TÜRK TİCARET KANUNUNDA BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN HUKUKİ İŞLEMLER VE MÜESSESELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK TİCARET KANUNUNDA BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN HUKUKİ İŞLEMLER VE MÜESSESELER"

Transkript

1 TÜRK TİCARET KANUNUNDA BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN HUKUKİ İŞLEMLER VE MÜESSESELER TÜSİAD TTK Semineri - Sabancı Center Yasin Beceni Yönetici Ortak Business Technology

2 Gündem DİJİTAL ŞİRKET KAVRAMI VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN TİCARİ YAŞAMDA ÖNEMİ TTK DA DÜZENLENEN TEMEL HUKUKİ İŞLEMLER VE MÜESSESELER İÇERİSİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI TTK NIN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMINI GEREKTİREN HÜKÜMLERİ TTK NIN ELEKTRONİK İŞLEMLER VE BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

3 DİJİTAL ŞİRKET KAVRAMI VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN TİCARİ YAŞAMDA ÖNEMİ

4 DİJİTAL ŞİRKET HİSSEDARLAR TEDARİKÇİLER MÜŞTERİLER DEVLET Düzenleme Konuları; (1) Elektronik Fatura (2) Elektronik Arşivleme (3) Elektronik İhale (4) Elektronik İmza (5) Sayısal Muhasebe Sistemleri (6) Elektronik Ticaret Sicili (7) Kayıtlı Elektronik Posta (8) Elektronik Kurumsal Yönetişim ŞİRKET DESTEK FAALİYETLERİ ÇALIŞANLAR

5 AB E-FATURA İSTATİSTİKLERİ Avrupa Birliği 2010 Yıllık Basılan Fatura Sayısı (Kağıt + Elektronik) Kağıt Ortamında Gerçekleştirilen B2B Faturalaşma İşlemlerinin Şirketlere Getirdiği Yıllık Maliyet Elektronik Fatura ya Geçişin Sağladığı Maliyet Avantajı Faturalaşma İşlemlerinde Elektronikleşme Oranı 28,3 Milyar 160 Milyar Avro %60-%80 %12 Süreç DÜZENLEME ARKI Teknoloji İşlem Tipinin Tanımlanması

6 TTK KANUNUNDA DÜZENLENEN TEMEL HUKUKİ İŞLEMLER VE MÜESSESELER İÇERİSİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI

7 İHTAR, İHBAR VE BEYANLAR C) Tacir olmanın hükümleri I - Genel olarak ADALET KOMİSYONUNDA KABUL EDİLEN METİN MADDE 18 - (3) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe veya sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imzayı içeren bir yazı ile yapılır. VERİLEN MECLİS ÖNERGESİYLE YASALAŞAN METİN I - Genel olarak MADDE 18 (3)Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.

8 TİCARET SİCİL KAYITLARINA ELEKTRONİK ORTAMDAN ERİŞİM İKİNCİ KISIM Ticaret Sicili A) Kuruluş I - Genel olarak ADALET KOMİSYONUNDA KABUL EDİLEN METİN MADDE 24 - (2) Ticaret siciline tescil ve ilân edilmesi gerekli içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulabilen sicil bilgi bankası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde kurulur. VERİLEN MECLİS ÖNERGESİYLE YASALAŞAN METİN MADDE 24 - (2) Ticaret sicili kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına ilişkin usul ve esaslar Tüzükle gösterilir. Bu kayıtlar ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulabilen merkezi ortak veri tabanı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde oluşturulur.

9 İNTERNET ORTAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HAKSIZ REKABETTE SERVİS SAĞLAYICILARIN SORUMLULUKLARI VERİLEN MECLİS ÖNERGESİYLE MADDEYE EKLENEN FIKRA III - Basın, yayın, iletişim ve bilişim kuruluşlarının sorumluluğu MADDE 58 - (4) Haksız rekabet fiilinin iletimini başlatmamış, iletimin alıcısını veya fiili oluşturan içeriği seçmemiş veya fiili gerçekleştirecek şekilde değiştirmemişse, bu maddenin birinci fıkrasındaki davalar hizmet sağlayıcısı aleyhine açılamaz; tedbir kararı verilemez. Mahkeme haksız rekabet eyleminin olumsuz sonuçlarının kapsamlı veya vereceği zararın büyük olacağı durumlarda ilgili hizmet sağlayıcısını da dinleyerek, haksız rekabet fiilinin sona erdirilmesini veya önlenmesine ilişkin tedbir kararını hizmet sağlayıcı aleyhine de verebilir veya içeriğin geçici olarak kaldırılması dahil somut olaya uyan uygulanabilir başka tedbirler alabilir.

10 ELEKTRONİK ARŞİV A) Defter tutma ve envanter I - Defter tutma yükümü MADDE (2) Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür.

11 ELEKTRONİK TİCARİ DEFTER A) Defter tutma ve envanter I - Defter tutma yükümü MADDE 64 - ADALET KOMİSYONUNDA KABUL EDİLEN METİN (3) Ticarî defterler, açılış ve kapanışlarında noter tarafından onaylanır. Kapanış onayları, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar yapılır. Şirketlerin kuruluşunda defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilir. Açılış onayının noter tarafından yapıldığı hallerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorundadır. Türkiye Muhasebe Standartlarına göre elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulan defterlerin açılış ve kapanış onaylarının yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa bunun şekli ve esasları Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca bir tebliğle belirlenir. VERİLEN MECLİS ÖNERGESİYLE KABUL EDİLEN METİN (3) Ticarî defterler, açılış ve kapanışlarında noter tarafından onaylanır. Kapanış onayları, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar yapılır. Şirketlerin kuruluşunda defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilir. Açılış onayının noter tarafından yapıldığı hallerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorundadır. Türkiye Muhasebe Standartlarına göre elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulan defterlerin açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları ile bu defterlerin nasıl tutulacağı Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca bir tebliğle belirlenir.

12 ELEKTRONİK TİCARİ DEFTERLERİN TUTULMASI ESASLARI II - Defterlerin tutulması MADDE 65 - (1) Defterler ve gerekli diğer kayıtlar Türkçe tutulur. Kısaltmalar, rakamlar, harfler ve semboller kullanıldığı takdirde bunların anlamları açıkça belirtilmelidir. (2) Defterlere yazımlar ve diğer gerekli kayıtlar, eksiksiz, doğru, zamanında ve düzenli olarak yapılır. (3) Bir yazım veya kayıt, önceki içeriği belirlenemeyecek şekilde çizilemez ve değiştirilemez. Kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı anlaşılmayan değiştirmeler yasaktır. (4) Defterler ve gerekli diğer kayıtlar, olgu ve işlemleri saptayan belgelerin dosyalanması şeklinde veya veri taşıyıcıları aracılığıyla tutulabilir; şu şartla ki, muhasebenin bu tutuluş biçimleri ve bu konuda uygulanan yöntemler Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmalıdır. Defterlerin ve gerekli diğer kayıtların elektronik ortamda tutulması durumunda, bilgilerin saklanma süresince bunlara ulaşılmasının ve bu süre içinde bunların her zaman kolaylıkla okunmasının temin edilmiş olması şarttır. Elektronik ortamda tutulma hâlinde birinci ilâ üçüncü fıkra hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.

13 CARİ HESAP MUTABAKATI III - Bakiye 1. Belirlenmesi MADDE 94 - (1) Sözleşme veya ticarî teamül uyarınca, belirli hesap devreleri sonunda devre hesabı kapatılır ve alacak ile borç kalemleri arasındaki fark belirlenir. (2) Hesap devresi hakkında sözleşme veya ticarî teamül yoksa, her takvim yılının son günü taraflarca hesabın kapatılması günü olarak kabul edilmiş sayılır. Saptanan artan tutarı gösteren cetveli alan taraf, aldığı tarihten itibaren bir ay içinde, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza içeren bir yazıyla itirazda bulunmamışsa, bakiyeyi kabul etmiş sayılır.

14 GAYRİ MADDİ DEĞER HESABI D) Sermaye koyma borcu I - Konusu MADDE (1) Kanunda aksine hüküm olmadıkça ticaret şirketlerine sermaye olarak; a) Para, alacak, kıymetli evrak ve sermaye şirketlerine ait paylar; b) Fikrî mülkiyet hakları; c) Taşınırlar ve her çeşit taşınmaz; d) Taşınır ve taşınmazların faydalanma ve kullanma hakları; e) Kişisel emek; f) Ticarî itibar; g) Ticarî işletmeler; h) Haklı olarak kullanılan devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve işaretler gibi değerler; i) Maden ruhsatnameleri ve bunun gibi ekonomik değeri olan diğer haklar; j) Devrolunabilen ve nakden değerlendirilebilen her türlü değer konabilir.

15 TTK NIN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMINI GEREKTİREN HÜKÜMLERİ

16 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMINI GEREKTİREN HÜKÜMLER - I Madde No ( 6102 Sayılı YeniTürk Ticaret Kanunu) Maddede düzenlenen Konu Maddede Yer Alan Bilişimle İlgili Düzenleme MADDE 39 (Ticaret unvanı - Kullanma zorunluluğu) Genel olarak MADDE 82 (Saklama ve ibraz) Belgelerin saklanması, saklama süresi MADDE 149: (İnceleme hakkı ve malvarlığında değişiklikler) İnceleme hakkı Tacirin kullandığı işletmeyle ilgili belgelerinde, sicil Madde 39/2: Fıkranın ikinci cümlesinde, tacirin numarası, ticaret unvanı, merkezi, tacir sermaye şirketi kullandığı işletmeyle ilgili belgelerinde yer ise sermaye miktarı, internet sitesi adresi ve numarası alması geren bilgiler düzrnlenmektedir. da gösterileceği düzenlenmektedir. MADDE 82/3-4: Ticarî defterlerini, envanterleri, yıllık faaliyet raporlarını, yıllık faaliyet raporlarını ve bu belgelerin anlaşılabilirliğini kolaylaştıracak çalışma talimatları ile diğer organizasyon belgelerini, alınan ticarî mektupları, gönderilen ticarî mektupların suretlerini, 64.maddenin birinci fıkrasına göre yapılan kayıtların dayandığı belgelerin saklanmasına ilişkin düzenlemeleri içermektedir. MADDE 149/1: Şirket Birleşmelerinde birleşmeye katılan şirketlerden birleşme sözleşmesini, birleşme raporunu,denetleme raporunu,son üç yılın yılsonu finansal tablolarıyla yıllık faaliyet raporlarını, ilgililerin incelemesine sunmakla ilgili yükümlülükler düzenlenmektedir. maddede sayılan belgeler Türkiye Muhasebe Standartlarına da uygun olmak kaydıyla, görüntü veya veri taşıyıcılarda saklanabillecekleri düzenlenmektedir. Ancak bu kayıtların okunur hâle getirildiklerinde, alınmış bulunan ticarî mektuplar ve defter dayanaklarıyla görsel ve diğer belgelerle içerik olarak örtüşmelidirler. Saklama süresi boyunca kayıtlara her an ulaşılabilmeli ve ve uygun bir süre içinde kayıtlar okunabilir hâle getirilebilmelidir. Elektronik ortama alınan kayıtlar ve bilgiler; bilgisayar yerine basılı olarak da sınıflandırılarak saklanabilir. Birleşmelerde birleşmeye katılan şirketler maddede sayılan kayıt ve belgelerini menfaati bulunan kişilerin ve diğer ilgililerin incelemesine sunmak ve bu bilgiler ilgili sermaye şirketlerinin internet sitelerinde yayınlanır

17 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMINI GEREKTİREN HÜKÜMLER - II Madde No ( 6102 Sayılı YeniTürk Ticaret Kanunu) Maddede düzenlenen Konu Maddede Yer Alan Bilişimle İlgili Düzenleme MADDE 157 (Alacaklıların ve çalışanların korunması) Alacakların teminat altına alınması MADDE 157/2: Birleşmelerde, birleşmeye katılan şirketler kendi alacaklılarına haklarını bildirmelerinde ilanların nasıl yapılacağı düzenlenmektedir Birleşmeye katılan şirketler alacaklılarına haklarını Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, tirajı ellibinin üstünde olan üç gazetede yapacakları ilânla ve ayrıca internet sitelerine konulacak ilânla bildirirler MADDE 171 Alacaklıların ve çalışanların korunması) İnceleme hakkı MADDE 174 (Korunmaya ilişkin hükümler- Alacaklıların korunması) Çağrı MADDE 198 Bildirim, tescil ve ilân yükümlülükleri MADDE 171/4: Şirket bölünmelerinde, bölünmeye katılan şirketlerden her birinin, alacaklıların inceleme yapma hakkına ilişkin düzenlemeleri içermektedir. MADDE 174 : Bölünmeye katılan şirketlerin alacaklılarını bilgilendirmeleri ve teminat verilmesini istemelerine ilişkin ilan düzenlenmektedir. MADDE 198 :Bir Şirketin sermayesinde meydana gelecek değişikliklerin bildirimine ilişkin düzenlemelere yer verilmektedir. Bölünmeye katılan şirketler, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, sermaye şirketleri ayrıca internet sitesinde, alacaklıların inceleme yapma haklarına işaret eden bir ilân yayınlarlar. Bölünmeye katılan şirketlerin alacaklıları, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, gazetede yapılacak ilanla ve sermaye şirketlerinde ayrıca internet sitesine de konulacak ilânla,alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesi için istemde bulunmaya çağrılırlar. Şirketlerde sahip olunan payların maddede belirtilen oranlarda değişmesi halinde, yıllık faaliyet ve denetleme raporlarında ayrı bir başlık altında bu oranlar açıklanır ve sermaye şirketinin internet sitesinde ilân edilir.

18 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMINI GEREKTİREN HÜKÜMLER - III Madde No ( 6102 Sayılı YeniTürk Ticaret Kanunu) Maddede düzenlenen Konu Maddede Yer Alan Bilişimle İlgili Düzenleme MADDE 353 Fesih davası MADDE 359 (Atama ve seçim) Üyelerin sayısı ve nitelikleri MADDE 390 (Yönetim Kurulu Toplantıları) Kararlar MADDE 399 (Denetçi) Seçim, görevden alma ve sözleşmenin feshi MADDE 414 (Çağrının şekli) Genel olarak MADDE 353: Şirketin kurulmasında kanun hükümlerine aykırı hareket edilmek suretiyle, alacaklıların, paysahiplerinin veya kamunun menfaatleri önemli bir şekilde tehlikeye düşürülmüş veya ihlâl edilmiş olursa fesih davasının açılabileceği düzenlenmektedir. MADDE 359 /2: Yönetim Kuruluna seçilen tüzel kiişi temsilcisinin tescil ve ilanına ilişkin düzenleme yer almaktadır. MADDE 390: Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır düzenlemesi yer almaktadır.. MADDE 399 /1: Denetleme görevinin verilmesine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır Genel kurulun toplantıya çağrılma şekl, düzenlenmektedir. maddenin 5. Fıkrasında şirketin feshi davasına ilişkin, davanın açıldığı ve kesinleşmiş olan mahkeme kararı, mahkemenin bildirimi üzerine, internet sitesinde yer alacağı düzenlenmektedir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilân olunur; ayrıca tescil ve ilânın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Maddede yer alan düzenlemenin yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. Denetleme görevinin hangi denetçiye verildiği internet sitesinde ilan edilmelidir. Genel Kurulun İnternet sitesinde ilanla toplantıya çağrıacağı düzenlenmektedir.

19 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMINI GEREKTİREN HÜKÜMLER - IV Madde No ( 6102 Sayılı YeniTürk Ticaret Kanunu) Maddede düzenlenen Konu Maddede Yer Alan Bilişimle İlgili Düzenleme MADDE 420 Toplantının ertelenmesi Maddede genel kurul toplntısının ertelenmesine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. MADDE 422 maddede genel kurul tutanaklarına ilişkin Tutanak düzenlemeler yer almaktadır. MADDE 428 Organın temsilcisi, bağımsız temsilci vemaddede şirket organ temsilcilerinin bildirimine ilişkin kurumsal temsilci düzenlemeler yer almaktadır. MADDE 448 İlân, teminat ve kanun yolu MADDE 450 Kararların etkisi MADDE 450 Tescil iptal veya butlan davalarının bildirilmesine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır iptal veya butlan davalarında verilen kararların bildirilmesine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin kararların tesciline ilişkin düzenlemelere yer verilmektedir. MADDE 460 Kayıtlı sermaye sisteminde Sermaye arttırımındanönce yapılması gereken bildirimler düzenenmektedir. MADDE 461 Rüçhan yeni pay alma hakkına ilişkin bildirim ükümlülüğü Hakkı düzenlenmektedir. MADDE 474 Alacaklılara çağrı MADDE 483 Iskat usulü Esas sermayenin azaltılması kararının bildirilmesine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. pay sahiplerinin iskatına ililkin düzenlemeleri içermektedir. Genel kurul Toplantılarının ertelendiği şirketin internet sitesinde de yayınlanacaktır düzenlemesi getirilmektedir. Genel Kurul Tutanaklarının internet sitesinde yayınlanacağı düzenlemesi getirilmektedir. Şirket Organ temsilcilerinin internet sitesinde ilanı öngörülmektedir. iptal veya butlan davalarının şirketin internet sitesinde yer alması gerekliliği düzenlenmektedir. iptal veya butlan davalarında verilen kararların şirketin internet sitesinde yer alması gerekliliği düzenlenmektedir. Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin kararların internet sitesinde yayınlanması düzenlenmektedir. Sermaye arttırımına ilişkin kurallar esas sözleşmede yer aldığı şekilde internet sitesinde ilan edilmelidir düzenlemesi getirilmiştir. Yeni pay alma hakkına ilişkin bildirimlerin internet sitesinde yer alması düzenlenmektedir. Esas sermayenin azaltılması kararı internet sitesinde yayınlanmalıdır. İskata ilişkin düzenlemerin şirketin internet sitesinde de yayımlanacak bir mesajla ihtarda bulunulur.

20 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMINI GEREKTİREN HÜKÜMLER - V Madde No ( 6102 Sayılı YeniTürk Ticaret Kanunu) Maddede düzenlenen Konu Maddede Yer Alan Bilişimle İlgili Düzenleme MADDE 486 Pay senedi bastırılması Pay senedi bastırılmasına ilişkin düzenlemelere ye verilmektedir. MADDE 524 İlân MADDE 541 Alacaklıların çağrılması ve korunması MADDE 966 Genel şartları MADDE 1159 Yüklemenin hiç yapılmaması MADDE 1160 Eksik yükleme Madde, Finansal tabloların, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun, kâr dağıtımına ilişkin genel kurul kararının, denetçinin görüşünün ve genel kurulun buna ilişkin kararının ilanına ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Pay senedi bastırılmasına ilişkin Yönetim kurulu kararının şirketininternet sitesinde yer alacağı düzenlenmektedir. Maddede, belirtilen karar ve raporların internet sitesinde ilanı düzenlenmektedir Sona ermenn internet sitesinde ilan edilmesi zorunluluğu getirilmektedir. şirketin sona ermesi halinde bilgilendirme yükümllüğü düzenlenmektedir. Maddede, esaslı şartlarından birinin var olmaması sebebiyle tescili caiz olmayan bir gemi Gemi tescilinin sicilden silinmesine ilişkin bilgilerin internet tescil edilmiş olur ise madde 33 hükmünün sitesinde yayınlanması düzenlenmektedir. uygulanması ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır Maddede taşıma sözleşmesinin feshedilmesi halinde durum taşıtana bildirilmesiyle ilgili düzenlemeler yer almaktadır. Maddede, yükleme süresinin ve kararlaştırılmışsa sürastarya süresinin sonunda, kararlaştırılan eşyanın tamamı yüklenmemiş ise durumun taşıtana bildirilmesine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. taşıma sözleşmesinin feshedildiği taşıtana elektronik sözleşme ile de feshedilebilir. taşıtana yapılacak bildirimin elektronik ortamda yapılabileceği düzenlenmektedir.

21 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMINI GEREKTİREN HÜKÜMLER - VI Madde No ( 6102 Sayılı YeniTürk Ticaret Kanunu) MADDE 1163 (Kırkambar sözleşmesi) Yükleme anı MADDE 1224 (Fesih hakkının kullanılması) Feshin bildirimi MADDE 1384 Yabancı sicile kayıtlı gemilerin satışı için hazırlıklar Maddede düzenlenen Konu Yüklemenin gecikmesi halinde taşıtana bildirime ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. taşıma sözleşmesinin feshine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Yabancı sicile kayıtlı gemi satışlarına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Maddede Yer Alan Bilişimle İlgili Düzenleme Yüklemenin gecikmesi halinde taşıtana elektronik ortamda bildirim yapılabileceği düzenlenmektedir. Fesih bildiriminin elektronik ortamda yapılabileceği düzenlenmektedir. Bildirimim elektronik iletişim araçlarıyla yapılabileceği düzenlenmektedir.

22 TTK NIN ELEKTRONİK İŞLEMLER VE BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

23 İNTERNET SİTESİ - I D) Elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetleri I - İnternet sitesi MADDE 1524-(1)Her sermaye şirketi, bir internet sitesi açmak, şirketin internet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü aşağıdaki hususların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. Yayımlanacak içeriklerin başlıcaları şunlardır: Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar. Pay sahipleri ile ortakların menfaatlerini koruyabilmeleri ve haklarını bilinçli kullanabilmeleri için görmelerinin ve bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, bilgiler, açıklamalar. Yönetim ve müdürler kurulu tarafından alınan; rüçhan, değiştime, alım, önerilme, değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin kararlar; bunlarla ilgili bedellerin nasıl belirlendiğini gösteren hesapların dökümü. Değerleme raporları, kurucular beyanı, payların halka arz edilmesine dair taahhütler, bunlara ait teminatlar ve garantiler; iflasın ertelenmesine veya benzeri konulara ilişkin karar metinleri; şirketin kendi paylarını iktisap etmesi hakkındaki genel kurul ve yönetim kurulu kararları, bu işlemlerle ilgili açıklamalar, bilgiler, belgeler. Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi hâlinde, ortakların ve menfaat sahiplerinin incelemesine sunulan bilgiler, tablolar, belgeler; sermaye arttırımı, azaltılması dâhil, esas sözleşme değişikliklerine ait belgeler, kararlar; imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu kararları, menkul kıymet çıkarılması gibi işlemler dolayısıyla hazırlanan raporlar.

24 İNTERNET SİTESİ - II D) Elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetleri I - İnternet sitesi MADDE 1524-(1)Her sermaye şirketi, bir internet sitesi açmak, şirketin internet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü aşağıdaki hususların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. Yayımlanacak içeriklerin başlıcaları şunlardır:... Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, yönetim kurulu açıklamaları. Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler. Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, bunlara verilen cevaplar, diğer kanunlarda pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılması için öngörülen hususlar. Finansal tablolar, kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan bilançolar ve diğer finansal tablolar, pay ve menfaat sahipleri bakımından bilinmesi gerekli finansal raporlamalar, bunların dipnotları ve ekleri. Yönetim kurulunun yıllık raporu, kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması; yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle yöneticilere ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat giderleri, tazminatlar, sigortalar ve benzeri ödemeler. Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları. Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin bilgiler.

25 İNTERNET SİTESİ - III (2) Birinci fıkrada öngörülen yükümlülüklere uyulmaması, ilgili kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturur; Kanuna aykırılığın tüm sonuçlarının doğmasına yol açar ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna neden olur. Ceza hükümleri saklıdır. (3) İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümü herkesin erişimine açıktır. Erişim hakkının kullanılması, ilgili olmak veya menfaati bulunmak gibi kayıtlarla sınırlandırılamayacağı gibi herhangi bir şarta da bağlanamaz. Bu ilkenin ihlali hâlinde herkes engelin kaldırılması davasını açabilir. (4) İnternet sitesinin bu maddenin amaçlarına özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin başına tarih ve parantez içinde yönlendirilmiş mesaj ibaresi konulur. Bu ibareli mesaj ancak Kanuna ve ikinci fıkrada anılan yönetmeliğe uyulmak suretiyle değiştirilebilir. Özgülenen kısımda yer alan bir mesajın yönlendirildiği karinedir. Sitenin, bir numara altında tescili ve ilgili diğer husular Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. (5) Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya idari düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalır; aksi hâlde konulmamış sayılır. Finansal tablolar için bu süre beş yıldır. (6) Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri 82 nci madde uyarınca saklanır. İnternet sitesinde yer alacak bilgiler metin hâline getirilip şirket yönetimi tarafından tarih ve saati gösterilerek noterlikçe onaylı bir deftere sıra numarası altında yazılır veya yapıştırılır. Daha sonra sitede yayımlanan bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak yukarıdaki işlem tekrarlanır.

26 GENEL HÜKÜM (KAYITLI E-POSTA) II - Beyanlar, belgeler ve senetler MADDE 1525-(1)Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder. VERİLEN MECLİS ÖNERGESİYLE MADDE METNİNE EKLENEN FIKRA (2) Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.

27 KEP SİSTEMİNDE YAPILABİLECEK İŞLEMLERİN SINIFLANDIRILMASI KEP SİSTEMİ Tarafların zaman ve işlemi yapan (gönderiyi yapan ve gönderiyi teslim alan) bakımından inkar edemeyeceği bir şekilde güvenli olarak elektronik belgelerin, beyan ve açıklamaların gönderilmesi ve alınması (Güvenli Elektronik Gönderi ve Teslim) GÜVENLİELEKTRONİK GÖNDERİ VE TESLİM GÜVENLİ HABERLEŞME GÜVENLİ SAKLAMA İletişimin gizliliği prensiplerine uygun olarak elektronik ortamda güvenli haberleşme Güvenli bir ortamda elektronik belgelerin saklanması

28 Göndericinin Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcı (KEPHS) Alanı 1 mesaj yazımı, elektronik imzalama, KEPHS ye bağlanma 2 Kullanıcı doğrulama, güvenlik kontrolü KEP Sistemi Fonksiyonel Şema Alıcının Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcı (KEPHS) Alanı 4 Zarflama, imzalama ve zaman damgalama ve gönderim 5 Özgünlük, bütünlük, elektronik imza, güvenlik kontrolleri 7 Posta kutusuna gönderim (alıcının e-posta kutusu) 3 Gönderi alındısı 6 Gönderinin alındığına ilişkin onay alındısı *KEPHS Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcı 8 Teslim alındısı 9 Elektronik İmza doğrulama, okuma

29 GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZALI İŞLEMLER GENEL HÜKÜM III - Güvenli elektronik imza MADDE (1) Poliçe, bono, çek, makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler güvenli elektronik imza ile düzenlenemez. Bu senetlere ilişkin kabul, aval ve ciro gibi senet üzerinde gerçekleştirilen işlemler güvenli elektronik imza ile yapılamaz. (2) Konişmentonun, taşıma senedinin ve sigorta poliçesinin imzası elle, faksimile baskı, zımba, ıstampa, sembol şeklinde mekanik veya elektronik herhangi bir araçla da atılabilir. Düzenlendikleri ülke kanunlarının izin verdiği ölçüde bu senetlerde yer alacak kayıtlar el yazısı, telgraf, teleks, faks ve elektronik diğer araçlarla yazılabilir, oluşturulabilir, gönderilebilir.

30 GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZALI İŞLEMLER GENEL HÜKÜM III - Güvenli elektronik imza MADDE VERİLEN MECLİS ÖNERGESİYLE MADDE METNİNE EKLENEN FIKRALAR (3) Ticaret şirketleri ile gerçek ve tüzel kişi diğer tacirlere ilişkin olarak, bu Kanunun zorunlu tuttuğu bütün işlemler elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile de yapılabilir. Bu işlemlerin dayanağı olan belgeler de aynı usulle elektronik ortamda düzenlenebilir. Zaman unsurunun belirlenmesi gereken ve tüzükte düzenlenen hâllerde güvenli elektronik imzaya eklenen zaman damgasının tarihi, diğer hâllerde merkezî veri tabanı sistemindeki tarih esas alınır. (4) Şirket adına imza yetkisini haiz kişiler şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imzayla imza atabilirler. Bu durumda, kullanılacak nitelikli elektronik sertifikalarda sertifika sahibi alanı içerisine, sertifika sahibinin ismiyle birlikte temsil ettiği tüzel kişinin de ismi yazılır. Bu husus tescil ve ilan edilir. (5) Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 26 ncı maddede düzenlenen tüzükte gösterilir.

31 ELEKTRONİK GENEL KURUL YÖNETİM KURULU - I IV - Elektronik ortamda kurullar 1. İlkeler MADDE 1527-(1) Şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede düzenlenmiş olması şartıyla, sermaye şirketlerinde yönetim kurulu ve müdürler kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu hâllerde Kanunda veya şirket sözleşmesinde ve esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır. (2) Kollektif, komandit, limited ve sermayesi paylara bölünmüş şirketlerde, şirket sözleşmesinde ve esas sözleşmede öngörülerek elektronik ortamda ortaklar kuruluna ve genel kurula katılma, öneride bulunma ve oy verme, fizikî katılımın, öneride bulunmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur. (3) Birinci ve ikinci fıkrada öngörülen hâllerde, elektronik ortamda oy kullanabilmek için, şirketin bu amaca özgülenmiş bir internet sitesine sahip olması, ortağın bu yolda istemde bulunması, elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin bir teknik raporla ispatlanıp bu raporun tescil ve ilan edilmesi ve oy kullananların kimliklerinin saklanması şarttır.

32 ELEKTRONİK GENEL KURUL YÖNETİM KURULU - II (4) Birinci ve ikinci fıkrada anılan şirketlerde esas sözleşme veya şirket sözleşmesi gereği şirket yönetimi, bu yolla oy kullanmanın bütün şartlarını gerçekleştirir ve ortağa gerekli bütün araçları sağlar. (5) Anonim şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fizikî katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur. Bu hükmün uygulanması esasları bir tüzük ile düzenlenir. Tüzükte, genel kurula elektronik ortamda katılmaya ve oy vermeye ilişkin esas sözleşme hükmünün örneği yer alır. Anonim şirketler tüzükten aynen aktarılacak olan bu hükümde değişiklik yapamazlar. Tüzük ayrıca oyun gerçek sahibi veya temsilcisi tarafından kullanılmasını sağlayan kurallar ile 407 nci maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen komiserlerin bu hususa ilişkin yetkilerini içerir. Bu tüzüğün yürürlüğe girmesi ile birlikte genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması pay senetleri borsaya kote edilmiş şirketlerde zorunlu hâle gelir.

33 ELEKTRONİK GENEL KURUL YÖNETİM KURULU - III (6) Birinci ilâ dördüncü fıkra hükümleri çerçevesinde oyun gerçek sahibi tarafından kullanılmasına ve uygulamaya ilişkin kurallar ile pay sahibinin temsilcisine internet sitesi aracılığıyla talimat vermesi esas ve usulleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 2. Uygulama kuralları MADDE 1528-(1) Elektronik ortamı kullanmak isteyen ortaklar, pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri elektronik posta adreslerini şirkete bildirirler.

TÜRK TİCARET KANUN TASARISINDA ELEKTRONİK İŞLEMLER İLE İLGİLİ YER ALAN YENİ DÜZENLEMELER

TÜRK TİCARET KANUN TASARISINDA ELEKTRONİK İŞLEMLER İLE İLGİLİ YER ALAN YENİ DÜZENLEMELER TÜRK TİCARET KANUN TASARISINDA ELEKTRONİK İŞLEMLER İLE İLGİLİ YER ALAN YENİ DÜZENLEMELER Erkan YETKİNER E. Baş Hesap Uzmanı, YMM VergiDepartmanıOrtağı Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş. E-yaklaşım Dergisi,

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU (1)

TÜRK TİCARET KANUNU (1) 10975 TÜRK TİCARET KANUNU (1) Kanun Numarası : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNA GÖRE İNTERNET SİTESİ AÇMA VE YÖNLENDİRİLMİŞ MESAJ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNA GÖRE İNTERNET SİTESİ AÇMA VE YÖNLENDİRİLMİŞ MESAJ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU YENİ TÜRK TİCARET KANUNA GÖRE İNTERNET SİTESİ AÇMA VE YÖNLENDİRİLMİŞ MESAJ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU Soner ALTAŞ * Öz Yeni Türk Ticaret Kanunu nda, teknolojinin gelişimine ve günlük hayatımızdaki yerine paralel

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNA GÖRE İNTERNET SİTESİ AÇMA VE YÖNLENDİRİLMİŞ MESAJ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNA GÖRE İNTERNET SİTESİ AÇMA VE YÖNLENDİRİLMİŞ MESAJ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU SİRKÜLER: AKAD.11/06-20.05.2011 Soner ALTAŞ YENİ TÜRK TİCARET KANUNA GÖRE İNTERNET SİTESİ AÇMA VE YÖNLENDİRİLMİŞ MESAJ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU Yeni Türk Ticaret Kanunu nda, teknolojinin gelişimine ve günlük

Detaylı

Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı:

Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı: Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı: Kanunda ticari işletmenin bir bütün halinde devredilebileceği ve aksi kararlaştırılmadıkça devrin duran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ. The Role of Information Technologies in Insurance Sector

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ. The Role of Information Technologies in Insurance Sector Sigortacılık Sektöründe Bilişim Teknolojilerinin Rolü 1819 SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ The Role of Information Technologies in Insurance Sector Prof. Dr. Huriye KUBİLAY Arş. Gör.

Detaylı

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri 01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri Av. Yuda REYNA - Av. Süzet ANJEL Kanun No : 6102 Kabul Tarihi : 13.01.2011 Resmi Gazetede

Detaylı

(3) Her iki hâlde 27 ilâ 30 uncu madde hükümleri geçerlidir.

(3) Her iki hâlde 27 ilâ 30 uncu madde hükümleri geçerlidir. 5. Değişiklikler MADDE 31 - (1) Tescil edilmiş hususlarda meydana gelen her türlü değişiklik de tescil olunur. (2) Tescilin dayandığı olgu veya işlemler tamamen veya kısmen sona erer ya da ortadan kalkarsa

Detaylı

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Güreli Yayınları Eylül, 2012 1 2 ÖNSÖZ Ülkemizde ticari hayatın son 50 yılını önemli ölçüde etkilemiş olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 1 TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 2 KONU: ENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERİN ANA SÖZLEŞMELERİNİN

Detaylı

Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012

Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf,

Detaylı

100 Soruda Limited Şirketler

100 Soruda Limited Şirketler 100 Soruda Limited Şirketler 2 İçindekiler Genel Olarak 7 1. Yeni TTK nın limited şirketlere ilişkin olarak getirdiği yenilikler nelerdir? 8 2. Limited şirket kaç ortakla kurulabilir? 8 3. Limited şirket

Detaylı

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlarını da toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlarını da toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. ASGARİ ORTAK SAYISI AZAMİ ORTAK SAYISI ASGARİ SERMAYE SERMAYENİN ÖDENMESİ En az 5 kurucu ortağın mevcudiyeti aranmaktadır. (ETTK 277) Azami ortak sayısı Ortak sayısı 250 den fazla olan anonim şirketler,

Detaylı

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI SUNUŞ... 3 YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013

ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 [You can add an abstract or other key statement here. An abstract is typically a short summary of the document content.] Değerli Meslektaşlarım,

Detaylı

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU 1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun değişikliklerine ilişkin liste: 1-13 üncü maddesine bir fıkra ekleyen 28/5/1986 tarih ve 3291 sayılı Kanun, 3/6/1986 tarih

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

[ ] Avukat Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu

[ ] Avukat Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu 2012 [ ] Avukat Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu 1. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 82. maddesinde yer alan, ticari defterlerin delil olma şartları ve ispat kuvvetine ilişkin hükümler, 1 Temmuz

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 27 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29043 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA İHRACI İLE ÖDEME KURULUŞLARI VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE UN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.2013 Prof. Dr. NECDET SAĞLAM SMMM MEHMET YOLCU GEREKÇESİ 6102 Sayılı

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu www.ttkrehberi.com Yeni Türk Ticaret Kanunu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme Yeni Türk Ticaret Kanunu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme İçindekiler Uygar Topluma Özgü Gelecek 2 Sınırları Olmayan Bir

Detaylı

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği Bağımsız Denetim Yönetmeliği Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no lu telefonlardan iletişim kurulabilir.

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no lu telefonlardan iletişim kurulabilir. PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 28.03.2014 TARİHİNDE SAAT 13:30 DA YAPILACAK 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

www.pwc.com.tr Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ

www.pwc.com.tr Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ www.pwc.com.tr Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; gerçek ve tüzel kişi tacirler

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Soner ALTAŞ YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETLER (Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Gerekçeli) Anonim Şirketin Kuruluşu ve Kuruluş Belgeleri Genel

Detaylı

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI Ticaret Kanunu Ticari İşletme" esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı kanunda tanımlanmış değildir.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı