VESTEL NST-48 SALON TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU 2 YIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VESTEL NST-48 SALON TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU 2 YIL"

Transkript

1 VESTEL NST-48 SALON TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU 2 YIL

2 Ç NDEK LER çindekiler...1 Klimalar n özellikleri...2 Güvenlik Önlemleri...3 Parçalar n adlar...5 Kliman n çal flmas...8 Uygun kullan m rehberi...13 Bak m...15 Tamir öncesi kontrol...16 Performans parametreleri...17 Montaj Talimatlar...18 Ak ll kendi kendine ar za teflhisi

3 KL MANIN ÖZELL KLER Çok ince kabin, fildifli renk ve bombeli yüzey tasar m ürünün zarif ve güzel görünmesini sa lar. Büyük çapl santrifüj fan ve köpük rüzgar tüneli, gürültüyü büyük oranda azalt r. Bu, ürünlerin klima endüstrisinde önde gelmesini sa lar ve müflterilere daha konforlu ve sessiz bir ortam sunar. Çok büyük s de ifltiricisi ve yüksek performansl so utkan da t c s, so utkan n daha etkili da t lmas n sa layarak s de iflim performans n n daha yüksek olmas n, s tma ve so utma etkisinin daha belirgin olmas n sa lar. Güçlü so utma ve daha do al hava ak fl serin, sa l kl ve do ala yak n bir ortam yarat r. Bu klimalar s tma için kullan ld klar nda; yüksek performansl heat pump tasar m, so uk hava üflemeyi yasaklama ifllevi ve s cak bafllama hava ak fl ifllevi daima konforlu s cak hava sunar. Yard mc elektrikli s tma cihaz (sadece elektrik s tmal modellerde) en son mikro-bilgisayar enerji-tasarruf kontrol teknolojisini kulland ndan dolay, heat pump etkisindeki de iflikli e göre oda s cakl n otomatik olarak ayarlayarak so uk k fl günlerini çok daha s cak yapabilir ve güç tüketimini azaltabilir. Dalgal tip yüksek performansl filtreler, s radan filtrelerin kontrol alanlar n iki kat na ç - kararak havadaki tozlar yok eder, havay daha temiz hale getirir, t kanman n sebep oldu u klima ar zalar n önler ve kullan m ömrünü iki kat na ç kar r. Bunun yan nda filtre, temizleme ifllemini s radan filtrelerden iki kat daha azaltarak birçok sorun yaflaman z önler ve bak m kolaylaflt r r. Mikrobilgisayar n ak ll kendi kendine ar za teflhis ifllevi, yanl fl ifllem ve montajdan dolay meydana gelen ar zalar n sebeplerini söyler ve bunlar kumandalarda gösterir. Bu ifllev bak m ve çal flma için faydal d r. So utma ba lant borusu için özel iki aflamal tasar m iç ve d fl ünitelerin montaj mesafesinin veya yüksekli inin, normal çal flmay etkilemeden 20 metreye kadar uzat lmas - na olanak sa layarak montaj için size daha fazla seçenek sunar. Bu özellik, di er klimalarda bulunmaz. Sol ve sa hava sal n m kanatlar otomatik olarak hava ak fl n n 120 lik aç kapsam nda üflenmesini sa lar. H zl so utma ve s tma, daha sabit bir s cakl k ve do ala yak n hava ak fl sunar. Otomatik aç l r/kapan r zamanlay c çal flt rma/durdurma sürelerini ayarlayarak kliman n ak ll bir flekilde çal flmas n sa lar. Kumanda ile çal flt rma oldukça kolay ve basit hale getirilmifltir. Bunun yan nda, s cakl k göstergesi ortam s cakl n kolayca görmenizi ve s cakl istedi iniz gibi ayarlaman z sa lar. Tasar mdan, ham madde al m na ve üretime kadar olan aflamalarda klimalar çok ciddi kontrollerden geçti i için kalitesi daha güvenilir ve kullan m ömrü daha uzundur. Girifl voltaj n n fliddetli dalgalanmas na karfl parazit önleme kabiliyeti ve iyi tasarlanm fl kontrol sistemi klimay hasarlara karfl korur; bunun yan nda, elektrik kontrol ünitesi metal kaplama tasar m n kullanarak ve elektromanyetik paraziti etkili bir flekilde önleyerek (bütün elektrikli cihazlar elektromanyetik dalga yayarlar) kliman n daha dengeli çal flmas n sa lar. 2

4 GÜVENL K ÖNLEMLER Klimay kullanmadan önce bu güvenlik önlemlerini okuyun ve iyice anlay n. Burada belirtilen hususlar uyulmas gereken çok önemli güvenlik önlemleridir. Elektrik hatlar n n kapasitesi yeterli olmal d r; elektrik hatlar n n devre kesicileri ve sigortalar olmal d r. Aksi takdirde, elektrik hatlar afl r s narak yang na sebep olabilir. Elektrik fiflinin hasar görmesine izin vermeyin. Ekleme yap ld nda, uzat ld nda, üzerine a r cisimler konuldu unda veya s kaynaklar n n yak n na yerlefltirildi- inde elektrik kablosu hasar görebilir. Bu tip durumlarda, k sa devre sonucu yang n veya yaralanmalar meydana gelebilir. Klima çal fl rken, elektri i kesmeyin (örn; açma/kapatma dü mesini kapatmay n). Klimay uzun süre kullanmayacaksan z, fifli prizden çekin. So uk havan n do rudan insanlara, hayvanlara, bitkilere vs. üflenmesine izin vermeyin. (Özellikle bebeklere, yafll insanlara ve hastalara). Yanan cihazlar hava ak fl na maruz kalabilecek yerlere yerlefltirmeyin; tam yanmalar engellenebilir ve zehirli gaz üretilebilir: karbon monoksit. Klimay temizlemeden önce çal flmas n durdurun ve fifli prizden çekin. Klimay yumuflak ve kuru bir bezle temizleyin. Kliman n d fl yüzeyinin zarar görmesini ve yang n veya elektrik çarpmas n n meydana gelmesini önlemek için su, yan c veya afl nd r c maddeler kullanmay n. Klima uzun süre çal flt r ld nda, odadaki havan kalitesi düfler. Bu yüzden, havaland rma için düzenli olarak camlar aç n. Klima yiyecek, hassas aletler ve çok yüksek s cakl k ve nem gerektiren sanatsal eserlerin korunmas için kullan lmamal d r. Klima çal fl rken, iç ünitenin girifl zgaras n açmay n. Herhangi anormal bir durum meydana geldi inde (yan k kokusu gibi), klimay durdurun ve hemen sigortay kapat n. Ard ndan, servis merkezimizle temasa geçin. 3

5 GÜVENL K ÖNLEMLER Klimay kullanmadan önce bu güvenlik önlemlerini okuyun ve iyice anlay n. Burada belirtilen hususlar uyulmas gereken çok önemli güvenlik önlemleridir. Hava girifl/ç k fl zgaras na parmaklar n z, çubuklar veya di er cisimleri sokmay n. Fan yüksek h zda döndü ünden yaralanma meydana gelebilir. Çocuklar bu uyar ya daha fazla dikkat etmelidirler. Kliman n düzgün bir flekilde topraklanmas önemlidir. Klimaya böcek ilaçlar veya yan c spreyler püskürtmeyin. ç ve d fl ünitelerin girifl ve ç k fllar engellenmemelidir/ t kanmamal d r. Klima çamafl rhaneye monte edilmemelidir. Ulusal yasalara uygun olarak sabit kabloya, bütün kutuplar aras nda en az 3mm boflluk olan ve 10mA üstü de erli bir art k ak m devresi (RCD) bulunan çok kutuplu bir ay rma cihaz tak lmal d r. Klima, ulusal elektrik düzenlemelerine uygun olarak monte edilmelidir. So utkan devresinin s cakl yüksek olacakt r bu yüzden, ara ba lant kablosunu bak r borudan uzak tutun. Elektrik kesintisinden sonra yeniden bafllat n. Elektrik yeniden geldi inde klima otomatik olarak yeniden bafllamayacakt r. Uzaktan kumandadaki veya çal flma panelindeki açma/kapatma tufluna bas n ve klima yeniden bafllayacakt r. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kiflinin gözetimi alt nda olmad kça veya cihaz n kullan m ile ilgili bilgilendirilmedikçe, fiziksel veya zihinsel engelli kifliler (çocuklar dahil) taraf ndan kullan m için amaçlanmam flt r. Çocuklar n klimayla oynamalar na izin verilmemelidir. Klima ile yan c yüzeyler aras ndaki minimum mesafe 80 mm den az olmamal d r. Afla daki belirtilerden birisini bulursan z, klimay hemen durdurun ve Sat fl Sonras Servisi aray n. Topraklama devre kesicisi çal flmay s k s k durdurdu unda. Baz dü meler veya tufllar düzgün çal flmad nda, LED ekran n n görünmesi zorlaflt nda ve di er baz anormal durumlar meydana geldi inde. Kliman n montaj n, servisini veya tafl nmas n kendiniz yapmaya kalk flmay n. Yanl fl bir hareket yang na, elektrik çarpmas na, cihaz n düflmesine, yaralanmaya veya su s z nt s - na sebep olabilir. Yard m için yetkili klima servis merkezimize ve uzman kiflilere baflvurun. Temizlik ve bak m iflleminden önce fifli prizden çekin. 4

6 PARÇALARIN ADLARI Ç ÜN TE Yukar ve afla hava üfleme kanatlar (Manuel (elle) ayarlamal yukar ve afla hava üfleme) Hava ak fl deli i Sol ve sa hava üfleme kanatlar (otomatik ayarlamal sol ve sa hava üfleme) Kumanda Girifl zgaras Hava filtresi (havadaki tozlar için) Girifl deli i (Odan n içindeki havay çeker) DIfi ÜN TE Hava girifli Ba lant borusu Drenaj hortumu Hava ç k fl Drenaj ç k fl Not: Biz, haber vermeden kliman n d fl görünümünü de ifltirme ve üründe gelifltirme yapma hakk m z sakl tutuyoruz. 5

7 PARÇALARIN ADLARI UZAKTAN KUMANDA ÇALIfiMA GÖSTERGES Mevcut ayarlar gösterir. DISPLAY (GÖSTERGE) tuflu ç ünite göstergesinin görünmesini ve kaybolmas n sa lamak için bas n. SLEEP (UYKU) tuflu Uyku moduna bak n. SICAKLIK AYAR tufllar Bu tufla bir kez bas ld nda ayarl s cakl k 1 C azal r. S cakl k ayarlama kapsam C dir. FAN SPEED (FAN HIZI) tuflu Fan h z n otomatik düflük yüksek otomatik - düflük s ras yla de ifltirmek için bas n. SICAKLIK AYAR tufllar Bu tufla bir kez bas ld nda ayarl s cakl k 1 C artar. AÇMA/KAPATMA tuflu Klimay AÇAR/KAPATIR. ELEKTR KL ISITMA tuflu Elektrikli s tma moduna bak n. LIGHT-WAVE (HAF F DALGA) tuflu Sadece hafif dalgal modeller. Sinyal iletim penceresi ç üniteye sinyal gönderir. YUKARI/AfiA I SALINIM tuflu Sadece yukar ve afla sal n m modelleri için. SOL/SA SALINIM tuflu Hava üfleme yönünün ayarlanmas k sm na bak n. OPERATION MODE (ÇA- LIfiMA KONUMU) tuflu Çal flma konumunu seçmek için bas n: OTOMAT K SO UTMA ISITMA FAN NEM ALMA TIMER (ZAMANLAYICI) tuflu Zamanlay c ayar n yapmak için bas n. TURBO tuflu Turbo ifllevini bafllatmak için bas n ve durdurmak için tekrar bas n. IONIZER ( YON ZER) tuflu Sadece iyonizer modelleri. FRESH AIR (TEM Z HAVA) tuflu Sadece temiz hava ifllevli modeller için. CLEAN & PLASMA (TEM Z- LEME & PLAZMA) tuflu Sadece temizleme & plazma modelleri için. D KKAT: Sadece so utma modelinin ISITMA konumu yoktur. Sadece elektrikli s tma modellerinin ELEKTR KL ISITMA konumu vard r. Uzaktan kumanda sinyal iletim penceresini iç ünitedeki sinyal al m penceresine do ru tutun. 6

8 PARÇALARIN ADLARI Ç ÜN TE ÇALIfiMA PANEL AÇMA/KAPATMA tuflu Klimay çal flt rmak için AÇMA/KAPATMA tufluna bas n. Klimay durdurmak için AÇMA/KAPATMA tufluna tekrar bas n. Konum tuflu So utma/nem alma ve fan konumunu (Sadece so utma), So utma/nem alma, fan ve s tma konumunu (Heat pump tipi) seçin. Ekran Mevcut durumu gösterir. S cakl k ayar tuflu tufluna bir kez bas n ve ayarl s cakl k 1 C artar. tufluna bir kez bas n ve ayarl s cakl k 1 C azal r. Fan h z tuflu Fan h z n otomatik düflük yüksek otomatik - düflük s ras yla de ifltirmek için bas n. Turbo tuflu Turbo ifllevini bafllatmak için bas n ve durdurmak için tekrar bas n. So utma konumu Nem alma konumu Fan konumu Is tma konumu Uyku konumu Low Swing Düflük fan konumu Elektrik- s tma konumu Ayarl zamanlay c konumu Yatay sal n m Turbo konumu Fan Auto High Otomatik konumu Otomatik fan konumu Yüksek fan konumu Not: Bu flekilde, aç klama amac yla her bir bölüm tüm göstergeleri AÇIK olarak gösterilmifltir. Çal flma s ras nda sadece ilgili gösterge lambas yanacakt r. 7

9 KL MANIN ÇALIfiMASI ÇALIfiTIRMA/DURDURMA Uzaktan kumandadaki veya iç ünite kontrol panelindeki "ON/OFF" tufluna bas n ve klimadan bir müzik sesi gelecek ve iç ünite çal flma paneli ekran çal flmaya bafllayacakt r. Klima çal fl rken, uzaktan kumandadaki veya iç ünite kontrol panelindeki "ON/OFF" tufluna bas ld nda klima duracakt r. Dikkat Klima sisteminin korunmas amac yla, klimay durdurduktan sonraki 3 dakika içinde yeniden bafllatamazs n z. SICAKLIK AYARI Klimay her çal flt rd n z veya modlar aras nda geçifl yapt n zda sistem otomatik olarak s cakl ayarlayacakt r: so utma 26 C ve s tma 20 C. tufluna her bas ld nda ayarl s cakl k 1 C düflecek ve tufluna her bas ld nda ise 1 C artacakt r. S cakl k de iflimi uzaktan kumanda ve iç ünite göstergesinde görünecektir. S cakl k 16 C ile 31 C aras nda ayarlanabilir. S cakl ayarlad ktan 8 saniye sonra iç ünite tekrar iç ortam s cakl n gösterecektir. Ayr ca, otomatik so utma ve s tma konumunda s cakl k sadece iç ünitedeki tufllara bas larak ayarlanabilir. Fan ve nem alma konumunda s cakl k kontrol edilemez. FAN HIZI AYARI Fan h z tufluna bas ld nda fan h z düflük yüksek otomatik - düflük s ras yla de iflecektir. Klima ilk kez aç ld nda veya modlar aras nda geçifl yap ld nda ya da zamanlay c ayar ndan sonra çal flt r ld nda fan h z düflük olacakt r. UYKU MODUNUN SEÇ M Normal uyku Klima so utma ve nem alma konumunda iken, iç ünitenin fan düflük h zda çal fl r. Bir saatlik çal flmadan sonra ayarl s cakl k 1 C artar. Bir saat sonra, ayarl s cakl k 1 C daha artar. Klima, ayarl s cakl n 2 C üstünde çal flmaya devam edecektir. Klima s tma konumunda iken, iç ünitenin fan düflük h zda çal fl r. Çal flma bafllad ktan 1 saat sonra, ayarl s cakl k 2 C düflecektir. Bir saat daha geçtikten sonra, ayarl s cakl k 2 C daha düflecektir. Klima daha sonra ayarl s cakl n 4 C alt nda çal flmaya devam edecektir. Uyku konumu 1 Klima so utma ve nem alma konumunda ve 23 C st 16 C ayarl iken, uyku konumu 1 bafllad ktan sonraki 3 saat içinde, ayarl s cakl k saatte bir 1 C artacakt r. Klima, ayarl s cakl n 3 C üstünde çal flmaya devam edecektir. 8 saat sonra, ayarl s cakl k 2 C düflecektir. Klima bu s cakl kta çal flmaya devam edecektir. 24 C st 27 C ayarl iken, uyku konumu 1 bafllad ktan sonraki 2 saat içinde, ayarl s cakl k saatte bir 1 C artacakt r. Klima, ayarl s cakl n 2 C üstünde çal flmaya devam edecektir. 8 saat sonra, ayarl s cakl k 2 C düflecektir. Klima bu s cakl kta çal flmaya devam edecektir. 8

10 KL MANIN ÇALIfiMASI 28 C st 31 C ayarland nda, klima sürekli ayarl s cakl kta çal flacakt r. Klima s tma konumunda ve 18 C st 16 C ayar nda iken, sürekli ayarl s cakl kta çal flacakt r. 19 C st 25 C ayarl iken, uyku konumu 1 bafllad ktan sonraki 2 saat içinde, ayarl s cakl k saatte bir 1 C azalacakt r. Klima ayarl s cakl n 2 C alt nda çal flmaya devam edecektir. 8 saat sonra, ayarl s cakl k 2 C artacakt r. Klima bu s cakl kta çal flmaya devam edecektir. 26 C st 31 C ayarl iken, uyku konumu 1 bafllad ktan sonraki 3 saat içinde, ayarl s cakl k saatte bir 1 C azalacakt r. Klima ayarl s cakl n 3 C alt nda çal flmaya devam edecektir. 8 saat sonra, ayarl s cakl k 2 C daha artacakt r. Klima bu s cakl kta çal flmaya devam edecektir. Uyku konumu 2 Klima so utma ve nem alma konumunda ve 23 C st 16 C ayarl iken, uyku konumu 2 bafllad ktan sonraki 3 saat içinde, ayarl s cakl k saatte bir 1 C artacakt r. Klima, ayarl s cakl n 3 C üstünde çal flmaya devam edecektir. 7 saat sonra, ayarl s cakl k 1 C düflecektir. Klima bu s cakl kta çal flmaya devam edecektir. 24 C st 27 C ayarl iken, uyku konumu 2 bafllad ktan sonraki 2 saat içinde, ayarl s cakl k saatte bir 1 C artacakt r. Klima, ayarl s cakl n 2 C üstünde çal flmaya devam edecektir. 7 saat sonra, ayarl s cakl k 1 C düflecektir. Klima bu s cakl kta çal flmaya devam edecektir. 28 C st 31 C ayarland nda klima sürekli ayarl s cakl kta çal flacakt r. Klima s tma konumunda ve 18 C st 16 C ayar nda iken, sürekli ayarl s cakl kta çal flacakt r. 19 C st 25 C ayarl iken, uyku konumu 2 bafllad ktan sonraki 2 saat içinde, ayarl s cakl k saatte bir 1 C azalacakt r. Klima ayarl s cakl n 2 C alt nda çal flmaya devam edecektir. 7 saat sonra, ayarl s cakl k 1 C artacakt r. Klima bu s cakl kta çal flmaya devam edecektir. 26 C st 31 C ayarl iken, uyku konumu 3 bafllad ktan sonraki 2 saat içinde, ayarl s cakl k saatte bir 1 C azalacakt r. Klima ayarl s cakl n 3 C alt nda çal flmaya devam edecektir. 7 saat sonra, ayarl s cakl k 1 C daha artacakt r. Klima bu s cakl kta çal flmaya devam edecektir. Uyku konumu 3 Klima so utma ve nem alma konumunda ve 23 C st 16 C ayarl iken, uyku konumu 3 bafllad ktan sonraki 3 saat içinde, ayarl s cakl k saatte bir 1 C artacakt r. Klima, ayarl s cakl n 3 C üstünde çal flmaya devam edecektir. 24 C st 27 C ayarl iken, uyku konumu 3 bafllad ktan sonraki 2 saat içinde, ayarl s cakl k saatte bir 1 C artacakt r. Klima, ayarl s cakl n 2 C üstünde çal flmaya devam edecektir. 28 C st 31 C ayarland nda, klima sürekli ayarl s cakl kta çal flacakt r. Klima s tma konumunda ve 18 C st 16 C ayar nda iken, sürekli ayarl s cakl kta çal flacakt r. 9

11 KL MANIN ÇALIfiMASI 19 C st 25 C ayarl iken, uyku konumu 2 bafllad ktan sonraki 3 saat içinde, ayarl s cakl k saatte bir 1 C azalacakt r. Klima ayarl s cakl n 2 C alt nda çal flmaya devam edecektir. 26 C st 31 C ayarl iken, uyku konumu 3 bafllad ktan sonraki 2 saat içinde, ayarl s cakl k saatte bir 1 C azalacakt r. Klima ayarl s cakl n 3 C alt nda çal flmaya devam edecektir. TEM ZLEME fonksiyonu Klima çal fl rken, hava filtresinin sistem taraf ndan kirli oldu u tespit edilirse, iç ünite göstergesinde CF" görünerek klimay durdurman z, fifli prizden çekmenizi ve hava filtresini temizlemenizi hat rlat r. HAVA ÜFLEME YÖNÜ AYARI Yatay hava üfleme yönünün ayarlanmas Uzaktan kumandadaki HORIZONTAL SWING tufluna bas n, sal n m kanatlar yatay yönde hareket eder, uzaktan kumanda ekran nda "SWING" ve iç ünite göstergesinde ise "Swing" görünecektir. Sal n m durdurmak için bu tufla tekrar bas n. Sal n m kanatlar n n tekrar sal nmas n istiyorsan z, uzaktan kumanda ekran nda "SWING" görününceye kadar HORIZONTAL SWING tufluna bas n. Dikkat: Hasar önlemek için hava üfleme deflektörlerini rastgele hareket ettirmeyin. Öneri: So utma ve nem alma konumunda, dikey kanatlar öne veya yukar do ru ayarlay n; böylece a r so uk hava afla inecek ve odan n s cakl daha eflit hale getirilecektir. Is tma konumunda, dikey kanatlar afla do ru ayarlay n; böylece hafif s cak hava yukar ç kacak ve odan n s cakl daha eflit hale getirilecektir. Öne Yukar Afla TURBO fonksiyonu (sadece turbo modellerinde) Bu fonksiyon kliman n h zl s tma veya so utma yapmas n sa lar ve bu esnada, kliman n gürültüsü artacakt r. Turbo fonksiyonu sadece s tma veya so utma konumunda çal flt r - labilir (turbo s tma veya turbo so utma); aksi takdirde çal flmayacakt r. Klima s tma veya so utma konumunda iken, turbo fonksiyonunu çal flt rmak için uzaktan kumandadaki veya iç ünitedeki turbo tufluna bas n. uzaktan kumanda ekran nda " " ve iç ünite göstergesinde "TURBO" görünecektir. Turbo modunda iken, uzaktan kumanda ekran nda ve iç ünite göstergesinde fan h z simgesi görünecek ve bu esnada iç ünite ve uzaktan kumandaki fan h z tufllar çal flmayacakt r. Turbo modundan ç kmak için turbo tufluna bir daha bas n. Turbo modundan ç k ld ktan sonra fan düflük h zda çal fl r. 10

12 KL MANIN ÇALIfiMASI ÇALIfiMA KONUMU AYARI Afla daki konumlar seçmek için uzaktan kumandadaki konum seçme tufluna veya iç ünite çal flma panelindeki Mode dü mesine bas n. OTOMAT K konumu Bu konumda, en uygun s cakl seçmek için, klima oda s cakl n otomatik olarak ayarlar. Çal flman n bafllang c nda, klima oda s cakl na göre otomatik olarak çal flma konumunu seçecektir. Afla daki tablo, bafllang çta ayarlanan koflullar gösterir. Oda s cakl (RT) Madde Sadece so utma tipi Heat pump tipi Konum So utma lk S cakl k Ayarlamas Konum So utma lk S cakl k Ayarlamas Nem alma Nem alma Is tma SO UTMA konumu Bu konumda, s cakl ayarlamak için uzaktan kumandadaki veya iç ünite çal flma panelindeki s cakl k ayarlama tufluna bas n. Fan h z n ayarlamak için fan h z tufluna ve yatay hava üfleme yönünü de ifltirmek için uzaktan kumandadaki yatay hava üfleme yönü tufluna bas n. "Swing" yaz s görünecektir (sa daki flekle bak n). NEM ALMA konumu Klima s cakl kendili inde ayarlayacak ve s cakl k uzaktan kumandada ve iç ünite göstergesinde görünecektir. Bu s rada, s cakl k ve hava üfleme h z ayarlanamaz. Yatay hava üfleme yönünü de ifltirmek için yatay hava üfleme tufluna bas n. lgili gösterge lambas yanacakt r. (Sa daki flekle bak n). FAN konumu Bu konumda, d fl ünite fan çal flmayacak ve iç ünite fan çal flacakt r (elektrikli fan ile ayn ). Hava üfleme h z n ayarlamak için Fan h z tufluna bas n. Yatay hava üfleme yönünü de ifltirmek için yatay hava üfleme tufluna bas n. lgili gösterge lambas yanacakt r (sa daki flekle bak n). ISITMA konumu (heat pump tipi) Bu konumda, s cakl ayarlamak için uzaktan kumandadaki veya iç ünite çal flma panelindeki s cakl k ayarlama tufluna bas n. Hava üfleme h z n ayarlamak için fan h z tufluna ve yatay hava üfleme yönünü de ifltirmek için yatay hava üfleme yönü tufluna bas n. lgili gösterge lambas yanacakt r (sa daki flekle bak n). Is tmak için elektrikli s tma tufluna bas n. Ayarlama yap ld nda ilgili gösterge lambas yanacakt r (sa daki flekle bak n). Afla daki konumlar seçmek için uzaktan kumandadaki konum seçme tufluna veya iç ünite çal flma panelindeki konum dü mesine bas n. SO UTMA KONUMU: OTOMAT K SO UTMA NEM ALMA FAN ISITMA KONUMU: OTOMAT K SO UTMA NEM ALMA FAN ISITMA 11

13 KL MANIN ÇALIfiMASI ZAMANLAYICININ KULLANILMASI AÇMA/KAPANMA zamanlay c çal flmas n n ayarlanmas 1) Klima aç kken zamanlay c kapanma fonksiyonunu bafllatmak için zamanlay c tufluna bir kez bas n ve göstergede "1" görünecektir. Bu tufla her bas ld nda OTOMAT K-KAPANMA zaman 1 saat artar (maksimum 24 saat) ve 24 e ulafl ld nda klima zamanlay c modundan ç kacakt r. 2) Klima kapal iken zamanlay c açma fonksiyonunu bafllatmak için zamanlay c tufluna bir kez bas n ve göstergede "1" görünecektir. Bu tufla her bas ld nda OTOMAT K-AÇILMA zaman 1 saat artar (maksimum 24 saat) ve 24 e ulafl ld nda klima zamanlay c modundan ç kacakt r. Açma zamanlay c s aktif iken, ilgili gösterge lambalar yanacak ve konumlar sadece uzaktan kumandadaki tufllara bas larak de ifltirilebilecektir. Dikkat: OTOMAT K-AÇILMA zaman, klima aç lmadan önce sürekli görünecektir. 3) OTOMAT K-AÇILMA/KAPANMA zaman birer saat azalacakt r. AÇMA/KAPANMA zamanlay c çal flmas n n iptali Zamanlay c süresi 24 e ulaflt nda zamanlay c ifllevi iptal olacak ve uzaktan kumandadaki zaman ve aç lma saati veya kapanma saati kaybolacakt r. ç ünite göstergesi Açma/kapanma zamanlay c ifllevini ayarlarken iç ünite gösterge panelinde " " simgesi yanacak ve ayarlama saati görünecektir. 8 saniye sonra iç ünite tekrar oda s cakl n gösterecektir. AÇMA Zamanlay c s fllemi D KKAT: 1. Elektrik kesintisinden sonra AÇMA/KAPANMA zamanlay c s yeniden ayarlanmal d r. 2. OTOMAT K AÇILMA/KAPANMA saati ayarland ktan sonra de ifltirmek isterseniz, önceki OTO- MAT K AÇMA/KAPANMA zamanlay c s ifllemini iptal etmelisiniz. ELEKTR KL ISITMA filev (Sadece elektrikli s tma ifllevli heat pump tipi) KAPANMA Zamanlay c s fllemi Is tma konumunda, elektrikli s t c y bafllatmak için elektrikli s tma tufluna bas n ve elektrikli s tma ifllevini durdurmak için bu tufla bir daha bas n. (Dikkat: Is tma konumunun iptal edilmesi elektrikli s tma ifllevini kapatabilir). Elektrikli s tma moduna girildi inde klima, ortam s cakl na ve di er koflullara göre elektrikli s t c ya ba lan p ba lanmayaca na otomatik olarak karar verecektir. Elektrikli s t c aç ld nda, iç ünitenin gösterge panelindeki elektrikli s tma simgesi 12

14 UYGUN KULLANIM TAL MATLARI Biraz dikkatli olman z size daha konforlu s tma&so utma performans ve daha fazla enerji tasarrufu sa layacakt r. So utma s ras nda günefl Oda s cakl n uygun bir konuma ayarlay n fl nlar n uzak tutun» So utma s ras nda iç ortam ile d fl ortam aras ndaki 5 C lik bir fark sizin için uygun olacakt r.» So utma s ras nda, 1 C lik art fl %10 civar nda enerji tasarrufu sa layacakt r.» Çok düflük oda s cakl sa l n za zarar verebilece i gibi daha fazla enerji de tüketecektir.» So utma ifllemi s ras nda, içeri giren s y azaltmak için günefle bakan camlar n perdelerini çekin; bununla birlikte, kap y mümkün oldu unca az aç p kapat n. ç ve d fl ortam aras ndaki s cakl k fark n 5 C içinde tutun. Hava temizleme filtresini düzenli olarak temizleyin» Hava temizleme filtresi toz/kir ile t kan rsa, hava ak fl s n rlan r ve so utma/ s tma performans düfler. Klimay uzun bir aradan sonra tekrar kullanmadan önce filtreyi temizleyin. Tozlu ortamlarda hava temizleme filtresini daha s k temizleyin. Oday düzenli olarak havaland r n» Camlar ve kap lar uzun süre kapal tutulursa, odadaki oksijen azalacakt r. Bu yüzden, oday düzenli olarak havaland r n. Düzenli olarak temizleyin havaland r n 13

15 UYGUN KULLANIM TAL MATLARI KL MAYI UZUN SÜRE KULLANMAYACAKSANIZ 1 çinin iyice kurumas için iç ünite fan n 3-4 saat çal flt r n. (Sadece so utma modelinde, sadece FAN modunu ayarlay n; heat pump modelinde, so utma veya s tma konumunu ve en düflük ya da en yüksek s cakl seçin.) 2 Klimay kapat n. E ER KL MAYI UZUN SÜREDEN BER KULLANMADIYSANIZ 1 Klimay kullanmadan önce 12 saat kadar çal flt r n. 2 ç ve d fl ünitenin hava girifl ve ç k fllar n t kayan tozu ve yabanc maddeleri temizleyin. 3 Hava temizleme filtresi toz/kir ile t kan rsa, hava ak fl s n rlan r ve so utma/ s tma performans düfler. Klimay uzun bir aradan sonra tekrar kullanmadan önce filtreyi temizleyin. Tozlu ortamlarda hava temizleme filtresini daha s k temizleyin. 14

16 BAKIM Not: Temizlik ve bak m iflleminden önce fifli prizden çekti inizden emin olun. Filtre süzgecinin temizlenmesi» Klima uzun bir süre kullan lmazsa filtre düzenli olarak temizlenmelidir. Filtre süzgecini haftada iki kez temizlemenizi öneririz.» lk önce girifl zgaras n, daha sonra hava filtresi süzgecini ç kar n.» Hava filtresi süzgecini temizleyin. Elektrikli süpürge veya yumuflak bir saç f rças ile temizlenebilir veya l k suyla (45 C nin alt ) y kanabilir.» Hava filtresi süzgeci y kan rsa, havaland rmas iyi olan bir yere b rak lmal ve iyice kurumas sa lanmal d r.» Hava filtresi süzgecini ve girifl zgaras n tak n. D fl yüzeyin temizlenmesi Uzun süreli çal flmadan sonra temiz tutulmas n sa lamak için kliman n yüzeyini yumuflak bir bezle temizleyebilirsiniz. Kolayca ç kmayan kirler varsa, nötr temizlik ürünleri kullanarak ç karabilirsiniz. Yüzeyin zarar görmesini ve tamir edilmeyen hasarlar önlemek için uçucu maddelerle ve tel f rçalarla temizlemeyin. 15

17 TAM R ÖNCES KONTROLLER Servis teknisyenini ça rmadan önce afla daki maddeleri kontrol edin. Hala yard ma ihtiyaç duyarsan z, yetkili servisle irtibata geçin. Klima hiç çal flm yor. Elektrik kesildi mi? Fifl prizden ç kt m? Devre kesici veya sigorta kapal m? Klima durdurulduktan sonra, I/O tufluna bas ld nda çal flma hemen bafllam yor. Bu, klimay koruman n bir yöntemidir. 3 dakika bekleyin. So utma veya s tma performans iyi de il. S cakl k ayar uygun mu? Kap ve pencereler kapal m? Hava filtreleri temiz mi? ç ve d fl ünitenin hava girifl ve ç k fllar n engelleyen cisimler mi var? ç ünite fan h z ayar çok düflük mü? ISITMA konumunun bafllang c nda s cak hava üflenmiyor. Bir süre bekleyin, klima yeterince s cak hava üflemeye haz rlan yor. ç ünite fan s tma ifllemi s ras nda duruyor. (Heat pump tipi için) Bu, uzun süreli çal flmadan sonra d fl ünitenin donmas ndan ve kliman n buzu çözmesinden (defrost özelli inin çal flmas ndan) kaynaklanmaktad r. Klimadan çat rdama sesleri geliyor. Bu ses, s cakl k de iflimlerinden dolay ön zgaran n genleflmesinden ve büzülmesinden kaynaklan r. Klimadan su ak fl sesi geliyor. Bu, kliman n içinde akan so utkan n sesidir. Is de ifltirici üzerinde biriken suyun ak fl sesi. Is de ifltirici üzerindeki buzun erimesi sesi. ç üniteden ak fl sesi ve çat rdama sesi geliyor. Çat rdama sesi fandan veya kompresörden geliyor. Bu, klima içindeki so utkan n ak fl sesidir. ç üniteden koku geliyor. Bu koku kliman n duvar, hal, mobilya ve örtülerin havas n emerek bu havay geri üflemesinden kaynaklan r. D fl üniteden su s z yor. So utma ifllemi s ras nda borulardaki ve ba lant lardaki su yo unlafl r. Is tma veya defrost (buz çözme) ifllemi s ras nda, eriyen su ve buhar d flar ç kacakt r. 16

18 PERFORMANS PARAMETRELER Model Fonksiyon Güç Nominal kapasite (W) Standart girifl gücü (W) Nominal girifl ak m (A) Hava ak fl hacmi (m3/ saat) Nem alma kapasitesi (L/s) Koruma s n f Su geçirmez klim tipi So utkan (R410A) flarj miktar (g) Gürültü db (A) Net a rl k (kg) Boyutlar (mm) GXYXD D KKAT: 1. Belirtilen gürültü de erleri, fabrikadan gönderilmeden önce laboratuarlarda ölçülmüfltür. 2. Nominal so utma/ s tma kapasitesi afla daki koflullar alt nda test edilmifltir: So utma ifllemi Is tma ifllemi ç ünite ç ünite D fl ünite D fl ünite 3. Sürekli gelifltirme politikas ndan dolay, teknik özellikleri haber vermeden de ifltirme hakk m z sakl tutuyoruz. Hatalar ve kusurlar olsa bile, bu k lavuzdaki bilgilerin do ru olmas na büyük bir özen gösterilmifltir. 4. Çal flma s cakl aral : ç ünite taraf DB/WB ( C) D fl ünite taraf DB/WB ( C) Maksimum so utma Minimum so utma Maksimum s tma Minimum s tma 5. Kliman n (iç/d fl ünite) kablo ba lant flemas, iç/d fl üniteye yap flt r lm flt r. 6. Elektrik kablosu hasar görürse, tehlikelerden kaç nmak için kablo üreticisi, servis merkezi veya yetkili biri taraf ndan de ifltirilmelidir. 7. Sigorta parametresi: T5A/250V. 17

19 MONTAJ TAL MATLARI MONTAJ YER N N SEÇ M ç ünite» Hava girifl ve ç k fl n engellerden uzak tutun.» Do rudan günefl fl almayan ve drenaj suyunun kolayca akabilece i ve d fl üniteye kolayca ba lan labilecek bir yer seçin.» TV, radyo ve di er cihazlardan en az 1 metre uzakl kta ve floresan lambalar ndan uzak tutun.» sten, buhardan ve yan c gazlardan uzak bir yer seçin.» Heat pump modeli yang n alarm ndan uzak tutulmal d r ( s tma ifllemi s ras nda s cak hava ak fl yang n alarm n n bozulmas na neden olabilir).» Cihaz n a rl n tafl yabilecek ve titreflime sebep olmayacak bir duvara monte edin. D fl ünite» Cihaz n a rl n tafl yabilecek ve titreflime sebep olmayacak bir duvara monte edin.» yi havaland rmal, az tozlu ve ya mur ile do rudan günefl fl almayan bir yer seçin.» D fl üniteden üflenilen havan n veya çal flma sesinin komflular rahats z etmeyece i bir yer seçin.» Yan c ve kostik gaza yak n yerlerden kaç n n.» Drenaj suyunun kolayca akabilece i ve iç üniteye kolayca ba lan labilecek bir yer seçin. MONTAJ AKSESUARLARI Montajdan önce afla daki aksesuarlar kontrol ve teyit edin: Numara Aksesuarlar Adet Montaj konumu Stator Sac vidas /dübel Ba lant kablosu Dikkat : Aksesuarlar n detaylar için, ambalajlanan parçalar referans al n. Ç ÜN TEN N MONTAJI Statorun kullan lmas (Stator opsiyonel bir aksesuard r) Girifl zgaras n n iç taraf. ç ünite yüksek ve uzun flekilli oldu undan, e ilmeyi önlemek için iç ünitenin üst taraf ndan stator kullan l r (yöntem 1). Duvar ve zemin ahflap kaplama de ilse, piyasada sat lan genleflme c vatas ile sabitleyin. (Yöntem 2). Stator Sac vidas Sac vidas Sac vidas ile sabitleyin Stator Genleflme c vatalar n gösterilen dört yere sabitleyin Yöntem 1 19 Yöntem 2

20 MONTAJ TAL MATLARI Statorun kullan lmas Duvardaki su yolunun konumuna göre afla daki gibi uygun bir yöntem seçin: Cihaz yeterince sa lam bir duvara do rudan sabitlenebilir. Havaland rma borusunu cihaz n üst taraf na takarken, hava ç k fl borusunu takmak için kullan lan c vata deli ini kapatmay n. (Deli i kapatmas n önlemek için statorun uzun taraf n duvara do ru yerlefltirebilirsiniz) Stator Statorun afla ve yukar kaymas için ilk önce statoru duvara sabitleyin ve flekilde gösterildi i gibi c vatay s k n. Su yolu DIfi ÜN TEN N MONTAJI Tek ünite montaj 1 Ünitenin üst taraf nda engel varsa ve flekilde gösterilen bofllu u muhafaza edebiliyorsan z bu konum uygundur. 100mm den fazla 500mm den fazla 2 Ön taraf (hava ç k fl ) aç k ise ve flekilde gösterilen bofllu u muhafaza edebiliyorsan z, di er üç yanda engel olsa bile bu konum uygundur. (Üst taraf aç k) 100mm den fazla 200mm den fazla 100mm den fazla 3 Ön tarafta engel varsa, arka taraf, üst taraf ve yan taraflar aç k tutulmal d r. 500mm den fazla 4 Ön ve arka tarafta engel varsa, afla daki yeri seçmeyin. 300mm den fazla 100mm den fazla 5 Her dört yanda engel varsa, üst taraf aç k olsa bile cihaz buraya yerlefltirilmemelidir. 6 D fl üniteyi monte ederken, afla - daki flekilde gösterildi i gibi yeterli bak m bofllu u b rak lmal d r. 100mm den fazla 500mm den fazla 500mm den fazla 19

21 MONTAJ TAL MATLARI Çoklu ünite montaj 1 Yan yana montaj (Bu yöntem kullan l rsa, üst taraf aç k b rak lmal d r. Bu arada, boru taraf ndaki c vatalar sökün). 100mm den fazla 100 den az ünite 2 Art arda yerlefltirin 200mm den fazla 200mm den fazla 200mm den fazla 200mm den fazla 1.000mm den fazla 500mm den fazla 500mm den fazla 500mm den fazla 3 D fl ünite çat ya veya etraf nda binalar n olmad bir yere monte edilirse, fliddetli rüzgarlar n do rudan d fl ünitenin ç k fl na üflememesine dikkat edin; aksi takdirde s de ifltiricinin yetersiz hava ak fl hacmi so utma ve s tma performans n etkileyebilir ve ar zaya yol açabilir. Duvara yak n monte edildi inde, hava ç k - fl duvara bakmal ve aralar nda en az 500 mm boflluk b rak lmal d r mm den fazla 3.000mm den fazla Hava ç k fl fliddetli rüzgardan veya rüzgar n yönünden etkilendi- inde, d fl ünitenin yerini de ifltirerek hava ç k fl ile rüzgar n yönünü dik aç yapacak flekilde ayarlay n. Rüzgar n yönü Rüzgar n yönü DIfi ÜN TEN N MONTAJI Dikkat : Klimay orijinal ambalaj yla yetkili servise vermeye çal fl n. D fl ünitenin a rl k merkezi ortas nda olmad için, kald r rken dikkatli olun. Tafl rken 45 den fazla yat rmay n. Montaj s ras nda kliman n kaidesini sabitlemek için c vatalar kullan lmal d r. (ayr olarak sat n al n r). Depremden veya fliddetli rüzgardan dolay düflmesini önlemek için iyice sabitleyin. Beton yap üzerinde çal fl yorsan z, afla daki flekle bak n. M 10(3/8" ) c vata ile sabitleyin Derin gömülmüfl Eni büyük olmal d r 20

22 MONTAJ TAL MATLARI SO UTKAN BORUSUNUN VE DRENAJ BORUSUNUN TA- KILMASI ( Ç ÜN TE) 1 Alt paneli sökmek için, ilk önce tespit vidalar n sökmeli, daha sonra paneli çekerek ç karmal s n z. 2 Boru koruma plakas ndan tespit vidas n sökün ve plakay ç kart n. (flekil 1) 3 Ba lamadan önce evaporatör boflaltma borusunu kerpeten ile kopar n. çindeki havay boflaltt ktan sonra, evaporatörün ba lant borusunun alt somununu bükmek için anahtar kullan n (flekil 2). 4 Ba lant y ve ba lant borusunun genleflme deli ini kapatmak için hava geçirmez ya katman kullan n. 5 Somunu sa a do ru çevirin ve anahtarla s k n. (flekil 3) Boru koruma plakas Alt panel Sac vidas fiekil 1 Vida S kma ve Aç Tablosu Boru çap Tork (N.m) Aç Evaporatör boflaltma borusu Dikkat : Dirsekli boru say s, iç ünitede 10 dan ve toplam ünitelerde 15 ten fazla olamaz. Yar çap 10 cm - den büyük olamaz. Genleflme deli ine afl r kuvvetle vidalamay n. fiekil 2 fiekil 3 Dikkat : Borular iç üniteye ba lad ktan sonra, s yal t - m n n yap lmas gerekir. 1. Genleflme deli inin ve bak r borunun ba lant - s n aç kta b rakmay n. Yo uflma suyunun d - flar akmas n önlemek için s yal t m malzemesi ile yal t lmal d rlar. 2. Gaz borusunun ve s v borusunun s koruma kapaklar n birbirine yap flt rmay n. Ayr ayr yal t n. 3. Is koruma kapa n takt ktan sonra, kabloyu zgara deli inden s k bir flekilde geçirerek borular zgaraya iyice sabitleyin. (Borunun hareket etmesi, hava girifl zgaras n n tak lmas n etkileyecektir). DRENAJ BORUSUNUN TAKILMASI Kolay drenaj için, drenaj hortumuna meyil vererek suyun birikmemesini sa lay n. htiyaç halinde, drenaj hortumunun yüzeyindeki yo uflma suyu ile bafl etmek için bir s koruma kapa sat n al n. Ayr ca, su s z nt s n önlemek için ba lant noktas iyice kapat lmal d r. Drenaj hortumunu kükürt veya di er kokulu gazlar n olabilece i yerlere yerlefltirmeyin. Is yal t ml drejan borusu Ba lant noktas Drenaj hortumu Drenaj hortumunun ba lanmas ndan sonra, drenaj n kolay yap ld n ve ba lant noktas nda su s z nt s olmad n kontrol edin. Drenaj n kolay yap l p yap lmad n gözlemlemek için sa taraftan ç k fl zgaras na drenaj pompas n yerlefltirebilir ve 1000 mililitre su ekleyebilirsiniz. Su, s de ifltiricisinin yan paneli arac l yla su ç k fl n n sa taraf ndan ilave edilmelidir. Elektrikli s tma modelleri için, termistörün slanmamas na dikkat edin. 21 Is de ifltirici Su Yan panel Su toplama kab

23 MONTAJ TAL MATLARI BA LANTI BORUSUNUN VE DRENAJ HORTUMUNUN TAKILMASI (DIfi ÜN TE) Ba lant borusunun ba lanmas 1. Kapatma valfine ve uzatma borusuna hava geçirmez ya sürün. 2. Ba lant borusunun somununu anahtarla s k n (iç üniteye göre s k n). Ünitelerdeki havay al n. S v ba lant borusu (Vakum pompas da kullan labilir). Allen anahtar» Kapatma valfinin ve gaz ç k fl deli inin vida kapa n ç kar n.» Kapatma valfini allen anahtarla aç n (90 saat yönünde çevirin), daha sonra gaz ç k fl deli ini 10 saniye kadar bast r n (Sise benzer gaz görüldü ünde, ünitedeki havan n tümü al nm fl demektir).» Gaz ç k fl deli inin vida kapa n tak n.» Kaçak detektörü veya sabunlu su ile kaçak testi yap n. SO UTKAN LAVE ED LMES Boru 8 metreden daha uzun ise, bu formüle göre flor ilave edilmelidir: A=80g/mx (L-8). (A, ilave flor miktar n, L ise ba lant borusunun uzunlu unu gösterir.) Da t m borusunun izin verilen uzunlu u (tek yollu) Doldurulacak flor miktar (gram) gaz ba lant borusu Gaz kapatma valfi Gaz ç k fl deli i Vida kapa Vida kapa S v kapatma valfi Not: Ba lant borusunun en yüksek noktas 10m yi aflmamal d r. So utkan ilave etme ad mlar 1 So utkan saklama fliflesinin çal flma valfini, fliflirilmifl hortum ile durdurma valfinin bak m a z na ba lay n. 2 Gaz durdurma valfine ba l bak m a z n n ucunda fliflirilmifl hortum ba lant s n biraz gevfletin. Havay so utkan ile d flar ç karmak için so utkan saklama fliflesinin çal flma valfini aç n. Buhar fleklinde gaz n görünmesi havan n tamamen boflalt ld n gösterir. 3 Yayl teraziye bakarak gerekli miktarda so utkan doldurun. ç ünite So utkan saklama fliflesinin çal flma valfi Ba lant borusu Durdurma valfi S v borusu Gaz borusu D fl ünite So utkan saklama fliflesi Bak m a z Dikkat : 1 So utkan ilave edilirken so utkan saklama fliflesini ters çevirmeyin. 2 Ortam s cakl çok düflükken so utkan saklama fliflesinin yüksek bas nc n korumak için, flifle s cak suyla (40 C civar ) s t labilir. Atefl veya s buhar ile s tmay n. DRENAJ HORTUMUNUN TAKILMASI LE LG L PUÇLARI Is tma s ras nda, d fl ünitenin arka gövdesinde damlamalar meydana gelecektir; çevreyi kirletmemek için bu durumu göz önünde bulundurun. 22

24 MONTAJ TAL MATLARI ELEKTR K BESLEME KABLOLARININ VE S NYAL KABLO- LARININ BA LANMASI ç ünite 1 Elektrik kutusu kapa n sabitleyen sac vidalar n (3 adet) sökün ve elektrik kutusunu ç kart n. 2 Güç terminal panosunun ve sinyal terminal panosunun tespit vidas n gevfletin, daha sonra elektrik kablosunu ve sinyal kablosunu tespit vidas ile terminal panosuna iyice sabitleyin. 3 Ba lanan kablolar, kablo ara parças ve tespit kablosu ile sabitleyin. Topraklama kablosu iyice ba lanmal d r. Terminal panosu Elektrik kutusu kapa Sac vidas Tespit kablosu Kablo yal t m burcu 4 Borularda yo uflma meydana gelebilece inde, elektrik ve sinyal kablosunun boruya temas etmemesi için bir yal t m burcu kullan lmal d r. Elektrik kutusu kapa n tak n. D fl ünite D fl ünitenin kablolar borularla birlikte uzat l r. Kablo ba lant flemas Elektrik kablosu Kahverengi Mavi Sar ç ünite terminali D fl ünite terminali Yeflil Ba lant noktas Ba lant kablosu Kahverengi Mavi Ba lant noktas Kahverengi Gri Siyah Mavi Sar /Yeflil Elektrik kablosu Not: 1 Ba lant kablosunun rengi üstteki flema ile uyuflmazsa, gerçek kablo renklerini referans al n. Ancak, ayn simgeli terminal ayn renkli ba lant kablosuna ba lanmal d r. 2 ç/d fl üniteler aras ndaki elektrik ve sinyal kablolar, kablo terminal panosundaki ilgili numaraya göre ba lanmal d r. 3 Sinyal kablosunun ayr sat n al nmas gerekirse, 0.75mm 2 üstündeki elektrik kablosunu seçin. 23

25 Bu cihazın çevreye uygun bir şekilde atılması Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol edilmeyen atık imhasının çevreye veya insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevresel olarak güvenli geri dönüştürme için nereye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi veya yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır. Teknik Özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir. EEE Yönetmeliği'ne Uygundur. ÜRETİCİ FİRMA Guangdong Galanz Group Co. Ltd. Adres (Shunde):No.25, South Ronggui Avenue, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China Tel : Faks : Cihazınızın Sanayi Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.

26 Üretici/İthalatçı Firma: Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş. Ambarlı Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avcılar/İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) DANIŞMA MERKEZi:

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

Servis ve Montaj K lavuzu

Servis ve Montaj K lavuzu Servis ve Montaj K lavuzu Split Klima Model numaralar : GE AIR 116 GE AIR 121 Sistem fiemas So utma & s tma sisteminin devre flemas Evaporatör Çapraz ak fll fan Çek valf Ana k lcal boru Filtre Eksenel

Detaylı

NEM ALMA C HAZI. Kullan m K lavuzu

NEM ALMA C HAZI. Kullan m K lavuzu NEM ALMA C HAZI Kullan m K lavuzu Afla daki durumlarda nem alma cihaz nda her hangi bir sorun yoktur Ç NDEK LER Durum Nedeni Çal flma arada bir duruyor Cihaz defrost ifllemi yapmaktad r (bkz. sayfa 5).

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

Split Klima. Kullan m K lavuzu. Modeller: » GXS09HT2WI» GXS12HT2WI» GXS18HT2WI» GXS24HT2WI

Split Klima. Kullan m K lavuzu. Modeller: » GXS09HT2WI» GXS12HT2WI» GXS18HT2WI» GXS24HT2WI Split Klima Kullan m K lavuzu Modeller:» GXS09HT2WI» GXS12HT2WI» GXS18HT2WI» GXS24HT2WI AEG-Electrolux içindekiler çindekiler 1. Güvenlik Önlemleri...2 2. Uzaktan kumandan n kullan m...5 3. Parçalar n

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Ç NDEK LER. ÇEVRE UYARISI Çevre uyar s...2. GÜVENL K ÖNLEMLER Uyar...3 Dikkat...4 Klimay çal flt rmadan önce...5

Ç NDEK LER. ÇEVRE UYARISI Çevre uyar s...2. GÜVENL K ÖNLEMLER Uyar...3 Dikkat...4 Klimay çal flt rmadan önce...5 Ç NDEK LER ÇEVRE UYARISI Çevre uyar s...2 GÜVENL K ÖNLEMLER Uyar...3 Dikkat...4 Klimay çal flt rmadan önce...5 KULLANIM TAL MATLARI Ürüne genel bak fl...6 Cihaz n kontrol paneli...7 Hava üfleme yönü kontrolü...10

Detaylı

TAL MATLAR SALON T P SPL T KL MA. Afla daki hususlara dikkat edin: h Montaj ifllemi Vestel Yetkili Servisi taraf ndan yap lmal d r.

TAL MATLAR SALON T P SPL T KL MA. Afla daki hususlara dikkat edin: h Montaj ifllemi Vestel Yetkili Servisi taraf ndan yap lmal d r. GARANT 2 YIL SALON T P SPL T KL MA TAL MATLAR Afla daki hususlara dikkat edin: h Montaj ifllemi Vestel Yetkili Servisi taraf ndan yap lmal d r. h Kliman n güvenli, düzgün ve etkili kullan lmas için, bu

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ VESTEL YER VANTiLATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU AIRMASTER 16 GARANTİ 2 YIL UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma risklerini azaltmak için: a) Bu vantilatörü herhangi bir hız kontrol cihazı ile

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

V-Brunc serisi.pdf :03 VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 M BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI KULLANIM KILAVUZU CMY GARANTİ 2 YIL

V-Brunc serisi.pdf :03 VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 M BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI KULLANIM KILAVUZU CMY GARANTİ 2 YIL V-Brunc serisi.pdf 2 15.02.2011 10:03 VESTEL C V-BRUNCH SERİSİ 1000 M Y CM MY BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI CY CMY K KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızın elektrik bağlantısını

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

AYKUT. UZAKTAN KUMANDALI SO UTUCU/ISITICI/NEM ALMA C HAZI/ YONLAfiTIRICI. Kullan m K lavuzu. Aykut D fl Tic. Ltd. fiti.

AYKUT. UZAKTAN KUMANDALI SO UTUCU/ISITICI/NEM ALMA C HAZI/ YONLAfiTIRICI. Kullan m K lavuzu. Aykut D fl Tic. Ltd. fiti. UZAKTAN KUMANDALI SO UTUCU/ISITICI/NEM ALMA C HAZI/ YONLAfiTIRICI Kullan m K lavuzu thalatç Firma Aykut D fl Tic. Ltd. fiti. Adres: Levent Cad. No:46/2 1.Levent/istanbul Tel: (+90212) 324 05 55 Fax: (+90212)

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SES AYAR TUfiU ARAMA TUfiU MP3 YUVASI ODAK DÜ MES PROJEKTÖR Ön taraf Sa taraf AYARLAMA TUfiU FREKANS AYAR TUfiU

Detaylı

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 BEYAZ TÜRK KAHVESi MAKiNESi

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 BEYAZ TÜRK KAHVESi MAKiNESi VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 BEYAZ TÜRK KAHVESi MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL Bu cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazınızdan en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, cihazınızı kullanmaya

Detaylı

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER Dikkat Cihazınızın yanlış kullanımı nedeniyle herhangi bir zarar gelmemesi için, cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun. Özellikle cihazınızla ilgili güvenlik talimatlarını

Detaylı

Güvenliğiniz İçin. Dikkat:

Güvenliğiniz İçin. Dikkat: Dikkat: Güvenliğiniz için, lütfen bu cihazı kullanmadan önce aşağıda açıklanan kullanım talimatlarının tümünü okuyun. Bu kullanım kılavuzu cihazınızın bir parçasıdır. Bu kullanım kılavuzunu gelecekte başvurmak

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU K 9190

KULLANMA KILAVUZU K 9190 KULLANMA KILAVUZU K 9190 M sekil 1 20 B A 235 A sekil 2 sekil 3 C G B C D E A A B sekil 4 sekil 5 TW314-3 - sekil 6 sekil 7-4 - TW314 GENEL Kurulum güvenli i ve bak m ile ilgili afla daki önemli bilgileri

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU GA RA NT İ 2 YIL

VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU GA RA NT İ 2 YIL VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU Vestel Cool Fan MV GA RA NT İ 2 YIL DĠKKAT Cihazınızı güvenli bir Ģekilde kullanmak için lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Uyarı Su ısıtıcısını sadece su ısıtmak için kullanın.

Uyarı Su ısıtıcısını sadece su ısıtmak için kullanın. GARANTİ 2 YIL Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

VESTEL. V-CARE SERiSi 2000 CAM ELEKTRONİK TARTI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-CARE SERiSi 2000 CAM ELEKTRONİK TARTI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-CARE SERiSi 2000 CAM ELEKTRONİK TARTI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL CİHAZINIZIN ÇALIŞTIRILMASI ADIM 1. Kesin bir ölçme işlemi yapabilmeniz için tartınızı her zaman ahşap veya mermer gibi sert

Detaylı

VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU GA RA NT İ 2 YIL

VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU GA RA NT İ 2 YIL VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU Vestel Cool Fan AV GA RA NT İ 2 YIL DĠKKAT Cihazınızı güvenli bir Ģekilde kullanmak için lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. UYARILAR 1. Vantilatörü çalışır

Detaylı

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen GARANTİ 2 YIL Talimatlar Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatları tamamen ve dikkatlice okuyun. Bu kılavuz cihazınızın bir parçasıdır. Bu

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

VESTEL V-COOK SERİSİ 2000 BEYAZ MİKSER KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ

VESTEL V-COOK SERİSİ 2000 BEYAZ MİKSER KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ VESTEL V-COOK SERİSİ 2000 BEYAZ MİKSER KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Turbo 1 2 6 2 Cihazınızın Açıklanması 1. Ana Gövde 6. Kaydırmaz taban 2. Tutma Sapı 7. Hamur karıştırıcı (büyük

Detaylı

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 INOX EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 INOX EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 INOX EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kullanım talimatlarının tamamını dikkatlice okuyun.

Detaylı

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır.

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır. Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla uyduğundan

Detaylı

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT!

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT! Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNEMLER...Tu- ÖZELL KLER VE filevler...tu-2 PARÇA ADLARI...Tu-3 HAZIRLIK...Tu-4 ÇALIfiTIRMA...Tu-5 ZAMANLAYICI filem...tu-7 UYKU ZAMANLAYICISI filem...tu-8 HAVA DOLAfiIMI YÖNÜNÜN AYARLANMASI...

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu talimatları ileride yararlanmak

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce, cihazın kurulumu, kullanımı ve bakımı sırasındaki açıklamaları ve güvenliğiniz ile ilgili bilgileri içeren bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride yararlanmak

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

Cihazınızın Tanıtılması

Cihazınızın Tanıtılması GARANT 2 YIL Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. Cihazınızın Tanıtılması 1. Tutamak 2. Ön Kapak 3. Açma/Kapama Düğmesi 4. Devir Ayar Düğmesi

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6.

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6. Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 2520 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 24 CHF BAYMAK - 41 CHF DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için teflekkür ederiz. Cihaz n z n uzun y llar verimli çal flmas

Detaylı

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT!

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT! Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER... ÖZELL KLER VE filevler... PARÇA S MLER... 3 HAZIRLIK... 5 ÇALIfiTIRMA... 6 ZAMANLAYICININ KULLANILMASI... 8 UYKU ZAMANLAYICISININ KULLANILMASI... 9 HAVA AKIfi YÖNÜNÜN AYARLANMASI...

Detaylı

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 24 FS BAYMAK - 48 FS DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için teflekkür ederiz. Cihaz n z n uzun y llar verimli çal flmas

Detaylı

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz kofra ve panolar n s yönetimi 365 79 348 05 348 17 348 35 348 52 365 74 Teknik özellikler (s. 251) Teknik özellikler (s. 251) Amb. (1) Ref. Doğal havaland

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

VESTEL SPLIT KLİMA KULLANIM KILAVUZU

VESTEL SPLIT KLİMA KULLANIM KILAVUZU VESTEL SPLIT KLİMA KULLANIM KILAVUZU SUPER INVERTER 9 A ENERJİ SPLIT KLİMA (R410A) SUPER INVERTER 12 A ENERJİ SPLIT KLİMA (R410A) SUPER INVERTER 18 A ENERJİ SPLIT KLİMA (R410A) GARANTİ 2 YIL çindekiler

Detaylı

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 INOX ÇAY MAKiNESi

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 INOX ÇAY MAKiNESi VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 INOX ÇAY MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL Talimatlar Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatları tamamen

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

444 0 888 www.arcelik.com.tr

444 0 888 www.arcelik.com.tr 444 0 888 www.arcelik.com.tr R410A çevreci gaz Inverter klimalar kullandıkları R410A gazı sayesinde çevreye duyarlıdır. Inverter Multi Sistem Klimaları Arçelik Inverter Multi Sistem Klimaları her bir odada

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Bu cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için, lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun.

Bu cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için, lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun. GARANTİ 2 YIL Bu cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için, lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun. Bu ürünün kullanımı süresince bu açıklamalara dikkat edin. Bu açıklamalar,

Detaylı

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr markas d r içindekiler Genel tan t m DM1-A kesicili hücre

Detaylı

Üretici A.Ş. 177. Sok. No: 2

Üretici A.Ş. 177. Sok. No: 2 Üretici GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd. Midea Industrial City, Beijiao, 528311 Shunde, Foshan, Guangdong, P.R.C 177. Sok. No: 2 A.Ş PARÇALARIN TANIMLANMASI Güvenliğiniz için UYARI Bu cihazın

Detaylı

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik.

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Bireyselliğin en güzel şekli. İddialı tasarım ve yüksek kaliteli malzemelerle modern banyolarda uzun süredir sıkça karşılaşılıyor

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU. Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU. Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE OKUYUN İÇİNDEKİLER Bu klimayı Avrupa ülkelerinde

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 16 X 136 X 137 X CAM SERAM K ANKASTRE OCAK (PR 58 B-16 X Ç N )! KURULUM Tüm kurulum ifllemleri (elektrik ba lant lar ) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

Önsöz. Sayın Kullanıcımız,

Önsöz. Sayın Kullanıcımız, Önsöz Sayın Kullanıcımız, Elektronik tartı cihazımızı tercih etmekle, kaliteli bir VESTEL ürünü satın almış bulunmaktasınız. Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX EKMEK KIZARTMA MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX EKMEK KIZARTMA MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX EKMEK KIZARTMA MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Kendinden Ayarlı Ekmek Kılavuzu 5. Isıtma Düğmesi 2. Geniş Yuvalar 6. Defrost Düğmesi 3. Kontrol Kolu 7. İptal

Detaylı

Cihaz n z n parçalar. Bu talimatlarda kullan lan semboller

Cihaz n z n parçalar. Bu talimatlarda kullan lan semboller 2 Cihaz n z n parçalar a. Konsentratör b. Mavi gösterge ledi (SOĞUK ÜFLEME) c. Yeşil gösterge ledi (İYON FONKSİYONU) d. Çıkarılabilir Hava Giriş Izgarası e. Çıkartma düğmesi f. Kilit fonksiyonlu Soğuk

Detaylı

Uzaktan kumanda -H1. Uzaktan kumanda. MOD DÜĞMESİ Çalışma modunu seçmek ç n. FAN DÜĞMESİ Fan hız ayarı. 10 MODE CLOCK TIMER ON TIMER OFF

Uzaktan kumanda -H1. Uzaktan kumanda. MOD DÜĞMESİ Çalışma modunu seçmek ç n. FAN DÜĞMESİ Fan hız ayarı. 10 MODE CLOCK TIMER ON TIMER OFF 1 2 3 4 6 7 8 9 10 Uzaktan kumanda Uzaktan kumanda -H1 Uzaktantan kumanda s steme s nyal ver r. AÇMA/KAPAMA DÜĞMESİ MOD DÜĞMESİ Çalışma modunu seçmek ç n. FAN DÜĞMESİ Fan hız ayarı. ODA SICAKLIK AYAR DÜĞMELERİ

Detaylı

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 TR Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 Cihaz n alt k sm Karanl k potansiyometresi Ifl k potansiyometresi Ya mur potansiyometresi Genel 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 Rüzgar

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

GE Buzdolab. Kullan m ve Bak m K lavuzu

GE Buzdolab. Kullan m ve Bak m K lavuzu Kullan m ve Bak m K lavuzu GE Buzdolab Bilginiz için : Cihaz n arka taraf ndaki seri numaras n garanti kart nda belirlenmifl yerlere ve afla da verilen yerlere kaydedin. Bilgi veya servis için sat c n

Detaylı

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması İndirgeyici deposunun taşınması hakkında genel bilgi SCR (Selective Catalytic Reduction) emisyon kontrol sistemli araçlarda, örn. vinçli kamyonlardaki destek ayakları gibi üstyapı parçalarına yer açmak

Detaylı

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 BEYAZ KABLOSUZ EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 BEYAZ KABLOSUZ EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 BEYAZ KABLOSUZ EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kullanım talimatlarının tamamını dikkatlice

Detaylı

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir, ticari kullanım için uygun değildir. Kullanma kılavuzunu itinalı bir şekilde okuyunuz ve ileride lazım olma ihtimaline karşı saklayınız! Güvenlik Bilgileri Uyarılar

Detaylı

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI CE 822 9311 000 Edisyon 9905 NA1 İÇİNDEKİLER İngilizce 6-7 Elektrik bağlantıları, sadece İngiltere için 8-9 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Bu elektrikli süpürge ticari amaçlı

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

ON / OFF Salon Tipi Klima Kullanma, Kurulum ve Kumanda Kılavuzu

ON / OFF Salon Tipi Klima Kullanma, Kurulum ve Kumanda Kılavuzu ON / OFF Salon Tipi Klima Kullanma, Kurulum ve Kumanda Kılavuzu MODEL: GVA48AH-M3NNA5B/I GVA48AH-M3NNA5B/O Ürünümüzü seçtiğiniz için teșekkür ederiz. Doğru kullanım için Kullanma Kılavuzunu dikkatlice

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı