2 Temmuz Varlık barışı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 Temmuz 2013. Varlık barışı"

Transkript

1 2 Temmuz 2013 Varlık barışı

2 Varlık barışı Varlık barışı, en basit haliyle, işletmelerin öz kaynakları içinde görünmeyen ancak kayıt dışı olarak sahip olunan para, döviz, altın, menkul kıymet, taşınmaz gibi iktisadi varlıkların kayıt altına alınmasıdır. 2

3 Varlık barışı Vergi incelemesine mi alındınız? Şirketinizin yıllarında önemli vergi riskleri mi var? Yurt dışında kayıt dışı bıraktığınız para, altın, döviz, menkul kıymet ve taşınmazlarınız mı var? Şirketinizin sermayesini artırmayı mı düşünüyorsunuz? Fırsattan yararlanmak için son tarih 31 Temmuz! 3

4 Varlık barışı Yurt dışında bulunan ve kayıt dışı bıraktığınız para, altın, döviz, menkul kıymet ve taşınmazlarınızı rayiç bedelleri üzerinden sadece %2 oranında vergi ödeyerek kayıtlarınıza alabilirsiniz. Bilindiği üzere ülkemizde gelir vergisi oranı %35, kurumlar vergisi oranı %20 olarak uygulanmaktadır. Bu varlıkları sermayeye ekleyerek sermaye yapınızı cüzi bir maliyetle güçlendirebilirsiniz. Yurt dışından getirdiğiniz varlıklar dolayısıyla nereden buldun sorgulamasına muhatap olmayacağınız gibi hiçbir surette vergi tarhiyatına ve vergi incelemesine de muhatap olmayacaksınız. Hatta geçmiş dönem incelemelerinden dolayı bulunan matrah farklarından bu tutarlar mahsup edilebilecektir. Yasada belirtilen yurt dışı varlıklarınızı vergisiz olarak ülkemize getirebileceksiniz. Acele edin, son başvuru tarihi 31 Temmuz 4

5 Varlık barışı Kapsam tarihi itibariyle sadece yurt dışında bulunan ve sahip olunan ancak kayıt dışı bırakılan; Para, Altın, Döviz, Taşınmazlar, Sermaye piyasası araçlarını kapsamaktadır. 5

6 Varlık barışı Kimler yararlanabilir Yurt dışında varlık sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler bu yasadan faydalanabilecektir. Hatta yurt dışında bir varlığa sahip olan ve bunu yasa kapsamında yurda getirmek isteyen ve herhangi bir mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler de bu yasadan faydalanabilecektir. 6

7 Varlık barışı Bildirim ve beyan Vergi mükellefi olsun olmasın tüm gerçek ve tüzel kişiler bu varlıklar için tarihleri arasında, vergi dairelerine, bankalara ve aracı kuruluşlara beyan ve bildirimde bulunacaklardır. Bildirim ve beyan süresi içinde düzeltme talepleri ve ek bildirim ve beyannameler dikkate alınacak, tarihinden sonra yapılan bildirim ve beyanlar ise dikkate alınmayacaktır. 7

8 Varlık barışı Bildirim ve beyan değeri Bildirim ve beyan değeri bu varlıkların rayiç bedelinin Türk Lirası karşılığı değeridir. Döviz ve döviz cinsinden varlıklarda, T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru dikkate alınacaktır. 8

9 Varlık barışı Varlıkların Türkiye ye getirilmesi ve kayıtlara intikali Gerçek veya tüzel kişilerce sahip olunduğunun tevsik edilmesi kaydıyla taşınmazlar dışındaki varlıkların, beyan veya bildirim tarihini takip eden ay sonuna kadar Türkiye'ye getirilmesi ya da Türkiye'deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekmektedir. Bildirilen veya beyan edilen varlıklar, VUK uyarınca defter tutan mükelleflerce bildirim veya beyan tarihini izleyen ayın sonuna kadar yasal defterlere kaydedilecektir. Defter tutma yükümlülüğü bulunmayan mükelleflerde kayıt şartı aranmayacaktır. 9

10 Varlık barışı Vergisel avantajlar Varlıkların değerleri üzerinden %2 oranında vergi hesaplanacak ve bu vergi tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir. Bildirim veya beyana konu edilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Bildirim veya beyan dışındaki herhangi bir nedenle tarihinden sonra tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak vergi incelemesi veya takdire sevk işlemi yapılması halinde, bu incelemeler sonucu; gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farklarından, madde kapsamında bildirilen veya beyan edilen tutarlar mahsup edilecektir (damga vergisi, özel tüketim vergisi, veraset ve intikal vergisi ve diğer vergiler kapsama alınmamıştır.). 10

11 Varlık barışı İnceleme Başlama tarihi tarihinden önce tarihinden önce tarihinden sonra İnceleme dönemi tarihi öncesi dönemler tarihi sonrası dönemler tarihi öncesi dönemler Mahsup uygulaması Mahsup yok Mahsup yok Mahsup var 11

12 Varlık barışı Dezavantajlar Taşınmazlar hakkında Vergi Usul Kanununda yer alan amortismanlara ilişkin hükümler uygulanmayacaktır. Kayıtlara alınan bu varlıkların daha sonra elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gelirin veya kurum kazancının tespitinde gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir. Ticari işletmeler ve kurumlarca beyan edilen varlıklar satıldığında, satıştan elde edilen gelir vergilenecektir. Varlıkların zararına satışı halinde zarar tutarı diğer gelirlerden mahsup edilmeyecektir. 12

13 Varlık barışı Yurt dışı kazançlar Türkiye de tam mükellef olarak vergilendirilen gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri; tarihi ile tarihleri arasında yurt dışı kurumların iştirak hisseleri satışından elde ettikleri kazançları, tarihleri arasında Yurt dışında bulunan işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları, tarihinden tarihine kadar kanuni ve iş merkezi Türkiye de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançları, tarihine kadar Türkiye ye transfer edilmiş olmak ve 2013 yılına ilişkin verilecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde gelire veya kurum kazancına dâhil edilmek ve beyannamelerin ilgili satırında gösterilmek şartıyla gelir ve kurumlar vergisinden istisnaya konu olacaktır. 13

14 Varlık barışı Yurt dışı kurumlardan elde edilen iştirak kazançları, Yurt dışı kurumların iştirak hisseleri satışından elde ettikleri kazançları, Yurt dışında bulunan işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları, Kanuni ve iş merkezi Türkiye de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançları, tarihine kadar Türkiye ye transfer edilecek, 2013 yılına ilişkin verilecek yıllık beyannamelerde gösterilecek, 14

15 Varlık barışı Yurt dışı kazançlar tarihinden önce elde edildiği halde kayıtlara intikal ettirilmeyen ve beyan dışı bırakılan; Yurt dışı iştirak kazançları, Yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, Yurt dışı şube kazançları ve Yurt dışı tasfiye kazançları bu istisna hükmünden yararlanamaz. Ancak söz konusu kazançların banka ve aracı kurumlara bildirilmek veya vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ve üzerinden % 2 oranında vergi ödenmek şartıyla Türkiye ye getirilme imkânı bulunmaktadır. 15

16

17 2 Temmuz 2013 E-fatura uygulamaları

18 Gündem E-Faturaya İlişkin Güncel Mevzuat E-Faturaya İlişkin Teknik Yükümlülükler E-Fatura Entegrasyonu için Yol Haritası ve Kritik Başarı Faktörleri E-Fatura Hizmetlerimiz 18

19 19

20 e-fatura nedir? e-fatura uygulaması tanımlanan standartlara uygun olarak elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların, tarafları arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı bir biçimde sağlamak amacı ile oluşturulan uygulamanın genel adıdır. Faturaların e-fatura sistemine kayıtlı şirketler arası gönderilmesi ve alınması süreci Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla yapılmaktadır. e-fatura sistemi üzerinden gönderilen ve alınan faturalar, mali mühür ile imzalı UBL-TR formatındaki özelleştirilmiş bir XML dokümanıdır. Gönderilen ya da alınan e-faturalar elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilir. 20

21 Neden e-fatura? İşletmelerde operasyonel etkinlik ve verimlilik. Uluslararası standartlara uyum. Elektronik arşivleme olanağı ile arşivleme maliyetlerinde azalma. Matbu fatura basım ve gönderim masraflarında azalma. Nakit akışını hızlandırmak suretiyle işletmelere finansal avantajlar. Ödeme süreci takibini kolaylaştırmak. VUK ta mevcut muhafaza ve ibraz ödevlerine uyulmamasının getirdiği cezalara katlanılma riskinde azalma. Hızlı uyuşmazlık çözümü. Elektronik denetim için uygun altyapı. 21

22 Kısaca Hukuki Düzenlemeler İlk olarak tarihinde yürülüğe giren 4731 sayılı Kanun un 4/E maddesiyle 213 sayılı VUK nun mükerrer 242. maddesine eklenen 2. fıkra ile e-defter, e-belge ve e-kayıt tanımlamaları yapılmıştır. Aynı düzenleme ile Maliye Bakanlığı na e-defter, e-belge ve e-kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirleme yetkisi tanınmıştır tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 5070 sayılı e-imza Kanunu ile ilk defa e-imza ve e-sertifika tanımlarına yer verilmiştir. e-fatura Uygulamasına ilişkin ayrıntılı açıklamalar VUK 397, 416, 421 ve 424 sıra no.lu Tebliğleri ile 58 no.lu VUK sirkülerinde yer almaktadır. 22

23 Kapsam Çok Geniş Kimler e-fatura kullanmalı? 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış Yüksek sayıda fatura düzenleyen ve alan, fatura üzerinde etkin ve hızlı analiz yapmak isteyen mükellefler de e-fatura kullanabilirler. hasılatına sahip olanlar e-fatura uygulamalarına dahil olacaklardır. 23

24 24

25 Ne zaman e-fatura kullanmaya başlayacağız? e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin birbirlerinden aldıkları mallar ve sağladıkları hizmetler için 01/09/2013 tarihinden itibaren elektronik fatura göndermeleri ve almaları zorunludur. Dolayısıyla e-fatura uygulamasına 2013 takvim yılında kullanmak üzere başvuru yapılması ve başvuru işlemlerinin 01/09/2013 tarihine kadar tamamlanmış olması gerekmektedir. Ancak Nisan ayında GİB tarafından yayınlanan e-fatura uygulaması başvuru kılavuzunda; e-fatura Uygulaması kapsamında fatura oluşturma, gönderme ve alma işlemlerini bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle gerçekleştirmek isteyen mükellefler entegrasyon süreçleri tamamlanana kadar portal hesaplarının tanımlanmamasını talep edebilirler. Ancak 14/12/2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 421 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflerin 31/12/2013 tarihine kadar entegrasyonlarını tamamlamamaları halinde portal hesapları GİB tarafından bu tarih itibariyle aktive edilecektir. 25

26 Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulamaları 1 e-fatura Portalı e-fatura Uygulamasını entegrasyon yolu ile kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen portal, e- fatura uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır. Kullanıcı hesabını aktive eden kullanıcılar e-fatura portalına giriş yaparak e-fatura gönderebilir ve/veya alabilirler. Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama Alternatifleri 2 e-fatura Entegrasyonu Bilgi işlem kapasiteleri yeterli olan kullanıcılar, belirlenen standartlara uygun entegrasyonu sağlamaları koşulu ile e-fatura uygulamasını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığı ile kullanabilirler. 3 Özel Entegrasyon e-fatura gönderme ve alma işlemlerini teknik yeterliliğe sahip, GİB den özel entegrasyon izni almış özel entegratörlerin BT sistemleri vasıtasıyla da e-fatura işlemleri gerçekleştirilebilir. Ayrıca, mükellefler, istenildiği takdirde sadece özel entegratörün mali mühürü ile e-fatura imzalamasına izin verebilir. Kaynak: 26

27 Uygulama Koşulları & Başvuru Şartları e-fatura uygulamasını seçimlik veya zorunluluk nedeniyle kullanmayı hedefleyen gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin aşağıda yer alan şartları taşımaları gerekmektedir: Gerçek kişi mükelleflerin 5070 sayılı e-imza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmaları. Tüzel kişi mükelleflerin 397 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde yer alan belirlemeler çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olması ve bu çerçevede mali mühür temin etmiş olmaları. Kaynak: 27

28 e-fatura Uygulaması e-fatura uygulamasından yararlanma hususunda gerekli şartları taşıyanların öncelikle bir kullanıcı hesabı oluşturmaları gerekmektedir. Kullanıcı Hesabının Oluşturulması Aşağıda sayılan belgelerle birlikte Gelir İdaresi Başkanlığına yazılı başvuruda bulunulur. Yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanan e-fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi ile Tüzel kişiler için Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi nin imzalı aslı. Şirket kuruluş sözleşmesi Ticaret Sicil Gazetesi nde 01/10/2003 tarihinden önce yayımlanmış ise ilgili Ticaret Sicil Gazetesi nin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde GİB tarafından onaylanmak üzere fotokopisi. Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği. Kaynak: 28

29 Mali mühür & nitelikli e-sertifika nedir? VUK kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi veya diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün sağlanması, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması, gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan ve e-fatura sistemi içerisinde yapılan işlemlerde kullanılması zorunlu olan mali mühür, bir elektronik sertifikadır. Bu fonksiyonların yerine getirilmesi amacı ile VUK kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere tüzel kişiler, diğer kurum kuruluş ve işletmeler ve istemeleri halinde gerçek kişiler TÜBİTAK-UEKAE tarafından üretilen mali mühür elektronik sertifika alt yapısını kullanırlar. Gerçek kişiler ayrıca nitelikli e-imza ile bu fonksiyonların yerine getirilmesini sağlayabilirler. Kaynak: 29

30 Kimlere e-fatura düzenleyeceğim? e-fatura uygulaması, yalnızca uygulama üzerinde tanımlı kullanıcıların e-fatura göndermesine ve almasına imkan tanımaktadır. Dolayısıyla sadece uygulamaya kayıtlı müşterilerinize e-fatura göndermeniz mümkündür. Aynı anda hem e-fatura hem de matbu fatura düzenlenebilir mi? E-fatura uygulamasına kayıtlı olan müşteriye 421 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca 01/09/2013 tarihinden sonra sadece e-fatura gönderilmesi ve bunlardan sadece e-fatura alınması gerekmektedir. Dolayısıyla e-fatura uygulamasına kayıtlı olan bir müşteriye aynı anda hem matbu hem de e-fatura düzenlenmesi mümkün değildir. Ancak uygulamaya kayıtlı olmayan bir müşteriye genel esaslara göre matbu fatura düzenlemeye devam edilecektir. 30

31 e-faturanın saklanması ve ibrazı ne şekilde olmalıdır? E-faturanın bütünlüğü ve kaynağının doğruluğu nitelikli e-sertifika veya mali mühür ile sağlandığından, elektronik belge biçimini koruması gerekmektedir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-faturaları, üzerindeki nitelikli e- sertifikayı veya mali mührü de içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde muhafaza edecekler ve ilgili birimlerce istendiğinde ibraz edeceklerdir. e-faturaların bir bulutta saklanması mümkün müdür? Mümkün ise yurtdışında bir bulutta saklayabilir miyim? Mükellefler e-faturalarını kendi bilgi işlem sistemlerinde saklayabilecekleri gibi, 421 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca GİB ten izin almış üçüncü kişilerin bilgi işlem sistemlerinde, başka bir anlatımla bulutta saklanmaları da mümkündür. Ancak arşivlemenin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yapılması zorunludur; dolayısıyla yurt dışında yapılan saklama işlemi GİB açısından herhangi bir hüküm ifade etmeyecektir. 31

32 Gündem E-Faturaya İlişkin Güncel Mevzuat E-Faturaya İlişkin Teknik Yükümlülükler E-Fatura Entegrasyonu için Yol Haritası ve Kritik Başarı Faktörleri E-Fatura Hizmetlerimiz 32

33 Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulamaları 1 E-fatura Portali E-fatura Uygulamasını entegrasyon yolu ile kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen E-fatura portalı, E-fatura Uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır. Kullanıcı hesabını aktive eden kullanıcılar E-fatura portalına giriş yaparak E-fatura gönderebilir ve/veya alabilirler. Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama Alternatifleri 2 E-fatura Entegrasyonu Bilgi işlem kapasiteleri yeterli olan kullanıcılar, belirlenen standartlara uygun entegrasyonu sağlamaları koşulu ile E-fatura Uygulamasını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığı ile kullanabilirler. 3 Özel Entegrasyon E-fatura gönderme ve alma işlemlerini teknik yeterliliğe sahip, GİB den özel entegrasyon izni almış özel entegratörlerin BT sistemleri vasıtasıyla da E-fatura işlemleri gerçekleştirilebilir. Ayrıca, mükellefler, istenildiği takdirde sadece özel entegratörün mali mühürü ile E-fatura imzalamasına izin verebilir. Kaynak: 33

34 Teknik Gereksinimler Kullanıcı Hesabı/Şifre/Mali Mühür Yönetimi Portal Kağıt ve E-Fatura Süreçlerinin Ayırımı ve Kontrollerin Tasarlanması 34

35 Teknik Gereksinimler Kurum, kendi altyapısını özel entegrasyon sertifikası almış hizmet firması ile entegre edecektir. 1. Sistem ya da süreç entegrasyonu 2. Yükümlülüklerin ve sorumlulukların transferi Özel Entegrasyon Sınırlı Sorumluluk Transferi 3. Kayıtlı e-fatura kullanıcılarının takibi Özel entegrasyon firması, firma adına arşivleme görevini de yerine getirecektir. Özel entegrasyon firması ISO Hizmet Yönetimi Sistemi ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikalarına sahip olmak zorundadır. 35

36 Teknik Gereksinimler Entegrasyon Mali Mühür Yönetimi Yapılacaklar TUBİTAK tan mali mührün alınması ve güvenlik altyapısının kurulması Sistemin 7x24 ayakta durması İş Sürekliliği nin planlanması E-faturaların arşivlenmesi Yedeklilik ve güvenlik altyapısının kurulması Kağıt ve E-fatura süreçlerinin ayrıştırılması Süreç kontrollerinin gözden geçirilmesi ve tasarlanması BİS Raporu 36

37 BİS (Bilgi İşlem Sistem) Raporu Ne içerir? Sunucular Arşivleme Disk Sistemi Network Aktif Cihazları İK Bilgileri Güvenlik Cihazları ve Programları BİS RAPORU Faturalama Süreçleri Internet Bağlantıları Yedekleme Uygulama ve Cihazları Saklama ve Yedeklerin Bulunduğu Adresler İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma Planları 37

38 Teknik Gereksinimler Ne yapmalısınız? Süreçleriniz üzerindeki kontrollerin gözden geçirilmesi Kağıt ve e-fatura akışının ayrılması Farklı şube ve yerlerde kesilecek faturaların merkezileştirilmesi ve onay kontrollerinin tasarlanması E-fatura mükelleflerine eklenen şirket sistemine tanımlanması 38

39 Teknik Gereksinimler-Ne yapmalısınız? Teknik mimarinizin belirlerken dikkat edilmesi gereken konular: Bilgi Güvenliği kontrollerini mali mühür ve e-fatura arşiv sistemine genişletilmesi ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kullanıcı Yetkilendirmesi Saklanan ve gönderilen e-faturaların (kurum gizli verisi) sızma saldırılarına karşı güvenliği 39

40 Teknik Gereksinimler-Ne yapmalısınız? Teknik mimarinizin belirlerken dikkat edilmesi gereken konular: Süreklilik planlarının ve 7x24 sürekliliğin sağlanması İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin Tasarlanması Faturalama sisteminin 7x24 ayakta duracak şekilde yedeklenmesi Süreklilik için kritik sistem ve bilgi ağı altyapısının belirlenmesi «High-availability» sistemlerin kullanılması Entegratör ya da teknoloji firmalarından süreklilik hizmeti alınması Bakım planlarının yapılması ve idare ile paylaşılması E-fatura arşiv sisteminin Türkiye içerisinde saklanması 40

41 Gündem E-Faturaya İlişkin Güncel Mevzuat E-Faturaya İlişkin Teknik Yükümlülükler E-Fatura Entegrasyonu için Yol Haritası ve Kritik Başarı Faktörleri E-Fatura Hizmetlerimiz 41

42 Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulamaları 1 E-fatura Portali E-fatura Uygulamasını entegrasyon yolu ile kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen E-fatura portalı, E-fatura Uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır. Kullanıcı hesabını aktive eden kullanıcılar E-fatura portalına giriş yaparak E-fatura gönderebilir ve/veya alabilirler. Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama Alternatifleri 2 E-fatura Entegrasyonu Bilgi işlem kapasiteleri yeterli olan kullanıcılar, belirlenen standartlara uygun entegrasyonu sağlamaları koşulu ile E-fatura Uygulamasını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığı ile kullanabilirler. 3 Özel Entegrasyon E-fatura gönderme ve alma işlemlerini teknik yeterliliğe sahip, GİB den özel entegrasyon izni almış özel entegratörlerin BT sistemleri vasıtasıyla da E-fatura işlemleri gerçekleştirilebilir. Ayrıca, mükellefler, istenildiği takdirde sadece özel entegratörün mali mühürü ile E-fatura imzalamasına izin verebilir. Kaynak: 42

43 E-fatura Portali / E-fatura Entegrasyonu Portal Portal, bilgi işlem alt yapı ve kapasitesi yeterli olmayan işletmeler için web tabanlı bir çözümdür. Tüm fatura işlemleri portalde yapıldıktan sonra işletmenin söz konusu kurumsal uygulama sisteminde (ör: ERP) tekrar yapılmalıdır. Manuel işlemler söz konusu olduğu için kullanıcı hataları riski fazladır. Entegrasyon olmadığı için takibi zordur ve portal ile işletmenin kurumsal sistemi arasında farkların ve uyumsuzlukların çıkma olasılığı yüksektir. Portal kullanıma hazır olan bir çözümdür. Entegrasyon Büyük ölçekli işletmeler için fatura işlem hacmi bağlamında daha uygundur. Entegrasyon söz konusu olduğu için mükerrer iş yapılmasına gerek yoktur. Fatura işlemlerinde hata riski azdır. Arşivleme yapmak mümkündür. Fatura işlemlerine ilişkin detaylı raporlar üretmek mümkündür. Tedarikçi ve müşteri faturalarının eşlemeleri otomatik olarak yapılabilir. Sunucu, lisans ve uygulama maliyeti vardır. Entegrasyon tasarımı ve uygulaması gerektiği için portal alternatifine göre daha fazla zaman alır. 43

44 E-fatura Uygulamasının İşleyişi ve Roller E-fatura uygulaması kullanılarak fatura düzenlemek isteyen mükellefler; yalnızca sistemde tanımlı olan alıcılara fatura düzenleyebilir. E-fatura almak isteyen mükellefler de yalnızca Uygulama üzerinden fatura düzenleyen mükelleflerden fatura alabilirler. Fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir. Faturaların yasal olarak elektronik ortamda oluşturulup iletilebilmesine imkân sağlayan Uygulama kapsamında 3 farklı rol vardır. Kaynak: 44

45 E-fatura Entegrasyon Yöntemi Genel Özellikler Gelir İdaresi Başkanlığı E-fatura Uygulaması Veri Aktarım Protokolü tarafından desteklenen iki senaryo bulunmaktadır. Temel Fatura Senaryosu Temel Fatura Senaryosu, sadece E-faturanın gönderen sistemden alıcı sisteme ulaşma durumunu ele alan senaryodur. Bu senaryoda kurum kendisine gönderilen E- faturada teknik (zorunlu alan eksikliği, veri bozulması, imza geçersizliği gibi) bir sorun yoksa E-faturayı kabul etmek zorundadır. Ticari Fatura Senaryosu Temel Fatura Senaryosu na ek olarak; Posta Kutusu gelen faturayı KABUL, RET veya İADE etme hakkına sahiptir. Diğer bir ifadeyle; E- fatura Uygulaması, kurumdan, kendisine gönderilen E-faturayı kabul edip etmeyeceğini bildirmesini beklemektedir. Kabul, ret veya iade bildirimi yeni bir E-fatura gönderilmesinde olduğu gibi imzalanarak iletilmeli ve arşivlenmelidir. Kaynak: 45

46 E-Fatura Uygulaması E-fatura uygulaması, farklı bakış açılarının dâhil olmasını gerektiren bir sistem uygulamasıdır. BT Tasarım ve Uygulama i Teknik Gereksinimler E-fatura Vergi Mevzuatı Türk Ticaret Kanunu 46

47 E-Fatura Sistemine Geçiş Yol Haritası Ön Değerlendirme Başvuru ve Hazırlık Tasarım Gerçekleştirme Son Hazırlık Devreye Alma ve Destek E-fatura Geçiş sistemine Uygunluk Değerlendirmesi Teknik İhtiyaçların Belirlenmesi Mevcut Süreç ve Fatura Çıktılarının Analiz Edilmesi Teknik Altyapının Hazırlanması Son Kullanıcı Testlerinin Yapılması Sistemin Devreye Alınması Proje Organizasyonu ve Standartlarının Belirlenmesi Mevcut Altyapının Analiz Edilmesi İmzalama ve Mali Mühür Cihazının Kurulması Son Kullanıcı Eğitimlerinin Verilmesi Canlı Kullanım Desteğinin Verilmesi Tasarım ve Uygulama Proje Kapsamındaki Süreç ve Fatura Türlerinin Belirlenmesi Kavramsal Tasarımın Sistem Üzerinde Gerçekleştirilmesi Sistemin Devreye Alınmasına Yönelik Hazırlıkların Tamamlanması Belirlenen Kapsam için Kavramsal Tasarımın Gerçekleştirilmesi Entegrasyon Testlerinin Yapılması Proje Yönetimi Değişim Yönetimi Mevzuat Vergi Uzmanlığı Yeni TTK Uzmanlığı 47

48 E-Fatura Sistemine Geçiş Yol Haritası Kritik Aşamalar ve Karar Noktaları Başvuru İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi BT Çözüm Uygulamasının Gerçekleştirilmesi Testlerin Tamamlanması ve Uygulamanın Devreye Alınması E-Fatura Uygulama Alternatifinin Seçilmesi BT Mimarisinin Değerlendirilmesi Entegrasyon BT Mimarisi E-Fatura Çözümü Kullanıcı Hesabı Mali Mühür E-Fatura Çözüm Uygulaması BİS Raporu GİB ile yapılacak testler E-Fatura Entegrasyonu 48

49 E-Fatura Sistemine Geçişte Kritik Başarı Faktörleri 1 Farklı disiplinlerin tüm proje süresince uyumlu çalışması 2 Etkin proje yönetimi ile koordinasyon 3 Tasarlanan mimarinin yeterliliği 4 Testlerin ve eğitimlerin etkinliği 5 Faturalama ilişkili iş süreçlerinin verimliliği 49

50 Gündem E-Faturaya İlişkin Güncel Mevzuat E-Faturaya İlişkin Teknik Yükümlülükler E-Faturaya İlişkin Teknik Yükümlülükler E-Fatura Hizmetlerimiz 50

51 Deloitte Yaklaşımı E-fatura uygulaması için farklı bakış açılarının dâhil olduğu uçtan uca ve bütünsel bir yaklaşıma sahibiz. Danışmanlık i E-fatura Kurumsal Risk Vergi TTK 51

52 Deloitte Yaklaşımı Ön Değerlendirme Başvuru ve Hazırlık Tasarım Gerçekleştirme Son Hazırlık Devreye Alma ve Destek Risk ve Uyum E-fatura Geçiş Sistemine Uygunluk Değerlendirmesi COBIT ve ISO Temelli Genel BT Süreçleri Kontrollerinin Tasarlanması ISO Temelli BGYS Oluşturulması E-imza ve Mali Mühür Sürecinin Oluşturulması BT Süreçleri ve Genel Güvenlik Kontrollerinin Raporlaması Veri Saklama Güvence Denetiminin Yapılması Veri İletişiminde Şablon ve Uygunluk Değerlendirmesi Proje Yönetimi ve Yönlendirme Komitesi ile İletişim ve Uyum BT Denetim ve Sürekli Gözetim Sisteminin Kurulması İç Denetim ve Güvenlik Sistemi Güvence Dokümanlarının Yıllık Olarak Hazırlanması İç Kontrol Sisteminin Kurulması İş Süreçleri Kontrol Etkinliği Denetiminin Yapılması E-fatura Geçiş sistemine Uygunluk Değerlendirmesi Teknik İhtiyaçların Belirlenmesi Mevcut Süreç ve Fatura Çıktılarının Analiz Edilmesi Teknik Altyapının Hazırlanması Son Kullanıcı Testlerinin Yapılması Sistemin Devreye Alınması Tasarım ve Uygulama Proje Organizasyonu ve Standartlarının Belirlenmesi Mevcut Altyapının Analiz Edilmesi Proje Kapsamındaki Süreç ve Fatura Türlerinin Belirlenmesi Belirlenen Kapsam için Kavramsal Tasarımın Gerçekleştirilmesi İmzalama ve Mali Mühür Cihazının Kurulması Kavramsal Tasarımın Sistem Üzerinde Gerçekleştirilmesi Entegrasyon Testlerinin Yapılması Son Kullanıcı Eğitimlerinin Verilmesi Sistemin Devreye Alınmasına Yönelik Hazırlıkların Tamamlanması Canlı Kullanım Desteğinin Verilmesi Proje Yönetimi Değişim Yönetimi Vergi Uzmanlığı Mevzuat Yeni TTK Uzmanlığı 52

53 Deloitte Yaklaşımı Deloitte bütünsel yaklaşımı modüler olarak da sunulmaktadır: Bölümler Hizmetler 1 Bütünsel Yaklaşım 1 Bütünsel Yaklaşım (Tüm Hizmetler) 2a Uygulama Hizmeti (Sistem Entegrasyonu) 2 Tasarım ve Uygulama 2b Proje Yönetimi Hizmeti 3a Teknoloji Risk Hizmetleri 3 Risk ve Uyum 3b İç Denetim Hizmetleri 3c Güvenlik ve Mahremiyet Hizmetleri 4 Mevzuat 4 Vergi ve TTK Konu Uzmanlığı 53

54 Neden Deloitte? 1 Uçtan Uca Hizmet Deloitte, E-fatura uygulamasında ön değerlendirme ve hazırlık aşamasından sistemin devreye alınması aşamasına kadar olan sürecin tüm aşamalarında kesintisiz hizmet sağlamaktadır. 2 Bütünsel Yaklaşım Deloitte, vergi ve TTK ilişkili mevzuat ile teknolojik risk yönetimi ve iç denetim konuları ile süreç ve sistem tasarımı ve uygulaması konularının «tümünde» hizmet vermektedir. 3 Deneyim E-fatura uygulaması esnasında Danışmanlık Bölümümüzün yanı sıra Kurumsal Risk ve Vergi Hizmetleri Bölümlerimiz ile TTK Çalışma Grubumuz da süreç boyunca ilgili aşamalarda uzmanlıkları ve tecrübeleri ile katkı sağlamaktadır. 4 Doğru Ekip Deloitte, söz konusu farklı uzmanlık alanlarının yanı sıra sektörel tecrübeye sahip disiplinler arası proje ekibi ile hizmet sağlamaktadır. 55

55 İletişim Tolga Büyükdeğirmenci Kıdemli Müdür - YMM Vergi Hizmetleri Deloitte Sun Plaza Maslak Mah. Bilim Sok. No Şişli-İstanbul-TÜRKİYE Metin Aslantaş Kıdemli Müdür Kurumsal Risk Hizmetleri Deloitte Sun Plaza Maslak Mah. Bilim Sok. No Şişli-İstanbul-TÜRKİYE Tel: +90 (212) Faks: +90 (212) Tel: +90 (212) Faks: +90 (212) Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited İsmail Karakış Müdür Danışmanlık Hizmetleri Tel: +90 (212) Faks: +90 (212) Deloitte Sun Plaza Maslak Mah. Bilim Sok. No Şişli-İstanbul-TÜRKİYE Serdar Aksoy Ortak Vergi Hizmetleri Tel: +90 (530) Deloitte Reşatbey Mah. Türkkuşu Cad. Günep Panorama iş Merk. Bina No:1 B Blok K:7 Seyhan-Adana-TÜRKİYE Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 56

56

birlesikuzmanlar-it.com Dynamics AX E-fatura Çözümü

birlesikuzmanlar-it.com Dynamics AX E-fatura Çözümü birlesikuzmanlar-it.com Dynamics AX E-fatura Çözümü Ajanda E-fatura nedir? Mali Mühür nedir? GİB hizmetleri nelerdir? Birlesik Uzmanlar Çözümleri E-fatura Entegrasyonu E-fatura Dönüştürücü Neden daha iyiyiz?

Detaylı

E-Fatura Uygulaması Hakkında Genel Bilgiler

E-Fatura Uygulaması Hakkında Genel Bilgiler E-Fatura Uygulaması Hakkında Genel Bilgiler E-fatura uygulaması hakkında merak edilenler burada bahsedilmiştir. E-Fatura Uygulaması Nedir? E-Fatura Portalı Nedir? Mali Mühür Nedir? E-Fatura Uygulamasından

Detaylı

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri:

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: I: GENEL OLARAK: Elektronik Fatura Uygulaması (e-fatura Uygulaması) ilk olarak

Detaylı

E- FATURA UYGULAMASI BAŞVURU

E- FATURA UYGULAMASI BAŞVURU E- FATURA UYGULAMASI BAŞVURU e-fatura nın Yararları; Zamandan tasarruf Baskı, postalama ve arşivleme giderlerine son Platform bağımsız, güvenli ve tutarlı veri iletişimi sağlanır. İnsan hatalarının önüne

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

e-fatura UYGULAMASI (Başvuru Kılavuzu) Ağustos 2013 ANKARA e-fatura Uygulaması Başvuru Kılavuzu Ağustos 2013 Versiyon : 1.3 1/9

e-fatura UYGULAMASI (Başvuru Kılavuzu) Ağustos 2013 ANKARA e-fatura Uygulaması Başvuru Kılavuzu Ağustos 2013 Versiyon : 1.3 1/9 e-fatura UYGULAMASI (Başvuru Kılavuzu) Ağustos 2013 Versiyon : 1.3 1/9 ANKARA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.3 2/9 Versiyon Yayımlanma Tarihi Eklenen/Silinen/DeğişenBölüm

Detaylı

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir.

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir. E-Fatura Nedir? E-fatura Uygulaması, mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı nın sistemi üzerinden, belirlenen standart ve formata göre birbirlerine fatura alıp göndermelerini sağlayan sistemin genel adıdır.

Detaylı

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 KONU: Elektronik fatura düzenlemeleri ile elektrik ve gaz dağıtım şirketleri için getirilen, abone ve tüketim bilgilerinin

Detaylı

İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar

İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Tel : (0 2 1 6) 574 74 14 PBX Faks: ( 0 2 1 6 ) 574 22 12 İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar 05.03.2010 tarih 27512

Detaylı

BİLGİ NOTU 16.08.2013/2013-10. Bu bilgi notumuzda uygulama ile ilgili yayımlanan tebliğ ve sirküler açıklamaları özetle aktarılacaktır.

BİLGİ NOTU 16.08.2013/2013-10. Bu bilgi notumuzda uygulama ile ilgili yayımlanan tebliğ ve sirküler açıklamaları özetle aktarılacaktır. BİLGİ NOTU 16.08.2013/2013-10 E - FATURA UYGULAMASI Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojisindeki hızlı gelişim, bilgilere ulaşmada, bilgilerin saklanması ve kullanılmasında önemli avantajlar sağlamaktadır.

Detaylı

SİRKÜLER 2013/ tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 424 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel tebliğiyle;

SİRKÜLER 2013/ tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 424 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel tebliğiyle; SİRKÜLER 2013/09 22.02.2013 KONU : Elektronik Fatura Düzenlemeleri İle Elektrik Ve Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Getirilen, Abone Ve Tüketim Bilgilerinin Bildirimine İlişkin Düzenlemelerde Değişiklik Yapan

Detaylı

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın e-defter Nedir? Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu na göre tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda; Oluşturulması Onaylanması Muhafaza edilmesi İbraz

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/36. KONU 424 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/36. KONU 424 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

e-fatura ve e-defter Uygulamaları

e-fatura ve e-defter Uygulamaları ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Chamber of Certified Public Accountants of Eskişehir e-fatura ve e-defter Uygulamaları YMM Ali Karakuş TÜRMOB Eğitmeni 1960 lı yılların başında demiryolu

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/19 Sirküler Tarihi : 25.02.2013 Konu : Elektronik Fatura Kullanımına İlişkin Usul Ve Esasları Belirleyen 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler 21.02.2013

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/39 Sirküler Tarihi : 19.06.2013 Konu : Elektronik Fatura ve Defter Bilindiği gibi Elektronik Fatura ve Defter uygulamasına ilişkin daha önce 2013/18 ve 2013/19 nolu sirkülerimiz ile

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/65 Ref: 4/65. Konu: 424 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/65 Ref: 4/65. Konu: 424 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 25.02.2013 Sayı: 2013/65 Ref: 4/65 Konu: 424 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 21.02.2013 tarih ve 28566 sayılı Resmi Gazete de 424 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu

Detaylı

Mikro e-fatura Uygulaması

Mikro e-fatura Uygulaması Mikro Uygulaması 1 Elektronik Fatura () Uygulaması 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin yayımı ile birlikte Elektronik Fatura Uygulaması ( Uygulaması) hizmete alınmış bulunmaktadır. Uygulaması;

Detaylı

1 SIRA NUMARALI ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

1 SIRA NUMARALI ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 25.12.2013/219-1 1 SIRA NUMARALI ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 1 Sıra No lu Elektronik Defter Genel Tebliği nde 24 Aralık 2013 tarihinden geçerli olmak üzere

Detaylı

LOGO DA E-FATURA. Saadet GAFFAROĞLU Analiz Uzmanı, LOGO

LOGO DA E-FATURA. Saadet GAFFAROĞLU Analiz Uzmanı, LOGO LOGO DA E-FATURA Saadet GAFFAROĞLU Analiz Uzmanı, LOGO E-FATURA, GENEL BAKIŞ E-Fatura Nedir? Değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, belli bir formatta standart hale getirilmiş,

Detaylı

TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI

TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI Tabim e-defter çözümü ile Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerini, Gelir İdaresi Daire Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak hazırlayıp GİB'e

Detaylı

Istanbul / WWW.ERKYMM.COM

Istanbul / WWW.ERKYMM.COM Istanbul / WWW.ERKYMM.COM 25 TEMMUZ 2013 / istanbul 25 TEMMUZ 2013 / istanbul E-FATURA UYGULAMASI 397 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile getirilen uygulama başlangıçta anonim ve limited şirketlerin kullanımına

Detaylı

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı e-fatura yagenelbakış EFKS-e-FaturaFaturaFarklılıklar e-faturanedir? e-faturakapsamınagirenler e-defter Nedir? Gelir İdaresi Başkanlığı @ @ Elektronik kayıtlar bütünü biçiminde oluşturulur. Kağıt faturada

Detaylı

LOGO DA E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMALARI. Serdar TEKİN Ürün Uzmanı

LOGO DA E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMALARI. Serdar TEKİN Ürün Uzmanı LOGO DA E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMALARI Serdar TEKİN Ürün Uzmanı E-Defter Nedir? E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya

Detaylı

(SİRKÜLER 2013 19) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:424 yayımlanmış olup, bu tebliğde;

(SİRKÜLER 2013 19) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:424 yayımlanmış olup, bu tebliğde; 04.03.2013 (SİRKÜLER 2013 19) Konu: E-Fatura Kullanma İzni, İş Yeri Elektrik ve Doğalgaz Abonelik ve Sarfiyat Bildirimi, Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşların Kıymetli Maden Alım/ Satımında Belge Düzeni,

Detaylı

Sayı : 2014 / 197 Konu: Bilgilendirme 26 Ağustos 2014

Sayı : 2014 / 197 Konu: Bilgilendirme 26 Ağustos 2014 Sayı : 2014 / 197 Konu: Bilgilendirme 26 Ağustos 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 107 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/158 Ref: 4/158

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/158 Ref: 4/158 SİRKÜLER İstanbul, 03.07.2012 Sayı: 2012/158 Ref: 4/158 Konu: ELEKTRONİK FATURA HAKKINDA DÜZENLEMELER İÇEREN 397 NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 416 NUMARALI VERGİ USUL KANUNU

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT KONU E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI ZORUNLULUĞU VE UYGULAMAYA GEÇİŞ PROSEDÜRÜ SAYI 2013/116 ÖZET

BAKIŞ MEVZUAT KONU E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI ZORUNLULUĞU VE UYGULAMAYA GEÇİŞ PROSEDÜRÜ SAYI 2013/116 ÖZET KONU SAYI 2013/116 ÖZET BAKIŞ MEVZUAT E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI ZORUNLULUĞU VE UYGULAMAYA GEÇİŞ PROSEDÜRÜ 14 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 421 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın e-defter Nedir? Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu na göre tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda; Oluşturulması Onaylanması Muhafaza edilmesi İbraz

Detaylı

ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASI

ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASI ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASI E-DEFTER Şekil hükümlerinden bağımsız VUK ve/veya TTK uyumlu Tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan Elektronik kayıtlar bütünü KİMLER E-DEFTER

Detaylı

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu;

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu; İstanbul, 03.05.2013 VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURU NO:2013/55 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değisiklik

Detaylı

e-lift e-devlet Çözümleri

e-lift e-devlet Çözümleri E-Fatura Uygulamasında Yeni Düzenlemeler e-ticaret e e-arşiv Zorunluluğu e-lift e-devlet Çözümleri Yavuz Gösterişli Satış Hizmetler Müdürü Hakkımızda Aryada, Logo Yazılım A.Ş. ticari ürünlerinin lisans,

Detaylı

e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ

e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ igur@gelirler.gov.tr Kaynak: GIB ÖZEL ENTEGRASYON NEDİR? Başka mükelleflerin faturalarını göndermek ve almak amacıyla bilgi işlem sisteminin Başkanlık sistemiyle

Detaylı

Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamaları

Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamaları Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamaları 1 GİRİŞ Geride bıraktığımız 2013 yılının son günlerinde en çok konuştuğumuz ve belki de bizi meşgul eden önemli konulardan bir tanesi de e fatura ve

Detaylı

SİRKÜLER TARİHİ : 02/07/2012 SİRKÜLER NO : 2012/56 E.FATURA UYGULAMA KAPSAMINI GENİŞLETEN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

SİRKÜLER TARİHİ : 02/07/2012 SİRKÜLER NO : 2012/56 E.FATURA UYGULAMA KAPSAMINI GENİŞLETEN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 02/07/2012 SİRKÜLER NO : 2012/56 E.FATURA UYGULAMA KAPSAMINI GENİŞLETEN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: 28 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 416 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

ELEKTRONİK DEFTER TUTMA ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MÜKELLEFLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI 67 NO LU V.U.K. SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

ELEKTRONİK DEFTER TUTMA ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MÜKELLEFLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI 67 NO LU V.U.K. SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 02.12.2013/205-1 ELEKTRONİK DEFTER TUTMA ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MÜKELLEFLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI 67 NO LU V.U.K. SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 67 No lu VUK Sirkülerinde, elektronik

Detaylı

ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI

ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI E-FATURA NEDİR? Faturada yer alması gereken bilgileri kapsar Elektronik kayıtlar bütünü biçiminde oluşturulur E-imza/Mali Mühür Kaynağının doğruluğu İçeriğinin bütünlüğü Değişmezliği

Detaylı

ÜLKEMİZDE E-FATURA EFKS E-FATURA UYGULAMASI. Mart

ÜLKEMİZDE E-FATURA EFKS E-FATURA UYGULAMASI. Mart ÜLKEMİZDE E-FATURA EFKS E-FATURA UYGULAMASI Mart 2008 2010 E-FATURA UYGULAMASI 397 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile getirilen uygulama, başlangıçta anonim ve limited şirketlerin kullanımına açılmıştır.

Detaylı

E- FATURA VE E-DEFTER

E- FATURA VE E-DEFTER SORU VE CEVAPLARLA E- FATURA VE E-DEFTER İTO ÇAĞRI MERKEZİ Tel: (212) 444 0 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi nden alınabilir. Tel : (212) 455

Detaylı

6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar.

6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar. Tebliğ olunur. 6.1. Bu Tebliğ, yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girer. 6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar. 5.6. Bu Tebliğ ile elektronik

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/42 TARİH: 07/04/2015

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/42 TARİH: 07/04/2015 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/42 TARİH: 07/04/2015 KONU 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde Değişiklik Yapılmasına Dair 447 Sıra Numaralı Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. e-fatura uygulamasının

Detaylı

Mali Mühür. Mesut ŞENEL / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir. İSTANBUL İkitelli KOSGEB 15 Ekim 2015

Mali Mühür. Mesut ŞENEL / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir. İSTANBUL İkitelli KOSGEB 15 Ekim 2015 Mali Mühür Mesut ŞENEL / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSTANBUL İkitelli KOSGEB 15 Ekim 2015 İçerik Mali Mühür 1. Mali mühür nedir? 2. Neden mali mühür? 3. Mali Mührün kullanım alanları nelerdir? e-fatura

Detaylı

Solon ve e-fatura çözümleri

Solon ve e-fatura çözümleri e-fatura Solon ve e-fatura çözümleri Özel Entegratörlük e-fatura lerin faturalarını göndermek ve almak amacıyla sistemin özel entegratör kuruluşların yazılım ve donanım alt yapısını kullanarak GIB isitemine

Detaylı

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi?

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? 1. Varlık barışı yasası neyi amaçlıyor? Cevap) Varlık barışı yasası şirketler açısından 01/01/2008 tarihi önceki dönemler için

Detaylı

e-faturada GÜNCEL SORU VE SORUNLAR udogan@gelirler.gov.tr

e-faturada GÜNCEL SORU VE SORUNLAR udogan@gelirler.gov.tr e-faturada GÜNCEL SORU VE SORUNLAR udogan@gelirler.gov.tr e-fatura NEDİR? Faturada yer alması gereken bilgileri kapsar. Elektronik kayıtlar bütünü biçiminde oluşturulur. e-imza/mali Mühür (MM) Kaynağının

Detaylı

UYGULAMASI ELEKTRONİK

UYGULAMASI ELEKTRONİK e-fatura UYGULAMASI ELEKTRONİK Başvuru Kılavuzu V 1.1 Versiyon : 1.1 1/8 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.1 2/8 Versiyon Yayımlanma Tarihi Eklenen/Silinen/DeğişenBölüm

Detaylı

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI 30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1 1)E-fatura yeni bir belge türü müdür?... 2 2)E-fatura uygulaması neler getiriyor?... 2 3)E-fatura ve e-defter uygulaması hangi mükellefleri kapsamaktadır?...

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 23.06.2015/123-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 23.06.2015/123-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 23.06.2015/123-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454) YAYIMLANDI ÖZET : 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik defter tutma ve elektronik fatura

Detaylı

Emre Kartaloğlu YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DUYURU. Sayı: 2015-5 08/04/2015. Elektronik Faturaya İlişkin 397 No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

Emre Kartaloğlu YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DUYURU. Sayı: 2015-5 08/04/2015. Elektronik Faturaya İlişkin 397 No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. Emre Kartaloğlu YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DUYURU Sayı: 2015-5 08/04/2015 Elektronik Faturaya İlişkin 397 No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. 4 Nisan 2015 tarihli ve 29316 sayılı Resmi Gazete'de Vergi

Detaylı

e-arşiv FATURA Uğur Doğan Gelir İdaresi E.Daire Başkanı

e-arşiv FATURA Uğur Doğan Gelir İdaresi E.Daire Başkanı e-arşiv FATURA Uğur Doğan Gelir İdaresi E.Daire Başkanı E- ARŞİVİN KAPSAMI 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 30.12.2013 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanmış ve e-arşiv Uygulaması hayata geçmiştir.

Detaylı

KONU : E-DEFTER, E-FATURA UYGULAMASINA İLİŞKİN 421 SERİ NOLU VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

KONU : E-DEFTER, E-FATURA UYGULAMASINA İLİŞKİN 421 SERİ NOLU VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR KONU : E-DEFTER, E-FATURA UYGULAMASINA İLİŞKİN 421 SERİ NOLU VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR 14 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam

421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam Sayfa 1 / 5 421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam 1. Giriş 1.1. Elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen ve

Detaylı

efatura UYGULAMASI HAKKINDA

efatura UYGULAMASI HAKKINDA BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ GİB PORTAL KULLANIM YÖNTEMİ Bayt EntegrePro e-fatura modülü avantajları; -Yıllık güncelleme bedeli alınmıyor. -Firma dosyası sınırlaması yok. -Firma dosya sayısına bağlı

Detaylı

e-arşiv E Arşiv Kullanım Yöntemleri

e-arşiv E Arşiv Kullanım Yöntemleri e-arşiv e-arşiv E Arşiv Nedir e-arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

A

A SİRKÜ : 2013/11 KAYSERİ Konu : 11.03.2013 A-01.09.2013 tarihine kadar elektronik faturaya 01.09.2014 tarihine kadar da elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler B-Elektronik

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

LOGO e-defter Uygulaması

LOGO e-defter Uygulaması LOGO e-defter Uygulaması 2013 İÇERİK e-defter nedir? 3 Hangi defterler e-defter Olabilir? 4 Genel Uygulama 5 Vergi Kanunu Genel Tebliği 6 Uygulamadan Kimler Yararlanabilir? 7 Uygulamadan Yararlanmak için

Detaylı

Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura. İLE KAĞITSIZ ŞİRKETLERE DOĞRU Bir adim daha

Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura. İLE KAĞITSIZ ŞİRKETLERE DOĞRU Bir adim daha Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura e-defter ve e-fatura İLE KAĞITSIZ ŞİRKETLERE DOĞRU Bir adim daha SUNUM PLANI 1) E-DEFTER i. E-DEFTER NEDİR? ii. NEDEN E-DEFTER? iii. KİMLER

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 09.09.2013 Sayı: 2013/195 Ref: 4/195

SĐRKÜLER Đstanbul, 09.09.2013 Sayı: 2013/195 Ref: 4/195 SĐRKÜLER Đstanbul, 09.09.2013 Sayı: 2013/195 Ref: 4/195 Konu: E-FATURA UYGULAMASI ĐLE ĐLGĐLĐ OLARAK ELEKTRONĐK BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR Gelir Đdaresi Başkanlığı www.efatura.gov.tr internet sitesinde

Detaylı

HAFTALIK VERGİ RAPORU 22 Aralık 2014

HAFTALIK VERGİ RAPORU 22 Aralık 2014 Sayfa 1 / 5 HAFTALIK VERGİ RAPORU 22 Aralık 2014 I. KAMU MALİYESİNDE VE VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER 1) 2013 Yılı Ocak-Kasım Döneminde 1,2 Milyar TL Olan Bütçe Açığı, 2014 Yılı Ocak-Kasım Döneminde 11,3

Detaylı

e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ

e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ NEDİR? Elektronik faturalamada uzmanlaşmış bir kurumun, başka mükelleflerin faturalarını göndermek ve almak amacıyla kendi sistemini

Detaylı

ibraz edilebilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında bazı düzenlemelerde ve açıklamalarda bulunulmuştur.

ibraz edilebilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında bazı düzenlemelerde ve açıklamalarda bulunulmuştur. 18.12.2017/145-1 1 OCAK 2018 TARİHİNDEN İTİBAREN E-İRSALİYE, E-MÜSTAHSİL MAKBUZU VE E-SERBEST MESLEK MAKBUZU DÜZENLENMESİ, ALICISINA ELEKTRONİK VEYA KAĞIT ORTAMINDA İLETİLMESİ İLE MUHAFAZA VE İBRAZ EDİLEBİLMESİ

Detaylı

SĠRKÜLER NO: 19/2015 Ġstanbul, 06.04.2015. KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına ĠliĢkin Bazı DeğiĢiklikler Yapıldı

SĠRKÜLER NO: 19/2015 Ġstanbul, 06.04.2015. KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına ĠliĢkin Bazı DeğiĢiklikler Yapıldı MEVZUAT SĠRKÜLERĠ SĠRKÜLER NO: 19/2015 Ġstanbul, 06.04.2015 KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına ĠliĢkin Bazı DeğiĢiklikler Yapıldı ÖZET: 04.04.2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 447 ve 448 sıra

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

e-fatura e-arşiv e-defter

e-fatura e-arşiv e-defter e-fatura e-arşiv e-defter Şirket Profili Veriban, Özel entegratör statüsü ile e-fatura ve ilgili hizmetleri hızlı, güvenilir ve etkin bir şekilde şirketlerin kullanımına sunabilmek amacıyla 2013 yılında

Detaylı

E-Defter Nedir? Format ve standartları «www.edefter.gov.tr» internet adresinde duyurulan defterler elektronik ortamda tutulabilir.

E-Defter Nedir? Format ve standartları «www.edefter.gov.tr» internet adresinde duyurulan defterler elektronik ortamda tutulabilir. E-Defter Nedir? Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan kayıtlar bütünüdür. Format

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.04.2011/ 46-1 6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 6111 sayılı Yasanın geçici 3 üncü maddesiyle 5811 sayılı Bazı Varlıkların

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI, MADENİ YAĞ LİSANSI SAHİPLERİ İLE KOLALI GAZOZ,

MALİYE BAKANLIĞI, MADENİ YAĞ LİSANSI SAHİPLERİ İLE KOLALI GAZOZ, MALİYE BAKANLIĞI, MADENİ YAĞ LİSANSI SAHİPLERİ İLE KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ İÇECEK VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNİ İMAL, İNŞA VE İTHAL EDEN MÜKELLEF GRUPLARINA ELEKTRONİK DEFTER TUTMA VE ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASINA

Detaylı

Bilişim. E-Defter Entegrasyonu

Bilişim. E-Defter Entegrasyonu Bilişim E-Defter Entegrasyonu E-Defter Nedir? Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/66

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/66 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

01.03.2013 Sirküler, 2013/09. Sayın Meslektaşımız; Konu : Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulaması Hk.

01.03.2013 Sirküler, 2013/09. Sayın Meslektaşımız; Konu : Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulaması Hk. 01.03.2013 Sirküler, 2013/09 Sayın Meslektaşımız; Konu : Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulaması Hk. 14.12.2012 Tarih ve 28497 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 421 Sıra No lu Vergi Usul

Detaylı

E-FATURA /E-DEFTER / E-ARŞİV ÇÖZÜMLERİ

E-FATURA /E-DEFTER / E-ARŞİV ÇÖZÜMLERİ E-FATURA /E-DEFTER / E-ARŞİV ÇÖZÜMLERİ SAKLAMA HİZMETİ ENTEGRASYON & ÖZEL ENTEGRATÖR efatura@vbt.com.tr edefter@vbt.com.tr earsiv@vbt.com.tr E-Arşiv Nedir? 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

SAYI : 2013/16 Ankara, 19.08.2013 KONU: Elektronik Fatura Uygulaması Hk. SĠRKÜLER

SAYI : 2013/16 Ankara, 19.08.2013 KONU: Elektronik Fatura Uygulaması Hk. SĠRKÜLER MASTER VERGĠ DANIġMANLIĞI VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK LTD.ġTĠ. SAYI : 2013/16 Ankara, 19.08.2013 KONU: Elektronik Fatura Uygulaması Hk. SĠRKÜLER Elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen

Detaylı

SORU 1) 22 Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun un amacı nedir?

SORU 1) 22 Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun un amacı nedir? SORU VE CEVAPLAR SORU 1) 22 Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun un amacı nedir? CEVAP 1) - Gerçek veya tüzel kişilere ait olup:

Detaylı

E-FATURA SÜRECİNİN YOL HARİTASI VE KULLANILACAK YÖNTEMLERİN ÖZET ANALİZİ

E-FATURA SÜRECİNİN YOL HARİTASI VE KULLANILACAK YÖNTEMLERİN ÖZET ANALİZİ E-FATURA SÜRECİNİN YOL HARİTASI VE KULLANILACAK YÖNTEMLERİN ÖZET ANALİZİ Kullanıcı Hesabı için Başvuru : E-fatura uygulamasını kullanacak mükellefler öncelikle kullanıcı hesabı oluşturmalıdırlar. Bunun

Detaylı

No: 2015/67 Tarih: 03.12.2016. Konu: 2016 yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdikine ilişkin açıklamalar Hk.

No: 2015/67 Tarih: 03.12.2016. Konu: 2016 yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdikine ilişkin açıklamalar Hk. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/67

Detaylı

E-Fatura, E-Arşiv, E-Defter. maktas978@gmail.com

E-Fatura, E-Arşiv, E-Defter. maktas978@gmail.com Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali AKTAŞ (YMM) E-Fatura, E-Arşiv, E-Defter Yrd.Doç.Dr.Ymm.Mehmet Ali AKTAŞ Vergi Usul Kanununa (VUK Md. 229) göre Fatura; satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/101. Yeni Nesil ÖKC Kullanma Mecburiyetine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/101. Yeni Nesil ÖKC Kullanma Mecburiyetine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

SİRKÜLER 2014/10. : 01.04.2014 Tarihinden İtibaren Elektronik Fatura Düzenleme Zorunluluğu Başladı

SİRKÜLER 2014/10. : 01.04.2014 Tarihinden İtibaren Elektronik Fatura Düzenleme Zorunluluğu Başladı SİRKÜLERİN SİRKÜLER 2014/10 Tarihi : 02.04.2014 Konusu : 01.04.2014 Tarihinden İtibaren Elektronik Fatura Düzenleme Zorunluluğu Başladı Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından E-Fatura Gönderiminde Ortaya

Detaylı

LOGO DA E-FATURA UYGULAMASI

LOGO DA E-FATURA UYGULAMASI LOGO DA E-FATURA UYGULAMASI E-FATURA, GENEL BAKIŞ e-fatura Nedir? Değerli kağıda basılı olan fatura ile aynı bilgileri içeren, belli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş,

Detaylı

Duman Sirküler KONU : E-Fatura ve E- Defter Hk. Duman Bağımsız Denetim, Mali Müşavirlik, Vergi Yargısı ÖZET

Duman Sirküler KONU : E-Fatura ve E- Defter Hk. Duman Bağımsız Denetim, Mali Müşavirlik, Vergi Yargısı ÖZET 2013 Duman Sirküler KONU : E-Fatura ve E- Defter Hk. ÖZET Yasal düzenlemeler ışığında kapsama giren mükellefler ve e fatura hakkında bilinmesi gerekenler Duman Bağımsız Denetim, Mali Müşavirlik, Vergi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/247 Ref: 4/247

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/247 Ref: 4/247 SİRKÜLER İstanbul, 18.12.2012 Sayı: 2012/247 Ref: 4/247 Konu: ELEKTRONİK FATURA KULLANMA VE ELEKTRONİK DEFTER TUTMA ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MÜKELLEFLER HAKKINDA VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

LOGO DA E-FATURA UYGULAMASI. Ayrıntılı Bilgi için Tel: 0224-224 5646 (224 LOGO) www.gazibilisim.com.tr

LOGO DA E-FATURA UYGULAMASI. Ayrıntılı Bilgi için Tel: 0224-224 5646 (224 LOGO) www.gazibilisim.com.tr LOGO DA E-FATURA UYGULAMASI E-FATURA, GENEL BAKIŞ e-fatura Nedir? Değerli kağıda basılı olan fatura ile aynı bilgileri içeren, belli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş,

Detaylı

Elektronik Ortamda Defter Tutulması

Elektronik Ortamda Defter Tutulması Elektronik Ortamda Defter Tutulması Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu nun verdiği yetki çerçevesinde Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca hazırlanan elektronik ortamda defter tutulmasına

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı

T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı E-DENETİM Fatih ADANUR Ankara, 25.03.2016 1 Gündem 1. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Görevleri ve Yapısı 2. Elektronik Denetim Şubesi 3. Elektronik

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/122. KONU Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapıldı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/122. KONU Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapıldı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 112 İST, 30.12.2013. E-fatura ve e-arşiv hakkında genel tebliğ yayımlandı E-FATURA VE E-ARŞİV HAKKINDA GENEL TEBLİĞ

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 112 İST, 30.12.2013. E-fatura ve e-arşiv hakkında genel tebliğ yayımlandı E-FATURA VE E-ARŞİV HAKKINDA GENEL TEBLİĞ SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 112 İST, 30.12.2013 ÖZET: E-fatura ve e-arşiv hakkında genel tebliğ yayımlandı E-FATURA VE E-ARŞİV HAKKINDA GENEL TEBLİĞ Gelir İdaresi Başkanlığı nın internet sitesinde 433 Sıra

Detaylı

E-FATURA UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

E-FATURA UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR E-FATURA UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ÖZET : Gelir İdaresi Başkanlığının E-Fatura İnternet sitesinde, E-fatura uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda yayımlanan bilgilendirme

Detaylı

E-Fatura Netsis ile kesiliyor E-Defter Netsis ile tutuluyor

E-Fatura Netsis ile kesiliyor E-Defter Netsis ile tutuluyor E-Fatura Netsis ile kesiliyor E-Defter Netsis ile tutuluyor İİş süreçlerinin elektronik ortama taşınmasını destekleyen Netsis, işletmelerin e-fatura ya ve e-defter e geçiş süreçlerinde öncü olmaya devam

Detaylı

509 Özel + 2715 Kamu kuruluşu e-fatura sistemine kayıtlı. ve hızla artıyor!

509 Özel + 2715 Kamu kuruluşu e-fatura sistemine kayıtlı. ve hızla artıyor! GİB e-fatura Uygulaması 509 Özel + 2715 Kamu kuruluşu e-fatura sistemine kayıtlı. ve hızla artıyor! 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin yayımı ile birlikte Elektronik Fatura Uygulaması hizmete

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. No.266 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2008 / 49

Alfa YMM Ltd. Şti. No.266 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2008 / 49 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Kıymaz Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Halaskargazi Ticaret Cad. ve Çankaya Sanayi Apt. A.Ş. No.266 Kat. 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul,

Detaylı

e-fatura ve e-defter Uygulamaları

e-fatura ve e-defter Uygulamaları www.pwc.com/tr e-fatura ve e-defter Uygulamaları PwC Türkiye Kasım 2013 Genel Bakış PwC 2 06.11.2013 Nereden Geldik? PwC Planlar 2002 Acil Eylem Planı (Vergide e-dönüşüm / e-beyanname) 2003 2004 e-dönüşüm

Detaylı

1) Tebliğin "2- Tanımlar ve Kısaltmalar" bölümünde "Bilgi Fişi" ifadesinin tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1) Tebliğin 2- Tanımlar ve Kısaltmalar bölümünde Bilgi Fişi ifadesinin tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. İstanbul, 05/01/2015 Konu: 443 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 433 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde Yapılan Değişiklikler (earşiv Uygulaması Değişiklikleri) I GİRİŞ: Hatırlanacağı

Detaylı

TÜRKKEP E-Defter Hizmetleri

TÜRKKEP E-Defter Hizmetleri TÜRKKEP E-Defter Hizmetleri E-Defter nedir? Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan

Detaylı

ELEKTRONİK ARŞİV BAŞVURU KILAVUZU

ELEKTRONİK ARŞİV BAŞVURU KILAVUZU ELEKTRONİK ARŞİV BAŞVURU KILAVUZU Mart 2014 ANKARA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı Versiyon : 1.0 2/7 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm Açıklama 1.0

Detaylı

ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI

ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI 1 ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI 1. Genel Olarak Fatura Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunluluğu hk 421 nolu VUK Tebliğ yayınlanmıştır.

BÜLTEN. KONU: Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunluluğu hk 421 nolu VUK Tebliğ yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet Đşhanı K:5 35210 Alsancak - Đzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 18.12.2012 SAYI :2012-083

Detaylı

S. İlker ÖZOKCU Başkan. e-defter ve e-fatura Uygulamaları ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir

S. İlker ÖZOKCU Başkan. e-defter ve e-fatura Uygulamaları ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir e-defter ve e-fatura Uygulamaları ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir MUSTAFA UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir e-defter ve e-fatura Uygulamaları S. İlker ÖZOKCU Başkan e-defter ve e-fatura Uygulamaları

Detaylı

1. Yurt dışında sahip olunan varlıkları süresi içinde Türkiye'ye getirmeyenlerin durumu

1. Yurt dışında sahip olunan varlıkları süresi içinde Türkiye'ye getirmeyenlerin durumu No: 2011/18 Tarih: 11.04.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı