2 Temmuz Varlık barışı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 Temmuz 2013. Varlık barışı"

Transkript

1 2 Temmuz 2013 Varlık barışı

2 Varlık barışı Varlık barışı, en basit haliyle, işletmelerin öz kaynakları içinde görünmeyen ancak kayıt dışı olarak sahip olunan para, döviz, altın, menkul kıymet, taşınmaz gibi iktisadi varlıkların kayıt altına alınmasıdır. 2

3 Varlık barışı Vergi incelemesine mi alındınız? Şirketinizin yıllarında önemli vergi riskleri mi var? Yurt dışında kayıt dışı bıraktığınız para, altın, döviz, menkul kıymet ve taşınmazlarınız mı var? Şirketinizin sermayesini artırmayı mı düşünüyorsunuz? Fırsattan yararlanmak için son tarih 31 Temmuz! 3

4 Varlık barışı Yurt dışında bulunan ve kayıt dışı bıraktığınız para, altın, döviz, menkul kıymet ve taşınmazlarınızı rayiç bedelleri üzerinden sadece %2 oranında vergi ödeyerek kayıtlarınıza alabilirsiniz. Bilindiği üzere ülkemizde gelir vergisi oranı %35, kurumlar vergisi oranı %20 olarak uygulanmaktadır. Bu varlıkları sermayeye ekleyerek sermaye yapınızı cüzi bir maliyetle güçlendirebilirsiniz. Yurt dışından getirdiğiniz varlıklar dolayısıyla nereden buldun sorgulamasına muhatap olmayacağınız gibi hiçbir surette vergi tarhiyatına ve vergi incelemesine de muhatap olmayacaksınız. Hatta geçmiş dönem incelemelerinden dolayı bulunan matrah farklarından bu tutarlar mahsup edilebilecektir. Yasada belirtilen yurt dışı varlıklarınızı vergisiz olarak ülkemize getirebileceksiniz. Acele edin, son başvuru tarihi 31 Temmuz 4

5 Varlık barışı Kapsam tarihi itibariyle sadece yurt dışında bulunan ve sahip olunan ancak kayıt dışı bırakılan; Para, Altın, Döviz, Taşınmazlar, Sermaye piyasası araçlarını kapsamaktadır. 5

6 Varlık barışı Kimler yararlanabilir Yurt dışında varlık sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler bu yasadan faydalanabilecektir. Hatta yurt dışında bir varlığa sahip olan ve bunu yasa kapsamında yurda getirmek isteyen ve herhangi bir mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler de bu yasadan faydalanabilecektir. 6

7 Varlık barışı Bildirim ve beyan Vergi mükellefi olsun olmasın tüm gerçek ve tüzel kişiler bu varlıklar için tarihleri arasında, vergi dairelerine, bankalara ve aracı kuruluşlara beyan ve bildirimde bulunacaklardır. Bildirim ve beyan süresi içinde düzeltme talepleri ve ek bildirim ve beyannameler dikkate alınacak, tarihinden sonra yapılan bildirim ve beyanlar ise dikkate alınmayacaktır. 7

8 Varlık barışı Bildirim ve beyan değeri Bildirim ve beyan değeri bu varlıkların rayiç bedelinin Türk Lirası karşılığı değeridir. Döviz ve döviz cinsinden varlıklarda, T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru dikkate alınacaktır. 8

9 Varlık barışı Varlıkların Türkiye ye getirilmesi ve kayıtlara intikali Gerçek veya tüzel kişilerce sahip olunduğunun tevsik edilmesi kaydıyla taşınmazlar dışındaki varlıkların, beyan veya bildirim tarihini takip eden ay sonuna kadar Türkiye'ye getirilmesi ya da Türkiye'deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekmektedir. Bildirilen veya beyan edilen varlıklar, VUK uyarınca defter tutan mükelleflerce bildirim veya beyan tarihini izleyen ayın sonuna kadar yasal defterlere kaydedilecektir. Defter tutma yükümlülüğü bulunmayan mükelleflerde kayıt şartı aranmayacaktır. 9

10 Varlık barışı Vergisel avantajlar Varlıkların değerleri üzerinden %2 oranında vergi hesaplanacak ve bu vergi tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir. Bildirim veya beyana konu edilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Bildirim veya beyan dışındaki herhangi bir nedenle tarihinden sonra tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak vergi incelemesi veya takdire sevk işlemi yapılması halinde, bu incelemeler sonucu; gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farklarından, madde kapsamında bildirilen veya beyan edilen tutarlar mahsup edilecektir (damga vergisi, özel tüketim vergisi, veraset ve intikal vergisi ve diğer vergiler kapsama alınmamıştır.). 10

11 Varlık barışı İnceleme Başlama tarihi tarihinden önce tarihinden önce tarihinden sonra İnceleme dönemi tarihi öncesi dönemler tarihi sonrası dönemler tarihi öncesi dönemler Mahsup uygulaması Mahsup yok Mahsup yok Mahsup var 11

12 Varlık barışı Dezavantajlar Taşınmazlar hakkında Vergi Usul Kanununda yer alan amortismanlara ilişkin hükümler uygulanmayacaktır. Kayıtlara alınan bu varlıkların daha sonra elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gelirin veya kurum kazancının tespitinde gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir. Ticari işletmeler ve kurumlarca beyan edilen varlıklar satıldığında, satıştan elde edilen gelir vergilenecektir. Varlıkların zararına satışı halinde zarar tutarı diğer gelirlerden mahsup edilmeyecektir. 12

13 Varlık barışı Yurt dışı kazançlar Türkiye de tam mükellef olarak vergilendirilen gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri; tarihi ile tarihleri arasında yurt dışı kurumların iştirak hisseleri satışından elde ettikleri kazançları, tarihleri arasında Yurt dışında bulunan işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları, tarihinden tarihine kadar kanuni ve iş merkezi Türkiye de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançları, tarihine kadar Türkiye ye transfer edilmiş olmak ve 2013 yılına ilişkin verilecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde gelire veya kurum kazancına dâhil edilmek ve beyannamelerin ilgili satırında gösterilmek şartıyla gelir ve kurumlar vergisinden istisnaya konu olacaktır. 13

14 Varlık barışı Yurt dışı kurumlardan elde edilen iştirak kazançları, Yurt dışı kurumların iştirak hisseleri satışından elde ettikleri kazançları, Yurt dışında bulunan işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları, Kanuni ve iş merkezi Türkiye de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançları, tarihine kadar Türkiye ye transfer edilecek, 2013 yılına ilişkin verilecek yıllık beyannamelerde gösterilecek, 14

15 Varlık barışı Yurt dışı kazançlar tarihinden önce elde edildiği halde kayıtlara intikal ettirilmeyen ve beyan dışı bırakılan; Yurt dışı iştirak kazançları, Yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, Yurt dışı şube kazançları ve Yurt dışı tasfiye kazançları bu istisna hükmünden yararlanamaz. Ancak söz konusu kazançların banka ve aracı kurumlara bildirilmek veya vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ve üzerinden % 2 oranında vergi ödenmek şartıyla Türkiye ye getirilme imkânı bulunmaktadır. 15

16

17 2 Temmuz 2013 E-fatura uygulamaları

18 Gündem E-Faturaya İlişkin Güncel Mevzuat E-Faturaya İlişkin Teknik Yükümlülükler E-Fatura Entegrasyonu için Yol Haritası ve Kritik Başarı Faktörleri E-Fatura Hizmetlerimiz 18

19 19

20 e-fatura nedir? e-fatura uygulaması tanımlanan standartlara uygun olarak elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların, tarafları arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı bir biçimde sağlamak amacı ile oluşturulan uygulamanın genel adıdır. Faturaların e-fatura sistemine kayıtlı şirketler arası gönderilmesi ve alınması süreci Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla yapılmaktadır. e-fatura sistemi üzerinden gönderilen ve alınan faturalar, mali mühür ile imzalı UBL-TR formatındaki özelleştirilmiş bir XML dokümanıdır. Gönderilen ya da alınan e-faturalar elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilir. 20

21 Neden e-fatura? İşletmelerde operasyonel etkinlik ve verimlilik. Uluslararası standartlara uyum. Elektronik arşivleme olanağı ile arşivleme maliyetlerinde azalma. Matbu fatura basım ve gönderim masraflarında azalma. Nakit akışını hızlandırmak suretiyle işletmelere finansal avantajlar. Ödeme süreci takibini kolaylaştırmak. VUK ta mevcut muhafaza ve ibraz ödevlerine uyulmamasının getirdiği cezalara katlanılma riskinde azalma. Hızlı uyuşmazlık çözümü. Elektronik denetim için uygun altyapı. 21

22 Kısaca Hukuki Düzenlemeler İlk olarak tarihinde yürülüğe giren 4731 sayılı Kanun un 4/E maddesiyle 213 sayılı VUK nun mükerrer 242. maddesine eklenen 2. fıkra ile e-defter, e-belge ve e-kayıt tanımlamaları yapılmıştır. Aynı düzenleme ile Maliye Bakanlığı na e-defter, e-belge ve e-kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirleme yetkisi tanınmıştır tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 5070 sayılı e-imza Kanunu ile ilk defa e-imza ve e-sertifika tanımlarına yer verilmiştir. e-fatura Uygulamasına ilişkin ayrıntılı açıklamalar VUK 397, 416, 421 ve 424 sıra no.lu Tebliğleri ile 58 no.lu VUK sirkülerinde yer almaktadır. 22

23 Kapsam Çok Geniş Kimler e-fatura kullanmalı? 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış Yüksek sayıda fatura düzenleyen ve alan, fatura üzerinde etkin ve hızlı analiz yapmak isteyen mükellefler de e-fatura kullanabilirler. hasılatına sahip olanlar e-fatura uygulamalarına dahil olacaklardır. 23

24 24

25 Ne zaman e-fatura kullanmaya başlayacağız? e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin birbirlerinden aldıkları mallar ve sağladıkları hizmetler için 01/09/2013 tarihinden itibaren elektronik fatura göndermeleri ve almaları zorunludur. Dolayısıyla e-fatura uygulamasına 2013 takvim yılında kullanmak üzere başvuru yapılması ve başvuru işlemlerinin 01/09/2013 tarihine kadar tamamlanmış olması gerekmektedir. Ancak Nisan ayında GİB tarafından yayınlanan e-fatura uygulaması başvuru kılavuzunda; e-fatura Uygulaması kapsamında fatura oluşturma, gönderme ve alma işlemlerini bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle gerçekleştirmek isteyen mükellefler entegrasyon süreçleri tamamlanana kadar portal hesaplarının tanımlanmamasını talep edebilirler. Ancak 14/12/2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 421 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflerin 31/12/2013 tarihine kadar entegrasyonlarını tamamlamamaları halinde portal hesapları GİB tarafından bu tarih itibariyle aktive edilecektir. 25

26 Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulamaları 1 e-fatura Portalı e-fatura Uygulamasını entegrasyon yolu ile kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen portal, e- fatura uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır. Kullanıcı hesabını aktive eden kullanıcılar e-fatura portalına giriş yaparak e-fatura gönderebilir ve/veya alabilirler. Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama Alternatifleri 2 e-fatura Entegrasyonu Bilgi işlem kapasiteleri yeterli olan kullanıcılar, belirlenen standartlara uygun entegrasyonu sağlamaları koşulu ile e-fatura uygulamasını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığı ile kullanabilirler. 3 Özel Entegrasyon e-fatura gönderme ve alma işlemlerini teknik yeterliliğe sahip, GİB den özel entegrasyon izni almış özel entegratörlerin BT sistemleri vasıtasıyla da e-fatura işlemleri gerçekleştirilebilir. Ayrıca, mükellefler, istenildiği takdirde sadece özel entegratörün mali mühürü ile e-fatura imzalamasına izin verebilir. Kaynak: 26

27 Uygulama Koşulları & Başvuru Şartları e-fatura uygulamasını seçimlik veya zorunluluk nedeniyle kullanmayı hedefleyen gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin aşağıda yer alan şartları taşımaları gerekmektedir: Gerçek kişi mükelleflerin 5070 sayılı e-imza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmaları. Tüzel kişi mükelleflerin 397 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde yer alan belirlemeler çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olması ve bu çerçevede mali mühür temin etmiş olmaları. Kaynak: 27

28 e-fatura Uygulaması e-fatura uygulamasından yararlanma hususunda gerekli şartları taşıyanların öncelikle bir kullanıcı hesabı oluşturmaları gerekmektedir. Kullanıcı Hesabının Oluşturulması Aşağıda sayılan belgelerle birlikte Gelir İdaresi Başkanlığına yazılı başvuruda bulunulur. Yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanan e-fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi ile Tüzel kişiler için Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi nin imzalı aslı. Şirket kuruluş sözleşmesi Ticaret Sicil Gazetesi nde 01/10/2003 tarihinden önce yayımlanmış ise ilgili Ticaret Sicil Gazetesi nin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde GİB tarafından onaylanmak üzere fotokopisi. Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği. Kaynak: 28

29 Mali mühür & nitelikli e-sertifika nedir? VUK kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi veya diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün sağlanması, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması, gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan ve e-fatura sistemi içerisinde yapılan işlemlerde kullanılması zorunlu olan mali mühür, bir elektronik sertifikadır. Bu fonksiyonların yerine getirilmesi amacı ile VUK kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere tüzel kişiler, diğer kurum kuruluş ve işletmeler ve istemeleri halinde gerçek kişiler TÜBİTAK-UEKAE tarafından üretilen mali mühür elektronik sertifika alt yapısını kullanırlar. Gerçek kişiler ayrıca nitelikli e-imza ile bu fonksiyonların yerine getirilmesini sağlayabilirler. Kaynak: 29

30 Kimlere e-fatura düzenleyeceğim? e-fatura uygulaması, yalnızca uygulama üzerinde tanımlı kullanıcıların e-fatura göndermesine ve almasına imkan tanımaktadır. Dolayısıyla sadece uygulamaya kayıtlı müşterilerinize e-fatura göndermeniz mümkündür. Aynı anda hem e-fatura hem de matbu fatura düzenlenebilir mi? E-fatura uygulamasına kayıtlı olan müşteriye 421 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca 01/09/2013 tarihinden sonra sadece e-fatura gönderilmesi ve bunlardan sadece e-fatura alınması gerekmektedir. Dolayısıyla e-fatura uygulamasına kayıtlı olan bir müşteriye aynı anda hem matbu hem de e-fatura düzenlenmesi mümkün değildir. Ancak uygulamaya kayıtlı olmayan bir müşteriye genel esaslara göre matbu fatura düzenlemeye devam edilecektir. 30

31 e-faturanın saklanması ve ibrazı ne şekilde olmalıdır? E-faturanın bütünlüğü ve kaynağının doğruluğu nitelikli e-sertifika veya mali mühür ile sağlandığından, elektronik belge biçimini koruması gerekmektedir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-faturaları, üzerindeki nitelikli e- sertifikayı veya mali mührü de içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde muhafaza edecekler ve ilgili birimlerce istendiğinde ibraz edeceklerdir. e-faturaların bir bulutta saklanması mümkün müdür? Mümkün ise yurtdışında bir bulutta saklayabilir miyim? Mükellefler e-faturalarını kendi bilgi işlem sistemlerinde saklayabilecekleri gibi, 421 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca GİB ten izin almış üçüncü kişilerin bilgi işlem sistemlerinde, başka bir anlatımla bulutta saklanmaları da mümkündür. Ancak arşivlemenin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yapılması zorunludur; dolayısıyla yurt dışında yapılan saklama işlemi GİB açısından herhangi bir hüküm ifade etmeyecektir. 31

32 Gündem E-Faturaya İlişkin Güncel Mevzuat E-Faturaya İlişkin Teknik Yükümlülükler E-Fatura Entegrasyonu için Yol Haritası ve Kritik Başarı Faktörleri E-Fatura Hizmetlerimiz 32

33 Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulamaları 1 E-fatura Portali E-fatura Uygulamasını entegrasyon yolu ile kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen E-fatura portalı, E-fatura Uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır. Kullanıcı hesabını aktive eden kullanıcılar E-fatura portalına giriş yaparak E-fatura gönderebilir ve/veya alabilirler. Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama Alternatifleri 2 E-fatura Entegrasyonu Bilgi işlem kapasiteleri yeterli olan kullanıcılar, belirlenen standartlara uygun entegrasyonu sağlamaları koşulu ile E-fatura Uygulamasını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığı ile kullanabilirler. 3 Özel Entegrasyon E-fatura gönderme ve alma işlemlerini teknik yeterliliğe sahip, GİB den özel entegrasyon izni almış özel entegratörlerin BT sistemleri vasıtasıyla da E-fatura işlemleri gerçekleştirilebilir. Ayrıca, mükellefler, istenildiği takdirde sadece özel entegratörün mali mühürü ile E-fatura imzalamasına izin verebilir. Kaynak: 33

34 Teknik Gereksinimler Kullanıcı Hesabı/Şifre/Mali Mühür Yönetimi Portal Kağıt ve E-Fatura Süreçlerinin Ayırımı ve Kontrollerin Tasarlanması 34

35 Teknik Gereksinimler Kurum, kendi altyapısını özel entegrasyon sertifikası almış hizmet firması ile entegre edecektir. 1. Sistem ya da süreç entegrasyonu 2. Yükümlülüklerin ve sorumlulukların transferi Özel Entegrasyon Sınırlı Sorumluluk Transferi 3. Kayıtlı e-fatura kullanıcılarının takibi Özel entegrasyon firması, firma adına arşivleme görevini de yerine getirecektir. Özel entegrasyon firması ISO Hizmet Yönetimi Sistemi ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikalarına sahip olmak zorundadır. 35

36 Teknik Gereksinimler Entegrasyon Mali Mühür Yönetimi Yapılacaklar TUBİTAK tan mali mührün alınması ve güvenlik altyapısının kurulması Sistemin 7x24 ayakta durması İş Sürekliliği nin planlanması E-faturaların arşivlenmesi Yedeklilik ve güvenlik altyapısının kurulması Kağıt ve E-fatura süreçlerinin ayrıştırılması Süreç kontrollerinin gözden geçirilmesi ve tasarlanması BİS Raporu 36

37 BİS (Bilgi İşlem Sistem) Raporu Ne içerir? Sunucular Arşivleme Disk Sistemi Network Aktif Cihazları İK Bilgileri Güvenlik Cihazları ve Programları BİS RAPORU Faturalama Süreçleri Internet Bağlantıları Yedekleme Uygulama ve Cihazları Saklama ve Yedeklerin Bulunduğu Adresler İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma Planları 37

38 Teknik Gereksinimler Ne yapmalısınız? Süreçleriniz üzerindeki kontrollerin gözden geçirilmesi Kağıt ve e-fatura akışının ayrılması Farklı şube ve yerlerde kesilecek faturaların merkezileştirilmesi ve onay kontrollerinin tasarlanması E-fatura mükelleflerine eklenen şirket sistemine tanımlanması 38

39 Teknik Gereksinimler-Ne yapmalısınız? Teknik mimarinizin belirlerken dikkat edilmesi gereken konular: Bilgi Güvenliği kontrollerini mali mühür ve e-fatura arşiv sistemine genişletilmesi ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kullanıcı Yetkilendirmesi Saklanan ve gönderilen e-faturaların (kurum gizli verisi) sızma saldırılarına karşı güvenliği 39

40 Teknik Gereksinimler-Ne yapmalısınız? Teknik mimarinizin belirlerken dikkat edilmesi gereken konular: Süreklilik planlarının ve 7x24 sürekliliğin sağlanması İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin Tasarlanması Faturalama sisteminin 7x24 ayakta duracak şekilde yedeklenmesi Süreklilik için kritik sistem ve bilgi ağı altyapısının belirlenmesi «High-availability» sistemlerin kullanılması Entegratör ya da teknoloji firmalarından süreklilik hizmeti alınması Bakım planlarının yapılması ve idare ile paylaşılması E-fatura arşiv sisteminin Türkiye içerisinde saklanması 40

41 Gündem E-Faturaya İlişkin Güncel Mevzuat E-Faturaya İlişkin Teknik Yükümlülükler E-Fatura Entegrasyonu için Yol Haritası ve Kritik Başarı Faktörleri E-Fatura Hizmetlerimiz 41

42 Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulamaları 1 E-fatura Portali E-fatura Uygulamasını entegrasyon yolu ile kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen E-fatura portalı, E-fatura Uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır. Kullanıcı hesabını aktive eden kullanıcılar E-fatura portalına giriş yaparak E-fatura gönderebilir ve/veya alabilirler. Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama Alternatifleri 2 E-fatura Entegrasyonu Bilgi işlem kapasiteleri yeterli olan kullanıcılar, belirlenen standartlara uygun entegrasyonu sağlamaları koşulu ile E-fatura Uygulamasını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığı ile kullanabilirler. 3 Özel Entegrasyon E-fatura gönderme ve alma işlemlerini teknik yeterliliğe sahip, GİB den özel entegrasyon izni almış özel entegratörlerin BT sistemleri vasıtasıyla da E-fatura işlemleri gerçekleştirilebilir. Ayrıca, mükellefler, istenildiği takdirde sadece özel entegratörün mali mühürü ile E-fatura imzalamasına izin verebilir. Kaynak: 42

43 E-fatura Portali / E-fatura Entegrasyonu Portal Portal, bilgi işlem alt yapı ve kapasitesi yeterli olmayan işletmeler için web tabanlı bir çözümdür. Tüm fatura işlemleri portalde yapıldıktan sonra işletmenin söz konusu kurumsal uygulama sisteminde (ör: ERP) tekrar yapılmalıdır. Manuel işlemler söz konusu olduğu için kullanıcı hataları riski fazladır. Entegrasyon olmadığı için takibi zordur ve portal ile işletmenin kurumsal sistemi arasında farkların ve uyumsuzlukların çıkma olasılığı yüksektir. Portal kullanıma hazır olan bir çözümdür. Entegrasyon Büyük ölçekli işletmeler için fatura işlem hacmi bağlamında daha uygundur. Entegrasyon söz konusu olduğu için mükerrer iş yapılmasına gerek yoktur. Fatura işlemlerinde hata riski azdır. Arşivleme yapmak mümkündür. Fatura işlemlerine ilişkin detaylı raporlar üretmek mümkündür. Tedarikçi ve müşteri faturalarının eşlemeleri otomatik olarak yapılabilir. Sunucu, lisans ve uygulama maliyeti vardır. Entegrasyon tasarımı ve uygulaması gerektiği için portal alternatifine göre daha fazla zaman alır. 43

44 E-fatura Uygulamasının İşleyişi ve Roller E-fatura uygulaması kullanılarak fatura düzenlemek isteyen mükellefler; yalnızca sistemde tanımlı olan alıcılara fatura düzenleyebilir. E-fatura almak isteyen mükellefler de yalnızca Uygulama üzerinden fatura düzenleyen mükelleflerden fatura alabilirler. Fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir. Faturaların yasal olarak elektronik ortamda oluşturulup iletilebilmesine imkân sağlayan Uygulama kapsamında 3 farklı rol vardır. Kaynak: 44

45 E-fatura Entegrasyon Yöntemi Genel Özellikler Gelir İdaresi Başkanlığı E-fatura Uygulaması Veri Aktarım Protokolü tarafından desteklenen iki senaryo bulunmaktadır. Temel Fatura Senaryosu Temel Fatura Senaryosu, sadece E-faturanın gönderen sistemden alıcı sisteme ulaşma durumunu ele alan senaryodur. Bu senaryoda kurum kendisine gönderilen E- faturada teknik (zorunlu alan eksikliği, veri bozulması, imza geçersizliği gibi) bir sorun yoksa E-faturayı kabul etmek zorundadır. Ticari Fatura Senaryosu Temel Fatura Senaryosu na ek olarak; Posta Kutusu gelen faturayı KABUL, RET veya İADE etme hakkına sahiptir. Diğer bir ifadeyle; E- fatura Uygulaması, kurumdan, kendisine gönderilen E-faturayı kabul edip etmeyeceğini bildirmesini beklemektedir. Kabul, ret veya iade bildirimi yeni bir E-fatura gönderilmesinde olduğu gibi imzalanarak iletilmeli ve arşivlenmelidir. Kaynak: 45

46 E-Fatura Uygulaması E-fatura uygulaması, farklı bakış açılarının dâhil olmasını gerektiren bir sistem uygulamasıdır. BT Tasarım ve Uygulama i Teknik Gereksinimler E-fatura Vergi Mevzuatı Türk Ticaret Kanunu 46

47 E-Fatura Sistemine Geçiş Yol Haritası Ön Değerlendirme Başvuru ve Hazırlık Tasarım Gerçekleştirme Son Hazırlık Devreye Alma ve Destek E-fatura Geçiş sistemine Uygunluk Değerlendirmesi Teknik İhtiyaçların Belirlenmesi Mevcut Süreç ve Fatura Çıktılarının Analiz Edilmesi Teknik Altyapının Hazırlanması Son Kullanıcı Testlerinin Yapılması Sistemin Devreye Alınması Proje Organizasyonu ve Standartlarının Belirlenmesi Mevcut Altyapının Analiz Edilmesi İmzalama ve Mali Mühür Cihazının Kurulması Son Kullanıcı Eğitimlerinin Verilmesi Canlı Kullanım Desteğinin Verilmesi Tasarım ve Uygulama Proje Kapsamındaki Süreç ve Fatura Türlerinin Belirlenmesi Kavramsal Tasarımın Sistem Üzerinde Gerçekleştirilmesi Sistemin Devreye Alınmasına Yönelik Hazırlıkların Tamamlanması Belirlenen Kapsam için Kavramsal Tasarımın Gerçekleştirilmesi Entegrasyon Testlerinin Yapılması Proje Yönetimi Değişim Yönetimi Mevzuat Vergi Uzmanlığı Yeni TTK Uzmanlığı 47

48 E-Fatura Sistemine Geçiş Yol Haritası Kritik Aşamalar ve Karar Noktaları Başvuru İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi BT Çözüm Uygulamasının Gerçekleştirilmesi Testlerin Tamamlanması ve Uygulamanın Devreye Alınması E-Fatura Uygulama Alternatifinin Seçilmesi BT Mimarisinin Değerlendirilmesi Entegrasyon BT Mimarisi E-Fatura Çözümü Kullanıcı Hesabı Mali Mühür E-Fatura Çözüm Uygulaması BİS Raporu GİB ile yapılacak testler E-Fatura Entegrasyonu 48

49 E-Fatura Sistemine Geçişte Kritik Başarı Faktörleri 1 Farklı disiplinlerin tüm proje süresince uyumlu çalışması 2 Etkin proje yönetimi ile koordinasyon 3 Tasarlanan mimarinin yeterliliği 4 Testlerin ve eğitimlerin etkinliği 5 Faturalama ilişkili iş süreçlerinin verimliliği 49

50 Gündem E-Faturaya İlişkin Güncel Mevzuat E-Faturaya İlişkin Teknik Yükümlülükler E-Faturaya İlişkin Teknik Yükümlülükler E-Fatura Hizmetlerimiz 50

51 Deloitte Yaklaşımı E-fatura uygulaması için farklı bakış açılarının dâhil olduğu uçtan uca ve bütünsel bir yaklaşıma sahibiz. Danışmanlık i E-fatura Kurumsal Risk Vergi TTK 51

52 Deloitte Yaklaşımı Ön Değerlendirme Başvuru ve Hazırlık Tasarım Gerçekleştirme Son Hazırlık Devreye Alma ve Destek Risk ve Uyum E-fatura Geçiş Sistemine Uygunluk Değerlendirmesi COBIT ve ISO Temelli Genel BT Süreçleri Kontrollerinin Tasarlanması ISO Temelli BGYS Oluşturulması E-imza ve Mali Mühür Sürecinin Oluşturulması BT Süreçleri ve Genel Güvenlik Kontrollerinin Raporlaması Veri Saklama Güvence Denetiminin Yapılması Veri İletişiminde Şablon ve Uygunluk Değerlendirmesi Proje Yönetimi ve Yönlendirme Komitesi ile İletişim ve Uyum BT Denetim ve Sürekli Gözetim Sisteminin Kurulması İç Denetim ve Güvenlik Sistemi Güvence Dokümanlarının Yıllık Olarak Hazırlanması İç Kontrol Sisteminin Kurulması İş Süreçleri Kontrol Etkinliği Denetiminin Yapılması E-fatura Geçiş sistemine Uygunluk Değerlendirmesi Teknik İhtiyaçların Belirlenmesi Mevcut Süreç ve Fatura Çıktılarının Analiz Edilmesi Teknik Altyapının Hazırlanması Son Kullanıcı Testlerinin Yapılması Sistemin Devreye Alınması Tasarım ve Uygulama Proje Organizasyonu ve Standartlarının Belirlenmesi Mevcut Altyapının Analiz Edilmesi Proje Kapsamındaki Süreç ve Fatura Türlerinin Belirlenmesi Belirlenen Kapsam için Kavramsal Tasarımın Gerçekleştirilmesi İmzalama ve Mali Mühür Cihazının Kurulması Kavramsal Tasarımın Sistem Üzerinde Gerçekleştirilmesi Entegrasyon Testlerinin Yapılması Son Kullanıcı Eğitimlerinin Verilmesi Sistemin Devreye Alınmasına Yönelik Hazırlıkların Tamamlanması Canlı Kullanım Desteğinin Verilmesi Proje Yönetimi Değişim Yönetimi Vergi Uzmanlığı Mevzuat Yeni TTK Uzmanlığı 52

53 Deloitte Yaklaşımı Deloitte bütünsel yaklaşımı modüler olarak da sunulmaktadır: Bölümler Hizmetler 1 Bütünsel Yaklaşım 1 Bütünsel Yaklaşım (Tüm Hizmetler) 2a Uygulama Hizmeti (Sistem Entegrasyonu) 2 Tasarım ve Uygulama 2b Proje Yönetimi Hizmeti 3a Teknoloji Risk Hizmetleri 3 Risk ve Uyum 3b İç Denetim Hizmetleri 3c Güvenlik ve Mahremiyet Hizmetleri 4 Mevzuat 4 Vergi ve TTK Konu Uzmanlığı 53

54 Neden Deloitte? 1 Uçtan Uca Hizmet Deloitte, E-fatura uygulamasında ön değerlendirme ve hazırlık aşamasından sistemin devreye alınması aşamasına kadar olan sürecin tüm aşamalarında kesintisiz hizmet sağlamaktadır. 2 Bütünsel Yaklaşım Deloitte, vergi ve TTK ilişkili mevzuat ile teknolojik risk yönetimi ve iç denetim konuları ile süreç ve sistem tasarımı ve uygulaması konularının «tümünde» hizmet vermektedir. 3 Deneyim E-fatura uygulaması esnasında Danışmanlık Bölümümüzün yanı sıra Kurumsal Risk ve Vergi Hizmetleri Bölümlerimiz ile TTK Çalışma Grubumuz da süreç boyunca ilgili aşamalarda uzmanlıkları ve tecrübeleri ile katkı sağlamaktadır. 4 Doğru Ekip Deloitte, söz konusu farklı uzmanlık alanlarının yanı sıra sektörel tecrübeye sahip disiplinler arası proje ekibi ile hizmet sağlamaktadır. 55

55 İletişim Tolga Büyükdeğirmenci Kıdemli Müdür - YMM Vergi Hizmetleri Deloitte Sun Plaza Maslak Mah. Bilim Sok. No Şişli-İstanbul-TÜRKİYE Metin Aslantaş Kıdemli Müdür Kurumsal Risk Hizmetleri Deloitte Sun Plaza Maslak Mah. Bilim Sok. No Şişli-İstanbul-TÜRKİYE Tel: +90 (212) Faks: +90 (212) Tel: +90 (212) Faks: +90 (212) Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited İsmail Karakış Müdür Danışmanlık Hizmetleri Tel: +90 (212) Faks: +90 (212) Deloitte Sun Plaza Maslak Mah. Bilim Sok. No Şişli-İstanbul-TÜRKİYE Serdar Aksoy Ortak Vergi Hizmetleri Tel: +90 (530) Deloitte Reşatbey Mah. Türkkuşu Cad. Günep Panorama iş Merk. Bina No:1 B Blok K:7 Seyhan-Adana-TÜRKİYE Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 56

56

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI 30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1 1)E-fatura yeni bir belge türü müdür?... 2 2)E-fatura uygulaması neler getiriyor?... 2 3)E-fatura ve e-defter uygulaması hangi mükellefleri kapsamaktadır?...

Detaylı

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri:

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: I: GENEL OLARAK: Elektronik Fatura Uygulaması (e-fatura Uygulaması) ilk olarak

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 85 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YURT DIŞI VARLIK BARIŞI UYGULAMASI

GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 85 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YURT DIŞI VARLIK BARIŞI UYGULAMASI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 85 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YURT DIŞI VARLIK BARIŞI UYGULAMASI 2013 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER)

Detaylı

E-FATURA SÜRECİNİN YOL HARİTASI VE KULLANILACAK YÖNTEMLERİN ÖZET ANALİZİ

E-FATURA SÜRECİNİN YOL HARİTASI VE KULLANILACAK YÖNTEMLERİN ÖZET ANALİZİ E-FATURA SÜRECİNİN YOL HARİTASI VE KULLANILACAK YÖNTEMLERİN ÖZET ANALİZİ Kullanıcı Hesabı için Başvuru : E-fatura uygulamasını kullanacak mükellefler öncelikle kullanıcı hesabı oluşturmalıdırlar. Bunun

Detaylı

E-Deftere Geçiş Yol Haritası

E-Deftere Geçiş Yol Haritası E-Deftere Geçiş Yol Haritası Denetçi SMMM Özcan Aymak 1 Soru 1. E-defterin yasal mevzuatımızdaki dayanakları nelerdir? - 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, - 1 Sıra No.lu

Detaylı

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir.

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir. E-Fatura Nedir? E-fatura Uygulaması, mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı nın sistemi üzerinden, belirlenen standart ve formata göre birbirlerine fatura alıp göndermelerini sağlayan sistemin genel adıdır.

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) 1- Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı, elektronik

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Ekim / October 2013 İletişim Bilişim özel sayısı Bulut bilişimde vergi riskleri Onur Elele Elektronik para ile alışverişin vergilemesi Onur Elele Teknoloji geliştirme bölgelerinde

Detaylı

Vergi Bültenleri 6183 SAYILI KANUN AR-GE. e-arşiv. e-defter. e-fatura GELİR VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU, İNSAN KAYNAKLARI

Vergi Bültenleri 6183 SAYILI KANUN AR-GE. e-arşiv. e-defter. e-fatura GELİR VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU, İNSAN KAYNAKLARI Vergi Portalı Vergi Bültenleri (2014) İÇİNDEKİLER 6183 SAYILI KANUN AR-GE Tecil ve Taksitlendirme İşlemlerine İlişkin İç Genelge Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun e-arşiv e-arşiv Uygulamasında

Detaylı

Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır.

Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır. 100 Soruda e-defter Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır. 100 SORUDA E-Defter Uğur DOĞAN Gelir İdaresi Daire

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye 100 Soruda Ar-Ge Teşvikleri 2011 Sunuş Globalizasyon, işbirliği, ortak ekonomi, ortak savunma Dünya'nın önde gelen ülkeleri ile bu hususlarda paylaşımda bulunmak ve/veya rekabet etmek isteyen ülkelerin

Detaylı

VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR

VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür www.muhasebetr.com sitesinde

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013. KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013. KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: 7 Seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; İştirak

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 27 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29043 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA İHRACI İLE ÖDEME KURULUŞLARI VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (4. Mükerrer) Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Bu Tebliğde, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK 5337 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı

Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı 1 Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı Celal ÇELİK Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası- Mart 2009 (Sayı : 331)) 1. Giriş Maliye Bakanlığı,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

e-fatura UYGULAMASI (Özel Entegrasyon Kılavuzu) Şubat 2013 ANKARA e-fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu Şubat 2013 Versiyon : 1.

e-fatura UYGULAMASI (Özel Entegrasyon Kılavuzu) Şubat 2013 ANKARA e-fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu Şubat 2013 Versiyon : 1. e-fatura UYGULAMASI (Özel Entegrasyon Kılavuzu) Versiyon : 1.0 Şubat 2013 ANKARA 1/28 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.0 2/28 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen

Detaylı

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI Hazırlayan: Nedim Bayraktaroğlu Bu metnin tüm hakları mahfuzdur. Yazarın izni olmaksızın iktibas hükümleri dışında alıntı yapılamaz, kısmen veya

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 Sunuş Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9. maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde

Detaylı

BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Amaç ve kapsam BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak

Detaylı

YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE)

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) SÜRÜM : 02 TARİH : 28.08.2013 1. GİRİŞ... 7 1.1. Genel Bakış... 7 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 7 1.3. Taraflar... 8 1.3.1. Zaman Damgası Üretim Merkezi... 8

Detaylı