BÜYÜK SELÇUKLU TARİHİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜYÜK SELÇUKLU TARİHİ"

Transkript

1 2016 BHR R - BÜYÜK SELÇUKLU TRİHİ 1. Oğuzlar'ın X. yüzyıldaki yaşamları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Yarıgöçebe bir şekilde yaşamışlardır. B) Kendilerine yetecek kadar ziraatle uğraşmışlardır. C) Bu dönemde bir yabgu tarafından idare edilmişlerdir. D) Hayvancılık başlıca üretim alanları olmuştur. E) Oğuz şehirlerinde zanaat ve ticaretle ilgilenilmemiştir. 5. Birinci Bağdad Seferi sonrasında, Halife'nin durumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Büveyhoğullarının Halife üzerindeki baskısı kırılmıştır. B) Halifelik toprakları doğrudan Selçuklu idaresine geçmiştir. C) Halife nin gücü artmıştır. D) Halife, Çağrı Bey in kızıyla evlendirilmiştir. E) Halife ye Tuğrul Bey tarafından maaş bağlanmıştır. 2. şağıdakilerden hangisi Tuğrul Bey in Birinci Bağdad Seferi ni düzenlemesinin amaçlarından biri değildir? ) Suriye ve Mısır kaçkınları ile savaşmak B) Hacca gitmek C) Hac yollarını eşkıyalardan temizlemek D) Halife yi tahttan indirmek E) Peygambere hizmetle şereflenmek 3. Tuğrul Bey'in nadolu Seferi'nin (1054) sonucu ) Selçuklu ordusunun savaş sonunda yüklü bir ganimet elde etmesi B) Malazgirt'in bir ay muhasara edilmesine rağmen alınamaması C) Bayburt'a ulaşan Selçuklu ordusunun Frank askerlerini püskürtmesi D) Malazgirt'in komutan Ermeni Gagik tarafından müdafaa edilmesi E) Tuğrul Bey'in bu sefer sonunda bir daha nadoluya gelmeme kararı alması yılları arasında Fars, Hûzistan ve Kirman'da hüküm sürmüş olan Deylemli hanedan ) Büveyhoğulları B) Fatımiler C) Sasanîler D) Samanoğulları E) Karahanlılar 6. Tuğrul ve Çağrı Beyler'in idaresindeki Selçuklular'ın Harezm ve Maveraünnehir'den göç ettikleri yer ) nadolu B) Horasan C) Gazne D) Kirman E) Buhara 7. Sahib-i Divân-ı Risâlet in anlamı ) Orduda görevli yabancı askerlerin aldığı unvandır. B) Önemli illere tayin edilen, emrinde bir garnizon da bulunan askerî-merkez valisidir. C) Türkler'de tuğracı adı verilen, devletin iç ve dış yazışmalarını yapan kurumun başındaki üst düzey görevlidir. D) Hükümdarın merkezde bulunmadığı zamanlarda onun tüm yetkilerini üstlenen devlet görevlisidir. E) Müslüman olan Oğuzlar için yaygın olarak kullanılan bir unvandır.

2 2016 BHR R - 8. şağıdakilerden hangisi Batı Karahanlılar'da cezai bir uygulama olan müsadere yaptırımını ifade eder? ) Vatana ihanetle suçlanan devlet görevlilerinin sürgüne gönderilmesi B) Devlet güvenliğini ilgilendiren siyasi suçlar kapsamındaki suçluların idam edilmesi C) Ordu içerisinde başkaldıran ve isyan eden askerlerin idam edilmesi D) Devlet görevlilerinin haksız biçimde edindikleri servetlerine el konulması E) Belirlenen fiyatlara uymayan esnaf ve zanaatkârların sorguya çekilmesi 11. Vezir Nizamülmülk'ün kurulmasını teklif ettiği fakat lp rslan'ın "Dostlarımı düşman düşmanlarımı da dost gösterirler" endişesi ile reddettiği teşkilat aşağıdakilerden hangisidir? ) Posta B) Saray C) İstihbarat D) Divan E) dliye 12. Melikşâh'ın bizzat Musul Seferi'ne çıkmasının nedeni 9. şağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı sonunda yapılan anlaşmanın maddelerinden biri değildir? ) ntakya, Urfa, Malazgirt ve hlâtın Selçuklular'a terk edilmesi B) Selçuklu sultanı talep ederse, İmparatorun askeri yardımda bulunması C) Bizans devletinin yıllık dinar vergi ödemesi D) Bizans ülkesindeki tüm Müslüman esirlerin serbest bırakılması E) İznik in doğusunun Selçuklular'a bırakılması ) Musul da halkın Melikşâh'a karşı ayaklanması B) Tutuş'un isyan etmesi C) Bizans'ın Musul'u kuşatmış olması D) Musul valisi Müslim b. Kureyş'in, Fatımîler'le işbirliği yapması E) Musul un zengin ticaret yolları üzerinde bulunması 13. şağıdakilerden hangisi Muhammed Tapar devrinde meydana gelen olaylardan biri değildir? ) Mengüpars isyanı B) lamut kuşatması C) Türkiye Selçuklu Sultanı I. Kılıçarslan ile mücadele etmesi D) Kudüs Haçlı Krallığı'nın kurulması E) Hille Emiri Seyfüddevle Sadaka nın öldürülmesi 10. da nın rapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? ) el-sahâb B) el-cezire C) rran D) Emir-i Dâd E) Sâve 14. Mervanoğulları, Melikşah'ın düzenlediği hangi sefer sonucunda yıkılmıştır? ) Kafkasya B) Diyarbekir C) Musul D) lamut E) Hârezm

3 2016 BHR R Melikşah'ın ölümünden sonra rslan rgun'un isyan çıkarmasının nedeni ) Büyük Selçuklu tahtına oturmak istemesi B) Ele geçirdiği Horasan'ı iktâ bölgesine katmak istemesi C) Suriye ve el-cezire üzerinde hakimiyet kurma çabası D) Berkyaruk'a karşı Muhammed Tapar'ı desteklemesi E) Böribars ile anlaşmazlığa düşmesi 19. Tuğrul Bey'in ölümü üzerine yaşanan taht mücadeleleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) En şiddetli taht mücadelesini Kavurt Bey vermiştir. B) Vezir midü'lmülk Kündürî, veliaht Süleymanı tahta çıkarmak istemiştir. C) lp rslan rakiplerini bertaraf ederek tahta oturmuştur. D) lp rslan, taht için mücadeleye giren amcası İnanç Yabgu'yu yenilgiye uğratmıştır. E) Kutalmış, mücadele esnasında kardeşi Resûl Tegin'in desteğini almıştır. 16. şağıdakilerden hangisi Muhammed Tapar ile Berkyaruk'un saltanat mücadeleleri esnasında yaptıkları savaşlardan biri değildir? ) Talas B) Rûzrâver C) Hemedan D) Rey E) Hoy 17. lp rslan'ın muharebelerde ustalıkla uyguladığı Türk savaş taktikleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? ) Fersah belirleme - Karargâh yıkma - Gölge oyunu B) Hedef şaşırtma - Ok taktiği - Yılan sokması C) Kanat çırpma - Duman oyunu - teş topu atma D) Pusu bozma - Ok yağmuru - Yenilme oyunu E) Sahte ricat - Turan taktiği - Kurt oyunu 18. Melikşâh ın ölümü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Yediği av etinden zehirlenerek vefat etmiştir. B) Cenazesi İsfahan da yaptırdığı medreseye defnedilmiştir. C) Bir suikaste kurban gitmiş olma ihtimali güçlüdür. D) Türkistan Seferi sırasında şehit edilmiştir. E) 1092 yılında 40 yaşlarında vefat etmiştir. 20. Selçukluların bağlı olduğu Oğuz kolu ) Üçok B) vşar C) Salur D) Bozok E) Kayı Grubu Cevap nahtarı E D B C B C D E B C D D B B E D

4 2015 BHR R Selçukluların 1038 yılında Gazneliler e karşı ezici üstünlük sağladığı savaş BÜYÜK SELÇUKLU TRİHİ 5. şağıdakilerden hangisi Tuğrul Bey in Halifeye elçi göndererek bildirdiği Bağdat a geliş amaçlarından biri d e ğildir? ) Talh-âb B) Dandanakan C) Pasinler D) Malazgirt E) Serahs ) Bağdat ı Selçukluların başkenti yapmak B) Hacca gitmek C) Peygambere hizmetle şereflenmek D) Hac yollarını eşkıyalardan temizlemek E) Suriye ve Mısır kaçkınları ile savaşmak 2. Oğuz Yabguluğu yla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi y a nlış tır? ) Başkentleri YengiKent tir. B) Hazarlarla her zaman iyi ilişkiler kurmuşlardır. C) Yarı göçebe bir hayat sürmüşlerdir. D) Hayvancılıkla uğraşmışlardır. E) Zanaat ve ticaret şehirlerde yaygınlaşmıştır. 6. Halife tarafından Doğunun ve Batının hükümdarı unvanını alan Selçuklu sultanı kimdir? ) Çağrı Bey B) Selçuk Bey C) Tuğrul Bey D) Melikşah E) Süleymanşah 3. Türklerde tuğracı adı verilen, devletin iç ve dış yazışmalarını yapan kurumun başındaki üst düzey görevliye ne ad verilir? ) Hâcib-i bozorg B) Vekîl-i der C) Sahib-i divân-ı risâlet D) Üstâdü d-dâr E) Sahibü l-âlem 7. Selçuklular zamanında Bağdat başta olmak üzere önemli şehirlere tayin edilen, emrinde bir garnizonda bulunan askerîmerkez valisine ne ad verilir? ) Rikâbdâr B) Emîr-i câmedâr C) Emîr-i candâr D) Şahne E) Emîr-i şikâr 8. Birinci Bağdad Seferi sonrasında, Halife ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 4. Selçukluların bilinen ilk atası kimdir? ) Selçuk B) Dukak C) Tuğrul D) Çağrı E) Buğra ) Halife nin gücü artmıştır. B) Halifelik toprakları doğrudan Selçuklu idaresine geçmiştir. C) Büveyhoğullarının Halife üzerindeki baskısı kırılmıştır. D) Halife Çağrı Bey in kızıyla evlendirilmiştir. E) Halife ye Tuğrul Bey tarafından maaş bağlanmıştır.

5 2015 BHR R Devlet memurlarının görevleri sırasında makamlarının gücünü kötüye kullanarak haksız kazanç edindikleri gerekçesiyle servetlerine el konulmasına ne ad verilir? ) Müsadere B) İktâ C) Gulâm D) Pençik E) Mukasseme 13. şağıdakilerden hangisi Melikşah ın Kafkasya Seferi nin sonuçlarından biri değildir? ) Mardin, Siirt, Erzen ve Hısn Keyfâ ele geçirildi. B) Gürcü kralı ölene kadar Melikşah a bağlı kaldı. C) Melikşah bölgede denetimi sağlamak için amcası Yakuti nin oğlu İsmail i rran valiliğine tayin etti. D) Bölgedeki Selçuklu egemenliğini güçlendi. E) Vergi ödemek ve asker vermek koşuluyla Gürcü kralı tahtına iade edildi. 10. Tuğrul Bey in ölümünden sonra tahta kim geçmiştir? ) Kutalmış B) rslan Yabgu C) lp rslan D) Resûl Tegin E) Süleyman 11. İslam devletlerinde Müslüman olmayan ahaliden alınan vergiye ne ad verilir? 14. Mervanilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi y a nlış tır? ) Meyyâfâkirîn merkez olmak üzere mid, Mardin, Erzen, Hısn Keyfâ ve Siirt gibi şehirlerde hüküm sürmüş hanedandır. B) bbasilerin zayıflaması üzerine ortaya çıkmış emirliklerden biridir. C) Siyasi ve idari örgütlenmesi bakımından bbasilerin devamı ve vassalı durumundadır. D) Tuğrul Bey zamanında Selçuklulara bağlanmıştır. E) Etnik kökenleri Türklere dayanmaktadır. ) varız B) Öşür C) Cürüm D) Cizye E) Mukâtaa 15. Melikşah ın İkinci Türkistan Seferi yle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi y a nlış tır? 12. Malazgirt Savaşı hangi tarihte yapılmıştır? ) 4 Eylül 1040 B) 5 Nisan 1055 C) 26 ğustos 1071 D) 20 Temmuz 1075 E) 1 Ekim 1090 ) Sefer Ebû Tahir b. lik adlı bir şafiî din adamının hmet Hanın halka zulümleri yüzünden Melikşaht an yardım isteği üzerine düzenlenmiştir. B) Melikşah 1088 yılı sonlarına doğru sefere çıkmıştır. C) Batı Karahanlı toprakları doğrudan Selçuklu Devleti ne bağlanmıştır. D) Melikşah bu seferden sonra Çin üzerine sefer düzenlemiştir. E) Doğu Karahanlılar Selçuklu Devleti ne tâbi olmuştur.

6 2015 BHR R Hükümdarın merkezde bulunmadığı zamanlarda onun bütün yetkilerine hâiz, vezire denk veya ondan daha üst rütbede olan devlet görevlisine ne ad verilir? ) Reîs B) Nâib C) mîd D) Müfredler E) Melik 20. Bâtınilerle (İsmailîler) ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Bâtınîliğin ortaya çıkışı sekizinci asrın sonlarına takabül eder. B) Yakın Doğu nun eski dinlerinden bilhassa Yeni Eflatuncu felsefeden fazlasıyla etkilenmişlerdir. C) Bâtınîlerin açık tarihi 1090 yılında Hasan Sabbah ın lamut Kalesi ni ele geçirmesiyle başlamıştır. D) Muhammet Tapar döneminde Bâtınî hareketlerine son verilmiştir. E) Melikşah ın son dönemlerinde ortaya çıkan Bâtınî hareketleri Berkyaruk döneminde hız kazanmıştır. 17. XI. yy sonlarına doğru Batı vrupa da özellikle kilisenin yönlendirmesiyle oluşan Haçlı Seferleri adı verilen büyük hareketin başlıca propaganda malzemesi ) dalet B) Özgürlük C) Doğruluk D) Bağımsızlık E) Din 18. Büyük Selçuklu Devleti nde Fetret Devri olarak adlandırılan dönem hangi sultan zamanında yaşanmıştır? ) Sançar B) Muhammed Tapar C) Mehmet Tapar D) Tutuş E) Berkyaruk 19. es-sultânü l-a zam Ebû Şücâ Gıyâsü ddünyâ ve d-din Kasîmu emîri l-müminin lakabıyla anılan Selçuklu sultanı kimdir? ) I. Kılıç rslan B) Muhammed Tapar C) Berkyaruk D) Mehmet Tapar E) Sancar

7 2014 BHR R Selçuklu ailesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi ya nlış tır? ) Mikail, rslan, Musa ve Yusuf, Selçuk Bey in oğullarıdır. B) İlk Selçuklu sultanı rslan Yabgu Selçuk Bey in oğludur. C) Selçuk Bey in oğullarının adlarından ötürü Musevi oldukları iddia edilmektedir. D) Oğuz Yabgusunun baskısı sebebiyle Cend e göç etmişlerdir. E) Selçuk Bey zamanında Müslümanlığı kabul etmişlerdir. 2. Dandânakân Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış tır? BÜYÜK SELÇUKLU TRİHİ 5. Tuğrul Bey döneminde yaşanan şehzâde isyanları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış tır? ) Saltanat kavgalarının başlıca sebebi iyi işleyen bir veraset sisteminin bulunmayışıdır. B) Devletin kuruluşu sırasındaki idari yapılanma daha sonraki mücadeleler için emsal teşkil etmiştir. C) Bu dönemin iki büyük isyanı İbrahim Yinal ve Kutalmış tarafından gerçekleştirilmiştir. D) Tuğrul Bey e karşı ilk isyan eden şehzâde rslan Yabgu dur. E) İbrahim Yinal öldürülmüş, fakat Kutalmış isyanı bastırılamamıştır. ) Selçuklu Devleti bu savaştan sonra kurulmuştur. B) 23 Mayıs 1040 tarihinde Selçuklu ve Bizans orduları arasında vuku bulmuştur. C) Selçuklu ordusu savaşı kuvvet azlığına rağmen kazanmıştır. D) Bu savaş Maveraünnehir de birikmiş olan Türk göçünün önünün açmıştır. E) nadolu nun fethi sürecinde önemli bir aşamadır. 3. Selçukluların ilk dönemleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış tır? ) Selçuklular Oğuzların Kınık boyundandır. B) Selçuk Bey, Gazne sultanı tarafından Cend meliki tayin edilmiştir. C) Selçukluların atası Dukak, Oğuz yabgusunun sübaşısıdır. D) Orta Seyhun ile ral-hazar arasındaki bölgede yaşamakta idiler. E) Oğuz yabgusu vasıtasıyla Hazar Kağanlığına tabiydiler. 6. İkinci Bağdad seferi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış tır? ) Tuğrul Bey in İbrahim Yinal isyanıyla uğraşması Besasirî ve müttefiklerine Bağdad ı işgal etme imkânı vermiştir. B) Bu seferin nedeni Halifenin Tuğrul Bey e karşı Besasirî yi desteklemesidir. C) Bu sefer sonunda Musul emiri Kureyş in elinde esir bulunan Halife kurtarılmıştır. D) Şiî tehlikesi askeri olarak ortadan kaldırılmıştır. E) Selçuklu hâkimiyeti bölgede daha güçlü bir şekilde kurulmuştur. 4. Tuğrul Bey in Birinci Bağdad Seferi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Tuğrul Bey nadolu da Büveyhilerle yaptığı savaş yüzünden bu çağrıya hemen cevap verememiştir. B) Çağrı Bey in halife tarafından Bağdad a kabul edilmemesi bu seferin sebeplerindendir. C) Sefer 1055 yılında vukû bulmuştur. D) Gazneliler bu seferden yararlanıp Herat ı ele geçirmişlerdir. E) Bu sefer ibrahim Yinal ın isyanına sebep olmuştur. 7. şağıdakilerden hangisi Tuğrul Bey in Birinci Bağdad seferinin sonuçlarından biri değildir? ) Büveyhoğulları hanedanı ortadan kaldırılmıştır. B) rslan Besasirî bir süre daha Fatımî halifeliği adına mücadeleye devam etmiştir. C) Tuğrul Bey in İslâm dünyasının liderliği halife tarafından da onaylanmıştır. D) Tuğrul Bey Bağdad a bir şahne tayin ederek, halifelik topraklarını doğrudan idaresi altına aldı. E) Fatımî halifesi de Tuğrul Bey i tanımaya mecbur kalmıştır.

8 2014 BHR R Tuğrul Bey in saltanat dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış tır? ) Halifenin kızıyla evlenmek suretiyle hâkimiyetini pekiştirmiştir. B) Çağrı Bey le birlikte Cend emirine karşı sefer düzenleyip onu ortadan kaldırmışlardır. C) Çağrı Bey le Musa Yabgu nun arasındaki anlaşmazlıkları, rüçhan hakkını kullanarak çözmüştür. D) Çocuğu olmadığı için, ölümünden sonra eşiyle evlendiği çağrı Bey in oğlu Süleyman ı veliaht yapmıştır. E) Çağrı Bey in topraklarını kendi idaresine alarak onun hükümranlığını sınırlandırmıştır. 11. lp rslan ın Türkistan seferi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Yıllık vergi vermeyi reddeden Karahanlı hükümdarı cezalandırılmak istenmiştir. B) lp rslan Ceyhun Nehrini geçerek Semerkant ı işgal etmiştir. C) lp rslan Karahanlı hükümdarını vergiye bağlayıp dönerken bir kale komutanı tarafından öldürülmüştür. D) Bu seferin sebebi Karahanlılarla Selçuklular arasında yaşanan sınır çatışmalarıdır. E) lp rslan ın ölümüne rağmen yapılan anlaşma yürürlükte kalmıştır. 12. Selçukluların, Malazgirt savaşına kadarki nadolu akınları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 9. Tuğrul Bey in ölümünden sonra yaşanan taht kavgaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Kutalmış, Tuğrul Bey e karşı başlattığı isyanı bu dönemde de sürdürmüştür. B) Kutalmış bu mücadeleler sırasında ölünce, oğlu Mansur Rey i işgal etmiştir. C) Diğer önemli bir taht davacısı Kavurt Bey olup, o da bu mücadelelerde hayatını kaybetmiştir. D) Taht kavgaları Musa İnanç Yabgu nun arabuluculuğuyla sona ermiştir. E) Tahtı Nizamülmülk ün yardımıyla veliaht Süleyman ele geçirmiştir. ) Tuğrul Bey 1054 yılında düzenlediği seferde başarısız olduğu için Türkmenler sınırlarda yığılmışlardır. B) nadolu akınları sırasında Türkmen beylerinin devletle küs olması başarısızlığa yol açmıştır. C) nadolu akınları, Selçuklu sultan ve şehzâdeleri tarafından da desteklenen, Türkmenlerin yurt bulması amacına yönelik bilinçli bir politikanın eseridir. D) nadolu ya sadece isyan edip yenilgiye uğrayan Türkmenler sürgün edilerek gelmiştir. E) lp rslan ın İkinci Kafkasya seferinde hastalanması Türkmenlerin Bizans karşısında yenilgiye uğramasına yol açmıştır. 10. Malazgirt Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış tır? ) Diogenes in savaşa çıkmasının sebebi, lp rslan ın Erciş kalesini fethetmesidir. B) Diogenes gayrı müslim Türklerin de olduğu çeşitli unsurlardan ücretli bir ordu topladı. C) Bizans ordusu teçhizat ve asker sayısı bakımından Türk ordusundan çok üstündü. D) lp rslan, İmparator sefere çıktığı sırada Haleb i kuşatmakta olduğu için hazırlıksız yakalandı. E) Savaş sırasında Bizans ordusunda yer alan paralı askerlerin bir kısmı savaşmadan ayrıldı. 13. Melikşah ın saltanatının ilk dönemi ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış tır? ) Taht kavgalarıyla meşgul olduğu için müdahale edemediği Karahanlı hükümdarı Şemsülmük ü yenilgiye uğratıp anlaşma yaptı. B) lp rslan ın ölümü üzerine Selçuklu topraklarına saldıran Gazne sultanını geri çekilmeye zorladı. C) Bu sefer Gazneliler in ve Karahanlılar ın tâbiyet altına alınmasına imkân vermemiştir. D) Seferden sonra kardeşi Tekiş i Toharistan valiliğine tayin etmiştir. E) Ceyhun u geçip, Selçuklu başkentini kuşatan Gazne hükümdarını yenilgiye uğratmıştır.

9 2014 BHR R Melikşah ve dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış tır? ) Büyük Selçuklu Devleti en parlak dönemini yaşamıştır. B) Devlet kadrolarına İranlılar nüfuz etmiştir. C) Kendisinden sonra Berkyaruk u veliaht olarak ilan etmiştir. D) 1092 yılında yediği av etinden zehirlenerek hayatını kaybetmiştir. E) Takvim-i Celâlî adıyla bir takvim hazırlanmış ve sonraki dönemlerde de kullanılmıştır. 18. şağıdakilerden hangisi Berkyaruk ve Tapar ın saltanat mücadelesinde yaptığı savaşlardan biri de ğildir? ) Sefidûd Savaşı B) Hemedan Savaşı C) rran Savaşı D) Rûzrâver Savaşı E) Hoy Savaşı 15. Melikşah ve bbasi Halifeliği ilişkileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Halifelik siyasî olarak nüfuzunu artırmaya başlamıştır. B) Halifenin oğlu ve Melikşah ın torunu olan Cafer, veliaht ilan edilmiştir. C) Halife, Melikşah ile siyasî çekişme içine girmekten kaçınmıştır. D) Melikşah, halifeden Bağdat ı terk etmesini istemiştir. E) Melikşah, bbasî halifesine karşı, Fatımî halifesini bir denge unsuru olarak kullanmıştır. 16. Melikşah ın Diyarbekir seferi ile aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Selçuklu ordusunu Fahrüddevle b. Cüheyr komuta etmiştir. B) Sefer sırasında Fahürddevle ve Türkmen komutanlar arasında anlaşmazlıklar çıkmıştır. C) Sefer sonunda Mardin, Siirt, Erzen ve Hısn Keyfâ ele geçirilmiştir. D) Büveyhoğulları nın bölgeyi işgali üzerine düzenlenmiştir. E) 1085 yılında Meyyâfarikin in ele geçirlmesiyle Mervanîler yıkılmıştır. 17. Haçlılar ın kısa bir sürede Suriye ve Filistin bölgelerini ele geçirmesinin temel nedeni ) Bölgedeki devletlerin içinde bulundukları taht mücadeleleri ve siyasî karışıklıklar B) Türkiye Selçukluları nın Haçlılar ı durduramamış olması C) Fatımîlerin Haçlılar ile ittifak yapması D) Bizans ın Haçlılar ı desteklemesi E) Halifeliğin Haçlılar a karşı kayıtsız kalması 19. şağıdakilerden hangisi Berkyaruk ve Tapar arasındaki saltanat mücadelesinin sonuçlarından değildir? ) İki kardeş arasındaki taht mücadelesi otoritenin zayıflamasına ve emirlerin kendi başlarına hareket etmelerine neden olmuştur. B) Hâkim oldukları bölgelerde tam olarak otoriteyi sağlayamamış olmalarından ötürü vergilerin toplanmasında sıkıntılar çıkmıştır. C) Taht mücadelesi sırasında birçok değerli komutan ve devlet adamı hayatını yitirmiştir. D) Selçukluların içinde bulundukları durum Haçlılar a karşı yapılan cihat hareketlerine destek vermesini engellemiştir. E) bbasî Halifeliği karışıklıklardan yararlanarak Selçukluların himayesinden çıkarak siyasî nüfuzunu artırmıştır yılında Berkyaruk ve Tapar arasında yapılan anlaşma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış tır? ) Sancar ın durumunda bir değişiklik olmayacak ve Berkyaruk u metbû tanımaya devam edecektir. B) Sultan Berkyaruk, Tapar ın hükümdarlık alameti olarak beş nevbet vurdurmasına müdahele etmeyecektir. C) Tapar ın hâkimi olduğu şehirlerde Berkyaruk adına hutbe okunmayacaktır. D) Berkyaruk tan sonra Tapar tahta geçecektir. E) ralarındaki yazışmalar vezirler vasıtasıyla gerçekleşecek olup, askerler diledikleri tarafa geçmekte serbest olacaklardır.

10 2013 BHR R Selçuk Bey in Cend de güç kazanması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? ) Gazneliler ile ittifak yapmasıyla B) Ticaret yollarını elinde tutmasıyla C) Güçlü bir orduya sahip olmasıyla D) İslâmiyet i kabul etmesiyle E) Oğuz Yabgusu ile ilişkilerini düzeltmesiyle 2. Selçuk Bey in ölümünden sonra ailenin başına aşağıdakilerden hangisi geçmiştir? ) Tuğrul ve Çağrı Beyler B) rslan Yabgu C) Mikail D) Musa Yabgu E) Yusuf Yınal 3. Dandânakân Savaşı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Selçuklular için ölüm-kalım savaşıdır. B) Gazneli ordusunun başında Sultan Mesud bulunmaktadır. C) Selçuklu ordusu aynı soydan gelen insanlardan kurulmuştur. D) Selçuklu ordusu sayıca Gazneli ordusundan üstündür. E) Gazneli devletinin mağlubiyeti ile sonuçlanmıştır. BÜYÜK SELÇUKLU TRİHİ 6. Birinci Bağdad Seferi sonrasında, Halife ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Halifelik toprakları doğrudan Selçuklu idaresine geçmiştir. B) Büveyhoğullarının Halife üzerindeki baskısı kırılmıştır. C) Halife Çağrı Bey in kızıyla evlendirilmiştir. D) Halife ye Tuğrul Bey tarafından maaş bağlanmıştır. E) Halife nin gücü artmıştır. 7. şağıdakilerden hangisi Çağrı Bey in faaliyetlerden biri değildir? ) Toharistanı ele geçirmesi B) Tuğrul Bey ile birlikte Harizmi zaptetmeleri C) Tirmizi ele geçirmesi D) Gazneliler ile barış antlaşması imzalaması E) Tuğrul Bey ile Bağdat seferine katılması 8. Kendime bir saray yapar da yanına llah ın evini inşa etmezsem utanırım sözünü ifade eden dindar sultan ) Tuğrul Bey B) Çağrı Bey C) İbrahim Yinal D) Gazneli Mahmut E) lp Sungur Yakutî 4. Sahib-i Divân-ı Risâlet in anlamı ) Müslüman olan Oğuzlar için yaygın olarak kullanılan unvandır. B) Türkiye de tuğracı adı verilen devletin iç ve dış yazışmalarını yapan kurumun başındaki üst düzey görevlinin unvanıdır. C) Önemli illere tayin edilen, emrinde bir garnizon da bulunan askerî-merkez valisidir. D) Hükümdarın merkezde bulunmadığı zamanlarda onun tüm yetkilerinin vezire denk olan devlet görevlisidir. E) Orduda görevli yabancı askerlerin aldığı unvandır. 5. şağıdakilerden hangisi Tuğrul Bey in Birinci Bağdad Seferi nin nedenlerinden biri değildir? ) Büveyhoğullarının Halife üzerindeki etkisini kırmak B) Hac yollarını eşkıyalardan temizlemek C) Halife yi tahttan indirmek D) Suriye ve Mısır kaçkınları ile savaşmak E) Peygambere hizmetle şereflenmek 9. lp rslan ın Deşt-i Kıpçak seferi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Halife nin çağrısı üzerine sonuç alınamadan geri dönülmüştür. B) Nedeni, ticaret yollarının güvenliğini bozanları cezalandırmaktır. C) Sultan lp rslan Kıpçak reisini itaat altına almıştır. D) Harizmin doğusu ve batısındaki topraklar ele geçirilmiştir. E) Cend şehrinin hâkimiyeti oğlu Melikşaha verilmiştir. 10. şağıdakilerden hangisi Malazgirt savaşı sonunda yapılan anlaşmanın maddelerinden biri değildir? ) Selçuklu Sultan ı talep ederse, İmparatorun askeri yardımda bulunması B) İznik in doğusunun Selçuklulara bırakılması C) Bizans devletinin yıllık dinar vergi ödemesi D) Bizans ülkesindeki tüm Müslüman esirlerinin serbest bırakılması E) ntakya, Urfa, Malazgirt ve hlâtın Selçuklulara terk edilmesi

11 2013 BHR R lp rslan kaç yılında hangi seferde şehit olmuştur? ) Türkistan-1072 B) Toharistan-1065 C) zerbaycan-1061 D) Bağdat-1058 E) Cend şağıdakilerden hangisinde, lp rslanın muharebelerde ustalıkla uyguladığı Türk savaş taktikleri doğru ve birlikte verilmiştir? ) Hedef şaşırtma-ok taktiği-yılan sokması B) Pusu bozma-ok yağmuru-yenilme oyunu C) Kanat çırpma-duman oyunu-teş topu atma D) Fersah belirleme-karargâh yıkma-gölge oyunu E) Sahte ricat-turan taktiği-kurt oyunu 16. Melikşâh ın ölümü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) 1092 yılında 40 yaşında vefat etmiştir. B) Yediği av etinden zehirlenerek vefat etmiştir. C) Türkistan seferi sırasında şehit edilmiştir. D) Cenazesi İsfahan da yaptırdığı medreseye defnedilmiştir. E) Bir suikaste kurban gitmiş olma ihtimali güçlüdür. 17. Bâtınilere karşı en etkili mücadele hangi Selçuklu sultanı döneminde yapılmıştır? ) Sultan Melikşah B) Sultan Muhammed Tapar C) Sultan Mahmud D) Sultan Berkyaruk E) Sultan Tutuş 13. Melikşâh ın Birinci Türkistan seferi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Kavurt Bey isyanı dolaysıyla sefer gecikmiştir. B) Nedeni Karahanlılar ile Gazneliler in Selçuklu sınırlarını ihlal etmeleridir. C) Eski sınır üzerinde anlaşmaya varılmıştır. D) Sefer sonunda Melikşâh kardeşi Tekiş i Toharistan a tayin etmiştir. E) Gazneliler le yapılan savaşta Gazneli Sultanı İbrahim öldürülmüştür. 18. da nın rapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? ) El-Sahâb B) rran C) El-Cezire D) Emir-i Dâd E) Sâve 14. şağıdakilerden hangisi Diyarbekir seferinin sonuçlarından biri değildir? ) Musul emiri Müslim b. Kureyş öldürülmüştür. B) Mervanîler hanedanı tarihe intikal etmiştir. C) Mardin, Siirt, Erzen ve Hısn Keyfâ ele geçirilmiştir. D) Vezirin himayesindeki mid şehri düşmüştür. E) Sefer sırasında birçok ganimet ele geçirilmiştir. 19. tabey Toğtekin ile Sultan Tapar arasında yaşanan gerginliğin en önemli sebebi ) Muhammed Taparın sultanlığını tanımaması B) Toğtekinin Haçlılarla sultana karşı işbirliği yapması C) Toğtekinin Emir Mevdud un ölümüyle neticelenen Batinî suikastından sorumlu tutulması D) rtukoğullarının Toğtekini, Tapara karşı kışkırtması E) Şam ticaret yollarını kendi kontrolü altına almak istemesi 15. Melikşâhın bizzat Musul seferine çıkmasının nedeni ) Tutuşun isyanı B) Bizansın Musulu kuşatması C) Musul da halkın Melikşâha karşı ayaklanması D) Müslim b. Kureyşin Fatımîlerle işbirliği yapması E) Musul un zengin ticaret yolları üzerinde bulunması 20. şağıdakilerden hangisi Muhammed Tapar devri olaylarından biri değildir? ) Bâtınilerle mücadele B) Haçlılarla mücadele C) nadolu Selçuklu hükümdarı I. Kılıçarslan ın ölümü D) Berkyaruk ile Saltanat mücadelesi E) Gürcülerle mücadele

BÜYÜK SELÇUKLU TARİHİ

BÜYÜK SELÇUKLU TARİHİ 2016 BHR DÖNEM SONU - BÜYÜK SELÇUKLU TRİHİ 1. Selçuklular'ın bilinen ilk atası ) Selçuk B) Tuğrul C) Dukak D) Buğra E) Çağrı 4. şağıdakilerden hangisi Muhammed Tapar ın Bâtıniler'e karşı almış olduğu tedbirlerden

Detaylı

HÜKÜMDAR TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE DEVLET TEŞKİLATI. KONU ANLATIMI tarihyolu.com TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE HATUN TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI

HÜKÜMDAR TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE DEVLET TEŞKİLATI. KONU ANLATIMI tarihyolu.com TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE HATUN TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE HATUN TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI Talaş Savaşı'ndan sonra İslamiyet, Türkler arasında hızla yayılmaya başladı. X. yüzyıldan itibaren Türklerin İslam medeniyetinin etkisi

Detaylı

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ. Karahanlılar -840 Tolunoğulları -868 Akşitler -935 Gazneliler -963 Büyük Selçuklu Devleti-1040

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ. Karahanlılar -840 Tolunoğulları -868 Akşitler -935 Gazneliler -963 Büyük Selçuklu Devleti-1040 İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ Karahanlılar -840 Tolunoğulları -868 Akşitler -935 Gazneliler -963 Büyük Selçuklu Devleti-1040 TOLUNOĞULLARI Tolunoğlu Ahmet tarafından Mısır da kurulmuştur. Abbasiler bu devlete

Detaylı

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ...

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. ARAŞTIRMANIN METODU... 1 II. ARAŞTIRMANIN KAYNAKLARI... 3 A. Tarihler... 4 B. Vakayi-Nâmeler/Kronikler... 10 C. Sikkeler/Paralar ve Kitabeler... 13 D. Çağdaş Araştırmalar... 14

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

TÜRK İSLAM TARİHİ. Talas Savaşı. Abbasile r. Orta Asya Türkleri ÇİN

TÜRK İSLAM TARİHİ. Talas Savaşı. Abbasile r. Orta Asya Türkleri ÇİN TÜRK İSLAM TARİHİ Abbasile r Talas Savaşı Orta Asya Türkleri ÇİN TÜRKLERİN MÜSLÜMANLARLA KARŞILAŞMALARI Türk Arap ilişkileri ilk kez Hz. Ömer döneminde başlamıştır(sasani devletinin Kadisiye ve nihavent

Detaylı

Gazneliler ( ):

Gazneliler ( ): Gazneliler (963-1187): Devlet, ismini Doğu Afganistan'da bulunan ve devlet merkezi olarak seçilen Gazne şehrinden almıştır. Samanoğulları Devleti`nin (819-1005) dağılmaya başladığı dönemde, bu devlette

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

Büyük Selçuklu Devleti

Büyük Selçuklu Devleti Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157): Büyük Selçuklu Devleti, Türk-İslam devletlerinin en önemlilerindendir. Oğuzların Üçoklar kolunun, Kınık boyuna mensupturlar. Onuncu yüzyılın sonu ile on birinci yüzyılın

Detaylı

İSLAM TARİHİ II Doç. Dr. Metin YILMAZ

İSLAM TARİHİ II Doç. Dr. Metin YILMAZ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI İSLAM TARİHİ II Doç. Dr. Metin YILMAZ 1 ÜNITE: 4 BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ (1040-1157) Doç. Dr. Metin YILMAZ İçindekiler 4.1. BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ (1040-1157)... 3 4.2.

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İSLAM TARİHİ II. Hafta 10. Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İSLAM TARİHİ II. Hafta 10. Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İSLAM TARİHİ II Hafta 10 Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

İSLAM TARİHİ II. Hafta 8. Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

İSLAM TARİHİ II. Hafta 8. Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İSLAM TARİHİ II Hafta 8 Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders. Dr. İsmail BAYTAK. İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders. Dr. İsmail BAYTAK. İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders Dr. İsmail BAYTAK İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET I. GÖKTÜRK DEVLETİ (552-630) Asya Hun Devleti nden sonra Orta Asya da kurulan ikinci büyük Türk devletidir. Bumin Kağan

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A 1286 ÖĞRENCİNİN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON NO:... SIRA NO :... Cevap kağıdınızda belirtilen

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Konular *Abbasiler *Me mun döneminden Mu temid dönemine kadar Mu temid Döneminden İtibaren Kaynaklar: *Hakkı Dursun Yıldız, Şerare Yetkin, Abbasiler, DİA, I, 1-56. * Philip

Detaylı

TÜRKİYE'DE SOSYAL BİLGİLER VE TARİH ÖĞRETİMİNDE SELÇUKLU TARİHİ'NİN YERİ VE ÖNEMİ

TÜRKİYE'DE SOSYAL BİLGİLER VE TARİH ÖĞRETİMİNDE SELÇUKLU TARİHİ'NİN YERİ VE ÖNEMİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRKİYE'DE SOSYAL BİLGİLER VE TARİH ÖĞRETİMİNDE SELÇUKLU TARİHİ'NİN YERİ

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

ORTA ASYADAN TÜRK GÖÇLERİ

ORTA ASYADAN TÜRK GÖÇLERİ ORTA ASYADAN TÜRK GÖÇLERİ TÜRKLERİN ANADOLU YU VATAN EDİNMESİ Anadolu nun Keşfi: *Büyük Selçuklu Devleti döneminde Tuğrul ve Çağrı Bey dönemlerinde Anadolu ya keşif akınları yapılmış ve buranın yerleşmek

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri On5yirmi5.com Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri Anadolu da kurulan ilk Türk Beylikleri ve önemi nelerdir? Yayın Tarihi : 2 Kasım 2012 Cuma (oluşturma : 11/18/2015) Anadolu da Kurulan İlk Türk Beylikleri

Detaylı

TÜRK İSLAM DEVLETLERİ ( Yüzyıl)

TÜRK İSLAM DEVLETLERİ ( Yüzyıl) 259 5. Ünite TÜRK İSLAM DEVLETLERİ (10. - 13. Yüzyıl) 1. Türkler'in İslamiyet'i Kabulü... 108 2. Mısır'da Kurulan Türk Devletleri... 110 3. İlk Türk İslam Devletleri... 111 4. Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)...

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ TARİH II. DÖNEM

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ TARİH II. DÖNEM ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ TRİH II. DÖNEM R SINV (VİZE) SORULRI ORHN BE İROπLU 1 ESKİ MEZOPOTMY VE MISIR TRİHİ (TR102U) R SINV (VİZE) SORULRI 2017 BHR R - ESKİ MEZOPOTMY VE MISIR TRİHİ 1. Halaf mimarisinin belirleyici

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU Ertuğrul Gazi 1) * Orhan Bey tarafından fethedilmiş olup başkent buraya taşınmıştır. * İpek sanayisinin merkezi konumundaki bu bölgenin fethiyle Osmanlı gelirleri. Yukarıdaki özellikleri verilmiş bölge

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN*

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* * Gnkur.ATASE D.Bşk.lığı Türk kültüründe bayrak, tarih boyunca hükümdarlığın ve hâkimiyetin sembolü olarak kabul edilmiştir. Bayrak dikmek bir yeri mülkiyet sahasına

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

DOĞU ANADOLU YA İLK SELÇUKLU AKINI

DOĞU ANADOLU YA İLK SELÇUKLU AKINI DOĞU ANADOLU YA İLK SELÇUKLU AKINI ATİLLA BALIBEY E Posta:a.balibey@mynet.com Giriş: Türkler in Anadolu ya tarihi kayıtlarla sabit ilk girişi; 395 396 yıllarında, Hun Türkleri tarafından gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere "Haçlı Seferleri" denir. Haçlı Seferlerinin

Detaylı

TÜRKİYE SELÇUKLU TARİHİ

TÜRKİYE SELÇUKLU TARİHİ TÜRKİYE SELÇUKLU TARİHİ TAR205U KISA ÖZET 1 1. ÜNİTE Anadolu nun Fethi ve Birinci Beylikler Dönemi ANADOLU NUN TÜRKLER TARAŞNDAN FETHİ Anadolu binlerce yıllık tarihi boyunca, Asya ve Avrupa yı Afrika ya

Detaylı

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır. ÖĞRENCİNİN SOYADI : ADI : ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A 1286 2015 - BAHAR ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 2. YARIYIL...... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :...

Detaylı

İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ Talas Savaşı ( 751 ) ( Araplar - Çinliler ): Doğudan batıya ilerleyen Çinliler ile Ön-Asya'dan doğuya ilerleyen Araplar, Talas ırmağı kıyılarında savaştılar. Bu savaşta, Orta

Detaylı

Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir.

Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir. Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir. Kayı aşireti, Türkiye Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat döneminde Ankara yakınlarındaki Kara- cadağ bölgesine yerleştirilmiştir.

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum Konular *Emeviler Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum. Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum Kaynaklar *İrfan

Detaylı

BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU TARİHİ. İçindekiler Tablosu

BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU TARİHİ. İçindekiler Tablosu İçindekiler Tablosu Selçukluların Sâmânîler ile Münasebetleri... 1 Selçukluların Karahanlı ve Gazneliler ile İlişkileri, Çağrı Bey in Doğu Anadolu Seferi... 1 Selçukluların Kısa Bir Süre Harezm de Oturmaları...

Detaylı

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 5: 6 Kasım 2006 Konu: Selçuklu Devleti Okuma: Ortaylı, 2000:

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 5: 6 Kasım 2006 Konu: Selçuklu Devleti Okuma: Ortaylı, 2000: KAY 361 Türk İdare Tarihi Ders 5: 6 Kasım 2006 Konu: Selçuklu Devleti Okuma: Ortaylı, 2000: 139-172. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Bu kavim ya da kavimler topluluğu üzerinde isim, menşe, hatta yaşadığı

Detaylı

Kafiristan nasıl Nuristan oldu?

Kafiristan nasıl Nuristan oldu? Kafiristan nasıl Nuristan oldu? Afganistan'ın doğusunda Nuristan olarak anılan bölgenin Kafiristan geçmişi ve İslam diniyle tanışmasının hikayesi hayli ilginç. 10.07.2017 / 13:21 Hindikuş Dağları'nın güneydoğusunda

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak ın kuzeyi idi. Daha sonra Orhun ve Selenga ırmakları

Detaylı

İlk Müslüman-Türk Münasebetleri ve Türklerin İslâmiyete Girişi

İlk Müslüman-Türk Münasebetleri ve Türklerin İslâmiyete Girişi İlk Müslüman-Türk Münasebetleri ve Türklerin İslâmiyete Girişi Emevi Halifeliği zamanında müslüman Araplar, Suriye ve İran'ı hâkimiyetlerine alarak Maverâünnehir bölgesine ulaşmışlardı. Seyhun ve Ceyhun

Detaylı

aofdersnotlari.net BAHAR ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 2. YARIYIL

aofdersnotlari.net BAHAR ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 2. YARIYIL ÖĞRENCİNİN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON NO :... SIRA NO:... Soyadınızı, adınızı, numaranızı

Detaylı

Selçuklu Tarihini Derinden Etkileyen Bir Olay: Selçuklu-Yabgulu

Selçuklu Tarihini Derinden Etkileyen Bir Olay: Selçuklu-Yabgulu TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 545 Selçuklu Tarihini Derinden Etkileyen Bir Olay: Selçuklu-Yabgulu Mücadelesi An Incident Influencing Seljuq History Deeply: The Struggle Between Seljuqs and Yabgulular

Detaylı

Abbasiler Devleti Ders Anlatım Videosu. Abbasiler Devleti Ders Anlatım Notu ABBASİLER ( )

Abbasiler Devleti Ders Anlatım Videosu. Abbasiler Devleti Ders Anlatım Notu ABBASİLER ( ) Abbasiler Devleti Ders Anlatım Videosu Abbasiler Devleti Ders Anlatım Notu ABBASİLER (750-1228 ) Ebu Müslim in Emevi Devleti ni yıkarak Kûfe de Ebul Abbbas ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu.

Detaylı

ETKİNLİKLER/KONFERSANS

ETKİNLİKLER/KONFERSANS ETKİNLİKLER/KONFERSANS Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü Züriye Oruç 1 Prof. Dr. Salim Koca'nın konuk olduğu Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü konulu Şehir Konferansı gerçekleştirildi.

Detaylı

TARİH DERSİ PERFORMANS GÖREVİ

TARİH DERSİ PERFORMANS GÖREVİ TARİH DERSİ PERFORMANS GÖREVİ KONU:DÖRT HALİFE DÖNEMİ HAZIRLAYANLAR URAL DOĞUKAN ÇAĞIRKAN FATİH OĞRAŞ GÖKAY BOLATCAN ERDEM USLU KAYNAKÇA:www.eba.gov.tr/video/izle/video4f55bd30030fd DÖRT HALİFE DÖNEMİ

Detaylı

Onar Köyünün Kurucusu Şeyh Hasan Onar, Emîr Onar ın (ö. 1099/1100) Torunu mudur?

Onar Köyünün Kurucusu Şeyh Hasan Onar, Emîr Onar ın (ö. 1099/1100) Torunu mudur? Onar Köyünün Kurucusu Şeyh Hasan Onar, Emîr Onar ın (ö. 1099/1100) Torunu mudur? Şeyh Hasan Onar ın, Anadolu da ilk Fütüvvet (Ahi) örgütlenmesinin kurucuları arasında bulunduğu Prof. Dr. Mikail Bayram

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ II TAR104U

İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ II TAR104U İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ II TAR104U KISA ÖZET DİKKAT Buarada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1. Ünite: Abbasilerin Kuruluşu ve İlk Dönem Halifeleri

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

SELÇUKLU KÜLTÜR VE MEDENİYETİ. Devlet Teşkilatı:

SELÇUKLU KÜLTÜR VE MEDENİYETİ. Devlet Teşkilatı: SELÇUKLU KÜLTÜR VE MEDENİYETİ Devlet Teşkilatı: Türk devlet geleneğinin esasını oluşturan Selçuklu devlet teşkilatı; Karahanlı, Sâmânlı, Gazneli ve Abbasî devletlerinin teşkilatından geniş ölçüde faydalanmış

Detaylı

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ TARİHİ

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ TARİHİ İSLM KURUMLRI VE MEDENİYETİ TRİHİ DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İslam Kurumları ve Medeniyeti Tarihi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdaki seçeneklerde

Detaylı

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi YÜKSELME DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 II.Selim (1566-1574) Tahta Geçme Yaşı: 42.3 Saltanat Süresi:8.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:50.7

Detaylı

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu 1. HZ. EBU BEKİR DÖNEMİ (632-634) a.yalancı peygamberlerle mücadele edildi.

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Konular *Abbasiler *Abbasiler Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum. Abbasiler-Sona Doğru Kaynaklar: *Hakkı Dursun Yıldız, Şerare Yetkin, Abbasiler, DİA, I, 1-56.

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALI SELÇUKLU DEVLETİ NDE İSYANLAR. Yüksek Lisans Tezi. Nurullah YAZAR

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALI SELÇUKLU DEVLETİ NDE İSYANLAR. Yüksek Lisans Tezi. Nurullah YAZAR T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ANABİLİM DALI SELÇUKLU DEVLETİ NDE İSYANLAR Yüksek Lisans Tezi Nurullah YAZAR Ankara-2007 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

c-1086 da Süleyman Şah ile Tutuş arasında yapılan savaşta Süleyman Şah yenildi ve intihar etti, oğulları esir alındı.

c-1086 da Süleyman Şah ile Tutuş arasında yapılan savaşta Süleyman Şah yenildi ve intihar etti, oğulları esir alındı. Anadolu Selçuklu Devleti Hakkında Bilgi (1075-1308) Süleyman Şah Dönemi: (1075-1086) a-1075'te İznik'i aldı ve devleti kurdu. b-büyük Selçuklu tahtını ele geçirmek amacıyla doğuya yöneldi. c-1086 da Süleyman

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI KASIM EKİM 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

ORTA ÇAĞ TARİHİ. Editör Doç. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN

ORTA ÇAĞ TARİHİ. Editör Doç. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN ORTA ÇAĞ TARİHİ Editör Doç. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN Bölüm Yazarları Doç. Dr. Abdullah KAYA Doç. Dr. Bekir BİÇER Doç. Dr. Murat KEÇİŞ Yrd. Doç. Dr. Ahmet SAĞLAM Yrd. Doç. Dr. Emrullah KALELİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Erkan Göksu, Türkiye Selçuklularında Ordu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2010, XLVII+469 S.

Erkan Göksu, Türkiye Selçuklularında Ordu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2010, XLVII+469 S. Erkan Göksu, Türkiye Selçuklularında Ordu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2010, XLVII+469 S. Türklerin askerlik konusundaki maharetleri tarihin her döneminde görülen en önemli özelliklerinden biridir.

Detaylı

TÜRK-İSLÂM DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET

TÜRK-İSLÂM DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET TÜRK-İSLÂM DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET DEVLET TEŞKİLÂTI Türk devlet geleneğinin esasını oluşturan Selçuklu devlet teşkilâtı; Karahanlı, Gazneli, Samanlı ve Abbasi devletlerinin teşkilatlarından geniş

Detaylı

Edirne Tarihi - Osmanlı Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Osmanlı Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Osmanlı Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Osmanlı Dönemi Başlangıcı : Edirne nin Fethi......... 4 0.2 Padişahlar Döneminde

Detaylı

IKBY-Irak Merkezi Hükümeti Çekişmesi ve Türkmenlerin Durumu

IKBY-Irak Merkezi Hükümeti Çekişmesi ve Türkmenlerin Durumu IKBY-Irak Merkezi Hükümeti Çekişmesi ve Türkmenlerin Durumu Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı Irak ta 7 Mart 2010 seçimlerinin ardından hükümet kurma konusunda siyasi çekişmenin etkileri halen devam

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 A. GENEL BİLGİLER...1 1. Tarihin Faydası ve Önemi...3 2. Kur an ve Tarih...4 3. Hadis ve Tarih...5 4. Siyer ve Meğâzî...6 5. İslâm Tarihçiliğinin Doğuşu ve Gelişmesi...6 B. İSLÂM

Detaylı

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Fetih 1453 gösterime girdi. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Faruk Aksoy'un yaptığı, başrollerinde Devrim Evin, İbrahim Çelikkol ve Dilek Serbest'in yer aldığı İstanbul'un Fethi ni konu alan Türk film 17

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Konular * Emeviler * Ömer b. Abdülaziz ve Sonrası * Yıkılış Kaynaklar *İsmail Yiğit, A. Engin Beksaç, Emeviler, DİA, XI, 87-108. * İrfan Aycan-İbrahim Sarıçam, Emevîler,

Detaylı

ANAHTAR KELİMELER Tuğrul Bey, Alp Arslan, Melikşâh, Büyük Selçuklu Devleti, Suriye, Filistin, Mısır, Türkmen Beyi Atsız, Kudüs, Şam.

ANAHTAR KELİMELER Tuğrul Bey, Alp Arslan, Melikşâh, Büyük Selçuklu Devleti, Suriye, Filistin, Mısır, Türkmen Beyi Atsız, Kudüs, Şam. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 1 Büyük Selçuklu Sultanı Melikşâh ın Suriye, Filistin, Mısır Politikası ve Türkmen Beyi Atsız (The Great Seljuqid Sultan Melikshâh s Policies on Syria, Palestine, Egypt and

Detaylı

Sultan Sencer (Sancar) Dönemi ( ) Selçuklularda Taht Mücadeleleri

Sultan Sencer (Sancar) Dönemi ( ) Selçuklularda Taht Mücadeleleri BAYINDIR: SULTAN SENCER DÖNEMİ 115 Sultan Sencer (Sancar) Dönemi (1119-1157) Selçuklularda Taht Mücadeleleri The Era of Sultan Sencer (1119-1157) and Power Struggles during the Seljukide Period Abdullah

Detaylı

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A 1286 2013 - BAHAR ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 ÖĞRENCİNİN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON

Detaylı

BÜYÜK SELÇUKLULAR DÖNEMİNDE BAĞDAT. Dr. Selim KAYA KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

BÜYÜK SELÇUKLULAR DÖNEMİNDE BAĞDAT. Dr. Selim KAYA KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü AKADEMİK BAKIŞ, SAYI 15, EKİM, 2008 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694-528X, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız- Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat-KIRGIZİSTAN

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI DERS NOTLARI-ŞİFRE ETKİNLİK TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ HELEN UYGARLIĞI Makedonyalı İskender in doğu ile batı

Detaylı

1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı 1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı 1979'da Mekke'de gerçekleşen ve günümüzde hala bazı yönleri gölgede kalan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 03.06.2017 / 11:26 20 Kasım 1979

Detaylı

İktisat Tarihi I Ekim

İktisat Tarihi I Ekim İktisat Tarihi I 20-21 Ekim Osmanlı nın Kökenleri Olarak Selçuklular And. Selçuklu devleti II. Süleyman Şah tan itibaren (1192-1205) merkezi ve üniter bir devlet haline gelmiştir. 1262 1277 arasındaki

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER Fatımiler Hz. Muhammed in kızı Fatma nın soyundan geldiklerine inanılan dini bir hanedanlıktır.tarihsel olarak Fatımiler İspanya Emevileri ile Bağdat taki

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ-II

İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ-II 2016 BHR R - İSLM TRİHİ VE MEDENİYETİ-II 1. Harun Reşîd dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Saray, ilim ve kültür merkezi haline gelmiştir. B) Devletin idari yapısında bazı yenilikler

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER 2 TESTİ (Sos 2)

SOSYAL BİLİMLER 2 TESTİ (Sos 2) SOSYAL BİLİMLER 2 TESTİ (Sos 2) 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1 13) Ülkeler Coğrafyası (14 20) Sosyoloji (21 25) Mantık (26 30) ile ilgili 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk , istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları istanbul'un fethinin

Detaylı

Türkiye Tarihi Ders Notları

Türkiye Tarihi Ders Notları Türkiye Tarihi Ders Notları Anadolu ya ilk Türk akınları ve ilk beylikler Çağrı Bey Anadolu ya keşif amaçlı seferler yapmıştır 1015 Anadolu ya Türk akınları Dandanakan Savaşı ndan sonra yeniden başlamıştır

Detaylı

Soru:Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe oluşturmuşlardır. Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe

Soru:Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe oluşturmuşlardır. Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe Orta Anadolu da Anadolu da ilk siyasi birliği kurmuşlardır. İlk yazılı antlaşma olan Kadeş antlaşmasını yapmışlardır. Denizcilik yapmışlar ve koloniler kurmuşlardır. Bilimsel faaliyetlerde Anadolu nun

Detaylı

SİKKELER IŞIĞINDA II. SÜLEYMANŞAH IN GERÇEK TAHTA ÇIKIŞ TARİHİ

SİKKELER IŞIĞINDA II. SÜLEYMANŞAH IN GERÇEK TAHTA ÇIKIŞ TARİHİ SİKKELER IŞIĞINDA II. SÜLEYMANŞAH IN GERÇEK TAHTA ÇIKIŞ TARİHİ Kamil ERON Tarihi kaynaklarda II.Süleyman Şah ın tahta çıkış tarihi H. 7 Zilkade 592 olarak yazmaktadır. Fakat bu tarihin doğru olması nümismatik

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı -HAZİRAN 2011- Sayı: 2 1 Haziran: Irak Türkmen Cephesi nin Kerkük İl Başkanlığı

Detaylı

Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı. Ali SEMİN. BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı

Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı. Ali SEMİN. BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı Orta Doğu Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı Ali SEMİN BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı 56 Stratejist - Temmuz 2017/2 Orta Doğu da genel olarak yaşanan bölgesel kriz ve

Detaylı

Journal of History and Future. El Efdal Bin Bedr ül Cemali Ve Ortadoğu Siyasetine Etkisi

Journal of History and Future. El Efdal Bin Bedr ül Cemali Ve Ortadoğu Siyasetine Etkisi Cilt: 1, Sayı: 1, ss.71-77, Aralık 2015 Volume: 1, Issue: 1, pp.71-77, December 2015 El Efdal Bin Bedr ül Cemali Ve Ortadoğu Siyasetine Etkisi Yunus Emre DOĞDU Özet Çalışmamızın konusu gerek İslam Tarihi

Detaylı

Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken

Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken Kerbela Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken ve dış tehlike belirtileri de baş gösterince

Detaylı

SELÇUKLULARDA TARIM Dr. Osman Orkan Özer

SELÇUKLULARDA TARIM Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 5.Hafta SELÇUKLULARDA TARIM Dr. Osman Orkan Özer Selçuklu İmparatorluğu, Türklerin kurduğu dört büyük imparatorluktan (Hun, Göktürk, Selçuklu, Osmanlı) üçüncüsüdür. İslam

Detaylı

KURTALAN EKSPRESİ ANADOLU LİSESİ

KURTALAN EKSPRESİ ANADOLU LİSESİ Ü N İ V E R S İ T E Y E H A Z I R L I K / K E A L - 1 Adı :.. Soyadı :.. Sınıfı :.. No :... TÜRKÇE TESTİ TÜRKÇE TESTİ 1. Bu testte sırasıyla, Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı,

Detaylı

Ünite 5 TÜRK İSLAM DEVLETLERİ

Ünite 5 TÜRK İSLAM DEVLETLERİ Ünite 5 TÜRK İSLAM DEVLETLERİ ÜNİTE 5 TÜRK - İSLAM DEVLETLERİ KAVRAMLAR Ahilik: Aynı işi yapan esnafları bir araya getiren meslek örgütüdür. Atabey : Selçuklu Meliklerini yetiştiren deneyimli görevliler,

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı