MORTGAGE-İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN-SİSTEMİ VE BU SİSTEMİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Murat BERBEROĞLU 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MORTGAGE-İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN-SİSTEMİ VE BU SİSTEMİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Murat BERBEROĞLU 1"

Transkript

1 MORTGAGE-İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN-SİSTEMİ VE BU SİSTEMİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Murat BERBEROĞLU 1 ÖZET Mortgage sistemi dünyada çok uzun yıllardan beri uygulanmakta olan bir konut finansman sistemidir. Bu sistemin temelinde bireylerin aylık bütçelerinin 3 te birini aşmayacak kredi taksitleri ile konut sahibi olabilmesi yatmaktadır. Finans kuruluşları için de sistem, elde edilen ipoteğin ikincil piyasada değerlendirilmesi vasıtası ile uzun vadeli fonlara daha kolay ulaşma imkânı tanımaktadır. Mortgage kredileri çok çeşitli şekillerde finans kuruluşları tarafından kredi alıcılarına sunulmaktadır. Fakat genel olarak bu krediler değişken faizli ve sabit faizli olmak üzere iki grupta toplanabilir. Bu çalışmada mortgage sisteminin ülkemizde uygulanabilirliği konusunu araştırmak amacıyla bu krediye olan talep ve talebi etkileyen faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan anova ve t-testi analizleri sonucunda sistemin mevcut piyasa koşullarında uygulanabilirliğinin düşük olduğu sonucuna varılmıştır. Krediye olan talebi etkileyen en önemli faktörler ise faiz oranı, yaş, medeni durum, çocuk sahibi olma, mevcut ev fiyatları düzeyi ve cinsiyet olarak belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Mortgage, Talep, Faiz oranı, Gelir JEL Sınıflandırması: G100, G140, G150, G280 MORTGAGE SYSTEM AND ITS APPLICABILITY IN TURKEY ABSTRACT The mortgage system is a part of the financial system which has been in use very long time in the world. The main aim of this system has a landlord to the people. According to the system aim, credit repayable shouldn t be more one third of the monthly income. The system supplies easier long time fund to the financial corporations via the secondary market. Mortgage credits are given in the different manners to the costumers by the financial corporations. However, generally these credits are called as two groups which is fixed or variable credit. In our analysis, we tried to find out the factors effected for the mortgage system to research whether the system is applicability or not, in our country. We used the anova and t-test analysis models. According to the analysis result, the mortgage system s applicability is low in this economic situation. The factors effected to the credit demand is interest rate, age, marital situation, have a child, home price level and sexuality. Keywords: Mortgage, Demand, interest rate, income Jel Classification: G100, G140, G150, G280 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Trabzon,

2 120 International Journal of Economic and Administrative Studies 1. Giriş 20. yüzyılın en etkili konut finansman yöntemi olan mortgage-ipotekli konut finansmanı- sistemi kısa bir süre önce ülkemizde de uygulanmaya başlanmıştır. Bu süre içinde dünyada mortgage sisteminden kaynaklanan büyük bir kriz oluşmuştur. Bu krizin etkisi halen devam etmektedir. Mortgage, bankalar ve benzeri finansman kurumlarının, konut sahibi olmak için kredi talep eden bireylere bu verilen kredi neticesinde gayrimenkulün ipoteği ile güvence altına alınan bir kredi türüdür.(fabozzi ve Yuen, 1998: 11). Başka bir ifadeyle Mortgage; ev, arsa veya başka gerçek mülk satın alınması için, kişilere ya da işyerlerine verilen borçtur(sounders ve Cornett, 2001: 189). Bu çalışmada ülkemizde uygulanmaya başlanan mortgage sistemi hakkındaki toplumun beklentilerinin öğrenilmesi ve krediye olan talebin ölçülmesi sonucunda kredinin mevcut koşullarda uygulanabilirliği ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışmada konu ile ilgili teorik bilgiler verildikten sonra, ilgili literatür incelenmiş ve elde edilen analiz bulguları incelenen literatür ışığında, yorumlanmaya çalışılmıştır. 2. Mortgage 2.1. Mortgage Piyasaları Mortgage sistemi hem birincil piyasalarda hem de ikincil piyasalarda faaliyetini sürdürmektedir. Birincil piyasalar, alıcı ve satıcının birbiriyle doğrudan ilişkiye girdikleri piyasalardır. Yani birincil piyasalara gayrimenkul satın almak isteyenler ile satın alınacak gayrimenkuller için kredi sağlayacak kurumlar katılırlar(enderoğlu, 2001: 75). İkincil piyasalar, sermaye piyasalarından, birincil konut piyasasına fon sağlayan piyasadır. Bu piyasanın etkinliği, iyi yapılandırılmış bir birincil piyasaya ve ipoteklere konu olan gayrimenkullerin doğrudan likiditesine bağlıdır(fabozzi ve Yuen, 1998: 28). Birincil ve ikincil piyasada yapılan işlemleri şekil aracılığı ile gösterirsek; Year:1 Volume:1 Number:2, Winter 2009 ISSN

3 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 121 Şekil 1: Mortgage Birincil ve İkincil Piyasa İşlemleri Birincil Piyasa İpotek Teminatlı Alacaklar İkincil Piyasa İpotek Teminatlı Menkul Kıymet Sermaye Piyasası Başvuru Kredi Onay Aracı Bankacılık Nakit ve/veya İpotek Teminatlı menkul kıymet İkincil Piyasa Kuruluşları Bankaların İkincil Piyasa Enstrümanları Nakit Kurumsal Yatırımcılar Emeklilik Şirketleri Emeklilik Kuruluşları Değerleme Finansör Sigorta Şirketleri Konut Yapıcıları Risk Derecelendirme Gayrimenkul Değerleme Kaynak: Özsan, 2005: Mortgage İşleyişi Mortgage sisteminde teminat olarak iki öğe temel alınmıştır; alınacak konutun değeri ve tüketicinin ödeme gücü(kılıç, : 1). Mortgage işleyişi genel olarak özetlenirse; önce gayrimenkul alacak kişi kendi ödeme gücüne göre bir gayrimenkul belirlemelidir. Burada önemli olan husus belirlenen gayrimenkulün bedelinin en az %25 lik bir kısmının hazır olması gerektiğidir. Çünkü mortgage finans kuruluşları gayrimenkul bedelinin en fazla %75 ini kredilendirirler. Kalan kısmın alıcı tarafından ödenmesi gerekmektedir. Alıcı, gayrimenkulün bedelinin %75 lik kısmına kredi almak için bankaya başvurur. Bu başvuru sonucunda finans kuruluşu, kredi kullandırmadan önce kredi talep eden kişiye sözleşme öncesi bilgi formu nu vermektedir. Kredi talep eden bu Yıl:1 Cilt:1 Sayı:2, Kış 2009 ISSN

4 122 International Journal of Economic and Administrative Studies formu inceleyerek ve üzerinde düşünerek kredisini en erken ertesi gün kullanabilecek şeklinde kararını vermektedir. Burada tüketicilerin beklentilerine ve durumlarına göre nasıl ödeme yapabileceklerini iyi düşünerek karar vermeleri gerekmektedir(capital dergisi, 2007: 9). Finans kuruluşu herhangi bir sebepten dolayı taksitlerin ödenmeme riskine karşı alıcının hayat sigortası yaptırmasını ister. Bu işlem gerçekleştikten sonra evin belirlenen değerinin %75(en fazla)lik kısmı için banka alıcıyla uzun vadeli mortgage kredisi verir. Bu işlem gerçekleşirken herhangi bir sebepten dolayı gayrimenkulün değerinin azalması ihtimaline ya da farklı risklere karşı gayrimenkul sigortalanır ve verilen kredi karşılığında gayrimenkul ipoteğini finans kuruluşu alır. Bankaların aldıkları ipotekleri değerlendirmeleri için bu ipotekleri finans kuruluşuna devretmeleri gerekmektedir. Bunun için İpotek Finans Kuruluşunun(İFK) kurulması ve bu İFK'nın yüzde 49'u devlet (kamu bankaları ve TOKİ), yüzde 51'i özel sektöre (yerli ve yabancı bankalar ya da özel finans kuruluşları) ait olması gerekmektedir. İFK, stokunda yer alan ipotekleri menkul kıymete dönüştürmektir. İFK, ipotek fon katılma belgesi, varlığa dayalı menkul kıymet veya borç senedi ihraç etmektedir. Bu yolla yeni fon yaratarak yeni kredilere kaynak sağlayacak işlemleri gerçekleştirir(kılıç, :1; Capital dergisi, 2007: 7) Mortgage Kredisi Çeşitleri Dünyada çok çeşitli mortgage kredisi alternatifleri bulunmasına karşın genel olarak bu alternatifler, sabit ve değişken faizli mortgage kredisi çeşitlerinden türetilmiştir. Sabit mortgage kredisi borç dönemi boyunca sabit olan ve borcun kapatılması anlayışına göre oluşturulan bir faiz oranına sahiptir. Burada dikkat edilmesi gereken faizlerin borç dönemi boyunca sabit olmasıdır(fabozzi, 2006: 5; Tyson ve Brown, 2006: 77). Değişken oranlı mortgage bazı piyasa faiz oranlarına ya da faiz oranı göstergelerine bağlıdır. Bu nedenle, gerekli aylık ödemeler kredi vadesi boyunca değişebilmektedir. Değişken faiz oranları her altı ya da on iki ayda bir belirlense de bu uygulamadan farlı olarak aylık olarak da belirlenebilmektedir(sounders ve Cornett, 2001: 195) Dünya da Mortgage Uygulamaları Dünyada uygulanan mortgage sistemlerine bakıldığında biri Amerikan modeli, diğeri ise özellikle Almanya ve Danimarka da başarılı bir biçimde uygulanan Avrupa mortgage bankacılığı modelidir. Temel olarak bu iki modelden söz etmekle birlikte, hiçbir ülkenin mortgage sistemi modeli, bir diğer ülke ile örtüşmemektedir. Diğer bir deyişle, her ülkenin uygulamış olduğu model kendi ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmektedir.(meen, 2000: 4) Year:1 Volume:1 Number:2, Winter 2009 ISSN

5 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi Avrupa Modeli Avrupa da uygulanan mortgage sisteminin temelini mortgage bankaları oluşturmaktadır. Buna göre(kılıç, : 2); Ayrıca Avrupa modeli de kendi içinde Alman ve Danimarka modelleri olmak üzere iki grupta incelenmektedir. Alman modelinde; mortgage bankasının bir tek ipotek havuzu bulunmaktadır. Yeni kredi verildiği zaman yeni tahvil ihraç edilerek krediler fonlanmaktadır. İhraç edilen krediler mortgage bankasının bilançosunda kalmaya devam etmektedir. Diğer bir deyişle gayrimenkul kredisi riski mortgage bankasının üzerinde kalmaktadır. Danimarka modelinde ise; Bu modelin Almanya Pfanbrief modelinden en önemli farkı, mortgage bankalarının tahvil ihraççısı değil aracısı olmasıdır. İpotek bankaları tüketici kredilerini bir araya getirerek tüketiciler adına tahvil ihracına aracılık etmektedirler. Benzer kredilerden oluşan kredi havuzları oluşturup, bunlara uygun her bir havuz için farklı seri halinde tahviller ihraç etmektedirler. Bu sistemde mortgage bankları aracılık rolü üstlenmeleri nedeni ile risk taşımamaktadırlar. Riskler tahvil yatırımcılarına tüketiciler tarafından satılmaktadır. Alman modelinde ise risk mortgage bankları tarafından üstlenilmektedir Amerikan Modeli ABD'de uygulanan sistemde, konut kredisini veren kurumlar borcu üzerinde tutmayarak kredileri ikincil piyasalarda satıp nakde dönüştürmektedirler, bu nedenle de düşük faizli kredi sunma imkânları olmaktadır. İkincil pazardaki kurumlar, "Federal National Mortgage Association" (FNMA) ve "Government National Mortgage Association" (GNMA) gibi kamu kuruluşlarıyla birlikte bir havuz oluşturarak yatırımcılara hisse satmaktadırlar. İkincil pazardaki kurumlar sadece birinci derece ipotek satın almaktadırlar, krediyi alan kişi veya kuruluş ödeme zorluğu içerisine düşerse, kendilerine öncelik tanınmaktadır. Orta sınıf tüketiciyi hedef alan, yıla yayılan kira öder gibi düşük taksitler sunan bu sistemle, Amerikalıların yaklaşık %65'i ev sahibi olmuştur(alga, 2005, : 2 ) 2.5. Mortgage Kredisinin Taşıdığı Riskler Mortgage kredisindeki riskler; kredi riski, faiz oranı riski, erken ödeme riski ve satın alma gücü riski olarak 5 ana başlıkta incelenmektedir. Kredi riski (Default risk), konut kredisini almış olan kişinin ödeme güçlüğü içine düşmesi durumundaki zarar riskidir(alp, 2000: 71). Farklı bir anlatımla; Borçlunun herhangi bir nedenle borcunu ödememesi nedeniyle oluşabilecek riske kredi riski denilmektedir(teker, 2000: 21). Yıl:1 Cilt:1 Sayı:2, Kış 2009 ISSN

6 124 International Journal of Economic and Administrative Studies Faiz oranı riski, piyasa faiz oranlarının, düzenlenen mortgage kredilerinde kullanılan faiz oranlarından farklılaşması durumunda ortaya çıkmaktadır(yalçıner, 2006: 96). Erken Ödeme Riski, borçlunun erken ödeme yapmasıyla ortaya çıkacak nakit akımlarındaki belirsizlikten doğan risktir(enderoğlu, 2001: 42). Likidite riski, Gayrimenkul yatırımlarının istenildiği an nakde dönüştürülememesi, nakde dönüştürebilmek için belirli bir süre beklenilmesi veya piyasa değerinin altında bir bedelle nakde dönüştürülebilmesi olarak ifade edilmektedir(yalçıner, 2006: 105). Satınalma gücü riski ya da enflasyon riski, genel fiyat düzeyinde önceden kestirilemeyen değişimlerin, finansal varlık getirileri üzerindeki etkilerini ifade etmektedir. Örneğin, enflasyon oranının yükselmesi, enflasyona endeksli enstrümanlar hariç, bütün tahvil ve bonoların reel getirisini düşürür(şenel ve Yanık, 2002, s.80). 3. Türkiye de Konut Finansman Süreci ve Mortgage Türkiye de Cumhuriyet in kuruluşundan bu yana konut konusuna yakın bir ilgi gösterilmeye çalışılmış ve neredeyse her dönemde yasal düzenlemeler ve bunların sonuçları olan kurumsal yapıların ortaya çıkarılması ile dünyaya paralel bir yenileme çizgisi izlenmeye çalışılmıştır. Ancak bu yenileşme çizgisi kuramsal bir sistem olarak sonuçlandırılamamıştır(enderoğlu, 2001: 31). Türkiye inşaat sektörünün, diğer sektörlerle karşılaştırıldığında ve son on yıllık ( ) kümülatif büyüme oranlarına bakıldığında tüm diğer sektörlerin gerisinde kaldığı görülmektedir. İnşaat sektörü bu dönemde yüzde 14.7 oranında gerilemesine karşın, 2005 yılında yüzde seviyelerinde büyüme oranıyla ekonomideki büyümeyi tetiklemiş ve tüm sektörler arasında ilk sırada yer almıştır(bayraktar, 2005: 5). Bu kapsamda, sektörde büyümeyi sağlayan en önemli belirleyici unsurun konut sektöründeki canlanma olduğu söylenebilir. Ancak bu olumlu büyüme rakamının, ülkemizde bu sektörün dönemindeki yaklaşık %22 oranında küçülmesini telafi etmediği görülmektedir. Zira, bu sektör, yapısı itibariyle ekonomiye paralel olumlu gelişmeleri gecikmeli olarak izlemekte ve yıllardır oluşan kayıplarını hızlı bir şekilde telafi edememektedir(bayraktar, 2005: 5) yıllına gelindiğinde konut sektöründeki oluşan gelişmeyi göstermek ve dünya konut sektörü ile karşılaştırmak için Grafik 1 e bakılırsa; Year:1 Volume:1 Number:2, Winter 2009 ISSN

7 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 125 Grafik 1: Konut Kredisi Karşılaştırma Grafiği Kaynak: Berkant, 2005: 7. Bu veriler bize konut finansmanında 2005 yılına gelinceye kadar oluşan süreci ve 2005 yılında oluşan gelişmeyi açıkça göstermektedir. Fakat diğer ülkelerle kıyaslandığında bu oranın hala çok düşük olduğu fark edilmektedir. İşte bu nedenden dolayı konut finansmanına hareket getirip, sistemin gelişmesine hız kazandıracak yeni bir uygulama getirilmeye karar verilmiştir. Bu dönemde izlenen makro ekonomik gelişmeler, özellikle Avrupa ve Amerika da uzun yıllardır etkin bir şekilde uygulanmakta olan ipoteğe dayalı konut finansman sistemi ni (mortgage) gündeme getirmiştir(bayraktar, 2005: 6). Yapılan araştırma ve incelemeler sonucunca, 6 Mart 2007 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile mortgage sistemi yürürlüğe girmiştir Türkiye deki Mevcut Yapı Mortgage konut finansman sistemi Mart 2007 tarihinde 5582 sayılı kanunla kabul edilmiştir(resmi Gazete, 2007, 26454). Kabul edilen bu kanunla ülkemizde mortgage finansman sisteminin temelleri atılmıştır. Daha önce dünyada genel olarak uygulanan iki çeşit mortgage finansman sistemi olduğunu belirtmiştik. Kabul edilen kanun tasarısı ile hem Amerika daki Yıl:1 Cilt:1 Sayı:2, Kış 2009 ISSN

8 126 International Journal of Economic and Administrative Studies sistemin hem de Özellikle Almanya ve Danimarka da uygulanan Avrupa sistem inin uygulanabilmesine izin verilmiştir. Getirilen yeni sisteme göre finans kuruluşları ipoteklerini, ikincil piyasada ipotekli sermaye piyasası aracı vasıtası ile değerlendirebilmektedirler. İpotekli Sermaye Piyasası Aracı: İpotek teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen hisse senedi dışındaki sermaye piyasası araçları ve konut finansmanından kaynaklanan alacaklara dayalı olarak veya bu alacakların teminatı altında ihraç edilen diğer sermaye piyasası araçlarıdır(resmi Gazete, 2007: 1, Madde,7). Mevcut piyasada yukarıdaki düzenlemelerle oluşturulan finans sistemi Şekil 1 de görüldüğü gibi olmaktadır. Şekil 2: Mortgage Finans Sistemi Kaynak: Berkant, 2005: Mortgage Sisteminin Getirdiği Yenilikler Mortgage-İpotekli konut finansmanı sistemi kanununun kabul edilmesiyle birlikte, sisteme çeşitli yenilikler getirmiştir. Belirtilmesi gereken ilk unsur bu sistem daha çok finans kuruluşları için var olan belirsizliklerin veya eksikliklerin giderilmesi amacıyla getirilmiştir. Fakat yapılan değişiklikler ve düzenlemeler dolaylı olarak kredi kullanıcılarını da etkilemektedir. Bu etki bazı alanlarda olumsuz olmaktadır. Year:1 Volume:1 Number:2, Winter 2009 ISSN

9 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 127 Uzun vadeli konut finansman sisteminde en önemli unsur ucuz fon kaynağı temin etmektir. Yapılan düzenlemelerle verilen kredi karşılığında alınan ipoteklerin ikincil piyasalarda değerlendirilerek fon sağlanması ve sağlanan fonların tekrar kullandırılmasıyla bir çeşit döngü oluşturulması amaçlanmıştır. Oluşturulmak istenen bu finans döngüsü ile kredi kuruluşlarının daha kolay fon elde edebilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Kolay fon temin edilmesiyle daha çok konut kredisinin verilmesi bununla birlikte konut kredisi faiz oranların da azalması beklenmektedir. Yapılan yeni düzenlemeler sonucunda, finans kuruluşlarının konut karşılığında almış olduğu ipotekleri ikincil piyasalarda iki şekilde değerlendirebilmesi imkânını sağlanmıştır. Bunlardan birincisi elde edilen ipotekler karşılığında ikincil piyasada tahvil, bono gibi değerli kâğıtlar çıkartarak bu kâğıtların yatırımcılara satılmasıyla fon elde edilmesidir. İkici yöntem ise bu eldeki ipoteklerin fon kuruluşuna satılması ile fon temin edilmesi şeklidir. Daha önceki sistemde tamamlanmamış konutlara bu tarz bir kredi verilememekteydi. Bu sistemde ise belli bir oranda tamamlanmış konutlar için de mortgage kredisi verilebilmektedir. Vergi konusunda, kredinin teşvik edici olması açısından bu kredilerden alınan vergilerin alınmaması kararlaştırılmıştır. Ayrıca sistemde bazı zorunlu sigortaların var olması sigorta sisteminin daha etkin bir şekilde faaliyet göstermesi açısından önemli olmaktadır. Kredilerin ödenmemesi durumunda önceden işleyen yasal prosedürle haciz işlemleri ve kredi kuruluşunun vermiş olduğu krediyi geri alabilmesi, kredi veren kuruluş açısından daha uzun ve sıkıntılı bir zaman almaktaydı. Fakat yeni gelen sistemle kredi kullanıcılarının üst üste üç ay kredi taksitlerini ödememesi durumunda derhal evin satılıp kredinin geri alınabilmesinin yasal yolu açılmış olmaktadır. Bu durum daha önceden bahsedilen kredi kullanıcılar için sistemin getirdiği olumsuz durumlardan biri olmaktadır. Bir diğeri de, alınan kredinin erken ödenmek istenmesi durumunda da sabit faizli mortgage kredisi alanlar, kalan anapara üzerinden %2 erken kapama ücreti vermek zorunda kalacaklardır. Kanundan önce finans kuruluşlarının değişken faizli konut kredisi kullandırmaları yasaklanmıştı. Yeni çıkan kanunla artık finans kuruluşları değişken faizli konut kredisi de kullandırabilmektedirler. Yapılan bütün bu değişiklikler için sistemin tam olarak işlerlik kazanabilmesi için uzmanlar tarafından 3 yıl geçiş aşaması süreci konulmuştur. Yıl:1 Cilt:1 Sayı:2, Kış 2009 ISSN

10 128 International Journal of Economic and Administrative Studies 4. Mortgage Sisteminin Konut Finansmanında Uygulanabilirliğini, Mortgage Kredisine Olan Talebin Belirlenmesi ve Bu Krediye Karşı Halkın Yaklaşımını Ölçmeye Yönelik Alan Araştırması 4.1 Literatür Taraması ve Teorik Yapı Mortgage sistemini konu alan pek çok araştırma mevcuttur. II. Dünya Savaşı sonrasındaki mortgage finansal sektörünün ve mortgage firmalarının gelişimini ele alan (Klaman, 1957)' a göre; Savaştan sonra mortgage bankaları mevcut piyasadaki fon sıkışıklığından dolayı, fon ihtiyaçlarını karşılamak için sermaye ve para piyasalarına yeni bir teknik getirmişlerdir. Buna göre; Mortgage bankaları, uzun dönemli sermaye ihtiyaçlarını karşılamak için kısa süreli fon kaynaklarını daha yoğun bir şekilde kullanmışlardır. Bu şekildeki kredilerin risk oranı daha yüksek olduğu için de, bu dönemde sigorta firmaları önemli ölçüde değer kazanmıştır. Aynı zamanda mortgage firmaları fon bulmak için hayat sigortası firmalarına mortgage ipoteklerini satma yoluna gitmişlerdir. Mortgage kredilerine olan talebe bakılırsa; Mortgage kredileri talebi, eve olan taleple ilgili olmasına ek olarak, kredi maliyetine ve alternatif fon maliyetlerine bağlı olmuştur(smıth, 1969: 804). Mortgage kredilerine olan talebin mortgage faiz oranlarına göre daha az esnek olduğu belirlenmiştir. Buna göre ekonomide mortgage faiz oranları artarken mortgage kredilerine olan istek de azalmaktadır(nellis ve Thom, 1983: 527; Aim ve Follain, 1984: 122; Leece, 1995: 47, Follain ve Dunsky, 1997: 156). Yüksek enflasyon oranı mortgage kredisine olan talebi olumsuz yönde etkilerken, bu oranın düşük olması da olumlu yönde etkilemektedir. Yüksek enflasyon mortgage piyasalarında likitide sıkışıklığına neden olurken düşük enflasyon maliyetlerin azalmasını sağlar. Buna ek olarak da alternatif mortgage seçenekleri mortgage kredilerine olan talebi olumlu yönde etkilemektedir(aim ve Follain, 1984: 122; Leece, 1995: 47). Ev almak isteyen ailenin toplam mal varlığı ile mortgage kredileri arasında ters ilişki vardır. Kişilerin mal varlığı arttıkça mortgage kredilerine olan talepleri azalma göstermektedir(jones, 1994: 92). Yine Jones e göre; insanların mortgage kredilerine olan taleplerinin ve kullanılan kredi miktarının artması yeni mortgage kredilerinin kullanılmasını tetikleyici etki yapmaktadır. Ayrıca mortgage kredilerindeki vergisel durum da mortgage kredilerine olan talebi etkileyen bir etken olarak belirlenmiştir(jones, 1994: 105; Follain ve Dunsky, 1997: 156). Mortgage kredilerinde gelir, eğitim durumu, talebi ölçülen şehrin iş hacmi, konut fiyatları gibi etkenler de önemlidir(holmes ve Horvıtz, 1994: 92, Leece, 1995: 59). Bunlara ek Year:1 Volume:1 Number:2, Winter 2009 ISSN

11 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 129 olarak kişinin gelecekte elde etmeyi planladığı gelir de mortgage kredisine olan talebi belirlemede etkili olmaktadır(leece, 1995: 5). Amerika da (Follain ve Dunsky, 1997: 188) tarafından yapılan uygulamalı bir çalışmaya göre; Mortgage kredisine olan talep ile vergiden sonraki gelirinde ilişkili olduğu belirtilmiş ve bu ilişkinin de doğrusal bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. Esneklik genellikle düşük seviyedeki gelirler için olumlu, yüksek seviyedeki gelirler için ise olumsuzdur. Ayrıca yaş ile Mortgage kredisinin de aralarında doğrusal bir ilişki olmadığı belirlenmiş ve zirve noktasının 30 lu yaşların ortaları olduğu belirtilmiştir. Ayrıca bütün bunlara ek olarak yine mortgage kredisi faiz oranının, mortgage kredilerine olan talebi belirlemede ana unsur olduğu belirlenmiştir. Mortgage kredisine olan talep ile gelir, ev harici mal varlığı, piyasa beklentileri, başka bir şehre göç ve diğer küçük değişkenlerinin arasındaki ilişkiyi araştıran Ling ve Mcgill(1998) in Amerika da yaptığı uygulamalı araştırmaya göre; gelirin talebe olumlu yönde bir etkisi bulunurken, ev harici mal varlığının kimi zaman kredi kullanmaya olumsuz etkiye yol açtığı saptanmıştır. Ayrıca demografik özelliklerin de mortgage kredisine olan talep üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. Çalışmada mortgage kredileri talebini etkileyen en önemli faktörün başka bir şehre göç etme durumu olduğu belirlenmiştir. Ayrıca evde iki kişinin çalışması da krediye olan talebi etkileyen anlamlı bir etken olarak belirlenmemiştir. İngiltere de mortgage kredisi talebi ve kredi alternatif seçenekleri üzerine (Leece, 2000) in yaptığı uygulamalı araştırma sonuçları, krediye olan talebi etkileyen faktörlerin faiz oranı, aile reisinin geliri ve yaş olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca bu çalışmanın sonuçlarına göre nominal faiz oranı mortgage kredisine olan talep üzerinde, reel faiz oranından daha önemli etkiye sahiptir. Rusya da ve Budapeşte de halkın ev sahibi olması için yapılan yardımlar ile mortgage kredilerine olan talep arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmada; Sistemin daha etkili nasıl işleyeceğini analiz etmek adına üç farklı uygulama yapılmıştır. Buna göre devlet mortgage kredilerine olan talebi arttırmak adına destek için üç farklı uygulamada bulunmuş ve bunların etkileri gözlemlenmiştir. Ev talebini en çok arttıran 3. seçenek olmasına rağmen mortgage kredilerin olan talebi en fazla arttıran 2. Seçenek olmuştur. Bu da bize mortgage kredilerine olan talebe devlet in uyguladığı politikalarında etkisi olduğunu göstermektedir(hegedus vd., 2004). Geniş ve istikrarlı uygun mortgage kredilerinin nasıl olacağını belirlemek ve bu kredilerin miktarını arttırmak amacıyla, bir model oluşturmayı amaçlayan bir çalışmada; mortgage kredisi oranlarının, mortgage kredisi için kullanılan fon maliyetlerini yansıttığı belirlenmiştir. Ayrıca, mortgage kredilerindeki talebin düşük olması durumunda, teminatların bu sıkışıklığı gidermeye yardımcı olabileceği ve böylece mortgage piyasalarının daha likit ve daha uygun ölçekli olacağı belirtilmiştir(passmore vd., 2005: 460). Yıl:1 Cilt:1 Sayı:2, Kış 2009 ISSN

12 130 International Journal of Economic and Administrative Studies Mortgage kredilerinde uygulanan vergilerin krediye olan talebi etkileyip etkilemediği konusunda İtalya da yapılan bir araştırmaya göre, vergi reformlarından sonra krediye olan talepte önemli bir değişme olmadığı belirtilmiştir(jappelli ve Pistaferri, 2006: 270). Ülkemizde mortgage konusu çok yeni olduğu için bugüne kadar bu konuyla ilgili olarak yapılmış ancak bir tane uygulamalı araştırmaya rastlanabilmiştir. Kırıkkale ilinde yapılan bu analizde mortgage sisteminin düşük ve orta gelir guruplarına etkisi saptanmaya çalışılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; düşük ve orta gelir gurubunun sistemden çok yüksek düzeyde faydalanamayacağı ve konut edinimini sağlayamayacağı belirtilmiştir. Bunun yanında, bu durumdan sistemin yararlı olmayacağı düşüncesini çıkarmak da yanlış olacağı sonucuna varılmıştır. Ayrıca; yeni uygulamanın konut sorununu tek başına ortadan kaldırması beklentisinin çok mantıklı olmayacağı sonucu da çalışmada elde edilen sonuçlar arasındadır. Sistemin başarılı olması durumu düşük faiz oranları, ekonomik istikrar ve zamana bağlanmıştır(güler, 2007: 204). 4.2 Araştırmanın Amacı ve Önemi Bu araştırma 2007 yılının Mart ayında ekonomik sisteme yeni giren mortgage sisteminin, halk tarafından ne kadar bilindiği, anlaşıldığı ve yeni sistemin uygulanabilirliğini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Mortgage İpotekli konut kredisi- sistemi dünyada gelişmiş ülkelerde yaklaşık 100 yıldan beri etkin ve başarılı bir şekilde yürütülen bir uygulamadır. Bu sistem Temmuz 2007 deki gibi zaman zaman sıkıntı yaratsa da genel itibariyle dünyada başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. İnşaat sektörünün ülke ekonomisinde kilit rolde olmasından dolayı Sistemin başarılı bir şekilde işlemesi gayrimenkul finansmanı konusunda inanılmaz bir kolaylık getirecek, bu da inşaat sektörünün daha çok gelişmesine ve dolayısıyla ekonomik gelişmeye çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Bunun yanında sistemin başarılı bir şekilde yürümesi halinde işlemlerin daha çok kayıt altına alınması sağlanarak vergi kaçırmaların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca başımız sokacak bir yere sahip olma kavramı toplum yapımızda çok önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle toplumumuzda konut sahibi olma konusu ayrı bir öneme sahiptir. Orta düzeydeki bir çalışanın yüklü miktarda para biriktirebilmesi zor olduğundan bir eve sahip olabilmesi zorlaşmaktadır. Bu nedenle sistemin başarılı bir şekilde işlemesi ayrı bir öneme sahiptir. Bu sistem, basında kira öder gibi ev satın alma şeklinde tanıtılmıştır. Mart 2007 de yasanın geçmesiyle işlemeye başlayan sistem ile ilgili olarak, insanların şu anki düşüncesi ve bu sistemin mevcut şartlarda söylendiği gibi uygulanabilirliğinin araştırılması amacı ile bu çalışma yapılmıştır. 4.3 Metodoloji Araştırmanın Yöntemi Year:1 Volume:1 Number:2, Winter 2009 ISSN

13 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 131 Mortgage konusunun araştırılması konusunda, bu güne kadar dünyada genel olarak iki yöntem izlenmiştir. Bunlardan ilki; kullanılan mortgage kredileri ile ilgili verilerin, ilgili kaynaklardan alınmasıyla zaman serisi analizi gibi yıllık değişimlerin analizi şeklinde yapılan araştırmalardır. İkincisi ise; yüz yüze anket yöntemi kullanılarak yapılan uygulamalı araştırmalardır. Türkiye de mortgage uygulamasının çok yeni olması nedeniyle geçmiş yıllarla ilgili mortgage verisi bulunmamaktadır. Bu nedenle araştırmada zorunlu olarak yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Anketteki sorular, dünyada bu konu hakkında yapılmış araştırmalardaki anketlerden toplanarak oluşturulmuştur. Ankette toplam 53 soru bulunmakta olup ve soruların bazıları likert ölçeği kullanılarak hazırlanmıştır Araştırmanın Örneklemi Araştırmanın amacı doğrultusunda, ana kitle, Trabzon ilinde ikamet etmekte olan aileler olarak belirlenmiştir. Çeşitli kaynaklardan yapılan araştırmalar sonucunda Trabzon il merkezi nüfusunun 2008 yılı itibariyle yaklaşık 300 bin olduğu tahmin edilmektedir. Çekirdek bir ailenin ortalama olarak 4 kişiden oluştuğu varsayımı ile ana kitle büyüklüğü / 4 = olarak belirlenmiştir. Örneklem seçiminde basit tesadüfî örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Örnek kitlede her aileden bir kişinin olmasına dikkat edilmiştir. Buna ek olarak örneklemdeki bireylerin 20 yaşından büyük olmasında da dikkat edilmiştir. Örnek sayısının belirlenmesi konusunda çok çeşitli görüşler vardır. Farklı analizler için farklı örnek büyüklükleri gerekmektedir. Örneğin, regresyon analizinde gerekli olan örnek büyüklüğü minimum 50, mümkünse 100 den fazla olması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca örnek büyüklüğünün, kullanılan anketteki soru sayısının 5 katından az olmaması gerektiği de belirtilmiştir(albayrak, 2006: 112). Ayrıca Baş ın farklı evren büyüklükleri ve hata düzeyleri için ihtiyaç duyulan örneklem büyüklükleri tablosuna göre evren büyüklüğünün 100 bin olması durumunda %5 hata payına göre 245 anket sayısının yeterli olacağı kabul edilebilir(baş, 2006: 47). Regresyon analizi için gerekli minimum 100 ve örnek sayısının anketteki soru sayısının en az 5 katı olması gerektiği düşüncesine göre, çalışmada (53*5) 265 anket sayısının yeterli olacağı söylenebilir. Bu öngörüler çerçevesinde, elde edilen örneklemin (n=300) çalışmada kullanılan analizleri yapabilecek yeterlilikte olduğu söylenebilir. 4.4 Verilerin Analizi Verilerin elde edilmesi sırasında toplam 500 anket dağıtılmış ve bunlardan 353 tanesi geri alınabilmiştir. Alınan bu 353 anketin 300 tanesi geçerli kabul edilmiş ve analiz sonuçları 300 anketin sonuçlarına göre belirlenmiştir. Araştırmamızdaki toplumun demografik özelliklerine bakarsak, örnek kitlemizin %70 i bay, %30 u bayandır. Bu fark, erkeklerin bayanlardan daha çok Yıl:1 Cilt:1 Sayı:2, Kış 2009 ISSN

14 132 International Journal of Economic and Administrative Studies ekonomik hayatta var olması, buna karşın bayanların ev hanımı olarak evde durması ve evin geçiminin erkek tarafından sağlanmasından kaynaklanmaktadır. Bu da konut alma konusunda erkeklerin bayanlardan daha çok aktif olduklarının bir göstergesi olabilir. Yaş grupları olarak örnek kitle incelenirse yaş grubu toplumun %60,7 sini oluşturmakta, yaş grubu arası %27 yi ve 48 yaşından fazla olanlar ise toplumda %12,3 gibi düşük bir orana sahip olmaktadırlar. Medeni durum açısından, örnek toplumun %63,3 ü evli, %35 i bekâr, %1,6 sı ise dul dur. Araştırmamızda medeni durumun kredi ile ev sahibi olma isteği konusuna etkisi olup olmadığı aşağıda incelenecektir. Ayrıca yine toplumun iş durumu ve eğitim yapısı da aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup, bu değişkenlerin de kredi ile ev alma isteğiyle bir etki oluşturup oluşturmayacağı da incelenecektir. Tablo1: Demografik Özellikler Tablosu Değişken Frekans Oran (%) Değişken Frekans Oran (%) Cinsiyet Medeni Hal Bayan Evli ,3 Bay Bekâr Dul 5 1,6 Yaş Eğitim yaş grubu 83 27,7 İlkokul 10 3, yaş grubu 99 33,0 Ortaokul 13 4, yaş grubu 48 16,0 Lise yaş grubu 33 11,0 Yüksek okul 23 7, yaş grubu 26 8,7 Üniversite ,3 55 yaş ve üstü 11 3,7 Master ve üstü 34 11,3 Yaşama Durumu Çocuk Sayısı Yalnız yaşıyor 27 9 Yok Ailesiyle yaşıyor Bir Arkadaşlarıyla 10 3,3 İki 64 21,3 Diğer 8 2,7 Üç 32 10,7 Dört ve üstü Mortgage Sistemiyle İlgili Genel Düşünce Yeni çıkan mortgage uygulamasının ekonomik sisteme etkisi ile ilgili halkın genel düşüncesine bakıldığında örnek kitlemizin %32 sinin mortgage uygulamasıyla ilgili herhangi bir bilgisi olmadığı ve %15,3 ünün ise bu sistemin uygulanabilirliği konusunda kararsız kaldıkları görülmektedir. Bunun yanında örnek kitlenin %20 si bu sistemin avantajlı olacağını düşünürken %32,7 si ise avantajlı olmayacağını düşünmektedir. Tablo 2: Mortgage Düşüncesi Year:1 Volume:1 Number:2, Winter 2009 ISSN

15 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 133 Değişken Frekans Oran (%) Mortgage Düşüncesi Bilgisi olmayan Kararsız 46 15,3 Sistem avantajlı Sistem avantajlı değil 98 32, Kredi Kullanma Durumu Araştırma kitlemizde konut kredisi kullanma durumunda genel olarak; kredi kullanım oranının çok düşük olduğu görülmektedir. Buna göre konut kredisi kullanmayanların oranı %88,3 iken kredi kullananların oranı ise %11,7 gibi düşük bir orandadır. Ayrıca konut kredisi kullanan kişilerin arasından, mortgage kredisi kullananlar da %26 gibi çok düşük bir seviyede kalmaktadır. Bu durum, mortgage kredi sistemi çıktıktan sonra bu uygulamanın kullanım oranının çok düşük olduğunu gösterebilir. Kredi kullanan kişilerin %60 i arasında kredi kullanmayı tercih ederken, %40 ı ise 40 bin ile 100 bin arasında kredi kullanmaktadırlar. Bu veriler ayrıntılı bir şekilde aşağıdaki tabloda verilmiştir. Örnek kitlemizde YTL den fazla kredi kullanımı yoktur. Tablo 3: Kredi Kullanım Tablosu Değişken Frekans Oran (%) Konut Kredisi Kullanım Kullanan 35 11,7 Kullanmayan ,3 Mortgage Kredisi Kullanım Kullanan 9 26 Kullanmayan Kullanılan Miktar Mortgage Sisteminden Yararlanma İhtimali Yapılan çalışmada, araştırma kitlemize yeni çıkan mortgage sisteminden yararlanarak bir ev satın alma ihtimali sorulmuştur. Buna göre örnek kitlenin, %42 si mortgage uygulamasından yararlanarak konut alma düşüncesine soğuk bakmaktadırlar. Örnek kitlenin % 47,3 gibi büyük bir kesimi ise bu uygulamadan Yıl:1 Cilt:1 Sayı:2, Kış 2009 ISSN

16 134 International Journal of Economic and Administrative Studies yaralanarak bir konut alma konusunda kararsız olup bu soruya belki cevabını vermişlerdir. Bu uygulamadan yararlanarak konut satın almaya olumlu bakanların oranı ise sadece %10,7 olarak kalmaktadır. Bu durum daha sonra daha ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. Tablo 4: Mortgage Sistemiyle Ev Alma İhtimali Değişken Frekans Oran (%) Kredi Kullanma İhtimali Kesinlikle Hayır 62 20,7 Büyük İhtimalle Hayır 64 21,3 Belki ,3 Büyük İhtimalle Evet 18 6,0 Kesinlikle Evet 14 4, Konut Fiyatları ile İlgili Genel Düşünce Mevcut konut fiyatlarının değerlendirmesi yapıldığında, Araştırma kitlesinin %2,3 ü konut fiyatlarını düşük olarak belirtirken, Normal olarak belirtenlerin oranı %16,7 dir. Bunun yanında konut fiyatlarını yüksek olarak belirtenlerin oranı % 52,7 iken, çok yüksek olarak belirtenlerin oranı ise %23,3 olarak görülmektedir. Ek olarak, örnek kitlenin konut fiyatlarının yakın gelecekteki seyri konusuyla ilgili genel düşüncesine bakıldığında, %23,7 si konut fiyatlarının düşeceğini belirtirken, %14,7 si ise fiyatların artacağını belirtmiştir. Fakat %61,6 gibi büyük bir kesim ise konut fiyatlarında herhangi bir değişme olmayacağı düşüncesine sahiptirler. Tablo 5: Konut Fiyatları ile İlgili Genel Düşünce Değişken Frekans Oran (%) Mevcut Konut Fiyatları Düşük 7 2,3 Normal 50 16,7 Yüksek ,7 Çok Yüksek 85 28,3 Konut Fiyatı Düşüncesi Düşecek 71 23,7 Değişmeyecek ,7 Artacak 44 14,7 Year:1 Volume:1 Number:2, Winter 2009 ISSN

17 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi Konut Sahibi Olma ve Kira Düzeyi Araştırma kitlesi konut sahibi olma veya ödediği kira seviyesi durumları bakımından incelendiğinde, %62 lik bir kesimin kendi evinde oturmakta olduğu belirlenmiştir. Kirada oturan kesimin ödediği ortalama kira miktarı ise 150YTL ile 750YTL arasında olduğu belirlenmiştir. Bu durumla ilgili ayrıntılı tablo aşağıda verilmiştir. Tablo 6: Konut Sahibi Olma ve Kira Düzeyi Değişken (YTL) Frekans Oran (%) Konut sahibi ve kira miktarı Kendi evimiz den az 4 1, , , , , Kullanılabilecek Kredi Miktarı, Vadesi ve Taksiti Örnek kitleye kredi kullanmaları durumunda kaç YTL lik ve ne kadar vadeli bir kredi tercih edecekleri sorulduğunda; kredi miktarı açısından, YTL ile YTL arası bir miktarın en çok tercih edilen miktar olduğu belirlenmiştir. Bu orandan sonra sırasıyla YTL ile YTL lik miktarların en çok tercih edilen miktarlar olduğu belirlenmiştir. Kredi vadesi olarak incelendiğinde; örnek kitlede en çok tercih edilen vade 6 ile 10 yıl arası olduğu belirlenmiştir. İkinci olarak en çok tercih edilen vadenin 11-15yıl ve üçüncü olarak da 0-5yıl olduğu belirlenmiştir. Ayrıca araştırma kitlesinin kredi geri ödemelerinde en çok tercih ettiği taksit miktarı %30,3 lük bir oranla YTL arası, ikinci olarak %27,3 lük bir oranla YTL arasıdır. Bu verilerle ilgili tablo ayrıntılı bir şekilde aşağıda verilmiştir. Tablo 7: Kredi Miktarı, Vadesi ve Taksiti Değişken Frekans Oran (%) Değişken Frekans Oran (%) Kredi Miktarı(YTL) Vade (Yıl) , , , , , , , ,7 Yıl:1 Cilt:1 Sayı:2, Kış 2009 ISSN

18 136 International Journal of Economic and Administrative Studies , , 'den fazla 6 2, , Gelir Düzeyi ve Birikimler Araştırma kitlesinin aylık gelir miktarı incelendiğinde gelir düzeyi YTL arasında olanlar örnek kitlenin %52,3 ünü oluştururken, YTL arası gelire sahip olanlar ise %31,9 unu oluşturmaktadırlar. Tablo 8: Aylık Gelir Miktarı Değişken Frekans Oran (%) Aylık Gelir(YTL) , , , , , ,0 3000'den çok 20 6,7 Bankadaki mevduat ve diğer birikimler olarak toplum incelendiğinde; Mevduatı olmayanlar örnek toplumun %57,7 sini oluşturmaktadır. Mevduat miktarı 1000YTL den az olanlar ise %9,7 sini, YTL arasında olanlar da %9,7 sini oluşturmaktadırlar YTL mevduat olanlar araştırma kitlesinin %8,7 sini oluştururken, den fazla bankada birikimi olanlar ise %14,3 gibi bir orandadır. Banka mevduatı ve ev arsa gibi taşınmazlar hariç, diğer birikimler incelendiğinde de örnek kitlenin %47,3 ünün birikiminin olmadığı belirlenmiştir. Birikim miktarı YTL arasında olanların oranı %19,7 olarak belirlenirken, YTL arası birikimi olanların oranı da %17,7olarak belirlenmiştir. Birikim miktarı den fazla olanlar ise %15,4 olarak belirlenmiştir. Tablo 9: Banka Mevduatı ve Banka Mevduatı Harici Birikim Değişken Frekans Oran (%) Değişken Frekans Oran (%) Mevduat(YTL) Miktar(YTL) Yok ,7 Yok , den az 29 9, den az 26 8, , , , ,7 Year:1 Volume:1 Number:2, Winter 2009 ISSN

19 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi den fazla 10 3, den fazla 29 9, Değişkenlerin Mortgage Kredisine Olan Talep Açısından Analizi Mortgage talebini etkileyen faktörlerin incelemek için anova analizi kullanılmıştır. Bu analizde değişkenlerin grupları arasında mortgage kredisine talep bakımından anlamlı derecede fark olup olmadığı incelenmeye çalışılmıştır. Yapılan analizde mortgage talebi bakımından gruplar arasında anlamlı farklılık bulunan faktörler yaş(p: 0,036), medeni durum(p: 0,039), ev almada çocukların kararlarının etkisi (P: 0,000) ve mevcut ev fiyatları düzeyi(p: 0,027) olarak belirlenmiştir. Analizde incelenen faktörlerden gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmayanlar; iş durumu, meslek, çalışma süresi, eğitim seviyesi, kira düzeyi, konut fiyatları seyri, gelir, toplam borç miktarı, aile yapısı, geçim düzeyi ve aylık kredi kartı ödemesi şeklinde belirlenmiştir. Analizler ile ilgili tablo aşağıda verilmiştir. Tablo 10: Mortgage Talebi Grupların Farklılık Tablosu Mortgage Kredisini Talebini Etkileyen Faktörler F Anlamlılık ( P ) Yaş Grupları 2,420 0,036 Medeni Durum 3,286 0,039 İş Durumu 2,102 0,100 Meslek 0,466 0,706 Çalışma Süresi 1,208 0,302 Eğitim Seviyesi 0,343 0,886 Ev almada Çocuk Etkisi 11,955 0,000 Kira Düzeyi 1,605 0,146 Mevcut Ev Satış Fiyatları 2,369 0,027 Konut Fiyatları Seyri 0,473 0,623 Gelir 0,746 0,613 Toplam Borç Miktarı 0,770 0,644 Geçim Düzeyi 1,539 0,191 Aile Yapısı 1,943 0,145 Aylık Kredi Kartı Ödemesi 0,288 0,958 Anova analizinde gruplar arasındaki anlamlı derecede farklılıkların hangi faktörlerden kaynaklandığını ortaya koymak için ise Post-Hoc değerleri yorumlanmıştır. İlk üç tabloda Dunnett T3 değeri yorumlanmış olup, son tabloda Ryan-Einot-Gabriel-Welsch Range değeri yorumlanmıştır. Yıl:1 Cilt:1 Sayı:2, Kış 2009 ISSN

20 138 International Journal of Economic and Administrative Studies İlk olarak, yaş grupları arasında yapılan anova analizinde Tablo 27 de görüldüğü gibi yaş grubu ile yaş grupları arasında anlamlı derecede farklılık bulunmaktadır. Buna göre yaş grubundaki bireylerin mortgage kredisine olan talebi yaş grubundaki bireylere oranla daha fazladır. Tablo 11: Yaş Grupları Farklılık Tablosu Yaş Grubu Grup Ortalamaları SS ANOVA F P Yaş Arası 2,61* 1, Yaş Arası 2,68 a 0, Yaş Arası 2,44* 1, Yaş Arası 2,06 b 0,899 2,420 0, Yaş Arası 2,31* 1,050 55'den fazla 2,82* 1,537 (a: birinci grup; b:ikinci grup) İkinci olarak Tablo 12 de görüldüğü gibi medeni durum bakımından bekâr olanların evli olanlara oranla mortgage kredisine olan taleplerinin daha fazla olduğu belirlenmiştir. Tablo 12: Medeni Durum Farklılık Tablosu Medeni Durum ANOVA Grup Ortalamaları SS Grubu F P Evli 2,42 a 1,079 Bekâr 2,73 b 0,923 3,286 0,039 Dul 2,40* 0,894 (a: birinci grup; b:ikinci grup) Ayrıca ev alırken verilen kararlarda çocukların etkili olup olmadığı faktöründe Tablo 13 ün verilerine göre, Çocuğunun etkisi olmayacağını belirten bireylerin, diğer bireylere göre mortgage kredisine olan talebi daha az olarak belirlenmiştir. Tablo 13: Karar Almada Çocuk Etkisi Farklılık Tablosu Çocuk Etkisi Grubu Grup Ortalamaları SS Çocuğum Yok 2,77* 0,915 Evet, Etkili Olur 2,53 a 1,099 Hayır, Etkili Olmaz 2,06 b 1,013 (a: birinci grup; b:ikinci grup) ANOVA F P 3,286 0,039 Year:1 Volume:1 Number:2, Winter 2009 ISSN

Kira Öder Gibi Ev Satın Almak Ne Zaman Karlı Olur?: Tutsat (Mortgage) Uygulaması Dr. Metin AKTAŞ 1

Kira Öder Gibi Ev Satın Almak Ne Zaman Karlı Olur?: Tutsat (Mortgage) Uygulaması Dr. Metin AKTAŞ 1 Kira Öder Gibi Ev Satın Almak Ne Zaman Karlı Olur?: Tutsat (Mortgage) Uygulaması Dr. Metin AKTAŞ 1 Öz Bu çalışmada, tutsat (mortgage) sistemi ile ilgili teorik bilgilerin yer almasının yanında, tutsat

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

Anahtar Kelimeler Yatırımcı Profili, Hisse Senedi, Borsa Yatırımcısı, Portföy Yönetimi.

Anahtar Kelimeler Yatırımcı Profili, Hisse Senedi, Borsa Yatırımcısı, Portföy Yönetimi. Uşak İlindeki Hisse Senedi Yatırımcılarının Profili ve Yatırım Kararlarını Etkileyen Demografik ve Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Analizi (The Profile of Stock Investors in Uşak and Analysis of Demographic

Detaylı

Yeni Bir Finansal Araç Olarak Sukuk: Çeşitleri, Türkiye Uygulaması ve Vergilendirilmesi

Yeni Bir Finansal Araç Olarak Sukuk: Çeşitleri, Türkiye Uygulaması ve Vergilendirilmesi Muhasebe ve Finansman Dergisi Ocak/2014 Yeni Bir Finansal Araç Olarak Sukuk: Çeşitleri, Türkiye Uygulaması ve Vergilendirilmesi Erdal YILMAZ ÖZET Faizsiz finansal araçlar, portföy çeşitliliği sağlamak

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Bağımsızlığı Ve Para Politikası. Zekayi Kaya 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Bağımsızlığı Ve Para Politikası. Zekayi Kaya 1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Bağımsızlığı Ve Para Politikası Zekayi Kaya 1 Özet: 1973 petrol krizinden sonra oluşan enflasyon sorununa mali politikalara dayalı Keynesyen politikaların çare olamaması

Detaylı

TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

KRİZLERİN MENKUL KIYMETLER BORSALARINA ETKİSİ: İMKB ÖRNEĞİ

KRİZLERİN MENKUL KIYMETLER BORSALARINA ETKİSİ: İMKB ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KRİZLERİN MENKUL KIYMETLER BORSALARINA ETKİSİ: İMKB ÖRNEĞİ Hazırlayan Hatice Gökçe DEMİREL İşletme Anabilim Dalı Muhasebe-Finansman Bilim

Detaylı

ÇALIŞANLARIN SERMAYEYE ORTAKLIĞI (ÇALIŞANLARI HİSSE SENEDİ EDİNDİRME) KONUSUNDA ŞİRKETLER VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

ÇALIŞANLARIN SERMAYEYE ORTAKLIĞI (ÇALIŞANLARI HİSSE SENEDİ EDİNDİRME) KONUSUNDA ŞİRKETLER VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÇALIŞANLARIN SERMAYEYE ORTAKLIĞI (ÇALIŞANLARI HİSSE SENEDİ EDİNDİRME) KONUSUNDA ŞİRKETLER VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA VE

Detaylı

YATIRIMCILARDA RİSK ALMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI

YATIRIMCILARDA RİSK ALMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı YATIRIMCILARDA RİSK ALMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI İbrahim KUZKUN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 YATIRIMCILARDA

Detaylı

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül-2006 1 T.C.

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi

Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004/2 : 18-37 Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Tahir Büyükakın * Cemil Erarslan ** Özet: Döviz kuru ve

Detaylı

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur.

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur. Tarih: Ocak 2011 Millî Reasürans T.A.Ş. adına sahibi H. Hulki YALÇIN İnceleme Kurulu BAŞKAN Barbaros YALÇIN ÜYE Hüseyin YUNAK ÜYE Ali N. YÜCEL ÜYE Feridun ÖZÜNAL ÜYE Güneş KARAKOYUNLU Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI PİYASALARDA SPEKÜLATİF PARA VE SERMAYE HAREKETLİLİĞİ VE TOBİN VERGİSİ CARRY TRADE, HEDGE FONLAR VE DİĞER SPEKÜLATİF HAREKETLER MALİYE UZMANLIĞI

Detaylı

Türkiye de Hisse Senedi Gelirlerinde Vergi İstisna Uygulaması: Amaç ve Sonuçlar Açısından Bir Değerlendirme

Türkiye de Hisse Senedi Gelirlerinde Vergi İstisna Uygulaması: Amaç ve Sonuçlar Açısından Bir Değerlendirme Türkiye de Hisse Senedi Gelirlerinde Vergi İstisna Uygulaması: Amaç ve Sonuçlar Açısından Bir Ufuk SELEN * Ercan ÖZEN ** Özet Bu çalışmanın amacı, Türkiye de hisse senedi gelirlerine sağlanan vergi istisnalarının

Detaylı

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek?

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Nazan SUSAM * Ufuk BAKKAL ** Özet 2000 li yıllara büyük bir ekonomik kriz ile giren Türkiye ekonomisi, kriz sonrası dönemde

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi Işık EROL* GİRİŞ 1 Son yıllarda genç işsizliğindeki artış, genel işsizlik oranlarının çok üzerindedir.

Detaylı

Levinson, Marc (2014) Finansal Piyasalar Kılavuzu, Çevirenler: İlhan Ege vd., Ankara: Adres Yayınları.

Levinson, Marc (2014) Finansal Piyasalar Kılavuzu, Çevirenler: İlhan Ege vd., Ankara: Adres Yayınları. Levinson, Marc (2014) Finansal Piyasalar Kılavuzu, Çevirenler: İlhan Ege vd., Ankara: Adres Yayınları. Levinson, Marc Finansal Piyasalar Kılavuzu Guide to Financial Markets (5th ed.) Çeviri Editörü: İlhan

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ

TÜREV ARAÇLAR VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BANKACILIK VE FİNANS ANABİLİM DALI BANKACILIK VE FİNANS YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜREV ARAÇLAR VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS

Detaylı

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 Türkiye de Tasarruflar (sayfa 8) Türkiye de ve Dünyada Özel Sektör Borçlanma Araçları (sayfa 13) Avrasya Borsaları (sayfa 23) TSPAKB TSPAKB

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASLARIN VE FOREX PİYASALARININ GELİŞİMİ: TÜRKİYE DEKİ DURUMU Sidre KÜÇÜK YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Okan Üniversitesi Finans Dergisi. Financial Post. Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1

Okan Üniversitesi Finans Dergisi. Financial Post. Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1 Okan Üniversitesi Finans Dergisi Financial Post Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1 Krizden Alınacak Dersler Prof.Dr. Özer ERTUNA Küresel Kriz ve Türkiye Yansımaları Cari Açık ve Sıcak Para İkilemi Mortgage: Dünyadaki

Detaylı

Okan Üniversitesi Finans Dergisi. Financial Post. Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1

Okan Üniversitesi Finans Dergisi. Financial Post. Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1 Okan Üniversitesi Finans Dergisi Financial Post Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1 Krizden Alınacak Dersler Prof.Dr. Özer ERTUNA Küresel Kriz ve Türkiye Yansımaları Cari Açık ve Sıcak Para İkilemi Mortgage: Dünyadaki

Detaylı

GüNDeM SAYI 114 ŞUBAT 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 114 ŞUBAT 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 114 ŞUBAT 2012 ISSN 1304-8155 Yatırım Araçlarının Karşılaştırmalı Getirileri (sayfa 6) Yatırım Yapılabilir Ülke Notunun Sermaye Piyasalarına Etkisi (sayfa 11) TSPAKB TSPAKB

Detaylı

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Bankalar mevduat kabul eden en büyük finansal kurumlardır. Geleneksel anlamda ticari bankalar işletmelere çalışma sermayesi sağlamak amacıyla ticari ve bireysel

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ

RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ EYLÜL 2004 YAYIN NO: 228 TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ Türkiye Bankalar Birliği Basel

Detaylı

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU)

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) 1 SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) DOÇ. DR. İSMAİL MAZGİT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2 FİNANSAL SİSTEM VE SERMAYE PİYASASI 3 Genel olarak bir ekonomik sistem,

Detaylı

Kredi Kartı Kullanımı ile Kullanılabilir Gelirin Tüketim Üzerindeki Etkisi ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Ampirik Çalışma

Kredi Kartı Kullanımı ile Kullanılabilir Gelirin Tüketim Üzerindeki Etkisi ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Ampirik Çalışma Yrd. Doç. Dr. Fatma Ulucan Özkul Öğr. Gör. Gülçin Tapşın Kredi Kartı Kullanımı ile Kullanılabilir Gelirin Tüketim Üzerindeki Etkisi ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Ampirik Çalışma Yrd. Doç. Dr. Fatma

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g K a s ı m 2 0 1 0 TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL,

Detaylı

GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155 Özel Emeklilik Sistemleri (sayfa 6) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi E. Nevzat Öztangut Başkan Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan Genel

Detaylı