T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler Haziran 2015 Yayımlandığı Tarih 30 Haziran 2015 Sayı ĠÇĠNDEKĠLER - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2013/9673, BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 16 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2012/1071, BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 16 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2013/2593, BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 16 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2013/8396, BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 16 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2014/4379, BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 16 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2014/7223, BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 16 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2014/13694, BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 16 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli 2013/1755, BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 17 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2013/8593, BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 17 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli 2014/9295, BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 17 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2014/10800, BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 17 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli 2014/19397, BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 17 Haziran ) - Adalet Bakanlığından Münhal Noterlik Ġlanları (R.G. 17 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2013/1426 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 18 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2013/1852 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 18 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2013/2394 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 18 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2013/7455 BaĢvuru Numaralı

2 Kararı (R.G. 18 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2014/5909 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 18 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve E: 2014/61, K: 2014/166 Sayılı Kararı (R.G. 19 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve E: 2015/17, K: 2015/20 Sayılı Kararı (R.G. 19 Haziran ) - Adalet Bakanlığından ÇeĢitli ilanlar (R.G. 19 Haziran ) - Kamu Denetçiliği Uzmanlığı Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 20 Haziran ) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 453) (R.G. 20 Haziran ) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454) (R.G. 20 Haziran ) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 455) (R.G. 20 Haziran ) - Hâkim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına ĠliĢkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ilke Kararı (No.388/1) (R.G. 20 Haziran ) - Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların ÇalıĢmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına ĠliĢkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ilke Kararı (R.G. 20 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2013/1047 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 20 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2013/1315 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 20 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2013/1449 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 20 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2013/5619 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 20 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2013/8756 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 20 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2013/13205 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 20 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2013/13367 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 20 Haziran ) - Adalet Bakanlığından ÇeĢitli Ġlanlar (R.G. 22 Haziran ) Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararda DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Karar (R.G. 23 Haziran ) - DanıĢtay Yedinci Dairesine Ait Kararlar (R.G. 23 Haziran ) - Bazı Kamu Kurum ve KuruluĢlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında 7729 Sayılı Kararı (R.G. 24 Haziran ) - Asansör ĠĢletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği (R.G. 24 Haziran )

3 - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2013/65, K: 2014/93 Sayılı Kararı (R.G. 24 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2013/116, K: 2014/135 Sayılı Kararı (R.G. 24 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2014/89, K: 2015/3 Sayılı Kararı (R.G. 24 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2013/2339 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 25 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2013/3543 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 25 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2013/9047 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 25 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2014/3134 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 25 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2014/12906 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 25 Haziran ) - Adalet Bakanlığından Ġhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı (R.G. 25 Haziran ) - Mülki Ġdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve YerdeğiĢtirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/1) (R.G. 26 Haziran ) - Devlet Muhasebesi Standardı 23(DMS 23) Vergiler ve KarĢılıksız Diğer Gelirler (R.G. 26 Haziran ) - Devlet Muhasebesi Standardı 24 (DMS 24) Bütçe Bilgilerinin Mali Tablolarda Sunulması (R.G. 26 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve E: 2014/176, K: 2015/53 Sayılı Kararı (R.G. 26 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve E: 2014/194, K: 2015/55 Sayılı Kararı (R.G. 26 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve E: 2015/23, K: 2015/56 Sayılı Kararı (R.G. 26 Haziran ) - Sağlıkta Kalitenin GeliĢtirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik (R.G. 27 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2012/775 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 27 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2013/1993 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 27 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2013/2225 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 27 Haziran ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2013/8635 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 27 Haziran ) - DanıĢtay 5. Dairesine Ait Karar (R.G. 27 Haziran ) - ĠĢyerlerinde ĠĢveren veya ĠĢveren Vekili Tarafından Yürütülecek ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine ĠliĢkin Yönetmelik (R.G. 29 Haziran ) - 13/06/2006 Tarihli ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (ı) Bendinde Yer Alan Oran FarklılaĢtırılması Hakkında Karar (R.G. 30 Haziran ) - Adalet Ait Atama Kararları

4 (R.G. 30 Haziran ) Haziran Ayında YaĢ Haddinden ve Ġsteği Üzerine Emekliye Ayrılan Hâkim ve Savcıları Belirtir Liste (30 Haziran 2015 ) ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2013/9673, BaĢvuru Numaralı Kararı, 16 Haziran 2015 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır. [R.G. 16 Haziran ] Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2012/1071, BaĢvuru Numaralı Kararı, 16 Haziran 2015 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır. [R.G. 16 Haziran ]

5 Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2013/2593, BaĢvuru Numaralı Kararı, 16 Haziran 2015 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır. [R.G. 16 Haziran ] Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2013/8396, BaĢvuru Numaralı Kararı, 16 Haziran 2015 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır. [R.G. 16 Haziran ] Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2014/4379, BaĢvuru Numaralı Kararı

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 [R.G. 16 Haziran ] Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2014/7223, BaĢvuru Numaralı Kararı, 16 Haziran 2015 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır. [R.G. 16 Haziran ] Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2014/13694, BaĢvuru Numaralı Kararı, 16 Haziran 2015 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır. [R.G. 16 Haziran ] ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2013/1755, BaĢvuru Numaralı Kararı, 17 Haziran 2015 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır. [R.G. 17 Haziran ] Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2013/8593 BaĢvuru Numaralı Kararı, 17 Haziran 2015 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır. [R.G. 17 Haziran ] Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2014/9295, BaĢvuru Numaralı Kararı, 17 Haziran 2015 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır. [R.G. 17 Haziran ]

18 Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2014/10800 BaĢvuru Numaralı Kararı, 17 Haziran 2015 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır. [R.G. 17 Haziran ] Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2014/19397, BaĢvuru Numaralı Kararı

19

20

21

22

23

24 [R.G. 17 Haziran ] Adalet Bakanlığından: MÜNHAL NOTERLĠK 2014 yılı gayri safi geliri ,39.-TL. olan ikinci sınıf Edirne Birinci Noterliği tarihinde yaģ tahdidi nedeniyle boģalacaktır sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF VE ĠKĠNCĠ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına baģvurmaları gerekmektedir. Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiģ olan dilekçeler baģvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama iģleminde nazara alınmaz. Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur. 5335/1-1 MÜNHAL NOTERLĠKLER AĢağıda 2014 yılı gayri safı gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Antalya Dokuzuncu Noterliği tarihinde ve Beyoğlu Üçüncü Noterliği tarihinde yaģ tahdidi nedeniyle boģalacaktır sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına baģvurmaları gerekmektedir. Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiģ olan dilekçeler baģvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama iģleminde nazara alınmaz. Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur. SIRA NO NOTERLĠĞĠN ADI 2014 YILI GAYRĠSAFĠ GELĠRLERĠ 1- ANTALYA DOKUZUNCU 1, ,46.-TL. NOTERLĠĞĠ 2- BEYOĞLU ÜÇÜNCÜ NOTERLĠĞĠ 2, ,91.-TL. 5334/1-1 [R.G. 17 Haziran ] ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2013/1426 BaĢvuru Numaralı Kararı, 18 Haziran 2015 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.

25 [R.G. 18 Haziran ] Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2013/1852 BaĢvuru Numaralı Kararı, 18 Haziran 2015 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır. [R.G. 18 Haziran ] Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2013/2394 BaĢvuru Numaralı Kararı, 18 Haziran 2015 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır. [R.G. 18 Haziran ] Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2013/7455 BaĢvuru Numaralı Kararı, 18 Haziran 2015 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır. [R.G. 18 Haziran ] Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve 2014/5909 BaĢvuru Numaralı Kararı, 18 Haziran 2015 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır. [R.G. 18 Haziran ] ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve E: 2014/61, K: 2014/166 Sayılı Karar, 19 Haziran 2015 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır [R.G. 19 Haziran ]

26 Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve E: 2015/17, K: 2015/20 Sayılı Kararı, 19 Haziran 2015 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır [R.G. 19 Haziran ] Adalet Bakanlığından: GaziosmanpaĢa 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/323 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaģıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iģlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 5404/1-1 Bakırköy 16. ĠĢ Mahkemesinin 2014/11 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaģıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iģlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 5405/1-1 Ġstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/136 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaģıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iģlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 5406/1-1 [R.G. 19 Haziran ] YÖNETMELĠK Kamu Denetçiliği Kurumundan: KAMU DENETÇĠLĠĞĠ UZMANLIĞI YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 28/3/2013 tarihli ve Mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kamu Denetçiliği Uzmanlığı Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan iki yılı geçmemek ibaresi altı aylık süreyi aģmamak Ģeklinde değiģtirilmiģtir. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu BaĢdenetçisi yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

27 Tarihi Sayısı 28/3/ (Mükerrer) [R.G. 20 Haziran ] TEBLĠĞLER Maliye Bakanlığından: VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 453) 1. GiriĢ ve Yetki Günümüzde gittikçe artan ve karmaģıklaģan mükellef ve mükellefiyete iliģkin faaliyetlerin etkin ve hızlı Ģekilde kavranması ve kayıt altına alınması tüm vergi idareleri açısından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle yoklama faaliyetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması için geliģen bilgi ve iletiģim teknolojilerinin kullanılması, bu faaliyetlerin dinamik ve organize bir yapıda yürütülmesi ve geliģen teknolojiye uygun yeni usul ve esaslarının belirlenmesi zorunluluk haline gelmiģtir. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 127 nci maddesinde mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddî olayları, kayıtları ve mevzuları araģtırmak ve tespit etmek olarak tanımlanan yoklama faaliyetlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi ve sonuçlarının etkin bir Ģekilde izlenebilmesi amacıyla 27/3/2015 tarihli ve 6637 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile Vergi Usul Kanununa aģağıda hükümlerine yer verilen 132/A maddesi eklenmiģtir. Vergi Usul Kanunu Madde 132/A- Yoklama neticeleri, yoklama yerinde bu Kanunun 131 inci maddesinde yer alan yoklama fiģi ile aynı mahiyette olan, elektronik ortamda tanzim olunan "yoklama fiģi" ile de kayıt altına alınabilir. Bu fiģ, nezdinde yoklama yapılan veya yetkilisi tarafından elektronik imza araçlarıyla imzalanır. Yoklama fiģinin elektronik imza araçlarıyla imzalanmaması durumunda yoklama fiģini temsil eden ve yoklama fiģ muhteviyatının değiģtirilemeyeceğini güvence altına alan benzersiz bir kodun üzerine yazıldığı bir form imzalanır. Maliye Bakanlığı elektronik ortamda kayıt altına alınan yoklama fiģleri ile birinci fıkrada belirtilen formların Ģekil ve muhteviyatını tespit etmeye, bunların Ģifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle imzalanması usul ve esaslarını belirlemeye, bunları internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletiģim araç ve ortamında ilgili kiģilere göndermeye ve elektronik ortamda yürütülecek yoklama faaliyetlerine iliģkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. Söz konusu hükümlerin Maliye Bakanlığına tanıdığı yetkilere istinaden, elektronik yoklamaya iliģkin belirlenen usul ve esaslar aģağıda açıklanmaktadır. 2. Tanımlar ve Kısaltmalar Bu Tebliğde geçen; BaĢkanlık: Gelir Ġdaresi BaĢkanlığını, Benzersiz Kod: Elektronik ortamda düzenlenen e-yoklama fiģinin değiģtirilemeyeceğini güvence altına alan ve sadece düzenlenen fiģe ait tekil numarayı, E-Yoklama FiĢi: Elektronik ortamda yapılan yoklama faaliyetleri sonucunda düzenlenen fiģi, E-Yoklama Ġmza Formu: Seri-sıra numarası ihtiva eden, e-yoklama fiģini temsil eden, benzersiz kodun üzerine yazıldığı formu,

28 Elektronik Ġmza Araçları: E-yoklama fiģinin nezdinde yoklama yapılan veya yetkilisi tarafından elektronik ortamda imzalanmasını sağlayan nitelikli elektronik sertifika veya mali mührü, Elektronik Yoklama Sistemi: Yoklama faaliyetlerine iliģkin süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesini, yoklama faaliyeti sonucunda kayıt altına alınan delil niteliğindeki verilerin (resim, video, koordinat vs. dahil) BaĢkanlık ve ilgilisine elektronik ortamda iletilmesini sağlayan sistemi, Mali Mühür: 5/3/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde BaĢkanlık için TÜBĠTAK-BĠLGEM KamuSM bünyesinde oluģturulan elektronik sertifika alt yapısını, Nitelikli Elektronik Sertifika: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik Ġmza Kanununun 9 uncu maddesinde tanımlanan elektronik imzayı, ifade eder. 3. Elektronik Yoklama Sistemi Elektronik Yoklama Sistemi ile yoklama talebinin oluģturulması, oluģturulan talebin yoklamaya yetkililere iletilmesi, yoklama fiģinin oluģturulması, kayıt altına alınması ve onaylanması ile yoklama fiģinin ilgilisine iletilmesi iģlemleri elektronik ortamda gerçekleģtirilecektir. Yoklama fiģlerinin elektronik ortamda oluģturularak kayıt altına alınması, bunların elektronik imza araçları ile onaylanması ya da formun ıslak olarak imzalanması, bu Ģekilde hazırlanacak olan bilgi ve belgelerin internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletiģim araç ve ortamında ilgili kiģilere gönderilmesi esas olmakla birlikte, yoklama faaliyetinin herhangi bir nedenle elektronik ortamda yürütülememesi halinde söz konusu iģlemler genel hükümler doğrultusunda yerine getirilecektir E-Yoklama FiĢi E-Yoklama FiĢinin OluĢturulması ve Ġmzalanarak Onaylanması E-yoklama fiģleri, yoklamaya yetkililer tarafından yoklama faaliyetinin amaç ve içeriğine göre belirlenmiģ iģ kuralları çerçevesinde, mobil cihazlar aracılığıyla elektronik ortamda oluģturulur. Yoklama sırasında tespit edilen hususlar, nezdinde yoklama yapılana veya yetkilisine mobil cihaz ekranında ön izleme yaptırılmak suretiyle okutulur ve doğruluğu noktasında karģılıklı olarak mutabık kalınması halinde; a. Nezdinde yoklama yapılanın elektronik imza aracı bulunması durumunda; nezdinde yoklama yapılan kiģi veya yetkilisi tarafından elektronik imza aracı kullanılarak e-yoklama fiģi imzalanır, b. Nezdinde yoklama yapılanın elektronik imza aracı bulunmaması durumunda; yoklamaya iliģkin özet bilgilerle benzersiz kodun üzerine yazıldığı e-yoklama imza formu, tarih yazılmak suretiyle yoklamaya yetkililer ve nezdinde yoklama yapılan kiģi veya yetkilisi ile birlikte karģılıklı olarak ıslak imza ile imzalanır. Yukarıda belirtildiği Ģekilde nezdinde yoklama yapılan veya yetkilisi tarafından imzalanan e- yoklama fiģi yoklamaya yetkililer tarafından elektronik ortamda onaylanarak imzalanma süreci tamamlanır E-Yoklama FiĢinin Ġmzalanmadan Onaylanması Elektronik ortamda yoklama fiģinin tanzimi sırasında, nezdinde yoklama yapılan veya yetkilisi bulunmaz veya imzadan imtina ederlerse bu durum mobil cihaz üzerinde ve e- yoklama imza formunda kayıt altına alınır. Bu durumda yoklama fiģi yoklamaya yetkili memur tarafından baģka bir iģleme gerek kalmaksızın tek taraflı olarak onaylanır ve e- yoklama imza formunun bir örneği ilgilisine bırakılır Elektronik Yoklama FiĢlerinin Ġletilmesi

29 E-yoklama fiģi, internet vergi dairesi üzerinde yer alan Elektronik Yoklama Görüntüleme menüsünden görüntülenebilir ve çıktısı alınabilir. Aynı Ģekilde bağlı bulunulan vergi dairesi/mal müdürlüğüne mükellef ya da yetkilisi tarafından baģvurulması halinde kağıt ortamında bir örneği verilir. Elektronik ortamda yoklama fiģinin tanzimi sırasında nezdinde yoklama yapılana veya yetkilisine ulaģılamazsa, e-yoklama fiģinin çıktısı alınarak mükellefin bilinen adresine 7 gün içerisinde gönderilir. 4. Yoklama Faaliyetinin Elektronik Ortamda Yapılamaması Yoklama faaliyetinin teknik imkansızlık ya da yapılacak iģin niteliği gereği elektronik ortamda yapılamaması halinde, yoklama fiģi kağıt ortamında üç örnek olarak düzenlenir ve nezdinde yoklama yapılana veya yetkilisine imzalatılır. Nezdinde yoklama yapılan veya yetkilisi bulunmaz veya imzadan imtina ederse durum fiģe yazılır. Yoklama fiģlerinin birinci örneği nezdinde yoklama yapılana veya yetkilisine bırakılır. Bunlar bulunmazsa ilgilisine 7 gün içerisinde gönderilir. 5. Uygulamanın BaĢlama Zamanı Elektronik Yoklama Sisteminin uygulanmasına 1/9/2015 tarihinde baģlanılacaktır. Tebliğ olunur. [R.G. 20 Haziran ] Maliye Bakanlığından: VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 454) 1. GiriĢ 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 ile mükerrer 242 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden 14/12/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak elektronik defter tutma ve elektronik fatura (efatura) uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamının geniģletilmesi ve ihracat iģlemlerinde e-fatura uygulamasına iliģkin usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluģturmaktadır. 2. Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak aģağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiģtir. a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satıģ hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler. b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir. c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inģa ve ithal eden mükellefler. (a) bendindeki Ģartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine iliģkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin baģından itibaren, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım

30 tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin baģından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin baģından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-fatura uygulamasına geçebileceklerdir. Örnek 1: (A) A.ġ hesap dönemi sonu itibarıyla 10 Milyon TL brüt satıģ hasılatını aģmıģtır. Bu durumda (A) A.ġ. nin 31/12/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli baģvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2017 tarihinden itibaren elektronik defter tutmak ve e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır. Örnek 2: 1/7/XXXX-30/6/XXXX özel hesap dönemine tabi (B) Ltd. ġti. 30/6/2016 hesap dönemi sonu itibarıyla 10 Milyon TL brüt satıģ hasılatına ulaģmıģ bulunmaktadır. Bu durumda (B) Ltd. ġti. nin, 30/6/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli baģvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak, kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi (31/10/2016) izleyen özel hesap döneminin baģlangıcı olan 1/7/2017 tarihinden itibaren elektronik defter tutmak ve e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır. Örnek 3: (C) A.ġ. ÖTV I sayılı listedeki mallara iliģkin teslim faaliyetinde bulunması sebebiyle EPDK dan 5/5/2012 tarihinde lisans almıģtır. Buna göre, bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan (C) A.ġ. nin 31/12/2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli baģvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2016 tarihinden itibaren elektronik defter tutmak ve e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır. Örnek 4: (E) A.ġ. ticari faaliyeti ile ilgili olarak 5/5/2016 tarihinde bağlı bulunduğu vergi dairesine baģvurarak Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listeden dolayı mükellefiyet tesis ettirmiģtir. Buna göre, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra ÖTV III sayılı listedeki mallar nedeniyle mükellefiyet tesis ettiren (E) A.ġ. nin, e-fatura ve e-defter uygulamasına geçmek için 31/12/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli baģvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2017 tarihinden itibaren elektronik defter tutmak ve e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır. Örnek 5: (F) A.ġ. ticari faaliyeti ile ilgili olarak 5/10/2015 tarihinde bağlı bulunduğu vergi dairesine baģvurarak Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listeden dolayı mükellefiyet tesis ettirmiģtir. Bu durumda, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra ÖTV III sayılı listedeki mallar nedeniyle mükellefiyet tesis ettiren (F) A.ġ., mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap döneminin baģlangıcı olan 1/1/2016 tarihi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması nedeni ile 31/12/2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli baģvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2016 tarihinden itibaren elektronik defter tutup ve e-fatura uygulamasına geçebileceği gibi; söz konusu uygulamalara 31/12/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli baģvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2017 tarihinden itibaren de geçebilecektir. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluģlar ile iktisadi kamu kuruluģlarının bu Tebliğ kapsamında elektronik fatura uygulamasına geçme ve elektronik defter tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu Tebliğ kapsamında elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler; tam bölünme, birleģme (devralma Ģeklinde birleģme ve yeni kuruluģ Ģeklinde birleģme) veya tür (nev i) değiģikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleģilen tüzel kiģi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev i) değiģikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kiģi mükellefler de e-fatura uygulamasına geçmek ve elektronik defter tutmak zorundadır. Bu durumda uygulamalara geçme süresi hiçbir koģulda iģlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın baģından itibaren 3 ayı geçemez. 3. Ġhracat ĠĢlemlerinde e-fatura Uygulaması

31 e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eģya ihracı (Türkiye de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satıģlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 1/1/2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir. Söz konusu faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine iliģkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri adresinde yayımlanan e-fatura Uygulaması Gümrük ĠĢlemleri Kılavuzu nda ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Tebliğ olunur. [R.G. 20 Haziran ] Maliye Bakanlığından: VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 455) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleģen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiģ bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir. Ayrıca, kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruģturmalarla ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilir. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuģ mesleki kuruluģlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kiģi ve kurumlar da bu maddede yazılı yasaklara uymak zorundadırlar. Maliye Bakanlığı bilgilerin açıklanmasıyla ilgili usulleri belirlemeye yetkilidir. hükmüne yer verilmiģtir. Bu hüküm uyarınca, ikmalen, re sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleģen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiģ vergi ve cezaların açıklanmasına iliģkin usuller 27/1/2001 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilmiģtir. Anılan maddenin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden; yılında yapılacak açıklamaların, Türkiye genelindeki vergi dairelerinde (vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle) 15 Temmuz 2015 ila 14 Ağustos 2015 tarihleri arasında, 01 Eylül 2015 tarihinden itibaren de Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı nın internet sitesinde yapılması, - Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleģen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınması, - Yapılacak açıklamada, 31/12/2014 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30/6/2015 tarihi itibarıyla ödenmemiģ bulunan ve nev i itibarıyla 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 1/6/ /5/2015 tarihleri arasında kesinleģen tarhiyatların dikkate alınması, - Açıklanacak bilgiler, açıklamanın yapılacağı yer ve diğer hususlarda 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen esaslara uyulması, ancak sözü edilen tebliğin Ġnternet Ortamında Açıklama baģlıklı III/B bölümündeki açıklamalar uyarınca Vergi Dairesi BaĢkanlıkları ve Defterdarlıklar tarafından 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin; (I-A) ve (I-B) Bölümlerine göre hazırlanan listelerin birer örneğinin (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, Tahsilât ve Ġhtilaflı ĠĢler Daire BaĢkanlığı II, Tahsilât Takip ve

32 Koordinasyon Müdürlüğü, Yeni Ziraat Mah. Etlik Cad. No: DıĢkapı/ANKARA) adresine gönderilmesi, - Açıklama kapsamına, a) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun Geçici 3 üncü maddesi ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun Geçici 5 inci maddesi uyarınca Hazine MüsteĢarlığı Belediye UzlaĢma Komisyonu BaĢkanlığına yaptıkları takas ve mahsuba iliģkin baģvuruları kabul edilen, büyükģehir belediyeleri/belediyeler ve bunlara bağlı kuruluģlar ile sermayesinin %50'sinden fazlası büyükģehir belediyelerine/belediyelere ait Ģirketlerin vadesi 31/12/2004 tarihi ve öncesine rastlayan, b) 5216 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü maddesi kapsamında daha önce uzlaģmaya girmemiģ olan büyükģehir belediyeleri ve bağlı idareleri ile üyeleri belediyelerden oluģan mahalli idare birliklerinden Hazine MüsteĢarlığına borçlu olan ve 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun 167 nci maddesine istinaden baģvuruda bulunmuģ olanlara ait vadesi 31/12/2004 tarihi ve öncesine rastlayan, c) 16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 6 ncı maddesi ile 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 2 nci maddesine göre taksitlendirilen, ç) 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılan, d) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı ĠĢ Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 73 üncü maddesi ile Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan, alacakların alınmaması, uygun görülmüģtür. Tebliğ olunur. [R.G. 20 Haziran ] ĠLKE KARARLARI Hâkim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına ĠliĢkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ilke Kararı (No.388/1)

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 [R.G. 20 Haziran ] Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların ÇalıĢmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına ĠliĢkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ilke Kararı

45

46

47

48

49

50

51

52

53

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Haziran 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29392 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7389

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI AMAÇ ve KAPSAM 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması GENELGE 2013-27 1- Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 5510 sayılı

Detaylı

A. GÜL A. ġener M. A. ġahġn B. ATALAY DıĢiĢleri Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.

A. GÜL A. ġener M. A. ġahġn B. ATALAY DıĢiĢleri Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. 18 Ocak 2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazete Karar Sayısı : 2006/11545 Ekli TaĢınır Mal Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 21/11/2006 tarihli ve 19423 sayılı yazısı üzerine,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Eylül 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül 2014 69471265-305-8193

Detaylı

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESĠ Amaç Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iģ sağlığı

Detaylı

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel tüketim

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05 ġubat 2008/26778 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı

Detaylı

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu,

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu, A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

İÇ DENETİM MEVZUATI. Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey

İÇ DENETİM MEVZUATI. Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey İÇ DENETİM MEVZUATI Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey ĠBB Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı Yayınları No:2 Ġstanbul, Haziran 2010 ĠÇ DENETĠM MEVZUATI Birincil, Ġkincil ve Üçüncül Düzey Derleyen: Sabri ÇAKIROĞLU

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete:25.09. 2002 Tarih ve 24887 Sayı Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ASANSÖR YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taģınmasında kullanılan asansörler ve bunlara

Detaylı

Mahsup Rehberi. Muharrem ÇEVİK Kemal DOĞAN. www.ktbtbs.gov.tr Sayfa 1

Mahsup Rehberi. Muharrem ÇEVİK Kemal DOĞAN. www.ktbtbs.gov.tr Sayfa 1 Mahsup Rehberi Muharrem ÇEVİK Kemal DOĞAN 2014 www.ktbtbs.gov.tr Sayfa 1 Rehber hazırlanırken 09.05.2014 tarih itibariyle yürürlükte olan mevzuattan yararlanılmıştır. Mevzuatta ve Uygulamalarda oluşacak

Detaylı

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır.

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır. www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Anonim şirketlerin genel kurul

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini

Detaylı

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 4729 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 5 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 5 AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR... 5 Amaç... 5 Kapsam... 5 Tanımlar... 5 ĠKĠNCĠ BÖLÜM... 6 KAMU MALĠYESĠ... 6 Kamu maliyesi... 6 Kamu maliyesinin

Detaylı

ebülten ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI

ebülten ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ETKİNLİKLER... 1 DUYURULAR.. 11 İHALELER.... 12 FUARLAR... 13 DIŞ TİCARET TALEPLERİ. 14 İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ. MEVZUAT... 15 Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası nın Haziran ayı olağan Meclis toplantısı 24

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 24 Kasım 04 Aralık 2010 Yayımlandığı Tarih 05 Aralık 2010 Sayı 464 İÇİNDEKİLER

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Aralık 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29209 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6999 16

Detaylı

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı AnlaĢması Ġmzalanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı AnlaĢması Ġmzalanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı AnlaĢması Ġmzalanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI... 1

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI... 1 - i - Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı.. x BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI...

Detaylı

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 09/03/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24690 BĠRĠNCĠ KISIM

Detaylı

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ 5 Ağustos 2011 Onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunun ön incelemesi için Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine yapılacak başvuruya ilişkin temel bilgiler,

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠGORTASI 343FBS051 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı