Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş GENEL MUHASEBE ("Banka" olarak anılacaktır), diğer taraftan ("Borçlu" olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı hükümler uyarınca Sabit Faizli Konut Finansmanı (Mortgage) Kredisi açılması için anlaşmaya varılmıştır. Kullandırım Koşulları Kredi Tutarı Kredinin Para Birimi Faiz Oranı Aylık % Yıllık % Taksit Sayısı (Aylık) B.S.M.V Oranı* % K.K.D.F Oranı* % Toplam Faiz Tutarı Toplam Vergi ve Fon Tutarı Toplam Geri Ödeme Tutarı Yıllık Maliyet Oranı % Yıllık Temerrüt Faizi Oranı % * B.S.M.V (Bankacılık Sigorta ve Muamele Vergisi) ve K.K.D.F. (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu), 5582 Sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve ilgili yasal düzenlemeler gereği konut finansmanı (mortgage) kredisinin yasal vergi ve fon kesintilerine tabi olması durumunda kredinin faiz tutarı üzerinden belirtilen oranlarda hesaplanarak tahsil edilir. 1. Konu ve Kapsam İşbu sözleşme, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 38/A maddesinde düzenlenen konut finansmanı tanımına göre; konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması, sahip oldukları konutların teminat olarak alınması şartı ile tüketicilere kredi kullandırılması ve bu kapsamdaki kredilerin yeniden finansmanı amacıyla tüketicilere kullandırılan kredileri kapsamaktadır. Kredi, işbu sözleşmede yazılı koşullara göre tesis ve tescil edilecek ipotek karşılığında, hazır veya inşa halindeki konutlar veya mevcut konutta yapılacak projeye ve izne bağlanmış tadilatta kullanılmak üzere açılacaktır. Kredinin tamamının veya bir kısmının konut alımı dışında başka bir amaçla kullanıldığının veya kredinin tamamının veya bir kısmının mesleki ya da ticari amaçla kullanıldığının Banka tarafından tespit edilmesi durumunda Borçlu, işbu kredi işlemi nedeni ile doğabilecek olan her türlü faiz, vergi fon ve buna benzer

2 mükellefiyetleri gecikme faizi ve cezaları ile birlikte Banka ya ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 2. Kredinin Kullandırılmasında Banka'nın Yetkileri Banka; krediyi tamamen veya kısmen kullandırıp kullandırmama, kullandırma şartlarını tesbit, krediyi durdurma, kredi limitlerini azaltma yetkisine kayıtsız şartsız sahiptir. Ayrıca, işbu kredi sözleşmesi imzalanmış, istenilen teminatlar verilmiş olsa dahi, Banka krediyi kullandırmayabilir. Banka, limiti aşan miktarda kredi kullandırdığı taktirde, Borçlu, limiti aşan kısım için de bu sözleşme hükümlerinin uygulanacağını kabul eder. Banka uygun gördüğü taktirde kredinin tamamını veya bir kısmını, bu sözleşme hükümleri dairesinde, bu kredinin açılmış olduğu şubeden başka bir veya birden ziyade şubesine nakledebilir. Borçlu, kredinin veya riskin nakli halinde, verilmiş ve verilecek teminatların, aynı şartlarla diğer şubeler için de geçerli olacağını kabul eder. Banka bu krediyi Borçlu adına açılacak mevduat hesabına virman yaparak veya borçlu hesaptan yahut bloke bir hesaptan ödemek sureti ile kullandırabileceği gibi Borçlu nun konut alımında, konutu satan kişi ya da ticari işletme namına açılacak hesaba ödeme, virman yapma sureti ile ya da satıcı kişi veya ticari işletme namına bloke çek düzenleyip bu çekleri doğrudan ilgili kişi veya ticari işletmeye ya da ticari işletmeye iletilmek üzere Borçlu ya teslim ederek kullandırabilir. Borçlu, konut alımının gerçekleşmemesi sebebi ile veya herhangi bir nedenle bloke çekleri kullanmaktan vazgeçtiği takdirde bu çekleri Banka'ya iade etmeyi taahüt eder. Banka nın masrafı Borçlu tarafından karşılanmak üzere teminat olarak verilecek konut üzerinde ekspertiz yaptırması sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanması durumunda, Banka nın tek taraflı olarak krediyi kullandırmama kararı alma hakkı saklıdır. 3. Kredinin Vekil veya Temsilci Tarafından Kullanılması İmza örnekleri ve yetki belgeleri verilmek suretiyle tasarrufa yetkili oldukları Borçlu tarafından bildirilen kimseler veya Borçlu nun vekilleri, Banka'ya karşı, kredi üzerinde tasarrufta ve diğer bankacılık işlemlerinde yetkili sayılacaklardır. Borçlu tarafından yazılı olarak ve yasal belgeleri ile birlikte bu kimselerin tasarruf yetkisinde yapılan değişiklikler ve vekâletin herhangi bir sebeple sona ermesi bildirilinceye kadar Banka'ya karşı hüküm ifade etmeyecektir. Keza yazılı bildirim olmadıkça, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde veya herhangi bir yayın organında yapılabilecek bir ilân Banka'yı bağlamayacaktır. Genel vekâletnamelerde, özel olarak bir yetki daraltımı yer almış olmadıkça, vekillerin Banka ile olan tüm ilişkilerinde Borçlu yu temsile yetkili oldukları kabul edilir. 4. Sabit Faizin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Borçlu ve varsa Kefil(ler), işbu sözleşmede belirtilen kredi borcuna, Banka tarafından yukarıda belirtilen oran/oranlarda sabit faiz uygulanacağını ve bu oran/oranlar üzerinden hesaplanacak kredi faiz tutarlarını Banka ya ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder Kredinin sabit faizli olması nedeniyle faiz oranı ve geri ödeme tutarları kredinin vadesi boyunca değişmeyecektir. İşbu Sözleşme ile kararlaştırılan faiz oranı ancak Banka ile Borçlu ve varsa Kefil(ler) arasındaki mutabakatla değiştirilebilecektir 5. Kredinin Geri Ödenmesi Borçlu ve Kefil(ler), işbu sözleşme gereği tahsis edilen krediyi, sözleşmenin ekindeki itfa planında bulunan vade ve meblağlarla, belirtilen taksitlerle ödemeyi, ödeme gününün resmi tatile veya haftasonu tatiline denk gelmesi halinde resmi tatili veya haftasonu tatilini takip eden ilk iş günü ödemeyi kabul ve taahhüt ederler. Borçlu ve Kefil(ler), Banka nın, resmi mercilerce vergi, resim ve fon oranlarında yapılacak olan değişikliklere göre hesaplama yaparak ödeme planındaki taksit tutarlarını mevzuat çerçevesinde değiştirebileceğini peşinen kabul etmiştir.

3 Borçlu ve Kefil(ler), işbu sözleşmeden doğan borçlarını itfa planında belirtilen taksit ödeme tarihlerinde ödemediği takdirde, temerrüt tarihinde uygulanan akti faiz oranına, bu oranın %30 fazlasının ilavesi ile bulunacak gecikme faizini de ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 6. Dövize Endeksli Kredi Borçlu nun talebi ve Banka nın da kabulü kaydıyla, bu kredi dövize endeksli kredi olarak kullandırım tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak TL olarak kullandırılabilir. Bu durumda yabancı para cinsinden ödeme tablosu yapılarak sözleşmeye eklenecektir. Dövize endeksli kredinin geri ödemeleri, ödeme tablosunda gösterilen tarih ve miktarlarda aynı yabancı para cinsinden veya ödeme gününde Bankanın o yabancı para için uyguladığı efektif satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığı olarak yapılacaktır. Borçlu, kredinin açılarak gerekli virmanların yapılması hususunda Banka yı şimdiden yetkili kılmaktadır. Borçlu, dövize endeksli kredinin para birimi üzerinden tesis edilen kat i ipoteğin, dövize endeksli kredinin geri ödemelerini de temin edeceğini kabul eder. Dövize endeksli kredide yıl içindeki kur riski Borçlu ya aittir. Borçlu, Banka'nın, döviz kredilerinde, Banka tarafından Türk Lirası üzerinden takip ve/veya dava açılması halinde, alacak miktarını muacceliyet tarihinde Banka'nın uygulayacağı efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak talep edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 7. Bir veya Birden Fazla Taksidin Vadesinden Önce Ödenmesi Borçlu tarafından bir veya birden fazla taksidin vadesinden önce ödenmesi durumunda, Banka, erken ödenen taksit tutarı içinde yer alan anapara tutarı üzerinden akti faiz oranı ile erken ödenen gün sayısı dikkate alınarak bulunacak faiz ve işbu faiz üzerinden hesaplanacak kamusal yükümlülükler toplamı ve komisyon tutarı kadar kredi borcundan indirim yapar. 8. Kredinin Tamamının Erken Ödenmesi Erken ödeme taksit tarihinde yapılıyorsa Banka; vadesi gelen taksit ödemesi, geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara borcu ve varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş faiz ve kamusal yükümlülükleri tahsil eder. Erken ödeme iki taksit tarihi arasında yapılıyorsa; ödeme planında yer alan en son ödenmiş taksit tarihiyle erken kapama işleminin gerçekleştiği tarih arasında anaparaya işleyen faiz tutarı, en son ödenmiş taksit tarihi itibariyla geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara borcu ve varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş faiz ve kamusal yükümlülükler tahsil edilir. Banka, sabit faizli konut kredilerinin geri ödemelerinin vadesinden önce yapılması durumunda Borçlu dan erken ödeme ücreti talep edebilir. Erken ödeme ücreti gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve Borçlu tarafından Banka ya ödenen tutarın %2 sini aşamaz. 9. Banka'nın Rehin ve Hapis Hakkı Borçlu, Banka daki her türlü hak ve alacakları üzerinde Banka'nın rehin ve hapis hakkı olduğunu kabul eder. Ayrıca, işbu sözleşme gereğince verilen veya verilecek olan her türlü teminatların, hak ve alacakların, mevduat hesapları, bloke hesapları, nakit, esham, tahviller ile emanet veya serbest depo suretiyle verilen emtia ve emtiayı temsil eden belgeler, konşimentolar, tahsile verilen çekler ve sair tüm kıymetli evrak üzerinde Banka nın herhangi bir ihbara gerek olmaksızın takas ve hapis hakkı ile borçlu cari hesaptan alacaklı cari hesaba da dahil olmak üzere her türlü virman yetkisi olduğunu, mevcut ve ileride doğabilecek Banka alacaklarına karşı teminat teşkil ettiğini ve bu sebeple de rehinli olduğunu Borçlu kabul eder.

4 10. Banka'nın Borçlu ya Verdiği Makbuzlar Banka'nın Borçlu ya vereceği makbuzlarda, alacaklarının aslı ile faiz, masraf, komisyon ve sair teferruatına ilişkin haklarının saklı tutulduğuna dair bir kayıt bulunmasa dahi, Borçlu, Banka'nın bu alacaklarını da tamamen ödemeyi ve bu kaydın konulmamasından dolayı Banka'ya karşı borçların sükut ettiği yolunda bir itiraz veya def'ide bulunmamayı kabul ve taahhüt eder. Borçlu nun elinde bulunan belgeler ile Banka kayıtları arasında farklılık olması halinde, Banka kayıtları esas olacaktır. Borçlu nun borcu, Banka kayıt ve defterine göre, asıl ve fer'ileriyle birlikte tamamen ödeninceye kadar devam eder. 11. Diğer Gider, Ücret ve Masraflar Borçlu ve Kefil(ler), krediye ilişkin olarak yapılan ekspertiz masrafı, istihbarat masrafı, kredi tutarı üzerinden hesaplanan kullandırım komisyonu masrafı, ödeme planında değişiklik yapılması halinde değişiklik masrafı, ipotek fek ücreti masrafı,ipotek tesisi aşamasındaki tüm masraflar, tapu harcı masrafı ve buna benzer giderler ile resmi mercilerce ileride konulabilecek ve değiştirilecek olan vergi ve fonları ve erken ödeme halinde erken ödeme ücretini Banka ya ödemekle yükümlü olduklarını peşinen kabul ederler. Borçlu ve Kefil(ler), verdikleri teminatların serbest bırakılması işlemleri nedeniyle oluşacak her türlü vergi, resim ve harçlarla bunların gider vergilerini, ayrıca ödenmeyen taksitler nedeniyle Banka nın kendilerine göndereceği ihbar ve ihtarnameler için yapacağı her türlü masraf ve giderleri Banka ya nakden ve defaten ödemekle yükümlü olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 12. Kefalet ve Kefil(ler)in Sorumluluğu İşbu sözleşmenin sonunda imzası bulunan kefil veya kefiller, Borçlu nun bu kredi sözleşmesi nedeniyle faiz, fon, vs dahil borçlandığı itfa planındaki toplam meblağın ödenmesini kefil olarak tekeffül ederler. Kefil(ler), bu kredi sözleşmesinin kefaletin niteliğine aykırı olmayan maddelerinin tamamı ile, temerrüt halinde temerrüt hükümlerinin kendileri için de aynen uygulanacağını beyan ve kabul ederler. Ayrıca Kefil(ler), Borçlar Kanunu'nun 493 ve 494. maddelerinde kendisine tanınmış olan kefaletten kurtulma imkanını veren haklardan feragat eder ve bu maddelere dayanarak Banka'ya karşı hiçbir istekte bulunamaz. Kefil(ler), Borçlar Kanunu'nun 502. maddesinde kendisine tanınan haktan vazgeçer ve Borçlu nun iflası, konkordato talebi veya mirasının her ne şekilde olursa olsun tasfiyesi halinde iflas masasına, konkordato komiserine, tasfiye memurlarına her türlü kaydı kendisi yaptırmayı taahhüt ve Banka'nın da bu konularda yetkili olmakla beraber bu yüzden hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder. Kefil(ler), İcra ve İflas Kanunu'nun 295. maddesindeki hakkından feragat eder ve Banka'nın, Borçlu için yapılan konkordatoya muvafakat etmesi halinde de kendisine herhangi bir ihbarda bulunulmasa dahi kefalet sorumluluğunun aynen devam edeceğini kabul eder. Banka, kefil olunan borçlar hakkında tam bir hareket serbestliğine sahip olup, kefil bu yüzden durumunun ağırlaştığını ileri sürerek Banka'ya karşı hiçbir iddia ve istekte bulunamaz. Banka'nın, Borçlu nun taahhütlerini bir veya birçok defa temdit etmesi, borcu taksitlendirmesi, borç için verilmiş olan teminatların tamamen veya kısmen Banka tarafından geri verilmesi, fek edilmesi, ibra edilmesi hallerinde de Kefil(ler) bunlara şimdiden muvafakat ettiğini ve kefaletin aynen devam edeceğini kabul eder. 13. Banka nın Kredi Hesabını Kesme Yetkisi, Muacceliyet Hakkı ve Temerrüt Faizi Banka, sözleşmeye aykırılık, mücbir sebeplerin varlığı gibi hallerde bu sözleşmeye dayanan krediyi Borçlu ya bildirimde bulunmak suretiyle kesebilir. Borçlu iş bu sözleşmeden doğan borçlarını sözleşmenin sonundaki ödeme planına uygun olarak vadesinde ödemediği, taksitlerden herhangi birini ödemede geciktiği takdirde mütemerrid olur ve borca temerrüt faizi uygulanır. Bu halde de Borçlu temerrüdün doğduğu tarihten

5 itibaren borcunu Banka ya ödeyeceği tarihe kadar geçecek günler için temerrüt faizi ve bu işlemler için yapılmış olan masrafları ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Borçlu nun kredi taksitlerinden herhangi birini tamamen ya da kısmen ödemede temerrüde düşmesi halinde Banka, temerrüt tarihinden itibaren 5 (Beş) iş günü içerisinde iadeli taahhütlü posta aracılığı ile Borçlu ya uyarıda bulunarak, gecikmiş taksiti faizleriyle birlikte ödenmesini bildirir. Banka, Borçlu nun birbirini izleyen en az iki kredi taksidini tamamen veya kısmen ödemede temerrüde düşmesi halinde ise noter aracılığı ile Borçlu ya muacceliyet uyarısında bulunarak, gecikmiş taksitlerin faizleriyle birlikte bir aylık süre içerisinde ödenmemesi halinde tüm kredi borcunun muaccel hale geleceğini ihtar eder. Borçlu, işbu ihtara rağmen belirlenen bir aylık süre içinde gecikmiş taksitlerini ödemezse Banka, kalan kredi borcunun tümünün ifasını Borçlu dan talep etme hakkına sahiptir. Borçlu nun vadesi gelmiş taksitleri için kısmi ödeme yapmak istemesi halinde, bu ödemenin kabulü Banka nın işbu maddede belirtilen haklarını kullanmasına engel teşkil etmeyecektir. Banka nın temerrüt halinin gerçekleşmesinen sonra kısmi ödemeyi kabul etmesinin borcun yenilenmesi veya ertelenmesi anlamına gelmeyeceğini, Banka nın kısmi ödemeyi kabul etmesinin sadece muaccel hale gelmiş alacağına mahsuben ödeme anlamına geleceğini, Banka nın muaccel hale gelen alacağı için yasal yollara müracaat hakkının saklı olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Borçlu ile Kefil(ler) işbu sözleşmeden doğan borçları gününde ödemedikleri takdirde, temerrüdün doğduğu tarihten ödeme tarihine kadar geçecek günler için, temerrüt tarihinde uygulanan akti faiz oranına, bu oranın % 30 fazlasının ilavesi suretiyle bulunacak oran üzerinden temerrüt faizi ödemeyi kabul ve taahhüt ederler. 14. Uygulanacak Hükümler Yukarıda limiti belirtilen kredi bu sözleşme hükümlerine bağlıdır. Bu sözleşmede hüküm bulunmaması halinde Banka yönetmelik ve diğer iç mevzuat hükümleri, yönetmeliklerde de hüküm bulunmaması halinde, banka işlemleri ile ilgili yasal mevzuattaki tamamlayıcı hükümler ve bankacılık teamülleri uygulanır. Kredinin kullandırılmaya başlamasından tamamen ödenip tasfiye edildiği tarihe kadar Borçlu, Banka nın muvaffakati olmadan bu sözleşmeden doğan haklarını, Banka'daki alacaklarını, kredi kullanarak satın aldığı malı başkalarına devir ve temlik edemeyeceği gibi borcunu da nakledemez. 15. Sigorta ile İlgili Hükümler Konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması isteğe bağlı olmakla birlikte Borçlu nun Banka ile mutabık kalarak konut ve hayat sigortası yaptırması durumunda Borçlu; krediye konu olan konutu Banka nın dain ve mürtehin olacak şekilde ve aşağıda yer alan prim ödeme koşulları ile sigorta ettireceğini, sigorta poliçelerinin kredinin tamamen kapatıldığı tarihe kadar yenileteceğini, yenilenen tüm sigorta poliçelerinde Banka nın dain ve mürtehin olarak gösterileceğini, Borçlu nun sigorta poliçelerini yeniletmemesi durumunda Banka nın tüm sigorta poliçelerini yenileterek prim ücretlerini Borçlu dan veya Borçlu adına re sen açılacak olan kredili mevduat hesaplarından tahsil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Konut sigortası; yangın, sel, deprem, su baskını, yer kayması ve terör gibi her türlü riski kapsayacak şekilde yaptırılacaktır. Banka, ipotek edilen konutun hasara uğraması durumunda sigorta şirketinden tahsil edilecek tazminat için kanunen ve usulen gerekli her türlü işlemi yapmayı kabul beyan ve taahhüt eder. Ancak, Borçlu teminatlarının Banka tarafından sigorta ettirilmesi mecburi olmayıp, sigorta ettirilmeme nedeni ile Banka ya karşı hiçbir sorumluluk yüklenemez. Kredi teminatlarının sigorta ettirilmemesi nedeniyle meydana gelecek zararlardan Borçlu sorumludur. Borçlu, hayat sigortası poliçesinde Banka nın dain ve mürtehin olarak gösterilmesi nedeniyle, sigorta süresi içinde Borçlu nun vefat etmesi halinde sigorta şirketi tarafından ödenecek tazminattan ödeme tarihindeki

6 Banka alacağının mahsubundan sonra kalacak olan meblağın kanuni mirasçılarına ödenmesini, tazminatın krediden kaynaklanan Banka borcunu karşılamaması durumunda bakiye alacağın kanuni mirasçılardan tahsil edilmesini kabul, beyan ve taahhüt eder. Borçlu, sigorta ettirilen konut ile ilgili olarak, sigorta şirketine karşı hasar ihbar vs. gibi yükümlülüklerini layıkı ile yerine getirecektir. Aksi takdirde doğacak her türlü zarardan Banka'ya karşı sorumlu olacaktır. 16. İpotek Teminatı TAŞINMAZIN BİLDİRİMİ Adresi İli İlçesi Bucağı Mahallesi Köyü/Sokağı Mevkii Niteliği Yüzölçümü Kadastro ve imar planına göre Kayıt No. Pafta no. Ada no. Parsel no. Tapu tarih ve numaraları Yevmiye no. Cilt no. Sayfa no. Sıra no.

7 Tapu tarihi (Kat mülkiyeti tesis edilmiş ise) Bağımsız bölümün payı Bağımsız bölümün kat no. Bağımsız bölümün no. Kat İrtifakı Kurulmuş Konutlar İçin İpotek Teminatı Borçlu; Banka ya borçlu bulunduğunu kabul ve ikrar ettiği anapara ve bu sözleşme gereğince anaparaya ilave edilerek hesaplanan faizlerden oluşan, sözleşmenin sonundaki ödeme tablosunda belirtilen taksitler ile yine bu sözleşme gereğince her türlü gider ve ödemeleri ve sözleşmenin bütün hükümlerinin yerine getirilmesini ve bu sözleşme dışında her ne sebeple olursa olsun Banka ya karşı her türlü borç, taahhüt ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen, aşağıda yazılı bulunan taşınmazı tümü itibarı ile yani, istisnai veya ihtiyari herhangi bir kayıtla bağlı olmaksızın, gerek bu sözleşmede gerekse de tapu sicilinde ayrıca beyan edilmiş olsun veya olmasın halen mevcut ve gelecekte ilave olunacak inşaat, tesisat ve her türlü mütemmim cüzler ve teferruat ile birlikte BURGAN BANK A.Ş. lehine için 1.derecede fekki Banka tarafından bildirilinceye kadar sabit faizle kat i ipotek tesis ettiğini beyan ve kabul eder. 17. İpotek Teminatı ile İlgili Diğer Hükümler Banka, her ne sebeple ve şekilde olursa olsun alacağı bulunduğu sürece, Borçlu nun teminatların bir kısmının kendine geri verilmesi yolundaki isteklerini kabul edip etmemekte serbesttir. Borçlu, İcra ve İflas Kanunu veya kanunun yerine geçebilecek kanun hükümlerinin Banka nın ipotekli alacağının rehninin paraya çevrilmesi yolu ile kovuşturulmasını gerektirdiği hallerde, yargı giderleri ile vergi ücretlerini ve İcra Müdürleri nce talep edilecek tahsil harcı, ceza ve tevkif evleri harcı da dahil olmak üzere tüm masrafları Banka ya ödemeyi ve Banka ca ödenmesi halinde borcuna ilavesi sureti ile kendisinden tahsile Banka nın yetkili bulunduğunu kabul ve taahüt eder. 18. İpoteğin Paraya Çevrilmesi ve Taşınmazın Kıymet Takdirinin Yaptırılması Banka, Borçlu ya işbu sözleşmenin 13. maddesi uyarınca yaptığı muacceliyet uyarısına rağmen verilen sürede borcun ödenmemesi halinde ipotekli gayrimenkule, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 22. maddesinin 1. fıkrasının r bendi uyarınca yetki verilmiş kişi veya kurumların yanı sıra diğer uzman bilirkişiler marifetiyle de kıymet takdiri veya bilirkişi incelemesi yaptırmaya ve takdir edilen kıymete göre de gayrimenkulü satmaya yetkilidir. Yaptırılan kıymet takdiri satıştan en az 10 (on) işgünü önce Borçlu ya bildirilecektir. Gerek bu sözleşmedeki sürenin bitiminde veya bitmeden önce işbu sözleşmede yazılı sebeplerden dolayı borcun muacceliyet kesbetmesi halinde, Borçlu borcunu teferruatları ile birlikte Banka ya derhal ve

8 tamamen ödemez ise ve gerekse bu sözleşme veya bu sözleşme dışında herhangi bir nedenle doğmuş olursa olsun her türlü borç, taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmez ise, Banka ipotekli taşınmazı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca sattırarak alacağını tamamen tahsile yetkilidir. Borçlu ve Kefil(ler) ipotekli gayrimenkulün satışından elde edilen bedeli aşan borcundan dolayı Banka ya karşı sorumludur. 19. Taşınmazın Kamulaştırılması Borçlu, taşınmazın kamulaştırılması halinde kamulaştırma bedelinin aynen ipotekli taşınmaz yerine geçerli olmasını ve ilgili olduğu kamu kuruluşundan Banka ca tahsilini, bedel arttırması yoluna gidildiği takdirde artan bedel de dahil olmak üzere borçlarından mahsup edilmesini kabul ve taahhüt eder. 20. Konut Satıcısı ile Alıcı (Borçlu) İhtilafları Borçlu, Banka dan kullandığı konut finansmanı (mortgage) kredisi ile satın aldığı gayrimenkulü mesken amaçlı kullanacağını, başka amaçla kullanıldığının Banka tarafından tespit edilmesi halinde konut finansmanı kredisi sebebiyle uygulanan tüm muafiyet ve istisnaların ortadan kalkacağını ve bunlara dair tüm ceza ve temerrüt faizleri ile birlikte derhal ödeyeceğini, Banka nın bu krediyi belirli bir marka taşınmaz için ya da satıcı veya sağlayıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile vermediği hallerde ve Borçlu nun istediği konutu seçmekte serbest olduğu hallerde, satıcı ile arasında çıkacak uyuşmazlıklarla malın ayıplı olması vb. hususlarda ortaya çıkacak uyuşmazlıklardan Banka nın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını ve bunun gibi hususların borcun ödenmesi bakımından hiçbir etkisi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Banka nın belirli marka bir mal veya hizmetin satın alınması ya da belirli bir satıcı veya sağlayıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile tahsis ettiği krediler ise bağlı kredilerdir. Bu tür kredilerde, Banka, ayıplı mal ve tüketicinin seçimlik haklarından dolayı teslim tarihinden itibaren bir yıl süreyle, konutun hiç ya da zamanında teslim edilmemesinden dolayı satıcı ile birlikte Borçlu ya karşı kullandırılan kredi miktarı kadar müteselsilen sorumludur. Bu sorumluluk; kredinin ipotek finansmanı kuruluşlarına, konut finansmanı fonlarına veya ipotek teminatlı menkul kıymet teminat havuzlarına devrolunması halinde dahi devam eder. Bu sözleşme ile kullandırılan kredi, başka bir finans kuruluşundan kullanılan bir kredinin yeniden finansmanı için kullandırılan kredilerden, diğer bir deyişle devir kredilerden ise Banka nın, ayıplı mal ve tüketicinin seçimlik haklarından dolayı teslim tarihinden itibaren bir yıl süreyle, konutun hiç ya da zamanında teslim edilmemesinden dolayı satıcı ile birlikte Borçlu ya karşı kullandırılan kredi miktarı kadar müteselsilen sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu tür kredilerde ayıplı mala ilişkin sorumluluk 5582 Sayılı Kanun gereğince krediyi devreden finans kuruluşuna aittir. Alınacak konutun kredinin teminatı olarak Banka ya ipotek edilmesi ve Banka nın, konutun değerinin belli oranında kredi vermesi ve krediyi ipoteğin tapuda tescilinden sonra kullandırması, verilen konut finansmanı (mortgage) kredisinin bağlı kredi olduğunu göstermez. Banka nın belli bir konutu satın alma koşulu ile kredi vermesi uygulamada Banka ile inşaat firmaları arasında anlaşma olması halinde söz konusu olucaktır. Çünkü bağlı krediden bahsedilebilmesi için Banka nın satıcı ile anlaşma yapmış olması gerekmektedir. 21. Bankanın Bilgi Vermesi Borçlu, Banka nın gerekli gördüğü taktirde kendisiyle ilgili olarak üçüncü kişilerden bilgi almaya yetkili olduğunu, ayrıca Banka'nın da kendisine ait bilgileri Bankalar Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili

9 resmi makamlara, kişi veya kuruluşlara verebileceğini beyan ve kabul eder. 22. Dava ve İcra Masrafları ile Avukatlık Ücreti Banka, Borçlu aleyhine dava açmak ya da icra takibi yapmak zorunda kaldığı taktirde Borçlu, Banka'nın yapacağı her türlü masrafları ve ayrıca takip ve dava tutarları üzerinden asgari tarife üzerinden hesaplanacak avukatlık ücreti ile bunun gider vergisini ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 23. Delil Anlaşması Borçlu, işbu sözleşmeden ve sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta Banka nın defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının, elektronik posta, mikrofilm ve mikrofişlerinin kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve de bu maddenin H.U.M.K. nun 287. maddesi anlamında yazılı delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan eder. 24. Tebligat Adresi Borçlu nun ikametgah adresi aşağıda belirtilmiş olup bu adrese yapılacak her türlü bildirim ve tebliğler Borçlu ya yapılmış sayılacaktır. Borçlu, bu ikametgahını değiştirse bile yeni ikametgah adresini Banka ya noter vasıtasıyla bildirmediği taktirde ilk adresine yapılacak her türlü tebliğ ve bildirimler geçerli olacaktır. 25. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri Bu sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıklarda, Türk kanunlarının ve Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ederler. Bu kredi sözleşmesinin tüm hükümleri Banka ve Borçlu arasında müzakere edilmiş ve Borçlu tarafından eksiksiz olarak okunup herhangi bir çekincesi bulunmadığı üzere tamamen hür irade ve arzusuna bağlı olarak yukarıdaki maddelerin kabulüyle imza altına alınmıştır. İşbu sözleşme taraflar arasında alınmıştır. / /200 tarihinde imzalanmış olup, bir sureti Borçlu tarafından EK Sabit Faizli Konut Finansmanı (Mortgage) Kredisi ne Ait Ödeme Planı Adı-Soyadı (Ünvan) BORÇLU Adresi İmzası Adı-Soyadı (Ünvan) KEFİL(LER) Adresi

10 İmzası Adı-Soyadı (Ünvan) Adresi İmzası BURGAN BANK A.Ş. Şube kaşesi ve yetkili imzalar İPOTEK TESİS VE TESCİL İŞLEMİ Sözleşmede belirtilen krediyi/borcu teminen karşılığı kat'i ipoteğin; sözleşmenin ilgili maddelerinde yazılı şartlarla 1. derecede, fekki Banka ca bildirilinceye kadar (F.B.K) ve sabit faizli olarak aynı maddede kayıtlı taşınmaz üzerinde tesis ve tescil edilmesini talep ederim. Adı Soyadı BORÇLU İmzalar Ünvan / Yetkili İsim ALACAKLI BURGAN BANK İmzası T.C. Kanunlarının verdiği yetkiye dayanarak ipotek isteminde bulunan isimleri soyadları ve ünvanları yukarıda yazılı Alacaklı ile Borçlu nun medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olduklarını, hüviyetlerini ve imza sirkülerlerini ve yetki belgesini araştırmak sureti ile tespit ettim. Taşınmazın maliki/malikinin vekili, kredi/borç (ipotek) sözleşmesini huzurumda okudu. Münderecatına vasıf ve arzusuna uygun olduğunu, sözleşmedeki imzasının kendisine ait olduğunu beyan ederek ipotek tesis ve tescil isteminde bulundu. Ben bu isteği kabul ederek ipoteği tapu siciline / /200 tarih ve yevmiye no. ile tescil ettim. / /200 Tapu Sicil Müdürü

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1]

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1] BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... [1] Bir taraftan DenizBank A.Ş. [2] Şubesi ( Banka olarak anılacaktır), diğer taraftan [3] ( Müşteri olarak anılacaktır) ve... ile... [4] ( Kefiller olarak anılacaktır)

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... [1] Bu Konut Finansmanı (Mortgage) Sözleşmesi ( Sözleşme ) bir tarafta Büyükdere Caddesi No:106 34394 Esentepe/İstanbul adresinde bulunan İstanbul

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş. GENEL MUHASEBE Şubesi ( Banka olarak anılacaktır) diğer taraftan ( Müşteri olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı koşullarda ve

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun amacı, konut finansmanı kuruluşlarınca tüketicilere verilecek olan Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 189356 Mersis No: 0876004342000105 TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye/ İSTANBUL www.teb.com.tr

Detaylı

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun amacı, konut finansmanı kuruluşlarınca tüketicilere verilecek olan Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERECEK KURULUŞ : ICBC TURKEY BANK A.Ş. KREDİ TALEBİNDE BULUNAN : Müşterinin Adı Soyadı, Adresi ve Telefonu KREDİ TÜRÜ TEMİNAT GÖSTERİLEN) : KONUT KREDİSİ

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KAPSAM MADDE 1 KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (İpotek teminatlı) Bu Sözleşme, T.C. Merkez Bankası Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfının Çalışan Yararlananlara kendisinin, eşinin veya velayeti altındaki çocuklarının

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU. Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi

KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU. Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi tarihine kadar geçerlidir. I. KREDİ KULLANDIRIM KOŞULLARI Form No : Kredi Tutarı : Kullanılabilecek

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... [1] 1-TARAFLAR Bu Konut Finansmanı (Mortgage) Sözleşmesi ( Sözleşme ) bir tarafta, Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş Merkez Adresi : Büyükdere Cad.

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ 1. Bu kredi Müşterinin satın aldığı veya alacağı taşınmazın finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, Müşteri bu krediyi amacı dışında kullanamaz. TANIMLAR 2. Bu

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı / Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İpotekli İhtiyaç Kredisi Banka Sigorta

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Tanımlar İşbu Sözleşmede, Banka (Konut Finansmanı Kuruluşu) : Fibabanka A.Ş. yi; Borçlu: Banka tarafından talebi üzerine kendisine imzalayacağı konut finansmanı

Detaylı

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı)

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı) ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı/Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İhtiyaç Kredisi Banka Sigorta Muamele

Detaylı

sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. FRM.BİBÜGM.017. 0

sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. FRM.BİBÜGM.017. 0 BANKA: Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.. SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1 SABİT KÂR ORANLI KREDİ: Kredi kâr oranının ve geri ödeme tutarlarının kredinin vadesi boyunca değişmediği finansman türüdür. Bir ya

Detaylı

İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı / Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İpotek Teminatlı İhtiyaç Kredisi

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi,5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

TEKSTĠL BANKASI A.ġ. KONUT FĠNANSMANI SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠ FORMU - - - -

TEKSTĠL BANKASI A.ġ. KONUT FĠNANSMANI SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠ FORMU - - - - KREDĠ VERECEK KURULUġ : TEKSTĠL BANKASI A.ġ. TEKSTĠL BANKASI A.ġ. KONUT FĠNANSMANI SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠ FORMU KREDĠ TALEBĠNDE BULUNAN HESAP NO / KREDĠ TÜRÜ IBAN N TALEP OLUNAN KREDĠ TUTARI TALEP TARĠHĠ

Detaylı

Konut Finansmanı Kredisi Sözleşmesi

Konut Finansmanı Kredisi Sözleşmesi KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ fibabanka.com.tr 444 44488 88 88 Fibabanka Fibabanka A.Ş. A.Ş. Emirhan Esentepe Caddesi Mah. Barbaros Büyükdere Plaza Caddesi İş Merkezi No:129 No. 113 Dikilitaş Beşiktaş

Detaylı

AKBANK Türk Anonim Şirketi

AKBANK Türk Anonim Şirketi AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: SABİT FAİZLİ DÖVİZE ENDEKSLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1-Taraflar Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı ve Soyadı / Unvanı: Müşteri Numarası: Sözleşme İmza Tarihi: MADDE 1. TANIMLAR İşbu Sözleşmede; KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Banka (Konut Finansmanı

Detaylı

ÖRNEKTİR. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] Bu Bireysel Kredi Sözleşmesi (Sözleşme),

ÖRNEKTİR. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] Bu Bireysel Kredi Sözleşmesi (Sözleşme), BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] Bu Bireysel Kredi Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Büyükdere Cad. No: 141 34394 Esentepe / İstanbul Şube Adresi (TEBLİGAT

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine tüketici kredisi tahsis

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Bireysel Kredi Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Büyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe/İstanbul Şube Adresi

Detaylı

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır.

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır. HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC Bank A.Ş. yi; BORÇLU: BANKA tarafından kendisine İhtiyaç Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma yetkisine

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, ilgili kanun ve yönetmelik koşulları hakkında genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. uyarınca tüketiciye kredi Tüketici Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 1 TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası AŞ adına...... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta...(aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası : : : Kredi türü ihtiyaç ise; TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU (İhtiyaç Kredisi) Kredi türü taşıt ise; TÜKETİCİ KREDİSİ

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ 1. Bu kredi Müşteri nin satın aldığı veya alacağı taşınır/taşınmaz mal yahut yararlanacağı hizmetin finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, Müşteri bu krediyi

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil)

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takas Kredisi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 1-Giriş SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Gerçek Kişi Yatırım Amaçlı İşyeri Kredisi i İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 33. maddesi

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 1 KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası AŞ adına..... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta.... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan AKBANK T.A.Ş. ile diğer taraftan son sayfada ismi bulunan

Detaylı

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır.

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır. MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Akbank T.A.Ş. (Banka) Adresi Akbank Genel Müdürlüğü Sabancı Center 34330 4. Levent İstanbul

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1 Kredi Başvuru No:... 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 10/B maddesi uyarınca; sabit faizli konut finansmanına ilişkin işlemleri

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ - TEMEL SÖZLEŞME Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ - TEMEL SÖZLEŞME Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. MADDE 1 Bir taraftan Finansbank A.Ş. (aşağıda Banka diye anılacaktır) ile diğer taraftan borçlu... (aşağıda Müşteri diye anılacaktır)

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Sermayesi: 1,250,000,000 TL

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Sermayesi: 1,250,000,000 TL KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 - TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SABİT FAİZLİ ESNEK VE ALTERNATİF ÖDEME SEÇENEKLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SABİT FAİZLİ ESNEK VE ALTERNATİF ÖDEME SEÇENEKLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SABİT FAİZLİ ESNEK VE ALTERNATİF ÖDEME SEÇENEKLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Form, Müşteriye sabit faizli konut kredisi kullandırım koşulları ile krediye

Detaylı

Kredi Faiz Türü Kredi Tutarı : Kredi Vadesi (Ay) : Taksit Tutarı : Peşin Faiz Tutarı : Akdi Faiz Oranı (Aylık) % : Akdi Faiz Oranı (Yıllık) % :

Kredi Faiz Türü Kredi Tutarı : Kredi Vadesi (Ay) : Taksit Tutarı : Peşin Faiz Tutarı : Akdi Faiz Oranı (Aylık) % : Akdi Faiz Oranı (Yıllık) % : İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE KONUT FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU VE ÖRNEK ÖDEME PLANLARI

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE KONUT FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU VE ÖRNEK ÖDEME PLANLARI Müşteri No: İşbu Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Ev Değiştiren Mortgage Krediye İlişkin Bilgiler ve Ödeme Planı ile Konut Finansman Kredisi Sözleşmesi nin ayrılmaz

Detaylı

Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır.

Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. MADDE 1 Bir taraftan Finansbank A.Ş. (aşağıda Banka diye anılacaktır) ile diğer taraftan borçlu.. (aşağıda Müşteri diye anılacaktır)

Detaylı

ANINDA/MESAFELİ KREDİ SÖZLEŞMESİ. Kredinin Türü: Belirli süreli tüketici kredisi

ANINDA/MESAFELİ KREDİ SÖZLEŞMESİ. Kredinin Türü: Belirli süreli tüketici kredisi Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası Türkiye İş Bankası A.Ş. - Mersis No: 0481005859000909 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ 1 KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası A.Ş. adına... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz bir parçası

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Sirketi Sözleşme versiyon no: 03/2015-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1-Taraflar Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz bir parçası

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka

Detaylı

TEB KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ

TEB KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 189356 Mersis No: 0876004342000105 TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah.Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye/ İSTANBUL www.teb.com.tr 0850 200 0 666 Madde 1: Taraflar,

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 1 KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta ICBC Turkey Bank A.Ş. adına..... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta.... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası

Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi: Telefon Numarası:

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

Mortgage: 15 Püf Nokta

Mortgage: 15 Püf Nokta Mortgage: 15 Püf Nokta Mortgage yasasının çıkmasına kısa bir zaman kala, aklınıza gelebilecek bazı sorulara cevap olacak bir yazıyı da TEMPO DERGİSİ nden aktarmak istedik. 1) Değerlendirmeyi lisanslı eksperler

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1-Taraflar Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak olan Arap Türk Bankası A.Ş. ile diğer taraftan son sayfada isim ve imzaları bulunan

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ - TEMEL SÖZLEŞME. Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ - TEMEL SÖZLEŞME. Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. MADDE 1 Bir taraftan Finansbank A.Ş. (aşağıda Banka diye anılacaktır) ile diğer taraftan borçlu... (aşağıda Müşteri diye anılacaktır)

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ - TEMEL SÖZLEŞME. Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ - TEMEL SÖZLEŞME. Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. MADDE 1 Bir taraftan Finansbank A.Ş. (aşağıda Banka diye anılacaktır) ile diğer taraftan borçlu... (aşağıda Müşteri diye anılacaktır)

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 Bir taraftan Finansbank A.Ş. (aşağıda kısaca "Banka" diye anılacaktır) ile diğer taraftan borçlu "Sözleşmenin 20. maddesindeki tabloda BORÇLU adı altında yer almaktadır." ve kefil(ler) "Sözleşmenin

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1]

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No :... [1] Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı