KÜMELER TEST / Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?"

Transkript

1 KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar D) Dolaptaki bazý giysiler E) Mutsuz insanlar ) 7 9 ) 9 7 ) 7. þaðýdaki ifadelerden hangisi bir küme belirtmez? ) Türkiye deki araba markalarý ) Türkiye deki. lig Futbol takýmlarý ) Türkiye deki ilköðretim okullarý D) Türkiye deki sanat severler E) Türkiye deki aðaç türleri D) E) 7 7. Sýnýfýmýzda... öðrenciler. ifadesinin bir küme belirtmesi için... yerine aþaðýdakilerden hangisi yazýlabilir? 7. ={,,,} kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) fazla ders çalýþan ) az ders çalýþan ) mutlu olan D) gözlüklü ) ) ) E) sevilen D) E). ten küçük doðal sayýlarýn liste yöntemiyle gösterimi aþaðýdakilerden ) {,,,,} ) {0,,,,,} ) {0,,,,} D) {,,,} E) {0,,,}. KRTEZYEN kelimesindeki harflerin liste yöntemi ile gösterimi aþaðýdakilerden 8. c kümesinin liste biçiminde gösterimi aþaðýdakilerden a b ) {K,,R,T,E,Z,Y,E,N} ) {K,,R,T,E,Z,Y,N} ) {K,R,T,Z,Y,N} D) {K,,R,T,Z,Y,N} E) {K,,R,Y,N} 6 ) {a,b,c,} ) {a,b,c,,} ) {,,a,b} D) {a,b,c,,,} E) {a,b,c,} 9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

2 KÜMELER TEST / 9. þaðýdakilerden hangisi ={,,,} kümesinin ortak özellik yöntemi ile gösterimidir?. ÇNKKLE kelimesindeki harflerden oluþan kümenin eleman sayýsý kaçtýr? ) {x x<, x N} ) {x x, x N} ) {x x<, x Z + } D) {x x<, x Z} E) {x x, x Z} ) 0 ) 9 ) 8 D) 7 E) 6 0. ={0,,,,} kümesi aþaðýdakilerden hangisinde yanlýþ olarak gösterilmiþtir?. ={ÇNKKLE} kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? ) ) ) 6 D) 7 E) 9 ) ={x x, x N} ) ={x x<, x Z + } ) ={x <x<, x Z} D) ={x 0 x<, x N} E) 0. ={a,b,c,d} olduðuna göre, s() kaçtýr? ) 6 ) ) D) E). ={a,b,{c},{d,e}} olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi kümesinin elemaný deðildir? ) a ) b ) {c} D) d E) {d,e}. ={,,,7,9} kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? 6. þaðýdaki ifadelerden kaç tanesi kesinlikle doðrudur? I. Kümeyi oluþturan nesnelere kümenin elemaný denir. II. x, kümesinin elemanýdýr. ifadesi x þeklinde gösterilir. III. kümesinin eleman sayýsý s() þeklinde gösterilir. IV. ir kümenin elemanlarý yer deðiþtirebilir. V. ir kümede hiç bir eleman birden fazla yazýlamaz. ) ) ) D) 7 E) 9 ) ) ) D) E) - -D -D E D - -E SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

3 KÜMELER TEST /.,,,7 rakamlarýndan oluþan küme olsun. una göre, aþaðýda verilenlerden hangisi yanlýþtýr?. ={k 7<k<9, k Z} olduðuna göre, s() kaçtýr? ) ) ) ={,,7,} D) kümesinin eleman sayýsý tür. E) ) 9 ) 0 ) D) E). a Yukarýdaki þemada verilen küme için aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? b 6. þaðýdaki kümelerden hangisinin eleman sayýsý tir? ) ={x 0 x<, x N} ) ={x x<0, x N} ) ={x 0 x, x N} D) ={x 0<x, x N} E) ={x 0<x<, x N} ) ) ) a D) b E). ={x x 7, x Z} kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? 7. ={x x<7, x asal sayý} olduðuna göre, s() kaçtýr? ) 6 ) 7 ) 8 D) 9 E) 0 ) 0 ) ) D) E). ={x x<, x N} kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? 8. ={x x<, x=k, k N} kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? ) ) ) D) E) 8 ) ) ) 6 D) 8 E) 0 9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

4 KÜMELER TEST / 9. ={x 8<x <7 ve x Z} kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? ) ) ) D) 6 E) 9. þaðýdaki ifadelerden hangileri doðrudur? I. Elemaný olmayan kümeye boþ küme denir. II. oþ küme veya {} sembolleri ile gösterilir. III. ={ } kümesinin eleman sayýsý sýfýrdýr. ) Yalnýz I ) I ve II ) II ve III D) I ve III E) I, II ve III 0. þaðýdakilerden hangisi ={x <x<0, x=k, k Z} kümesinin elemanýdýr? ) 6 ) 7 ) 8 D) 9 E) 0. þaðýdakilerden hangileri boþ kümedir? I. den küçük asal sayýlar II. Haftanýn bazý günleri III. Haftanýn R harfi ile baþlayan günleri IV. ün katý olan 0 dan küçük doðalsayýlar ) I ve III ) II ve IV ) II ve III D) I ve IV E) I, II ve III. ={x x+<0 ve x N} olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi kümesinin elemaný deðildir? ) ) ) D) 6 E) 7. þaðýdaki kümelerden hangisinin eleman sayýsý sonludur? ) Doðal sayýlar kümesi ) Tam sayýlar kümesi ) (0,) aralýðýndaki rasyonel sayýlardan oluþan küme D) 00 basamaklý sayýlardan oluþan küme E) 0 dan küçük tam sayýlardan oluþan küme 6. þaðýdaki kümelerden hangisinin eleman sayýsý sonsuzdur?. ={x x = veya x = 8} kümesi aþaðýdakilerden hangisine eþittir? ) {,,} ) {, } ) {,} D) {,} E) {,,,} ) Ülkemizdeki aðaçlar kümesi ) sal sayýlar kümesi ) Türkçe bilen insanlar kümesi D) Evimizdeki eþyalarýn kümesi E) Dünyadaki canlýlarýn kümesi -E - -D -D E 0-E -E D SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

5 KÜMELER TEST /. þaðýda verilen küme çiftlerinden hangisi, eþit kümelerdir?. ={,,,} kümesi aþaðýdaki kümelerden hangisine eþittir? ) ={,,} ) ={,} ={,,,} ={,,} ) ={,,} D) ={,,7} ={a,b,c} ={7,,} E) ={,,} ={,, } ) {,,,} ) {x 0<x<, x Z} ) {x 0<x, x Z} D) {x 0 x<, x Z} E) {x x<, x Z}. ={,,a} ={b,, } ={c,a,b} kümeleri veriliyor. == olduðuna göre, a+b c ifadesinin deðeri kaçtýr? ) ) ) 6 D) 7 E) 8 6. ={a,b,{a},{b},{a,b}} kümesi verilmiþtir. olduðuna göre, kümesi kaç elemanlýdýr? ) ) ) D) 6 E) 7. a c c a b Yukarýdaki þemada verilen, ve kümeleri için, == olduðuna göre, a, b ve c harflerinin yerine aþaðýdaki rakamlardan hangileri yazýlmalýdýr? a b c ) ) ) D) E) 7. ={,,7,9} kümesi aþaðýdaki kümelerden hangisine denktir? ) {,,7} ) {,7,9,,,} ) {x x<, x Z} D) {x x<6, x asal sayý} E) {x x<, x N}. ={arpa kelimesinin harfleri} ={para kelimesinin harfleri} olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? 8. ={x x = veya x =9} olduðuna göre, aþaðýdaki kümelerden hangisi kümesine denk bir kümedir? ) ={a,r,p,a} ) ={p,a,r,a} ) s()= D) s()= E) = 0 ) {a,b,c,d} ) {a,b,c} ) {,} D) {,,,,} E) {,9} 9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

6 KÜMELER TEST / 9. ve herhangi iki küme olmak üzere kümesinin bütün elemanlarý ayný zamanda kümesinin de elemaný ise kümesi kümesinin alt kümesidir denir ve þeklinde gösterilir. una göre, aþaðýdakilerden hangisi ={,,a,b,c,d} kümesinin bir alt kümesidir? ) {a,d,e} ) {,,a,b} ) {,,,a} D) {a,b,c,} E) {,,a,d}. olduðuna göre, ve kümeleri aþaðýdakilerin hangisinde doðru olarak verilmiþ olabilir? ) {,,} {,} ) {,} {,,} ) {,,} {,,} D) {a,b} {a,c} E) {a,b,c} {a,b,d} 0. ={,,} kümesinin alt kümelerinden biri aþaðýdakilerden ) { } ) {,,} ) {,,} D) {,,} E) {,,, }. ={x,y,z,t} olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) {x,y} ) {y,z,t} ) {x,y,z,t} D) {x,t} E) {x,y,z,t}.. {,} X {,,,,} olduðuna göre, X kümesi aþaðýdakilerden hangisi olamaz? olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) {,} ) {,,} ) {,,} D) {,,} E) {,,,,} ) ) ) D) E). ={a,b,{c,d},e} kümesi veriliyor. þaðýdakilerden hangisi kümesinin bir alt kümesi deðildir? 6. ={a,b,c,d} olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi kümesinin öz alt kümelerinden deðildir? ) {a} ) {b} ) {a,b} D) {c,d} E) {e} ) ) {a,c} ) {a,c,d} D) {a,b,d} E) {a,b,c,d} -D -E - -E E D -D - -D - 6-E 9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

7 KÜMELER TEST /. 7 elemanlý bir kümenin alt küme sayýsý kaçtýr? ) 7 ) ) 6 D) 8 E). lt küme sayýsý olan bir kümenin, öz alt küme sayýsý kaçtýr? ) ) 6 ) 8 D) E). ={a,b,c,d,e} olduðuna göre, kümesinin alt küme sayýsý kaçtýr? ) ) ) D) E) 6 6. ={,,,a,b,c} kümesinin öz alt küme sayýsý kaçtýr? ) ) ) 6 D) 7 E). ={a,b,{a,b}} kümesinin kaç tane alt kümesi vardýr? 7. Öz alt küme sayýsý 7 olan bir kümenin eleman sayýsý kaçtýr? ) ) 8 ) D) 6 E) ) ) ) 6 D) 7 E) 8. lt küme sayýsý 6 olan bir kümenin, eleman sayýsý kaçtýr? 8. lt küme sayýsý ile öz alt küme sayýsýnýn çarpýmý 6 olan bir kümenin eleman sayýsý kaçtýr? ) ) 6 ) 8 D) 7 E) 6 ) ) ) D) E) 6 9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

8 KÜMELER TEST / 9. ={,,,,} kümesinin alt kümelerinin kaçýnda bulunur? ) 8 ) ) 6 D) 0 E). ={,,,,} kümesinin alt kümelerinin kaçýnda bulunur, bulunmaz? ) ) 0 ) 6 D) 0 E) 8 0. ={,,,,} kümesinin alt kümelerinin kaçýnda bulunmaz? ) ) 6 ) D) 8 E). ={,,,,} kümesinin alt kümelerinin kaçýnda veya bulunur? ) 0 ) ) 0 D) 8 E) 6. ={,,,,} kümesinin alt kümelerinin kaçýnda ve bulunur? ) 8 ) ) 6 D) 0 E). ={,,,,} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde ve bulunmaz, bulunur? ) 6 ) ) 8 D) 6 E). ={,,,,} kümesinin alt kümelerinin kaçýnda ve ten herhangi biri bulunmaz? 6. ={,,,,} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde ve bulunur, bulunmaz? ) 0 ) ) D) 8 E) 6 ) ) 6 ) 0 D) E) 6 -D -D - -E D D -E - -E 6-9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

9 KÜMELER TEST /. ={a,b,c,d,e,f} kümesinin elemanlý kaç alt kümesi vardýr? ) 6 ) 0 ) D) E) 8. ={a,b,c,d,e,f} kümesinin elemanlý alt kümelerinin kaçýnda a bulunmaz? ) ) 8 ) 0 D) E). ={a,b,c,d,e,f} kümesinin en az elemanlý alt küme sayýsý kaçtýr? ) 0 ) 6 ) D) E) 0 6. ={a,b,c,d,e,f} kümesinin elemanlý alt kümelerinin kaçýnda a bulunur, b bulunmaz? ) ) 0 ) 8 D) 6 E). ={a,b,c,d,e,f} kümesinin en çok elemanlý alt küme sayýsý kaçtýr? 7. ={a,b,c,d,e,f} kümesinin elemanlý alt kümelerinin kaçýnda a ve b bulunur? ) 7 ) ) 8 D) E) 6 ) ) 6 ) 8 D) 0 E). ={a,b,c,d,e,f} kümesinin elemanlý alt kümelerinin kaçýnda a bulunur? 8. ={a,b,c,d,e,f} kümesinin elemanlý alt kümelerinin kaçýnda a veya b bulunur? ) 8 ) 0 ) D) E) ) 8 ) 0 ) D) E) 9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

10 KÜMELER TEST / 9. ={a,b,c,d,e,f} ={a,b} olduðuna göre, kümesinin elemanlý alt kümelerinin kaç tanesi kümesini kapsar? ) ) ) 6 D) 8 E) 0. {a,b} K {a,b,c,d,e,f} koþulunu saðlayan elemanlý kaç K alt kümesi yazýlabilir? ) ) ) D) 6 E) 8 0. ={a,b,c,d,e,f} kümesinin elemanlý alt kümelerinin kaçýnda a ve b bulunur, c bulunmaz? ) 7 ) 6 ) D) E). Sekiz elemanlý bir kümenin bir elemanlý alt küme sayýsý ile üç elemanlý alt küme sayýsýnýn toplamý kaçtýr? ) 68 ) 6 ) 6 D) 8 E) 6. ={a,b,c,d,e,f} kümesinin elemanlý alt kümelerinin kaçýnda c bulunur, a ve b nin ikisi de bulunmaz?. Üç elemanlý alt küme sayýsý, dört elemanlý alt küme sayýsýna eþit olan bir kümenin beþ elemanlý alt küme sayýsý kaçtýr? ) ) ) D) 6 E) 8 ) ) 7 ) D) E) 0. {,,} K {,,,,,6,7} koþulunu saðlayan kaç tane K kümesi yazýlabilir? 6. ir kümenin eleman sayýsýný arttýrdýðýmýzda, alt küme sayýsý kaç kat artar? ) ) 8 ) 6 D) E) 6 ) ) 7 ) 8 D) E) 6 - -D E 7-8-D 9-0-E - - -D D 9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

11 KÜMELER TEST / 6. ={a,b,c,d,e,f} ={d,e,k,l,m} olduðuna göre, kümesi aþaðýdakilerden. ={x x<, x R} ={x <x, x R} olduðuna göre, kümesi aþaðýdakilerden ) {d,e} ) {a,b,c} ) {a,b,c,d,e} D) {a,b,c,k,l,m} E) {a,b,c,d,e,f,k,l,m} ) {x x, x R} ) {x <x<, x R} ) {x x<, x R} D) {x x<, x R}. E) {x x, x R} 7 6 Yukarýdaki þemaya göre kümesi aþaðýdakilerden ) {,} ) {,,,} ) {,,,6,7} D) {,,,,,6,7} E) {,,,7} 6. K=( 8,] L=(,9] olduðuna göre, K L kümesi aþaðýdakilerden ) ( 8,] ) ( 8,] ) ( 8,9] D) (,] E) (,9]. ={URF kelimesinin harfleri} ={DN kelimesinin harfleri} olduðuna göre, kümesi aþaðýdakilerden ) {,D,N,U,R,F} ) {,U,F} ) {D,,F,R} D) {R,F,D,N,} E) {} 7. ={,,a,b,c,d} ={,O,a,c,e,f} olduðuna göre, s( ) kaçtýr? ) ) ) D) 7 E) 9. ={,,,7} ={0,,,6,8} olduðuna göre, kümesinin eþiti aþaðýdakilerden ) {x x 8, x N} ) {x <x<7, x N} ) {x 0 x<8, x Z} D) {x x<9, x Z} E) {x 0<x<8, x Z} 6 8. M={x,y,z,t} N={x,z,n,k,l} olduðuna göre, M N kümesinin iki elemanlý alt küme sayýsý kaçtýr? ) 6 ) ) D) E) 8 9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

12 KÜMELER TEST / 6 9. ={,,,,,6} ={,,6,8,0} olduðuna göre, kümesi aþaðýdakilerden ) {,,} ) {,,6} ) {,,,6} D) {,,6,8,0} E) {,,,,,6,8,0}. ={,,,,7,0} ={,,,6,7,9} olduðuna göre, s( ) kaçtýr? ) ) ) D) E) 0. a b e. ={,,{,},,{}} ={,,{},,} olduðuna göre, s( ) kaçtýr? d c f ) ) ) D) E) Yukarýdaki þemaya göre kümesi aþaðýdakilerden ) {a,b,c,d} ) {e,f} ) {b,c} D) {a,d} E) {a,b,c,d,e,f}. ={x x<, x Z} ={x <x<8, x Z} olduðuna göre, kümesi aþaðýdakilerden. ={x 0 x<0, x Z} ={x x<0 ve x asal sayý} kümeleri veriliyor. una göre, kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? ) 8 ) 7 ) 6 D) E) ) {x x<, x Z} ) {x x<8, x Z} ) {x x<8, x Z} D) {x x<, x Z} E) {x <x<, x Z}. =[ 7,) =(,) olduðuna göre, aþaðýdakilerden 6. ve herhangi iki küme olmak üzere, s()=8 s()= olduðuna göre, aþaðýdaki ifadelerden kaç tanesi kesinlikle doðrudur? I. s( ) en çok 0 dir. II. s( ) en az dir. III. s( ) en çok 8 dir. IV. s( ) en az 0 dýr. ) [ 7,) ) [ 7,) ) (,) D) (,) E) (,) ) 0 ) ) D) E) -E -D E E -D E 7 9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

13 KÜMELER TEST / 7. ir okulun 9. sýnýf öðrencileri arasýnda yapýlan bir ankette evrensel küme aþaðýdakilerden hangisi olur? ) Okuldaki bütün öðrenciler. ) Okuldaki 9. sýnýf öðrencileri. ) Okuldaki 9. sýnýf öðrencileri dýþýndaki bütün öðrenciler. D) Okuldaki 0. sýnýf öðrencileri. E) Okuldaki 0. sýnýf öðrencileri dýþýndaki öðrenciler.. ve kümesi, E evrensel kümesinin alt kümeleridir. E olduðuna göre, ( ) ý ( kümesinin tümleyeni) kümesi aþaðýdakilerden ) {,} ) {6,7} ) {8,9} D) {,,} E) {6,7,8,9}. kümesi, E evrensel kümesinin içinde bulunan bir kümedir. ={,,} olduðuna göre, E kümesi aþaðýdakilerden hangisi olamaz? ) {,,} ) {,,,} ) {,,,} D) {,,,6} E) {,,,,,6} 6. ve kümesi, E evrensel kümesinin alt kümeleridir. E olduðuna göre, ( ) ý ( kümesinin tümleyeni) kümesi aþaðýdakilerden kümesi, E evrensel kümesinin alt kümesidir. E={,,,,,6,7,8} ={,,7} olduðuna göre, ý ( kümesinin tümleyeni) kümesi aþaðýdakilerden ) {,,,,,6,7,8} ) {,,7} ) {,,,6,8} D) {,,,7,8} E) {,,,7} ) {,,,,,6} ) {,,,6,7,8} ) {7,8} D) {,,,6} E) {,,,6,7,8} 7. ve kümesi, E evrensel kümesinin alt kümeleridir. E={a,b,c,d,e,f,g} ={b,c,f} ={a,b,g} olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) ý ={a,d,e,g} ) ý ={c,d,e,f} ) ( ) ý ={a,c,d,e,f,g} D) ( ) ý ={d,e} E) E ý ={a,b,c,f,g}. kümesi, E evrensel kümesinin alt kümesidir. E Yukarýda verilen þemaya göre, ý ( kümesinin tümleyeni) kümesi aþaðýdakilerden ) {,,6} ) {,,} ) {,,,} D) {,,,6} E) {,,,,,6} ve kümeleri, E evrensel kümesinin alt kümeleridir. una göre, aþaðýdaki ifadelerden kaç tanesi doðrudur? I. ý =E II. E ý = III. ( ý ) ý = IV. ( ) ý = ý ý V. ( ) ý = ý ý ) ) ) D) E) 9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

14 KÜMELER TEST / 7 9. kümesi, E evrensel kümesinin bir alt kümesidir. E={,,,,,6,7} ={,,,6} olduðuna göre, s( ý ) kaçtýr? ) ) ) D) E). ={a,b,c,d,e} ={d,e,f,g,k} olduðuna göre, \ kümesi aþaðýdakilerden ) {a,b,c} ) {d,e} ) {f,g,k} D) {a,b,c,f,k} E) {a,b,c,d,e,f,g,k} 0. ve kümesi, E evrensel kümesinin alt kümeleridir.. s()+s( ý )= s()+s( ý )= olduðuna göre, s(e) kaçtýr? ) 9 ) ) D) 6 E) 8 Yukarýda verilen þemaya göre, \ kümesi aþaðýdakilerden ) {,,,,} ) {,} ) {,,6,7,8} D) {,,} E) {6,7,8}., ve kümeleri, E evrensel kümesinin alt kümeleridir. s()+s( ý )= s()+s( ý )= s()+s( ý )= olduðuna göre, s(e) kaçtýr? ) 7 ) 9 ) D) E). ={x x<6, x Z} ={x x 7, x Z} olduðuna göre, \ kümesi aþaðýdakilerden ) {,,0} ) {,,6} ) {,,6} D) {,6,7} E) {,6,7}. ve kümesi, E evrensel kümesinin alt kümeleridir. s()+s()=6 s(e)= s( ý )= olduðuna göre, s( ý ) kaçtýr? ) ) 0 ) 9 D) 8 E) 7 6. =(,] =[,) olduðuna göre, \ kümesi aþaðýdakilerden ) (,] ) (,) ) (,) D) [,] E) (,) - -D E 7-E D - -D -E SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

15 KÜMELER TEST / 8. ={,,,,,6}. ={,,6,8,0} olduðuna göre, s(\ ) kaçtýr? ) ) ) D) E) 7 6 Yukarýda kümesinin Venn þemasý verilmiþtir. una göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?. ={,,,,,6} ={,,} olduðuna göre, s(\ )+s(\ ) toplamýnýn deðeri kaçtýr? ) ) ) D) E) 6 ) ={,} ) ={,,,,,6,7} ) \ ={,} D) \ ={,6,7} E) ( )\( )={,,,,6,7} 6. ={,,,,a,b} ={a,b,,,7,9} olduðuna göre, aþaðýdakilerden kaç tanesi kesinlikle doðrudur? I. s( )=8 II. s( )= III. s(\ )= IV. s(\ )= V.. ={,,,} ={,,,,6} ={,,6,8} olduðuna göre, ( )\( ) kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? ) ) ) D) E) 6 ) ) ) D) E) 7. þaðýdaki ifadelerden kaç tanesi doðrudur? I. II. III. IV.. ={,,{,},} ={,{,},,{}} olduðuna göre, \ kümesinin öz alt küme sayýsý kaçtýr? ) ) ) 7 D) E) 0 \ \ V. E ý ) ) ) D) E) 9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

16 KÜMELER TEST / 8 8. ={a,b,c,d,e,f} ={b,d,g,h,k} olduðuna göre, (\ ) (\ ) kümesi aþaðýdakilerden ) {a,b,c,d,e,f} ) {a,c,e,g} ) {a,c,e,f} D) {g,h,k} E) {a,c,e,f,g,h,k}. s()=0 s( )= olduðuna göre, s(\ ) kaçtýr? ) ) ) 6 D) 8 E) 0 9. Yukarýdaki þemaya göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? s()=0 s(\ )= olduðuna göre, s( ) kaçtýr? ) 8 ) 0 ) D) E) 8 ) \ ={,} ) \ ={,,} ) \( )={,} D) ( ) ={,,,6} E) ( )\={7,8} 0. þaðýdaki verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doðrudur? I. s( )=s()+s() s( ) II. s( )=s(\ )+s(\ ) III. s()=s(\ )+s( ) IV. s( )=s()+s(\ ). s(\ )= s(\ )= s( )= olduðuna göre, s() kaçtýr? ) ) ) 7 D) 9 E) ) I ve II ) I, III ve IV ) I, II ve IV D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV. s(\ )=7 s(\ )= s( )= olduðuna göre, s( ) kaçtýr?. s( )=8 olduðuna göre, s() s(\ ) farkýnýn deðeri kaçtýr? ) ) ) 6 D) 7 E) 8 ) ) 6 ) 8 D) 0 E) - - -D - -E 6-D 7-8-E 9-E D -D - 9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

17 KÜMELER TEST / 9. E={,,,,,6,7,8} ={,,,} ={,,,6} ={,,6,7} kümeleri veriliyor. una göre, yukarýda liste yöntemi ile verilen kümelerin venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) 6 7 E 8 ) E E Yukarýdaki þemaya göre, aþaðýdaki ifadelerden kaç tanesi doðrudur? I. ( ) ý ={h} II. ( ) ý ={g,h} III. (( ) ( )) ý ={a,c,d,g,h} IV. \ ={d,g} V. (\ ) (\ ) ={a,d,g} a d b e g f c h ) E D) 6 E 7 8 ) ) ) D) E). n elemanlý bir kümenin en az iki elemanlý alt küme sayýsý aþaðýdakilerden hangisiyle hesaplanabilir? E) E n n n n n n ) ) + + ) + 0 n n n n n n n D) E) 0 0. K={,,,, }. a b c kümesinin üç elemanlý alt kümelerin kaçýnda yoktur? ) 6 ) ) D) E) d e g f 6. ={x x<6, x N + } olduðuna göre, kümesinin en az elemanlý alt küme sayýsý kaçtýr? Yukarýdaki þemaya göre, aþaðýdaki ifadelerden kaç tanesi doðrudur? I. ={e} II. ={b,e} III. \ ={a,b} IV. ( )\={b} V. (\ ) ={b} VI. ( ) ( )={d,e,f} ) ) 8 ) 6 D) E) 6 7. ve kümeleri, E evrensel kümesinin alt kümeleridir. ý ={,,,,,6} ý ={,,6,8,9} olduðuna göre, kümesinin tümleyeninde kaç eleman vardýr? ) ) ) D) E) 6 ) ) ) D) E) 6 9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

18 KÜMELER TEST / 9 8. ve, E evrensel kümesinin alt kümeleridir. s(e)= s( ý )= s(\ )= olduðuna göre, s( ) kaçtýr?., \ ve \ kümelerinin alt küme sayýlarý sýrasýyla, 8, 6 ve dir. una göre, s( ) kaçtýr? ) ) ) D) E) ) ) 7 ) 9 D) 0 E) 9. olmak üzere, kümesinin alt küme sayýsý 6, \ kümesinin öz alt küme sayýsý olduðuna göre, kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? ) 7 ) 6 ) D) E). oþ kümeden farklý ve kümeleri veriliyor. ý = olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? ) ) = ) = D) = E) ý = 0. En çok elemanlý alt kümelerin sayýsý olan bir kümenin en az elemanlý alt kümelerinin sayýsý kaçtýr? ) 0 ) 0 ) D) 0 E). ve herhangi iki küme ve x pozitif tam sayý olmak üzere, s()=+x s()=6+x s( )=9+x olduðuna göre, s( ) kaçtýr?. kümesi, E evrensel kümesinin alt kümesi olmak üzere aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) E= ) E=E ) ý = D) ý =E E) =E ) ) ) 0 D) 8 E) 7. ={x x 0, x Z} ={x x, x Z} olduðuna göre, s( ) kaçtýr? 6. ir kümenin eleman sayýsý artýrýlýnca, alt küme sayýsý 9 artýyor. una göre, bu kümenin en çok iki elemanlý alt küme sayýsý kaçtýr? ) ) 6 ) 8 D) 9 E) ) ) ) 8 D) E) - -E -E -D D - -D -E 6-9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

19 KÜMELER TEST / 0. s( ) s( \) s( ) = = 8 s() s(\)=0 olduðuna göre, s( ) kaçtýr? ) 8 ) 0 ) D) E) 8. kümesinin alt küme sayýsý, kümesinin alt küme sayýsýndan fazladýr. una göre, s( ) en çok kaçtýr? ) ) ) D) E) 6. ={a,b,c} ={a,b,c,d,e,f} kümeleri veriliyor. K þartýný saðlayan elemanlý kaç tane K kümesi yazýlýr? ) ) ) 8 D) 0 E) 6. s()=s()= ve nin alt küme sayýsý 8 olduðuna göre, nin alt küme sayýsý kaçtýr? ) ) ) 8 D) 6 E). X={+,,,x,, } kümesinin alt kümelerinden kaç tanesinde + ya da x sembollerinden yalnýzca biri bulunur? ) 6 ) ) 6 D) 8 E) 6 7. s()=.s() s( )= s( )= olduðuna göre, s() kaçtýr? ) ) ) 6 D) 8 E) 0. ={,,} ={,,,} olduðuna göre, ( ) kümesi aþaðýdakilerden hangisine eþittir? ) {,,} ) {,,,} ) {,} D) {,,,,} E) {,,,} 8. olmak üzere, ý ( ) ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden ) \ ) \ ) \ D) \ E) \ 9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

20 KÜMELER TEST / 0 9. E evrensel küme ve E olmak üzere, E={x x, x N + } ={x <x 7, x Z} olduðuna göre, s( ý ) kaçtýr? ) 6 ) 8 ) 0 D) E). s( )=0 s( )=.s() s()=0 olduðuna göre, s() kaçtýr? ) ) 6 ) 7 D) 8 E) 0 0. ile ayrýk kümeler olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi daima doðrudur? ) ) ) = D) = E) =. ve ayrýk olmayan iki küme ve s()=.s( )=.s(\ ) olduðuna göre, \ kümesi en az kaç elemanlýdýr? ) 6 ) ) D) E). kümesinin alt küme sayýsý 6, kümesinin öz alt küme sayýsý, s( )= olduðuna göre, s( ) kaçtýr? ) ) ) D) E). þaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr? ) = ) ( )=( ) ( ) ) ( )=( ) ( ) D) ( ) = E) ( ) =. ve, E evrensel kümesine ait herhangi iki küme olmak üzere, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) ( ) ý =( ý ý ) ) ( ) ý =( ý ý ) ) (\ )=( ) D) ( ý )=(\) E) (\)=( ý \ ý ) 6. ve herhangi iki küme olmak üzere, ( ý ) ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden ) ) ) D) \ E) \ -D - - -D -E E D -D 6-9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

21 KÜMELER TEST /.. Yukarýdaki þemaya göre, taralý bölge aþaðýdakilerden ) ) ) \ D) \ E) ý Yukarýdaki þemaya göre, taralý bölge aþaðýdakilerden ) \( ) ) \( ) ) \( ) D) (\) (\) E) \( ). Yandaki taralý alan aþaðýdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? 6. ) ) ) \ D) \ E) ý Yukarýda verilen taralý bölgenin gösterimi aþaðýdakilerden ) ( )\ ) ( )\ ) \( ) D) ( )\ E) ( )\. 7. Yandaki taralý alan aþaðýdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? D Yukarýdaki þemaya göre, taralý bölge aþaðýdakilerden ) \ ) \ ) D) E) ) ) D\( ) ) D\( ) D) ( )\D E) ( )\D. 8. Yukarýdaki þemaya göre, taralý bölge aþaðýdakilerden Taralý bölgenin gösterimi aþaðýdakilerden ) ) ( ) ) ( )\ D) ( )\ E) ( )\ 6 ) ) ( )\ ) ( )\ D) \( ) E) \(\) 9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

22 KÜMELER TEST / 9.. Yandaki þekilde taralý bölgelerin gösterimi aþaðýdakilerden Yukarýda verilen þemaya göre, taralý bölge aþaðýdakilerden 0. ) ( ) ) ( )\ ) ( )\ D) ( )\ E) \( ) ) (\) (\) ) (\)\(\) ) (\) (\) D) ( )\ E) (\) ( ). Yandaki bölgenin gösterimi aþaðýdakilerden. Yukarýdaki þemaya göre, taranmýþ bölge aþaðýdakilerden hangisine eþittir? ) \( ) ) \( ) ) ( )\ D) ( )\ E) (\) ) \( ) ) (\) ) \( ) D) (\) E) (\). Yandaki taralý bölge aþaðýdakilerden hangisine eþittir? Yukarýdaki þemaya göre, taralý bölge aþaðýdakilerden ) (\) ) (\) ) (\) ý D) ( )\ E) ( )\ ý ) ( )\ ) (\)\ ) ( ) D) (\) E) ( )\ 6. Yandaki þekile göre, \( ) kümesinin belirttiði bölge aþaðýdakilerden. ) ) ) Yukarýda verilen taralý bölgenin gösterimi aþaðýdakilerden D) E) ) (( ) )\( ) ) ( )\ ) ( )\ D) ( )\ E) (( ) )\( ) E D 8-D E - - -D SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

23 KÜMELER TEST /. Gözlüklü ve gözlüksüz öðrencilerden oluþan kiþilik bir sýnýfta gözlüklü öðrencilerin sayýsý 9 olduðuna göre, gözlüksüz öðrenci sayýsý kaçtýr? ) ) 9 ) D) E) 6. Futbol veya voleybol oyunlarýndan en az birini oynayanlarýn bulunduðu bir sýnýfta futbol oynayan, voleybol oynayan 7 kiþi vardýr. Her iki sporu yapan 8 kiþi olduðuna göre, sýnýf mevcudu kaçtýr? ) 8 ) ) D) E) 6. 6 kiþilik bir sýnýfta 6 öðrenci flüt çalabildiðine göre, flüt çalamayan kaç öðrenci vardýr? ) 6 ) 0 ) 6 D) 8 E) 6. 0 kiþilik bir grupta, kiþi futbol, 0 kiþi basketbol oynamaktadýr. 0 kiþi de bu sporlarýn hiç birini yapmamaktadýr. una göre, her iki sporu da yapan kaç kiþi vardýr?. erkek ve 8 kýz öðrencinin bulunduðu bir sýnýfta 8 öðrenci gözlük kullandýðýna göre, gözlük kullanmayan öðrenci sayýsý kaçtýr? ) 0 ) 8 ) 6 D) E) ) 8 ) 0 ) D) 8 E) 0. Ý F 7. 8 kiþilik bir sýnýfta, Fransýzca bilenler 6 kiþidir. Yalnýz lmanca bilenler kiþi olduðuna göre, bu iki dili bilmeyenler kaç kiþidir? a b c ) 8 ) 7 ) 6 D) E) E d Ýngilizce veya Fransýzca dillerinden en az birini konuþan ya da hiçbirini konuþamayan öðrencilerin bulunduðu bir sýnýfýn kümesi yukarýda verilmiþtir. Her harf bulunduðu bölgedeki öðrenci sayýsýný gösterdiðine göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) Ýngilizce konuþan öðrenci sayýsý a+b ) Fransýzca konuþamayan öðrenci sayýsý a+d ) En az bir dil konuþabilen öðrenci sayýsý a+b+c D) Yalnýzca bir dil konuþabilen öðrenci sayýsý a+c E) Hiçbir dil konuþamayan öðrenci sayýsý b 8 8. ir sýnýfta lmanca ve Ýtalyanca bilenlerin sayýsý, sadece lmanca bilenlerin sayýsý, sadece Ýtalyanca bilenlerin sayýsý 6 olduðuna göre, lmanca veya Ýtalyanca bilen kaç kiþi vardýr? ) ) 8 ) 0 D) E) 9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

24 KÜMELER TEST / 9. Futbol ve basketbol oyunlarýndan en az birinin oynandýðý 0 kiþilik bir grupta yalnýz futbol oynayan 7, yalnýz basketbol oynayan 7 kiþi olduðuna göre, her iki oyunu da oynayan kaç kiþi vardýr? ) 6 ) 7 ) 8 D) 9 E) 0. Mavi veya kýrmýzý kalemi olan öðrencilerden oluþan bir sýnýfta mavi kalemi olmayan, kýrmýzý kalemi olmayan 9 kiþi vardýr. una göre, iki kalemi de olan 7 öðrencinin bulunduðu bu sýnýfta kaç öðrenci vardýr? ) ) 7 ) D) 0 E) 6 0. ir sýnýftaki öðrencilerden 6 sý sadece Ýngilizce, ü sadece Fransýzca, i Ýngilizce veya Fransýzca konuþabiliyor. una göre, bu sýnýfta Ýngilizce ve Fransýzca konuþabilen kaç öðrenci vardýr?. Voleybol ve basketbol oyunlarý dýþýnda oyun oynanmayan kiþilik bir sýnýfta, 8 kiþi hem voleybol hem de basketbol oynuyor. una göre, en çok bir oyun oynayanlarýn sayýsý kaçtýr? ) 7 ) 8 ) 9 D) E) ) 6 ) 8 ) D) E) 6. Ýtalyanca ve lmanca dillerinden en az birinin konuþulduðu kiþilik bir sýnýfta lmanca konuþan 9, Ýtalyanca konuþan kiþi vardýr. una göre, her iki dili de konuþan kaç kiþi vardýr? ) 6 ) 8 ) 9 D) 0 E). Üç partinin katýldýðý bir seçime partisi oylarýn % 9 unu partisi oylarýn % ünü, partisi ise partisinin oylarýnýn iki katý kadar oy almýþtýr. una göre, bu üç partiye de oy vermeyenlerin oraný yüzde kaçtýr? ) 0 ) ) D) 6 E) 9. Satranç ve dama oyunlarýný oynayan ve hiçbirini oynamayan öðrencilerin bulunduðu bir sýnýfta bu oyunlardan en az birini oynayan 6, hiçbirini oynamayan öðrenci vardýr. una göre, sýnýf mevcudu kaçtýr? 6. ir sýnýftaki öðrencilerin % si kumral, % si ise sarýþýndýr. una göre, kumral yada sarýþýn olmayanlar sýnýfýn yüzde kaçýdýr? ) 0 ) ) D) 6 E) 8 ) ) ) 6 D) 8 E) E - 6-D 7-8-D 9-0-D - -E - -D SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

25 KÜMELER TEST /. Futbol, basketbol ve voleybol oyunlarýndan en az birini oynayan veya hiçbirini oynamayan öðrencilerin bulunduðu bir sýnýfa ait küme yanda verilmiþtir. Her harf bulunduðu alandaki eleman sayýlarýný gösterdiðine göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? F a y x t c z V b m. ={Sýnýftaki erkeklerin kümesi} ={Sýnýftaki gözlüklü öðrencilerin kümesi} ={Sýnýftaki sarýþýn öðrencilerin kümesi} olarak veriliyor. una göre, sarýþýn olmayan gözlüklü erkek öðrenciler aþaðýdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? ) ( )\ ) ( )\ ) ( )\ D) ( )\ E) \( ). ) Futbol oynayanlarýn sayýsý: a+x+y+t ) Yalnýzca basketbol oynayanlarýn sayýsý: b ) Yalnýzca iki spor yapanlarýn sayýsý: x+y+z D) Voleybol oynamayanlarýn sayýsý: a+x+b+m E) Üç sporu da yapanlarýn sayýsý: x+y+z+t E F Ý. M={Matematikten geçen öðrencilerin kümesi} K={Erkek öðrencilerin kümesi} L={Esmer öðrencilerin kümesi} olarak veriliyor. una göre, (M L) K ý ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden ) Matematikten geçen esmer erkekler ) Matematikten geçen esmer kiþiler ) Matematikten geçen esmer olmayan kýzlar D) Matematikten kalan esmer erkekler E) Matematikten kalan esmer olmayan erkekler Yukarýdaki þemada E topluluk kümesi, lmanca bilenlerin, Ý Ýngilizce bilenlerin, F Fransýzca bilenlerin kümesi ve her sayý içinde bulunduðu kapalý bölgenin eleman sayýsýný göstermektedir. una göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) lmanca bilmeyenlerin sayýsý: ) En çok bir dil bilenlerin sayýsý: ) En az iki dil bilenlerin sayýsý: D) lmanca bilip Fransýzca bilmeyenlerin sayýsý: 7 E) Fransýzca ve Ýngilizce bilenlerin sayýsý:. Yanda verilen þemada K kýz öðrencilerin kümesini, E erkek öðrencilerin kümesini ve G gözlüklü öðrencilerin kümesini göstermektedir. una göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) e, gözlüklü kýz öðrencidir. ) f, gözlüklü erkek öðrencidir. ) a, gözlüksüz kýz öðrencidir. D) g, gözlüklü erkek öðrencidir. E) e ve f gözlüklü öðrencilerdir. G a K e E f g kiþilik bir sýnýfta kiþi dersinden, kiþi dersinden geçmiþtir. una göre, sadece dersinden kalan en çok kaç kiþi vardýr? ) 7 ) ) D) 7 E) 7. 0 kiþilik bir sporcu grubundaki sporcular futbol, voleybol ve tenis oyunlarýndan en az birini oynamaktadýr. En az iki oyun oynayanlarýn sayýsý olduðuna göre, yalnýz bir oyun oynayanlarýn sayýsý kaçtýr? ) ) 8 ) 0 D) 6 E) 8. En az bir dil bilenlerin bulunduðu bir gezi grubunda lmanca bilenlerin sayýsý 6, Fransýzca bilenlerin sayýsý 8, Japonca bilenlerin sayýsý, lmanca ve Fransýzca bilenlerin sayýsý 6, Fransýzca ve Japonca bilenlerin sayýsý, lmanca ve Japonca bilenlerin sayýsý dir. Fransýzca, Japonca ve lmanca bilenlerin sayýsý olduðuna göre, bu gezi grubu kaç kiþidir? ) 0 ) ) D) 7 E) 9 9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

26 KÜMELER TEST / 9., ve filmlerinden en az birini izleyenlerin bulunduðu 0 kiþilik bir grupta en çok iki filmi izleyen kiþi, en az iki filmi izleyen kiþi olduðuna göre, yalnýz iki filmi izleyen kaç kiþi vardýr? ) ) 7 ) 9 D) E) 8. ir sýnýftaki gözlüklü kýzlarýn sayýsý, gözlüksüz erkeklerin sayýsýndan 6 fazladýr. Gözlüklü erkeklerin sayýsý, gözlüksüz kýzlarýn sayýsýna eþit olduðuna göre, kiþilik bu sýnýfta kaç kýz öðrenci vardýr? ) ) ) D) 9 E) 0. Tenis, golf ve voleybol sporlarýný yapan öðrencilerden oluþan kiþilik bir sýnýfta, üç sporu da yapan, tenis ve golf oynayan, voleybol ve golf oynayan, tenis ve voleybol oynayan kiþi olduðuna göre, yalnýz bir sporu yapan kaç öðrenci vardýr? ) 7 ) ) D) E) 9. Her çocuðun pasta sevdiði 8 kiþilik bir kreþte çikolatalý pasta sevenlerin sayýsý, meyveli pasta sevenlerin sayýsýnýn katýdýr. Her iki pastayý da seven çocuk olduðuna göre, çikolatalý pasta seven kaç çocuk vardýr? ) 8 ) ) D) E). lmanca bilen herkesin Ýngilizce bildiði 0 kiþilik bir sýnýfta Ýngilizce bilmeyen 6 kiþi vardýr. Yalnýzca Ýngilizce bilen kiþinin olduðu bu sýnýfta her iki dili de bilen kaç kiþi vardýr?. ir sýnýfta matematik veya fizik derslerinden sadece birinden geçenlerin sayýsý, en az birinden geçenlerin sayýsý, en çok birinden geçenlerin sayýsý olduðuna göre, bu sýnýfýn mevcudu kaçtýr? ) ) ) 9 D) E) 6 ) 8 ) ) 0 D) E) 0. 0 kiþilik bir sýnýfta matematik dersinden geçenlerin hepsi fizik dersinden de geçmiþtir. Yalnýz bir dersten geçenler 8, yalnýz iki dersten geçenler kiþi olduðuna göre, bu iki dersten de kalan kaç öðrenci vardýr? 6. ir apartmandaki insanlarýn % 8 inde klima, % 66 sýnda plazma televizyon vardýr. una göre, bu apartmandaki insanlarýn en az yüzde kaçýnda hem klima hem de plazma televizyon bulunur? ) 6 ) 8 ) 0 D) E) 0 ) 8 ) ) D) 6 E) 8 -E -E -D D - -D -E -D 6-9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

YAZILI ÇALIŞMA TEKNİKLERİ. w w w. g e o m e t r i g o r m e t e k n i k l e r i. c o m. { } : boþ küme demek deðildir. ÇÖZÜMÜ:

YAZILI ÇALIŞMA TEKNİKLERİ. w w w. g e o m e t r i g o r m e t e k n i k l e r i. c o m. { } : boþ küme demek deðildir. ÇÖZÜMÜ: KONU BİLGİSİ 1.KÜME TNIMI VE GÖSTERÝM ÞEKÝLLERÝ Belli özellikleri saðlayan nesneler topluluðuna küme denir. Kümede tüm elemanlar net olmalýdýr. Kümeler büyük harflerle gösterilir. Bir kümede bir eleman

Detaylı

KÜMELER Test -1. 5. A a,b,c, 1,2, 5. 1. A a,b,c,d 2. A,1,2,3, 1. 7. s(a) = 10 ve s(b) = 7. 4. B x:0 x 40 ve x 5k, k. 8. s(a) = 9 ve s(b) = 4

KÜMELER Test -1. 5. A a,b,c, 1,2, 5. 1. A a,b,c,d 2. A,1,2,3, 1. 7. s(a) = 10 ve s(b) = 7. 4. B x:0 x 40 ve x 5k, k. 8. s(a) = 9 ve s(b) = 4 KÜMELER Test -1 1. A a,b,c,d kümesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) A B) a A C) d A D) {a, c} A E) {a} A 5. A a,b,c, 1,2, 5 kümesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) s(a) = 6 B) b A C)

Detaylı

1 A IV. a. Kümelerin Gösterimleri-Boş Küme-Denk ve Eşit Kümeler A II. A. a VI. A. b C ) c. 1. A kümesini venn şeması ile gösteriniz.

1 A IV. a. Kümelerin Gösterimleri-Boş Küme-Denk ve Eşit Kümeler A II. A. a VI. A. b C ) c. 1. A kümesini venn şeması ile gösteriniz. Kümelerin Gösterimleri-Boş Küme-Denk ve Eşit Kümeler 1. kümesini venn şeması ile gösteriniz. 6. M kümesine denk olan N kümesini ortak özellik yöntemi ile gösteriniz. 2. B kümesini liste yöntemi ile gösteriniz.

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

SONUÇ YAYINLARI. 9. Sınıf Kümeler

SONUÇ YAYINLARI. 9. Sınıf Kümeler 9. SINIF SONUÇ YYINLRI 9. Sınıf Kümeler Bu kitabın tamamının ya da bir kısmının, kitabı yayımlayan şirketin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılması,

Detaylı

KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİT

KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİT KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİT Kümelerde Temel Kavramlar 1. Kazanım : Küme kavramını açıklar; liste, Venn şeması ve ortak özellik yöntemleri ile gösterir. 2. Kazanım : Evrensel küme,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Cebir Notları. Kümeler TEST I. Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr. www.matematikclub.com, 2006

Cebir Notları. Kümeler TEST I. Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr. www.matematikclub.com, 2006 , 2006 MC Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr Kümeler TEST I 1. s(a) = 13 s(a \ B) = 7 s(a B) = 23 ise, s(b) nedir? A) 6 B) 7 C) 10 D) 13 E) 16 7. Üç basamaklı 5 ve 7 ile tam bölünebilen,

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Starboard dosya aç dosyayı seçerek Andropi teach menu içe aktar dosyayı seçiyoruz nesne olarak seç

Starboard dosya aç dosyayı seçerek Andropi teach menu içe aktar dosyayı seçiyoruz nesne olarak seç Not: Starboard programında dosya aç kısmından dosyayı seçerek açabilirsiniz. Yazı karakterlerinde bozulma oluyorsa program kapatılıp tekrar açıldığında yazı düzelecektir. Ben yaptığımda düzelmişti. Andropi

Detaylı

KÜMELER. Kümeler YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 MATEMATĐK ĐM /LYS. UYARI: {φ} ifadesi boş kümeyi göstermez.

KÜMELER. Kümeler YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 MATEMATĐK ĐM /LYS. UYARI: {φ} ifadesi boş kümeyi göstermez. MTEMTĐK ĐM YILLR 00 00 004 005 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - - - - 1 1 1/1 /LYS KÜMELER TNIM: in tam bir tanımı yoksa da matematikçiler kümeyi; iyi tanımlanmış nesneler topluluğu olarak kabul

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

KÜMELER A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 30 B) 31 C) 32 D) 33 E) 34 A) 30 B) 25 C) 21 D) 19 E) 17 A) 24 B) 26 C) 28 D) 30 E) 32

KÜMELER A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 30 B) 31 C) 32 D) 33 E) 34 A) 30 B) 25 C) 21 D) 19 E) 17 A) 24 B) 26 C) 28 D) 30 E) 32 TARAMA TESTİ 1 KÜMELER 1. A= x N : x 6 A B x N : x 8 B \ A aşağıdakikerden hangisidir? A)7,8 B)6,7,8 C)8 D)7 E) 2. A = x N : 2 x 7, B = x N : 2 x 5 olduğuna göre,a \ B nin eleman sayısı kaç? 3. A = x N

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

KÜMELER. A = {x : (x in özelliği)} Burada x : ifadesi öyle x lerden oluşur ki diye okunur. Küme oluşturur. Çünkü Kilis in üç tane ilçesi.

KÜMELER. A = {x : (x in özelliği)} Burada x : ifadesi öyle x lerden oluşur ki diye okunur. Küme oluşturur. Çünkü Kilis in üç tane ilçesi. KÜMELER Canlı yada cansız varlıkların oluşturduğu iyi A = {a, b, {a, b, c}} ise, s(a) = 3 tür. tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir. 2. Ortak Özellik Yöntemi Kümenin elemanlarını, daha somut ya

Detaylı

KÜMELER. Küme nesneler topluluğudur. Bu bölümde kümelerle kurulan matematiksel yapıyı tanıtacağız.

KÜMELER. Küme nesneler topluluğudur. Bu bölümde kümelerle kurulan matematiksel yapıyı tanıtacağız. KÜMELER Küme nesneler topluluğudur. u bölümde kümelerle kurulan matematiksel yapıyı tanıtacağız. Küme kavramı matematiğe girmeden önce matematik denilince akla sayılar ve şekiller gelirdi. Kümeler kuramının

Detaylı

Her türlü görüş, öneri ve eleştirilerinize açık olduğumu bilmenizi ister çalışmalarınızda ve sınavlarınızda başarılar dilerim.

Her türlü görüş, öneri ve eleştirilerinize açık olduğumu bilmenizi ister çalışmalarınızda ve sınavlarınızda başarılar dilerim. Önsöz Değerli Öğrenciler, u fasikül ortaöğretimde başarınızı yükseltmeye, üniversite giriş sınavlarında yüksek puan almanıza yardımcı olmak için özenle hazırlanmıştır. Konular anlamlı bir bütün oluşturacak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

İlter TÜRKMEN, Tolga TANIŞ, Simay AYDIN,

İlter TÜRKMEN, Tolga TANIŞ, Simay AYDIN, YAYIN KURULU Hazırlayanlar İlter TÜRKMEN, Tolga TANIŞ, Simay AYDIN, YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi

Detaylı

2.Bölüm - Meraklýsýna Akýl yunlarý 5 Dakika 1.Yýldýz Savaþlarý Diyagramdaki her satýra, sütuna ve kapalý alana ikiþer yýldýz yerleþtirin. Yýldýzlar bi

2.Bölüm - Meraklýsýna Akýl yunlarý 5 Dakika 1.Yýldýz Savaþlarý Diyagramdaki her satýra, sütuna ve kapalý alana ikiþer yýldýz yerleþtirin. Yýldýzlar bi Bölüm 2 Meraklýsýna Akýl yunlarý 16 Aðustos 2015 15:15-16:30 5 Dakika Puan SRULAR 1a. Yýldýz Savaþlarý 1b. Yýldýz Savaþlarý 2a. X 2b. X 3a. Tapa 3b. Tapa 4a. Yol 4b. Yol 5a. Patika luþturma 5b. Patika

Detaylı

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer?

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer? PARABOL TEST /. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði parabl belirtir? 5. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði A(0,) nktalarýndan geçer? A) f()=5 f()=+ C) f()= D) f()= f()= 4 + + A) f()= f()=

Detaylı

YGS Seti www.pianalitikyayinlari.com. YGS Matematik Soru Bankası. Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi Grafik. Baský Tarihi Nisan 2012

YGS Seti www.pianalitikyayinlari.com. YGS Matematik Soru Bankası. Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi Grafik. Baský Tarihi Nisan 2012 YGS Seti www.pianalitikyayinlari.om YGS Matematik Soru Bankası Copyright Sürat Basým Reklamýlýk ve Eðitim Araçlarý San. Ti. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin ön eden

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

Kümenin özellikleri. KÜMELER Burada x : ifadesi öyle x lerden oluşur ki diye okunur. Örnek: Kilis in ilçeleri

Kümenin özellikleri. KÜMELER Burada x : ifadesi öyle x lerden oluşur ki diye okunur. Örnek: Kilis in ilçeleri Canlı yada cansız varlıkların oluşturduğu iyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir. KÜMELER urada x : ifadesi öyle x lerden oluşur ki diye okunur. iyi tanımlanmış: herkes tarafından kabul edilen

Detaylı

SAYILAR - 3. 2) Birbirinden farklı üç basamaklı üç doğal sayının toplamı 2685 tir. Bu üç sayıdan en küçüğü en az kaç olabilir?

SAYILAR - 3. 2) Birbirinden farklı üç basamaklı üç doğal sayının toplamı 2685 tir. Bu üç sayıdan en küçüğü en az kaç olabilir? SAYILAR - 3 1) (x + y) ile (y + z) aralarında asal sayılardır. 7x + 3y = 4z olduğuna göre x - z farkı kaçtır? A) -3 B) -2 C) -1 D) 0 E) 1 2) Birbirinden farklı üç basamaklı üç doğal sayının toplamı 2685

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar TEMEL KAVRAMLAR Rakam: Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Bu semboller {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanlarıdır., b ve c birer rakamdır. 15 b = c olduğuna göre, + b + c

Detaylı

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :.

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. SAYILAR BASAMAK KAVRAMI İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. Üç basamaklı rakamları farklı en küçük sayı :. SORU 5 MATEMATİK KAF03 TEMEL KAVRAM 01 Üç basamaklı birbirinden

Detaylı

MATEMAT K 1 ÜN TE II KÜMELER

MATEMAT K 1 ÜN TE II KÜMELER ÜN TE II KÜMELER 1. TANIM 2. KÜMELER N GÖSTER M a) Liste yöntemi ile gösterimi b) Venn flemas ile gösterimi c) Ortak özelik yöntemi ile gösterimi 3. KÜMELER N KARfiILAfiTIRILMASI a) Kümenin elaman say

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

1) Aşağıdaki varlıklar içerisinde küme oluşturabilecek bir topluluğu yuvarlak içerisine alarak kümenin tarifini yapınız.

1) Aşağıdaki varlıklar içerisinde küme oluşturabilecek bir topluluğu yuvarlak içerisine alarak kümenin tarifini yapınız. 1ÖLÜM KÜMELER KÜMELER TEST 1 1) şağıdaki varlıklar içerisinde küme oluşturabilecek bir topluluğu yuvarlak içerisine alarak kümenin tarifini yapınız..güzelyurt.yeni İskele.Lefkoşa.Gazi Magosa.Girne 2)

Detaylı

LYS MATEMATÝK II - 10

LYS MATEMATÝK II - 10 ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULM FÖYÜ (MF-TM) DERSHNELERÝ LYS MTEMTÝK II - 0 PRL - I Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý Soadý :... u kitapçýðýn her hakký

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 DİKKAT: 1.Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Þemsiyemin üzerinde saðdaki þekilde de görüldüðü gibi KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyeme ait bir resimdir? A) B) C) D) 2. Dört eþ dikdörtgen daha büyük bir dikdörtgen

Detaylı

MATM 133 MATEMATİK LOJİK. Dr. Doç. Çarıyar Aşıralıyev

MATM 133 MATEMATİK LOJİK. Dr. Doç. Çarıyar Aşıralıyev MATM 133 MATEMATİK LOJİK Dr. Doç. Çarıyar Aşıralıyev 3.KONU Kümeler Teorisi; Küme işlemleri, İkili işlemler 1. Altküme 2. Evrensel Küme 3. Kümelerin Birleşimi 4. Kümelerin Kesişimi 5. Bir Kümenin Tümleyeni

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý LYS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI LYS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - I Ödev Kitapçığı (MF-TM) Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Adý

Detaylı

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý LYS GEOMETRÝ Soru Çözüm ersi Kitapçığı 1 (MF - TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende lan u yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No MATEMATÝK - II POLÝNOMLAR - IV MF TM LYS1 04 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ A) ÜÇGENLER...8 1. Üçgende açılar...8. Üçgen eşitsizliği...11 3. Teoremler, Pisagor, Kosinüs, Stewart, Carnot, Öklid, Menaleus, Ceva Teoremleri...14 4. Açıortay, Kenarortay

Detaylı

9. Sınıf. Matematik. Soru Bankası. Yeliz ÇELEN

9. Sınıf. Matematik. Soru Bankası. Yeliz ÇELEN 9. Sınıf Matematik Soru ankası Yeliz ÇELEN opyright Evrensel İletişim Yayın ağıtım San. Tic. Ltd. Şti. u kitabın her hakkı EVRENSEL İLETİŞİM LT. ŞTİ. e aittir. Hangi amaçla olursa olsun, bu kitabın tamamının

Detaylı

KÜMELER 05/12/2011 0

KÜMELER 05/12/2011 0 KÜMELER 05/12/2011 0 KÜME NEDİR?... 2 KÜMELERİN ÖZELLİKLERİ... 2 KÜMELERİN GÖSTERİLİŞİ... 2 EŞİT KÜME, DENK KÜME... 3 EŞİT OLMAYAN (FARKLI) KÜMELER... 3 BOŞ KÜME... 3 ALT KÜME - ÖZALT KÜME... 4 KÜMELERDE

Detaylı

9) A B ve B A ise A=B dir. Birbirinin alt kümesi olan iki küme eşit kümedir.

9) A B ve B A ise A=B dir. Birbirinin alt kümesi olan iki küme eşit kümedir. CEVAPLAR .BÖLÜM - TEST ) {K.K.T.C nin g harfi ile başlayan ilçeleri} ) İlkbahar, yaz, sonbahar, kış mevsimlerinin bazıları ile oluşturulacak kümeler farklı olacağından, bir küme oluşturmazlar. ) Okulumuzdaki

Detaylı

4 ab sayısı 26 ile tam bölünebildiğine göre, kalanı 0 dır.

4 ab sayısı 26 ile tam bölünebildiğine göre, kalanı 0 dır. BÖLME, BÖLÜNEBİLME A. Bölme İşlemi A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, Bölünen A 75, bölen B 9, bölüm C 8 ve kalan K tür. Yukarıdaki bölme işlemine göre, 1. 9 yani, K B dir. işlemine bölme denir.

Detaylı

sayıların kümesi N 1 = { 2i-1: i N } ve tüm çift doğal sayıların kümesi N 2 = { 2i: i N } şeklinde gösterilebilecektir. Hiç elemanı olmayan kümeye

sayıların kümesi N 1 = { 2i-1: i N } ve tüm çift doğal sayıların kümesi N 2 = { 2i: i N } şeklinde gösterilebilecektir. Hiç elemanı olmayan kümeye KÜME AİLELERİ GİRİŞ Bu bölümde, bir çoğu daha önceden bilinen incelememiz için gerekli olan bilgileri vereceğiz. İlerde konular işlenirken karşımıza çıkacak kavram ve bilgileri bize yetecek kadarı ile

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

1. ÜNİTE: MANTIK. Bölüm 1.1. Önermeler ve Bileşik Önermeler

1. ÜNİTE: MANTIK. Bölüm 1.1. Önermeler ve Bileşik Önermeler . ÜNİTE: MANTIK . ÜNİTE: MANTIK... Önerme Tanım (Önerme) BÖLÜM.. - Doğru ya da yanlış kesin bir hüküm bildiren ifadelere önerme adı veriler. Örneğin Bir hafta 7 gündür. (Doğru) Eskişehir Türkiye'nin başkentidir.

Detaylı

Matematik. Körfez Yayınları. YGS - LYS Ön Hazırlık

Matematik. Körfez Yayınları. YGS - LYS Ön Hazırlık Matematik R İ T N R Ö SAYISAL K E YGS - LYS Ön Hazırlık Copyright Çağlayan Basım Yayın Dağıtım Ambalaj San. Tic. A.Ş. Bu kitabın tamamının ya da bir kısmının, kitabı yayımlayan şirketin önceden izni olmaksızın

Detaylı

Bu ders materyali 06.09.2015 23:17:19 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır. Unutmayın bilgi paylaştıkça değerlidir.

Bu ders materyali 06.09.2015 23:17:19 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır. Unutmayın bilgi paylaştıkça değerlidir. -- Bu ders materyali 06.09.05 :7:9 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından UYGULAMA-00 Cevap: x- -x- x- =0 denklemini sağlayan x değeri kaçtır? UYGULAMA-00 Cevap: x x x 5 + = + denklemini

Detaylı

AYRIK YAPILAR ARŞ. GÖR. SONGÜL KARAKUŞ- FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ELAZIĞ

AYRIK YAPILAR ARŞ. GÖR. SONGÜL KARAKUŞ- FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ELAZIĞ AYRIK YAPILAR P r o f. D r. Ö m e r A k ı n v e Y r d. D o ç. D r. M u r a t Ö z b a y o ğ l u n u n Ç e v i r i E d i t ö r l ü ğ ü n ü ü s t l e n d i ğ i «A y r ı k M a t e m a t i k v e U y g u l a

Detaylı

0-0 Eðitim Öðretim Yýlý ANKARA ÝLÝ LÝSELER ARASI "8. AKIL OYUNLARI YARIÞMASI" Ankara Ýli Liseler Arasý 8.. Akýl Oyunlarý Yarýþmasý, Mayýs 0 tarihinde Özel Sýnav Koleji ev sahipliðinde, Sýnav Eðitim Kurumlarý,

Detaylı

SAYILAR ( ) MATEMATİK KAF01 RAKAM VE DOĞAL SAYI KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. Sayıları ifade etmeye yarayan

SAYILAR ( ) MATEMATİK KAF01 RAKAM VE DOĞAL SAYI KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. Sayıları ifade etmeye yarayan SAYILAR RAKAM VE DOĞAL SAYI KAVRAMI MATEMATİK KAF01 TEMEL KAVRAM 01 Sayıları ifade etmeye yarayan { 0,1,, 3, i i i,9} kümesindeki semollere onluk sayma düzeninde rakam denir. N =... kümesinin elemanlarına

Detaylı

LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçýðý 5 (MF-TM)

LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçýðý 5 (MF-TM) LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçýðý 5 (MF-TM) Permütasyon Kombinasyon Binom Açýlýmý Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de

Detaylı

Dikkat: Bir eleman, her iki kümede de olsa bile sadece bir kez yazılır.

Dikkat: Bir eleman, her iki kümede de olsa bile sadece bir kez yazılır. KÜMELER Kümelerin birleşimi (A B ): Kümelerin bütün elemanlarından oluşur. Kümelerin kesişimi (A B): Kümelerin ortak elemanlarından oluşur. Kümelerin Farkı (A \ B ) veya (A - B ): Birinci kümede olup ikinci

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI 4 II MATEMATİK YARIŞMASI I AŞAMA SORULARI 4? 4 4 A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 5 A) B) C) - D) E) - 8 4 x x

Detaylı

17 ÞUBAT 2016 5. kontrol

17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Tuna ve Coþkun un yaþlarý toplamý 23, Coþkun ve Ali nin yaþlarý toplamý 24 ve Tuna ve Ali nin yaþlarý toplamý 25 tir. En büyük olanýn yaþý kaçtýr? A) 10 B)

Detaylı

x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2005

x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2005 TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 005 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 1. AB = olmak üzere, A

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI Ortak kıl YGS MTEMTİK ENEME SINVI 040- Ortak kıl dem ÇİL yhan YNĞLIŞ arış EMİR elal İŞİLİR eniz KRĞ Engin POLT Ersin KESEN Eyüp ULUT Fatih SĞLM Fatih TÜRKMEN Hakan KIRI Kadir LTINTŞ Köksal YİĞİT Muhammet

Detaylı

Elemanların yerlerinin değiştirilmesi kümeyi değiştirmez. A kümesinin eleman sayısı s(a) ya da n(a) ile gösterilir.

Elemanların yerlerinin değiştirilmesi kümeyi değiştirmez. A kümesinin eleman sayısı s(a) ya da n(a) ile gösterilir. KÜMELER Küme : Nesnelerin iyi tanımlanmış listesine küme denir ve genellikle A, B, C gibi büyük harflerle gösterilir. Kümeyi oluşturan öğelere, kümenin elemanı denir. a elemanı A kümesine ait ise,a A biçiminde

Detaylı

SERĠMYA 2011 - IX. ULUSAL ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK OLĠMPĠYATI. 9. Ulusal. serimya. İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI.

SERĠMYA 2011 - IX. ULUSAL ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK OLĠMPĠYATI. 9. Ulusal. serimya. İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI. Sayfa1 9. Ulusal serimya İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 2011 Sayfa2 1. Bir ABCD konveks dörtgeninde AD 10 cm ise AB CB? m( Dˆ ) 90, ( ˆ) 150 0 0 m C ve m Aˆ m Bˆ ( ) ( ) olarak

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

1) Aşağıdaki şekilleri altlarındaki kesirli sayılara göre boyayınız. a) b) c) d) e)

1) Aşağıdaki şekilleri altlarındaki kesirli sayılara göre boyayınız. a) b) c) d) e) BÖLÜM KESİRLER KESİRLER TEST ) Aşağıdaki şekilleri altlarındaki kesirli sayılara göre boyayınız. a) b) c) 6 0 8 d) e) ) Aşağıdaki şekillerde, boyalı bölgelerin kesir sayısı olarak karşılıklarını yazınız.

Detaylı

1. BÖLÜM. 2. Aþaðýdaki þekillerden hangisinin d doðrusuna göre simetriði çizildiðinde, bir düzgün çokgen elde edilir? DD

1. BÖLÜM. 2. Aþaðýdaki þekillerden hangisinin d doðrusuna göre simetriði çizildiðinde, bir düzgün çokgen elde edilir? DD 6. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. 1 birim 1 birim Van Gölü nün haritasý yukarýda verilmiþtir. Haritada 1 birim uzunluk 19

Detaylı

SAYI BASAMAKLARI. çözüm

SAYI BASAMAKLARI. çözüm SAYI BASAMAKLARI Sayı Basamakları Günlük hayat m zda 0 luk say sistemini kullan r z. 0 luk say sistemini kullanmam z n nedeni, sayman n parmaklar m zla ba lamas ve iki elimizde toplam 0 parmak olmas olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 Kanguru Matematik Türkiye 015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki sayýlardan hangisi 0.15 x 51.0 sayýsýna en yakýndýr? A) 100 B) 1000 C) 10000 D) 100000 E) 1000000. Anne, çamaþýrlarý yýkayýp gömlekleri yan

Detaylı

KARTEZYEN ÇARPIM VE BAĞINTI

KARTEZYEN ÇARPIM VE BAĞINTI KRTEZYEN ÇRPIM VE BĞINTI 3. Bölüm TEST -2 1. β={(x,y):2x+y=8,x,y N} şeklinde tanımlı β bağıntısı kaç elemanlıdır? ) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 6. R'de bağıntısı yansıyan ise a.b kaçtır? ) 18 B) 9 C) 2 D) 18

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR Test -1

TEMEL KAVRAMLAR Test -1 TEMEL KAVRAMLAR Test -1 1. 6 ( ) 4 A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 5. 4 [1 ( 3). ( 8)] A) 4 B) C) 0 D) E) 4. 48: 8 5 A) 1 B) 6 C) 8 D) 1 E) 16 6. 4 7 36:9 18 : 3 A) 1 B) 8 C) D) 4 E) 8 3. (4: 3 + 1):4 A) 3 B) 5

Detaylı

0-05 Eðitim Öðretim Yýlý NKR ÝLÝ ORTOKULLR RSI "5. KIL OYUNLRI YRIÞMSI" nkara Ýli Liseler rasý 5. kýl Oyunlarý Yarýþmasý, Mayýs 05 tarihinde Özel Sýnav Koleji ev sahipliðinde, Sýnav Eðitim Kurumlarý, Türk

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON. Örnek: Örnek: Örnek:

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON. Örnek: Örnek: Örnek: SAYMANIN TEMEL KURALLARI Toplama Kuralı : Sonlu ve ayrık kümelerin eleman sayılarının toplamı, bu kümelerin birleşimlerinin eleman sayısına eşittir. Mesela, sonlu ve ayrık iki küme A ve B olsun. s(a)=

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

a.c = 48 3a + 2b c = 37 ise, a nın alacağı en küçük değer kaçtır?

a.c = 48 3a + 2b c = 37 ise, a nın alacağı en küçük değer kaçtır? . a,b,c birbirinden farklı tamsayılar ve a sıfırdan. a, b, c R olmak üzere farklı olmak üzere, a.b = 0 c

Detaylı

10.Konu Tam sayıların inşası

10.Konu Tam sayıların inşası 10.Konu Tam sayıların inşası 1. Tam sayılar kümesi 2. Tam sayılar kümesinde toplama ve çarpma 3. Pozitif ve negatif tam sayılar 4. Tam sayılar kümesinde çıkarma 5. Tam sayılar kümesinde sıralama 6. Bir

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK Soruları

2012 YGS MATEMATİK Soruları 01 YGS MATEMATİK Soruları 1. 10, 1, 0, 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B), C) 6 D) 6, E) 7. + ABC 4 x 864 Yukarıda verilenlere göre, çarpma işleminin sonucu kaçtır? A) 8974 B) 907 C) 9164 D) 94 E) 98. 6

Detaylı

X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı

X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı B 1. Bir kentten diğerine giden bir otobüs, yolun ilk yarısını 40 km/saat, ikinci yarısını ise 60 km/saat hızla gittiyse, otobüsün ortalama hızı kaç km/saat olmuştur?

Detaylı

ASAL SAYILAR. www.unkapani.com.tr

ASAL SAYILAR. www.unkapani.com.tr ASAL SAYILAR ve kendisinden aşka pozitif öleni olmayan den üyük doğal sayılara asal sayı denir.,, 5, 7,,, 7, 9, sayıları irer asal sayıdır. En küçük asal sayı dir. den aşka çift asal sayı yoktur. den aşka

Detaylı

YGS MATEMATİK DENEMESİ-1

YGS MATEMATİK DENEMESİ-1 YGS MATEMATİK DENEMESİ- Mustafa SEVİMLİ Fatih KAYGISIZ İbrahim KUŞÇUOĞLU Aydın DANIŞMAN ÇAKABEY ANADOLU LİSESİ Serkan TÜRKER Nejdet KİRPİ Şenay TAĞ GÜRLER Taner KAHYA Çakabey Anadolu Lisesi 0-0 . x olduğuna

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

barisayhanyayinlari.com

barisayhanyayinlari.com YGS MATEMATİK KONU ANLATIM FASİKÜLLERİ SERİSİ 1 ISBN 978-605-84147-0-9 Baskı Tarihi Ağustos 015 Baskı Yeri: İstanbul YAYINLARI İletişim tel: (538) 90 50 19 barisayhanyayinlari.com Benim için her şey bir

Detaylı

Cebir Notları. Permutasyon-Kombinasyon- Binom TEST I. Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr. www.matematikclub.com, 2006

Cebir Notları. Permutasyon-Kombinasyon- Binom TEST I. Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr. www.matematikclub.com, 2006 MC www.matematikclub.com, 2006 Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr Permutasyon-Kombinasyon- Binom TEST I 1. Ankra'dan Đstanbul'a giden 10 farklı otobüs, Đstanbul'- dan Edirne'ye giden 6 farklı

Detaylı

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ ÖZEL SMNYOLU LİSELERİ 4. İLKÖĞRETİM MTEMTİK YRIŞMSI 2008 / MRT KİTPÇIĞI BİRİNCİ BÖLÜM Çoktan seçmeli 30 Test sorusundan oluşan ün süresi 90 dakikadır. Bu bölümün bitiminde kısa bir ara verilecektir. Elinizdeki

Detaylı