SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/ Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak olan AKBANK T.A.Ş. ile diğer taraftan son sayfada isim ve imzaları bulunan Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller arasında aşağıdaki koşullarda bir sözleşme akdedilmiştir. Madde 2-Kredi Limiti / Tutarı Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller, MADDE 13 te belirtilen ve BANKA tarafından lehlerine açılması uygun görülen tutardaki Tüketici Kredisini, kullandırım tarihinden tamamen tasfiye tarihine kadar geçecek süreye işleyecek kredi faizi, faiz üzerinden hesaplanacak Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (K.K.D.F.) ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (B.S.M.V.) ile diğer giderlerin geri ödenmesinde, işbu sözleşmenin hükümlerinin geçerli olacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler. Akdi faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz ve diğer unsurlarla birlikte kredinin toplam borç tutarına (taksit toplamına) MADDE 13 te, ayrıca (anapara, faiz, B.S.M.V. ve K.K.D.F.) ile birlikte dağılımına işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan ödeme planında/planlarında yer verilmiştir. Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller, ipotek teminatı ile kullandırılan kredilerde, kredinin ipotek tesis işlemi sonuçlanmadan önce Kredili Müşteri hesabına BANKAca alacak kaydedilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Madde 3- Faiz Oranı, Vergi ve Masraflar Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller, işbu sözleşmeye istinaden; a. SABİT faiz oranı ile kullandırılacak, Krediye, MADDE 13 te belirtilen vadede, MADDE 13 te belirtilen oranlarda aylık/dönemlik ve yıllık akdi faiz tahakkuk ettirilmesini, Yıllık maliyet oranının, MADDE 13 te belirtilen oran olduğunu, bu oran hesap edilirken, Sermaye Piyasası Kanunu nun 38/A maddesinde tanımlanan konut finansmanı kapsamındaki kredilerde, kredi ödemelerinde temerrüde düşülmesi halinde temerrüt mektubuna ilişkin masrafların hesaplamaya dahil edilmediğini, b. Kredinin kampanyalı kredi olması durumunda krediye, işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan ÖDEME PLANI nda belirtilen oranda aylık akdi faiz oranı uygulanacak iken, faizin ÖDEME PLANI nda belirtilen kısmı, kampanyayı düzenleyen ana firma ve/veya bayi tarafından müşteri muvafakati dahilinde üstlenildiğinden, Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller, krediye ÖDEME PLANI nda belirtilen oranlarda aylık ve yıllık indirimli faiz tahakkuk ettirilmesini, Krediye uygulanan söz konusu faiz üzerinden ve sözleşmenin imzalandığı tarihteki geçerli oranlarda K.K.D.F. ve B.S.M.V. ödemeyi, beyan, kabul ve taahhüt ederler. K.K.D.F. ve Kredili Müşteri/Müşterek Borçlu/Kefil(lerin) İmzası 1

2 Sözleşme versiyon no : 09/ B.S.M.V. istisnası uygulanan türde kredi kullandırılması halinde, K.K.D.F. ve B.S.M.V. tahsil edilmez. c. Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller, işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan MADDE 13 ve ÖDEME PLANI nda belirtilen masraf ve ücretler ile BANKA tarafından düzenlenmesi halinde MADDE 8 de belirtilen şartlar çerçevesinde sigorta ücretlerini BANKA ya ödemekle yükümlü olduklarını kabul ederler. Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller, MADDE 13 ve ÖDEME PLANI nda belirtilen kredi kullandırım ücretinin kredi kullandırımı sırasında tahsil edileceğini, istihbarat ücreti, esnek ödeme planı ücreti ile faiz indirim komisyonunun ise Kredili Müşterinin hesabından kredinin kullandırıldığı gün sonunda otomatik olarak tahsil edileceğini, gün sonunda tahsil edilecek söz konusu masraf tutarlarının kredi kullandırım tarihinde hesapta bulundurulması gerektiğini, belirtilen tarihte hesapta yeterli bakiye bulunmaz ise, BANKA nın bu masraf bedellerini kredi/kredili mevduat hesaplarından (artı para kredi limitinden) tahsil etmeye hak ve yetkisinin bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. d. Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller, kredi vadesi süresince ödeme planı tipi değişikliği, yeniden finansman veya yeniden yapılandırma talep etmesi durumunda bu talebin sözleşme değişikliği mahiyetinde olması nedeniyle talebin kabulünün Bankanın takdirinde olduğunu, Bankanın Müşteri talebini kabul etmesi durumunda ise Ödeme Planı Tipi Değişikliği Ücreti, Yeniden Finansman Ücreti veya Yeniden Yapılandırma Ücreti ödeyeceklerini; söz konusu ücretlerin kredi kullandırım tarihindeki tutarlarının/oranlarının MADDE 13 te belirtildiğini ve bu tutarların ödeme planı değişikliği, yeniden finansman veya yeniden yapılandırma talebinin gerçekleştiği tarihte BANKA tarafından değiştirilmiş olabileceğini, işlem öncesinde BANKA tarafından ücret hakkında taraflarına bilgi verileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. e. Bir yıllık sürede %20 yi aşmayan ücret değişiklikleri için, mevzuat tarafından belirlenen etkin yöntemlerle 45 günlük bilgilendirme yapılması düzenlemesi kapsamında önceden tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Bu 45 günlük süre içinde ilgili ürün ya da hizmetten vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkı kullanmanız halinde tarafınızdan yeni döneme ait ücret tahsil edilmeyecektir. Bu sürenin sonunda vazgeçme hakkının kullanılmaması durumunda yeni fiyatlar uygulanacaktır. Yıllık % 20 yi aşan ücret değişikliklerinde ayrıca talebiniz alınacaktır. f. Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller, Verdikleri teminatların serbest bırakılmasına ilişkin işlemlerde, ipotek fek işlem masrafı/komisyonu alınacağını, Krediye konu konut/işyeri henüz tamamlanmamış/proje aşamasında ise, ipotek alınmadan kullandırılan konut/işyeri kredilerinde, kredi kullandırılmadan önce belirlenecek ipotek tesis tarihinde, kredi konusu konut/işyeri üzerine ipotek tesis edileceğini ve ipotek tesisine ilişkin masraf/komisyon alınacağını, bu masrafların kredi kullandırım tarihinde MADDE 13 te belirtilen tutarda olduğunu, kredi tutarının %1,5 (yüzde bir buçuk) inden fazla olmamak kaydı ile, ipotek tesisinin/ipoteğin fekkinin gerçekleşeceği tarihe kadar, BANKA'nın piyasa koşullarına Kredili Müşteri/Müşterek Borçlu/Kefil(lerin) İmzası 2

3 paralel hesap özeti, elektronik posta, SMS, posta vesaire yöntemlerden birini kullanarak yukarıda belirtilen oranı artırabileceğini BANKA nın belirtilen oranları aşmamak kaydıyla işbu sözleşmede belirtilen fek ücretini ilgili mevzuatın öngördüğü esaslar dahilinde değiştirebileceğini, ve söz konusu işlemlerin gereği olarak tahakkuk edecek her türlü masraf, vergi, resim, harçlarla, bunların gider vergilerini de BANKA ya ayrıca ödemekle yükümlü olduklarını kabul ederler. g. Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller, BANKA nın; yetkili mercilerce yapılacak her türlü değişiklik ve ileride konulabilecek yeni vergi ve resimleri dikkate alarak, K.K.D.F., B.S.M.V. oranlarını bu değişikliklere göre uygulamaya yetkili olduğunu, bu durumda yapılacak yeni hesaplama uyarınca ekte yer alan ödeme planındaki taksit tutarlarını mevzuat paralelinde değiştirebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. BANKA bu değişikliği uygun yöntem ve koşullarla borçluya derhal haberdar etmekle yükümlüdür. Borçlunun bu halde tüm edimlerini yerine getirmek kaydıyla sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır. Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller, Sermaye Piyasası Kanunu nun 38/A maddesinde tanımlanan konut finansmanı kapsamındaki kredilerde, Konut Finansmanı Hesap Ekstresi ile kredi ödemelerinde temerrüde düşülmesi halinde gönderilen temerrüt mektubuna ilişkin masrafları ödemeyi, bu masrafların, kredi kullandırım tarihinde MADDE 13 te belirtilen tutarda olduğunu ve piyasa koşullarına paralel olarak artabileceğini, artırımdan sonra Müşterinin hesap özeti, elektronik posta, SMS, posta vesaire yöntemlerden birini kullanarak, Kredili Müşterinin hesabı/hesaplarından otomatik olarak tahsil edileceğini, hesapta yeterli bakiye bulunmaz ise, BANKA nın bu masraf bedellerini kredili mevduat hesaplarından (artı para kredi limitinden) tahsil etmeye hak ve yetkisinin bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. h. Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller ödenmeyen taksitleri olursa bundan dolayı BANKA nın kendisine göndereceği ihtar ve ihbarnameler için yapacağı her türlü masraf ve benzeri giderleri nakden ve defaten ödemeyi kabul ederler. Madde 4- Geri Ödeme Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller, tahsis edilen Tüketici Kredisini Ekte yer alan geri ödeme planında/planlarında gösterilen vade tarihinde ve yukarıda belirtilen faizin belirlenmesine ilişkin koşullar üzerinden hesaplanan taksit miktarını ödeyeceklerini peşinen kabul beyan ve taahhüt ederler. Ekte yer alan ödeme planında/planlarında belirlenen ödeme tarihlerinden herhangi birinin hafta sonu veya resmi tatile denk gelmesi halinde ilgili ödeme, hafta sonunu veya resmi tatil bitimini takip eden ilk iş günü gerçekleştirilecektir. Madde 5- Alacaklı Hesaptan Tahsilat Yetkisi Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller, Ekte yer alan ödeme planındaki her bir taksitin vadelerinde, taksit tutarının/tutarlarının BANKA nezdindeki Kredili Müşteriye ait kredi ödemesi yapılan hesaptan tahsiline ve tahsil olunan miktarın hesaba borç kaydedilmesine BANKA nın yetkili olduğunu gayri kabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt ederler. Taksitlerden herhangi birinin ödenmesi, önceki taksitlerin ve faizlerin ödendiği anlamında kabul edilemez. Kredili Müşteri/Müşterek Borçlu/Kefil(lerin) İmzası 3

4 Madde 6- Erken Ödeme Kredili Müşteri, aldığı kredinin toplam tutarını veya vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksitini vadesinden önce ödeyebilecektir. Sermaye Piyasası Kanunu nun 38/A maddesinde tanımlanan konut finansmanı kapsamında kullandırılan sabit faizli kredilerde, Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller, aldığı kredinin toplam tutarını veya vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksitini vadesinden önce ödemesi halinde, BANKA tarafından gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve erken ödenen meblağın maksimum %2 (yüzde iki) si tutarında erken ödeme ücreti ödeyeceklerini, ayrıca 5582 sayılı Kanun da öngörülen hükümler ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılmış ve çıkarılacak alt düzenlemelerin kendisine uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. BANKA, ilgili mevzuatın tayin ettiği sınırlar dahilinde, erken ödeme ücretini serbestçe belirlemek ve değiştirmek hakkına sahiptir. Madde 6.1- Kredi Taksit/Taksitlerinin Vadesinden Önce Ödenmesi Kredili Müşteri tarafından bir veya birden fazla taksitin erken ödenmesi halinde erken ödenen taksit tutarı içinde yer alan anapara tutarı üzerinden akdi faiz oranı ile erken ödenen gün sayısı dikkate alınarak bulunacak faiz, faiz üzerinden hesaplanacak kamusal yükümlülükler toplamı ve komisyon tutarı kadar indirim yapılır. Madde 6.2- Kredi Borcunun Tamamının Vadesinden Önce Ödenmesi (Kredinin Erken Kapatılması) Kredili Müşteri, BANKA tarafından belirlenen erken kapama tutarını, taahhüt ettiği gün içinde BANKA ya ödemediği takdirde, başvurusu hiç yapılmamış sayılarak normal ödeme planının işlemeye devam edeceğini kabul eder. Kredili Müşterinin taksit tarihinde kredinin toplam tutarını erken ödemeyi istemesi halinde, BANKA vadesi gelen taksit ödemesi ile kredinin kalan anapara borcunu tahsil eder. Kredili Müşterinin iki taksit tarihi arasında kredinin toplam tutarını erken ödemeyi istemesi halinde, BANKA ödeme planında yer alan en son ödenmiş taksit tarihiyle, erken kapatma işleminin gerçekleştiği tarih arasında, anaparaya işleyen faiz tutarı, faiz üzerinden hesaplanacak kamusal yükümlülükler ile kredinin kalan anapara borcunu tahsil eder. Vadesinden önce kapatılan kredilere ilişkin olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklıdır. Madde 7- Temerrüt Faiz Oranları, Kredi Borcunun Muacceliyeti ve Temerrüde Düşmenin Hukuki Sonuçları Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller, işbu sözleşmeden doğan borçlarının geri ödeme planına uygun olarak ödeneceğini, taksitlerden birinin tamamen veya kısmen ödenmemesi halinde, taksit tarihlerinden itibaren ilgili taksit tutarı üzerinden temerrüt faizi işleyeceğini, birbirini izleyen en az iki taksitin kısmen veya tamamen tam olarak ödenmemesi halinde, BANKA tarafından Sermaye Piyasası Kanunu nun 38/A maddesinde tanımlanan konut finansmanı kapsamındaki kredilerde 1 (bir) ay, diğer tüketici kredilerinde 1 (bir) hafta süre verilerek muacceliyet uyarısında bulunulması sonrasında muaccel hale gelen bakiye alacak üzerinden, muacceliyet tarihinden itibaren, temerrüt hasıl olacağını ve bu halde temerrüdün Kredili Müşteri/Müşterek Borçlu/Kefil(lerin) İmzası 4

5 doğduğu tarihten borcun tamamının BANKA ya ödeneceği tarihe kadar geçen süreye, MADDE 13 te belirtilen yıllık akdi faiz oranının % 30 (yüzde otuz) fazlası oranında işleyecek temerrüt faizini, vergi, harç ve masraflarla birlikte BANKA ya derhal nakden ve defaten tediye ile yükümlü olduklarını kabul ve taahhüt ederler. Kredili Müşterinin vadesi gelmiş taksitleri için kısmi ödeme yapmak istemesi halinde, bu ödemenin kabulü BANKA nın işbu maddede yer verilen haklarını kullanmasına engel teşkil etmeyecektir. Kısmi ödemeye rağmen Kredili Müşteri, yukarıda kabul edilen yasal şartların BANKA tarafından gerçekleştirilerek oluşacak muacceliyet halinin kendisi hakkında aynen hüküm ifade edeceğini, BANKA nın muacceliyet halinin doğumundan sonra kısmi ödemeyi kabul etmesinin borcun yenilenmesi ertelenmesi anlamına gelmeyeceğini ve BANKA nın kısmi ödemeyi tahsil etmesinin sadece, muaccel hale gelmiş alacağına mahsuben ödeme manasına geleceğini, BANKA nın muaccel hale gelen alacağı için yasal yollara müracaat hakkının mahfuz olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller, BANKA tarafından noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla kendilerine bildirimde bulunulduğu tarihten itibaren Sermaye Piyasası Kanunu nun 38/A maddesinde tanımlanan konut finansmanı kapsamındaki kredilerde 1 (bir) ay, diğer tüketici kredilerinde 7 (yedi) gün içinde vadesi gelmiş ve/veya gelmemiş taksit borçlarını ve diğer masraflardan müteşekkil muaccel BANKA alacağının tamamını ödemedikleri takdirde, mütemerrid duruma düşeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Sermaye Piyasası Kanunu nun 38/A maddesinde tanımlanan konut finansman kredilerinde, Kredili Müşterinin temerrüde düşmesi halinde BANKA, Kredili Müşteriye temerrüt tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde iadeli taahhütlü posta yoluyla bildirimde bulunur. Madde 8- Kredinin Teminat Karşılığı Kullandırılması Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller, bu sözleşme gereğince, BANKA dan temin edecekleri Tüketici Kredisi işlemlerinin teminatı ve karşılığını teşkil etmek üzere; BANKA nın kabul edeceği kefaleti getirmeyi, gayrimenkul ipoteği vermeyi ve/veya BANKA ya motorlu taşıt, nakit, mevduat, döviz tevdiatı, menkul kıymetleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu Kanun ile ilgili tüm mevzuat hükümlerinde öngörülen Sermaye Piyasası Araçlarını rehin etmeyi, keza alacaklarını temlik etmeyi kabul ve taahhüt ederler. Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu, Kefil/Kefiller, ve varsa rehin/ipotek belgesi tevdi eden ve/veya alacağı temlik eden üçüncü şahıslar, BANKA nın teminatın yetersiz halde olduğu veya yetersiz hale düştüğü kanaatine vardığı takdirde, ek teminat isteme hakkının doğacağını ve mevcut teminatları paraya çevirme yetkisine de sahip olacağını kabul ve taahhüt ederler. Madde 8.1- Teminatlara İlişkin Genel Hükümler Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefillerce, BANKA nın kredinin teminatını teşkil etmek üzere gayrimenkul ipoteği alması halinde, ipotek alınacak gayrimenkulün ekspertizinin (kıymet takdirinin), BANKA nın uygun göreceği ekspertizlere ve/veya gerektiğinde Sermaye Piyasası ve Bankacılık Kanunu mevzuatı çerçevesinde yetkilendirilmiş kişi ya da kurumlara yaptırılabileceği, ekspertiz (kıymet takdiri) yapan kişi veya kuruluşun BANKA dan talep edeceği ekspertiz ücretinin Kredili Müşteri tarafından ödeneceği peşinen kabul edilmiştir. Kredili Müşteri/Müşterek Borçlu/Kefil(lerin) İmzası 5

6 Ekspertiz sonucunda olumsuzluğa rastlanması halinde, BANKA nın krediyi kullandırmama hakkı saklıdır. Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller, ipotek teminatı ile kullandırılan kredilerde, MADDE 2 de belirtilen şekilde kredinin ipotek tesis işlemi sonuçlanmadan önce Kredili Müşteri hesabına alacak kaydedilmesi halinde, ipotek tesis işleminin, kredi kullandırım tarihini müteakip 12 (oniki) işgünü içinde gerçekleştirileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. BANKA, önceden ihbarda bulunmak kaydı ile teminatın değerinde azalma olması, azalma ihtimalinin bulunması, kısmen veya tamamen teminat vasfının ortadan kalkması, teminatın yetersiz olduğunun anlaşılması, gibi haklı nedenlerin varlığı halinde teminat marjının oranlarını değiştirmeye ve Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefillerden belirleyeceği şekil ve koşullarda ek veya yeni teminat istemeye yetkilidir. Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu, Kefil/Kefiller veya rehin/ipotek belgesi tevdi eden ve/veya alacağı temlik eden üçüncü şahıs; ister borsa ve piyasa dalgalanmalarından olsun, isterse sair hasar, zarar ve sebeplerden doğsun, herhangi bir sebepten dolayı BANKA ca teminat kıymetinde düşüklük görülürse bu düşüklükten doğan her türlü farkı BANKA nın uygun görmesi üzerine, talep tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde gerek nakden ödeme ve gerekse yeniden rehin /ipotek belgeleri terhini ve/veya alacağın temliki suretiyle takviye ederek, söz konusu kıymetle Kredili Müşterinin hesabının borç bakiyesi arasında BANKA nın uygun göreceği kıymet marjını muhafaza etmeyi kabul ve taahhüt ederler. Teminat olarak tevdi edilecek belgeler için masraflardan başkaca muhafaza ücreti almaya ve bu ücreti söz konusu kıymetlerin istirdadına kadar devam ettirmeye ve miktarını tayine BANKA yetkilidir. Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu, Kefil/Kefiller veya rehin belgesi tevdi eden ve/veya alacağı temlik eden üçüncü şahıs; şube değişikliği, şube devri gibi haklı nedenlerle teminatın başka bir yere naklinin gerekmesi veya borcun ödenmesi ve rehnin kalkması sebebiyle, Kredili Müşterinin teminat olarak gösterilen kıymeti başka yerden almak istemesi hallerinde, BANKA ca bildirilen veya talep mektubunda gösterilecek yere, BANKA tarafından uygun görülecek şekilde gönderilmesine muvafakat ettiğini ve Kredili Müşterinin kredinin başka bir şubeye nakledilmesini istemesi ve BANKA nın bu talebi uygun bulması halinde, teminat naklinden doğan her türlü hizmet masraf, ücret ve harçları ödeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu, Kefil/Kefiller veya Rehin Verenler, BANKA ya olan doğmuş ve doğacak her türlü borçları nedeniyle, BANKA nezdindeki her türlü hak, alacak ve istihkakları ile vadeli, vadesiz, döviz,., repo, menkul kıymet hesaplarında yer alan nakit tutarlar ile kıymetli evrak ve sair varlıkları üzerinde ve işbu sözleşmenin teminatında yer alan rehnin ve diğer teminatların paraya çevrilmesi halinde elde edilecek tutarlar üzerinde rehin, hapis, takas, mahsup hak ve yetkisi olacağını, icra takibine veya diğer yasal yollara ve rehnin paraya çevrilmesi yolu ile kanuni takibe başvurma zorunluluğu, ihbar ve ihtara gerek olmaksızın BANKA nın menkul kıymetleri satarak paraya çevirmek, nakit tutarları virman/mahsup etmek suretiyle alacaklarını tahsile yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kredili Müşteri/Müşterek Borçlu/Kefil(lerin) İmzası 6

7 Kredili Müşteri, BANKA ya sağlayacağı teminatların BANKA nın tüm alacakları sona erene kadar geçerli olacağını, BANKA nın herhangi bir hak ve alacağının kalmadığı durumda fekedilebileceğini kabul ve beyan eder. Madde 8.2- Konut Finansmanı Kredilerinde İpotek Alınacak Konuta İlişkin Bilgiler ve Konut Finansmanı Hesap Ekstresi Madde 13 te özellikleri belirtilen gayrimenkul üzerine BANKA lehine 1.dereceden ipotek alınacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu nun 38/A maddesinde tanımlanan konut finansmanı kapsamındaki kredilerde kredinin teminatını ve karşılığını teşkil etmek üzere Kredili Müşteriden gayrimenkul ipoteği haricinde, BANKA tarafından kabul edilecek kefalet, motorlu taşıt rehni, nakit, mevduat veya döviz tevdiatı rehni, menkul kıymet rehni, Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu Kanun ile ilgili tüm mevzuat hükümlerinde öngörülen Sermaye Piyasası Araçlarının rehni ve/veya Kredili Müşteri alacağının temliki alınabilecektir. Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu, Kefil/Kefiller veya Rehin Verenler; Kredi konusu ve/veya ipotek konusu konutun kredi kullandırımını müteakip 12 (oniki) işgünü içinde ipotek tesis edileceği öngörüsü ile kullandırılan kredilerinde herhangi bir nedenle söz konusu süre sonunda ipotek tesis işleminin gerçekleşmemesi halinde kredi kullandırım tarihi itibariyle, Kredi riski devam ederken, teminat olarak ipotek edilen konutun satılması halinde konutun satış tarihi, BANKA nın kabul etmeme hakkı saklı kalmak kaydıyla teminatın müşterinin kendine ait konut dışında başka bir teminatla değiştirilmesi halinde değişiklik tarihi, Kredi konusu konutun ipotek edileceği öngörüsü ile ipoteksiz kullandırılan Projeli Konut ve Kooperatif Kredileri nde ise, herhangi bir nedenle ipotek tesis edilememesi halinde kredinin kullandırım tarihi itibariyle, krediye BANKA tarafından re sen K.K.D.F. ve B.S.M.V. uygulanacağını, ayrıca, geriye yönelik olarak tahsil edilmeyen K.K.D.F. ve B.S.M.V. tutarları ile bu tutarlara uygulanacak her türlü faiz ve cezadan dolayı sorumlu olduklarını, bu hususlarda herhangi bir itirazda bulunmayacaklarını, bu tutarları BANKA nın ilk talebinde derhal nakden ve def aten ödeyeceklerini, BANKA nezdindeki tüm hak ve alacakları üzerinde BANKA nın rehin, hapis, takas ve mahsup hakkının bulunduğunu ve bu hakkını dilediği takdirde önceden bildirim yapılmasına gerek bulunmaksızın kullanabileceğini, ödemede gecikme olması halinde, bu tutarların BANKA ca ilgili Vergi Dairesi ne ödendiği tarih ile BANKA ya ödeme yapılacak tarih arasında geçecek süre için, bu tarih aralığında BANKACA Tüketici Kredileri ne uygulanan en yüksek kredi faizinin % 30 (yüzde otuz) fazlası oranında hesaplanacak temerrüt faizi ile bunun K.K.D.F. nu ve B.S.M.V. ni ayrıca ödeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. İpoteğe konu konutta tam veya kısmi hasar meydana gelmesi veya herhangi bir sebepten dolayı konutun teminat kıymetinin düşmesi, Kredili Müşterinin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı, ipotek konusu konutun tamamının veya belirli bir payının satışa çıkarılması, mahkeme kararı ile konut üzerinde tasarruf hakkının kısıtlanması, konutun Kredili Müşteri/Müşterek Borçlu/Kefil(lerin) İmzası 7

8 Sözleşme versiyon no : 09/ kamulaştırılması halinde kamulaştırma bedelinin alacak miktarının altında kalması gibi hallerde BANKA nın ek teminat isteme hakkı saklıdır. Kredili Müşteri, kredi konusu proje halindeki tamamlanmamış konutun satın alınması için satıcı/müteahhit firma ile imzalamış olduğu gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinden doğan hak ve alacaklarını, BANKA ya işbu sözleşmeden doğan borcun teminatı olarak rehin ettiğini, konutun tapusunun satıcı/müteahhit firma tarafından kendisine devri ile eş zamanlı olarak konut üzerinde BANKA lehine BANKA nın dilediği tutar ve şartlarda 1. dereceden ipotek tesis edeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Kredili Müşteri, Konut Finansmanı Hesap Ekstresi nin, MADDE 12.4 te belirtilen şartlar çerçevesinde, işbu sözleşmede Kanuni İkametgah olarak belirtilen adresine gönderileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde 8.3- Sigorta Hükümleri BANKA dain ve mürtehin olacak şekilde BANKA ile mutabık kaldığı ve aşağıda yer alan prim ödeme koşulları ve Rekabet Kurulu kararları kapsamında Banka nın acentesi olduğu sigorta şirketine veya dilediği sigorta şirketine karşılıklı mutabakata varılmak suretiyle, Kredili Müşteri/ipotek veren/rehin veren, BANKA ya teminat olarak gösterilen ve/veya BANKA dan aldığı krediye istinaden satın aldığı konut/konutları, malları, taşıt ve menkulleri, zorunlu sigortalar dahil sigorta ettireceğini, Kredili Müşteri, hayat sigortası veya ferdi kaza sigortası yaptıracağını, (Konut finansman kredisi kapsamında kullanılacak kredilerde konut sigortası ve hayat sigortası/ ferdi kaza sigortası yapılması isteğe bağlıdır), sigorta sözleşmelerini BANKA alacağının tamamen tahsil edileceği tarihe kadar yenileteceğini, mevcut/yapılacak/yenilenecek tüm sigorta poliçelerinin üzerinde BANKA nın adının dain ve mürtehin olarak gösterileceğini, BANKA nın açılacak kredi sebebi ile yaptırılan tüm sigorta poliçelerini vadelerinin hitamında dilerse yeniletebileceğini, her yıl yenilenen sigorta bedelinin; BANKA nın riskini teminat altına alacak marj oranı ile belirleyeceği tutardan düşük olmayacağını, yenilenen sigorta ücretlerini ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. BANKA; tüm teminatları ve kredi şartı tüm sigortalama işlemlerinin sigorta primlerinin Kredili Müşteri tarafından ödenmemesi durumunda, gerekli göreceği hallerde ve tamamen kendi yetkisi ile gerekli göreceği her türlü rizikolara karşı, dilediği şart, kayıt ve müddetlerle, lehtarı kendisi olmak üzere dilediği sigorta şirketine sigorta ettirebilir ve bu primleri Kredili Müşteriden işbu kredi sözleşmesi şartları dahilinde talep edebilir. Ancak, krediye ilişkin teminatların BANKA ca sigortalanma yetkisi, BANKA için bir mecburiyet teşkil etmez ve bundan dolayı BANKA ya bir sorumluluk yüklenemez. Konut veya ilgili mal sigortasının mahiyeti her türlü risklere karşı yangın,deprem, sel, su baskını, yer kayması ve terör teminatlarını da kapsayacaktır. Kredili Müşteri/İpotek Veren, BANKA nın ipotek edilen taşınmazın hasara uğraması halinde, sigorta sözleşmesi hükümleri uyarınca tazminatın tahsili için kanunen ve usulen gerekli her türlü işlemi yapmaya ve tazminat miktarını tespit ve tahsil etmeye ve zimmetindeki bütün alacaklarını sigorta bedelinden almaya yetkili olduğunu, sigorta şirketi ile tazminat konusunda çıkacak anlaşmazlığın BANKA ca Kredili Müşteri/Müşterek Borçlu/Kefil(lerin) İmzası 8

9 açılacak dava ve takip masraflarının tümünün kendilerine ait olduğunu; konut ile ilgili olarak sigortanın yaptırıldığı sigorta şirketine hasarı ihbar, prim ödeme ve sair tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini, aksi takdirde doğan her türlü zarardan dolayı BANKA ya karşı sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Söz konusu hayat sigortası/ferdi kaza sigortası poliçesinde BANKA nın dain ve mürtehin olarak gösterilmesi nedeniyle, sigorta süresi içinde Kredili Müşterinin vefatı halinde sigorta şirketince ödenecek tazminattan ödeme günündeki BANKA ya olan borcun mahsubundan sonra kalacak olan meblağın kanuni mirasçılarına (sakatlık halinde ise BANKA ya olan borcun mahsubundan sonra kalan tutarın kendisine) ödenmesini, tazminatın krediden kaynaklanan BANKA borcunu karşılamaması durumunda, bakiye alacak meblağın kanuni mirasçılardan tahsil edilmesini kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde 9- Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefillerin Sorumluluğu İşbu sözleşmenin sonunda imzası bulunan Müşterek Borçlu ile Kefil/Kefiller, Kredili Müşterinin bu sözleşme ile borçlandığı/borçlanacağı bütün meblağları, BANKA ya karşı MADDE 13 de yazılı kredi miktarına kadar Müşterek Borçlu, Kefil/Kefiller olarak üstlenirler; Müşterek Borçlu borcun tamamından sorumlu olduğunu, kefiller ise, kefalet miktarının anaparaya ilave olarak bu sözleşmede öngörülen şekil ve oranda hesaplanacak akdi veya cari faizlerini, fon ve gider vergilerini ve her türlü masrafları, vekâlet ücretlerini, sözleşmede belirttiği şekilde hesaplanacak temerrüt faizini de kapsadığını ve bunlara Kredili Müşteri ve mevcut olabilecek diğer kefillerle birlikte, Kefil/Kefiller sıfatıyla kefil ve zamin olduklarını, bu sıfatla, BANKA ile Kredili Müşteri arasındaki kredi sözleşmesindeki tüm hükümlerin kendileri hakkında da aynen uygulanmasını kabul ile bu maddelerde yer alan hususları aynen taahhüt ettiklerini, BANKA alacağı için işlemiş ve işleyecek faiz, K.K.D.F., B.S.M.V. ile vs. vergi, fon ve masrafların tamamından bir senelikten fazla olsa dahi, sorumlu olduklarını, kabul, beyan ve taahhüt ederler. Müşterek Borçlu ile Kefil/Kefiller, Kredili Müşterinin iflası veya ölümü sonucunda mirasının iflas hükümlerine göre tasfiyesi halinde teşekkül edecek iflas masasına, tasfiye memurları seçilmesi halinde bu memurlara Müşterek Borçlu, Kefil/Kefiller olmaları sebebiyle doğmuş ve doğacak haklarının kaydını yaptırmayı beyan ve taahhüt ederler. Madde 10- Kredinin Amacına Uygun Kullanılması Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller; Konut Kredisi kullanıyorsa, kredinin tamamını konut alımı amacıyla kullanacağını kabul ve beyan etmekte olup, kredinin tamamının veya bir kısmının konut alımı dışında başka bir alanda kullanıldığının, Sermaye Piyasası Kanunu nun 38/A maddesinde tanımlanan Konut Finansmanı Kredisi veya diğer tüketici kredisi türlerinden birini kullanıyorsa, kredinin tamamını veya bir kısmını mesleki veya ticari bir amaçla kullanmayacağını kabul ve beyan etmekte olup, kredinin tamamının veya bir kısmının mesleki ya da ticari amaçla kullanıldığının tespit edilmesi halinde bu kredi işlemi nedeni ile doğabilecek her türlü faiz, vergi, fon v.s. mükellefiyetini temerrüt faizi ve cezalarıyla birlikte ödeyeceğini kabul ve beyan eder. Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller, konut finansmanı kapsamında kullandırılan ev geliştirme amaçlı kredilerde, kredinin tamamının kredinin teminatı olarak BANKA lehine Kredili Müşteri/Müşterek Borçlu/Kefil(lerin) İmzası 9

10 ipotek edilen/edilecek olan MADDE 13 te adres ve tapu bilgileri yer alan konutun tadilatı ve/veya bu konuta yapılacak eklentiler için kullanılacağını, bu hususta yapılacak harcamalara ilişkim orijinal fatura, tadilat sözleşmesi vb. yi BANKA ya ibraz edeceklerini beyan eder, kredinin amacına uygun kullanılmadığının tespiti halinde, krediye re sen K.K.D.F. uygulanacağını, ayrıca kredinin başlangıcı itibariyle K.K.D.F. muafiyeti ile kullandırılmış olması sebebiyle tahsil edilmeyen K.K.D.F. tutarları ile bu tutarlara işleyecek her türlü faiz ve cezadan dolayı sorumluluğun kendilerine ait olduğunu, bu konuda herhangi bir itirazlarının olmayacağını, bu tutarları BANKAnın ilk talebinde, derhal nakden ve def aten ödemeyi, ödemede gecikme olması halinde, bu tutarların BANKAca ilgili Vergi Dairesi ne ödendiği tarih ile BANKA ya ödeme yapılacak tarih arasında geçecek süre için, bu tarih aralığında BANKAca Tüketici Kredileri ne uygulanan en yüksek kredi faizin % 30 fazlası oranında hesaplanacak temerrüt faizini ve bunun BSMV ve KKDF sini ayrıca ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederler. Madde 11- Banka Kayıtlarının Geçerliliği Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflar da HMK 193. maddesi uyarınca delil sözleşmesi niteliğinde olmak üzere BANKA nın kanuni defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtları ve mikro filmlerin muteber delil olacağını kabul beyan ve taahhüt ederler. Madde 12- Genel Hükümler Madde Bankanın Uygun Göreceği Kuruluş ve Mercilere Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller Hakkında Bilgi Vermesi Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller, BANKA ile aralarındaki kredi ilişkisi gereği, Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve/veya kefiller hakkında kredi hesabı ile ilgili bilgileri satıcı firmalara, varsa kredi konusu malın sigortalandığı şirketlere, kanunen yetkili merci, kişi ve kuruluşlara aktarması, müşteri sırrının açıklanmasına dair yasağa aykırılık teşkil etmeyecektir. Ayrıca Müşteri, kendisine ait Banka nezdinde bulunan bilgileri, gerek tarafına hizmet sağlamak amacıyla Banka nın işbirliği anlaşması yapmış olduğu işbirliğine taraf gerçek veya tüzel kişilerle, gerekse Müşteri ye zarar verme amacı olmaksızın her hangi bir nedenle (Kredi Kartı ve/veya sair kredi taleplerinin reddedildiği durumlarda dahi) üçüncü bir gerçek veya tüzel kişi ile paylaşılmasına izin verdiğini, bilgilerinin paylaşımı nedeniyle Banka dan herhangi bir hak ve talepte bulunamayacağını, üçüncü kişilerle paylaşılacak bilgilerin verilmesinin şart olmadığına yönelik Müşteri ye gerekli uyarıların Banka tarafında yapılmış olduğunu, bu kapsamda Banka nezdindeki Müşteri ye ait bilgilerin üçüncü kişiler ile paylaşılmasını kabul ve beyan eder. Madde Takip, Mahkeme Masrafları ve Avukatlık Ücreti Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller, işbu sözleşmeden doğan borçlarının tahsili hususunda BANKA nın mahkeme ve icra dairelerinde kanuni takibat yapmak mecburiyetinde kalması halinde, bu sebeple yapılacak bütün masrafları ve anapara, faiz vesaire her türlü masraflarla birlikte borcun tutarı üzerinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen Avukatlık ücreti ve bunun gider vergisini BANKA nın kanunen ödemek zorunda kalacağı ve borçlu/borçlulardan alınması hukuken mümkün olan harçlar ve giderler ve bunlarla ilgili gider Kredili Müşteri/Müşterek Borçlu/Kefil(lerin) İmzası 10

11 vergilerini BANKA ya ödemeyi, BANKA nın tüm alacaklarının tahsili için rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip veya haciz yoluna başvurabileceğini kabul ve taahhüt ederler. Madde Sürekli İş İlişkisinin Belgelenmesi Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve/veya Kefil/Kefiller, T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan ve 01/04/2008 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, işbu sözleşme uyarınca verilen kredi tahsisinden dolayı tesis edilen/edilecek Sürekli İş İlişkisi nedeniyle, Adres Posta Sisteminde kayıtlı değilse aşağıda açık olarak belirtmiş olan adres ve diğer iletişim bilgilerinin doğru olduğunu, en geç kredinin kullanılacağı tarihe kadar aşağıda belirtilmiş olan adresi teyit eden belgeyi (yerleşim yeri-ikametgah- belgesini ya da Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve/veya Kefil/Kefiller adına düzenlenmiş elektrik, su, doğal gaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve işlem tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş faturayı) ve ayrıca Banka ile kuracağı sürekli iş ilişkisi kapsamında ilgili mevzuat gereği kimlik tespitinde kullanılacak tüm bilgi ve belgeleri sürekli iş ilişkisi tesis edildiği anda ya da tesis edilmeden önce BANKA ya ibraz etmeyi, ilgili belgenin BANKA ya ibraz edilmemesi halinde ise, söz konusu belgenin ibraz edilmemesinden dolayı BANKA nın işbu krediyi kullandırmayacağını ve bu hususta hiçbir yükümlülüğü olmadığını, yanlış ya da eksik bildirimden kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefillere ait olduğunu ve Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ile Kefil/Kefiller hakkında yukarıda belirtilen yönetmelik hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasını peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederler. Madde Kanuni İkametgâh Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller, BANKA tarafından işbu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi amacıyla, gerekli tebligatın yapılabilmesi için, aşağıda isim ve imzalarının yanında yazılı yeri kanuni ikametgah olarak gösterdiklerini, bu adrese yapılacak tebligatların şahıslarına yapılmış sayılacağını, Kanuni İkametgâhlarının değişmesi halinde, yeni adresi derhal BANKA ya noter vasıtasıyla bildirmeyi, bu bildirime kadar eski adreslerinin muteber olacağını kabul ve taahhüt ederler. İşbu sözleşmenin ekinde yer verilen Ek Sözleşme(ler) ile ilgili ihtilaflarda işbu Tüketici Kredisi Sözleşmesi nin hükümleri aynen geçerli olacaktır. Madde Alacağın/Sözleşmenin Devri ve Borcun Nakli Müşteri, Banka nezdindeki borçları muaccel olmasa dahi, 3.kişi, garantör, müşterek borçlu veya kefil/kefiller tarafından yapılacak ödemeler karşılığında Banka nın her türlü alacağını ve işbu Sözleşme den kaynaklı haklarını ayrıca Müşteriden onay alınmasına gerek kalmaksızın devir edebileceğini ve devirle birlikte Banka nezdindeki teminatlarının da ödeme yapan 3.kişilere, Garantöre, Müşterek Borçluya veya kefillere devredebileceğini kabul eder. Kredili Müşteri/Müşterek Borçlu/Kefil(lerin) İmzası 11

12 Madde 13- Krediye İlişkin Bilgiler: Kredi Tutarı (Rakam ile): Kredi Tutarı (Yazı ile): Kredinin Vade (Taksit) Sayısı : Krediye İlişkin Fon, Vergi ve Masraflar: K.K.D.F.: %, B.S.M.V.: %, Kredi Kullandırım Ücreti : İstihbarat Ücreti : Erken Kısmi Kapama / Erken Ödeme Komisyonu Oranı : Adet Aylık/Dönemlik Faiz Oranı %, Yıllık Faiz Oranı : %, %, Faiz İndirim Komisyonu : Esnek Ödeme Planı Ücreti: Ekspertiz Ücreti : Türk Lirası Yıllık Maliyet Oranı : %, Taksit Toplamı Tutarı : Kredi Kullandırım Tarihindeki İpotek Tesis Ücreti : Konut Finansmanı Hesap Ekstresi Gönderim Masrafı (Aylık): Kredi Kullandırım Tarihindeki Ödeme Planı Tipi Değişikliği İşlem Ücreti : Kredi Kullandırım Tarihindeki Fek Ücreti : Konut Finansmanı Gecikme Mektubu Masrafı (Aylık): Kredi Kullandırım Tarihindeki Yeniden Yapılandırma Ücreti : Kredi Kullandırım Tarihindeki Yeniden Finansman Ücreti : Minimum olmak üzere işlem anındaki kalan anapara tutarının %2 si İpotek Alınacak Konuta İlişkin Bilgiler: Kredi konusu konutun : İpotek alınacak 1. konutun : İpotek alınacak 2. konutun : Adresi İl İlçe Ada Pafta Parsel Adresi İl İlçe Ada Pafta Parsel Adresi İl İlçe Ada Pafta Parsel Sigorta Bilgileri: Sigorta Türü : Konut Sigortası /Kasko Sigortası/ Diğer Sigorta : Hayat Sigortası : Ferdi Kaza Sigortası Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) : Zorunlu Trafik Sigortası : Toplam Sigorta Prim Bedeli () Kredili Müşteri/Müşterek Borçlu/Kefil(lerin) İmzası 12

13 İşbu sözleşmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek ihtilafların çözümünde Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. İşbu sözleşmenin tamamı taraflarca okunarak / / tarihinde imzalanmıştır. Adı ve Soyadı veya Unvanı SÖZLEŞMEYİ İMZALAYANLARIN Kanuni İkametgâh Telefon Adresi Numarası Tatbik İmzaları 1) Akbank T.A.Ş. Şubesi adına : a) b) 2) Kredili Müşteri 3) Müşterek Borçlu 4) Kefil/Kefiller 1.Kefil 2.Kefil Kefil /Kefillerin Beyanı: Kredili Müşteri/Müşterek Borçlu/Kefil(lerin) İmzası 13

14 Ek.1: Ödeme Planı/Planları Ek.2: (Ek alınacak diğer sözleşmeler yazılmalıdır. Yatırım Hesabı Rehin / Nakit Blokaj vb) / / tarihli Sözleşmesi İşbu sözleşme, 2 nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmış olup bir nüsha tarafımca elden alınmıştır. Bu sözleşme gereğince kullandırılan krediyi ( ) Nakit/Hesaben teslim aldım. ( ) / / tarih ve seri numaralı çeki teslim aldım. Tarafıma ulaşılamadığında (Tel: ) ile irtibata geçilebilir. Kredili Müşteri İmzası Kredili Müşteri/Müşterek Borçlu/Kefil(lerin) İmzası 14

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu bireysel ihtiyaç kredisi sözleşmesi

Detaylı

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır.

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır. HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC Bank A.Ş. yi; BORÇLU: BANKA tarafından kendisine İhtiyaç Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma yetkisine

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3001/PBY/27/0215/100.000 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında

Detaylı

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HESAP NO... KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SANKO KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Bundan sonra ARACI KURUM

Detaylı

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI VE SOYADI: Bu Sözleşme'de kullanılan tanım ve terimler ile bunların anlamları aşağıda belirtilmiştir. Banka: Akbank T.A.Ş. Şube: Hesabın bulunduğu

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER: Finansbank A.Ş. (kısaca Banka diye anılacaktır.) ile ismi bu Sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri (kısaca Müşteri diye anılacaktır.), aşağıdaki hüküm ve şartlarda anlaşmışlar

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3 S E R M A Y E P İ Y A S A S I İ Ş L E M L E R İ R İ S K B İ L D İ R İ M İ Önemli Açıklama: Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi

Detaylı

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme bir tarafta aşağıda Banka olarak adlandırılan, idare merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10, 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKACILIK GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. (Banka) nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesapların kullanılması ve bunlarla ilgili

Detaylı

KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap No : Adı ve Soyadı: Bir tarafta İstanbul da yerleşik ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(Aşağıda kısaca ARACI KURUM olarak anılacaktır.) ile diğer

Detaylı

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca ARACI KURUM denilecektir.), diğer tarafta...(aşağıda

Detaylı

FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ fibabanka.com.tr 444 88 88 Fibabanka A.Ş. Emirhan Caddesi Barbaros Plaza İş Merkezi No. 113 Dikilitaş Beşiktaş 34349 İstanbul, Türkiye T. Sicil No: 272902

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :...

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :... BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Soyadı, Adı/Unvanı :..... TCKN/VKN :... Amaç ve Kapsam: Müşterinin, Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesaplarının kullanılmasında;

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı