Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı"

Transkript

1 Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Glir gtirn taşınmazlar gnl olarak yatırım aracı olarak görülürlr. Alıcı, taşınmazı satın almak için kullandığı paranın karşılığında bir gtiri bklr. Bundan ötürü, yatırımcının ld tmyi bkldiği grçk (rl) gtiri oranı ya da anaparaya dönüş oranı; taşınmazın sağlayacağı yıllık harcanabilir (nt) glir il taşınmazın dğri arasındaki oran olarak tanımlanır. Anaparaya Dönüş Oranı = Taşınmazın Yıllık Harcanabilir Gliri / Taşınmazın Dğri Küçük bir dğişimin taşınmazın dğrind önmli sapmalar oluşturacağı göz önün alınarak, anaparaya dönüş oranı, çok öznli bir biçimd blirlnmlidir. Anaparaya dönüş oranının blirlnbilmsi için dğişik yollar vardır: 1. Bnzr Taşınmazların Anaparaya Dönüş Oranından (Piyasadan) Çıkarma Yakın dönmd satılmış ya da satış aşamasında olan karşılaştırılabilir (msal) taşınmazların harcanabilir glirlri v satış tutarları üzrindn anaparaya dönüş oranları saptanır. Anaparaya dönüş oranı ötki taşınmazlara gör önmli sayılabilck ölçüd düşük ya da yüksk olan taşınmazlar ayıklanarak, dğrlm konusu taşınmaza uygulanacak anaparaya dönüş oranı blirlnir. Karşılaştırılabilir taşınmazların, anaparaya dönüş oranları da karşılaştırılabilir olmalıdır. 2. Yatırım Kuşağı (Krdi Dğr Oranı) Yöntmi Yatırım kuşağı (bandı) yöntmi, yatırımın finansal yapısını çözümlmy çalışır. Taşınmazın n ölçüd özkaynakla, n ölçüd yabancı kaynakla finansmanının sağlandığına; başka bir dyişl, taşınmazın finansmanında kullanılan özkaynak v borç oranlarının n olduğuna bakılır. Taşınmazın satın alınmasında kullanılan yabancı kaynağın, taşınmazın satın alınmasında kullanılan toplam kaynağa oranına yatırım kuşağı ya da krdi dğr oranı dnir. Anaparaya dönüş oranının blirlnmsind; yıllık harcanabilir glir yrin, taşınmazın satın alınmasında kullanılan yabancı kaynak için üstlniln faiz yükü (borç vrnlrin istdiği gtiri oranı = yıllık borç srvisi oranı) il özkaynak için yoksun kalınan ötki gtirilr (piyasada var olan risksiz gtiri oranı) l alınır. Taşınmazdan ld dilmsi bklnn gtirinin, taşınmazın satın alınmasında kullanılan kaynakların yük v gtirisindn az olamayacağı varsayılır. Taşınmaz Dğri = Taşınmaz İçin Alınan Borç + Taşınmaz İçin Yatırılan Özkaynak Anaparaya Dönüş Oranı (Ao) = Harcanabilir Yıllık Taşınmaz Gliri / Taşınmaz Dğri Ao = (Borcun Yıllık Gri Ödmlri Toplamı + Özkaynağın Yıllık Risksiz Gtiri Tutarı) / Taşınmazın Dğri Ao = (Go x Bp) + (Ko x (1 Go)) Bp: Borcun, taşınmazın satın alınmasında kullanılan toplam kaynak içindki payı. Go: Borç gri ödm (kapitalizasyon) oranı = İpotk oranı (İpotk sabiti). Ko: Özkaynağı gri döndürm (kapitalizasyon) oranı (Risksiz gtiri oranı (Ro) kullanılabilir). 1

2 3. Toplama / Kurma Yöntmi Bu yöntmd, akılcı bir yatırımdan yıllık olarak bklnbilck gtirinin n olması grktiğindn yola çıkılarak, anaparaya dönüş oranı bilşnlri üzrindn blirlnir. Bu bilşnlr, yatırımın yıllık grçk gtiri oranı (grçk indirgm oranı) v yatırımın yıllık yıpranma payı oranı olarak adlandırılabilir. Anaparaya Dönüş Oranı = Yıllık Grçk Gtiri Oranı + Yıllık Yıpranma Payı Oranı a. Yatırımın Gtiri Oranı (İndirgm/İskonto Oranı) Anaparaya dönüş oranının kurucu bilşni olarak, taşınmaza yatırılan paranın kazancıdır. Bklnn ortalama gtiri oranı ya da faiz oranı olarak da tanımlanır. Taşınmaz yatırımlarından bklnck ortalama gtirinin, güncl v olağan piyasa koşullarında, güvnli borç vrmnin gtirisindn düşük olamaması grkir. Bu çrçvd, taşınmazın nitliğin gör, bankaların güvncy bağlı krdilr vrirkn istdiklri n uygun faiz oranının yıllık bilşiği, bklnn gtiri oranı olarak l alınabilir. Tapu kütüğünd yazılı nitliğ gör, ticari amaçla kullanılan taşınmazlar için dönm faizi ödmli ticari krdilr uygulanan oran, konut nitlikli taşınmazlar için ipotkli konut krdilrin uygulanan oran üzrindn blirlm yapılması uygun olur. Dğişik bankalardan ld diln faiz oranları arasından, piyasa koşullarını yansıtmak açısından n uygun görülnlrin ortalamasının alınması grçkçi bir yoldur. Bklnn ortalama gtiri oranı (yatırımın gtiri oranı), risksiz gtiri oranı il risk primlrini içrir. Yatırımın Gtiri Oranı = Bklnn Ortalama Gtiri Oranı Yatırımın Gtiri Oranı (Bo) = Risksiz Gtiri Oranı (Ro) + Risk Primi (Rp) i. Risksiz (Ksin) Gtiri Oranı: Likid (akışığa) n yakın durumdaki likiditdn uzaklaşmanın; başka bir dyişl, yalnızca güvnli bir biçimd parayı kullandırmanın karşılığı olan faiz gtirisidir. Parayı sürkli ld tutmaktan bir adım uzaklaşılarak, yatırılan paranın v faizinin gri dönüşüyl ilgili bir blirsizliğ katlanmadan ld dilbilck gtiri oranıdır. Türkiy d dvlt iç borçlanma sntlrinin (dvlt tahvillrinin) yıllık faiz oranı, gri ödnm riski olmayan gtiri oranı olarak l alınır. Dvlt tahvillrin yatırılan anaparanın v faizinin gri dönmsi il ilgili bir güvnsizlik v risk bulunmadığı gibi, yatırılan paranın yöntilmsi yükü v zorluğu da yoktur. İstanbul Mnkul Kıymtlr Borsası Tahvil v Bono Piyasası Ksin Alım Satım Pazarı nda işlm görn göstrg kağıdın (bugünlrd 7 Ocak 2015 ödm günlü tahvil) bilşik faizi, nominal risksiz gtiri oranı olarak alınabilir. ii. Risk Primi: İçind bulunulan gnl konomik düzn ilişkin (sistmatik) olmayan, yalnızca yatırım yapılan yatırım aracını tkilybilirkn, ötki yatırım araçlarını tkilmyck olan, yatırım yapılan konomik varlık v yatırımcının kndisiyl ilgili risklrin karşılığıdır. Likiditdn uzaklaşmanın ölçüsü, anapara v faizinin istnildiğind ya da gününd v tüm olarak gri döncğin ilişkin sağlanan güvnc, yatırımın yöntilmsi yükü v zorluğu, yatırımın yanlış yöntilmsi olasılığı gibi risklrin (blirsizliklrin) karşılığı olan v içind 2

3 bulunulan güncl koşullar çrçvsind blirlnn primlri içrir. Likiditdn n ölçüd uzaklaşıldığı oldukça önmlidir. Örnğin; dvlt iç borçlanma sntlrin yatırım yapmak il konuta yatırım yapmak arasında, likidity gri dönüş açısından önmli drcd ayrılıklar vardır. Dvlt iç borçlanma sntlrinin paraya dönüştürülmsi çok kolay olmasına karşın, bir konutun bnzr hızla paraya dönüştürülmsi olanaklı dğildir. Likidity gri dönüş kolaylığı açısından, yatırımın parasal büyüklüğü d oldukça önmlidir. Örnğin; satın alma gücünün toplumdaki dağılımına gör, TL lik bir konutun TL lik bir konuttan daha kısa sürd satılabilcği öngörülbilir. Öt yandan, bir yatırım aracına yatırılan paranın gri dönüşün sağlanan güvnc d önmlidir. Örnğin; Türkiy d dvlt iç borçlanma sntlrinin anapara v faizinin gri döncğin ilişkin olarak oluşmuş güvn, bankaya yatırılan paralar için söz konusu dğildir. Bankaların batabilm olasılığına karşılık, dvltin batmayacağı v yükümlülüklrini yrin gtircği varsayılır. Bu ndnl d, Türkiy için dvlt iç borçlanma sndi faizi, risksiz gtiri oranı olarak l alınır. Yin, yatırımın yöntilmsi yükü v zorluğu il yatırımın yanlış yöntilmsi olasılığı da risk primi istnmsinin grkçlrindndir. Örnğin; işltilmk amacıyla satın alınan bir iş hanının yöntilmsi bilgi v mk grktirir. Ödm gücünü yitirbilck kişilr kiraya vrm ndniyl kiraların gününd v ksiksiz olarak ld dilmmsi, iş hanının bir bölümünün boş kalması gibi durumlar yatırımdan bklnn gtirinin tüm olarak ld dilmsini ngllycktir. Buna gör, önclikl bankaların güvncy bağlı krdilr vrirkn istdiklri n uygun faiz oranını dayanak yapıp, risksiz gtiri oranını da kullanarak, risk primini (blirsizlik karşılığını) blirlmk grkcktir. Risk Primi (Rp) = Bklnn Gtiri Oranı (Bo) Risksiz Gtiri Oranı (Ro) Sonrasında, bankaların güvnli borç vrirkn üstlndiklri gününd v tüm olarak gri alamama gibi risklr il taşınmazın satın alınmasıyla üstlniln risklr karşılaştırılır. Bu karşılaştırmada, taşınmazın satın alınmasıyla yüklniln risklr, bankaların güvncy bağlı borç vrirkn üstlndiklri risklrdn daha yüksk görülüyorsa, risk primi uygun bir oranda yüksltilir. Trsi durumda da, risk primi yin uygun görüln bir oranda düşürülür. Sonuç olarak, Türkiy dki taşınmaz yatırımları için; - bklnn ortalama gtiri oranı (Bo) olarak, ticari bankaların güvncli krdilr uyguladıkları n uygun faiz oranı; - risksiz gtiri oranı (Ro) olarak, İMKB Tahvil v Bono Piyasası ndaki yaklaşık bilşik faiz oranı; - nflasyon oranı (Eo) olarak da, TUİK in oniki aylık ortalamalara gör TÜFE oranı üzrindn, bir grçk (rl) gtiri oranının saptanması uygundur. Yatırımın Grçk Gtiri (Rl İndirgm) Oranı = ((Ro + Rp) Eo) / (1 + Eo) Yatırımın Grçk Gtiri (Rl İndirgm) Oranı = (Bo Eo) / (1 + Eo) 3

4 b. Yatırımın Yıllık Yıpranma Payı Oranı Taşınmaz satın alınırkn ödnn anaparanın gri alınabilmsi hakkıdır. Satın alırkn ödnn tutar, taşınmazın ld tutulduğu yıllar boyunca blli oranlarda gri alınabilcği gibi, taşınmazın satışı sırasında toplu olarak da gri alınabilir. Arsa ya da arazinin kullanımla skimycği için dğr yitirmycği v bu ndnl d yatırılan anaparanın gri dönüşünün, yatırım dönmi sonundaki satıştan ld dilck tutar il sağlanmış olacağı; başka bir dyişl, anaparayı gri alma konusunda, taşınmazın satışından ld dilck tutarın ytrli oranda karşılık (gri dönüş) sağlayacağı varsayılır. Buna karşılık yapılar yıpranacakları için sürkli olarak dğr yitirirlr. Bu ndnl, yapılar için faiz gtirisinin yanı sıra, yıpranmaya bağlı yıllık dğr yitimlrinin karşılığı tutarında bir k gtirinin d ld dilmsi bklnir. Bu k gtiri, yıllık yıpranma paylarının karşılığı olarak, taşınmaza yatırılan anaparanın azalmasını önlmy yönliktir. Ekonomik yaşam sürlrinin sınırlı olmasından ötürü, ld dilm günündn başlanılarak, glir gtirmyi sürdürbilcklri sürnin sonuna dğin, yapılara yatırılan anapara gri alınmış olmalıdır. Öngörüln glcktki yıpranmalardan kaynaklanan bu dğr yitimlrinin karşılığı, yıllık yıpranma payı oranı olarak, anaparaya dönüş oranının içind yr alır. Trsi durumda, ld dilck gtiri, likiditdn uzaklaşmanın karşılığından bil düşük olacak v yıpranmaya bağlı dğr yitirn yatırım araçlarına yatırım yapılması akılcı olmayacaktır. c. Sonuç Anaparaya Dönüş Oranı = Yıllık Grçk İndirgm Oranı + Yıllık Yıpranma Payı Oranı Yüksk Risk Yüksk Anaparaya Dönüş Oranı Düşük Dğr Düşük Risk Düşük Anaparaya Dönüş Oranı Yüksk Dğr i. Arsa v Arazilr İçin Anaparaya Dönüş Oranı: Ao(t) = ((Ro + Rp) Eo) / (1 + Eo) Ao(t) = (Bo Eo) / (1 + Eo) ii. Yapılar İçin Anaparaya Dönüş Oranı: Ao(y) = [((Ro + Rp) Eo) / (1 + Eo)] + (1 / Yy) Ao(y) = [(Bo Eo) / (1 + Eo)] + (1 / Yy) Yy: Yapının kalan konomik yaşam sürsi. iii. Yapılı Taşınmazlar İçin Anaparaya Dönüş Oranı: Sınırsız konomik yaşam sürsi olan bir arsa/arazi v sınırlı konomik yaşam sürsi olan bir yapıdan oluşan taşınmazlar için gçrli olacak gnl anaparaya dönüş oranı n biçimd blirlnmlidir? Gnl anaparaya dönüş oranı, arsa v yapıyı birlikt v taşınmazın bilşimindki ağırlıkları oranında kavramalıdır. Bu bakımdan, arsa v yapının taşınmazın bilşimindki ağırlıklarının, konomik yaşam sürlri v taşınmaz glirin yaptıkları katkılar çrçvsind blirlnmsi grkir. Yapının, kalan konomik yaşam sürsi il orantılı bir biçimd gnl anaparaya dönüş oranına katılımı sağlanırkn, taşınmazın glirin yaptığı katkı da unutulmamalıdır. Arsa 4

5 olmadan tk başına var olamayan yapının bir glirindn söz dilmycği gibi, tk başına bir arsanın da, yapıyla birlikt sağladığı ölçüd glir sağlayamayacağı açıktır. Bu çrçvd, arsa v yapının birlikt oluşturdukları taşınmaz glirini, taşınmazın toplam dğri içindki payları oranında, arsa v yapı arasında paylaştırmak grçkçi bir yaklaşım olacaktır. Buna gör, gnl anaparaya dönüş oranı içind yapının ağırlığının, kalan konomik yaşam sürsi v taşınmaz glirin yapılan katkıyla orantılı olması grkir. Ao = [(((Ro + Rp) Eo) / (1 + Eo)) x (1 Ya)] + Ya Ao = [((Bo Eo) / (1 + Eo)) x (1 Ya)] + Ya Ya = [(1 / Yy) x Yo] Ya: Yapı dğrinin taşınmazın toplam dğri içindki ağırlığı. Yo: Yapı dğrinin taşınmazın toplam dğrin oranı. 5

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır.

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır. Mali Tablolar Mali tablo tanımları mnüsün Muhasb/Mali tablo tanımları altından ulaşılmatadır. Mali tablolarla ilgili yapılabilc işlmlr ii gruba ayrılır. Mali Tablo Tanımları Bu bölümd firmanın ullanacağı

Detaylı

TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ. Araş. Gör. Gündüz AKSU

TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ. Araş. Gör. Gündüz AKSU TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ Araş. Gör. Gündüz AKSU ÖZ İltişim, nformayon, ulaşım v tknoloji gibi alanlarda kürllşn dünyada artık ürtimin yrl olmaktan

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 33 Hisse Başına Kazanç Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/03/2006 tarih

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

e Bağımsız ve Sürekli Haklar, Hukuksal Nitelikleri ve Üst Hakkı Değerlemesi

e Bağımsız ve Sürekli Haklar, Hukuksal Nitelikleri ve Üst Hakkı Değerlemesi Bağımsız ve Sürekli Haklar, Hukuksal Nitelikleri ve Üst Hakkı Değerlemesi 1. Bağımsız ve Sürekli Hak Kavramı Medeni Kanun un 826 ve 998. maddelerine göre; başkalarına aktarılabilmesi, mirasçılara geçebilmesi

Detaylı

7. Bölüm Risk ve Getiri. Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat

7. Bölüm Risk ve Getiri. Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat 7. Bölüm Risk ve Getiri Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Uluslararası portföy yatırımları ile ilgili temel kavramları

Detaylı

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ Ders Kodu: 1009 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı,Kurumsal Yönetim Derecelendirme

Detaylı

Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası. www.tspakb.org.tr

Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası. www.tspakb.org.tr Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası www.tspakb.org.tr Sunuş Bu kitapçığı sizlere sunan Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, Türkiye de sermaye piyasasının ve aracılık faaliyetlerinin

Detaylı

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 2 / 26 NOT 1 ORTAKLIĞIN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Merkez B Tipi Menkul

Detaylı

1. Giriş. 2. Finansal Varlıklar

1. Giriş. 2. Finansal Varlıklar 1. Bir açık piyasa ekonomisinde kaynakların dağılımını etkin bir şekilde sağlamak oldukça zordur. Doğal kaynaklar, emek ve sermaye, girişimcilik faktörü ile reel piyasalarda etkin bir şekilde bir araya

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VUK DEĞERLEME HÜKÜMLERİ(MD/258-330) DEĞERLEME: VERGİ MATRAHLARININ HESAPLANMASIYLA İLGİLİ İKTİSADİ

Detaylı

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN MALİ TABLOLARI OKUMA VE ANALİZ TEKNİKLERİ Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜ (2) (1) Firma faaliyetleri Finans Yöneticisi (4a) Finansal piyasalar (3)

Detaylı

Yapı Kredi İstanbul Serbest Yatırım Fonu İZAHNAME

Yapı Kredi İstanbul Serbest Yatırım Fonu İZAHNAME Yapı Kredi İstanbul Serbest Yatırım Fonu İZAHNAME Yapı Kredi İstanbul Serbest Yatırım Fonu / İzahname BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN

Detaylı

TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ

TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU)

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) 1 SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) DOÇ. DR. İSMAİL MAZGİT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2 FİNANSAL SİSTEM VE SERMAYE PİYASASI 3 Genel olarak bir ekonomik sistem,

Detaylı

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL VERİLERİ 2008 yılından itibaren aracı kurumlar, mali tablolarını Sermaye Piyasası Kurulunun 9 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

3-Halka Açılmanın Faydaları ve Halka Açılmanın Önündeki Engeller

3-Halka Açılmanın Faydaları ve Halka Açılmanın Önündeki Engeller İÇİNDEKİLER 1-Giriş... 1 2-Halka Açılma... 2 3-Halka Açılmanın Faydaları ve Halka açılmanın Önündeki Engeller... 2 4- Dünyada ve Türkiyede Halka Arz... 6 5-Halka Açılmanın Aşamaları ve Süresi... 9 6- Halka

Detaylı

FAİZ ORANLARI Sorunun üzerine ctrl+tıkladığınızda, ilgili yanıta ulaşabilirsiniz. EK GÜNCEL BİLGİ Soru ve Yanıtlarla İşletme Finansmanı

FAİZ ORANLARI Sorunun üzerine ctrl+tıkladığınızda, ilgili yanıta ulaşabilirsiniz. EK GÜNCEL BİLGİ Soru ve Yanıtlarla İşletme Finansmanı FAİZ ORANLARI Sorunun üzerine ctrl+tıkladığınızda, ilgili yanıta ulaşabilirsiniz. Piyasa Faiz Oranları Nedir?... 2 Gerçek Risksiz Faiz Oranı (k*) Nedir?... 3 Nominal Risksiz Faiz Oranı (Krf) Nedir?...

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIĞA GİRİŞ

BANKACILIK VE SİGORTACILIĞA GİRİŞ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2478 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1449 BANKACILIK VE SİGORTACILIĞA GİRİŞ Yazarlar Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 1, 3) Dr. İhsan Uğur DELİKANLI (Ünite 2, 4) Dr. Rıdvan

Detaylı

Her Kategoride Türkiye nin En yi Özel Bankac l k Kuruluşu... Overall Best Private Bank in Turkey

Her Kategoride Türkiye nin En yi Özel Bankac l k Kuruluşu... Overall Best Private Bank in Turkey Her Kategoride Türkiye nin En yi Özel Bankac l k Kuruluşu... Overall Best Private Bank in Turkey 2006, 2008, 2010, 2011 ve 2012 y llar nda Euromoney den Her Kategoride Türkiye nin En yi Özel Bankas ödülünü

Detaylı

Kurul Karar Organı nın i-spk 4632 s.kn.17.2 Sayılı Kararı (20.06.2014 tarih ve 19/614 sayılı Kararı )

Kurul Karar Organı nın i-spk 4632 s.kn.17.2 Sayılı Kararı (20.06.2014 tarih ve 19/614 sayılı Kararı ) Kurul Karar Organı nın i-spk 4632 s.kn.17.2 Sayılı Kararı (20.06.2014 tarih ve 19/614 sayılı Kararı ) EMEKLİLİK YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR A) T.C. Hazine Müsteşarlığı ihalelerine katılım, aynı gün

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S102 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Borsa İstanbul VİOP

İÇİNDEKİLER. Borsa İstanbul VİOP İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 1 2 Opsiyon Sözleşmeleri... 1 2.1 Opsiyon Sözleşmesinin Tanımı... 1 2.1.1 Opsiyon Sözleşmesine İlişkin Temel Kavramlar... 1 2.1.2 Opsiyon Sınıfı... 2 2.1.3 Opsiyon Tipleri... 2 2.1.4

Detaylı

TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ (a) TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan

Detaylı

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU (Temmuz 2005 Dönemi) Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan

Detaylı

Yatırımcı fon dağılım oranlarını veya emeklilik planını bir yılda kaç kez değiştirebilir?

Yatırımcı fon dağılım oranlarını veya emeklilik planını bir yılda kaç kez değiştirebilir? Bireysel Emeklilik Sistemi nedir? Bireysel emeklilik sistemi, kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde, yaşam standartlarını

Detaylı

SAYI: 9 / EYLÜL 2012 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU

SAYI: 9 / EYLÜL 2012 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU SAYI: 9 / EYLÜL 2012 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU (Eylül 2012) Bu Rapor kamuoyunu

Detaylı