GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme"

Transkript

1 GENEL KRED SÖZLE MES 1-TARAFLAR VE KRED L M T GSD Yat r m Bankas (k saca Banka olarak an lacakt r) ile (k saca Mü teri olarak an lacakt r ) aras nda i bu Genel Kredi Sözle mesi (k saca Sözle me olarak an lacakt r) hükümlerine tabi olmak üzere (Yaln z....) limitli Kredi aç lmas için anla maya var lm t r. Sözle me kapsam nda Banka ile Mü teri ayr ayr Taraf, birlikte Taraflar olarak an lacaklard r. 2-GENEL HÜKÜMLER 2.1. Kredi Kullan m na li kin Hükümler Limit Art r m Mü teri, Banka dan mevcut kredi limitinin artt r lmas n talep edebilecektir. Banka, Mü teri nin limit art r m talebini de erlendirerek uygun bulmas halinde, Mü teri nin talep etti i art tutar ile ba l olmaks z n, ancak talep edilen tutara kadar limiti art rabilecektir Limit ptali Banka Mü teri ye tahsis edilmi kredi limitini, Mü teri nin de erlendirme tarihi itibariyle mevcut veya Banka ya beyan etti i mali yap s ve Banka ca dikkate al nan di er ko ullara göre belirlemi olup, an lan yap ve ko ullar n de i mesine paralel olarak an lan limiti tamamen veya k smen kulland rmaya, azaltmaya, dondurmaya veya iptal etmeye yetkilidir. Banka, bu hallerde Mü teri yi yaz l veya sözlü olarak bilgilendirecektir. Bununla birlikte, Mü teri ve risk grubuna kulland r lan toplam kredinin mevzuatta öngörülen s n rlamalar a mas, Mü teri nin mali durumunun önemli ölçüde kötüle mesi, limit tahsisi için talep edilmi olan mevcut teminatlar n de er kaybetmesi, teminats z kal nmas, yeni/ek teminat talebinin ve di er kredi kullan m ko ullar n n yerine getirilememesi gibi hakl sebeplerin varl halinde, Banka herhangi bir bildirimde bulunmaks z n limiti k smen veya tamamen iptal edebilecektir Kredi Türleri Sözle me uyar nca Banka Mü teri lehine açt yukar da belirtilen limiti; sözle mede ad geçen ve/veya taraflarca ileride mutab k kal nabilecek kredi türleri ile ilgili olarak ; Türk Liras veya herhangi bir para cinsinden, Teminats z, kefalet kar l veya herhangi bir teminat kar l, Nakdi veya gayri nakdi (teminat mektubu, ithalat akreditifi, aval, teyit ve sair), Vadesiz, k sa vadeli, orta veya uzun vadeli, Cari hesap, taksitli, spot, avans ya da iskonto-i tira, Ayni (alt n ve benzerleri), kredi/kredisi eklinde kulland rabilecektir. Banka an lan kredilerin yeniden finansman amac yla da kredi kulland r labilir, kredili ticari mevduat hesab açabilir. Banka; Mü teri ye tahsis etti i nakit kredileri Sözle me nin imzalanmas n müteakip yukar da belirtilen ekil ve artlarda kulland rabilece i gibi, kredinin bir bölümünü veya tamam n Mü teri nin alacakl cari veya di er borçlu cari hesaplar na re sen virman yapmak suretiyle ve/veya alacakl cari hesaplar n n borçlu cari hesaba dönü türülmesi eklinde de kulland rabilir. Banka ayr ca, bakiyesi s f ra inmi cari hesaplar n ve di er türlerdeki kredilerin yeniden i letilmesine ve aç lm borçlu cari hesaplarla di er türlerdeki kredileri dilerse kapatarak veya kapatmadan diledi i limitlerle ve Mü teri ile mutab k kal nan her türde yeni krediler veya cari hesaplar açmak suretiyle kulland rmaya da yetkilidir. Banka, münferit her bir kredi kulland r m na/i lemine ait Mü teri ile ayr ca mutabakata var lmam ise, Mü teri hesab na geçilerek kullan lan kredi faiz, oran ve tutarlar n, gider vergileri ve sair resim ve harçlar ile birlikte Mü teri nin cari hesab na borç yazabilecektir. Mü teri hesab na geçilen krediyi kullanmakla krediye dair bu artlar da kabul etmi say l r. 1

2 2.3. Kredi Para Cinsi Banka ca Mü teri ye tesis edilen kredi limiti ile bir veya birden fazla Türk Liras kredi, dövize endeksli kredi veya döviz kredisi kulland rabilecektir Mü teri, Banka n n kredi para cinsini Mü teri ile mutab k kalarak Sözle me de belirtilenden ba kaca bir para cinsine dönü türebilece ini, yine Sözle me de belirtilenden farkl yabanc para cinsi üzerinden kredi kulland r lm olmas halinde; bu hususta teminat te kil etmek üzere Sözle me konusu ta n r, ta nmaz ve sair teminatlar n üzerine Banka lehine ipotek veya rehin tesis edilmi ise ipote in yahut rehnin, ba lang çta tahsis edilen yabanc para cinsine dönü türülmesinin Banka ca talep edilmesi halinde, gerekli i lemleri gerçekle tirmeyi kabul eder. Mü teri, Banka n n talebine ra men gerekli i lemleri yerine getirmez ise ; Bankan n kulland r lan krediyi, ayr ca mutabakata gerek olmaks z n, daha once Banka lehine tesis edilen ipotek veya rehnin döviz cinsine dönü türebilece ini, kredinin bu ekilde mevcut yabanc para ipote i-rehni güvencesinden yararlanaca n kabul eder Bankaca Türk Liras limit kar l kredinin k smen veya tamamen nakdi ve/veya gayrinakdi olarak döviz üzerinden aç lmas -döviz kar l Türk Liras kulland r lmas dahil- ve Bankan n Mü teri lehine döviz üzerinden nakdi kredi, teminat mektuplar, kontrgarantiler, di er tüm garantiler, kefaletler, aval-kabuller vermesi ve mevzuattan dolay yükümlülükler alt na girmesi halinde; i lem konusu dövizleri kendi kayna ndan veya Mü teri'nin döviz hesaplar ndan kar layabilece i gibi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) veya di er banka ve müesseselerden sat n almak suretiyle de kar lanabilecektir. Mü teri, Banka'n n bu ekilde yapaca döviz sat lar na ve transferlere döviz sat n n yap ld gün itibariyle Banka'n n serbestçe tayin edece i döviz sat kurlar n n uygulanaca n, tüm yükümlülüklerin Banka n n garanti etti i veya kulland rd döviz cinsi üzerinden oldu unu, ödemelerini ayn döviz cinsi üzerinden yapaca n, söz konusu döviz cinsi d nda Banka n n ba ka cins döviz veya dövizlerle ödeme yap lmas n kabul etmesi halinde, bu dövizlerin kredinin kullan ld veya garanti edildi i döviz cinsine dönü türülmesinden do acak arbitraj masraflar n n, kurye kredisinden yararlanmak suretiyle yap lacak transfer dolay s yla muhabirlerce kurye kredi faizleri de Mü teriye ait olaca n kabul eder. Bununla birlikte Mü teri, Banka n n kabul etmesi halinde kur riski o Mü teri ye ait olmak üzere, nakdi kredilerde Mü teri nin yükümlülü ünün fiili ödeme günündeki Banka ca (ilgili kurun yaln zca TCMB taraf ndan belirlendi i hallerde bu Banka ca) kredinin kulland r ld döviz cinsi için belirlenmi sat kuru üzerinden Türk Liras na dönü ece ini, Banka n n Mü teri lehine verdi i/verece i teminat mektubu, kontrgaranti, di er garantiler, kefaletler, aval ve kabullerin konvertibl olmayan bir döviz cinsi üzerinden olmas halinde, uygulanacak kur ve pariteleri Banka n n belirlemeye yetkili oldu u hususlar n kabul eder Kredi Kulland r m Ko ullar Banka Mü teri nin kullanaca her bir kredinin kulland r m ko ullar n saptamaya yetkilidir. Ayr ca Mü teri, kredinin aç lmas, devam ve tasfiyesi s ras nda Banka n n isteyece i her türlü belge, taahhütname ve sair bilgileri vermekle yükümlüdür Krediyi Kulland racak ube Kredinin kullan laca ube Banka ve Mü teri aras nda belirlenmedikçe, Banka krediyi yurt içi veya yurt d herhangi bir ubesinden kulland rabilecektir. lgili ubenin kapanmas veya Banka n n lüzum görmesi halinde, Banka kulland r lan krediyi di er bir yurt içi veya yurt d ubeye nakletmeye yetkilidir. Mü teri nin talep etti i devirler sebebiyle do acak her türlü vergi ve masraflara Mü teri katlanacakt r Kredi Faizi Krediye uygulanacak faiz oran taraflarca kararla t r lacakt r. Bir ödeme plan na ba lanm kredilerde faiz ödemeleri ödeme plan nda belirtildi i ekilde gerçekle tirilecektir Mü teri ile ayr ca mutabakata var lmam ise, faiz oran Banka n n fiili kulland r m/i lem tarihinde ayn tür krediler ve hesaplar için TC Merkez Bankas na bildirmi oldu u en yüksek oranlar geçmemek kayd yla Banka ca belirlenecektir Banka, münferit her bir kredi kulland r m na ait faiz, oran ve tutarlar n, gider vergileri ve sair resim ve harçlar ile birlikte Mü teri nin cari hesab na borç yazabilecektir Banka n n kulland rd veya kulland raca kredilerin faiz oranlar Mü teri ile yaz l bir mutabakat ile sabitlenmedikçe, Banka, Sözle me uyar nca açt veya açaca ayn tür krediler ve hesaplar için TC Merkez Bankas na bildirmi oldu u en yüksek oranlar geçmemek kayd yla, Banka ca belirlenmi olan cari faiz oran n Mü teri ye 2 (iki) gün öncesinden ihbarda bulunmak kayd yla de i tirerek uygulanacakt r. Bu oran üzerinden hesaplanm faiz tutarlar n Banka ve Sigorta Muamele Vergisi (BSMV), Kaynak Kullan m Destekleme Fonu (KKDF) ve sair resim, harç ve mali yükümlülükleri ile birlikte cari hesab na borç yazmaya yetkilidir. Mü teri, faiz art r m n n ve/veya faiz tahakkuk dönemi de i ikli inin kendisine bildirilmesinden itibaren 5 (be ) i günü içerisinde, ihbardan önceki düzenlemeye göre borcunun tamam n kapatarak Banka n n maruz kalaca kar 2

3 mahrumiyeti, zarar ve maliyetleri, bu nedenle do abilecek vergi, KKDF gibi mali yükümlülükleri Banka ya ödeyerek, kredi kullanmaya son verebilir. Bu durumda, Mü teri, faize ili kin de i ikliklerden etkilenmeyecektir. Mü teri, bu süre içerisinde borcunun tamam n kapatmamas veya kapatsa bile bu süre içerisinde kredi kullanmaya devam etmesi halinde, yeni faiz oran n ve/veya yeni faiz tahakkuk dönemini kabul etmi say l r Herhangi bir zamanda kredinin tesis edildi i veya kulland r ld ülkede herhangi bir devlet kurulu u yahut bu konuda yetkili bir merci taraf ndan Banka n n tabi oldu u artlar, özellikle sahibi bulundu u aktifler, kredi ve mevduatlar konusundaki kanun veya mevzuatta yahut bunlar n tefsirinde bir de i iklik, ekonomik kriz veya iktisadi artlarda de i iklikler, Banka n n kredi tesis ve idame maliyetlerini art r rsa, Mü teri, Banka n n talebi üzerine ve ilave faiz ödemesi yoluyla maliyet art n kar layacakt r Kanuni s n rlamalara uygun olarak, Sözle me uyar nca aç lan kredi ve hesaplara bile ik faiz yürütülür. Uygulanacak faizler ile gider vergileri, Sözle me ile eklerinde aksi belirtilmedikçe her y l n 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aral k tarihlerinde (ve vadeli kredilerde her halükarda kredi vadesi sonunda) usulünce tahakkuk ettirilerek Banka ca Mü teri hesab na borç yaz l r. Mü teri, hesab na borç yaz lan faiz ve bunlar n gider vergilerini, Kredi Limiti müsait olsa dahi Banka ya derhal ve nakden ödemekle yükümlüdür TCMB nin veya di er yetkili mercilerin bu kredilerin faiz ve tahakkuk devreleri için alacaklar yeni kararlar n da yürürlük tarihinden itibaren uygulanaca n Mü teri kabul eder Cari hesaplar n faizleri adât üzerinden gider vergileri ile birlikte, Banka ca tahakkuk ettirilerek Mü teri hesab na borç yaz lacakt r. Cari hesaplardan çekilen paralarla, yukar da belirtilen esaslara göre tahakkuk ettirilecek mebla lar, çekildikleri ve tahakkuk ettirildikleri gün valörü ile hesaba borç, yat r lanlar ise yat r ld klar n takip eden ilk i günü valörü ile hesaba alacak yaz lacakt r Mü teri, döviz üzerinden aç lan kredilerle ilgili her türlü faiz tutar n ayn cins döviz tutar olarak ödeyecektir Faiz Oran n n Libor/Euribor a belirlenen marj n eklenmesi suretiyle belirlenmesi halinde esas al nacak Libor/Euribor oran, faiz belirleme tarihinde Londra/Frankfurt saati ile sabah saat da Reuters ekran Libor /Euribor sayfas ndaki oran olacakt r. E er, Reuters Ekran Libor/Euribor sayfas nda birden fazla oran görülecek olursa, faiz oran, bunlar n aritmetik ortalamas olarak belirlenecektir. Herhangi bir nedenle Libor/Euribor oran Reuters Ekran ilgili sayfas nda belirlenemeyecek olursa, Banka faiz oran n kote edilmi son iki banka (veya tek banka varsa, Banka n n) faiz oranlar n esas alarak belirleyecektir Mü teri, Banka n n yurtd ubelerinden kredi kullanmas halinde; kredinin kullan ld tarihten geri ödeme tarihine kadar geçecek sürede belirlenen faiz dönemleri itibariyle ve faiz dönemlerinin son gününde ödenmek üzere, belirtilen faiz oran üzerinden hesaplanacak tutarda faiz ödeyecektir. Faiz bir y l 360 gün hesab yla gün say s na göre hesap edilecek ve faiz döneminin hemen sonundaki faiz ödeme tarihinde ödenecektir Temerrüt Faizi Mü teri nin kredi borcunu (taksitlendirilmi kredilerde taksitlerden herhangi birini) ödeme tarihinde/vadesinde ödenmemesi veya borcun Sözle me kapsam nda muaccel hale gelmesi halinde; alaca n muaccel hale geldi i tarihten Mü teri ye yap lacak ihtarda belirtilen sürenin hitam na kadar geçecek süreye kadar, Banka n n faiz,komisyon, gider ve vergisi ve sair vergi ve di er masraflar n muacceliyet an nda geçerli olan oran ve ko ullarla i letmeye devam edece ini kabul eder. Ancak Mü teri, Banka ca uygulanan akdi faiz oran n n muacceliyet tarihi itibar yla ayn tür krediler ve hesaplar için Banka n n TC Merkez Bankas na bildirmi oldu u k sa, orta veya uzun vadeli cari kredi faizlerinden dü ük olmas halinde en yüksek olan oran n gecikme faizi olarak uygulanmas n kabul eder. Mü teri, temerrüdün do du u tarihten itibaren fiili ödemeyi gerçekle tirdi i güne kadar geçecek günler için, temerrüt tarihinde ayn tür Türk Liras krediler ve hesaplar için Banka n n TC Merkez Bankas na bildirmi oldu u k sa, orta veya uzun vadeli cari kredi faizlerinden en yüksek olan n n %50 fazlas olarak hesaplanacak oranda temerrüt faizi ödemeyi kabul ederler Kredi tutar n n yabanc para cinsinden belirlendi i hallerde Banka, bu krediden kaynaklanan alaca n n, dilerse takip ve dava tarihinde TCMB efektif sat kuru üzerinden hesaplanm Türk Liras kar l n talebe yetkilidir. Bu durumda krediden kaynaklanan Banka alaca na; muacceliyet, takip ve dava tarihinden Banka ya ödendi i tarihe kadar geçecek süre için borcun Türk Liras na çevrildi i tarihte, ayn tür krediler ve hesaplar için Banka n n TC Merkez Bankas na bildirmi oldu u Türk Liras k sa, orta veya uzun vadeli cari kredi faizlerinden en yüksek olan n n %50 fazlas olarak hesaplanacak oranda temerrüt faiz uygulanacakt r Kredi tutar n n yabanc para cinsinden belirlendi i hallerde, temerrüt halinde ayn tür krediler ve hesaplar için Banka n n TC Merkez Bankas na bildirmi oldu u k sa, orta veya uzun vadeli cari kredi faizlerinden en yüksek olan n n % 300 fazlas olarak hesaplanacak oranda temerrüt faizi uygulanacakt r. 3

4 2.7.4.Mü teri, Sözle me kapsam ndaki i lemlerden kaynaklanan kur farklar n ve arbitraj masraflar n ödemekte gecikmesi halinde, ödemesi geciken kur fark tutar üzerinden, kredinin kat veya vade sonu tarihinden fiili ödeme tarihine kadar Sözle me de düzenlenmi bulunan temerrüt faizi oran nda gecikme faizi ödeyece ini kabul eder Erken Ödeme Mü teri nin bakiye borcunu k smen veya tamamen vadesinden önce ödemesi Banka n n kabulüne ba l d r. Banka n n kabulü olmaks z n yap lan ödeme, vadesinde tahsil edilir. Mü teri, Banka n n muvafakatine dayanmayan erken ödeme nedeniyle faiz ve indirim dahil Banka dan herhangi bir talepte bulunamaz. Erken ödemede bulunmak isteyen Mü teri, 3 (üç) i günü önce Banka ya yaz l olarak ba vurur. Banka, erken ödeme iste ini kabul ederse, erken ödeme sebebiyle do an zarar ve maliyetleri gidermek için erken kapama komisyonu ile erken ödeme nedeniyle do abilecek vergi, KKDF gibi mali yükümlülükleri mü teriye bildirerek,mü teriden talep edebilir. Mü teri kredisini, Banka kay tlar nda görünen vade tarihine kadar i bu sözle me kapsam nda hesap edilecek faizi, faizin gider vergisi,erken kapama komisyonu ve sair masraflar ile birlikte ödemeyi kabul eder Yurtd ubelerden kredi kulland r lmas halinde kredilerin tesis edildi i ülkede uygulanan herhangi bir kanun veya mevzuat yahut bunlar n yorumlanmas nda resmi mercilerce bir de i iklik yap l r veya herhangi bir nedenle ve bunun sonucunda Banka n n bu krediyi kulland rmas kanuna ayk r hale gelirse, Banka n n krediyi kulland rma yükümlülü ü sona erecektir. Böyle bir durumda, Mü teri, Banka ca yap lacak talep üzerine ve bu konudaki ihbar n yap ld faiz döneminin son gününde, i lemi faiz ve ödenmesi gerekli sair tutarlarla birlikte kredi tutar n Banka ya ödeyecektir Kredinin Geri Ödenmesi Mü teri, Banka ya anapara geri ödemesi ve faiz ödemesi dahil her türlü ödemesini belirlenen vade tarihlerinde nakden, def aten ve herhangi bir kesinti olmaks z n yapacakt r. Cari hesap eklinde i leyen kredilerde ise, Banka n n geri ödeme talebinin Mü teri ye ula mas n izleyen 1 (bir) gün içerisinde Banka ca talep edilen tutar nakden veya def aten ödenecektir Komisyon, Vergi ve Masraflar Mü teri, Banka n n Sözle me ile ekleri uyar nca açt ve açaca her türlü krediler ile hesaplar ve ald teminatlar ile ilgili olarak iktisadi ko ullar çerçevesinde Banka n n belirledi i/belirleyece i veya yetkili merciler taraf ndan saptanan veya ileride saptanacak olan oranlar geçmemek üzere, her nevi komisyon, masraf, hesap i letim ücretlerini, fon ve Bankac l k Sigorta Muameleleri Vergisi ( BSMV ), Kaynak Kullan m n Destekleme Fonu ( KKDF ) gibi yasal ve Banka düzenlemelerine veya teamüllerine göre talep edilebilecek her türlü ücret, masraf, vergi ve sair giderleri ve bunlar n gider vergilerini, Banka ya derhal ödemekle yükümlüdür Banka, Sözle me kapsam nda mü terilerine sundu u i lemler ve hizmetlere ili kin olarak uygulamakta oldu u yukar da belirtilen genel komisyon ve masraf oranlar n, yetkili merciler taraf ndan saptanan veya ileride saptanacak olan, yahut böyle bir saptama yap lmamas halinde, benzer krediler ve hesaplar için cari olan en yüksek oranlar geçmemek üzere ilan veya ihbar etmek sureti ile Banka ca belirlenecek olan oran ve miktarda art rmaya yetkilidir Mü teri ile ayr ca mutabakata var lmam olmas halinde, uygulanacak komisyon, ücret, masraf ve sair gider oranlar, Banka n n i lem tarihinde benzer krediler ve hesaplar için uygulad oranlar olacakt r Banka, münferit her bir i leme ait Mü teri ile mutabakata var lan veya Banka ca belirlenen komisyon, masraf oran ve tutarlar n, gider vergileri ve sair resim ve harçlar ile birlikte Mü teri nin cari hesab na borç yazabilecektir Banka, Sözle me çerçevesinde talep etti i komisyon oranlar n ve masraf tutarlar n yetkili merciler taraf ndan yap lacak her türlü de i iklikleri dikkate alarak, Mü teri ye ilan veya ihbarda bulunarak uyarlamaya yetkilidir Mü teri, Sözle me çerçevesinde hesab na borç yaz lan komisyon, masraf tutarlar ve sair ücretler ile bunlar n gider vergilerini ve sair kalemleri, Banka ya derhal ve nakden ödemekle yükümlüdür Mü teri, kanun veya di er düzenlemeler sonucu Banka ya yapaca ödemelerden bir kesinti yap lmas n n zorunlu olmas halinde bu kesinti yap lmam olsayd Banka n n eline geçecek net tutara e it tutarda bir ödemeyi teminen ilave ödeme yapmay kabul eder Teminatlarla ilgili tesis, muhafaza, fek ve bunlarla s n rl olmaks z n her türlü i lemlerin gerektirdi i tüm vergi, resim, harç, tarh edilebilecek cezalar, sigorta prim, noter masraflar ve sair masraflar, bunlarda meydana gelebilecek de i ikliklerin tamam Mü teri taraf ndan ödenecektir Mü teri, hesab n kat edilmesi veya kredi ya da teminat ili kisinden dolay Banka n n gönderece i ihtarname veya belgeler için yapaca her türlü masraflar, noter masraflar n ve benzeri giderleri de Banka ya nakden ve def aten derhal ödemeyi kabul eder Mü teri, talep etti i ve Bankaca kendisine tahsis edilen krediyi kullanmaktan tek tarafl iradesi ile vazgeçmesi veya kendisinden kaynaklanan sebeplerle taahhüt etti i kredi ko ullar n yerine getirememesi halinde, Banka n n ilgili kredinin dosyalama, ekspertiz masraflar n, tahsis edilen kredinin hiç ya da süresinde, tamamen veya k smen 4

5 kullan lmamas ndan kaynaklanan komisyonlar n ve bunlarla s n rl olmamak üzere tüm masraflar n nakden ve def aten derhal ödemeyi kabul eder Mü teri kredi veya hesaplarla ilgili olarak tahakkuk ettirilecek komisyon, gider vergileri ve her türlü masraflar ; üçer ayl k devrelerin ba nda veya ayba nda ödemedi i takdirde, bunlar n tutar n nezdindeki alacakl cari veya rehinli hesaplar ndan ayr ca onay n almaya lüzum kalmadan Banka n n re sen mahsup etmeye yetkili oldu unu kabul eder. Mü teri ayr ca, cari veya rehinli hesab n n bulunmamas halinde, var ise borçlu hesab na bu da yok ise, geçici hesapta borcuna kaydedilmesini ve komisyon vs. masraflardan do an bu borcuna, ödeninceye kadar geçecek günler için Banka ca, Sözle me de yaz l oranda gecikme faizi ve gider vergisi tahakkuk ettirilece ini kabul eder Banka n n, Sözle me ile Mü teri nin yükümlendi i gider vergisini vergi dairesine yat rmadan Mü teri den talep ve tahsile hakk oldu u gibi, temerrüdü sebebiyle aleyhine takip ve dava aç lmas halinde de gider vergisini ilgili vergi dairesine ödemeden takip ve dava ikamesi suretiyle Mü teri den talebe de hakk vard r. Banka, bu vergi, fon, resim ve harçlar ilgili mercilere ödemek zorunda kald takdirde Mü teri bu tutarlar Banka ya derhal nakden ve def aten ödemeyi, temerrüt halinde ise borcuna Sözle me de belirtilen oranda ve ekilde temerrüt faizinin uygulanmas n kabul eder Mü teri, Banka ya tevdi etti i senetlerin, Banka n n ubesi bulunmayan yerlerdeki bankalara tahsili için gönderilmesi durumunda, arac bankaya ödenecek komisyon, masraf ve gider vergilerinin de kendisi taraf ndan kar lanaca n taahhüt eder Mü teri, kulland kredilerle ilgili olarak herhangi bir nedenle TCMB, Maliye Bakanl ve benzer resmi kurumlar n Banka dan, her ne ad alt nda olursa olsun, tahsil edece i tutarlar, derhal ve nakden Banka ya ödemeyi kabul eder Sözle menin teminat olarak al n n ticari senetler, hisse senetleri ve tahvillerin komisyonlar ; nominal de erlerinden yüksek olmas kayd yla piyasa de erleri üzerinden, aksi takdirde veya piyasa de erinin belirlenememesi halinde nominal de erleri üzerinden, di er ta n r veya ta nmaz mal niteli indeki teminatlar n komisyonlar, muhafaza ve sair ücretleri ekspertiz de erleri üzerinden veya mevzuata ve bankac l k teamüllerine göre belirlenerek, gider vergileri ile birlikte, Banka ca Mü teri hesab na borç yaz lacakt r Mü teri ye kulland r lacak kredinin Banka ca yurt d nda yerle ik kredi kurulu lar ndan temin edilmesi ve bu hususun Mü teri ye yaz l veya sözlü olarak bildirilmesi halinde, Mü teri, Banka n n yabanc kredi kurumlar ile akdetti i kredi sözle meleri çerçevesinde komisyon, masraf ve sair ad alt nda ödemekle yükümlü oldu u tutarlar baz alarak, Banka n n talebi üzerine Banka ya ödemekle yükümlüdür Kredinin Vekil veya Temsilci Arac l ile Kullan lmas Banka,Mü terinin bir vekil vas tas ile kredi kullanmas n kabul etti i takdirde,mü teri vekil veya vekillerinin isimlerini yaz l olarak Banka ya bildirmek ve Noterde düzenlenmi olan vekaletnameyi ibraz etmek zorundad r. Mü teri vekaletin sona erdi ini yaz l olarak Banka ya bildirmedi i sürece vekaletnamenin ve vekil taraf ndan yap lan i lemlerin ba lay c oldu unu kabul eder Mü teri tüzel ki i ise,temsile yetkili kimselerin isimlerini ve imza örneklerini belirten usulünce düzenlenmi,tescil ve ilan edilmi yetkili imza sirkülerini,buna ili kin ticaret sicil gazetesini Banka ya vermekle ve bunlardaki de i iklikleri de noter veya iadeli taahhütlü mektupla bildirmekle yükümlüdür Genel vekaletnamelerde, özel olarak bir yetki daralt m yer alm olmad kça,vekillerin Banka ile olan tüm ili kilerinde Mü teri yi temsile yetkili olduklar kabul edilir Banka,vekaletnamenin tahrif edilmi olmas ndan veya sahteli inden ötürü mü terinin u rad zararlardan sorumlu de ildir. 3- TEM NATLARLA LG L HÜKÜMLER 3.1. Kredinin Teminat Kar l Kulland r lmas Sözle me kapsam nda kulland r lacak krediler, teminat kar l kulland r labilece i gibi, Banka karar na istinaden teminats z olarak da kulland r labilecektir. Banka, Sözle me ile açt krediyi k smen veya tamamen uygun görece i her türlü maddi, ahsi, ayni, alacak, ta n r, ta nmaz, k ymetli evrak, nakit ve bunlarla s n rl olmaks z n ba kaca her nevi teminat kar l nda kulland rabilir. Mü teri, kendisinden istenen teminatlar Banka taraf ndan saptanacak ko ul ve ekillerde, kredinin limitine, marj oran na göre Banka taraf ndan tayin olunacak süre içinde Banka ya vermekle yükümlüdür Banka, al nan teminat n de erinde azalma olmas, azalma ihtimalinin bulunmas, k smen veya tamamen teminat vasf n n ortadan kalkmas, teminat n yetersiz oldu unun anla lmas, temerrüt hallerinden birinin veya di er hakl sebeplerin varl durumunda teminat marj oranlar n de i tirmeye, Mü teri'den belirleyece i ekil ve ko ullarla yeniden veya ilave teminat istemeye yetkili olup, kredinin kulland r lmas n veya devam n teminatlar n usulüne uygun olarak teminine ba l k labilir. 5

6 3.1.3.Banka'n n teminat olarak rehin ald her türlü mallar n, nakliye ve muhafazas esnas nda do acak her türlü hasar, kay p ve bunlarla ilgili ola an ve ola an üstü her nevi masraflar Mü teri'ye ait olacakt r Teminatlar n, Banka'n n Her Türlü Alacaklar çin Kar l k Te kil Etti i Bankaca, Mü teri den al nacak olan teminatlar, belirli bir kredi için verilmi oldu u aç kça belirtilmedikçe Mü teri'nin Banka'ya olan borçlar n n tümü için teminat te kil edecektir Teminatlar n paraya çevrilmesinden/tahsilinden kaynaklanan bedeller ile sigorta tazminatlar ve kamula t rma bedelleri gibi Banka taraf ndan teminatlarla ilgili olarak veya bunlar n yerine geçmek üzere elde edilecek tutarlar n, ayr ca merhun ortakl k paylar ve tahvillerin yerini alan yeni paylar ve tahvillerin de as l teminatlar gibi ve ayn ko ullarla Banka'n n teminat n te kil edece ini ve bunlar üzerinde de Banka n n rehin hakk n n bulundu unu, an lan tutarlar Mü teri den olan herhangi bir alaca na mahsup edilmesini veya rehinli olarak bloke bir hesaba al nmas n, Mü teri kabul eder Rehin, Hapis, Takas ve Mahsup Hakk Taraflar, Mü teri nin Banka veya ubelerinde ya da muhabirlerinde ya da ba ka yerlerde bulunan ve Banka'n n ubelerinin veya muhabirlerinin zilyetli inde ve/veya emrinde mevcut ve ileride mevcut olabilecek alt nlar, alt n depo hesaplar, Türk Liras ve/veya dövizli mevduat dahil her türlü alacaklar, bloke paralar, kiral k kasa mevcudu, tahsil için verdi i her türlü senetler ve çekler, hisse senetleri, yat r m fonu kat lma belgeleri, özel sektör ve devlet tahvilleri, hazine bonolar, finansman bonolar, her nevi gelir ortakl senetleri, varl a dayal menkul k ymetler, ihracat vesaikleri, akreditif belgeleri, velhas l her çe it menkul k ymetler/k ymetli evraklar ve bunlar n kuponlar ile malvarl de erleri ve bunlar n paraya çevrilmesi/tahsili halinde elde edilecek tutarlar üzerinde Banka'n n bu Sözle me'den, her türlü risk veya alacaklar için rehin ve hapis hakk oldu unu ve bunlar n bir k sm n veya tümünü bloke etmeye veya bloke bir hesaba almaya, alacakl ve borçlu cari hesaplar aras nda virman yapmak suretiyle bunlar k smen veya tamamen alacaklar ile takas ve mahsup etmeye yetkisi bulundu u hususunda mutab kt rlar Mü teri, Banka ya olan borçlar n Banka da mevcut alacaklar ile ve sair teminatlarla takas ve mahsup etme hakk n n bulunmad n, bu hakk ndan feragat etti ini kabul ve beyan eder Taraflar, Banka'n n alt nlar ve/veya rehinli menkul k ymetler üzerindeki rehin hakk sona erdi i takdirde, menkul k ymetlerden hamiline yaz l olanlar n ve alt nlar n Banka taraf ndan Mü teri ye mislen iade edilmesi hususunda mutab kt rlar. Taraflar, Mü teri, lehine gelmi veya gelecek havaleler üzerinde Banka n n hapis ve rehin hakk bulundu unu ve kendisine ihbarda bulunmadan önce de Mü teri ad na kabul ve Banka ya olan borçlar na, yukar daki maddeler gere i mahsup etmeye yetkili oldu u hususunda mutab kt rlar Mü teri, üzerinde Banka'n n rehin hakk bulunan ve yukar da say lan teminatlar Banka'n n muvafakati olmaks z n üçüncü ah slara rehin ve temlik edemez Banka n n, her türlü menkul k ymetler ile alacakl cari hesaplar üzerinde takas ve mahsup hakk n kulland takdirde vadenin bozulmas nedeniyle meydana gelebilecek faiz, kur fark ve di er tutarlar n Mü teri taraf ndan talep edilemeyece i hususunda taraflar mutab k kalm lard r Bankan n, Mü teri nin hesab na alacak kaydedilen tutarlar, Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde mahsup etme hakk bulunmaktad r Banka kendisine rehnedilmi veya ileride rehnedilecek bulunan veya üzerinde hapis hakk n kulland ta n r mal ve de erleri, icraya veya herhangi bir resmi makama ba vurma zorunlulu u olmaks z n diledi i anda ve uygun görece i ekillerde aç k art rmaya veya kanun yollar na ba vurmas na gerek olmaks z n özel olarak paraya çevirmeye ve bedellerini bu Sözle me ile Mü teriye açt her çe it krediler dolay s yla Mü terinin borçlar na mahsup etmeye ve keza Mü terinin, bu Sözle me ile olan taahhütlerine kar l k olarak nezdinde tutmaya yetkilidir. Banka, ayr ca dilerse kanun yollar na ba vurarak haciz yolu ile de takibe yetkilidir. Banka'n n gerek özel olarak ve gerekse kanuni yollarla rehni paraya çevirme ekillerinden birini seçmesi di erinden feragat etti i anlam na gelmez ve Banka dilerse her iki yola birden ba vurabilir. Banka, kendisine rehnedilmi olan ta n r mal ve de erleri diledi ine rehnedebilir. Mü teri, yukar da yaz l hususlar kabul etti ini ve bu yüzden do acak tüm hak ve iddialar ndan önceden vazgeçmi oldu unu ve Bankay ibra etti ini beyan ve kabul eder Sigorta ile lgili Hükümler Taraflar, Banka n n gerekli görmesi durumunda teminat olarak ald, rehin/ipotek tesis etti i ta n r ya da ta nmaz tüm mallar n yang na, h rs zl a, nakliye rizikolar na ve gerekli görece i di er her türlü rizikolara kar Banka lehine ve/veya muhabiri lehine, diledi i sigorta irketine, diledi i bedel, art ve müddetle, prim borçlar Mü teri ye ait olmak üzere Banka lehine sigorta ettirmesi, sigortalar n sözle me ve/veya poliçelerine grev, lokavt, deprem, karga al k, 6

7 halk hareketleri, infilak, kötü niyetli hareketler, sava ve sair ola anüstü durumlarla ilgili hükümleri de ilave ettirmesi hususunda mutab k kalm lard r Mü teri nin an lan sigortalar yapt rmamas veya süresi sigortalar yenilememesi halinde, Banka söz konusu sigortay re sen yapt rmaya/yenilemeye yetkilidir. Ancak bu husus, Banka için bir mecburiyet te kil etmeyecektir Mü teri, sigorta konusu teminatlar daha önce sigorta ettirilmi bulunuyorsa, Banka n n söz konusu poliçelere dain-i mürtehin hakk n n i lenmesini kabul ve beyan eder Taraflar, Banka taraf ndan bu madde hükümleri çerçevesinde yapt r lacak sigortalar n prim ve sair giderlerinin mü terinin borcu oldu unu ve bu tutarlar derhal Banka'ya yat raca n, dilerse Banka'n n bu tutarlar re sen Mü teri'nin alacakl veya borçlu hesaplar ndan herhangi birine borç yazabilece i hususunda mutab k kalm lard r Sigorta sözle melerinden do an tazminatlar dain-i mürtehin hakk olan Banka'ya ödenir. Sigorta irketince belirlenen tazminat tutar na Mü teri itiraz etti i takdirde, kendisine verilecek bir süre içinde Mü teri tazminat tutar n Banka'ya öderse, sigorta poliçesinden do an haklar Banka taraf ndan Mü teri'ye devredilir. Aksi halde Banka dain-i mürtehin hakk nedeniyle tazminat tutar n sigorta irketinden tahsil etmeye ve Mü teri den olan her türlü alacaklar na k smen veya tamamen mahsup etmeye yetkilidir Mü teri, sigorta irketi ile tazminat konusunda ç kacak anla mazl klar nedeni ile Banka taraf ndan, diledi i takdirde, aç lacak dava ve takip masraflar n n tümünün kendisine ait oldu unu ve ayr ca anla mazl n Banka aleyhine sonuçlanmas halinde de Banka'dan herhangi bir maddi talepte bulunmayaca n kabul ve taahhüt eder Kredinin Kefalet Kar l Kulland r lmas ve Kefillerin Sorumlulu u Sözle me'nin sonunda imzas bulunan kefiller birbirlerinden ba ms z olarak ayr ayr müteselsil kefil s fat ile kefalet vermeyi kabul ederler. Kefiller, Mü teri'nin Banka'ya Sözle me'den do an borçlar için Sözle me de belirtilen kefalet limitleri ile s n rl olmak üzere sorumludurlar. Kefiller, kefalet limiti ile s n rl olmak üzere müteselsil kefaletin, anapara ve akdi faizini, mer i teminat mektuplar, çek kredisi gibi tüm gayrinakdi kredileri bilcümle i lemi i leyecek temerrüt faizlerini, fonlar, komisyonlar, her türlü masraflar, vergi ve resimleri, d i lemlerde kur art nedeniyle ortaya ç kacak ilave miktarlar, kanuni takip giderlerini ve avukatl k ücretlerini de kapsad n, i bu sözle menin 4.maddesindeki ko ullar gerçekle ti inde nakdi kredilerin ödenmesinin, gayri nakdi kredilerin depo edilmesinin talep edilebilece ini kabul ve taahhüt ederler Banka ile müteselsil kefiller; Türk Borçlar Kanunu (TBK) 582 nci maddesi gere i müteselsil kefaletin Sözle me sebebiyle do mu borçlar kapsad gibi ileride do mas muhtemel borçlar da kapsayaca, TBK 584 üncü maddesi gere i e in r zas n n en geç kefalet sözle mesinin kurulmas an na kadar kefiller taraf ndan temin edilerek Banka ya ibraz edilmesi gerekti i, Borçlunun borcunu vadesinde ödememesi gibi aç kça ödeme güçsüzlü ü içinde oldu unun ortaya ç kmas halinde, TBK 586 nc maddesi kapsam nda borçlu takip edilmeden veya ta nmaz rehni paraya çevrilmeden, kefillere ba vurulabilece i, TBK 592 nci maddesi gere i Banka n n, borcu ödeyen kefillere haklar n kullanmas na yarayabilecek borç senetlerini teslim edece i ve gerekli bilgileri verece i, yine, kefalet s ras nda var olan veya as l borçlu taraf ndan alacak için sonradan sa lanan rehinleri ve di er güvenceleri de kefillere teslim edece i veya bunlar n devri için gerekli i lemleri yapaca, ancak Banka n n di er alacaklar n n varl halinde, sahip oldu u rehin ve hapis haklar n n öncelikli olmas sebebiyle bu maddede an lan teslim ve devir i lemlerini alacaklar tamamen tasfiye edilinceye kadar yerine getirmeyebilece i, TBK 598 inci maddesi gere i bu kefaletin süresiz olarak verildi i, bir gerçek ki i taraf ndan verilmi olan kefaletin, i bu kefalet sözle mesinin kurulmas ndan ba layarak on y l n geçmesiyle kendili inden ortadan kalkaca, kefalet süresi, en erken kefaletin sona ermesinden bir y l önce yap lmak kayd yla, kefillerin kefalet sözle mesinin ekline uygun yaz l aç klamas yla, azamî on y ll k yeni bir dönem için uzat labilece i, kefalet tüzel ki i taraf ndan verilmesi durumunda on y ll k sürenin söz konusu olmad, Banka taraf ndan Mü teri'ye aç lan kredilerden dolay kredinin aç lma ekli ve nevine göre keza, Sözle me'de yer alan tüm hususlardan da kefillerin Banka'ya kar sorumlu ve yükümlü olduklar, Banka'n n elinde Mü teri'nin borcuna özellikle tahsis edilmemi olan rehinler mevcutsa, Banka n n bu rehinlerin nakde tahvilinden elde edecek paralar önce i bu kefaletle ili i i olmayan alacak taleplerini kar lamak için kullanmaya yetkili oldu u, Kefillerin Sözle me'de yaz l adresini ikametgah olarak seçti ini, adres de i ikliklerini noter kanal ile derhal ihbar etmeyi aksi takdirde Sözle me'de yaz l adrese yap lan tebli lerin geçerli olaca, 7

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KRED KARTI ÜYEL K SÖZLE MES Banka ve Kart Hamili a a daki hükümler çerçevesinde mutab k kalm lard r: 1. bu Sözle me nin uygulanmas nda; Asgarî Ödeme Tutar Alacak Belgesi

Detaylı

Müflteri No. Ad Soyad / Unvan GENEL KRED SÖZLEfiMES Bir taraftan, (1) Büyükdere Cad. No:163 Zincirlikuyu fiiflli 34394 STANBUL-TÜRK YE adresinde mukim ve Türkiye Cumhuriyeti Yasalar na tabi olarak faaliyet

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

KRED S GORTASI GENEL fiartlari

KRED S GORTASI GENEL fiartlari KRED S GORTASI GENEL fiartlari A. Sigortan n Kapsam A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.2. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile kararlaflt r lan kredili sat fl ve kredili hizmet ifllemlerinde

Detaylı

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36.

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. Maddesi gere ince haz rlanm r. Madde 2- (De ik:rg-26/12/2001-24622) 775 say Gecekondu

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc GENEL MUHASEBE Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA

Detaylı

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI VE SOYADI: Bu Sözleşme'de kullanılan tanım ve terimler ile bunların anlamları aşağıda belirtilmiştir. Banka: Akbank T.A.Ş. Şube: Hesabın bulunduğu

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER: Finansbank A.Ş. (kısaca Banka diye anılacaktır.) ile ismi bu Sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri (kısaca Müşteri diye anılacaktır.), aşağıdaki hüküm ve şartlarda anlaşmışlar

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3001/PBY/27/0215/100.000 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır.

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır. HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC Bank A.Ş. yi; BORÇLU: BANKA tarafından kendisine İhtiyaç Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma yetkisine

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKACILIK GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. (Banka) nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesapların kullanılması ve bunlarla ilgili

Detaylı