GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme"

Transkript

1 GENEL KRED SÖZLE MES 1-TARAFLAR VE KRED L M T GSD Yat r m Bankas (k saca Banka olarak an lacakt r) ile (k saca Mü teri olarak an lacakt r ) aras nda i bu Genel Kredi Sözle mesi (k saca Sözle me olarak an lacakt r) hükümlerine tabi olmak üzere (Yaln z....) limitli Kredi aç lmas için anla maya var lm t r. Sözle me kapsam nda Banka ile Mü teri ayr ayr Taraf, birlikte Taraflar olarak an lacaklard r. 2-GENEL HÜKÜMLER 2.1. Kredi Kullan m na li kin Hükümler Limit Art r m Mü teri, Banka dan mevcut kredi limitinin artt r lmas n talep edebilecektir. Banka, Mü teri nin limit art r m talebini de erlendirerek uygun bulmas halinde, Mü teri nin talep etti i art tutar ile ba l olmaks z n, ancak talep edilen tutara kadar limiti art rabilecektir Limit ptali Banka Mü teri ye tahsis edilmi kredi limitini, Mü teri nin de erlendirme tarihi itibariyle mevcut veya Banka ya beyan etti i mali yap s ve Banka ca dikkate al nan di er ko ullara göre belirlemi olup, an lan yap ve ko ullar n de i mesine paralel olarak an lan limiti tamamen veya k smen kulland rmaya, azaltmaya, dondurmaya veya iptal etmeye yetkilidir. Banka, bu hallerde Mü teri yi yaz l veya sözlü olarak bilgilendirecektir. Bununla birlikte, Mü teri ve risk grubuna kulland r lan toplam kredinin mevzuatta öngörülen s n rlamalar a mas, Mü teri nin mali durumunun önemli ölçüde kötüle mesi, limit tahsisi için talep edilmi olan mevcut teminatlar n de er kaybetmesi, teminats z kal nmas, yeni/ek teminat talebinin ve di er kredi kullan m ko ullar n n yerine getirilememesi gibi hakl sebeplerin varl halinde, Banka herhangi bir bildirimde bulunmaks z n limiti k smen veya tamamen iptal edebilecektir Kredi Türleri Sözle me uyar nca Banka Mü teri lehine açt yukar da belirtilen limiti; sözle mede ad geçen ve/veya taraflarca ileride mutab k kal nabilecek kredi türleri ile ilgili olarak ; Türk Liras veya herhangi bir para cinsinden, Teminats z, kefalet kar l veya herhangi bir teminat kar l, Nakdi veya gayri nakdi (teminat mektubu, ithalat akreditifi, aval, teyit ve sair), Vadesiz, k sa vadeli, orta veya uzun vadeli, Cari hesap, taksitli, spot, avans ya da iskonto-i tira, Ayni (alt n ve benzerleri), kredi/kredisi eklinde kulland rabilecektir. Banka an lan kredilerin yeniden finansman amac yla da kredi kulland r labilir, kredili ticari mevduat hesab açabilir. Banka; Mü teri ye tahsis etti i nakit kredileri Sözle me nin imzalanmas n müteakip yukar da belirtilen ekil ve artlarda kulland rabilece i gibi, kredinin bir bölümünü veya tamam n Mü teri nin alacakl cari veya di er borçlu cari hesaplar na re sen virman yapmak suretiyle ve/veya alacakl cari hesaplar n n borçlu cari hesaba dönü türülmesi eklinde de kulland rabilir. Banka ayr ca, bakiyesi s f ra inmi cari hesaplar n ve di er türlerdeki kredilerin yeniden i letilmesine ve aç lm borçlu cari hesaplarla di er türlerdeki kredileri dilerse kapatarak veya kapatmadan diledi i limitlerle ve Mü teri ile mutab k kal nan her türde yeni krediler veya cari hesaplar açmak suretiyle kulland rmaya da yetkilidir. Banka, münferit her bir kredi kulland r m na/i lemine ait Mü teri ile ayr ca mutabakata var lmam ise, Mü teri hesab na geçilerek kullan lan kredi faiz, oran ve tutarlar n, gider vergileri ve sair resim ve harçlar ile birlikte Mü teri nin cari hesab na borç yazabilecektir. Mü teri hesab na geçilen krediyi kullanmakla krediye dair bu artlar da kabul etmi say l r. 1

2 2.3. Kredi Para Cinsi Banka ca Mü teri ye tesis edilen kredi limiti ile bir veya birden fazla Türk Liras kredi, dövize endeksli kredi veya döviz kredisi kulland rabilecektir Mü teri, Banka n n kredi para cinsini Mü teri ile mutab k kalarak Sözle me de belirtilenden ba kaca bir para cinsine dönü türebilece ini, yine Sözle me de belirtilenden farkl yabanc para cinsi üzerinden kredi kulland r lm olmas halinde; bu hususta teminat te kil etmek üzere Sözle me konusu ta n r, ta nmaz ve sair teminatlar n üzerine Banka lehine ipotek veya rehin tesis edilmi ise ipote in yahut rehnin, ba lang çta tahsis edilen yabanc para cinsine dönü türülmesinin Banka ca talep edilmesi halinde, gerekli i lemleri gerçekle tirmeyi kabul eder. Mü teri, Banka n n talebine ra men gerekli i lemleri yerine getirmez ise ; Bankan n kulland r lan krediyi, ayr ca mutabakata gerek olmaks z n, daha once Banka lehine tesis edilen ipotek veya rehnin döviz cinsine dönü türebilece ini, kredinin bu ekilde mevcut yabanc para ipote i-rehni güvencesinden yararlanaca n kabul eder Bankaca Türk Liras limit kar l kredinin k smen veya tamamen nakdi ve/veya gayrinakdi olarak döviz üzerinden aç lmas -döviz kar l Türk Liras kulland r lmas dahil- ve Bankan n Mü teri lehine döviz üzerinden nakdi kredi, teminat mektuplar, kontrgarantiler, di er tüm garantiler, kefaletler, aval-kabuller vermesi ve mevzuattan dolay yükümlülükler alt na girmesi halinde; i lem konusu dövizleri kendi kayna ndan veya Mü teri'nin döviz hesaplar ndan kar layabilece i gibi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) veya di er banka ve müesseselerden sat n almak suretiyle de kar lanabilecektir. Mü teri, Banka'n n bu ekilde yapaca döviz sat lar na ve transferlere döviz sat n n yap ld gün itibariyle Banka'n n serbestçe tayin edece i döviz sat kurlar n n uygulanaca n, tüm yükümlülüklerin Banka n n garanti etti i veya kulland rd döviz cinsi üzerinden oldu unu, ödemelerini ayn döviz cinsi üzerinden yapaca n, söz konusu döviz cinsi d nda Banka n n ba ka cins döviz veya dövizlerle ödeme yap lmas n kabul etmesi halinde, bu dövizlerin kredinin kullan ld veya garanti edildi i döviz cinsine dönü türülmesinden do acak arbitraj masraflar n n, kurye kredisinden yararlanmak suretiyle yap lacak transfer dolay s yla muhabirlerce kurye kredi faizleri de Mü teriye ait olaca n kabul eder. Bununla birlikte Mü teri, Banka n n kabul etmesi halinde kur riski o Mü teri ye ait olmak üzere, nakdi kredilerde Mü teri nin yükümlülü ünün fiili ödeme günündeki Banka ca (ilgili kurun yaln zca TCMB taraf ndan belirlendi i hallerde bu Banka ca) kredinin kulland r ld döviz cinsi için belirlenmi sat kuru üzerinden Türk Liras na dönü ece ini, Banka n n Mü teri lehine verdi i/verece i teminat mektubu, kontrgaranti, di er garantiler, kefaletler, aval ve kabullerin konvertibl olmayan bir döviz cinsi üzerinden olmas halinde, uygulanacak kur ve pariteleri Banka n n belirlemeye yetkili oldu u hususlar n kabul eder Kredi Kulland r m Ko ullar Banka Mü teri nin kullanaca her bir kredinin kulland r m ko ullar n saptamaya yetkilidir. Ayr ca Mü teri, kredinin aç lmas, devam ve tasfiyesi s ras nda Banka n n isteyece i her türlü belge, taahhütname ve sair bilgileri vermekle yükümlüdür Krediyi Kulland racak ube Kredinin kullan laca ube Banka ve Mü teri aras nda belirlenmedikçe, Banka krediyi yurt içi veya yurt d herhangi bir ubesinden kulland rabilecektir. lgili ubenin kapanmas veya Banka n n lüzum görmesi halinde, Banka kulland r lan krediyi di er bir yurt içi veya yurt d ubeye nakletmeye yetkilidir. Mü teri nin talep etti i devirler sebebiyle do acak her türlü vergi ve masraflara Mü teri katlanacakt r Kredi Faizi Krediye uygulanacak faiz oran taraflarca kararla t r lacakt r. Bir ödeme plan na ba lanm kredilerde faiz ödemeleri ödeme plan nda belirtildi i ekilde gerçekle tirilecektir Mü teri ile ayr ca mutabakata var lmam ise, faiz oran Banka n n fiili kulland r m/i lem tarihinde ayn tür krediler ve hesaplar için TC Merkez Bankas na bildirmi oldu u en yüksek oranlar geçmemek kayd yla Banka ca belirlenecektir Banka, münferit her bir kredi kulland r m na ait faiz, oran ve tutarlar n, gider vergileri ve sair resim ve harçlar ile birlikte Mü teri nin cari hesab na borç yazabilecektir Banka n n kulland rd veya kulland raca kredilerin faiz oranlar Mü teri ile yaz l bir mutabakat ile sabitlenmedikçe, Banka, Sözle me uyar nca açt veya açaca ayn tür krediler ve hesaplar için TC Merkez Bankas na bildirmi oldu u en yüksek oranlar geçmemek kayd yla, Banka ca belirlenmi olan cari faiz oran n Mü teri ye 2 (iki) gün öncesinden ihbarda bulunmak kayd yla de i tirerek uygulanacakt r. Bu oran üzerinden hesaplanm faiz tutarlar n Banka ve Sigorta Muamele Vergisi (BSMV), Kaynak Kullan m Destekleme Fonu (KKDF) ve sair resim, harç ve mali yükümlülükleri ile birlikte cari hesab na borç yazmaya yetkilidir. Mü teri, faiz art r m n n ve/veya faiz tahakkuk dönemi de i ikli inin kendisine bildirilmesinden itibaren 5 (be ) i günü içerisinde, ihbardan önceki düzenlemeye göre borcunun tamam n kapatarak Banka n n maruz kalaca kar 2

3 mahrumiyeti, zarar ve maliyetleri, bu nedenle do abilecek vergi, KKDF gibi mali yükümlülükleri Banka ya ödeyerek, kredi kullanmaya son verebilir. Bu durumda, Mü teri, faize ili kin de i ikliklerden etkilenmeyecektir. Mü teri, bu süre içerisinde borcunun tamam n kapatmamas veya kapatsa bile bu süre içerisinde kredi kullanmaya devam etmesi halinde, yeni faiz oran n ve/veya yeni faiz tahakkuk dönemini kabul etmi say l r Herhangi bir zamanda kredinin tesis edildi i veya kulland r ld ülkede herhangi bir devlet kurulu u yahut bu konuda yetkili bir merci taraf ndan Banka n n tabi oldu u artlar, özellikle sahibi bulundu u aktifler, kredi ve mevduatlar konusundaki kanun veya mevzuatta yahut bunlar n tefsirinde bir de i iklik, ekonomik kriz veya iktisadi artlarda de i iklikler, Banka n n kredi tesis ve idame maliyetlerini art r rsa, Mü teri, Banka n n talebi üzerine ve ilave faiz ödemesi yoluyla maliyet art n kar layacakt r Kanuni s n rlamalara uygun olarak, Sözle me uyar nca aç lan kredi ve hesaplara bile ik faiz yürütülür. Uygulanacak faizler ile gider vergileri, Sözle me ile eklerinde aksi belirtilmedikçe her y l n 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aral k tarihlerinde (ve vadeli kredilerde her halükarda kredi vadesi sonunda) usulünce tahakkuk ettirilerek Banka ca Mü teri hesab na borç yaz l r. Mü teri, hesab na borç yaz lan faiz ve bunlar n gider vergilerini, Kredi Limiti müsait olsa dahi Banka ya derhal ve nakden ödemekle yükümlüdür TCMB nin veya di er yetkili mercilerin bu kredilerin faiz ve tahakkuk devreleri için alacaklar yeni kararlar n da yürürlük tarihinden itibaren uygulanaca n Mü teri kabul eder Cari hesaplar n faizleri adât üzerinden gider vergileri ile birlikte, Banka ca tahakkuk ettirilerek Mü teri hesab na borç yaz lacakt r. Cari hesaplardan çekilen paralarla, yukar da belirtilen esaslara göre tahakkuk ettirilecek mebla lar, çekildikleri ve tahakkuk ettirildikleri gün valörü ile hesaba borç, yat r lanlar ise yat r ld klar n takip eden ilk i günü valörü ile hesaba alacak yaz lacakt r Mü teri, döviz üzerinden aç lan kredilerle ilgili her türlü faiz tutar n ayn cins döviz tutar olarak ödeyecektir Faiz Oran n n Libor/Euribor a belirlenen marj n eklenmesi suretiyle belirlenmesi halinde esas al nacak Libor/Euribor oran, faiz belirleme tarihinde Londra/Frankfurt saati ile sabah saat da Reuters ekran Libor /Euribor sayfas ndaki oran olacakt r. E er, Reuters Ekran Libor/Euribor sayfas nda birden fazla oran görülecek olursa, faiz oran, bunlar n aritmetik ortalamas olarak belirlenecektir. Herhangi bir nedenle Libor/Euribor oran Reuters Ekran ilgili sayfas nda belirlenemeyecek olursa, Banka faiz oran n kote edilmi son iki banka (veya tek banka varsa, Banka n n) faiz oranlar n esas alarak belirleyecektir Mü teri, Banka n n yurtd ubelerinden kredi kullanmas halinde; kredinin kullan ld tarihten geri ödeme tarihine kadar geçecek sürede belirlenen faiz dönemleri itibariyle ve faiz dönemlerinin son gününde ödenmek üzere, belirtilen faiz oran üzerinden hesaplanacak tutarda faiz ödeyecektir. Faiz bir y l 360 gün hesab yla gün say s na göre hesap edilecek ve faiz döneminin hemen sonundaki faiz ödeme tarihinde ödenecektir Temerrüt Faizi Mü teri nin kredi borcunu (taksitlendirilmi kredilerde taksitlerden herhangi birini) ödeme tarihinde/vadesinde ödenmemesi veya borcun Sözle me kapsam nda muaccel hale gelmesi halinde; alaca n muaccel hale geldi i tarihten Mü teri ye yap lacak ihtarda belirtilen sürenin hitam na kadar geçecek süreye kadar, Banka n n faiz,komisyon, gider ve vergisi ve sair vergi ve di er masraflar n muacceliyet an nda geçerli olan oran ve ko ullarla i letmeye devam edece ini kabul eder. Ancak Mü teri, Banka ca uygulanan akdi faiz oran n n muacceliyet tarihi itibar yla ayn tür krediler ve hesaplar için Banka n n TC Merkez Bankas na bildirmi oldu u k sa, orta veya uzun vadeli cari kredi faizlerinden dü ük olmas halinde en yüksek olan oran n gecikme faizi olarak uygulanmas n kabul eder. Mü teri, temerrüdün do du u tarihten itibaren fiili ödemeyi gerçekle tirdi i güne kadar geçecek günler için, temerrüt tarihinde ayn tür Türk Liras krediler ve hesaplar için Banka n n TC Merkez Bankas na bildirmi oldu u k sa, orta veya uzun vadeli cari kredi faizlerinden en yüksek olan n n %50 fazlas olarak hesaplanacak oranda temerrüt faizi ödemeyi kabul ederler Kredi tutar n n yabanc para cinsinden belirlendi i hallerde Banka, bu krediden kaynaklanan alaca n n, dilerse takip ve dava tarihinde TCMB efektif sat kuru üzerinden hesaplanm Türk Liras kar l n talebe yetkilidir. Bu durumda krediden kaynaklanan Banka alaca na; muacceliyet, takip ve dava tarihinden Banka ya ödendi i tarihe kadar geçecek süre için borcun Türk Liras na çevrildi i tarihte, ayn tür krediler ve hesaplar için Banka n n TC Merkez Bankas na bildirmi oldu u Türk Liras k sa, orta veya uzun vadeli cari kredi faizlerinden en yüksek olan n n %50 fazlas olarak hesaplanacak oranda temerrüt faiz uygulanacakt r Kredi tutar n n yabanc para cinsinden belirlendi i hallerde, temerrüt halinde ayn tür krediler ve hesaplar için Banka n n TC Merkez Bankas na bildirmi oldu u k sa, orta veya uzun vadeli cari kredi faizlerinden en yüksek olan n n % 300 fazlas olarak hesaplanacak oranda temerrüt faizi uygulanacakt r. 3

4 2.7.4.Mü teri, Sözle me kapsam ndaki i lemlerden kaynaklanan kur farklar n ve arbitraj masraflar n ödemekte gecikmesi halinde, ödemesi geciken kur fark tutar üzerinden, kredinin kat veya vade sonu tarihinden fiili ödeme tarihine kadar Sözle me de düzenlenmi bulunan temerrüt faizi oran nda gecikme faizi ödeyece ini kabul eder Erken Ödeme Mü teri nin bakiye borcunu k smen veya tamamen vadesinden önce ödemesi Banka n n kabulüne ba l d r. Banka n n kabulü olmaks z n yap lan ödeme, vadesinde tahsil edilir. Mü teri, Banka n n muvafakatine dayanmayan erken ödeme nedeniyle faiz ve indirim dahil Banka dan herhangi bir talepte bulunamaz. Erken ödemede bulunmak isteyen Mü teri, 3 (üç) i günü önce Banka ya yaz l olarak ba vurur. Banka, erken ödeme iste ini kabul ederse, erken ödeme sebebiyle do an zarar ve maliyetleri gidermek için erken kapama komisyonu ile erken ödeme nedeniyle do abilecek vergi, KKDF gibi mali yükümlülükleri mü teriye bildirerek,mü teriden talep edebilir. Mü teri kredisini, Banka kay tlar nda görünen vade tarihine kadar i bu sözle me kapsam nda hesap edilecek faizi, faizin gider vergisi,erken kapama komisyonu ve sair masraflar ile birlikte ödemeyi kabul eder Yurtd ubelerden kredi kulland r lmas halinde kredilerin tesis edildi i ülkede uygulanan herhangi bir kanun veya mevzuat yahut bunlar n yorumlanmas nda resmi mercilerce bir de i iklik yap l r veya herhangi bir nedenle ve bunun sonucunda Banka n n bu krediyi kulland rmas kanuna ayk r hale gelirse, Banka n n krediyi kulland rma yükümlülü ü sona erecektir. Böyle bir durumda, Mü teri, Banka ca yap lacak talep üzerine ve bu konudaki ihbar n yap ld faiz döneminin son gününde, i lemi faiz ve ödenmesi gerekli sair tutarlarla birlikte kredi tutar n Banka ya ödeyecektir Kredinin Geri Ödenmesi Mü teri, Banka ya anapara geri ödemesi ve faiz ödemesi dahil her türlü ödemesini belirlenen vade tarihlerinde nakden, def aten ve herhangi bir kesinti olmaks z n yapacakt r. Cari hesap eklinde i leyen kredilerde ise, Banka n n geri ödeme talebinin Mü teri ye ula mas n izleyen 1 (bir) gün içerisinde Banka ca talep edilen tutar nakden veya def aten ödenecektir Komisyon, Vergi ve Masraflar Mü teri, Banka n n Sözle me ile ekleri uyar nca açt ve açaca her türlü krediler ile hesaplar ve ald teminatlar ile ilgili olarak iktisadi ko ullar çerçevesinde Banka n n belirledi i/belirleyece i veya yetkili merciler taraf ndan saptanan veya ileride saptanacak olan oranlar geçmemek üzere, her nevi komisyon, masraf, hesap i letim ücretlerini, fon ve Bankac l k Sigorta Muameleleri Vergisi ( BSMV ), Kaynak Kullan m n Destekleme Fonu ( KKDF ) gibi yasal ve Banka düzenlemelerine veya teamüllerine göre talep edilebilecek her türlü ücret, masraf, vergi ve sair giderleri ve bunlar n gider vergilerini, Banka ya derhal ödemekle yükümlüdür Banka, Sözle me kapsam nda mü terilerine sundu u i lemler ve hizmetlere ili kin olarak uygulamakta oldu u yukar da belirtilen genel komisyon ve masraf oranlar n, yetkili merciler taraf ndan saptanan veya ileride saptanacak olan, yahut böyle bir saptama yap lmamas halinde, benzer krediler ve hesaplar için cari olan en yüksek oranlar geçmemek üzere ilan veya ihbar etmek sureti ile Banka ca belirlenecek olan oran ve miktarda art rmaya yetkilidir Mü teri ile ayr ca mutabakata var lmam olmas halinde, uygulanacak komisyon, ücret, masraf ve sair gider oranlar, Banka n n i lem tarihinde benzer krediler ve hesaplar için uygulad oranlar olacakt r Banka, münferit her bir i leme ait Mü teri ile mutabakata var lan veya Banka ca belirlenen komisyon, masraf oran ve tutarlar n, gider vergileri ve sair resim ve harçlar ile birlikte Mü teri nin cari hesab na borç yazabilecektir Banka, Sözle me çerçevesinde talep etti i komisyon oranlar n ve masraf tutarlar n yetkili merciler taraf ndan yap lacak her türlü de i iklikleri dikkate alarak, Mü teri ye ilan veya ihbarda bulunarak uyarlamaya yetkilidir Mü teri, Sözle me çerçevesinde hesab na borç yaz lan komisyon, masraf tutarlar ve sair ücretler ile bunlar n gider vergilerini ve sair kalemleri, Banka ya derhal ve nakden ödemekle yükümlüdür Mü teri, kanun veya di er düzenlemeler sonucu Banka ya yapaca ödemelerden bir kesinti yap lmas n n zorunlu olmas halinde bu kesinti yap lmam olsayd Banka n n eline geçecek net tutara e it tutarda bir ödemeyi teminen ilave ödeme yapmay kabul eder Teminatlarla ilgili tesis, muhafaza, fek ve bunlarla s n rl olmaks z n her türlü i lemlerin gerektirdi i tüm vergi, resim, harç, tarh edilebilecek cezalar, sigorta prim, noter masraflar ve sair masraflar, bunlarda meydana gelebilecek de i ikliklerin tamam Mü teri taraf ndan ödenecektir Mü teri, hesab n kat edilmesi veya kredi ya da teminat ili kisinden dolay Banka n n gönderece i ihtarname veya belgeler için yapaca her türlü masraflar, noter masraflar n ve benzeri giderleri de Banka ya nakden ve def aten derhal ödemeyi kabul eder Mü teri, talep etti i ve Bankaca kendisine tahsis edilen krediyi kullanmaktan tek tarafl iradesi ile vazgeçmesi veya kendisinden kaynaklanan sebeplerle taahhüt etti i kredi ko ullar n yerine getirememesi halinde, Banka n n ilgili kredinin dosyalama, ekspertiz masraflar n, tahsis edilen kredinin hiç ya da süresinde, tamamen veya k smen 4

5 kullan lmamas ndan kaynaklanan komisyonlar n ve bunlarla s n rl olmamak üzere tüm masraflar n nakden ve def aten derhal ödemeyi kabul eder Mü teri kredi veya hesaplarla ilgili olarak tahakkuk ettirilecek komisyon, gider vergileri ve her türlü masraflar ; üçer ayl k devrelerin ba nda veya ayba nda ödemedi i takdirde, bunlar n tutar n nezdindeki alacakl cari veya rehinli hesaplar ndan ayr ca onay n almaya lüzum kalmadan Banka n n re sen mahsup etmeye yetkili oldu unu kabul eder. Mü teri ayr ca, cari veya rehinli hesab n n bulunmamas halinde, var ise borçlu hesab na bu da yok ise, geçici hesapta borcuna kaydedilmesini ve komisyon vs. masraflardan do an bu borcuna, ödeninceye kadar geçecek günler için Banka ca, Sözle me de yaz l oranda gecikme faizi ve gider vergisi tahakkuk ettirilece ini kabul eder Banka n n, Sözle me ile Mü teri nin yükümlendi i gider vergisini vergi dairesine yat rmadan Mü teri den talep ve tahsile hakk oldu u gibi, temerrüdü sebebiyle aleyhine takip ve dava aç lmas halinde de gider vergisini ilgili vergi dairesine ödemeden takip ve dava ikamesi suretiyle Mü teri den talebe de hakk vard r. Banka, bu vergi, fon, resim ve harçlar ilgili mercilere ödemek zorunda kald takdirde Mü teri bu tutarlar Banka ya derhal nakden ve def aten ödemeyi, temerrüt halinde ise borcuna Sözle me de belirtilen oranda ve ekilde temerrüt faizinin uygulanmas n kabul eder Mü teri, Banka ya tevdi etti i senetlerin, Banka n n ubesi bulunmayan yerlerdeki bankalara tahsili için gönderilmesi durumunda, arac bankaya ödenecek komisyon, masraf ve gider vergilerinin de kendisi taraf ndan kar lanaca n taahhüt eder Mü teri, kulland kredilerle ilgili olarak herhangi bir nedenle TCMB, Maliye Bakanl ve benzer resmi kurumlar n Banka dan, her ne ad alt nda olursa olsun, tahsil edece i tutarlar, derhal ve nakden Banka ya ödemeyi kabul eder Sözle menin teminat olarak al n n ticari senetler, hisse senetleri ve tahvillerin komisyonlar ; nominal de erlerinden yüksek olmas kayd yla piyasa de erleri üzerinden, aksi takdirde veya piyasa de erinin belirlenememesi halinde nominal de erleri üzerinden, di er ta n r veya ta nmaz mal niteli indeki teminatlar n komisyonlar, muhafaza ve sair ücretleri ekspertiz de erleri üzerinden veya mevzuata ve bankac l k teamüllerine göre belirlenerek, gider vergileri ile birlikte, Banka ca Mü teri hesab na borç yaz lacakt r Mü teri ye kulland r lacak kredinin Banka ca yurt d nda yerle ik kredi kurulu lar ndan temin edilmesi ve bu hususun Mü teri ye yaz l veya sözlü olarak bildirilmesi halinde, Mü teri, Banka n n yabanc kredi kurumlar ile akdetti i kredi sözle meleri çerçevesinde komisyon, masraf ve sair ad alt nda ödemekle yükümlü oldu u tutarlar baz alarak, Banka n n talebi üzerine Banka ya ödemekle yükümlüdür Kredinin Vekil veya Temsilci Arac l ile Kullan lmas Banka,Mü terinin bir vekil vas tas ile kredi kullanmas n kabul etti i takdirde,mü teri vekil veya vekillerinin isimlerini yaz l olarak Banka ya bildirmek ve Noterde düzenlenmi olan vekaletnameyi ibraz etmek zorundad r. Mü teri vekaletin sona erdi ini yaz l olarak Banka ya bildirmedi i sürece vekaletnamenin ve vekil taraf ndan yap lan i lemlerin ba lay c oldu unu kabul eder Mü teri tüzel ki i ise,temsile yetkili kimselerin isimlerini ve imza örneklerini belirten usulünce düzenlenmi,tescil ve ilan edilmi yetkili imza sirkülerini,buna ili kin ticaret sicil gazetesini Banka ya vermekle ve bunlardaki de i iklikleri de noter veya iadeli taahhütlü mektupla bildirmekle yükümlüdür Genel vekaletnamelerde, özel olarak bir yetki daralt m yer alm olmad kça,vekillerin Banka ile olan tüm ili kilerinde Mü teri yi temsile yetkili olduklar kabul edilir Banka,vekaletnamenin tahrif edilmi olmas ndan veya sahteli inden ötürü mü terinin u rad zararlardan sorumlu de ildir. 3- TEM NATLARLA LG L HÜKÜMLER 3.1. Kredinin Teminat Kar l Kulland r lmas Sözle me kapsam nda kulland r lacak krediler, teminat kar l kulland r labilece i gibi, Banka karar na istinaden teminats z olarak da kulland r labilecektir. Banka, Sözle me ile açt krediyi k smen veya tamamen uygun görece i her türlü maddi, ahsi, ayni, alacak, ta n r, ta nmaz, k ymetli evrak, nakit ve bunlarla s n rl olmaks z n ba kaca her nevi teminat kar l nda kulland rabilir. Mü teri, kendisinden istenen teminatlar Banka taraf ndan saptanacak ko ul ve ekillerde, kredinin limitine, marj oran na göre Banka taraf ndan tayin olunacak süre içinde Banka ya vermekle yükümlüdür Banka, al nan teminat n de erinde azalma olmas, azalma ihtimalinin bulunmas, k smen veya tamamen teminat vasf n n ortadan kalkmas, teminat n yetersiz oldu unun anla lmas, temerrüt hallerinden birinin veya di er hakl sebeplerin varl durumunda teminat marj oranlar n de i tirmeye, Mü teri'den belirleyece i ekil ve ko ullarla yeniden veya ilave teminat istemeye yetkili olup, kredinin kulland r lmas n veya devam n teminatlar n usulüne uygun olarak teminine ba l k labilir. 5

6 3.1.3.Banka'n n teminat olarak rehin ald her türlü mallar n, nakliye ve muhafazas esnas nda do acak her türlü hasar, kay p ve bunlarla ilgili ola an ve ola an üstü her nevi masraflar Mü teri'ye ait olacakt r Teminatlar n, Banka'n n Her Türlü Alacaklar çin Kar l k Te kil Etti i Bankaca, Mü teri den al nacak olan teminatlar, belirli bir kredi için verilmi oldu u aç kça belirtilmedikçe Mü teri'nin Banka'ya olan borçlar n n tümü için teminat te kil edecektir Teminatlar n paraya çevrilmesinden/tahsilinden kaynaklanan bedeller ile sigorta tazminatlar ve kamula t rma bedelleri gibi Banka taraf ndan teminatlarla ilgili olarak veya bunlar n yerine geçmek üzere elde edilecek tutarlar n, ayr ca merhun ortakl k paylar ve tahvillerin yerini alan yeni paylar ve tahvillerin de as l teminatlar gibi ve ayn ko ullarla Banka'n n teminat n te kil edece ini ve bunlar üzerinde de Banka n n rehin hakk n n bulundu unu, an lan tutarlar Mü teri den olan herhangi bir alaca na mahsup edilmesini veya rehinli olarak bloke bir hesaba al nmas n, Mü teri kabul eder Rehin, Hapis, Takas ve Mahsup Hakk Taraflar, Mü teri nin Banka veya ubelerinde ya da muhabirlerinde ya da ba ka yerlerde bulunan ve Banka'n n ubelerinin veya muhabirlerinin zilyetli inde ve/veya emrinde mevcut ve ileride mevcut olabilecek alt nlar, alt n depo hesaplar, Türk Liras ve/veya dövizli mevduat dahil her türlü alacaklar, bloke paralar, kiral k kasa mevcudu, tahsil için verdi i her türlü senetler ve çekler, hisse senetleri, yat r m fonu kat lma belgeleri, özel sektör ve devlet tahvilleri, hazine bonolar, finansman bonolar, her nevi gelir ortakl senetleri, varl a dayal menkul k ymetler, ihracat vesaikleri, akreditif belgeleri, velhas l her çe it menkul k ymetler/k ymetli evraklar ve bunlar n kuponlar ile malvarl de erleri ve bunlar n paraya çevrilmesi/tahsili halinde elde edilecek tutarlar üzerinde Banka'n n bu Sözle me'den, her türlü risk veya alacaklar için rehin ve hapis hakk oldu unu ve bunlar n bir k sm n veya tümünü bloke etmeye veya bloke bir hesaba almaya, alacakl ve borçlu cari hesaplar aras nda virman yapmak suretiyle bunlar k smen veya tamamen alacaklar ile takas ve mahsup etmeye yetkisi bulundu u hususunda mutab kt rlar Mü teri, Banka ya olan borçlar n Banka da mevcut alacaklar ile ve sair teminatlarla takas ve mahsup etme hakk n n bulunmad n, bu hakk ndan feragat etti ini kabul ve beyan eder Taraflar, Banka'n n alt nlar ve/veya rehinli menkul k ymetler üzerindeki rehin hakk sona erdi i takdirde, menkul k ymetlerden hamiline yaz l olanlar n ve alt nlar n Banka taraf ndan Mü teri ye mislen iade edilmesi hususunda mutab kt rlar. Taraflar, Mü teri, lehine gelmi veya gelecek havaleler üzerinde Banka n n hapis ve rehin hakk bulundu unu ve kendisine ihbarda bulunmadan önce de Mü teri ad na kabul ve Banka ya olan borçlar na, yukar daki maddeler gere i mahsup etmeye yetkili oldu u hususunda mutab kt rlar Mü teri, üzerinde Banka'n n rehin hakk bulunan ve yukar da say lan teminatlar Banka'n n muvafakati olmaks z n üçüncü ah slara rehin ve temlik edemez Banka n n, her türlü menkul k ymetler ile alacakl cari hesaplar üzerinde takas ve mahsup hakk n kulland takdirde vadenin bozulmas nedeniyle meydana gelebilecek faiz, kur fark ve di er tutarlar n Mü teri taraf ndan talep edilemeyece i hususunda taraflar mutab k kalm lard r Bankan n, Mü teri nin hesab na alacak kaydedilen tutarlar, Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde mahsup etme hakk bulunmaktad r Banka kendisine rehnedilmi veya ileride rehnedilecek bulunan veya üzerinde hapis hakk n kulland ta n r mal ve de erleri, icraya veya herhangi bir resmi makama ba vurma zorunlulu u olmaks z n diledi i anda ve uygun görece i ekillerde aç k art rmaya veya kanun yollar na ba vurmas na gerek olmaks z n özel olarak paraya çevirmeye ve bedellerini bu Sözle me ile Mü teriye açt her çe it krediler dolay s yla Mü terinin borçlar na mahsup etmeye ve keza Mü terinin, bu Sözle me ile olan taahhütlerine kar l k olarak nezdinde tutmaya yetkilidir. Banka, ayr ca dilerse kanun yollar na ba vurarak haciz yolu ile de takibe yetkilidir. Banka'n n gerek özel olarak ve gerekse kanuni yollarla rehni paraya çevirme ekillerinden birini seçmesi di erinden feragat etti i anlam na gelmez ve Banka dilerse her iki yola birden ba vurabilir. Banka, kendisine rehnedilmi olan ta n r mal ve de erleri diledi ine rehnedebilir. Mü teri, yukar da yaz l hususlar kabul etti ini ve bu yüzden do acak tüm hak ve iddialar ndan önceden vazgeçmi oldu unu ve Bankay ibra etti ini beyan ve kabul eder Sigorta ile lgili Hükümler Taraflar, Banka n n gerekli görmesi durumunda teminat olarak ald, rehin/ipotek tesis etti i ta n r ya da ta nmaz tüm mallar n yang na, h rs zl a, nakliye rizikolar na ve gerekli görece i di er her türlü rizikolara kar Banka lehine ve/veya muhabiri lehine, diledi i sigorta irketine, diledi i bedel, art ve müddetle, prim borçlar Mü teri ye ait olmak üzere Banka lehine sigorta ettirmesi, sigortalar n sözle me ve/veya poliçelerine grev, lokavt, deprem, karga al k, 6

7 halk hareketleri, infilak, kötü niyetli hareketler, sava ve sair ola anüstü durumlarla ilgili hükümleri de ilave ettirmesi hususunda mutab k kalm lard r Mü teri nin an lan sigortalar yapt rmamas veya süresi sigortalar yenilememesi halinde, Banka söz konusu sigortay re sen yapt rmaya/yenilemeye yetkilidir. Ancak bu husus, Banka için bir mecburiyet te kil etmeyecektir Mü teri, sigorta konusu teminatlar daha önce sigorta ettirilmi bulunuyorsa, Banka n n söz konusu poliçelere dain-i mürtehin hakk n n i lenmesini kabul ve beyan eder Taraflar, Banka taraf ndan bu madde hükümleri çerçevesinde yapt r lacak sigortalar n prim ve sair giderlerinin mü terinin borcu oldu unu ve bu tutarlar derhal Banka'ya yat raca n, dilerse Banka'n n bu tutarlar re sen Mü teri'nin alacakl veya borçlu hesaplar ndan herhangi birine borç yazabilece i hususunda mutab k kalm lard r Sigorta sözle melerinden do an tazminatlar dain-i mürtehin hakk olan Banka'ya ödenir. Sigorta irketince belirlenen tazminat tutar na Mü teri itiraz etti i takdirde, kendisine verilecek bir süre içinde Mü teri tazminat tutar n Banka'ya öderse, sigorta poliçesinden do an haklar Banka taraf ndan Mü teri'ye devredilir. Aksi halde Banka dain-i mürtehin hakk nedeniyle tazminat tutar n sigorta irketinden tahsil etmeye ve Mü teri den olan her türlü alacaklar na k smen veya tamamen mahsup etmeye yetkilidir Mü teri, sigorta irketi ile tazminat konusunda ç kacak anla mazl klar nedeni ile Banka taraf ndan, diledi i takdirde, aç lacak dava ve takip masraflar n n tümünün kendisine ait oldu unu ve ayr ca anla mazl n Banka aleyhine sonuçlanmas halinde de Banka'dan herhangi bir maddi talepte bulunmayaca n kabul ve taahhüt eder Kredinin Kefalet Kar l Kulland r lmas ve Kefillerin Sorumlulu u Sözle me'nin sonunda imzas bulunan kefiller birbirlerinden ba ms z olarak ayr ayr müteselsil kefil s fat ile kefalet vermeyi kabul ederler. Kefiller, Mü teri'nin Banka'ya Sözle me'den do an borçlar için Sözle me de belirtilen kefalet limitleri ile s n rl olmak üzere sorumludurlar. Kefiller, kefalet limiti ile s n rl olmak üzere müteselsil kefaletin, anapara ve akdi faizini, mer i teminat mektuplar, çek kredisi gibi tüm gayrinakdi kredileri bilcümle i lemi i leyecek temerrüt faizlerini, fonlar, komisyonlar, her türlü masraflar, vergi ve resimleri, d i lemlerde kur art nedeniyle ortaya ç kacak ilave miktarlar, kanuni takip giderlerini ve avukatl k ücretlerini de kapsad n, i bu sözle menin 4.maddesindeki ko ullar gerçekle ti inde nakdi kredilerin ödenmesinin, gayri nakdi kredilerin depo edilmesinin talep edilebilece ini kabul ve taahhüt ederler Banka ile müteselsil kefiller; Türk Borçlar Kanunu (TBK) 582 nci maddesi gere i müteselsil kefaletin Sözle me sebebiyle do mu borçlar kapsad gibi ileride do mas muhtemel borçlar da kapsayaca, TBK 584 üncü maddesi gere i e in r zas n n en geç kefalet sözle mesinin kurulmas an na kadar kefiller taraf ndan temin edilerek Banka ya ibraz edilmesi gerekti i, Borçlunun borcunu vadesinde ödememesi gibi aç kça ödeme güçsüzlü ü içinde oldu unun ortaya ç kmas halinde, TBK 586 nc maddesi kapsam nda borçlu takip edilmeden veya ta nmaz rehni paraya çevrilmeden, kefillere ba vurulabilece i, TBK 592 nci maddesi gere i Banka n n, borcu ödeyen kefillere haklar n kullanmas na yarayabilecek borç senetlerini teslim edece i ve gerekli bilgileri verece i, yine, kefalet s ras nda var olan veya as l borçlu taraf ndan alacak için sonradan sa lanan rehinleri ve di er güvenceleri de kefillere teslim edece i veya bunlar n devri için gerekli i lemleri yapaca, ancak Banka n n di er alacaklar n n varl halinde, sahip oldu u rehin ve hapis haklar n n öncelikli olmas sebebiyle bu maddede an lan teslim ve devir i lemlerini alacaklar tamamen tasfiye edilinceye kadar yerine getirmeyebilece i, TBK 598 inci maddesi gere i bu kefaletin süresiz olarak verildi i, bir gerçek ki i taraf ndan verilmi olan kefaletin, i bu kefalet sözle mesinin kurulmas ndan ba layarak on y l n geçmesiyle kendili inden ortadan kalkaca, kefalet süresi, en erken kefaletin sona ermesinden bir y l önce yap lmak kayd yla, kefillerin kefalet sözle mesinin ekline uygun yaz l aç klamas yla, azamî on y ll k yeni bir dönem için uzat labilece i, kefalet tüzel ki i taraf ndan verilmesi durumunda on y ll k sürenin söz konusu olmad, Banka taraf ndan Mü teri'ye aç lan kredilerden dolay kredinin aç lma ekli ve nevine göre keza, Sözle me'de yer alan tüm hususlardan da kefillerin Banka'ya kar sorumlu ve yükümlü olduklar, Banka'n n elinde Mü teri'nin borcuna özellikle tahsis edilmemi olan rehinler mevcutsa, Banka n n bu rehinlerin nakde tahvilinden elde edecek paralar önce i bu kefaletle ili i i olmayan alacak taleplerini kar lamak için kullanmaya yetkili oldu u, Kefillerin Sözle me'de yaz l adresini ikametgah olarak seçti ini, adres de i ikliklerini noter kanal ile derhal ihbar etmeyi aksi takdirde Sözle me'de yaz l adrese yap lan tebli lerin geçerli olaca, 7

8 Kefillerin, Banka'n n kendi haklar n korumas n sa lamak üzere, kredi borçlular veya di er kefillerden herhangi birinin iflas etmi oldu u, mallar n defterinin tutuldu u, iflas erteleme veya konkordato talebinde bulunuldu u ya da vefat halini ö rendikleri anda derhal Banka'ya bilgi verece i, Banka'n n merkez ve tüm ubelerinde her ne ekil ve mahiyette olursa olsun mevcut ve ileride do abilecek bütün borçlar na kar l k Banka'n n merkez ve tüm ubelerinde ve muhabirlerinde kendilerine ait bulunan ve ileride bulunabilecek tüm alt n, alacak, hak, mevduat, nakit, hisse senedi, gelir ortakl senetleri, varl a dayal menkul k ymetler, yat r m fonu kat lma belgeleri, tahviller, senetler, kon imentolar, k ymetli evraklar, havale tutarlar ve benzer hak ve alacaklar üzerinde rehin, hapis, takas ve mahsup hakk oldu u, Banka'n n kefillere ait alt nlar ve/veya rehinli menkul k ymetler üzerindeki rehin hakk sona erdi i takdirde, alt nlar n ve menkul k ymetlerden hamiline yaz l olanlar n Banka taraf ndan kefillere mislen iade edilmesi hususlar nda mutab k kalm lard r Kefiller, lehlerine gelmi olan havalelerin kendilerine ihbarda bulunulmadan önce Banka taraf ndan adlar na kabul edilmesine muvafakat ettiklerini ve ayr ca adlar na aç lacak bir hesaba veya mevcut hesaplar na alacak kaydedilmesini ve havale mebla üzerinde Banka'n n rehin hakk ve kefillerin Banka'ya kar her türlü borçlar na kar l k takas ve mahsup hakk n kabul ederler Kefiller, kefaletlerinin devam etti i süre içinde, hakiki surette veya gizleyerek muvazaa yolu ile veyahut asl olmayan borçlar ikrar ederek menkul ve gayrimenkul malvarl klar n Sözle me ile kefil olduklar azami tutar n alt na dü ürecek mahiyette i lemler yapmamay, malvarl klar n telef etmemeyi, Banka y zarara u ratacak ekilde ivazl veya ivazs z olarak elden ç karmamay ve üçüncü ah slara devir ve temlik etmemeyi, üzerlerinde üçüncü ah slar lehine rehin, ipotek ve benzeri ayni haklar tesis etmemeyi, bunlar n k ymetlerini azaltacak mahiyette tasarruflarda bulunmamay ve mevcutlar n suni surette eksiltmemeyi, aksi takdirde telef ettikleri, ivazl veya ivazs z olarak üçüncü ah slara devir ve temlik ettikleri, üzerlerinde üçüncü ah slar lehine rehin, ipotek ve benzeri ayni haklar tesis ettikleri, k ymetini azaltt klar ve/veya suni surette eksilttikleri menkul ve gayrimenkul malvarl klar n n ekspertiz de erinin % 100 ü oran nda Banka ya cezai art ödemeyi kabul ederler Kefiller bu sözle me kapsam nda mütemerrit hale geldikleri takdirde, temerrüdün do du u tarihten borç tamamen bitinceye kadar i bu sözle menin 2.7 maddesinde yaz l gecikme ve temerrüt faiz oranlar n n kendileri için de geçerli oldu unu ve Banka taraf ndan uygulanaca n kabul ederler. 3.6.Ticari Senet Temliki ve Rehni Mü teri, Banka'n n diledi i zaman isteyece i miktar ve nitelikte Bankaca kabul edilebilir ticari senetleri Banka'ya verecektir. Banka her ne nedenle olursa olsun mü teri veya kefiller taraf ndan Bankaya temlik veya rehin verilen çek, bono, varant makbuzu, kon imento vs. gibi k ymetli evrak vasf ndaki ticari senetlerden herhangi birini, kredi ili kisi devam etsin veya etmesin, zaman nda tahsile koyup koymamakta, kanunen al nmas gerekli olabilecek komisyon ve masraflar tahsil edip etmemekte, senetlerin vadesi sonunda ödenmemesi halinde borçlular protesto edip etmemekte, senetteki di er imza sahiplerine müracaat edip etmemekte, bunlar aleyhine yasal i lem yap p yapmamakta veya dava aç p açmamakta tam bir serbestiye sahiptir. Banka'n n bu yetkileri kullan p kullanmamas ve bu yüzden senede ba l haklar n zamana m na u ramas nedeni le Banka hiçbir ekilde sorumlu tutulamayaca gibi, Banka bu yetkilerini kullan p kullanmamaktan dolay bu keyfiyeti Mü teriye ihbar etmekle yükümlü olmad hususunda taraflar mutab k kalm lard r. Banka'ya güvence olarak verilen senetlerde imzas bulunan herhangi bir ki inin iflas veya ödemelerini tatil etmesi halinde ya da Banka'n n herhangi bir neden göstermeksizin istemde bulunmas halinde bu ki ilerin imzas n ta yan senetlerin bedelleri, vadelerinin gelmesinden önce ilk istemde Mü teri taraf ndan derhal ödenecektir. Ödenmeme durumunda Banka'n n yasal takibe geçme yetkisi vard r. Banka'ya güvence olarak verilen senetlerin herhangi birinin, vadelerinde ödenmemeleri sebebiyle, Banka'n n bunlar n borçlular aleyhine yasal takibe geçmesi halinde, yap lacak tüm masraflar Mü teriye ait olacakt r. 3.7.Emtia,Emtiay Temsil Eden Vesaik ve Di er Ta n r Mallar n Rehni Taraflar, Banka'n n istedi i ve diledi i zaman isteyece i miktarda ve nitelikte Bankaca kabul edilebilir emtiay veya emtiay temsil eden vesaiki ve di er ta n r mallar n Bankaya rehnedilmesi hususunda mutab k kalm lard r. Banka dilerse emtiay temsil eden belgelerin kendi ad na düzenlenmesi veya kendisine temlikini talep edebilir.banka ayr ca, Mü teri ad na ve hesab na her türlü gümrük i lemlerini yapmaya, bu i lemler için ehliyetli ki i veya ki ilere yetki vermeye, gümrük resmi ve di er vergi ve masraflar ödemeye ve mallar gümrükten çekmeye yetkilidir. Bütün bu masraflar, vergi resim ve harçlar Mü terinin hesab na borç yaz lacakt r. Banka rehnedilen ve gümrükte bulunan mallar, Mü terinin r zas na gerek olmaks z n ve masraflar Mü teriye ait olmak üzere gümrük antrepo ve ambarlar ndan kendi ambarlar na veya di er ambarlara diledi i araç ile ta tt rma hakk na sahiptir. Rehinli emtia ve di er ta n r mallar ile ilgili her türlü ekspertiz, bilirki i, kira, ardiye, gümrük, bekçilik, gözetim, starya, koruma, aktarma, havaland rma, ta ma, transbordman ve manipülasyon masraf ve ücretleri Mü teriye aittir. Banka, emtiay temsil eden akreditifle veya di er hallerde ilgili belgeler üzerindeki genel ve özel kay t ve artlardan, çekincelerden, belgelerin, usulüne uygun 8

9 olmamas ndan, kay tlar n gerçe e ayk r olmas ndan, emtian n tutar, cins, nitelik, ambalaj ve di er hususlar bak m ndan kay tlara veya Mü terinin sat c ya verdi i sipari teki artlara uygun olmamas ndan, emtian n gönderilmesinden önce ve sonra bulundu u yerlerde herhangi bir suretle hasara u ramas ndan eksik ç kmas ndan da sorumlu de ildir. Belgelerdeki kay tlar ile emtian n nicelik ve niteli i aras nda bir fark ç kmas halinde Mü teri bu fark n varl hakk nda yaln z Banka'n n sözünü veya beyan n tek delil olarak kabul etmeyi ve bu farktan do acak sonuçlar üzerine almay ve yerine getirmeyi kabul eder. Mü terinin, sat c ve yükleyici veya üçüncü ki ilerle do abilecek her türlü anla mazl klar ndan dolay Banka'ya herhangi bir sorumluluk yüklenmeyecektir. Mü teri, emtiay temsil eden belgeler üzerine, Banka'n n veya muhabirinin yapaca ödemelerden dolay Banka için do abilecek herhangi bir alaca veya zarar, Banka'n n ilk iste i üzerine derhal ödemeyi taahhüt eder. Rehnedilmi emtian n, Bankaca seçilecek yeddiemin nezdinde veya i leme tabi tutulmak üzere yeddiemin fabrika, i letme veya depolar nda bulunmas s ras nda meydana gelecek her türlü hasar ve kayb ndan, yeddieminin her ne sebeple olursa olsun emtiay elden ç karmas ndan, kas tl veya kas ts z yapaca her türlü eylem ve davran lar ndan dolay, Banka'ya hiçbir sorumluluk yüklenemez. 3.8.Menkul De erlerin Rehni Mü teri, Banka'n n diledi i zaman istedi i miktar ve nitelikte, Bankaca kabul edilebilir hazine bonosu, gelir ortakl senedi, pay belgeleri ve pay ve intifa senetleri, hisse ilmühaberi ve tahvilleri ve sair menkul k ymetleri Banka'ya rehnetmeyi kabul eder. Banka'n n pay belgeleri, pay ve intifa senetleri ve tahviller üzerindeki rehin hakk ; bu pay belgeleri, senet ve tahvillerin sa lad bütün haklar, alacaklar ve bunlar n ayr nt lar n, vadesi gelmi ve gelecek faizlerini, kâr paylar n, yeni hisse senedi almaya ili kin rüçhan haklar n verilecek bedelsiz hisse senetlerini ve genel kurullarda oy kullanma hakk n ve di er imtiyazlar da kapsar. Banka diledi i takdirde kendisine rehin edilmi pay belgelerini, pay ve intifa senetlerini ve tahvilleri di er banka, ki i ve kurulu lara diledi i amaç ve ko ullarla rehnedebilir. Banka, kendisine rehinli olan pay belgeleri, hisse ve intifa senetleri ve tahvillerin ödenecek kâr paylar ve vadesi gelen faiz kuponlar n ve kar l ödenen pay belgeleri, hisse ve intifa senetleri ve itfa olunan tahvillerin bedellerini, saptayaca bir komisyonu almak suretiyle tahsil etmeye yetkilidir. Mü teri, rehnetti i belgeler, hisse ve intifa senetleri ve tahviller dolay s yla, ilgili irketlerin ve tahvil sahiplerinin, genel kurullar nda oyunu kullan rken, Banka'n n yarar na hareket etmeyi, aksi halde Banka'n n bu yüzden do acak her türlü zararlar n kar lamay ve bu nedenle sahip oldu u haklar korumak için gerekli bütün giri imlerde bulunmay kabul eder ve üstlenir. Banka hiçbir zorunlulu u olmamak ve bu yüzden hiçbir sorumluluk yüklenmemek ko ulu ile, dilerse rehin ald pay belgeleri, hisse ve intifa senetleri ve tahvillerin rehinli de erlerini korumak için uygun görece i bütün önlemleri almaya, bu amaçla bedelleri tamamen ödenmemi pay belgeleri ve hisse senetlerinin geri kalan bedellerini ödemeye, yeni ç kar lacak hisseler için rüçhan haklar n kullanmaya, pay belgeleri, hisse senetleri ve tahvilleri nominal de erlerinin alt nda ödenmesi ihtimaline kar sigorta ettirmeye, ödenmemi Damga Vergilerini ödemeye, bunlar n tamamen veya k smen geri verilen bedellerini tahsil etmeye, pay belgelerini hisse senetleri ile veya hisse senetleri, pay belgeleri ve tahvilleri di er hisse senetleri, pay belgeler ve/veya tahvillerle de i tirmeye ve yukar da an lan bütün i lemler için yap lan masraflar Mü terinin hesab na borç yazmaya yetkilidir. 3.9.Alacak ve Hakedi Rehni Mü teri, bu Genel Kredi Sözle mesi'nden do an veya di er borçlar nedeniyle Banka'n n istedi i ve diledi i zaman isteyece i nicelik ve nitelikte, Bankaca kabul edilen do mu ve do acak alacaklar n ve hak edi lerini Banka'ya temlik etmeyi, temlike konu olan alacaklar n ve hak edi lerini azaltacak, erteleyecek ve geri b rakt racak i lemler yapmamay, temlik edilen alacaklar ve hak edi lerle ilgili olarak kendisine herhangi bir ödeme yap ld takdirde, bu paray derhal Banka'ya yat rmay kabul eder ve üstlenir. Mü teri, Banka'n n r zas olmad kça, temlik etti i alacak ve istihkaklarla (hak edi lerle) ilgili faiz, sigorta tazminat ve benzeri nitelikteki hiçbir paray ba kas na temlik edemez, rehnedemez veya teminat olarak gösteremez. Mü teri, temlik edilen alacak veya istihkaklar n (hak edi lerin) tahsilinde, bunlar n Banka veznesine yat r ld veya hesaplara geçirili, fiili tahsilat tarihini takip eden i gününü valör tarihi olarak kabul eder. 4-TEMERRÜT HALLER VE TAK P HÜKÜMLER 4.1. Kredi geri ödemesinin vadeye ba land durumlarda, vade tarihinde Banka alacaklar muaccel hale gelir. Mü teri, Sözle me ve ekleri kapsam ndaki borçlar n kararla t r lan vade tarihinde eksiksiz olarak ödemedi i takdirde Banka taraf ndan protesto ke idesine, ihtarname gönderilmesine, mehil tayinine velhas l hiçbir kanuni takip ve te ebbüs icras na mahal kalmaks z n temerrüde dü ece ini, muaccel hale gelen tüm borçlar n faiz ve di er masraflar, bilcümle ferileri ile birlikte derhal ödeyece ini kabul ve beyan eder Mü teri; Sözle meyle veya eklerinde kararla t r lan taahhüt ve yükümlülüklerinden herhangi birisinin uygun bir ekilde yerine getirilmemesi, talebe ra men istenilen teminatlar n zaman nda ve istenilen ko ullarda temin edilememesi, Banka ya yapt beyan, sundu u belgelerde, aç klamalar nda önemli bir yanl l k/gerçe e ayk r l k bulundu unun tespit edilmesi veya kanuna/hukuka ayk r i lem ve fiilde bulunmas, 9

10 Gerek Banka ya, gerekse di er finans kurumlar na borçlar n ödemede temerrüde dü mesi veya taahhütlerini yerine getirmemesi yahut bu borçlar için verdi i teminatlara ba vurulmas, Kredi ile ili kili veya krediye etki edebilecek izin, onay veya yetkilerin herhangi bir zamanda geri al nmas, iptal edilmesi veya önemli bir tarzda de i tirilmesi, Ke ide etti i senetlerin protesto olmas veya çeklerinin kar l ks z ç kmas, mali yükümlülüklerini yerine getiremeyece ini ilan etmesi, borçlar n ödemede acze dü mesi, alacakl lar na ödeme plan yapmay teklif etmesi yahut yapmas, iflas, iflas erteleme talebinde bulunmas veya tasfiye takibine maruz kalmas, yahut herhangi bir aktifi üzerinde haciz veya benzeri bir i lem yap lmas ; tasfiyeye gitmesi, herhangi bir yetkili mahkemede tasfiyesine yönelik dava aç lmas, yahut bir rapor sunulmas ; Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir ba l irket olmas durumunda, hakim irketin borçlar n ödeyemeyece ini ilan etmesi veya madde de say l hallerin hakim irket bak m ndan da gerçekle mesi, Gerçek ki i ise, hukuki ehliyetini kaybetmesi, tüzel ki i ise faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli izin, ruhsat, onay veya yetkilerin herhangi bir zamanda geri al nmas, ask ya al nmas, iptal edilmesi veya önemli bir tarzda de i tirilmesi, ticari faaliyetlerini durdurmas, Aktiflerinin önemli bir k sm üzerinde tasarrufta bulunmas yahut bulunma riskinin ortaya ç kmas, yahut bunlar n zapt ve müsadere edilmesi, Banka n n izni olmaks z n, Banka n n aleyhine olacak ekilde bir ba ka irkete devrolmas, irket hisselerinin el de i tirmesi, birle mesi, tür de i tirmesi, k smen veya tamamen bölünmesi, irket hisselerinde % 10 oran ndan fazla de i iklik olmas, Kredilerden do an taahhütlerini yerine getirmesine mani olaca yahut tehlikeye sokaca aç kça anla lan herhangi bir olay n vuku bulmas veya iktisadi artlarda de i iklik olmas, hallerinde herhangi bir yaz l ihtarda bulunulmas na ve ba kaca bir bildirimde bulunulmas na gerek kalmaks z n, kredinin muaccel hale gelece ini, buna göre Sözle me nin feshi ile kredinin kat edilmesine Banka n n yetkili oldu unu kabul eder. Banka bu maddeye at fla haklar n kullanmaya karar vermesi halinde, temerrüt faizine dair hükümler mahfuz kalmak kayd yla, ortaya ç kan yukar da say lan haller sebebiyle Banka n n u rad zararlar, masraflar, primleri ve cezalar n tazminini, teminat mektuplar n n iadesini veya gayrinakdi risk tutarlar n n depo edilmesini talep edebilir. Ayr ca, yukar da say l hallerden birinin varl durumunda Banka Sözle me yi feshetme yetkisine sahiptir Yukar da 4.2 nci maddenin herhangi birinin varl halinde, Banka diledi i anda noter arac l ile veya iadeli taahhütlü mektupla ya da telgrafla veya güvenli elektronik imza kullan larak kay tl elektronik posta sistemi ile, Sözle me ile açt cari hesap veya hesaplar n tamam n veya bir k sm n kat edebilir. Banka ca cari hesap veya hesaplar kat edildi i takdirde, bunlarla ilgili olarak kat edilme an nda Banka, alaca faiz, komisyon, KKDF, fon, gider vergisi ve di er hususlardan dolay Mü teri nin Bankaya olan bakiye borç veya borçlar n n tamam, kat edilme haberinin tebli i ile birlikte Mü teri taraf ndan Banka ya ödenecektir. Anaparaya mahsuben Mü teri ye makbuz verilmesi veya ekstre gönderilmesi halinde de, Banka n n faiz talep hakk sakl d r Mü teri, borç bakiyesinin tamam ödeninceye kadar, Banka n n Sözle me den do an bütün yetkilerinin aynen devam edece ini, faiz, komisyon, gider vergisi, fon, masraf ve sair hususlar n kredinin kat an nda yürürlükte olan artlar dairesinde i leyece ini ve Bankaca kesilen cari hesap veya hesaplardaki borç bakiyeleri tamamen ödendi i halde de Sözle me ve yükümlülüklerinin aynen devam edece ini kabul eder Kredi, ta n r veya ta nmaz rehni ile teminata ba lanm veya tahsil edildi inde kredi borcuna mahsup edilmek üzere bankaya verilmi olan kambiyo senetlerinin henüz vadeleri gelmemi olsa bile Banka her zaman alaca n n k smen veya tamamen muacceliyet kazanmas halinde, Mü teriye kar haciz yolu ile veya iflas yolu ile takibe geçebilir, ayr ca Banka her türlü alaca için ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir karar al p, uygulayabilir. Banka n n ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz talebinde bulunmas halinde, Banka n n teminat yat rmamas hususunda taraflar mutab k kalm lard r. Ancak bu durumda mahkeme taraf ndan teminat istenmesi halinde di er bankalardan veya Banka dan al nacak teminat mektuplar ndan do acak komisyon, masraf vs. ödemeler Mü teri nin sorumlulu undad r Mü teri, Banka n n, gerek Sözle me'den, gerek her ne nitelikte olursa olsun Sözle me ile ilgili her türlü hesaplar, senetler ve taahhütlerinden dolay Mü teri'nin Banka'ya borçlu bulundu u paralar n tahsili amac ile Mü teri aleyhine dava açmak ya da icra takibi yapmak suretiyle alacaklar n tahsil etmek zorunda kalmas durumunda, yapaca her türlü masraflar ve avukatl k ücret tarifesinin %10 fazlas oran nda avukatl k ücretini, Banka kendi avukat na daha fazla ücret ödemesi halinde aradaki fark n Mü teri taraf ndan ödenece ini kabul eder. Mü teri, Banka'n n icra takibat nda bulunmas halinde, ceza ve tevkifevleri harc ile tahsil harc n ödemeyi kabul eder Yukar da say lan haller d nda, her bir kredi için Taraflarca kararla t r lm di er temerrüt hükümleri de sakl d r. 10

11 5-KRED TÜRLER 5.1. Genel Olarak Cari hesap usulünün uygulanmas Sözle me nin uygulanmas nda, Banka taraf ndan yap lan ödemeler, tahakkuk ettirilen komisyon, faiz, her türlü vergi ve resimler, fonlar ve Banka ca yap lan her nevi hizmetler kar l al nacak ücretlerle, Mü teri taraf ndan hesaba yat r lacak paralar n hesap ve tespitinde, bakiyelerin tan nmas nda kural olarak cari hesap usulü uygulanacakt r. Banka n n baz kredileri cari hesap uygulamas d nda tutma hakk sakl d r. Banka bu krediyi, bundan böyle bir veya birden fazla cari hesap açmak, cari hesaplar n limitlerini azaltmak ve art rmak, bakiyeleri s f ra inen cari hesaplar kapatarak, yeni cari hesaplar açmak veya di er ekillerde ve her türlü kredi ve bankac l k i lemlerinde kulland rabilir Kredinin Banka ya havale emri verilmek suretiyle kulland r lmas Sözle me ye dayanarak Banka ca aç lan cari hesaplara borç yaz lmak veya Banka daki di er alacaklar ile mahsup suretiyle kar lanabilmesi mümkün bulunmak ko ulu ile havale emri vermesinin Banka ca kabul edildi i takdirde, Mü teri her talebinde havalenin lehdar n, miktar n ve hangi haberle me arac ile yerine getirilmesini bildirecek, haberle me arac n n bildirilmemi olmas halinde Banka, giderleri Mü teri ye ait olmak üzere uygun gördü ü arac seçmekte serbest olacakt r. Banka, havale emrinin gerektirdi i bütün giderler ile vergilerinin nakden ve pe inen ödenmesini talep etmeye veya dilerse Mü teri nin cari hesaplar na borç yazmaya yetkilidir Kredinin karz akdi eklinde kulland r lmas Sözle me de belirtilen limit kapsam nda tesis edilen kredinin tamamen veya k smen karz akdi eklinde kulland r ld ve kredinin bir Geri Ödeme Plan na göre geri ödenmesinin kararla t r labilir. Bu durumda, kredi hesab, cari hesap usulüyle de il, Geri Ödeme Plan na göre i leyecek, kredi Geri Ödeme Plan nda gösterilen vadelerde taksitler halinde nakden ve defaten geri ödenecek, krediye Geri Ödeme Plan nda öngörülen oranda faiz uygulanacak, bu faiz oranlar n n Sözle me hükümlerine göre uyarlanmas halinde borç yeni faiz miktarlar n ihtiva eden Geri Ödeme Plan na göre ödenecektir. Herhangi bir taksitin ödenmesi ondan evvelki taksitlerin ödendi i yahut faiz alacaklar n n müteakip aylara da t lmas, o ay için tahsil edilmesi gereken Banka alaca n n tamamen tahsil edildi i anlam na gelmez skonto ve tira Kredisi Mü teri, Sözle me ile aç lan kredinin k smen veya tamamen iskonto ve i tira kredisi olarak kulland r lmas halinde, i bu iskonto ve i tira kredisi hakk nda Sözle me nin ilgili di er hükümleri ile birlikte a a daki hükümlerinin de geçerli olaca n kabul eder Banka, Sözle me ile açt kredinin tümünü veya bir bölümünü iskonto veya vesikal veya vesikas z i tira senedi kredisi olarak kulland rmay kabul etti i takdirde, Mü teri, Banka n n an lan kredilerine ili kin artlar na uygun ticari senedi Banka ya temlik cirosu ile devretmeyi veya Banka n n iste i halinde i tira senetlerini, poliçeleri Banka n n emrine tanzim etmeyi kabul eder Mü teri, Banka ca d ülkelerdeki tüm yabanc bankalar üzerine ke ideli çekler dahil, kambiyo senetleri üzerine yap lacak iskonto ve i tira i lemlerine ili kin bedellerin taraf na ödenmesine kar l k i bu çeklerin kar l ks z olmas veya herhangi bir sebeple tahsil edilememesi ve iskonto ve i tira edilen senetlerin vadelerinde ödenmemesi sonucunda, taraf na yap lan ödeme sebebiyle do an borçlar n, iskonto ve i tira tarihinden talep tarihine kadar geçen süreye tekabül eden ticari kredilere uygulanan en yüksek cari faizi, gider vergileri, KKDF, fon, kur fark ve Banka n n u rayabilece i di er zararlar ile birlikte Banka n n ilk yaz l talebinde, ayr ca protesto çekmeye ve herhangi bir kanuni merasime lüzum olmaks z n derhal ödemeyi, aksi halde Sözle me de belirtilen oranlarda ve ekilde temerrüt faizi ve onun gider vergisini ödemekle yükümlü olaca n, yabanc banka çeklerinin i tira edilmeleri sebebiyle Banka ca tanzim edilen döviz al m belgelerinin bahis konusu çeklerin fiilen tahsilinden evvel hesab n n kapat lmas için kullan lmayaca n kabul eder hracat Kredisi Mü teri, Sözle me ile aç lan kredinin k smen veya tamamen hracat Kredisi olarak kulland r lmas halinde, i bu hracat Kredisi hakk nda Sözle me nin ilgili di er hükümleri ile birlikte a a daki hükümlerinin de geçerli olaca n kabul eder Mü teri, aç lan ihracat kredilerini mevzuata uygun olarak ve sadece ihracat finansman için kullanaca n kabul eder Mü teri, gerek Sözle me ye dayanarak, gerekse bu kredi sözle mesi d nda Banka üzerinden yapaca ihracat nedeniyle gerçekle tirilecek i lemlerin, yürürlükte bulunan ve ileride yürürlü e girecek olan mevzuat hükümlerine ve Milletleraras Ticaret Odas taraf ndan düzenlenen Vesikal Krediler çin Yeknesak Teamüller ve Uygulamalar ile Tahsiller çin Yeknesak Kurallar a ili kin bro ürlere ve bu Kurallar n ileride yürürlü e girecek revizyonlar na tabi olaca n, Milletleraras Ticaret Odas taraf ndan bu konuda saptanan kurallar n Sözle me nin bir parças oldu unu kabul eder. 11

12 5.3.3 Mü teri, kredi konusu ihracatla ilgili akreditifin Banka nezdinde açt r lmas n sa layacak, vesaik mukabili ihracatta ise, mallara ait her türlü kon imento ve ta ma belgeleri gere ine göre teminat amac ile do rudan do ruya Banka ad na düzenlenecek veya Banka ya ciro edilecektir. Vesaikler ve vesaiklerin temsil etti i mallarla ilgili sorumluluklar Mü teri ye aittir Banka, Mü teri ile ithalatç aras ndaki Sözle me den do acak uyu mazl klar n hiçbir biçimde taraf olmad gibi, bu uyu mazl klar nedeniyle gerek muhabir bankan n seçiminden, gerekse ihracat bedellerinin Banka ya gönderilmemesi ya da Banka ca tahsil edilememesinden sorumlu de ildir. Mü teri, muhabir bankalar n her türlü kusurundan kaynaklanacak sorumlulu un sadece ilgili muhabir bankaya ait oldu unu kabul eder Mü teri, krediye genel hükümler dahilinde faiz ve komisyon tahakkuk ettirilecek olup, ihracat n süresinde gerçekle memesi nedeniyle istisna uygulanm vergileri, tahakkuk edecek cezalar ile birlikte Banka ya ödemeyi kabul eder Mü teri, lehine aç lan ihracat kredisinden do an borcunu Banka da döviz bozdurmak suretiyle kapatmad takdirde, krediye Banka n n ihracat kredilerini Türk Liras ile kapatanlara tatbik etti i faiz oran uygulanacak, bu durumda Türk Liras ile kapat lacak ihracat kredilerine uygulanacak azami faiz, komisyon ve di er masraflar ile evvelce uygulanm bulunan dü ük faiz, komisyon ve di er masraflar aras ndaki fark ve bunlar n vergilerini Mü teri derhal ve nakden ödeyecektir. Kredinin, k smen döviz bozdurmak suretiyle ve k smen Türk Liras ile kapat lmas halinde de bu uygulama geçerli olacakt r Banka, Mü teri nin Sözle me çerçevesinde verilen kredi hakk nda, ilgili karar ve tebli hükümlerine göre gerekli i lemleri yerine getirmi olup olmad n ve kredinin amac na uygun yerlerde kullan l p kullan lmad n izleme ve denetleme yetkisine sahiptir Prefinansman Kredisi Mü teri, Sözle me ile aç lan kredinin k smen veya tamamen Prefinansman Kredisi olarak kulland r lmas halinde, i bu Prefinansman Kredisi hakk nda Sözle me nin ilgili di er hükümleri ile birlikte a a daki hükümlerinin de geçerli olaca n kabul eder Mü teri temin etti i bu prefinansman kredisini; tahsis amac na göre ihracat, ihracat say lan teslimler ile döviz kazand r c hizmet ve faaliyetlerle ilgili mal ve hizmet al m nda kullanaca n kabul eder Mü teri, prefinansman kredisini (anapara + faiz + komisyon + masraflar n ) mevzuatta belirtilen ekillerde azami kredi vadesine kadar mal ve hizmet ihracat veya mahsup yoluyla kapatmay, bu mümkün olmad takdirde, i lem tarihindeki Bankam z gi e döviz sat kuru üzerinden Türk Liras kar l n kredi vadesinden en az 7 (yedi) gün önce def'aten ödemeyi kabul eder Mü teri prefinansman kredisi ile ilgili mektubun iadesine kadar üçer ayl k devreler halinde komisyon, vergi ve di er eklentilerin, her devrenin ba lad gün Banka ca belirlenen döviz sat kuru üzerinden Türk Liras kar l n ödemeyi kabul eder Banka, Sözle me ye müsteniden verilen kredi ile ilgili olarak ilgili kararlar ve tebli ler hükümlerine göre Mü teri nin gerekli i lemleri yerine getirmi olup olmad n ve kredinin amac na uygun yerlerde kullan l p kullan lmad n izleme ve denetleme yetkisine sahiptir. 5.5.Döviz Kredisi Mü teri, Sözle me ile aç lan kredinin k smen veya tamamen Döviz Kredisi olarak kulland r lmas halinde, i bu Döviz Kredisi hakk nda Sözle me nin ilgili di er hükümleri ile birlikte a a daki hükümlerinin de geçerli olaca n kabul eder Kredinin ana para ve faiz ödemeleri, kredinin aç ld döviz cinsi üzerinden olacak ve ödenmesi gereken mebla n Türk Liras na çevrilmesinde, kredinin kat an ndaki veya vade sonundaki Bankam z gi e döviz sat kuru esas al nacakt r. Mü teri, kredinin aç ld döviz cinsinden ba ka bir dövizle ödeme yapmak istedi i takdirde, borçlu oldu u döviz mebla n n temini için gerekecek her türlü kur fark, parite fark, prim, ve di er her türlü adlar alt nda ödemesi gerekecek paralar ve arbitraj zararlar ile ortaya ç kacak ek ödeme masraflar ödemeyi kabul eder. Mü teri, hukuki ve zorunlu nedenlerle dövizle geri ödeme mümkün olmad takdirde veya Banka n n kabul etmesi halinde, ilgili mevzuat n öngördü ü yapt r mlar n uygulanmas hakk sakl kalmak art yla, ana para, faiz, temerrüt faizi, komisyon, masraf, vergi ve fon kesintilerinin, ödeme tarih ve saatindeki Bankam z gi e döviz sat kurundan kar l Türk Liralar n ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Türk Liras ödeme yap lmas n n söz konusu oldu u hallerde Mü teri, her türlü kur fark, parite fark ve di er her türlü adlar alt nda ödenmesi gerekecek tutarlar ile vergilerinin de taraf ndan Banka ya ödenece ini kabul eder. 12

13 5.5.2 Banka, Sözle me çerçevesinde verilen kredi ile ilgili olarak ilgili karar ve tebli hükümlerine göre Mü teri nin gerekli i lemleri yerine getirmi olup olmad n ve kredinin amac na uygun yerlerde kullan l p kullan lmad n izleme ve denetleme yetkisine sahiptir Mü teri nin krediye teminat olarak bir döviz tevdiat hesab veya ba ka bir döviz hesab n göstermesi ve krediden do an borcunu vadesinde veya Banka n n ilk talebinde ödememesi halinde, teminat olarak gösterilen hesaptaki dövizlerin kat i al n resen yaparak Mü teri nin borcuna mahsup etmeye Banka yetkilidir. Teminat olarak gösterilen hesaptaki dövizler ile kredi konusu döviz cinsi aras nda fark olmas halinde i bu krediden do acak borç konusu dövizleri temin etmek için gerekecek her türlü kur fark, parite fark, kurye kredi faizi, arbitraj yoluyla ç kacak ek ödeme ve masraflar da Mü teri ye aittir Türk Paras n n K ymetini Koruma Hakk nda 32 Say l Kararda De i iklik Yap lmas na Dair 2009/15082 Say l Bakanlar Kurulu Karar kapsam nda, mü terinin kredi vadesi bir y l n alt na dü ecek ekilde ödeme yapmak ve/veya kapama yapmak istemesi durumunda öncelikle konu Hazine Müste arl na bildirilecek, Hazine Müste arl n n yapaca yönlendirme do rultusunda mü teriye bildirim yap lacakt r. Mü teri bu kapsamda do abilecek faiz, fon, gider vergisi vs. farklar ödemeyi kabul eder. 5.6.Dövize Endeksli Kredi Mü teri, Sözle me ile aç lan kredinin k smen veya tamamen Dövize Endeksli Kredi olarak kulland r lmas halinde, i bu Döviz Endeksli Kredi hakk nda Sözle me nin ilgili di er hükümleri ile birlikte a a daki hükümlerinin de geçerli olaca n kabul eder Mü teri, dövize endeksli kredi kulland takdirde, döviz olarak tahsis edilen ve kulland r lan kredi Banka n n döviz al kuru kar l üzerinden Türk Liras na çevrilerek kulland r l r. Ancak, kredinin belirli bir ödeme plan na ba l olarak kulland r lmas durumunda, ödeme plan yabanc para cinsinden yap larak Sözle me ye eklenecektir Mü teri, dövize endeksli krediyi vadesinde, kredinin taksitler halinde geri ödenmesi öngörülmü se taksit ödeme tarihlerinde, aynen efektif olarak ödeyece ini ya da vade tarihindeki Banka gi e döviz sat kuru üzerinden Türk Liras kar l n ödeyece ini, efektif olarak ödemesi halinde ödeme tarihindeki efektif al kuru üzerinden hesaplanacak Türk Liras kar l n n Banka kay tlar na intikal etmesini kabul eder Mü teri, ödeme plan na ba l i lemlerde her bir taksit, ödeme plan na ba l olmayan i lemlerde ise anapara geri ödeme an nda, kredi kulland r m tarihindeki kur ile ödeme yap lan taksit tarihi aras nda olu an kur fark yla, ödenen anapara veya taksit içerisindeki anapara tutarlar çarp m sonucunda hesaplanacak Türk Liras tutar kur fark olarak ödeyecektir. Mü teri, yukar da belirtilen hesaplama sonucunda olu an kur fark üzerinden ayr ca hesaplanacak olan BSMV, fon vs. yasal yükümlülükleri ayn gün Banka ya ödeyecektir Mü teri; ödeme plan na ba l kredilerde taksit ödeme tarihindeki, ödeme plan na ba l olmayan di er kredilerde ise, anapara veya faiz tahsilat tarihindeki kurun, kulland r m an ndaki veya bu yeni ödemeden önceki taksit, anapara veya faiz tahsilat yap lan tarihlerdeki kurlardan yüksek oldu u durumlarda, yeni ödeme tarihindeki kur ile kulland r m tarihinde ve sonras nda KKDF hesaplamas na esas al nan en yüksek kur aras nda olu an fark n KKDF sini ödemeyi kabul eder Mü teri; anapara geri ödemelerinde olu an kur farklar n n tahsilindeki tahakkuk tarihlerinin esas oldu unu, tahakkuk eden ve ödeme yükümlülü ünde oldu u ve hesaben veya nakden ve kesin olarak ödedi i kur farklar n geri isteme hakk bulunmad n kabul eder. Tahakkuk tarihinden sonraki kur de i iklikleri dikkate al nmayacakt r Mü teri; belirli bir ödeme plan na ba l olmaks z n Banka taraf ndan kulland r lacak dövize endeksli kredilerde, anapara borcunu, tahakkuk ettirilecek kur fark ve kur fark için hesaplanan KKDF ve BSMV ile birlikte kredinin vade bitiminde nakden ödeyece ini kabul eder Mü teri; belirli bir ödeme plan na ba l olmayan di er dövize endeksli kredilerde; kredi borcuna, vade sonunda veya üçer ayl k dönemlerde döviz cinsinden Banka taraf ndan saptanacak oranda faiz tahakkuk ettirilece ini, dövize endekslenen kredi tutar üzerinden bu oranla hesaplanarak bulunacak faiz tutar n n tahakkukunun yap ld tarihteki Banka cari döviz sat kuru üzerinden Türk Liras kar l n n ve KKDF ile BSMV nin kendisi taraf ndan tahakkuk tarihinde ödenece ini, kredi limiti müsait olsa dahi, hesaplanan faiz, KKDF ve BSMV ile olu an toplam tutar n Banka taraf ndan kredi hesab na borç kaydedilmeyece ini kabul eder Mü teri, kredi geri ödemelerini efektif veya dövizle yapmas na kar n Banka n n Kredi Hesab n Türk Liras olarak takip edecek olmas nedeniyle do acak kur fark na katlanacakt r. Banka krediden do an alaca n n, Türk Borçlar Kanunu kapsam nda alaca n muaccel hale geldi i tarihte veya dava ve takip tarihinde cari Türk Liras kar l n talep edebilir. 13

14 5.7. Ta t Kredisi Mü teri, Sözle me ile aç lan kredinin k smen veya tamamen Ta t Kredisi olarak kulland r lmas halinde, krediye konu ta t üzerinde Banka lehine rehin hakk kurulmas n i bu Ta t Kredisi hakk nda Sözle me nin ilgili di er hükümleri ile birlikte a a daki hükümlerinin de geçerli olaca n kabul eder Banka; krediyi Mü teri nin kredi hesab n borçland rma suretiyle nakden veya Banka n n usulleri çerçevesinde düzenleyece i ke ide çeki düzenlemek suretiyle; ya da kredi tutar n n Borçlu nun talimat na dayal olarak üçüncü bir ki iye ödenmesi suretiyle kulland rabilecek olup, Banka say lan bu seçeneklerden birini uygulayabilecektir Kredi hesab cari hesap usulüyle de il, Sözle me nin eki ve ayr lmaz parças olan Geri Ödeme Plan na göre i leyecek ve Mü teri burada kabul etti i vadelerde ve bu vadelerin kar lar nda gösterilen ana para, faiz, fon ve gider vergisinden olu an taksit tutarlar n nakden ve def aten ödeyecektir Banka, Mü teri ile kredi konusu ta t/ta tlar sat n alaca sat c aras nda ç kabilecek, ta t n ay pl olmas, teslim edilmemesi, iade edilmesi ve benzeri hususlarda ç kabilecek uyu mazl klar n taraf olmad gibi, maldaki ay ptan sorumlu tutulamaz. Mü teri bu hususlar öne sürerek kredi taht ndaki yükümlülüklerini yerine getirmekten kaç namaz letme Kredileri Mü teri, Sözle me ile aç lan kredinin k smen veya tamamen letme Kredisi olarak kulland r lmas halinde, i bu letme Kredisi hakk nda Sözle me nin ilgili di er hükümleri ile birlikte a a daki hükümlerinin de geçerli olaca n kabul eder Mü teri, kredinin münhas ran i letme sermayesine sarf ve tahsis edilece ini kabul eder Mü teri, i letmede birim maliyetlerini ve fiyatlar dü ürmek, üretti i mal n kalitesini yükseltmek, standardize etmek, sat hacmini artt rmak, üretim kapasitesinden faydalanma derecesini, verimlilik oran n yükseltmek ve üretimi d sat ma yöneltmek için gereken çabay gösterece ini ve bütün bunlar mümkün olabilecek en yüksek düzeye ç karmakla yükümlü oldu unu kabul eder Mü teri, i letmede mevcut ham ve yard mc maddeleri, i letme malzemelerini, mamul, yar mamul art klar n Banka n n gerekli gördü ü ekilde sigortal olarak bulunduraca n ve yapt r lm sigortalar var ise bunlar Banka ya devredece ini ve Banka n n açt i letme kredisi dolay s yla, Sözle me nin Yat r m ve Teçhizat Kredilerine ili kin hükümlerinden gerekli gördüklerini k yas yolu ile bu tür kredi için de uygulayabilece ini kabul eder Mü teri, kredi süresi içinde i letme sermayesini, Bankaca tespit ve tebli olunacak mevcut net i letme sermayesine, kredi tutar n n ilavesi suretiyle bulunacak miktardan a a dü ürmeyece ini, Banka n n ekonomik artlar ve sair sebeplerle daha yüksek bir i letme sermayesine ihtiyac oldu una kanaat getirdi i takdirde, sermaye art r m, tahvil ihrac veya ba ka bir orta vadeli i letme kredisi temini suretiyle i letme sermayesini tespit edece i miktara ç kar lmas n talep edebilece ini, verilen süre içinde bunun gerçekle tirilmemesinin Sözle me ye ayk r l k te kil edece ini kabul eder. 5.9.Kredili Ticari Mevduat Hesab Mü teri, Sözle me ile aç lan kredinin k smen veya tamamen Kredili Ticari Mevduat Hesab olarak kulland r lmas halinde, i bu Kredili Ticari Mevduat Hesab hakk nda Sözle me nin ilgili di er hükümleri ile birlikte a a daki hükümlerinin de geçerli olaca n kabul eder Kredili Ticari Mevduat Hesab limiti, Sözle me limitini a mamak kayd yla Banka ca belirlenir Banka, Kredili Ticari Mevduat Hesab ndan kulland rd kredilere, her y l n 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aral k tarihlerinde Banka n n cari k sa vadeli kredi faiz oran üzerinden usulünce faiz tahakkuk ettirecektir. Söz konusu Kredili Ticari Mevduat Hesab, alacak bakiye verdi i sürece bir mevduat hesab gibi çal acak ve Banka n n di er vadesiz ticari mevduat hesap uygulamalar geçerli olacakt r bu hesapla ilgili olarak Mü teri talep etmesi halinde Banka, Mü teri nin Sözle me deki adresine her ay sonu Hesap Bildirim Cetveli (ekstre) gönderecek olup, ekstrelerdeki borç faizi, fon ve gider vergisinden müte ekkil tutar, limit müsait olsa dahi Banka ya nakden ve defaten ödeyece ini Mü teri kabul eder. Banka n n Mü teri nin kredi limitinin müsait olmas durumunda ve her defas nda ayr ca Banka taraf ndan uygun görülmesi kayd yla faiz, fon ve gider vergisinden müte ekkil tutar, hesab na borç yaz labilece ini Mü teri kabul eder Banka taraf ndan Kredili Ticari Mevduat Hesab ad alt nda Mü teri ye aç lan hesap, Mü teri nin Vadesiz Mevduat Hesab ile ba lant l oldu undan, Banka, Mü teri nin Kredili Ticari Mevduat Hesab ndan kaynaklanan borcunu, hesab na yat r lan para veya gelen havale bedelinden, valör hükümleri çerçevesinde an nda veya gün sonlar nda mahsup etmeye yetkilidir Mü teri, gerek Sözle me kapsam nda, gerekse imzalad ve/veya imzalayaca di er her nevi sözle me, taahhütname, talep vs. nedeniyle ödemesi gereken/tahakkuk edecek olan borçlar, çek bedelleri, taksit tutar, sigorta prim bedelleri ile her nevi ücret, komisyon ve masraflar n, mevduat hesaplar nda yeterli bakiye bulunmamas halinde Kredili Ticari Mevduat Hesab kulland r larak, borç yans t lmak suretiyle Banka taraf ndan kendisinden tahsil edilebilece ini 14

15 kabul eder. Mü teri, mevduat hesap bakiyesinin müsait olmad durumlarda, verdi i havale emirlerinin Kredili Ticari Mevduat Hesab na borç kaydedilmek suretiyle gerçekle tirilebilece ini kabul eder Herhangi bir nedenle kredi limitinin a lmas halinde Mü teri, kredi limitinin a lan k sm ndan da Sözle me hükümleri çerçevesinde sorumlu olaca n, ayr ca a lan k sma limit a m tarihinden itibaren,banka taraf ndan bu krediye uygulanan cari faiz oran n n % 10 fazlas olarak hesaplanacak oranda faizi ödeyece ini kabul eder Taksitli Ticari Kredi Mü teri, Sözle me ile aç lan kredinin k smen veya tamamen Taksitli Ticari Kredi olarak kulland r lmas halinde, i bu Taksitli Ticari Kredi hakk nda Sözle me nin ilgili di er hükümleri ile birlikte a a daki hükümlerinin de geçerli olaca n kabul eder Mü teri, Sözle me de belirlenen limit dahilinde, ödeme plan ndaki toplam borç bakiyesini, belirtilen taksit tutarlar ile taksit tarihleri itibariyle ödemeyi kabul eder. Banka n n krediye uygulayaca faiz oranlar n günün ko ullar na göre uyarlanmas halinde veya mevzuat de i ikli i nedeni ile krediye ba l yasal yükümlülüklerde de i iklik olmas durumunda, borç de i en faiz miktarlar n ve masraf, komisyon, KKDF, BSMV vs. yasal yükümlülükleri ihtiva eden yeni ödeme plan na göre ödenecektir. Mü teri, geri ödeme plan nda gösterilen taksit vadelerinin cumartesi, pazar veya tatil olarak kabul edilen bir güne rastlamas halinde, taksit vadesinin tatil gününden önceki i gününe geçece ini kabul eder Mü teri, Banka n n, taksit tutar n, vadelerinde, Mü teri ye ait hesaplardan tahsile ve tahsil olunan miktar hesaba borç kaydetmeye yetkili oldu unu taksitlerden herhangi birinin ödenmesinin, ondan evvelki taksitlerin ve faizlerin ödendi i anlam nda olmayaca n kabul eder Mü teri, taksitli ticari krediyi ta nmaz edinimi amac yla talep ederek, kullanmas halinde; kredinin tamam n n ta nmaz al m nda kullan laca n, kredinin ta nmaz al m d nda ba ka bir alanda kullan lmas halinde, bu kredi i lemi nedeni ile do abilecek her türlü faiz, vergi fark, resim, harç, prim, fon vs. yasal yükümlülüklerini gecikme faizi ve cezalar yla birlikte ödeyece ini, ayr ca, Banka n n ta nmaz mal n durumunu her y l veya diledi i tarihte tespit, denetleme veya de erini takdir etmeye veya ettirmeye ve kendi yöntemlerine göre yeniden bulaca de ere göre, de er ve nitelik bak m ndan uygun görülecek yeni teminat istemeye yetkili oldu unu, kabul eder. Bu kredi Mü teri ye nakden ödenerek kulland r labilece i gibi Banka n n Mü teri ye sat yapan sat c ya ödeme yapmay uygun bulmas halinde, Mü teri nin talimat üzerine kredi nakden ve bir defada sat c ahsa ödenerek de kulland r labilir. Bu takdirde de kredinin geri ödenmesinden tamamen Mü teri sorumlu olup, sat n al nan mal ile ilgili olarak mü teri ile sat c aras nda ç kabilecek uyu mazl klarda Banka n n sorumlulu u söz konusu olmayacakt r Yat r m ve Teçhizat Kredileri Mü teri, Sözle me ile aç lan kredinin k smen veya tamamen Yat r m ve Teçhizat Kredisi olarak kulland r lmas halinde, i bu Yat r m ve Teçhizat Kredisi hakk nda Sözle me nin ilgili di er hükümleri ile birlikte a a daki hükümlerinin de geçerli olaca n kabul eder Mü teri, krediyi, kuraca veya geni letece i veya yenileyece i giri imlere ait finansman konusunu te kil eden ve geçerli birer örne ini Banka ya verece i fizibilite raporu, proje, te vik belgesi, in aat plan, ke if sureti veya Banka ca istenecek di er belgelerde belirtilen mal veya hizmetlerin sa lanmas nda kullanaca n kabul eder Mü teri, Banka ya tesisin kesin ekline göre düzenlenmi detayl bir makine, teçhizat ve tesisat listesi verece ini ve bunlarda nicelik ve nitelik bak m ndan herhangi bir de i iklik yap lmas gerekti i takdirde de Banka n n muvafakatini alaca n, önceden Banka n n muvafakatini almadan projeye giren ta nmaz ve ta n r mallar, makine, teçhizat ve tesisat ba kalar na devir ve fera, rehnetme ve bunlar üzerinde ba kalar lehine i letme rehni tesis etmeyece i gibi bunlar kiraya veya ariyet olarak da vermemeyi ve ba ka bir yere nakletmemeyi ve bunlar n Banka n n teminatlar na dahil bulundu unu kabul eder Mü teri, Yat r m ve Teçhizat Kredisi nin konusunun in aat faaliyeti olmas durumunda, yap lacak in aat n niteliklerinin Bay nd rl k Bakanl n n fenni artlar na uygun olaca n ve in aat n i e ba lamadan önce, Banka ya verece i in aat program na göre ve geciktirilmeden yap laca n, in aat s ras nda de i iklik yap lmas gerekirse, gerekçesi bildirilerek haz rl k, ke if ve projesi verilmek suretiyle Banka n n onay n n al naca n, in aata ait artlar n, Banka kredisi veya di er kaynaklar ile yap lmasa dahi, projeye giren tüm in aata amil oldu unu, projenin daralt lmas, geni letilmesi veya baz ilavelerin yap lmas veya de i tirilmesi hallerinde keyfiyetin Banka ya bildirilece ini ve onay n n al naca n, projenin uygulanmas n önleyecek veya geciktirecek her türlü olay n derhal ve gecikmeden Banka ya bildirilece ini, Banka n n açt yat r m veya teçhizat kredisi dolay s yla, in aat devresi dahil, gerekli gördü ü sigortay yapt rmakla yükümlü bulundu unu kabul eder Mü teri, muhasebe kay tlar n, Sözle me ile finanse edilecek proje için sat n al nacak mal ve hizmetlerin kullan m eklini, projenin seyrini, i letmenin i lemlerini ve mali durumunu aç kl kla göstererek, sa lam esaslara dayal bir ekilde tutaca n, Banka n n proje, kredi ile sat n al nan mal ve hizmetler, mali durumu, firman n sevk ve idare ve i lemleri hakk nda isteyece i her türlü bilgiyi eksiksiz verece ini ve genel olarak Banka n n ileri sürebilece i yat r mla ilgili sair 15

16 talepleri yerine getirece ini ve proje ile ilgili mallar, yerleri, in aat, i letme hesaplar n, kay tlar n ve bunlara ili kin kay t ve belgeleri daima Banka n n tetkik ve denetimine aç k bulunduraca n, bu denetimlerde Banka n n yetkilendirdi i ki iler vas tas ile, fabrika ve tesisleri, yaz haneleri, depolar ve her türlü mü temilat, her zaman serbestçe ziyaret ve teçhizat, i lemleri ve faaliyeti do rudan do ruya tetkik, kontrol ve takip edebilece ini kabul eder Mü teri, krediyle ilgili projenin tahakkuku için gerekli her türlü ihtimam gösterece ini, verimlilik ölçülerine, sa lam idari fenni ve mali esaslara uygun hareket etmek suretiyle basiretli bir tacir gibi davranaca n, projeye dahil bilumum makine ve teçhizat n, alet ve edevat n bak m ve tamirat n mühendislik usullerine göre temin etmeyi, kredi konusunu te kil eden tesisin kurulmas, i letilmesi esnas nda gerekli uzmanlar istihdam edece ini kabul eder Teminat Mektubu ve Harici Garanti Kredileri Mü teri, Sözle me ile aç lan kredinin k smen veya tamamen Teminat Mektubu ve Harici Garanti Kredisi olarak kulland r lmas halinde, i bu Teminat Mektubu ve Harici Garanti Kredisi hakk nda Sözle me nin ilgili di er hükümleri ile birlikte a a daki hükümlerinin de geçerli olaca n kabul eder Mü teri her isteminde teminat mektubu veya garanti talebini yaz l veya sözlü olarak metinleri için gerekli bilgi vesaikle birlikte Banka ya iletecek; Banka uygun görece i artlarla geçici, avans, kat i, özel veya resmi formlarda haz rlayaca teminat mektubunu, teslim belgesi mukabili Mü teri ye teslim edecektir. Mü teri nin teminat mektuplar ndan do an sorumlulu u talep tarihinden itibaren ba layacak ve teminat mektubunu muhataba teslim etmenin yüküm ve sorumlulu u münhas ran Mü teri ye ait olacakt r Mü teri, Banka ca verilecek teminat mektubu ve kontrgarantiler nedeniyle a a da aç klanan ekilde sorumlulu unun sona ermesine kadar, yetkili mercilerce tespit ve/veya taraflarca kararla t r lan oranda komisyon ve bunun gider vergisini ve di er resim, harç ve masraflar n, muhabir taraf ndan tahakkuk ettirilecek her nev i masraf ve komisyonlar ve onun gider vergilerini Banka n n borçlanaca valör ile üçer ayl k dönemler için pe in olarak ödeyecektir ktisadi artlarda de i iklikler ile Banka n n kredi tesis ve idame maliyetlerinde artma olmas halinde, Banka komisyon oranlar n ilan ederek veya bildirimde bulunarak de i tirebilir. De i tirilen yeni komisyon oranlar ilan veya bildirim tarihinden itibaren henüz iade edilmemi mektuplar yönünden de geçerli hale gelecektir Mü teri, vadeli teminat mektuplar n n komisyon ve gider vergilerinin vade süresine göre ve geçici mektuplar n 3 er ayl k olarak pe in ödenmesini, 3 ay zarf nda iade edilmeyen sürekli mektuplar n komisyon ve gider vergilerinin iadelerine kadar 3 er ayl k dönemlerde pe in olarak tahsilini kabul eder Mü teri, teminat mektubu ve kontrgarantilerin dönem bitiminden önce iade, iptal, k smen tazmin veya ba ka bir gerekçe ile, ilgili komisyon dönemine ait Banka veya muhabirlerince tahakkuk ettirilen komisyon ve gider vergilerini kendisine geri verilmeyece ini kabul eder Mü teri, talebi üzerine Banka dan alaca teminat mektubu ve kontrgaranti tutarlar, komisyonlar ve do abilecek bütün hukuki ve mali sonuçlar ndan; mektubun muhatap taraf ndan iptali veya geri verilmesi, muhatab n mektuptan do an yükümlülükleri ile ilgili olarak bankay ibra etmesi, mektup veya kontrgarantinin iptali hakk nda kesinle mi bir mahkeme ilam n n Banka ya tevdi edilmi olmas nedenleri ile Banka n n ödeme yükümlülü ünün ortadan kalkmas na kadar sorumludur Mü teri, Banka ya verece i talimat veya alaca hukuki tedbirler yüzünden, Banka n n garanti etti i mebla lar vaktinde ödeyememesinden dolay do acak tüm sonuçlardan, banka ve muhabirlerine kar sorumludur Mü teri nin hariçten ald özel d kredi için Banka n n teminat mektubu vermesi halinde, teminat mektubunda faiz borçlar n n ödenmesi için de teminat verilmi ve belirli bir miktar faizin yurtd na net olarak ödenmesi yüklenilmi ise; Mü teri, bu mebla n transferi için mevzuat n öngördü ü vergi ve sair masraflar transfer vadelerinden 15(onbe )gün önce ilgili vergi dairesine yat r p makbuzlar n ibraz etmeyi, aksi taktirde Banka n n bu mebla lar Mü teri ad na yat rarak TCMB ye müracaata ve derhal faizi ile birlikte tahsile yetkili oldu unu kabul eder Döviz üzerinden teminat mektubu ve kontrgaranti düzenlendi i hallerde, Banka n n alaca komisyon nispetinde, bunlar n tahakkuk günündeki Banka ca cari olarak ilan edilen döviz sat kurunun esas al naca n ve kur de i ikli inde laz m gelen tashihin yap laca n, verilen mektuplar n tazmini halinde yine Banka n n transfer an ndaki cari döviz sat kurunun esas al naca n kabul eder Mü teri, kur fark, parite fark, prim, sürprim ve di er her türlü adlar alt nda ödenmesi gerekecek tutarlar, kurye kredisinden yararlanmak suretiyle yap lacak transferler dolay s yla muhabirlerce tahakkuk ettirilecek kurye kredisi faizleri ile vergilerini, arbitraj zararlar n Banka ya derhal öder Döviz kurlar n n de i mesi nedeniyle, teminat mektuplar ve kontrgarantilerdeki dövizlerin kar l Türk Liras tutarlar n n Sözle me de belirtilen kredi limitini a mas veya al nan teminatlar n bu sebeple yetersiz kalmas halinde, Mü teri derhal a an k s m kadar ek bir sözle me imzalamay, bu fark n tutar n faizsiz bloke bir hesaba yat rmay veya yeni teminat vermeyi kabul eder. 16

17 5.13. Akreditif Kredisi Mü teri, Sözle me ile aç lan kredinin k smen veya tamamen Akreditif Kredisi olarak kulland r lmas halinde, i bu Akreditif Kredisi hakk nda Sözle me nin ilgili di er hükümleri ile birlikte a a daki hükümlerinin de geçerli olaca n kabul eder Gayrinakdi akreditif kredisi Banka n n muhabiri nezdinde akreditif açt rmas suretiyle kullan lacakt r. Banka bu kredinin tamam n veya bir bölümünü Mü teri ye vadeli akreditifler dahil, gayrinakdi akreditif kredisi olarak kulland rmay kabul etti i takdirde, isteyece i her akreditif için Mü teri Banka ya bir akreditif açma teklif mektubu verir. Teklif veya akreditif artlar ndaki her türlü de i iklik istekleri Banka n n de erlendirmesine tabi olacakt r Mü teri akreditif konusu vesaik tutar n n muhabir taraf ndan akreditif lehdar na ödenerek, Banka hesab na zimmet kaydedildi i tarih itibariyle borcunu derhal döviz üzerinden ödemeyi kabul eder Akreditif konusu mallar n depolara konulmas ve iyi muhafazas için yap lacak masraflar, bilirki i ücretleri, depo kiralar, sigorta masraflar Banka n n ve muhabirlerinin yapmay gerekli görece i di er masraflar ve mallara yüklenecek mükellefiyetler, sat, nakliye ve yükleme masraflar ve ödenecek her türlü vergiler, Mü teri ye ait olacak ve Banka ya derhal ödenecektir Akreditif konusu mallar n gerek yolda bulundu u, gerek gümrük ve transit depolar nda veya di er depolarda kald müddetçe veya tahmil, tahliye ve sevki an nda u rayabilece i her türlü tehlikeler, zararlar ve hasarlar, bozulmalar, ay p, kusur, akma, nakilden veya yang ndan ileri gelme hasar, büyük ve küçük avaryalardan, kurtarma, yard m, harp tehlikeleri, çal nma ve benzer durumlardan ileri gelebilecek her türlü zarar ve masraflardan Mü teri sorumlu olacakt r. Gerek bu masraflar ve gerekse akreditiften dolay Banka veya muhabirinin yapaca di er masraflar Mü teri hesab na borç yaz lacakt r. Aç lacak akreditiflerle ilgili olarak; ithal edilecek emtiay temsil edecek belgeler ve Banka n n uygun görece i di er belgeler, Banka ad na düzenlenecek veya ciro ya da temlik edilecektir. Bu belgelerin Banka ad na düzenlenmesi veya Banka ya ciro ve temliki teminat amac yla olup, Sözle me de teminatla ilgili olarak, Banka lehine tesis edilmi olan bütün haklar, akreditif konusu mallar hakk nda da uygulan r Banka dilerse Mü teri ad na akreditifle ilgili her türlü i lemleri yapmaya ve gümrü e gelmi olan akreditif konusu mallar Mü teri ad na vekâleten gümrükten çekmeye yetkilidir. Mallar n gümrükten Banka taraf ndan çekilmesinden sonra da, bu mallar üzerinde Banka n n rehin hakk devam edecektir. Ancak Banka n n hiçbir halde mallar gümrükten çekme sorumlulu u yoktur Akreditiften dolay aç l, temdit, iptal ve di er i lemleri bankac l k usul ve teamüllerine ve ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirme sorumlulu u Mü teri'ye aittir. Banka say lan i lemlere ili kin talepleri, bu i lemlerde dolay zarar görece i kanaati olu tu u durumlarda, kabul etmeme hakk na sahiptir. Mü teri, akreditif ve ithalat i lemlerinin yerine getirilmemesinden dolay Banka'n n u rayabilece i her türlü zararlar ödemeyi kabul eder Akreditifler nedeniyle muhabirin gönderdi i vesikalar n gecikmesinden veya kaybolmas ndan veya muhabirin her türlü hata ve kusurundan, Banka sorumlu olmayacakt r. Akreditifler ve bunlar n kapsad mallar Banka n n yaz l muvafakati olmad kça ba kas na devir ve temlik edilemeyecektir. Banka n n yaz l muvafakati al narak akreditifin ba kas na devri veya mallar n ba kas na teslimi hallerinde dahi, akreditiften do mu veya ileride do acak olan bütün borçlar ndan dolay Banka ya kar Mü teri sorumlu olacakt r Akreditif artlar n n yerine getirilmesi amac yla, akreditif lehtar taraf ndan ibraz edilen vesaikin muhabirce ödenip Banka n n hesab na borç geçildi i andan itibaren akreditif uygulanm olup, i lem kendili inden ithalat vesaiki üzerine avans mahiyetinde nakit krediye dönü ür. Bu tarihten itibaren Mü teri, Banka n n tercihine göre döviz veya TL kredilere uygulamakta oldu u faizi, gider vergisi, mevzuat n öngördü ü en yüksek oranda vesaik üzerine avans komisyonunu ve sair gideri ödemeyi kabul eder thalat Kabul ve Aval Kredisi Mü teri, Sözle me ile aç lan kredinin k smen veya tamamen thalat Kabul ve Aval Kredisi olarak kulland r lmas halinde, i bu thalat Kabul ve Aval Kredisi hakk nda Sözle me nin ilgili di er hükümleri ile birlikte a a daki hükümlerinin de geçerli olaca n kabul eder Mü teri, bu krediyle ithal edece i mallar dolay s yla yabanc sat c lar taraf ndan, Banka veya Banka n n muhabir bankalar üzerine veya Mü teri üzerine ke ide edilecek dövize nat k vadeli vesikal poliçelerden, Sözle me deki Mü teri nin müteselsil sorumlulu u alt nda ve mevzuatta öngörülen artlar yerine getirmesi kayd yla, Banka veya yabanc bankalar taraf ndan kabulü ve/veya aval vermesi sureti ile faydalanacakt r Akreditifli ithalatta, Mü teri, bu krediyi k smen veya tamamen, açt raca ithalat akreditifleri çerçevesinde kulland hallerde, Sözle me de yer alan akreditif kredisi hükümlerinin aynen veya k yasen uygulanmas n kabul eder Mü teri, söz konusu poliçelerin, bizzat kendisi veya temsile yetkili vekili taraf ndan her defas nda imzalanarak Banka ya verilecek akreditif mektubunda (kü at) yaz l artlar dairesinde, yabanc bankaya verilecek sevk vesikalar 17

18 mukabilinde kabul edilmelerini, Sözle me hüküm ve artlar n n muhabirlere akreditif açt rma mektuplar n n gönderilmesinden itibaren kendisi hakk nda geçerli ve etkili oldu unu kabul eder. An lan mektuplar veya bu mektuplardaki her türlü de i iklik istekleri Banka n n de erlendirmesine tabi olacakt r. Banka ca de i iklik isteklerinin kabul edilmemesi hallerinde de Sözle me artlar n n aynen uygulanmas na devam edilir. Banka ya Akreditif Açt rma Teklif Mektubunda yaz l nispet ve artlar ile bizatihi akreditif ile ilgili masraf ve komisyonlar ndan ba ka muhabir banka nezdinde ve/veya Banka nezdinde kabul kredili akreditiflerde; (i) Banka ve muhabirin talep edece i kabul ve/veya aval ile ilgili komisyon, vergi ve masraflar, ile (ii) Banka n n da muhabirine kar kabul ve/veya aval ile ilgili sorumlulu u sebebiyle ayr ca an lan teklif mektubunda belirtilecek nispet ve artlarda komisyon ve onun gider vergisini Banka ca tahakkuk ettirildi i tarihte, Mü teri ödemeyi kabul eder Mü teri bu krediyi, k smen veya tamamen mal mukabili veya vesaik mukabili ithalat çerçevesinde kulland hallerde, suretini Banka ya verece i makbuza veya talimat mektubuna ekleyece i poliçelere, Banka n n kabul erhi vermesi veya aval vermesi suretiyle de kullanabilecektir Mü teri, yukar daki f kralarda an lan teklif mektuplar, makbuzlar veya talimat mektuplar üzerine komisyon nispeti yaz lmad hallerde, mevzuat n cevaz verdi i azami oranda komisyon ödemeyi kabul eder. leride mevzuat n daha yüksek nispetlerde komisyon al nmas na cevaz vermesi halinde, an lan belgelerde yaz l olan veya olmayan komisyonlar Banka, ilan veya bildirimde bulunmak sureti ile tahsile veya uyarlamaya yetkilidir Kabul edilen veya aval verilen poliçeler ile ilgili olarak transfer edilecek ana para, faiz, komisyon, masraf ve her ne nam alt nda olursa olsun her türlü dövizlerle ilgili olarak Banka ca uygulanan döviz sat kurlar geçerli olacakt r. Mü teri, yukar da say lanlar d nda, kredinin kullan lmaya ba lamas ndan itibaren pe inen veya sonradan fona kat lma pay, kur fark, parite fark, prim, sürprim ve di er her türlü adlar alt nda ödenmesi gereken tutarlar da ödemeyi kabul eder Mü teri hesab na yap lan kabullerin veya verilen avallerin yukar da belirtilen esaslara göre hesaplanacak Türk Liras kar l klar, Banka nezdinde Mü teri ad na aç lacak hesaba borç kaydedilecektir Mü teri, Banka ca kabul edilen veya aval verilen poliçelerin (faizli bir poliçe ise faizleri ile birlikte) döviz tutarlar n n, Banka ca bizzat veya TCMB vas tas yla hariçte poliçe bedelini ödeyecek olan muhabirin veya poliçe hamiline veya onun emrine transferi için, bunlar n Türk Liras kar l klar n, vadelerinden en geç 15 (onbe ) gün önce vesaikin veya temsil etti i mallar n çekilmesine ba l olmaks z n Banka ya ödemeyi kabul eder Mü teri, gerek kabul ve aval; gerekse mallar ile ilgili her türlü muamelelerin gerektirdi i ve gerektirece i bütün masraflar ve halen mevcut ve ileride konulacak her çe it vergi, resim ve masraflar, bunlarda ortaya ç kacak art lar Banka ya ödemeyi kabul eder. Mü teri, ayr ca poliçeler faiz art n ta mamakla beraber sat c n n iskonto faiz ve masraflar n ödemeyi kabul etmi se, bu mebla lar da Banka ya öder Konut Proje Kredileri Banka Sözle me ile açaca kredinin tümünü veya bir bölümünü 4077 say l Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun hükümleri dahilinde konuttaki ay ba ve kanunda belirtilen di er yükümlülüklere ili kin Mü teri ile birlikte mü terek sorumlulu u bulunmas ve olu an gayrinakdi riski nedeniyle Konut Proje Kredisi olarak kulland rabilecek olup, Taraflar Konut Proje Kredisi hakk nda Sözle me nin di er hükümleri ile birlikte a a daki düzenlemelerin de geçerli olaca hususunda mutab k kalm lard r Mü teri ile banka aras nda Konut Projesi kapsam nda yap lacak i birli inin tüm ko ullar, i ak lar, taraflar n sorumluluklar ile Mü teri taraf ndan bankaya yönlendirilen konut kredisi talebi olan al c larla ilgili Banka ca konut kredilerinin de erlendirilmesi, kulland r lmas ve benzer konularla ilgili detay düzenlemelerin yer ald ayr bir Konut Projesi Sözle mesi imzalan r Konut Projesi Sözle mesinin imzalanmas akabinde Mü teri taraf ndan, Sözle me ye konu Konut Projesi kapsam nda konut sat n alan al c lardan, konut kredisi kullanmak üzere Banka ya yönlendirilen konut kredisi taleplerini, Banka Konut Projesi Sözle mesi çerçevesinde de erlendirerek konut kredisi tesis edebilecektir Konut Projesi Sözle mesi kapsam nda, Banka n n kulland rd konut kredileri ile ilgili kulland r lan kredi tutarlar ile s n rl olarak 4077 say l Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanunun ilgili düzenlemesi gere i gayrinakdi risk olu mas nedeniyle, Mü teri hesaplar na gayrinakdi risk giri i yap l r. Konut kredisine konu olan konutun ay ptan ari olarak %100 nün tamamlanmas ve bu hususun Banka ca teyidine kadar süreyle i bu risk mü teri hesaplar nda izlenir Mü teri, kendisinin gerek 4077 say l Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun, gerekse sair mevzuat hükümleri dahilinde konuttaki ay ba ve Kanun da belirtilen di er yükümlülüklere ili kin olarak Banka n n bir talebe maruz kalmas ve ödeme ile yükümlü k l nmas halinde, Banka n n kendisine rücu hakk n n oldu unu, Banka n n ödemekle yükümlü tutuldu u tutar ilk talebinde nakden ve defaten ödeyece ini kabul eder. 18

19 Mü teri, krediye konu konut in aat n n tüm unsurlar ile tamamlanmas n sa layacak olup, konut kredisi mü terilerinin konutlarda olu abilecek ay plarla ilgili ikayet, iddia ve taleplerine meydan vermeyecek yahut bu sebeple ma duriyetlerine yol açmayacak ekilde gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu hüküm Banka n n konut veya in aat i i ile ilgili oldu u eklinde yorumlanamaz Çek Kredisi Mü teri, Sözle me ile aç lan kredinin k smen veya tamamen Çek Kredisi olarak kulland r lmas halinde, i bu Çek Kredisi hakk nda Sözle me nin ilgili di er hükümleri ile birlikte a a daki hükümlerinin de geçerli olaca n kabul eder Mü teri ye teslim edilen çek karnesindeki her bir çek yapra için Banka n n ilgili mevzuat kapsam nda ödemekle sorumlu oldu u tutarlar nedeni ile Mü teri hesab na gayrinakdi kredi risk giri i yap l r. Çek sorumluluk bedelinin ödenerek, riskin nakde dönü mesi, çek as llar n n iadesi, çeklerin hükümsüz kald na dair kesinle mi mahkeme karar n n ibraz veya ilgili mevzuat kapsam nda gayrinakdi risk sona erene kadar i bu gayrinakdi risk kayd Mü teri hesab nda devam eder Banka taraf ndan çek sorumluluk bedelinin ödenmesi halinde, gayrinakdi olarak takip edilen risk, nakde dönü erek, Sözle me de geçerli nakdi kredi hükümleri geçerli olacakt r Mü teri, kendisine verilen çek karnesini özenle saklamay kabul eder. Çek karnesinin ve/veya imzal, imzas z yapraklar n n zayi edilmesi nedeniyle do abilecek suistimal ve zararlardan Mü teri sorumludur Mü teri, 6102 say l Türk Ticaret Kanunu'nun ( TTK ) 799. maddesi uyar nca yaz l olarak yapaca çekten cayma ihbar n n Banka'ya ula mas na kadar ibraz süresi geçmi çekleri Banka'n n ödeyebilece ini ve bu takdirde bedellerinin de hesab na borç yaz laca n kabul eder Banka, Mü teri'ye verdi i çek karnelerinin geri verilmesini her zaman isteyebilir. Ayr ca Mü teri, kredinin kapat lmas halinde kullan lmayan çek karnesi ve çekleri Banka ya iade edece ini kabul eder Mü teri, i bu sözle mede hüküm bulunmayan hallerde mü teri taraf ndan imzalanan Çek Karnesi Kredisi Taahhütnamesi hükümlerinin geçerli olaca n kabul eder hracat Vesaiki Temliki Kar l Kredi Mü teri, bu kredinin tamam n n veya bir bölümünün ihracat vesaiki temliki kar l kulland rmas halinde, i bu kredi hakk nda Sözle me nin ilgili di er hükümleri ile birlikte a a daki hükümlerinin de geçerli olaca n kabul eder Mü teri, ihracat konusu mallar temsil eden vesaiki Bankaya teslim etmeyi, söz konusu belgelerden kaynakl alaca n Bankaya temlik edildi ini, ayr ca bu emtia üzerinde Bankan n rehin ve hapis hakk oldu unu kabul eder. Bu ihracat vesaikinin Banka n n serbestçe tayin edece i de er üzerinden i leme al nmas hususunda taraflar mutab k kalm lard r Mü teri, yap lacak ihracata ait belgelerin teminat olarak gösterilmesinde, Banka'n n kredi verip vermemekte tamamen serbest oldu unu önceden kabul eder. Yap lan ihracat konusu mallar üzerinde Banka kredi verdi i takdirde, bu mallar n k smen veya tamamen zarara veya hasara u ramas halinde yabanc sigorta irketlerinden tahsil edilecek hasar bedel veya tazminatlar n n Banka'ya rehin ve teminat oldu unu kabul eder. u kadar ki, Banka alaca n n tasfiyesi bu hasar bedel ve tazminatlar n n tahsiline ba l olmay p, bu durumda Mü teri, Banka'n n ilk yaz l istemi üzerine borcunu faizleri ve di er masraflarla birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder Mü teri, bu sözle me hükümleri gere ince, Banka taraf ndan verilmi olan kredinin kar l n olu turan ihracat belgeleri kapsam mallar n gönderildi i memleketteki al c lar taraf ndan, sat sözle mesine göre belirlenmi süreler içerisinde mal bedeli ödenmedi i veya al c taraf ndan bedeli ödenmi oldu u halde, al c n n bulundu u ülke ile Türkiye'ye aras nda ödeme anla mas hesaplar n n izinsizli i veya di er herhangi bir sebeple Türkiye'ye getirilmemesi halinde Banka'n n mal bedeli dövizlerin tahsilini beklemeksizin alaca na muacceliyet kazand rmak yetkisine sahip oldu unu ve Banka'n n ilk yaz l isteminde borçlu bulundu u tutar faizleri ve bütün masraf ve komisyonlar yla birlikte derhal Banka'ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder hracat belgelerinin konusunu olu turan mallar n al c ülkeye gönderilme külfet ve masraflar,depolara konulmas ve iyi muhafazas için yap lacak masraflar, bilirki i ücretleri, depo kiralar, sigorta masraflar, manipülasyon, sat ve transbordman, kontrol etme ve inceleme masraflar Banka n n ve muhabirlerinin yapmay gerekli görece i di er masraflar ve mallara yüklenecek mükellefiyetler, sat, nakliye ve yükleme masraflar ve ödenecek her türlü vergiler, Mü teri ye ait olacak ve Banka ya derhal ödenecektir.banka ve muhabir taraf ndan tahakkuk ettirilecek (gerçekle tirilecek) her türlü komisyon ve posta, teleks, telefon vs. ileti im masraflar n n,yabanc ülke damga pullar bedellerinin ve di er tüm masraflar n kendisine ait oldu unu imdiden kabul eder ve yükümlenir hracat konusu mallar n gerek yolda bulundu u, gerek gümrük ve transit depolar nda veya di er depolarda kald müddetçe veya tahmil, tahliye ve sevki an nda u rayabilece i her türlü tehlikeler, zararlar ve hasarlar, bozulmalar, ay p, kusur, akma, nakilden veya yang ndan ileri gelme hasar, büyük ve küçük avaryalardan, kurtarma, yard m, harp tehlikeleri, çal nma,mevzuat de i ikli i, üçüncü ki ilerin mallar, belgeler veya bedelleri veya sigorta tazminatlar üzerindeki hak iddialar sebebiyle Bankaca ba vurulacak her türlü önlemlerden ve yap labilecek her türlü masraf ve tutarlardan, ve benzer durumlardan ileri gelebilecek her türlü zarar ve masraflardan Mü teri sorumlu olacakt r. 19

20 Gerek bu masraflar ve gerekse ihracattan dolay Banka veya muhabirinin yapaca di er masraflar Mü teri hesab na borç yaz lacakt r. Yap lacak ihracat ile ilgili olarak; ihraç edilecek emtiay temsil edecek belgeler ve Banka n n uygun görece i di er belgeler, Banka ad na düzenlenecek veya ciro ya da temlik edilecektir. Bu belgelerin Banka ad na düzenlenmesi veya Banka ya ciro ve temliki teminat amac yla olup, Sözle me de teminatla ilgili olarak, Banka lehine tesis edilmi olan bütün haklar, ihracat konusu mallar hakk nda da uygulan r hracata konu emtia, herhangi bir sebeple Türkiye'ye geri verildi i takdirde kredi borçlar n n tamamen ödenmesi kar l nda banka'n n belgeleri teslim edebilece ini, kredi borcu ödeme ve tasfiye edilinceye kadar gerek gümrükte bulunan gerekse gümrükten çekilen mallar üzerinde Banka'n n rehin hakk na sahip oldu unu Mü teri kabul ve beyan eder Güniçi lem Kredisi Güniçi lem Kredisi, mü terinin o an için hesaplar nda mevcut bulunan kullan labilir bakiyesinin daha üstünde bir tutarda, hesab na borç geçecek i lem yapmas halinde, mesai saati sonu itibariyle, hesab n terste oldu u (borçlu oldu u) tutar kadar, bir gün vade ile kulland r lan kredidir Kredinin limitini tayin etmek, kulland r p kulland rmamak Banka'n n tek tarafl yetkisi dahilindedir Güniçi lem Kredisinin, hesab n terste kald gün mesai bitimine kadar kapat lmas zorunludur. Mü teri, krediyi kulland gün için, Banka'n n k sa vadeli kredilere uygulamakta oldu u en yüksek kredi faiz oran n n 360'a bölünmesi neticesinde bulunacak günlük faiz oran nda faiz ve bu faizin gider vergisi ve fon tutar n ödemeyi kabul ve beyan eder Güniçi lem Kredisi i günü mesai bitimine kadar kapat lmad takdirde bu Genel Kredi Sözle mesi'nin temerrüd hükümleri uygulanacakt r Te vik Uygulamas ile lgili Yükümlülükler Bu sözle mede yer alan kredi hesaplar na veya Banka taraf ndan aç lm ve aç lacak her türlü krediler ile ihracat ve yat r m kredilerine; yürürlükte bulunan ve sonradan yürürlü e girecek Yasa, Kararname, Tebli ve Mevzuata göre te vik tedbirlerinin ve sair vergi, resim ve harç istisnalar n n uygulanmas halinde a a daki konular da geçerli olacakt r. Mü teri; Te vik tedbirlerinden yararlanan kredilere uygulanan dü ük faiz, fon pay, komisyon, di er masraflar ve "Kaynak Kullan m Destekleme Fonu" veya fonun yerine geçecek fonlardan yap lacak fon kaynakl kredi ödemeleri ile te vik tedbirlerinden yararlanmayan normal ticari kredilere uygulananlar aras ndaki fark ve te vik tedbirleri olarak vergi, resim, harç istisnas veya indirimi uygulan n sa ayn miktarda te vik tedbirlerinden yararlanmayan normal krediler için hesaplanacak vergi, resim ve harçlar taliki arta ba l borç olarak kabul eder Bu kredi ve di er kredileri, bu konuda yürürlükte olan ve ileride ç kar lacak kanun, kararname, tebli, izahname, TC. Merkez Bankas n n reeskont uygulamas ve varsa yetkili makamlarca düzenlenmi belgelerde veya bu sözle mede; belirlenmi süreler içinde kalmak ko ulu ile, bunlar n hüküm ve ko ullar na uygun olarak kullanmay, gerekli belgeleri ve bilgileri zaman nda ve usulüne uygun olarak sa lamay ve vermeyi, kredinin vadesinde veya belirli bir günde tasfiyesi gereken bölümlerini veya vadesi gelen taksitlerini, tahakkuk edecek faiz, fon pay, komisyon ve di er masraflar ve tüm vergi ve harçlar n gecikmeksizin ve herhangi bir bildirim beklemeksizin ödemeyi kabul ve beyan eder Bu krediyi veya Banka taraf ndan aç lm ve aç lacak her türlü di er kredileri yürürlükte bulunan sonradan yürürlü e girecek olan kanun, kararname, tebli, TC. Merkez Bankas 'n n reeskont uygulamas ve varsa yetkili makamlarca düzenlenmi belgelerde belirtilen amaç, art, süre ve hükümler d nda kulland, art ve ihracat taahhüdü dahil tüm taahhütlerini söz konusu mevzuat ve belgelerde belirlenen süreler içinde yerine getirmedi i takdirde; Dü ük faiz, fon pay, komisyon ve masraflar ile te viklerden yararlanmayan normal ticari kredilere uygulanan faiz, fon pay, komisyon ve di er masraflar aras ndaki fark, Kaynak Kullan m Destekleme Fonu veya bunun yerine geçecek fonlardan yap lan faiz fark iadeleri ile te viklerden yararlanmayan normal ticari kredilere yap lan faiz iadeleri aras ndaki fark, Te vik tedbiri olarak vergi, resim ve harç istisnas veya indirimi uygulanm sa, ayn miktarda normal krediler için uygulanacak vergi, resim ve harçlar ve fark n, yürürlükteki mevzuata göre her türlü gecikme faizi ve cezai faizi ve ayr ca Kaynak Kullan m Destekleme Fonu'na yat r lmas gereken fon kesintisi ile Banka'ya ait Kaynak Kullan m Destekleme Fonu ile ilgili olan cezai faizi, Banka'nm istemi üzerine herhangi bir hüküm almaya ve kovu turmaya gerek kalmaks z n derhal nakden ödemeyi önceden ve cay lmayacak ekilde kabul ve beyan eder Söz konusu mevzuat, belge veya sözle mede belirlenen süre ve ko ullar çerçevesinde yükümlülüklerini ve ihracat gerçekle tirmi olsa bile, te vik ve ayr cal k uygulamas n gerektiren ko ullar n ortadan kalkmas ile kredinin vadesinde veya belirli bir günde tasfiyesi gereken bölümlerini veya vadesi gelen taksitlerini, tahakkuk edecek faiz, fon pay, komisyon ve di er masraflar ve tüm vergi, resim ve harçlar n nakden yat rmad takdirde, herhangi bir ihtara gerek kalmaks z n mütemerrid duruma dü ece i ve ödemedi i faizi, komisyon, vergi, masraflar kredi bölümleri ve taksitleri için ödenmesi gerekli tarihten itibaren varsa Bankaca ilan edilen oran üzerinden, aksi takdirde uzun vadeli krediler için saptanm en yüksek oranlar üzerinden temerrüt faizi ve bunun kararnamelerle belirlenmi fon pay n ödemeyi kabul eder. Gerekli bilgi ve belgeleri zaman nda ve usulüne uygun olarak vermedi i 20

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ - TEMEL SÖZLEŞME Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ - TEMEL SÖZLEŞME Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. MADDE 1 Bir taraftan Finansbank A.Ş. (aşağıda Banka diye anılacaktır) ile diğer taraftan borçlu.. (aşağıda Müşteri diye anılacaktır)

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No : TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No : İşbu Tüketici Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Krediye İlişkin Bilgiler ve Ödeme Planı ile Tüketici Kredisi Sözleşmesi nin ayrılmaz bir parçası

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

KONUT FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No: İşbu Konut Finansman Kredisi Sözleşmesi, Konut Finansman Kredisi Krediye İlişkin Bilgiler ve Ödeme Planı ile Konut Finansman Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu nun ayrılmaz bir parça olup

Detaylı

S-53-4 TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ : Sabit Faizli Tüketici (İhtiyaç) Kredisi TL Odea Bank A.Ş. ( Banka ) ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler

S-53-4 TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ : Sabit Faizli Tüketici (İhtiyaç) Kredisi TL Odea Bank A.Ş. ( Banka ) ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler S-53-4 Kredinin Türü TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ : Sabit Faizli Tüketici (İhtiyaç) Kredisi TL Odea Bank A.Ş. ( Banka ) ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu Tüketici (İhtiyaç) Kredisi

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

TEB ÖN ÖDEMELİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ

TEB ÖN ÖDEMELİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam a) Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan ile diğer tarafta son sayfada isim ve imzaları bulunan Kredili Müşteri ve Kefiller (birlikte Taraflar olarak

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:

TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Sayın Bankamızdan taşıt kredisi kullanmak üzere yaptığınız başvuru tarafımızca değerlendirmeye alınmıştır. İşbu ön bilgilendirme formunda (sözleşme öncesi

Detaylı

SABİT FAİZLİ İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

SABİT FAİZLİ İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Antet (Tam ünvan, adres, telefon) SABİT FAİZLİ İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Sayın..., Bankamızdan ipotekli konut finansmanı kredisi kullanmak üzere yaptığınız başvuru

Detaylı

ESKİ ŞEKLİ : YENİ ŞEKLİ : Madde 4 Şirketin Amaç ve Konusu :

ESKİ ŞEKLİ : YENİ ŞEKLİ : Madde 4 Şirketin Amaç ve Konusu : FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMENİN 4. MADDESİ (k) FIKRASININ, 10., 11., 15., 22., 23. ve 25. MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, 36., 37., 38. ve 39. MADDELERİNİN TEK MADDE OLARAK

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ.

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Türkiye Kano Federasyonu

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

III. MEVDUAT HESABI AÇTIRMAYA YETKİLİ KİŞİLER... 63 IV. MEVDUATIN KABULÜ...69

III. MEVDUAT HESABI AÇTIRMAYA YETKİLİ KİŞİLER... 63 IV. MEVDUATIN KABULÜ...69 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 5 TABLOLAR...11 ŞEKİLLER... 13 GİRİŞ...15 I. MEVDUATIN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ...17 A. MEVDUATIN TANIMI... 23 B. MEVDUATIN ÖNEMİ...24 C. MEVDUATIN KORUNMASI...25 1. Mevduatı

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

20-67 (i) 2016.01.28 Türkiye İş Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 431112 Şirket Merkezi: İstanbul www.isbank.com.tr 1 / 10

20-67 (i) 2016.01.28 Türkiye İş Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 431112 Şirket Merkezi: İstanbul www.isbank.com.tr 1 / 10 Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis Numarası: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/Beşiktaş / İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

Kredisi. Akdi Faiz Oranı (Aylık) (%) - - Akdi Faiz Oranı (Yıllık) (%) - - Kredinin anapara tutarı Peşin Faiz Tutarı (Brüt)

Kredisi. Akdi Faiz Oranı (Aylık) (%) - - Akdi Faiz Oranı (Yıllık) (%) - - Kredinin anapara tutarı Peşin Faiz Tutarı (Brüt) Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis Numarası: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/Beşiktaş / İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık ÖRNEKTIR. Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3)

Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık ÖRNEKTIR. Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3) KREDİ KARTI / EK HESAP ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 85TL 42.5TL

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI. 21/1992 Sayılı Yasa

BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI. 21/1992 Sayılı Yasa R.G : 49 12 Mayıs, 1992 BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI 21/1992 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Banka ve Sigorta İşlemleri Vergisi (BSİV)Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Verginin

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 1 KREDİLER

BANKA MUHASEBESİ 1 KREDİLER BANKA MUHASEBESİ 1 KREDİLER KREDİLER Tek düzen hesap planında 1 hesap grubunda krediler yer almaktadır. Nakit krediler kullandırım anında bu grupta bulunan ilgili kredi hesabına kaydedilerek, gayri nakdi

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

SPM Kompozit İleri Malzeme Teknolojileri Müh. Dan. San. ve Tic. A.Ş. GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ

SPM Kompozit İleri Malzeme Teknolojileri Müh. Dan. San. ve Tic. A.Ş. GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ SPM Kompozit İleri Malzeme Teknolojileri Müh. Dan. San. ve Tic. A.Ş. GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ 25.06.2014 SPM KOMPOZİT İLERİ MALZEME TEKNOLOJİLERİ MÜH. DAN. SAN. VE TİC. A.Ş. GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ 1. GENEL

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU MENKUL KIYMET KREDİ (SWAP) İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU MENKUL KIYMET KREDİ (SWAP) İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ R.G 58 27 Mart 2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU MENKUL KIYMET KREDİ (SWAP) İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ AMAÇ 1. Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu tarafından yapılacak

Detaylı

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER I. TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA Tebliğ Taslağı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen

Detaylı

Ödettirilecek tazminat miktarı

Ödettirilecek tazminat miktarı ASKERİ OKULLARA ALINAN ÖĞRENCİLER İLE SİLAHLI KUVVETLER HESABINA FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLER İÇİN YÜKLENME SENEDİ DÜZENLENMESİNE VE BU OKULLARDAN ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE AYRILACAK ÖĞRENCİLERE

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Prof. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Kredi Sözleşmeleri Konut Kredisi Sözleşmeleri

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR VII XIX

İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR VII XIX İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR V VII XIX 1. GİRİŞ VE GENEL HÜKÜMLER 1 I. KIYMETLİ EVRAKIN TANIMI VE UNSURLARI 1 A. Senet 1 B. Hak 2 C. Hak İle Senedin Kaynaşması 3 II. KIYMETLİ EVRAKIN

Detaylı

HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR HA Aracılık HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR Sermaye piyasası araçlarının halka arzına ilişkin olarak, sermaye piyasası aracını ihraç eden (kısaca ihraçcı) ile aracı

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI 01.07.2008/105 TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : TMSF ye geçen bazı kıyı (offshore) bankalarında mevduat hesabı bulunan

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

SABİT FAİZLİ İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

SABİT FAİZLİ İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU SABİT FAİZLİ İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Sayın Bankamızdan ipotekli konut finansmanı kredisi kullanmak üzere yaptığınız başvuru tarafımızca değerlendirmeye alınmıştır.

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulunun / /2014 tarih ve. Sayılı kararı ile onaylanmıştır.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulunun / /2014 tarih ve. Sayılı kararı ile onaylanmıştır. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ İş Bu birleşme sözleşmesi ( Sözleşme ), aşağıda ünvanları ve adresleri ile ticaret sicil numaraları yazılı Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (Devralan) ile Aktay Turizm

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:30) 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN)

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ 1. AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Faturanı Paylaş Modeli uygulamasından ( Uygulama veya Kampanya ) işbu Taahhütname

Detaylı

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek SİRKÜLER 2013/23 SİRKÜLERİN Tarihi : 02.05.2013 Konusu Mevzuat Yasal Dayanak : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu : 30.04.2013 Tarih

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

ABONELĠK SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABONELĠK SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABONELĠK SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; abonelik sözleşmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA EK-1 LEKÇE T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA Bakanl zca Tescilli Kültür Varl klar n Kulland lmas artnamesi TK-009 kapsam nda kamuya duyurulan 5225 Say

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

Daha fazla bilgi almak, görü mek istedi iniz takdirde, önceden randevu alarak irketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyar z.

Daha fazla bilgi almak, görü mek istedi iniz takdirde, önceden randevu alarak irketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyar z. Say n Kirac z, irketimiz in internet sitesinde yay mlanm bulunan finansal kiralama sözle mesi ve eklerinin a da bilgilerinize sunulan genel i lem artlar, finansal kiralama ili kilerinin sa kl yürütülebilmesi

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI. Ödemelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar

BASIN AÇIKLAMASI. Ödemelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ndan; BASIN AÇIKLAMASI 15.01.2004 T. Đmar Bankası T.A.Ş. nezdindeki tasarruf mevduatı sahiplerinin belirlenmesinin ardından, ülke ekonomisi ve kamu maliyesi üzerindeki olası

Detaylı

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır.

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır. Ek-1 İşlem Kuralı Değişiklikleri B. TAKASBANK İŞLEVLERİNE İLİŞKİN İLKELER 6. MKK sisteminde gerçekleştirilecek sermaye artırım ve temettü, ödemeleriyle bağlantılı olarak nakit işlemlerinde Takasbank tan

Detaylı

PETROL OFĐSĐ A.Ş. YÖNETĐM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

PETROL OFĐSĐ A.Ş. YÖNETĐM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET PETROL OFĐSĐ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2009 yılı Hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 17 Mayıs 2010

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Ekli Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi (BHS) Bankamız tarafından tek taraflı olarak önceden hazırlanmış tip sözleşme niteliğinde olup, genel

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete: 26.07.2007 26594 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ 2 İÇERİK Eğitim temel olarak; Sözleşme yönetimini, Projelerin izleme çerçevesini, Proje yönetimi, uygulama usul ve

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 8. HAFTA Menkulkıymetleraşağıdaki amaçlardoğrultusunda edinilebilir. Güvenlik Amacı: işletmeler sahip oldukları nakit mevcutlarının

Detaylı

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2015 yılı

Detaylı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı e c o n o m i c p o l i c y r e s e a r c h i n s t i t u t e ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Politika Notu Ekim 2005 Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM HİZMETLERİ VERGİSİ YASASI

ÖZEL İLETİŞİM HİZMETLERİ VERGİSİ YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 25 Haziran 2007 tarihli Yetmişdördüncü Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan, Özel İletişim Hizmetleri Vergisi Yasası nın Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi Dönem : 2008 Konu : Öneri Toplantı : Nisan Karar Sayısı : 45 Birleşim : 04/04/2008 Karar Tarihi : 04/04/2008 Đl Genel Meclisinin Ocak 2008 tarihli toplantısında

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

FAKTORING SÖZLEŞMESİ TARİH: NO: NO: ADRESİNDE MUKİM. adresinde mukim

FAKTORING SÖZLEŞMESİ TARİH: NO: NO: ADRESİNDE MUKİM. adresinde mukim FAKTORING SÖZLEŞMESİ TARİH: NO: NO: ADRESİNDE MUKİM İle diğer tarafta, ( Müşteri/Müşteriler) adresinde mukim arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. I. SÖZLEŞMENİN

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

Yukarıdaki şartları taşıyan Abone, hat başına sadece 1 (bir) adet Dect Telefonu ( Ürün ) için talepte bulunabilir.

Yukarıdaki şartları taşıyan Abone, hat başına sadece 1 (bir) adet Dect Telefonu ( Ürün ) için talepte bulunabilir. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KÖY AVANTAJ veya GAP AVANTAJ TARİFELERİNDEN FAYDALANAN YENİ ABONELERE DECT TELEFON KAMPANYASI NIN KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ KATILIM KOŞULLARI: Aşağıdaki şartları

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı