DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Dikili Sol Sahil Sulama Birliğinin tasarrufunda ve kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal, hizmet ve yapım işine ait alımlar ile mülkiyetinde bulunan taşınır ve taşınmazların satışına ve kiraya verilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 6172 sayılı Kanunun 3. maddesinin (d) fıkrasına göre Kalkınma, İçişleri, Maliye ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarından alınan görüşler kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulan Sulama Birliği Çerçeve Ana Statüsünün 60 ıncı maddesi ile Orman ve Su işleri Bakanlığınca onaylanan tarih ve B 23 1 DSİ sayılı Dikili Sol Sahil Sulama Birliği Ana Statüsünün 60 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Mal: Satın alınan veya satılacak her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları, b) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, mali, hukuki ve teknik alandaki her türlü danışmanlık, etüt ve proje, harita ve kadastro, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri, c) Yapım: Bina, alt yapı, köprü, tünel, boru iletim hattı, baraj, enerji santrali, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın ve koruma gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, küçük ve büyük onarım, bakım, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini, ç) Alım: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve alım ve satım yetkilisinin onayından sonra gerekiyor ise sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri, d) Satım: Taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü ihtiyaç maddeleri, hizmet ve hakların istekliler arasından seçilecek birisine satışını gösteren ve alım ve satım yetkilisinin onayından sonra gerekiyor ise sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri, e) Kiraya verme: Taşınır ve taşınmaz mallar ile hakların; kiracı adayları arasında seçilecek birisine kiraya verilmesini, f) İstekli: Alım ve satım işine katılan gerçek veya tüzelkişiyi g) Yüklenici: Alıma ve satıma konu olan işi üstlenen ve gerekiyor ise sözleşme imzalanan istekliyi, h) Müşteri: Birliğe ait taşınır ve taşınmaz malları satın alan kişiyi ı) Kiracı: Birliğe ait taşınır ve taşınmaz malları kiralayan kişiyi, i) Alım ve satım yetkilisi: Birlik başkanı, j) Alım, satım ve kiraya verme kararını tasdik mercii: Yönetim kurulunu, k) Sözleşme: Mal ve hizmet alımı ile yapım, kiraya verme ve satım işlerinde birlik ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı, ifade eder. Alım ve satım usulleri MADDE 4 (1) Birlik, yapmış olduğu alımlarda ve satımlarda aşağıdaki usullerden birini uygular. a) Açık teklif usulü.

2 b) Doğrudan alım usulü c) Satım usulü c) Fatura karşılığı alım usulü d) Pazarlık usulü (2) İşin özelliğine ve gereğine göre yukarıdaki alım usullerinden hangisinin uygulanacağı, bu Yönetmeliğin 28, 29 ve 30 uncu maddelerindeki hususlar ve parasal limitler dikkate alınmak suretiyle alım ve satım yetkilisi tarafından belirlenir. Alım ve satım dokümanının hazırlanması MADDE 5 (1) Açık teklif usulü ile yapılan alım ve satımlara ait her iş için alım ve satım dokümanı hazırlanır. Birlik tarafından hazırlanacak olan alım ve satım dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname ile sözleşme tasarısı, malın teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Alım ve satımlara ait idari ve teknik şartnamelerin birlik tarafından hazırlanması ve yönetim kurulu tarafından onaylanması gerekir. (2) Doğrudan alım usulüne göre yapılacak alımlar ile fatura karşılığı alım usullerinde ve satım ile kiraya verme işlerinde alım ve satım dokümanı hazırlanması zorunlu değildir. Birlik tarafından istenilmesi halinde alım ve satım dokümanının tamamı veya bir kısmı hazırlanabilir. Yaklaşık maliyet MADDE 6 (1) Yaklaşık maliyet, açık teklif usulü ile yapılacak alımlarda ve satımlarda KDV hariç olarak Birlik Başkanı tarafından tespit edilir veya ettirilir. Yaklaşık maliyet, açık teklif usulü ve pazarlık usulü ile yapılacak alım-satımlarda,mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece,her türlü fiyat araştırması yapılarak KDV hariç olmak üzere yaklaşık maliyet Birlik Başkanı tarafından tespit edilir veya ettirilir. Dayanaklarıyla birlikte hesap cetvelinde gösterilir ve bu yaklaşık maliyetin ihale sonuçlanıncaya kadar gizliliği korunur. (2) Yaklaşık maliyet, birlik başkanı tarafından birlik meclisi üyeleri veya birlik personeli arasında görevlendirilen en az 2 kişilik bir komisyon tarafından hazırlanır. Onay belgesi (3) Doğrudan alım usulüne göre yaklaşık maliyet hesaplanıp hesaplanmayacağı hususu birliğin takdirindedir. MADDE 7 (1) Açık teklif usulü ve doğrudan alım usulü ile alımı ve satımı gerçekleştirilecek olan her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Alım ve satım onay belgeleri, birlik müdürü tarafından düzenlenir ve alım ve satım yetkilisince imzalanır. Alım ve satım ilanı MADDE 8- (1) Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle; a) Yaklaşık maliyeti KDV hariç TL sını aşan alım ve satımlarda; -Açık teklif usulü ile yapılacak olan alım ve satım ilânları, alım ve satım tarihinden en az 14 gün önce, birlik binasının ilan tahtasına asılmak suretiyle duyurulur. Ayrıca, hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarında ilan yapılması için yetkili mercilere başvuruda bulunulur ve izin alınması halinde, hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile alım ve satım ilanı yapılır. b) Yaklaşık maliyeti kdv hariç TL altında kalan alım ve satımlarda ilan yapılması zorunlu değildir. Bu fıkraya göre ilan yapılması halinde birinci fıkra hükmü uygulanır. c) Birinci fıkrada belirtilen süreye uyulmak kaydıyla yönetim kurulunca uygun görülen diğer ilan vasıtalarıyla da ilan yapılabilir. d) Pazarlık usulü, doğrudan temin ve fatura karşılığı temin usullerinde ilan zorunluluğu yoktur. Alım ve satım ilânlarında bulunması zorunlu hususlar MADDE 9 (1) Alım ve satım ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: a) Birliğin adı, adresi, telefon ve faks numarası. b) Alım ve satımın adı, niteliği, türü ve miktarı. c) Alım ve satımın nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı. ç) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.

3 d)teklif edilen bedelin geçici teminatta %2 den az olmamak kesin teminatta sözleşmenin sonuçlanması aşamasında % 4 ünden az olmamak kaydıyla,isteklilerce belirlenecek tutarda teminat verileceği, e)teklif ve sözleşme türü f)tekliflerin geçerlilik süresi (2) Birlik tarafından alım ve satıma konu işin özelliğine göre ilanda bulunması zorunlu olan hususlara ilave yapılabilir. Alım ve satım komisyonu MADDE 10 (1) Alım ve satım yetkilisi, biri başkan olmak üzere en az 3 ve tek sayıda kişiden oluşan alım ve satım komisyonunu görevlendirir. (2) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak için ihale işlem dosyasının birer örneği, ilan (pazarlık usulü hariç) veya daveti izleyen 3 gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir. (3) Alım ve satım komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Alım ve satım komisyonu üyelerinden herhangi birisinin toplantıya katılamaması durumunda, birlik başkanı tarafından yedek üye görevlendirebilir. (4) Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. Alım ve satım komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. (5) Alım ve satım yetkilisi, alım ve satım komisyonunda görev alamaz. (6) Doğrudan alım, fatura karşılığı alım ve kiraya verme usulünde alım ve satım komisyonu kurulmaz. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması MADDE 11 (1) Açık teklif usulüne göre yapılan alımlarda; teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır.zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. (2) Komisyon başkanlığına verilen teklifler, komisyon başkanı tarafından kabul gören geçerli bir mazeret dışında herhangi bir sebeple geri alınamaz. (3) Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir Tekliflerin açılması, değerlendirilmesi ve alım ve satım kararları MADDE 12 (1) Açık teklif usulü ile yapılan alımlarda; teklifler, alım ve satım şartnamesinde belirtilen saate kadar birliğe verilir. Alım ve satım komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır: a) Alım ve satım komisyonunca şartnamede belirtilen saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen alım ve satım işlemlerine başlanır. b) Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır ve şartnamede belirtilen hükümlere göre değerlendirme yapılır. c) Değerlendirme sonucunda fiyat ve kalite yönünden en uygun bedeli teklif eden istekliye iş verilerek bu husus karar özeti halinde yazılır ve komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.

4 (2) Tekliflerin aynı olması halinde; alım ve satım usulü ad çekme suretiyle sonuçlandırılabileceği gibi fiyat dışı unsurlar (servis, garanti, mevcut donanım ve yazılıma uyumluluk, erişilebilirlik, eğitim desteği, kurulum, montaj ve benzeri gibi nesnel ölçütler) da dikkate alınmak ve tutanakla tespit edilmek koşuluyla alım ve satım komisyonca da tercih yapılabilir. Alım ve satım kararlarının onayı veya iptal edilmesi MADDE 13 (1) Alım ve satım komisyonları tarafından alınan kararlar, alım ve satım yetkilisince karar tarihinden itibaren en geç 20 iş günü içinde yönetim kurulunun onayına sunulur. (2) Alım ve satım komisyonunun kararı yönetim kurulunca onaylanır veya iptal edilir. Yönetim kurulunca karar iptal edilirse alım ve satım hükümsüz sayılır. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerden herhangi birinin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini bütün isteklilere bildirir. 3) Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi :İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en 3 üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere elden, faks, veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Elden, faks, veya olarak gönderilen kararlar aynı gün, Mektup ile gönderilen kararlar postaya verilme gününü takip eden 7.gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır. İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen 5 gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen 5 gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır. İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır. (4) Fatura karşılığı alım usulünde; yönetim kurulu, fatura arkası onay yetkisini birlik başkanına devredebilir. Teminat ve teminat olarak kabul edilecek değerler MADDE 14 (1) Açık teklif usulüne göre yapılan alımlarda, teklif edilen bedelin geçici teminatta %2 den az olmamak kesin teminatta sözleşmenin sonuçlanması aşamasında % 4 ünden az olmamak kaydıyla,isteklilerce belirlenecek tutarda teminat verilebilir. (2) Teminat olarak aşağıdaki değerler kabul edilir: a) Tedavüldeki Türk parası. b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları. Teminatların iadesi MADDE 15 (1) Alım ve satım işini üstlenen yüklenici veya müşteriye ait teminatlar alım ve satım sürecinden sonra muhasebe yetkilisine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise alım ve satım sürecinden sonra hemen iade edilir. Alım ve satım sürecine katılımda yeterlik kuralları MADDE 16 (1) Alım ve satıma konu işe talipli olan isteklilerden, mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak istenecek belgelere alım ve satım dokümanında yer verilir. (2) Açık ihale usulü ve pazarlık usulü ile yapılacak İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir: a) Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için; Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler, İsteklinin bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler. b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için; İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,

5 İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal, hizmet alımları ve yapım işleri için son 3 yıl içinde, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70'i oranında gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler, İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler, İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler, İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler, İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler, İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler, İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar, İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları. İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir. Belgelerin asılları veya noter tasdikli olması gerekir. Diğer belgeler ilan tarihi veya ihale yılı içinde olmalıdır. Alım ve satım süreci dışında bırakılma durumları MADDE 17 (1) Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler alım ve satım süreci dışında bırakılır. a) Alım ve satım tarihinden önceki iki yıl içinde, birliğe yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu birlik tarafından ispat edilenler. b) Alım ve satım tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olanlar. c) 18 inci maddeye göre alım ve satım sürecine istekli olarak katılamayacağı belirtildiği halde alım ve satım sürecine katılanlar. d)iflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. e) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan. f) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan. g) İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. h) İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen. ı) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan. i) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen. Alım ve satım sürecine katılamayacak olanlar MADDE 18 (1) Aşağıda sayılanlar, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde birliğin alım ve satım sürecine dahil olamaz. a) Birliğin alım ve satım yetkilisi ile yönetim kurulu üyeleri.

6 b) Birliğin alım ve satım konusu işle ilgili her türlü alım ve satım işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. (Birliğin bulunduğu ilçe sınırları içerisinde tek satıcı ve alıcı olması durumu hariç.) d) Bu Yönetmelik ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar. e) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler Sözleşmeye davet MADDE 19 (1) Açık teklif usulüne göre yapılan alımlarda; kesinleşen alım ve satım kararı, işi alan yüklenici, müşteri veya kiracıya tebliğ edilerek 5 gün içinde sözleşmeyi imzalaması için birliğe başvuruda bulunması istenir. Alım, satım ve kiraya vermenin sözleşmeye bağlanması MADDE 20 (1) Açık teklif usulüne göre yapılan alım ve satım sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler birlik tarafından belirlenen hususlara göre hazırlanır ve yönetim kurulu ile duruma göre yüklenici, müşteri veya kiracı tarafından imzalanır. Sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. (2) Yönetim kurulu kararı ile sözleşme imzalama yetkisi, alım ve satım yetkilisine devredilebilir. (3) Alım ve satım dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez. Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılması ve ek sözleşme düzenlenmesi Yönetim Kurulunun onayı ile mümkündür. (4) Doğrudan alım usulü ile yapılan alımlarda; malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması zorunlu değildir. (5) Satım işlemlerinde taşınır ve taşınmaz mal bedelinin; müşteri tarafından birlikçe belirlenen süre içerisinde yatırılması halinde, sözleşme düzenlenmez. (6) 6 aydan fazla süreyle kiraya verilen taşınır ve taşınmaz mallar için sözleşme yapılması zorunludur. 6 aydan kısa süreli taşınır ve taşınmaz malların kiraya verilmesinde sözleşme imzalanması birliğin takdirindedir. Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar MADDE 21 (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek sözleşmelerde yer alacak hususlar Birlik tarafından belirlenir. Mücbir sebepler MADDE 22 (1) Mücbir bir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir. a) Doğal afetler, b) Kanuni grev, c) Genel salgın hastalık, d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı, e) Gerektiğinde Birlik tarafından belirlenecek benzeri diğer haller, (2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, Birlik tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi için; alıcı, satıcı veya yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, alıcı, satıcı veya yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 10 gün içinde Birliğe yazılı olarak bildirimde bulunulması ve yetkili mercilerden alınmış belgelerin sunulması zorunludur. Şartnameler MADDE 23 -Açık ihale ve pazarlık usulü yapılacak ihalelerde, İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

7 İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır. Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. Muayene ve kabul komisyonlarının kuruluşu ve kabul süreci MADDE 24 - (1) Muayene ve kabul komisyonunun alım ve satım yetkilisince, biri başkan olmak üzere en az üç kişiden oluşturulması esastır. Bununla birlikte işin niteliği, teslim alındığı yer, koşullar ve kabul sırasındaki mevcut personel sayısı dikkate alınarak alım ve satım yetkilisi, komisyonun üye sayısını iki kişiye kadar düşürebilir. (2) Mal kabulüne malın teslim edildiği tarihten itibaren, hizmet ve yapım işlerinin kabulüne ise hizmet veya yapım işinin tamamen ifa edilip teslim edildiği tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde başlanır. Muayene ve kabul komisyonu, işin sözleşme ve eklerine uygun olarak yapıldığını ve kabul işleminin yapılmasında bir engel bulunmadığını tespit ederse bir tutanak doldurup imzalar ve alım ve satım yetkilisine teslim eder. İşin sözleşme ve eklerine uygun olarak yapılmadığını tespit ederse; eksik ve kusurlu hususları düzenleyeceği tutanakta göstererek imzalar ve alım ve satım yetkilisine teslim eder. sayılır. (3) Muayene ve kabul tutanağı alım ve satım yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra geçerli olur ve kabul yapılmış Birliğin sözleşmeyi feshetmesi MADDE 25 (1) Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi, işi süresinde bitirmemesi veya taahhüdünü, alım ve satım dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine sözleşme feshedilerek teminat gelir kaydedilir. Sözleşmede belirtilen işin artış ve azalışı MADDE 26 (1) Mal ve hizmet alımlarıyla yapım işlerine ait sözleşmenin uygulanması sırasında sözleşmede öngörülmeyen iş artışı veya azalışı zorunlu hale gelirse, yüklenici, sözleşme bedelinin %30 u oranına kadar olan değişikliği yapmakla yükümlüdür. Alım ve satım işlem dosyası MADDE 27 (1) Alım ve satımı yapılacak her iş için bir alım ve satım işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihtiyaç yazısı, alım ve satım yetkilisinden alınan onay belgesi, yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, şartname ve ekleri, gerekli projeler, alım ve satım dokümanı, ilân metinleri, istekliler tarafından sunulan teklifler, sözleşme tasarısı ve diğer belgeler, alım ve satım komisyonu tutanak ve kararları gibi alım ve satım süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur. Açık teklif usulü MADDE 28 (1) Açık teklif usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Açık İhale usulü,birliğin yaklaşık maliyeti KDV hariç tl yi aşan her türlü taşınır,taşınmaz mal,malzeme,taşıt,iş makinesi alımı-satımı,hizmet alımı,kiralama ile yapım işleri için bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. (2) Bu Yönetmeliğin 29.(doğrudan usul) ve 30.(fatura karşılığı alım usulü) maddelerinde sayılanların dışında kalan tüm mal ve hizmet alımı ile yapım işi ve her türlü taşınır ve taşınmaz malların satım işlerinde açık teklif usulünün uygulanması esastır. (3) Açık teklif usulünün uygulanmasında aşağıdaki işlemler yerine getirilir. a) 5 inci maddeye göre idari ve teknik şartname hazırlanır. b) 6 ıncı maddeye göre yaklaşık maliyet tespit edilir. c) 7 inci maddeye göre onay belgesi alınır. ç) 8 inci maddeye göre ilan yapılır. d) 10 uncu maddeye göre alım ve satım komisyonu kurulur. (Komisyon üyeleri onay belgesinde gösterilebilir.)

8 e) 12 inci maddeye göre alım ve satım komisyonu kararı düzenlenir. f) 13 üncü maddeye göre alım ve satım komisyonu kararı, yönetim kurulunca tasdik edilir. g) 19 uncu maddeye göre alım ve satım yapılmasına karar verilen istekli veya müşteri sözleşmeye davet edilir. ğ) 20 inci maddeye göre sözleşme imzalanır. Doğrudan alım usulü MADDE 29 (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçlar doğrudan alım usulü ile karşılanabilir. a) Birliğin yapacağı ve yaklaşık maliyeti veya piyasa araştırması sonucu tespit edilen fiyatları, KDV hariç olmak üzere ,00 TL nı aşmayan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri. b) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için ilk alımı izleyen 3 yıl içinde ihtiyaç duyulan yedek parça, ek malzeme veya hizmetin ilk alım yapılanın dışında başka gerçek veya tüzel kişiden temin edilememesi. c) Sulama ihtiyacının yoğun olduğu dönemlerde; sulama kanallarında ve sulamanın yapılması sırasında kullanımı zorunlu olan makine, teçhizat ve diğer ekipmanlarda meydana gelen hasar, zarar ve arızalardan, zamana tahammülü olmayan ve acil olarak karşılanması gereken mal ve hizmet alımları ile yapım işleri. d) Birliğin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması. (2) Alım ve satım yetkilisinin onayı ile piyasadan fiyat araştırması yapmak üzere en az 2 kişi görevlendirilir. Piyasa araştırması; alım konusu malları satan, hizmeti veren veya bu tür yapım işlerini yürüten birden fazla istekliden fiyat teklifi alınması suretiyle yapılır. Alınan fiyat teklifleri, piyasa araştırması yapmakla görevlendirilen personeller tarafından bir tutanak düzenlenmek suretiyle imzalanır alım ve satım yetkilisine teslim edilir. Yönetim kurulu, en düşük teklifi veren istekliden ihale konusu mal veya hizmet ile yapım işinin alınmasına ya da yaptırılmasına karar verir. (3) Bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması zorunlu değildir. (4) Doğrudan alım usulünün uygulanmasında aşağıdaki işlemler yerine getirilir. a) 7 inci maddeye göre onay belgesi alınır. b) Bu maddenin ikinci fıkrasına göre piyasa araştırma görevlileri belirlenir. (Görevliler onay belgesinde gösterilebilir.) c) Bu maddenin ikinci fıkrasına göre piyasa araştırması tutanağı düzenlenir. ç) Piyasa fiyat araştırması tutanağı, yönetim kurulunca onaylanır. d) Doğrudan temin uygulamasında işin niteliğine göre Birliğin gerek görmediği durumunda idari ve teknik şartname düzenlenebilir. Fatura karşılığı alım usulü MADDE 30 (1) Aşağıda belirtilen ihtiyaçlar fatura karşılığı alım usulü ile karşılanabilir. a) Tarım Kooperatifleri ile üretici birlikleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, özel idareler, belediyeler, sosyal güvenlik kuruluşları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluş, müessese, birlik, işletme ve diğer kamu kurumlarından yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri. b) Haberleşme(Telefon) Hizmeti, İnternet hizmeti, İçme suyu alımları, Elektrik enerjisi alımları, Kurslara Katılım bedelleri ve 6. madde 1. fıkra (a) bendindeki parasal limiti geçmeyecek şekilde; Derneklerden alındı belgesi ile alınan mal ve hizmetler, derneklere üyelik ücretleri ile fatura ve benzeri evrak düzenlemesi yetkisi bulunmayanlardan harcama (gider) pusulası ile alımı yapılan hizmet alımları, c) Birliğin demirbaşında kayıtlı bulunan araç, gereç ve taşıtların periyodik bakımları, küçük onarım, bakım ücretlerinin ödenmesi, birlik hizmet binasının küçük onarımı ve malzeme ihtiyacı, birlik ihtiyaçlarında kullanılacak küçük demirbaşlar, temsil ve ağırlama ile sarf malzemelerinin alımı fatura karşılığı alım usulü ile yapılır. d) Birlik görev alanı içerisinde birlik tesislerinin bakım-onarımı için belediye, DSİ ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından birlik menfaati için alınan iş makineleri operatörü ve diğer personellerin yol, konaklama ve yemek giderleri için alımlar, fatura karşılığı alım usulü ile yapılır.

9 e) Fatura karşılığı alım uygulanması durumunda ihale komisyonu kurulmadan ve teminat alınmadan ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi tarafından piyasadan direk alım yapılarak işlemler sonuçlandırılır. f) Birliğin daha önceki dönemlerde abone olduğu elektrik, su, telefon, internet, doğalgaz vb. alımlar, g) Bu Yönetmeliğin 29 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tespit edilen doğrudan alım usulü limitinin 1/10 unu aşmayan her türlü mal ve hizmet alımı ile yapım işleri, fatura karşılığında alınır. (2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, idari ve teknik şartname hazırlama, yaklaşık maliyet tespit etme, ilan yapma, alım komisyonu kurma, teminat alma ve sözleşme yapma zorunluluğu bulunmaksızın, ihtiyaçlar, fatura ya da geçerli bir harcama belgesi karşılığında temin edilir. Ayrıca bu maddeye göre yapılacak alımlarda; onay belgesi ve muayene ve kabul komisyonu tutanağı da düzenlenmez. (3) Bu usulle mal ve hizmet alınmasına ve yapım işinin yaptırılmasına alım ve satım yetkilisi karar verir ve alınan faturanın arka sayfası mal ve hizmetin teslim alındığı ve yapım işinin tamamlandığı belirtilmek suretiyle, alım ve satım yetkilisi, birlik müdürü ve muhasebe yetkilisi tarafından imzalanır. Fatura arkası onay yetkisinin, 13 üncü maddenin 4. fıkrasına göre yönetim kurulunca birlik başkanına devredilmemesi halinde; fatura arkası birlik müdürü ve muhasebe yetkilisince imzalanır ve yönetim kurulu tarafından tasdik edilir. Satım usulü MADDE 31 (1) Birlik tarafından satılması planlanan taşınır ve taşınmaz mallar ile bunların asgari satış değeri, birlik meclisi veya yönetim kurulu tarafından belirlenir. Taşınır ve taşınmaz malların satış işlemi, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen yerlerde ve sürede ilan yoluyla duyurulur. (2) Açık teklif usulü ile yapılan satım işlemlerinde, teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon satış işlemine katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini sözlü olarak yenilemelerini isteyebilir. Komisyonun bu kararı üzerine isteklilerin mevcut en yüksek tekliften daha yüksek teklif vermeleri gerekmekte olup, bu teklifi veremeyen istekli çekilmiş sayılır. Hiçbir istekli bu aşamada yazılı olarak oluşan en yüksek tekliften daha yüksek teklif vermez ise satış komisyonu, satış işleminin iptaline karar verir. (3) Teklif veren istekliler, yazılı teklif vermedeki numara sırasıyla sözlü olarak yeni tekliflerini söylerler. Sırası gelen istekli ya yeni teklifini söyler veya satım sürecinden çekildiğini açıklar. Bu turlar diğer isteklilerin çekilip bir tek istekli kalıncaya kadar devam eder. (4) Satım usulünün uygulanmasında aşağıdaki işlemler yerine getirilir. a) 6 ıncı ve 7 inci maddeye göre yaklaşık maliyet tespit edilir ve onay belgesi alınır. (Yönetim kurulu kararı ve belirlediği asgari satış değeri, onay belgesi ve yaklaşık maliyet yerine geçer.) b) 8 inci maddeye göre ilan yapılır. c) 10 uncu maddeye göre alım ve satım komisyonu kurulur. (Komisyon üyeleri onay belgesinde gösterilebilir.) ç) 12 inci maddeye göre alım ve satım komisyonu kararı düzenlenir. d) 13 üncü maddeye göre alım ve satım komisyonu kararı, yönetim kurulunca onaylanır. e) 19 uncu maddeye göre alım ve satım yapılmasına karar verilen istekli veya müşteriye satılan taşınır veya taşınmaz mal bedelinin yatırılması için tebliğ yapılır. f) Sözleşme yapılmasına gerek duyulması halinde 20 inci maddeye göre sözleşme düzenlenir. Kiraya verme usulü MADDE 32- (1) Birlik tarafından kiraya verilmesi planlanan taşınır ve taşınmaz mallar ile bunların asgari kira değeri, kiraya verme süresi ve yöntemine ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulu tarafından belirlenir. Taşınır ve taşınmaz malları kiraya verme işlemi, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen yerlerde ve sürede ilan yoluyla duyurulur. (2) Birliğe ait taşınır ve taşınmaz malların kiralanması için kiracı adayları tarafından talepte bulunulması halinde; talep, birlik başkanı tarafından değerlendirilerek uygun görüş ile birlikte yönetim kuruluna sunulur. Birlik başkanı, yönetim kurulunca uygun görülen şartlar dahilinde kiracı adayı ile kira bedeli üzerinde görüşme yapar ve anlaşma sağlanması halinde taşınır ve taşınmaz malı kiraya verir. Bu fıkraya göre kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kiraya verme işlemi için ilan yapılmaz. (3) Kiraya verme usulünde onay belgesi alınmaz ve yaklaşık maliyet tespiti yapılmaz. Yönetim kurulunun; kararı ve belirlediği asgari kira değeri, onay belgesi ve yaklaşık maliyet yerine geçer. Pazarlık usulü ve uygulanması

10 MADDE 33 - Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir: a) Açık ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması. b) Birliğin yaklaşık maliyeti KDV hariç ,00 tl ye kadar olan her türlü taşınır, taşınmaz mal, malzeme, taşıt, iş makinesi alımı-satımı, hizmet alımı, kiralama ile yapım işleri için uygulanır. c) İlan zorunluluğu yoktur. d) Birlikçe en az 3 istekli davet edilerek şartnamelerde belirtilen belgeleri ve tekliflerini vermeleri istenir.ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır. Hüküm bulunmayan haller MADDE 34-(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, bakanlığın onayladığı ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Birlik Yönetim Kurulu veya Birlik Meclisinin kararları uygulanır. Tereddütler MADDE 35-(1) Bu yönetmeliğe uyulması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye yönetim kurulu yetkilidir. Diğer MADDE 36- (1) Bu yönetmelikte belirtilen parasal limitler her yılın ilk meclis toplantısında gerekli görülen oranda arttırılabilir. (2) Birlik meclisinin gerekli görmesi durumunda olağan ve olağanüstü meclis toplantılarının herhangi birinde yönetmelik üzerinde değişiklik yapılabilir. Yürütme MADDE 37- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dikili Sol Sahil Sulama Birliği Başkanı yürütür. Yürürlük: MADDE 38 (1) Bu Yönetmelik Birlik Meclisince kabul edilen tarihte yürürlüğe girer. 38 MADDEDEN İBARET İŞBU YÖNETMELİK BİRLİK MECLİSİNİN TOPLANTISINDA KABUL EDİLMİŞTİR. Birlik ve Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye Ali Raşit Kösten Çağlar Çağlayan Hasan Onur

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İhale ve İhale Usulleri Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İHALE NEDİR? İhale, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 5 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27219 YÖNETMELİK Kapadokya Meslek Yüksekokulundan: KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

Biosidal Ürün Alım Süreci

Biosidal Ürün Alım Süreci Biosidal Ürün Alım Süreci 21.03.2014 Yavuz ATEŞ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Türk İhale Sisteminin Gelişimi 2886 sayılı Kanunun uygulamasında ortaya çıkan problemler, Türkiye deki Kamu ihaleleri alanındaki

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Esenyurt Üniversitesinin ihtiyaçları dikkate

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Uygulama İlkeleri Madde 1-Amaç 15 Madde 2- Kapsam 15 Madde 3- İstisnalar 16 Madde 4-Tanımlar 19 Madde 5- Temel İlkeler 22 Madde 6- İhale Komisyonu

Detaylı

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu 14 Kasım 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete 28467 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı

Detaylı

ESKİŞEHİR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İHALE YÖNERGESİ

ESKİŞEHİR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İHALE YÖNERGESİ ESKİŞEHİR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İHALE YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, ESKİŞEHİR Yeminli Mali Müşavirler Odasının yapacağı ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Giresun, 13 Haziran 2012 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

YÖNETMELİK. a) İşin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden, rayiçlerinden ve birim fiyatlarından sırasıyla;

YÖNETMELİK. a) İşin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden, rayiçlerinden ve birim fiyatlarından sırasıyla; 21 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29243 Vakıflar Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 10/9/2008 tarihli ve

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN TYF SATIN ALMA TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN MADDE 1-01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Talimatının

Detaylı

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Đdareye Đlişkin Bilgiler 11- Đdarenin; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ

SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ AMAÇ VE KAPSAM Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş dağıtım faaliyeti kapsamında gerçekleştireceği yapım, mal ve hizmet alımı ile varlık ve hizmet satışı işlerine esas yapılacak

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10)

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4964 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İHALE YÖNERGESİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İHALE YÖNERGESİ ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İHALE YÖNERGESİ 1 İHALE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Antalya Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

www.aktifonline.net AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

www.aktifonline.net AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ İhale komisyonu; a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde

Detaylı

15 Ocak 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27463 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE

15 Ocak 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27463 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE 15 Ocak 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27463 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar

Detaylı

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, köylere hizmet götürme birliklerinin

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü. Sayı : B.02.1.ASP / /10/2011 Konu: Ġhale Komisyonu

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü. Sayı : B.02.1.ASP / /10/2011 Konu: Ġhale Komisyonu 10- ĠHALE KOMĠSYONU OLUġTURULUR. T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Sayı : B.02.1.ASP.4.34.12.01/55272 06/10/2011 Konu: Ġhale Komisyonu Sayın Mehmet ATAK Kuruluş Müdür Yardımcısı

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve 27763 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) (Değişik:RG-15/04/2013-28619)

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ SANKO ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; SANKO Üniversitesinin mal ve hizmet alımı ve satımı ile kiralama, taşıma

Detaylı

E Tip İdari Şartnamenin Düzenlenmesi

E Tip İdari Şartnamenin Düzenlenmesi İŞ AKIŞ ŞMASI KURUM DAİR BİRİM ŞMA ADI UŞAK ÜNİVRSİTSİ SAĞLIK KÜLTÜR V SPOR DOAİR BAŞKANLIĞI SATINALMA BİRİMİ İAL İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI Diğer birimlerden satınalma talebinin ilgili ekleri ile birlikte

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler BASILI EVRAK ALIM İŞİ 1.1. İş sahibi

Detaylı

TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 11-İş sahibi İdarenin; a) Adı: Eceabat Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği

Detaylı

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci Açık İhale Süreci Teknik Şartnamenin Teknik Şartname Teknik Şartnamenin incelenmesi Ödenek kontrolünün yapılması Ödenek yeterliyse; Ödenek yetersizse; Yaklaşık maliyet değerlendirme formunun düzenlenmesi

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 27297 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06.02.2013 Sayı : 41 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI HABERLEŞME YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ HABERLEŞME HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler

Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Kavramsallaştırma İhale Kamu İhalesi; Kamu Alımı; Devletin kamu hizmeti sunma sorumluluğu

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Evrak Kaydı Yazıişleri Müdürlüğünden Başkanlığımız

Detaylı

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu tarafından

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET 1 İhtiyacın Ortaya Çıkması İHALE İŞLEM ADIMLARI 2 Teknik Şartnamenin Hazırlanması

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KOLİ İNŞAAT LTD. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile No:21 Organize Sanayi Bölgesi Haspolat da 1 adet 80

Detaylı

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale

Detaylı

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA 1 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA AMAÇ-KAPSAM 2 AMAÇ Bu Kanunun amacı, Kamu İhale Kanunu na göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29327

Resmî Gazete Sayı : 29327 15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29327 YÖNETMELİK Sanko Üniversitesinden: SANKO ÜNİVERSİTESİ İHALE VE SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

EK-3 (Değişik: 3/7/ R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA

EK-3 (Değişik: 3/7/ R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA EK-3 (Değişik: 3/7/2009 27277 R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA İKN (İhale Kayıt Numarası):. Madde 1- Anlaşmanın tarafları 1,2 1.1. Bu anlaşma, bir tarafta...

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

Asbuzu Ticaret Ltd Şti.

Asbuzu Ticaret Ltd Şti. SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Asbuzu Ticaret Ltd Şti. Asbuzu Ticaret Ltd Şti. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

İNSANİ YARDIM HARCAMALARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İNSANİ YARDIM HARCAMALARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İNSANİ YARDIM HARCAMALARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; ulusal ve uluslararası insani yardımlar kapsamında başlatılan kampanyalar ile toplanan

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ UYARINCA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK 2005 (Bu Yönetmelik,

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Müdürlük : Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Merkez Birimlerini,

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Müdürlük : Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Merkez Birimlerini, ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 412 SAYILI MAL VE HİZMET ALIMLARI YÖNETMELİĞİNİN 3/c MADDESİ GEREĞİ YAPILACAK ALIMLARA İLİŞKİN UYGULANACAK USUL VE ESASLARA AİT YÖNERGE Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam,

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Şikayet Matbuu şikayet dilekçesi ve varsa ekleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Kayıda giriş

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN F BENDİ HÜKÜMLERİNE DAYANILARAK HAZIRLANAN 1.12.2003 TARİHLİ 2003/6554 SAYILI KARARNAME HÜKÜMLERİ

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR 1. Tanımlar ve Tasfiye Memurluğu'na

Detaylı

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri www.itirazci.com 25.01.2017 Tarihli Değişiklikleri DEĞİŞEN MEVZUAT DEĞİŞEN MADDE YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ MADDENİN DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ HALİ 30. Madde 25.1.2017 İstenecek belgeler MADDE 30 (1) Ekonomik ve

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre MAL ALIMI İHALELERİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre MAL ALIMI İHALELERİ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre MAL ALIMI İHALELERİ 1 Mal Alımı Nedir? (4734 sk. M.4.) Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları ifade eder. Kit alımı ile birlikte

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir.

İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. 5- İHALE USULÜ BELİRLENİR. İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5. maddesine göre

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 7 Ekim 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28434 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/3775 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Atağ Akü Sanayi Ltd. Atağ Akü Sanayi Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ. Kamu Harcama Yöntemi

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ. Kamu Harcama Yöntemi T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ Kamu Harcama Yöntemi 1 Kamu harcama yönetim sistemi, kamu kaynaklarının yönetimi ile ilgili kararların nasıl alınacağına

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi?

Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi? Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/047 Gündem No : 59 Karar Tarihi : 13.08.2007 Karar No : 2007/UY.Z-2748 Şikayetçi : Yağışan

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN İHALE YÖNETMELİĞİ

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN İHALE YÖNETMELİĞİ 15 Ocak 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27463 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Süperonline İletişim Hizmetleri A.Ş., Yeni

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (f) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (f) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR Resmi Gazete Tarihi: 07/10/2012 Sayısı: 28434 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (f) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Turgut Güngören Ltd Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Erdemli-Lefkoşa da, Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Malî işlemlerin süreç ve akış şemasının amacı, Strateji Geliştirme

Detaylı

5. DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE YAPILACAK ALIMLARDA DÜZENLENECEK ONAY BELGESİ NEDİR?... 4

5. DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE YAPILACAK ALIMLARDA DÜZENLENECEK ONAY BELGESİ NEDİR?... 4 İçindekiler DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI REHBERİ... 3 1. DOĞRUDAN TEMİN USULÜ NEDİR?... 3 2. DOĞRUDAN TEMİN BİR İHALE USULÜ MÜDÜR?... 3 3. DOĞRUDAN TEMİN ALIM SÜRECİ NASIL İŞLER?... 3 4. DOĞRUDAN TEMİNİN GETİRDİĞİ

Detaylı

Teklif Mektubunda ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Toplam Tutarın Yazılmaması Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılmasına Neden Olur Mu?

Teklif Mektubunda ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Toplam Tutarın Yazılmaması Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılmasına Neden Olur Mu? Teklif Mektubunda ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Toplam Tutarın Yazılmaması Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılmasına Neden Olur Mu? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 57 Karar

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS-8.3.2.1 Yürürlük Tarihi:01.01.2014 Revizyon No/Tarih: YAYIN SEÇİM SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı, yayın seçim işlemleri için standart

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA Evrak Tarih ve Sayısı: 18/01/2017-214 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sayı : 97806279-934.01.11- Konu : Teklif Mektubu İLGİLİ FİRMALARA Mardin Artuklu

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL ALIMI, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞİ'NE DAİR İZLENECEK SÜREÇLER

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL ALIMI, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞİ'NE DAİR İZLENECEK SÜREÇLER DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL ALIMI, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞİ'NE DAİR İZLENECEK SÜREÇLER 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idareler

Detaylı

... İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR... xxiii

... İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR... xxiii .... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR... xxiii BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR 1. Kanun un Kapsamı..... 25 1.1. Açıklamalar.. 25 1.2. Kanun a Tabi İdareler.. 25 1.3. Kanun Kapsamındaki İşler.. 33 2. Temel

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU[KANUN NUMARASI: 5846-KABUL TARİHİ:4/1/2002- YAYIMLANDIĞI R. GAZETE: TARİH: 22/1/2002 SAYI: 24648]

KAMU İHALE KANUNU[KANUN NUMARASI: 5846-KABUL TARİHİ:4/1/2002- YAYIMLANDIĞI R. GAZETE: TARİH: 22/1/2002 SAYI: 24648] KAMU İHALE KANUNU[KANUN NUMARASI: 5846-KABUL TARİHİ:4/1/2002- YAYIMLANDIĞI R. GAZETE: TARİH: 22/1/2002 SAYI: 24648] Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi : 4/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002

Detaylı

TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ

TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ 2 Ağustos 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28726 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ

Detaylı

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve dayanak MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü,

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Necat Zorlu Ltd., Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde, KKTC de Yerli Üretim

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 1 Mal Alımı Sözleşmelerinde Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar Ve Kesintiler 2 Mal Alımı Sözleşmelerinde

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Büyükkonuk ta oluşturulacak Kültür Sanat

Detaylı

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TARAFLAR: İş bu şartname de Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. (İdare) İhaleye katılacak olanlar

Detaylı

KAMU ĠHALE MEVZUATI. c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

KAMU ĠHALE MEVZUATI. c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. 26- ĠHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU Ġhaleye katılamayacak olanlar Madde 11- Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Eylül 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29484 YÖNETMELİK Nişantaşı Üniversitesinden: NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. GÜLVER TİCARET&Co. K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği programlar tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN. Kanunun 18 inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın;

DOĞRUDAN TEMİN. Kanunun 18 inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; DOĞRUDAN TEMİN Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanarak yürürlüğe giren 2003/10 sıra numaralı Kamu İhale tebliğinde (Resmi Gazete:10/09/2003), doğrudan temin usulünün hangi hallerde uygulanabileceği ve

Detaylı

DOĞRUDAN TEMĠN BĠR ĠHALE USULÜ DEĞĠLDĠR.

DOĞRUDAN TEMĠN BĠR ĠHALE USULÜ DEĞĠLDĠR. DOĞRUDAN TEMĠN BĠR ĠHALE USULÜ DEĞĠLDĠR. I- GĠRĠġ 4734 1 sayılı Kamu İhale Kanunu nda 4964 2 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucu, daha önce ihale usulleri arasında sayılan doğrudan temin usulü ihale

Detaylı

KKTC Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı

KKTC Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı KKTC Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları

Detaylı