DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Dikili Sol Sahil Sulama Birliğinin tasarrufunda ve kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal, hizmet ve yapım işine ait alımlar ile mülkiyetinde bulunan taşınır ve taşınmazların satışına ve kiraya verilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 6172 sayılı Kanunun 3. maddesinin (d) fıkrasına göre Kalkınma, İçişleri, Maliye ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarından alınan görüşler kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulan Sulama Birliği Çerçeve Ana Statüsünün 60 ıncı maddesi ile Orman ve Su işleri Bakanlığınca onaylanan tarih ve B 23 1 DSİ sayılı Dikili Sol Sahil Sulama Birliği Ana Statüsünün 60 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Mal: Satın alınan veya satılacak her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları, b) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, mali, hukuki ve teknik alandaki her türlü danışmanlık, etüt ve proje, harita ve kadastro, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri, c) Yapım: Bina, alt yapı, köprü, tünel, boru iletim hattı, baraj, enerji santrali, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın ve koruma gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, küçük ve büyük onarım, bakım, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini, ç) Alım: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve alım ve satım yetkilisinin onayından sonra gerekiyor ise sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri, d) Satım: Taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü ihtiyaç maddeleri, hizmet ve hakların istekliler arasından seçilecek birisine satışını gösteren ve alım ve satım yetkilisinin onayından sonra gerekiyor ise sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri, e) Kiraya verme: Taşınır ve taşınmaz mallar ile hakların; kiracı adayları arasında seçilecek birisine kiraya verilmesini, f) İstekli: Alım ve satım işine katılan gerçek veya tüzelkişiyi g) Yüklenici: Alıma ve satıma konu olan işi üstlenen ve gerekiyor ise sözleşme imzalanan istekliyi, h) Müşteri: Birliğe ait taşınır ve taşınmaz malları satın alan kişiyi ı) Kiracı: Birliğe ait taşınır ve taşınmaz malları kiralayan kişiyi, i) Alım ve satım yetkilisi: Birlik başkanı, j) Alım, satım ve kiraya verme kararını tasdik mercii: Yönetim kurulunu, k) Sözleşme: Mal ve hizmet alımı ile yapım, kiraya verme ve satım işlerinde birlik ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı, ifade eder. Alım ve satım usulleri MADDE 4 (1) Birlik, yapmış olduğu alımlarda ve satımlarda aşağıdaki usullerden birini uygular. a) Açık teklif usulü.

2 b) Doğrudan alım usulü c) Satım usulü c) Fatura karşılığı alım usulü d) Pazarlık usulü (2) İşin özelliğine ve gereğine göre yukarıdaki alım usullerinden hangisinin uygulanacağı, bu Yönetmeliğin 28, 29 ve 30 uncu maddelerindeki hususlar ve parasal limitler dikkate alınmak suretiyle alım ve satım yetkilisi tarafından belirlenir. Alım ve satım dokümanının hazırlanması MADDE 5 (1) Açık teklif usulü ile yapılan alım ve satımlara ait her iş için alım ve satım dokümanı hazırlanır. Birlik tarafından hazırlanacak olan alım ve satım dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname ile sözleşme tasarısı, malın teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Alım ve satımlara ait idari ve teknik şartnamelerin birlik tarafından hazırlanması ve yönetim kurulu tarafından onaylanması gerekir. (2) Doğrudan alım usulüne göre yapılacak alımlar ile fatura karşılığı alım usullerinde ve satım ile kiraya verme işlerinde alım ve satım dokümanı hazırlanması zorunlu değildir. Birlik tarafından istenilmesi halinde alım ve satım dokümanının tamamı veya bir kısmı hazırlanabilir. Yaklaşık maliyet MADDE 6 (1) Yaklaşık maliyet, açık teklif usulü ile yapılacak alımlarda ve satımlarda KDV hariç olarak Birlik Başkanı tarafından tespit edilir veya ettirilir. Yaklaşık maliyet, açık teklif usulü ve pazarlık usulü ile yapılacak alım-satımlarda,mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece,her türlü fiyat araştırması yapılarak KDV hariç olmak üzere yaklaşık maliyet Birlik Başkanı tarafından tespit edilir veya ettirilir. Dayanaklarıyla birlikte hesap cetvelinde gösterilir ve bu yaklaşık maliyetin ihale sonuçlanıncaya kadar gizliliği korunur. (2) Yaklaşık maliyet, birlik başkanı tarafından birlik meclisi üyeleri veya birlik personeli arasında görevlendirilen en az 2 kişilik bir komisyon tarafından hazırlanır. Onay belgesi (3) Doğrudan alım usulüne göre yaklaşık maliyet hesaplanıp hesaplanmayacağı hususu birliğin takdirindedir. MADDE 7 (1) Açık teklif usulü ve doğrudan alım usulü ile alımı ve satımı gerçekleştirilecek olan her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Alım ve satım onay belgeleri, birlik müdürü tarafından düzenlenir ve alım ve satım yetkilisince imzalanır. Alım ve satım ilanı MADDE 8- (1) Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle; a) Yaklaşık maliyeti KDV hariç TL sını aşan alım ve satımlarda; -Açık teklif usulü ile yapılacak olan alım ve satım ilânları, alım ve satım tarihinden en az 14 gün önce, birlik binasının ilan tahtasına asılmak suretiyle duyurulur. Ayrıca, hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarında ilan yapılması için yetkili mercilere başvuruda bulunulur ve izin alınması halinde, hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile alım ve satım ilanı yapılır. b) Yaklaşık maliyeti kdv hariç TL altında kalan alım ve satımlarda ilan yapılması zorunlu değildir. Bu fıkraya göre ilan yapılması halinde birinci fıkra hükmü uygulanır. c) Birinci fıkrada belirtilen süreye uyulmak kaydıyla yönetim kurulunca uygun görülen diğer ilan vasıtalarıyla da ilan yapılabilir. d) Pazarlık usulü, doğrudan temin ve fatura karşılığı temin usullerinde ilan zorunluluğu yoktur. Alım ve satım ilânlarında bulunması zorunlu hususlar MADDE 9 (1) Alım ve satım ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: a) Birliğin adı, adresi, telefon ve faks numarası. b) Alım ve satımın adı, niteliği, türü ve miktarı. c) Alım ve satımın nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı. ç) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.

3 d)teklif edilen bedelin geçici teminatta %2 den az olmamak kesin teminatta sözleşmenin sonuçlanması aşamasında % 4 ünden az olmamak kaydıyla,isteklilerce belirlenecek tutarda teminat verileceği, e)teklif ve sözleşme türü f)tekliflerin geçerlilik süresi (2) Birlik tarafından alım ve satıma konu işin özelliğine göre ilanda bulunması zorunlu olan hususlara ilave yapılabilir. Alım ve satım komisyonu MADDE 10 (1) Alım ve satım yetkilisi, biri başkan olmak üzere en az 3 ve tek sayıda kişiden oluşan alım ve satım komisyonunu görevlendirir. (2) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak için ihale işlem dosyasının birer örneği, ilan (pazarlık usulü hariç) veya daveti izleyen 3 gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir. (3) Alım ve satım komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Alım ve satım komisyonu üyelerinden herhangi birisinin toplantıya katılamaması durumunda, birlik başkanı tarafından yedek üye görevlendirebilir. (4) Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. Alım ve satım komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. (5) Alım ve satım yetkilisi, alım ve satım komisyonunda görev alamaz. (6) Doğrudan alım, fatura karşılığı alım ve kiraya verme usulünde alım ve satım komisyonu kurulmaz. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması MADDE 11 (1) Açık teklif usulüne göre yapılan alımlarda; teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır.zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. (2) Komisyon başkanlığına verilen teklifler, komisyon başkanı tarafından kabul gören geçerli bir mazeret dışında herhangi bir sebeple geri alınamaz. (3) Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir Tekliflerin açılması, değerlendirilmesi ve alım ve satım kararları MADDE 12 (1) Açık teklif usulü ile yapılan alımlarda; teklifler, alım ve satım şartnamesinde belirtilen saate kadar birliğe verilir. Alım ve satım komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır: a) Alım ve satım komisyonunca şartnamede belirtilen saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen alım ve satım işlemlerine başlanır. b) Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır ve şartnamede belirtilen hükümlere göre değerlendirme yapılır. c) Değerlendirme sonucunda fiyat ve kalite yönünden en uygun bedeli teklif eden istekliye iş verilerek bu husus karar özeti halinde yazılır ve komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.

4 (2) Tekliflerin aynı olması halinde; alım ve satım usulü ad çekme suretiyle sonuçlandırılabileceği gibi fiyat dışı unsurlar (servis, garanti, mevcut donanım ve yazılıma uyumluluk, erişilebilirlik, eğitim desteği, kurulum, montaj ve benzeri gibi nesnel ölçütler) da dikkate alınmak ve tutanakla tespit edilmek koşuluyla alım ve satım komisyonca da tercih yapılabilir. Alım ve satım kararlarının onayı veya iptal edilmesi MADDE 13 (1) Alım ve satım komisyonları tarafından alınan kararlar, alım ve satım yetkilisince karar tarihinden itibaren en geç 20 iş günü içinde yönetim kurulunun onayına sunulur. (2) Alım ve satım komisyonunun kararı yönetim kurulunca onaylanır veya iptal edilir. Yönetim kurulunca karar iptal edilirse alım ve satım hükümsüz sayılır. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerden herhangi birinin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini bütün isteklilere bildirir. 3) Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi :İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en 3 üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere elden, faks, veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Elden, faks, veya olarak gönderilen kararlar aynı gün, Mektup ile gönderilen kararlar postaya verilme gününü takip eden 7.gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır. İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen 5 gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen 5 gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır. İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır. (4) Fatura karşılığı alım usulünde; yönetim kurulu, fatura arkası onay yetkisini birlik başkanına devredebilir. Teminat ve teminat olarak kabul edilecek değerler MADDE 14 (1) Açık teklif usulüne göre yapılan alımlarda, teklif edilen bedelin geçici teminatta %2 den az olmamak kesin teminatta sözleşmenin sonuçlanması aşamasında % 4 ünden az olmamak kaydıyla,isteklilerce belirlenecek tutarda teminat verilebilir. (2) Teminat olarak aşağıdaki değerler kabul edilir: a) Tedavüldeki Türk parası. b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları. Teminatların iadesi MADDE 15 (1) Alım ve satım işini üstlenen yüklenici veya müşteriye ait teminatlar alım ve satım sürecinden sonra muhasebe yetkilisine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise alım ve satım sürecinden sonra hemen iade edilir. Alım ve satım sürecine katılımda yeterlik kuralları MADDE 16 (1) Alım ve satıma konu işe talipli olan isteklilerden, mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak istenecek belgelere alım ve satım dokümanında yer verilir. (2) Açık ihale usulü ve pazarlık usulü ile yapılacak İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir: a) Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için; Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler, İsteklinin bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler. b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için; İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,

5 İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal, hizmet alımları ve yapım işleri için son 3 yıl içinde, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70'i oranında gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler, İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler, İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler, İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler, İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler, İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler, İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar, İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları. İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir. Belgelerin asılları veya noter tasdikli olması gerekir. Diğer belgeler ilan tarihi veya ihale yılı içinde olmalıdır. Alım ve satım süreci dışında bırakılma durumları MADDE 17 (1) Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler alım ve satım süreci dışında bırakılır. a) Alım ve satım tarihinden önceki iki yıl içinde, birliğe yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu birlik tarafından ispat edilenler. b) Alım ve satım tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olanlar. c) 18 inci maddeye göre alım ve satım sürecine istekli olarak katılamayacağı belirtildiği halde alım ve satım sürecine katılanlar. d)iflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. e) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan. f) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan. g) İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. h) İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen. ı) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan. i) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen. Alım ve satım sürecine katılamayacak olanlar MADDE 18 (1) Aşağıda sayılanlar, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde birliğin alım ve satım sürecine dahil olamaz. a) Birliğin alım ve satım yetkilisi ile yönetim kurulu üyeleri.

6 b) Birliğin alım ve satım konusu işle ilgili her türlü alım ve satım işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. (Birliğin bulunduğu ilçe sınırları içerisinde tek satıcı ve alıcı olması durumu hariç.) d) Bu Yönetmelik ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar. e) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler Sözleşmeye davet MADDE 19 (1) Açık teklif usulüne göre yapılan alımlarda; kesinleşen alım ve satım kararı, işi alan yüklenici, müşteri veya kiracıya tebliğ edilerek 5 gün içinde sözleşmeyi imzalaması için birliğe başvuruda bulunması istenir. Alım, satım ve kiraya vermenin sözleşmeye bağlanması MADDE 20 (1) Açık teklif usulüne göre yapılan alım ve satım sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler birlik tarafından belirlenen hususlara göre hazırlanır ve yönetim kurulu ile duruma göre yüklenici, müşteri veya kiracı tarafından imzalanır. Sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. (2) Yönetim kurulu kararı ile sözleşme imzalama yetkisi, alım ve satım yetkilisine devredilebilir. (3) Alım ve satım dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez. Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılması ve ek sözleşme düzenlenmesi Yönetim Kurulunun onayı ile mümkündür. (4) Doğrudan alım usulü ile yapılan alımlarda; malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması zorunlu değildir. (5) Satım işlemlerinde taşınır ve taşınmaz mal bedelinin; müşteri tarafından birlikçe belirlenen süre içerisinde yatırılması halinde, sözleşme düzenlenmez. (6) 6 aydan fazla süreyle kiraya verilen taşınır ve taşınmaz mallar için sözleşme yapılması zorunludur. 6 aydan kısa süreli taşınır ve taşınmaz malların kiraya verilmesinde sözleşme imzalanması birliğin takdirindedir. Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar MADDE 21 (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek sözleşmelerde yer alacak hususlar Birlik tarafından belirlenir. Mücbir sebepler MADDE 22 (1) Mücbir bir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir. a) Doğal afetler, b) Kanuni grev, c) Genel salgın hastalık, d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı, e) Gerektiğinde Birlik tarafından belirlenecek benzeri diğer haller, (2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, Birlik tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi için; alıcı, satıcı veya yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, alıcı, satıcı veya yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 10 gün içinde Birliğe yazılı olarak bildirimde bulunulması ve yetkili mercilerden alınmış belgelerin sunulması zorunludur. Şartnameler MADDE 23 -Açık ihale ve pazarlık usulü yapılacak ihalelerde, İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

7 İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır. Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. Muayene ve kabul komisyonlarının kuruluşu ve kabul süreci MADDE 24 - (1) Muayene ve kabul komisyonunun alım ve satım yetkilisince, biri başkan olmak üzere en az üç kişiden oluşturulması esastır. Bununla birlikte işin niteliği, teslim alındığı yer, koşullar ve kabul sırasındaki mevcut personel sayısı dikkate alınarak alım ve satım yetkilisi, komisyonun üye sayısını iki kişiye kadar düşürebilir. (2) Mal kabulüne malın teslim edildiği tarihten itibaren, hizmet ve yapım işlerinin kabulüne ise hizmet veya yapım işinin tamamen ifa edilip teslim edildiği tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde başlanır. Muayene ve kabul komisyonu, işin sözleşme ve eklerine uygun olarak yapıldığını ve kabul işleminin yapılmasında bir engel bulunmadığını tespit ederse bir tutanak doldurup imzalar ve alım ve satım yetkilisine teslim eder. İşin sözleşme ve eklerine uygun olarak yapılmadığını tespit ederse; eksik ve kusurlu hususları düzenleyeceği tutanakta göstererek imzalar ve alım ve satım yetkilisine teslim eder. sayılır. (3) Muayene ve kabul tutanağı alım ve satım yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra geçerli olur ve kabul yapılmış Birliğin sözleşmeyi feshetmesi MADDE 25 (1) Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi, işi süresinde bitirmemesi veya taahhüdünü, alım ve satım dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine sözleşme feshedilerek teminat gelir kaydedilir. Sözleşmede belirtilen işin artış ve azalışı MADDE 26 (1) Mal ve hizmet alımlarıyla yapım işlerine ait sözleşmenin uygulanması sırasında sözleşmede öngörülmeyen iş artışı veya azalışı zorunlu hale gelirse, yüklenici, sözleşme bedelinin %30 u oranına kadar olan değişikliği yapmakla yükümlüdür. Alım ve satım işlem dosyası MADDE 27 (1) Alım ve satımı yapılacak her iş için bir alım ve satım işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihtiyaç yazısı, alım ve satım yetkilisinden alınan onay belgesi, yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, şartname ve ekleri, gerekli projeler, alım ve satım dokümanı, ilân metinleri, istekliler tarafından sunulan teklifler, sözleşme tasarısı ve diğer belgeler, alım ve satım komisyonu tutanak ve kararları gibi alım ve satım süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur. Açık teklif usulü MADDE 28 (1) Açık teklif usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Açık İhale usulü,birliğin yaklaşık maliyeti KDV hariç tl yi aşan her türlü taşınır,taşınmaz mal,malzeme,taşıt,iş makinesi alımı-satımı,hizmet alımı,kiralama ile yapım işleri için bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. (2) Bu Yönetmeliğin 29.(doğrudan usul) ve 30.(fatura karşılığı alım usulü) maddelerinde sayılanların dışında kalan tüm mal ve hizmet alımı ile yapım işi ve her türlü taşınır ve taşınmaz malların satım işlerinde açık teklif usulünün uygulanması esastır. (3) Açık teklif usulünün uygulanmasında aşağıdaki işlemler yerine getirilir. a) 5 inci maddeye göre idari ve teknik şartname hazırlanır. b) 6 ıncı maddeye göre yaklaşık maliyet tespit edilir. c) 7 inci maddeye göre onay belgesi alınır. ç) 8 inci maddeye göre ilan yapılır. d) 10 uncu maddeye göre alım ve satım komisyonu kurulur. (Komisyon üyeleri onay belgesinde gösterilebilir.)

8 e) 12 inci maddeye göre alım ve satım komisyonu kararı düzenlenir. f) 13 üncü maddeye göre alım ve satım komisyonu kararı, yönetim kurulunca tasdik edilir. g) 19 uncu maddeye göre alım ve satım yapılmasına karar verilen istekli veya müşteri sözleşmeye davet edilir. ğ) 20 inci maddeye göre sözleşme imzalanır. Doğrudan alım usulü MADDE 29 (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçlar doğrudan alım usulü ile karşılanabilir. a) Birliğin yapacağı ve yaklaşık maliyeti veya piyasa araştırması sonucu tespit edilen fiyatları, KDV hariç olmak üzere ,00 TL nı aşmayan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri. b) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için ilk alımı izleyen 3 yıl içinde ihtiyaç duyulan yedek parça, ek malzeme veya hizmetin ilk alım yapılanın dışında başka gerçek veya tüzel kişiden temin edilememesi. c) Sulama ihtiyacının yoğun olduğu dönemlerde; sulama kanallarında ve sulamanın yapılması sırasında kullanımı zorunlu olan makine, teçhizat ve diğer ekipmanlarda meydana gelen hasar, zarar ve arızalardan, zamana tahammülü olmayan ve acil olarak karşılanması gereken mal ve hizmet alımları ile yapım işleri. d) Birliğin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması. (2) Alım ve satım yetkilisinin onayı ile piyasadan fiyat araştırması yapmak üzere en az 2 kişi görevlendirilir. Piyasa araştırması; alım konusu malları satan, hizmeti veren veya bu tür yapım işlerini yürüten birden fazla istekliden fiyat teklifi alınması suretiyle yapılır. Alınan fiyat teklifleri, piyasa araştırması yapmakla görevlendirilen personeller tarafından bir tutanak düzenlenmek suretiyle imzalanır alım ve satım yetkilisine teslim edilir. Yönetim kurulu, en düşük teklifi veren istekliden ihale konusu mal veya hizmet ile yapım işinin alınmasına ya da yaptırılmasına karar verir. (3) Bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması zorunlu değildir. (4) Doğrudan alım usulünün uygulanmasında aşağıdaki işlemler yerine getirilir. a) 7 inci maddeye göre onay belgesi alınır. b) Bu maddenin ikinci fıkrasına göre piyasa araştırma görevlileri belirlenir. (Görevliler onay belgesinde gösterilebilir.) c) Bu maddenin ikinci fıkrasına göre piyasa araştırması tutanağı düzenlenir. ç) Piyasa fiyat araştırması tutanağı, yönetim kurulunca onaylanır. d) Doğrudan temin uygulamasında işin niteliğine göre Birliğin gerek görmediği durumunda idari ve teknik şartname düzenlenebilir. Fatura karşılığı alım usulü MADDE 30 (1) Aşağıda belirtilen ihtiyaçlar fatura karşılığı alım usulü ile karşılanabilir. a) Tarım Kooperatifleri ile üretici birlikleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, özel idareler, belediyeler, sosyal güvenlik kuruluşları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluş, müessese, birlik, işletme ve diğer kamu kurumlarından yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri. b) Haberleşme(Telefon) Hizmeti, İnternet hizmeti, İçme suyu alımları, Elektrik enerjisi alımları, Kurslara Katılım bedelleri ve 6. madde 1. fıkra (a) bendindeki parasal limiti geçmeyecek şekilde; Derneklerden alındı belgesi ile alınan mal ve hizmetler, derneklere üyelik ücretleri ile fatura ve benzeri evrak düzenlemesi yetkisi bulunmayanlardan harcama (gider) pusulası ile alımı yapılan hizmet alımları, c) Birliğin demirbaşında kayıtlı bulunan araç, gereç ve taşıtların periyodik bakımları, küçük onarım, bakım ücretlerinin ödenmesi, birlik hizmet binasının küçük onarımı ve malzeme ihtiyacı, birlik ihtiyaçlarında kullanılacak küçük demirbaşlar, temsil ve ağırlama ile sarf malzemelerinin alımı fatura karşılığı alım usulü ile yapılır. d) Birlik görev alanı içerisinde birlik tesislerinin bakım-onarımı için belediye, DSİ ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından birlik menfaati için alınan iş makineleri operatörü ve diğer personellerin yol, konaklama ve yemek giderleri için alımlar, fatura karşılığı alım usulü ile yapılır.

9 e) Fatura karşılığı alım uygulanması durumunda ihale komisyonu kurulmadan ve teminat alınmadan ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi tarafından piyasadan direk alım yapılarak işlemler sonuçlandırılır. f) Birliğin daha önceki dönemlerde abone olduğu elektrik, su, telefon, internet, doğalgaz vb. alımlar, g) Bu Yönetmeliğin 29 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tespit edilen doğrudan alım usulü limitinin 1/10 unu aşmayan her türlü mal ve hizmet alımı ile yapım işleri, fatura karşılığında alınır. (2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, idari ve teknik şartname hazırlama, yaklaşık maliyet tespit etme, ilan yapma, alım komisyonu kurma, teminat alma ve sözleşme yapma zorunluluğu bulunmaksızın, ihtiyaçlar, fatura ya da geçerli bir harcama belgesi karşılığında temin edilir. Ayrıca bu maddeye göre yapılacak alımlarda; onay belgesi ve muayene ve kabul komisyonu tutanağı da düzenlenmez. (3) Bu usulle mal ve hizmet alınmasına ve yapım işinin yaptırılmasına alım ve satım yetkilisi karar verir ve alınan faturanın arka sayfası mal ve hizmetin teslim alındığı ve yapım işinin tamamlandığı belirtilmek suretiyle, alım ve satım yetkilisi, birlik müdürü ve muhasebe yetkilisi tarafından imzalanır. Fatura arkası onay yetkisinin, 13 üncü maddenin 4. fıkrasına göre yönetim kurulunca birlik başkanına devredilmemesi halinde; fatura arkası birlik müdürü ve muhasebe yetkilisince imzalanır ve yönetim kurulu tarafından tasdik edilir. Satım usulü MADDE 31 (1) Birlik tarafından satılması planlanan taşınır ve taşınmaz mallar ile bunların asgari satış değeri, birlik meclisi veya yönetim kurulu tarafından belirlenir. Taşınır ve taşınmaz malların satış işlemi, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen yerlerde ve sürede ilan yoluyla duyurulur. (2) Açık teklif usulü ile yapılan satım işlemlerinde, teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon satış işlemine katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini sözlü olarak yenilemelerini isteyebilir. Komisyonun bu kararı üzerine isteklilerin mevcut en yüksek tekliften daha yüksek teklif vermeleri gerekmekte olup, bu teklifi veremeyen istekli çekilmiş sayılır. Hiçbir istekli bu aşamada yazılı olarak oluşan en yüksek tekliften daha yüksek teklif vermez ise satış komisyonu, satış işleminin iptaline karar verir. (3) Teklif veren istekliler, yazılı teklif vermedeki numara sırasıyla sözlü olarak yeni tekliflerini söylerler. Sırası gelen istekli ya yeni teklifini söyler veya satım sürecinden çekildiğini açıklar. Bu turlar diğer isteklilerin çekilip bir tek istekli kalıncaya kadar devam eder. (4) Satım usulünün uygulanmasında aşağıdaki işlemler yerine getirilir. a) 6 ıncı ve 7 inci maddeye göre yaklaşık maliyet tespit edilir ve onay belgesi alınır. (Yönetim kurulu kararı ve belirlediği asgari satış değeri, onay belgesi ve yaklaşık maliyet yerine geçer.) b) 8 inci maddeye göre ilan yapılır. c) 10 uncu maddeye göre alım ve satım komisyonu kurulur. (Komisyon üyeleri onay belgesinde gösterilebilir.) ç) 12 inci maddeye göre alım ve satım komisyonu kararı düzenlenir. d) 13 üncü maddeye göre alım ve satım komisyonu kararı, yönetim kurulunca onaylanır. e) 19 uncu maddeye göre alım ve satım yapılmasına karar verilen istekli veya müşteriye satılan taşınır veya taşınmaz mal bedelinin yatırılması için tebliğ yapılır. f) Sözleşme yapılmasına gerek duyulması halinde 20 inci maddeye göre sözleşme düzenlenir. Kiraya verme usulü MADDE 32- (1) Birlik tarafından kiraya verilmesi planlanan taşınır ve taşınmaz mallar ile bunların asgari kira değeri, kiraya verme süresi ve yöntemine ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulu tarafından belirlenir. Taşınır ve taşınmaz malları kiraya verme işlemi, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen yerlerde ve sürede ilan yoluyla duyurulur. (2) Birliğe ait taşınır ve taşınmaz malların kiralanması için kiracı adayları tarafından talepte bulunulması halinde; talep, birlik başkanı tarafından değerlendirilerek uygun görüş ile birlikte yönetim kuruluna sunulur. Birlik başkanı, yönetim kurulunca uygun görülen şartlar dahilinde kiracı adayı ile kira bedeli üzerinde görüşme yapar ve anlaşma sağlanması halinde taşınır ve taşınmaz malı kiraya verir. Bu fıkraya göre kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kiraya verme işlemi için ilan yapılmaz. (3) Kiraya verme usulünde onay belgesi alınmaz ve yaklaşık maliyet tespiti yapılmaz. Yönetim kurulunun; kararı ve belirlediği asgari kira değeri, onay belgesi ve yaklaşık maliyet yerine geçer. Pazarlık usulü ve uygulanması

10 MADDE 33 - Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir: a) Açık ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması. b) Birliğin yaklaşık maliyeti KDV hariç ,00 tl ye kadar olan her türlü taşınır, taşınmaz mal, malzeme, taşıt, iş makinesi alımı-satımı, hizmet alımı, kiralama ile yapım işleri için uygulanır. c) İlan zorunluluğu yoktur. d) Birlikçe en az 3 istekli davet edilerek şartnamelerde belirtilen belgeleri ve tekliflerini vermeleri istenir.ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır. Hüküm bulunmayan haller MADDE 34-(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, bakanlığın onayladığı ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Birlik Yönetim Kurulu veya Birlik Meclisinin kararları uygulanır. Tereddütler MADDE 35-(1) Bu yönetmeliğe uyulması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye yönetim kurulu yetkilidir. Diğer MADDE 36- (1) Bu yönetmelikte belirtilen parasal limitler her yılın ilk meclis toplantısında gerekli görülen oranda arttırılabilir. (2) Birlik meclisinin gerekli görmesi durumunda olağan ve olağanüstü meclis toplantılarının herhangi birinde yönetmelik üzerinde değişiklik yapılabilir. Yürütme MADDE 37- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dikili Sol Sahil Sulama Birliği Başkanı yürütür. Yürürlük: MADDE 38 (1) Bu Yönetmelik Birlik Meclisince kabul edilen tarihte yürürlüğe girer. 38 MADDEDEN İBARET İŞBU YÖNETMELİK BİRLİK MECLİSİNİN TOPLANTISINDA KABUL EDİLMİŞTİR. Birlik ve Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye Ali Raşit Kösten Çağlar Çağlayan Hasan Onur

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU (Genel Esaslar)

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU (Genel Esaslar) 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU (Genel Esaslar) 1 GĠRĠġ Kamu İhale Kanunu, satın alma sürecine ilişkin esas ve usulleri belirlerken Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu bu süreç sonunda imzalanacak sözleşmelere

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi 8227 KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi : 4/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 42 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Tarih: 05.05.2004 Sayı: 25453 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN)

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) Tahir TEKİN İçişleri Bakanlığı İç Denetçisi Kanunun kapsamı Bütçe kaynağı kullanılarak yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri bu kanun kapsamındadır. Kamu

Detaylı

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve 5969 DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası : 2886 Kabul Tarihi : 8/9/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/9/1983 Sayı : 18161 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 573 * * * Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM YAPIM İŞLERİ, MAL ALIMLARI, HİZMET ALIMLARI VE DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI KAPSAM Madde 1-AYDIN Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

Detaylı

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397 TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ EK :5 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMI İHALELERİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5 Açık ihale usulü ile ihale edilen Akaryakıt Ürünleri Motorin Euro Dizel, Fuel Oil 5 mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı : Başkent Organize

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 2013 model ve üstü, en az 4 kapılı, klimalı ve dizel

Detaylı

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR.

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kısa Mesaj (SMS) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ İçindekiler 1. GENEL ÇERÇEVE... 4 1.1. Satın Alma Nedir?... 4 1.2. Satın Alma Stratejisi/Planı... 5 1.3. Temel Satın Alma Kuralları...

Detaylı

DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI

DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI EK IV DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI Tanımlar Satın alma faaliyetleri kapsamında sıkça kullanılan temel tanımlar aşağıda yer almaktadır: Açık İhale Usulü Danışman Doğrudan

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I-

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK)

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Personel taşımacılığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının genel onarım işi İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I-

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI İÇİNDEKİLER 1- İdari Şartname 2- Teknik Şartname 3- Sözleşme Tasarısı 4- Standart Formlar YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAME

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı