YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU"

Transkript

1 YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013

2 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BANKACILIĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ 3. BANKALARIN KURULUŞU VE BANKA TÜRLERİ 4. BANKALARIN ORGANİZASYON YAPISI 5. TİCARİ BANKALARIN FON KAYNAKLARI 6. TİCARİ BANKALARIN FON KULLANIMLARI 7. BANKACILIK HİZMETLERİ 8. BANKACILIĞIN YASAL ÇERÇEVESİ, DENETİM VE GÖZETİMİ 9. SİGORTANIN TANIMI, ÖZELLİKLERİ VE İLKELERİ 10. MİKRO VE MAKRO DÜZEYDE SİGORTACILIĞIN İŞLEVLERİ VE SİGORTACILIĞA İLİŞKİN KAVRAMLAR & UYGULAMALAR 11. SİGORTA TÜRLERİ 12. SİGORTA TÜRLERİ (HAYAT BRANŞLARI), REASÜRANS VE TÜRKİYE DE SİGORTACILIK 13. AVRUPA BİRLİĞİ VE TEK SİGORTA PİYASASI

3 HAFTA 1 [FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR] Kazanımlar 1. Finansal sistemi tanır. 2. Finansal kurumlar içerisinde bankanın yerini öğrenir. 3. Finansal piyasanın unsurlarını kavrar. 4. Finansal piyasalarda düzenleyici ve denetleyici kurumları tanır. 5. Bankacılık sistemi hakkında genel bilgi edinir.

4 [FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR] Özet Temel işlevi mevduat toplayarak, topladığı bu fonları kredi şeklinde kullandırmak olan bankalar, finansal sistemin en önemli kurumlarıdır. Bankalar konusunda ayrıntılı açıklamalara girmeden önce, bankaların da dahil olduğu finansal sistemin açıklanması, konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu ünitede, ekonomik ve finansal sistemin fonksiyonları, finansal piyasaların unsurları, bankaların finansal sistemdeki rolü ve önemi üzerinde durulacaktır. 1.1.EKONOMİK SİSTEM Ekonomik Sistem: Mal ve hizmet üretebilmek, başka bir deyişle çıktı alabilmek için doğal kaynaklar, işgücü ve sermaye gibi girdileri bir araya getirerek, mal ve hizmet üretiminin gerçekleşmesini sağlayan karmaşık süreçler bütünüdür. Ekonominin temel fonksiyonu, toplumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin üretimi için gerekli kaynakların bölüşümünü yapmaktır. İnsanlık tarihi boyunca yapılan tüm çalışmalar insanoğlunun refah düzeyinin artırılmasına, ihtiyaçlarının giderilmesine, daha iyi şartlarda yaşamasına yönelik olmuştur. Temel üretim faktörleri olan doğal kaynaklar, sermaye, işgücü ve girişimciler ekonomik sistem içerisinde en uygun bileşimi sağlayarak, üretimin gerçekleşmesini sağlar. Üretilen mal ve hizmetler insanların kullanımına sunulur, karşılığında ise bir fon akımı olur. 1.2.FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR Piyasalar, mal ve hizmetlerin üretimi, gelir dağılımı ve kaynakların dağılımı gibi karmaşık işlemleri düzenler, yerine getirir. Piyasa: Alıcı ve satıcıların bir araya geldiği, alım satım konusu mal veya hizmetin fiyatının ve diğer koşulların belirlendiği ve alım, satımın yapıldığı ortamlardır. Piyasalar, mal ve hizmetler ile kaynakların alıcılarla satıcılar arasında akımını sağlayan bir köprü görevi görürler. Bir ekonomik sistemde temel olarak üç tür piyasa mevcuttur: i) Faktör piyasası, ii) Üretim piyasası, iii) Finansal piyasalar. Faktör piyasası, üretim faktörlerinin alım satımının yapıldığı piyasalardır. Üretim piyasaları, mal ve hizmetlerin üretildiği piyasalardır. Tarım sektörü, sanayi sektörü gibi. Finansal piyasalar ise mal ve hizmetlerin üretim ve akımı gerçekleştirilirken ihtiyaç duyulan fonların akımını gerçekleştiren piyasalardır. Kısaca, Üretim Piyasası: Mal ve hizmetlerin üretildiği piyasalardır. Faktör Piyasası: Üretim faktörlerinin alım satımının yapıldığı piyasalardır. Finansal Piyasalar: Fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalardır.

5 Ekonomide kimi birimler fon fazlası verirken, kimi birimler fon açığı verirler. Başka bir deyişle, bazı ekonomik birimler harcamalarından daha fazla gelire sahipken, bazı ekonomik birimler gelirlerinin üzerinde harcama yapmak arzusundadır. Gelirlerinden daha az harcama yapanlar, aradaki olumlu farkı, tasarruf olarak değerlendirmek ve bu tasarruflarından ek bir gelir elde etmek ister. Gelirlerinden daha fazla harcama yapmak isteyenler ise, aradaki olumsuz farkı (fon ihtiyacını), tasarruf sahiplerinden belirli bir bedel karşılığı (çoğunlukla faiz) ödünç alır. Günümüzde, hayli karmaşık hale gelen ekonomik yapıda, ilave fona ihtiyaç duyan fon açığı veren birimlerin, fon fazlası veren ve bu fazlalarını ödünç vererek değerlendirmek isteyen tasarruf sahiplerine doğrudan ulaşmaları çok zordur. Öyleyse, fon fazlası veren birimlerle, fon açığı veren birimleri buluşturacak, her iki kesimin de ihtiyaçlarına cevap verecek bir sistemin olması gerekmektedir. Finansal sistem, bu ihtiyacı gidermek üzere oluşturulmuş bir mekanizmadır. Finansal sistemin temel amacı, borç verenler ile borç alanları bir araya getirmek, başka bir deyişle fon akımını kolaylaştırmaktır. 1.3.FİNANSAL PİYASALARIN UNSURLARI Finansal piyasalar, fon talep edenler ile fon arz edenlerin bir araya geldiği piyasalar olarak adlandırılmakla birlikte, bu tanım yetersiz kalmaktadır. Zira tanımdan finansal piyasaların sadece fon arz edenlerle fon talep edenlerden oluştuğu sonucu çıkmaktadır. Oysa finansal piyasalar, fon akımlarını düzenleyen kurumlar, akımı sağlayan araç ve gereçler ile bunları düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşmaktadır. Buna göre finansal piyasalar beş ana unsurdan oluşmaktadır: fon arz edenler, fon talep edenler, yatırım ve finansman araçları, finansal aracı kurumlar, düzenleyici ve denetleyici kurumlar.

6 Fon Arz ve Talep Edenler Bireyler, işletmeler, devlet ve yabancılar finansal sisteme hem fon arz ederler hem de finansal sistemden fon talep ederler. Bireylerin, gelirleri ve ihtiyaçları aydan aya, yıldan yıla farklılık gösterir. Hatta ihtiyaçlar en üst düzeydeyken, gelirler en düşük seviyesinde olabilir. Dolayısıyla, gelirler ile giderleri her zaman tam olarak uyumlaştırmak mümkün olmayabilir. Gelirden daha az harcanılması halinde tasarruf fazlası verilirken, gelirden daha fazla harcanılması durumunda tasarruf açığı doğmaktadır. Bu durumda hem bireyler, hem devletler hem de işletmeler fon açıklarını kapatmak için fon talep ederler, fon fazlaları varsa ekonomik sisteme borç vererek yani fon arz ederek getiri elde ederler. Genelde işletmeler devamlı büyüme, yeni girişimlerde bulunma isteğinde olduğundan, tasarruf açığı verirler. Tasarruf açığının düzeyi, ekonominin içinde bulunduğu duruma bağlıdır. Ekonominin yavaşladığı dönemlerde, işletmelerin net tasarruf açığı küçülür. İşletmelerin, net tasarruf açığı vermesi durumunda, aradaki fark ekonominin diğer sektörlerinden borçlanılmak suretiyle karşılanır. Devlet, bütçe açığını kapatmak için finansal sistemden fon talep eder; tersi durumda ise (devletin bütçe fazlası vermesi durumunda), fon fazlasını ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunulmak üzere finansal sisteme aktarır. Yatırım ve Finansman Araçları Finansal piyasalara fon arz edenler, diğer kişi ya da kurumlara sundukları bu fonlar karşılığında fon talebinde bulunanlardan bir belge almaktadırlar. Bu belgeye menkul kıymet veya finansal varlık adı verilir. Menkul kıymetler, ortaklık veya alacaklılık hakkı sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte ve seri halde çıkarılan, ibareleri aynı olan kıymetli evraklardır. Türkiye'de İşlem Gören Yatırım ve Finansman Araçları: Para (nakit), Mevduat, Hazine bonosu, Tahvil, Repo, Hisse senedi, Yatırım fonu, Kredi, Gelir ortaklığı senedi, Eurobond, Varlığa dayalı menkul kıymet, Finansman bonosu, Katılma intifa senedi, Kar

7 ve zarar ortaklığı belgesi, Banka bonoları, Banka garantili bonolar, Gayrimenkul sertifikası.. Finansal Aracı Kurumlar Finansal sistemde işlem gören finansal araçların alıcılarla, satıcılar arasında el değiştirmesini finansal aracı kurumlar gerçekleştirir. İşletmelerin farklı büyüklükte olması, teknolojideki gelişmeler, ülkeler arasındaki politik, kültürel ve tarihi farklılıklar gibi nedenlerden dolayı, finansal kurumlar ülkeden ülkeye de farklılık gösterebilmektedir. Kurumların isimleri aynı olsa bile, zaman içerisinde fonksiyonlarında ciddi değişiklikler olmaktadır. Örneğin, günümüz bankacılık sisteminin sunduğu hizmetler, 1950'li yıllarda sunulan hizmetlere göre ciddi değişiklikler göstermiştir. Finansal sistem içerisinde aracı kurumların sundukları hizmetler, ülkeden ülkeye, zamana göre değişiklikler göstermesine rağmen finansal kurumların temel işlevi, fon akımını kolaylaştırmaktır. Türkiye'de Faaliyet Gösteren Finansal Aracı Kurumlar şunlardır: Ticari bankalar, Katılım bankaları, Kalkınma ve yatırım bankaları, Borsalar, Aracı kurumlar, Yatırım ortaklıkları, Portföy yönetim şirketleri, Yatırım danışmanlık şirketleri, Factoring şirketleri, Forfaiting şirketleri, Leasing şirketleri, Sigorta şirketleri, Sosyal güvenlik kurumları, Bireysel emeklilik şirketleri, Tüketici finansman şirketler. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Modern ekonomilerde, finansal piyasaların önemi her geçen gün artmaktadır. Bu piyasalarda yaşanan bir sorun diğer sektörleri de oldukça olumsuz etkilemektedir. Herhangi bir sektörde yaşanan sorunun diğer sektörlere etkisi sınırlı kalmakta iken, finans sektöründe yaşanan bir kriz tüm ekonomiyi tahrip etmektedir. Diğer taraftan finansal piyasalarda faaliyet gösteren kurumlar, çoğunlukla kendi paralarını değil, tasarruf sahiplerinin paralarını yönetmektedir. Bu nedenle bu kurumların faaliyetleri birçok insanı ilgilendirmektedir. Sayılan nedenlerden dolayı, finansal piyasalarda kuralların çok iyi konulması ve bu sektörde faaliyet gösterenlerin yakından izlenmesi, denetlenmesi büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde bu konunun önemi son yıllarda daha iyi anlaşılmış ve gerek kuralların belirlenmesinde gerekse de denetimin yapılmasında görevli kılınan kurumların önemi artmıştır. Türkiye de Finansal Piyasaları Düzenleyen ve Denetleyen Kurumları: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Hazine Müsteşarlığı Sermaye Piyasası Kurulu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Türkiye Bankalar Birliği Diğer Kurumlar ise; İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takasbank

8 Bağımsız Denetleme Şirketleri Derecelendirme Şirketleri 1.4.FİNANSAL BİR ARACI KURUM OLARAK BANKALAR Banka, mevduat kabul eden ve bu mevduatı en verimli şekilde çeşitli kredi işlemlerinde kullanan veya faaliyetlerinin esas konusu düzenli bir şekilde kredi almak ya da kredi vermek olan ekonomik kuruluşlardır. Bir diğer tanıma göre banka; para, kredi ve sermaye konularındaki her çeşit işlemi yapan ve düzenleyen ekonomik birimlerdir. Ekonomik anlamda banka tanımı ise şöyledir: Ekonomiye banknot ve kaydi para gibi ödeme araçları sağlayan, nakit veya benzeri varlıkları ticaret haline getiren ve nakit kullanılmayan diğer finansal hizmetleri sağlayan ve ödeme işlemlerini yapan, özel ya da kamu kuruluşlarıdır. Ayrıca bankaların diğer sektörlerle olan etkileşimi de banka sektöründe oluşabilecek bir durgunluğu diğer tüm sektörlerde ve makro açıdan tüm ülkede etkisini gösterecektir. Finansal aracı kurumlar arasında bankanın önemi diğerlerine göre biraz fazladır. Geçmişi çok eskilere dayanması, geniş coğrafyalara yayılması, kurumsallaşmalarını tamamlaması ve teknolojik yeniliklere çok çabuk ayak uydurabilmek gibi özellikleri ile ekonomiler için önemli bir kuruluş olma özelliklerini sürdürmektedirler. Bankalar, ülkedeki atıl fonların el değiştirerek optimum seviyelere ulaşması şeklinde verimliliği artırırlar. Çek senet gibi araçlarla da borç ya da yükümlülük ihraç edebilmektedirler. Bunların yanında bankalar son zamanlarda sosyal sorumluluk projeleri altında kültür, sanat, eğitim gibi konularda da faaliyet göstermektedir. Ekonomik açıdan bankaların önemi; Kredi alış-verişinde güven sağlarlar, Fonları toplayarak büyük fonların oluşmasını sağlarlar, Kendilerine yatırılan fonların vadelerinden daha uzun vadede kredi verebilirler(vade Dengesi), Kredilere aracı olurlar ve akışkanlığı artırırlar, Halkın tasarruflarını saklamalarında kolaylık sağlarlar, Ulusal ve uluslararası ticareti geliştirme, Para politikasının etkinliğini artırmadır. Genel Değerlendirme: Ülkelerin kalkınması, halkın refah düzeyinin yükseltilmesi için yeni yatırımların yapılması, üretimin artırılması gerekmektedir. Üretim faktörleri arasında yer alan sermayenin önemi günümüzde daha fazla önem kazanmıştır. Sermaye birikiminin artırılabilmesi ise tasarruf düzeyinin yükseltilmesine bağlıdır. Ancak, üretimin artırılmasında, tasarruf düzeyinin yükseltilmesi yeterli gelmemektedir. Önemli olan, tasarrufların ihtiyaç sahiplerine aktarılmasıdır. Bir ekonomide fonların aktarılması işlevini finansal sistem yerine getirir. Finansal aracı kurumlar aracılığıyla, fonlar tasarruf fazlası verenlerden, tasarruf açığı verenlere aktarılır. Aracı kurumlar arasında en etkin, en önemli kurumlar arasında ilk sıralarda bankalar yer almaktadır. Bankalar, bu temel fonksiyonlarının yanı sıra, diğer bankacılık hizmetleri ile geniş bir kitleye hitap etmektedir.

9

10 KAYNAKÇA Sezgin, Mete ve A. Aslan Şendoğdu; Banka Hizmetleri Pazarlaması, Literatürk Yayınevi, İstanbul Kaya, Feridun (Edt.); Sigortacılık, Beta Yayınevi, 2. Baskı, İstanbul Kaya, Feridun (Edt.); Bankacılık Giriş Ve İlkeleri, Beta Yayınevi, 1. Baskı, İstanbul Aydın, Nurhan (Edt.); Bankacılık Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Yayın No 1711, Eskişehir, Özmen, Ahmet, Sigortacılık Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Yayın No 1626, Eskişehir, 2005.

11 BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME SORULARI 1) Finansal sistemin temel fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? a) Mal ve hizmet üretmek b) Fon akımına aracılık etmek c) Mal ve hizmet değişimi sağlamak d) Gelir düzeyini belirlemek e) Faiz oranlarını belirlemek 2) Bir işletmenin yeni bir makine alarak yeni bir yatırıma girişmesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? a) İşletme sermayesi yatırımı b) Net işletme sermayesi yatırımı c) Sabit sermaye yatırımı d) Öz sermaye yatırımı e) Sürekli sermaye yatırımı 3) Bir finansal varlığın en az hangi miktarda paraya dönüşebileceği ile ilgili özellik aşağıdakilerden hangisidir? a) Paraya çevrilebilirlik b) Bölünebilirlik c) Geri Dönülebilirlik d) Getiri e) Likidite 4) Aşağıdakilerden hangisi finansal kurumların işlevlerinden biri değildir? a) Kredi kullandırmak b) Faiz oranlarının düzeyini belirlemek c) Risk transferini gerçekleştirmek d) Likiditeyi sağlamak e) Tasarruf düzeyini belirlemek 5) Ülkemizde finansal sistemden en fazla kaynak kullanan kurum aşağıdakilerden hangisidir? a) İşletmeler b) Hane halkları c) Devlet d) Yabancılar e) Bankalar

12 6) Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların unsurlarından biri değildir? a) Fon arz edenler b) Fon talep edenler c) Finansal aracı kurumlar d) İşletmeler e) Yatırım araçları 7) Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet sınıfına dahil edilemez? a) Senet b) Hazine bonosu c) Finansman bonosu d) Tahvil e) Hisse senedi 8) Menkul kıymetlerin ilk defa alınıp satıldığı piyasalara ne ad verilir? a) Spot piyasa b) Türev piyasa c) Birincil piyasa d) İkincil piyasa e) Örgütlenmemiş piyasa 9) Ülkemizde finansal piyasaların en gelişmiş kurumu aşağıdakilerden hangisidir? a) Borsalar b) Bankalar c) Katılım bankaları d) Sigorta şirketleri e) Factoring şirketleri 10) Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin özelliklerinden biri değildir? a) Ortaklık hakkı sağlaması b) Alacaklılık hakkı sağlaması c) Seri halde çıkarılması d) Dönemsel getiri sağlaması e) Vadelerinin sonsuz olması

13 HAFTA 2 [DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BANKACILIĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ] Kazanımlar 6. Dünyada bankacılığın gelişimini bilir. 7. Osmanlı ve cumhuriyet dönemi bankacılığı hakkında bilgi sahibi olur. 8. Devletin bankacılık sektöründeki gücünü ve yerini anlar. 9. Bankacılık sektöründeki krizlerin sonuçlarını bilir. 10. Modern bankacılığın temel ilkelerini bilir.

14 [DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BANKACILIĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ] Özet Bankacılığın başlangıcı MÖ.3500 yılma kadar dayanmaktadır. Sümer, Babil ve eski Yunan medeniyetlerinde bankacılığa benzer işlemlerin yapıldığı belirlenmiştir. Paranın icat edilmesine, denizciliğin, ticaretin gelişmesine paralel olarak bankacılık da Avrupa'da gelişmeye başlamıştır. 1900!lü yılların başlarında modern bankacılık uygulanmaya başlamıştır. Ülkemizde Osmanlı döneminde Tanzimat'ın ilanından sonra yabancı bankalarla başlayan bankacılık, Cumhuriyet döneminde ivme kazanmıştır. Bu ünitede, dünyada ve Türkiye'de bankacılığın göstermiş olduğu gelişme incelenecektir DÜNYADA BANKACILIĞIN GELİŞİMİ İlk bankacılık faaliyetleri eski Sümer ve Babil e kadar uzandığı tahmin edilmektedir. Sümerler de M.Ö yılında kurulan ve Maket olarak bilinen kurum ilk banka olarak kabul edilmektedir. Rahipler tarafından işletilen bu kurumlar çiftçilere hasat zamanı geri ödenmek üzere hammadde ve teçhizat verdikleri ve daha sonraki dönemlerde de parasal kredi verdikleri görülmektedir. Yapılan kazılarda anlaşıldığı üzere maket adlı kuruluşlar kredi verme ve mevduat toplama işlemlerinin yanında hesaba transfer, teslim emri, mal belgelerinin talimatı gibi işlemleri de düzenli bir şekilde yürütmektedirler. Babil kralı Hammurabi tarafından hazırlanan ve ilk yazılı kural metni olan Hammurabi Kanunlarında maketlerin nasıl yönetileceği, nasıl mevduat toplanacağı ve kredi işlemlerinin ne şekilde yapılacağı gibi kurallar da halka duyurulmuştur. Bunun yanında ödünç işlerinde faiz alınmasına da izin verilmiştir. Sümerler uzak ülkelerle olan ticaretlerinde banknot, çek ya da itibar mektuplarına benzeyen bazı belgelere kullanmışlardır. İlk başlarda bankacılık sadece maketlere özgün bir uğraşken daha sonraları zenginleşen bir takım insanlar da bu alanda faaliyet göstermişlerdir. Eski Mısır da tefeciliği ve faizciliği yasaklayan kurallar olmasına karşın, ticaretle zenginleşen Eski Yunan da faize böyle bir kısıtlama getirilmemiştir yılında İstanbul un fethi ile birlikte batıya doğru bir göç yaşanmış ve Yunan belgeleri batıya aktarılmıştır. Rönesans ve reform hareketleri sonucunda da faiz üzerindeki yasaklar kalkmış ve bankacılık ileri doğru bir atılım yaşamıştır. Bunun yanında Rönesans ile birlikte yaşanan buluşlar ve gelişmeler de finans piyasalarına ve mali kuruluşlarda yapısal bir değişime yol açmıştır. İspanyolların kendi ülkelerine getirdikleri kaliteli Latin Amerika altınları Avrupa da bulunan kalitesiz altından dolayı bir karışıklığa yol açmış ve bundan dolayı da 1609 da ilk olarak Amsterdam Bankası kurulmuştur ve takip eden süreçte de Venedik bankası kurulmuştur.

15 2.2.TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Bankacılık Türkiye de bankacılığın gelişimi oldukça yavaş gerçekleşmiştir. Büyük kent merkezlerinde para değişimini sarraflar üstlenmişken Tanzimat dönemine kadar banka veya benzeri bir kurum mevcut değildi. Bunun sebebi olarak da Türklerin daha çok askerlik gibi işlerle uğraşması ve ticaret işlerini Müslüman olmayan halkalara bırakmasıdır. Bir diğer sebep de sanayi devrimine ayak uyduramayıp kapalı bir ekonomi yapısına sahip olmasıdır. İlk paranın basımı da 1840 yılında bütçe açığının kapatılması için çıkarılmıştır. Sürekli basımı sonucu da değeri çok düşmüştür bu paranın. Bunun sonucunda da Osmanlı devleti Galata da faaliyet gösteren iki önde gelen bankerle anlaşma imzalayarak, Osmanlı ithalatının sabit döviz kuru üzerinden bu bankerlerce karşılanması kararlaştırılmıştır. Bankerler 1847 yılında aynı işlevleri yerine getirecek bir banka kurma izini istemişler ve İstanbul Bankası kurulmuştur. Bankacılık işlemleri genelde yabancı sermayeler tarafından Tanzimat tan sonra kurulmuştur ve bunlardan da en önemlisi Osmanlı Bankasıdır. Bu bankanın kurucuları İngilizler olmaklar birlikte daha sonradan Fransız sermayesi ve Avusturya sermayesi de katılmıştır. Para basma tekeli, devlet adına para toplama gibi yetkileri olan bu banka zamanla yabancı sermayeli bir banka olması sebebi ile tepkiler toplamış ve II. Meşrutiyetle birlikte kaldırılarak yerine bir merkez bankası niteliğindeki Osmanlı İtibarı Milli bankası kurulmuş fakat Osmanlı Devletinin 1. Dünya Savaşından yenilgi ile ayrılması bankanın sonu olmuştur yılında çiftçiler tarafından imece usulü olarak oluşturulan ve ihtiyacı olan çiftçiye kredi veren Memleket Sandıkları kredi verilmesinde ortaya çıkan yolsuzluklardan kaynaklı daha sonra 1888 yılında Ziraat Bankası isminde ilk devlet bankası olarak kurulmuştur. Bu bankanın amacı bir yandan elinde az miktarda mevduat bulunan halka yatırım yaptırarak para biriktirmelerini sağlamak ve bir yandan da ihtiyacı olana kredi

16 sağlamaktır. İlk defa İzmir İktisat kongresinde yabancı sermayeli bankalardan kurtulmanın ve bankacılığın millileştirilmesi görüşü ortaya atılmıştır Ulusal Bankalar Dönemi ( ) Özel kesimin yeterli sermayesi olmaması dolayısıyla Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda bankalar devlet eliyle kurulmuştur. İzmir kongresine katılan tüccarların ticaret bankası isteği üzerine ilk olarak 1924'de Türkiye İş Bankası bir özel sektör bankası olarak kurulmuştur. Kongreye katılan tarım temsilcilerinin isteği üzerine de Ziraat bankasının sermaye yapısı güçlendirilmiş ve kredi vermenin yanında her türlü bankacılık işleri de yapmaya başlamıştır. Konut kredisi vermek amacı ile de 1927'de Emlak ve Eytam Bankası kurulmuştur. Cumhuriyet dönemi bankacılık alanında atılan en büyük adımların başında 1930'da kurulan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası gelmektedir. Bu gelişmeler ışığında o yıllarda birçok yerel banka kurulmasına rağmen, 1929 yılında meydana gelen 'Büyük Buhran' sonucunda bu bankalardan bir çoğu batmıştır.

17 2.2.3.Özel Amaçlı Devlet Bankaları Dönemi ( ) Büyük Buhranın ardından tüm dünyada etkisini göstermeye başlayan Keynesyen akım Türkiye'de de ağırlık kazanmıştır. Bunun sonucuna göre özel sektör yaklaşımı terk edilerek yatırımların devlet eliyle yapılması yaklaşımına geçilmiştir. Bu politika paralelliğinde de büyük sermayeli devlet bankaları kurulmuştur. Birinci beş yıllık kalkınma planı da bu döneme aittir. Bu doğrultu da Sümerbank, İller Bankası, Etibank, Denizbank ve Halk Bankası gibi bankalar kurulmuştur Özel Bankaların Geliştiği Dönem ( ) İktidara Demokrat Partinin geçmesi ile birlikte Liberal politikalar ağırlık kazanmaya başlamıştır, bunun sonucunda da kalkınmanın özel sektör aracılığı ile sağlanması benimsenmiştir. Sanayiciliğin II. Dünya savaşı sonrasında hızla büyümesi sektörlerde kredi alma para transferi gibi bir çok bankacılık işlemine ihtiyaç duyulmuştur. Bu

18 gelişmeler ışığında da sırasıyla Yapı ve Kredi Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Pamukbank, Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası kurulmuştur. Bunun yanında arasında 30 yeni banka kurulmuştur. Mevduat toplamaya yönelik oluşan derin rekabet şubecilik kavramını had safhalara ulaştırmış ve bölge bankacılığı kavramına son vermiştir Planlı Dönem ( ) 1950'lerin sonunda yaşanan durgunluk dönemi liberal politikaların terkedilmesi ve yerine karma ekonomi politikasına geçilmesine neden olmuştur ve bunun sonucunda da bankacılık sektörü devlet kontrolüne geçmeye başlamıştır. Bununla birlikte bu dönemde yeni ticari banka kurulumuna birkaç özel durum dışında izin verilmemiştir. Bu dönemde döviz riski, faiz riski gibi risklerin bulunmaması dolayısı ile bankalar mevduat toplamaya yönelmiş ve maliyetlerini düşürmek için diğer küçük bankalarla birleşerek büyük bankalar haline gelmişlerdir. Bu dönemde 5'i kalkınma ve 2'si ticaret olmak üzere toplam 7 yeni banka kurulmuştur.

19 2.2.6.Serbestleşme ve Dışa Açılma Dönemi ( ) Türkiye ekonomisi açısında çok önemli bir tarih olan 24 Ocak 1980'da alınan kararlar ile birlikte Türkiye dışa açılan bir ekonomi haline gelmiştir. Bu yeni stratejiyi desteklemek için de serbest piyasa ekonomisi başlığı altında esnek döviz kuru, pozitif reel faiz politikası gibi politikalar uygulanmaya başlanmış ve mali piyasaların serbestleşmesi ve derinleşmesine yönelik politikalar yapılmıştır. Sürekli değişen koşullara bankacılık sektörünün uyumu için 1999'da yürürlüğe giren 4389 sayılı Bankalar Kanunu önemlidir. Bu yasa ile birlikte bankacılık ile ilgili işlerin düzenlenmesi ve denetlenmesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna devredilmiştir. Buna göre bankacılık ile ilgili tüm kararlar bu kurumun yetkisine bırakılmıştır yılında 5 tane mevduat bankasının yönetimi tasarruf mevduat sigorta sistemine devredilmiştir.

20 2000 yılına girildiğinde enflasyonist etkiyi azaltmak için bir takım döviz politikaları izlenmiştir. Bunun sonucunda bankaların aktif yapısında bir değişim yaşanmaya başlamıştır. Buna göre kredilerin payında ciddi bir artış yaşanırken, likiditesi yüksek olan menkul kıymetlerin oranında azalma yaşanmaya başlamıştır. Bunun sonucunda 2000 yılının sonlarına gelindiğinde bankacılık sektörü faiz ve kur risklerine karşı kırılgan hale gelmiştir Kasımında meydana gelen neticesinde faiz oranlarında aşırı bir artış görülmüş ve bankaların mali yapısında bozulmalar görülmüştür. Bunun sonucunda IMF ile stand-by anlaşması imzalanarak piyasaların yaşadığı kriz bir nebze giderilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak Türk lirası döviz karşısında serbest bırakılmıştır Günümüzde Bankacılık (2002 ve Sonrası) Bu dönemde güçlü ekonomiye geçiş programı revize edilmiş ve güçlendirilmiştir. Dış şoklara karşı dirençli bir yapı, enflasyonun düşürülmesi, kamu borçlarının azaltılması, mali disiplinin sağlanması ve bankacılık sisteminin güçlendirilmesi bu planla

21 hedeflenmiştir krizinde sermaye kayıpları yaşayan bankalar önemli ölçüde kaybettikleri sermayelerini güçlendirmiş, birleşme yaşamış veya TMSF ye devredilmişlerdir. Her kriz yaşayan ülkede olduğu gibi Türkiye'de de banka sayılarında kriz sonrası düşüşler yaşanmıştır. 2001'de 61 olan banka sayısı 2004'de 48 kadar düşmüştür yılına gelindiğinde ise 2002 yılında beri yaşanan gelişim süreci yerini durgunluğa bırakmıştır. GSYİH daralmış, enflasyon ve faizler dalgalı bir seyir izlemiş, bütçe açığı artmış ve net sermaye girişleri azalmıştır bunun sonucunda bekleyişler kötüleşmiş ve risk algısı artmıştır. 2007'de %4,7 büyüyen GSYİH 2008 yılına gelindiğinde sadece %0,7 büyüyebilmiştir. Bu yaşananlar küresel kriz sebebiyle olup neredeyse tüm dünyayı etkilemiştir. Alınan önlemlere finansal piyasalar iyi tepkiler vermiş ve toparlanma sürecine girmiştir. Bunun yanında bu kriz tüm sektörleri kötü yönde etkilemiştir. Genel Değerlendirme Bankacılığın tarihsel gelişim sürecine bakıldığında, bankaların kökeninin MÖ 3500 yıllarına Babil ve Sümerlere kadar uzandığı görülmektedir. Eski çağlarda Yunanlılar, Romalılar da bankacılığa ilgi duymuşlar, Romalılar vasıtasıyla bankacılık Ortadoğu'ya yayılmıştır. Modern anlamda bankacılığın gelişmesi ise 18. Yüzyılda Avrupa'da olmuştur. Özellikle Hollanda, Almanya, İtalya ve İngiltere de kurulan bankalardan bir çoğu günümüzde de faaliyetlerini sürdürmektedir. Osmanlı döneminde bankacılığın gelişmesi, devletin borçlanma ihtiyacından kaynaklanmıştır. Çoğu yabancı sermayeli olarak faaliyet gösteren bankalar, dönemin ekonomik politikalarında önemli rol oynamışlardır. Yabancı sermaye ile kurulmuş olan Osmanlı Bankası, Osmanlı Devletinin Merkez Bankası işlevlerini de üstlenmiştir. Osmanlı Devletinde kurulan milli sermayeli ilk banka ise Ziraat Bankası dır. Cumhuriyet döneminde, bankacılığa verilen önem artarak sürmüş, özellikle milli sermayeli bankaların kurulmasına önem verilmiştir. Dünya ve ülke ekonomisinde yaşanan gelişmeler bankacılık sektörünü doğrudan etkilemiştir. Devletçiliğin benimsendiği döneminde devlet bankalarının, liberal politikaların benimsendiği döneminde özel bankaların, planlı ekonomiye geçildiği döneminde ise kalkınma ve yatırım bankalarının kurulduğu görülmektedir.1980 sonrası dışa açılmayla birlikte, bankacılık sektöründe de önemli gelişmeler olmuş, bankacılık sektörü daha riskli bir ortamda faaliyet göstermeye başlamış, bu durum bankaların kırılganlığını artırmıştır. Özellikle 1990'dan sonra yaşanan ekonomik krizler, birçok bankaya el konulması ile sonuçlanmıştır krizi sonrası ise, bankacılık sektörün yeniden yapılandırılması çalışmaları başlatılmıştır.

22 KAYNAKÇA Sezgin, Mete ve A. Aslan Şendoğdu; Banka Hizmetleri Pazarlaması, Literatürk Yayınevi, İstanbul Kaya, Feridun (Edt.); Sigortacılık, Beta Yayınevi, 2. Baskı, İstanbul Kaya, Feridun (Edt.); Bankacılık Giriş Ve İlkeleri, Beta Yayınevi, 1. Baskı, İstanbul Aydın, Nurhan (Edt.); Bankacılık Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Yayın No 1711, Eskişehir, Özmen, Ahmet, Sigortacılık Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Yayın No 1626, Eskişehir, 2005.

23 BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME SORULARI 1. İlkbankacılık uygulamasının görüldüğü medeniyetler aşağıdakilerden hangisidir? a. Babil-Sümer b. Yunan-Atina c. Roma-Babil d. Mısır-Sümer e. Anadolu-Yunan 2. Cumhuriyet öncesi dönemde kurulan ilk banka aşağıdakilerden hangisidir? a. Ziraat Bankası b. Osmanlı Bankası c. istanbul Bankası d. Menafi Sandıkları e. Iş Bankası 3. Cumhuriyet öncesi dönemde kurulan bankalarıntemelözelliği aşağıdakilerden hangisidir? a. Yerli sermayeye öncelik verilmek b. Denizcilik sektörüne kredi kullandırmak c. Osmanlı hanedanının servetini değerlendirmek d. Osmanlı devletinin borçlanma ihtiyacını karşılamak e. Tanm sektörünü geliştirmek 4. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası hangi tarihte kurulmuştur? a b c d e Aşağıdakilerden hangisi devletçiliğin hakim olduğu dönemde kurulan devlet bankalarından biri değildir? a. Sümerbank b. Belediyeler Bankası c. Denizbank d. Vakıflar Bankası e. Etibank 6. Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası bankacılık sektöründe yaşanan gelişmelerden biri değildir?

24 a. Mevduat sigorta fonunun kurulması b. Merkez Bankası açık piyasa işlemlerinin başlaması c. Yabancı banka girişine izin verilmesi d. Faiz oranlannın serbest bırakılması e. Holding bankacılığının gelişmesi 7. Kalkınma ve Yatırım bankaları en çok hangi dönemde kurulmuştur? a. Cumhuriyetin ilk yıllannda b. Birinci dünya savaşı yıllarında c. ikinci dünya savaşı yıllarında d döneminde e yılından sonra krizinde tasfiye sürecine giren banka aşağıdakilerden hangisidir? a. Marmarabank b. Egebank c. Interbank d. imar Bankası e. Pamukbank krizinden sonra iflası istenen banka aşağıdakilerden hangisidir? a. Marmarabank b. Egebank c. Interbank d. imar Bankası e. Pamukbank 10. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilerek yabancı bir bankaya satılan banka aşağıdakilerden hangidir? a. Sümerbank b. Demirbank c. Etibank d. Esbank e. Türk Ticaret Bankası

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Bankalar mevduat kabul eden en büyük finansal kurumlardır. Geleneksel anlamda ticari bankalar işletmelere çalışma sermayesi sağlamak amacıyla ticari ve bireysel

Detaylı

FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ

FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fırat KINALI Danışman Doç.Dr.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI

BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI Sayfa1 BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI I. FİNANSAL SİSTEMİN KAPSAMI VE ÖNEMİ Ekonomik faaliyetlerin gelişmediği ekonomilerde, ekonomik birimler genellikle yatırım faaliyetlerini, kendi tasarruflarıyla

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIĞA GİRİŞ

BANKACILIK VE SİGORTACILIĞA GİRİŞ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2478 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1449 BANKACILIK VE SİGORTACILIĞA GİRİŞ Yazarlar Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 1, 3) Dr. İhsan Uğur DELİKANLI (Ünite 2, 4) Dr. Rıdvan

Detaylı

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI:

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI: 1.GİRİŞ Hemen her ülkede para ve kredi işlerinin ekonomik ihtiyaca göre ayarlanması zorunluluğu, devletin ve bankaların kısa vadeli kredi ihtiyacını karşılayan nihai bir kredi kurumuna ihtiyaç duyulması

Detaylı

KRİZLERİN MENKUL KIYMETLER BORSALARINA ETKİSİ: İMKB ÖRNEĞİ

KRİZLERİN MENKUL KIYMETLER BORSALARINA ETKİSİ: İMKB ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KRİZLERİN MENKUL KIYMETLER BORSALARINA ETKİSİ: İMKB ÖRNEĞİ Hazırlayan Hatice Gökçe DEMİREL İşletme Anabilim Dalı Muhasebe-Finansman Bilim

Detaylı

GERÇEK KİŞİLERİN SERMAYE PİYASASINDAN ELDE ETTİKLERİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

GERÇEK KİŞİLERİN SERMAYE PİYASASINDAN ELDE ETTİKLERİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI GERÇEK KİŞİLERİN SERMAYE PİYASASINDAN ELDE ETTİKLERİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Osman Utku BOZDOĞAN

Detaylı

AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MYO

AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MYO AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MYO Bankacılığa Giriş 1.Konu: Banka Kavramı Dünya da ve Türkiye de Bankacılıgın Tarihi Gelisimi Ögr.Gör. Refika Boyacıoglu Atalay BANKA VE BANKACILIKLA İLGİLİ KAVRAMLAR Banka Nedir?

Detaylı

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI 1 ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI www.tcmb.gov.tr 2013 1 Bu yayın, TCMB Genel Ağ sitesi üzerinden talep etmeniz halinde adresinize ücretsiz olarak gönderilecektir. Yayınlarımızın

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş Kurumsal Profil - 1 Rakamlarla Halkbank - 2 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz - 6 Stratejilerimiz, Kurumsal Değerlerimiz

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 2011 www.tcmb.gov.tr iletisimbilgi@tcmb.gov.tr Bu yayın, iletisimbilgi@tcmb.gov.tr adresine elektronik posta göndermeniz halinde adresinize ücretsiz olarak

Detaylı

HUKUKİ AÇIDAN BORSA VE BORSA TÜRLERİ

HUKUKİ AÇIDAN BORSA VE BORSA TÜRLERİ HUKUKİ AÇIDAN BORSA VE BORSA TÜRLERİ Okt. Olcay IŞIK Özet Fiyat, ödediğiniz; değer ise elde ettiğinizdir. Warren Buffet Borsa; bu zamana kadar daha çok iktisadi açıdan irdelenen, hukuki yönü ile üzerinde

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maliye Anabilim Dalı Maliye Bilim Dalı Mehmet Tufan PAKSU Danışman: Doç. Dr. Abdulkadir

Detaylı

1. Yatırım ve Kalkınma Bankacılığı

1. Yatırım ve Kalkınma Bankacılığı 1. Yatırım ve Kalkınma Bankacılığı 1.1. Yatırım Bankacılığı 1.1.1. Yatırım Bankacılığının Tanımı Sermaye piyasasının gelişmiş olduğu ülkelerde atıl fonlara sahip kurumsal yatırımcılara, fonlarını menkul

Detaylı

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU)

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) 1 SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) DOÇ. DR. İSMAİL MAZGİT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2 FİNANSAL SİSTEM VE SERMAYE PİYASASI 3 Genel olarak bir ekonomik sistem,

Detaylı

3.Bölüm. Sermaye Piyasası Araçları. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

3.Bölüm. Sermaye Piyasası Araçları. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 3.Bölüm Sermaye Piyasası Araçları Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız: Bu bölüm tamamlandığı zaman aşağıda yer alan bilgi ve becerilere sahip olunabilecektir: Sermaye piyasası araçları Menkul kıymetler

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 1 BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ Ankara Ticaret Odası Amerikan Merkez Bankası önceki Başkanı Greenspan bir demecinde yüzyılın

Detaylı

Faaliyet Raporu SPK. Sermaye Piyasası Kurulu

Faaliyet Raporu SPK. Sermaye Piyasası Kurulu Faaliyet Raporu SPK SERMAYE PİYASASI KURULU 2007 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... İV GRAFİKLER... Vİ KISALTMALAR...Vİİ KURUL BAŞKANININ MESAJI... Vİİİ 1. SERMAYE PİYASASI KURULU... 1 1.1. MİSYON,

Detaylı

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

Okan Üniversitesi Finans Dergisi. Financial Post. Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1

Okan Üniversitesi Finans Dergisi. Financial Post. Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1 Okan Üniversitesi Finans Dergisi Financial Post Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1 Krizden Alınacak Dersler Prof.Dr. Özer ERTUNA Küresel Kriz ve Türkiye Yansımaları Cari Açık ve Sıcak Para İkilemi Mortgage: Dünyadaki

Detaylı

Okan Üniversitesi Finans Dergisi. Financial Post. Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1

Okan Üniversitesi Finans Dergisi. Financial Post. Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1 Okan Üniversitesi Finans Dergisi Financial Post Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1 Krizden Alınacak Dersler Prof.Dr. Özer ERTUNA Küresel Kriz ve Türkiye Yansımaları Cari Açık ve Sıcak Para İkilemi Mortgage: Dünyadaki

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI PİYASALARDA SPEKÜLATİF PARA VE SERMAYE HAREKETLİLİĞİ VE TOBİN VERGİSİ CARRY TRADE, HEDGE FONLAR VE DİĞER SPEKÜLATİF HAREKETLER MALİYE UZMANLIĞI

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ...

BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ... 2014 1 İçindekiler BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ... 5 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta Kavramları... 6 1.2. Sigortanın Tarihi... 6 1.2.1. Dünyada Sigortacılığın Tarihsel Gelişimi... 6 1.2.2. Ülkemizde Sigortacılığın

Detaylı