YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU"

Transkript

1 YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013

2 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BANKACILIĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ 3. BANKALARIN KURULUŞU VE BANKA TÜRLERİ 4. BANKALARIN ORGANİZASYON YAPISI 5. TİCARİ BANKALARIN FON KAYNAKLARI 6. TİCARİ BANKALARIN FON KULLANIMLARI 7. BANKACILIK HİZMETLERİ 8. BANKACILIĞIN YASAL ÇERÇEVESİ, DENETİM VE GÖZETİMİ 9. SİGORTANIN TANIMI, ÖZELLİKLERİ VE İLKELERİ 10. MİKRO VE MAKRO DÜZEYDE SİGORTACILIĞIN İŞLEVLERİ VE SİGORTACILIĞA İLİŞKİN KAVRAMLAR & UYGULAMALAR 11. SİGORTA TÜRLERİ 12. SİGORTA TÜRLERİ (HAYAT BRANŞLARI), REASÜRANS VE TÜRKİYE DE SİGORTACILIK 13. AVRUPA BİRLİĞİ VE TEK SİGORTA PİYASASI

3 HAFTA 1 [FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR] Kazanımlar 1. Finansal sistemi tanır. 2. Finansal kurumlar içerisinde bankanın yerini öğrenir. 3. Finansal piyasanın unsurlarını kavrar. 4. Finansal piyasalarda düzenleyici ve denetleyici kurumları tanır. 5. Bankacılık sistemi hakkında genel bilgi edinir.

4 [FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR] Özet Temel işlevi mevduat toplayarak, topladığı bu fonları kredi şeklinde kullandırmak olan bankalar, finansal sistemin en önemli kurumlarıdır. Bankalar konusunda ayrıntılı açıklamalara girmeden önce, bankaların da dahil olduğu finansal sistemin açıklanması, konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu ünitede, ekonomik ve finansal sistemin fonksiyonları, finansal piyasaların unsurları, bankaların finansal sistemdeki rolü ve önemi üzerinde durulacaktır. 1.1.EKONOMİK SİSTEM Ekonomik Sistem: Mal ve hizmet üretebilmek, başka bir deyişle çıktı alabilmek için doğal kaynaklar, işgücü ve sermaye gibi girdileri bir araya getirerek, mal ve hizmet üretiminin gerçekleşmesini sağlayan karmaşık süreçler bütünüdür. Ekonominin temel fonksiyonu, toplumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin üretimi için gerekli kaynakların bölüşümünü yapmaktır. İnsanlık tarihi boyunca yapılan tüm çalışmalar insanoğlunun refah düzeyinin artırılmasına, ihtiyaçlarının giderilmesine, daha iyi şartlarda yaşamasına yönelik olmuştur. Temel üretim faktörleri olan doğal kaynaklar, sermaye, işgücü ve girişimciler ekonomik sistem içerisinde en uygun bileşimi sağlayarak, üretimin gerçekleşmesini sağlar. Üretilen mal ve hizmetler insanların kullanımına sunulur, karşılığında ise bir fon akımı olur. 1.2.FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR Piyasalar, mal ve hizmetlerin üretimi, gelir dağılımı ve kaynakların dağılımı gibi karmaşık işlemleri düzenler, yerine getirir. Piyasa: Alıcı ve satıcıların bir araya geldiği, alım satım konusu mal veya hizmetin fiyatının ve diğer koşulların belirlendiği ve alım, satımın yapıldığı ortamlardır. Piyasalar, mal ve hizmetler ile kaynakların alıcılarla satıcılar arasında akımını sağlayan bir köprü görevi görürler. Bir ekonomik sistemde temel olarak üç tür piyasa mevcuttur: i) Faktör piyasası, ii) Üretim piyasası, iii) Finansal piyasalar. Faktör piyasası, üretim faktörlerinin alım satımının yapıldığı piyasalardır. Üretim piyasaları, mal ve hizmetlerin üretildiği piyasalardır. Tarım sektörü, sanayi sektörü gibi. Finansal piyasalar ise mal ve hizmetlerin üretim ve akımı gerçekleştirilirken ihtiyaç duyulan fonların akımını gerçekleştiren piyasalardır. Kısaca, Üretim Piyasası: Mal ve hizmetlerin üretildiği piyasalardır. Faktör Piyasası: Üretim faktörlerinin alım satımının yapıldığı piyasalardır. Finansal Piyasalar: Fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalardır.

5 Ekonomide kimi birimler fon fazlası verirken, kimi birimler fon açığı verirler. Başka bir deyişle, bazı ekonomik birimler harcamalarından daha fazla gelire sahipken, bazı ekonomik birimler gelirlerinin üzerinde harcama yapmak arzusundadır. Gelirlerinden daha az harcama yapanlar, aradaki olumlu farkı, tasarruf olarak değerlendirmek ve bu tasarruflarından ek bir gelir elde etmek ister. Gelirlerinden daha fazla harcama yapmak isteyenler ise, aradaki olumsuz farkı (fon ihtiyacını), tasarruf sahiplerinden belirli bir bedel karşılığı (çoğunlukla faiz) ödünç alır. Günümüzde, hayli karmaşık hale gelen ekonomik yapıda, ilave fona ihtiyaç duyan fon açığı veren birimlerin, fon fazlası veren ve bu fazlalarını ödünç vererek değerlendirmek isteyen tasarruf sahiplerine doğrudan ulaşmaları çok zordur. Öyleyse, fon fazlası veren birimlerle, fon açığı veren birimleri buluşturacak, her iki kesimin de ihtiyaçlarına cevap verecek bir sistemin olması gerekmektedir. Finansal sistem, bu ihtiyacı gidermek üzere oluşturulmuş bir mekanizmadır. Finansal sistemin temel amacı, borç verenler ile borç alanları bir araya getirmek, başka bir deyişle fon akımını kolaylaştırmaktır. 1.3.FİNANSAL PİYASALARIN UNSURLARI Finansal piyasalar, fon talep edenler ile fon arz edenlerin bir araya geldiği piyasalar olarak adlandırılmakla birlikte, bu tanım yetersiz kalmaktadır. Zira tanımdan finansal piyasaların sadece fon arz edenlerle fon talep edenlerden oluştuğu sonucu çıkmaktadır. Oysa finansal piyasalar, fon akımlarını düzenleyen kurumlar, akımı sağlayan araç ve gereçler ile bunları düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşmaktadır. Buna göre finansal piyasalar beş ana unsurdan oluşmaktadır: fon arz edenler, fon talep edenler, yatırım ve finansman araçları, finansal aracı kurumlar, düzenleyici ve denetleyici kurumlar.

6 Fon Arz ve Talep Edenler Bireyler, işletmeler, devlet ve yabancılar finansal sisteme hem fon arz ederler hem de finansal sistemden fon talep ederler. Bireylerin, gelirleri ve ihtiyaçları aydan aya, yıldan yıla farklılık gösterir. Hatta ihtiyaçlar en üst düzeydeyken, gelirler en düşük seviyesinde olabilir. Dolayısıyla, gelirler ile giderleri her zaman tam olarak uyumlaştırmak mümkün olmayabilir. Gelirden daha az harcanılması halinde tasarruf fazlası verilirken, gelirden daha fazla harcanılması durumunda tasarruf açığı doğmaktadır. Bu durumda hem bireyler, hem devletler hem de işletmeler fon açıklarını kapatmak için fon talep ederler, fon fazlaları varsa ekonomik sisteme borç vererek yani fon arz ederek getiri elde ederler. Genelde işletmeler devamlı büyüme, yeni girişimlerde bulunma isteğinde olduğundan, tasarruf açığı verirler. Tasarruf açığının düzeyi, ekonominin içinde bulunduğu duruma bağlıdır. Ekonominin yavaşladığı dönemlerde, işletmelerin net tasarruf açığı küçülür. İşletmelerin, net tasarruf açığı vermesi durumunda, aradaki fark ekonominin diğer sektörlerinden borçlanılmak suretiyle karşılanır. Devlet, bütçe açığını kapatmak için finansal sistemden fon talep eder; tersi durumda ise (devletin bütçe fazlası vermesi durumunda), fon fazlasını ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunulmak üzere finansal sisteme aktarır. Yatırım ve Finansman Araçları Finansal piyasalara fon arz edenler, diğer kişi ya da kurumlara sundukları bu fonlar karşılığında fon talebinde bulunanlardan bir belge almaktadırlar. Bu belgeye menkul kıymet veya finansal varlık adı verilir. Menkul kıymetler, ortaklık veya alacaklılık hakkı sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte ve seri halde çıkarılan, ibareleri aynı olan kıymetli evraklardır. Türkiye'de İşlem Gören Yatırım ve Finansman Araçları: Para (nakit), Mevduat, Hazine bonosu, Tahvil, Repo, Hisse senedi, Yatırım fonu, Kredi, Gelir ortaklığı senedi, Eurobond, Varlığa dayalı menkul kıymet, Finansman bonosu, Katılma intifa senedi, Kar

7 ve zarar ortaklığı belgesi, Banka bonoları, Banka garantili bonolar, Gayrimenkul sertifikası.. Finansal Aracı Kurumlar Finansal sistemde işlem gören finansal araçların alıcılarla, satıcılar arasında el değiştirmesini finansal aracı kurumlar gerçekleştirir. İşletmelerin farklı büyüklükte olması, teknolojideki gelişmeler, ülkeler arasındaki politik, kültürel ve tarihi farklılıklar gibi nedenlerden dolayı, finansal kurumlar ülkeden ülkeye de farklılık gösterebilmektedir. Kurumların isimleri aynı olsa bile, zaman içerisinde fonksiyonlarında ciddi değişiklikler olmaktadır. Örneğin, günümüz bankacılık sisteminin sunduğu hizmetler, 1950'li yıllarda sunulan hizmetlere göre ciddi değişiklikler göstermiştir. Finansal sistem içerisinde aracı kurumların sundukları hizmetler, ülkeden ülkeye, zamana göre değişiklikler göstermesine rağmen finansal kurumların temel işlevi, fon akımını kolaylaştırmaktır. Türkiye'de Faaliyet Gösteren Finansal Aracı Kurumlar şunlardır: Ticari bankalar, Katılım bankaları, Kalkınma ve yatırım bankaları, Borsalar, Aracı kurumlar, Yatırım ortaklıkları, Portföy yönetim şirketleri, Yatırım danışmanlık şirketleri, Factoring şirketleri, Forfaiting şirketleri, Leasing şirketleri, Sigorta şirketleri, Sosyal güvenlik kurumları, Bireysel emeklilik şirketleri, Tüketici finansman şirketler. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Modern ekonomilerde, finansal piyasaların önemi her geçen gün artmaktadır. Bu piyasalarda yaşanan bir sorun diğer sektörleri de oldukça olumsuz etkilemektedir. Herhangi bir sektörde yaşanan sorunun diğer sektörlere etkisi sınırlı kalmakta iken, finans sektöründe yaşanan bir kriz tüm ekonomiyi tahrip etmektedir. Diğer taraftan finansal piyasalarda faaliyet gösteren kurumlar, çoğunlukla kendi paralarını değil, tasarruf sahiplerinin paralarını yönetmektedir. Bu nedenle bu kurumların faaliyetleri birçok insanı ilgilendirmektedir. Sayılan nedenlerden dolayı, finansal piyasalarda kuralların çok iyi konulması ve bu sektörde faaliyet gösterenlerin yakından izlenmesi, denetlenmesi büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde bu konunun önemi son yıllarda daha iyi anlaşılmış ve gerek kuralların belirlenmesinde gerekse de denetimin yapılmasında görevli kılınan kurumların önemi artmıştır. Türkiye de Finansal Piyasaları Düzenleyen ve Denetleyen Kurumları: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Hazine Müsteşarlığı Sermaye Piyasası Kurulu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Türkiye Bankalar Birliği Diğer Kurumlar ise; İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takasbank

8 Bağımsız Denetleme Şirketleri Derecelendirme Şirketleri 1.4.FİNANSAL BİR ARACI KURUM OLARAK BANKALAR Banka, mevduat kabul eden ve bu mevduatı en verimli şekilde çeşitli kredi işlemlerinde kullanan veya faaliyetlerinin esas konusu düzenli bir şekilde kredi almak ya da kredi vermek olan ekonomik kuruluşlardır. Bir diğer tanıma göre banka; para, kredi ve sermaye konularındaki her çeşit işlemi yapan ve düzenleyen ekonomik birimlerdir. Ekonomik anlamda banka tanımı ise şöyledir: Ekonomiye banknot ve kaydi para gibi ödeme araçları sağlayan, nakit veya benzeri varlıkları ticaret haline getiren ve nakit kullanılmayan diğer finansal hizmetleri sağlayan ve ödeme işlemlerini yapan, özel ya da kamu kuruluşlarıdır. Ayrıca bankaların diğer sektörlerle olan etkileşimi de banka sektöründe oluşabilecek bir durgunluğu diğer tüm sektörlerde ve makro açıdan tüm ülkede etkisini gösterecektir. Finansal aracı kurumlar arasında bankanın önemi diğerlerine göre biraz fazladır. Geçmişi çok eskilere dayanması, geniş coğrafyalara yayılması, kurumsallaşmalarını tamamlaması ve teknolojik yeniliklere çok çabuk ayak uydurabilmek gibi özellikleri ile ekonomiler için önemli bir kuruluş olma özelliklerini sürdürmektedirler. Bankalar, ülkedeki atıl fonların el değiştirerek optimum seviyelere ulaşması şeklinde verimliliği artırırlar. Çek senet gibi araçlarla da borç ya da yükümlülük ihraç edebilmektedirler. Bunların yanında bankalar son zamanlarda sosyal sorumluluk projeleri altında kültür, sanat, eğitim gibi konularda da faaliyet göstermektedir. Ekonomik açıdan bankaların önemi; Kredi alış-verişinde güven sağlarlar, Fonları toplayarak büyük fonların oluşmasını sağlarlar, Kendilerine yatırılan fonların vadelerinden daha uzun vadede kredi verebilirler(vade Dengesi), Kredilere aracı olurlar ve akışkanlığı artırırlar, Halkın tasarruflarını saklamalarında kolaylık sağlarlar, Ulusal ve uluslararası ticareti geliştirme, Para politikasının etkinliğini artırmadır. Genel Değerlendirme: Ülkelerin kalkınması, halkın refah düzeyinin yükseltilmesi için yeni yatırımların yapılması, üretimin artırılması gerekmektedir. Üretim faktörleri arasında yer alan sermayenin önemi günümüzde daha fazla önem kazanmıştır. Sermaye birikiminin artırılabilmesi ise tasarruf düzeyinin yükseltilmesine bağlıdır. Ancak, üretimin artırılmasında, tasarruf düzeyinin yükseltilmesi yeterli gelmemektedir. Önemli olan, tasarrufların ihtiyaç sahiplerine aktarılmasıdır. Bir ekonomide fonların aktarılması işlevini finansal sistem yerine getirir. Finansal aracı kurumlar aracılığıyla, fonlar tasarruf fazlası verenlerden, tasarruf açığı verenlere aktarılır. Aracı kurumlar arasında en etkin, en önemli kurumlar arasında ilk sıralarda bankalar yer almaktadır. Bankalar, bu temel fonksiyonlarının yanı sıra, diğer bankacılık hizmetleri ile geniş bir kitleye hitap etmektedir.

9

10 KAYNAKÇA Sezgin, Mete ve A. Aslan Şendoğdu; Banka Hizmetleri Pazarlaması, Literatürk Yayınevi, İstanbul Kaya, Feridun (Edt.); Sigortacılık, Beta Yayınevi, 2. Baskı, İstanbul Kaya, Feridun (Edt.); Bankacılık Giriş Ve İlkeleri, Beta Yayınevi, 1. Baskı, İstanbul Aydın, Nurhan (Edt.); Bankacılık Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Yayın No 1711, Eskişehir, Özmen, Ahmet, Sigortacılık Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Yayın No 1626, Eskişehir, 2005.

11 BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME SORULARI 1) Finansal sistemin temel fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? a) Mal ve hizmet üretmek b) Fon akımına aracılık etmek c) Mal ve hizmet değişimi sağlamak d) Gelir düzeyini belirlemek e) Faiz oranlarını belirlemek 2) Bir işletmenin yeni bir makine alarak yeni bir yatırıma girişmesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? a) İşletme sermayesi yatırımı b) Net işletme sermayesi yatırımı c) Sabit sermaye yatırımı d) Öz sermaye yatırımı e) Sürekli sermaye yatırımı 3) Bir finansal varlığın en az hangi miktarda paraya dönüşebileceği ile ilgili özellik aşağıdakilerden hangisidir? a) Paraya çevrilebilirlik b) Bölünebilirlik c) Geri Dönülebilirlik d) Getiri e) Likidite 4) Aşağıdakilerden hangisi finansal kurumların işlevlerinden biri değildir? a) Kredi kullandırmak b) Faiz oranlarının düzeyini belirlemek c) Risk transferini gerçekleştirmek d) Likiditeyi sağlamak e) Tasarruf düzeyini belirlemek 5) Ülkemizde finansal sistemden en fazla kaynak kullanan kurum aşağıdakilerden hangisidir? a) İşletmeler b) Hane halkları c) Devlet d) Yabancılar e) Bankalar

12 6) Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların unsurlarından biri değildir? a) Fon arz edenler b) Fon talep edenler c) Finansal aracı kurumlar d) İşletmeler e) Yatırım araçları 7) Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet sınıfına dahil edilemez? a) Senet b) Hazine bonosu c) Finansman bonosu d) Tahvil e) Hisse senedi 8) Menkul kıymetlerin ilk defa alınıp satıldığı piyasalara ne ad verilir? a) Spot piyasa b) Türev piyasa c) Birincil piyasa d) İkincil piyasa e) Örgütlenmemiş piyasa 9) Ülkemizde finansal piyasaların en gelişmiş kurumu aşağıdakilerden hangisidir? a) Borsalar b) Bankalar c) Katılım bankaları d) Sigorta şirketleri e) Factoring şirketleri 10) Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin özelliklerinden biri değildir? a) Ortaklık hakkı sağlaması b) Alacaklılık hakkı sağlaması c) Seri halde çıkarılması d) Dönemsel getiri sağlaması e) Vadelerinin sonsuz olması

13 HAFTA 2 [DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BANKACILIĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ] Kazanımlar 6. Dünyada bankacılığın gelişimini bilir. 7. Osmanlı ve cumhuriyet dönemi bankacılığı hakkında bilgi sahibi olur. 8. Devletin bankacılık sektöründeki gücünü ve yerini anlar. 9. Bankacılık sektöründeki krizlerin sonuçlarını bilir. 10. Modern bankacılığın temel ilkelerini bilir.

14 [DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BANKACILIĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ] Özet Bankacılığın başlangıcı MÖ.3500 yılma kadar dayanmaktadır. Sümer, Babil ve eski Yunan medeniyetlerinde bankacılığa benzer işlemlerin yapıldığı belirlenmiştir. Paranın icat edilmesine, denizciliğin, ticaretin gelişmesine paralel olarak bankacılık da Avrupa'da gelişmeye başlamıştır. 1900!lü yılların başlarında modern bankacılık uygulanmaya başlamıştır. Ülkemizde Osmanlı döneminde Tanzimat'ın ilanından sonra yabancı bankalarla başlayan bankacılık, Cumhuriyet döneminde ivme kazanmıştır. Bu ünitede, dünyada ve Türkiye'de bankacılığın göstermiş olduğu gelişme incelenecektir DÜNYADA BANKACILIĞIN GELİŞİMİ İlk bankacılık faaliyetleri eski Sümer ve Babil e kadar uzandığı tahmin edilmektedir. Sümerler de M.Ö yılında kurulan ve Maket olarak bilinen kurum ilk banka olarak kabul edilmektedir. Rahipler tarafından işletilen bu kurumlar çiftçilere hasat zamanı geri ödenmek üzere hammadde ve teçhizat verdikleri ve daha sonraki dönemlerde de parasal kredi verdikleri görülmektedir. Yapılan kazılarda anlaşıldığı üzere maket adlı kuruluşlar kredi verme ve mevduat toplama işlemlerinin yanında hesaba transfer, teslim emri, mal belgelerinin talimatı gibi işlemleri de düzenli bir şekilde yürütmektedirler. Babil kralı Hammurabi tarafından hazırlanan ve ilk yazılı kural metni olan Hammurabi Kanunlarında maketlerin nasıl yönetileceği, nasıl mevduat toplanacağı ve kredi işlemlerinin ne şekilde yapılacağı gibi kurallar da halka duyurulmuştur. Bunun yanında ödünç işlerinde faiz alınmasına da izin verilmiştir. Sümerler uzak ülkelerle olan ticaretlerinde banknot, çek ya da itibar mektuplarına benzeyen bazı belgelere kullanmışlardır. İlk başlarda bankacılık sadece maketlere özgün bir uğraşken daha sonraları zenginleşen bir takım insanlar da bu alanda faaliyet göstermişlerdir. Eski Mısır da tefeciliği ve faizciliği yasaklayan kurallar olmasına karşın, ticaretle zenginleşen Eski Yunan da faize böyle bir kısıtlama getirilmemiştir yılında İstanbul un fethi ile birlikte batıya doğru bir göç yaşanmış ve Yunan belgeleri batıya aktarılmıştır. Rönesans ve reform hareketleri sonucunda da faiz üzerindeki yasaklar kalkmış ve bankacılık ileri doğru bir atılım yaşamıştır. Bunun yanında Rönesans ile birlikte yaşanan buluşlar ve gelişmeler de finans piyasalarına ve mali kuruluşlarda yapısal bir değişime yol açmıştır. İspanyolların kendi ülkelerine getirdikleri kaliteli Latin Amerika altınları Avrupa da bulunan kalitesiz altından dolayı bir karışıklığa yol açmış ve bundan dolayı da 1609 da ilk olarak Amsterdam Bankası kurulmuştur ve takip eden süreçte de Venedik bankası kurulmuştur.

15 2.2.TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Bankacılık Türkiye de bankacılığın gelişimi oldukça yavaş gerçekleşmiştir. Büyük kent merkezlerinde para değişimini sarraflar üstlenmişken Tanzimat dönemine kadar banka veya benzeri bir kurum mevcut değildi. Bunun sebebi olarak da Türklerin daha çok askerlik gibi işlerle uğraşması ve ticaret işlerini Müslüman olmayan halkalara bırakmasıdır. Bir diğer sebep de sanayi devrimine ayak uyduramayıp kapalı bir ekonomi yapısına sahip olmasıdır. İlk paranın basımı da 1840 yılında bütçe açığının kapatılması için çıkarılmıştır. Sürekli basımı sonucu da değeri çok düşmüştür bu paranın. Bunun sonucunda da Osmanlı devleti Galata da faaliyet gösteren iki önde gelen bankerle anlaşma imzalayarak, Osmanlı ithalatının sabit döviz kuru üzerinden bu bankerlerce karşılanması kararlaştırılmıştır. Bankerler 1847 yılında aynı işlevleri yerine getirecek bir banka kurma izini istemişler ve İstanbul Bankası kurulmuştur. Bankacılık işlemleri genelde yabancı sermayeler tarafından Tanzimat tan sonra kurulmuştur ve bunlardan da en önemlisi Osmanlı Bankasıdır. Bu bankanın kurucuları İngilizler olmaklar birlikte daha sonradan Fransız sermayesi ve Avusturya sermayesi de katılmıştır. Para basma tekeli, devlet adına para toplama gibi yetkileri olan bu banka zamanla yabancı sermayeli bir banka olması sebebi ile tepkiler toplamış ve II. Meşrutiyetle birlikte kaldırılarak yerine bir merkez bankası niteliğindeki Osmanlı İtibarı Milli bankası kurulmuş fakat Osmanlı Devletinin 1. Dünya Savaşından yenilgi ile ayrılması bankanın sonu olmuştur yılında çiftçiler tarafından imece usulü olarak oluşturulan ve ihtiyacı olan çiftçiye kredi veren Memleket Sandıkları kredi verilmesinde ortaya çıkan yolsuzluklardan kaynaklı daha sonra 1888 yılında Ziraat Bankası isminde ilk devlet bankası olarak kurulmuştur. Bu bankanın amacı bir yandan elinde az miktarda mevduat bulunan halka yatırım yaptırarak para biriktirmelerini sağlamak ve bir yandan da ihtiyacı olana kredi

16 sağlamaktır. İlk defa İzmir İktisat kongresinde yabancı sermayeli bankalardan kurtulmanın ve bankacılığın millileştirilmesi görüşü ortaya atılmıştır Ulusal Bankalar Dönemi ( ) Özel kesimin yeterli sermayesi olmaması dolayısıyla Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda bankalar devlet eliyle kurulmuştur. İzmir kongresine katılan tüccarların ticaret bankası isteği üzerine ilk olarak 1924'de Türkiye İş Bankası bir özel sektör bankası olarak kurulmuştur. Kongreye katılan tarım temsilcilerinin isteği üzerine de Ziraat bankasının sermaye yapısı güçlendirilmiş ve kredi vermenin yanında her türlü bankacılık işleri de yapmaya başlamıştır. Konut kredisi vermek amacı ile de 1927'de Emlak ve Eytam Bankası kurulmuştur. Cumhuriyet dönemi bankacılık alanında atılan en büyük adımların başında 1930'da kurulan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası gelmektedir. Bu gelişmeler ışığında o yıllarda birçok yerel banka kurulmasına rağmen, 1929 yılında meydana gelen 'Büyük Buhran' sonucunda bu bankalardan bir çoğu batmıştır.

17 2.2.3.Özel Amaçlı Devlet Bankaları Dönemi ( ) Büyük Buhranın ardından tüm dünyada etkisini göstermeye başlayan Keynesyen akım Türkiye'de de ağırlık kazanmıştır. Bunun sonucuna göre özel sektör yaklaşımı terk edilerek yatırımların devlet eliyle yapılması yaklaşımına geçilmiştir. Bu politika paralelliğinde de büyük sermayeli devlet bankaları kurulmuştur. Birinci beş yıllık kalkınma planı da bu döneme aittir. Bu doğrultu da Sümerbank, İller Bankası, Etibank, Denizbank ve Halk Bankası gibi bankalar kurulmuştur Özel Bankaların Geliştiği Dönem ( ) İktidara Demokrat Partinin geçmesi ile birlikte Liberal politikalar ağırlık kazanmaya başlamıştır, bunun sonucunda da kalkınmanın özel sektör aracılığı ile sağlanması benimsenmiştir. Sanayiciliğin II. Dünya savaşı sonrasında hızla büyümesi sektörlerde kredi alma para transferi gibi bir çok bankacılık işlemine ihtiyaç duyulmuştur. Bu

18 gelişmeler ışığında da sırasıyla Yapı ve Kredi Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Pamukbank, Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası kurulmuştur. Bunun yanında arasında 30 yeni banka kurulmuştur. Mevduat toplamaya yönelik oluşan derin rekabet şubecilik kavramını had safhalara ulaştırmış ve bölge bankacılığı kavramına son vermiştir Planlı Dönem ( ) 1950'lerin sonunda yaşanan durgunluk dönemi liberal politikaların terkedilmesi ve yerine karma ekonomi politikasına geçilmesine neden olmuştur ve bunun sonucunda da bankacılık sektörü devlet kontrolüne geçmeye başlamıştır. Bununla birlikte bu dönemde yeni ticari banka kurulumuna birkaç özel durum dışında izin verilmemiştir. Bu dönemde döviz riski, faiz riski gibi risklerin bulunmaması dolayısı ile bankalar mevduat toplamaya yönelmiş ve maliyetlerini düşürmek için diğer küçük bankalarla birleşerek büyük bankalar haline gelmişlerdir. Bu dönemde 5'i kalkınma ve 2'si ticaret olmak üzere toplam 7 yeni banka kurulmuştur.

19 2.2.6.Serbestleşme ve Dışa Açılma Dönemi ( ) Türkiye ekonomisi açısında çok önemli bir tarih olan 24 Ocak 1980'da alınan kararlar ile birlikte Türkiye dışa açılan bir ekonomi haline gelmiştir. Bu yeni stratejiyi desteklemek için de serbest piyasa ekonomisi başlığı altında esnek döviz kuru, pozitif reel faiz politikası gibi politikalar uygulanmaya başlanmış ve mali piyasaların serbestleşmesi ve derinleşmesine yönelik politikalar yapılmıştır. Sürekli değişen koşullara bankacılık sektörünün uyumu için 1999'da yürürlüğe giren 4389 sayılı Bankalar Kanunu önemlidir. Bu yasa ile birlikte bankacılık ile ilgili işlerin düzenlenmesi ve denetlenmesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna devredilmiştir. Buna göre bankacılık ile ilgili tüm kararlar bu kurumun yetkisine bırakılmıştır yılında 5 tane mevduat bankasının yönetimi tasarruf mevduat sigorta sistemine devredilmiştir.

20 2000 yılına girildiğinde enflasyonist etkiyi azaltmak için bir takım döviz politikaları izlenmiştir. Bunun sonucunda bankaların aktif yapısında bir değişim yaşanmaya başlamıştır. Buna göre kredilerin payında ciddi bir artış yaşanırken, likiditesi yüksek olan menkul kıymetlerin oranında azalma yaşanmaya başlamıştır. Bunun sonucunda 2000 yılının sonlarına gelindiğinde bankacılık sektörü faiz ve kur risklerine karşı kırılgan hale gelmiştir Kasımında meydana gelen neticesinde faiz oranlarında aşırı bir artış görülmüş ve bankaların mali yapısında bozulmalar görülmüştür. Bunun sonucunda IMF ile stand-by anlaşması imzalanarak piyasaların yaşadığı kriz bir nebze giderilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak Türk lirası döviz karşısında serbest bırakılmıştır Günümüzde Bankacılık (2002 ve Sonrası) Bu dönemde güçlü ekonomiye geçiş programı revize edilmiş ve güçlendirilmiştir. Dış şoklara karşı dirençli bir yapı, enflasyonun düşürülmesi, kamu borçlarının azaltılması, mali disiplinin sağlanması ve bankacılık sisteminin güçlendirilmesi bu planla

21 hedeflenmiştir krizinde sermaye kayıpları yaşayan bankalar önemli ölçüde kaybettikleri sermayelerini güçlendirmiş, birleşme yaşamış veya TMSF ye devredilmişlerdir. Her kriz yaşayan ülkede olduğu gibi Türkiye'de de banka sayılarında kriz sonrası düşüşler yaşanmıştır. 2001'de 61 olan banka sayısı 2004'de 48 kadar düşmüştür yılına gelindiğinde ise 2002 yılında beri yaşanan gelişim süreci yerini durgunluğa bırakmıştır. GSYİH daralmış, enflasyon ve faizler dalgalı bir seyir izlemiş, bütçe açığı artmış ve net sermaye girişleri azalmıştır bunun sonucunda bekleyişler kötüleşmiş ve risk algısı artmıştır. 2007'de %4,7 büyüyen GSYİH 2008 yılına gelindiğinde sadece %0,7 büyüyebilmiştir. Bu yaşananlar küresel kriz sebebiyle olup neredeyse tüm dünyayı etkilemiştir. Alınan önlemlere finansal piyasalar iyi tepkiler vermiş ve toparlanma sürecine girmiştir. Bunun yanında bu kriz tüm sektörleri kötü yönde etkilemiştir. Genel Değerlendirme Bankacılığın tarihsel gelişim sürecine bakıldığında, bankaların kökeninin MÖ 3500 yıllarına Babil ve Sümerlere kadar uzandığı görülmektedir. Eski çağlarda Yunanlılar, Romalılar da bankacılığa ilgi duymuşlar, Romalılar vasıtasıyla bankacılık Ortadoğu'ya yayılmıştır. Modern anlamda bankacılığın gelişmesi ise 18. Yüzyılda Avrupa'da olmuştur. Özellikle Hollanda, Almanya, İtalya ve İngiltere de kurulan bankalardan bir çoğu günümüzde de faaliyetlerini sürdürmektedir. Osmanlı döneminde bankacılığın gelişmesi, devletin borçlanma ihtiyacından kaynaklanmıştır. Çoğu yabancı sermayeli olarak faaliyet gösteren bankalar, dönemin ekonomik politikalarında önemli rol oynamışlardır. Yabancı sermaye ile kurulmuş olan Osmanlı Bankası, Osmanlı Devletinin Merkez Bankası işlevlerini de üstlenmiştir. Osmanlı Devletinde kurulan milli sermayeli ilk banka ise Ziraat Bankası dır. Cumhuriyet döneminde, bankacılığa verilen önem artarak sürmüş, özellikle milli sermayeli bankaların kurulmasına önem verilmiştir. Dünya ve ülke ekonomisinde yaşanan gelişmeler bankacılık sektörünü doğrudan etkilemiştir. Devletçiliğin benimsendiği döneminde devlet bankalarının, liberal politikaların benimsendiği döneminde özel bankaların, planlı ekonomiye geçildiği döneminde ise kalkınma ve yatırım bankalarının kurulduğu görülmektedir.1980 sonrası dışa açılmayla birlikte, bankacılık sektöründe de önemli gelişmeler olmuş, bankacılık sektörü daha riskli bir ortamda faaliyet göstermeye başlamış, bu durum bankaların kırılganlığını artırmıştır. Özellikle 1990'dan sonra yaşanan ekonomik krizler, birçok bankaya el konulması ile sonuçlanmıştır krizi sonrası ise, bankacılık sektörün yeniden yapılandırılması çalışmaları başlatılmıştır.

22 KAYNAKÇA Sezgin, Mete ve A. Aslan Şendoğdu; Banka Hizmetleri Pazarlaması, Literatürk Yayınevi, İstanbul Kaya, Feridun (Edt.); Sigortacılık, Beta Yayınevi, 2. Baskı, İstanbul Kaya, Feridun (Edt.); Bankacılık Giriş Ve İlkeleri, Beta Yayınevi, 1. Baskı, İstanbul Aydın, Nurhan (Edt.); Bankacılık Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Yayın No 1711, Eskişehir, Özmen, Ahmet, Sigortacılık Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Yayın No 1626, Eskişehir, 2005.

23 BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME SORULARI 1. İlkbankacılık uygulamasının görüldüğü medeniyetler aşağıdakilerden hangisidir? a. Babil-Sümer b. Yunan-Atina c. Roma-Babil d. Mısır-Sümer e. Anadolu-Yunan 2. Cumhuriyet öncesi dönemde kurulan ilk banka aşağıdakilerden hangisidir? a. Ziraat Bankası b. Osmanlı Bankası c. istanbul Bankası d. Menafi Sandıkları e. Iş Bankası 3. Cumhuriyet öncesi dönemde kurulan bankalarıntemelözelliği aşağıdakilerden hangisidir? a. Yerli sermayeye öncelik verilmek b. Denizcilik sektörüne kredi kullandırmak c. Osmanlı hanedanının servetini değerlendirmek d. Osmanlı devletinin borçlanma ihtiyacını karşılamak e. Tanm sektörünü geliştirmek 4. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası hangi tarihte kurulmuştur? a b c d e Aşağıdakilerden hangisi devletçiliğin hakim olduğu dönemde kurulan devlet bankalarından biri değildir? a. Sümerbank b. Belediyeler Bankası c. Denizbank d. Vakıflar Bankası e. Etibank 6. Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası bankacılık sektöründe yaşanan gelişmelerden biri değildir?

24 a. Mevduat sigorta fonunun kurulması b. Merkez Bankası açık piyasa işlemlerinin başlaması c. Yabancı banka girişine izin verilmesi d. Faiz oranlannın serbest bırakılması e. Holding bankacılığının gelişmesi 7. Kalkınma ve Yatırım bankaları en çok hangi dönemde kurulmuştur? a. Cumhuriyetin ilk yıllannda b. Birinci dünya savaşı yıllarında c. ikinci dünya savaşı yıllarında d döneminde e yılından sonra krizinde tasfiye sürecine giren banka aşağıdakilerden hangisidir? a. Marmarabank b. Egebank c. Interbank d. imar Bankası e. Pamukbank krizinden sonra iflası istenen banka aşağıdakilerden hangisidir? a. Marmarabank b. Egebank c. Interbank d. imar Bankası e. Pamukbank 10. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilerek yabancı bir bankaya satılan banka aşağıdakilerden hangidir? a. Sümerbank b. Demirbank c. Etibank d. Esbank e. Türk Ticaret Bankası

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU]

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] HAFTA 1 [FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR] Kazanımlar 1. Finansal sistemi tanır. 2. Finansal kurumlar içerisinde bankanın yerini öğrenir. 3. Finansal piyasanın unsurlarını kavrar. 4. Finansal

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU]

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] HAFTA 2 [DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BANKACILIĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ] Kazanımlar 6. Dünyada bankacılığın gelişimini bilir. 7. Osmanlı ve cumhuriyet dönemi bankacılığı hakkında bilgi sahibi olur. 8. Devletin bankacılık

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi Finansal Sistem ve Bankalar 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi 3. Türk Finans Sektöründe Bankacılık Sistemi 4. Bankacılıkta ve Sigortacılıkta Risk

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR N. CEREN TÜRKMEN cturkmen@sakarya.edu.tr 1 FİNANSAL SİSTEM Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar

Detaylı

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MENKUL KIYMET YATIRIMLARI KISA ÖZET

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIĞA GİRİŞ KISA ÖZET KOLAY AOF

BANKACILIK VE SİGORTACILIĞA GİRİŞ KISA ÖZET KOLAY AOF DİKKAT!...BURADA SADECE İLK ÜNİTE GÖSTERİL- MEKTEDİR.ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDU- ĞUNU İÇİNDEKİLER DEN GÖREBİLİRSİNİZ.. BANKACILIK VE SİGORTACILIĞA GİRİŞ KISA ÖZET KOLAY AOF Kolayaöf.com 0362 233 8723

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

ÜNİTE:6 Teknik Analiz ÜNİTE:7 Yatırım Politikaları ÜNİTE:8 Yatırım Şirketleri

ÜNİTE:6 Teknik Analiz ÜNİTE:7 Yatırım Politikaları ÜNİTE:8 Yatırım Şirketleri ÜNİTE:1 Finansal Piyasaların Organizasyonu/Yapısı ÜNİTE:2 Menkul Kıymetlerin Fiyatlanması ÜNİTE:3 Menkul Kıymet Yatırımları ÜNİTE:4 Yatırım İçin Bilgi Kaynakları ÜNİTE:5 Temel Analiz 1 ÜNİTE:6 Teknik Analiz

Detaylı

YATIRIM Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramından temel farkı, kull

YATIRIM Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramından temel farkı, kull YATIRIM Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramından temel farkı, kullanılan kaynak ya da değerin işlem sonunda tükenmemesidir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS I- Ekonomik kalkınma/1 II- Tasarruf/4 1- İç tasarruf/5 1.1. Bireysel tasarruf/5 1.2. Kurumsal tasarruf7 1.3. Devletin bütçe fazlası/8 2- Dış

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2 Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3 Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 Bankacılık Sektörü ve Banka Yönetimi ÜNİTE:5 1 Para Arzının Belirlenmesi ve

Detaylı

www.tunagokdemir.com

www.tunagokdemir.com www.tunagokdemir.com MEVZUATTA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE TÜRK HUKUKUNDA SUKUK Klasik piyasalarda yatırımcıların, ihtiyaç sahiplerine fon aktarımı, genellikle bu aktarımdan bir maddi menfaat

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar *

Türkiye de Yabancı Bankalar * Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Türkiye de Yabancı Bankalar * I. Giriş: Uluslararası bankacılık faaliyetleri, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ticaret akımlarının ve doğrudan yabancı

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY 3 EYLÜL 2013 DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Değerli konuklar, yurtdışından gelen değerli misafirlerimiz, finans sektörünün kıymetli

Detaylı

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 4 III- Yöntem... 4 IV-Yayınlama

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları 1. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların fonksiyonlarından değildir? A) Reel piyasaya kaynak sağlamak B) Sermaye birikimini oluşturmak C) Firmaların karşı karşıya kaldığı riskleri dağıtmak veya

Detaylı

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ SERMAYE PİYASASI KURUMU KONFERANSI 8 MAYIS 2003 1 FİNANSAL SİSTEMİN İŞLEVLERİ I Malların, hizmetlerin

Detaylı

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir. B) Sermaye piyasası

Detaylı

1. HAFTA (FİNANSAL PAZARLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL

1. HAFTA (FİNANSAL PAZARLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL 1. HAFTA (FİNANSAL PAZARLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL PİYASA KAVRAMI İktisadi açıdan piyasa, alıcı ve satıcıların birbirleri ile karşılıklı iletişim içinde oldukları ve mübadelenin meydana geldiği yer

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALARIN GELİŞİMİ VE FİNANSAL SİSTEM

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALARIN GELİŞİMİ VE FİNANSAL SİSTEM İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALARIN GELİŞİMİ VE FİNANSAL SİSTEM I. FİNANSAL PİYASALARIN TARİHSEL GELİŞİMİ... 1 1. Ortaçağda Finans... 2 2. Vadeli İşlem Piyasalarının Doğuşu... 4 3. Altın Standardı...

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ VE AVRUPA ARAŞTIRMALAR MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ NDE YAPACAĞI Açılış Konuşmasının

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

TEORİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF

TEORİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PARA TEORİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com

Detaylı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı M. Vefa TOROSLU SMMM & Bağımsız Denetçi ROTA Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 18.12.2014 Tanım Sabit kıymetler; işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım, Ziraat Hayat ve Emeklilik

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 YS 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Borsaya kote edilmiş menkul kıymetlerin borsa dışında alınıp-satılmasıyla oluşan piyasaya ne ad verilir? ) Birincil piyasa B) Üçüncül piyasa C) Dördüncül

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Ders Adı: Sermaye Piyasası Mevzuatı Hafta: 1 Aktivite Başlığı: Kendimizi Değerlendirelim 1. Aşağıdakilerden hangisi, sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1003 Sermaye Piyasası Araçları 1 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir.

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE 20 Eylül 2013, İstanbul DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ 1 Sayın Maliye Bakanım, Yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz,

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Nakit Yönetim Ürünleri

Nakit Yönetim Ürünleri Nakit Yönetim Ürünleri Gedik Private Ayrıcalıklar Dünyası PB / 1 Nakit Ürünleri Risk Derecesi 1» Anapara kaybı yaşamazsınız.» Sabit getirili ve düşük risklidir.» Yatırımlarınıza değer katmanın en kolay

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu VİRTUS Serbest Yatırım Fonu İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU I.GENEL BİLGİ FAALİYET RAPORU (01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ) Allianz Hayat

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, Metlife Emeklilik ve

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon VİRTUS Serbest Yatırım Fonu Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine odaklı Türkiye

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanım... 3 III- Sınıflama... 5 IV- Yöntem...

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GENEL DEĞERLENDİRME Küresel kriz sonrası özellikle gelişmiş ülkelerde iktisadi faaliyeti iyileştirmeye yönelik alınan tedbirler sonucunda küresel iktisadi koşulların bir önceki Rapor dönemine kıyasla olumlu

Detaylı

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur?

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur? 1. Yatırım amacı taşıyan kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir? a. Menkul kıymet b. Para c. Çek d. Bono e. Poliçe 2. Aşağıdakilerden hangisi payların sahibine sağladığı mali haklardan a. Kar payı alma

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 26.01.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26415 Mükerrer TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Finansal Piyasa Dinamikleri Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Neleri İşleyeceğiz? Finansal Sistemin Resmi Makro Göstergeler ve Yorumlanması Para ve Maliye Politikaları Merkez Bankası ve Piyasalar Finansal Piyasalardaki

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak

Detaylı

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir.

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 9 NĠSAN 2013 TARĠHĠNDE ONAYLANAN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN DEĞĠġĠKLĠKLER

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) 1

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) 1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam,

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU (

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU ( Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU (01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ) I.GENEL BİLGİ Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. nin kurucu,

Detaylı

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji Varlık Yönetimi İçindekiler I. Şirket Profili IV. Yatırım Fonları II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? V Şirket Bonosu III. Varlık Gruplarımız VI. Varlık Yönetimi Strateji VII. Özel Varlık Danışmanlığı

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

"Bu döküman yanlızca tanıtım ve bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarının izahname incelenerek verilmesi gerekmektedir. İzahname ve sirküler;

Bu döküman yanlızca tanıtım ve bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarının izahname incelenerek verilmesi gerekmektedir. İzahname ve sirküler; GLOBAL MENKUL DEĞERLER Halka Arz Tanıtım Notu Genel Bilgiler HALKA ARZ ÖZETİ Talep Toplama Tarihleri 22 23 Haziran 2011 Halka Arz Fiyatı 1,50 TL - 1,65 TL İMKB İşlem Kodu GLBMD İMKB'de İşlem Görme Tarihi

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.06.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. GİRİŞ 1.Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2017 31 Mart 2017 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2.Ortaklığın Unvanı :

Detaylı

MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008

MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008 MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008 MAHALLİ İDARELERİN FİNANSMANI İÇERİK 1. BORÇLANMA NEDENİ 2. BORÇLANMA ÇEŞİTLERİ VE KAYNAKLARI 3. KREDİ HACMİ VE VAKIFBANK UYGULAMASI 4. YURT DIŞI FARKLI UYGULAMALAR

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2016-31.03.2016 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. GİRİŞ 1.Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2016 31 Mart 2016 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2.Ortaklığın Unvanı :

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı KÜÇÜK İŞLETMELERİN YATIRIMLAR İÇİN DEVLET DESTEKLERİNDEN ETKİN vev VERİMLİ BİR ŞEKİLDE YARARLANMALARI AMACI İLE: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

VERGİ MÜKELLEFLERİNE YENİ BİR TEŞVİK UNSURU: GİRİŞİM SERMAYESİ FONU

VERGİ MÜKELLEFLERİNE YENİ BİR TEŞVİK UNSURU: GİRİŞİM SERMAYESİ FONU VERGİ MÜKELLEFLERİNE YENİ BİR TEŞVİK UNSURU: GİRİŞİM SERMAYESİ FONU Mustafa İNANÇ * 1-Giriş Vergi sistemimizde Vergi Usul Kanununda(T.C. Yasalar, 10.01.1961) uygulama alanı bulan maddi duran varlık yenileme

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ile Türkiye de hukuki

Detaylı

01/01/2008 Tarihinden Geçerli Değişiklikler İşlenmiş Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi. : Yeni Açılan Hesaplar : Değişiklik Yapılan Hesaplar

01/01/2008 Tarihinden Geçerli Değişiklikler İşlenmiş Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi. : Yeni Açılan Hesaplar : Değişiklik Yapılan Hesaplar Deloitte. EK : 01/01/2008 Tarihinden Geçerli Değişiklikler İşlenmiş Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi 0 010 KASA 011 EFEKTİF DEPOSU 012 YOLDAKİ PARALAR - T.P. 01200 YURTİÇİ HAVALELER 01201 YURTDIŞI HAVALELER

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletmeleri gruplandırırken genellikle 6 farklı ölçüt kullanılmaktadır. Bu ölçütler aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 1. Üretilen mal ve hizmet çeşidine

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 3

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 3 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 3 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 5. HAFTA 1.)MALİ PİYASALARIN ULUSLAR ARASI DÜZEYDE ENTEGRASYONU 1.1.Mali Piyasalarda Yaşanan Entegrasyon: Uluslar arası düzeyde

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/9

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/9 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 13.02.2017 Sayı : 2017/9 Değerli Müşterimiz, Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz. 1- Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan

Detaylı