T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 56 SAYI: 2007/8 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /7256, 7307, 7405 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. : 5.00 YTL. VOLUME: 56 NUMBER: 2007/8 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /7256, 7307, 7405 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M KUTSAL K TAP HIR ST YAN D NB L M HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YAN K L SES TAR H HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...69 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT...131

8 690 B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H GENEL KUZEY AMER KA TAR H...146

9 000 GENEL KONULAR Ak n, Mehmet Dündar - Ahmet Afflin Ak n. Türk Dilleri için Aç k Kaynakl Do al Dil flleme Kütüphanesi: Zemberek. Elektrik Mühendisli i 45(431) , ss SB , (1) Anbar, Adem. nternet Firmalar n n De erinin Belirlenmesinde Kullan lan De iflkenler ve Yöntemler. Finans- Politik & Ekonomik Yorumlar 44(510) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , Devriminin 75. Y l ) , ss SA , (5) Lee, Tim Berners. Semantik Web'e Hoflgeldiniz. Çeviren: Sevim Özdemir, Elektrik Mühendisli i 45(431) , ss SB (6) Mersin, Faden Müge. Boflluk Analizi: CMMI ve SPICE. Standard 46(543) , ss. 000 (2) Özeren, Dilek. Türk Standardlar Barut, Recep. Yaz l m Kalitesinde Enstitüsü'nün Biliflim Teknolojilerinde CMMI Baflar Hikayesi. Standard Standardizasyon ve Belgelendirme 46(543) , ss. Çal flmalar. Standard 46(543) 1962 SB , ss SB , (3) 000 (7) Cui, Yaodong. Recursive Algorithm for Generating Two-Staged Cutting Patterns of Punched Strips. Mathematical & Computational Applications 12(2) , ss. ng. özet. Pardus'un Yeni Kedisi Görev Bafl nda. Elektrik Mühendisli i 45(431) , ss SB SB (8) 000 Sar fak o lu, Birkan. nternettin Toplumsal Etkileri. Elektrik Mühendisli i 45(431) , 000 (4) Dülgar, Selçuk. Yaz l m Mükemmeliyetine Yolculukta CMMI. Standard 46(543) , ss ss SB , (9) 1962 SB 194 Topbafl, Eriman. Yeni Bir Savafl 000 Türü: Siber Savafl. Türk Yurdu 27(240) , ss. Küçükaras, Hülya. Biliflim Devrimi, Dil Devrimine Karfl m? Ça dafl 1960 SB 27 Türk Dili 19(234/Özel say : Dil 000 1

10 000 (10) 070 (2) Tüfekçi, Özgür. fl Tabanl Çoklu Model Yaklafl m. Standard 46(543) , ss SB SB , , KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 020 (1) Efl, Emir. Medeniyetlere Aç lan Kap : Süleymaniye Kütüphanesi [Söylefli] Konuflan: M. Emin Eren, Mimar ve Mühendis (37) , ss SB SB , 800 Eren, Oya. Küreselleflme, Yeni Medya ve Demokratikleflme. Stratejik Analiz (88) , ss. 100 FELSEFE VE PS KOLOJ 100 (1) Çakmak, Ahmet. fiiir Damlas Tarih. Evrensel Kültür (188) , ss. 060 GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K 060 (1) Memiflo lu, Hüseyin. Bulgaristan' n Vidin fiehrinde Halil ve brahim kiz Kardefllerin Kurduklar Kültür Vakf ve Onun "fiefkat" K raathanesi. Türk Dünyas Araflt rmalar (169) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 070 (1) Atalay, Talip. Yerel E itim Tarihi Kayna Olarak Diyarbekir Vilayet Gazetesi. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 48(1) 2007, ss. ng. özet SB , 370 Devran, Yusuf. Medya Ba lam nda 22 Temmuz Seçimleri. Türkiye Günlü ü (90) 2007, ss SB , PS KOLOJ Çal flan ve Çal flmayan Kad nlar n Benlik Sayg lar n n Karfl laflt r lmas. Haydarpafla Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi T p Dergisi 47(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Çevik, Abdülkadir. Az nl k Psikolojisi ve Yunanistan'da Yaflayan Türk Az nl k. Avrasya Dosyas 13(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 320, 150 Ekici, Gamze - U ur Cavlak. Özürlü Çocu a Sahip Olan Annelerin Psiko- Sosyal Problemleri ve Umutsuzluk Düzeyleri. Öz-Veri 4(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Fedai, Özlem. Tar k Dursun K.'n n Çocuk Edebiyat Alan ndaki Eserlerinin 0-15 Yafl Grubu Çocuklar n n Kiflilik Geliflimlerine Olan Katk lar Üzerine Bir nceleme. 2

11 Millî E itim 36(175) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Güler, Özlem. Tanr Alg s Ölçe i (TA): Geçerlik ve Güvenirlik Çal flmas. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 48(1) 2007, ss. ng. özet SB , 210 Sunat, Haluk. Toplumsal Paranoya Hatt /Bilinen Numaralar. Birikim ( ) , ss SB , ET K (AHLAK FELSEFES ) 190 (2) Ça r c, Mustafa. "Ahlakl l k ve Dindarl n Boyutlar " Üzerine [Söylefli] Konuflanlar: Ayfer Balaban, Kadriye Avc Erdemli, Diyanet (200) , ss SC 6 297, ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (1) Tarlac, Sultan. Felsefe ve Bilim Yunan fli midir? Bilim ve Ütopya 14(158) , ss SC MODERN BATI FELSEFES 190 (1) Abuflo lu, Harun Kemal. Ulus'un Bak fl. Birikim ( ) , ss SB Do an, Aysel. Özel Mülkiyet Hakk n n Temeli Olarak Emek. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 56(3) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) fiengün, Mustafa - Mevlüt Kaya. 190 (3) Ahlaki Olgunluk Ölçe i: Geçerlik ve Topses, Mehmet Devrim. Hilmi Ziya Güvenirlik Çal flmas. Ondokuz Ülken'de " htiras" Kavram n n Felsefi May s Üniversitesi lahiyat ve Toplumsal Boyutlar. Bilim ve Fakültesi Dergisi (24-25) 2007, Ütopya 14(158) , ss ss. Türkçe ve ng. özet SC SA , Topses, Mehmet Devrim. Hilmi Ziya Ülken'de " htiras" Kavram n n Felsefi Y ld r m, Deniz. Wittgenstein ve Dilin Salt k Egemenli i. Bilim ve Ütopya ve Toplumsal Boyutlar. Bilim ve 14(158) , ss. Ütopya 14(158) , ss SC SC , , 170 3

12 200 D N Taraftarlar na Görülmesiyle lgili Eryi it, Süleyman. Din, Zihniyet ve Toplumsal De iflme. Türk Yurdu 27(240) , ss SB , 200 Rivayetlerinin Tarihsel Aç dan De erlendirilmesi. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (24-25) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA (1) 230 (2) Oktay, Ayfle S d ka. Diyalo un Katar, Mehmet. Tevhitten Teslise Merkezi; Dünya Dinler Parlamentosu Geçifl Sürecinde H ristiyanl k (Bir Konseyi. slâmî Araflt rmalar 20(3) Yahudi hya Hareketi Olarak 2007, ss. Türkçe ve ng. Bafllayan H ristiyanl n Evrensel Bir özet SB 156 Din Haline Gelifl Öyküsü) slâmî 200, 300 Araflt rmalar 20(3) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Önver, Makbule fiiriner. Tanr çadan Tanr ya. Evrensel Kültür (188) , ss SB , DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M 1986 SB Güler, Özlem. Tanr Alg s Ölçe i (TA): Geçerlik ve Güvenirlik Çal flmas. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 48(1) 2007, ss. ng. özet SB , (1) 220 KUTSAL K TAP 220 (1) Katar, Mehmet. Tevrat' n Lut K ssas Üzerine Bir Araflt rma. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 48(1) 2007, ss. ng. özet SA SB HIR ST YAN D NB L M 230 (1) Ayd n, Mahmut. sa- Mesih'in Ölümden Dirilmesi Hakikat mi Mitoloji mi? sa'n n Ölümden Dirilifli ve (3) Yüceer, sa. Müslüman H ristiyan liflkilerinin nanç Boyutu. slâmî Araflt rmalar 20(3) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB , HIR ST YAN SOSYAL D NB L M Polat, Kemal. Misyonerlerin K rg zistan'da Da tt Baz Kitaplar n fiekil ve Muhteva Aç s ndan De erlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 14(33) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. 260 (2) Sat lm fl, Selahattin. XIX. Yüzy lda Nesturiler ve ngiliz Misyonerlik Faaliyetleri. Belleten 71(261) , ss. ng. özet SA , 956.1

13 270 HIR ST YAN K L SES TAR H 270 (1) Ayd n, Mahmut. Dünyay H ristiyanlaflt rman n Yeni Yolu: Ev Kiliseleri. slâmî Araflt rmalar 20(3) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) Altuntafl, Halil. Kur'an Ö retilerinin Ahlâkî Niteli i. Diyanet (200) , ss SC (2) Babacan, Hasan - Servet Avflar. Apak, Adem. Fakih, Müfessir ve Osmanl Devleti'nin Tanzimat Muhaddis Sahâbî Abdullah B. Abbas Dönemi'nde Filistin'de Kilise (r.a) Diyanet (200) , Politikalar. Düflünen Siyaset (23) ss. 2007, ss. ng. özet SC SA , , 270 Ardo an, Recep. J. J. Rousseau ve 280 HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER 1977 SA , (1) Çetin, Altan. Roma dealinin Ortodoks Ütopyas : Ekümenizm. Düflünen Siyaset (23) 2007, ss. ng. özet SA HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER Bayrakdar, Mehmet. Dinleraras Diyalog ve Baflkalaflt r lan slam. slâmî Araflt rmalar 20(3) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (1) Yitik, Ali hsan. Hint Kaynakl Dinlerin Ülkemizdeki Faaliyetleri. slâmî Araflt rmalar 20(3) 2007, ss SB SB , Bediüzzaman-Millet Egemenli i ile lgili Görüfllerinin Bir Mukayesesi- Köprü (99) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (3) Ayar, Kenan. Hz. Ebu Bekir Dönemi Olaylar nda Kur'an' n Referans Olarak Kullan lmas. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (24-25) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA (4) Ayd n, M. fievki. Kur'an Kursundaki Din E itiminin Hayatili i. Diyanet (200) , ss SC (5) Bayrakdar, Mehmet. Dinleraras Diyalog ve Baflkalaflt r lan slam. slâmî Araflt rmalar 20(3) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet.

14 297 (6) 297 (12) Bayrakdar, Mehmet. Dinleraras Çetin, Diyalo a Karfl nsani Diyalog. slâmî Araflt rmalar 20(3) 2007, ss SB Abdurrahman. Peygamberimiz ve Ehl-i Kitap. Diyanet (200) , ss SC (13) 297 (7) Dartma, Bahattin. Kur'an ve Bayrakdar, Mehmet. Kur'an ve Sünnette A aç Sevgisi. Diyanet Sünnetin Dinleraras Diyalo a Alet (200/Ek: Is nan Kürede Çevre Edilmesi. slâmî Araflt rmalar Ahlâk ) , ss. 20(3) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB SC (8) Büyüker, Kamil. Sevgili (s.a.s.)'nin H rkas. Diyanet (200) , ss SC (9) Cebeci, Lütfullah. Bilgi ve Ahlâk liflkisi. Diyanet (200) , ss SC (10) Cook, Michael. Erken Döneme Ait Bir Fiten Metni. Çeviren: M. Emin Eren, Muzaffer Tan, Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 48(1) 2007, ss SB Duran, Bünyamin. Aç k Toplum, Kamu Alan ve Münazarat. Köprü (99) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (14) Elmessiri, Abdelwahab M. Bat ve slam: Çat flma Noktalar ve Diyalog Yeni slami Söylemin Yap s : Birkaç Tan m Cümlesi. Çeviren: Murat Erten, slâmî Araflt rmalar 20(3) 2007, ss SB (15) Erdem, H. Sabri. Anlabilim Aç s ndan man Sözcü ü. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 48(1) 2007, ss. ng. özet SB (11) Ça r c, Mustafa. "Ahlakl l k ve Dindarl n Boyutlar " Üzerine [Söylefli] Konuflanlar: Ayfer Balaban, Kadriye Avc Erdemli, Diyanet (200) , ss SC 6 297, (16) Erdem, Mustafa. slam Medeniyetinin Temel Özellikleri. Avrasya Dosyas 13(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 6

15 297 (17) 297 (23) Güner, Osman. Dünya Bar fl na Bir Katk Olarak Mevlana'da 'Öteki' Olgusu. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (24-25) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA Kazanc, Fethi Kerim. Klasik Kelami Tart flmalar n Do uflu ve Geliflimine Etki Eden Faktörler. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (24-25) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (24) 297 (18) Köylü, Mustafa. Kur'an' n nsanl a Kahveci, Niyazi. Political Theology: Getirdi i De erler ve Hedefler. Political Sovereign Deity in the Ondokuz May s Üniversitesi Semitic Scriptures; The Hebrew Bible, lahiyat Fakültesi Dergisi (24-25) The New Testament and The Our'an. 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 48(1) 2007, 1991 SA ss. Türkçe özet SB (19) Karagöz, smail. Allah'a Peygambere ve nsanlara hanet Edenler. Diyanet (200) , ss SC (25) Levent, Lamia. Kalbî Dönüflüm Olmay nca. Diyanet (200/Ek: Is nan Kürede Çevre Ahlâk ) , 4-5. ss SC (26) Nursi, Bediüzzaman Said. 297 (20) Cumhuriyet ki; Adalet, Meflveret ve Karakaya-Stump, Ayfer. Irak'taki Kanunda nhisar- Kuvvetten Bektafli Tekkeleri. Belleten 71(261) barettir. Köprü (99) 2007, , ss. ng. özet ss SA SA , (21) Karaman, Hayreddin. slam, Siyaset ve Devlet. Köprü (99) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (27) Okumufl, Ejder. Ahlâk Afl nmas Karfl s nda Bilgiye Dayal Güzel Ahlak. Diyanet (200) , ss SC SA (28) 297 (22) Özdemir, brahim. Çevre Ahlak Kayadibi, Fahri. Ahlâkl l k ve Dindarl k. Diyanet (200) , ss SC SC [Söylefli] Konuflan: Ayfer Balaban, Diyanet (200/Ek: Is nan Kürede Çevre Ahlâk ) , ss. 7

16 297 (29) lahiyat Fakültesi Dergisi (24-25) Özger, Yunus. Akkoyunlu Kutlu Bey 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Vakf n n XIX. Yüzy ldaki Durumu. Atatürk Üniversitesi Türkiyat 1991 SA 67 Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi (33) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA 26 Turan, brahim. Medyadaki Din 297, Adam maj Üzerine Baz Düflünceler. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (24-25) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (30) Öztürk, Mustafa. Bilgi-Ahlâk- Dindarl k. Diyanet (200) , 5-7. ss SC (31) Soysald, Mehmet. Hz. Peygamber Sevgisinin Alâmetleri. Diyanet (200) , ss SC (32) Süleymanl, Mübariz. Ahmed Agayev's Position in the Explanation of Islam Religion of Science and Culture. Türk Dünyas ncelemeleri Dergisi 7(1) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA (33) Tatl, Bekir. Hadislerde "Dünya" ve "Arz" Kelimeleri -Buhari Örne i- Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 48(1) 2007, ss. ng. özet SB (34) Turan, Ahmet - Metin Bozkufl. Günümüzde Sivas ve Çevresinde Yaflayan Alevilerde nanç Esaslar. Ondokuz May s Üniversitesi SA , (35) Ünal,. Hakk. Allah' n Dini Kolayd r. Diyanet (200) , ss SC (36) Ünlü, Suat. lk Türkçe Kur'an Tercümelerinde Geçen Baz Özel Adlar Üzerine. Türk Dünyas ncelemeleri Dergisi 7(1) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA (37) Ünver, Mustafa. Nesimi'nin fiiirlerinde Kur'an'a Referans Sorunu. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (24-25) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 810 Vasipov, R. A. K rg zistan'daki Üniversite Ö rencilerinin Dine lgileri. Rusçadan çeviren: Mustafa Ünver, Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (24-25) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 297

17 Yüceer, sa. Müslüman H ristiyan liflkilerinin nanç Boyutu. slâmî Araflt rmalar 20(3) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (4) Zileli, Irmak. [Gönül Pultar' n Derledi i " slam ve Modernite" Adl Kitap Üzerine] Varl k 75(1199/Kitap eki-183) , ss SB , TOPLUM B L MLER 300 (1) Aç kgöz, Reflat. Baflörtüsü Meselesi. Köprü (99) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Akcan, dris. Kadim Projesinde Vatandafll k Kart Projesinin Yeri. Sosyal Güvenlik Dünyas Dergisi 9(44) , ss SA (3) Aksoy, Mustafa. Kültür Tarihi Aç s ndan Hal -Kilim Sanat ve Önemi. Kar nca 72(848) 2007, ss SB , 740 Alt ntafl, Ramazan. 'Kamusal Alan' Tart flmalar. Köprü (99) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Arslano lu, brahim. [ nanç ve Düflünceleriyle] Bilim ve Ütopya 14(158) , ss SC , 300, 920 Ayan, Dursun. Oryantalizm Tutulmas ve Edward Said. Düflünen Siyaset (23) 2007, ss. ng. özet SA , (5) Ayflebengi. Gazozun Bile Ruhu Var da Bizim Yok mu? Evrensel Kültür (188) , ss SB (6) Aytaç, Ahmet Murat - Sarp Balc. Türkiye'de 'fiahs n Terbiye Edilifli'ne Geçifl: Mehmed Cavid Bey'in hsaiyat Kitab. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 62(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Bakkal, Ali. Laiklik-Din ve Vicdan Hürriyeti liflkisi Ba lam nda Kamusal Alanda K l k-k yafete Getirilen S n rlamalar. Köprü (99) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Bal kç o lu, Betül - Ak n Koçak - Alper Özer. fiiddet çermeyen Bir Eylem Olarak Dolayl Tüketici Boykotlar n n Oluflum Süreci ve Türkiye için De erlendirme. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 62(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 9

18 Battal, Ahmet. Kamusal Alan. Köprü (99) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA , (7) Bilge, Muhittin. Bat Medeniyetinin Ontolojik Temeli ve Bir Meflruluk Retori i Olarak Medeniyetler Çat flmas. Düflünen Siyaset (23) 2007, ss. ng. özet. Haydarpafla Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi T p Dergisi 47(3) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (10) Çelik, Behçet. Bizim Mahallede (de) Seçim Vard. Birikim ( ) , ss SB , SA , (11) Çevik, Abdülkadir. Az nl k Bozcuk, Asl han. Mutluluk ve Bireylerin Finansal Durumu Üzerine Bir Pilot Çal flma. ktisat flletme ve Finans 22(257) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (12) 330, 300 Davies, Bulaç, Ali. Eski Cumhuriyet, Yeni Demokrasi ve Kamusall k. Köprü (99) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Psikolojisi ve Yunanistan'da Yaflayan Türk Az nl k. Avrasya Dosyas 13(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 320, 150 Stephen. Endifle Etmemek çin Baflka Bir Neden: Spencer Kanunu. Çeviren: Abdullah Uzun, Liberal Düflünce 12(47-48) 2007, ss SB (8) Bulut, Mesut. Medeniyetler Çat flmas : Kimliklefltirilmifl Küresel Korku Çat flmas. Düflünen Siyaset (23) 2007, ss. ng. özet SA SA , 900 Cihangir, Feyzullah. Türkiye'de Yarg ve Baflörtüsü. Köprü (99) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (9) Çal flan ve Çal flmayan Kad nlar n Benlik Sayg lar n n Karfl laflt r lmas (13) Dirlik, Arif. Medeniyet Konuflmalar ve Ça m z n Küresel liflkileri: Güç Durumlar ve Ümit Verici Hususlar. Çeviren: Gül Aral, Avrasya Dosyas 13(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. 300, (14) Dirlik, Arif. Zaman Uzam, Toplumsal Uzam ve Çin Kültürü. Avrasya Dosyas 13(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (15) Duran, Bünyamin. Aç k Toplum, Kamu Alan ve Münazarat. Köprü

19 (99) 2007, ss. Türkçe ve ng ss. Türkçe ve ng. özet. özet SA SA , , 950 Erdem, Faz l Hüsnü. Müdahale, Mücadele ve Müzakere Mekan Olarak Kamusal Alan. Köprü (99) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Erdem, Mustafa. slam Medeniyetinin Temel Özellikleri. Avrasya Dosyas 13(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (16) Ergun, Do an. Washington'da Bir Otelin Lobisinden Türkiye'deki Mahalle Havalar na ya da fierif Mardin'in Yap salc l k Havas. Memleket Siyaset Yönetim 2(5) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , (20) Eyüpo lu, Osman. Bilgi ve Sahip Olma Arzusu Aras ndaki liflki Ba lam nda Kad n ve Çocu a Karfl fiiddet Söyleminin rdelenmesi. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (24-25) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA (21) Göka, Erol. Türklerin Ruhu Göçebe mi? Avrasya Dosyas 13(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (22) Güney, Çetin. Arkeolojik Anlat Olarak Medeniyetin De iflen Anlam. Avrasya Dosyas 13(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (23) 300 (17) nalc k, Halil. Türkiye Cumhuriyeti Erken, Veysi. Bir nsan Yetifltirme ve Osmanl. Avrasya Dosyas 13(2) Modeli: Yaran Meclisleri. Kar nca 2007, ss. Türkçe ve ng. 72(848) , ss. özet SB SA , , (18) Eryi it, Süleyman. Din, Zihniyet ve Toplumsal De iflme. Türk Yurdu 27(240) , ss SB , (19) Esenbel, Selçuk. Japonya Bir Medeniyet Olarak Düflünülebilir mi? Avrasya Dosyas 13(2) 2007, 300 (24) pfliro lu, Zehra. Bir Reklam n ya da Öykünün çine Kilitli Kad nlar ya da Kad n Bedeni Üzerine. Evrensel Kültür (188) , ss SB (25) rem, Naz m. Türk Medenileflmesi. Avrasya Dosyas 13(2) 2007, 11

20 ss. Türkçe ve ng. özet SA , Kamalak, hsan. Türkiye'nin Modernleflme Süreci Türban ve Kad n: Laikli in Olas Sonuçlar Üzerine Karfl laflt rmal Bir Deneme. Memleket Siyaset Yönetim 2(5) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (26) 300 Karaca, Birsen. Toplumsal Belle in Dinamikleri ve Ermeni Kimli ini Yenileme Çabalar ndaki Rolü [Söylefli] 2023 (76) , ss SB Keskin, Arif. ABD_ ran Gerginli i Çerçevesinde ran'da Etnik Milliyetçilik. Stratejik Analiz (72) , ss SB , (30) Milas, Herkül. Ayr mc l k ve Sa l m za Zararlar. Düflünen Siyaset (23) 2007, ss. ng. özet SA (31) Mollaer, F rat. Yurt ve Kimlik Üzerine Çift Kutuplu Düflünceler. Düflünen Siyaset (23) 2007, ss. ng. özet SA (32) Mutman, Mahmut. fiarkiyatç l k ve Milliyetçilik. Düflünen Siyaset (23) 2007, ss. ng. özet SA , 320 Oktay, Ayfle S d ka. Diyalo un Merkezi; Dünya Dinler Parlamentosu Konseyi. slâmî Araflt rmalar 20(3) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (27) Küçükcan, Talip. Kamusal Alan ve Din. Köprü (99) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Osipov, Alexander. Krasnodar'daki 1977 SA 32 Ah ska Türkleri. Çeviren: Deniz 300 Kayaalp, Stratejik Analiz (88) , ss. 300 (28) Lo o lu, O. Faruk. Medeniyetler Çat flmas (m?) Avrasya Dosyas 13(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , SB (29) 300, 200 Mahçupyan, Etyen. De iflimin Yaratt Tehditler ve Otoriter Sekülarizm. Birikim ( ) , ss SB , (33) Önver, Makbule fiiriner. Tanr çadan Tanr ya. Evrensel Kültür (188) , ss. 300 (34) Örsal, Özlem. E itilebilir Zeka Engelli Çocu u Olan Ailelerin Çocuklar na Yönelik Sorunlar n n Belirlenmesi. Öz-Veri 4(1) , 12

21 ss. Türkçe ve ng. özet SA , (35) Öztürk, Candan - Gonca Karaya z. Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklar n Televizyon zleme Durumlar ve Bunu Etkileyen ncelemesi. Millî E itim 36(175) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA (39) Spivak, Gayatri Chakravorty. Otuz Y l Sonra stanbul'da Oryantalizmi Okumak. Çeviren: Berat Aç l, Düflünen Siyaset (23) 2007, ss. ng. özet SA , (40) Sunat, Haluk. Toplumsal Paranoya Hatt /Bilinen Numaralar. Birikim ( ) , ss. 300 (36) 1975 SB 50 Parmentier, Catherine. Eurocities 300, 150 'Kültürler Aras Diyalog'da [Söylefli] Finans Dünyas (212) , ss. 300 (41) 1993 SB 473 Tankut, Tülin. "Güzel ve Dahi" 300 Yar flma Program n n Düflündürdükleri. Evrensel Kültür Peker, Hüseyin. Gençlerin Alkol ve (188) , 6-7. ss. Uyuflturucu Kullan m n n Psiko-Sosyal 1992 SB 96 Nedenleri. Diyanet (200) , ss SC 6 360, (37) Sambur, Bilal. Medeniyet: Kay p Cennetin Peflinde. slâmî Araflt rmalar 20(3) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet 1986 SB (43) Sar fak o lu, Birkan. nternettin Toplumsal Etkileri. Elektrik Mühendisli i 45(431) , ss SB , SA , (38) Sayar, Vecdi. Siyasetin Gölgesinde Bir Kültür Baflkenti: stanbul Mimar.ist 7(24) , ss. ng. özet SB , SB , (42) Temizkan, Abdullah. Kültür ve Kimlik Meselelerine Tarihsel Bir Yaklafl m. Düflünen Siyaset (23) 2007, ss. ng. özet SA Turan, brahim. Medyadaki Din Adam maj Üzerine Baz Düflünceler. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (24-25) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (44) Turan, Nurflen - Halis Dokgöz. Çocuk Anneler. Adli T p Bülteni 12(3) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet.

22 300 (45) Stratejik Analiz (72) , Yak t, smail. Prof. Dr. M. Cihat ss. Özönder [Sosyolog] Türk Yurdu 2001 SB (240) , ss. 320, SB 27 Acar, Özgen. Dora Doktrini: "Ça dafl 300, 920 Ekonomi Diplomasisi Bar fl ve Gönençtir!" Stratejik Analiz (72) , ss. 300 (46) Yalç n, Fatih. ki Sürgünün Ötekileflme Maceras ve Entellektüel Bir Zemin Olarak Sürgünlük Hali. Düflünen Siyaset (23) 2007, ss. ng. özet SA SB , 320 Aç kgöz, Reflat. Baflörtüsü Meselesi. Köprü (99) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 320 Yavuz, Celalettin. Suriye'de Türkler (76) , ss. 320 (2) 2002 SB 121 Aklar, Y lmaz. Milli Güvenlik 950, 300 Siyasetinin Oluflturulmas. Stratejik Analiz (88) , ss. 300 (47) Y lmaz, Hikmet. Gençlik Vah 2001 SB 177 Gençlik. Kar nca 72(848) , ss SB (3) 300 Aktan, Gündüz. Karadeniz, Karadeniz. Stratejik Analiz (72) 300 (48) , ss. Yurdusev, A. Nuri. Bat Medeniyetini 2001 SB 177 Nas l Tan mlayabiliriz? Avrasya 320 Dosyas 13(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. 320 (4) 1994 SA 27 Aktafl, Ümit. Merkezi K ta'daki Kriz 300 Koflullar nda Siyasetin De iflen Anlam ve Aktörleri Üzerine. Düflünen Siyaset (23) 2007, ss. 300 (49) Zileli, Irmak. [Gönül Pultar' n Derledi i " slam ve Modernite" Adl Kitap Üzerine] Varl k 75(1199/Kitap eki-183) , ss SA (5) 1964 SB 152 Akter, Ahmet. Tehcir Öncesi 300, 297 Anadolu'dan Amerika'ya Ermeni Göçü ( ) [Kitap nceleme] 320 S YASAL B L MLER nceleyen: Y ld z Deveci Bozkufl, Ermeni Araflt rmalar (25) 2007, ss. 320 (1) Acar, Özgen. "Ç rp n rd Karadeniz, 2002 SA 4 Bakard Türk'ün Bayra na!" 320,

23 320 (6) 320 (13) Akyol, Mustafa. Kürt Sorununa AK Arslano lu, brahim. [ nanç ve Çözüm mü? Türkiye Günlü ü (90) Düflünceleriyle] Bilim ve Ütopya 2007, ss. 14(158) , ss SB SC , 300, (7) Alatafl, Evrim. Kürt Vekiller ve Yeni Meclis. Birikim ( ) , ss SB (14) Atasoy, Fahri. Do ru Yoldan Demokrat Partiye "A ar" Bir Seçim Serüveni. Türk Yurdu 27(240) , 28. s SB (8) Alkan, Ahmet Turan Seçimleri: Toplumun Bürokratik ktidara Resti. Türkiye Günlü ü (90) 2007, ss. Ayan, Dursun. Oryantalizm 1989 SB 149 Tutulmas ve Edward Said. Düflünen 320 Siyaset (23) 2007, ss. ng. özet SA (9) 300, 320 Alt nbafl, Deniz. Portekiz, Avrupa Birli i'ne Yeni Ufuklar Açmak stiyor. Stratejik Analiz (88) , 6-7. ss. 320 (15) 2001 SB (10) Alt ntafl, Ramazan. 'Kamusal Alan' Tart flmalar. Köprü (99) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (11) Ardo an, Recep. J. J. Rousseau ve Bediüzzaman-Millet Egemenli i ile lgili Görüfllerinin Bir Mukayesesi- Köprü (99) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Ayata, Ali. Ulusal Güvenlik Alg s ve Türk D fl Politikas. Stratejik Analiz (88) , ss SB SA , SB (12) 320 Arslan, Esat. ABD'nin Çok Katmanl Politikas ve ran (76) , 320 (18) ss SB (16) Baker, S. Ulus. 11 Eylül- "Ölüm" ve "Yorum" Birikim ( ) , ss SB (17) Baker, Ulus S. ÖDP Yaz s n n Daha Samimisi-Tan l'a Mektup Gibi. Birikim ( ) , ss. Bakkal, Ali. Laiklik-Din ve Vicdan Hürriyeti liflkisi Ba lam nda Kamusal Alanda K l k-k yafete Getirilen

24 S n rlamalar. Köprü (99) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Kafkasya (76) , ss SB SA , (19) 320 (25) Bora, Tan l. 22 Temmuz Seçimleri ve Barcadurmufl, Emre - Ensar Niflanc. Karfl laflma: slam ve Demokrasi. Düflünen Siyaset (23) 2007, ss. ng. özet SA TESEV'in "Milletin Bölünmez Bütünlü ü" Araflt rmas Üzerine Düflünceler Milliyetçilik Nerede Kald, Nereye Gitti? Birikim ( ) , ss SB (20) 320 (26) Barnett, Randy E. Anarfli Nereye? Bostanc, Robert Nozick Devleti Meflrulaflt rd m? Çeviren: N. Yeflim Erdo an, Liberal Düflünce 12(47-48) 2007, ss SB , (21) Battal, Ahmet. Kamusal Alan. Köprü (99) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 M. Naci. Seçimin Akl. Türkiye Günlü ü (90) 2007, ss SB (27) Bostanc, M. Naci. Seçimin Dinamikleri, AKP'nin Baflar s. Türk Yurdu 27(240) , ss SB (28) 320 (22) Bozkufl, Y ld z Deveci. ABD Bensoy, Okay. Yurt Haklar ve Kongresi'nde Sözde Soyk r m Yurttafl Görevleri Bildirgesi [Abdülbaki Çal flmalar H z Kazand. Stratejik Gölp narl 'n n "Yurt Bilgisi" Adl Analiz (88) , ss. Kitab n n Elefltrisi] Birikim 2001 SB 177 ( ) , ss SB (29) 320 Bulaç, Ali. Eski Cumhuriyet, Yeni Demokrasi ve Kamusall k. Köprü 320 (23) (99) 2007, ss. Türkçe ve ng. Beyaz, Deniz - Murat Beyaz. 22 özet. Temmuz: Kazanan Ayn, Peki ya 1977 SA 32 De iflen Ne? Türkiye Günlü ü (90) 320, , ss SB (30) 320 Çaha, Ömer. Kamusal Alan Bir Özgürlük Alan d r [Söylefli] Konuflan: Ahmet Dursun, Köprü (99) 2007, ss. 320 (24) Birsel, Haktan. Yeni Dünya Hâkimiyet Ekseni: Türkiye-Güney SA

25 320 (31) Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Çal flkan, Koray Seçimleri ve 62(3) , ss. Türkçe Sa dan Sola Dersler. Birikim ve ng. özet. ( ) , ss SA SB , (36) Çi dem, Ahmet. B rakt m z 320 (32) Yerdeyiz. Birikim ( ) Çaya, Sinan. Almanya'da Doksanl , ss. Y llar n Irkç T rman fllar. Türk 1975 SB 50 Dünyas Araflt rmalar (169) , Türkçe ve ng. özet SA 26 Çotuksöken, Yusuf. Yaz ve Dil 320 Devrimine Karfl Ç kanlar n Görüflleri Üzerine Yorumlar. Ça dafl Türk Dili 19(234/Özel say : Dil Devriminin 320 (33) Çeçen, An l. Balkanlar ve Balkanizasyon (76) , ss SB , 940 Çelik, Behçet. Bizim Mahallede (de) Seçim Vard. Birikim ( ) , ss SB , (34) Çevik, Abdülkadir. 22 Temmuz Genel Seçimleri ve Türkiye'nin Gelece i. Türk Yurdu 27(240) , ss SB Y l ) , ss SA , (37) Çubukçu, Ayd n. Düzenin Son Siperi AK Parti. Evrensel Kültür (188) , 4-5. ss SB (38) Çubukçu, Mete. "Temsilde Adalet" DTP ve Kürtler. Birikim ( ) , ss SB Dalmia, Shikha. Küresel Is nmaya Yönelik Mülkiyet Haklar Çevik, Abdülkadir. Az nl k Yaklafl mlar : Kapsam ve S n rl l klar. Psikolojisi ve Yunanistan'da Yaflayan Çeviren: Yusuf fiahin, Liberal Türk Az nl k. Avrasya Dosyas Düflünce 12(47-48) 2007, 13(2) 2007, ss. Türkçe ve ss. ng. özet SB SA , , 320, (35) Ç nar, Tayfun. Yerel Seçimlerde Kent Büyüklü ü ile Oy Vermenin Yönü Aras ndaki liflki: Türkiye Örne i Ankara Üniversitesi (39) Devran, Yusuf. Medya Ba lam nda 22 Temmuz Seçimleri. Türkiye Günlü ü (90) 2007, SB , 070 ss.

26 320 (40) D fl Politika ve Siyasi Partilerimiz. Stratejik Analiz (88) , ss SB Dirlik, Arif. Medeniyet Konuflmalar ve Ça m z n Küresel liflkileri: Güç Durumlar ve Ümit Verici Hususlar. Çeviren: Gül Aral, Avrasya Dosyas 13(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (41) Erarslan, Alev. Arkeolojik Perspektif. Bilim ve Ütopya 14(158) , ss. 320 (47) 1995 SC , SB (42) 320 Erdem, Faz l Hüsnü. Müdahale, Mücadele ve Müzakere Mekan Olarak Kamusal Alan. Köprü (99) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Eren, Oya. Küreselleflme, Yeni Medya ve Demokratikleflme. Stratejik Analiz (88) , ss SB , (43) Ero lu, Feyzullah. CHP'nin Kurumsal Siyaset Anlay fl ve 2007 Seçimleri. Türk Yurdu 27(240) , ss SB (44) Erol, Mehmet Seyfettin. Kazakistan'da Gündemin Ad Siyasi Suikastler. Stratejik Analiz (72) , ss SB , (45) Erol, Mehmet Seyfettin. Türk D fl Politikas nda Gündemin De iflmeyen Ad "Kriz" Stratejik Analiz (72) , ss SB (46) Ersun, Ömer. ran San k Sandalyesinde. Stratejik Analiz (72) , ss SB Ersun, Ömer. Karadeniz Diplomasisi vme Kazan yor. Stratejik Analiz (72) , ss. 320 (48) Ertu rul, Kürflat. Amerikan Yeni- Muhafazakarl ve Orta Do u. Düflünen Siyaset (23) 2007, ss. ng. özet SA (49) Esedli, Minahan m. Ahund Yusif Ziya Talibzadenin Türkiye'deki Dini, Siyasi ve Herbi Fealiyyetleri ( ) Türk Dünyas ncelemeleri Dergisi 7(1) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (50) Göka, Erol. "Ayd n" m s n, "Okuryazar" m? Seçimler Söylesin. Türkiye Günlü ü (90) 2007, ss SB

27 320 (51) ss. Türkçe ve ng. özet. Görmez, Kemal. "Allah Kahretsin!" Oylar. Türk Yurdu 27(240) , 1980 SA s. 320, SB (57) Ifl kl, Alpaslan. Yeni Orta Ça. 320 (52) Jeopolitik 6(43) , ss. Gündo an, Ali Osman. ANAP ve 2002 SB 120 Erkan Mumcu. Türk Yurdu 27(240) 320, , ss SB (58) nsel, Ahmet. Burjuva Demokratik Dönüflüm ve Sol. Birikim ( ) 320 (53) , ss. Gürer, Çetin. Ayd nlanman n 1975 SB 50 Diyalekti i, Türkiye ve Seçimler. 320 Birikim ( ) , ss SB (54) Gürseler, Ceren. Bat Sahra'da Sömürge Savafllar Bitmiyor. Stratejik Analiz (88) , ss SB (55) Hasan, Mazin. Irak'ta Baas Partisi: Politikas, liflkileri ve Gelece i. Stratejik Analiz (88) , ss SB Hasano lu, Mürteza - Ali Koplay. Türkiye'de Bürorasi ve Siyaset liflkileri. Kar nca 72(848) , ss SB , (56) Hekimo lu, Vecihi Sefa Fuat. Bütün Rusya Müslümanlar Kongresi (1-11 May s 1917) Türk Dünyas Araflt rmalar (169) , (59) Kad o lu, Hakan Hadi. Armagedon Bütün Türk- slâm Co rafyas m? Türkiye Büyük Ortado u Projesine Hangi Aç lardan Bakmal d r? 2023 (76) , ss SB (60) Kalayc, Hüseyin. Britanya'da Gordon Brown Dönemi. Stratejik Analiz (88) , ss SB (61) Kalayc, Hüseyin. Kendi Kaderini Tayinin Liberal Teorileri. Liberal Düflünce 12(47-48) 2007, ss SB (62) Kalea as, Bahad r. Avrupa Müzesinde Yeni Tablolar. Finans Dünyas (212) , ss SB

28 320 (63) Kültür Birli i Stratejik Öngörüsü. Kamalak, hsan. Türkiye'nin 2023 (76) , ss. Modernleflme Süreci Türban ve Kad n: Laikli in Olas Sonuçlar Üzerine 2002 SB 121 Karfl laflt rmal Bir Deneme. 320, 330 Memleket Siyaset Yönetim 2(5) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB (64) 320 Kamalov, lyas. ABD-Rusya Çekiflmesi Devam Ediyor. Stratejik Analiz (88) , ss SB (69) Karakoyunlu, Y lmaz. Seçim Ne Getirdi? Finans Dünyas (212) , 8-9. ss. 320 (70) Kavuncu, Orhan. Yeni Dönemde ktidar ve Muhalefetin Sorumluluklar. Türk Yurdu 27(240) , ss. 320 (65) 1960 SB 27 Kamalov, lyas. Ramazan Kad rov. 320 Stratejik Analiz (72) , ss. 320 (71) 2001 SB 177 Kayador, Vakur Genel 320 Seçiminin Ard ndan (76) , ss. 320 (66) 2002 SB 121 Kanbolat, Hasan. Ah ska 320 Türklerinin Gürcistan'a Geri Dönüfl Sorunu Çözülüyor mu? Stratejik 320 (72) Analiz (88) , ss. Kay han, Hasan. Almanya'da 2001 SB 177 Ayr mc l k Yasas. Türk Yurdu (240) , ss SB Kanbolat, Hasan. Karadeniz'de Gündem Nato. Stratejik Analiz (72) , ss. 320 (73) 2001 SB 177 Keleflo lu, Erhan. Bir Siyasal 355, (67) Kanbolat, Hasan. Pax Ottomana'dan Pax Americana'ya m? Karadeniz'in De iflen Jeopoliti i. Stratejik Analiz (72) , ss. Cümbüfl: stanbul 1. Bölge Seçim Deneyimi. Birikim ( ) , ss SB (74) 2001 SB 177 Keskin, Arif. ABD_ ran Gerginli i 320 Çerçevesinde ran'da Etnik Milliyetçilik. Stratejik Analiz (72) 320 (68) , ss. Kantarc, Hakan - Orhan Çeltikçi. Türk Dünyas Jeopoliti ine Yönelik Güç Mücadeleleri ve Türk Dünyas SB , 300

29 320 (75) 320 (82) Koç, fianl Bahad r. Gurur ve Önyarg : ran-abd Gerginli i ve Türkiye. Stratejik Analiz (72) , ss. Macit, Nadim Seçimi ya da Politik Haritay Okumak. Jeopolitik 6(43) , ss SB SB (83) 320 (76) Madra, Yahya M. Alternatif Seçim Köktürk, Milay. Nadasa Terk Edilen BBP. Türk Yurdu 27(240) , ss SB SB , 740 Afiflleri'nden Alternatif Üretim Biçimlerine. Birikim ( ) , ss. 320 (77) Mahçupyan, Etyen. De iflimin Küçük, Yalç n. Devlet ve Ba ms zl k. Yaratt Tehditler ve Otoriter Memleket Siyaset Yönetim 2(5) Sekülarizm. Birikim ( ) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet , ss SB SA , (84) 320 (78) Manisal, Erol. AKP Neden Baflar l Küçükalp, Derda. Ço unlukçu Oldu? Jeopolitik 6(43) , Demokrasi ve Sorunlar. Türkiye Günlü ü (90) 2007, ss SB ss SB (79) Külebi, Ali. Unutturulmak stenen Türklük Dayan flmas. Türk Yurdu 1999 SA 24 27(240) , ss. 950, SB (85) 320 (80) Laçiner, Ömer. fiimdi Alternatif Zaman. Birikim ( ) , ss SB Memifl, Ekrem. Filistin Sorunu Nas l Çözümlenir? Düflünen Siyaset (23) 2007, ss. ng. özet. Metin, Yüksel. A HS Çerçevesinde ve A HM Kararlar Ifl nda Serbest Seçim Hakk. Liberal Düflünce 12(47-48) 2007, ss SB (81) Lütem, Ömer Engin. Olaylar ve Yorumlar. Ermeni Araflt rmalar (25) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA Mutman, Mahmut. fiarkiyatç l k ve Milliyetçilik. Düflünen Siyaset (23) 2007, ss. ng. özet SA ,

30 320 (86) m Olur? Türk Yurdu 27(240) O an, Gökçen. Biflkek Zirvesi , 4-6. ss. Kararlar Merakla Bekleniyor fianghay Örgütü'nde Gündem Çok Kutupluluk ve 1960 SB Geniflleme. Stratejik Analiz (88) , ss. 320 (93) 2001 SB Önder, Tuncay. 22 Temmuz'a Dair Notlar. Türkiye Günlü ü (90) 2007, ss SB (87) O an, Sinan. Yeni Dönemde Türk- Rus liflkileri [Söylefli] 2023 (76) , ss. 320 (94) 2002 SB 121 Özcan, Ömer. Toplum Önderi Dr. 320 Hasan Tahsin Tola ve Senirkent Kalk nmas. Türk Yurdu 27(240) , ss SB , (88) Oral, Mustafa. ABD'nin Ortado u Politikalar. Düflünen Siyaset (23) 2007, ss. ng. özet. 320 (95) 1999 SA 24 Özden, Nefle. Ermeni Sorunu ile lgili 320 ngiliz Tezleri ( ngiliz Belgelerine Göre, 1920) Ermeni Araflt rmalar (25) 2007, ss. Türkçe ve ng. 320 (89) Orhan, Oytun. ABD, Suriye için Kürt özet SA 4 Kart n Haz rl yor. Stratejik Analiz 320, 940 (72) , ss SB (96) 320 Öztan, G. Gürkan. Türkiye'de Aidiyet Sorunsal ve Ortado u. Düflünen 320 (90) Siyaset (23) 2007, ss. Osipov, Alexander. Krasnodar'daki ng. özet. Ah ska Türkleri. Çeviren: Deniz 1999 SA 24 Kayaalp, Stratejik Analiz (88) , ss SB , (91) Ö ütçü, Mehmet. Türkiye'yi Hesaba Katmadan ran' Vurmak. Finans Dünyas (212) , ss SB (92) Öksüz, skender. Devlet: Kimin çin? veya "Ne Mutlu Türküm" Dersem Ay p (97) Palab y k, Mustafa Serdar. ABD'deki Ermeni Soyk r m ddialar Karar Tasar lar n n Karfl laflt rmal Analizi ( ) Stratejik Analiz (88) , ss SB (98) Reyhan, Cenk. Türkiye'de Yüzy ll k Gündem: Federalizm. Memleket Siyaset Yönetim 2(5) 2007,

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 01.07.2014 TOPLANTI NO: 24 KARAR:24-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER:

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER: KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER

OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER 26-27 Nisan 2006 Ba l ca Kampusu ANKARA DÜZENLEME KOM TES Prof. Dr. Ünsal YAVUZ (Baflkent Üniversitesi ATAMER Müdürü) Ayfer YILMAZ (Baflkent Üniversitesi

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015 Medya İslam ı ile karşı karşıyayız Batıda tırmanışa geçen İslamofobinin temelinde yatan ana unsurun medya olduğu düşünülüyor. Çünkü medyada yansıtılan İslam ve Müslüman imajı buna zemin hazırlıyor. Sosyal

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/1 Türkiye

Detaylı

1982-1983 Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümü Öğretim Görevlisi

1982-1983 Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümü Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Y. Doç. Dr. Mehmet Kabasakal 2. Doğum Tarihi : 5.11.1951 3. Unvanı : Öğretim Üyesi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İş İdaresi Boğaziçi Üniversitesi 1975 Y.

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/11 Türkiye

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/9 Türkiye

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 CV 1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 3. Unvanı: (16.04.2014 tarihi itibariyle kendi isteği ile Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden emekli- Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/3 Türkiye

Detaylı

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR Yard mc lar Saim ÜYE / Eylem ÜM T / Zeynep spir TOPRAK Emine rem AKI STANBUL BAROSU YAYINLARI stanbul

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM 1984 MARMAR A 1883 ÜNİVERSİTESİ AVRASYA DA 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM marmara ün vers tes atatürk eğ t m fakültes ve türk ocağı stanbul şubes şb rl ğ le T.C. BAȘBAKANLIK TÜRK İȘBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/04 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/04 Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7 V Ç NDEK LER BÖLÜM I TEMEL LET fi M B LG LER 1. LET fi M N KAVRAMSAL ÇERÇEVES, AMAÇ, TÜR VE ÖZELL KLER...2 1.1. letiflim Kavram...2 1.2. letiflimde Amaç...6 1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/08 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/08 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :18/02/2015 TOPLANTI SAYISI : 2015/04 Enstitü Yönetim Kurulu 18/02/2015 ÇarĢamba günü Enstitü Müdürü Doç.Dr. Mehmet

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/12 Türkiye

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/4 Türkiye

Detaylı

MINISTERS OF FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR TERMS OF OFFICE (*) ( 1920 2007 )

MINISTERS OF FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR TERMS OF OFFICE (*) ( 1920 2007 ) MINISTERS FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR S FICE (*) ( 1920 2007 ) Presidents of the Republic / Ministers of Finance Term of Office PERIOD GRAND NATIONAL ASSEMBLY GOVERNMENT Mustafa Kemal 23.04.1920

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/07 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/07 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN 1305 0060 Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Aralık, Nisan ve Eylül Aylarında Yayınlanan

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/3 Türkiye

Detaylı