ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3011 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AH O YILLAR (1) TALAT'TIR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3011 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AH O YILLAR (1) TALAT'TIR."

Transkript

1 Talat'a göre, AB Dönem Baþkaný Ýspanya 6'lý zirveyi piþirmek için epeyce çalýþmýþ. Ama baþaramamýþ bir türlü. Bilmez ki 6 deðil, 7 kocalýdýr Akdeniz'in Hürmüs'ü! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3011 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý PROMETE'DEN ATEÞ, AFRODÝT'TEN AÞK l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... TEESSÜF EDERÝM ANKARA Özlem Güneyli AH O YILLAR (1) Dolgun Dalgýçoðlu ÞAMPÝYON TALAT'TIR Erdoðan Baybars ÜÇ DÝKEN BÝR YASEMÝN Mehmet Levent ÝKÝ KARAR ÝKÝ DUVAR VE BÝR OYUN Ülker Fahri Sel felaketinin yaþandýðý gece fenalýk geçirerek Lefkoþa Devlet Hastanesi ne kaldýrýlan, ancak elektrikler kesik olduðu için oradan Medikent hastanesine gönderilen genç öðretmen Mithat Arýsu dan özel hastanenin astronomik bir ücret talep etmesi öðretmen sendikalarýný ayaða kaldýrdý... Mithat Arýsu Adaylar 7 ye düþtü n 8 aday arasýnda tek kadýn aday olan Serap Tezcan ýn adaylýðý Yüksek Seçim Kurulu tarafýndan düþürüldü... n Tezcan ýn cumhurbaþkaný olabilecek nitelikte olmadýðýna karar verildi... n 3. sayfada Faturasý çok aðýr KTÖS ve KTOEÖS açýklamasý: Ülkede dere yataklarýna inþaat izni vererek büyük bir altyapý kaosu yaþatanlar sorumluluktan kaçarken, sel felaketini fýrsat bilen bir özel hastane de vatandaþýn cebine el attý... Emekçi insanýmýz, hastanenin kullanýlamaz olmasý dolayýsýyla özel hastaneye yönlenmiþ ve kendisi yaþam m ücadelesi verirken, karþýsýnda astronomik bir ücret bulmuþtur... n KTÖS Genel Sekreteri Mustafa Özhür ile KTOEÖS Baþkaný Adnan Eraslan yaptýklarý yazýlý ortak açýklamada, özel hastanelerde toplumumuzun fahiþ fiyatlarla karþý karþýya kaldýðýný vurguladýlar ve özel hastane ile kliniklerin insafýndan toplumu kurtarmasý için hükümete çaðrýda bulundular... n Vizitelerden bir gecelik konaklamaya kadar astronomik fiyatlar uygulayan özel hastaneler, bu parayý zamanýnda karþýlayamayan hastalarýn kimlik kartlarýna el koyarak onlara suçlu muamelesi yaptýlar... n 3. sayfada Dimitris Hristofyas: Çözüm olmazsa aday olmayacaðým n Baþkanlýk görevinde iki yýlýný dolduran Rum lider Hristofyas, Kýbrýs ta çözüm olmazsa, 2013 teki baþkanlýk seçimlerinde aday olmayacaðýný þimdiden açýkladý... n Erdoðan ýn 5 li konferans önerisine karþýlýk Hristofyas da 6+2 toplum önerdi. BM, AB, Türkiye, Yunanistan, Ýngiltere, Kýbrýs Cumhuriyeti ve iki toplum temsilcileri... n Hristofyas Talat la ortak açýklama yayýnlanmasýný ise þartlý olarak kabul etti... Türk tarafýnýn bunu bir ara anlaþma addetmemesini ve bundan istifade etmeye kalkmamasýný istiyor... n 4. sayfada AHLAKSIZLIK TABAN YAPTI Ali Osman Kalemimi kýracaðým Özgün Kutalmýþ l 8. sayfada Daha çok çekeceðiz bu Mandýra'da Yalçýn Okut ÝSKELE SAÐLIK MERKEZÝ Musa Özmusaoðlu l 8. sayfada YÜZBAÞI DÝMÝTROYATÝ Bülent Aykut l 4. sayfada l 13. sayfada l 5. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Türk ve Rum olmadan ne idik? n 2. sayfada

2 SAHTEKARLIKLA PARA TEMÝN EDEN 3 KÝÞÝ TUTUKLANDI Bafra'da, inþaat firmalarýnda çalýþan 3 kiþi dolandýrýcýlýkla para temin etmekten tutuklandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre 1 Ocak-15 Mart tarihleri arasýnda gerçekleþen olayda M.H.(E-30), iki ayrý inþaat firmasýnda çalýþan E.B.(E-25) ve M.B. (E-26) ile anlaþýp, çalýþmakta olduklarý inþaat þirketlerine yemek veren "Hasan Çelebi Co. Ltd."i dolandýrmak kastýyla, fatura üzerinde fazladan 45 bin 880 adet ekmek vermiþ gibi gösterip, sahtekarlýkla 24 bin 375 TL para temin etti. GÝRNE-ESENTEPE TRAFÝÐÝ TEK ÞERÝTTEN Karayollarý Dairesi, Girne- Çatalköy-Esentepe anayolunun Alagadi mevkiinde bugün bakým onarým çalýþmalarý baþlatýyor. Daireden verilen bilgiye göre Girne-Esentepe yönündeki þeritte yapýlacak olan bakým onarým çalýþmalarý nedeniyle bu sabah saat 09.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar trafik tek þeritten kontrollü olarak verilecek. Karayollarý Dairesi, bu yolu kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliði açýsýndan dikkatli ve yavaþ seyretmelerini, trafik iþaret ve iþaretçilerine uymalarýný istedi. GÝRNE'DE SU ÞEBEKESÝ YENÝLEME ÇALIÞMALARI Girne Belediyesi, Girne Mevcut Asbest Ýçme Suyu Hattý Yenileme Projesi çerçevesinde; Bedrettin Demirel, Mete Adanýr ve Naci Talat caddelerinde altyapý çalýþmasý baþlattý. Belediyenin, Lefkoþa-Girne anayolu Girne giriþinde Hirondel Çemberi ile Jasmine Court Otel arasýnda kalan 2.5 km'lik güzergah üzerinde baþlattýðý çalýþma 3 hafta sürecek. Söz konusu çalýþma tüm asbest su hatlarýnýn yenilenmesi ve yollarýn asfaltlanmasýný içeriyor. Girne Belediyesi dün saat 14:30'da konuyla ilgili basýn toplantýsý düzenledi. Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn ile Bayýndýrlýk ve Ýmar Ýþlerinden Sorumlu Mühendis Ali Teknikel'in katýldýðý toplantýda, Baþkan Aygýn konuþma yaparken, Teknikel de konuyla ilgili teknik bilgi verdi. DAÜ'DE PANEL Doðu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (ATAUM), Çanakkale Zaferi'nin 95'inci yýldönümü nedeniyle Çanakkale þehitlerini anma etkinliði düzenledi. DAÜ Mehmet Tahiroðlu Salonu'nda yer alan etkinlikte, panel ve "Çanakkale Geçilmez" belgeselinin gösterimi gerçekleþtirildi. BM, TON BALIÐI TÝCARETÝ YASAÐINI REDDETTÝ Birleþmiþ Milletler'in (BM) vahþi hayatý koruma kurumu, Atlantik orkinosuna ihracat yasaðý getirilmesini öngören tasarýyý reddetti. Katar'da bir araya gelen Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararasý Ticaretine Ýliþkin Sözleþmeye (CÝTES) üye 175 ülkeye Monako tarafýndan sunulan tasarýya sadece ABD, Norveç ve Kenya koþulsuz destek verirken, Japonya, Kanada ve çok sayýda yoksul ülke ise balýkçýlýða dayalý ekonomilere zarar verebileceði gerekçesiyle karþý çýktý. AB de yasaðýn yürürlüðe girmesinin, Mayýs 2011 tarihine kadar ertelenmesini talep etti. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Bir 'anahtar' soru: 'Biz Müslüman ya da Hristiyan olmadan önce ne idik?' Bunu düþünebilsek 'öteki' diye gördüklerimize çok daha anlayýþlý ve sevecen olurduk. Ayný köklerin, ayný gövdenin dallarýyýz. 'Yüreðine Sor' filminin iz býrakan söylemi bu... Osmanlý döneminde Ortodoks olduklarýný saklayan ve Müslüman gibi görünen Karadeniz'in çeþitli köylerine daðýlmýþlarýn dramýný yansýtýyor. Her gün sabah namazýna gidiyorlar. Cuma namazlarýný kaçýrmýyorlar. Müslüman/Türk isimleri almýþlar. Asýl adlarýný ve vaftiz olduklarýný sadece kendi aralarýnda paylaþýyorlar. Bunlardan biri saðlýk durumu yeterli olmayan bir baþka Müslümana vekaleten hacca bile gitmiþ. 'Hacý' diye anýlan köyün en saygýn, ulu kiþilrinden biri. Ortodoks torunu 'gizli Ortodoks' Mustafa, köyün en güzel kýzý Esma ile büyük aþk yaþamaktadýr. Bu sevdayý 'imkansýz' kýlan din farkýný Esma bilmiyor... Buraya kadar okuduðunuz bir alýntýdýr. 12 Mart 2010'da Cuma günü yayýnlanan Milliyet gazetesinden alýnmýþtýr. Güneri Civaoðlu'nun yazýsýndan. Gördüðünüz gibi bir film vesilesi ile yazýlan bir yazýdýr. Karadeniz Rumlarýnýn, Türkiye'de kalanlarýnýn nasýl Müslümanlaþtýrýlýp Türkleþtirildiklerinden Kýbrýs'tan bildiðimiz bir durum... Tanýdýk. Yabancýmýz olmayan, bizde de yaþatýlan bir durum. Ama önce "anahtar" soruya bakalým. Kýbrýslýlar olarak ama... Müslümaný, Hristiyaný... "Biz Müslüman, ya da Hristiyan olmadan neydik?" Kýbrýslýlar bu soruya cevap verebilecek cesarette midirler? Hade buyurun cevap verin. Bu soruya þu soruyu da ekleyelim. "Kýbrýslýlar Türk ve Rum olmadan önce ne idiler?" Bu sorularý sorup cevabýný verseydik, ayný TÜRK VE RUM OLMADAN NE ÝDÝK? kökün birer dalý olduðumuzu görecek ve birbirimize belki bu kadar kötülük yapmazdýk. Kuþkusuz kardeþler arasýnda da kavga olur ama o kavga "Sen Türksün, ben Rumum, ya da sen Müslümansýn ben Hristiyaným" diyerek nedeninin üstünü örterek bu hale gelmezdik herhalde... Bu yazýdan ve filmden bilirdik ama, bir kez daha þunu da öðrendik: "Lino-Bambagi" denen toplumlar Osmanlý topraklarý üzerinde yaratýlan bir insan modelidir. Mezalim altýnda yaratýlan... Ýlle de Müslüman Sunni olacaktý herkes. En büyük faggayý yeyen de Aleviler oldu. Yüzyýllar boyu katledildiler, sürgün edildiler. Cumhuriyet'ten sonra da kalkmadý Sunni Müslümanlarýn Aleviler üzerindeki baskýlarý. Katliamlarý da... Osmanlýdan sonra Türklük da eklendi. Osmanlýdan sonra Türklük da eklendi. Asimile edilenler hem Türk, hem de Müslüman olacaklardý Atatürk'le beraber. Karadenizlilerin hala daha kendi dillerini unutmadýklarý ortadadýr. Karadenizlilerin, Türkiye'nin her bir yerinde sorun olduðunda oraya taþýnmalarýnýn, ya da akla gelmelerinin nedeni budur. Asimile edilenler hem Türk, hem de Müslüman olacaklardý Atatürk'le beraber. Karadenizlilerin hala daha kendi dillerini unutmadýklarý ortadadýr. Karadenizlilerin, Türkiye'nin her bir yerinde sorun olduðunda oraya taþýnmalarýnýn, ya da akla gelmelerinin nedeni budur. Hatay mý? Karadenizli yolla. Kürt sorunu mu? Oraya Karadenizli yollasak mý acaba? Kýbrýs mý? Karadenizlileri yolla, Hataylýlarý yolla... Düne kadar birer devletleri olduðunu da unuturlar böylece. Unutmazlarsa, Türkiye'nin her tarafýna daðýtýnca kontrolleri daha kolay olur. "Ýmroz ve Bozcaada" dendi. Kimler gönderildi? Karadenizliler. Kýbrýs Osmanlýda bir istisna mý bilmem þimdi. Kýbrýs'ta Ortodokslar korundu. Fakkayý Katolikler yedi. Ve Katoliklerde çifte dinlik Lozan Anlaþmasý'na kadar devam etti. Lozan Anlaþmasý'ndan sonra Kýbrýs resmen Ýngiliz idaresine geçince "Lino-Bambagi" diye aþaðýlanan bu toplum Ortodokslarla Müslümanlara katýlarak ortadan kalktý. Yerimiz bu kadar... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý PROMETE'DEN ATEÞ, AFRODÝT'TEN AÞK Arabasýna bindiðimiz Kýbrýslýrum taksici tanýdýk çýktý... Daha önce de bir kere götürmüþtü bizi gideceðimiz yere... Sohbeti o kadar tatlýydý ki, Rum barikatýnda sabah sabah keyfimi kaçýran tatsýzlýðý unuttum... Ledra Palace kapýsýndan geçiyorduk. Biri kulübede, diðeri dýþarýda iki Rum polisi vardý kapýda... Dýþarýda duran, hem aðzýndan suyu akan birþeyler çiðniyor, hem de doðru geçip gittiðimizi gördüðü için, kimlik ibraz edeceðimiz yolu iþaret ediyordu bize... Yýllardýr bu kapýdan kimlik ibraz etmeden geçer giderim ben. "Politis" okuyan Rum polisler tanýrlar beni. Kýsa sohbetlerimiz de olur çoðu zaman. Ama bugünkü polisler baþkaydý... Kuþ uçurtmayan bir esir kampý nöbetçileri gibi... Durup onlarla tartýþacak vaktimiz yoktu. Acele ediyorduk... Kuzu kuzu gidip ibraz ettik kimliklerimizi... Bir gülme tuttu beni sonra... Sekiz yýl günlük bir Rumca gazeteye her gün yazý yaz... Sonra da kimlik göstermeden adýmýný atama güneye... Mesele bu da deðil ama... Kapýlarýn açýldýðý ilk günden beri aðýrýma gidiyor bu... Yurdumun bir yarýsýndan diðer yarýsýna pasaportla geçmek... Besbelli insanlarýmýz bir külfet ve onur kýrýcý bir þey saymýyorlar bunu... Seslerini çýkarmýyorlar... Ýsyan etmiyorlar bu rezilliðe... Yoksa yapýlacak þey mi yok buna karþý? Hep birlikte toplanýp serbestçe geçmeyi neden denemedik hiç? Ne yaparlar? Tutuklarlar mý bizi? Tutuklasýnlar... Yurdumuzun bir yarýsýndan diðer yarýsýna pasaportsuz geçme suçundan yargýlanmak da bir onur deðil mi? Bu ülkeye barýþý getirmenin yolu her iki tarafta da bize konan bu gibi yasaklarý çiðnemekten geçmez mi? Taksici gençti, ama dert küpüydü... "Bir dokun, bin ah dinle" cinsten... Ben de bir dokundum ve bin ah dinledim. Son buluþmamýzdan bu yana hayatýnda ne gibi güzel þeyler oldu diye sordum... -Güzel olan hiçbir þey yok, diye baþladý söze... Elinde tutup kafaya diktiði soðuk kahveyi göstererek, -Bunu bile eskiden daha ucuza içerdik, dedi... Çok pahalýlanmýþ hayat... Kýbrýs Lirasýndan Euro'ya geçince daha da beter olmuþ... Ama ahalinin bunu da hala kavrayamadýðýna inanýyordu... Kafasý ahaliye de bozuktu... -Herkes bu delilikleri yapmasa, þimdiye burasý bir Ýsviçre olurdu, dedi... Ýyimserdi yine de... Zamanla iki toplum arasýndaki tüm düþmanlýklarýn eriyip gideceðini, Kýbrýslýrumlarla Türklerin birbirleriyle evleneceklerini ve ortak bir yuva kuracaklarýný düþünüyordu... Ortak bir vatan kurmak için herþeyden önce ortak bir aile yuvasý kurmak gerekir deðil mi? Birdenbire þöyle dedi: -Kýbrýslýlar karýncalara benzerler... Allah kanat vermiþ onlara da uçacaklarýný sanmýþlar... Sonra da bir rüzgarda sersemlemiþler... Eskiden dere yataklarýndan, tenekelerden içerlerdi sularýný... Þimdi hizmetçileri olmazsa olmaz... Kýbrýslýlar karýncalara mý benzerler gerçekten? Yoksa tilki olmadýklarý halde tilki mi sanýrlar kendilerini? Sarý taþlarýmýzda kükreyen Ýngiliz aslanlarý dalga geçer bizimle hala... Kahvelerde pineklemek için dört sandalyeyi birden altýmýza çekerken, Promete'den ateþ, Afrodit'ten de aþk sunmasýný bekleriz bize... En çok uyuduðumuz zamanda bile uyanýk sanýrýz kendimizi... Ne zaman bir seçim anketi yapýlsa büyük bir kararsýzlar ordusu çýkar hep karþýmýza... Bu kararsýzlýk öldürecek zaten bizi...

3 AFRÝKA dan mektup... KÝM VURACAK BU KANGRENE NEÞTERÝ? Mithat Arýsu... Genç bir öðretmen... Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi'nde... Evli... Ýkiz çocuklarý da var... Sel felaketinin yaþandýðý o kâbusta fenalýk geçirmiþ... Lefkoþa Devlet Hastanesi'ne kaldýrmýþlar... Ama orada tedavi ne mümkün... Elektrikler kesik... En yakýn özel hastane olan Medikent Hastanesi'ne göndermiþler... Ve iþte o günden beri orada... Üç hafta geçmiþ aradan... Baðlý olduðu solunum cihazýndan çýkamamýþ hala... * Derken bir haber: Mithat Arýsu'nun özel hastanedeki masraflarýnýn faturasý 50 bin TL'yi aþmýþ... Yani günlüðü bin Euro'yu aþan bir fatura... Kim ödeyecek? Nasýl ödeyecek? Mithat Arýsu genç bir öðretmen... Bir de sel maðduru... Nerde öyle para... Medikent Hastanesi Baþhekimi Dr. Öcal Korun bakýn ne diyor: "Bizim için hastanýn iyileþmesi herþeyden önce geliyor. Ancak yoðun bakýmda yatan bir hastanýn tedavisi sadece emekle yapýlmýyor." Söylediði bir þey daha var Öcal Korun'un. O da þu: "Devlet eðer hastanesinde hizmet veremiyorsa, onlarý özele yönlendirip masraflarýný karþýlayabilirdi. Ancak bu yapýlmadý. Ýnsanlar çaresiz kalýnca buraya geldiler. Kendi masraflarýný kendileri ödediler." * Çok doðru bir açýklama... Bir de madalyonun tersi var ama... Yalnýz sel felaketi meselesi deðil... Devlet hastanesi genelde, yani olaðan zamanlarda da bazý özel hastanelerimizden daha yetersiz... Donanýmý daha güçsüz... Neden? Bakýn bunun nedenleri de çok önemli... Bir master veya bir doktora tezi de olabilir hatta... Þu devlet dediðimiz nesne var ya... Kendi hastanesi ortada çarçur iken, milyonlarca dolarlýk kredi akýtýyor özel hastanelere... Hele de hatýrý büyük olanlara... Verdiði kredilerle kendinde bile olmayan bir donanýma sahip olmasýný saðlýyor özel hastanelerin... Sonra da hastalarý, aðýr faturalar altýnda ezilecekleri bu hastanelere yönlendiriyor. Medikent Hastanesi'ne sorarýz þimdi: Ne kadar kredi almýþ devletten... Açýklayabilirlerse bunu da açýklasýnlar topluma... CTP de Maðusa'da kendi üyelerinin sahip olduðu bir özel hastaneye kýyak çekmiþti. Þimdi gidip bakýn bakalým, o hastanedeki týbbi cihazlar, oraya yeni inþa edilen devlet hastanesinde var mý acaba? * Dayanamamýþlar ve isyan etmiþler öðretmen sendikalarý sonunda... Oysa asýl tepkiyi týpla ilgili sendikalarýmýzýn göstermesi gerekirdi deðil mi? Bugünkü Tabipler Birliði yönetiminin her zamankinden daha duyarlý bir yönetim olduðuna inanýyoruz... Toplumumuzda kangrenleþmiþ olan saðlýk sorununa son neþteri onlar da vurmazsa kim vuracak? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE KTÖS VE KTOEÖS'TEN ORTAK AÇIKLAMA Özel hastaneler ateþ pahasý n "KIBRISLI TÜRKLER ÖZEL HASTANELERDE FAHÝÞ FATURALARLA KARÞI KARÞIYA HÜKÜMET GÖZ YUMUYOR" Ýki öðretmen sendikasý, sel felaketi nedeniyle devlet hastanesinden yararlanamayan halkýn özel hastanelere yöneldiðini ve fahiþ faturalarla karþý karþýya kaldýðýný belirtti. Sendikalar, "hükümeti derhal saðlýkta neo-liberal politikalardan vazgeçmeye, devlet hastanelerini donanýmlý ve güvenilir kurumlar haline getirerek, halký özel hastane ve kliniklerin insafýndan kurtarmaya" çaðýrdý. Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) Genel Baþkaný Adnan Eraslan ile Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Genel Sekreter Vekili Mustafa Özhür, ortak açýklamalarýnda þöyle dediler: Eðitim, saðlýk ve sosyal haklarýn tüm yurttaþlara eþit þekilde devlet tarafýndan saðlandýðý bir sistemde yaþamamýza raðmen, devlet aygýtýný yönettiðini ileri süren iþbirlikçi UBP hükümeti,egemenlerin lehine davranarak, halka karþý olan sorumluluðunu layýkýyla yerine getirmemekte ve halkýn eðitim, saðlýk ve sosyal haklarýný göz göre göre sermayeye peþkeþ çekmektedir. Eðitime ayrýlan bütçe %14'lerde olmasýna raðmen, bütçenin büyük bölümünü özel üniversitelere ve TED Koleji'ne ayýrarak, kendi öz çocuklarýný altyapýdan, teknolojiden ve nitelikli eðitimden yoksun býrakan UBP hükümeti, saðlýk hizmetlerine de yeterince yatýrým yapmayarak, halký bilinçli olarak özel hastanelere ve kliniklere yönlendirmektedir. Öðretmen, memur, iþçi ve tüm halkýmýz eðitim, saðlýk ve sosyal güvence primlerini ödemelerine raðmen, saðlýkta egemenlerin lehine yapýlan reformlarýn yarattýðý sýkýntýlardan dolayý devlet hastanelerinden faydalanamamakta ve sistemli bir þekilde sermayenin insafýna terk edilmektedirler. Altyapý yetersizliðinden dolayý yaþanan, sel felaketi ile devlet hastanelerinin kullanýlamaz duruma gelmesiyle birlikte, sermayenin ne kadar insafsýz olduðu birkez daha anlaþýlmýþtýr. Sel felaketi dolayýsý ile devlet hastanelerinden yararlanamayan Kýbrýslý Türkler, doðal olarak saðlýðý için özel hastanelere TALAT GÜL ÝLE GÖRÜÞTÜ- Ankara'da temaslarda bulunan Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat TC Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ile bir araya geldi. TC Cumhurbaþkaný Gül, Talat'ý Çankaya Köþkü'ne geliþinde Büyük Þeref Kapýsý'nda karþýladý. Baþ baþa görüþmelerinin ardýndan Gül ve Talat, heyetler arasý görüþmelere de baþkanlýk etti. Çankaya Köþkü'ndeki görüþmeler, yaklaþýk bir saat sürdü. Gül ile Talat'ýn görüþmesinde, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AÝHM)'in KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonu'nu "iç hukuk" olarak kabul etmesinin önemi üzerinde durulduðu bildirildi. Türkiye Cumhurbaþkanlýðý'nýn internet sitesinde yer alan bilgiye göre görüþmede, Cumhurbaþkaný Talat, Cumhurbaþkaný Gül'e Ada'da yürütülen müzakere süreci hakkýnda bilgi verdi. Görüþmede ayrýca, AÝHM'in KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonu'nu iç hukuk kabul etmesinin önemi üzerinde duruldu. Talat, KKTC'ye verdiði "eþsiz katký ve desteði'' dolayýsýyla Gül'e teþekkür de etti. TEZCAN'IN ADAYLIÐI ÝPTAL Adaylar 7'ye düþtü Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 18 Nisan'da yapýlacak seçimde cumhurbaþkanlýðýna aday olan 8 kiþiden 2'sine yapýlan itirazý deðerlendirerek sonuçlandýrdý ve "Serap Tezcan'ýn Cumhurbaþkaný adayý olabilecek nitelikte olmadýðýna" karar verdi. YSK, Mehmet Ali Talat'a yapýlan itirazý ise reddetti. Böylece aday sayýsý 7'ye düþtü. Cumhurbaþkaný ve Cumhurbaþkaný adaylarýndan Mehmet Ali Talat'a yapýlan itiraz, Anayasa'nýn 99 (1) maddesinde ve Seçim ve Halk Oylamasý Yasasý'nýn 9'uncu ve 56'ncý maddelerinde belirtilen adaylýk koþullarýnda bir eksiklik veya aykýrýlýða iþaret etmediði yönlenmiþ ve fahiþ faturalarla karþý karþýya kalmýþtýr. Vizitelerden bir gecelik konaklamaya kadar astronomik fiyatlar uygulayan özel hastaneler, bu parayý zamanýnda karþýlayamayan hastalarýn da, kimlik kartlarýna el koyarak suçlu muamelesi yapmýþlardýr. Halkýn saðlýðý için gerekli teknoloji, araç-gereç, bilgi ve insan gücünü ülkesine taþýmayarak, özel hastanelerin halkýn saðlýðýný alýnýr-satýlýr bir meta olarak görmesine izin veren UBP hükümeti, kendi öðretmenine, memuruna, iþçisine, halkýna sahip çýkmayarak, özel hastanelerin vatandaþý soymasýna göz yummaktadýr. Eðitim gibi saðlýkta da neo-liberal politikalar halký sömürmeye devam etmektedir. UBP hükümeti sermayenin lehine davranarak, saðlýktaki sorumluluðundan kaçarken, Kýbrýslý Türklerin maddi yükümlülüðünü de artýrmaktadýr. Ülkede dere yataklarýna inþaat izni vererek büyük bir altyapý kaosu yaþatanlarýn sorumluluktan kaçtýðý ve sel felaketini fýrsat bilen bir özel hastanenin vatandaþýn cebine elini nasýl attýðýný, bugün( ) yerel gazeteler çok iyi yansýtmýþtýr. Emekçi insanýmýzýn, hastanenin kullanýlamaz olmasý dolayýsý ile özel hastaneye yönlenmiþ ve kendisi yaþam ile mücadele ederken, karþýsýnda astronomik bir ücret bulmuþtur. Eðitim gibi saðlýk da bir insan hakkýdýr. Bu hak alýnýp-satýlamaz ve saðlýk hakký sosyal devletin sorumluluðundadýr. Bizler KTÖS ve KTOEÖS olarak devleti yönettiðini iddia eden UBP hükümetini yaþam mücadelesi veren öðretmenimize ve ayný sorundan maðdur olan diðer vatandaþlarýmýza derhal sahip çýkmasý gerektiðinin çaðrýsý yaparken, bir insan hakký olan saðlýk hizmetlerinin tamamen devlet tarafýndan karþýlanmasý gerektiðininin altýný tekrardan çiziyoruz. UBP hükümeti derhal saðlýkta uygulanan neoliberal politikalardan vazgeçmeli, devlet hastanelerini donanýmlý ve güvenilir bir kurum haline getirerek, halký özel hastaneler ve kliniklerin insafýndan kurtarmalýdýr. için reddedildi. YSK Serap Tezcan'ýn psikolojik sorunlarý olduðu yönündeki itirazý deðerlendirdi ve Tezcan'ýn Cumhurbaþkanlýðýna aday olabilecek nitelikte olmadýðý kararýna vardý. YSK 11 numaralý kararýnda, kararýn gerekçeleri hakkýnda ayrýntýlý bilgi de verildi. TALAT'A ÝTÝRAZ REDDEDÝLDÝ YSK 12 numaralý kararýnda ise, Mehmet Ali Talat'ýn adaylýðýna Vedat Çelik, Kamil Özkaloðlu ve Vural Türkmen'in bir yazýyla itiraz ettiðini belirterek, bu itirazýn reddedildiðini duyurdu. kimse Özlem GÜNEYLÝ TEESSÜF EDERÝM ANKARA Kýzdýnýz. YOK MUYDU HAKKATEN 3-5 TANE MÝT AJANI? diye sorduðuma kýzdýnýz. Çünkü bu cümle SORU sorar gibi yapmasýna raðmen/ içinde cevabýný ve benim bu mevzu ile ilgili fikriyatýmý DA resmen BAÐIRIYOR. Koskoca Türkiye Hükümeti 1 damlacýk KAKATECE'nin zavallý seçimlerine müdahale edecek DA yolunu bulamýyor ha... Öyle mi? Hadi caným siz de/ 1 sokum aklýmý/ Ankara'nýn müdahalesiyle mi yiyeyim? E senelerdir yedik/yuttuk hep beraber. Hala mý? Kariyerini DERÝNLÝK/ENTRÝKA ve bilumum üstü kapalý/kapaklý karanlýk Vadilerde Pusuya Yatmýþ Kurtlar üzerine yapmýþ 1 devlet bu kadar da Orhan Gencebayvari takýlmaz KÝ... Hiç de inandýrýcý olmuyor bu BATSIN BU DÜNYA hallenmeleri... Bu yüce devletin seneler evvel Derviþ beyin arkasýnda tamý tamýna 43 adet MÝTçi yürütmüþlüðü var. Þimdi inatla gene bu CUMHURun baþýna geçmeye soyunan ayný Derviþ beyin arkasýnda yürütecek 3-5 tane MÝTçi bulunamýyor muymuþ? Pratik iþ/ temiz iþ olurdu/ ve zavallý KýbrýslýTÜRK politikacýlarý da git gel git gel Ankara yollarýna düþerekten kendi toplumlarýnda birer kötü ÞAKAya dönüþmezlerdi. Tamam. ANAdýr döver de sever de. ANAdýr ister göklere çýkarýr/ ister yerin dibine batýrýr. Mide meselesi. Ankara'ya git gel git gel. Ne bu böyle. Bundan sonra seçimleri Ankara'da yapýn bari/ biz de daha derin mevzulara dalarýz/ yokluðunuzda Marksist açýdan Ankaraya gitmeleringelmelerin analizini yaparýz hiç olmazsa. Marks'ýn adýný anan kaç kiþi kaldýk þunun þurasýnda. 1 Yalçýn bey/ 1 Nazým bey/ 1 de ben YANÝ... Ýþin tuhafý/ Türkiye gibi Obama DA bilmiyor nasýl müdahale edeceðini bu kýytýrýk seçimlere. Obama Papandreu'ya Hristofyas ile konuþ da Talat'ý kurtarsýn DER. Ortak vatanýn 2 lideri müzakerelerde fevkaladenin fevkinde ilerleme kaydettik DÝYE ortak açýklama yaparlarsa Talat kurtulurmuþ falan... CTP Tahsin beye ADAY OL DA TALAT'I KURTAR der. Öv da öv/ öv da öv. Ankara Tahsin beyi çaðýrýr: -ABD Talatý kurtarmamýzý istiyo/ sen de 1 el ver/ aday ol bakim halledelim þu iþi. Zaten Ermeni þeysinde aralar limoni/ Kýbrýs'ta vaziyeti kurtaralým bari... -Yani ben þimdi sizin ÖREPEniz mi olacaðým DÝYE sorar Tahsin bey... Tayyip bey iþaret parmaðýyla havada 1 daire çizdikten sonra, sesinde tam manasýyla 1 ÇILGIN TÜRK tonlamasýyla önce HOOOOP der/ akabinde 1 VAN MÝNUT çeker: -Ne diyosun oðlum sen? Bizim ÖREPEmiz olmak küçümsencek þey mi? -Yok efendim onur duyarým/þeref duyarým sizin ÖREPEniz olmaktan... -Duycaksýn tabi... Ve O da hakkaten duyar... Duyar duymasýna DA oy istediði örgütler/partiler/ kahveciler/kasaplar/ hepsi birden SORALIM ANKARA'YA demeye baþlamýþtýr artýk... 3 tane MÝTçiyle kestirmeden ve fiyakalý 1 biçimde halledilecek 1 meseleyi böyle 1 þakalaþma bahanesine dönüþtürerek seçimlerimizi sulandýrmak yakýþmadý sana ANKARA. Teessüf ederim YANÝ...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Bir yanda yaseminler bir yanda da üç diken Vur mühürü yasemine dikenlerden sakýn Sen deðil misin yýllardýr bu zilleti çeken Bir ýþýk yak yasemine onurunu takýn Ali OSMAN Periyodik AHLAKSIZLIK TABAN YAPTI Önümüzdeki ay, yani Nisan ayýnýn ortasýnda KKTC'nin cumhurbaþkanlýðý seçimi yapýlacak... Bu tür olaylarý biz zemin olarak deðerlendiririz... Dünyaya ve bu topraklarda yaþayanlara durumumuzu haykýrmak ve doðru yolu göstermek açýsýndan arkadaþlarýmýz öne çýkarlar... Bedel ödenir, bunu da bilerek düþülür yola... Sloganlarda deðil, düþüncenin eyleme dönüþmesindedir keramet... "Kýbrýs'ta barýþ engellenemez"le olmaz... Engelleyenin kim olduðunu herkese göstermek ve eylemi onun üzerine yönlendirmektir doðru olan... CTP bu tür iþleri ciddiye alýr hep... Aþaðýlýk kompleksi içindeki insanlar topluluðu haline gelen bu kitle aslýnda tedaviye muhtaçtýr... Denktaþ'ýn kucaðýnda oturup hükümetçilik oynarken bile devrim yaptýklarýný ve sosyalizme hizmet ettiklerini sanýrlar... Ancak burada biraz duralým... Gerçek kavgayý siz verip rejim tarafýndan mahkum edildiðinizde, yaygarayý içte de dýþta da ayyuka çýkarýrlar... Sizin Denktaþ'la danýþýklý dövüþ yaptýðýnýzý yayarlar etrafa... Ýþgale karþý yazý yazdýðýnýzda ve generalin gazabýna uðrayýp bir komployla karþý karþýya kaldýðýnýzda, dedikodu kampanyasýný hemen çalýþtýrýrlar... "Onlar generallerle tavernalarda her akþam yeyip içerler" derler. Þimdi bir seçim daha yaklaþýyor... Zeki var bu kez öne çýkan... Amaç belli, Hyde Park Kürsüsü sayýlan, bu rejimin zaman zaman tanýdýðý olanaðý kullanmak... CTP'liler için önemli ama... Týpký UBP'lilerin, DP'lilerin, TDP'lilerin, BKP ve ÖRP'lilerin verdikleri önem kadar... Kendi aralarýndaki yarýþ Ankara'ya iþbirlikçilik yarýþýdýr... AÝHM kararýndan sonra Türkiye burada iþgalci olduðunu kabul etti... Ýþgal hukukunda onun valisidir yetkili... O nedenle bu makamlar, iþbirlikçiliðin derecelendirilmesi sayýlýr ve maaþlarý ona göre ayarlanýr. Bu fark da bizimle onlar arasýnda önemli bir farktýr... Yakaladýklarý fýrsatlarýn üzerine atlayýp onu elde etmelerinin karþýlýðýný ödediler ve topluma da ödettiler... Ýlkesizlik þiarlarý oldu... Teslimiyet bayraklarý... Uþaklýk makamlarý... Bizim yerimizde olamayýþlarýnýn ve geçmiþleriyle birlikte topluma ihanet ediþlerinin getirdiði aþaðýlýk kompleksi içinde saldýrmaya devam ediyorlar hala... Talat, Eroðlu veya Ertuðruloðlu... Kim isterse kazansýn... Benim Zeki dýþýnda birine verecek oyum yok... adresinden bizi hainlikle suçlayan yazýlar gönderenler, o kadar korkaktýrlar ki isimlerini dahi yazmaktan çekiniyorlar... Ýlk kez yaþamadýk bu tür karalamalarý, son kez de olmayacaðýný biliyoruz. Yalan-dolan ve ahlaksýzlýðýn, alçaklýðýn taban yaptýðý günlerden geçiyoruz... Elektronik mektup yoluyla gelen hakaretleri de öyle yorumluyoruz... Onlardan baþka türlü beklemediðimizi de herkes bilsin... Kalay HRÝSTOFYAS'TAN ÞOK AÇIKLAMALAR "Çözüm olmazsa tekrar aday olmayacaðým" n HRÝSTOFYAS, 5'LÝ KONFERANS YERÝNE "6+2 TOPLUM" ÖNERDÝ Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas, temel hedefin Kýbrýs sorununun çözümü olduðunu, görev süresinin dolacaðý 2013 yýlýna kadar Kýbrýs sorunun çözümlenmemesi halinde tekrar aday olmayacaðýný açýkladý. Hristofyas, Türkiye'nin garantör ülkeler ve iki toplum temsilcisini kapsayan 5'li konferans önerisi yerine, "BM-AB ve Kýbrýs Cumhuriyeti"ni de ekleyerek yeni bir öneride de bulundu. Baþkanlý görevinde ikinci yýlýnýn dolmasý nedeniyle basýn toplantýsý düzenleyen Hristofyas, "Rum tarafýnýn Türk iþgalinin sona ermesiyle ilgili yaptýðý iki kesimli, iki toplumlu federasyon önerisinin acý verici bir uzlaþma olduðunu" söyledi. Ýki kesimli, iki toplumlu federasyon hedefinin terk edilmesinin tehlikeli bir yanlýþ olduðunu da dile getiren Hristofyas, uluslararasý hukukun ve BM tüzüðünün Türkiye tarafýndan ihlal edildiðini, Türkiye'nin olumsuz tavrýný deðiþtirmesi gerektiðini yineledi. Çözüm için takip edilen stratejik bir hedefin bulunduðunu dile getiren Hristofyas, "bütünlüklü bir anlaþma olmadan hiçbir þey üzerinde anlaþýlmýþ deðildir" ilkesine dayalý müzakerelerin süreceðini söyledi. Müzakere sürecinde yönetim ve güç paylaþýmý konusunda 20, mülkiyet konusunda 18, vatandaþlýk ve yabancýlar konusunda 7, ekonomi konusunda 7, toprak konusunda 6, AB konusunda 3, güvenlik ve garantiler konusunda 3, diðer konularda da 4 görüþme gerçekleþtirdiklerini belirten Hristofyas, "Belirleyici unsur, görüþme sýklýðý deðil müzakereler masasýna sunulan tezlerin içeriðidir. Daha çok ilerleme saðlanamamasýnýn nedeni, daha sýk görüþme yapýlmamasý deðil iki taraf arasýndaki görüþ ayrýlýklarýdýr" dedi. Talat: Ýspanya 6'lý zirveyi piþirmek için epeyce çalýþtý Mehmet Ali Talat, Avrupa Birliði (AB) Dönem Baþkaný Ýspanya'nýn Kýbrýs sorunuyla ilgili 6'lý zirve düzenleme giriþimi olduðunu ancak giriþimin Rum tarafýnýn olumsuz tutumu yüzünden akamete uðradýðýný bildirdi. Talat bu konudaki açýklamayý, Türkiye ziyareti dönüþünde Ercan Devlet Havaalaný'nda bir gazetecinin Daily News gazetesinde yer alan ve AB Dönem Baþkaný Ýspanya'nýn 6'lý zirve önerisiyle ilgili haberi deðerlendirmesini istemesi üzerine yaptý. Ýspanya'nýn 6'lý zirve giriþiminin Türkiye, Yunanistan, Kýbrýs (Rum) Cumhuriyeti, KKTC, Birleþmiþ Milletler (BM) ve Ýspanya'nýn katýlacaðý bir toplantý þeklinde olduðuna iþaret eden Talat, ancak Rum Yönetimi Baþkaný Hristofyas'ýn böyle bir görüþmeyi Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan ile baþ baþa görüþme þartýna baðladýðýný anlattý. EÞÝTLÝK PRENSÝBÝ Türkiye Baþbakaný Erdoðan'ýn ise buna karþýlýk, eþitlik prensibi çerçevesinde kendisinin de Yunanistan Baþbakaný ile görüþmesi koþulunu öne sürdüðünü anlatan Talat, Rum tarafýnýn buna ne cevap verdiðini bilmediðini kaydetti. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, AB Dönem Baþkaný Ýspanya'nýn zirve giriþiminin Rum Yönetimi tarafýndan kabul edildiði haberinin doðru olmasý halinde bunun sevinilecek bir geliþme olduðunu söyledi. Talat, Kýbrýs sorununun ancak müzakereler yoluyla çözüleceðini her zaman söylediðini ifade ederek, müzakereler için de böyle bir toplantýnýn olumlu olabileceðini ancak bu konuda resmi durumu bilmediðini kaydetti. BALE GUDALYA, BALE MÜDAHALE Dün dündür, bugün bugündür. Dün Türkiye'nin müdahalesinden CTP þikayet ediyordu, þimdi ise UBP þikayet ediyor. Keþke zamanýnda UBP de müdahaleler karþýsýnda susmasaydý. Susunca sýra bir þekilde geliyor demek ki... Yani ülkemizde kullanýlan ve gerçekten bir anlamý olan tek slogan var, o da, "Susma sustukça sýra sana gelecek" sloganýdýr. Ancak bu da iþe yaramýyor gördüðünüz gibi, UBP kafasýný kaldýrýp Türkiye'nin yaptýðý müdahaleyi görene kadar, köprülerin altýndan çok sular aktý. Kaldý ki, sözkonusu müdahale kendi lehine yapýlsaydý, UBP de sesini çýkarmayacaktý. Anlayacaðýnýz, Kýbrýslýlarýn vaziyeti "Bale gudalya, bale gudalya"... Hristofyas, dönüþümlü baþkanlýk ve TC kökenlilerin kalmasý konularýnýn daha önceki hükümetler tarafýndan da görüþüldüðünü, bu konularda yeni bir þey sunmadýklarýný, önerilerinin daha önceki önerilerin iyileþtirilmesine dayandýðýný söyledi. Hristofyas, Rum tarafýnýn müzakerecisini destekleyecek gerekli birliðin içte olmadýðýný da ifade etti. Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn beþli konferans önerisinde karþýlýk olarak da, "BM, AB, Yunanistan, Türkiye, Ýngiltere, Kýbrýs Cumhuriyeti ve iki toplum temsilcilerinin katýlacaðý" uluslararasý bir konferans önerisinde bulunan Hristofyas, bu önerileriyle uluslararasý tanýnmýþ varlýk olarak "Kýbrýs Cumhuriyeti"ni odak noktasýna koyduklarýný ifade etti. Hristofyas, ortak açýklama yayýmlanmasýna, "ara anlaþma olarak addedilmemesi ve Türk tarafýnýn bundan istifade etmemesi ön koþuluyla" itirazýnýn bulunmadýðýný ifade etti. Hristofyas, göçmenlere seslenirken de, KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonu'nu görmezden gelmeleri ve baþvurularýný ileriye götürmemeleri çaðrýsýný yineledi. Hristofyas, sorunun toplu baþvurularla deðil, siyasi sorunun çözümüyle giderilebileceðini de ekledi. AB Dönem Baþkaný Ýspanya'nýn böyle bir zirveyi piþirmek için epeyce çalýþtýðýný ve bu konudaki süreci baþýndan beri bildiðini anlatan Talat, baþlatýlan ancak akamete uðradýðýný bildiði sürecin devam ettiði duyumunun doðru olmasý halinde bunun sevindirici bir haber olacaðýný vurguladý. TÜRKÝYE ZÝYARETÝ Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, Türkiye'ye yaptýðý ziyarette Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ile Devlet Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ ile görüþtüðünü anlattý. Talat, müzakerelerin devam ettiðini, bu çerçevede seçimlerden önce Rum Yönetimi Baþkaný Hristofyas ile son görüþmeyi 30 Mart'ta yapacaklarýný belirtti. Türk tarafýnýn bir bütün olarak çözüm sürecinde yalpalamadan görüþme sürecini sürdürmesinin önemine dikkat çektiklerini belirten Talat, bu politikanýn dünyada teyit aldýðýný kaydetti. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ÜÇ DÝKEN BÝR YASEMÝN Geçmiþ tüm seçimlerimiz gibi, 2010 Cumhurbaþkanlýðý seçimi de ne yazýk ki Ankara'nýn icazetini alma yarýþýna döndürüldü. Mübarek, Ankara'nýn mühürü Süleyman'ýn mühürünü de geçti. "Mühür kimdeyse Süleyman odur" derler ya... Bu iþ öyle deðil. Mühür kimde olursa olsun... Süleyman hep Ankara'dýr! Kýbrýslýtürkler bir yerden baþlayýp kendi mühürlerini vurmadýkça ve hep Ankara'nýn mühürüne temenna ettikçe, bu ülkede icabýnda Allahýn dediði bile olmaz, ama Ankara'daki Süleyman'ýn dediði dedik olmaya devam eder! 15 Nisan'da yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçiminde tam 8 aday var. Bundan yalnýz bir tanesi Ankara'nýn adayý deðil. Yasemin Hareketi'nin desteklediði baðýmsýz aday Zeki Beþiktepeli. "Ben Kýbrýslýtürklerin adayýyým" diyor Zeki hoca. "Ankara'nýn mühürünü talep etmiyorum. Ankara'dan icazet de istemiyorum" diyor. "Kýbrýslýtürklerin sesi Çankaya'dan deðil, Dikilitaþ'tan dünyaya duyurulmalýdýr", diyor. Geriye kalan 7 adayýn hepsi de Zeki Beþiktepeli'nin bu söylemlerini ve onurlu tavrýný reddediyor. Zeki Beþiktepeli'den baþka hiçbiri, "Sesimiz Çankaya'dan deðil, Dikilitaþ'tan dünyaya duyurulmalý" demiyor! Hepsi de otur arap kalk arap olmak için fesini atýyor. Yani anlayacaðýnýz, bu mühürü alan Süleyman olmaz. Olsa olsa otur arap kalk arap olur. Beþiktepeli, bunu reddeden tek aday. Seçimde hangi adayý destekleyeceði konusunda açýk tavýr koyan siyasi parti ve sivil toplum örgütlerine baktýðýmýzda karþýmýza çýkan harita þu: BKP, "Ankara otur derse oturup kalk derse kalkmaya hazýrým" diyor. Türkiye'nin iþgaline karþý deðil! Buradaki TC vatandaþlarý KKTC'nin de vatandaþlarýdýr ve BKP bunlarý müzakere etmeye karþýdýr. Bütün bunlar Türkiye'nin adayý Talat'ýn görüþleriyle örtüþtüðü için BKP Talat'ý destekleyecektir. Ayný þeyleri Talat'ý destekleyeceklerini açýklayan TDP, KTOEÖS, KTÖS, KTAMS için de söylemek mümkün. Talimatla yönetilmeye kimsenin itirazý yok! Talat gibi onlar da Türkiye otur derse oturup, kalk derse kalkmaya hazýr! Asimilasyon sürsün! Nüfus pompalanmasý sürsün! Askeri ve sivil iþgal sürsün! Türkiye'nin AB yolunda rehineliðimiz sürsün! Seçtiklerimiz, Ankara'ya sormadan tuvalete bile gidemesinler! Yolu Ankara'dan geçmeyenler cumhurbaþkanlýðýna gidemesin! Türkiye kimi isterse o seçilsin! BKP, TDP, KTOEÖS, KTÖS, KTAMS Talat'ý deðil de Eroðlu'nu ya da Ertuðruloðlu'nu destekleselerdi, yukarýda yazdýklarýmýn tümü aynen onlar için de geçerli olacaktý. Çünkü Talat da, Eroðlu da, Ertuðruloðlu da Ankara'nýn adaylarýdýr. Ankara'nýn þartlarýný ve kriterlerini yerine getirerek aday olmuþlardýr. Ve seçildikleri takdirde Ankara'nýn talimatlarýndan bir santim bile sapmayacaklarýný taahhüt etmiþlerdir! Onlarý destekleyecek olanlar, Kýbrýslýtürklerin adayýný deðil, Ankara'nýn adaylarýný destekleyeceklerdir! "Sesimiz Dikilitaþ'tan deðil, Çankaya'dan duyurulsun" diyeceklerdir! Ve bundan sonra da "Seçimler icazet yarýþýna döndü" demeye hiçbirinin hakký olmayacaktýr. Ýþte Yasemin Hareketi'nin adayý Zeki Beþiktepeli Dikilitaþ'tan sesleniyor... Ben de varým... Biz de varýz... Ankara'nýn dikenlerine karþý... Bir yasemin... Otur arap kalk arap olmaktan çýkýp kendiniz olmaya var mýsýnýz?

5 19 Mart 2010 Cuma Þaziye nin Görüþü: Kýbrýslý Türkler, yýllardan beri varlýk, eþitlik ve zenginlik kavgasý verirken çok yaralar aldý, çok yenilgilere uðradý ama hala pes etmiþ deðil. * Siyaset menfaat kapýsý deðilmiþ - Hangi saf söyledi bunu çok merak ettim. * Ali Aldanur'un ölümünde ihmal olup olmadýðý araþtýrýlacakmýþ. - Keþke tarafsýz ve vicdanlý kiþiler bulunsa da, her ölüm soruþturulsa Görülecek ki hepsinde ihmal ve sorumluluðumuz var. * Seçmen sayýsýnda anormal bir artýþ varmýþ. - Vatandaþ sayýsýnda da, aday sayýsýnda artýþ vardýr ama * Ertuðruloðlu'nun basýn toplantýsýný üst düzey gazeteciler izlemiþ. - Çýkan haber ve yorumlardan belli Alt düzeydeki gazeteciler bu kadar üst seviyede saçmalayamaz çünkü. * Tali yollar büyük tehlike yaratýyormuþ. - Esas tehlike tali adaylarda Obama Papandreu'ya bile "Talat'ý kurtar" dediyse; Erdoðan'a hayda hayda söylemiþtir. Erdoðan da bu ricanýn altýnda kalmamýþtýr tabii. Hemen Obama'yý aramýþ ve demiþ ki: - Dont vori, o iþ tamamdýr. Tahsin'i görevlendirdim gereðini yapacak. Bir ara Hilari onu da çaðýrsýn yemeðe, hizmeti için ödüllendirsin.. - Okey Erdogan.. Erdoðan Baybars Hani geçenlerde Ertuðruloðlu, Çakýcý'yý ziyaret edip, adetten olduðu üzere ve laf ola, "destek" istedi ya Ve Çakýcý da, sanki elinde büyük bir güç varmýþ da Ertuðruloðlu'na "yala avucunu" der gibi, "Ankara'ya sorayým da söylerim" diye taþ attý ya Ýþte o gün, Çakýcý bir sitemde daha bulundu - "Adaylýðýnýzý Kýbrýs Türk halký bilmeden Ankara öðrendi". Doðrudur söylediði. Haklýdýr Çakýcý.. Kýbrýs Türk halký, adam yerine konmuyor ve her konuyu; ya Ankara'dakilerden, ya da Kýbrýs Rumlarýndan sonra öðreniyor. Ama bu konuda Ertuðruloðlu'nu eleþtirmek biraz insafsýzlýk. Bu, daha birinci olayý. Esas þampiyon Talat. O'nun her havadisini, Kýbrýs Türk halký, ya Ankara'dan, ya da Rum gazetelerinden öðrenmiyor mu? DENKTAÞ GÝBÝ, TALAT GÝBÝ, EROÐLU DA YAPAR, KIRDAÐ DA Yýllarca Denktaþ götürdü "Rumlarla pazarlýklarý". ÞAMPÝYON TALAT'TIR BÖYLE BÝR ANDI Sadece Denktaþ O tuttu.. O bazladý. O piþirdi Ve afiyetle o yedi..! Kimseyi yanýna yaklaþtýrmadý, iþe bulaþtýrmadý. Günün sonunda, tam "Bu iþi Denktaþ'tan baþkasý yapamaz" noktasýna varmýþken, bir de baktýk ki Talat çýktý sahneye. Bir çýktý, pir çýktý. Sanki "bu iþler için yaratýlmýþ" bir görüntü çizdi, herkese parmak ýsýrttý. Hani, "boynuz kulaðý geçer" derler ya, aynen öyle. Denktaþ'ý unutturdu, hiç aratmadý. Ve sanki 40 yýldýr iþin baþýndaymýþ gibi bir görüntüye ve üne sahip oldu. Günün sonunda vardýðýmýz nokta çok net. "Bu iþi Talat'tan baþkasý yapamaz" diyoruz da baþka bir þey demiyoruz. Týpký Denktaþ için söylediðimiz gibi. Ve týpký Denktaþ'ta yanýldýðýmýz gibi tabii. Hatta Talat'ý Ankara'nýn yönlendirdiðini, otur deyince oturduðunu, kalk deyince kalktýðýný bile görmezden geliyoruz. Siz gönlünüzü ferah tutunuz.. Bu iþi (þu görüþür 2 kiþi), bu koþullarda herkes yapabilir arkadaþlar. Eroðlu da yapar, Kýrdað da. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Ördek iz býrakmadan yüzemez.. Balýktýr iz býrakmayan. 5 Düdüklü Tencere Bülent Aykut YÜZBAÞI DÝMÝTROYATÝ Ýstanbul'da yaþamýþtý. Bu topraklarý da, bu topraklarda yaþayan insanlarý da çok sevmiþti. Erdemlerine, dürüstlüklerine, insanýmýzýn insana verdiði deðere hayrandý. Öyle sevmiþti ki bizi, bize benzemeye çalýþmýþ, bizim gibi yaþamaya alýþmýþtý. Öyle sevmiþti ki bizi, vatanýmýzý vataný gibi görmüþtü. Öyle sevmiþti ki bizi, ölüme bizimle koþmuþtu. Son nefesinde neler yaþadý, neler hissetti bilemiyoruz. Ama son cümleleri unutulmadý bir gazinin anýlarýnda ve bugüne geldi: "Sakýn ha, Ali Çavuþ... Gavur - mavur dersiniz.. Baþka yere gömersiniz... Beni sizlerden ayýrmayýn." Bu þiir anonim... Adýna destanlar yazýldý, þiirler yazýldý, sonra da yanlýþlýk olmuþ deyip þehitlikteki mezar taþý çýkarýlýp yerine baþka bir mezartaþý koyulmuþ! Çanakkale'de Gelibolu bölgesindeki þehitlikte, mezar taþýnda 20 yýldan fazla "57. Alay Tabibi Yüzbaþý Dimitroyati" yazan bir mezar vardý seneden fazladýr ziyaretçi akýnýna uðrayan, özellikle yabancý turistlerin en çok ziyaret ettiði mezarlarýn baþýnda bu mezar gelirdi.. Bu kiþi hayal ürünüdür denilerek sessiz, sedasýz mezar taþý kaldýrýlmýþ... Yerine baþka bir taþ konmuþ... Þehitliði yapan kim? Devlet! 2O sene ayný mezar taþý orada durmuþ ve þimdi bir yanlýþlýk farkedilmiþ.. Bu durumda yanlýþlýðý yapan veya farkýna varamayan kim? Devlet yetkilileri! Sonra, "Bu kiþi hayal ürünüdür" diye mezar taþýný kaldýran kim? Devletin bakaný! Yüzbaþý Dimitroyati yazan mezar taþý gitti, yerine ertesi günü baþka bir mezar taþý geldi. Bu kez yeni mezar taþýnda baþka bir isim var. "Çetmi Alioðlu Ýbrahim yaþýnda"... Dimitroyati oldu Ýbrahim. Hem de yirmi yýldan fazladýr bir þehitlikte bulunan ve ilgi çeken bir mezar taþýnda... Þimdi beni "Alioðlu Ýbrahim"in kim ve ne kadar gerçek olduðuyla ilgili ikna edin. Bu durumda ona hayali demezler mi? Ýsterlerse tarihçiler de þimdi 5-6 parçaya bölünürler ve bu konuyu tartýþýrlar. Yüzbaþý Dimitroyati'yi aziz, ermiþ olarak görenler bile vardý! Mezarý ziyaretçi akýnýna uðrardý... En çok fotoðrafýn çekildiði mezardý, en çok turistin gittiði mezardý, en çok gözyaþý dökülen mezardý da! Ne oldu da bir günde hayali oldu? Dimitroyati'nin mezarýný arayanlar mezarýn yerinde olmadýðýný görünce hayrete düþmüþler... "Biz senelerce boþuna mý gözyaþý döktük?" demiþler... Turist rehberleri, "Dimitroyati için mezara dua etmeye gelen Yunanlý turistler var, ve çok þaþkýnlar" diyorlar. Son aldýðým duyumlara göre, Dimitroyati'nin Doðu Cephesi'nde savaþtýðýný söyleyenler bile var... Bazýlarý hala hayali demeye devam ediyorlarmýþ. Çanakkale'de deðiþik tarihçilere göre 100 binden baþlar 500 bine kadar gider Osmanlýnýn kayýp sayýsý. Bunu çok büyük bir zafermiþ gibi kutlamak da ilginç... Osmanlý ordusu, Çanakale'de genelde karada savunma yaptý, bunu deniz zaferi olarak kutlamak iþin bir baþka ilginçliði! Dimitroyati'ye yapýlan ise en ilginci ve þaþýrtýcý olaný. NOT: Ben aslýnda bugün, "Yaþlýlar Haftasý" için yazacaktým. Yine gereksiz, göstermelik, angarya gün ve haftalardan biri diye aklýmdan geçiyordu... Ancak hastanemizde "ölenler yaþlýydý" diyen bir zihniyet hala varsa ve bu kelimeleri sarfeden için hiç bir þey yapýlmadýysa ve þu an unutulduysa, benin angaryadan yazým bile angarya olacaktý...

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri Afrikadan gelen toz bulutu bendenizi de vurdu ve virüs kapýp, yanlýþ zamanda, Çarþamba dan Çarþamba ya 7 gün yataða mahkum olunca, geçen haftaký Cuma dan Cuma ya yazýsý da yazýlamadý, özür, özür... Biz hastalýkla cebelleþirken... Meðer... Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine giden yolda o kadar çok rezillik sergilenmekteydi ki, memleket cümbür cemaat en bayýldýðý þey olan dedikodu nun yarattýðý pislik içinde, neredeyse farkýnda olmadan boðulup gidiyordu. Artýk hangi partiden olduklarý, neye inandýklarý ve neyi savunduklarý fark etmeyen bu adamlar, insanlarýmýzý aptal yerine koymaktan hiç sýkýlmýyorlar anlaþýlan. Lütfen hatýrlayýnýz ve sorgulayýnýz... Görüþmeleri Birleþik Kýbrýs Devleti yaratma yolunda sürdürdüðünü iddia eden M.A.Talat ýn, KKTC yi sonsuza dek ayrý bir devlet olarak yaþatmaya inanmýþ DP, ÖRP ve MAP ile ne gibi birlikteliði olabilir de kapýlarýný çalýp destek talep edebiliyor? Türkiyeli Göçmenler Derneði, daha düne kadar hain ilan ettikleri bir partiden çýkan Cumhurbaþkaný nýn sarayýna çýkýp seçimlerde nasýl destek sözü verebiliyor? Daha birkaç yýl evvel, KKTC ye sahip çýkýyor diye, kendi gazetesinde, kalaþnikovlu karikatürünü yayýnlayýp faþist ilan ettiði Tahsin Ertuðruloðlu nu, Derviþ Eroðlu na karþý aday oldu diye, kahramanlaþtýrýp baþtacý yapmak CTP ye ne kadar yakýþýyor? 1990 yýlýnda, TRT de yayýnlanan bir açýk oturumu seçimlere müdahale diye protesto edip meclise girmeyi reddeden bir partinin bugünkü yöneticilerinin, baþta kendi ruhani baþkanlarý olmak üzere, Ankara yollarýna düþerek icazet almalarýný normal kabul etmeleri ne biçim bir siyasi anlayýþtýr? Ve... Bakýn daha neler yapýyorlar yýlýnda sloganlarý Açýn Açýn ve Çözüm ve Avrupa Birliði deðil miydi? Sonra ne yaptýlar? Sivil toplumun tam desteði ile halkýn oylarýný alýp, devletin Cumhurbaþkanlýðý, Baþbakanlýk ve Meclis Baþkanlýðý makamlarýný devralýp, ilk iþ Kýbrýslý Türkler in iradesini götürüp Türkiye deki hükümetin ayaklarýna atmadýlar mý? ÝKÝ KARAR ÝKÝ DUVAR VE BÝR OYUN Sonra da 6 yýl boyunca, görüþme ve çözüm ayaklarýnda, halký zefleyip durdular. Sorsanýza... Neyi açtýlar ve hangi çözüm hangi Avrupa Birliði hedefini gerçekleþtirebildiler? Altý yýl hiç yaþanmamýþ gibi, þimdi de size Ya dün Ya dünya diyerek, Dünya yý vadediyorlar... Altý yýl boyunca tepe tepe kullandýklarý kendi dün lerini unuttular, acaba þimdi size hangi dünya yý vadediyorlar? Türkiye deki hükümetle birlikte sýnýrlarýný belirledikleri ve Kýbrýslý Türkleri içine hapsettikleri Kýbrýs ýn kuzeyi diye bilinen dünyayý mý? Baksanýza... Daha iki gün önce... Ankara da, huzuruna çýktýðý Egemen Baðýþ, M.A.Talat ýn gözlerine baka baka, Kýbrýs kendilerininmiþ ve M.A.Talat oranýn Cumhurbaþkaný deðilmiþ gibi AB için Kýbrýs tan vazgeçecek deðiliz diyor. Bu sözlere M.A.Talat tan bir itiraz var mý, yok, sadece gülücükler... Kýbrýs ta BM kararlarýna uygun bir çözümü savunduðunu iddia eden M.A.Talat ý desteklediðini söyleyen Türkiyeli yetkililerin, Kýbrýs ta bulunacak çözüm iki devlet, iki halk, iki din temelinde olacak sözlerine de, Kýbrýs tan bir tek asker çekmeden, bir karýþ toprak vermeden yolumuzda ilerliyoruz sözlerine de Talat tan gülücükler... Ve... M.A.Talat görüþme masasýna oturalý beri görüþmelerde prensip Her konuda anlaþmadan, anlaþýlanlar gerçerli deðildir deðilmiydi? Anlaþýlanlar bir sepete, anlaþýlmayan bir sepete konmuyor muydu? Yýllardýr murid lerine, Karpazdan Yeþilýrmak a, her gün ve her ortamda ama bu Rumlar anlaþma istemezler diye propaganda yaptýrtanlar, þimdi yine çözüme sarýlarak bir Ara Anlaþma dan söz eder oldular. Ne ilginçtir. BM den, Amerika dan, Ýngiltere den, AB den de ara anlaþma yapýlmasýna destek yaðýyor. Ve... Ne ilginçtir... Altýndan hep R.T.Erdoðan, Ahmet Davutoðlu ve Egemen Baðýþ çýkýyor. Meðer bütün bu destek görüþmeleri ni onlar ayarlýyorlarmýþ. Besbelli... Halký çözüm yanlýsý ve çözüm karþýtý diye ikiye bölüp, kandýrabilmek için büyük bir oyunla karþý karþýyayýz. Bu ada yarýsýnda, bu güne kadar hangi Huzurevi'nde yaþlýlara yemek Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'na baðlý Sosyal Hizmetler Dairesi, Yaþlýlar Haftasý kutlama etkinliklerini dün Lapta Huzurevi'nde yaþlýlara verdiði öðle yemeðiyle baþlattý. 24 Mart'a kadar sürecek Yaþlýlar Haftasý'nýn ilk etkinliðine katýlan Meclis Baþkaný Hasan Bozer'in eþi Sonay Bozer, Baþbakan Derviþ Eroðlu'nun eþi Meral Eroðlu, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Ýlkay Kamil'in eþi Canan Kamil, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Türkay Tokel, Lapta Belediye Baþkaný Fuat Namsoy, UBP Girne Kadýn Kollarý Baþkaný Nil Keleþoðlu, KKTC Telsim Genel Müdürü Thibaud Weick, huzurevi yaþlýlarýnýn yaþlýlar haftasýný kutlayarak onlara çeþitli hediyeler de verdi. Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Cansel Hýdýroðlu'nun açýlýþ konuþmasýyla baþlayan etkinlikte Baþbakan Derviþ Eroðlu'nun eþi Meral Eroðlu ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Türkay Tokel birer konuþma yaptý. Etkinliðe, 18 Yaþüstü Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nden gelen engelli gençler de katýldý. Etkinlik çerçevesinde Sosyal Hizmetler Dairesi yanýnda Kamu-Ýþ ile Yenierenköy Belediyesi tarafýndan da yarýndan baþlayarak 24 Mart tarihine dek ülke genelinde yaþlýlara Lefkoþa, Girne, Yenierenköy ve Gazimaðusa'da bölge gezileriyle öðle yemekleri verilecek. siyasi, Türkiye den gelen emirlere karþý durabildi de Egemen Baðýþ Talat seçilmezse görüþmeler aksayabilir ve çözüm gerçekleþmeyebilir korkusu salarak, seçimlere M.A.Talat lehine açýk müdahale yapabiliyor. Daha birkaç hafta önce... Bu adanýn, güneyindeki Rum Meclisi ile kuzeyindeki Türk Meclisi nde neler yaþanmýþtý, hatýrlamalýsýnýz... Güney tarafýnda, bir anlaþma sonrasý Garantiler istenmiyor, kuzey tarafýnda bir anlaþma sonrasý Garantiler mutlaka isteniyordu. Hem de her iki yarýda da tekmili birden, hem de her iki karar da oy birliði ile... Yani, iki tane, olmazsa olmaz, iki tane KIRMIZI ÇÝZGÝ bir Türkler den, bir Rumlar dan... Eeee... Siz artýk hangi çözümden söz ediyorsunuz? Çözümün zeminini mi býraktýlar da Ara Anlaþma dan söz ediyorsunuz? Olasý bir çözümün önüne Garantiler adýnda, iki tane duvar ördünüz, bir güneyden, bir kuzeyden... Olur ya... Çözümün yolunu kapatan bu iki duvar arasýna sýkýþýp kalmýþ AB konularý üzerinde anlaþýlan konular olarak önünüze, iki duvar arasýndaký Anlaþma olarak konabilir. Anlaþýldý dedikleri, Ekonomi, Maliye, Yönetim ve Güç Paylaþýmý zaten AB nin kendi deðiþmez ve deðiþtirilemez kurallarýnýn ta kendileri. Yoksa... Kýbrýs sorununda, çözümsüzlüðün temelini teþkil eden... Toprak, mülkiyet, sýnýr düzeltmeleri, Türk askerinin varlýðý ve Türkiyeli göçmenler konularýnda zerre kadar bir yakýnlaþma veya zerre kadar bir ýþýk görüyor musunuz? Gerek Türk, gerek Rum... Siz... Dönüp de halkýna Girne yi unutun kuzeydeki mallarýnýzý da unutun Türkiyeli göçmenlerin geri gitmesini de unutun ve Türk askerine de karýþmayýn diyebilecek bir Rum lider... Veya... Dönüp de halkýna Rumlarýn kuzeydeki mallarýný geri veriyoruz Türkiyeli göçmenler geldikleri yere geri gönderilecekler ve Türk askeri adadan çekilecek diyebilecek bir Türk lider görebiliyor musunuz? Göremiyoruz diyorsanýz... Boþuna kafa yormayýn ve size söylenen bu çözüm yalanlarýna da kulak vermeyin... Bileceksiniz ki... Amerika ve þürekasýnýn, ortadoðu ve ortaasya petrolu ve gazý üzerindeki enerji hesaplarý nedeniyle Irak ve Afganistan daki varlýðý, Ýran a girme planlarý ile Israil de yaþananlar gereði þimdilik Türkiye ye ihtiyacý vardýr. Ýhtiyaçlarý olduðu sürece de Türkiye nin kendi hesaplarýna göz yummaya devam edeceklerdir. Hiçbirinin, ne 700 bin Kýbrýslý Rum ne de 80 bin Kýbrýslý Türk umurunda bile deðildir. Bu gerçeklerin gölgesinde... Türkiye nin, onlarla anlaþtýðý ve rahatlýkla yürüttüðü bir tek planý vardýr çözüm ister görünmek ve görüþmeleri hep destekleyerek sürdürebildiði kadar sürdürmek. Bu rolü de ha M.A.Talat oynamýþ, ha D.Eroðlu oynamýþ, ne Türkiye için ne de Amerika için hiç fark etmez. Aslolan rolün istendiði gibi oynanmasýdýr. Ha... Gerçekten... Bu adada çözüm ve barýþ istiyorsanýz, bu oyunu bozmanýz gerekiyor. Bu oyunu bozabilecek ve yukarýda saydýklarýmý söyleyebilecek yürekli bir aday var mý derseniz, evet vardýr. Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli. Zeki Beþiktepeli de Kýbrýslý Türklere ve Kýbrýslý Rumlar a dönüp bu gerçekleri söyleyebilecek ve oynanan oyunu bozacak yürek var olmasýna, var da... Zeki Beþiktepeli ye oy verecek kaç tane yürek var? Mesele... Güçlü zannedilenin yanýnda yer alma hastalýðýndan kurtulabilmekte... Mesele... Doðru kiþinin yanýnda yer almakta... Mesele... Bu memleket bizim diyebilmekte... GÜNLÜK TBMM'nin kapýsýna dayanan eþcinseller sordu: "KUVVET KOMUTANI OLABÝLÝR MÝYÝZ?" Pembe Hayat ve Kaos GL üyesi bir grup eþcinsel TBMM'deydi. AKP'li Selma Kavaf onlarý kabul etmedi. CHP milletvekili Mehmet Sevigen'le görüþen üyeler bakanýn aðzýndan çýkan sözlerin cinayetleri tetikleyeceðinden endiþe ediyor ve haklý olarak soruyorlar: "Bundan sonra olacak cinayetlerin sorumluluðunu Kavaf alacak mý?" Mahkemelerinde eþcinsel cinayeti sözkonusu olduðunda aðýr tahrik indirimine gidilen bir ülkede, eþcinsel derneklerinin "Eþcinsellik hastalýktýr, tedavi edilmelidir" diyen bir Bakan hakkýnda "halký kin ve düþmanlýða tahrik ve aþaðýlama" suçundan suç duyurusunda bulunmasý önemli bir adým. Eþcinseller askeri okullara da kabul edilmiyor. NATO ülkeleri içinde eþcinselliði hastalýk olarak gören tek ülke ise Türkiye. Pembe Hayat Derneði Baþkaný Buse Kýlýçkaya "Zeki Müren malvarlýðýný Mehmetçik Vakfýna baðýþlamýþtý. Mal varlýðýný alýp da eþcinseli kabul etmemek çok çarpýcý. Eþcinseller de kuvvet komutaný olabilmeli" derken ne kadar da haklý aslýnda. Türkiye'yi yöneten askerler de, siviller de homofobikken, Türkiye'de eþcinsel olmayý o kadar kolay sanmayýn... DESTEKÇÝLER DP bu akþam, TDP ve ÖRP ise haftaya açýklayacaklarmýþ kimi destekleyeceklerini... Sanmayýn ki bu iþe sebep koalisyon pazarlýklarý... Ýnce eler, sýk dokur Serdar ve Avcý... Çakýcý'nýn uzatmasý ise kararsýz havalardandýr herhalde... EROÐLU'NUN REKLAMI Derviþ Eroðlu'nun renkli ve tam sayfa ilaný 7 gazetede birden yayýnlandý. Kýbrýs, Halkýn Sesi, Haberdar, Ortam, Güneþ, Kýbrýslý, Volkan... En çok hangisine þaþtýnýz? TEZCAN Tek kadýn aday Serap Tezcan'ýn adaylýðý Yüksek Seçim Kurulu tarafýndan düþürülmüþ... Kürekçi ile yola devam! PÝÞÝRMEK Talat'a göre, AB Dönem Baþkaný Ýspanya 6'lý zirveyi piþirmek için epeyce çalýþmýþ. Ama sonunda baþaramamýþ... Mulihiya piþirse baþarýrdý herhalde! KARARSIZLAR Kararsýzlar arasýnda selden maðdur olanlar yok! Emin olabilirsiniz! Týrnak... "Vatandaþtan aldýðýmýz mesaj þu anda böyle... UBP, en güçlü parti... CTP ikinci sýrada... Destekledikleri adaylarýn yarýþacaðý kesin... Ama belirli olacak olanlar; bu partiler deðil... Bu arada, 'sandýða gitmeyecek' olanlar ve Beþiktepeli'nin oylarýnýn oranlarý da hayati önem taþýyor... Dünyaya mesaj anlamýnda..." Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "Eðer Sn. Talat CTP'nin deðil, Kýbrýs Türk halkýnýn adayý ise bir özür borcu olmalýdýr. Çünkü Ankara'dan Amerika'sýna, AB'den ötesi devletlere kadar 'Talat'ý seçin' desteði herþeyden önce bu halký kabile esamesine düþüren bir rezil siyaset olmaktadýr." Eþref ÇETÝNEL (Halkýn Sesi) "Ýstihdam politikalarý arabalara takýlan 'mantinlerin' rengine göre belirlenirken, eylemlerde vatandaþlara biber gazlarýnýn en son ürünleri tanýtýlýyor, AB ajandalarýnýn girmeye çalýþtýðý okullara giren sivil polisler 'bilinçlendirme' çalýþmalarý yapýyor... " Oya GÜREL (Haberdar) "Ýmza, adamýn þerefidir. Ýmzasýný çiðneyen adam hangi yüzle devlet bakanlýðýna talip olabilir? Ýmzasýný inkâr eden adamdan Cumhurbaþkaný mý olur?" Fuat VEZÝROÐLU (Vatan) Günün Kahramaný DÝMÝTRÝS HRÝSTOFYAS Baþkanlýk görevinde iki yýlýný dolduran Dimitris Hristofyas, bir basýn toplantýsý düzenleyerek ilginç þeyler söyledi ve bu arada yeni önerilerde bulundu. Rum baþkanlýk seçimlerine 3 yýl var daha... Ama Hristofyas þimdiden söz vermiþ... Çözüm olmazsa bir daha aday olmayacakmýþ. Göreceðiz... Ýkincisi de þu: Erdoðan'ýn 5'li önerisine karþýlýk baþka bir öneri sunmuþ Ne demek bu? Sayalým... BM, AB, Yunanistan, Türkiye, Ýngiltere ve bir de Kýbrýs Cumhuriyeti... Etti mi altý? Artý iki de þu: Kýbrýs'ta Rum ve Türk tarafý... "Hristofyas rüya görüyor" diyeceksiniz þimdi herhalde deðil mi?

7 19 Mart 2010 Cuma Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu AH O YILLAR (1) (Ýstanbul)- En güzel yýllarý orta ve lise yýllarýdýr insanýn. Arkadaþlýklar perçinlenir o dönemde, hayat þekillenir. Bahçene ektiðin bir fidan seninle birlikte büyür ve sen üniversiteyi bitirip döndüðünde ulu bir aðaç olur. Bel kide her yanýndan meyveler taþar! O döndüðün gün mevsimiyse eðer, komþular da gelir ve o aðacýn etrafýnda toplanýrlar. Toplanýrlar ki hem tatmak meyvesini aðaç olmuþ fidanýn, hem de fidan ile birlikte geliþmiþ çocuðun yerine yeniden belki de hiç gitmemek üzere gelen delikanlýnýn dönüþünü kutlamak. Böyle olmalýydý aslýnda ve insan doðduðu yerde yaþlanmalýydý. Yaþlandýðý yerde de, can veren topraða kavuþmalýydý... Bizde böyle olmadý ne yazýk. Bizden sonrakilerde de olmayacaðý aþikar... Herþey ortada çünkü. Gözümü kapadýðýmda o günlere ait çok þey gözümün önünde canlanýr ve o gündeymiþim, o günleri yaþýyormuþum gibi olurum. Hatýralarým canlanýr yani.. Ýlk, orta ve lise çaðlarýnda yaptýklarým, yaptýklarýmýz. Elimdeki sefertasýný hiç unutmadým mesela, Ramadan dayýnýn otobüsü (basý) ile Aþaðý Baf'tan Mutallo'daki ilkokula baþladýðým o ilk gün. Çekiniyordum, korkuyordum, baþýma nelerin geleceðini bilmediðimden... Aþaðý Baf küçük bir köy, Kasaba ise kocaman bir þehirdi gözümde ve kalabalýk. Ya kaybolursam diye ürküyordum... Okulun bahçesinde ilk kez tanýþtýðým arkadaþlarýmdan da önce çekindim, sonra ýsýndým onlara. Hepimiz de çocuktuk ve korkularýmýz vardý birþeylere karþý. Kim bilebilirdi ki ölene kadar beraber olmak isteyeceðimiz kiþilerle tanýþtýðýmýzý? Hangimiz düþünebilirdik o küçümen aklýmýzla. Kim o günlerde bugünleri düþünerek,i yaþlandýðýmýzda ilk sefertasý taþýdýðýmýz günlerin tadýný anýlarýmýzla hep yaþatacaðýmýzý hyal edebilirdi? Ayrýlýðý düþünmezdik savaþ gerçeðini öðrenene kadar.. Ölmek öldürmek yoktu taze geliþmeye baþlayan beyinlerimizde. Oyun vardý hep. Oyun sanýrdýk hayatý. Zaman geçtikçe arkadaþlar dost oldular. Ve zamanla da aileden de yakýn. Hep beraberdik onlarla. Sýnýflar arasý bilgi yarýþmalarýnda, atletizm yarýþmalarýnda, sýnavlarda. birlikteydik Tatlý bir rekabet vardý diðer normal öðrenciler gibi aramýzda. Kazanmak veya kazanmamak deðil yarýþmaktý önemli olan. Üniversite sýnavlarýna iyi hazýrlanmýþtýk.. Ýdealist hocalarýmýz vardý baþýmýzda ve karþýlýk beklemeden bu okuldan birileri mutlaka çýkmalý diyorlardý.. Çýktý da. Çoðumuz kazanmýþtýk üniversiteyi. Son buluþmamýzda Arif Albayrak'la anýlarýmýzý andýk. Depreþti yine zaman zaman olduðu gibi. O günlere elimizde sefertasý ile yeniden dönmek istedik. Abdullah, Metin, Kemal, Ahmet, Erhuz, Fikro ve diðerleri Tek tek andýk hepsini. Onlarla yaptýklarýmýzý yaþadýk bir daha. Ve anladýk ki daðýtýlmýþýz dünyanýn her yerine. Omorfo, Lefkoþa, Girne, Maðusa Amerika, Ýngiltere, Avustralya ve Kanada. Her yere... Darmadaðýnýz þimdi ilkokulda çekinerek tanýþtýðýmýz ve sonrasýnda can ciðer olduðumuz arkadaþlarýmýzla.. "Faþist darbe olmasaydý ve faþist darbeye götüren nedenler bu kadar daðýlýr mýydýk hiç?" diye sordum Arif'e... Hiç ayrýlmadýðýmýz Metin, Hatay'da. "Þu iþe bak" diyorum, "Kýbrýs'ta Hataylýlar, Hatay'da Baflý Metin" Abdullah ise Ýngiltere'de. Oysa ki daðýlmamýzýn altýnda yatan sebeplerden en büyüðü Ýngiltere deðil miydi? Darbe ve arkasýndan savaþ olmasaydý bu kadar daðýlmazdýk. Ne korkunçtu o savaþ yýllarý?. Ölmek öldürmek paranoyalarý Lise öðrencisiydik daha ilk silahý elimize aldýðýmýzda. (SÜRECEK) TEKKE BAHÇESÝ'NDE TÖREN- "18 Mart Þehitleri Anma Günü" çerçevesinde dün sabah Tekke Bahçesi Þehitliði'nde tören düzenlendi. Tören, muharip dernek ile kurum ve kuruluþ temsilcilerinin protokol sýrasýna göre þehitliðe çelenk koymasýyla baþladý. Saygý duruþu, saygý marþý ve saygý atýþýndan sonra Ýstiklal Marþý ile bayraklar göndere çekildi. Sanayi Odasý'nda ÝGEME'ye ofis verildi Kýbrýs Türk Sanayi Odasý, yakýn iþbirliði kurduðu Türkiye'de Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý'na baðlý kuruluþlardan biri olarak ihracatý geliþtirme alanýnda faaliyet gösteren Ýhracatý Geliþtirme Etüt Merkezi (ÝGEME)'ye ofis tahsis etti. Sanayi Odasý ve Lefkoþa Büyükelçiliði'nde faaliyet gösterecek ÝGEME KKTC Ofisi, KKTC'deki ihracatçý firmalara temel olarak yurtdýþý pazarlar, fuar, mevzuat ve ithalatçý firmalar konusunda bilgi temin edecek. Odadan yapýlan açýklamaya göre, bu amaçla da firma ziyaretleri, toplantý ve seminerler yoluyla bilgilendirme çalýþmalarý yapýlacak. ÝGEME KKTC Ofisi'nin ilk çalýþmalarýna Nisan ayýnda Suriye'de düzenlenecek mobilya fuarýna katýlacak firmalarla baþladýðý belirtildi. Önümüzdeki dönemde, ÝGEME KKTC Ofisi'nin birebir görüþmeler yoluyla firmalara ihracata hazýrlýk, yeni pazarlar ve müþteri bulma, yurtdýþýnda düzenlenen fuarlar ve mevzuat konularýnda destek saðlayacaðý kaydedildi. Ofisin "yurtdýþý pazar araþtýrmasý", "ihracatta e-pazarlama uygulamalarý" gibi konularda toplantýlar düzenlenmesi planlandýðý da belirtildi. "YAÞAMA ENGEL-SÝZ TUTUNMAK"- Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði tarafýndan sürdürülen "Yaþama Engel-SÝZ Tutunmak" isimli Avrupa Birliði Projesi kapsamýnda bazý belediyelerin çalýþanlarýna eðitim verildi. Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði Baþkaný Mustafa Çelik yaptýðý açýklamada, AB tarafýndan finanse edilen eðitim çalýþmalarýnýn 15, 16, 17 Mart tarihlerinde Akdoðan Belediyesi, Beyarmudu Belediyesi ve Vadili Belediyesi'nde gerçekleþtirildiðini bildirdi. YAÞLILAR HAFTASI- Saðlýk Bakaný Ahmet Kâþif, Mart Yaþlýlar Haftasý dolayýsýyla dün Gönyeli'de bulunan Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, yaþlýlarla sohbet etti. Saðlýk Bakanlýðý Basýn ve Halkla Ýliþkiler Biriminden yapýlan açýlamaya göre, ziyaret sýrasýnda Saðlýk Bakaný Kaþif'e, Bakanlýk Müsteþarý Nuri Gökþin eþlik etti. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR YASEMÝNLERÝN DE BÝR AÐIRLIÐI VAR Bizim Mandra GÜZELYURT POLÝSÝNÝN MESAJI... Telefonla gazetemizi arayan eski yazarlarýmýzdan Kubilay Özkýraç, kardeþi Denkay Özkýraç'ýn baþýna gelenleri aktardý ve þikayet köþesinde yayýnlamamýzý istedi. "Ben Kubilay Özkýraç... Size bir olayý anlatmak istiyorum. Polisimizin toplumun sorunlarýna ne kadar kayýtsýz kaldýðýnýn bir ifadesidir kanýmca... Kardeþim Denkay Özkýraç'ýn EP 655 plakalý Mercedes marka bir aracý vardýr. Salý akþamý saat sýralarýnda kapýsýnýn önüne park edilmiþ durumda olan bu araca birisi baþka bir araçla vurup kaçtý. Dýþarý çýktýðýnda arabasýnýn ezildiðin gören kardeþim hemen Güzelyurt Polis Müdürlüðü'nü aradý ve durumu anlattý. Güzelyurt polisi kardeþimi de bilir, evini de... Kaldý ki kardeþim adresi de verdi... Þu anda saat ve günlerden Perþembe... Yani aradan iki gün geçti ve hala Güzelyurt polisi olay yerine ulaþamadý! Bu ciddiyeti mi, ciddiyetsizliði mi gösterir? Arabaya vurup kaçan her kim idiyse gerekli önlemini almýþtýr herhalde... Ancak kardeþimin aracý ezik ve kýrýk durumda kapýnýn önünde polisin lütfedip gelerek gerekeni yapmasýný beklemektedir. Bu durumda bize bir mesaj mý verilmek isteniyor? Kendi iþinizi kendiniz görün, polisi de rahat býrakýn, anlamý mý çýkarmamýzý istiyorlar bundan?" DAÜ YÖNETÝMÝNÝN DÝKKATÝNE DAÜ Koleji'nde okuyan öðrenci velileri adýna ismi yanýmýzda mahfuz bir veli gazetemize bir þikayet mektubu gönderdi. Mektup þöyle: "Doðu Akdeniz Koleji'nde (DAK) okuyan öðrencilerden birisinin velisiyim. DAK'ta tam gün eðitim var. Bu nedenle öðrencilerin okulda yemek yeme zorunluluðu da. Daha doðrusu yemek parasý ödeme zorunluðundadýrlar. Yaklaþýk 65 Amerikan Dolarý aylýk. Yani, 'Ben yemek istemem, yemek parasý ödemem' diyemezsiniz. Yemek parasýný öder ve yemezseniz size kimse bir þey demez. Böyle acayip bir sistem var Doðu Akdeniz Koleji'nde. Hal böyle olunca, ödediðimiz para karþýlýðý verilen yemeklerin hijyen olmasýný beklemek en doðal hakkýmýz sanýrým. Ancak okul idaresi bu konuda ya çok aciz, ya da eli kolu baðlý herhalde. Yemekler ihale usulüyle bir firmaya kalmýþsa, öðrenciler de o firmanýn insafýna mý terkedilmiþtir? Geçtiðimiz Pazartesi günü yemeðin yanýnda verilen salatadan acayip bir týrtýl çýktý. Yemeðinden týrtýl çýkan öðrenci bunu alarak yemek temin eden firmanýn sorumlusuna götürüp þikayet etti. Ýçinden sývý çýkan bu böceði oradaki görevli ezdi ve çöpe attý. Sonra da çocuklara dönüp 'mevsimidir, olabilir' dedi. Bu olaydan üç gün önce de yemekten örümcek çýkmýþtý. O zaman da 'Anzottur' dedi. Son olarak yemekten kap teli çýktý. Öðrenciler durumu Müdür Muavini'ne iletti. Müdür Muavini, 'Bizim elimizden bir þey gelmez. Buna DAÜ yönetimi karýþýr' dedi. Ben de diðer veliler adýna da olmak üzere þikayetimizi Afrika gazetesi aracýlýðýyla DAÜ yönetimi ve kamuoyunun bilgisine getirmek istedik. Belki o zaman ilgilenirler de çocuklarýmýz hakkýyla yemek yerler. Bize yardýmcý olur ve bu þikayetimizi yayýnlarsanýz seviniriz..." AÝHM'nin Rumlarýn Türkiye aleyhine açtýðý mülkiyet davalarýný mandradaki Taþýnmaz Mal Komisyonu'na yönlendirmesiyle Türk tarafýnda zafer tamtamlarý çaladursun, Rumlar beklenmedik bir atakla Türkiye aleyhindeki davalarý Güney Kýbrýs mahkemelerinde açmaya baþlar. Nikos Siakolas isimli Rumun bu çerçevede açtýðý milyonlarca euroluk dava, 2. Orams davasý olarak nitelendirilirken, sokaktaki adam, "Sanýrým bizimkilerin sevinci kursaklarýnda kaldý" diye kendi kendine söylenir.

8 8 19 Mart 2010 Cuma Arada Bir Özgün Kutalmýþ Kalemimi kýracaðým Kuzey Kýbrýs'ta 1976'da yapýlan seçimlerle çok partili siyasi hayatýmýz baþladý. Bugüne kadar yapýlan seçimlerde çeþitli partiler hükümet veya hükümet ortaðý oldular. Ne yazýkki bugüne kadar hükümet olan siyasi partiler, program ve tüzüklerinde yazýlý olanlarýn tam tersini yaptýklarý için her yeni hükümete gelen parti gideni arattý. Bu yüzden de Kýbrýs Türk Halkýnýn siyaset kurumlarýna ve siyasetçilere güveni kalmadý. Açýk sözlü olan Kýbrýs Türk insaný köyde olsun, kentte olsun kendilerini ziyaret eden siyasetçilere hep "Birbirinizden farkýnýz yoktur der." Biz farklýyýz diyenlere de "O koltuklara oturunca siz de deðiþirsiniz" diyerek güvensizliðini ortaya koyar. Aslýnda yanýlmadýðýný da son CTP Hükümetleri döneminde gördü. Uzun muhalefet yýllarýndan sonra tekrar hükümet olan UBP, seçimlerin öncesinde yolsuzluklarýn hesabýný soracak diye hükümet oldu. CTP Hükümetinin birçok yolsuzluklarýný da açýklayarak halkta bir beklenti yarattý. Daha önceki bir yazýmda halkta yaratýlan beklentilerin karþýlanmayacaðýný yazmýþtým. Çünkü böyle bir yol açýlýrsa, onlardan sonra geleceklerin de onlara hesap soracaklarýnýn yolunun açýlmýþ olacaðýna vurgu yapmýþtým. Nitekim bugüne kadar bu yönde en ufak bir adým bile atýlmadý. Bilâkis UBP'li bir bakanýn bakan olmadan önce 1 milyonu aþan borcunun bakan olduktan sonra ödendiði ve ayni bakana Londra'da West End'in devamý olan Baker Street'de milyon sterlinlik bir ev alýndýðý iddialarý vardýr. Siyaset kurumu ve siyasetçinin durumu bu iken, ve halkýn güvenini kaybederken 4. kol denen medyanýn durumu sanýrým daha da beterdir. Tahsin Ertuðruloðlu da c.baþkanlýðýna aday olduktan sonra CTP'li kalemþörler ve yandaþ medyasýnýn yazdýklarýný ve yaptýklarý programlarý gördükten sonra kalemimi kýrýp artýk köþe yazmaktan vazgeçme noktasýna geldim. Bir köþe yazarý dün kara dediðine bugün nasýl ak der? Tahsin Ertuðruloðlu adaylýðýný açýklar açýklamaz, birçok CTP'li kalemþör, adeta futbol takým amigosu gibi "Bastýr Tahsin" anlamýnda yazýlar döþemeye baþladýlar. Sahip olduklarý TV ve radyo kanallarýnda Tahsin'i allayýp pullayarak bize satmaya çalýþýyorlar yýlýnda Kopenhag'da Denktaþ'ýn arkasýna saklanarak ortadan kaybolan ve Annan Plâný kabul edilirse silahlanýp daða çýkarým diyen bu Tahsin deðilmiþ gibi. ÖRP kurulurken, partilerini arkadan hançerleyen milletvekillerine siyasetin fahiþeleri yakýþtýrmasýný yapan köþe yazarý Tahsin için, "UBP'nde dýþlanmýþtý ve UBP'nde parti içi demokrasi çalýþmýyor" diyerek benzer tavrý sergileyen Tahsin'e arka çýkabiliyor. Ayrýca diðer siyasi partilerde sanki parti içi demokrasi çok çalýþtýrýlmýþ gibi. Bir baþka kalemþör ise Tahsin bastýrýr ve 18 Nisan'ýn ikincisi olabilirseymiþ, hem Tahsin'in riske ettiðine inanýlan siyasi geleceði kurtulurmuþ, hem de DEP'leþen UBP'ni özüne döndürerek siyaseti yeniden rayýna oturturmuþ. Adamýn gailesine bakýnýz. Bir yandaþ gazete ise, Tahsin'in gitmesi ile sayýsý 26'nýn altýna düþen hükümetin iktidarda kalmasý etik deðilmiþ diye yazýyor. Ne de çabuk unuttular. CTP 23 sayýsý ile bütçesiz bu ülkeyi aylarca idare etti. Bir baþka yandaþ ise, aday göstermemekle yaptýðý fedakârlýktan ötürü herkesten teþekkür bekleyen Mehmet Çakýcý'yý "Bu seçimlerde en dürüst politikayý siz yaptýnýz diye övmektedir. Bir baþka köþe yazarý ise "Eroðlu adaylýðýný açýkladýðý gün seçimi kaybetti diye yazmýþ. Sebeb olarak da ayni gün Tahsin apar topar Strazburg'tan Ankara'ya çaðrýlarak Erdoðan'la görüþmüþmüþ. Yani bu köþe yazarý dost da Ankara'nýn Talat lehine bu müdahalesine adeta alkýþ tutuyor. CTP yandaþý medya ve kalemþörlerin dün kara dediklerine bugün ak deyip alkýþ tutmalarýyla ilgili örnekleri yazmaya bu gazetenin sayfalarý yetmez. Þimdi halkýmýz siyasetçiler için "Hepiniz de aynisiniz" dediði gibi gazeteci ve köþe yazarlarý için de tüm bunlarý gördükten sonra "Siz siyasetçilerden de betersiniz" derse haksýz mý olur? Bundan dolayý içimden kalemimi kýrýp köþe yazmamak geliyor. Rahim aðzý kanserinden korunma semineri Kýbrýs Türk Kadýn Dayanýþma Konseyi, Rahim Aðzý Kanserinden Korunma ve Bilinçlendirme amacýyla Ocak 2010'da baþlattýðý aþýlama ve bilgilendirme kampanyasýný sürdürüyor. Konsey'in yaptýðý açýklamaya göre, SOS bünyesindeki 10 yaþ üzerindeki 55 kýz çocuðuna, ocak ve þubat aylarýnda uygulanan birinci ve ikinci doz aþýlarýn ardýndan, önceki akþam yine SOS Çocuk Köyü'nde bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Konsey Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Zerrin Akalýn'ýn bilgilendirdiði toplantýda; HPV virüsü, sebep olduðu rahim aðzý kanseri ve hastalýðýn seyri hakkýnda bilgilerin yanýnda, çocuklara tek eþlilik, cinsel yaþama küçük yaþlarda baþlamama gibi uzun vadede saðlýklarýný etkileyecek konular da aktarýldý. Üç doz halinde uygulanan koruyucu aþýnýn, kampanya bünyesindeki üçüncü dozu Temmuz ayý içerisinde gerçekleþtirilecek; bu tarihe kadar ise çeþitli kanallardan bilgilendirmelere ve farkýndalýk yaratmaya devam edilecek. Araþtýrmacý gazeteci-yazar Sevgül Uludað, savaþ sýrasýnda hayatý kurtarýlan Kýbrýslý Türkler'le Kýbrýslý Rumlar'ýn öykülerini anlatacak... Oroklini'de iki toplumlu etkinlik Kýbrýs'ýn güneyinde en büyük kadýn örgütlenmesi olan POGO'nun Oroklini örgütü, Larnaka yakýnýndaki Oroklini köyünde iki toplumlu bir etkinlik düzenliyor. 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü etkinlikleri çerçevesinde 21 Mart 2010 Pazar günü saat 'de köydeki AKEL kulüp binasýnda yer alacak olan etkinlikte araþtýrmacý gazeteci-yazar Sevgül Uludað, Kýbrýs'taki çatýþmalar ve savaþ sýrasýnda birbirini koruyup kurtaran Kýbrýslý Türkler'le Kýbrýslý Rumlar'ýn öykülerini anlatacak. Savaþ sýrasýnda hayatý kurtarýlmýþ olan bazý Kýbrýslý Türkler'le Kýbrýslý Rumlar da etkinlikte canlý tanýklar olarak öykülerini anlatacak. Etkinlikte Kýbrýslý Rum lider Dimitris Hristofias'ýn eþi Elsi Hristofias da bir konuþma yapacak. Þair Neþe Yaþýn ise etkinlikte þiir okuyacak. Etkinlikte Türkçe'den Rumca'ya simultane çeviri de yapýlacak. 21 Mart 2010 Pazar günü Oroklini'deki etkinliðe katýlmak isteyenler için saat 14.30'da Lefkoþa'daki Ledra Palace barikatýndan otobüs kalkacak. AKOVA'DA ETKÝNLÝK Öte yandan 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü etkinlikleri çerçevesinde 10 Mart 2010 Çarþamba akþamý Akova Kadýnlar Derneði lokalinde de "Kýbrýs'ta çatýþmalarda ve savaþta kadýnlar nasýl etkilendi?" konusu tartýþýldý. Araþtýrmacý gazeteci-yazar Sevgül Uludað, Akova ve Mormenekþe köyünden kadýnlarla birlikte, 1950'li yýllardan 1974'e kadar meydana gelen çatýþmalar ve savaþlar ile "kayýp" edilen insanlarýn eþleri ve çocuklarýnýn tüm bunlardan nasýl etkilenmiþ olduðunu, yaptýðý araþtýrmalara dayanarak örneklerle anlattý. Özellikle ve 1974'te kadýnlarýn þimdiki kadar çalýþma yaþamýnda aktif olmamasý nedeniyle eþi "kayýp" edilen ya da öldürülen Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum kadýnlarýn çok aðýr koþullarda hayatta kalma mücadelesi verdiklerini anlatan Sevgül Uludað, "kayýp" yakýný olan veya sevdikleri savaþta öldürülen ya da savaþ sýrasýnda tecavüze uðrayan kadýnlarýn yaþamýþ olduklarý korkunç travmalarýn hiçbir zaman ele alýnýp onlara psikolojik destek saðlanmamýþ olduðuna dikkat çekti ve kadýnlarýn acýlarýný tek baþlarýna yaþadýklarýný, özellikle tecavüz kurbanlarýna iki toplumda da tabular ve önyargýlar nedeniyle destek verilmediðini örnekleriyle anlattý. Resimde Akova'daki etkinliðe katýlan kadýnlar görülüyor... REHBERLER ÝÇÝN EÐÝTÝM TAMAMLANDI- ABD Uluslararasý Kalkýnma Ajansý (USAID) tarafýndan finanse edilen "Kapasite Geliþtirme Programý ve Orta Çað Þehirleri" baþlýklý turist rehberlerine yönelik geliþtirilmiþ eðitimler tamamlandý. ABD Büyükelçiliði'nden yapýlan açýlamaya göre uluslararasý uzman turist rehberi eðitmenleri tarafýndan profesyonel turist rehberlerine Ýngilizce verilen Avrupa standartlarýndaki eðitimlere 22 turist rehberi katýldý. Eðitimlerin mayýs ayýna kadar devam edeceði belirtilirken, þubat ortasýnda düzenlenen seminere 75 rehberin katýldýðý kaydedildi. AYNA Musa Özmusaoðlu ÝSKELE SAÐLIK MERKEZÝ Halk arasýnda Ýskele'de Saðlýk Ocaðýna "Hastane" derler. Hastane aþaðý, hastane yukarý! Öyle alýþmýþlar. "Saðlýk Merkezi" diyemiyorlar. "Hastane" dillerine daha kolay geliyor. -Ýyi güzel de Saðlýk Merkezi, hastane olur mu? -Olmaz tabii. -Her þeyden önce hastane binasý kocaman olur. Ýçinde doktorlar, hemþireler gýrla. -Þimdi bu sözleri duyanlar da sanacaklar ki bu hastane problemine çare yok! -Kim demiþ yok diye? Aha polis karakolu boþaltýlmýþ. Saðlýk Merkezi ile yanyana. Birleþtirirsin karakolla saðlýk merkezini, al sana kocaman bir hastane binasý. Hem de yataklý bir hastane yapabilirsiniz burayý! -Peki bu binada ameliyat yapýlacak mý? -Ne ameliyatý? -Röntgen çekilecek mi? -Sen galiba aklýný kaçýrdýn. Ne röntgeni? Röntgen çevreye radyasyon yayar, onun için olmaz! -Ya MR cihazý? -O da ne? Ne iþe yarar bu cihaz? -Tahlil laboratuvarý? -Sen iyice iþi yokuþa süren be gardaþ. Ne yapacan tahlil laboratuvarýný? Aha Maðusa dibimizde. -Ultrasaund? -Ama zeflen bizi yahu ama? -Acil? -E vallahi sen iyice zora sokuyorsun iþi ha! Aha ambulansýmýz var ya! -Doðru söylen ama, acil bir durumda, ne yapacaðýz? -Düþündüðün þeye bak! Maðusa gol gibi atar. -Atar, atar da, Ýskele Belediye Baþkaný'nýn yollarda, birkaç yüz metre aralýklarla yaptýrdýðý kasisleri (tumbacýklarý) bizim ambulans aþýncaya kadar alimallah hasta, sarsýntýdan yolda ölür. -Yok yok! Bu iþ kesinlikle olmaz. Zaten eski karakol binasýnýn çatýsý amyantla döþenmiþ. Yani asbestli. -Ne olmuþ asbestli ise! Zaten þu andaki saðlýk ocaðýnýn çatýsý da yarýyarýya asbestli deðil mi? Ýskele'nin hastalarýna asbest zarar veremez! Bekir Paþa Lisesi'nin Resim Atölyesinin çatýsý da asbest. Ne olmuþ? Kýyamet mi kopmuþ bu çatýnýn asbestli oluþundan? Zaten bu çatý kiremit rengine boyandýðý için hiç asbestli bir görünüm arz etmiyor. Eski müdürün emriyle atölyenin çatýsý kiremit rengine boyanmýþ. Ýyi de olmuþ! Þahit ispat ister asbest olduðuna! Nasýl olsa çocuklar kuzu kuzu okula devam ediyor, ailelerden "çýt" yok. Halbuki bilimsel araþtýrmalarla ispat edilmiþtir ki asbest kanser yapan bir madde! Akciðer kanserinin oluþmasýnda, neredeyse birinci sýrada. Bu nedenle Ýngiltere, 1975'ten beri asbest ithalini durdurmuþ. Ýsveç, Hollanda ve Danimarka gibi ülkeler de asbest kullanýmýný yasaklamýþlar. -E ne olmuþ yasaklamýþlarsa! Onlarýn canlarý çok tatlý da ondan! Türk korkar mý be! Böyle uydurmacalara kim kulak verir? -Doðru haklýsýn Türk korkmaz! Nerde kalmýþtýk? Ýlçe olmanýn vazgeçilmez gereði olarak tam teþekküllü hastanede. Hele bir Cumhurbaþkanlýðý seçimlerini sað salim atlatalým. Hele þu itfaiye meselesini bir halledelim, hastane konusunda da eþeðe müracaat edebiliriz. Kimbilir, bakarsýnýz bizim vefakâr eþek, yine önümüze düþer ve sesimizi devlet büyüklerimize duyurmamýza, meclisimize taþýmamýza yardýmcý olur. Öyle ya! Meþhur sözdür: Denize düþen yýlana sarýlýr, derler. Ýskeleliler de dertlerine çare ararken, eþekten medet umarlarsa ayýp mý? Anlayana sivrisinek saz!

9 19 Mart 2010 Cuma Tünel ALINTI ÝSVEÇ ÝÇÝN ENDÝÞELÝYÝM Ýsveç hükümeti ve meclisi, tarihin siyasallaþtýrýlmasýnýn barýþ yönündeki yakýnlaþmayý zorlaþtýracaðý noktasýnda hemfikirdi. Fakat muhalefet, Ýsveç'in pozisyonunu deðiþtirmek istiyor. Ben bu meselenin sadece Türkiye- Ermenistan yakýnlaþmasý üzerinde yaratacaðý etkiler nedeniyle deðil, ayný zamanda kendi toplumumuzda yüksek bir gerilim oluþturabilme ihtimalinden dolayý da endiþeliyim. Bu geliþme, Türkiye- Ermenistan yakýnlaþma sürecine ciddi zarar verebilir. Tarihsel trajediler üzerine tartýþmayý en iyi yapacak kiþiler özgür araþtýrmacýlardýr. Almýþ olduðumuz bu meclis kararýndan ve bunun, Ýsveç'in barýþ ve uzlaþma çabalarýna devam edebilme gücü üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayý endiþelendiðimi de saklamýyorum.farklý milletleri Ýsveç'te temsil eden ve geçmiþteki gibi gelecekte de toplumumuzun parçasý olacak örgütlerin tepkileri konusunda da endiþeliyim. Carl BILDT (Ýsveç Dýþiþleri Bakaný/ Ýsveç gazetesi DAGENS NHYETER) DÝPNOT Türkiye'de hapislerde 2 bin 900 çocuk var. Bunlarýn 450'si taþ atanlar. SÝLAH SÝZDE KALSIN, AMA MERMÝ KULLANMAYIN ARÞÝV TARÝH 5 ÞUBAT, 2009 Þaibeli polis sýnavlarý hakkýnda Ferdi Sabit Soyer nihayet sessizliðini bozdu ve açýklama yaptý. Baþsavcýlýktan ve Sayýþtay'dan görüþ bekliyormuþ. Gözden kaçmayanlar... ÝLETÝÞÝM ÇAÐI SÖKMÜYOR Talat gene Ankara'ya gitti. Oysa iletiþim çaðýnda yaþadýðýmýzý, artýk icazet almak için Ankara'ya gitmek gerekmediðini söylemiþti Talat bir süre önce. Yani icazet alýnacaksa internet üzerinden veya telefoniyen de alýnabilirdi. Yine de yüzyüze görüþmek çok daha güvenli. Malum Türkiye'de herkes herkesin telefonlarýný dinliyor, herkes herkesin internet þifresini kýrýp yazýþmalarýný okuyabiliyor. Ýletiþim çaðý falan sökmüyor anlayacaðýnýz entrikacý devletler sözkonusu olduðunda. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Biz AB için Kýbrýs'tan feragat edecek deðiliz. AB'nin de Kýbrýs yüzünden Türkiye'den feragat edip etmeyeceðini iyi hesap etmesi gerekir." Egemen BAÐIÞ Aklýnýzda bulunsun Kellik prostat kanserine karþý koruyucu olabilir Erken yaþta kel olan erkeklerin prostat kanserine yakalanma ihtimallerinin daha düþük olduðu belirtildi. Washington Üniversitesi Týp Okulu araþtýrmacýlarýnýn yaþ arasýndaki iki bin erkek arasýnda yaptýðý araþtýrmaya göre, 30 yaþýna kadar kelleþenlerin prostat kanseri riski daha düþük. Araþtýrmada, bu yaþa kadar saçlarý dökülmüþ olanlarla dökülmeyenlerdeki tümör oranlarý karþýlaþtýrýldý. Bu yaþta tepelerinden kelleþmeye baþlayanlarýn prostat kanserine yakalanma riskinin yüzde 29 ile yüzde 45 daha az olduðu belirlendi. "Ara anlaþma olarak addedilmemesi ve Türk tarafýnýn bundan istifade etmemesi önkoþuluyla ortak açýklama yapýlmasýna itirazým yok." Dimitris HRÝSTOFYAS Memleketimden manzaralar 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... DÜN, DÜNYA, TALAT VE TALAT PAÞA Mehmet Ali Talat bizi Dün'den koparacaðýný, bizi Dünya'ya baðlayacaðýný söylerken, Türkiye Dün'e doðru ilerliyor hýzla. Baksanýza, Ermeni soykýrýmý gündeme gelir gelmez, Tayyip Erdoðan da, Ahmet Davutoðlu da birer adet Ýttihat ve Terakki'ci, birer adet Talat Paþa kesiliverdiler bir çýrpýda. Kimbilir belki de Tayyip Erdoðan þöyle fýsýldamýþtýr Talat'ýn kulaðýna: "Biz dünyadan koptuk, Talat Paþalarla teþriki mesaideyiz þimdi, sen de vazgeç þu dün-dünya tekerlemesinden..." Medya homofobik, devlet maço, eþcinsel cinâyetleri politik... AKP Hükümeti nin Kadýn ve Aileden Sorumlu Devlet Bakaný Selma Kavaf ýn Eþcinsellik bir hastalýktýr ve tedavi edilmelidir sözlerine tepkiler sürüyor. Son tepki ABD Kongre üyesi Benjamin Cardin den... Kavaf ýn sözlerini zarar verici olarak nitelendiren Cardin, Türkiye deki seçilmiþ liderler, tüm insanlarýn haklarý için ayaða kalkmalýdýr ifadesini kullandý ve Kavaf ýn özür dilemesi gerektiðini söyledi. Türkiye Psikiyatri Derneði nin konuyla ilgili açýklamasýnda ise þöyle denildi: -Eþcinselliðin bir hastalýk olduðu yaklaþýmý 40 yýl önce terk edilmiþ ve psikiyatrik hastalýk taný listelerinden çýkarýlmýþtýr. Uluslararasý ve ulusal hekim örgütlerince eþcinsellik, heteroseksüellik gibi saðlýklý bir durum olarak kabul edilmektedir... Beyoðlu nda toplanan bir grup eþcinsel ve travesti ise, Hasta sistemin son sözcüsü: Selma Kavaf istifa, Nefret bizi öldürüyor devlet bunu görüyor yazýlý pankartlarla yürüyerek Kavaf ý protesto etti. Grup adýna yapýlan açýklamada Erkek egemen sistem eþcinsellere yönelik Afrika nýn sizin için týk ladýklarý... ayrýmcýlýða devam ediyor ve bu sistemin son sözcüsü Selma Kavaf da bu ayrýmcýlýðý körüklüyor. Nefret cinayetleri nedeniyle sistematik bir þekilde öldürülüyoruz denilerek Bakan Kavaf istifaya çaðrýldý te kurulan sivil toplum örgütü Lambdaistanbul bir süre önce medyanýn eþcinsellere yaklaþýmýný protesto etmekte haksýz deðildi. ( Lambdaistanbul eþcinsel kelimesini deðil, açýlýmý Lezbiyen-Gay-Biseksüel- Travesti-Transseksüel olan LGBTT yi kullanýyor) Eþcinselleri sadece polemik yaratmak için kullanan Türkiye medyasý homofobiyi beslerken, yapýlarý maço olan Türkiye nin siyasi partileri de cinayetleri görmezden geliyor. Koskoca TBMM den eþcinsellerin haklarýný savunabilen kaç kiþi var þunun þurasýnda; bir Akýn Birdal, bir Ufuk Uras ve birkaç Kürt milletvekili, o kadar! Oysa Türkiye de öldürülme korkusuyla yaþýyor eþcinseller dan bu yana 35, son iki ayda ise 4 eþcinsel öldürüldü. Kimisi iþkenceyle, kimisi býçaklanarak, boðazý kesilerek öldürülenlerin suçlarý eþcinsel olmaktý. Kadýndan ve Aileden Sorumlu Bakan Selma Kavaf ise, televizyon dizilerindeki öpüþme sahnelerinden irrite olup Kurtlar Vadisi dizisini keyifle seyrederken, eþcinsellerin sistematik bir þekilde öldürüldüklerini görmüyordu. Hükümet yetkilileri ve diðer siyasi partilerse, Türk Ceza Kanunu na cinsel yönelim ve cinsiyet kimliði temelli ayrýmcýlýk yasaktýr ibaresinin eklenmesini talep eden Pembe Hayat Derneði nin sesini duymaktan acizdi. Bu yüzden Eþcinsel cinayetlerinin politiktir ya zaten... Devletin homofobik olduðu yerde baþka türlüsü olabilir mi? ürkiye de Eþcinsellik hastalýk sözleri tartýþýlýrken, Avustralya nýn Sydney kentinde geleneksel Gay ve Lezbiyen Karnavalý 300 binin üstünde katýlýmcýyla, gay ve lezbiyenler rengarenk kostümleri içinde son yýllarýn en kalabalýk yürüyüþünü gerçekleþtiriyordu. Avustralya da Gay ve Lezbiyen Karnavalý ilk kez 1978 de düzenlenmiþ ve katýlýmcýlar polisin sert müdahalesiyle karþýlaþmýþtý yýlýndaki karnavalda ise Sydney polisi katýlýmcýlarla birlikte yürüyordu... (Bkz. Yandaki fotoðraf: 2010 Gay ve Lezbiyen Karnavalý-Sydney)

10 10 19 Mart 2010 Cuma TACÝKÝSTAN'DA ÇIÐ DÜÞTÜ: 8 ÖLÜ Tacikistan'ýn daðlýk bölgesindeki karayolunda meydana gelen çýð düþmesi sonucu 8 kiþinin öldüðü bildirildi. Tacikistan Ulaþtýrma ve Karayollarý Bakanlýðý yetkilisi Vladimir Bagumanov, baþkent Duþanbe ile ülkenin en büyük ikinci þehri Hocant'ý baðlayan karayolunun 72. kilometresinde meydana gelen olayda 3 kiþinin de yaralandýðýný kaydetti. BURKÝNA FASO'DA MENENJÝT SALGINI: 42 ÖLÜ Burkina Faso'da bir haftada 42 kiþinin menenjitten öldüðü bildirildi. Saðlýk Bakanlýðýndan yapýlan açýklamada, son ölümlerle Burkina Faso'da bu yýlýn baþýndan beri menenjitten ölenlerin sayýsýnýn 378'e yükseldiði belirtildi. Açýklamada, þüpheli vaka sayýsýnýn da 2 bin 520 olarak saptandýðý kaybedildi. NEPAL'DE OTOBÜS NEHRE UÇTU: 13 ÖLÜ Nepal'in batýsýnda bir otobüs nehre uçtu, 13 kiþi öldü, çok sayýda kayýp var. Yetkililer, Pipalkot Köyü yakýnýnda dað yolunda ilerlemekteyken Karnali Nehrine uçan otobüste en az 70 kiþi bulunduðunu ve ölü sayýsýnýn artmasýndan endiþe ettiklerini açýkladý. Polis araçlarýnýn ve bir helikopterin bölgeye sevk edildiði bildirildi. BAÐDAT'TA BOMBALI SALDIRI: 6 YARALI Irak'ýn baþkenti Baðdat'ta dün gece düzenlenen bombalý saldýrýda 6 kiþi yaralandý. Asvat El Irak haber ajansýnýn bir güvenlik kaynaðýna dayanarak verdiði haberde, kimliði belirsiz kiþilerce, Baðdat'ýn kuzeydoðusundaki El Veziriye semtinde, askeri bir konvoyun geçtiði sýrada el yapýmý düzenekli patlayýcýyla düzenlenen saldýrýda 4'ü sivil 6 kiþinin yaralandýðý belirtildi. Ajansa açýklamada bulunan güvenlik kaynaðý, patlama sonucu ayrýca çevredeki birçok dükkanla bir araçta hasar meydana geldiðini söyledi. YUNANÝSTAN IMF'DEN YARDIM ÝSTEYEBÝLÝR Borç sorunu süren Yunanistan'ýn, Avrupa Birliði'nden (AB) gelecek hafta net bir destek alamamasý halinde, IMF'den yardým isteyebileceði belirtildi. Yunanistan Baþbakaný George Papandreou, gazetecilere yaptýðý açýklamada, mali destek konusunda, Avrupa merkezli bir çözümü tercih edeceklerini, ancak tüm mümkün olan tercihlere de açýk olduklarýný kaydetti. Kaynaklar, AB kaynaklý bir yardým konusunda ümidi azalan Yunanistan'ýn, gelecek ay IMF'ye baþvurabileceðini ifade ediyorlar. YOUTUBE'A HER DAKÝKA 24 SAATLÝK GÖRÜNTÜ YÜKLENÝYOR Video paylaþým sitesi Youtube, platformuna her dakika 24 saatlik görüntü yüklendiðini bildirdi. Youtube yetkilisi Hunter Walk, grubun blogunda yaptýðý açýklamada, "Bu nereye kadar gidecek? 30 saat, 36 saat" diyerek, bu verilerin, görüntünün oynadýðý rolün önemini ve yükleme üstüne yüklemeyle dünyayý nasýl deðiþtirdiðini gösterdiðini kaydetti. ABD HAVA KUVVETLERÝ KOMUTANI: Ýncirlik, bizim için merkezi bir üs ABD Hava Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Duncan McNabb, Ýncirlik'in kendileri için, Irak ve Afganistan'a ikmaller açýsýndan merkezi önemde bir üs olduðunu söyledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutaný Orgeneral David Petraeus da "Türkiye Afganistan'da büyük kabiliyetle çok etkileyici çalýþmalar yürütüyor" dedi. ABD Temsilciler Meclisi Silahlý Hizmetler Komitesi'nde bütçe konulu oturumda Türkiye de gündeme geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutaný Orgeneral David Petraeus, bir soru üzerine, Türkiye'nin Afganistan'da büyük bir kabiliyetle çok etkileyici çalýþmalar yürüttüðünü belirtti. Ýstihbarat alanýnda Türkiye ile yakýn iliþkilerinin bulunduðuna iþaret eden Petraeus, "Irak-Türkiye sýnýrýndaki daðlýk bölgeden faaliyet gösteren ve masum siviller ile Türk ABD BAÞKANI OBAMA: ABD ve Ýsrail arasýnda kriz yok n ''ÝSRAÝL'ÝN YENÝ YAHUDÝ YERLEÞÝM BÝRÝMLERÝ ÝNÞASI PROJESÝNÝ AÇIKLAMASI BARIÞ SÜRECÝNE YARDIMCI OLMADI ANCAK ANLAÞMAZLIKLARA RAÐMEN ÝKÝ ÜLKE ARASINDA KOPMAYACAK ÖZEL BÝR BAÐ VAR'' ABD Baþkaný Barack Obama, Ýsrail'in, Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden'in ziyareti sýrasýnda yeni Yahudi yerleþim birimleri inþasý projesini açýklamasýnýn barýþ sürecine yardýmcý olmadýðýný, ancak anlaþmazlýklara raðmen iki ülke arasýnda kopmayacak özel bir bað olduðunu söyledi. Amerikan Fox televizyonuna demeç veren Obama, ABD-Ýsrail arasýnda kriz olmadýðýný ifade etti. Ýsrail'in yeni yerleþim birimleri inþa etme kararýnýn Ýsrailliler ve Filistinliler arasýnda barýþ saðlanmasýna yardýmcý olmadýðýný ve Ýsrail Baþbakaný Binyamin Netanyahu'nun bunu kabul ederek özür dilediðini kaydeden Obama, ''Þu anda iki tarafýn da barýþ sürecini ileriye götürmenin kendi çýkarlarýna olduðunu fark etmesi gerekiyor'' dedi. Obama, Washington'un Ýsrail'in yakýn müttefiki olmaya devam ettiðini de belirtti. Ýsrail'in yeni yerleþim birimleri projesinin kötü bir karar olduðunu söyleyen Obama, ''Arkadaþlar bazen fikir ayrýlýðýna düþer'' diye konuþtu. Avrupa Parlamentosu'nda, Türkiye Dostlarý Grubu kuruldu Avrupa Parlamentosu'nda, Hristiyan Demokratlar, Sosyalistler, Liberaller, Yeþiller ve Avrupalý Muhafazakarlar ve Reformcular gruplarýndan 47 milletvekilinin katýlýmýyla, gayrýresmi Türkiye Dostlarý grubu kuruldu. Grubun baþkanlýðýna Hristiyan Demokrat eski Slovenya Baþbakaný Alojz Peterle, Genel Sekreterliði'ne Alman Sosyalist Ýsmail Ertuð'un asistaný Fatih Aydoðan getirildi. Türkiye Dostlarý Grubu baþkanlýðýna oybirliðiyle seçildikten sonra kýsa bir konuþma yapan Peterle, farklý siyasi gruplardan ve 15 farklý ülkeden 47 milletvekilinin kuruluþ dilekçesini imzalayarak kurduðu gruplarýnýn AP'de aktif olacaðýný, Türkiye-AB iliþkilerini ileriye götürmek için birçok giriþime imza atacaðýný söyledi. Türkiye Dostlarý arasýnda þu isimler bulunuyor: "Ýsveç Dýþiþleri Bakaný Carl Bildt'in eþi Anna Corazza-Bildt, Alf Svensson, Letonyalý Sandra Kalniete, Polonyalý Jaroslaw Leszek Walesa, Alman Birgit Schnieber-Jastram, Lüksemburglu Georg Bach, Sosyalistlerden Alman milletvekili güvenlik güçlerinin ölümüne neden olan terör örgütü PKK'ya karþý mücadelede de iþbirliði yaptýklarýný" kaydetti. Irak'ýn tüm komþularýyla iliþki kurmasýný desteklediklerini ifade eden Petraeus, bu noktada Türkiye'nin Irak'la olan iliþkilerinin önemine ve ülkedeki yatýrýmlarýna deðindi. Petraeus, Türkiye'nin yalnýzca Irak'ýn kuzeyinde 10 milyar civarýnda yatýrýmý bulunduðunu belirtti. ABD Hava Kuvvetleri Komutaný Orgeneral McNabb de Ýncirlik'in kendileri için, Irak ve Afganistan'a ikmaller açýsýndan merkezi önemde bir üs olduðuna dikkati çekti. McNabb, ABD'nin bölgedeki hava desteðinin yüzde 46'sýnýn Ýncirlik üzerinden saðlandýðýný, Türkiye'nin, Afganistan rotasýnda yer alan üssün kargo taþýmacýlýðý ve uçaklarýn yakýt ikmali konularýnda kendileri tarafýndan kullanýmýna izin verdiðini hatýrlattý. Ýsrail yeni yerleþim birimleri inþa etme kararýný ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden'in geçen hafta bu ülkeye yaptýðý ziyaret sýrasýnda açýklamýþtý. ÝRAN Baþkan Obama Ýran'ýn nükleer çalýþmalarýyla ilgili olarak da nükleer silaha sahip bir Ýran'ýn Orta Doðu'da silahlanma yarýþýný tetikleyeceðini, bunun da ülkesinin ulusal güvenlik çýkarlarýný tehdit edeceðini söyledi. Tahran'ýn nükleer silah edinmemesini saðlamanýn kendisinin en büyük önceliklerinden biri olduðunu ifade eden Obama, bu doðrultuda ABD'nin Ýran'a ''sert yaptýrýmlar'' uygulayacaðýný belirtti. Obama, ''Ýran hükümeti bu konuyu diplomatik yollarla çözmek yerine, kendi vatandaþlarýnýn demokratik haklarýný engellemekle uðraþmaktadýr. Bu yüzden, sert yaptýrýmlar uygulayacaðýz'' dedi. Obama, hiçbir seçeneði masadan kaldýrmadýklarýný ve bu konuda kararlý olduklarýný bildirdi. Ýsmail Ertuð, Knut Fleckenstein, Jutta Steinruck, Peter Simon, Hollanda milletvekili Emine Bozkurt, Ýngiliz Richard Howitt ve Claude Moraes, Slovenyalý Tanja Fajon, Romanyalý Ioan Enciu ve Victor Bostinaru, Polonyalý Boguslaw Liberadzki, Belçikalý Said El-Khadraoui, Slovakyalý Baris Zala, Bulgar Evgeni Kirilov, Ýspanyol Raimon Obiols ve Fransýz Kader Arif" Grupta Liberallerden Bulgar milletvekili Metin Kazak, Slovenyalý Jelko Kacin ve Ývo Vajgl, Ýngiliz Graham Watson, Andrew Duff, Sarah Ludford ve Michael Cashman, Hollandalý Marietje Schaake ve Sophie in't Veld, Alman Michael Theurer ve Alexandra Thain, Finlandiyalý Liisa Jaakonsaari ve Anneli Jaatteenmaki, Yeþillerden Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eþbaþkaný Fransýz Helene Flautre, Catherine Greze ve Karima Delli, Alman Fransizka Keller ve Jan Philipp Albrecht, Ýspanyol Raül Romeva i Rueda, Estonyalý Indrek Tarand, Finlandiyalý Heidi Hautala ve Hollandalý Judith Sargentini ile Muhafazakarlar ve Reformcular grubundan Ýngiliz Sajjad Karim yer alýyor. DÜNYADAN... DÜNYADAN... Dinozor kemiðinden saat Ýsviçre'deki ünlü saat firmasý Louis Moinet, gerçek dinozor kemikleri kullanarak 295 bin dolar deðerinde saat imal etti. Firmadan yapýlan açýklamada, sadece 12 tane üretilen saatin içine 145 milyon yýl önce yaþadýðý tahmin edilen devasa otobur Diplodocus'un bir fosilinden kemikler konulduðu belirtildi. Aðýrlýklarý ton arasýnda deðiþen Diplodocus'larýn boyu 30 metreye kadar ulaþabiliyordu. Saate 'Zaman Kaþifi' adýný veren firma, dinozor kemiðinden yapýlan kasanýn 18 karat beyaz altýn ve 56 baget elmasla süslendiðini bildirdi. Saatin önümüzdeki günlerde satýþa çýkarýlmasý bekleniyor. Kardeþ gezegen CoRoT-9b Kanarya Adalarý'ndaki Astrofizik Enstitüsü'nün yürüttüðü ve 60 bilim adamýnýn katýldýðý bir araþtýrmada, Güneþ Sistemi dýþýnda, Jüpiter büyüklüðünde bir gezegen keþfedildi. Astronom Claire Moutou, "Bu gezegen, Güneþ Sistemi dýþýnda bulunanlar içinde buradakilere en çok benzeyen gezegen" dedi. CoRoT-9b adý verilen gezegenin sýcaklýðý 160 ile eksi 20 derece arasýnda. "Ilýmlý iklime sahip olduðu" açýklanan gezegen, kendi güneþinin etrafýnda dönüþünü 75 günde tamamlýyor. Güney Afrika Zuma'nýn üç eþine para yetiþtiremiyor Güney Afrika Devlet Baþkaný Jacob Zuma'nýn üç eþiyle 20 çocuðunun hazineye maliyeti yýlda 2 milyon dolar. Meclise verilen bir soru önergesini yanýtlayan Güney Afrikalý Bakan Collins Chabane, 68 yaþýndaki devlet baþkanýnýn geniþ ailesi ile sekreterlerinin masraflarýný açýkladý. Cep telefonu, dizüstü bilgisayar, yazýcý ve günlük harcýrahlarýn miktarý, Zuma ile birlikte, geçen yýl devlet baþkanýnýn hanesine ayrýlan miktarýn iki katýna çýktý. Zuma'nýn eþlerinden Thobeka, Saðlýk Ýþlerinden Sorumlu First Lady, Sizakele Tarým ve Gýda Güvenliði'nden Sorumlu First Lady, Nompumelelo ise Kimsesiz Çocuklardan Sorumlu First Lady statüsünde. Polonya'da kürtaj afiþi tartýþma baþlattý 'Uygun koþullarda yapýlmýþ bir kürtaj operasyonundan sonra hissedilen rahatlama, paha biçilemez!' Bu slogan Polonya'yý ayaða kaldýrdý. Kürtajýn yasak olduðu ülkede kadýnlara kürtaj hakký verilmesini savunan feminist örgüt SROM'un, Mastercard reklamýndan esinlenerek hazýrladýðý kampanya afiþinde, 'Ýngiltere'ye uçak bileti 300 zloti (162 TL). Konaklama 240 zloti (130 TL). Bir klinikte kürtaj 0 zloti. Uygun koþullarda yapýlmýþ bir operasyondan sonra hissedilen rahatlama, paha biçilemez', en altta da 'Ödeyeceðiniz toplam para Polonya'da gizlice yaptýrdýðýnýz kürtaj için ödeyeceðinizden az' yazýyor. Afiþte ayrýca karnýna kýrmýzý boyayla 'Benim seçimim' yazmýþ iç çamaþýrlý bir kadýn var. SROM, Polonyalý kadýnlarý ülke dýþýndaki seçenekler hakkýnda bilinçlendirmek istediðini söylese de, kürtaj karþýtlarý 'kadýnlarý özendirip bunu kolay bir þey gibi gösterdiði' için kampanyaya tepkili. Avlanmaya devam edecekler Kutup ayýlarýnýn avlanmasýný yasaklayan tasarýyý BM reddetti. ABD'nin desteklediði yasak önerisine Kanada, Norveç ve Grönland'ýn öncülük ettiði ülkeler karþý çýktý. Tasarýya muhalif ülkeler, avdan kaynaklanan ticaretin yarattýðý tehlikenin çok az olduðunu ve yerlilerin yaptýðý avýn, yerli ekonomisi için hayati olduðunu ileri sürüyor. Muhalif ülkeler, ayrýca ticaretin, soyu tükenme tehlikesinde olan hayvanlara zarar verdiði fikrine de þüpheyle bakýyor. Küresel ýsýnmanýn yarattýðý etkilerin sembolü olan kutup ayýlarýnýn sayýlarýnýn 20 ile 25 bin arasýnda olduðu belirtiliyor.

11 19 Mart 2010 Cuma Güney Kýbrýs.. Güney Kýbrýs.. Güney Kýbrýs.. Güney Kýbrýs.. LÝLLÝKAS SÝYASÝ BÜRO AÇIYOR Rum Dýþiþleri eski Bakaný Yorgos Lillikas, siyasi büro açýyor. Politis gazetesi, Lillikas'ýn konuyla ilgili olarak Cuma günü basýn toplantýsý düzenleyeceðini ve siyasi büro kuracaðýný ilan edeceðini aktardý. Haberde, Lillikas'ýn siyasi büro açacak olmasýnýn, siyaset sahnesindeki yeniden yükseliþinin ilk adýmýný teþkil ettiði belirtildi. Gazete, edindiði bilgilere dayanarak, Lillikas'ýn parti kuracaðý veya yeni bir siyasi hareket baþlatacaðýna iliþkin söylentilere karþýn, Lillikas'ýn, gerekli gördüðü taktirde kamuya iliþkin konulara müdahale edebilmek için siyasi büro açacaðýný yazdý. SÝLÝKÝOTÝS SURÝYE'YE GÝDECEK Rum Ýçiþleri Bakaný Neoklis Silikiotis, Güney Kýbrýs'a yasadýþý mülteci gelmesine karþý anlaþma imzalamak için Nisan'da Suriye'ye gidecek Nisan tarihleri arasýnda Suriye'de olacak Silikiodis, anlaþmayý Suriye Ýçiþleri Bakaný Velid el Muallim'le imzalayacak. Fileleftheros gazetesi, Suriyeli kaçak mültecilerin Lazkiye - Maðusa limanlarý hattýyla veya Türkiye'den kayýklarla KKTC'ye gelerek, oradan Güney Kýbrýs'a geçmekte olduðunu iddia etti. RUS ANNE HALA KAYIP Baf'ta önceki gün meydana gelen deniz kazasýnda kaybolan Rus annenin hala bulunamadýðý bildirildi. Alithia gazetesinin haberine göre, havadan ve denizden yürütülen arama çalýþmalarý sonuçsuz kaldý. Rus aileye ait yatýn denizde fýrtýnadan alabora olmasýyla çocuklar ve baba kurtarýlmýþ, anne ise kaybolmuþtu. LOKMACI'DAKÝ RESTORASYON 3 AYDA TAMAMLANACAK Lefkoþa Rum Belediyesi Baþkaný Eleni Mavru, Lokmacý yolundaki binalarýn restorasyonunun ilk aþamasýnýn, bir aksilik çýkmazsa 3 ay içerisinde tamamlanacaðýný açýkladý. Alithia gazetesinin haberine göre Mavru, Paskalyanýn ardýndan Lefkoþa Surlariçi bölgesinde, içerisinde yabancý uyruklularýn yasadýþý olarak yaþadýðý bazý binalarýn kapatýlmasý talimatý verileceðini söyledi. TASOS'UN ÇALINMASI KKTC ÝLE BAÐLANTILI DEÐÝL Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakaný Lukas Luka, dün yaptýðý açýklamada Rum Yönetimi Eski Baþkaný Tasos Papadopulos'un naaþýnýn çalýnmasýnýn KKTC'yle herhangi bir baðlantýsýnýn bulunmadýðýný söyledi. Haravgi gazetesinin haberine göre Luka açýklamasýnda, bugüne kadar naaþýn çalýnmasýyla ilgili birçok kiþi tarafýndan birçok iddianýn ortaya atýldýðýný, fakat bu iddialarýn asýlsýz olduðunu ve naaþýn çalýnmasý olayýnýn tamamen mali nedenlere baðlý olduðunu kaydetti. FOTOS FOTÝADÝS DE BAÞVURUYOR Türkiye aleyhine bir baþvuru daha "Siakolas Holdingi"nin, Kuzey Kýbrýs'ta kalan taþýnmazlarýyla ilgili olarak Türkiye aleyhine Rum mahkemesinde dava açmasýnýn akabinde, þimdi de Kýbrýslý Rum iþadamlarýndan Fotis Fotiadis benzer bir baþvuru yapýyor. Fileleftheros gazetesi, yukarýdaki baþlýkla yayýmladýðý haberinde, "bir Kýbrýslý Rum iþadamýnýn daha Kuzey'deki yüksek deðerdeki taþýnmazýyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde Türkiye aleyhine dava açacaðýný" yazdý. Elde ettiði bilgilere dayanarak, "Fotos Fotiadis Þirketler grubunun; Lukis Lukaidis ve Sia avukatlýk bürosu aracýlýðýyla Türkiye aleyhinde dava açma konusunda ilerlediðini" belirten gazete, Fotiadis'in söz konusu niyetiyle ilgili olarak avukat Lukaidis'i geçtiðimiz Ocak ayýndan bu yana haberdar ettiðini, fakat kararýn þu an kesinleþtiðini belirtti. Fotiadis þirketler grubunun davasýnýn; Lefkoþa, Girne ve Maðusa'da bulunan evler ve arsalarla ilgili olduðunu kaydeden gazete, söz konusu taþýnmazlarýn deðerinin milyonlarca Euro olduðunu belirtti. Rum mahkemesinde açýlacak olan davada, Türkiye'den "mülkü yasal sahibine iade etmesi ve kullaným kaybýndan ortaya çýkan tazminatlarý ödemesinin talep edileceðini" belirten gazete, Fotiadis ve Siakolas'ýn ileriye götürdükleri davalarýn; "Türkiye tarafýndan tutulan mülklerin AÝHM kararý ile ilgili tartýþmalar sürüyor Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AÝHM)'in KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonu'yla ilgili karari, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas baþkanlýðýnda dün Baþkanlýk konutunda gerçekleþtirilen bir toplantýda deðerlendirildi. Fileleftheros, Rum hükümetinin yabancý bir uzmandan aldýðý üç sayfalýk uzman görüþünün, "AÝHM kararýnýn Rum tarafýnýn müzakerelerde mülkiyetle ilgili tutumunu etkilemediði" yönünde olduðunu yazdý. Habere göre raporda, AÝHM kararýnýn, "mal-mülklerde ilk söz hakkýnýn yasal sahibine ait olduðuna" iliþkin Rum tarafýnýn temel tutumuna aykýrý bir durum olmadýðý öne sürüldü. Raporun, Dýþiþleri Bakaný Markos Kiprianu, Baþsavcý Petros Kliridis, Baþkanlýk Komiseri Yorgos Yakovu ve yabancý uzmanýn katýlýmýyla Baþkan Dimitris Hristofyas baþkanlýðýnda dün yapýlan toplantýda ele alýndýðýný yazan gazete, bu üst düzey toplantýda konuyla ilgili Ulusal Konsey toplantýsýna hazýrlýk yapýldýðýný ifade etti. Toplantýda, hükümet tarafýndan Meclis'e sunulan Kýbrýs Türk Mallarý Vasiliði ile ilgili yasa tasarýsýnýn da ele alýndýðýný yazan gazete gazete, Rum hükümetinin AÝHM'de töhmet altýnda kalmamak için deðiþiklikler yapma konusunda acele ettiðini vurguladý. Haberde, Rum göçmenlerin KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonu'na baþvurmalarýna ne oranda izin verileceði veya benzer bir hareketten kaçýnmaya çaðrýlacaklarýna iliþkin siyasi kararýn Ulusal ANTÝGONÝ PAPADOPULU FULE'YÝ ELEÞTÝRDÝ Hükümetin Kýbrýslý Türklere yaptýðý yardýmlarý sayýp döktü DÝKO'lu Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Antigoni Papadopulu, Avrupa Birliði'nin (AB) "New Europe" gazetesinde yer alan makalesinde, AB Komisyonu'nun Geniþlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Fule'yi, son zamanlarda Kýbrýslý Türklerin izolasyonunun kaldýrýlmasý gerektiði ile ilgili görüþleri nedeniyle eleþtirdi. Alithia gazetesinin haberine göre Papadopulu makalesinde, Rum hükümetinin Kýbrýslý Türklere yaptýðýný iddia ettiði "ekonomik ve diðer yardýmlara" deðindi. Papadopulu, Kýbrýslý Türklere "kimlik ve seyahat belgeleri" saðlandýðýný, Avrupa Birliði Philip Gordon'dan Talat ve Hristofyas'a teþvik Rum basýný, ABD'nin Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat ile Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ý müzakereleri ileri götürme konusunda teþvik ettiðini yazdý. Fileleftheros, ABD Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Bakan Yardýmcýsý Philip Gordon'un Brookings talep edilmesinde yeni koþullar ortaya çýkardýðýný" ileri sürdü. "ACELECÝ ADIMLAR" Haravgi ise, bazý Rum avukatlarýn; Rum Baþsavcýlýðýyla görüþmede bulunmadan müþterilerini KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonu'na baþvurma konusunda teþvik etmeye baþlamalarý hareketinin ciddi soru iþaretlerine neden olduðunu savundu. Bunlarýn; yeni olumsuz etkilere yol açmasý muhtemel "aceleci adýmlardan" ibaret olduðunu yazan gazete, Kýbrýslý Rum avukatlardan Konstantis Kandunas'ýn "Türkiye'yi ortada býrakmak için Taþýnmaz Mal Komisyonu'na baþvuracaðý açýklamasýndan sonra", Rum avukatlardan Ahilleas Dimitriadis'in dün Rum baþvuru sahiplerini KKTC'ye baþvurmalarý konusunda esaslý bir þekilde teþvik ettiðini kaydetti. Haberinde, Siakolas Holdingi'nin Türkiye aleyhindeki davasýna da atýfta bulunan gazete, "güvenilir hukuki çevrelere" dayanarak bunun, "Rum tarafýnýn cephaneliðine herhangi yeni bir þey katacak bir baþvurudan ibaret olmadýðýný, bunun aksine AÝHM kararýnýn ruhu göz önüne alýnýrsa, tehlikelere gebe olduðunu" ifade etti. Konsey düzeyinde ele alýnacaðý da kaydedildi. Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu ise toplantýdan sonra yaptýðý açýklamada, söz konusu toplantýnýn, partilerle görüþmede toplu görüþlere sahip olunmasý için gerçekleþtirildiðini ifade etti. Stefanu, "Bundan dolayý biraz sabretmemiz gerektiðini düþünüyorum. Görüþlerimizi hem göçmenlere hem de genel olarak Kýbrýs halkýna söyleyeceðiz" dedi. Stefanu, baþka bir soruya karþýlýk, Kýbrýs sorununun siyasi anlamda baþlýca mesele olduðunu ve Rum kesiminin müzakere masasýnda gerek devletlerarasý, gerek kiþisel baþvurulardan ortaya çýkan çeþitli hukuki silahlara sahip olarak müzakerede bulunduðunu dile getirdi. Haravgi ise konuyla ilgili haberinde, dünkü toplantýya mülkiyetle ilgili müzakere grubunun üyelerinden Mavromatis'in de katýldýðýný aktardý. Sözcü Stefanu'nun görüþmenin ardýndan yaptýðý açýklamalara yer veren gazete, "AÝHM kararý ve uzman raporu zemininde yapýcý bir görüþme oldu" ifadelerine yer verdi. Stefanu, Hristofyas'ýn yakýn zamanda siyasi partilerle görüþmeler yapma talebinde bulunmasýnýn beklendiðini de kaydetti. Konuyla ilgili bütünlüklü bir rapor hazýrlanmasýnýn hedeflendiðini belirten gazete, "Taþýnmaz Mal Komisyonu'nun Türkiye'nin siyasi çýkarlarýna hizmet etmek için kurulduðuna" dair güçlü bir mesaj verilmesinin öngörüldüðünü kaydetti. tarafýndan Kýbrýslý Türkler için verilecek olan 259 milyon Euro'ya "rýza gösterdiklerini", Kýbrýslý Türklere "milyonlarca Euro'luk bedava muayene ve tedavi fýrsatý" sunulduðunu, Kýbrýslý Türklere "bedava elektrik enerjisi, su ve gaz" verildiðini, Kýbrýslý Türklerin Güney Kýbrýs'ta çalýþarak para kazandýklarýný ve KKTC'ye geçen Kýbrýslý Rumlar'dan da ekonomik çýkar saðladýðýný savundu. Gazeteye göre, Kýbrýslý Türklerin ekonomik açýdan gerilemesinin, sözde "Kýbrýs Cumhuriyeti"nin uyguladýðý izolasyondan kaynaklandýðý mitini reddeden" Papadopulu, "Bu gerilemenin sorumlusu sadece ve tamamen iþgal makamlarýdýr" iddiasýnda bulundu. Enstitüsü'nde yaptýðý konuþmada, iki toplum liderini çabalarýndan dolayý kutlamasýndan ve müzakereleri devam ettirmeye teþvik etmesinden hareketle bu yorumu yaptý. ABD'li yetkilinin açýklamasýný Haravgi, "ABD Ýki lideri Kutluyor"; Simerini de "ABD Son Fýrsattan Bahsediyor" baþlýðýyla aktardý. 11 DÜNYADAN... DÜNYADAN... Çamura saplanýnca Colorado oldu Pegasus! ABD, Arizona'da nehirde çamura saplanan Colorado adlý bir at, helikopterle kurtarýldý; ortaya 'uçan at' görüntüsü çýktý. 400 kilogram aðýrlýðýndaki Colorado'nun ayaklarýna çalýlar ve aðaçlar yapýþmýþtý. Havaya kaldýrýlan at, kýsa süre uçurulduktan sonra sahibine kavuþtu. Phoenix'in güneybatýsýndaki Gila Nehri'nde beþ gün çamura saplanmýþ halde kalan Colorado'nun sahibiyle birlikte, nehri atla geçmeye çalýþan üç kiþi de geçen cuma günü kurtarýlmýþtý. 'Uçuþtan' önce bir veteriner Colorado'ya sakinleþtirici verdi. At emniyet kemerleriyle helikoptere baðlandýktan sonra uçuþa geçildi. Colorado, kuyruðu rüzgârda sallana sallana geçirdiði sakin yolculuk sonrasý yere indirildi. Sahibi Vickie Eshenbaugh, baþarýlý operasyondan sonra espri yapmayý da ihmal etmedi: "Gayet baþarýlýydý, hep bir Pegasus (Yunan mitolojisinde kanatlý at) istemiþimdir." Veteriner Dr. Julie Lewis de Colorado'nun helikopterin gürültüsüne raðmen iyi davrandýðýný, tüm bu süre boyunca sakin durduðunu söyledi. Dünya kabuðundaki anti madde tespit edildi Ýtalyan bilim insanlarý, ilk kez Dünya'nýn kabuðunun içindeki nükleer reaksiyondan yayýlan ve "jeo-nötron" olarak bilinen anti-madde parçacýklarý tespit etti. Ýngiliz Times gazetesinde yer alan habere göre, Ýtalya'da bir süre önce þiddetli bir depremin meydana geldiði L'Aquila kentinde yerin bir kilometre derinine yerleþtirilen cihazla yapýlan ölçümler, Yer'in iç yapýsýnýn kimyasal bileþimini anlamada yardýmcý olacak. Bilim insanlarý, keþfin deprem ve volkanik faaliyetler gibi yer hareketlerini önceden tahmin etmede kullanýlacak modellerin doðruluk ve hassasiyetini artýrmasýný umuyor. Borexino detektörü adý verilen 18 metre çapýndaki cihazla Yer kabuðunun içinde ilk kez tespit edilen jeo-nötronlarýn kütlesi ve elektrik yükü bulunmuyor, Dünya'nýn mantosundaki radyoaktif elementlerin parçalanarak, daha dengeli maddeler haline gelirken ortaya çýkýyorlar. Uranyum ve toryum gibi elementlerin ayrýþmasýnýn gezegenin içinde ortaya çýkan ýsýnýn yüzde 50'den fazlasýna katkýda bulunduðu düþünülüyor. Ýkizleri olan aileler daha çabuk ayrýlabiliyor Ýkizleri ya da üçüzleri olan anne babalarýn, ekonomik nedenlerle ayrýlma olasýlýðýnýn daha yüksek olduðu belirtildi. Ýngiltere'de Ýkizler ve Çoklu Doðum Birliði'nin yaptýðý araþtýrmaya göre, ikizleri veya üçüzleri olan anne babalarýn yüzde 62'si, ekonomik durumlarýnýn çocuklarý olduktan sonra kötüleþtiðini söylerken, ayný görüþte olan diðer ailelerin oraný yüzde 40 oldu. Araþtýrmada, ikiz ya da üçüz sahibi anne babalarýn yüzde 28'inin boþandýðý, bu oranýn diðer ailelerde yüzde 24 olduðu gözlendi. Ýkiz ya da üçüz sahibi ailelerin, daha çok maddi yoksunluktan þikayet ettikleri ve çocuklarýnýn temel gereksinimlerini karþýlayamama olasýlýklarýnýn daha yüksek olduðu görüldü. Araþtýrma ayrýca, çoklu doðum yapan annelerin doðum yaptýktan 9 ay sonra iþe dönme olasýlýðýnýn da tek çocuk doðuran annelere oranla yaklaþýk yüzde 20 daha düþük olduðunu ortaya koydu. Balýklarýn annesi erkek olunca Sýcak denizlerde yaþayan küçük bir balýk türünde erkeðin yumurtalarý taþýdýðý ortaya çýktý cm boyundaki Syngnathus scovelli'nin (deniz iðnesi balýðý) erkeðinin, akrabasý denizatýnýn erkeðinin yaptýðý gibi yumurtalarý kesesinde taþýdýðý ve beslediði görüldü. Ancak erkek balýðýn ilginç özelliði bununla da kalmadý. Bilim adamlarý, bu erkek balýklarýn küçük diþilerle çiftleþtikten sonra, bebeklerin daha fazla hayatta kalma þansý olmasý ve yeni bebekler için güçlerini korumak amacýyla bu yumurtalarý býraktýðý da belirlendi. Dahasý, daha büyük diþi yumurtalarýný döllemeyi seçen bu balýklarýn eþinin "çekiciliðine" baðlý olarak iyi ya da kötü babalýk yaptýðý ortaya çýktý. Araþtýrmaya imza atan bilim adamlarýndan Kimberley Paczolt, hayvanlar aleminde hayatta kalma þansýný artýrmak için daha büyük balýklarýn seçilmesine rastlandýðýný, ancak ilk kez çiftleþmeden sonra "erkeðin hamile" olduðu bir türde bu durumun görüldüðünü belirtti. Halen þaþkýn olan bilim adamlarý neden bu erkek balýðýn "anne olmayý seçtiðini" bilmiyor.

12 12 19 Mart 2010 Cuma KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Çiçeði açmag gerek Kokuyu saçmag gerek Her gelene açýlan Güzelden gaçmag gerek Karargah Mehmet Baransu KARAKUTU YAYINLARI "Moda denilen þey o kadar çirkindir ki onu her altý ayda bir deðiþtirirler." Oscar Wilde susarsýn bir silâhsýzlanma akþamý susardýn dudaklarýnda ýslýklar kanar öpülmez dudaklarýn ýslýk yarasý mavzerdir dokunmalarýn kirvem bilirsin öpemem, öpersem tekmil bir aþiret trajedyasý Murathan Mungan "Diyalektik mutsuzluklar" adlý þiirinden Sualtý Festival ve Sempozyumu DAÜ'de baþladý Doðu Akdeniz Üniversitesi Sualtý Görüntüleme ve Araþtýrma Merkezi'nin (DAÜ-SAGAM) düzenlediði, 6. Doðu Akdeniz Uluslararasý Sualtý Fotoðraf ve Film Festivali ile 4. Uluslararasý Sualtý Araþtýrmalarý Sempozyumu Ýletiþim Fakültesi Yeþil Salon'da dün sabah baþladý. Sempozyum ve festivalde, aralarýnda Türkiye, KKTC, Azerbaycan, Nijerya, Almanya, Ýngiltere, Mýsýr, Rusya, Ukrayna, Fransa, Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Ýspanya ve Meksika gibi ülkelerin de yer aldýðý 20'yi aþkýn ülkeden katýlýmcý yer alýyor. Festival ve sempozyum 20 Mart'a kadar sualtý fotoðraf sergisi, film gösterimleri, yarýþma ve sunumlarla devam edecek. ÇÝÇEK VE ÖNÝZ Etkinliðin açýlýþýný yapan DAÜ-SAGAM Baþkaný Dr. Burak Ali Çiçek ile Baþkan Yardýmcýsý Hakan Öniz, 6. Doðu Akdeniz Uluslar arasý Sualtý Fotoðraf ve Film Festivali ile 4. Uluslar arasý Sualtý Araþtýrmalarý Sempozyumu'nu düzenlemekten dolayý duyduklarý mutluluðu dile getirdiler. Çiçek ve Öniz, geleneksel hale getirilen sempozyum ve festivalde farklý ülkelerden akademisyen ve araþtýrmacýlarý DAÜ'de buluþturduklarýný ifade ettiler. ÝLTER DAÜ Ýletiþim Fakültesi Dekaný Doç. Dr. Tuðrul Ýlter de açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada, uluslararasý konuklarý DAÜ'de aðýrlamaktan büyük mutluluk duyduklarýný kaydederek, katýlýmcýlara festivale ve sempozyuma gösterdikleri ilgi için teþekkür etti. Ýlter, DAÜ-SAGAM yönetiminin özverili çalýþmalarýnýn takdire deðer olduðunu kaydetti. FAZLULIN Rusya Sualtý Sporlarý Federasyonu Baþkan Yardýmcýsý Dr. Sergei Fazlulin de, araþtýrmacýlarýn fikirlerini bu tür platformlarda paylaþmasýnýn önemine dikkat çekerek, Kýbrýs'ta bulunmaktan dolayý mutlu olduðunu kaydetti. Fazlulin, Rusya'da birkaç hafta önce Sualtý Zenginliði Araþtýrma Merkezi kurulduðunu ifade ederek, merkezin kitaplaþtýrdýðý çalýþmalarýný Ýletiþim Fakültesi Dekaný Doç. Dr. Tuðrul Ýlter'e takdim etti. TURANLI Ertuðrul Batýðý Kazý Baþkaný Tufan Turanlý da, yaptýklarý çalýþmalarý görsel sunum eþliðinde katýlýmcýlarla paylaþtý "Bir Osmanlý Gemisi Japonya'da" isimli sunuþunda Osmanlý gemisinin Japonya'da batýþýný anlatan Turanlý, yapmýþ olduklarý batýk kazý çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Projelerinden de bahseden Turanlý, ilerleyen günlerde Ertuðrul Batýðý konulu sergiyi KKKTC' de açmak istediklerini ifade etti. DAÜ'DE SANATÇILARLA SÖYLEÞÝ GÜNLERÝ Doðu Akdeniz Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüðü tarafýndan "Öðrenci Memnuniyetini Artýrma" projesi kapsamýnda baþlatýlan "Sanatçýlarla Söyleþi Günlerinin" ikincisi bugün gerçekleþtiriliyor. DAÜ Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, saatleri arasýnda DAÜ Aktivite Merkezi Salonu'nda gerçekleþtirilecek söyleþiye Türkiye'nin ünlü tiyatro, dizi ve film oyuncularýndan Güven Kýraç, Ragýp Savaþ ve Atatürk'ün hayatýndan kesitler taþýyan "Veda" filminin baþrol oyuncusu Sinan Tuzcu katýlacak. CEM KAFKAS, TRT ÝSTANBUL SAZ HEYETÝ EÞLÝÐÝNDE KONSER VERECEK Dýþiþleri Bakanlýðý Mensuplarý ve Eþleri Derneði (DÝMED), Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi yararýna konser düzenleyecek. "Çocuklar Hep Gülsün" adý verilen konser bu akþam Yakýn Doðu Üniversitesi, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde yer alacak. Kýbrýslý Sanatçý Cem Kafkas'ýn TRT Ýstanbul saz heyeti eþliðinde vereceði konser saat 20.00'de baþlayacak. Konser biletleri 25 TL'ye satýlacak. Dernekten yapýlan açýklamaya göre DÝMED Baþkaný Serpil Plümer, konserden elde edilecek gelirin Çocuk Onkoloji Servisi'nin ihtiyacý olan monitör alýmýnda kullanýlacaðýný dile getirerek, DÝMED tarafýndan her yýl düzenlenen Geleneksel Bahar Kermesi'nden elde edilecek gelirle de ayný serviste ihtiyaç duyulan mikroskobun alýnacaðýný kaydetti. 6. ULUSLARARASI DÜNYA ÞÝÝR GÜNÜ 23 MART'TA Sanatçý ve Yazarlar Birliði'nin "21 Mart Dünya Þiir Günü" dolayýsýyla düzenlediði uluslararasý etkinliklerin 6.'sý bu yýl 23 Mart Salý akþamý, Lefkoþa'daki Bedesten'de gerçekleþtirilecek. Yapýlan açýklamaya göre, etkinlikte Türkiyeli þair, felsefeci Oruç Aruoba ve felesefeci Levent Kavas'ýn "Felsefe ve Þiir" konulu söyleþisi yer alacak ve Türkiye, Ýngiltere ve Kuzey ile Güney Kýbrýs'tan þairler þiirlerini okuyacak. Sanatçý ve Yazarlar Birliði'nin son bir yýl içinde yayýnladýðý þiir kitaplarý ve "Ýnsan Zaman Mekan" dergisinin son sayýsýnýn da tanýtýlýp satýþlarýnýn yapýlacaðý etkinlik saat 19.00'da baþlayacak. "KIBRIS ORTAK EVÝMÝZ" Sanatçý ve Yazarlar Birliði'nden yapýlan açýklamaya göre, daha önce ilan edilen ve Kýbrýs Rum Yazarlar Birliði ile üçüncüsü düzenlenen, 35 yaþ altý gençlere yönelik "Kýsa Öykü ve Þiir Yarýþmasý"nýn, son katýlým tarihi de Mayýs ayý sonuna dek uzatýldý. "Kýbrýs Ortak Evimiz" ana temasýyla gerçekleþtirilecek yarýþmada her iki dalda da birinci olanlara 300 Euro; ikinciye 200 Euro ve üçüncüye de "Özendirme (mansiyon) Ödülü" verilecektir. Ürünlerin teslim edilebileceði adresler ve ayrýntýlý bilgi alýnabilecek telefon numaralarý þöyle: "Dt. Tamer Öncül, Etik Hastanesi, Ortaköy, Lefkoþa ; M. Kansu, 11/ 2, Lütfi Biberoðlu sok. Lefkoþa, ; Ümit Ýnatçý DAÜ, " TEPEBAÞILI SANATÇILAR BAKANA GÝTTÝ Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst Tepebaþý Kültür ve Sanat Derneði'ni kabul etti. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre Kemal Dürüst, Tepebaþý köyünde yapýlan festivalin hem sosyal hem kültürel açýdan önemli olduðunun altýný çizerek, özellikle sosyal sorumluluk açýsýndan doðayla ilgili faaliyetlerin önemli olduðunu belirtti. Dürüst, bölgenin özelliklerini tanýtan Lale Festivali'nin bölgeye önemli bir sosyallik kattýðýný kaydetti. Bölgeye önemli bir dinamiklik saðlayan projelere imkanlar doðrultusunda katký saðlanacaðýný belirten Bakan Dürüst, düzenlenen festivallerin ülkenin tanýtýmý için de önemli olduðunu ifade etti. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Özel Kuvvetler ( Cuma/Ctesi 23.00) 1. salon Kurt Adam ( Cuma/Ctesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Ýntikam Peþinde ( Cuma- Cumartesi 23.00) 1. salon Recep Ývedik 3 ( ) Lefkoþa Astro KAPALI Girne Girne Galeria Sinema Club Cennetimden Bakarken ( ) Maðusa Maðusa Galeria Eyvah Eyvah ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Veda ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

13 19 Mart 2010 Cuma Kalem Yalçýn Okut Daha çok çekeceðiz bu Mandýra da Daha çok çekeceðiz bu Madýra da Seçim oyunudur bu; oynayýn, oyalanýn dediler, oynuyor, oyalanýyoruz Orhan Veli nin o ünlü þiiri, Bir elinde cýmbýz, bir elinde ayna / umurunda mý dünya diyordu. Biz de bir elimizde oycuk umuz, bir elimizde particiklerimiz oynayýp oynayýp duruyoruz Zaten, Sevgili Ferdi vermememiþ miydi, Müslüm Gürses mood undan Tarkan mood una geçtik müjdesini?.. Artýk þýkýdým þýkýdým lardayýz Ne Davos ta neler oldu, ne Türkiye de, Ortadoðu da ve dünyada ne faicalar yaþandý ve halen yaþanmakta, umurumuzda deðil. Ne de, zenginlerin festivaline dönüþen Davos a karþý, direnenlerin Porte Allgre de gerçekleþtirdiði Sosyal Forum da ne kararlar alýndýðý Tayyib Erdoðan ýn geçen yýlki Davos Zirvesi nde yaptýðý van minüt efelenmesinden sonra bu yýl Davos a gitmemesi; aðýr toplarýndan hiç birinin gitmesine de izin vermemesi Türkiye de ciddi bir politika deðiþikliðine iþaret eder mi?.. Tam da bu günlerde, Ýran TC Büyükelçisi nin Türkiye ye Gelin birlikte AB benzeri bir birlik kuralým çaðrýsý da tesadüfi mi?.. Hele de, ABD parlamento komisyonunda Ermeni Tasarýsý -Obama nýn tüm aðýrlýðýný Türkiye den yana koymasýna karþýn- bir oy farkla geçmiþken Can alýcý soruyu geçen gün sormuþtum: ABD Kýbrýs ta bir çözüm ister mi? Bu sorunun yanýtý uzun yýllarda beri Hayýr, istemez di. Ýsteseydi Türkiye ye çoktan Çek askerini Kýbrýs tan derdi; Suriye ye Çek askerini Lübnan dan dediði ve çektirdiði gibi Zaten, 1960 ortalarýndaki Acheson Planý ndan beri hep Taksimci politikalar olmadý ABD nin ve Ýngiltere nin Kýbrýs politikalarý?.. Ve halihazýrdaki bölünmüþ Kýbrýs rahatsýz ediyor mu ABD yi ya da Ýngiltere yi?.. Ne var ki, emperyal güçlerin politikalarý da mutlak ve deðiþmez deðildir. ABD nin açýkça Talatý desteklemesinden Kýbrýs a yönelik politika deðiþikliðine gideceði anlamý çýkabilir mi?.. Ýnanalým mý?.. Yýllarca önce, daha Tahsin Ertuðruloðlu politikaya yeni soyunmuþ çiçeði burnunda bir milletvekili iken, Türkçe dersleri verdiðim Ýngiliz bir gazeteci arkadaþ, Bu adamda iþ var, geleceðin cumhurbaþkaný bu olacak demiþti de çok gülmüþtüm. Deðil cumhurbaþkaný, baþbakan bile olamýyor; çok can atýyor ama olamýyor Ertuðruloðlu. Geçen hafta, adaylýk baþvurularýnýn son günü gazete ve öte-beri almak için bakkala gitmiþtim. Bir hayli kilolu ama bir okadar da bakýmlý -Leymosun lu olduðunu tahmin ettiðim- bir bayan da gazete almaya uzandý. Gazetelerde Ertuðruloðlu nun aday olacaðýný görünce ortaya, Bu da mý aday oluyormuþ, kapanmadý mý adaylýk müracaatlarý hâlâ? dedi. Öfkelendiði belliydi. Birçok kamuoyu yoklamasýndan daha çarpýcý bir örnekti Leymosun lu kadýnýn tavrý. Fadýl arkadaþým anlatmýþtý. Leymosun da esir olduklarý günlerde, Ýleri gelen TMT ciler, esir kampýnda, Size sorulacak Kuzeye mi geçmek istiyorsunuz, diye. Kuzeye, Kuzeye diyeceksiniz ha!.. diye tehdit dolu propaganda yapýyorlardý. Kuzeye, Kuzeye propagandasý tuttu!.. Kuzeye gelenler, havsalalarýnýn alamayacaðý kadar servetlere kavuþtu. Þimdi aslolan, Güneye, Güneye; Birleþmeye, Birleþik Kýbrýs a talebini yükseltmektir. Ýmkansýz mý?.. Che, boþuna gerçekçi ol, imkansýzý iste dememiþti. Ýmkan dahilinde olan zaten vardýr, mevcuttur Eroðlu UBP'li eski parlamenterlerle yemekte buluþtu Baþbakan Eroðlu, önceki akþam Golden Tulip Hotel'de, 1976 yýlýndan beri UBP çatýsý altýnda parlamentoda yer alan milletvekilleri ile yemekte bir araya geldi. Yemekte bir konuþma yapan UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan Derviþ Eroðlu, 1976 yýlýndan bugünlere el ele ve gönül birliði içerisinde geldiklerini ifade etti. "HASRET GÝDERME " Bugün bir seçim arifesinde olunduðunu ancak yemeðin seçimle ilgili olmadýðýný kaydeden Baþbakan UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan Eroðlu, "Bu yemeði, birbirimizle olan hasretimizi gidermek amacýyla düzenlenmiþ bir yemek olarak deðerlendirebilirsiniz" dedi. Eroðlu, yýllardýr birbirlerini görmeyen; parti kurulurken veya daha sonra kervana katýlan kiþilerin bir masa etrafýnda toplanmasýnýn mutluluðunu yaþadýðýný kaydetti. UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan Eroðlu, "Hepimiz ülkeye ve KKTC Devleti'ne, onun halkýna hizmet etmek için bir amaçla yýllardýr mücadele eden insanlarýz. Zaman zaman deðiþik durumlar olsa da neticede nihai amaç belli. Hepimiz bu devlete sahip çýkan milletvekilleriyiz. Hepimiz hala daha bu devletin yaþatýlmasý gerektiðine inanan ve müzakere masasýnda da bu devlet gerçeðinden hareket ederek anlaþmanýn yollarýnýn aranmasý gereðini savunan insanlarýz" þeklinde konuþtu. "GÖNÜL BÝRLÝÐÝ" Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti halký için önemli günlerin arifesinde olunduðunu anýmsatan Eroðlu, bu bakýmdan da gönül birliði içerisinde mücadelenin sürdürülmesi gerektiðine iþaret etti. Eroðlu, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti halkýnýn, yýllarca ambargolar altýnda olmasýna raðmen birlik ve beraberlik içerisinde bugünlere geldiðini söyledi. Bu süreçte zor da olsa çok büyük mesafeler katedildiðini belirten UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan Eroðlu, "Bugün eðer insanlarýmýz mutluysa, refahý tatmýþ ve daha iyisini arýyorsa bunlar geçmiþte birlikte vermiþ olduðumuz mücadelenin sonuçlarýdýr. Eðer o günlerde birlik ve beraberlik içinde hareket etmeseydik, halkýmýzý daha ileriye taþýmak ve nüfusumuzun büyük bölümü göçmen olduðu o günlerde insanlarýmýzý rehabilite etmek için uðraþ vermeseydik bugün bu noktalarda olmazdýk" dedi. "UBP'NÝN GAYRETLERÝ " Eroðlu, verilen mücadeleler sonucunda ortaya çýkan tablonun bugün takdirle izlenecek durumda olduðunu söyleyerek, birçok ülkenin KKTC'nin demokrasisini örnek aldýðýný ve bunlarýn da Ulusal Birlik Partisi'nin çalýþmalarý ve gayretleri sonucundaki halkýn kazanýmlarý olduðunu Mercure Hotel deniz suyu arýtma tesisini hayata geçirdi Girne'de faaliyet gösteren Mercure Accor Hotel, su gereksinimini karþýlamak üzere deniz suyu arýtma tesisi oluþturdu ve 22 Mart Dünya Su Günü çerçevesinde hizmete koydu. Mercure Hotel'den yapýlan açýklamada, ülkedeki turizmin artýþý ve bilinçsiz su tüketiminin mevcut su rezervlerinin azalmasýna neden olunduðu belirtilerek, ayrýca suyun giderek önemli bir duruma geldiði dünyada, kaydetti. "O günlerin ve bugünkü sýkýntýlý günlerin kahrýný çeken hep UBP olmuþtur" diyen Eroðlu, dünün uðraþlarýnýn bugün meyvelerini toplayan halkýn çok partili siyasi atmosfer içerisinde zaman zaman kendilerini muhalefete düþürse de önümüzdeki yýllarda petrolden daha stratejik bir madde olarak algýlanacaðýna iþaret edildi. Bu çerçevede Kuzey Kýbrýs'ýn su ihtiyacýnýn nasýl karþýlanacaðýný bilme ve bu yönde tedbirler almanýn önemli olduðuna iþaret edilen açýklamada, Mercure Accor Hotel'in de hýzla artan su gereksinimini karþýlamak üzere uzun vadeli alternatif bir çözüm yolu olan deniz suyu arýtma tesisini hayata geçirdiði belirtildi. 13 partilerinin kýymetini çok iyi bildiðini kaydetti. Bir þeyler beklemeden sadece KKTC insanýna hizmet etme düþüncesiyle uðraþtýklarýný ve halký mutlu sona ulaþtýrdýklarýný belirten Eroðlu, þimdi halka düþen görevin de kendileriyle birlikte devlete sahip çýkmak ve KKTC'de bir devlet olduðu gerçeðini dünyanýn gözüne sokmak olduðunu vurguladý. "EGEMENLÝÐÝN TARTIÞILACAK TARAFI YOK" Müzakere masasýnda KKTC'yi hala daha toplum olarak görenlere verilmesi gereken mesajlar bulunduðunu söyleyen Eroðlu, "Hala bizim egemenliðimizi kabul etmeyen ve bu egemenlik konusunda tartýþmalarla egemenliðimizi yok sayanlar vardýr. Bizim egemenliðimizin tartýþýlacak bir tarafý yoktur. KKTC halký, devletini kuran egemen bir halktýr. Dolayýsýyla müzakere masasýnda da her þeyden önce egemenliðimizin kabul edilmesi kaçýnýlmazdýr" dedi. Dünyaya ve Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'a egemenliði kabul ettiði taktirde bir anlaþmaya varmanýn daha kolay olacaðýný anlatma zamanýnýn geldiðini kaydeden Baþbakan Eroðlu, dünyanýn artýk KKTC halkýnýn medeni dünyanýn haklarýna sahip bir halk olduðunu ve bir devlet kurduðunu kabul etmesinin zamanýnýn geldiðini vurguladý. ÇELÝK Dýþiþleri eski bakanlarýndan Vedat Çelik de konuþmasýnda, 1950'lerde baþlayan mücadelenin ne aþamalardan geçtiðini herkesin bildiðini söyledi. Bugünlere hangi bedeller verilerek gelindiðini çok iyi bildiklerini kaydeden Çelik, Kýbrýs davasýný herkesten fazla bilen, cumhuriyetin temelinde izleri olan kiþilerin, egemenliðin nasýl kazanýldýðýný, bedelinin ne olduðunu, bugün nasýl ve niye yýkýlmak istendiðini herkesten iyi takip ettiðini belirtti. "Bu mücadele zor kazanýldý ama korunmasý bir o kadar da zordur" diyen Vedat Çelik, dolayýsýyla bunu korumanýn ve egemenliðe sahip çýkmanýn gelecek nesiller için bir görev olduðunu vurguladý. Çelik, bu çerçevede 18 Nisan'da yapýlacak seçimlerde bunun saðlanmasý konusunda ne yapacaklarýný bildiklerini kaydetti.

14 14 19 Mart 2010 Cuma BULMACA Soldan Saða: 1-Tarla, bað, bahçe gibi yerlerden arta kalanlarý toplama iþi. 2-Fiyat, paha. Deniz kuvvetlerinde, ordudaki general rütbesine eþit rütbedeki subay. 3-Kol koyacak yeri olmayan, arkalýksýz, üstü minderli ve yastýklý olabilen kerevet, sedir. "Olur peki" veya "fena deðil" anlamýnda kullanýlýr. Sodyum'un kýsaltmasý. 4-Bir þeyi olduðundan büyük veya çok göstererek anlatmak, mübalaða etmek. 5-Deniz taþýtlarýnýn yanaþtýðý, çoðu tahta veya betondan yapýlmýþ, denize doðru uzanan yer. Bir el iþini veya DÜN mekanik bir iþi gerçekleþtirmek için özel olarak yapýlmýþ nesne. 6-Harf okunuþu. Hýzla fýþkýrtýlan su yardýmýyla pis su ile dýþkýlarý tesisata akýtan düzenek. Uzaklýk bildirir. 7-Bir eksenin döndürdüðü tekerlek biçimindeki makine parçasý. Harf okunuþu. 8-Eski dilde "Verme, ödeme". Her þeyi anlamak ve bilmek isteyen. 9-Osmanlýlarda yalnýz padiþahlar için kullanýlan bir unvan. Ýlaç, merhem. 10-Bayýndýrlýk. Canlý varlýklarýn yaþamasý için gerekli olan sývý. Büyük kardeþ, aðabey. 11-Çiçekleri mavi renkte ve beþ taç yapraklý, lifleri dokumacýlýkta kullanýlan bir bitki. Talih, baht, þans Dünün çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Özyol Eczanesi: Þaziye Hacý Maltýzlar Sok. 2/4-5 Özel Etik Hastanesi Yaný- Kermiya Tel: Ýyigün Eczanesi: Muhtar Yusuf Galleria No:2 K. Kaymaklý Tel: Maðusa Güloðlu Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Halil Hamza Yolu Gazi Süpermarket ve Kaliland Yaný Tel: Girne Acarkan Eczanesi: Kordonboyu No:38 D Atatürk Heykeli Yaný Tel: Güzelyurt Güzelyurt Eczanesi: K 166 Alemdar Sok. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Siyasi bir amaca ulaþmak için yýldýrma hareketlerini düzenli bir biçimde kullanma, terörizm. 2-Bayaðý, sýradan, hiçbir özelliði olmayan. Bir araba markasý. Kuzu sesi. 3-Üstü örtülü, önü açýk yer, sundurma. Üzüntü, sýkýntý ve tedirginliði olmayan. 4-Arap usulünde olan müzik. Azotlu besinlerin vücutta yanmasýyla oluþan, erimiþ bir durumda idrarla dýþarý atýlan azotlu madde. 5-Ters okunuþu "Duyuru". Manganez'in kýsaltmasý. 6-Bir nota. Dýþtan gelen bir uyarým sonucu doðan hareket. 7-Ters okunuþu "Herhangi bir sanat eserinde iþlenen konu". Bir erkek adý. 8-Resmi konuklarý aðýrlamak ve onlara kýlavuzluk etmekle görevlendirilen kimse. 9-Namus. Kýrmýzý. Ýlave. Bir emir. 10-Herhangi bir konuda ilgili kiþilere soru yönelterek bilgi toplama iþi, sormaca. Kirliliði gösteren iz. 11-Gözde sarýya çalan kestane rengi. Daha önce görülen, bilinen bir kimse veya þeyle karþýlaþýldýðýnda, bunun kim veya ne olduðunu hatýrlamak. TV'DE BU AKÞAM Hedef Tokyo Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / 19:45 Yönetmen:MARK L. LESTER Oyuncular: DOLPH LUNGGREN, BRANDON LEE, CARY-HIROYUKI TAGAWA, TIA CARRERE, TOSHIRO OBATA, PHILIP TAN Savaþçý çocuklar, Los Angeles'ta "Showdown In Little Tokyo"da yumruklarýný konuþturuyorlar. Dolph Lundgren ve Brandon Lee, Japon uyuþturucu mafyasýyla savaþýyorlar. Aksiyon filmlerinin iki usta isminden bir an bile yavaþlamayan bir macera. Sapsýz Sanýk Türü: Yabancý Sinema CINE 5 / 21:45 Oyuncular: Leslie Nielsen, Richard Crenna, Kelly LeBrock Yönetmen: Pat Proft Keman ustasý Ryan Harrison yakýþýklý bir stardýr. Lauren Goodhue ile tanýþmasý sonucunda inanýlmaz tecrübeler yaþar. Lauren in kocasýný öldürtme planýna karýþýr ve Birleþmiþ Milletler Genel Sekreterine karþý yapýlan suikastý önlemek zorunda kalýr. Ancak yanlýþlýkla bir cinayet sanýðý olarak tutuklanýr. Halbuki suç onun deðil tek kollu, tek bacaklý ve tek gözlü bir adamdadýr. Oðlumun Ýzinde Türü: Yabancý Sinema CNBC-E / 22:00 Orijinal Adý:THE IRIS EFFECT Yönetmen:NIKOLAY LEBEDEV Oyuncular:ANNE ARCHER, KIP PARDUE, AGNES BRUCKNER, MIA KIRSHNER Oðlunu arayan bir annenin gerilim dolu öyküsü... Sarah, 10 yýl önce evden kaçan oðlunun hayatta olup olmadýðýna dair hala bir haber alamamýþtýr. Oðlunun ortadan yok olmasýnýn ardýndan tatsýz bir boþanma devresi geçirmiþ ve gördüðü kabuslar yüzünden terapistlere muhtaç hale gelmiþtir. Böyle bir dönemde, oðlunun Rusya'da yaþýyor olabileceðini öðrenir. Vakit kaybetmeden St. Petersburg'a giden Sarah'yý orada tehlikeli gerçekler beklemektedir. Arýcý Türü: Yabancý Sinema TRT 2 / 23:30 Orijinal Adý The Beekeeper Oyuncular Marcello MASTROIANNI, Nadýa MOUROUZI, Serge REGGIANI, Jenny ROUSSEA Yönetmen Theodoros ANGELOPOULOS Sypros; saðlam yapýlý, kýrlaþan býyýklý bir Yunan köylüsüdür. Sisli gün doðumlarýnýn, hüzünlü gün batýmlarýnýn, taþtan köylerin oluþturduðu bir dünyaya aittir. Bir gün ardýna bir kez olsun bile bakmadan arabasýna atlar ve çiçek tozu güzergâhýný izlemek üzere kovanlarýyla birlikte yola çýkar. Otostopçu bir kýz bu yolculuðunda ona eþlik edecektir Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank KUÞ GRÝBÝ BÝR CAN ALDI Vietnam'da 3 yaþýndaki bir çocuðun kuþ gribinden (H5N1) öldüðü bildirildi. - Yerel medyanýn haberine göre çocuk, ülkenin güneyindeki Binh Duong bölgesinde yasadýþý iþletilen bir tavuk kesimevi yakýnýnda yaþýyordu ve bir hafta önce hastaneye kaldýrýlmýþtý. Dünya Saðlýk Örgütü'nün rakamlarýna göre 2003 yýlýndan beri Vietnam'da 58 kiþi H5N1 virüsü yüzünden hayatýný kaybetti. NÝJERYA'DA HÜKÜMET FESHEDÝLDÝ Nijerya'da, geçici Devlet Baþkaný Goodluck Jonathan'ýn hükümeti feshettiði bildirildi. Devlet televizyonu NTA, Jonathan'ýn bakanlar kurulunu feshettiðini duyurdu ancak, konuya iliþkin ayrýntýlý bilgi vermedi. Nijerya'da, Goodluck Jonathan, saðlýk sorunlarý nedeniyle Kasým ayýndan bu yana kamuoyunun karþýsýna çýkmayan Devlet Baþkaný Umaru Yar'Adu'nun görevini, 9 Þubat'ta geçici olarak devralmýþtý. ATÝNA'DA OLAYLI GECE Yunanistan'ýn baþkenti Atina'da Pakistan Büyükelçiliði'ne ait bir araç ile Kültür Bakanlýðý ek binasýnýn hedef alýndýðý saldýrýlar düzenlendi. Yunan medyasý, kentin kuzeyindeki Vrilisia semtinde önceki akþam yapýlan ilk saldýrýda, park halinde bulunan elçilik aracýnýn kimlikleri henüz belirlenemeyen þahýslarca kundaklandýðýný duyurdu. Çýkan yangýnda aracýn kullanýlamaz hale geldiði, yakýn mesafede bulunan bir diðer araçta da ciddi maddi hasar oluþtuðu kaydedildi. Öte yandan bu sabah saat 06.29'da ise kent merkezindeki Eksarhia semtinde Kültür Bakanlýðý ek binasýna ev yapýmý patlayýcý yerleþtirildiði belirtildi. Bina giriþine yerleþtirilen patlayýcýnýn infilak etmesi sonucu maddi hasar meydana geldiði, saldýrganlarýn yakalanmasýna yönelik çalýþmalarýn ise sürdüðü açýklandý. PAKÝSTAN ORDUSU TALÝBAN'LA ÇATIÞTI Pakistan'ýn aþiretler bölgesinde güvenlik güçleriyle Taliban militanlarý arasýnda çýkan çatýþmada 6 terörist öldürüldü. Güvenlik kaynaklarýnýn verdiði bilgiye göre, bir grup Taliban militanýyla askerler arasýndaki çatýþma, Kuzey Veziristan'ýn Dera Adam Hel kýrsalýnda çýktý. Çatýþmada, yaralanan 5 güvenlik görevlisinin Peþaver'deki askeri hastahaneye sevk edildiði bildirildi. Güvenlik güçleri tarafýndan baþlatýlan geniþ çaplý arama faaliyeti nedeniyle Kohat- Peþaver yolunun trafiðe kapatýldýðý belirtildi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 19 Mart 2010 Cuma GAZÝVEREN VE ÇAMLIKÖY DÝRENÝÞLERÝ ANILIYOR Gaziveren ve Çamlýköy direniþleri ile þehitleri bugün Gaziveren ve Çamlýköy'de düzenlenecek törenlerle anýlacak. Ýlk tören Gaziveren'de okul avlusundaki Atatürk Büstü önünde yapýlacak. Tören, saat 09.00'da protokol sýrasýna göre anýta çelenklerin sunulmasýyla baþlayacak. Tören; saygý duruþu, saygý atýþý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý eþliðinde bayraklarýn göndere çekilmesiyle devam edecek. Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi öðretmeni Duygu Muhtaroðlu'nun yapacaðý günün anlam ve önemini belirten konuþmasýnýn ardýndan okunacak þiirlerle tören sona erecek. PSÝKOLOJÝK DANIÞMANLIK VE REHBERLÝK DERNEÐÝ KONFERANS DÜZENLÝYOR Kýbrýs Türk Psikolojik Danýþmanlýk ve Rehberlik Derneði konferans düzenliyor. Dernek baþkaný Yardýmcý Doçent Dr. Müge Beidoðlu'nun yaptýðý açýklamaya göre, konferans Cumartesi günü Açýk Öðretim Fakültesi'nde 10:30-15:30 saatleri arasýnda yer alacak. Konferansta ilk olarak Prof. Dr. Fidan Korkut Owen "Ýyilik Hali" konusunu iþleyecek. Öðle arasýnýn ardýndan ise saat 13:30'da Prof Dr. Dean Owen "Kendine Zarar Verme Davranýþý" üzerinde duracak. DEÐÝRMENLÝK BELEDÝYESÝ YAÞLI BAKIM EVÝ PROJESÝ YAÞAMA GEÇÝRÝLECEK Deðirmenlik Belediye Baþkaný Osman Iþýsal, Mesarya Bölgesi Saðlýk Merkezi'nin ikinci etabýnda, Yaþlý Bakýmevi projesinin yaþama geçirileceðini söyledi. Iþýsal Yaþlýlar Haftasý dolayýsýyla yaptýðý açýklamada, Yonca kavþaðý yakýnlarýnda, tüm halkýn yararlanacaðý teknolojik olanaklarla donatýlmýþ bir saðlýk merkezi yapýlacaðýný belirtti. Yaþlýlar Haftasý dolayýsýyla, Deðirmenlik Belediyesi belediye baðlý 16 köyde yaþayan 500 yaþlýya dün öðle yemeði verdi. Deðirmenlik Belediye Baþkaný Osman Iþýsal yaþlýlarýn her zaman hatýrlanarak saygý gösterilmesi gereði üzerinde durarak, "Bu yemekle yaþlýlarýmýzý bir nebze de olsa sevindireceðimizi umuyorum." dedi. TÜRKÝYE'YE HÝZMET ÝÇÝ EÐÝTÝME GÝDÝYORLAR Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Eðitim Ortak Hizmetler Dairesi, bakanlýða baðlý dairelerden 41 personeli Türkiye'de düzenlenecek olan hizmet içi eðitime gönderiyor. Eðitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Tahsin Berk'in yaptýðý açýklamaya göre, 17 Mayýs-5 Kasým tarihleri arasýnda düzenlenecek olan hizmet içi eðitime, Mesleki Teknik Öðretim Dairesi'nden 11, Genel Ortaeðitim Dairesi'nden 9, Ýlköðretim Dairesi'nden 11 ve bakanlýk personelinden 10 kiþi olmak üzere toplam 41 kiþi gönderilecek. Berk, kurslarýn seçiminin, öðretmenlerin ihtiyaçlarý doðrultusunda öðretmenler tarafýndan yapýldýðýný ve gidecek adaylarýn mülakatlar sonucunda belirlendiðini kaydetti. ÖZÜRLÜ YOKLAMA BÝLDÝRGELERÝ 31 MART'A KADAR ÇALIÞMA DAÝRESÝ'NE ULAÞTIRILMALI Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'na baðlý Çalýþma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol, dairelerinden nakdi yardým almakta olan özürlülerin kendilerine yollanan yoklama bildirgelerini en geç 31 Mart tarihine kadar Çalýþma Dairesi bölge amirlikleri veya bürolarýna ulaþtýrmalarý gerektiðini bildirdi. Önderol konuyla ilgili yaptýðý yazýlý açýklamada, herhangi bir nedenle bugüne kadar eline yoklama bildirgesi ulaþmayanlarýn ilgili daire bölge amirlikleri ve bürolarýndan bu belgeleri temin edebileceklerini ifade etti. 31 Mart tarihine kadar yoklama bildirgelerini kendilerine ulaþtýramayanlara verilen nakdi yardýmýn durdurulacaðýný vurgulayan Önderol, bu istenmeyen durumla karþýlaþýlmamasý için tüm özürlülerin gereken duyarlýlýðý göstermesini istedi. "ORAMS DAVASI VE KIBRISLI TÜRKLER"- Demokrasi ve Uzlaþý Ýnisiyatifi "Orams Davasý ve Kýbrýslý Türkler" isimli konferans düzenledi. KAMU-SEN Konferans Salonunda önceki gece düzenlenen konferansýn yöneticiliðini Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Turhan yaparken, Emekli Yüksek Mahkeme Baþkaný Taner Erginel, YDÜ ve Yaþar Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Iþýl Özkan ile Fikrin ve Hukukun Üstünlüðü Hareketi Baþkaný Avukat Barýþ Mamalý konferansa konuþmacý olarak katýldý. "Yabancý diller haftasý etkinlikleri" Þehit Hüseyin Ortaokulu'nda "Yabancý Diller Haftasý Etkinlikleri" yapýldý. Etkinliðe Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst de katýldý. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre etkinlikte konuþma yapan okul müdürü Salih Emral "Bir dil bir insan" atasözünü hatýrlatarak, yabancý dilin insanýn akademik çalýþmalarýndaki ve sosyal yaþamýndaki önemini vurguladý. Etkinliðin öðrenci ve öðretmenlerin uyum içinde çalýþarak hazýrlandýðýný belirten Emral, etkinliðin gerçekleþmesine katký koyan herkesi kutladý. Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst ise konuþmasýnda, öðrencilerin önemli etkinliklerde rol aldýklarýný ve fýrsat verildiðinde neler yapabildiklerini gösterme fýrsatý bulduðunu belirtti. Toplumun en aydýn, en özverili çalýþan kesimi olan öðretmenleri kutlayan Dürüst, öðrencilere verdikleri mesaj ve yönlendirmeyle gelecek nesillerin en iyi þekilde hayata hazýrlanacaðýný belirtti. Öðrencilerin çok yönlü geliþiminde öðretmenlerin büyük ve kutsal rolleri olduðunu vurgulayan Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný, bugünün çocuklarýnýn, yarýnýn öðretmenleri ve ülke yöneticileri olabileceðine dikkat çekti. ÞEHÝTLER ANILDI- Çanakkale, kara, hava ve deniz þehitleri, 18 Mart Þehitleri Anma Günü çerçevesinde Gazimaðusa'da da düzenlenen törenle anýldý. 217 Çanakkale þehidinin yattýðý Çanakkale Þehitliði'nde yer alan tören çelenklerin konulmasýyla baþladý. Saygý duruþu, saygý atýþý ve ardýndan Ýstiklal Marþý eþliðinde bayraklarýn göndere çekilmesiyle devam eden törende, Gazimaðusa Merkez Komutanlýðý mensuplarýndan Piyade Üsteðmen Gökhan Kýzýldað bir konuþma yaptý. Çanakkale Ortaokulu öðrencisi Ýrem Özçay'ýn okuduðu "Çanakkale" isimli þirin ardýndan ayný okulun Sosyal Bilgiler Öðretmeni Nilgün Altýngüneþ konuþma yaptý. Tören, Çanakkale Ortaokulu öðrenci korusunun Sarý Zeybek Türküsü'nü seslendirmeleri, þehitler için dua okunmasý ve þehitliði ziyaretle tamamlandý. 15 ÝSVEÇLÝ UZMANLAR ÝÞBÝRLÝÐÝNDE KONFERANS Kýbrýs Türk Belediyeler Birliði, Ýsveçli uzmanlarla iþbirliði içerisinde "Çevre Siyaseti Hedefleri, Su ve Doðal Kaynaklarýn Yönetimi, Merkezi Hükümetin ve Yerel Yönetimlerin Planlama ile ilgili Sorumluluklarýn Paylaþýmý ve Yasal Düzenlemeler" konulu konferans düzenliyor. Kýbrýs Türk Belediyeler Birliði tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, konferans, bugün saat Kýbrýs Türk Belediyeler Birliði'nde yapýlacak. Kýbrýs Türk Belediyeler Birliði Baþkaný Cemal Bulutoðlularý'nýn konuþmasýyla baþlayacak olan konferansta, Rolf A. Karlson ve Carl Asted'in sunumlarý yer alacak. KTEZO MAÐUSA ESNAFIYLA BULUÞUYOR Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odasý (KTEZO) yetkilileri yarýn Gazimaðusa'da düzenleyeceði bölge toplantýsýnda esnafla buluþuyor. Odadan yapýlan açýklamaya göre, Gazimaðusa Belediyesi toplantý salonunda saat 19.00'da yer alacak toplantýya Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, Belediye Baþkaný Oktay Kayalp ve Kaymakamlýk yetkilileri de davet edildi. Toplantýda aðýrlýkla Maðusa'nýn bölgesel sorunlarý, krizden çýkýþ, haksýz rekabet ve iþyeri açma koþullarý, kaçak, kayýt dýþý iþçilik ve iþverenlik, banka faizleri, kredi olanaklarý, sanayi bölgelerinin sorunlarý, denetimsizlik, vergiler, tekelleþme, ikinci iþ ve standartlar hakkýnda görüþlerin alýnacaðý ve hükümet ile yerel yönetimlerin esnafa yönelik yaklaþýmlarýnýn deðerlendirileceði belirtildi. ÞUBAT AYI BÜYÜKBAÞ HAYVAN TAZMÝNATLARI ÖDENÝYOR Genel Tarým Sigortasý Fonu, þubat ayý büyükbaþ hayvan tazminatlarýný ödemeye baþladý. Fon Müdürü Hasan Burancan'ýn açýklamasýna göre, banka hesap numarasý veren üreticilerin tazminatlarý hesaplarýna yatýrýlýrken, hesap numarasý vermeyenler ise kimlik kartlarýyla birlikte baþvurarak çeklerini Genel Tarým Sigortasý Fonu'ndan alabilecekler. Burancan, açýklamasýnda, Ocak 2010 büyükbaþ hayvan tazminatlarýný almayan üreticilerin de tazminatlarýný Genel Tarým Sigortasý Fonu'ndan alabileceklerini hatýrlattý. KAMU-ÝÞ, YAÞLILARA YEMEK VERECEK Kamu-Ýþ, Yaþlýlar Haftasý dolayýsýyla yaþlýlara yemek verecek. Kamu-Ýþ'ten yapýlan açýklamaya göre, Lapta Huzurevi, Gazimaðusa bölgesinden Özen Huzurevi ve Ýskele bölgesinden Halk Vakfý'ndaki yaþlýlar sendikanýn giriþimiyle bugün Girne Eziç'te yemekte buluþacak. YABANCI DÝL SINAVI 8 MAYIS'TA YAPILACAK Kamu Hizmeti Komisyonu Sýnav Ýþleri Müdürü Mehmet Öke, "Yabancý Dil Sýnavý"nýn (Ýngilizce) 8 Mayýs Cumartesi günü yapýlacaðýný bildirdi. Öke yazýlý açýklamasýnda, sýnavla ilgili baþvurularýn 22 Mart-22 Nisan tarihleri arasýnda Kamu Hizmeti Komisyonu'na yapýlabileceðini belirtti ve 21 TL olan sýnav ücretinin baþvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi veya þubelerine yatýrýlarak, makbuzunun alýnmasý gerektiðini kaydetti. Sýnava baþvuracak adaylarýn Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasýndan indirecekleri veya Kamu Hizmeti Komisyonu'ndan alacaklarý baþvuru formunu (Yabancý Dil Seviye Tespit Sýnavý Dilekçe Formu) doldurarak, Kamu Hizmeti Komisyonu'na, gerekli diðer belgelerle birlikte vermeleri gerektiðini ifade eden Öke, kanýtlayabileceði geçerli bir gerekçesi olmayan adaylarýn yukarýdaki tarihler dýþýnda yapacaklarý baþvurularýn kabul edilmeyeceðini belirtti. Öke, adaylarýn sýnava gireceði yer ve saatin baþvurularýn tamamlanmasýndan sonra ve en geç sýnavdan bir hafta önce Kamu Hizmeti Komisyonu'nun resmi web sayfasýndan duyurulacaðýný da kaydetti. Sýnavla ilgili daha detaylý bilginin Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasýndan elde edilebileceði belirtildi.

16

17

18 18 19 Mart 2010 Cuma

19 19 Mart 2010 Cuma Masa tenisinde þampiyon belli oluyor Masa tenisi büyükler ligi bu akþam federasyon salonunda saat 18.00'de baþlayacak olan üç karþýlaþma ile tamamlanacak. Altý takýmýn mücadelesiyle iki devreli gerçekleþtirilen büyük erkekler liginde maç programý þöyle: LAÜ-YDÜ GAÜ-Bekiroðullarý DAÜ-Levent Spor Maçlarýn tamamlanmasýndan sonra yapýlacak törende ilk üçe giren takýmlara federasyon tarafýndan kupa ve madalya takdim edilecek. Büyük erkekler Ligi Maç Puan Cetveli Ýsimler O P 1.LAÜ GAÜ YDÜ Levent.S DAÜ Bekiroðull. 9 9 BÜYÜK ERKEKLER FEDERASYON KUPASI VE BÜYÜK BAYANLAR ÞAMPÝYONASI CUMARTESÝ GÜNÜ Masa tenisi Federasyonu büyük erkekler kupasý Cumartesi günü Federasyon salonunda saat 10.00'da baþlayacak ve ayni gün tamamlanacak.lige katýlan altý takým arasýnda oynanacak olan federasyon kupasýnda takýmlar üçerli olarak iki grupta mücadele edecekler. Grup birincileri final, grup ikincileri ise üçüncülük için oynayacaklar. Ayni gün saat 10.00'da yine büyük bayanlar þampiyonasý oynanacak. Büyük erkekler Federasyon Kupasý ve büyük bayanlar þampiyonasý baþlamadan önce katýlacak olan takýmlar saat 9.30'da teknik toplantýya katýlacaklar. 19 DAÜ, Magem'i 3-2 maðlup etti Büyükler play off final serisi ilk maçlarý önceki akþam oynandý. Erkeklerde DAÜ, Magem'i çok çetin geçen bir mücadelenin ardýndan 3-2 maðlup ederek seride durumu 1-1'e taþýdý. Bayanlarda ise YDÜ, DAÜ karþýsýnda 3-1 galip gelerek seride durumu 2-0'a taþýdý ve þampiyonluða bir adým daha yaklaþtý. Maðusa'da oynanan ve 143 dakika süren büyük erkeklerin zorlu mücadelesinden galip ayrýlan taraf DAÜ oldu ve seride durumu eþitledi. Müsabakanýn ilk setini kazanan taraf DAÜ oldu ve 1-0 öne geçti. Müsabakanýn ikinci setinden itibaren büyük bir çekiþme yaþandý. Magem bu seti alarak durumu 1-1- yaptý. 3. sette kazanan taraf 26-24'lýk set skoru ile kazanan taraf DAÜ oldu. 4. sette oyunu býrakmayan Magem 27-25' lik skorla seti kazandý ve durumu 2-2'ye taþýdý. Final setinden galip ayrýlan taraf DAÜ oldu ve müsabakadan 3-2 galip ayrýldý. DAÜ bu sonuçla seriyi 1-1 getirdi. DAÜ 3 MAGEM 2 ( 25-17,17-25,26-24,25-27,15-11) Hakemler: Sadýk Gardiyanoðlu, Zafer Cahit DAÜ : Ýsmail, Seyfettin, Göksel, Kemal, Cafer, Salih, Muzaffer, Tunç, Batuhan, Umut, Doruk, Kerem Magem: Cemal, Öktem, Özkan, Erhan, Osman, Davut, Ali, Durali, Umut, Ýbrahim, Emre Büyük bayanlarda Lefkoþa'da oynanan final serisi ilk maçýnda YDÜ rakibi DAÜ'ni 3-1 maðlup ederek þampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakaladý. Müsabakanýn ilk setini YDÜ kazandý. 2 sette oyunda üstünlük kuran YDÜ bu avantajýný koruyamadý ve seti rakibine kaptýrdý. 3. sette çekiþme devam etti. DAÜ set sonunda yaptýðý hatalar ile seti rakibine kaptýrdý. 4 sette oyunda ki hakimiyetini devam ettiren YDÜ seti kazanarak müsabakadan 3-1 galip ayrýldý ve þampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etti. YDÜ: 3-DAÜ: 1 ( 25-21,21-25,25-22, ) Hakemler: Sedat Kýlýç, Arkýn Köseoðlu YDÜ: Çiðdem, Melis, Ýnci, Ceylan, Þengül, Çise, Þebnem DAÜ: Aslý, Bahar, Melis, Elif, Rebeca, Ýsmet, Aslý Büyükler final serisi 2. müsabakalarý 24 Mart Çarþamba gecesi Maðusa Lala Mustafa Paþa Spor Sarayý'nda oynanacak. Bayanlarda YDÜ galip gelmesi durumunda sezonu bayanlar lig þampiyonluðunu elde edecek. ÝHALE DUYURUSU TEKLÝF KABULÜ SIRA NO: 046/2010 Hýz Tespit Kameralarýnýn saptadýðý cezalarýn daðýtýlmasý için teklif kabul edilir. Galatasaray'a Aslantepe müjdesi Galatasaray Kulübü'nden yapýlan açýklamada, Türk Telekom Arena Stadý'nýn inþaatýndaki çalýþmanýn bu hýzla devam etmesi halinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý'nýn Türk Telekom Arena'da ''sarýkýrmýzý coþkuyla'' kutlanacaðý bildirildi. Geçtiðimiz aylardaki aðýr kýþ þartlarýna raðmen hýz kesmeden devam eden Türk Telekom Arena'da, kaba inþaatýn Mart ayý sonlarýnda biteceði bildirilirken, yapýlan açýklamada devam eden inþaatla ilgili þu bilgiler verildi: ''Þubat ayýnýn son haftasý itibarýyla loca katlarý ve bir stadyumun temel direkleri olan süper kolonlar tamamlanmak üzere. Alt, orta tribün prekastlarýnýn saha imalatlarýna ise hýzlý bir þekilde devam ediliyor. Bunun dýþýnda MELÝ EMLAK SATILIK 1- Hamitköy de Türk koçanlý 2+1 apt. dairesi 35 bin Stg 2- Lefkoþa hastane yanýnda Türk koçanlý apt. dairesi 65 bin Stg. 3- Ortaköy de Türk koçanlý apt. dairesi 70 bin Stg. 4- Kaymaklý þehit arsasýnda 3+1 zemin üzeri apt. dairesi 50 bin Stg. 5- Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg. 6- Hamitköy anayol üzerinde Türk koçanlý 1 evl ayakkare arsa, 60 bin Stg saha çalýþmalarý kadar gerekli olan ve saha çalýþmalarýnýn ince ayrýntýlarýnýn, altyapýlarýnýn planlanýp programlandýðý ofis çalýþmalarý da yine hýzlý bir tempoda devam ediyor.'' ARANIYOR Büyükbaþ hayvan iþinden anlayan, yan gelip yatmayacak olan çocuksuz aile aranýyor. Tel: TERCÜME YAPILIR Türkçe'den Ýngilizce ve Almanca'ya... Almanca ve Ýngilizce'den Türkçe'ye tercüme yapýlýr. Tel: NOT: 1- Ýhaleye teklif verenler þartnameye göre istenen belgeleri (Vergi Güvenlik Belgesi, Sosyal Sigortalar, Ýhtiyat Sandýðý, Çalýþma Dairesi ve Tescil Belgeleri) ve/veya malzemelerle ilgili broþür, katalog ve þartname gereði istenen diðer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir. 2- Geçici teminat 10,000.-TL olacaktýr. Teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. 3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayýlý Merkez Bankasý Yasasý altýnda denetlenen Banka teminat mektuplarý geçerli olacaktýr. 4- Geçici teminat süresi en az 45 gün olacaktýr. (Ýhalenin kapandýðý tarihten itibaren) 5- Teminat olarak yalnýz Banka Teminat mektubu veya Maliye ye yatýrýlacak para karþýlýðý alýnan makbuz geçerli olacaktýr. (Hangi þekilde olursa olsun kat i surette çek kabul edilmeyecektir.) 6- Verilecek teklifler KDV siz olacaktýr. Teklifler en geç 07 Nisan, 2010 Çarþamba günü ö.e. saat a kadar Maliye Bakanlýðý binasýnda Merkezi Ýhale Komisyonu Toplantý Salonundaki teklif kutusuna atýlmalýdýr. Bu teklifle ilgili bilgi ve þartname 50.-TL+KDV karþýlýðý Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý binasýndaki Trafik Hizmetleri Biriminden temin edilebilir. ARANIYOR , E serisi kedigözlü Mercedes 220 CDI sað, temiz Tel: Merkezi Ýhale Komisyonu Baþkanlýðý MALÝYE BAKANLIÐI SATILIK SANDAL 3.75 m 4 HP Yamaha, Gazimaðusa Limaný'ndaki yeri ile birlikte, 4000 TL. Tel:

20 Açýlýþ maçý Beþiktaþ'ýn Türkiye Süper Lig'inde bu akþam Beþiktaþ, Kasýmpaþa'nýn konuðu olacak. Yarýn akþam Fenerbahçe, Gaziantep'i konuk edecek. Trabzon- Galatasaray derbisi de Cumartesi akþamý oynanacak. Pazartesi ise lider Bursa-Denizli ile karþýlaþacak. Þampiyonluðun iki güçlü adayý Gönyeli ile Doðan Türk Birliði Pazar günü Girne 20 Temmuz Stadý nda karþýlaþacaklar Ligin kalbi Girne de atacak n Ülke futbolumuzda ilgi bir sezonda en çok 3-4 karþýlaþmada olur. Ya küme düþmeyi belirleyecek olan bir karþýlaþmada, ya da þampiyonluðu etkileyecek bir maçta... Böyle bir güzelliði yýllardan sonra Ocak-Doðan derbisinde yaþamýþtýk... n Þampiyonluk mücadelesi veren Kaymaklý-Gönyeli maçýnda da hatýrý sayýlýr bir kalabalýk vardý. Pazar günü de Girne 20 Temmuz Stadý'nda müthiþ bir maç oynanmasý bekleniyor. Lider Gönyeli yakýn takipçisi Doðan Türk Birliði'nin konuðu olacak. Ýki takým da kazanmayý hedefliyor... n Gönyeli 3 puan önde olduðu bu karþýlaþmadan galibiyet elde ederse þampiyonlukta büyük avantaj yakalayacak. Doðan kaybederse umutlarý azalacak. Ancak kazanýrsa Gönyeli ile þampiyonluða ortak olacak. 18 yaþýndan küçük 2 güreþçimizde doping çýktý Ülkemizde üç yýl önce kurulan "Dopingle Mücadele Kurulu" dün Atatürk Sporcu Eðitim Merkezi'nde düzenlediði bir basýn toplantýsýyla yaþlarý 18'den küçük olan iki güreþçinin doping maddesi kullandýðýný açýkladý. Kurul Baþkaný Spor Hekimi Hikmet Yücel ve yönetim kurulu üyeleri Dr. Mehmet Müderriszade, Ýsmail Ýraz ve Hasan Altýnoðlu'nun da katýldýðý basýn toplantýsýnda, Yakýn Doðu Kulübü'nden 2 sporcunun tüm uyarýlara raðmen idrar söktürücü "FRUSEMÝT" isimli ilacý yüksek dozda kullandýklarý açýklandý. Dopingle Mücadele Kurulu Baþkaný Dr. Hikmen Yücel, 2009 yýlýnýn Aralýk ayýnda Türkiye'deki kamp sýrasýnda aldýklarý tespit edilen ilaç nedeniyle bazý sorunlar yaþayan bu sporcularýn o dönem hastanedeki dahiliye uzmanlarýna sevk edildiklerini, ancak gerek sporcular gerekse ilgili federasyona yapýlan uyarýlarýn bir sonuç vermediðini kaydetti. Hikmet Yücel (Necati Özsoy) Fly Oil Birinci Ligi'nin 19. haftasýnda zirvede önemli bir randevu var. Þampiyonluk yarýþýnda mücadeleye devam eden lider konunun gündeme gelmesinden 2 ay sonra yapýlan "Yýldýzlar Güreþ" müsabakalarýnda alýnan örneklerden 2 tanesinin sonuçlarýnýn pozitif çýktýðýný söyledi. Yapýlan tüm uyarýlara raðmen olumlu yanýt alamadýklarýný kaydeden Yücel, bu ilacýn 45 yaþýn üstünde kalp hastasý olan aðýr vakalara bile gün aþýrý verildiðini, söz konusu sporcularýn bu ilacý günde 6-7 kez aldýklarýný bunun da çok ciddi tehlikeler doðurabileceðini, hatta ölümle sonuçlanabileceðini söyledi. Ýlgili ilacýn Gönyeli ve yakýn takipçisi Doðan Türk Birliði Pazar günü Girne 20 Temmuz Stadý'nda karþý karþýya gelecekler. Lider Gönyeli 3 puan üstün durumda bu maça çýkarken Doðan da kullanýlmasý halinde ölümle sonuçlanacak ciddi hastalýklara yakalanýlabileceðinin altýný çizen Hikmet Yücel, üç yýldýr faaliyette olan kurulun maddi imkansýzlýklardan dolayý çalýþmalarýný düzenli þekilde yürütemediðini söyledi. Spor Dairesi tarafýndan karara baðlanan 100 bin Türk Lirasý katkýyý þu ana kadar alamadýklarýný da vurgulayan Yücel, bu kurulun, bu þartlarda saðlýklý çalýþamadýðýna da söyledi. yarýþtan kopmamak için kazanmak zorunda olan taraftýr. Sezonun baþýndan beri zirvede kýyasýya mücadele içinde olan Gönyeli ve Doðan Türk Birliði sezonun en kritik maçýna çýkacaklar. Doðan rövanþý almak istiyor Gönyeli sahasýnda oynanan ilk karþýlaþmayý farklý kazanmýþtý. Çok sayýda taraftarýn izlediði karþýlaþmada Gönyeli daha etkili futbol oynamýþ ve karþýlaþmayý Kaptan Hüseyin Amacaoðlu'nun 2, Kemal Uçaner ve Mehmet Çil'in golleri ile 4-1 almýþtý. Doðan'ýn tek golü ise Ahmet Coþkun'dan gelmiþti. Bu maçýn 68. dakikasýnda Ahmet Sönmez kýrmýzý kart görmüþ ve Doðan maçý 10 kiþi tamamlamýþtý. Takýmýn en etkili ismi Sabri de Serkan'ýn sýký markajýndan kurtulamamýþ ve maçta hiç etkili olamamýþtý. En etkili golcü Sabri Bu dev karþýlaþma öncesi 2 takým futbolcular arasýnda en golcü isim Sabri Selden. Doðan Türk Birliði'nin golcü futbolcusu Sabri Selden þimdiye kadar rakip kalelere kaydettiði 18 golle takýmýn baþarýsýnda büyük bir rol oynuyor. Yine takýmýn en önemli golcülerinden Ahmet Coþkun'un bu maçta cezalý olmasý sarý-lacivertliler için büyük bir handikap. Gönyeli'den Hüseyin Kayalýlar ve Kemal Uçaner'in attýðý gollerin toplamý kadar gol kaydeden Sabri bu maçýn en önemli ismi. Doðan Türk Birliði'nin genç ve baþarýlý golcüsü Ahmet Saygý'nýn bu maçta oynamasý netlik kazanmadý. Sakatlýðý devam eden Ahmet Saygý'nýn iðne ile bu maçta forma giyebileceði sanýlýyor. Üçüncü Lig play-off maçlarý da hafta sonu oynanacak Maçlar saat 15.00'de Futbol Federasyonu maç saatlerinde deðiþikliðe gidiyor. Federasyon A Takým maç saatlerinin 14.30'dan 15.00'e alýndýðýný açýkladý. Maç saatlerindeki deðiþiklik bu hafta sonundan itibaren geçerli olacak. Fly Oil Ligi ve Ýkinci Lig'de Mart tarihlerinde oynanacak 19'uncu hafta karþýlaþmalarýnda A Takýmlar saat 15.00'te sahaya çýkarken gençler maçlarý saat 12.45'te baþlayacak. Bu arada, Üçüncü Lig'de sezonun tamamlanmasýnýn ardýndan play off maçlarý da haftasonu baþlýyor. Play off mücadelesinde 20 Mart Cumartesi Göçmenköy sahasýnda Akova-Serdarlý, 21 Mart Pazar günü de yine Göçmenköy sahasýnda Aðýrdað Boðaz-Çanakkale karþýlaþmalarý yer alacak. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör Ali Osman TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: Þener LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA! "Talat varsa ben de varým, çünkü beni Türkiye'ye baðlýyor" demiþtiniz... Talat yoksa, siz de mi yoksunuz yani þimdi? Merak etmeyin, Eroðlu daha iyi becerir baðlama iþini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Turgay Avcý Ankara'nýn Kýbrýs valisi mi?

Turgay Avcý Ankara'nýn Kýbrýs valisi mi? Erdoðan ve Davutoðlu'nu çok meþgul adamlar sanýrdýk biz... Yanýlmýþýz anlaþýlan... Turgay Avcý ile 1 saat oturup çene çaldýklarýna göre, demek yapacak baþka iþleri yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Amfibi (suda ve karada giden) Klasik Arabalar Gönderen : bigshark - 08/02/2008 18:10 http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/01_amfibii_110110.jpg http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/02_amfibii_88030.jpg

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman Talat, "Ankara'nýn gönlünde yatan benim" diyor. Amma da raðbete binmiþ Ankara'nýn gönlünü kazanmak! Eski solcular olsa "Ankara'nýn uþaðý" derlerdi ona. Þimdikiler ise alkýþ tutuyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI. Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli, "Bir maþrapa da sen dök, kökün kurumasýn" diye çaðrý yapýyor. Vatandaþ, "Maþrapa ile deðil lengerle dökeceðiz" diye karþýlýk veriyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3017 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Bu manzaraya bakýn ve karar verin

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3017 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Bu manzaraya bakýn ve karar verin Turgay Avcý Ankara'nýn talimatý ile Talat'ý desteklemeye karar verdiðini gizlemedi. Mehmet Çakýcý bunu bildiði için mi Ankara'ya boþuna gitmedi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2010 Perþembe YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR? Lefkoþa'daki devlet hastanesinin ameliyathane servisinde de bugün greve gidiliyor. Kalp ameliyatý için KKTC masaya yatýrýlacaðýndan, bugün baþka ameliyat yapýlmayacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim Ebru Yiðit x Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 07 Eylül 2007 Besteciler.org Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN Tek aþkýn

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mart 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3015 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ALT TARAFI BÝR "PAZARLIKÇI"DIR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mart 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3015 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ALT TARAFI BÝR PAZARLIKÇIDIR Bahar geldi, davullar çaldý, 18 Nisan'a çok kalmadý. Propaganda dönemi baþladý... Ah Özker Hoca ah... Davul yine bizim boynumuzda, tokmak yine onlarda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mart 2010 Salý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM... "Ya dün, ya dünya" diyor size biri... Diðeri "Fark var, arkasýnda halk var" diyor. Biz de size diyoruz ki, varsa da yoksa da yalnýz yaseminler var! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak?

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? Amerika ve Ýsveç büyükelçilerini geri çaðýran Türkiye dünyaya kapýlarýný kapatýyor. Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÝM KAZANACAK BELLÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÝM KAZANACAK BELLÝ... Derviþ Eroðlu, ÖRP Genel Baþkaný Turgay Avcý'nýn kendisini desteklemek için 350 bin lira istediðini söylüyor. Avcý av mevsimi ile seçim mevsimini karýþtýrmýþ olmalý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart

Detaylı

Geçmiþ ile þimdi arasýnda Kýbrýs'ta ne fark var biliyor musunuz? Eskiden Çatoz babutsalarý çok meþhurdu adada, þimdi ise Serdarlý babutsalarý!

Geçmiþ ile þimdi arasýnda Kýbrýs'ta ne fark var biliyor musunuz? Eskiden Çatoz babutsalarý çok meþhurdu adada, þimdi ise Serdarlý babutsalarý! Geçmiþ ile þimdi arasýnda Kýbrýs'ta ne fark var biliyor musunuz? Eskiden Çatoz babutsalarý çok meþhurdu adada, þimdi ise Serdarlý babutsalarý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Aðustos 2011 Pazar YIL: 10

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini!

hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini! Bir vatandaþa Eroðlu-Küçük kapýþmasýný sorduk... Sen bu kapýþma hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Ekim 2011 Cumartesi YIL:

Detaylı

FORUM: Monitorizasyon Sorumluluðu

FORUM: Monitorizasyon Sorumluluðu FORUM: Monitorizasyon Sorumluluðu Ýyi Klinik Uygulamalar Dergisi nin bu sayfalarýnda klinik araþtýrmalar sýrasýnda meydana gelen sorunlar, sorular ve görüþler tartýþýlmaktadýr. Siz de görüþlerinizi, pratikte

Detaylı

Ödeyen enayi ödemeyene af

Ödeyen enayi ödemeyene af Vergisini ödemeyenleri af ile mükafatlandýran, ödeyen vatandaþý ise af kapsamýna almayan hükümetin haberi olsun... Bundan sonra kimse ödemeyecek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aðustos 2014 Cuma YIL:

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Yeni Seçilen Tarsus CHP İlçe Yönetimini ziyaret ederek

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4872 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Tayyip'in kuzusu ana kuzusu!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4872 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Tayyip'in kuzusu ana kuzusu! Hadi o çekip o tarafa gitti diyelim... Arkasýndaki o yüzde altmýþý ne yapacak? 67 bin mühür... 67 bin kiþi... Onlar da mý hep o tarafa? Vay be Kuzu... Bizim anamýz tilki... Seninki de koyun mu? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

UBP'nin DP ile koalisyon flörtü CTP'yi çileden çýkarmýþ... Bir namus meselesi galiba bu! Eski nikahlýsý baþkasýna kaçarsa kimde aramalý suçu?

UBP'nin DP ile koalisyon flörtü CTP'yi çileden çýkarmýþ... Bir namus meselesi galiba bu! Eski nikahlýsý baþkasýna kaçarsa kimde aramalý suçu? UBP'nin DP ile koalisyon flörtü CTP'yi çileden çýkarmýþ... Bir namus meselesi galiba bu! Eski nikahlýsý baþkasýna kaçarsa kimde aramalý suçu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Mart 2010 Cumartesi YIL:

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı