REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna"

Transkript

1 SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR

2 PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok K: 14 Okmeydan fiiflli / STANBUL Yaz flleri Müdürü Nesrin Alpak Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok K: 14 Okmeydan fiiflli / STANBUL Yönetim Adresi Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok K: 14 Okmeydan fiiflli / STANBUL Tel: Faks: Yay n Türü: Yayg n Süreli Yay n Bask Tarihi: Temmuz 2005 ODE Bölge Müdürlükleri Adana Tel : Ankara Tel : Antalya Tel : Bursa Tel : Diyarbak r Tel : stanbul Tel : zmir Tel : Konya Tel : Samsun Tel : Yap m Rota Yay n Yap m Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof. N. Mazhar Ökten Sok. No.1 Rota Binas fiiflli- stanbul Tel: Faks: Bask ve Cilt Tor Ofset San. ve Tic. Ltd. fiti. mam Çeflme Cad. No:26/2 Ayaza a fiiflli/ stanbul Tel: Faks: Önerileriniz için iletiflim adresimiz V ZYON Doç. Dr. Sadi Uzuno lu - nflaat Sektörünün Yeniden Canland r lmas Yar na Daha Olumlu Bakmam z Sa layacak V ZYON Haluk Sur - Risklerin Büyük K sm n Bankalar Üstleniyor V ZYON Salih Kuzu - Mortgage ile Niteliksiz Konut Üretimi Azalacak V ZYON Emre Çaml bel - Yüksek Faizli Ortamda Uzun Vadeli Kredi Olmas Mümkün De il V ZYON Baflak Soner - Mortgage Kirac l k Döneminin Rönesans Olacak! GRUPTAN HABERLER Yeni Sat fl Sistemimizi Bayilerimizle Birlikte De erlendirdik TEKN K YAZI Dikkat! Fleksible Kanal Seçerken Yanl fl Yönlendiriliyoruz REFERANS PROJE Bakü - Tiflis - Ceyhan Boru Hatt Devreye Girdi V ZYON Erdo an Bayraktar - TOK nin 2007 sonundaki hedefi 250 bin konut UYGULAMALAR fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna TEKN K YAZI Polimer Bitümlü Su Yal t m Örtüsü Seçim Kriterleriniz Do ru mu? GRUPTAN HABERLER ODE Ductflex Fleksible Havaland rma Kanalllar m z ISH Frankfurt Fuar nda Yo un lgi Gördü Bulthrem 2005 Fuar nda Ürünlerimizi Bulgaristan Pazar na Tan tt k MKM Mühendislik kinci fiubesini Açt stanbul Anadolu ve stanbul Avrupa Bölge Müdürlüklerimizi Birlefltirdik Ayd n Seminerimiz lgiyle zlendi Ege Üniversitesinde Seminer Verdik NSAN KAYNAKLARI

3 LK YAZI / ODE PUSULA MERHABA Gelece i Birlikte fiekillendirmek Orhan Turan Genel Müdür De erli okuyucular m z Sektörümüzü ilgilendiren konularda gündem yaratmak için Pusula dergimizin her say - s nda farkl bir konuyu ele al yoruz. Son sekiz y lda sürekli küçülme gösteren inflaat sektörü 2005 y l n n ilk çeyre inde %16 oran nda büyüme göstermifltir. Ülke ekonomisinde yaflanan geliflmelerin inflaat sektörüne yans malar n n olumlu yönde olaca na dair tahminlerimizi sizlerle dergimiz arac l ile paylaflm flt k. nflaat sektörünün büyüme sinyalleri vermesiyle birlikte ülke gündemimize oturan konulardan bir tanesi de ipotekli konut sat fl anlam na gelen Mortgage sistemi. Sahip oldu u genç nüfus nedeniyle her geçen gün konut ihtiyac katlanarak artan ülkemizde bu sistem konut sahibi olmak isteyenler için bir umut haline geldi. Dergimizin bu say s nda da, henüz yürürlü e girmeyen, ancak buna ra men ad ndan s kça söz ettiren mortgage sistemi hakk nda konular nda uzman kiflilerle yapt m z söyleflilere yer veriyoruz. nflaat sektörü ile birlikte yal t m sektörü de büyüyor. ODE olarak biz 2005 y l n n ilk alt ayl k döneminde döviz baz nda %35 oran nda büyüdük. Firma olarak amac m z sürdürülebilir bir büyüme elde etmek. Çünkü gelece e iliflkin hedeflerimiz çok büyük. Bu nedenle sermayedarlar m z, çal flanlar m z, ifl ortaklar - m z ve tedarikçilerimizle gelece imizi birlikte flekillendirmek için daha yo un temaslarda bulunuyoruz. Gelecek hedeflerini belirleyen ve bu do rultuda çeflitli uygulamalar hayata geçiren firmam z n çal flmalar n de erlendirebilmek için bayilerimizle görüfl al flveriflinde bulundu umuz toplant lar düzenliyoruz. Gerek iç müflterilerimize, gerekse d fl müflterilerimize yönelik yapt m z anketler sonucunda eksik yönlerimizi görüyor ve bunlar telafi edecek uygulamalar yürürlü ü koyuyoruz. Kendi gelifliminin yan s ra hizmet verdi i yal t m sektörünün de geliflmesine katk koymay amaçlayan bir firma olarak Düflünce Toplant lar ad n verdi imiz yeni bir aktiviteye bafllad k. Günümüzdeki piyasa koflullar nedeniyle zorunlu hale gelen sürekli geliflimin gereklili ine dikkat çekmek ve bu konuda sektör çal flanlar na farkl bak fl aç lar kazand rmak amac yla düzenledi imiz bu toplant lar n ilki yo un bir ilgi ile izlendi. Belli periyotlar halinde tekrarlayaca m z bu toplant larda sizleri insan kaynaklar, yönetim, ekonomi, finans gibi aktif ifl yaflam n etkileyen farkl ve güncel konularda uzmanlaflm fl konuklarla bir araya getirmeye devam edece iz. Bu etkinli imizin yan nda teknik broflürlerimizi yenileyerek ve ürün baz nda genifl bilgiler içeren internet sitelerini kullan ma açarak sektörle yapt m z bilgi paylafl mlar na da devam ediyoruz. Firmam z n sponsorlu unda çevirisi ve bask s yap lan HVAC Akusti i çin Algoritmalar isimli kitap çok yak nda TTMD yay nlar aras nda yerini alacak. Ne var ki bizler bu tarz aktivitelerle sektöre faydal olmaya çal fl rken, sektörümüzün baz konularda yanl fl yönlendirildi ine de flahit oluyoruz. Bu noktalarda sektör çal flanlar n uyarmak için çeflitli teknik yaz lar haz rlamaya bafllad k. Bu yaz lardan fleksible kanallarla ilgili olan n dergimizin iç sayfalar nda bulacaks n z. AB yolunda ilerleyen ülkemizde hangi sektörde hizmet verirse versin tüm firmalar n içinde bulunduklar sektörü olumlu yönde gelifltirecek faaliyetlerde bulunmalar dile iyle Gelecek say m zda görüflmek üzere hoflçakal n Summary Building The Future Together As ODE, we achieved 35% growing rate in the first half of Because our targets for future are so big, we aimed to keep our progress sustainable. So, we are trying to shape our future together by being more in touch with our investors, employers, business partners and suppliers. In order to support the improvement of the Turkish Insulation sector, we are starting an activity named Vision Meetings which will repeat periodically. With these meetings, we will continue to bring you together with specialists on various and current subjects about daily business life such as human resources, management, economy and finance. Besides all of these, we revised our technical brochures and created new web sites focusing on one product range. We wish all companies to have several facilities which will carry their own sector higher Have a nice time until we meet on the next issue sayfa 3

4 PUSULA V ZYON / ODE nflaat sektörünün yeniden canland r lmas yar na daha olumlu bakmam z sa layacak Dergimizin bu say s nda, sektörümüz kadar konut sahibi olmak isteyenleri de ilgilendiren Mortgage sistemini inceleyece iz. Vizyon sayfalar m z n ilk konu u, Trakya Üniversitesi BF Ö retim Üyesi Doç. Dr. Sadi Uzuno lu. Uzuno lu, Mortgage Sistemi ve uygulamalar na yönelik sorular m z yan tlad. nflaat sektörünün Türkiye ekonomisindeki öneminden bahseder misiniz? Genelde sektör konuflulurken ilk olarak akla konut geliyor. Ancak inflaat sektörü; yol, baraj, liman ve köprü gibi tesisler üreten kurulufllarla, bu yap lara do rudan veya dolayl olarak girdi üreten tüm sanayi kurulufllar n kapsayan çok genifl bir sektör. nflaat sektörünün canlanmas madencilik baflta olmak üzere bir taraftan imalat sanayi, di er taraftan da hizmet sektörleri ile ba lant l. Tahmini olarak 200 farkl sektörü harekete geçirme gücüne sahip bir sektör. Ayn zamanda yaklafl k 1000 ürüne kullan m alan yarat yor. Bu yap s itibariyle inflaat sektöründeki canlanma bir çok sektörün motor gücünü oluflturabiliyor. nflaat sektörü yaln z bizim için de il tüm ülkeler aç s ndan yaratt katma de er ve istihdama olan katk s nedeniyle çok önemli. Di er taraftan yurtd fl müteahhitlik ifllemleri de sektörün faaliyetlerine eklendi inde döviz kazand r c yap s da sektörün önemini daha da art r yor. Çok küçük bir destek ile 3-4 milyar dolarl k müteahhitlik geliri sa layabilecek bir potansiyele sahip olan bir sektör. nflaat sektörünün Gayri Safi Milli Has la içerisindeki direkt pay n n %6.5, dolayl pay n n ise %33 düzeyinde oldu u biliniyor. stihdama olan katk s ise (tar m d fl nda) %15 dolaylar nda. Modern teknolojilerin sektörde kullan lmas na ra men yap s gere i emek yo un bir faaliyet olan inflaat sektörü bizim gibi iflsizlik sorunu olan ülkelerde can simidi ifllevi de görüyor. Sosyal sorunlar n hafiflemesine katk da bulunuyor. Sektör 1950 li y llardan itibaren özellikle flehirlere göç ne- 4 sayfa

5 V ZYON / ODE PUSULA deniyle yaflanan konut gereksinimi karfl s nda oldukça esnek bir yap kazanm fl durumda. Art k inflaat sektörü denince akla konut geliyor. Ancak bunu çok genifl tan mlamak gerekiyor. Çünkü modern yaflam biçimi içinde konut; sosyal yap - lar, sa l k tesislerini, otel ve ifl merkezlerini, ö retim tesislerini, idare ve hizmet binalar n, gümrük binalar n, ceza evlerini, su tesislerini, tar m yap lar n, enerji tesislerini, endüstriyel yap lar, ulaflt rma altyap ve binalar n, tarihi eserleri koruma ve sanat yap lar n da içeriyor. Ancak inflaat sektöründe yap lan yat r mlar n yaklafl k olarak %75 inin ev ve apartman biçiminde konut alan na yap ld biliniyor. Özellikle son y llarda kamunun alt yap yat r mlar baflta olmak üzere inflaat sektörünü do rudan ilgilendiren bir çok alanda tasarruf yapmas inflaat yat r mlar içinde apartman ve ev yat r mlar n n pay n daha art rm flt r. Ülkemizde yaflayan ailelerin %70 inin kendi konutunda %30 unun ise kirac durumunda olmas ev sahipli inin yüksek oldu unu gösterirken konut gereksiniminin de devam edece i ortadad r. Ayn flekilde Türkiye nin kanayan yaras haline gelmifl olan alt yap yat r mlar da ertelenmesine karfl n nihayetinde kaç n lmaz olarak yeniden bafllat lmak zorundad r. Doç. Dr. Sadi Uzuno lu Ülkemizdeki y ll k konut ihtiyac hakk nda bilgiler verir misiniz? Biraz önce de belirtti im gibi Türkiye de tahminler ailelerin % 70 inin konut sahibi oldu unu gösteriyor. Ancak bu oran köy ve kent olarak ele al nd nda farkl l k arz eder. K rsal alanlarda yaflayan ailelerin genelde kendi konutlar nda oturdu unu biliyoruz. Ancak flehirlerde durum farkl. fiehirlerde ev sahipli i oran %50 ler düzeyinde. Son iki y ld r konut sat fllar n n özellikle üç büyük flehirde tüketici kredileri yard m yla artm fl olmas sorunu çözmüfl de il. Yani yaln zca konut gereksinimi nedeniyle konut talep edilmiyor. Paras n bankada de erlendiren yat r mc yeterli getiri (faiz) alamad için kira gelirini alternatif olarak hedefliyor ve konut sat n al yor. Üç büyük flehirde bugün yaflanan sat fllar n temelinde bu var. Konut kredisi faiz oranlar geriledikçe, konut talebi artmaya devam edecek. Yeniden bir kriz yaflamaz isek trend konuttan yana görünüyor. Ancak son yaflanan kriz ile birlikte genifl kesimlerin sat nalma gücünü kaybetmifl olmas n da dikkate almam z gerekiyor. Son 10 y ld r inflaat sektörünün genel büyümeden yetersiz katk alm fl olmas ve bunun sonucunda yeterli konut üretememifl olmas bugün tüketici kredisi destekli talebi karfl lama konusunda yetersiz kalm fl gibi görünüyor. Ev fiyatlar n n ulaflt düzey bunu gösteriyor. Ancak faiz oranlar düflmeye de- sayfa 5

6 PUSULA V ZYON / ODE vam eder, bankalar konut kredilerinden vazgeçmezler ve mortgage dedi imiz finansman olanaklar da ortaya ç karsa konut arz nda da bu geliflmelere paralel bir trend ortaya ç kacak y l nda hayata geçirilmesi planlanan mortgage sisteminin baflar yla uygulanmas hangi ekonomik flartlara ba l? Öncelikle mortgage dedi imiz sistemi iyi alg lamam z gerekiyor. Bugün bankalar 10 y la kadar konut kredisi kulland - r rken kendileri ortalama üç ay vadeli olarak fon toplayabiliyor. Yani k sa vadeli fon toplayan bankalar, uzun vadeli olarak kredi kulland r yor. Bu do al olarak bankalar aç s ndan bir vade riskini ortaya ç kar yor. Vade riski de bankalara likidite ve faiz riski olarak yans yor. Örne in faizlerin yükselmesi durumunda bankalar kaç n lmaz olarak zarar edecek. Peki bankalar n bu riske karfl kendilerini savunabilecek bir sigortas var m? Bu soruya evet demek güç. Belki yabanc para için bu riski ortadan kald rmak mümkün ancak Türk Liras cinsinden kulland r lan krediler için bu mümkün de il. Mortgage için de benzer bir sorun var. Tabii ki, yurtd fl ndan uzun vadeli kredi sa lay p, bu sa lanan fonlar krediye dönüfltürmek bir aç dan sistemi riskli k lmayabilir. Ancak bunun için tüm konut kredilerinin döviz cinsinden kulland r lmas gerekiyor. Bu da kullanan aç - s ndan ciddi bir risk oluflturacak. Bugün döviz kurlar ndaki yatay seyre bak p da bir fley olmaz denebilir. Ancak bu tür uzun vadeli ciddi giriflimlerde ya olursa diye düflünmek gerekiyor. Bugünkü koflullarda Türk Liras cinsinden uzun vadeli konut kredisi kulland rmak oldukça zor. Kulland rmak mümkün ancak bunu kulland ran kurum ciddi bir risk alm fl olacak. Dolay s yla mortgage sisteminin önündeki en önemli engel kaynak sorunudur. Özellikle de TL kaynak Ülkemiz için mortgage modeli oluflturulurken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Mortgage sisteminin önündeki en büyük engel kaynak. Bu sorunu aflmak için uzun vadeli konut kredisi kulland ran kurumun bu kredileri likit hale getirebilece i bir piyasan n da oluflmas gerekiyor. Örne in bir kurum bu krediyi kulland rd zaman aktifindeki bu alaca likit haline getirebilmesi için Varl a Dayal Menkul K ymet ve/veya benzeri bir finansal varl k ihraç ederek kaynak temin edebilmeli. Di er taraftan bu finansal varl klar n da piyasada rahatl kla likiditeye dönüflebilmesi gerekiyor. Türkiye de bu tür menkul k ymetlerin ihrac, sat lmas ve maliyeti konusunda gerekli ortam n henüz oluflmad n kabul etmemiz laz m. Bunun için baz koflullar na gereksinim var. Birincisi uzun vadeli konut kredisi veren kurumun ihraç edece i menkul k ymetin en büyük rakibi hala çok yüksek reel faiz ödemeye devam eden Hazine ka tlar yani hazine bonosu ve devlet tahvili olacak. E er kurum bu senetleri ihraç edecek ise bunu cazip hale getirmek için Hazine den daha yüksek faiz ödemek zorunda kalacak. kincisi bu menkul k ymetlere gerekli talebin oluflmas gerekiyor ki bunun için tasarruflar n daha uzun vadeli olarak finansal piyasalara sunulmas flart. Son olarak bunun için de genel olarak istikrar n oturmufl ve kal c oldu una inan lmas gerekiyor. Tabi ki, bu belirttiklerim, TL cinsinden kaynak için geçerli. Yoksa uluslar aras piyasalardan sa lanacak uzun va- 6 sayfa

7 V ZYON / ODE PUSULA deli döviz cinsinden kaynaklar için mortgage sistemi daha uygulanabilir görünüyor. Bir de unutulmamas gereken konu yine istikrar. Uzun vadeli borçlar - n aksatmadan ödeyebilecek kesimin de, olumsuz bir ekonomik ortamda iflsiz kalmamas gerekiyor. Sistemin uygulanmas esnas nda oluflabilecek aksakl klar ne gibi olumsuzluklar do urabilir? Benim aç kças sorunum yine bizim ekonomik geçmiflimiz ve buradan kaynaklanan tasarruflar konusu. Genelde biz her fleyi dövize endekslemeye al flm fl z. Döviz yatay seyrederken veya kontrol edilirken ekonomik ortam n iyileflmifl gibi görünmesi söz konusu. Bu sistemi etkileyecek en önemli unsur ekonomik istikrar. Burada örne in döviz kurlar nda ortaya ç kabilecek bir oynakl k bu sistemin büyük ölçüde sonu olur. Önemli olan flu anda vatandafl n TL cinsinden tasarruflar n n birkaç y l vadeye do ru yay lmas n sa lamak. E er bir kez daha dalgalanma yaflarsak sisteme olan güven sars l r. Yine ayn flekilde kredi kulland ran yani mortgage sisteminin kurumlar menkul k ymet ihraç etmede zorlan r ise bu da sistemi ciddi anlamda zorlayabilir. Burada temel korkum hala ciddi biçimde borç çevirmek zorunda olan Hazine nin bu sistemi kendisine rakip olarak görmesi konusudur. Dolay s yla bu sistemin kaynaklar n n yurtiçinden de sa l kl biçimde sa lanmas konusunda Hazine nin 200 civar nda alt sektörü harekete geçirme etkisi bulunan inflaat sektörünün yeniden canland r lmas yar na daha olumlu bakmam z sa layacak. kaybedece i pay çok önemli olacak. Basitçe devlet tasarruflar n büyük bölümüne el koyarken karfl s na rakip olarak mortgage ç kacak. Bu çeliflki nas l ortadan kalkacak görece iz. Bunun mortgage maliyetlerini art r c yönde etki yapaca n unutmamam z gerekiyor. Sistemin ilgi görmesi için ne gibi teflvik edici uygulamalar yap labilir? Türkiye de inflaat sektörü 10 y ldan bu yana girdi i s k nt lar atlatabilmifl de- il. fiu anda kamu yat r mlar hala sorunlu. Bu durumda ev ve apartman tipi konut yat r mlar d fl nda önemli bir hareket yok. nflaat maliyetleri ciddi bir sorun enerji, hammadde gibi girdi maliyetleri oldukça yüksek. Yaln zca kredi aç s ndan bak larak bu sorunu çözmek mümkün de il. nflaat maliyetleri içinde kamunun ciddi bir pay var. Öncelikle ifle buradan bafllamak gerekiyor. Di er taraftan kamunun kaynak temini için ihraç edilmesi gereken menkul k ymetleri vergi toplayacak alan olarak görmemesi de bir o kadar önemli. Dolay s yla mortgage sistemi yasal ve kurumsal yap s ile oluflturulurken inflaat sektörünün direk ve dolayl katk lar göz önüne al narak haz rl klar yap lmal ve sistem do arken engellenmemeli. Ancak di er taraftan bu tür kurumlar n denetimi de en az sistemin kendisi kadar önemli. Çünkü vadeler uzad kça risklerin artt n da kabul etmemiz gerekiyor. Mortgage sistemi inflaat sektörüne ve ülke ekonomisine neler kazand racak? Öncelikle bu sistem sermaye piyasas - n n geliflimi aç s ndan önemli. Finansal piyasalar n derinleflmesine ciddi katk s olacak. Di er taraftar kamunun art k faiz ödemeye mahkum bütçesinden inflaat sektörüne katk beklemek k sa vadede hayal. Bu durumda mortgage ile inflaat sektörünün canland r lmas veya en az ndan soluk almas n n sa lanmas gerek ekonomik katma de er gerekse istihdam aç s ndan hayati önem tafl yor. Hele hele genelde ithalata dayal üretimin gittikçe art ortamda inflaat sektörü gibi katma de eri yüksek olan bir sektörün canland r lmas ekonomik istikrar aç s ndan önem tafl yor. K saca, daha öncede belirtti imiz gibi 200 civar nda alt sektörü harekete geçirme etkisi bulunan inflaat sektörünün yeniden canland r lmas yar na daha olumlu bakmam z sa layacak. Sektör motor gücü ile sosyal sorunlar n hafiflemesine de katk da bulunacak. Konut arz artacak ve konut yaln zca yüksek gelirlilerin elde edebilece i bir olanak olmaktan ç km fl olacak. sayfa 7

8 PUSULA V ZYON / ODE Risklerin büyük k sm n bankalar üstleniyor Mortgage sistemini ülkemiz aç s ndan zamanlamas ve konut kredisi veren bankalar aç s ndan de erlendiren GYODER Baflkan Haluk Sur, konuyla ilgili sorular m z yan tlad. 8 sayfa GYODER in kurulufl ve faaliyetleri hakk nda bilgi verir misiniz? Gayrimenkul Yat r m Ortakl Derne i (GYODER), 2 A ustos 1999 tarihinde, Türkiye deki Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar n n (GYO), mevcut ve kurulmakta olan temsilcileri taraf ndan kuruldu. Derne imizin kurulufl amac : Türkiye de yeni yeni geliflen, ekonomiye dinamik bir yön vermede lokomotif rol üstlenmifl, gelecek vaat eden gayrimenkul sektörünün, tan - t m ve temsilini sa lamak, geliflimini teflvik etmek, sektöre kalite, kontrol ve e itim konular nda standartlar getirmek ve korumak. Bugün Türkiye nin en önemli grup ve holding temsilcilerinden oluflan üyelerimiz, GYODER çat s alt nda bir sinerji oluflturmufllard r. Derne imizin düzenledi i konferanslar, paneller, sempozyumlar ve e itim seminerleri, gayrimenkul sektöründeki kifli ve kurulufllar taraf ndan yak ndan takip ediliyor. GYODER kuruluflundan bu yana, aralar nda gayrimenkul hukuku, gayrimenkule dayal enstrümanlar, gayrimenkul finansman ve ipotekli konut kredileri, gayrimenkul endeksleri, gayrimenkulde geliflen pazarlar, imar mevzuat, kamu yönetimi yasa tasar s, kadastro mevzuat uygulamas, tapu ifllemleri uygulamalar, de erleme hizmetleri, proje yönetimi konular nda, ulusal ve uluslararas tart flma ve e itim platformlar yaratarak, MIPIM, Barcelona Meeting Point, FannieMae ve Nareit gibi gayrimenkulün uluslararas markalar aras nda ülkemizin ismini baflar yla temsil ediyor. lk kez 2000 y l nda düzenledi imiz, sektörde ilk ve tek olan, Gayrimenkul Zirveleri, gayrimenkul sektöründeki aktörlerden oluflan de erli kat l mc lar ve gündem yaratan içeri iyle, son dört y ld r Türkiye de gayrimenkul sektörünün tüm yönlerinin tart fl ld geleneksel platformlar haline geldi. Gayrimenkul Yat r m Ortakl Firmalar neler yapar, k saca anlat r m s n z? Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), gayrimenkule ve/veya gayrimenkule dayal sermaye piyasas araçlar na yat r m yapmak amac yla kurulmufl, portföy yönetim flirketleridir. GYO lar, gelece in gayrimenkul sektörünü flekillendirecek profesyonel yat r m flirketleri olarak, son y llarda finansal piyasalarda görülen en önemli yeniliklerden birisidir. Ülkemizde dokuz y ll k bir geçmifle sahip olan GYO lar özellikle finansman kaynakla-

9 V ZYON / ODE PUSULA r n n k s tl oldu u gayrimenkul sektörüne, kurumsal sermayenin girebilmesinde, büyük ve nitelikli projelerin hayata geçirilebilmesinde en etkili yat r m araçlar d r. Hisselerinin en az %49 u halka aç k olan GYO lar, gayrimenkul yat - r mlar n n en temel dezavantaj olan likidite problemini ortadan kald r yor ve ayn zamanda bireysel ve kurumsal yat - r mc lar n n tasarruflar n ortak bir havuzda bir araya getirerek yüksek gelir elde edilebilecek büyük gayrimenkul projelerinin gerçeklefltirilmesini mümkün k l yor. Ülkemizdeki gayrimenkul piyasas n n durumunu de erlendirir misiniz? Mortgage sisteminin devreye girmesiyle birlikte piyasada nas l bir hareketlenme olaca n tahmin ediyorsunuz? Ülkemiz gayrimenkul piyasas aç s ndan son derece canl bir ülke. Gayrimenkul Türkiye de uzun zamandan beri en popüler yat r m arac olmas na ra men, yat r mc say s s n rl kalm flt r. Bunun bafll ca sebebi de, Türkiye de tasarruf ve sermaye birikiminin yetersiz olmas d r. Türk insan n n yaflam kalitesinin yükselmesi ve konut talebinin karfl lanmas, uzun vadeli finansman sisteminin kurulmas na ba l d r. Bugüne dek uzun vadeli finansman modellerinin hayata geçirilmesini engelleyen yüksek enflasyon ve ekonomideki belirsizlikler art k ortadan kalkmaya bafllam flt r y l yaz aylar nda faizlerin ve enflasyonun düflmesiyle bafllayan olumlu hava sayesinde tüketici kredilerinde ciddi bir art fl gözlenerek, vadeler uzat ld. Ekonomideki olumlu geliflmeler, beraberinde Amerikan ekonomisinde uzunca bir süredir uygulanmakta olan uzun vadeli gayrimenkul finansman modellerinin, Türkiye flartlar na göre düzenlenerek uygulanmas n gündeme getirdi. Konut kredilerinin ekonomide olmas gereken seviyeye ulaflmas n sa layacak yeni düzenlemelerin yap lmas için Maliye Bakanl ve SPK taraf ndan ortak bir çal flma yap larak, oluflturulmas gereken sistem tasar halinde Hükümet in incelemesine sunuldu. Kurulacak sistemle, hem uzun vadeli gayrimenkul finansman sa lanacak hem de Türk insan na uluslararas standartlarda kaliteli konut sahibi olma imkân verilmifl olacak. Mortgage sisteminin nas l bir iflleyifli var? Türkiye de böyle bir sisteme geçifl için zamanlama do ru mu? "Mortgage" olarak ifade edilen finansman modelini daha iyi analiz edebilmek için yurtd fl ndaki uygulama tekni ini bilmek gerekir. ABD de uygulanan sistemde, konut kredisini veren kurumlar, borcu üzerinde tutmaz, kredileri ikincil piyasalarda satar ve nakde dönerler. Bu nedenle de düflük faizli kredi sunma imkân na sahiptirler. kincil pazardaki kurumlar, Federal National Mortgage Association (FNMA) ve Government National Mortgage Association (GNMA) gibi kurulufllarla birlikte bir havuz oluflturarak yat r mc lara hisse satarlar. kincil pazardaki kurumlar sadece birinci derece ipotek sat n al rlar; krediyi alan kifli veya kurulufl ödeme zorlu u içerisine düflerse, kendilerine öncelik tan n r. Orta s n f tüketiciyi hedef alan, y la yay lan kira öder gibi düflük taksitler sunan bu sistemle, Amerikal lar n yaklafl k %65 i ev sahibi oldu. Türkiye pazar ipote e dayal finansman sistemi aç s ndan büyük öneme ve potansiyele sahip. Riskler iyi bir flekilde kontrol alt na al n p hükümet destekli bir finansman modeli kuruldu unda yurtd fl ve yurtiçi yat r mc lardan sisteme büyük destek sa lanacak. fiu an piyasada özel sektör aç s ndan güçlü ve iyi yap lanm fl bir ipotek giriflimi için benzersiz f rsatlar bulunuyor. Sistemin kurulmas yla birlikte, k sa sürede büyük miktarda yabanc sermayenin Türkiye ye gelece ini tahmin ediyorum. Böyle bir sistemin sa l kl bir flekilde ifllemesi için gereken mutlak flartlar neler? pote e dayal finansman modellerinin pazarlanabilir bir uygulama olabilmesi için, mutlaka enflasyonun tek haneli rakamlarda tutulmas ve ekonomik istikrar n sürdürülmesi gerekir. Zira, yabanc para cinsinden yap lan uygulamalar sadece k s tl bir kesime ulaflacak. Döviz kurlar ndaki dalgalanma ve devalüasyonlar da, konut al c lar n s k nt ya sokabilir. Bu sistemin sa l kl bir flekilde ifllemesi için gereken bir di er unsur da düflük faiz oran d r. Türkiye de flu an bankalar n verdikleri Türk Liras konut kredilerinin faizleri halen yüksek. TL konut kredisi faizleri y ll k %13-15 (reel olarak %5-8) seviyelerine düflmeden mortgage sisteminin sa l kl olarak uygulanmas sayfa 9

10 PUSULA V ZYON / ODE teknik aç dan oldukça zor. Döviz cinsinden verilen krediler de maalesef toplumun büyük kesimlerine hitap edemiyor. Bu nedenle Kira öder gibi ev sahibi olabilmek için vadelerin y la uzamas maalesef tek bafl na yeterli olmad ndan, TL faizlerinin de düflmesi gerekir. Son zamanlarda yaflanan olumlu geliflmeler, faizlerin 2005 sonuna do ru %13-15 ler seviyelerine düflebilece ini iflaret ediyor. Merkez Bankas n n gecelik faizleri %17 ye indirmesi, bono faizlerinin %19-20 band na gerilemesi ve 2005 y l enflasyon hedefi olan %8 in tutturulaca na yönelik olumlu beklentiler, Mortgage sistemi için birer umut fl d r. pote e dayal finansman sistemi, hem üretim ve yeni ifl olanaklar açarak hem ciddi vergi geliri sa layarak hem de istihdam art rarak ekonomiyi canland racak. Faizlerin gerilemesi için yap lmas gerekenler neler? Ülkemizdeki mevcut faiz oranlar ABD deki oranlara göre daha yüksek. ABD de Mortgage faizleri 15 y l için y ll k % 4.74, 30 y l için % 5.25 düzeyinde. Türkiye de kurulacak ipote e dayal finansman sisteminde uygun risk mekanizmalar n n kurulmas yla ve gerekli teflviklerin sa lanmas yla kredi faizleri daha afla lara çekilebilir. Mevcut mevzuata göre de iflken faizli kredi verilemiyor. Yeni kanun tasar s n n yasalaflmas yla birlikte enflasyona veya di er endekslere göre de iflken faizli konut kredisi arz mümkün olacak. Türkiye de konut kredisi sigortas yeni uygulanmaya baflland ve aç lan kredileri menkul k ymetlefltirecek bir mekanizma yok. 10, 15 hatta 20 y ll k vadelerle konut kredisi vermeye bafllayan bankalar kredi riskini kendileri üstleniyor. Türkiye de yak n bir zamanda kurulacak olan Mortgage sisteminde menkul k ymetlefltirmek amac yla bankalar konut kredisi portföyleri oluflturmaya bafllad lar. Sistem çal flmaya bafllad nda, haz r portföyü olan kurumlar öncü rol üstlenerek, avantajl hale gelecek. Konut sahibi olmak isteyenlere yeni kredi açmak için k sa sürede ikincil piyasalardan finansman temin edebilecekler. Bu konuda özellikle yeni kurulmufl olan bireysel emeklilik sistemi, ikincil piyasalarda bu kredileri sat n alarak önemli katk sa layacak. Fakat mevcut portföy büyüklü üyle mevcut emeklilik sisteminin bafllang ç aflamas nda önemli bir katk sa lamas beklenmiyor. Kurulacak sistem, ev sahiplerinin uzun vadede finansman ihtiyac n karfl larken, ayn zamanda da müteahhitlerin ve proje gelifltiricilerin üzerindeki finansman yükünü de azaltacak. SPK ile Maliye Bakanl n n ortak olarak tasarlad klar modelde, uzun vadeli konut kredisi verecek kurumlara kaynak sa layacak, bunun karfl l nda kredi veren kurulufllardan sat n alaca ipotek kredilerini sermaye piyasalar yoluyla satacak bir ipotek merkezi oluflturulmas düflünülüyor. Uzun vadeli konut kredisi veren bankalar flu an kendilerini ne flekilde güvence alt na almaya çal fl yorlar? Piyasada halen ifllemekte olan konut kredisi sisteminde bankalar verdi i kredilerde, risklerin büyük bir k sm n kendileri yüklendikleri için çok sa lam güvenceler ar yor. Krediye konu olan gayrimenkul deprem, sel, yang n, terör sald r s, f rt na, kar, gibi risklere karfl sigortalan rken, kredi baflvurusu yapan kifliye de hayat sigortas veya ferdi kaza sigortas yapt r l yor. Sigorta ve ipotek masraflar dâhil krediyle ilgili tüm masraflar müflteri karfl l yor. Baz bankalar da uzun vadeli konut kredisinin geri ödemelerini garanti alt na almak için bir kefille yetinmeyerek, iki tane müteselsil kefil istiyor. Mortgage sistemi ekonomiye ne gibi katk lar sa layacak? pote e dayal finansman sistemi, hem üretim ve yeni ifl olanaklar açarak hem ciddi vergi geliri sa layarak hem de istihdam art rarak ekonomiyi canland - racak. Sistemin ifllemesi için gerekli ifl gücü, bilgi birikimi ve yeterli hammadde ülkemizde zaten mevcut. Gerekli düzenleme ve mevzuat n en k sa sürede tamamlanarak, AB kap s nda gün sayan Türkiye mizin de erli insanlar n n konut sahibi yap larak, kaliteli yaflam standartlar na kavuflturulmas, gayrimenkul sektörünün tüm kat l mc lar n n öncelikli hedefidir. Kredi faiz oranlar n n ve enflasyonun düfltü ü, geri ödeme sürelerinin y la kadar uzad ortamda, mortgage sisteminin vazgeçilmez unsuru olan ve sisteme likidite sa layacak ikinci piyasa enstrümanlar n n ülke flartlar dikkate al narak, süratle devreye sokulmas inflaat ve gayrimenkul sektörünün daha da fazla büyümesini sa layacak. Ayr ca, istihdam sorununa çözüm getirecek, 200 ün üzerinde yan ve alt sektörü besleyerek, milli ekonomimizin geliflmesine önemli katk lar yapacak. Geliflmekte olan ülkelerde konut kredileri GSMH nin %10 ila %15 i mertebesinde iken, ülkemizde konut kredileri üç milyar dolarla sadece GSMH nin %1 ini oluflturuyor. %65 i 30 yafl n alt nda gençlerden oluflan 70 milyon nüfusa sahip ülkemizde, konut finansman sisteminin kurulmas yla birlikte, konut sektörü canlanacak ve konut kredisi sto u orta vadede milyar dolar büyüklü e ulaflabilecek, hatta uzun vadede daha yüksek rakamlara eriflebilecek. Gayrimenkul sektöründe kurumsallaflma, uluslararas finans ve yat r m çevrelerinin görmek istedikleri formasyondaki flirketlerin say s nda art fl ve global yat r mc ya verilecek güvenle sunulacak istikrar ortam içinde milyar dolarlarla ifade edilecek proje büyüklükleri ve potansiyel kârl l klar önümüzdeki döneme damgas n vuracak. 10 sayfa

11 V ZYON / ODE PUSULA MORTGAGE ile niteliksiz konut üretimi azalacak... Ülkemizin konut ihtiyac ve Mortgage sisteminin uygulanma flartlar yla ilgili sorular m z Eston nflaat Genel Müdürü Salih Kuzu yan tlad. Mortgage sistemini tan mlar m s n z? Konut al m, konutlar n yenilenmesi ve güçlendirilmesi için düflük faizli, uzun vadeli ve ipotek teminatl kaynak kullan m n sa layan finasman sistemine "mortgage" denilmektedir. Yöntem genel olarak konut sahibi olmak isteyenlere, finans kurulufllar nca konut üzerinden tesis edilecek ipotek karfl l nda, y l gibi uzun vadeli konut kredilerinin kulland r lmas na dayanmaktad r. Kredilerden do an alacaklar, pote e Dayal Menkul K ymet Kurulufllar 'na devredilecek ve bu kurulufllar n devrald klar alacaklar karfl l nda ipotek yat r m fonu veya varl a dayal menkul k ymet ihraç etmesiyle, sistemin kendi kendini beslemesini sa layacakt r. Konut kredilerinin menkul k ymetlefltirilmesinden elde edilen fonlar n, tekrar sisteme aktar lmas, finans kurulufllar na uzun vadeli konut kredisi verme imkan art racakt r. Yurtd fl ndaki mortgage uygulamalar hakk nda bilgi verebilir misiniz? Geliflmifl ülkelerde son derece baflar - l sonuçlar elde eden, geliflmekte olan ülkelerde ise; ülkenin ekonomik istikrar n korudu u ve düflük faiz ortam n yakalad klar ölçüde baflar l olan mortgage sistemi her ülkede ülkenin ihtiyaçlar na göre farkl l klar göstermektedir. ABD'de uygulanan sistemde, konut kredisini veren kurumlar borcu üzerinde tutmayarak kredileri ikincil piyasalarda sat p nakde dönerler, bu nedenle de düflük faizli kredi sunma imkan vard r. kincil pazardaki kurumlar, "Federal National Mortgage Association" (FNMA) ve "Government National Mortgage Association" (GNMA) gibi kamu kurulufllar yla birlikte bir havuz oluflturarak yat r mc lara hisse satarlar. kincil pazardaki kurumlar sadece birinci derece ipotek sat n al rlar. Krediyi alan kifli veya kurulufl ödeme zorlu u içerisine düflerse, kendilerine öncelik tan n r. Orta s n f tüketiciyi hedef alan, y la yay lan kira öder gibi düflük taksitler sunan bu sistemle, Amerikal lar' n yaklafl k %65'i ev sahibi olmufltur. Sistemin etkinli i aç s ndan fonlama maliyeti ile tüketicinin kulland kredinin faiz fark son derece onemlidir. Sistemin etkinli inin göstergesi olan bu oran ABD'de %0,55, Polonya'da %6, Macaristan'da %10, Meksika'da ise %12 civar ndad r. Tüm dünyada her y l yaklafl k olarak befl trilyon dolarl k bir kaynak, sermaye piyasalar arac l yla konut sahibi olmak isteyen kiflilere aktar lmaktad r. Böyle bir sistemin sa l kl bir flekilde ifllemesi için gereken mutlak flartlar nelerdir? Mortgage sisteminin sa l kl bir flekilde çal flmas, baflta makro ekonomik koflullar n belirli bir istikrar arz etmesi olmak üzere, tapu kay tlar n n güvenilir ve kolay eriflilebilir olmas, gayrimenkullerin de er tespitinin do ru yap lmas, borç geri ödemelerinin aksamas durumunda takip prosedürünün çabuk so- sayfa 11

12 PUSULA V ZYON / ODE nuçlanmas, konut finansman alacaklar - n n menkul k ymetlefltirilmesini sa layacak sermaye piyasas kurumlar n n ve araçlar n n bulunmas, tüketiciye kaynak sa lanmas ndan ilgili alacaklar n menkul k ymetlefltirilmesine kadar olan süreçteki ifllem maliyetlerinin düflürülmesi ve sistemin vergisel olarak desteklenmesi gibi ön koflullar n yerine getirilmesine ba l d r. Türkiye için oluflturulmaya çal fl lan model hakk nda bilgi verir misiniz? Uygulanmas planlanan modele göre toplumun hangi kesimi bu sistemden daha çok faydalanabilecek? Türkiye için planlanan sistemde uzun vadeli konut kredisi verecek kurumlara kaynak sa layacak, bunun karfl l nda kredi veren kurulufllardan sat n alaca ipotek kredilerini sermaye piyasalar nda menkul k ymetlefltirme yoluyla satacak bir ipote e dayal menkul k ymetler kuruluflu oluflturulmas planlanmaktad r. Bu kuruluflun bafllang çta devlet taraf ndan desteklenen, bunun karfl l nda sosyal bir misyonu da olan, ancak esas olarak kar amaçl faaliyet gösteren bir özel sektör kuruluflu olmas n öngörülmektedir. Kurulacak konut finansman sisteminin halk n asgari %60' n kapsamas hedeflenmektedir. Ayl k ödemelerin ayl k gelirin %25-30 unu geçmemesi, kredi tutar n n ise evin de er oran n n %70'ine kadar ulaflmasi planlanmaktad r. Sistemin etkinli inin göstergesi olan fonlama maliyeti ile tüketicinin kulland - kredinin faiz fark n n %2 oran n n alt nda kalmas amaçlanmaktad r. Türkiyede böyle bir sisteme geçifl için zamanlama do ru mu? Son dönemde düflmekte olan enflasyon ve faiz oranlar, konut sorununun ça dafl finansal araçlarla çözülebilmesi konusundaki umutlar art rm flt r. Yurtd fl nda uzun zamand r uygulanmakta olan bu tür sistemlerin, son y llarda ekonomimizde yaflanan olumlu geliflmelerle birlikte art k ülkemizde de faaliyete geçirilebilece i düflünülmektedir. Bu sistemin ülke ekonomisine ve inflaat sektörüne getirileri neler olacak? Sistemin iflleyiflinde yaflanabilecek aksakl klar n inflaat sektörüne ve ülke ekonomisine yans malar nas l olur? Türk insan n n yaflam kalitesinin yükselmesi ve konut talebinin karfl lanmas, uzun vadeli finansman sisteminin kurulmas na ba l d r. Ülkemizde oluflturulacak konut finansman sistemi tasarruf sahipleri ile konut al c lar aras nda köprü vazifesi görerek, konut al c lar n n daha yayg n bir flekilde ve daha uygun koflullarla borçlanabilmesini sa layacakt r. Bu sistemin uygulanmas flüphesiz birçok yan sektörün oluflmas n sa layarak inflaat sektörünün gerek direkt, gerekse in direkt olarak GSMH içerisindeki pay n art racakt r. Konut finansman sisteminin hayata geçmesi ile birlikte konut talebinde oluflacak art fl ile inflaat sektöründe ve ilgili sektörlerde yaflanacak canlanma, ekonomimizin büyümesinde ve iflsizli in azalmas nda önemli bir rol oynayacakt r. nflaat sektörü ve ona ba l sektörler canlan rken, ayn zamanda bu sektörlerde gerçekleflen kay t d fl l n önüne geçilmesi de kolaylaflacakt r. Konut finansman sorununun ça dafl finansal yöntemlerle çözümü, konut sahipli inin art r lmas na getirece i olumlu sosyal etkilerin yan s ra, ekonomik kalk nmaya ve planl kentleflmeye de olumlu katk larda bulunacakt r. Finans kurumlar n n kayd alt nda gerçekleflecek konut al mlar, arz taraf n oluflturan inflaat flirketlerini ve müteahhitleri de kay tl bir flekilde faaliyet göstermeye zorlayacakt r. Di er yandan bu sistemle finansman sa lanacak konutlara yönelik, ipotek finansman kurulufllar taraf ndan getirilecek standartlar kaçak yap laflmay ve niteliksiz konut üretimini azaltacakt r. Böylel kle sosyal gerekliliklere cevap veren kaliteli, sigortal konut alanlar nda yaflama imkan sadece orta ve üstü gelir grubuna hitap eden lüks bir tercih olmaktan ç karak toplumun genelinin uluslararas standartlarda kaliteli konut sahibi olma imkan verecektir. Uluslararas gayrimenkul firmalar n n Türkiye'ye ilgisini de erlendirebilirmisiniz? Türkiye, gayrimenkul piyasas n n son derece canl oldu u ülkeler aras nda yer almaktad r. Gayrimenkul popüler bir yat r m arac olmas na ra men, tasarruf ve sermaye birikiminin yetersiz olmas ndan dolay yat r mc say s s n rl kalm flt r. Ülkemizde tasarruf sahipleri ile konut kredisi kullan c lar n efllefltirebilecek bir konut finansman sisteminin bulunmamas, ülkemizle benzer ekonomik koflullara sahip di er geliflmekte olan ülkelerin dahi ulaflabildikleri uluslararas fonlar n, ülkemiz konut al c lar na ulaflmas n engellemektedir. Son donemde ekonomideki olumlu gidiflat n n bir sonucu olarak Mortgage sistemine yönelik SPK onderl g nde yürütülen altyap çal flmalar, ülkenin nitelikli konuta olan ihtiyac, flehirlerdeki kentleflme h z n n çok yüksek olmas ve bu do rultuda insanlar n al flverifl merkezlerine olan ihtiyac yabanc yat r mc - lar n Türkiye'ye olan ilgisini art rmaktad r. fiüphesiz ki bu ilginin artmas ndaki en büyük nedenlerden biri de yabanc - lara gayrimenkul edinme hakk n n verilmesidir. Ülkemizdeki y ll k konut ihtiyac nedir? Nüfus art fl h z, kentleflme ve göç olgular dikkate al nd nda Türkiye de en az 600 bin adet nitelikli konut aç vard r. Kentsel yerlerde konut sto unun ortalama %62'si ruhsatl d r. Konutlar n ço unlu unun kaçak olmas n n yan s ra 12 sayfa

13 V ZYON / ODE PUSULA yaklafl k yüzde k rk n n tadilat ve tamire ihtiyac bulunmaktad r. Özellikle deprem tehlikesinin getirdi i riskler dikkate al nd nda, zay f durumdaki konutlar n güçlendirilmesi önemli bir ihtiyaç olarak karfl m za ç kmaktad r. Türkiye konut piyasas ndaki tüketici e ilimleri hakk nda bilgi verir misiniz? Son y llarda konut tüketicileri geçmifl dönemlere nazaran daha çok bilinçlenmifllerdir. Art k konut al m nda en öneml kriter konutun depreme dayan kl olarak inflaa edilip edilmedi idir. Buna ilaveten yaflam kalitesinin artmas ile birlikte sosyal donat lar kuvvetli projelere e ilim artm flt r. Tüketicilerin bir k sm ifl alan na yak n, çeflitli servis ve hizmetleri temin edilmifl, konfor standartlar yüksek, ulafl m kolay fl k ve de er yaratan konutlar tercih ederken; özellikle gelir seviyesi yüksek kifliler ise daha çok kendilerine ay racak k s tl zamanlar nda flehrin kargaflas ndan uzak, güvenli, kendilerine ait bahçeleri olan villa tarz projeleri tercih etmektedirler. Ülkemizde ev al n rken tercih edilen finansman yöntemleri nelerdir? Konut al c lar n n konut sahibi olabilmeleri için kulland klar finansman kaynaklar incelendi inde, toplam konutlar n sadece %3'ünün kurumsal finansman yöntemleri ile finanse edildi i görülmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas 'ndan al nan verilere göre Nisan 2005 tarihi itibari ile brüt konut kredilerinin miktar YTL' dir. Bunun d fl nda konut sahibi olmak isteyen kiflilerin ya kendi kaynaklar yla yada yak nlardan ödünç almak gibi kurumsal olmayan finansman yöntemleriyle konut al mlar n finanse ettikleri görülmektedir. Geçmifl y llardaki konut kredisi kullan m ile flu anki kullan m oranlar n de erlendirirmisiniz? Son y llarda ekonomideki olumlu gidifl, konut kredi faiz oranlar n n düflmesine ve bankalar n uzun vadeli sabit faizli kredi verebilmelerine imkan sa lam flt r. Bunun sonucunda konut finasman nda kredi kullan m miktar artm flt r. Fakat vadelerin geliflmifl ülkelere göre k sa, geri ödeme taksitlerinin yüksek ve bunlara ilaveten, yüksek reel faizli konut kredilerinin orta ve alt düzey gelir grubunca karfl lanamamas na neden olmaktad r. Mortgage sisteminde ipoteklenecek evlerde ne gibi flartlar aranacak? Mortgage sistemi; kaçak yap lar, projesine uygun olarak yap lmayan yap lar d fl ndaki tüm yap larda uygulanabilecektir. Tabi burada öne ç kan nokta binalar n tamamen yasal olarak inflaas tamamlanm fl, depreme dayan kl ve ekonomik ömrünü doldurmam fl olmas d r. Konut sisteminin devreye girmesi ile konut fiyatlar nda art fl olur mu? Mortgage modelinin sadece nitelikli ve yasal konutlar içerecek olmas na ilaveten, Türkiye deki nitelikli konuta olan ihtiyaç düflünüldü ünde sistem devreye girdi inde modele uygun konutlar n fiyat n n artmas beklenmektedir. Mortgage sisteminin ilgi görmesi için devlet taraf ndan vergi indirimi gibi teflvik edici uygulamalar olacak m? Haz rlanan kanun tasla nda konut al - c lar na yönelik olarak kredi maliyetini art rabilecek vergilerde indirime gidilmesi ve sistemin vergisel teflviklerle desteklenmesi amaçlanm flt r. Fakat taslakta konut üreticilerine yönelik herhangi bir vergi indiriminden bahsedilmemektedir. Burada ihmal edilen nokta projelerin plan aflamas ndan üretimin tamamlanmas na kadar olan süreç içerisinde konut üreticilerin ödedi i yüksek orandaki vergi ve resmi harçlar n konut maliyetini art rarak, nitelikli ve yasal konut fiyatlar n n artmas na neden oldu udur. Sistemin ülkemizde tam manas yla uygulanabilmesi için sizce gereken süre nedir? Yasal çal flmalar tamamland nda sistemin uygulamaya geçmesi için çok uzun sürelerin geçmesine ihtiyaç yoktur. Ancak ülkemizdeki ekonomik göstergelerin geliflmifl ülkeler seviyesinde stabil kalmas ndan sonra sistem büyük ölçüde yayg nlaflacakt r. Bu süreleri de kestirmek mümkün de ildir. Son üç y ldaki ekonomizdeki olumlu geliflmeler devam etti i sürece sistemin uygulanmas n n önünde engel kalmayacakt r. sayfa 13

14 PUSULA V ZYON / ODE Yüksek faizli ortamda uzun vadeli kredi olmas mümkün de il Konut kredisi kullan m yla ilgili sorular m z Soyak Genel Müdürü Emre Çaml bel yan tlad. Mortgage sistemini tan mlar m s n z? Mortgage kelime anlam yla ipotek anlam na geliyor. Bir konutun teminat gösterilerek, o teminata dayal olarak kredi verilmesi sistemidir. Türkiye de böyle bir sisteme geçifl için zamanlama do ru mudur? Mortgage sisteminin Türkiye de iflleyebilmesi için gereken üç ana faktör oldu unu düflünüyoruz. Öncelikle potekli konut kredisi yasas n n yürürlü e girmesi ve reel faizlerin düflmesi gerekiyor. Yüksek faizli ortamda uzun vadeli kredi olmas mümkün de il. Bugünkü ortamda Türkiye de Mortgage sisteminin iflleyebilmesi için en gerekli flartlardan olan düflük reel faiz ortam mevcut de il. Son olarak da sürdürülebilir ekonomik stabilitenin sa lanmas sonucunda uzun vadeli düflük faizli yurtd fl fonlar n Türkiye ye gelmesi gerekiyor. Bu ortam oluflmadan Mortgage sisteminin pratikte uygulanabilir olaca n düflünmüyoruz. Uluslararas gayrimenkul firmalar n n Türkiye ye ilgisini de erlendirir misiniz? Yabanc yat r mc lar son dönemlerde özellikle stanbul la ilgileniyor. Dünyan n önde gelen gayrimenkul flirketlerini bir araya getiren Urban Land Institute zirvesinin stanbul da yap lmas bunun önemli bir göstergedir. Türkiye, hem AB sürecine girmifl olmas hem de ekonomideki dengenin sa lanmas yla yükselen bir e ilim yakalad. Bu geliflim sonucunda reel faizlerin düflmesi de yabanc kurulufllar n ilgisinin Türkiye üzerinde yo unlaflmas na neden oldu. E er bir çok uluslararas flirket Türkiye ye daha agresif bir flekilde gelecekse, bunlar n stanbul da toplanmas gerekecek. Geçmifl y llardaki konut kredisi kullan m yla flu anki kullan m oranlar n de erlendirir misiniz? Konut kredisi kullananlar n borçlanma süresi, makro ekonomideki düzelmeyle birlikte özellikle son bir y lda 24 aydan 84 aya kadar ç kt. Ama tüketici 10 y l n üzerinde borçlanma yapma konusunda hala tereddütlü. Bankalar Birli i nin verilerine göre, bankalardan kullan lan toplam konut kredisinin %50 si dörtle, yedi y l aras nda de ifliyor. Konut kredisinde en fazla talep ise befl y l vadede yo unlafl yor. Bu durum ekonominin geçmiflinden kaynaklanan güvensizli e dayan - yor. Daha befl y l önce tüketicilerde en uzun borçlanma vadesi 24 ay kolay kolay geçmiyordu. Ama 2004 y l nda ifllerin düzelmesiyle, nisan ay nda vade 36 aya ç kt. Eylül 2004 de ise konut al c lar n n 60 aya kadar borçlanabildi ini gözlemledik. Bu y l bizim gördü ümüz kadar yla 60 ila 84 ay aras nda borçlanmalar yo unlukta. Yani flu anda tüketici bu piyasada yedi y la kadar borçlanabilece- ini düflünüyor. Son birkaç ayd r, 10 y l vadeli baflvurular da var ama bunlar genel toplamda çok az bir paya sahip. Sonuç olarak istikrar ortam n n yerleflti ine inan lmas yla birlikte, insanlar daha uzun vadeli borçlanma konusunda daha cesur davranabiliyor. 14 sayfa

15 V ZYON / ODE PUSULA MORTGAGE kirac l k döneminin Rönesans olacak! Mortgage sistemiyle birlikte gayrimenkul piyasas nda oluflan de ifliklikler hakk ndaki sorular m z TURYAP Yönetim Kurulu Üyesi Baflak Soner yan tlad. nsanlar m z n gayrimenkul yat r m na bak fl aç s n de erlendirir misiniz? Genel olarak gayrimenkul edinmeye düflkün bir milletiz. Sahip oldu umuz gayrimenkuller oran nda kendimizi güvende hissediyoruz. Bu nedenle konutu olmayan kifliler aras nda ömürleri boyunca yapt klar birikimi gayrimenkule yat ranlar n oran çok fazla. Konutu olanlar da ikinciyi veya üçüncüyü al p çocuklar na b rakma gayreti içindeler. Günümüzde kira, Türk insan n n en önemli gider kalemlerinden birini oluflturuyor. Geliflmifl ülkelerdeki gibi 30 y l vadeyle ev sat n almak yerine, 30 y l boyunca kira ödemek bizde normal kabul ediliyor. Zaten mevcut ekonomik koflullarda baflka türlüsü de elden gelmiyor. Malum, iflçi ve memur maafllar yla çal flanlar, ancak emeklilikte ellerine geçen toplu parayla mülk edinebiliyor ki, bu da orta yafl veya yafll l k dönemine rastl yor. Genç kuflak için, mesela okulunu bitirip hayata at lan veya yeni evlenenler için kendi evine sahip olma oran yok denecek kadar düflük. Mortgage sistemi gayrimenkul piyasas nda neleri de ifltirecek? Mortgage in, ev sahibi olmay kolaylaflt r p, sat fllar yüzde yüz art raca bir gerçek. Baflka bir deyiflle Mortgage, kirac l da ortadan kald racak bir önemli bir devrim. Buna kirac l k döneminin Rönesans da diyebiliriz. Ancak sistemin ülkemize uyarlanmas s ras nda kredi oranlar n n düflük seviyede tutulmas na dikkat edilmesi gerekir. Yak n geçmiflte, borçlanmaktan, kredi kullanmaktan korktu umuz kötü bir süreç geçirdik. nsanlar iflsiz kald lar, kredi kart taksitlerini ödeyemez duruma düfltüler. fiimdi yeniden, üstelik koskaca bir ev sat n almak pahas na borçlanmay göze alabilmeleri için onlar, kulland klar kredinin geri ödenebilir olaca na inand rmak laz m. Bugün, iki y l önceye oranla konut kredisi kullan m artm fl olmakla birlikte, Mortgage in ülkemizde tam anlam yla uygulanmas ndan sonra kullan lacak krediyle k yas kabul etmez. poteknelecek evlerde ne gibi flartlar aranacak? Mortgage, bir kaçak yap cenneti olan ülkemizde düzgün yap laflman n önünü açacak bir sistem. Zira bankalar, uzun vadeli konut kredisi kulland racaklar konutun imarl ve ruhsatl olmas n flart koflacak. Kaçak ve belgesiz konutlara kredi verilmeyecek. Türkiye de, Mortgage in, yap m tamamlanmam fl konutlar için oldu una dair yanl fl bir alg lama var. Yurtd fl nda bu sistem bitmifl konutlarda uygulan yor. Dolay s yla Mortgage, bir inflaat finansman modeli de il, vatandafl n konut edinmesini sa layan bir sistem. Ülkemizde Mortgage sisteminin istenilen ilgiyi görmesi için neler yap lmal? Ülkemizde, insanlar n kendi imkânlar yla mülk edinebilmesi çok zor oldu undan, en önemli ifl hükümetlere düflüyor. Vatandafl n ev sahibi olma özlemini gerçeklefltirmek üzere, kira öder gibi ev alman n yolu aç lmal. Sosyal devlet anlay - fl nda, vatandafllar n konut sahibi olmalar n sa lamak ve kolaylaflt rmak hükümetlerin temel görevlerinden biri. Bunun yöntemi de, konut edinmek isteyenleri konut kredileriyle desteklenmektedir. ABD ve Avrupa pazarlar nda 50 y l önce devreye giren Mortgage sistemi yayg nlaflmal, ev almak için toplu paraya ihtiyaç kalmamal. Bankac l k, Amerika ve Avrupa ülkelerinde oldu u gibi Türkiye de de emlak sektörünün ayr lmaz bir parças haline gelmeli. Y llarca uzun vadeli kredi olanaklar ndan yoksun kalan gayrimenkul sektörü, bugünlerde ekonominin düzelmesiyle birlikte, düflen faizlerin de etkisiyle önce 10, sonra da 20 y ll k vadeleri konuflur oldu. Birkaç bankan n öncülü ünde bafllayan bu uygulama, yak n geçmiflte bir kez daha gündeme gelmiflti. Ancak 2000 ve 2001 y l nda yaflanan ekonomik krizler dolay - s yla, yayg nlaflma f rsat bulamad. Ayr ca, o dönemde gerçekçi olmayan bir kredi geri ödeme sistemi uygulanmaktayd. Bu kez baflar l olabilmek için öncelikle geri ödemede reel inflaat maliyetlerindeki art fl esas al nmal. Konut finansman n n devlet taraf ndan kooperatiflere aktar lmas içinde bulundu umuz ortamda mümkün olmad ndan, geliflmifl ülkelerde yayg n flekilde kullan lan ipotekli konut finansman modeli devreye girmeli. sayfa 15

16 PUSULA GRUPTAN HABERLER / ODE Yeni Sat fl Sistemimizi Bayilerimizle Birlikte De erlendirdik 22 Nisan 2005 tarihinde The Plaza Otel de düzenledi imiz ODE 2010 Vizyon Plan ve 2005 Beklentileri konulu toplant da bayilerimizle bir araya geldik y l nda uygulamaya bafllad m z, hizmet ve bayi a kalitemizi yükseltmeye yönelik olarak haz rlanan ve %100 bayi üzerinden sat fl sistemine dayanan, 2010 Vizyon Plan çal flmalar konusunda genifl bir bilgilendirmenin yap ld toplant ya 50 bayimiz kat ld. Kurumsal letiflim sorumlumuz Nesrin Alpak n ODE nin tarihçesini anlatt sunumla bafllayan toplant n n ilk bölümünde Genel Müdürümüz Orhan Turan, nflaat ve Yal t m Sektörleri Aç s ndan 2004 Y l n n De erlendirmesi bafll n tafl yan bir konuflma yapt y llar aras nda inflaat sektörünün %22 oran nda küçüldü ünü, kamu yat - r mlar aras nda inflaat n pay n n giderek düfltü ünü, ancak son dönemde Toplu Konut daresi nin ihalelerinde hareketlenme oldu unu söyleyen Orhan Turan konuflmas nda, herhangi bir kriz yaflanmamas durumunda inflaat sektörünün önünün çok aç k oldu unu vurgulad. Düflük enflasyonlu ortamda ifl yapma modellerinin de de iflti ine dikkat çeken Orhan Turan, bilgi ve kalite düzeyini yükseltmeyen, d fl pazara aç lmayan, pazardaki de iflime direnen, düflük kar marj - na raz olmayan firmalar n zaman içinde zor durumda kalmalar n n kaç n lmaz oldu unu söyledi. Turan, bu gibi durumlarda da firmalar için tek ç kar yolun maliyette farkl l k yarat p, ifl süreçlerini yeniden tan mlayarak yarat c çözümler gelifltirmek oldu unun alt n çizdi. Toplant da Orhan Turan n ard ndan söz alan Kalite Yöneticimiz Emine Arlat da, ODE de yürütülen ISO 9001 ve müflteri memnuniyeti çal flmalar hakk nda bilgiler verdi. Arlat, 2004 fiubat ay nda üretim ve hizmet kalitesini ISO 9001:2000 sertifikas ile belgelendiren firmam z n standart gere i düzenli olarak iç ve d fl müflteri memnuniyeti ölçümü yapt n belirtti. fiubat ay nda yapt - m z müflteri memnuniyeti de erlendirme anketinin de yo un ilgi gördü ünü söyleyen Emine Arlat; ODE nin üretim ve hizmet kalitelerinin de iflik aç lardan de erlendirmesinin yap ld anket neticesinde 5 tam puan üzerinden 4.03 lük ortalama puan ald k ve müflterilerimizden gelen görüfl ve öneriler do rultusunda çeflitli çal flmalara bafllad k dedi. Toplant n n ikinci bölümünün ilk konuflmac s Pazarlama Müdürümüz Ali Türker idi Y l nda ODE de Yaflanan Geliflmeler konulu bir sunum yapan Ali Türker konuflmas nda Türkiye de son on y lda küçülme gösteren inflaat sektörüne ra men yal t m sektörünün sürekli büyüdü üne, ODE nin ise sektörden daha h zl bir geliflme sergiledi ine dikkat çekti. Toplamda m 2 kapal alana sahip alt üretim tesisi ile ODE nin sektörün kapal alan aç s ndan ikinci büyük firmas konumunda oldu- unu ifade eden Ali Türker, firmam z n üretimden sat fl oran n n da her geçen 16 sayfa

17 GRUPTAN HABERLER/ ODE PUSULA y l artt n n alt n çizdi. ODE nin 1999 y l nda %15 olan üretimden sat fl oran - n n 2004 y l nda %83 e ulaflt n söyleyen Türker, bu oran n 2005 y l nda %89 a ulaflaca n tahmin ettiklerini belirtti. Ali Türker in ard ndan söz alan Ürün Grup Yöneticimiz Cenk Tekin de 2005 Y l ndan Beklentiler ve 2010 Vizyon Plan Çal flmalar ad nda bir sunum yapt y l nda uygulamaya konan ODE 2010 Vizyon Plan çerçevesinde, geçen a ustos ay ndan bu yana Bursa, Samsun, Adana, Had mköy ve Ankara daki depolar n bayilere devredildi ini, böylelikle bayi üzerinden sat fl oran n n 2004 y l nda %70 e ulaflt n anlatan Cenk Tekin bu oran n 2005 sonunda %80 olarak gerçekleflmesini beklediklerini söyledi. Yap lan müflteri memnuniyeti ölçümleme anketi ile uygulamaya konulan yeni sat fl sistemi hakk nda olumlu görüfl ve öneriler elde ettiklerini ve bunlar de erlendirmeye ald klar - n vurgulad. Cenk Tekin konuflmas n n ikinci bölümünde ODE bayileri için özel olarak haz rlanan ve toplant esnas nda yap lan flifre da t m ile kullan ma aç lan sitesi hakk nda bilgiler verdi. ODE bayilerinin özel flifre ile girifl yapabildi i ve cari hesap bilgilerinden, siparifllerinin sevk detaylar na kadar pek çok bilgiyi interaktif olarak takip edebildikleri site, bayilerimizin yo un ilgisini gördü. Konuflmalar n ard ndan soru cevap bölümü ile devam eden toplant m z n sonunda 2004 y l n n baflar l bayilerine plaketlerinin verildi i bir ödül töreni düzenlendik. Ayr ca müflteri memnuniyeti ankemize kat lan bayilerimiz aras nda yapt m z çekilifl sonucunda bir bayiimize dizüstü bilgisayar hediye ettik. Toplant dan sonra Taksim Cambaz Restaurant da düzenledi imiz yemekte bir araya gelen bayilerimiz Osmanl, Rum ve Ermeni mezelerinden oluflan otantik yemekler ve müzikler eflli inde e lenceli bir gece geçirdiler. ODE Düflünce Toplant lar ile Yal t m Sektörü Çal flanlar na Farkl Bak fl Aç lar Kazand raca z Yal t m bilincini yayg nlaflt rmak amac yla tüm Türkiye çap nda verdi imiz e itimler ve yay mlad m z kitaplar ile sektörde sayg n bir yer edinen firmam z, sektör çal flanlar na farkl konularda bak fl aç lar kazand rmak amac yla düzenlemeye bafllad Düflünce Toplant lar ile bir ilke daha imza att. 23 Nisan 2005 tarihinde The Plaza Otel de düzenlenen ODE Düflünce Toplant lar m z n ilki Gelece i fiekillendirmek ad n tafl yordu. Seminerin bafllang c nda genel müdürümüz Orhan Turan bir konuflma yapt. Turan yapt konuflmada Günümüzün globalleflen piyasa ve rekabet koflullar, h zla düflen kar marjlar, pazara giren yeni oyuncular, firmalar aç s ndan sürekli geliflimi ve de iflimi zorunlu hale getirmifltir. Bizler firma olarak geliflimin bilgiyi paylaflmaktan geçti ine inan yoruz. Bu nedenle de hizmet verdi imiz sektörün çal flanlar n konusunda uzmanlaflm fl deneyim sahibi kiflilerle periyodik olarak bir araya getirerek kendilerine farkl bak fl aç lar kazand rmay planlad k. nsan kaynaklar, yönetim, makro ekonomi, finans, politika gibi aktif ifl yaflam n etkileyen birbirinden farkl ve güncel konularda seçkin konuflmac lar n yer alaca ODE Düflünce Toplant lar n n büyük be eni toplayaca na eminim. diyerek bu toplant lar düzenleme amac m z aç klad. Stratejist Dr. Y lmaz Argüden taraf ndan verilen Gelece i fiekillendirmek konulu seminer de kiflilerin, kurumlar n, sivil toplum kurulufllar - n n ve ülkelerin geleceklerini planlamalar n n önemi ve bu planlamay yaparken nelerin etkin rol oynad üzerinde duruldu. Argüden in renkli anlat m ile kat - l mc lar n be enisini toplayan semineri izleyenlere Y lmaz Argüden in Gelece i fiekillendirmek isimli kitab n hediye ettik. sayfa 17

18 PUSULA TEKN K YAZI / ODE Dikkat! Fleksible Kanal Seçerken Yanl fl Yönlendiriliyoruz fiartland r lm fl ve serbest havan n bina içinde tafl nmas ve da t lmas nda kullan lan fleksible hava kanallar mekanik tesisat içinde önemli bir yere sahiptir. Tesisat yal t m pazar na sunulan birçok üründe oldu u gibi fleksible havaland rma kanallar konusunda da son zamanlarda kullan c lar n yanl fl yönlendirildi i gözlemlenmektedir. Özellikle üretim kal nl ve malzeme nitelikleri konusunda yo unlaflan bu yanl fl yönlendirmeler do rultusunda kullan c lar yanl fl de erleri baz alarak seçim yapmakta ve bunun neticesinde zarar görmektedirler. Bu nedenle ODE olarak bizler fleksible hava kanal kullan c lar na ürün seçimi yaparken afla daki noktalara mutlaka dikkat etmelerini öneriyoruz. Fleksible Hava Kanall ar n n K alit esini Belirl eyen Kriterler 1 - Üretim Tekni i Farkl firmalar taraf ndan üretilen ürünlerin üretim fleklinin ve üretim kalitesinin ayn olmayaca ve dolay s yla ortaya ç kan ürünlerin de farkl l klar gösterece i bir gerçektir. Ancak tüm fleksible hava kanallar n n üretim kalitesini belirleyen iki önemli unsur; ürünün polyester ve folyodan oluflan yap s ile kullan lan teldir. Ürün Yap s (Katman Say s ): Bir fleksible hava kanal n n; yüksek fleksibilite, yüksek mekanik ve yang n dayan - m gösterebilmesi ürünün yap s ve katman say s ile do rudan iliflkilidir. Ancak kal nl k art fl esneklik aç s ndan istenmeyen bir durumdur. Bu nedenle ürün yap s ndaki toplam kal nl n az tutulmas olabildi ince ince alüminyum folyo ile üretim yapmaktan geçer. Bir üretim hatt n n hassasiyeti ne kadar fazla ise o kadar ince alüminyum folyo ile üretim yap labilir y l nda faaliyete bafllayan ODE Ductflex üretim tesisleri de piyasada kullan lan 9 veya 9,5 µ kal nl ndaki folyonun aksine 7 µ kal nl nda alüminyum folyo ile üretim yapabilen daha üstün nitelikli bir üretim hatt na sahiptir. Kullan lan Tel: Üretim kalitesini etkileyen bir di er özellik de kanal içerisinde strüktür görevini gören telin kal nl ve kaplamal olup olmad d r. ODE DUCTFLEX fleksible havaland rma kanallar nda kullan lan tel, yay çeli- inden imal edilmifl ve bronz kapl bir teldir. Piyasadaki di er fleksible kanallarda kaplamal tel her zaman kullan lmamaktad r. 2 - Bitmifl Ürünün Sahip Oldu u T e knik Özellikler Üretimi tamamlanm fl bir fleksible hava kanal n n sahip oldu u iki teknik özellik ürünün kalitesinde belirleyici rol üstlenmektedir. Bu özellikler flunlard r; Yang n S n f : Kanallar bina içerisindeki havan n da t m n yapt klar için ürünlerin yang n s n f çok önemlidir. Odalardan birinde yang n ç kt nda, alevler emilen hava ile birlikte kanal sistemi boyunca tafl nabilir. E er, kanal sistemi yanmaz malzemelerden yap lm fl ise kanal içindeki yay l m bir ölçüde s - n rland r lm fl olur. Aksi takdirde yang n, hava kanallar vas tas yla binan n farkl bölümlerine s çrayabilir. Frans z yang n standard, fleksible hava kanallar için genel kabul görmüfl bir standartt r. ODE DUCTFLEX ALU FD 112; bu standarda göre tamamen yanmaz M0 s n f nda yer alan, yüksek s cakl k ve bas nç dayan m gerektiren kullan mlar için özel olarak üretilen bir üründür. Bas nç Dayan m : Mekanik olarak dayan kl bir fleksible hava kanal n n yap s, alüminyum ve polyester katmanlar n çeflitli varyasyonlar ile lamine edilmesinden oluflmaktad r. ODE DUCT- FLEX ALU FD hava kanallar nda, 3 kat alüminyum folyo ve 2 kat polyester film kullan larak toplam 5 katmanl bir yap oluflturulmufltur. Maksimum iflletme bas nc 2500 Pa ve maksimum hava h - z 30 m/s dir. Kanala mukavemet kazand ran alüminyum folyo de il, tafl y c özellikteki polyester katmand r. Alüminyum folyo ise ürünün yang n dayan m n ve hijyen koflullar n belirler. Sonuç olarak; ürünün teknik özelliklerini etkileyen birincil faktör KALINLIK DE L, ürün yap s ndaki KATMAN SAYISIDIR. Bu noktada kullan c lar, seçim kriterinin kal nl k oldu una dair yap lan yanl fl yönlendirmelere karfl tedbirli olmal d rlar. 18 sayfa

19 TEKN K YAZI / ODE PUSULA Kanal Kal nl Konusunda Pazar Nas l Yanl fl Yönlendiriliyor? Bu konuyla ilgili olarak yine yanl fl yönlendirmeye aç k bir baflka husus da fleksible havaland rma kanallar n n kal nl k beyan d r. Ürün yap s lamine edilmifl katmanlardan olufltu u için, iki tür kal nl k de eri vard r: 1- Ek yerlerinden olan kal nl k ODE Ductflex ALU FD 45 µ A 2- Net kanal kal nl Tüm ek yerleri, havaland rma kanal n n sadece %30'luk k sm n oluflturmaktad r. Dolay s yla ek yeri kal nl n kanal kal nl olarak beyan etmek teknik aç - dan do ru bir yaklafl m de ildir. Ek Yeri 64 µ * B A B * 1 µ = 1/1000 mm KANALIN ET KALINLI I: 3 kat 7 µ AL folyo + 2 kat 12 µ polyester katman= 45 µ EK YER KALINLI I: 4 kat AL folyo ve 3 kat polyester üst üste gelmektedir= 64 µ AL folyo 7µ kal nl nda (3 Kat) Polyester 12µ kal nl nda (2 kat) Di er Fleksible Hava Kanallar % µ Ek Yeri 74 µ B A A B KANALIN ET KALINLI I: 3 kat 9,5 µ AL folyo + 2 kat 12 µ polyester katman= 52,5 µ EK YER KALINLI I: 4 kat AL folyo ve 3 kat polyester üst üste gelmektedir= 74 µ AL folyo 9,5 µ kal nl nda (3 kat) (7 µ folyo ifllemeye uygun teknoloji olmad nda 9 veya 9,5 µ kullan lmaktad r.) Polyester 12 µ kal nl nda (2 kat) Tüm ek yerleri, havaland rma kanal n n sadece %30 luk k sm n oluflturmaktad r. Dolay s yla ek yeri kal nl n kanal kal nl olarak beyan etmek teknik aç dan do ru bir yaklafl m de ildir. sayfa 19

20 PUSULA REFERANS PROJE / ODE Ve Asr n Rüyas Gerçekleflti Bakü - Tiflis - Ceyhan Boru Hatt Devreye Girdi Yirmi birinci yüzy l n pek Yolu olarak an lan; Hazar denizi petrollerini Türkiye üzerinden bat pazarlar na tafl - yarak, Do u - Bat enerji koridorunun en önemli aya n oluflturan ve yap m için 3.6 milyar dolar harcanan Bakü - Tiflis - Ceyhan Petrol Boru Hatt devreye girdi. Planlamas 1990 lar n bafl nda Türkiye nin önderli inde yap lan ve 11 y lda tamamlanan boru hatt projesi için 3 ülkede 17 ayr flantiye kuruldu kilometrelik boru hatt n n 440 km si Azerbaycan, 260 km si Gürcistan, km si ise Türkiye topraklar ndan geçiyor. Baflta Azeri petrolü olmak üzere bölgede üretilecek y ll k yaklafl k 50 milyon ton ham petrolü, Ceyhan da infla edilecek deniz terminali ve buradan da tankerlere dünya pazarlar na ulaflt racak boru hatt n n petrolle doldurulmas için 10 milyon varil ham petrole ihtiyaç duyuluyor. Bu sürecin ise yaklafl k 6 ayda tamamlanmas, Ceyhan Liman ndan ilk tankerin doldurulmas n n ise y l n son çeyre i içinde gerçeklefltirilmesi öngörülüyor. Boru hatt n n beslenmesinde Azerbaycan n Hazar daki en önemli petrol rezervlerinin bulundu u Azeri - Ç rak - Güneflli yataklar ana kaynak olarak kullan lacak. Boru hatt n n günde 1 milyon varil ham petrolü Akdeniz e ulaflt rmas amaçlan yor. Projenin Dünya ve Türkiye için Tafl d Önem Petrolün uluslararas piyasaya ihrac için kullan lacak emniyetli bir tafl ma sistemi oluflturmay hedefleyen sözkonusu proje ile hem ekonomik aç dan uygun hem de çevresel aç dan sürdürülebilir bir tafl ma sistemi kurulmufl olacak. Do u-bat Enerji Koridoru nun en kritik aya n oluflturan Bakü - Tiflis - Ceyhan boru hatt ile hem Türkiye nin jeopolitik önemi artacak hem de Azerbaycan ve Gürcistan n siyasi ve iktisadi istikrar na katk sa lanm fl olacak. Proje ile, Azerbaycan, dünya genelinde say l üreticiler aras na girerken, Gürcistan da en önemli geçifl ülkesi olarak ön plana ç kacakt r. Çeflitli ulusal ve uluslararas platformlarda da pek çok kereler vurguland üzere, hatt n geçece i güzergâh Do u ile Bat aras nda bir enerji köprüsü oluflturacak ve her fleyden önemlisi bu proje, bölge ülkelerinden dünya pazarlar na ham petrol ve do al gaz nakledecek di er boru hatt projelerine de öncülük edecektir. BTC Projesi nden sa lanacak dolayl kazançlar bir yana b rak l rsa, Türkiye nin, bu Proje den geçifl vergisi ve iflletmecilik hizmetleri karfl l nda; tafl nacak kapasiteye ba l olarak, y llar aras nda 140 ile bafllay p 200 Milyon $ a ulaflan, y llar aras nda ise 200 ile bafllay p 300 Milyon $ civar na ç kan bir y ll k gelir elde etmesi beklenmektedir. Özellikle 50 MT luk maksimum y ll k kapasiteye ulafl ld nda BTC den sa - 20 sayfa

21 REFERANS PROJE / ODE PUSULA lanmas beklenen gelirin, Irak hatt ndan sa lanan gelirin üzerinde olaca anlafl lmaktad r. Bu rakamlar, BTC nin Türkiye aç s ndan önemini somutlaflt rmaktad r. Türkiye ad na TPAO, üretici flirketlerin oluflturdu u AIOC konsorsiyumunda paya sahiptir. Böylece, geçifl hakk ndan kaynaklanacak ek gelir imkân n n yan nda, hisse sahibi oldu umuz yat - r mlardan da kazanç sa lama gibi önemli bir avantaj do mufl olacakt r. BTC hatt içinde ve Ceyhan terminalindeki ham petrol sayesinde, kriz zamanlar nda arz esnekli i sa lamak üzere, Türkiye nin stratejik petrol stok kapasitesi de artacakt r. Ayr ca, Proje ile Ceyhan Terminali önemli bir uluslararas petrol piyasas merkezi haline gelirken; yarat lan sinerji ile Mersin ve skenderun limanlar da h zla canlanacakt r. BTC Projesi ile Türkiye, Güney Kafkasya ve Orta Asya y, Türkiye ve Akdeniz e ba lamas planlanan ve Do u- Bat Enerji Koridoru olarak adland r lan sa lam bir güvenlik koridoru oluflturmay ve bu sayede Bat n n çok önem verdi i bir mesele olan enerji arz güvenli- i aç s ndan sa lam bir temel at lmas n garantilemifl olmaktad r. BTC ile jeopolitik gücünü sa lamlaflt ran Türkiye, bo- azlar ndaki afl r trafik yükünden kaynaklanan geçifl risklerinin en aza indirilmesi aç s ndan da aç k ve önemli bir avantaj sa layacakt r. Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hatt Projesinde ODE Ürünleri de Kullan ld Türkiye yi enerji köprüsü haline getiren asr n projesinin Türkiye deki flantiyelerinde ODE K-Flex ürünümüz kullan ld. Projenin Kars, Erzurum, Erzincan ve Sivas flantiyelerinde yap lan yaklafl k m 2 lik yal t m uygulamas nda 19 mm-25 mm ve 32 mm kal nl nda ODE K-Flex ST Levha kullan ld. Summary And The Dream Of The Century Has Come True Bakü Tiflis Ceyhan Pipeline Was Put Into Use On 25th May 2005, the first liters of oil was pumped to Bakü Tiflis Ceyhan pipe line which is called as project of the century, is one of the biggest oil pipeline projects of the world. BTC Oil Pipeline, also called The Silk Way of 21. century, carries The Caspien Sea s oils to European markets over Turkey after a 3.6 billion dolars investment. It was completed in 11 years and km of the long pipeline passes Turkey. It is aimed to transport 1 million barrels of raw oil per day to Mediterranean Sea. In BTC Pipeline ODE Products Are Used As Well On the construction sites located in Turkey, our product ODE K-Flex was prefered for the project of the century. For a 6500 m_ area of insulation applications in Kars, Erzurum, Erzincan and Sivas construction sites, 19 mm - 25 mm and 32 mm thick ODE K- Flex ST Sheets were used. sayfa 21

22 PUSULA V ZYON / ODE TOK nin 2007 sonundaki hedefi 250 bin konut Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut seferberli ini bafllatan Toplu Konut daresi Baflkanl n n yapt çal flmalar hakk nda TOK Baflkan Erdo an Bayraktar ile görüfltük. Kurumunuz ve faaliyetleri hakk nda k saca bilgi verir misiniz? Ülkemizde, yerleflim ve konut politikalar n n belirlenmesi ve uygulanmas nda önemli görevler üstlenen kurumumuz, 1984 y l nda 2985 say l kanunla genel bütçe d fl nda, özel fonu ve özerk yap s yla baflbakanl a ba l olarak, Toplu Konut ve Kamu Ortakl daresi Baflkanl ismi ile kuruldu. TOK nin ana ifllevi; h zla artan konut talebinin planl bir flekilde karfl lanmas ve Türkiye de konut üretim sektörünü teflvik ederek ekonominin canland r lmas olarak belirlendi. Nitekim anayasam z n Konut Hakk bafll alt ndaki 57. maddesinde devlet, flehirlerin özelliklerini ve çevre flartlar n gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyac n karfl layacak tedbirleri al r, ayr ca toplu konut teflebbüslerini destekler. ifadesiyle bu konunun önemi vurgulanmaktad r. Toplu Konut daresi, kuruluflundan 2002 y l sonuna kadar geçen 19 y ll k sürede; yaklafl k 1,1 milyon konutun üretimine kredi deste i sa layarak, kendi arsalar üzerinde sekiz bölgede konutu da bizzat üretti. Ancak, ülkemizdeki dar gelirli vatandafllar - m z n konut sorunlar n n çözülememesi ve böylelikle gecekondulaflma e iliminin artmas sebebiyle, 58. ve 59. hükümetler taraf ndan, acil eylem plan ve hükümet programlar nda konut ve kentleflme meselesi birlikte ele al nm flt r. Bilindi i üzere, genel olarak bir sosyal konut politikas n n temelini piyasa koflullar nda konut sahibi olamayanlar n konut sahibi olmalar n n desteklenmesi oluflturur. TOK de gerek anayasam z n devlete yükledi i görevler, gerekse acil eylem plan nda ve hükümet program nda yer alan hedefler çerçevesinde ve de Birleflmifl Milletler habitat gündeminin ana temalar ndan olan, Herkese Yeterli Konut ilkesini benimseyerek politika ve faaliyetlerini flekillendiriyor. Ülkemizde ihtiyaç duyulan konut miktar ne kadar? D E ve DPT verilerine göre, yenileme, dönüflüm ve nitelikli konut üretimi tarz nda befl y l içinde 2-2,5 milyon civar nda konutun üretilmesi gerekli görülüyor. Bugünkü ekonomik koflullarda, dar gelirli vatandafllar m z n uygun fiyatlarla nitelikli konut sahibi olmalar mümkün olamamakta. Bu da beraberinde kaçak, plans z, niteliksiz yap laflmay ve gecekondulaflmay getiriyor. Bununla birlikte, ülkemizde konut üretimi aç s ndan bölgesel farkl l klar mevcut olup, az geliflmifl bölgelerimizde nitelikli konut üretimi konusunda acil konut ihtiyac var. TOK olarak biz, hükümetin planl kentleflme ve konut üretimi program kapsam nda bafllat lan konut seferberli i çal flmalar çerçevesinde, DPT ve D E taraf ndan 2-2,5 milyon oldu u tahmin edilen acil konut ihtiyac n n %5-10 kadar n karfl lamay planlamaktay z. 22

23 V ZYON / ODE PUSULA Yürütmekte oldu unuz konut projeleriniz hakk nda bilgi verir misiniz? TOK konut seferberli i çerçevesinde konut üretimi ve planl kentleflmeye yönelik yürüttü ümüz uygulamalar m z yedi de iflik kulvarda devam ediyor. Bunlardan bir tanesi Toplu Konut daresi arsalar üzerinde yap lan konut inflaatlar d r. Bu s n fta yer alan konut projelerimiz kendi içinde de flöyle gruplan yor; Dar ve orta gelirlilere yönelik konut üretimi, Alt gelir gurubu ve alt gelir grubunda yer alan dullar, yafll lar, yetimler için ve yoksullar için konut üretimi, Özürlüler için konut üretimi, Evi olmayan kamu kurumlar personeli için toplu konut üretimi (OYAK üyelerine konut, Milli E itim bakanl - lksan üyelerine konut, Gençlik Spor Genel Müdürlü ü mensuplar na 440 konut, çiflleri Bakanl POLSAN üyelerine toplam konut olmak üzere yaklafl k konut). Di er projelerimizi ise flu flekilde s ralayabiliriz: Belediyelerle iflbirli i halinde yürüttü ümüz gecekondu dönüflüm projeleri, do al afetlerden zarar gören yerleflimlerde oluflan konut aç n gidermeye yönelik konut üretimi, özellikle büyükflehirlerde idare arsalar üzerinde kaynak yaratmaya yönelik rant ve prestij projeleri, tar mköy, kredi ve Emlak GYO uygulamalar. Toplamda kaç konut yapmay planl yorsunuz? 81 il merkezi ile bu illere ba l ilçelerle birlikte, 350 noktada 2007 sonuna kadar konut uygulamas na bafllamaya yönelik bir projeksiyon haz rlad k. Hedefimiz de, 2005 y l sonunda konuta bafllam fl olmak. Bu kapsamda, Haziran ay itibariyle, 68 il ve bu illere ba l çeflitli ilçeler de toplam 170 noktada 220 flantiyede konutun ihalesini tamamlad k ve büyük k sm n n inflaatlar na bafllad k. Ayr ca; 97 bölgede yaklafl k konutluk uygulama da ihale aflamas nda. Bu konut üretim faaliyetlerinin yan s - ra kurumumuz, kooperatiflere, belediyelere ve flehit ailelerine sa lad kredi deste i ile de konut üretimine destek veriyor. Ülkemizdeki kooperatif uygulamalar n n sorunlar n da dikkate alan kurumumuz; say s z yar m kalm fl kooperatifin bulunmas, verilen kredilerin inflaat maliyetlerini karfl lamada yetersiz kalmas ve verilen kredilerin inflaat yap m - na ulaflma oran n n %75-80 lere düflsayfa 23

24 PUSULA V ZYON / ODE Hükümetin Acil Eylem Plan nda yer alan Gecekondu dönüflüm program kapsam nda belediyelerle iflbirli i yapan TOK 57 noktada konutluk kentsel dönüflüm çal flmas bafllatt. mesi, inflaatlar n tamamlanma süresinin 7-8 y l gibi uzun sürelere ç kmas gibi sorunlar nedeniyle, 2003 y l ndan itibaren tamamlama kredisi vermeye bafllad ve böylelikle yar m kalan kooperatiflerin tamamlanmas na yard mc olmay hedefledi. Bu kapsamda, Ocak 2003 ten itibaren verilen kredilerle konut bitirildi, konuta ise kredi verildi. Yürütmekte oldu unuz Toplu konut projeleri içinde sosyal tesisler de yer al yor mu? Elbette. Kurumumuzun amac sadece konut yapmak de il, yaflanabilir yerleflim birimleri de oluflturmak. Bu ba lamda, konutlarla birlikte projelendirdi- imiz sosyal donat lar kapsam nda bugüne kadar, Ankara Eryaman da 2 ilkö retim okulu ve spor salonlar ; Bingöl de 1 ilkö retim okulu, 1 lise, 1 spor salonu, 1 karakol ve çarfl ; stanbul Halkal da 1 ilkö retim okulu, 2 ticaret merkezi ve 1 cami subasman inflaat n tamamlam fl bulunmaktay z. Ayr ca 77 ilkö retim okulu, 27 lise, 17 anaokulu, 72 ticaret merkezi, 14 spor salonu, 16 sa l k oca-, 250 ve 600 yatakl olmak üzere 2 hastane, 7 kütüphane, 50 cami subasman ve 1 santral binas n n ihalesi gerçeklefltirildi. Yine TOK uygulamalar nda çevre düzenleme iflleri kapsam nda yaklafl k 1 milyon a aç dikimi ve 1,5 milyon çal peyzaj yap l yor. Belediyelerle yürüttü ünüz ortak çal flmalar hakk nda bilgi verir misiniz? Hükümetin Acil Eylem Plan nda yer alan Gecekondu Dönüflüm Program kapsam nda, belediyelerimizle iflbirli i halinde cumhuriyet tarihinde ilk kez bu kadar büyük çapl ve h zl bir kentsel dönüflüm çal flmas na bafllam fl olduk. Bu itibarla, 57 noktada yaklafl k konutluk gecekondu dönüflüm çal flmas na baflland. lk etapta 28 belediye ile konutluk protokol imzaland ve uygulamaya al nd. Uygulamaya bafllanan projeler flunlar; stanbul Büyükflehir ve Küçükçekmece Belediye Baflkanl ile konutluk Halkal kentsel yenileme projesi Erzurum Büyükflehir belediyesi ile 700 konut; Erzincan belediyesi ile 880 konut; Karabük belediyesi ile 526 konut; Kars belediyesi ile 752 konut; Denizli belediyesi ile 448 konut; Siirt belediyesi ile 384 konut; Gaziantep Büyükflehir ve fiehitkâmil belediyesi ile konut; Ankara Büyükflehir belediyesi ile protokol yolu için konut; Bal kesir-edremit belediyesi ile 650 konut; Trabzon belediyesi ile 800 konut; Ankara-Mamak belediyesi ile 280 konut; Samsun belediyesi ile 670 konut; Bayburt belediyesi ile 200 konut; Bursa-Y ld r m belediyesi ile konut; zmir Büyükflehir belediyesi ve Konak belediyesi ile konut; zmir Büyükflehir ve Karfl yaka belediyesi ile 808 konut; stanbul Büyükflehir ve Tuzla belediyesi ile konut; 24 sayfa

25 V ZYON / ODE PUSULA Ankara Alt nda Belediyesi ile Do- antepe ve Eski Alt nda da 400 konut; fianl urfa Belediyesi ile Yeflildirek te 900 konut olmak üzere, toplamda konutluk protokol imzalanarak, ihale ve uygulama çal flmalar bafllat ld. Erzurum Yakutiye Belediyesi ile iflbirli i halinde 340 konut bitirilerek haksahiplerine teslim edildi. Alt gelir grubundaki ailelerin konut edindirilmesine yönelik yürütülen çal flmalar hakk nda bilgi verir misiniz? daremiz taraf ndan alt gelir grubu ve yoksullara yönelik olarak, yaklafl k konut projelendirildi. Bu y l itibariyle özellikle alt gelir grubuna yönelik projelere a rl k vermifl bulunmaktay z. Bu kapsamda; yoksullara, m 2 büyüklü ünde, peflinats z, ayl k YTL taksitlerle ve 20 y l vadeli konut üretimi ile ayl k 450 YTL den az geliri olan alt gelir grubundaki aileler için m 2 büyüklü ünde, YTL peflin ve 200 YTL den bafllayan taksitlerle, 15 y l vadeli konut üretmeyi planlamaktay z. Bu konutlara yap lacak baflvurular TOK ve yerel yönetimler eliyle ciddi flekilde de erlendirilecek olup gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaflmas sa lanacak. Bu kapsamda ilk etapta Ad yaman-merkez de 299, Ankara-Eryaman da 384, Ankara-Sincan-Yenikent te 570, Çorum-Merkez de 652, Diyarbak r-bismil de 224, Elaz -Merkez de 336, Erzincan-Mengüceli de 153, Isparta-Merkez de 240, stanbul- kitelli de 644, zmir-konak-uzundere de 560, zmir- Menemen-Asarl k ta 160, Konya da 864, Sivas-Merkez de 384, Tokat-Merkez de 144, Trabzon-Y ld zl da 96 konutun yap m na baflland. Tar mköy projelerinizin amac nedir? Tar mköy uygulamalar idaremizin önem verdi i bir baflka proje. Ülkemiz nüfusunun ülke co rafyas na dengeli da l m n n sa lanmas, k r-kent iliflkisinin kurulmas ve flehri cazip k lan altyap, konut, sosyal donat gibi olanaklar n köylerde de sa lanarak göçün önlenmesi amac yla kapsaml bir tar mköy uygulama projesi planland. Bu proje kapsam nda 34 yerleflim yerinde yaklafl k konut yap lmas planlan yor. Tar mköy uygulamalar kapsam nda; Ayd n- ncirliova 142 konut, Bilecik-Pazaryeri 122 konut, Bingöl-Ki u-yazgünü 89 konut, Çank r -Merkez- nançköy 222 konut Siirt-Merkez-Bostanc k 62 konut ve fianl urfa-halfeti 158 konut olmak üzere 795 konutluk tar mköy uygulamas na baflland. Batman-Kuyubafl 195 konut, Erzurum - Afla Çat - Yukar Çat 119 konut, zmir-menderes 101 konut, K rflehir - Kaman - Savc l 320 konut Siirt - Merkez - Doluharman Köyü 100 konut, Yozgat - Çekerek 320 konut olmak üzere toplam konutta da ihale aflamas na gelindi. Yürüttü ünüz projeler ile kaç kifliye istihdam sa lad n z? nflaatlar m zda do rudan veya dolayl olarak yaklafl k 400 bin kifliye istihdam sa lam fl bulunmaktay z konut yap m na ulaflt m zda bu say l n 600 bine yükselece ini tahmin ediyoruz. Yapt n z yat r mlar parasal aç dan de erlendirir misiniz? TOK y llar nda toplam inflaat yat r m olarak 1,3 milyar YTL (katrilyon TL) civar nda ödeme yaparak ekonomiye kaynak aktart lm flt r. Yat r mlar için bütçeden pay almayan idaremiz, kendi kayna n kendi üreterek yat r mlar n gerçeklefltiriyor. Özellikle büyükflehirlerde katma de eri yüksek k ymetli arsalar m z en iyi flekilde de erlendirmek üzere has lat paylafl m projeleriyle kaynak gelifltirme çal flmalar yürütmekteyiz. Bu çerçevede, 3 y l içinde kamuya yaklafl k 2 milyar YTL gelir kazand raca m z tahmin ediyoruz. Konut seferberli i sürecinde; hazine, belediyeler ve di er kamu kurumlar ndan temin edilen arsalar için 80 milyon YTL (trilyon TL); di er inflaat yap mc - lar ndan ve kooperatiflerden farkl olarak KDV ile stopaj, damga vergisi v.s. gibi ödemelerle Maliye Bakanl na 74 milyon YTL (trilyon TL); belediyelere de 26 milyon YTL (trilyon TL) emlak vergisi olmak üzere, toplamda yaklafl k 180 milyon YTL (trilyon TL) kamuya ödeme yapt k. Hayata geçirdi iniz projelerle sosyal yaflama ve ekonomiye ne gibi faydalar sa lad n z düflünüyorsunuz? TOK olarak, planl kentleflme ve konut üretimine yönelik faaliyetlerimizi flemsiye kurum olarak gerçeklefltiriyor ve konut inflaat iflinde disiplini sa layarak kay t d fl ekonomiyi önlüyor ve ayr ca, ekonomiye ve istihdama da büyük katk da bulunuyoruz. daremiz tüm bu faaliyetleri devlete yük olmadan, genel bütçe den çok cüzi bir pay alarak gerçeklefltiriyor. TOK, gerek yapt uygulamalarla gerekse yasal düzenlemelerle ülkemizde konut ve kentleflme meselesinin her alan na e ilmeye ve örnek uygulamalar gerçeklefltirmeye, daha gerçekçi, planl ve düzenli bir biçimde konut üretimini h zland rarak inflaat sektörümüzü güçlendirmeye ve güven ortam yarat p enflasyonu art rmadan ekonomimizi canland rmaya çal fl yor. Konut seferberli i ve gecekondu dönüflümü do rultusunda yapt m z çal flmalarla vatandafllar m z konut sahibi yaparak ve planl kentleflmeyi sa layarak ülkemiz ve vatandafllar m z için önemli bir sosyal hizmeti hayata geçirmifl olaca m za eminim. sayfa 25

26 PUSULA UYGULAMALAR / ODE Toplu Konutlarda Tercih Edilen Su Yal t m Ürünü ODE Membran Konya Beyflehir Toplu Konutlar Toplu Konut daresi taraf ndan Konya Beyflehir de yap m devam eden 448 konutluk toplu konut projesinin su yal t m nda ODE Membran GP 300 ürünümüz tercih edildi. Proje kapsam nda yer alan konut ve sosyal tesislerin temel ve perde betonlar nda uygulanan m 2 lik su yal t m Konya bayimiz Murat Çank rl taraf ndan yap l yor. Manisa Horozköy Toplu Konutlar TOK Gecekondu Dönüflüm Projesi çerçevesinde yap m na bafllanan Manisa Horozköy toplu konutlar - n n su yal t m uygulamalar n Manisa bayimiz Yap net yap yor. 416 konuttan oluflan projenin temel ve perde betonlar nda yap lan m 2 lik çift kat su yal t m uygulamas nda ODE Membran GP 300 ürünümüz kullan l yor. Antalya Sultanpazar Al flverifl Merkezinin Su Yal t m nda ODE Membran Kullan ld Antalya ya gelen turistlere, içindeki Türk hamam ve hediyelik eflya sat fl yapan dükkanlar yla hizmet verecek Sultanpazar Al flverifl merkezinin su yal t m uygulamas n Antalya bayimiz Esin Yal t m yapt. Bayimizin ODE Membran OP 300 ürünümüzü kulland uygulamada toplam 3000 m 2 lik alana su yal t m yap ld. 26 sayfa

27 UYGULAMALAR / ODE PUSULA Sanko Koleji ndeki Klima Kanal Yal t m nda ODE K-Flex AL Clad Kullan ld 2004 y l içinde üretimine bafllad m z ODE K-Flex AL Clad levhalar n klima kanal yal t m nda kullan m oran her geçen gün daha da art yor. Aluminyum ve galvanizli saç kaplamaya alternatif olarak gelifltirilen ve kullan c lar na di er sistemlere göre iflçilik maliyeti ve uygulama süresi aç s ndan avantaj sunan bu ürünümüz Gaziantep teki Sanko Koleji nde de kullan ld. Bayimiz Ak-As nflaat taraf ndan okulun spor salonundaki klima kanal tesisat na yap lan uygulamada 19 mm ODE- K-Flex AL Clad Duct KY levha kullan ld. Uygulamada toplam 300 m 2 lik klima kanal yal t m yap ld. F rat Üniversitesindeki Is Yal t m Uygulamas n ED Yap Yapt Elaz ve civar illerde yapt baflar l yal t m uygulamalar ile ad ndan söz ettiren bayimiz ED Yap Yal t m, F rat Üniversitesi Bilgisayar Laboratuar binas n n s yal t m uygulamas n yapt. Bina yüzeyinde 9000 m 2 lik bir alana mantolama yapan bayimiz uygulamada 5 cm ODE Is pan MD ürünümüzü kulland. Club Varuna n n Su Yal t m Uygulamas n Ce-Su nflaat Yapt zmit in sahil kasabas Kerpe de faaliyet gösteren Club Varuna turistik tesislerinin su yal t m uygulamalar nda ODE Membran ürünümüz kullan ld. Tesisin 120 yatakl k ilave bina inflaat nda 3000 m 2 lik temel yal t m ve bohçalama uygulamalar n yapan Samsun bayimiz Ce-Su nflaat, ODE Membran n OC 300 ve OP 300 ürün tiplerini kulland. sayfa 27

28 PUSULA UYGULAMALAR / ODE Kas mpafla Spor Kompleksi nin Yal t m Uygulamalar n Dicle Yal t m Gerçeklefltirdi Do asan Yal t m Prestijli Projelerde Yer Almaya Devam Ediyor stanbul Kas mpafla da inflas devam eden spor kompleksinin s ve su yal t m uygulamalar bayimiz Dicle Yal t m taraf ndan yap ld. Bünyesinde FIBA onayl basketbol sahas, kondisyon çal flma salonu, soyunma odalar, hakem odalar gibi çeflitli ünitelerin bulunan spor kompleksinin yal t m uygulamalar nda ODE Is pan ve ODE Membran ürünlerimiz kullan ld. Komplekste yap lan 7000 m 2 lik s yal t m uygulamas nda 3 cm lik ODE Is pan MD ve DT ürünlerimiz kullan ld. Projenin 6000 m 2 lik su yal t m uygulamas için ODE Membran OP 300 ürünümüz tercih edildi. zmir bölge bayilerimizden Do asan Yal t m prestijli projelerin yal t m uygulamalar n yapmaya devam ediyor. Do asan Yal t m son olarak zmir Bornova da inflas devam eden Coflanberk Profesörler Sitesi nin s yal t m uygulamalar n yapt. Bayimiz, burada yapt s yal t m uygulamas nda 3 cm ODE Is pan MD ürünümüzü kulland. fiiflli Plaza Projesinde ODE Membran Kullan l yor Yap Merkezi nin stanbul un kentsel geliflimi içinde her dönem merkez olma özelli ini tafl yan ve ifl merkezlerine rahat ulafl m ile her zaman gözde bir mekan olan fiiflli de yapt fiiflli Plaza da ODE Membran ürünümüz kullan ld m 2 lik alan üzerine kurulan fiiflli Plaza üç bloktan olufluyor. Projenin m 2 inflaat alan na sahip 10 katl A blo u ofis ve al fl verifl merkezi olarak hizmet vermek üzere planlanm fl. Biri 42 katl di eri 9 katl B ve C bloklar ise toplamda m 2 inflaat alan na sahip. Toplam 179 dairenin yer alaca bu bloklar da konut olarak kullan lacak. Projede yer alan bloklar n teras su yal t m uygulamalar ODE Membran GP 300 ve ODE Membran GP 400 Mineral Gri ürünlerimiz ile yap ld. Uygulama kapsam nda toplam 4000 m 2 lik su yal t m yap ld. 28 sayfa

29 GRUPTAN HABERLER / ODE PUSULA Yeni nternet Sitemiz Yay na Girdi Summary Our New Web Site Is On Internet About the flexible air ducts which is being produced since September, 2003; we make several studies developing the knowledge of this sector. After a wide technical brochure of ODE Ductflex flexible air ducts, our new web site is now on internet serving in both Turkish and English versions. All visitors have the ability to download whole data in pdf format from the site which contains all the technical information about the product. We guess that our new web site will be in service, as in the recent example of last year, Üretimini yapt m z tüm ürünlerde oldu u gibi 2003 y l n n Eylül ay nda üretimine bafllad m z fleksible havaland rma kanallar konusunda da sektörün bilgi birikimine katk sa layaca na inand m z çal flmalar yap yoruz. Haziran ay içinde yay mlad m z 16 sayfal k teknik broflürün ard ndan fleksible havaland rma kanallar m z ODE Ductflex için haz rlad m z internet sayfam z da yay na girdi. adresinden ulaflabilece iniz sitemiz Türkçe ve ngilizce olarak haz rland. Ürünler hakk nda her türlü teknik bilgiye ulafl labilecek flekilde yap land r lan sitemiz; ODE hakk nda, ürünler, test raporlar, teknik flartnameler, teknik abaklar, uygulama kitab, referanslar ve download bölümlerinden olufluyor. Sitemizin Ürünler bölümünde ürün tiplerimizin teknik özellikleri ve üretim aral klar hakk nda bilgiler yer al rken; sahip olduklar teknik özelliklere iliflkin belgeler de Test Raporlar bafll kl bölümde veriliyor. Teknik fiartnameler bafll n tafl yan bölüm ise teknik flartnamelerin fleksible havaland rma kanallar ile ilgili bölümlerinde yer alacak örnek bilgileri içeriyor. Sitemizin Teknik Abaklar bölümünde ise Alu, Iso ve Sono ürün tiplerimiz için örnek teflkil eden bas nç kayb grafiklerine ve Sono ürünümüz için örnek teflkil eden ses yal t m grafiklerine yer veriliyor. Uygulama esnas nda ve sonras nda oluflabilecek problemleri önlemede önemli rol oynayan kanal çap - n n belirlenmesi, montaj uzunlu unun belirlenmesi, dirsekler ve bükümler, tafl y c sistem, ba lant detaylar ve ekleme detaylar hakk ndaki bilgiler de Uygulama Bilgileri bafll alt nda veriliyor. Fleksible havaland rma kanallar konusunda detayl bilgilere ulaflmak isteyen ziyaretçilerimiz istedikleri taktirde sitemizin içerdi i tüm bilgileri kendi bilgisayarlar - na pdf format nda yükleyebilirler. Geçen y l içinde kauçuk köpü ü yal t m malzememiz ODE K-Flex için haz rlay p yay na soktu umuz sitesi gibi sitemizin de ilgi ile karfl lanaca n tahmin ediyoruz. sayfa 29

30 PUSULA fi ORTAKLARIMIZ / ODE ADAY nflaat ve Tesisat Ltd. fiti. Firman z n kuruluflundan ve ticari faaliyetlerinden bahseder misiniz? ADAY nflaat ve Tesisat Ltd. fiti y l nda uzmanl k konusu makine ve çelik konstrüksiyon montaj ve çeflitli imalâtlar olmak üzere kurulmufl bir flirkettir y l ndan itibaren ise tesisat sektöründe optimum ürün temini için, mühendislik temelinde sat fl ve pazarlama organizasyonuna bafllam flt r. Dünyan n dev markalar n n bayilik ve sat fl temsilcili ini yapan firmam z, a rl kl olarak Grundfos Pompa, Alfa Laval Is Eflanjörleri ve Honeywell Su Kontrol Grubu Ürünleri ile Duvar Vana, Alurad, Sardo an, Haymak, Dizayn gibi çeflitli yerli firmalar n ürünlerini de hizmet gam na dahil etmifltir. Barbaros Demiralp Firman z n yal t ma bak fl n de erlendirir misiniz? Sizce yal t m n önemi nedir? Kyoto sözleflmesi, h zla kirlenen dünya, tükenen enerji kaynaklar ve artan enerji maliyetleri gibi birçok fleyi bir arada düflündü ümüzde Yal t m n sadece önemli bir kavram de il, belki de insano lunun ortak akl oldu unu görürüz. Ülkemiz geç de olsa Yal t m n önemini fark etmifl; uygulamada henüz eksiklikleri olsa da en az ndan ba lay c hükümleri ile gelecekte daha da önemli olmas - n tesis etmifltir. flte firma olarak vizyonumuz tam olarak bu noktadad r: Gelecekte yerimizi almak. Firman z hangi özellikleri ile pazardaki di er firmalardan ayr ld n düflünüyorsunuz? Asl nda genel bir yaklafl m söz konusu. Sorunuzun içinde de bunun izlerini görmek mümkün. Her insan, her kurum bir farkl l k yaratma peflindedir. Geçmiflte tesisat sektörüne girdi imizde de, bu ifl böyle yap lmal d r dedi imiz zaman bize pek inanan olmam flt. Ama sonras nda yolumuzdan giden, firmam z örnek alan 15 e yak n firma ortaya ç kt. Ço unlu un yapt genelde budur, birisini model al, ne yap yorsa onu yap. Bunu yak n çevremizden de biliriz, ayn sokakta üç mobilyac, üç güzellik salonu görebilirsiniz. Fakat flu da bir gerçek ki, farkl l k yaratma iste i de bir klifle. Bizim bugünkü tutumumuz, h zl de er erozyonunun sürdü ü günümüz dünyas nda ticaretin de etik kurallar dahilinde yap - labilirli ini gözler önüne sermek. Bu konservatiflik veya muhafazakârl k olarak alg lanmas gereken bir davran fl tarz de ildir. Tam tersi günümüzün vazgeçilmez bir koflulu olarak önümüze ç kan zorunlu bir kavramd r. Çünkü deniz yüzy llard r kirleniyor, ama bugün en kirli hali. O halde denizi bitirmemeliyiz. ODE ile çal flmak size ne gibi avantajlar sa l yor? Ürün gam n n çeflitlili i ve inan lmaz giriflimci ruhu ile ODE nin her zaman gerek bize, gerek di er bayilere, hatta rakiplerine bile avantaj sa lad kanaatindeyiz. Bizce ç tay yükse e ç karmak, herkese avantaj sa l yor.

31 fi ORTAKLARIMIZ / ODE PUSULA Tamer Nami erna Firman z n kuruluflu ve faaliyetleri hakk nda bilgi verir misiniz? 1978 y l nda kurulan flirketimizin ana hedefi K br s a üstün kaliteli inflaat malzemeleri sunmakt r. Erna 1988 senesine kadar kaba inflaat malzemeleri ithalat ve pazarlamas n yapm fl 1988 y l nda ise ald stratejik bir kararla özellikli inflaat malzemeleri üzerinde ihtisaslaflma yönüne gitmifltir. Bu karar takiben flirketimiz Ytong un KKTC Genel Distribütörlü ünü alarak K br s piyasas na modern inflaat malzemeleri sunulmas yönünde ilk ad m atm flt r. Bunun ard ndan Serpo cephe kaplama sistemlerini, Deitermann su yal t m ürünlerini, ODE Yal t m ve Jotun Boya ürünlerini marka yelpazemize kazand rd k. Firman z pazardaki di er firmalardan ay ran özellikler neler? Pazarlad m z ürünlerin birbirlerini tamamlay c nitelikte olmalar nedeniyle bugün müflterilerimizin tüm s, ses ve su yal t m taleplerine karfl l k verebilmekteyiz. Her biri özel ilgi ve bilgi gerektiren bu ürünleri en etkin flekilde pazarlayabilmek amac yla firmam z da konular nda uzman teknik personel e itimine büyük önem verilmektedir. Erna teknik elemanlar düzenli flekilde ana firmalar n e itim programlar na kat ld gibi flirket içi çeflitli e itim süreçlerinden de geçmektedirler. fiirketimiz müflterilerimize h zl ve güvenilir hizmet vermek için teknolojik altyap s na da yat - r m yapm flt r. Tüm pazarlama ve muhasebe verilerinin bilgisayar ortam nda takip alt na al nmas sayesinde verimlilik artm fl piyasa bilgilerinin de pazarlama faaliyetlerinde kullan lmas sa lanm flt r. K br s yal t m pazar konusunda bilgi verir misiniz? Ülkenizde insanlar n yal t ma olan ilgilerini de erlendirir misiniz? K br s sorununun çözümü ve muhtemel Avrupa Birli i üyeli i konular n n gündeme gelmesi ile birlikte son iki y lda ülkemizdeki inflaat say s nda önemli bir art fl meydana gelmifl ve inflaat malzemeleri pazar da büyümüfltür. Bununla birlikte yal t m bilinci K br s ta daha yeni yeni oluflmaya bafllam flt r. Örne in yak n geçmifle kadar düz beton çat larda hiç bir membran uygulamas yap lmaz ve oluflan sorunlar sadece lokal tamiratlarla giderilmeye çal fl rken bugün membran uygulamas na geçilmifl ama bu genelde üzeri simli boya ile boyanarak korunmaya çal fl lan sadece tek kat uygulama fleklinde geliflmifltir. ODE ile çal flman n size ne gibi avantajlar sa lad n düflünüyorsunuz? Pazardaki hedefleriniz neler? ODE hem su hem de s yal t m ürünlerini bünyesinde bulundurmas ndan dolay firmam z n ürün gam n tamamlam flt r. ODE nin geçti imiz sene su yal t m alan nda membran üretimine bafllamas bizi çok mutlu etmifltir. lk ODE membran ihracat n n firmam za yap lm fl olmas da bize ayr bir gurur vermektedir. Ürünün daha çok yeni olmas na karfl n gerek pazarlama elemanlar m z n etkin çal flmalar gerekse ODE marka bilincinin yüksek olmas ndan dolay hedefledi imiz pazar paylar na k sa zamanda ulaflt k. Önümüzdeki iki sene içerisinde firmam z yal t m konusunda %50 lik bir pazar pay hedeflemekte ve bu hedef do rultusunda çal flmalar na yo un flekilde devam etmektedir. sayfa 31

32 PUSULA TEKN K YAZI / ODE Polimer Bitümlü Su Yal t m Örtüs Konutlarda, endüstriyel ve ticari yap larda, sanat yap lar nda suyun zararl etkilerinden korunmak, yap ömrünü uzatmak ve konfor koflullar n sürekli k lmak için su yal t m yap lmas gereklidir. Özellikle betonarme yap larda beton içindeki donat korozyonunun önlenmesi, yap dayan m n n korunmas için su yal t m mutlaka yap lmal d r. Aksi takdirde temel donat lar nda yaflanan korozyon ve buna ba l azalan dayan m, deprem gibi dinamik güçler karfl s nda yap y zaman içinde korunmas z b rak r. Su yal t m çözümleri, yap tasar m aflamas nda projelendirilmeli ve imalat s ras nda flartnameler flantiyelerde eksiksiz olarak uygulanmal d r. Uygulamada kalitesiz ürün kullan m, eksik uygulama detaylar su yal t m n n kesintiye u ramas na ve yap infla edildikten sonra tekrar düzeltilemeyecek problemlerin oluflmas na neden olur. Polimer Bitümlü Membranlarda Kalite Kriterleri Tafl y c a rl ürünlerin mekanik dayan m n tan mlamak için bir ölçüt de ildir. Birçok ülke polimer bitümlü örtülerin üretimi ve uygulanmas için standartlar gelifltirmifltir. Ülkemizde bu tip örtülerin üretimi için kullan lan standart TS eritme kayna ile uygulanan polimer bitümlü örtüler standard d r. Tüm ülkelerde oldu u gibi ülkemizdeki standart da; Test metotlar ve numune alma yöntemleri ile kabul edilebilir limitler konular n içermektedir. TS standard na göre, polimer bitümlü su yal t m örtüleri Plastomer esasl (APP) ve Elastomer esasl olarak ikiye ayr lmaktad r. Plastomer esasl örtüler de kendi içinde s cakl k dayan m ve so ukta bükülme de erlerine göre PB1 (+120,-10) ve PB2 (+110,-5) olarak iki flekilde gruplan rlar. Bu s n fland rma yukar da aç kland üzere, bitüm içinde kullan lan polimer tipleri ile do rudan ilgilidir ve ürünlerin, s cakl k dayan m, so ukta bükülme gibi fiziksel özelliklerini belirtir. Polimer bitümlü örtülerde mekanik özellikler (enine/boyuna çekme dayan mlar, kopma boy uzamalar ) ürünün tafl y c tipi ve özelliklerine ba l d r. Polimer bitümlü örtülerde kullan lan tafl y - c lar genellikle cam tülü (Tip1) ve polyester keçe (Tip 3) tafl y c lard r. TS in güncel hali ürünlerin mekanik dayan m n tan mlamak için tafl y c a rl klar n ölçüt kabul etmemektedir. S n fland rma için bitmifl ürünün enine ve boyuna çekme dayan mlar esas al nmaktad r. Tafl y c birim a rl klar artt kça ürün mekanik özellikleri iyileflme e ilimi gösterir. Ancak üreticinin üretim teknolojisi, tafl y c n n bitümün emprenye edilmeye uygunlu u, mekanik dayan m do rudan etkileyen unsurlard r. Ayn a rl kta tafl y c y kullanarak, ileri üretim teknolojisi, proses kontrolü, do ru bitüm ve polimer formulasyonu ile konvansiyonel üretim sistemleri sayesinde 32 sayfa

33 TEKN K YAZI / ODE PUSULA ü Seçim Kriterleriniz Do ru mu? elde edilen dayan mlar n çok üstünde de erler sa lanabilir. Bu sebepten dolay sadece tafl y c a rl ürün özellikleri için kriter kabul edilmemelidir. Mekanik Özellikleri Belirleyen Çekme Mukavemeti Testi ve Kopma Boy Uzamas Tayini Elle yap lan bir y rt lma testi, membran n dayan m ile ilgili objektif bir sonuç sa lam a z. Örnek rulolardan, boyu 30 cm eni 5 cm ebad nda ve rulonun aç l fl istikametine göre enine ve boyuna iflaretlenerek al nan deney numuneleri 24 saat süresince 23±2 C s cakl kta ve %65 ± 5 ba l nem flartlar nda korunur. Daha sonra TS 1908 kopma yükü tayini deneyine tabi tutulur. Bu deneyde çekme testinde flartland r lm fl numune üzerine 100mm/min h z nda deney yap l r. Sonuçlar n malzeme için istenilen koflullar sa lay p sa lamad belirlenir. Yukar da anlat lanlar fl nda test metodunun herhangi bir de iflikli- e u ramas, ç kar lacak sonuçlar n do ru yorumlanamayaca n ifade etmektedir. Bir laboratuar testi çok iyi tan mlanm fl bir prosedürü içerir. Bu prosedür içinde s cakl n, uygulanan kuvvetlerin, h z ve sürenin tan mlar yap lm flt r. Bu koflullar sa lanmad sürece al nan sonuçlar standartta verilen de erler ve di er ürünler ile k yaslamak mümkün olmamaktad r. Gelifligüzel flartlar alt nda elde edilen bu de- erler sadece o andaki izlenimi ortaya koymakta ancak standarda uygunluk konusunda subjektif bir Hayır de er olmaktan öteye geçmemektedir. Örnek olarak elle yap lan bir y rt lma testinin, membran n dayan m ile ilgili bir sonucu objektif olarak sa lamas mümkün de ildir. Uygulanan kuvvet, kuvvetin uygulanma flekli, testi yapana ve yap lan her uygulamaya göre farkl l k gösterir. Buradan elde edilen sonuçlarla membran n çat üzerinde rüzgâr etkileri sonucu y rt lma dayan m na ait sonuçlara ulaflmak imkâns zd r. Tam olarak yüzeye yap fl k bir membran hiçbir zaman elle y rt lmada uygulanan kuvvete maruz kalmaz. Polimer bitümlü membranlar termoplastik malzemelerden üretildi i için özellikleri ortam s - cakl ile do rudan ilintilidir. Bir rulo uyguland mevsim ve hava koflullar na göre farkl uygulamac lar taraf ndan sert, yumuflak, kolay uygulanabilir, zor uygulanabilir gibi de iflik flekillerde nitelendirilebilir. Üretici, teknoloji ve laboratuar imkânlar dâhilinde en genifl çal flma aral - n yakalamak için rafineriden gelen ve de iflken bir hammadde olan bitümü sürekli olarak gelifltirir. Tüm bu geliflime ra men farkl uygulay c lar ürün özellikleri konusunda farkl düflüncelere sahip olabilirler. Profesyonel uygulamac lar ürün özellikleri ile çevre koflullar n iyi analiz ederek uygulamay mükemmel yapma flans na sahiptirler. sayfa 33

34 PUSULA GRUPTAN HABERLER / ODE Ödüllü Stand m z ile Sektör Fuarlar n n lgi Oda Olduk Yap sektörünün iki önemli fuar Çat & Cephe 2005 ve Yap 2005 stanbul Fuarlar Mart ve May s aylar nda yap ld. Çat Sanayici ve fladamlar Derne i ÇATIDER taraf ndan desteklenen ve CNR Expo Center da Mart 2005 tarihleri aras nda bu y l ikinci kez düzenlenen Çat & Cephe Fuar, sektörün ileri gelen üretici firmalar na ev sahipli i yapt. Çat - Cephe sektörünün gerçek anlamdaki ihtisas fuar olarak nitelendirilen organizasyonda üretici ve uygulamac firmalar, konuyla ilgili sektör çal flanlar n n yan s ra yap - lar ndaki çat -cephe sorunlar na çözüm arayan birçok kifliyi stantlar nda a rlama f rsat buldular. 4-8 May s 2005 tarihleri aras nda TÜYAP Beylikdüzü Fuar alan nda bu y l 28. si gerçeklefltirilen Uluslararas Yap 2005 stanbul Fuar da ziyaretçi ak n na u rad. Befl günde 79 bin kiflinin gezdi i fuar inflaat sektörüne hizmet veren üreticileri ve kullan c lar bir araya getirdi. ODE olarak biz de Türk yap sektörü için önem tafl yan bu iki fuarda yer ald k. Her iki fuarda da 2004 y l n n Haziran ay nda üretimine bafllad m z polimer bitümlü su yal t m ürünümüz ODE Membran, ürün kalitesi ve ürün çeflitlili i ile ziyaretçilerin be enisini toplad. Fuarlarda ilgi toplayan bir di- er ürünümüz de binalar n d fltan s yal t m paketi ODE Sistem idi. Binalar n d flar dan s yal t m nda kullan lan tüm malzemeleri bir arada sunarak uygulamac ya avantajlar sa layan özellikleri ile ODE Sistem konutlar nda s yal t m sorunu yaflayanlar n be enisin kazand. Çat Cephe Fuar nda Sunumu En yi Yap lm fl Ürün / Sistem Kiti dal nda birincilik ödülü alan fuar stand m z teknik detaylar içeren görselleri ile her iki fuar n ilgi oda oldu. 34 sayfa

35 GRUPTAN HABERLER / ODE PUSULA ODE Ductflex Fleksible Havalandırma Kanallarımız ISH Frankfurt Fuarı nda Yoğun İlgi Gördü KIEV Aqua Therm Fuar 'na Kat ld k Ukrayna n n baflkenti Kiev de düzenlenen Aqua Therm Fuar May s 2005 tarihleri aras nda gerçeklefltirildi. Ukrayna n n en önemli sektörel fuarlar aras nda yer alan fuarda üretimini yapt m z s yal t m malzemelerinden ekstrüde polietilen köpük ODE Flex, kauçuk köpü ü ODE K-Flex, ekstrüde polistren köpük ODE Is pan ve fleksible havaland rma kanallar ODE Ductflex ürünlerimizi sergiledik. Bultherm 2005 Fuarı nda Ürünlerimizi Bulgaristan Pazarına Tanıttık Bulgaristan n en büyük s tma, so utma ve havaland rma fuar Bultherm May s-3 Haziran tarihleri aras nda yap ld. Bulgaristan n baflkenti Sofya da düzenlenen fuara Bulgaristan daki firmam z ODE Ipka da kat ld y l ndan bu yana Bulgaristan da faaliyetlerini sürdüren firmam z ODE Ipka fuarda mekanik tesisat ve yap yal t m na yönelik ürünlerimizi sergiledi. Son y llarda ihracat çal flmalar na a rl k vererek yurtd fl pazarlarda marka tan n rl n artt ran firmam z, yap ve tesisat konular nda dünyan n önemli sektörel fuarlar na kat lmaya devam ediyor Mart 2005 tarihleri aras nda Almanya n n Frankfurt kentinde düzenlenen ve dünyan n en büyük s hhi tesisat malzemeleri, s tma ve havaland rma fuarlar ndan biri olan ISH Frankfurt Fuar na kat lan firmam z fuarda ürünlerini Avrupal tüketicilere tan tt. Fuar n Airconnect bölümünde yer alan stand m zda HVAC Yal t m malzemeleri ODE K-Flex ve ODE Flex ile ODE Ductflex Fleksible Havaland rma kanallar m z sergiledik. Stand m z ziyaret edenlere ürünler hakk nda bilgiler veren ihracat sorumlumuz Uygar Sonlu firma olarak 2005 y l nda Avrupa fleksible havaland rma kanal pazar ndaki pay m - z artt rmay hedefledi imizi vurgulayarak, ziyaretçi ve kat l mc kalitesi ile sektöründe önemli bir yere sahip olan ISH fuar süresince Ductflex ürünlerimizin gördü ü ilgi bizi memnun etti. Kauçuk köpü ü ve polietilen köpük yal t m malzemeleri konusunda ürünlerimiz kalitesi ile zaten Avrupa pazar nda tan n yor. Fleksible havaland rma kanallar konusunda da hedeflerimize k sa sürede ulaflaca m za eminiz dedi. Summary ODE Ductflex Flexible Air Ducts Attracted Big Attention In ISH Frankfurt Fair Between March 2005, at Frankfurt, Germany; we participated in the ISH Frankurt Fair which is one of the biggest installation & HVAC exhibitions of the world. In our stand, located in Aircontec Part of the Fair, we presented HVAC insulation materials: ODE K-flex, ODE Flex and ODE Ductflex flexible air ducts. Our exporting manager Uygar Sonlu, who gave various information about products to the visitors, said We are already well-known in the European Market with rubber and polyethylene foam insulation materials. And we are pretty sure that we are going to ger the same target for flexible air ducts soon. sayfa 35

36 PUSULA GRUPTAN HABERLER / ODE stanbul Anadolu ve stanbul Avrupa Bölge Müdürlüklerimizi Birlefltirdik 1986 y l ndan bu yana yal t m sektöründe hizmet veren ve h zl bir de iflim sergileyerek ticari firma kimli inden üretici kimli ine geçifl yapan kuruluflumuz, bugün 5 üretim tesisinde gerçeklefltirdi i üretimler ile yal t m sektörünün en büyük üreticileri aras nda yer al yor. Bir y l aflk n bir süredir firmam z 10 bölge müdürlü ü ve 150 bayiden oluflan da t m a ile 2010 lu y llarda pazara ve üretime odaklanm fl, daha kurumsal bir firma olarak hizmet verir hale getirece ine inand m z bir çal flma yürütmekteyiz. %100 bayi üzerinden sat fl sistemini temel alan ve ODE 2010 Vizyon Plan ad n verdi imiz bu çal flma kapsam nda yer alan bölge müdürlü ü depolar m z devretme uygulamam za 2005 y l nda da devam ediyoruz. Bu do rultuda stanbul Anadolu Bölge Müdürlü- ümüze ba l olarak 1995 y l ndan bu yana hizmet veren stanbul Kartal depomuzun faaliyetlerini 1 Temmuz 2005 itibariyle sona erdirmifl bulunmaktay z. Ayn flekilde stanbul Anadolu Bölge Müdürlü ümüz de stanbul Avrupa Bölge Müdürlü ümüz ile birlefltirilerek stanbul genelinde tek bir bölge oluflturulmufltur. Bu nedenle stanbul içindeki tüm müflterilerimiz taleplerini 1 Temmuz 2005 tarihi itibariyle (0212) nolu telefondan ulaflabilecekleri stanbul Bölge Müdürlü ümüze iletebilirler. MKM Mühendislik kinci fiubesini Açt Ayd n Seminerimiz lgiyle zlendi Yal t m bilincini yayg nlaflt rmak için düzenledi imiz seminerlere 2005 y - l nda da devam ediyoruz. 30 Mart 2005 tarihinde Ayd n Anemon Otel de düzenledi imiz Yap larda Is ve Su Yal t m konulu seminer, mimar ve mühendislerden oluflan altm fl kiflilik bir grup taraf ndan izlendi. ODE Membran Ürün Sorumlumuz Gökhun Kurt ve ODE Is pan Ürün Sorumlumuz fiayan U rafl taraf ndan verilen seminerde, binalarda s ve su yal t m n n önemi ile malzeme seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda bilgiler verildi. Seminer, kat l mc lar n özellikle s yal t m konusundaki yo un sorular n n cevapland soru cevap bölümünden sonra verilen akflam yeme i ile son buldu. Ege Üniversitesinde Seminer Verdik Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisli i ö rencilerine 21 Nisan 2005 tarihinde bir seminer verdik. zmir bölge müdürümüz Tolga köse taraf ndan verilen seminerin konusu Yap ve Tesisat Yal t m idi. ki saatlik seminer süresince kat l mc lara yap ve tesisat yal t m n n önemi ve yal t mda kullan lan malzemeler hakk nda bilgiler verildi. stanbul bayimiz MKM Mühendislik 14 May s 2005 tarihinde düzenledi i bir törenle stanbul daki ikinci flubesini Ümraniye de hizmete açt. stanbul Avrupa yakas nda Okmeydan nda bulunan ilk ofisinin ard ndan ikinci ofisini Anadolu yakas nda hizmete sokan bayimiz böylelikle artan müflteri portföyüne daha h zl ve kaliteli hizmet vermeyi hedefliyor. 36 sayfa

37 GRUPTAN HABERLER / ODE PUSULA Broflürlerimiz Yenileniyor Yeniden oluflturulan kurumsal kimli imiz paralelinde ürün broflürlerimizi yenilemeye bafllad k. Bu çal flma kapsam nda ilk olarak ODE Membran ve ODE Ductflex ürün broflürlerimizi yeniden haz rlay p bask s n tamamlad k. 16 flar sayfadan oluflan her iki broflürümüzde de ürün tiplerinin sahip oldu u özellikler, uygulama detaylar ve teknikleri hakk nda ayr nt l bilgiler yer al yor. Yeni Teknik Fiyat Listemiz Yay mland 2005 y l n n ikinci yar s nda geçerli olacak olan fiyat listemiz, bask s tamamlanarak da t lmaya baflland. Klasik fiyat listesinden farkl bir mant kla haz rlad m z fiyat listemizde, ürün fiyatlar n n yan s ra, kullan lacak ürünlerin seçimine yard mc olacak teknik tablolar, planlama ve uygulama bilgileri yer al yor. ODE Is pan, ODE Membran, ODE Akustik, ODE K-Flex, ODE Ductflex, ODE Flex, ODE Flanfl, ODE Nfaf, ODE Vana Ceketi ve ODE Knauf fiyatlar n n yer ald listemizi bölge müdürlüklerimizden temin edebilirsiniz. sayfa 37

38 PUSULA GRUPTAN HABERLER / ODE Kalite ara denetiminden baflar yla geçtik Üretim ve hizmet kalitesini ISO 9001; 2000 kalite güvence sertifikas ile belgelendiren firmam z 17 Mart 2005 tarihinde ara denetimden geçti. TÜV Cert yetkililerinin üretim ve hizmet aflamalar nda kalite prosedürlerinin uygulan p uygulanmad n kontrol ettikleri denetimde firmam z n üretim, pazarlama ve sat fl birimleri denetlendi. Majör bir hatan n bulunmad - denetim sonucunda firman n üretimden sat fla uzanan süreçte uluslar aras kalite standartlar na uydu u rapor edildi. Müflteri Memnuniyeti Anketleri le Hizmet Kalitemizi Yükseltiyoruz Ürün ve hizmet kalitesini ISO 9001; 2000 kalite güvence sertifikas ile belgelendiren firmam z müflteri memnuniyeti ölçümleme çal flmalar na devam ediyor y l n n ilk yar s nda düzenledi imiz ankette bayilerimizden firmam z ürün kalitesi, fiyat ve kalite dengesi, taleplere h zl yan t verebilme, problem çözme, yönetim yaklafl m ve pazarlama faaliyetlerinin etkinli i konular nda de erlendirmelerini istedik. De erlendirmenin 5 tam puan üzerinden yap ld anket sonucunda firmam z ortalama 4,03 puan ald. Anket neticesinde en düflük puan alan üç kriter konusunda firmam z n eksiklerini gidermesi için neler yapmas gerekti ine dair bayilerimize geri dönüfl yapt k ve onlar n önerilerini ald k. Gelen önerileri de dikkate alarak yürürlü e soktu umuz uygulamalar neticesinde bu kriterleri bir sonraki müflteri memnuniyeti ölçümlemesinde iyilefltirmifl olaca m za inan yoruz. Anketimize kat larak de erlendirmeleri ve önerileri ile bizlere yol gösteren tüm müflterilerimize teflekkür ediyoruz. MSAD yönetim kurulunda görev ald k Türkiye deki inflaat sanayinin ve ilgili sektörlerin geliflmesini ve büyümesini sa layarak ülke ekonomisine katk da bulunmak amac yla kurulan ve 20 y ld r hizmet veren inflaat malzemeleri sanayicileri derne i MSAD n 22. ola an genel kurulu yap ld. 23 Haziran 2005 tarihinde düzenlenen genel kurulda yeni dönem yönetim ve denetim kurulu üyeleri seçildi. Yap lan oylama sonucunda genel müdürümüz Orhan Turan yönetim kurulu asil üyeli ine seçilirken, pazarlama müdürümüz Ali Türker de denetim kurulu asil üyesi olarak seçildi. Kalekim ile stratejik ortakl k sözleflmesi imzalad k Yap kimyasallar alan nda lider konumda bulunan Kalekim firmas ile polimer bitümlü su yal t m örtüleri konusunda stratejik ortakl k sözleflmesi imzalad k. Nisan ay nda imzalad m z sözleflme uyar nca Kalekim zoline marka su yal t m örtüleri art k ODE nin üretim kalitesi ile pazara sunulacak. Firmam z n ISO 9001; 2000 kalite belgeli membran üretim tesislerinde genifl bir ürün gam ile üretilecek olan Kalekim zoline su yal t m membranlar kullan c lar n n ihtiyac na uygun, kaliteli ve ekonomik çözümler sunacak. Düzeltme Dergimizin 28. say s nda Sn. Özden Egel ile yap lan söylefli metninde, Antalya Cender Otel in mimari projesinin Egel Mimarl k taraf ndan yap ld yaz lm flt r. Egel Mimarl k taraf ndan dergimize gönderilen yaz da, otelin mimari projesinin kendilerine ait olmad belirtilmifltir. Dergimizin 28. say s nda MTG Mühendislik Genel Müdürü Sn. Haydar Kayal k ile yap lan söyleflide, Bursa Do algaz Çevrim Santrali ne ait foto raf yanl fll kla kullan lm flt r. Yap lan hatalardan dolay hem kendilerinden hem de siz okuyucular m zdan özür dileriz. 38 sayfa

39 NSAN KAYNAKLARI / ODE PUSULA Aram za Kat lanlar Ad -Soyad Görevli Oldu u Bölüm Görevi Mustafa Gölbafl XPS Üretim Tesisi ODE Is pan Fab. Sorum. Mehmet Tunç XPS Üretim Tesisi Üretim Personeli Erkan Tan fl Membran Üretim Tesisi Üretim Personeli Cem Özayd n stanbul Demirciler Depo Depo Sorumlusu Melda Çile Ductflex A.fi. Muhasebe Personeli Arkadafllar m za hoflgeldiniz diyor, görevlerinde baflar lar diliyoruz. Görev De iflikli i stanbul Avrupa Bölge Müdürlü ü görevini yürüten arkadafl m z Murat Ereno lu yeni organizasyonumuz gere i tek bir bölge haline getirilen stanbul Bölge Müdürlü ümüze bölge müdürü olarak atanm flt r. stanbul Anadolu Bölge Müdürlü ü görevini yürüten Ali Erdo an Ductflex A.fi. Pazarlama Müdürlü ü görevine getirilmifltir. Kendilerini kutlar yeni görevlerinde de baflar lar n n devam n dileriz. Mutluluklar m z stanbul Bölge Müdürlü ü sat fl temsilcimiz Hakan Ertafl 28 May s 2005 tarihinde Gökçen Kaya ile niflanland. Evlilik yolunda ilk ad m atan arkadafllar m z tebrik ediyoruz. Bahar Atilla Nihan Mutlu Tu kan Arlat Baflar l Ö rencileri Ödüllendirdik Çal flanlar m z n ilkö retim ve lisede ö renim gören çocuklar aras ndan en baflar l üç ö rencimize ödül verdik. Karnelerindeki not ortalamas na göre ilk s - rada ODE K-Flex personelimiz Hakk m Atam Atilla n n k z Bahar Atilla; ikinci s rada ODE K-Flex personelimiz Hatice Mutlu nun k z Nihan Mutlu; üçüncü s - rada ise Genel Müdür Asistan m z Emine Arlat n o lu Tu kan Arlat yer ald. Karne sevinci yaflayan tüm baflar l ö rencilerimizi kutluyoruz. Efsaneler simli Tiyatro Oyunu nu zledik Sadri Al fl k Tiyatrosu taraf ndan sergilenen Efsaneler isimli oyunu 30 Nisan 2005 tarihinde flirket çal flanlar m z ve eflleri ile birlikte seyrettik. Taksim Küçük sahneden sergilenen oyunun baflrollerinde Çolpan lhan, Ruhsal Öçal, Asuman Dabak ve Bülent Polat gibi ünlü tiyatrocular vard. Birbirlerini tan d klar günden beri y ld zlar hiç bar flmam fl iki aktris ile yeni yetme üçkâ tç bir yap mc n n onlar bir filmde oynatmak istemesi üzerine geliflen trajikomik olaylar n anlat ld oyunu be eni ile izledik. Leyle in Getirdi i ODE Membran ürün sorumlumuz Gökhun Kurt 20 Nisan 2005 tarihinde baba oldu. Günsel-Gökhun Kurt çiftini kutluyor, o ullar O uz ile mutlu bir hayat geçirmelerini diliyoruz. Sat fl destek sorumlumuz Dilek Ertan 2 May s 2005 tarihinde anne oldu. Dilek-Sad k Ertan çiftini tebrik ediyor, k zlar Ayfle dil ile mutlu bir ömür geçirmelerini diliyoruz. ODE Membran üretim personelimiz Özgür Demir 9 Nisan 2005 tarihinde baba oldu. Hatice-Özgür Demir i kutluyor, o ullar Egemen ile birlikte uzun bir hayat geçirmelerini diliyoruz. ODE K-Flex üretim personelimiz Nadir Tafl 17 May s 2005 tarihinde baba oldu. Huriye-Nadir Tafl çiftini tebrik eder, k zlar Cemre ile birlikte güzel bir yaflam geçirmelerini dileriz. sayfa 39

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER Bu dokümanda emeklilik yat r m fonlar m z hakk nda k sa bilgiler ve risk düzeylerini bulabilirsiniz. Türk Liras Cinsinden Menkul

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010 EYLÜL 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Eylül 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK- 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 04/12/2003 YATIRIM

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI Krizi Yönetmede Merkez Bankas n n Rolü ve Etkinli i Erdem Ba ç Ba kan Yard mc s stanbul Üniversitesi 22 May s 2009 1 Sunum Plan I. Fiyat stikrar ve Finansal stikrar II.

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

Genel Görünüm OCAK 2010. Faiz Oranları Gelişmeleri

Genel Görünüm OCAK 2010. Faiz Oranları Gelişmeleri OCAK 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 14 Ocak 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters Repo

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Groupama Emeklilik Fonları

Groupama Emeklilik Fonları Groupama Emeklilik Fonları BKB - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Aralık ayında global piyasalara, Amerika da Mali uçurum tartışmaları

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

TOBB-ETU, Iktisat Bölümü Para Teorisi ve Politikas (IKT 335) Ozan Eksi

TOBB-ETU, Iktisat Bölümü Para Teorisi ve Politikas (IKT 335) Ozan Eksi TOBB-ETU, Iktisat Bölümü Para Teorisi ve Politikas (IKT 335) Ozan Eksi Çal şma Sorular 1-) (Faizler) Y ll k %10 faizden bankaya koyulan 100 tl nin bir y l sonraki getirisini hesaplay n z? 2-) (Faizler)

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Güncel Ekonomik Yorum

Güncel Ekonomik Yorum MAYIS 16 Güncel Ekonomik Yorum Nisan ayı finansal piyasalar açısından özellikle borsa kanadında Mart ayının da üstüne koyarak 2016 yılındaki olumlu seyrine devam etti. Şubat ayından itibaren başlayan yükseliş

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Çev. Ayfle Merve KAMACI

Çev. Ayfle Merve KAMACI 329 MAKEDONYA CUMHUR YET NDE YABANCI DO RUDAN YATIRIMLAR VE fi ORTAMI P rof. Dr. Angelova BILJANA St. Cyril and Methodius Üniversitesi, Makedonya Çev. Ayfle Merve KAMACI Küreselleflme süreci, geliflmekte

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Finansal Sistem; fonun arz ve talebini dengeleyen ve fonları zaman, miktar, vade ve kişiler bazında kullanılabilir hale getiren bir sistemdir. Finansal Sistemin görevleri: Malların,

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı