T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE TÜM EMLAK MÜŞAVİRLERİ FEDERASYONU KONUT FİNANSMANI TANITIM VE PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI (MORTGAGE ROKERLİĞİ) SERTİFİKA SINAVI 19/10/2014 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ALAN ADI SORU SAYISI SINAV SÜRESİ (DAKİKA) Konut Finansmanı Tanıtım ve Pazarlama Danışmanlığı ADAYLARIN DİKKATİNE! 1. Sınav saat te başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. u araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. aşvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır. 3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız. 4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız. 5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız. 7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır. 9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. AŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2 1. Mortgage Sisteminden beklenen en önemli olumlu etkiler aşağıdakilerden hangisidir? 6. Aşağıdakilerden hangisi konut kredisi başvuru kanalları arasında yer almaz? A) Arsa, arazi ve gayrimenkul sahiplerine daha çok para kazandırmak ) Konut inşaatlarının daha sağlam yapılmasını sağlamak C) Arsa ve arazi spekülatörlerini zengin etmek D) Kayıt dışı ekonomi ile mücadele A) Internet ) anka şubeleri C) SMS (Cep telefonundan mesaj göndererek) D) Cep telefonu (Cep telefonundan ilgili bankanın kredi hattı aranarak) sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun 75. maddesinde belirlenen, her nevi hisse senetlerinin kâr payları, bu gibi menkul kıymetlere ödenen faizler veya benzeri gelirlere, geliri alan açısından ne ad verilir? A) Gayrimenkul sermaye iradı ) Menkul sermaye iradı C) Ticari kazanç D) Zirai kazanç 3. Mortgage yolu ile tarihinde edinilen gayrimenkulun satışında, satış kazancı hangi hâllerde vergilendirilmez? A) 4 yıl tamamlandıktan sonra satılırsa ) 2 yıl içerisinde satılırsa C) 3 yıl içerisinde satılırsa D) 5 yıl içerisinde satılırsa 7. I- Kayıt altında çalışma zorunluluğu getirerek inşaat ve konut sektörünü vergi sistemine dâhil etmesi II- Ekonomik büyüme ve istikrara katkıda bulunması III- Uzun vadeli ve uygun koşullarda kredi kullanılması Yukarıdakilerden hangileri Yeni Konut Finansman sisteminin sağlayacağı özelliklerdendir? A) I ve II ) I ve III C) I, II ve III D) II ve III 8. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereği, projeden konut kredisi satışına aracılık eden bankanın konutun hiç ya da zamanında bitmemesi durumundaki yasal sorumluluk süresi kaç yıldır? A) 1 ) 3 C) 5 D) Yeniden finansmanın temel tanımı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Kefilsiz kredi kullandırılabilmesi ) Dövize endeksli kredi kullandırılabilmesi C) Tapu masraflarının kredi ile ödenebilmesi D) Konut kredilerinde faiz oranı ve vade değişikliği yapılabilmesi 9. Tüketici kredi türlerine göre verilen ürün-vade eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? A) Taşıt kredileri ay ) Konut kredileri ay C) İhtiyaç kredileri ay D) İpotekli ihtiyaç kredileri ay 5. Aşağıdakilerden hangisi bankacılık sektöründe yapılan fiyatlama maaliyetleri unsurlarından biridir? A) Kredi hayat sigortası ) Fonlama maliyeti C) Tapu masrafı D) Döviz pariteleri 10. Aşağıdakilerden hangisi kredi başvurusunda talep edilen belgelerden değildir? A) aşvuru formu ) Kimlik belgesi C) Sağlık sigortası D) İkametgâh belgesi 2

3 11. Türkiye de Mortgage Sisteminin tam olarak işleyebilmesi için, aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir? A) İpotek mekanizmasının kurulması ) İkincil piyasalarının kurulmuş olması C) İkincil piyasalarda alınıp satılmıyor olması D) İkincil piyasalar aracılığıyla sermaye piyasalarından fonlama yapılıyor olması 12. Türkiye de Mortgage Sistemiyle gayrimenkul alımı ipotek karşılığında kredilenmesi kaç yıldır? A) Süresizdir. ) 15 ile 30 yıldır. C) 30 yıldır. D) 15 yıldır. 16. orçlunun temerrüde düşmesi (kredi geri ödemesinde gecikmesi) hâlinde, konut finansmanı kuruluşu borçluya temerrüt tarihinden itibaren (...) iş günü içerisinde iadeli taahhütlü posta yoluyla bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Konut finansmanı kuruluşu, geri ödemelerin yapılmaması hâlinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak tüketicinin birbirini izleyen en az (...) ödemede temerrüde düşmesi hâlinde kullanılabilir. Konut finansmanı kuruluşunun bu hakkını kullanabilmesi için, en az bir ay süre vererek muaccaliyet uyarısında bulunması gerekir. Yukarıdaki paragrafta (...) yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) 5-3 ) 2-5 C) 5-2 D) Mortgage Sisteminin başarıya ulaşabilmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) İskânın alınmaması ) Tapuların olmaması C) Üzerinde ipoteğin bulunması D) Gayrimenkulun bulunduğu arsanın kadastrosu yapılmış, tapusu çıkarılmış, arsa veya arazi üzerindeki binanın iskânı ve ruhsatı alınmış olması 14. Evrensel boyutta değerlendirildiğinde Mortgagenin uygulandığı tüm ülkelerde aşağıdakilerden hangisi gelişmiştir? A) Tüm ülkelerde büyük bir pazar meydana gelmesi ) Menkul sermaye iradı C) Zirai kazanç D) Ticari kazanç 17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen şartlar, kredi kuruluşu tarafından gerek görülmesi hâlinde değiştirilebilir. ) Konut finansmanı sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. C) Konut finansmanı kuruluşu satış öncesinde konut için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetki verilmiş kişi veya kuruluşlara kıymet takdiri yaptırtır. Takdir edilen kıymet, şatıştan en az 10 iş günü önce tüketiciye bildirilir. D) Finansal kiralama işlemlerinde, tüketicinin muacceliyet uyarısında verilen sürenin sona ermesini takiben, konut finansmanı kuruluşu kalan borcun tamamını ifa etme hakkını kullanmak üzere finansal kiralama sözleşmesini feshettiği takdirde, konutu derhâl satışa çıkarmakla yükümlüdür. 15. Konut finansman sistemini aşağıdaki tanımlardan hangisi en iyi açıklar? A) Konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılmasıdır. ) Konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılmasına yönelik bir mekanizmadır. C) Sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılmasıdır. D) Konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanmasıdır. 18. Konut finansman sisteminde gayrimenkul değerlemesini aşağıdakilerden hangisi yapar? A) Mimarlar ) ankacılar C) İnşaat mühendisleri D) Gayrimenkul ve konut değerleme uzmanları 3

4 19. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Değişken faizli konut kredisi için erken ödeme cezası talep edilebilir. ) Tüketiciden en fazla % 2 oranında erken ödeme cezası talep edilebilir. C) Tüketici tarafından kredinin erken ödenmesi söz konusu ise tüketiciden erken ödeme cezası talep edilebilir. D) Kredi kuruluşu tarafından sözleşmede belirtilmek şartı ile tüketiciden erken ödeme cezası talep edilebilir. 20. Tapulu bir gayrimenkulde yer alan kaynak suları, madenler gibi hakların kullanımı aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Tapu sahibine ) İrtifa hakkı sahibine C) Devlete D) ulana ya da çıkarana 23. Müşterilerin kredi başvuruları değerlendirilirken aşağıdakilerden hangisi aranacak kriterlerdendir? A) Müşterinin medeni durumu ) Müşterinin eğitim durumu C) Kredi taksidinin müşterinin gelirine oranı D) Kredi taksit sürecinin müşterinin çalışma süresine oranı 24. Konut Finansmanı Tanıtım ve Pazarlama Danışmanları mesleki yetkilerini aşağıdaki hangi yasal düzenlemeden almaktadır? A) 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ) 2299 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu C) 818 sayılı orçlar Kanunu D) 5411 sayılı ankacılık Kanunu 21. Yeni Konut Finansman sistemine geçiş tarihinden itibaren sisteme girmek istemeyen müşteriler için, bankalara başvurabilecekleri son süre hangi tarihtir? 25. Konut kredisi sözleşmesi bilgi formu sözleşmesinin imzalanmasından en az kaç gün önce tüketiciye verilmelidir? A) 1 ) 2 C) 7 D) 15 A) 6 Ocak 2007 ) 6 Haziran 2007 C) 6 Mart 2007 D) 1 Haziran Aşağıdakilerden hangisi konut kredisi ile konut talebi arasındaki ilişkiyi içerir? A) GSMH de yaşanan gelişime bağlı olarak hane halkı gelirinin değişmesi, harcama ve tasarrufların değişmesi ) Piyasa koşulları iyiye giderken, kredi kullanabilme kapasitesinin düşmesi C) Finansal sistem kredi kapasitesini arttırırken, kredi hacminin düşmesi D) Yeni sistemin inşaat sektörünü yavaşlatması 26. Taşınmaz üzerinde tesis edilen intifa, sükna, geçit, kaynak, üst hakkı gibi hakların yazıldığı sütun aşağıdakilerden hangisidir? A) Rehinler Sütunu ) Mülkiyet Sütunu C) İrtifak Hakları Sütunu D) eyanlar Sütunu 27. Konut Finansmanı Yatırım ve Pazarlama Danışmanları mesleki faaliyetlerini sürdürürken aşağıdakilerden hangisinin hükümlerine tabi olarak çalışırlar? A) Mevcut uygulanabilir yasa ve düzenlemeleri ) Sadece Konut Finansman Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlar C) Sadece Vergi Usul Kanunu D) Sadece orçlar Kanunu 4

5 28. Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Mortgage Kanunu) hangi yıl yürürlüğe girmiştir? A) 1926 ) 1980 C) 2004 D) Mortgage ile edinilen bir evin satılması hâlinde, alıcı ve satıcıdan alınacak tapu harcı ne kadardır? 33. Aşağıdakilerden hangisi ara ödemeli kredi seçeneğini açıklar? A) Müşteri bir süre kredi ödemesini erteler. ) Müşteri belli bir komisyon ödeyerek faiz oranını düşürür. C) Müşteri dilediği zamanda belli miktarlarda ek ödeme yapabilir. D) Ödeme planının sonunda toplu ödeme yaparak kredisini kapatabilir. A) Sadece alıcıdan beyan edilen değerin binde 5 i ) Alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı beyan edilen değerin binde 15 i C) Sadece alıcıdan beyan edilen değerin binde 15 i D) Alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı beyan edilen değerin binde 5 i , 2007 ve 2008 yılına ait kira gelirlerinin 2007 yılında peşin tahsil edilmesi hâlinde tahsil edilen kira bedeli hangi yılın hasılatı sayılır? A) Tamamı 2006 yılının geliri sayılır. ) Tamamı 2007 yılının geliri sayılır. C) Her bir yılınki o yılın geliri sayılır. D) 2006 ve 2007 gelirleri 2007 nin, 2008 yılının geliri ise 2008 in hasılatı sayılır. 31. Aşağıdakilerden hangisi kredilerde ödeme planı türleri arasında yer almaz? A) alon ödemeli ) Değişken faizli C) Ara ödemeli D) Sadece ana para ödemeli 32. Aşağıdakilerden hangisi fiyatlamayı etkilemez? A) Fonlama maliyeti ) Kredi kartları borçları C) Operasyonel maliyet D) Kredi takip oranları 34. Aşağıdakilerden hangisi değişken faizli kredinin özellikleri arasında yer almaz? A) Faiz üst limitinin kredi sözleşmesinde yer alması ) Değişken faizli kredilerde, tüm vadelerde faiz oranının aynı kalması C) TÜFE ye göre belirlenen banka faiz oranları D) 6-12 ayda bir değişebilen faiz oranı 35. Aşağıdakilerden hangisi Yeni Konut Finansman Sistemi nde ikincil piyasalarda yer alan kuruluşlardan biri değildir? A) Emlakçı ) Tüketici C) Konut üreticileri D) Konut finansman kuruluşları 36. Aşağıdakilerden hangisi yeni konut finansman sisteminin amaçlarından değildir? A) Tüketicilerin uzun vadeli ve uygun koşullarda konut kredisi kullanarak konut sahibi olmaları ) Aracılık mekanizması ile konut arz ve talebini dengelemek C) Konut ve gayrimenkul piyasalarını şekillendirmek D) Tüketicilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak 37. Konut Finansmanı Tanıtım ve Pazarlama Danışmanları, verecekleri ilanlarda ve reklamlarda yasal hangi düzenlemeye bağlı çalışmayı ilke edinir? 5 A) Ticari İlan Yönetmeliği ) orçlar Kanunu Yönetmeliği C) asın, İlan ve Reklam Kanunu D) asın İlan Kurumu Yönetmeliği

6 38. Konut Sistemi kapsamında Yağmacı Kredi en basit anlamda nasıl tanımlandırılabilir? A) Konut Finansmanı Sistemi dâhilinde kredi faiz oranlarının en düşük seviyeye düşmesi ile kredi kanunu ilanındaki ani yükseliş ) Konut Finansmanı Sistemi dâhilinde kredi faiz oranlarının aniden düşmesi ile en yüksek orandan konut kredisi alanların pozisyonları C) Konut Finansmanı Sistemi dâhilinde, kredi sağlayan banka ve finans kuruluşlarının ürünlerinin piyasadaki emsallerinden fahiş oranda tüketiciye pazarlanması D) Konut Finansmanı Sistemi dâhilinde kredi kullanan ve ödeme güçlüğü sebebi ile gayrimenkullerine el konulan tüketicilerin mallarının ilgili yasa uyarınca % 20 değerinden satışa sunulabilmesi durumu 39. Konut Finansmanı Tanıtım ve Pazarlama Uzmanları (Mortgage rokerlerinin) temel etik kuralları başlık olarak aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? A) Doğruluk ve dürüstlük, bilgi hakimiyeti, pazarlama ) Profesyonel iş, mahremiyet, yasaya uygunluk C) Tam tescil, yasaya uygunluk, reklam serbestisi D) Onursal temsil, uzgörü, mahremiyet 42. Mortgage yoluyla edinilen konutun mirası yoluyla intikaline ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verilmesi gerekmez. ) Tapuya başvuruda vergi dairesi yazısı aranmaz. C) Kendi adlarına harçsız tapu alabilirler. D) Emlak Vergisi yükümlülüğü bulunmaktadır. 43. Kira geliri beyanında aşağıdaki hangi hâllerde istisnadan faydalanılmaz? A) Süresi geçmesi hâlinde kendiliğinden beyanname ile beyan edenler ) eyan etmeyen veya eksik beyan edenler C) Hisseli gayrimenkul sahipleri D) irden fazla konutu olanlar tarihinden önce edinilmiş olan gayrimenkullerin kaç yıl içinde elden çıkarılmasında değer artış kazancı doğar? A) 1 ) 2 C) 4 D) Mortgage kredi masrafları aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? A) DASK - SMV - Ferdi Kaza - Ekspertiz ) Hayat Sigortası - SMV - KKDF - Dosya Komisyonu C) KKDF - Dosya Komisyonu - Ekspertiz - Hayat Sigortası D) Dosya Komisyonu - Ekspertiz - Konut Sigortası - Hayat Sigortası 41. İpotek finansmanı kuruluşları ve konut finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen ipotekli sermaye piyasası araçlarından elde edilen kâr payı ve faiz gelirleri nasıl vergilendirilir? A) Vergilendirilmez. ) eyan edilerek vergilendirilir. C) Stopaj (kesinti) yoluyla kaynakta vergilendirilir. D) Stopaj kesilir, belirli bir sınırı aşanlar beyan edilerek vergilendirilir. 45. Aşağıdakilerden hangisi Mortgage Sisteminden beklenen bir fayda değildir? A) Dış ticaret açığını azaltır. ) Kayıt dışılığı azaltacaktır. C) İşsizliği azaltır - istihdamı arttırır. D) Sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağlar. 46. Mortgage ile edinilen konutun iş yeri olarak kiraya verilmesi hâlinde elde edilen kira gelirine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ödenen mortgage faizleri indirilebilir. ) Kira bedeli üzerinde % 20 stopaj kesilir. C) Elde edilen kira geliri için TL istisna uygulanabilir. D) Yıllık kira geliri 2007 yılı için TL yi aşarsa tamamı beyan edilir. 6

7 47. Mortgage yolu ile edinilen konut kiraya verilmiştir yılında söz konusu konuttan yıllık 2100 TL kira geliri elde edilmiştir. una göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Kira geliri istisnanın altında kaldığından beyan edilmez. ) Kira geliri beyan edilir, ancak istisna haddinin altında olduğu için vergi ödenmez. C) % 25 götürü gider düşüldükten sonra kalanı beyan edilir ve vergi ödenir. D) Kira gelirinin üzerinden % 20 stopaj kesilir. 50. Konut kira gelirine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Karı-koca eve ortak sahiplerse istisna tek ev için bir kere uygulanır. ) Kişi birden fazla eve sahipse, kira gelirlerinin tümüne bir defa istisna uygulanır. C) İstisnadan faydalanabilmek için kira gelirinin beyan edilmesine gerek vardır. D) İstisna 2007 yılı için TL dir. 48. Konut Finansmanı Tanıtım ve Pazarlama Danışmanlığı (Mortgage rokerliği) mevcut statüde hangi Yasa hükümleri kapsamında değerlendirilebilir? TEST İTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. A) orçlar Kanunu 386. maddesi Vekalet Hükümleri kapsamında ) orçlar Kanunu 404. maddesi Tellallık Hükümleri kapsamında C) orçlar Kanunu 416. maddesi Komisyonculuk Hükümleri kapsamında D) Konut Finansmanı işlemine ilişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un 228. maddesi Acenta Hükmü kapsamında sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun temel olarak neleri düzenlemez? A) Konut finansmanı amaçlı verilecek kredilerin oranları, ürün çeşitleri, kredilerin verileri usul ve esaslarını ) Kredilerin veriliş şekilleri, ürün çeşitleri, bu işlemlere ilişkin birincil piyasaların düzenlenmesini C) İpoteğe dayalı verilen konut sistemlerinin ikincil piyasalarda işleyiş usul ve esaslarını D) orçlar Kanunu hükümlerini 7

8 SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR 1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV AŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. aşlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) u kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim akanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

9 19 EKİM 2014 TARİHİNDE YAPILAN KONUT FİNANSMANI TANITIM VE PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA SINAVI TEST KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI 1. D A 4. D C 7. C 8. A C 11. D D 14. A C 17. A 18. D 19. A 20. C A 23. C 24. C C 27. A 28. D D 31. D C A 36. D 37. A 38. C D 41. C 42. D C 45. A 46. C 47. A D 50. A

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S102 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 3. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S102 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR (T) 17 RLIK 2011 Saat:

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 18/10/2014 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 18/10/2014 Saat: 11.00 6. İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 8/0/204 Saat:.00 Adı ve Soyadı :... T.C. imlik No :... ADAYLARIN

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 13/12/2014 Saat: 14.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 13/12/2014 Saat: 14.00 6. İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 13/12/2014 Saat: 14.00 Adı ve Soyadı :... T.C. imlik No :...

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 6. İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 Adı ve Soyadı :... T.C. imlik No :...

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKALIĞI YEİLİK VE EĞİTİM TEKOLOJİLERİ GEEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SIAVI 29/06/2013 Ad ve Soyadı

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/06/2014

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/06/2014 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 4/06/204 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik No :... ADAYLARIN DİATİNE!.

Detaylı

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI NDOLU ÜNİVERSİTESİ 102 01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI SINVI DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:...

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

30-31 MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 )

30-31 MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 ) 30-31 MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 ) Sınavlara katılmak isteyen adaylar bu kılavuzda yer alan bilgi ve açıklamaları dikkatle okumalıdırlar. Sınav ücreti yatıran,

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI FORMU

YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI FORMU YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI FORMU (Bu form, yatırım danışmanlığı sözleşmesi imzalanmadan önce okunmalı ve imzalanmalıdır. Sermaye Piyasası Kurulu Seri: V, No: 55 Sayılı Tebliğ in 12. Maddesi Gereğince

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Taraflar 1.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum olarak adlandırılacaktır.) Adres:

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :...

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :... BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Soyadı, Adı/Unvanı :..... TCKN/VKN :... Amaç ve Kapsam: Müşterinin, Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesaplarının kullanılmasında;

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 5 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 5 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 5 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı