TAfi HASTALI INDA PERKÜTAN NEFROL TOTOM (PNL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAfi HASTALI INDA PERKÜTAN NEFROL TOTOM (PNL)"

Transkript

1 TAfi HASTALI INDA PERKÜTAN NEFROL TOTOM (PNL) Veli YALÇIN*, Mehmet ÇET NKAYA* Böbrek tafllar 1970 li y llara kadar aç k cerrahi yöntem ile tedavi edilmekteydi. lk defa 1976 y l nda Fenstrom un perkütan nefrolitotomi trakt ndan tafl almas yla bafllayan perkütan cerrahi, elektrohidrolik litotripsi (EHL) ve ultrasonik litotripsi (USL) cihazlar n n gelifltirilmesi ile perkütan nefrolitotripsi (PNL) minimal invaziv bir yöntem olarak tüm böbrek tafllar n n tedavisinde aç k cerrahiye tercih edilen bir yöntem halini alm flt r. Ekstrakorporal flok dalga litotripsisi (ESWL) 1980 de kullan ma girmesiyle tafl tedavisinde de ifliklikler yaflanm fl ancak ESWL nin tedavideki limitleri belirlenince günümüzde PNL tafl tedavisinde standart bir tedavi haline gelmifltir. Günümüzde böbrek tafllar n n endoskopik tedavisi ço unlukla antegrat olarak PNL, retrograt olarak üreterorenoskopi (URS) ile retrograd intrarenal cerrahi (RIRS) ya da laparoskopik yöntem ile yap lmakta. Aç k cerrahi ise çok az bir oranda seçilen hastalara uygulanmaktad r. PNL Endikasyonlar : ESWL nin yap lamad durumlar n hepsi PNL nin endikasyonlar n oluflturur, ço u rölatif endikasyonlard r. 1-Tafl boyutu: 2 cm'den büyük tafllarda, staghorn (geyik boynuzu) tafllarda renal fonksiyon kayb n n önlenmesi için PNL ile ya da kombine (PNL+ESWL) yöntemlerle tedavi uygulan r. 2-Sert Tafllar: PNL, sert, ESWL ile zor fragmante olan ya da fragmente olamayan tafllar için daha uygun bir tedavi seçene idir. ESWL ile k r lamayan sert tafllar, sistin, Ca oxalat monohidrat ve brushite (Ca fosfat dihidrat) tafllar. 3-Alt Kaliks Tafllar : Büyük alt kaliks tafllar n n ESWL tedavisi kaliseal yap n n anotomik özelli i nedeniyle istenilen sonucu vermemektedir. - nfindibulo-pelvik aç n n 70 ' den az olmas, - nfindibular uzunlu un 3 cm'den fazla olmas, - nfindibular geniflli in 5 mm' den az olmas. Bu 3 anatomik özelli in varl nda ESWL baflar s n n %50'nin alt na düfltü ünü göstermifllerdir. PNL büyük alt kaliks tafllar nda seçenektir. 4-0bstrüksiyon: Üretero-pelvik bileflkede (UPJ) yerleflen pelvis tafllar nda PNL sonras UPJ darl geliflme insidensi yüksektir. UPJ darl kl hastalarda PNL ile hasta tafltan ar nd r ld ktan sonra endopyelotomi ile darl k da tedavi edilir. Kaliseal divertikül içinde tafl olgular nda da hem tafl hem de kaliseal divertikül PNL ile etkili bir flekilde tedavi edilir. 5-Enfeksiyon: Enfeksiyon tafllar n n (struvite) tedavisinde tercih edilen yöntem PNL' dir. 6-Kesin Sonuç Al nmas Gereken Durumlar: Baz durumlarda (pilotlarda oldu u gibi) hastalar n kesin olarak tafltan ar nd r lmas gerekmektedir. Bu tür hastalarda PNL uygun bir tedavi alternatifidir. 7-ESWL kontrendikasyonu ya da baflar s zl : ESWL baflar s zl n n nedeni tafl n sert olmas ya da pasaj n n mümkün olmamas d r. Obez hastalarda ESWL tafl n odaklanmas ndaki yetersizlik nedeniyle baflar s z olmaktad r. 8-Anatomik Varyasyon: Atnal böbreklerde PNL ile tafl tedavisi baflar l bir flekilde uygulanmaktad r. Transplant böbreklerde tafl nadirdir. PNL tedavisi bu olgularda güvenli ve etkili olmaktad r. 9-Bilateral Tafllar: Simultane bilateral PNL güvenli bir flekilde yap labilir. PNL komplikasyonlar nedeni ile aç k cerrahiye geçilebilir, operasyon nefrektomi ile sonuçlanabilir, embolizasyon gibi invaziv ifllemlere gerek duyulabilir. Bu nedenle hastalara detayl olarak ifllem anlat lmal ve onay al nmal d r. PNL için mutlak kontrendikasyon kanama diatezi ve aktif üriner enfeksiyon olup anatomik anomaliler (adele ve iskelet), tafl yükü, tafl n pozisyonu, arteriovenöz malformasyonlar ve renal neoplazmlar rölativ kontrendikasyonlard r. Hasta Haz rl : Hastan n preop rutin tetkiklerinin yap lmas, ifllem esnas nda gerekti inde kullan lmak üzere en az bir ünite kan temini önemlidir. Üriner enfeksiyon varl nda antibiyotik teda- * stanbul Üniversitesi, Cerrahpafla T p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal

2 96 TAfi HASTALI I PERKÜTAN NEFROL TOTOM (PNL) visi ile idrar n steril hale getirilmelidir. Tafl görüntüleme yöntemlerinden en fazla ürografi kullan lmas na ra men flüphe duyulan olgularda ya da anatomik anomalilerde CT (bigisayarl tomo rafi) gerekebilir. Girifl Yerinin Seçimi: Baflar l bir PNL için mutlaka iyi bir girifl yeri seçilmelidir. Girifl için posterior kalis seçilmeli ve posteriolateral olmal, Tek kalis tafllar nda direk tafla ulafl lmal, Üst kalis ve pelvis tafllar nda üst kalisten, pelvis ve üst üreter tafllar için üst ve orta kalis girifli, alt ve üst kalis tafllar nda alt ve üst kalis girifli uygulanmal d r. Staghorn ve multipl tafl varl nda birkaç trakt oluflturulabilir. Üst pol ve orta pol giriflleri tercih edilmelidir. Anomalilerde girifl yeri seçiminde uygun anatomiye göre CT de erlendirilerek girifl yap labilir. Pelvis renalise direk girifl arteryel yaralanma yapabilir. Hasta Pozisyonu ve Access Oluflturma Teknik ve Yöntemi Hastaya genel anestezi alt nda litotomi pozisyonunda 6-F open-end üreter kateteri sistoskop yard m ile böbre e yerlefltirilip foley sonda konularak tespit edilir. Sonra hasta katetere ve sondaya özen gösterilerek prone pozisyonuna getirilir. Hastan n bu pozisyonda gö sü, bacaklar ve boynu slikon pedlerle desteklenir. Hastan n temizli i ve örtülmesi tamamlan r. Hastan n ve tafl n pozisyonuna göre C kollu skopi yerlefltirilir. Skopi eflli inde iki farkl aç ile 900 ve aç larla böbrek ve tafl lokalizasyonu yap l r. Do rudan tafla girifl ya da uygun kalise girifl için üreter kateterinden opak madde verilerek kalis görünür hale getirilir. Sisteme hava verilmeside yararl olabilir aç ile tafla ya da uygun kalise girifl 18-G i ne ile yap l r. deal girifl yeri 12. kot alt ya da posterior axiller hatta yak nd r. Bu aç da tafl-i ne ucu-i ne ayn hatta görülmelidir. nenin derinli i 900 e imle kontrol edilerek tafla yada toplay c sisteme ulafl larak girilir. nenin tafla de mesi ya da tafl n oynamas veya i neden idrar gelmesi sisteme girildi ini gösterir. Uygun yerden sisteme girilmifl ise i nden inc k lavuz tel geçirilerek, kalise, pelvise veya üretere itilerek dilatasyon dilatatörlerle 14 F e kadar yap l r. Double lümen kateter ile bir ikinci klavuz tel girilerek biri emniyet klavuz tel olarak kullan lmak üzere ucu d flardan tespit edilir. Di er klavuz tel amplatz dilatatörler ile ya da balon dilatatörler ile dilatasyon için kullan l r. Trakt dilatasyonu için ideal durum klavuz telin üretere geçmesidir, dilatasyonda kolayl k oluflturur. Klavuz telin kaliste veya tafl n etraf nda bükülmesi dilatasyonu güçlefltirir, trakt kaybedilebilir bu nedenle emniyet telinin yarar fazlad r. Dilatasyon için metal teleskopik, amplatz bükülebilir dilatatörler ya da balon dilatatörler kullan labilir, ekonomik olan metal ve bükülebilir amlatz dilatatörlerdir. Biz kendi departman m zda balon dilatatör kullanmaktay z, zaman kazand rmas avantaj d r, pahal oluflu dez avantaj d r. Klavuz tel üzerinden nefromax balon dilatatör geçirilip uygun pozisyona yerlefltirilip atmosfer bas nca fliflirilerek üzerinden amplatz flit nazikçe hafif döndürme hareketleri ile balon üzerinden itilerek sisteme geçirilip balon indirilerek ç kar l r. Sadece flit sistemde b rak l r. Ayn ifllem bükülebilir dilatatörlerle F e kadar dilatasyon sonras üzerinden amplatz flit geçirilerek sisteme girilir. Klavuz tel flit içinde b rak labilir ancak genellikle çal flmada zorluk ç - karabilir, emniyet klavuz telin flit d fl nda oluflu avantaj yarat r. Bazende üreter kateterinden itilen klavuz tel flitten d - flar al narak through and through dedi imiz bir yandan öbür tarafa access oluflturulabilir. Amplatz flitin avantajlar ; trakt n kaybolmas n önler, irigasyon s v s n n ak fl n sa layarak böbrek içi bas nc n n düflüflünü, p ht, tafl parçalar ve debrisin boflalmas n sa lar, üst kalis girifllerinde s v n n plevraya kaç fl n engeller. 30 F ten ç - kabilecek tafl parçalar n forsepslerle al nmas na olanak verir. Amplatz flitten geçirilen rijid nefroskop ile kalis ve toplay c sisteme girilerek görülen tafllar küçük ise bütünüyle, büyük ise pnömotik, ultrasonik litotriptörler ile parçalara ayr l p forsepslerle al narak sistemden ç kar l r. Elektrohidrolik (EHL) ve laser litotriptörleri flexibl aletlerde kullan labildikleri için özellikle rijid aletlerle al namayan tafllara ulaflmada kullan l rlar, sert tafllar n k r lmas nda da yard mc d rlar. Skopi ile kontrol edilerek tafllar parçalan p bütünüyle temizlendikten sonra Stone free hale gelmifl ise ya da bir nedenle iflleme son verilecek ise amplatz flit ç kar l r, through and through Access klavuz teli yada emniyet klavuz teli üzerinden toplay c sisteme 14 F malecot, reentery malecot, pig tail nefrostomü tüpü hatta foley kateter bile yerlefltirilebilir. Hastan n takibinde tüpten hematürik idrar n gelmemesi ile saat içinde çekilen nefrostogramda geçifl varl, extravazasyon olmay fl ile kateter al nabilir ya da tüpün bir gün kapat larak kontrol edilip al nmas ile hasta taburcu edilebilir. PNL ile Karfl laflt rmal Sonuçlar: PNL de tafl büyüklü ü ve yap s baflar oran n art rmaktad r. Artan tafl boyutuna parelel olarak ESWL nin baflar oran n n düflmesi PNL yi tek bafl na ya da ESWL ile kombine kullan lmas PNL yi seçkin yöntem haline getirmektedir. Staghorn tafllarda ESWL ile %50, PNL ile %73, PNL+ESWL ile %81 ve aç k tafl cerrahisi ile %82 baflar oranlar bildirilmifltir.

3 KL N K GEL fi M 97 Tafl yükü 3cm den büyük oldu unda ESWL ile baflar azalmakta ve %43 e varan ek tedaviler ile baflar art r lmakta, PNL de ise ayn grupta %100 e yak n baflar ve %8 e yak n ek tedavi gerektirmektedir. Tafl yükü azald kça 2-3cm aras ESWL ile baflar %87-90 ek tedavi %27 civar nda, PNL de ise baflar %100 ek giriflim %0 oranlar nda bulunmaktad r. 1-2cm alt kalis tafllar nda ESWL ile %71, PNL ile %100 stone free oranlar elde edilebilir. Sistin tafllar nda da PNL ESWL ye üstündür. Sert sistin tafllar nda ESWL ye rezistan olanlarda PNL seçilen yöntemdir. PNL ile tafl tedavisi yan nda mevcut patolojiler UPJ darl, kalis divertikülü, infindubular darl k gibi patolojilerde ifllem esnas nda tedavi edilebilir. Hangi tafllara ilk seçenek olarak PNL uygulanmas tecrübeli ellerde bile yap lmamas sorusu mevcuttur? Stoghorn, büyük ve kompleks tafllar olan yaklafl k 5-6 kalisi dolduran ve infindubular stenoz ile birlikte olan, bir kaç trakt ile temizlenmesi mümkün olmayan tafllara anatrofik nefrolitotomi iyi bir seçenektir. KOMPL KASYONLAR Genellikle komplikasyolar access, dilatasyon veya tafllar n k r larak ç kar lmas s ras nda oluflmaktad r. Enfeksiyon ve kanama ile ilgili komplikasyonlar s kt r. Enfeksiyon varl - nda ifllem yap lmamal antibioterapi ile tedavi sonras giriflim yap lmal d r. Enfeksiyon ile ilgili komplikasyonlar PNL de %20 civar ndad r. 1- Kanama: Kanama böbre e i ne ile girilmesini takiben, dilatasyon veya nefroskop ile tafllar n k r larak ç kar lmas s ras nda oluflabilmektedir. "Amplatz" çal flma k l f n n ç kar lmas ndan veya ifllemden saatler, günler sonra da kanama görülebilir. Nefrostomi kapat l p eksternal kompresyon uygulanmas, nefrostomi trakt ndabalon kateter fliflirilmesi erken evrelerde kanamay ço unlukla önlemektedir. fllem sonras intravenöz mannitol infüzyonu ve dakika nefrostomi tüpünün klemplenmesi ile venöz kanamalar n her zaman kontrol edildi i bildirmektedir. Hematüri perkütan tafl cerrahisinden sonra neredeyse tüm vakalarda görülmektedir. Ancak ço unlukla ilk saatte kendili inden durmaktad r. Gecikmifl kanama sebebi perkütan cerrahi hastalar nda % 0,5-1,2 olas l kla görülen pseudoanevrizma veya arteriovenöz fistül geliflimidir. Tan s nda anjiyografi, tedavisinde embolizasyon yap lmaktad r. Embolizasyonun önleyemedi i, parsiyel, hatta total nefrektomi gereken vakalarda bildirilmektedir. Perkütan cerrahi sonras kan transfüzyon oran %1-30 aras ndad r. Operasyon süresine, afl n büyüklü üne, yap lan Access say s na ba l olarak transfüzyon oran yükselmektedir. 2- Perferasyon: Böbrek toplama sistemi ifllemin herhangi bir evresinde perfore olabilmektedir. Ancak ço unlukla agresif trakt dilatasyonu veya tafl k rma ifllemi perforasyona neden olmaktad r. Bu y rt klar ve delikler cerrahi sonras e er böbrek iyi drene ediliyorsa süratle kendili inden iyileflmektedirler. Nefrostomi tüpünün çekilece i zaman verilen kontrast maddenin üreteropelvik bileflkeden rahatl kla geçti i görülmelidir. Operasyon s ras nda üretere geçen küçük bir tafl parças n n üreteri obstrükte etmesi, kontrol edilmeden nefrostomi çekilmesini takiben traktan idrar drenaj na veya iyileflen perforasyonlardan tekrar aç lmayla retroperitoneal ürinoma oluflmas na sebep olabilecektir. 3- Darl k Geliflmesi: Üreteropelvik bileflke veya kalikseal infundibulum ifllem s - ras nda travmatize edilebilir ve % 0,1-0,9 hastada ileri dönemde bu bölgelerde daralma görülebilir. 4- Komflu Organ Yaralanmas : a-akci er, plevra: 12. kosta üstünden yap lan "access" lerde % 10 plevra içinde s v toplanmas olmaktad r. E er "access" 11. kosta üzerinden yap l rsa hidro veya pnömotoraks insidans da yükselmektedir. fiüphe üzerine çekilen akci er grafisinde intraplevral s v saptan rsa gö üs tüpü yerlefltirilmelidir. Akci erlere travmay önlemek için böbre e yap lan tüm interkostal giriflimler akci erler sönük durumdayken (ekspirasyonda) yap lmal d r. Ne kadar önlem al n rsa al ns n yaklafl k % 0,1-3 perkütan nefrolitotomide hidro veya pnömotoraks geliflmektedir. b- Kolon, duodenum: Normal olarak böbre in anteriorunda ve hafifçe medialinde yer alan kolonun perkütan nefrolitotomi s - ras nda % 0.2 vakada perfore olabilece i bildirilmektedir. Çeflitli sebeplerle genifllemifl kolon varl ve çok zay f hastada lateralden yap lan "access" kolon perforasyonu aç s ndan risk oluflturmaktad r. Kolonda genifllemeden flüphelenildi- inde bilgisayarl tomografi ile de erlendirme gerekli olmaktad r. Atnal böbrek oldu unda da posterior yerleflimli ve retrorenal kolon varl olas l n n artmas perkütan giriflimler öncesinde bilgisayarl tomografi yap lmas n gerektirmektedir. E er ifllem sonras çekilen nefrostografide kolonda kontrast madde görülürse gastrointestinal sistem ile üriner sistem birbirinden ayr lmaya çal fl lmal d r. Bunu gerçeklefltirmek için üriner sisteme bir double J stent, kolon içerisine de Foley veya Council kateter yerlefltirilir ve bu flekilde bu iki sistem aras nda fistül geliflimi önlenmeye çal fl l r. On gün son-

4 98 TAfi HASTALI I PERKÜTAN NEFROL TOTOM (PNL) ras nda çekilen grafilerde e er üriner ve gastrointestinal sistemler aras nda iliflki olmad gösterilirse tüpler çekilebilir. Kolon perforasyonu intraperitoneal ise aç k cerrahi eksplorasyon peritoniti önlemek için gerekecektir. Duodenuma i ne ile girifller ço unlukla nazogastrik dekompresyon ve nefrostomi tübü yerlefltirilmesi ve hiperalimentasyon ile konservatif olarak tedavi edilir. c- Karaci er, dalak: Karaci er ve dalaktan i ne ile oluflan travma sonras kanamalar s kl kla konservatif tedavi ile durmaktad r, ancak bu kanamalar nedeniyle aç k cerrahi eksplorasyona al nan vakalarda olmaktad r. d-safra kesesi yaralamalar : Access temininde i ne ile girifl esnas nda oluflmakta, safra mayinin görülmesi yeterlidir. Safra peritoniti oluflabilir. Kolesistektomi yap lmal d r. 5- Ekstravazasyon ve S v Emilimi: Perkütan nefrolitotomi s ras nda tercih edilen irigasyon s v - s serum fizyolojiktir. Bu s v n n ekstravazasyonu ya retroperitoneuma, ya intravasküler kompartmana, ya da periton içine olabilmektedir. Toplama sisteminde oluflan perforasyonlar s v n n ektravaze olmas na neden olmaktad r. Aç lan genifl venlerden de sistemik dolafl ma s v n n geçmesi mümkündür. Retroperitoneal fazla miktar ekstravazasyan_oldu unda nefrostomi konularak ifllemin sonland r lmas gerekmektedir. drar n nefrostomi ile drenaj sonras nda bu perforasyonlar süratle iyileflmekte, retroperitoneal s v da konservatif izlem sonucunda absorbe olmakta ve ço unlukla sorun yaratmamaktad r. Intravasküler ekstravazasyon durumunda s v k s tlamas, diüretikler uygulan r ve serum elektrolitleri yak n olarak takip edilir. ntraperitoneal ekstravazasyon ender olarak görülmektedir, nab z bas nc nda daralma, diastolik kan bas nc nda artma ve hastan n ventilasyonunda zorluk önemli klinik bulgulardand r. Diüretik kullan m ile bu s v n n mobilizasyonu ve at m birkaç gün içinde mümkün olmaktad r. Abdominal distansiyon çok belirgin oldu unda peritoneal tap yaparak s v boflaltma ile hastalar n rahatlad bildirilmektedir. 6- Üreteral Avülsiyon: Üreteral avülsiyon çok ender görülmekte tedavisi ancak aç k onar m ile mümkün olmaktad r. Mukozal y rt klara ise %5 oran nda rastlanmaktad r. Bu üreteral y rt klar n büyük k sm daralma olmadan sistemin nefrostomi ile drenaj sonras nda iyleflmektedirler. Üreteral y rt k oldu unda manipülasyona devam edilmesi avülsiyona sebeb olabilece inden kaç - n lmas gerekmektedir. 7- Enfeksiyon ve Sepsis: Perkütan nefrolitotomi öncesinde hasta idrar n n steril olmas gerekmektedir. Buna ra men infeksiyon tafl olan hastalarda preoperatif bakteri üretilemese de postoperatif %30 unda bakteriüri görülebilmektedir. Perkütan veya endoskopik giriflimlerden sonra %1,2 oran nda septik flok bildirilmifltir. Etkinli i tam olarak gösterilemesede, antibiyotik profilaksisi, birçok endoürolji merkezinde steril idrar olan hastalarda preoperatif uygulanmakta ve postoperatif 48 saat veya nefrostmi kateteri çekilene dek sürdürülmektedir. Preoperatif steril idrar olan hastalarda postoperatif hemodinamik hiçbir bozukluk olamadan sadece atefl görülmesinin mutlak bakteriyolojik nedenli olmad ileri sürülmektedir. Bu hastalarda hastanede yat fl süreleri de uzamamaktad r. Dolay - s yla her postoperatif ateflte bakteriyolojik de erlendirme yap lmayabilece i belirtilmektedir. 8-Ölüm: Myokard infarktüsü ve buna ba l aritmi %0,1 0,7 hastada görülmektedir. Uygun preoperatif haz rlama ve t bbi tedavi bu komplikasyonlar azaltacakt r. Perkütan nefrolitotomiden sonraki 4.günde geliflen ve fetal seyreden pulmoner pulmoner emboli bildirilmifltir. Buna perkütan cerrahiye özgü bir komplikasyon olarak de erlendirmektense cerrahi ve anestezi komplikasyonu olarak görmek gerekti i söylenmektedir. SONUÇ: PNL 2 cm den büyük tafllarda (tafl komposizyonuna, yerleflim yerine, böbrek anatomisine, böbrek anomalilerine, kemik ve iskelet anomalilerine ba l olarak), ESWL nin baflar s z oldu u tafllarda baflar ile uygulanan yaklafl k %90 a yak n stone free ile morbiditesi az, erken iyleflme sa layan, cerrah n tecrübesi ile birlikte teknik ekipman gerektiren mikro invaziv cerrahi bir ifllemdir. KAYNAKLAR: Fernstrom I, Johansson B: Percutaneous pyelolithotomy. Scand J Urol Nephrol 10:257,1976. Kurth K, Hohenfellner R, Altwein JE: Ultrasound litholapaxy of a staghorn ca1culus. J.Uro1117: 242, 1977 Chaussy C, Brendel W, Schmiedt E: Extracorporeally induced destruction of kidney stones by shock waves. Lancet 2: 1265, Marshall VF: Fiberoptics in urology. J Urol 91: 110, Elbahnasy AM, Clayman RV, Shalhav AL, et al: Lowerpole caliceal stone c1earance after shock wave lithotripsy, percutaneous nephrolithotomy, and flexible ureteroscopy: impact of radiographic spatial anatomy. J Endourol12: 113, 1998 Ramakumar S, Segura JW: Renal ca1culi percutaneous management. Urol Clin North Am 27: 617, Jones DJ, Wickham JE, Kellet MJ: Percutaneous nephrolithotomy for ca1culi in horseshoe kidneys. J Urol 145: 481, Bailey IS, Griffin P, Evans C, et al: Percutaneous surgery

5 KL N K GEL fi M 99 of the transplanted kidney. Br J Uro163: 327, Minnon CJ, Garcia TE, Garcia DE, et al: Percutaneous nephrolithotomy in transplanted kidney. Urology 38: 232, Lingeman JE, Coury TA, Newman DM, et al: Cormparison of results and morbidity of percutaneous nephrostolithotomy and extracorporeal shock wave lithotripsy. J Urol 138: 485, McDougall EM, Denstedt JD, Brown RD et al: Cormparison of extracorporeal shock wave lithotripsy and percutaneous nephrolithotomy for the treatment of renal calculi in lower pole calices. J Endourol 3: 265, Badlani GH. Nephrostomy Drainage - Use of Reentry tubes for Nephrostomy Drainage. In: Controversies in Endourology. Smith AD (ed). Philadelphia, WB Saunders 1995: Bercowsky E, Shalhav AL, Figenshau RS, Elbahnasy AM, Clayman RV. Pediatric percutaneous nephrostolithotomy. J Endourol, 12 supll 1: S79-270, abs F4-14, Cadeddu JA, Chen R, Bishoff J, Micali S, Kumar A, Moore RG, Kavoussi LR. Clinical significance of fever after percutaneous nephrolithotomy. Urology, 52: 48, Callaway TW, Lighardh G, Basata S, Sylven M. Percutaneous riephrolithotomy in children. J Urol, 148: 1067, Candela J, Davidoff R, Gerspach J, Ballman GC. "Tubeless" percutaneous surgery: a new advance in the technique of percutaneous renal surgery. Tech Urol, 3: 6, Carson CC III, Danneberger JE, Weinerth JL. Percutaneous lithotripsy in morbid obesity. J Urol, 139: 243, Carson CC, Nesbitt JA. Peritoneal extravasation during percutaneous lithotripsy. J Urol, 134:125, Clayman RV, Elbers J, Miller RP, et al. Percutaneous nephrostomy: assessment of renal damage associated with semi-rigid (24 F) and balloon (36 F) dilation. J Urol, 138: 203, Davidoff R, Bellman GC. Influence of technique of percutaneous tract creation on incidence of renal hemorrhage. J Urol, 157: 1229, Denstedt JD. Dilation of the Nephrostomy Tract - Balloon Dilation of the Nephrostomy Tract. In: Controversies in Endourology. Smith AD (ed). Philadelphia WB Saunders 1995: Denstedt JD. Intracorporeal Lithotriptors. In: Smith's Textbook of Endourology. Smith AD, Badlani GH, Bagley DH, Clayman RV, Jordan GH, Kavoussi LR, Lingeman JE, Preminger GM, Segura JW, (eds). St. Louis, Missouri, Quality Medical Publishing, Inc. 1996: Dushinski JW, Lingeman JE. Simultaneous bilateral percutaneous nephrolithotomy. J Urol, 158: 2065, Eshghi M, Stroumbakis N. Percutaneous Nephrostomy - Fluoroscopic Access in the oblique position. In: Controversies in Endourology. Smith AD (ed). Philadelphia, WB Saunders 1995: Jackman SV, Hedican SP, Peters CA, Docimo SG. Percutaneous nephrolithotomy in infants and preschool age children: experience with a new technique. Urology, 52: 696, Janetschek G, Kunzel KH. Percutaneous nephrolithotomy in horseshoe kidneys. Br J Urol, 62: 117, Jones DJ, Kellett MJ, Wickham JEA. Percutaneous nephrolithotamy and the solitary kidney. J Urol, 145: 477,1991. Kane CJ, Bolton DM, Stoller ML. Current indications for apen stone surgery in an endourology center. U rology, 45: 218, Kessaris ON, Smith AD. Percutaneous Nephrostomy - Fluoroscopic Access in Prone Position With C-arm. In: Controversies in Endourology. Smith AD (ed). Philadelphia, WB Saunders 1995: Lee WJ, Smith AD, Cubelli V, Badlani GH, Lewin B, Vernace F, Cantos E. Complications of percutaneous nephrolithotomy. AJR, 148: 177, LeRoy AJ. Dilation and Maintenance of the Nephrostomy Tract. In: Smith's Textbook of Endourology. Smith AD, Badlani GH, Bagley DH, Clayman RV, Jordan GH, Kavoussi LR, Lingeman JE, Preminger GM, Segura JW, (eds). St. Louis, Missouri, Quality Medical Publishing, Ine. 1996: LeRoy AJ. Percutaneous Access. In: Smith's Textbook of Endourology. Smith AD, Badlani GH, Bagley DH, Clayman RV, Jordan GH, Kavoussi LR, Lingeman JE, Preminger GM, Segura JW, (eds). St. Louis, Missouri, Quality Medical Publishing, Inc Lingeman JE, Lifshitz DA, Evan AP. Surgical management of urinary lithiasis. In Campbell's Urology, 8th edition, ch 99, McDougall EM, Liatsikos EN, Dinlenç CZ, Smith AD. Percutaneous approach to the upper urinary tract. In Campbell's Urology, 8th edition, ch 98, O'Keeffe NK, Mortimer AJ, Sambrook PA, Rao PN. Severe sepsis following percutaneous or endoscopic procedures for urinary tract stones. Br J Urol, 72: 277, Pardalidis NP, Smith AD. Complications of Percutaneous Renal Procedures. In: Controversies in Endourology. Smith AD (ed). Philadelphia, WB Saunders 1995: Press SM, Smith AD. Dilation of the Nephrostomy Tract - Use of Plastic Malleable Dilators Amplatz System. In: Controversies in Endourology. Smith AD (ed). Philadelphia, WB Saunders 1995: Roth RA, Beckmann CF. Complications of extracorporeal shock-wave lithotripsy and percutaneous nephrolithotomy. Urol Clin North Am, 15: 155, Saltzman B, Khasidy LR, Smith AD. Elevated renal pelvic pressures during percutaneous renal procedures: reduction by use of working sheath. Urology, 30: 472,1987.

6 100 TAfi HASTALI I PERKÜTAN NEFROL TOTOM (PNL) Seemann O, Alken P. Dilation of the Nephrostomy Tract - Use of Metal Dilators. In: Controversies in Endourology. Smith AD (ed). Philadelphia, WB Saunders 1995: Segura JW, Patterson DE, LeRoy AJ, Williams HJ Jr, Barrett DM, Benson RC Jr, May GR, Bender CE. Percutaneous removal of kidney stones: review of 1000 cases. J U rol, 134: 1077, Segura JW. Complications of percutaneous lithotripsy. Baltimore, American Urological Association Stone Update, February 1993, 355. Skoog SJ, Reed MD, Gaudier FA Jr, Dunn NP. The posterolateral and the retrorenal colon: implication in percutaneous stone extraction. J Urol, 134: 110, Stoller ML, Bolton D, Lezin M St, Lawrence M. Percutaneous nephrolithotomy in the elderly. Urology, 44: 651,1994. Streem SB, Geisinger MA. Combination therapy for stgahorn calculi in solitary kidneys: functional results with long-term followup. J Urol, 149: 449, Streem SB. Stone Extraction. In: Smith's Textb-ook of Endourology. Smith AD, Badlani GH, Bagley DH, Clayman RV, Jordan GH, Kavoussi LR, Ungeman JE, Preminger GM, Segura JW, (eds). St. Louis, Missouri, Quality Medical Publishing, Ine. 1996: Vallancien G, Capdeville R, Vieillon B, et al. Colonic perforation during percutaneous nephrostomv. J Urol. 134:

Atnalı Böbrekli Hastalarda Perkütan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz

Atnalı Böbrekli Hastalarda Perkütan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2011;12(1):25-29 doi: 10.5505/104.850.2011.1007 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Atnalı Böbrekli Hastalarda Perkütan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz Our Experience on Percutaneous

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi Deneyimimiz

Perkütan Nefrolitotomi Deneyimimiz Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 9: 35-40 / Mayıs 2008 Afyon Kocatepe Üniversitesi Perkütan Nefrolitotomi Deneyimimiz Our Experıence In Percutaneous Nephrolıthotomy Emre TÜZEL, Bülent

Detaylı

Pediatrik PNL ve üreteroskopideki son yenilikler. Dr. Ali Güneş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

Pediatrik PNL ve üreteroskopideki son yenilikler. Dr. Ali Güneş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. Pediatrik PNL ve üreteroskopideki son yenilikler Dr. Ali Güneş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. TANIMLAR Cerrahi aktif taş hastalığı: İnfeksiyon, obstrüksiyon veya kolik atağının eşlik ettiği

Detaylı

Türk Üroloji Dergisi: 34 (3): 315-319, 2008 315

Türk Üroloji Dergisi: 34 (3): 315-319, 2008 315 TARTIŞMALI OLGU: ENDOÜROLOJİ/Endourology Uğur KUYUMCUOĞLU, Bilal ERYILDIRIM, Gökhan FAYDACI, Fatih TARHAN, Aydın ÖZGÜL Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Üroloji Kliniği, İSTANBUL

Detaylı

UZUN DÖNEM PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ (PNL) SONUÇLARIMIZ: 4 YILLIK KLİNİK DENEYİMİMİZ

UZUN DÖNEM PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ (PNL) SONUÇLARIMIZ: 4 YILLIK KLİNİK DENEYİMİMİZ ARAŞTIRMA MAKALESİ İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2015; 19(3): 138-145 UZUN DÖNEM PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ (PNL) SONUÇLARIMIZ: 4 YILLIK KLİNİK DENEYİMİMİZ LONG-TERM PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY

Detaylı

Perkütan nefrolitotomi: İlk 110 böbrek ünitesindeki deneyimimiz Percutaneous nephrolithotomy: Our experience in the first 110 renal units

Perkütan nefrolitotomi: İlk 110 böbrek ünitesindeki deneyimimiz Percutaneous nephrolithotomy: Our experience in the first 110 renal units Araştırma Makalesi / Research Paper Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 50 (4): 237-242, 2011 Perkütan nefrolitotomi: İlk 110 böbrek ünitesindeki deneyimimiz Percutaneous nephrolithotomy: Our experience

Detaylı

İlk 76 renal ünitede perkütan nefrolitotomi sonuçlarımız

İlk 76 renal ünitede perkütan nefrolitotomi sonuçlarımız Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2009;35(4):293-297 293 Endoüroloji Endourology İlk 76 renal ünitede perkütan nefrolitotomi sonuçlarımız Our percutaneous nephrolithotomy results in the

Detaylı

Dr.Süleyman Sami ÇAKIR Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği

Dr.Süleyman Sami ÇAKIR Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Dr.Süleyman Sami ÇAKIR Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği 38 E 1 aydır sağ yan ağrısı Dizüri (+) Hematüri (+) Bulantı ve kusma (+) FM: özellik yok Ek sistemik hastalık yok ??? TİT

Detaylı

PNL de Komplikasyonların Standardizasyonu ve Önlemler

PNL de Komplikasyonların Standardizasyonu ve Önlemler ULUSAL BiLİNÇLE GÜNCEL ÜROLOJİ 21-22 KASIM 2009 Antalya PNL de Komplikasyonların Standardizasyonu ve Önlemler Dr. Selçuk GÜVEN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI Teknolojik gelişmeler

Detaylı

Çocuklarda başlangıç perkütan nefrolitotomi deneyimimiz

Çocuklarda başlangıç perkütan nefrolitotomi deneyimimiz Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 151-155 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0390 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Çocuklarda başlangıç perkütan nefrolitotomi deneyimimiz Our initial

Detaylı

İlçe Devlet Hastanesinde Spinal Anestezi Altında Yapılan Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarımız

İlçe Devlet Hastanesinde Spinal Anestezi Altında Yapılan Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarımız İlçe Devlet Hastanesinde Spinal Anestezi Altında Yapılan Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarımız Outcomes of Percutaneaus Nephrolithotomy Under Spinal Anestesia At A Orjinal Arastirma Başvuru: 06.11.2013 Kabul:

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi: 2300 Vaka ile Tek Merkez Sonuçlarımız Percutaneous Nephrolithotomy: Our Results of a Single-Centre Analysis in 2300 Cases

Perkütan Nefrolitotomi: 2300 Vaka ile Tek Merkez Sonuçlarımız Percutaneous Nephrolithotomy: Our Results of a Single-Centre Analysis in 2300 Cases Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.4274/Haseki.1263 Perkütan Nefrolitotomi: 2300 Vaka ile Tek Merkez Sonuçlarımız Percutaneous Nephrolithotomy: Our Results of a Single-Centre Analysis in 2300 Cases

Detaylı

Muş Devlet Hastanesi Üroloji Kliniğinde Üst Üriner Sistem Taşı Cerrahi Girişimlerinin Analizi

Muş Devlet Hastanesi Üroloji Kliniğinde Üst Üriner Sistem Taşı Cerrahi Girişimlerinin Analizi Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Muş Devlet Hastanesi Üroloji Kliniğinde Üst Üriner Sistem Taşı Cerrahi Girişimlerinin Analizi Ayhan KARAKÖSE a, Mehmet Bilgehan YÜKSEL, Murat ÇİLOĞLU, Muammer ALTOK

Detaylı

ATNALI BÖBREKLERDE PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY IN HORSESHOE KIDNEYS

ATNALI BÖBREKLERDE PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY IN HORSESHOE KIDNEYS DERLEME/Review: ENDOÜROLOJİSİ/Endourology ATNALI BÖBREKLERDE PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY IN HORSESHOE KIDNEYS Cenk Yücel BİLEN, Ahmet ŞAHİN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

S. B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara; 2 Sarıkamış Devlet Hastanesi, Üroloji, Kars; 3

S. B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara; 2 Sarıkamış Devlet Hastanesi, Üroloji, Kars; 3 ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Kafkas J Med Sci 2016; 6(3):184 188 doi: 10.5505/kjms.2016.19970 Çocuk Hastalarda Böbrek Taşı Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi Mini-Perkütan Nefrolitotomi Yöntemlerinin

Detaylı

YENİ BİR YAKLAŞIM: TÜPSÜZ PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ A NEW TECHNIQUE: TUBELESS PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY

YENİ BİR YAKLAŞIM: TÜPSÜZ PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ A NEW TECHNIQUE: TUBELESS PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY DERLEME/Review ENDOÜROLOJİ/Endourology YENİ BİR YAKLAŞIM: TÜPSÜZ PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ A NEW TECHNIQUE: TUBELESS PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY Mustafa SOFİKERİM Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji

Detaylı

Seçilmiş böbrek taşı olgularında tamamen tüpsüz perkütan nefrolitotomi

Seçilmiş böbrek taşı olgularında tamamen tüpsüz perkütan nefrolitotomi Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (2): 298-302 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.02.0420 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Seçilmiş böbrek taşı olgularında tamamen tüpsüz perkütan nefrolitotomi

Detaylı

Kliniğimizde Uygulanan Tek Seans-Tek Giriş Perkütan Nefrolitotomi Deneyimimiz

Kliniğimizde Uygulanan Tek Seans-Tek Giriş Perkütan Nefrolitotomi Deneyimimiz Van Tıp Dergisi: 21(3): 133-138, 2014 Böbrek Taşlarında Perkütan Nefrolitotominin Pratikteki Yeri ve Önemi Klinik Çalışma Kliniğimizde Uygulanan Tek Seans-Tek Giriş Perkütan Nefrolitotomi Deneyimimiz Ercan

Detaylı

PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİDE EĞİTİM MODELLERİ. Dr.Emre Tüzel Afyon Kocatepe Üniversitesi Üroloji AD

PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİDE EĞİTİM MODELLERİ. Dr.Emre Tüzel Afyon Kocatepe Üniversitesi Üroloji AD PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİDE EĞİTİM MODELLERİ Dr.Emre Tüzel Afyon Kocatepe Üniversitesi Üroloji AD PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ PNL ilk kez 1976 da tanımlanmıştır Fernström et al. Scand J Urol Nephrol. 1976;10:257-9.

Detaylı

BÖBREK TAŞI CERRAHİSİNDE ÜST POL GİRİŞİ İLE PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY BY UPPER POLE APPROACH IN RENAL STONE SURGERY

BÖBREK TAŞI CERRAHİSİNDE ÜST POL GİRİŞİ İLE PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY BY UPPER POLE APPROACH IN RENAL STONE SURGERY ENDOÜROLOJİ/Endourology BÖBREK TAŞI CERRAHİSİNDE ÜST POL GİRİŞİ İLE PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY BY UPPER POLE APPROACH IN RENAL STONE SURGERY Bekir VOYVODA, Semih Y. SARGIN, B.

Detaylı

GENEL ÜROLOJİ/GENERAL UROLOGY

GENEL ÜROLOJİ/GENERAL UROLOGY GENEL ÜROLOJİ/GENERAL UROLOGY ÖĞRENME EĞRİSİNDE İLK 100 PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ OLGUSUNUN ANALİZİ ANALYSIS OF THE FIRST 100 CASES OF PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY IN THE LEARNING CURVE Ahmet Yaser MÜSLÜMANOĞLU,

Detaylı

Perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz: 533 vakalık tek merkezdeki deneyimlerimiz

Perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz: 533 vakalık tek merkezdeki deneyimlerimiz Araştırmalar / Researches Perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz: 533 vakalık tek merkezdeki deneyimlerimiz Mehmet Taşkıran 1, Orhan Tanrıverdi 2, Umut Sarıoğulları 3, Göksel Bayar 3, Hüseyin Acinikli 3,

Detaylı

ENDOÜROLOJ ROLOJİ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji AD

ENDOÜROLOJ ROLOJİ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji AD ENDOÜROLOJ ROLOJİ Prof.Dr.Veli.Veli YALÇIN Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji AD Ekstracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) A- ESWL Tedavisini Etkileyen Faktörler Taş boyutu :

Detaylı

ÇOCUK ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE KLİNİK DENEYİMLERİMİZ OUR MANAGEMENT IN THE TREATMENT OF PEDIATRIC UROLITHIASIS

ÇOCUK ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE KLİNİK DENEYİMLERİMİZ OUR MANAGEMENT IN THE TREATMENT OF PEDIATRIC UROLITHIASIS ENDOÜROLOJİ/Endourology ÇOCUK ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE KLİNİK DENEYİMLERİMİZ OUR MANAGEMENT IN THE TREATMENT OF PEDIATRIC UROLITHIASIS Fatih ALTUNRENDE, Ahmet Hamdi TEFEKLİ, Murat BAYKAL,

Detaylı

Perkütan nefrolitotominin ta ra hastanelerinde uygulanabilirli i: Mu Devlet Hastanesi nin ilk 100 vakadaki deneyimi

Perkütan nefrolitotominin ta ra hastanelerinde uygulanabilirli i: Mu Devlet Hastanesi nin ilk 100 vakadaki deneyimi 362 Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(4):362-368 Endouroloji Endourology Perkütan nefrolitotominin ta ra hastanelerinde uygulanabilirli i: Mu Devlet Hastanesi nin ilk 100 vakadaki

Detaylı

Son yıllarda teknolojideki baş döndürücü gelişmeler böbrek

Son yıllarda teknolojideki baş döndürücü gelişmeler böbrek Endoüroloji Bülteni 2014;7:142-146 DOI: 10.5350/ENDO2014070309 NASIL YAPIYORUM Mikroperk Abdullah Armağan Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul Giriş Son yıllarda

Detaylı

KLİNİĞİMİZDE ÜROLOJİ ASİSTANLARINCA UYGULANAN ESWL TEDAVİSİNİN SONUÇLARI

KLİNİĞİMİZDE ÜROLOJİ ASİSTANLARINCA UYGULANAN ESWL TEDAVİSİNİN SONUÇLARI Yeni Üroloji Dergisi 2011; 6 (1): 13-17 The New Journal of Urology Orjinal Makale / Original Article KLİNİĞİMİZDE ÜROLOJİ ASİSTANLARINCA UYGULANAN ESWL TEDAVİSİNİN SONUÇLARI RESULTS OF SWL TREATMENT PERFORMED

Detaylı

Böbrek Taşı Tedavisinde Perkütan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz: 200 Olgu

Böbrek Taşı Tedavisinde Perkütan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz: 200 Olgu Klinik Çalışma Perkütan nefrolitotomi Böbrek Taşı Tedavisinde Perkütan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz: 200 Olgu Van Tıp Dergisi: 20(2): 62-69, 2013 Burak Özçift *, Kaan Bal **, Ahmet Bölükbaşı **, Çetin

Detaylı

TAŞ BOYUTUNUN PNL SONUÇLARI ÜZERİNE ETKİSİ EFFECT OF STONE BURDEN ON PNL OUTCOMES

TAŞ BOYUTUNUN PNL SONUÇLARI ÜZERİNE ETKİSİ EFFECT OF STONE BURDEN ON PNL OUTCOMES ENDOÜROLOJİ/Endourology TAŞ BOYUTUNUN PNL SONUÇLARI ÜZERİNE ETKİSİ EFFECT OF STONE BURDEN ON PNL OUTCOMES Burak TURNA, Mehmet UMUL, Ahmet Barış ALTAY, Ahmet Çağ ÇAL, Oktay NAZLI Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

PERKÜTAN ENDOPİYELOTOMİ DENEYİMİMİZ OUR EXPERIENCE IN PERCUTANEOUS ENDOPYELOTOMY

PERKÜTAN ENDOPİYELOTOMİ DENEYİMİMİZ OUR EXPERIENCE IN PERCUTANEOUS ENDOPYELOTOMY PERKÜTAN ENDOPİYELOTOMİ DENEYİMİMİZ OUR EXPERIENCE IN PERCUTANEOUS ENDOPYELOTOMY ŞAFAK M., SOYGÜR T., GÖĞÜŞ Ç. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, ANKARA ÖZET Endopiyelotomi üreteropelvik

Detaylı

İki taraflı böbrek ve üreterde sistin taşları olan 9 aylık bebekte antegrad perkütan yaklaşım

İki taraflı böbrek ve üreterde sistin taşları olan 9 aylık bebekte antegrad perkütan yaklaşım 56 Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2009;35(1):56-60 Olgu sunumu Case report İki taraflı böbrek ve üreterde sistin taşları olan 9 aylık bebekte antegrad perkütan yaklaşım Antegrade percutaneous

Detaylı

Böbrek taşı olgularında tam tüpsüz standart perkütan nefrolitotominin etkinlik ve güvenirliği

Böbrek taşı olgularında tam tüpsüz standart perkütan nefrolitotominin etkinlik ve güvenirliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (3): 468-473 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.03.0456 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Böbrek taşı olgularında tam tüpsüz standart perkütan nefrolitotominin

Detaylı

Daha Önce Açık Nefrolitotomi veya Perkütan Nefrolitotomi Yapılmasının Perkütan Nefrolitotomi Üzerine Etkisi

Daha Önce Açık Nefrolitotomi veya Perkütan Nefrolitotomi Yapılmasının Perkütan Nefrolitotomi Üzerine Etkisi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 13: 1-8/ Ocak 2012 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Daha Önce Açık Nefrolitotomi veya Perkütan Nefrolitotomi Yapılmasının Perkütan Nefrolitotomi Üzerine Etkisi The Effects

Detaylı

Perkütan nefrolitotomi ameliyatında hidronefrozun önemi

Perkütan nefrolitotomi ameliyatında hidronefrozun önemi Dicle Tıp Dergisi / M. M. Rafaioğlu ve ark. Perkutan nefrolitotomi ve hidronefroz 2013; 40 (3): 441-445 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0306 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

ÇOCUK BÖBREK TAŞLARINDA ESWL UYGULAMASİ

ÇOCUK BÖBREK TAŞLARINDA ESWL UYGULAMASİ ANKARA TIP MECMUASI (THE JOURNAL OF THE FACULTY OF MEDICINE) Vol. 47 : 549-554, 1994 ÇOCUK BÖBREK TAŞLARINDA ESWL UYGULAMASİ Ali Acar* Giray Karaîezli* Talat Yurdakul* Murat Biiyükdoğan** Ünal Sert 4 **

Detaylı

İlk Micro-Perkütan Nefrolitotripsi Deneyimlerimiz

İlk Micro-Perkütan Nefrolitotripsi Deneyimlerimiz İlk Micro-Perkütan Nefrolitotripsi Deneyimlerimiz Muhammet Serdar Buğday *, Cem İpek **, Eyüp Veli Küçük *** Özet Amaç: Böbrek taşı tedavisinde yeni uygulanan bir yöntem olan mikroperkütan nefrolitotripsi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM YERİ : DOĞUM TARİHİ : 18/11/1986. Şehremini Mah. Şair Mehmet Emin Sk. 9/10 Fatih - İSTANBUL TELEFON :

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM YERİ : DOĞUM TARİHİ : 18/11/1986. Şehremini Mah. Şair Mehmet Emin Sk. 9/10 Fatih - İSTANBUL TELEFON : ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI : Emre KANDEMİR. DOĞUM YERİ : Yunak DOĞUM TARİHİ : 18/11/1986 YABANCI DİL : İngilizce ADRES : Şehremini Mah. Şair Mehmet Emin Sk. 9/10 Fatih - İSTANBUL TELEFON : 05427880636 E-MAİL

Detaylı

Büyük çaplı üst üreter taşlarının tedavisinde iyi bir seçenek: Perkütan nefroüreterolitotomi

Büyük çaplı üst üreter taşlarının tedavisinde iyi bir seçenek: Perkütan nefroüreterolitotomi 38 Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(1):38-42 Endoüroloji Endourology Büyük çaplı üst üreter taşlarının tedavisinde iyi bir seçenek: Perkütan nefroüreterolitotomi A good alternative

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Açık Böbrek Cerrahisi Geçiren Hastalarda Perkütan Nefrolitotominin Güvenilirliği ve Etkinliği

Açık Böbrek Cerrahisi Geçiren Hastalarda Perkütan Nefrolitotominin Güvenilirliği ve Etkinliği doi:10.5222/otd.2013.122 Araştırma Açık Böbrek Cerrahisi Geçiren Hastalarda Perkütan Nefrolitotominin Güvenilirliği ve Etkinliği Alper Ötünçtemur, Hüseyin Beşiroğlu, Murat Dursun, Süleyman Şahin, İsmail

Detaylı

1 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği. Abstract

1 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği. Abstract Böbrek Taşı Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi Deneyimlerimiz Our Experiences of Retrograde Intrarenal Surgery in The Treatment of Renal Stones Orjinal Arastirma Başvuru: 04.10.2013 Kabul: 12.12.2013

Detaylı

Üriner Sistem Taşlarının ESWL ile Tedavisinde Taşın Boyut ve Lokalizasyonunun Taştan Temizlenme Oranına Etkisi

Üriner Sistem Taşlarının ESWL ile Tedavisinde Taşın Boyut ve Lokalizasyonunun Taştan Temizlenme Oranına Etkisi Üriner Sistem Taşlarının ESWL ile Tedavisinde Taşın Boyut ve Lokalizasyonunun Taştan Temizlenme Oranına Etkisi Mustafa Güneş *, Necip Pirinççi *, İlhan Geçit *, Taken Kerem **, Kadir Ceylan *, Salim Bilici

Detaylı

Araştırma. Osman Zeki KARAKUŞ, Oğuz ATEŞ, Gülce HAKGÜDER, Feza Miraç AKGÜR, Mustafa OLGUNER

Araştırma. Osman Zeki KARAKUŞ, Oğuz ATEŞ, Gülce HAKGÜDER, Feza Miraç AKGÜR, Mustafa OLGUNER Araştırma Çocukluk Çağı Üriner Sistem Taşlarının Endoskopik Cerrahi Yöntemlerle Tedavisine İlişkin Deneyimlerimiz OUR EXPERIENCE RELATED TO THE TREATMENT BY ENDOSCOPIC SURGICAL METHODS OF URINARY TRACT

Detaylı

ÜRETER TAŞLARININ EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE LİTOTRİPSİ İLE TEDAVİSİ: KLİNİK SONUÇLARIMIZ

ÜRETER TAŞLARININ EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE LİTOTRİPSİ İLE TEDAVİSİ: KLİNİK SONUÇLARIMIZ Yeni Üroloji Dergisi 2008, 4 (3): 133-137 The New Journal of Urology ÜRETER TAŞLARININ EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE LİTOTRİPSİ İLE TEDAVİSİ: KLİNİK SONUÇLARIMIZ THE TREATMENT OF URETERAL STONES WITH EXTRACORPOREAL

Detaylı

Rayer tarafından 1841 yılında ilk defa tanımlanan

Rayer tarafından 1841 yılında ilk defa tanımlanan Endoüroloji Bülteni 2013;6:20-25 DOI: 10.5350/ENDO2013060105 Kaliks Divertikül Taşlarının Tedavisinde Optimal Tedavi Hangisi? Murat Can Kiremit 1, Vahit Güzelburç 1 1 Medipol Üniversitesi Üroloji Anabilim

Detaylı

TOTOMİ Eğitimi & PNL Komplikasyonları ve Önlemleri

TOTOMİ Eğitimi & PNL Komplikasyonları ve Önlemleri PERKÜTAN NEFROLİTOTOM TOTOMİ Eğitimi & PNL Komplikasyonları ve Önlemleri Dr. Sinan ZEREN İstanbul Cerrahi Hastanesi Böbrek ve Üreter Taşlar ları Aktif çalışan bir üroloji departmanında nda ameliyatların

Detaylı

RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ: KLİNİK DENEYİMİMİZ

RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ: KLİNİK DENEYİMİMİZ İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2014;18(4):81-87 ARAŞTIRMA MAKALESİ RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ: KLİNİK DENEYİMİMİZ RETROGRADE INTRARENAL SURGERY: OUR CLINICAL EXPERIENCE İbrahim Halil

Detaylı

On Yıllık Perkütan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz: Retrospektif Çalışma

On Yıllık Perkütan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz: Retrospektif Çalışma doi:10.5222/otd.2013.147 Araştırma On Yıllık Perkütan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz: Retrospektif Çalışma Alper Ötünçtemur, Hüseyin Beşiroğlu, Murat Dursun, Süleyman Şahin, İsmail Köklü, Mustafa Erkoç,

Detaylı

Açık Böbrek Taşı Cerrahisi ve ESWL den Sonra Geçen Sürenin Perkütan Nefrolitotomi Başarısı Üzerine Etkileri

Açık Böbrek Taşı Cerrahisi ve ESWL den Sonra Geçen Sürenin Perkütan Nefrolitotomi Başarısı Üzerine Etkileri ORİJİNAL ARAŞTIRMA Açık Böbrek Taşı Cerrahisi ve ESWL den Sonra Geçen Sürenin Perkütan Nefrolitotomi Başarısı Üzerine Etkileri Necmettin Aydın MUNGAN, a Ali Rıza ŞİMŞEK, b Adem TOK, a Tamer ALIŞKAN, a

Detaylı

Ürolojide Minimal İnvaziv Cerrahi Girişimler

Ürolojide Minimal İnvaziv Cerrahi Girişimler Ürolojide Minimal İnvaziv Cerrahi Girişimler Yrd. Doç. Dr. Haluk SÖYLEMEZ Dicle Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Minimal İnvaziv Girişimler Endouroloji SİSTOSKOPİ-URS-RIRC-PN GİRİŞİMLER

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomide Başarıyı Etkileyen Faktörler

Perkütan Nefrolitotomide Başarıyı Etkileyen Faktörler Ankara Medical Journal 2013; 13(2):57-61 Araştırma Perkütan Nefrolitotomide Başarıyı Etkileyen Faktörler Factors Influencing Success Rate Of Percutaneous Nephrolithotomy Alper GÖK 1, Zeki Ender GÜNEŞ 2,

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

Hastanemizde tafl k rma tedavisi PCK STONELITH V5 aleti ile yap lmaktad r.

Hastanemizde tafl k rma tedavisi PCK STONELITH V5 aleti ile yap lmaktad r. Tafl k rma cihaz olan ESWL (extrakorporeal shock wave lithotripsy) vücut d fl ndan ses dalgalar göndererek böbrek tafl na ulafl r ve tafl k rarak küçük parçalara ay r r, bu küçük parçalar da idrar yoluyla

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Üriner sistemde yer alan organların görüntülenmesi

Üriner sistemde yer alan organların görüntülenmesi Üriner sistemde yer alan organların görüntülenmesi Renal (böbrek) ultrason; çabuk, güvenli, ucuz ve invaziv (girişimsel) olmayan ve ultrason (insan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses) dalgalarının

Detaylı

Mikro PERKUTAN NEFROLİTOTOMİ Hastanın Adı,Soyadı:... Dog um tarihi:... Protokol No:... Baba adı:... Ana adı:...

Mikro PERKUTAN NEFROLİTOTOMİ Hastanın Adı,Soyadı:... Dog um tarihi:... Protokol No:... Baba adı:... Ana adı:... Mikro PERKUTAN NEFROLİTOTOMİ Hastanın Adı,Soyadı:......... Dog um tarihi:... Protokol No:... Baba adı:... Ana adı:... Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Hasta yüzüstü pozisyonda yerleştirildikten sonra belden

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

Çocuklarda böbrek tafl tedavisinde perkütan nefrolitotomi

Çocuklarda böbrek tafl tedavisinde perkütan nefrolitotomi Derleme Üriner Sistem Tafl Hastal Çocuklarda böbrek tafl tedavisinde perkütan nefrolitotomi Dr. Ali Ünsal Keçiören E itim ve Araflt rma Hastanesi Üroloji Klini i, Ankara Üriner sistem tafl hastal Türkiye

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

BOYNUZU (STAGHORN) TAŞLARININ TEDAVİSİ: 199 HASTALIK PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ DENEYİMİ

BOYNUZU (STAGHORN) TAŞLARININ TEDAVİSİ: 199 HASTALIK PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ DENEYİMİ ENDOÜROLOJİ/Endourology GEYİK BOYNUZU (STAGHORN) TAŞLARININ TEDAVİSİ: 199 HASTALIK PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ DENEYİMİ TREATMENT OF STAGHORN CALCULI: EXPERIENCE OF 199 PATIENTS TREATED BY PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY

Detaylı

ÜRİNOMUN PERKÜTAN NEFROSTOMİ VE DOUBLE J KATETER DRENAJI İLE TEDAVİSİ: BİR OLGU SUNUMU * Cabir ALAN, Burçin TUNÇ, Oktay DEMİRKESEN

ÜRİNOMUN PERKÜTAN NEFROSTOMİ VE DOUBLE J KATETER DRENAJI İLE TEDAVİSİ: BİR OLGU SUNUMU * Cabir ALAN, Burçin TUNÇ, Oktay DEMİRKESEN * Anahtar Kelimeler: Ürinom, Travma; Key Words: Urinoma, Trauma; Alındığı Tarih: 17 Mart 2004; Uz. Dr. Cabir Alan, Dr. Burçin Tunç, Doç. Dr. Oktay Demirkesen: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim

Detaylı

PERİFER DEVLET HASTANESİNDE MİNİ-PERKUTAN NEFROLİTOTOMİ UYGULANABİLİRLİĞİ: DENEYİMLERİMİZ

PERİFER DEVLET HASTANESİNDE MİNİ-PERKUTAN NEFROLİTOTOMİ UYGULANABİLİRLİĞİ: DENEYİMLERİMİZ ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL PERİFER DEVLET HASTANESİNDE MİNİ-PERKUTAN NEFROLİTOTOMİ UYGULANABİLİRLİĞİ: DENEYİMLERİMİZ FEASIBILITY OF MINI-PERCUTANEOUS

Detaylı

Giriș. Kürșat Çeçen 1, Emrah Coğuplugil 2, Aslan Demir 1, Mert Ali Karadağ 1, Ramazan Kocaaslan 1

Giriș. Kürșat Çeçen 1, Emrah Coğuplugil 2, Aslan Demir 1, Mert Ali Karadağ 1, Ramazan Kocaaslan 1 ARAȘTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Kafkas J Med Sci 2015; 5(1):1 5 doi: 10.5505/kjms.2015.72792 Distal Üreter Tașlarının Tedavisinde Üreterorenoskopik Litotripsi ve Vücut Dıșı Șok Dalga Litotripsisinin

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 08.11.2012 Acil Servis Hemşire İzlem Formu ifadesi kaldırıldı. 01 Yerine Acil Servis hasta Değerlendirme ve Gözlem Formu ndaki hemşire izlem notları

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri Doç. Dr. Onur POLAT Toraks Travmalarında Temel kuralın tanı ve tedavinin aynı anda başlaması olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Havayolu erken entübasyon ile sağlanmalı, eğer entübasyonda zorluk

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi Uygulanan Hastalarda Obezitenin Sonuçlara Etkisi: Retrospektif Çalışma

Perkütan Nefrolitotomi Uygulanan Hastalarda Obezitenin Sonuçlara Etkisi: Retrospektif Çalışma doi:10.5222/otd.2013.117 Araştırma Perkütan Nefrolitotomi Uygulanan Hastalarda Obezitenin Sonuçlara Etkisi: Retrospektif Çalışma Alper Ötünçtemur, Hüseyin Beşiroğlu, Murat Dursun, Süleyman Şahin, İsmail

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

ESWL TEDAVĠSĠNDE DEĞĠġEN VAR MI? DR.YILMAZ AKSOY ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, ERZURUM

ESWL TEDAVĠSĠNDE DEĞĠġEN VAR MI? DR.YILMAZ AKSOY ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, ERZURUM ESWL TEDAVĠSĠNDE DEĞĠġEN VAR MI? DR.YILMAZ AKSOY ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, ERZURUM ESWL, 7 Şubat 1980 tarihinde ilk olarak Dornier HM-1 ile insan üzerinde denenmiştir. Chaussy

Detaylı

1950 li yıllarda hidronefrozlu böbreklerde perkütan iğne

1950 li yıllarda hidronefrozlu böbreklerde perkütan iğne Endoüroloji Bülteni 2013;6:177-186 DOI: 10.5350/ENDO2013060309 GÜNCEL LİTERATÜR TAKİBİ Yeni Literatürler Eşliğinde Perkütan Nefrolitotomi Selahattin Bedir GATA Üroloji Anabilim Dalı, Ankara Giriş 1950

Detaylı

İmpakte üst üreteral taşların tedavisinde antegrad perkütan yaklaşımın etkinliği

İmpakte üst üreteral taşların tedavisinde antegrad perkütan yaklaşımın etkinliği 132 Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(2):132-137 Endoüroloji Endourology İmpakte üst üreteral taşların tedavisinde antegrad perkütan yaklaşımın etkinliği The effectiveness of antegrade

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

Obez hastalarda perkütan nefrolitotominin güvenilirliği ve etkinliği

Obez hastalarda perkütan nefrolitotominin güvenilirliği ve etkinliği Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2011;37(2):105-111 105 Endoüroloji Endourology Obez hastalarda perkütan nefrolitotominin güvenilirliği ve etkinliği Safety and efficacy of percutaneous

Detaylı

B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i

B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i Elastik kumafltan yap lan bilekli in tak ld bölgeyi s cak tutarak tedaviye yard mc olmas sa lan r. Önden welcrolarla ayarlan r. Bileklik ayak ölçülerine uyum sa layacak

Detaylı

Çocuklarda üriner sistem taş hastalığı tedavisinde ESWL deneyimlerimiz

Çocuklarda üriner sistem taş hastalığı tedavisinde ESWL deneyimlerimiz Çocuk Cerrahisi Dergisi 24(1):12-17, 2010 Araştırma Çocuklarda üriner sistem taş hastalığı tedavisinde ESWL deneyimlerimiz Esra ÖZÇAKIR *, Levent ÖZÇAKIR **, Mesut KAÇAR *, Taner ALTINDAĞ ***, Hakan ERDOĞAN

Detaylı

Soliter Böbrekli Hastalarda Perkütan Nefrolitotominin Etkinliği ve Güvenirliliği: Tek Merkez Deneyimi

Soliter Böbrekli Hastalarda Perkütan Nefrolitotominin Etkinliği ve Güvenirliliği: Tek Merkez Deneyimi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Soliter Böbrekli Hastalarda Perkütan Nefrolitotominin Etkinliği ve Güvenirliliği: Tek Merkez Deneyimi Tufan ÇİÇEK, a Umut GÖNÜLALAN, a Okan İSTANBULLUOĞLU, b Murat KOŞAN, a Bülent ÖZTÜRK,

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 / 8 NÜKLEER TIP HİZMETLERİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYAN NÜKLEER TIP HİZMETLERİ BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ ONAY BAŞHEKİM Sayfa 2 / 8 1.AMAÇ: 2.KAPSAM: Nükleer Tıp

Detaylı

KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN

KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN Kalça ve alt taraf kemiklerinin kırık, çıkık ve burkulmaları, üst taraf kemiklerinde olduğu gibi düşme, çarpma ya da trafik

Detaylı

BÖBREK NAKLİNDE CERRAHİ TEKNİK VE ERKEN CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR. Dr.Burak Koçak. Memorial Şişli Hastanesi, Üroloji ve Organ Nakli Bölümleri

BÖBREK NAKLİNDE CERRAHİ TEKNİK VE ERKEN CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR. Dr.Burak Koçak. Memorial Şişli Hastanesi, Üroloji ve Organ Nakli Bölümleri BÖBREK NAKLİNDE CERRAHİ TEKNİK VE ERKEN CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR Dr.Burak Koçak Memorial Şişli Hastanesi, Üroloji ve Organ Nakli Bölümleri İlk Başarılı Böbrek Nakli Böbrek Tx Canlı Vericiden Böbrek Tx (LRDK-Tx/LURDK-Tx)

Detaylı

OBEZİTE CERRAHİSİ KARŞIT-YANDAŞ GÖRÜŞ

OBEZİTE CERRAHİSİ KARŞIT-YANDAŞ GÖRÜŞ 7.ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONGRESİ 23-26 Nisan 2015 Gloria Kongre Merkezi ANTALYA OBEZİTE CERRAHİSİ KARŞIT-YANDAŞ GÖRÜŞ Gastrik Plikasyon; Sleeve Ameliyatına Rakip Olur mu? Rıza KUTANİŞ İstanbul Bağcılar

Detaylı

Üriner sistem taş hastalığı ülkemizde endemik

Üriner sistem taş hastalığı ülkemizde endemik Endoüroloji Bülteni 2013;6:26-31 DOI: 10.5350/ENDO2013060106 Perkütan Nefrolitotominin Böbrek Fonksiyonlarına Etkisi Tuna Mut 1, Mehmet Çetinkaya 1, Sanem Mut 2, Bülent Yazıcı 2 1 Muğla Üniversitesi Eğitim

Detaylı

ÜRETER ALT UÇ TAŞLARININ TEDAVİSİNDE ESWL VE ÜRETEROSKOPİ NİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÜRETER ALT UÇ TAŞLARININ TEDAVİSİNDE ESWL VE ÜRETEROSKOPİ NİN KARŞILAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 56, Sayı 1, 2003 13-18 ÜRETER ALT UÇ TAŞLARININ TEDAVİSİNDE ESWL VE ÜRETEROSKOPİ NİN KARŞILAŞTIRILMASI Çağatay Göğüş* Yaşar Bedük** Sümer Baltacı*** Ercan

Detaylı

NEFROLİTOTOMİ SONRASI BÖBREK ANJİYOGRAFİSİ GEREKTİREN HASTALAR

NEFROLİTOTOMİ SONRASI BÖBREK ANJİYOGRAFİSİ GEREKTİREN HASTALAR ENDOÜROLOJİ/Endourology PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ SONRASI BÖBREK ANJİYOGRAFİSİ GEREKTİREN HASTALAR PATIENTS REQUIRING RENAL ANGIOGRAPHY FOLLOWING PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY OPERATION Murat GÖNEN*, Erkan

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Alt kalis taşlarının tedavisinde retrograd intrarenal cerrahi

Alt kalis taşlarının tedavisinde retrograd intrarenal cerrahi 108 Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2009;35(2):108-112 Endoüroloji Endourology Alt kalis taşlarının tedavisinde retrograd intrarenal cerrahi Retrograde intrarenal surgery for the treatment

Detaylı

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler:

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler: Mikro TESE Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Mikroskopik TESE ameliyatı genel, veya bolgesel anestezi altında yapılabilir. Skrotum (torba) orta hattan 4 cm lik bir kesi yapılırak testislere ulaşılır ve testisler

Detaylı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı 1. AMAÇ Cerrahi alan enfeksiyonlarının (CAE) önlenmesidir. 2. KAPSAM Ameliyat sürecinde hastaya sağlık hizmeti sunan tüm birimleri ve bireyleri kapsar. 3. GENEL ESASLAR Cerrahi alan enfeksiyonları; cerrahi

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi Percutaneous Nephrolithotomy

Perkütan Nefrolitotomi Percutaneous Nephrolithotomy ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞINDA CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ SURGERY TREATMENT IN THE URINARY STONE DISEASE 75 Perkütan Nefrolitotomi Percutaneous Nephrolithotomy Selahattin Bedir Gülhane Askeri Tıp Akademisi

Detaylı

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK BİRİMİ HASTANESİNDE, 611 BÖBREK VE ÜRETER TAŞI TANILI OLGUDA VÜCUT DIŞI ŞOK DALGA LİTOTRİPSİ SONUÇLARIMIZ 1

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK BİRİMİ HASTANESİNDE, 611 BÖBREK VE ÜRETER TAŞI TANILI OLGUDA VÜCUT DIŞI ŞOK DALGA LİTOTRİPSİ SONUÇLARIMIZ 1 Tepecik Eğit Hast Derg 2014; 24 (1): 13-18 13 KLİNİK ARAŞTIRMA İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK BİRİMİ HASTANESİNDE, 611 BÖBREK VE ÜRETER TAŞI TANILI OLGUDA VÜCUT DIŞI ŞOK DALGA LİTOTRİPSİ SONUÇLARIMIZ 1 EXTRACORPOREAL

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/4 GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK TETKİKLER İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA FORMU Ünitenin Adı : Hastanın Adı ve Soyadı : Protokol No : Girişimsel radyolojideki işlemler; görüntüleme kılavuzluğunda cerrahiye

Detaylı

FLEKSİBL URS OLGU TARTIŞMALARI

FLEKSİBL URS OLGU TARTIŞMALARI FLEKSİBL URS OLGU TARTIŞMALARI Moderatör: Prof. Dr. Ahmet Yaser MÜSLÜMANOĞLU Yorumcular: Dr. Burak TURNA Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD

Detaylı