GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz E itimli polis köpekleri yetenekleriyle hayran b rak yor Polis teflkilat n n terör ve suç örgütleriyle mücadelede kulland klar e itimli s nak köpekleri, yetenekleriyle herkesi hayran b rak yor. 25 MAYIS 2013 CUMARTES Anadolu kad n dünyaya aç lacak HABER 16 DA Baflkentte 2 bin 500 kifliye ifl imkan sa lanacak S nak köpeklerinin, geçen y l terörle mücadelede çok önemli katk lar sundu unu belirten yetkililer, 2012 y l sonu itibar yla 44 bin kilometre karelik alanda tarama yapan köpeklerin onlarca s na n bulunmas na katk sa lad n ve bundan sonra da larda bilinmeyen tek s nak b rakmayaca n ifade etti. S.16 DA HABER 18 DE Ziyaret kapsam nda Türkiye'de yat - r m yapmaya karar vermifl 30 civar nda firman n yetkilileri ile Türk ifl adamlar n n kat ld - toplant n n da yap ld n ve karfl l kl el s k fl ld n dile getiren Özdebir, bunun da ziyaretin önemli sonuçlar ndan oldu unu söyledi. HABER 18 DE ASK DEN KANAL ZASYON HATLARINA ÖZEL BAKIM HABER 15 DE KEÇ ÖREN DE 5 N KAHSIZ Ç FTE RESM N KAH KIYILDI HABER 17 DE MATEMAT Ö RENMEY SEVD REN S STEM HABER 19 DA

2 2 Sinema 25 May s film vizyonda STANBUL - Bu hafta 1 i yerli 9 film vizyona girdi. Rio Soygunu nun dünya çap ndaki gifle baflar s n n üstüne infla edilen, aksiyonu, akrobasiyi ve hikayeyi daha da yükseklere ç karan H zl ve Öfkeli 6 filmiyle Justin Lin, dördüncü kez yönetmen koltu una oturdu. Vin Diesel ve Paul Walker n sinema tarihine soygun ve araba kovalamacas olarak geçen ünlü serisinin son halkas olan filmin konusu flöyle: Dom ve Brian n, Rio soygunu oldukça kilit bir ismin çetesini çökertip ekibe 100 milyon dolar kazand rd klar ndan beri çok paralar olsa da aileden ve yuvadan uzak hayat bir süre sonra zor gelir. Bu arada Hobbs dünyada 12 ülkeye yay lm fl bir suç organizasyonu araflt rmaya bafllar. Bu örgüt her biri birer ölüm makinesi olan paral askerlerden oluflmaktad r ve örgütün ikinci lideri ise Dom un öldü ünü sand eski aflk Letty den baflkas de ildir. Adamlarla kap flman n tek yolu onlar kendi seviyelerine, yani sokaklara çekmektir. Hobbs, Dom a tak m n Londra da yeniden toplamas n teklif eder, karfl l nda ise haklar ndaki tüm dava dosyalar ve suçlamalar düflürülüp eve geri dönmeyi, ailelerine kavuflmay vaat eder. - Evde - Yönetmenli ini François Ozon un yapt Evde filminin baflrollerini Fabrice Luchini, Ernst Umhauer ve Kristin Scott paylafl yor. Gerilim türündeki filmin konusu flöyle: Gizlice s n f arkadafllar ndan birinin evine giren 16 yafl ndaki erkek çocu u, Frans zca dersinde yazd kompozisyonlarda bu olaydan bahseder. Frans zca ö retmeni ise ö rencisini çok yetenekli buldu u için bu kompozisyonlar okuman n tad n ç kar rken bu olaydan kimseye bahsetmez. - Zoraki Radikal - Haluk Bilginer in de rol ald Zoraki Radikal filmi, ABD, ngiltere ve Katar ortak yap m yla beyazperdede yerini ald. Mira Nair in yönetmen koltu una oturdu u filmde, Wall Street ve Amerikan rüyas n n beklenenin ya da düflünülenin aksine pembe ve hayal dolu görünümünün ard nda asl nda birçok vazgeçifl baflar n n kaybedilmesi anlat l yor. Filmde, Bilginer in yan s ra, Kate Hudson, Liev Schreiber, Kiefer Sutherland ve Nelsan Ellis de izleyici karfl s na ç kacak. - Kral Yolu - Yönetmenli ini Serli Seta Niflanyan n üstlendi i Kral Yolu filmi, çocuk izleyicileri sinema salonlar na çekmeyi hedefliyor. Do a Rutkay, Nilgün Belgün, Yonca Evcimik, Arda Esen, Çetin Altay n rol ald komedi ve macera türündeki filmde, anne ve babas arkeolog olan yafllar nda bir çocu un dedesiyle stanbul - da bafllay p Erdemli de devam eden maceras konu ediliyor. - Sadece Aflk - Haftan n komedi ve romantik türündeki Sadece Aflk filmini Susanne Bier yönetti. Pierce Brosnan, Kim Bodnia ve Trine Dyrholm un baflrollerini paylaflt filmin konusu flöyle: da s radan bir hayat süren bir kuafördür. Kanser oldu unu ö renince tedaviye bafllar ve tedavi s ras nda saçlar n kaybetmesi nedeniyle kocas taraf ndan aldat ld n ö renmesi onu çok sarsar. Ancak da, k z n n dü ünü için yapt talya yolculu unda dul bir adamla tan fl r... - Vazgeçmem Senden - Lee Toland Krieger in yönetmenli ini üstlendi i dram ve komedi türündeki Vazgeçmen Senden filminde, Rashida Jones, Andy Samberg, Elijah Wood, Rebecca Dayan, Chris Messina izleyici karfl s na ç kacak. Filmde, ayr lmalar na ra men ayr kalamayan bir çiftin hikayesi izlenebilecek. - Kollar mda Kal - Dram severleri sinema salonlar na çekmeyi hedefleyen Kollar mda Kal filminde yönetmenli i Marion Laine üstlendi. Tan nm fl ve kendilerini ifllerine adayan iki cerrah olan Mila ve Javier n 10 y ldan uzun süredir birbirlerine delicesine afl k olmalar, duyduklar s ra d fl aflk korumak için gösterdikleri özen ve sonras nda iliflkileri tehlikeyi girince verdikleri mücadeleyi anlatan filmde, Juliette Binoche, Edgar Ramirez, Aurelia Petit, Hippolyte Girardot, Amandine Dewasmes rol ald. - Güllerin Köpü ü - Frans z yap m dram türündeki Güllerin Köpü ü filminin yönetmenli ini Michel Gondry yapt. Audrey Tautou, Omar Sy, Romain Duris, Gad Elmaleh, Alain Chabat n rol ald filmin konusu flöyle: Gerçek üstü ve fliirsel bu hikayede, idealist ve mucit bir genç olan Colin, Chloe ad nda Duke Ellington n Blueslar ndan birinin dünyaya gelmifl haline benzeyen genç bir kad nla tan fl r. Bir aflk hikayesi olan evlilikleri Chloe nin ilginç bir hastal a yakalanmas ve ci erlerinde büyüyen zambak çiçe iyle hüzne dönüflür. - Bir fiark n n Peflinde - Belgesel, biyografi ve müzikal türündeki Bir fiark n n Peflinde filminde, rlanda- ngiltere ortak yap m yla beyazperdede izleyici karfl s na ç kacak. rlanda- ngiltere ortak yap m filmi, Malik Bendjelloul yaz p yönetti li y llar n bafllar nda fark nda olmadan bir müzik efsanesine dönüflen Detroitli bir yerel müzisyenin hikayesini ele alan filmde, Sixto Rodriguez in efsaneleflme ve ortadan kaybolma sürecini iflleniyor. (AA)

3 25 May s 2013 Selçuk Üniversitesi (SÜ) Kazalar Araflt rma, Önleme ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Alkol gibi dalg nl a ve dikkatsizli e yol açarak, hata yap lmas n n önünü açan, direksiyonda cep telefonu kullan m ndan kaç n lmal d r dedi. H CR RUM msak : kindi : Yaflam 15 Recep 12 May s Günefl : Akflam : Ö le : Yats : Direksiyonda cep telefonu kullanmak alkol gibi tehlikeli KONYA - Metin Bolat - Çelik, AA muhabirine yapt aç klamada, son günlerde hava s cakl n n art fl yla birlikte insanlar n tatil planlar yapmaya bafllad n söyledi. Bu durumun kara yolu trafik yo unlu unu art raca n belirten Çelik, ölümlere varan trafik kazalar n n yaflanmamas için sürücüleri gerekli tedbirleri almalar konusunda uyard. Nem oran yükseldi inde; su ve tuz kayb n n artmas yla sürücülerde çeflitli rahats zl klar n ortaya ç kabilece ine de inen Çelik, trafikte yap lacak en küçük yanl fl n hayatla ödenebilece inin unutulmamas gerekti ini dile getirdi. - Kaza yapma ihtimalini 4 kat art r r - Çelik, s cak yaz günlerinde sürücülerin trafikte bazen bencilce davranmas n n kazalar art rd n vurgulayarak, flunlar kaydetti: S cakta refleksler zay flayaca için özellikle flehirler aras yolculuk yapan sürücüler kurallara uyma konusunda daha dikkatli olmal d r. Yolculukta belirli saatlerde dinlenilmeli, bol miktarda su içilmelidir. S ca n etkisiyle asfalt n erimesinin, yolu kaygan hale getirebilece i ve fren mesafesinin uzayabilece i unutulmamal. Direksiyonda cep telefonu kullan m na dikkati çekmek istiyoruz. Çünkü kazalar n bir ço u bu nedenle oluyor. Alkol gibi dalg nl a ve dikkatsizli e yol açarak, hata yap lmas n n önünü açan, direksiyonda cep telefonu kullan m ndan kaç n lmal d r. Telefon sohbetleri, sürücünün kaza yapma ihtimalini 4 kat art r r. Bu yanl fl davran fl, alkollü araç kullanmaya eflde er bir durum ortaya ç kar yor. Emniyet kemerinin mutlaka tak lmas gerekti inin alt n çizen Çelik, yap lacak basit hatalar n karfl l n n a r olaca n n unutulmamas gerekti ini ifade etti. Çelik, sürat körlü üne de dikkat edilmesi gerekti ini belirterek, Yüksek h zda araç kullanan sürücüye bir süre sonra h z çok normal gelmeye bafll yor. Bu nedenle sürat körlü üne yakalanmak çok kolay. Hatta kifli, arac n n h z n bir süre sonra düflürdü ünde sanki kulland arac durmufl gibi hissetmeye bile bafllar diye konufltu. (AA) MKP üyesi 24 teröristin cezaevinden firar giriflimi önlendi MALATYA - Ensar Özdemir / Fatma Ç ray - Tunceli nin Ovac k ilçesinde, geçti imiz y l güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda sa yakalanan 24 teröristten 10 unun kald klar cezaevinden tünel kazarak kaçmaya çal flt klar ö renildi. Al nan bilgiye göre, Malatya E Tipi Kapal Cezaevinde, 10 teröristin kald ko uflta arama yap ld. Aramada, 6 metre uzunlu unda tünel fark edildi. Yap lan incelemede, ko ufltaki musluklar söktükleri anlafl lan teröristlerin, kazd klar tünelden ç kan topraklar n bir k sm n lavabo giderlerine att klar, bir k sm n ise havaland rma bofllu una doldurduklar tespit edildi. Teröristlerle ilgili ifllem yapan cezaevi yönetimi, durumu Malatya Cumhuriyet Baflsavc l na bildirdi. Malatya Cumhuriyet Baflsavc s Muzaffer Say n, AA muhabirine yapt aç klamada, teröristlerin kaçmak için tünel kazd klar, cezaevi yetkilileri taraf ndan tespit edilen olay n tutanak tutularak kendilerine bildirildi ini söyledi. Say n, olayla ilgili yasal tahkikat n bafllad n kaydetti. (AA) zmir deki suç örgütü üyelerine ceza ya d ZM R - zmir de, ifl kad n n n flikayeti üzerine bafllat lan takibin ard ndan, ç kar amaçl suç örgütü oluflumuna gittikleri ve haks z kazanç sa lamay hedefledikleri iddias yla aç lan davada, 7 kifliye 11 y l 2 ay ile 1 y l 3 ay aras de iflen hapis cezalar verildi. zmir 10 uncu A r Ceza Mahkemesi nde görülen davaya Suç ifllemek amac yla örgüt kurmak, yönetmek, kurulan örgüte üye olmak, nitelikli ya maya teflebbüs etme ve tehdit suçlamas yla yarg lanan tutuklu san k Meral Özacar ve tutuksuz yarg lanan 12 san n avukatlar kat ld. San k Meral Özacar, savunmas nda üzerine at l suçlamalar kabul etmeyerek, hiç kimseden maddi ç kar sa layacak davran flta bulunmad n, aksine kendisinin ma dur oldu unu belirterek üzerine at l iddialar n as ls z oldu unu söyledi. Müflteki S d ka Difle ye karfl ya ma suçunu ifllemedi ini, fliddet içeren bir davran flta bulunmad n, hiçbir zaman çete içerisinde bulunmad n belirten Özacar, Elime bugüne kadar silah almad m, kullanmad m. Ben sadece alaca m n takibini yapt m, bunu da avukatlar arac l yla yapt m. Tahliyemi ve beraat m istiyorum dedi. Tutuksuz san klar n avukatlar da, müvekkillerine at l suçlamalar kabul etmediklerini ve beraatlar n talep ettiklerini söylediler. Mahkeme heyeti, Meral Özacar a 11 y l 2 ay, Alper Özbir ve Muhsin Kaynar a 7 y l 5 fler ay, Tulül Alatürk e 6 y l 2 ay 5 gün, Metin Öner e 3 y l 25 gün, Yusuf Özbir ve televizyon programc s Esra Erol un efli Ali Özbir e 1 y l 3 er ay hapis cezas verdi. Muhsin Kaynar ve Alper Özbir hakk nda yakalama ve tutuklama karar ç karan heyet, di er san klar n beraatlar na karar verdi. (AA)

4 4 Türkiye topraklar kar fl kar fl araflt r l yor ANKARA - Tu ba Özgür Durmaz - Geçen y l 381 kaz, 102 yüzey araflt rmas yap lan, 8 binden fazla envanter niteli inde eser ç kar lan Türkiye de, baharla birlikte arkeolojik araflt rmalar h zland. AA muhabirinin Kültür ve Turizm Bakanl yetkililerinden edindi i bilgilere göre, 2012 de 116 Türk, 39 yabanc ekip kaz, 84 Türk, 18 yabanc ekip yüzey araflt rmas yapt. Müzelerin yürüttü ü 47 kaz, 151 kurtarma kaz s ve 28 kamu yat r m alan kurtarma kaz s yla toplam 483 arkeolojik çal flma gerçeklefltirildi. Türk bilim insanlar ve müze müdürlüklerince geçen y l yürütülen arkeolojik çal flmalara, bakanl k bütçesinden 35 milyon 620 bin 800 lira ödenek aktar ld. Havalar n s nmas yla bu y l n ilk kaz lar da bafllad. Prof. Dr. Celal fiimflek baflkanl ndaki ekip, Denizli Laodikeia da, Doç. Dr. Serdar Aybek baflkanl ndaki heyet zmir Metropolis te ve Yrd. Doç. Dr. Ak n Ersoy yönetimindeki grup da Smyrna Agoras nda araflt rmaya koyuldu. Yabanc bilim insanlar ndan da Japon Arkeoloji Enstitüsünden Dr. Kimiyoshi Matsumura K r kkale Büklükale de, Alman Arkeoloji Enstitüsünden Doç. Dr. Klaus Schmidt de fianl urfa Göbeklitepe de tarihi araflt rma faaliyetlerine bafllad. Çal flmalara akademik y l n sona ermesiyle h z verilecek. Arkeologlar Derne i stanbul fiube Baflkan Doç. Dr. Necmi Karul, AA muhabirine yapt aç klamada, geçen y l çok önemli geliflmelerin yafland n belirterek, Anadolu, her sene aç a ç kar lan buluntular yla bizi flafl rt yor ve tarihimizle ilgili bildiklerimizin çok s n rl oldu unu gösteriyor. Biz arkeologlar her y l yeni buluntulara ulaflma ümidini tafl yoruz dedi. Anadolu nun her dönem için evrensel kültür tarihine çok önemli katk larda bulundu unu vurgulayan Karul, tarihe iliflkin pek çok k r lma noktas n n bu co rafyada gerçekleflti ine dikkati çekti. Arkeolojik çal flmalar n daha fazla teflvik edilmesi gerekti ini söyleyen Karul, son y llarda arkeopark ve aç k hava müzelerinde art fl oldu unu bildirdi. (AA) ED RNE - Cihan Demirci - 6. Osmanl Padiflah II. Murat n, y llar aras nda Edirne de yapt rd Üç fierefeli Cami nin içerisinde, dönemin devlet büyüklerinin mezarlar n n bulundu u hazire, üniversite ö rencileri taraf ndan restore ediliyor. Trakya Üniversitesi (TÜ) Meslek Yüksekokulu Mimarl k ve Restorasyon Program ndan 30 ö renci, Osmanl Devleti nde vali, kad ve yöneticilik yapan devlet büyüklerinin de mezarlar n n bulundu u hazirenin restorasyonuna bafllad. TÜ Meslek Yüksekokulu Mimarl k ve Restorasyon Program Ö retim Görevlisi Yrd. Doç. Hüseyin Ak ll, AA muhabirine yapt aç klamada, Edirne nin Osmanl Devleti ne baflkentlik yapm fl olmas ndan dolay gerek mimari yap lar olsun, gerekse hazireler aç s ndan zengin bir birikime sahip oldu unu söyledi. Günümüzde Osmanl dönemine ait yap lar aras nda en çok hazire ve mezarl klar n zarar gördü ünü belirten Ak ll, Edirne deki restorasyon çal flmalar n n bir benzerini daha önce Van n Gevafl ilçesinde ve znik te ö rencilerle birlikte yapt klar n ifade etti. - Mezarl klar, tarihin bilinmesi aç s ndan önemlidir - Ak ll, geçmiflte Üç fierefeli Cami çevresindeki çal flmalar s ras nda Turizm hazireye bilinçsizce sonradan oluflturulan duvarlar n yap m nda haziredeki birçok tarihi mezar tafl n kullan lmas n n, tarihi bir yok olufl oldu unu aktard. Osmanl camilerinin onar l rken ya da restore edilirken hazirelerine pek önem verilmedi ini, hatta yok edildi ini anlatan Ak ll, flunlar kaydetti: Türkiye de Osmanl restorasyon bilinçlenmesinin ortaya ç kmad görülüyor. nsanlar n bilinçli ve bilinçsiz yapt yanl fllar, tarihi yok ediyor. Burada ilk önce topo raf arkadafllarla yer tespitleri gerçeklefltirece iz. Daha sonra tasnif yaparak, k r lm fl parçalar belirleyece iz. Tarihi mezarl klara ülkemizde pek özen gösterilmiyor. Halbuki mezarl klar, ilk gömünün ve son gömünün ne zaman yap ld n belirtir. Mezarl klar, tarihin bilinmesi aç s ndan önemlidir. Üç fierefeli Cami haziresinde dönemin devlet büyüklerinden valiler, kad lar ve çeflitli kademelerdeki yöneticiler bulunuyor. Sanat tarihi ile mimarl k ve restorasyon bölümü ö rencileri bunun bilimsel olarak ortaya ç kart lmas için çal fl yor. Hazirede yaklafl k 250 mezar bulunuyor. Mezar tiplerinin hepsi burada mevcuttur. Lahid, kapakl, kapaks z, toprak mezarlar ve sanduka tipi mezarlar n hepsini burada görüyorsunuz. Yap lacak çal flmalar görkemli bir camide, görkemli bir 25 May s 2013 Tarihe ö renci eliyle restorasyon mezarl k ortaya ç kartacakt r. Günümüz teknolojisiyle Sultan Ahmet, Selimiye camilerinin benzerini bir y l gibi k sa bir sürede yapabilirsiniz. Ancak, yap lacak yap lar infla edildi i dönemin izlerini tafl yaca için, 21. yüzy la ait yap olarak kalacakt r. O nedenle eski eserlere ve geçmiflimize sahip ç kal m. Yerine koyamayaca m z eserler olabilir. - Islah çal flmalar tarihi koruy- acak - Üç fierefeli Cami Baflmüezzini Selami Durak da, yüzlerce insan n n ibadet turizmi aç s ndan Üç fierefeli Cami yi ziyaret etti ini söyledi. Caminin y llar aras nda Osmanl padiflahlar ndan Fatih Sultan Mehmet in babas II. Murat taraf ndan yapt r ld n belirten Durak, Cami 70 metre iç derinli e, ona tekabül eden dikdörtgen olan haliyle çarpt m zda, 2 bin 100 metrekare iç mekana sahip ve iki büyük fil direk üzerinde 9 kubbeyi tafl yan dikdörtgen fleklinde camidir. fiu anda haziremizde bir çal flma yap l yor. Hazirenin içerisinde birçok yaz, kitabe, mezar tafllar ve tarihi eserler var. Zaman içerisinde meydana gelen felaketlerden k r lm fl tarihi tafllar da hazirede mevcut. TÜ ö rencileri vas tas yla yap lacak slah çal flmalar tarihi koruyacak diye konufltu. (AA)

5 25 May s 2013 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Avrupa da küçük bir ülke. Notada durak iflareti. 2. De ersiz, de eri düflük. menevifl, dalg r. 3. Gözleri görmeyen. flve, naz. 4. Bir tür hamur tatl s. Ç plak vücut resmi. 5. Akci erleri dinlerken hekimin duydu u patolojik ses. Uydu yay nlar ndan biri. 6. Panama n n plaka iflareti. spanyollar n ünlü sevinç nidalar. A açl kl yol. 7. Eski bir devlet. Biriyle dalga geçme. 8. Uçurum. Tedavi. 9. Bal k avlamakta veya yük tafl makta kullan lan büyük kay k. Bir renk. 10. Duvarc arac. Edirne ilinin bir ilçesi. 11. Zanaat ö renmek için bir ustan n yan nda çal flan kimse. 12. Zaman. Maden eritilen sapl pota. 13. laç, merhem. Piflmanl k. 14. Bir geçidi kapatmak için her türlü araçtan yararlan larak yap lan engel. 15. Bir ifli yapma, yerine getirme. Yabani hayvan bar na. Rutubet. 16. Put. Radyumun simgesi. 17. Bir göz rengi. Yer f st. 18. Kalça kemi i. Duyuru. 19. Tayin. Bayrak. 20. Güzel kokulu bir süs bitkisi. Bir nota. Yukar dan afla ya: 1. Tutturgaç. Badem. Eski dilde süreç. Piflirilerek haz rlanm fl yemek. 2. Ö renciye verilen not. Samsun ilinin bir ilçesi. Tatl sularda yaflayan bir tür gelincik bal Sahnede oynanmak için yaz lm fl oyun. Aylardan biri. Mertebe, aflama, paye. 4. Trabzon ilinin bir ilçesi. Kocaman ve a r kitle. Yat liman. Fakat, lakin. 5. Mihrace. Dar ve kal nca tahta. Gümüfl bal. Tembel hayvan. 6. Ölçü aletlerinde say veya iflaret göstermeye yarayan hareketli i ne. Yana n alt k sm. skambil kâ- tlar nda bir gruba verilen ad, karo. 7. Yaban armudu. Tütün sergisi. fienlik kemeri. Manda yavrusu. 8. fiikâr. fiehzadelerin özel e itmenleri. Bezginlik ve s k nt anlatan bir söz. Kad nlar n omuzlar n örtmek için kulland klar genifl atk. 9. Evliya, ermifl. Bolivya n n baflkenti. Hayvan hastal klar doktoru. 10. Tavlada bir say. Korularda yaflayan ve eti için avlanan bir kufl. Özel gezinti gemisi. Donuk renkli. Kuzu sesi. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 Ekonomi ANKARA - Babacan, Ekonomi Bakan Zafer Ça layan la birlikte Eximbank uygulamalar konusunda Baflbakanl kta bas n toplant s düzenledi. Türkiye nin istikrar önceleyen politikalar sonucunda genel ekonomik verilerde özellikle son aylarda rekorlar k r ld n ifade eden Babacan, geçti- imiz y l n son 44 y l n en düflük enflasyon oran yla kapat ld n, Hazinenin borçlanma faizlerinin tarihin en düflük seviyelerini gördü ünü ve Türkiye nin risk primlerinin tarihi düflük seviyelerde oldu unu bildirdi. Özellikle geçen y l ihracatta sa lanan yüksek oranl art fl ve iç talebe iliflkin uygulanan dengeleme politikas ile cari aç n bir y l içinde 4 puan gibi ciddi bir düflüfl gösterdi ine dikkati çeken Babacan, Tüm bunlar n bir bak ma do al bir sonucu olarak ihracatç lar m z n en önemli maliyet unsurlar ndan biri olan finasman maliyetini, yani ihracat kredilerindeki faizlerin de yeniden bir gözden geçirilmesi karar n verdik. Yeni baz uygulamalar ve yeni faiz oranlar n belirledik diye konufltu. Eximbank n faaliyetlerine iliflkin de bilgi veren Babacan, bankan n en önemli faaliyetinin sigorta garanti ifllemleri ve nakit kredi deste i oldu unu vurgulad. Ali Babacan, bankan n sigorta hacmine bak lacak olursa, 2010 y l nda 5 milyar dolarl k bir hacim varken, geçen y l bunun 6,9 milyar dolara ç kt n, 2013 hedefinin ise 11 milyar dolar oldu unu ifade etti. Babacan, flunlar kaydetti: Nakdi kredilere bak ld nda, burada da ciddi bir art fl oldu u görülüyor da 3,9 milyar dolar, 2012 de 15,1 milyar dolara ç km fl, bu seneki hedef ise 19 milyar dolar. Toplama bakt n z zaman, bu garanti ile nakit kredinin toplam na bakt n z zaman ve bu toplam ihracat deste i, ihracat m z n yüzde kaç diye bakt - n z zaman 2010 da toplam ihracat - m z n yüzde 7,8 i Eximbank n destekledi i ihracatm fl, 2012 de yüzde 14,4 e ç km fl, 2013 te de yüzde 19 a ç km fl durumda. Bir baflka önemli gösterge, bunu Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) yap yor, Memnuniyet Araflt rmas yap - yor T M. (Eximbank n hizmetlerinden duyulan memnuniyeti 4 üzerinden de- erlendirin, kaç puan veriyorsunuz Eximbanka) diyor da 4 üzerinden 3,5 al yormufl, 2012 de bu 3,8 e ç km fl. Bu da hem ifllem hacminin artt n hem de memnuniyetin artt - n bize gösteriyor. Bu güzel performans için Eximbank yönetimine ve tüm çal flanlar na teflekkür ediyorum. Babacan, Eximbank n verdi i nakit kredilere iliflkin de bilgi verdi. Merkez Bankas kaynakl sevk öncesi reeskont kredisinin, flu anda Eximbank n tüm kulland rd kredilerin yüzde 73 üne ulaflt n aktaran Babacan, flöyle devam etti: Merkez Bankas Eximbanka likidite imkan sunuyor, Eximbank da bunu ihracatç lar m za kulland r yor. Rakam 2010 y l nda 1 milyar dolar, geçen y l 10 milyar dolar geçti. Bu hem ihracatç lar m z için makul maliyette bir kaynak hem de Merkez Bankas n n rezervlerini art rmas için bir model. Merkez Bankas bunu 120 günlük kulland r yor çünkü kanun gere i Merkez Bankas 120 günü geçemiyor ama Eximbank, kendisi bunu ilave imkanlar yla 180 güne kadar ç - kar yor. Bunun da k sa oldu una dair ihracatç lar m zdan talep var. Biz bunun çal flmas n yap yoruz. O reeskont kredisiyle ilgili kanun maddesindeki 120 günü de ifltirerek, bunun biraz daha önünü açaca z, orada vadeleri biraz daha açm fl olaca z. Henüz karar vermedik ama Merkez Bankas ile flu an bu konuda yo un bir flekilde çal fl yoruz. Eximbank n ayr ca orta ve uzun vadeli iflletme sermayesi ve yat r m kredisi de sa lad n anlatan Babacan, burada da firma limitinin en son rakamlara göre 50 milyon dolara kadar ç kt n bildirdi. Ali Babacan, Bankan n marka kredisi program na da de inerek, Marka kredisi program n yayg nlaflt rmak istiyoruz. Biz art k marka için yap lan harcamay bir yat r m olarak kabul ediyoruz. Nas l makine almak, fabrika 25 May s 2013 Babacan: Marka için yap lan harcamay bir yat r m olarak kabul ediyoruz Baflbakan Yard mc s Ali Babacan, marka için yap lan harcamay bir yat r m olarak kabul ettiklerini belirterek, Nas l makine almak, fabrika yapmak bir yat r msa marka için harcanan da bir yat r md r diyoruz ve bu felsefeye uygun bir kredi mekanizmas n da Eximbank içinde gerçeklefltirmifl oluyoruz dedi. yapmak bir yat r msa marka için harcanan da bir yat r md r diyoruz ve bu felsefeye uygun bir kredi mekanizmas n da Eximbank içinde gerçeklefltirmifl oluyoruz diye konufltu. Merkez Bankas kaynakl sevk sonras reeskont kredilerin de bulundu unu ve bunun daha yeni bir uygulama oldu unu belirten Babacan, burada banka teminat mektubunun gerekmedi ini, böylece ilave bir teminat maliyetinin de do mad n vurgulad. Bunun da önemli bir uygulama oldu una iflaret eden Babacan, ihracatç lar n bu uygulamadan daha çok yararlanmas n arzu ettiklerini söyledi. Babacan, ülke kredi garanti programlar na iliflkin de bilgi verdi. OECD ülkelerinde yayg n olarak kullan lmaya bafllanan bu program n, art k Türkiye den mal ve hizmet alanlara da sunulmaya baflland n bildiren Babacan, buradaki en büyük anlaflman n M s r la yap ld n ifade etti. M s r la 1 milyar dolarl k bir anlaflma yap ld n ve bunu geçti imiz hafta 250 milyon dolar daha art rmaya karar verdiklerini kaydeden Babacan, Özellikle savunma sanayine yönelik ihracat m z desteklemek için art 250 daha ekliyoruz, M s r a 1 milyar 250 milyon dolarl k bir hat açm fl oluyoruz dedi. Gana da 290 milyon dolarl k iki adet proje kredisinin flu anda onaylanm fl durumda oldu unu belirten Babacan, flöyle konufltu: Hedef pazarlardaki ticari bankalara 335 milyon dolar tutar ndaki kredi limiti aç lm fl durumda. Art k Eximbank, hedef pazardaki bankalara da kredi aç yor, line aç yor, bu da yeni bir uygulama. Onun haricinde 34 ülkede flu ana kadar 12,6 milyar dolar tutar ndaki proje için niyet mektubu düzenlendi. Babacan, Savunma Sanayii Müsteflarl ile Eximbank aras nda da bir iflbirli i anlaflmas n n sa land n belirterek, Eximbank n, savunma sanayi ürünlerinin ihracat n kolaylaflt rmak için daha aktif olaca n belirtti. (AA)

7 25 May s 2013 Ekonomi Ça layan: Eximbank n yeni uygulamalar ve kredileri ihracatç m z için bir can simidi niteli i tafl yacak Ekonomi Bakan Zafer Ça layan, Türk Eximbank n kredi faiz oranlar n indirmesi ve sunaca yeni destekler konusunda, Eximbank n yeni uygulamalar ve kredileri ihracatç m z için bir can simidi niteli i tafl yacak dedi. ANKARA - Ekonomi Bakan Zafer Ça layan, Baflbakan Yard mc s Ali Babacan ile Baflbakanl k Merkez Binada düzenledikleri bas n toplant - s nda, Türk Eximbank n kredi faizlerindeki indirime iliflkin de erlendirmelerde bulundu. Türk Eximbank n yeni uygulamalar n n ihracat n finansman nda önemli kolayl klar getirdi ini dile getiren Ça layan, Eximbank n yapm fl oldu u bu faaliyetler, bana göre bugüne kadar yapm fl oldu u faaliyetlerin çok ötesine geçmifl yani bir yerde yeni nesil Eximbank uygulamas olmufl diye konufltu. hracatç ya deste in bu y l daha önemli hale geldi ini vurgulayan Ça layan, flunlar kaydetti: Geçen y l ihracatta önemli bir performans göstermifltik. Dünya piyasalar ndaki geliflmeler ve AB deki ekonomik s k nt lar bu y l ki ihracatta geçen y l oldu u kadar bir art fl olamayaca n ortaya koyuyor. Zaten Orta Vadeli Programda ihracat art fl n yüzde 5 olarak öngörmüfltük. 158 milyar dolarl k bir ihracat hedeflemifltik. fiu anda son 12 ayl k ihracat m z n 154,3 milyar dolara gelmifl olmas bizim aç m zdan son derece sevindirici. Bu gösteriyor ki her türlü zorlu a ra men ihracatta koymufl oldu umuz hedefi, çok büyük aksilik olmazsa 158 milyar dolar yakalayaca z. Türkiye nin 2023 hedeflerine giden yolda ihracat n sürekli artmas gerekti ini dile getiren Ça layan, Eximbank n yeni uygulamalar ve kredileri ihracatç m z için bir can simidi niteli i tafl yacak dedi. hracatç lar n, Türk Eximbank, en yak n dost, destekçi olarak görece ini, bunun da ihracat üzerinde olumlu etki yarataca n vurgulayan Ça layan, özellikle sigorta konusunun son derece önemli oldu unu vurgulad. Yurt içindeki alacaklar n da sigorta edilmesinin bir ilk oldu una iflaret eden Ça layan, Bu anlamda, üreticimiz, kafas nda baflka riskler ve problemler tafl madan alaca n garanti edece i bir yap oluflurken di- er taraftan da yurt içindeki alacaklar konusunda önemli kazan mlar getiriyor. Geçmiflte Irak ve Libya da bu tür problemler yafland. Libya konusunda flunu gördüm: hracatç lar m - z n büyük bir ço unlu u Eximbank n kendilerine sa lam fl oldu u ihracat sigortas n maalesef kullanm yorlar. Bu nedenle ciddi ma duriyetle karfl karfl ya kald lar diye konufltu. Ça layan, ihracatç lar n yurt içi alacaklar, yurt d fl nda yapacaklar tüm iflleri mutlaka sigorta kapsam na almas gerekti ini ifade ederek, Bu konuda maalesef toplumumuzda bir sigorta yapt rmama gibi bir genetik problem var. Bunun mutlak suretle çözülmesi gerekiyor. Kurlarla ilgili bugün için herhangi bir problem gözükmemekle beraber mutlaka ihracatç m z n fiyatlar n sigorta ettirmeleri gerekiyor. Çeflitli araçlarla mutlaka alacaklar n, fiyatlar n garanti alt na almas na ihtiyaç var. Eximbank ihracatç m za bu anlamda her türlü deste i veriyor dedi. Marka konusundaki desteklere dikkati çeken Ça layan, flöyle devam etti: Türkiye nin markal ihracat önem arz ediyor. hracat m zda çok büyük baflar lar elde ettik. hracat yapt m z pazarlar n yüzde 75 inde problemler yaflan rken Türkiye ihracat yüzde 13,2 art r p dünyada ihracat n en fazla art ran ikinci ülkesi oldu. Ancak geçen y l ihracat m z n 1 kilogram fiyat n 1 dolar 58 sente yapabildik da bu çal flmay bafllatm flt m, 1 dolar 26 sentten 1 dolar 58 sente kadar geldik. Ancak 1 dolar 58 sentlik fiyat bizi 2070 deki 500 milyar dolara götüremez. Bizim 500 milyar dolar ihracata gitmemiz için miktar 3 kat na ç karamayaca m za göre, dünyada böyle bir al m olmayaca na göre mutlak suretle birim fiyatlar m z art racak bir ihracat yap s na süratle girmemiz gerekiyor. Bu konuda bakanl k olarak Turquality ile marka destekleri veriyoruz. Marka deste i alan firmalar n ihracat rakamlar na bakt m z zaman tüm firmalar istedi imiz rakamlarda görebiliyoruz. Türkiye de üreticinin, ihracatç n n hamall b rak p daha teknolojik, katma de erli, markal ürünler konseptine girmesi gerekiyor. Turquality deste i verilen firmalar n ihracat na bakt m z zaman kilogram fiyat n n 2 dolar 34 sente ç kt n görüyoruz. Bunun en sevindirici taraf yine bu firmalar n destek kapsam ndaki marka ürünlerin ihracat rakam na bakt - 7 m z zaman 3 dolar 28 sente kadar ç kabiliyor kilogram fiyat. Bu bize markan n ve kalitenin ne anlama geldi ini net flekilde ortaya koyuyor. Marka deste i son derece önemli. Bakan Ça layan, yurt d fl nda belli markalar, flirketleri alma ya da ortakl k kurma noktas nda önemli imkanlar sunduklar n an msatarak, bakanl k olarak bu yönde yap lacak çal flmalara 200 bin dolara kadar hibe destek verdiklerini söyledi. Türk Eximbank n marka deste i konusunda sundu u imkanla bunu taçland rd klar n ifade eden Ça layan, bankan n, normal banka faizlerinin çok çok alt nda uzun vadeli kredilerle firmalara kendi markalar n oluflturma veya yurt d fl ndan marka alma konusunda önemli destek verdi ini belirtti. Ankara Sanayi Odas Baflkan iken Türk flirketlerinin nas l ucuza kapat laca na yönelik listeler gördü- ünü dile getiren Ça layan, O gün bir sanayici, ülkenin ferdi olarak çok üzülmüfltüm. Bugün flükürler olsun otomotiv, tekstil, çikolata, makine sektörlerinde flirketlerimizin birer birer Avrupa n n ya da dünyan n önde gelen flirketlerine ortak olduklar n ya da sat n ald klar n görmekten son derece memnunum diye konufltu. Müteahhitlik sektöründe Türkiye dünyaya nam salacak bir yap ya geldi ini vurgulayan Ça layan, sektörün 101 ülkede yapt ifllerin ekonomik büyüklü ünün 248 milyar dolara dayand n bildirdi. Türkiye nin aras nda uluslararas alanda ald müteahhitlik ifllerinin toplam 44 milyar dolar oldu una iflaret eden Ça layan, AK Parti dönemindeki son 10 y lda bunun üzerine 204 milyar ilave taahhüt gerçeklefltirdi ini kaydetti. Ça layan, geçen y l müteahhitlik sektörünün 26,5 milyar dolar ifl ald - n, Türkmenistan da yap lan ihalelerin yüzde 95 ini Türk firmalar n n ald n anlatt. hracat n normal seyrine devam eti ine de inen Ça layan, 1-19 May s tarihlerinde ihracat n 7 milyar dolar geçti ini ifade etti. (AA)

8 25 May s Ekonomi Kamu Kurumlar nda baflar n n s rr ham verilerinde sakl Kamuda bilgiye dayal yönetimin önemine dikkat çeken Dr. Tülin Güzel Özdemir, Kamu Kurumlar baflar n n ve verimlili in anahtar n ham verilerinde aramal dedi Kamu kurumlar n n iflleyifllerinin her aflamas nda toplanmakta olan ham veriler nitelikli bilgiye dönüfltürüldü ünde dinamik karar destek mekanizmas oluflturmak mümkün. Veri da lar n n kamu kurumlar n n stratejik gelifliminde nas l kullan ld - n n konuflulaca Kamuda Bilgiye Dayal Yönetimin Gücü etkinli- i kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiriyor. Günümüzde bir kuruluflun en büyük silah nitelikli bilgiye dayal karar verebilme yetkinli idir. Nitelikli bilgi do ru kullan ld nda kurumun baflar s n sa layan her türlü karar n alt ndaki en önemli imzad r. Finansal risk yönetiminden operasyonel süreçlerin ve kaynaklar n do ru planlanmas na kadar bir kurumun bütün birimlerinde do ru zamanda do ru karar ve aksiyon alabilmenin koflulu bütün bu kararlar n dinamik olarak güncellenen nitelikli bilgi ile desteklenmesidir. Kurumlar n do ru kararlar ve aksiyonlar alabilmesini sa layacak nitelikli bilgiler her geçen gün hacmi h zla artan ham verilerinde sakl. Ham verilerin ifl hedefleri do rultusunda öngörüsel analiz yöntemleri ile analizi ile bu nitelikli bilgilere ulaflmak mümkün. AIMS Analitik Bilgi Yönetimi Çözümleri ve Penta Teknoloji Ürünleri; Rixos Grand Ankara Otel de gerçeklefltirecekleri Kamuda Bilgiye Dayal Yönetim etkinli i ile kamu sektörü ile etkin deneyim paylafl m n hedefliyor. Etkinlikte kamu kurumlar n n ham verilerinden nas l fayda sa layabilece- i, do ru zamanda do ru stratejik kararlar n al nmas nda ve uygulamaya geçirilmesinde analitik bilginin gücü, verilerin nas l bilgiye dönüfltürülebilece i ve bu bilgilerin kurumsal platformda farkl ifl birimleri taraf ndan nas l etkin kararlar almada kullan ld konular nda bilgi ve deneyim paylafl m amaçlan yor. Aç l fl konuflmas n IBM Kamu Sat fl Müdürü; Mehmet Ziya TEL- AIMS Genel Müdürü Dr. Tülin Güzel Özdemir ham veriden nitelikli karar almaya ve kararlar n kurumlar bünyesinde dinamik uygulanmas - na uzanan süreci, sektördeki 15 y ll k bilgi birikimi ile aktaracak L nin yapaca etkinlikte IBM in dünya çap nda kamu ve sa l k sektöründen sorumlu fl Analitikleri Yöneticisi Thomas HARRIS dünyada kamu sektöründe gerçeklefltirilen baflar l analitik uygulamalar n vizyonunu kat l mc lar ile paylaflacak. Etkinlikte Türkiye Halk bankas A.fi. Bilgi Teknolojileri Yönetmeni Ahmet DEM RHAN; Halk Bankas nda Kapasite Planlamas nda AIMS ile gerçeklefltirilen baflar l bir proje hakk nda bilgi verecek ve kamu kurumlar ile deneyim paylafl - m nda bulunacak. Kamu sektöründe noktasal birimlerin dinamik yönetiminde co rafi veriye analitik bilgiye dayal bir karar mekanizmas sunan ve AIMS analitik vizyonu ile gelifltirilmifl olan Nokta Bazl Zeka çözümü bu etkinlik ile ilk defa kamu kurumlar na tan t l yor olacak. Genifl bir kat l mc kitlesinin izleyece i etkinlikte, do ru zamanda do ru stratejik kararlar n al nmas nda ve uygulamaya geçirilmesinde analitik bilginin gücü, verilerin nas l bilgiye dönüfltürülebilece i ve bu bilgilerin kurumsal platformda farkl ifl birimleri taraf ndan nas l etkin kararlar al nmas nda kullan laca konuflulacak. AIMS HAKKINDA AIMS Analitik Bilgi Yönetimi Çözümleri (eski ad SPSS Türkiye), fl Analitikleri alan nda ülkemizde sektörün geliflimine önemli katk lar olan bir flirkettir. AIMS, ülkemizde binlerce kifliye Veri Madencili i, statistiksel Analizler, Analitik Müflteri iliflkileri Yönetimi, Araflt rma Yöntemleri, Sa l k Sektöründe statistiksel Analizler gibi genifl kapsaml analitik e itimler vermifl, pek çok flirkette ve kamu kurumunda analitik düflünmenin temellerini oluflturmufltur. AIMS, 2000 y l ndan günümüze 400 den fazla flirkette analitik çözümleri uygulamaya geçirmifltir. AIMS, 12 y ll k SPSS Distribütörlü- ünün ard ndan IBM flirketinin SPSS flirketini sat n almas n n ard ndan Teknik destek Verme yetkinli inde IBM Premier Çözüm Orta olmufl, Kurumsal Pazarlama Yönetimi, Dijital Pazarlama, Sosyal Medya Analizi, Metin Madencili i alanlar nda yeni yaz l mlar portföyüne eklemifltir y l nda Öngörüsel Analitikler alan nda Orta & Do u Avrupa Bölgesinde IBM fl Orta Baflar Ödülü nü kazanm flt r. PENTA HAKKINDA Penta kuruldu u 1990 y l ndan bugüne Türkiye de teknoloji da t - c s ana flirketler aras nda daima ilk s ralarda yer alarak, sektör içerisindeki yerini sürekli büyütmektedir. Penta 150 yi aflk n küresel markan n Türkiye da t c l n yaparken, her geçen gün ifl ortaklar için yeni katma de erler yaratmay sürdürmektedir. Türkiye de 7500 ün üzerinde bayisi bulunan Penta, ifl ortaklar n kesintisiz destekleyerek, sektörün çözüm odakl kurumu olarak ayr ca öne ç kmaktad r. Acer, Airties, Asus, BenQ, Casio, Dell, HP, Huawei, IBM, Intel, Inform, Lenovo, Maxell, MSI, OKI, Toshiba, Seagate, Zyxel, Kaspersky, Autodesk, Wacom ve Adobe baflta olmak üzere, 150 yi aflk n küresel markan n ürünlerini ülke geneline yay lm fl ifl ortaklar arac l ile tüm Türkiye ye da tmaktad r. Biliflim sektöründe 23 y ll k deneyimine, Y ld z Holding in sinerjisini de ekleyerek, önümüzdeki dönem için hedeflerini büyüten Penta, pazarda en zengin ürün tedarik eden flirket olma yolunda h zla ilerlemektedir.

9 25 May s 2013 Ekonomi 9 THY, Edinburgh dan stanbul a her gün uçmaya bafllad Türk Hava Yollar (THY), skoçya n n baflkenti Edinburgh ile stanbul aras nda haftan n her günü uçmaya bafllad. EDINBURGH - stanbul-edinburgh aras nda geçen y l haftan n dört günü olarak bafllat lan karfl l kl seferlerin haftan n her gününe ç kar lmas ndan dolay Edinburgh Havaalan nda tören düzenlendi. Atatürk Havaliman ndan hareket eden Boeing ER tipi Mu la isimli uçak, skoçya n n baflkenti Edinburgh a inifli s ras nda su tag ile karfl - land. Uça n aprona yanaflmas n n ard ndan ise yolcular skoçya n n geleneksel müzik aleti gayda eflli inde, THY nin Edinburgh Müdürü Serhat Sar ve Edinburgh Havaalan n n CCO su John Watson taraf ndan çiçeklerle karfl land. Ayn uçakla stanbul a seyahat eden yolculara ise su böre i ve zeytinya l dolma ikram edilirken, sefer say lar n n art - r lmas yla ilgili bir tören düzenlendi. THY Edinburgh Müdürü Sar, Edinburgh Havaalan CCO su Watson ve THY ngiltere Halkla liflkiler Dan flman Füsun lkay ile çok say da kiflinin haz r bulundu u törende pasta kesildi. THY nin Edinburgh Müdürü Serhat Sar, skoçya n n ulusal kahraman William Wallace n flehri olarak bilinen Stirling deki tarihi kale önünde AA n n sorular n yan tlad. Sar, 16 Temmuz 2012 de Edinburgh ile stanbul aras nda ANKARA - Rekabet Kurulu, Samsun da faaliyet gösteren 25 sürücü kursuna, Rekabetin Korunmas Hakk nda Kanun un ilgili maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezas uygulanmas na karar verdi. Konuya iliflkin duyuru, Rekabet Kurumu nun internet sitesinde yay nland. Buna göre, Samsun un merkez ilçelerinde faaliyet gösteren sürücü kurslar - n n aralar nda anlaflarak, kurs ücretleri ile azami kursiyer say s n belirlemek ve havuz sistemi yoluyla gelir paylaflmak suretiyle 4054 say l Rekabetin Korunmas Hakk nda Kanun un ilgili maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti için yürütülen soruflturma tamamland. Soruflturman n, bahse konu sürücü kurslar n n aralar nda anlaflmak suretiyle kurs ücretlerini yüzde 150 oran nda art rd iddias n içeren baflvuru üzerine yürütülen ön araflt rma sonucunda aç ld - hat rlat lan duyuruda, soruflturma safhas nda, sürücü kurslar n n ücret ve taksit say s n n belirlenmesi, kursiyer kotas bafllat lan seferlerin art k her gün yap lmaya bafllanaca n söyledi. Bir y ldan daha k sa bir sürede toplamda kapasitemizi yüzde 100 den daha fazla bir flekilde art rm fl olduk. 10 ay içerisinde sefer say m z 4 ten 7 ye ç kard k diyen Sar, skoçya daki talepten duyduklar memnuniyeti ifade etti. THY nin çok h zl büyüdü ünü söyleyen Sar, çok yak n bir zamanda 100 üncü ülkeye uçmaya bafllayacaklar - n kaydetti. Sar, flöyle konufltu: fiu an 223 noktaya uçuyoruz. Ne konulmas, havuz sistemi oluflturulmas ve protokollere uymama halinin yapt r - ma ba lanmas konular nda anlafl p anlaflmad klar n n incelendi i belirtildi. Duyuruda, flu ifadelere yer verildi: 15 May s 2013 tarihinde Rekabet Kurulu nca dosyan n müzakeresi sonucunda, Mustafa Sar (Özel Olimpiyat Motorlu Tafl t Sürücü Kursu, Özel Maraton Motorlu Tafl t Sürücü Kursu, Özel Atakum Maraton Motorlu Tafl t Sürücü Kursu, Özel Atakum Maraton 2 Motorlu Tafl t Sürücü Kursu, Özel lkad m Maraton Motorlu Tafl t Sürücü Kursu), Cengiz Erbil (Özel Bulvar Motorlu Tafl t Sürücü Kursu), Sinan Erbil (Özel Canik Motorlu Tafl t Sürücü Kursu), Murat Erbil (Özel Canik Erbil Motorlu Tafl t Sürücü Kursu), Hasan Erbil (Özel Erbil Motorlu Tafl t Sürücü Kursu), Tolga Aytaço lu (Özel Cedit Motorlu Tafl t Sürücü Kursu), Cengiz Uluflahin (Özel Tekkeköy Motorlu Tafl t Sürücü Kursu), Özgül Mandev (Özel Kutlukent Motorlu Tafl t Sürücü Kursu), Ayd nlar Ulafl m ve Özel kadar fazla noktaya uçarsak bu bizim ba lant kalitemiz için çok büyük avantaj. Yolcular m z n yar s ndan fazlas Türkiye ye uçuyor olsa da, geri kalan bölümü de transit yolcular m zdan olufluyor. Her gün yap lacak uçufllarla, çok daha iyi ba lant lar verece iz ve yolculara da çok daha fazla seçenek sunmufl olaca z. skoçya da Türk nüfusunun Birleflik Krall k n di er bölgelerine göre çok yo- un olmad na dikkati çeken Sar, dolay s yla Edinburgh dan stanbul a seyahat eden yolcular n ço unun skoç oldu unu E itim Hizmetleri San. Tic. Ltd. fiti. (Özel Ayd nlar Motorlu Tafl t Sürücü Kursu), Hasan Guda (Özel 19 May s Motorlu Tafl t Sürücü Kursu), Çal fl r Özel Sürücü Kursu E itim Hizmetleri Ltd. fiti. (Özel Çal fl r Motorlu Tafl t Sürücü Kursu), Amazon Özel Sürücü Kursu E itim Hizmetleri Ltd. fiti. (Özel Amazon Motorlu Tafl t Sürücü Kursu), Atakum Star Özel E itim ve MTSK Otomotiv nflaat G da San. ve Tic. Ltd. fiti. (Özel Star Motorlu Tafl t Sürücü Kursu), fievki Tar m (Özel Çiftlik Motorlu Tafl t Sürücü Kursu), Oymak Özel E itim Ltd. fiti. (Özel Oymak Motorlu Tafl t Sürücü Kursu), Sezai Erbil (Özel lkad m Erbil Motorlu Tafl t Sürücü Kursu), Turan Ertekin (Özel Efe Gazi Motorlu Tafl t Sürücü Kursu), Gökhan Çak r (Özel lyasköy Motorlu Tafl t Sürücü Kursu), U ur Erbil (Özel Erbil Merkez Motorlu Tafl t Sürücü Kursu), Ersin Erbil (Özel Atakum Erbil Motorlu Tafl t Sürücü Kursu ve Özel Atakent Erbil Motorlu Tafl t Sürücü Kursu), Mine Yalç nkaya ifade etti. THY nin Edinburgh- stanbul seferlerinin iki ülke aras ndaki kültürel ve ekonomik iliflkilere de olumlu katk da bulundu unu söyleyen Serhat Sar, Yolculardan çok olumlu geri dönüfller al yoruz. Bizimle bir kez uçan mutlaka THY ile uçmaya devam edecektir dedi. Edinburgh Havalaan Üst Yöneticisi (CEO) Gordon Dewar da, THY nin bir y ldan az bir süre içerisinde Edinburgh dan sefer say lar n art rmas ndan duydu u memnuniyeti dile getirdi. stanbul dan birçok noktaya seyahat ediliyor olmas n n çok önemli oldu unu belirten Dewar, THY nin Edinburgh da daha da büyümesini umdu unu kaydetti. Törene kat lan ve 40 y ld r Edinburgh a seyahat etti ini söyleyen Türk vatandafl smet Erten, en büyük arzusunun THY nin stanbul dan Edinburgh a direkt uçmas oldu unu söyleyerek, bu arzusunun geçen y l bafllat lan seferlerle gerçekleflti ini ve çok mutlu oldu unu ifade etti. THY 16 Temmuz 2012 de, skoçya n n baflkenti Edinburgh ile stanbul aras nda haftan n dört günü karfl l kl seferlere bafllam flt. Bu arada Türkiye nin, bu y l içerisinde Ediburgh da Baflkonsolosluk açmas bekleniyor. (AA) Rekabet Kurulu sürücü kurslar na ceza ya d rd (Özel Kuzey Motorlu Tafl t Sürücü Kursu), Hatice Gür (Özel Karadeniz Motorlu Tafl t Sürücü Kursu), Muhittin Özden (Özel Gizem Motorlu Tafl t Sürücü Kursu), Özel Samsun Psiko-Teknik De er. Sa. Hiz. Mes. Yet. Mrk. San. Tic. Ltd. fiti. (Özel Samsun Motorlu Tafl t Sürücü Kursu) ve Afflin Erbil in (Özel stiklal Erbil Motorlu Tafl t Sürücü Kursu) kurs ücretleri ile azami kursiyer say s n belirlemeye ve elde edilen gelirleri paylaflmaya yönelik anlaflmalar yapmak suretiyle 4054 say l Kanun un 4. maddesini ihlal ettiklerine; bu nedenle, 4054 say l Kanun un 16. maddesinin üçüncü f kras ve Rekabeti S n rlay c Anlaflma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullan lmas Halinde Verilecek Para Cezalar na liflkin Yönetmelik in 5. maddesinin birinci f kras n n (a) bendi ve ikinci f kras hükümleri uyar nca ad geçen teflebbüslere idari para cezas uygulanmas na karar verildi. (AA)

10 10 Ekonomi TORONTO - Türkiye nin Ottawa Büyükelçisi Tuncay Babal, AA ya yapt aç klamada, iki ülke aras ndaki gümrük ifl birli i mekanizmalar - n n, bakanlar seviyesinde kurulacak komisyonla yönetilmesinin çok önemli oldu unu söyledi. Bu sistemi, Washington Büyükelçili i nde müsteflar olarak görev yapt dönemde yak ndan izleme f rsat buldu unu anlatan Babal, Türkiye nin Kanada nezdinde bu konudaki resmi giriflimlerini yapt n ve Kanada n n verece i cevab beklediklerini ifade etti. ki ülke bakanlar n n eflbaflkanl - nda kurulacak komisyon, ülkelerin resmin tamam n görmelerine büyük katk s olacak diyen Büyükelçi Babal, geçen hafta itibariyle Kanada makamlar na teklifin sunuldu unu belirtti. Her iki ülke bürokratlar n n, kendilerine gelen her alandaki taleplere yetiflmeye çal flt na iflaret eden Babal, bu sistem ile önemli ve belli noktalara odaklanma imkan sa lanacak olmas n n alt n çizdi. Türkiye Kanada Ticaret Odas n n Toronto Ticaret Merkezi ndeki resepsiyonuna kat lan Babal, dünyada ticari iliflkilerin birçok konunun önüne geçti ini belirterek, Ticaret hacmi yüksek ülkeler, ajandalar ndaki 25 May s 2013 Kanada ile ticarette yeni sayfa aç l yor Türkiye ile Kanada aras ndaki ticari iliflkilerin ve ticaret hacminin gelifltirilmesinde, ABD ile olan sistemin ayn n n kurulmas için çal flmalara baflland aç kland. STANBUL - Yap Kredi Kiflisel Bankac l k Pazarlama ve Konut Finansman Direktörü smet Erdem, konut sektörünün düflük faiz ortam ndan olumlu etkilenece ini düflündüklerini belirterek, Konut talebinin artaca n öngörüyoruz dedi. Erdem, konut sektörüne iliflkin AA muhabirine yapt aç klamada, bugün yüzde 0,70 ñ 0,80 band nda seyreden konut kredisi faiz oranlar n n 2013 ün ikinci çeyre inde afla yönlü trendini koruyaca n tahmin ettiklerini ifade ederek, Merkez Bankas Baflkan Erdem Baflç n n düflük faiz ortam na al flmam z gerekecek sözüne iliflkin Erdem, Konut sektörünün düflük faiz ortam ndan olumlu etkilenece ini düflünüyoruz. Konut talebinin artaca n öngörüyoruz diye konufltu. Erdem, Yap Kredi olarak, müflterilerin ihtiyaçlar na özel tasarlad klar kredi ürünleriyle onlar ev sahibi yapmaya devam ettiklerini aktararak, flunlar kaydetti: Bu anlamda müflterilerimize önerdi imiz Ev De ifltiren Mortgage ile yeni ev almak için mevcut evinin sat lmas n bekleyen müflteriler, mevcut evini satmadan ev alabiliyorlar. Ayr ca mevcut evi sat ld ktan sonra kredisinin bir bölümünü peflin olarak ödemek isteyen müflterilerden bu ifllemleri için erken ödeme ücreti de al nm yor. Müflterilerimizin evlerini arkadafllar, akrabalar ya da eflleriyle ortak ald klar ve konut kredisini de ortak ödeyebildikleri Ev Beraber Mortgage ürünümüz de önemli bir ihtiyac karfl layan ve en çok ilgi gören ürünlerimizden biri diyebiliriz. Bunlar n yan s ra konut sahibi olmak isteyenlere yönelik sundu umuz Kelepir Mortgage kampanyam z da devam ediyor. Bu kampanyam zla, konut sahibi olmak isteyen müflterilerimiz için faiz oranlar m - z afla çektik. Avantajl faiz oranlar - m zla konut kredisi kulland rabiliyoruz. smet Erdem, geçen y l n üçüncü çeyre inden itibaren Merkez Bankas n n destekleyici para politikas uygulamas ve arkas ndan Türkiye nin not art fl ile faizlerin gerilemesi sonras konut kredilerine olan talebin artt n an msatarak, Kas m ay nda konut kredisi faizlerinin düflmesiyle de talep art fl nda bir h zlanma görüldü ünü ve düflük faiz ortam n n devam etmesiyle de konut kredilerine olan talepteki art fl n sürece ini öngördüklerini söyledi. Faiz oranlar ndaki düflüfl paralelinde özellikle ikinci el konut talebinin artt n gözlemlediklerini anlatan Erdem, inflaat sektörünün yeni proje lansmanlar ile projeden konut kredisi sat fllar n n da hareketlendi ini, bunlara ek olarak, yabanc ya konut sat fl ve kentsel dönüflüm projelerinin de hem baflka sorunlar daha rahat çözme imkan buluyorlar dedi. Resepsiyona kat lan Ontario Ticaret Odas Baflkan Allan Oídette de, AA ya yapt aç klamada, ticaret erbab n n aras ndaki diyalo un art r lmas n n ana ilkesi oldu unu söyledi. Oídette, Türkiye, güçlü ekonomik göstergeleri ile G 20 üyesi bir ülke. Böyle bir ülke ile Kanada aras nda sadece 2 milyar dolarl k ticaretin olmas n anlayam yorum yorumunda bulundu. Türkiye Kanada Ticaret Odas Genel Sekreteri Enes Kula da, oda olarak tüm imkanlar n iki ülke aras ndaki ticaretin gelifltirilmesine harcad klar n ve arzu edilen noktaya kadar bu gayreti sarfedeceklerini ifade etti. Resepsiyona, Türkiye nin Toronto Baflkonsolosu Ali R za Güney ile çok say da Türk ve Kanadal ifl adam kat ld. (AA) Düflük faiz ortam konut sektörüne yarayacak arz hem de talep yönlü olarak sektörün büyümesinde etkili oldu unu aktard. Erdem, faizlerin düflmesi ile müflterilerin kredi kullan m maliyetlerinin azalaca n, ödenecek taksit tutarlar - n n düflece ini belirterek, Konut fiyatlar n n göreceli olarak az yükseldi i bu dönemin konut talebi yarataca n da düflünüyoruz. Önümüzdeki dönemde mevduat ve yat r m fonlar gibi konut al m da tüketiciler için alternatif bir yat r m arac olacak diye konufltu. Konut kredilerine olan talebin önlem al nacak düzeyde olup olmad na iliflkin soruya Erdem, konut kredileri pazar n n Gayri Safi Yurtiçi Has la ya (GSYH) oran na bak ld nda talebin oldukça s n rl oldu unu ve yüzde 4 seviyelerinden yüzde 5 seviyelerine yükseldi ini belirterek, Düflük faiz ortam nda talebin artmas n bekliyoruz dedi. (AA)

11 Ekonomi 25 May s ANKARA - Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) verilerine göre, mart ay nda 88 bin 397 tafl t n trafi e kayd yap ld, trafikteki araç say s ise 17 milyon 265 bin 567 ye ulaflt. TÜ K, 2013 ün mart ay na iliflkin motorlu kara tafl tlar istatistiklerini aç klad. Buna göre, mart ay sonu itibar yla trafi e kay tl toplam 17 milyon 265 bin 567 tafl t n yüzde 51 ini otomobil, yüzde 16,5 ini kamyonet, yüzde 15,5 ini motosiklet, yüzde 8,8 ini traktör, yüzde 4,4 ünü kamyon, yüzde 2,3 ünü minibüs, yüzde 1,4 ünü otobüs, yüzde 0,2 sini ise özel amaçl tafl tlar oluflturdu. Mart ay nda trafi e kayd yap lan toplam 88 bin 397 tafl t içinde otomobil yüzde 58,1 ile ilk s rada yer ald. Bunu s ras yla yüzde 15,1 ile motosiklet, yüzde 15 ile kamyonet, yüzde 4,7 ile traktör takip etti. Tafl tlar n yüzde 7 sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçl tafl tlar oluflturdu. Trafi e kayd yap lan tafl t say s, mart ay nda flubat ay na göre yüzde 45,7 artt. Bu art fl otomobilde yüzde 49, minibüste yüzde 24,7, otobüste yüzde 10,1, kamyonette yüzde 32, kamyonda yüzde 17,1, motosiklette yüzde 63,6, özel amaçl tafl tlarda yüzde 4,8, traktörde yüzde 60,9 olarak gerçekleflti. Söz konusu ayda, geçen y l n ayn ay na göre trafi e kayd yap lan tafl t say s nda yüzde 7,6 art fl yafland. Bu art fl otomobilde yüzde 14,7, minibüste yüzde 9,5, otobüste yüzde 16,1, motosiklette yüzde 16,2, özel amaçl tafl tlarda yüzde 363,8 oldu. Kamyonette yüzde 11,6, kamyonda yüzde 19,9, traktörde yüzde 9,8 azal fl oldu. Ocak-Mart döneminde ise 272 bin 96 tafl t n trafi e kayd yap ld, 39 bin 942 adet tafl t n trafikten kayd silindi. Böylece trafikteki toplam tafl t say s 232 bin 154 adet artt. Devri yap lan toplam 418 bin 896 tafl t içinde otomobil yüzde 66,8 ile ilk s rada yer ald. Otomobili s ras yla yüzde 17,2 ile kamyonet, yüzde 4,8 ile motosiklet, yüzde 3,8 ile traktör takip etti. Mart ay nda devri yap lan tafl tlar n yüzde 7,3 ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçl tafl tlar oluflturdu. Trafi e kay tl 8 milyon 802 bin 629 otomobilin mart ay sonu itibar yla yüzde 41,3 ü LPG li, yüzde 33,2 si benzinli, yüzde 25 i dizel yak tl olarak belirlenirken, yak t türü bilinmeyen otomobillerin oran ise yüzde 0,6 oldu. lgili ayda trafi e kayd yap lan otomobillerin markalara göre da l - m na bak ld nda ise 51 bin 402 otomobilin yüzde 15,8 inin Renault, yüzde Trafikteki araç say s 17.3 milyona ulaflt KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 15,7 sinin Volkswagen, yüzde 8,5 inin Opel, yüzde 7,6 s n n Hyundai, yüzde 6,9 unun Ford, yüzde 6,3 ünün Fiat, yüzde 4,4 ünün Toyota, yüzde 4,4 ünün Dacia, yüzde 3,6 s n n Peugeot, yüzde 3 ünün Citroen, yüzde 23,9 unun ise di er markalardan olufltu u görüldü. (AA) A N D O R R A E S 2 T U R F A H A R E 3 A M A C L V E 4 A M B A B A N Ü 5 R A L R T L V 6 P A O L E A L E 7 A A K A A L A Y 8 Y A R T E R A P 9 A L A M A N A A K 10 M A L A E N E Z 11 Ç I R A K L Y 12 V A K T T A V A 13 E M N E D A M E T 14 T B A R K A T 15 F A N N E M 16 R S A N E M R A 17 E L A A R A T 18 O M A L A N 19 A T A M A A L E M 20 A K A Y I K R E

12 12 Ekonomi TBMM - Y lmaz, TBMM Genel Kurulu nda, milletvekillerinin sözlü sorular na yan t verdi. Özellikle en büyük ihracat pazar olan AB ekonomilerinde yaflanan sorunlar n da etkisiyle cari aç kta bir miktar yükselme oldu una iflaret eden Y lmaz, ancak bunu finanse etmede hiçbir s k nt yaflanmad n söyledi. Büyüme politikalar yla ekonomiyi büyüterek istihdam imkanlar n gelifltirdiklerini vurgulayan Y lmaz, aktif ifl gücü, bölgesel ve di er politikalarla ifl gücü piyasalar nda istihdamla ilgili güçlü bir politika uygulad klar n kaydetti. Y lmaz, ekonominin, son 4 y lda 4 milyonu aflk n istihdam üretti ine dikkati çekti. Y lmaz, Ekim 2011 itibar yla 9 milyon 41 bin 140 kiflinin yeflil kartl göründü ünü bildirdi. Suriye de yaflananlar n meyve ve sebze ihracat na etkilerine yönelik soruya Y lmaz, Elbette ki Suriye de yaflanan hadiseler insani maliyetler oluflturdu u gibi komflu ülkemizle ticaretimizi de etkiliyor. Ancak Suriye ekonomisinin büyüklü ünü de çok abartmamam z laz m. Suriye ekonomisi bu durumda oldu u halde Türkiye nin ihracat artm flt r, Güneydo u Anadolu Bölgemizin de ihracat geçen y l artm flt r de sadece milyon dolar seviyesinde olan Güneydo u Anadolu nun ihracat geçen y l itibar yla 8 milyar dolar aflm flt r. Sebze meyve ihracat, 2002 de 65,5 milyon dolarken 2012 de 425 milyon dolara yükseldi karfl l n verdi. Bakan Y lmaz, 2002 de yaklafl k bin 500 olan g da denetçisi say s n n 2012 de 4 bin 732 ye ulaflt n belirterek, g da konusunda 2002 de 39 bin; geçen y l 412 bin denetim yap ld - n kaydetti. Kürecik teki erken uyar radar n n, NATO füze savunma sisteminin bir unsurunu oluflturdu una iflaret eden Y lmaz, bunun tamamen savunma amaçl oldu unu dile getirdi. Y lmaz, radar tesisinin komutan n n bir Türk subay oldu unu an msatarak, NATO müttefikimiz ABD nin de tesiste personeli bulunmaktad r. Bu tesiste yak n bir gelecekte di er müttefik ülkeler personelinin de görevlendirilmesi bekleniyor, halen 150 civar nda personel görev yap yor diye konufltu. Do u Anadolu Bölgesi nin, kendileri için önemli oldu unu belirten Y lmaz, bölgeyle ilgili DAP program n uygulad klar n an msatt. Y lmaz, burada 642 say l KHK ile yeni bir idare de oluflturuldu unu dile getirerek, daha önceden sadece GAP Bölge Kalk nma daresi bulundu unu söyledi. Y lmaz, yeni kurduklar DAP Bölge Kalk nma daresi ile fiilen kurumsal yap s güçlendirilmifl bir tarzda kalk nma konular nda çal flmalara bafllad klar n kaydetti. DAP daresi nin, öncelikle bu bölgeye iliflkin bir eylem plan haz rlad - n dile getiren Y lmaz, Önümüzdeki 5 y la iliflkin DAP Eylem Plan m z da haz rlama aflamas nday z ve bu y l içinde tamamlamay hedefliyoruz dedi. Y lmaz, Do u Anadolu da cazibe merkezi diye adland rd klar bir program yürüttüklerini belirterek, Erzurum ve Van da, buraya özgü, özel baz programlar, projeler yürüttüklerini vurgulad. Y lmaz, sözlerini flöyle sürdürdü: Çünkü göçün önüne olabildi ince geçmek istiyoruz. Bu, sadece bu bölgelere iliflkin bir politika de ildir. Bölgesel politikay biz ne kadar etkili uygularsak, bu tüm Türkiye nin faydas - nad r. stanbul un sorununu çözmek istiyorsan z, ifle Van dan, Erzurum dan, Diyarbak r dan, Urfa dan bafllamak zorundas n z. Göç hadisesini azaltmak, geliflmifl, büyük metropol flehirlerimizi rahatlatmak için de bunlar son derece önemli. Dolay s yla burada etkili bir politika uyguluyoruz. Son 10 y lda, yeni bölgesel politika demeyi hak eder ölçüde yeni bir formülasyon sa lad k. Yeni kurumlar, yeni enstrümanlar, yeni teflvik sistemleri, yeni birtak m projelerle bölgesel kalk nmam z h zland r - yoruz. Burada, 26 tane de kalk nma ajans kurduk. Tüm Türkiye çap nda kurduk ve 81 ilimizde de yat r m destek ofisleri açt k. Yat r mc lar m za bilgi vermek, onlar sa l kl bir flekilde yönlendirmek, bürokratik ifllemlerini takip etmek amac yla bu yap lanmay da sa lam fl durumday z. Çünkü nispi olarak geri kalm fl bölgelerimizdeki en önemli sorunlardan biri, nitelikli, donan ml eleman sorunudur. Bu sorunu aflmak için son dönemlerde bir taraftan kalk nma ajanslar yla, bir taraftan bölge kalk nma idareleriyle ciddi bir çaba içine girdik. Ajanslar m z kanal yla çok say da projeye hibe niteli inde destekler sunduk. Sadece projelere destekler sunmad k, do rudan faaliyet destekleriyle çok say da analizler, raporlar, araflt rmalar ve çal flmalar gerçeklefltirdik. Buradaki amac m z da bilgi birikimimizi art rmak çünkü biz bilgiye dayal bir kalk nma anlay fl ndan yanay z. Yörelerimizi ne kadar iyi tan rsak, ne kadar iyi analiz edersek o kadar iyi hedef ve stratejiler belirleriz ve 25 May s 2013 Kalk nma Bakan Y lmaz: GAP, DAP, KOP, DOKAP a özel önem veriyoruz Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz, ortalaman n alt nda olan 4 bölgeye özel önem verdiklerini belirterek, Güneydo u Anadolu Projesi (GAP), Do u Anadolu Projesi (DAP), Konya Ovas Projesi (KOP), Do u Karadeniz Projesi (DOKAP). Bu 4 bölgemizi özel birtak m eylem planlar ve projelerle, Türkiye ortalamalar na yaklaflt rmak istiyoruz. Bu bölgelerimize bir yük olarak bakm yoruz, bir varl k, kullan lmam fl f rsat, kullan lmam fl potansiyel olarak bak yoruz dedi. h zl bir flekilde bu yörelerimizi kalk nd r r z. Bunu da art k sadece Ankara dan yapm yoruz. Bir taraftan Ankara da elbette çal flmalar yap yoruz ancak bir taraftan da yerel aktörlerle, yerel dinamiklerle, bütün unsurlarla; üniversitesinden kamu kurumlar na, sivil toplumdan meslek kurulufllar na, bütün ilgili taraflarla birlikte o yörelerimizin kalk nmas, geliflmesi için stratejiler belirliyoruz. Bugüne kadar 26 ajans m - z n sa lad e itimlerle 100 bin kifliden fazla insana ulaflt k ve bu vesileyle bütün Anadolu da projecilik kültürünü, planlama kültürünü yay yoruz. Sadece Ankara da, sadece belli geliflmifl yörelerde bu kültürün oluflmas bizim için yeterli de il. Bakan Y lmaz, Do u Anadolu da, büyük projeler yürüttüklerini ifade ederek, Do u Anadolu da y llar aras nda mali karfl l 11 milyar liran n üzerinde olan 2 bin 840 kilometrelik bölünmüfl yol yapt klar n bildirdi. Kendileri için 4 bölgenin öncelikli oldu unu vurgulayan Y lmaz, Bütün Türkiye öncelikli ama ortalaman n alt nda olan 4 bölgeye özel önem veriyoruz. Bunlardan 1 incisi GAP, 2 ncisi DAP, 3 üncüsü KOP, 4 üncüsü de DOKAP. flte bu 4 bölgemize özel birtak m eylem planlar yap yoruz ve bu projelerle bu bölgelerimizi Türkiye ortalamalar na yaklaflt rmak istiyoruz. Bu bölgelerimizin Türkiye nin 2023 vizyonuna daha fazla katk da bulunmas n arzu ediyoruz çünkü biz bu bölgelerimize bir yük olarak bakm yoruz, bir varl k olarak bak yoruz, kullan lmam fl f rsat, kullan lmam fl potansiyel olarak bak yoruz. nflallah, önümüzdeki dönemlerde huzur, güven ortam n n da pekiflmesiyle bu bölgelerimizin potansiyelini çok daha h zl bir flekilde harekete geçirece iz diye konufltu. Y lmaz, AB fonlar n, geçmiflte çok kaybettiklerini vurgulayarak, iyi, uygun formatta proje haz rlanamad için birçok hibe fonlar n, uluslararas fonlar n kullan lamad n n alt n çizdi. Y lmaz, son y llarda ajanslar n n bu konularda da etkin bir flekilde sürece müdahil oldu unu belirtti. (AA)

13 25 May s 2013 D fl Haberler 13 ran da cumhurbaflkanl seçimi yaklafld kça internetin h z yavafll yor TAHRAN - ran'da cumhurbaflkanl seçimi yaklafl rken, internet eriflim h z - n n giderek yavafllad iddia ediliyor. ranl yetkililer, internet doland r c l bahanesi ile Facebook ve Twitter gibi sitelere eriflimin engellendi i iddialar n da reddediyor. ran Bilgi Teknolojisi Örgütü Baflkan Ali Hakim Cavadi, ISNA haber ajans - na verdi i demeçte, "Çok say da parametre internet h z n yavafllat yor. Seçimlerin internetin yavafllamas yla ilgisi yoktur. dedi. Birçok ranl, hükümetin internette baz uluslararas sayfalar engellemesini aflmak için Sanal Özel A (VPN) yaz l m n kullanm flt. Ancak hükümet Mart ay ndan bu yana, baflka bir ülkede gözüken bir bilgisayardan bu eriflimi de engelliyor. ran benzer bir internet ablukas n parlamento seçimleri öncesinde fiubat 2012'te uygulamaya koyumufltu. (CHA) DES.KT.GRP.K.LI I 1979-KRG-BET-053, 2010-MAH-BET-005, 1999-PRK-BET-090 ALBÜM NUMARALI B NALARDA BULUNAN TRAFOLARININ SO UTMA TRAFOSU LE YEDEKLENMES. M LL SAVUNMA BAKANLI I ANKARA NfiAAT EMLAK BÖLGE BAfiKANLI I Resmi lanlar DES.KT.GRP.K.LI I 1979-KRG-BET-053, 2010-MAH-BET-005, 1999-PRK- BET-090 ALBÜM NUMARALI B NALARDA BULUNAN TRAFOLARININ SO- UTMA TRAFOSU LE YEDEKLENMES. yap m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : MSB ANKARA NfiAAT EMLAK BÖLGE BAfiKANLI I K RAZLI- DERE/ BAKANLIKLAR/ ÇANKAYA/ ANKARA KIRAZLIDERE BAKAN- LIKLAR ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar : halenin niteli i, türü ve miktar na iliflkin ayr nt l bilgiye EKAP ta (Elektronik Kamu Al mlar Platformu) yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : ANKARA c) fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : MSB ANKARA NfiAAT EMLAK BÖLGE BAfiKANLI I K RAZLIDERE/ BAKANLIKLAR/ ÇANKAYA/ ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sânatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan ( tarih ve say l R.G.de düzeltme yap lm fl olan) Yap m fllerinde Benzer fl Gruplar Tebli i nde yer alan D-III veya D-IV GRUBU filer BENZER fi OLARAK DE ER- LEND R LECEKT R. hale konusu ifle iliflkin ifl deneyim belgeleri sunulabilece i gibi ihale konusu ifli de içeren ifl deneyim belgeleri de sunulabilecektir. Ancak bu durumda ihale konusu ifle ait ifl tutar, ifl deneyim belgesi üzerinden tespit edilebilmelidir. fl deneyim belgesi bu bilgiyi içermiyorsa, ihale konusu ifle ait ifl tutar n n tespit edilebilece i bilgi ve belgelerin teklif kapsam nda sunulmas zorunludur Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: ELEKTR K MÜHEND SL 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras ) karfl - l MSB ANKARA NfiAAT EMLAK BÖLGE BAfiKANLI I K RAZLIDERE/ BAKANLIKLAR/ ÇANKAYA/ ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB ANKARA NfiAAT EMLAK BÖL- GE BAfiKANLI I K RAZLIDERE/ BAKANLIKLAR/ ÇANKAYA/ ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZY RM ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1,0 (BASIN-7721)418(www.bik.gov.tr)

14 14 D fl Haberler 25 May s 2013 Norveç'te slamofobiye yer yok Norveç'in Türkiye Büyükelçisi Janis Björn Kanavin, "Müslümanlar bizimle, biz de onlarla diyalog halinde oldu umuz için Norveç toplumunda slamofobiye yer yoktur" dedi. ANKARA - Kanavin, kat ld Norveç Deniz Ürünleri seminerinde AA muhabirinin sorular - n yan tlad. Norveç'te 77 kiflinin yaflam n yitirdi i terör eylemlerini gerçeklefltiren Breivik'in parti kuraca n aç klamas yla ilgili soruya Kanavin, "Breivik'in rahats z biri oldu- unu düflünüyorum. stedi i herfleyi söyleyebilir ya da önerebilir ancak Norveç halk ona s rt çevirecektir. Onu bir daha d flarda görmek istemeyeceklerdir. Dolay s yla kurulacak rkç bir partiye ilgi olaca n da sanm yorum" diye konufltu. Norveç'in slamofobi gibi bir sorunu oldu unu düflünmedi ini söyleyen Büyükelçi Kanavin, Danimarka'da ortaya ç kan karikatür krizinde, karikatürleri yay nlayan Norveçli dergiden nas l özür dilettiklerini flöyle anlatt : "Norveç slam Konseyi, Norveç Hristiyan Konseyi ile birlikte bu derginin editörüne kendisiyle diyalo a geçme niyetlerini ilettiler. Editörle on gün boyunca görüfltüler ve ona dergideki karikatürlerden dolay insanlar n inançlar - na nas l bir sald r da bulundu unu anlatmaya çal flt lar. Bu konuflmalar n üzerine derginin editörü özür diledi ini belirten bir bildiri yay mlad. As l önemli olan Norveç slam Konseyi'nin editörün özrünü kabul ettiklerini belirtmesi ve Norveç'teki bütün Müslümanlardan da editörü affetmesini istemeleridir. flte bu gerçekten cesur bir hamleydi. Müslümanlar bizimle, biz de onlarla diyalog halinde oldu- umuz için, toplumumuzda slamofobiye yer BRÜKSEL - Yüzü tamamen örten burkay yasaklayan Avrupa daki ikinci ülke olan Belçika da dini özgürlüklerdeki k s tlamalar elefltiri konusu yap ld. ABD Dini Özgürlükler Raporu nda Belçika bölümünde burka yasa endifle verici bir geliflme olarak de erlendirildi. Fransa'dan sonra Avrupa'da burkay yasaklayan ikinci ülke olan Belçika, ABD de her y l D - fliflleri Bakanl nca yay mlanan Dini Özgürlükler Raporu na konu oldu. Belçika da kamuya aç k alanlarda yüzü k smen ya da tamamen kapatarak tan nmay imkans z hale getiren k yafetler giyenlere 137,5 Euro para ve 7 güne kadar hapis cezas getirilmiflti. Ülkede ço unlu u Kuzey Afrika as ll olmak üzere 270 civar nda kad n n burka giydi i tahmin ediliyor. Avrupa da artan slam karfl tl ve antisemitizme de dikkat çekilen raporda; ran, Venezuela ve Rusya n n yan s ra Macaristan ve Suudi yoktur." Kültürleraras diyalo- un son derece önemli oldu unu belirten Kanavin, bu konuda Mevlana'ya da de inmek gerekti ini belirterek, "Konya'da Mevlana'y ziyaret ettim. Oradaki atmosferi çok özel buluyorum. Mevlana'n n ö retileri bütün insanl k için dersler içeriyor. Afganistan ve Pakistan'da çal - fl rken Mevlana'n n do- up büyüdü ü yerlerde bulundum. fiimdi de kabrini görmüfl oldum" diye konufltu. Kanavin, Norveç ile Türkiye aras ndaki kültürel gündemin her zaman yo un oldu unu belirterek flöyle konufltu: "fiu an Ankara'da 'Kad n Filmleri Festivali' var. E er festivale giderseniz birkaç Norveç filmine de rastlayabilirsiniz. stanbul'da da caz festivali düzenlenecek. Orada da Norveçli sanatç lar görebilirsiniz. Bana göre Türkiye ile gündemimiz yo un ve iliflkilerimiz artarak devam ediyor." Hemen hemen her gün Türk yemekleri yedi ini belirten Kanavin, "Ankara uluslararas bir flehir ve her gün daha fazla uluslararas restoran aç l yor. Bu çeflitlili i seviyorum" diye konufltu. Kanavin, Türk mutfa- n n da kendi içinde yeterince çeflitlili e sahip oldu unu vurgulayarak, "En sevdi im yemek ise pide. yi bir pideyi her zaman tercih ederim. Daha önce Konya'ya gitmifltim ve gerçekten çok uzun bir pide yeme imkan m oldu. Di er yemekler aras nda e er bir tercih hakk m olursa tercihim kesinlikle Konya pidesi olur" ifadelerini kulland. (A.A) Belçika, burka yasa ile Dini Özgürlükler Raporu na girdi Arabistan gibi ülkelerde dini az nl klara yönelik bask c yaklafl mlar n mevcut oldu u savunuldu. (CHA) Filipinler, yeni askeri gemi ve hava araçlar alacak MAN LA - Filipinler Devlet Baflkan Benigno Aquino, ülke silahl kuvvetlerinin modernizasyonu çerçevesinde yeni askeri araç ve teçhizatlar al naca n bildirdi. Bunlar aras nda donanma için yeni askeri gemiler ve hava araçlar da yer alacak. Ülke ekonomisinin geliflti ine dikkat çeken Aquino, hükümetin Filipinler Donanmas na destek verece ini ifade etti. Bununla Filipinler in s n rlar n n güvenli ini sa lanmas, do al afetlere müdahalenin h zland r lmas ve ülkeyi d fl tehditlere karfl koruman n gelifltirilmesi amaçlan yor. Filipinler ile Çin aras nda yaflanan tart flmal adalar sorununda iki ülke askeri gemileri karfl karfl ya gelmiflti. Filipinler in donanma için yeni gemi ve askeri hava araçlar almas n aç klamas, bölgedeki gerginli in art bir zamanda yap lmas dikkat çekti. Çin ile Filipinler aras ndaki tart flmal bölge, s sular, resifler ve kayalardan olufluyor. Çin bölgeyi Huangyan, Filipinler ise Panatag (Scarborough) adland r yor. Scarborough, Filipinler e yaklafl k 100 deniz mili uzakl ktayken, Çin e ise 500 deniz mili uzakl kta bulunuyor. Filipinler, Birleflmifl Milletler Deniz Hukuku taraf ndan kabul edilen 200 millik k ta sahanl çerçevesinde söz konusu adalar n kendilerine ait oldu unu savunuyor. Çin ise bu adalar n tarihi Çin topraklar n n bir parças n n oldu unu ve adadaki egemenli inin tart fl lamayaca n iddia ediyor. (CHA)

15 25 May s 2013 Ankara HABER MERKEZ ASK taraf ndan ana arterler üzerindeki hatlar baflta olmak üzere lokanta, e lence, dershane gibi yerleflimlerin yo un oldu u bölgelerdeki hatlar n bak mlar n n aksat lmadan yap ld n belirten Kaya, Rutin olarak yap lan bu bak mlarla hatlar n ak flkanl sa lan yor. Ama baz yerlerde vatandafllar bu hatlar çöplük gibi kullanarak t kanmalar na neden oluyor. Çöpler ve at klarla t kanan bu hatlar n taflmas yla kanalizasyon sular sa l tehdit edecek boyutlara var - yor diye konufltu. Yaflamsal öneme sahip suyun kullan ld ktan sonra sa l kl bir flekilde bertaraf edilmesinin oldukça önemli oldu una dikkat çeken Kaya, flunlar söyledi: Kanal hizmetlerini yürütürken dünyadaki en son geliflmifl araçlar kullan yoruz. At k sular n çevreye zarar vermeden toplanarak ar tma tesislerine ulaflt r lmas için kanal hatlar ndaki ak flkanl engelleyecek partikülleri ortadan kald rmak gerekiyor. Bunu yapmak için de görüntüleme özelli ine sahip araçlarla, birçok fonksiyonu olan kombine araçlar kullan yoruz. Kanalizasyon hatlar nda t kanmalardan meydana gelecek olas ar zalar n önüne geçilmesi için yap lan çal flmalar aktaran ASK Genel Müdürü rfan Kaya, Bak m yap lacak hatt n ASK den kanalizasyon hatlar na özel bak m ASK Genel Müdürü rfan Kaya, kanalizasyon ve ya mursuyu hatlar n sürekli kontrol ederek bak mlar n yapt klar n bildirdi. Kanalizasyon ve ya mur suyu hatlar n n at k sular tafl d n ifade eden Genel Müdür Kaya, Hatlar n bak m n ve temizli ini en son teknolojik imkanlara sahip görüntüleme ve kombine araçlarla gerçeklefltiriyoruz dedi. HABER MERKEZ Sincan da Lale E itim ve Kültüre Hizmet Derne i taraf ndan ö rencilerin yarar na düzenlenen kermes aç ld. Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna n n kat l m yla Lale Kültür Salonu nda gerçekleflen aç l fl, kurban kesimi ile baflland. Kermesi gezen Baflkan Tuna, vatandafl n yo un ilgisi ile karfl laflt. Lale Yurdu ö rencilerin yarar na gerçeklefltirilen kermes, 1 hafta boyunca aç k kalacak aras aç k olan kermeste; yiyecek içecekten çeyiz ürünlerine, yöresel ürünlerden k yafete, ayakkab dan hal ya kadar pek çok ürün sat fla sunuluyor. lçe sakinlerinin kat l m n bekleyen kermesin tüm kazanc ise ö rencilerin e itimi için harcanacak. Kermeste eme i geçen herkese teflekkür eden Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, Böyle hay rl bir iflte eme i geçen herkese çok teflekkür ediyorum. Hay rl u urlu olsun. dedi. 15 içi robot kamera ile görüntülenir. 50 metre ilerleyerek görüntü alabilen robot kamera sayesinde kanal içinde t - kanmalara sebebiyet verecek maddeler tespit edilir. Bunun ard ndan vakumlu kombine araçla bu birikintiler emilerek kanal içinden çekilir. Sonras nda ise bas nçl su ile kanal n içi temizlenerek, at k sular n taflk nl klara sebebiyet vermeden ak flkanl sa lanm fl olur fleklinde konufltu. Gelen suyun dönüflümünün sa l kl bir flekilde sa lanmas için vatandafllar nda çöp olarak gördükleri maddeleri zgaralar ve rögarlar n içine atmamalar konusunda uyar da bulunan Genel Müdür Kaya, flu konulara dikkat çekti: At k suyun topland borular n ömrünü tüketen en önemli faktörlerden biri de evsel at k ya lar n lavabolara dökülmesidir. Bu at k ya lar kanalizasyon borular nda t kanmalar yapt gibi, ya lar n oluflturdu u asit de borular n ömrünü yani kullan m süresini neredeyse yar ya indirmektedir. Ayn zamanda boru iç yüzeylerine yap flarak kullan lan boru çaplar n küçültmekte, borular n t kanmas na sebep olmaktad r. Ayr ca tuvaletlerde kullan lan tuvalet ve klozet koruyucu ka tlar da yine tuvaletlere at lmaktad r. Erimeyen bu ka tlar da topak haline gelip yine borular t kamaktad r. T kanan bu borular da ev ve iflyerlerini kanalizasyon sular n n basmas na yol aç yor. Baflkan Tuna, kermes aç l fl na kat ld Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, ö renciler yarar na düzenlenen kermesin aç l fl na kat ld.

16 16 Ankara 25 May s 2013 Baflbakan Erdo an la ABD gezisine kat lan ASO Baflkan Özdebir, intibalar n anlatt... Türkiye art k itibar görüyor Ankara Sanayi Odas (ASO) Baflkan Nurettin Özdebir, ABD ile Serbest Ticaret Anlaflmas imzaland nda Türkiye nin ürünlerini AB ülkeleri ile ayn rekabet koflullar nda bu ülkeye sokabilece- ini belirterek, Bu, bugünden yar na olacak bir fley de il. Ama böyle bir iradenin ortaya konulmufl olmas önemli dedi. ANKARA - Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n ABD gezisine kat lan ifl adamlar aras nda yer alan Özdebir, AA muhabirine yapt aç klamada, ABD ve AB aras nda imzalanacak serbest ticaret anlaflmas öncesinde Türkiye ile ABD aras nda STA imzalanmas için çal flmalara bafllanmas na ve ekonomi bakanlar düzeyinde komite oluflturulmas na karar verildi ini söyledi. ABD Baflkan Yard mc s Joe Biden in, D fliflleri Bakanl konutundaki resepsiyonda AB ile yap lacak anlaflmadan önce Türkiye ile ABD aras ndaki anlaflman n neticelendirilmesini diledi ini aktaran Özdebir, Bu, her iki ülke aç s ndan da son derece önemli dedi. Türkiye ile ABD aras nda imzalanacak anlaflmadan beklentilerini paylaflan Özdebir, Türk ürünlerinin yüzde 10 luk gümrük maliyeti ile ABD pazar na girdi ini söyledi. ABD ile AB aras nda imzalanacak anlaflma neticesinde Türk mallar n n, bu ülke pazar na girerken dezavantajl konuma düflece ine iflaret eden Özdebir, ABD ile bir anlaflma yapt m z zaman ürünlerimizi Almanya, talya, Fransa gibi ülkelerle ayn rekabet koflullar nda ABD pazar na sokabilme imkan na kavuflaca z diye konufltu. Mevcut durumda ABD ve AB de üretilen bir ürünü ithal ederken, e er aralar nda çok fazla bir fiyat fark yoksa, tercihlerini AB den yana kullanmak zorunda kald klar n anlatan Özdebir, ürünleri satarken de ayn zorluklarla karfl laflt klar n dile getirdi. mzalanacak anlaflman n gümrük vergisinin d fl nda ürünlerin kontrolü, standartlara uygunluk gibi teknik engellerin ortadan kald r lmas aç s ndan da önemli oldu unu ifade eden Özdebir, flu ifadeleri kulland : Bu, bugünden yar na olacak bir fley de il. Ama böyle bir iradenin ortaya konulmufl olmas, ABD Baflkan Yard mc s Biden in AB ile yap lacak anlaflmadan önce Türkiye ile yap lacak anlaflmay neticelendirmek istediklerini söylemeleri gerçekten güzel bir fley. Ziyaret kapsam nda Türkiye de yat r m yapmaya karar vermifl 30 civar nda firman n yetkilileri ile Türk ifl adamlar n n kat ld toplant n n da yap ld n ve karfl l kl el s k fl ld n dile getiren Özdebir, bunun da ziyaretin önemli sonuçlar ndan oldu unu söyledi. Kendilerine gösterilen yak n ilginin Türkiye nin geldi i yeri göstermesi aç s ndan dikkat çekici buldu- unu belirten Özdebir, resmi yetkililerin yaklafl m kadar ABD halk - n n Baflbakan Erdo an kendi baflkanlar kadar tan malar n n da önemini vurgulad. IMF ye olan borcunu ödemifl bir ülkenin ifl adam olarak ABD ye gitmenin kendilerinde nas l bir duygu uyand rd n da dile getiren Özdebir, flöyle devam etti: Borçlu olan n boynu daima e ridir. nsan o ezikli i ister istemez hissediyor. ABD veya baflka ülkelere yapt m z ziyaretlerde üçüncü dünya ülkesi muamelesi görmek insan n gerçekten a r na gidiyordu. fiu anda geldi imiz yeri Afrika daki cumhurbaflkanlar n n gözlerinden anl yorduk. ABD ziyaretinde bunun baflka türlüsünü gördük. Bizi adam yerine koyup çok itibar ettiler. Bu, bir fleylerin de iflti inin çok aç k bir göstergesi. ABD li yetkililerin Türkiye nin ekonomik performans n nas l gördüklerini aktaran Özdebir, 2 y l önce Ankara da yap lan bir toplant da ABD Ticaret Müsteflar Francisco Sanchez in Türkiye yi incir, f nd k, f st k ihracat yapan bir ülke olarak de erlendirdi ini söyledi. D fliflleri Bakanl ndaki resepsiyonda Sanchez ile yeniden görüflme imkan bulduklar n dile getiren Özdebir, Bu seferki yaklafl mlar daha farkl yd. Art k bizi sadece f nd k, f st k de il, teknolojik ürün ihracat da yapabilen bir ülke olarak gördüklerini tespit ettim. Birtak m alg hatalar n n düzeltilmesi anlam nda çok güzel bir durum. Türkiye nin haklar sadece Moody s taraf ndan de il, ifl dünyas taraf ndan da verilmeye baflland ifadesini kulland. (AA) Baflkentte 2 bin 500 kifliye ifl olana sa lanacak ANKARA - Ankara n n Temelli semtindeki Anadolu Organize Sanayi Bölgesi nde bu ay içinde temeli at lacak 45 iflletmede iki y l içinde 2 bin 500 kifli istihdam edilecek. Konuya iliflkin AA muhabirine de erlendirmelerde bulunan Anadolu OSB Baflkan Hüseyin Kutsi Tuncay, 25 May s günü temeli at - lacak 45 iflletmenin inflaat n n 2 y lda tamamlanmas n beklediklerini söyledi. Bu iflletmelerin en az 2 bin 500 kifliye ifl olana sa layaca n anlatan Tuncay, Yat r mlar n üst yap maliyeti 125 milyon lira. Ekonomik kriz ortam nda böylesi yat r mlar n varl önemli dedi. Yat r mlar n yap laca bölgede, ulafl m ve su flebekesi gibi sorunlar n çözülmesini, bu konuda yetkililerin duyarl davranmas n isteyen Tuncay, 45 firman n ço unlukla makine imalat ve çelik konstrüksiyon alanlar nda faaliyet gösterece ini, yat r mlar n çevreye duyarl olaca n bildirdi. Tuncay, Anadolu OSB deki doluluk oran n n yüzde 80 seviyelerinde oldu unu, bölgedeki yat r mlar n do rudan istihdam sa lad n ifade ederek, Türkiye nin her 100 dolarl k ihracat n n dolar ithal girdi içeriyor. Biz, ithal girdi oran n n azalmas na, kendi kaynaklar m z kullanarak üretim yapmaya çal fl yoruz diye konufltu. OSB lerin kurulmas na iliflkin yer seçimleri yap l rken Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl n n kriterlerine uyulmas n n zorunlu oldu unu belirten Tuncay, Su yataklar, akarsu kenarlar, orman arazileri gibi yerlerin civar nda OSB kurulam yor. Bu, do ru bir yaklafl m. Biz, 2 bin metrekarenin üzerindeki sanayi yat r mlar nda da Bakanl n kriterlerinin uygulanmas n istiyoruz ifadesini kulland. (AA)

17 25 May s 2013 Ankara 5 Nikahs z çifte resmi nikah k y ld Keçiören Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flma Vakf, resmi nikâhs z olarak yaflad belirlenen 5 çifte resmi nikâh töreni düzenledi. HABER MERKEZ Ekonomik imkâns zl k ve sosyokültürel nedenlerden dolay resmi nikâh yapmayan/ yapamayan 5 çift, Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flma Vakf uzmanlar n n dan flmanl nda evlilik birli ini gerçeklefltirdi. Çiftler Vak f taraf ndan organize edilen nikâh töreninde ilk defa gelinlik ve damatl k giydiler. Çiftlerin bu unutulmaz günleri çocuklar n n haf zalar na da güzel bir hat ra olarak yerleflti. Ada m Cafe & Bistro nun flletmecisi Alaattin Aldemir in katk lar yla düzenlenen organizasyon davet yeme i ile bafllad. Yeme in ard ndan konuflma yapan Keçiören Kaymakam ve Vak f baflkan Nusret Dirim vakf n sadece yard m odakl de il hizmet verdi i vatandafllara bütüncül olarak yaklaflt n vurgulayarak Vakf n yap lan ve yap lacak projelerle Türkiye nin öncü vakf olmaya devam edece ini ifade etti. Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak n k yd nikâh töreninde baflta Keçiören Kaymakam Dirim olmak üzere protokol üyeleri çiftlerin mutlu birlikteliklerine flahitlik etti. Nikâh töreninin ard ndan çiftlere haz rlanan sürpriz hediyeler takdim edildi, nikâh pastas n n kesilmesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma fiahin in tebrik ve iyi dileklerini iletti i not ile tören sona erdi. Törene kat l m yo un oldu Nikâh törenine çiftlerin yak nlar - n n yan s ra Keçiören Kaymakam Nusret Dirim, Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak ve efli Hatice Ak, Keçiören Nüfus Müdürü Hasan O uz, Kaymakaml k Yaz flleri Müdürü Sultan Gürcan, Keçiören Müftüsü Dr. hsan lhan, Keçiören Mal Müdürü Mümtaz Yavuzkanat, Keçiören Sosyal yard mlaflma ve Dayan flma Vakf 17 Müdürü Fuat Akarsu, Atatürk Çocuk Yuvas ve K z Yetifltirme Yurdu Müdürü Mustafa Karahalil, Türkiye Kimsesizler ve Güçsüzler Vakf Baflkan Gülgen Dural, Keçiören TOGEM Baflkan Ayten Ayd n, Keçiören ÖZEV Baflkan ve Keçiören Sosyal Yard m fller Müdürü Tekin Bafler, lçe Sa l k Grup Baflkan Hakan Nakipo lu, Keçiören Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flma Vakf heyeti üyeleri ile Keçiören Belediyesi Evlendirme Müdürü Mehmet Demirel ve Keçiören Muhtarlar Derne i Baflkan Ali Dinçer kat ld. Kazanl ö renciler güreflte ter döktü HABER MERKEZ Kazan da yap lan okullar aras Karakucak Gürefl Müsabakalar nda heyecan doru a ç kt. Bir gün süren ve Belediye ile lçe Milli E itim Müdürlü ünün birlikte düzenledikleri turnuvaya ilkokul, ortaokul ve lise ö rencileri kat ld. Kazan Kapal Spor Salonunda düzenlenen ve yaklafl k 80 ö rencinin kat ld müsabakalarda çok çekiflmeli ve zevkli anlar yafland. Dereceye giren sporcular madalyalar n, Belediye Baflkan Lokman Ertürk ün elinden ald lar. Amaçlar n n daha çok genci sporla buluflturmak özellikle de ata sporumuz olan güreflin yeni kuflaklar aras nda yayg nlaflmas n sa lamak oldu- unu vurgulayan Kazan Belediye Baflkan Lokman Ertürk, Her y l yaz okulunda yüzlerce çocu umuz sporla tan fl yor. Gençlerin spor ile ilgilenmeleri her hangi bir spor dal ile kendilerini gelifltirmeleri bizim için çok önemli. Özellikle ata sporumuz olan güreflte yeni flampiyonlar ç karmam z gerekiyor. Okullararas düzenledi imiz bu turnuvada kendisini gösteren çocuklar m z de erli hocalar m z Selahattin Sa an ve Mustafa Albayrak izliyor ve de erlendirmeye al yorlar. Umut vaad edenleri be endikleri çocuklar gürefl tak m na al yor ve yetifltiriyorlar. Aralar ndan gelece in flampiyonlar n n ç kaca n düflünüyor, tüm gençlerimize baflar lar diliyorum. fleklinde konufltu.

18 18 ANKARA - Emniyet Genel Müdürlü ü Özel Harekat Dairesi Baflkanl taraf ndan Ankara da yetifltirilen s nak köpe i, özellikle k rsal bölgelerde terör ya da suç örgütlerince kullan lan s naklar n tespitinde etkin flekilde kullan l yor. S nak köpekleri, Türkiye de sadece Ankara ve Diyarbak r da bulunuyor. Ar-Ge çal flmalar kapsam nda yetifltirilen weimaraner rk köpekler, da larda canl lar n izini kokuya dayal takip ederek yerini bulabiliyor. AA ekipleri, Ankara n n Gölbafl ilçesindeki Özel Harekat Dairesi Baflkanl yerleflkesinde s nak, operasyon, flehir içi ve arazi iz takip köpeklerinin kullan ld tatbikat görüntüledi. Özel harekat polisinin genifl e itim alan nda düzenlendi i tatbikatta, izleyenleri flafl rtan gösteriler sergilendi. S nak köpe i, senaryo gere- 25 May s 2013 Genel E itimli polis köpekleri, yetenekleriyle hayran b rak yor Polis teflkilat n n terör ve suç örgütleriyle mücadelede kulland klar e itimli s - nak köpekleri, yetenekleriyle herkesi hayran b rak yor. ANKARA - Anadolu kad n n n el eme i ürünleri, Paris in de aras nda oldu u uluslararas pazarlarda yer alacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma fiahin, AA muhabirine yapt - aç klamada, Anadolu daki kad nlar n el eme i ürünlerinin ekonomik de er kazanmas için çal flt klar n söyledi. Dünyada el eme i ürünlere ilginin artt n, marka ve piyasa de eri tafl yan ürünlerin daha da k ymetli oldu unu ifade eden fiahin, hand made (el ifli) ürünlerin pazarlanmas konusunda kurumsal alt yap oluflturmaya çal flt klar n vurgulad. 81 ilden el eme i ürünlerin sergilendi i Önce Kad n-81 l Kad n El Eme i Sergisi için 40 a yak n tasar mc y Ankara ya davet ettiklerini hat rlatan fiahin, böylece iki taraf buluflturduklar n vurgulad. fiahin, ki taraf n buluflmas n n sistematik alt yap s n oluflturmam z laz m. Onlar ne üretece ini, tasar mc lar ve modac lar da ne siparifl edece ini bilmeli. Onun için Giyim Sanayicileri Derne i ile Tasar mc Derne i Baflkan ve 7-8 kiflilik dan flma kuruluyla bu ürünleri uluslararas pazara nas l açaca m z konufltuk. Kad nlar n ekonomik olarak i terörist gibi davranan kiflinin sakland bölgeyi bulmas için serbest b rak ld. Belirli bir bafllang ç noktas olmadan s naklar aramaya bafllayan Alman rk weimaraner köpe- i, k sa arazi taramas yla teröristin sakland bölgeyi tespit etti. S nak köpeklerinin, geçen y l terörle mücadelede çok önemli katk lar sundu unu belirten yetkililer, 2012 y l sonu itibar yla 44 bin kilometre karelik alanda tarama yapan köpeklerin onlarca s na n bulunmas na katk sa lad n ve bundan sonra da larda bilinmeyen tek s - nak b rakmayaca n ifade etti. Özel Harekat Dairesi Baflkan Yard mc s Engin Y lmaz, köpeklerin özellikle terör eylemleri sonras nda teröristlerin sakland klar s nak ve ma aralar n tespit edilmesi ve herhangi bir arazi yap s nda kay p kiflileri bulmak amac yla yetifltirildi ini söyledi. Y lmaz, Bu köpekler daha çok Amanos k rsal nda düzenlenen operasyonlarda kullan l yor. Diyarbak r da bu köpeklerimiz mevcut ve di- er illere de gönderilmesi için çal flmalar m z devam ediyor diye konufltu. (AA) Anadolu kad n, el eme i ürünlerle dünyaya aç lacak güçlenmesini sa layabiliriz. Bunun üzerine ikinci toplant m z yapaca- z diye konufltu. GSM flirketlerinin de kad nlar n el eme i ürünlerini Önce Kad n diyerek internet üzerinden pazarlayacaklar a lar oluflturdu unu dile getiren fiahin, Yaklafl k 15 gün içerisinde yol haritas belirleyece iz. Kad nlara koçluk sistemiyle ne yapacaklar n ö retecekleri sistemi hayata geçirece iz dedi. Bunun baflar lmas halinde Anadolu daki kad n n ekonomik olarak güçlenmesinin sa lanaca n vurgulayan fiahin, giriflimcilikle herkesin yetene ini ortaya koyaca n, ailesine, topluma ve ekonomiye katk da bulunacak hale dönüflece ini belirtti. fiahin, böylece hem ailenin mutlu oldu unu hem de kad nlar n kendini yetifltirdi ini sözlerine ekledi. Önce Kad n-81 l Kad n El Eme i Sergisi nden seçilen ürünler, Bakanl n giriflimiyle Paris te Türkiye yi tan tmak amac yla düzenlenen Anadolu Festivali kapsam nda sergilenecek. Avrupal Türk Demokratlar Birli i taraf ndan 31 May s - 2 Haziran 2013 te ikincisi düzenlenecek festivalde, tasar mc lar n da be- enisini kazanan el eme i ürünler stantlarda yerini alacak. (AA)

19 25 May s 2013 E itim "Ö renciler, tarih derslerini alg lamakta zorlan yor" KARABÜK - Karabük Üniversitesi (KBÜ) taraf ndan Zonguldak'ta yap lan araflt rmada lise ö rencilerinin tarih derslerindeki kavramlar alg lamada güçlük çekti i belirlendi. KBÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Baflkan Yard mc s Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sait Candan öncülü ünde, tarih dersindeki kavramlar alg lama düzeyini ölçmek amac yla farkl liselerde e itim gören 767 ö renci üzerinde çeflitli istatistik, analiz, veri ve test programlar kullan larak araflt rma yap ld. Araflt rma sonucunda, ö rencilerin kavram baflar ve efllefltirme düzeylerinin oldukça düflük oldu u, okul türlerine göre baflar düzeylerinde farkl laflmalar görüldü ü, meslek liselerindeki baflar oran n n genel liselere göre düflük kald belirlendi. Candan, AA muhabirine yapt aç klamada, dünyan n neresinde olursa olsun her ülkenin, kendi e itim sisteminin elverdi i ölçüde tarih derslerini belli amaçlar do rultusunda ifllemeye ve gelifltirmeye çal flt n söyledi. Ö rencilerin tarihsel kavram, olay ve olgular anlamak için tarihte araflt rma yöntemlerini, kronoloji ve tarihsel belgeleri inceleme tekniklerini yard mc unsurlar olarak kullanmas gerekti ini vurgulayan Candan, flöyle konufltu: "Tarih ö retimi arac l yla, ça m z insan n n ihtiyaç duydu u önemli nitelik ve beceriler ö rencilere kazand r labilir. Bu ders arac l yla ö rencilere duyusal niteliklerin kazand r lmas n n yan nda sosyal beceriler, geçmiflle bugünü mukayese edebilme, de iflim ve süreklili i alg layabilme, kan tlar de erlendirebilme, elefltirel ve analitik düflünebilme gibi pek çok özelli in kazand r lmas mümkündür. Son birkaç y lda ülkemizde tarih ö retimi alan nda yap lan çal flmalar n say s artmaya bafllam flt r. Bu çal flmalar tarihsel düflünme becerileri üzerine a rl k kazanmaktad r. Aksi halde tarih dersleri, isim, rakam, say ve maddelerin ö retildi i bir ders olmaktan öteye bir ifllev göremeyecektir. Özellikle ilkö retim aflamas nda tarih bilgileri ö rencilerin günlük hayatta kullanabilece i ve kolayl kla alg layabilece i tarzda olmal d r." (AA) Matemati i ö renmeyi SEVD REN YÖNTEM ED RNE - Edirne'de iki ö rencinin gelifltirdi i, Milli E itim Bakanl ile TÜB TAK' n düzenledi i "Bu Benim Eserim" yar flmas nda sergilenmeye lay k görülen ilk 100 çal flma aras nda yer alan proje, matemati i sevdirerek ö retmeyi amaçl yor. Türkiye'de bilim insan yetifltirilmesi amac yla düzenlenen yar flmaya ülke genelinde ö renciler taraf ndan sunulan 78 bin projeden 100 eser, Milli E itim Bakanl ve TÜB TAK taraf ndan sergilenmeye lay k görüldü. Sosyal, kültürel ve say sal alanlarda çeflitli projelerin sunuldu u yar flmada, Meriç fiehit Ö retmen Ayd n Y lmaz lkö retim Okulu 8. S n f ö rencileri Melike Onay ve Dolunay Pazarc 'n n haz rlad "Küpsel Say lar Toplam " projesi de sergilenecek eserlerler aras nda yer ald. Onay, AA muhabirine yapt aç klamada, bu proje ile matemati in ö rencilerin korkulu rüyas olmaktan ç kar lmas n amaçlad klar n söyledi. Küpleri modelleyerek say lar n küplerinin toplam n n ispat n yapt klar n belirten Onay, "Problemlerin çözümünün ispat yap larak matemati in daha kolay bir flekilde akl m zda kalmas n amaçlad k. Küpsel Say lar Toplam çal flmas, matemati i kolaylaflt ran bir yöntem" dedi. l Milli E itim Müdürü Hüseyin Özcan da Edirne'den "Bu Benim Eserim" yar flmas na 102 proje baflvurusu yapt klar - n ifade etti. Özcan, flöyle devam etti: "Daha birçok özgün proje üretip ö rencilerimizi bilime daha da özendirmek, l Milli E itim Müdürlü ü olarak bafl hedeflerimiz aras nda yer almaktad r. Ö rencilerimizin önünü ve ufkunu açarak Edirne'yi bilim alan nda projeler merkezi haline getirmek istiyoruz. Gelece in bilim insanlar olacak proje sahibi ö rencilerimizi tebrik ediyor, baflar lar diliyoruz. Yar flmada 78 bin eser aras nda 50 eser birincili e, 50'si de ikincili e lay k görüldü. Bu ö rencilerimizin eserleri de ikinciler aras nda yer al - yor." Projenin dan flman ö retmeni Özge Akdeniz de matemati in günümüzde "çekinilen ve korkulan" bir ders oldu unu 19 söyledi. Matematik formüllerinin ezberlenmesinin zor olmas nedeniyle çocuklar n baz s k nt lar yaflad n anlatan Akdeniz, "Ö rencilerle birlikte matemati- i nas l zevkli ve e lenceli hale getirebiliriz diye tart flt k. Çal flmalar m z s ras nda bir formül ispat yapt k. Bunu da görsel hale getirmek için birim küpleri kulland k. Bu, formülün ezberlenmesi de il, ö renilmesi aç - s ndan büyük kolayl k sa lad " diye konufltu. Meriç fiehit Ö retmen Ayd n Y lmaz lkö retim Okulu Müdürü Hüseyin Kesmen ise ö rencilerin baflar s n n tesadüf olmad n ifade etti. Kesmen, 41 y ll k çal flma hayat nda e itim ad na hiçbir zaman heyecan n kaybetmedi- ini anlatarak, "Sevginin olmad yerde baflar dan söz edilmesi mümkün de ildir. Biz ö rencilerimizi seviyoruz çünkü gelece imizi seviyoruz. Biz ö rencilerimizi seviyoruz çünkü ay y ld zl bayra m z seviyoruz. Biz ö rencilerimizi seviyoruz çünkü güzel yurdumuz Türkiye'yi seviyoruz" dedi. (AA)

20 20 Kültür Sanat 25 May s 2013 'Can Öyküleri' kitab ç kt MALATYA - Malatya nönü Üniversitesi T p Fakültesi'nin, ö rencilerine t p e itimini kolaylaflt rmak için bafllatt Her Hastal k Bir Hikâyedir yar flmas kitap serisinin dördüncü eseri Can Öyküleri kitab ç kt. Sadece psikiyatrik ve psikolojik hastal klar n hikâyelerinin yer ald kitapta hikâyeye konu olan hastal n teflhis ve tedavi yöntemleri de anlat l yor. nönü Üniversitesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Yak nc, belirli bir hastal k kümesini içeren hikâyelerin topland 'Can Öyküleri' kitab n n, bu yönüyle serinin di er eserlerinden ayr ld n söyledi. Sadece psikolojik ve psikiyatrik hastal k hikâyelerinden oluflan kitab n bu alandaki e itime farkl bir boyut kazand rmas n hedeflediklerini anlatan Yak nc, T p e itiminde hastal klar hikâye fleklinde anlatarak konunun ak lda kal c l n art rmak, keyif alarak ö renmeye yard mc olmak, genç hekimlerin insani de erleri özümsemesini sa lamak ve sonuçta t p e itimine yeni bir boyut kazand rmak amac yla bafllat lan Her Hastal k Bir Hikâyedir yar flmas n n dördüncü kitab Psikiyatrist Yorumuyla Can Öyküleri kitab ç kt. Can Öyküleri kitab n di er öykü kitaplar m zdan ay ran en önemli özellik, belli bir hastal k kümesini içermesidir. Sadece psikolojik ve psikiyatrik hikâyelerden oluflan bu kitab n, psikiyatri ve psikoloji e itimine farkl bir boyut kazand rmas n hedefliyoruz. Kitab m z di er öykü kitaplar m zdan ay ran bir di er özellik de her öyküden sonra öykünün çözümlenmesi ve hikâyede ifllenen hastal k hakk nda bilgilendirmenin yap ld bir bölümünün olmas d r. Doç. Dr. Birgül Elbozan Cumurcu taraf ndan haz rlanan bu bölüm sayesinde öykülerde ifllenen hastal klar n t bbi bir zemine oturtulmas n ve okuyucular m z n daha sa l kl bir ö renme gerçeklefltirmesini arzulad k. diye ifade etti. Kitab n, ilerleyen zamanlarda t bb n farkl alanlar ndaki hastal k hikâyelerini bir araya getirecek kitaplar n ç kmas na da öncülük edece ine inand n ifade eden Yak nc, Çünkü bizler, hastal k hikâyelerinin en az t p kitaplar kadar ö retici oldu unu düflünüyoruz. Can Öyküleri ni okudu unuz zaman her bir öykünün içinde kendinizi bulacak, evrenin atomlardan olufltu unu söyleyen basit bir fizik teoreminden çok daha öte, karmafl k hayat hikâyelerinden oluflmufl bir bütün oldu unu göreceksiniz. diye konufltu. (CHA) Türkçenin çocuklar 3 Haziran'da Denizli de olacak DEN ZL - Uluslararas Türkçe Derne i (TÜRKÇEDER) taraf ndan Uluslararas Dil ve Kültür Festivali kapsam nda düzenlenen 11. Türkçe Olimpiyatlar, bu sene "Evrensel Bar fla Do ru" temas yla 3 Haziran 2013'te Denizlililerle bulufluyor. Çeflitli ülkelerde Türkçeyi en iyi ö renenleri ödüllendirmek amac yla 2003 y l ndan beri düzenlenen olimpiyatlar, bu y l 1-16 Haziran aras nda yap lacak. 140 ülkeden 2 bin finalist ö rencinin kat laca organizasyon, Türkiye genelinde 55 il ve 99 sahnede yap lacak. Befl k tadan dili, dini, rengi farkl 2 bin ö renci flark, fliir, dilbilgisi, yazma ve güzel konuflma, halk oyunlar, tiyatro gösterileri ve k sa film gibi 19 kategoride hünerlerini sergileyecek. Denizli Diyalog Kültür Derne i Baflkan Alaattin Yavafllar, Uluslararas Türkçe Olimpiyatlar Denizli fiöleni Koordinatörü Davut lhan, Dernek Yönetim Kurulu üyeleri Hüdai Etiler ve Mustafa T p rtamaz, düzenledikleri bas n toplant s nda konu hakk nda bilgi verdi. Yavafllar, Geçen y llarda Denizlimiz'den 10 binlerce Türkçe sevdal s ile Atatürk Stad 'nda yapt m z Türkçe Olimpiyatlar 'nda bu y l 3 Haziran'da, 25 ülkeden gelecek 80 çocu umuzu, yine en az 35 bin kiflinin kat l m, stat d fl na ve flehrin en büyük meydan ve parklar na kurulan dev ekranlarla Denizli deki Türkçe sevdal lar yla buluflturmay umuyoruz. dedi. Yavafllar, May s 2013 aras nda zmir Kültürpark'ta düzenlenecek Kültür fiöleni'ne de Denizli den 30 bini aflk n kat l m beklediklerini, Olimpiyat Treni'yle gideceklerini belirtti. (CHA) 'Eskitilmifl K l ç' Kaman da seyirciyle bulufltu KIRfiEH R - Osmanl padiflahlar ndan Sultan Abdülhamid Han döneminde geçen ve tarihe mal olmufl baz siyasi geliflmelerin perde arkas n n ifllendi i 'Eskitilmifl K l ç' adl tiyatro oyunu, K rflehir in Kaman ilçesinde seyirciyle bulufltu. Kaman Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsam nda sahnelenen, senaryosunu Mustafa Akif Ekfli'nin yazd, yönetmenli ini Sami Gülbaba'n n yapt tiyatro oyunu, Abdülhamid Han' n hat ralar ndan ve tarihçilerin objektif yorumlar ndan yola ç k larak yaz ld. Oyunda tarihe yanl fl aksettirilmifl gerçekler, tiyatro sahnesinden izleyicilere mesaj olarak verildi. Tiyatro gösterisini; Kaman Kaymakam Mustafa Çiftci, Belediye Baflkan Erhan Talu, Sultan Abdülhamid Han' n 4. kuflak torunu Proje Dan flman Abdülhamid Kay han Osmano lu ve çok say da vatandafl taraf ndan ilgiyle izlendi. Büyük ilgi gören oyun, salonu dolduran kalabal k taraf ndan ayakta alk flland. Kaman Kaymakam Mustafa Çiftci, Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kay han Osmano lu, tiyatro yazar Mustafa Akif Ekfli ve baflrol oyuncusu Seyfullah Kartal'a da teflekkür etti. (CHA)

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili?

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili? Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Hasan Çağlayan Dündar Araştırmacı Ayşegül Dinççağ Araştırmacı

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI

1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI 1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI 17 Ekim 2009 Gün ve 27379 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 12 Ekim 2009 Gün ve 2009/15513 Sayılı 2010 Yılı Programının Uygulanması,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 Rekabet Politikası Teşebbüslere uygulanan anti-tröst kurallar Devlet yardımlarının kontrolüne ilişkin

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı