GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz E itimli polis köpekleri yetenekleriyle hayran b rak yor Polis teflkilat n n terör ve suç örgütleriyle mücadelede kulland klar e itimli s nak köpekleri, yetenekleriyle herkesi hayran b rak yor. 25 MAYIS 2013 CUMARTES Anadolu kad n dünyaya aç lacak HABER 16 DA Baflkentte 2 bin 500 kifliye ifl imkan sa lanacak S nak köpeklerinin, geçen y l terörle mücadelede çok önemli katk lar sundu unu belirten yetkililer, 2012 y l sonu itibar yla 44 bin kilometre karelik alanda tarama yapan köpeklerin onlarca s na n bulunmas na katk sa lad n ve bundan sonra da larda bilinmeyen tek s nak b rakmayaca n ifade etti. S.16 DA HABER 18 DE Ziyaret kapsam nda Türkiye'de yat - r m yapmaya karar vermifl 30 civar nda firman n yetkilileri ile Türk ifl adamlar n n kat ld - toplant n n da yap ld n ve karfl l kl el s k fl ld n dile getiren Özdebir, bunun da ziyaretin önemli sonuçlar ndan oldu unu söyledi. HABER 18 DE ASK DEN KANAL ZASYON HATLARINA ÖZEL BAKIM HABER 15 DE KEÇ ÖREN DE 5 N KAHSIZ Ç FTE RESM N KAH KIYILDI HABER 17 DE MATEMAT Ö RENMEY SEVD REN S STEM HABER 19 DA

2 2 Sinema 25 May s film vizyonda STANBUL - Bu hafta 1 i yerli 9 film vizyona girdi. Rio Soygunu nun dünya çap ndaki gifle baflar s n n üstüne infla edilen, aksiyonu, akrobasiyi ve hikayeyi daha da yükseklere ç karan H zl ve Öfkeli 6 filmiyle Justin Lin, dördüncü kez yönetmen koltu una oturdu. Vin Diesel ve Paul Walker n sinema tarihine soygun ve araba kovalamacas olarak geçen ünlü serisinin son halkas olan filmin konusu flöyle: Dom ve Brian n, Rio soygunu oldukça kilit bir ismin çetesini çökertip ekibe 100 milyon dolar kazand rd klar ndan beri çok paralar olsa da aileden ve yuvadan uzak hayat bir süre sonra zor gelir. Bu arada Hobbs dünyada 12 ülkeye yay lm fl bir suç organizasyonu araflt rmaya bafllar. Bu örgüt her biri birer ölüm makinesi olan paral askerlerden oluflmaktad r ve örgütün ikinci lideri ise Dom un öldü ünü sand eski aflk Letty den baflkas de ildir. Adamlarla kap flman n tek yolu onlar kendi seviyelerine, yani sokaklara çekmektir. Hobbs, Dom a tak m n Londra da yeniden toplamas n teklif eder, karfl l nda ise haklar ndaki tüm dava dosyalar ve suçlamalar düflürülüp eve geri dönmeyi, ailelerine kavuflmay vaat eder. - Evde - Yönetmenli ini François Ozon un yapt Evde filminin baflrollerini Fabrice Luchini, Ernst Umhauer ve Kristin Scott paylafl yor. Gerilim türündeki filmin konusu flöyle: Gizlice s n f arkadafllar ndan birinin evine giren 16 yafl ndaki erkek çocu u, Frans zca dersinde yazd kompozisyonlarda bu olaydan bahseder. Frans zca ö retmeni ise ö rencisini çok yetenekli buldu u için bu kompozisyonlar okuman n tad n ç kar rken bu olaydan kimseye bahsetmez. - Zoraki Radikal - Haluk Bilginer in de rol ald Zoraki Radikal filmi, ABD, ngiltere ve Katar ortak yap m yla beyazperdede yerini ald. Mira Nair in yönetmen koltu una oturdu u filmde, Wall Street ve Amerikan rüyas n n beklenenin ya da düflünülenin aksine pembe ve hayal dolu görünümünün ard nda asl nda birçok vazgeçifl baflar n n kaybedilmesi anlat l yor. Filmde, Bilginer in yan s ra, Kate Hudson, Liev Schreiber, Kiefer Sutherland ve Nelsan Ellis de izleyici karfl s na ç kacak. - Kral Yolu - Yönetmenli ini Serli Seta Niflanyan n üstlendi i Kral Yolu filmi, çocuk izleyicileri sinema salonlar na çekmeyi hedefliyor. Do a Rutkay, Nilgün Belgün, Yonca Evcimik, Arda Esen, Çetin Altay n rol ald komedi ve macera türündeki filmde, anne ve babas arkeolog olan yafllar nda bir çocu un dedesiyle stanbul - da bafllay p Erdemli de devam eden maceras konu ediliyor. - Sadece Aflk - Haftan n komedi ve romantik türündeki Sadece Aflk filmini Susanne Bier yönetti. Pierce Brosnan, Kim Bodnia ve Trine Dyrholm un baflrollerini paylaflt filmin konusu flöyle: da s radan bir hayat süren bir kuafördür. Kanser oldu unu ö renince tedaviye bafllar ve tedavi s ras nda saçlar n kaybetmesi nedeniyle kocas taraf ndan aldat ld n ö renmesi onu çok sarsar. Ancak da, k z n n dü ünü için yapt talya yolculu unda dul bir adamla tan fl r... - Vazgeçmem Senden - Lee Toland Krieger in yönetmenli ini üstlendi i dram ve komedi türündeki Vazgeçmen Senden filminde, Rashida Jones, Andy Samberg, Elijah Wood, Rebecca Dayan, Chris Messina izleyici karfl s na ç kacak. Filmde, ayr lmalar na ra men ayr kalamayan bir çiftin hikayesi izlenebilecek. - Kollar mda Kal - Dram severleri sinema salonlar na çekmeyi hedefleyen Kollar mda Kal filminde yönetmenli i Marion Laine üstlendi. Tan nm fl ve kendilerini ifllerine adayan iki cerrah olan Mila ve Javier n 10 y ldan uzun süredir birbirlerine delicesine afl k olmalar, duyduklar s ra d fl aflk korumak için gösterdikleri özen ve sonras nda iliflkileri tehlikeyi girince verdikleri mücadeleyi anlatan filmde, Juliette Binoche, Edgar Ramirez, Aurelia Petit, Hippolyte Girardot, Amandine Dewasmes rol ald. - Güllerin Köpü ü - Frans z yap m dram türündeki Güllerin Köpü ü filminin yönetmenli ini Michel Gondry yapt. Audrey Tautou, Omar Sy, Romain Duris, Gad Elmaleh, Alain Chabat n rol ald filmin konusu flöyle: Gerçek üstü ve fliirsel bu hikayede, idealist ve mucit bir genç olan Colin, Chloe ad nda Duke Ellington n Blueslar ndan birinin dünyaya gelmifl haline benzeyen genç bir kad nla tan fl r. Bir aflk hikayesi olan evlilikleri Chloe nin ilginç bir hastal a yakalanmas ve ci erlerinde büyüyen zambak çiçe iyle hüzne dönüflür. - Bir fiark n n Peflinde - Belgesel, biyografi ve müzikal türündeki Bir fiark n n Peflinde filminde, rlanda- ngiltere ortak yap m yla beyazperdede izleyici karfl s na ç kacak. rlanda- ngiltere ortak yap m filmi, Malik Bendjelloul yaz p yönetti li y llar n bafllar nda fark nda olmadan bir müzik efsanesine dönüflen Detroitli bir yerel müzisyenin hikayesini ele alan filmde, Sixto Rodriguez in efsaneleflme ve ortadan kaybolma sürecini iflleniyor. (AA)

3 25 May s 2013 Selçuk Üniversitesi (SÜ) Kazalar Araflt rma, Önleme ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Alkol gibi dalg nl a ve dikkatsizli e yol açarak, hata yap lmas n n önünü açan, direksiyonda cep telefonu kullan m ndan kaç n lmal d r dedi. H CR RUM msak : kindi : Yaflam 15 Recep 12 May s Günefl : Akflam : Ö le : Yats : Direksiyonda cep telefonu kullanmak alkol gibi tehlikeli KONYA - Metin Bolat - Çelik, AA muhabirine yapt aç klamada, son günlerde hava s cakl n n art fl yla birlikte insanlar n tatil planlar yapmaya bafllad n söyledi. Bu durumun kara yolu trafik yo unlu unu art raca n belirten Çelik, ölümlere varan trafik kazalar n n yaflanmamas için sürücüleri gerekli tedbirleri almalar konusunda uyard. Nem oran yükseldi inde; su ve tuz kayb n n artmas yla sürücülerde çeflitli rahats zl klar n ortaya ç kabilece ine de inen Çelik, trafikte yap lacak en küçük yanl fl n hayatla ödenebilece inin unutulmamas gerekti ini dile getirdi. - Kaza yapma ihtimalini 4 kat art r r - Çelik, s cak yaz günlerinde sürücülerin trafikte bazen bencilce davranmas n n kazalar art rd n vurgulayarak, flunlar kaydetti: S cakta refleksler zay flayaca için özellikle flehirler aras yolculuk yapan sürücüler kurallara uyma konusunda daha dikkatli olmal d r. Yolculukta belirli saatlerde dinlenilmeli, bol miktarda su içilmelidir. S ca n etkisiyle asfalt n erimesinin, yolu kaygan hale getirebilece i ve fren mesafesinin uzayabilece i unutulmamal. Direksiyonda cep telefonu kullan m na dikkati çekmek istiyoruz. Çünkü kazalar n bir ço u bu nedenle oluyor. Alkol gibi dalg nl a ve dikkatsizli e yol açarak, hata yap lmas n n önünü açan, direksiyonda cep telefonu kullan m ndan kaç n lmal d r. Telefon sohbetleri, sürücünün kaza yapma ihtimalini 4 kat art r r. Bu yanl fl davran fl, alkollü araç kullanmaya eflde er bir durum ortaya ç kar yor. Emniyet kemerinin mutlaka tak lmas gerekti inin alt n çizen Çelik, yap lacak basit hatalar n karfl l n n a r olaca n n unutulmamas gerekti ini ifade etti. Çelik, sürat körlü üne de dikkat edilmesi gerekti ini belirterek, Yüksek h zda araç kullanan sürücüye bir süre sonra h z çok normal gelmeye bafll yor. Bu nedenle sürat körlü üne yakalanmak çok kolay. Hatta kifli, arac n n h z n bir süre sonra düflürdü ünde sanki kulland arac durmufl gibi hissetmeye bile bafllar diye konufltu. (AA) MKP üyesi 24 teröristin cezaevinden firar giriflimi önlendi MALATYA - Ensar Özdemir / Fatma Ç ray - Tunceli nin Ovac k ilçesinde, geçti imiz y l güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda sa yakalanan 24 teröristten 10 unun kald klar cezaevinden tünel kazarak kaçmaya çal flt klar ö renildi. Al nan bilgiye göre, Malatya E Tipi Kapal Cezaevinde, 10 teröristin kald ko uflta arama yap ld. Aramada, 6 metre uzunlu unda tünel fark edildi. Yap lan incelemede, ko ufltaki musluklar söktükleri anlafl lan teröristlerin, kazd klar tünelden ç kan topraklar n bir k sm n lavabo giderlerine att klar, bir k sm n ise havaland rma bofllu una doldurduklar tespit edildi. Teröristlerle ilgili ifllem yapan cezaevi yönetimi, durumu Malatya Cumhuriyet Baflsavc l na bildirdi. Malatya Cumhuriyet Baflsavc s Muzaffer Say n, AA muhabirine yapt aç klamada, teröristlerin kaçmak için tünel kazd klar, cezaevi yetkilileri taraf ndan tespit edilen olay n tutanak tutularak kendilerine bildirildi ini söyledi. Say n, olayla ilgili yasal tahkikat n bafllad n kaydetti. (AA) zmir deki suç örgütü üyelerine ceza ya d ZM R - zmir de, ifl kad n n n flikayeti üzerine bafllat lan takibin ard ndan, ç kar amaçl suç örgütü oluflumuna gittikleri ve haks z kazanç sa lamay hedefledikleri iddias yla aç lan davada, 7 kifliye 11 y l 2 ay ile 1 y l 3 ay aras de iflen hapis cezalar verildi. zmir 10 uncu A r Ceza Mahkemesi nde görülen davaya Suç ifllemek amac yla örgüt kurmak, yönetmek, kurulan örgüte üye olmak, nitelikli ya maya teflebbüs etme ve tehdit suçlamas yla yarg lanan tutuklu san k Meral Özacar ve tutuksuz yarg lanan 12 san n avukatlar kat ld. San k Meral Özacar, savunmas nda üzerine at l suçlamalar kabul etmeyerek, hiç kimseden maddi ç kar sa layacak davran flta bulunmad n, aksine kendisinin ma dur oldu unu belirterek üzerine at l iddialar n as ls z oldu unu söyledi. Müflteki S d ka Difle ye karfl ya ma suçunu ifllemedi ini, fliddet içeren bir davran flta bulunmad n, hiçbir zaman çete içerisinde bulunmad n belirten Özacar, Elime bugüne kadar silah almad m, kullanmad m. Ben sadece alaca m n takibini yapt m, bunu da avukatlar arac l yla yapt m. Tahliyemi ve beraat m istiyorum dedi. Tutuksuz san klar n avukatlar da, müvekkillerine at l suçlamalar kabul etmediklerini ve beraatlar n talep ettiklerini söylediler. Mahkeme heyeti, Meral Özacar a 11 y l 2 ay, Alper Özbir ve Muhsin Kaynar a 7 y l 5 fler ay, Tulül Alatürk e 6 y l 2 ay 5 gün, Metin Öner e 3 y l 25 gün, Yusuf Özbir ve televizyon programc s Esra Erol un efli Ali Özbir e 1 y l 3 er ay hapis cezas verdi. Muhsin Kaynar ve Alper Özbir hakk nda yakalama ve tutuklama karar ç karan heyet, di er san klar n beraatlar na karar verdi. (AA)

4 4 Türkiye topraklar kar fl kar fl araflt r l yor ANKARA - Tu ba Özgür Durmaz - Geçen y l 381 kaz, 102 yüzey araflt rmas yap lan, 8 binden fazla envanter niteli inde eser ç kar lan Türkiye de, baharla birlikte arkeolojik araflt rmalar h zland. AA muhabirinin Kültür ve Turizm Bakanl yetkililerinden edindi i bilgilere göre, 2012 de 116 Türk, 39 yabanc ekip kaz, 84 Türk, 18 yabanc ekip yüzey araflt rmas yapt. Müzelerin yürüttü ü 47 kaz, 151 kurtarma kaz s ve 28 kamu yat r m alan kurtarma kaz s yla toplam 483 arkeolojik çal flma gerçeklefltirildi. Türk bilim insanlar ve müze müdürlüklerince geçen y l yürütülen arkeolojik çal flmalara, bakanl k bütçesinden 35 milyon 620 bin 800 lira ödenek aktar ld. Havalar n s nmas yla bu y l n ilk kaz lar da bafllad. Prof. Dr. Celal fiimflek baflkanl ndaki ekip, Denizli Laodikeia da, Doç. Dr. Serdar Aybek baflkanl ndaki heyet zmir Metropolis te ve Yrd. Doç. Dr. Ak n Ersoy yönetimindeki grup da Smyrna Agoras nda araflt rmaya koyuldu. Yabanc bilim insanlar ndan da Japon Arkeoloji Enstitüsünden Dr. Kimiyoshi Matsumura K r kkale Büklükale de, Alman Arkeoloji Enstitüsünden Doç. Dr. Klaus Schmidt de fianl urfa Göbeklitepe de tarihi araflt rma faaliyetlerine bafllad. Çal flmalara akademik y l n sona ermesiyle h z verilecek. Arkeologlar Derne i stanbul fiube Baflkan Doç. Dr. Necmi Karul, AA muhabirine yapt aç klamada, geçen y l çok önemli geliflmelerin yafland n belirterek, Anadolu, her sene aç a ç kar lan buluntular yla bizi flafl rt yor ve tarihimizle ilgili bildiklerimizin çok s n rl oldu unu gösteriyor. Biz arkeologlar her y l yeni buluntulara ulaflma ümidini tafl yoruz dedi. Anadolu nun her dönem için evrensel kültür tarihine çok önemli katk larda bulundu unu vurgulayan Karul, tarihe iliflkin pek çok k r lma noktas n n bu co rafyada gerçekleflti ine dikkati çekti. Arkeolojik çal flmalar n daha fazla teflvik edilmesi gerekti ini söyleyen Karul, son y llarda arkeopark ve aç k hava müzelerinde art fl oldu unu bildirdi. (AA) ED RNE - Cihan Demirci - 6. Osmanl Padiflah II. Murat n, y llar aras nda Edirne de yapt rd Üç fierefeli Cami nin içerisinde, dönemin devlet büyüklerinin mezarlar n n bulundu u hazire, üniversite ö rencileri taraf ndan restore ediliyor. Trakya Üniversitesi (TÜ) Meslek Yüksekokulu Mimarl k ve Restorasyon Program ndan 30 ö renci, Osmanl Devleti nde vali, kad ve yöneticilik yapan devlet büyüklerinin de mezarlar n n bulundu u hazirenin restorasyonuna bafllad. TÜ Meslek Yüksekokulu Mimarl k ve Restorasyon Program Ö retim Görevlisi Yrd. Doç. Hüseyin Ak ll, AA muhabirine yapt aç klamada, Edirne nin Osmanl Devleti ne baflkentlik yapm fl olmas ndan dolay gerek mimari yap lar olsun, gerekse hazireler aç s ndan zengin bir birikime sahip oldu unu söyledi. Günümüzde Osmanl dönemine ait yap lar aras nda en çok hazire ve mezarl klar n zarar gördü ünü belirten Ak ll, Edirne deki restorasyon çal flmalar n n bir benzerini daha önce Van n Gevafl ilçesinde ve znik te ö rencilerle birlikte yapt klar n ifade etti. - Mezarl klar, tarihin bilinmesi aç s ndan önemlidir - Ak ll, geçmiflte Üç fierefeli Cami çevresindeki çal flmalar s ras nda Turizm hazireye bilinçsizce sonradan oluflturulan duvarlar n yap m nda haziredeki birçok tarihi mezar tafl n kullan lmas n n, tarihi bir yok olufl oldu unu aktard. Osmanl camilerinin onar l rken ya da restore edilirken hazirelerine pek önem verilmedi ini, hatta yok edildi ini anlatan Ak ll, flunlar kaydetti: Türkiye de Osmanl restorasyon bilinçlenmesinin ortaya ç kmad görülüyor. nsanlar n bilinçli ve bilinçsiz yapt yanl fllar, tarihi yok ediyor. Burada ilk önce topo raf arkadafllarla yer tespitleri gerçeklefltirece iz. Daha sonra tasnif yaparak, k r lm fl parçalar belirleyece iz. Tarihi mezarl klara ülkemizde pek özen gösterilmiyor. Halbuki mezarl klar, ilk gömünün ve son gömünün ne zaman yap ld n belirtir. Mezarl klar, tarihin bilinmesi aç s ndan önemlidir. Üç fierefeli Cami haziresinde dönemin devlet büyüklerinden valiler, kad lar ve çeflitli kademelerdeki yöneticiler bulunuyor. Sanat tarihi ile mimarl k ve restorasyon bölümü ö rencileri bunun bilimsel olarak ortaya ç kart lmas için çal fl yor. Hazirede yaklafl k 250 mezar bulunuyor. Mezar tiplerinin hepsi burada mevcuttur. Lahid, kapakl, kapaks z, toprak mezarlar ve sanduka tipi mezarlar n hepsini burada görüyorsunuz. Yap lacak çal flmalar görkemli bir camide, görkemli bir 25 May s 2013 Tarihe ö renci eliyle restorasyon mezarl k ortaya ç kartacakt r. Günümüz teknolojisiyle Sultan Ahmet, Selimiye camilerinin benzerini bir y l gibi k sa bir sürede yapabilirsiniz. Ancak, yap lacak yap lar infla edildi i dönemin izlerini tafl yaca için, 21. yüzy la ait yap olarak kalacakt r. O nedenle eski eserlere ve geçmiflimize sahip ç kal m. Yerine koyamayaca m z eserler olabilir. - Islah çal flmalar tarihi koruy- acak - Üç fierefeli Cami Baflmüezzini Selami Durak da, yüzlerce insan n n ibadet turizmi aç s ndan Üç fierefeli Cami yi ziyaret etti ini söyledi. Caminin y llar aras nda Osmanl padiflahlar ndan Fatih Sultan Mehmet in babas II. Murat taraf ndan yapt r ld n belirten Durak, Cami 70 metre iç derinli e, ona tekabül eden dikdörtgen olan haliyle çarpt m zda, 2 bin 100 metrekare iç mekana sahip ve iki büyük fil direk üzerinde 9 kubbeyi tafl yan dikdörtgen fleklinde camidir. fiu anda haziremizde bir çal flma yap l yor. Hazirenin içerisinde birçok yaz, kitabe, mezar tafllar ve tarihi eserler var. Zaman içerisinde meydana gelen felaketlerden k r lm fl tarihi tafllar da hazirede mevcut. TÜ ö rencileri vas tas yla yap lacak slah çal flmalar tarihi koruyacak diye konufltu. (AA)

5 25 May s 2013 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Avrupa da küçük bir ülke. Notada durak iflareti. 2. De ersiz, de eri düflük. menevifl, dalg r. 3. Gözleri görmeyen. flve, naz. 4. Bir tür hamur tatl s. Ç plak vücut resmi. 5. Akci erleri dinlerken hekimin duydu u patolojik ses. Uydu yay nlar ndan biri. 6. Panama n n plaka iflareti. spanyollar n ünlü sevinç nidalar. A açl kl yol. 7. Eski bir devlet. Biriyle dalga geçme. 8. Uçurum. Tedavi. 9. Bal k avlamakta veya yük tafl makta kullan lan büyük kay k. Bir renk. 10. Duvarc arac. Edirne ilinin bir ilçesi. 11. Zanaat ö renmek için bir ustan n yan nda çal flan kimse. 12. Zaman. Maden eritilen sapl pota. 13. laç, merhem. Piflmanl k. 14. Bir geçidi kapatmak için her türlü araçtan yararlan larak yap lan engel. 15. Bir ifli yapma, yerine getirme. Yabani hayvan bar na. Rutubet. 16. Put. Radyumun simgesi. 17. Bir göz rengi. Yer f st. 18. Kalça kemi i. Duyuru. 19. Tayin. Bayrak. 20. Güzel kokulu bir süs bitkisi. Bir nota. Yukar dan afla ya: 1. Tutturgaç. Badem. Eski dilde süreç. Piflirilerek haz rlanm fl yemek. 2. Ö renciye verilen not. Samsun ilinin bir ilçesi. Tatl sularda yaflayan bir tür gelincik bal Sahnede oynanmak için yaz lm fl oyun. Aylardan biri. Mertebe, aflama, paye. 4. Trabzon ilinin bir ilçesi. Kocaman ve a r kitle. Yat liman. Fakat, lakin. 5. Mihrace. Dar ve kal nca tahta. Gümüfl bal. Tembel hayvan. 6. Ölçü aletlerinde say veya iflaret göstermeye yarayan hareketli i ne. Yana n alt k sm. skambil kâ- tlar nda bir gruba verilen ad, karo. 7. Yaban armudu. Tütün sergisi. fienlik kemeri. Manda yavrusu. 8. fiikâr. fiehzadelerin özel e itmenleri. Bezginlik ve s k nt anlatan bir söz. Kad nlar n omuzlar n örtmek için kulland klar genifl atk. 9. Evliya, ermifl. Bolivya n n baflkenti. Hayvan hastal klar doktoru. 10. Tavlada bir say. Korularda yaflayan ve eti için avlanan bir kufl. Özel gezinti gemisi. Donuk renkli. Kuzu sesi. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 Ekonomi ANKARA - Babacan, Ekonomi Bakan Zafer Ça layan la birlikte Eximbank uygulamalar konusunda Baflbakanl kta bas n toplant s düzenledi. Türkiye nin istikrar önceleyen politikalar sonucunda genel ekonomik verilerde özellikle son aylarda rekorlar k r ld n ifade eden Babacan, geçti- imiz y l n son 44 y l n en düflük enflasyon oran yla kapat ld n, Hazinenin borçlanma faizlerinin tarihin en düflük seviyelerini gördü ünü ve Türkiye nin risk primlerinin tarihi düflük seviyelerde oldu unu bildirdi. Özellikle geçen y l ihracatta sa lanan yüksek oranl art fl ve iç talebe iliflkin uygulanan dengeleme politikas ile cari aç n bir y l içinde 4 puan gibi ciddi bir düflüfl gösterdi ine dikkati çeken Babacan, Tüm bunlar n bir bak ma do al bir sonucu olarak ihracatç lar m z n en önemli maliyet unsurlar ndan biri olan finasman maliyetini, yani ihracat kredilerindeki faizlerin de yeniden bir gözden geçirilmesi karar n verdik. Yeni baz uygulamalar ve yeni faiz oranlar n belirledik diye konufltu. Eximbank n faaliyetlerine iliflkin de bilgi veren Babacan, bankan n en önemli faaliyetinin sigorta garanti ifllemleri ve nakit kredi deste i oldu unu vurgulad. Ali Babacan, bankan n sigorta hacmine bak lacak olursa, 2010 y l nda 5 milyar dolarl k bir hacim varken, geçen y l bunun 6,9 milyar dolara ç kt n, 2013 hedefinin ise 11 milyar dolar oldu unu ifade etti. Babacan, flunlar kaydetti: Nakdi kredilere bak ld nda, burada da ciddi bir art fl oldu u görülüyor da 3,9 milyar dolar, 2012 de 15,1 milyar dolara ç km fl, bu seneki hedef ise 19 milyar dolar. Toplama bakt n z zaman, bu garanti ile nakit kredinin toplam na bakt n z zaman ve bu toplam ihracat deste i, ihracat m z n yüzde kaç diye bakt - n z zaman 2010 da toplam ihracat - m z n yüzde 7,8 i Eximbank n destekledi i ihracatm fl, 2012 de yüzde 14,4 e ç km fl, 2013 te de yüzde 19 a ç km fl durumda. Bir baflka önemli gösterge, bunu Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) yap yor, Memnuniyet Araflt rmas yap - yor T M. (Eximbank n hizmetlerinden duyulan memnuniyeti 4 üzerinden de- erlendirin, kaç puan veriyorsunuz Eximbanka) diyor da 4 üzerinden 3,5 al yormufl, 2012 de bu 3,8 e ç km fl. Bu da hem ifllem hacminin artt n hem de memnuniyetin artt - n bize gösteriyor. Bu güzel performans için Eximbank yönetimine ve tüm çal flanlar na teflekkür ediyorum. Babacan, Eximbank n verdi i nakit kredilere iliflkin de bilgi verdi. Merkez Bankas kaynakl sevk öncesi reeskont kredisinin, flu anda Eximbank n tüm kulland rd kredilerin yüzde 73 üne ulaflt n aktaran Babacan, flöyle devam etti: Merkez Bankas Eximbanka likidite imkan sunuyor, Eximbank da bunu ihracatç lar m za kulland r yor. Rakam 2010 y l nda 1 milyar dolar, geçen y l 10 milyar dolar geçti. Bu hem ihracatç lar m z için makul maliyette bir kaynak hem de Merkez Bankas n n rezervlerini art rmas için bir model. Merkez Bankas bunu 120 günlük kulland r yor çünkü kanun gere i Merkez Bankas 120 günü geçemiyor ama Eximbank, kendisi bunu ilave imkanlar yla 180 güne kadar ç - kar yor. Bunun da k sa oldu una dair ihracatç lar m zdan talep var. Biz bunun çal flmas n yap yoruz. O reeskont kredisiyle ilgili kanun maddesindeki 120 günü de ifltirerek, bunun biraz daha önünü açaca z, orada vadeleri biraz daha açm fl olaca z. Henüz karar vermedik ama Merkez Bankas ile flu an bu konuda yo un bir flekilde çal fl yoruz. Eximbank n ayr ca orta ve uzun vadeli iflletme sermayesi ve yat r m kredisi de sa lad n anlatan Babacan, burada da firma limitinin en son rakamlara göre 50 milyon dolara kadar ç kt n bildirdi. Ali Babacan, Bankan n marka kredisi program na da de inerek, Marka kredisi program n yayg nlaflt rmak istiyoruz. Biz art k marka için yap lan harcamay bir yat r m olarak kabul ediyoruz. Nas l makine almak, fabrika 25 May s 2013 Babacan: Marka için yap lan harcamay bir yat r m olarak kabul ediyoruz Baflbakan Yard mc s Ali Babacan, marka için yap lan harcamay bir yat r m olarak kabul ettiklerini belirterek, Nas l makine almak, fabrika yapmak bir yat r msa marka için harcanan da bir yat r md r diyoruz ve bu felsefeye uygun bir kredi mekanizmas n da Eximbank içinde gerçeklefltirmifl oluyoruz dedi. yapmak bir yat r msa marka için harcanan da bir yat r md r diyoruz ve bu felsefeye uygun bir kredi mekanizmas n da Eximbank içinde gerçeklefltirmifl oluyoruz diye konufltu. Merkez Bankas kaynakl sevk sonras reeskont kredilerin de bulundu unu ve bunun daha yeni bir uygulama oldu unu belirten Babacan, burada banka teminat mektubunun gerekmedi ini, böylece ilave bir teminat maliyetinin de do mad n vurgulad. Bunun da önemli bir uygulama oldu una iflaret eden Babacan, ihracatç lar n bu uygulamadan daha çok yararlanmas n arzu ettiklerini söyledi. Babacan, ülke kredi garanti programlar na iliflkin de bilgi verdi. OECD ülkelerinde yayg n olarak kullan lmaya bafllanan bu program n, art k Türkiye den mal ve hizmet alanlara da sunulmaya baflland n bildiren Babacan, buradaki en büyük anlaflman n M s r la yap ld n ifade etti. M s r la 1 milyar dolarl k bir anlaflma yap ld n ve bunu geçti imiz hafta 250 milyon dolar daha art rmaya karar verdiklerini kaydeden Babacan, Özellikle savunma sanayine yönelik ihracat m z desteklemek için art 250 daha ekliyoruz, M s r a 1 milyar 250 milyon dolarl k bir hat açm fl oluyoruz dedi. Gana da 290 milyon dolarl k iki adet proje kredisinin flu anda onaylanm fl durumda oldu unu belirten Babacan, flöyle konufltu: Hedef pazarlardaki ticari bankalara 335 milyon dolar tutar ndaki kredi limiti aç lm fl durumda. Art k Eximbank, hedef pazardaki bankalara da kredi aç yor, line aç yor, bu da yeni bir uygulama. Onun haricinde 34 ülkede flu ana kadar 12,6 milyar dolar tutar ndaki proje için niyet mektubu düzenlendi. Babacan, Savunma Sanayii Müsteflarl ile Eximbank aras nda da bir iflbirli i anlaflmas n n sa land n belirterek, Eximbank n, savunma sanayi ürünlerinin ihracat n kolaylaflt rmak için daha aktif olaca n belirtti. (AA)

7 25 May s 2013 Ekonomi Ça layan: Eximbank n yeni uygulamalar ve kredileri ihracatç m z için bir can simidi niteli i tafl yacak Ekonomi Bakan Zafer Ça layan, Türk Eximbank n kredi faiz oranlar n indirmesi ve sunaca yeni destekler konusunda, Eximbank n yeni uygulamalar ve kredileri ihracatç m z için bir can simidi niteli i tafl yacak dedi. ANKARA - Ekonomi Bakan Zafer Ça layan, Baflbakan Yard mc s Ali Babacan ile Baflbakanl k Merkez Binada düzenledikleri bas n toplant - s nda, Türk Eximbank n kredi faizlerindeki indirime iliflkin de erlendirmelerde bulundu. Türk Eximbank n yeni uygulamalar n n ihracat n finansman nda önemli kolayl klar getirdi ini dile getiren Ça layan, Eximbank n yapm fl oldu u bu faaliyetler, bana göre bugüne kadar yapm fl oldu u faaliyetlerin çok ötesine geçmifl yani bir yerde yeni nesil Eximbank uygulamas olmufl diye konufltu. hracatç ya deste in bu y l daha önemli hale geldi ini vurgulayan Ça layan, flunlar kaydetti: Geçen y l ihracatta önemli bir performans göstermifltik. Dünya piyasalar ndaki geliflmeler ve AB deki ekonomik s k nt lar bu y l ki ihracatta geçen y l oldu u kadar bir art fl olamayaca n ortaya koyuyor. Zaten Orta Vadeli Programda ihracat art fl n yüzde 5 olarak öngörmüfltük. 158 milyar dolarl k bir ihracat hedeflemifltik. fiu anda son 12 ayl k ihracat m z n 154,3 milyar dolara gelmifl olmas bizim aç m zdan son derece sevindirici. Bu gösteriyor ki her türlü zorlu a ra men ihracatta koymufl oldu umuz hedefi, çok büyük aksilik olmazsa 158 milyar dolar yakalayaca z. Türkiye nin 2023 hedeflerine giden yolda ihracat n sürekli artmas gerekti ini dile getiren Ça layan, Eximbank n yeni uygulamalar ve kredileri ihracatç m z için bir can simidi niteli i tafl yacak dedi. hracatç lar n, Türk Eximbank, en yak n dost, destekçi olarak görece ini, bunun da ihracat üzerinde olumlu etki yarataca n vurgulayan Ça layan, özellikle sigorta konusunun son derece önemli oldu unu vurgulad. Yurt içindeki alacaklar n da sigorta edilmesinin bir ilk oldu una iflaret eden Ça layan, Bu anlamda, üreticimiz, kafas nda baflka riskler ve problemler tafl madan alaca n garanti edece i bir yap oluflurken di- er taraftan da yurt içindeki alacaklar konusunda önemli kazan mlar getiriyor. Geçmiflte Irak ve Libya da bu tür problemler yafland. Libya konusunda flunu gördüm: hracatç lar m - z n büyük bir ço unlu u Eximbank n kendilerine sa lam fl oldu u ihracat sigortas n maalesef kullanm yorlar. Bu nedenle ciddi ma duriyetle karfl karfl ya kald lar diye konufltu. Ça layan, ihracatç lar n yurt içi alacaklar, yurt d fl nda yapacaklar tüm iflleri mutlaka sigorta kapsam na almas gerekti ini ifade ederek, Bu konuda maalesef toplumumuzda bir sigorta yapt rmama gibi bir genetik problem var. Bunun mutlak suretle çözülmesi gerekiyor. Kurlarla ilgili bugün için herhangi bir problem gözükmemekle beraber mutlaka ihracatç m z n fiyatlar n sigorta ettirmeleri gerekiyor. Çeflitli araçlarla mutlaka alacaklar n, fiyatlar n garanti alt na almas na ihtiyaç var. Eximbank ihracatç m za bu anlamda her türlü deste i veriyor dedi. Marka konusundaki desteklere dikkati çeken Ça layan, flöyle devam etti: Türkiye nin markal ihracat önem arz ediyor. hracat m zda çok büyük baflar lar elde ettik. hracat yapt m z pazarlar n yüzde 75 inde problemler yaflan rken Türkiye ihracat yüzde 13,2 art r p dünyada ihracat n en fazla art ran ikinci ülkesi oldu. Ancak geçen y l ihracat m z n 1 kilogram fiyat n 1 dolar 58 sente yapabildik da bu çal flmay bafllatm flt m, 1 dolar 26 sentten 1 dolar 58 sente kadar geldik. Ancak 1 dolar 58 sentlik fiyat bizi 2070 deki 500 milyar dolara götüremez. Bizim 500 milyar dolar ihracata gitmemiz için miktar 3 kat na ç karamayaca m za göre, dünyada böyle bir al m olmayaca na göre mutlak suretle birim fiyatlar m z art racak bir ihracat yap s na süratle girmemiz gerekiyor. Bu konuda bakanl k olarak Turquality ile marka destekleri veriyoruz. Marka deste i alan firmalar n ihracat rakamlar na bakt m z zaman tüm firmalar istedi imiz rakamlarda görebiliyoruz. Türkiye de üreticinin, ihracatç n n hamall b rak p daha teknolojik, katma de erli, markal ürünler konseptine girmesi gerekiyor. Turquality deste i verilen firmalar n ihracat na bakt m z zaman kilogram fiyat n n 2 dolar 34 sente ç kt n görüyoruz. Bunun en sevindirici taraf yine bu firmalar n destek kapsam ndaki marka ürünlerin ihracat rakam na bakt - 7 m z zaman 3 dolar 28 sente kadar ç kabiliyor kilogram fiyat. Bu bize markan n ve kalitenin ne anlama geldi ini net flekilde ortaya koyuyor. Marka deste i son derece önemli. Bakan Ça layan, yurt d fl nda belli markalar, flirketleri alma ya da ortakl k kurma noktas nda önemli imkanlar sunduklar n an msatarak, bakanl k olarak bu yönde yap lacak çal flmalara 200 bin dolara kadar hibe destek verdiklerini söyledi. Türk Eximbank n marka deste i konusunda sundu u imkanla bunu taçland rd klar n ifade eden Ça layan, bankan n, normal banka faizlerinin çok çok alt nda uzun vadeli kredilerle firmalara kendi markalar n oluflturma veya yurt d fl ndan marka alma konusunda önemli destek verdi ini belirtti. Ankara Sanayi Odas Baflkan iken Türk flirketlerinin nas l ucuza kapat laca na yönelik listeler gördü- ünü dile getiren Ça layan, O gün bir sanayici, ülkenin ferdi olarak çok üzülmüfltüm. Bugün flükürler olsun otomotiv, tekstil, çikolata, makine sektörlerinde flirketlerimizin birer birer Avrupa n n ya da dünyan n önde gelen flirketlerine ortak olduklar n ya da sat n ald klar n görmekten son derece memnunum diye konufltu. Müteahhitlik sektöründe Türkiye dünyaya nam salacak bir yap ya geldi ini vurgulayan Ça layan, sektörün 101 ülkede yapt ifllerin ekonomik büyüklü ünün 248 milyar dolara dayand n bildirdi. Türkiye nin aras nda uluslararas alanda ald müteahhitlik ifllerinin toplam 44 milyar dolar oldu una iflaret eden Ça layan, AK Parti dönemindeki son 10 y lda bunun üzerine 204 milyar ilave taahhüt gerçeklefltirdi ini kaydetti. Ça layan, geçen y l müteahhitlik sektörünün 26,5 milyar dolar ifl ald - n, Türkmenistan da yap lan ihalelerin yüzde 95 ini Türk firmalar n n ald n anlatt. hracat n normal seyrine devam eti ine de inen Ça layan, 1-19 May s tarihlerinde ihracat n 7 milyar dolar geçti ini ifade etti. (AA)

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

ED TÖRDEN 5 BAfiLARKEN olarak yeniden karfl n zday z. Son dönemde dünya ekonomisinde bafllayan olumsuzluklar dalga dalga yay larak ülkemize do ru geliyor. Bir STK olarak üzerine düfleni yapmaya çal fl

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı