BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m,"

Transkript

1 BAfiKAN dan Sevgili Meslektafllar m, Sigortac l k Kanunu ad ile haz rlanan Kanun tasar s n n Baflbakanl a sevk edilmifl oldu unu memnuniyetle ö renmifl bulunuyoruz. Y llard r kanuni dayanaktan yoksun olan 539 say l Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenen ve denetlenen sektörümüzün güçlü bir hukuki altyap ya olan ihtiyac, umuyoruz bu yeni yasama döneminde giderilecektir. Sigortac l k Kanununun, yeni yasama döneminin ilk aylar n ilgili komisyonlarda geçirmesi, 2006 y l n n ilk yar s nda da yasalaflmas muhtemeldir. Bilindi i gibi, bir çerçeve kanun niteli i tafl yan Kanun Tasla sadece genel düzenleme ve tan mlarla ilgili ana hükümleri içermektedir. Sektörümüzle ilgili uygulama esaslar n n belirlenmesi ise Yönetmeliklere b rak lm flt r. Dolay s yla, sektörümüzü Avrupa Birli i ne tafl yacak ilke ve çal flma esaslar na iliflkin düzenlemeler, sektörün gerek do ru esaslar üzerinde rekabet etmesi, gerekse tüketiciyi koruma amaçl denetleme ilkeleri üzerinde çal fl lmaya flimdiden bafllan lmas gerekmektedir. Bu hususlarda Birlik olarak en k sa zamanda eski çal flmalar m z da derlenerek Hazine Müsteflarl ile temaslara bafllanacakt r. Sigortac l k sektörüne iliflkin düzenlemelerin sektörün geliflmesini hedeflemesi, denetlemenin de tüketiciyi korumaya yönelik olmas gerekmektedir. Bu dengenin çok dikkatli oluflturulmas ve birbirine kar flt r lmamas çok önemlidir. Serbest rekabet, sigortac l n genel prensip ve müspet kurallar n göz ard ederek, herkesin her fleyi istedi i flart ve fiyattan satmas anlam na gelmedi i gibi, tüketiciyi korumak kavram n n da flirketlerin günlük ticari kararlar na ve yaklafl mlar na müdahale etmek anlam nda alg lanmamal d r. Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasla nda da, tüketiciyi koruma amaçl olarak getirilmifl baz hükümlerde bu kavramlar n birbirine kar flt r ld görülmektedir. Hatta bir maddede, sigorta flirketlerine hasar sebebiyle sigortal ya avans ödeme mecburiyeti getirilirken, sigortac l n en temel kavramlar ndan olan sigorta bedeli ve hasar bedeli birbirine kar flt r lm flt r. Benzeri bir s k nt, yine ayn maddenin içinde tazminat n muacceliyet kespetmesine iliflkin hükümde de hissedilmektedir. Ça dafl dünyada kurallar vatandafl, yani tüketiciyi, korumak üzerine kurulmaktad r. Sektörümüzdeki her uygulaman n da bu esas kollamas ve korumas gerekti i tabiidir.. Bu görev de öncelikle sigorta sektörünün sahiplerine, yani sigorta flirketlerimize, düflmektedir. Zaten, sektörümüzün geliflmesi ve her anlamda ileriye gitmesini sa layacak önflartlar n bafl nda bu esas gelmektedir. Ancak, kurallar amaç için oluflturulurken, kurallar n amac n önüne geçmesi ve amaç haline gelmesinin engellenmesi için, o noktada oluflacak hassas dengeye çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde, tüketiciyi korumak amaçl konulan kurallar, tüketiciye gelecekte alabilece i hizmet çeflitlili i veya zenginli inden mahrum edebilen veya bu süreci uzatan faktörler olmaktan öteye gidemezler. Sigorta sektörümüzün global ciddiyetine yak flan, Türk sigortac l n tüm birimleri ile ilerilere tafl yacak ve global rekabete haz rlayabilecek, güçlü, güçlü oldu u kadar da geliflmelere aç k bir hukuki düzenlemeye en k sa sürede kavuflabilmek dile iyle, herkese sayg lar m ve sevgilerimi sunuyorum. Hulusi TAfiKIRAN

2 B RL K TEN HABERLER I. Ulusal Sigorta Se Birli imizin düzenledi i, "Avrupa Birli i'ne Uyum Sürecinde Türk Sigorta Sektörü" konulu "I. Ulusal Sigorta Sempozyumu", 24 May s 2005 tarihinde, stanbul da, yaklafl k 400 kiflinin kat l m ile gerçekleflti. HULUS TAfiKIRAN: TÜRK S GORTA SEKTÖRÜ AB YE UYUM SÜREC N KOLAYLIKLA BAfiARACAK Sempozyumun aç l fl konuflmas n gerçeklefltiren Birlik Baflkan Hulusi Taflk ran, Türk sigorta sektörünün AB ye uyum sürecini zorlanmadan aflaca na olan inanc n dile getirerek, bunun için iki yol oldu unu sözlerine ekledi. Say n Taflk ran, bu yollardan birincisinin, piyasada güçlü oyuncular n oluflturulmas ; ikincisinin ise, sigorta flirketlerinin geliflimi aç s ndan önlerinin aç lmas oldu unu belirtti. Avrupa Birli i ne Uyum Sürecinde Türk Sigorta Sektörü sempozyumunda Avrupa, Avrupa Birli i ve Türk Sigorta Sektöründe Vergi Birli i ve Türk Sigorta Sektörü Uygulamalar, Avrupa Birli i ve Türk Sigorta Mevzuat, Avrupa Birli i ne Uyum Sürecinde Risk ve Denetim, Avrupa Birli i Uyum Sürecinde Mali Tablolar ve Finansal Raporlama Standartlar, Sigortac l k ve Aktüeryal Analiz bafll kl 6 oturum yer ald. Sempozyuma sektör yöneticileri, bürokratlar ve akademisyenler ile Dünya Bankas Finansal Sektör Grup Baflkan ve Almanya Sigortalar Birli i AB Müdürü konuflmac olarak kat ld. BURHANETT N AKTAfi: S GORTA SEKTÖRÜNÜN ÖNÜNÜ AÇACA IZ Sempozyumun aç l fl konuflmalar bölümünde konuflan Hazine Müsteflar Yard mc s Burhanettin Aktafl ise Türk sigorta sektörünün önünü açmak için Hazine Müsteflarl taraf ndan gerçeklefltirilen ve gerçeklefltirilmesi planlanan düzenleme ve denetlemelere de inerek, gelinen son durumu kat l mc larla paylaflt. TÜRK YE, AB N N DIfiINDA DÜfiÜNÜLEMEZ Aç l fl konuflmalar n n ard ndan bafllayan Avrupa Birli i ve Türk Sigorta Sektörü isimli oturumun baflkanl n Prof.Dr. Merih Kemal Oma yapt. Oturumun ilk konuflmac s olan Ray Sigorta Genel Müdürü E. Çetin Alanya, Türk sigorta sektörünün Avrupa Birli i ne uyum sürecini sektör aç s ndan de erlendirerek, Türkiye nin AB nin d fl nda de erlendirilemeyece ini belirtti. 2

3 mpozyumu düzenlendi TSRfiB Genel Sekreter Yard mc s Doç. Dr. Suna Oksay ise, dünyada son y llarda gerçekleflen flirket birleflme ve devalmalar nedeniyle, küresel piyasalarda aktif büyüklükleri 1 trilyon dolara ulaflan dev flirketlerin ortaya ç kt n söylerek, toplam aktif büyüklü ü 7,9 milyar dolar olan Türk Sigorta Sektöründeki flirketlerin bu flirketlerle rekabet edebilmesinin güçlü ünü dile getirdi. Almanya Sigortalar Birli i (GDV) AB Birimi Yöneticisi Jurgen Huppenbauer, kat l mc lara Avrupa Birli i 5. motorlu tafl t mali sorumluluk sigortas direktifine iliflkin detayl bilgi vererek, çal flmalar devam eden yeni reasürans direktifi konusunda ise aç klamalarda bulundu. S GORTACILIK SEKTÖRÜNDE YEN L KLER N YARATILAB LMES GEREKL Dünya Bankas, Finansal Sektör Sigorta Grup Baflkan Rodney R. Lester konuflmas nda, Türk sigorta sektörünün içinde bulundu u durumu Dünya Bankas verileri ile de erlendirerek, özellikle hayat sigortalar n n yayg nlaflmas n n önemini vurgulay p, Avrupa Birli i ne uyum çerçevesinde öngörülen düzenlemelerin olabildi ince k sa sürede gerçeklefltirilmesi gerekti ini ifade etti. Türk sigorta sektörünün hak etti i yerde olmad na da de inen Lester, sektörün büyük yenilikleri yaratabilmesi gerekti ini vurgulad. Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Finansal Hizmetler Sektör Yöneticisi Güray Vural da, sektörün bugünkü durumu, uyum çal flmalar ve mevzuat sorunlar na iliflkin de erlendirmelerde bulundu. EKONOM DE KARA DEL K SOSYAL GÜVENL K Sempozyumun Prof. Dr. Ahmet K rman n baflkanl nda gerçeklefltirilen vergi ile ilgili oturumunda tebli sunan Gazi Üniversitesi BF Ö retim Üyesi Prof. Dr. fiükrü K z lot, sosyal güvenlik kurulufllar n n yapt harcamalar n çok önemli bir k sm n n sa l kla ilgili harcamalardan olufltu unu; bu yönüyle, bireysel emeklilik, sa l k sigortas ve di er flah s sigortalar n n teflvik edilmesinin devletin üzerindeki yükü hafifletece ini belirtti. Ayn oturumda tebli sunun YASED Baflkan fiaban Erdikler ise, Türkiye de kurumlar vergisinin yüksek oldu undan söz ederek, Türkiye nin kendisini Almanya, Fransa, ngiltere gibi, yat r mlar n tamamlam fl, sermaye ihraç eden ülkelerle mukayese etmek yerine, beraber yar fla ç kt Polonya, Macaristan, Slovakya gibi ülkelerde neler yap ld na bakarak ilerlemesi gerekti ini vurgulad. Oturum baflkanl n Birlik Genel Sekreteri Erhan Tunçay n yapt Risk ve Denetim ile ilgili oturumda konuflan Hazine Müsteflarl Sigortac l k Genel Müdür V. Dr. Ahmet Genç 3

4 B RL K TEN HABERLER ise, sektördeki mevcut yükümlülük karfl lama yeterlili inde kullan lan rakamlar n, Avrupa Birli i nde kullan lan rakamlara yükseltildi inde ortaya ç kacak senaryo hakk nda bilgi verdi. HM Sigorta Denetleme Kurulu Baflkan brahim Taflbafl ise, sektörün, cayd r c bir mevzuata, karl l k sorununu çözmeye ve istikrarl bir büyümeye ihtiyaç duydu unu belirtti. SEMPOZYUM K TABI YAYINLANDI Sempozyumda sunulan toplam 29 adet tebli kitap olarak yay nlanarak, Birlik taraf ndan üye flirketlerimize ve ilgili di er kurumlara da t ld. K sa sürede tükenen sempozyum kitab n n ikinci bask s yay nlanmakta olup, talep edenlere da t lacakt r. (Sempozyumla ilgili detayl bilgi ve tebli ler tam metni Birli in web sitesinde yer almaktad r.) Dünya Bankas Finansal Sektör Sigorta Grup Baflkan, Birlik i ziyaret etti Birli imizin düzenledi i "I. Ulusal Sigorta Sempozyumu" davetlisi olarak Türkiye'ye gelen ve alt y l aflk n bir süredir Türk sigorta sektörünü yak ndan takip eden Dünya Bankas Finansal Sektör Sigorta Grup Baflkan Rodney R. Lester, Genel Sekreterli imizin daveti üzerine 26 May s 2005 tarihinde Birli i ziyaret etti. Yönetim kurulu ve genel sekreterlik yetkilileri ile görüflen Say n Lester Dünya Bankas n n sigorta sektörüne iliflkin görüflleri ve çal flmalar hakk nda bilgi verdi. Söz konusu ziyarette, Rodney R. Lester'a, Birli imiz organizasyon yap s ve faaliyetlerini tan tan bir sunum yap ld ve Türk sigorta sektörünün öncelikli sorunlar hakk nda da görüfl al fl veriflinde bulunuldu. 4

5 UFRS ye uyum için çal flmalara baflland Birli imiz, Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar na (UFRS) uyum esas n n kabul edilmesinin ard ndan, bu konuda sektörün bilgilendirilmesi ve uygulama farkl l klar n n ortadan kald r lmas amac yla UFRS ve özellikle Sigortac l k Finansal Raporlama Standartlar (SFRS) konular nda üye flirketler için bir e itim program düzenledi. Her bir grup için 2 gün süren ve toplam 93 kiflinin kat ld söz konusu program, 21 Haziran-8 Temmuz tarihleri aras nda gerçekleflti. UYUM PROJES Birlik, Türk Sigorta Sektörünün Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar na (UFRS) uyumu konusunda bir Proje bafllatt. Proje kapsam nda,hazine Müsteflal Sigortac l k Genel Müdürlü ü, Sigorta Denetleme Kurulu, Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu (TMSK), Birlik ve sigorta flirketleri temsilcilerinden oluflan bir çal flma grubu kuruldu. Birlik, çal flma grubuna teknik destek vermek üzere ba ms z bir denetim flirketi ile anlaflt. A ustos ay nda çal flmalar na bafllayan grup, 30 standart üzerindeki çal flmalar n Kas m ay sonuna kadar tamamlayacak. Do al Afet Riskleri çin Sigorta ve Reasürans sempozyumu 8-9 Aral k ta Birlik - Dünya Bankas, 8-9 Aral k 2005 tarihlerinde, stanbul da, Do al Afet Riskleri çin Sigorta ve Reasürans adl uluslararas bir sempozyumu ortak olarak düzenliyor. Yerli ve yabanc sigortac lar, reasürörleri, reasürans brokerlerini, ulusal afet fonlar n n yöneticilerini, sigorta sektörünün düzenleyici kurumlar n ve di er uzmanlar bir araya getirecek olan sempozyuma, Çin, Endonezya, Filipinler, Hindistan, Tayvan, ran, Romanya, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye den bir çok konuflmac kat larak, ülkelerinde do al afet riskini finanse etmek ve ev sahiplerine basit sigorta ürünleri sunmak için gelifltirilen yöntemleri anlatacaklard r. (Sempozyumla ilgili detayl bilgiye Birli in web sitesinden ulafl labilmektedir.) Dünya Bankas ndan Muhasebe ve Denetim Program Birli imiz, Dünya Bankas n n, Türkiye nin de dahil oldu u Avrupa Birli i üyesi olmayan Orta ve Do u Avrupa ülkelerini kapsayan Road to Europe: Program of Accounting Reform and Institutional Strengthening (REPARIS) Program çerçevesinde, ilgili ülkelere yönelik olarak düzenledi i Muhasebe ve Denetim E itim Program na (Advanced Program in Accounting and Auditing) gerekli görüflmeleri yaparak flirketlerimizin de kat l m n sa lad. Söz konusu Program kapsam nda kat l mc lara, AB, Dünya Bankas, Uluslararas Muhasebeciler Birli i, Uluslararas Muhasebe Standartlar Kurulu, Avrupa Muhasebeciler Federasyonu ve AB ye yeni kat lan ülkelerin üst düzey bürokrat ve hükümet temsilcileri taraf ndan video konferans sistemiyle efl zamanl olarak e itim veriliyor. Toplam 28 modülden oluflan ve 24 May s 2005 tarihinde bafllayan program, 20 Haziran 2006 tarihinde sona erecek. 5

6 B RL K TEN HABERLER TAIEX ile AB Sigorta Mevzuat ve Uygulamalar semineri düzenlendi Birli imiz ve Avrupa Komisyonu Teknik Yard m ve Bilgi De iflim Ofisi (TAIEX) iflbirli iyle düzenlenen, Avrupa Birli i Sigorta Mevzuat ve Uygulamalar " konulu seminer, Haziran 2005 tarihlerinde, stanbul da yap ld. Birlik Baflkan Hulusi Taflk ran n n Türkiye nin AB ye girmesinin önemini vurgulayan aç l fl konuflmas ile bafllayan seminerde TAIEX ad na Veronica Williams bir konuflma yaparak, seminerin düzenlenmesinde sa lad katk lar ndan dolay Birli imize teflekkür etti ve TAIEX hakk nda bilgi verdi. Avrupa Komisyonu ç Pazar Genel Müdürlü- ü Sigorta Birimi Baflkan Ulf Linder in oturum baflkanl yapt seminerin birinci gününde, ilk konuflmac olarak söz alan Avrupa Komisyonu Rekabet Genel Müdürlü ü nden Andreas Knaul, mallar n, hizmetlerin, sermayenin ve kiflilerin serbest dolafl m n n önemine de inerek, Avrupa Birli i nde bir iç Pazar yaratarak ekonomik büyümenin art r lmas n n, rekabete daha dayan kl hale gelinmesinin ve tüketicinin refah n n art r lmas n n amaçland n belirtti. Knaul dan sonra kürsüye gelen Galatasaray Üniversitesi ö retim üyesi Prof. Samim Ünan, seminerde Türk Sigorta mevzuat na iliflkin yapt konuflmada, Sigortac l k Kanunu Tasar s Tasla n de erlendirdi. Sigorta fiirketleri ile ilgili bürokratlara yönelik olarak düzenlenen seminere, Fransa, Almanya, Hollanda, Polonya gibi çok say da Avrupa Birli i Ülkesi bürokratlar ile Avrupa Risk Yönetimi Birlikleri Federasyonu (FERMA) Müdürü Florence Bindelle, konuflmac olarak kat ld. 6

7 E itime destek veriyoruz... Birli imiz, Sakarya Üniversitesi Sapanca Meslek Yüksekokulu'nun talebi çerçevesinde, 11 May s 2005 tarihinde, Sapanca Meslek Yüksekokulu ö rencilerinin kat l m yla bir günlük, kapsaml bir sigorta semineri düzenledi. Seminer öncesinde, Birlik taraf ndan haz rlanan ve içerisinde seminerde gerçeklefltirilecek sunumlar n yer ald kitapç klar kat l mc ö rencilere da t ld. MEGEP ÇALIfiMALARI Birli imiz, sigortac l k mesle i ve teknik e itiminin güçlendirilmesi amac yla, Milli E itim Bakanl n n yürüttü ü yaklafl k 60 Milyon Euro bütçeli ve finansman Avrupa Birli i fonlar ndan sa lanan Türkiye de Mesleki E itim ve Ö retim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) ne destek veriyor. Söz konusu iflbirli i kapsam nda Birli imiz, 27 Haziran 2005 tarihinde, üye flirketlerin temsilcilerine yönelik bir toplant gerçeklefltirdi ve ME- GEP projesi kapsam nda 9. s n f ö rencileri için haz rlanan tan t m ve yönlendirme kitapç nda yer almas amac yla, içeri inde sigortan n tan m, tarihçesi, yap s ve genel özellikleri, Türkiye de ve dünyadaki durumu, sektördeki e itim ve istihdam olanaklar gibi bilgilerin yer ald 30 sayfal k bilgi kitapç n MEGEP yetkililerine iletti. Birli imiz Projenin ikinci aflamas nda, teknik liselerin 10, 11 ve 12. s n flar nda verilecek sigorta e itimi ders program içeriklerinin oluflturulmas çal flmalar na destek verecektir. AB Sigorta Müktesebat Rehberi yay nland Avrupa Birli i Sigorta Müktesebat Rehberi nde, AB nin son derece kar fl k ve da n k olan sigorta düzenlemeleri, bafll klar halinde özetlenerek, sigorta flirketleri ile sektörün di er aktörlerine sunuldu. Rehber, müzakere süreci öncesinde, sigorta alan ndaki AB mevzat n n incelenerek, uyumda sorunlarla karfl lafl labilecek alanlar n önceden tespit edilmesini ve bu tespitler fl nda sektörün pozisyon belirlemesini amaçlamaktad r. Mortgage Sigorta Kredisi konusunda çal flmalara baflland Ülkemize getirilmeye çal fl lan mortgage kredilerine iliflkin olarak SPK çal flmalar yapmakta olup, yasa tasar s haz rlam flt r. Hazine Müsteflarl - da, bu kredilerle birlikte getirilmesi planlanan sigorta ürünleri konusundaki çal flmalar na bafllam fl ve Gayrimenkul Mülkiyet Garanti Sigortas Genel fiartlar (Mortgage Title Insurance) tasla n haz rlam flt r. Birli imiz de bu konuda, geliflmifl ülke uygulamalar n incelemek, sektörümüze uygun ürünleri tespit etmek, oluflturulacak yasal çerçeveye öneri sunmak üzere çal flmalar na bafllam fl, ayr ca Hazine Müsteflarl ile iflbirli i içinde olan bir çal flma gurubu kurmufltur. Tar m Sigortalar Kanunu na yönelik toplant yap ld Birli imiz, Tar m Sigortalar Kanunu yla ilgili olarak yürütülecek çal flmalar n planlanmas ve özellikle flirket kurulufluna iliflkin kararlar n al nmas amac yla, ilgili branflta ruhsat bulunan 15 sigorta flirketimizin ve Tar m Sigortalar Vakf n n yetkililerinin kat l m yla, TSRfiB konferans salonunda, 19 Temmuz 2005 tarihinde bir toplant düzenledi. Toplant da, flirket ana sözleflmesi tasla na iliflkin görüfllerin de erlendirilmesi, tahmini bütçeye iliflkin çal flman n sunulmas, sermaye ihtiyac ile ilk ödeme miktar n n belirlenmesi ele al nd. 7

8 B ZE GÖRE De iflim rüzgar n arkam za ald k Küresel piyasalara uyum sa lama çabalar do rultusunda, ülkemizde son y llarda yaflanan h zl de iflim süreci, finans piyasalar nda ve dolay s yla Birlik olarak merkezinde bulundu umuz sigortac l k sektöründe gözle görülür, somut de iflikliklerin ortaya ç kmas na neden olmaktad r. Gerek hukuksal, gerek mali ve gerekse iflletmecilik alan nda etkili olan bu de iflim rüzgar, Birli imizin proaktif bir anlay flla sektöre hizmet etme misyonunu, kendili inden ortaya ç karmaktad r. Bu anlay flla, Birlik olarak çal flmalar m z; mali ve sektörel düzenlemelerin haz rlanmas, 3 Ekim de bafllayan Avrupa Birli i müzakere süreci do rultusunda üyelerimiz çal flanlar n n ve kamuoyunda sigortac l k ile ilgili tüm kesimlerin bilinçlendirilmesi, uluslararas kurulufllar ile iflbirli inin sa lanmas ve Birli in tan t m faaliyetleri gibi bafll klar alt nda devam etmektedir. Bu ba lamda, geçti imiz dönemde, Birlik olarak, bilinçlendirme ve tan t m çal flmalar kapsam nda önemli faaliyetler gerçeklefltirmifl bulunuyoruz. Söz konu faaliyetlerin bafl nda, 24 May s 2005 te gerçeklefltirdi imiz ve yaklafl k 400 kiflilik bir kat l mla, büyük ilgi gösterilen "I. Ulusal Sigorta Sempozyumu" gelmektedir. Birçok akademisyenin, sektör yöneticisinin ve Avrupa Birli i nden kat l m sa layan uzmanlar n, sektörün önemli meselelerini masaya yat rarak, çözüm yollar n tart flt sempozyumun, bu boyutuyla, sektöre önemli aç l mlar kazand raca n düflünüyoruz. Ayr ca, sempozyumda sunulan bildirilerin ses kay tlar n n ve konuflmac lar n gönderdi i bildiri metinlerinin derlenmesiyle oluflturulan ve merakla beklenen Sempozyum Bildiri Kitab n yay mlayarak, gerekli adreslere ulaflt rmam z da sempozyumda ele al nan konularda Türkçe kaynak s k nt s yaflayan sektörümüz aç s ndan bir baflka önemli geliflme olmufltur. AVRUPA B RL NE UYUM ÇALIfiMALARI Yine sektörümüzün merakla bekledi i bir baflka etkinli imiz de Haziran 2005 tarihlerinde, sektör temsilcilerinin kat l m yla, stanbul da gerçeklefltirdi imiz TAIEX Avrupa Birli i Sigortac l k Semineri idi. Birlik olarak, 17 Ocak 2005 tarihinde, Avrupa Komisyonu Geniflleme Genel Müdürlü ü ne (European Commission Enlargement Directorate General) ba l TAIEX e (Technical Assistance Information Exchange Unit) yapt m z baflvuru sonucu kabul edilen proje kapsam nda düzenledi imiz ve tamam AB fonlar nca desteklenen Avrupa Birli i Sigorta Mevzuat ve Uygulamalar " konulu seminerde, özellikle "mali tablolar, hesap planlar ve istatistikî tablolar", "mali izleme ve istatistikî düzenlemeler" ve "yükümlülük karfl lama yeterlili i (solvency)" gibi Türk sigorta sektörünün AB sigorta sektörüne uyum sürecinde s k nt yarataca düflünülen konu bafll klar nda tebli ler sunuldu. Birlik olarak ayr ca, Türkiye sigorta sektörünün Avrupa Birli i ne uyumu sürecinde karfl laflt ve/veya karfl laflaca sorunlu konularda, kamuoyunun ve özellikle üye flirket- 8

9 lerimiz çal flanlar n n bilinçlendirilmesine yönelik haz rlad m z baflka yay nlar da bulunmaktad r. Söz konusu yay nlardan biri; bir süredir yay mlanma çal flmalar n sürdürdü- ümüz Sigorta Araflt rmalar Dergisi dir. Akademik çal flmalar a rl kl içeri i ve sektörümüz için tafl d önem aç s ndan ayr cal kl bir konuma sahip olaca n düflündü ümüz derginin ilk say s n Ekim ay içerisinde yay mlad k. Ayr ca, müzakere süreci öncesinde Türk sigortac l k sektörü temsilcilerinin, sigortac - l k alan ndaki AB mevzuat n inceleyerek, uyumda sorunlarla karfl lafl labilecek alanlar önceden tespit etmelerini ve bu tespitler fl nda sektörün pozisyon belirlemesini sa lamak amac yla yay mlad m z "Avrupa Birli i Müktesebat Rehberi" de bir süredir üzerinde titizlikle çal flt m z, söz konusu bilinçlendirme yay nlar n bir di eridir. Di er taraftan, Birlik olarak, Avrupa Birli i uyum sürecinde flirketlerimizin ihtiyaç duyduklar hukuki ve mali düzenlemelere iliflkin taslak ve görüfllerin haz rlanmas aflamas nda gerçeklefltirdi imiz önemli çal flmalar bulunmaktad r. Bunlar n bafl nda, getirdi i düzenlemeler ile sektörümüze yeni aç l mlar kazand raca n bekledi imiz ve Hazine Müsteflarl taraf ndan haz rlanan Sigortac l k Kanun Tasar s Tasla ile ilgili olarak gerçeklefltirdi imiz çal flmalar gelmektedir. Sektörümüzün büyük önem verdi i söz konusu tasla n kanunlaflmas için Baflbakanl k tan TBMM ye gönderilmesini ve TBMM de en k sa sürede yasalaflmas n beklemekteyiz. VERG SORUNLARIYLA LG L ÇALIfiMALAR Sektörümüzü ilgilendiren mali düzenlemeler konusunda ise, BSMV Kanun De iflikli i Tasar s Tasla ile Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanun De iflikli i Tasar s Tasla n Maliye Bakanl ve Vergi Konseyine ileterek, bu konulardaki çal flmalar m z tamamlam fl bulunuyoruz. Söz konusu taslaklar n da bu dönemde yasal düzenlemeler sonras TBMM den kanunlaflmas için gerekli giriflimleri yapmaya devam edece iz.. Di er taraftan, Birli imiz taraf ndan, Sigortac l k Finansal Raporlama Standartlar (SFRS) konusunda, ilgili tebli lerin ç kar lmas için, Hazine Müsteflarl na her bir standart hakk nda görüfl ve önerilerini bildirmek üzere, bir çal flma grubu oluflturmufl ve bu grup toplant lara bafllam flt r. Son olarak, daha önce de 8-9 Aral k 2005 tarihlerinde düzenlenece ini duyurdu umuz ve sektörümüzde büyük bir ilgi uyand raca na inand - m z " Uluslararas Sigortac l k Sempozyumu" Dünya Bankas iflbirli i ve Birli imizin ev sahipli i ile "Do al Afet Riskleri çin Sigorta ve Reasürans" konusunda stanbul da yap lacakt r. Bu kapsamda, Dünya Bankas iflbirli- iyle sektörümüzde düzenlenen ilk sempozyum olma niteli i de tafl yacak olan, bu önemli organizasyonun, sektörümüze yararl olaca n düflünmekteyiz. Sevgi ve Sayg lar mla Erhan TUNÇAY Genel Sekreter 9

10 AVRUPA B RL VE S GORTA Mortgage ve Türkiye Doç. Dr. Suna OKSAY TSRfiB Genel Sekreter Yard mc s eliflmifl finans piyasalar n- sermaye piyasalar n n Gda derinli inin artmas na yol açan, bireylerin emlak sahibi olmalar n kolaylaflt - rarak, emlak piyasalar n canland ran ipote e dayal konut kredileri (mortgage) dünyada yaklafl k 900 y ld r kullan lan bir finansal araçt r. Dünyadaki ilk pote e Dayal Konut Kredileri (Mortgage), uygulamas 1190 y l n n bafllar nda ngiltere de ve daha sonra Avrupa da görülmüfltür. O dönemde, ngiltere de kreditörler, konut sat n almak isteyenlere kredi verirlerken, konutun tapusunu, üzerlerinde tutarak borcun ödenmemesi halinde konutu sat p paralar n geri al rlard. pote e Dayal Konut Kredileri (Mortgage), potek bankalar ve yap topluluklar (building society) gibi benzeri konut finansman kurumlar n n, konut sahibi olmak için kredi talep eden bireylere verdikleri, genellikle sabit faizli ve uzun vadeli kredilerdir. pote e Ba l Menkul K ymetlefltirme olarak adland r lan, verilen krediler karfl l nda al nan ipoteklere dayal olarak menkul k ymet ihraç etme sürecinde; uzun vadeli konut kredilerine Dünyadaki ilk pote e Dayal Konut Kredileri (Mortgage), uygulamas 1190 y l n n bafllar nda ngiltere de görüldü. kaynak sa layabilmek amac yla, kredi veren kurulufllar, bilançolar nda yer alan alacaklar karfl l nda, menkul k ymet ihraç ederek, kredilerini, menkul k ymetleri sat n alan yat r mc lar arac l yla finanse eder. pote e dayal konut kredileri birincil ve ikincil piyaslarda ifllem görmektedir. Birincil piyasalarda yeni ipotek kredilerine iliflkin anlaflmalar yap lmaktad r. kincil piyasalarda ise Mortgage kredilerine karfl l k olarak ç kar lan menkul k ymetler al n p sat lmaktad r. kincil piyasalarda el de ifltiren bafll ca iki menkul k ymet çeflidi vard r: potekli konut kredi bonosu (Mortgage Bond); ipote e dayal menkul k ymet senedi (Mortgage Back Security). potekli konut kredi bonosu, ipotek kurumlarca ç kar lan ve ipotek kredilerinin topland bir havuzca teminat alt na al nan borç senet- 10

11 leridir. pote e dayal menkul k ymetlerde ise kredi verenler, ipotek kredilerini Special Purpose Vehicle (SPV) olarak adland r lan baflka bir kurulufla satarlar. Bu kurulufl da kredi ödemelerini bir fonda toplayarak menkul k ymet ç kar r. MORTGAGE DA ÖDEME ÇEfi TLER pote e Dayal Konut Kredileri, geri ödeme flekillerine göre 2 ye ayr lmaktad r: Geri Ödemeli ve Faiz Ödemeli. Geri Ödemeli pote e Dayal Konut Kredileri nde; kredi al nd ktan sonra yap lacak ayl k ödemeler hem anapara ödemesini hem de anaparan n faiz ödemesini kapsar. Bu modelde, ayl k ödemeler bitti inde, kredinin tüm borçlar da bitmifl olacakt r. Faiz Ödemeli pote e Dayal Konut Kredileri nde ise; ayl k ödemeler anaparay de il, sadece faizi içermektedir. Anaparan n ödenmesi için ise sadece mortgage a özel baflka finansal araçlar kullan lmaktad r. Örne in ngiltere de, mortgage borcunun geri ödenmesinin garanti edilmesi için, ipote e dayal konut kredileri için haz rlanan "Bireysel Tasarruf Hesaplar -ISA" (Individual Saving Account), "Emeklilik Planlar -PP" (Pension Plans) ve "Hayat Poliçeleri-EP" (Endowment Policy) sat n al n r. ISA, vade sonunda bir kerede çekilebilen ve mortgage borcunun ödenmesini amaçlayan bireysel bir tasarruf hesab d r. ISA, ölüm riskini kapsayan bir finansal araç olmad için, mortgage geri ödemelerinde bu arac seçenler, beraberinde genellikle hayat ve kritik hastal k poliçesi de yapt rmak zorunda kal r. ISA n n di- er finansal araçlara göre üç önemli avantaj bulunmaktad r. Öncelikle, hayat sigortas poliçelerinden farkl olarak vergi avantaj vard r; ikinci olarak masraflar düflüktür; üçüncüsü ve en önemlisi de vadesinden önce para çekildi- inde bir ceza uygulanmaz. Ancak, ISA n n en önemli dezavantaj, vadesi doldu unda hesa- 11

12 AVRUPA B RL VE S GORTA b n getirisinin di erlerine göre çok daha düflük olma riskidir. Ayr ca, sistem bir nevi tasarruf hesab na para yat r lma gibi çal flt ndan, ödemelerin sabit olma zorunlulu u da yoktur. Bu ödemede kolayl k sa lamakla birlikte, borcun geri ödenmesi için gerekli paran n birikmemesi riskini de beraberinde getirmektedir. Mortgage için özel olarak haz rlanan PP n n en önemli özelli i, yüksek vergi avantajlar n n olmas d r. Ayr ca bu planlar ISA dan farkl olarak ölüm risklerini de kapsarlar. Bu nedenle beraberinde baflka bir poliçe yapt r lmas gerekmez. Mortgage ödemesi için kullan lacak bu finansal araç, bireysel olarak yapt r labilece i gibi, iflyerinde yapt r lan PP fleklinde de olabilir. Bu konut sahipli inin kolaylaflt r lmas aç s ndan önemli bir imkân olmakla birlikte, borçlunun iflten ayr lmas durumunda PP iptal edilece inden, borçluyu acilen yeni bir ödeme kayna bulmak zorunda b - rak r. Di er taraftan, PP larda, al nan kredi borcundan daha fazla bir birikim sa lama ihtimali, sistemin en önemli avantaj iken, daha az birikim sa lamak ise en önemli dezavantaj n oluflturur. Bu sistemde, birikimin süresinden önce nakde dönüfltürülmesi durumunda ise ceza uygulanmaktad r. EP, ipote e dayal konut kredileri için haz rlanan bir tür hayat poliçesi olmas nedeniyle, ölüm riskini de kapsayan bir üründür. Ancak, poliçeyi düzenleyen flirket taraf ndan kötü yat r m yap lmas halinde, mortgage borcunu ödemek için gerekli olan toplam tutar birikemeyebilir. Bu da bu ürünün en önemli dezavantaj d r. Çok s k rastlan lan bu durumu bertaraf etmek için, ngiliz Sigortac lar Birli i taraf ndan, poliçelerin de erlerinin sürekli olarak gözden geçirilmesi ve gerekti inde yükseltilmesi istenilmektedir. Vade ve faiz oranlar na göre 3 çeflit ipotekli konut kredisi bulunmaktad r... Sabit vade ve faizli, esnek veya yaflam tarz na uygun olarak belirlenen, cari hesapla ba lant l ipote e dayal konut kredileri. pote e dayal konut kredilerinde ele al nmas gereken bir di er konu ise, yap lacak geri ödemelere iliflkin vade ve faiz oranlar n n nas l hesaplanaca d r. Vade ve faiz oranlar na göre 3 çeflit ipotekli konut kredisi bulunmaktad r: Sabit vade ve faizli; Esnek veya yaflam tarz na uygun olarak belirlenen; cari hesapla ba lant l ipote e dayal konut kredileri. Sabit vade ve faizli ipote e dayal konut kredilerinde, yap lacak geri ödemelerin faiz oran, tutar ve süresi sabittir, hiçbir flekilde de- ifltirilemez. Esnek veya yaflam tarz na uygun olarak belirlenen ipote e dayal konut kredilerinde ise, gerekti inde ödemeler daha az veya daha fazla yap labilir. Bu sistemde, hastal k gibi önemli baz durumlarda ise ödemeler ertelenebilir. Tabii tüm bu erken ödeme ya da geç ödemelerin faize yans yabilmesi için, bu sistemde, di erlerinden farkl olarak faizler y ll k de il, günlük ya da ayl k olarak hesaplanmaktad r. Cari hesapla ba lant l ipote e dayal konut kredileri ise di er sistemlerden büyük farkl l k arz etmektedir. Sistemde, borçlunun krediyi ald kurumda bulunan bir banka hesab varsa, bu hesap kredinin ödemeleri aç - s ndan önemli kolayl klar sa lar. fiöyle ki, borçlunun Euro konut kredisi ald n ve krediyi ald kurumda Euro luk bir hesab oldu unu farz edelim. Bu durumda, borçlunun cari hesaptaki paras kredi borcundan düflülerek kredi faizi hesaplamas yap l r. Yani = Euro için faiz hesaplan r ve borçludan talep edilir. Ödenecek faiz tutar, borçlunun cari hesab ndaki paran n tutar na göre azalacak veya artacakt r. Do al olarak bu uygulamada, cari hesapta bulunan paraya da faiz iflletilmeyecektir. 12

13 pote e dayal konut kredileri ile birlikte kullan lan sigorta ürünlerinden baz lar flunlard r: pote e Dayal Konut Kredisi Koruma Sigortas -MPI (Mortgage Protection Insurance); pote e Dayal Konut Kredisi Ödemeleri Koruma Sigortas -MPPI (Mortgage Payment Protection Insurance); pote e Dayal Konut Kredisi Tapu Sicili Sigortas -MTI (Mortgage Title Insurance). Avrupa Birli i ülkelerinde ve di er geliflmifl ülkelerde, ipote e dayal konut kredileriyle birlikte kullan lan ve sistemin tamamlay c s olan baflka finansal ürünler de bulunmaktad r. pote e dayal konut kredileri ile birlikte kullan lan sigorta ürünlerinden baz lar flunlard r: pote e Dayal Konut Kredisi Koruma Sigortas -MPI (Mortgage Protection Insurance); pote e Dayal Konut Kredisi Ödemeleri Koruma Sigortas - MPPI (Mortgage Payment Protection Insurance); pote e Dayal Konut Kredisi Tapu Sicili Sigortas -MTI (Mortgage Title Insurance).Ayr ca bu sigortalar n yan nda Ev sigortalar da tamamlay c ürünlerdendir. MPI, ürününün yapt r lmas n n temel nedeni, borçlunun ölümü durumunda, kredinin ödenmesini garanti alt na almaktad r. Bu sigortan n yap lmamas halinde, borçlu öldü ünde, efli ve çocuklar eve sahip olamayacak ve ev sat larak kalan borç tahsil edilecektir. Bu ürünün yapt r lmas EP (Endownment Policy) ile birlikte talep edilmez, çünkü o poliçe de ölüm riskini kapsamaktad r. MPPI ise, kredinin tamam n de il, kredi taksitlerinin ödenememesi riskini garanti alt na alan bir sigorta ürünüdür. Borçlunun iflsiz kalmas veya hastal k gibi nedenlerle gelirinde bir azalma olmas sonucu gibi nedenlerle, kredi taksitlerini ödeyemeyece i durumlarda, evini kaybetmemesi için koruma sa lar. ngiltere de, eskiden yap lan bir uygulamada; devlet iflsiz kalanlara ve baflka nedenlerle gelirlerinde azalma olanlara, durumun ortaya ç kt ilk 16 haftada, faiz ödemelerinin %50 sinin ödenmesi için gelir deste i sa l yordu. Ancak, 1995 y - l ndan itibaren bu uygulama kald r ld ve devlet, kredi alanlar n ödemelerini, kendilerince garanti alt na al nmas n ve bunun için de, MPPP yapt rmalar n istedi. Bu uygulamada, 3 13

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K

ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K Makale - 2 ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K 14 I. Girifl Çeyrek as rdan beri emeklilik sistemlerinde çok ayakl yap lanma yayg nl k kazanmaktad r. Do um art fl h z n n azalmas n n sonucu olarak

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

Sempozyum Açıfl Konuflması

Sempozyum Açıfl Konuflması Sempozyum Aç fl Konuflmas - Yahya Ar kan Sempozyum Açıfl Konuflması Yahya ARIKAN SMMMO Baflkanı Yak n geçmiflte yaflanan Enron, WorldCom, Global Crossing, Adelphia Communications, Tyco ve Vivendi gibi

Detaylı

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com MAYIS/MAY 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi

Detaylı

SÖYLEfi RAUF DENKTAfi: HALKIN B R KEZ DAHA KANDIRILMASINDAN KORKUYORUM

SÖYLEfi RAUF DENKTAfi: HALKIN B R KEZ DAHA KANDIRILMASINDAN KORKUYORUM 6 KAPAK PROF. DR. EROL MAN SALI: TÜRK YE N N KT SAD SINIRLARI ORTADAN KALDIRILMIfiTIR Y l: 9 Say : 34 Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dergimiz üç ayda bir yay mlanmaktad r Yayg n süreli yay n ULUSAL SANAY C

Detaylı

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DIfi T CARETTE

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI YA DA MORTGAGE Av. IfiIL EGEMEN (1) G R fi Son zamanlarda s kça duydu umuz ve baflta inflaat sektörü, sermaye piyasas olmak üzere genel olarak ekonomiye getirece i yararlardan

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Praksis 9 Sayfa: 321-336 Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Murat Özveri Girifl Sosyal güvenlik sistemlerinin reform ad alt nda ad m ad m özellefltirilmesi, Türkiye nin gündeminden düflmeyen

Detaylı

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI Bu broflür Avrupa Komisyonu taraf ndan desteklenen Avrupa flletmeler A stanbul Merkezi faaliyetleri

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ* I- G R fi Bankac l k sektöründe yaflanan krizlerin en belirgin göstergelerinden

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Hüdai fiencan* 1. Girifl dari Reform ya da Kamu Yönetiminde Yeniden Yap lanma konusu ülkemizde uzun y llard r tart fl lmaktad r.

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz...

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz... AKRA ASLIIM K 2009 M E S L E K A N D I M I Z HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M 2010 Yeni y l n z kutlu olsun Kad n Haklar nda Çok

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı