Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýçindekiler Cihazýn Tanýtýmý...5 Cihaza Bakýþ...5 Kumanda Paneli....6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....7 Çevre Korumaya Katkýnýz...17 Ambalaj Malzemesinin Kaldýrýlmasý...17 Eski Cihazýn Çýkarýlmasý Ekonomik Yýkama Ýlk Kullaným Kapaðýn Açýlmasý...19 Kapaðýn Kapatýlmasý...19 Çocuk Güvenliði Su Yumuþatma Sistemi...20 Su Yumuþatma Sisteminin Programlanmasý...21 Su Sertlik Göstergesi...22 Ýlk kullanýmda gerekli olan malzemeler: Tuzun Doldurulmasý...23 Tuz Eksik Göstergesi...24 Eksik Göstergeleri Parlatýcý...26 Parlatýcýnýn Doldurulmasý...26 Parlatýcý Eksik Göstergesi...27 Parlatýcý Miktarý Ayarý...28 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme...29 Bulaþýk makinesi için uygun olmayan bulaþýklar: Üst Sepet...31 Fincan Rafý (Modele göre) Üst Sepet Ayarý...32 Alt Sepet...33 Çatal-Kaþýk-Býçak Çatal-Kaþýk-Býçak Çekmecesi (Modele göre) Çatal-Kaþýk-Býçak Sepeti (Modele göre)

3 Ýçindekiler Çalýþtýrma...36 Deterjan...36 Deterjan Doldurulmasý...37 Cihazýn Açýlmasý...38 Program Seçimi...38 Programýn Baþlatýlmasý...38 Süre Göstergesi...39 Standby...39 Program Sonu...40 Cihazýn Kapatýlmasý...40 Bulaþýklarýn Boþaltýlmasý Programa Ara Verilmesi...41 Program Deðiþtirme...41 Ýlave Fonksiyonlar...42 Turbo...42 Gecikmeli Baþlatma...43 Otomatik Ayar...45 Hafýza Standby-Ýyileþtirme Fabrika Ayarý...48 Temizlik ve Bakým...49 Yýkama kabininin temizliði...49 Kapak Contasýnýn ve Kapaðýn Temizliði...49 Cihaz Ön Yüzünün Temizliði...50 Yýkama Bölümündeki Süzgeçlerin Kontrolü Fýskiye Kollarýnýn Temizliði...53 Arýzalarda Yardým Teknik Arýzalar...54 Su Giriþ / Çýkýþýnda Hata...56 Bulaþýk Makinesinde Genel Problemler...57 Sesler...58 Ýyi Yýkanmayan Bulaþýklar

4 Ýçindekiler Arýzalarýn Giderilmesi...62 Su Giriþindeki Süzgecin Temizliði...62 Su Tahliye Pompasý ve Ventil Temizliði...63 Program Tablosu...64 Müþteri Hizmetleri...68 Tamirler...68 Program Güncelleme(Update)...68 Test Enstitüsü Ýçin...68 Sonradan Alýnabilen Aksesuar...69 Elektrik Baðlantýsý...70 Su Baðlantýsý...71 Miele Su Koruma Sistemi...71 Su Giriþi...71 Su Çýkýþý...72 Teknik Veriler

5 Cihazýn Tanýtýmý Cihaza Bakýþ Üst Fýskiye Kolu (görülmez) Çatal-Kaþýk Çekmecesi (modele göre) Üst Sepet Orta Fýskiye Kolu Kurutma Hava Giriþi (modele göre) Alt Fýskiye Kolu Süzgeç Sistemi Tip Etiketi Kapakta Çocuk Emniyet Sürgüsü (görülmez) Parlatýcý Haznesi Ýki Bölümlü Deterjan Haznesi Tuz Haznesi 5

6 Cihazýn Tanýtýmý Kumanda Paneli Program Seçimi Saat Göstergesi Kontrol-/Eksik Göstergeleri "Start/Stop" Kontrol Gösterge Tuþu Kontrol Göstergeli Gecikmeli Baþlatma-Tuþu Kontrol Göstergeli Turbo-Tuþu Program-Tuþu Tuþu (Açma/Kapama-Tuþu) Semboller/Açýklamalar Açma/Kapama-Tuþu Program-Tuþu Turbo Turbo-Tuþu Gecikmeli Baþlatma-Tuþu / Start/Stop-Tuþu Kontrol Iþýklarý / Su Giriþi/Çýkýþý Parlatýcý Tuz Programlar Auto Otomatik Hassas ECO ECO Hafif 50 C Yoðun 75 C Bu kullanma kýlavuzunda çeþitli boylarda birçok bulaþýk makinesi anlatýlmaktadýr. Farklý bulaþýk makineleri þöyle sýralanýr: normal = 80,5cm yüksekliðinde (Ankastre cihaz) veya 84,5 cm yüksekliðinde bulaþýk makinesi (Solo cihaz) XXL = 84,5 cm yüksekliðinde bulaþýk makinesi. 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu cihaz yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Hatalý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Bulaþýk makinesini kurmadan ve çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný okuyun. Böylece kendinizi ve cihazý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. Bu kitapçýðýn içinde cihazýn kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler bulabilirsiniz. Kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný saklayýn ve gerektiðinde cihazýn sizden sonraki sahibine teslim edin! Kullaným Kurallarý Bu bulaþýk makinesi ev ve ev benzeri yerlerde kullanýlabilir. Bu bulaþýk makinesi dýþ alanlarda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. Bulaþýk makinesini sadece evde bulaþýklarýn yýkanmasý amacýyla kullanabilirsiniz. Bunun dýþýndaki tüm kullaným türlerine izin verilemez. Miele kullaným kurallarýnýn dikkate alýnmamasý sonucunda ortaya çýkan zararlardan sorumlu tutulamaz. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý güvenle çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler yanlarýnda onlarý kontrol edebilecek ve bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþiler olmadan cihazý kullanamazlar. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Evdeki Çocuklar Sekiz yaþýndan küçük çocuklar devamlý kontrol altýnda olsalar bile cihazdan uzak tutulmalýdýr. Çocuklar ancak sekiz yaþýndan itibaren cihazý güvenle kullanabilmeleri için gerekli bilgiler verildikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan bulaþýk makinesini çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonucunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. Çocuklar cihazý yanlarýnda bir büyük olmadan temizleyemez ve bakýmýný yapamazlar. Bulaþýk makinesinin çevresindeki çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn makine ile oynamalarýna izin vermeyiniz. Bu sýrada çocuklar saklanmak amacýyla bulaþýk makinesinin içine girip kilitli kalmalarý tehlikesi de vardýr! Çocuklarýn deterjanla temasýný engelleyin! Deterjan çocuklarýn aðýzlarýnda ve boðazlarýnda yaralara sebep olabilir veya boðulmalara yol açabilir. Bu nedenle çocuklarý kapaðý açýlmýþ bulaþýk makinesinden uzak tutunuz. Cihazýn içinde deterjan artýklarý kalmýþ olabilir. Çocuðunuz aðzýna deterjan almýþsa, hemen doktora gidin. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik Bulaþýk makinesini kurmadan önce gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir cihazý asla çalýþtýrmayýnýz, can güvenliðiniz tehlikeye girebilir! Bulaþýk makinesi ancak 3-kutuplu korumalý bir fiþle (sabit elektrik baðlantýsý yapýlmamalýdýr) prize takýlabilir. Makine kurulduktan sonra fiþinin her zaman kolayca çýkarýlabilmesi için prizin ulaþýlabilir bir yerde olmasý lazýmdýr. Bulaþýk makinesi baþka bir elektrikli cihazýn fiþini kapatmamalýdýr, makinenin niþ içindeki fiþe baský yapmasý sonucunda aþýrý ýsýnma meydana gelebilir (yangýn tehlikesi). Bulaþýk makinesi bir ocak altýna yerleþtirilmemelidir. Ocaktan daðýlan ýsý bulaþýk makinesine zarar verebilir. Ayný sebeple "mutfakta kullanýlmayan" ýsý yayan baþka bir cihazýn doðrudan yanýna monte edilmemelidir (örneðin ýsýtma amaçlý bir cihazýn yanýna). Bulaþýk makinesi ancak tam olarak monte edildikten ve kapak yayý ayarlandýktan sonra elektrik þebekesine baðlanabilir. 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Lütfen evinizin frekans, voltaj ve sigorta deðerlerini tip etiketindeki veriler ile uyuþup uyuþmadýðýný kontrol edin. Cihazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun koruyucu bir kablo sisteminin (topraklama hattý) mevcut olmasý halinde saðlanabilir. Bu temel þartýn yerine getirilmesi ve uzman bir elektrikçi tarafýndan kontrol edilmesi çok önemlidir. Üretici firma eksik veya kopmuþ bir kablo nedeniyle ortaya çýkabilecek zararlardan sorumlu deðildir (örneðin elektrik çarpmasý gibi). Cihazýn elektrik þebekesine baðlantýsý uygun olmayan çoklu priz veya uzatma kablosu ile yapýlamaz, bunlar gerekli güvenliði saðlayamazlar (örn.: aþýrý ýsýnma tehlikesi). Bu bulaþýk makinesi ev dýþýnda bir yerde (örneðin: tekne gibi) çalýþtýrýlamaz. Bulaþýk makinenizi donma tehlikesi olan çok soðuk yerlere kurmayýnýz. Donmuþ hortumlar yýrtýlabilir ve patlayabilir, sýfýrýn altýndaki dereceler elektronik kartýn güvenle çalýþmasýný tehlikeye sokabilir. 10

11 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Su baðlantýsýnýn plastik kutusunda elektrikli bir valf vardýr. Bu parçayý suya sokmayýn. Su giriþ hortumunda elektrik ileten baðlantýlar bulunur. Bu nedenle hortum kýsaltýlmamalýdýr. Makinede bulunan Waterproof sistemi(su kontrol sistemi) sayesinde aþaðýda yazýlý durumlarda suyun yol açacaðý zararlar önlenir: kurallara uygun montaj, parçalar zarar gördüðünde deðiþtirilerek makinenin çalýþabilirliðinin saðlanmasý, uzun süre evde bulunulmayacaksa su giriþ musluðunun kapatýlmasý (tatil gibi). Bulaþýk makinesi kapalý olsa bile Waterproof-sistemi devreye girer. Fakat cihazýn elektrik baðlantýsýnýn kesilmemesi gerekir. Hasarlý bir bulaþýk makinesi güvenliðinizi tehlikeye sokabilir! Hasarlý bir makineyi derhal kapatýn ve sorunun giderilmesi için hemen yetkili servise haver verin. 11

12 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Hatalý tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþiler için beklenmeyen tehlikeler ortaya çýkabilir ve Miele firmasý bu sorumluluðu kabul etmez. Tamir iþleri sadece Miele firmasýnýn yetki verdiði servisler tarafýndan yapýlabilir, aksi halde bir sonraki arýza ve zararlar garanti kapsamýna alýnmayacaktýr. Cihazýn bozuk parçalarý sadece orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Ancak orijinal Miele yedek parçalarý cihazýn tam anlamýyla güvenlik içinde çalýþmasýný saðlayabilir. Bulaþýk makinesinin bakým iþleri yapýlacaðý zaman cihazýn elektrik baðlantýsýný þebekeden ayýrýn (bulaþýk makinesinin kapatýn ve fiþini prizden çekin). Zarar görmüþ bir elektrik kablosu ancak ayný cins özel bir kablo ile yenilenebilir (Miele yetkili servislerinden satýn alýnabilir). Güvenlik nedeniyle kablo deðiþimi sadece Miele yetkili servisleri veya Miele merkez servis tarafýndan yapýlabilir. 12

13 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Kurulma Makinenin kurulmasý ve baðlantýsý montaj planýna göre yapýlmalýdýr. Montajdan önce ve montaj sýrasýnda dikkatli olun. Bazý metal parçalar elinizi kesebilir veya yaralayabilir. Koruyucu bir eldiven kullanýn. Bulaþýk makinesinin kusursuz çalýþabilmesi için yerine düzgün yerleþtirilmesi gerekir. Tezgah altýna veya dolap içine monte dilecek bulaþýk makinesinin saðlam durabilmesi için yandaki dolaplara baðlantýsý olan uzun bir tezgah altýna monte edilmesi gerekir. Eðer solo bir cihazý tezgah altýna monte etmek isterseniz, alttaki bazayý çýkarmanýz gerekir. Bunun için uygun bir ara parçaya ihtiyacýnýz olacaktýr. Aksi halde açýk duran metal parçalar yaralanmaya sebep olabilir! Kapak yaylarý her iki tarafta birden ayarlanmalýdýr. Kapak yarým açýldýðýnda (yaklaþýk 45 açý) ve býrakýldýðýnda bu pozisyonda kalýyorsa doðru ayarlanmýþ demektir. Kapak birden aþaðýya düþmemelidir. 13

14 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Kullaným Yýkama kabini içine çözücü maddeler koymayýn. Patlama tehlikesi! Toz deterjanlar burnunuza ve nefes borunuza kaçmamalýdýr! Deterjaný yutmayýn! Burnunuzda ve boðazýnýzda yaralara neden olabilir. Eðer deterjan boðazýnýza kaçmýþ veya yutmuþ iseniz hemen bir doktora gidin. Bulaþýk makinesinin kapaðýný gereksiz yere açýk býrakmayýn. Açýk kapaða çarpabilirsiniz. Programýn sonunda bulaþýklar çok sýcak olabilir! Bu nedenle cihazý kapattýktan sonra bulaþýklarý elle tutulacak kadar soðumalarý için bir süre makine içinde soðumaya býrakýn. Açýk kapak üzerine çýkmayýn veya oturmayýn. Bulaþýk makinesi devrilebilir. Kendiniz yaralanabilir veya makine zarar görebilir. Sadece ev tipi bulaþýk makinesi deterjaný kullanýn. Elde yýkama deterjaný kullanmayýn! Sanayi veya endüstride kullanýlan deterjanlarý kullanmayýn, makine bozulabilir veya kimyasal reaksiyonlar meydana gelebilir (örn.: patlama tehlikesi gibi). 14

15 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Parlatýcý haznesine deterjan (sývý dahil) koymayýn. Deterjan hazneye zarar verir. Tuz haznesine deterjan (sývý dahil) koymayýn. Deterjan hazneye zarar verir. Sadece özel, mümkünse iri taneli tuzlarý kullanýn. Diðer tuz türleri suda çözülmeyen maddeler içerdiðinden su yumuþatma sisteminin bozulmasýna sebep olabilir. Çatal-kaþýk-býçak sepetini (modele göre) yerleþtirirken çatal ve býçaklarýn uçlarý aþaðýya gelecek þekilde koyun. Sivri uçlar yukarý doðru durursa yaralanma tehlikesi olabilir. Fakat çatal-býçak ve kaþýklarýn tutacaklarý aþaðýya doðru yerleþtirilirse daha iyi temizlenirler. Sýcak suya dayanýklý olmayan tek kullanýmlýk kaplarý veya çatal-kaþýk-býçaklarý yýkamayýn. Bunlar ýsýnýn etkisiyle deforme olabilir. Ýlave fonksiyonlardan gecikmeli baþlatmayý seçmek isterseniz (modele göre) deterjan haznesi kuru olmalýdýr, aksi halde deterjan ýslak olan hazneye yapýþýr kalýr ve yýkama iþlemi iyi sonuç vermez. 15

16 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Aksesuar Ancak Miele firmasý tarafýndan öngörülen aksesuarlar cihaza monte edilebilir veya takýlabilir. Bunun dýþýnda yabancý aksesuarlar takýldýðý takdirde tüketicinin garanti talebi karþýlanmaz ve/veya ürünle ilgili sorumluluk ortadan kalkar. Bulaþýk Makinesinin Kaldýrýlmasý Çocuklarýn oynarken saklanmak amacýyla makine içine girip kendilerini kitlememeleri (havasýz kalarak boðulma tehlikesi) için cihazýn kapak kilidini kullanýlmaz duruma getirin. Kapak kilidinin mandalýný yerinden sökün veya bozun. Üretici firma güvenlik tavsiyeleri ve uyarýlarýn dikkate alýnmamasý sonucunda ortaya çýkan zararlardan sorumlu tutulamaz. 16

17 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemesinin Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemesi çevreye zarar vermeyecek nitelikte maddelerden seçilmiþ olduðundan geri dönüþüm iþlemine uygundur. Malzeme türleri þöyledir: Dýþ Ambalaj %100 geri dönüþümlü oluklu mukavva, alternatif olarak: Polietilen streç folyo Polipropilen plastik bantlar Ýç Ambalaj: Esnek klorsuz ve florsuz polistrol Taban, tavan ve koruyucu çýtalar iþlenmemiþ doðal tahta Polietilen koruyucu folyo Bu malzemelerin geri dönüþümlü olmasý ham madde tasarrufu saðlar ve çöp oluþumunu azaltýr. Eski Cihazýn Çýkarýlmasý Eski elektrikli ve elektronik cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmalarýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. Cihazýn bütün plastik parçalarý uluslararasý bir iþaretle belirlenmiþtir. Geri dönüþüm sürecinde bu iþaretler çevre koruma açýsýndan yararlý olacaktýr. 17

18 Çevre Korumaya Katkýnýz Ekonomik Yýkama Bu bulaþýk makinesi önemli miktarda su ve enerji tasarrufu saðlar. Aþaðýdaki hususlara dikkat ederseniz, bu tasarrufu arttýrabilirsiniz: Bulaþýk makinesini sýcak su tesisatýna baðlayabilirsiniz. Sýcak su baðlantýsýnýn enerji tasarrufu saðlayan güneþ enerjisi gibi bir sisteme yapýlmasý özellikle daha uygun olacaktýr. Elektrikle ýsýtýlan sistemlerde baðlantýyý soðuk su tesisatýna yapmanýzý tavsiye ederiz. Bulaþýk sepetlerinin kapasitelerini aþmadan tamamýný kullanýnýz. En ekonomik yýkama bu þekilde gerçekleþir. Bulaþýðýn türüne ve kirlilik derecesine göre bir program seçiniz. Enerji tasarrufundan faydalanmak için "ECO" programýný seçiniz. Bu program normal kirli bulaþýklarýn enerji ve su tüketiminde tassaruflu olmasý açýsýndan çok randýmanlýdýr. Deterjan üreticisinin doz önerilerini dikkate alýnýz. Bulaþýk sepetleri yarý dolu olduðunda toz veya sývý deterjan miktarýný 1 / 3 ölçüde azaltýnýz. 18

19 Ýlk Kullaným Kapaðýn Açýlmasý Çocuk Güvenliði Kapaðý açmak için kulpu tutunuz ve çekiniz. Kapaðý bulaþýk makinesi çalýþtýðý sýrada açarsanýz, yýkama otomatik olarak duracaktýr. Kapaðýn Kapatýlmasý Sepetleri bulaþýk makinesine yerleþtiriniz. Kapaðý dayanma noktasýna kadar bastýrýnýz. Çocuklarýn bulaþýk makinesini açmamasý gerekiyorsa, kapaðý çocuk güvenliðiyle kilitleyebilirsiniz. Kapaðý kilitlemek için mandalýn altýndaki sürgüyü saða doðru itiniz. Kilidi açmak için sürgüyü sola itiniz. 19

20 Ýlk Kullaným Su Yumuþatma Sistemi Yýkama iþleminin kusursuz olabilmesi için yumuþak (kireçsiz) suya ihtiyacý vardýr. Makineye gelen þebeke suyunun sert olmasý halinde yýkanan malzemelerin üzerinde ve yýkama kabininin duvarlarýnda beyaz lekeler kalýr. Bu nedenle 4 dh (0,7 mmol/l) dereceden itibaren þebeke suyunun yumuþatýlmasý lazýmdýr. Bu iþlem makinenin içindeki su yumuþatma sisteminde otomatik olarak gerçekleþtirilir. Su yumuþatma sistemi 70 d (12,6 mmol/l) derece bir su sertliðine kadar uygundur. Su yumuþatma sisteminin çalýþabilmesi için tuz koymak gerekir. Kombi deterjanlar kullanýldýðýnda suyun sertlik derecesine göre ( 21 d) tuz ilave etmeyin ("Deterjan" bölümüne bakýn). Bulaþýk makinesi mutlaka þebeke suyu sertlik derecesine göre programlanmalýdýr. Su daðýtým kurumundan su sertlik derecesini öðrenin. Deðiþken su sertlik derecelerinde (örneðin: d) cihazý daima en yüksek deðere göre programlayýnýz (bu örnekte:50 d). Daha sonraki bir teknik servis kontrolünde suyun sertlik derecesini bilmeniz servisin iþini kolaylaþtýracaktýr. Bu nedenle su sertlik derecesini buraya yazýnýz: Makinenin fabrika çýkýþýnda su sertlik derecesi 15 d (2,7mmol/l) olarak programlanmýþtýr. Bu ayar evinizin su sertlik derecesine uyuyorsa bundan sonrasýný okumanýza gerek yoktur. Fakat su sertlik dereceniz bu ayardan farklý ise, o zaman kumanda panelinde bulunan tuþlarla su sertlik derecesini programlamanýz gerekir. d 20

21 Ýlk Kullaným Su Yumuþatma Sisteminin Programlanmasý Programlama sýrasýnda her tuþa basýldýðýnda baþka bir kontrol göstergesi yanýp söner ve yanar. Fakat programlamada sadece aþaðýda belirtilen kumanda adýmlarýndaki kontrol göstergeleri önemlidir. Bu programlamayý her an durdurabilir ve yeni baþtan baþlayabilirsiniz, bunun için bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýn. Bulaþýk makinesi hala açýksa tuþu ile kapatýnýz. / tuþunu basýlý tutun ve ayný anda bulaþýk makinesini tuþu ile açýn. Bu arada / tuþunu / kontrol göstergesinin ýþýðý yanýncaya kadar en az dört saniye basýlý tutun. Eðer böyle olmazsa iþlemi tekrarlayýn. Gecikmeli baþlatma tuþuna iki defa basýn. "Gecikmeli Baþlatma" " kontrol ýþýðý kýsa aralýklarla 2-defa yanýp söner. Süre göstergesinde flaþ ritmi "p 15" gösterilir. Su sertlik derecesi olarak 15 d ayarlanmýþtýr (fabrika ayarý). Ayarlanan su sertlik derecesi "p" harfinden sonra gösterilir (Tabloya bakýn). Su sertlik derecenize uygun flaþ ritmini / tuþu ile seçin. Her tuþa basýldýðýnda bir kademe ileri gidilir. En yüksek deðere ulaþtýktan sonra ayar tekrar en baþa döner. Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýn. 21

22 Ýlk Kullaným d mmol/l f ,2 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7-9,0 9,2-10,8 11,0-12, Süre Göstergesi Ayarlarý Su Sertlik Göstergesi Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýn. / tuþunu basýlý tutun ve ayný anda bulaþýk makinesini tuþu ile açýn. Bu arada / tuþunu / kontrol göstergesinin ýþýðý yanýncaya kadar en az dört saniye basýlý tutun. Gecikmeli baþlatma tuþuna iki defa basýn. "Gecikmeli Baþlatma" " kontrol ýþýðý kýsa aralýklarla 2-defa yanýp söner. Ayarlanan su sertlik derecesi süre göstergesindeki flaþ ritminden anlayabilirsiniz. Ayarlanan su sertlik derecesi "p" harfinden sonra gösterilen rakamlardýr (Tabloya bakýn). Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýn. 22

23 Ýlk Kullaným Ýlk kullanýmda gerekli olan malzemeler: yakl. 2 lt. Su yakl. 2 kg. Tuz Ev tipi bulaþýk makinesi için deterjan Ev tipi bulaþýk makinesi için parlatýcý Her bulaþýk makinesi fabrikada kalite kontrolden geçer. Bu testlerden sonra makinede belli bir miktar su kalabilir ve bu makinenin daha önce kullanýldýðý anlamýna gelmemelidir. Tuzun Doldurulmasý Suyunuzun sertlik derecesi sürekli 4 d (= 0,7 mmol/l) deðerinin altýnda ise tuz doldurmanýza gerek yoktur. Fakat buna raðmen makinenizi þebeke suyunun sertlik derecesine göre programlamanýz gerekir. Önemli! Ýlk tuz doldurma iþleminden önce tuzun çözülebilmesi için tuz haznesine yaklaþýk 2 litre su koyun. Makineyi kullanmaya baþladýktan sonra makineden her zaman yeterli miktarda su bulunacaktýr. Tuz haznesine deterjan (sývý dahil) koymayýn. Deterjan hazneye zarar verir. Sadece özel, mümkünse iri taneli tuzlarý kullanýn. Diðer tuz türleri suda çözülmeyen maddeler içerdiðinden su yumuþatma sisteminin bozulmasýna sebep olabilir. 23

24 Ýlk Kullaným Alt sepeti yýkama kabininden dýþarý alýn ve tuz haznesinin kapaðýný açýn. Bu kapaðýn her açýlýþýnda dýþarý biraz su çýkar. Kapak sadece tuz doldurmak için açýlmalýdýr. Tuz haznesine önce 2 litre kadar su doldurun Tuz Eksik Göstergesi Bir programýn sonunda kontrol göstergesi yandýðýnda hazneye tuz doldurun. Yeterince tuz yoðunluðu oluþuncaya kadar tuz doldurduktan sonra da bir süre daha tuz eksik göstergesinin ýþýðý yanar. Bulaþýk makinesi r4 d (= 0,7 mmol/l) su sertlik derecesinin altýnda programlanmýþ ise, tuz eksik göstergesinin ýþýðý kalýr. Hemen arkasýndan taþan tuzlu sularýn inceltilmesi ve daha sonra dýþarý atýlmasý için "Hassas " programýný baþlatýn. Kapaðý açtýktan sonra haznenin aðzýna huniyi yerleþtirin ve doluncaya kadar tuz koyun. Bu hazne tuzun cinsine göre 2 kg. kadar tuz alýr. Tuz doldururken dökülen tuzlarý temizleyin ve arkasýndan haznenin kapaðýný sýkýca kapatýn. Hemen arkasýndan taþan tuzlu sularýn inceltilmesi ve daha sonra dýþarý atýlmasý için "Hassas " programýný baþlatýn. 24

25 Ýlk Kullaným Eksik Göstergeleri Sürekli çok fonksiyonlu deterjan kullanýyorsanýz ve tuz ve parlatýcý eksik göstergeleri sizi rahatsýz ediyorsa, bunlarýn ikisini de devreden çýkartabilirsiniz. Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýn. / tuþunu basýlý tutun ve ayný anda bulaþýk makinesini tuþu ile açýn. Bu arada / tuþunu / kontrol göstergesinin ýþýðý yanýncaya kadar en az dört saniye basýlý tutun. Eðer böyle olmazsa iþlemi tekrarlayýn. Gecikmeli baþlatma tuþuna dokuz defa basýn. "Gecikmeli Baþlatma" " kontrol ýþýðý kýsa aralýklarla 9-defa yanýp söner. Süre göstergesindeki flaþ ritmi program sonundaki sinyal sesinin devrede veya devre dýþý olduðunu gösterir: "p 1": Eksik göstergeleri açýktýr "p 0": Eksik göstergeleri kapalýdýr Ayarý deðiþtirmek isterseniz / tuþuna basýn. Yapýlan ayar hemen hafýzaya alýnýr. Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýn. Artýk çok fonksiyonlu yýkama tableti kullanmayacaksanýz, tuz ve parlatýcý doldurduktan sonra eksik göstergelerini tekrar açmayý unutmayýnýz. 25

26 Ýlk Kullaným Parlatýcý Kurutma sýrasýnda suyun temiz bulaþýklarýn üzerinden bir film tabakasý gibi aþaðý akmasý ve bulaþýðýn yýkama iþleminden sonra daha kolay kurumasý için parlatýcýya gerek vardýr. Parlatýcý kendi haznesine doldurulur ve ayarlanan ölçüde otomatik olarak suya karýþýr. Sadece ev tipi bulaþýk makinesi için üretilen parlatýcýlarý doldurun, hazneye asla elde yýkama deterjaný koymayýn. Bunlar parlatýcý haznesine zarar verir. Veya parlatýcý yerine: en fazla % 5 asitli yemek sirkesi veya % 10 sývý limon asidi kullanabilirsiniz. Parlatýcý ile kýyaslandýðýnda bulaþýklar bu durumda daha nemli ve lekeli kalacaktýr. Parlatýcýnýn Doldurulmasý Kapak düðmesine basýn. Hazne kapaðý açýlýr. Asla asit oraný daha yüksek bir sirke cinsi (%25 sirke ruhu gibi) kullanmayýn. Bulaþýk makinesi zarar görebilir. Eðer bulaþýklarýn yýkanmasý için çok fonksiyonlu bir ürün kullanýlýyorsa, makinenin parlatýcý haznesine parlatýcý ilave edilmesine gerek yoktur. 26

27 Ýlk Kullaným Parlatýcý Eksik Göstergesi Eðer kontrol göstergesinin ýþýðý yanarsa, haznede 2-3 bulaþýk yýkama iþlemine yetecek kadar parlatýcý miktarý var demektir. Parlatýcýyý zamanýnda doldurun. Parlatýcýyý hazne deliðinde görünceye kadar doldurun. Hazne yaklaþýk 110 ml. parlatýcý alýr. Kapaðý iyice kapatýn. Aksi halde yýkama sýrasýnda parlatýcý haznesine su girebilir. Hazne etrafýna dökülen parlatýcýyý bir sonraki programda fazla köpük yapmamasý için bir bezle silin. Sürekli çok fonksiyonlu deterjan kullanýyorsanýz ve tuz ve parlatýcý eksik göstergeleri sizi rahatsýz ediyorsa, bunlarýn ikisini de devreden çýkartabilirsiniz ("Ýlk Kullaným, Tuz Eksik Göstergesi" bölümüne bakýn). Artýk çok fonksiyonlu yýkama tableti kullanmayacaksanýz, tuz ve parlatýcý doldurduktan sonra eksik göstergelerini tekrar açmayý unutmayýnýz. 27

28 Ýlk Kullaným Parlatýcý Miktarý Ayarý Mükemmel bir yýkama iþlemi için parlatýcý dozunu ayarlayabilirsiniz. Doz miktarý yaklaþýk 0-6ml arasý ayarlanabilir. Fabrika ayarýnda parlatýcý doz miktarý 3ml olarak ayarlanmýþtýr. Bu ayar sadece bir öneridir. Dozu ayarlanan parlatýcý miktarý "Otomatik" programýn otomatik ayarýnda ayarlanan deðerden daha yüksek olabilir. Bulaþýklarda lekeler kalýyorsa? Parlatýcý miktarýný arttýrýn. Bulaþýklarda puslanma veya parlamalar görülüyorsa? Parlatýcý miktarýný azaltýn. Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýn. / tuþunu basýlý tutun ve ayný anda bulaþýk makinesini tuþu ile açýn. Bu arada / tuþunu / kontrol göstergesinin ýþýðý yanýncaya kadar en az dört saniye basýlý tutun. Eðer böyle olmazsa iþlemi tekrarlayýn. Gecikmeli baþlatma tuþuna üç defa basýn. "Gecikmeli Baþlatma" " kontrol ýþýðý kýsa aralýklarla 3-defa yanýp söner. Süre göstergesinde flaþ ritmi "p 3" olarak gösterilir. Parlatýcý miktarý 3 ml olarak ayarlanmýþtýr (Fabrika ayarý). Ayarlanan su sertlik derecesi "p" harfinden sonra gösterilir (Tabloya bakýn). Ýstediðiniz parlatýcý miktarýna uygun deðeri / tuþu ile seçin. Her tuþa basýldýðýnda bir kademe ileri gidilir. Yapýlan parlatýcý ayarý hemen hafýzaya alýnýr. Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýn. 28

29 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Nelere Dikkat Edilmeli Bulaþýklardaki kaba yemek artýklarýný sýyýrýnýz. Akan suyun altýnda bir ön yýkama yapmanýza gerek yoktur! Üzerinde kül, kum, mum, makine yaðý veya boya olan bulaþýklarý makinede yýkamayýnýz. Bu maddeler bulaþýk makinesine zarar verir. Her bulaþýk sepetin herhangi bir yerine yerleþtirilebilir. Fakat bu arada þunlara dikkat etmeniz faydalý olacaktýr: Bulaþýklar ve çatal-kaþýklar iç içe durmamalý ve birbirlerini örtmemelidir. Bulaþýklarý bütün yüzeyleri suyu alacak biçimde yerleþtiriniz. Ancak bu þekilde yerleþtirildiði takdirde temizlenmeleri mümkün olabilir! Tüm bulaþýklarýn saðlam durmalarýna özen gösteriniz. Fincan, bardak, tencere v.s. gibi içi derin bulaþýklarý aðýzlarý aþaðýya gelecek þekilde yerleþtiriniz. Þarap bardaklarý gibi uzun ince parçalarý sepetin köþelerine deðil, ortasýna yerleþtiriniz. Bu þekilde fýskiyeden gelen su bulaþýklara daha rahat ulaþacaktýr. Derin kaplarý mümkün olduðunca eðik yerleþtiriniz, su akýþý daha rahat olacaktýr. Büyük parçalarýn ve sepetten dýþarý sarkan bulaþýklarýn fýskiye kollarýný engellememesine dikkat ediniz. Gerekirse fýskiye kolunu elinizle döndürerek bir bulaþýða takýlýp takýlmadýðýný kontrol edebilirsiniz. Küçük parçalarýn sepet aralýklarýndan düþmemesine dikkat ediniz. Kavanoz ve þiþe kapaklarý gibi küçük parçalarý çatal kaþýk çekmecesine veya sepetine koyunuz (makinenin modeline göre). Havuç, domates veya ketçap gibi malzemeler doðal boya maddeleri içerebilir. Bu doðal boya maddeleri bulaþýkla birlikte büyük miktarda makinenin içine girdiði takdirde plastik bulaþýklarý ve plastik parçalarý boyayabilir. Plastiðin dayanýklýlýðý bu renk deðiþtirmeden olumsuz etkilenmez. 29

30 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Bulaþýk makinesi için uygun olmayan bulaþýklar: Tahtadan yapýlmýþ veya tahta parçalarý bulunan tabak, çatal-kaþýk-býçaklarýn görünümleri bozulur. Ayrýca bu malzemeler yapýlýrken kullanýlan yapýþtýrýcýlar bulaþýk makinesinde yýkanmaya uygun deðildir. Sonuç:Tahta saplar baðlantýlarýndan ayrýlabilir. Sanatsal parçalar, antikalar, deðerli vazolar veya üstü süslü bardaklar: Bu parçalar bulaþýk makinesi için uygun deðildir. Isýya dayanýksýz plastik parçalar: bu parçalarýn þekli bozulabilir, deforme olabilirler. Bakýr-, pirinç, kalaylý ve aluminyum parçalar: Bunlarýn rengi deðiþebilir veya matlaþabilir. Süslemeli dekorasyon parçalar: bunlarýn rengi birçok yýkamadan sonra solabilir. Hassas bardak ve kristaller: uzun süreli kullaným sonucunda bu parçalar puslanabilirler. Önerilerimiz: Bulaþýk makinesinde yýkanmaya uygun tencere, tava ve tabaklar ve üzerinde "bulaþýk makinesinde yýkanabilir" yazýsý olan çatal-kaþýk- ve býçaklar satýn alýnýz. Bardaklar birçok yýkamadan sonra puslanabilir. Bu nedenle hassas bardaklarýnýz için düþük ýsý ile yýkayan uygun programlarý ("Programlara Bakýþ" bölümüne bakýnýz) veya Bardak Bakýmý (modele göre) bulunan programlarý kullanýnýz. Bardaklarýn puslanma tehlikesi azalacaktýr. Lütfen þunlara dikkat ediniz! Gümüþ cilasý ile cilalanan gümüþler, su üzerlerinden bir film tabakasý þeklinde akmadýðýndan, program bittikten sonra nemli ve lekeli kalabilirler. Bunlar bir bezle kurulanmalýdýr. Gümüþ, yumurta, soðan, mayonez, hardal, baklagiller, balýk, salamura balýk gibi kükürt içeren besinlerle temas ettiðinde renk deðiþtirebilir. Aluminyum parçalar (örneðin:yað filtresi) alkali içeren güçlü sanayi deterjanlarý ile yýkanmamalýdýr, zarar görebilir. Ayrýca patlamalara yol açabilecek kimyasal reaksiyonlarýn oluþma tehlikesi vardýr (örneðin: patlayýcý gaz reaksiyonlarý gibi). 30

31 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Üst Sepet Güvenlik açýsýndan bulaþýklar ancak üst ve alt sepetler makinenin içine yerleþtirildikten sonra yýkanmalýdýr. Fincan Rafý (Modele göre) Uzun fincanlarý yerleþtirmek için desteði yukarý doðru katlayýnýz. Bardaklarýn saðlam durabilmeleri rafa dayayabilirsiniz. Fincan rafýný aþaðýya katlayýnýz ve bardaklarý buraya dayayýnýz. Üst sepete ufak, hafif ve hassas bulaþýklarý yerleþtiriniz (ör. fincan altlýðý, fincan, bardak, tatlý tabaðý gibi). Ayrýca üst sepete derin olmayan bir tencere veya sahan da yerleþtirebilirsiniz. Çorba kepçeleri, uzun býçaklar ve büyük kaþýklar gibi tek parça bulaþýklarý üst sepetin önüne, çaprazlama yerleþtiriniz. 31

32 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Üst Sepet Ayarý Üst- ve alt sepette büyük bulaþýklara daha çok yer açmak için üst sepetin yüksekliðini yaklaþýk 2 cm aralýklarla üç farklý kademede ayarlayabilirsiniz. Suyun daha rahat akýp gidebilmesi için üst sepeti hafif eðimli bir þekilde makineye sürebilirsiniz. Bu arada sepetin yýkama alanýna rahat girip çýkmasýna dikkat ediniz. Üst sepeti çekip çýkartýnýz. Üst sepetin yerleþme ayarýna göre aþaðýda belirtilen boyutlardaki tabaklarý sepetlere yerleþtirebilirsiniz. Çatal-kaþýk çekmeceli bulaþýk makinesi (Model için tip etiketine bakýnýz) Üst Tabak cm Sepet Ayarý Üst Sepet Alt Sepet normal XXL Üst Orta Alt Çatal-kaþýk sepetli bulaþýk makinesi (Model için tip etiketine bakýnýz) Üst sepeti yukarý kaldýrmak için: Sepeti yukarý çekiniz ve yerine oturtunuz. Üst sepeti aþaðýya takmak için : Sepetin yanlarýndaki mandalý yukarý doðru çekiniz. Ýstediðiniz pozisyonu ayarlayýnýz ve mandallarý tekrar yerine býrakýnýz. Üst Tabak- cm Sepet Ayarý Üst Sepet Alt Sepet normal XXL Üst Orta Alt

33 Alt Sepet Tabak, tepsi, tencere, çanak gibi büyük ve aðýr parçalarý alt sepete yerleþtiriniz. Ayrýca bardak, fincan, fincan tabaðý, küçük tabak gibi küçük parçalarý da alt sepete dizebilirsiniz. Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Çok Kirli Bulaþýklar Çatal-Kaþýk Çekmeceli Bulaþýk Makinesi Çok büyük tabaklarý alt sepetin ortasýna yerleþtiriniz. Tabaklarý eðimli yerleþtirirseniz, 35 cm çapa kadar tabak dizebilirsiniz. Çatal-Kaþýk Sepetli Bulaþýk Makinesi 33

34 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Çatal-Kaþýk-Býçak Çatal-Kaþýk-Býçak Çekmecesi (Modele göre) Kaþýk saplarý desteklere girmekte zorlanýyorsa, saplarý diþli desteklere yerleþtiriniz. Çatal-kaþýk ve býçaklarý resimde gösterildiði gibi çekmeceye yerleþtiriniz. Býçak, çatal ve kaþýklarý ayrý bölümlere yerleþtirseniz, bulaþýklar yýkandýktan sonra çekmeceyi daha rahat boþaltabilirsiniz. Sularýn kaþýklardan rahatça akýp gidebilmesi için kaþýklarýn aðýzlarý diþli desteðin üzerinde durmalýdýr. Üst fýskiye kolunun hareketi büyük bulaþýklar tarafýndan engellenmemelidir! 34

35 Çatal-Kaþýk-Býçak Sepeti (Modele göre) Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Gerekirse bu parçayý çatal-kaþýk sepetine takýnýz. Çatal-kaþýk sepetini alt sepette ön desteklerin herhangi bir yerine koyabilirsiniz. Elinizin zarar görmemesi için çatal-kaþýk ve býçaklarý sivri uçlarý aþaðý gelecek þekilde karýþýk olarak sepete doldurunuz. Tutacaklarýn aþaðý doðru yerleþtirilmesi halinde ise çatal-kaþýk ve býçaklar daha iyi yýkanacak ve kuruyacaktýr. Küçük parçalarý, çatal-kaþýk sepetinin üç tarafýnda bulunan bölmelere yerleþtiriniz. Çatal-Kaþýk Sepetine Destek Makine ile birlikte verilen parça çok kirli kaþýklarýn yýkanmasý için düþünülmüþtür. Kaþýklar bu destek üzerine tek tek asýldýðýndan, birbirlerini örtemezler ve fýskiyeden gelen sular onlarýn daha iyi temizlenmesine saðlar. Kaþýklarýnýzý burada saplarý aþaðý gelecek þekilde yerleþtiriniz. Bu askýda kaþýklarý dengeli bir þekilde daðýtýnýz. 35

36 Çalýþtýrma Deterjan Sadece ev tipi bulaþýk makinesi deterjaný kullanýn. Deterjan Türleri Yeni deterjanlar farklý etkili maddeler içermektedir. En önemlileri þunlardýr: Fosfat su sertliðini baðlar ve bununla kireç artýklarýnýn oluþmasýný önler. Alkali içeren maddeler kurumuþ kirlerin kabarmasýný saðlar. Enzimler niþastalý ve proteinli yemek artýklarýný çözer. Oksijen bazlý kir sökücüler renkli lekeleri yok eder (örneðin: çay, kahve, domates sosu gibi). Aslýnda piyasada enzim ve oksijen bazlý fosfat ve hafif alkali içeren deterjanlar satýlmaktadýr. Pek sýk olmamakla birlikte fosfatsýz ürünler de bulunabilmektedir. Deterjan türleri þöyle sýralanabilir: Toz ve jel deterjanlar bulaþýk miktarý ve kirlilik derecesine göre farklý dozlarda kullanýlabilir. Tabletler ise çoðu kullanýmlar için yeterli deterjan miktarý içermektedir. Normal deterjanlarýn yanýnda kombine ürünler de vardýr ("Ýlave Fonksiyonlar, Deterjan Tanýma" bölümüne bakýn). Bu ürünler parlatýcý- ve su yumuþatma için gerekli olan tuzu içermektedir. Bu ürünleri piyasada "3 'ü 1 arada" ve bardak koruyucu, çelik parlatma veya yýkamayý güçlendirici ilave maddelerin bulunduðu "5'i 1 arada", "7' si 1 arada", "Hepsi 1 arada" v.s. isimler altýnda bulabilirsiniz. Lütfen bu kombi ürünleri ambalajlarýnda önerilen su sertlik derecelerinde kullanýn. Bu kombi deterjanlarýn yýkama ve kurutma güçleri çok farklýdýr. En iyi yýkama ve kurutma sonuçlarýný normal deterjan, ayrýca kullanýlan tuz ve parlatýcý ile elde edebilirsiniz. Deterjan Dozu Deterjan dozunda üreticisinin paket üzerinde verdiði bilgilere dikkat edin. Eðer bu konuda hiçbir bilgi verilmemiþse, o zaman bir deterjan tablet ve bulaþýðýn kirlilik derecesine göre II. hazneye ml. arasý deterjan koyun. Bulaþýklar çok kirli ise, o zaman I. hazneye ilave olarak az miktarda deterjan doldurun (Program Tablosuna bakýn). Bazý tablet deterjanlar "Hýzlý" programýnda (eðer varsa) tam olarak çözülemez. 36

37 Çalýþtýrma Önerilen miktardan daha az deterjan kullanýrsanýz, bulaþýklarýnýz yeterince temizlenemez. Bir yýkama iþleminden sonra hazne kapaðý açýktýr. Toz deterjanýn nefes borunuza kaçmamasýna dikkat edin. Deterjan aðzýnýza herhangi bir þekilde kaçmýþsa, yutmamaya çalýþýn. Deterjan burnunuzda ve aðýzýnýzda yaralara sebep olabilir. Eðer böyle bir durum baþýnýza gelirse hemen doktora gidin. Çocuklarýn deterjana yaklaþmalarýna ve ellerini sürmelerine izin vermeyin. Bu nedenle çocuklarý kapaðý açýk bulaþýk makinesinden uzak tutun. Deterjan haznesinde deterjan artýklarý kalmýþ olabilir. Deterjaný ancak program baþlamadan hemen önce doldurun ve makine kapaðýný çocuk kilidi ile kilitleyin (modele göre). Deterjan Doldurulmasý Deterjaný haznelere koyun ve hazne kapaðýný kapatýn. Deterjan ambalajýný da kapatýn. Aksi halde deterjan topaklanabilir. Dozaj Yardýmý I. Hazneye maks. 10 ml, II. hazneye 50 ml deterjan konulabilir. II. haznede dozaj yardýmý olarak 20, 30 iþaretleri konulmuþtur. Bunlar kapaðýn açýk ve yatay durumunda yaklaþýk doldurma miktarýný gösterir. Kapak düðmesine basýn. Hazne kapaðý açýlýr. 37

38 Çalýþtýrma Cihazýn Açýlmasý Su püskürtme kollarýnýn serbest dönüp dönmediklerini kontrol edin. Kapaðý kapatýn. Musluk kapalý ise açýn. Bulaþýk makinesini tuþu ile açýnýz. / kontrol göstergesi yanýp söner ve bir programýn kontrol göstergesinin ýþýðý yanar. Program Seçimi Bulaþýðýn türüne ve kirlilik derecesine göre bir program seçin. "Program Tablosu" bölümünde programlar ve kullanýldýklarý alanlar belirtilmiþtir. Ýstediðiniz programý program tuþu ile seçin. Seçilen programýn kontrol göstergesinin ýþýðý yanar. Süre göstergesinde seçilen programýn süresi saat ve dakika olarak gösterilir. Programýn Baþlatýlmasý / tuþuna basýn. Program baþlar. Seçilen programýn kontrol göstergesi ve / " kontrol göstergelerinin ýþýklarý yanar. Ýlave fonksiyonlar seçilmiþse, ayrýca onlarýnda kontrol ýþýklarý yanar. Bir programý durdurmak istediðinizde bunu program akýþýnýn ilk dakikalarýnda yapabilirsiniz. Aksi halde önemli program dilimleri (su yumuþatma hazýrlýðý gibi) atlanabilir. Þimdi ilave fonksiyonlarý seçebilirsiniz ("Ýlave Fonksiyonlar" bölümüne bakýn). 38

39 Çalýþtýrma Süre Göstergesi Bir program baþlamadan önce seçilen programýn süresi ekranda saat ve dakika olarak görülür. Program akýþý sýrasýnda kalan süre programýn sonuna kadar ekranda görülür. Ayný program için deðiþik program süreleri verilebilir. Bunun sebebi makineye gelen suyun ýsý derecesi, su yumuþatma iþlemi, bulaþýðýn miktarý ve bulaþýðýn kirlilik derecesi olabilir. Bir programý ilk defa seçiyorsanýz, makineye gelen suyun soðuk olduðu düþünülerek ortalama bir program süresi verilir. Program tablosunda yazýlý süreler normlara uygun bulaþýk miktarý ve normlara uygun ýsý deðerlerine göre verilmiþtir. Her program akýþýnda cihazýn elektroniði cihaza gelen suyun ýsýsýna ve bulaþýk miktarýna göre süreyi yeniden hesaplar ve düzeltir. Standby Son tuþ kullanýmýndan birkaç dakika sonra veya programýn sonunda bulaþýk makinesi enerji tasarrufu açýsýndan Standby-moduna girer. Süre göstergesi ve kontrol gösterge ýþýklarý kapanýr ve sadece / kontrol gösterge ýþýklarý yavaþ yavaþ yanýp söner. Göstergeleri tekrar açmak için tuþuna basýn. Bulaþýk makinesini bir programýn sonunda kapatmazsanýz veya açmazsanýz, makine birkaç dakika sonra Standby-Modunda tamamen kapanýr ("Ýlave Fonksiyonlar, Standby Ýyileþtirme" bölümüne bakýn). Bir program devam ederken tuz ve parlatýcý eksikliði varsa veya bir hata oluþmuþsa bulaþýk makinesi Standby-moduna girmez. Kombi deterjan tableti kullanýyorsanýz ve bulaþýk makinesinin Standby-modunda tuz ve parlatýcý eksikliðine raðmen açýlmasý gerekiyorsa, eksik göstergelerini kapatabilirsiniz. Bir hata göstergesini kapatamazsýnýz. 39

40 Çalýþtýrma Program Sonu Süre göstergesinde bir "0" görüldüðünde program sona ermiþ demektir. Þimdi bulaþýklarý dýþarý çýkartabilirsiniz. Hassas tezgah kenarlarýnýn çýkan buhardan zarar görmemesi için program bittikten sonra makinenin kapaðýný ya tam açýn (asla aralýk býrakmayýn) veya bulaþýklarý tamamen dýþarý alýncaya kadar kapaðý kapalý býrakýn. Cihazýn Kapatýlmasý Program akýþýndan sonra: Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýn. Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatmadýðýnýz sürece cihaz enerji tüketmeye devam eder. Bulaþýk makinesi uzun bir süre kullanýlmayacaksa, örneðin tatil gibi, güvenlik açýsýndan su musluðunu kapatýn. Bulaþýklarýn Boþaltýlmasý Programýn sonunda bulaþýklar çok sýcak olabilir! Bu nedenle cihazý kapattýktan sonra bulaþýklarý elle tutulacak kadar soðumalarý için bir süre makine içinde soðumaya býrakýn. Bulaþýklarýn hýzla soðutulmasý için kapaðý tam olarak açýn. Önce alt sepeti, daha sonra üst sepeti ve sonunda (eðer varsa) çatal-kaþýk-býçak çekmecesini boþaltýn. Böylece üst sepetten ve çatal-kaþýk-býçak çekmecesinden aþaðýdaki temiz bulaþýklara sularýn damlamasýný önlemiþ olursunuz. 40

41 Çalýþtýrma Programa Ara Verilmesi Makinenin kapaðý açýldýðýnda program durur. Kapaðý tekrar kapattýðýnýzda program tekrar kaldýðý yerden devam eder. Bulaþýk makinesi içindeki su sýcak ise haþlanma tehlikesi vardýr! Bu nedenle kapaðý açarken çok dikkatli olun. Kapaðý kapatmadan önce makine içindeki ýsýnýn dengelenmesi açýsýndan kapaðý 20 saniye kadar aralýk býrakýn. Daha sonra kapaðý yerine oturuncaya kadar bastýrarak kapatýn. Program Deðiþtirme Deterjan haznesinin kapaðý açýlmýþ ise, artýk programý deðiþtirmeyi denemeyin. Bir program baþladýktan sonra programý þu þekilde deðiþtirebilirsiniz: En az bir saniye / tuþuna basýn. Program durur. Ýstediðiniz programý seçin ve baþlatýn. 41

42 Ýlave Fonksiyonlar Turbo Ýçinde "Turbo" fonksiyonu olan programlarda program akýþ süreci kýsalýr. Mükemmel bir yýkama iþlemi için tüketim deðerleri yükselir. Bulaþýk makinesini tuþu ile açýnýz. / kontrol gösterge ýþýðý yanýp söner. Bir program seçin. Turbo-tuþuna basýn. "Turbo" kontrol gösterge ýþýðý yanar. Þimdi programý baþlatabilirsiniz. Ayarý deðiþtirinceye kadar seçilen fonksiyon bütün programlar için devrede kalýr. 42

43 Ýlave Fonksiyonlar Gecikmeli Baþlatma Bir programýn baþlamasýný gece tarifesinden yararlanmak için erteleyebilirsiniz. Bu durumda 30 dakika ile 24 saat arasý bir gecikmeli baþlatma saati seçebilirsiniz. Gecikmeli baþlatma saati 30 dakika ile 9 saat 30 dakika arasý 30-dakikalýk-dilimlerle ayarlanýr. 10. saatten itibaren süre saatlik-dilimlerle ayarlanýr. Gecikmeli baþlatma fonksiyonunu kullanýrken deterjan haznesinin kuru olmasýna dikkat ediniz; hazne ýslaksa kurulayýnýz. Aksi halde deterjan topaklanýr ve yýkama sýrasýnda hazneden tamamen alýnamaz. Sývý deterjan kullanmayýn. Deterjan dýþarý sýzabilir. Bulaþýk makinesini tuþu ile açýnýz. / kontrol gösterge ýþýðý yanýp söner. Ýstediðiniz programý program tuþu ile seçiniz. Gecikmeli baþlatma tuþuna basýn. Süre göstergesinde son ayarlanan gecikmeli baþlatma saati gösterilir. "Gecikmeli Baþlatma" kontrol gösterge " ýþýðý yanar. Gecikmeli-Baþlatma tuþu ile istediðiniz Gecikmeli Baþlatma saatini ayarlayýn. Gecikmeli Baþlatma tuþunu basýlý tuttuðunuzda saat otomatik olarak 24^ rakamýna kadar yukarý doðru çýkar. Tekrar 30 dakikadan baþlamak için iki defa Gecikmeli Baþlatma tuþuna basýn. / tuþuna basýn. / kontrol ýþýðý yanar. 43

44 Ýlave Fonksiyonlar Programýn baþlamasýna kadar olan süre geri saymaya baþlar: 10 saatin üzerinde saatlik dilimlerle, 10 saatin altýnda dakikalýk-dilimlerle. Ayarlanan süre sona erdikten sonra seçilmiþ program otomatik olarak baþlar. Süre göstergesinde kalan süre görülür, "Gecikmeli Baþlatma" "kontrol göstergesinin ýþýðý söner ve / kontrol göstergesinin ýþýðý yanar. Gecikmeli baþlatma listesi süre göstergesinde gösterilir: 59 dakikaya kadar: örn.: 30 dakika = 30 1 saat ile 9 saat 30 dakika arasý: örn.: 5 saat = saatten itibaren: örn.: 15 saat = 15^ Gecikmeli baþlatma süresi bitmeden programý baþlatýnýz: Gecikmeli baþlatma süresi dolmadan da programý baþlatabilirsiniz. Bunun için þunlarý yapýnýz: En az bir saniye / tuþuna basýn. "Gecikmeli Baþlatma " kontrol ýþýðý söner ve / kontrol ýþýðý yanýp söner. Bir defa daha / tuþuna basýn. Program baþlar. / kontrol gösterge ýþýðý yanar. Çocuklarýn deterjanla temas etmemeleri için: Deterjaný programý baþlatmadan, baþka bir deyiþle / tuþuna basmadan hemen önce doldurun ve makine kapaðýný çocuk güvenlik kilidi ile kilitleyin. 44

45 Ýlave Fonksiyonlar Otomatik Ayar Az miktarda fakat ayný zamanda yapýþmýþ inatçý kirleri temizlemek için otomatik-programý seçebilirsiniz. Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýn. / tuþunu basýlý tutun ve ayný anda bulaþýk makinesini tuþu ile açýn. Bu arada / tuþunu / kontrol ýþýðý yanýncaya kadar en az dört saniye basýlý tutun. Eðer böyle olmazsa iþlemi tekrarlayýn. Gecikmeli Baþlatma tuþuna basýn. "Gecikmeli Baþlatma " kontrol göstergesi kontrol ýþýðý kýsa aralýklarla 5-defa yanýp söner. Süre göstergesindeki yanýp sönme iþaretleri "Otomatik Ayar" fonksiyonunun devrede olup olmadýðýný gösterir. "p 1": "Otomatik ayar" fonksiyonu açýktýr. "p 0": "Otomatik ayar" fonksiyonu kapalýdýr. Ayarý deðiþtirmek isterseniz / tuþuna basýn. Yapýlan ayar hemen hafýzaya alýnýr. Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýn. 45

46 Ýlave Fonksiyonlar Hafýza Hafýza fonksiyonu ile son seçtiðiniz programý hafýzaya alabilirsiniz. Bir programýn sonunda bulaþýk makinesinikapatýp tekrar açarsanýz veya kapaðý açýp tekrar kapatýrsanýz ekranda "ECO" programý gösterilmez, onun yerine son seçilen program gösterilir. Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýn. / tuþunu basýlý tutun ve ayný anda bulaþýk makinesini tuþu ile açýn. Bu arada kontrol göstergesinin / ýþýðý yanýncaya kadar Start/Stop tuþunu en az dört saniye basýlý tutun. Eðer böyle olmazsa iþlemi tekrarlayýn. Gecikmeli Baþlatma-tuþuna altý defa basýn. "Gecikmeli Baþlatma " kontrol ýþýðý kýsa aralýklarla 6-defa yanýp söner. Süre göstergesindeki yanýp sönme iþaretleri "Hafýza" fonksiyonunun devrede olup olmadýðýný gösterir. "p 1": "Hafýza" fonksiyonu açýktýr. "p 0": "Hafýza" fonksiyonu kapalýdýr. Ayarý deðiþtirmek isterseniz / tuþuna basýn. Yapýlan ayar hemen hafýzaya alýnýr. Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýn. 46

47 Ýlave Fonksiyonlar Standby-Ýyileþtirme Son tuþ kullanýmýndan birkaç dakika sonra veya programýn sonunda bulaþýk makinesi enerji tasarrufu açýsýndan Standby-moduna girer. Süre göstergesi ve kontrol gösterge ýþýklarý kapanýr ve sadece / kontrol göstergesi yavaþ yavaþ yanýp söner. Bulaþýk makinesini bir programýn sonunda kapatmazsanýz veya açmazsanýz, makine birkaç dakika sonra Standby-Modunda tamamen kapanýr. Standby iyileþtirme fonksiyonunu kapatabilirsiniz. Ekran ve kontrol gösterge ýþýklarý artýk kapatýlamaz ve bulaþýk makinesinin kapatma süresi yaklaþýk 6 saat kadar uzar. Bu durumda enerji tüketimi yükselir. Bir program devam ederken tuz ve parlatýcý eksikliði varsa veya bir hata oluþmuþsa bulaþýk makinesi Standby-moduna girmez. Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýn. / tuþunu basýlý tutun ve ayný anda bulaþýk makinesini tuþu ile açýn. Bu arada / tuþunu / kontrol ýþýðý yanýncaya kadar en az dört saniye basýlý tutun. Eðer böyle olmazsa iþlemi tekrarlayýn. Gecikmeli baþlatma tuþuna sekiz defa basýn. "Gecikmeli Baþlatma" " kontrol ýþýðý kýsa aralýklarla 8-defa yanýp söner. Süre göstergesindeki yanýp sönme iþaretleri "Standby-Ýyileþtirme" fonksiyonunun devrede olup olmadýðýný gösterir. "p 1": "Standby-Ýyileþtirme" fonksiyonu açýktýr. "p 0": "Standby-Ýyileþtirme" fonksiyonu kapalýdýr. Ayarý deðiþtirmek isterseniz / tuþuna basýn. Yapýlan ayar hemen hafýzaya alýnýr. Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýn. 47

48 Ýlave Fonksiyonlar Fabrika Ayarý Ayarlar fabrika deðerlerine geri alýnabilir. Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýn. / tuþunu basýlý tutun ve ayný anda bulaþýk makinesini tuþu ile açýn. Bu arada / tuþunu / kontrol ýþýðý yanýncaya kadar en az dört saniye basýlý tutun. Eðer böyle olmazsa iþlemi tekrarlayýn. Gecikmeli tuþuna 12 defa basýn.. "Gecikmeli Baþlatma " kontrol ýþýðý 1-defa uzun ve 2-defa kýsa aralýklarla yanýp söner. Süre göstergesindeki yanýp sönme iþaretleri fabrika ayardan farklý bir ayar yapýlýp yapýlmadýðýný gösterir. "p 1": Bütün deðerler fabrika ayarlarýna geri alýndý. "p 0": En az bir ayar deðiþtirildi. Bulaþýk makinesini fabrika ayarlarýna geri almak isterseniz, / tuþuna basýn. Yapýlan ayar hemen hafýzaya alýnýr. Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýn. 48

49 Temizlik ve Bakým Düzenli olarak (4-6 ayda bir) bulaþýk makinenizin genel durumunu kontrol ediniz. Bu kontrol sayesinde ortaya çýkabilecek arýzalar önlenebilir. Bütün yüzeyler çiziklere karþý hassastýr. Bütün yüzeyler uygun olmayan bir temizlik maddesi ile silindiði takdirde renk deðiþtirebilir. Yýkama kabininin temizliði Doðru ölçüde deterjan konulduðu takdirde makinenin içindeki yýkama alaný/bölümü her zaman kendi kendini temizler. Buna raðmen kireç veya yað artýklarý görülürse, bunlar özel temizleme maddeleri ile yok edilebilirler (Miele yetkili servislerinden satýn alýabilir). Bu temizlik maddesi üreticilerinin önerilerini dikkate alýnýz. Uzun süre düþük dereceli yýkama uygulandýðýnda (< 50 C) yýkama kabinininde bakteri ve koku oluþumu riski ortaya çýkabilir. Yýkama kabinini temizlemek ve koku oluþumunu önlemek için ayda bir defa "Yoðun 75 C" programý uygulanmalýdýr. Ayrýca yýkama kabinindeki süzgeçler düzenli olarak temizlenmelidir. Kapak Contasýnýn ve Kapaðýn Temizliði Kapak contalarýný düzenli olarak ýslak bezle silerek dökülen bulaþýk artýklarýný alýnýz. Bulaþýk makinesi kapaðýna dökülen yemek ve içki artýklarýný bir bezle alýnýz. Bu kýsýmlar yýkama alanýna ait olmadýðýndan fýskiyeden gelen sularla temizlenemez. O nedenle burada küflenmeler meydana gelebilir. 49

50 Temizlik ve Bakým Cihaz Ön Yüzünün Temizliði Cihazýn önündeki kirleri hemen alýnýz. Kirler uzun süre yüzeyde kaldýðý takdirde temizlenmesi mümkün olmayabilir ve yüzey renginin deðiþmesine sebep olabilir. Cihazýn önünü temiz süngerli bir bez, biraz deterjan ve sýcak suyla siliniz. Daha sonra yumuþak bir bezle kurulayýnýz. Temizlik için temiz ve ýslak bir mikro fiberli bezi deterjan koymadan kullanabilirsiniz. Cihaz yüzeyine zarar vermemek için þu ürünleri kullanmayýnýz: soda-, alkali-, amonyak-, asit veya klorid içeren temizlik maddeleri, kireç çözücü temizlik ürünleri, aþýndýrma özelliði olan toz ve krem deterjanlar, çözücü madde içeren deterjanlar, Çelik temizleme maddesi, bulaþýk makinesi deterjaný, fýrýn spreyi, cam temizleme maddesi, aþýndýrýcý sert süngerler ve fýrçalar, bulaþýk süngerleri, kir siliciler, keskin metal kazýyýcýlar! Buharlý-temizlik aletleri. 50

51 Temizlik ve Bakým Yýkama Bölümündeki Süzgeçlerin Kontrolü Yýkama bölümünün tabanýnda bulunan süzgeç sistemi yýkama suyundaki kaba kirleri tutar. Aksi halde bu kirler suyun dolaþým sistemine girerek fýskiye kollarýna ulaþabilir ve tekrar yýkama bölümüne daðýlabilirler. Süzgeç olmadan bulaþýk yýkanmamalýdýr! Süzgeçler biriken kirler nedeniyle zamanla týkanýr. Bu süre her evin ortamýna göre deðiþebilir. Süzgeç sistemini düzenli olarak kontrol ediniz ve gerekirse temizleyiniz. Bulaþýk makinesini kapatýnýz. Kulpu arkaya doðru çeviriniz ve süzgeç sistemini açýnýz. Süzgeç sistemini dýþarý alýnýz, kaba kirlerini temizleyiniz ve süzgeci akan suyun altýnda iyice yýkayýnýz. Bunun için bulaþýk fýrçasý kullanabilirsiniz. Kaba kirlerin su dolaþým sistemine kaçmamasýna ve püskürtme kollarýndaki deliklerin týkanmamasýna dikkat ediniz. 51

52 Temizlik ve Bakým Süzgecin içini temizlemek için kilidini açmak gerekir: Bunun için kulplarý ok yönünde birbirlerine doðru bastýrýnýz ve süzgecin kilidini açýnýz. Bütün parçalarý akan suyun altýnda yýkayýnýz. Daha sonra kilitlenme sesini duyuncaya kadar kilidi kapatýnýz. Süzgeç sistemini yýkama bölümünün tabaný ile ayný düzeyde olacak þekilde yuvasýna yerleþtiriniz. Süzgeç sistemini kilitlemek için kulpu ok uçlarý üst üste gelecek þekilde öne doðru çeviriniz. Süzgeç sistemi özenle yerine yerleþtirilmeli ve kilitlenmelidir. Aksi halde kaba kirler su dolaþým sistemine girer ve týkanmalara sebep olabilir. 52

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu LFT 116/HA Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Kullaným kýlavuzu BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 LFT 116/HA Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerleþtirme ve seviye ayarlama Elektrik ve su baðlantýlarý Ýlk kullaným

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1912 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Ýlave Program Paketleri:

Ýlave Program Paketleri: Ýlave Program Paketleri: Bebek Eco Ev EvXL Hijyen & Çocuklar Medic Spor & Saðlýk tr-tr M.-Nr. 09 495 120 Ýçindekiler Program-Paketleri...3 Program Seçimi...4 Sýkma....5 Program Tablosu...6 Program Akýþý....10

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1712 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve makineyi meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 507

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KTN 14840 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Bulaşık Makinesi

Kullanım Kılavuzu Bulaşık Makinesi Kullanım Kılavuzu Bulaşık Makinesi Makineyi kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr HG03 M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM Makineyi kurmadan ve tr-tr çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM 5100. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM 5100. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Solo-Kahve Makinesi CM 5100 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli, Buz Üretme ve NoFrost-Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı