Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýçindekiler Cihazýn Tanýtýmý Cihaza Bakýþ...5 Kumanda Paneli....6 Ekran Fonksiyonlarý...7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemelerinin Kaldýrýlmasý...13 Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý...13 Ekonomik Yýkama Ýlk Kullaným Kapaðýn Açýlmasý...15 Kapaðýn Kapatýlmasý...15 Çocuk Güvenliði Ýlk kullanýmda gerekli olan malzemeler: Harici Su Yumuþatma Sistemi...17 Tuzun Doldurulmasý...17 Tuz Eksik Göstergesi...19 Parlatýcý...20 Parlatýcýnýn Doldurulmasý...20 Parlatýcý Göstergesi...21 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Bulaþýk makinesi için uygun olmayan bulaþýklar: Üst Sepet...24 Çýkarýlabilen Destek...24 Fincan Rafý...25 Bardak Desteði (modeline göre) Standart Destek...26 Üst Sepet Ayarý...27 Alt Sepet...28 Konfor desteði Þiþe Desteði...29 Çatal-Kaþýk-Býçak Çatal-Kaþýk-Býçak Çekmecesi (Modele göre) Çatal-Kaþýk-Býçak Sepeti (Modele göre)

3 Ýçindekiler Kullaným Deterjan...32 Deterjan Doldurulmasý...33 Çalýþtýrma...34 Program Seçimi...34 Ekstralarýn Seçimi...35 Programýn Baþlatýlmasý...36 Süre Göstergesi...36 Program Sonu...37 Cihazýn Kapatýlmasý...37 Bulaþýklarýn Boþaltýlmasý Programýn Durdurulmasý...38 Programýn Deðiþtirilmesi...38 Ýlave Fonksiyonlar Gecikmeli Baþlatma...39 Temizlik ve Bakým Yýkama Bölümünün Temizliði...41 Kapak ve Kapak Contasýnýn Temizliði...41 Makinenin Ön Yüzünün Temizliði Yýkama Alanýndaki Süzgeçlerin Kontrolü...42 Süzgeç Temizliði...42 Fýskiye Kollarýnýn Temizliði...44 Arýzalarda Yardým Teknik Arýzalar...45 Su Giriþinde/Çýkýþýnda Hata...47 Bulaþýk Makinesi ile Ýlgili Problemler...49 Sesler...51 Ýyi Yýkanmayan Bulaþýklar Arýzalarýn Giderilmesi Su Giriþindeki Süzgecin Temizliði...55 Su Tahliye Pompasý ve Ventil Temizliði...56 Müþteri Hizmetleri Tamirler...57 Program Güncelleme(Update)...57 Test Enstitüsü Ýçin

4 Ýçindekiler Program Tablosu Sonradan Alýnabilen Aksesuar Elektrik Baðlantýsý Su Baðlantýsý Miele Su Koruma Sistemi...66 Su Giriþi...66 Su Çýkýþý...67 Teknik Bilgiler Ayarlar Menüsü J "Ayarlar J" Menüsünün Açýlmasý Lisan J...69 Güncel Saat Y...70 Deterjan Cinsi _...70 Su Sertlik Derecesi Harici Su Yumuþatma Sistemi...73 Parlatýcý...73 Süzgeç Kontrolü h...73 Otomatik Uyarlama...73 Ana Menünün Deðiþtirilmesi k...74 Ekstralarýn Hafýzaya Kaydý Ö Çalýþtýrma KilidiPixelsymboleÜ Isý Derecesi &...75 Sesli Uyarý /...76 Onay Sesi Parlaklýk...77 Kontrast...77 Hafýza=Memory ^...77 Miele{home...78 Uzaktan Kumanda Bayiler =...80 Fabrika Ayarý Z...80 Ayarlar Menüsünü Tamamlama

5 Cihazýn Tanýtýmý Cihaza Bakýþ a Üst Fýskiye Kolu (görülmez) b Çatal-Kaþýk Çekmecesi (modele göre) c Üst Sepet d Orta Fýskiye Kolu e Kurutma Hava Giriþi (modele göre) f Alt Fýskiye Kolu g Süzgeç Sistemi h Tip Etiketi i Kapakta Çocuk Emniyet Sürgüsü (görülmez) j Parlatýcý Haznesi k Ýki Bölümlü Deterjan Haznesi l Tuz Haznesi 5

6 Cihazýn Tanýtýmý Kumanda Paneli a Teknik servis için Optik Göz PC Teknik servis için test- ve aktarma noktasý (örneðin Update gibi) b Kontrol göstergeli Tuþ (Gecikmeli Baþlatma Tuþu) "Gecikmeli Baþlatma" iþlemini seçmek için kullanýlýr. c Tuþu (Bilgi Tuþu) Seçilen menü noktasý için ayrýntýlý bilgi alýnýr. d Ekran Daha detaylý bilgiyi bundan sonraki sayfada bulacaksýnýz. e Miele home Miele home-uyumlu cihaz iþareti. f Seçme Tuþlarý ;? Ekrandaki iþaretin pozisyonunun kaydýrýlmasý için kullanýlýr. Ekranda iþaretlenen deðer deðiþtirilebilir. Diðer menü sayfasýna geçilir. g OK-Tuþu Ýþaretlenen menü noktasýnýn veya seçilen deðerin onaylanmasý için kullanýlýr. h Kontrol Lambalý Start/Baþlatma-Tuþu Seçilen yýkama programýnýn baþlatýlmasý içindir. i Tuþu (Açma/Kapama) Bulaþýk makinesinin açýlmasý- ve kapatýlmasý için kullanýlýr. Bu kullanma kýlavuzu birçok farklý bulaþýk makinesi modeli içindir. Bu farklý bulaþýk makinesi modelleri þu þekilde isimlendirilmiþtir : örneðin:g 1732 v.s. = G 1XXX G 2732 v.s. = G 2XXX Kumanda panelinde hangi iþaret olursa olsun, daima tip etiketinde yazýlý olan G 1XXX ve G 2XXX iþaretleri geçerlidir. Tip etiketi kapaðýn saðýndadýr. 6

7 Cihazýn Tanýtýmý Ekran Fonksiyonlarý Ekran(Display) ile seçilebilecek ayarlar aþaðýda sýralanmýþtýr: Program Ekstralar Gecikmeli Baþlatma "Ayarlar J" Menüsü Bilgi Göstergesi Bir program akýþý sýrasýnda ekranda þunlar gösterilir: Program adý Program kesiti Tahmini kalan süre Olasý hata uyarýlarý ve öneriler Bir tuþa basýlmadýðý takdirde enerji tasarrufu amacýyla ekran birkaç dakika sonra kararýr. "Start" kontrol göstergesi yanýp söner. Ekraný tekrar aydýnlatmak için herhangi bir tuþa basýnýz. Ekrandaki iþaretlemenin yeri seçim tuþlarý ;? ile deðiþtirilebilir. OK-Tuþu ile uyarý ve ayarlarý onaylayabilir ve bir sonraki menüye veya baþka bir menü alanýna girebilirsiniz. Bir menü noktasýný seçmek için seçme tuþlarý ile onu iþaretleyiniz ve OK-tuþu ile onaylayýnýz. "Ayarlar J" menüsünün sol sütunundaki semboller, hangi alt menünün gösterildiðini belirtir. Ekranýn saðýndaki oklar, ek seçim imkanlarý veya baþka metinlerin olduðunu ve seçme tuþlarý ;? ile gösterilebileceklerini belirtir. Bir listedeki son seçme olanaðýndan sonra bir çizgi görülür. O anda seçilen ayar bir onay iþareti L belirtilir. "Ayarlar J" menüsünde bulaþýk makinesinin elektroniðini deðiþen þartlara uyumlu hale getirebilirsiniz. Bu konu ile ilgili ayrýntýlý bilgiyi ayný isim altýndaki bölümden öðrenebilirsiniz. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu bulaþýk makinesi yazýlý güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiþtir. Kurallara aykýrý bir kullaným kiþiye ve cihaza zarar verir. Bulaþýk makinenizi çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatle okuyunuz. Böylece hem kendinizi korumuþ hem de bulaþýk makinenizin zarar görmesini önlemiþ olursunuz. Kullanma kýlavuzunu saklayýnýz! Kullaným Kurallarý ~ Bu bulaþýk makinesini sadece evde ve bulaþýklarýn yýkanmasý için kullanabilirsiniz. Baþka amaçlara yönelik kullanýma, ayrýca bulaþýk makinesinin yapýsý ile ilgili deðiþiklilere izin verilemez ve tehlikelidir. Üretici firma kurallara aykýrý veya yanlýþ kullanýmdan doðan zararlardan sorumlu tutulamaz. ~ Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek ergen kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Evdeki Çocuklar ~ Cihazýn yakýnýnda bulunan çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn bulaþýk makinesiyle oynamasýna ve makineyi kullanmasýna izin vermeyiniz. Diðer tehlikelerin yanýnda çocuklar kendilerini cihazýn içine kilitleyebilirler! ~ Çocuklar ancak cihazýn nasýl emniyetle kullanýlabileceðini anlayacak yaþa geldikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. ~ Çocuklarýn deterjaný ellemesine izin vermeyiniz! Deterjan çocuklarýn aðýzlarýnda ve boðazlarýnda yaralanmalara sebep olabilir veya boðulmalarýna yol açabilir. Bu sebeple çocuklarý bulaþýk makinesinin kapaðý açýk olduðu süre içinde cihazdan uzak tutunuz. Cihazýn içinde deterjan artýklarý kalmýþ olabilir. Çocuðunuz aðzýna deterjan almýþsa, hemen doktora gidiniz. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik ~ Bulaþýk makinesi kurulmadan önce gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðý kontrol edilmelidir. Hasarlý bir bulaþýk makinesini asla çalýþtýrmayýnýz, güvenliðiniz açýsýndan çok tehlikelidir! ~ Bulaþýk makinesinin kablosu ancak 3-kutuplu korumalý bir fiþle (sabit elektrik baðlantýsý yapýlmamalýdýr) prize takýlabilir. Bulaþýk makinesi fiþinin prizden kolayca çýkarýlabilmesi için priz ulaþýlabilir bir yerde olmalýdýr. ~ Bulaþýk makinesi baþka bir cihazýn baðlý olduðu bir prizi kapatmamalýdýr. Aþýrý ýsýnma tehlikesi (Yangýn tehlikesi). ~ Bulaþýk makinesi bir ocak altýna monte edilemez. Ocaktan daðýlan ýsý bulaþýk makinesine zarar verebilir. Ayný sebeple "normalde mutfakta kullanýlmayan" ve ýsý yayan baþka bir cihazýn hemen yanýna kurulamaz. ~ Bulaþýk makinesi ancak tam olarak monte edildikten sonra elektrik þebekesine baðlanabilir. ~ Evinizin frekans, akým ve sigorta deðerlerinin cihazýn tip etiketindeki veriler ile uyuþup uyuþmadýðýný kontrol ediniz. ~ Bu bulaþýk makinesinin elektrik emniyeti ancak kurallara uygun olarak döþenmiþ korumalý bir tesisata (toprak hattý) baðlandýðý takdirde saðlanabilir. Bu konuda emin olmak için uzman bir personele evinizin elektrik tesisatýný kontrol ettiriniz. Eksik ve hasarlý bir kablo nedeniyle meydana gelen zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz (elektrik çarpmasý gibi). ~ Bulaþýk makinesinin elektrik þebekesine baðlantýsý gerekli güvenliði saðlayamayan çoklu prizler veya uzatma kablolarý ile yapýlmamalýdýr (örneðin: aþýrý ýsýnma tehlikesi gibi). 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Cihazýn ev dýþýnda bir yere (tekne gibi) montajý ancak cihazýn güvenle kullanýmýný temin edecek uzman ve yetkili personel/firma tarafýndan yapýlmalýdýr. Makinenin emniyetle kullanýmý için bu þartlar saðlanmalýdýr. ~ Su baðlantýsýnýn plastik kutusunda elektrikli bir ventil mevcuttur. Bu nedenle bu parçayý suya sokmayýnýz! ~ Su giriþ hortumunda elektrik ileten baðlantýlar vardýr. O sebeple hortum kýsaltýlmamalýdýr. ~ Makinede bulunan Waterproof-sistemi sayesinde þu þartlarla birlikte suyun yol açacaðý zararlar önlenir: kurallara uygun montaj, bulaþýk makinesinin çalýþýr durumda olmasý, gerektiðinde parçalarýnýn yenilenmesi, uzun süre evde olunmadýðýnda su giriþ musluðunun kapatýlmasý (tatil gibi). Bulaþýk makinesi kapalý olsa bile Waterproof-sistemi devreye girer. Bu arada elektrik baðlantýsý bozulmamalýdýr. ~ Hasarlý bir cihaz güvenliðinizi tehdit eder! Hasarlý bulaþýk makinesini kullanmayýnýz ve sorunun giderilmesi için hemen yetkili servise haber veriniz. ~ Yanlýþ yapýlan tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir. Miele firmasý bunun sorumluluðunu üstlenmez. Tamir iþleri ancak Miele firmasýnýn yetkilendirdiði uzman personel tarafýndan yapýlabilir, aksi takdirde daha sonraki arýzalar garanti kapsamýna girmeyecektir. ~ Bozuk yapý parçalarý sadece orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Ancak bu parçalarýn kullanýlmasý durumunda cihazýn güvenle çalýþabilmesi saðlanmýþ olur. ~ Cihazýn bakým iþlerinin yapýlmasý halinde elektrik baðlantýsýný ayýrýnýz (cihazý kapatýnýz ve fiþini prizden çýkartýnýz). ~ Hasarlý bir baðlantý kablosu ayný cins özel bir kablo ile deðiþtirilebilir (Miele yetkili servisinden temin edilebilir). Güvenlik açýsýndan bu deðiþtirme iþleri Miele yetkili servisi tarafýndan yapýlmalýdýr. 10

11 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Cihazýn Doðru Kurulmasý ~ Makinenin kurulmasý ve baðlantýsý montaj planýna göre yapýlmalýdýr. ~ Makinenin kusursuz çalýþabilmesi için yatay ve düzgün olarak kurulmasý gerekir. ~ Tezgah altýna veya dolap içine monte edilecek bulaþýk makinesinin saðlam durabilmesi için yandaki dolaplara baðlantýsý olan uzun bir tezgah altýna monte edilmesi gerekir. ~ Eðer solo bir cihazý bir tezgah altýna monte etmek isterseniz, alttaki bazayý çýkarmanýz gerekir. Bunun için uygun bir ara parçaya ihtiyacýnýz olacaktýr. Aksi halde açýk duran metal parçalar yaralanmaya sebep olabilir! Doðru Kullaným ~ Yýkama bölmesine çözücü maddeler koymayýnýz. Patlama tehlikesi! ~ Toz deterjanlar burnunuza kaçmamalýdýr! Deterjaný yutmayýnýz! Deterjan burnunuzda, boðazýnýzda yanmalara sebep olabilir. Bu durumda derhal doktora baþ vurunuz. ~ Bulaþýk makinesinin kapaðýný gereksiz yere açýk býrakmayýnýz. Açýk kapaða çarpabilirsiniz. ~ Açýk kapaðýn üstüne çýkmayýnýz veya oturmayýnýz. Bulaþýk makinesi devrilebilir. Siz yaralanabilirsiniz veya bulaþýk makinesi zarar görebilir. ~ Sadece evdeki bulaþýk makineleri için üretilen bulaþýk makinesi deterjaný ve parlatýcýlarýný kullanýnýz. Elde yýkamaya uygun deterjan kullanmayýnýz! ~ Sanayi ve endüstride kullanýlan deterjanlarý kullanmayýnýz, cihaz bozulabilir ve kimyasal reaksiyonlar meydana gelebilir (patlama tehlikesi). ~ Parlatýcý haznesine deterjan (sývý dahil) koymayýnýz. Deterjan hazneye zarar verir! 11

12 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Tuz haznesine deterjan (sývý dahil) koymayýnýz. Deterjan tuz haznesine zarar verir. ~ Özel, iri taneli tuz kullanýnýz. Diðer tuz türleri suda çözülmeyen maddeler içerdiðinden su yumuþatma sistemini bozabilir. ~ Çatal-kaþýk sepetini (modele göre) yerleþtirirken çatal ve býçak uçlarý aþaðý gelecek þekilde yerleþtiriniz. Sivri uçlar yukarý doðru durduðunda yaralanma tehlikesi oluþabilir. Fakat çatal-býçaklar tutacaklarý aþaðý doðru yerleþtirildiðinde daha iyi temizlenirler. ~ Sýcak suya dayanýklý olmayan tek kullanýmlýk kaplarý veya çatal-býçaklarý yýkamayýnýz. Bunlar deforme olabilir. ~ Ýlave iþlem olarak geciktirmeli baþlatmayý seçerseniz (modele göre) deterjan haznesi kuru olmalýdýr, aksi halde deterjan ýslak olan hazneye yapýþýp kalýr ve yýkama iþlemi iyi netice vermez. Aksesuar ~ Ancak Miele firmasýnýn açýkça izin verdiði aksesuarlar kullanýlabilir. Bunun dýþýnda aksesuar kullanýldýðý takdirde garanti, ürün sorumluluðu ve diðer haklar ortadan kalkar. Eski Cihazýn Evden Çýkarýlmasý Çocuklarýn oynarken makine içine girip kendilerini kilitlememeleri engel olmak için makinenin kapak kilidini kullanýlmaz duruma getiriniz (havasýz kalarak boðulma tehlikesi!). Kapak mandalýný sökünüz veya bozunuz. Güvenlik tavsiyelerinin ve uyarýlarýnýn dikkate alýnmamasý sonucunda meydana gelebilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. 12

13 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemelerinin Kaldýrýlmasý Ambalaj bulaþýk makinesini nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri çevreye zarar vermeyen maddelerden seçilmiþtir ve bu nedenle de geri dönüþümlüdür. Ambalajda kullanýlan malzeme türlerini þöyle sýralayabiliriz: Dýþ ambalaj: %100 geri dönüþümlü oluklu mukavva, alternatif olarak : Polietilen streç folyo Propilen plastik bantlar Ýç ambalaj: Klorsuz ve florsuz Polistrol iþlenmemiþ ham doðal tahta Polietilen koruyucu folyo Ambalaj malzemelerinin geri dönüþümlü olmasý hammadde tasarrufu saðladýðý gibi çöp oluþumunu da azalýr. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Eski elektrikli ve elektronik cihazlarda hala iþe yarayabilecek maddeler bulunmaktadýr. Ayrýca eski cihazlar, fonksiyonlarý için gerekli olan zararlý ve zehirli maddeler de içermektedir. Bu maddeler çöpte veya yanlýþ kullanýmlarda insan saðlýðýna ve doðaya zarar verebilir. Bu sebeple eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik cihazlarýnýzý belediyenizin oluþturduðu geri dönüþüm merkezlerine teslim ederek geri dönüþüm döngüsüne kazandýrabilirsiniz. Cihazýn bütün plastik parçalarý uluslararasý bir iþaretle belirlenmiþtir. Geri dönüþüm sürecinde bu iþaretler yararlý olacaktýr. 13

14 Çevre Korumaya Katkýnýz Ekonomik Yýkama Bu bulaþýk makinesi önemli miktarda su ve enerji tasarrufu saðlar. Aþaðýdaki hususlara dikkat ederseniz, bu tasarrufu arttýrabilirsiniz: ^ En ekonomik yýkama için, bulaþýk sepetlerinin kapasitesinin tamamýný, bu kapasiteyi aþmadan kullanýnýz. En ekonomik yýkama bu þekilde gerçekleþir. ^ Bulaþýk miktarýna ve kirlilik durumuna uygun bir program seçiniz. ^ "Enerji Tasarrufu (= Ekonomik)" programýný seçerek bulaþýklarýnýzý daha ekonomik bir þekilde yýkayabilirsiniz. ^ Bir sýcak su baðlantýsýnda hafif ile normal kirli arasý bulaþýklar için Isýtmasýz programý seçiniz. Bu programda yýkama suyu ýsýtýlmaz. Bu sebeple de bulaþýklar program sonunda diðer programlara göre daha ýslak kalýr. ^ Deterjan üreticilerinin dozaj uyarýlarýný dikkate alýnýz. ^ Bulaþýk sepetleri yarý doluysa, kullandýðýnýz toz veya sývý deterjan miktarýný 1 / 3 oranýnda azaltabilirsiniz. 14

15 Ýlk Kullaným Kapaðýn Açýlmasý Çocuk Güvenliði ^ Kapaðý açmak için mandalý tutunuz ve yukarý doðru çekiniz. Kapaðý bulaþýk makinesi çalýþtýðý sýrada açarsanýz, yýkama otomatik olarak duracaktýr. Kapaðýn Kapatýlmasý ^ Sepetleri bulaþýk makinesine yerleþtiriniz. ^ Kapaðý dayanma noktasýna kadar bastýrýnýz. Çocuklarýn bulaþýk makinesini açmamasý gerekiyorsa, kapaðý çocuk güvenliðiyle kilitleyebilirsiniz. ^ Kapaðý kilitlemek için mandalýn altýndaki sürgüyü saða doðru itiniz. ^ Kilidi açmak için sürgüyü sola itiniz. 15

16 Ýlk Kullaným ^ Bulaþýk makinesini tuþu ile açýnýz. Bulaþýk makinesi ilk defa açýlýyorsa, ekranda Hoþ Geldiniz yazýsý görülür. Display otomatik olarak lisan seçme menüsüne döner. C #eština - F dansk deutsch ^ Ýstediðiniz lisaný ;? seçme tuþu ile seçiniz ve bunu OK-tuþu ile onaylayýnýz. Seçilen lisanýn yanýnda bir onay iþareti L görülür. Display güncel saat formatýnýn (=saat düzeni) ayarý için deðiþir. C 24 - saat düzeni e Display güncel saat ayarý menüsüne döner. 12:00 Güncel saat ayarý ^ Seçme tuþlarý ;? ile saati ayarlayýnýz ve bunu OK-tuþu ile onaylayýnýz. Daha sonra dakikalarý ayarlayýnýz ve OK-tuþu ile onaylayýnýz. Bu ayarlar ilk program tam olarak uygulandýktan sonra hafýzaya alýnýr. Dakika giriþi onaylandýktan sonra iki uyarý görülür. Bu uyarýlar OK-tuþu ile onaylandýktan sonra gerekiyorsa Tuz eksik ve Parlatýcý eksik göstergeleri görülebilir. Bu göstergeler onaylandýktan sonra Display ana menüye döner. Y 12 saat düzeni Otomatik - ^ Ýstediðiniz güncel saat düzenini ;? seçme tuþlarý ile belirleyiniz ve bunu OK-tuþu ile onaylayýnýz. Hýzlý d 40 C Hassas e e Þimdi bir program seçebilir ve baþlatabilir veya cihazý kapatabilirsiniz. 16

17 Ýlk Kullaným Ýlk kullanýmda gerekli olan malzemeler: yakl. 1 kg tuz, ev tipi bulaþýk makinesi için deterjan, ev tipi bulaþýk makinesi için parlatýcý. Her bulaþýk makinesi fabrikada kalite kontrolden geçer. Bu testlerden sonra makinede belli bir miktar su kalabilir ve bu makinenin daha önce kullanýldýðý anlamýna gelmemelidir. Bu bulaþýk makinesi sensörlü bir su yumuþatma sistemi ile donatýlmýþtýr. Su yumuþatma sisteminin yerel su sertlik derecesine göre ayarý otomatik olarak yapýlýr. Harici Su Yumuþatma Sistemi Eðer bulaþýk makineniz tuz konularak çalýþan harici bir su yumuþatma sistemine baðlanmýþsa, bulaþýðýn sorunsuz yýkanmasý için yine de suyunuzun sertlik derecesini ayar ettirmeniz gerekecektir. ^ Harici su yumuþatma sisteminden bulaþýk makinenize gelen suyun su sertlik derecesini belirleyiniz. Bu dereceyi bilmiyorsanýz, o zaman bulaþýk makinenizi 8 d (1,4 mmol/l) dereceye ayarlayýnýz ("Menü Ayarlarý J, Harici Su Yumuþatma Sistemi"). Tuzun Doldurulmasý Mükemmel bir yýkama için bulaþýk makinesinin yumuþak suya (kireç oraný düþük) ihtiyacý vardýr. Sert sularda bulaþýklar ve bulaþýk makinenizin içinde üzerinde beyaz lekeler oluþur. Su sertliði 4 d (0,7 mmol/l) deðerinden fazla olan sular yumuþatýlmalýdýr. Bu iþlem cihazýnýzýn içinde bulunan su yumuþatma sisteminde otomatik olarak gerçekleþtirilir. Su sertliðini yumuþatma sistemi 70 d (12,6 mmol/l) su sertlik derecesi için uygundur. Su yumuþatma sisteminin bu iþlem için tuza ihtiyacý vardýr. Bulaþýklarýn çok iyi yýkanabilmesi ve su yumuþatma iþleminin sürekli saðlanabilmesi için çok fonksiyonlu yýkama tabletlerinde bile makineye tuz ilave ediniz. "Kombi-Tab." tercih ediliyorsa, o zaman tuz miktarý 1 / 3 ile 1 / 4 arasý azaltýlýr ("Menü Ayarlarý J, Deterjan Türleri" bölümüne bakýnýz). 17

18 Ýlk Kullaným Sensörlü su yumuþatma sisteminin ölçtüðü su sertliði deðerlerini ekranda görebilirsiniz ("Menü Ayarlarý J, Su Sertliði" bölümüne bakýnýz). ^ Tuzun hazneye düzgün bir þekilde ulaþmasý için tuz doldururken kapaðý yarým açýnýz. Þebekeden gelen suyun sertliði sürekli 4 d (= 0,7 mmol/l) deðerinin altýnda ise, tuz eksik uyarýsý gösterilse de tuz eklemenize gerek yoktur. Tuz eksik göstergesinin ýþýðý kendiliðinden kapanacaktýr.,tuz haznesine deterjan (sývý deterjan dahil) koymayýnýz. Deterjan su yumuþatma sistemine zarar verir.,sadece özel, iri taneli tuz kullanýnýz. Diðer tuzlarda suda çözülmeyen ve su yumuþatma sistemine zarar veren maddeler bulunabilir. ^ Tuz haznesinin kapaðýnda bulunan açma tuþuna ok yönünde basýnýz. Yaylý kapak açýlýr. ^ Doldurma hunisini açýnýz. 18

19 Ýlk Kullaným Haznenin içine su doldurmayýnýz ^ Hazneyi en fazla tamamen dolana ve su taþana kadar doldurunuz. Hazne tuzun cinsine göre yaklaþýk 1 kg tuz alýr. 1 kg'dan fazla tuz doldurmayýnýz. Tuz doldururken hazneden su taþacak ve cihazýn içine akacaktýr. ^ Tuz doldurduðunuz bölümde dökülen tuz artýklarýný temizleyiniz ve haznenin kapaðýný kapatýnýz. ^ Taþan tuzlu sularýn inceltilip cihaz dýþýna pompalanmasý için, cihaza bulaþýk yerleþtirmeden "Hýzlý" programýný ("Turbo" fonksiyonunu seçmeden) çalýþtýrýnýz. Tuz Eksik Göstergesi ^ Bir programýn sonunda göstergede Tuz doldurunuz yazýsý görüldüðünde tuz haznesine tuz doldurunuz. ^ OK-tuþu ile onaylayýnýz. Tuz eksik göstergesinin ýþýðý söner. Yeterince yüksek tuz yoðunluðu saðlanamadýðýnda, tuz eklediðiniz halde tuz göstergesi yanmaya devam edebilir. Bu durumda tekrar OK-tuþu ile onaylayýnýz. Bulaþýk makinesi 4 d (= 0,7 mmol/l) su sertlik derecesinin altýnda programlanmýþ ise, tuz eksik göstergesinin ýþýðý kapalý kalýr.,taþan tuzlu sularýn inceltilip cihaz dýþýna pompalanmasý için, tuz ekledikten sonra cihaza bulaþýk yerleþtirmeden "Hýzlý" programýný ("Turbo" fonksiyonunu seçmeden) çalýþtýrýnýz. 19

20 Ýlk Kullaným Parlatýcý Kuruma sýrasýnda suyun bulaþýðýn üzerinden bir film tabakasý gibi aþaðý akmasý ve bulaþýðýn yýkama iþleminden sonra daha kolay kurumasý için parlatýcýya gerek vardýr. Parlatýcý kendi haznesine doldurulur ve ayarlanan ölçüde otomatik olarak suya karýþýr.,parlatýcý haznesine sadece evlerde kullanýlan bulaþýk makineleri için üretilmiþ parlatýcýlarý doldurunuz. Asla elde yýkanan bulaþýklar için üretilmiþ deterjan veya temizlik maddelerini koymayýnýz. Parlatýcýnýn haznesine zarar verirsiniz. Parlatýcýnýn Doldurulmasý haznesinin kapaðýný ok yönünde bastýrarak açýnýz. Kapak hýzla açýlýr. Veya parlatýcý yerine: en fazla % 5 asitli sirke veya % 10 sývý limon asidi kullanabilirsiniz. Parlatýcý ile kýyaslandýðýnda bulaþýklar bu durumda daha nemli ve lekeli kalacaktýr.,asla asit oraný daha yüksek bir sirke cinsi (örn.: % 25 sirke ruhu gibi) kullanmayýnýz. Bulaþýk makineniz zarar görebilir. Eðer bulaþýklarýnýzý yýkarken çok fonksiyonlu bir ürün kullanýyorsanýz, makinenizin parlatýcý haznesine parlatýcý koymanýza gerek yoktur. 20

21 Parlatýcý Göstergesi Ýlk Kullaným Parlatýcý doldurunuz gösterge lambasý yanarsa, 2-3 bulaþýk yýkama iþlemine yetecek kadar parlatýcý var demektir. ^ Parlatýcý haznesine zamanýnda doldurunuz. ^ Parlatýcýyý hazne deliðinde görülünceye kadar doldurunuz. Hazne yaklaþýk 110 ml. parlatýcý alýr. "2'si 1 arada"-tablet veya "Kombi-Deterjan"- ürünlerinden biri kullanýlýyorsa, parlatýcý göstergesi yanmaz ("Menü Ayarlarý J, Deterjan türü" bölümüne bakýnýz). ^ OK-tuþuyla onaylayýnýz. Parlatýcý göstergesi söner. ^ Kapaðý iyice kapatýnýz. Aksi halde yýkama sýrasýnda parlatýcý haznesine su girebilir. ^ Hazne etrafýna dökülmüþ olan parlatýcýyý, bir sonraki programda fazla köpük yapmamasý için bir bezle siliniz. En iyi yýkama sonuçlarýný elde etmek için, parlatýcýnýn dozajýný ayarlayabilirsiniz ("Menü Ayarlarý J, Parlatýcý" bölümüne bakýnýz). 21

22 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Nelere Dikkat Edilmeli Bulaþýklardaki kaba yemek artýklarýný sýyýrýnýz. Akan suyun altýnda bir ön yýkama yapmanýza gerek yoktur!,üzerinde kül, kum, mum, makine yaðý veya boya olan bulaþýklarý makinede yýkamayýnýz. Bu maddeler bulaþýk makinesine zarar verir. Her bulaþýk sepetin herhangi bir yerine yerleþtirilebilir. Fakat bu arada þunlara dikkat etmeniz faydalý olacaktýr: Bulaþýklar ve çatal-kaþýklar iç içe durmamalý ve birbirlerini örtmemelidir. Bulaþýklarý bütün yüzeyleri suyu alacak biçimde yerleþtiriniz. Ancak bu þekilde yerleþtirildiði takdirde temizlenmeleri mümkün olabilir! Tüm bulaþýklarýn saðlam durmalarýna özen gösteriniz. Fincan, bardak, tencere v.s. gibi içi derin bulaþýklarý aðýzlarý aþaðýya gelecek þekilde yerleþtiriniz. Þarap bardaklarý gibi uzun ince parçalarý sepetin köþelerine deðil, ortasýna yerleþtiriniz. Bu þekilde fýskiyeden gelen su bulaþýklara daha rahat ulaþacaktýr. Derin kaplarý mümkün olduðunca eðik yerleþtiriniz, su akýþý daha rahat olacaktýr. Büyük parçalarýn ve sepetten dýþarý sarkan bulaþýklarýn fýskiye kollarýný engellememesine dikkat ediniz. Gerekirse fýskiye kolunu elinizle döndürerek bir bulaþýða takýlýp takýlmadýðýný kontrol edebilirsiniz. Küçük parçalarýn sepet aralýklarýndan düþmemesine dikkat ediniz. Kavanoz ve þiþe kapaklarý gibi küçük parçalarý çatal kaþýk çekmecesine veya sepetine koyunuz (makinenin modeline göre). Havuç, domates veya ketçap gibi malzemeler doðal boya maddeleri içerebilir. Bu doðal boya maddeleri bulaþýkla birlikte büyük miktarda makinenin içine girdiði takdirde plastik bulaþýklarý ve plastik parçalarý boyayabilir. Plastiðin dayanýklýlýðý bu renk deðiþtirmeden olumsuz etkilenmez. 22

23 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Bulaþýk makinesi için uygun olmayan bulaþýklar: Tahtadan yapýlmýþ veya tahta parçalarý bulunan tabak, çatal-kaþýk-býçaklarýn görünümleri bozulur. Ayrýca bu malzemeler yapýlýrken kullanýlan yapýþtýrýcýlar bulaþýk makinesinde yýkanmaya uygun deðildir. Sonuç:Tahta saplar baðlantýlarýndan ayrýlabilir. Sanatsal parçalar, antikalar, deðerli vazolar veya üstü süslü bardaklar: Bu parçalar bulaþýk makinesi için uygun deðildir. Isýya dayanýksýz plastik parçalar: bu parçalarýn þekli bozulabilir, deforme olabilirler. Bakýr-, pirinç, kalaylý ve aluminyum parçalar: Bunlarýn rengi deðiþebilir veya matlaþabilir. Süslemeli dekorasyon parçalar: bunlarýn rengi birçok yýkamadan sonra solabilir. Hassas bardak ve kristaller: uzun süreli kullaným sonucunda bu parçalar puslanabilirler. Önerilerimiz: Bulaþýk makinesinde yýkanmaya uygun tencere, tava ve tabaklar ve üzerinde "bulaþýk makinesinde yýkanabilir" yazýsý olan çatal-kaþýk- ve býçaklar satýn alýnýz. Bardaklar birçok yýkamadan sonra puslanabilir. Bu nedenle hassas bardaklarýnýz için düþük ýsý ile yýkayan uygun programlarý ("Programlara Bakýþ" bölümüne bakýnýz) veya Bardak Bakýmý (modele göre) bulunan programlarý kullanýnýz. Bardaklarýn puslanma tehlikesi azalacaktýr. Lütfen þunlara dikkat ediniz! Gümüþ cilasý ile cilalanan gümüþler, su üzerlerinden bir film tabakasý þeklinde akmadýðýndan, program bittikten sonra nemli ve lekeli kalabilirler. Bunlar bir bezle kurulanmalýdýr. Gümüþ, yumurta, soðan, mayonez, hardal, baklagiller, balýk, salamura balýk gibi kükürt içeren besinlerle temas ettiðinde renk deðiþtirebilir.,aluminyum parçalar (örneðin:yað filtresi) alkali içeren güçlü sanayi deterjanlarý ile yýkanmamalýdýr, zarar görebilir. Ayrýca patlamalara yol açabilecek kimyasal reaksiyonlarýn oluþma tehlikesi vardýr (örneðin: patlayýcý gaz reaksiyonlarý gibi). 23

24 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Üst Sepet,Güvenlik açýýsndan bulaþýklarýnýzý ancak Üst- ve Alt Sepet (Üst sepetsiz 65 C programý dýþýnda) yerleþtirildikten sonra yýkayýnýz. Çýkarýlabilen Destek Yassý kaplar gibi büyük bulaþýklara yer açmak için küçük tabak desteðini dýþarý çýkartabilirsiniz. ^ Üst sepete ufak, hafif ve narin bulaþýklarý sýralayýnýz (ör. fincan altlýðý, fincan, bardak, tatlý tabaðý gibi). Ayrýca üst sepete bir yassý kap da yerleþtirebilirsiniz. ^ Çorba kepçeleri, uzun býçaklar ve büyük kaþýklar gibi tek parça bulaþýklarý üst sepetin ön bölümüne, çaprazlama yerleþtiriniz. Çýkartmak için a: ^ Desteði dýþarý çýkartmak için tutacak yerini yukarý doðru çekiniz. Takmak için b: ^ Desteði askýsý ile üst sepet telinin altýna yerleþtiriniz. ^ Desteði tutacaklarýndan kavrayarak aþaðý doðru bastýrýnýz. 24

25 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Fincan Rafý ^ Yüksek parçalarý yerleþtirmek için fincan rafýný yukarý kaldýrýnýz. Bardak Desteði (modeline göre) Bardaklarý daha saðlam durmalarý için bardak desteðine dayayabilirsiniz. G 2XXX Modeli: Fincan rafýný iki kademede ayarlanabilirsiniz. ^ Fincan rafýný yukarý çekiniz ve istediðiniz boyda tekrar yerine oturtunuz. ^ Desteði yukarý doðru katlayýnýz ve bardaklarýný dayayýnýz. Bu desteði sepetin ortasýna doðru da katlayabilirsiniz. Bu sayede bulaþýklar daha kolay dizilebilir veya alýnabilir. 25

26 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Standart Destek Standart destek sayesinde uzun bardaklarýnýzý ve ayaklý bardaklarýnýzý düþmeyecek þekilde yerleþtirebilirsiniz. ^ Standart desteði aþaðýya doðru katlayýnýz ve uzun bardaklarý buna dayayýnýz. ^ Gerekirse çatal-býçak çekmecesinin bir kýsmýný dýþarý alarak ayaklý bardaklar için daha fazla yer açabilirsiniz. 26

27 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Üst Sepet Ayarý Üst- ve alt sepette büyük bulaþýklara daha çok yer açmak için üst sepetin yüksekliðini yaklaþýk 2 cm aralýklarla 3 farklý kademede ayarlayabilirsiniz. Üst sepeti bir tarafý yukarýda, bir tarafý aþaðýda olmak üzere eðik olarak da yerleþtirebilirsiniz. Bu arada sepetin makineye rahat girip çýkmasýna dikkat ediniz. ^ Üst sepeti dýþarý çekiniz. Üst sepetin yerleþtirme ayarýna göre aþaðýda belirtilen boyutlardaki tabaklarý sepete dizebilirsiniz. Çatal-Kaþýk Çekmeceli Bulaþýk Makinesi (Model için tip etiketine bakýnýz) Üst Tabak C cm Sepet Ayarý Üst Sepet Alt Sepet G1XXX G2XXX Üst Orta Alt Çatal-Kaþýk Sepetli Bulaþýk Makinesi (Model için tip etiketine bakýnýz) Üst sepeti yukarýya almak için: ^ sepeti yukarý kaldýrýnýz. Üst sepeti aþaðý yerleþtirmek için: ^ sepetin yanýndaki kollarý yukarý kaldýrýnýz. ^ Ýstediðiniz kademeye yerleþtiriniz ve kollarý tekrar sýkýca yerine oturtunuz. Üst TabakC cm Sepet Ayarý Üst Sepet Alt Sepet G1XXX G2XXX Üst Orta Alt

28 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Alt Sepet Konfor desteði Konfor desteði fincan, bardak, tabak, çanak ve tencerelerin yýkanmasýnda kolaylýk saðlar. ^ Tabak, tepsi, tencere, çanak gibi büyük ve aðýr parçalarý alt sepete yerleþtiriniz. Ayrýca fincan tabaðý gibi küçük parçalarý da alt sepete dizebilirsiniz. ^ Büyük bulaþýklarý yerleþtirmek için fincan rafýný yukarý doðru katlayýnýz. ^ Þarap, þampanya, konyak bardaklarý gibi ayaklý kadehleri fincan rafýndaki kesitlere yaslayýnýz veya asýnýz. 28

29 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Kýsa Konfor Desteði Büyük bulaþýklara yer açabilmek veya baþka bir destek koyabilmek için sað arkadaki konfor desteðini dýþarý çýkartabilirsiniz. Þiþe Desteði Þiþe desteði süt þiþesi veya biberon gibi ince ve uzun parçalarýn yýkanmasý içindir. Çýkartmak için: ^ Desteði aþaðýya doðru a ve ayný zamanda kilitleme mandalýný da içeri doðru bastýrýnýz b. ^ Þiþe desteðini alt sepette resimde gösterilen yere takabilirsiniz. Bunun dýþýndaki yerlerde fýskiyeden gelen sular þiþenin içine tam ulaþamaz. Þiþeler yeterince temizlenemez. Takmak için: ^ Kýsa konfor desteðini alt sepetin sað arka tarafýna yerleþtiriniz. ^ Alt sepetin telinin altýna desteðin askýsýný geçiriniz. ^ Desteði aþaðý doðru bastýrýnýz. 29

30 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Çatal-Kaþýk-Býçak Çatal-Kaþýk-Býçak Çekmecesi (Modele göre) Kaþýk saplarý desteklere girmekte zorlanýyorsa, saplarý diþli desteklere yerleþtiriniz. ^ Çatal-kaþýk ve býçaklarý resimde gösterildiði gibi çekmeceye yerleþtiriniz. Býçak, çatal ve kaþýklarý ayrý bölümlere yerleþtirseniz, bulaþýklar yýkandýktan sonra çekmeceyi daha rahat boþaltabilirsiniz. Sularýn kaþýklardan rahatça akýp gidebilmesi için kaþýklarýn aðýzlarý diþli desteðin üzerinde durmalýdýr. Üst fýskiye kolunun hareketi büyük bulaþýklar tarafýndan engellenmemelidir! Çatal-kaþýk çekmecesinin parçalarý dýþarý çýkarýlabilir. Üst sepete büyük bulaþýklarý yerleþtirebilmek için çatal-kaþýk çekmecesinden sadece bir parçayý da dýþarý alabilirsiniz. 30

31 Çatal-Kaþýk-Býçak Sepeti (Modele göre) Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme ^ Elinizin zarar görmemesi için çatal-kaþýk ve býçaklarý sivri uçlarý aþaðý gelecek þekilde karýþýk olarak sepete doldurunuz. Tutacaklarýn aþaðý doðru yerleþtirilmesi halinde ise çatal-kaþýk ve býçaklar daha iyi yýkanacak ve kuruyacaktýr ^ Küçük kaþýklarý, çatal-kaþýk sepetinin iki tarafýnda bulunan kaþýk bölmelerine yerleþtiriniz. Çatal-Kaþýk Sepetine Destek Makine ile birlikte verilen parça çok kirli kaþýklarýn yýkanmasý için düþünülmüþtür. Kaþýklar bu destek üzerine tek tek asýldýðýndan, birbirlerini örtemezler ve fýskiyeden gelen sular onlarýn daha iyi temizlenmesine saðlar. ^ Gerekirse bu parçayý çatal-kaþýk sepetine takýnýz. ^ Kaþýklarýnýzý burada saplarý aþaðý gelecek þekilde yerleþtiriniz. Bu askýda kaþýklarý dengeli bir þekilde daðýtýnýz. 31

32 Kullaným Deterjan,Sadece ev tipi bulaþýk makinesi deterjaný kullanýnýz. Deterjan Türleri Yeni deterjanlar farklý etkili maddeler içermektedir. En önemlileri þunlardýr: Fosfat su sertliðini baðlar ve dolayýsýyla kireç artýklarýnýn oluþmasýný önler. Kurumuþ kirlerin kabarmasý için gereklidir. Enzimler niþastalý ve proteinli yemek artýklarýný çözer. Oksijen bazlý kir sökücüler renkli lekeleri yok eder (örneðin: çay, kahve, domates sosu gibi). Aslýnda piyasada enzim ve oksijen bazlý fosfat ve hafif alkali içeren deterjanlar satýlmaktadýr. Seyrek olarak da fosfatsýz ürünler bulunabilmektedir. Deterjan çeþitleri þöyle sýralanabilir: Toz ve jel deterjanlar bulaþýk miktarý ve kirlilik derecesine göre farklý dozlarda kullanýlabilir. Tabletler ise çoðu kullanýmlar için yeterli deterjan içermektedir. Normal deterjanlarýn yanýnda farklý ilave iþlevleri olan ürünler de mevcuttur ("Ayarlar!, Deterjan Türleri" bölümüne bakýnýz). Burada kombi deterjanda parlatýcý fonksiyonu ile birlikte su sertliðini yumuþatma (tuz) fonksiyonu da bulunmaktadýr. Bu ürünleri piyasada "3' ü 1 arada" adý altýnda ve cam koruyucu, çelik parlatýcý veya deterjan güçlendirici olarak "4' ü 1 arada", "5' i 1 arada " v.s. gibi isimler altýnda bulabilirsiniz. Lütfen bu kombi deterjanlarý üreticilerinin önerdiði su sertlik derecelerinde kullanýnýz. Bu ürünlerin ilave fonksiyonlarý ile birlikte temizleme ve kurutma güçleri çok farklýdýr. En iyi yýkama ve kurutma sonuçlarýný normal deterjan, ayrýca kullanýlan tuz ve parlatýcý ile elde edebilirsiniz. Deterjan Dozu ^ Deterjan dozlarýnda üreticisinin paket üzerinde verdiði bilgilere dikkat ediniz. ^ Eðer bu konuda hiçbir bilgi verilmemiþse, o zaman bir deterjan tablet ve bulaþýðýn kirlilik derecesine göre II. bölmeye ml. arasý deterjan koyunuz. Eðer bulaþýklar çok kirli ise ilave olarak I. bölmeye az miktarda deterjan koyabilirsiniz (Programlara Bakýþ bölümüne bakýnýz). ^ "Hýzlý" programýnda deterjan tablet kullanmayýnýz. Tabletler bu programda tamamen çözülemezler. 32

33 Kullaným Önerilen miktardan daha az deterjan kullanýrsanýz, bulaþýklarýnýz yeterince temizlenemez. Bir programýn sonunda deterjan bölmesinin kapaðý açýktýr.,deterjaný içinize çekmeyiniz, yutmayýnýz. Deterjan burnunuzda, aðzýnýzda veya boðazýnýzda yaralara sebep olabilir. Eðer böyle bir durum baþýnýza gelirse hemen doktora gidiniz. Çocuklarýn deterjanla temas etmesini engelleyiniz. Ýçinde hala deterjan artýklarý bulunabileceðinden, çocuklarý kapaðý açýk bulaþýk makinesinden uzak tutunuz. Deterjaný ancak program baþlamadan hemen önce koyunuz ve makinenin kapaðýný çocuk güvenlik kilidi ile kilitleyiniz (modele göre). Deterjan Doldurulmasý ^ Deterjaný bölmelere koyunuz ve kapaðýný kapatýnýz. ^ Deterjan ambalajýný da kapatýnýz. Aksi takdirde deterjan topaklaþabilir. Dozaj Yardýmý I. Bölmeye en fazla 10 ml, II. Bölmeye en fazla 50 ml deterjan konulabilir. II. bölmede 20, 30 iþaretlerini göreceksiniz. Bu iþaretler makine kapaðý yatay durduðunda bölme içindeki yaklaþýk deterjan miktarýný ml. olarak gösterir. ^ Açma tuþuna basýnýz. Deterjan bölmesinin kapaðý açýlýr. 33

34 Kullaným Çalýþtýrma ^ Fýskiye kollarýnýn serbestçe dönüp dönmediðini kontrol ediniz. ^ Makinenin kapaðýný kapatýnýz. ^ Eðer kapalýysa musluðu açýnýz. ^ Bulaþýk makinesini stuþu ile açýnýz. "Start" kontrol göstergesinin ýþýðý yanýp söner. Display'de program seçimi gösterilir. Eðer Hafýza- fonksiyonu devrede ise, o zaman bunun yerine son seçilen programýn program menüsü ekranda gösterilir ("Menü Ayarlarý J, Hafýza" bölümüne bakýnýz). Program Seçimi Program seçimini bulaþýðýn türüne ve kirlilik durumuna göre yapýnýz. "Programlara Bakýþ" bölümünde programlar ve onlarýn kullaným alanlarý anlatýlmaktadýr. Ana menüdeki K tuþuna basarak seçilen program hakkýnda ekranda kýsa bilgiler alabilirsiniz. ^ Ýstediðiniz programý seçiniz ve OK-tuþu ile onaylayýnýz. Display'de program menüsü görülür. Otomatik Otomatik - Süre: 1:32 h Hýzlý d 40 C Hassas e e Ekstralar geri - Þimdi kullandýðýnýz deterjan türünü belirleyebilirsiniz. Bu arada normal deterjan, 2'si 1 arada tableti ve kombi-tablet türlerinden birini seçebilirsiniz ("Menü Ayarlarý J, Deterjan Türü" bölümüne bakýnýz). 34

35 Kullaným Ekstralarýn Seçimi Seçilen programa þimdi ekstralarýný seçebilirsiniz. ^ Ýþaretlediðiniz Ekstralar menü noktasýný OK-tuþu ile onaylayýnýz. Display'de seçilmiþ olan program için uygun olan ekstralar gösterilir. Toplam olarak þu ekstralar vardýr: Turbo: Program akýþ süresini kýsaltmak için seçilir. iyi bir yýkama sonucu elde edebilmek için tüketim deðerlerini yükseltiniz. Komple bir program yeterli olmayacaksa, "Hýzlý" programý ile baðlantýlý olarak "Turbo" fonksiyonunu seçerek kokulu bulaþýklarýn su ýsýtmadan çalkalanmasý saðlanýr. Ön Yýkama: Kolay giderilen kirler içindir. Yumuþatma: Kurumuþ kirlerin yumuþatýlmasý için seçilir. Toz deterjan kullanýyorsanýz, I. Deterjan bölmesine yaklaþýk 5 gr. deterjan koyunuz. Uzun Kurutma: Deðiþik biçimlerdeki bulaþýklarýn ve plastik parçalarýn daha iyi kurutulmasý içindir. c geri - Turbo L Uzun kurutma ^ Ýstediðiniz ekstrayý seçiniz ve bunu OK-tuþu ile onaylayýnýz. Seçilen ekstralarýn yanýnda bir onay iþareti L görülür. Display her seçimden sonra program menüsüne geri döner. ^ Eðer bir program için birkaç tane ekstra seçmek istiyorsanýz, o zaman bu iþlemi tekrarlayýnýz. ^ Seçilmiþ olan bir ekstrayý iptal etmek isterseniz, bunu yine OK-tuþu ile onaylayýnýz. Þimdi kullandýðýnýz deterjan türünü belirleyebilirsiniz. Bu arada normal deterjan, 2'si 1 arada-tablet ve kombi-deterjan arasýnda bir seçim yapabilirsiniz ("Menü Ayarlarý J, Deterjan Türleri" bölümüne bakýnýz). 35

36 Kullaným Programýn Baþlatýlmasý ^ Start-tuþuna basýnýz. Program baþlar. "Start" kontrol lambasý yanar. Bir programý durdurmak istiyorsanýz, bunu ancak program akýþýnýn ilk birkaç dakikasýnda yapabilirsiniz. Aksi halde programýn önemli kesitleri (örneðin: su yumuþatma hazýrlýðý) iptal olabilir. Süre Göstergesi Bir program baþlamadan önce ekranda seçilen programýn süresi saat ve dakika olarak gösterilir. Program akýþý süresince kalan süre program sona erinceye kadar ekranda görülür. Ayný program için deðiþik program süreleri verilebilir. Bunun sebebi makineye gelen suyun ýsý derecesi, suyun yumuþatma iþlemi, bulaþýðýn miktarý ve bulaþýðýn kirlilik derecesi olabilir. Bir programý ilk defa seçiyorsanýz, makineye gelen suyun soðuk olduðu düþünülerek ortalama bir program süresi verilir. Programlara bakýþ bölümünde yazýlý süreler normal miktardaki bulaþýk ve normal ýsý deðerlerine göre verilmiþtir. Her program akýþýnda cihazýn içindeki elektronik cihaza gelen suyun ýsýsýna ve bulaþýðýn miktarýna göre süreyi yeniden hesaplar ve düzeltir. Program süresince güncel saatin, kalan sürenin ve programýn bitiþ saatinin ekranda gösterilmesini isteyebilirsiniz: ^ tuþuna basýnýz. ^ Tekrar program menüsüne dönmek için tuþuna yeniden basýnýz. Eðer baþka bir tuþa basmazsanýz, enerjiden tasarruf etmek amacýyla süre göstergesi program baþladýktan birkaç dakika sonra kapanýr. Süre göstergesini yeniden aydýnlatmak için herhangi( tuþu dýþýnda) bir tuþa basýnýz. 36

37 Kullaným Program Sonu Ekranda Son yazýsý görüldüðünde program sona ermiþ demektir. Þimdi bulaþýk makinesini açýnýz ve bulaþýklarý makineden çýkartýnýz.,tezgah kenarlarýnýn sýcak buhardan zarar görmemesi için, programýn sonunda kapaðý ya tam açýnýz (asla aralamayýnýz) veya bulaþýklarý boþaltýncaya kadar kapalý tutunuz. Cihazýn Kapatýlmasý Program sona erdikten sonra: ^ bulaþýk makinesini s tuþu ile kapatýnýz. Bulaþýklarýn Boþaltýlmasý Sýcak bulaþýklar çarpmalara karþý hassastýr! Bu sebeple cihazý kapattýktan sonra bulaþýklarý tutabileceðiniz sýcaklýða gelinceye kadar makinenin içinde soðumaya býrakýnýz. Cihazý kapattýktan sonra makinenin kapaðýný tam açarsanýz bulaþýklar daha hýzlý soðurlar. ^ Önce alt sepeti, daha sonra üst sepeti ve sonunda da çatal-kaþýk çekmecesini (eðer varsa) boþaltýnýz. Böylece üst sepetten veya çatal-kaþýk çekmecesinden aþaðýdaki temiz bulaþýklara sularýn damlamasýný önlemiþ olursunuz. Bulaþýk makinesi s tuþu ile kapatýlmadýðý sürece enerji tüketmeye devam eder. Bulaþýk makinesi uzun bir süre (örneðin tatil gibi) kullanýlmayacaksa, güvenlik açýsýndan su musluðu kapatýlmalýdýr. 37

38 Kullaným Programýn Durdurulmasý Makinenin kapaðý açýldýðýnda program durur. Kapak kapandýðýnda program birkaç saniye sonra kaldýðý yerden devam eder.,bulaþýk makinesindeki su sýcak ise, yanýk tehlikesi vardýr! Bu nedenle kapaðý açarken çok dikkatli olunuz. Kapaðý kapatmadan önce içerisi ile dýþarýsý arasýnda bir ýsý dengesi oluþabilmesi için kapaðý 20 saniye kadar aralýk býrakýnýz. Daha sonra iyice yerine oturuncaya kapaða bastýrýnýz. Programýn Deðiþtirilmesi Deterjan haznesinin kapaðý açýk ise, programý deðiþtirmeyiniz. Bir program baþlamýþsa, programý aþaðýdaki þekillerde deðiþtirebilirsiniz: Otomatik Yýkama 1:30 h Durdurma ^ Durdurma menü noktasýný seçiniz ve OK-tuþu ile onaylayýnýz. Program durur. Otomatik Son geri - ^ Geri menü noktasýný seçiniz ve OK-tuþu ile onaylayýnýz. Display program seçimi menüsüne geri döner. ^ Ýstediðiniz programý seçiniz ve baþlatýnýz. 38

39 Ýlave Fonksiyonlar Gecikmeli Baþlatma Elektriðin daha ucuz olan gece tarifesinden faydalanmak için bulaþýk makinesinin programa baþlama saatini (start saati) ona göre ayarlayabilirsiniz. Start saatini 15 dakika ile 24 saati arasý erteleyebilirsiniz. Start saatinin ertelenmesi 15 dakikalýk dilimlerle gerçekleþtirilir. Gecikmeli baþlatma fonksiyonu kullanýldýðýnda deterjan kabýnýn kuru olmasýna dikkat ediniz; gerekirse burayý kurulayýnýz. Aksi halde deterjan topaklanýr ve deterjan bölmesinden tam olarak kolay alýnamaz. Sývý deterjan kullanmayýnýz. Dýþarý sýzabilir. ^ Bulaþýk makinesini tuþu ile açýnýz. Start kontrol lambasý yanýp söner. ^ Ýstediðiniz programý seçiniz. ^ tuþuna basýnýz. Display'de güncel saat veya son ayarlanan start saati gösterilir. Bu arada programýn bitiþ saati de görülür. kontrol lambasý yanar. 12:00 Start saati: 20:00 Son: 21:32 ^ Ýstediðiniz start saatini ayarlayýnýz. Tuþu basýlý tuttuðunuzda sayýlar otomatik olarak aþaðý veya yukarý doðru deðiþir. Bitirme saati otomatik olarak baþlama saatine uyumlu olarak ayarlanýr. ^ Start saatini OK-tuþu ile onaylayýnýz. Display program menüsüne döner. 39

40 Ýlave Fonksiyonlar ^ Start-tuþuna basýnýz. Otomatik Baþlatma saati: 20:00 Durdurma Program ismi ve start saati Display'de gösterilir. "Start" ve kontrol lambalarý yanar. Seçilmiþ olan program ayarlanan saatte otomatik olarak baþlar. kontrol lambasý söner.,çocuklarýn deterjana el sürmemeleri için: Deterjaný program baþlamadan hemen önce doldurunuz, baþka bir deyiþle Start-tuþuna basmadan önce çocuk emniyet sistemi ile makinenin kapaðýný kilitleyiniz. Gecikmeli baþlatma saati gelmeden programýn baþlatýlmasý: Gecikmeli baþlatma saati dolmadan önce programý baþlatmak mümkündür. Bunun için þunlarý yapýnýz: ^ Durdurma menü noktasýný seçiniz ve OK-tuþu ile onaylayýnýz. kontrol lambasý söner. Display'de program seçimi gösterilir ve "Start" kontrol lambasý yanýp söner. ^ Ýstediðiniz programý seçiniz ve Start-tuþuna basýnýz. Program baþlar. "Start" kontrol lambasý yanar. 40

41 Temizlik ve Bakým Bulaþýk makinenizin düzenli olarak genel durumunu kontrol ediniz (yaklaþýk 4-6 ayda bir). Bu kontrol sayesinde meydana gelebilecek arýzalarý önlemiþ olacaksýnýz.,makinenin tüm yüzeyi çiziklere karþý hassastýr. Cihazýn yüzeyi uygun olmayan deterjanlarla silindiði takdirde renk deðiþimi olabilir. Yýkama Bölümünün Temizliði Doðru ölçüde deterjan konulduðu takdirde makinenin içindeki yýkama bölümü her zaman kendi kendini temizler. Buna raðmen kireç veya yað artýklarý görülürse, bunlar özel temizleme maddeleri ile yok edilebilirler (Miele yetkili servislerinden satýn alýnabilir). Kapak ve Kapak Contasýnýn Temizliði ^ Kapak lastiðine yapýþmýþ olan yemek artýklarýný düzenli olarak ýslak bir bezle siliniz. ^ Bulaþýk makinesi kapaðýna dökülen yemek ve içki artýklarýný da bir bezle alýnýz. Bu kýsýmlar yýkama alanýna ait olmadýðýndan fýskiyeden gelen sularla temizlenemez. Makinenin Ön Yüzünün Temizliði,Burada oluþan kirleri hemen temizleyiniz. Uzun süre kalan kirler silinince çýkmayabilir veya ön yüzeyin rengini deðiþtirebilir. ^ Cihazýn ön yüzünü temiz bir süngerli bezle, elde yýkama bulaþýk deterjaný ve sýcak su ile temizleyebilirsiniz. Daha sonra yumuþak bir bezle kurulayýnýz. Temizlik için temiz ve nemli bir mikro elyaflý bir bez kullanýnýz, deterjan kullanmayýnýz. Yüzeylere zarar vermemek için temizlikte þu ürünleri kullanmayýnýz: soda-, amonyak-, asit veya klorid içeren temizlik maddeleri, kireç sökücü ürünler, aþýndýrma özelliði olan toz veya krem deterjanlar, çözücü madde içeren deterjanlar, çelik temizleme maddeleri, bulaþýk makinesi deterjanlarý, fýrýn spreyleri, cam temizleme ürünleri, aþýndýrýcý sert yüzeyli sünger ve fýrçalar, bulaþýk süngerleri, keskin metal kazýyýcýlar. 41

42 Temizlik ve Bakým Yýkama Alanýndaki Süzgeçlerin Kontrolü Yýkama alanýnýn tabanýnda bulunan süzgeç sistemi yýkama suyundaki kaba kirleri tutar. Aksi halde bu kirler suyun dolaþým sistemine girerek fýskiye kollarýna ulaþabilir ve tekrar yýkama alanýna daðýlabilirler. Süzgeç Temizliði ^ Bulaþýk makinesini kapatýnýz.,süzgeç olmadan bulaþýk yýkanmamalýdýr! Süzgeçler biriken kirler nedeniyle zamanla týkanýr. Bu süre her evin ortamýna göre deðiþebilir. Yaklaþýk 40 program akýþýndan (fabrika ayarý) sonra ekranda W Süzgeç Kontrolü uyarýsý gösterilir. Süzgeç kontrol aralýklarýný 30 ile 60 program akýþý arasýnda ayarlayabilirsiniz ("Menü Ayarlarý J, Süzgeç Kontrolü" böl.bak.). ^ Kulpu arkaya doðru çeviriniz ve süzgeç sistemini a açýnýz. ^ Süzgeç sistemini dýþarý alýnýz b, kaba kirleri temizleyiniz ve süzgeci akan suyun altýnda iyice yýkayýnýz. Bunun için bulaþýk fýrçasýný kullanabilirsiniz. ^ Süzgeç sistemini kontrol ediniz. ^ Gerekiyorsa süzgeç sistemini temizleyiniz. ^ Daha sonra OK-tuþu ile onaylayýnýz. Ekran program seçimi menüsüne döner. 42

43 Temizlik ve Bakým Süzgecin içini temizlemek için kilidini açýnýz: ^ Bunun için kulakçýklarý ok yönünde birbirlerine doðru bastýrýnýz a ve süzgecin kilidini açýnýz b. ^ Bütün parçalarý akan suyun altýnda yýkayýnýz. ^ Daha sonra kilitlenme sesini duyuncaya kadar kilidi kapatýnýz. ^ Süzgeç sistemini yýkama alaný tabaný ile ayný düzeyde olacak þekilde yuvasýna yerleþtiriniz. ^ Süzgeç sistemini kilitleyebilmek için daha sonra ok uçlarý birbirinin üstüne gelecek þekilde kulpu arkadan öne doðru çeviriniz.,süzgeç sistemi özenle yerine yerleþtirilmeli ve kilitlenmelidir. Aksi halde kaba kirler su dolaþým sistemine girerek týkanmalara sebep olabilir. 43

44 Temizlik ve Bakým Fýskiye Kollarýnýn Temizliði Yemek artýklarý fýskiye kollarýnýn üzerindeki deliklere ve baðlantý yataklarýna yapýþýr. Bu nedenle fýskiye kollarý düzenli aralýklarla (yaklaþýk 4-6 ayda bir) kontrol edilmelidir. ^ Cihazý kapatýnýz. Fýskiye kollarýný þu þekilde dýþarý alýnýz: ^ Çatal-kaþýk çekmecesini (eðer varsa) dýþarý çýkartýnýz. ^ Ýçerdeki diþlilerden kurtarmak için üst fýskiye kolunu yukarý çekiniz ve çevirerek yerinden çýkartýnýz. ^ Alt sepeti dýþarý alýnýz. ^ Alt fýskiye kolunu kuvvetlice yukarý doðru çekiniz. ^ Diþlilerden kurtarmak için orta fýskiye kolunu a yukarý çekiniz ve çevirerek çýkartýnýz b. ^ Yemek artýklarýný sivri bir çubuk ile deliklerin içine doðru bastýrýnýz. ^ Fýskiye kollarýný akan suyun altýnda iyice yýkayýnýz. ^ Fýskiye kollarýný tekrar yuvalarýna yerleþtiriniz ve düzgün dönüp dönmediklerini kontrol ediniz. 44

45 Arýzalarda Yardým Günlük kullanýmda ortaya çýkabilecek çoðu arýzayý kendiniz giderebilirsiniz. Servis çaðýrmadýðýnýz için para ve zamandan tasarruf edebilirsiniz. Aþaðýdaki tablo size bir arýzanýn sebeplerini bulup onu çözmenizde yardýmcý olacaktýr. Fakat þunu da unutmamanýz gerekir:,tamirler sadece yetkili servisler tarafýndan yapýlabilir. Kurallara aykýrý yapýlan onarýmlar sizin için büyük tehlikeler yaratabilir. Teknik Arýzalar Problem Sebep Çözüm Bulaþýk makinesi ile açýldýktan sonra Display karanlýk kalýyor ve "Start" kontrol lambasý yanýp sönmüyorsa? Bulaþýk makinesi yýkamaya devam etmiyorsa? Fiþ prize takýlmamýþtýr. Fiþi prize takýnýz. Sigorta atmýþ olabilir. Sigortayý devreye alýnýz (en düþük sigorta için tip etiketine bakýnýz). Sigorta atmýþ olabilir. Sigortayý devreye alýnýz (en düþük sigorta için tip etiketine bakýnýz). 45

46 Arýzalarda Yardým Problem Sebep Çözüm Sesli uyarý duyuluyorsa? Display'de þu hata gösterilir: Fxx hatalarýnda servisi arayýnýz Sesli uyarý duyuluyorsa? Display'de þu hata gösterilir: Hata Waterproof F70 Musluðu kapatýnýz Teknik bir hata oluþmuþtur. Su kontrol sisteminde hata olabilir. Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. Birkaç saniye sonra: Bulaþýk makinesini açýnýz. Program tuþu ile istediðiniz programý seçiniz. Start-tuþuna basýnýz. Hata uyarýsý yinelenirse, teknik bir arýza var demektir. Miele yetkili servisini arayýnýz. Su musluðunu kapatýnýz. Miele yetkili servisini çaðýrýnýz. 46

47 Arýzalarda Yardým Su Giriþinde/Çýkýþýnda Hata Problem Sebep Çözüm Sesli uyarý duyuluyorsa? Display'de aþaðýdaki hatalardan biri gösterilir: Su giriþi Musluðu açýnýz Hata Su giriþi Fxx Su musluðu kapalý olabilir. Hata F12/F13: Su giriþinde hata. Su musluðunu sonuna kadar açýnýz. Arýzayý gidermeden önce: Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. Su musluðunu tam olarak açýnýz ve programý yeniden baþlatýnýz. Su giriþindeki süzgeci temizleyiniz ("Arýzalarýn Giderilmesi" bölümüne bakýnýz). Su baðlantýsýndaki akýþ basýncý 30 kpa (0,3 bar) biriminden daha düþük olabilir. Su tesisatçýsýna danýþýnýz. 47

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1912 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1712 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu LFT 116/HA Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Kullaným kýlavuzu BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 LFT 116/HA Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerleþtirme ve seviye ayarlama Elektrik ve su baðlantýlarý Ýlk kullaným

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM 5100. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM 5100. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Solo-Kahve Makinesi CM 5100 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KTN 14840 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve makineyi meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14943 SD ed/cs-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli, Buz Üretme ve NoFrost-Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı