Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýçindekiler Cihazýn Tanýtýmý...5 Cihaza Bakýþ...5 Kumanda Paneli....6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....7 Çevre Korumaya Katkýnýz...17 Ambalaj Malzemesinin Kaldýrýlmasý...17 Eski Cihazýn Çýkarýlmasý Ekonomik Yýkama Ýlk Kullaným Kapaðýn Açýlmasý...19 Kapaðýn Kapatýlmasý...19 Çocuk Güvenliði Su Yumuþatma Sistemi...20 Su Yumuþatma Sisteminin Programlanmasý...21 Su Sertlik Derecesi Göstergesi...22 Ýlk kullanýmda gerekli olan malzemeler: Tuzun Doldurulmasý...23 Tuz Eksik Göstergesi...24 Eksik Göstergelerinin Kapatýlmasý...25 Parlatýcý...26 Parlatýcýnýn Doldurulmasý...26 Parlatýcý Eksik Göstergesi...27 Parlatýcý Doz Ayarý...28 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme...29 Bulaþýk makinesi için uygun olmayan bulaþýklar: Üst Sepet...31 Fincan Rafý (Modele göre) Üst Sepet Ayarý...32 Alt Sepet...33 Çok Konforlu Alan...34 Katlanabilir Destek (Modele göre) Çatal-Kaþýk-Býçak Çatal-Kaþýk-Býçak Çekmecesi (Modele göre) Çatal-Kaþýk-Býçak Sepeti (Modele göre)

3 Ýçindekiler Çalýþtýrma...37 Deterjan...37 Deterjan Doldurulmasý...38 Cihazýn Açýlmasý...39 Program Seçimi...39 Programýn Baþlatýlmasý...39 Süre Göstergesi...40 Standby...40 Program Akýþ Göstergesi...41 Program Sonu...41 Cihazýn Kapatýlmasý...41 Bulaþýklarýn Çýkarýlmasý...41 Programý Durdurma...42 Program Deðiþtirme...42 Ýlave Fonksiyonlar...43 Turbo...43 Deterjan-Tanýma...43 Gecikmeli Baþlatma...44 Otomatik Ayar...46 Hafýza Standby-Ýyileþtirme Fabrika Ayarý...49 Temizlik ve Bakým...50 Yýkama kabininin temizliði...50 Kapak Contasýnýn ve Kapaðýn Temizliði...50 Cihaz Ön Yüzünün Temizliði...51 Yýkama Bölümündeki Süzgeçlerin Kontrolü Fýskiye Kollarýnýn Temizliði...54 Arýza ve Yardým...55 Teknik Arýzalar...55 Su Giriþ/Çýkýþýnda Hata...57 Bulaþýk Makinesindeki Genel Problemler...58 Sesler...59 Ýyi Yýkanmayan Bulaþýklar

4 Ýçindekiler Arýzalarýn Giderilmesi...63 Su Giriþindeki Süzgecin Temizliði...63 Su Tahliye Pompasý ve Ventil Temizliði...64 Müþteri Hizmetleri...65 Tamirler...65 Program Güncelleme(Update)...65 Test Enstitüsü Ýçin...65 Program Tablosu...66 Sonradan Alýnabilen Aksesuar...70 Elektrik Baðlantýsý...71 Su Baðlantýsý...72 Miele Su Koruma Sistemi...72 Su Giriþi...72 Su Çýkýþý...73 Teknik Veriler

5 Cihazýn Tanýtýmý Cihaza Bakýþ Üst Fýskiye Kolu (görülmez) Çatal-Kaþýk Çekmecesi (modele göre) Üst Sepet Orta Fýskiye Kolu Kurutma Hava Giriþi (modele göre) Alt Fýskiye Kolu Süzgeç Sistemi Tip Etiketi Kapakta Çocuk Emniyet Sürgüsü (görülmez) Parlatýcý Haznesi Ýki Bölümlü Deterjan Haznesi Tuz Haznesi 5

6 Cihazýn Tanýtýmý Kumanda Paneli Program Seçimi Süre Göstergesi Program Akýþ Göstergesi Kontrol-/Eksik Göstergeleri Kontrol Göstergeli Start/Stop-Tuþu Kontrol Göstergeli Gecikmeli Baþlatma Tuþu Kontrol Göstergeli Turbo-Tuþu Program-Tuþu Tuþu (Açma/Kapama-Tuþu) Bu kullanma kýlavuzunda çeþitli boylarda birçok bulaþýk makinesi anlatýlmaktadýr. Farklý bulaþýk makineleri þöyle sýralanýr: normal = 80,5cm yüksekliðinde (Ankastre Cihaz) veya 84,5 cm yüksekliðinde Bulaþýk Makinesi (Solo Cihaz) XXL = 84,5 cm yüksekliðinde Bulaþýk Makinesi. 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu cihaz yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Hatalý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Bulaþýk makinesini kurmadan ve çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný okuyun. Böylece kendinizi ve cihazý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. Bu kitapçýðýn içinde cihazýn kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler bulabilirsiniz. Kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný saklayýn ve gerektiðinde cihazýn sizden sonraki sahibine teslim edin! Kullaným Kurallarý Bu bulaþýk makinesi ev ve ev benzeri yerlerde kullanýlabilir. Bu bulaþýk makinesi dýþ alanlarda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. Bulaþýk makinesini sadece evde bulaþýklarýn yýkanmasý amacýyla kullanabilirsiniz. Bunun dýþýndaki tüm kullaným türlerine izin verilemez. Miele kullaným kurallarýnýn dikkate alýnmamasý sonucunda ortaya çýkan zararlardan sorumlu tutulamaz. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý güvenle çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler yanlarýnda onlarý kontrol edebilecek ve bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþiler olmadan cihazý kullanamazlar. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Evdeki Çocuklar Sekiz yaþýndan küçük çocuklar devamlý kontrol altýnda olsalar bile cihazdan uzak tutulmalýdýr. Çocuklar ancak sekiz yaþýndan itibaren cihazý güvenle kullanabilmeleri için gerekli bilgiler verildikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan bulaþýk makinesini çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonucunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. Çocuklar cihazý yanlarýnda bir büyük olmadan temizleyemez ve bakýmýný yapamazlar. Bulaþýk makinesinin çevresindeki çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn makine ile oynamalarýna izin vermeyiniz. Bu sýrada çocuklar saklanmak amacýyla bulaþýk makinesinin içine girip kilitli kalmalarý tehlikesi de vardýr! Çocuklarýn deterjanla temasýný engelleyin! Deterjan çocuklarýn aðýzlarýnda ve boðazlarýnda yaralara sebep olabilir veya boðulmalara yol açabilir. Bu nedenle çocuklarý kapaðý açýlmýþ bulaþýk makinesinden uzak tutunuz. Cihazýn içinde deterjan artýklarý kalmýþ olabilir. Çocuðunuz aðzýna deterjan almýþsa, hemen doktora gidin. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik Bulaþýk makinesini kurmadan önce gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir cihazý asla çalýþtýrmayýnýz, can güvenliðiniz tehlikeye girebilir! Bulaþýk makinesi ancak 3-kutuplu korumalý bir fiþle (sabit elektrik baðlantýsý yapýlmamalýdýr) prize takýlabilir. Makine kurulduktan sonra fiþinin her zaman kolayca çýkarýlabilmesi için prizin ulaþýlabilir bir yerde olmasý lazýmdýr. Bulaþýk makinesi baþka bir elektrikli cihazýn fiþini kapatmamalýdýr, makinenin niþ içindeki fiþe baský yapmasý sonucunda aþýrý ýsýnma meydana gelebilir (yangýn tehlikesi). Bulaþýk makinesi bir ocak altýna yerleþtirilmemelidir. Ocaktan daðýlan ýsý bulaþýk makinesine zarar verebilir. Ayný sebeple "mutfakta kullanýlmayan" ýsý yayan baþka bir cihazýn doðrudan yanýna monte edilmemelidir (örneðin ýsýtma amaçlý bir cihazýn yanýna). Bulaþýk makinesi ancak tam olarak monte edildikten ve kapak yayý ayarlandýktan sonra elektrik þebekesine baðlanabilir. 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Lütfen evinizin frekans, voltaj ve sigorta deðerlerini tip etiketindeki veriler ile uyuþup uyuþmadýðýný kontrol edin. Cihazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun koruyucu bir kablo sisteminin (topraklama hattý) mevcut olmasý halinde saðlanabilir. Bu temel þartýn yerine getirilmesi ve uzman bir elektrikçi tarafýndan kontrol edilmesi çok önemlidir. Üretici firma eksik veya kopmuþ bir kablo nedeniyle ortaya çýkabilecek zararlardan sorumlu deðildir (örneðin elektrik çarpmasý gibi). Cihazýn elektrik þebekesine baðlantýsý uygun olmayan çoklu priz veya uzatma kablosu ile yapýlamaz, bunlar gerekli güvenliði saðlayamazlar (örn.: aþýrý ýsýnma tehlikesi). Bu bulaþýk makinesi ev dýþýnda bir yerde (örneðin: tekne gibi) çalýþtýrýlamaz. Bulaþýk makinenizi donma tehlikesi olan çok soðuk yerlere kurmayýnýz. Donmuþ hortumlar yýrtýlabilir ve patlayabilir, sýfýrýn altýndaki dereceler elektronik kartýn güvenle çalýþmasýný tehlikeye sokabilir. 10

11 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Su baðlantýsýnýn plastik kutusunda elektrikli bir valf vardýr. Bu parçayý suya sokmayýn. Su giriþ hortumunda elektrik ileten baðlantýlar bulunur. Bu nedenle hortum kýsaltýlmamalýdýr. Makinede bulunan Waterproof sistemi(su kontrol sistemi) sayesinde aþaðýda yazýlý durumlarda suyun yol açacaðý zararlar önlenir: kurallara uygun montaj, parçalar zarar gördüðünde deðiþtirilerek makinenin çalýþabilirliðinin saðlanmasý, uzun süre evde bulunulmayacaksa su giriþ musluðunun kapatýlmasý (tatil gibi). Bulaþýk makinesi kapalý olsa bile Waterproof-sistemi devreye girer. Fakat cihazýn elektrik baðlantýsýnýn kesilmemesi gerekir. Hasarlý bir bulaþýk makinesi güvenliðinizi tehlikeye sokabilir! Hasarlý bir makineyi derhal kapatýn ve sorunun giderilmesi için hemen yetkili servise haver verin. 11

12 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Hatalý tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþiler için beklenmeyen tehlikeler ortaya çýkabilir ve Miele firmasý bu sorumluluðu kabul etmez. Tamir iþleri sadece Miele firmasýnýn yetki verdiði servisler tarafýndan yapýlabilir, aksi halde bir sonraki arýza ve zararlar garanti kapsamýna alýnmayacaktýr. Cihazýn bozuk parçalarý sadece orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Ancak orijinal Miele yedek parçalarý cihazýn tam anlamýyla güvenlik içinde çalýþmasýný saðlayabilir. Bulaþýk makinesinin bakým iþleri yapýlacaðý zaman cihazýn elektrik baðlantýsýný þebekeden ayýrýn (bulaþýk makinesinin kapatýn ve fiþini prizden çekin). Zarar görmüþ bir elektrik kablosu ancak ayný cins özel bir kablo ile yenilenebilir (Miele yetkili servislerinden satýn alýnabilir). Güvenlik nedeniyle kablo deðiþimi sadece Miele yetkili servisleri veya Miele merkez servis tarafýndan yapýlabilir. 12

13 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Kurulma Makinenin kurulmasý ve baðlantýsý montaj planýna göre yapýlmalýdýr. Montajdan önce ve montaj sýrasýnda dikkatli olun. Bazý metal parçalar elinizi kesebilir veya yaralayabilir. Koruyucu bir eldiven kullanýn. Bulaþýk makinesinin kusursuz çalýþabilmesi için yerine düzgün yerleþtirilmesi gerekir. Tezgah altýna veya dolap içine monte dilecek bulaþýk makinesinin saðlam durabilmesi için yandaki dolaplara baðlantýsý olan uzun bir tezgah altýna monte edilmesi gerekir. Eðer solo bir cihazý tezgah altýna monte etmek isterseniz, alttaki bazayý çýkarmanýz gerekir. Bunun için uygun bir ara parçaya ihtiyacýnýz olacaktýr. Aksi halde açýk duran metal parçalar yaralanmaya sebep olabilir! Kapak yaylarý her iki tarafta birden ayarlanmalýdýr. Kapak yarým açýldýðýnda (yaklaþýk 45 açý) ve býrakýldýðýnda bu pozisyonda kalýyorsa doðru ayarlanmýþ demektir. Kapak birden aþaðýya düþmemelidir. 13

14 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Kullaným Yýkama kabini içine çözücü maddeler koymayýn. Patlama tehlikesi! Toz deterjanlar burnunuza ve nefes borunuza kaçmamalýdýr! Deterjaný yutmayýn! Burnunuzda ve boðazýnýzda yaralara neden olabilir. Eðer deterjan boðazýnýza kaçmýþ veya yutmuþ iseniz hemen bir doktora gidin. Bulaþýk makinesinin kapaðýný gereksiz yere açýk býrakmayýn. Açýk kapaða çarpabilirsiniz. Programýn sonunda bulaþýklar çok sýcak olabilir! Bu nedenle cihazý kapattýktan sonra bulaþýklarý elle tutulacak kadar soðumalarý için bir süre makine içinde soðumaya býrakýn. Açýk kapak üzerine çýkmayýn veya oturmayýn. Bulaþýk makinesi devrilebilir. Kendiniz yaralanabilir veya makine zarar görebilir. Sadece ev tipi bulaþýk makinesi deterjaný kullanýn. Elde yýkama deterjaný kullanmayýn! Sanayi veya endüstride kullanýlan deterjanlarý kullanmayýn, makine bozulabilir veya kimyasal reaksiyonlar meydana gelebilir (örn.: patlama tehlikesi gibi). 14

15 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Parlatýcý haznesine deterjan (sývý dahil) koymayýn. Deterjan hazneye zarar verir. Tuz haznesine deterjan (sývý dahil) koymayýn. Deterjan hazneye zarar verir. Sadece özel, mümkünse iri taneli tuzlarý kullanýn. Diðer tuz türleri suda çözülmeyen maddeler içerdiðinden su yumuþatma sisteminin bozulmasýna sebep olabilir. Çatal-kaþýk-býçak sepetini (modele göre) yerleþtirirken çatal ve býçaklarýn uçlarý aþaðýya gelecek þekilde koyun. Sivri uçlar yukarý doðru durursa yaralanma tehlikesi olabilir. Fakat çatal-býçak ve kaþýklarýn tutacaklarý aþaðýya doðru yerleþtirilirse daha iyi temizlenirler. Sýcak suya dayanýklý olmayan tek kullanýmlýk kaplarý veya çatal-kaþýk-býçaklarý yýkamayýn. Bunlar ýsýnýn etkisiyle deforme olabilir. Ýlave fonksiyonlardan gecikmeli baþlatmayý seçmek isterseniz (modele göre) deterjan haznesi kuru olmalýdýr, aksi halde deterjan ýslak olan hazneye yapýþýr kalýr ve yýkama iþlemi iyi sonuç vermez. 15

16 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Aksesuar Ancak Miele firmasý tarafýndan öngörülen aksesuarlar cihaza monte edilebilir veya takýlabilir. Bunun dýþýnda yabancý aksesuarlar takýldýðý takdirde tüketicinin garanti talebi karþýlanmaz ve/veya ürünle ilgili sorumluluk ortadan kalkar. Bulaþýk Makinesinin Kaldýrýlmasý Çocuklarýn oynarken saklanmak amacýyla makine içine girip kendilerini kitlememeleri (havasýz kalarak boðulma tehlikesi) için cihazýn kapak kilidini kullanýlmaz duruma getirin. Kapak kilidinin mandalýný yerinden sökün veya bozun. Üretici firma güvenlik tavsiyeleri ve uyarýlarýn dikkate alýnmamasý sonucunda ortaya çýkan zararlardan sorumlu tutulamaz. 16

17 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemesinin Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemesi çevreye zarar vermeyecek nitelikte maddelerden seçilmiþ olduðundan geri dönüþüm iþlemine uygundur. Malzeme türleri þöyledir: Dýþ Ambalaj %100 geri dönüþümlü oluklu mukavva, alternatif olarak: Polietilen streç folyo Polipropilen plastik bantlar Ýç Ambalaj: Esnek klorsuz ve florsuz polistrol Taban, tavan ve koruyucu çýtalar iþlenmemiþ doðal tahta Polietilen koruyucu folyo Bu malzemelerin geri dönüþümlü olmasý ham madde tasarrufu saðlar ve çöp oluþumunu azaltýr. Eski Cihazýn Çýkarýlmasý Eski elektrikli ve elektronik cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmalarýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. Cihazýn bütün plastik parçalarý uluslararasý bir iþaretle belirlenmiþtir. Geri dönüþüm sürecinde bu iþaretler çevre koruma açýsýndan yararlý olacaktýr. 17

18 Çevre Korumaya Katkýnýz Ekonomik Yýkama Bu bulaþýk makinesi önemli miktarda su ve enerji tasarrufu saðlar. Aþaðýdaki hususlara dikkat ederseniz, bu tasarrufu arttýrabilirsiniz: Bulaþýk makinesini sýcak su tesisatýna baðlayabilirsiniz. Sýcak su baðlantýsýnýn enerji tasarrufu saðlayan güneþ enerjisi gibi bir sisteme yapýlmasý özellikle daha uygun olacaktýr. Elektrikle ýsýtýlan sistemlerde baðlantýyý soðuk su tesisatýna yapmanýzý tavsiye ederiz. Bulaþýk sepetlerinin kapasitelerini aþmadan tamamýný kullanýnýz. En ekonomik yýkama bu þekilde gerçekleþir. Bulaþýðýn türüne ve kirlilik derecesine göre bir program seçiniz. Enerji tasarrufundan faydalanmak için "ECO" programýný seçiniz. Bu program normal kirli bulaþýklarýn enerji ve su tüketiminde tassaruflu olmasý açýsýndan çok randýmanlýdýr. Deterjan üreticisinin doz önerilerini dikkate alýnýz. Bulaþýk sepetleri yarý dolu olduðunda toz veya sývý deterjan miktarýný 1 / 3 ölçüde azaltýnýz. 18

19 Ýlk Kullaným Kapaðýn Açýlmasý Çocuk Güvenliði Kapaðý açmak için kulpu tutunuz ve çekiniz. Yýkama iþlemi sýrasýnda cihazýn kapaðýný açarsanýz, yýkama fonksiyonlarý otomatik olarak durdurulur. Kapaðýn Kapatýlmasý Sepetleri makinenin içine sürünüz. Kapaða kilitlenme sesini duyuncaya kadar bastýrýnýz. Çocuklarýn bulaþýk makinesi kapaðýný açmamalarý için çocuk güvenliði kilidini devreye alýnýz. Kapaðý kilitlemek için kapak mandalý altýndaki sürgüyü saða doðru kaydýrýnýz. Kapaðýn kilidini açmak için sürgüyü sola doðru çekiniz. 19

20 Ýlk Kullaným Su Yumuþatma Sistemi Mükemmel bir yýkama için bulaþýk makinesinin yumuþak suya (kireç oraný düþük) ihtiyacý vardýr. Suyun sert olmasý durumunda bulaþýklarda ve makinenin içinde beyaz lekeler oluþur. Bu yüzden su sertlik derecesi 4 d (0,7 mmol/l) ölçüsünden yüksek olan sularýn yumuþatýlmasý gerekmektedir. Bu iþlem makinenin içinde bulunan su yumuþatma sistemi sayesinde otomatik olarak yerine getirilir. Su sertliðini yumuþatma sistemi 70 d (12,6 mmol/l) derecesine kadar suyu yumuþatabilir. Su yumuþatma sisteminin çalýþabilmesi için hazneye tuz koymak gerekir. Kombi-tablet (çok fonksiyonlu yýkama tableti) kullanýldýðýnda suyun sertlik derecesine göre ( 21 d) tuz ilave edilmeyebilir ("Deterjan" böl.bak.). Bulaþýk makineniz tam olarak suyunuzun sertlik derecesine göre programlanmalýdýr. Þehrinizin su daðýtým kurumundan evinize gelen þebeke suyunun sertlik derecesini öðrenebilirsiniz. Sabit olmayan su sertlik derecelerinde (örneðin: d) her zaman en yüksek dereceyi programlayýnýz (bu örnekte 50 d). Suyunuzun sertlik derecesini bilmeniz daha sonra gerekecek bir bakým veya tamir iþleminde yetkili servis personelinin iþini kolaylaþtýracaktýr. Su sertlik derecesini lütfen buraya kaydediniz: Makinenin fabrika çýkýþýnda su sertlik derecesi d (2,2-2,7 mmol/l) dereceye programlanmýþtýr. Eðer bu ayar evinizdeki su sertlik derecesine uyuyorsa bundan sonrasýný okumanýza gerek yoktur. Fakat su sertlik dereceniz bu ayardan farklý ise, o zaman kumanda panelinde bulunan tuþlarla su sertlik derecesini programlamanýz gerekir. d 20

21 Ýlk Kullaným Su Yumuþatma Sisteminin Programlanmasý Programlama sýrasýnda her tuþa basmadan sonra diðer kontrol ýþýklarý yanýp söner ve yanar. Programlama için sadece aþaðýda sözü edilen kullaným adýmlarý önemlidir. Programlamayý her an bir sorun çýkmadan durdurabilir ve bulaþýk makinesini tuþu ile kapatabilir ve yeniden baþlayabilirsiniz. Bulaþýk makinesi henüz açýksa, tuþu ile makineyi kapatabilirsiniz. Start/Stop-tuþunu basýlý tutunuz ve ayný anda bulaþýk makinesini tuþu ile açýnýz. "Start/Stop" kontrol gösterge ýþýðý yanýncaya kadar, Start/Stop-tuþunu en az dört saniye basýlý tutunuz. Eðer böyle olmazsa iþleme baþtan baþlayýnýz. Gecikmeli Baþlatma tuþuna iki defa basýnýz. "Gecikmeli Baþlatma" kontrol ýþýðý 2-defa kýsa aralýklarla yanýp söner. Süre göstergesinde flaþ ritmi (yanýp sönme ritmi)i "p 15" gösterilir. Su sertlik derecesi 15 d olarak ayarlanmýþtýr (fabrika ayarý). Ayarlanan deðer süre göstergesinde "p" iþaretinden sonra rakam sýrasýna göre gösterilir (Tabloya bakýnýz). Start/Stop-tuþu ile sizin su sertlik derecenize uygun olan deðeri seçiniz. Her tuþa basmadan sonra bir kademe ileri geçilir. En yüksek deðerden sonra tekrar baþa dönülür. Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. 21

22 Ýlk Kullaným d mmol/l f ,2 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7-9,0 9,2-10,8 11,0-12, Süre Göstergesi Ayarlarý Su Sertlik Derecesi Göstergesi Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. Start/Stop-tuþunu basýlý tutunuz ve ayný anda bulaþýk makinesini tuþu ile açýnýz. "Start/Stop" kontrol ýþýðý yanýncaya kadar Start/Stop tuþunu en az dört saniye basýlý tutunuz. Gecikmeli baþlatma tuþuna iki defa basýnýz. "Gecikmeli Baþlatma " kontrol ýþýðý 2-defa kýsa aralýklarla yanýp söner. Ayarlanan su sertlik derecesi süre göstergesindeki flaþ ritminden anlaþýlýr. Ayarlanan su sertlik derecesi "p" iþaretinden sonra gelen rakamlardan belli olur (Tabloya bakýnýz). Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. 22

23 Ýlk Kullaným Ýlk kullanýmda gerekli olan malzemeler: yakl. 2 lt. su, yakl. 2 kg. tuz, ev tipi bulaþýk makinesi için deterjan, ev tipi bulaþýk makinesi için parlatýcý. Her bulaþýk makinesi fabrikadan teslim edilmeden önce kalite kontrolden geçer. Bu testlerden sonra makinede belli bir miktar su kalabilir ve bu da makinenin daha önce kullanýldýðý anlamýna gelmemelidir. Tuzun Doldurulmasý Suyunuzun sertlik derecesi devamlý 4 d (= 0,7 mmol/l) altýnda ise tuz ilave etmenize gerek yoktur. Fakat buna raðmen bulaþýk makinesini suyunuzun sertlik derecesine göre programlamanýz gerekir. Önemli! Ýlk tuz doldurma iþleminden önce tuzun çözülebilmesi için tuz haznesine yaklaþýk 2 litre su koyunuz. Bulaþýk makinesi çalýþtýktan sonra haznede her zaman yeterli derecede su bulunacaktýr. Deterjaný (sývý deterjaný da) tuz haznesine koymayýnýz. Deterjan su yumuþatma sistemine zarar verir. Sadece özel iri taneli tuz kullanýnýz. Diðer tuz çeþitlerinde suda çözülmeyen ve su yumuþatma sistemine zarar veren maddeler bulunabilir. 23

24 Ýlk Kullaným Alt sepeti yýkama bölümünden dýþarý çekiniz ve tuz haznesi kapaðýný açýnýz. Her kapak açýlýþýnda dýþarý tuzlu su taþar. Bu nedenle tuz haznesi kapaðýný sadece tuz doldurmak için açýnýz. Tuz haznesine önce 2 litre su koyunuz. Tuz Eksik Göstergesi Bir programýn sonunda "Tuz" kontrol gösterge ýþýðý yandýðýnda hazneye tuz doldurunuz. Yeterince tuz yoðunluðu oluþmadýðýnda, hazneye tuz ilave ettiðiniz halde, tuz eksik göstergesi kýsa bir süre daha yanmaya devam edebilir. Tuz yoðunluðu belirli bir seviyeye ulaþtýktan sonra ýþýk söner. Bulaþýk makinesi 4 d (= 0,7 mmol/l) su sertlik derecesinin altýnda programlanmýþ ise, tuz eksik göstergesinin ýþýðý kapalý kalýr. Her tuz ilavesinden sonra taþan tuzlu sularýn inceltilmesi ve dýþarý atýlmasý için makineye bulaþýk yerleþtirmeden hemen "Hýzlý" programýný makineye bulaþýk ilave etmeden ("Turbo" fonksiyonunu seçmeden) çalýþtýrýnýz. Tuzu doldurmak için huniyi yerleþtiriniz ve doluncaya kadar hazneye tuz doldurunuz. Tuz haznesi tuzun cinsine göre 2 kiloya kadar tuz alabilir. Tuz doldururken dökülen tuzlarý temizleyiniz ve arkasýndan haznenin kapaðýný çevirerek sýkýþtýrýnýz. Taþan tuzlu sularýn inceltilip cihaz dýþýna pompalanmasý için hemen "Hýzlý" programýný makineye bulaþýk yerleþtirmeden ("Turbo" fonksiyonunu seçmeden) baþlatýnýz. 24

25 Ýlk Kullaným Eksik Göstergelerinin Kapatýlmasý Çok fonksiyonlu yýkama-tabletlerini devamlý kullanýyorsanýz ve tuz ve parlatýcý eksik göstergeleri sizi rahatsýz ediyorsa, o zaman bu göstergelerin ikisini de kapatabilirsiniz. Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. Start/Stop-tuþunu basýlý tutunuz ve ayný anda bulaþýk makinesini tuþu ile açýnýz. "Start/Stop" kontrol ýþýðý yanýncaya kadar Start/Stop tuþunu en az dört saniye kadar basýlý tutunuz. Eðer böyle olmazsa iþleme yeniden baþlayýnýz. Gecikmeli baþlatma tuþuna dokuz defa basýnýz. "Gecikmeli Baþlatma" kontrol göstergesinin ýþýðý 9-defa kýsa aralýklarla yanýp söner. Süre göstergesindeki flaþ ritmi (yanýp sönme ritmi) eksik göstergelerinin açýk veya kapalý olup olmadýklarýný gösterir: "p 1": Eksik göstergeleri açýktýr "p 0": Eksik göstergeleri kapalýdýr Ayarý deðiþtirmek için Start/Stop-tuþuna basýnýz. Ayar hemen hafýzaya alýnýr. Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. Çok fonksiyonlu yýkama tableti yerine tekrar toz deterjan kullanmak istediðinizde tuz ve parlatýcý eksik göstergelerini yeniden açmayý unutmayýnýz. 25

26 Ýlk Kullaným Parlatýcý Kuruma sýrasýnda suyun bulaþýðýn üzerinden bir film tabakasý gibi aþaðý akmasý ve bulaþýðýn yýkama iþleminden sonra daha kolay kurumasý için parlatýcýya gerek vardýr. Parlatýcý kendi haznesine doldurulur ve ayarlanan ölçüde otomatik olarak suya karýþýr. Parlatýcý haznesine sadece evlerde kullanýlan bulaþýk makineleri için üretilmiþ parlatýcýlarý doldurunuz. Asla elde yýkanan bulaþýklar için üretilmiþ deterjan veya temizlik maddelerini koymayýnýz. Parlatýcýnýn haznesine zarar verirsiniz. Veya parlatýcý yerine: en fazla % 5 asitli yemek sirkesi veya % 10 sývý limon asidi kullanabilirsiniz. Parlatýcý ile kýyaslandýðýnda bulaþýklar bu durumda daha nemli ve lekeli kalacaktýr. Parlatýcýnýn Doldurulmasý Parlatýcý haznesinin kapaðýný ok yönünde bastýrarak açýnýz. Kapak hýzla açýlýr. Asla asit oraný daha yüksek bir sirke cinsi (örn.: % 25 sirke ruhu gibi) kullanmayýnýz. Bulaþýk makineniz zarar görebilir. Eðer bulaþýklarýnýzý yýkarken çok fonksiyonlu bir ürün kullanýyorsanýz, makinenizin parlatýcý haznesine parlatýcý koymanýza gerek yoktur. 26

27 Ýlk Kullaným Parlatýcý Eksik Göstergesi Parlatýcý kontrol göstergesinin ýþýðý yanarsa, haznede 2-3 bulaþýk yýkama iþlemine yetecek kadar parlatýcý var demektir. Parlatýcý haznesini zamanýnda doldurunuz. Parlatýcýyý hazne deliðinde görülünceye kadar doldurunuz. Hazne yaklaþýk 110 ml. parlatýcý alýr. Kapaðý iyice kapatýnýz. Aksi halde yýkama sýrasýnda parlatýcý haznesine su girebilir. Hazne etrafýna dökülmüþ olan parlatýcýyý, bir sonraki programda fazla köpük yapmamasý için bir bezle siliniz. Çok fonksiyonlu yýkama-tabletlerini devamlý kullanýyorsanýz ve tuz ve parlatýcý eksik göstergeleri sizi rahatsýz ediyorsa, o zaman bu göstergelerin ikisini de kapatabilirsiniz ("Ýlk Kullaným, Tuz Eksik Göstergesi" böl.bak.). Çok fonksiyonlu yýkama tableti yerine tekrar toz deterjan kullanmak istediðinizde tuz ve parlatýcý eksik göstergelerini yeniden açmayý unutmayýnýz. 27

28 Ýlk Kullaným Parlatýcý Doz Ayarý Ýyi bir yýkama sonucu elde etmek için parlatýcý doz miktarýný ayarlayabilirsiniz. Parlatýcý doz miktarý yaklaþýk 0-6 ml kademeleri arasý ayarlanabilir. Fabrikada bu ayar yakl. 3 ml olarak belirlenmiþtir. Bu ayar bir öneridir. Dozu ayarlanmýþ parlatýcý "Otomatik" programýnýn otomatik uyarlamasý nedeniyle ayarlanan deðerden daha fazla verilebilir. Eðer bulaþýklarda yýkandýktan sonra lekeler görülüyorsa: daha yüksek bir parlatýcý dozu ayarlayýnýz. Bulaþýklarda puslanma veya çizgiler kalýyorsa: Parlatýcý dozunu azaltýnýz. Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. Start/Stop-tuþunu basýlý tutunuz ve ayný anda bulaþýk makinesini tuþu ile açýnýz. "Start/Stop" kontrol gösterge ýþýðý yanýncaya kadar Start/Stop tuþunu en az dört saniye basýlý tutunuz. Eðer böyle olmazsa iþleme yeniden baþlayýnýz. Gecikmeli baþlatma tuþuna üç defa basýnýz. "Gecikmeli Baþlatma" kontrol gösterge ýþýðý 3-defa kýsa aralýklarla yanýp söner. Süre göstergesinde flaþ ritmi olarak "p 3" gösterilir. Parlatýcý miktarý 3 ml olarak ayarlanmýþtýr (fabrika ayarý). Ayarlanan deðer süre göstergesinde "p" iþaretinden sonra gösterilir. Ýstediðiniz doz miktarýna uygun deðeri Start/Stop-tuþu ile seçiniz. Her tuþa basmada bir kademe ileri geçilir. Programlanan doz miktarý hemen hafýzaya alýnýr. Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. 28

29 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Nelere Dikkat Edilmeli Bulaþýklardaki kaba yemek artýklarýný sýyýrýnýz. Akan suyun altýnda bir ön yýkama yapmanýza gerek yoktur! Üzerinde kül, kum, mum, makine yaðý veya boya olan bulaþýklarý makinede yýkamayýnýz. Bu maddeler bulaþýk makinesine zarar verir. Her bulaþýk sepetin herhangi bir yerine yerleþtirilebilir. Fakat bu arada þunlara dikkat etmeniz faydalý olacaktýr: Bulaþýklar ve çatal-kaþýklar iç içe durmamalý ve birbirlerini örtmemelidir. Bulaþýklarý bütün yüzeyleri suyu alacak biçimde yerleþtiriniz. Ancak bu þekilde yerleþtirildiði takdirde temizlenmeleri mümkün olabilir! Tüm bulaþýklarýn saðlam durmalarýna özen gösteriniz. Fincan, bardak, tencere v.s. gibi içi derin bulaþýklarý aðýzlarý aþaðýya gelecek þekilde yerleþtiriniz. Þarap bardaklarý gibi uzun ince parçalarý sepetin köþelerine deðil, ortasýna yerleþtiriniz. Bu þekilde fýskiyeden gelen su bulaþýklara daha rahat ulaþacaktýr. Derin kaplarý mümkün olduðunca eðik yerleþtiriniz, su akýþý daha rahat olacaktýr. Büyük parçalarýn ve sepetten dýþarý sarkan bulaþýklarýn fýskiye kollarýný engellememesine dikkat ediniz. Gerekirse fýskiye kolunu elinizle döndürerek bir bulaþýða takýlýp takýlmadýðýný kontrol edebilirsiniz. Küçük parçalarýn sepet aralýklarýndan düþmemesine dikkat ediniz. Kavanoz ve þiþe kapaklarý gibi küçük parçalarý çatal kaþýk çekmecesine veya sepetine koyunuz (makinenin modeline göre). Havuç, domates veya ketçap gibi malzemeler doðal boya maddeleri içerebilir. Bu doðal boya maddeleri bulaþýkla birlikte büyük miktarda makinenin içine girdiði takdirde plastik bulaþýklarý ve plastik parçalarý boyayabilir. Plastiðin dayanýklýlýðý bu renk deðiþtirmeden olumsuz etkilenmez. 29

30 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Bulaþýk makinesi için uygun olmayan bulaþýklar: Tahtadan yapýlmýþ veya tahta parçalarý bulunan tabak, çatal-kaþýk-býçaklarýn görünümleri bozulur. Ayrýca bu malzemeler yapýlýrken kullanýlan yapýþtýrýcýlar bulaþýk makinesinde yýkanmaya uygun deðildir. Sonuç:Tahta saplar baðlantýlarýndan ayrýlabilir. Sanatsal parçalar, antikalar, deðerli vazolar veya üstü süslü bardaklar: Bu parçalar bulaþýk makinesi için uygun deðildir. Isýya dayanýksýz plastik parçalar: bu parçalarýn þekli bozulabilir, deforme olabilirler. Bakýr-, pirinç, kalaylý ve aluminyum parçalar: Bunlarýn rengi deðiþebilir veya matlaþabilir. Süslemeli dekorasyon parçalar: bunlarýn rengi birçok yýkamadan sonra solabilir. Hassas bardak ve kristaller: uzun süreli kullaným sonucunda bu parçalar puslanabilirler. Önerilerimiz: Bulaþýk makinesinde yýkanmaya uygun tencere, tava ve tabaklar ve üzerinde "bulaþýk makinesinde yýkanabilir" yazýsý olan çatal-kaþýk- ve býçaklar satýn alýnýz. Bardaklar birçok yýkamadan sonra puslanabilir. Bu nedenle hassas bardaklarýnýz için düþük ýsý ile yýkayan uygun programlarý ("Programlara Bakýþ" bölümüne bakýnýz) veya Bardak Bakýmý (modele göre) bulunan programlarý kullanýnýz. Bardaklarýn puslanma tehlikesi azalacaktýr. Lütfen þunlara dikkat ediniz! Gümüþ cilasý ile cilalanan gümüþler, su üzerlerinden bir film tabakasý þeklinde akmadýðýndan, program bittikten sonra nemli ve lekeli kalabilirler. Bunlar bir bezle kurulanmalýdýr. Gümüþ, yumurta, soðan, mayonez, hardal, baklagiller, balýk, salamura balýk gibi kükürt içeren besinlerle temas ettiðinde renk deðiþtirebilir. Aluminyum parçalar (örneðin:yað filtresi) alkali içeren güçlü sanayi deterjanlarý ile yýkanmamalýdýr, zarar görebilir. Ayrýca patlamalara yol açabilecek kimyasal reaksiyonlarýn oluþma tehlikesi vardýr (örneðin: patlayýcý gaz reaksiyonlarý gibi). 30

31 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Üst Sepet Güvenlik açýsýndan bulaþýklar ancak üst ve alt sepetler makinenin içine yerleþtirildikten sonra yýkanmalýdýr. Fincan Rafý (Modele göre) Uzun fincanlarý yerleþtirmek için desteði yukarý doðru katlayýnýz. Bardaklarýn saðlam durabilmeleri rafa dayayabilirsiniz. Fincan rafýný aþaðýya katlayýnýz ve bardaklarý buraya dayayýnýz. Üst sepete ufak, hafif ve hassas bulaþýklarý yerleþtiriniz (ör. fincan altlýðý, fincan, bardak, tatlý tabaðý gibi). Ayrýca üst sepete derin olmayan bir tencere veya sahan da yerleþtirebilirsiniz. Çorba kepçeleri, uzun býçaklar ve büyük kaþýklar gibi tek parça bulaþýklarý üst sepetin önüne, çaprazlama yerleþtiriniz. 31

32 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Üst Sepet Ayarý Üst- ve alt sepette büyük bulaþýklara daha çok yer açmak için üst sepetin yüksekliðini yaklaþýk 2 cm aralýklarla üç farklý kademede ayarlayabilirsiniz. Suyun daha rahat akýp gidebilmesi için üst sepeti hafif eðimli bir þekilde makineye sürebilirsiniz. Bu arada sepetin yýkama alanýna rahat girip çýkmasýna dikkat ediniz. Üst sepeti çekip çýkartýnýz. Üst sepetin yerleþme ayarýna göre aþaðýda belirtilen boyutlardaki tabaklarý sepetlere yerleþtirebilirsiniz. Çatal-kaþýk çekmeceli bulaþýk makinesi (Model için tip etiketine bakýnýz) Üst Tabak cm Sepet Ayarý Üst Sepet Alt Sepet normal XXL Üst Orta Alt Çatal-kaþýk sepetli bulaþýk makinesi (Model için tip etiketine bakýnýz) Üst sepeti yukarý kaldýrmak için: Sepeti yukarý çekiniz ve yerine oturtunuz. Üst sepeti aþaðýya takmak için : Sepetin yanlarýndaki mandalý yukarý doðru çekiniz. Ýstediðiniz pozisyonu ayarlayýnýz ve mandallarý tekrar yerine býrakýnýz. Üst Tabak- cm Sepet Ayarý Üst Sepet Alt Sepet normal XXL Üst Orta Alt

33 Alt Sepet Tabak, tepsi, tencere, çanak gibi büyük ve aðýr parçalarý alt sepete yerleþtiriniz. Ayrýca fincan tabaðý gibi küçük parçalarý da alt sepete dizebilirsiniz. Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Çok Kirli Bulaþýklar Çatal-Kaþýk Çekmeceli Bulaþýk Makinesi Çok büyük tabaklarý alt sepetin ortasýna diziniz. Tabaklarý eðik yerleþtirirseniz 35 cm çapa kadar tabak koyabilirsiniz. Çatal-Kaþýk Sepetli Bulaþýk Makinesi 33

34 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Çok Konforlu Alan Alt sepetin arka tarafý fincan, bardak, tabak ve tencerelerin yýkanmasý için uygundur. Büyük tencerelerin ve tavalarýn yýkanmasý için bardak desteðini katlayýnýz. Þarap, þampanya veya bira bardaklarýný bardak askýsýna dayayabilir veya asabilirsiniz. Bardak askýsýnýn yüksekliðini ayarlayabilirsiniz. Katlanabilir Destek (Modele göre) Öndeki destekler tabaklarýn, çorba kaselerinin, tepsilerin, çanaklarýn ve fincan tabaklarýnýn yýkanmasý için uygundur. Tava, tencere, kase gibi büyük parçalarýn rahat yýkanmasý için destekleri katlayabilirsiniz. Sarý mandalý aþaðýya bastýrýnýz ve destekleri katlayýnýz. Bardak desteðini istediðiniz yüksekliðe göre ayarlayabilir ve yerine takabilirsiniz. 34

35 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Çatal-Kaþýk-Býçak Çatal-Kaþýk-Býçak Çekmecesi (Modele göre) Kaþýk saplarý desteklere girmekte zorlanýyorsa, saplarý diþli desteklere yerleþtiriniz. Çatal-kaþýk ve býçaklarý resimde gösterildiði gibi çekmeceye yerleþtiriniz. Býçak, çatal ve kaþýklarý ayrý bölümlere yerleþtirseniz, bulaþýklar yýkandýktan sonra çekmeceyi daha rahat boþaltabilirsiniz. Sularýn kaþýklardan rahatça akýp gidebilmesi için kaþýklarýn aðýzlarý diþli desteðin üzerinde durmalýdýr. Üst fýskiye kolunun hareketi büyük bulaþýklar tarafýndan engellenmemelidir! 35

36 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Çatal-Kaþýk-Býçak Sepeti (Modele göre) Gerekirse bu parçayý çatal-kaþýk sepetine takýnýz. Çatal-kaþýk sepetini alt sepette ön desteklerin herhangi bir yerine koyabilirsiniz. Elinizin zarar görmemesi için çatal-kaþýk ve býçaklarý sivri uçlarý aþaðý gelecek þekilde karýþýk olarak sepete doldurunuz. Tutacaklarýn aþaðý doðru yerleþtirilmesi halinde ise çatal-kaþýk ve býçaklar daha iyi yýkanacak ve kuruyacaktýr. Küçük parçalarý, çatal-kaþýk sepetinin üç tarafýnda bulunan bölmelere yerleþtiriniz. Çatal-Kaþýk Sepetine Destek Makine ile birlikte verilen parça çok kirli kaþýklarýn yýkanmasý için düþünülmüþtür. Kaþýklar bu destek üzerine tek tek asýldýðýndan, birbirlerini örtemezler ve fýskiyeden gelen sular onlarýn daha iyi temizlenmesine saðlar. Kaþýklarýnýzý burada saplarý aþaðý gelecek þekilde yerleþtiriniz. Bu askýda kaþýklarý dengeli bir þekilde daðýtýnýz. 36

37 Çalýþtýrma Deterjan Sadece ev tipi bulaþýk makinesi deterjaný kullanýn. Deterjan Türleri Yeni deterjanlar farklý etkili maddeler içermektedir. En önemlileri þunlardýr: Fosfat su sertliðini baðlar ve bununla kireç artýklarýnýn oluþmasýný önler. Alkali içeren maddeler kurumuþ kirlerin kabarmasýný saðlar. Enzimler niþastalý ve proteinli yemek artýklarýný çözer. Oksijen bazlý kir sökücüler renkli lekeleri yok eder (örneðin: çay, kahve, domates sosu gibi). Aslýnda piyasada enzim ve oksijen bazlý fosfat ve hafif alkali içeren deterjanlar satýlmaktadýr. Pek sýk olmamakla birlikte fosfatsýz ürünler de bulunabilmektedir. Deterjan türleri þöyle sýralanabilir: Toz ve jel deterjanlar bulaþýk miktarý ve kirlilik derecesine göre farklý dozlarda kullanýlabilir. Tabletler ise çoðu kullanýmlar için yeterli deterjan miktarý içermektedir. Normal deterjanlarýn yanýnda kombine ürünler de vardýr ("Ýlave Fonksiyonlar, Deterjan Tanýma" bölümüne bakýn). Bu ürünler parlatýcý- ve su yumuþatma için gerekli olan tuzu içermektedir. Bu ürünleri piyasada "3 'ü 1 arada" ve bardak koruyucu, çelik parlatma veya yýkamayý güçlendirici ilave maddelerin bulunduðu "5'i 1 arada", "7' si 1 arada", "Hepsi 1 arada" v.s. isimler altýnda bulabilirsiniz. Lütfen bu kombi ürünleri ambalajlarýnda önerilen su sertlik derecelerinde kullanýn. Bu kombi deterjanlarýn yýkama ve kurutma güçleri çok farklýdýr. En iyi yýkama ve kurutma sonuçlarýný normal deterjan, ayrýca kullanýlan tuz ve parlatýcý ile elde edebilirsiniz. Deterjan Dozu Deterjan dozunda üreticisinin paket üzerinde verdiði bilgilere dikkat edin. Eðer bu konuda hiçbir bilgi verilmemiþse, o zaman bir deterjan tablet ve bulaþýðýn kirlilik derecesine göre II. hazneye ml. arasý deterjan koyun. Bulaþýklar çok kirli ise, o zaman I. hazneye ilave olarak az miktarda deterjan doldurun (Program Tablosuna bakýn). Bazý tablet deterjanlar "Hýzlý" programýnda (eðer varsa) tam olarak çözülemez. 37

38 Çalýþtýrma Önerilen miktardan daha az deterjan kullanýrsanýz, bulaþýklarýnýz yeterince temizlenemez. Bir yýkama iþleminden sonra hazne kapaðý açýktýr. Toz deterjanýn nefes borunuza kaçmamasýna dikkat edin. Deterjan aðzýnýza herhangi bir þekilde kaçmýþsa, yutmamaya çalýþýn. Deterjan burnunuzda ve aðýzýnýzda yaralara sebep olabilir. Eðer böyle bir durum baþýnýza gelirse hemen doktora gidin. Çocuklarýn deterjana yaklaþmalarýna ve ellerini sürmelerine izin vermeyin. Bu nedenle çocuklarý kapaðý açýk bulaþýk makinesinden uzak tutun. Deterjan haznesinde deterjan artýklarý kalmýþ olabilir. Deterjaný ancak program baþlamadan hemen önce doldurun ve makine kapaðýný çocuk kilidi ile kilitleyin (modele göre). Deterjaný haznelere koyun ve hazne kapaðýný kapatýn. Deterjan ambalajýný da kapatýn. Aksi halde deterjan topaklanabilir. Dozaj Yardýmý I. Hazneye maks. 10 ml, II. hazneye 50 ml deterjan konulabilir. II. haznede dozaj yardýmý olarak 20, 30 iþaretleri konulmuþtur. Bunlar kapaðýn açýk ve yatay durumunda yaklaþýk doldurma miktarýný gösterir. Deterjan Doldurulmasý Kapak düðmesine basýn. Hazne kapaðý açýlýr. 38

39 Çalýþtýrma Cihazýn Açýlmasý Önce fýskiye kollarýnýn rahat dönüp dönmediðini kontrol ediniz. Kapaðý kapatýnýz. Eðer kapalý ise su musluðunu açýnýz. Bulaþýk makinesini tuþu ile açýnýz. "Start/Stop" kontrol ýþýðý yanýp söner ve son ayarlanan programýn kontrol ýþýðý yanar. Program Seçimi Program seçimini bulaþýðýn türüne ve kirlilik derecesine göre yapýnýz. "Program Tablosu" bölümünde programlarý ve kullanýldýklarý alanlarý bulacaksýnýz. Ýstediðiniz programý program tuþu ile seçiniz. Seçilen programýn kontrol gösterge ýþýðý yanar. Süre göstergesinde seçilen programýn süresi saat ve dakika olarak gösterilir. Programýn Baþlatýlmasý Start/Stop-tuþuna basýnýz. Program baþlar. "Start/Stop", "Yýkama" ve seçilen programýn kontrol gösterge ýþýklarý yanar. Ýlave fonksiyonlar da seçilmiþse, onlara ait kontrol ýþýklarý da ayrýca yanar. Programý ancak program akýþýnýn ilk dakikalarýnda durdurabilirsiniz. Önemli program dilimleri (örn.: su yumuþatma hazýrlýðý gibi) iptal olabilir. Þimdi ilave fonksiyonlarý seçebilirsiniz ("Ýlave Fonksiyonlar" böl.bak.). 39

40 Çalýþtýrma Süre Göstergesi Bir program baþlamadan önce seçilen programýn süresi saat ve dakika olarak ekranda gösterilir. Program akýþý sýrasýnda programýn sonuna kadar kalan süre gösterilir. Ayný program için farklý süreler verilebilir. Bunun sebebi makineye gelen suyun ýsý derecesi, su yumuþatma iþlemi, deterjan türü, bulaþýk miktarý ve bulaþýðýn kirlilik derecesi olabilir. Bir programý ilk defa seçiyorsanýz, makineye gelen suyun soðuk olduðu düþünülerek ortalama bir program süresi verilir. Program tablosunda gösterilen süreler norm ölçülerine uygun bulaþýk miktarý ve ýsý deðerlerine göre hesaplanmýþtýr. Her program akýþýnda cihaz elektroniði cihaza gelen suyun ýsý derecesine ve bulaþýðýn miktarýna göre süreyi yeniden hesaplar ve düzeltir. Standby Enerji tasarrufu açýsýndan bir tuþu son defa kullandýktan veya program bittikten sonra bulaþýk makinesi Standby-moduna girer. Süre göstergesi ve kontrol göstergeleri kapanýr ve Start/Stop-göstergesinin ýþýðý yavaþ yavaþ yanýp söner. Göstergeleri tekrar açmak için tuþuna basýnýz. Programýn sonunda bulaþýk makinesini kapatmazsanýz veya açmazsanýz, makine birkaç dakika sonra tamamen Standby-moduna girer ("Ýlave Fonksiyonlar, Standby Ýyileþtirmesi" böl.bak.). Bir program devam ederken tuz- ve parlatýcý eksik olursa veya bir hata oluþursa, bulaþýk makinesi Standby-moduna girmez. Kombi-tablet kullanýyorsanýz ve bulaþýk makinesi tuz ve parlatýcýnýn eksik olmasýna raðmen Standby-moduna girmesi gerekiyorsa, eksik göstergelerini kapatabilirsiniz ("Ýlk Çalýþtýrma" böl.bak.). Bir hatanýn göstergesini kapatamazsýnýz. 40

41 Çalýþtýrma Program Akýþ Göstergesi Bir program baþladýktan sonra program akýþ göstergesi o andaki program dilimini gösterir. Program Sonu Süre göstergesinde bir "0" görülür ve program akýþ göstergesinde "Son" kontrol ýþýðý yanarsa, program bitmiþ demektir. "Hýzlý" programýnda program bittikten sonra kurutma faný birkaç dakika daha çalýþmaya devam eder. Þimdi bulaþýklarý makineden çýkartabilirsiniz. Mutfak tezgah kenarlarýný çýkan buharlardan korumak için programýn sonunda makine kapaðýný ya tam açýnýz (asla yarým açmayýnýz), ya da bulaþýklarýn hepsini dýþarý almak için kapaðý kapalý tutunuz ve makinenin soðumasýný bekleyiniz. Cihazýn Kapatýlmasý Program akýþýndan sonra: Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatmadýðýnýz sürece enerji tüketmeye devam eder. Bulaþýk makinesi uzun bir süre (örneðin: tatil gibi) kullanýlmayacaksa, güvenlik açýsýndan su musluðu kapatýlmalýdýr. Bulaþýklarýn Çýkarýlmasý Sýcak bulaþýklar çarpmalara karþý hassastýr! Bu nedenle cihazý kapattýktan sonra bulaþýklarý bir süre soðumaya býrakýnýz. Bulaþýklarýn hýzla soðumasý için kapaðýný tam olarak açýnýz. Önce alt sepeti, daha sonra üst sepeti ve sonunda (eðer varsa) çatal-kaþýk çekmecesini boþaltýnýz. Böylece üst sepetten veya çatal-kaþýk çekmecesinden aþaðýdaki temiz bulaþýklara sularýn damlamasýný önlemiþ olursunuz. 41

42 Çalýþtýrma Programý Durdurma Makinenin kapaðý açýldýðýnda program durur. Kapak kapandýðýnda program birkaç saniye sonra kaldýðý yerden devam eder. Bulaþýk makinesi içindeki su sýcak ise haþlanma tehlikesi vardýr! Bu nedenle kapaðý açarken çok dikkatli olunuz. Kapaðý kapatmadan önce içerisi ile dýþarýsý arasýnda bir ýsý dengesi oluþabilmesi için kapaðý 20 saniye kadar aralýk býrakýnýz. Daha sonra iyice yerine oturuncaya kadar kapaða bastýrýnýz. Program Deðiþtirme Deterjan haznesinin kapaðý açýlmýþ ise, artýk programý deðiþtirmeyi denemeyiniz. Bir program baþladýktan sonra programý þu þekilde deðiþtirebilirsiniz: Start/Stop-tuþuna en az bir saniye basýnýz. Program durdurulur. Ýstediðiniz programý seçiniz ve baþlatýnýz. 42

43 Ýlave Fonksiyonlar Turbo Ýçinde "Turbo" fonksiyonu olan programlarda program akýþ süreci kýsalýr. Mükemmel bir yýkama iþlemi için tüketim deðerleri yükselir. Kokulu bulaþýklarýn yýkanmasý için komple bir program yeterli olmadýðý takdirde "Hýzlý" programý ile birlikte ýsýtmasýz ve kurutmasýz bir "Turbo" fonksiyonu ile bulaþýklar çalkalanýr. Bulaþýk makinesini tuþu ile açýnýz. "Start/Stop" kontrol gösterge ýþýðý yanýp söner. Bir program seçiniz. Turbo-tuþuna basýnýz. "Turbo" kontrol gösterge ýþýðý yanar. Þimdi programý baþlatabilirsiniz. Ayarý deðiþtirinceye kadar seçilen fonksiyon bütün programlar için devrede kalýr. Deterjan-Tanýma Yýkamanýn mükemmel olmasý için bulaþýk makinesi program akýþlarýna ve kullanýlan deterjan cinsine otomatik olarak uyum saðlar. Program türüne göre akýþ süresi ve enerji tüketimi biraz deðiþebilir. Bunun için deterjan üreticisinin önerilerini dikkate alýnýz. Bu yýkama ürünlerinin yýkama ve kurutma güçleri farklý olabilir. Sürekli çok fonksiyonlu deterjan kullanýyorsanýz ve eksik göstergeleri sizi rahatsýz ediyorsa, bunlarý devreden çýkartabilirsiniz ("Tuz eksik göstergesi" bölümüne bakýnýz). Deterjan-tanýma fonksiyonu bu yüzden olumsuz etkilenmez. Tuz ve parlatýcý ürünlerini yeniden kullanmak isterseniz eksik göstergelerini tekrar devreye almayý unutmayýnýz. 43

44 Ýlave Fonksiyonlar Gecikmeli Baþlatma Bir programýn baþlamasýný gece tarifinden yararlanmak için erteleyebilirsiniz. Bu durumda 30 dakika ile 24 saat arasý bir gecikmeli baþlatma saati seçebilirsiniz. Gecikmeli baþlatma saati 30 dakika ile 9 saat 30 dakika arasý 30-dakikalýk-dilimlerle ayarlanýr. 10. saatten itibaren süre saatlik-dilimlerle ayarlanýr. Gecikmeli baþlatma fonksiyonunu kullanýrken deterjan haznesinin kuru olmasýna dikkat ediniz; hazne ýslaksa kurulayýnýz. Aksi halde deterjan topaklanýr ve yýkama sýrasýnda hazneden tamamen alýnamaz. Bulaþýk makinesini tuþu ile açýnýz. "Start/Stop" kontrol gösterge ýþýðý yanýp söner. Ýstediðiniz programý program tuþu ile seçiniz. Gecikmeli baþlatma tuþuna basýnýz. Süre göstergesinde son ayarlanan gecikmeli baþlatma saati gösterilir. "Gecikmeli Baþlatma" kontrol gösterge ýþýðý yanar. Ýstediðiniz gecikmeli baþlatma saatini gecikmeli baþlatma tuþu ile ayarlayýnýz. Gecikmeli baþlatma tuþunu basýlý tuttuðunuzda saat otomatik olarak 24^ rakamýna kadar yukarý doðru çýkar. Tekrar 30 dakikadan baþlamak için iki defa gecikmeli baþlatma tuþuna basýnýz. Start/Stop-tuþuna basýnýz. "Start/Stop" kontrol gösterge ýþýðý yanar. 44

45 Ýlave Fonksiyonlar Programýn baþlamasýna kadar olan süre geri saymaya baþlar: 10 saatin üzerinde saatlik dilimlerle, 10 saatin altýnda dakikalýk-dilimlerle. Ayarlanan süre sona erdikten sonra seçilmiþ program otomatik olarak baþlar. Süre göstergesinde kalan süre görülür, "Gecikmeli Baþlatma" kontrol ýþýðý söner ve "Start/stop" kontrol ýþýðý yanar. Gecikmeli baþlatma listesi süre göstergesinde gösterilir: 59 dakikaya kadar: örn.: 30 dakika = 30 1 saat ile 9 saat 30 dakika arasý: örn.: 5 saat = saatten itibaren: örn.: 15 saat = 15^ Gecikmeli baþlatma süresi bitmeden programý baþlatýnýz: Gecikmeli baþlatma süresi dolmadan da programý baþlatabilirsiniz. Bunun için þunlarý yapýnýz: Start/Stop-tuþuna en az bir saniye basýnýz. "Gecikmeli Baþlatma" kontrol ýþýðý söner ve "Start/Stop" kontrol ýþýðý yanýp söner. Start/Stop-tuþuna tekrar basýnýz. Program baþlar. "Start/Stop" kontrol gösterge ýþýðý yanar. Çocuklarýn deterjanla temas etmemeleri için: Deterjaný program baþlamadan, baþka bir deyiþle Start/Stop tuþuna basmadan hemen önce doldurunuz ve makinenin kapaðýný güvenlik kilidi ile kilitleyiniz. 45

46 Ýlave Fonksiyonlar Otomatik Ayar Az miktarda fakat ayný zamanda yapýþmýþ inatçý kirleri temizlemek için otomatik-programý seçebilirsiniz. Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. Start/Stop-tuþunu basýlý tutunuz ve ayný anda bulaþýk makinesini tuþu ile açýnýz. Start/Stop-kontrol ýþýðý yanýncaya kadar Start/Stop tuþunu en az dört saniye baslý tutunuz. Eðer böyle olmazsa iþlemi tekrarlayýnýz. Gecikmeli baþlatma tuþuna beþ defa basýnýz. "Gecikmeli Baþlatma" kontrol ýþýðý 5-defa kýsa aralýklarla yanýp söner. Süre göstergesindeki yanýp sönme iþaretleri "Otomatik Ayar" fonksiyonunun devrede olup olmadýðýný gösterir. "p 1": "Otomatik ayar" fonksiyonu açýktýr. "p 0": "Otomatik ayar" fonksiyonu kapalýdýr. Ayarý deðiþtirmek isterseniz Start/Stop tuþuna basýnýz. Yapýlan ayar hemen hafýzaya alýnýr. Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. 46

47 Ýlave Fonksiyonlar Hafýza Hafýza fonksiyonu ile son seçtiðiniz programý hafýzaya alabilirsiniz. Bir programýn sonunda bulaþýk makinesini kapatýp tekrar açarsanýz veya kapaðý açýp tekrar kapatýrsanýz ekranda "ECO" programý gösterilmez, onun yerine son seçilen program gösterilir. Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. Start/Stop-tuþunu basýlý tutunuz ve ayný anda bulaþýk makinesini tuþu ile açýnýz. Start/Stop-kontrol ýþýðý yanýncaya kadar Start/Stop tuþunu en az dört saniye baslý tutunuz. Eðer böyle olmazsa iþlemi tekrarlayýnýz. Gecikmeli baþlatma tuþuna altý defa basýnýz. "Gecikmeli Baþlatma" kontrol ýþýðý 6-defa kýsa aralýklarla yanýp söner. Süre göstergesindeki yanýp sönme iþaretleri "Hafýza" fonksiyonunun devrede olup olmadýðýný gösterir. "p 1": "Hafýza" fonksiyonu açýktýr. "p 0": "Hafýza" fonksiyonu kapalýdýr. Ayarý deðiþtirmek isterseniz Start/Stop tuþuna basýnýz. Yapýlan ayar hemen hafýzaya alýnýr. Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. 47

48 Ýlave Fonksiyonlar Standby-Ýyileþtirme Enerji tasarrufu saðlayabilmek için son tuþ kullanýmýndan birkaç dakika sonra veya programýn sonunda cihaz Standby-moduna girer. Ekran ve kontrol göstergelerinin ýþýklarý kapanýr ve sadece Start/Stop-gösterge ýþýðý yavaþ yavaþ yanýp söner. Bulaþýk makinesini bir programýn sonunda kapatmazsanýz veya açmazsanýz, makine birkaç dakika sonra Standby-Modunda tamamen kapanýr. Standby iyileþtirme fonksiyonunu kapatabilirsiniz. Ekran ve kontrol gösterge ýþýklarý artýk kapatýlamaz ve bulaþýk makinesinin kapatma süresi yaklaþýk 6 saat kadar uzar. Bu durumda enerji tüketimi yükselir. Bir program devam ederken tuz ve parlatýcý eksikliði varsa veya bir hata oluþmuþsa bulaþýk makinesi Standby-moduna girmez. Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. Start/Stop-tuþunu basýlý tutunuz ve ayný anda bulaþýk makinesini tuþu ile açýnýz. Start/Stop-kontrol ýþýðý yanýncaya kadar Start/Stop tuþunu en az dört saniye baslý tutunuz. Eðer böyle olmazsa iþlemi tekrarlayýnýz. Gecikmeli baþlatma tuþuna sekiz defa basýnýz. "Gecikmeli Baþlatma" kontrol ýþýðý 8-defa kýsa aralýklarla yanýp söner. Süre göstergesindeki yanýp sönme iþaretleri "Standby-Ýyileþtirme" fonksiyonunun devrede olup olmadýðýný gösterir. "p 1": "Standby-Ýyileþtirme" fonksiyonu açýktýr. "p 0": "Standby-Ýyileþtirme" fonksiyonu kapalýdýr. Ayarý deðiþtirmek isterseniz Start/Stop tuþuna basýnýz. Yapýlan ayar hemen hafýzaya alýnýr. Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. 48

49 Ýlave Fonksiyonlar Fabrika Ayarý Ayarlar fabrika deðerlerine geri alýnabilir. Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. Start/Stop-tuþunu basýlý tutunuz ve ayný anda bulaþýk makinesini tuþu ile açýnýz. Start/Stop-kontrol ýþýð yanýncaya kadar Start/Stop tuþunu en az dört saniye baslý tutunuz. Eðer böyle olmazsa iþlemi tekrarlayýnýz. Gecikmeli baþlatma tuþuna 12-defa basýnýz. "Gecikmeli Baþlatma" kontrol ýþýðý 1-defa uzun ve 2-defa kýsa aralýklarla yanýp söner. Süre göstergesindeki yanýp sönme iþaretleri fabrika ayardan farklý bir ayar yapýlýp yapýlmadýðýný gösterir. "p 1": Bütün deðerler fabrika ayarlarýna geri alýndý. "p 0": En az bir ayar deðiþtirildi. Bulaþýk makinesini fabrika ayarlarýna geri almak isterseniz, Start/Stop tuþuna basýnýz. Yapýlan ayar hemen hafýzaya alýnýr. Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. 49

50 Temizlik ve Bakým Düzenli olarak (4-6 ayda bir) bulaþýk makinenizin genel durumunu kontrol ediniz. Bu kontrol sayesinde ortaya çýkabilecek arýzalar önlenebilir. Bütün yüzeyler çiziklere karþý hassastýr. Bütün yüzeyler uygun olmayan bir temizlik maddesi ile silindiði takdirde renk deðiþtirebilir. Yýkama kabininin temizliði Doðru ölçüde deterjan konulduðu takdirde makinenin içindeki yýkama alaný/bölümü her zaman kendi kendini temizler. Buna raðmen kireç veya yað artýklarý görülürse, bunlar özel temizleme maddeleri ile yok edilebilirler (Miele yetkili servislerinden satýn alýabilir). Bu temizlik maddesi üreticilerinin önerilerini dikkate alýnýz. Uzun süre düþük dereceli yýkama uygulandýðýnda (< 50 C) yýkama kabinininde bakteri ve koku oluþumu riski ortaya çýkabilir. Yýkama kabinini temizlemek ve koku oluþumunu önlemek için ayda bir defa "Yoðun 75 C" programý uygulanmalýdýr. Ayrýca yýkama kabinindeki süzgeçler düzenli olarak temizlenmelidir. Kapak Contasýnýn ve Kapaðýn Temizliði Kapak contalarýný düzenli olarak ýslak bezle silerek dökülen bulaþýk artýklarýný alýnýz. Bulaþýk makinesi kapaðýna dökülen yemek ve içki artýklarýný bir bezle alýnýz. Bu kýsýmlar yýkama alanýna ait olmadýðýndan fýskiyeden gelen sularla temizlenemez. O nedenle burada küflenmeler meydana gelebilir. 50

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu LFT 116/HA Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Kullaným kýlavuzu BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 LFT 116/HA Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerleþtirme ve seviye ayarlama Elektrik ve su baðlantýlarý Ýlk kullaným

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1912 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1712 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve makineyi meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KTN 14840 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 507

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM 5100. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM 5100. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Solo-Kahve Makinesi CM 5100 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14943 SD ed/cs-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Ýlave Program Paketleri:

Ýlave Program Paketleri: Ýlave Program Paketleri: Bebek Eco Ev EvXL Hijyen & Çocuklar Medic Spor & Saðlýk tr-tr M.-Nr. 09 495 120 Ýçindekiler Program-Paketleri...3 Program Seçimi...4 Sýkma....5 Program Tablosu...6 Program Akýþý....10

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM Makineyi kurmadan ve tr-tr çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli, Buz Üretme ve NoFrost-Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Bulaşık Makinesi

Kullanım Kılavuzu Bulaşık Makinesi Kullanım Kılavuzu Bulaşık Makinesi Makineyi kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr HG03 M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı