Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý birlikte destekleyerek çýkalým. Her seçim çevresinde ortak adaylarýmýzý seçmenlerin aktif katýlýmýyla kitle örgütlerini seferber ederek belirleyelim AKP saldýrýlarýný örtbas etme gayretinde Yerel seçimler yaklaþýrken rekabet halindeki burjuva siyasi kutuplarý arasýndaki gerilim yeniden týrmandý. AKP, rakiplerinin mecburen ve kerhen kendisine DTP karþýsýnda destek vermesini fýrsat bilerek, yeni dalga Ergenekon operasyonu ile onlara önemli bir darbe indirdi. Erdoðan, bu sayede 22 Temmuz seçimlerini kazanmasýndan itibaren Kürtlere ve emekçilere yönelik saldýrýlarýný örtbas etme hevesindedir. Emperyalist efendilerini rahatsýz edecek sertlikte bir üslupla Gazze deki katliamý kýnamasý, Kürtçe televizyon, Nazým Hikmet e vatandaþlýk verilmesi de ayný amaca yöneliktir. Asýl kutuplaþma baþka yerde Burjuva partileri ve medyasý tarafýndan öyle gösterilmek istense de, asýl kutuplaþma hâkim sýnýflarýn siyasi temsilcileriyle ezilen ve sömürülen yýðýnlar arasýndadýr. Seçim sürecinde de bu durumun bu biçimde kavranarak ifadeye kavuþturulmasý gereklidir. Biz varýz! Birlikte baþaracaðýz! KöZ ün de aralarýnda bulunduðu sosyalist ve devrimci solun hemen hemen tüm temsilcileri seçimlere ortak bir platform ile girmek üzere bir araya gelerek bu kutuplaþmanýn ayýrdýnda olduklarýný ilan etmiþtir. Erkenden dost düþman herkese ilan edilen bu iradenin korunmasý ve güçlendirmesi þarttýr. KöZ ün Sözü nden alýnmýþtýr Diyarbakýr el açtýrmýyor el ele veriyor Obama, dýþý siyah içi beyaz Empeyalizmin baþýna siyah tenli Burak Hüseyin Obama nýn gelmesi dünyanýn hemen her köþesinde önemli bir dalgalanma yarattý. Nasýl yaratmasýn? Amerika Birleþik Devletleri nde 43 yýl öncesine kadar siyahlar seçme ve seçilme hakkýna sahip deðildi. Hatta bu hakký ABD anayasasýna göre kazandýktan sonra bile, pek çok eyalette siyahlarýn beyazlarla ayný toplu taþýma aracýna binmesi ayný bar ve lokantalarda bulunmasý vb. YAZININ TAMAMI SAYFADA Hem seçimlere hem mart mayýs sürecine hazýrlanalým Düzen partilerine birlikte vuralým Mücadeleler içinde geçen bir ömür: Hamza Düzgünoðlu Uzun süredir Parkinson hastasý olan Hamza Düzgünoðlu, 5 Ekim 2008 tarihinde aramýzdan ayrýldý. gerçekleþti. Kartal Cemevinde 6 Ekim de son yolculuðuna uðurlamak için toplandýk. Hamza Dayýnýn istediði gibi bir tören gerçekleþti. 4 te Filistin'in birleþmesi için iki devletin yýkýlmasý, Filistinlilerin barýþ içinde yaþamalarý için de din ile siyasetin ayrýldýðý laik bir cumhuriyetin kurulmasý þarttýr! Ýsrail in, askerlerini kaçýran Hamas ve Hizbullah ý cezalandýrmak için hem Gazze'yi hem de Lübnan'ý bombalamasýnýn üzerinden henüz iki buçuk yýl geçti. Fakat geçen zaman diliminde Ýsrail devleti Filistinlilere saldýrmaktan da geri 2008 yýlý emekçilerin, ezilenlerin yoksulluðunu pekiþtiren, gece aç yatanlarýn sayýsýný birkaç kat yükselten bir krizle sona erdi. Emekçilerin, ezilenlerin yoksulluðunu istismar ederek kendisine itibar, kazanç ya da koltuk kazanmak isteyenler ise azalmadý bilakis daha da piþkinleþtiler. Deniz Feneri nin þahsi çýkarlarý peþinde koþanlarýn maddi rant alaný olduðu haberi ile bir kez daha burjuvazinin farklý çýkar gruplarýnýn emekçilerin hayrýna iþ yapmayacaðý somut olarak ispatlanmýþ oldu. Düzen partileri ve burjuvalar yoksullukla ilgili martaval okumaya devam ederken Diyarbakýr durmadý. Geçtiðimiz günlerde ise yine Hamas ý cezalandýrma bahanesiyle Gazze yi havadan bombalamasýnýn ardýndan kara harekâtý baþlattý. Çocuk parklarý bombalandý, iki haftada 900 e yakýn Filistinli Ýsrail saldýrýlarýyla can verdi. 22 de kentinin panolarýna içimizi ferahlatan bir not düþtü: Diyarbekir Kalesinden Notlar El Açtýrmýyoruz El Ele Veriyoruz! Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, kitle örgütleri ve halk ile iþbirliði içinde yoksulluða karþý mücadelede somut ve insan onuruna yakýþýr bir çalýþmanýn altýna imza atmýþ. Sarmaþýk Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkýnma Derneði, yoksulluðun bir silah olarak kullanýlmasýna kitle örgütleri ile belediyeler arasýnda kurulan iþbirliði ile neler yapýlabileceðine iliþkin örnek teþkil ediyor. 3 te Ekim Devrimi yolumuzu aydýnlatýyor Britanyalý tarihçi Eric Hobsbawn 1917 devriminin kazanýmlarýnýn yerinde çoktandýr yeller esiyorken ve bu devrimden doðan SSCB resmen tarihe karýþtýktan sonra «Kýsa 20. Yüzyýl» diye adlandýrdýðý bir kitap yazdý. Bu kitabýnda Ekim Devrimi ne varan süreci þöyle tarif etti: "Ýnsanlýk bir alternatif bekliyordu. Böyle bir alternatif 1914'te biliniyordu. Kendi ülkelerinin giderek geliþen emekçi sýnýflarýnýn desteðine dayanan sosyalist partiler Avrupa'nýn pek çok ülkesinde bu alternatifi temsil ettiler. Bu adeta kapitalizm yerine sosyalizmin geçirilmesi ve böylece dünya savaþýnýn anlamsýz acýlarýnýn daha olumlu bir þeye dönüþtürülmesi için sadece bir iþaretti: Yeni bir dünyanýn kanlý doðum sancýlarý ve kasýlmalarý idi de BÝZ VARIZ! Egemen güçler 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde bugüne kadar uyguladýklarý krizi yaratan sömürü politikalarýna, piyasacý politikalarýna bir kez daha onay istiyor. Yine egemen güçler Kürt sorununda devlet olanaklarýný da harekete geçirerek AKP eli ile DTP ye yönelik saldýrý politikalarýný artýrarak DTP nin yönettiði yerel yönetimleri ele geçirmeyi hedefliyor. Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýnda eþitlikçi-özgürlükçü, halktan yana bir seçeneði ortaya çýkarmak bu yerel seçimlerin temel bir görevi olarak önümüzde duruyor. Ýþte bunun için emperyalizme, kapitalizme ve bunlarýn ürettiði gericiliðe karþý çýkan, askeri vesayeti milliyetçi-ýrkçý, ayrýmcý ve cinsiyetçi politikalarý reddeden, ekolojik dengeyi savunan, Kürt sorununun demokratik çözümünü isteyen, Alevi yurttaþlarýn inanç özgürlüðü ve eþitlik taleplerine sahip çýkan emekten, eþitlikten, özgürlükten yana güçler olarak 29 Mart 2009 yerel seçimleri için bir araya geliyoruz. Yerel yönetimlerin halk yararýna tüm unsurlarýný tasfiye eden, böylece halk yararýna kurumlar olmaktan çýkartýp piyasa kurumlarý haline dönüþtüren ve halkýn temel kamusal haklarýný gasp eden neo-liberal politikalara karþý halkýn haklarýný kazanma hedefiyle çabalarýmýzý ortaklaþtýrýyoruz. Mümkün olan her il, ilçe, belde ve mahallede emekçilerin demokrasi anlayýþýna uygun olarak en geniþ emek ve toplumsal muhalefet dinamiklerini kapsayan, oluþturduðumuz ve oluþturacaðýmýz yerel platformlarda, halkýn çýkarlarýný temel alan programlar çerçevesinde ortak adaylarýmýzý halkýn katýlýmýný içeren demokratik yöntemlerle belirleyerek emekçilerin ve ezilenlerin alternatifini yaratmaya çalýþacaðýz. Düzen güçleri tarafýndan DTP' ye yönelen milliyetçiýrkçý ve gerici saldýrýlara karþý duracaðýz. Halkýn karar süreçlerinde örgütlü bir biçimde yer alarak söz, yetki, karar sahibi olduðu demokratik ve katýlýmcý bir yerel yönetim anlayýþýný savunacaðýz. Yerel yönetimlere emekçilerin ihtiyaçlarý doðrultusunda merkezi bütçeden kaynak aktarýlmasýný ve yerel hizmetleri piyasalaþtýran, taþeronlaþtýran, özelleþtiren, parasý olanýn hizmet alacaðý yerel yönetim anlayýþýna son verecek kamucusosyal bir yerel yönetim anlayýþýný savunacaðýz. DTP, ÖDP, EMEP, TKP, SDP, EHP, DSÝP, Sosyalist Parti, Yeþiller Partisi, DÝP Giriþimi, Halkevleri, ESP, DHF, SODAP, SEH, TÖP, Anti-Kapitalist, Teori ve Politika, Kaldýraç, HKM, Türkiye Gerçeði, Köz, Proletaryanýn Kurtuluþu, 78'liler Giriþimi 2009 yerel seçimleri yaklaþýrken düzen partilerinin özellikle Kürdistan da DTP nin karþýsýnda AKP yi destekleme yönündeki mesajlarý ve kriz bahanesiyle birbirine ýlýmlý mesajlar göndermeye baþlamalarý hükümetteki ya da muhalefetteki düzen güçlerinin emekçilerin, ezilenlerin karþýsýna tek vücut gibi çýkacaðýna iþaret ediyordu de

2 Sayfa 2 OCAK 2009 Deri iþçileriyle yerel seçimler konulu Köz sohbetinden notlar 29 Mart yerel seçimleri yaklaþýrken iþçiler, en çok sömürülen ve ezilenler için ne anlama geldiði üzerine bir Köz sohbeti gerçekleþmesini istedik. Deri iþçisi Köz okurlarýnýn talep ettiði ve katýldýðý sohbette, seçimlerin iþçi ve emekçilerin çýkarýna nasýl dönüþtürüleceði üzerine konuþuldu. Þu konular üzerinde duruldu: Yerel seçimler 22 Temmuz genel seçimlerden daha farklý bir seyirde geliþiyor. Burjuvazinin iki ayrý kanadý olan sað ve sol partilerinin uzlaþmacý tutumuna karþý iþçi ve emekçilerin bu yerel seçimleri iyi deðerlendirerek düzen partilerinin karþýsýna dikilmesi gerekiyor. Her gün yoksulluðun daha da arttýðý, saðlýðýn satýldýðý, zamlarýn zulmün katmerleþtiði, hak gasplarýnýn yoðunlaþtýðý bir dönemde emekçilerin örgütlenerek kendi haklarýna daha fazla sahip çýkmalarýna vesile haline gelecek bir yerel seçim çalýþmasý yürütmek gerekiyor. Düzen partilerinin emekçilerin sorunlarýna çözüm olmayacaðýný söyleyerek onlarý teþhir etmeliyiz. CHP'yi AKP'nin alternatifi olarak gösteriyorlar, iki senedir 1 Mayýs'larda yapýldýðý gibi iþçiler, emekçiler CHP'ye, SHP'ye yedeklenmeye çalýþýyor. Buna mani olmalý ve yapanlarý teþhir etmeliyiz. Þimdiden, yerel seçimlere çok yaklaþmadan, sendikalar, dernekler ve kitle örgütleri olarak kendi lehine daha somut talepler etrafýnda ortak çalýþmalar yaparak yaþamýn her alanýnda bu yerel seçimlerde ezilenlerin en geniþ kesimlerinin ortak sorunlarýna çözüm istemesini saðlamak gerekiyor. Nasýl bir seçim çalýþmasý yürütmek gerektiði konusunda þu noktalara deðinildi. Ýþçi örgütlerinin, kitle örgütlerinin, mahalle ve köy derneklerinin, sendikalarýn kendi güncel sorunlarý ve talepleri ile iþçileri ve etrafýndaki insanlarý seçim çalýþmalarýna katmak gerekiyor. Ýçinde çalýþtýðýmýz kurumlarda ve deri iþçileri arasýnda da böyle bir çalýþmaya ön ayak olmak gerekir. Örneðin deri iþçilerinin iþ yerlerinde kanserojen madde kullanýlmasý ve iþ yeri saðlýðý denetimi yapýlmasý talebini yerel seçimlerde öne çýkartmalarý mümkün. Fakat deri iþçilerinin kendi taleplerini oluþturmak üzere kendilerinin konuþtuðu taleplerini belirlediði toplantýlar örgütlenmesine ön ayak olmalýyýz. Deri iþçisi olan ve ayný zamanda Köz'ün arkasýnda duran komünistler yerel seçimlerde Birlikte Baþarabiliriz Platformu'nun ortak adaylarýný destekleyen çalýþmalara katýlabilir fakat biliyoruz ki deri iþçileri arasýnda farklý siyasetleri benimseyen bir çok arkadaþýmýz var. Yapýlmasý gereken tüm adaylarýn çaðrýlacaðý deri iþçilerinin katýlacaðý seçmen toplantýlarý ile deri iþçilerinin tüm adaylara kendi taleplerini duyurmasýný saðlamaktýr. Deri iþçileri örgütlü olduðu takdirde bu taleplerin gerçekleþip gerçekleþmediðinin denetimini yapabilir. Komünist deri iþçileri düzen partilerinin sözlerinin arkasýnda durmayacaðýný ve durmadýðý görmek, göstermek ve teþhir etmek için de bunu fýrsat olarak deðerlendirebilir. Deri iþçileri, derneklerinde, sendikalarýnda örgütlenerek yerel yönetimleri denetleyecek mekanizmalar kurulmasýný saðlayabilir. Ayrýca belediye baþkaný seçilemese bile Birlikte Baþarabiliriz Platformunun il ve ilçe meclislerine emekçilerin ortak adaylarýný seçtirebilir. Böylece belediye meclislerinin aleniyeti sayesinde kitle örgütleri ve yerel yönetimler arasýnda emekçilerin taleplerinin geçekleþmesini saðlayacak mücadeleye dayalý iþbirliði ve kazanýmlarýn fýrsatlarý artar. Sohbetin ilerleyen bölümlerinde deri iþçilerinin de önerileri ve katýlýmý ile deri iþçilerinin belli baþlý taleplerinin neler olabileceði üzerine tartýþýldý ve þu konular öne çýktý. 1-Kayýtsýz, sigortasýz, düþük ücretle çalýþma konusunda yerel yönetimlerin denetleme ve/veya iþ yerinin tespiti konusunda baský yapýlabilir mi? 2-Saðlýksýz ortamda kanserojen kimyasal maddelerle çalýþmaya maruz kalan deri iþçileri örgütlenerek yerel yönetimlerin saðlýk denetimi yapmasýný saðlayabilir. 3- Yemekhane ve iþçilerin tabldot yemek yeme yerlerinin saðlýksýz ve çöplere yakýn olmasý çevre saðlýðýnýn olmamasý konusu yerel yönetimlerin gündemine taþýnabilir 4- Basmane/Kapýlar bölgesine iþçilerin saðlýk sorunlarý ile ilgilenecek saðlýk ocaðýnýn açýlmasý yönünde bir çalýþma yürütülebilir 5- Basmane havzasýnda çalýþan deri iþçilerin çocuklarý için kreþlerin açýlmasý talep edilebilir. 6- Çalýþma havzasýnýn çevresindeki gece kulüplerinin kaldýrýlmasý için yerel yönetimelere baský yapýlabilir. Bu talepler deri iþçilerinin daha geniþ kesimlerinin katýlabileceði dernek, sendika toplantýlarýnda arttýrýlarak daha nitelikli bir hale kavuþturulabilir. Bu sorunlar sadece deri iþçilerinin sorunu deðildir. Ayný sorunlar daha da kötü koþullarda çalýþan ayakkabý iþçilerinin de sorunu, tekstil alanýnda kot taþlayan silikozis hastalýðýna yakalanarak hayatýný kaybeden, penyenin, kumaþýn tozunu yutarak tedavisi zor hastalýklara yakalanan iþçilerin de. Biz iþçi sýnýfýn en çok sömürülen ama en örgütsüz bu kesimlerin örgütlendirilerek sorunlarýnýn taleplere dönüþtürülmesi için çaba sarf etmeliyiz. Ýþte bunlar için iþçi sýnýfýnýn mücadelesi daha da bir anlam kazanýyor. Bu anlamlý mücadeleyi hayatýn her alanýna, mahallelere, sendikalara, köylerimize bir bütün olarak bakýp taþýyabilmeliyiz. Ýþ, ekmek, özgürlük için örgütlen, birleþ, mücadele et! Ýzmir'den Deri Ýþçisi Komünistler Mapushaneden mektup var! 25 Kasým, Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Mücadele Günü vesilesiyle yeniden hatýrladýk devletin þiddeti karþýsýnda baþlarýný eðmeden; baskýlara, cezalara raðmen uslanmadan ve usanmadan mücadele eden kadýn devrimci tutsaklarý. Ýzmir Cezaevi Ýnsiyatifi ne göndermiþ olduklarý mektuplarýný ve fotoðraflarýný Köz ün arkasýnda komünistlerle de paylaþmak istedik. Merhaba sevgili dostlar, Hüznü, soðuðu, yalnýzlýðý ve de sessizliði baðrýnda taþýyan sonbahar zamanýnda zindanlý günlere inat içimizdeki güneþin, umudun ve de özgürlük düþünün sýcaklýðý ile sizleri selamlýyor ve her þeyin yüreðinizce olmasýný diliyor, sevgilerimizi sunuyoruz. Sevgi dolu, içten temenni yüklü kartýnýzý aldýk. Hepimiz çok mutlu olduk. Ayný temenni ve sevgiyle biz de 14 yürek sizleri selamlýyoruz. Ýçimizde büyüttüðümüz ve bütün kirliliklerden koruduðumuz, sakýndýðýmýz umudumuz ve düþlerimize raðmen resmin bir de öte yüzü var ki kaygýlanmamak elde deðil. Ýçimiz titreyerek bu zamaný izliyoruz. Ýçimiz titriyor ve acý duyuyoruz. Acýnýn anlamýný gerçekliði ile bilen, yaþayan, hisseden ve kaygý duyan bütün insanlar ve de kadýnlar gibi. Özellikle de analar. Yanýmýzda dört ana var. Kiminin çocuðu yýldýzlaþmýþ, kimisi o kekik kokulu diyarlarda.. O haberleri izleyiþleri, kayýplarýn ismini Özgür Yaþam Kadýn Komisyonu ve Deri Ýþçileri Derneði Kadýn Komisyonu nun da içinde yer aldýðý Ýzmir Kadýn Platformu 25 Kasým, Kadýnlara Yönelen Þiddete Karþý Uluslararasý Mücadele Günü nde, kadýnlara yönelen þiddete karþý bir basýn açýklamasý yaptý. Alsancak-Kýbrýs Þehitleri Caddesi giriþinde 150 civarýnda kadýn toplandý. Kýbrýs Þehitleri Caddesi üzerinden Yapý Kredi Bankasý nýn önüne kadar yüründü. Yürüyüþ ve basýn açýklamasý sýrasýnda þu sloganlar atýldý: Þiddet sürüyor, kadýnlar direniyor!, Cinsel þiddet, tecavüze son!, Devlet þiddetine son!, Yaþasýn kadýn dayanýþmasý!, Jin, jiyan. azadi!, Cinsel, sýnýfsal, ulusal sömürüye son!, Zam, zulüm, iþkence, þiddet sürüyor, kadýnlar direniyor!, Vardýk, varýz, var olacaðýz! dinlerken rojnamelerdeki resimlere bakarken yüreklerini tutuþlarý.. Benim çocuðum da var mý korkusuyla anlatýlmaz bir durum, duygu ve de gerçektir. Ama dayanmayý baþarmýþ analar. Bu gergin atmosfer, o öfke olsa olsa insanlýktan nasibini almayanlarý mutlu edebilir. Güzelliklerin dilini, yaþamýný, duruþunu bilmeyenleri mutlu edebilir. Bizler izliyoruz ve dileriz ki; baþaracak olan sevginin, güzelliklerin, kardeþleþmenin saðduyusu olur. Dýþarýya paralel bizler de gerek anadilimiz üzerindeki baskýlar, gerekse genel tecrit için açlýk grevlerimizi sürdürüyoruz. Þimdi 8 arkadaþ açlýk grevindedir. Bizler, doktora, ortak alanlara, telefona falan çýkmýyoruz. Bu genel tecritler alanda bitinceye kadar da sürecek. Dostlar düþünün ki; annemize kendi dilimizde bayram kartý dahi yazamýyoruz. Yine hepimizin sayýn davalarý var. Sayýn demek suçsa kendimi ihbar ediyorum yönlü. Bunlardan dolayý çoðumuz açýk görüþlere, kültürel aktivitelere çýkamýyoruz, Cezalarýmýz var yani. Koþullar hýzla 80 lere doðru kayýyor. Sizlerde takip ediyorsunuzdur. Biçim farklý olsa da. Anlayacaðýnýz kýþa, hüzüne denk günler yaþýyoruz. Dileriz mevsim kýþ olsa da yürekler bahar yaþar.. Baþka da bildiðiniz gibi içerdeyiz. Ama yüreðimiz ve gözlerimiz dýþarýya kilitli... Sýnýrlý da olsa basýndan ve televizyondan izlemeye Özgür Yaþam Kooperatifi bu eyleme hazýrlanmak için öncesinde bir bildiri çýkarýp muhataplarýna daðýtarak bugünle ilgili Kuruçeþme de bir hafta önce bir etkinlik örgütledi. Eylem Alsancak ta olduðu için muhataplarýmýzý eyleme getiremedik. Biçimi ve içeriði açýsýndan içinde çalýþtýðýmýz kurumlarýn muhataplarýna hitap etmeyen bir eylem oldu. Özgür Yaþam Kadýn Komisyonu eleþtirilerini benzer eleþtirileri olan farklý kurumlarla ortaklaþtýrarak Kadýn Platformu na taþýdý. Platformda kadýn mücadelesine, eylem biçimlerine farklý bakýþ açýlarý olsa da tüm kadýn örgütleri ortak bir çalýþma ve eylem biçimi bulmak ve herkesin kendisini ifade etmesini saðlayacak yöntemler geliþtirmek gerektiði konusunda ortak tutum aldý. Ýzmir den Komünistler çalýþýyoruz. Zamanýmýzý okuyarak ve yazarak deðerlendirmeye çalýþýyoruz. Ýki aydýr kýþ koþullarý olmasýna raðmen henüz doðru dürüst kaloriferlerimiz yanmýþ deðil. Geceli gündüzlü battaniyelere bürünmüþüz ýsýnmak için anlayacaðýnýz. Ara ara da yaðmur yaðýyor. Ýzlemekle yetiniyoruz. Çünkü burada hastalanma lüksümüz yok... Çünkü doðru dürüst bizlere bakýlmýyor. Dikkatli olmalýyýz. Yaðmurda ýslanma düþümüzü de dýþarýya erteleme dýþýnda þansýmýz yok.. Sevgili can dostlar, umarýz sizler de iyisinizdir. Þuna inanýyoruz ki; sizler bizlerin özgür parçalarý, aktif yüreklerisiniz. Bu anlamýyla uzaklýk ve mesafe de yok aramýzda, Duyarlýlýklarýnýzla, anlamlýlýklarýnýzla bizimlesiniz. Sizlerin varlýðý ile daha dayanabilirdir cezaevleri. yürek de sizleri çok seviyoruz. Sizleri selamlýyor ve kucaklýyoruz. Özgür günlerde buluþmak dileði ile.. 25/10/2008 Elbistan E tipi cezaevi Gönül Bulut Ýzmir Kadýn Platformu þiddete karþý basýn açýklamasý yaptý Özgür Yaþam Kadýn Komisyonunun bildirisi «Yaðmuru kim döküyor? Ünzile kaç koyun ediyor? Dayaktan uslanalý hiç bir þey sormuyor!!!» Ünzile, Güldünya, Mirrabel, Pippa, Beriwan, Ayçe Ýdil Uslansýnlar diye devletin ve toplumun þiddetine maruz kaldýlar! Evde akrabalarýndan þiddet gören kadýn, sokaða çýktýðýnda toplumun iþe gittiðinde ise patronun þiddeti ile karþý karþýya kalýyor. Kadýna ve kendisi gibi ezilenlere yönelik þiddete ve haksýzlýða karþý çýktýðýnda ise polisin, askerin, devletin þiddeti ile karþý karþýya kalýyor. 25 Kasým, Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Mücadele Günü! 25 Kasým da bütün kadýnlar el ele verip Kadýný dayaktan uslandýrmaya çalýþanlarýn karþýsýna dikileceðiz. Evde, okulda, sokakta, iþte dayaktan uslandýrýlan kadýnlar için; Buca-Gediz de, Kuruçeþme de ve Türkiye nin her yerinde evleri baþlarýna yýkýlma tehditi ile karþý karþýya kalan ve Kentsel Dönüþüm Projesi þiddetine maruz kalan kadýnlar için; Çalýþarak hayatlarýný sürdürmek zorunda olan ve iþ yerinde hakaret, baský, iþ kazasý ve tacize maruz kalan; ekonomik zor karþýsýnda boyun eðdirilen kadýnlar için; Özgürlükleri için mücadele ederken toplumsal, sosyal baský ve devletin þiddetine maruz kalan fakat uslanmayan(!) Kürt kadýnlarý için; Hapishanelerde devletin þiddeti karþýsýnda direnen, mücadele eden ve uslanmayan devrimci kadýnlar için; Onlar için ve onlarla birlikte! Tek tek kurtuluþun olmadýðýný bilerek ve kadýna yönelik þiddete karþý örgütlü mücadeleye diyerek: Dayaktan, baskýdan uslanmayacaðýz! Kadýnlar birleþin, alanlarda devleþin! "Kadýna yönelik þiddete karþý örgütlenmeye, elbirliði ile mücadeleye!" Özgür Yaþam Kadýn Komisyonu Þiddete karþý meþaleli eylem ÇEKEV, EKD, Deri Ýþçileri Derneði, Deri Ýþ Sendikasý, ÝKDD, EHP ve Özgür Yaþam DESA iþçileriyle dayanýþma amacýyla bir kampanya örgütledi. 25 Ekim de Ýzmir in Karþýyaka çarþýsýnda masa açarak DESA ürünlerini boykot için imza kampanyasý baþlatýldý. Ayný gün Yaþasýn DESA Direniþi Emine Aslan yalnýz deðildir. DESA ürünlerini boykot ediyoruz pankartlarý açarak meþale eylemi yapýldý. Sloganlar eþliðinde basýn metni okunarak eylem sona erdi. Emine Aslan ile dayanýþma eylemi ÇEKEV, ÝHD, ÝKDD, SDP, EMEP, Deri Ýþçileri Derneði ve Özgür Yaþam Kooperatifi 28 Aðustos ta deri iþçilerinin yoðun olarak çalýþtýðý Basmane/Kapýlar havzasýnda Emine Aslan ve DESA direniþi ile dayanýþma eylemi örgütledi. Eylem iþçilerin yemek saatine denk getirilerek deri iþçilerinin katýlýmý saðlandý. KOMÜNÝST KÖZ- AYLIK SÝYASÝ GAZETE SAHÝBÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ: ÞÜKRÜ DEMÝR YÖNETÝM YERÝ: ÜSKÜDAR CADDESÝ, PINAR PASAJI, KAT:2 NO:39 KARTAL ÝSTANBUL TELEFON: BASILDIÐI YER: ÖZDEMÝR MATBAASI MATBAA ADRESÝ: DAVUTPAÞA CAD. GÜVEN SANAYÝ SÝTESÝ C BLOK No: 242 TOPKAPI-ÝSTANBUL TELEFON:

3 OCAK 2009 Sayfa 3 Diyarbekir Kalesi nden notlar: El açtýrmýyoruz, el ele veriyoruz! 2008 yýlý emekçilerin, ezilenlerin yoksulluðunu pekiþtiren, gece aç yatanlarýn sayýsýný birkaç kat yükselten bir krizle sona erdi. Emekçilerin, ezilenlerin yoksulluðunu istismar ederek kendisine itibar, kazanç ya da koltuk kazanmak isteyenler ise azalmadý bilakis daha da piþkinleþtiler. Deniz Feneri nin þahsi çýkarlarý peþinde koþanlarýn maddi rant alaný olduðu haberi ile bir kez daha burjuvazinin farklý çýkar gruplarýnýn emekçilerin hayrýna iþ yapmayacaðý somut olarak ispatlanmýþ oldu. Düzen partileri ve burjuvalar yoksullukla ilgili martaval okumaya devam ederken Diyarbakýr kentinin panolarýna içimizi ferahlatan bir not düþtü: Diyarbekir Kalesinden Notlar El Açtýrmýyoruz El Ele Veriyoruz! Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, Diyarbakýr daki kitle örgütleri ve Diyarbakýr halký ile iþbirliði içinde yoksulluða karþý mücadelede somut ve insan onuruna yakýþýr bir çalýþmanýn altýna imza atmýþ. Sarmaþýk Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkýnma Derneði, yoksulluðun bir silah olarak kullanýlmasýna karþý, emekçilerin kurumlarýn ve ezilenlerin seçtiði belediyeler arasýnda kurulan iþbirliði ile neler yapýlabileceðine iliþkin örnek teþkil ediyor. Sarmaþýk Derneði Genel Sekreteri Mehmet Þerif Camcý: Hayýr kurumu deðiliz. Toplumsal dayanýþmayý güçlendirerek yoksulluða çözüm üretiyoruz Sarmaþýk Derneði Genel Sekreteri, Mehmet Þerif Camcý ile Sarmaþýk Derneði üzerine sohbet ettik. Dernek, 32 kurucunun bir araya gelerek kuruluþ çalýþmalarýný tamamlamasýnýn ardýndan, 11 Nisan 2006 tarihinde resmiyet kazanarak kurulmuþ. Kurucu olmak üzere bir araya gelen kimselerin toplumun farklý kesimlerinden ve farklý siyasal görüþlerden kimseler olduðunun altýný çizmek gerekir. Çünkü aslýnda Sarmaþýk Derneði, Büyükþehir Belediyesi nin ve Belediye Baþkaný Osman Baydemir in ön ayak olduðu ve sürdürülmesi için yürütülen çalýþmalarýn maddi ve manevi destekçisi olduðu bir proje. Fakat Baydemir ya da DTP derneðin siyasi bir rant alaný haline gelmemesi için özel bir önem gösteriyor. Dernek, farklý siyasi aidiyetlere mensup kiþilerin de kurucular arasýnda ve yönetiminde yer almasý sayesinde kentin her kesimini kapsayabilen bir kapsama kavuþmuþ. Camcý, konuþmalarý esnasýnda derneðin siyasi bir beklenti hedefiyle deðil kentteki açlýk sorununu çözmek için kurulduðunu vurguluyor. AKP savaþa yatýrým yapýyor, kentte aç yatan insanlar var Geçtiðimiz günlerde, Güneydoðu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliði nin (GABB) Güneydoðu Anadolu da Sosyoekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri baþlýklý araþtýrmasýnýn raporunu kamuoyuna açýkladý. Ekonomist Dr. Mustafa Sönmez in yürüttüðü araþtýrmanýn raporuna bakarak AKP nin bölge illerine ayýrdýðý kaynaðýn, Yerel seçimler yaklaþtýkça gerilim de artýyor. Burjuva partileri birbirlerinin kirli çamaþýrlarýný rahat rahat ortalýða dökerken, bu oyunu bozan tek unsur meclisteki DTP liler oluyor. Söz konusu olan Kürt illerindeki yerel seçim olunca düþman kardeþler birlik oluyor ve ortaya iki blok çýkýyor. Bir tarafta DTP diðer tarafta geri kalan tüm partiler olarak saflar belirginleþiyor. Belli ki yerel seçimler özellikle siyasal bakýmdan iki parti arasýnda geçecek: bir tarafta kerhen veya gönüllü olarak burjuvazinin tüm güçlerinin arkasýnda durduðu AKP, diðer tarafta odaðýnda DTP nin durduðu sosyalistlerin ve devrimcilerin ittifaký. Bu bakýmdan ortada iki seçenek kalýyor; üçüncü yoldan bahsetmek anlamsýzlaþýyor; hangi soslarla bezenirse bezensin AKP-CHP+MHP kutuplaþmasýna göre tarif edilen bu sanal seçeneðin yanlýþlýðý ortaya çýkýyor. 16 Aralýk ta meclis çatýsý altýnda yapýlan bütçe görüþmeleri de seçimlerin AKP ile odaðýnda DTP nin bulunacaðý blok arasýnda geçeceðini doðruladý. Konu bütçeydi ancak DTP li millet vekillerinin konuþmasý ve Erdoðan ýn bütçe açýklamasýna ayrýlan süresinin büyük bir kýsmýný DTP ye dönük yapmýþ olmasý, seçimlerin esas olarak bu iki partinin belirleyiciliðinde geçeceðini apaçýk gösterdi. Bin Umut adaylarý çalýþmasýnýn ardýndan meclis çatýsý altýnda, uzun bir süreden sonra ilk defa emekten yana olanlarýn sesini duyar olduk. KöZ ün önceki sayýlarýnda da vurguladýðý üzere, meclis çatýsý altýnda savaþ tezkeresine ilk defa samimi ve ciddi bir hayýr sesi yükseldi. Sermaye partilerine baþka bir cepheden cevap vermek rolüne giderek alýþan DTP li vekiller, bütçe görüþmelerinde mevsimlik iþçilerin, tarým iþçilerinin, iþsizlerin meclisteki sesi oldu. Üstelik yalnýz bütçe konusunda görüþ belirtmekle kalmayýp, 1 Mayýslarda Newrozlarda yaþananlarýn, polis salahiyet yasasýyla birlikte sokak ortasýnda infazlarýn sorumlularýndan, emekten yana bir bütçeyi oluþturmasýný beklemenin mümkün olmadýðýný vurguladý DTP li milletvekilleri. Ayrýca AKP nin çözeceðini söylediði sorunlarý çözmediðini türban örneði üzerinden vurgulayan DTP, baþbakanýn eþinin, cumhurbaþkanýnýn eþinin türban sorununu çözmekten bile aciz oluþunu örneklendirerek, AKP nin elindeki Yerel seçim kömürleri sadaka olarak piþkince daðýtýlýrken Diyarbakýr dan yoksulluða karþý mücadelede toplumsal dayanýþmayý güçlendiren somut bir kurum deneyimi örnek oluyor yoksullukla boðuþan halka deðil savaþa gittiði açýkça kanýtlanýyor. Hangi alanlarda yatýrým yapýldýðýna dair ampirik verileri bulabileceðimiz rapor yaþadýðýmýz coðrafyanýn elektrik enerjisinin %75 ini üreten Diyarbakýr halkýnýn neden elektriðe en pahalý ödemeyi yaptýðýný da açýklýða kavuþturuyor. AKP bölgenin imkânlarýný sonuna kadar sömürmenin yollarýný güçlendirirken, bu sömürüyü kalýcýlaþtýrmayý garanti altýna almak üzere bölgeye güvenlik yatýrýmý yapýyor. Savaþ uçaklarýnýn sesleriyle gözlerine uyku girmeyen halkýn açlýðý, yoksulluðu ise AKP hükümetinin ya da düzen partilerinin gündemine girmiyor. Sarmaþýk Derneði ise tüm bu yoksunluklara inat Büyükþehir Belediyesi nin ve kitle örgütlerinin katkýlarýyla yoksulluða karþý mücadelesinde sabýrlý, bilimsel ve onurlu bir yol çizmiþ kendine. Öncelikle yoksulluðun gelmiþ olduðu düzeyi tespit etmek üzere çalýþmalar yapmýþlar. Dicle Üniversitesi Sosyoloji son sýnýf öðrencilerinin katkýlarýyla bir anket çalýþmasý yapmýþlar. Kentte geceleri aç yatan insanlarý tespit etmek üzere çalýþmýþlar. Bu çalýþmayý yaparken hedefleri sonuçlarýný kamuoyu ile paylaþýp toplumsal dayanýþmayý güçlendirmek üzere sosyal baský yaratacak bir kampanya yürütmekmiþ. Kampanya el açtýrmadan el ele vererek yoksulluða karþý mücadele edilebileceðine iþaret eden bir sloganla kendisini en doðru biçimde ifade etmiþ. Sarmaþýk Derneði, önce kime ve nasýl yardým türban oyuncaðýný alabilecek tek odaðýn nerede olduðuna da iþaret etti. Bu konuþmalarýn ardýndan söz baþbakan Erdoðan daydý. Ýki blok varsa, bunlardan biri AKP ise Erdoðan dan beklenen CHP ve MHP yi hedef alarak konuþmasý olurdu. Ancak Erdoðan konuþmasýnda, DTP li konuþmacýlarýn sözlerini hedef aldý. Hýrçýn, saldýrgan ve DTP yi vurmak üzere yapýlan konuþma; önümüzdeki dönem yerel seçimlerin esas olarak bu iki parti arasýnda geçeceðinin iþaretlerinden biriydi. Erdoðan ýn Kürt illerini kapsayan gezisi sýrasýnda uðradýðý hayal kýrýklýðý, bütçe görüþmelerinde hýrçýnlýk olarak ifade buldu. Bu gezinin ardýndan sýk sýk çöpleþen þehirden, insanlarýn baskýyla, tehditle evlerine kapatýldýðýndan söz etmesi, bütçede kesinti yapýlmadýðý halde þehirlerde DTP li yerel yönetimlerin görevlerini yerine getirmediðini, insana yaraþýr bir hizmet anlayýþýndan mahrum olunduðunu vurgulamasý, yerel seçimlere doðru bu yönde saldýrýlarýn artacaðýnýn iþaretlerini veriyor. Gerçekten öyle mi? Yaþadýðýmýz topraklarda «belediyelerin emekten yana olanlar tarafýndan alýnmasý durumunda ne olur?» sorununa örnek olarak sýk sýk Fatsa da terzi Fikri döneminde yaþananlar hatýrlanýr. Önemli bir yerel yönetim deneyimi sunar bizlere Fatsa da yaþananlar. Devrimci Yol un adayý Terzi Fikri, orada yaþayanlarýn arzusuyla aday olmuþ, sonrasýnda da bir daha Karadeniz kýyýlarýnda görülmemiþ bir deneyim ortaklaþa hayata geçirilmiþtir Fatsa da. Ancak gecen yerel seçimlerden bu yana DTP li adaylarýn kazandýðý belediyelerde yaþanan deneyimler, bu süreçten daha önemsiz deðil. Ama neredeyse 30 yýldýr Fatsa yý unutturmamak üzere hareket etme iddiasýnda olanlarýn gözlerini bu coðrafyaya bir türlü çevirmemeleri ve bu deneyimleri görmezden gelerek hareket etmeleri ayrý bir konudur. Terzi Fikri deneyimini hatýrlatmak için bile bu taze deneyimlerden yararlanmak zorunludur. Diyarbakýr Belediyesi nden belediyeciliði anlamak Diyarbakýr a varýldýðýna, sadece þehrin sokaklarýnda dolaþmak bile, bu geri býraktýrýlmýþ, savaþ ve baskýyla, açlýk ve bir çok yoksunlukla yaþamak durumunda edeceklerini belirlemiþ. Açlýk sýnýrýnýn altýnda olan ve evinde çalýþabilecek kimsesi olmayanlarý seçmiþ. 4 bin bin aile tespit edilmiþ. Nasýl yardým edecekleri konusu ise kime edileceði kadar çetrefilli bir konu olarak ele alýnmýþ. Ýhtiyaç sahiplerinin onurunu kýrmadan, ellerindeki alýþveriþ kartlarý ile ihtiyaçlarýný kendilerinin kendi elleriyle sepete doldurabildikleri bir gýda bankasý kurmuþlar. Gýda bankasýnda alýþveriþini yapan baþý dik müþteriler ve görevini yerine getirmekten dolayý gururlu Sarmaþýk Derneði çalýþanlarý, sýcak tebessümleriyle içindeki herkesin mesut olduðunu görebileceðiniz tek alýþ veriþ merkezi. Sarmaþýk Derneði nin çalýþmalarý sadece bu kadarla sýnýrlý deðil. Sokakta çalýþan çocuklara eðitim destek projesi geliþtirmiþ ve gerçekleþtirmiþler. 86 aileye çocuklarýn eðitimi için destek veriyorlar. Eðitim-Sen le ortak, çocuklarýn eðitimi ile ilgileniyorlar. Meslek edinme kurslarý gerçekleþtirmiþler. Büyükþehir Belediyesi ile ortak düzenledikleri doðalgaz meslek edindirme kurslarýnda 60 öðrenci eðitim almýþ. Kentin yoksulluk haritasýný çýkarmýþlar. Güvenli annelik projesiyle loðusa dönemi dâhil 130 aileye saðlýk desteði sunulacak. Tasarým halinde olan veya geliþtirilen baþka projeleri de elbette var. Fakat þu noktanýn altýný çizmekte fayda var bütün bu projeler yerel olanaklarla ve yereldeki kurumsal ortaklýklarla gerçekleþtiriliyor. Baþta Büyükþehir Belediyesi olmak üzere 45 kurum var bu kalmýþ yorgun ama kalesi gibi dimdik duran þehrin belediye baþkanýnýn DTP li olmasýnýn nasýl bir fark yarattýðý göze çarpýyor. Þehre girer girmez baþka bir coðrafyaya ayak bastýðýnýzý anlýyorsunuz. Þehrin politik atmosferi her tarafý sarmýþ durumda. Genci yaþlýsý herkes belediyeyle baðlantýlý bir takým örgütlerde yer almýþ. Þehirde yoksulluk haritalarý çýkartýlýyor, bu çalýþmalar Türkiye deki muhtelif okullarýn öðretim görevlileriyle birlikte yapýlýyor, çýkan sonuçlara göre ortak planlar doðrultusunda hareket ediliyor. Her mahallenin sorunlarý elindeki kýt olanaklarý zorlayan belediye tarafýndan ve þehirde yaþayanlarýn aktifleþtirilmesine dikkat edilerek ele alýnmaya çalýþýlýyor. Türkiye deki sol hareketlerin çoðunun ilgisizliðine raðmen þehir, öðretim görevlisinden, belgesel çekenine farklý ülkelerden sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine varýncaya kadar yoðun bir trafiðin belirlediði çok canlý bir atmosfere sahip. Her tarafta bir açýlýþ, seminer, toplantý, organizasyon giriþimi var. Belediye, alternatif enerji kullanýmýna, alt yapý çalýþmalarýna elindeki tüm olanaklarý seferber etmiþ, ediyor. En temiz, en ucuz su hizmeti Diyarbakýr da veriliyor. Yýllarca kurtulunamayan sýtma belasý ilk kez belediyenin çalýþmalarýyla ortadan kalkmýþ. Belediye, atacaðý adýmlarý halka raðmen yapmamaya çalýþýyor. Örneðin ayakkabý boyacýlarýný iki adým ötede yaptýðý yeni yere taþýmaya ikna edemediyse, onlarý zabýta zoruyla yerinden oynatmaya kalkýþmýyor; ikna yöntemleriyle sorunu çözmeye önem veriyor. Elbette belediyenin egemen sermaye düzenine raðmen ve bunun Diyarbakýr özelinde katmerlenerek getirdiði sorunlara köklü çözümler getirmesini beklemek doðru olmaz. Ancak belediyenin emekten yana olanlarýn elinde olmasý, þehirde kitlelerin örgütlenmesini teþvik etmesi, sorunlarýný ortaklaþa çözmesi konusunda yarattýðý itici güç bakýmýndan büyük bir önem taþýyor. Belediyenin pek çok kitle örgütü ve sivil toplum örgütünün hem oluþmasý hem de varlýðýný sürdürmesi noktasýndaki katkýlarý, sunduðu olanaklar; yerel yönetimlerin nasýl kullanýlabileceðini göstermesi bakýmýndan önemli deneyimler hem oluþturuyor. Özellikle de DTP nin sadece Kürtlerle ilgili bir parti çalýþmalara destek veren. Sadece kurumlar deðil kent halký artan oranda projeye destek olmaya baþlamýþ. Zira derneðin amaçlarýndan biri de toplumsal dayanýþmayý güçlendirmek. Sarmaþýk Derneði Genel Sekreteri, Mehmet Þerif Camcý, Eðer insanlarýn el açmasý bizim onurumuza dokunuyorsa. Bu toplumsal dayanýþmanýn bir parçasý olmalýyýz. Üstelik bu bizim görevimiz. Çünkü yoksul ve muhtaç olan birileri varsa bizim kusurlarýmýz nedeniyle bu durumdalar diyor. Baþbakan yanýlýyor! Yaþadýðýmýz coðrafya sadaka deðil dayanýþma geleneðine sahip! Havalarýn soðumasý ve yerel seçimlerin yaklaþmasýyla birlikte kentlerin varoþlarýný aðýr, pis, kirli ve yapýþ yapýþ bir bulut kümesi sardý. Kentlere maðrur edasýyla tepelerden bakan varoþlarýn yamaçlarý, AKP nin üçüncü sýnýf kömürü ile zehirlenmeye baþladý. Astým baþta olmak üzere çeþitli hastalýklara da neden olduðu söylenen üçüncü sýnýf AKP kömürü herkesin onuruna dokunuyor. Hatta bazýlarýmýz bir çuval kömür karþýlýðýnda oylarýný sattýklarý için kömürü alanlara öfkelenip kýzýyoruz! Oysa bir çuval kömür, kendisine ya da çocuðuna iþ ya da benzeri ihtiyaçlar için oy verenler kömür alanlardan çok daha fazla üstelik onlarýn bazýlarý kömür alanlara öfkelenen grubun arasýnda en ön saflarda yer alýyor. AKP baþta olmak üzere CHP, MHP ve diðer düzen partileri ise yoksulluðu, iþsizliði kullanarak emekçilerin oylarýný almaya çalýþýyor. Baþbakan yaptýðý iþi piþkince savunarak sadaka nýn geleneklerimizde yeri olan bir davranýþ biçimi olduðunu savunuyor! Oy almak için sadaka verenler; emekçilerin sadaka niyetine verdikleri oylara muhtaç olduklarýnýn farkýndalar. Sadaka, Erdoðan, Baykal ve Bahçeli gibi yoksulluðu üreten düzenin bekçiliðini yaptýðý için patronlardan aldýklarý sadakalarla yaþayanlar için geleneksel bir davranýþ olabilir. Fakat emekçiler için sadaka geleneksel bir davranýþtan ziyade alaný da vereni de mahcup eden bir davranýþtýr. Diyarbekir Kalesinden düþen notlar, bize sadaka deðil dayanýþma ile el açtýrmadan el ele vererek yoksulluðun karþýsýnda durabileceðimizi gösteriyor. Diyarbekir kalesinden notlar bize yine emekçilerin, ezilenlerin ancak birleþtikleri, örgütlendikleri zaman birbirlerine hayrý olabileceðini kanýtlýyor. Diyarbekir kalesinden aldýðýmýz notlar, emekçilerin, ezilenlerin yaþadýklarý her yerde düzen partilerinin karþýsýna kendi adaylarý ile dikilerek kimsenin sadakasýna muhtaç olmadan birbirimize sahip çýkabileceðimize iþaret ediyor. Diyarbekir, bize emekçilerin, ezilenlerin adaylarýnýn kazandýðý yerel yönetimlerle, emekçilerin kitle örgütlerinin ve halkýn en geniþ kesimlerinin iþbirliði içinde sorunlarýmýza onurlu çözümler bulunabileceðini bir model olarak somutluyor. Diyarbakýr Belediyesi çöpleri toplamýyor mu? olduðu ve aðýrlýðý ve öneminin esasen Kürtler bakýmýndan bir anlam taþýdýðý fikrinin yaygýn ölçekte pompalandýðý bir süreçte, hem bugüne kadar DTPli belediyelerin deneyimlerinin Türkiye nin baþka yerleri için taþýdýðý anlama iþaret edilmesi önem taþýyor. Bu ayný zamanda AKP ile DTP kutuplarý arasýndaki gerilimlerin damga vuracaðý önümüzdeki seçim döneminin ajitasyon ve propaganda faaliyetlerinin ihtiyaçlarý bakýmýndan da önemli bir konu. Her þeyden önce, bu seçimlerin siyasal güçler dengesinin tayin edilmesi doðrultusundaki anlamý bir yana seçimlere kriz vaveylalarý altýnda gidildiðini unutmamak gerek. Bu koþullarda ezilen ve sömürülenlerin siyasal sorunlarý kadar ekonomik sorunlarýnýn da öne çýkacaðý açýktýr. Bu nedenle sermayenin kriz bahanesiyle misillenerek artacaðýndan kuþku duyulmamasý gerekir. O nedenle yaþam koþullarýný korumak ve iyileþtirmek için, konut sorunuyla iþsizlikle mücadele de seçim döneminde önem kazanacaktýr. Hiç kuþkusuz bu çerçevede iþçi sýnýfýnýn en çok ezilen en çok sömürülen kesimlerinin herkesten önce etkileneceði ve harekete geçme dürtüsü altýnda olacaðý açýktýr. Bu ayný zamanda bu kesimler arasýnda dayanýþma ve örgütlenme ihtiyaçlarýnýn giderek daha da ivedileþeceði anlamýna gelir. Ýþte bu bakýmdan da belediye kurumlarýyla ezilen sömürülen kesimlerin birbirleriyle irtibatlý olarak hareket etmesi önem kazanmaktadýr. Bu açýdan DTP belediyelerinin deneyimleri ve DTP kitlesinin seferber olmasý hayati bir önem taþýmaktadýr. Zira bu takdirde demokrasi mücadelesinde ve ekonomik haklar mücadelesinde sýnýfýn en çok ezilen ve sömürülen kesimlerinin ön almasýnýn yolu açýlacaktýr. Ve demokrasi mücadelesinin hedefine varabilmesi için en önemli hususlardan birisi de budur. Bilhassa kriz koþullarýnda gelen yerel seçimlerde Amerikancý AKP hükümetinin geriletilmesi için kitlelerin siyasallaþtýrýlmasý ve özellikle de DTP kitlesinin seferber edilmesi yönünde DTPli belediyelerin olumlu veya olumsuz deneyimlerinin propaganda faaliyetlerinde kullanýlmasý önümüzdeki dönemde komünistlerin seçim çalýþmalarýnda elden býrakmamalarý gereken donanýmlar arasýnda olmalýdýr.

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

2-27 Kasýmdan Bugüne... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken... 9

2-27 Kasýmdan Bugüne... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken... 9 2 Sayý 8 Merhaba Merhaba, ÝÇÝNDEKÝLER 8. Sayýmýzla karþýnýzda olmanýn sevincini ve 1- Merhaba...2 gururunu yaþýyoruz. 2-27 Kasýmdan Bugüne..... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken.........

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler Defol Bush sayfa: 7 Katil Bush, hesap ver, bugün kaç çocuk öldürdün? sayfa: 8-9-10 sosyalist isci SAYI: 221 8 Temmuz 2004 1.000.000 TL. Yeni bir sol üzerine tartýþmalar Sosyalistler hareketi ve ondan çýkan

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata!

Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata! PazaR Tarih: 24 Kasým 2013 YIL:(8) SAYI: 445 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata! Aziz Þah Bu sayýda; Aziz Þah, Ümit Ýnatçý, Sungur Savran, Fatma Akilhoca,

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Yoðun geçen bir Mart a- yýný geride býrakmýþ bulunuyoruz. 8 Mart ta cinsel, ulusal, sýnýfsal sömüreye karþý sokaklardaydýk, Halepçe,

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Altý Aylýk Bülten Þubat 2008 Sayý: 3 Prof. Dr. Kadriye Yurdakök, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Sahip olduðumuz saðlýk düzeyini, esas olarak geçirdiðimiz

Detaylı

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı?

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci Marksizm Sayı: 8 Kış 2008/2009 Üç aylık Teorik / Politik dergi (Yerel, süreli yayın) Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan içindekiler Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan 2 aalto @ turkey Mimarlar Odasý nda Bir Simge: Teoman Öztürk - Yavuz Önen 3 Geçen Sayýdan Yansýmalar 4 Aalto Etkinliklerinin Ardýndan - Nuri Arýkoðlu

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

SERÇESME. Anadolu insanýnýn özleminin, umudunun, bilimsel bir kaygý gütmeksizin düþ gücünün bir

SERÇESME. Anadolu insanýnýn özleminin, umudunun, bilimsel bir kaygý gütmeksizin düþ gücünün bir SERÇESME BÝLÝMLE GÝDÝLMEYEN YOLUN SONU KARANLIKTIR BU SAYIDA VELÝYETTÝN ULUSOY ile Söyleþtik FÝKRET OTYAM Çaðdaþ Muaviye Ardýllarý Karbelâ ve Necef i Bombalarken ESAT KORKMAZ Nasýl Örgütlenceðiz ÝSMAÝL

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

ASELSAN'a Çorumlu imzasý

ASELSAN'a Çorumlu imzasý TSO Meclis Üyesi Erkan Dalyan, Çorumlu sanayicinin dikkatini nükleer 8 milyar dolarlýk santral yatýrýmlarýna çekti Çorum nükleer santral pazarýndan pay almalý Dr. Ýhsan Þenocak, Çanakkale de vataný savunan

Detaylı

Kardeþe dua, katile lanet

Kardeþe dua, katile lanet Baðcý dan Rektör Alkan a tam destek Köstek deðil, destek olacaðýz AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, ziyaret ettiði Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn çalýþmalarýndan duyduðu

Detaylı