Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý birlikte destekleyerek çýkalým. Her seçim çevresinde ortak adaylarýmýzý seçmenlerin aktif katýlýmýyla kitle örgütlerini seferber ederek belirleyelim AKP saldýrýlarýný örtbas etme gayretinde Yerel seçimler yaklaþýrken rekabet halindeki burjuva siyasi kutuplarý arasýndaki gerilim yeniden týrmandý. AKP, rakiplerinin mecburen ve kerhen kendisine DTP karþýsýnda destek vermesini fýrsat bilerek, yeni dalga Ergenekon operasyonu ile onlara önemli bir darbe indirdi. Erdoðan, bu sayede 22 Temmuz seçimlerini kazanmasýndan itibaren Kürtlere ve emekçilere yönelik saldýrýlarýný örtbas etme hevesindedir. Emperyalist efendilerini rahatsýz edecek sertlikte bir üslupla Gazze deki katliamý kýnamasý, Kürtçe televizyon, Nazým Hikmet e vatandaþlýk verilmesi de ayný amaca yöneliktir. Asýl kutuplaþma baþka yerde Burjuva partileri ve medyasý tarafýndan öyle gösterilmek istense de, asýl kutuplaþma hâkim sýnýflarýn siyasi temsilcileriyle ezilen ve sömürülen yýðýnlar arasýndadýr. Seçim sürecinde de bu durumun bu biçimde kavranarak ifadeye kavuþturulmasý gereklidir. Biz varýz! Birlikte baþaracaðýz! KöZ ün de aralarýnda bulunduðu sosyalist ve devrimci solun hemen hemen tüm temsilcileri seçimlere ortak bir platform ile girmek üzere bir araya gelerek bu kutuplaþmanýn ayýrdýnda olduklarýný ilan etmiþtir. Erkenden dost düþman herkese ilan edilen bu iradenin korunmasý ve güçlendirmesi þarttýr. KöZ ün Sözü nden alýnmýþtýr Diyarbakýr el açtýrmýyor el ele veriyor Obama, dýþý siyah içi beyaz Empeyalizmin baþýna siyah tenli Burak Hüseyin Obama nýn gelmesi dünyanýn hemen her köþesinde önemli bir dalgalanma yarattý. Nasýl yaratmasýn? Amerika Birleþik Devletleri nde 43 yýl öncesine kadar siyahlar seçme ve seçilme hakkýna sahip deðildi. Hatta bu hakký ABD anayasasýna göre kazandýktan sonra bile, pek çok eyalette siyahlarýn beyazlarla ayný toplu taþýma aracýna binmesi ayný bar ve lokantalarda bulunmasý vb. YAZININ TAMAMI SAYFADA Hem seçimlere hem mart mayýs sürecine hazýrlanalým Düzen partilerine birlikte vuralým Mücadeleler içinde geçen bir ömür: Hamza Düzgünoðlu Uzun süredir Parkinson hastasý olan Hamza Düzgünoðlu, 5 Ekim 2008 tarihinde aramýzdan ayrýldý. gerçekleþti. Kartal Cemevinde 6 Ekim de son yolculuðuna uðurlamak için toplandýk. Hamza Dayýnýn istediði gibi bir tören gerçekleþti. 4 te Filistin'in birleþmesi için iki devletin yýkýlmasý, Filistinlilerin barýþ içinde yaþamalarý için de din ile siyasetin ayrýldýðý laik bir cumhuriyetin kurulmasý þarttýr! Ýsrail in, askerlerini kaçýran Hamas ve Hizbullah ý cezalandýrmak için hem Gazze'yi hem de Lübnan'ý bombalamasýnýn üzerinden henüz iki buçuk yýl geçti. Fakat geçen zaman diliminde Ýsrail devleti Filistinlilere saldýrmaktan da geri 2008 yýlý emekçilerin, ezilenlerin yoksulluðunu pekiþtiren, gece aç yatanlarýn sayýsýný birkaç kat yükselten bir krizle sona erdi. Emekçilerin, ezilenlerin yoksulluðunu istismar ederek kendisine itibar, kazanç ya da koltuk kazanmak isteyenler ise azalmadý bilakis daha da piþkinleþtiler. Deniz Feneri nin þahsi çýkarlarý peþinde koþanlarýn maddi rant alaný olduðu haberi ile bir kez daha burjuvazinin farklý çýkar gruplarýnýn emekçilerin hayrýna iþ yapmayacaðý somut olarak ispatlanmýþ oldu. Düzen partileri ve burjuvalar yoksullukla ilgili martaval okumaya devam ederken Diyarbakýr durmadý. Geçtiðimiz günlerde ise yine Hamas ý cezalandýrma bahanesiyle Gazze yi havadan bombalamasýnýn ardýndan kara harekâtý baþlattý. Çocuk parklarý bombalandý, iki haftada 900 e yakýn Filistinli Ýsrail saldýrýlarýyla can verdi. 22 de kentinin panolarýna içimizi ferahlatan bir not düþtü: Diyarbekir Kalesinden Notlar El Açtýrmýyoruz El Ele Veriyoruz! Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, kitle örgütleri ve halk ile iþbirliði içinde yoksulluða karþý mücadelede somut ve insan onuruna yakýþýr bir çalýþmanýn altýna imza atmýþ. Sarmaþýk Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkýnma Derneði, yoksulluðun bir silah olarak kullanýlmasýna kitle örgütleri ile belediyeler arasýnda kurulan iþbirliði ile neler yapýlabileceðine iliþkin örnek teþkil ediyor. 3 te Ekim Devrimi yolumuzu aydýnlatýyor Britanyalý tarihçi Eric Hobsbawn 1917 devriminin kazanýmlarýnýn yerinde çoktandýr yeller esiyorken ve bu devrimden doðan SSCB resmen tarihe karýþtýktan sonra «Kýsa 20. Yüzyýl» diye adlandýrdýðý bir kitap yazdý. Bu kitabýnda Ekim Devrimi ne varan süreci þöyle tarif etti: "Ýnsanlýk bir alternatif bekliyordu. Böyle bir alternatif 1914'te biliniyordu. Kendi ülkelerinin giderek geliþen emekçi sýnýflarýnýn desteðine dayanan sosyalist partiler Avrupa'nýn pek çok ülkesinde bu alternatifi temsil ettiler. Bu adeta kapitalizm yerine sosyalizmin geçirilmesi ve böylece dünya savaþýnýn anlamsýz acýlarýnýn daha olumlu bir þeye dönüþtürülmesi için sadece bir iþaretti: Yeni bir dünyanýn kanlý doðum sancýlarý ve kasýlmalarý idi de BÝZ VARIZ! Egemen güçler 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde bugüne kadar uyguladýklarý krizi yaratan sömürü politikalarýna, piyasacý politikalarýna bir kez daha onay istiyor. Yine egemen güçler Kürt sorununda devlet olanaklarýný da harekete geçirerek AKP eli ile DTP ye yönelik saldýrý politikalarýný artýrarak DTP nin yönettiði yerel yönetimleri ele geçirmeyi hedefliyor. Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýnda eþitlikçi-özgürlükçü, halktan yana bir seçeneði ortaya çýkarmak bu yerel seçimlerin temel bir görevi olarak önümüzde duruyor. Ýþte bunun için emperyalizme, kapitalizme ve bunlarýn ürettiði gericiliðe karþý çýkan, askeri vesayeti milliyetçi-ýrkçý, ayrýmcý ve cinsiyetçi politikalarý reddeden, ekolojik dengeyi savunan, Kürt sorununun demokratik çözümünü isteyen, Alevi yurttaþlarýn inanç özgürlüðü ve eþitlik taleplerine sahip çýkan emekten, eþitlikten, özgürlükten yana güçler olarak 29 Mart 2009 yerel seçimleri için bir araya geliyoruz. Yerel yönetimlerin halk yararýna tüm unsurlarýný tasfiye eden, böylece halk yararýna kurumlar olmaktan çýkartýp piyasa kurumlarý haline dönüþtüren ve halkýn temel kamusal haklarýný gasp eden neo-liberal politikalara karþý halkýn haklarýný kazanma hedefiyle çabalarýmýzý ortaklaþtýrýyoruz. Mümkün olan her il, ilçe, belde ve mahallede emekçilerin demokrasi anlayýþýna uygun olarak en geniþ emek ve toplumsal muhalefet dinamiklerini kapsayan, oluþturduðumuz ve oluþturacaðýmýz yerel platformlarda, halkýn çýkarlarýný temel alan programlar çerçevesinde ortak adaylarýmýzý halkýn katýlýmýný içeren demokratik yöntemlerle belirleyerek emekçilerin ve ezilenlerin alternatifini yaratmaya çalýþacaðýz. Düzen güçleri tarafýndan DTP' ye yönelen milliyetçiýrkçý ve gerici saldýrýlara karþý duracaðýz. Halkýn karar süreçlerinde örgütlü bir biçimde yer alarak söz, yetki, karar sahibi olduðu demokratik ve katýlýmcý bir yerel yönetim anlayýþýný savunacaðýz. Yerel yönetimlere emekçilerin ihtiyaçlarý doðrultusunda merkezi bütçeden kaynak aktarýlmasýný ve yerel hizmetleri piyasalaþtýran, taþeronlaþtýran, özelleþtiren, parasý olanýn hizmet alacaðý yerel yönetim anlayýþýna son verecek kamucusosyal bir yerel yönetim anlayýþýný savunacaðýz. DTP, ÖDP, EMEP, TKP, SDP, EHP, DSÝP, Sosyalist Parti, Yeþiller Partisi, DÝP Giriþimi, Halkevleri, ESP, DHF, SODAP, SEH, TÖP, Anti-Kapitalist, Teori ve Politika, Kaldýraç, HKM, Türkiye Gerçeði, Köz, Proletaryanýn Kurtuluþu, 78'liler Giriþimi 2009 yerel seçimleri yaklaþýrken düzen partilerinin özellikle Kürdistan da DTP nin karþýsýnda AKP yi destekleme yönündeki mesajlarý ve kriz bahanesiyle birbirine ýlýmlý mesajlar göndermeye baþlamalarý hükümetteki ya da muhalefetteki düzen güçlerinin emekçilerin, ezilenlerin karþýsýna tek vücut gibi çýkacaðýna iþaret ediyordu de

2 Sayfa 2 OCAK 2009 Deri iþçileriyle yerel seçimler konulu Köz sohbetinden notlar 29 Mart yerel seçimleri yaklaþýrken iþçiler, en çok sömürülen ve ezilenler için ne anlama geldiði üzerine bir Köz sohbeti gerçekleþmesini istedik. Deri iþçisi Köz okurlarýnýn talep ettiði ve katýldýðý sohbette, seçimlerin iþçi ve emekçilerin çýkarýna nasýl dönüþtürüleceði üzerine konuþuldu. Þu konular üzerinde duruldu: Yerel seçimler 22 Temmuz genel seçimlerden daha farklý bir seyirde geliþiyor. Burjuvazinin iki ayrý kanadý olan sað ve sol partilerinin uzlaþmacý tutumuna karþý iþçi ve emekçilerin bu yerel seçimleri iyi deðerlendirerek düzen partilerinin karþýsýna dikilmesi gerekiyor. Her gün yoksulluðun daha da arttýðý, saðlýðýn satýldýðý, zamlarýn zulmün katmerleþtiði, hak gasplarýnýn yoðunlaþtýðý bir dönemde emekçilerin örgütlenerek kendi haklarýna daha fazla sahip çýkmalarýna vesile haline gelecek bir yerel seçim çalýþmasý yürütmek gerekiyor. Düzen partilerinin emekçilerin sorunlarýna çözüm olmayacaðýný söyleyerek onlarý teþhir etmeliyiz. CHP'yi AKP'nin alternatifi olarak gösteriyorlar, iki senedir 1 Mayýs'larda yapýldýðý gibi iþçiler, emekçiler CHP'ye, SHP'ye yedeklenmeye çalýþýyor. Buna mani olmalý ve yapanlarý teþhir etmeliyiz. Þimdiden, yerel seçimlere çok yaklaþmadan, sendikalar, dernekler ve kitle örgütleri olarak kendi lehine daha somut talepler etrafýnda ortak çalýþmalar yaparak yaþamýn her alanýnda bu yerel seçimlerde ezilenlerin en geniþ kesimlerinin ortak sorunlarýna çözüm istemesini saðlamak gerekiyor. Nasýl bir seçim çalýþmasý yürütmek gerektiði konusunda þu noktalara deðinildi. Ýþçi örgütlerinin, kitle örgütlerinin, mahalle ve köy derneklerinin, sendikalarýn kendi güncel sorunlarý ve talepleri ile iþçileri ve etrafýndaki insanlarý seçim çalýþmalarýna katmak gerekiyor. Ýçinde çalýþtýðýmýz kurumlarda ve deri iþçileri arasýnda da böyle bir çalýþmaya ön ayak olmak gerekir. Örneðin deri iþçilerinin iþ yerlerinde kanserojen madde kullanýlmasý ve iþ yeri saðlýðý denetimi yapýlmasý talebini yerel seçimlerde öne çýkartmalarý mümkün. Fakat deri iþçilerinin kendi taleplerini oluþturmak üzere kendilerinin konuþtuðu taleplerini belirlediði toplantýlar örgütlenmesine ön ayak olmalýyýz. Deri iþçisi olan ve ayný zamanda Köz'ün arkasýnda duran komünistler yerel seçimlerde Birlikte Baþarabiliriz Platformu'nun ortak adaylarýný destekleyen çalýþmalara katýlabilir fakat biliyoruz ki deri iþçileri arasýnda farklý siyasetleri benimseyen bir çok arkadaþýmýz var. Yapýlmasý gereken tüm adaylarýn çaðrýlacaðý deri iþçilerinin katýlacaðý seçmen toplantýlarý ile deri iþçilerinin tüm adaylara kendi taleplerini duyurmasýný saðlamaktýr. Deri iþçileri örgütlü olduðu takdirde bu taleplerin gerçekleþip gerçekleþmediðinin denetimini yapabilir. Komünist deri iþçileri düzen partilerinin sözlerinin arkasýnda durmayacaðýný ve durmadýðý görmek, göstermek ve teþhir etmek için de bunu fýrsat olarak deðerlendirebilir. Deri iþçileri, derneklerinde, sendikalarýnda örgütlenerek yerel yönetimleri denetleyecek mekanizmalar kurulmasýný saðlayabilir. Ayrýca belediye baþkaný seçilemese bile Birlikte Baþarabiliriz Platformunun il ve ilçe meclislerine emekçilerin ortak adaylarýný seçtirebilir. Böylece belediye meclislerinin aleniyeti sayesinde kitle örgütleri ve yerel yönetimler arasýnda emekçilerin taleplerinin geçekleþmesini saðlayacak mücadeleye dayalý iþbirliði ve kazanýmlarýn fýrsatlarý artar. Sohbetin ilerleyen bölümlerinde deri iþçilerinin de önerileri ve katýlýmý ile deri iþçilerinin belli baþlý taleplerinin neler olabileceði üzerine tartýþýldý ve þu konular öne çýktý. 1-Kayýtsýz, sigortasýz, düþük ücretle çalýþma konusunda yerel yönetimlerin denetleme ve/veya iþ yerinin tespiti konusunda baský yapýlabilir mi? 2-Saðlýksýz ortamda kanserojen kimyasal maddelerle çalýþmaya maruz kalan deri iþçileri örgütlenerek yerel yönetimlerin saðlýk denetimi yapmasýný saðlayabilir. 3- Yemekhane ve iþçilerin tabldot yemek yeme yerlerinin saðlýksýz ve çöplere yakýn olmasý çevre saðlýðýnýn olmamasý konusu yerel yönetimlerin gündemine taþýnabilir 4- Basmane/Kapýlar bölgesine iþçilerin saðlýk sorunlarý ile ilgilenecek saðlýk ocaðýnýn açýlmasý yönünde bir çalýþma yürütülebilir 5- Basmane havzasýnda çalýþan deri iþçilerin çocuklarý için kreþlerin açýlmasý talep edilebilir. 6- Çalýþma havzasýnýn çevresindeki gece kulüplerinin kaldýrýlmasý için yerel yönetimelere baský yapýlabilir. Bu talepler deri iþçilerinin daha geniþ kesimlerinin katýlabileceði dernek, sendika toplantýlarýnda arttýrýlarak daha nitelikli bir hale kavuþturulabilir. Bu sorunlar sadece deri iþçilerinin sorunu deðildir. Ayný sorunlar daha da kötü koþullarda çalýþan ayakkabý iþçilerinin de sorunu, tekstil alanýnda kot taþlayan silikozis hastalýðýna yakalanarak hayatýný kaybeden, penyenin, kumaþýn tozunu yutarak tedavisi zor hastalýklara yakalanan iþçilerin de. Biz iþçi sýnýfýn en çok sömürülen ama en örgütsüz bu kesimlerin örgütlendirilerek sorunlarýnýn taleplere dönüþtürülmesi için çaba sarf etmeliyiz. Ýþte bunlar için iþçi sýnýfýnýn mücadelesi daha da bir anlam kazanýyor. Bu anlamlý mücadeleyi hayatýn her alanýna, mahallelere, sendikalara, köylerimize bir bütün olarak bakýp taþýyabilmeliyiz. Ýþ, ekmek, özgürlük için örgütlen, birleþ, mücadele et! Ýzmir'den Deri Ýþçisi Komünistler Mapushaneden mektup var! 25 Kasým, Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Mücadele Günü vesilesiyle yeniden hatýrladýk devletin þiddeti karþýsýnda baþlarýný eðmeden; baskýlara, cezalara raðmen uslanmadan ve usanmadan mücadele eden kadýn devrimci tutsaklarý. Ýzmir Cezaevi Ýnsiyatifi ne göndermiþ olduklarý mektuplarýný ve fotoðraflarýný Köz ün arkasýnda komünistlerle de paylaþmak istedik. Merhaba sevgili dostlar, Hüznü, soðuðu, yalnýzlýðý ve de sessizliði baðrýnda taþýyan sonbahar zamanýnda zindanlý günlere inat içimizdeki güneþin, umudun ve de özgürlük düþünün sýcaklýðý ile sizleri selamlýyor ve her þeyin yüreðinizce olmasýný diliyor, sevgilerimizi sunuyoruz. Sevgi dolu, içten temenni yüklü kartýnýzý aldýk. Hepimiz çok mutlu olduk. Ayný temenni ve sevgiyle biz de 14 yürek sizleri selamlýyoruz. Ýçimizde büyüttüðümüz ve bütün kirliliklerden koruduðumuz, sakýndýðýmýz umudumuz ve düþlerimize raðmen resmin bir de öte yüzü var ki kaygýlanmamak elde deðil. Ýçimiz titreyerek bu zamaný izliyoruz. Ýçimiz titriyor ve acý duyuyoruz. Acýnýn anlamýný gerçekliði ile bilen, yaþayan, hisseden ve kaygý duyan bütün insanlar ve de kadýnlar gibi. Özellikle de analar. Yanýmýzda dört ana var. Kiminin çocuðu yýldýzlaþmýþ, kimisi o kekik kokulu diyarlarda.. O haberleri izleyiþleri, kayýplarýn ismini Özgür Yaþam Kadýn Komisyonu ve Deri Ýþçileri Derneði Kadýn Komisyonu nun da içinde yer aldýðý Ýzmir Kadýn Platformu 25 Kasým, Kadýnlara Yönelen Þiddete Karþý Uluslararasý Mücadele Günü nde, kadýnlara yönelen þiddete karþý bir basýn açýklamasý yaptý. Alsancak-Kýbrýs Þehitleri Caddesi giriþinde 150 civarýnda kadýn toplandý. Kýbrýs Þehitleri Caddesi üzerinden Yapý Kredi Bankasý nýn önüne kadar yüründü. Yürüyüþ ve basýn açýklamasý sýrasýnda þu sloganlar atýldý: Þiddet sürüyor, kadýnlar direniyor!, Cinsel þiddet, tecavüze son!, Devlet þiddetine son!, Yaþasýn kadýn dayanýþmasý!, Jin, jiyan. azadi!, Cinsel, sýnýfsal, ulusal sömürüye son!, Zam, zulüm, iþkence, þiddet sürüyor, kadýnlar direniyor!, Vardýk, varýz, var olacaðýz! dinlerken rojnamelerdeki resimlere bakarken yüreklerini tutuþlarý.. Benim çocuðum da var mý korkusuyla anlatýlmaz bir durum, duygu ve de gerçektir. Ama dayanmayý baþarmýþ analar. Bu gergin atmosfer, o öfke olsa olsa insanlýktan nasibini almayanlarý mutlu edebilir. Güzelliklerin dilini, yaþamýný, duruþunu bilmeyenleri mutlu edebilir. Bizler izliyoruz ve dileriz ki; baþaracak olan sevginin, güzelliklerin, kardeþleþmenin saðduyusu olur. Dýþarýya paralel bizler de gerek anadilimiz üzerindeki baskýlar, gerekse genel tecrit için açlýk grevlerimizi sürdürüyoruz. Þimdi 8 arkadaþ açlýk grevindedir. Bizler, doktora, ortak alanlara, telefona falan çýkmýyoruz. Bu genel tecritler alanda bitinceye kadar da sürecek. Dostlar düþünün ki; annemize kendi dilimizde bayram kartý dahi yazamýyoruz. Yine hepimizin sayýn davalarý var. Sayýn demek suçsa kendimi ihbar ediyorum yönlü. Bunlardan dolayý çoðumuz açýk görüþlere, kültürel aktivitelere çýkamýyoruz, Cezalarýmýz var yani. Koþullar hýzla 80 lere doðru kayýyor. Sizlerde takip ediyorsunuzdur. Biçim farklý olsa da. Anlayacaðýnýz kýþa, hüzüne denk günler yaþýyoruz. Dileriz mevsim kýþ olsa da yürekler bahar yaþar.. Baþka da bildiðiniz gibi içerdeyiz. Ama yüreðimiz ve gözlerimiz dýþarýya kilitli... Sýnýrlý da olsa basýndan ve televizyondan izlemeye Özgür Yaþam Kooperatifi bu eyleme hazýrlanmak için öncesinde bir bildiri çýkarýp muhataplarýna daðýtarak bugünle ilgili Kuruçeþme de bir hafta önce bir etkinlik örgütledi. Eylem Alsancak ta olduðu için muhataplarýmýzý eyleme getiremedik. Biçimi ve içeriði açýsýndan içinde çalýþtýðýmýz kurumlarýn muhataplarýna hitap etmeyen bir eylem oldu. Özgür Yaþam Kadýn Komisyonu eleþtirilerini benzer eleþtirileri olan farklý kurumlarla ortaklaþtýrarak Kadýn Platformu na taþýdý. Platformda kadýn mücadelesine, eylem biçimlerine farklý bakýþ açýlarý olsa da tüm kadýn örgütleri ortak bir çalýþma ve eylem biçimi bulmak ve herkesin kendisini ifade etmesini saðlayacak yöntemler geliþtirmek gerektiði konusunda ortak tutum aldý. Ýzmir den Komünistler çalýþýyoruz. Zamanýmýzý okuyarak ve yazarak deðerlendirmeye çalýþýyoruz. Ýki aydýr kýþ koþullarý olmasýna raðmen henüz doðru dürüst kaloriferlerimiz yanmýþ deðil. Geceli gündüzlü battaniyelere bürünmüþüz ýsýnmak için anlayacaðýnýz. Ara ara da yaðmur yaðýyor. Ýzlemekle yetiniyoruz. Çünkü burada hastalanma lüksümüz yok... Çünkü doðru dürüst bizlere bakýlmýyor. Dikkatli olmalýyýz. Yaðmurda ýslanma düþümüzü de dýþarýya erteleme dýþýnda þansýmýz yok.. Sevgili can dostlar, umarýz sizler de iyisinizdir. Þuna inanýyoruz ki; sizler bizlerin özgür parçalarý, aktif yüreklerisiniz. Bu anlamýyla uzaklýk ve mesafe de yok aramýzda, Duyarlýlýklarýnýzla, anlamlýlýklarýnýzla bizimlesiniz. Sizlerin varlýðý ile daha dayanabilirdir cezaevleri. yürek de sizleri çok seviyoruz. Sizleri selamlýyor ve kucaklýyoruz. Özgür günlerde buluþmak dileði ile.. 25/10/2008 Elbistan E tipi cezaevi Gönül Bulut Ýzmir Kadýn Platformu þiddete karþý basýn açýklamasý yaptý Özgür Yaþam Kadýn Komisyonunun bildirisi «Yaðmuru kim döküyor? Ünzile kaç koyun ediyor? Dayaktan uslanalý hiç bir þey sormuyor!!!» Ünzile, Güldünya, Mirrabel, Pippa, Beriwan, Ayçe Ýdil Uslansýnlar diye devletin ve toplumun þiddetine maruz kaldýlar! Evde akrabalarýndan þiddet gören kadýn, sokaða çýktýðýnda toplumun iþe gittiðinde ise patronun þiddeti ile karþý karþýya kalýyor. Kadýna ve kendisi gibi ezilenlere yönelik þiddete ve haksýzlýða karþý çýktýðýnda ise polisin, askerin, devletin þiddeti ile karþý karþýya kalýyor. 25 Kasým, Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Mücadele Günü! 25 Kasým da bütün kadýnlar el ele verip Kadýný dayaktan uslandýrmaya çalýþanlarýn karþýsýna dikileceðiz. Evde, okulda, sokakta, iþte dayaktan uslandýrýlan kadýnlar için; Buca-Gediz de, Kuruçeþme de ve Türkiye nin her yerinde evleri baþlarýna yýkýlma tehditi ile karþý karþýya kalan ve Kentsel Dönüþüm Projesi þiddetine maruz kalan kadýnlar için; Çalýþarak hayatlarýný sürdürmek zorunda olan ve iþ yerinde hakaret, baský, iþ kazasý ve tacize maruz kalan; ekonomik zor karþýsýnda boyun eðdirilen kadýnlar için; Özgürlükleri için mücadele ederken toplumsal, sosyal baský ve devletin þiddetine maruz kalan fakat uslanmayan(!) Kürt kadýnlarý için; Hapishanelerde devletin þiddeti karþýsýnda direnen, mücadele eden ve uslanmayan devrimci kadýnlar için; Onlar için ve onlarla birlikte! Tek tek kurtuluþun olmadýðýný bilerek ve kadýna yönelik þiddete karþý örgütlü mücadeleye diyerek: Dayaktan, baskýdan uslanmayacaðýz! Kadýnlar birleþin, alanlarda devleþin! "Kadýna yönelik þiddete karþý örgütlenmeye, elbirliði ile mücadeleye!" Özgür Yaþam Kadýn Komisyonu Þiddete karþý meþaleli eylem ÇEKEV, EKD, Deri Ýþçileri Derneði, Deri Ýþ Sendikasý, ÝKDD, EHP ve Özgür Yaþam DESA iþçileriyle dayanýþma amacýyla bir kampanya örgütledi. 25 Ekim de Ýzmir in Karþýyaka çarþýsýnda masa açarak DESA ürünlerini boykot için imza kampanyasý baþlatýldý. Ayný gün Yaþasýn DESA Direniþi Emine Aslan yalnýz deðildir. DESA ürünlerini boykot ediyoruz pankartlarý açarak meþale eylemi yapýldý. Sloganlar eþliðinde basýn metni okunarak eylem sona erdi. Emine Aslan ile dayanýþma eylemi ÇEKEV, ÝHD, ÝKDD, SDP, EMEP, Deri Ýþçileri Derneði ve Özgür Yaþam Kooperatifi 28 Aðustos ta deri iþçilerinin yoðun olarak çalýþtýðý Basmane/Kapýlar havzasýnda Emine Aslan ve DESA direniþi ile dayanýþma eylemi örgütledi. Eylem iþçilerin yemek saatine denk getirilerek deri iþçilerinin katýlýmý saðlandý. KOMÜNÝST KÖZ- AYLIK SÝYASÝ GAZETE SAHÝBÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ: ÞÜKRÜ DEMÝR YÖNETÝM YERÝ: ÜSKÜDAR CADDESÝ, PINAR PASAJI, KAT:2 NO:39 KARTAL ÝSTANBUL TELEFON: BASILDIÐI YER: ÖZDEMÝR MATBAASI MATBAA ADRESÝ: DAVUTPAÞA CAD. GÜVEN SANAYÝ SÝTESÝ C BLOK No: 242 TOPKAPI-ÝSTANBUL TELEFON:

3 OCAK 2009 Sayfa 3 Diyarbekir Kalesi nden notlar: El açtýrmýyoruz, el ele veriyoruz! 2008 yýlý emekçilerin, ezilenlerin yoksulluðunu pekiþtiren, gece aç yatanlarýn sayýsýný birkaç kat yükselten bir krizle sona erdi. Emekçilerin, ezilenlerin yoksulluðunu istismar ederek kendisine itibar, kazanç ya da koltuk kazanmak isteyenler ise azalmadý bilakis daha da piþkinleþtiler. Deniz Feneri nin þahsi çýkarlarý peþinde koþanlarýn maddi rant alaný olduðu haberi ile bir kez daha burjuvazinin farklý çýkar gruplarýnýn emekçilerin hayrýna iþ yapmayacaðý somut olarak ispatlanmýþ oldu. Düzen partileri ve burjuvalar yoksullukla ilgili martaval okumaya devam ederken Diyarbakýr kentinin panolarýna içimizi ferahlatan bir not düþtü: Diyarbekir Kalesinden Notlar El Açtýrmýyoruz El Ele Veriyoruz! Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, Diyarbakýr daki kitle örgütleri ve Diyarbakýr halký ile iþbirliði içinde yoksulluða karþý mücadelede somut ve insan onuruna yakýþýr bir çalýþmanýn altýna imza atmýþ. Sarmaþýk Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkýnma Derneði, yoksulluðun bir silah olarak kullanýlmasýna karþý, emekçilerin kurumlarýn ve ezilenlerin seçtiði belediyeler arasýnda kurulan iþbirliði ile neler yapýlabileceðine iliþkin örnek teþkil ediyor. Sarmaþýk Derneði Genel Sekreteri Mehmet Þerif Camcý: Hayýr kurumu deðiliz. Toplumsal dayanýþmayý güçlendirerek yoksulluða çözüm üretiyoruz Sarmaþýk Derneði Genel Sekreteri, Mehmet Þerif Camcý ile Sarmaþýk Derneði üzerine sohbet ettik. Dernek, 32 kurucunun bir araya gelerek kuruluþ çalýþmalarýný tamamlamasýnýn ardýndan, 11 Nisan 2006 tarihinde resmiyet kazanarak kurulmuþ. Kurucu olmak üzere bir araya gelen kimselerin toplumun farklý kesimlerinden ve farklý siyasal görüþlerden kimseler olduðunun altýný çizmek gerekir. Çünkü aslýnda Sarmaþýk Derneði, Büyükþehir Belediyesi nin ve Belediye Baþkaný Osman Baydemir in ön ayak olduðu ve sürdürülmesi için yürütülen çalýþmalarýn maddi ve manevi destekçisi olduðu bir proje. Fakat Baydemir ya da DTP derneðin siyasi bir rant alaný haline gelmemesi için özel bir önem gösteriyor. Dernek, farklý siyasi aidiyetlere mensup kiþilerin de kurucular arasýnda ve yönetiminde yer almasý sayesinde kentin her kesimini kapsayabilen bir kapsama kavuþmuþ. Camcý, konuþmalarý esnasýnda derneðin siyasi bir beklenti hedefiyle deðil kentteki açlýk sorununu çözmek için kurulduðunu vurguluyor. AKP savaþa yatýrým yapýyor, kentte aç yatan insanlar var Geçtiðimiz günlerde, Güneydoðu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliði nin (GABB) Güneydoðu Anadolu da Sosyoekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri baþlýklý araþtýrmasýnýn raporunu kamuoyuna açýkladý. Ekonomist Dr. Mustafa Sönmez in yürüttüðü araþtýrmanýn raporuna bakarak AKP nin bölge illerine ayýrdýðý kaynaðýn, Yerel seçimler yaklaþtýkça gerilim de artýyor. Burjuva partileri birbirlerinin kirli çamaþýrlarýný rahat rahat ortalýða dökerken, bu oyunu bozan tek unsur meclisteki DTP liler oluyor. Söz konusu olan Kürt illerindeki yerel seçim olunca düþman kardeþler birlik oluyor ve ortaya iki blok çýkýyor. Bir tarafta DTP diðer tarafta geri kalan tüm partiler olarak saflar belirginleþiyor. Belli ki yerel seçimler özellikle siyasal bakýmdan iki parti arasýnda geçecek: bir tarafta kerhen veya gönüllü olarak burjuvazinin tüm güçlerinin arkasýnda durduðu AKP, diðer tarafta odaðýnda DTP nin durduðu sosyalistlerin ve devrimcilerin ittifaký. Bu bakýmdan ortada iki seçenek kalýyor; üçüncü yoldan bahsetmek anlamsýzlaþýyor; hangi soslarla bezenirse bezensin AKP-CHP+MHP kutuplaþmasýna göre tarif edilen bu sanal seçeneðin yanlýþlýðý ortaya çýkýyor. 16 Aralýk ta meclis çatýsý altýnda yapýlan bütçe görüþmeleri de seçimlerin AKP ile odaðýnda DTP nin bulunacaðý blok arasýnda geçeceðini doðruladý. Konu bütçeydi ancak DTP li millet vekillerinin konuþmasý ve Erdoðan ýn bütçe açýklamasýna ayrýlan süresinin büyük bir kýsmýný DTP ye dönük yapmýþ olmasý, seçimlerin esas olarak bu iki partinin belirleyiciliðinde geçeceðini apaçýk gösterdi. Bin Umut adaylarý çalýþmasýnýn ardýndan meclis çatýsý altýnda, uzun bir süreden sonra ilk defa emekten yana olanlarýn sesini duyar olduk. KöZ ün önceki sayýlarýnda da vurguladýðý üzere, meclis çatýsý altýnda savaþ tezkeresine ilk defa samimi ve ciddi bir hayýr sesi yükseldi. Sermaye partilerine baþka bir cepheden cevap vermek rolüne giderek alýþan DTP li vekiller, bütçe görüþmelerinde mevsimlik iþçilerin, tarým iþçilerinin, iþsizlerin meclisteki sesi oldu. Üstelik yalnýz bütçe konusunda görüþ belirtmekle kalmayýp, 1 Mayýslarda Newrozlarda yaþananlarýn, polis salahiyet yasasýyla birlikte sokak ortasýnda infazlarýn sorumlularýndan, emekten yana bir bütçeyi oluþturmasýný beklemenin mümkün olmadýðýný vurguladý DTP li milletvekilleri. Ayrýca AKP nin çözeceðini söylediði sorunlarý çözmediðini türban örneði üzerinden vurgulayan DTP, baþbakanýn eþinin, cumhurbaþkanýnýn eþinin türban sorununu çözmekten bile aciz oluþunu örneklendirerek, AKP nin elindeki Yerel seçim kömürleri sadaka olarak piþkince daðýtýlýrken Diyarbakýr dan yoksulluða karþý mücadelede toplumsal dayanýþmayý güçlendiren somut bir kurum deneyimi örnek oluyor yoksullukla boðuþan halka deðil savaþa gittiði açýkça kanýtlanýyor. Hangi alanlarda yatýrým yapýldýðýna dair ampirik verileri bulabileceðimiz rapor yaþadýðýmýz coðrafyanýn elektrik enerjisinin %75 ini üreten Diyarbakýr halkýnýn neden elektriðe en pahalý ödemeyi yaptýðýný da açýklýða kavuþturuyor. AKP bölgenin imkânlarýný sonuna kadar sömürmenin yollarýný güçlendirirken, bu sömürüyü kalýcýlaþtýrmayý garanti altýna almak üzere bölgeye güvenlik yatýrýmý yapýyor. Savaþ uçaklarýnýn sesleriyle gözlerine uyku girmeyen halkýn açlýðý, yoksulluðu ise AKP hükümetinin ya da düzen partilerinin gündemine girmiyor. Sarmaþýk Derneði ise tüm bu yoksunluklara inat Büyükþehir Belediyesi nin ve kitle örgütlerinin katkýlarýyla yoksulluða karþý mücadelesinde sabýrlý, bilimsel ve onurlu bir yol çizmiþ kendine. Öncelikle yoksulluðun gelmiþ olduðu düzeyi tespit etmek üzere çalýþmalar yapmýþlar. Dicle Üniversitesi Sosyoloji son sýnýf öðrencilerinin katkýlarýyla bir anket çalýþmasý yapmýþlar. Kentte geceleri aç yatan insanlarý tespit etmek üzere çalýþmýþlar. Bu çalýþmayý yaparken hedefleri sonuçlarýný kamuoyu ile paylaþýp toplumsal dayanýþmayý güçlendirmek üzere sosyal baský yaratacak bir kampanya yürütmekmiþ. Kampanya el açtýrmadan el ele vererek yoksulluða karþý mücadele edilebileceðine iþaret eden bir sloganla kendisini en doðru biçimde ifade etmiþ. Sarmaþýk Derneði, önce kime ve nasýl yardým türban oyuncaðýný alabilecek tek odaðýn nerede olduðuna da iþaret etti. Bu konuþmalarýn ardýndan söz baþbakan Erdoðan daydý. Ýki blok varsa, bunlardan biri AKP ise Erdoðan dan beklenen CHP ve MHP yi hedef alarak konuþmasý olurdu. Ancak Erdoðan konuþmasýnda, DTP li konuþmacýlarýn sözlerini hedef aldý. Hýrçýn, saldýrgan ve DTP yi vurmak üzere yapýlan konuþma; önümüzdeki dönem yerel seçimlerin esas olarak bu iki parti arasýnda geçeceðinin iþaretlerinden biriydi. Erdoðan ýn Kürt illerini kapsayan gezisi sýrasýnda uðradýðý hayal kýrýklýðý, bütçe görüþmelerinde hýrçýnlýk olarak ifade buldu. Bu gezinin ardýndan sýk sýk çöpleþen þehirden, insanlarýn baskýyla, tehditle evlerine kapatýldýðýndan söz etmesi, bütçede kesinti yapýlmadýðý halde þehirlerde DTP li yerel yönetimlerin görevlerini yerine getirmediðini, insana yaraþýr bir hizmet anlayýþýndan mahrum olunduðunu vurgulamasý, yerel seçimlere doðru bu yönde saldýrýlarýn artacaðýnýn iþaretlerini veriyor. Gerçekten öyle mi? Yaþadýðýmýz topraklarda «belediyelerin emekten yana olanlar tarafýndan alýnmasý durumunda ne olur?» sorununa örnek olarak sýk sýk Fatsa da terzi Fikri döneminde yaþananlar hatýrlanýr. Önemli bir yerel yönetim deneyimi sunar bizlere Fatsa da yaþananlar. Devrimci Yol un adayý Terzi Fikri, orada yaþayanlarýn arzusuyla aday olmuþ, sonrasýnda da bir daha Karadeniz kýyýlarýnda görülmemiþ bir deneyim ortaklaþa hayata geçirilmiþtir Fatsa da. Ancak gecen yerel seçimlerden bu yana DTP li adaylarýn kazandýðý belediyelerde yaþanan deneyimler, bu süreçten daha önemsiz deðil. Ama neredeyse 30 yýldýr Fatsa yý unutturmamak üzere hareket etme iddiasýnda olanlarýn gözlerini bu coðrafyaya bir türlü çevirmemeleri ve bu deneyimleri görmezden gelerek hareket etmeleri ayrý bir konudur. Terzi Fikri deneyimini hatýrlatmak için bile bu taze deneyimlerden yararlanmak zorunludur. Diyarbakýr Belediyesi nden belediyeciliði anlamak Diyarbakýr a varýldýðýna, sadece þehrin sokaklarýnda dolaþmak bile, bu geri býraktýrýlmýþ, savaþ ve baskýyla, açlýk ve bir çok yoksunlukla yaþamak durumunda edeceklerini belirlemiþ. Açlýk sýnýrýnýn altýnda olan ve evinde çalýþabilecek kimsesi olmayanlarý seçmiþ. 4 bin bin aile tespit edilmiþ. Nasýl yardým edecekleri konusu ise kime edileceði kadar çetrefilli bir konu olarak ele alýnmýþ. Ýhtiyaç sahiplerinin onurunu kýrmadan, ellerindeki alýþveriþ kartlarý ile ihtiyaçlarýný kendilerinin kendi elleriyle sepete doldurabildikleri bir gýda bankasý kurmuþlar. Gýda bankasýnda alýþveriþini yapan baþý dik müþteriler ve görevini yerine getirmekten dolayý gururlu Sarmaþýk Derneði çalýþanlarý, sýcak tebessümleriyle içindeki herkesin mesut olduðunu görebileceðiniz tek alýþ veriþ merkezi. Sarmaþýk Derneði nin çalýþmalarý sadece bu kadarla sýnýrlý deðil. Sokakta çalýþan çocuklara eðitim destek projesi geliþtirmiþ ve gerçekleþtirmiþler. 86 aileye çocuklarýn eðitimi için destek veriyorlar. Eðitim-Sen le ortak, çocuklarýn eðitimi ile ilgileniyorlar. Meslek edinme kurslarý gerçekleþtirmiþler. Büyükþehir Belediyesi ile ortak düzenledikleri doðalgaz meslek edindirme kurslarýnda 60 öðrenci eðitim almýþ. Kentin yoksulluk haritasýný çýkarmýþlar. Güvenli annelik projesiyle loðusa dönemi dâhil 130 aileye saðlýk desteði sunulacak. Tasarým halinde olan veya geliþtirilen baþka projeleri de elbette var. Fakat þu noktanýn altýný çizmekte fayda var bütün bu projeler yerel olanaklarla ve yereldeki kurumsal ortaklýklarla gerçekleþtiriliyor. Baþta Büyükþehir Belediyesi olmak üzere 45 kurum var bu kalmýþ yorgun ama kalesi gibi dimdik duran þehrin belediye baþkanýnýn DTP li olmasýnýn nasýl bir fark yarattýðý göze çarpýyor. Þehre girer girmez baþka bir coðrafyaya ayak bastýðýnýzý anlýyorsunuz. Þehrin politik atmosferi her tarafý sarmýþ durumda. Genci yaþlýsý herkes belediyeyle baðlantýlý bir takým örgütlerde yer almýþ. Þehirde yoksulluk haritalarý çýkartýlýyor, bu çalýþmalar Türkiye deki muhtelif okullarýn öðretim görevlileriyle birlikte yapýlýyor, çýkan sonuçlara göre ortak planlar doðrultusunda hareket ediliyor. Her mahallenin sorunlarý elindeki kýt olanaklarý zorlayan belediye tarafýndan ve þehirde yaþayanlarýn aktifleþtirilmesine dikkat edilerek ele alýnmaya çalýþýlýyor. Türkiye deki sol hareketlerin çoðunun ilgisizliðine raðmen þehir, öðretim görevlisinden, belgesel çekenine farklý ülkelerden sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine varýncaya kadar yoðun bir trafiðin belirlediði çok canlý bir atmosfere sahip. Her tarafta bir açýlýþ, seminer, toplantý, organizasyon giriþimi var. Belediye, alternatif enerji kullanýmýna, alt yapý çalýþmalarýna elindeki tüm olanaklarý seferber etmiþ, ediyor. En temiz, en ucuz su hizmeti Diyarbakýr da veriliyor. Yýllarca kurtulunamayan sýtma belasý ilk kez belediyenin çalýþmalarýyla ortadan kalkmýþ. Belediye, atacaðý adýmlarý halka raðmen yapmamaya çalýþýyor. Örneðin ayakkabý boyacýlarýný iki adým ötede yaptýðý yeni yere taþýmaya ikna edemediyse, onlarý zabýta zoruyla yerinden oynatmaya kalkýþmýyor; ikna yöntemleriyle sorunu çözmeye önem veriyor. Elbette belediyenin egemen sermaye düzenine raðmen ve bunun Diyarbakýr özelinde katmerlenerek getirdiði sorunlara köklü çözümler getirmesini beklemek doðru olmaz. Ancak belediyenin emekten yana olanlarýn elinde olmasý, þehirde kitlelerin örgütlenmesini teþvik etmesi, sorunlarýný ortaklaþa çözmesi konusunda yarattýðý itici güç bakýmýndan büyük bir önem taþýyor. Belediyenin pek çok kitle örgütü ve sivil toplum örgütünün hem oluþmasý hem de varlýðýný sürdürmesi noktasýndaki katkýlarý, sunduðu olanaklar; yerel yönetimlerin nasýl kullanýlabileceðini göstermesi bakýmýndan önemli deneyimler hem oluþturuyor. Özellikle de DTP nin sadece Kürtlerle ilgili bir parti çalýþmalara destek veren. Sadece kurumlar deðil kent halký artan oranda projeye destek olmaya baþlamýþ. Zira derneðin amaçlarýndan biri de toplumsal dayanýþmayý güçlendirmek. Sarmaþýk Derneði Genel Sekreteri, Mehmet Þerif Camcý, Eðer insanlarýn el açmasý bizim onurumuza dokunuyorsa. Bu toplumsal dayanýþmanýn bir parçasý olmalýyýz. Üstelik bu bizim görevimiz. Çünkü yoksul ve muhtaç olan birileri varsa bizim kusurlarýmýz nedeniyle bu durumdalar diyor. Baþbakan yanýlýyor! Yaþadýðýmýz coðrafya sadaka deðil dayanýþma geleneðine sahip! Havalarýn soðumasý ve yerel seçimlerin yaklaþmasýyla birlikte kentlerin varoþlarýný aðýr, pis, kirli ve yapýþ yapýþ bir bulut kümesi sardý. Kentlere maðrur edasýyla tepelerden bakan varoþlarýn yamaçlarý, AKP nin üçüncü sýnýf kömürü ile zehirlenmeye baþladý. Astým baþta olmak üzere çeþitli hastalýklara da neden olduðu söylenen üçüncü sýnýf AKP kömürü herkesin onuruna dokunuyor. Hatta bazýlarýmýz bir çuval kömür karþýlýðýnda oylarýný sattýklarý için kömürü alanlara öfkelenip kýzýyoruz! Oysa bir çuval kömür, kendisine ya da çocuðuna iþ ya da benzeri ihtiyaçlar için oy verenler kömür alanlardan çok daha fazla üstelik onlarýn bazýlarý kömür alanlara öfkelenen grubun arasýnda en ön saflarda yer alýyor. AKP baþta olmak üzere CHP, MHP ve diðer düzen partileri ise yoksulluðu, iþsizliði kullanarak emekçilerin oylarýný almaya çalýþýyor. Baþbakan yaptýðý iþi piþkince savunarak sadaka nýn geleneklerimizde yeri olan bir davranýþ biçimi olduðunu savunuyor! Oy almak için sadaka verenler; emekçilerin sadaka niyetine verdikleri oylara muhtaç olduklarýnýn farkýndalar. Sadaka, Erdoðan, Baykal ve Bahçeli gibi yoksulluðu üreten düzenin bekçiliðini yaptýðý için patronlardan aldýklarý sadakalarla yaþayanlar için geleneksel bir davranýþ olabilir. Fakat emekçiler için sadaka geleneksel bir davranýþtan ziyade alaný da vereni de mahcup eden bir davranýþtýr. Diyarbekir Kalesinden düþen notlar, bize sadaka deðil dayanýþma ile el açtýrmadan el ele vererek yoksulluðun karþýsýnda durabileceðimizi gösteriyor. Diyarbekir kalesinden notlar bize yine emekçilerin, ezilenlerin ancak birleþtikleri, örgütlendikleri zaman birbirlerine hayrý olabileceðini kanýtlýyor. Diyarbekir kalesinden aldýðýmýz notlar, emekçilerin, ezilenlerin yaþadýklarý her yerde düzen partilerinin karþýsýna kendi adaylarý ile dikilerek kimsenin sadakasýna muhtaç olmadan birbirimize sahip çýkabileceðimize iþaret ediyor. Diyarbekir, bize emekçilerin, ezilenlerin adaylarýnýn kazandýðý yerel yönetimlerle, emekçilerin kitle örgütlerinin ve halkýn en geniþ kesimlerinin iþbirliði içinde sorunlarýmýza onurlu çözümler bulunabileceðini bir model olarak somutluyor. Diyarbakýr Belediyesi çöpleri toplamýyor mu? olduðu ve aðýrlýðý ve öneminin esasen Kürtler bakýmýndan bir anlam taþýdýðý fikrinin yaygýn ölçekte pompalandýðý bir süreçte, hem bugüne kadar DTPli belediyelerin deneyimlerinin Türkiye nin baþka yerleri için taþýdýðý anlama iþaret edilmesi önem taþýyor. Bu ayný zamanda AKP ile DTP kutuplarý arasýndaki gerilimlerin damga vuracaðý önümüzdeki seçim döneminin ajitasyon ve propaganda faaliyetlerinin ihtiyaçlarý bakýmýndan da önemli bir konu. Her þeyden önce, bu seçimlerin siyasal güçler dengesinin tayin edilmesi doðrultusundaki anlamý bir yana seçimlere kriz vaveylalarý altýnda gidildiðini unutmamak gerek. Bu koþullarda ezilen ve sömürülenlerin siyasal sorunlarý kadar ekonomik sorunlarýnýn da öne çýkacaðý açýktýr. Bu nedenle sermayenin kriz bahanesiyle misillenerek artacaðýndan kuþku duyulmamasý gerekir. O nedenle yaþam koþullarýný korumak ve iyileþtirmek için, konut sorunuyla iþsizlikle mücadele de seçim döneminde önem kazanacaktýr. Hiç kuþkusuz bu çerçevede iþçi sýnýfýnýn en çok ezilen en çok sömürülen kesimlerinin herkesten önce etkileneceði ve harekete geçme dürtüsü altýnda olacaðý açýktýr. Bu ayný zamanda bu kesimler arasýnda dayanýþma ve örgütlenme ihtiyaçlarýnýn giderek daha da ivedileþeceði anlamýna gelir. Ýþte bu bakýmdan da belediye kurumlarýyla ezilen sömürülen kesimlerin birbirleriyle irtibatlý olarak hareket etmesi önem kazanmaktadýr. Bu açýdan DTP belediyelerinin deneyimleri ve DTP kitlesinin seferber olmasý hayati bir önem taþýmaktadýr. Zira bu takdirde demokrasi mücadelesinde ve ekonomik haklar mücadelesinde sýnýfýn en çok ezilen ve sömürülen kesimlerinin ön almasýnýn yolu açýlacaktýr. Ve demokrasi mücadelesinin hedefine varabilmesi için en önemli hususlardan birisi de budur. Bilhassa kriz koþullarýnda gelen yerel seçimlerde Amerikancý AKP hükümetinin geriletilmesi için kitlelerin siyasallaþtýrýlmasý ve özellikle de DTP kitlesinin seferber edilmesi yönünde DTPli belediyelerin olumlu veya olumsuz deneyimlerinin propaganda faaliyetlerinde kullanýlmasý önümüzdeki dönemde komünistlerin seçim çalýþmalarýnda elden býrakmamalarý gereken donanýmlar arasýnda olmalýdýr.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 9 MART 2009 Halepçe Katliamý nýn 21. Yýlý! Güney Kürdistan da Süleymaniye nin doðusunda bir Kürt kasabasý olan Halepçe 16 Mart 1988 günü onlarca Irak

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 12 EKÝM 2009 Fransa da Kaðýtsýzlar Bakanlýðý kuruldu 26 Haziran günü Paris in yoksul kenar mahallelerinden birinde, iþgal edilmiþ bir binanýn kapýsýna

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 4 OCAK 2008 Ýlk Dört Kongreyi Savunmak Stalin i Karalamanýn Kýlýfý mýdýr? KöZ rehberinin Komünist Enternasyonal in ilk dört kongresi olduðunu söylerken

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kuruluþunun 90. Yýlýnda TKP'nin Mirasýna Nasýl Sahip Çýkýlýr 28 Ocak tarihiyle TKP yi Türkiye ye getirmek için bindikleri gemide Mustafa Suphi ve on beþlerin Kemalistler tarafýndan katledilmesinin yýldönümü

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

27 Mayýs ýn Ardýndaki «Kürt Sorunu» Anlaþýlmadan 71-72 Kopuþu da Kavranamaz AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 6 MAYIS 2008 Neredeyse yarým yüzyýl önce gerçekleþen 27 Mayýs darbesi, uzunca

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Çatý Partisini Eleþtirmenin Dayanýlmaz Hafifliði Çatý partisi tartýþmalarý; üçüncü cephe, çatý partisi, sadece koordinasyon iþlevi görecek geniþ iþlevi olmayan bir çatý partisi, çatý partisine giderken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

AYLIK GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 17 EYLÜL 2010 Komünist Manifesto yu ezbere bilen bir oportünist Referandum sürecinde solun Evet veya Hayýr kamplarýna karýþan kesimleri kendi pozisyonlarýný

Detaylı

Troçkizm Dosyasý - 4 Troçki ve Troçkizm sorunu gündeme geldiðinde, bu akýmýn karþýsýnda yer alanlar bakýmýndan sürekli devrim konusu kadar, hatta belki ondan fazla akla gelen konulardan biri de Troçki

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 3 EKÝM 2007 Yeni Anayasa Hakim Sýnýflarýn Ýç Çatýþmalarýnýn Ürünü Olacak Demokratik Anayasa Savaþan Ýþçilerle Gelecek Emperyalistler Arasý Denge Kayda

Detaylı

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 247 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Ekim 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Ümraniye, Sarýgazi, Sultanbeyli ve Taþdelen'deki sýnýf

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Ümraniye Ýþçi Kurultayý 11 Aralýk ta toplanýyor!

Ümraniye Ýþçi Kurultayý 11 Aralýk ta toplanýyor! Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 269 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Kasým 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Söz, karar, inisiyatif iþçilerde! Ümraniye Ýþçi Kurultayý

Detaylı

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ 19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 19.09.2014 Bugün 19 Eylül. Bugün bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü TMMOB nin mücadele dolu tarihi açısından

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

BDP ye Yönelik Saldýrýlara Son! KCK Davasý Tutuklularýna Özgürlük!

BDP ye Yönelik Saldýrýlara Son! KCK Davasý Tutuklularýna Özgürlük! TROÇKÝZM DOSYASI Bugün troçkizm konusunda Türkiye solunun zaaflarýný irdelemek ve troçkizmin bir politik akým olarak nasýl bir oportünist merkezciliði ifade ettiðine ýþýk tutmak oportünizme ve tasfiyeciliðe

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Bugün 15-16 Haziranlar Neden Güncel ve Nasýl Mümkündür? 19 Haziran günü Maltepe de 15-16 Haziran olaylarýný anmak için Bugün 15-16 Haziranlar Neden Güncel ve Nasýl Mümkündür? adlý yaklaþýk yüz kiþinin

Detaylı

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA Sunu, Yeni bir dergide okurlarýmýzla buluþmanýn sevinciyle merhaba. Yeni Evrede Mücadele Birliði, bu yeni dönemde adýna uygun olarak sýçramalý bir geliþim gösterecektir. Ýlk sayýmýzý çýkarýrken okurlarýmýzdan

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI Devrim varolan toplumsal sisteme, egemen olana karþý yapýlýr; iktidara gelen proletaryanýn, toplumu dönüþüme uðratmasýyla devam eder. Proletaryanýn sýnýf mücadelesi bu noktaya

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz.

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Troçkistler ve Troçkizm Karþýtlarýný Buluþturan Sürekli Devrim Efsanesi Sürekli devrim teorisi herhalde Troçkizmle özdeþ kabul edilen baþlýca kavramlardandýr. Hatta Lenin sonrasý sosyalist kuþaklar arasýnda

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

KESK 14 Aralýk ta iþ býrakýyor

KESK 14 Aralýk ta iþ býrakýyor sosyalist iþçi nin ekidir Ne oldu bu sosyalist ülkelere? sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 264 2 Aralýk 2006 1.50 YTL Her 3 kiþiden biri yoksul 1 milyon kiþi açlýk sýnýrýnýn altýnda YOKSULLUÐA

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Geride býraktýðýmýz 2012 yýlý, devrimin kendini iyiden iyiye hissettirdiði bir yýl oldu. Bahar her zaman bir isyan dönemi olmuþtu; bu yýl her gün bahar oldu. Ne iþçiler terketti

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ Kapitalizm yeni koþullara ayak uydurabilir mi? Yarattýðý sorunlarý çözümleyebilir mi? Burjuvazi kendisini yenileyebilir mi? Sýnýf mücadelesi açýsýndan önem kazanan bu sorularý

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

sosyalist isci Yeni bir emekçi hareketini inþa etmek için elitlere karþý kitlelerin yaratýcý inisiyatifinin açýða çýkarýlmasýnda.

sosyalist isci Yeni bir emekçi hareketini inþa etmek için elitlere karþý kitlelerin yaratýcý inisiyatifinin açýða çýkarýlmasýnda. antikapitalist sosyalist iþçi nin ekidir 21. yüzyýlda iþçi sýnýfý Devrimin öznesi neden iþçi sýnýfýdýr? Ýþçi sýnýfý küçülüyor mu? Türkiye: Günümüzde iþçi sýnýfý 15-16 Haziran: Ýþçilerin sahneye çýkýþý

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dünyanýn her tarafýnda emperyalist-kapitalist sisteme karþý eylemlerin, direniþlerin yükseldiði bir dönemde, dergimizin 3. sayýsýyla sizlere merhaba demenin sevincini yaþýyoruz. Kapitalizm, insanlýða

Detaylı