HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 2011 YILI RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 2011 YILI RAPORU"

Transkript

1 HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 2011 YILI RAPORU

2 Bu rapor, tarih ve 6085 sayılı Kanun ile tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiģtir.

3 Bağlı ortaklığın ünvanı : Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim ġirketi Merkezi : Lüleburgaz-Kırklareli Bağlı olduğu kuruluģ : Elektrik Üretim A.ġ. (EÜAġ) Sermaye durumu Ortaklar Taahhüt edilen Ödenen TL (%) TL 1-Elektrik Üretim A.ġ. (EÜAġ) , Gerçek kiģiler ,08 40 Toplam ,

4 Karar organı (Yönetim kurulu) Karar Temsil ettiği Görevli bulunduğu süre organındaki Adı ve soyadı Bakanlık KuruluĢtaki görevi BaĢlama Ayrılma görevi veya KuruluĢ veya mesleği tarihi tarihi 1- BaĢkan Abdürrezzak KATIRCIOĞLU HEAġ Genel Müdür Ġbrahim KAPUSUZ HEAġ Genel Müdür V Devam ediyor 2- Üye Mehmet ÜZER ETKB MTA Genel Müdürü Devam ediyor 3 - Üye Osman KARA ETKB ETKB Özel Kalem Müdürü Devam ediyor 4 - Üye Mehmet Hamdi YILDIRIM ETKB Maden ĠĢleri Genel Müdürü Devam ediyor 5 - Üye Ġlker TOKAY Hazine Hazine Gen. Müd. Yrd Devam ediyor Denetçiler Denetim Temsil ettiği Görevli bulunduğu süre organındaki Adı ve soyadı Bakanlık KuruluĢtaki görevi BaĢlama Ayrılma görevi veya KuruluĢ veya mesleği tarihi tarihi 1 - Denetçi Mithat AHLATCI EÜAġ Özel Sektör Devam ediyor 2 - Denetçi Mithat YÜKSEL ETKB EÜAġ Daire BĢk " " " " Devam ediyor 3 - Denetçi Ömer Faruk GÜNGÖRDÜ Hazine Hazine Gen. Müd. Yrd Devam ediyor

5 KISALTMALAR BOTAġ : Boru Hatları ile TaĢıma A.ġ. dd: Devre dıģı DGKÇS: Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı DSĠ: Devlet Su ĠĢleri EPDK: Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu ESA: Elektrik SatıĢ AnlaĢması ETKB: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı EÜAġ: Elektrik Üretim Anonim ġirketi EÜT : Elektrik Üretim Tesisleri GSMH: Gayri Safi Milli Hasıla GSYĠH: Gayri Safi Yurt Ġçi Hasıla GWh: Gigawatt saat (1 milyar watt saat) KAMU-Ġġ: Kamu ĠĢletmeleri ĠĢverenleri Sendikası KÇGT: Kombine Çevrim Gaz Türbini KHK: Kanun Hükmünde Kararname KĠT: Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri Kr: KuruĢ kwh: Kilowatt saat (Bin watt saat) MWh: Megawatt saat (1 milyon watt saat) PMUM: Piyasa Mali UzlaĢtırma Merkezi Sm 3 : 1 atmosfer (1,01325 bar) basınç ve 15 0 C koģulundaki gaz hacmi SKHKKY : Sanayi Kaynaklı Hava Kalitesi Kontrol Yönetmeliği TEAġ: Türkiye Elektrik Üretim, Ġletim Anonim ġirketi TEDAġ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim ġirketi TEĠAġ: Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi TEK: Mülga Türkiye Elektrik Kurumu TES-Ġġ: Türkiye Enerji Su ve Gaz ĠĢçileri Sendikası TETAġ: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim ġirketi TL: Türk Lirası TS: Termik Santral YAL : Yük alma talimatı YAT : Yük atma talimatı YPK: Yüksek Planlama Kurulu

6 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa I. TOPLU BAKIġ I II. ĠDARĠ BÜNYE 1 A- Mevzuat 1 B- TeĢkilat 2 C- Personel durumu 6 III. MALĠ BÜNYE 11 A- Mali durum 11 B- Mali sonuçlar 15 IV. ĠġLETME ÇALIġMALARI 17 A- Giderler 17 B- Tedarik iģleri 21 C- Üretim ve maliyetler 25 D- Pazarlama 37 E- Sigorta iģleri 39 F- ĠĢletme sonuçları 40 G- ĠĢtirakler 42 H- Yatırımlar 42 V. BĠLANÇO 47 - Aktif 47 - Pasif 54 VI. GELĠR TABLOSU 59 EKLER 68

7 I. TOPLU BAKIġ Mülga Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü (TEK) Yatırım Programına alınan Hamitabat Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı Projesi, 1984 yılında 6 ünite olarak ABB (ASEA-Ġsveç-BROWN BOVERĠ COMPANY-Almanya ortak giriģimi)-enka Konsorsiyumuna ihale edilmiģ, ancak 1986 yılında yapılan tevsii ile santralin ünite sayısı 12 ye çıkarılmıģtır. Her birisi 92 MW gücünde 8 adet gaz türbini ve 96 MW gücünde 4 adet buhar türbini olmak üzere 12 ünitesi bulunan ve kurulu gücü toplamı MW olan santralin, ilk ünitesi tarihinde, son ünite ise tarihinde devreye alınmıģtır. Mülga TEK e bağlı iģletme müdürlüğü statüsünde çalıģmaya baģlayan Santral, tarih ve 93/4789 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TEK in iki ayrı Ģirket Ģeklinde yeniden yapılandırılması sonucunda, Türkiye Elektrik Üretim Ġletim A.ġ. (TEAġ)'ın iģletmesi olmuģtur. ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu (ÖYK) nun tarih ve 95/62 sayılı Kararı ile özelleģtirme kapsamı ve programına alınması ile birlikte Santralin statüsü, ÖĠB tarafından Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.ġ. (HEAġ) unvanı ile bir anonim Ģirkete dönüģtürülmüģtür. ġirketin, 4046 sayılı Kanunun 20/A maddesi uyarınca hazırlanan ana sözleģmesi, Lüleburgaz Ticaret Sicil Memurluğunda, tarih ve 2592 sicil numarası ile tescil edilmiģ ve tarih ve 3888 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıģtır. ÖYK nın tarih ve 97/34 sayılı Kararı ile Santral özelleģtirme kapsam ve programından çıkarılmıģtır. Anılan kararda Santralin eski statüsüne iadesi de yer almıģtır. Ancak Santral, Yüksek Planlama Kurulu nun tarih ve 97/T-94 sayılı Kararı doğrultusunda, mevcut unvanı ile TEAġ ın bağlı ortaklığı Ģeklinde yeniden yapılandırılmıģ, daha sonra tarih ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TEAġ ın üç ayrı iktisadi devlet teģekkülü olarak yeniden teģkilatlandırılması sonucunda da EÜAġ ın bağlı ortaklığı olmuģtur. Bu hususlara iliģkin değiģikliklerin ilgili ticaret siciline tescili yapılmıģtır. Diğer taraftan HEAġ, ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 2010/90 sayılı Kararı ile yeniden özelleģtirme kapsam ve programına alınmıģtır. ÖĠB tarafından, HEAġ ın %100 oranındaki hissesinin blok olarak satıģı yoluyla özelleģtirilmesi için tarihinde ilana çıkılmıģ, bir teklif alınmıģ ve tarihinde ihale iptal edilmiģtir. Yeni ihale için çalıģmaların sürdürülmekte olduğu anlaģılmaktadır sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin, tarih ve 5496 sayılı Kanun ile eklenen 4 üncü fıkrası gereği, özelleģtirme programına alınmıģ olan HEAġ ın ETKB ve EÜAġ ile ilgisi devam etmekte olup, özelleģtirmeye hazırlama ve özelleģtirilme ile personele iliģkin iģlemleri, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. ġirketin son beģ yıllık faaliyetine iliģkin bazı değerler aģağıdaki çizelgede gösterilmiģtir. I

8 Toplu bilgiler Ölçü Sermaye Bin TL ÖdenmiĢ sermaye Bin TL Son iki yıl ArtıĢ veya azalıģ farkı (%) Öz kaynaklar Bin TL ,9 Yabancı kaynaklar Bin TL ( ) (69,3) Finansman giderleri Bin TL ,1 Maddi duran varlıklar (Edinme değeri) Bin TL ,1 Maddi duran varlıklar birikmiģ amort. Bin TL ,7 Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL (4.733) (92,7) Yatırımların gerçekleģme oranı (Nakdi) % (18) (75,0) Tüm alım tutarı Bin TL ,4 Satın alınan doğal gaz miktarı Bin SM (62.292) (4,7) Satın alınan doğal gaz tutarı Bin TL ,4 Santralın kurulu gücü MW ,2 Kapasiteden yararlanma oranı % (5) (8,5) Toplam üretim maliyeti Bin TL ,8 Üretilen elektrik enerjisi (Brüt) GWh (331) (5,8) Satılan elektrik enerjisi ( Net) GWh (292) (5,3) Enerji kayıp ve iç tüketim oranı % 4,1 4,3 4,3 4,9 4,4 (0,4) (8,7) Net satıģ tutarı Bin TL ,2 Ortalama birim üretim maliyeti Kr/kWh 10,55 15,69 14,15 16,04 22,51 6,47 40,34 Ortalama birim satıģ maliyeti Kr/kWh 10,66 15,77 14,26 16,17 22,65 6,48 40,07 Ortalama birim satıģ fiyatı Kr/kWh 11,49 16,01 15,24 18,73 24,18 5,45 29,10 Stoklar : Malzeme Bin TL (47) (0,3) Diğer stoklar Bin TL ,0 Memur ( Ortalama) KiĢi (2) (40,0) SözleĢmeli ( Ortalama) KiĢi ,7 ĠĢçi ( Ortalama) KiĢi (31) (12,6) Personel için yapılan tüm giderler Bin TL (966) (5,3) Cari yıla iliģkin : - Memurlar için yapılan giderler Bin TL (109) (36,7) - Memur baģına düģen aylık ortalama gid. TL ,5 - SözleĢmeliler için yapılan giderler Bin TL ,6 - SözleĢmeli baģına düģen aylık ort.gider TL ,5 - ĠĢçiler için yapılan giderler Bin TL (1.124) (8,1) - ĠĢçi baģına düģen aylık ortalama gider TL ,1 Dönem karına iliģ.vergi ve diğer yas.ykm. Bin TL (10.842) (41,9) Tahakkuk eden vergiler Bin TL (19.814) (37,1) GSYIH'ya katkı (Üretici fiyatlarıyla) Bin TL (60.217) (36,8) GSYIH'ya katkı (Alıcı fiyatlarıyla) Bin TL (69.190) (36,2) GSMIH'ya katkı (Alıcı fiyatlarıyla) Bin TL (69.190) (36,2) Faaliyet karlılığı (Öz kaynaklar yönünden) % (35) (45,2) Mali karlılık (Öz kaynaklar yönünden) % (32) (45,3) Ekonomik karlılık % ,5 Faaliyet kârı veya zararı Bin TL (60.538) (43,2) Dönem kârı veya zararı Bin TL (54.646) (42,9) Bilanço karı veya zararı Bin TL (43.804) (15,7) II

9 Hamitabat Kombine Çevrim Santrali, yılları arasında devreye alınmıģ olan her biri 92 MW gücünde 8 adet gaz türbini ile 96 MW gücünde 4 adet buhar türbini olmak üzere 12 üniteden oluģmaktadır. Santralin MW olan toplam kurulu gücü, yapılan revizyonlar neticesinde 6 adet gaz türbininde 6 Ģar MW lık güç artıģı sağlanmak suretiyle MW a yükselmiģ ve bu durum tarihinde lisansına kaydedilmiģtir. Santralin, her bir ünitenin yıllık saat çalıģma esasına göre belirlenen teorik üretim miktarı GWh olmakla birlikte, 2011 yılında fiili olarak her bir ünite ortalama saat çalıģmıģ ve toplam GWh lık brüt üretim gerçekleģmiģtir. Buna göre üretim yününden kapasite kullanım oranı %54,4 olmuģtur. Termik santrallerde birçok verimlilik göstergesi olmakla birlikte temel verimlilik göstergesi; 1 kwh enerji üretmek için kullanılan ısı miktarını belirten özgül ısı tüketimi, diğer bir ifadeyle termik verimdir. En son ünitesi 1989 yılında devreye alınmıģ olan Hamitabat santrali ünitelerinin dizayn termik verim değeri %47,3 olup, cari yılda bu oran %45 olmuģtur. Santralin cari yıl özgül ısı tüketimi, önceki yıla göre %1,2 oranında artarak kcal/kwh seviyesine yükselmiģtir. Diğer taraftan EÜAġ bünyesinde yer alan diğer doğal gaz santrallerinden olan ve ilk olarak 1988 yılında devreye alınan Ambarlı Doğalgaz Santralinin dizayn termik verimi %51,43 ve 1999 yılında devreye alınan Bursa Doğal Gaz Santralinde ise bu değer %55 mertebesindedir. Doğal gaz kombine çevrim santrallerindeki teknolojik geliģmeler neticesinde bu tip santrallerdeki güncel termik verim değerleri %60 ları aģmıģ durumdadır. Önceki yıllarda Hamitabat santralinde A, B ve D bloklarındaki 6 ünite gaz türbininde model yükseltme iģlemi yapılmıģ olup, kalan C bloğundaki eski tip gaz türbinleri, yenilenen gaz türbinlerinden çıkan eski parçaların değerlendirilmesi için orijinal dizayn modelinde iģletilmektedir. Sonuç olarak, santralin gaz türbinleri tarafında mevcut türbinlerin dizayn verimlerinin yükseltilmesi için yapılacak fazla bir iģlem bulunmamaktadır. Bu durumda, santralin buhar kazanı ve buhar türbinlerinde yapılacak çalıģmalar ile verim değerinde %4 civarında bir artıģ sağlanması potansiyeli bulunmaktadır. Santralde, yukarıda bahsedilen tüm çalıģmaların yapılması durumunda dahi genel verim değeri %49 mertebesine yükselebilecek ve hala yeni teknoloji santrallerle arasında %11 civarında verim farkı olacaktır. Ġthal bir kaynak olan doğal gazın enerji üretiminde en verimli Ģekilde kullanılması stratejik bir amaç da olduğundan, santralin geleceği ile ilgili yapılacak çalıģmalarda bu hususun titizlikle değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Santralin Yük Dağıtım Merkezi nedenli duruģları 2010 yılında 77 adet iken, 2011 yılında bu sayı 217 ye yükselmiģtir. Santralin kendisinden kaynaklanmayan bir nedenden dolayı TEĠAġ tarafından verilen talimatlar; ünitelerin kararlı yük seviyesine ulaģamadan devreden çıkarılmasına, düģük yükte çalıģtırılmasına veya devre dıģı edilmesine neden olmaktadır. Devreye girme ve çıkma sayısının artması türbin ve III

10 generatörlerinin beklenenden daha fazla yıpranmasına, bakım aralıklarının kısalmasına ve özgül yakıt tüketiminin artmasına, dolayısıyla da birim maliyetlerin yükselmesine neden olmaktadır. Diğer taraftan söz konusu talimatların, Elektrik Piyasası Dengeleme ve UzlaĢtırma Yönetmeliği kapsamında, sistem iģleticisi TEĠAġ tarafından, milli elektrik Ģebekesinin gerçek zaman Ģartları altında gerilim, frekans ve güç akıģlarının belirlenen limitler içerisinde kararlılığını kaybetmeden iģletilmesine yönelik olarak yapılıyor olması, belirtilen olumsuzlukların kısa dönemde giderilmesini güçleģtirmektedir. Ancak, Yük Dağıtım Merkezi tarafından verilen kısa süreli (2 saat civarında) yük alma ve yük atma talimatlarının santralde yarattığı olumsuzlukların TEĠAġ a bildirilerek ortak bir çözüm bulunması yönünde giriģimlerin sürdürülmesi gerekmektedir. Cari yılda, enerji üretim giderleri ve faaliyet giderlerinden oluģan milyon TL tutarında toplam satıģ maliyeti yapılmasına karģılık, milyon TL tutarında net satıģ hâsılatı elde edilmesi neticesinde, 80 milyon TL tutarında iģletme faaliyeti kârı gerçekleģmiģtir. Böylece, 2011 yılında satılan her 1 kwh lik enerji için ortalama 22,65 Kr/kWh lık satıģ maliyeti yapılmıģ, buna karģılık 24,18 Kr/kWh lık net satıģ hâsılatı elde edilmiģ ve neticede 1,63 Kr/kWh lık iģletme faaliyeti kârı oluģmuģtur. Öneriler: Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.ġ. nin 2011 yılındaki çalıģmaları üzerinde SayıĢtay tarafından yapılan incelemeler sonunda getirilen öneriler aģağıdadır sayılı Kanunun 14 üncü maddesi gereği, HEAġ ın özelleģtirme programına alındığı tarihinden sonra yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının teklifi ve BaĢbakan Onayı ile atama yapılabileceğinden, Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcılığı Makamının tarih ve 2011/636 sayılı Olur ile ġirketin bir yönetim ve bir denetim kurulu üyeliğine, Hazine MüsteĢarlığı temsilcisi olarak yapılan atama iģlemlerinin, hukuki ve mali sorunlarla karģılaģılmaması için 4628 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine uygun hale getirilmesi hususunda ilgili merciler nezdinde giriģimlerde bulunulması (Sayfa:4), 2- ġirket iģlerinin daha sağlıklı yürütülmesini teminen, üst düzey yönetici kadrolarının önemi ve uzun süreli vekalet ve görevlendirmelerin getireceği olumsuzluklar göz önünde tutularak; tarihinden itibaren uzunca bir süredir vekaleten yürütülmekte olan genel müdür ve yönetim kurulu baģkanlığı ile boģ bulunan genel müdür yardımcılığı kadrosuna en kısa sürede asaleten atama yapılması için ilgili merciler nezdinde giriģimlerde bulunulması (Sayfa:5), 3- Santral alanında açılan su kuyularının santral tesislerinin oturduğu zeminin stabilitesi üzerine etkilerinin belirlenmesine yönelik etüt yaptırılması (Sayfa:35), 4- Ġthal enerji kaynağı olan doğal gazın enerji üretiminde en verimli Ģekilde kullanılması, dıģa bağımlılığın azaltılması ve çevrenin korunması yönlerinden stratejik bir amaç da olduğundan, santralin verimliliğini artırmaya yönelik projelerin, yeni teknoloji gaz santrallerinde ulaģılan %60 lık verim seviyesi de dikkate alınarak uygulamaya konulması (Sayfa:37), IV

11 5- ġirketin yatırım portföyündeki projelerinin ihtiyaç ve öncelik kapsamında tekrar değerlendirilerek kısa vadede yapımı öngörülmeyen projelerin programdan çıkartılması, programa alınan projelerin ise ihale alt yapılarının zamanında ve gereği gibi hazırlanması suretiyle süresi içerisinde tamamlanması (Sayfa:46), 6- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek:13) listesi verilen diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Sonuç: Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.ġ. nin tarihinde kendi yönetim kurulunda kabul edilen 2011 yılı bilançosu ,69 Türk Lirası dönem karı ile kapanmıģ bulunmaktadır. V

12 II. ĠDARĠ BÜNYE A- Mevzuat: Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.ġ. (HEAġ), TEAġ ın iģletmesi olan Hamitabat Gaz türbinleri Kombine Çevrim Santralinin, ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 95/62 sayılı Kararı ile özelleģtirme kapsamı ve programına alınması ile birlikte, statüsünün 4046 sayılı Kanun çerçevesinde anonim Ģirkete dönüģtürülmesi sonucu kurulmuģtur. ġirketin, 4046 sayılı Kanunun 20/A maddesi uyarınca hazırlanan ilk ana sözleģmesi, Lüleburgaz Ticaret Sicil Memurluğunda tarih ve 2592 sicil numarası ile tescil edilmiģ ve tarih ve 3888 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıģtır. ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 97/34 sayılı Kararı ile Santral özelleģtirme kapsam ve programından çıkarılarak eski statüsüne iadesi kararlaģtırılmıģtır. Ancak HEAġ, Yüksek Planlama Kurulu nun tarih ve 97/T-94 sayılı Kararı doğrultusunda mevcut unvanı korunarak TEAġ ın bağlı ortaklığı statüsünde yeniden yapılandırılmıģ, tarih ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TEAġ ın üç ayrı iktisadi devlet teģekkülü olarak yeniden teģkilatlandırılması sonucunda ise EÜAġ ın bağlı ortaklığı olmuģ ve bu değiģikliklere iliģkin hususların ticaret siciline tescili yapılmıģtır. Ana SözleĢmesinin 3 üncü maddesinde, ġirketin elektrik üretim ve ticareti amacıyla kurulduğu hususu ile faaliyet konuları detaylı bir Ģekilde yer almıģtır. Ayrıca ġirketin 233 sayılı KHK, EÜAġ Ana Statüsü ve ġirket Ana SözleĢmesi hükümleri dıģında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olduğu belirtilmiģtir. ġirket, elektrik enerjisinin üretim ve satıģ faaliyetlerini, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, buna iliģkin ikincil mevzuat ve EPDK ca kendisine verilen üretim lisansı çerçevesinde yürütmektedir. Anayasa nın 165 inci maddesi ve 3346 sayılı Kanun hükümlerine göre TBMM denetiminde bulunan ġirket, bu çerçevede 233 sayılı KHK nin 39 uncu maddesi ve tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu uyarınca denetlenmektedir. ġirkette çalıģtırılan personelin özlük ve sosyal hakları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı KHK, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 4857 sayılı ĠĢ Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu ĠĢ SözleĢmesi Grev ve Lokavt Kanunu, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, bütçe kanunları, Bakanlar Kurulu kararları, Yüksek Planlama Kurulu kararları ile bunların ek ve değiģiklikleri ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda yürütülmektedir. Diğer taraftan Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesinin, tarih ve 5784 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen (4) üncü fıkrasında; Elektrik Üretim Anonim ġirketi ve/veya müessese, bağlı ortaklık, iģtirak, iģletme ve iģletme birimleri ile varlıkları özelleģtirme programına alınsa bile bunların bağlı oldukları Bakanlık veya kurumları ile ilgileri ve mülkiyetinin bağlı bulundukları kurum ve/veya 1

13 kuruluģlara aidiyeti aynen devam eder. Ancak, bu kuruluģların özelleģtirmeye hazırlanmalarına yönelik teknik, mali, idari ve hukuki iģlemler, personele iliģkin iģlemler ve özelleģtirilmelerine iliģkin iģ ve iģlemler, tarihli ve 4046 sayılı ÖzelleĢtirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleģtirilir. Ancak bu kuruluģların ve bu kapsamda oluģturulabilecek yeni anonim Ģirketlerin yönetim kurulu baģkanlığı ve üyelikleri, denetim ve tasfiye kurulu üyelikleri ve genel müdürlükleri ile. yapılacak atamalar ve bu görevlerden alınma iģlemlerine iliģkin olarak BaĢbakana teklifte bulunma yetkisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanına aittir. BaĢbakan bu maddeyle ilgili yetkisini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanına devredebilir. hükmü yer almaktadır. ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 2010/90 sayılı Kararı ile yeniden özelleģtirme kapsam ve programına alınan HEAġ, 4628 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi gereği, EÜAġ bünyesinde kalmıģ ve ETKB ile ilgisi devam etmiģtir. Ancak anılan 14 üncü maddedeki, özellikle personele iliģkin iģlemlerin 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yürütüleceğine iliģkin düzenlemenin uygulamasında; Ģirket genel müdürü ile yönetim ve denetim kurulu üyelerine yapılacak atamalar ve bu görevlerden alınma iģlemleri hakkında 14 üncü maddede açık düzenleme bulunmakta ise de diğer personel hakkında bir düzenleme bulunmamaktadır. ġirketin özelleģtirme programına alınmasından sonra; mevcut personel eski statülerine tabi olmakla birlikte, mevcut boģ kadroların kullanımı, yeni kadro ihdası, ana kuruluģ EÜAġ ve diğer kuruluģlardan yatay geçiģ yapılmak suretiyle ġirkete ait I ve II sayılı cetvellerdeki mevcut kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar gibi hususlarda, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile 233 ve 399 sayılı KHK hükümleri göz önünde bulundurularak; özellikle 399 sayılı KHK nin eki I ve II sayılı cetvelde yeni kadro ihdası yapılıp yapılamayacağı, oluģacak yeni personel ihtiyacının 4857 sayılı Kanun çerçevesinde kapsam dıģı personelle mi karģılanacağı, ġirketin özelleģtirme programına alındığı tarihinden sonraki yatay geçiģ ve diğer sebeplerle mevcut I ve II sayılı cetveldeki kadro ve pozisyonlara atama yapılması halinde bu personelin nakil hakkını kaybedip etmediği gibi hususlara açıklık getirilmesi önem arz etmektedir. Bu konulara iliģkin değerlendirmeye, ana kuruluģ EÜAġ ın 2011 yılı denetim raporunda ver verilecektir. ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından, HEAġ ın %100 oranındaki hissesinin blok satıģ yöntemi ile özelleģtirilmesi için tarihinde çıkılan ilana göre bir teklif alınmıģ ve neticede tarihinde ihale iptal edilmiģtir. Yeni ihale için çalıģmalar sürdürülmektedir. B- TeĢkilat: ġirketin organları, 233 sayılı KHK ve Ana SözleĢmesine göre, genel kurul, yönetim kurulu, denetçiler ile genel müdürlükten oluģmaktadır. 2

14 ġirketin, tarih ve 4-13 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen teģkilat Ģemasına ait çizelge rapor ekleri (Ek:1) arasına alınmıģtır. ġirketin 2011 yılı yapılanmasını gösteren teģkilat Ģemasına göre; doğrudan genel müdüre hukuk müģavirliği, özel büro Ģefliği, sağlık servisi ve koruma ve güvenlik amirliği ve bir genel müdür yardımcılığı bağlanırken, genel müdür yardımcılığına 4 Ģube müdürlüğü bağlanmıģtır. TeĢkilat Ģemasında Ģube müdürlüklerine bağlı 4 müdür yardımcılığı ile bunlara bağlı 8 baģmühendislik ve 7 Ģeflik yer almıģtır. ġirketin sermaye yapısı raporun baģlangıcında bulunan çizelgede gösterilmiģtir. 233 sayılı KHK nin 26 ncı maddesine göre, bağlı ortaklık genel kurulunun en geç Haziran ayı sonuna kadar toplanması ve SayıĢtay raporunu da dikkate alarak karar vermesi gerekmektedir. ġirketin 2010 yılı faaliyetlerine iliģkin genel kurul toplantısı, tarihinde yapılmıģtır. 233 sayılı KHK ve Ana SözleĢmede; ġirketin karar organı olan yönetim kurulunun bir baģkan ve dört üyeden oluģtuğu, genel müdürün aynı zamanda yönetim kurulunun da baģkanı olduğu, genel müdürün ilgili Bakanın teklifi üzerine ortak karar ile yönetim kurulu üyelerinden birinin Hazine MüsteĢarlığı nın bağlı olduğu Bakan, diğer üçünün ise ilgili Bakan tarafından 3 yıllık süre için atanacağı, denetçilerin ise ilgili Bakan, Hazine MüsteĢarlığı nın bağlı olduğu Bakan ve ana teģekkül genel müdürlüğünce 3 yıllık süre için atanacağı hususları yer almıģtır. Diğer taraftan Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesinin, tarih ve 5784 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen (4) üncü fıkrası gereği, ġirketin özelleģtirme programına alındığı tarihinden itibaren Ģirket genel müdürü ile yönetim ve denetim kurulu üyelerine yapılacak atamalar ve bu görevlerden alınma iģlemleri için; bu hususla ilgili olarak BaĢbakan tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bir yetki devri yapılmadığından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının teklifi ve BaĢbakan Oluru gerekmektedir. Yönetim ve denetim kurulunun oluģumu, üyelerin atanma tarihleri, temsil ettiği kuruluģlar ve diğer özellikleri raporun baģlangıcında yer verilen yönetim ve denetim kurulu çizelgelerinde gösterilmiģtir. Anılan çizelgeden de görüleceği üzere, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından atanan 3 yönetim kurulu üyesi ile 1 denetçinin atama iģlemleri, tarihinde yapılmıģ olup ġirketin özelleģtirme programına alındığı tarihinden önce gerçekleģtirilmiģtir.. Bir denetçi ise 233 sayılı KHK nin 25 inci maddesine dayanılarak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının tarih ve 1893 sayılı Oluru ile atanmıģ, ancak bu kiģi tarih ve 2693 sayılı Bakanlık Oluru ile aynı usulle görevden alınmıģ ve bu defa aynı kiģi 4628 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ve 233 sayılı KHK nin 25 inci maddesi gereğince, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının teklifi ve BaĢbakanlığın tarih ve 2692 sayılı Oluru ile atanmıģtır. Hazine MüsteĢarlığının tarih ve sayılı yazısında; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi ile 233 sayılı KHK nin bağlı ortaklık 3

15 yönetim kurulu üyelerinin atanmasına iliģkin 24 üncü ve denetim kurulu üyelerinin atanmasına iliģkin 25 inci madde hükümleri uyarınca, Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcılığı Makamından alınan tarih ve 2011/636 sayılı Olur ile bir yönetim ve bir denetim kurulu üyeliğine üçer yıllık süre için ataması yapılan kiģiler, ġirkete bildirilmiģtir. Ancak 4628 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde; HEAġ ın özelleģtirme programına alındığı tarihinden sonra yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının teklifi ve BaĢbakan Onayı ile atama yapılabileceği hükmü yer almıģtır. Bu nedenle bir yönetim ve bir denetim kurulu üyeliğine, Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcılığı Makamının tarih ve 2011/636 sayılı Olur ile Hazine MüsteĢarlığını temsilen yapılan atama iģlemleri mevzuata uymamaktadır. Yönetim kurulu kararlarının hukukiliğinin tartıģılmaması için söz konusu atamaların 4628 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine uygun hale getirilmesi önem arz etmektedir. Bu itibarla; 4628 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi gereği, HEAġ ın özelleģtirme programına alındığı tarihinden sonra yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının teklifi ve BaĢbakan Onayı ile atama yapılabileceğinden, Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcılığı Makamının tarih ve 2011/636 sayılı Olur ile ġirketin bir yönetim ve bir denetim kurulu üyeliğine, Hazine MüsteĢarlığı temsilcisi olarak yapılan atama iģlemlerinin, hukuki ve mali sorunlarla karģılaģılmaması için 4628 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine uygun hale getirilmesi hususunda ilgili merciler nezdinde giriģimlerde bulunulması önerilir. ġirketin Yönetim Kurulu 2011 yılı içinde 21 toplantı yapmıģ ve muhtelif hususlarla ilgili 55 adet karar almıģtır. HEAġ ın genel müdür ve yönetim kurulu baģkanlığı, tarih ve 2006/8514 sayılı müģterek karar ile atanan genel müdür ve yönetim kurulu baģkanının tarih ve 2011/320 sayılı müģterek karar ile görevinden alınarak, EÜAġ Yönetim Kurulunun tarih ve 24/155 sayılı Kararı ile EÜAġ Genel Müdürlüğünde müģavir kadrosuna atanması ile birlikte boģalmıģtır. Diğer taraftan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının tarih ve 2356 sayılı Oluru ile; genel müdür ve yönetim kurulu baģkanlığının boģalması nedeniyle Ģirket iģlerinin aksamadan ve istenilen seviyede yürütülmesi gerekçe gösterilerek, söz konusu göreve yeni bir atama yapılıncaya kadar, Türkiye Elektrik Dağıtım A.ġ. Genel Müdürlüğünde müģavir kadrosunda görev yapan bir kiģi, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi gereğince vekaleten atanmıģtır. Böylece ġirketin genel müdür ve yönetim kurulu baģkanlığı görevi, vekaleten atanan kiģinin göreve baģladığı tarihinden itibaren, uzunca bir süredir vekaleten yürütülmektedir. Ayrıca ġirketin genel müdür yardımcılığı kadrosuna EÜAġ Yönetim Kurulunun tarih ve 46/302 sayılı Kararı ile atama yapılmıģtır. Ancak atamasını tarihinde tebellüğ eden söz konusu kiģi, tarih ve 477 sayılı Bakanlık Olur u ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığında bakan danıģmanı olarak 4

16 görevlendirilmiģ ve bu hususu, tarihinde tebellüğ etmiģtir. Bu kiģi, tarih ve 2011/816 sayılı müģterek karar ile TEMSAN Genel Müdür Yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliğine atandığı için tarihinde ġirketle iliģiği kesilmiģtir. Ancak genel müdür yardımcılığı kadrosu, söz konusu kiģinin atandığı tarihinden baģka bir göreve atandığı tarihine kadar dolu gözüküyor olsa da, anılan kiģinin bakan danıģmanı olarak göreve baģladığı tarihinden itibaren genel müdür yardımcılığı görevi anılan kiģi tarafından fiilen yerine getirilmemiģtir. Ġnceleme tarihi (Nisan 2012) itibariyle, genel müdür ve yönetim kurulu baģkanlığı görevinin 12 aydan fazla bir süredir vekaleten yürütülmekte, diğer taraftan genel müdür yardımcılığı görevi de kadrosunun yaklaģık 6 aydır boģ olmasına rağmen yaklaģık 29 aydır kadrosuna atanmıģ yetkili birisi tarafından fiilen yürütülmemektedir. Kamuda herhangi bir Ģekilde boģalmıģ veya boģ bulunan bir idari kadroya iliģkin görevler vekalet ve görevlendirme Ģeklindeki atamalarla da yürütülebilmekte ise de bu husus geçici ve istisnai durumlar için baģvurulacak bir yoldur. Anılan uygulamaların uzun sürmesi ise mevzuata tam uymaması yanında vekaleten iģ yürütmenin getirdiği; idarede huzursuzluk, otorite boģluğu, motivasyon eksikliği ve iģlerin yürütülmesinde aksama gibi olumsuzlukların artmasına da neden olabilmektedir. Bu itibarla; ġirket iģlerinin daha sağlıklı yürütülmesini teminen, üst düzey yönetici kadrolarının önemi ve uzun süreli vekalet ve görevlendirmelerin getireceği olumsuzluklar göz önünde tutularak; tarihinden itibaren uzunca bir süredir vekaleten yürütülmekte olan genel müdür ve yönetim kurulu baģkanlığı ile boģ bulunan genel müdür yardımcılığı kadrosuna en kısa sürede asaleten atama yapılması için ilgili merciler nezdinde giriģimlerde bulunulması önerilir. - Hukuk iģleri: ġirketin I sayılı cetvele dahil memur kadrolarında bir adet hukuk müģavirliği kadrosu bulunmaktadır. Bu kadroya atama yapılmamıģtır. ġirketin hukuk iģleri, kısmi zamanlı hizmet esasına göre çalıģtırılan sözleģmeli bir avukat marifetiyle yürütülmektedir. Kısmi zamanlı sözleģme ile çalıģtırılan avukattan, avukatlık hizmetleri yanında Ģirket iģlerinin gerektirdiği müģavirlik hizmetleri de alınmaktadır. SözleĢme ile çalıģtırılan avukat tarafından, inceleme tarihi (Nisan 2012) itibariyle 36 adet dava dosyasının takibinin yapıldığı tespit edilmiģtir. Önceki denetim raporlarında detaylı bilgisi yer alan, santralde bulunan dizel jeneratörün kontrol sistemi üzerinde yüklenici firma tarafından yapılan çalıģmalar esnasında dizel jeneratörde meydana gelen hasar hakkında EÜAġ TeftiĢ Kurulu tarafından düzenlenen tarih ve 2008/7 sayılı Ġnceleme Raporu ve tarih ve 2008/13 sayılı SoruĢturma Raporu uyarınca, yüklenici firma (NES Jeneratör Mak. Elk. Elek. San. Tic. Ltd. ġti.) aleyhine kusur ve zarar miktarının tespiti ve zararın tazmini hususlarında 2010/319 Talimat ve 2008/340 Esas sayılı dosya ile açılan ve ilk bilirkiģi incelemesinde jeneratöre verilen zararda davalının kusurlu 5

17 olduğu ve zarar miktarının Avro olduğu yönünde rapor verilmiģ, dava aģamasında tekrar keģif yapılarak kusur ve zarar yönünden tespit yapılmıģ ve anılan bilirkiģi raporunda zarar hesaplanmadığı için bilirkiģilerden ek rapor istenmiģ ve tarihli ek raporda, özetle firmanın jeneratörün hasar görmesinden %100 kusurlu olduğu, söz konusu jeneratör tamir edilse bile eski performansını sağlayamayacağı, yenisinin alınması gerektiği ve yenisinin bin Avro civarında olduğu yer almıģ, bu bilirkiģi raporu doğrultusunda dava konusuna iliģkin talep miktarının TL olarak ıslah edilmesi istenmiģ ve tarihli duruģmada; ıslah dilekçesinin davalıya tebliğ edilmesine ve sonraki duruģmanın tarihinde yapılmasına karar verilmiģ olup, davayla ilgili hukuki süreç devam etmektedir. - TeftiĢ iģleri: ġirketin teftiģ iģleri, kendisine ait teftiģ birimi bulunmadığından, ana teģekkül EÜAġ TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Ģirket, 233 sayılı KHK uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nın gözetim ve denetiminde bulunmaktadır. EÜAġ TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığınca, ġirketin tarihleri arasında gerçekleģen iģlemlerinin teftiģi tarihide baģlatılmıģ ve incelemeler sonucunda tarh ve 7 sayılı cevaplı teftiģ raporu düzenlenmiģtir. C- Personel durumu: 1- Personel kadroları ve personele iliģkin iģlemler: ġirketin 2011 yılı personel kadro ve pozisyonları ile ortalama çalıģan ve dönem sonu fiili personel sayıları, önceki yıl verileri ile birlikte aģağıdaki çizelgededir ÇalıĢan personel ÇalıĢan personel Personel Yıl Norm Program Yıl Ortalama sonu kadro kadro Ortalama sonu kiģi kiģi sayı sayı kiģi kiģi A Memurlar 1 - Genel idari hizmetler Teknik hizmetler Toplam ( A ) B SözleĢmeliler sayılı KHK ye göre çalıģanlar sayılı Kanuna göre çalıģanlar Toplam ( B ) C ĠĢçiler 1 - Sürekli iģçiler (Kapsam içi) Geçici iģçiler Toplam ( C ) Genel toplam ( A+B+C ) Yüklenici iģçileri

18 ġirketin, 2011 yılı sonu itibariyle 399 sayılı KHK ye göre ihdas edilmiģ I sayılı cetvelde 9 memur kadrosu, II sayılı cetvelde 55 sözleģmeli personel pozisyonu ile 322 daimi iģçi pozisyonu olmak üzere, toplam 386 personel kadro ve pozisyonu bulunmaktadır. Çizelgeden de görüleceği üzere, 2011 yılı sonu itibariyle Ģirketin 9 memur kadrosundan 7 si, 55 sözleģmeli pozisyonundan ise 24 ü boģtur. Diğer taraftan raporun ekinde (Ek:4) yer alan çizelgeden de görüleceği üzere, 2010 yılında 45 ve 2011 yılında 43 olmak üzere son iki yılda toplam 88 iģçi emekliye ayrılmıģ, buna karģılık 2011 yılı içinde 40 iģçi alımı yapılmıģtır. ġirketin tarihide özelleģtirme programına alınmasının da etkisiyle, daha önceden de yüksek sayıda olan müdür, mühendis, Ģef ve memur kadro ve pozisyonlarının boģ olması ile deneyim sahibi yetiģmiģ iģçi personelin emekliye ayrılması, teknik ve idari personel eksikliği nedeniyle Ģirket çalıģmalarında sıkıntıya neden olmakta, personelin hizmet içi eğitimi ve deneyim kazanmasını engellemekte, diğer taraftan özelleģtirme süreci mevcut çalıģanların da motivasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle boģ kadroların doldurulması ve periyodik iģçi alımlarının zamanında yapılması önem arz etmektedir yılında çalıģan ortalama personel sayısı, önceki yıla göre %11 oranında azalarak 247 kiģi olmuģtur. Bunun 2 si memur, 28 i sözleģmeli ve 216 sı da iģçi statüsündeki personelden oluģmaktadır yılı sonu itibariyle ġirket, 2 memur, 31 sözleģmeli ve 216 iģçi olmak üzere toplam 249 kiģi çalıģmıģtır. Personelin servislere dağılımı ve 2011 yılı içindeki hareketini önceki yıl verileriyle birlikte gösteren çizelgelere, raporun ekleri (Ek: 2, 3, 4) arasında yer verilmiģtir. Ayrıca, yıl içerisinde muhtelif hizmet iģleri ile ilgili olarak ortalama 88 kiģi yüklenici iģçisi çalıģmıģtır. 2- Personele yapılan harcamalar: ġirket personeli için 2011 yılında yapılan harcamalar aģağıda gösterilmiģtir. 7

19 Harcanan Harcanan Personele yapılan harcamalar A- Yönetim kurulu üyeleri GeçmiĢ yıllar Toplam KiĢi baģına Ödeneğin Esas Ek Sosyal Cari yıl ile ilgili ödeme Toplam harcama ayda düģen son durumu ücretler ödemeler giderler toplamı ve geri alıģlar harcama Bin TL TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL KiĢi baģına ayda düģen TL ve denetçiler (kuruluģ dıģı) B- Memurlar C- SözleĢmeli personel D- ĠĢçiler Genel toplam(a+b+c+d) Geçen yıl toplamı Fark (284) (645) (104) (1.033) 67 (966) 8

20 2011 yılında Ģirkette çalıģan personel için yapılan harcamalar toplamı 17,4 milyon TL olup; bu tutarın 14,3 milyon TL si cari yılla, 3,1 milyon TL si de geçmiģ yıllarla ilgilidir. Cari yıl harcamalarının; 224 bin TL si yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler, 188 bin TL si memurlar, 1,1 milyon TL si sözleģmeliler ve 12,8 milyon TL si de iģçiler için yapılan harcamalardan oluģmuģtur. Cari yıla iliģkin kiģi baģına düģen aylık ortalama harcama tutarı, memurlar için 5,2 bin TL, sözleģmeliler için 3,3 bin TL ve iģçiler için de 4,9 bin TL olmuģtur. Personelin maaģ ve ücretleri; Bütçe Kanunu, ilgili Bakanlar Kurulu ve Yüksek Planlama Kurulu kararları ile TES-Ġġ (Türkiye Enerji, Su ve Gaz ĠĢçileri Sendikası) ve KAMU-Ġġ (Kamu ĠĢletmeleri ĠĢverenleri Sendikası) arasında, EÜAġ ve bağlı ortaklıkları ile bunlara bağlı iģyerleri için imzalanan ve tarihleri arasındaki dönemi kapsayan 13. dönem, tarihleri arasındaki süreyi kapsayan ve tarihinde imzalanan 14. dönem iģletme toplu iģ sözleģmeleri çerçevesinde tahakkuk ettirilmiģtir. ġirket personeline Genel Yatırım ve Finansman Programının fazla mesailere iliģkin hükümleri doğrultusunda fazla çalıģma yaptırılmaktadır. Bu çerçevede Hazine MüsteĢarlığı nın tarih ve sayılı yazısı ile HEAġ a 2011 yılı için toplam saat/yıl fazla çalıģma izni verilmiģ olup, yıl içinde iģçi personele saat ve sözleģmeli personele saat olmak üzere toplam saat fazla çalıģma yaptırılmıģtır. - Sosyal konular ve giderleri: ġirket personeline 2011 yılında yapılan sosyal giderlerin ayrıntısı geçen yıl rakamlarıyla birlikte aģağıdaki çizelgede gösterilmiģtir. 9

21 A-Cari yılla ilgili: Sosyal giderler Memurlar SözleĢmeliler ĠĢçiler Toplam Fark Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 1-Aile ve çocuk yardımı Evlendirme,doğum ve ölüm yardımı Sosyal yardım Barındırma giderleri 5-Yedirme yardımı (8) 6-Giydirme yardımı TaĢıma giderleri T.C. Emekli Sa.Kur. Kar. ve ek Kar Emekli ikramiyesi, iģten ayrılma taz (1) 10-Sosyal Sigortalar primi iģveren payı (221) 11-ĠĢsizlik sigortası iģveren payı (21) 12- Sağlık giderleri Eğitim giderleri Spor giderleri 15- Dinlenme kaplarına yapılan har. 16-Personel dernek ve vakıflarına yar. 17-Ayni ve nakdi baģkaca sosyal yar (24) B-GeçmiĢ yıllarla ilgili: Toplam (A) (104) 1-Emekli Ġkramiyesi, iģten ayrılma taz Diğer ödemeler (36) Toplam (B) Genel Toplam(A+B) (93) 2011 yılında gerçekleģen cari yılla ilgili sosyal nitelikli giderler, önceki yıla göre %2,8 oranında azalarak 3,6 milyon TL olmuģtur. Bu tutarın içindeki en büyük payı %57 oranı ile SSK primi iģveren payı oluģturmuģtur sayılı ĠĢ Kanununun 81 inci maddesi ve ilgili yönetmeliklerde; devamlı olarak en az elli iģçi çalıģtıran iģyerlerinde, iģ sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere iģyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulması ve bu birimde en az bir iģyeri hekimi ile gerektiğinde diğer personelin bulundurulması veya bu hususun iģletme dıģında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alımı yapılarak yerine getirilmesi yer almıģtır. ġirket kendi bünyesinde iģyeri sağlık ve güvenlik birimi oluģturmuģ olup, bu kapsamda kendi personeli dıģında, II sayılı cetvelde tahsis edilmiģ 1 tabip ve 1 sağlık memuru pozisyonu boģ olduğundan kısmi zamanlı sözleģme ile bir iģ yeri hekimi çalıģtırılmaktadır. 10

22 III. MALĠ BÜNYE A-Mali durum: Mali bünyenin incelenmesi amacıyla, 2011 yılı bilançosu üzerinde gerekli sadeleģtirmeler yapıldıktan sonra ġirketin ana hesap grupları itibariyle kaynak ve varlıkları aģağıdaki çizelgede gösterilmiģtir. M a l i d u r u m Fark Bin TL % Bin TL % Bin TL Varlıklar ( Aktif ): 1-Dönen varlıklar a)hazır değerler 216 0,0 70 0,0 (146) b)kısa sürede paraya çevrilebilir değerler , ,9 ( ) Toplam (1) , ,9 ( ) 2-Duran varlıklar a)uzun sürede paraya çevrilebilir değerler 213 0,0 213 b)bağlı değerler , ,0 (6.064) Toplam (2) , ,1 (5.851) Varlıklar toplamı , ,0 ( ) Kaynaklar ( Pasif ) : 1-Yabancı kaynaklar a)kısa süreli , ,6 ( ) b)uzun süreli , , Toplam (1) , ,9 ( ) 2-Öz kaynaklar , , Kaynaklar toplamı , ,0 ( ) Yukarıdaki çizelge düzenlenirken; Sistem kullanım anlaģması gereği TEĠAġ ta bulunan teminat ile ilgili olarak ticari alacaklar ve ticari borçlar hesap grubunda karģılıklı kayıt altına alınan 2,5 milyon TL birbirinden mahsup edilmiģ, Olumsuz enerji dengesizliğinden kaynaklanan TEĠAġ- Piyasa Mali UzlaĢtırma Merkezi ne (PMUM) olan 2,5 milyon TL ticari borç, TEĠAġ- PMUM dan olan olumlu enerji dengesizliğinden kaynaklanan ticari alacaklardan mahsup edilmiģ, Yapılan mahsuplar neticesinde ġirket varlık ve kaynakları 451,5 milyon TL olmuģtur. Bilanço büyüklüğü, Bazı Kamu Kurum ve KuruluĢlarının Bir Kısım Borç ve Alacaklarının Düzenlenmesine dair 6113 sayılı Kanun gereği yapılan borç-alacak mahsuplaģması ile enerji alacak ve borçlarında yapılan mahsuplaģma neticesinde, geçen yıla göre %55,5 oranında azalarak 451,5 milyon TL ye gerilemiģtir. 11

23 Toplam varlıkların, %82,9 oranında 374,3 milyon TL si dönen varlıklardan, %17,1 oranında 77,2 milyon TL si duran varlıklardan, toplam kaynakların ise %56,9 oranında 256,8 milyon TL si yabancı kaynaklardan, %43,1 oranında 194,7 milyon TL si de öz kaynaklardan oluģmaktadır yılı sonu itibariyle Ģirketin varlık ve kaynaklarının ayrıntısına raporun ekleri arasında (Ek: 5 ve 6) yer verilmiģtir. 1-Mali yapı: a)mali kaldıraç: % % Yabancı kaynaklar X X 100 = = Varlıklar toplamı ,9 82,4 Rasyo, Ģirket varlıklarının % 56,9 unun yabancı kaynaklarla finanse edildiğini göstermektedir. Yabancı kaynakların %32 sini ana teģekkül EÜAġ a olan temettü ve cari hesap borçları, %63 ünü ise enerji sektöründe faaliyet gösteren diğer kamu Ģirketlerine borçlar oluģturmaktadır. Kamu enerji Ģirketlerinin birbirlerinden olan borç ve alacaklarından vadesi geçmiģ olanlara, KĠT Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesi nin 19 uncu maddesi uyarınca faiz tahakkuku yapılmamaktadır. b)mali yeterlilik (finansman): % % Öz kaynaklar X X 100 = = Yabancı kaynaklar ,8 21, sayılı Kanun ile kamu enerji Ģirketlerinin birbirlerinden olan borç ve alacaklarının mahsubuna yönelik düzenleme neticesinde HEAġ bilançosundan tasfiye edilen vadesi geçmiģ BOTAġ borçlarının etkisiyle, ġirketin mali yeterlilik oranı yükselmiģtir. ġirket öz kaynaklarının yabancı kaynakları karģılama oranı %75,8 dir. c) Oto finansman (iç kaynaklar): % % Yedekler X = ÖdenmiĢ sermaye 50 X 100 = ġirket ödenmiģ sermayesi asgari düzeyde bulunduğundan, oto finansman oranı oldukça yüksek düzeyde bulunmaktadır. Son iki dönemde elde edilen yüksek karlar neticesinde yasal yedeklerde oluģan birikim ġirketin oto finansman ve mali yeterlilik oranlarına olumlu katkı sağlamıģtır. 12

24 d)bağlı değerlerin finansmanında kullanılan kaynaklar ve bu değerlerin kaynaklar içindeki yeri: % % Bağlı değerler X X 100 = = Öz kaynaklar ,5 46,5 Bağlı değerler X X 100 = = 17,0 8,2 Varlıklar toplamı Bağlı değerlerin varlıklar içerisindeki oranının yükselmesinde, vadesi geçmiģ enerji borç ve alacaklarının mahsup edilmek üzere ana teģekkül bilançosuna çekilmesi etken olmuģtur. ġirkette düģük seviyede gerçekleģen yatırımlar, sabit kıymetlerin yıldan yıla amortisman yoluyla defter değerinin erimesi ve öz kaynaktaki birikimler; bağlı değerlerin öz kaynaklar ve varlıklara oranının aģamalı olarak azalmasına yol açmaktadır. Dönem sonu itibariyle Ģirket varlıklarının %17 sini oluģturan bağlı değerlerin tamamına yakın kısmı maddi duran varlıklara aittir. e)paraya çevrilebilir ve hazır değerlerin varlıklar içindeki yeri: % % Paraya çevrilebilir ve hazır X 100 değerler X 100 = = 83,0 91,8 Varlıklar toplamı DüĢük yatırımlar nedeniyle aktif değerler içerisinde sabit kıymetlerin payı tedricen azalırken, yaratılan kaynaklar kısa sürede paraya çevrilebilir kıymetlere dönüģmekte, bu durum net iģletme sermayesinin tedricen artarak oldukça yüksek seviyelere çıkmasına yol açmaktadır. Nitekim, bankalarda kısa süreli repo hesaplarında değerlendirilen kıymetler 137,8 milyon TL ye yükselmiģ, bu kıymetler varlıkların %30,5 ini karģılamıģtır. 2-Likidite: a)cari Oran: % % Dönen varlıklar X X 100 = = Kısa vadeli yabancı kaynaklar ,1 111,8 Cari oranının %149,1 olması, Ģirketin kısa süreli borçlarını ödeme kapasitesinin ve net iģletme sermayesinin yeterli olduğunu göstermektedir. 13

25 b)likidite Oranı: % % (Dönen varlıklar-stoklar) X 100 = = Kısa vadeli yabancı kaynaklar ,8 110 ġirketin dönem sonu itibariyle stoklar dıģındaki dönen varlıkları ile kısa vadeli yabancı kaynaklarını karģılayabilme oranı %142,8 dir. c)nakit Oranı: (Hazır değerler + çok kısa sürede paraya çevrilebilir değerler) x 100 = X 100 = Kısa vadeli yabancı kaynaklar % % 54,9 0,4 Mevcut hazır değerler ve menkul kıymetler ile kısa vadeli yabancı kaynakların ne ölçüde karģılanabildiğini gösteren rasyo %54,9 dur. Son iki faaliyet döneminde elde edilen yüksek dönem karlarının, düģük seviyedeki yatırımlar nedeniyle menkul kıymetlerde birikim yaratması, bu oranın oldukça yüksek seviyeye ulaģmasında etken olmuģtur. 3-Varlık kullanım oranları: ġirketin sahip olduğu ve faaliyetlerini yürütmede kullandığı iktisadi kıymetlerini ne ölçüde etkin kullanıldığını gösteren varlık kullanım oranlarına aģağıda yer verilmiģtir. a)alacak devir hızı: SatıĢlar = Ticari alacaklar = 5,7 1,2 Gelir tablosunda kayıtlı satıģ indirimleri, olumsuz enerji dengesizliği ile ilgili olarak TEĠAġ-PMUM tarafından karģılanıp ġirkete yansıtılan enerji tutarlarını ifade ettiğinden oranın payında brüt satıģ rakamına yer verilmiģtir. Dönem içerisinde vadesi geçmiģ enerji alacaklarının ana teģekkül EÜAġ bilançosuna devredilmesi nedeniyle yukarıdaki oranın paydasına dönem sonu ticari alacak tutarı alınmıģtır. Alacak devir hızı 5,7 olarak görünmesine rağmen; ticari alacaklar içerisindeki katma değer vergisinin etkisi ayıklandığında, gerçek devir hızının 7 olduğu; diğer bir deyiģle alacakların ortalama 50 günde tahsil edildiği anlaģılmaktadır. 14

26 b)dönen varlık devir hızı: SatıĢlar = = Dönen varlıklar ,4 1,1 Cari dönemde vadesi geçmiģ enerji alacak ve borçlarının bilançodan tasfiye edilmesi neticesinde; alacak devir hızında olduğu gibi dönen varlık devir hızında da iyileģme olmuģtur. c)maddi duran varlık devir hızı: SatıĢlar = = Maddi duran varlıklar (net) ,4 12,3 (Yatırımlar+yatırım sipariģ avansları) ġirketin 2011 yılı satıģları, faaliyetlerde kullanılan maddi duran varlıklarının 16,4 katına tekabül etmektedir. d)aktif devir hızı: SatıĢlar = = Varlıklar toplamı ,8 1,0 ġirket, 2011 yılında her 100 TL lik varlık kullanımı karģılığında yaklaģık 280 TL lik satıģ hâsılatı sağlamıģtır. e)öz kaynak devir hızı: SatıĢlar = = Öz kaynaklar ,5 6 Öz kaynak devir hızı, Ģirketin her 100 TL lik öz kaynak kullanımı karģılığında 650 TL lik satıģ hâsılatı sağladığını göstermektedir. B-Mali sonuçlar: 1-Kârlılık (rantabilite): a) Mali kârlılık ( mali rantabilite): ġirketin 2011 yılı faaliyet kârı 79,6 milyon TL olmasına karģın, 3,7 milyon TL tutarındaki olağan dıģı gider ve zarar ile 8,4 milyon TL finansman gideri ve 5,3 milyon TL tutarındaki diğer faaliyetlerden olağan, olağan dıģı gelir ve kârlar sonucunda, 72,9 milyon TL dönem kârı gerçekleģmiģtir % % Dönem kârı X X 100 = ÖdenmiĢ sermaye 50 = 145,

27 ÖdenmiĢ sermayenin iģlem hacmine göre oldukça düģük tutarda kalması, oranın yüksek çıkmasındaki temel etkendir % % Dönem karı X X 100 = = Öz kaynaklar ,0 71, % % Faaliyet karı X X 100 = = Öz kaynaklar ,7 78,4 Yukarıda yer verilen orantıların paydasına, dönem baģı ve dönem sonu öz kaynak tutarlarının aritmetik ortalaması alınmıģtır yılında kullanılan her 100 birim öz kaynağa karģılık 42,7 birim faaliyet kârı, 39 birim dönem karı elde edilmiģ olup, ġirketin kârlılık oranları önceki döneme göre ortalama %45 azalmıģtır. b)ekonomik kârlılık (ekonomik rantabilite): [Dönem karı+(finansman giderleri-yatırım % % Maliyetine verilen faizler)] X X 100 Kullanılan sermaye - ĠĢletmeye açılmayan = = 18,0 13,0 yatırımlarda kullanılan kaynaklar Cari dönemde, vadesi geçmiģ enerji alacaklarının bilançodan ihraç edilmesi nedeniyle ekonomik karlılık artmıģ gözükmektedir. 2) Mali sonucu ilgilendiren etkenler: SatıĢlar X X 100 = Kullanılan sermaye - ĠĢletmeye açılmayan yatırımlarda kullanılan kaynaklar % % = ġirket 2011 faaliyet döneminde kullandığı her 100 liralık kaynak karģılığı 280 liralık satıģ hâsılatı elde etmiģtir. ġirketin mali bünyesi ile ilgili olarak genel bir değerlendirme yapıldığında; Santralin yıllardır kapasitesinin oldukça altında üretim ve satıģ yapmakta olduğu, kapasite kullanımını ve verimliliği artıracak iyileģtirmelerin Ģirketin mali yapısına da önemli katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. 16

SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (SEAŞ) 2012 YILI RAPORU

SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (SEAŞ) 2012 YILI RAPORU HĠZMETE ÖZEL T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (SEAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (SEAŞ) 2011 YILI RAPORU

SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (SEAŞ) 2011 YILI RAPORU SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (SEAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiģtir. Şirketin

Detaylı

T.C. SOMA ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET Aġ (SEAġ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SOMA ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET Aġ (SEAġ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAYhBAġKANLIĞI SOMA ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET Aġ (SEAġ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 2012 YILI RAPORU

HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 2012 YILI RAPORU HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Bağlı

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 01.01.2013-31.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 01.01.2013-31.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAYhBAŞKANLIĞI HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 01.01.2013-31.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

SĠVAS BELEDĠYESĠ ÖZBELSAN A.ġ. 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

SĠVAS BELEDĠYESĠ ÖZBELSAN A.ġ. 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU SĠVAS BELEDĠYESĠ ÖZBELSAN A.ġ. 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 TOPLANTI TARĠHĠ : 17.04.2013 TOPLANTI SAATĠ : 10:00 TOPLANTI YERĠ : TMO Genel Müdürlüğü Toprak Mahsulleri Ofisi

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar)

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar) A. GiriĢ TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 2011 30 EYLÜL 2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.ġ. ( ġirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana SözleĢmesi

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu ile 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun uyarınca

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2011 YILI RAPORU

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2011 YILI RAPORU TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiģtir.

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 19 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28533 KANUN SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/03/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 1.3.

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAġ) 2011 YILI RAPORU

ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAġ) 2011 YILI RAPORU ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAġ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiģtir. KuruluĢun

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/3/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC YATIRIM MENKUL DEĞ. A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.ġ. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARAS ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARAS ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARAS ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU I. SUNUġ 1. Tarihsel GeliĢim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı DeğiĢimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ Ġstanbul, 05.02.2010 SİRKÜLER 2010 / 014 KONU: 5951 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER 5951 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Ġle Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ORTAKLIK YAPISI ( %1'den fazla iģtiraki olanlar)

ORTAKLIK YAPISI ( %1'den fazla iģtiraki olanlar) A. GiriĢ TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 2011 30 HAZIRAN 2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.ġ. ( ġirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana SözleĢmesi

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2006 YILI FAALĠYET RAPORU 27/3/2007 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 KISACA HSBC YATIRIM 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE YAPISI

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 26.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 26.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 26.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş - BĠLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.01 31.1.011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 40.794.59 19.73.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 0.311.637 14.714.69 Finansal Yatırımlar Not.7 7 7

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK

Detaylı

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 12 Mayıs 2011 0 ĠÇĠNDEKĠLER EGELĠ & CO HAKKINDA... 2 YÖNETĠM KURULU

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. ve 2. SORULARI AġAĞIDAKĠ BĠLGĠLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. ĠĢletme, satıģ mağazasında daha çok mal sergileyebilmek için yeni bir vitrin ile asma kat yaptırmıģtır. 1. Mağazanın iģletmenin aktifine kayıtlı

Detaylı

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA Ġstanbul, 03.05.2015 Tarih Vakfı ve vakfa bağlı Döner Sermaye ĠĢletmesi hesapları ile ilgili olarak 31.12.2013 ve 31.12.2014 kesitlerinde tespit edilen durum aģağıda

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL)

TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL) EK-1 AKTĠF (VARLIKLAR) ÖNCEKĠ DÖNEM 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL) PASĠF (KAYNAKLAR) ÖNCEKĠ DÖNEM 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 I- DÖNEN VARLIKLAR 752,362.23 967,168.07

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (KEAŞ) 2012 YILI RAPORU

KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (KEAŞ) 2012 YILI RAPORU KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (KEAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca hazırlanmış olup, Sayıştay

Detaylı

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015)

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) Bin T L GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM EYLÜL 2014 CARİ DÖNEM EYLÜL 2015 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 442.749 546.948 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 442.749 546.948

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 OCAK 2010 30 HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. Rapor Dönemi, Ortaklığın unvanı, yönetim

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SÜMER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU ( KARAR ORGANI ) Karar Organındaki Kuruluştaki Görevi Görevli Bulunduğu Süre

Detaylı

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi :

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi : 01 OCAK 2011-30 EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I. Giriş 1- Raporlama Dönemi : 01.01.2011-30.09.2011 2- Ortaklığın Unvanı : İş Portföy Yönetimi AŞ Şirket Hakkında Genel Bilgi ĠĢ

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ELEKTRĠK ÜRETĠM Aġ (EÜAġ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ELEKTRĠK ÜRETĠM Aġ (EÜAġ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ELEKTRĠK ÜRETĠM Aġ (EÜAġ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2012 A- Brüt satışlar 823.017.968,57 875.905.247,46 805.263.661,69 1- Yurtiçi satışlar 718.585.063,60 805.602.932,74 679.219.636,06 2- Yurtdışı satışlar 104.432.904,97

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Madde 2 - Bu KHK de geçen deyimler ve kısaltmalar aģağıda tanımlanmıģtır.

Madde 2 - Bu KHK de geçen deyimler ve kısaltmalar aģağıda tanımlanmıģtır. Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname RGT:18.06.1984 RG NO:18435 BĠRĠNCĠ KISIM: Genel Hükümler Kapsam ve Amaç Madde 1-1. Bu Kanun Hükmünde Kararname, iktisadi devlet teģekkülleri

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI TAMĠM Ġstanbul, 2 Nisan 2009 NO: 220 KONU: Vakfımızın 2008 Yılı Faaliyetleri ile Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.... Vakfımızın,

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ NİSAN 2012 6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ 6111 Sayılı Kanunun 74 üncü maddesiyle 4447 sayılı Kanuna eklenen ve ilave istihdam teģvikini düzenleyen geçici 10 uncu maddesi 01.03.2011 tarihi itibari ile yürürlüğe

Detaylı

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU 1. Raporun Dönemi 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı Global Yatırım

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

6111 sayılı Kanunla yapılan sigorta primi desteği düzenlemeleri Genelge 2011-45 ( 15..06.2011)

6111 sayılı Kanunla yapılan sigorta primi desteği düzenlemeleri Genelge 2011-45 ( 15..06.2011) Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 365 7/6/2011 Konu: 6111 sayılı Kanunla yapılan sigorta primi desteği düzenlemeleri GENELGE 2011-45 4447 GEÇİCİ 7. VE 9. MADDE: 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin

Detaylı

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012)

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) İşbu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenerek 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ 1- GENEL BĠLGĠLER 01.01.2016 31.12.2016 Ġ YILLIK FAALĠYET RAPORU ġirketimiz 14.05.2010 tarihinde kurulmuģ olan Ģirketimiz: -Sermaye Piyasası

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı