HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Araşırmalar Dergisi The Journal of Inernaional Social Research Cil: 8 Sayı: 40 Volume: 8 Issue: 40 Ekim 2015 Ocober Issn: HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Haice DOĞUKANLI Öz Hisse senedi piyasalarında sürü davranışı, yaırımcıların kendi kararlarını göz ardı edip, kendi kararlarıyla çelişse dahi piyasa ile uyumlu hareke emeleri olarak anımlanabilir. Bu olguyu ölçmeye yönelik gelişirilmiş birçok yönem bulunmakadır. Chrisie ve Huang ın (1995) yönemi kendinden sonra gelişirilen yönemlere dayanak nokası olması bakımından önem aşımakadır. Bu çalışmanın amacı bahsedilen yönem yardımıyla BİST e (Borsa İsanbul) sürü davranışının es edilmesidir. Bu bağlamda BİST içindeki 15 farklı seköre ai 4/1/2000 ve 28/9/2012 arasındaki dönemin günlük ve hafalık hisse senedi fiyaları kullanılmışır. Sonuç olarak ilgili lierürle benzer şekilde sürü davranışı espi edilmemişir. Anahar Kelimeler: Hisse Senedi Piyasalarında Sürü Davranışı, Chrisie ve Huang (1995), BİST e Sürü Davranışı. Absrac Herding in sock markes is defined as he invesor s ignoring heir own decisions and acing parallel wih he sock marke even if here is a conradicion beween hem. There are numerous mehods o measure his phenomenon. The mehodology of Chrisie and Huang (1995) maers since i is and anchor poin for he subsequen mehods. The aim of his sudy was o es herding in BIST (Borsa İsanbul) hrough he menioned mehodology. In his conex daily and weekly share prices of 15 indusries in BIST beween 4/1/2000 and 28/9/2012 were used. In conclusion no herding deeced, similar o he relaed lieraure. Keywords: Herding in Sock Markes, Chrisie and Huang (1995), Herding in BIST. Giriş Sürü davranışı sosyal psikolojide, bireylerin kendi kararlarını göz ardı ederek içinde bulundukları grubun kararına göre hareke emeleri olarak anımlanmakadır. Hisse senedi piyasalarında sürü davranışı dendiğinde de yaırımcıların hisse senedi alım saım kararlarında kendi fikirlerini göz ardı emeleri ve piyasa kararı doğrulusunda alım saım yapmaları kasedilmekedir. Hisse senedi piyasalarında göserildiği ileri sürülen sürü davranışının birçok nokada piyasaların bilgisel ekinliği (Fama, 1970) ile çelişmesi bakımından araşırmacılar için ilgi çekici bir konu olmuşur. Yaırımcıların sürü davranışlarının finansal krizlerin yayılmasında ekili olduğu düşüncesi ile de bölgesel ve küresel krizlerin ardından konuyla ilgili birçok çalışma yapılmışır. Hisse senedi piyasaların sürü davranışını ölçmeye yönelik olarak gelişirilmiş yönemlerden biri de Chrisie ve Huang ın (1995) yönemidir. Chrisie ve Huang ın (1995) yapmış oldukları çalışma kendinden sonra gelen birçok çalışma için bir başlangıç nokası nieliği aşımakadır ve ilgili lieraürde kendine yer bulmuş önemli bir çalışmadır. Chrisie ve Huang (1995) sürü davranışını geirilerin yaay kesi sandar sapmaları yardımıyla araşırmışlardır. Piyasanın aşırı sresli olduğu günlerde sürü davranışının oraya çıkmasının daha olası olduğu varsayımıyla kukla değişkenli regresyon modeli ahmin ederek sürü davranışının varlığını oraya koymaya çalışmışlardır. Chrisie ve Huang a (1995) göre sürü davranışı yaırımcıların piyasa ile fikir birliğinde olması ve dolayısı ile de bireysel geirilerin piyasa geirisinden uzaklaşamaması anlamına gelmekedir. Bu bağlamda yazarlar hisse senedi fiyaları ile hisse senelerinin geirilerinin yaay kesi sandar sapmalarını ya da diğer bir ifadeyle dağılımlarını hesaplamışlardır. Bu dağılım yardımıyla bireysel geirilerin ne ölçüde oralamaya yaklaşıklarını ölçebilmişlerdir. Buna göre üm hisse senelerinin piyasa ile orak hareke emesi durumunda dağılım sıfıra eşi olacak, farklı hareke edenlerin sayısının arması durumunda ise bu değer aracakır. Çalışmaya göre sıradan olmayan büyük fiya harekelerinin olması durumunda sürü davranışının oraya çıkma olasılığı daha fazladır. Bu varsayımdan yola çıkılarak sürü davranışının araşırılmasında bahsedilen dönemlerde dağılımların oralamadan anlamlı bir şekilde düşük olup olmadığını araşırılmışır. Diğer arafan sürü davranışının irrasyonel bir yaklaşım olduğu da göz önünde bulundurulduğunda Yrd. Doç. Dr., Adana Bilim ve Teknoloji Üniversiesi, İşleme Fakülesi. Prof. Dr., Çukurova Üniversiesi, İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi

2 Rasyonel Varlık Fiyalama Modellerine göre ise piyasanın sresli olduğu yani büyük fiya harekelerinin gözlendiği günlerde, hisse senelerinin piyasa geirisine karşı duyarlılıklarının farklı olmasından dolayı dağılımın arması gerekir. Bu çerçevede sürü davranışı ve rasyonel varlık fiyalama modelleri dağılım konusunda birbiriyle çelişmekedir. Chrisie ve Huang a (1995) göre özkaynak geirilerinin dağılımı (S) aşağıdaki gibi ölçülür: n 2 ( ri r) i= 1 S = n 1 Burada r i i hisse senedinin gözlenen geirisini, rn ane geirinin yaay kesi oralamasını gösermekedir. Sürü davranışının espii için ahmin edilen model ise aşağıda verilmişir. L U S = α + β1 D + β 2D + ε α kukla değişkenler arafından emsil edilmeyen oralama dağılımı göserirken, piyasanın al uç L değerlerinde bulunması durumunda 1, bulunmaması durumunda 0 değerini alan kukla değişken D ; piyasanın üs uç değerlerinde bulunması durumunda 1, bulunmaması durumunda 0 değerini alan kukla U değişken D ve rassal haa erimi ise ε ile göserilmekedir. S nin sürü davranışı ölçümü için uygun bir yönem olmasına karşın sapan değerlere karşı duyarlı olması sebebiyle aynı işlemler oralama mulak sapma (S*) ile de ekrar edilmiş ve aynı sonuçlara ulaşılmışır. S* n i= = 1 r r i n Rasyonel varlık fiyalama modellerine göre anlamlı ve poziif βve 1 β2kasayılarının bulunmuş olması gerekirken sürü davranışı için ise anlamlı ve negaif kasayıların bulunması gerekmekedir. Varlık geirilerinin, piyasa geirisinde gerçekleşen değişimlere göre arma azalma eğilimlerinin derecelerini oraya koyulması sürü davranışının oraya koyulması açısından önemlidir. Sürü davranışının varlığı durumunda dağılımın düşük çıkması beklenir. Ancak düşük dağılım her zaman sürü davranışı olduğu anlamına gelmez. Örneğin bir işlem aralığında yeni bilgi eksikliği, sürü davranışının olmadığı durumda dahi düşük dağılıma sebep olabilmekedir. Lieraür Chrisie ve Huang (1995) yukarıda açıklanan yönem ile NYSE (New York Sock Exchange) ve Amex e (American Sock Exchange) işlem gören firmaların günlük ve aylık verileriyle sürü davranışını araşırmışlardır. Günlük seriler Temmuz 1962 ile Aralık 1988 arasında yer alırken aylık veriler Aralık 1925 ile Aralık 1988 arasında yer almışır. Ayrıca porföy geirisinin hesaplanmasında hisse seneleri eşi ağırlıka alınmışır. İşlemler hem üm hisse seneleri için hem de 12 farklı sekör için ekrarlanmışır. Buna göre günlük verilerde üm hisse seneleri için oralama dağılım %0,59 luk bir sandar sapma ile 2,90 olarak bulunmuşur. Sekörler arasında ise en düşük dağılım 1,60 ile kamu hizmeleri seköründeyken en yüksek dağılım 3,24 ile perol seköründe gözlenmişir. Adı geçen sekörler aynı şekilde en düşük ve yüksek sandar sapmalara da sahipirler. Yazarlara göre kamu seköründeki düşük dağılım sekörle ilgili düzenlemelerin daha ser olmasından kaynaklanabilmekedir. Aylık ve günlük verilerle ilgili en dikka çekici fark, dağılım ölçüünün aylık verilerde kayda değer şekilde büyük çıkmasıdır ki bu durum aylık veriler için bireysel geirilerin oralamadan uzaklaşmak için daha fazla fırsalarının olmasından kaynaklanmakadır. Çalışmada piyasanın sresli olduğu günler en yüksek-en düşük %1 ve en yüksek-en düşük %5 geiri dilimleri ile anımlanmışır. Kukla değişkenli regresyonun hem üm piyasa hem de belirlenen sekörler için ahmin edilmesinin ardından isaisiksel olarak anlamlı ve poziif βve 1 2 kasayılarına ulaşılmışır. Tahmin edilen regresyonlarda β 1 kasayıları birbirlerine yakın çıkmış buna karşın β 2 kasayıları çeşililik gösermişir. Yazarlara göre bu durum piyasanın büyük düşüşler göserdiği dönemlerdeki dağılımın büyük arışlar göserdiği dönemlerdeki dağılıma göre daha benzer olduğu anlamına gelmekedir. Aynı işlemlerin aylık verilerle ekrarlanması durumunda da isaisiksel olarak anlamlı ancak poziif bea kasayılarına ulaşılmışır. Ayrıca hem %1 lik hem de %5 lik krierlerde β 2, β den 1 çok daha büyük bulunmuşur. Buna β

3 göre yükselen piyasalardaki dağılım arışının düşen piyasalardakine göre daha büyük olduğu sonucuna ulaşılabilmekedir. Gleason, Mahur ve Peerson (2004) ABD de borsa yaırım fonlarındaki sürü davranışını incelemek için Chrisie ve Huang ın (1995) yönemini gün içi verilerle uygulamışlardır ile arihleri arasındaki verilerle yapıkları çalışmalarında araşırmacılar, aşırı fiya harekelerinin olduğu dönemlerde sürü davranışı espi edememişlerdir. Ayrıca piyasanın aşağı yönlü ya da yukarı yönlü olduğu durumlardaki piyasa epkisinin simerik olmadığını da ileri sürmüşlerdir. Caparrelli, D Arcangelis ve Cassuo (2004) adı geçen yönemi 01/09/1988 ve 08/01/2001 arasındaki dönem için İalyan Borsasında kullanmışlar ve sürü davranışı espiinde bulunmuşlardır. Demirer, Gubo, Kuan (2007) yaay kesi değişkenliğe dayalı meodolojiyi kendilerinden öncekilerden farklı olarak yaırım araçlarının geirilerine değil borsalara uygulamışlardır. Bu bağlamda Afrika, Asya, Baı Avrupa, Ora ve Doğu Avrupa, Lain Amerika ve Ora Doğu da bulunan borsaların, piyasa endeksi yerine aldıkları S&P 500 Endeksi, MSCI Dünya Endeksi ve perol fiyalarındaki aşırı harekelere nasıl epki verdiklerini araşırmışlardır. Ülke borsalarının Mar 1998 ve Nisan 2004 dönemindeki günlük geirileriyle yapıkları araşırmanın sonucunda Asya ve Ora Doğu borsaları dışında sürü davranışına raslayamamışlar ve bu borsaların MSCI Dünya Endeksindeki harekelere göre sürü davranışı göserdiklerini belirmişlerdir. Ha (2007) yapmış olduğu çalışmasında Chrisie ve Huang ın (1995) yönemini bazı uyarlamalarla kullanarak Ocak 2003 ile Ağusos 2006 arasındaki dönemde Vienam sermaye piyasasındaki sürü davranışını araşırmış ve adı geçen borsada sürü davranışının olduğunu ileri sürmüşür. Caporale, Economou ve Philippas (2008) Aina Borsası nın aşırı fiya harekeleri durumunda sürü davranışı göserip gösermediğini Chrisie ve Huang ın (1995) yönemi ile oraya koymayı amaçlamışır ve 2007 aralığındaki günlük, hafalık ve aylık verilerle yapıkları araşırmalarında sürü davranışı eğiliminin doğasına uygun olarak özellikle günlük verilerde daha güçlü olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Al dönemlere bakıldığında ise 1999 daki borsa krizinde sürü davranışının arığı, 2002 den iibaren de piyasadaki düzenlemelerle paralel olarak yaırımcıların önceki dönemlere göre daha rasyonel oldukları sonucuna ulaşılmışır. Amira ve Bouri (2009) Torono Borsası nda Ocak-2000 ile Aralık 2006 arasındaki aylık verilerle yapıkları çalışmalarında sürü davranışı espi edememişlerdir. Çoban (2009) ile aralığında BİST eki 257 hisse senedinin günlük verileriyle yapmış olduğu çalışmasında Chrisie ve Huang ın (1995) yönemini kullanmışır. Yaay kesi değişkenlik ile dağılım arasındaki ilişkinin doğrusal varsayıldığı bu yöneme göre BİST e sürü davranışına raslanılamamışır. Ohlson (2010) İsveç Sockholm Borsasında yaay kesi değişkenliğe dayalı sürü davranışı ölçüm yönemleri yardımıyla aralığındaki günlük verilere uygulamış ve sürü davranışı espi emişir. Daha spesifik olarak incelendiğinde 90 ların sonunda sürü davranışının olmadığını, 2005 ve 2007 dönemlerindeki boğa piyasası dönemlerinde ise sürü davranışının arığını belirmişir. Demirer, Kuan ve Chen (2010) gelişmeke olan piyasalardan Tayvan sermaye piyasasında sürü davranışını araşırdıkları çalışmalarında Chrisie ve Huang ın (1995) yönemine göre sürü davranışı espi edememişlerdir. Kapusuzoğlu (2011) Chrisie ve Huang ın (1995) meodunu BİST Ulusal 100 Endeksinde sürü davranışının varlığını araşırmak için kullanmışır ile aralığındaki günlük verilerle yapmış olduğu çalışmasında meodun varsayımları alında sürü davranışı olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Doğukanlı ve Ergün (2011) ise BİST e sürü davranışının varlığına ilişkin yapılan çalışmalarında aralığındaki 10 yıllık süre için hisse senelerinin ve BİST Tüm Endeksi nin aylık geiri oranları kullanılmışır. Piyasanın al ve üs %1 lik ve %5 lik geiri dilimlerine göre yapılan analizlerin her ikisinde de piyasanın düşük olduğu dönemler için hesaplanan bea kasayısı isaisiksel olarak anlamsız çıkmış, yüksek olduğu günler için hesaplanan bea kasayısı ise anlamlı bulunmasına karşın poziif hesaplanmışır. Bu bağlamda belirilen yöneme ve döneme göre sürü davranışı espi edilememişir. İlgili lieraür incelendiğinde genel olarak araşırmacıların Chrisie ve Huang ın (1995) yönemi yardımıyla sürü davranışı olmadığı sonucuna ulaşıkları görülmekedir. Diğer arafan yukarıda bahsedilen çalışmaların bir kısmının hisse senedi geirilerinin yaay kesi sandar sapması ile piyasa geirisi arasında doğrusal bir ilişki olduğunu varsayan Chrisie ve Huang ın (1995) yöneminin yanında adı geçen ilişkinin doğrusal olamayabileceğini beliren yönemler yardımıyla sürü davranışı espi eikleri de unuulmamalıdır. Bu yönemler diğer çalışmalarda incelenebilir. Veri BİST e sürü davranışının araşırılması için düzelilmiş hisse senedi fiyaları Finne Elekronik Yayıncılık Daa İleişim Ld. Şi. (Finne Analiz Excel Modülü) aracılığıyla elde edilmişir. Araşırma için

4 belirlenen veri periyodu 4/1/2000 ve 28/9/2012 arasındaki dönemdir. Bu dönem içinde hala işlem görmeke olan şirkelerinin verilerinin yanında geçici kapalı hisseler ve koan çıkarılmış veya devrolmuş hisse senelerinin işlem gördükleri arihlerdeki verileri de kullanılmışır. Çalışmada hisse senelerinin sekörel olarak farklı gruplarda incelenmesinin yanında günlük ve hafalık frekanslar da kullanılmışır. Tablo 1: Seçilen Sekörlerde İşlem Gören Maksimum ve Minimum Hisse Senedi Sayıları minimum maksimum Tüm Hisse Seneleri Sanayi Hisse Seneleri İmala Sanayi Sekörü Gıda Sekörü Kimya Sekörü Meal Ana Sekörü Meal Eşya Sekörü Taş ve Toprak Sekörü Teksil Sekörü Ticare Sekörü Holding ve Yaırım Sekörü Mali Kuruluşlar Sekörü Banka Sekörü Yaırım Oraklıkları Sekörü Gayrimenkul Yaırım Oraklıkları Sekörü Diğer arafan hangi sekörün inceleneceğine o sekör için zamanında işlem gören minimum hisse senedi sayısına göre karar verilmişir. Bu sayı Chrisie ve Huang ın (1995) ABD de yapığı çalışmasında 25 olarak belirilmişir. Ancak 25 sayısı emel alındığında BİST e incelenecek sekör sayısı yeersiz kalmış ve işlem gören minimum hisse senedi sayısının 10 olmasına karar verilmişir. Seçilen sekörler ve bu sekörlerde işlem görmüş hisse senedi sayılarının minimum ve maksimum değerleri Tablo 1 de görülebilmekedir. Bu doğruluda Tüm Hisse Seneleri, Sanayi Hisse Seneleri, İmala Sanayi Sekörü, Gıda Sanayi Sekörü, Kimya Sekörü, Meal Ana Sekörü, Meal Eşya Sekörü, Taş ve Toprak Sekörü, Teksil Sekörü, Ticare Sekörü, Holding ve Yaırım Sekörü, Mali Kuruluşlar Sekörü, Banka Sekörü, Yaırım Oraklıkları Sekörü, Gayrimenkul Yaırım Oraklıkları Sekörü olmak üzere 15 sekörde farklı frekanslara sahip verilerle Chrisie ve Huang ın yönemiyle sürü davranışı araşırılmışır. Yukarıda bahsedilen sekörlerin birbirini kapsayabildikleri ya da kesişebildikleri unuulmamalıdır. Araşırma Yönemi Chrisie ve Huang ın (1995) gelişirdikleri yöneme göre öncelikle hisse seneleri ve bu hisse senelerinin dahil oldukları pazarın geirileri hesaplanır. Finans lieraüründe daha çok ercih edilmesinden dolayı bu çalışmada logarimik geiri hesaplaması kullanılmışır (Brooks, 2008, s. 8). Buna göre BİST e işlem gören hisse senelerinin günlük ve hafalık düzelilmiş kapsanış fiyaları ile aşağıdaki formül kullanılarak geiri oranları elde edilmişir: p r = i, ln p 1 Burada, r i, hisse senedi geirisini, p hisse senedinin dönemindeki kapanış fiyaını ve p 1 ise -1 dönemindeki kapanış fiyaını gösermekedir. Geiri hesaplamasından sonra aşağıdaki formül kullanılarak, hisse senelerinin geiri dağılımları (S) hesaplanmışır. S = n i= 1 ( r i r) n 1 2 Burada, r, i hisse senedi geirisi; r, ilgili sekördeki hisse senelerinin eşi ağırlıklı oralaması ve n ise hisse senedi sayısıdır. Ardından piyasa endeksinin sresli (en yüksek-en düşük %1 ve %5 geiri dilimleri) olduğu günlere kukla değişkenler aanarak aşağıdaki regresyon ahmin edilmişir. L U S α + β 1 D + β D + = 2 L Burada, D, piyasa geirisinin al uç değerlerinde bulunması durumunda 1, bulunmaması U durumunda 0 değerini alan kukla değişken; D, piyasa geirisinin üs uç değerlerinde bulunması durumunda 1, bulunmaması durumunda 0 değerini alan kukla değişken ve ise rassal haa erimini ifade emekedir

5 Teoriye göre sürü davranışının doğrulanabilmesi için, β 1 ve β 2 kasayılarının isaisiksel olarak anlamlı ve negaif değerler olmaları gerekmekedir. Bir sonraki bölümde araşırmaya yönelik bulgular üzerinde durulacakır. Bulgular Bir önceki bölümde açıklandığı üzere BİST e işlem gören hisse seneleri sekörel olarak gruplandırılmış ve bunlara ai günlük ve hafalık düzelilmiş kapanış fiyaları kullanılarak Chrisie ve Huang ın (1995) yönemi yardımıyla sürü davranışının varlığı sınanmışır. Tablo 2: Geiri Dağılımlarına ai Öze İsaisikler Günlük Veri Geiri Dağılımlarının Oralaması Geiri Dağılımlarının Sandar Sapması Geiri Dağılımlarının Oralaması Hafalık Veri Geiri Dağılımlarının Sandar Sapması Tüm Hisse Seneleri Sanayi Hisse Seneleri İmala Sanayi Sekörü Gıda Sekörü Kimya Sekörü Meal Ana Sekörü Meal Eşya Sekörü Taş ve Toprak Sekörü Teksil Sekörü Ticare Sekörü Holding ve Yaırım Sekörü Mali Kuruluşlar Sekörü Banka Sekörü Yaırım Oraklıkları Sekörü Gayrimenkul Yaırım Oraklıkları Sekörü Sekörlerine göre ayrılmış hisse senedi gruplarının geiri dağılımı ölçülerine ai oralama ve sandar sapma değerleri Tablo 2 de görülmekedir. Buna göre gerek oralama gerek de sandar sapma bakımından aynı sıklıkaki bulguların sekörler arasında çok da farklılık gösermediği söylenebilir. Bununla birlike üm hisse seneleri için günlük verilerdeki geiri dağılımı oralaması , sandar sapması ise dır. Bu değerler hafalık verilerde ve olarak bulunmuşur. Sekörel olarak incelendiğinde ise Banka Sekörü günlük ve hafalık sıklıkların hepsinde minimum geiri dağılımı oralamasına sahip sekördür. Maksimum geiri dağılımı oralamasını ise günlük verilerde Teksil Sekörü, hafalık verilerde de Sanayi Hisse Seneleri almışır. Günlük ve hafalık sıklıkların hepsinde minimum geiri dağılımı sandar sapması değerine sahip sekör Sanayi olurken, Yaırım Oraklıkları Sekörü ise maksimum geiri dağılımı sandar sapmasına sahip olmuşur. İncelenen dönem aralığı uzadıkça geiri dağılımlarının sandar sapmalarının büyümesi durumu Chrisie ve Huang ın (1995) bulgularıyla uyumludur. Araşırmacılar bu durumun süre uzadıkça geirilerin oralamadan sapma fırsaının daha fazla olmasından kaynaklanabileceğini ileri sürmüşlerdir. Açıklandığı üzere regresyonlar ahmin edilmiş ve bu bölümün geri kalan kısımlarında bulgulara yer verilmişir. Diğer arafan modellerde karşılaşılan ookorelasyon ve değişen varyans problemlerinin düzelilmesinde Newey-Wes (1987) prosedürü uygulanarak geçerli sandar haalara ulaşılması amaçlanmışır. Chrisie ve Huang a (1995) göre sürü davranışının doğrulanabilmesi için ahmin edilen regresyonların kasayılarının ( β,β 1 2) isaisiksel olarak anlamlı ve negaif çıkması gerekmekedir. Kasayıların negaif ve anlamlı çıkması, piyasanın sresli dönemlerinde yaırımcıların benzer hareke eikleri anlamına gelecekir

6 Tablo 3: Sekörlerde Yer Alan Hisse Senelerinin Geiri Dağılımları ve Sekörün %1 lik Uç Değerlerini Temsil Eden Kukla Değişkenler Arasındaki Regresyonun Sonuçları (Günlük Veriler) Tüm Hisse Seneleri Sanayi Hisse Seneleri İmala Sanayi Sekörü Gıda Sekörü Kimya Sekörü Meal Ana Sekörü Meal Eşya Sekörü Taş ve Toprak Sekörü Teksil Sekörü Ticare Sekör Holding ve Yaırım Sekörü Mali Kuruluşlar Sekörü Banka Sekörü Yaırım Oraklıkları Sekörü Gayrimenkul Yaırım Oraklıkları Sekörü -isaisiği değerleri paranez içinde belirilmişir. *:%1 düzeyinde anlamlı α β1 β2 Düzelilmiş R 2 F-isaisiği ( )* ( )* ( )* ( )* (8.8953)* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* * * * * * * * * * * * * * * * Tablo 3 incelendiğinde günlük verilere göre adı geçen sekörlerde yer alan hisse senelerinin geiri dağılımları ve sekörün %1 lik maksimum ve minimum değerlerini emsil eden kukla değişkenler arasındaki regresyonun sonuçları görülebilir. Buna göre paramereler isaisiksel olarak anlamlı bulunmuşlardır. Ancak kasayıların eorinin beliriğinin aksine poziif değerler almış olması, belirilen yöneme göre sürü davranışının olmadığı, aksine rasyonel varlık fiyalama hipoezinin geçerli olduğu anlamına gelebilmekedir

7 Tablo 4: Sekörlerde Yer Alan Hisse Senelerinin Geiri Dağılımları ve Sekörün %5 lik Uç Değerlerini Temsil Eden Kukla Değişkenler Arasındaki Regresyonun Sonuçları (Günlük Veriler) Tüm Hisse Seneleri Sanayi Hisse Seneleri İmala Sanayi Sekörü Gıda Sekörü Kimya Sekörü Meal Ana Sekörü Meal Eşya Sekörü Taş ve Toprak Sekörü Teksil Sekörü Ticare Sekör Holding ve Yaırım Sekörü Mali Kuruluşlar Sekörü Banka Sekörü Yaırım Oraklıkları Sekörü Gayrimenkul Yaırım Oraklıkları Sekörü -isaisiği değerleri paranez içinde belirilmişir. *:%1 düzeyinde anlamlı α β1 β2 Düzelilmiş R 2 F-isaisiği ( ) ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* (8.7901)* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* * * * * * * * * * * * * * * * Tablo 4 eki sonuçlar da Tablo 3 eki sonuçları doğrulamakadır. Diğer bir deyişle sıradan olmayan büyük fiya harekelerinin ilk ve son %5 lik geiri dilimlerinde bulunulmasına göre anımlanan bu analizde yine isaisiksel olarak anlamlı ve poziif kasayılara ulaşılmışır. Bu doğruluda sürü davranışının espi edilemediği ve piyasanın rasyonel varlık fiyalama hipoezine uygun şekilde hareke eikleri ileri sürülebilir

8 Tablo 5: Sekörlerde Yer Alan Hisse Senelerinin Geiri Dağılımları ve Sekörün %1 lik Uç Değerlerini Temsil Eden Kukla Değişkenler Arasındaki Regresyonun Sonuçları (Hafalık Veriler) Tüm Hisse Seneleri Sanayi Hisse Seneleri İmala Sanayi Sekörü Gıda Sekörü Kimya Sekörü Meal Ana Sekörü Meal Eşya Sekörü Taş ve Toprak Sekörü Teksil Sekörü Ticare Sekör Holding ve Yaırım Sekörü Mali Kuruluşlar Sekörü Banka Sekörü Yaırım Oraklıkları Sekörü α β1 β2 Düzelilmiş R 2 F-isaisiği ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( ) ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* 4( )* ( )* ( )* ( )* (6.8351)* Gayrimenkul Yaırım Oraklıkları Sekörü ( )* ( )* ( )* -isaisiği değerleri paranez içinde belirilmişir. *:%1 düzeyinde anlamlı * * * * * * * * * * * * * * * Hafalık verilere göre belirilen sekörlerde yer alan hisse senelerinin geiri dağılımları ve sekörün %1 lik ilk ve son geiri diliminde olduğu değerleri emsil eden kukla değişkenler arasındaki regresyonun sonuçlarını göseren Tablo 5 e göre paramereler Taş ve Toprak Sekörü ( β 2) dışında isaisiksel olarak anlamlıdır. Diğer arafan aynı günlük verilerdeki gibi hafalık verilerle yapılan analizde de kasayılar poziif bulunmuşur ve bu da sürü davranışının değil rasyonel varlık fiyalama hipoezinin geçerliliğinin espi edilmesi anlamına gelebilmekedir

9 Tablo 6: Sekörlerde Yer Alan Hisse Senelerinin Geiri Dağılımları ve Sekörün %5 lik Uç Değerlerini Temsil Eden Kukla Değişkenler Arasındaki Regresyonun Sonuçları (Hafalık Veriler) Tüm Hisse Seneleri Sanayi Hisse Seneleri İmala Sanayi Sekörü Gıda Sekörü Kimya Sekörü Meal Ana Sekörü Meal Eşya Sekörü Taş ve Toprak Sekörü Teksil Sekörü Ticare Sekör Holding ve Yaırım Sekörü Mali Kuruluşlar Sekörü Banka Sekörü Yaırım Oraklıkları Sekörü α β1 β2 Düzelilmiş R 2 F-isaisiği ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* ( )* Gayrimenkul Yaırım Oraklıkları Sekörü ( )* ( )* ( )* -isaisiği değerleri paranez içinde belirilmişir. *:%1 düzeyinde anlamlı * * * * * * * * * * * * * * * Hafalık verilerle %5 lik al ve üs dilimlere göre araşırma yapıldığında da sonucun değişmediği Tablo 6 da görülebilmekedir. Tahmin edilen β β 1ve 2 kasayıları önceki bulgularda olduğu gibi anlamlı ancak poziifir. Bu bağlamda hafalık hisse senedi verileri ile yapılan ve sıradan olmayan büyük fiya harekelerinin ilk ve son %5 lik geiri dilimlerinde bulunulmasına göre anımlanan bu analizde de rasyonel varlık fiyalama hipoezini doğrulayan, sürü davranışının olmadığını göseren sonuçlara ulaşılmışır. Sonuç β Tüm sonuçlar incelendiğinde 1 β kasayılarının 2 kasayılarına oranla birbirine yakın değerler olduğu ve çok da farklılaşmadıkları görülebilir. Bu, piyasanın büyük düşüşler göserdiği dönemlerdeki geiri dağılımının büyük arışlar göserdiği dönemlerdeki dağılıma göre daha benzer olduğu anlamına gelmekedir şeklinde yorumlanabilir ve bu durum Chrisie ve Huang ın (1995) çalışmasında da benzerdir. Özelemek gerekirse BİST e sürü davranışının varlığı, Chrisie ve Huang (1995) Yönemi ile; 4/1/2000 ve 28/9/2012 döneminde; Tüm Hisse Seneleri, Sanayi Hisse Seneleri, İmala Sanayi Sekörü, Gıda Sanayi Sekörü, Kimya Sekörü, Meal Ana Sekörü, Meal Eşya Sekörü, Taş ve Toprak Sekörü, Teksil Sekörü, Ticare Sekörü, Holding ve Yaırım Sekörü, Mali Kuruluşlar Sekörü, Banka Sekörü, Yaırım Oraklıkları Sekörü ve Gayrimenkul Yaırım Oraklıkları Seköründe; günlük ve hafalık geirilerle araşırılmışır. Yapılan analiz sonucunda BİST e ve sekörlerinde sürü davranışının varlığını desekleyen sonuçlara ulaşılamamışır

10 Diğer arafan çalışmada günlük ve aylık geirilerde dağılımın büyük fiya harekelerinin olduğu dönemlerde arığının bulunması rasyonel varlık fiyalama modellerini doğrular yöndedir. Buna ek olarak dağılımın üm piyasa bazında değil de endüsri bazında azalabileceğinden harekele hisse seneleri içinde bulundukları sekörlere göre gruplanmış ve piyasa oralamaları yerine sekör oralamaları kullanılmışır. Ancak sresli günlerde hiçbir sekörde dağılımın azaldığına dair kanılara ulaşılamamışır. Bunlara ek olarak büyük fiya harekelerinin yukarı yönlü olduğu durumlarda dağılımın aşağı yönlü olduğu durumlara oranla daha fazla arığı oraya koyulmuşur. Elde edilen sonuçlar Chrisie ve Huang ın (1995), Gleason, Mahur ve Peerson ın (2004), Demirer ve Kuan ın (2006) ve Demirer, Kuan ve Chen in (2010) dünya piyasalarında yapmış oldukları çalışmalarla ve Alay ın (2008), Çoban ın (2009), Doğukanlı ve Ergün ün (2011) ve Kapusuzoğlu nun (2011) BİST için yapmış olduğu çalışmalarla paralellik gösermekedir. Buna ek olarak Ha (2007) yapığı analizde adı geçen yönemde bazı uyarlamalar yaparak sürü davranışı espiinde bulunabilmişir. KAYNAKÇA AMIRAT, AMINA ve BOURI, Abdelfeah (2009). Modeling Informaional Cascade Via Behavior Biases. Global Economy & Finance Journal. Vol.2. No: CAPORALE, G. Maria, ECONOMOU, Foini ve PHILIPPAS, Nikolaos (2008). Herding Behaviour in Exreme Marke Condiions: The Case of he Ahens Sock Exchange, Economics Bullein. Vol. 7. No. 17 pp CAPARRELLI, Franco, D ARCANGELIS, A. Maria ve CASSUTO, Alexander (2004). Herding in he Ialian Sock Marke: A Case of Behavioral Finance, The Journal of Behavioral Finance. Vol.5, No.4,: CHRISTIE, William G. ve HUANG, Roger D. (1995). Following he Pied Piper: Do Individual Reurns Herd around he Marke?, Financial Analyss Journal. July-Augus: ÇOBAN, A. Türkay (2009). İMKB de Sürü Davranışının Tes Edilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana: Çukurova Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü. DEMİRER, Rıza, GUBO, Daigo ve KUTAN, Ali M. (2007). An Analysis of Cross-Counry Herd Behavior in Sock Markes: A Regional Perspecive. Journal of Inernaional Financial Markes, Insiuions and Money DEMİRER, Rıza, KUTAN, Ali M. ve CHEN Chun-Da (2010). Do Invesors Herd in emerging Sock Markes?: Evidence from he Taiwanese Marke, Journal of Economic Behavior&Organizaion. 76: DOĞUKANLI, Haice ve ERGÜN, Bahadır (2011). İMKB de Sürü Davranışı: Yaay Kesi Temelinde Bir Araşırma. 10. Ulusal İşlemecilik Kongresi Kiapçığı FAMA, Eugine F. (1970). Efficien Capial Markes: A Review of Theory and Emprical Works, Journal of Finance, 25, GLEASON, Kimberly C., MATHUR, Ike ve PETERSON, Mark A. (2004). Analysis of inraday herding behavior among he secor ETFs, Journal of Empirical Finance. 11, GÖKDEMİR, Gökhan (2010). Yabancı Yaırımcıların İMKB deki Fiya ve Sürü Güdüsü Ekileri. Yayımlanmamış Dokora Tezi, İsanbul: Kardir Has Üniversiesi SBE. GRINBLATT, Mark, TITMAN, Sheridan ve WERMERS, Russ (1995). AssociaionMomenum Invesmen Sraegies, Porfolio Performance, and Herding: A Sudy of MuualFund Behavior, The American Economic Review, Vol. 85, No. 5, pp HA, T. Vie (2007). Price Limi Regulaion and Herd Behavior in he Vienamese Sock Marke, Inerfaces for Advanced Econonmic Analysis Kyoo Universiy. Discussion Paper No: 139. KAPUSUZOĞLU, Ayhan (2011). Herding in he İsanbul Soc k Exchange (ISE): A Case of Behavioral Finance, African Journal of Business Managemen. Vol.5 (27). pp OHLSON, Per (2010). Herd Behavior on he Swedish Sock Exchange. Jönköping Inernaional Business School. Maser Thesis in Finance

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 97 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai

Detaylı

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*)

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*) NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüney AKAR (*) Öze: Bu çalışmada ne yabancı işlem hacmiyle hisse senedi geirileri arasında uzun dönemli bir ilişkinin

Detaylı

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI Arş. Gör. Furkan EMİRMAHMUTOĞLU Yrd. Doç. Dr. Nezir KÖSE Arş. Gör. Yeliz YALÇIN

Detaylı

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1139-1153 Yaz Saai Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Geirisine Ekisinin Tes Edilmesi Tesing he Effec of he Dayligh Saving Time

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI TCMB Faiz Kararlarının Piyasa Faizleri Ve Hisse Senedi Piyasaları Üzerine Ekisi Mura Duran Refe Gürkaynak Pınar Özlü Deren

Detaylı

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:38, Sayı/No:1, 009, 4-37 ISSN: 1303-173 - www.ifdergisi.org 009 Reel Kesim Güven Endeksi

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik:

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Hisse Senedi Fiyalarıyla abancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Toda-amamoo aklaşımı Dr. Cüney AKAR Balıkesir Üniversiesi, Bandırma İİBF. Öze Bu çalışmada İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında (İMKB) IMKB100

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 98-110 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2008 İsanbul Menkul Kıymeler

Detaylı

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 Bülen DOĞRU* Musafa UYSAL** ÖZET Bu çalışmanın amacı 2000:1-2012:09 döneminde Türkiye

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul MPRA Munich Personal RePEc Archive Long memory and srucural breaks on volailiy: evidence from Borsa Isanbul Emrah Ismail Cevik and Gülekin Topaloğlu Namık Kemal Universiy, Bülen Ecevi Universiy 014 Online

Detaylı

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler Dolar Kurundaki Günlük Harekeler Üzerine Bazı Gözlemler Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Çalışma Grubu Toplanısı 28 Nisan 2008, İsanbul Doç. Dr. Cevde Akçay Koç Finansal Hizmeler Baş ekonomis cevde.akcay@yapikredi.com.r

Detaylı

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Sosyal Bilimler Dergisi 2010, (4), 25-32 İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Özlem YORULMAZ - Oya EKİCİ İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi Ekonomeri Bölümü

Detaylı

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSALLIĞIN ANLAMI Çoklu doğrusal bağlanı; Bağımsız değişkenler arasında doğrusal (yada doğrusala yakın) ilişki olmasıdır... r xx i j paramereler belirlenemez hale gelir.

Detaylı

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ Cenral Bank Review Vol. 10 (July 2010), pp.23-32 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2010 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ

Detaylı

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:009 Cil:6 Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA İMKB de Fiya-Hacim İlişkisi - Asimerik Ekileşim Yrd. Doç. Dr. Koray KAYALIDERE Celal Bayar Üniversiesi,U.B.Y.O., Bankacılık

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Dokuz Eylül Üniversiesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 05.07.2014 Cil: 16, Sayı: 2, Yıl: 2014, Sayfa: 281-302 Online Yayın Tarihi: 30.09.2014 ISSN:

Detaylı

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ İsmail KINACI 1, Aşır GENÇ 1, Galip OTURANÇ, Aydın KURNAZ, Şefik BİLİR 3 1 Selçuk Üniversiesi, Fen-Edebiya Fakülesi İsaisik

Detaylı

Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği

Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği Volume 5 Number 4 2014 pp. 71-88 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği Aydın Yüksel a Aslı Yüksel b Öze: Bu makale Ağusos 2007 arihinde oraya

Detaylı

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (6) 2003 / 2 : 49-62 Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Hüdaverdi Bircan * Yalçın Karagöz ** Öze: Bu çalışmada geleceği

Detaylı

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK Nuray ERGÜL ÖZET Son yıllarda, Türk Sermaye Piyasalarında hukuk, muhasebe ve deneim alanlarında, uluslararası kuralların uygulanması için büyük değişiklikler

Detaylı

Anahtar Kelimeler Harvey Testi, Doğrusallık, Finansal Piyasalar, Etkin Piyasa Hipotezi.

Anahtar Kelimeler Harvey Testi, Doğrusallık, Finansal Piyasalar, Etkin Piyasa Hipotezi. Borsa İsanbul da Piyasa Ekinliğinin Analizi: Harvey Doğrusallık Tesi (Analysis of Marke Efficiency a Borsa İsanbul: Harvey Lineariy Tes) Gürkan MALCIOĞLU a Mücahi AYDIN b a Arş.Gör., Sakarya Üniversiesi,

Detaylı

Murat MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.tr Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ÖZET

Murat MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.tr Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ÖZET İMKB Piyasalarındaki Volailienin Modellenmesi ve Öngörülmesi: Asimerik GARCH Modelleri ile bir Uygulama Mura MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.r Bankacılık Düzenleme ve Deneleme Kurumu (BDDK) ÖZET Çalışmada, 5

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH- YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ ÖZET Yard.Doç. Dr. Tülin ATAKAN İsanbul Üniversiesi, İşleme Fakülesi, Finans Anabilim Dalı Bu çalışmada,

Detaylı

İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi

İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:41, Sayı/No:, 1, 14-6 ISSN: 133-173 www.ifdergisi.org 1 İMKB 1 endeksindeki kaldıraç

Detaylı

ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Emrah İsmail Çevik Namık Kemal Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi eicevik@nku.edu.r

Detaylı

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01)

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01) June 7-9, 2009, Eskişehir, Turkey. Tükeici Güveni ve Hisse Senedi Fiyaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004:0-2009:0) Yusuf Volkan Topuz * İkisadi İdari Bilimler Fakülesi, İşleme Bölümü,

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

598 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2016

598 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2016 598 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2016 Döviz Kuru, Alın Fiyaları ve Borsa Geirileri Yönünün Yüksek Dereceden Markov Zincirleri leri ile Tahmini Esimaion of Direcion of Exchange Rae, Gold

Detaylı

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ The Journal of Academic Social Science Sudies Inernaional Journal of Social Science Doi number:hp://dx.doi.org/10.9761/jasss2963 Number: 37, p. 399-408, Auumn I 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi Yayınlanma

Detaylı

A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region

A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region MPRA Munich Personal RePEc Archive A Sudy on he Esimaion of Suly Resonse of Coon in Cukurova Region Erkan Akas Faculy of Economics & Admin.Sciences a BIGA 2006 Online a h://mra.ub.uni-muenchen.de/8648/

Detaylı

HURST ÜSTEL KATSAYISI ARACILIĞIYLA FRAKTAL YAPI ANALİZİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA

HURST ÜSTEL KATSAYISI ARACILIĞIYLA FRAKTAL YAPI ANALİZİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA Aaürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 23, Sayı: 2, 2009 243 HURST ÜSTEL KATSAYISI ARACILIĞIYLA FRAKTAL YAPI ANALİZİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA Mer URAL (*) Erhan DEMİRELİ (**) Öze: Finansal

Detaylı

BIST te Sürü Davranışı: Hwang ve Salmon Yöntemi ile Bir Araştırma

BIST te Sürü Davranışı: Hwang ve Salmon Yöntemi ile Bir Araştırma Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2015 Cilt: 52 Sayı: 603 H. DOĞUKANLI - B. ERGÜN 7 BIST te Sürü Davranışı: Hwang ve Salmon Yöntemi ile Bir Araştırma Özet Hatice DOĞUKANLI 1 Bahadır ERGÜN 2 Sosyal psikolojinin

Detaylı

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ BANKA KREDİ PORTFÖLERİNİN ÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAANAN ALTERNATİF BİR ÖNTEM ÖNERİSİ K. Bau TUNA * ÖZ Ödememe riski banka kredilerini ve bankaların kredi porföylerini ekiler.

Detaylı

KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN EDİLMESİ

KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN EDİLMESİ Cil/Volume: 15 Sayı/Issue: Haziran/June 017 ss./pp. 163-181 İ. E. Kayral Doi: hp://dx.doi.org/10.11611/yead.6404 KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:23 Sayı:1, Yıl:2008, ss:

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:23 Sayı:1, Yıl:2008, ss: Dokuz Eylül Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Cil:23 Sayı:1, Yıl:2008, ss:125-134. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASININ FRACTAL ANALİZİ Hakan AYGÖREN * ÖZET Yaırımcılar risk ve geiri

Detaylı

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ,, 15(),71-79 AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ Selim Adem HATIRLI Vecdi DEMİRCAN Ali Rıza AKTAŞ Süleyman Demirel Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences BORSA YATIRIM FONLARININ ENDEKS PİYASALARDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE

Detaylı

RASSAL YÜRÜYÜŞ TEORİSİ ve İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA SINANMASI

RASSAL YÜRÜYÜŞ TEORİSİ ve İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA SINANMASI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANSMAN PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ RASSAL YÜRÜYÜŞ TEORİSİ ve İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA SINANMASI Serkan KÖSE

Detaylı

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.urkjans.com Türkiye nin Kabuklu Fındık Üreiminde Üreim-Fiya İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi Şenol ÇELİK*

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 53

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 53 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 2, 2010 53 FİNANSAL PİYASA ETKİNLİĞİ: S&P 500 ÜZERİNE BİR UYGULAMA Erhan DEMİRELİ *, Gökuğ Cenk AKKAYA ** ve Elif İBAŞ *** Öze Finansal ekinlik kavramı

Detaylı

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ *

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ * İşsizlik ve İnihar İlişkisi: 1975 2005 Var Analizi 161 İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferha TOPBAŞ * ÖZET İşsizlik, birey üzerinde olumsuz birçok soruna neden olan karmaşık bir olgudur.

Detaylı

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME ÖZET Prof.Dr.Cengiz TORAMAN Balıkesir Üniversiesi, İİBF,İşleme Bölümü Cengizoraman4@yahoo.com Öğr.Gör.Çağaay BAŞARIR

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 Dokuz Eylül Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Cil:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 SPOT VE VADELİ İŞLEM FİYATLARININ VARYANSLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK TESTİ Emrah İsmail ÇEVİK * Mehme

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-6 / 1 Nisan 2010 EKONOMİ NOTLARI FİNANSAL STRES VE İKTİSADİ FAALİYET -10 -15 -20.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-6 / 1 Nisan 2010 EKONOMİ NOTLARI FİNANSAL STRES VE İKTİSADİ FAALİYET -10 -15 -20. Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-6 / 1 Nisan 2010 EKONOMİ NOTLARI FİNANSAL STRES VE İKTİSADİ FAALİYET Selim Elekdağ İbrahim Burak Kanlı Absrac: This noe examines he ineracion beween financial sress

Detaylı

16 17 Denetim Firmasının Büyüklüğü ve Kâr Yönetimi İlişkisi: İMKB Şirketleri Üzerinde Ampirik Bir Araştırma

16 17 Denetim Firmasının Büyüklüğü ve Kâr Yönetimi İlişkisi: İMKB Şirketleri Üzerinde Ampirik Bir Araştırma 6 7 Doç. Dr. Semra Karacaer Arş. Gör. Pelin Özek Deneim Firmasının Büyüklüğü ve Kâr Yöneimi İlişkisi: İMKB Şirkeleri Üzerinde Ampirik Bir Araşırma Doç. Dr. Semra KARACAER Haceepe Üniversies İİBF. Arş.

Detaylı

TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI?

TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2004/7 hp://www.ek.org.r TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? Orhan Karaca Nisan, 2004 TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA

Detaylı

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun Paramerik ve Paramerik Olmayan Eşbüünleşme Tesleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun

Detaylı

Çift Üstel Düzeltme (Holt Metodu ile)

Çift Üstel Düzeltme (Holt Metodu ile) Tahmin Yönemleri Çif Üsel Düzelme (Hol Meodu ile) Hol meodu, zaman serilerinin, doğrusal rend ile izlenmesi için asarlanmış bir yönemdir. Yönem (seri için) ve (rend için) olmak üzere iki düzelme kasayısının

Detaylı

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu Hayvansal Üreim 53(): 3-39, 01 Araşırma Türkiye de Kırmızı E Üreiminin Box-Jenkins Yönemiyle Modellenmesi ve Üreim Projeksiyonu Şenol Çelik Ankara Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Zooekni Anabilim Dalı

Detaylı

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ

TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ Yıl: 24 Sayı:86 Ocak 2010 101 TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ Nuray ERGÜL ÖZET Bu çalışmada, Türk ve Amerikan Enerji Piyasaları na yer verilmişir. Araşırmada kullanılan

Detaylı

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU?

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? Yrd. Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Yrd. Doç. Dr. Feride Özürk

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi. The Validity of the Halloween Effect in the Istanbul Stock Exchange

Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi. The Validity of the Halloween Effect in the Istanbul Stock Exchange Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi Öze Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi Dr. Veli YILANCI İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 36 Nisan 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 36 Nisan 2013 PİYASA ETKİNLİĞİ HİPOTEZİ: İMKB İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ Fama ZEREN Yrd.Doç.Dr., İnönü Üniversiesi,İ.İ.B.F., Ekonomeri Bölümü, fama.zeren@inonu.edu.r, 04223774317 Hakan KARA Öğr.Grv., İnönü Üniversiesi,

Detaylı

Zonguldak-Ulus Orman İşletme Müdürlüğü Göknar, Kayın ve Karaçam Ağaç Türleri için Kütük Çapı ve Boyu ile Göğüs Çapı

Zonguldak-Ulus Orman İşletme Müdürlüğü Göknar, Kayın ve Karaçam Ağaç Türleri için Kütük Çapı ve Boyu ile Göğüs Çapı Zonguldak-Ulus Orman İşleme Müdürlüğü Göknar, Kayın ve Karaçam Ağaç Türleri için Küük Çapı ve Boyu ile Göğüs Çapı İlişkisi *Birsen DURKAYA, Ali DURKAYA Barın Üniversiesi Orman Fakülesi, Barın/Türkiye Sorumlu

Detaylı

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Đlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Đlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği Volume 2. Number 1. 2011 pp. 121-142 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Đlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği Burcu Ozcan a Ayse Ari b Öze: Finansal

Detaylı

Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Etkisinin Türkiye Bağlamında Test Edilmesi

Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Etkisinin Türkiye Bağlamında Test Edilmesi Yabancı Sermaye Yaırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Ekisinin Türkiye Bağlamında Tes Edilmesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf DEMİR Süleyman Demirel Üniversiesi, İİBF. Öze Bu çalışma; uluslararası sermaye harekelerinin

Detaylı

REEL DÖVİZ KURLARINDA UZUN DÖNEM BAĞIMLILIK THE LONG-TERM DEPENDENCE IN REAL EXCHANGE RATES Emre ÜRKMEZ *

REEL DÖVİZ KURLARINDA UZUN DÖNEM BAĞIMLILIK THE LONG-TERM DEPENDENCE IN REAL EXCHANGE RATES Emre ÜRKMEZ * Uluslararası Sosyal Araşırmalar Dergisi The Journal of Inernaional Social Research Cil: 10 Sayı: 49 Volume: 10 Issue: 49 Nisan 2017 April 2017 www.sosyalarasirmalar.com Issn: 1307-9581 REEL DÖVİZ KURLARINDA

Detaylı

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI Onur GÖZBAŞI * ÖZ Bu çalışmanın amacı, İMKB ile gelişmeke olan yedi ülkenin (Arjanin, Brezilya,

Detaylı

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, InroducoryEconomericsA Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Konut Primi ve Kira Getiri Büyümesinin Varyans Ayrıştırması. Celil Zurnacı 1, Eray Akgün, Murat Karaöz Akdeniz Üniversitesi

Konut Primi ve Kira Getiri Büyümesinin Varyans Ayrıştırması. Celil Zurnacı 1, Eray Akgün, Murat Karaöz Akdeniz Üniversitesi Social Sciences Research Journal, Volume, Issue, 5-66 (June 15), ISSN: 17-537 5 Konu Primi ve Kira Geiri Büyümesinin Varyans Ayrışırması Celil Zurnacı 1, Eray Akgün, Mura Karaöz Akdeniz Üniversiesi Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cil 3, Sayı 6, 2007, ss. 8 88. TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ Arş.Gör. Erman ERBAYKAL Balıkesir Üniversiesi

Detaylı

MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİYE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİYLE BİR UYGULAMA

MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİYE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİYLE BİR UYGULAMA Aaürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 5, Sayı:, 3 MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİLE BİR UGULAMA Özlem AVAZ KIZILGÖL (*) Öze: Bu çalışmada, GSİH, ihraca,

Detaylı

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Bölüm HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME ÖNTEMLERİ Bu bölümde üç basi öngörü yönemi incelenecekir. 1) Naive, 2)Oralama )Düzleşirme Geçmiş Dönemler Şu An Gelecek Dönemler * - -2-1 +1 +2 + Öngörü yönemi

Detaylı

REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ:

REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: Ekonomeri ve İsaisik Sayı: 005 9 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: Prof.Dr. Rahmi YAMAK; Abdurrahman KORKMAZ * Absrac

Detaylı

TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA Mura ASLAN Eskişehir Osmangazi Üniversiesi H. Kürşad ASLAN Ken Sae Üniversiesi Öze İskandinav ücre modelinden hareke

Detaylı

DOĞAL GAZ DEPOLAMA ġġrketlerġ ĠÇĠN TARĠFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġstenecek Veriler

DOĞAL GAZ DEPOLAMA ġġrketlerġ ĠÇĠN TARĠFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġstenecek Veriler DOĞAL GAZ DEPOLAMA ġġrketlerġ ĠÇĠN TARĠFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġsenecek Veriler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOK DEĞİŞKENLİ EŞİKSEL OTOREGRESİF MODELLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ümran Münire KAHRAMAN DOKTORA TEZİ İsaisik Anabilim Dalı 2012 KONYA Her Hakkı Saklıdır TEZ

Detaylı

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa Gazi Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cil 3, No/Sayı 6, 216 Mevsimsel Koinegrasyon Analizi Güney Afrika Örneği Jeanine NDIHOKUBWAYO Yılmaz AKDİ Öze Bu çalışmada 1991-2134 dönemi Güney Afrika ekonomik

Detaylı

eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Association

eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Association eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Associaion Ekonomik Yaklaşım 016, 7(99): 1-15 www.ekonomikyaklasim.org doi: 10.5455/ey.35908 BIST-100 Endeksinin Volail Davranışlarının Simerik Ve Asimerik Sokasik Volailie

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Türkiye Ekonomisinde Enerji Tükeimi ve Ekonomik Büyüme Mehme MUCUK * Doğan UYSAL ** Öze Genel olarak enerji, ekonomik ve endüsriyel kalkınma için önemli bir girdi kabul edilmekedir. Ancak enerjinin bazı

Detaylı

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Güz 2013, Cil:9, Yıl:9, Sayı:2, 9:7997 PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Sevinç GÜLER * Halime TEMEL NALIN * * IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

Detaylı

YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İstenecek Veriler

YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İstenecek Veriler YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İsenecek Veriler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi February 1-, 015-5 h Inernaional Scienific Conference of Iranian Academicians Abroad in Turkey VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Ekisi Mirrasoul SEYEDGHOMI PhD (Candidae) in

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Geçiş Sürecinin Planlanmasında Doğrusal En İyileme Tekniğinin Kullanılması

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Geçiş Sürecinin Planlanmasında Doğrusal En İyileme Tekniğinin Kullanılması Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Geçiş Sürecinin Planlanmasında Doğrusal En İyileme Tekniğinin Kullanılması Ahu Soylu, Mein Türkay* Koç Üniversiesi Endüsri Mühendisliği Bölümü Sarıyer, İsanbul ahusoylu@ku.edu.r,

Detaylı

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Mura ÇETİN Doç. Dr., Bozok Üniversiesi, İİBF İkisa Bölümü mura.cein@bozok.edu.r Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Detaylı

SESSION 1D: Finans I 567

SESSION 1D: Finans I 567 SESSION 1D: Finans I 567 Finansal Varlık Olarak Alının Arz-Talep Dengesinin Kısa ve Uzun Dönem Kaniaif Analizi ve Alın Fiya Fonksiyonunun Ampirik Olarak Tes Edilmesi The Shor and Long Term Quaniaive Analysis

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

İMKB Dergisi İÇİNDEKİLER. Yıl: 9 Sayı: 36. Finansal Bilgi Manipülasyonunun Tespitinde Yapay Sinir Ağı Modelinin Kullanımı

İMKB Dergisi İÇİNDEKİLER. Yıl: 9 Sayı: 36. Finansal Bilgi Manipülasyonunun Tespitinde Yapay Sinir Ağı Modelinin Kullanımı İMKB Dergisi Yıl: 9 Sayı: 36 ISSN 1301-1650 Yıl: 9 Sayı: 36 İÇİNDEKİLER Finansal Bilgi Manipülasyonunun Tespiinde Yapay Sinir Ağı Modelinin Kullanımı Güray Küçükkocaoğlu & Yasemin Keskin Benli & Cemal

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI

SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İsenecek Veriler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2011, C.16, S.1 s.349-362. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2011, Vol.16,

Detaylı

YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TC. Pamukkale Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Yüksek Lisans Tezi Ekonomeri Anabilim Dalı Abdullah Emre ÇAĞLAR

Detaylı

Bankaların Hisse Senedi Getirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama

Bankaların Hisse Senedi Getirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama Bankacılar Dergisi, Sayı 59, 26 Bankaların Hisse Senedi Geirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sekörü Üzerine Bir Uygulama Dr. Alper Özün * - Ailla Çifer ** Bu makale göserge

Detaylı

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXII, SAYI 1 TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Araş. Gör. Burcu KIRAN * Öze Bu çalışmada, reel döviz kuru

Detaylı

KAR KALİTESİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İMKB DE TEST EDİLMESİ *

KAR KALİTESİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İMKB DE TEST EDİLMESİ * Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, Cil 8, Sayı 16, 2012 In. Journal of Managemen Economics and Business, Vol. 8, No. 16, 2012 KAR KALİTESİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İMKB

Detaylı

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Ekileri: Türkiye Örneği Öze Ahme Mura ALPER Bu çalışma Türkiye deki reel döviz kuru dalgalanmalarının kaynaklarını açıklamayı amaçlamakadır.

Detaylı

FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ

FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ Yrd. Doç. Dr. Hülya Kanalıcı Akay Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Mehme Nargeleçekenler Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi

Detaylı

Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi

Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi 259-284 Saın Alma Gücü Pariesinin Azerbaycan, Kazakisan ve Kırgızisan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbüünleşme Analizi Turhan Korkmaz Emrah İsmail Çevik ** Nüke Kırcı Çevik *** Öz Bu çalışmada Azerbaycan,

Detaylı

OECD ÜLKELERİNDE İMALAT SANAYİNDE BİRİM EMEK MALİYETLERİ YAKINSIYOR MU?

OECD ÜLKELERİNDE İMALAT SANAYİNDE BİRİM EMEK MALİYETLERİ YAKINSIYOR MU? Marmara Üniversesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 200, CİLT XXVIII, SAYI I, S. 05-9 Öze OECD ÜLKELERİNDE İMALAT SANAYİNDE BİRİM EMEK MALİYETLERİ YAKINSIYOR MU? Reşa CEYLAN * Bu çalışmada, 25 OECD Ülkesine a imala

Detaylı

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 02, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

OECD ÜLKELERİNDE SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ: PANEL EŞBÜTÜNLEME YAKLAŞIMI

OECD ÜLKELERİNDE SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ: PANEL EŞBÜTÜNLEME YAKLAŞIMI Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2009, CİLT XXVI, SAYI 1 OECD ÜLKELERİNDE SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ: PANEL EŞBÜTÜNLEME YAKLAŞIMI Doç. Dr. Ebru ÇAĞLAYAN 1 Nazan ŞAK 2 Öze Bu çalışma OECD ülkeleri

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE NİĞDE BÖLGESİNİN ELEKTRİK YÜK TAHMİNİ

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE NİĞDE BÖLGESİNİN ELEKTRİK YÜK TAHMİNİ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE NİĞDE BÖLGESİNİN ELEKRİK YÜK AHMİNİ anku YALÇINÖZ Saadedin HERDEM Ulaş EMİNOĞLU Niğde Üniversiesi, Mühendislik-Mimarlık Fakülesi Elekrik-Elekronik Mühendisliği Bölümü, Niğde 5 /

Detaylı

FİNANSAL KIRILGANLIKLAR: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE UYGULAMA

FİNANSAL KIRILGANLIKLAR: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE UYGULAMA Elekronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Elecronic Journal of Social Sciences info@esosder.org Yaz-010 Cil:9 Sayı:33 (1-140) ISSN:1304-078 Summer-010 Volume:9 Issue:33 FİNANSAL KIRILGANLIKLAR:

Detaylı

İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE

İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE Doğuş Üniversiesi Dergisi, 12 (2) 2011, 256-264 İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE H. Aydın OKUYAN (1),

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 1, 2010 141 BİR MALİYE POLİTİKASI ARACI OLARAK BORÇLANMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990 2009) Hali ÇİÇEK *, Süleyman GÖZEGİR ** ve

Detaylı