ULUSLARARASI HUKUK VE DIġ ĠLĠġKĠLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI HUKUK VE DIġ ĠLĠġKĠLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 ULUSLARARASI HUKUK VE DIġ ĠLĠġKĠLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Görevlerimiz: Genel Müdürlüğümüzün görevleri 2992 sayılı Adalet Bakanlığının TeĢkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun un 13/A maddesinde düzenlenmiģtir. Buna göre, DıĢiĢleri Bakanlığına verilen görev ve yetkiler saklı kalmak kaydıyla görevlerimiz Ģunlardır: a) Bakanlığımızın görev alanına giren konularda uluslararası antlaģmalar ve belgelerle ilgili olarak, görüģ bildirmek, yapılan çalıģmalara ve görüģmelere katılmak, bu antlaģma ve belgeleri Türkçe ye çevirtmek, derlemek, arģivlemek, bunları ilgili kurum ve birimlere iletmek, b) Yurt dıģında iģlenen ve Türk yargı yetkisine giren suçlar konusunda adlî makamlara bilgi ve belge sağlanmasına yardımcı olmak, c) Hukukî ve cezaî konularda uluslararası adlî yardımlaģma; tebligat, istinabe, suçluların iadesi, hükümlülerin transferi, kovuģturmaların aktarılması iģlemlerini yapmak, d) Nafakalara dair uluslararası antlaģmalarla ilgili iģ ve iģlemleri yürütmek, e) Bakanlığın uluslararası kuruluģlarla ilgili faaliyetlerini yürütmek, f) Uluslararası hukuk ve insan hakları konusundaki geliģmeleri izlemek, bu konulardaki çalıģmalara katılmak, geliģmelerin iç hukuka yansıtılması için ilgili kurum ve birimleri bilgilendirmek, g) Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine yapılan baģvurulara karģı yapılacak savunmalar için bilgi ve belge sağlamak, gerektiğinde oturumlara temsilci göndermek, h) Görev alanına giren konularda personelin yurt içi ve yurt dıģı eğitimi ile ilgili iģlemleri yapmak, i) ĠĢtirak olunan yurt dıģı faaliyetlere iliģkin olarak düzenlenecek raporları Bakanlığın ilgili birimlerine ve diğer ilgili kuruluģlara iletmek, j) Görev alanına giren konularda tüzük ve yönetmelikler hazırlamak ve izlemek; yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüģ bildirmek ve genelge düzenlemek, k) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak. 1

2 Sayısı Unvanı PERSONEL DURUMUMUZ 1 Genel Müdür 4 Genel Müdür Yardımcısı ( Halen Genel Müdür Yardımcısı 9 aylık yabancı dil kursu için yurtdıģına gönderilmiģtir) 4 Daire BaĢkanı 43 Tetkik Hâkimi ( 8 Tetkik Hâkimi süreli görevler ya da kurslar nedeniyle yurt dıģında bulunmaktadır 3 Bakan MüĢaviri 8 ġube Müdürü 10 ġef (1 ġef vekâleten görev yapmaktadır.) 1 Ġcra Müdürü 2 Ġcra Müdür Yardımcısı 3 Mütercim 99 Memur (1 Memur TBMM de görev yapmaktadır) 1 ġoför 11 Hizmetli (1 MübaĢir ve 1 Hizmetli Memur olarak çalıģtırılmaktadır) Birimimizde toplam 190 personel görev yapmaktadır. 2

3 Yurtdışında ve diğer birimlerde görevlendirilen personele dair bilgiler: ADI VE SOYADI Bilal ÇALIŞKAN (Genel Müdür Yard.) Ergin ERGÜL (Genel Müdür Yard.) YURT DIŞINDA BULUNDUĞU ÜLKE BULUNDUĞU KURUM BİTİŞ TARİHİ Amerika Birleşik Devletleri - 20 Haziran Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Süresiz Ahmet ULUTAŞ - Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Süresiz Ömer Serdar ATABEY - Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Süresiz Şener DALYAN Fransa/Strazburg Avrupa Konseyi Eğitim Merkezi 15 Ekim 2011 Nevzat AKBİLEK Fransa/Strazburg AİHM Sekretaryası 08 Mart 2011 Nihat ULUSU Erdinç AVŞAR Yavuz YILMAZ Mustafa DÖNEN Timur DEMİR Tahsin TAŞKIN Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri Nurullah YAMALI Fransa / Strazburg AİHM Sekretaryası Hâkimlerin Yabancı Dil Eğitimi Projesi Kapsamında Hâkimlerin Yabancı Dil Eğitimi Projesi Kapsamında Hâkimlerin Yabancı Dil Eğitimi Projesi Kapsamında Hâkimlerin Yabancı Dil Eğitimi Projesi Kapsamında Hâkimlerin Yabancı Dil Eğitimi Projesi Kapsamında Hâkimlerin Yabancı Dil Eğitimi Projesi Kapsamında 06/05/2010 tarihinden itibaren 14 ay 06/05/2010 tarihinden itibaren 14 ay 06/05/2010 tarihinden itibaren 14 ay 20 Haziran Haziran Haziran Nisan Nisan

4 GENEL MÜDÜRLÜK TEġKĠLAT ġemasi 4

5 5

6 GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE GERÇEKLEġTĠRĠLEN FAALĠYETLER VE BUNLARA ĠLĠġKĠN ĠSTATĠSTĠKLER I- HUKUK BÖLÜMÜ 1 - Tebligat 1954 tarihli Hukuk Usulüne Dair SözleĢme ile 1965 tarihli Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî ve Gayriadlî Belgelerin Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair SözleĢme ya da ikili anlaģma hükümleri gereğince Cumhuriyet baģsavcılıkları aracılığıyla mahkemeler veya noterliklerden gelen yurtdıģında bulunan kiģilere iliģkin tebligat talepleri Genel Müdürlüğümüz tarafından yurtdıģındaki yetkili makamlara iletilmekte, aynı Ģekilde yurtdıģındaki yetkili makamlardan gelen tebligat talepleri de ilgilinin ikamet adresindeki ilgili Cumhuriyet baģsavcılığına muhataba tebliğ için gönderilmektedir. Her iki halde de taleplerin anlaģma ve sözleģmelere uygunluğu denetlenmekte, uygun olmayan talepler iade edilmektedir. 2 - Ġstinabe 1954 tarihli Hukuk Usulüne Dair SözleĢme ile 1970 tarihli Hukukî veya Ticarî Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında SözleĢme ya da ikili anlaģma hükümleri gereğince Cumhuriyet baģsavcılıkları aracılığıyla mahkemelerden gelen istinabe talepleri (dava taraflarının veya tanıkların dinlenmesi, bilirkiģi incelemesi, keģif yapılması gibi) Genel Müdürlüğümüz tarafından yurtdıģındaki yetkili makamlara iletilmekte, aynı Ģekilde yurtdıģındaki yetkili makamlardan gelen istinabe talepleri de Cumhuriyet baģsavcılığı aracılığıyla yetkili ve görevli mahkemeye gereği için gönderilmektedir. Her iki halde de taleplerin anlaģma ve sözleģmelere uygunluğu denetlenmekte, uygun olmayan talepler iade edilmektedir. 3 - Müteferrik YurtdıĢında bulunan Türk vatandaģlarının adres tespitleri, ekonomik ve sosyal durumlarının araģtırılması gibi konularda mahkemelerden gelen talepler, ilgilinin bulunduğu yerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine gönderilmektedir. 4 - Adlî Makamlara ve Diğer Kurumlara GörüĢ Bildirmek Ġkili anlaģmalar veya uluslararası sözleģmeler ile ilgili olarak gerek adlî makamlardan gerekse diğer kurumlardan gelen görüģ talepleri cevaplandırılmaktadır. 6

7 Nitekim, vasi tayini, tereke, yabancı resmi belgelerin tasdikten muafiyeti (apostille) ve tenfiz, veraset, teminattan muafiyet konularında mütekabiliyet ile ilgili olarak bilgi verilmektedir. 5 - Uluslararası Çocuk Kaçırma Küçüğün Türkiye ye kaçırıldığı iddiası ile yabancı devlet merkezî makamından alınan talepname ve ekli belgelerin SözleĢmeye uygunluğu Genel Müdürlüğümüzce incelenerek, gereği için çocuğun bulunduğu bildirilen yer Cumhuriyet baģsavcılığına gönderilmektedir. Kaçıran kiģinin rızası ile çocuğun teslimi veya taraflar arasında uzlaģma ile dostane bir çözümün bulunması mümkün değilse, çocuğun iade edilip edilmeyeceğine iliģkin bir karar verilmek üzere talep ve ekli belgeler yetkili hukuk mahkemesine tevdi edilerek iade davası açılmaktadır. Çocuk Kaçırma Dosyalarına ĠliĢkin Bilgiler: (SözleĢmenin Yürürlüğe girdiği Tarihinden Tarihine Kadar) YABANCI TALEPLERĠ ÜLKE TÜRKĠYENĠN TALEPLERĠ Toplam Gönüllü Çözüm Mahkeme Kararı (Red) Mahkeme Kararı (Kabul) SözleĢmeye Uygun Olmayan BaĢvurular Devam Eden BaĢvurular Toplam Nafaka Nafaka alacaklısı veya borçlusunun yurt dıģında bulunması halinde, - Nafaka Alacaklarının Yabancı Memleketlerden Tahsiline ĠliĢkin 1956 tarihli BirleĢmiĢ Milletler SözleĢmesi, - Çocuklara KarĢı Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve 7

8 Tenfizine ĠliĢkin 1958 tarihli Lahey SözleĢmesi, - Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfizine ĠliĢkin 1973 tarihli Lahey SözleĢmesi, Hükümleri gereğince nafaka alacaklarının tahsili iģlemleri Genel Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir. Yabancı ülkelerin nafaka talepleri: ( tarihleri arası) ÜLKELER 2010 ALMANYA 23 AVUSTURYA 2 BELÇĠKA 2 FRANSA 7 FĠNLANDĠYA 1 HOLLANDA 6 ĠSVĠÇRE 1 ĠTALYA 1 DANĠMARKA 1 TOPLAM 44 Yabancı ülkelerden nafaka talepleri: ( tarihleri arası) ÜLKELER 2010 ALMANYA 3 AVUSTURYA 2 HOLLANDA 2 ĠNGĠLTERE 1 SLOVAKYA 1 POLONYA 4 FRANSA 2 TOPLAM 15 Müteferrik bilgi talepleri: ( tarihleri arası) ÜLKELER 2010 KIBRIS 2 AVUSTRALYA 1 ALMANYA 4 ĠTALYA 1 ĠSVĠÇRE 2 ARABĠSTAN 1 POLONYA 1 BELÇĠKA 1 PAKĠSTAN 1 8

9 TOPLAM SözleĢmeler Kapsamında Çocuklar ile Ġlgili Yapılan Diğer ĠĢlemler tarihinde yürürlüğe girmiģ olan Küçüklerin Korunması Konusunda Makamların Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair Lahey SözleĢmesi uyarınca, küçüklerin korunmasına iliģkin yerel adlî makamlarca alınan tedbirler merkezî makam olan Genel Müdürlüğümüzce çocuğun mutad ikâmetgah makamlarına iletilmektedir. Ayrıca, tarihinde yürürlüğe giren Çocukların Velâyetine ĠliĢkin Kararların Tanınması ve Tenfizi ile Çocukların Velâyetinin Yeniden Tesisine ĠliĢkin Avrupa SözleĢmesi nin uygulanmasına iliģkin iģlemler de merkezî makam olarak Genel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. II- CEZA BÖLÜMÜ Ceza alanında adli yardımlaģma iģlemleri ikili anlaģmalar veya bu konudaki çok taraflı sözleģmeler (örneğin Avrupa Konseyi nezdinde akdedilmiģ olan Ceza ĠĢlerinde KarĢılıklı Adlî Yardım Avrupa SözleĢmesi ) uyarınca yerine getirilmektedir. 1 - Tebligat Adlî makamlarımızın yurtdıģında bulunan kiģilere yönelik tebligat talepleri, Genel Müdürlüğümüz tarafından yurtdıģındaki yetkili makamlara iletilmekte, aynı Ģekilde yurtdıģındaki yetkili makamlardan gelen tebligat talepleri de ilgilinin ikamet adresindeki ilgili Cumhuriyet baģsavcılığına muhataba tebliğ için gönderilmektedir. Her iki halde de taleplerin anlaģma ve sözleģmelere uygunluğu denetlenmekte, uygun olmayan talepler iade edilmektedir. 2 - Ġstinabe Adlî makamlarımızca yabancı adlî makamlara, yabancı adlî makamlarca adlî makamlarımıza yönelik ; - ġüpheli, sanık, tanık, mağdur ve Ģikayetçi ifadelerinin alınması, - SoruĢturma ya da kovuģturmaya esas teģkil edecek bilgi-belge temini, - Arama ve el koyma iģlemlerinin yapılması, 9

10 Hususlarını havi istinabe evrakı, Genel Müdürlüğümüz tarafından SözleĢmeye uygunluğu denetlenerek iletilmektedir. Ayrıca, yabancı uyrukluların ölüm olayları ve yabancı uyrukluların hürriyetlerinden yoksun bırakılmaları ile serbest bırakılmalarına dair bilgiler de Viyana Konsolosluk SözleĢmesi hükümleri ve diğer ilgili sözleģmeler uyarınca diplomatik kanaldan ilgili yabancı ülke makamlarına bildirilmektedir. 3 - Suçluların Ġadesi Suçluların iadesi iģlemleri ikili anlaģmalar veya Suçluların Ġadesine Dair Avrupa SözleĢmesi hükümleri uyarınca yerine getirilmektedir. Adlî makamlarımızca aranmakta iken yurt dıģına kaçan Ģüpheli, sanık ve hükümlülerin bulundukları ülkeden iadelerinin sağlanması amacıyla düzenlenen iade evrakı kontrol edildikten sonra yabancı makamlara gönderilmektedir. Aynı Ģekilde Türk vatandaģı olmayan Ģüpheli, sanık veya hükümlülerin iadesi için yabancı adlî makamlarca düzenlenen iade evrakının denetimi yapılarak, bu husustaki taleplerin karģılanması sağlanmaktadır. YurtdıĢında olan ancak bulunduğu ülke tespit edilemeyen Ģahısların, Ülkemize iadesi amacıyla uluslararası düzeyde aranmalarını teminen; - Ġnterpol Genel Sekreterliğince 5 yıl süreyle geçerliliği olan Kırmızı Bülten (Uluslararası Yakalama Müzekkeresi) çıkarılması, - Kırmızı Bülten çıkıncaya kadar herhangi bir gecikmeye mahal vermemek amacıyla, 1 yıl süreyle geçerliliği olan difüzyon mesajı yayımlanması, Amacıyla ĠçiĢleri Bakanlığı nezdinde gerekli giriģimlerde bulunulmaktadır. Diğer taraftan, yabancı ülke adlî makamlarının talebine istinaden çıkarılan Kırmızı Bülten veya yayımlanan difüzyon mesajlarına konu kiģilerin Ülkemizde iade amacıyla aranıp aranmayacağına iliģkin Genel Müdürlüğümüz tarafından bir değerlendirme yapılmaktadır. 10

11 Türkiye ye iade edilen kiģilere dair liste: ( Tarihleri arasında) ÜLKELER 2010 ALMANYA 8 AMERĠKA 1 AZERBAYCAN 6 ERMENĠSTAN 1 FRANSA 4 GÜRCĠSTAN 1 ĠNGĠLTERE 1 ĠRAN 1 ĠSVĠÇRE 2 ĠTALYA 1 KKTC 5 MOLDOVA 2 ROMANYA 2 TOPLAM 35 YurtdıĢına iade edilen kiģilere dair liste: ( Tarihleri arasında) ÜLKELER 2010 ALMANYA 1 UKRAYNA 1 FĠNLANDĠYA 1 HIRVATĠSTAN 1 TOPLAM Tarihleri arasında ülkemizde iģledikleri suçlar sebebiyle tutuklanan ve tahliye edilen yabancı uyrukluların sayısı: YABANCI UYRUKLAR 2010 TUTUKLU 1610 TAHLĠYE Hükümlü Nakli Yabancı bir Devlette suç iģleyip de hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilen Türk 11

12 vatandaģlarının bakiye cezalarının Ülkemizde ve aynı Ģekilde Türkiye de suç iģleyip de hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilen yabancıların bakiye cezalarının vatandaģı olduğu ülkede infazı için gerekli iģlemler Hükümlülerin Nakline Dair SözleĢme ve diğer ikili anlaģma hükümleri gereğince Genel Müdürlüğümüz tarafından yerine getirilmektedir. Hükümlülerin Nakli Çerçevesinde Yurt DıĢından Türkiye ye Nakil Talebinde Bulunduğumuz Ülkeler: ( Tarihleri arasında) ÜLKELER 2009 KKTC 15 PORTEKĠZ 1 MISIR 1 ĠSVĠÇRE 2 RUSYA 1 SLOVENYA 1 ROMANYA 4 AZERBAYCAN 3 SIRBĠSTAN 2 GÜRCĠSTAN 1 ALMANYA 1 TOPLAM 32 Öte yandan, tarihleri arasında Hükümlülerin Nakli çerçevesinde Türkiye den yurt dıģına (Ġngiltere ye) nakli gerçekleģen 1 hükümlü bulunmaktadır. 5 - KovuĢturmaların Aktarılması ve KesinleĢmiĢ Mahkûmiyetlerin Ġnfazı KovuĢturmaların aktarılmasını öngören ikili anlaģma veya Ceza KovuĢturmalarının Aktarılmasına Dair Avrupa SözleĢmesi uyarınca, yurt dıģında suç iģleyip de ülkemize gelen ve yabancı ülkeye iadesi mümkün olmayan Türk vatandaģları hakkında yabancı adlî makamlarca yapılan suç ihbarları, değerlendirildikten sonra ilgili Cumhuriyet baģsavcılıklarına gönderilmekte; adlî makamlarımızdan vakî olan aynı nitelikteki talepler de yabancı ülke adlî makamlarına iletilmektedir. Yine, yurt dıģında suç iģleyip yargılaması yapıldıktan sonra cezası infaz edilmeksizin 12

13 Türkiye ye kaçmıģ bulunan vatandaģlarımız hakkındaki cezanın infazı için Ceza Yargılarının Uluslararası Değerine ĠliĢkin SözleĢme uyarınca iletilen evrak, Genel Müdürlüğümüzce değerlendirildikten sonra ilgili Cumhuriyet baģsavcılıklarına gönderilmektedir. III- ĠNSAN HAKLARI BÖLÜMÜ Ġnsan hakları konularına iliģin olarak BirleĢmiĢ Milletler, Avrupa Konseyi gibi uluslararası kuruluģlar tarafından hazırlanan sözleģmelerin, - ÇalıĢmalarına katılmak, - Ġç hukukumuza yansımaları hakkında bilgi vermek, - Bakanlığımız görüģlerini bildirmek, - Bu konularla ilgili toplantılara katılım sağlamak, Genel Müdürlüğümüz faaliyetleri arasındadır. Ġnsan haklarıyla ilgili olarak taraf olduğumuz uluslararası sözleģmeler uyarınca Ülkemizden bilgi talep eden; 1- Uluslararası kuruluģlardan a) BirleĢmiĢ Milletler bünyesinde yer alan : - Ġnsan Hakları Komisyonuna, - ÇalıĢma Gruplarına, - Özel Raportörlere, - BirleĢmiĢ Milletler ĠĢkencenin Önlenmesi Komitesine b) Avrupa Konseyi bünyesinde yer alan : - ĠĢkencenin Önlenmesi Komitesine - Ġnsan Hakları Komiserliğine c) Uluslararası Af Örgütüne, d) Sınır Tanımayan Gazeteciler KuruluĢuna e) Helsinki Ġnsan Hakları Ġzleme Komitesine 2-Yurt içinde de, - TBMM Ġnsan Haklarını AraĢtırma Komisyonuna, - BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığına, Ġstenilen bilgi ve belgeler gönderilmektedir. 13

14 Öte yandan, Türkiye aleyhine Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine (AĠHM) yapılan baģvurular, Avrupa Konseyi nezdindeki DıĢ Temsilciliğimiz aracılığı ile DıĢiĢleri Bakanlığı na gönderilmekte; DıĢiĢleri Bakanlığı, Bakanlığımız ile iģbirliği yapmak suretiyle, konusuna göre ilgili Bakanlıklar ile kurum ve kuruluģlardan bilgi, belge ve görüģ istemektedir. Anılan baģvurular çerçevesinde, ilgili Cumhuriyet BaĢsavcılığından veya Bölge Ġdare Mahkemesi BaĢkanlığından baģvuruya konu adli bilgi ve belgeler temin edilerek, AĠHM nin uygulama ve içtihatları çerçevesinde Hükümet görüģlerimize esas olacak Bakanlık görüģümüz hazırlanmaktadır. Ayrıca; - AĠHM ye yapılan baģvuruların dostane çözüm yolu ile sonuçlandırılması konusunda DıĢiĢleri Bakanlığı nda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluģları temsilcilerinin katılımı ile oluģturulan, Dostane Çözüm Kurulu toplantılarına, - Gerektiğinde, Strazburg ta yapılan dava veya tanık dinleme duruģmalarına, - Ülkemizde AĠHM tarafından yapılan tanık dinleme duruģmalarına, Genel Müdürlüğümüz Tetkik Hâkimleri, Bakanlığımızı temsilen katılmaktadırlar. TÜRKĠYE YE DAĠR BAZI AĠHM ĠSTATĠSTĠKLERĠ Genel olarak: Türkiye aleyhine yapılan baģvurusu sayısı ( ) : BaĢvurulardan kabul edilemez nitelikte bulunanların ya da kayıttan düģürülenlerin sayısı : AĠHM de incelenme sırası bekleyen baģvuru sayısı ve bu sayının genel iģe göre yüzdesi : % 11,7 (30 Eylül 2010 itibariyle) AĠHM kararlarına iliģkin sayılar (1 Ocak 2010 itibariyle): Esastan verilen kararların sayısı : 2295 Ġhlalin olduğuna dair kararların sayısı : 2017 Ġhlalin olmadığına dair kararların sayısı : 46 Diğer nitelikteki kararların sayısı : 232 BaĢvurunun kabuledilmez olduğuna dair kararların sayısı :

15 IV- BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ÖNÜNDE ÜLKEMĠZ SAVUNMASININ ÜSTLENĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ NOTU Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi Önünde Ülkemiz aleyhine baģvurularda Hükümetimiz savunması halihazırda DıĢiĢleri Bakanlığı tarafından, Bakanlığımız ile iģbirliği yapılmak suretiyle, ilgili Bakanlık ve kuruluģlardan da katkı alınarak yürütülmektedir. DıĢiĢleri Bakanlığı bunun için merkezde dil bilen uzman hukukçu ve diplomatların bulunduğu Ġnsan Hakları Daire BaĢkanlığı, Strazbourg da Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliğimizde ise uzman hukukçular ve Hükümet ajanlarının bulunduğu bir yapılanmaya sahiptir. Uzman hukukçular dil bilen avukatlar arasından seçilmekte ve dönemsel olarak Ankara ve Strazbourg da görev yapmaktadırlar. Bakanlığımız açısından ise, ilk etapta geçmiģte iki hâkimin gönderildiği Ģekilde Genel Müdürlüğümüzden en az 6 hâkimin 8 ile 12 ay arası AĠHM ye staja gönderilmesinin, bu hâkimler arasından DıĢiĢleri Bakanlığı nezdinde 2 sinin geçici olarak Ankara da 2 sinin ise Strazbourg da görev yapmasının temininin sağlanması önem taģımaktadır. Ġnsan Hakları Mahkemesinde stajlar ve DıĢiĢleri Bakanlığında görev almalar kurumsallaģıp Bakanlığımız yurtdıģı teģkilatı da faaliyete geçirildikten sonra, Genel Müdürlüğümüze gerekli uzman kadrosu da verilerek, AĠHM önündeki savunmaların tamamen Bakanlığımıza alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bu hususta insan hakları savunmalarının üstlenilmesi açısından önemli olan bir diğer nokta ise, AĠHM kararlarının çevirisinin yapılması olup, bu konunun DıĢiĢleri Bakanlığınca özel Ģirketlere hizmet satın alma Ģeklinde yaptırıldığı bilinmektedir. Bu konuda da hem hukuki ve hem mali altyapının hazırlanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra dostane çözüm kurulu toplantılarının organizasyonu konusunda da Bakanlığımızın hazırlıklı olması ve tüm kurumlarla eģgüdümü sağlayacak yeterli sayıda elemanın istihdamı, baģta hakimler olmak üzere hukuk mezunu, dil bilen uzman hukukçu (adalet uzmanı) istihdamı gerekmektedir. Bu konuda DıĢiĢleri Bakanlığı yapılanmasının 15

16 yakından tahlili önemli katkı sağlayacaktır. Ayrıca ihlâl kararları nedeni ile hükmedilen tazminatlar, yakın zamana kadar Maliye Bakanlığı tarafından ödenmekte iken, 2008 yılından itibaren DıĢiĢleri Bakanlığı tarafından kendi Bakanlıkları bütçesine konulan ödenek ile ödenmekte olup, bu konuda da Bakanlık bütçesine ödenek konmasının gerekli olacağı değerlendirilmiģtir. Diğer taraftan, AĠHM kararlarının taraf ülkelerde tatbik ve infazının denetleme merci, AK bünyesinde bulunan ve AK üyesi ülke DıĢiĢleri Bakanlarından oluģan Bakanlar Komitesi olup, bu komitenin toplantı halinde olmadığı zamanlarda ve genellikle söz konusu hususlar Delegeler Komitesi tarafından takip edilmektedir. Delegeler Komitesi hukuki olduğu kadar siyasi bir denetim aracı olarak kamuoyunu harekete geçirebilme ve ülkeleri siyasi baskı altına alabilme imkanı bulunan bir organ olarak çalıģmaktadır. Ülkemiz açısından da delegeler komitesi önünde infazı ve belirlenen ihlalin ortadan kaldırılıp kaldırılmadığına iliģkin sorunların tartıģıldığı ve dönemsel olarak gündeme geldiği çok sayıda dosya bulunmaktadır. Bu bağlamda, kimi zaman ülkemizce, yalnızca AĠHM kararında öngörülen tazminatın ödenmesi ihlalin bireysel ve genel sonuçlarının ortadan kaldırılması açısından yeterli görülmemekte diğer yasal ve idari önlemlerin de alınması istenilebilmektedir. Bu hususun da göz önüne alınması gerekmektedir. V- KOORDĠNASYON GÖREVLERĠ 1 - RÜġVETLE MÜCADELE ÇALIġMA GRUBU ( OECD ): 4-7 Aralık 2007 tarihlerinde yayımlanan OECD Uluslararası Ticari ĠĢlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine RüĢvet Verilmesinin Önlenmesi SözleĢmesi Türkiye II. Ġnceleme Raporunda Türkiye aleyhine 26 tavsiye ile 5 izleme maddesi yer alması üzerine, BaĢbakanlık tarafından 04/02/2008 tarihinde, bu SözleĢme kapsamında yapılan Türkiye incelemesinde Adalet Bakanlığı koordinasyon makamı olarak görevlendirilmiģ olup, bu görev Bakanlığımız adına Uluslararası Hukuk ve DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Yapılan görevlendirme üzerine ilgili Bakanlık ve kamu kuruluģlarının katılımıyla Ulusal Görev Gücü oluģturulup çalıģmalara baģlanmıģ, özel sektör ve kamu sektörü ile hakim ve savcılar ve kolluk görevlilerine yönelik çok sayıda seminer ve tanıtım faaliyetleri gerçekleģtirilmiģ, mevzuat değiģiklikler gerçekleģtirilmiģ ya da bu amaçla taslak metinler hazırlanmıģtır. 16

17 Anılan sözleģme kapsamında, Türkiye ikinci aģama tekrar incelemesine yönelik OECD Sekreteryası ve lider inceleyici ülke temsilcileri Ocak 2009 tarihinde Ankara ve Ġstanbul da yerinde inceleme ziyaretlerinde bulunmuģlardır. Bu ziyarette kamu sektörü, özel sektör, iģçi ve iģveren temsilcileri ile sivil toplum örgütlerinden çok sayıda temsilci katılmıģ, yapılan çalıģmalar OECD temsilcileri tarafından takdirle karģılanmıģ ve buna iliģkin olarak Türkiye II. AĢama tekrar incelemesi raporu hazırlanmıģtır Haziran 2009 tarihlerinde Paris te OECD binasında RüĢvetle Mücadele ÇalıĢma Grubu toplantısında hazırlanan rapor görüģülerek karara bağlanmıģ ve basın açıklaması yapılmasına karar verilmiģtir. Raporun görüģülmesi sırasında Türkiye nin ikinci aģama tekrar incelemesine tabi tutulan ülkeler arasında bu kadar kısa sürede en fazla geliģme kaydeden ülke olduğu açıkça ifade edilmiģ, Türkiye nin inceleme sürecinde OECD Sekreteryası ile yaptığı iģbirliği diğer ülkelere örnek gösterilmiģtir. Türkiye raporunda ülkemiz tarafından yapılan çalıģmaların takdirle karģılandığı belirtilerek üç hususta tavsiyede bulunulmuģtur. Bunlardan ilki, Aralık 2009 da Türkiye nin vereceği yazılı raporda dıģ rüģvete iliģkin yapılan soruģturmalar hakkında ÇalıĢma Grubu na bilgi verilmesi ve bu tip soruģturmaların doğrudan cumhuriyet savcıları tarafından baģlatılması; ikinci olarak, TBMM Genel kurul gündeminde bulunan ve tüzel kiģilere idari para cezası verilmesi öngörülen kanun tasarısının derhal kabul edilmesi; üçüncü olarak da, bilinç arttırıcı faaliyetlere devam edilerek KOBĠ lere yönelik bu tip faaliyetlerin arttırılması Ģeklindedir. TBMM deki Yasa kabul edilmiģ ve 9 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Yasa ile Kabahatler Kanununa 43/A maddesi ile RüĢvet suçundan lehine yarar sağlayan Tüzel KiĢilere 10 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası verilmesi hükme bağlanmıģ ve buna yönelik tavsiye yerine getirilmiģ, diğer iki tavsiyenin de yerine getirilmesi yönünde çalıģmalar tamamlanmıģtır. 2- YOLSUZLUĞA KARġI DEVLETLER GRUBU (GRECO): Ülkemiz yolsuzluğa karģı mücadele irade ve kararlılığının bir göstergesi olarak 1 Ocak

18 tarihinden itibaren Avrupa Konseyi Yolsuzluğa KarĢı Devletler Grubu na (GRECO) üyedir. Bu kapsamda 21 Tavsiyeyi içeren GRECO I. ve II.AĢama Ortak Değerlendirmesi Raporu 6-10 Mart 2006 tarihlerinde yapılan GRECO 27.Genel Kurul toplantısında görüģülerek kabul edilmiģtir. Yine 31 Mart-4 Nisan 2008 tarihlerinde yapılan GRECO 37.Genel Kurul toplantısında ülkemizin I.ve II. AĢama Değerlendirme Raporunda yer alan tavsiyelerin yerine getirilmesine iliģkin Uygunluk Raporu görüģülerek kabul edilmiģtir. Buna göre ülkemizce 7 tavsiyenin yerine getirildiği, 8 tavsiyenin kısmen yerine getirildiği, 6 tavsiyenin ise yerine getirilmediği belirtilerek, ülkemizin kısmen yerine getirilen ve yerine getirilmeyen tavsiyelere iliģkin olarak 31 Ekim 2009 tarihine kadar bir rapor vermesi kararlaģtırılmıģtır. Söz konusu GRECO Raporu Bakanlığımız internet sayfasında oluģturulan GRECO Koordinasyonu internet sayfasında Türkçe ye çevrilerek kamuya açıklanmıģtır. Anılan tavsiyelerin yerine getirilmesine iliģkin olarak ilgili kurumlar ile koordinasyon toplantıları yapılmaya devam edilmektedir. Türkiye III.AĢama Ġnceleme süreci de baģlamıģ olup, söz konusu inceleme kapsamında, Ekim 2009 tarihlerinde GRECO III.AĢama Ġncelemesi Yerinde ziyareti gerçekleģtirilmiģtir. Söz konusu ziyaret heyeti inceleyici ülkeler ve GRECO Sekreteryası yetkililerinden oluģan bir heyet ile gerçekleģtirilmiģ, ziyaret sırasında heyet tarafından talep edilen tüm görüģme talepleri yerine getirilmiģ, ziyarete istenilen düzeyde sivil toplum ve kamu temsilcileri ile özellikle hakim ve cumhuriyet savcısı katılımı ile katılımcıların konuya ve GRECO ya vukufiyetleri ile panellerin son derece verimli geçtiği hususları katılımcı GRECO heyeti tarafından özellikle dile getirilmiģ, bu kapsamda yerinde inceleme ziyareti baģarı ile tamamlanmıģtır. Bu çalıģmalar kapsamında GRECO tarafından ülkemize gönderilen III.AĢama Ġncelemesi Sualnameleri olan; 1-Yolsuzluk SözleĢmesindeki Suçlara ĠliĢkin Sualname, 2- Siyasi Partilerin Finansmanında ġeffaflık Konulu Sualname, Ġsimli sualnameler ilgili tüm kurum temsilcilerinin katılımı ile Ģeffaf ve katılımcı bir süreç içinde düzenli toplantılar yapılmak suretiyle doldurularak öngörülen takvime uygun olarak GRECO Sekreteryasına iletilmiģtir. Bunun yanı sıra, Türkiye I. ve II.AĢama Ortak Uygunluk raporuna iliģkin Ek Uyum raporu 18

19 da GRECO tarafından öngörülen takvime uygun olarak GRECO Sekretaryasına gönderilmiģtir. Bu süreç içinde sekretaryanın ülkemiz ile ilgili olarak görevlendirdiği Sekretarya görevlisi ile devamlı temas halinde olunarak konuya iliģkin ek bilgi ve belge talepleri de zamanında ve uygun olarak karģılanmıģ, bu husustaki memnuniyet Sekretarya görevlisi tarafından da belirtilmiģtir. 19

20 VI- GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜROLARINA AĠT 2010 YILINA ĠLĠġKĠN EVRAK HACMĠ 2010 Yılı içerisinde Evrak giriģi, evrak çıkıģı yapılmıģ olup 2010 yılı evrak hacmi dir. ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Gelen ĠĢ Miktarı AY Ġstinabe Ceza Ġade Transfer Ġnsan Hakları Hukuk Tebligat Hukuk Ġstinabe- Müt. Çocuk Hukuku SözleĢmeler Personel Ġdari ĠĢler Bütçe Nafaka Toplam Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam AY Ġstinabe Ceza Ġade Transfer Ġnsan Hakları Hukuk Tebligat Hukuk Ġstinabe- Müt. Çıkan ĠĢ Miktarı Çocuk Hukuku SözleĢmeler Personel Ġdari ĠĢler Bütçe Nafaka Toplam Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam

21 Personel ihtiyacı: Her yıl ortalama %10 büyüyen iģ hacmimiz, vasıflı, lisan bilen hâkim, nitelikli personel ve yardımcı personele olan acil ihtiyacımızı artırmaktadır. ArĢiv ihtiyacı: Özellikle Genel Müdürlüğümüzde bulunan bürolardaki dosya dolaplarının yetersiz kalması sebebiyle güncel iģleyen dosyalar arģive kaldırılmaktadır. Ek binanın altında bulunan Hukuk ĠĢleri ve Ceza ĠĢleri Genel Müdürlükleri ile ortak kullanılan arģiv odasında da yeterli yer olmaması sebebiyle söz konusu dosyalar iģlemleri bitmeden önce Keçiören de bulunan kurum arģivine gönderilmektedir. Ancak, dosya ile yazıģmalar devam ettiğinden, kurum arģivinden söz konusu dosyaların alınması için her gün Keçiören e gidilmesi gerekmektedir. Keçiören de bulunan kurum arģivi son 3 yıl dosyalarını almamaktadır. Dolayısıyla son 3 yıllık dosyalarının birim arģivinde saklanması; Genel Müdürlüğümüze ait müstakil bir arģiv odasının tahsis edilmesi gerekmektedir. Mekan ihtiyacı: Halen yaklaģık 1,5 katında faaliyet gösterdiğimiz Ek Binamızın bilinen genel fizikî Ģartlarının yanı sıra Bakanlığımızın tüm dünyaya açılan penceresi olan ve sık sık yabancı kiģi ve heyetlerin ziyaret ettiği Genel Müdürlüğümüzün toplam çalıģan sayısı ve iģ hacmine göre fizikî mekan ve donanım eksikliklerinin giderilmesinin gerek Bakanlığımız gerekse Ülkemiz itibarı açısından gerekli olduğu düģünülmektedir. Arz ederiz. 21

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ BĠRLEġTĠRĠLMĠġ GENELGESĠ ANKARA-2012 İçindekiler 1. GENELGEDEKĠ TANIM VE KISALTMALAR... 1 2. ÖZEL

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI AMAÇ ve KAPSAM 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR:

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: İşveren : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İş Sendikası : Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS) Yürürlük : 01.05.2013 30.04.2015

Detaylı

BĠLĠRKĠġĠLĠK KANUNU TASARISI TASLAĞI

BĠLĠRKĠġĠLĠK KANUNU TASARISI TASLAĞI BĠLĠRKĠġĠLĠK KANUNU TASARISI TASLAĞI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, bilirkiģilerin nitelikleri, eğitimi, seçimi ve denetimine iliģkin usul ve esasların belirlenmesi ile bilirkiģilik için

Detaylı

Mahsup Rehberi. Muharrem ÇEVİK Kemal DOĞAN. www.ktbtbs.gov.tr Sayfa 1

Mahsup Rehberi. Muharrem ÇEVİK Kemal DOĞAN. www.ktbtbs.gov.tr Sayfa 1 Mahsup Rehberi Muharrem ÇEVİK Kemal DOĞAN 2014 www.ktbtbs.gov.tr Sayfa 1 Rehber hazırlanırken 09.05.2014 tarih itibariyle yürürlükte olan mevzuattan yararlanılmıştır. Mevzuatta ve Uygulamalarda oluşacak

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESĠ Amaç Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

SERHAT KALKINMA AJANSI

SERHAT KALKINMA AJANSI T.C BAġBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER ĠÇĠN PROJE UYGULAMA REHBERİ SERHAT KALKINMA AJANSI 2010 1 GĠRĠġ... 2 1.1 KAPSAM...2 1.2 YASAL DAYANAKLAR...2

Detaylı

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ 5 Ağustos 2011 Onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunun ön incelemesi için Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine yapılacak başvuruya ilişkin temel bilgiler,

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUġU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayıģıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaģımızın dil, din,

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması GENELGE 2013-27 1- Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 5510 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

PASAPORT VE PASAPORT ÇEŞİTLERİ

PASAPORT VE PASAPORT ÇEŞİTLERİ PASAPORT VE PASAPORT ÇEŞİTLERİ Yrd. Doç. Dr. Ahmet Cemal RUHİ I- GENEL OLARAK Pasaport bir devletin kendi vatandaģlarına yurt dıģına seyahat edebilmeleri amacı ile verdiği, içerisinde ilgilinin kimlik

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05 ġubat 2008/26778 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı

Detaylı

Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ

Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ Sanayi toplumunun yakıtı paraydı. Ancak bilgi toplumunun yakıtı da, gücü de bilgidir. John Kenneth Galbraith 6. İTHALAT İŞLEMLERİ Ġthalat politikası Türkiye nin uluslararası

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI. ÇEVRE DENETĠM VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI DENETĠM RAPORU

ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI. ÇEVRE DENETĠM VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI DENETĠM RAPORU ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY ÇEVRE DENETĠM VE ġehġrcġlġk RAPORU BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014

Detaylı

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır.

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır. www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Anonim şirketlerin genel kurul

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327}

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} 1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1. Giriş... 3 1.1. Önsöz... 3 1.2. Çerçeve... 3 1.3. AB ve

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, terörle

Detaylı

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 09/03/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24690 BĠRĠNCĠ KISIM

Detaylı

Çocuk Koruma Kanunu nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı Aralık 2009 / Toplantı Raporu

Çocuk Koruma Kanunu nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı Aralık 2009 / Toplantı Raporu Çocuk Koruma Kanunu nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı Aralık 2009 / Toplantı Raporu içindekiler Giriş 5 Toplantının Kapsam ve Amacı 7 Toplantıda Tartışılan Hususlar ve Getirilen Çözüm Önerileri 9

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU Ocak 2012 HSYK Strateji Geliştirme Bürosu YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU 24-25 Aralık 2010 Erzurum, Kahramanmaraş, Midyat, Van 30-31 Aralık

Detaylı