ULUSLARARASI HUKUK VE DIġ ĠLĠġKĠLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI HUKUK VE DIġ ĠLĠġKĠLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 ULUSLARARASI HUKUK VE DIġ ĠLĠġKĠLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Görevlerimiz: Genel Müdürlüğümüzün görevleri 2992 sayılı Adalet Bakanlığının TeĢkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun un 13/A maddesinde düzenlenmiģtir. Buna göre, DıĢiĢleri Bakanlığına verilen görev ve yetkiler saklı kalmak kaydıyla görevlerimiz Ģunlardır: a) Bakanlığımızın görev alanına giren konularda uluslararası antlaģmalar ve belgelerle ilgili olarak, görüģ bildirmek, yapılan çalıģmalara ve görüģmelere katılmak, bu antlaģma ve belgeleri Türkçe ye çevirtmek, derlemek, arģivlemek, bunları ilgili kurum ve birimlere iletmek, b) Yurt dıģında iģlenen ve Türk yargı yetkisine giren suçlar konusunda adlî makamlara bilgi ve belge sağlanmasına yardımcı olmak, c) Hukukî ve cezaî konularda uluslararası adlî yardımlaģma; tebligat, istinabe, suçluların iadesi, hükümlülerin transferi, kovuģturmaların aktarılması iģlemlerini yapmak, d) Nafakalara dair uluslararası antlaģmalarla ilgili iģ ve iģlemleri yürütmek, e) Bakanlığın uluslararası kuruluģlarla ilgili faaliyetlerini yürütmek, f) Uluslararası hukuk ve insan hakları konusundaki geliģmeleri izlemek, bu konulardaki çalıģmalara katılmak, geliģmelerin iç hukuka yansıtılması için ilgili kurum ve birimleri bilgilendirmek, g) Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine yapılan baģvurulara karģı yapılacak savunmalar için bilgi ve belge sağlamak, gerektiğinde oturumlara temsilci göndermek, h) Görev alanına giren konularda personelin yurt içi ve yurt dıģı eğitimi ile ilgili iģlemleri yapmak, i) ĠĢtirak olunan yurt dıģı faaliyetlere iliģkin olarak düzenlenecek raporları Bakanlığın ilgili birimlerine ve diğer ilgili kuruluģlara iletmek, j) Görev alanına giren konularda tüzük ve yönetmelikler hazırlamak ve izlemek; yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüģ bildirmek ve genelge düzenlemek, k) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak. 1

2 Sayısı Unvanı PERSONEL DURUMUMUZ 1 Genel Müdür 4 Genel Müdür Yardımcısı ( Halen Genel Müdür Yardımcısı 9 aylık yabancı dil kursu için yurtdıģına gönderilmiģtir) 4 Daire BaĢkanı 43 Tetkik Hâkimi ( 8 Tetkik Hâkimi süreli görevler ya da kurslar nedeniyle yurt dıģında bulunmaktadır 3 Bakan MüĢaviri 8 ġube Müdürü 10 ġef (1 ġef vekâleten görev yapmaktadır.) 1 Ġcra Müdürü 2 Ġcra Müdür Yardımcısı 3 Mütercim 99 Memur (1 Memur TBMM de görev yapmaktadır) 1 ġoför 11 Hizmetli (1 MübaĢir ve 1 Hizmetli Memur olarak çalıģtırılmaktadır) Birimimizde toplam 190 personel görev yapmaktadır. 2

3 Yurtdışında ve diğer birimlerde görevlendirilen personele dair bilgiler: ADI VE SOYADI Bilal ÇALIŞKAN (Genel Müdür Yard.) Ergin ERGÜL (Genel Müdür Yard.) YURT DIŞINDA BULUNDUĞU ÜLKE BULUNDUĞU KURUM BİTİŞ TARİHİ Amerika Birleşik Devletleri - 20 Haziran Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Süresiz Ahmet ULUTAŞ - Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Süresiz Ömer Serdar ATABEY - Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Süresiz Şener DALYAN Fransa/Strazburg Avrupa Konseyi Eğitim Merkezi 15 Ekim 2011 Nevzat AKBİLEK Fransa/Strazburg AİHM Sekretaryası 08 Mart 2011 Nihat ULUSU Erdinç AVŞAR Yavuz YILMAZ Mustafa DÖNEN Timur DEMİR Tahsin TAŞKIN Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri Nurullah YAMALI Fransa / Strazburg AİHM Sekretaryası Hâkimlerin Yabancı Dil Eğitimi Projesi Kapsamında Hâkimlerin Yabancı Dil Eğitimi Projesi Kapsamında Hâkimlerin Yabancı Dil Eğitimi Projesi Kapsamında Hâkimlerin Yabancı Dil Eğitimi Projesi Kapsamında Hâkimlerin Yabancı Dil Eğitimi Projesi Kapsamında Hâkimlerin Yabancı Dil Eğitimi Projesi Kapsamında 06/05/2010 tarihinden itibaren 14 ay 06/05/2010 tarihinden itibaren 14 ay 06/05/2010 tarihinden itibaren 14 ay 20 Haziran Haziran Haziran Nisan Nisan

4 GENEL MÜDÜRLÜK TEġKĠLAT ġemasi 4

5 5

6 GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE GERÇEKLEġTĠRĠLEN FAALĠYETLER VE BUNLARA ĠLĠġKĠN ĠSTATĠSTĠKLER I- HUKUK BÖLÜMÜ 1 - Tebligat 1954 tarihli Hukuk Usulüne Dair SözleĢme ile 1965 tarihli Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî ve Gayriadlî Belgelerin Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair SözleĢme ya da ikili anlaģma hükümleri gereğince Cumhuriyet baģsavcılıkları aracılığıyla mahkemeler veya noterliklerden gelen yurtdıģında bulunan kiģilere iliģkin tebligat talepleri Genel Müdürlüğümüz tarafından yurtdıģındaki yetkili makamlara iletilmekte, aynı Ģekilde yurtdıģındaki yetkili makamlardan gelen tebligat talepleri de ilgilinin ikamet adresindeki ilgili Cumhuriyet baģsavcılığına muhataba tebliğ için gönderilmektedir. Her iki halde de taleplerin anlaģma ve sözleģmelere uygunluğu denetlenmekte, uygun olmayan talepler iade edilmektedir. 2 - Ġstinabe 1954 tarihli Hukuk Usulüne Dair SözleĢme ile 1970 tarihli Hukukî veya Ticarî Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında SözleĢme ya da ikili anlaģma hükümleri gereğince Cumhuriyet baģsavcılıkları aracılığıyla mahkemelerden gelen istinabe talepleri (dava taraflarının veya tanıkların dinlenmesi, bilirkiģi incelemesi, keģif yapılması gibi) Genel Müdürlüğümüz tarafından yurtdıģındaki yetkili makamlara iletilmekte, aynı Ģekilde yurtdıģındaki yetkili makamlardan gelen istinabe talepleri de Cumhuriyet baģsavcılığı aracılığıyla yetkili ve görevli mahkemeye gereği için gönderilmektedir. Her iki halde de taleplerin anlaģma ve sözleģmelere uygunluğu denetlenmekte, uygun olmayan talepler iade edilmektedir. 3 - Müteferrik YurtdıĢında bulunan Türk vatandaģlarının adres tespitleri, ekonomik ve sosyal durumlarının araģtırılması gibi konularda mahkemelerden gelen talepler, ilgilinin bulunduğu yerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine gönderilmektedir. 4 - Adlî Makamlara ve Diğer Kurumlara GörüĢ Bildirmek Ġkili anlaģmalar veya uluslararası sözleģmeler ile ilgili olarak gerek adlî makamlardan gerekse diğer kurumlardan gelen görüģ talepleri cevaplandırılmaktadır. 6

7 Nitekim, vasi tayini, tereke, yabancı resmi belgelerin tasdikten muafiyeti (apostille) ve tenfiz, veraset, teminattan muafiyet konularında mütekabiliyet ile ilgili olarak bilgi verilmektedir. 5 - Uluslararası Çocuk Kaçırma Küçüğün Türkiye ye kaçırıldığı iddiası ile yabancı devlet merkezî makamından alınan talepname ve ekli belgelerin SözleĢmeye uygunluğu Genel Müdürlüğümüzce incelenerek, gereği için çocuğun bulunduğu bildirilen yer Cumhuriyet baģsavcılığına gönderilmektedir. Kaçıran kiģinin rızası ile çocuğun teslimi veya taraflar arasında uzlaģma ile dostane bir çözümün bulunması mümkün değilse, çocuğun iade edilip edilmeyeceğine iliģkin bir karar verilmek üzere talep ve ekli belgeler yetkili hukuk mahkemesine tevdi edilerek iade davası açılmaktadır. Çocuk Kaçırma Dosyalarına ĠliĢkin Bilgiler: (SözleĢmenin Yürürlüğe girdiği Tarihinden Tarihine Kadar) YABANCI TALEPLERĠ ÜLKE TÜRKĠYENĠN TALEPLERĠ Toplam Gönüllü Çözüm Mahkeme Kararı (Red) Mahkeme Kararı (Kabul) SözleĢmeye Uygun Olmayan BaĢvurular Devam Eden BaĢvurular Toplam Nafaka Nafaka alacaklısı veya borçlusunun yurt dıģında bulunması halinde, - Nafaka Alacaklarının Yabancı Memleketlerden Tahsiline ĠliĢkin 1956 tarihli BirleĢmiĢ Milletler SözleĢmesi, - Çocuklara KarĢı Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve 7

8 Tenfizine ĠliĢkin 1958 tarihli Lahey SözleĢmesi, - Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfizine ĠliĢkin 1973 tarihli Lahey SözleĢmesi, Hükümleri gereğince nafaka alacaklarının tahsili iģlemleri Genel Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir. Yabancı ülkelerin nafaka talepleri: ( tarihleri arası) ÜLKELER 2010 ALMANYA 23 AVUSTURYA 2 BELÇĠKA 2 FRANSA 7 FĠNLANDĠYA 1 HOLLANDA 6 ĠSVĠÇRE 1 ĠTALYA 1 DANĠMARKA 1 TOPLAM 44 Yabancı ülkelerden nafaka talepleri: ( tarihleri arası) ÜLKELER 2010 ALMANYA 3 AVUSTURYA 2 HOLLANDA 2 ĠNGĠLTERE 1 SLOVAKYA 1 POLONYA 4 FRANSA 2 TOPLAM 15 Müteferrik bilgi talepleri: ( tarihleri arası) ÜLKELER 2010 KIBRIS 2 AVUSTRALYA 1 ALMANYA 4 ĠTALYA 1 ĠSVĠÇRE 2 ARABĠSTAN 1 POLONYA 1 BELÇĠKA 1 PAKĠSTAN 1 8

9 TOPLAM SözleĢmeler Kapsamında Çocuklar ile Ġlgili Yapılan Diğer ĠĢlemler tarihinde yürürlüğe girmiģ olan Küçüklerin Korunması Konusunda Makamların Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair Lahey SözleĢmesi uyarınca, küçüklerin korunmasına iliģkin yerel adlî makamlarca alınan tedbirler merkezî makam olan Genel Müdürlüğümüzce çocuğun mutad ikâmetgah makamlarına iletilmektedir. Ayrıca, tarihinde yürürlüğe giren Çocukların Velâyetine ĠliĢkin Kararların Tanınması ve Tenfizi ile Çocukların Velâyetinin Yeniden Tesisine ĠliĢkin Avrupa SözleĢmesi nin uygulanmasına iliģkin iģlemler de merkezî makam olarak Genel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. II- CEZA BÖLÜMÜ Ceza alanında adli yardımlaģma iģlemleri ikili anlaģmalar veya bu konudaki çok taraflı sözleģmeler (örneğin Avrupa Konseyi nezdinde akdedilmiģ olan Ceza ĠĢlerinde KarĢılıklı Adlî Yardım Avrupa SözleĢmesi ) uyarınca yerine getirilmektedir. 1 - Tebligat Adlî makamlarımızın yurtdıģında bulunan kiģilere yönelik tebligat talepleri, Genel Müdürlüğümüz tarafından yurtdıģındaki yetkili makamlara iletilmekte, aynı Ģekilde yurtdıģındaki yetkili makamlardan gelen tebligat talepleri de ilgilinin ikamet adresindeki ilgili Cumhuriyet baģsavcılığına muhataba tebliğ için gönderilmektedir. Her iki halde de taleplerin anlaģma ve sözleģmelere uygunluğu denetlenmekte, uygun olmayan talepler iade edilmektedir. 2 - Ġstinabe Adlî makamlarımızca yabancı adlî makamlara, yabancı adlî makamlarca adlî makamlarımıza yönelik ; - ġüpheli, sanık, tanık, mağdur ve Ģikayetçi ifadelerinin alınması, - SoruĢturma ya da kovuģturmaya esas teģkil edecek bilgi-belge temini, - Arama ve el koyma iģlemlerinin yapılması, 9

10 Hususlarını havi istinabe evrakı, Genel Müdürlüğümüz tarafından SözleĢmeye uygunluğu denetlenerek iletilmektedir. Ayrıca, yabancı uyrukluların ölüm olayları ve yabancı uyrukluların hürriyetlerinden yoksun bırakılmaları ile serbest bırakılmalarına dair bilgiler de Viyana Konsolosluk SözleĢmesi hükümleri ve diğer ilgili sözleģmeler uyarınca diplomatik kanaldan ilgili yabancı ülke makamlarına bildirilmektedir. 3 - Suçluların Ġadesi Suçluların iadesi iģlemleri ikili anlaģmalar veya Suçluların Ġadesine Dair Avrupa SözleĢmesi hükümleri uyarınca yerine getirilmektedir. Adlî makamlarımızca aranmakta iken yurt dıģına kaçan Ģüpheli, sanık ve hükümlülerin bulundukları ülkeden iadelerinin sağlanması amacıyla düzenlenen iade evrakı kontrol edildikten sonra yabancı makamlara gönderilmektedir. Aynı Ģekilde Türk vatandaģı olmayan Ģüpheli, sanık veya hükümlülerin iadesi için yabancı adlî makamlarca düzenlenen iade evrakının denetimi yapılarak, bu husustaki taleplerin karģılanması sağlanmaktadır. YurtdıĢında olan ancak bulunduğu ülke tespit edilemeyen Ģahısların, Ülkemize iadesi amacıyla uluslararası düzeyde aranmalarını teminen; - Ġnterpol Genel Sekreterliğince 5 yıl süreyle geçerliliği olan Kırmızı Bülten (Uluslararası Yakalama Müzekkeresi) çıkarılması, - Kırmızı Bülten çıkıncaya kadar herhangi bir gecikmeye mahal vermemek amacıyla, 1 yıl süreyle geçerliliği olan difüzyon mesajı yayımlanması, Amacıyla ĠçiĢleri Bakanlığı nezdinde gerekli giriģimlerde bulunulmaktadır. Diğer taraftan, yabancı ülke adlî makamlarının talebine istinaden çıkarılan Kırmızı Bülten veya yayımlanan difüzyon mesajlarına konu kiģilerin Ülkemizde iade amacıyla aranıp aranmayacağına iliģkin Genel Müdürlüğümüz tarafından bir değerlendirme yapılmaktadır. 10

11 Türkiye ye iade edilen kiģilere dair liste: ( Tarihleri arasında) ÜLKELER 2010 ALMANYA 8 AMERĠKA 1 AZERBAYCAN 6 ERMENĠSTAN 1 FRANSA 4 GÜRCĠSTAN 1 ĠNGĠLTERE 1 ĠRAN 1 ĠSVĠÇRE 2 ĠTALYA 1 KKTC 5 MOLDOVA 2 ROMANYA 2 TOPLAM 35 YurtdıĢına iade edilen kiģilere dair liste: ( Tarihleri arasında) ÜLKELER 2010 ALMANYA 1 UKRAYNA 1 FĠNLANDĠYA 1 HIRVATĠSTAN 1 TOPLAM Tarihleri arasında ülkemizde iģledikleri suçlar sebebiyle tutuklanan ve tahliye edilen yabancı uyrukluların sayısı: YABANCI UYRUKLAR 2010 TUTUKLU 1610 TAHLĠYE Hükümlü Nakli Yabancı bir Devlette suç iģleyip de hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilen Türk 11

12 vatandaģlarının bakiye cezalarının Ülkemizde ve aynı Ģekilde Türkiye de suç iģleyip de hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilen yabancıların bakiye cezalarının vatandaģı olduğu ülkede infazı için gerekli iģlemler Hükümlülerin Nakline Dair SözleĢme ve diğer ikili anlaģma hükümleri gereğince Genel Müdürlüğümüz tarafından yerine getirilmektedir. Hükümlülerin Nakli Çerçevesinde Yurt DıĢından Türkiye ye Nakil Talebinde Bulunduğumuz Ülkeler: ( Tarihleri arasında) ÜLKELER 2009 KKTC 15 PORTEKĠZ 1 MISIR 1 ĠSVĠÇRE 2 RUSYA 1 SLOVENYA 1 ROMANYA 4 AZERBAYCAN 3 SIRBĠSTAN 2 GÜRCĠSTAN 1 ALMANYA 1 TOPLAM 32 Öte yandan, tarihleri arasında Hükümlülerin Nakli çerçevesinde Türkiye den yurt dıģına (Ġngiltere ye) nakli gerçekleģen 1 hükümlü bulunmaktadır. 5 - KovuĢturmaların Aktarılması ve KesinleĢmiĢ Mahkûmiyetlerin Ġnfazı KovuĢturmaların aktarılmasını öngören ikili anlaģma veya Ceza KovuĢturmalarının Aktarılmasına Dair Avrupa SözleĢmesi uyarınca, yurt dıģında suç iģleyip de ülkemize gelen ve yabancı ülkeye iadesi mümkün olmayan Türk vatandaģları hakkında yabancı adlî makamlarca yapılan suç ihbarları, değerlendirildikten sonra ilgili Cumhuriyet baģsavcılıklarına gönderilmekte; adlî makamlarımızdan vakî olan aynı nitelikteki talepler de yabancı ülke adlî makamlarına iletilmektedir. Yine, yurt dıģında suç iģleyip yargılaması yapıldıktan sonra cezası infaz edilmeksizin 12

13 Türkiye ye kaçmıģ bulunan vatandaģlarımız hakkındaki cezanın infazı için Ceza Yargılarının Uluslararası Değerine ĠliĢkin SözleĢme uyarınca iletilen evrak, Genel Müdürlüğümüzce değerlendirildikten sonra ilgili Cumhuriyet baģsavcılıklarına gönderilmektedir. III- ĠNSAN HAKLARI BÖLÜMÜ Ġnsan hakları konularına iliģin olarak BirleĢmiĢ Milletler, Avrupa Konseyi gibi uluslararası kuruluģlar tarafından hazırlanan sözleģmelerin, - ÇalıĢmalarına katılmak, - Ġç hukukumuza yansımaları hakkında bilgi vermek, - Bakanlığımız görüģlerini bildirmek, - Bu konularla ilgili toplantılara katılım sağlamak, Genel Müdürlüğümüz faaliyetleri arasındadır. Ġnsan haklarıyla ilgili olarak taraf olduğumuz uluslararası sözleģmeler uyarınca Ülkemizden bilgi talep eden; 1- Uluslararası kuruluģlardan a) BirleĢmiĢ Milletler bünyesinde yer alan : - Ġnsan Hakları Komisyonuna, - ÇalıĢma Gruplarına, - Özel Raportörlere, - BirleĢmiĢ Milletler ĠĢkencenin Önlenmesi Komitesine b) Avrupa Konseyi bünyesinde yer alan : - ĠĢkencenin Önlenmesi Komitesine - Ġnsan Hakları Komiserliğine c) Uluslararası Af Örgütüne, d) Sınır Tanımayan Gazeteciler KuruluĢuna e) Helsinki Ġnsan Hakları Ġzleme Komitesine 2-Yurt içinde de, - TBMM Ġnsan Haklarını AraĢtırma Komisyonuna, - BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığına, Ġstenilen bilgi ve belgeler gönderilmektedir. 13

14 Öte yandan, Türkiye aleyhine Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine (AĠHM) yapılan baģvurular, Avrupa Konseyi nezdindeki DıĢ Temsilciliğimiz aracılığı ile DıĢiĢleri Bakanlığı na gönderilmekte; DıĢiĢleri Bakanlığı, Bakanlığımız ile iģbirliği yapmak suretiyle, konusuna göre ilgili Bakanlıklar ile kurum ve kuruluģlardan bilgi, belge ve görüģ istemektedir. Anılan baģvurular çerçevesinde, ilgili Cumhuriyet BaĢsavcılığından veya Bölge Ġdare Mahkemesi BaĢkanlığından baģvuruya konu adli bilgi ve belgeler temin edilerek, AĠHM nin uygulama ve içtihatları çerçevesinde Hükümet görüģlerimize esas olacak Bakanlık görüģümüz hazırlanmaktadır. Ayrıca; - AĠHM ye yapılan baģvuruların dostane çözüm yolu ile sonuçlandırılması konusunda DıĢiĢleri Bakanlığı nda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluģları temsilcilerinin katılımı ile oluģturulan, Dostane Çözüm Kurulu toplantılarına, - Gerektiğinde, Strazburg ta yapılan dava veya tanık dinleme duruģmalarına, - Ülkemizde AĠHM tarafından yapılan tanık dinleme duruģmalarına, Genel Müdürlüğümüz Tetkik Hâkimleri, Bakanlığımızı temsilen katılmaktadırlar. TÜRKĠYE YE DAĠR BAZI AĠHM ĠSTATĠSTĠKLERĠ Genel olarak: Türkiye aleyhine yapılan baģvurusu sayısı ( ) : BaĢvurulardan kabul edilemez nitelikte bulunanların ya da kayıttan düģürülenlerin sayısı : AĠHM de incelenme sırası bekleyen baģvuru sayısı ve bu sayının genel iģe göre yüzdesi : % 11,7 (30 Eylül 2010 itibariyle) AĠHM kararlarına iliģkin sayılar (1 Ocak 2010 itibariyle): Esastan verilen kararların sayısı : 2295 Ġhlalin olduğuna dair kararların sayısı : 2017 Ġhlalin olmadığına dair kararların sayısı : 46 Diğer nitelikteki kararların sayısı : 232 BaĢvurunun kabuledilmez olduğuna dair kararların sayısı :

15 IV- BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ÖNÜNDE ÜLKEMĠZ SAVUNMASININ ÜSTLENĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ NOTU Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi Önünde Ülkemiz aleyhine baģvurularda Hükümetimiz savunması halihazırda DıĢiĢleri Bakanlığı tarafından, Bakanlığımız ile iģbirliği yapılmak suretiyle, ilgili Bakanlık ve kuruluģlardan da katkı alınarak yürütülmektedir. DıĢiĢleri Bakanlığı bunun için merkezde dil bilen uzman hukukçu ve diplomatların bulunduğu Ġnsan Hakları Daire BaĢkanlığı, Strazbourg da Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliğimizde ise uzman hukukçular ve Hükümet ajanlarının bulunduğu bir yapılanmaya sahiptir. Uzman hukukçular dil bilen avukatlar arasından seçilmekte ve dönemsel olarak Ankara ve Strazbourg da görev yapmaktadırlar. Bakanlığımız açısından ise, ilk etapta geçmiģte iki hâkimin gönderildiği Ģekilde Genel Müdürlüğümüzden en az 6 hâkimin 8 ile 12 ay arası AĠHM ye staja gönderilmesinin, bu hâkimler arasından DıĢiĢleri Bakanlığı nezdinde 2 sinin geçici olarak Ankara da 2 sinin ise Strazbourg da görev yapmasının temininin sağlanması önem taģımaktadır. Ġnsan Hakları Mahkemesinde stajlar ve DıĢiĢleri Bakanlığında görev almalar kurumsallaģıp Bakanlığımız yurtdıģı teģkilatı da faaliyete geçirildikten sonra, Genel Müdürlüğümüze gerekli uzman kadrosu da verilerek, AĠHM önündeki savunmaların tamamen Bakanlığımıza alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bu hususta insan hakları savunmalarının üstlenilmesi açısından önemli olan bir diğer nokta ise, AĠHM kararlarının çevirisinin yapılması olup, bu konunun DıĢiĢleri Bakanlığınca özel Ģirketlere hizmet satın alma Ģeklinde yaptırıldığı bilinmektedir. Bu konuda da hem hukuki ve hem mali altyapının hazırlanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra dostane çözüm kurulu toplantılarının organizasyonu konusunda da Bakanlığımızın hazırlıklı olması ve tüm kurumlarla eģgüdümü sağlayacak yeterli sayıda elemanın istihdamı, baģta hakimler olmak üzere hukuk mezunu, dil bilen uzman hukukçu (adalet uzmanı) istihdamı gerekmektedir. Bu konuda DıĢiĢleri Bakanlığı yapılanmasının 15

16 yakından tahlili önemli katkı sağlayacaktır. Ayrıca ihlâl kararları nedeni ile hükmedilen tazminatlar, yakın zamana kadar Maliye Bakanlığı tarafından ödenmekte iken, 2008 yılından itibaren DıĢiĢleri Bakanlığı tarafından kendi Bakanlıkları bütçesine konulan ödenek ile ödenmekte olup, bu konuda da Bakanlık bütçesine ödenek konmasının gerekli olacağı değerlendirilmiģtir. Diğer taraftan, AĠHM kararlarının taraf ülkelerde tatbik ve infazının denetleme merci, AK bünyesinde bulunan ve AK üyesi ülke DıĢiĢleri Bakanlarından oluģan Bakanlar Komitesi olup, bu komitenin toplantı halinde olmadığı zamanlarda ve genellikle söz konusu hususlar Delegeler Komitesi tarafından takip edilmektedir. Delegeler Komitesi hukuki olduğu kadar siyasi bir denetim aracı olarak kamuoyunu harekete geçirebilme ve ülkeleri siyasi baskı altına alabilme imkanı bulunan bir organ olarak çalıģmaktadır. Ülkemiz açısından da delegeler komitesi önünde infazı ve belirlenen ihlalin ortadan kaldırılıp kaldırılmadığına iliģkin sorunların tartıģıldığı ve dönemsel olarak gündeme geldiği çok sayıda dosya bulunmaktadır. Bu bağlamda, kimi zaman ülkemizce, yalnızca AĠHM kararında öngörülen tazminatın ödenmesi ihlalin bireysel ve genel sonuçlarının ortadan kaldırılması açısından yeterli görülmemekte diğer yasal ve idari önlemlerin de alınması istenilebilmektedir. Bu hususun da göz önüne alınması gerekmektedir. V- KOORDĠNASYON GÖREVLERĠ 1 - RÜġVETLE MÜCADELE ÇALIġMA GRUBU ( OECD ): 4-7 Aralık 2007 tarihlerinde yayımlanan OECD Uluslararası Ticari ĠĢlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine RüĢvet Verilmesinin Önlenmesi SözleĢmesi Türkiye II. Ġnceleme Raporunda Türkiye aleyhine 26 tavsiye ile 5 izleme maddesi yer alması üzerine, BaĢbakanlık tarafından 04/02/2008 tarihinde, bu SözleĢme kapsamında yapılan Türkiye incelemesinde Adalet Bakanlığı koordinasyon makamı olarak görevlendirilmiģ olup, bu görev Bakanlığımız adına Uluslararası Hukuk ve DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Yapılan görevlendirme üzerine ilgili Bakanlık ve kamu kuruluģlarının katılımıyla Ulusal Görev Gücü oluģturulup çalıģmalara baģlanmıģ, özel sektör ve kamu sektörü ile hakim ve savcılar ve kolluk görevlilerine yönelik çok sayıda seminer ve tanıtım faaliyetleri gerçekleģtirilmiģ, mevzuat değiģiklikler gerçekleģtirilmiģ ya da bu amaçla taslak metinler hazırlanmıģtır. 16

17 Anılan sözleģme kapsamında, Türkiye ikinci aģama tekrar incelemesine yönelik OECD Sekreteryası ve lider inceleyici ülke temsilcileri Ocak 2009 tarihinde Ankara ve Ġstanbul da yerinde inceleme ziyaretlerinde bulunmuģlardır. Bu ziyarette kamu sektörü, özel sektör, iģçi ve iģveren temsilcileri ile sivil toplum örgütlerinden çok sayıda temsilci katılmıģ, yapılan çalıģmalar OECD temsilcileri tarafından takdirle karģılanmıģ ve buna iliģkin olarak Türkiye II. AĢama tekrar incelemesi raporu hazırlanmıģtır Haziran 2009 tarihlerinde Paris te OECD binasında RüĢvetle Mücadele ÇalıĢma Grubu toplantısında hazırlanan rapor görüģülerek karara bağlanmıģ ve basın açıklaması yapılmasına karar verilmiģtir. Raporun görüģülmesi sırasında Türkiye nin ikinci aģama tekrar incelemesine tabi tutulan ülkeler arasında bu kadar kısa sürede en fazla geliģme kaydeden ülke olduğu açıkça ifade edilmiģ, Türkiye nin inceleme sürecinde OECD Sekreteryası ile yaptığı iģbirliği diğer ülkelere örnek gösterilmiģtir. Türkiye raporunda ülkemiz tarafından yapılan çalıģmaların takdirle karģılandığı belirtilerek üç hususta tavsiyede bulunulmuģtur. Bunlardan ilki, Aralık 2009 da Türkiye nin vereceği yazılı raporda dıģ rüģvete iliģkin yapılan soruģturmalar hakkında ÇalıĢma Grubu na bilgi verilmesi ve bu tip soruģturmaların doğrudan cumhuriyet savcıları tarafından baģlatılması; ikinci olarak, TBMM Genel kurul gündeminde bulunan ve tüzel kiģilere idari para cezası verilmesi öngörülen kanun tasarısının derhal kabul edilmesi; üçüncü olarak da, bilinç arttırıcı faaliyetlere devam edilerek KOBĠ lere yönelik bu tip faaliyetlerin arttırılması Ģeklindedir. TBMM deki Yasa kabul edilmiģ ve 9 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Yasa ile Kabahatler Kanununa 43/A maddesi ile RüĢvet suçundan lehine yarar sağlayan Tüzel KiĢilere 10 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası verilmesi hükme bağlanmıģ ve buna yönelik tavsiye yerine getirilmiģ, diğer iki tavsiyenin de yerine getirilmesi yönünde çalıģmalar tamamlanmıģtır. 2- YOLSUZLUĞA KARġI DEVLETLER GRUBU (GRECO): Ülkemiz yolsuzluğa karģı mücadele irade ve kararlılığının bir göstergesi olarak 1 Ocak

18 tarihinden itibaren Avrupa Konseyi Yolsuzluğa KarĢı Devletler Grubu na (GRECO) üyedir. Bu kapsamda 21 Tavsiyeyi içeren GRECO I. ve II.AĢama Ortak Değerlendirmesi Raporu 6-10 Mart 2006 tarihlerinde yapılan GRECO 27.Genel Kurul toplantısında görüģülerek kabul edilmiģtir. Yine 31 Mart-4 Nisan 2008 tarihlerinde yapılan GRECO 37.Genel Kurul toplantısında ülkemizin I.ve II. AĢama Değerlendirme Raporunda yer alan tavsiyelerin yerine getirilmesine iliģkin Uygunluk Raporu görüģülerek kabul edilmiģtir. Buna göre ülkemizce 7 tavsiyenin yerine getirildiği, 8 tavsiyenin kısmen yerine getirildiği, 6 tavsiyenin ise yerine getirilmediği belirtilerek, ülkemizin kısmen yerine getirilen ve yerine getirilmeyen tavsiyelere iliģkin olarak 31 Ekim 2009 tarihine kadar bir rapor vermesi kararlaģtırılmıģtır. Söz konusu GRECO Raporu Bakanlığımız internet sayfasında oluģturulan GRECO Koordinasyonu internet sayfasında Türkçe ye çevrilerek kamuya açıklanmıģtır. Anılan tavsiyelerin yerine getirilmesine iliģkin olarak ilgili kurumlar ile koordinasyon toplantıları yapılmaya devam edilmektedir. Türkiye III.AĢama Ġnceleme süreci de baģlamıģ olup, söz konusu inceleme kapsamında, Ekim 2009 tarihlerinde GRECO III.AĢama Ġncelemesi Yerinde ziyareti gerçekleģtirilmiģtir. Söz konusu ziyaret heyeti inceleyici ülkeler ve GRECO Sekreteryası yetkililerinden oluģan bir heyet ile gerçekleģtirilmiģ, ziyaret sırasında heyet tarafından talep edilen tüm görüģme talepleri yerine getirilmiģ, ziyarete istenilen düzeyde sivil toplum ve kamu temsilcileri ile özellikle hakim ve cumhuriyet savcısı katılımı ile katılımcıların konuya ve GRECO ya vukufiyetleri ile panellerin son derece verimli geçtiği hususları katılımcı GRECO heyeti tarafından özellikle dile getirilmiģ, bu kapsamda yerinde inceleme ziyareti baģarı ile tamamlanmıģtır. Bu çalıģmalar kapsamında GRECO tarafından ülkemize gönderilen III.AĢama Ġncelemesi Sualnameleri olan; 1-Yolsuzluk SözleĢmesindeki Suçlara ĠliĢkin Sualname, 2- Siyasi Partilerin Finansmanında ġeffaflık Konulu Sualname, Ġsimli sualnameler ilgili tüm kurum temsilcilerinin katılımı ile Ģeffaf ve katılımcı bir süreç içinde düzenli toplantılar yapılmak suretiyle doldurularak öngörülen takvime uygun olarak GRECO Sekreteryasına iletilmiģtir. Bunun yanı sıra, Türkiye I. ve II.AĢama Ortak Uygunluk raporuna iliģkin Ek Uyum raporu 18

19 da GRECO tarafından öngörülen takvime uygun olarak GRECO Sekretaryasına gönderilmiģtir. Bu süreç içinde sekretaryanın ülkemiz ile ilgili olarak görevlendirdiği Sekretarya görevlisi ile devamlı temas halinde olunarak konuya iliģkin ek bilgi ve belge talepleri de zamanında ve uygun olarak karģılanmıģ, bu husustaki memnuniyet Sekretarya görevlisi tarafından da belirtilmiģtir. 19

20 VI- GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜROLARINA AĠT 2010 YILINA ĠLĠġKĠN EVRAK HACMĠ 2010 Yılı içerisinde Evrak giriģi, evrak çıkıģı yapılmıģ olup 2010 yılı evrak hacmi dir. ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Gelen ĠĢ Miktarı AY Ġstinabe Ceza Ġade Transfer Ġnsan Hakları Hukuk Tebligat Hukuk Ġstinabe- Müt. Çocuk Hukuku SözleĢmeler Personel Ġdari ĠĢler Bütçe Nafaka Toplam Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam AY Ġstinabe Ceza Ġade Transfer Ġnsan Hakları Hukuk Tebligat Hukuk Ġstinabe- Müt. Çıkan ĠĢ Miktarı Çocuk Hukuku SözleĢmeler Personel Ġdari ĠĢler Bütçe Nafaka Toplam Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam

21 Personel ihtiyacı: Her yıl ortalama %10 büyüyen iģ hacmimiz, vasıflı, lisan bilen hâkim, nitelikli personel ve yardımcı personele olan acil ihtiyacımızı artırmaktadır. ArĢiv ihtiyacı: Özellikle Genel Müdürlüğümüzde bulunan bürolardaki dosya dolaplarının yetersiz kalması sebebiyle güncel iģleyen dosyalar arģive kaldırılmaktadır. Ek binanın altında bulunan Hukuk ĠĢleri ve Ceza ĠĢleri Genel Müdürlükleri ile ortak kullanılan arģiv odasında da yeterli yer olmaması sebebiyle söz konusu dosyalar iģlemleri bitmeden önce Keçiören de bulunan kurum arģivine gönderilmektedir. Ancak, dosya ile yazıģmalar devam ettiğinden, kurum arģivinden söz konusu dosyaların alınması için her gün Keçiören e gidilmesi gerekmektedir. Keçiören de bulunan kurum arģivi son 3 yıl dosyalarını almamaktadır. Dolayısıyla son 3 yıllık dosyalarının birim arģivinde saklanması; Genel Müdürlüğümüze ait müstakil bir arģiv odasının tahsis edilmesi gerekmektedir. Mekan ihtiyacı: Halen yaklaģık 1,5 katında faaliyet gösterdiğimiz Ek Binamızın bilinen genel fizikî Ģartlarının yanı sıra Bakanlığımızın tüm dünyaya açılan penceresi olan ve sık sık yabancı kiģi ve heyetlerin ziyaret ettiği Genel Müdürlüğümüzün toplam çalıģan sayısı ve iģ hacmine göre fizikî mekan ve donanım eksikliklerinin giderilmesinin gerek Bakanlığımız gerekse Ülkemiz itibarı açısından gerekli olduğu düģünülmektedir. Arz ederiz. 21

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/ /03/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/ /03/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/04/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN ORTALAMA. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER ĠLK HĠZMETĠN ADI. BAġVURU MAKAMI SEKTÖR VB.) DĠĞER (ÖZEL

HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN ORTALAMA. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER ĠLK HĠZMETĠN ADI. BAġVURU MAKAMI SEKTÖR VB.) DĠĞER (ÖZEL B070BHM0360000 045020700 B070BHM0350000 045020600 B070BHM0340000 045020500 B070BHM0330000 045020400 B070BHM0320000 045020300 B070BHM0310000 045020200 B070BHM0300000 045020100 KURUM STANDT VE MADDE NUMAS

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2013-31/01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

tarihli ve 5352 sayılı ADLÎ SĠCĠL KANUNU 1 (Resmi Gazete: 1 Haziran 2005/25832)

tarihli ve 5352 sayılı ADLÎ SĠCĠL KANUNU 1 (Resmi Gazete: 1 Haziran 2005/25832) 25.5.2005 tarihli ve 5352 sayılı ADLÎ SĠCĠL KANUNU 1 (Resmi Gazete: 1 Haziran 2005/25832) DEĞĠġĠKLĠK YAPAN KANUNLAR: 1) 6.12.2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanun (Resmi Gazete: 19 Aralık 2006/26381). 2) 26.2.2008

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no. 24886/07 Abdurrahman YABAN / Türkiye Başkan, Helen Keller, Yargıçlar, Egidijus Kūris, Jon Fridrik Kjølbro, ve

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL Üniversite Hastaneleri Birliği Platformu; 2009 Nisan, Ġstanbul Üniversitesi Toplantısı, 2009 Mayıs, Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG. AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG 22 Temmuz 2014 İşbu karar kesinleşmiş olup şekli bazı değişikliklere tabi

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde 1- (1) Karabük Üniversitesi nde görev yapan idari personelin naklen tayin taleplerinin değerlendirmesinde uygulanacak

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU LLP/Erasmus Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2013 2014 Akademik Yılında programdan yararlanmak

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/04/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) İÇİNDEKİLER 1- SORU ÖNERGELERĠ... 3 1.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTĠLEN... 3 1.1.1- Ankara Milletvekili

Detaylı

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanlarının TBMYO Mali iģler Birimine Teslimi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanları Doğru

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

2015 Faaliyet Raporu

2015 Faaliyet Raporu ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 GENEL MÜDÜR SUNUŞU... 7 I. GENEL BİLGİLER... 9 A-TARİHÇE... 9 B- MİSYON VE VİZYON... 10 1.MİSYON...

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2. Toplantı yılı 2016 Senesi ġubat ayı

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- MEVZUAT... 3 1.1- KANUNLAR... 3 1.1.1-6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu... 3

Detaylı

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG.

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG. ĠKĠNCĠ DAĠRE Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG 1 Ekim 2013 T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı,

Detaylı

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Belediyeler Birliği çalıģma usul

Detaylı

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ (30.3.2015 R.G.50 EK III A.E.239 Sayılı Tüzük) YURTDIŞINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN KADROLARI VE DIŞ GÖREV ÖDENEKLERİ YASASI (55/2002, 48/2003, 7/2007, 4/2009,

Detaylı

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi GENELGE 2014/01 Amaç: Madde 1) Muğla Valiliği Yatırım Ġzleme

Detaylı

ADALET BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENĠN. DEĞĠġTĠRĠLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) * *

ADALET BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENĠN. DEĞĠġTĠRĠLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) * * Kanun Numarası : 2992 Kabul Tarihi : 29/3/1984 6391 ADALET BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENĠN DEĞĠġTĠRĠLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNUġ 1 I. GENEL BĠLGĠLER 3

İÇİNDEKİLER. SUNUġ 1 I. GENEL BĠLGĠLER 3 NĠSAN 2013 İÇİNDEKİLER SUNUġ 1 I. GENEL BĠLGĠLER 3 A. MĠSYON VE VĠZYON 3 B. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 3 1. CEZA HUKUKU BÜROSU 5 2. ÖZEL HUKUK BÜROSU 6 3. ANAYASA VE ĠDARE HUKUKU BÜROSU 7 4. KADIN,

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 T.C. GÖREV TANIMLARI AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 YARGITAY CUMHURĠYET BAġSAVCILIĞININ GÖREVLERĠ Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı Anayasa; 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 2247

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 26 Ağustos 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28037 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN

Detaylı

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI A) TEMEL EĞİTİM : Okul öncesi eğitimi yaygınlaģtıracak ve geliģtirecek çalıģmalar yapmak, Ġlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini

Detaylı

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ OCAK - 2012 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Sayı : B.05.4.VLK.0.60.43.00-010.04-10 02/01/2012 Konu : Hükümet Konağı Amirliği Uygulama Yönergesi ile imzalanmıģtır. ERBAA

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21

T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21 Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.33.961/24 Konu : T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21 04.11.1999 tarih ve 23866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanunu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

T.C. ġġġlġ BELEDĠYE BAġKANLIĞI

T.C. ġġġlġ BELEDĠYE BAġKANLIĞI T.C. ġġġlġ BELEDĠYE BAġKANLIĞI HATA, HĠLE, USULSÜZLÜK ĠLE YOLSUZLUKLARIN BĠLDĠRĠLMESĠ, ġġkayet VE MÜRACAATLARDA ĠZLENECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

HUKUKUNA İLİŞKİN ANLAŞMALAR

HUKUKUNA İLİŞKİN ANLAŞMALAR İÇİNDEKİLER Cilt I A. AİLE HUKUKU ve ŞAHSIN HUKUKUNA İLİŞKİN ANLAŞMALAR 1 1. Kişi Halleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşme 3 2. Ahvali Şahsiye Konusunda Milletlerarası

Detaylı

ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER

ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)* 1 2 Kesinleşmiş karar gereği vekiline ödenmesi gereken vekalet

Detaylı

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE Sayı: 300-2014/1847 29 Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE İlgi: a- 300-2014/862 sayı ve 14.05.2014 tarihli yazımız. b- 300-2014/930 sayı ve 02.06.2014 tarihli yazımız. Ġlgi yazılarımızda

Detaylı

ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ

ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ 22 V. KONUNUN ÖNEMİ 25 VI. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU ARDAHAN SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU ARDAHAN SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU ARDAHAN SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Kaydı Yok Yazısı ĠĢlemleri 1- Nüfus

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/08/2012-31/08/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/08/2012-31/08/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/09/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/08/2012-31/08/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- MEVZUAT... 4 1.1- KABUL EDĠLEN KANUNLAR... 4 1.1.1 6325 sayılı Hukuk UyuĢmazlıklarında

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi:04.08.2017 Karar Sayısı: 84516765-301-05/47 Meclis BaĢkanı: ĠnĢ. Müh. Hasan ARSLAN Belediye BaĢkanı MECLĠS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2016 YILI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GYS DERS NOTLARI sayılı adalet bakanlığının teģkilat ve görevleri hakkındaki kanun

2016 YILI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GYS DERS NOTLARI sayılı adalet bakanlığının teģkilat ve görevleri hakkındaki kanun 2016 YILI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GYS DERS NOTLARI 2992 sayılı adalet bakanlığının teģkilat ve görevleri hakkındaki kanun ĠKĠNCĠ KISIM : BAKANLIK MERKEZ TEġKĠLATI MERKEZ TEġKĠLATI: Madde 4 - Bakanlık merkez

Detaylı

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR Mahalli Ġdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET

KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1.ÜNİTE Kalem Sisteminin Yargı Örgütündeki Yeri ve Özellikleri GİRİŞ Yargılama

Detaylı

EK 1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

EK 1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 307 Öğrenci Sağlık ĠĢleri SAĞLIK HĠZMETLERĠ Üniversitemiz Öğrenci ve Personeline ilk yardım ve acil sağlık hizmeti vermek. Psikolojik DanıĢmalık ve Rehberlik hizmeti sunulması Yükseköğretim Kurumları,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KIRġEHĠR SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KIRġEHĠR SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KIRġEHĠR SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Rehberlik Hizmetleri Bizzat

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI DİYARBAKIR BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın]

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme Uluslararası

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM Mahmut Bacak ve Diğer 44 (bk. ekteki liste) / TÜRKĠYE (Başvuru no. 18904/09) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR STRAZBURG T.C. Adalet Bakanlığı, 2014. Bu gayriresmi

Detaylı

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ Ġstanbul, 05.02.2010 SİRKÜLER 2010 / 014 KONU: 5951 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER 5951 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Ġle Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v. ÖNSÖZ...vi. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v. ÖNSÖZ...vi. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v ÖNSÖZ...vi Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun... 3 İkinci Bölüm VASİYETNAMENİN

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1- Bu yönetmelik, Belediye Kanunu ile bağlayıcı yasa, yönetmelik, talimatlar ve

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 TOPLANTI TARĠHĠ : 17.04.2013 TOPLANTI SAATĠ : 10:00 TOPLANTI YERĠ : TMO Genel Müdürlüğü Toprak Mahsulleri Ofisi

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 4817 Kanun Kabul Tarihi: 27/02/2003 Resmi Gazete Tarihi: 06/03/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25040 BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR AMAÇ Madde

Detaylı