1 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, Önsöz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011. Önsöz"

Transkript

1 1 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011 Önsöz Son y llarda birçok ülkede engelli bireyler için fiziksel aktivitenin yayg nla t r lmas na ili kin çe itli programlar, projeler yürütülmekte, kongreler ve sempozyumlar düzenlenmektedir. Bunun en yak n örne ini Paris te 4-8 Temmuz tarihleri aras nda düzenlenen 18. Uluslararas Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Sempozyumu ndan (isapa2011) vermek mümkün. 280 civar nda kat l mc, 30 a yak n uluslararas düzeyde gönüllünün kat ld sempozyum, sözel ve poster bildiriler, uygulamal oturumlar ve video film yar malar ile yeni fikirlerin elde edilmesi ve gelece e yönelik projelerin olu turulmas aç s ndan oldukça yararl geçti. Tabii, Türk kat l mc lar için isapa2011 in bir ba ka önemi daha vard. Be gün boyunca, 2013 y l nda, stanbul da Yeditepe Üniversitesinde düzenlenecek sempozyumu duyurmak için çe itli tan t m etkinlikleri düzenlendi. Stant kurularak, tan t m materyalleri ve bu tür organizasyonlar n vazgeçilmez hediyeleri olarak nazar boncuklar da t ld, sempozyumla ilgili kat l mc lar ve davetli konuklarla yüz yüze görü meler yap ld. Son olarak, kapan töreninden önce tan t m sunumu ile tüm kat l mc lar stanbul a davet edildi. Tan t m çal malar n n yan s ra organizasyonla ilgili çe itli gözlemler, kat l mc lar n önerileri ve özellikle de eri ilebilirlik konusunda ya anan sorunlar not edildi. Bu sorunlar n stanbul da nas l a laca tart ld. Türkiye ye dönü te, organizasyon komitesi ile yap lan ilk toplant da bu konular gündeme getirildi. Taslak program yap ld, ana tema konu mac lar ve davetli konu mac larla ileti im kuruldu. Sponsorluk çal malar n n ba lat labilmesi için dökümanlar haz rland. Tüm bu haz rl klar çok yak nda sayfas nda görmek mümkün olacak. Web sayfas n n bugüne kadar birinci s rada Türkiye, ikinci s rada Amerika Birle ik Devletleri olmak üzere 72 ülkeden, 1220 ki i taraf ndan ziyaret edilmesi, imdilik sempozyum aç s ndan umut verici. Gerçeklik pay nedir? Bekleyip görece iz Belki de nazar boncuklar i e yarad. Kim bilir? Doç.Dr. Dilara Özer Yönetim Kurulu Ba kan

2 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kasım, Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü nün Engeli Olan Kişilere Yönelik Etkinlikleri ( ): I) Akuaterapi Kursu eğitim ve öğretim yılı etkinlikleri arasında Yeditepe Üniversitesi (YTÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) Bölümü tarafından 18 Şubat- 25 Mart 2011 tarihleri arasında haftada 2 saat olmak üzere düzenlenen Akuaterapi Kursu nda fizyoterapinin suda yapılan bir çeşidi olan Akuaterapi veya Havuz Tedavisi nin uygulanması için gerekli temel yöntemler teorik ve uygulamalı olarak fizyoterapi öğrencilerine aktarılmıştır. Bu kurs kapsamında öğrencilerin su içinde kendi bedenlerinin motor hareket kalıplarını geliştirmeleri ve akuaterapi becerilerinin herhangi bir nedenle fiziksel, mental veya duyusal yetersizlik içinde olan kişilere aktarılma yollarını öğrenmeleri amaçlanmıştır. Kursun içeriğinde aşağıdaki konular ele alınmıştır: 1- Suyun fizyoterapi ve rehabilitasyonda kullanımı 2- Suyun biomekaniği 3- Termal suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri 4- Akuaterapinin özellikleri, uygulama alanları 5- Halliwick Yaklaşımı 6- Tedavi Havuzunun özellikleri, emniyet ve uyulması gereken kurallar FTR Bölümü öğrencisi olmak, Isı-ışık ve Hidroterapi derslerinden başarılı olmak ve yüzme bilmek Akuaterapi kursuna katılımın bir ön gereğidir. Kursun teorik dersleri FTR Bölümü nde ve uygulamalı kısmı Sosyal Tesislerde yer alan kapalı havuzun bu kurs için özel olarak yaptırılan platformlu kısmında verilmiştir. (Bu yazı, bir sonraki sayfada devam etmektedir )

3 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kasım, ( Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü nün Engeli Olan Kişilere Yönelik Etkinlikleri ( ): I. Akuaterapi Kursu devamı...) Akuaterapi Kursu Öğretim Kadrosu : Prof. Dr. Serap İNAL, Fzt., YTU, SBF, FTR Bölümü Doç. Dr. Feryal SUBAŞI, Fzt., YTU, SBF, FTR Bölümü Prof. Dr. İlker YILMAZ, Fzt.,Anadolu Üniversitesi, BESYO Yrd. Doç. Dr. Rasmy MUAMMER, Fzt., YTU SBF, FTR Bölümü Yrd.Doç. Dr. Mehmet Yanardağ, Fzt.,Anadolu Üniversitesi, Engelliler Araşt. Enst. Yrd. Doç. Dr. Şule Badıllı DEMİRBAŞ YTU, SBF, FTR Böl. Taner Karabulut, Bed. Eğt. Öğretmeni, Yeditepe Üniversitesi, Spor ve Kültür Müdürü II) Uluslararası Destekleyici Teknoloji Çalıştayı, 6-8 Haziran 2011 National Science Foundation (NSF) ın desteklediği US-Turkish Workshop on AssistiveTechnology isimli Destekleyici Teknoloji Çalıştayı, 6-8 Haziran 2011 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi nde (YTÜ) gerçekleştirildi. Massachusetts Lowell Üniversitesi (Amerika Birleşik Devletleri- ABD) ve YTÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile FTR Bölümü nün birlikte düzenlediği çalıştaya ABD den, çeşitli Avrupa ve Asya ülkelerinden ve Türkiye den 100 ün üzerinde katılımcı iştirak etmiştir. Çalıştayda destekleyici teknoloji (bireylerin fonksiyonel kapasitelerini arttırmaya yönelik cihazlar ile bunlara ilişkin hizmetler, eğitim programları, vb.) her yönüyle tartışılmış, birimler arasında ortak işbirliklerinin yapılması konusunda çalışmalar başlatılmış ve deneyimler paylaşılmıştır.

4 4 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011 Avrupa Voleybol Engelliler Komitesi Erkekler K tasal Oturarak Voleybol Kupas (The European Committee Volleyball for Disabled Men Sitting Volleyball Continental Cup) ngiltere nin Kettering kentinde 9-17 Temmuz 2011 tarihinde gerçekle tirilen ampiyona, ngiltere Voleybol Federasyonu nun uzun süreden beri organize etti i en geni kapsaml etkinliktir ve 2012 Londra için bir bak ma ön ayak olarak nitelendirilmi tir. ampiyonaya Bosna Hersek, M s r, Rusya, Brezilya, Ukrayna, Çin, Büyük Britanya, Amerika Birle ik Devletleri, Kazakistan, Kanada ve Azerbaycan olmak üzere toplam 11 ülke kat lm, Bosna Hersek birinci, M s r ikinci ve Rusya üçüncü olmu tur. Turnuva da ilk defa uluslararas bir organizasyonda yer alan Kazakistan dokuzuncu olmu tur. Ferhat Esatbeyoglu Azerbaycan - Çin Ferhat Esatbeyo lu nun hakem olarak görev yapt organizasyonda çok say da gönüllünün de deste i al nm t r. Türkiye yi de gelecekteki ampiyonalarda görmek dile iyle. Ferhat Esatbeyo lu IFAPA Ö renci Temsilcisi & ECVD Geli im Departman Üyesi

5 5 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011 Bisiklet Özgürlüktür Bisikletli ya am, geli mi toplumlarda özgürlük simgesi. Sa l k ve çevreye katk s n n yan s ra çok önemli bir ula m arac. Ülkemizde her geçen gün bilinçli bisikletli ya am yayg nla makta ve sosyal sorumluluk projelerinin ise ba aktörü haline gelmektedir. Bugün, örne in,görme engelli bireylerigiderek artan bir biçimde kalabal klar içinde görmek mutluluk verici, ama daha da önemlisi onlar n bisikletle ba ard klar n,antrenman yapt klar n, milli tak mlar ve Paralimpik Olimpiyatlar için haz rland klar n duymak; te fark ndal k! Engelleri yenmek budur! dedirtiyor. Türkiye de Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü nce 2010 dan itibaren önce Tokat sonra Ankara da bisiklet tak mlar kuruldu. Bu tak mlar Gelece e Ko anlar sosyal sorumluluk projesi kapsam ndaturkcell in katk lar ylatandem iki ki ilik bisikletlerle Paralimpik olimpiyatlara kat lmak için ara vermeden milli tak m ba ar s için çal yorlar. Fiziksel hiçbir engeli bulunmayan i itme engelliler ( E)ise bisiklet bran n n kurumsalla mas için adeta sessiz dünyalar nda sessizce bekliyorlar. Üstte Büyük Resim: itme engelli gençlerin kat l m yla 19 May s n kutland bisiklet turundan bir kare; Sol Üst: Zafere Do ru Projesinde Nilgül Ertekin ve M.Ö. Atik; Sa üst: E Bisiklet Toplulu u Logosu Ki isel çabalar ve özverilerle, geçti imiz Eylül ay nda gerçekle tirdi imiz Zafere Do ru engellilerle engelsiz bisiklet turu grubuyla, stanbul dan Samsun a 878 km. pedal basan i itme engelli Mustafa Önder Atik, Karadeniz i pedallayan ilk engelli bisiklet sporcusu olmu tur. En büyük amac Türkiye itme Engelliler Spor Federasyonu nda bisiklet bran n n aç lmas na katk sa lamak olan itme Engelliler Bisiklet Toplulu u nun kurucusu Atik, sponsor yetersizli i nedeni ile yar m kalan turunu sponsor buldu u takdirde önümüzdeki baharda Hopa ya kadar giderek tamamlayaca n söylüyor. Nilgül ERTEK N, Emekli Beden E itimi Ö retmeni, Milli sporcu ve Antrenör, Beyazku ak.com Kö e Yazar

6 6 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011 Sa r Dünyas n n Organizasyonlar Türkiye de Türkiye nin ilgili kurumlar ve temsilcileri, -Gazi Üniversitesi- i aret dili kullan c lar n n uluslararas konferans SIGN5 i Ekim 2011 de Ankara da, -Türkiye itme Engelliler Milli Federasyonu- Sa rlar n Dünya Kongresi ni 2015 te stanbul da, -Türkiye itme Engelliler Spor Federasyonu- Sa rlar n Olimpiyat Deaflympics i 2017 de Ankara da düzenlemek üzere, uluslararas camian n ilgisini ve güvenini kazanm durumda. Dünyada ve Türkiye de i aret dili kullanan sa rlar yak ndan ilgilendiren, bu önemli organizasyonlardan ve ilgili tüm geli melerden en iyi kazan mlar n elde edebilmesi için sa r topluluklar ba ta olmak üzere tüm ilgililerin süreçlere uygun biçimde kat labilmeleri ve katk sa layabilmeleri çok önemli. Sa rlar n Dünya Federasyonu nun 17. Dünya Kongresi 2015 de stanbul da Sa rlar n Dünya Federasyonu nun (WFD) Durban, Güney Afrika da Temmuz (2011) tarihlerinde gerçekle tirilen 16. Dünya Kongresi nde; 2015 te düzenlenecek olan bir sonraki WFD Dünya Kongresine aday ehirler aras ndan stanbul, en yüksek oyu toplad (http://wfd2015istanbul.org/). Ayr ca i aret dili ara t rmac m z Hasan Dikyuva bu kongrede WFD nin Yönetim Kurulu üyeli ine seçildi. Sa rlar n insan, vatanda l k ve dilsel haklar için mücadele veren en önemli sivil toplum kurulu lar ndan biri olan WFD, çal ma alanlar ndan biri olarak sa r kültürüne ve bu ba lamda sa r sporlar na da odaklanmaktad r. Foto rafta soldan sa a; WFD Ba kan Colin Allen ve ICSD Ba kan Craig Crowley. Kaynak: A ustos, P nar YAPRAK KEMALO LU, Marmara Üniversitesi, Spor Yönetim Bilimleri Doktora Program.

7 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kasım, SIGN5: İşaret Dili Kullanıcılarının Uluslararası Konferansı Türkiye için çok önemli bir adım ve pek çok anlamda bir ilk olan SIGN5 Konferansı, bültende daha önce duyurulduğu gibi Gazi Üniversitesi (GÜ) ve UCLAN işbirliği ile Ekim 2011 de, GÜ Merkez Kampüsü, Ankara da gerçekleştirildi. Türk Dil Kurumu nun davetli konuşmacı ve uzmanlara sağladığı destek dışında neredeyse tamamı gönüllü çabalarla gerçekleştirilen konferansın tarihi bir önemi bulunuyor. Sağırların, tahminlere göre mevcut koşullarda % 0,4 ünün üniversite mezunu olabildiği, önemli ölçüde bir nüfus tarafından hala dilsiz veya acıma duygularıyla tanımlanarak akademik başarı elde etmeleri imkânsız veya oldukça sınırlı gözüyle bakıldığı bugünün Türkiye sinde, ilk kez işaret dilleri ve sağır çalışmaları üzerine ve tamamı işaret dilinde bilimsel paylaşımların gerçekleştiği, uluslararası bir konferans düzenlendi. Ulusal ve uluslararası sağır toplulukları, sivil toplum kuruluşlarının ve sağır spor örgütlerinin üyeleri ve liderleri, İşaret Dilleri ve Sağır Çalışmaları araştırmacıları, ilgili akademisyenler, uzmanlar ve ilgili bürokrasinin katılım gösterdiği konferansta sunumlar Türk İşaret Dili (TİD) ve Uluslararası İşaret te (IS) yapıldı ve sadece ana oturumlar, açılış ve kapanış törenlerinin ayrıca sesli tercümesi yapıldı. Konferans süresince gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası 40 ın üzerinde bilimsel sunum ve çalıştayın yanı sıra, işaret dilinde yükseköğrenim ve yayın fırsatlarına ilişkin stantlar ve ek oturumlar ilgi çekti. Ayrıca konferans öncesi üç gün boyunca düzenlenen IS kursları, bazı katılımcılara IS ve TİD le tanışmak, konferansa hazırlanmak ve kaynaşmak için bulunmaz bir fırsat sundu. Bu alanda ülkede ve ülke dışında çalışmalar yapan bazı Türk araştırmacıların ilk defa bir araya geldiği SIGN5 e, yaklaşık %70 i sağır olmak üzere 22 farklı ülkeden 80 i yabancı, toplam 260 kişi katıldı. Pınar YAPRAK KEMALOĞLU, Marmara Üniversitesi Sağlık Bil. Enstitüsü, Spor Yönetim Bilimleri Doktora Programı.

8 8 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011 Sa rlar n Olimpiyat Deaflympics 2017 de Ankara da Türkiye itme Engelliler Spor Federasyonu nun (T ESF) ba vurusuyla, Türkiye nin ba kenti Ankara, oylamada Buenos Aires (Arjantin) ve Barselona y ( spanya) geride b rakarak 2017 de, Deaflympics denilen sa rlar n Dünya daki en büyük spor organizasyonuna (23. Yaz Oyunlar na) ev sahipli i yapma hakk n elde etmi oldu. EDSO Yönetim Kurulu üyesi Do an Özdemir itme engellilerin Olimpiyat Deaflympics in 2017 y l nda Ankara da yap lmas kesinle ti. Türk spor camias na ciddi kazan mlar ve geli meler sa layacak organizasyonun gerçekle mesine katk da bulunan, emek veren herkese minnetle te ekkür ediyoruz den fazla sporcu gelecek, çok ciddi çal mam z gerekiyor dedi. Uluslararas Sa rlar için Spor Komitesi (ICSD) nin sahiplendi i ve ayn zamanda ICSD yi sembolize eden, sa rlar n Olimpiyatlar Deaflympics Oyunlar, dört y lda bir düzenlenmektedir. Ancak bu y l ubat ay nda Vysoké Tatry de (Slovakya) yap lmas planlanan 17. Deaflympics K Oyunlar, Slovak Deaflympics Komitesi nin tesislerin in a edilmemesi gibi bir dizi sorumluluklar yerine getirememesi nedeniyle iptal edildi. Yine, Yunanistan n Atina ehrinde 2013 te düzenlenmesi planlanan 22. Deaflympics Yaz Oyunlar ise ekonomik kriz nedeniyle iptal edilmesinin ard ndan, Budape te nin 2013 Yaz Oyunlar na ev sahipli i ba vurusu ön plana ç kt. Budape te nin ba vurusunun onay al p almayaca, ICSD taraf ndan bu y l n sonuna do ru aç klanacak. T ESF Ba kan Oktay AKTA n uluslararas bas nda (Tom Degun, 24 Eylül 2011, Türkiye nin uluslararas organizasyonlara ev sahipli i ve küresel spor camias na hizmet konusunda onurlu bir gelene e sahip oldu una ili kin -Sa r sporlar n n son zamanlardaki gerilimini de ilgilendiren- sözlerine yer verildi. P nar YAPRAK KEMALO LU, Marmara Üniversitesi Sa l k Bil. Enstitüsü, Spor Yönetim Bilimleri Doktora Program. Trakya Üniversitesi Engelli Çal malar Yüksek Lisans ve Doktora Program Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde nterdisipliner Engelli çal malar Yüksek Lisans ve Doktora Program aç lm t r. Bu program vas tas ile farkl disiplinlerden engellilik konusunda ara t rmalar yapan bilim insanlar n bir araya getirerek farkl bilimsel çal malar n desteklenmesini sa lamas amaçlanmaktad r. Programa güz döneminde t p fakültesi, di hekimli i, s n f ö retmenli i, beden e itimi ö retmenli i, okulöncesi ö retmenli i ve psikoloji alanlar ndan ö renci al nm t r. Doç. Dr. Ye im Fazl o lu, Trakya Üniversitesi.

9 9 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011 Hayatboyu Ö renme Program - Erasmus Yo un Program ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivitenin Dünyadaki Geli imi 2-29 Temmuz 2011 Engelli bireyler için fiziksel aktivitenin (EFA) nin bir meslek, bir hizmet ve bir hak olarak geli imine katk sa lamak amac yla haz rlanan Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivitenin Dünyadaki Geli imi konulu program, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin ev sahipli inde yürütülecektir. National Sport Akademi(Bulgaristan), Palacy Üniversitesi (Çek Cumhuriyeti) ve Degli Üniversitesi ( talya) ortakl nda yürütülecek programda beden e itimi ve spor alan nda yüksek ö renim gören gençler, EFA konusunda evrensel bir bak aç s ve çok disiplinli bir yakla mla haz rlanm bir program çerçevesinde bir araya gelerek, bir yandan mesleklerinde özelle me f rsat na sahip olacak, di er yandan da Avrupa üniversitelerinden gelen akranlar ile kayna arak do rudan bir kültürel de i im program na dâhil olacaklard r. Yurtd ndan 15, Türkiye den 20 ö rencinin kat lmas beklenen programda, yurtd ndan 15, yurt içinden 8 ö retim eleman ders verecektir. Bir ay sürecek program 124 saat teorik ve 36 saat uygulamal olmak üzere toplam 160 saat ve 20 ECTS kredidir. Projenin, ö retim elemanlar ve üniversiteleraras nda saydaml k sa layaca, gelece e yönelik i birli i ve ortak projeler haz rlama konusunda motivasyon olu turaca ve böylece daha uzun süreleri IP lere ve yüksek lisans programlar na öncülük edece i dü ünülmektedir. Bu amaçla e itim CD leri, bro ürler, haz rlanacak, her türlü bilgiye web sayfas ndan ula lmas sa lanacakt r. Doç. Dr. DilaraÖzer

10 10 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011 Türkiye Bili im Derne i taraf ndan gerçekle tirilen 28. Bili im Kurultay kapsam nda, eski statüyle Özürlüler daresi Ba kanl ve özellikle Daire Ba kan Abdulkadir Anaç n katk lar yla geleneksel olarak düzenlenen Eri ilebilirlik ampiyonlar 2011 Özürlüler ve Bili im günü, 27 Ekim Per embe günü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl Özürlü ve Ya l Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aylin Çiftçi nin de kat l m yla gerçekle tirildi. Bilgi ve ileti im teknolojileri ve engellilerce eri ilebilirlikleri konusunda kapasite geli tirmek için çal an kurum, kurulu ve ki ilerin te vik edilmesi amac yla geleneksel olarak düzenlenen Eri ilebilirlik ampiyonlar ödül törenine ilgi büyüktü. Engelliler ve bili im alanlar uzmanlar, akademisyenler ve engelli bireylerden olu an de erlendirme jürisi, Eri ilebilirlik ampiyonlar 2011 ödüllerini 7 farkl kategoride vermeyi kararla t rd lar. Ödüller ve sahipleri öyle; Engellilerin sosyal hayata kat l mlar üzerine fark ndal k yaratmak amac yla haz rlam olduklar k sa filmlerden dolay Sosyal Hayata Eri im ampiyonu: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlü ü ad na Alaaddin Korkmaz; itme engellilerin yüksekö renim sürecinden daha fazla ve daha etkin olarak yararlanmalar n sa lamak amac yla gerçekle tirdikleri çal malardan dolay Bilgiye Eri im ampiyonu: E- T Projesi ad na Prof. Dr. Yusuf Kemal Kemalo lu; "Kahramanmara li Özürlüler Veritaban Projesi"nden dolay Bireye Eri im ampiyonu: Kahramanmara l Sosyal Hizmetler Müdürlü ü ad na Saadettin Y ld z; Web Eri ilebilirlik ampiyonu: ÖSYM ad na Dr. Halil Ye ilçimen; Be evler Bilgi ve leti im Merkezi ndeki hizmetlerinden ötürü Hizmete Eri im ampiyonu: Ankara Büyük ehir Belediye Ba kanl ad na Adnan eker; Duyarl l k ampiyonu: TV8 ad na Erkan Tan; 2010 ve 2011 Fark ndal k ampiyonlar, sinema dünyas ndan s ras yla Mert F rat ve Mustafa Üstünda. P nar YAPRAK KEMALO LU, Marmara Üniversitesi Sa l k Bil. Enstitüsü, Spor Yönetim Bilimleri Doktora Program.

11 11 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011 ÖZEL NOTLAR (1 Sayfa) VAN DEPREMLER Dr. Atsushi Miyazaki (Soldaki foto rafta, kaynak: 23 Ekim 2011 deki depremin ard ndan, depremzedelere yard m etmek için Van a gelmi ve daha sonra gerçekle en 5.6 l k depremde, kald otelin y k lmas sonucu hayat n kaybetmi ti Tüm Van depremzedelerinin ac lar n payla yor, bir an önce sa l kl ko ullara kavu malar n diliyoruz. YARGI EL YLE ÇOCUK ST SMARININ DESTEKLENMES SON BULMALI! KAMUOYUNA, TBMM YE VE HÜKÜMETE DUYURULUR TÜRKIYE N N ONAYLADI I B R ÇOK ULUSLARARASI BELGEDE VE BÖYLECE Ç HUKUKUMUZDA ÇOCU A KAR I C NSEL SÖMÜRÜ SUÇTUR. BU SUÇUN YARGI TARAFINDAN GÖRMEZDEN GEL NMES TOPLUMUN ADALET DUYGUSUNU ZEDELER. Ülkemizde yarg kararlar ve uygulamalar cinsel istismara u rayan çocuklara ne yaz k ki istismarc lar kadar zarar vermektedir. Son günlerde bas na yans yan baz kararlardan görüldü ü gibi çocuklara yönelik cinsel istismar suçu i leyen san klar adeta yarg kararlar ile kurtar lmaya çal lmaktad r. Bilinmelidir ki bu bak aç s sadece gündemde yer alan dava dosyas ile s n rl de ildir CMK da yer alan ma duru korumaya yönelik düzenlemelerin alt yap s n n kanunun ruhuna ve çocu un yüksek yarar na uygun olarak kurulamam olmas birçok çocu un yarg taraf ndan yeniden istismar edilmesine ve ya ad travman n artmas na neden olmaktad r. Çocuklar istismar edenlerin genel olarak yeti kinler olmas nedeniyle yarg lamalar Asliye veya A r Ceza Mahkemelerinde yap lmaktad r. Bu mahkemelerde yarg lamay gerçekle tiren hakimlerin çocuk istismar ve çocuk psikolojisi konusunda yeterli donan ma sahip olmamas, yarg lama a amas nda çocuklar n tekrar ma dur olma riskinin artmas na neden olmaktad r mzas Bulunan Sivil Toplum Örgütleri (bak n z: olarak: Çocuklar n cinsel ve di er tüm istismar ve iddet türlerinden etkin korunabilmesi için tüm yasalar n yukar da s ralanan çocuk haklar na ili kin uluslararas belgelere uygun hale getirilmesini, Çocuk istismar n n engellenmesi ve istismara u rayan ma dur çocuklar n korunmas için uzmanla m mahkemelerin tüm yarg çevrelerinde bir an önce kurulmas n ve gerekli meslek içi nitelikli e itimin verilmesini, Çocuklar tekrar ma dur edebilen yarg sistemine Türkiye nin onaylad uluslararas çocuk haklar na ili kin sözle me ve ekleri çerçevesinde öncelikle çocu u koruyacak bir bak aç s n n kazand r lmas n, Çocu un yüksek yarar n gözeten ulusal ve uluslararas yasal düzenlemelere uygun olarak çocuk izlem merkezlerinin bir an önce Adalet Bakanl taraf ndan haz r hale getirilmesini ve yayg la t r lmas n, Tüm istismar ma durlar için hastanelerde destek merkezlerinin kurulmas çal malar n n h zland r lmas n, Adli T p Kurumu yan nda halihaz rdaki üniversite çocuk koruma birimlerinin verdi i bilirki i raporlar n n da tan nmas n, talep ediyoruz! YETK L VE GÖREVL TÜM KAMU KURUM VE KURULU LARI VE LG L K LER ÇOCUK HAKLARIYLA LG L YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER NE UYMAYA ÇA IRIYORUZ... (Bu yaz k salt lm t r. Yaz n n tamam na buradan ula abilirsiniz:

12 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kasım, Uluslararası Herkes için Spor Birliği (TAFISA) Dünya Kongresi, Antalya, 2011 TAFISA Dünya Kongresi Kasım 2011 de, Antalya da gerçekleştirildi (http://www.tafisaworldcongress.2011.org). Herkes için sporun çeşitli temalarda, uluslararası sunumlarla ele alındığı kongrede, ICSSPE, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Uluslararası Kadın ve Spor Çalışma Grubu (IWG), UNESCO ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinden oluşan davetli konuşmacılar, sunumlarında engelli bireylerin spora katılım fırsatlarına da atıfta bulundular. Herkes için spora ve performans sporlarına katılımda özellikle engelli bireylerin, gelişmekte olan ülkelerde yaşayanların, kadınların ve belirli grupların çeşitli düzeylerde daha da kısıtlandıkları vurgulandı. Pınar YAPRAK KEMALOĞLU, Marmara Üniversitesi Sağlık Bil. Enstitüsü, Spor Yönetim Bilimleri Doktora Programı. ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR, Devam eden sayfada, yılları arasında gerçekleştirilecek (uyarlanmış fiziksel aktivite ile ilgili) belirli bazı uluslararası organizasyonlara kısaca yer verilmiştir. Etkinlik ve organizasyonlarınızı EBFAD Bülteninde duyurmak için, bültenin ilgili dönem editörlerine yazabilirsiniz. Gerekli bilgiler ve tüm iletişim bilgilerini bültenin son sayfalarında bulabilirsiniz. Pınar YAPRAK KEMALOĞLU,

13 13 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011 ( Uluslararas Organizasyonlar, yaz s n n devam ) Engelsiz Ya am Fuar, 1-4 Aral k 2011, stanbul Ulusal ve uluslararas ölçekte engellilere ve fonksiyonel kapasite artt rmaya yönelik özel ürün, teknoloji ya da hizmet sunanlar n tek çat alt nda toplanaca Engelsiz Ya am Fuar, konuyla ilgili sivil toplum kurulu lar n n da (STK) katk lar yla güçlü bir kamuoyu olu turarak engelliler ad na çözüm üretilmesine katk da bulunmay amaçlamaktad r. Fuar hakk nda detayl bilgi için web sitesi: 12. ASAPE Sempozyumu, 2012 de, Hong Kong ta 12. Uyarlanm Beden E itimi ve Egzersiz Asya Toplumu (Asian Society of Adapted Physical Education and Exercise, ASAPE) Sempozyumunun konular, Uyarlanm Fiziksel Aktivitede Ara t rma ve Ça da E ilimler, E itmenlik, Antrenörlük ve Program Yapma. Özet gönderimi için son tarih 31 Mart Özetler, elektronik olarak konferans e-posta adresine gönderilmelidir. Bildiriler için ça r detaylar na ve konferansla ilgili di er bilgilere ula labilecek web sitesi: Uyarlanm Fiziksel Aktivite Avrupa Kongresi (EUCAPA), 2012 de, rlanda da Uyarlanm Fiziksel Aktivite Avrupa Kongresi (EUCAPA) 2012, 6-8 May s ta Kerry, rlanda da gerçekle tirilecek. Kongrenin konular, Uyarlanm Beden E itimi, Uyarlanm Fiziksel Aktivite, Engellilerde Spor, Rehabilitasyon. Konferans ileti im ki isi, Konferans Koordinatörü Linda Raymond, e-posta adresi: NAFAPA 2012 Konferans Kuzey Amerika Uyarlanm Fiziksel Aktivite Federasyonu nun (NAFAPA) konferans, ayr ca IFAPA yönetim kurulu toplant s n n da yer alaca program ile, Ekim 2012 de Birmingham, Alabama da düzenlenecek. Konferans n web sitesine sites.google.com ile ilgili mahkeme karar na istinaden Türkiye den- eri ilememektedir (17 Kas m 2011). ISAPA 2013, stanbul 19. Uluslararas Uyarlanm Fiziksel Aktivite Sempozyumu, Temmuz 2013 te stanbul da gerçekle tirilecek. Konferans n web sitesi:

14 14 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011 BÜLTEN YAZIM ve GÖNDER M KILAVUZU Bültenin bir sonraki say s nda de erlendirilmesini istedi iniz yaz lar lütfen mümkün oldu unca a a daki aç klamalar göz önünde bulundurarak haz rlay n z ve en k sa zamanda ilgili e-posta adreslerine iletiniz. Kime: Gelecek say n n ilgili editörlerine gönderilmeli Y l Editörleri: Dilara Özer- Mehmet Ata ÖZTÜRK- P nar YAPRAK KEMALO LU- Emre BASKAN- Ne gönderilmeli (Bülten çeri i): Engelliler için beden e itimi ve spor alan nda yap lan ve yap lacak olan bütün aktiviteler, gelecekte yap lmas planlanan etkinlikler ve bilgilendirici haberlere ili kin yaz lar ve ilgili foto raflar, resimler. Nas l Gönderilmeli: Microsoft Word dosyas eklinde. Mümkün de ilse elektronik posta yoluyla. Dil: Türkçe (Türkçe yaz m kurallar na uygun olmal ). Yaz Tipi: Times New Roman. Yaz Tipi Boyutu: 12 punto. Uzunluk: Maksimum üç sayfa bir buçuk sat r aral kl. Foto raflarla beraber. Nas l Ba lamal : Kal n yaz lm ana ba l k (ortalanm ). Daha sonra amac, konuyu içeren bir giri paragraf yaz n (örne in, konuyu payla mak ya da rapor etmek amac yla bir sorun hakk nda dü ünceyi, inan belirtmek amac yla sorunu gündeme ta mak ve çözüm bulmak amac yla). Di er Paragraflar: En az iki en fazla yar m sayfa. Her paragrafa sat r ba yap lmal. Nas l Bitirmeli: Ad n z, soyad n z ve elektronik posta adresiniz. Ayr ca i inizi, ba l oldu unuz kurulu u, ö renim gördü ünüz e itim kurumunu, bulundu unuz ehri, ülkeyi de ekleyin. Ki i simleri: At fta bulundu unuz ki ilerin isimlerini kal n harflerle belirtin ve her isim yazman zda bunu yap n. Bu bize o ki ilerle ba lant kurmam z ve network sistemini geli tirmemizi sa layacakt r. K saltmalar Aç klay n: Baz okurlar k saltmalar n anlamlar n bilmemektedir. lk kullan n zda parantez içinde k saltman n aç l m n yaz n. ehir ve Ülkeleri Belirtin: Herhangi bir ehirden bahsederken, ehrin ba l oldu u bölgeyi ve/veya ülkeyi belirtin.

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi)

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama), Türk yükseköğretiminde görev yapan akademisyenlere ait kişisel akademik bilgilerin ve bilimsel / akademik

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Web Sitesi Yıllık Raporu. Yönetici Özeti. C. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayılarının Ülkelere Göre Dağılımı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Web Sitesi Yıllık Raporu. Yönetici Özeti. C. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayılarının Ülkelere Göre Dağılımı Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Web Sitesi Yıllık Raporu Yönetici Özeti İçindekiler I. Yönetici Özeti A. Toplam Sayfa Görüntülenme Sayıları B. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayıları C. Toplam Oturum

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ERASMUS YOĞUN PROGRAMLAR (Intensive Programmes)

ERASMUS YOĞUN PROGRAMLAR (Intensive Programmes) ERASMUS YOĞUN PROGRAMLAR (Intensive Programmes) Doç. Dr. Salih ŞAHİN Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı slhsahin@gmail.com Page 1 İÇERİK Proje ve AB Projeleri Erasmus

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222 Mail: hulyaozlemsener@gmail.com Doğum Yeri ve Yılı: SAMSUN / 01.02.1971 Medeni Durum: Evli /

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ. 2011-2012 Güz Yarıyılı. Dersin adı : TÜRK DİLİ 1

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ. 2011-2012 Güz Yarıyılı. Dersin adı : TÜRK DİLİ 1 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Güz Yarıyılı Dersin adı : TÜRK DİLİ 1 Dersin Kodu: TRD 151 Şube Kodu: AKTS Kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2 s/ hafta Teorik: 2s/ hafta Uygulamalı: 0 s/hafta

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Dr. Nuh ERDOĞAN Yurt İçi Burslar Müdür V. 31 Mayıs 2013 Boğaziçi Üniversitesi Sunum Planı I. Bölüm II.

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

ISDFS 2015 ULUSLARARASI SEMPOZYUM SONUÇ BİLDİRGESİ

ISDFS 2015 ULUSLARARASI SEMPOZYUM SONUÇ BİLDİRGESİ ISDFS 2015 ULUSLARARASI SEMPOZYUM SONUÇ BİLDİRGESİ Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan 3. Uluslararası Adli Bilişim ve Güvenlik Sempozyumu (ISDFS) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde

Detaylı

BÖLÜM 5: EXPONATURA 2015 TEMA YILDIZLARI İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR

BÖLÜM 5: EXPONATURA 2015 TEMA YILDIZLARI İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR ADAY BAŞVURU KILAVUZU BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER BÖLÜM 2: BAŞVURU BİLGİLERİ BÖLÜM 3: YENİ YILDIZLAR KATEGORİSİ İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR BÖLÜM 4: SEKTÖRÜN YILDIZLARI KATEGORİSİ İÇİN BİLGİLER BÖLÜM 5: EXPONATURA

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu AKILCI İLAÇ KULLANIMI PROJE YARIŞMASI BAŞVURU FORMU BAŞVURU SAHİBİNİN ADI SOYADI * BAŞVURU SAHİBİNİN MESLEĞİ BAŞVURU SAHİBİNİN YAŞI BAŞVURU SAHİBİNİN MEDENİ : DURUMU BAŞVURU SAHİBİNİN EĞİTİM DURUMU BAŞVURU

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, muhasebe ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Muhasebe ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

KARAR 22.01- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 03.05.2012 tarih ve 887-19298 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR 22.01- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 03.05.2012 tarih ve 887-19298 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 22.01- Yükseköğretim

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI TAKDİM SPONSORLUK DOSYASI. On üç yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi,

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ( GENELGE )

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ( GENELGE ) Sayı : B.11.1.SHG.0.14.03.26 / 697-3898 22/03/2012 Konu : Kabin Memuru Temel Emniyet Eğitimi Verilmesine İlişkin Genelge İlgi : a) b) c) d) ( GENELGE ) 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Ticari Hava

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Tematik Ağ Projesi AEHESIS

Tematik Ağ Projesi AEHESIS Tematik Ağ Projesi AEHESIS Aligning a European Higher Education Structure In Sport Science Spor Bilimleri Eğitimini Avrupa Yükseköğretiminde Uyumlaştırma 3. Yıl Proje Raporu - Özet - 2006 PROJE HAKKINDA

Detaylı

İŞLETME ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL

İŞLETME ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Çözümlerin Buluşma Noktası İşletme 2023 Zirvesi nde 2015-2023

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç Madde 1. Bu yönerge, Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin eğitim-öğretim dışında kalan zamanlarını değerlendirerek sosyal, kültürel,

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Makale Adı Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Faruk Baştürk* Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Projeler ve Komisyonlar İçin Gönüllü Personel Müracaat ve Bilgi Formu

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Projeler ve Komisyonlar İçin Gönüllü Personel Müracaat ve Bilgi Formu Formun doldurulmasına yönelik açıklama: Ayrılan alana yazı karakterini değiştirmeden istediğiniz kadar yazabilirsiniz. Tablolarda satır yeterli değilse satır ekleyebilirsiniz. 3-Forma son 2 yıl içinde

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ 1) Jeofizik Mühendisliği Eğitim / Öğretim Programına kayıtlı öğrenciler, Çanakkale Onsekiz

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

Gençlik karti kullanilmak suretiyle gerçekleştirilecek olan, gençliğin dolaşimiyla ilgili kismi anlaşma Gençlik geliştirme politikası

Gençlik karti kullanilmak suretiyle gerçekleştirilecek olan, gençliğin dolaşimiyla ilgili kismi anlaşma Gençlik geliştirme politikası Gençlik karti kullanilmak suretiyle gerçekleştirilecek olan, gençliğin dolaşimiyla ilgili kismi anlaşma Gençlik geliştirme politikası Barış sosyal dayanışma kültürler arası diyalog katılım insan hakları

Detaylı

SORUMLULUK PROJELERİ

SORUMLULUK PROJELERİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ Sosyal Sorumluluk Projesi, Yaşar Üniversitesi nin kurumsal bilim iddiasının unsurlarından biridir; bu iddianın, akademik ve idari

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

FAKÜLTE KOMİSYONLARI, KURULLARI ve KOORDİNATÖRLÜKLERİNE (FKKK) AİT UYGULAMA ESASLARI

FAKÜLTE KOMİSYONLARI, KURULLARI ve KOORDİNATÖRLÜKLERİNE (FKKK) AİT UYGULAMA ESASLARI FAKÜLTE KOMİSYONLARI, KURULLARI ve KOORDİNATÖRLÜKLERİNE (FKKK) AİT UYGULAMA ESASLARI F1- GÜADEK FAKÜLTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ (FADEK) Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Koordinatörü, ilgili akademik

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz

Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz İçerik HayalEt Projesi Tanıtımı Neler yaptık? Üniversiteler girişimciliğe nasıl destek olabilir? BuHayalEt, üniversitenin

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA 0 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Selçuk Üniversitesi nin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI Sporculara Zihin antrenmanları, tüm çalışanlara ekip ruhu içerisinde sporcu motivasyonuna katkı sağlama, teknik ekibe psikolojik yönetim tarzları konusunda destek olamyı amaçlayan

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Proje Yönetimi

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STRATEJİK PLAN EL KİTABI 2007-2010 Aralık 2006 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i GİRİŞ...iii I. GRUPLARIN ORTAK SWOT ANALİZİ ÇALIŞMASI...

Detaylı

UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI. 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr

UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI. 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr Sorumlu Olunan Müzakere Fasılları Sosyal, Bölgesel

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3304 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3304- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi taslağının

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç MADDE 1-

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç MADDE 1- PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (PAMUKKALE TTO) PROJE HAZIRLAMADA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK MENTÖRLÜK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı