1 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, Önsöz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011. Önsöz"

Transkript

1 1 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011 Önsöz Son y llarda birçok ülkede engelli bireyler için fiziksel aktivitenin yayg nla t r lmas na ili kin çe itli programlar, projeler yürütülmekte, kongreler ve sempozyumlar düzenlenmektedir. Bunun en yak n örne ini Paris te 4-8 Temmuz tarihleri aras nda düzenlenen 18. Uluslararas Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Sempozyumu ndan (isapa2011) vermek mümkün. 280 civar nda kat l mc, 30 a yak n uluslararas düzeyde gönüllünün kat ld sempozyum, sözel ve poster bildiriler, uygulamal oturumlar ve video film yar malar ile yeni fikirlerin elde edilmesi ve gelece e yönelik projelerin olu turulmas aç s ndan oldukça yararl geçti. Tabii, Türk kat l mc lar için isapa2011 in bir ba ka önemi daha vard. Be gün boyunca, 2013 y l nda, stanbul da Yeditepe Üniversitesinde düzenlenecek sempozyumu duyurmak için çe itli tan t m etkinlikleri düzenlendi. Stant kurularak, tan t m materyalleri ve bu tür organizasyonlar n vazgeçilmez hediyeleri olarak nazar boncuklar da t ld, sempozyumla ilgili kat l mc lar ve davetli konuklarla yüz yüze görü meler yap ld. Son olarak, kapan töreninden önce tan t m sunumu ile tüm kat l mc lar stanbul a davet edildi. Tan t m çal malar n n yan s ra organizasyonla ilgili çe itli gözlemler, kat l mc lar n önerileri ve özellikle de eri ilebilirlik konusunda ya anan sorunlar not edildi. Bu sorunlar n stanbul da nas l a laca tart ld. Türkiye ye dönü te, organizasyon komitesi ile yap lan ilk toplant da bu konular gündeme getirildi. Taslak program yap ld, ana tema konu mac lar ve davetli konu mac larla ileti im kuruldu. Sponsorluk çal malar n n ba lat labilmesi için dökümanlar haz rland. Tüm bu haz rl klar çok yak nda sayfas nda görmek mümkün olacak. Web sayfas n n bugüne kadar birinci s rada Türkiye, ikinci s rada Amerika Birle ik Devletleri olmak üzere 72 ülkeden, 1220 ki i taraf ndan ziyaret edilmesi, imdilik sempozyum aç s ndan umut verici. Gerçeklik pay nedir? Bekleyip görece iz Belki de nazar boncuklar i e yarad. Kim bilir? Doç.Dr. Dilara Özer Yönetim Kurulu Ba kan

2 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kasım, Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü nün Engeli Olan Kişilere Yönelik Etkinlikleri ( ): I) Akuaterapi Kursu eğitim ve öğretim yılı etkinlikleri arasında Yeditepe Üniversitesi (YTÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) Bölümü tarafından 18 Şubat- 25 Mart 2011 tarihleri arasında haftada 2 saat olmak üzere düzenlenen Akuaterapi Kursu nda fizyoterapinin suda yapılan bir çeşidi olan Akuaterapi veya Havuz Tedavisi nin uygulanması için gerekli temel yöntemler teorik ve uygulamalı olarak fizyoterapi öğrencilerine aktarılmıştır. Bu kurs kapsamında öğrencilerin su içinde kendi bedenlerinin motor hareket kalıplarını geliştirmeleri ve akuaterapi becerilerinin herhangi bir nedenle fiziksel, mental veya duyusal yetersizlik içinde olan kişilere aktarılma yollarını öğrenmeleri amaçlanmıştır. Kursun içeriğinde aşağıdaki konular ele alınmıştır: 1- Suyun fizyoterapi ve rehabilitasyonda kullanımı 2- Suyun biomekaniği 3- Termal suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri 4- Akuaterapinin özellikleri, uygulama alanları 5- Halliwick Yaklaşımı 6- Tedavi Havuzunun özellikleri, emniyet ve uyulması gereken kurallar FTR Bölümü öğrencisi olmak, Isı-ışık ve Hidroterapi derslerinden başarılı olmak ve yüzme bilmek Akuaterapi kursuna katılımın bir ön gereğidir. Kursun teorik dersleri FTR Bölümü nde ve uygulamalı kısmı Sosyal Tesislerde yer alan kapalı havuzun bu kurs için özel olarak yaptırılan platformlu kısmında verilmiştir. (Bu yazı, bir sonraki sayfada devam etmektedir )

3 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kasım, ( Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü nün Engeli Olan Kişilere Yönelik Etkinlikleri ( ): I. Akuaterapi Kursu devamı...) Akuaterapi Kursu Öğretim Kadrosu : Prof. Dr. Serap İNAL, Fzt., YTU, SBF, FTR Bölümü Doç. Dr. Feryal SUBAŞI, Fzt., YTU, SBF, FTR Bölümü Prof. Dr. İlker YILMAZ, Fzt.,Anadolu Üniversitesi, BESYO Yrd. Doç. Dr. Rasmy MUAMMER, Fzt., YTU SBF, FTR Bölümü Yrd.Doç. Dr. Mehmet Yanardağ, Fzt.,Anadolu Üniversitesi, Engelliler Araşt. Enst. Yrd. Doç. Dr. Şule Badıllı DEMİRBAŞ YTU, SBF, FTR Böl. Taner Karabulut, Bed. Eğt. Öğretmeni, Yeditepe Üniversitesi, Spor ve Kültür Müdürü II) Uluslararası Destekleyici Teknoloji Çalıştayı, 6-8 Haziran 2011 National Science Foundation (NSF) ın desteklediği US-Turkish Workshop on AssistiveTechnology isimli Destekleyici Teknoloji Çalıştayı, 6-8 Haziran 2011 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi nde (YTÜ) gerçekleştirildi. Massachusetts Lowell Üniversitesi (Amerika Birleşik Devletleri- ABD) ve YTÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile FTR Bölümü nün birlikte düzenlediği çalıştaya ABD den, çeşitli Avrupa ve Asya ülkelerinden ve Türkiye den 100 ün üzerinde katılımcı iştirak etmiştir. Çalıştayda destekleyici teknoloji (bireylerin fonksiyonel kapasitelerini arttırmaya yönelik cihazlar ile bunlara ilişkin hizmetler, eğitim programları, vb.) her yönüyle tartışılmış, birimler arasında ortak işbirliklerinin yapılması konusunda çalışmalar başlatılmış ve deneyimler paylaşılmıştır.

4 4 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011 Avrupa Voleybol Engelliler Komitesi Erkekler K tasal Oturarak Voleybol Kupas (The European Committee Volleyball for Disabled Men Sitting Volleyball Continental Cup) ngiltere nin Kettering kentinde 9-17 Temmuz 2011 tarihinde gerçekle tirilen ampiyona, ngiltere Voleybol Federasyonu nun uzun süreden beri organize etti i en geni kapsaml etkinliktir ve 2012 Londra için bir bak ma ön ayak olarak nitelendirilmi tir. ampiyonaya Bosna Hersek, M s r, Rusya, Brezilya, Ukrayna, Çin, Büyük Britanya, Amerika Birle ik Devletleri, Kazakistan, Kanada ve Azerbaycan olmak üzere toplam 11 ülke kat lm, Bosna Hersek birinci, M s r ikinci ve Rusya üçüncü olmu tur. Turnuva da ilk defa uluslararas bir organizasyonda yer alan Kazakistan dokuzuncu olmu tur. Ferhat Esatbeyoglu Azerbaycan - Çin Ferhat Esatbeyo lu nun hakem olarak görev yapt organizasyonda çok say da gönüllünün de deste i al nm t r. Türkiye yi de gelecekteki ampiyonalarda görmek dile iyle. Ferhat Esatbeyo lu IFAPA Ö renci Temsilcisi & ECVD Geli im Departman Üyesi

5 5 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011 Bisiklet Özgürlüktür Bisikletli ya am, geli mi toplumlarda özgürlük simgesi. Sa l k ve çevreye katk s n n yan s ra çok önemli bir ula m arac. Ülkemizde her geçen gün bilinçli bisikletli ya am yayg nla makta ve sosyal sorumluluk projelerinin ise ba aktörü haline gelmektedir. Bugün, örne in,görme engelli bireylerigiderek artan bir biçimde kalabal klar içinde görmek mutluluk verici, ama daha da önemlisi onlar n bisikletle ba ard klar n,antrenman yapt klar n, milli tak mlar ve Paralimpik Olimpiyatlar için haz rland klar n duymak; te fark ndal k! Engelleri yenmek budur! dedirtiyor. Türkiye de Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü nce 2010 dan itibaren önce Tokat sonra Ankara da bisiklet tak mlar kuruldu. Bu tak mlar Gelece e Ko anlar sosyal sorumluluk projesi kapsam ndaturkcell in katk lar ylatandem iki ki ilik bisikletlerle Paralimpik olimpiyatlara kat lmak için ara vermeden milli tak m ba ar s için çal yorlar. Fiziksel hiçbir engeli bulunmayan i itme engelliler ( E)ise bisiklet bran n n kurumsalla mas için adeta sessiz dünyalar nda sessizce bekliyorlar. Üstte Büyük Resim: itme engelli gençlerin kat l m yla 19 May s n kutland bisiklet turundan bir kare; Sol Üst: Zafere Do ru Projesinde Nilgül Ertekin ve M.Ö. Atik; Sa üst: E Bisiklet Toplulu u Logosu Ki isel çabalar ve özverilerle, geçti imiz Eylül ay nda gerçekle tirdi imiz Zafere Do ru engellilerle engelsiz bisiklet turu grubuyla, stanbul dan Samsun a 878 km. pedal basan i itme engelli Mustafa Önder Atik, Karadeniz i pedallayan ilk engelli bisiklet sporcusu olmu tur. En büyük amac Türkiye itme Engelliler Spor Federasyonu nda bisiklet bran n n aç lmas na katk sa lamak olan itme Engelliler Bisiklet Toplulu u nun kurucusu Atik, sponsor yetersizli i nedeni ile yar m kalan turunu sponsor buldu u takdirde önümüzdeki baharda Hopa ya kadar giderek tamamlayaca n söylüyor. Nilgül ERTEK N, Emekli Beden E itimi Ö retmeni, Milli sporcu ve Antrenör, Beyazku ak.com Kö e Yazar

6 6 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011 Sa r Dünyas n n Organizasyonlar Türkiye de Türkiye nin ilgili kurumlar ve temsilcileri, -Gazi Üniversitesi- i aret dili kullan c lar n n uluslararas konferans SIGN5 i Ekim 2011 de Ankara da, -Türkiye itme Engelliler Milli Federasyonu- Sa rlar n Dünya Kongresi ni 2015 te stanbul da, -Türkiye itme Engelliler Spor Federasyonu- Sa rlar n Olimpiyat Deaflympics i 2017 de Ankara da düzenlemek üzere, uluslararas camian n ilgisini ve güvenini kazanm durumda. Dünyada ve Türkiye de i aret dili kullanan sa rlar yak ndan ilgilendiren, bu önemli organizasyonlardan ve ilgili tüm geli melerden en iyi kazan mlar n elde edebilmesi için sa r topluluklar ba ta olmak üzere tüm ilgililerin süreçlere uygun biçimde kat labilmeleri ve katk sa layabilmeleri çok önemli. Sa rlar n Dünya Federasyonu nun 17. Dünya Kongresi 2015 de stanbul da Sa rlar n Dünya Federasyonu nun (WFD) Durban, Güney Afrika da Temmuz (2011) tarihlerinde gerçekle tirilen 16. Dünya Kongresi nde; 2015 te düzenlenecek olan bir sonraki WFD Dünya Kongresine aday ehirler aras ndan stanbul, en yüksek oyu toplad (http://wfd2015istanbul.org/). Ayr ca i aret dili ara t rmac m z Hasan Dikyuva bu kongrede WFD nin Yönetim Kurulu üyeli ine seçildi. Sa rlar n insan, vatanda l k ve dilsel haklar için mücadele veren en önemli sivil toplum kurulu lar ndan biri olan WFD, çal ma alanlar ndan biri olarak sa r kültürüne ve bu ba lamda sa r sporlar na da odaklanmaktad r. Foto rafta soldan sa a; WFD Ba kan Colin Allen ve ICSD Ba kan Craig Crowley. Kaynak: A ustos, P nar YAPRAK KEMALO LU, Marmara Üniversitesi, Spor Yönetim Bilimleri Doktora Program.

7 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kasım, SIGN5: İşaret Dili Kullanıcılarının Uluslararası Konferansı Türkiye için çok önemli bir adım ve pek çok anlamda bir ilk olan SIGN5 Konferansı, bültende daha önce duyurulduğu gibi Gazi Üniversitesi (GÜ) ve UCLAN işbirliği ile Ekim 2011 de, GÜ Merkez Kampüsü, Ankara da gerçekleştirildi. Türk Dil Kurumu nun davetli konuşmacı ve uzmanlara sağladığı destek dışında neredeyse tamamı gönüllü çabalarla gerçekleştirilen konferansın tarihi bir önemi bulunuyor. Sağırların, tahminlere göre mevcut koşullarda % 0,4 ünün üniversite mezunu olabildiği, önemli ölçüde bir nüfus tarafından hala dilsiz veya acıma duygularıyla tanımlanarak akademik başarı elde etmeleri imkânsız veya oldukça sınırlı gözüyle bakıldığı bugünün Türkiye sinde, ilk kez işaret dilleri ve sağır çalışmaları üzerine ve tamamı işaret dilinde bilimsel paylaşımların gerçekleştiği, uluslararası bir konferans düzenlendi. Ulusal ve uluslararası sağır toplulukları, sivil toplum kuruluşlarının ve sağır spor örgütlerinin üyeleri ve liderleri, İşaret Dilleri ve Sağır Çalışmaları araştırmacıları, ilgili akademisyenler, uzmanlar ve ilgili bürokrasinin katılım gösterdiği konferansta sunumlar Türk İşaret Dili (TİD) ve Uluslararası İşaret te (IS) yapıldı ve sadece ana oturumlar, açılış ve kapanış törenlerinin ayrıca sesli tercümesi yapıldı. Konferans süresince gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası 40 ın üzerinde bilimsel sunum ve çalıştayın yanı sıra, işaret dilinde yükseköğrenim ve yayın fırsatlarına ilişkin stantlar ve ek oturumlar ilgi çekti. Ayrıca konferans öncesi üç gün boyunca düzenlenen IS kursları, bazı katılımcılara IS ve TİD le tanışmak, konferansa hazırlanmak ve kaynaşmak için bulunmaz bir fırsat sundu. Bu alanda ülkede ve ülke dışında çalışmalar yapan bazı Türk araştırmacıların ilk defa bir araya geldiği SIGN5 e, yaklaşık %70 i sağır olmak üzere 22 farklı ülkeden 80 i yabancı, toplam 260 kişi katıldı. Pınar YAPRAK KEMALOĞLU, Marmara Üniversitesi Sağlık Bil. Enstitüsü, Spor Yönetim Bilimleri Doktora Programı.

8 8 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011 Sa rlar n Olimpiyat Deaflympics 2017 de Ankara da Türkiye itme Engelliler Spor Federasyonu nun (T ESF) ba vurusuyla, Türkiye nin ba kenti Ankara, oylamada Buenos Aires (Arjantin) ve Barselona y ( spanya) geride b rakarak 2017 de, Deaflympics denilen sa rlar n Dünya daki en büyük spor organizasyonuna (23. Yaz Oyunlar na) ev sahipli i yapma hakk n elde etmi oldu. EDSO Yönetim Kurulu üyesi Do an Özdemir itme engellilerin Olimpiyat Deaflympics in 2017 y l nda Ankara da yap lmas kesinle ti. Türk spor camias na ciddi kazan mlar ve geli meler sa layacak organizasyonun gerçekle mesine katk da bulunan, emek veren herkese minnetle te ekkür ediyoruz den fazla sporcu gelecek, çok ciddi çal mam z gerekiyor dedi. Uluslararas Sa rlar için Spor Komitesi (ICSD) nin sahiplendi i ve ayn zamanda ICSD yi sembolize eden, sa rlar n Olimpiyatlar Deaflympics Oyunlar, dört y lda bir düzenlenmektedir. Ancak bu y l ubat ay nda Vysoké Tatry de (Slovakya) yap lmas planlanan 17. Deaflympics K Oyunlar, Slovak Deaflympics Komitesi nin tesislerin in a edilmemesi gibi bir dizi sorumluluklar yerine getirememesi nedeniyle iptal edildi. Yine, Yunanistan n Atina ehrinde 2013 te düzenlenmesi planlanan 22. Deaflympics Yaz Oyunlar ise ekonomik kriz nedeniyle iptal edilmesinin ard ndan, Budape te nin 2013 Yaz Oyunlar na ev sahipli i ba vurusu ön plana ç kt. Budape te nin ba vurusunun onay al p almayaca, ICSD taraf ndan bu y l n sonuna do ru aç klanacak. T ESF Ba kan Oktay AKTA n uluslararas bas nda (Tom Degun, 24 Eylül 2011, Türkiye nin uluslararas organizasyonlara ev sahipli i ve küresel spor camias na hizmet konusunda onurlu bir gelene e sahip oldu una ili kin -Sa r sporlar n n son zamanlardaki gerilimini de ilgilendiren- sözlerine yer verildi. P nar YAPRAK KEMALO LU, Marmara Üniversitesi Sa l k Bil. Enstitüsü, Spor Yönetim Bilimleri Doktora Program. Trakya Üniversitesi Engelli Çal malar Yüksek Lisans ve Doktora Program Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde nterdisipliner Engelli çal malar Yüksek Lisans ve Doktora Program aç lm t r. Bu program vas tas ile farkl disiplinlerden engellilik konusunda ara t rmalar yapan bilim insanlar n bir araya getirerek farkl bilimsel çal malar n desteklenmesini sa lamas amaçlanmaktad r. Programa güz döneminde t p fakültesi, di hekimli i, s n f ö retmenli i, beden e itimi ö retmenli i, okulöncesi ö retmenli i ve psikoloji alanlar ndan ö renci al nm t r. Doç. Dr. Ye im Fazl o lu, Trakya Üniversitesi.

9 9 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011 Hayatboyu Ö renme Program - Erasmus Yo un Program ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivitenin Dünyadaki Geli imi 2-29 Temmuz 2011 Engelli bireyler için fiziksel aktivitenin (EFA) nin bir meslek, bir hizmet ve bir hak olarak geli imine katk sa lamak amac yla haz rlanan Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivitenin Dünyadaki Geli imi konulu program, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin ev sahipli inde yürütülecektir. National Sport Akademi(Bulgaristan), Palacy Üniversitesi (Çek Cumhuriyeti) ve Degli Üniversitesi ( talya) ortakl nda yürütülecek programda beden e itimi ve spor alan nda yüksek ö renim gören gençler, EFA konusunda evrensel bir bak aç s ve çok disiplinli bir yakla mla haz rlanm bir program çerçevesinde bir araya gelerek, bir yandan mesleklerinde özelle me f rsat na sahip olacak, di er yandan da Avrupa üniversitelerinden gelen akranlar ile kayna arak do rudan bir kültürel de i im program na dâhil olacaklard r. Yurtd ndan 15, Türkiye den 20 ö rencinin kat lmas beklenen programda, yurtd ndan 15, yurt içinden 8 ö retim eleman ders verecektir. Bir ay sürecek program 124 saat teorik ve 36 saat uygulamal olmak üzere toplam 160 saat ve 20 ECTS kredidir. Projenin, ö retim elemanlar ve üniversiteleraras nda saydaml k sa layaca, gelece e yönelik i birli i ve ortak projeler haz rlama konusunda motivasyon olu turaca ve böylece daha uzun süreleri IP lere ve yüksek lisans programlar na öncülük edece i dü ünülmektedir. Bu amaçla e itim CD leri, bro ürler, haz rlanacak, her türlü bilgiye web sayfas ndan ula lmas sa lanacakt r. Doç. Dr. DilaraÖzer

10 10 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011 Türkiye Bili im Derne i taraf ndan gerçekle tirilen 28. Bili im Kurultay kapsam nda, eski statüyle Özürlüler daresi Ba kanl ve özellikle Daire Ba kan Abdulkadir Anaç n katk lar yla geleneksel olarak düzenlenen Eri ilebilirlik ampiyonlar 2011 Özürlüler ve Bili im günü, 27 Ekim Per embe günü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl Özürlü ve Ya l Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aylin Çiftçi nin de kat l m yla gerçekle tirildi. Bilgi ve ileti im teknolojileri ve engellilerce eri ilebilirlikleri konusunda kapasite geli tirmek için çal an kurum, kurulu ve ki ilerin te vik edilmesi amac yla geleneksel olarak düzenlenen Eri ilebilirlik ampiyonlar ödül törenine ilgi büyüktü. Engelliler ve bili im alanlar uzmanlar, akademisyenler ve engelli bireylerden olu an de erlendirme jürisi, Eri ilebilirlik ampiyonlar 2011 ödüllerini 7 farkl kategoride vermeyi kararla t rd lar. Ödüller ve sahipleri öyle; Engellilerin sosyal hayata kat l mlar üzerine fark ndal k yaratmak amac yla haz rlam olduklar k sa filmlerden dolay Sosyal Hayata Eri im ampiyonu: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlü ü ad na Alaaddin Korkmaz; itme engellilerin yüksekö renim sürecinden daha fazla ve daha etkin olarak yararlanmalar n sa lamak amac yla gerçekle tirdikleri çal malardan dolay Bilgiye Eri im ampiyonu: E- T Projesi ad na Prof. Dr. Yusuf Kemal Kemalo lu; "Kahramanmara li Özürlüler Veritaban Projesi"nden dolay Bireye Eri im ampiyonu: Kahramanmara l Sosyal Hizmetler Müdürlü ü ad na Saadettin Y ld z; Web Eri ilebilirlik ampiyonu: ÖSYM ad na Dr. Halil Ye ilçimen; Be evler Bilgi ve leti im Merkezi ndeki hizmetlerinden ötürü Hizmete Eri im ampiyonu: Ankara Büyük ehir Belediye Ba kanl ad na Adnan eker; Duyarl l k ampiyonu: TV8 ad na Erkan Tan; 2010 ve 2011 Fark ndal k ampiyonlar, sinema dünyas ndan s ras yla Mert F rat ve Mustafa Üstünda. P nar YAPRAK KEMALO LU, Marmara Üniversitesi Sa l k Bil. Enstitüsü, Spor Yönetim Bilimleri Doktora Program.

11 11 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011 ÖZEL NOTLAR (1 Sayfa) VAN DEPREMLER Dr. Atsushi Miyazaki (Soldaki foto rafta, kaynak: 23 Ekim 2011 deki depremin ard ndan, depremzedelere yard m etmek için Van a gelmi ve daha sonra gerçekle en 5.6 l k depremde, kald otelin y k lmas sonucu hayat n kaybetmi ti Tüm Van depremzedelerinin ac lar n payla yor, bir an önce sa l kl ko ullara kavu malar n diliyoruz. YARGI EL YLE ÇOCUK ST SMARININ DESTEKLENMES SON BULMALI! KAMUOYUNA, TBMM YE VE HÜKÜMETE DUYURULUR TÜRKIYE N N ONAYLADI I B R ÇOK ULUSLARARASI BELGEDE VE BÖYLECE Ç HUKUKUMUZDA ÇOCU A KAR I C NSEL SÖMÜRÜ SUÇTUR. BU SUÇUN YARGI TARAFINDAN GÖRMEZDEN GEL NMES TOPLUMUN ADALET DUYGUSUNU ZEDELER. Ülkemizde yarg kararlar ve uygulamalar cinsel istismara u rayan çocuklara ne yaz k ki istismarc lar kadar zarar vermektedir. Son günlerde bas na yans yan baz kararlardan görüldü ü gibi çocuklara yönelik cinsel istismar suçu i leyen san klar adeta yarg kararlar ile kurtar lmaya çal lmaktad r. Bilinmelidir ki bu bak aç s sadece gündemde yer alan dava dosyas ile s n rl de ildir CMK da yer alan ma duru korumaya yönelik düzenlemelerin alt yap s n n kanunun ruhuna ve çocu un yüksek yarar na uygun olarak kurulamam olmas birçok çocu un yarg taraf ndan yeniden istismar edilmesine ve ya ad travman n artmas na neden olmaktad r. Çocuklar istismar edenlerin genel olarak yeti kinler olmas nedeniyle yarg lamalar Asliye veya A r Ceza Mahkemelerinde yap lmaktad r. Bu mahkemelerde yarg lamay gerçekle tiren hakimlerin çocuk istismar ve çocuk psikolojisi konusunda yeterli donan ma sahip olmamas, yarg lama a amas nda çocuklar n tekrar ma dur olma riskinin artmas na neden olmaktad r mzas Bulunan Sivil Toplum Örgütleri (bak n z: olarak: Çocuklar n cinsel ve di er tüm istismar ve iddet türlerinden etkin korunabilmesi için tüm yasalar n yukar da s ralanan çocuk haklar na ili kin uluslararas belgelere uygun hale getirilmesini, Çocuk istismar n n engellenmesi ve istismara u rayan ma dur çocuklar n korunmas için uzmanla m mahkemelerin tüm yarg çevrelerinde bir an önce kurulmas n ve gerekli meslek içi nitelikli e itimin verilmesini, Çocuklar tekrar ma dur edebilen yarg sistemine Türkiye nin onaylad uluslararas çocuk haklar na ili kin sözle me ve ekleri çerçevesinde öncelikle çocu u koruyacak bir bak aç s n n kazand r lmas n, Çocu un yüksek yarar n gözeten ulusal ve uluslararas yasal düzenlemelere uygun olarak çocuk izlem merkezlerinin bir an önce Adalet Bakanl taraf ndan haz r hale getirilmesini ve yayg la t r lmas n, Tüm istismar ma durlar için hastanelerde destek merkezlerinin kurulmas çal malar n n h zland r lmas n, Adli T p Kurumu yan nda halihaz rdaki üniversite çocuk koruma birimlerinin verdi i bilirki i raporlar n n da tan nmas n, talep ediyoruz! YETK L VE GÖREVL TÜM KAMU KURUM VE KURULU LARI VE LG L K LER ÇOCUK HAKLARIYLA LG L YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER NE UYMAYA ÇA IRIYORUZ... (Bu yaz k salt lm t r. Yaz n n tamam na buradan ula abilirsiniz:

12 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kasım, Uluslararası Herkes için Spor Birliği (TAFISA) Dünya Kongresi, Antalya, 2011 TAFISA Dünya Kongresi Kasım 2011 de, Antalya da gerçekleştirildi (http://www.tafisaworldcongress.2011.org). Herkes için sporun çeşitli temalarda, uluslararası sunumlarla ele alındığı kongrede, ICSSPE, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Uluslararası Kadın ve Spor Çalışma Grubu (IWG), UNESCO ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinden oluşan davetli konuşmacılar, sunumlarında engelli bireylerin spora katılım fırsatlarına da atıfta bulundular. Herkes için spora ve performans sporlarına katılımda özellikle engelli bireylerin, gelişmekte olan ülkelerde yaşayanların, kadınların ve belirli grupların çeşitli düzeylerde daha da kısıtlandıkları vurgulandı. Pınar YAPRAK KEMALOĞLU, Marmara Üniversitesi Sağlık Bil. Enstitüsü, Spor Yönetim Bilimleri Doktora Programı. ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR, Devam eden sayfada, yılları arasında gerçekleştirilecek (uyarlanmış fiziksel aktivite ile ilgili) belirli bazı uluslararası organizasyonlara kısaca yer verilmiştir. Etkinlik ve organizasyonlarınızı EBFAD Bülteninde duyurmak için, bültenin ilgili dönem editörlerine yazabilirsiniz. Gerekli bilgiler ve tüm iletişim bilgilerini bültenin son sayfalarında bulabilirsiniz. Pınar YAPRAK KEMALOĞLU,

13 13 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011 ( Uluslararas Organizasyonlar, yaz s n n devam ) Engelsiz Ya am Fuar, 1-4 Aral k 2011, stanbul Ulusal ve uluslararas ölçekte engellilere ve fonksiyonel kapasite artt rmaya yönelik özel ürün, teknoloji ya da hizmet sunanlar n tek çat alt nda toplanaca Engelsiz Ya am Fuar, konuyla ilgili sivil toplum kurulu lar n n da (STK) katk lar yla güçlü bir kamuoyu olu turarak engelliler ad na çözüm üretilmesine katk da bulunmay amaçlamaktad r. Fuar hakk nda detayl bilgi için web sitesi: 12. ASAPE Sempozyumu, 2012 de, Hong Kong ta 12. Uyarlanm Beden E itimi ve Egzersiz Asya Toplumu (Asian Society of Adapted Physical Education and Exercise, ASAPE) Sempozyumunun konular, Uyarlanm Fiziksel Aktivitede Ara t rma ve Ça da E ilimler, E itmenlik, Antrenörlük ve Program Yapma. Özet gönderimi için son tarih 31 Mart Özetler, elektronik olarak konferans e-posta adresine gönderilmelidir. Bildiriler için ça r detaylar na ve konferansla ilgili di er bilgilere ula labilecek web sitesi: Uyarlanm Fiziksel Aktivite Avrupa Kongresi (EUCAPA), 2012 de, rlanda da Uyarlanm Fiziksel Aktivite Avrupa Kongresi (EUCAPA) 2012, 6-8 May s ta Kerry, rlanda da gerçekle tirilecek. Kongrenin konular, Uyarlanm Beden E itimi, Uyarlanm Fiziksel Aktivite, Engellilerde Spor, Rehabilitasyon. Konferans ileti im ki isi, Konferans Koordinatörü Linda Raymond, e-posta adresi: NAFAPA 2012 Konferans Kuzey Amerika Uyarlanm Fiziksel Aktivite Federasyonu nun (NAFAPA) konferans, ayr ca IFAPA yönetim kurulu toplant s n n da yer alaca program ile, Ekim 2012 de Birmingham, Alabama da düzenlenecek. Konferans n web sitesine sites.google.com ile ilgili mahkeme karar na istinaden Türkiye den- eri ilememektedir (17 Kas m 2011). ISAPA 2013, stanbul 19. Uluslararas Uyarlanm Fiziksel Aktivite Sempozyumu, Temmuz 2013 te stanbul da gerçekle tirilecek. Konferans n web sitesi:

14 14 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011 BÜLTEN YAZIM ve GÖNDER M KILAVUZU Bültenin bir sonraki say s nda de erlendirilmesini istedi iniz yaz lar lütfen mümkün oldu unca a a daki aç klamalar göz önünde bulundurarak haz rlay n z ve en k sa zamanda ilgili e-posta adreslerine iletiniz. Kime: Gelecek say n n ilgili editörlerine gönderilmeli Y l Editörleri: Dilara Özer- Mehmet Ata ÖZTÜRK- P nar YAPRAK KEMALO LU- Emre BASKAN- Ne gönderilmeli (Bülten çeri i): Engelliler için beden e itimi ve spor alan nda yap lan ve yap lacak olan bütün aktiviteler, gelecekte yap lmas planlanan etkinlikler ve bilgilendirici haberlere ili kin yaz lar ve ilgili foto raflar, resimler. Nas l Gönderilmeli: Microsoft Word dosyas eklinde. Mümkün de ilse elektronik posta yoluyla. Dil: Türkçe (Türkçe yaz m kurallar na uygun olmal ). Yaz Tipi: Times New Roman. Yaz Tipi Boyutu: 12 punto. Uzunluk: Maksimum üç sayfa bir buçuk sat r aral kl. Foto raflarla beraber. Nas l Ba lamal : Kal n yaz lm ana ba l k (ortalanm ). Daha sonra amac, konuyu içeren bir giri paragraf yaz n (örne in, konuyu payla mak ya da rapor etmek amac yla bir sorun hakk nda dü ünceyi, inan belirtmek amac yla sorunu gündeme ta mak ve çözüm bulmak amac yla). Di er Paragraflar: En az iki en fazla yar m sayfa. Her paragrafa sat r ba yap lmal. Nas l Bitirmeli: Ad n z, soyad n z ve elektronik posta adresiniz. Ayr ca i inizi, ba l oldu unuz kurulu u, ö renim gördü ünüz e itim kurumunu, bulundu unuz ehri, ülkeyi de ekleyin. Ki i simleri: At fta bulundu unuz ki ilerin isimlerini kal n harflerle belirtin ve her isim yazman zda bunu yap n. Bu bize o ki ilerle ba lant kurmam z ve network sistemini geli tirmemizi sa layacakt r. K saltmalar Aç klay n: Baz okurlar k saltmalar n anlamlar n bilmemektedir. lk kullan n zda parantez içinde k saltman n aç l m n yaz n. ehir ve Ülkeleri Belirtin: Herhangi bir ehirden bahsederken, ehrin ba l oldu u bölgeyi ve/veya ülkeyi belirtin.

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi The Project on Empowering Victims

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DEN Z Ar. Gör. Ba ak UYSAL ÖZ: Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Köksal ÖZENÇ,Mustafa ALKAN, Tayfun ACARER Abstract- And the risks against the security of the information and data because of our today s developing

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 ISSN: 1300-7408 Türk

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN SD STRATEJ K DÜ ÜNCE SD STRATEJ K DÜ ÜNCE www.sde.org.tr MAYIS 2010 Ayl k Uluslararas li kiler ve Strateji Dergisi Y l: 1 Say : 6 Fiyat: 7 TL (KDV Dahil) Anayasa De i ikli inde Milletin Karar na Do ru

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye de Çocuklar için yi Yönetiflim, Koruma ve Adalete Do ru Üç ayl k raporu, say : 02/06 Bu say da:

önce çocuklar Türkiye de Çocuklar için yi Yönetiflim, Koruma ve Adalete Do ru Üç ayl k raporu, say : 02/06 Bu say da: önce çocuklar Türkiye de Çocuklar için yi Yönetiflim, Koruma ve Adalete Do ru Üç ayl k raporu, say : 02/06 Bu say da: Improving Neler oluyor? child Çocuklar care andiçin protection Adalet in Çocuklara

Detaylı

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 1 SA LI IN TE V K VE GEL T R LMES DA RE BA KANLI I TC SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 Ç NDEK LER I G R 4 II ÇALI

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ T.C. SELÇUK ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ ÇOCUK GEL VE EV YÖNET ANA B M DALI ÇOCUK GEL VE E B M DALI 6 YA ÇOCUKLARININ B MSEL SÜREÇ BECER LER GEL RMEYE YÖNEL K YAPILANDIRMACI YAKLA IMA DAYALI B R

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı