Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 2017 MAL YILI BÜTÇES BA KANLIK GEREKÇES lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate al narak, Analitik Bütçe Esas na göre Gelir Bütçesi, Gider Bütçesi ve Finansman n Ekonomik S n fland rmas ile denk bir ekilde haz rlanan 2017 Mali Y l Bütçe Tasar s incelenmi tir. G DER BÜTÇES Bütçede yer alan Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Prim Giderleri, Mal ve Hizmet Al m Giderleri, Faiz Giderleri, Cari Transferler, Sermaye Giderleri, Sermaye Transferleri ödenek harcamalar nda birim teklifleri ile belediyemizce y l içinde yap laca tahmin edilen Borç Verme ve Yedek Ödenek harcamalar ndan olu maktad r Mali y l Gider Bütçemiz ,00 TL olarak teklif edilmi tir. Belediyemiz birimlerinin harcama tekliflerini içeren fonksiyonel s n fland rma maliyetleri a a da gösterilmi tir. FONKS YONEL KODU AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) 1 GENEL KAMU H ZMETLER , KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER ,00 4 EKONOM K LER VE H ZMETLER ,00 5 ÇEVRE KORUMA H ZMETLER ,00 6 SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER ,00 7 SA LIK H ZMETLER ,00 8 D NLENME,KÜLTÜR VE D N H ZMETLER ,00 9 E T M H ZMETLER ,00 10 SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL YARDIM H ZMETLER ,00 GENEL TOPLAM , Mali Y l Gider Bütçesi: EKONOM K KODU AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) 1 PERSONEL G DERLER , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER ,00 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER ,00 4 FA Z G DERLER ,00 5 CAR TRANSFERLER ,00 6 SERMAYE G DERLER ,00 7 SERMAYE TRANSFERLER ,00 8 BORÇ VERME ,00 9 YEDEK ÖDENEKLER ,00, GENEL TOPLAM ,00 Personel Giderleri içinde yer alan memur ayl klar ndan maa katsay s 0,093259, taban ayl 1,4598, yan ödeme katsay s 0, olarak al nm t r. çi ücretleri yeni toplu sözle menin getirece i art lar ile memur ayl klar nda y l içinde yap lacak yasal art lar için 09 Yedek Ödenekler Harcama kalemine gerekli ödenek konulmu tur. 1

26 Ba kanl k Ödene i: Ba kanl k ödene i 5393 say l Belediye Kanununun 39.maddesi gere ince ve Ba kan Vekil ödene i de 5393 say l kanununun 40. maddesine göre ödene i hesaplanm t r. Meclis Üyeleri Ödene i: 5393 say l Belediye Kanununun 32.maddesine göre ödene i hesaplanm t r. Encümen Üyeli i Ödene i: 5393 say l Belediye Kanununun 36.maddesine göre ödene i hesaplanm t r. Fazla Mesai Ücreti: Görevin niteli i gere i günün 24 saatinde devaml l k gösteren Zab ta ve tfaiye personelleri fazla çal ma ücretleri görevin yap lmas esnas nda veya görevden dolay hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavileri süresince dahi ödenmeye devam olunur. Fazla çal ma ücretleri Bütçe Kanununda belirtilen miktar geçmemek üzere Bütçe Kanunundaki en üst miktar uygulan r. Di er hallerde ise maktu fazla çal ma ücretleri fiilen çal ld sürece ve bu süre ile orant l olarak ödenir. GEL R BÜTÇES Bölümler itibariyle Gelir Bütçesi, GEL R N KODU AÇIKLAMA 2017 YILI GEL R TAHM N ( ) Vergi igelirleri l i , Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 Al nan Ba ve Yard mlar ile Özel Gelirler ,00 Di er Gelirler ,00 Sermaye Gelirleri Red ve adeler (-) , ,00 NET GEL R ,00 F NANSMANIN EKONOM K SI Finansman n Ekonomik s n fland rmas tablosunda ,00 TL borçlanma tahmin edilmi tir. Gelir Bütçesi ,00 TL tahmin edilmi olup, Finansman n Ekonomik S n fland rmas tablosundaki ,00 TL net finansman tahmini de ilave edilmek suretiyle, Gelir ve Gider Bütçesi denk bir ekilde ,00 TL olarak teklif olunmu tur. TAR FE CETVELLER 2464 say l Yasa n n 96/B maddesi ile 97 nci maddesi gere ince günün ekonomik ko ullar na göre haz rlanan ücret tarifesi Ba kanl m n bilgisi dahilinde ve birimlerin teklifleri dikkate al narak teklif edilmi tir. Aziz KOCAO LU ZM R BÜYÜK EH R BELED YE BA KANI 2

27 2017 MAL YILI BÜTÇES MAL H ZMETLER B R M GEREKÇES lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate al narak, Analitik Bütçe Esas na göre Gelir Bütçesi, Gider Bütçesi ve Finansman n Ekonomik S n fland rmas ile denk bir ekilde haz rlanan 2017 Mali Y l Bütçe Tasar s incelenmi tir. G DER BÜTÇES Bütçede yer alan Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Prim Giderleri, Mal ve Hizmet Al m Giderleri, Faiz Giderleri, Cari Transferler, Sermaye Giderleri, Sermaye Transferleri ödenek harcamalar nda birim teklifleri ile belediyemizce y l içinde yap laca tahmin edilen Borç Verme ve Yedek Ödenek harcamalar ndan olu maktad r Mali y l Gider Bütçemiz ,00 TL olarak teklif edilmi tir. Belediyemiz birimlerinin harcama tekliflerini içeren fonksiyonel s n fland rma maliyetleri a a da gösterilmi tir. FONKS YONEL KODU AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) 1 GENEL KAMU H ZMETLER , KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER ,00 4 EKONOM K LER VE H ZMETLER ,00 5 ÇEVRE KORUMA H ZMETLER ,00 6 SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER ,00 7 SA LIK H ZMETLER ,00 8 D NLENME,KÜLTÜR VE D N H ZMETLER ,00 9 E T M H ZMETLER ,00 10 SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL YARDIM H ZMETLER ,00 GENEL TOPLAM , Mali Y l Gider Bütçesi: EKONOM K KODU AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) 1 PERSONEL G DERLER , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER ,00 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER ,00 4 FA Z G DERLER ,00 5 CAR TRANSFERLER ,00 6 SERMAYE G DERLER ,00 7 SERMAYE TRANSFERLER ,00 8 BORÇ VERME ,00 9 YEDEK ÖDENEKLER ,00, GENEL TOPLAM ,00 Personel Giderleri içinde yer alan memur ayl klar ndan maa katsay s 0,093259, taban ayl 1,4598, yan ödeme katsay s 0, olarak al nm t r. çi ücretleri yeni toplu sözle menin getirece i art lar ile memur ayl klar nda y l içinde yap lacak yasal art lar için 09 Yedek Ödenekler Harcama kalemine gerekli ödenek konulmu tur. 3

28 Ba kanl k Ödene i: Ba kanl k ödene i 5393 say l Belediye Kanununun 39.maddesi gere ince ve Ba kan Vekil ödene i de 5393 say l kanununun 40. maddesine göre ödene i hesaplanm t r. Meclis Üyeleri Ödene i: 5393 say l Belediye Kanununun 32.maddesine göre ödene i hesaplanm t r. Encümen Üyeli i Ödene i: 5393 say l Belediye Kanununun 36.maddesine göre ödene i hesaplanm t r. Fazla Mesai Ücreti: Görevin niteli i gere i günün 24 saatinde devaml l k gösteren Zab ta ve tfaiye personelleri fazla çal ma ücretleri görevin yap lmas esnas nda veya görevden dolay hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavileri süresince dahi ödenmeye devam olunur. Fazla çal ma ücretleri Bütçe Kanununda belirtilen miktar geçmemek üzere Bütçe Kanunundaki en üst miktar uygulan r. Di er hallerde ise maktu fazla çal ma ücretleri fiilen çal ld sürece ve bu süre ile orant l olarak ödenir. GEL R BÜTÇES Bölümler itibariyle Gelir Bütçesi, GEL R N KODU AÇIKLAMA 2017 YILI GEL R TAHM N ( ) Vergi igelirleri l i , Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 Al nan Ba ve Yard mlar ile Özel Gelirler ,00 Di er Gelirler ,00 Sermaye Gelirleri Red ve adeler (-) , ,00 NET GEL R ,00 F NANSMANIN EKONOM K SI Finansman n Ekonomik s n fland rmas tablosunda ,00 TL borçlanma tahmin edilmi tir. Gelir Bütçesi ,00 TL tahmin edilmi olup, Finansman n Ekonomik S n fland rmas tablosundaki ,00 TL net finansman tahmini de ilave edilmek suretiyle, Gelir ve Gider Bütçesi denk bir ekilde ,00 TL olarak teklif olunmu tur. TAR FE CETVELLER 2464 say l Yasa n n 96/B maddesi ile 97 nci maddesi gere ince günün ekonomik ko ullar na göre haz rlanan ücret tarifesi Ba kanl m n bilgisi dahilinde ve birimlerin teklifleri dikkate al narak teklif edilmi tir Mali Y l Bütçemiz Say n Ba kanl k Makam n n tetkiklerine arz olunur. Ayd n GÜZHAN Mali Hizmetler Dairesi Ba kan 4

29 5

30 FONKS YONEL YA GÖRE BÜTÇE ÖDENE CMAL FONKS YONEL KODU AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) 1 GENEL KAMU H ZMETLER ,00 3 KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER ,00 4 EKONOM K LER VE H ZMETLER ,00 5 ÇEVRE KORUMA H ZMETLER ,00 6 SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER ,00 7 SA LIK H ZMETLER ,00 8 D NLENME,KÜLTÜR VE D N H ZMETLER ,00 9 E T M H ZMETLER ,00 10 SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL YARDIM H ZMETLER ,00 GENEL TOPLAM ,00 6

31 2017 MAL YILI FONKS YONEL 1.DÜZEYDE BÜTÇE ÖDENEKLER SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER % EKONOM K LER VE H ZMETLER % KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER % D NLENME, KÜLTÜR VE D N H ZMETLER % Di er % SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL YARDIM H ZMETLER % GENEL KAMU H ZMETLER % ÇEVRE KORUMA H ZMETLER % SA LIK H ZMETLER % E T M H ZMETLER % 7

32 EKONOM K YA GÖRE BÜTÇE ÖDENE CMAL EKONOM K KODU AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) 1 PERSONEL G DERLER ,00 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER ,00 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER ,00 4 FA Z G DERLER ,00 5 CAR TRANSFERLER ,00 6 SERMAYE G DERLER ,00 7 SERMAYE TRANSFERLER ,00 8 BORÇ VERME ,00 9 YEDEK ÖDENEKLER ,00 GENEL TOPLAM ,00 8

33 2017 MAL YILI EKONOM K 1.DÜZEYDE BÜTÇE ÖDENEKLER MAL VE H ZMET ALIM G DERLER % BORÇ VERME % PERSONEL G DERLER % CAR TRANSFERLER % FA Z G DERLER % SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER % Di er % YEDEK ÖDENEKLER % SERMAYE G DERLER % 9

34 EKONOM K KODU EKONOM K YA GÖRE K NC DÜZEY BÜTÇE ÖDENE CMAL AÇIKLAMA 1 PERSONEL G DERLER R , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , GEÇ C PERSONEL , D ER PERSONEL ,00 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER ,00 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL, GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , TEDAV VE CENAZE G DERLER ,00 4 FA Z G DERLER , D ER Ç BORÇ FA Z G DERLER , DI BORÇ FA Z G DERLER ,00 5 CAR TRANSFERLER , GÖREV ZARARLARI , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , YURTDI INA YAPILAN TRANSFERLER , GEL RLERDEN AYRILAN PAYLAR ,00 6 SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MADD HAK ALIMLARI , GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER ,00 7 SERMAYE TRANSFERLER , YURT Ç SERMAYE TRANSFERLER ,00 8 BORÇ VERME , YURT Ç BORÇ VERME ,00 9 YEDEK ÖDENEKLER , PERSONEL G DERLER N KAR ILAMA ÖDENE , ÖNGÖRÜLMEYEN G DERLER ÖDENE 1.000, DO AL AFET G DERLER N KAR ILAMA ÖDENE 1.000, YEDEK ÖDENEK , YEN KURULACAK DA RE VE DARELER N HT YAÇLARINI Ç KAR ILAMA ÖDENE ,00 GENEL TOPLAM 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) ,00 10

35 FONKS YONEL VE EKONOM K DÜZEY NDE 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) KODU AÇIKLAMA 01 PERSONEL G DERLER 02 SOS. GÜV. KUR. DEVLET PR M G D. 03 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 04 FA Z G DERLER 05 CAR TRANSFERLER 06 SERMAYE G DERLER 07 SERMAYE TRANSFERLER 08 BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM 01 GENEL KAMU H ZMETLER , , , , , , , , , ,00 03 KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 04 EKONOM K LER VE H ZMETLER , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 05 ÇEVRE KORUMA H ZMETLER , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 06 SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 07 SA LIK H ZMETLER , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 08 D NLENME, KÜLTÜR VE D N H ZMETLER , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 09 E T M H ZMETLER , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 10 SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL YARDIM H ZMETLER , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 TOPLAM , , , , , , , , , ,00,,,,,,,,,, 11

36 KURUMSAL VE FONKS YONEL DÜZEY NDE 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) KODU AÇIKLAMA 01 GENEL KAMU H ZMETLER 03 KAMU DÜZ. VE GÜVENL K H ZMETLER 04 EKONOM K LER VE H ZMETLER 05 ÇEVRE KORUMA H ZMETLER 06 SKAN VE TOP. REFAHI H ZMETLER 07 SA LIK H ZMETLER 08 D NLENME, KÜL. VE D N H ZMETLER 09 E T M H ZMETLER 10 SOSYAL GÜV. VE SOS. YAR. H ZMETLER TOPLAM 1-0 GENEL SEKRETERL K , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ Ü ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , NSAN KAYNAKLARI VE E T M DA RES BA KANLI I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , B LG LEM DA RES BA KANLI I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , MAK NE KMAL BAKIM VE ONARIM DA RES BA KANLI I , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , DESTEK H ZMETLER DA RES BA KANLI I , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , TEFT KURULU BA KANLI I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Ç DENET M B R M BA KANLI I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , HUKUK MÜ AV RL ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 BASIN,YAYIN HALKLA L K LER VE MUHTARLIKLAR DA RES 25-0 BA KANLI I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , PROTOKOL UBE MÜDÜRLÜ Ü ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DA RES BA KANLI I 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , EMLAK YÖNET M DA RES BA KANLI I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, E REFPA A HASTANES BA HEK ML 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ETÜD VE PROJELER DA RES BA KANLI I 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , YAPI LER DA RES BA KANLI I 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , LETME T RAKLER VE YEREL H ZMETLER DA RES BA KANLI I ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , MAR VE EH RC L K DA RES BA KANLI I 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , SOSYAL PROJELER DA RES BA KANLI I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , TFA YE DA RES BA KANLI I 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , KÜLTÜR VE SANAT DA RES BA KANLI I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , SATINALMA DA RES BA KANLI I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ULA IM DA RES BA KANLI I 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , BANL YÖ VE RAYLI S STEM YATIRIMLARI DA RES BA KANLI I 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , PARK VE BAHÇELER DA RES BA KANLI I 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , YAZI LER VE KARARLAR DA RES BA KANLI I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ZABITA DA RES BA KANLI I 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , KENTSEL DÖNÜ ÜM DA RES BA KANLI I 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , SOSYAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , GENÇL K VE SPOR DA RES BA KANLI I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , MEZARLIKLAR DA RES BA KANLI I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ATIK YÖNET M DA RES BA KANLI I 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , FEN LER DA RES BA KANLI I ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , MAR DENET M DA RES BA KANLI I 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , TARIMSAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , YAPIM HALELER DA RES BA KANLI I 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , HAR TA VE CBS DA RES BA KANLI I ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 T O P L A M , , , , , , , , , ,00,,,,,,,,,, 12

37 KURUMSAL VE EKONOM K DÜZEY NDE 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) KODU AÇIKLAMA 01 PERSONEL G DERLER 02 SOS. GÜV. KUR. DEVLET PR M G D. 03 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 04 FA Z G DERLER 05 CAR TRANSFERLER 06 SERMAYE G DERLER 07 SERMAYE TRANSFER 08 BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM 1-0 GENEL SEKRETERL K , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ Ü , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , NSAN KAYNAKLARI VE E T M DA RES BA KANLI I , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , B LG LEM DA RES BA KANLI I , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , MAK NE KMAL BAKIM VE ONARIM DA RES BA KANLI I , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , DESTEK H ZMETLER DA RES BA KANLI I , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , TEFT KURULU BA KANLI I , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Ç DENET M B R M BA KANLI I , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I , , ,00 0, , , ,00 0, , , HUKUK MÜ AV RL , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , BASIN,YAYIN HALKLA L K LER VE MUHTARLIKLAR DA RES BA KANLI I , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , PROTOKOL UBE MÜDÜRLÜ Ü , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DA RES BA KANLI I , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , EMLAK YÖNET M DA RES BA KANLI I , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , E REFPA A HASTANES BA HEK ML , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ETÜD VE PROJELER DA RES BA KANLI I , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , YAPI LER DA RES BA KANLI I , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , LETME T RAKLER VE YEREL H ZMETLER DA RES BA KANLI I , , ,00 0, , , , ,00 0, , MAR VE EH RC L K DA RES BA KANLI I , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , SOSYAL PROJELER DA RES BA KANLI I , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , TFA YE DA RES BA KANLI I , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , KÜLTÜR VE SANAT DA RES BA KANLI I , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , SATINALMA DA RES BA KANLI I , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ULA IM DA RES BA KANLI I , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , BANL YÖ VE RAYLI S STEM YATIRIMLARI DA RES BA KAN LI I , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , PARK VE BAHÇELER DA RES BA KANLI I , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , YAZI LER VE KARARLAR DA RES BA KANLI I , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ZABITA DA RES BA KANLI I , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , KENTSEL DÖNÜ ÜM DA RES BA KANLI I , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , SOSYAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , GENÇL K VE SPOR DA RES BA KANLI I , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , MEZARLIKLAR DA RES BA KANLI I , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ATIK YÖNET M DA RES BA KANLI I , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , FEN LER DA RES BA KANLI I , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , MAR DENET M DA RES BA KANLI I , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , TARIMSAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , YAPIM HALELER DA RES BA KANLI I , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , HAR TA VE CBS DA RES BA KANLI I , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 T O P L A M , , , , , , , , , ,00 13

38 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K I II AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) 46 BELED YE , ZM R , ZM R BÜYÜK EH R BELED YES , GENEL SEKRETERL K , GENEL KAMU H ZMETLER , YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, F NANSAL VE MAL LER,DI LER H ZMETLER , YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI H ZMETLER , YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI H ZMETLER , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI , ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ Ü , GENEL KAMU H ZMETLER , YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, F NANSAL VE MAL LER,DI LER H ZMETLER , YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI H ZMETLER , YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI H ZMETLER , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , D ER PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 6.000, YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI 3.000, TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 3.000, SERMAYE G DERLER 3.000, MAMUL MAL ALIMLARI 3.000,00 14

39 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) NSAN KAYNAKLARI VE E T M DA RES BA KANLI I , GENEL KAMU H ZMETLER , GENEL H ZMETLER , GENEL PERSONEL H ZMETLER , GENEL PERSONEL H ZMETLER , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 2.000, TEDAV VE CENAZE G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , K SEL VE KURUMSAL E T M VE GEL ME YÖNEL K FAAL YETLER N YÖNET LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 5.000, H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GENEL N TEL KL TRANSFERLERE L K N H ZMETLER , GENEL N TEL KL TRANSFERLERE L K N H ZMETLER , GENEL N TEL KL TRANSFERLERE L K N H ZMETLER , MAHALL DARELER ,00 15

40 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) CAR TRANSFERLER , GÖREV ZARARLARI , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER , B LG LEM DA RES BA KANLI I , GENEL KAMU H ZMETLER , GENEL H ZMETLER , D ER GENEL H ZMETLER , ZM RNET F BER OPT K ALTYAPI PROJES , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MADD HAK ALIMLARI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , BELED YE B R MLER ARASINDA IP TABANLI LET M VE ENTEGRASYON PROJES , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MADD HAK ALIMLARI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , WEB KAMERALARI LE ZM R' N GÖRÜNTÜLENMES , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , MUHTARLARA B LG SAYAR VER LMES, YAZILIM VE E T M DESTE , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , B LG LEND RME SERV SLER - ZM R KENT PORTALI , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER ,00 16

41 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) H ZMET ALIMLARI , B LG LEM VE VER YÖNET M N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MADD HAK ALIMLARI , B LG A LARI H ZMETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , TFA YE YÖNET M S STEM N N KURULMASI VE GEL T R LMES , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MADD HAK ALIMLARI , AÇIK ALANLARDA NTERNET H ZMET VER LMES , MAHALL DARELER ,00 17

42 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , YAZILIM FAAL YETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 8.500, YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER 8.000, MAMUL MAL ALIMLARI 8.000, ZM R BÜYÜK EH R BELED YES MOB L UYGULAMALARI , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , GÜVENL K KAMERASI S STEMLER N N KURULUMU BAKIM ONARIMI VE LET LMES PROJES , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , ENTEGRE S STEMLER N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , MAK NE KMAL BAKIM VE ONARIM DA RES BA KANLI I , GENEL KAMU H ZMETLER , GENEL H ZMETLER ,00 18

43 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) D ER GENEL H ZMETLER , D ER GENEL H ZMETLER , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER 8.000, H ZMET ALIMLARI 6.300, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 5.000, BELED YEM Z ARAÇ VE MAK NELER N N TAM R, BAKIM VE ONARIM H ZMETLER , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , ARAÇ VE MAK NES ALIMLARI H ZMET , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , BELED YEM Z B R MLER N N HT YACI OLAN YAKACAK VE AKARYAKITIN TEM N , MAHALL DARELER ,00 19

44 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , ARAÇ VE MAK NES K RALAMA H ZMET N N YÜRÜTÜLMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 5.200, GÖREV G DERLER 5.000, H ZMET ALIMLARI 9.200, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 3.600, SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER , YANGINDAN KORUNMA H ZMETLER , YANGINDAN KORUNMA H ZMETLER , TFA YE BAKIM ONARIM H ZMETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , Ç LER , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER 7.000, H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , DESTEK H ZMETLER DA RES BA KANLI I , GENEL KAMU H ZMETLER ,00 20

45 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) GENEL H ZMETLER , D ER GENEL H ZMETLER , D ER GENEL H ZMETLER , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 2.000, YOLLUKLAR 3.000, H ZMET ALIMLARI 1.000, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 7.000, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 1.000, SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , YA G RMEYEN GENEL KAMU H ZMETLER , YA G RMEYEN GENEL KAMU H ZMETLER , YA G RMEYEN GENEL KAMU H ZMETLER , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER 1.200, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , TEDAV VE CENAZE G DERLER 6.000, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 1.000,00 21

46 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 1.000, GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER , GÜVENL K H ZMETLER , KURUMSAL GÜVENL K H ZMETLER , KORUMA VE GÜVENL K H ZMETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , YA G RMEYEN KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER , ÇEVRE VE MAR ZABITASI H ZMETLER N N YÜRÜTÜLMES , KORUMA VE GÜVENL K H ZMETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 3.000, GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI 5.000, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , TEFT KURULU BA KANLI I , GENEL KAMU H ZMETLER , YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, F NANSAL VE MAL LER,DI LER H ZMETLER , SINFLANDIRMAYA G RMEYEN YASAMA VE YÜRÜTME ORG.,F N.VE MAL LER,DI LER H ZM , SINFLANDIRMAYA G RMEYEN YASAMA VE YÜRÜTME ORG.,F N.VE MAL LER,DI LER H ZM , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER 2.100, H ZMET ALIMLARI 8.600, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 7.400, SERMAYE G DERLER 5.800, MAMUL MAL ALIMLARI 5.800,00 22

47 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) Ç DENET M B R M BA KANLI I , GENEL KAMU H ZMETLER , YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, F NANSAL VE MAL LER,DI LER H ZMETLER , SINFLANDIRMAYA G RMEYEN YASAMA VE YÜRÜTME ORG.,F N.VE MAL LER,DI LER H ZM , SINFLANDIRMAYA G RMEYEN YASAMA VE YÜRÜTME ORG.,F N.VE MAL LER,DI LER H ZM , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I , GENEL KAMU H ZMETLER , YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, F NANSAL VE MAL LER,DI LER H ZMETLER , F NANSAL VE MAL LER VE H ZMETLER , F NANSAL VE MAL LER VE H ZMETLER , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , FA Z G DERLER , D ER Ç BORÇ FA Z G DERLER , DI BORÇ FA Z G DERLER , ULUSLARARASI KRED DERECELEND RME KURULU LARINDAN KRED DERECELEND RME NOTU ALINMASI , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER ,00 23

48 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) H ZMET ALIMLARI , GENEL H ZMETLER , GENEL PLANLAMA VE STAT ST K H ZMETLER , GENEL PLANLAMA VE STAT ST K H ZMETLER , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 1.200, CAR TRANSFERLER 2.700, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER 2.700, D ER GENEL H ZMETLER , KENT KONSEY , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 5.700, TEMS L VE TANITMA G DERLER 4.300, MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I , GENEL KAMU H ZMETLER , YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, F NANSAL VE MAL LER,DI LER H ZMETLER , F NANSAL VE MAL LER VE H ZMETLER , F NANSAL VE MAL LER VE H ZMETLER , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI ,00 24

49 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) TEMS L VE TANITMA G DERLER 3.950, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , CAR TRANSFERLER , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , YEDEK ÖDENEKLER , PERSONEL G DERLER N KAR ILAMA ÖDENE , ÖNGÖRÜLMEYEN G DERLER ÖDENE 1.000, DO AL AFET G DERLER N KAR ILAMA ÖDENE 1.000, YEDEK ÖDENEK , YEN KURULACAK DA RE VE DARELER N HT YAÇLARINI KAR ILAMA ÖDENE , GENEL H ZMETLER , D ER GENEL H ZMETLER , D ER GENEL H ZMETLER , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 5.000, H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GENEL N TEL KL TRANSFERLERE L K N H ZMETLER , GENEL N TEL KL TRANSFERLERE L K N H ZMETLER , GENEL N TEL KL TRANSFERLERE L K N H ZMETLER , MAHALL DARELER , CAR TRANSFERLER , GÖREV ZARARLARI , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER , GEL RLERDEN AYRILAN PAYLAR , SERMAYE TRANSFERLER , YURT Ç SERMAYE TRANSFERLER , HUKUK MÜ AV RL , GENEL KAMU H ZMETLER ,00 25

50 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) GENEL H ZMETLER , D ER GENEL H ZMETLER , D ER GENEL H ZMETLER , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 4.600, SERMAYE G DERLER 3.200, MAMUL MAL ALIMLARI 3.200, BASIN,YAYIN HALKLA L K LER VE MUHTARLIKLAR DA RES BA KANLI I , GENEL KAMU H ZMETLER , YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, F NANSAL VE MAL LER,DI LER H ZMETLER , YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI H ZMETLER , HALKLA L K LER H ZMETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 9.000, H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GENEL H ZMETLER , GENEL PLANLAMA VE STAT ST K H ZMETLER , DI L K LER VE TUR ZM H ZMETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR ,00 26

51 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) SÖZLE MEL PERSONEL , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER 1.000, H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 6.550, CAR TRANSFERLER , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER 3.500, YURTDI INA YAPILAN TRANSFERLER , SERMAYE G DERLER 2.000, MAMUL MAL ALIMLARI 2.000, TUR ST K REHBER BASIMI VE ULUSLARARASI FUARLARA KATILIM , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , H ZMET ALIMLARI 5.000, TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 2.500, ULUSLARARASI KARDE KENTLER GENÇL K KAMPI , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TEMS L VE TANITMA G DERLER , YA G RMEYEN GENEL KAMU H ZMETLER , YA G RMEYEN GENEL KAMU H ZMETLER , KURUMSAL TANITIM H ZMETLER N N YÜRÜTÜLMES VE GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 27

52 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 28

53 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DA RES BA KANLI I , ÇEVRE KORUMA H ZMETLER , YA G RMEYEN ÇEVRE KORUMA H ZMETLER , YA G RMEYEN ÇEVRE KORUMA H ZMETLER , HAVA K RL L ÖLÇÜMLER N N YAPILMASI VE ÖLÇÜM A ININ GEL T R LMES , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , KÖRFEZ TEKNES (ÇÖP TEKNES ) ALIMI , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI , KÖRFEZ SU KAL TES N N ZLENMES , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , HA ERELER N ÜREME ALANLARINI PER YOD K OLARAK KONTROL ETMEK VE LAÇLAMA YAPMAK , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , SA LIKLI KENTLER PROJES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER 1.000, H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER ,00 29

54 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 1.000, CAR TRANSFERLER , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER , ÇEVRE KORUMA VE KONTROL H ZMETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , TEDAV VE CENAZE G DERLER 5.000, CAR TRANSFERLER , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI 7.000, MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM G DERLER , RUHSAT VE DENET M H ZMETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR ,00 30

55 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI 7.450, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , TEM Z ENERJ E T M ALANI VE EKOLOJ K EV PROJES , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 5.000, YOLLUKLAR , TEMS L VE TANITMA G DERLER , SA LIK H ZMETLER , HALK SA LI I H ZMETLER , HALK SA LI I H ZMETLER , HALK SA LI I H ZMETLER , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 5.000, GÖREV G DERLER 3.000, H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER 3.000, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 7.000, SERMAYE G DERLER 3.000, MAMUL MAL ALIMLARI 3.000, YA G RMEYEN SA LIK H ZMETLER , YA G RMEYEN SA LIK H ZMETLER , VETER NERL K H ZMETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 9.400, GÖREV G DERLER 1.000, H ZMET ALIMLARI ,00 31

56 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) TEMS L VE TANITMA G DERLER 2.000, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , EMLAK YÖNET M DA RES BA KANLI I , GENEL KAMU H ZMETLER , GENEL H ZMETLER , D ER GENEL H ZMETLER , D ER GENEL H ZMETLER , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER 3.000, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI , KAMULA TIRMA ÇALI MALARI , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI , MEZARLIKLARIN VE YEN GÖMÜ ALANLARININ DÜZENLENMES , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI , ZM R TAR H; ZM R KONAK KEMERALTI VE ÇEVRES YEN LEME ALANI ETAP PROJE VE PROGRAMLARI , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI ,00 32

57 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) E REFPA A HASTANES BA HEK ML , SA LIK H ZMETLER , HASTANE LER VE H ZMETLER , GENEL HASTANE H ZMETLER , OKUL VE MAHALLELERDE D VE SA LIK TARAMALARI , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TEMS L VE TANITMA G DERLER , HASTANE H ZMETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , TEDAV VE CENAZE G DERLER , CAR TRANSFERLER , GÖREV ZARARLARI , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 5.000, GAYR MADD HAK ALIMLARI , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER 5.000, EVDE BAKIM H ZMET , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , TOPLUM SA LI I E T MLER , MAHALL DARELER ,00 33

58 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TEMS L VE TANITMA G DERLER , ETÜD VE PROJELER DA RES BA KANLI I , EKONOM K LER VE H ZMETLER , MADENC L K, MALAT VE N AAT H ZMETLER , N AAT LER H ZMETLER , KIYI DÜZENLEMELER , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , GÖREV G DERLER 1.000, H ZMET ALIMLARI 5.000, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 6.000, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , KENTSEL TASARIM H ZMETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER 1.000, H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI 6.000, GAYR MADD HAK ALIMLARI , SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER , TOPLUM REFAHI H ZMETLER , TOPLUM REFAHI H ZMETLER , TOPLUM REFAHI H ZMETLER , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL ,00 34

59 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER 1.000, H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , EVSEL ATIK TRANSFER STASYONLARININ KURULMASI PROJES , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , MUHTEL F ÇOK AMAÇLI SALONLAR , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , YARIMADA BALIK HAL TES SLER N N KURULMASI , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , MEZARLIKLARIN VE YEN GÖMÜ ALANLARININ DÜZENLENMES , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , R NYER PARKI SOSYAL TES SLER , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , BELED YE H ZMET TES SLER, B NALARI VE DEPOLARININ YAPIMI, BAKIMI VE GÜÇLEND R LMES , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , YEN MEZBAHALAR YAPILMASI , MAHALL DARELER ,00 35

60 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , OTOPARK YAPILMASI , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , SEMT GARAJLARI YAPILMASI , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , YEN TFA YE B NALARININ YAPILMASI , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , YEN KÜLTÜR MERKEZLER OLU TURULMASI , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , SPOR KOMPLEKSLER , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GENÇL K MERKEZLER KURULMASI , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , YEN REKREASYON ALANLARI YAPILMASI , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , KÜLTÜRPARK YEN LEME PROJES , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , HAYVAN BAKIMEV YAPILMASI VE Y LE T R LMES PROJES , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , ZM R DO AL YA AM PARKI 2. ETAP (AKDEN Z AKVARYUMU, ZOOLOJ MÜZES, YEN KITA HAB TATLARI) PROJES , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER ,00 36

61 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , KENTSEL KATI ATIK DE ERLEND RME VE BERTARAF TES SLER KURULMASI PROJES , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , HARMANDALI DÜZENL KATI ATIK DEPOLAMA ALANINI Y LE T RME PROJES , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , SEBZE HAL TES SLER N N YAPIMI VE GEL T R LMES , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , D NLENME,KÜLTÜR VE D N H ZMETLER , KÜLTÜR H ZMETLER , KÜLTÜR H ZMETLER , TAR HE SAYGI YEREL KORUMA ÖDÜLLER , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , TAR HSEL ÇEVRE VE KÜLTÜR VARLIKLARI H ZMETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , CAR TRANSFERLER , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI ,00 37

62 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) GAYR MADD HAK ALIMLARI , ARKEOLOJ K KAZI ÇALI MALARININ DESTEKLENMES , MAHALL DARELER , CAR TRANSFERLER , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER , YAPI VE ALAN ÖLÇE NDE KORUMA, CANLANDIRMA, SA LIKLA TIRMA PROJE VE UYGULAMALARI , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , ZM R TAR H; ZM R KONAK KEMERALTI VE ÇEVRES YEN LEME ALANI ETAP PROJE VE PROGRAMLARI , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , ORTAÖ RET M OKULLARINDA KENT TAR H VE KÜLTÜRÜ SEM NERLER 7.000, MAHALL DARELER 7.000, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 7.000, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 7.000, YAPI LER DA RES BA KANLI I , SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER , TOPLUM REFAHI H ZMETLER , TOPLUM REFAHI H ZMETLER , TOPLUM REFAHI H ZMETLER , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 7.000, GÖREV G DERLER 2.000, H ZMET ALIMLARI 8.000, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 9.000, SERMAYE G DERLER 2.000, MAMUL MAL ALIMLARI 2.000, EVSEL ATIK TRANSFER STASYONLARININ KURULMASI PROJES ,00 38

63 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , ZM R OPERA B NASI , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , MUHTEL F ÇOK AMAÇLI SALONLAR , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , MEZARLIKLARIN VE YEN GÖMÜ ALANLARININ DÜZENLENMES , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , PEKYOLU C C PARK DÜZENLEMELER , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , BELED YE H ZMET TES SLER, B NALARI VE DEPOLARININ YAPIMI, BAKIMI VE GÜÇLEND R LMES , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , KIYI DÜZENLEMELER , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , YEN MEZBAHALAR YAPILMASI , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , OTOPARK YAPILMASI , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , D ER YAPIM LER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , GEÇ C PERSONEL ,00 39

64 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , SERMAYE TRANSFERLER , YURT Ç SERMAYE TRANSFERLER , SEMT GARAJLARI YAPILMASI , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , YEN TFA YE B NALARININ YAPILMASI , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , YEN KÜLTÜR MERKEZLER OLU TURULMASI , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , SPOR KOMPLEKSLER , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , KADIN DANI MA MERKEZ , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GENÇL K MERKEZLER KURULMASI , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER ,00 40

65 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) YEN SKELELER, TAM R-BAKIM ÜN TES, TEKNE PARK VE BA LAMA YERLER YAPILMASI VE MEVCUT SKELELER N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , YEN REKREASYON ALANLARI YAPILMASI , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , KÜLTÜRPARK YEN LEME PROJES , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , MEYDAN, KAV AK, REFÜJ VE TRETUVARLARDA YE L ALAN DÜZENLEMELER , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , D ER RESTORASYON LER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL 6.000, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 8.400, YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI 9.000, TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI 5.000, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 5.000, GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , HAYVAN BAKIMEV YAPILMASI VE Y LE T R LMES PROJES , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , ZM R DO AL YA AM PARKI 2. ETAP (AKDEN Z AKVARYUMU, ZOOLOJ MÜZES, YEN KITA HAB TATLARI) PROJES , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER ,00 41

66 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , YAPI VE ALAN ÖLÇE NDE KORUMA, CANLANDIRMA, SA LIKLA TIRMA PROJE VE UYGULAMALARI , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , ZM R TAR H; ZM R KONAK KEMERALTI VE ÇEVRES YEN LEME ALANI ETAP PROJE VE PROGRAMLARI , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , KENTSEL KATI ATIK DE ERLEND RME VE BERTARAF TES SLER KURULMASI PROJES , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , HARMANDALI DÜZENL KATI ATIK DEPOLAMA ALANINI Y LE T RME PROJES , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , SEBZE HAL TES SLER N N YAPIMI VE GEL T R LMES , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , MAK NE VE ELEKTR K YAPIM LER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL 5.000, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , LETME T RAKLER VE YEREL H ZMETLER DA RES BA KANLI I , GENEL KAMU H ZMETLER ,00 42

67 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) YA G RMEYEN GENEL KAMU H ZMETLER , YA G RMEYEN GENEL KAMU H ZMETLER , YA G RMEYEN GENEL KAMU H ZMETLER , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , Ç LER , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , CAR TRANSFERLER , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , BORÇ VERME , YURT Ç BORÇ VERME , SEBZE HAL H ZMETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , Ç LER , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , TEDAV VE CENAZE G DERLER 2.500, CAR TRANSFERLER ,00 43

68 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MADD HAK ALIMLARI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , SERMAYE TRANSFERLER , YURT Ç SERMAYE TRANSFERLER , SU ÜRÜNLER HAL H ZMETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER 5.000, H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER 5.000, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , TEDAV VE CENAZE G DERLER 1.000, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI 7.000, MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 1.000, GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER 5.000, SERMAYE TRANSFERLER , YURT Ç SERMAYE TRANSFERLER , SA LIK H ZMETLER , YA G RMEYEN SA LIK H ZMETLER , YA G RMEYEN SA LIK H ZMETLER , MEZBAHA H ZMETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , Ç LER ,00 44

69 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 7.500, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , MAR VE EH RC L K DA RES BA KANLI I , EKONOM K LER VE H ZMETLER , MADENC L K, MALAT VE N AAT H ZMETLER , N AAT LER H ZMETLER , N AAT LER H ZMETLER , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MADD HAK ALIMLARI 5.000, NAZIM MAR PLANI VEYA REV ZYONU , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER ,00 45

70 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) GAYR MADD HAK ALIMLARI , MAR PLANLARINA ESAS JEOLOJ K, JEOLOJ K/JEOTEKN K VE M KROBÖLGELEME ETÜT RAPORLARININ YAPTIRILMASI , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , ZEM N NCELEME H ZMETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL 6.500, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 8.000, H ZMET ALIMLARI 6.000, TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 5.000, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , SOSYAL PROJELER DA RES BA KANLI I , E T M H ZMETLER , SEV YEYE GÖRE SINIFLANDIRILMAYAN E T M H ZMETLER , SEV YEYE GÖRE SINIFLANDIRILMAYAN E T M H ZMETLER , KENT KOLEJ FAAL YETLER N N YÜRÜTÜLMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER ,00 46

71 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER 5.000, SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL YARDIM H ZMETLER , SOSYAL GÜVENL BULUNMAYANLARA SA LANAN H ZMETLER , SOSYAL GÜVENL BULUNMAYANLARA SA LANAN H ZMETLER , ENGELL LERE DESTEK PROJELER VE ENGELL LER MERKEZ FAAL YET , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , KENTSEL OLANAKLARA ER M KISITLI KADINLARA YÖNEL K KENT GEZ LER , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , H ZMET ALIMLARI , KADIN DANI MA MERKEZ , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 4.900, SERMAYE G DERLER 8.000, MAMUL MAL ALIMLARI 8.000, GÜÇLEND RME VE FARKINDALIK ÇALI MALARI , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL 8.000, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER ,00 47

72 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 9.000, H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , SOSYAL PROJELER FAAL YETLER N N YÜRÜTÜLMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 8.000, GÖREV G DERLER 1.000, H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 5.000, SOSYAL ANNE , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI 5.000, TEMS L VE TANITMA G DERLER 6.000, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 1.400, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 2.500, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI 2.500, MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , ENGELL L K FARKINDALIK (AB L TY) PARKI , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 48

73 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , ÇOCUK VE GENÇL K MERKEZLER FAAL YETLER N N YÜRÜTÜLMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 7.000, GÖREV G DERLER 1.000, H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 5.000, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , KADIN SI INMAEV , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , H ZMET ALIMLARI 3.000, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 5.000, TEDAV VE CENAZE G DERLER , CAR TRANSFERLER , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , TFA YE DA RES BA KANLI I , KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER , YANGINDAN KORUNMA H ZMETLER , YANGINDAN KORUNMA H ZMETLER , TFA YE ARAÇ F LOSUNUN BÜYÜTÜLMES , MAHALL DARELER ,00 49

74 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , YANGIN VE AFETLERE MÜDAHALE H ZMETLER N N YÜRÜTÜLMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER 7.500, H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , TEDAV VE CENAZE G DERLER , CAR TRANSFERLER , GÖREV ZARARLARI , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , TFA YE ARAMA KURTARMA VE AFET LER H ZMETLER N N YÜRÜTÜLMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER ,00 50

75 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 9.000, CAR TRANSFERLER 2.000, GÖREV ZARARLARI 2.000, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , TFA YE DENET M VE ÖNLEME H ZMETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER 8.500, H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , CAR TRANSFERLER 2.000, GÖREV ZARARLARI 2.000, TFA YE TE K LATININ KURUMSAL ALTYAPISININ GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , Ç LER , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER 5.200, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , CAR TRANSFERLER 2.000, GÖREV ZARARLARI 2.000,00 51

76 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , TFA YE E T M H ZMETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER 1.000, H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , CAR TRANSFERLER 2.000, GÖREV ZARARLARI 2.000, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM G DERLER , TFA YE TANITIM VE KAYNAK YÖNET M H ZMETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 6.500, SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , KÜLTÜR VE SANAT DA RES BA KANLI I , D NLENME,KÜLTÜR VE D N H ZMETLER , KÜLTÜR H ZMETLER , KÜLTÜR H ZMETLER ,00 52

77 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) AÇIK HAVA YAZ S NEMALARI , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , SANATSAL VE KÜLTÜREL YARI MALAR , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , GEZ C SANAT ETK NL KLER , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , FEST VALLER VE B ENALLER , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , SERG LER , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , KONSER ORGAN ZASYONLARI , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , KENT K TAPLI I YAYINLARI BASIMI VE DA ITIMI , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , KENT N TAR HSEL DOKUSU VE ÜN K B NALARIN TAR HLER N N ARA TIRILMASI VE BASIMI , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , H ZMET ALIMLARI , KENT N KÜLTÜREL/TAR HSEL GEÇM HAKKINDA SEMPOZYUM, PANEL, SÖYLE VB. TOPLANTILAR DÜZENLENMES , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER ,00 53

78 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , AR VLER, B LG BELGE MERKEZLER VE MÜZELERLE ORTAK ÇALI MALAR , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI 2.000, KENT LE LG L KAPALI VE AÇIK ALANDA TEMAT K SERG LER N YAPILMASI , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , PANEL, SÖYLE, TOPLANTI, KONFERANS, SEM NER VB. ETK NL KLER , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , KENTE SANATSAL ESERLER KAZANDIRILMASI , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , T YATRO GÖSTER MLER , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , ZM RDE KÜLTÜR VE SANAT FAAL YETLER N N GEL T R LMES VE KATKI SA LANMASI , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR ,00 54

79 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , TEDAV VE CENAZE G DERLER 5.000, CAR TRANSFERLER , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 5.000, GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , E T M ETK NL KLER , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 2.000, H ZMET ALIMLARI , KÜTÜPHANE H ZMETLER N N YÜRÜTÜLMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL 6.300, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 5.000, H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MADD HAK ALIMLARI , R SÖYLE MZA GÜNLER , MAHALL DARELER ,00 55

80 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , AKDEN Z AKADEM S ÇALI MA ALANINDA DÜZENLENECEK ULUSAL VE ULUSLARARASI B L MSEL TOPLANTI, PANEL, KONFERANS, SÖYLE , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , YAYIN FAAL YET , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER 5.000, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , AKDEN Z KENT PORTRELER FAAL YET , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 5.000, GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , B YOÇE TL L K VE EKOLOJ KONUSUNDA ARA TIRMA, KOORD NASYON VE FARKINDALI I ARTTIRICI FAAL YETLER , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , H ZMET ALIMLARI 3.000, TEMS L VE TANITMA G DERLER 5.000, ZM R KÜLTÜR PLATFORMU G R M ENVANTER ÇALI MASI FAAL YET , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , TASARIM KOR DORLARI FAAL YET 5.000, MAHALL DARELER 5.000, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 5.000, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 2.000, H ZMET ALIMLARI 1.000, TEMS L VE TANITMA G DERLER 2.000,00 56

81 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) ZM R SANAT TASARIM VE NOVASYON STÜDYOSU PROJES , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 5.000, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , TASARIM VE SANAT KONUSUNDA SERG, FUAR, ÖDÜL, YARI MA, VB. ORGAN ZASYONLAR LE LET M, ETK LE M VE KOORD NASYON , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , AKDEN Z AKADEM S H ZMETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 6.000, GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 5.000, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , ORKESTRALAR VE KOROLAR KURULMASI , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , KONSER, DANS V.B. ETK NL KLER N YAPILMASI VE BU KONUDA E T M VER LMES ,00 57

82 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , GÖREV G DERLER 1.000, H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , SERG LER DÜZENLENMES VE SERG LERE EVSAH PL YAPILMASI , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , GÖREV G DERLER 5.000, H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , SERMAYE G DERLER 6.000, MAMUL MAL ALIMLARI 6.000, AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZI H ZMETLER N N YÜRÜTÜLMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER 8.500, H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 1.000, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 1.000, GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , AR V VE MÜZEC L K H ZMETLER N N YÜRÜTÜLMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR ,00 58

83 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , FEST VALLER DÜZENLENMES , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , AVRUPA'DA KÜLTÜR 21 ÇALI MALARI LE Ö RENMEK, AVRUPA'DA P LOT KENTLER , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , CAR TRANSFERLER , YURTDI INA YAPILAN TRANSFERLER , SANAT FABR KAM PROJES , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 7.500, TEMS L VE TANITMA G DERLER 5.000, AKDEN Z AKADEM S ÇALI MA ALANINDA YAPILACAK E T ME YÖNEL K ETK NL KLER , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 5.000, H ZMET ALIMLARI 5.000, TEMS L VE TANITMA G DERLER 6.000, SATINALMA DA RES BA KANLI I , GENEL KAMU H ZMETLER , GENEL H ZMETLER , D ER GENEL H ZMETLER , D ER GENEL H ZMETLER , MAHALL DARELER ,00 59

84 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , ULA IM DA RES BA KANLI I , KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER , GÜVENL K H ZMETLER , TRAF K GÜVENL H ZMETLER , S NYAL ZASYON S STEM N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , YATAY VE DÜ EY ARETLEMEN N GEL T R LMES, BAKIMI VE ONARIMI , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , TRAF K VE DENET M H ZMETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER ,00 60

85 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , TEDAV VE CENAZE G DERLER 1.500, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MADD HAK ALIMLARI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , EKONOM K LER VE H ZMETLER , ULA TIRMA H ZMETLER , KARAYOLU S STEM LETME LER VE H ZMETLER , KARAYOLU S STEM LETME LER VE H ZMETLER , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , Ç LER , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 7.300, H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , TEDAV VE CENAZE G DERLER 1.000, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , SUYOLU TA IMACILI I LETME LER VE H ZMETLER , GEM ALIMI , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI , DI PROJE KRED LER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI ,00 61

86 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) DEN Z H ZMETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , Ç LER , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER 3.000, H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER 3.000, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 1.000, TEDAV VE CENAZE G DERLER 1.000, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , YA G RMEYEN ULA TIRMA H ZMETLER , YA G RMEYEN ULA TIRMA H ZMETLER , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , KARAYOLLARINDA ÜST VE ALT GEÇ T ÇALI MALARI , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER ,00 62

87 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , KARAYOLU YAYA ALT VE ÜST GEÇ TLER N N YAPILMASI , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , MUHTEL F MEYDAN BULVAR CADDE VE ANA BA LANTI YOLLARINDA BAKIM ONARIM , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , ZM R BÜYÜK EH R ALANI KENT Ç VE YAKIN ÇEVRE ULA IM ANA PLANI REV ZYONU YAPILMASI , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , KIYI DÜZENLEMELER , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , OTOPARK YAPILMASI , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , YEN MAR YOLLARININ YAPILMASI , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , YEN SKELELER, TAM R-BAKIM ÜN TES, TEKNE PARK VE BA LAMA YERLER YAPILMASI VE MEVCUT SKELELER N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , ZBAN HATTI ÜZER YAYA ALT VE ÜST GEÇ TLER , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , ZM R BANL YÖ S STEM N N GEL T R LMES PROJES NE LAVE HATLAR YAPILMASI , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , B S KLET YOLLARI , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER ,00 63

88 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) KENT GENEL NDE MUHTEL F SANAT YAPILARI YAPILMASI , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , DERELER N ÜZER NE TA IT VE YAYA KÖPRÜSÜ YAPILMASI , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , BANL YÖ VE RAYLI S STEM YATIRIMLARI DA RES BA KAN , EKONOM K LER VE H ZMETLER , ULA TIRMA H ZMETLER , DEM RYOLU N AATI VE LETME LER VE H ZMETLER , DEM RYOLU N AATI VE LETME LER VE H ZMETLER , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 2.000, YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER 6.000, HRSP 3. A AMA 1. KISIM (EVKA-3 - BORNOVA MERKEZ) N AATI , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , HRSP MÜ AV RL K VE PROJE H ZMETLER , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , HRSP ARAÇ ALIMI , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , DI PROJE KRED LER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , BANL YÖ H ZMETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER ,00 64

89 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER 5.000, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI , ZBAN HATTI ÜZER YAYA ALT VE ÜST GEÇ TLER , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , ZM R BANL YÖ S STEM N N GEL T R LMES PROJES NE LAVE HATLAR YAPILMASI , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , HRSP H ZMETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI , TRAMVAY HATLARI YAPIMI VE ARAÇ ALIMI ,00 65

90 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , DI PROJE KRED LER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , HRSP HALKAPINAR YERALTI DEPO ALANI YAPIM , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , HRSP 4. A AMA (F.ALTAY-NARLIDERE KAYMAKAMLIK) YAPIM , DI PROJE KRED LER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAZ EM R YEN FUAR ALANI- ZBAN ESBA STASYONU ARASI MONORAY S STEM YAPIM , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , HALKAPINAR HRS DEPO TES SLER N N GEN LET LMES , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , HRSP 5. A AMA (ÜÇYOL ST.-DEÜ TINAZTEPE KAMPÜSÜ-BUCA KOOP.) YAPIM , DI PROJE KRED LER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , MÜHEND SL K JEOLOJ S H ZMETLER N N GEL T R LMES 8.000, MAHALL DARELER 8.000, PERSONEL G DERLER 6.000, MEMURLAR 6.000, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 2.000, MEMURLAR 2.000, HRSP BALÇOVA-NARLIDERE YEN DEPOLAMA TES SLER YAPIM , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , PARK VE BAHÇELER DA RES BA KANLI I , SA LIK H ZMETLER , YA G RMEYEN SA LIK H ZMETLER , YA G RMEYEN SA LIK H ZMETLER ,00 66

91 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) ZM R DO AL YA AM PARKI H ZMETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , TEDAV VE CENAZE G DERLER , CAR TRANSFERLER , YURTDI INA YAPILAN TRANSFERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , D NLENME,KÜLTÜR VE D N H ZMETLER , D NLENME VE SPOR H ZMETLER , D NLENME VE SPOR H ZMETLER , YEN YE L ALANLARA SPOR ALETLER YERLE T R LMES , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , KIYI DÜZENLEMELER , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , YE L ALAN BAKIM H ZMETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL ,00 67

92 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) Ç LER , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER 5.000, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , TEDAV VE CENAZE G DERLER 4.500, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , YEN REKREASYON ALANLARI YAPILMASI , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , KENT ORMANLARI , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , H ZMET ALIMLARI , MEYDAN, KAV AK, REFÜJ VE TRETUVARLARDA YE L ALAN DÜZENLEMELER , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , YE L ALAN KMAL H ZMETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER ,00 68

93 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 7.000, GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , YE L ALANLAR YAPIM H ZMETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER 3.000, H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , F DANLIK, B TK KORUMA FAAL YETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI 8.300, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER ,00 69

94 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , YE L ALAN PLANLAMA PROJE FAAL YETLER N N YÜRÜTÜLMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , YAZI LER VE KARARLAR DA RES BA KANLI I , GENEL KAMU H ZMETLER , GENEL H ZMETLER , D ER GENEL H ZMETLER , D ER GENEL H ZMETLER , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , ZABITA DA RES BA KANLI I ,00 70

95 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER , YA G RMEYEN KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER , ÇEVRE VE MAR ZABITASI H ZMETLER N N YÜRÜTÜLMES , ZABITA DENET M H ZMETLER N N YÜRÜTÜLMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER 1.000, H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 3.000, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , ZABITA TRAF K H ZMETLER N N YÜRÜTÜLMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER 4.000, H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER 2.000, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 5.000, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , ÇEVRE VE MAR ZABITASI H ZMETLER N N YÜRÜTÜLMES , MAHALL DARELER ,00 71

96 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER 5.000, H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER 1.000, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 1.000, SERMAYE G DERLER 5.000, MAMUL MAL ALIMLARI 5.000, KENTSEL DÖNÜ ÜM DA RES BA KANLI I , SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER , SKAN LER VE H ZMETLER , SKAN LER VE H ZMETLER , AFETE MARUZ BÖLGELER N TAHL YE ED LMES , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 7.500, GÖREV G DERLER 7.500, SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI , EGE MAHALLES KENTSEL DÖNÜ ÜM PROJES , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , CAR TRANSFERLER , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , KENTSEL DÖNÜ ÜM VE GEL M PROJE UYGULAMALARI H ZMETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER ,00 72

97 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , CAR TRANSFERLER , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI 1.000, GAYR MADD HAK ALIMLARI , GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , UZUNDERE KENTSEL DÖNÜ ÜM PROJES , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.000, GÖREV G DERLER 2.000, H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER 2.000, CAR TRANSFERLER , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , SOSYAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I , GENEL KAMU H ZMETLER , GENEL H ZMETLER , D ER GENEL H ZMETLER , SOSYAL DESTEK VE YARDIM AMAÇLI Y YECEK ÇECEK DA ITIMI H ZMET , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER ,00 73

98 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 8.500, H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 9.000, TEDAV VE CENAZE G DERLER 1.000, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL YARDIM H ZMETLER , YA LILIK YARDIMI H ZMETLER , YA LILIK YARDIMI H ZMETLER , HUZUREV H ZMETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , TEDAV VE CENAZE G DERLER , CAR TRANSFERLER , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , SOSYAL GÜVENL BULUNMAYANLARA SA LANAN H ZMETLER , SOSYAL GÜVENL BULUNMAYANLARA SA LANAN H ZMETLER ,00 74

99 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) SOSYAL GÜVENL BULUNMAYANLARA SA LANAN H ZMETLER , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , FAK R VE MUHTAÇLARA AYN VE NAKD YARDIM , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , CAR TRANSFERLER , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER , HT YAÇ SAH B Ö RENC LERE YARDIM PROJES , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , HT YAÇLI OKULLARA YARDIM PROJES 9.400, MAHALL DARELER 9.400, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 9.400, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 9.400, KURUMLARA VE ENGELL K LERE MALZEME YARDIMI , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TEDAV VE CENAZE G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI ,00 75

100 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) SOSYAL H ZMETLER N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 5.000, H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 3.000, EVDE BAKIM H ZMET , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , TEDAV VE CENAZE G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , SÜT KUZUSU PROJES , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , GÖREV G DERLER 5.000, H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , SOSYAL YARDIM H ZMETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 3.000,00 76

101 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 3.000, SERMAYE G DERLER 1.000, MAMUL MAL ALIMLARI 1.000, GENÇL K VE SPOR DA RES BA KANLI I , D NLENME,KÜLTÜR VE D N H ZMETLER , D NLENME VE SPOR H ZMETLER , D NLENME VE SPOR H ZMETLER , D NLENME VE SPOR H ZMETLER , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 7.500, H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER 5.000, MAMUL MAL ALIMLARI 5.000, MUHTEL F ÇOK AMAÇLI SALONLAR , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , AMATÖR SPOR KULÜPLER NE AYN VE NAKD YARDIM , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , CAR TRANSFERLER , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER , ZM R BÜYÜK EH R BELED YES SPOR KULÜBÜNE NAKD YARDIM , MAHALL DARELER , CAR TRANSFERLER , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER , OKULLARA SPOR MALZEME DESTE VER LMES , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER ,00 77

102 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , ÇOCUKLARA VE GENÇLERE YÖNEL K SPOR KURSLARI , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , GENÇL K SPOR H ZMETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , TEDAV VE CENAZE G DERLER 1.000, SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , ÜCRETS Z B S KLET FAAL YETLER , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , SPOR KOMPLEKSLER , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , MEVCUT SPOR ALANLARININ Y LE T R LMES VE YEN SPOR ALANLARI KAZANDIRILMASI FAAL YETLER N N YÜRÜTÜLMES , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 78

103 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , ULUSAL VE ULUSLARARASI BUZ SPORLARI ORGAN ZASYONLARININ DÜZENLENMES , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TEMS L VE TANITMA G DERLER , BUZ SPORLARI SALONU H ZMETLER N N YÜRÜTÜLMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 6.000, H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER 7.850, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , BUZ SPORU BRAN LARINA SPORCU KAZANDIRILMASI , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , YEREL, ULUSAL VE ULUSLARARASI SPOR ORGAN ZASYONLARI , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MEZARLIKLAR DA RES BA KANLI I , GENEL KAMU H ZMETLER , YA G RMEYEN GENEL KAMU H ZMETLER ,00 79

104 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) YA G RMEYEN GENEL KAMU H ZMETLER , MEZARLIK PLANLAMA H ZMETLER N N YÜRÜTÜLMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 2.000, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , MEZARLIK VE DEF N H ZMETLER N N YÜRÜTÜLMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 2.950, TEDAV VE CENAZE G DERLER 5.000, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , MEZARLIKLAR BAKIM ONARIM H ZMETLER N N YÜRÜTÜLMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER ,00 80

105 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 7.400, GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 5.000, TEDAV VE CENAZE G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , ATIK YÖNET M DA RES BA KANLI I , ÇEVRE KORUMA H ZMETLER , ATIK YÖNET M H ZMETLER , ATIK YÖNET M H ZMETLER , EVSEL ATIK TRANSFER STASYONLARININ KURULMASI PROJES 1.000, MAHALL DARELER 1.000, SERMAYE G DERLER 1.000, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 1.000, ATIK YÖNET M S STEM FAAL YETLER N N YÜRÜTÜLMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 5.000,00 81

106 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) CAR TRANSFERLER 1.000, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER 1.000, KENTSEL KATI ATIK DE ERLEND RME VE BERTARAF TES SLER KURULMASI PROJES , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , ZM R L KATI ATIK MASTER PLANI'NIN HAZIRLANMASI PROJES 1.000, MAHALL DARELER 1.000, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 1.000, H ZMET ALIMLARI 1.000, ZM R L HAYVANSAL ATIKLARIN DE ERLEND R LMES NE YÖNEL K MASTER PLANI HAZIRLANMASI PROJES , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , KATI ATIK TRANSFER STASYONLARININ LET M FAAL YETLER N N YÖNET LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , Ç LER , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER 1.000, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , TEDAV VE CENAZE G DERLER 5.000, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , KATI ATIK BERTARAF TES SLER N N LET LMES FAAL YETLER N N YÜRÜTÜLMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR ,00 82

107 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , GEÇ C PERSONEL 6.500, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 5.000, HARMANDALI DÜZENL KATI ATIK DEPOLAMA ALANINI Y LE T RME PROJES , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , HAFR YAT TOPRA I, N AAT VE YIKINTI ATIKLARI LE LG L FAAL YETLER N YÜRÜTÜLMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER 2.000, H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER 7.500, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 8.000, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 3.000, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , FEN LER DA RES BA KANLI I , GENEL KAMU H ZMETLER ,00 83

108 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) GENEL KAMU H ZMETLER NE L K N ARA TIRMA VE GEL T RME H ZMETLER , GENEL KAMU H ZMETLER NE L K N ARA TIRMA VE GEL T RME H ZMETLER , AR-GE H ZMETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 6.000, SERMAYE G DERLER 8.600, MAMUL MAL ALIMLARI 8.600, EKONOM K LER VE H ZMETLER , ULA TIRMA H ZMETLER , KARAYOLU N AAT LER VE H ZMETLER , KARAYOLU N AAT LER VE H ZMETLER , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER 4.000, H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER 5.000, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , KARAYOLLARINDA ÜST VE ALT GEÇ T ÇALI MALARI ,00 84

109 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , KARAYOLU YAYA ALT VE ÜST GEÇ TLER N N YAPILMASI , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , MUHTEL F MEYDAN BULVAR CADDE VE ANA BA LANTI YOLLARINDA BAKIM ONARIM , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , L SINIRLARI Ç NDEK ULA IM YOLLARINA ASFALT KAPLAMASI BAKIM VE TAD LAT YAPILMASI , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , BAKIM ONARIM H ZMETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , TEDAV VE CENAZE G DERLER 5.000, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , YEN MAR YOLLARININ YAPILMASI ,00 85

110 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , YOL ÜST YAPI H ZMETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , YOL ALT YAPI H ZMETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 9.000, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER ,00 86

111 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI 7.500, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , B S KLET YOLLARI , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , HOMEROS BULVARI - OTOGAR BA LANTI YOLU , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , KENT GENEL NDE MUHTEL F SANAT YAPILARI YAPILMASI , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , DERELER N ÜZER NE TA IT VE YAYA KÖPRÜSÜ YAPILMASI , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER , YA G RMEYEN SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER , YA G RMEYEN SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER , ALTYAPI KOORD NASYON H ZMETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , KEMERALTI BÖLGES ALTYAPI VE ÜSTYAPI ORTAK ÇALI MASI , MAHALL DARELER ,00 87

112 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , MAR DENET M DA RES BA KANLI I , EKONOM K LER VE H ZMETLER , MADENC L K, MALAT VE N AAT H ZMETLER , N AAT LER H ZMETLER , YAPI STOKU ENVANTER N N OLU TURULMASI , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , MAR H ZMETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI 1.000, TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 9.000, MAR DENET M H ZMETLER , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 7.500, YOLLUKLAR 5.000, GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI 1.000, TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 4.000, YAPI GÜVENL H ZMETLER N N GEL T R LMES ,00 88

113 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 5.000, GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI 5.000, TEMS L VE TANITMA G DERLER 5.000, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 4.000, SERMAYE G DERLER 1.000, MAMUL MAL ALIMLARI 1.000, TARIMSAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I , D NLENME,KÜLTÜR VE D N H ZMETLER , D NLENME VE SPOR H ZMETLER , D NLENME VE SPOR H ZMETLER , TARIMSAL PROJELER VE LABORATUAR H ZMETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , Ç LER , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 4.000, H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , EKOLOJ K ÜRET M VE YA AM ALANLARININ OLU TURULMASI , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI ,00 89

114 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) KIRSAL KES MDE GEL R GET R C FAAL YETLER N DESTEKLENMES , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , H ZMET ALIMLARI , TARIMSAL H ZMETLER N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 4.200, H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 2.000, ARICILIK VE KÜÇÜKBA HAYVANCILI IN ISLAHI VE YAYGINLA TIRILMASI , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , KOOPERAT FLER N DESTEKLENMES VE KOOPERAT FÇ L N YAYGINLA TIRILMASI PROJES , MAHALL DARELER , CAR TRANSFERLER , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER , TARIMSAL TAHM N VE ERKEN UYARI S STEM PROJES , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , YAPIM HALELER DA RES BA KANLI I , SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER , TOPLUM REFAHI H ZMETLER , TOPLUM REFAHI H ZMETLER , TOPLUM REFAHI H ZMETLER , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER ,00 90

115 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , HAR TA VE CBS DA RES BA KANLI I , GENEL KAMU H ZMETLER , GENEL H ZMETLER , D ER GENEL H ZMETLER , D ER GENEL H ZMETLER , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI 1.000, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 1.000, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , ULA IM B LG S STEM , MAHALL DARELER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MADD HAK ALIMLARI , CO RAF B LG S STEMLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL ,00 91

116 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER 5.000, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , GAYR MADD HAK ALIMLARI , ADRES NUMARALAMA PROJES , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MADD HAK ALIMLARI , CO RAF MEZARLIK B LG S STEM , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MADD HAK ALIMLARI , CO RAF ADRES B LG S STEM PROJES , MAHALL DARELER , SERMAYE G DERLER , GAYR MADD HAK ALIMLARI , SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER , SKAN LER VE H ZMETLER , SKAN LER VE H ZMETLER , HAL HAZIR HAR TA VE APL KASYON H ZMETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 8.500, GÖREV G DERLER 7.000, H ZMET ALIMLARI ,00 92

117 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL III IV FONKS YONEL III IV F NANS. T P I EKONOM K AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 9.000, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 1.000, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MADD HAK ALIMLARI , MAR PLANI UYGULAMA VE ETÜD H ZMETLER N N GEL T R LMES , MAHALL DARELER , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 1.000, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MADD HAK ALIMLARI ,00 93

118 GEL R N KODU III IV GEL RLER N EKONOM K SI (B) CETVEL AÇIKLAMA 2017 YILI GEL R TAHM N ( ) 1 Vergi igelirleri l i , Dahilde Al nan Mal ve Hizmet Vergileri , Dahilde Al nan Di er Mal ve Hizmet Vergileri , E lence Vergisi , Yang n Sigortas Vergisi , lan ve Reklam Vergisi , Harçlar , Di er Harçlar , Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harc , gal Harc , yeri Açma zni Harc , Tatil Günlerinde Çal ma Ruhsat Harc , Toptanc Hali Resmi , Di er Harçlar ,00 3 Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Mal ve Hizmet Sat Gelirleri , Mal Sat Gelirleri , artname, Bas l Evrak, Form Sat Gelirleri , Kitap,Yay n vb. Sat Gelirleri 1.000, Hizmet Gelirleri , Muayene, denetim ve kontrol ücretleri 1.000, Kurs, Toplant, Seminer, E itim vb. Faaliyet Gelirleri , Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri 2.000, hale lan Yay n Geliri , Kültürel Hizmetlere li kin Gelirler 0, Ula t rma Hizmetlerine li kin Gelirler , Di er hizmet gelirleri , Kurumlar Has lat , Mahalli dareler Kurumlar Has lat , Çevre ve Esenlik Hizmetlerine li kin Kurumlar Has lat , Ekonomik Hizmetlere li kin Kurumlar Has lat , Kültürel Hizmetlere li kin Kurumlar Has lat , Sa l k Hizmetlerine li kin Kurumlar Has lat , Sosyal Hizmetlere li kin Kurumlar Has lat , Ula t rma Hizmetlerine li kin Kurumlar Has lat , Tar msal Hizmetlere li kin Kurumlar Has lat , Di er Kurumlar Has lat , Di er Kurumlar Has lat , Kurumlar Karlar , Di er kurumlar karlar , Di er kurumlar karlar , Kira Gelirleri , Ta nmaz Kiralar , Lojman Kira Gelirleri , Ecrimisil Gelirleri , Sosyal Tesis Kira Gelirleri 0, Spor Tesisi Kira Gelirleri 3.000, Kültür Amaçl Tesis Kira Gelirleri , Di er Ta nmaz Kira Gelirleri ,00 94

119 GEL R N KODU III IV GEL RLER N EKONOM K SI (B) CETVEL AÇIKLAMA 2017 YILI GEL R TAHM N ( ) 4 Al nan Ba ve Yard mlar ile Özel Gelirler , Kurumlardan ve Ki ilerden Al nan Yard m ve Ba lar , Cari , Ki ilerden al nan Ba ve Yard mlar , Sermaye 0, Kurumlardan al nan Ba ve Yard mlar 0, Ki ilerden al nan Ba ve Yard mlar 0, Proje Yard mlar , Cari , Di erlerinden Al nan Proje Yard mlar ,00 5 Di er Gelirler , Faiz Gelirleri , Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri , Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri , Di er Faizler , Ki ilerden Alacaklar Faizleri 3.000, Mevduat Faizleri , Di er Faizler , Ki i ve Kurumlardan Al nan Paylar , Vergi ve Harç Gelirlerinden Al nan Paylar , Merkezi dare Vergi Gelirlerinden Al nan Paylar , Çevre Temizlik Vergisinden Al nan Paylar , Kamu Harcamalar na Kat lma Paylar , Yol Harcamalar na Kat lma Pay , Mahalli darelere Ait Paylar , Maden letmelerinden Al nan Paylar 1.000, Müze Giri Ücretlerinden Al nan Paylar , Mahalli darelere Ait Di er Paylar , Di er Paylar , Di er Paylar , Para Cezalar , dari Para Cezalar , Di er dari Para Cezalar , Vergi Cezalar , Vergi ve Di er Amme Alacaklar Gecikme Zamlar , Di er Vergi Cezalar , Di er Para Cezalar , Yukar da Tan mlanmayan Di er Para Cezalar , Di er Çe itli Gelirler , Di er Çe itli Gelirler , rat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar , rat Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahviller 0, rat Kaydedilecek Teminat Mektuplar , Ki ilerden Alacaklar , Mera Gelirleri , Otopark Yönetmeli i Uyar nca Al nan Otopark Bedeli , Yukar da Tan mlanmayan Di er Çe itli Gelirler ,00 6 Sermaye Gelirleri , Ta nmaz Sat Gelirleri , Di er Bina Sat Gelirleri , Di er Bina Sat Gelirleri , Arsa Sat , Arsa Sat , Ta n r Sat Gelirleri , Ta n r Sat Gelirleri , Ta n r Sat Gelirleri ,00 GEL R TOPLAMI ,00 95

120 GEL R N KODU III IV GEL RLER N EKONOM K SI (B) CETVEL AÇIKLAMA 2017 YILI GEL R TAHM N ( ) 9 Red ve adeler (-) , Vergi Gelirleri , Dahilde Al nan Mal ve Hizmet Vergileri , Dahilde Al nan Di er Mal ve Hizmet Vergileri , Harçlar 2.000, Di er Harçlar 2.000, Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Kurumlar Has lat , Mahalli dareler Kurumlar Has lat , Kira Gelirleri , Ta nmaz Kiralar , Di er Gelirler , Faiz Gelirleri 1.000, Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 1.000, Ki i ve Kurumlardan Al nan Paylar , Kamu Harcamalar na Kat lma Paylar 5.000, Mahalli darelere Ait Paylar , Para Cezalar 3.000, Vergi Cezalar 3.000, Di er Çe itli Gelirler , Di er Çe itli Gelirler , Sermaye Gelirleri 3.000, Ta nmaz Sat Gelirleri 3.000, Di er Bina Sat Gelirleri 3.000,00 NET GEL R ,00 96

121 2017 MAL YILI EKONOM K 1.DÜZEYDE BÜTÇE LE TAHM N ED LEN GEL RLER D ER GEL RLER % Di er % VERG GEL RLER % ALINAN BA I VE YARDIMLAR LE ÖZEL GEL RLER % 97

122 F NANSMANIN EKONOM K SI KODLAR III IV F NANSMANIN EKONOM K SI 2017 YILI ÖNGÖRÜLEN ( ) 1 Ç BORÇLANMA , MAL KURULU LARDAN SA LANAN F NANSMAN ,00 1 Bankalar ,00 1 Borçlanma ,00 2 Ödeme ,00 2 ller Bankas ,00 1 Borçlanma 0,00 2 Ödeme ,00 9 D ER YÜKÜMLÜLÜKLER ,00 9 Di er ,00 1 Borçlanma 0,00 2 Ödeme ,00 2 DI BORÇLANMA ,00 8 MAL KURULU LARDAN SA LANAN F NANSMAN ,00 1 Bankalar ,00 1 Borçlanma ,00 2 Ödeme ,00 3 Kur Fark 0,00 3 L K D TE AMAÇLI TUTULAN NAK T, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEK DE KL KLER ,00 2 BANKALAR ,00 1 Bankalar ,00 1 Türk Liras Cinsinden Banka Hesaplar ,00 2 Döviz Cinsinden Banka Hesaplar 0,00 4 NET BORÇLANMA ,00 0 NET BORÇLANMA ,00 0 Net Borçlanma ,00 0 Net Borçlanma ,00 5 NET F NANSMAN ,00 0 NET F NANSMAN ,00 0 Net Finansman ,00 0 Net Finansman ,00 98

123 GEL RLER N YASAL DAYANA I (C) CETVEL GEL R N KODU III IV 1 Vergi Gelirleri l i 1 3 Dahilde Al nan Mal ve Hizmet Vergileri Dahilde Al nan Di er Mal ve Hizmet Vergileri E lence Vergisi 2464 S.K Mad Yang n Sigortas Vergisi 2464 S.K Mad lan ve Reklam Vergisi 2464 S.K Mad. 1 6 Harçlar Di er Harçlar Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harc 2464 S.K Madde gal Harc 2464 S.K Mad yeri Açma zni Harc 2464 S.K. 81. Mad Kaynak Sular Harc 2464 S.K Mad Tatil Günlerinde Çal ma Ruhsat Harc 2464 S.K Mad Toptanc Hali Resmi 80 S.K. 6. Mad Yap Kullanma zni Harc 2464 S.K. 80,84.Mad Di er Harçlar 3 Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3 1 Mal ve Hizmet Sat Gelirleri Mal Sat Gelirleri artname, Bas l Evrak, Form Sat Gelirleri Kitap,Yay n vb. Sat Gelirleri Hizmet Gelirleri Muayene, Denetim ve Kontrol Ücretleri lan ve Reklam Gelirleri hale lan Yay n Geliri Kültürel Hizmetlere li kin Gelirler Ula t rma Hizmetlerine li kin Gelirler Di er Hizmet Gelirleri 3 2 Mallar n Kullanma veya Faaliyette Bulunma zni Gelirleri Mallar n Kullanma veya Faaliyette Bulunma zni Gelirleri Mallar n Kullanma veya Faaliyette Bulunma znine li kin Di er Gelirler 3 4 Kurumlar Has lat Mahalli dareler Kurumlar Has lat Çevre ve Esenlik Hizmetlerine li kin Kurumlar Has lat Ekonomik Hizmetlere li kin Kurumlar Has lat Kültürel Hizmetlere li kin Kurumlar Has lat Sa l k Hizmetlerine li kin Kurumlar Has lat Sosyal Hizmetlere li kin Kurumlar Has lat Su Hizmetlerine li kin Kurumlar Has lat Ula t rma Hizmetlerine li kin Kurumlar Has lat Tar msal Hizmetlere li kin Kurumlar Has lat Di er Kurumlar Has lat Di er Kurumlar Has lat AÇIKLAMA YASAL DAYANA I 99

124 GEL RLER N YASAL DAYANA I (C) CETVEL GEL R N KODU III IV AÇIKLAMA YASAL DAYANA I 3 5 Kurumlar Karlar Di er kurumlar karlar Di er kurumlar karlar 3 6 Kira Gelirleri Ta nmaz Kiralar Lojman Kira Gelirleri Ecrimisil Gelirleri Sosyal Tesis Kira Gelirleri Spor Tesisi Kira Gelirleri Kültür Amaçl Tesis Kira Gelirleri Di er Ta nmaz Kira Gelirleri 3 9 Di er Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Di er Gelirler Di er Çe itli Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4 Al nan Ba ve Yard mlar ile Özel Gelirler 4 4 Kurumlardan ve Ki ilerden Al nan Yard m ve Ba lar Cari Ki ilerden al nan Ba ve Yard mlar Sermaye Kurumlardan al nan Ba ve Yard mlar Ki ilerden al nan Ba ve Yard mlar 5 Di er Gelirler 5 1 Faiz Gelirleri Takipteki Kurum Alacaklar Faizleri Takipteki Kurum Alacaklar Faizleri Menkul K ymet ve Gecikmi Ödemeler Faizleri Menkul K ymet ve Gecikmi Ödemeler Faizleri Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri Di er Faizler Ki ilerden Alacaklar Faizleri Mevduat Faizleri Di er Faizler 5 2 Ki i ve Kurumlardan Al nan Paylar Vergi ve Harç Gelirlerinden Al nan Paylar Merkezi dare Vergi Gelirlerinden Al nan Paylar 2380 S.K S.K Çevre Temizlik Vergisinden Al nan Paylar 2464 S.K. Mük. 44. Mad Kamu Harcamalar na Kat lma Paylar Yol Harcamalar na Kat lma Pay 2464 S.K. 86. Mad Mahalli darelere Ait Paylar Maden letmelerinden Al nan Paylar 2464 S.K. 97. Mad Müze Giri Ücretlerinden Al nan Paylar 2464 S.K. 97. Mad Mahalli darelere Ait Di er Paylar Di er Paylar Di er Paylar 100

125 GEL RLER N YASAL DAYANA I (C) CETVEL GEL R N KODU III IV AÇIKLAMA YASAL DAYANA I 5 3 Para Cezalar dari Para Cezalar Trafik Para Cezalar Di er dari Para Cezalar Vergi Cezalar Vergi ve Di er Amme Alacaklar Gecikme Zamlar Di er Vergi Cezalar Di er Para Cezalar Yukar da Tan mlanmayan Di er Para Cezalar 5 9 Di er Çe itli Gelirler Di er Çe itli Gelirler rat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar rat Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahviller rat Kaydedilecek Teminat Mektuplar Ki ilerden Alacaklar Mera Gelirleri Otopark Yönetmeli i Uyar nca Al nan Otopark Bedeli Yukar da Tan mlanmayan Di er Çe itli Gelirler 6 Sermaye Gelirleri 6 1 Ta nmaz Sat Gelirleri Di er Bina Sat Gelirleri Di er Bina Sat Gelirleri Arsa Sat Arsa Sat 6 2 Ta n r Sat Gelirleri Ta n r Sat Gelirleri Ta n r Sat Gelirleri 101

126 ÇOK YILLI G DER BÜTÇES EKONOM K KODU AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) 2018 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) 2019 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) 1 PERSONEL EL G DERLER ER , , , MEMURLAR , , , SÖZLE MEL PERSONEL , , , Ç LER , , , GEÇ C PERSONEL , , , D ER PERSONEL , , ,00 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , , , MEMURLAR , , , SÖZLE MEL PERSONEL , , , Ç LER , , ,00 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , , , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , YOLLUKLAR , , , GÖREV G DERLER , , , H ZMET ALIMLARI , , , TEMS L VE TANITMA G DERLER , , , MENKUL MAL, GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , , , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , , , TEDAV VE CENAZE G DERLER , , ,00 4 FA Z G DERLER , , , D ER Ç BORÇ FA Z G DERLER , , , DI BORÇ FA Z G DERLER , , ,00 5 CAR TRANSFERLER , , , GÖREV ZARARLARI , , , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER , , , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , , , YURTDI INA YAPILAN TRANSFERLER , , , GEL RLERDEN AYRILAN PAYLAR , , ,00 6 SERMAYE G DERLER , , , MAMUL MAL ALIMLARI , , , MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , , , GAYR MADD HAK ALIMLARI , , , GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI , , , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , , , MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM G DERLER , , , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , , ,00 7 SERMAYE TRANSFERLER , , , YURT Ç SERMAYE TRANSFERLER , , ,00 8 BORÇ VERME , , , YURT Ç BORÇ VERME , , ,00 9 YEDEK ÖDENEKLER , , , PERSONEL G DERLER N KAR ILAMA ÖDENE , , , ÖNGÖRÜLMEYEN G DERLER ÖDENE 1.000, , , DO AL AFET G DERLER N KAR ILAMA ÖDENE 1.000, , , YEDEK ÖDENEK , , , YEN KURULACAK DA RE VE DARELER N HT YAÇLARINI KAR ILAMA ÖDENE , , ,00 GENEL TOPLAM , , ,00 102

127 MAL YILLARI EKONOM K 1.DÜZEYDE BÜTÇE ÖDENEKLER % 100% % % % 46% % 7% PERSONEL G DERLER 7% 1% 1% 1% SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 17% 16% 15% MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 2% 1% 1% FA Z G DERLER 5% 5% 5% CAR TRANSFERLER SERMAYE G DERLER SERMAYE TRANSFERLER BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER GENEL TOPLAM % 3% 3% 11% 10% 10% 8% 6% 6% 103

128 FONKS YONEL VE EKONOM K DÜZEY NDE 2018 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) KODU AÇIKLAMA 01 PERSONEL G DERLER 02 SOS. GÜV. KUR. DEVLET PR M G D. 03 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 04 FA Z G DERLER 05 CAR TRANSFERLER 06 SERMAYE G DERLER 07 SERMAYE TRANSFERLER 08 BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM 01 GENEL KAMU H ZMETLER , , , , , , , , , ,00 03 KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 04 EKONOM K LER VE H ZMETLER , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 05 ÇEVRE KORUMA H ZMETLER , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 06 SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 07 SA LIK H ZMETLER , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 08 D NLENME, KÜLTÜR VE D N H ZMETLER , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 09 E T M H ZMETLER , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 10 SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL YARDIM H ZMETLER , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 TOPLAM , , , , , , , , , ,00 104

129 FONKS YONEL VE EKONOM K DÜZEY NDE 2019 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) KODU AÇIKLAMA 01 PERSONEL G DERLER 02 SOS. GÜV. KUR. DEVLET PR M G D. 03 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 04 FA Z G DERLER 05 CAR TRANSFERLER 06 SERMAYE G DERLER 07 SERMAYE TRANSFERLER 08 BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM 01 GENEL KAMU H ZMETLER , , , , , , , , , ,00 03 KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 04 EKONOM K LER VE H ZMETLER , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 05 ÇEVRE KORUMA H ZMETLER , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 06 SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 07 SA LIK H ZMETLER , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 08 D NLENME, KÜLTÜR VE D N H ZMETLER , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 09 E T M H ZMETLER , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 10 SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL YARDIM H ZMETLER , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 TOPLAM , , , , , , , , , ,00 105

130 ÇOK YILLI GEL R BÜTÇES GEL R KODU AÇIKLAMA 2017 YILI TAHM N ( ) 2018 YILI TAHM N ( ) 2019 YILI TAHM N ( ) 1 Vergi Gelirleri , , , Dahilde Al nan Mal ve Hizmet Vergileri , , , Harçlar , , ,00 3 Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , Mal ve Hizmet Sat Gelirleri , , , Kurumlar Has lat , , , Kurumlar Karlar , , , Kira Gelirleri , , ,00 4 Al nan Ba ve Yard mlar ile Özel Gelirler , , , Kurumlardan ve Ki ilerden Al nan Yard m ve Ba lar , , , Proje Yard mlar , , ,00 5 Di er Gelirler , , , Faiz Gelirleri , , , Ki i ve Kurumlardan Al nan Paylar , , , Para Cezalar , , , Di er Çe itli Gelirler , , ,00 6 Sermaye Gelirleri , , , Ta nmaz Sat Gelirleri , , , Ta n r Sat Gelirleri , , ,00 9 Red ve adeler (-) , , , Vergi Gelirleri , , , Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , Di er Gelirler , , , Sermaye Gelirleri 3.000, , ,00 GENEL TOPLAM , , ,00 106

131 MAL YILLARI EKONOM K 1.DÜZEYDE BÜTÇE LE TAHM N ED LEN GEL RLER % % 91% 100% 91% % % 1% VERG GEL RLER 1% 6% 6% 6% TE EBBÜS VE MÜLK YET GEL RLER 0% 0% 0% ALINAN BA I VE YARDIMLAR LE ÖZEL GEL RLER D ER GEL RLER SERMAYE GEL RLER GENEL TOPLAM % 2% 2% 107

132 ÇOK YILLI F NANSMANIN EKONOM K SI KODLAR III IV F NANSMANIN EKONOM K SI 2017 YILI ÖNGÖRÜLEN ( ) 2018 YILI ÖNGÖRÜLEN ( ) 2019 YILI ÖNGÖRÜLEN ( ) 1 Ç BORÇLANMA , , ,00 8 MAL KURULU LARDAN SA LANAN F NANSMAN , , ,00 1 Bankalar , , ,00 1 Borçlanma , , ,00 2 Ödeme , , ,00 2 ller Bankas , , ,00 1 Borçlanma 0,00 0,00 0,00 2 Ödeme , , ,00 9 D ER YÜKÜMLÜLÜKLER , , ,00 9 Di er , , ,00 1 Borçlanma 0,00 0,00 0,00 2 Ödeme , , ,00 2 DI BORÇLANMA , , ,00 8 MAL KURULU LARDAN SA LANAN F NANSMAN , , ,00 1 Bankalar , , ,00 1 Borçlanma , , ,00 2 Ödeme , , ,00 3 Kur Fark 0,00 0,00 0,00 3 L K D TE AMAÇLI TUTULAN NAK T, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEK DE KL KLER , , ,00 2 BANKALAR , , ,00 1 Bankalar , , ,00 1 Türk Liras Cinsinden Banka Hesaplar , , ,00 2 Döviz Cinsinden Banka Hesaplar 0,00 0,00 0,00 4 NET BORÇLANMA , , ,00 0 NET BORÇLANMA , , ,00 0 Net Borçlanma , , ,00 0 Net Borçlanma , , ,00 5 NET F NANSMAN , , ,00 0 NET F NANSMAN , , ,00 0 Net Finansman , , ,00 0 Net Finansman , , ,00 108

133 MAL YILLARI ÇOK YILLI BÜTÇE DENKL YILI 2018 YILI 2019 YILI GEL R BÜTÇES G DER BÜTÇES F NANSMANIN EKONOM K SI

134 G-CETVEL GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELER KAPSAYAN TAAHHÜTLER CETVEL TAAHHÜDÜN MAH YET TUTARI ( ) YAPI LER DA RES BA KANLI I ,00 EVSEL ATIK TRANSFER STASYONLARININ KURULMASI ZM R OPERA B NASI MUHTEL F ÇOK AMAÇLI SALONLAR MEZARLIKLARIN VE YEN GÖMÜ ALANLARININ DÜZENLENMES BELED YE H ZMET TES SLER, B NALARI VE DEPOLARININ YAPIMI, BAKIMI VE GÜÇLEND R LMES KIYI DÜZENLEMELER YEN MEZBAHALAR YAPILMASI OTOPARK YAPILMASI SEMT GARAJLARI YAPILMASI YEN TFA YE B NALARININ YAPILMASI YEN KÜLTÜR MERKEZLER OLU TURULMASI SPOR KOMPLEKSLER KADIN DANI MA MERKEZ GENÇL K MERKEZLER KURULMASI YEN SKELELER, TAM R-BAKIM ÜN TES, TEKNE PARK VE BA LAMA YERLER YAPILMASI VE MEVCUT SKELELER N GEL T R LMES YEN REKREASYON ALANLARI YAPILMASI KÜLTÜRPARK YEN LEME PROJES MEYDAN, KAV AK, REFÜJ VE TRETUVARLARDA YE L ALAN DÜZENLEMELER HAYVAN BAKIMEV YAPILMASI VE Y LE T R LMES PROJES ZM R DO AL YA AM PARKI 2. ETAP (AKDEN Z AKVARYUMU, ZOOLOJ MÜZES, YEN KITA HAB TATLARI) PROJES KENTSEL KATI ATIK DE ERLEND RME VE BERTARAF TES SLER KURULMASI PROJES HARMANDALI DÜZENL KATI ATIK DEPOLAMA ALANINI Y LE T RME PROJES SEBZE HAL TES SLER N N YAPIMI VE GEL T R LMES YAPI VE ALAN ÖLÇE NDE KORUMA, CANLANDIRMA, SA LIKLA TIRMA PROJE VE UYGULAMALARI ZM R TAR H; ZM R KONAK KEMERALTI VE ÇEVRES YEN LEME ALANI ETAP PROJE VE PROGRAMLARI FEN LER DA RES BA KANLI I ,00 KARAYOLLARINDA ÜST VE ALT GEÇ T ÇALI MALARI KARAYOLU YAYA ALT VE ÜST GEÇ TLER N N YAPILMASI MUHTEL F MEYDAN BULVAR CADDE VE ANA BA LANTI YOLLARINDA BAKIM ONARIM YEN MAR YOLLARININ YAPILMASI B S KLET YOLLARI HOMEROS BULVARI- OTOGAR BA LANTI YOLU KENT GENEL NDE MUHTEL F SANAT YAPILARI YAPILMASI DERELER N ÜZER NE TA IT VE YAYA KÖPRÜSÜ YAPILMASI L SINIRLARI Ç NDEK ULA IM YOLLARINA ASFALT KAPLAMASI BAKIM VE TAD LAT YAPILMASI KEMERALTI BÖLGES ALTYAPI VE ÜSTYAPI ORTAK ÇALI MASI BANL YÖ VE RAYLI S STEM YATIRIMLARI DA RES BA KANLI I ,00 ZBAN HATTI ÜZER YAYA ALT VE ÜST GEÇ TLER TRAMVAY HATLARI YAPIMI VE ARAÇ ALIMI HRSP 3. A AMA 1. KISIM (EVKA-3 - BORNOVA MERKEZ) N AATI HRSP MÜ AV RL K VE PROJE H ZMETLER HRSP ARAÇ ALIMI ZM R BANL YÖ S STEM N N GEL T R LMES PROJES NE LAVE HATLAR YAPILMASI HRSP HALKAPINAR YERALTI DEPO ALANI YAPIM HRSP 4. A AMA (F.ALTAY-NARLIDERE KAYMAKAMLIK) YAPIM GAZ EM R YEN FUAR ALANI- ZBAN ESBA STASYONU ARASI MONORAY S STEM YAPIM HRSP 5. A AMA (ÜÇYOL ST.-DEÜ TINAZTEPE KAMPÜSÜ-BUCA KOOP.) YAPIM HRSP BALÇOVA-NARLIDERE YEN DEPOLAMA TES SLER YAPIM ULA IM DA RES BA KANLI I ,00 GEM ALIMI S NYAL ZASYON S STEM N N GEL T R LMES YATAY VE DÜ EY ARETLEMEN N GEL T R LMES, BAKIMI VE ONARIMI EMLAK YÖNET M DA RES BA KANLI I ,00 KAMULA TIRMA ÇALI MALARI MEZARLIKLARIN VE YEN GÖMÜ ALANLARININ DÜZENLENMES ZM R TAR H; ZM R KONAK KEMERALTI VE ÇEVRES YEN LEME ALANI ETAP PROJE VE PROGRAMLARI KENTSEL DÖNÜ ÜM DA RES BA KANLI I ,00 UZUNDERE KENTSEL DÖNÜ ÜM PROJES EGE MAHALLES KENTSEL DÖNÜ ÜM PROJES AFETE MARUZ BÖLGELER N TAHL YE ED LMES GENEL TOPLAM ,00 110

135 H CETVEL MEMUR VE H ZMETL OLMAYANLARA VER LECEK YOLLUKLARI GÖSTER R CETVEL YOLLUK VER LECEKLER N ÜNVANI VER LECEK YEVM YE M KTARI VER LECEK YOL G DER Belediye Ba kan taraf ndan görevlendirilen kimseler 6245 say l Kanun'un 8.maddesi gere ince 4.derecedeki memurun müstehak oldu u harc rah miktar n geçmemek üzere ödeneklerin tekabül etti i en yak n ayl k veya ücret tutar Mutad ve ekonomik ta t araçlar na ait hakiki yol giderleri 111

136 K-1 CETVEL HDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTER R CETVEL S ra No S n f 1 AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT D N H ZMETLER MAM D N H ZMETLER MAM D N H ZMETLER MAM D N H ZMETLER MAM D N H ZMETLER MAM D N H ZMETLER MAM D N H ZMETLER MAM D N H ZMETLER MAM D N H ZMETLER MAM D N H ZMETLER MAM GENEL DAR H ZMETLER ANBAR MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ANBAR MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ANBAR MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ANBAR MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ANBAR MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ANBAR MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ANBAR MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ANBAR MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ANBAR MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ANBAR MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ANBAR MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ANBAR MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ANBAR MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ANBAR MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ANBAR MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ANBAR MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ANBAR MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ANBAR MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ANBAR MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ANBAR MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ANTRENÖR GENEL DAR H ZMETLER ANTRENÖR GENEL DAR H ZMETLER ANTRENÖR GENEL DAR H ZMETLER A.P.K. UZMANI GENEL DAR H ZMETLER ATIK YÖNET M DA RES BA KANI GENEL DAR H ZMETLER AYN YAT MEMURU GENEL DAR H ZMETLER AYN YAT MEMURU GENEL DAR H ZMETLER AYN YAT MEMURU GENEL DAR H ZMETLER AYN YAT MEMURU GENEL DAR H ZMETLER AYN YAT MEMURU SAYFA TOPLAMI Görev Ünvan Derece Adet 176 Kadrolarla lgili Belediye Meclisinin Karar Onay Tarihi Say s 112

137 K-1 CETVEL HDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTER R CETVEL S ra No S n f Görev Ünvan Derece Adet Kadrolarla lgili Belediye Meclisinin Karar Onay Tarihi Say s 72 GENEL DAR H ZMETLER AYN YAT MEMURU GENEL DAR H ZMETLER AYN YAT SAYMANI GENEL DAR H ZMETLER AYN YAT SAYMANI GENEL DAR H ZMETLER AYN YAT SAYMANI GENEL DAR H ZMETLER AYN YAT SAYMANI GENEL DAR H ZMETLER BALIK ADAM GENEL DAR H ZMETLER BANL YÖ VE RAYLI S STEM YATIRIMLARI DA RES BA KANLI I GENEL DAR H ZMETLER BASIN YAYIN HALKLA L K LER VE MUHTARLIKLAR DA RES BA KANI GENEL DAR H ZMETLER BELED YE TRAF K MEMURU GENEL DAR H ZMETLER BELED YE TRAF K MEMURU GENEL DAR H ZMETLER BELED YE TRAF K MEMURU GENEL DAR H ZMETLER BELED YE TRAF K MEMURU GENEL DAR H ZMETLER B LG LEM DA RE BA KANI GENEL DAR H ZMETLER B LG SAYAR LETMEN GENEL DAR H ZMETLER B LG SAYAR LETMEN GENEL DAR H ZMETLER B LG SAYAR LETMEN GENEL DAR H ZMETLER B LG SAYAR LETMEN GENEL DAR H ZMETLER B LG SAYAR LETMEN GENEL DAR H ZMETLER B LG SAYAR LETMEN GENEL DAR H ZMETLER B LG SAYAR LETMEN GENEL DAR H ZMETLER B LG SAYAR LETMEN GENEL DAR H ZMETLER B LG SAYAR LETMEN GENEL DAR H ZMETLER ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DA RES BA KANI GENEL DAR H ZMETLER ÇOCUK E T MC S GENEL DAR H ZMETLER ÇOCUK E T MC S GENEL DAR H ZMETLER ÇOCUK E T MC S GENEL DAR H ZMETLER ÇOCUK E T MC S GENEL DAR H ZMETLER ÇOCUK E T MC S GENEL DAR H ZMETLER DA RE BA KANI GENEL DAR H ZMETLER DA RE BA KANI GENEL DAR H ZMETLER DA RE BA KANI GENEL DAR H ZMETLER DALGIÇ GENEL DAR H ZMETLER DESTEK H ZMETLER DA RES BA KANI GENEL DAR H ZMETLER E TMEN GENEL DAR H ZMETLER E TMEN GENEL DAR H ZMETLER E TMEN GENEL DAR H ZMETLER E TMEN GENEL DAR H ZMETLER EMLAK YÖNET M DA RES BA KANI GENEL DAR H ZMETLER ETÜD VE PROJELER DA RES BA KANI GENEL DAR H ZMETLER FEN LER DA RES BA KANI GENEL DAR H ZMETLER GENÇL K VE SPOR DA RES BA KANI GENEL DAR H ZMETLER GENEL SEKRETER GENEL DAR H ZMETLER GENEL SEKRETER YARDIMCISI GENEL DAR H ZMETLER GENEL SEKRETER YARDIMCISI GENEL DAR H ZMETLER HAR TA VE CBS DA RES BA KANI GENEL DAR H ZMETLER HUKUK MÜ AV R GENEL DAR H ZMETLER HUKUK MÜ AV R GENEL DAR H ZMETLER HUKUK MÜ AV R GENEL DAR H ZMETLER HUKUK MÜ AV R GENEL DAR H ZMETLER CRA MEMURU / GENEL DAR H ZMETLER Ç DENETÇ / GENEL DAR H ZMETLER Ç DENETÇ GENEL DAR H ZMETLER Ç DENETÇ GENEL DAR H ZMETLER Ç DENETÇ GENEL DAR H ZMETLER Ç DENETÇ GENEL DAR H ZMETLER MAR DENET M DA RES BA KANI GENEL DAR H ZMETLER MAR VE EH RC L K DA RES BA KANI GENEL DAR H ZMETLER NSAN KAYNAKLARI VE E T M DA RES BA KANI GENEL DAR H ZMETLER LETME T RAKLER VE YEREL H Z.DA RES BA KANLI I GENEL DAR H ZMETLER TFA YE AM R YARDIMCISI / GENEL DAR H ZMETLER TFA YE AM R YARDIMCISI / GENEL DAR H ZMETLER TFA YE AM R GENEL DAR H ZMETLER TFA YE AM R GENEL DAR H ZMETLER TFA YE AM R GENEL DAR H ZMETLER TFA YE AM R GENEL DAR H ZMETLER TFA YE AM R GENEL DAR H ZMETLER TFA YE AM R GENEL DAR H ZMETLER TFA YE AM R GENEL DAR H ZMETLER TFA YE AM R GENEL DAR H ZMETLER TFA YE AM R GENEL DAR H ZMETLER TFA YE AM R SAYFA TOPLAMI

138 K-1 CETVEL HDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTER R CETVEL S ra No S n f Görev Ünvan Derece Adet Kadrolarla lgili Belediye Meclisinin Karar Onay Tarihi Say s 143 GENEL DAR H ZMETLER TFA YE AM R GENEL DAR H ZMETLER TFA YE BA ÇAVU U / GENEL DAR H ZMETLER TFA YE BA ÇAVU U / GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U GENEL DAR H ZMETLER TFA YE DA RES BA KANI GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER SAYFA TOPLAMI

139 K-1 CETVEL HDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTER R CETVEL S ra No S n f Görev Ünvan Derece Adet Kadrolarla lgili Belediye Meclisinin Karar Onay Tarihi Say s 215 GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE GRUP AM R YARDIMCISI GENEL DAR H ZMETLER TFA YE GRUP AM R / GENEL DAR H ZMETLER TFA YE MÜDÜRÜ / GENEL DAR H ZMETLER TFA YE MÜDÜRÜ / GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ONBA ISI GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ONBA ISI / GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ONBA ISI / GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ONBA ISI GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ONBA ISI / GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ONBA ISI /1 244 GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ONBA ISI / GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ONBA ISI /1 246 GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ONBA ISI / GENEL DAR H ZMETLER TFA YE OFÖRÜ /1 248 GENEL DAR H ZMETLER TFA YE UBE MÜDÜRÜ GENEL DAR H ZMETLER TFA YE UBE MÜDÜRÜ GENEL DAR H ZMETLER TFA YE UBE MÜDÜRÜ GENEL DAR H ZMETLER TFA YE UBE MÜDÜRÜ GENEL DAR H ZMETLER KAMERAMAN GENEL DAR H ZMETLER KAMERAMAN GENEL DAR H ZMETLER KAMERAMAN GENEL DAR H ZMETLER KAMERAMAN GENEL DAR H ZMETLER KAMERAMAN GENEL DAR H ZMETLER KAMERAMAN GENEL DAR H ZMETLER KAMERAMAN GENEL DAR H ZMETLER KAMERAMAN GENEL DAR H ZMETLER KAMERAMAN GENEL DAR H ZMETLER KAMERAMAN GENEL DAR H ZMETLER KENTSEL DÖNÜ ÜM DA RES BA KANI GENEL DAR H ZMETLER KONTROLÖR / GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K AM R / GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K GÖR.AM R GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K GÖR.AM R GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K GÖREVL S GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K GÖREVL S GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K GÖREVL S GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K GÖREVL S GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K GÖREVL S GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K GÖREVL S GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K GÖREVL S GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K GÖREVL S GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K GÖREVL S GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K GÖREVL S GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K GÖREVL S GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K GÖREVL S GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K GÖREVL S GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K GÖREVL S GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K GÖREVL S GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K GÖREVL S GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K GÖREVL S GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K EF GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K EF GENEL DAR H ZMETLER KÜLTÜR VE SANAT DA RES BA KANI GENEL DAR H ZMETLER MAK NE KMAL BAKIM VE ONARIM DA RES BA KANI SAYFA TOPLAMI

140 K-1 CETVEL HDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTER R CETVEL S ra No S n f Görev Ünvan Derece Adet Kadrolarla lgili Belediye Meclisinin Karar Onay Tarihi Say s 288 GENEL DAR H ZMETLER MAL H ZMETLER DA RES BA KANI GENEL DAR H ZMETLER MAL H ZMETLER UZMANI GENEL DAR H ZMETLER MAL H ZMETLER UZMANI GENEL DAR H ZMETLER MAL H ZMETLER UZMANI GENEL DAR H ZMETLER MAL H ZMETLER UZMANI GENEL DAR H ZMETLER MAL H ZMETLER UZMANI GENEL DAR H ZMETLER MAL H ZMETLER UZMANI GENEL DAR H ZMETLER MAL H Z.UZMAN YRD GENEL DAR H ZMETLER MAL H Z.UZMAN YRD GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEZARLIKLAR DA RES BA KANI GENEL DAR H ZMETLER MUHASEBEC GENEL DAR H ZMETLER MUHASEBEC GENEL DAR H ZMETLER MUHASEBEC GENEL DAR H ZMETLER MUHASEBEC GENEL DAR H ZMETLER MÜFETT GENEL DAR H ZMETLER MÜFETT GENEL DAR H ZMETLER MÜFETT GENEL DAR H ZMETLER MÜFETT GENEL DAR H ZMETLER MÜFETT GENEL DAR H ZMETLER MÜFETT GENEL DAR H ZMETLER MÜFETT GENEL DAR H ZMETLER MÜFETT GENEL DAR H ZMETLER MÜFETT GENEL DAR H ZMETLER MÜFETT GENEL DAR H ZMETLER MÜFETT GENEL DAR H ZMETLER MÜFETT GENEL DAR H ZMETLER MÜFETT YARDIMCISI GENEL DAR H ZMETLER MÜFETT YARDIMCISI SAYFA TOPLAMI

141 K-1 CETVEL HDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTER R CETVEL S ra No S n f Görev Ünvan Derece Adet Kadrolarla lgili Belediye Meclisinin Karar Onay Tarihi Say s 361 GENEL DAR H ZMETLER MÜFETT YARDIMCISI GENEL DAR H ZMETLER MÜFETT YARDIMCISI GENEL DAR H ZMETLER MÜFETT YARDIMCISI GENEL DAR H ZMETLER MÜTERC M GENEL DAR H ZMETLER MÜTERC M GENEL DAR H ZMETLER MÜTERC M GENEL DAR H ZMETLER MÜTERC M GENEL DAR H ZMETLER MÜTERC M GENEL DAR H ZMETLER ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ GENEL DAR H ZMETLER PARK VE BAHÇELER DA RES BA KANI GENEL DAR H ZMETLER SATINALMA DA RES BA KANI GENEL DAR H ZMETLER SAYMAN / GENEL DAR H ZMETLER SAYMAN / GENEL DAR H ZMETLER SAYMAN / GENEL DAR H ZMETLER S V L SAVUNMA UZMANI GENEL DAR H ZMETLER S V L SAVUNMA UZMANI GENEL DAR H ZMETLER SOSYAL H ZMETLER DA RES BA KANI GENEL DAR H ZMETLER SOSYAL PROJELER DA RES BA KANI GENEL DAR H ZMETLER STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANI GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER UBE MÜDÜRÜ GENEL DAR H ZMETLER UBE MÜDÜRÜ GENEL DAR H ZMETLER UBE MÜDÜRÜ GENEL DAR H ZMETLER UBE MÜDÜRÜ GENEL DAR H ZMETLER UBE MÜDÜRÜ SAYFA TOPLAMI

142 K-1 CETVEL HDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTER R CETVEL S ra No S n f Görev Ünvan Derece Adet Kadrolarla lgili Belediye Meclisinin Karar Onay Tarihi Say s 433 GENEL DAR H ZMETLER UBE MÜDÜRÜ GENEL DAR H ZMETLER UBE MÜDÜRÜ GENEL DAR H ZMETLER UBE MÜDÜRÜ GENEL DAR H ZMETLER UBE MÜDÜRÜ GENEL DAR H ZMETLER UBE MÜDÜRÜ GENEL DAR H ZMETLER UBE MÜDÜRÜ GENEL DAR H ZMETLER UBE MÜDÜRÜ GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TARIMSAL H ZMETLER DA RES BA KANI GENEL DAR H ZMETLER TEFT KURULU BA KANI GENEL DAR H ZMETLER TERCÜMAN GENEL DAR H ZMETLER TERCÜMAN GENEL DAR H ZMETLER TERCÜMAN GENEL DAR H ZMETLER TERCÜMAN GENEL DAR H ZMETLER TERCÜMAN GENEL DAR H ZMETLER TERCÜMAN GENEL DAR H ZMETLER TERCÜMAN GENEL DAR H ZMETLER TERCÜMAN GENEL DAR H ZMETLER ULA IM DA RES BA KANI GENEL DAR H ZMETLER UZMAN GENEL DAR H ZMETLER UZMAN GENEL DAR H ZMETLER UZMAN GENEL DAR H ZMETLER UZMAN GENEL DAR H ZMETLER UZMAN GENEL DAR H ZMETLER UZMAN GENEL DAR H ZMETLER UZMAN GENEL DAR H ZMETLER UZMAN GENEL DAR H ZMETLER UZMAN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN SAYFA TOPLAMI

143 K-1 CETVEL HDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTER R CETVEL S ra No S n f Görev Ünvan Derece Adet Kadrolarla lgili Belediye Meclisinin Karar Onay Tarihi Say s 505 GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN SAYFA TOPLAMI

144 K-1 CETVEL HDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTER R CETVEL S ra No S n f Görev Ünvan Derece Adet Kadrolarla lgili Belediye Meclisinin Karar Onay Tarihi Say s 577 GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VEZNEDAR GENEL DAR H ZMETLER VEZNEDAR GENEL DAR H ZMETLER VEZNEDAR GENEL DAR H ZMETLER VEZNEDAR GENEL DAR H ZMETLER VEZNEDAR GENEL DAR H ZMETLER VEZNEDAR GENEL DAR H ZMETLER YAPI LER DA RES BA KANI GENEL DAR H ZMETLER YAPIM HALELER DA RES BA KANI GENEL DAR H ZMETLER YAZI LER VE KARARLAR DA RES BA KANI GENEL DAR H ZMETLER ZABITA AM R GENEL DAR H ZMETLER ZABITA AM R GENEL DAR H ZMETLER ZABITA AM R GENEL DAR H ZMETLER ZABITA AM R GENEL DAR H ZMETLER ZABITA AM R GENEL DAR H ZMETLER ZABITA AM R GENEL DAR H ZMETLER ZABITA AM R GENEL DAR H ZMETLER ZABITA AM R GENEL DAR H ZMETLER ZABITA AM R GENEL DAR H ZMETLER ZABITA AM R GENEL DAR H ZMETLER ZABITA AM R GENEL DAR H ZMETLER ZABITA BA KOM SER /3661 SAYFA TOPLAMI

145 K-1 CETVEL HDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTER R CETVEL S ra No S n f Görev Ünvan Derece Adet Kadrolarla lgili Belediye Meclisinin Karar Onay Tarihi Say s 649 GENEL DAR H ZMETLER ZABITA DA RES BA KANI GENEL DAR H ZMETLER ZABITA KOMSER YRD / GENEL DAR H ZMETLER ZABITA KOMSER YRD / GENEL DAR H ZMETLER ZABITA KOMSER GENEL DAR H ZMETLER ZABITA KOMSER / GENEL DAR H ZMETLER ZABITA KOMSER GENEL DAR H ZMETLER ZABITA KOMSER GENEL DAR H ZMETLER ZABITA KOMSER GENEL DAR H ZMETLER ZABITA KOMSER GENEL DAR H ZMETLER ZABITA KOMSER GENEL DAR H ZMETLER ZABITA KOMSER GENEL DAR H ZMETLER ZABITA KOMSER GENEL DAR H ZMETLER ZABITA KOMSER GENEL DAR H ZMETLER ZABITA KOMSER GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU SAYFA TOPLAMI

146 K-1 CETVEL HDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTER R CETVEL S ra No S n f Görev Ünvan Derece Adet Kadrolarla lgili Belediye Meclisinin Karar Onay Tarihi Say s 721 GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA UBE MÜDÜRÜ GENEL DAR H ZMETLER ZABITA UBE MÜDÜRÜ GENEL DAR H ZMETLER ZABITA UBE MÜDÜRÜ GENEL DAR H ZMETLER ZABITA UBE MÜDÜRÜ GENEL DAR H ZMETLER 1.HUKUK MÜ AV R SA LIK H ZMETLER BA HEM RE SA LIK H ZMETLER BA HEM RE SA LIK H ZMETLER BA TAB P SA LIK H ZMETLER B YOLOG(B OLOG) SA LIK H ZMETLER B YOLOG(B OLOG) SA LIK H ZMETLER B YOLOG(B OLOG) SA LIK H ZMETLER B YOLOG(B OLOG) SA LIK H ZMETLER B YOLOG(B OLOG) SA LIK H ZMETLER B YOLOG(B OLOG) SA LIK H ZMETLER B YOLOG(B OLOG) SA LIK H ZMETLER B YOLOG(B OLOG) SA LIK H ZMETLER B YOLOG(B OLOG) SA LIK H ZMETLER B YOLOG(B OLOG) SA LIK H ZMETLER B YOLOG(B OLOG) SA LIK H ZMETLER D TAB B SA LIK H ZMETLER D TAB B SA LIK H ZMETLER D TAB B SA LIK H ZMETLER D TAB B SA LIK H ZMETLER D YET SYEN SA LIK H ZMETLER D YET SYEN SA LIK H ZMETLER D YET SYEN SA LIK H ZMETLER EBE SA LIK H ZMETLER EBE SA LIK H ZMETLER EBE SA LIK H ZMETLER EBE SA LIK H ZMETLER EBE SA LIK H ZMETLER EBE SA LIK H ZMETLER EBE SA LIK H ZMETLER EBE SA LIK H ZMETLER EBE SA LIK H ZMETLER EBE SA LIK H ZMETLER EBE SA LIK H ZMETLER ECZACI SA LIK H ZMETLER ECZACI SA LIK H ZMETLER ECZACI SA LIK H ZMETLER F ZYOTERAP ST SA LIK H ZMETLER F ZYOTERAP ST SA LIK H ZMETLER F ZYOTERAP ST SA LIK H ZMETLER F ZYOTERAP ST SA LIK H ZMETLER F ZYOTERAP ST SA LIK H ZMETLER F ZYOTERAP ST SA LIK H ZMETLER F ZYOTERAP ST SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SAYFA TOPLAMI

147 K-1 CETVEL HDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTER R CETVEL S ra No S n f Görev Ünvan Derece Adet Kadrolarla lgili Belediye Meclisinin Karar Onay Tarihi Say s 793 SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER LABORANT SA LIK H ZMETLER LABORANT SA LIK H ZMETLER LABORANT SA LIK H ZMETLER LABORANT SA LIK H ZMETLER PS KOLOG SA LIK H ZMETLER PS KOLOG SA LIK H ZMETLER PS KOLOG SA LIK H ZMETLER PS KOLOG SA LIK H ZMETLER PS KOLOG SA LIK H ZMETLER PS KOLOG SA LIK H ZMETLER PS KOLOG SA LIK H ZMETLER PS KOLOG SA LIK H ZMETLER PS KOLOG SA LIK H ZMETLER PS KOLOG SA LIK H ZMETLER PS KOLOG SA LIK H ZMETLER PS KOLOG SA LIK H ZMETLER SA LIK MEMURU SA LIK H ZMETLER SA LIK MEMURU SA LIK H ZMETLER SA LIK MEMURU SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN SYEN SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN SYEN SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN SYEN SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN SYEN SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN SYEN SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN SYEN SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN SYEN SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN SYEN SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN SYEN SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN SYEN SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN SYEN SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN SYEN SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN SYEN SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN SYEN SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN SYEN SAYFA TOPLAMI

148 K-1 CETVEL HDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTER R CETVEL S ra No S n f Görev Ünvan Derece Adet Kadrolarla lgili Belediye Meclisinin Karar Onay Tarihi Say s 865 SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN SYEN SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN SYEN SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN SYEN SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN SYEN SA LIK H ZMETLER SOSYAL ÇALI MACI SA LIK H ZMETLER SOSYAL ÇALI MACI SA LIK H ZMETLER SOSYAL ÇALI MACI SA LIK H ZMETLER SOSYAL ÇALI MACI SA LIK H ZMETLER SOSYAL ÇALI MACI SA LIK H ZMETLER TAB P SA LIK H ZMETLER TAB P SA LIK H ZMETLER TAB P SA LIK H ZMETLER TAB P SA LIK H ZMETLER TAB P SA LIK H ZMETLER TAB P SA LIK H ZMETLER TAB P SA LIK H ZMETLER TAB P SA LIK H ZMETLER TAB P SA LIK H ZMETLER TAB P SA LIK H ZMETLER TAB P SA LIK H ZMETLER TAB P SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER VETER NER HEK M SA LIK H ZMETLER VETER NER HEK M SA LIK H ZMETLER VETER NER HEK M SA LIK H ZMETLER VETER NER HEK M SA LIK H ZMETLER VETER NER HEK M SA LIK H ZMETLER VETER NER HEK M SA LIK H ZMETLER VETER NER HEK M SA LIK H ZMETLER VETER NER HEK M SA LIK H ZMETLER VETER NER HEK M SA LIK H ZMETLER VETER NER HEK M SA LIK H ZMETLER VETER NER HEK M SA LIK H ZMETLER VETER NER HEK M SA LIK H ZMETLER VETER NER HEK M SA LIK H ZMETLER VETER NER HEK M SA LIK H ZMETLER VETER NER HEK M SAYFA TOPLAMI

149 K-1 CETVEL HDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTER R CETVEL S ra No S n f Görev Ünvan Derece Adet Kadrolarla lgili Belediye Meclisinin Karar Onay Tarihi Say s 937 SA LIK H ZMETLER VETER NER HEK M SA LIK H ZMETLER VETER NER HEK M SA LIK H ZMETLER VETER NER HEK M SA LIK H ZMETLER VETER NER HEK M SA LIK H ZMETLER VETER NER HEK M SA LIK H ZMETLER VETER NER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER VETER NER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER VETER NER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER VETER NER SA LIK TEKN KER TEKN K H ZMETLER ARKEOLOG TEKN K H ZMETLER ARKEOLOG TEKN K H ZMETLER ARKEOLOG TEKN K H ZMETLER ARKEOLOG TEKN K H ZMETLER ARKEOLOG TEKN K H ZMETLER ARKEOLOG TEKN K H ZMETLER DES NATÖR TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER F Z KÇ TEKN K H ZMETLER F Z KÇ TEKN K H ZMETLER F Z KÇ TEKN K H ZMETLER F Z KÇ TEKN K H ZMETLER GRAF KER TEKN K H ZMETLER GRAF KER TEKN K H ZMETLER GRAF KER TEKN K H ZMETLER GRAF KER TEKN K H ZMETLER STAT ST KÇ TEKN K H ZMETLER STAT ST KÇ TEKN K H ZMETLER STAT ST KÇ TEKN K H ZMETLER STAT ST KÇ TEKN K H ZMETLER STAT ST KÇ TEKN K H ZMETLER STAT ST KÇ TEKN K H ZMETLER JEOMORFOLOG TEKN K H ZMETLER K MYAGER TEKN K H ZMETLER K MYAGER TEKN K H ZMETLER K MYAGER TEKN K H ZMETLER K MYAGER TEKN K H ZMETLER K MYAGER TEKN K H ZMETLER K MYAGER SAYFA TOPLAMI

150 K-1 CETVEL HDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTER R CETVEL S ra No S n f Görev Ünvan Derece Adet Kadrolarla lgili Belediye Meclisinin Karar Onay Tarihi Say s 1000 TEKN K H ZMETLER K MYAGER TEKN K H ZMETLER MATEMAT KÇ TEKN K H ZMETLER MATEMAT KÇ TEKN K H ZMETLER MATEMAT KÇ TEKN K H ZMETLER MATEMAT KÇ TEKN K H ZMETLER MATEMAT KÇ TEKN K H ZMETLER MATEMAT KÇ TEKN K H ZMETLER MATEMAT KÇ TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S SAYFA TOPLAMI

151 K-1 CETVEL HDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTER R CETVEL S ra No S n f Görev Ünvan Derece Adet Kadrolarla lgili Belediye Meclisinin Karar Onay Tarihi Say s 1083 TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER PEYZAJ M MARI TEKN K H ZMETLER PEYZAJ M MARI TEKN K H ZMETLER PROGRAMCI TEKN K H ZMETLER PROGRAMCI TEKN K H ZMETLER PROGRAMCI TEKN K H ZMETLER PROGRAMCI TEKN K H ZMETLER PROGRAMCI TEKN K H ZMETLER PROGRAMCI TEKN K H ZMETLER PROGRAMCI TEKN K H ZMETLER RESTORATÖR TEKN K H ZMETLER RESTORATÖR TEKN K H ZMETLER RESTORATÖR TEKN K H ZMETLER RESTORATÖR TEKN K H ZMETLER SANAT TAR HÇ S TEKN K H ZMETLER SANAT TAR HÇ S TEKN K H ZMETLER SANAT TAR HÇ S TEKN K H ZMETLER SANAT TAR HÇ S TEKN K H ZMETLER SOSYOLOG TEKN K H ZMETLER SOSYOLOG TEKN K H ZMETLER SOSYOLOG TEKN K H ZMETLER SOSYOLOG TEKN K H ZMETLER SOSYOLOG TEKN K H ZMETLER SOSYOLOG TEKN K H ZMETLER SOSYOLOG TEKN K H ZMETLER SOSYOLOG TEKN K H ZMETLER SOSYOLOG TEKN K H ZMETLER SOSYOLOG TEKN K H ZMETLER SOSYOLOG TEKN K H ZMETLER SOSYOLOG TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI SAYFA TOPLAMI

152 K-1 CETVEL HDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTER R CETVEL S ra No S n f Görev Ünvan Derece Adet Kadrolarla lgili Belediye Meclisinin Karar Onay Tarihi Say s 1164 TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER TEKN K RESSAM / TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER SAYFA TOPLAMI

153 K-1 CETVEL HDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTER R CETVEL S ra No S n f Görev Ünvan Derece Adet Kadrolarla lgili Belediye Meclisinin Karar Onay Tarihi Say s 1231 TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN YARDIMCI H ZMETLER A ÇI YARDIMCI H ZMETLER A ÇI YARDIMCI H ZMETLER A ÇI YARDIMCI H ZMETLER BEKÇ YARDIMCI H ZMETLER BEKÇ YARDIMCI H ZMETLER BEKÇ YARDIMCI H ZMETLER BEKÇ YARDIMCI H ZMETLER BEKÇ YARDIMCI H ZMETLER BEKÇ SAYFA TOPLAMI

154 K-1 CETVEL HDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTER R CETVEL S ra No S n f Görev Ünvan Derece Adet Kadrolarla lgili Belediye Meclisinin Karar Onay Tarihi Say s 1301 YARDIMCI H ZMETLER GASSAL YARDIMCI H ZMETLER GASSAL YARDIMCI H ZMETLER GASSAL YARDIMCI H ZMETLER GASSAL YARDIMCI H ZMETLER GASSAL YARDIMCI H ZMETLER HASTABAKICI YARDIMCI H ZMETLER HASTABAKICI YARDIMCI H ZMETLER HASTABAKICI YARDIMCI H ZMETLER HASTABAKICI YARDIMCI H ZMETLER HASTABAKICI YARDIMCI H ZMETLER HASTABAKICI YARDIMCI H ZMETLER HASTABAKICI YARDIMCI H ZMETLER HASTABAKICI YARDIMCI H ZMETLER HASTABAKICI YARDIMCI H ZMETLER HASTABAKICI YARDIMCI H ZMETLER HASTABAKICI YARDIMCI H ZMETLER HAYVAN BAKICISI YARDIMCI H ZMETLER HAYVAN BAKICISI YARDIMCI H ZMETLER HAYVAN BAKICISI YARDIMCI H ZMETLER HAYVAN BAKICISI YARDIMCI H ZMETLER HAYVAN BAKICISI YARDIMCI H ZMETLER HAYVAN BAKICISI YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER TEKN SYEN YARDIMCISI SAYFA TOPLAMI GENEL TOPLAM

155 K-2 CETVEL HDAS OLUNAN Ç KADROLARINI GÖSTER R CETVEL S ra No S n f Kodu Görev Ünvan Adet Onay Tarihi Kadrolarla lgili Belediye Meclisinin Karar Say s A ÇI Ç OPERATÖR OFÖR TEM ZL K Ç S USTA USTABA I YA CI TOPLAM

156 237 SAYILI TA IT KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA ED N LECEK TA ITLAR (T-1) (T) (T) Cetveli Cetveli is ra No S ra No Ta t n Cinsi Diferansiyel Adet Kullan m Yeri Finans Kayna 1 Çekici 6x4 15 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 2 Çöp Kamyonu 4x2 1 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 3 Elektrikli Araç 4x2 1 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 4 Hafif Ticari Araç 4x2 25 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 5 Kamyon 4x2-6x2-8x8 43 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 6 Kamyonet 4x2-4x4 69 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 7 Kasal Dorse 2 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 8 Minibüs 4x2 16 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 9 Mini Çöp Arac 4x2 3 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 10 Motosiklet 6 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 11 Otobüs 4x2 3 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 12 Pick-up 4x4 10 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 13 Tanker 4x2-6x2 3 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 14 Vidanjör 6x2 2 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 15 Yar Römork 15 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 16 Yol Çizgi Kamyonu 4x2 1 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 17 Afet skan Otobüsü 6x4 1 tfaiye Yang n Acil ve Müdahale ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 18 Hava Teneffüs Cihaz Dolum Arac 4x2 1 tfaiye Yang n Acil ve Müdahale ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 19 tfaiye Dar Alan Merdivenli Araç 4x2 3 tfaiye Yang n Acil ve Müdahale ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 20 tfaiye Da da Arama Kurtarma Arac 4x4 1 tfaiye Yang n Acil ve Müdahale ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 21 tfaiye Suda Arama Kurtarma Arac 4x4 1 tfaiye Yang n Acil ve Müdahale ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 22 ATV 8x8 1 tfaiye Arama Kurtarma ve Afet leri ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 132

157 MEVCUT TA ITLAR L STES (T-2) S ra No Ta t n Cinsi Say T1- (*) Binek otomobil t.. T2- Binek otomobil 123 T3- Station-Wagon.. T4- Arazi binek (Enaz 4, en çok 8 ki ilik) 9 T5- Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 ki ilik) 75 T6- Kapt -kaçt (Arazi).. T7- Pick-up (Kamyonet, oför dahil 3 veya 6 ki ilik) 440 T8- Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için oför dahil 3 veya 6 ki ilik) 16 T9- Panel 4 T10- Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 ki ilik) 2 T11- Otobüs (Sürücü dahil en az 27 ki ilik) 114 T12- Kamyon asi-kabin tam yüklü a rl en az Kg... T13- Kamyon asi-kabin tam yüklü a rl en az Kg. 204 T14- Kamyon asi-kabin tam yüklü a rl en az Kg. 71 T15- Ambulans (T bbi donan ml ) 27 T16- Ambulans arazi hizmetleri için.. T17- Pick-up (Kamyonet) cenaze arabas yap lmak üzere.. T18- Motorsiklet en az cc.lik.. T19- Motorsiklet en az 600 cc.lik 5 T20- Bisiklet 166 T21-a Güvenlik önlemli binek otomobil.. T21-b Güvenlik önlemli servis ta t.. (*) 237 say l Ta t Kanunu'na ekli (1) say l cetvelde yer alan Makamlar için. 133

158 2017 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI ( ) EKONOM K KODLAMA AÇIKLAMA II I. 3 AYLIK (OCAK- UBAT-MART) M KTAR ) ORAN ( II. 3 AYLIK (N SAN-MAYIS-HAZ RAN) M KTAR ) ORAN III. 3 AYLIK (TEMMUZ-A USTOS-EYLÜL) ( M KTAR ) ORAN IV. 3 AYLIK (EK M-KASIM-ARALIK) ( M KTAR ) ORAN TOPLAM 1 PERSONEL G DERLER , , , , , , , , , MEMURLAR ,00 26, ,00 24, ,00 27, ,00 23, , SÖZLE MEL PERSONEL ,00 26, ,00 24, ,00 27, ,00 23, , Ç LER ,00 22, ,00 25, ,00 25, ,00 28, , GEÇ C PERSONEL ,00 33, ,00 31, ,00 1, ,00 35, , D ER PERSONEL ,00 25, ,00 25, ,00 23, ,00 27, ,00 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER ,00 24, ,00 24, ,00 26, ,00 24, , MEMURLAR ,00 26, ,00 24, ,00 27, ,00 23, , SÖZLE MEL PERSONEL ,00 26, ,00 24, ,00 27, ,00 23, , Ç LER ,00 22, ,00 25, ,00 25, ,00 28, ,00 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER ,00 17, ,00 23, ,00 25, ,00 32, , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 13, ,00 26, ,00 23, ,00 38, , YOLLUKLAR ,00 16, ,00 23, ,00 15, ,00 46, , GÖREV G DERLER ,00 29, ,00 24, ,00 22, ,00 25, , H ZMET ALIMLARI ,00 20, ,00 24, ,00 28, ,00 28, , TEMS L VE TANITMA G DERLER ,00 13, ,00 27, ,00 20, ,00 40, , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER ,00 14, ,00 11, ,00 20, ,00 55, , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER ,00 15, ,00 11, ,00 20, ,00 54, , TEDAV VE CENAZE G DERLER ,00 25, ,00 25, ,00 25, ,00 25, ,00 4 FA Z G DERLER ,00 41, ,00 26, ,00 22, ,00 10, , D ER Ç BORÇ FA Z G DERLER ,00 55, ,00 24, ,00 11, ,00 10, , DI BORÇ FA Z G DERLER ,00 36, ,00 27, ,00 27, ,00 10, ,00 5 CAR TRANSFERLER ,00 16, ,00 41, ,00 18, ,00 23, , GÖREV ZARARLARI ,00 58, ,00 14, ,00 20, ,00 8, , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER ,00 13, ,00 48, ,00 16, ,00 23, , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 27, ,00 26, ,00 20, ,00 27, , YURTDI INA YAPILAN TRANSFERLER ,00 41, ,00 54, ,00 4, ,00 1, , GEL RLERDEN AYRILAN PAYLAR ,00 25, ,00 23, ,00 27, ,00 25, ,00 I 134

159 2017 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI ( ) EKONOM K KODLAMA AÇIKLAMA II I. 3 AYLIK (OCAK- UBAT-MART) M KTAR ) ORAN ( II. 3 AYLIK (N SAN-MAYIS-HAZ RAN) M KTAR ORAN III. 3 AYLIK (TEMMUZ-A USTOS-EYLÜL) ( M KTAR ) ORAN IV. 3 AYLIK (EK M-KASIM-ARALIK) ( M KTAR ) ORAN TOPLAM 6 SERMAYE G DERLER ,00 15, ,00 22, ,00 30, ,00 31, , MAMUL MAL ALIMLARI ,00 13, ,00 13, ,00 42, ,00 32, , MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER ,00 10, ,00 61, ,00 23, ,00 6, , GAYR MADD HAK ALIMLARI ,00 12, ,00 20, ,00 21, ,00 47, , GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI ,00 22, ,00 32, ,00 21, ,00 25, , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER ,00 16, ,00 24, ,00 32, ,00 28, , MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM G DERLER ,00 18, ,00 30, ,00 28, ,00 24, , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER ,00 8, ,00 14, ,00 20, ,00 58, ,00 7 SERMAYE TRANSFERLER ,00 8, ,00 8, ,00 65, ,00 19, , YURT Ç SERMAYE TRANSFERLER ,00 8, ,00 8, ,00 65, ,00 19, ,00 8 BORÇ VERME ,00 30, ,00 48, ,00 8, ,00 14, , YURT Ç BORÇ VERME ,00 30, ,00 48, ,00 8, ,00 14, ,00 9 YEDEK ÖDENEK ,00 12, ,00 18, ,00 26, ,00 43, , PERSONEL G DERLER N KAR ILAMA ÖDENE ,00 22, ,00 28, ,00 30, ,00 20, , ÖNGÖRÜLMEYEN G DERLER ÖDENE 250,00 25,00 250,00 25,00 250,00 25,00 250,00 25, , DO AL AFET G DERLER N KAR ILAMA ÖDENE 250,00 25,00 250,00 25,00 250,00 25,00 250,00 25, , YEDEK ÖDENEK ,00 12, ,00 18, ,00 26, ,00 44, , YEN KURULACAK DA RE VE DARELER N HT YAÇLARINI KAR ILAMA ÖDENE 5.000, , , , , , , , ,00 G DER TOPLAMI ,00 18, ,00 25, ,00 26, ,00 28, , ÇBORÇ ÖDEME , , , , , , , , , Ç BORÇ ÖDEME 0,00 0, ,00 50,00 0,00 0, ,00 50, , DI BORÇ ÖDEME ,00 16, ,00 32, ,00 30, ,00 22, ,00 MAL BORÇ ÖDEME TOPLAMI GENEL TOPLAM , ,00 18,30 19, ,00 29, ,00 28, ,00 23, , ,00 26, ,00 26, , ,00 I,,,,,,,, 135

160 2017 YILI F NANSMAN PROGRAMI ( ) EKONOM K KODLAMA AÇIKLAMA I. 3 AYLIK (OCAK- UBAT-MART) ART) M KTAR ORAN II. 3 AYLIK (N SAN-MAYIS-HAZ RAN) ( M KTAR ) ORAN III. 3 AYLIK (TEMMUZ-A USTOS-EYLÜL) ( M KTAR ) ORAN IV. 3 AYLIK (EK M-KASIM-ARALIK) ( M KTAR ) ORAN TOPLAM 1 Vergi Gelirleri , , , , , , , , , Dahilde Al nan Mal ve Hizmet Vergileri ,00 39, ,00 27, ,00 18, ,00 16, , Harçlar ,00 15, ,00 20, ,00 30, ,00 35, ,00 3 Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 24, ,00 26, ,00 22, ,00 25, , Mal ve Hizmet Sat Gelirleri ,00 22, ,00 30, ,00 26, ,00 22, , Kurumlar Has lat ,00 25, ,00 28, ,00 22, ,00 25, , Kurumlar Karlar ,00 26, ,00 22, ,00 24, ,00 28, , Kira Gelirleri ,00 24, ,00 25, ,00 24, ,00 27, ,00 4 Al nan Ba ve Yard mlar ile Özel Gelirler ,00 25, ,00 25, ,00 25, ,00 23, , Kurumlardan ve Ki ilerden Al nan Yard m ve Ba lar 3.600,00 30, ,00 30, ,00 25, ,00 15, , Proje Yard mlar ,00 25, ,00 25, ,00 25, ,00 25, ,00 5 Di er Gelirler ,00 24, ,00 24, ,00 25, ,00 25, , Faiz Gelirleri ,00 28, ,00 25, ,00 22, ,00 25, , Ki i ve Kurumlardan Al nan Paylar ,00 25, ,00 24, ,00 26, ,00 25, , Para Cezalar ,00 20, ,00 27, ,00 27, ,00 26, , Di er Çe itli Gelirler ,00 22, ,00 30, ,00 23, ,00 25, ,00 6 Sermaye Gelirleri ,00 25, ,00 27, ,00 20, ,00 27, , Ta nmaz Sat Gelirleri ,00 25, ,00 27, ,00 20, ,00 28, , Ta n r Sat Gelirleri , , , , , , , , ,00 GEL R TOPLAMI ,00 24, ,00 24, ,00 25, ,00 25, , ç Borçlanma 000 0, , , , , , , , , D Borçlanma ,00 10, ,00 40, ,00 35, ,00 15, , Türk Liras Cinsinden Banka Hesaplar 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, , , , , ,00 MAL BORÇLANMA VE BANKA MEVCUDU TOPLAMI ,00 4, ,00, 28, ,00, 25, ,00 41, ,00 GENEL TOPLAM ,00 21, ,00 25, ,00 25, ,00 28, ,00 I,, 136

161

162

163

164 MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I GEL RLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI 20 ILI ÜCRETE TAB LER (2464/84) Kay t Suret Harc 0,75 TL ---- Not: 6487 Say l Baz Kanunlar ile 375 Say l Kanun Hükmünde Kararnamede De i iklik Yap lmas Hakk nda Kanunun 14, 15, 16. Maddesi Gere i, 2464 Say l Belediye Gelirleri Kanunun Kapsam nda Tahsil Edilen Gelirlere Ait Tarifeler Bakanlar Kurulu Taraf ndan Belirlenir. 140

165

166 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DA RES BA KANLI I ÇEVRE KORUMA VE KONTROL UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI GÜRÜLTÜ DENET M EFL Kahvehaneler, nternet Kafeler 140,00 TL 147,00 TL E lence Yerleri (Bar, Canl Müzik Emniyet znine Tabi Olan Yerler) 575,00 TL 605,00 TL 1.S n f Ruhsata Tabi (Motor Kaynakl yerleri) 170,00 TL 180,00 TL 2.S n f Ruhsata Tabi (Motor Kaynakl yerleri) 110,00 TL 115,00 TL 3.S n f Ruhsata Tabi (Motor Kaynakl yerleri) 90,00 TL 95,00 TL Gürültü Kontrol zin Belgesi (Çevre ve Orman Bakanl 'n n Fiyat Esas Al nacakt r.) HA ERE MÜCADELE EFL Genelevler Odaba, Dezenfeksiyon Ücreti 32,00 TL 34,00 TL Hamam Dezenfeksiyon Ücreti (Her Kat çin) 32,00 TL 34,00 TL Sinemalar (Beher Sandalye Koltuk Ba na) Tane Dezenfeksiyon 0,18 TL 0,19 TL Her Türlü E ya Dezenfeksiyonu (Gümrükten Ç kan E ya Dahil) 9,00 TL 9,50 TL Otobüs laçlama Ücreti 12,00 TL 13,00 TL Konut, Ticarethane, Resmi Daireler, Askeri Birlikler, Okullar, Hayvan Damlar 50 m² si 17,00 TL 18,00 TL 100 m² si 32,00 TL 34,00 TL 200 m² si 51,00 TL 54,00 TL 200 m² den Büyük (Her 50 m² si çin) lave Ücret 12,00 TL 13,00 TL Gemiler (Askeri ve Sivil 50 m² si) 12,00 TL 13,00 TL Kamyon, Otomobil, Kamyonet, Minibüs 12,00 TL 13,00 TL Notlar: 1-Ücretlere KDV Dahildir. 2-Kamu Kurum ve Kurulu lar le Askeri Birliklere %50 ndirimli Tarife Uygulan r. 3-Resmi Okullar Ücretsiz laçlan r. 142

167 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DA RES BA KANLI I RUHSAT VE DENET M UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI GAYR SIHH MÜESSESELER Ç N GSM RUHSAT UBES 1.S n f GSM Özel Hizmet Ücreti 3.200,00 TL 3.360,00 TL 2.S n f GSM Özel Hizmet Ücreti 970,00 TL 1.019,00 TL 3.S n f GSM Özel Hizmet Ücreti 555,00 TL 585,00 TL 1.S n f GSM'ler çin Ön Tetkik ve Kontrol Ücreti 185,00 TL 195,00 TL 2. ve 3.GSM ler çin Ön Tetkik ve Kontrol Ücreti 115,00 TL 121,00 TL Motor Tetkik Ücreti (1 Beygir Gücü çin) 14,00 TL 15,00 TL yeri Açma zin Harc m² si (Bakanlar Kurulu Karar ile Belirlenmektedir.) (KDV Yok) 1,00 TL 1,00 TL A AÇLANDIRMA TAR FES 1.S n f Müesseseler çin 205,00 TL 215,00 TL 2.S n f Müesseseler çin 60,00 TL 63,00 TL 3.S n f Müesseseler çin 55,00 TL 58,00 TL Belge Suret Ücreti 44,00 TL 46,00 TL Ruhsat Dosyas 21,00 TL 22,00 TL Yer Seçimi ve Tesis Kurma zni, Tadilat zni Ücreti (Vaziyet Plan Onay Dahil) 386,00 TL 405,00 TL SIHH YER LETME-ÇALI MA VE ÜCRETLER Kasap, Tavukçu, Sakatat ve Bal kç lar 254,00 TL 267,00 TL Bakkal, arküteri, Süpermarket, Kuruyemi çi, Büfe, Manav, Ekmek Bayii ve Kantinler Bakkal, arküteri, Kuruyemi çi, Manav, Ekmek Bayii ve Kantinler 254,00 TL 267,00 TL Süpermarket 441,00 TL 463,00 TL Büfe 330,00 TL 347,00 TL 143

168 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DA RES BA KANLI I RUHSAT VE DENET M UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI Lokantalar, Kebapç lar, Hamburgerciler ve Pizzac lar, Kafeterya le Benzeri yerleri 1.S n f 330,00 TL 347,00 TL 2.S n f 305,00 TL 320,00 TL 3.S n f 254,00 TL 267,00 TL Gezici Piliç ve Köfte Sat Yerleri 254,00 TL 267,00 TL Pastaneler 1.S n f 330,00 TL 347,00 TL 2.S n f 287,00 TL 300,00 TL 3.S n f 254,00 TL 267,00 TL Kahvehane, Oyun Salonlar, Çay Ocaklar, Çay Bahçeleri, K r Kahvesi, nternet Salonu vb. Kahvehane 1.S n f 330,00 TL 347,00 TL 2.S n f 303,00 TL 318,00 TL 3.S n f 254,00 TL 267,00 TL Oyun Salonlar 287,00 TL 302,00 TL Çay Oca 254,00 TL 267,00 TL Çay Bahçeleri, K r Kahveleri 330,00 TL 347,00 TL nternet Kafe 287,00 TL 302,00 TL Gazino, Dansing, Diskotek, Pavyon, Taverna, Kokteyl Salonu, Bar, Aç k Hava Gazinosu 1.S n f 1.160,00 TL 1.218,00 TL 2.S n f 895,00 TL 940,00 TL Sinema, Aç k Hava Sinemas, Tiyatro, Dü ün Salonlar, Sirk, Lunapark ve Gösteri Merkezi Sinema Tiyatro ve Gösteri Merkezi 1.S n f 441,00 TL 463,00 TL 2.S n f 387,00 TL 406,00 TL Aç k Hava Sinemas 330,00 TL 346,00 TL Dü ün Salonu 555,00 TL 583,00 TL Sirk ve Lunaparklar 441,00 TL 463,00 TL 144

169 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DA RES BA KANLI I RUHSAT VE DENET M UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI Otel Pansiyon Otel A S n f 617,00 TL --- B S n f 562,00 TL S n f 512,00 TL 538,00 TL 2.S n f 441,00 TL 463,00 TL Pansiyon 3.S n f 386,00 TL 405,00 TL Berber, Kuaför, Güzellik Salonu, Hamam, Sauna Berber 1.S n f 330,00 TL 347,00 TL 2.S n f 287,00 TL 302,00 TL 3.S n f 254,00 TL 267,00 TL Kuaför 1.S n f 441,00 TL 463,00 TL 2.S n f 386,00 TL 405,00 TL 3.S n f 330,00 TL 346,00 TL Güzellik Salonu, Hamam Sauna 441,00 TL 463,00 TL Taksi Dura ve Yaz hanesi, Otopark (Kapal -Aç k), Oto Galeri 386,00 TL 405,00 TL Hal Sahalar ve Benzeri Spor Tesisleri 441,00 TL 463,00 TL Yeri Tetkik Ücreti 100,00 TL 105,00 TL Tüm yerleri çin A açland rma Ücreti 61,00 TL 65,00 TL Notlar: 1- Fiyatlara KDV Dahildir Say l Baz Kanunlar ile 375 Say l Kanun Hükmünde Kararnamede De i iklik Yap lmas Hakk nda Kanunun 14,15, 16. Maddesi Gere i, 2464 Say l Belediye Gelirleri Kanunun Kapsam nda Tahsil Edilen Gelirlere Ait Tarifeler Bakanlar Kurulu Taraf ndan Belirlenecektir. 145

170

171

172 EMLAK YÖNET M DA RES BA KANLI I K RALAMA VE TAK P UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI Bostanl l Migros Üstü Otopark 0-6 Saat 4,50 TL 5,00 TL 0-12 Saat 6,50 TL 7,00 TL 0-24 Saat 13,00 TL 14,00 TL Ayl k Abone Ücreti 145,00 TL 160,00 TL Kay p Bilet 13,00 TL 14,00 TL Bornova Pazaryeri Katl Otopark 0-6 Saat 4,50 TL 5,00 TL 0-12 Saat 6,50 TL 7,00 TL 0-24 Saat 13,00 TL 14,00 TL Ayl k Abone Ücreti 145,00 TL 160,00 TL Kay p Bilet 13,00 TL 14,00 TL Dr.S.Akçiçek Kültür Merkezi Alt Otopark 0-6 Saat 4,50 TL 5,00 TL 0-12 Saat 6,50 TL 7,00 TL 0-24 Saat 13,00 TL 14,00 TL Ayl k Abone Ücreti 145,00 TL 160,00 TL Kay p Bilet 13,00 TL 14,00 TL Alsancak Atatürk Spor Salonu Önündeki Yeralt Otopark 0-12 Saat 7,00 TL 7,50 TL 0-24 Saat 14,00 TL 15,00 TL Saat 19:00 le 09:00 Aras (14 Saat) 4,50 TL 5,00 TL Kay p Bilet 14,00 TL 15,00 TL Göztepe Katl Otopark Ayl k Abone Ücreti 220,00 TL 240,00 TL Kültürpark Yeralt Otopark 0-12 Saat 7,00 TL 7,50 TL 0-24 Saat 14,00 TL 15,00 TL Saat 19:00 le 09:00 Aras (14 Saat) 4,50 TL 5,00 TL Kay p Bilet 14,00 TL 15,00 TL Ayl k Abonelik Ücreti 220,00 TL 240,00 TL 148

173 EMLAK YÖNET M DA RES BA KANLI I K RALAMA VE TAK P UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI Alsancak Katl Otopark 0-12 Saat 7,00 TL 7,50 TL 0-24 Saat 14,00 TL 15,00 TL Saat 19:00 le 09:00 Aras (14 Saat) 4,50 TL 5,00 TL Ayl k Abone Ücreti 220,00 TL 240,00 TL Kay p Bilet 14,00 TL 15,00 TL Bahriye Üçok Yolalt Otopark 0-12 Saat 7,00 TL 7,50 TL 0-24 Saat 14,00 TL 15,00 TL Saat 19:00 le 09:00 Aras (14 Saat) 4,50 TL 5,00 TL Ayl k Abone Ücreti 220,00 TL 240,00 TL Kay p Bilet 14,00 TL 15,00 TL Çankaya Katl Otopark 0-12 Saat 7,00 TL 7,50 TL 0-24 Saat 14,00 TL 15,00 TL Saat 19:00 le 09:00 Aras (14 Saat) 4,50 TL 5,00 TL Ayl k Abone Ücreti 220,00 TL 240,00 TL Kay p Bilet 14,00 TL 15,00 TL Konak Katl Otopark 0-12 Saat 7,00 TL 7,50 TL 0-24 Saat 14,00 TL 15,00 TL Saat 19:00 le 09:00 Aras (14 Saat) 4,50 TL 5,00 TL Ayl k Abone Ücreti 220,00 TL 240,00 TL Kay p Bilet 14,00 TL 15,00 TL Mimar Kemallettin Otopark 0-12 Saat 7,00 TL 7,50 TL 0-24 Saat 14,00 TL 15,00 TL Ayl k Abone Ücreti 220,00 TL 240,00 TL Kay p Bilet 14,00 TL 15,00 TL Gaziemir Katl Otopark 0-24 Saat 3,00 TL 3,50 TL 149

174 EMLAK YÖNET M DA RES BA KANLI I K RALAMA VE TAK P UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI Aç k Alanlar 0-12 Saat 7,00 TL 7,50 TL 0-24 Saat 14,00 TL 15,00 TL Ayl k Abone Ücreti 210,00 TL 230,00 TL Motorsiklet Kapal Otopark 0-12 Saat 4,50 TL 5,00 TL Ayl k Abone Ücreti 75,00 TL 85,00 TL Çekilen Araç Otopark Ücreti 0-24 Saat 7,50 TL 8,50 TL Aç k-kapal Alan Engelli Araç Otopark Ücreti 0-12 Saat 3,00 TL 3,50 TL Hatay Pazar Yeralt Katl Otopark 0-6 Saat 4,50 TL 5,00 TL 0-12 Saat 6,50 TL 7,00 TL 0-24 Saat 13,00 TL 14,00 TL Ayl k Abone Ücreti 145,00 TL 160,00 TL Kay p Bilet 13,00 TL 14,00 TL Tam Otomatik Katl Otopark 0-3 Saat 6,00 TL 7,00 TL 3-6 Saat 8,50 TL 9,50 TL 6-9 Saat 13,00 TL 15,00 TL 9-12 Saat 16,00 TL 18,00 TL Saat 22,00 TL 24,00 TL Saat 18:00 le 08:00 Aras 6,00 TL 7,00 TL Kay p Bilet 22,00 TL 24,00 TL Ayl k Abonelik Ücreti 220,00 TL 240,00 TL Notlar: 1- Araçlar n Her Giri Ç k nda Ayr Ücret Al nacakt r. 2- Ücretlere KDV Dahildir. 150

175

176 E REFPA A HASTANES BA HEK ML HASTANE UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI 1) Silahl Özel Güvenlik ve Silah Ruhsat Sa l k Kurulu Raporu Alacaklar çin Rutin Poliklinik Muayenelerinden Olu an ( ç Hastal klar, Göz, K.B.B., Nöroloji, Psikiyatri, Cerrahi ve Ortopedi) Temel Sa l k Kurulu Raporu Ücreti 1,00 TL 1,00 TL 2) Durum Bildirir Sa l k Kurulu Raporu ( e Giri, A r vetehlikeli, Huzurevi,Bak mevi,memuriyet, Okul Kayd, YurtD, Ö retmen, Silahs z Özel Güvenlik, Hakem, Vasi Tayini, Akli Denge, Gemi Adam, Amatör Denizci, Durum Bildirir V.B...) Alacaklar çin Rutin Poliklinik Muayenelerinden Olu an ( ç hastal klar, Göz, K.B.B., Nöroloji, Psikiyatri, Cerrahi) Temel Sa l k Kurulu Rapor Ücreti 1,00 TL 1 0 TL 3) Sürücü Belgesi Alacaklar çin 50,00 TL 50,00 TL 4) Temel lkyard m E itim Merkezi'nde Verilecek Olan Temel lkyard m Sertifikasyon Program na Kat l m Bedeli (Ki i Ba ) 165,00 TL ) Temel lkyard m E itimi Güncelleme Bedeli 110,00 TL ) Belediyemiz Metropol S n rlar çerisinde Kalan,Belediyemize Ba l irketler, lçe Belediyeleri le Ba l irketleri, Spor Kulüpleri, Dernekler ve Benzeri Kurumlardan Gelen Mavi ve K rm z Ku ak Ambulans Hizmeti Talebi Ücreti 200,00 TL 200,00 TL Not: KDV Dahildir. 152

177

178 LETME T RAKLER VE YEREL H ZMETLER DA RES BA KANLI I SEBZE HALLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI DEV R ALINAN YERLER Ç N Sebze Hali A Blok çin ,00 TL ,00 TL Sebze Hali B Blok çin ,00 TL ,00 TL Sebze Hali C Blok çin ,00 TL ,00 TL Bostan Hali çin ,00 TL ,00 TL Ye illik Sat Yerleri çin ,00 TL ,00 TL Tire Sebze Hali Devir Ücreti ,00 TL ---- Ödemi Sebze Hali Devir Ücreti ,00 TL ,00 TL Bergama Sebze Hali Devir Ücreti 5.000,00 TL 5.000,00 TL GEÇ C YER TAHS S GAL HARCI Geçici Yer Tahsisinde Kullan lan Aç k Alan (m²) Üzerinden 2,50 TL 2,50 TL Not: 2464 Say l Belediye Gelirleri Kanununun 52.Maddesinin 1. ve 2. F kralar le 5281 Say l Kanunun 19. Maddesinin 1. F kras na stinaden Çöp mha Ücreti (Beher Ton çin) 50,00 TL 50,00 TL Tasdikli Evrak Sureti (Fotokopisi) Sayfa Ba na 0,75 TL 0,75 TL Anons Ücreti 3,00 TL 3,00 TL Kantar Tart Ücreti (Kantarda Tart lacak Her Türlü Vas talardan Al nmak Üzere) 5,00 TL 5,00 TL 154

179 LETME T RAKLER VE YEREL H ZMETLER DA RES BA KANLI I SU ÜRÜNLER HAL UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI lk Tahsis Ücreti (Bal khali A Blok Bal k Sat Yerleri çin) ) ,00 TL ,00 TL Devir Al nan yeri çin (Bal khali A Blok Bal k Sat Yerleri çin) ,00 TL ,00 TL Ortak Al nan yerleri çin (Bal khali A Blok Bal k Sat Yerleri çin) ,00 TL ,00 TL Ayl k Tahsis Ücreti ( Yerinin Alan (m²) Üzerinden Ayl k Olarak) 36,50 TL 41,00 TL Geçici Yer Tahsisinde Kullan lan Alan (m²) Üzerinden 36,50 TL 41,00 TL Geçici Yer Tahsisinde Kullan lan Alan (m²) Üzerinden ( zinli) 1,40 TL 1,40 TL Geçici Yer Tahsisinde Kullan lan Alan (m²) Üzerinden ( zinsiz) 36,50 TL 41,00 TL Hizmet Bedeli Ücreti (Sat tan Geri Çekilen Ürünlerin) Günlük Ortalama kg Fiyat Üzerinden Toplam Sat Tutar n n % 1'i Günlük Ortalama kg Fiyat Üzerinden Toplam Sat Tutar n n % 1'i ÜCRETE TAB LER Bekleme Ücreti (Hal Sahas çinde 10 Saat ve Üzeri Günlük) Tüm Araçlar (Kamyon,Kamyonet,Minibüs,Otomobil,Romork,Konteyner,Motosiklet vb.) 5,00 TL 5,00 TL Ç k Belgesi 2,00 TL 2,00 TL Araç Y kama (Her Y kama çin) Tüm Araçlar (Kamyon,Kamyonet,Minibüs,Otomobil,Romork,Konteyner,Motosiklet vb.) 5,00 TL 5,00 TL Çöp mha (1 Kasa=10 kg) 5,00 TL ---- Rüsum Toplam Sat Tutar n n % 1'i Toplam Sat Tutar n n % 1'i Not: Fiyatlar m za KDV Dahildir. 155

180 LETME T RAKLER VE YEREL H ZMETLER DA RES BA KANLI I MEZBAHA UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI HAYVAN KES M ÜCRET TAR FES Büyükba Hayvan Kesim Ücreti (Dana, nek, Düve Adet) 110,00 TL 115,00 TL Küçükba Hayvan Kesim Ücreti (Koyun, Kuzu Adet) 17,50 TL 18,00 TL Küçükba Hayvan Kesim Ücreti (Keçi, O lak Adet) 10,00 TL 10,50 TL Büyükba (Mecburi Kesim) 163,00 TL 172,00 TL Küçükba (Mecburi Kesim) 40,00 TL 42,00 TL Nakliye Bedeli (Beher km çin) 1,45 TL 1,50 TL HAYVANSAL YAN ÜRÜN LEME VE DEPOLAMA BÖLÜMÜ KULLANIM ÜCRET Her Bir Küçükba çin 1,65 TL 1,75 TL Her Bir Büyükba çin 3,50 TL 3,70 TL KURBAN KES M ÜCRET Bayram n 1. Günü Kurban Kesim Küçükba (1. Gün) 65,00 TL 70,00 TL Kurban Kesim Büyükba (1. Gün) 220,00 TL 240,00 TL Bayram n 2., 3. ve 4. Günü Kurban Kesim Küçükba (2., 3. ve 4. Gün) 55,00 TL 60,00 TL Kurban Kesim Büyükba (2., 3. ve 4. Gün) 200,00 TL 220,00 TL Not: KDV Dahildir. 156

181

182 MAR VE EH RC L K DA RES BA KANLI I NAZIM PLAN UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI Meclis Tetkik Ücreti 1.150,00 TL 1.250,00 TL 1/5000 Ölçekli Plan Paftas 300,00 TL 330,00 TL 1/25000 Ölçekli Plan Paftas çin 450,00 TL 500,00 TL Notlar: 1- Fiyatlara Ayr ca KDV Uygulanacakt r. 2- Yukar da Ad Geçen mar Plan Paftalar n n OzalitKopyalar E itim Amac yla Üniversitelerce Yaz l Olarak Talep Edilmesi Halinde Ücretsiz Verilir. 158

183 MAR VE EH RC L K DA RES BA KANLI I UYGULAMA MAR PLANLAMA UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI 1/1000 Ölçekli Plan Paftas 200,00 TL 220,00 TL 1/5000 Ölçekli Plan Paftas 300,00 TL 330,00 TL 1/25000 Ölçekli Plan Paftas 450,00 TL 500,00 TL Meclis Tetkik Ücreti 1.150,00 TL 1.250,00 TL Notlar: 1- Fiyatlara Ayr ca KDV Uygulanacakt r. 2- Yukar da Ad Geçen mar Plan Paftalar n n Ozalit Kopyalar E itim Amac yla Üniversitelerce Yaz l Olarak Talep Edilmesi Halinde Ücretsiz Verilir. 159

184

185

186 TFA YE DA RES BA KANLI I TFA YE YANGIN VE AC L MÜDAHALE UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI 120 SU VERME H ZMET Tonluk Arazözler le 1 Tank Su Verme 125,00 TL 135,00 TL MERD VEN H ZMET 1) Metrelik Otomatik Merdivenli Sepetli Bomlu Araçlar (Saat Ücreti) 225,00 TL 240,00 TL 2) Metrelik Merdivenli Sepetli Bomlu Araçlar 385,00 TL 400,00 TL 3) Acil Durumlarda Kap Açma 60,00 TL 60,00 TL 4) Bayrak Asma 60,00 TL 60,00 TL REFAKAT- EMN YET H ZMET Su Tankl Arazöz ve AKS-110 Araçl Ekip 1) Su Tankl Arazöz, AKS Kombi Araç, Motosiklet ve ATV Araçlar n 1 Saatlik Refakat Hizmeti 350,00 TL 380,00 TL 2) Limanda Gemiden Parlay c -Patlay c Bo altmada Emniyet Hizmeti 1-5 Konteyner Dahil 2.100,00 TL 2.300,00 TL 6 ve 10 Konteyner Dahil 2.500,00 TL 2.700,00 TL 11 ve Üzeri Her Bir Konteyner çin 220,00 TL 240,00 TL Not: Bu Hizmetler S ras nda Yar m Saatin Alt nda Kalan Süreler Yar m Saate Tamamlan r. RAPOR ÜCRETLER 1) Deney ve Kontrolü Yap lan Her Bir tfaiye Arazöz Raporundan 200,00 TL --- 2) Yang n,tahliye ve Kurtarma Hizmetlerinden Sonra Düzenlenen Su Tahliye, Kurtarma, Yang n Tedbir Zapt ve Yang n Raporlar ile Kendileri Taraf ndan Söndürülen Yang n Tetkik Raporlar ndan Al nacak Ücret 60,00 TL 60,00 TL BACA TEM ZLEME YETK BELGES ÜCRET Baca Temizleme Y ll k Yetki Belgesi ( Tarih, Say l Meclis Karar le) 1.000,00 TL 1.100,00 TL C HAZ DOLUM ÜCRET Bir Adet Hava Teneffüs Cihaz Dolum Ücreti 80,00 TL 80,00 TL 162

187 TFA YE DA RES BA KANLI I TFA YE YANGIN VE AC L MÜDAHALE UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI Notlar: 1- Camiler, Okullar, Hastaneler, Askeri Binalar le Di er Kamu Kurumlar n n TalepleriDo rultusunda Verilen Merdiven ve Bayrak Asma Hizmetlerinden Ücret Al nmaz. 2- Büyük ehir Belediyesine Ait Birim ve Kurulu lar, Büyük ehir Belediye irketlerinden Gelen Yang n Raporu ve Kurtarma Zapt Taleplerinden Ücret Al nmaz. 3- Yang n ve Hayati Tehlike Arz Eden Durumlarda Kap Açma Hizmetlerinden Ücret Al nmaz. 4- tfaiye Birimlerimiz Taraf ndan Verilen Merdiven Hizmetlerinde Her Türlü Sa l ve Güvenli i Kurallar n Uygulatmak, Uygulamak ve Faaliyete li kin Yeterlilik Belgeli (Yüksekte Çal ma zni Vb.) Personeli Temin Etmek Talep Eden Ki i veyakurumun Sorumlu undad r. 5- lçe Jandarma Komutanl klar, KamuYarar na Olan Dernekler, Vak flar, Hastaneler, Okullar ve Polis Merkezi Amirliklerinden Resmi Yaz veya Mü teki Tutana Getirilmesi Halinde Yang n Raporlar ndan Ücret Al nmaz. 6- htiyaç Sahibi Oldu unu Gösterir Resmi Belge ( htiyaç Durum Belgesi, Engelli Oldu unu Gösterir Belge) Getiren Vatanda lardan Yang n Raporu ve Kurtarma Zab tlar ndan Ücret Al nmaz. 7- zmir Metropol Alandaki lçe Belediyelerine Ait Bina, Tesis ve Araç Yang nlar nda Belediyelerinden Resmi Talep Yaz s Getirilmesi Halinde Düzenlenen Yang n Raporlar ndan Ücret Al nmaz 8- Yang n Raporlar na Yap lan tirazlar Sonucu Düzenlenen Tetkik Raporlar ndan Ücret Al nmaz. 9- Kamu ve Özel Kurulu lara Verilecek tfaiye Hizmetlerinin Ücretsiz Yap lmas, Büyük ehir Belediye Ba kan n n Yetkisindedir. 10- Büyük ehir Belediye Ba kanl veya tfaiye Daire Ba kanl Emri Olmaks z n Hizmet Ç k Yap lmaz. 11- Bu Hizmetler S ras nda Yar m Saatin Alt nda Kalan Süreler Yar m Saate Tamamlan r. 12- Fiyatlara KDV Dahildir

188 TFA YE DA RES BA KANLI I TFA YE ARAMA KURTARMA VE AFET LER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI REFAKAT EMN YET H ZMET Deniz Botunun 1 Saatlik Refakat Hizmeti 355,00 TL 370,00 TL SU ÇEKME H ZMET Küçük Motopomp ile Bir Saatlik Zaman çin Su Çekme 185,00 TL 195,00 TL Büyük Motopomp (Varisko) ile Bir Saatlik Zaman çin Su Çekme 410,00 TL 430,00 TL AfetKapsam D nda Su Tahliye Hizmeti Kar l Düzenlenen Su Tahliye Zapt Ücreti 65,00 TL Notlar: 1) Bu Hizmetler S ras nda Yar m Saatin Alt nda Kalan Süreler Yar m Saate Tamamlan r. 2) Büyük ehir Belediyesine Ait Birim ve Kurulu lar ile Belediye irketlerinden, Su Tahliye Zab tlar ndan Ücret Al nmaz. 3) A r Ya lar Nedeniyle Meydana Gelen Su Bask nlar nda Vatanda a Verilen Tahliye Zab tlar ndan Ücret Al nmaz. 4) Kamu ve Özel Kurulu lara Verilecek tfaiye Hizmetlerinin Ücretsiz Yap lams, Büyük ehir Belediye Ba kan n n Yetkisindedir. 5) Büyük ehir Belediye Ba kanl ve tfaiye Daire Ba kanl Emri Olmaks z n Hizmet Ç k Yap lmaz. 6) Fiyatlar m za KDV Dahildir. 164

189 165

190 TFA YE DA RES BA KANLI I TFA YE DENET M VE ÖNLEME UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI YANGIN ÖNLEMLER TETK K VE RAPOR ÜCRETLER 1- Tetkik Ücreti ( lk Ba vuru) 90,00 TL 90,00 TL 2- tfaiye Raporu/Yang n Tedbirleri Görü ü Kapal Alan Beher m² Ücreti 1,00 TL 1,00 TL 3- tfaiye Raporu/Yang n Tedbirleri Görü ü Aç k Alan Beher m² Ücreti 0,50 TL 0,50 TL 4- tfaiye Raporu/Yang n Tedbirleri Görü ü Suret Ücreti 80,00 TL 80,00 TL Aç klamalar: 1) Tetkik Ücreti; lk Ba vurular ve Olumsuz Yang n Önlemleri Görü ü Verilen Müteakip Ba vurularda Al n r. 2) tfaiye Raporu/Yang n Tedbirleri Görü ü Üzerinde Yap lan De i ikliklerden Ücret Al nmaz. 3) 2. ve 3. Maddede Belirtilen Ücret,Yang n Önlemleri Mevzuat na Uygun Hale Getirilen Konut ve yerlerine Olumlu tfaiye Raporu/Yang n Tedbirleri Görü ü Düzenlenmeden Önce Tahsil Edilir. 4) Ücret Tarifelerine KDV Dahildir. 166

191

192 KÜLTÜR VE SANAT DA RES BA KANLI I KÜLTÜR VE SANAT UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI SMET NÖNÜ SANAT MERKEZ VE ZM R SANAT MERKEZ Ç N Genel Bilet Ücreti 1,00 TL 1,00 TL Özel Bilet Ücreti 10,00 TL 10,00 TL Fuar Aç khava Tiyatrosu Konser Tahsisi Ücreti (Günlük) 4.400,00 TL 4.400,00 TL Fuar Aç khava Tiyatrosu Tiyatro Tahsisi Ücreti (Günlük) 2.500,00 TL 2.500,00 TL Fuar Aç khava Tiyatrosu Sempozyum, Panel, Toplant vb. Tahsisi Ücreti (Günlük) 2.000,00 TL 2.000,00 TL Bornova A k Veysel Rekreasyon Alan Tiyatrosu Konser Tahsisi Ücreti (Günlük) 4.400,00 TL 4.400,00 TL Bornova A k Veysel Rekreasyon Alan Tiyatrosu Tiyatro Tahsisi Ücreti (Günlük) 2.500,00 TL 2.500,00 TL Bornova A k Veysel Rekreasyon Alan Tiyatrosu Sempozyum, Panel, Toplant vb. Tahsisi Ücreti (Günlük) 2.000,00 TL 2.000,00 TL smet nönü Kültür Merkezi Konser Tahsisi Ücreti (Günlük) 1.650,00 TL 1.650,00 TL smet nönü Kültür Merkezi Tiyatro Tahsisi Ücreti (Günlük) 1.000,00 TL 1.000,00 TL smet nönü Kültür Merkezi Sempozyum, Panel, Toplant vb. Tahsisi Ücreti (Günlük) 750,00 TL 750,00 TL zmir Sanat Merkezi Büyük Salon Konser Tahsisi Ücreti (Günlük) 825,00 TL 825,00 TL zmir Sanat Merkezi Büyük Salon Tiyatro Tahsisi Ücreti (Günlük) 500,00 TL 500,00 TL zmir Sanat Merkezi Büyük Salon Sempozyum, Panel, Toplant vb. Tahsisi Ücreti (Günlük) 400,00 TL 400,00 TL Kurs Ücreti (Bir Ayl k Bir Ki i Ücreti) 60,00 TL 60,00 TL 168

193 KÜLTÜR VE SANAT DA RES BA KANLI I KENT AR V VE MÜZELER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI AR V YARARLANMA ÜCRETLER nternet Üzerinden Ara t rma çin 1 Ayl k Abone Ücreti 15,00 TL 15,00 TL 6 Ayl k Abone Ücreti 55,00 TL 55,00 TL 1 Y ll k Abone Ücreti 100,00 TL 100,00 TL FOTOKOP VE KOPYALAMA ÜCRETLER A4 Sayfas Fotokopi Çekim Bedeli 0,20 TL 0,20 TL A3 Sayfas Fotokopi Çekim Bedeli 0,35 TL 0,35 TL A4 Printer Ç kt Bedeli 1,00 TL 1,00 TL A3 Printer Ç kt Bedeli 1,50 TL 1,50 TL Dijital Görüntü Kopyalama Bedeli 0,25 TL 0,25 TL Notlar: 1- Dijital Görüntü Kopyalama Bedeli Üzerine Cd veya Disket Bedeli Eklenir. 2- nternet Üzerinden Ara t rma Yapan Abonelere Kopyalama Bedelleri Üzerinden % 25 ndirimli Olmak Üzere Ücret Kar l Belge ndirim Hakk Verilir. K TAP SATI I Hukuku Be er 10,00 TL 10,00 TL Basmane Gar ve Çevresi 9,00 TL 9,00 TL II.Me rutiyetten Cumhuriyete zmir'de Tiyatro 12,00 TL 12,00 TL zmir'in Su Yollar 10,00 TL 10,00 TL zmir'de Yunanl lar n Son Günleri 15,00 TL 15,00 TL 19.YY.'da zmir'de Do al Afetler 12,00 TL 12,00 TL 19. YY. zmir'de Sa l k Sorunlar ve Ya am 10,00 TL 10,00 TL Ahmet Piri tina "Nergiz Kokar m zmir'in Sokaklar " 15,00 TL 15,00 TL zmir Esintileri (Dinçer Sezgin) 15,00 TL 15,00 TL 169

194 KÜLTÜR VE SANAT DA RES BA KANLI I KENT AR V VE MÜZELER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI 20. YY.' n lk Yar s nda zmir'de Sa l k (Mehmet Karayaman) 8,00 TL 8,00 TL 1876 ve 1908 Yunanca Rehbere Göre (Engin Berber) 7,00 TL 7,00 TL mbat Ege'nin (Serdar K z k) 9,00 TL 9,00 TL zmir Nufus Tahmini Üzerine Bir Deneme (Mümtaz Peker) 2,00 TL 2,00 TL zmir Bas n ndan Seçmeler (2.Cilt 2.Kitap) (Zeki Ar kan) 7,00 TL 7,00 TL zmir Bas n ndan Seçmeler (2.Cilt 3.Kitap) (Zeki Ar kan) 7,00 TL 7,00 TL zmir Halkevi (Ya ar Akyol) 6,00 TL 6,00 TL iirin Ad zmir (M.Kadri Sümer-Ahmet Günba ) 6,00 TL 6,00 TL II.Me rutiyet Döneminde zmir 10,00 TL 10,00 TL Ege'nin Deve Güre i enlikleri 10,00 TL 10,00 TL Rees Kö kü (Mehmet Ali Demirta ) 10,00 TL 10,00 TL zmir Depremleri (Melih T nal) 12,00 TL 12,00 TL Basmane Günlü ü (Orhan Be ikçi) 10,00 TL 10,00 TL Frans z Gezginlerin Gözüyle zmir 16,00 TL 16,00 TL zmir Kemeralt Bölgesi'ndeki Osmanl Dönemi Çe meleri 11,00 TL 11,00 TL D Göçler 10,00 TL 10,00 TL Öpüldünüz Çocuklar 12,00 TL 12,00 TL Küllerinden Do an Kasaba: Turgutlu 9,00 TL 9,00 TL Gazi'nin zmir An lar 16,00 TL 16,00 TL Antik zmir'in Sanat Mabedi " zmir'deki Roma Tiyatrosu " 9,00 TL 9,00 TL II.Me rutiyet'ten Cumhuriyet'e zmir ehrinde Üretim ve D Ticaret ( ) 10,00 TL 10,00 TL Arryballos;Vazo,Karaböcek,Devedikeni ve Y lan Üzerine Bir Masal ( zmir'e Antik Güzelleme) 9,00 TL 9,00 TL zmir'deki Alman zleri 9,50 TL 9,50 TL Nato Binas 14,00 TL 14,00 TL Mimarl k Cildi (I) 80,00 TL 80,00 TL Mimarl k Cildi (II) 80,00 TL 80,00 TL zmir'de Ta Çiçekler 12,00 TL 12,00 TL 170

195 KÜLTÜR VE SANAT DA RES BA KANLI I KENT AR V VE MÜZELER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI zmir Yaz lar (Kent ve Tarih ) 10,00 TL 10,00 TL 2011 zmir Tasar m Forumu Rapor ve De erlendirme Kitab 5,00 TL 5,00 TL Çocuklarla Büyüyen ehir ( lhan Tekeli ile zmir Konu malar ) 18,00 TL 18,00 TL zmir Kent Ansiklopedisi Tarih Cildi I 60,00 TL 60,00 TL zmir Kent Ansiklopedisi Tarih Cildi II 60,00 TL 60,00 TL zmir Kent Ansiklopedisi zmir'in Mahalli ve dari Yer Adlar Cilt I 80,00 TL 80,00 TL zmir Kent Ansiklopedisi zmir in Mahalli ve dari Yer Adlar Cilt II 80,00 TL 80,00 TL Erken Cum. Dön. zmir Ekonomisi 14,00 TL 14,00 TL Gölgedeki zmir Yaz lar 13,00 TL 13,00 TL zmir de Kamusal Hizmetler 18,00 TL 18,00 TL Cumhuriyetin lk Y l. 9 Eylül Kut. 11,00 TL 11,00 TL 100. Y l nda zmir Milli Kütüphane 17,00 TL 17,00 TL Osm. Cum Mod. Spor. zmir e Gir. 12,00 TL 12,00 TL Bir zmir Foto raf (Türkçe) 16,00 TL 16,00 TL Bir zmir Foto raf ( ngilizce) 20,00 TL 20,00 TL zmir Mutfa 15,00 TL 15,00 TL zmir Tasar m Forumu 5,00 TL 5,00 TL Kent Kültürü Dergisi Say -1 25,00 TL 25,00 TL Kent Kültürü Dergisi Say -3 10,00 TL 10,00 TL Kent Kültürü Dergisi Say -4 10,00 TL 10,00 TL Kent Kültürü Dergisi Say -5 15,00 TL 15,00 TL Kent Kültürü Dergisi Say -6 10,00 TL 10,00 TL zmir Kent Ansiklopedisi Arkeoloji Cildi 140,00 TL 140,00 TL zmir Gureba-i Müslimin Hastanesinden zmir Devlet Hastanesine(Bir Hastane Öyküsü) 16,00 TL 16,00 TL Ta a Kaz nan Hayatlar Bornova/Yakaköy Mezarl ndaki Mezar Ta lar 20,00 TL 20,00 TL Hamza Rüstem ve O ullar ''Foto raf Mesle inde Bir Yüzy l'' 20,00 TL 20,00 TL zmir Demir Yollar 10,00 TL 10,00 TL 171

196 KÜLTÜR VE SANAT DA RES BA KANLI I KENT AR V VE MÜZELER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI Kimlik n as 25,00 TL 25,00 TL zmir'den Yadigar 22,00 TL 22,00 TL zmir Kent Ansiklopedisi Tar m Cildi I 70,00 TL 70,00 TL zmir Kent Ansiklopedisi Tar m Cildi II 85,00 TL 85,00 TL zmir Kent Ansiklopedisi Co rafya Cildi I 85,00 TL 85,00 TL zmir Kent Ansiklopedisi Co rafya Cildi II 70,00 TL 70,00 TL Bereketli Topraklarda Üretmek ve Payla mak zmir ve Çevresinde Ticari Tar m 24,00 TL 24,00 TL Bir Semt Bir Bina:Karata Hastanesi ve Çevresinde Yahudi zleri 12,50 TL 12,50 TL Sahil Kasabas ndan Büyük ehire Evrimle me Sürecinde zmir'e Göç 15,00 TL 15,00 TL mbat zmir'e Küstü 15,00 TL 15,00 TL Karosiman zmir Konutlar ndan Dö eme Karolar 17,00 TL 17,00 TL Sorularla zmir Tarihi 10,00 TL 10,00 TL Büyük skender Sonras nda Antik Smyrna ( zmir) Bütün Kentlerin En Güzeli (Strabon) 15,00 TL 15,00 TL Küçük Menderes Havzas Do u Bölümünde Paleoco rafya Ara t rmalar "Ödemi Ovas nda Jeoarkeolojik De erlendirmeler" 25,00 TL 25,00 TL Smyrna ( zmir) Agoras nda Osmanl zleri Kütahya Seramikleri ( Kaz Dönemi) 15,00 TL 15,00 TL Urla'n n Camileri ve Hazireleri 25,00 TL 25,00 TL Halk Sa l Hizmetinde 107 Y l " BB E refpa a Hastanesi" 12,00 TL 12,00 TL zmir Kent Ansiklopedisi Ekonomi (Cilt-1) 110,00 TL 110,00 TL zmir Kent Ansiklopedisi Ekonomi (Cilt-2) 120,00 TL 120,00 TL XIX. YY. lk Yar s nda Frans z Gezginlerinin Anlat lar nda zmir --- 8,00 TL Yak n Ça lar n Fikir ve Edebiyat Tarihinde zmir --- 8,00 TL Bir zmir Kabusu ,00 TL Ticari ve ktisadi zmir Rehberi ,00 TL zmir'de Kitapç l k --- 9,00 TL Günler Boyunca --- 8,00 TL Bir Roman Gibi ,00 TL 172

197 KÜLTÜR VE SANAT DA RES BA KANLI I KENT AR V VE MÜZELER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI Mütakerede zmir ,00 TL zmir Bas n ndan Seçmeler (2. Cilt 1. Kitap) ,00 TL zmir Müzik ve Sahne Sanatlar Kongresi ,00 TL 1929 Dünya Ekonomik Buhran Y llar nda zmir ve Suç Co rafyas ,00 TL zmir Yaz lar /Camiler, Hanlar, Medreseler, Sebiller ,00 TL zmir Gezisi ,00 TL zmir Hanlar ,00 TL zmir Edebiyat Fikir Hareketleri Üzerine Ara t rmalar ,00 TL zmir Devlet Tiyatrosu --- 8,00 TL zmir Gazinolar ,00 TL 18. YY. zmir'de Ticaret ,00 TL zmir'i zmir Yapan Adlar ,00 TL Notlar: 1- Kitap Evlerine %25 ndirim Uygulan r. 2- Ba kanl k Oluru ile Ücretsiz Verilir. 3- Fiyatlar m za KDV Dahildir. 173

198 KÜLTÜR VE SANAT DA RES BA KANLI I AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZ UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZ BÜYÜK SALON Salon ve Salon Kanatlar Koltuk Bilet Ücreti 20,00 TL 20,00 TL Balkon, Balkon Kanatlar ve Koro Koltuk Bilet Ücreti 10,00 TL 10,00 TL Özel Konser Salon ve Salon Kanatlar Koltuk Bilet Ücreti 40,00 TL 40,00 TL Özel Konser Balkon, Balkon Kanatlar ve Koro Koltuk Bilet Ücreti 25,00 TL 25,00 TL KÜÇÜK SALON Bilet Ücreti 7,50 TL 7,50 TL GALER LER Özel Sergi Bilet Ücreti 2,00 TL 2,00 TL AASSM SALONLARININ VE GALER LER N N KULLANIM BEDEL Büyük Konser Salonu (Günlük) ,00 TL ,00 TL Küçük Konser Salonu (Günlük) 5.000,00 TL 5.000,00 TL Not: Konser Salonlar çin 1 Prova Dahildir. Galeriler (Her Bir Galeri çin) 15 Günlük 2.000,00 TL 2.000,00 TL Not: Fiyatlara KDV Dahildir. 174

199

200 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI LÇE TERM NALLER ÜCRET TAR FES SELÇUK TERM NAL G R ÇIKI ÜCRET TAR FES Otomobil 8 Koltuk ve Alt 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 4,00 TL 4,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 2,50 TL 2,00 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 2,00 TL 1,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 1,00 TL 1,00 TL Otobüs 9-15 Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 7,00 TL 10,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 3,50 TL 5,00 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 2,50 TL 3,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 2,50 TL 3,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 12,00 TL 19,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 6,00 TL 10,00 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 4,00 TL 6,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 4,00 TL 6,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 16,00 TL 29,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 9,50 TL 16,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 6,00 TL 10,00 TL 176

201 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 6,00 TL 10,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 18,50 TL 38,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 12,00 TL 19,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 7,00 TL 13,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 7,00 TL 13,00 TL 46 Koltuklu ve Üzeri ile Boyu 12 Metreyi Geçen Araçlar 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 30,00 TL 51,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 14,00 TL 25,50 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 9,50 TL 17,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 9,50 TL 17,00 TL FOÇA TERM NAL G R ÇIKI ÜCRET TAR FES Otomobil 8 Koltuk ve Alt 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 4,00 TL 4,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 2,50 TL 2,00 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 2,00 TL 1,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 1,00 TL 1,00 TL Otobüs 9-15 Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 7,00 TL 10,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 3,50 TL 5,00 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 2,50 TL 3,00 TL 177

202 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 2,50 TL 3,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 12,00 TL 19,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 6,00 TL 10,00 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 4,00 TL 6,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 4,00 TL 6,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 16,00 TL 29,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 9,50 TL 16,00 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 6,00 TL 10,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 6,00 TL 10,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 18,50 TL 38,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 12,00 TL 19,00 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 7,00 TL 13,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 7,00 TL 13,00 TL 46 Koltuklu ve Üzeri ile Boyu 12 Metreyi Geçen Araçlar 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 30,00 TL 51,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 14,00 TL 25,50 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 9,50 TL 17,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 9,50 TL 17,00 TL NC RALTI TERM NAL G R ÇIKI ÜCRET TAR FES Otomobil 178

203 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI 8 Koltuk ve Alt 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 4,50 TL 4,50 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 3,00 TL 3,00 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 2,50 TL 1,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 1,00 TL 1,00 TL Otobüs 9-15 Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 8,50 TL 10,50 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 4,00 TL 5,00 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 3,00 TL 3,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 3,00 TL 3,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 14,50 TL 19,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 7,00 TL 10,00 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 4,50 TL 6,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 4,50 TL 6,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 20,00 TL 28,50 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 11,50 TL 16,00 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 7,00 TL 10,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 7,00 TL 10,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 23,00 TL 38,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 14,50 TL 19,00 TL 179

204 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 8,50 TL 13,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 8,50 TL 13,00 TL 46 Koltuklu ve Üzeri ile Boyu 12 Metreyi Geçen Araçlar 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 37,50 TL 51,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 17,50 TL 25,50 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 11,50 TL 17,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 11,50 TL 17,00 TL GAZ EM R TERM NAL G R ÇIKI ÜCRET TAR FES Otomobil 8 Koltuk ve Alt 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 4,50 TL 4,50 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 3,00 TL 3,00 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 2,50 TL 1,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 1,00 TL 1,00 TL Otobüs 9-15 Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 8,50 TL 10,50 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 4,00 TL 5,00 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 3,00 TL 3,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 3,00 TL 3,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 14,50 TL 19,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 7,00 TL 10,00 TL 180

205 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 4,50 TL 6,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 4,50 TL 6,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 20,00 TL 28,50 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 11,50 TL 16,00 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 7,00 TL 10,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 7,00 TL 10,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 23,00 TL 38,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 14,50 TL 19,00 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 8,50 TL 13,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 8,50 TL 13,00 TL 46 Koltuklu ve Üzeri ile Boyu 12 Metreyi Geçen Araçlar 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 37,50 TL 51,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 17,50 TL 25,50 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 11,50 TL 17,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 11,50 TL 17,00 TL MENDERES (ÖZDERE) TERM NAL G R ÇIKI ÜCRET TAR FES Otomobil 8 Koltuk ve Alt 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 4,50 TL 4,50 TL 100 Km Alt ehirler Aras Ta malar çin 3,00 TL 3,00 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 2,50 TL 1,00 TL 181

206 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 1,00 TL 1,00 TL Otobüs 9-15 Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 8,50 TL 10,50 TL 100 Km Alt ehirler Aras Ta malar çin 4,00 TL 5,00 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 3,00 TL 3,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 3,00 TL 3,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 14,50 TL 19,00 TL 100 Km Alt ehirler Aras Ta malar çin 7,00 TL 10,00 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 4,50 TL 6,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 4,50 TL 6,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 20,00 TL 28,50 TL 100 Km Alt ehirler Aras Ta malar çin 11,50 TL 16,00 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 7,00 TL 10,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 7,00 TL 10,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 23,00 TL 38,00 TL 100 Km Alt ehirler Aras Ta malar çin 14,50 TL 19,00 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 8,50 TL 13,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 8,50 TL 13,00 TL 46 Koltuklu ve Üzeri ile Boyu 12 Metreyi Geçen Araçlar 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 37,50 TL 51,00 TL 182

207 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI 100 Km Alt ehirler Aras Ta malar çin 17,50 TL 25,50 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 11,50 TL 17,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 11,50 TL 17,00 TL ÖDEM TERM NAL G R ÇIKI ÜCRET TAR FES Otomobil 8 Koltuk ve Alt 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 4,50 TL 4,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 3,00 TL 2,00 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 2,50 TL 1,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 1,00 TL 1,00 TL Otobüs 9-15 Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 8,50 TL 10,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 4,00 TL 5,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 3,00 TL 3,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 3,00 TL 3,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 14,50 TL 19,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 7,00 TL 10,00 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 4,50 TL 6,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 4,50 TL 6,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 20,00 TL 29,00 TL 183

208 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 11,50 TL 16,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 7,00 TL 10,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 7,00 TL 10,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 23,00 TL 38,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 14,50 TL 19,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 8,50 TL 13,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 8,50 TL 13,00 TL 46 Koltuklu ve Üzeri ile Boyu 12 Metreyi Geçen Araçlar 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 37,50 TL 51,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 17,50 TL 25,50 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 11,50 TL 17,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 11,50 TL 17,00 TL BERGAMA TERM NAL ÜCRET TAR FES Otomobil 8 Koltuk ve Alt 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 4,50 TL 4,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 3,00 TL 2,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 2,50 TL 1,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 1,00 TL 1,00 TL Otobüs 9-15 Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 8,50 TL 10,00 TL 184

209 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 4,00 TL 5,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 3,00 TL 3,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 3,00 TL 3,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 14,50 TL 19,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 7,00 TL 10,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 4,50 TL 6,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 4,50 TL 6,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 20,00 TL 29,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 11,50 TL 16,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 7,00 TL 10,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 7,00 TL 10,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 23,00 TL 38,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 14,50 TL 19,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 8,50 TL 13,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 8,50 TL 13,00 TL 46 Koltuklu ve Üzeri ile Boyu 12 Metreyi Geçen Araçlar 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 37,50 TL 51,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 17,50 TL 25,50 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 11,50 TL 17,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 11,50 TL 17,00 TL 185

210 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI T RE TERM NAL G R ÇIKI ÜCRET TAR FES Otomobil 8 Koltuk ve Alt 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 4,50 TL 4,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 3,00 TL 2,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 2,50 TL 1,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 1,00 TL 1,00 TL Otobüs 9-15 Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 8,50 TL 10,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 4,00 TL 5,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 3,00 TL 3,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 3,00 TL 3,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 14,50 TL 19,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 7,00 TL 10,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 4,50 TL 6,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 4,50 TL 6,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 20,00 TL 29,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 11,50 TL 16,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 7,00 TL 10,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 7,00 TL 10,00 TL 186

211 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 23,00 TL 38,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 14,50 TL 19,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 8,50 TL 13,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 8,50 TL 13,00 TL 46 Koltuklu ve Üzeri ile Boyu 12 Metreyi Geçen Araçlar 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 37,50 TL 51,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 17,50 TL 25,50 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 11,50 TL 17,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 11,50 TL 17,00 TL K RAZ TERM NAL G R ÇIKI ÜCRET TAR FES Otomobil 8 Koltuk ve Alt 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 4,00 TL 4,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 2,50 TL 2,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 2,00 TL 1,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 1,00 TL 1,00 TL Otobüs 9-15 Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 7,00 TL 10,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 3,50 TL 5,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 2,50 TL 3,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 2,50 TL 3,00 TL 187

212 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 12,00 TL 19,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 6,00 TL 10,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 4,00 TL 6,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 4,00 TL 6,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 16,00 TL 29,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 9,50 TL 16,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 6,00 TL 10,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 6,00 TL 10,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 18,50 TL 38,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 12,00 TL 19,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 7,00 TL 13,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 7,00 TL 13,00 TL 46 Koltuklu ve Üzeri ile Boyu 12 Metreyi Geçen Araçlar 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 30,00 TL 51,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 14,00 TL 25,50 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 9,50 TL 17,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 9,50 TL 17,00 TL D K L /ÇANDARLI TERM NAL G R ÇIKI ÜCRET TAR FES Otomobil 8 Koltuk ve Alt 188

213 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 4,00 TL 4,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 2,50 TL 2,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 2,00 TL 1,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 1,00 TL 1,00 TL Otobüs 9-15 Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 7,00 TL 10,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 3,50 TL 5,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 2,50 TL 3,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 2,50 TL 3,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 12,00 TL 19,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 6,00 TL 10,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 4,00 TL 6,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 4,00 TL 6,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 16,00 TL 29,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 9,50 TL 16,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 6,00 TL 10,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 6,00 TL 10,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 18,50 TL 38,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 12,00 TL 19,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 7,00 TL 13,00 TL 189

214 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 7,00 TL 13,00 TL 46 Koltuklu ve Üzeri ile Boyu 12 Metreyi Geçen Araçlar 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 30,00 TL 51,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 14,00 TL 25,50 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 9,50 TL 17,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 9,50 TL 17,00 TL ÇE ME/ILICA TERM NAL G R ÇIKI ÜCRET TAR FES Otomobil 8 Koltuk ve Alt 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 4,00 TL 4,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 2,50 TL 2,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 2,00 TL 1,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 1,00 TL 1,00 TL Otobüs 9-15 Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 7,00 TL 10,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 3,50 TL 5,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 2,50 TL 3,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 2,50 TL 3,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 12,00 TL 19,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 6,00 TL 10,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 4,00 TL 6,00 TL 190

215 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 4,00 TL 6,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 16,00 TL 28,50 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 9,50 TL 16,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 6,00 TL 10,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 6,00 TL 10,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 18,50 TL 38,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 12,00 TL 19,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 7,00 TL 13,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 7,00 TL 13,00 TL 46 Koltuklu ve Üzeri ile Boyu 12 Metreyi Geçen Araçlar 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 30,00 TL 51,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 14,00 TL 25,50 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 9,50 TL 17,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 9,50 TL 17,00 TL KINIK TERM NAL G R ÇIKI ÜCRET TAR FES Otomobil 8 Koltuk ve Alt 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 4,00 TL Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 2,50 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 2,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 1,00 TL

216 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI Otobüs 8-14 Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 7,00 TL Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 3,50 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 2,50 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 2,50 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 12,00 TL Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 6,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 4,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 4,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 16,00 TL Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 9,50 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 6,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 6,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 18,50 TL Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 12,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 7,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 7,00 TL Koltuklu ve Üzeri ile Boyu 12 Metreyi Geçen Araçlar 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 30,00 TL Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 14,00 TL

217 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 9,50 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 9,50 TL BEYDA TERM NAL G R ÇIKI ÜCRET TAR FES Otomobil 8 Koltuk ve Alt 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 4,00 TL 4,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 2,50 TL 2,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 2,00 TL 1,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 1,00 TL 1,00 TL Otobüs 9-15 Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 7,00 TL 10,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 3,50 TL 5,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 2,50 TL 3,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 2,50 TL 3,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 12,00 TL 19,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 6,00 TL 10,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 4,00 TL 6,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 4,00 TL 6,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 16,00 TL 29,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 9,50 TL 16,00 TL 193

218 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 6,00 TL 10,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 6,00 TL 10,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 18,50 TL 38,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 12,00 TL 19,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 7,00 TL 13,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 7,00 TL 13,00 TL 46 Koltuklu ve Üzeri ile Boyu 12 Metreyi Geçen Araçlar 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 30,00 TL 51,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 14,00 TL 25,50 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 9,50 TL 17,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 9,50 TL 17,00 TL Not: Terminalleri Sadece Giri Ç k çin Kullanan (Yolcu ndirme Amaçl ) Ticari Taksilerden Giri -Ç k Ücreti Al nmayacakt r. OTOPARK ÜCRETLER TAR FES SELÇUK TERM NAL G R ÇIKI ÜCRET TAR FES Otobüsler 0-25 (0-50) Dakika 6,00 TL ücretsiz 1 Saate Kadar 6,00 TL 10,00 TL 1-12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,80 TL 2,00 TL Aras Her Saat çin lave 0,40 TL 1,50 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,20 TL 1,00 TL 194

219 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI Ayl k Abone 60,00 TL 102,00 TL Ticari Otomobiller(Taksiler) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz ücretsiz 1 Saate Kadar 1,20 TL 2,00 TL 1-12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,40 TL 0,50 TL Aras Her Saat çin lave 0,20 TL 0,50 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,10 TL 0,30 TL Ayl k Abone 30,00 TL 51,00 TL Özel Otomobiller(Resmi Olanlar Dahil) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz ücretsiz 1 Saate Kadar 3,50 TL 5,00 TL 1-12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,40 TL 0,50 TL Aras Her Saat çin lave 0,20 TL 0,50 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,10 TL 0,30 TL Ayl k Abone 30,00 TL 0,00 TL FOÇA TERM NAL G R ÇIKI ÜCRET TAR FES Otobüsler 0-25 (0-50) Dakika 6,00 TL ücretsiz 1 Saate Kadar 6,00 TL 10,00 TL 1-12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,80 TL 2,00 TL Aras Her Saat çin lave 0,40 TL 1,50 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,20 TL 1,00 TL Ayl k Abone 60,00 TL 102,00 TL 195

220 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI Ticari Otomobiller(Taksiler) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz ücretsiz 1 Saate Kadar 1,20 TL 2,00 TL 1-12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,40 TL 0,50 TL Aras Her Saat çin lave 0,20 TL 0,50 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,10 TL 0,30 TL Ayl k Abone 30,00 TL 51,00 TL Özel Otomobiller(Resmi Olanlar Dahil) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz ücretsiz 1 Saate Kadar 3,50 TL 5,00 TL 1-12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,40 TL 0,50 TL Aras Her Saat çin lave 0,20 TL 0,50 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,10 TL 0,30 TL Ayl k Abone 30,00 TL 51,00 TL NC RALTI TERM NAL G R ÇIKI ÜCRET TAR FES Otobüsler 0-25 (0-50) Dakika 7,00 TL ücretsiz 1 Saate Kadar 7,00 TL 10,50 TL 1-12 Saate Kadar Her Saat çin lave 1,00 TL 2,00 TL Aras Her Saat çin lave 0,50 TL 1,50 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,25 TL 1,00 TL Ayl k Abone 75,00 TL 102,00 TL Ticari Otomobiller(Taksiler) 196

221 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz ücretsiz 1 Saate Kadar 1,50 TL 2,00 TL 1-12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,50 TL 0,50 TL Aras Her Saat çin lave 0,25 TL 0,50 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,15 TL 0,30 TL Ayl k Abone 37,50 TL 51,00 TL Özel Otomobiller(Resmi Olanlar Dahil) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz ücretsiz 1 Saate Kadar 4,00 TL 5,00 TL 1-12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,50 TL 0,50 TL Aras Her Saat çin lave 0,25 TL 0,50 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,15 TL 0,30 TL Ayl k Abone 37,50 TL 51,00 TL GAZ EM R TERM NAL G R ÇIKI ÜCRET TAR FES Otobüsler 0-25 (0-50) Dakika 7,00 TL ücretsiz 1 Saate Kadar 7,00 TL 10,50 TL 1-12 Saate Kadar Her Saat çin lave 1,00 TL 2,00 TL Aras Her Saat çin lave 0,50 TL 1,50 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,25 TL 1,00 TL Ayl k Abone 75,00 TL 102,00 TL Ticari Otomobiller(Taksiler) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz ücretsiz 197

222 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI 1 Saate Kadar 1,50 TL 2,00 TL 1-12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,50 TL 0,50 TL Aras Her Saat çin lave 0,25 TL 0,50 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,15 TL 0,30 TL Ayl k Abone 37,50 TL 51,00 TL Özel Otomobiller(Resmi Olanlar Dahil) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz ücretsiz 1 Saate Kadar 4,00 TL 5,00 TL 1-12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,50 TL 0,50 TL Aras Her Saat çin lave 0,25 TL 0,50 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,15 TL 0,30 TL Ayl k Abone 37,50 TL 51,00 TL MENDERES (ÖZDERE) TERM NAL G R ÇIKI ÜCRET TAR FES Otobüsler 0-25 (0-50) Dakika 7,00 TL ücretsiz 1 Saate Kadar 7,00 TL 10,50 TL 1-12 Saate Kadar Her Saat çin lave 1,00 TL 2,00 TL Aras Her Saat çin lave 0,50 TL 1,50 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,25 TL 1,00 TL Ayl k Abone 75,00 TL 102,00 TL Ticari Otomobiller(Taksiler) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz ücretsiz 1 Saate Kadar 1,50 TL 2,00 TL 198

223 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI 1-12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,50 TL 0,50 TL Aras Her Saat çin lave 0,25 TL 0,50 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,15 TL 0,30 TL Ayl k Abone 37,50 TL 51,00 TL Özel Otomobiller(Resmi Olanlar Dahil) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz ücretsiz 1 Saate Kadar 4,00 TL 5,00 TL 1-12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,50 TL 0,50 TL Aras Her Saat çin lave 0,25 TL 0,50 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,15 TL 0,30 TL Ayl k Abone 37,50 TL 51,00 TL ÖDEM TERM NAL G R ÇIKI ÜCRET TAR FES Otobüsler 0-25 (0-50) Dakika 7,00 TL ücretsiz 1 Saate Kadar 7,00 TL 10,00 TL 1-12 Saate Kadar Her Saat çin lave 1,00 TL 2,00 TL Aras Her Saat çin lave 0,50 TL 1,50 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,25 TL 1,00 TL Ayl k Abone 75,00 TL 102,00 TL Ticari Otomobiller(Taksiler) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz ücretsiz 1 Saate Kadar 1,50 TL 2,00 TL 1-12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,50 TL 0,50 TL 199

224 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI Aras Her Saat çin lave 0,25 TL 0,50 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,15 TL 0,30 TL Ayl k Abone 37,50 TL 51,00 TL Özel Otomobiller(Resmi Olanlar Dahil) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz ücretsiz 1 Saate Kadar 4,00 TL 5,00 TL 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,50 TL 0,50 TL Aras Her Saat çin lave 0,25 TL 0,50 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,15 TL 0,30 TL Ayl k Abone 37,50 TL 51,00 TL BERGAMA TERM NAL G R ÇIKI ÜCRET TAR FES Otobüsler 0-25 (0-50) Dakika 7,00 TL ücretsiz 1 Saate Kadar 7,00 TL 10,00 TL 1-12 Saate Kadar Her Saat çin lave 1,00 TL 2,00 TL Aras Her Saat çin lave 0,50 TL 1,50 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,25 TL 1,00 TL Ayl k Abone 75,00 TL 102,00 TL Ticari Otomobiller(Taksiler) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz ücretsiz 1 Saate Kadar 1,50 TL 2,00 TL 1-12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,50 TL 0,50 TL Aras Her Saat çin lave 0,25 TL 0,50 TL 200

225 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,15 TL 0,30 TL Ayl k Abone 37,50 TL 51,00 TL Özel Otomobiller(Resmi Olanlar Dahil) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz ücretsiz 1 Saate Kadar 4,00 TL 5,00 TL 1-12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,50 TL 0,50 TL Aras Her Saat çin lave 0,25 TL 0,50 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,15 TL 0,30 TL Ayl k Abone 37,50 TL 51,00 TL T RE TERM NAL G R ÇIKI ÜCRET TAR FES Otobüsler 0-25 (0-50) Dakika 7,00 TL ücretsiz 1 Saate Kadar 7,00 TL 10,00 TL 1-12 Saate Kadar Her Saat çin lave 1,00 TL 2,00 TL Aras Her Saat çin lave 0,50 TL 1,50 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,25 TL 1,00 TL Ayl k Abone 75,00 TL 102,00 TL Ticari Otomobiller(Taksiler) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz ücretsiz 1 Saate Kadar 1,50 TL 2,00 TL 1-12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,50 TL 0,50 TL Aras Her Saat çin lave 0,25 TL 0,50 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,15 TL 0,30 TL 201

226 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI Ayl k Abone 37,50 TL 51,00 TL Özel Otomobiller(Resmi Olanlar Dahil) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz ücretsiz 1 Saate Kadar 4,00 TL 5,00 TL 1-12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,50 TL 0,50 TL Aras Her Saat çin lave 0,25 TL 0,50 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,15 TL 0,30 TL Ayl k Abone 37,50 TL 51,00 TL K RAZ TERM NAL G R ÇIKI ÜCRET TAR FES Otobüsler 0-25 (0-50) Dakika 6,00 TL ücretsiz 1 Saate Kadar 6,00 TL 10,00 TL 1-12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,80 TL 2,00 TL Aras Her Saat çin lave 0,40 TL 1,50 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,20 TL 1,00 TL Ayl k Abone 60,00 TL 102,00 TL Ticari Otomobiller(Taksiler) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz ücretsiz 1 Saate Kadar 1,20 TL 2,00 TL 1-12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,40 TL 0,50 TL Aras Her Saat çin lave 0,20 TL 0,50 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,10 TL 0,30 TL Ayl k Abone 30,00 TL 51,00 TL 202

227 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI Özel Otomobiller(Resmi Olanlar Dahil) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz ücretsiz 1 Saate Kadar 3,50 TL 5,00 TL 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,40 TL 0,50 TL Aras Her Saat çin lave 0,20 TL 0,50 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,10 TL 0,30 TL Ayl k Abone 30,00 TL 51,00 TL D K L /ÇANDARLI TERM NAL G R ÇIKI ÜCRET TAR FES Otobüsler 0-25 (0-50) Dakika 6,00 TL ücretsiz 1 Saate Kadar 6,00 TL 10,00 TL 1-12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,80 TL 2,00 TL Aras Her Saat çin lave 0,40 TL 1,50 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,20 TL 1,00 TL Ayl k Abone 60,00 TL 102,00 TL Ticari Otomobiller(Taksiler) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz ücretsiz 1 Saate Kadar 1,20 TL 2,00 TL 1-12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,40 TL 0,50 TL Aras Her Saat çin lave 0,20 TL 0,50 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,10 TL 0,30 TL Ayl k Abone 30,00 TL 51,00 TL Özel Otomobiller(Resmi Olanlar Dahil) 203

228 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz ücretsiz 1 Saate Kadar 3,50 TL 5,00 TL 1-12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,40 TL 0,50 TL Aras Her Saat çin lave 0,20 TL 0,50 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,10 TL 0,30 TL Ayl k Abone 30,00 TL 51,00 TL ÇE ME/ILICA TERM NAL G R ÇIKI ÜCRET TAR FES Otobüsler 0-25 (0-50) Dakika 6,00 TL ücretsiz 1 Saate Kadar 6,00 TL 10,00 TL 1-12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,80 TL 2,00 TL Aras Her Saat çin lave 0,40 TL 1,50 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,20 TL 1,00 TL Ayl k Abone 60,00 TL 102,00 TL Ticari Otomobiller(Taksiler) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz ücretsiz 1 Saate Kadar 1,20 TL 2,00 TL 1-12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,40 TL 0,50 TL Aras Her Saat çin lave 0,20 TL 0,50 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,10 TL 0,30 TL Ayl k Abone 30,00 TL 51,00 TL Özel Otomobiller(Resmi Olanlar Dahil) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz ücretsiz 204

229 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI 1 Saate Kadar 3,50 TL 5,00 TL 1-12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,40 TL 0,50 TL Aras Her Saat çin lave 0,20 TL 0,50 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,10 TL 0,30 TL Ayl k Abone 30,00 TL 51,00 TL KINIK TERM NAL G R ÇIKI ÜCRET TAR FES Otobüsler 0-25 (0-50) Dakika 6,00 TL Saate Kadar 6,00 TL Saate Kadar Her Saat çin lave 0,80 TL Aras Her Saat çin lave 0,40 TL Saat Üstü Her Saat çin lave 0,20 TL ---- Ayl k Abone 60,00 TL ---- Ticari Otomobiller(Taksiler) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz Saate Kadar 1,20 TL Saate Kadar Her Saat çin lave 0,40 TL Aras Her Saat çin lave 0,20 TL Saat Üstü Her Saat çin lave 0,10 TL ---- Ayl k Abone 30,00 TL ---- Özel Otomobiller(Resmi Olanlar Dahil) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz Saate Kadar 3,50 TL

230 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,40 TL Aras Her Saat çin lave 0,20 TL Saat Üstü Her Saat çin lave 0,10 TL ---- Ayl k Abone 30,00 TL ---- BEYDA TERM NAL G R ÇIKI ÜCRET TAR FES Otobüsler 0-25 (0-50) Dakika 6,00 TL ücretsiz 1 Saate Kadar 6,00 TL 10,00 TL 1-12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,80 TL 2,00 TL Aras Her Saat çin lave 0,40 TL 1,50 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,20 TL 1,00 TL Ayl k Abone 60,00 TL 102,00 TL Ticari Otomobiller(Taksiler) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz ücretsiz 1 Saate Kadar 1,20 TL 2,00 TL 1-12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,40 TL 0,50 TL Aras Her Saat çin lave 0,20 TL 0,50 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,10 TL 0,30 TL Ayl k Abone 30,00 TL 51,00 TL Özel Otomobiller(Resmi Olanlar Dahil) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz ücretsiz 1 Saate Kadar 3,50 TL 5,00 TL 1-12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,40 TL 0,50 TL 206

231 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI Aras Her Saat çin lave 0,20 TL 0,50 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,10 TL 0,30 TL Ayl k Abone 30,00 TL 0,00 TL LÇE TERM NALLER ABONMAN ÜCRET TAR FES Otomobil 8 Koltuk ve Alt 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 140,00 TL 145,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 115,00 TL 120,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 95,00 TL 100,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 95,00 TL 100,00 TL Otobüs 9-15 Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 180,00 TL 190,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 140,00 TL 145,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 115,00 TL 120,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 115,00 TL 120,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 195,00 TL 205,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 145,00 TL 150,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 140,00 TL 145,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 140,00 TL 145,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 205,00 TL 215,00 TL 207

232 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 190,00 TL 200,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 180,00 TL 190,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 180,00 TL 190,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 210,00 TL 220,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 200,00 TL 210,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 195,00 TL 205,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 195,00 TL 205,00 TL 46 Koltuklu ve Üzeri ile Boyu 12 Metreyi Geçen Araçlar 100 Km Üstü ehirler Aras Ta malar çin 215,00 TL 225,00 TL 100 Km Alt ehirler Aras Ta malar çin 210,00 TL 220,00 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 200,00 TL 210,00 TL Transit (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlardan) 200,00 TL 210,00 TL RUHSAT TAR FELER Ticari Ta t Tahsis Belgesi Ücreti 215,00 TL 225,00 TL Reklam Yetki Belgesi (Y ll k Tek Ödeme) 270,00 TL 285,00 TL Reklam zin Belgesi (Her Araç çin Ayr Ayr ) 130,00 TL 135,00 TL Güzergah zin Belgesi (G..B.) Ücreti 235,00 TL 245,00 TL Minibüs Ruhsat Devri Ücreti 80,00 TL 85,00 TL Minibüs Çal ma zin Belgesi (Ruhsat) Ücreti 10,00 TL 10,00 TL Kay t Suret Harc 0,75 TL 0,75 TL ehiriçi Yük Ta mac l Belgesi 190,00 TL 200,00 TL Fayton Plaka Tescil Ücreti 190,00 TL 200,00 TL 208

233 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI Fayton Güzergah zin Belgesi (Y ll k) 130,00 TL 135,00 TL Fayton Çal ma zin Belgesi Ücreti 5,00 TL 5,00 TL Özmal ehiriçi Servis Belgesi Ücreti 320,00 TL 340,00 TL Özmal Ücretsiz Mü teri Ta mac l Ücreti * 160,00 TL 340,00 TL Özmal Okul Servis Arac Özel zin Belgesi Ücreti 160,00 TL 170,00 TL Ücretsiz Mü teri Ta mac l Ücreti 270,00 TL 285,00 TL Bisiklet Plaka Tescil Ücreti 16,00 TL 17,00 TL Bisiklet Çal ma zin Belgesi Ücreti 5,00 TL 5,00 TL Her Bir Bisiklet çin Güzergah zin Belgesi Ücreti 16,00 TL 17,00 TL S Plakal Servis Arac Çal ma Ruhsat ve Servis zin Belgesi Bedeli * 10,00 TL 20,00 TL S Plakal Servis Arac Çal ma Ruhsat ve Özel zin Belgesi Bedeli 10,00 TL 10,00 TL Kamu Personel Servis Arac zin Belgesi Bedeli 5,00 TL 5,00 TL oför Tan t m Kart 5,00 TL 5,00 TL Ticari Taksi -Taksi Dolmu Çal ma zin Belgesi Ücreti 10,00 TL 10,00 TL Ta mal E itim Okul Servis Arac Özel zin Belgesi ** 160,00 TL 10,00 TL Not: 1- lave Saat Ücretleri Günlük Ücreti Geçemez. 2- Ücretlere KDV Dahildir. Aç klamalar: * 2017 Yl nda Belge Süresi 2 Y la Ç kacakt r. ** Milli E itim Bakanl 'n n Ö renci Ta ma Uygulamas Konulu Tarih Say l Yaz s na stinaden 10 TL'ye Dü ürülmü tür. 209

234

235

236 PARK VE BAHÇELER DA RES BA KANLI I YE L ALANLAR KMAL UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES GEL R TAR FES YILI 2017 YILI Sepetli (Bom Arac ) Kiralama Ücreti lk Yar m Saat 120,00 TL 125,00 TL Sepetli (Bom Arac ) Kiralama Ücreti Müteakip Her Saat çin 160,00 TL 165,00 TL Not: Fiyatlara KDV Dahildir. 212

237 PARK VE BAHÇELER DA RES BA KANLI I ZM R DO AL YA AM PARKI UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI Tam Giri i Ücreti 3,50 TL 5,00 TL Ö renci Giri Ücreti 1,25 TL 2,00 TL Hayvan Pansiyon Ücreti (Ayl k) 25,00 TL --- Not: 4736 Say l Kanununun Tarihli ve Say l Kararnamesine Göre Çar amba ve Cuma Günleri Ö renci Gruplar na Ücretsiz, Gaziler, Gazi ve ehitlerin 1.Derece Yak nlar (E ve Çocuklar ), Engelliler Durumlar n Belirten Kartlar n braz Etti i Takdirde Ücretsiz, 0-6 Ya Grubu Ücretsiz, Bas n Kart Yönetmeli inin 46. Maddesi Gere i Sar Bas n Kart Olanlar Ücretsiz. 213

238

239

240 YAZI LER VE KARARLAR DA RES BA KANLI I ENCÜMEN VE KARARLAR UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI BELGE SURET HARCI Encümen Karar 0,75TL/Sayfa 0,75TL/Sayfa 216

241 YAZI LER VE KARARLAR DA RES BA KANLI I MECL S UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI BELGE SURET HARCI Meclis Karar 0,75 TL/Sayfa 0,75 TL/Sayfa Komisyon Raporu 0,75 TL/Sayfa 0,75 TL/Sayfa Tutanak 0,75 TL/Sayfa 0,75 TL/Sayfa 217

242

243

244 SOSYAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I HUZUREV UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI ODA ÜCRET Tek Ki ilik Lüks Oda 450,00 TL 650,00 TL Çift Ki ilik Lüks Oda (Bir Ki inin Ödemesi Gereken) 310,00 TL 450,00 TL Tek Ki ilik Oda 340,00 TL --- ki Ki ilik Oda (Bir Ki inin Ödemesi Gereken) 290,00 TL --- Üç Ki ilik Oda (Bir Ki inin Ödemesi Gereken) 285,00 TL 420,00 TL Dört Ki ilik Oda (Bir Ki inin Ödemesi Gereken) 280,00 TL --- Özel Bak m Bölümü (Geriatri Servisi) 450,00 TL 650,00 TL.B.B. ALZHE MER VE DEMANS HASTALARI VE A LELER Ç N BULU MA VE DANI MA MERKEZ Haftada ki Gün Devam Eden Üye (Ayl k Üyelik Aidat ) 150,00 TL 165,00 TL Haftada Üç Gün Devam Eden Üye (Ayl k Üyelik Aidat ) 200,00 TL 215,00 TL 220

245

246 GENÇL K VE SPOR DA RES BA KANLI I BUZ SPORLARI UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI SEANS ÜCRETLER Ö renci Seans Ücreti 10,00 TL 10,00 TL Tam Seans Ücreti 15,00 TL 15,00 TL Not: 1 Seans 45 Dakikad r. ÖZEL DERS ÜCRETLER 1 Ki i çin 30,00 TL 30,00 TL Grup çin 50,00 TL 50,00 TL Not: 1 Özel Ders 20 Dakikad r. AYLIK KURS ÜCRET 1 Ki i çin 150,00 TL 150,00 TL Notlar: * 4-7 Ya (En Fazla 5 Çocuktan) 7-11 Ya (En Fazla 10 Çocuktan) 12 Ya (En Fazla 15 Çocuktan) 20 Ya ve Üzeri (Hobi Grubu) (En Fazla 15 Ki iden) Olu ur. * Ayl k Kurs Haftada 2 Ayda Toplam 8 Ders Olup Dersler Hafta çi Gerçekle ir. SEANSLIK SAHA K RALAMA ÜCRETLER 1/3 Saha Kira Ücreti 200,00 TL 200,00 TL 2/3 Saha Kira Ücreti 400,00 TL 400,00 TL 3/3 Saha Kira Ücreti 600,00 TL 600,00 TL Notlar: * Mesai Günleri ve Cumartesi Günleri 1 Seans 1 Saat; Pazar Günleri 1 Seans 45 Dakikad r. * Kulüplere Ayl k Saat S n rlamas Uygulanacakt r. SALON K RALAMA ÜCRETLER Günlük Tahsis Ücreti (Tam Gün) 7.000,00 TL 7.000,00 TL Teminat Ücreti 2.000,00 TL 2.000,00 TL Not: Spor Federasyonlar n n Düzenleyece i Ulusal ve Uluslar aras Müsabakalarda Saha Kullan m Ücretsiz Tahsis Edilecektir. 222

247

248 MEZARLIKLAR DA RES BA KANLI I DEF N H ZMETLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI MEZAR YER ÜCRETLER Gömüye Aç k Mezarlarda Gömü An nda Al nacak Bir Ki ilik Toprak Mezar Yer Ücreti 0-7 Ya Grubu (7 Ya Dahil) 45,00 TL 45,00 TL 8 Ya Üstü Büyükler için 90,00 TL 90,00 TL Gömüye Aç k Mezarl klarda Gömü An nda Al nacak Bir Ki ilik Kapaks z Lahit Mezar Yer Ücreti 0-7 Ya Grubu (7 Ya Dahil) 150,00 TL 150,00 TL 8 Ya Üstü Büyükler çin 300,00 TL 300,00 TL Çift Katl Lahitli Mezar Yer Ücreti ,00 TL Mezarl klarda Dolu Durumdaki Gömü Adalar nda Bo Yer Bulunmas Durumunda Gömü An nda Al nacak Bir Ki ilik Toprak Mezar Yer Ücreti 0-7 Ya grubu (7 ya dahil) 1.500,00 TL 1.500,00 TL 8 Ya Üstü Büyükler çin 3.600,00 TL 3.600,00 TL Notlar: 1- Üste Gömülerde Toprak Mezar Yer Ücreti Al nmaz. 2- Halen zmir Büyük ehir Belediyesi Bünyesinde Çal an Personel, ehitler, Muharip Gaziler ve Bakmakla Yükümlü Olduklar Aile Fertlerinden Toprak Mezar Yer Ücreti Al nmaz. 3- zmir Büyük ehir Belediyesi'ne Ait Araçlar n Ölümüne Sebebiyet Verdi i Ki ilerden Toprak Mezar Yer Ücreti Al nmaz. 4- Fakir ve Kimsesiz Cenazelerden Toprak Mezar Yer Ücreti Al nmaz. L DI I CENAZE NAK L ÜCRET zmir l S n rlar D (Tüm l ve lçelere Araç Görevlendirilir.) Gidi 1Km. Ücreti. Gidi 1 km. Ücreti 2,00 TL 2,00 TL ÜCRETS Z YAPILAN H ZMETLER * zmir l S n lar çerisinde Cenaze Nakli *Gece Gündüz Morg ta Bekletme 224

249 MEZARLIKLAR DA RES BA KANLI I DEF N H ZMETLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI *Cenaze Y kama, Kefenleme *Mezar Tahtas (1 tak m) *Mezar Üst Yap n aat Ruhsat *Gömü Hizmetlerinin Tümü *Üste Gömülerden Herhangi Bir Ücret Al nmaz. A LE MEZARLARI Yap s z Aile Kabirleri ki Ki ilik (2m x 3m =6 m²) Yer Ücreti 7.000,00 TL 7.000,00 TL Dört Ki ilik (4m x 3m=12 m²) Yer Ücreti ,00 TL ,00 TL Yap l Aile Kabirleri ki Ki ilik (2m x 3m=6 m²) Yer Ücreti 7.600,00 TL 7.600,00 TL Dört Ki ilik (4m x 3m=12 m²) Yer Ücreti ,00 TL ,00 TL Aile Kabirlerinde Belgeleri braz Edilemeyen Bo Mezarlar çin Al nacak Bir Ki ilik Toprak Mezar Yer Ücreti 3.600,00 TL 3.600,00 TL Mahzen Yapmak çin Kullan lacak (1.50 m x 3.00 m) Yer Ücreti 3.600,00 TL 3.600,00 TL Hayrat Çe mesi Yapt rmak steyen Vatanda lardan Çe me Yeri Ücreti Mezarl klar ube Müdürlü ünce Haz rlanan Proje Dahilinde ki Ki ilik Aile Kabri (6 m²) Yer Ücreti 7.000,00 TL 7.000,00 TL Mezar n aat Yapan Ustalardan Al nacak Y ll k Ustal k Aidat 600,00 TL 600,00 TL Not: 4 E it Taksit Halinde Ödenebilir: 1. Taksit Ocak Sonuna Kadar 2. Taksit Nisan Sonuna Kadar 3. Taksit Temmuz Sonuna Kadar 4. Taksit Ekim Sonuna Kadar GENEL AÇIKLAMALAR 225

250 MEZARLIKLAR DA RES BA KANLI I DEF N H ZMETLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 1. Fakir veya Kimsesiz Olarak Defnedilen Cenazeler çin Daha Sonra Mezar n aat veya Nakli Kubur Yap lmak stendi inde Mezar Yeri Ücreti Al n r. 2. Ücretli veya Ücretsiz Gömü Yap lacak Toprak Mezarlar n çine ah slar Kendileri Lahit Örebilir. 3. Zorunlu Nakli Kuburlarda ve Daha Önce Gömü An nda Bedeli Ödenen Yerlerden Yer Ücreti Al nmaz, Aç k Mezarl klardan Yer Tahsis Edilir. Nakli Yap lan Mezarlar Ücreti Yat r l rsa Dahi Belediyeye Devrolunur. 4. Gömü Tarihinden tibaren 10 (on) Y l Geçti i HaldeÜstYap s Yap lmam, Bak ms z ve Kaybolmaya Ba lam Mezarlara, Mezar Sahiplerinin Muvafakat Al nmaks z n Mezarl klar Daire Ba kanl n n nsiatifi le kinci Bir Gömü lemi Yap l r. 5. Daha Önceki Y llarda Sat Yap lan Mezarlara Ait Sat Belgesi Gösterildi inde, Kay tlar m zda zine Rastlanmasa Dahi Tüm Haklar Belediyece Korunur. 6. Yeni Gömü Yap lm Mezarlar n MezarÜstü n aat 3(Üç) Ay Sonra Yap labilir. Mezar Yerini Demir Kafesle Çevirmek steyenlere ve leriye Yönelik Olarak Al nm Olan Mezarlara se n aat Ruhsat Ayn Gün Verilir. n aat Ruhsat Al nmas ve 1 ay çerisinde n aat n Tamamlanmas Zorunludur. 7. Üste Gömülerde 8 (Sekiz) Ya ndan Küçük Cenazenin Üzerine (0,50 x 1,00 m ) Büyük Mezar Ölçülerine Uygun Olmamas Nedeni ile Büyük Cenaze Gömülemez. Ancak; Küçük Cenaze, Büyük Mezar Ölçülerinde Bir Kabre Gömülmü se Üste Gömü lemi Yap l r. 8. Umumi H fz ss hha Kanunun 223. Maddesine Göre 5 (Be ) Y l Dolduran Mezarlara, Gömülü Olan n 1. (Birinci) Derecedeki Yak nlar ndan Muvafakat Al narak Kan H s ml veya Civar Kan H s ml Yak nl ndaki Ki iler Üste Gömü Yap l r.üste Gömünün Yap labilmesi çin Gömülü Olan Ki inin Mezar n n Ba ucundaki Ad-Soyad Belirten Kimlik Bilgilerinin Defin leri Ar iv Kay tlar ile Birbirini Do rulamas Gerekir. Ba ta Olmayan Mezarlara Üste Gömü lemi Yap lmaz. 9. Ada ve Parsel Sistemi Belli Olan Mezarl klarda Aile Mezarl n n çinde veya Gömüsü Yap lm Ancak Sat n Al nmam Mezarlar n Yan nda Fazladan gal Edilmi Yer Tespit Edildi inde stenirse Aile Mezarl Sahibine yada Gömü Sahibine Günlük Rayiç Bedel Üzerinden Sat Yap labilir. stenmedi i Takdirde Bir Ba ka stekliye Normal Gömü Ücreti Al narak Defin lemi Yap l r. 10. çi Yap l Olan Mezarlar Hariç leriye Yönelik Al nm Olan Hiçbir Mezar n Kaz s Mezarl k Dairesi Ba kanl Personellerince Yap lmaz. 11. Gömü Yap lan Mezarlara Cenaze Yak nlar nca Sahip Ç k larak Mutlaka sim Levhas veya Ba Ta Konulacakt r. Bak ms zl k veüstyap s n n Yap lmamas Nedeniyle Kaybolan Mezarlardan Mezarl klar Dairesi Ba kanl Sorumlu De ildir. 12. Mezarl klarda Gömü Tarihinden tibaren 5 (Be ) Y l n Dolduran Mezarlar ile Münferit veya Aile Kabri Olarak Sat n Al n p 5(Be ) Y l Boyunca n aat Yapt r lmayan ve Kaybolan Yerlerden Mezarl klar Dairesi Ba kanl Sorumlu De ildir. Al nan Defin lemi Yap lan Yerler, Alan Ki i Taraf ndan Mutlaka n aat Yapt r larak Muhafaza Edilir YILI 226

251 MEZARLIKLAR DA RES BA KANLI I DEF N H ZMETLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 13. Kaçak Mezar n aat Yapm Mezar Ustas Önce Uyar l r. Tekrar Kaçak Mezar n aat Yaparsa Mezarl klar Dairesi Ba kanl nca Bir Daha Mezar n aat zin Belgesi Verilmez ve Ustal k Belgesi ptal Edilir. Çe itli Nedenlerle Ustal k Faaliyetini Durdurmak steyen Mezar n aat Ustalar Mezarl klar Dairesi Ba kanl na Önceden Faaliyetlerini Durduracaklar n Belirten Dilekçeyle Müracat Etmek Zorundad r.mezarl klarda Faaliyet Gösteren Mezar n aat Ustalar ki Taksidini Üst Üste Yat rmad Takdirde Ustal k Faaliyetleri Mezarl klar Daire Ba kanl nca Tek Tarafl Olarak ptal Edilir. 14. Mezar n aat n Bitiren Mezar Ustalar Mevcut Mezarl kta Bulunan Görevli ile Birlikte n aat n Bitti ine ve Çevrenin Temiz B rak ld na Dair Kar l kl Tutanak Tutacakt r. 15. Mezarl klarda Mezar Üstü n aat Yapma i, zmir Büyük ehir Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Torbal Meslek Yüksek Okulu Aras nda Var lan Anla ma Gere i Torbal Yüksek Okulundan veya zmir Mermerciler Esnaf ve Sanatkarlar Odas, n aatç lar Odas nca Kursa Tabi Tutulup Belge Alan Ustalara n aat Ruhsat Verilir. Ustal k Belgesi, Belge Sahibi D nda Hiç Kimse Taraf ndan Kullan lamaz. Mezar Ustalar Yan nda Çal t raca çilerin Kimlik Bilgilerini Önceden Mezarl klar Dairesi Ba kanl na Bildirmek Zorundad r. Aksi Halde simleri Bildirilmeyen çilerin Mezarl klarda Faaliyetlerine zin Verilmeyecektir. 16. Mezarl klar Dairesi Ba kanl Gasilhanelerinde Cumartesi, Pazar ve Resmi Tatil Günleri Sabah Saat 08:30'dan, Ak am Saat 17:30'a Kadar Çal lacakt r. Mevsime Göre Tatil Saatleri Daire Ba kanl n n Teklifi ve Ba kanl k Makam Olur'lar ile Tespit Edilir. 17. Sat n Al nan Yer veya Mezar Yerleri Bir Ba ka Ki iye Sat lamaz, Devredilemez. Ancak Yer Sahiplerinin Muvafakat ile Bir Ba kas n n Gömülmesine Müsaade Edilir. 18. Sit Mezarl klarda Aile Kabri çerisinde Fazladan Yer Çevrildi i Tespit Edilirse ve Yerin Sat n Al nd na Dair Herhangi Bir Belge braz Edilemezse, 12/04/2013 Tarihli ve Say l 1.Hukuk Mü avirli i Görü üne stinaden Gömü An nda Günün Rayiç Bedeli Üzerinden Yer Sat Yap larak Gömü lemi Yap l r. 19. Encümen Karar ve Ba kanl k Olur'u ile Kapat lan Mezarl klarda Aile Kabrinin çine Al narak veya Gömü Yan nda Saklanarak Fuzili Olarak gal Edilmi Olan Yerlerin Günün Raiç Bedeli Üzerinden Sat Yap l r. 20. ah slar n Kendi Yapaca Lahitler çin Yer Geni letme i Mezar Görevlisinin Nezareti Alt nda Lahit Yapan Ustaya Aittir YILI 227

252

253

254 ATIK YÖNET M DA RES BA KANLI I KATI ATIK DE ERLEND RME TES SLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI Ar tma Çamuru 50,00 TL 55,00 TL Sanayi At 50,00 TL 55,00 TL mha At 85,00 TL 95,00 TL Notlar: 1- Fiyatlar m za KDV Dahildir. 2- Evsel Nitelikli Sanayi At klar Site Yönetimleri Taraf ndan Kendi Araçlar le Düzenli Olarak Toplat l p Harmandal Kat At k Düzenli Depolama Sahas na Getirildi i Takdirde Ücret Al nmayacakt r. 3- Resmi Kurumlardan Gelen At klar Ücretsiz Olarak Al nacakt r. 4- Konutlardan Ç kacak Olan Kömür Külleri Belgelendirilmek art yla Düzenli Depolama Alan na Ayr Olarak Getirildi i Takdirde Ücretsiz Kabulü Yap lacakt r. 230

255 ATIK YÖNET M DA RES BA KANLI I N AAT ATIKLARI UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI HAFR YAT TOPRA I VE N AAT/YIKINTI ATIKLARI BERTARAF ÜCRET TAR FES Hafriyat Topra, n aat ve Y k nt At klar Bertaraf Bedeli 3,50 TL/Ton 4,00 TL/Ton Hafriyat ve n aat/y k nt At Geri Kazan m Bertaraf Bedeli 3,50TL/Ton 4,00TL/Ton HAFR YAT TOPRA I SAHASI/GER KAZANIM TES S BELGES BEDEL Hafriyat Topra, n aat ve Y k nt At klar Ta ma zin Belgesi 165,00 TL/Araç 180,00 TL/Araç Hafriyat Topra, n aat ve Y k nt At klar Ta ma zin Belgesi Kay p, Çal nt ve Y pranma Sebebi le Yenilenmesi Bedeli 55,00 TL/Araç 60,00 TL/Araç n aat At klar Geri Kazan m Tesisi zin Belgesi Bedeli 1,50 TL/M² 1,70 TL/M² Hafriyat Topra At klar Sahas zin Belgesi 0,60 TL/M³ 0,70 TL/M³ Notlar: 1- Fiyatlar m za KDV Dahildir. 2- Hafriyat Topra, n aat ve Y k nt At klar n n Kontrölü Yönetmeli i'nin 8. Maddesi ve Tarihli 2010/16 Say l Genelgenin 28. Maddesi Gere ince Hafriyat Topra Sahas /Geri Kazan mtesis Belgesi Büyük ehir Belediyesi Taraf ndan Düzenlenir. 3- Resmi Kurum ve Kurulu lara Ait Araçlar ve Kiral k Olarak Kulland klar Araçlar le Depolama Alanlar na Getirilen "Hafriyat Topra, n aat ve Y k nt At klar "ndan Bertaraf Bedeli Al nmayacakt r. 4- Resmi Kurum ve Kurulu lar le Belediyenin %50'sinden Fazlas na Ortak Oldu u irketlere Ait Araçlara "Hafriyat Topra, n aat ve Y k nt At klar Ta ma zin Belgesi" Ücretsiz Verilecektir. 231

256

257

258 FEN LER DA RES BA KANLI I ALTYAPI KOORD NASYON UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI KAZILARDA HATALI ÇALI MALAR Ç N UYGULANACAK CEZA BEDELLER Aç lan Tran elerin Geri Dolgular nda Uygun Malzeme Kullan lmamas 75,00 TL/m³ 75,00 TL/m³ Kaz Mahalinden Molozlar n Kald r lmamas 130,00 TL/m³ 130,00 TL/m³ Asfalt Yollarda Asfalt Kesme Makinas n n Kullan lmamas 13,00 TL/mt 15,00 TL/mt Çal malarda Emniyet Tedbirlerinin Al nmamas 2.500,00 TL 3.000,00 TL Çal malar n Ruhsat nda Belirtilen Süre çerisinde Bitirilmemesi 500,00 TL/gün 500,00 TL/gün Tran e Kapat l rken Dolguda Kompaktör Kullan lmamas 15,00 TL/mt 20,00 TL/mt Ya mursuyu Kanallar n n Doldurulmas ve Izgaralar n n Korunmamas 50,00 TL/mt 100,00 TL/mt Çal ma Yap lan Alan n Temizlenmemesi 2.000,00 TL 2.000,00 TL Ruhsats z Kaz Yap lmas (Cadde/Sokak Ba na) (Aykome Üyesi Kurum,Kurulu larca) 5.000,00 TL ,00 TL Ruhsats z Kaz Yap lmas (Cadde/Sokak Ba na) (Tüzel Ki ilerce) 5.000,00 TL 5.000,00 TL Ruhsats z Kaz Yap lmas (Cadde/Sokak Ba na) (Özel Ki ilerce) 1.000,00 TL 2.500,00 TL RUHSAT TALEPLER NDE KULLANILMAK ÜZERE BEL RLENEN ZEM N AÇIM B R M BEDELLER Beton Yol Kaplama (300 dz) 190,00 TL/m³ 200,00 TL/m³ Asfalt Kaplama (12 cm) 85,00 TL/m² 90,00 TL/m² Perdahl Beton Tretuvar Kaplama 140,00 TL/m³ 150,00 TL/m³ Kilit Parke Kaplama 100,00 TL/m² 110,00 TL/m² Wash Beton Tretuvar Kaplama 110,00 TL/m² 125,00 TL/m² Beton Bordür (Metre) 35,00 TL/mt 40,00 TL/mt Çim 40,00 TL/m² 50,00 TL/m² Toprak 27,00 TL/m² 30,00 TL/m² Sathi Kaplama 70,00 TL/m² 75,00 TL/m² Granit Kaplama 185,00 TL/m² 200,00 TL/m² 234

259 FEN LER DA RES BA KANLI I ALTYAPI KOORD NASYON UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI AYKOME UBE MÜDÜRLÜ Ü TARAFINDAN VER LEN ALTYAPI KAZI RUHSATLARINDA ALINACAK ALTYAPI TESP T BEDELLER 2017 YILI Özel Ki ilerce Yap lacak Taleplerde 65,00 TL 100,00 TL Tüzel Ki ilerce Yap lacak Taleplerde 400,00 TL 500,00 TL Kamu Kurum ve Kurulu lar n n Taleplerinde (Aykome Üyesi Olan) 700,00 TL 1.000,00 TL Denetim Metraj Birim Bedeli 1,50 TL/mt 2,00 TL/mt ELEKTRON K HABERLE ME ALTYAPILARI GEÇ HAKKI BEDELLER 1) letmecinin Kendi htiyac D nda Fazladan Boru/Göz Atarak Altyap Tesis Etmesi Durumunda (Y ll k) 0,12 TL/mt 0,13 TL/mt 1) letmecinin Kendi htiyac D nda Fazladan Boru/Göz Atarak Altyap Tesis Etmesi Durumunda (10 Y ll k) 1,11 TL/mt 1,15 TL/mt 1) letmecinin Kendi htiyac D nda Fazladan Boru/Göz Atarak Altyap Tesis Etmesi Durumunda (20 Y ll k) 2,10 TL/mt 2,18 TL/mt 2) letmecinin, B B'ye Ait Mevcut Altyap Göz Kullanmas (Y ll k) 4,33 TL/mt 4,49 TL/mt 2) letmecinin, B B'ye Ait Mevcut Altyap Göz Kullanmas (10 Y ll k) 25,99 TL/mt 26,96 TL/mt 2) letmecinin, B B'ye Ait Mevcut Altyap Göz Kullanmas (20 Y ll k) 43,31 TL/mt 44,93 TL/mt 3) letmecinin, B B'ye Ait Mevcut Altyap Tamir Edecek Göz Kullanmas (Y ll k) 0,12 TL/mt 0,13 TL/mt 3) letmecinin, B B'ye Ait Mevcut Altyap Tamir Edecek Göz Kullanmas (10 Y ll k) 1,11 TL/mt 1,15 TL/mt 3) letmecinin, B B'ye Ait Mevcut Altyap Tamir Edecek Göz Kullanmas (20 Y ll k) 2,10 TL/mt 2,18 TL/mt 4) letmecinin, 1. Madde Kapsam nda Altyap y Yapan letmeciye Ait Güzergahtaki Bo Gözü Kullanmas (Y ll k) 0,50 TL/mt 0,52 TL/mt 4) letmecinin, 1. Madde Kapsam nda Altyap y Yapan letmeciye Ait Güzergahtaki Bo Gözü Kullanmas (10 Y ll k) 3,96 TL/mt 4,11 TL/mt 4) letmecinin, 1. Madde Kapsam nda Altyap y Yapan letmeciye Ait Güzergahtaki Bo Gözü Kullanmas (20 Y ll k) 7,55 TL/mt 7,83 TL/mt 5) Havayi Hat- mar Plan Olan Bölge (Y ll k) 6,19 TL/mt 6,42 TL/mt 5) Havayi Hat- mar Plan Olan Bölge (10 Y ll k) 49,50 TL/mt 51,35 TL/mt 5) Havayi Hat- mar Plan Olan Bölge (20 Y ll k) 92,82 TL/mt 96,29 TL/mt 6) Havayi Hat- mar Plan Olmayan Bölge (Y ll k) 0,37 TL/mt 0,39 TL/mt 6) Havayi Hat- mar Plan Olmayan Bölge (10 Y ll k) 2,97 TL/mt 3,08 TL/mt 235

260 FEN LER DA RES BA KANLI I ALTYAPI KOORD NASYON UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI 6) Havayi Hat- mar Plan Olmayan Bölge (20 Y ll k) 5,57 TL/mt 5,78 TL/mt 7) Saha Ekipman / Saha Dolab - 0,7 m²'ye Kadar Taban Alan Ve 1,5 m Yüksekli e Kadar Olanlar (Y ll k) 61,88 TL/adet 64,20 TL/adet 7) Saha Ekipman / Saha Dolab - 0,7 m²'ye Kadar Taban Alan Ve 1,5 m Yüksekli e Kadar Olanlar (10 Y ll k) 495,02 TL/adet 513,54 TL/adet 7) Saha Ekipman / Saha Dolab - 0,7 m²'ye Kadar Taban Alan Ve 1,5 m Yüksekli e Kadar Olanlar (20 Y ll k) 928,15 TL/adet 962,88 TL/adet 8) Saha Ekipman / Saha Dolab - 0,7-1,5 m² Aras Taban Alan Ve 2 m Yüksekli e Kadar Olanlar (Y ll k) 86,63 TL/adet 89,87 TL/adet 8) Saha Ekipman / Saha Dolab - 0,7-1,5 m² Aras Taban Alan Ve 2 m Yüksekli e Kadar Olanlar (10 Y ll k) 693,02 TL/adet 718,95 TL/adet 8) Saha Ekipman / Saha Dolab - 0,7-1,5m² Aras Taban Alan Ve 2 m Yüksekli e Kadar Olanlar (20 Y ll k) 1.299,41 TL/adet 1.348,04 TL/adet 9) Ankesörlü Telefon (Y ll k) 61,88 TL 64,20 TL 9) Ankesörlü Telefon (10 Y ll k) 495,02 TL 513,54 TL 9) Ankesörlü Telefon (20 Y ll k) 928,15 TL 962,88 TL 10) Metro/Rayl Sistem/Tünel (Y ll k) 6,19 TL/mt 6,42 TL/mt 10) Metro/Rayl Sistem/Tünel (10 Y ll k) 49,50 TL/mt 51,35 TL/mt 10) Metro/Rayl Sistem/Tünel (20 Y ll k) 92,82 TL/mt 96,29 TL/mt 11) 1 m Kaz çin Toplam Altyap Birim Maliyeti 111,38 TL/mt 115,55 TL/mt 236

261

262 HAR TA VE CBS DA RES BA KANLI I HAL HAZIR HAR TA VE APL KASYON UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI YAPILACAK H ZMETLER NEV' Her Türlü Belge ve Kroki Suret Bedeli 20,00 TL 20,00 TL 1/1000 Ölçekli Halihaz r Harita Paftas Ozalit Kopyas veya Bilgisayar Çizimi (1 Adet) 35,00 TL 40,00 TL 1/1000 Ölçekli Halihaz r Harita Paftas Polyester Kopyas veya Polyester Bilgisayar Çizimi (1 Adet) 50,00 TL 55,00 TL 1/5000 Ölçekli Halihaz r Harita Paftas Ozalit Kopyas veya Bilgisayar Çizimi (1 Adet) 35,00 TL 40,00 TL 1/5000 Ölçekli Halihaz r Harita Paftas Polyester Kopyas veya Polyester Bilgisayar Çizimi (1 Adet) 50,00 TL 55,00 TL 1/5000 Ölçekli Ortofoto Harita Paftas Renkli Bilgisayar Çizimi (1 Adet) 100,00 TL 110,00 TL 1/1000 Ölçekli Halihaz r Harita Paftas Say sal Ortamda (Cd'ye Yaz lm dgn, ncz, dxf) (1 Adet) 65,00 TL 70,00 TL 1/5000 Ölçekli Halihaz r Harita Paftas Say sal Ortamda (Cd'ye Yaz lm dgn, ncz, dxf) (1 Adet) 65,00 TL 70,00 TL 1/5000 Ölçekli Ortofoto Harita Paftas (1 Adet) (Geotif) 65,00 TL 70,00 TL Ortofoto ilçe Mozaik 100,00 TL 110,00 TL Ortofoto zmir Mozaik 500,00 TL 550,00 TL zmir Büyük ehir Belediye S n r Haritas (1/200000) 40,00 TL 45,00 TL zmir Büyük ehir Belediye S n r Haritas (1/200000) jpeg 65,00 TL 70,00 TL zmir Büyük ehir Belediye S n r Haritas Say sal Ortamda 100,00 TL 110,00 TL Nirengi ve Nivelman Röperi (1 Adet Nokta) (1 Sayfa) 5,00 TL 6,00 TL Nirengi ve Nivelman Röperi Say sal Ortamda (1 Adet Nokta) 7,00 TL 8,00 TL 1/5000 Ölçekli Pafta Baz nda Dtm Verisi (5m) 100,00 TL 110,00 TL Hava Foto raf (Taranm A3 Çizim) 20,00 TL 20,00 TL lçe S n r Haritas (Çizim) 20,00 TL 20,00 TL lçe S n r Haritas (jpeg) 35,00 TL 40,00 TL zmir Kent Rehberi (Ö:1/ Adet Pafta Tak m Çizimi) 350,00 TL 350,00 TL 238

263 HAR TA VE CBS DA RES BA KANLI I HAL HAZIR HAR TA VE APL KASYON UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI zmir Kent Rehberi (Ö:1/ Adet Pafta Çizimi)(90x120) 25,00 TL 25,00 TL zmir Kent Rehberi (Ö:1/ Adet) (Pdf, Jpg,Tiff) 60,00 TL 65,00 TL zmir Kent Rehberi (Ö:1/ Adet) (Pdf, Jpg,Tiff) 650,00 TL 700,00 TL zmir Kent Rehberi A1 Çizimi 10,00 TL 10,00 TL zmir Kent Rehberi A3 Çizimi 5,00 TL 5,00 TL ZM R KENT REHBER K TABI Kamu Kurum ve Kurulu lar n Talebi Halinde 1 Adet Kitapç k 20,00 TL 20,00 TL Di er Taleplerde 1 Adet Kitapç k 30,00 TL 30,00 TL Notlar: 1- Ücretlere KDV Dahildir Say l Kanun Esaslar na Riayet Edilerek, Belirtilen Tarife Bedelleri Üzerinden Herhangi Bir Ki i veya Kurum çin Ücretsiz veya ndirimli Tarife Uygulanmayacakt r. 3 -Kamu Kurum veya Kurulu lar n n Talepleri de Ayn Tarife Bedelleri Üzerinden Kar lanacakt r. 4- Say sal Verilerin Kaydedilece i Medyay (Cd, Harici Disk veya Usb Flash Disk) Talep Sahibi Temin Edecektir. 5-Talep Sahibi, BB Halihaz r Harita ve Aplikasyon ube Müdürlü ünden Alm Oldu u Veriyi Hiçbir ekilde Ço altamaz ve Da tamaz. 6- BB Halihaz r Harita ve Aplikasyon ube Müdürlü ünden Al nan Verilerin, Gerek Bas l Gerekse nternet Ortam nda Üçüncü ah slara ve Kurumlara Sunulacak Olmas Halinde Talep Sahibi ile Sat Sözle mesi Yap l r ve Sat Bedeli ki Kat Olarak Uygulan r. 7- BB Halihaz r Harita ve Aplikasyon ube Müdürlü ünden Al nan Verilerle Yap lan Tüm Çal malarda ve Sonuç Ürünlerde Kaynak Olarak " zmir Büyük ehir Belediyesi Halihaz r Harita ve Aplikasyon ube Müdürlü ü" baresi Bulanacakt r.kaynak Gösterilerek Kullan lan Verilerin, Üretim Y l ve Onay Tarihi Belirtilecektir. 239

264 HAR TA VE CBS DA RES BA KANLI I MAR PLANI UYGULAMA VE ETÜD UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI Her Türlü Belge ve Kroki Suret (A3-A4 Ebad nda) Bedeli 20,00 TL 20,00 TL 1/1000 Ölçekli Uygulama Paftas Ozalit Kopyas (1 Adet) Bedeli 35,00 TL 40,00 TL Not: KDV Dahildir. 240

265 HAR TA VE CBS DA RES BA KANLI I CO RAF B LG S STEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI SAYISAL ORTAMDA VER SUNUMU H ZMET (Meta Verileriyle Birlikte Cad Tabanl.Dgn,.Dxf,vb. Formatta veya.shp Format nda) lçe Baz nda Veri Sunumu Hizmeti Veri Türü (1 lçeye Ait) Yol Orta Çizgileri (* lçe Katsay s ) 550,00 TL 600,00 TL Kap Numaralar (* lçe Katsay s ) 800,00 TL 860,00 TL Yap lar (* lçe Katsay s ) 650,00 TL 700,00 TL Mahalle S n rlar (* lçe Katsay s ) 180,00 TL 200,00 TL Mahalle Baz nda Veri Sunumu Hizmeti Veri Türü (1 Mahalleye Ait) Yol Orta Çizgileri 60,00 TL 65,00 TL Kap Numaralar 80,00 TL 90,00 TL Yap lar 65,00 TL 70,00 TL Mahalle S n rlar 20,00 TL 25,00 TL Büyük ehir Belediye S n rlar n n Tamam Baz nda Veri Sunumu Hizmeti Veri Türü (21 lçeye Ait) Yol Orta Çizgileri 6.500,00 TL 7.000,00 TL Kap Numaralar 9.500,00 TL ,00 TL Yap lar 7.600,00 TL 8.200,00 TL Mahalle S n rlar 2.200,00 TL 2.400,00 TL Veri Türü (Merkez 11 lçeye Ait) Yol Orta Çizgileri 5.400,00 TL 5.800,00 TL Kap Numaralar 8.000,00 TL 8.600,00 TL Yap lar 6.400,00 TL 6.900,00 TL Mahalle S n rlar 1.800,00 TL 1.950,00 TL Veri Türü (30 lçeye Ait) Yol Orta Çizgileri 9.000,00 TL 9.800,00 TL Kap Numaralar ,00 TL ,00 TL Yap lar ,00 TL ,00 TL Mahalle S n rlar 3.000,00 TL 3.250,00 TL 241

266 HAR TA VE CBS DA RES BA KANLI I CO RAF B LG S STEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI SAYISAL ORTAMDA B LG SUNUMU H ZMET (Excel'de Olu turulan Listeler Halinde ) lçe Baz nda Bilgi Sunumu Hizmeti Bilgi Türü (*1 lçeye Ait) Yollar Listesi (* lçe Katsay s ) 15,00 TL 20,00 TL Kap Numaralar Listesi (* lçe Katsay s ) 35,00 TL 40,00 TL Kap Numaras na Ba l Ba ms z Bölüm Say s (* lçe Katsay s ) 75,00 TL 80,00 TL Mahalle Baz nda Bilgi Sunumu Hizmeti Bilgi Türü ( 1 Mahelleye Ait) Yollar Listesi 8,00 TL 9,00 TL Kap Numaralar Listesi 10,00 TL 11,00 TL Kap Numaras na Ba l Ba ms z Bölüm Say s 15,00 TL 17,00 TL Büyük ehir Belediye S n rlar n n Tamam Baz nda Veri Sunumu Hizmeti Bilgi Türü (21 lçeye Ait) Yollar Listesi 280,00 TL 300,00 TL Kap Numaralar Listesi 700,00 TL 750,00 TL Kap Numaras na Ba l Ba ms z Bölüm Say s 1.400,00 TL 1.500,00 TL Bilgi Türü (Merkez 11 lçeye Ait) Yollar Listesi 140,00 TL 150,00 TL Kap Numaralar Listesi 340,00 TL 370,00 TL Kap Numaras na Ba l Ba ms z Bölüm Say s 700,00 TL 750,00 TL Bilgi Türü (30 lçeye Ait) Yollar Listesi 450,00 TL 490,00 TL Kap Numaralar Listesi 1.050,00 TL 1.135,00 TL Kap Numaras na Ba l Ba ms z Bölüm Say s 1.100,00 TL 1.200,00 TL GERÇEK ZAMANLI CO RAF VER Y WEBMAP SERV S (OGS WMS Standard nda) LE SA LAMA H ZMET Web Servisi Wepmap 3.250,00 TL 3.500,00 TL REHBER UYGULAMALARINDA ÖNEML YERLER OLARAK ADLANDIRILAN NOKTASAL VER LER N SAYISAL ORTAMDA VER LMES Veri Türü Önemli Yer Noktas (Koordinatl ) (1 Adet) 1,50 TL 1,75 TL 242

267 LÇE KATSAYILARI lçesi Katsay s Konak 2,5 Karaba lar 2 Bornova 2 Urla 2 Seferihisar 2 Menderes 2 Kar yaka 2 Buca 2 Bayrakl 2 Torbal 1,5 Menemen 1,5 Kemelpa a 1,5 Foça 1,5 Çi li 1,5 Narl dere 1 Güzelbahçe 1 Selçuk 1 Gaziemir 1 Bay nd r 1 Balçova 1 Alia a 1 Bergama 1 Beyda 1 Çe me 2 Dikili 2 Karaburun 1,5 K n k 1 Kiraz 1 Ödemi 1 Tire 1 HAR TA VE CBS DA RES BA KANLI I CO RAF B LG S STEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI 243

268 HAR TA VE CBS DA RES BA KANLI I CO RAF B LG S STEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI Aç klamalar: 1-Verilerin Verilmesinden Önce Talep Sahibi ile "Co rafi Veri Temin ve Kullan m Taahhütnamesi" Yap l r. 2-Veri Talebinde Bulunan; 2.1-Tüm Özel /Kamu Kurum ve Kurulu lar ile Üniversiteler, Vak flar, Dernekler ve Meslek Odalar Söz Konusu Ücret Tarifesine Tabiidir zmir Büyük ehir Belediyesi ile Tüm Kamu Kurum/Kurulu lar Aras nda Yap lan / Yap lacak Olan Protokoller Kapsam nda Verilere htiyaç Duyulmas Durumunda, Sa lanacak Olan Veriler Söz Konusu Ücret Tarifesine Tabii Olmayacakt r. 2.3-Ödev ya da Tezde Kullanmak Üzere (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Tezi vb.) Veri Talebinde Bulunan Ö renciler, Verileri Kurumlar ndan Getirecekleri Resmi Yaz ile Talep Etmeleri Durumunda Ücret Tarifesine Tabii Olmayacaklard r. Söz Konusu Verilerin Kapsad Alan 1 Adet Mahalle S n r n Geçemez. 3-Say sal Veriler dare'nin Haz rlam Oldu u CD veya DVD Üzerine Kopyalanm Olarak Teslim Edilecektir. Talep Sahibi Ald Verileri Gerek Ücretlendirip,Gerekse Ücretlendirmeden Hiç Bir ekilde Ço alt p Bir Ba kas na Veremez. 4-Talep Sahibinin Bu Verileri veya Hizmetleri 3. ah slara veya Kurumlara Yönelik Ticari Tema Haline Dönü türmesi veya Dönü türece ini dare'ye Beyan Etmesi ;Durumunda lgili Verinin Sat Bedeline Ek Olarak Ayn Miktar n 3Kat Telif Hakk Ödemesi Gerekmektedir. 5-Say sal Ortamda.shp Format nda Verilecek Olan Verilerden; Yol Orta Çizgileri le Birlikte Yol Tipi ve Yol Ad, Yap lar le Yap lar n kat Say lar, Kap Numaralar, Mahalle S n rlar le Mahalle Adlar ve Mahallenin Yer Ald lçe Adlar Beraber Verilecektir. Bu Katmanlar n Birbirleri Olan li kilerini Gösteren Herhangi Bir d/tablo Verilmeyecektir. 6-Web Servisi Sözel ve Grafik Bilgilerin Bulundu u 2 Ayr K s mdan Olu maktad r.sözel Web Servisleri, Veri Taban nda Bulunan Adres ( lçe, mahalle, sokak, kap numaras ) Bilgilerinden Olu ur. Grafik Web Servisi (WMS-Web Map Service) Adres Bilgilerinin Grafik Olarak Görüntülenebildi i Harita Servisinden Olu maktad r. Söz Konusu Servislerin Kullan laca Yaz l m Sat n AlacakOlanKurum/Kurulu Taraf ndan Haz rlanacak Olup, Servislerin Kullan labilmesi çin dare Kullan c Ad ve ifre Verecektir. 7-Fiyatlar TL Cinsindendir ve Ücretlere KDV Dahildir. 8-Bu Ücret Tarifesi Hükümlerini zmir Büyük ehir Ba kanl Yürütür YILI 244

269 HAR TA VE CBS DA RES BA KANLI I ADRES VE NUMARALAMA UBE MÜDÜRLÜ Ü 2017 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2016 YILI 2017 YILI Ç Z C ÇIKTILARI SUNUM H ZMET Uydu Görüntüsü Çizici Ç kt s Ç kt Büyüklü ü (Ka t Boyutuna Göre) A0 (84,1 * 118,9 mm²) 19,00 TL 20,00 TL A1 (59,4 * 84,1 mm²) 11,50 TL 12,00 TL A2 (42,0 * 59,4 mm²) 6,50 TL 7,00 TL A3 (29,7 * 42,0 mm²) 4,50 TL 5,00 TL A4 (21,0 * 29,7 mm²) 3,50 TL 4,00 TL Adres Bilgi Sistemi Kapsam ndaki Her Türlü Verinin Çizici Ç kt s Ç kt Büyüklü ü (Ka t Boyutuna Göre) A0 (84,1 * 118,9 mm²) 19,00 TL 20,00 TL A1 (59,4 * 84,1 mm²) 11,50 TL 12,00 TL A2 (42,0 * 59,4 mm²) 6,50 TL 7,00 TL A3 (29,7 * 42,0 mm²) 4,50 TL 5,00 TL A4 (21,0 * 29,7 mm²) 3,50 TL 4,00 TL Her Türlü Harita ( lçe, Mahalle S n rlar, ehir Rehberi vb.) Çizici Ç kt s Ç kt Büyüklü ü (Ka t Boyutuna Göre) A0 (84,1 * 118,9 mm²) 19,00 TL 20,00 TL A1 (59,4 * 84,1 mm²) 11,50 TL 12,00 TL A2 (42,0 * 59,4 mm²) 6,50 TL 7,00 TL A3 (29,7 * 42,0 mm²) 4,50 TL 5,00 TL A4 (21,0 * 29,7 mm²) 3,50 TL 4,00 TL 245

270

Bütçesi. Mali Yýlý. çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe. i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi

Bütçesi. Mali Yýlý. çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe. i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi üt tçesi 201 0 Bütçesi 2010 si 2010 Bütçesi 2010 B 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 20 0 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010 Bütç ütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 BütçB ütçesi 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010

Detaylı

2016 MAL YILI BÜTÇES BA KANLIK GEREKÇES lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate al narak, Analitik Bütçe Esas na göre Gelir, Gider Bütçesi ve Finansman n Ekonomik S n fland rmas ile denk bir ekilde

Detaylı

"Hiç durmamak üzere yola çýkanlar asla yorulmazlar."

Hiç durmamak üzere yola çýkanlar asla yorulmazlar. "Hiç durmamak üzere yola çýkanlar asla yorulmazlar." Halkla kenetlenerek baþlattýðýmýz çalýþmalarýmýza dürüst yönetim ilkemizden taviz vermeden devam ediyoruz. Aziz KOCAOÐLU Ýzmir Büyükþehir Belediye

Detaylı

MALi YILI. KESiN HESABI

MALi YILI. KESiN HESABI MALi YILI KESiN HESABI Ç NDEK LER zmir Büyük ehir Belediyesi Encümen Karar G DERLER KES N HESAP CETVELLER... 01 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Aç klamas... 03 Kurumsal S n fland rmaya Göre Bütçe Giderleri

Detaylı

MALÝ YILI KESÝN HESABI

MALÝ YILI KESÝN HESABI 2 00 9 2 00 9 ÝÇÝNDEKÝLER Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Encümen Kararý GÝDERLERÝ KESÝN HESAP CETVELLERÝ... 1 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Açýklamasý... 3 Kurumsal Sýnýflandýrmaya Göre Bütçe Giderleri

Detaylı

E S H O T )GPGN /¼F¼TN¼Û¼

E S H O T )GPGN /¼F¼TN¼Û¼ E S H O T Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ç NDEK LER 1. MECL S HEYET NE YAZILAN YAZI 1 2. DARE ENCÜMEN KARARI 2

Detaylı

Genel Mizan... 101. 2010 Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu... 105-106 2010 Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu Grafikleri... 107-113

Genel Mizan... 101. 2010 Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu... 105-106 2010 Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu Grafikleri... 107-113 ÝÇÝNDEKÝLER Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Meclis Kararý Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Encümen Kararý GÝDERLERÝ KESÝN HESAP CETVELLERÝ... 01 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Açýklamasý... 03 Kurumsal Sýnýflandýrmaya

Detaylı

ZSU GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2015 YL BÜTÇE KARARNAMES Madde 1- zmir Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlü ü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildi i gibi toplam (1.604.914.000,00 ) TL. ödenek verilmi tir. Madde

Detaylı

2016 MALİ YILI KESİN HESABI

2016 MALİ YILI KESİN HESABI 2016 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

KURUM Fonksiyon Finans Ekono

KURUM Fonksiyon Finans Ekono KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2016 YILI 46 BELEDİYE 1.900.000.000,00 41 KOCAELİ 1.900.000.000,00 01 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.900.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 5.514.000,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.514.000,00 1

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU B LEC K ÜN VERS TES 2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl Temmuz 2011 Ç NDEK LER SUNU 2 I. OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM BÜTÇE UYGULAM A SONUÇLARI 3 A- Bütçe

Detaylı

Eshot Genel Müdürlüðü. Mali Yýlý. Teklif Bütçesi

Eshot Genel Müdürlüðü. Mali Yýlý. Teklif Bütçesi Eshot Genel Müdürlüðü Mali Yýlý Teklif Bütçesi Ekonomik kalkinma, Türkiye'nin hür, bagimsiz, daima daha kuvvetli, daima daha refahli Türkiye idealinin bel kemigidir. Aziz KOCAOÐLU Ýzmir Büyükþehir Belediye

Detaylı

2015 MALİ YILI KESİN HESABI

2015 MALİ YILI KESİN HESABI 2015 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-17 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE GEREKÇES

2016 YILI BÜTÇE GEREKÇES T.C. MAL YE BAKANLI I 2016 YILI BÜTÇE GEREKÇES EK M 2015, ANKARA Ç NDEK LER Sayfa BÖLÜM I BÜTÇE PERFORMANSI... 1 BÖLÜM II ORTA VADEL MAL PLAN (2016-2018)... 29 BÖLÜM III 2016 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE

Detaylı

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Net Bütçe Bütçe Gideri. Sonraki Yıla Devreden.

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Net Bütçe Bütçe Gideri. Sonraki Yıla Devreden. . Ek Bütçe 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 9.121.000,00 850.000,00 1.267.736,57 1.267.736,57 9.971.000,00 6.850.292,20 6.850.292,20 45 MANİSA İLİ 9.121.000,00 850.000,00 1.267.736,57 1.267.736,57 9.971.000,00

Detaylı

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri . Ek 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84 6.658.737,84 4.436.262,16 45 MANİSA İLİ 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; KONUSU: PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI c) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI BÜTÇESİ Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD. AÇIKLAMALAR 2010 OCAK ŞUBAT MART (EK: 2-a) (İCMAL) I. ÜÇ AY II. ÜÇ AY III. ÜÇ AY IV. ÜÇ AY NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK % % % % GELİRLER ÖZ GELİR HAZİNE YARDIMI CARİ HAZİNE

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 46 BELEDİYELER 153.000.000,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 153.000.000,00 03 MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 153.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 3.372.000,00 06 İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 3.120.500,00 3 Su Temini İşleri

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR TARİHİ : 23.10.24 KARAR NO : 157 KONUSU : 25 Mali Yılı Gider Bütçesi MECLİS BAŞKANI : Ulaş YURDAKUL MECLİS KÂTİPLERİ : Ali İhsan USLU, Nuran BAŞKÜTÜK OTURUMA

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ S.NO İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1 Gider Bütçesi Gerekçesi 1-4 2 Gelir Bütçesi Gerekçesi 5-6 3 Bütçe Kararnamesi 7-9 4 Ödenek Cetveli (A) 10-28 5 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B)

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 5.886.620,18 2.354.648,08 3.531.972,10 Şubat 7.050.356,44 2.820.142,58 4.230.213,86 Mart 6.714.823,11 2.685.929,25 4.028.893,86 Nisan 6.261.501,02

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

7.000 1MEMURLAR 03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 22.000 3YOLLUKLAR 11.000 02SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 6.000

7.000 1MEMURLAR 03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 22.000 3YOLLUKLAR 11.000 02SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 6.000 BÜTÇE KURUM 3866 SINIFLANDIRMA IIIIIIIVIIIIIIIVIIII KURUMSAL YILI ADI :2008 :38.66 0209 SINIFLANDIRMA - FONKSİYONEL BOZOK 8ÜNİVERSİTESİSINIF. 801TİPİ FİN. EKO. Eğitime BOZOK ÖZEL EĞİTİM KALEM İlişkin ilişkin

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK DAĞILIMI

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK DAĞILIMI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK DAĞILIMI 01 PERSONEL GİDERLERİ 20.315.000,00 18% 02 SOS.GÜV.KUR.DEVLET PRİM 3.314.000,00 03 MAL VE HİZMET ALIMLARI 51.143.000,00 4 04 FAİZ GİDERLERİ 1.500.000,00 05

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

2014 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Ek Eklenen Düşülen Üstü 46 BELEDİYE 1.050.000.000,00 0,00 233.844.518,56 233.844.518,56 1.050.000.000,00 763.118.737,72 0 286.881.262,28 73 46 1 ADANA 1.050.000.000,00 0,00 233.844.518,56 233.844.518,56

Detaylı

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : B.30.2 HRÜ.0.65.01.00/.../07/2009 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI I. 6 AYLIK

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi 2011 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 842.720.000-TL

Detaylı

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 İÇİNDEKİLER 1. 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi...2 2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 3. Ödenek (A) Cetveli...10 4. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli...25 5.

Detaylı

KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A (Kesinleşen) Fonksiyonel KURUM Finans Ekonomik

KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A (Kesinleşen) Fonksiyonel KURUM Finans Ekonomik KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 205 YILI ÖDENEK CETVELİ-A (Kesinleşen) Fonksiyonel KURUM Finans Ekonomik Bütçe Kod Açıklaması I II III IV I II III Kodu I II Ödeneği(TL) 46 BELEDİYE.723.000.000 4 KOCAELİ.723.000.000

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II 46 BELEDİYELER 1.422.500.000,00 46 33 MERSİN BELEDİYELERİ 1.422.500.000,00 46 33 01 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.422.500.000,00 46 33 01 01 GENEL SEKRETERLİK 1.757.597,00 46 33 01 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ-A -4 - AÇIKLAMA KURUMSAL FONKSİYONEL EKO. FİN.T. 2010 YILI ÖDENEĞİ (TL)

ÖDENEK CETVELİ-A -4 - AÇIKLAMA KURUMSAL FONKSİYONEL EKO. FİN.T. 2010 YILI ÖDENEĞİ (TL) 02 GENEL DURUM 1.431.610.950.- 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 89.364.935.- 1 Memurlar 22.919.237.- 66.445.698.- 02 SGK DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 20.746.844.- 1 Memurlar 3.827.025.- 16.919.819.- 03 MAL VE HĠZMET ALIM

Detaylı

Açıklama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV

Açıklama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV Kurumsal 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Tarih/Saat: 18-01-2016 13:09 Fonksiyonel Fin. Ekonomik Geçen Bütçe İle Ek Net Bütçe Bütçe

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2016 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer aldığı

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26 Nisan 2006 tarih ve 2650 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 120.757.000,00TL dir. İfadesi Madde 2- Belediye birimleri için (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... 11-17 Bütçe Kararnamesi... 18-21

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir

Detaylı

VI-6 KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

VI-6 KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK VI-6 KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Muhasebat Genel Müdürlüğü KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ Mali Hizmetler

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 11/11/2009 Karar No:2009/274 TOPLANTIDA BULUNANLAR: Belediye Başkanı Ünal Baysan Belediye ÜYEDEN: Tuncay Yavuz, Evren Özmen Uludağ, Yüksel Topçu, Hasan

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) mali yılı gelir bütçemiz mali yılına göre

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

KARAR. Mazeretli Olanlar: Ümüt DAĞILMIŞGÜL,Celalettin GÖNÜLTAŞ, Ramazan MADEN, Suna ŞEKEROĞLU nun mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra,

KARAR. Mazeretli Olanlar: Ümüt DAĞILMIŞGÜL,Celalettin GÖNÜLTAŞ, Ramazan MADEN, Suna ŞEKEROĞLU nun mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra, T.C. YEŞİLYURT BELEDİYESİ MECLİSİ KARAR Tarihi 24/10/2014 Sayısı 20582433-302.03-106 Birleşim 10 Oturum 1 Özü Yoklama ve önceki toplantının karar özetinin kabulü Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 579.220.000-TL

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA CETVELİ 38 57 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 59.927.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 59.927.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.455.000 3 Genel Hizmetler 3.455.000 1 00 Genel personel hizmetleri 1.286.700

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2012 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE DENETİM

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 211 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-211 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 211 Yılı Kurumsal

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA 38 57 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 63.468.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 63.468.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.573.200 3 Genel Hizmetler 5.573.200 1 00 Genel personel hizmetleri 2.416.200 2 Özel

Detaylı

3804 Hacettepe Üniversitesi

3804 Hacettepe Üniversitesi 80 Hacettepe Üniversitesi Ö D E N E Ğ İ () DEVREDEN () 0 HACETTEPE ÜNIVERSITESI 00 0 ÖZEL KALEM 00 8 Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizm 8 Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizm 00 Eğitime

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE DENETİM

Detaylı

Eski ehir Büyük ehir Belediyesine Ait Araçların Sayısal Durumu A aç Sökme Aracı 1 Ambulans 1 Arazöz 15 Asfalt Distribütörü 2 Asfalt Kesme Makinası 3 Asfalt Onarım Aracı 1 Asfalt Serme Makinası 3 Asfalt

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme 4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme Bilgi sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullan lan her türlü bilgisayar donan m ve çevre birimlerinin bak m, onar m

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı harcama durumu hizmet transferi 4.. 3.5. 3.. 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. hiz met transferi

Detaylı

ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU. 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU

ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU. 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Madde 1: 2015 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde (A) gösterildiği gibi 7.000.000 TL.dır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Gelir Madde: 2015 yılı

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı