Gezi. Fatih ERKOÇO LU* NEW YORK NOTLARI -I-

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gezi. Fatih ERKOÇO LU* NEW YORK NOTLARI -I-"

Transkript

1 Gezi Fatih ERKOÇO LU* NEW YORK NOTLARI -I- Kızılderililerin katledildi i kendi yapımları western filimler ve di er ba ka pek çok filmden tanıyordum bu ülkeyi. Tabii olarak bu ülke ile alakam sadece televizyonda ve sinemalarda izledi im filmlerden ibaretti. 48 Mayıs 2010

2 ngiltere, Güney Afrika ve Malta gibi ülkelerde daha uygun fiyatlara ngilizce kursu imkânları varken ben bilhassa Yeni Dünya ya gitmek istedim. Zira hep, dünyaya yön veren ve aynı zamanda dünyanın jandarmalı ını da yapan Amerika Birle ik Devletleri nin görülmesinin ve burada bir miktar da olsa ya anılmasının önemli oldu unu dü ünmü tüm. Kızılderililerin katledildi- i kendi yapımları western filimler ve di er ba ka pek çok filmden tanıyordum bu ülkeyi. Tabii olarak bu ülke ile alakam sadece televizyonda ve sinemalarda izledi im filmlerden ibaretti. Orada da kendilerini ne kadar tanıtıyorlarsa, ancak o kadar malumatımız oluyordu. lahiyat Fakültesinde okurken Amerika ya da gitmi olan hocam brahim Özdemir, Amerika ya Nasıl Gidilir? isminde bir kitap yazmı tı. Hocamın bu kitabı da Amerika yı gündemime sokmu tu, fakat bu ülkeye yolculuk yapmam için hemen hemen on yılın geçmesi gerekecekti. Aynı sitede oturdu umuz bir arkada ım Amerika ya gitmek istedi ini ifade etmi, ben de ona hocamın yazmı oldu u yukarıda zikretti im kitabı hediye etmi tim. kiz kulelerin saldırıya u radı ı yıl, Amerika ya giden bu arkada ım dilini geli tirdikten sonra burada bir kısım ticarî i ler yapmaya ba ladı. Yıllar sonra bu arkada ımın arkada ı Serdar Dönmez in yardımıyla ben de Amerika da Cambridge Schools denilen bir ngilizce kursuna kayıt yaptırdım. Birçok kimsenin almakta zorlanaca ımı söyledikleri vizeyi ise kurstan gönderilen akseptansla hiç de sıkıntı çekmeksizin elde ettim. Fakültemizden Gökhan Sebati I kın Bey in vasıtasıyla da çok uygun bir fiyata Türk Hava Yolları ndan gidi ve dönü uçak bileti buldum. Böylece Yeni Dünya ya yolculu umuzun resmî hazırlıkları bitmi ti. Asya yerlilerinin Bering Bo azı nın donmasıyla birlikte Amerika ya Alaska üzerinden yürüyerek geçtikleri ifade edilir. Kristof Kolomb ise uzun bir gemi yolculu u ile yeni kıtaya ula mı tı. Benim vesaitim ise çok daha moderndi. Buna ra men on bir saatlik bir yolculuk sonrasında New York un John F. Kennedy Havalimanı na inmi tim. Serdar Dönmez beni ve aynı uçaktan inen ba ka kimseleri de kar ılamak üzere orada bulunuyordu. Emaneten büyük bir Amerikan arabası tedarik etmi ve bizim için havalimanına kadar gelmi ti. Elimizdeki bavulları da bu arabadan ba kası ta ıyamazdı zaten. Ramazan ayının onuncu günüydü. Yolculuk nedeniyle ben o gün oruç tutmamı tım. Takrîben yarım saatlik bir yolculuk sonrasında vardı ımız yerde Türkler henüz iftarlarını açmak üzere idiler. Orada onların iftar sofralarında karnımızı doyurduktan sonra 5 ay 21 gün boyunca kalaca ımız eve götürdü bizi Serdar yılında yapılmı olan bu bina Kırımlı bir Türk e aitti. Binanın be inci katında 1200 dolara kiraladı ımız ev, iki oda ve bir salondan olu uyordu. Buzdolabı ve oca ın oldu u 49

3 mutfak ve küvetli bir banyomuz vardı. Serdar bize bir yer yata- ı bulmu tu. Evin bir odasında Somali kökenli ve müteakiben Amerikan vatanda ı olmu olan Uveys Ali Nur kalacaktı, ben de di er caddeye bakan odayı tuttum. Benimle gelen di er arkada salonu kullanacaktı ve birkaç ay sonra gelen ba ka bir arkada la burasını payla acaktı. Benim hesabıma dü en kira, elektrik ve internet ücreti 430 dolardı. Sadece yer yata ı olan bu odayı adam etmek için bir miktar para harcamak gerekti. Evimiz Bronx daydı ve 4 Treninin dura ı Bedford Park Boulevard dan yürüyerek altı yedi dakikalık mesafedeydi. D Treninin dura ı ise neredeyse hemen bizim evin altında idi. Gider gitmez 81 dolara aylık metro kartı aldık. New York a ula tı ımızın ikinci günü Grand Central a çok yakın bir mesafede bulunan kursumuza gittik. Önümüzdeki dört ay boyunca burada Christy, Michael, Amy ve Ines isimli hocalardan dersler aldık. Hocalarımız mesleklerinin erbabı idi, talihsizli imiz ise çok sayıda Koreli, Japon ve Türkle aynı sınıfı payla mak zorunda olu umuzdu. unu belirtmeden geçmek istemem: nsanî olarak sınıfımdaki bütün arkada larımdan memnun kaldım. Benim serzeni im sadece dil hususunda idi, zira Koreliler ve Japonların dili bizimkilerden daha da problemli idi ve söyledikleri pek çok eyi anlamakta zorlanıyordum. Türklerle bir araya gelince de insan Türkçe konu madan edemiyordu. Gurbette Ramazan zor oldu benim için. Yıllar öncesinde am da da bir Ramazan geçirmi tim, fakat New York taki Ramazan benim için biraz da sıkıntılı geçti. Birkaç defa sınıftaki bazı arkada larla (Koreli ve Japon birkaç arkada ımız da dahil) Brooklen de Kırımlıların camiine iftara gittik. Burada iki ak am ezanını bana okuttular. Allah razı olsun burada ya ayan amcalarımızdan ve teyzelerimizden; yediklerimiz yetmezmi gibi, kalan yemeklerden de ellerimize sahuriyelik tutu turdular. ftarı bekleyi ve ezanla birlikte topluca yeme e ba layı, bizimle birlikte buraya gelen Japon ve Koreli arkada larımız için farklı bir tecrübe olmu tu. Ramazan ve Kurban Bayramlarını New York da 50 Mayıs 2010

4 kutladık. Özellikle Ramazan ayında bizim (sınıfta be Türk vardık ve hepsi de oruç tutuyorlardı) oruç tuttu umuzu ö renen sınıf arkada larımız bizim nasıl aç ve susuz bu kadar saat dayanabildi imizi hayretler içinde soruyorlardı. Ramazan Bayramı nın ilk gününde Mehmet Emin isimli arkada- York tan bahsedelim. ımın Brooklyn deki Güllüo lu Baklavacısı ndan getirdi i bir tepsi baklavayı bütün kursa takdim ettik. Hocalarımız ve sınıf arkada larımız oldukça memnun kalmı lardı. Yanımda götürmü oldu um sazımla, Ramazan Bayram ında Türk arkada ların Bronx da ya ayan Türk aileler için hazırladıkları bir organizasyonda birkaç türkü okudum. Kurban Bayramı nda ise Manhattan ın göbe inde Türk Kültür Merkezi nde elli altmı ki ilik bir gruba saz çalıp türkü söyledim. Kendimle ilgili olarak aktardıklarımın bu kadar yeterli oldu unu dü ünüyorum. imdi isterseniz biraz da New New York un ilk yerle imcileri, A a ı Manhattan da ya ayan ve Algonkin dilini konu an yerliler idi yılında Giovanni da Verrazano nun New York Limanı na gelmesiyle birlikte burası müteakiben bütün Avrupalıların ele geçirmeye çalı tıkları bir yer oldu. Hollandalılar 1621 den önce bölgeye Kürk tüccarlarını gönderdiler ve 1624 yılında Nieuw (Yeni) adını verdikleri kolonilerini kurdular yılında Minuit isimli bir peder Manhattan adasını yerlilerden 24 dolarlık süs e yası kar ılı ında satın aldı. Ne var ki Hollandalılar burasını 1664 yılında ngilizlere kaptırdılar. ngiliz hâkimiyetiyle birlikte bu yeni yerle im biriminin adı ngiltere deki York a nispetle New York oldu teki Amerikan Ba ımsızlık Sava ı nda ngilizler burasını kaybetmi lerse de artık ehrin ismi New York olarak kaldı. 19. yüzyılda ehir hızla büyüyüp önemli bir liman haline geldi. A a ı Manhattan da 4. Tren den inilip Fulton Caddesi nden a a ıya do ru yüründü ünde özellikle caddeye do ru sa lı sollu yer alan binalar ve (Seaport) Piere 17 denilen alı veri merkezinin hemen yanında bulunan ve limana demirlemi gibi duran gemiler New York limanının 19. yüzyıldaki bu dönemini hatırlatmak için yerle tirilmi tir. A a ı Manhattan ın sahil kesiminde Hollandalılardan kalma kilise ve birçok yapıyı bugün halen görmek mümkün. Atlantik Okyanusu nun kıyısında yer alan New York un dokuz milyonluk bir nüfusu var. New York sokaklarında benim gibi ngilizcesini geli tirmek için gelen çe itli milletlerden birçok insanı görmeniz mümkün. Bu arada New York ta tam 170 dilin konu uldu unu biliyor musunuz? Belediyenin bütün resmî kurumlarında spanyolca, Rusça, Çince, Korece, talyanca gibi muhtelif dillerde danı manlık ve bilgilendir- 51

5 me hizmeti ile Türkçe nin de bulundu u 100 dilde de tercümanlık hizmeti verilmektedir. New York Büyük ehir Belediye ba kanının yetki ve sorumlulukları bizdeki büyük ehir belediyesi ba kanlarından oldukça fazladır. New York Belediyesi Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn ve Staten Island ın dâhil oldu u be ayrı bölgeden olu maktadır. Manhattan da yukarı, orta ve a a ı Manhattan olarak isimlendirilmektedir. New York Belediye Ba kanı 50 milyar dolardan fazla bir bütçeyi yönetmektedir. Yakla ık 40 bin polisiyle Amerika nın en büyük polis gücü olan New York Polisi (NYPD) Belediye Ba kan ına ba lıdır. Belediyenin 250 bin çalı anı bulunmaktadır. New York, hiç uyumayan bir ehir. Özellikle geç vakitlerde Brooklyn Köprüsü nden Manhattan a do ru bakıldı ında buradaki çok sayıda ve çok katlı binaların ı ıklarının gece boyunca yandı ını görebilirsiniz. Her gün 5 milyon New Yorklunun kullandı ı metro, 370 kilometre uzunlu u ile dünyanın en uzun metro a larından birisidir. New York Metrosu sabaha kadar çalı maktadır. Bu durum hem yolculuklarında metroyu tercih edenlerin i ine geldi i gibi özellikle ana duraklarda, oturaklara uzanarak ya da oturmak suretiyle uyumaya çalı an evsizler için de sıcak bir ortam temin etmektedir. Metro hatları özellikle Manhattan merkezinde birkaç kat olarak hizmet vermektedir. Hemen her metro dura ından bulabilece iniz metro haritalarından (Subway Map) yararlanmak suretiyle gidece iniz yere daha kolay ula abilmektesiniz. Gördü üm kadarıyla New Yorklular oldukça yardım severler. Zira metro vagonlarında sanatlarını icra edenlere, evsiz ve barksızlara daima verilecek paraları oluyor. Ayrıca daha önce gazete ve televizyonlara yansıdı ı biçimde Amerika da ba ınıza bir ey geldi inde kimsenin dönüp de bakmadı ı ve hiçbir ekilde yardımcı olmadı ı haberlerinin aslının olmadı ını bizzat tecrübe etmi bir ki iyim. Merdivenleri çıkarken aya ınız mı burkuldu, mutlaka yanınızda birisi size yardımcı olmak için bulunabiliyor. Bu arada ambulansın ise birkaç dakika içinde olay mahallinde oldu unu söylememe bile ge- 52 Mayıs 2010

6 rek yok sanırım. Metroyu kaçırmamak için ko uyorsunuz, kapılar kapandı kapanacak siyahî bir New Yorklu hemen elini kapıya tutuyor ve hareket edemeyen trene sizin bini iniz kolay oluyor. Gerçi bu durum geç kalmanıza da sebebiyet verebiliyor. Zira hemen her durakta böyle bekleyen trenler sayesinde tren seferlerinde aksama meydana gelmektedir. Aklıma gelmi ken metro çok erken bir dönemde New Yorkluların kullanımına sokulmu ise de yer yer metro hatlarının bakıma ihtiyaçlarının oldu u görülecektir. Ayrıca tren trafi inde de yukarıda açıkladı ımız durumlardan ve ba ka nedenlerden dolayı sık sık aksamalarla kar- ıla abiliyorsunuz. Ço u defa da i inize ve kursunuza geç kalmanız söz konusu. Metrolarda ve metro duraklarında pek çok insanı ellerinde farklı müzik aletleri ile ya da sa a sola yerle tirdikleri irili ufaklı kolonlar ile Michael Jacksonvâri danslarını sergilerken görmeniz mümkün. Bir sabah, büyük apkaları ve ellerinde gitarları ile iki spanyolu, arkılarının bitiminde yolculardan para topladıktan sonra di er vagona geçerlerken, ellerindeki büyük davullar ve ritimlerle yeni vagonda hazırlı a ba layan siyahî Amerikalıları, özellikle Çin mahallesinin oldu u duraklarda ise mahallî musikî aletleriyle Uzak Do uluları görebilir ve musikilerinin en güzel örneklerini dinleyebilirsiniz. Peki yukarıda sazından bahsettin, sen metroda bir eyler çalmadın mı? dedi inizi duyar gibiyim. Metronun sesi benim sazımın sesini bastırdı ı için bunu tecrübe etme imkânım olmadı. Fakat yolculuk ederken çevremdeki birçok insanın kılıfındaki sazımı merak etti ini söyleyebilirim. * Dr. 53

Nilgün, Ne Kadar Yerli?

Nilgün, Ne Kadar Yerli? Tekst 1 Nilgün, Ne Kadar Yerli? brahim Mercano lu 1 Geçen yazımda politikada uyum konusundaki tartı maların genelde olumsuz bir çerçevede yürütüldü ünden söz etmi, yerel politikada uyumu sa lamak için

Detaylı

Sayın Bakan, Çok De erli Ba kanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, Basınımızın De erli Temsilcileri,

Sayın Bakan, Çok De erli Ba kanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, Basınımızın De erli Temsilcileri, Sayın Bakan, Çok De erli Ba kanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, Basınımızın De erli Temsilcileri, Tüm Katılımcıları ben de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Özellikle Dı Ticaret Müste arlı ı nın destek

Detaylı

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI,

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, ÖNEM VE ULUSLARARASI HRACI Prof. Dr. Sabahattin AYDIN stanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Say n Ba kan m, de erli kat l mc arkada lar, sektörümüzün emekçileri

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi

Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi kapsam nda yay na haz rlanm t r. Yay n n içindeki görü

Detaylı

Edi Gürman Timurhan ve Ersin Salman a teşekkürler. İletişim: twitter.com/isilcinmen Kitaptaki bazı isimler değiştirilmiştir.

Edi Gürman Timurhan ve Ersin Salman a teşekkürler. İletişim: twitter.com/isilcinmen Kitaptaki bazı isimler değiştirilmiştir. 1 Edi Gürman Timurhan ve Ersin Salman a teşekkürler. İletişim: twitter.com/isilcinmen Kitaptaki bazı isimler değiştirilmiştir. 2 Bu kitap Anneme, Babama, Oya Teyze ye Şehnaz a Selin e Coni ye ve Amip e

Detaylı

32 Yıl Sonra Taksim'de...

32 Yıl Sonra Taksim'de... Sayı: 388 32 Yıl Sonra Taksim'de... Ba kanlar Kurulumuz Abant'ta Toplandı Ba bakan Yardımcısı Arınç TÜRK- 'i Ziyaret Etti MPM Genel Kurulu Yapıldı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı Bölge ve l Temsilcileri

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI YAYIN NO: 2006-35 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı

Detaylı

ABONE OLUN 10 SAYI FİYATINA 12 SAYI ADRESİNİZE GELSİN TELEFON : (0 ) EV İŞ DAHİLİ SEMT: İLÇE: POSTA KODU: İL:

ABONE OLUN 10 SAYI FİYATINA 12 SAYI ADRESİNİZE GELSİN TELEFON : (0 ) EV İŞ DAHİLİ SEMT: İLÇE: POSTA KODU: İL: BAŞLAKBAŞLIKBASLIK BAŞLİK BAŞLİK den BÜYÜK FIRSAT! ABONE OLUN 10 SAYI FİYATINA 12 SAYI ADRESİNİZE GELSİN 84 TL YERİNE 70 TL ADI ve SOYADI: TELEFON : (0 ) EV İŞ DAHİLİ CEP TELEFONU: (0 ) e-mail @ Dergiyi

Detaylı

Ön Araştırma - Sahada Yapılan Ön Araştırma SAHADA YAPILAN ÖN ARAŞTIRMA:

Ön Araştırma - Sahada Yapılan Ön Araştırma SAHADA YAPILAN ÖN ARAŞTIRMA: SAHADA YAPILAN ÖN ARAŞTIRMA: Ön Araştırma - Sahada Yapılan Ön Araştırma Araştırma Yöntem ve Teknikleri dersimiz kapsamında yapacağımız alan araştımasının ilk adımını gerçekleştirmek üzere belirlenmiş olan

Detaylı

KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ 09.12.2013 15.12.2013

KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ 09.12.2013 15.12.2013 KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ 09.12.2013 15.12.2013 KAYSERĐ'DE ZAMAN DONDU Cumartesi akşamı Kayseri'ye yılın ilk karının yağmasının ardından çöken ayaz meydandan da ki saati dondurdu. Bu sabah meydandan geçenler

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK?

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? İş Yatırım uzmanlığıyla BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Piyasalar yükselirken de düşerken

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma/ nceleme/çeviri Dizisi Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma Kemal Özsemerci Ba denetçi 1. Daire Ekim 2003 Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar,

Detaylı

Bilge Çocuk. Kardan adama elveda dememek için; küresel ısınmaya dur de! Küçükçekmece Belediyesi nin çocuklara armağanıdır. Yıl: 2 Sayı: 6 / 2012

Bilge Çocuk. Kardan adama elveda dememek için; küresel ısınmaya dur de! Küçükçekmece Belediyesi nin çocuklara armağanıdır. Yıl: 2 Sayı: 6 / 2012 Bilge Çocuk Yıl: 2 Sayı: 6 / 2012 Kardan adama elveda dememek için; küresel ısınmaya dur de! Küçükçekmece Belediyesi nin çocuklara armağanıdır. Sevgili Çocuklar, Okumayı ve yeni bilgiler öğrenmeyi ne

Detaylı

ÇOCUK HİKAYELERİ AKDES KUÇANİ SOLTANİ. Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş.

ÇOCUK HİKAYELERİ AKDES KUÇANİ SOLTANİ. Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. ÇOCUK HİKAYELERİ Y A Ş A M A Ğ A C I AKDES KUÇANİ SOLTANİ İÇİNDEKİLER 1- Yaşam Ağacı-Bilgi Ağacı-Şerife Öğretmen 2- Bedia Teyze 3- Fehime nin Anısı 4- İşportacı İkizler 5- Şükran Kitabı 6- Anasının Kuzusu

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

KARA HARP OKULUNDA DR. STEPHEN KRASHEN TARAFINDAN 17 MAYIS 2011 TARİHİNDE YAPILAN SEMİNERİN ÇEVİRİSİ

KARA HARP OKULUNDA DR. STEPHEN KRASHEN TARAFINDAN 17 MAYIS 2011 TARİHİNDE YAPILAN SEMİNERİN ÇEVİRİSİ KARA HARP OKULUNDA DR. STEPHEN KRASHEN TARAFINDAN 17 MAYIS 2011 TARİHİNDE YAPILAN SEMİNERİN ÇEVİRİSİ BİRİNCİ OTURUM Günaydın! Burada bulunmak çok güzel. Bu sabah üç bardak kahve içtim ve kendimi harika

Detaylı

Yakın zamanda Feridun Çelik, Başpınar, Doğantepe ve Beşikkaya mahallelerinde yaşanan tapu sorununa çözüm getiren Altındağ Belediyesi,

Yakın zamanda Feridun Çelik, Başpınar, Doğantepe ve Beşikkaya mahallelerinde yaşanan tapu sorununa çözüm getiren Altındağ Belediyesi, SAYFA SAYFA 01 01 Haber Yıl: 7 Sayı: 106 1-28 Şubat 2011 6 yıllık mücadelede mutlu son Altındağ Belediyesi nden yine müjdeli haber 09 03 Yabancı bir erkekle evlendiği için kendi vatanı tarafından reddedilen

Detaylı

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 2 ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 3 Ç NDEK LER Ç NDEK LER 4 KISALTMALAR 6 G R 8 I. BÖLÜM

Detaylı

16-23 haber. Çelebice haberler ÇELEBİ DÜNYASINDA NELER OLUP BİTİYOR? Çelebi kalitesine onay. 26 tarih. Komedi genlerinde var.

16-23 haber. Çelebice haberler ÇELEBİ DÜNYASINDA NELER OLUP BİTİYOR? Çelebi kalitesine onay. 26 tarih. Komedi genlerinde var. içindekiler 4 söyleşi Cavit Bey çok cesurdu, çocukları onu da geçti NECMİ YERGÖK 8 ellinci yıl Türkiye nin Çelebi li 50 yılından kesitler 6 söyleşi Başarı, ekip olarak iyi çalışmamızla geldi RAMAZAN ÖZEL

Detaylı

ÇEVĠRMENLĠK MESLEĞĠ VE ÇEVĠRĠ PĠYASASI

ÇEVĠRMENLĠK MESLEĞĠ VE ÇEVĠRĠ PĠYASASI ÇEVĠRMENLĠK MESLEĞĠ VE ÇEVĠRĠ PĠYASASI 15.05.2009 tarihinde Atılım Üniversitesi Seyhan Cengiz Turhan Konferans Salonu nda Allingus Profesyonel Dil Çözümleri Hizmetleri Şirketi Kurucusu ve Avrupa Birliği

Detaylı

Ramazan İstanbul da Bir Başka Güzel

Ramazan İstanbul da Bir Başka Güzel Ramazan İstanbul da Bir Başka Güzel Temmuz 2012 Bu bülten sizindir alabilirsiniz www.ibb.gov.tr Sevgili İstanbullular İstanbul umuzun daha yaşanır bir kent olması için yatırım ve hizmetlerimize, onbir

Detaylı

Rusya nın ilk Türkçe Gazetesi

Rusya nın ilk Türkçe Gazetesi 2018 DUNYA KUPASI RUSYA'DA Futbolda 2018 Dünya Kupası Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Rusya'nın bu şampiyona hazırlıkları için ne kadar para harcayacağı şimdiden konuşulmaya başlandı. Zürih'te

Detaylı

Berke Baş: Kendi hikâyelerimizle yeni bir tarih oluşturabiliriz!

Berke Baş: Kendi hikâyelerimizle yeni bir tarih oluşturabiliriz! Berke Baş: Kendi hikâyelerimizle yeni bir tarih oluşturabiliriz! Belgeselci Berke Baş, 2009 yılında iki kere Mithat Alam Film Merkezi nin konuğu oldu. Dört yönetmenli Bu Ne Güzel Demokrasi! nin ardından,

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

SOSYAL DEMOKRAS GÜNDEM

SOSYAL DEMOKRAS GÜNDEM Ç NDEK LER ASAF SAVA AKAT ÖNSÖZ 1. SHP PART PROGRAMI DE MEL D R 3 2. ÖRGÜTTE YEN L K VE PART Ç DEMOKRAS 92 3. PART Ç E T M VE ÖRGÜTLENME 100 SOSYAL DEMOKRAS GÜNDEM 4. TEKNOLOJ VE PART Ç DEMOKRAS 109 5.

Detaylı