(Heidelberg Üniversitesi Mannheim Kadın Kliniğinden) Direktör Prof. Dr. Med. P. STOLL ÖZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(Heidelberg Üniversitesi Mannheim Kadın Kliniğinden) Direktör Prof. Dr. Med. P. STOLL ÖZET"

Transkript

1 ERKEN GEBELİKLERDE İNTRASERVİKAL OLARAK TATBiK EDİLEN PROSTAGLANDİN f.. 2ALFANIN ETKİSİ VE YAN TESİRLERİ ("') S. SIEVERS - W. O. HILTMANN - W. WIEST - J. LIEBENSTEIN (Heidelberg Üniversitesi Mannheim Kadın Kliniğinden) Direktör Prof. Dr. Med. P. STOLL Tercüme Eden: Dr. Mithat AYIRTMAN ( 0 } ÖZET Biz erken gebelikleri sona erdirmek konusunda, travmatik serviks dilatasyonlarından hastaları korumak için 200 Mikro-gr. PG F-2 Alfa'yı servlkse enjekte ettik. İntraservikal olarak şırınga edilen PG F-2 Alfa'nın kollumu dilate eden etkisini, sadece serum fizyolojik kullanarak takip ettiğimiz hasta gurubu ile mukayese ederek gösterdik. Serviksin dilatasyonunu lokal olarak tatbik ettiğimiz PG F-2 Alfa'nın direk tesirinden mi yoksa uterusta uyandırdığı ağrıların etkisi ile mi olduğunu şimdilik cevaplandıracak durumda değiliz. Bir gebeliği sona erdirmek için aşağıdaki prensipler geçerlidir : 1 - Bir gebelik ne kadar erken sona erdirilirse interrüpsüyo teknik açıdan o kadar kolaydır. Erken ve geç komplikasyonlar yönünden de teh~ like o derece az olur. 2 - Sona erdirilmesi icap eden gebelikler için onikinci haftaya kadar olan gebeliklerde en seçkin yol vakum kürtaj veya klasik aletlerle yapılan tahliyedir. Onikinci haftayı geçen gebeliklerde ise PG F~2 Alfa intra ve~ ya retroamniyal olarak tatbik sahasına girmiştir. (") Geburtshilfe und Frauenheilkunde; Heft 10. Oktober 78. (,...} Zeynep Kamil Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Şefi.

2 ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ katı 3 - PG aplikasyonunun alternatifi olarak retroamniyal rivanol tatbi~ mevcuttur. Erken gebeliği sona erdirmekte hangi metod kullanılırsa kullanılsın servikal kanalın dilatasyonu lüzumludur. Bu yapılırken servikal kanalın os internumunun tamamen yırtılmasına kadar varabilen zedelenmelerinden daima kaçınmaya imkan yoktur. Bu zedelenmeler müteakip gebeliklerde gayri müsait olarak etkin olabilirler (5). Böyle enstrumental serviks leı~ yonlarından kurtulmak için son zamanlarda gel halinde hazırlanmış PG F~2 Alfa'nın servikal kanal içine konulması denenmiştir. Böylece serviksin yumuşadığı, zorluk çıkartmadan yani travmatize olmadan dilate edilebildiği iddia edilmiştir (2, 4) intraservikal tatbik edilen Gel'in orada kalmayıp retroamniyal olarak da ilerlediğini düşünerek biz PG F~2 Alfa'yı direkt olarak servikse enjekte ettik. METOD: 200 Mikro gr. PG F-2 Alfa serum fizyolojik ile sulandırıldı. Müdahaleden aşağı yukarı 24 saat evvel servikse saat 12, 5 ve 7 hizalarına her birine 2 mi. enjekte edildi. Sonra Hegar bujileri yolu. ile serviksin.os internumunun rijiditesini tecrübe ettik. Bunu müteakip bir Foley kateteri servikal yoldan retroamniyal olarak sevkettik. Kateter balonunu 1 O cc. Serum Fizyolojik ile şişirdik. Bu şekilde os internumu dahilden kapatmış olduk. Bundan sonra intra uterin basıncı ölçmek için uterus içine ince bir kate ter sevkettik. Bütün hastalarda en az 24 saat.intrauterin tazyik ölçüldü ve kaydedildi. Bu süre sonunda Hegar bujilerinln Jlk karştlaştıkları mukavemete kadar olmak üzere servikal kanalın uzunluğu ölç.üldü. Bunu takiben müdahale ile uterus boşaltıldı. Herhangi bir ön yargıya meydan vermemek için müdahaleyi yapan hekime daha önce hastada servikse PG F-2 Alfa veya serum fizyolojik tatbik edildiği hakkında bir bilgi verilmedi. MAT E R V AL Muayeneler aşağıda bildirilen hastalarda tatbik edildi. 1 - Dört hastada her birine 100 Mikro gr. PG F-2 Alfa intraservlkal şırınga ettik ki, bunların gebelikleri 6-10 hafta. arasında değişiyordu. Bu hastalardan üçü hiç doğurmamıştı, bir hastanın ise ÜÇ çocuğu vardı. 76

3 AYIRTMAN 2-15 hastada 200 Mikro gr. PG F-2 Alfa lntraservikal şırınga ettik gebelikler 8 ile 11 haftalıktı, 10 kadın multipardı; Kontrol Gurubu : 4 hastada eşit hacimde aynı yerlere serum fizyolojik enjekte ettik, gebelikleri 6-11 hafta arasında 'idi, iki kadın hiç doğurmamıştı. NETİCE: 100 Mikro 'gr. PG F-2 Alfa serviks üzerinde beklendiği gibi bir yumuşama husule getirmedi. Hastalarda da herhangi bir yan etki görülmediği için biz dozu 200 Mikro gr.'a, çıkarttık. intrauterin sevkettiğimiz açık uçlu kanülden PG F-2 Alfa ve serum fizyolojik yapılan kontrol gurubundaki hastalardan aşağıda gösterdiğimiz tokogramları elde ettik. Bütün hastalarda bir latent zaman gördük (Şekil 1 ). Bu PG F-2 Alfa enjekte edilenlerde daha kısaydı ve ortalama 3 saat sürüyordu daha sonra ilk uterus kontraksyonları başlıyordu. Bazal tonus yavaş olarak yükseliyor~ du.. Fakat daha henüz seru~, fizyolojik şırınga edilenler ile PG F~2 Alfa şırınga edilenler arasında bariz bir fark yoktu ve PG F8 2 Alfa şırınga edilenlerde ağn henüz başlamarrllştı.- Fakat 7 saat sonra PG F~2 Alfa şırınga edi tenlerde b,azal tonus, frekans ve amphtüd bariz. bir yükselme gösteriyordu. Buna mukabil adı geçen özellikler kontrol gurubunda aynı kalıyordu (Şekil 3). ıl u Şeım: 1 : 'Serum Fizyolojik ve keza PgF-2 Alfa şırıngasından kağıt 1 dakikadir.) 6 dakika sonra (Beher Cm. 77

4 ZEYNEP~ KAMiL TIP BtlLTENI Aplikasy~~dan 4 saat sonra tokogram. Şekli 3 : 1 saat sonra' Tokogram. Serum fizyolojik ile tedavi edilen hastalarda pratik olarak yukardaki parameterlerden hiç~iri yoktu. PG F 2 Alfa ile tedavi edilen hastalarda kontraksiyonlarm frekansı biraz azalıyordu fakat buna mukabil amplitüd daima önemli oranda :artıyordu (Şekil 4). Takriben 20 saat sonra PG. F 2 Alfa tatbik edilen hastalarda frekansta bariz bir azalma müşahede. ediuyor fakat kontraksiyonların amplltildo dalma artıyordu. Muntzam bir.ağrı bizce hiçbir vakada gözlenmedi (Şekil 5). 78

5 AYIRTMAN Şekil 4 : 12 saat sonra Tokogram. Şekil 5: 20 saat sonra Tokogram. Şekil 6 : Partusisten injeksiyonundan sonra Tokogram. 79

6 ZEYNEP. KAMİL TIP BÜLTENİ Muntazam olmayan ağrılar beta sempatikomimetika (partusisten)lar ile kısa dönemde etkilendi. 10 dakika içinde 30 gamma partusisten l.v. olarak şırınga edildi. Beta mimetikaların aplikasyonunun sona ermesinden 2 dakika sonra muntazam olmayan ağrılar yeniden başladı (Şekil 6). Serum fizyolojik veya PG F-2 Alfa ile tedaviye başlamadan evvel bütün vaka~!arda iç orifis kapalı idi. 24 saat sonra PG F-2 Alfa ile tedavi edilenlerde servikal kanal en az Hegar 7'ye kadar açıktı ve Hegar 12'ye kadar yapılan dilatasyonda hiçbir zorluk göstermedi. DİSKÜSYON: Fizyolojik serum uygulanan hastalarda servikal kanal ancak katateriıı girebildiği kadarda kalmıştı. 100 Mikro gr. PG F-2 Alfa tatbik edilen hasta gurubunda da servikal kanal uygulanan kateter genişliğinde kalmıştı. İlaç uygulananlarda ve kontrol gurubunda görülen bu eşit bulgu kateter tarafından tevlit edilmiş olmalıdır. Bu sebepten dolayı biz 100 mikrogram PG F-2 Alfa dozunu 200 Mikro gr.'a çıkarttık. Bu dozun uygulandığı hastalarda belirgin olarak genişlemiş bir servikal kanal bulgusu mevcuttur. Bunun haricinde kollumda bir yumuşamayada şahit olduk mikro gr. PG F-2 Alfa'nın servikse enjekte edildiği hastalarda yan etki saptamadık. İlaç tatbikatından gebeliğin boşaltıl~ masına kadar geçen süre arasında uterin kanama görülmedi. Yine bu süre zrfında komplet veya inkomplet düşük de saptamadık. Kollumun yumuşamasının PG F-2 Alfa'nın lokal etkisinden mi yoksa uyarılan uterus kontraksiyonlarından mı olduğu konusunda zamanımızda karar veremiyoruz. İntraservikal olarak kullanılan PG F-2 Alfa'nın forsa ve travmatik mekanik serviks dilatasyonlarından uzaklaşmak için bir imkan yarattığı görülmektedir. LiTERATÜR 1 ~ Bygdeman, M. Vaginale prostaglandin, - Suppositorienzur interruptio im sweiteıı Trimenon. Contraception 15 (1977) Grande. P. H. Kühnle: Vortrag 2 Prostaglandingesprach Heidelberg und Nordwestdeustche Gesellschaft tür Gynakologie ~ Kepp. R. Methoden des Künstlichen Schwangerschaftsabbruchs unterbesonderer Berück sichtigungvon Prostaglandinen. Geburtsh. u. Frauenheilk. 36 (1976) Lippert, TH Abortinduktion im zweiten schvangerschaftstrimester mit verschiedener. Applikationserten von Prostaglandin. Hamburger Prostaglandingesprach ~ Kirchoff, H. Schwangerschaftsabbruch und Perinatal Medizin. Geburtsh, u. Frauenheilk. 37 (1977)

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANIMI

ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ Klinik Şefi:Op Dr.Ali İsmet Tekirdağ ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 Sayfa 1 TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 TEMEL BULGULAR Seçilen İller...2 Tanımlar...3 Kadın Ölümlerinin ve Gebeliğe Bağlı Ölümlerin Temel Özellikleri...4 Anne Ölümlerinin Seviyesi...5 NUTS-1

Detaylı

Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program

Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program Bu yaz ile sizi meme kanserlerinin mamografi tarama (meme filmi) usulü ile erken te hisi için ayd nlatmay ve özel bir programa davet etmeyi amaçlamaktay

Detaylı

Bizde Böbrek Kanseri var

Bizde Böbrek Kanseri var 2011 Baskısı Böbrek Kanseri Derneği Sunar... Bizde Böbrek Kanseri var Hastalar ve aileleri için pratik bir rehber. Böbrek Kanseri Derneği KidneyCancer.org ÖNSÖZ Hastalar, aileleri ve bakıcıları için hazırlanmış

Detaylı

Östrojensiz doğum kontrol hapı hakkında bilmeniz gereken her şey

Östrojensiz doğum kontrol hapı hakkında bilmeniz gereken her şey Bunları bilmekte fayda var: Östrojensiz doğum kontrol hapı hakkında bilmeniz gereken her şey Östrojensiz doğum kontrol hapı ile doğum kontrolü hakkında bilgiler JUBRELE Kullanıcılarınız İçin İçindekiler

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ. Malzeme Üretim Laboratuarı I Deney Föyü KAYNAK DENEYİ

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ. Malzeme Üretim Laboratuarı I Deney Föyü KAYNAK DENEYİ 1. AMAÇ Bu deneyin amacı, kaynak yolu ile yapılan birleştirmeler hakkında teknolojik bilgi verilmesi ve bu birleştirmeler sonucu malzemelerde meydana gelen bozulmaların metalurjik yönden belirlenmesi,

Detaylı

SAĞLIK SEN. (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) Tam Gün Yasası KAMUOYU ARAŞTIRMASI (Hekim Görüşleri) (Halk Görüşleri)

SAĞLIK SEN. (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) Tam Gün Yasası KAMUOYU ARAŞTIRMASI (Hekim Görüşleri) (Halk Görüşleri) SAĞLIK SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) Tam Gün Yasası KAMUOYU ARAŞTIRMASI (Hekim Görüşleri) (Halk Görüşleri) Uygulama Kaf Ajans Araştırma Danışmanlık Rapor Emir Osmanoğlu Kasım 2008

Detaylı

İnsülinler ve insülin uygulama tekniği

İnsülinler ve insülin uygulama tekniği TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES 06 MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ İnsülinler ve insülin uygulama

Detaylı

Giriş. Bu broşürde ET tanısı, tedavisi, ilave bilgi kaynakları ve destek konusu tartışılmaktadır.

Giriş. Bu broşürde ET tanısı, tedavisi, ilave bilgi kaynakları ve destek konusu tartışılmaktadır. 1 Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 15.01.2011 tarihinde çevirisi yapılan bu kitapçığa yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Konular Esansiyel trombositoz

Detaylı

Bu broşür ameliyatınız konusunda yapılacak hazırlıklar hakkında önemli bilgiler içermektedir. Arka kısımda sizinle yaptığımız anlaşmalar bulunmakta!

Bu broşür ameliyatınız konusunda yapılacak hazırlıklar hakkında önemli bilgiler içermektedir. Arka kısımda sizinle yaptığımız anlaşmalar bulunmakta! Anestezi (duyu kaybı) ve ameliyatınız sırasında ve sonrasında ağrıyla mücadele Anestezi Dikkat: Bu broşür ameliyatınız konusunda yapılacak hazırlıklar hakkında önemli bilgiler içermektedir. Arka kısımda

Detaylı

Bedeni ve Ruhu İlgilendiren bir Konu Çocuk Sahibi Olma İsteği

Bedeni ve Ruhu İlgilendiren bir Konu Çocuk Sahibi Olma İsteği Bedeni ve Ruhu İlgilendiren bir Konu Çocuk Sahibi Olma İsteği Giriş Çocuk sahibi olamama, birçok çifti ilgilendiren, sorulara, endişelere ve kuşkulara yol açan bir konudur. Ancak aynı zamanda kabullenilmemesi

Detaylı

TB EDUCATIONAL PROGRAM FOR THE MULTICULTURAL COMMUNITIES OF ISTANBUL

TB EDUCATIONAL PROGRAM FOR THE MULTICULTURAL COMMUNITIES OF ISTANBUL Tüberküloz nedir? Genel olarak verem adıyla bilinen tüberküloz, tüberküloz mikrobu ile bulaşan bir hastalıktır. Dünya nüfusunun yaklaşık 1/3 ü verem mikrobu ile enfekte durumdadır. Yılda yaklaşık 8 milyon

Detaylı

Hamburg da Koruyucu Aşılar. Anne-babalar için kılavuz Bebeklik, çocukluk ve ilkgençlik aşı takvimi. Hamburg

Hamburg da Koruyucu Aşılar. Anne-babalar için kılavuz Bebeklik, çocukluk ve ilkgençlik aşı takvimi. Hamburg Hamburg da Koruyucu Aşılar Anne-babalar için kılavuz Bebeklik, çocukluk ve ilkgençlik aşı takvimi Hamburg Fotoğraf ön kapak: Tatyana Gladskih/fotolia.com Lev Olkha/fotolia.com Ines Friedrich/pixelio.de

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. TOBRADEX Steril Oftalmik Süspansiyon (%0.3 tobramisin ve %0.1 deksametazon) Göze uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. TOBRADEX Steril Oftalmik Süspansiyon (%0.3 tobramisin ve %0.1 deksametazon) Göze uygulanır. TOBRADEX (%0.3 tobramisin ve %0.1 deksametazon) Göze uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin maddeler: Tobramisin Deksametazon Süspansiyonun 1 ml si 3 mg tobramisin ve 1 mg deksametazon içerir (Her 5 ml şişe

Detaylı

Faktör VII eksikliği ile ilgili en önemli sorular

Faktör VII eksikliği ile ilgili en önemli sorular Faktör VII eksikliği ile ilgili en önemli sorular Saarland Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Kliniğin den Bayan Dr. Sabine Heine ye desteklerinden dolayı teşekkürü bir borç biliriz. Sayın hasta, sevgili ebeveynler,

Detaylı

A S T A B I L G I L E R I. Apidra ara insülin verilen kişiler için

A S T A B I L G I L E R I. Apidra ara insülin verilen kişiler için A S T A B I L G I L E R I Apidra ara insülin verilen kişiler için Doktorunuz tarafından saptanan diyabetli hastalar için bu broşürü hazırladık. Tüm diyabet tedavilerinin ilk amacı iyi hissetmek, ayrıca

Detaylı

KAYNAK AĞIZLARININ HAZIRLANMASI

KAYNAK AĞIZLARININ HAZIRLANMASI KAYNAK AĞIZLARININ HAZIRLANMASI Kaynak birleştirme yerinin hazırlanması bilhassa ark kaynağında son derece önemlidir. «İyi bir hazırlık, kaynağı yarı yarıya başarıya ulaştırmak demektir» sözünü her kaynakçının

Detaylı

Akut intermitan porfiri, variegate porfiri, ya da kalitsal koproporfiri bulunan hastalar ve ailelerine yönelik bilgiler.

Akut intermitan porfiri, variegate porfiri, ya da kalitsal koproporfiri bulunan hastalar ve ailelerine yönelik bilgiler. For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFIRI Akut intermitan porfiri, variegate porfiri, ya da kalitsal koproporfiri bulunan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı