ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT"

Transkript

1 ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT Doç.Dr. Veysel KULA * Ar.Grv. Letife ÖZDEMR ** ÖZET Çalmada, stanbul Menkul Kymetler Borsas (MKB) na kote olan çimento sektöründeki iletmelerin, girdi yönlü Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi kullanlarak etkinliklerinin karlatrlmas amaçlanmtr. VZA yönteminde kullanlan girdi ve çkt de(ikenler temel analiz yönteminde kullanlan oranlardan olumaktadr. Çimento sektöründeki iletmelerin etkinlikleri 2006 bilançolar kullanlarak Win4deap paket program ile analiz edilmitir. Çalma sonucunda, çalmaya dahil edilen 17 iletmeden 7 tanesinin göreceli olarak tam etkin oldu(u belirlenmitir. Etkin olmayan iletmelerin etkin olabilmeleri için girdi ve çkt de(ikenlerinin potansiyel iyiletirme oranlar belirlenmitir. Anahtar Kelimeler: Etkinlik, Veri Zarflama Analizi, Çimento Sektörü. ABSTRACT The purpose of this study is to compare efficiency of cement industry firms listed on Istanbul Stock Exchange bu using input oriented Data Envelopment Analysis (DEA). The variables uses in the analysis are composed of aset of finansial ratios. The efficiency of firms in cement industry is analysed by using the Win4deap package program for the period The result of the study show that out of the 17 firms analysed, only 7 of them are found to be relatively full efficient. For the inefficient firms, potential improvement values of input-output variables are detemined. * Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, letme Bölümü ** Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, letme Bölümü Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 55

2 Key Words: Efficiency, Data Envelopment Analysis, Cement Industry. GR) Türkiye de 49 fabrikada üretim gerçekletiren Türk çimento sektörü alannda dünyann yedinci Avrupa nn da ikinci büyük sektörüdür ylndan sonra ortaklk eklinde yabanc giriimler gerçeklemi olup halen 6 uluslararas irket çimento sektöründe faaliyet göstermektedir. Son yllarda konut sektöründeki büyümenin etkisiyle çimento sektörünün üretimi yllk yaklak 48 milyon tona yükselmi olup 2006 ylnda iç tüketim 43 milyon ton mertebesindedir. 1 Büyüme gösteren çimento sektöründeki iletmelerin rekabet edebilmeleri için iyi bir performans göstermeleri gerekmektedir. Ayn imkanlara sahip iletmeler arasnda bir iletmenin rekabet edebilmesi için kaynaklarn etkin ve verimli bir ekilde kullanmak zorundadr. Bunu sa(lamak için iletmelerin sektör içindeki performanslarn de(erlendirmeleri ve etkinlik snrlarnda yer almak için referans almalar gereken iletmeleri belirlemeleri ve benzer ekilde stratejiler gelitirmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, iletmelerin kaynaklarn hangi seviyede etkin kullandklarn belirlemede etkinlik ve verimlilik analizleri yaygn olarak kullanlan yöntemlerdir. Veri Zarflama Analizi (VZA) bu tür yöntemlerin yaygnca kullanlanlardandr. VZA yöntemi, iletmelerin göreceli etkinli(ini parametresiz birtakm teknikler kullanarak ölçmekte, girdi ve çktlarn artrm ya da azaltm oranlarna göre etkinli(in ne oranda de(iece(i hakknda bilgi vermektedir. Bu çalma dört bölümden olumaktadr. lk bölümde VZA yöntemi kullanlarak Türkiye de yerleik irketlerinde etkinlik ölçen çalmalara ilikin literatür aratrmalarna yer verilmitir. kinci bölümde, etkinli(i ölçmek için kullanlan VZA yöntemi tantlmtr. Üçüncü bölümde ise aratrmann amac ve kullanlan veri seti 1 M. Baki ATILAN, Gökhan USKUAY ve Hüseyin GÜLER, Çimento Sektörü, Aralk, 2006, 56 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

3 belirlenmitir. Son bölümde de çalmada elde edilen bulgular de(erlendirilmitir. I. LTERATÜR TARAMASI letmelerin performanslarnn de(erlendirilmesinde en çok kullanlan yöntemlerden birisi verimlilik analizidir. Verimlili(in ölçülmesinde veri zarflama analizi kullanlarak farkl sektörlerde faaliyet gösteren iletmeler için çeitli dönemlerde aratrmalar yaplmtr. Ylmaz, Özdil ve Akdo(an (2002) tarafndan yaplan çalmada, 2001 ylnda yaynlanan Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Devi çalmasndaki otomotiv sektöründe üretimden satlara göre ilk on firma veri zarflama analizine alnmtr. Analizin sonucunda, büyük güçlü görülen firmalarn aslnda verimsiz çaltklar, di(erlerine göre küçük, daha güçsüz görülen firmalarn ise verimli firmalar olduklar anlalmtr. Esenbel, Erkin ve Erdo(an (2001) yaptklar aratrmada, MKB ye kote edilmi Dokuma, Giyim Eyas ve Deri Sektörü nde faaliyet gösteren firmalarn 2000 yl verileri kullanlarak Veri Zarflama Analizi yöntemi ile etkinlik ölçümü yaplmtr. Çalmaya dahil edilen 15 firmadan 6 tanesi göreli olarak tam etkindir sonucuna ulalmtr. Etkin çkan firmalar bu sektörde önde gelen firmalardr. Yalçner, Atan, Kayacan ve Boztosun (2004) yaptklar çalmada, MKB 30 Endeksinde ilem gören firmalarn etkinliklerini ölçmek için VZA kullanmlardr. Çalmann sonucunda firmalarn ancak %50 orannda bir baar sa(land( belirlenmitir. Yaplan çalmalar arasnda örneklem olarak çimento sektörünü de kapsayanlar ile ilgili açklayc bilgiler Tablo 1 de verilmitir. Tablo 1. MKB ye Kote Olmu/ Çimento Sektörüne li/kin Etkinlik Çal3/malar3 Yazar Girdi Çkt Dönem Etkin letmeler Vza Yönteminin Yönü -Cari Oran -Sat Afyon - Bursa Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 57

4 Ylmaz- Çrac Yldz Kayaldere- Kargn Yalama- Saym -Asit Test Oran -Nakit Oran -Net letme Sermayesi /Aktif Toplam -Personel says -Toplam Aktif -Personel Says -Toplam Aktif -Maddi Duran Varlklar -Cari Oran -Finansal Kaldraç Oran -Özkaynak /Toplam Aktif -Özkaynak / Toplam Yabanc Kaynak -Ksa Vadeli Yabanc Kaynak / Toplam Pasif -Maddi Duran Varlklar / Özkaynaklar -Net Satlar / Aktif Toplam -Net Satlar/ Özsermaye Karll( -Özsermaye Karll( -Aktif Karll( -Net Satlar -Net Dönem Kar 2003 dönem verilerinin ortalamas -Net satlar -Net Kar Özsermaye Karll( -Aktif Karll( Gölta -Mardin Nuh - Oysa 1998 Afyon- Bolu- Mardin- Oysa- Unye 1999 Afyon- Bolu- Mardin- Oysa- Unye 2000 Afyon-Batçim- Bolu- Mardin- Oysa- Unye 2001 Afyon- Batçim-Çimsa Mardin- Oysa 2002 Afyon- Batçim- Çimbetom- Çimsa- Konya 2003 Afyon-Batçim- Çimbeton Konya Afyon- Batçim Çimbeton- Çimsa Afyon Adana Batçim- Batsöke Bolu- Çimsa Mardin- Nuh Oysa- Ünye Çkt Yönlü VZA Girdi Yönlü VZA Girdi Yönlü VZA Girdi Yönlü VZA Ylmaz ve Çrac (2004) yaptklar incelemede, MKB de ilem gören 15 çimento firmasnn 1998/ /06 dönemleri arasndaki verileri kullanlarak VZA yöntemi kullanlmtr. On be firmann 6 tanesi etkin olarak çalt( sonucuna ulalmtr. Etkin çkan firmalar, bu sektörde önde gelen firmalardr. Etkin olmayan 58 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

5 firmalar için, potansiyel iyiletirme de(erleri belirlenmi ve en büyük iyiletirme de(erinin en yüksek etkinlik de(erine sahip olan firmaya ait oldu(u saptanmtr. Yldz (2005) yapt( aratrmada, MKB de ilem gören 115 irketin dönemi verileri dikkate alnarak etkinlik analizi yapmtr. Analiz sonucunda 15 tane çimento irketlerinden her yl ortalama 5 irketin etkin oldu(u tespit edilmitir. Kayaldere ve Kargn (2004) yaptklar çalmada, MKB ye koteli 15 çimento firmasn da içeren örnekleme ilikin 2002 yl verileri ile VZA yöntemi kullanarak irketlerin etkinliklerini de(erlendirmitir. Çalma sonucunda, 4 çimento firmasnn etkin çaltklar belirlenmitir. Etkin olmayan firmalar için potansiyel iyiletirme oranlar hesaplanmtr. Yalama ve Saym (2006) tarafndan yaplan çalmada, MKB ye kote olmu imalat sektöründen 157 firmann etkinlik skorlar hesaplanmtr. Çalmada örneklemi oluturan firmalardan 24 tanesi ta ve topra(a dayal sanayi firmas grubunda olup 13 firmann etkin çalt( görülmütür. Çalmada imalat sektörünün en etkin çalan alt sektörü ta ve topra(a dayal sanayi oldu(u belirlenmitir. Etkin olmayan firmalar için potansiyel iyiletirme oranlar hesaplanmtr. Tablo 1 de görüldü(ü gibi farkl çalmalarda MKB ye kote olmu çimento iletmelerinin etkinli(ini ölçmek için yllar arasndaki veriler dikkate alnm, farkl girdi ve çkt de(ikenleri kullanlarak VZA yöntemi uygulanmtr. Mevcut çalmada bu çalmalarn bir devam olarak iletmelerin 2006 yl verileri kullanlmas ve bu çalmalardaki girdi ve çkt de(ikenleri irdelenerek uygun girdi ve çkt de(ikenleri belirlenip VZA yöntemi uygulanarak etkin firmalarn tespit edilmesinin yan sra en önemli etkinsizlik alanlarnn saptanmas hedeflenmektedir. II. VER ZARFLAMA ANALZ (VZA) Analizin temelinde benzer türden karar birimlerinin üretim etkinliklerinin de(erlendirilmesi yer alr. Analize konu olacak karar birimlerinin ayn hedefe yönelik benzer ilevler görmesi, ayn pazar Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 59

6 artlarnda çalmas ve gruptaki bütün birimlerin verimliliklerini nitelendiren etmenlerin, yo(unluk ve büyüklüklerindeki farkllklar hariç, ayn olmas artlar aranr. 2 VZA çoklu girdi ve çktya dayanan çoklu karar verme birimlerinin göreceli etkinli(ini hesaplayan matematik programlama tabanl bir tekniktir. 3 VZA uygulamann temel amaçlar u ekilde sralanabilir; 4 -Karlatrlan birimlerin her biri için girdi-çkt boyutlarndan herhangi birinde göreli etkinsizli(in kaynaklarnn ve miktarlarnn belirlenmesi, -Etkinli(e göre birimlerin snflandrlmas, -Karlatrlan birimlerin yönetimlerinin de(erlendirilmesi, -Birimlerin kontrolleri dndaki program ve politikalarn verimliliklerini de(erlendirmek ve program etkinsizli(i ile yönetsel etkinsizli(i ayrt etmek, -De(erlendirme altndaki birimler için kaynaklarn yeniden atanmas amacyla niceliksel bir temel oluturulmas. Bu yeniden atama politikalarnn genel amac, snrl kaynaklar istenilen çktlar üretmekte daha etkin kullanlabilecek birimler arasnda de(itirmektir. -Birimler arasndaki karlatrma ile do(rudan do(ruya ilikili olmayan amaçlar için etkin birimlerin ya da etkin girdi-çkt ilikilerinin belirlenmesi, -Spesifik girdi-çkt ilikileri için yürürlükteki standartlarn gerçekleen performansa göre incelenmesi ve gözden geçirilmesi, -Önceki çalmalardaki sonuçlarn karlatrlmas. 2 E. Ertu(rul KARSAK ve Firuzan UCAN,, Çimento Sektöründe Göreli Faaliyet Performanslarnn A(rlk Kstlamalar ve Çapraz Etkinlik Kullanlacak Veri Zarflama Analizi le De(erlendirilmesi, Endüstri Mühendisli)i, Cilt No:11, Say:3, 2000, s.3 3 Jian LU, Fong-Yuen DNG, ve Vinod LALL, Using Data Envelopment Analysis To Compare Supply Of Supplier Selection And Performance mprovement, Supply Chain Management An International Journal, A(ustos, Cilt No:5, Say:3, 2000, s Haluk ERKUT, Seçkin POLAT, Türk Sanayi nde Verimlilik Analizi çin Simülasyon Modeli, Yaynlanmam Aratrma Projesi Raporu, TÜ, stanbul, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

7 VZA nn kullanlabilmesi için öncelikle ayn kararlarn uyguland( ve benzer organizasyona sahip olan karar verme birimlerinin seçilmesi gerekmektedir. Karar verme birimlerinin etkinli(inin ölçülebilmesi için bu birimlere ait girdi ve çkt de(ikenleri belirlenmelidir. VZA modelinin ayrtrma yetene(inin çok olabilmesi için girdi ve çkt saysnn çok olmas arzulanr. Bu nedenle mümkün oldu(unca çok sayda girdi ve çkt eleman seçilmelidir. Ancak seçilen girdi ve çkt elemanlarnn her karar birimi için kullanlyor olmas gerekmektedir. Seçilen girdi says m, çkt says da s ise en az m + s + 1 tane karar birimi aratrmann güvenilirli(i açsndan gerekli bir ksttr. Di(er bir kst ise de(erlendirmeye alnan karar verme birimi says, de(iken saysnn en az 2 kat olmaldr. 5 VZA metodu, girdiye ve çktya yönelik olarak iki yönlü kullanlabilme özelli(ine sahiptir. Girdiye yönelik VZA modelleri, belirli bir çkt bileimini en etkin bir ekilde üretebilmek amacyla, kullanlacak en uygun girdi bileiminin nasl olmas gerekti(ini aratrr. Çktya yönelik VZA modelleri ise belirli bir girdi bileimi ile en fazla ne kadar çkt bileimi elde edilebilece(ini aratrr. VZA modeli için Charnes, Cooper ve Rhodes tarafndan 1978 ylnda ortaya atlan, m adet girdisi ve s adet çkts olan n adet karar birimi için girdi yönlü dual CCR modelin matematiksel ifadesi aa(daki gibidir: 6 Amaç Fonksiyonu: Max s r= 1 q o s = u rk y r = 1 m i= 1 rk k = 1, 2,., n Kstlayc Koullar: u rk y rj vik x ij 0 j = 1, 2,.. n m i= 1 vik x ik = 1 5 A. BUSSOFANE, R. DYSON, E. RHODES, Applied Data Envelopment Analysis, European Journal of Operational Research, Vol. 2, No. 6, 1991, s.3 6 Srinivas TALLUR, Data Envelopment Analysis: Models an Extensions, Production / Operations Management, Pennsylvanin State University, Mays, 2000, s. 8. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 61

8 v ik 0 i = 1, 2, m u rk 0 r = 1, 2, s Burada; x ij : j karar birimi tarafndan kullanlan i girdi miktar y rj :j karar birimi tarafndan üretilen r çkt miktar x ik : Etkinli(i aratrlan karar birimi tarafndan kullanlan i girdi miktar y rk : Etkinli(i aratrlan karar birimi tarafndan üretilen i çkt miktar v ik : karar biriminin i. nci girdiye verdi(i a(rlk u rk : Karar biriminin r. inci çktya verdi(i a(rlk Yukarda tanmlanan modellerde s çkt, m girdi ve n karar verici saylarn göstermektedir. Dual modelde ilgili karar verici birimlerin çktlarnn a(rlkl ortalamasnn maksimum yaplmas amaçlanmaktadr. Karar vericinin girdilerinin a(rlkl ortalamas 1 e eitlenmektedir. Ayrca her karar verici birim için a(rlkl çkt ortalamalarnn, a(rlkl girdi ortalamalarndan küçük olmas bir di(er arttr. Bu arta göre etkinlik de(eri hesaplanmak istenen karar verici birimlerin çktlarnn a(rlkl ortalamas maksimum 1 olmaktadr. Böylece etkin bir karar verici için etkinlik de(eri 1, etkin olmayan bir karar verici için bu de(er 1 den küçük olmaldr. VZA her bir karar verme birimindeki etkinsizlik miktarn ve kaynaklarn tanmlayarak, alnmas gereken önlemlere dair yöneticilere yol gösterir. Bu kapsamda Potansiyel iyiletirme oran aa(daki gibi hesaplanr. 7 Örne(in X karar verme birimi için kullanmas gereken girdi miktar X 2 kulland( girdi miktar X 1 olsun, 7 Abdullah YALAMA, ve Mustafa SAYIM, Veri Zarflama Analizi (VZA) Yöntemi le Temel Analiz: Türkiye de MKB ye Kote malat Sektörü Üzerine Ampirik Bir Uygulama, 10. Ulusal Finans Sempozyumu, zmir, Kasm 2006, s.6 62 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

9 dir. Dolaysyla potansiyel iyiletirme oran = (X 2 - X 1 ) / X 1 III. ARA)TIRMANIN AMACI VE YÖNTEM Bu çalmann amac, MKB ye kote edilmi çimento sektöründeki firmalarn etkinli(ini ölçmek ve etkin olmayan firmalarn ise etkin olmas için girdilerinde yapmalar gereken potansiyel iyiletirmeleri belirlemektir. Bu çalmada, MKB ye kote edilmi çimento iletmelerin 2006 ylnda yaynlanan bilançolarndan hesaplanan finansal rasyo de(erleri kullanlarak etkinlik de(erlerinin hesaplanmasnda girdiye yönelik VZA yöntemi kullanlmtr. Analiz iki aamadan olumaktadr. lk aamada, veri zarflama analizi kullanlarak hangi firmalarn etkin oldu(u analiz edilmitir. kinci aamada etkin olmayan firmalarn etkin hale getirebilmek için girdilerinde yapmalar gereken potansiyel iyiletirme oranlar hesaplanmtr. Çalmada Coelli tarafndan gelitirilen WinDEAP paket program kullanlmtr. VZA ndeki en önemli aama karar birim says ile girdi ve çktlarn belirlenmesidir. Bu çalmada kullanlacak olan 7 girdi ve 3 çkt Tablo 2 de yer almaktadr. Karar birim says belirlenirken girdi ve çkt says dikkate alnmaktadr. Bussofiane ve vd. (1991) nin çalmasndaki karar birimi belirleme kstna göre karar birim says en az, girdi says + çkt says + 1 (7+3+1=11) kadar olabilmektedir. Bu sonuca göre 17 firma yani karar birimi belirlenmitir. Tablo 2. Çal3/mada Kullan3lan Girdi ve Ç3kt3 De8i/kenleri Girdiler Ç3kt3lar G1: Cari oran = Dönen Varlklar / Ksa Ç1: Özkaynak Karll( = Net Kar / Öz Vadeli Yabanc Kaynak sermaye G2: Finansal Kaldraç Oran = Toplam Ç2: Aktif Karll(= Net Kar / Toplam Yabanc Kaynak / Toplam Aktif Aktif G3: Özkaynak / Toplam Aktif Ç3: Sat Karll( = Net Kar / Net Satlar G4: KVYK / Toplam Pasif G5: Maddi Duran Varlklar / Özkaynaklar Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 63

10 G6: Net satlar /Toplam Aktif G7: Net satlar / Özkaynak IV. ANALZ Çalmada girdiye yönelik VZA yöntemi kullanlarak hesaplanan etkinlik katsays 1 e eit olan irketler etkin olarak tespit edilmi ve Tablo 3 te belirtilmitir. Tablo 3. )irketlerin Etkinlik De8erleri Uirketler Etkinlik Uirketler Etkinlik Uirketler Etkinlik ADANA BURSA L. ASLAN AFYON ÇMSA MARDN AKÇANSA ÇMBETON NUH BOLU ÇMENTAU OYSA BATISÖKE GÖLTAU ÜNYE BATIÇM KONYA Tablo 3 te görüldü(ü gibi etkinlik katsays 1 e eit olan Adana Çimento, Afyon Çimento, Bolu Çimento, Çimsa Çimento, Laferge Aslan Çimento, Mardin Çimento ve Oysa Çimento irketleri etkindir. Etkinlik katsays 1 e eit olmayan yani etkin olmayan irketlerin etkin hale gelebilmeleri için girdilerinde ve çktlarnda yapmalar gereken de(iiklik miktarn gösteren potansiyel iyiletirme oranlar Ek Tablo 1 de verilmitir. Ek Tablo 1 de görüldü(ü üzere etkin olmayan tüm irketlerin bütün girdilerinde azaltma ve bütün çktlarnda artrma iyiletirilmesi durumu gözlemlenmektedir. Etkin olmayan 10 irket dikkate alnd(nda, hem girdi ve hem de çkt de(ikenlerinde yüzdesel olarak en çok iyiletirme gerektiren de(ikenler Tablo 4 te verilmitir. GRDLER 64 Tablo 4. En Çok yiletirme Gerektiren De(ikenler DE\UKENLER URKET SAYISI G2: Finasal Kaldraç Oran = Toplam Yabanc 5 Kaynak / Toplam Aktif G5: Maddi Duran Varlklar / Özkaynaklar 3 G7: Net Satlar / Özkaynak 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

11 ÇIKTILAR Ç3: Sat Karll( = Net Kar / Net Satlar 6 Ç2: Aktif Karll( = Net Kar / Toplam Aktif 4 Tablo 4 te görüldü(ü gibi, 5 irkette Finansal Kaldraç Oran, 3 irkette Maddi Duran Varlklar/Özkaynak Oran ve 2 irkette Net Satlar/Özkaynak Oran en çok iyiletirme gerektiren girdi de(ikenleridir. Bu oranlarn potansiyel iyiletirme de(erlerine bakld(nda negatif yönde bir müdahale edilmesi yani azaltlmas gerekti(i anlalmaktadr. Bu durumda iletmelerin girdilerini etkin hale getirebilmesi için yükümlülüklerini azaltmalar yani özkaynaklarn artrmalar gerekmektedir. Çktlar inceledi(inde, 6 irkette Aktif Karllk oran ve 4 irkette Sat Karll( oran en çok iyiletirme gerektiren de(ikenlerdir. Bu oranlarn potansiyel iyiletirme oranlarna bakld(nda pozitif yönde bir müdahale edilmesi yani yükseltilmesi gerekti(i anlalmaktadr. Bu durumda iletmelerin çktlarn etkin hale getirebilmesi için kar marjlarn artrmalar gerekmektedir. SONUÇ Globalleme e(ilimlerinin iddetlendi(i günümüzde rekabetin artmasyla iletmelerin rekabet üstünlü(ü sa(layabilmelerinde en önemli iki faktör verimlilik ve etkinliktir. Bu nedenle iletmeler kaynaklarn en etkin ekilde kullanmaya zorlanmaktadr. letmelerin kaynaklarn ne ölçüde etkin kullandklarn belirlemede en yaygn olarak kullanlan yöntemlerden biriside VZA yöntemidir. VZA yöntemi kullanlarak iletmelerin etkin olup olmadklar tespit edilerek, etkin olmayan iletmelerin etkin olabilmeleri için kaynaklarda ne gibi de(iiklik yaplabilece(i tespit edilebilmektedir. Bu çalma, MKB ye kote edilmi çimento sektörü nde faaliyet gösteren 17 iletme üzerine yaplmtr. Çimento iletmelerinin 2006 Aralk dönem itibariyle etkinliklerinin de(erlendirilmesinde VZA yöntemi kullanlmtr. Bu yöntem 7 girdi ve 3 çkt( temel analiz yönteminde kullanlan rasyolar) kullanlarak gerçekletirilmitir. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 65

12 Analiz sonucunda, çalmaya dahil edilen 17 iletmeden 7 tanesinin tam etkin oldu(u belirlenmitir. Etkin olmayan iletmelerin etkin olabilmelerini sa(layabilmek için iletmelerin girdi ve çkt de(ikenlerinin potansiyel iyiletirme oranlar hesaplanmtr. letmeler bu tablodaki potansiyel iyiletirme oranlarn dikkate alarak girdi ve çkt miktarlarn artrmak veya azaltmak suretiyle etkinliklerini artrabilirler. Çalma sonucunda, 5 irketin Finansal Kaldraç Oran, 3 irketin Maddi Duran Varlklar/Özkaynak Oran, 2 irketin Net Satlar/Özkaynak Oran, 6 irketin Aktif Karllk Oran ve 4 irketin Sat Karll( Oran en çok iyiletirme gerektiren de(ikenler oldu(u belirlenmitir. letmeler bu de(ikenleri potansiyel iyiletirme oranlarna göre iyiletirme yaparak etkinliklerini artrabilirler. Sonuç olarak iletmeler etkinliklerini artrabilmeleri için özkaynaklarn ve kar marjlarn artrmalar gerekmektedir. KAYNAKÇA ATILAN, M.Baki, USKUAY, Gökhan ve GÜLER, Hüseyin, Çimento Sektörü, Aralk, 2006, BUSSOFANE, A., DYSON, R. ve RHODES, E., Applied Data Envelopment Analysis, European Journal of Operational Research, Vol. 2, No: 6, 1991, s ERKUT, Haluk ve POLAT, Seçkin, Türk Sanayi nde Verimlilik Analizi çin Simülasyon Modeli, Yaynlanmam Aratrma Projesi Raporu, TÜ, stanbul, 1993 ESENBEL, Mine, ERKN, M.Onur, ve ERDO\AN, F.Orhan, Veri Zarflama Analizi le Dokuma, Giyim Eyas Ve Deri Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmalarn Etkinli(inin Karlatrlmas, Gazi Üniversitesi Yay:n:, Ankara, 2001, s KARSAK, E. Ertu(rul, UCAN, Firuzan, Çimento Sektöründe Göreli Faaliyet Performanslarnn A(rlk Kstlamalar ve Çapraz Etkinlik Kullanlacak Veri Zarflama Analizi le 66 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

13 De(erlendirilmesi, Endüstri Mühendisli)i, Cilt:11, Say:3, 2000, s: KAYALIDERE, Koray, ve KARGIN, Sibel, Çimento ve Tekstil Sektörlerinde Etkinlik Çalmas ve Veri Zarflama Analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 6, Say:1, 2004, s LU, Jian, DNG, Fong-Yuen, ve LALL, Vinod, Using Data Envelopment Analysis To Compare Supply Of Supplier Selection And Performance mprovement, Supply Chain Management An International Journal, A(ustos, Cilt:5, Say:3, 2000, s TALLUR, Srinivas, Data Envelopment Analysis: Models an Extensions, Production/Operations Management, Pennsylvanin State University, Mays, 2000, s YALAMA, Abdullah, ve SAYIM, Mustafa, Veri Zarflama Analizi (VZA) Yöntemi le Temel Analiz: Türkiye de MKB ye Kote malat Sektörü Üzerine Ampirik Bir Uygulama, 10. Ulusal Finans Sempozyumu, zmir, Kasm, YALÇINER, Kürat, ATAN, Murat, KAYACAN, Murad, ve BOZTOSUN, Dervi, MKB 30 Endeksinde Etkinlik Analizi (Veri Zarflama Analizi-VZA) le Hisse Senedi Seçimi, I Ulusal Manas Üniversitesi Ekonomi Konferans:, Bikek/Krgzistan Eylül, YILDIZ, Aye, MKB de lem Gören Uirketlerin Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ve Malmquist Endeksi Yöntemleriyle De(erlendirilmesi, 9. Ulusal Finans Sempozyumu, Nevehir, 2005, s YILMAZ, Cengiz, ÖZDL, Tuncer, ve AKDO\AN, Güray, Seçilmi letmelerin Toplam Etkinliklerinin Veri Zarflama Yöntemi le ölçülmesi, Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, K:rg:zistan Türkiye Manas Üniversitesi Yay:nlar::20, Süreli Yaynlar Dizisi:6, Say:4, 2002, s YILMAZ, M.Kemal, ve ÇIRACI, Dilek, Hisse Senetleri MKB de lem Gören Çimento Uirketleri nin Likidite ve Karllk Açsndan Veri Zarflama Yöntemi le Etkinlik Analizi, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 67

14 Muhasebe Bilim Dünyas: Dergisi, Cilt:6, Say:3, Eylül, 2004, s EK Tablo 1: Uirketlerin Potansiyel yiletirme Oranlar URKET DE\UKENLER GERÇEKLEUEN HEDEF POTANSYEL YLEUTRME G G G GRDLER G AKÇANSA ÇMENTO G G G Ç ÇIKTILAR Ç Ç G G G GRDLER G BATISÖKE ÇMENTO G G G Ç ÇIKTILAR Ç Ç G G G GRDLER G BATIÇM ÇMENTO G G G Ç ÇIKTILAR Ç Ç G G G GRDLER G BURSA ÇMENTO G G G Ç ÇIKTILAR Ç Ç G G Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

15 ÇMBETON ÇMENTAU ÇMENTO GÖLTAU ÇMENTO KONYA ÇMENTO NUH ÇMENTO GRDLER ÇIKTILAR GRDLER ÇIKTILAR GRDLER ÇIKTILAR GRDLER ÇIKTILAR GRDLER ÇIKTILAR GRDLER G G G G G Ç Ç Ç G G G G G G G Ç Ç Ç G G G G G G G Ç Ç Ç G G G G G G G Ç Ç Ç G G G G G G G Ç Ç Ç G G G G G Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 69

16 ÜNYE ÇMENTO ÇIKTILAR G G Ç Ç Ç Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

TÜRK TEKSTL SEKTÖRÜ VE TÜRK TEKSTL FRMALARININ ETKNLK DÜZEYLERNN BELRLENMES

TÜRK TEKSTL SEKTÖRÜ VE TÜRK TEKSTL FRMALARININ ETKNLK DÜZEYLERNN BELRLENMES TÜRK TEKSTL SEKTÖRÜ VE TÜRK TEKSTL FRMALARININ ETKNLK DÜZEYLERNN BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.Ali Cüneyt ÇETN ÖZET Türk tekstil sektörü, ülke ekonomisini dorudan etkileyen bir role sahiptir. Artan ticaret hacmine

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.smet TTZ * Yrd.Doç.Dr.Yusuf DEMR ** Osman Kürat ONAT *** ÖZET Bu çalmada, Türkiye de faaliyet gösteren ve

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN *

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ÖZET Eitim sisteminde baar en önemli hedeflerden birisidir. Sistemin baars iç ve d faktörler

Detaylı

TARIM İSTATİSTİKLERİ

TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜİK TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3169 MTB:2008-0473 - 50 Adet ISBN 978-975-19-4272-2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve tüm istatistik kullanclarnn

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI Yrd. Doç. Dr. Veysel ACA * Ar. Gör. Ender TUNÇER ** ÖZET letme baarsn tüm yönleriyle deerlendirmeyi amaçlayan performans deerleme

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLAR HAKKINDA NCELEME RAPORU Yap Kredi

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas

Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (011) 31-38 statistikçiler Dergisi Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas brahim Klç Afyon Kocatepe Üniversitesi,

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI YENLENEBLR ENERJ KAYNAKLARI MALYET ANALZ VE SÜRDÜRÜLEBLR YEK UYGULAMALARI Ömer Faruk ERTURUL omerfarukertugrul@gmail.com TEA 16. letim Tesis ve letme Grup Müdürlüü, Batraman Yolu Üzeri 2. km. 72070, Batman

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMNE AT SINIRLI DENETM RAPORU 1. Yap Kredi

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEM Z 9.450.000,-TÜRK L RASI NAK T KARILANMAK SURET YLE 37.800.000,-TÜRK L RASINDAN 47.250.000,-TÜRK

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE BA$IMSIZ DENETM RAPORU BA$IMSIZ DENETM RAPORU Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE 1 31 MART 2010 TARH TBARYLE DÜZENLENEN FNANSAL TABLOLARIMIZA LKN BEYANIMIZ liikte sunulan 31 Mart 2010 tarihi itibariyle düzenlediimiz finansal

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) Bülent ÖZTÜRK Okyay DOAN * Gürcü KOÇ ** Özet Bu çalmada, Gazi Eitim

Detaylı

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas.

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. XIV. Ulusal Eitim ilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi 28 30 Eylül 2005 DEN&ZL& Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. Dr. Halil

Detaylı

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI Mustafa KALE Özet Aratrmann temel amac, Resmî ve Özel Fen nin örgütsel örenme açsndan bir karlatrmasnn yaplmasdr. Bu amaca yönelik olarak

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 1-Türkiye Finansal Raporlama Standartlar na (TFRS) göre deer dü"üklüü aada verilen hangi hesap kalemi için ayr(lmaz?

Detaylı

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS C$LT.19 SAYI.2 Aral-k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI Serin MAVRUZ ve R.

Detaylı

BORSA ĐSTANBUL DA ĐŞLEM GÖREN ÇĐMENTO ĐŞLETMELERĐNĐN ETKĐNLĐKLERĐNĐN VERĐ ZARFLAMA ANALĐZĐ KULLANILARAK ÖLÇÜLMESĐ

BORSA ĐSTANBUL DA ĐŞLEM GÖREN ÇĐMENTO ĐŞLETMELERĐNĐN ETKĐNLĐKLERĐNĐN VERĐ ZARFLAMA ANALĐZĐ KULLANILARAK ÖLÇÜLMESĐ Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences Bahar-206 Cilt:5 Sayı:57 (429-439) www.esosder.org ISSN:304-0278 Spring-206 Volume:5 Issue:57 BORSA ĐSTANBUL DA ĐŞLEM GÖREN ÇĐMENTO

Detaylı

Yap Kredi Emeklilik A..

Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve finansal tablolara ili$kin açklayc dipnotlar 30 EYLÜL 2012 TAR*H* *T*BAR*YLE DÜZENLENEN F*NANSAL TABLOLARIMIZA *L*K*N BEYANIMIZ liikte

Detaylı

TURZM SEKTÖRÜNDE SERVQUAL ANALZ LE HZMET KALTESNN ÖLÇÜLMES VE BR TERMAL OTELDE UYGULAMA Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN * Dr.Burhan KILIÇ **

TURZM SEKTÖRÜNDE SERVQUAL ANALZ LE HZMET KALTESNN ÖLÇÜLMES VE BR TERMAL OTELDE UYGULAMA Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN * Dr.Burhan KILIÇ ** TURZM SEKTÖRÜNDE SERVQUAL ANALZ LE HZMET KALTESNN ÖLÇÜLMES VE BR TERMAL OTELDE UYGULAMA Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN * Dr.Burhan KILIÇ ** ÖZET Turizm sektörü, tüm hizmet sektörleri içersinde yatrm, istihdam ve

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLLK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 1, 2010 129

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 1, 2010 129 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 1, 2010 129 METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ YAPIM SEKTÖRDEKİ İŞLETMELERİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ Abdülkadir KAYA

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI SORU 1: 6 yl vade ile yllk %14 basit faiz oran üzerinden bir borç alnmtr. 3. yldaki faiz oranna e$de%er olan efektif iskonto oran a$a%dakilerden

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

ĐŞLETMELERĐN VZA ĐLE MALĐ TABLOLARINA DAYALI ETKĐNLĐK ÖLÇÜMÜ: METAL ANA SANAYĐĐNDE BĐR UYGULAMA Đrfan ERTUĞRUL

ĐŞLETMELERĐN VZA ĐLE MALĐ TABLOLARINA DAYALI ETKĐNLĐK ÖLÇÜMÜ: METAL ANA SANAYĐĐNDE BĐR UYGULAMA Đrfan ERTUĞRUL 20 ĐŞLETMELERĐN VZA ĐLE MALĐ TABLOLARINA DAYALI ETKĐNLĐK ÖLÇÜMÜ: METAL ANA SANAYĐĐNDE BĐR UYGULAMA Đrfan ERTUĞRUL Ayşegül TUŞ IŞIK ÖZET Günümüzde yaşanan yoğun rekabet, işletmeleri kaynaklarını etkin ve

Detaylı

Finansal Performansa Dayalı Etkinlik Ölçümü: İmalat Sektörü Uygulaması

Finansal Performansa Dayalı Etkinlik Ölçümü: İmalat Sektörü Uygulaması Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (18) 2009 / 2 : 80-100 Finansal Performansa Dayalı Etkinlik Ölçümü: İmalat Sektörü Uygulaması H. Ali Ata * Emre Yakut Özet: Günümüz koşullarında artan

Detaylı

Türkiye demir ve çelik sektöründe bir irketin yangn risklerinin aktüeryal modeli

Türkiye demir ve çelik sektöründe bir irketin yangn risklerinin aktüeryal modeli www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 3 (010) 37-44 statistikçiler Dergisi Türkiye demir ve çelik sektöründe bir irketin yangn risklerinin aktüeryal modeli Özlem Ceren Gültekin skenderun Demir

Detaylı

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 349 - L-Moment Yöntemi le Bölgesel Takn Frekans Analizi ve Genelletirilmi Lojistik Dalm le Dou Karadeniz Havzas Örnei Yrd.Doç.Dr. Fatih SAKA 1, Prof.Dr.

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM

Detaylı

Türkiye zorunlu trafik sigortas dalnda toplam hasar rezervi tahminlerinin hata kareler ortalamas

Türkiye zorunlu trafik sigortas dalnda toplam hasar rezervi tahminlerinin hata kareler ortalamas www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (0) 9-5 statistikçiler Dergisi Türkiye zorunlu trafik sigortas dalnda toplam hasar rezervi tahminlerinin hata kareler ortalamas Gülen Demir Ay T.C. Babakanlk

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN

FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN E. Songül KARAMAN, A. Beril TU RUL stanbul Teknik Üniversitesi-Enerji Enstitüsü Ayazaa Kampüsü, Maslak-STANBUL ÖZET

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi OnüçüncüBölüm ZamanSerisiAnalizi Hedefler Buüniteyiçalktansonra; Zaman serisine en uygun tahmin denklemini belirler, Tahmin denklemini kullanarak projeksiyon yapar, Tahminler için yaplan hatay ölçer, Belli

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC Say 24, Nisan 2011 Kent Karayollarnda Kapasitenin Bulank Mantk le Modellenmesi N.Bargan,.ahinolu KENT KARAYOLLARINDA KAPASTENN BULANIK MANTIK LE MODELLENMES Nuran BAIRGAN 1, lker AHNOLU 2 1 Dumlupnar Üniversitesi,

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN ARTVN L GELME PLANI TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN Artvin, 2005 ÇNDEKLER Sayfa no ÇNDEKLER...i TABLO LSTES... iii 1. TCARET...1 1.1 Giri...1 1.2

Detaylı

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral'k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil

Detaylı

PATLAYICILAR LE KONTROLLÜ YIKIMI

PATLAYICILAR LE KONTROLLÜ YIKIMI 5. Uluslararasleri Teknolojiler Sempozyumu (ITS 09), 13-15 Mays 2009, Karabük, Türkiye R BETONRME SNY YPISININ BLGSYR ORTMIND PTLYICILR LE KONTROLLÜ YIKIMI THE CONTROLLED DEMOLITION OF INDUSTRIL BUILDING

Detaylı

MKB YE KAYITLI ÇMENTO LETMELERNN FNANSAL TABLOLARININ BULANIK MANTIK YAKLAIMI LE DEERLENDRLMES

MKB YE KAYITLI ÇMENTO LETMELERNN FNANSAL TABLOLARININ BULANIK MANTIK YAKLAIMI LE DEERLENDRLMES MKB YE KAYITLI ÇMENTO LETMELERNN FNANSAL TABLOLARININ BULANIK MANTIK YAKLAIMI LE DEERLENDRLMES Yrd.Doç.Dr. Ali ELEREN * ÖZET Çalmada Çimento Sanayii nde faaliyet gösteren ve MKB ye kaytl on iletmenin 2003-2005

Detaylı

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar I Varl klar VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varl klar 84,972,238 1 Kasa 807 2 Alnan Çekler 3 Bankalar 62,357,854 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar 22,613,577

Detaylı

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR ÖZET Mustafa Terin 1 brahim Yldrm 1 Ülkelerin ekonomik kalknmasnda yatrmlar büyük önem tamaktadr. Sermaye birikiminin yetersiz

Detaylı

TÜRK YE DEK TERM K SANTRALLER N ETK NL K ANAL Z : PARAMETR K VE PARAMETR K OLMAYAN YAKLA IMLAR. Özge YET K, Ramazan KÖSE, M. Arif ÖZGÜR, O uz ARSLAN

TÜRK YE DEK TERM K SANTRALLER N ETK NL K ANAL Z : PARAMETR K VE PARAMETR K OLMAYAN YAKLA IMLAR. Özge YET K, Ramazan KÖSE, M. Arif ÖZGÜR, O uz ARSLAN Say 24, Nisan 2011 Parametrik Ve Parametrik Olmayan Yaklamlar TÜRKYE DEK TERMK SANTRALLERN ETKNLK ANALZ: PARAMETRK VE PARAMETRK OLMAYAN YAKLAIMLAR Özge YETK, Ramazan KÖSE, M. Arif ÖZGÜR, Ouz ARSLAN Dumlupnar

Detaylı

TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ A STUDY ON THE INTERNAL MIGRATION FLOWS IN TURKEY: LOWRY HYPOTHESIS

TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ A STUDY ON THE INTERNAL MIGRATION FLOWS IN TURKEY: LOWRY HYPOTHESIS TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ Ögr. Gör. Dr. Ferhat Topba' 1 Ar'. Gör. Banu Tanr+över 2 ÖZET Bu çalmann amac, Türkiye için Gedik (1992) tarafndan 1965 1980 ve Yamak ve Küçükkale

Detaylı

TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA

TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA Doç. Dr. Osman Çevik * ÖZET Bu çalmada Tokat il merkezinde faaliyet gösteren bir iletmede Tam Sayl Dorusal Programlama yardmyla iletmeye

Detaylı

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process Yazm Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katklar TEC Contributions to the Software Testing Process Mustafa Namdar Turkcell Teknoloji Ararma & Gelitirme A.. 41470, Gebze-KOCAEL mustafa.namdar@turkcellteknoloji.com.tr

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA Yrd. Doç. Dr. Said KINGIR * Ar. Grv. Erkan TAKIRAN * ÖZET Performans deerlendirme, astlar üzerinde etkili yönetim

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01.01.2006 31.12.2006 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: Ocak aynda piyasalar üzerinde

Detaylı

YATIRIM KLMNN YLETRLMESNDE VERG POLTKALARININ ÖNEM: TÜRKYE AÇISINDAN BR UYGULAMA

YATIRIM KLMNN YLETRLMESNDE VERG POLTKALARININ ÖNEM: TÜRKYE AÇISINDAN BR UYGULAMA YATIRIM KLMNN YLETRLMESNDE VERG POLTKALARININ ÖNEM: TÜRKYE AÇISINDAN BR UYGULAMA Prof. Dr. Recep KÖK 1 Dr. Mustafa BULUT 2 ÖZET Yatrm iklimi, reel ekonomileri temsil eden yatrm deikeninin nicelik ve nitelik

Detaylı

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi An#t#n ad#: Topkap# Saray# Di#er ad(lar)#: Saray-# Hümayun; Saray-# Cedide-i Amire; Yeni Saray #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye #n#a tarihi: II. Mehmed döneminde in#a edilmeye ba#lanm##t#r, eklenen

Detaylı

Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi

Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (2011) 57-68 statistikçiler Dergisi Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi brahim

Detaylı

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 Doç.Dr.sa SABA Adem BAOLU ÖZET Çalmada ilköretim çandaki örencilerin vergiyi nasl algladklar ve vergiyi alglamalar üzerinde etkili

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI i ii 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI İÇİNDEKİLER SAYFA I. 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

2001 KRZNN MKB DE HSSE SENETLER LEM GÖREN MALAT LETMELERNN FNANSAL YAPISI ÜZERNDEK ETKLER

2001 KRZNN MKB DE HSSE SENETLER LEM GÖREN MALAT LETMELERNN FNANSAL YAPISI ÜZERNDEK ETKLER 2001 KRZNN MKB DE HSSE SENETLER LEM GÖREN MALAT LETMELERNN FNANSAL YAPISI ÜZERNDEK ETKLER Prof.Dr. R za AIKOLU * Yrd.Doç.Dr. Serdar ÖGEL ** ÖZET Finansal krizler, ortaya çkt ülkelerde ekonomik ve sosyal

Detaylı

360 DERECE GERBLDRM SSTEMNE ELETREL BR BAKI 1 : BR ÖRNEK OLAY

360 DERECE GERBLDRM SSTEMNE ELETREL BR BAKI 1 : BR ÖRNEK OLAY 360 DERECE GERBLDRM SSTEMNE ELETREL BR BAKI 1 : BR ÖRNEK OLAY Doç. Dr. Serkan BAYRAKTAROLU * Uzman Özlem BALABAN * Ar. Gör. Yasemin ÖZDEM$R * Özet Performans deerlendirme önemi giderek artan ve dier insan

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

Simülasyon Modellemesi

Simülasyon Modellemesi Simülasyon Modellemesi Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr Ders -2: Metod ve Veri Analizi Contents 1 Metod Analizi 1 1.1 Giri³.................................. 1 1.2 Metod Müh.'de Sistematik

Detaylı

MÜZ K BÖLÜMLER Ö RENC ÖZEL YETENEK G SINAVLARININ

MÜZ K BÖLÜMLER Ö RENC ÖZEL YETENEK G SINAVLARININ Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ TÜRKYE DEK ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSELER MÜZK BÖLÜMLER ÖRENC ÖZEL YETENEK G SINAVLARININ MÜZKSEL TME-ALGILAMA BOYUTUNUN DEERLENDLMES

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 30 EYLÜL 2008 TARH TBARYLE AYRINTILI BLANÇO (Para birimi Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (YTL)

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 31 MART 2009 VE 2008 TARHLER TBARYLE AYRINTILI BLANÇOLAR VARLIKLAR Bamsz Denetimden Bamsz Denetimden

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TCDD LİMANLARINDA BİR ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ ÇALIŞMASI

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TCDD LİMANLARINDA BİR ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ ÇALIŞMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 9, No 4, 437-442, 2004 Vol 9, No 4, 437-442, 2004 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TCDD LİMANLARINDA BİR ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ ÇALIŞMASI M. Emin BAYSAL,

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

BANKACILIK SĠSTEMĠNDE ETKĠNLĠK VE VERĠMLĠLĠK (VERĠ ZARFLAMA ANALĠZĠ ĠLE BĠR UYGULAMA)

BANKACILIK SĠSTEMĠNDE ETKĠNLĠK VE VERĠMLĠLĠK (VERĠ ZARFLAMA ANALĠZĠ ĠLE BĠR UYGULAMA) BANKACILIK SĠSTEMĠNDE ETKĠNLĠK VE VERĠMLĠLĠK (VERĠ ZARFLAMA ANALĠZĠ ĠLE BĠR UYGULAMA) ÖZET Emre GüneĢer BOZDAĞ * Mitra Salimi ALTAN ** Ahmet Erol BOZDAĞ *** Dayanıklı ve güçlü bir ekonominin varlığı, sağlıklı

Detaylı

MALYET VE PERFORMANS YÖNETM ARACI OLARAK TÜMLEK FAALYET TABANLI MALYETLEME VE EKONOMK KATMA DEER SSTEM

MALYET VE PERFORMANS YÖNETM ARACI OLARAK TÜMLEK FAALYET TABANLI MALYETLEME VE EKONOMK KATMA DEER SSTEM MALYET VE PERFORMANS YÖNETM ARACI OLARAK TÜMLEK FAALYET TABANLI MALYETLEME VE EKONOMK KATMA DEER SSTEM Yrd.Doç.Dr.Raif PARLAKKAYA * ÖZET Bu çalma Tümleik Faaliyet Tabanl Maliyetleme ve Ekonomik Katma Deer

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMNE AT SINIRLI DENETM RAPORU 1. Yap Kredi

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

TÜRK MOB L TELEKOMÜN KASYON P YASALARINDA REKABET VE EBEKE ETK LER

TÜRK MOB L TELEKOMÜN KASYON P YASALARINDA REKABET VE EBEKE ETK LER TÜRK MOB L TELEKOMÜN KASYON P YASALARINDA REKABET VE EBEKE ETK LER Mehmet Karaçuka * ÖZET Enformasyonun üretim sürecinin önemli bir girdisi olduu günümüz ekonomilerinde telekomünikasyon ebekeleri enformasyona

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

SUALTI ve SUÜSTÜ GEM LER N N AKUST K Z ÇIKARTIMI

SUALTI ve SUÜSTÜ GEM LER N N AKUST K Z ÇIKARTIMI SUALTI ve SUÜSTÜ GEMLERNN AKUSTK Z ÇIKARTIMI Erkul BAARAN (a), Ramazan ÇOBAN (b), Serkan AKSOY (a) (a) Yrd. Doç. Dr., Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Elektronik Müh. Böl., 41400, Gebze, Kocaeli erkul@gyte.edu.tr

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES ÖZET TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. K.evket Sayn 1 Küreselleme ile birlikte balayan uluslar aras para hareketler, ülkemizdeki bankaclk sektörünü

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı