4-8 Haziran Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4-8 Haziran 2006 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld..."

Transkript

1 4-8 Haziran Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld... Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Derne i taraf ndan düzenlenen 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi 4-8 Haziran 2006 tarihleri aras nda Antalya'da yap ld. Türkiye deki bilimsel kongre gelene inin en eski kurumlar ndan biri olan Ankem in 21. Kongresi Sungate Port Royal Otel de gerçeklefltirildi. Klinik mikrobiyoloji ve infeksiyon hastal klar alan ndaki güncel geliflmeleri 21 y ld r ülkenin her yan ndaki hekimlerle paylaflan Ankem Kongreleri, bu sene Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi ad alt nda yap ld. Kongrede infeksiyon hastal klar n n tan ve tedavisindeki geliflmeler, yeni infeksiyonlar ve yeni antiinfektiflerin özellikleri, direnç problemi, antibiyotik tedavisinde karfl lafl lan sorunlar, cerrahi, iç hastal klar, pediatri, klinik mikrobiyoloji ve infeksiyon hastal klar alan ndaki güncel sorunlar konular n uzmanlar taraf ndan ele al nd Haziran 2006 ICID Uluslararas nfeksiyon Hastal klar Kongresi Haziran da Lizbon da Yap ld Uluslararas nfeksiyon Hastal klar Kongresi Haziran 2006 tarihlerinde Portekiz in baflkenti Lizbon da yap ld. Uluslararas nfeksiyon Hastal klar Derne i, Portekiz nfeksiyon Hastal klar Derne i ve spanya nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Derne i nin iflbirli iyle düzenlenen kongrenin baflkanl n Norman R. Stein, kongre program direktörlü ünü de Timothy F. Brever üstlendi. 12. Uluslararas nfeksiyon Hastal klar Kongresi ni dünyada, Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar alan nda faaliyet gösteren birçok dernek de destekledi; Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti de kongreyi destekleyen bu dernekler aras nda yer ald. Lizbon Kongre Merkezi nde yap lan 12. ICID e Avrupa dan çok say da bilim adam, pratisyen, klinisyen ve araflt rmac kat ld Haziran Ulusal Mantar Hastal klar ve Klinik Mikoloji Simpozyumu Bursa da Yap ld... Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ve Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal taraf ndan ortaklafla düzenlenen "Aspergillus Türleri ve Oluflturduklar Hastal klar" konulu 3. Ulusal Mantar Hastal klar ve Klinik Mikoloji Simpozyumu Haziran 2006 tarihlerinde Bursa- Uluda da gerçeklefltirildi. Aspergillus türleri ve hastal klar n n her yönü ile tart fl ld 3. Ulusal Mantar Hastal klar ve Klinik Mikoloji Simpozyumu nda; Aspergillus Taksonomisinde Yenilikler, Aspergillus Türlerinin Tan mlanmas nda Kolay ve Basit Morfolojik Kriterler, Aspergillus Biyolojisi, mmunoloji ve Alerji, Aspergillus'larda Toksinler, Aspergillus ve Çevre, nvaziv Aspergilloz Tablolar (klinik deneyimler), Allerjik Aspergillus Hastal klar, Aspergillus Türlerine Karfl Antifungaller ve Direnç Mekanizmalar ve Antifungal Duyarl l k Testleri ve Antifungal Tedaviye Katk lar konular ele al nd. A ao lu My Resort Oteli nde gerçeklefltirilen simpozyumun baflkanl n Prof. Dr. Okan Töre, genel sekreterli ini de Prof. Dr. Beyza Ener üstlendi. İNFEKSİYON DÜNYASI 2006/4 11

2 2-5 Eylül 2006 VIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi 2-5 Eylül de Antalya da Yap l yor... Ulusal Viral Hepatit Kongresi nin sekizincisi 2-5 Eylül 2006 tarihlerinde Antalya Belek te yap lacak. Viral Hepatitle Savafl m Derne i taraf ndan düzenlenen kongrenin baflkanl n Prof. Dr. Emin Tekeli, genel sekreterli ini de Prof. Dr. smail Bal k yürütüyor. Bilindi i gibi daha önceki Viral Hepatit Kongreleri 2 y lda bir Kas m ay nda Ankara da yap l yordu. Viral Hepatitle Savafl m Derne i Yönetim Kurulu, üyelerinden gelen talepler do rultusunda kongreyi bu y l ilk kez Ankara d fl nda, Antalya da yapma karar ald. Pine Beach Oteli nde gerçeklefltirilecek olan VIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi nde ele al nacak ana konular flunlar: VHSD Tan Tedavi Rehberi 2006 Güncellemesi, Hepatit B Tedavisinde Yeni Geliflmeler, Hepatit C Tedavisinde Yeni Geliflmeler, Pegylated Interferonlar, Yeni Nükleozid Analoglar, Ulusal Afl lamada Maliyet ve Sorunlar, Problem Vakalarda Tedavi, Moleküler Biyolojik Tan Metodlar ndaki Geliflmeler, Ulusal ve Ulusalararas Klinik Çal flmalara Bak fl. VIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi oturumlar iki ayr salonda efl zamanl olarak gerçeklefltirilecek. Kongre çerçevesinde Çocuklarda Hepatit Tedavisi konulu bir de panel düzenlenecek. Kongre nin son gününde farkl salonlarda iki ayr Uzman ile Tart flal m bölümünde Nükleozid Analoglar ve Tan ve Tedavisi Sorun Olgular, konunun uzmanlar taraf ndan enine boyuna tart fl lacak. Kongre de ayr ca, Viral Hepatitle Savafl m Derne i Yönetim Kurulu taraf ndan Viral Hepatitler konusunda Türkiye de yap lan araflt rmalar teflvik etmek amac yla geleneksel olarak iki y lda bir yap lan bilimsel yar flman n bu y l yedincisi yap lacak. Kongre kay t ücreti 3 Temmuz 2006 öncesi kay t yapt ran uzmanlar için 150 YTL, asistanlar için 100 YTL; bu tarihten sonra kay t yapt ranlar için de 200 YTL ve 150 YTL olarak belirlendi. Kongre hakk ndaki daha detayl bilgiyi adresinden edinilebilir. Eylül 2006 XXXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Eylül de... XXXII.Türk Mikrobiyoloji Kongresi Eylül 2006 tarihlerinde Antalya da yap lacak. Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ve Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar (KL M K) Derne i taraf ndan düzenlenen kongrenin baflkanl n Prof. Dr. fiemsettin Ustaçelebi, genel sekreterli ini de Prof. Dr. Ferda Tunçkanat yürütecek. WOW Kremlin Palace-Aksu Oteli nde yap lacak olan kongrenin aç l fl töreninden sonra Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti 75. Y l Toplant s yap lacak. Kongrede pek çok panel ve konferans düzenlenecek. Bu panel ve konferanslarda Antimikrobiyal duyarl l k testlerinde sorun bakteriler, Kan ta dayal mikrobiyoloji, F rsatç mikozlar n serolojik tan s nda yeni geliflmeler, Laboratuvar kalite yönetimi, Su ve su sistemi kaynakl hastal klar n kontrolü ve korunma, Avian influenza, Pnömokokal infeksiyonlar: Tedavi ve korunmada yeni geliflmeler, Mikrobiyolojik çal flmalarda infeksiyon modellerinin oluflturulmas, Antifungal ilaç kombinasyonlar : Yöntem ve uygulamalarda güncel durum, Türkiye de dermatofitler ve dermatofitozlar gibi konular ele al nacak. nteraktif oturumlar nda yap laca kongrede halelerde hizmet al m nda son durum konulu bir de yuvarlak masa toplant s yap lacak. Uzman yla tart flal m bölümünde ise Klinik mikrobiyoloji laboratuvarlar nda karfl lafl lan nadir olgular konusu uzmanlar taraf ndan detayl bir flekilde ele al nacak. XXXII.Türk Mikrobiyoloji Kongresi nde, geleneksel hale gelen Meslekte 30. Onur Y l Plaketleri de verilecek. Kongre Düzenleme Kurulu na bildiri özetleri 5 Haziran 2006 tarihine kadar gönderilebilecek. Kongrede kay t ücretleri, kay t yapt rma tarihine göre farkl l k gösteriyor. Kongre kay t ücretleri 12 Temmuz 2006 dan önce kay t yapt ran uzmanlar için 150 Euro, bu tarihten sonra kay t yapt ranlar için 200 Euro, asistanlar ve firma temsilcileri içinde 100 Euro ve 150 Euro olarak belirlendi. Kongre hakk nda detayl bilgi adresinden edinilebilir. 12 İNFEKSİYON DÜNYASI 2006/4

3 Eylül ICAAC Eylül de San Francisco da Yap lacak... Her y l Amerika Birleflik Devletleri nde Amerika Mikrobiyoloji Derne i (American Society for Microbiology) taraf ndan düzenlenen ICAAC (International Conference On Antimicrobial Agents and Chemotherapy) n 46. s bu y l San Francisco da yap lacak Eylül tarihleri aras nda gerçeklefltirilecek olan kongreye ABD nin yan s ra dünyan n de iflik ülkelerinden pek çok infeksiyon hastal klar uzman, klinik mikrobiyolog, eczac, araflt rmac ve di er sa l k çal flanlar n n kat lmas bekleniyor. Kongre Düzenleme Kurulu 46. ICAAC a yaklafl k olarak kat l mc n n gelece ini tahmin ediyor. Kongre baflkanl n David C. Hooper n yapt 46. ICAAC n kongre baflkan yard mc l n da Scott M. Hammer yürütüyor. Geçen y l Washington da gerçeklefltirilen nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji alan n n önemli organizasyonlar ndan birisi olan 46. ICAAC n bilimsel kurulunda, dünyan n de iflik ülkelerinden birçok hekim ve bilim adam bulunuyor. Türkiye den de pek çok hekim ve bilim adam n n izlemesi beklenen kongreye kat l mc say s her geçen y l daha da art yor. San Francisco nun ev sahipli inde gerçeklefltirilecek olan olan 46. ICAAC, yine zengin bir içerikle kat l mc lar n bekliyor. Kongre kapsam nda ana bafll klar halinde flu konular ele al nacak: Antimikrobiyal Direnç, Biyoterörizm, Mikrobiyal Patojenler, Mikoloji, Yeni laçlar, Parazitoloji, Farmakoloji, Viroloji, Salg n Hastal klar. Oldukça yo un bir programa sahip olan 46. ICAAC da yaklafl k olarak 100 oturum gerçeklefltirilecek. Kongre program nda ayr ca simpozyumlar, konferanslar, uzman yla tart flma ve uydu sempozyumlar da yer al yor. Workshop sunumlar ve poster toplant lar da kongre içeri inde yer alacak faaliyetler aras nda bulunuyor. Kongre hakk nda daha detayl bilgi adresinden edinilebilir. Bir sonraki kongre olan 47. ICAAC Eylül 2007 tarihleri aras nda ABD nin Chicago kentinde yap lacak. Kas m 2006 III. Ulusal Tropikal Hastal klar Kongresi 6-11 Kas m 2006 da... Türk Parazitoloji Derne i, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar (K L M K) Derne i ile Dicle Üniversitesi T p Fakültesi nin ortaklafla düzenlendikleri III. Ulusal Tropikal Hastal klar Kongresi 6-11 Kas m 2006 tarihleri aras nda Diyarbak r da yap lacak. Dicle Üniversitesi nin ev sahipli ini üstlendi i III. Ulusal Tropikal Hastal klar Kongresi nin bilimsel oturumlar Diyarbak r Dedeman Oteli salonlar nda yap lacak. Birincisi 1998 y l nda Van da, ikincisi 2000 y l nda fianl urfa da yap lan Ulusal Tropikal Hastal klar Kongresi ni bu kez ilk defa üç dernek birlikte düzenliyor. Kongrenin Baflkanl n da Türkiye Parazitoloji Derne i Baflkan Prof. Dr. M. Ali Özcel, Türkiye Mikrobiyoloji Cemiyeti Baflkan Prof. Dr. Özdem An ve Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Derne i Baflkan Prof. Dr. Haluk Eraksoy beraber yürütüyor. Konferans, simpozyum, sözlü ve poster bildiri oturumlar ndan oluflan III. Ulusal Tropikal Hastal klar Kongresi nde; Arbovirüsler, Ender Rastlanan Tropik Hastal klar, Küresel Is nma ve Tropikal Hastal klar, Kufl Gribi, Seyahat nfeksiyonlar, Tropikal Hastal klarda Yeni Tan Yöntemleri, S tma ve Türkiye çin Önemi, Tropikal Hastal klar n Dünya ve Türkiye deki Durumu ve Veteriner Hekimlikte Tropikal Hastal klar konular ele al nacak. III. Ulusal Tropikal Hastal klar Kongresi nin kongre kay t ücreti,1 Eylül den önce kay t yapt ran uzman ve ö retim üyeleri için 100 YTL, asistanlar için 70 YTL, bu tarihten sonra kay t yapt ranlar için ise 150 YTL ve 100 YTL olarak belirlendi. Kongre hakk nda daha detayl bilgi; adresinden edinilebilir. Kongreye bildiri özetlerini son gönderme tarihi 10 Eylül İNFEKSİYON DÜNYASI 2006/4 13

4 5-8 Ekim EKMUD Bilimsel Platformu 5-8 Ekim 2006 da Ankara da May s 2006 da kurulan Enfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Derne i (EKMUD) nin bilimsel toplant lar n n ilki olan 1. EKMUD Bilimsel Platformu 5-8 Ekim 2006 tarihinde Ankara da yap lacak. Bilkent Otel ve Konferans Merkezi nde düzenlenecek olan kongrenin baflkanl n Prof. Dr. Dilek Arman, kongre genel sekreterli ini de Uzm. Dr. Mustafa Ayd n Çevik üstlenecek. Kongre, 5 Ekim Perflembe günü Prof. Dr. Emin Tekeli nin oturum baflkanl nda Prof. Dr. ftihar Köksal n Global Direnç Oranlar nda Bölgesel Farkl l klar: Neden? konulu konferans ile bafllayacak. Kongre çerçevesinde aç l fl konferans dahil olmak üzere 5 konferans ve 5 tane de panel düzenlenecek. Bu konferans ve panellerde genel olarak Toplum Kökenli Enfeksiyonlar n lk Seçenek Tedavisini Tehdit Eden Direnç Oranlar, Antimikrobiyal Tedavinin Önemli Bileflenleri, Toplum Kökenli Enfeksiyonlar n Tedavisi, Hayat Tehdit Eden Enfeksiyonlar n Tedavisi, Bruselloz: Tan ve Tedavi Güçlü ü Yaflanan Olgulara Yaklafl m, Kronik Hepatitlerde Güncel Durum, 21. Yüzy lda Ba fl klama: Mevcut Afl lar, Gelecekte Neler Bekliyoruz?, mmünyetmezlikli Hastalarda Afl lama, Sa l k Personeli ve Afl lama konular ele al ncak. Kongrenin ikinci günü olan 6 Ekim Cuma günü, EKMUD 1. Ola an Genel Kurul Toplant s yap lacak. Bilken Otel ve Konferans Merkezi nde saat de gerçeklefltirilecek olan genel kurulda, flu anda geçici yönetim kurulu taraf ndan yönetilen Enfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Derne i nin yeni yönetim kurulu belirlenecek. Dernek tüzü üne göre seçilecek olan yönetim kurulu 2 y l süreyle bu görevi yürütecek. Enfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlar n n, kar amac gütmeyen, ulusal, mesleki ve bilimsel uzmanl k derne i olarak tan mlanan EKMUD un bu ilk toplant s nda ayr ca Temel Mesleki Geliflim Kursu da düzenlenecek. 4-5 Ekim 2006 tarihlerinde düzenlenecek olan kurs, yine Bilkent Otel ve Konferans Merkezi nde yap lacak. Prof. Dr. Hakan Leblebicio lu nun koordinatörlü ünde gerçeklefltirilecek olan Temel Geliflim Mesleki Kursu nun kontenjan 50 kifliyle s n rl olacak ve baflvurular kay t s ras na göre de erlendirilecek. 2 gün süreyle yap lacak olan Temel Mesleki Geliflim Kursu Program nda flu konular yer alacak: Literatür Taramas Nas l Yap lmal d r?, Kan ta Dayal T p ve Araflt rma Tipleri Nelerdir?, Araflt rma Planlanmas nda ve Veri Analizinde Hangi statistiksel Yöntem Kullan lmal d r?, Yay n Eti i Nedir?, Makale Nas l Yaz l r ve Dergiye Makale Nas l Gönderilir?, Kongrelere Özet Nas l Yaz l r ve Poster Nas l Haz rlan r?, Slayt Nas l Haz rlan r ve Sunum Nas l Yap l r?, Özgeçmifl ve Yay n Dosyas Nas l Haz rlan r?, Araflt rmalara Destek Nas l Sa lan r? Kongreye kat l m ücreti uzmanlar için 200 YTL, asistanlar için 100 YTL olarak belirlenmifl. Kongreden önce düzenlenecek olan Temel Mesleki Geliflim Kursu kay t ücreti ise 120 YTL. Hem dernek hem de kongre hakk nda daha detayl bilgiye adresinden ulafl labilir. 1 Kas m 2006 Yo un Bak m nfeksiyonlar Kursu 3. Dahili ve Cerrahi Bilimler Yo un Bak m Kongresi Öncesinde Ankara Bilkent Otel de Yap lacak Kas m 2006 tarihinde Dahili ve Cerrahi Bilimler Yo un Bak m Derne i taraf ndan düzenlenecek olan 3. Dahili ve Cerrahi Bilimler Yo un Bak m Kongresi öncesinde 1 günlük Yo un Bak m nfeksiyonlar Kursu düzenlenecek. Koordinatörlü ünü Prof. Dr. Dilek Arman ve Uzm. Dr. Mustafa Ayd n Çevik in yapt kurs kapsam nda Yo un Bak m nfeksiyonlar n n Önemi ve Epidemiyolojisi Prof. Dr. Dilek Arman, nfeksiyon Kontrolüne Yönelik Önlemler Doç. Dr. Rahmet Çaylan, Ventilatör liflkili Pnömoni Yönetimi Prof. Dr. Hande Arslan, Kateter liflkili Bakteremi Yönetimi Doç. Dr. Gökhan Aygün, Üriner Sistem nfeksiyonu Yönetimi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalç n, Cerrahi Alan nfeksiyonu Yönetimi Prof. Dr. Cem Terzi, Yo un Bak mda Çoklu Dirençli Mikroorganizma Sorunu Prof. Dr. Lütfiye Mülaz mo lu, Yo un Bak mda Nedeni Bilinmeyen Atefl Prof. Dr. Semra Çalangu taraf ndan anlat lacak. Kat l m n 50 kifli ile s n rl oldu u kursun kat l m ücreti 100 Euro olarak belirlenmifl. Kat l m ve kay t ile ilgili ayr nt lara adresinden ulafl labilir. 14 İNFEKSİYON DÜNYASI 2006/4

5 14-15 Kas m Türkiye Zoonotik Hastal klar Sempozyumu Ankara da Yap lacak Türkiye Zoonotik Hastal klar Sempozyumu Kas m 2006 tarihlerinde Ankara da yap lacak. Türk Veteriner Hekimleri Birli i, Enfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanl k Derne i (EKMUD) ve Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derne i taraf ndan ortaklafla düzenlenecek olan sempozyumda, Türkiye de zoonotik hastal klar n bugünkü durumu ve çözüm önerileri, ilgili tüm taraflar n kat l m yla ele al nacak. Bu ba lamda Tar m Bakanl, Sa l k Bakanl, meslek örgütleri ve sivil toplum kurulufllar bir araya gelerek konuyu enine boyuna tart flacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Konferans Salonu nda gerçeklefltirilecek olan sempozyumda Zoonotik Hastal klar n Durumu, Bakteriyel Zoonozlar, Viral Zoonozlar, Paraziter Zoonozlar ve G da Kaynakl nfeksiyonlar konular ele al nacak. ki gün sürecek olan sempozyumun son gününde ayr ca Çözüm önerileri bafll kl genifl kat l ml bir de panel düzenlenecek. Sempozyuma kat l m ücretsiz. Ayr ca Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK), 1. Türkiye Zoonotik Hastal klar Sempozyumu nu maddi olarak destekliyor. Organizasyon komitesi taraf ndan 35 yafl alt ndaki genç kat l mc lar n yol ve konaklama giderlerinin TÜB TAK taraf ndan karfl lanaca n bildiriliyor. 1. Türkiye Zoonotik Hastal klar Sempozyumu ile ilgili ayr nt lara Türk Veteriner Hekimleri Birli inin internet sayfas ndan ve adresinden ulafl labilir. Kas m Ulusal Mikobakteri Sempozyumu Kas m 2006 da K z lcahamam da... Ulusal Mikobakteri Sempozyumu nun alt nc s Kas m 2006 tarihleri aras nda Ankara K z lcahamam da gerçeklefltirilecek. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ile Gülhane Askeri T p Akademisi ve Askeri T p Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal Baflkanl 'n n birlikte düzenleyecekleri 6. Ulusal Mikobakteri Sempozyumu nun baflkanl n Doç. Dr. Ali Albay, genel sekreterli ini de Doç. Dr. Özgül K sa yürütecek. K z lcahamam daki Papatya Termal Resort Hotel de yap lacak olan sempozyumda Mikobakterilerin Epidemiyolojisi, MDR Tüberküloz, Yeni Tan Yöntemleri, Ekstrapulmoner Tüberküloz, Nozokomiyal nfeksiyonlar, Yeni Afl Geliflmeleri, mmünoloji, Ulusal Tüberküloz Program, Mikobakterilerin Ekolojisi, Mikobakteriyel Hastal klar n Tedavisi, Mikobakteri Laboratuar nda Standardizasyon ve Mikobakteri Laboratuar nda Sterilizasyon-Dezenfeksiyon konular konferans ve sempozyum biçiminde ele al nacak. Ayr ca endüstrinin düzenleyece i uydu sempozyumlar na da yer verilecek. 6. Ulusal Mikobakteri Sempozyumu na bildiri özeti gönderimi 2 Ekim 2006 tarihinde sona erecek. Ayr ca sempozyuma indirimli kay tlar 15 A ustos 2006 tarihine kadar yapt r labilir. İNFEKSİYON DÜNYASI 2006/4 15

6 30 Ekim-2 Kas m 2006 ICCAID Uluslararas Orta Asya nfeksiyon Hastal klar Kongresi K rg zistan n Baflkenti Biflkek te Yap lacak Uluslararas Orta Asya nfeksiyon Hastal klar Kongresi (The First International Congress Of Central Asia Infectious Diseases, 1. ICCAID), 30 Ekim-2 Kas m 2006 tarihleri aras nda K rg zistan n Baflkenti Biflkek te yap lacak. Eski Sovyet Cumhuriyetlerinden ve di er bölge ülkelerinden de yo un kat l m n beklendi i kongre, Karadeniz ülkeleri aras nda Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar alanlan nda iflbirli i yapmak amac yla 2006 y l nda Türkiye de kurulan Karadeniz Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Derne i (BSCMID) ve K rg z T p Devlet Akademisi (KMSA) taraf ndan ortaklafla düzenlenecek. Kongrenin organizasyonunu Türkiye den Prof. Dr. Hakan Leblebicio lu (Ondokuz May s Üniversitesi, Samsun) ve Prof. Dr. Salih Hoflo lu (Dicle Üniversitesi, Diyarbak r) üstleniyor. K rg zistan dan ise Prof. Dr. Tamara Kudaibergenova (KSMA Uluslararas liflkiler Departman Baflkan ) ve Prof. Dr. Ainura Kutmanova (KSMA nfeksiyon Hastal klar Bölüm Baflkan ) organizasyon komitesinde yer al yor. 30 Ekim 2006 tarihinde bafllayacak olan 1. ICCAID n aç l fl konuflmas, K rg zistan Sa l k Bakan Niyazov taraf ndan yap lacak. Türkçe nin bilim dili olarak bu ülkelerde yeterince kullan lm yor olmas nedeniyle kongre dili ngilizce olacak. nfeksiyon Hastal klar alan nda bölgede önemli bir bofllu u doldurmas beklenen 1. Uluslararas Orta Asya nfeksiyon Hastal klar Kongresi nde flu konular ele al nacak: Tüberküloz, Orta Asya daki Bang Hastal, Orta Asya daki Kuduz, Az Geliflmifl Ülkelerde nfeksiyon Kontrolü, Orta Asya da Afl ile Önlenebilen Hastal klar, Moleküler Epidemiyoloji: Kamu Sa l için Bir Araç, Antimikrobiyal Kullan m, MRSA: Orta Asya n n fiimdiki Durumu, Mikrobiyolojik Labaratuvar ve Genel Pratisyenlik çin Yeni Teflhis Teknikleri. Kongrede, bilimsel program n yo unlu unun yan nda K rg zistan n tarihi, kültürel ve do al zenginliklerinin görülebilmesi ve K rg z kültürünün tan t labilmesi için de sosyal bir program bulunuyor. Kongre kat l m n n 1500 dolar aflmayaca tahmin ediliyor. Ayr ca Türk Hava Yollar ile do rudan Biflkek e uçulabildi inden kongre Türk kat l mc lar için cazip görünüyor. Kongre hakk nda daha detayl bilgi; adresinden edinilebilir. Kongre ye bildiri son gönderim tarihi 14 Haziran Mart 2007 KL M K 2007 Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Derne i ile Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti nin ortaklafla düzenleyecekleri XI- II. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Kongresi (Klimik 2007) Mart 2007 tarihleri aras nda Belek- Antalya da gerçeklefltirilecek. Kongre baflkanl n Prof. Dr. Ayfle Yüce nin yapaca Klimik 2007 nin bilimsel sekreterli ini Doç. Dr. Nur Yapar ile Uzm. Dr. Taner Y ld rmak birlikte yürütecek. XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Kongresi kapsam nda güncel ve ilgi çekici konular; konferans, panel ve olgu sunumlar fleklinde ele al nacak; ülkemizdeki sa l k politikalar ve yasal düzenlemelerin yan s ra e itim sorunlar ile ilgili oturumlara yer verilecek; ayr ca ilaç ve diyagnostik endüstrisince uydu simpozyumlar da düzenlenebilecek. Kat l mc lar n özgün çal flmalar sözlü ve poster bildirisi olarak kabul edilecek. 14 Mart T p Bayram nda bafllayacak olan Klimik 2007 nin bilimsel program tasla nda Antimikrobik Direnç Sorunu, Bruselloz, Hastane nfeksiyonlar, Kufl Gribi, K r m Kongo Kanamal Atefli, Pnömoniler, Tüberküloz, Viral Hepatitler, Viral nfeksiyonlar, Febril Nötropeni, HIV/AIDS, nvaziv Fungal nfeksiyonlar gibi klinik mikrobiyoloji ve infeksiyon hastal klar n n baflat konular n n hemen hemen hepsi yer al yor. Kongre hakk nda daha detayl bilgi adresinden edinilebilir. 16 İNFEKSİYON DÜNYASI 2006/4

NE OLDU? NE OLACAK? fiubat 2006. Febril Nötropeni Çal flma Grubu Dernekleflti; Febril Nötropeni Derne i Kuruldu... 1 May s 2006

NE OLDU? NE OLACAK? fiubat 2006. Febril Nötropeni Çal flma Grubu Dernekleflti; Febril Nötropeni Derne i Kuruldu... 1 May s 2006 fiubat 2006 Febril Nötropeni Çal flma Grubu Dernekleflti; Febril Nötropeni Derne i Kuruldu... Febril Nötropeni Derne i kuruldu. 1994 y l nda, Çal flma Grubu olarak faaliyetlerine bafllayan Febril Nötropeni

Detaylı

NE OLDU? NE OLACAK? Kasım 2011-Ocak 2012. Ocak 2012. Oturum ve Sunum Kayıtları, İnfeksiyon Dünyası, Online TV ve Sunu Merkezi nde

NE OLDU? NE OLACAK? Kasım 2011-Ocak 2012. Ocak 2012. Oturum ve Sunum Kayıtları, İnfeksiyon Dünyası, Online TV ve Sunu Merkezi nde Kasım 2011-Ocak 2012 Oturum ve Sunum Kayıtları, İnfeksiyon Dünyası, Online TV ve Sunu Merkezi nde 26-27 Kasım 2011 de, Hatay da yapılan Klinik HIV/AIDS Sempozyumu 2011, 10 Ocak 2012 de, Ankara da yapılan

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. I- Kişisel Bilgiler. II-Yabancı Dil. III-Eğitim: Doğum yeri ve tarihi : Ankara, 7 Şubat 1961. : Medical Park Bahçelievler Hastanesi

ÖZGEÇMİŞ. I- Kişisel Bilgiler. II-Yabancı Dil. III-Eğitim: Doğum yeri ve tarihi : Ankara, 7 Şubat 1961. : Medical Park Bahçelievler Hastanesi ÖZGEÇMİŞ I- Kişisel Bilgiler Adı, Soyadı : Gülgün Dilek Arman Doğum yeri ve tarihi : Ankara, 7 Şubat 1961 Medeni hali Görevi : Evli, bir çocuklu : Medical Park Bahçelievler Hastanesi Klinik Bakteriyoloji

Detaylı

Sevgili Febril Nötropeni dostları,

Sevgili Febril Nötropeni dostları, Sevgili Febril Nötropeni dostları, Febril Nötropeni Derneği tarafından düzenlenecek olan 10. Febril Nötropeni Simpozyumu 17 19 Mayıs 2013 tarihleri arasında Swiss Otel ve Konferans Merkezi nde düzenlenecektir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222 Mail: hulyaozlemsener@gmail.com Doğum Yeri ve Yılı: SAMSUN / 01.02.1971 Medeni Durum: Evli /

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALARDA DEĞERLENDĠRĠLECEK BĠLĠMSEL PERFORMANS DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALARDA DEĞERLENDĠRĠLECEK BĠLĠMSEL PERFORMANS DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALARDA DEĞERLENDĠRĠLECEK BĠLĠMSEL PERFORMANS DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ A.ULUSLARARASI YAYINLAR PUAN 1. İnternet ile web adresine ulaşılabilen ve en az

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Radisson Blu Otel, Çeşme / İzmir 2 Ekim 2013

Radisson Blu Otel, Çeşme / İzmir 2 Ekim 2013 İNHALASYON TEDAVİLERİNDE TEMEL PRENSİPLER VE KLİNİK UYGULAMALAR Radisson Blu Otel, Çeşme / İzmir 2 Ekim 2013 www.solunum.org.tr/isamcourse2013 GENEL BİLGİLER Sempozyum Dili: Türkçe ve İngilizce. Eş zamanlı

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği Resmi Gazete: 11 Ağustos 2005-25903 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

İnfeksiyonlar ve İmmünizasyona Genel Bakış

İnfeksiyonlar ve İmmünizasyona Genel Bakış ÇAĞRI Sayın Meslektaşlarımız, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, 25. yaşını kutlarken yedi bölgede yedi etkinlik programı çerçevesinde Karadeniz Bölgesi etkinliği olarak, 16-17

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 17. Hafta (26 Nisan 2 Mayıs 2010) 26 NİSAN 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği

Detaylı

Febrİl 25-26 Kasım 2016 Hilton Otel, Ankara Sevgili Febril Nötropeni dostları, Febril Nötropeni Derneg i 25-26 Kasım 2016 tarihleri arasında Hilton Otel de Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eg itim Kursu

Detaylı

Kronik Viral Hepatitlerde Güncel Durum

Kronik Viral Hepatitlerde Güncel Durum Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği nin 25. yaşını kutlarken yedi bölgede yedi etkinlik programı çerçevesindeki Doğu Anadolu Bölgesi etkinliğini 23-24 Eylül 2011 tarihlerinde Van

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Veteriner İşleri Müdürlüğü

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 18.11.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26350 ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesine

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri Türk Toraks Derneği 1. Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Kursu 28-30 Mayıs tarihleri arasında İzmir İsmira Oteli nde gerçekleştirildi. Toplam 61 kursiyer, 17 öğretim üyesi, 7 araştırma görevlisi ve 1 yüksek

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI İş Sağlığı Programı

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI İş Sağlığı Programı HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI İş Sağlığı Programı Programa Kabul Koşulları: Yüksek Lisans: Sağlık alanında lisans düzeyinde bir Yükseköğretim kurumundan mezun olmak, Psikoloji, Sosyoloji, İşletme,İktisat

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Standardizasyonu (ADTS) çalışma grubu raporu 1994-2010

Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Standardizasyonu (ADTS) çalışma grubu raporu 1994-2010 Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Standardizasyonu (ADTS) çalışma grubu raporu 1994-2010 Çalışma Grubunun Adı: Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Standardizasyonu (ADTS) çalışma grubu Grup başkanı: Prof.Dr.Deniz

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Yatakl Tedavi Kurumlar Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli i

Yatakl Tedavi Kurumlar Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli i Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 123-128 Hastane İnfeksiyonları Yatakl Tedavi Kurumlar Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli i http://rega.basbakanlik.gov.tr/* * Bu yönetmelik T.C. Resmî Gazete 11 A ustos

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES

ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES www.cayd.org.tr www.catyob2009.org De erli meslektafllar m z, Çocuk Acil T p ve Yo un Bak m Derne i'nin düzenleyece i, Uluslararas

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2003

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2003 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Esin ÇEVİK Doğum Tarihi: 16/10/1979 Unvanı: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 10. BİLİMSEL KONGRESİ

NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 10. BİLİMSEL KONGRESİ NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 10. BİLİMSEL KONGRESİ Kongre Programı SözEL ve Poster Bİldİrİ Sunumları NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN Prof. Dr. Neriman AKYOLCU BAŞKAN YARDIMCISI

Detaylı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ (CV) ANAHATTI 1. Kişisel Bilgiler Buğra YILDIRIM 02.01.1986 Erzurum bugrayildirim58@gmail.com 2. Eğitim Özgeçmişi 2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm Üniversite Yıl. Okullarda Uyuşturucu ve AIDS Mücadele Kulüplerinin Geliştirilmesi Semineri, 9 Ekim 2009, İZMİR

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm Üniversite Yıl. Okullarda Uyuşturucu ve AIDS Mücadele Kulüplerinin Geliştirilmesi Semineri, 9 Ekim 2009, İZMİR ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı & Soyadı : SEMRA GİRGEÇ Adresi : İzmir Üniversitesi Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular / İZMİR Telefon : (232) 246 49 49 ext.628 E-Mail Adresi : semra.girgec@izmir.edu.tr

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) KULLANIMI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ (11 Mart 2013)

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) KULLANIMI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ (11 Mart 2013) Sayı 42 Mart 2013 e-bülten İTO BİLİŞİM H e r a y ı n i l k h a f t a s ı İ T O w e b s i t e s i n d e y a y ı n l a n ı r KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) KULLANIMI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ (11 Mart 2013)

Detaylı

23-25 ŞUBAT 2007. www.febrilnotropeni.net BİLKENT OTEL VE KONFERANS MERKEZİ, ANKARA. Derneği

23-25 ŞUBAT 2007. www.febrilnotropeni.net BİLKENT OTEL VE KONFERANS MERKEZİ, ANKARA. Derneği www.febrilnotropeni.net BİLKENT OTEL VE KONFERANS MERKEZİ, ANKARA Derneği 4. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet Febril Nötropeni Derneği tarafından düzenlenecek 4. Mezuniyet Sonrası

Detaylı

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri.

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri. Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanlığına, Son yıllarda patoloji kongrelerinin katılım ücretlerinin çok yüksek olduğu yakınmaları arttı. Bu nedenle kongrelerimizi daha ucuza yapmaya çalıştık. Hemen

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Tarih:10 Eylül 1983 Sayısı : 507 10 Eylül 1983 Tarih ve 18161 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Endodonti Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011 Ankara 1 TUK Endodonti

Detaylı

KARAR 22.01- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 03.05.2012 tarih ve 887-19298 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR 22.01- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 03.05.2012 tarih ve 887-19298 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 22.01- Yükseköğretim

Detaylı

1. AMAÇ : Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların önlenmesini sağlamak ve enfeksiyon kontrol programını sağlamak.

1. AMAÇ : Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların önlenmesini sağlamak ve enfeksiyon kontrol programını sağlamak. Ü VE 1. AMAÇ : Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların önlenmesini sağlamak ve enfeksiyon kontrol programını sağlamak. 2. KAPSAM : Özel Yalova Hastanesi tüm bölümlerini ve tüm çalışanlarını

Detaylı

DAVET BİLİMSEL PROGRAM 9 KASIM 2013. Değerli Meslektaşımız, Açılış Dr. Ali Rıza Uysal 09:00-09:15

DAVET BİLİMSEL PROGRAM 9 KASIM 2013. Değerli Meslektaşımız, Açılış Dr. Ali Rıza Uysal 09:00-09:15 DAVET DAVET Değerli Meslektaşımız, Sizi, 09 10 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara da yapacağımız 9. Hipofiz Sempozyumu na bekliyoruz. Katılımınız ve katkınız, Türkiye de hipofiz hastalıklarının tanısı ve tedavisi

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. HemĢirelik Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. HemĢirelik Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı & Soyadı: SEMRA ELMAS (GĠRGEÇ) İş Adresi: Ġzmir Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, HemĢirelik Bölümü, Zübeyde Hanım Mah. BaĢpehlivan Karaali Cad. No:379 Örnekköy-KarĢıyaka

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTANEMİZ KOMİTE VE EKİPLERİN İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ: Hastanedeki ekip, yönetim ekibi, komisyon ve komitelerin; hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun ve devamlılığının

Detaylı

Gündem... Olan Bitenler...

Gündem... Olan Bitenler... Gündem... Olan Bitenler... 3. Ulusal Geriatri Tarih: 01-05 Eylül 2004 Yer: Divan Mares Hotel. Marmaris. Muğla Düzenleyen: Türk Geriatri Vakfı ile Geriatri ve Gerontoloji Derneği Tel: (0312) 30-ı 51 31

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TARİH: 13.05.2011 SAYI: 144 KATILANLAR Müdür İktisat ABD Bşk. İşletme ABD Bşk. Ekonometri ABD Bşk Maliye ABD

Detaylı

TEK SAĞLIK TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ. Prof.Dr. Ender YARSAN. Halk Sağlığı Uygulamalarında Veteriner Hekimliği Hizmetlerinin Rolü Sempozyum

TEK SAĞLIK TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ. Prof.Dr. Ender YARSAN. Halk Sağlığı Uygulamalarında Veteriner Hekimliği Hizmetlerinin Rolü Sempozyum TEK SAĞLIK TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ Halk Sağlığı Uygulamalarında Veteriner Hekimliği Hizmetlerinin Rolü Sempozyum Prof.Dr. Ender YARSAN Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi II. Başkanı

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

TÜRK ÜROLOJ DERNE MARMARA III. LAPAROSKOP E T M KURSU

TÜRK ÜROLOJ DERNE MARMARA III. LAPAROSKOP E T M KURSU Endoüroloji Derne i nin Akademik Katk lar yla 28 Mart - 01 Nisan 2011 Veteriner Fakültesi Avc lar, stanbul Teorik e itim Kuru laboratuvar Islak laboratuvar Canl cerrahi / stanbul T p Fakültesi Pratik en

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Son kullanma tarihi geçmiş ancak hiç kullanılmamış invazif aletleri yeniden sterilize edip kullanabilir miyiz?

Son kullanma tarihi geçmiş ancak hiç kullanılmamış invazif aletleri yeniden sterilize edip kullanabilir miyiz? ÖRNEK E-POSTER 1: Son Kullanma Tarihi Geçmiş İnvazif Aletlerin Yeniden Sterilizasyonu Son kullanma tarihi geçmiş ancak hiç kullanılmamış invazif aletleri yeniden sterilize edip kullanabilir miyiz? Kardiyoloji

Detaylı

Değerli meslektaşlarımız,

Değerli meslektaşlarımız, Viral Hepatitlerin Takip ve Tedavisinde Yaklaşım & Akılcı Antibiyotik Kullanım Kursları Değerli meslektaşlarımız, Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD) ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

23-25 May s 2013 Maritim Pine Beach Hotel, Belek-Antalya

23-25 May s 2013 Maritim Pine Beach Hotel, Belek-Antalya 23-25 May s 2013 Maritim Pine Beach Hotel, Belek-Antalya www.koyunkecisagligisempozyumu2013.org De erli Meslektafllar m, De erli Kat l mc lar Beslenmemizde hayvansal proteinlerden et ve süt çok önemli

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

V/7 ESASLAR 1. Madde 3. Bu kurulufl ve çal flma esaslar nda geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu nu;

V/7 ESASLAR 1. Madde 3. Bu kurulufl ve çal flma esaslar nda geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu nu; TÜB TAK AVRUPA B RL ÇERÇEVE PROGRAMLARI B R M KURULUfi VE ÇALIfiMA ESASLARI (*) Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu esaslar ile, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK) bünyesinde Ankara da kurulan

Detaylı

Erken Uyarı-Cevap ve Saha Epidemiyolojisi

Erken Uyarı-Cevap ve Saha Epidemiyolojisi Erken Uyarı-Cevap ve Saha Epidemiyolojisi Dr. Mustafa Bahadır Sucaklı 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 12 Kasım 2013 Antalya 1 Akut Sağlık Olaylarına Cevap İnceleme ve risk değerlendirmesi İnceleme

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Sayısı: 2014/134 Toplantı Tarihi: 25.02.2014 Salı Toplantı Saati: 16.00 Toplantı Yeri: Dekanlık Toplantı

Detaylı

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Dr. Nuh ERDOĞAN Yurt İçi Burslar Müdür V. 31 Mayıs 2013 Boğaziçi Üniversitesi Sunum Planı I. Bölüm II.

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

A K A D 1 9 9 8 NAD R GÖRÜLEN NTRATORAS K TÜMÖRLER SEMPOZYUMU. 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN. Hotel GAZİANTEP

A K A D 1 9 9 8 NAD R GÖRÜLEN NTRATORAS K TÜMÖRLER SEMPOZYUMU. 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN. Hotel GAZİANTEP NTRATORAS K TÜMÖRLER 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN GAZİANTEP Hotel De erli Meslektafllar m, Akci er Kanserleri Derne i olarak Anadolumuzun güzide flehirlerinde bilimsel toplant lar düzenlemek

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı