4-8 Haziran Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4-8 Haziran 2006 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld..."

Transkript

1 4-8 Haziran Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld... Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Derne i taraf ndan düzenlenen 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi 4-8 Haziran 2006 tarihleri aras nda Antalya'da yap ld. Türkiye deki bilimsel kongre gelene inin en eski kurumlar ndan biri olan Ankem in 21. Kongresi Sungate Port Royal Otel de gerçeklefltirildi. Klinik mikrobiyoloji ve infeksiyon hastal klar alan ndaki güncel geliflmeleri 21 y ld r ülkenin her yan ndaki hekimlerle paylaflan Ankem Kongreleri, bu sene Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi ad alt nda yap ld. Kongrede infeksiyon hastal klar n n tan ve tedavisindeki geliflmeler, yeni infeksiyonlar ve yeni antiinfektiflerin özellikleri, direnç problemi, antibiyotik tedavisinde karfl lafl lan sorunlar, cerrahi, iç hastal klar, pediatri, klinik mikrobiyoloji ve infeksiyon hastal klar alan ndaki güncel sorunlar konular n uzmanlar taraf ndan ele al nd Haziran 2006 ICID Uluslararas nfeksiyon Hastal klar Kongresi Haziran da Lizbon da Yap ld Uluslararas nfeksiyon Hastal klar Kongresi Haziran 2006 tarihlerinde Portekiz in baflkenti Lizbon da yap ld. Uluslararas nfeksiyon Hastal klar Derne i, Portekiz nfeksiyon Hastal klar Derne i ve spanya nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Derne i nin iflbirli iyle düzenlenen kongrenin baflkanl n Norman R. Stein, kongre program direktörlü ünü de Timothy F. Brever üstlendi. 12. Uluslararas nfeksiyon Hastal klar Kongresi ni dünyada, Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar alan nda faaliyet gösteren birçok dernek de destekledi; Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti de kongreyi destekleyen bu dernekler aras nda yer ald. Lizbon Kongre Merkezi nde yap lan 12. ICID e Avrupa dan çok say da bilim adam, pratisyen, klinisyen ve araflt rmac kat ld Haziran Ulusal Mantar Hastal klar ve Klinik Mikoloji Simpozyumu Bursa da Yap ld... Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ve Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal taraf ndan ortaklafla düzenlenen "Aspergillus Türleri ve Oluflturduklar Hastal klar" konulu 3. Ulusal Mantar Hastal klar ve Klinik Mikoloji Simpozyumu Haziran 2006 tarihlerinde Bursa- Uluda da gerçeklefltirildi. Aspergillus türleri ve hastal klar n n her yönü ile tart fl ld 3. Ulusal Mantar Hastal klar ve Klinik Mikoloji Simpozyumu nda; Aspergillus Taksonomisinde Yenilikler, Aspergillus Türlerinin Tan mlanmas nda Kolay ve Basit Morfolojik Kriterler, Aspergillus Biyolojisi, mmunoloji ve Alerji, Aspergillus'larda Toksinler, Aspergillus ve Çevre, nvaziv Aspergilloz Tablolar (klinik deneyimler), Allerjik Aspergillus Hastal klar, Aspergillus Türlerine Karfl Antifungaller ve Direnç Mekanizmalar ve Antifungal Duyarl l k Testleri ve Antifungal Tedaviye Katk lar konular ele al nd. A ao lu My Resort Oteli nde gerçeklefltirilen simpozyumun baflkanl n Prof. Dr. Okan Töre, genel sekreterli ini de Prof. Dr. Beyza Ener üstlendi. İNFEKSİYON DÜNYASI 2006/4 11

2 2-5 Eylül 2006 VIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi 2-5 Eylül de Antalya da Yap l yor... Ulusal Viral Hepatit Kongresi nin sekizincisi 2-5 Eylül 2006 tarihlerinde Antalya Belek te yap lacak. Viral Hepatitle Savafl m Derne i taraf ndan düzenlenen kongrenin baflkanl n Prof. Dr. Emin Tekeli, genel sekreterli ini de Prof. Dr. smail Bal k yürütüyor. Bilindi i gibi daha önceki Viral Hepatit Kongreleri 2 y lda bir Kas m ay nda Ankara da yap l yordu. Viral Hepatitle Savafl m Derne i Yönetim Kurulu, üyelerinden gelen talepler do rultusunda kongreyi bu y l ilk kez Ankara d fl nda, Antalya da yapma karar ald. Pine Beach Oteli nde gerçeklefltirilecek olan VIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi nde ele al nacak ana konular flunlar: VHSD Tan Tedavi Rehberi 2006 Güncellemesi, Hepatit B Tedavisinde Yeni Geliflmeler, Hepatit C Tedavisinde Yeni Geliflmeler, Pegylated Interferonlar, Yeni Nükleozid Analoglar, Ulusal Afl lamada Maliyet ve Sorunlar, Problem Vakalarda Tedavi, Moleküler Biyolojik Tan Metodlar ndaki Geliflmeler, Ulusal ve Ulusalararas Klinik Çal flmalara Bak fl. VIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi oturumlar iki ayr salonda efl zamanl olarak gerçeklefltirilecek. Kongre çerçevesinde Çocuklarda Hepatit Tedavisi konulu bir de panel düzenlenecek. Kongre nin son gününde farkl salonlarda iki ayr Uzman ile Tart flal m bölümünde Nükleozid Analoglar ve Tan ve Tedavisi Sorun Olgular, konunun uzmanlar taraf ndan enine boyuna tart fl lacak. Kongre de ayr ca, Viral Hepatitle Savafl m Derne i Yönetim Kurulu taraf ndan Viral Hepatitler konusunda Türkiye de yap lan araflt rmalar teflvik etmek amac yla geleneksel olarak iki y lda bir yap lan bilimsel yar flman n bu y l yedincisi yap lacak. Kongre kay t ücreti 3 Temmuz 2006 öncesi kay t yapt ran uzmanlar için 150 YTL, asistanlar için 100 YTL; bu tarihten sonra kay t yapt ranlar için de 200 YTL ve 150 YTL olarak belirlendi. Kongre hakk ndaki daha detayl bilgiyi adresinden edinilebilir. Eylül 2006 XXXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Eylül de... XXXII.Türk Mikrobiyoloji Kongresi Eylül 2006 tarihlerinde Antalya da yap lacak. Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ve Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar (KL M K) Derne i taraf ndan düzenlenen kongrenin baflkanl n Prof. Dr. fiemsettin Ustaçelebi, genel sekreterli ini de Prof. Dr. Ferda Tunçkanat yürütecek. WOW Kremlin Palace-Aksu Oteli nde yap lacak olan kongrenin aç l fl töreninden sonra Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti 75. Y l Toplant s yap lacak. Kongrede pek çok panel ve konferans düzenlenecek. Bu panel ve konferanslarda Antimikrobiyal duyarl l k testlerinde sorun bakteriler, Kan ta dayal mikrobiyoloji, F rsatç mikozlar n serolojik tan s nda yeni geliflmeler, Laboratuvar kalite yönetimi, Su ve su sistemi kaynakl hastal klar n kontrolü ve korunma, Avian influenza, Pnömokokal infeksiyonlar: Tedavi ve korunmada yeni geliflmeler, Mikrobiyolojik çal flmalarda infeksiyon modellerinin oluflturulmas, Antifungal ilaç kombinasyonlar : Yöntem ve uygulamalarda güncel durum, Türkiye de dermatofitler ve dermatofitozlar gibi konular ele al nacak. nteraktif oturumlar nda yap laca kongrede halelerde hizmet al m nda son durum konulu bir de yuvarlak masa toplant s yap lacak. Uzman yla tart flal m bölümünde ise Klinik mikrobiyoloji laboratuvarlar nda karfl lafl lan nadir olgular konusu uzmanlar taraf ndan detayl bir flekilde ele al nacak. XXXII.Türk Mikrobiyoloji Kongresi nde, geleneksel hale gelen Meslekte 30. Onur Y l Plaketleri de verilecek. Kongre Düzenleme Kurulu na bildiri özetleri 5 Haziran 2006 tarihine kadar gönderilebilecek. Kongrede kay t ücretleri, kay t yapt rma tarihine göre farkl l k gösteriyor. Kongre kay t ücretleri 12 Temmuz 2006 dan önce kay t yapt ran uzmanlar için 150 Euro, bu tarihten sonra kay t yapt ranlar için 200 Euro, asistanlar ve firma temsilcileri içinde 100 Euro ve 150 Euro olarak belirlendi. Kongre hakk nda detayl bilgi adresinden edinilebilir. 12 İNFEKSİYON DÜNYASI 2006/4

3 Eylül ICAAC Eylül de San Francisco da Yap lacak... Her y l Amerika Birleflik Devletleri nde Amerika Mikrobiyoloji Derne i (American Society for Microbiology) taraf ndan düzenlenen ICAAC (International Conference On Antimicrobial Agents and Chemotherapy) n 46. s bu y l San Francisco da yap lacak Eylül tarihleri aras nda gerçeklefltirilecek olan kongreye ABD nin yan s ra dünyan n de iflik ülkelerinden pek çok infeksiyon hastal klar uzman, klinik mikrobiyolog, eczac, araflt rmac ve di er sa l k çal flanlar n n kat lmas bekleniyor. Kongre Düzenleme Kurulu 46. ICAAC a yaklafl k olarak kat l mc n n gelece ini tahmin ediyor. Kongre baflkanl n David C. Hooper n yapt 46. ICAAC n kongre baflkan yard mc l n da Scott M. Hammer yürütüyor. Geçen y l Washington da gerçeklefltirilen nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji alan n n önemli organizasyonlar ndan birisi olan 46. ICAAC n bilimsel kurulunda, dünyan n de iflik ülkelerinden birçok hekim ve bilim adam bulunuyor. Türkiye den de pek çok hekim ve bilim adam n n izlemesi beklenen kongreye kat l mc say s her geçen y l daha da art yor. San Francisco nun ev sahipli inde gerçeklefltirilecek olan olan 46. ICAAC, yine zengin bir içerikle kat l mc lar n bekliyor. Kongre kapsam nda ana bafll klar halinde flu konular ele al nacak: Antimikrobiyal Direnç, Biyoterörizm, Mikrobiyal Patojenler, Mikoloji, Yeni laçlar, Parazitoloji, Farmakoloji, Viroloji, Salg n Hastal klar. Oldukça yo un bir programa sahip olan 46. ICAAC da yaklafl k olarak 100 oturum gerçeklefltirilecek. Kongre program nda ayr ca simpozyumlar, konferanslar, uzman yla tart flma ve uydu sempozyumlar da yer al yor. Workshop sunumlar ve poster toplant lar da kongre içeri inde yer alacak faaliyetler aras nda bulunuyor. Kongre hakk nda daha detayl bilgi adresinden edinilebilir. Bir sonraki kongre olan 47. ICAAC Eylül 2007 tarihleri aras nda ABD nin Chicago kentinde yap lacak. Kas m 2006 III. Ulusal Tropikal Hastal klar Kongresi 6-11 Kas m 2006 da... Türk Parazitoloji Derne i, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar (K L M K) Derne i ile Dicle Üniversitesi T p Fakültesi nin ortaklafla düzenlendikleri III. Ulusal Tropikal Hastal klar Kongresi 6-11 Kas m 2006 tarihleri aras nda Diyarbak r da yap lacak. Dicle Üniversitesi nin ev sahipli ini üstlendi i III. Ulusal Tropikal Hastal klar Kongresi nin bilimsel oturumlar Diyarbak r Dedeman Oteli salonlar nda yap lacak. Birincisi 1998 y l nda Van da, ikincisi 2000 y l nda fianl urfa da yap lan Ulusal Tropikal Hastal klar Kongresi ni bu kez ilk defa üç dernek birlikte düzenliyor. Kongrenin Baflkanl n da Türkiye Parazitoloji Derne i Baflkan Prof. Dr. M. Ali Özcel, Türkiye Mikrobiyoloji Cemiyeti Baflkan Prof. Dr. Özdem An ve Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Derne i Baflkan Prof. Dr. Haluk Eraksoy beraber yürütüyor. Konferans, simpozyum, sözlü ve poster bildiri oturumlar ndan oluflan III. Ulusal Tropikal Hastal klar Kongresi nde; Arbovirüsler, Ender Rastlanan Tropik Hastal klar, Küresel Is nma ve Tropikal Hastal klar, Kufl Gribi, Seyahat nfeksiyonlar, Tropikal Hastal klarda Yeni Tan Yöntemleri, S tma ve Türkiye çin Önemi, Tropikal Hastal klar n Dünya ve Türkiye deki Durumu ve Veteriner Hekimlikte Tropikal Hastal klar konular ele al nacak. III. Ulusal Tropikal Hastal klar Kongresi nin kongre kay t ücreti,1 Eylül den önce kay t yapt ran uzman ve ö retim üyeleri için 100 YTL, asistanlar için 70 YTL, bu tarihten sonra kay t yapt ranlar için ise 150 YTL ve 100 YTL olarak belirlendi. Kongre hakk nda daha detayl bilgi; adresinden edinilebilir. Kongreye bildiri özetlerini son gönderme tarihi 10 Eylül İNFEKSİYON DÜNYASI 2006/4 13

4 5-8 Ekim EKMUD Bilimsel Platformu 5-8 Ekim 2006 da Ankara da May s 2006 da kurulan Enfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Derne i (EKMUD) nin bilimsel toplant lar n n ilki olan 1. EKMUD Bilimsel Platformu 5-8 Ekim 2006 tarihinde Ankara da yap lacak. Bilkent Otel ve Konferans Merkezi nde düzenlenecek olan kongrenin baflkanl n Prof. Dr. Dilek Arman, kongre genel sekreterli ini de Uzm. Dr. Mustafa Ayd n Çevik üstlenecek. Kongre, 5 Ekim Perflembe günü Prof. Dr. Emin Tekeli nin oturum baflkanl nda Prof. Dr. ftihar Köksal n Global Direnç Oranlar nda Bölgesel Farkl l klar: Neden? konulu konferans ile bafllayacak. Kongre çerçevesinde aç l fl konferans dahil olmak üzere 5 konferans ve 5 tane de panel düzenlenecek. Bu konferans ve panellerde genel olarak Toplum Kökenli Enfeksiyonlar n lk Seçenek Tedavisini Tehdit Eden Direnç Oranlar, Antimikrobiyal Tedavinin Önemli Bileflenleri, Toplum Kökenli Enfeksiyonlar n Tedavisi, Hayat Tehdit Eden Enfeksiyonlar n Tedavisi, Bruselloz: Tan ve Tedavi Güçlü ü Yaflanan Olgulara Yaklafl m, Kronik Hepatitlerde Güncel Durum, 21. Yüzy lda Ba fl klama: Mevcut Afl lar, Gelecekte Neler Bekliyoruz?, mmünyetmezlikli Hastalarda Afl lama, Sa l k Personeli ve Afl lama konular ele al ncak. Kongrenin ikinci günü olan 6 Ekim Cuma günü, EKMUD 1. Ola an Genel Kurul Toplant s yap lacak. Bilken Otel ve Konferans Merkezi nde saat de gerçeklefltirilecek olan genel kurulda, flu anda geçici yönetim kurulu taraf ndan yönetilen Enfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Derne i nin yeni yönetim kurulu belirlenecek. Dernek tüzü üne göre seçilecek olan yönetim kurulu 2 y l süreyle bu görevi yürütecek. Enfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlar n n, kar amac gütmeyen, ulusal, mesleki ve bilimsel uzmanl k derne i olarak tan mlanan EKMUD un bu ilk toplant s nda ayr ca Temel Mesleki Geliflim Kursu da düzenlenecek. 4-5 Ekim 2006 tarihlerinde düzenlenecek olan kurs, yine Bilkent Otel ve Konferans Merkezi nde yap lacak. Prof. Dr. Hakan Leblebicio lu nun koordinatörlü ünde gerçeklefltirilecek olan Temel Geliflim Mesleki Kursu nun kontenjan 50 kifliyle s n rl olacak ve baflvurular kay t s ras na göre de erlendirilecek. 2 gün süreyle yap lacak olan Temel Mesleki Geliflim Kursu Program nda flu konular yer alacak: Literatür Taramas Nas l Yap lmal d r?, Kan ta Dayal T p ve Araflt rma Tipleri Nelerdir?, Araflt rma Planlanmas nda ve Veri Analizinde Hangi statistiksel Yöntem Kullan lmal d r?, Yay n Eti i Nedir?, Makale Nas l Yaz l r ve Dergiye Makale Nas l Gönderilir?, Kongrelere Özet Nas l Yaz l r ve Poster Nas l Haz rlan r?, Slayt Nas l Haz rlan r ve Sunum Nas l Yap l r?, Özgeçmifl ve Yay n Dosyas Nas l Haz rlan r?, Araflt rmalara Destek Nas l Sa lan r? Kongreye kat l m ücreti uzmanlar için 200 YTL, asistanlar için 100 YTL olarak belirlenmifl. Kongreden önce düzenlenecek olan Temel Mesleki Geliflim Kursu kay t ücreti ise 120 YTL. Hem dernek hem de kongre hakk nda daha detayl bilgiye adresinden ulafl labilir. 1 Kas m 2006 Yo un Bak m nfeksiyonlar Kursu 3. Dahili ve Cerrahi Bilimler Yo un Bak m Kongresi Öncesinde Ankara Bilkent Otel de Yap lacak Kas m 2006 tarihinde Dahili ve Cerrahi Bilimler Yo un Bak m Derne i taraf ndan düzenlenecek olan 3. Dahili ve Cerrahi Bilimler Yo un Bak m Kongresi öncesinde 1 günlük Yo un Bak m nfeksiyonlar Kursu düzenlenecek. Koordinatörlü ünü Prof. Dr. Dilek Arman ve Uzm. Dr. Mustafa Ayd n Çevik in yapt kurs kapsam nda Yo un Bak m nfeksiyonlar n n Önemi ve Epidemiyolojisi Prof. Dr. Dilek Arman, nfeksiyon Kontrolüne Yönelik Önlemler Doç. Dr. Rahmet Çaylan, Ventilatör liflkili Pnömoni Yönetimi Prof. Dr. Hande Arslan, Kateter liflkili Bakteremi Yönetimi Doç. Dr. Gökhan Aygün, Üriner Sistem nfeksiyonu Yönetimi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalç n, Cerrahi Alan nfeksiyonu Yönetimi Prof. Dr. Cem Terzi, Yo un Bak mda Çoklu Dirençli Mikroorganizma Sorunu Prof. Dr. Lütfiye Mülaz mo lu, Yo un Bak mda Nedeni Bilinmeyen Atefl Prof. Dr. Semra Çalangu taraf ndan anlat lacak. Kat l m n 50 kifli ile s n rl oldu u kursun kat l m ücreti 100 Euro olarak belirlenmifl. Kat l m ve kay t ile ilgili ayr nt lara adresinden ulafl labilir. 14 İNFEKSİYON DÜNYASI 2006/4

5 14-15 Kas m Türkiye Zoonotik Hastal klar Sempozyumu Ankara da Yap lacak Türkiye Zoonotik Hastal klar Sempozyumu Kas m 2006 tarihlerinde Ankara da yap lacak. Türk Veteriner Hekimleri Birli i, Enfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanl k Derne i (EKMUD) ve Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derne i taraf ndan ortaklafla düzenlenecek olan sempozyumda, Türkiye de zoonotik hastal klar n bugünkü durumu ve çözüm önerileri, ilgili tüm taraflar n kat l m yla ele al nacak. Bu ba lamda Tar m Bakanl, Sa l k Bakanl, meslek örgütleri ve sivil toplum kurulufllar bir araya gelerek konuyu enine boyuna tart flacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Konferans Salonu nda gerçeklefltirilecek olan sempozyumda Zoonotik Hastal klar n Durumu, Bakteriyel Zoonozlar, Viral Zoonozlar, Paraziter Zoonozlar ve G da Kaynakl nfeksiyonlar konular ele al nacak. ki gün sürecek olan sempozyumun son gününde ayr ca Çözüm önerileri bafll kl genifl kat l ml bir de panel düzenlenecek. Sempozyuma kat l m ücretsiz. Ayr ca Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK), 1. Türkiye Zoonotik Hastal klar Sempozyumu nu maddi olarak destekliyor. Organizasyon komitesi taraf ndan 35 yafl alt ndaki genç kat l mc lar n yol ve konaklama giderlerinin TÜB TAK taraf ndan karfl lanaca n bildiriliyor. 1. Türkiye Zoonotik Hastal klar Sempozyumu ile ilgili ayr nt lara Türk Veteriner Hekimleri Birli inin internet sayfas ndan ve adresinden ulafl labilir. Kas m Ulusal Mikobakteri Sempozyumu Kas m 2006 da K z lcahamam da... Ulusal Mikobakteri Sempozyumu nun alt nc s Kas m 2006 tarihleri aras nda Ankara K z lcahamam da gerçeklefltirilecek. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ile Gülhane Askeri T p Akademisi ve Askeri T p Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal Baflkanl 'n n birlikte düzenleyecekleri 6. Ulusal Mikobakteri Sempozyumu nun baflkanl n Doç. Dr. Ali Albay, genel sekreterli ini de Doç. Dr. Özgül K sa yürütecek. K z lcahamam daki Papatya Termal Resort Hotel de yap lacak olan sempozyumda Mikobakterilerin Epidemiyolojisi, MDR Tüberküloz, Yeni Tan Yöntemleri, Ekstrapulmoner Tüberküloz, Nozokomiyal nfeksiyonlar, Yeni Afl Geliflmeleri, mmünoloji, Ulusal Tüberküloz Program, Mikobakterilerin Ekolojisi, Mikobakteriyel Hastal klar n Tedavisi, Mikobakteri Laboratuar nda Standardizasyon ve Mikobakteri Laboratuar nda Sterilizasyon-Dezenfeksiyon konular konferans ve sempozyum biçiminde ele al nacak. Ayr ca endüstrinin düzenleyece i uydu sempozyumlar na da yer verilecek. 6. Ulusal Mikobakteri Sempozyumu na bildiri özeti gönderimi 2 Ekim 2006 tarihinde sona erecek. Ayr ca sempozyuma indirimli kay tlar 15 A ustos 2006 tarihine kadar yapt r labilir. İNFEKSİYON DÜNYASI 2006/4 15

6 30 Ekim-2 Kas m 2006 ICCAID Uluslararas Orta Asya nfeksiyon Hastal klar Kongresi K rg zistan n Baflkenti Biflkek te Yap lacak Uluslararas Orta Asya nfeksiyon Hastal klar Kongresi (The First International Congress Of Central Asia Infectious Diseases, 1. ICCAID), 30 Ekim-2 Kas m 2006 tarihleri aras nda K rg zistan n Baflkenti Biflkek te yap lacak. Eski Sovyet Cumhuriyetlerinden ve di er bölge ülkelerinden de yo un kat l m n beklendi i kongre, Karadeniz ülkeleri aras nda Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar alanlan nda iflbirli i yapmak amac yla 2006 y l nda Türkiye de kurulan Karadeniz Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Derne i (BSCMID) ve K rg z T p Devlet Akademisi (KMSA) taraf ndan ortaklafla düzenlenecek. Kongrenin organizasyonunu Türkiye den Prof. Dr. Hakan Leblebicio lu (Ondokuz May s Üniversitesi, Samsun) ve Prof. Dr. Salih Hoflo lu (Dicle Üniversitesi, Diyarbak r) üstleniyor. K rg zistan dan ise Prof. Dr. Tamara Kudaibergenova (KSMA Uluslararas liflkiler Departman Baflkan ) ve Prof. Dr. Ainura Kutmanova (KSMA nfeksiyon Hastal klar Bölüm Baflkan ) organizasyon komitesinde yer al yor. 30 Ekim 2006 tarihinde bafllayacak olan 1. ICCAID n aç l fl konuflmas, K rg zistan Sa l k Bakan Niyazov taraf ndan yap lacak. Türkçe nin bilim dili olarak bu ülkelerde yeterince kullan lm yor olmas nedeniyle kongre dili ngilizce olacak. nfeksiyon Hastal klar alan nda bölgede önemli bir bofllu u doldurmas beklenen 1. Uluslararas Orta Asya nfeksiyon Hastal klar Kongresi nde flu konular ele al nacak: Tüberküloz, Orta Asya daki Bang Hastal, Orta Asya daki Kuduz, Az Geliflmifl Ülkelerde nfeksiyon Kontrolü, Orta Asya da Afl ile Önlenebilen Hastal klar, Moleküler Epidemiyoloji: Kamu Sa l için Bir Araç, Antimikrobiyal Kullan m, MRSA: Orta Asya n n fiimdiki Durumu, Mikrobiyolojik Labaratuvar ve Genel Pratisyenlik çin Yeni Teflhis Teknikleri. Kongrede, bilimsel program n yo unlu unun yan nda K rg zistan n tarihi, kültürel ve do al zenginliklerinin görülebilmesi ve K rg z kültürünün tan t labilmesi için de sosyal bir program bulunuyor. Kongre kat l m n n 1500 dolar aflmayaca tahmin ediliyor. Ayr ca Türk Hava Yollar ile do rudan Biflkek e uçulabildi inden kongre Türk kat l mc lar için cazip görünüyor. Kongre hakk nda daha detayl bilgi; adresinden edinilebilir. Kongre ye bildiri son gönderim tarihi 14 Haziran Mart 2007 KL M K 2007 Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Derne i ile Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti nin ortaklafla düzenleyecekleri XI- II. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Kongresi (Klimik 2007) Mart 2007 tarihleri aras nda Belek- Antalya da gerçeklefltirilecek. Kongre baflkanl n Prof. Dr. Ayfle Yüce nin yapaca Klimik 2007 nin bilimsel sekreterli ini Doç. Dr. Nur Yapar ile Uzm. Dr. Taner Y ld rmak birlikte yürütecek. XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Kongresi kapsam nda güncel ve ilgi çekici konular; konferans, panel ve olgu sunumlar fleklinde ele al nacak; ülkemizdeki sa l k politikalar ve yasal düzenlemelerin yan s ra e itim sorunlar ile ilgili oturumlara yer verilecek; ayr ca ilaç ve diyagnostik endüstrisince uydu simpozyumlar da düzenlenebilecek. Kat l mc lar n özgün çal flmalar sözlü ve poster bildirisi olarak kabul edilecek. 14 Mart T p Bayram nda bafllayacak olan Klimik 2007 nin bilimsel program tasla nda Antimikrobik Direnç Sorunu, Bruselloz, Hastane nfeksiyonlar, Kufl Gribi, K r m Kongo Kanamal Atefli, Pnömoniler, Tüberküloz, Viral Hepatitler, Viral nfeksiyonlar, Febril Nötropeni, HIV/AIDS, nvaziv Fungal nfeksiyonlar gibi klinik mikrobiyoloji ve infeksiyon hastal klar n n baflat konular n n hemen hemen hepsi yer al yor. Kongre hakk nda daha detayl bilgi adresinden edinilebilir. 16 İNFEKSİYON DÜNYASI 2006/4

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

KL M K Bülteni. Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Derne i Yay n Organ Say : 10, Ocak/fiubat/Mart 2001. yazýsýnýn bir yerinde sšzÿ bilim ve

KL M K Bülteni. Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Derne i Yay n Organ Say : 10, Ocak/fiubat/Mart 2001. yazýsýnýn bir yerinde sšzÿ bilim ve KL M K Bülteni Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Derne i Yay n Organ Say : 10, Ocak/fiubat/Mart 2001 SANAT BUNUN NERESÜNDE? Prof. Dr. O. Þadi Yenen Merhaba, Fikirlerin deneyden daha šnemli

Detaylı

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt. B Blk. No:16/24 Feneryolu 34724 Kad köy / stanbul Tel: (0216) 414 44 17 (pbx) Faks: (0216) 414 44 19 Web: www.kmtd.org.tr

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 ISSN: 1300-7408 Türk

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli Okurlar; Sa l kta Dönüflüm Program çerçevesinde Türkiye genelinde yaflad m z yeniliklere paralel olarak stanbul da da Aile Hekimli ine geçifl sürecinde Aile Hekimli i I.

Detaylı

1 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011. Önsöz

1 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011. Önsöz 1 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011 Önsöz Son y llarda birçok ülkede engelli bireyler için fiziksel aktivitenin yayg nla t r lmas na ili kin çe itli programlar, projeler yürütülmekte,

Detaylı

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU Editör Prof. Dr. Ahmet Baflustao lu derneklerinin katk lar yla... 1 YAZARLAR Ahmet Baflustao lu Gülhane Askeri T p Akademisi T bbi Mikrobiyoloji AD. Ankara Aydan Özkütük Dokuz

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

B Ü L T E N T E M M U Z

B Ü L T E N T E M M U Z temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 1 T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N T E M M U Z n 2 0 0 7 n S A Y I : 6 7 temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 2 Biz uygarl ktan,

Detaylı

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI Bu broflür Avrupa Komisyonu taraf ndan desteklenen Avrupa flletmeler A stanbul Merkezi faaliyetleri

Detaylı

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU YÖNET M KURULU Dr. A. Özdemir AKTAN Dr. Hüseyin DEM RD ZEN Dr. Nergis ERDO AN Dr. Özgür KASAPÇOPUR Dr. Ayflegül B LEN Dr. Nazmi ALGAN Dr. Ali KÜÇÜK ONUR KURULU Dr. Coflkun YORULMAZ Dr. Gazi ZORER Dr. Kemal

Detaylı

HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE

HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE ISBN 978-975-6058-64-0 T.C. Sayıştay Başkanlığı Performans Denetimi Raporu HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE B L MSEL TIP YAYINEV Bükrefl Sokak No: 3/20 Kavakl dere-ankara Tel: +90 312 426 47 47 Faks:

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ

11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ 11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ www.aileicisiddeteson.com Ç NDEK LER Hep Birlikte, Bir Kez Daha Aile çi fiiddete Son! 1 Konferans Hakk nda Genel Bilgiler 2 Program Ak fl 4 Konuflmac lar ve Sunumlar 12 Atölye

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar,

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar, PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli Okurlar, nsan, toplum ve sa l k gündemi bir bütünlük içinde ve yo un bir flekilde h zla ak p gidiyor. Yine dopdolu bir stanbul da Sa l k say s yla beraberiz. Koruyucu sa

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 TÜRK YE B YOET K DERNE Birinci Bask, Mart 2008, Ankara kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 Bask Haz rl k: Mucize Reklam Matbaac l k Tasar m Hizmetleri Tel: (0312) 417 10 56 Bask : Rulo

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

Sempozyum Açıfl Konuflması

Sempozyum Açıfl Konuflması Sempozyum Aç fl Konuflmas - Yahya Ar kan Sempozyum Açıfl Konuflması Yahya ARIKAN SMMMO Baflkanı Yak n geçmiflte yaflanan Enron, WorldCom, Global Crossing, Adelphia Communications, Tyco ve Vivendi gibi

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD Selma KURT Bas n ve Halkla lifl. S. Rektörümüz Say n Prof. Dr. Mustafa GÜREL 5 Nisan 2005 günü saat 12.30 da Ege TV Vizyon Program nda Adnan

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı