Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

2 Size güveniyoruz... "Bugün yapacaklarým çok önemlidir çünkü bunlar için hayatýmýn bir gününü feda ediyorum. Sonuçta elde edecekleriminin buna deðmesi gerekir çünkü ödediðim fiyat gerçekten çok yüksek!!" Anonim bir deyiþ Perfetti Van Melle Ailesinin Deðerli Üyeleri, Yaz döneminin sonuna geldik. Bu, rehavetin ve tatil havasýnýn da sonu bir bakýma. Yýlý tamamlamak için son çeyreðe giriyoruz. Hedeflerimizi gerçekleþtirmek için önümüzdeki bu kýsa süreyi etkili ve verimli bir þekilde kullanmalýyýz. Önümüzdeki 3-4 ay bu yýlki hedeflerimizin gerçekleþmesi ya da gerçekleþmemesi açýsýndan kritik öneme sahip. Burada sözünü ettiðim sadece þirketimizin hedefleri, parasal ya da miktarsal hedefler deðil, hepimizin bireysel hedefleri de yok mudur? Bu yýlýn baþýnda kendiniz için "bu yýl þunlarý yapmalýyým, kendimi geliþtirmeliyim..." gibi bir takým hedefler koymuþ olabilirsiniz, kendi kendinize verdiðiniz sözler vardýr mutlaka. Ýþte tam da bu günlerde bu hedeflerimizi, içsel söz veriþlerimizi deðerlendirmek ve bunlarý gerçekleþtirme anlamýnda kalan süreyi iyi deðerlendirmek noktasýndayýz. Bir anlamda vakit iman tazeleme vaktidir! Biz de Perfettti Van Melle olarak yýlýn son dönemini iyi deðerlendirme gayreti içindeyiz. Bu baðlamda son yýllarýn en önemli ürün lansmanlarýndan birini gerçekleþtiriyoruz. Bu dergi elinize geçtiði günlerde raflarda yerini almýþ olmasý gereken Vivident Full Fresh gerçekten de ülkemiz sakýz pazarý açýsýndan önemli bir yenilik. Diðer bir çok yeniliðe olduðu gibi buna da imza atmýþ olmaktan ötürü gurur duyuyoruz. Yeni ürünümüz içi sývý dolgulu yuvarlak drajenin bizi yeni baþarýlara götürmesini diliyorum. Grupta son günlerde ilan edilen bir yeniden yapýlanma programý kapsamýnda dünyada altý iþ bölgesi oluþturuldu ve bunlarýn her birinin bir baþkan yardýmcýsý tarafýndan yönetilmesi benimsendi. Türkiye de Güney ve Doðu Avrupa Ýþ Bölgesi (BUSEE) içerisinde yer alýyor. Aslýnda bu düzenlemenin daha da ötesinde, Türkiye'deki þirketimizin grup içerisinde üstlendiði rol giderek artmakta. Artan oranda Avrupa'daki diðer þirketlerin draje sakýz gereksinimlerini buradan karþýlýyoruz. Yakýn bir zaman içinde grubun en önemli draje sakýz üssü olacaðýmýzdan kuþku yok. Bu, bizler için bir gurur vesilesi olurken ilave sorumluluklarý da beraberinde getiriyor. Artýk sadece Türkiye için deðil, Ýspanya'dan Fransa'ya, Rusya'dan Kanada'ya kadar bir çok ülke için sakýz üreteceðiz. Bu deðiþimin ardýnda iki sözcükle ifade edilen bir yaklaþým var "size güveniyoruz". Gerçekten de eðer þirketimizi bu kadar önemli bir konuma getiriyorlarsa bu, üst yöneticilerimizin, þirket hissedarlarýnýn bize duyduklarý güvenden, bize inanmalarýndan kaynaklanýyor. Perfetti Van Melle Türkiye'nin yöneticisi olarak ben de bu inancýn gereðini yerine getireceðimizden hiç kuþku duymuyorum, çünkü ben de size güveniyorum! Saygý ve sevgilerimle, Turgut Ziyal PVM Türkiye Genel Müdürü GM MESAJ 3

3 SAHÝBÝ Perfetti Van Melle Türkiye Adýna Turgut Ziyal SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Serkan Ergün YAYIN KOORDÝNATÖRÜ Suat Nazaroðlu YAYIN YÖNETMENÝ Nur Altý YAYIN KURULU Serkan Ergün Okþan Algur Gizem Gül YAYIN HAZIRLIK Ortak Ýletiþim Tanýtým Pazarlama Ltd. Þti. Tel: Faks: Öðretmen Haþim Çeken Cad. Ceceli Ýþ Merkezi No:15 K:3 Fulya Þiþli - Ýstanbul BASKI Mask Matbaasý Tel: YAYIN TÜRÜ Yerel Süreli Yayýn PERFETTI VAN MELLE TÜRKÝYE Kýraç Köyü Merkez Mah. Atatürk Cad. No: 17 Büyükçekmece - Ýstanbul Tel: Faks: BÝZDEN PVM Sosyal Sorumluluk Bilinciyle Örnek Oluyor BASIN TOPLANTILARI 8Damla Tarçýn / Alpenliebe RÖPORTAJ Vedat Baþaran Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i RÖPORTAJ Soydan Cengiz ECR, verimliliði artýrýyor PAZARDAN Þekerlemede PVM damgasý 22 RÖPORTAJ Nureddin Ergür Üretimin candamarý: Tedarik Zinciri KAMPANYALAR 24Alpenliebe / Mentos / Vivident ice 26 RÖPORTAJ Ersel Gýda Vivident Number 1 Ürünümüz PVM BASIN 28Her köþede PVM 30 PORTRE Ýlyas Kendüzler Can Gökseven Bünyamin Kýrdaþ 4 5

4 BÝZDEN PVM sosyal sorumluluk bilinciyle örnek oluyor sertifikasyonu sonrasý, artan dökümantasyon ve kayýt zorunluluðu sebebiyle, tüm çalýþanlarýmýzýn okur-yazar olma zorunluluðunu dile getirdi. Okur-yazar olmayan çalýþanlarýmýzý iþten çýkarmak yerine, onlarý kazanmayý seçtiklerini, böylelikle sosyal sorumluluklarýný da bir nebze yerine getirdiklerini söyledi. AÇEV'e ve eðitmen Sn.Nihal Ateþ'e de özel teþekkürlerini ileten Turgut Ziyal, AÇEV'in bundan sonraki iki kursuna da sponsor olarak destek vereceklerini bildirdi. Kursu tamamlayan ve sertifikalarýný alan öðrencilere de birer yarým altýn hediye edildi. Kursu tamamlayan çalýþanlarýmýzdan, Zaide Uslu ve Cengiz Önal, çok mutlu olduklarýný, okur-yazar olarak bundan sonra daha verimli çalýþacaklarýný ve okuma-yazmayý iyice ilerletmek istediklerini dile getirdiler ve teþekkürlerini sundular. Özel kurumlar arasýnda, ilk defa yabancý sermayeli bir firma bu davranýþý sergiledi. Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Sn.Kadir Topbaþ da bir mesaj göndererek bu duyarlýlýktan dolayý firmamýzý ve yöneticilerini kutladý. Mayýs, 2005 Yaþam Gazetesi Þirketimiz kalite politikasý sonucu; Ekim 2003'te alýnan ISO sertifikasyonu sonrasý, iþe yeni baþlayacak çalýþanlarýmýzýn en az LÝSE mezunu olmasý zorunlu hale gelmiþtir. Bununla beraber, mevcut çalýþanlarýmýzdan beþ kiþinin okur-yazar olmamasý sebebiyle, bu çalýþanlarýmýzý kazanmak ya da kaybetmek seçimini yapmamýz gerekiyordu; biz de KAZANMAYI seçtik. Bu kiþiler için, Ýnsan Kaynaklarý'nýn öncülüðü ve organizasyonu ile, Büyükçekmece Halk Eðitim Merkezi ve AÇEV'e (Anne Çocuk Eðitim Vakfý) baþvurarak, þirketimiz bünyesinde bir OKUMA-YAZMA kursu açýlmasýný talep ederek, özel þirketler arasýnda bir ilke imza attýk! Yaklaþýk 5 ay süren maraton sona erdi ve bu çalýþanlarýmýzla beraber, çalýþanlarýmýzdan birinin iki kýz kardeþi ve bize yemek hizmeti veren Sofra firmasýnýn bir çalýþaný ile toplam sekiz kiþi OKUR-YAZAR sertifikasý almaya hak kazandý. Hatice Özer, Zaide Uslu, Leyla Özer, Mehmet Okutucu, Cengiz Önal, Fatma Eren, Ayþe Akbaþ ve Dilber Çakýr'ý baþarýlarýndan dolayý kutlarýz. 25 Mayýs 2005'te, þirket binamýzýn salonunda yapýlan törene, AÇEV yetkilileri ve bazý bürokratlar katýldý. Büyükçekmece Halk Eðitim Merkezi Müdürü Sn.Cemal Sönmez törenin açýlýþýný yaptýktan sonra, Atatürk ve tüm eðitim gönüllüleri için saygý duruþu yapýldý, ardýndan Ýstiklal Marþý okundu. Büyükçekmece Halk Eðitim Merkezi Müdürü Sn.Cemal Sönmez, Kýraç Belediye Baþkaný Sn.Hamit Öncü, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Sn.Hüseyin Avni Sandýkçý, San-Der Baþkaný Sn.Fahri Türkan yaptýklarý konuþmalarýnda, eðitimin önemini vurgulayarak, sosyal sorumluluk kapsamýnda özel kurumlara çok iþ düþtüðünü, Perfetti Van Melle'yi bu örnek davranýþtan dolayý kutladýklarýný ve bir ilke imza atýldýðý için gurur duyduklarýný, bu davranýþýn diðer özel kurum ve kuruluþlara da iyi bir model olmasýný dilediklerini, bu seferberliði bölgedeki tüm firmalara yaymak istediklerini ve bu konuda her türlü desteði vereceklerini belirttiler. AÇEV Bölge Sorumlusu Sn.Sevgi Galiba, yaptýðý konuþmasýnda, Perfetti Van Melle'yi bu örnek davranýþtan dolayý tebrik ettiklerini, bu öncü davranýþýn tüm firmalara önderlik etmesini dilediklerini, bu eðitim seferberliðinin tüm yurtta yaygýnlaþarak Okuma-Yazma oranýný yükseltmek istediklerini dile getirdi ve temel eðitimin önemini vurguladý. AÇEV'in temel eðitime desteðinin artarak süreceðini söyledi. Perfetti Van Melle Genel Müdürü Sn.Turgut Ziyal, yaptýðý konuþmasýnda, AÇEV ve Halk Eðitim Merkezi'ne bu iþbirlikçi tutumlarý için teþekkürlerini iletti. ISO

5 BASIN TOPLANTILARI Tarçýn ve damla sakýzýnýn buluþtuðu yeni lezzet; "Vivident Tarçýnlý Damla" Vivident Tarçýnlý Damla, dünyaca ünlü aþçý Vedat Baþaran'ýn özel menüsü eþliðinde Feriye'de düzenlenen bir toplantýyla tanýtýldý. Keyfin en tatlý hali: Þekersiz Þeker Alpenliebe!.. Türkiye'de, tatlandýrýcýlý draje çiklet pazarýnýn lideri konumunda olan Perfetti Van Melle'nin en geniþ portföye sahip sakýz grubu markasý Vivident, þimdi de Vivident Damla Sakýzý'nýn devamý niteliðinde olan Vivident Tarçýnlý Damla ile tüketicileriyle buluþtu. Türk mutfak kültürünün geleneksel lezzetleri tarçýn ve damla sakýzýnýn bileþiminden oluþan mükemmel aromasýyla yeni Vivident Tarçýnlý Damla, Perfetti uzmanlýðý ve bir gurme yaklaþýmýyla oluþturulan yeni ve farklý lezzetiyle dikkat çekiyor. Vivident Tarçýnlý Damla, 26 Mayýs 2005 tarihinde Feriye Lokantasý'nda düzenlenen bir toplantýyla tanýtýldý. Perfetti'nin, Vivident Tarçýnlý Damla'yla öne çýkardýðý yeni lezzetin altýnýn çizildiði toplantýya, dünyanýn en iyi 6 aþçýsý arasýnda yer alan Vedat Baþaran'ýn hazýrladýðý, tarçýnlý ve damla sakýzlý seçkin lezzetlerden oluþan eþsiz bir mönü tat kattý. Seçkin bir basýn mensubu grubunun katýldýðý toplantý çeþitli yayýn organlarýnda da yoðun yanký buldu. Perfetti Van Melle'nin yepyeni ürünü Þekersiz Þeker Alpenliebe karamel ve çilek çeþitleriyle keyfine düþkün ancak, formuna da özen gösterenlerin tercihi. Þekerleme sektörüne farklý bir yenilik getiren Alpenliebe, 3 Aðustos tarihinde Parkorman'da düzenlenen, Beslenme ve Diyet Uzmaný Dilara Koçak'ýn da katýldýðý lansmanda tanýtýldý. Þekersiz Þeker Alpenliebe, keyifli bir lezzet arayan þeker tutkunlarýnýn beðenisine sunuluyor. "Kilo almayýn keyif alýn" sloganýyla yola çýkan Alpenliebe'nin en önemli özelliði þekersiz bir þeker olmasý ve kilo aldýrmamasý. Günün her aný her yerde tatlý ihtiyacýný karþýlayan ve mükemmel lezzetiyle en güzel duygularý tazeleyen Þekersiz Þeker Alpenliebe, yoðun aromasýyla yetiþkinlerin þeker özlemini giderirken akýllý kapaklý þýk kutusu ise her an yanýnýzda olacak bir keyif kutusu niteliði taþýyor. Bir þekerden alýnabilecek keyifli lezzeti karamel ve çilek aromalarýyla sunan Alpenliebe'nin basýn toplantýsýnda saðlýklý hayat ve saðlýklý beslenme üzerine bir konuþma yapan Dilara Koçak, Alpenliebe'nin özellikle sigarayý býrakanlar ve aþýrý stres altýnda çalýþanlara önerilebileceðini belirtirken Alpenliebe'nin bu gibi nedenlerle ortaya çýkan duygusal açlýklarýn bastýrýlmasýnda da hem keyifli hem de kilo aldýrmayan bir seçenek olduðuna dikkat çekti. Toplantýda konuþma yapan Alpenliebe Ürün Müdürü Gizem Gül, " Perfetti Van Melle olarak þekersiz þeker Alpenliebe ile hayattan keyif almak isteyenler için yepyeni bir seçenek yarattýklarýný belirtti. "Kilo almayýn keyif alýn!" sloganýyla þekerseverlerle buluþan Alpenliebe, þeker yerken formunu da korumak isteyenlerin, hayattan zevk almayý tarz edinenlerin, kilo alma endiþesi yaþamadan korkusuzca tüketebilecekleri tatlý, farklý ve þekersiz þekeri. 8 9

6 RÖPORTAJ Vedat Baþaran Süt, ECR, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Verimliliði Decoder i Artýrýyor... Aslýnda hala çok yetersiz. Bu eksikliði gidermek için aþçýlýðý profesyonel olarak yapmak gereðine inandým. Londra'da yaptýðýnýz master ve çalýþmalarýnýz, kariyerinizi ne ölçüde etkiledi? Londra'daki master ve çalýþma hayatým aslýnda kariyerimin tamamýný yaratmýþtýr. 'Magic touch' diye bir deyim vardýr mutfakta. Ekip her þeyi hazýrlar tabaða koyar fakat aþçýbaþý gelir son defa tabaktaki yemeðe bir katký yaparak müþteriye gönderir. Bu yapýlan katkýnýn adý 'magic touch' ya da 'final touch' olarak adlandýrýlýr. Yani yemek tabaktaki son halini almýþtýr. Bence Londra bu katkýyý saðlamýþtýr bana. Vivident Tarçýnlý Damla reklam filmiyle ekranlarýmýza gelen Vedat Baþaran, ünü yurt sýnýrlarýný aþmýþ bir iþletmeci ve aþçý. Halen Feriye Lokantasý'nýn iþletmesini yapan ve kendini Osmanlý ve Türk yemeklerine adamýþ bir araþtýrmacý olan Vedat Baþaran ile yemek dünyasýna bakýþýný ve PVM ile buluþmasýný konuþtuk Mutfaða giriþiniz nasýl gerçekleþti? Ailenizden ne ölçüde etkilendiniz? Mutfaða giriþimde ailemin direkt olmasa da dolaylý etkisi bulunmaktadýr. Þarküteri ve manavlar iþleten ailemin sayesinde tüm gýda malzemelerinin içinde büyüdüm. Bu da zaten bir aþçý için en önemli öðretidir. Profesyonel olarak aþçýlýk yapmaya nasýl karar verdiniz? Uludað Üniversitesi Turizm Yüksek Okulu'nda okudum. Fakat o zamanlar pratik mutfak eðitimi yeterli deðildi. Dünya mutfaklarý içinde Türk mutfaðýnýn yeri nedir? Bulunduðu bölge keþfedilmiþ fakat hala yeraltýndan çýkarýlamamýþ bir define gibidir. Bulunduðunda dünya gastronomisi doðadaki damak sýrlarýna ulaþacak. Osmanlý mutfaðýna iliþkin çalýþmalarýnýz var, bu nedenle Osmanlýca dahi öðrendiniz. Neydi sizi bunu araþtýrmaya iten? Avrupa'da eðitime gittiðim ve çalýþtýðým dönemlerde mutfak kültürlerinde yaþadýðým deneyimler bana çok farklý görüþler kazandýrdý. Sonra aklýma ilk gelen dünyanýn en büyük siyasi erklerinden biri olan Osmanlý Ýmparatorluðunun mutfak kültürünün ortaya çýkarýlmasýdýr. Mutfak kültürünün zengin olabilmesi için gereken þartlarýn tamamý Osmanlý döneminde vardýr. (Ýklim þartlarý, farklý etnik yapýlar, istikrar ortamý ve zenginlik). Son dönemlerde artan Batý kültürünün de etkisiyle ülkemizde fast food alýþkanlýðý arttý. Bu geleneksel mutfaðýmýzý ve beslenme alýþkanlýklarýmýzý ne derece etkiler sizce? Geçmiþimize tümüyle sahip olabildiðimiz zaman, damak kültürümüzü kaybetmeyeceðimize inanýyorum. Fakat burada anne-babalara büyük görevler düþüyor. Aile sofralarýndan vazgeçmemeliler. Çocuklarýn oturabileceði tek sofra aile sofralarýdýr. Sofra ve yemekte, ilgili ilk temel davranýþ biçimlerini ancak bu sofralarda kazanacaklardýr. Sizi þu sýralar yayýmlanan Vivident'in reklam filminde izliyoruz. Vivident ile buluþmanýz nasýl gerçekleþti? Turgut bey çok deðerli bir büyüðümdür. Yýllardýr iyi projelere imza atmýþtýr. Kendi damak tatlarýmýzý uluslararasý bir üründe buluþturma fikri sanki doðu ve batý sentezi olarak ortaya atýlmýþtýr. Yýllardýr mutfaðýmýzda bu çalýþmalarý yapan biri olarak bu projeyi benimle birleþtirmeyi uygun görmüþler. PVM'nin yeni bir tat arayýþýnda sizi tercih etmesinin nedeni nedir? Vivident Tarçýnlý Damla nasýl doðdu? Vivident Tarçýnlý Damla binlerce yýldýr Anadolu medeniyetlerinin damaklarýnda yerleþmiþ olan süt-tarçýndamla sakýzý lezzetlerinin birleþimi, adeta damaklarýn þifresini çözen bir 'decoder' gibidir. Geçmiþimize tümüyle sahip olabildiðimiz zaman, damak kültürümüzü kaybetmeyeceðimize inanýyorum. Ýþ dýþýnda, evinizde yemekle ilgilenmek hoþunuza gidiyor mu? Baþka neler yapýyorsunuz boþ zamanlarýnýzda? Yemek konusu benim için hiç bir zaman iþ olamadý. Yaþam keyfi olarak sarýldýðým bu olgu benim sanki insiyatifim dýþýnda her zaman ruhumda kendiliðinden yaþar. En büyük kaygým ve üzüntüm tüm insanlýðýn yeteri kadar beslenemediðidir. Böylesine bol nimetler sunan tabiatta insanlarýn açlýktan ölmelerini kabul etmek mümkün deðildir. Eski bir sporcu olduðum için koþar ve bol tenis oynarým. Hat sanatý ile ilgili derin uðraþlarým vardýr. Amatörce kanun enstrümanýný çalmaya çalýþýrým

7 KISA HABERLER YENÝ... YENÝ... Avrasya Kurumsal Oyunlarý (Eurasia Corporate Games) Bu sene, toplam 93 firmadan, sporcunun katýldýðý Kurumsal Oyunlar'a, PVM Türkiye olarak, 11 kiþilik Futbol takýmýmýz ile katýldýk. Eleme turlarýný grup birincisi olarak tamamlayan takýmýmýz, çeyrek finalde elendi. Toplam 2 gün süren karþýlaþma öncesi, Ýstiklal Caddesi'nde, görkemli bir geçit töreni düzenlendi. Tüm katýlan arkadaþlarýmýza; þirketimizi baþarý ile temsil ettikleri için teþekkür ederiz. Bayilerimiz Uzakdoðu da Aðustos ayý baþýnda Perfetti Van Melle, kotalarýný ve yüksek ciro hedeflerini aþan müþterilerini uzakdoðu gezisine götürdü. Uzakdoðu da egzotik yaþam tarzý ve farklý kültürel özellikleriyle öne çýkan Tayland da tüm yýlýn yorgunluðunu üstlerinden atan Perfetti Van Melle grubu, önümüzdeki dönem için daha da yükselen bir satýþ grafiði için sözbirliði ettiler. Teknolojik stratejiler belirlendi Ýstanbul, 6-8 Haziran tarihleri arasýnda, Avrupa ve Amerika kýtasý Perfetti Van Melle grubu fabrikalarýnda görev yapan teknolojist ve teknisyenleri biraraya getirdi.perfetti Van Melle Türkiye'nin ev sahipliðinde gerçekleþen organizasyona Türkiye'nin yanýsýra Ýtalya, Polonya, Brezilya, Rusya, ABD, Hollanda, Belçika ve Romanya'dan teknik yöneticiler katýldý. Toplantýda teknolojik stratejiler ele alýnýrken ayný zamanda teknik yaklaþýmlarda ve yeni ürün geliþtirme konularýnda ortak prensiplerin ve bakýþ açýsýnýn pekiþtirilmesi yönünde önemli adýmlar atýldý. Çýnar Otel'de süren yoðun çalýþma programýnýn sonunda akþam yapýlan Boðaz turunda konuklar, Ýstanbul'un eþsiz güzelliði karþýsýnda hayranlýklarýný ifade etmekten kendilerini alamadýlar. PVM Türkiye, Temmuz 2005 itibarý ile demografik bilgileri: Toplam Çalýþan Sayýsý : 535 Bayan Çalýþanlarýmýz: 177 (%33) Bay Çalýþanlarýmýz: 358 (%67) Yaþ Ortalamasý: 33 Ýdari Kadro Öðrenim Durumu: Yüksek Lisans: %10 Üniversite: %60 Lise: %26 Ýlköðretim: %4 Öðrenim Durumu (Tüm firma) Yüksek Lisans: %5 Üniversite: % 10 Lise: % 20 Ýlköðretim: % 65 Vivident Full Fresh çiðneyin, siz de kendinizi iyi hissedin! Perfetti Van Melle, yeniliklerin öncüsü olduðunu bir kez daha kanýtlayarak, Eylül ayý baþýnda Vivident Full Fresh'in lansmanýný yaptý. Pazarýn en sýra dýþý sakýzý olan yeni Vivident Full Fresh'in sývý dolgulu yuvarlak drajeleri aðýzda müthiþ bir ferahlýk ve "yeni fýrçalanmýþ gibi tertemiz" bir his yaratýyor. Formülündeki mikrotemizlik kristalleri, bu ferahlýk ve temizlik hissinin sýrrýný oluþturuyor. Böylece günün her saatinde tazelenmek isteyenler Vivident Full Fresh çiðneyecekler ve kendilerini gün boyu iyi hissedecekler. Ayrýca sakýz sevenler bu hissi ilk kez Vivident Full Fresh'le yaþarken Vivident kalitesinden de kopmayacaklar

8 RÖPORTAJ ECR'ýn temel prensibi; tedarik zinciri içerisinde, ürünün kullanýmýna deðer katmayan tüm maliyetlerin ürünün üzerinden kaldýrýlmasýdýr. ECR, verimliliði artýrýyor... PVM Türkiye genel müdürü Turgut Ziyal'in de yönetim kurulu üyesi olduðu ECR-Tüketiciye Etkin Yaklaþým Derneði, Amerika ve Avrupa'da pek çok verimlilik projesini gerçekleþtirmiþ bir oluþum. Türkiye'de yapýlan çalýþmalarla ilgili ECR Genel Sekreteri Soydan Cengiz; PVM Yaþam'a ECR oluþumunun ne olduðu, amaçlarý, gerçekleþtirdikleri ve hedeflerindeki projeler hakkýnda bilgi verdi. ECR nasýl bir oluþum? Amaçlarý nelerdir? Genel olarak ECR hareketi Amerika'da 1990'larýn baþýnda, P&G ve Wall-Mart arasýnda baþlamýþtýr. Bilinç seviyesi gün geçtikçe yükselen tüketicinin harcadýðý parayý kendilerine daha çok yönlendirmeyi düþünen bu iki büyük grup, tüketiciyi daha fazla anlamak; tüketicinin ihtiyaçlarýný daha isabetli, daha hýzlý ve daha az maliyetle karþýlamak - ki bu cümle bütün dünyadaki ECR oluþumlarýnýn hedefini ifade eder- amacýyla beraber çalýþmaya karar vermiþlerdir. Ürün, tarladan gelip, marketler aracýlýðýyla tüketicinin evine gidene kadar birtakým seyahatler yapýyor. Tarladan fabrikaya, fabrikadan distribütöre, distribütörden alt distribütöre, toptancýya gidiyor, uzun bir yolculuðun ardýndan da, tüketiciye ulaþýyor. Örneklendirmek gerekirse Amerika için bu süre 104 gün olarak belirlenmiþtir. Tüm bu süreçte bir taþýma maliyeti oluþuyor. Gün sonunda fabrikadan 100 birim ürün çýkýp, maðazaya 97 birim ulaþýyorsa; satýlan 97 birim ürünün içinde kaybolan 3 ürünün maliyeti de hesaplanmalýdýr. Bu sistemin merkezinde üretimin að-içi optimizasyonu hedeflenmekte; dolayýsýyla ECR'ýn temel prensibi; tedarik zinciri içerisinde, yani ürünün üreticiden tüketiciye geliþi sýrasýnda, ürünün kullanýmýna deðer katmayan tüm maliyetlerin ürünün üzerinden kaldýrýlmasý olarak þekillenmektedir. Bu sistemin baþarýyla uygulandýðý birçok ülke var ve Türkiye de bunlardan bir tanesidir. 1990'larýn baþýnda Amerika'da baþlayan ECR hareketi, 1993'te Avrupa'da konuþulmaya baþlanmýþ, 1994'te Avrupa'da ilk defa Ýtalya'da hayata geçmiþ ve þu anda 26 ülkede ECR yapýsý kullanýlmaktadýr. Türkiye'de ECR kaç yýldýr var? Ve nasýl bir yapýsý var? ECR birçok Avrupa ülkesinde kurulmuþken, Mayýs 1999'da Türkiye'de konuþulmaya baþlandý. ECR, bütün dünyada üreticinin ve perakendecinin parite bazlý ortak yönetiminin olduðu tek oluþumdur. ECR Türkiye'nin tüm üyeleri - bütün dünya ECR'larýnda da olduðu gibi - ayný zamanda ECR Türkiye'nin yönetim kurulundadýr. ECR'da herkesin verdiði ortak kararlar ile çalýþmalara devam edilir. Üretici ve perakendecinin bir araya gelerek ortak karar aldýðý tek dernek ECR'dýr. ECR'ýn kuruluþunda neler yaþandý? Ýlk etapta Colgate, Henkel, Metro, Migros, Procter&Gamble ve Unilever, ECR platformunu Türkiye'de baþlatmak için bir iyi niyet mektubu imzaladýlar. Sonra Rekabet Kurumu, bir yýllýk bir denetim ile kurucu üyeleri denetleyerek, 21 Haziran 2000'de kuruluþ iznini verdi. Price Waterhouse Coopers, ECR Türkiye'deki inisiyatifi alarak, Türkiye'de bu iþle ilgili insanlarý ayný masa etrafýna topladý. Ýlk defa 29 Haziran 1999'da ortak toplantý yapýldý ve þu hedefler koyuldu: - Bilgi paylaþýmý - Gerekli kaynaklarý saðlamak - Projelerde sektörün önceliklerini gözetmek - Tüketici araþtýrmalarý - Standartlar - Teknoloji - Sonuca odaklýlýk - ECR bilincini oluþturmak ve yaymak - Sektörün faydasýna olan fýrsatlarý belirlemek ve üzerinde çalýþmak ECR prensipleri nelerdir? ECR prensiplerine göre, ürününüzü, maðazanýn deposuna kadar getirme sürecini optimize etmeniz yeterli deðil, maðazaya getirip, raflarda sergileme sürecini de optimize etmelisiniz. Ýþin talep tarafý bizim en dikkat ettiðimiz konudur. ECR Türkiye olarak 2000'in sonunda, bir genel kurul toplantýsý düzenledik, yönetim kurulumuzu seçtik Þubat'ta kriz meydana geldiðinde medyada fazla yer almadýk, yani bizim varlýðýmýzý bile birçok kiþi bilmiyordu, çünkü biz sadece projelerimizle ilgileniyorduk. Kuruluþtan bu yana 15 tane proje gerçekleþtirdik. Kiminde çok baþarýlý olduk; kimini park ettik duruyor; kiminin hala üzerinde düþünülüyor; kimini devletle ortaklaþa yapmaya çalýþtýk. Aralýk 2000'de gerçekleþtirilen ilk genel kurulda Metro Grosmarket'in Genel Müdürü Hakan Ergin Bey baþkan, Unilever'in Tedarik Zinciri Direktörü Erdal Bey de eþ baþkan oldu. Þu anda Migros genel müdürü Aziz Bulgu Baþkan, Unilever satýþ direktörü Ahmet Coþar ise eþ baþkandýr. ECR Türkiye Yönetim Kurulu 28 kiþiden oluþuyor. Yönetim kurulu prensip olarak 2 ayda bir toplanýyor. ECR Türkiye, ECR Europe'da 2001 yýlýndan beri %100 katýlýmla sürekli temsil ediliyor. Bu toplantýlarýn yararlarý nelerdir? Sonuç alýnabiliyor mu bu toplantýlardan? ECR Türkiye, insanlarýn bir araya gelip konuþmalarýndan 14 15

9 RÖPORTAJ onlara bir zarar gelmeyeceðini, ayný masa etrafýnda oturabileceklerini gösterdi. Ve buralarda hiç ticaret konuþulmadý. Bunun avantajý, baþka konularý konuþurken daha kolay iletiþim kurabilmemiz. Bire bir iliþki olduðu zaman konuþmak daha kolaylaþýyor. Bunun dýþýnda çok ciddi projeler yaptýk. ECR Amerika veya Avrupa'nýn modellerini tam olarak uyguladýnýz mý? Türkiye'ye göre deðiþtirdiniz mi? ECR Avrupa'ya, "biz Türkiye olarak ne tür projeler yapalým?" diye sorduðumuzda, çok doðal olarak diyorlar ki rekabetçi alanlara girmeyin. Dolayýsýyla rekabetçi alanlara pek girmedik. Baþlangýçta, henüz ortak çalýþma þartlarý yeni yeni saðlanýrken bu tür rekabetçi denilebilecek projelere pek girmedik. Biz yaptýðýmýz projelerin insanlarýn günlük hayatýnda kullanabileceði projeler olmasýný istedik. Türkiye de hýzlý tüketim mallarý ticaretinin ihtiyacý olan projeler yapmak gerekti. Tüketici araþtýrmasý herkesin her zaman kullanabileceði bir araþtýrma yöntemi. Ama bu araþtýrmayý planlarken kriz patlak verdi. Bu projeyi kararlaþtýrdýðýmýz tarihten sonra yapabildik. Veya promosyon yönetimi diye bir proje yapmaya çalýþmadýk, çünkü bu Türkiye'de evin içine girmek demek ve bu noktada tüketicide ani deðiþiklikler gözlenebiliyor. Yaptýðýnýz projelerden bir kaçýný anlatýr mýsýnýz? ECR'ýn Skor Kart sistemi kullanýmda olan bir proje. Firmalar hem kendi çalýþma performansýný, hem de alým-satým yaptýðý firmanýn performansýný ölçebiliyorlar. Ýþin yapýlmasý sýrasýnda eksik kalan bir bölüm varsa, bu sayede bu çok kolay ölçülebiliyor. Aslýnda ECR'ýn yaptýðý en önemli þeylerden bir tanesi iþ ortaklarýna ayný dili konuþturmak. Skor Kart'ýn özelliði de bu zaten. Ayný bazda iþi ölçmek. Tabii ki hem PVM, hem de Migros ölçüyordur, ayrýca karþýlýklý veri ölçümü de yapýlýyordur. Kritik olan, bunlarýn bir araya gelip beraber ölçülmesi. Dolayýsýyla ayný dataya baþka gözlerle bakýp, ayný þekilde yorumlama kabiliyetini yaygýnlaþtýramýyorsanýz, o zaman ortaya tabii ki mevzuat çýkýyor. Herkese söylediðim bir þey var; ben üretici de olsam, perakendeci de olsam Skor Kart'la konuþurum. Ne kadar aralýklarla yapýlýyor Skor Kart deðerlendirmesi? 6 aylýk ya da yýllýk Skor Kart'larý revize edin diye bir kural var mý? Ben iþin o bölümüne hiç karýþmýyorum, o ticari bir sýr. Ben o toplantýlarýn hiç birine girmiyorum ama genel bir Skor Kart toplantýsý varsa ona katýlýyorum. Ýkinci Skor Kart projesi bu sene Þubat'ta baþladý. Ben sürekli þu cümleyi kurdum: "Biz her ay bir kere toplanalým. Çünkü þimdi herkes anlýyor gibi görünüyor ama iki taraf da farklý bakabiliyor" dedim. Ayný dili konuþma adýna sürekli toplanmamýz gerekiyor. Dört toplantýdan sonra istediðimize ulaþtýk. Kültürün diðer projelere yansýmasý saðlandý mý bu þekilde? Kültürden önce bir yol tutturulmasý gerekli. Ortak dil yoksa, ortak kültür olma ihtimali yok. Eðer Migros, PVM'nin hizmet seviyesini %5 ölçüyorsa, bu þu demek: PVM, Migros sipariþlerini %5 oranýnda karþýlayabiliyor. Bu, ben Migros'a Vivident sakýzý almaya gittiðimde bulamýyorum demek; Migros için ciro kaybý demek; PVM için ciro kaybý demek. Dünyaya baktýðýnýzda tedarik zinciri yönetimi çok önemli. Pazarlamada "push" var, "pull" var. Eðer tedarik zinciri odaklýysan "push" edersin. Araþtýrmaný yaparsýn, tüketici bunu istemiyorsa, bunu üretmez, baþka bir ürün gönderirsin. Talebi yönetmek daha kritik hale geliyor. Ve "push'dan pull'a" geçiþ yaþanýyor. Üretim operasyonunu, malzeme operasyonunu optimum hale getirmeyi saðlar, dönüp dolaþýp tedarik zincirine geliriz. Daha iyi, daha hýzlý, daha az maliyetli hale getirebiliriz. ECR bunun için çalýþýyor, Skor Kart da bunu ölçmeyi saðlýyor. Tüketicinin nasýl alýþveriþ yaptýðýný anlamak, kendi performansýmýzý ölçmek için Skor Kart sistemini kullanýyoruz. Baþka hangi projeleri gerçekleþtirdiniz? Palet Standardizasyonu projemiz var. Sonuçta Euro Palet öneriyoruz. Çünkü proje sýrasýnda gördük ki ürünler paletle gidince daha az zarar görüyor. Zarar gören malýn sorumlusu kim? Paletle düzgün bir þekilde mallarý sevk edersek tedarik zincirini optimize ederiz, verimliliði artýrýrýz, fiyatlarýmýz aþaðý iner. Ayný dili konuþma adýna bir ortak EAN veri tabaný yapalým dedik. Türkiye'de kaç tane barkod olduðu resmi kayýtlarda bilinmiyor. Çünkü iþin merdiven altý var, lokal ürünler var. Biz bir ulusal ürün kataloðu projesi yapalým dedik. Herkes çýkardýðý ürünleri buraya kaydettirsin, perakendecilerde bütün ürünlerin kataloðu olsun, bir firma, bir ürünü satmak istediðinde, maðaza bu kataloða kayýtlý mýsýn? desin. Amerika'da Wall-Mart böyle. Amerika'da herkes kaç tane barkod var biliyor. Bizde bilinmiyor, bu da bir verimsizlik. Eldeki ürün tanýnmýyorsa, mal sevk edilemez. Sevk edilmediði için biz ondan verim alamýyoruz. Bu durumda herkes para kaybediyor. Bizde bir firmaya, 1.200'den 1.700'e kadar barkod numaralarý senindir demiþler. O aradaki numaralarda hangi ürün kullanýlmýþ belli deðil. Dolayýsýyla hiç bir yerde kaydý yok. Bütün kayýtlar ayrý ayrý yerlerde bulunuyor. ECR sadece büyük üreticilere, tedarik zincirlerine mi proje üretiyor? Tüm ECR operasyonlarýnýn projeleri sadece büyükler için deðil, ayný anda küçükler için de olabilir. Bu, ortak EAN veri tabanýnda, proje ile ilgili 4 tane ürünün tanýmlamasý yapýldý. Örneðin temizlik ürünleri kategorisi dediðimiz zaman ortak bir veri yok. Ne kadar perakendeci varsa, hepsinde baþka. Üreticiler için de böyle aþaðý yukarý. Düþündük ki ortak bir tanýmlama yapalým. Bu proje ile veritabaný projesini eþlersek ECR'ýn yaptýðý en önemli þeylerden bir tanesi iþ ortaklarýna ayný dili konuþturmak. Skor Kart bunu en iyi saðlayan projelerden biri. inanýlmaz güzel bir proje ortaya çýkar dedik. Bakkalýn da marketin de Migros'un da Carrefour'un da Tansaþ'ýn da iþine yarayacak bir iþ. Bir diðer projemiz de bütün üyelerimizin korkulu rüyasý olan: Rafta stoksuz kalmak. Çünkü stoksuz kaldýðý zaman bize satamayacak, para kaybedecek. Sonuçta, bütün bizim projelerimiz, rafta stoksuzluðu nasýl azaltýrýz veya yok ederiz þeklinde odaklanmýþtýr. Bir diðer projemiz ise tedarik zincirindeki kayýplarýn önlenmesi. Bu oraný bizim projede ortalama yaklaþýk % 3 olarak tespit ettik. Avrupa'da bu oran %1.8. Bu kaybýn etkenleri; iç-dýþ hýrsýzlýk, üreticinin sahtekarlýðý, yolda ürünün zarar görmesi. Nasýl önlenir? Bunun için eðitim, bilinçlenme gerekli. Onun için de kitapçýklar basmaya karar verdik. Bakarsanýz her þey rafta stoksuzluðun önlenmesi için. Bu açýdan birinci amaç bu. Bir ürünü satmak istiyorsa önce o ürün rafta olmalý. Bazý problemlere raðmen, Avrupa'da %8 Türkiye'de ise %13 stoksuzluk var. Teknoloji o zaman bu iþbirliðini saðlayamýyor mu? Yetmiyor. Örneðin bir ürün Antalya'da bir markette stoksuz kalmýþ, üreticinin orada malýn stoksuz olduðundan haberi yok. Ortak bir Skor Kart'ý düzgün kullanýrlarsa, ne kadar süre sonra stoksuz kalýnacaðý bilinir. Bu iletiþimi saðlarsanýz, rafta stoksuz kalmayý da önlersiniz. O zaman müþteri daha çok memnun kalýr. Bütün bunlardan baþka Türkiye'nin en büyük sorunu kayýt dýþý ekonomi. Üretimde en büyük problemin, vergi ve istihdam aþamasýnda olduðunu, AB aþamasýnda baþýmýzýn bundan dolayý çok aðrýyacaðýný söylüyoruz. Kayýt dýþý konusunu çok önemsiyoruz. Bu konuda büyük bir proje yaptýk ve Boðaziçi Üniversitesi'nden bir hocamýza kitap hazýrlattýk. Mümkün olursa büyük katýlýmlý bir toplantýyla bunu hükümete sunacaðýz

10 PAZARDAN Þekerlemede PVM damgasý Türk Þeker Pazarý eski bir geçmiþe sahip olduðu gibi, ayný zamanda günden güne büyüyen bir pazar yýlýndaki krizle beraber diðer tüm pazarlarda olduðu gibi þeker pazarýnda da önemli bir daralma yaþandý. Krizin atlatýlmasýyla yýllar bazýnda artýþ tekrar yakalandý ve sürdürüldü yýlýný dünyada tonluk bir satýþ hacmine ulaþarak bitiren PVM, Türkiye'de de ton seviyelerinde kapanan þeker pazarý, 2005 yýlýnda da ton bazýnda büyümesini devam ettirmektedir. Türk Þeker pazarý farklý kategorideki ürünler tarafýndan paylaþýlmaktadýr. Bunlar içinde en yüksek payý alan kategori PVM'nin de 3 farklý marka ile dahil olduðu Rulo + Kutu Þeker segmentidir. Rulo + Kutu segmentini Jelly, Lolly ve poþet þekerler takip etmektedir. PVM'nin Þekerleri PVM, çiklet pazarýndaki bir numaralý firma olmanýn yaný sýra diðer bir alt pazar olan þeker grubunda da önemli ve farklý ürünleri bulunan bir firmadýr. PVM çiklet pazarýnda ilklerin ve yeniliklerin öncüsü olduðu gibi bu özelliðini þeker pazarýna da taþýmýþ ve pekçok yeni ürün ile ilklere imza atmýþtýr. Bunun en büyük göstergesi tüketicilere sunulan yeni lezzetler ve yerel farklýlýklarýný gözeten bir strateji izlemesidir. 1990'larýn baþýnda Türkiye'de Big Babol ve Center Fresh ile yakalanan yeni tatlar, günümüzde PVM'nin AR-GE' ye verdiði büyük önem ile Mentos, Alpenliebe ve Mini Fruittella markalarýyla, farklý özellikte kaliteli ve lezzetli þekerlerini Türk tüketicisiyle buluþturmasýyla devam etmektedir. PVM Türkiye, ilk olarak 1992 yýlýnda Mentos ile Türk þeker pazarýna adým atmýþtýr. Mentos ve Alpenliebe'nin hikayesi kýsaca þöyledir: Mentos Tarihçesi: Mentos, dünya ve Türkiye Þeker pazarýnda yer alan draje formundaki ilk sakýzlý þekerdir. Mentos ilk olarak 1932'de Polonya'da Michael ve Pierre Van Melle kardeþler tarafýndan nane aromalý karamelli þeker olarak üretildi. 2. Dünya Savaþý'ndan sonra Mentos dünyanýn pek çok ülkesine ihraç edilmeye baþlandý yýlýndaki deðiþimlerden Mentos da etkilendi ve ürün, stick ambalajda tüketicilere sunuldu. 1973'te farklý zevklere hitap edebilmek amacýyla yeni aromalar denendi. Ayný dönemde Mentos, yoðun reklam kampanyalarýyla desteklenerek, genç, dinamik ve Avrupai tarzý ile dünya çapýnda bir marka haline geldi. Günümüzde Mentos, Amerika, Almanya, Fransa, Ýngiltere, Rusya, Brezilya gibi dünyanýn önemli ülkelerinde satýlmakta ve dünyanýn pek çok ülkesinde sevilen, tanýnan ve yoðun tüketilen bir ürün olarak raflarda yerini almaktadýr. Bu da PVM'nin çokuluslu ve çok kültürlü kimliðini en iyi þekilde yansýtmaktadýr. Türkiye'de Mentos: Mentos, 1992 yýlýnda, Türk Þeker pazarýna draje formundaki ilk sakýzlý þeker olarak katýldý. Mentos özellikle genç kuþaklara hitap eden, dinamik, enerjik ve canlý tarzýyla pazara yepyeni bir soluk getirdi. Farklýlýðý ile tüketicinin ilgisini çeken Mentos, tadý ve kalitesiyle de kýsa zamanda pazarda önemli bir yer edindi yýlýna kadar sadece üç farklý aromadaki rulo þekerleriyle pazarda yer alan Mentos, 2004 yýlýnda bir ürün ailesi haline geldi. Haziran 2004'te alým gücünün nispeten düþük olduðu satýþ noktalarýna ve tüketicilere ulaþabilmek için Mentos Mini Stick ile piyasada boy gösterdi. Kýsa zamanda piyasada yüksek kabul gören Mentos Mini Stick yüksek satýþ adetlerine ulaþmayý baþardý. Mini Mentos'un bu baþarýsýnýn ardýndan Aðustos 2004'te Mentos Kutu nane ve karýþýk meyve aromasýyla podyuma çýktý. Mentos Kutu'nun piyasaya verilmesindeki en önemli sebeplerden biri 64 gr.lýk kutusuyla Mentosseverlerin "Mentos'um bitti" sorununu ortadan kaldýrmaktý. Böylece Mentos 2004 yýlýný, farklý tüketici gruplarýna farklý fiyat yapýlarý ve farklý aromalarla hitap eden bir ürün ailesi olarak tamamladý. Günümüzde Mentos, belli bir tüketici kitlesi olan, yenilikçi ve farklý bir ürün olarak pazarda varlýðýný devam ettirmektedir. Reklamlarla Mentos: Mentos, pazara girdiði dönemden itibaren farklý reklam kampanyalarý ve "The Freshmaker" konseptiyle genç tüketicilerle buluþtu. "The Freshmaker" konseptinin anafikri Mentos'un taze ve farklý fikirler bulmada etkili olmasýydý. Mentos reklam filminde "The Freshmaker" konseptiyle beraber "Save Your Mouth for Mentos" sloganý da vurgulandý. Burada amaç insanlarýn aðýzlarýný yemek yemek, konuþmak, þarký söylemek ve nefes almak gibi aktivitelerle meþgul etmek yerine Mentos'a saklamalarýný vurgulamaktý yýlýnýn ilk çeyreðinde Mentos çeþitleri ile fiyatlarýnýn ön plana çýkarýldýðý animatik bir reklam filmi ekranlarda yerini aldý. Bu reklam da kýsa zamanda tüketiciden olumlu tepkiler aldý hatta çocuklar ve gençler birbirleriyle þakalaþýrken "MEEEENTOS" demeye baþladý. Mentos'a reklam yatýrýmlarý sürerken farklý mecralar da kullanýldý. Mentos reklamlarý TV'nin yanýsýra radyo ve sinema yoluyla da tüketicilerle buluþtu. Mentos'a 2005 yýlýnýn ortasýndan itibaren yepyeni bir destek geliyor, yeni Mentos reklam filmi TV, radyo ve sinemada çok yoðun bir þekilde yerini alýyor. Mentos'un bir farký da ilginç rekorlara imza atmasý... Bir yýl içinde satýlan Mentos'lar birbiri ardýna eklenince km'ye yani dünyanýn etrafýný 5 kez dönen bir uzunluða ulaþmakta. Ayrýca dünya genelinde bir saniyede 50 adet Mentos stick tüketilmektedir

11 PAZARDAN FRUITTELLA Gerçek meyve suyu içeren yumuþak þeker Mini Fruittella, Ocak 2005'te PVM Türkiye'nin ürün yelpazesine katýldý. Mini Fruittella, ekonomik fiyatý ve 6 adet þeker içeren mini ambalajýyla çocuklarýn harçlýklarýný sarsmýyor. Yeþil elma, portakal, ahududu ve böðürtlen aromalarýyla eþsiz lezzetler sunuyor. Mini Fruittella, bu pazarda sadece çocuklar için piyasaya sürülmüþ olan tek ürün. Yoðun, lezzetli meyve tadý ve ekonomik fiyatý ile kýsa zamanda çocuklarýn gözdesi haline geldi. Verilen yoðun reklam desteði de ürünün çocuklara ulaþmasýnda önemli rol oynadý. Kýz ve erkek çocuklar için ayrý ayrý hazýrlanan reklam filmleri, kýsa zamanda çocuklarýn beðenisini topladý. ALPENLIEBE LOLIPOP 2004 yýlýnýn Mart ayýnda Alpenliebe Lolipop, çocuklarýn eðlenceli dünyasýnda yerini aldý. Üç farklý aromasý (çilekkrema, muz-krema,þeftali-krema) ve benzersiz lezzetleriyle kýsa zamanda çocuklarýn çok sevdiði bir ürün haline geldi. Kaliteli ve þýk ambalajý ile de dikkat çeken Alpenliebe lolipop, pazardaki tamamý ambalajlý tek lolipoptur. Alpenliebe lolipopun hedef kitlesi olan çocuklara tanýtýlmasý amacýyla farklý dönemlerde yoðun TV reklam desteði verildi. Çocuklarýn muzip ve þakacý hallerinin ön plana çýktýðý reklam filmi, büyük beðeni topladý. ALPENLIEBE ÞEKERSÝZ ÞEKER Þekersiz Þeker Alpenliebe, Ocak 2005 te PVM'nin Türk Þeker Pazarý'na getirdiði en önemli yenilik ve þekersiz þeker kategorisindeki tek ürün. Þekersiz Þeker Alpenliebe'nin lezzeti çok, þekeri yok. Pazardaki light ürünlerin tatlarýnýn þeker tadýný yakalayamadýðýna dair genel kanýnýn aksine Alpenliebe, lezzetiyle ön plana çýkýyor. Þekersiz Þeker Alpenliebe 2 farklý aromasýyla (Çilek-krema, Krem-karamel) kilo aldýrma riski taþýmadan þeker yemenin keyfini çýkarmamýzý saðlýyor. Benzersiz tadýnýn yanýsýra düþük kalorili olmasý, suçluluk duymadan ve kalori hesabý yapmadan þeker yeme özgürlüðü saðlýyor. Alpenliebe, 30 gr. aðýrlýðýnda, taþýma kolaylýðý saðlayan þýk kutusunda tüketiciye sunuluyor. Alpenliebe eþsiz lezzeti ve kilo aldýrmama özelliðiyle formuna dikkat eden bayanlarýn baþ tacý olacak. Alpenliebe Þekersiz Þeker ile "Kilo Almayýn Keyif Alýn" Þekersiz Þeker Alpenliebe'nin tüketiciyle buluþmasý, hem kategorinin hem de ürünün tanýtýlmasý amacýyla pek çok kanaldan reklam desteði devam etmektedir. Dikkat çekici ve eðlenceli reklam filminde, çok sevimli ve kilolu bir köpek baþrolde. TV ve radyo kampanyasý yanýsýra en popüler sinema salonlarý ile gözde tatil yörelerinde yazlýk sinemalarda da Alpenliebe'nin kalitesini yansýtan reklam filmi yayýmlanýyor. Ayrýca tüketicilerin Alpenliebe'nin eþsiz tadýný yaþamalarý amacýyla çeþitli tattýrým ve ürün daðýtým aktiviteleri de sürmektedir

12 RÖPORTAJ Nureddin Ergür Üretimin can damarý: Tedarik zinciri PVM Türkiye'den önce hangi görevlerde bulundunuz? PVM Türkiye öncesindeki deneyimim buradaki pozisyonumdan farklýydý. Ýlk iþim fotoðraf sektöründe idi, Kodak'ta. Ve daha çok masanýn öbür tarafýnda, satýþla ilgili iþler yaptým. Daha sonra ofis malzemeleri sektöründe çalýþtým, bir Alman firmasýnda. Orada da export yönetiminde çalýþtým. PVM'deki görevinizi anlatýr mýsýnýz? Buradaki pozisyonum, daha çok bilinen adýyla lojistik yönetimi diyebiliriz. En önemli fonksiyonlardan biri satýn alma, fabrikanýn ihtiyacý olan ürünler baþta olmak üzere þirketin hemen hemen bütün satýn almasýný burada gerçekleþtiriyoruz. Üretime konu olan malzemeler derken burada 1000 civarýnda malzemeden bahsediyoruz. Aðýrlýklý olarak, satýn almanýn %80'ini, üretime konu olan malzemeler teþkil ediyor. Satýn alma her þirkette olduðu gibi burada da þu açýdan çok kritik; þirketin doðrudan karlýlýðýna etkisi olan ve ürünlerin performansýna etki eden bir fonksiyon. Satýn aldýðýnýz malzeme ve onun kalitesi doðrudan nihai ürünün de kalitesini belirliyor veya müþteriye verdiðiniz hizmetin de kalitesini belirliyor. Ýkinci ana fonksiyon, klasik lojistik fonksiyonu diyebiliriz. Kýsmen satýn almayla da iliþkili bir ithalat operasyonumuz var. Bu operasyonun getirdiði lojistik faaliyetler var, ithalattan kaynaklanan; nakliye, gümrük, vs. Ýhracatýmýz dýþarýdan görüldüðü gibi deðil. Üretimimizin çoðunu ihraç ediyoruz. Oranýmýz 30'a 70 gibi. Üretimimizin yaklaþýk %70'ini ihraç eden bir firmayýz. Bunun da getirdiði çok yoðun bir ihracat lojistik operasyonu var. Tabii her lojistik operasyonda olan bir depo yönetimi var. Fabrika bünyesinde, iki ana depomuz var; biri bitmiþ ürünler için, diðeri malzemeler için kullandýðýmýz depolar bunlar. Bunun dýþýnda, dýþarýda bazý firmalarla lojistik iþbirliði yapýyoruz. Üçüncü bir fonksiyon Planlama. Özellikle malzeme planlama çok kritik ve zahmetli bir iþ, 1000 civarýnda malzeme olduðu düþünülürse. Dördüncü ana fonksiyon da ürün geliþtirmeyle ilgili. PVM grubundaki firmalarýn ürün taleplerini deðerlendiriyoruz ve ürünlerin geliþtirilmesi ile ilgili her türlü faaliyet ve sevkiyat aþamasýna kadar yapýlacak iþler bu departmanda organize ediliyor. Satýn alma konusunda; yurt dýþýndan þu noktalardan alým yapýn diye bir þart koþuluyor mu? Ya da ne kadarýný yurt dýþýndan temin ediyorsunuz? Burada temel prensip þu; üretim için doðru malzemeyi nereden alabiliriz? Çin'de de olsa olabilir bu ya da Kuzey Amerika'dan da olsa olabilir. Ama tabii grubun sinerjisini kullanmak adýna ortak kontratlar yapýyoruz, ortak tedarikçiler kullanýyoruz yeri geldiðinde. Çoðu zaman lojistik nedenlerden dolayý Türkiye'deki tedarikçileri tercih ediyoruz ama bunlarýn hiç biri baþta söylediðim prensibin önüne geçebilecek þeyler deðil. Uygun koþullar, uygun malzeme, kalite neyi gerektiriyorsa, o ürünün tedarikçisi dünyanýn öbür ucunda da olsa sipariþlerimizi oraya yönlendiriyoruz. Ürün geliþtirmeyle ilgili neler yapýyorsunuz? Ürün geliþtirmeyle ilgili akýþ þu þekilde: Öncelikle daha önce bahsettiðim þirketlerden bize bir baþvuru geliyor. Biz bu talebi uygun þekilde Teknoloji ve Finans Departmanlarýna gönderiyoruz. Teknoloji bölümü gerekli çalýþmalarý yapýyor, ürünün nihai formülü belirleniyor. Örnekler gönderiliyor, bu örneklerle ilgili onaylar isteniyor. Daha sonra bu ürün nasýl bir formatta piyasa sunulacaksa onunla ilgili ambalaj çalýþmalarý yapýlýyor. Ambalajlar için teknik çizimler yapýlýyor, onaylanýyor, ambalaj örnekleri gönderiliyor, onaylarý alýnýyor, deneniyor. Bununla ilgili maliyet çalýþmalarý yapýlýyor. Nihayetinde ürünün rekabetçi olmasý gerekiyor. Dolayýsýyla o çýkan fiyatýn rekabetçi olup olmamasýna göre ürünün gerek içeriðinde, gerek ambalajýnda revizyonlar yapýlýyor. Ve sonunda optimum noktayý yakalamýþsak, bu þekilde bir ürün oluþturulmuþ oluyor. Þu anda üretimde kaç ürün var? Þu anda 350 aktif ürün var. Her yýl yaklaþýk 60 civarýnda da ilave oluyor ve 60 eski ürün listeden çýkmadýðý için liste her yýl büyüyerek geliþiyor aslýnda. Hem malzeme tedarik planlamasý hem de ürün planlamasý departmana ait konular. Burada karþýlaþýlan en büyük sorunlar nelerdir? Ýçinde bulunduðumuz sektör FMCG'nin çok özel bir alaný ve ileriye dönük tahminler yapmak çok zor. Tüketicilerin beðenileri, alýþkanlýklarý o kadar hýzlý deðiþiyor ki, haklý olarak satýþ departmanlarý, sadece Türkiye'de deðil, dünyanýn hemen hemen her yerinde, bize çok doðru tahminler gönderemiyorlar. Bu tahminler bazen çok sapýyor, bazen hiç gönderemeyebiliyorlar. En büyük sorun bu. Ürünlerin izlenebilirliði konusunda bir proje baþlattýnýz. ISO9001 çerçevesinde. Ondan da biraz bahsedebilir misiniz? Bu bir mecburiyetten ortaya çýktý ama iyi de oldu aslýnda. Avrupa Topluluðu'nun geçtiðimiz yýl yürürlüðe soktuðu özel bir yönetmelik gereði üreticiler piyasaya verdikleri her ürünü, en azýndan satýþ noktasýna kadar takip edebiliyor olmalý ve herhangi bir risk veya insan saðlýðýna tehlike anýnda bunlarý toplama imkanýna sahip olmalý, insanlara bilgi verebilmeniz için de böyle bir sistem oluþturmak gerekiyor. Biz de 1 Ocak'tan itibaren bunu uyguluyoruz. Bu kabaca, üretilen her ürünün ambalajý üzerinde ürünü ayrýþtýrabilecek bir kod veya o kodu ihtiva eden bir etiket yapýþtýrýlmasýyla saðlanýyor. Basit bir anlatýmla bu kod birtakým el terminalleri ile okutularak bir noktada, bir server üzerinde bu data tutuluyor. Ýleride ihtiyacýnýz olduðu vakit, hangi müþteriye, hangi ürünü, hangi tarihte sevketmiþsiniz öðrenilebiliyor. Bunun testlerini yaptýk ve þu an müþterimize giden her ürünü takip edebilecek durumdayýz. Gýda sektöründe satýn almaya yönelik zorluklar neler? Gýda sektöründe her þey zor. Sebebi de þu hemen hemen hiçbir sektörde olmayan bir mevzuat sýkýþtýrmasý altýnda çalýþýyoruz. Yaptýðýmýz iþin çok sýký kurallarý var, ilave olarak önemli problemlerden biri ithalatla ilgili mevzuat. Türkiye'de her ne kadar AB'ye uyum için bir çok ilerleme kaydedilse bile, hala arada çok büyük mevzuat farklarý var. Özellikle gýda hammaddeleri veya gýdayla ilgili ürün ithalatýnda görülmeyen engeller var. Üretimimiz büyük ölçüde ithalata baðlý olduðu için çok sýkýntý çekiyoruz. Ýkinci bir neden; gýdada hemen hemen her ürünün çok kýsa raf ömürleri var. Bu hem market rafýnda duran ürünler için geçerli, hem de o ürünlerin yapýmýnda kullanýlan malzemeler için geçerli. Biz iki taraftan da sýkýþtýrma altýndayýz; depomuzdaki malzemeler ve depomuzdaki veya müþterimizdeki ürün stoklarý

13 KAMPANYALAR Vivident Ice ile buz serinliðini keþfedin PVM bu kez de, Vivident Ice'ýn kendisi gibi serinleten sempatik ve espirili reklam fimiyle ekranlarda. Filmde ne mi oluyor? Klimasý bozulan ofisin çalýþanlarý sýcaktan bunalmýþtýr, gelen tamirciler zorlanýrlar, neyse ki Vivident Ice sayesinde klima tamir edilir. Vivident Ice, gerek ambalajýyla, gerekse tadý ve oval draje formatýyla piyasada benzeri olmayan bir ürün. Doðrusu Vivident Ice reklam filmi de tüm bu özellikleri mükemmel bir þekilde formüle edip ekranlarda yer aldýðý saniyelerde hedef tüketicilerin ilgisini doruða ulaþtýrýyor. Alpenliebe ile kilo almayýn, keyif alýn! Prodüksiyonu Türkiye'de yapýlan ve Mayýs ortasýnda ekranlarda yer almaya baþlayan Alpenliebe reklam filmi yaný sýra, Haziran ayýnýn baþýnda radyo reklamý da en çok dinlenen kanallardan tüketicilere ulaþtý. Ayrýca en popüler sinema salonlarý ile Çeþme, Fethiye, Parkorman, Bodrum, Büyükada gibi yazlýk mekanlardaki açýk sinema salonlarýnda Alpenliebe reklam filmi yayýmlanmakta. Mentos ile limit yok Mentos'un Avrupai, dinamik ve genç yapýsýný yansýtan yeni reklam filmiyle ekranlarda reklam bombardýmaný baþlýyor. Kaliteli ve farklý Mentos reklam filminde uzun süre Avrupa müzik listelerinden inmemiþ olan "No Limits" þarkýsý dikkat çekici ve eðlenceli bir þekilde Mentos ile buluþuyor. Mentos'un tadýna bakan sevimli kuþlar zevkten þakýmaya baþlýyor. Müziðin ön plana çýktýðý yepyeni reklam filmimiz özellikle gençlerin yoðun ilgisini çekecek. Perfetti Van Melle nin geniþ ürün yelpazesi, yaratýcý reklam kampanyalarýyla önümüzdeki aylarda da desteklenecek. Üstelik yepyeni sürprizlerle

14 Ersel Gýda RÖPORTAJ PVM'nin politikasý bize de yansýmýþ durumda. Biz de elemanlarýmýzla uzun vadeli çalýþmayý hedefliyoruz. Vivident number 1 ürünümüz PVM Yaþam Dergisi'nin bu sayýsýnda Perfetti Van Melle Ankara bayii Ersel Gýda'nýn iki deðerli ortaðýyla röportaj yaptýk. Ersel Gýda, PVM ailesinin en büyük distribütörlerinden biri konumunda. Baþkent Ankara'daki satýþ operasyonunu perakende teþkilatý ile birlikte yürüten Ersel Gýda, sakýz sektörünün en tecrübeli daðýtým firmalarýndan biri. Bir aile þirketi olan Ersel Gýda'nýn ortaklarý Ercan ve Süleyman Yüksel sorularýmýzý yanýtladý: Ersel Gýda ve PVM ortaklýðýnýn geçmiþinden bahseder misiniz? Ýlk satýþa sunulan ürünler Ankara pazarýný nasýl etkiledi? Ersel Gýda olarak 1997 yýlýnda kurulmuþ, oldukça yeni bir firmayýz. Aslýnda biz 1983 yýlýndan beri, bakkaliye hýrdavatý dediðimiz, sakýzý da kapsayan ürünlerle sektörün içinde olan bir grubuz. PVM ile tanýþýklýðýmýz, firmanýn Türkiye pazarýna giriþ yýlý olan Nisan 1990 yýlýna dayanýyor. O dönemler Yüksel Gýda ismiyle faaliyet gösteren firmamýz, PVM Türkiye'nin ilk fatura kestiði müþterilerden bir tanesidir. Ýlginçtir, o dönemde PVM'nin piyasaya ilk getirdiði babol türü küp þeklindeki çikletlerin satmayacaðýný düþünmüþtük. Konya þekerine benzeyen görünümünü, ne yalan söyleyeyim baþta biraz yadýrgamýþtýk. Neticede ürün çok iyi sattý. Big Babol markasý iyi bir marka oldu ve bu günlere gelindi. PVM ile olan iliþkilerimiz o dönemden bugüne kadar devam ediyor. Son dönemdeki bayilik sistemine geçiþ aþamasýnda PVM'nin ilk bayilerinden biri olduk yýlýnda Ankara Bölge Bayiliði için PVM ile anlaþmamýzý yaptýk. O günden bu yana da iliþkilerimizi gayet iyi bir þekilde devam ettiriyoruz. Ankara genelde memur ve öðrenci þehri olarak bilinir? Nüfusun demografik yapýsý iþlerinizi nasýl þekillendiriyor? Ankara'da iki sýnýf tüketiciden bahsedilebilir. Birincisi kýrsal bölgede ikamet edenler ve bu kesimin tükettiði ürünler. Bu kesime ait tüketiciler genelde One Babol, Center Fresh gibi mono sakýz ürünleri tüketiyorlar. Bir de lüks kesimi var Ankara'nýn, Kýzýlay, Çankaya gibi. Burada da genelde kutu sakýzlar tüketiliyor. Kentsel kesimlerde genelde Vivident kutu satýþlarýmýz sayesinde çok iyiyiz, ama kýrsalda ürün çeþitliliðindeki eksiklikten dolayý doðrusunu söylemek gerekirse satýþlarýmýz hala geliþime açýk. Dolayýsýyla ileriki dönemlerde de PVM'nin kýrsal kesimlere yönelik, bu bölgedeki satýþlarýný artýracak projeleri daha fazla gündeme almalarýný isteriz. Ankara'da çok sayýda üniversite var. Yaz aylarýnda öðrencilerin olmamasý tüketimde zayýflama yaratýyor mu? Ankara memur þehri ve öðrenci olarak da çok önemli bir nüfus barýndýrýyor. Yaz döneminde okullar ve üniversiteler kapandýktan sonra, Ankara'nýn nüfusu tahminen %20 dolaylarýnda düþüyor. Bu da Temmuz-Aðustos aylarýnda satýþlarýmýzda düþüþe neden oluyor. Biz bu aylardaki düþüþü doðal karþýlýyoruz. Özellikle Vivident, üniversite öðrencileri tarafýndan yoðun olarak tüketilen bir marka. Yaz dönemi satýþlarýmýzdaki düþüþün sebeplerinden biri bu tabii ki yýlýnda piyasa koþullarýný nasýl görüyorsunuz? 2005 senesi bizim sektör açýsýndan olumlu geçti diyebiliriz. Þu örneði vermek istiyorum. Bundan 10 yýl önce sakýz piyasasýný sezonluk olarak düþünürdük. Sakýz 3 ay satýlýr ondan sonra uzun bir süre satýlmaz derdik. Þunu söyleyeyim ki PVM ile birlikte sakýz 12 ay satýlýr bir ürün haline geldi. Bu sektörde bulunanlar geçmiþte sakýzý bundan ötürü iþ yerlerine koymaktan çekinirdi, sakýz satýlmaz diye. Ama PVM geldikten sonra pazar büyüdü ve destekler arttýkça satýþlarýn daha çok artacaðýný düþünüyorum. Bu destekler pazarlama olarak reklam þeklinde olabilir, direkt tüketiciye veya markete yönelik promosyon þeklinde olabilir. Yine stand desteði çok önemli ve zaman zaman eksikliðini hissediyoruz. Bilhassa küçük esnaf, bakkal, kuruyemiþçi, büfe gibi noktalara bir þeyler yapmak gerekli diye düþünürüz. Öncellikle PVM ile çalýþmanýn bir ayrýcalýk olduðunu düþünüyoruz. Çünkü 1990 yýlýndan beri üst düzeyde yer alan yöneticilerin halen firmada bulunmasý PVM'nin önünü açtý, istikrar ve güven saðladý. Ayrýca PVM'de ahd-ý vefa denen olay var. Bu da firmayla çalýþan kiþi için çok önemli. Ürünlere gelirsek, Mentos markasý þu anda bir yerlere doðru týrmanýyor. Pazarý gün geçtikçe büyüyor. Bundan da çok memnunuz. Tabii ki Vivident en önemli, "number 1" ürünümüz. Ankara'da 9 araçla çalýþýyoruz. Bölge paylaþýmý olarak yarýsý bizim yarýsý PVM'nin. PVM'nin politikasý bize de yansýmýþ durumda. Biz de elemanlarýmýzla günübirlik deðil, uzun vadeli olarak çalýþmayý hedefliyoruz. Þu anda bünyemizde þirketimizin kuruluþundan bu yana bizimle birlikte olan elemanlarýmýz var. 7 senelik, 5 senelik elemanlarýmýz var. Uzun süreli çalýþan, istikrarlý elemanlarýmýzla yolumuza devam ediyoruz. Elemanlarýnýzýn motivasyonunu saðlamak için neler yapýyorsunuz? Biz baþýndan beri bir daðýtým þirketiyiz. Hiç bir zaman bir toptancý olmadýk ve bu anlayýþla hareket etmedik. Öncelikle kadromuzda bulunan arkadaþlarýmýza bilgi ve deneyimlerimizi sürekli ve düzenli olarak aktarmayý hedefliyoruz. Bunun yansýra, ekonomik olarak geçinmelerini saðlayacak kadar ücret veriyoruz. Bunda bizim de katkýmýz oluyor, PVM'nin de katkýsý oluyor. Elemanlarýmýz öncelikle geçimlerini saðladýklarý zaman doðaldýr ki iþlerine daha fazla konsantre oluyorlar. Ýki ortak ve ayný zamanda iki kardeþ olmanýn sizce avantaj veya dezavantajlarý nelerdir? Bizimki bir aile þirketi. Aile þirketi de olsa, kardeþ de olsak iþler bir hiyerarþi dahilinde devam ediyor. Bu sebeple ticari hayatta çok da fazla fark eden bir þey yok. Süleyman Yüksel: Aramýzda belli bir iþ bölümü var muhakkak ki. Kardeþ ve ayný zamanda ortak olmamýz bir fark yaratmýyor. Yapýlmasý gereken belli iþler var. Ýþ ortaklýðý bir tarafa, akrabalýk bir tarafa olmasý gerekiyor. Bu sebeple herkes üzerine düþen görevi yapýyor tabii ki. PVM'den beklentileriniz nelerdir? Sektördeki rekabete ayak uydurmak için neler yapýlabilir? PVM özellikle Vivident'te pek çok þeyi zaten yapýyor. Sektöre ayak uydurabilmek için, rekabette pazardaki üstün konumunu devam ettirebilmek için hal-i hazýrda yaptýðý çok olumlu iþler var. Ancak diðer markalarda, belki de genel politikalarý çerçevesinde bu adýmlarý atmamayý tercih ediyor. Drajede 1 numaraya oturmak için herþeyi yapýyor. Mentos da epey bir mesafe katetti. Ama doðrusunu söylemek gerekirse Mentos markasý bu seviyeye biraz da hak ettiðinden geç geldi. Daha da alýnabilecek pek çok mesafenin olduðunu düþünüyorum. Neticede PVM bizim baþýndan beri çalýþtýðýmýz bir firma. Bizler de pek çok yeniliði PVM sayesinde gördük. Promosyonlar, bayi gezileri, PVM'nin sektöre getirdiði yenilikler ve uygulamalar. Mesela bayi gezileri sayesinde firmanýn ticari ortaklarý kaynaþma ve bir araya gelme fýrsatý buluyor. Bu tip seyahatler bütünlük saðlýyor. Bakkala ve zaman zaman tüketiciye yönelik kampanyalarýn da faydalý olacaðýna inanýyoruz

15 PVM BASIN Her köþede PVM Perfetti Van Melle, hem ürünleriyle, hem de reklam filmleri ile basýnda yer almaya devam ediyor. Þekerleme ve çiklet ürünlerindeki çeþitliliði ve kalitesiyle her zaman dikkat çeken Perfetti Van Melle, geleneksel tatlarý birleþtirdiði Vivident Damla Tarçýnlý ile, sýcak yaz aylarýnda buz serinliði sunan Vivident Ice ile, çok çiklet tüketenler için düþünülmüþ Vivident Comfort Pack ambalajýyla ve reklam filmlerindeki akýlda kalan, mizahi imajýyla karþýmýza çýkýyor. Perfetti Van Melle, tüketicinin taleplerini iyi algýladýðýný, yine onlar için yeni ve farklý ürünler sunarak gösteriyor. Türk basýný da Perfetti Van Melle'nin bu baþarýlarýný alkýþlamaya devam ediyor. Perfetti Van Melle'nin hem kurumsal baþarýlarý, hem de ürünlerinde toplumun her kesimine ulaþabilen çeþitliliðiyle öncülüðünü sürdürmesi, Türk tüketicisinin vazgeçilmezi olmasýna neden oluyor. Temmuz, 2005 Günboyu Gazetesi Mayýs, 2005 Posta Gazetesi Haziran, 2005 Ekonomik Çözüm Gazetesi Mayýs, 2005 Ýstanbul Gazetesi Haziran, 2005 Posta Gazetesi Temmuz, 2005 Referans Gazetesi Aðustos, 2005 Takvim Temmuz, 2005 Gözcü-Asabi Gazetesi Temmuz, 2005 Star Cumartesi Gazetesi Mayýs, 2005 Sabah Gazetesi Temmuz, 2005 Sabah Gazetesi 28 29

16 PORTRE Yaþat ki yaþa! Biz bayilerimizi yaþatacaðýz ki biz de yaþayalým. PVM nin baþarýsý yeniliklerin peþinde olmaktan geliyor. PVM Ankara Bölgesi Ýç ve Doðu Anadolu Bayi Satýþ Yöneticisi - ÝLYAS KENDÜZLER BBiraz bize kendinizden bahseder misiniz Ýlyas Bey? 1963 yýlýnda Çorum Sungurlu Kaledere doðumluyum. 28 yýldýr evliyim. 3'ü kýz 1'i erkek olmak üzere 4 tane çocuðum var. 4 çocuðumun 4'ü de üniversite eðitimi aldý; 2si mezun 2si halen öðrenci. Birisi gýda mühendisi, biri matematikçi. Öðrenci olanlardan birisi iþletme, diðeri de kamu yönetimi okuyor. Ben de ortaokulu dýþarýdan bitirdim. Ailemi bu noktayý getirebildiðim için gurur duyuyorum. Zaten hayatta onlarýn eðitimi için varoldum. Önceki iþ deneyimleriniz? Gýda piyasasýna 1986'da Beslen Makarna da iþe baþlayarak girdim; 1999 yýlýna kadar bu firmada çalýþtým yýlýnda iç pazarlama feshedildikten sonra iþten ayrýldým yýlýnda, aradan 3 ay geçtikten sonra, daha önce Beslen'de beraber çalýþtýðýmýz Kadir Bey'le yollarýmýz tekrar kesiþti. PVM ailesine bu tarihte katýldým. Þu anda Ýç ve Doðu Anadolu Bölgesi Bayii Satýþ Yöneticisi olarak görevimi devam ettiriyorum. PVM ile yollarýnýz nasýl kesiþti? Beslen kapandýktan sonra, þimdiki bölge müdürümüz Kadir beyi bir baþka firmaya baþvururken referans olarak vermiþtim. O da "madem bir þirkete baþvuruyorsun, niçin bizde göreve baþlamayýp baþka yere gidiyorsun" diye sordu. Ýþe baþlarken ücret dahi konuþmadým. Ýlk çalýþmaya baþladýðýnýz yýllarla bugün arasýnda PVM'de ne gibi farklar görüyorsunuz? Çok büyük bir fark görüyorum. Çünkü hatýrlarsanýz 1999 yýlýnda Ýtalya krizi esnasýnda bayi bulmakta dahi sýkýntý çekiyorduk. Piyasadan haksýz yere tepkiler alýyorduk Ama yýlmadýk, usanmadýk. Ýnandýk, doðru bildiðimizi anlatmaya çalýþtýk. Bir de o dönemde Vivident kutu piyasaya çýkýnca PVM'nin farký iyice ortaya çýktý. O dönemde aldýðýmýz bu rüzgarla bugün açýk ara önde gidiyoruz. Dýþarýdaki insanlarýn bize ve ürünlerimize gýptayla baktýðýný görüyoruz. Bu da o dönemki PVM'ye göre bugünkü konumumuz arasýndaki farký gözler önüne seriyor. PVM ürün çeþitlenmesi piyasaya neler getirdi? Rekabet koþullarýnda kalitenin sizce önemi nedir? Rekabet koþullarýnda kalitenin önemi birinci önceliklidir. PVM ürün çeþitlenmesi bir taraftan bizim potansiyelimizi ve iþ hacmimizi büyütürken, diðer taraftan pazarýn tamamýný büyüttü. Ürünlerimizin kalite düzeyinin yüksek olmasý bizim devamlýlýðýmýzý ve satýþ noktasýna karþý dirençli durmamýzý saðlýyor. Bazý rakiplerimiz, bizim ürünlerimizden %50 daha düþük raf fiyatýyla satýþta olmalarýna raðmen, kalitece üstün olmamýz ve marka gücümüz sayesinde biz hala pazarda açýk ara lider konumdayýz. Pazarda kalite ve ürün çeþitliliði sayesinde elimizde çok güçlü bir silah var. Bu silahý bize saðlayan herkese teþekkür ediyorum. Piyasaya çýktýðýmýz zaman Anadolu tabiriyle "Perfetti'ci hoþgeldiniz. Siz piyasanýn aðasýsýnýz!" diye hitap ediyorlar. Bu noktada kaliteye yatýrým yapmýþ olmanýn ödülünü alýyoruz. Boþ zamanlarýnýzý nasýl deðerlendiriyorsunuz? Ben satýcýnýn boþ zamaný olduðunu düþünemiyorum. Evde, kýrda, tatilde nerede olursanýz olun mutlaka oralarda bir yerlerde bir satýþ noktasý olduðu için mutlaka o noktalarý ve raftaki, tezgahtaki ürünleri gözlemliyorsunuz. Ýzin döneminde biraz daha kendimi zinde hissedebilmek için tatil yörelerine gitmeyi düþünüyorum. Son olarak geleceðe yönelik planlarýnýzý öðrenebilir miyiz? Yaþat ki yaþa! Çünkü biz bayilerimizi yaþatacaðýz ki biz de yaþayalým. Daha uzun yýllar PVM'de çalýþmak ve hizmet vermek istiyorum. Umarým jübilemi de burada yapma þansý bulur ve ayrýcalýðýný yaþarým. Bize bu imkanlarý sunan tüm herkese teþekkür ediyorum. Perfetti Van Melle Ýthalat ve Satýn Alma Sorumlusu - CAN GÖKSEVEN CCan Bey bize biraz kendinizden bahseder misiniz? 1964 Ýstanbul doðumluyum. Evliyim, Kaan adýnda 12 yaþýnda bir oðlum var. Kabataþ Erkek Lisesi ve ardýndan Eskiþehir A.Ü. Ýktisat Fakültesi ni bitirdim. PVM de sekiz yýldýr Ýthalat Sorumlusu ve son iki yýldýr da hammadde, aroma ve bitmiþ ürün satýnalmasýný da görevlerim arasýna katarak Ýthalat ve Satýnalma Sorumlusu olarak çalýþýyorum. Ýþ hayatýna 1983 yýlýnda tekstil sektöründe baþladým da Ýngilizce eðitimi için gittiðim Ýngiltere dönüþü askerlik yaptým ve ardýndan tekrar iþ hayatý da Ten Çamaþýrlarý A.Þ de 2 yýl, 1991 de Sun Elektronik A.Þ de 4 yýl, 1995 de Peral A.Þ de, yeni adýyla Carrefoursa da 2 yýl ithalat-ihracat birimlerinde görev aldým. Perfetti Van Melle ile yollarýnýz nasýl kesiþti? 1997 yýlýda PVM, Ýthalat Sorumlusu arýyordu. Uluslararasý þirketlerde edindiðim tecrübelerimi baþka bir uluslararasý firmada daha ileriye taþýmak istedim ve Kasým ayýnda Ýthalat Sorumlusu olarak PVM deki görevime baþlamýþ oldum. Ýlk çalýþmaya baþladýðýnýz yýllarla bugün arasýnda PVM de ne gibi farklar görüyorsunuz? 97 yýlýnda iþe baþladýðýmda amaç firmanýn ithalatýný belli standartlar çerçevesinde kontrollü, düzenli, istikrarlý ve izlenebilir bir yapý içerisine almak, yurtdýþýndan gelen mallarýmýzýn en kýsa sürede ve en düþük maliyetle ithalatýný yapabilmekti ve bu amaçla 1999 da 200 palet yaklaþýk 10 konteynýr alacak kapasiteli C tipi Genel Atrepomuzu fabrika sahamýzda açtýk. Böylece iç nakliye, ardiye ve demorajdan tasarruf saðladýk yýlýna gelindiðinde ithalat hacmimizin artmasýyla 200 paletlik kapasitemizi 300 palete çýkardýk. Ýlk baþladýðýmda ithalat operasyonu için ödediðimiz giderler %9 iken, bugün %5 seviyelerine kadar çekildi yýlýnda 8 milyon USD olan ithalat hacmimiz 2004 yýlý sonunda 18 milyon USD ye çýktý. Ayrýca her biri birbirinden ayrý çalýþan ithalat, ihracat, satýnalma birimleri ve depolar, 1999 yýlýnda Tedarik Zinciri Müdürlüðü çatýsý altýnda toplandý. Bu yeni yapýlanma ile PVM, lojistik ve satýnalma hususunda büyük geliþmeler kaydetmiþ oldu. Bize biraz yaptýðýnýz iþten bahseder misiniz? Benim görevim Türk Gýda Kodeksi, TS EN ISO 9001:2000 Gýda Maddeleri Hijyen direktifi kapsamýnda þirket genel politikasýnda tanýmlanan þirket vizyonu ile tutarlý hedeflerle, hammadde ve bitmiþ ürün gereksinimlerini, satýnalma sözleþme þartlarýna uygun olarak yasal þartlarda, onaylanmýþ tedarikçilerden, þirketin satýnalma politikasý ve proseslerine göre temin etmektir. Ýlgili kanun ve yönetmelikler kapsamýnda hammadde, yatýrým malzemeleri ile ilgili tüm ithalat iþlemleri ve operasyonlarýný sonuçlandýrmaktýr. Sakýz üretiminde kullanýlan hammaddelerin %70-75 lik kýsmý yurt dýþýndan temin edilmektedir. Bu durumda dýþa baðýmlý bir satýnalma ve ithalat söz konusu olmaktadýr. Ne yazýk ki Türkiye de gýda ithalatý büyük bürokratik engellerle karþýlaþmaktadýr. Sizce ürün çeþitlenmesi artan rekabetle mi ilgili yoksa arz-talep iliþkisine baðlý kaliteyle mi? Piyasaya yeni ürünler çýkmasý piyasayý hareketlendiriyor ve insanlarý da cezbediyor. Çünkü hepimiz yeniliklerin peþindeyiz. Bu yüzden PVM de her geçen gün yeni denemeler yapýlýyor. Rakiplerimizden bir adým önde olmamýzýn nedeni ürün gamýmýzý sürekli geliþtirip, yenileþtirmemiz. Zaten kendimizi kalite adýna kanýtlamýþ olduðumuz kuþku götürmez bir gerçek. Boþ zamanlarýnýzý nasýl deðerlendiriyorsunuz? Yeni yerler görmeyi çok seviyorum. Bu yüzden imkan buldukça yurtiçi ve yurtdýþý gezileri yapýyorum. Ayný zamanda Türkiye nin yakýn tarihi de ilgi alanýma giriyor. Bu konuyla ilgili kitaplar okuyup, araþtýrmalar yapýyorum

17 PORTRE ÝLETÝÞÝM AÐI Bizim ürünlerimiz ve bunlarda benim de emeðim var. PVM BÖLGE OFÝSLERÝ ÝST. AVRUPA YAKASI BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ Yýlmaz Turan Ýstoç 13. Ada No:94-96 Mahmutbey - ÝSTANBUL Tel: 0 (212) /36 Faks: 0 (212) ÝST.ANADOLU YAKASI BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ Mehmet Akkaya (TTM) - Aygün Vurmaz (Perakende) Fetih Mah. Atatürk Bulvarý Suþehri Sok. No:8 Üsküdar - ÝSTANBUL Tel: 0 (216) /85 Faks: 0 (216) ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ Kadir Özdemir Gimat Toptancýlar Sit.15. Blok No:414 Macunköy - ANKARA Tel: 0 (312) Faks: 0 (312) ÝZMÝR BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ Bülent Yalçýnkaya Kazým Dirik Mah. 364/1 Sok. Kimyacýlar Sit. No: 27/9 Bornova - ÝZMÝR Tel: 0 (232) Faks: 0 (232) BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ Turhan Çakmak Ýzmir Yolu Gýda Toptancýlar Sitesi J-Blok No:4 BURSA Tel: 0 (224) Tel: 0 (224) ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ Varol Iþýkgel Toros Mah. 18. Sok. No:51/A Tahir Apartmaný Altý Seyhan - ADANA Tel: 0 (322) Faks: 0 (322) ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ Ýzzet Uzlar Þirinyalý Mah Sok. Elaldý Apt. No:12/A ANTALYA Tel: 0 (242) Faks: 0 (242) KARADENÝZ BÖLGE TEMSÝLCÝLÝÐÝ Emrah Erdoðan Cumhuriyet Mah. Azerbeycan Cad. Deðirmen Sok. Erdem Apt. No:7 K:1/7 Atakum - SAMSUN Tel: 0 (362) Faks: 0 (362) MALATYA BÖLGE TEMSÝLCÝLÝÐÝ A.Kadir Akgün Baþharýk Mah. 30. Sok. No:28/5 MALATYA Tel: 0 (422) Faks: 0 (422) PVM Bayiler Ankara Bölgesi ALSA ÝHT. MAD. TÝC. SAN. A.Þ. Konya Bölgesi Bayii Zekeriya Dadak - Engin Elvan Fevzi Çakmak Mah. Yazý Konak Sok. Toptan Gýdacýlar Sitesi 2. Blok No:2 KONYA Tel: 0 (332) Faks: 0 (332) ERSEL GIDA VE ÝTH. MAD. PAZ. SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ - Ankara Bölgesi Bayii Ercan Yüksel Gimat 18. Blok No:540 ANKARA Tel: 0 (312) Faks: 0 (312) EMEK TOPTAN GIDA LTD. ÞTÝ.- Aðrý Bölgesi Bayii Burhan Kaya 100.Yýl Park Yaný Birlik Koop. Karþýsý No:19 AÐRI Tel: 0 (472) Faks: 0 (472) ERDEM GIDA TÝC. VE SAN.LTD.ÞTÝ. - Kayseri Bölg. Bayii Mustafa Erdem Toptancýlar Sit. 7. Sok. No:14 Argýncýk - KAYSERÝ Tel: 0 (352) Faks: 0 (352) EMÝR TÝCARET/ORHAN BÝLAL ÇEPNÝ - Erzurum Bölg.Bayii Orhan Bilal Çepni Þükürüpaþa Mah. Okullar Cd.No:4 Karakaya Apartmaný Altý ERZURUM Tel: 0 (422) Faks: 0 (422) ALÝ SÖNMEZ - Kýrýkkale Bölg.Bayii Ali Sönmez Mareþal Çakmak Mah. Seven Sok. No:20/1 Sincan - ANKARA Tel: 0 (312) Faks: 0 (532) ULULAR TOPTAN GIDA - Nevþehir - Niðde Bölg. Bayii Ahmet Ulu Kapucubaþý Mah. Tataroðlu Sok. No:24 NEVÞEHÝR Tel: 0 (384) Faks: 0 (384) ERGÜNPA GIDA PAZ.ÝTH.ÝHR.TÝC.LTD.ÞTÝ. - Erzincan / Gümüþhane Bölg. Bayii Eren Duman Ergenekon Bulv.118.Sk Gülistan Ap.K:1 No:1 ERZÝNCAN Tel: 0 (446) Faks: 0 (446) ÇETÝNKAYA GIDA ÝNÞ.TÝC.SAN.LTD.ÞÝT. - Sivas Bölg.Bayii Vahit Tur Toptancýlar Sit. 25. Blok No:13 SÝVAS Tel: 0 (346) Faks: 0 (346) ASYA GIDA PAZARLAMA - Tokat Bölg. Bayii M.Ali Kibar Toptancýlar Sitesi Yeþilýrmak Mah. No:26 TOKAT Tel: 0 (356) Faks: 0 (356) AKIN TÝCARET - Kars Bölg. Bayii Özgür Taylan Özakýn Orta Kapý Mah. Atatürk cad. No:122 KARS Tel: 0 (474) Faks: 0 (474) Ýzmir Bölgesi GÜLÇE GIDA - Marmaris - Bodrum Bölg. Bayii Metin Civelek Yeniyol Cad. 61 Sok. Poyraz Apt. No:10/4 MARMARÝS Tel: 0 (252) Faks: 0 (532) VÝVÝ GIDA ÝHT.MAD.DAG.PAZ.TIC.LTD.ÞTÝ - Ýzmir Bölg.Bayii Yalçýn Erdoðan 601/1 Sok. No:10 Çamdibi Ýþ Merkezi Çamdibi ÝZMÝR Tel: 0 (232) Faks: 0 (232) ÖNÇA GIDA PAZ.TEM.MAD.SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ.-Uþak Bölg. Bayii Ahmet Önal Bir Eylül San. Sitesi 24 San. Sok. No:4 UÞAK Tel: 0 (276) Faks: 0 (276) ERKOM OTO.PET.ÜR.TUR.TÝC.ÝTH.ÝHR.LTD.ÞTÝ - Fethiye-Muðla Bölg. Bayii Atýnç Koylu Adnan Menderes Bulvarý No:21 Fethiye MUÐLA Tel: 0 (252) Faks:0 (252) KOBRA GIDA LTD.ÞTÝ. - Denizli Bölg. Bayii Yücel Bülbül Zorlu San. Sit. Bozburun Mah Sok. No:26 Gümiþler DENÝZLÝ Tel: 0 (258) Faks: 0 (258) DEMÝRCAN TÝCARET TOP. GIDA MADDELERÝ - Ýzmir Bölg. Bayii Halil Demir Anafartalar Mh. Adnan Menderes Bulv. No:127 Ödemiþ - ÝZMÝR Tel: 0 (232) Faks: 0 (232) STANDARD GIDA VE IHT.MAD. LTD.ÞTI. Manisa - Kuþadasý Bölg. Bayii Hakan Dönmez Sanayi Cd. No:53 Bornova - ÝZMÝR Tel: 0 (232) Faks: 0 (232) STY-AKÝLE GÜRDAL - Aydýn Bölg. Bayii Mustafa Gürdal 7 Eylül Mah Sk. No:6/A AYDIN Tel: 0 (256) Faks: 0 (256) Antalya Bölgesi ZÝRVE GIDA PAZARLAMA - Finike - Kaþ Bölg. Bayii Yusuf Kaþ Doðu Yaka Mah. Yiðitler Cad. No:57 ANTALYA Tel: 0 (532) BBünyamin Bey biraz kendinizden bahseder misiniz? 1973 Kayseri doðumluyum. 9 yýllýk evliyim ve biri 8 diðeri 3 yaþýnda Betül ve Gülben adlarýnda iki kýzým var. Eþim ise ev hanýmý ve Kýraç'ta oturuyoruz. Perfetti Van Melle Türkiye'de teknik bölüm elemaný olarak 9 yýldýr çalýþýyorum ve umarým uzun yýllar daha PVM ailesinin bir üyesi olmaya devam ederim. Perfetti Van Melle Türkiye'de çalýþmaktan dolayý memnun musunuz? Perfetti Van Melle Türkiye'de çalýþtýðým için hep çok memnun oldum. Burada çalýþmak verdiðim en doðru kararlardan biriydi. Bu fikrim inþallah hiç deðiþmez. Ama en çok da çocuklarým babalarýnýn Perfetti Van Melle'de çalýþmasýndan memnunlar herhalde. Zaman zaman þirketimizde yapýlan ürün daðýtýmlarýndan sonra eve gittiðim anlar beni en çok sevdikleri anlar. PVM Türkiye'de çalýþmaktan dolayý en hoþnut olduðunuz özellik nedir? Her þeyden önce, güveniyorum þirketime. Maddi açýdan ve manevi açýdan beni yalnýz býrakmayacaðýna inanýyorum. Bu yüzden taksitli alýþveriþ yapýyorum mesela ve hiç tedirgin olmuyorum. Sonra arkadaþlarým arasýnda yabancý bir þirkette çalýþtýðýmý duyanlar takýlýyorlar bana. Yani bir ayrýcalýðý var Perfetti Van Melle'de çalýþmanýn. Ýþinizi yaparken karþýlaþtýðýnýz zorluklar nelerdir? Ýþimi çok severek yaptýðým için karþýlaþtýðýmýz zorluklarýn kolaylýkla üstesinden geliyorum. Teknik bölüm olarak iþlerimiz yaz döneminde yoðunluk kazanýyor. Ama bizim iþimiz belki de en çok takým çalýþmasýna gerek duyulan iþ ve iþimizi yaparken arkadaþlarýmla tam bir takým olduðumuzu düþünüyorum. Perfetti Van Melle Tekniker - BÜNYAMÝN KIRDAÞ PVM Türkiye'nin yönetim anlayýþý ile ilgili ne düþünüyorsunuz? Yönetim her zaman yapýcý ve ýlýmlý. Arada çýkan sorunlarda herhalde bizler için en önemlisi bizi dinlemeleri ve çözüm için çaba sarfetmeleri. Müþteri olarak bir markete girdiðinizde, ürünlerimizi gördüðünüzde ne hissediyorsunuz? Öncelikle çok farklý bir duygu bu. Ýnsan gurur duyuyor, "bizim ürünlerimiz ve bunlarda benim de emeðim var."demek herhalde en güzeli. Ýþinizde baþarýlý olduðunuzu düþünüyor musunuz? Verilen hedeflere ulaþma konusunda sýkýntý çekmiyorum. Dolayýsýyla baþarýlý görüyorum elbette kendimi. Ancak yeniliklere ayak uydurmak gerek bizim iþimizde. Seminerlere, fuarlara katýlmak mesleki açýdan kendimizi geliþtirmemiz için büyük fýrsatlar oluyor. Boþ zamanlarýnýzý nasýl deðerlendiriyorsunuz? Ben sýký bir futbol tutkunuyum. Seyretmekten ve oynamaktan büyük keyif alýyorum. Zaten PVM Türkiye futbol takýmýnda da oynuyorum. Zamanýmýz olduðunda arkadaþlarýmla halý saha futbol maçlarý yapýyoruz. En keyif aldýðým þeylerden biri de eþim ve çocuklarýmla sahilde küçük yürüyüþler yapmak. Son olarak eklemek istediðiniz bir þey var mý? Bir spor aþýðý olarak þirketimiz bünyesindeki spor faaliyetlerinin ve sosyal imkanlarýn arttýrýlmasýný diliyorum. ALSA SAN. TIC. A.Þ. - Alanya - Manavgat Bölg. Bayii Zekeriya Dadak Hacet Mah. Alaiye Cad. Geraliler Sok. No:1 ALANYA Tel: 0 (242) Faks: 0 (242)

18 ÝLETÝÞÝM AÐI PLATÝN GIDA PAZARLAMA - Isparta Bölg. Bayii Ali Kiretmitçi Fatih Mah. Toptancýlar Sit. 1. Blok No:5 ISPARTA Tel: 0 (246) Faks: 0 (246) Bursa Bölgesi TOPRAK DAÐITIM - Balýkesir Bölg. Bayii Tunçer Kýlýçarslan Atatürk Mah. Iþýklý Sok. No:3 BALIKESÝR Tel: 0 (266) Faks: 0 (266) ÖZ - PA GIDA - Bursa - Yalova - Bandýrma Bölg. Bayii Özen Yezer Ýzmir Yolu Gýda Sit. A Blok No:14 BURSA Tel: 0 (224) Faks: 0 (224) UFUK TÝCARET MURAT AKKAYA - Afyon - Kütahya Bölg. Bayii Murat Akkaya Dumlupýnar Mah. Süleymançavuþ Cad. Son Birlik Apt. No:14 AFYON Tel: 0 (272) Faks: 0 (272) AYDER TÝCARET - Eskiþehir Bölg. Bayii Ýshak Yücel Kurtuluþ Mah. Ziyapaþa Cad. No.72/B ESKÝÞEHÝR Tel: 0 (222) Faks: 0 (222) ARSS GIDA TURÝZM OTO SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. - Çanakkale Bölg. Bayii Serkan Dinç Cevat Paþa Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:4 ÇANAKKALE Tel: 0 (286) Faks: 0 (286) ÖZ-PA GIDA - Ýzmit Bölg. Bayii Özen Yezer Vezir Çiftliði Mah. Vezir Çiftliði Cad. No:4 ÝZMÝT Tel: 0 (262) Faks: 0 (262) Adana Bölgesi ELBÝRLÝK GIDA SAN.LTD.ÞTÝ. - Malatya Bölg.Bayii Ýbrahim Karakaya Gýda Toptancýlar Çarþýsý B/Blok No:9 MALATYA Tel: 0 (422) Faks: 0 (422) SEDANUR GIDA SAN. LTD. ÞTÝ. - Mersin Bölg. Bayii Kaya Kýlýç Kültür Mah Sok. No:5/B MERSÝN Tel: 0 (324) Faks: 0 (324) HAZAN GIDA SAN.LTD.ÞTÝ. - Adana Bölg. Bayii Þeyhmuz Çelik Yurt Mah. 205 Sok. Tor Apartmaný Altý ADANA Tel: 0 (322) Faks: 0 (322) ÖZLEM COLOR LTD. - Van Bölg. Bayii Musa Mucahitoðlu Vali Mithatbey Mah. Tepebaþý VAN Tel: 0 (432) Faks: 0 (432) ÖZÇETÝN GIDA LTD.ÞTÝ. - Siirt Bölg. Bayii Çetin Gülçiçek Yeni Mah. Lise Cad. No:30 SÝÝRT Tel: 0 (484) Faks: 0 (484) ERTAN TÝC.-ÝHSAN KOYUNSEVER-Diyarbakýr Bölg. Bayii Ýhsan Koyunsever Gýda Toptancýlar Sit. E-Blok No:2/A DÝYARBAKIR Tel: 0 (412) Faks: 0 (412) YIL-PA GIDA MAD.PAZ.SAN.TÝC. LTD.ÞTÝ.- Elazýð Bölg. Bayii Mustafa Yýldýz Malatya Yolu 5. Km. Tedaþ Karþýsý No:51/1 ELAZIÐ Tel: 0 (424) Faks: 0 (424) GÖNDER GIDA - Adýyaman Bölg. Bayii Mehmet Ali Gönder Mimar Sinan Mah. Mehmet Akif Ersoy Mah. No:60/A ADIYAMAN Tel: 0 (416) Faks: 0 (416) ONGUN GIDA TÝC. VE SAN. LTD. ÞTÝ.-Gaziantep Bölg. Bayii Turgut Ongun Gatem Þekerciler ve Kuruyemiþciler Sit. 6. Blok No.1 GAZÝANTEP Tel: 0 (342) Faks: 0 (342) AYDIN TÝCARET-ÞAKÝR AYDIN - Batman Bölg.Bayii Þakir Aydýn Belde Mah. Ahmet Necdet Sezer Bul. Özemek Apt. Altý No:111 BATMAN Tel: 0 (488) Faks: 0 (488) EMRE PAZARLAMA - Ýskenderun Bölg. Bayii Haysem Kuran Kanatlý Cad. No:95 Ýskenderun-ANTAKYA Tel: 0 (326) Faks: 0 (326) Karadeniz Bölgesi UZUNOÐLU PAZARLAMA LTD.ÞTÝ.-Samsun Bölg.Bayii Engin Uzun Ýlk Adým Sanayi Sit. Uzunlar Cad. No:27/8 Kutlukent SAMSUN Tel: 0 (362) Faks: 0 (362) UZUNOÐLU PAZARLAMA LTD.ÞTÝ. - Ordu Bölg. Bayii Engin Uzun - Mehmet Kösek Organize San. Bölgesi 19. Sok. No:18 ORDU Tel: 0 (452) UZUN PAZARLAMA TÝC. LTD.ÞTÝ. - Trabzon Bölg. Bayii Engin Uzun 1 Nolu Beþirli Mah. Çýnaraltý Karþýsý Yavuz Apt. TRABZON Tel: 0 (462) Faks: 0 (462) Batý Karadeniz Bölgesi FORVET GIDA LTD.ÞTÝ. - Adapazarý Bölg. Bayii Hüseyin Uysal - Yusuf Efe Topça C-Blok No:27 Erenler ADAPAZARI Tel: 0 (264) Faks: 0 (264) UZUNER PAZARLAMA - Karabük Bölg. Bayii Yakup Uzuner Balýklar Kayasý Uzuner Ýþ Merkezi KARABÜK Tel: 0 (370) Faks: 0 (370) AYDEMÝR ACAR GIDA - Düzce Bölg. Bayii Aydemir Acar Aydýnpýnar Cad. Yýldýrmaz Sok. C Blok DÜZCE MUDANYALILAR GIDA LTD.ÞTÝ. - Bartýn Bölg. Bayii Berat Mudanyalý Þadýrvan Cad. No:23 BARTIN Tel: 0 (378) Faks: 0 (378) TAM GIDA - Bolu Bölg. Bayii Aydýn Akbayrak Köroðlu Mah. Ýkmal Sk. No:1 BOLU Tel: 0 (374) Faks: 0 (374) GÖR-AY GIDA - Zonguldak - Karadeniz Ereðli Bölg. Bayii Ýsmail Görgün Baðlýk Mah. Erdemir Cad. Cefer Dudayev Sk. No:5 K.EREÐLÝ Tel: 0 (372) Faks: 0 (372) Ýstanbul Bölgesi ÖZER KARACA KOLL. ÞTÝ. - Yenibosna Bölg. Bayii Özer Abolar Çobançeþme Mah.Çalýþlar Sok. No: 5/2 Yenibosna Tel: 0 (212) Faks: 0 (212) ÖZER KARACA KOLL.ÞTÝ. - Üsküdar Bölg. Bayii Özer Abolar Esat Paþa Mah. A.Fuat Cebesoy Cad. Sancak Sk. No:26 Üsküdar Tel: 0 (216) Faks: 0 (216) ERKARTAL TICARET - Edirne Bölg.Bayii Serdar M. Erkartal Neboysa Sok. Elmas Apt. No:17 Uzunkaldýrým EDÝRNE Tel: 0 (542) Faks: 0 (284) FORVET GIDA LTD.ÞTÝ. - Kadýköy Bölg.Bayii Hüseyin Uysal - Yusuf Efe Yenisahra Barbaros Mah. Zafer Sok. No:10 Kadýköy Tel: 0 (216) Faks: 0 (216)

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

İçindekiler. HSG Tarım... 3 Elma... 5 Appy... 7 Üretim Tesisimiz... 9 Üretim... 13 Soğuk Zincir... 17 Satış ve Pazarlama... 19

İçindekiler. HSG Tarım... 3 Elma... 5 Appy... 7 Üretim Tesisimiz... 9 Üretim... 13 Soğuk Zincir... 17 Satış ve Pazarlama... 19 İçindekiler HSG Tarım... 3 Elma... 5 Appy... 7 Üretim Tesisimiz... 9 Üretim... 13 Soğuk Zincir... 17 Satış ve Pazarlama... 19 1 2 HSG Tarım Adını 1969 da üretilen ilk yerli traktörden alan HSG Tarım, tarımda

Detaylı

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd.

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd. TUKUVAZ YAASA GÜBESİ TAIM ÜÜNLEİ MADENCİLİK SANAYİ ve TİCAET LİMİTED ŞİKETİ 71 Evler Mh. Tarih Bulvarı No: 43/A Odunpazarı/ESKİŞEHİ Tel&Faks: 0 222-237 03 05 Gsm: 0 545-237 03 05-0 532-790 41 49 www.yarasagubresi.com.tr

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ 20. yıl 1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ Ekin Kimya olarak Türkiye ve yakın çevresindeki ülkelere yüksek kalitede kimyasal ürünler tedarik eden öncü bir şirketiz. Dünyanın önde gelen kimyasal üreticileri

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı