GİRİŞ Arpa genel olarak hayvan yemi olarak tüketilmekte olup üretim bakımından ülkemiz tarla tarımında buğdaydan sonra ikinci sırada gelmektedir. Güne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GİRİŞ Arpa genel olarak hayvan yemi olarak tüketilmekte olup üretim bakımından ülkemiz tarla tarımında buğdaydan sonra ikinci sırada gelmektedir. Güne"

Transkript

1 HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2006, 10(1/2):73-81 J.Agric.Fac.HR.U., 2006, 10 (1/2):73-81 DİYARBAKIR YAĞIŞA DAYALI ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 ARPA ÇEŞİDİNİN AZOTLU VE FOSFORLU GÜBRE İSTEĞİNİNİN BELİRLENMESİ Hasan KILIÇ Geliş Tarihi: 31/12/2005 ÖZET Diyarbakır yağışa dayalı şartlarında ve yılları arasında iki yıl süre ile yürütülen çalışmada Şahin-91 iki sıralı yemlik arpa çeşidi için uygun fosfor ve azot dozları belirlenmeye çalışılmıştır. Deneme Tesadüf Bloklarında Faktöriyel Deneme Deseni ne göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuş, azot dozları 0, 3, 6, 9 ve 12 kg da -1 ; fosfor dozları ise 0, 3, 6 ve 9 kg da -1 olarak uygulanmıştır. Araştırma sonucunda yapılan regresyon analizlerinde azot dozları için, tane verimi, bin tane ağırlığı ve protein oranı yönünden her iki yılda da önemli ilişkiler tespit edilmiştir. dozları yönünden yapılan regresyon analizlerinde her iki yılda da verim ve verim unsurları açısından önemli bir ilişki tespit edilememiştir. Verim ve verim unsurlarının yıllık yağış miktarlarından etkilendiği, kurak geçen yılda azotlu gübrelemenin verimi olumsuz yönde, yağışlı yılda olumlu yönde etkilediği, bu suretle kuraklığın beklendiği yıllarda daha dikkatli bir gübrelemenin yapılması gerektiği, yağışın yeterli olduğu yıllarda ise 7.5 kg da -1 saf azot ve 6 kg da -1 saf fosforun yeterli olacağı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Arpa, azot, fosfor, yağışa dayalı şartlar, verim, verim unsurları ve kalite NITROGEN AND PHOSPHORUS REQUIREMENTS OF ŞAHIN-91 BARLEY CULTIVAR UNDER RAINFED CONDITIONS OF DIYARBAKIR ABSTRACT The aim of this study was to determine nitrogen and phosphorous requirements of Şahin-91 barley cultivar under rainfed conditions of Diyarbakır between and growth seasons. The experiment was designed in a randomized complete blocks design as factorial with 3 replicates. N was applied at the rates of 0, 3, 6, 9 and 12 kg da -1 and phosphorus at 0, 3, 6 and 9 kg da -1. According to the regression analysis results, significant relationship was not found between N rates and grain yield, thousand grain weight and grain protein content in both year, while there was no significant relationships between P rates and grain yield and yield components in both growth years. Yield and its components were affected from seasonal rainfall amount. Nitrogen dozes were positively affected on grain yield under rainy growing seasons, while nitrogen dozes were negatively affected on grain yield under dry growing seasons. According to variance and regression analysis, it is indicated that fertilizer must be more carefully applied for dry growth seasons, while 6 kg da -1 phosphorus and 7.5 kg da -1 nitrogen will be enough for rainy growth seasons Keywords: Barley, nitrogen, phosphorus, rainfed conditions, yield, yield components, quality Güneydoğu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Diyarbakır

2 GİRİŞ Arpa genel olarak hayvan yemi olarak tüketilmekte olup üretim bakımından ülkemiz tarla tarımında buğdaydan sonra ikinci sırada gelmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Türkiye toplam arpa ekim alanı içersindeki payı %17 civarında olup, bölgedeki toplam tahıl alanı içersinde arpanın payı %36 civarındadır (Anonim 2001). Arpada verim ve kaliteyi artırmak için gübrelemeye tepkisi az olan yerli arpalara alternatif olabilecek çeşitler geliştirilmiştir. Verimin artırılmasında önemli bir etkiye sahip olan gübrelemenin beklenen seviyede olabilmesi için çeşidin gübrelemeye tepkisinin genotip ve çevre ilişkisi içerisinde belirlenerek tespit edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple gübrelemeden sağlanacak ürün artışlarını gösterir güvenilir değerler ile gübrelenecek toprakların bitki besin maddelerinin kapasitelerinin bilinmesine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı en iyi biçimde yerine getirebilmek için biyolojik ve kimyasal metotlar geliştirilmiş bulunmaktadır. Bunlar içerisinde biyolojik metotlardan tarla deneme metodu en güvenilir metot olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma enstitüsünce geliştirilen ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için tavsiye edilen yüksek verimli Şahin-91 arpa çeşidinden ekonomik optimum ürün almak için uygun olacak azot ve fosfor kombinasyonun belirlenmesi amaçlanmıştır. MATERYAL VE METOT Materyal Çeşit: Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsünce tescil ettirilen alternatif tabiatlı beyaz taneli yemlik Şahin-91 arpa çeşidi kullanılmıştır. Deneme Yerinin Toprak Özellikleri: Araştırma toprakları, genellikle kırmızıkahverengi büyük toprak grubuna giren, killi bünyede düz veya düze yakın meyilde, erozyonu çok az olan derin veya orta derin zonal topraklardır (Anonim, 1970). Yapılan analizler sonucunda deneme yeri topraklarının ağır bünyeli, hafif alkali, kireçli (CaCO 3 ) ve organik madde yönünden fakir (%0,82-1,45) fosforca orta düzeyde potasyumca zengin durumda oldukları görülmüştür (Çizelge 1). Deneme Alanının İklim Özellikleri: Denemenin yürütüldüğü yılında nispi nem, yağış ve ortalama sıcaklık yönünden oldukça kurak ve sıcak bir yıl yaşanmasına karşın, yılında ise uzun yıllarla bir paralellik göstermiştir (Çizelge 2). Deneme ve yıllarında Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitü arazisinde yürütülmüştür. Çizelge 1. Denemenin yürütüldüğü tarlaya ait toprak analizi Su ile doymuş. Org. Madde ph Tuz % CaCO 3 % Yarayışlı kg da -1 % P 2O 5 K 2O Yılı , yılı 70 1, ,062 10,2 4,30 95 Çizelge 2. Denemenin yürütüldüğü yıllara ait gözlenen iklim verilerinin uzun yıllar ortalaması ile karşılaştırılması Aylar Yağış mm Ortalama sıcaklık o C Ortalama nispi nem % Uzun yıllar Uzun yıllar Uzun yıllar* Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Ortalama/top 245, ,1 13,2 12, ,6 55,6 51,6 74

3 2000/2001 ve 2001/2002 yıllarında meydana gelen dolu zararı nedeniyle denemeden sağlıklı veriler alınamamıştır. Deneme Tesadüf Bloklarında Faktöriyel Deneme Deseni ne göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Denemede; Azot: Dekara 0, 3, 6, 9 ve 12 kg azot uygulanmış ve sırasıyla N 0, N 3, N 6, N 9, N 12 sembolleriyle gösterilmiştir. : Dekara 0, 3, 6 ve 9 kg P 2 O 5 uygulanmış ve sırasıyla P 0, P 3, P 6 ve P 9 sembolleriyle gösterilmiştir Ön bitki kışlık kırmızı mercimek hasadını müteakip pullukla sürülen tarla ikincil toprak işleme aletleri ile düzeltilerek ekime hazır hale getirilmiştir. Parsel boyutları: Ekimde 2.4 x 6 = 14.4 m 2 hasatta ise 1.2 x 5 = 6 m 2 olarak değerlendirilmiş olup, 250 tohum/m 2 düşecek şekilde ekim yapılmıştır (Kılıç ve ark., 2000; Kılıç ve ark., 2005). Azotun yarısı ile fosforun tamamı ekimle birlikte verilmiş, kalan azotun yarısı da sapa kalkma döneminde serpme olarak uygulanmıştır. Taban gübrelemesinde azotlu gübre kaynağı olarak %21 lik amonyum sülfat, fosforlu gübre kaynağı olarak da TSP, ilkbahar da ise %33 lük amonyum nitrat üst gübresi olarak kullanılmıştır. İncelenen Özellikler Kırtok (1982), Genç ve ark. (1993) ın uyguladıkları yöntemlere göre, bitki boyu, m 2 de başak sayısı, bin tane ağırlığı, elek üstü oranı ( mm), tanede protein oranı, selüloz oranı, biyolojik verim ve tane verimi belirlenmiştir. Varyans ve Regresyon Analizleri Araştırmada elde edilen gözlemlere ait değerlerin varyans analizleri JMP-501" paket programı kullanılarak yapılmıştır. Önemli bulunan faktör ortalamaları arasındaki fark E.G.F. (%5) e göre gruplandırılmıştır. Tekerrürler üzerinden doğrusal ve quadratik regresyon modelleri kullanılarak azot ve fosfor dozları için ayrı, ayrı regresyon analizleri yapılmış, regresyon analizi önemli çıkan gübre uygulamalarında regresyon eğrisi verilmiştir. Varyans analizi ile birlikte ağırlıklı olarak regresyon analizlerinin sonuçları dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. ARAŞTIRMA BULGULAR VE TARTIŞMA Bitki Boyu Çizelge 3 te görüldüğü gibi fosfor ve azot dozları arasında önemli bir interaksiyon bulunmamıştır. Yıllar ayrı ayrı analiz edildiğinde, azot fosfor dozları yönünden 1999/2000 yılında önemli bir fark görülmemiştir. 2002/ 2003 yılında ise gerek azot ve gerekse fosfor yönünden fark istatistiği olarak önemli bulunmuştur. Yapılan regresyon analizlerinde fosfor dozları arasında her iki yılda da önemli bir ilişki görülmezken, azot dozları açısından yalnızca 2002/2003 yılında quadratik önemli bir ilişki belirlenmiştir. Bununla ilgili regresyon eşitliği Şekil 1 de verilmiştir. Tahıllarla ilgili yürütülen benzer çalışmalarda azot dozlarının artırılması ile bitki boyunun arttığı fosforun ise önemli bir etkisinin olmadığı bildirilmektedir (Katkat ve ark., 1987). Çizelge 3. Farklı a zot ve fosfor dozlarında yetiştirilen Şahin-91 Arpa çeşidinde ele alınan özelliklere ait varyans analiz sonuçları Varyasyon kaynakları S.D Hata Kare Toplamları ve Önemlilik Seviyeleri Bitki boyu m 2 de başak sayısı Bin tane ağır. 2.5 mm elek üstü Biyolojik verim Tanede protein Tanede seluloz Tane verimi Tekrar ** 676.6** * * Azot ** ** * * * * Azotxfosfor Genel Hata V.K % Tekrar *** *** 28.4* 883.6** *** 10.7** 0.87öd * Azot *** *** 309.1*** *** *** 7.3* 2.50* *** * * * Azotxfosfor * Hata Genel V.K % *p= 0.05; **p= 0.01; ***p= seviyesinde önemli. 75

4 Çizelge 4. Azot ve fosfor dozlarının Şahin-91 arpa çeşidinde bitki boyuna etkisi Bitki Boyu cm Azot dozu Ortalama N e 78.9 N d 84.2 N c 84,2 N b 84.9 N a 88.7 EGF ÖD 2.3 P b 81.7 P a 85.8 P ab 85.1 P a 85.1 EGF ÖD 1.99 B.boyu Bitki boyu = 83,745+1,48 x - 0,13 x 2, R 2 =0,73 Şekil yılı bitki boyu için azot dozlarına ait regresyon. analizi regresyon analizlerinde bin tane ağırlığının gerek fosfor ve gerekse azota tepkisi önemli görülmezken, 2002/2003 yılında ise yalnızca azot dozları yönünden linear bir ilişki tespit edilmiştir (Şekil 4). Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiştir. Becker ve ark. (1984), Garstang (1987) bulgularımızla uyumlu olarak azotun bin tane ağırlığını azalttığını, Sönmez ve Yılmaz (1999) ise etkilemediğini bildirmişlerdir. Çizelge 5 Azot ve fosfor dozlarının Şahin-91 arpa çeşidinde m 2 de başak sayısına etkisi m 2 de Başak Sayısı N e N d N c N b N a EGF ÖD Ortalama P b P a P ab P a EGF ÖD 9.9 V.K. % M 2 de Başak Sayısı Çizelge 3 ve 5 te görüldüğü gibi, fosfor ve azot dozları arasında bu özellik yönünden her iki yılda önemli bir interaksiyon bulunmamıştır. Azotun ve fosforun ikinci yılda m 2 de başak sayısını önemli oranda etkilediği görülmüştür. Yapılan regresyon analizlerinde fosfor yönünden önemli bir ilişki bulunmazken, azot dozları yönünden 1999/2000 yılında doğrusal, 2002/2003 yılında ise quadratik bir ilişki tespit edilmiştir. Bununla ilgili regresyon eşitliği Şekil 2 ve 3 te verilmiştir. Azot dozlarının artışına paralel birim alan başak sayısının arttığı görülmüştür. Benzer çalışmalarda azot dozlarının artırılması ile m 2 başak sayısının da arttığı bildirilmektedir (Katkat ve ark., 1987; Sönmez ve Yılmaz, 1999). Bin Tane Ağırlığı Bin tane ağırlığı yönünden her iki yılda fosfor dozları arasındaki fark ile azotxfosfor interaksiyonu önemsiz bulunurken, azot dozları arasında ise her iki yılda da fark önemli bulunmuştur. (Çizelge 3 ve 6) yılı m2 de başak m 2 de başak = 469,58 + 3,5 x, R 2 :0.05 Şekil yılı m 2 de başak sayısı için azot m2debaşak m 2 de başak = 418, ,43 x - 0,65 x 2 R 2 =0.73 Şekil yılı m 2 de başak sayısı için azot 76

5 Çizelge 6 Azot ve fosfor dozlarının Şahin-91 arpa çeşidinde bin tane ağırlığına etkisi Bin Tane Ağırlığı g. N a 48.8 a 42,9 N ab 47.3 a 42,1 N abc 45.5 b 40,8 N c 43.1 c 39,0 N bc 43.0 c 39,4 EGF P ,2 P ,9 P ,2 P ,2 EGF ÖD ÖD V.K. % Çizelge 7 Azot ve Dozlarının Şahin-91 Arpa Çeşidinde Elek Üstü Oranına Etkisi mm Elek Üstü oranı % N a 66.4 N b 59.7 N b 57.1 N c 52.7 N c 52.2 EGF ÖD 5.57 P c P bc P ab P a EGF 5.27 ÖD V.K. % bin tane Bin tane = 48,76-0,524 x, R 2 = 0.56 Şekil yılı bin tane ağırlığı için azot mm Elek Üstü Oranı Çizelge 3 ve 7 de görüldüğü gibi, fosfor ve azot dozları arasında her iki yılda da önemli bir interaksiyon bulunmamıştır. Ancak fosforun birinci yılda, azotun da ikinci yılda elek üstü oranını önemli oranda etkilediği görülmüştür yılı regresyon analizlerinde 2.5 mm elek üstü oranı açısından gerek fosfor ve gerekse azot uygulamamaları arasında önemli bir ilişki görülmezken, 2002/2003 yılında ise yalnızca azot dozları yönünden eksi yönde linear bir ilişki tespit edilmiştir (Şekil 5). nın artışına paralel elek üstü oranının düşmesi, doz artışına bağlı olarak birim alanda başak sayısının artışıyla izah edilebilir (Çizelge 4). Ancak Kılıç (2004) Elek üstü oranı ile azot dozları arasında quadratik (Y= x-0.141x 2 ) bir ilişki tespit ettiğini bildirmektedir. Biyolojik Verim Çizelge 3 ve 8 de, fosfor ve azot dozları arasında her iki yılda da önemli bir inte- elek mm Elek = 73,24-1,99 x, R 2 = 0.55 Şekil yılı elek analizi için azot raksiyon bulunmamıştır. Ancak birinci yılda fosfor uygulamaları arasında, ikinci yılda da azot uygulamaları arasında önemli bir fark olduğu görülmüştür. Yapılan regresyon analizlerinde her iki yılda da fosfor uygulamaları yönünden önemli bir ilişki tespit edilmezken, azot uygulamaları yönünden birinci yılda pozitif yönde doğrusal, ikinci yılda ise quadratik önemli bir ilişki görülmüştür. (Şekil 6 ve 7). nın artırılması ile biyolojik verimin artığı görülmüştür. Nitekim azot, tahıllarda vejetatif gelişmeyi teşvik ederek sap verimini artırmaktadır. Taşyürek ve ark. (1999) azot dozlarının artışına paralel Tritikalede, Kılıç (2004) da arpada sap veriminin arttığını bildirmektedirler. Tanede Protein Oranı Çizelge 3 ve 9 da tanede protein oranı bakımından fosfor ve azot dozları arasında her iki yılda da önemli bir interaksiyon bulunmamıştır. uygulamaları arasında her iki yılda da önemli bir fark görülmezken, 77

6 azot dozları arasında ise her iki yılda da önemli bir fark tespit edilmiştir. Artan azot dozlarının tanede protein oranını artırdığı görülmüştür. Nitekim azot dozları ile ilgili yapılan regresyon analizlerinde yılında quadratik, ikinci yılda ise pozitif yönde linear bir ilişki tespit edilmiş olup bununla ilgili eşitlik Şekil 8 ve 9 da verilmiştir. Garstang (1987), Sönmez ve Yılmaz (1999) ve Kılıç (2004) gibi araştırmacılar azotun tahıllarda tanede protein oranını artırdığını bildirmektedirler. Çizelge 8 Azot ve Dozlarının Şahin-91 Arpa Çeşidinde Biyolojik Verime Etkisi Biyolojik Verim kg da -1 N b N a N a N a N a EGF ÖD P b P ab P ab P a EGF 79.2 ÖD V.K. % Çizelge 9 Azot ve Dozlarının Şahin-91 Arpa Çeşidinde Tanede Protein Oranına Etkisi Tanede Protein Oranı % N b 13.2 b 12.9 N a 13.2 b 14.1 N a 12.9 b 14.3 N a 13.8 a 14.8 N a 13.9 a 14.8 EGF P P P P EGF ÖD ÖD V.K. % Protein Protein = 14,26 + 0,240 x - 0,043x 2, R 2 =0,52 Şekil yılı protein oranı için azot 1000 biyolojik verimkg/da Biyolojik verim kg/da = 590, ,00 x, R 2 =0.06 Şekil yılı biyolojik verim için azot biyolojik verim kg/da Biyolojik verim kg/da = 657,27+16,00 x - 2,454 x 2, R 2 = Şekil yılı biyolojik verim için azot Protein Protein = 13, ,060 x, R 2 =0.088 Şekil yılı protein oranı için azot Tanede Selüloz Oranı Bu özellik bakımından fosfor ve azot dozları arasında yılında önemli bir interaksiyon bulunmuştur (Çizelge 3) Tanede selüloz oranı bakımından yıllar üzerinden yapılan yapılan varyans analizinde ise fosforlu gübrelemenin her iki yılda da önemli bir etkisi görülmezken, yılında azot 78

7 dozlarının selluloz oranını önemli derecede etkilediği görülmüştür (Çizelge 10). İki yönlü Çizelge 11 de en düşük selüloz oranı N 0 P 6 kombinasyonundan elde edildiği görülmüştür. Yem amaçlı yetiştirilen arpalarda selüloz oranının yüksek olması istenmez. Ayrıca azot dozları ile ilgili yapılan regresyon analizlerinde yılında önemli pozitif yönde doğrusal bir ilişki tespit edilmiş olup, bununla ilgili eşitlik Şekil 10 da verilmiştir. Kılıç (2004) arpa da azot gübrelemesi ile yaptığı bir çalışmada tanede selüloz oranı ile ilgili pozitif yönde linear bir ilişki tespit ettiğini bildirmektedir. Tane Verimi Çizelge 3 te görüldüğü gibi fosfor x azot interaksiyonu her iki yılda da önemsiz bulunmamıştır. ve azot dozları ayrı ayrı ele alındığında, uygulamalar arasında önemli bir fark tespit edilmiştir. uygulamaları için her iki yılda da en yüksek tane verimi 6 kg/da -1 P 2 O 5 dozundan elde edilmiştir (Çizelge 12). Uzun yıllar ortalamasının oldukça altında yağışın alındığı (245 mm) 1999/2000 yılında azot dozlarının artırılması ile verimin düştüğü tespit edilmiştir. Bu duruma yetersiz nemin işlevi olarak hareketliliği azalan fazla azotun toprakta birikmesi, toprak çözeltisi hücre suyu arasındaki ozmotik basınç dengesinin bozulması ve azotun bitki tarafından alındığı doku ve organlarda yığılıp kalması sonucu toksik etki yapmasının neden olabileceği bildirilmektedir (Pala 1978). Yağışın yüksek (524 mm) kaydedildiği 2002/2003 yılında ise artan azot dozları ile verimde artış sağlanmış olup en yüksek artış N 12 dozundan elde edilmiştir. Yapılan regresyon analizlerinde fosfor dozları yönünde her iki yılda da önemli bir eşitlik elde edilmezken, azot dozları yönünden ilk yıl negatif yönde doğrusal, ikinci yılda ise quadratik bir ilişki tespit edilmiştir. Bununla ilgili eşitlikler Şekil 11 ve 12 de verilmiştir. Quadratik denklemde (b/2c) en uygun azot dozu 7.65 kg da -1 olarak bulunmuştur. Eyüboğlu ve ark. (1993), Orta Anadolu şartlarında arpa için Y= x-1.41x 2 eşitliğini, Kılıç (2004) Diyarbakır şartları için Y= x x 2 eşitliğini elde ettiklerini bildirmektedirler. Anonim (1970) azotlu gübre uygulamasının verim üzerine etkisinin yıllık yağış miktarı ve dağılımına bağlı olduğunu, Alptürk (1975) Konya yöresi kurak şartlarında arpa için 7 kg/da -1 N nin ekonomik optimum doz olduğunu, fosforlu gübrenin verim artışına etkisinin istatistiki olarak önemli bulunmadığını, Singh (1990) Uttar Pradish bölgesinde yağışa dayalı şartlar altında yürüttükleri bir çalışmada, arpada en yüksek tane veriminin 4 kg da -1 N, 3 kg da -1 P 2 O 5 dozlarından aldıklarını bildirmektedirler. Çizelge 10 Azot ve fosfor dozlarının Şahin-91 Arpa çeşidinde tanede selüloz oranına etkisi Tanede Selüloz Oranı % N b 4.35 N ab 4.75 N a 4.7 N a 4.7 N a 4.75 EGF ÖD 0.35 P P P P EGF ÖD ÖD NxP int ÖD * V.K. % Çizelge yetiştirme yılında Şahin- 91 Arpa Çeşidinde farklı azot ve fosfor dozlarında elde edilen selüloz oranı değerleri Ortalama Azot Dozları Dozlar P 0 P 3 P 6 P 9 ı N 0 4,2 bcd 4,2bcd 3,6d 4,2bcd 4,1 N 3 4,2bcd 4,3bcd 4,7abc 4,1bcd 4,4 N 6 4,7ab 4,5abc 4.5abc 4,4bc 4,5 N 9 4,6abc 4,3bcd 5,2a 3,9cd 4,5 N 12 4,5abc 4,5abc 4.6ab 5,1a 4,7 Ort. 4,5 4,5 4,6 4,4 NxP EGF:036 Selluloz 5,5 5 4,5 4 3,5 Selüloz = 4, ,04472 x, R 2 =0.14 Şekil yılı selüloz oranı için azot 79

8 Çizelge 12 Azot ve fosfor dozlarının Şahin-91 çeşidinde tane verimine etkisi Tane Verimi kg da -1 N a 301,3 d N ab 356,2 c N bc 387,2 b N bc 387,3 b N c 420,5 a EGF P b 354,9 b P a 371,2 ab P a 387,3 a P ab 369,7 ab EGF ,35 V.K. % tane verimi Tane verimi = 267,78-5,069 x, R 2 =018 Şekil yılı tane verimi için azot tane verimi kg/da Tane verimi = 327,203+ 9,028 x - 0,59 x 2, R 2 = 0.64 Şekil yılı tane verimi için azot SONUÇ Söz konusu çalışma ve yetiştirme sezonlarında Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitü arazisinde 2 yıl olarak yürütülmüştür. Denemenin yürütüldüğü her iki yılda da fosforun verim unsurlarına önemli bir etkisinin olmadığı, ancak 2002/2003 yılında selüloz oranı açısından azot fosfor arasında önemli bir interaksiyon varlığı tespit edilmiştir. En uygun azot dozunun belirlenmesinde yılların (nem durumu ve beklenen yağışlar) önemli bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Kurak geçen (245 mm) yılında tane verimi azot dozları açısından olumsuz yönde etkilenirken, yağışlı (524 mm) geçen yılında azot dozları ile orantılı olarak arttığı görülmüştür Yılların ayrı ayrı ele alınıp incelenmesiyle ortaya çıkan bu durum uygulama sırasındaki toprak nemi ve beklenen yağışların göz önüne alınması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Tane verimi yönünden gerek varyans ve gerekse regresyon analizleri dikkate alınarak Şahin-91 için yapılacak bir değerlendirmede denemenin yürütüldüğü çevre şartlarına benzer yerler için kuraklığın beklendiği yıllarda dikkatli bir gübreleme yapılması, yağışlı yıllarda ise 7.5 kg da -1 azot ve 6 kg da -1 fosforun optimum verimi elde etmek için yeterli olacağı söylenebilir. KAYNAKLAR Anonim GAP illeri tarım il müdürlükleri proje istatistik kayıtları. Alptürk. C lu ve azotlu gübreler ile sulamanın arpa çeşitlerinin yetişmesine ve verimlerine etkileri. Topraksu Genel Müdürlüğü Konya Bölge Müdürlü-ğü Yayınları, Genel Yayın No:36, Rapor serisi No:23. Anonim Diyarbakır, Urfa, ve Mardin illeri toprak kaynağı envanter haritası. Topraksu Genel Müdürlüğü Raporları Serisi, No:12,13,14. Anonim Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Diyarbakır, Meteoroloji Müdürlüğü Gözlem Kayıtları. Becker, F.A, Kochs, H.j. ve Spielhaus, G Versuchezurstickstoffdungung bei zwei und mehrzeiligier Wintergerste. Landwirt-schaftliche forsuhung, 37:3/4, Garstang, J The Effect of plant growth regulators nitrogen and variety on the production of malting einter barley. Aspects of Applied Biology, 15, Genç, İ., Yağbasanlar, T., Özkan, H. ve Kılınç, M Akdeniz iklim kuşağına uygun makarnalık buğday (Triticum durum Desf) çeşitlerinin belirlenmesi üzerinde araştırmalar. Makarnalık Buğday ve Mamulleri Sempozyumu, 30 Kasım-3 Aralık, Ankara, Katkat, A.V., Çelik., N., Yürür, N. ve Kaplan, M Ekmeklik Cumhuriyet-75 buğday çeşidinin azotlu ve fosforlug isteğinin belirlenmesi. Türkiye Tahıl Sempozyumu, 6-9 Ekim, Bursa, Kılıç, H., Özberk, İ. ve Özberk, F

9 Diyarbakır şartlarında Şahin-91 ve Sur-93 arpa çeşitlerinde uygun ekim sıklığının belirlenmesi üzerine bir araştırma. Anadolu Dergisi, 10 (2), Kılıç, H Diyarbakır yağışa dayalı şartlarında Sur-93 arpa çeşidinin azotlu ve fosforlu gübre isteğinin belirlenmesi. 3. Ulusal Gübre Kongresi, Ekim,Tokat, Kılıç, H., Karahan, H., İlkhan A. ve Altıkat, A Kızıltepe ve Harran şartlarında Şahin-91 ve Sur-93 arpa çeşitlerinde ekim sıklığının belirlenmesi. GAP IV. Tarım Kongresi, Eylül, Kırtok,, Y Çukurova nın taban ve kıraç koşullarında ekim zamanı, azot miktarı, ve ekim sıklığının iki arpa çeşidinin verim ve verim unsurlarına etkileri üzerinde araştırmalar. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yıllığı, 3-4, Pala, M Orta Anadoluda buğdayda azotlu gübre uygulama zamanı ve üç yaygın kışlık buğday çeşidinin azot isteklerinin saptanması. Toprak İlmi Derneği 7. ve 8. Bilimsel Toplantı Tebliğleri, Yayın No:3, Sönmez, F. ve Yılmaz, N Azot ve fosforun kışlık Anadolu-86 arpa çeşidinin verim ve verim öğelerine etkisi. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, Kasım, Adana, Singh, R.A., Singh, V.P, Chandola V.K, Sant Prased ve Singh R.P Economics of fertilizer use on barley in rainfed Diara areas of Eastern Uttar Pradish. Rachis, 9, Taşyürek, T, Demir, M. ve Gökmen, S., Sivas yöresinde Tritikalenin azotlu gübre isteği. Orta Anadolu da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları, 8-11 Haziran, Konya,

DĠYARBAKIR YAĞIġA DAYALI ġartlarinda SUR-93 ARPA ÇEġĠDĠNĠN AZOTLU VE FOSFORLU GÜBRE ĠSTEĞĠNĠNĠN BELĠRLENMESĠ Hasan KILIÇ

DĠYARBAKIR YAĞIġA DAYALI ġartlarinda SUR-93 ARPA ÇEġĠDĠNĠN AZOTLU VE FOSFORLU GÜBRE ĠSTEĞĠNĠNĠN BELĠRLENMESĠ Hasan KILIÇ 3. Ulusal Gübre Kongresi 11-13 Ekim 2004 Tokat No (1):.399-406. DĠYARBAKIR YAĞIġA DAYALI ġartlarinda SUR-93 ARPA ÇEġĠDĠNĠN AZOTLU VE FOSFORLU GÜBRE ĠSTEĞĠNĠNĠN BELĠRLENMESĠ Hasan KILIÇ kilichasan@yahoo.com

Detaylı

KIZILTEPE VE HARRAN ġartlarinda ġahġn-91 VE SUR-93 ARPA ÇEġĠTLERĠNDE UYGUN EKĠM SIKLIĞININ BELĠRLENMESĠ

KIZILTEPE VE HARRAN ġartlarinda ġahġn-91 VE SUR-93 ARPA ÇEġĠTLERĠNDE UYGUN EKĠM SIKLIĞININ BELĠRLENMESĠ GAP IV. Tarım Kongresi 1540-1546 pp., Şanlıurfa, Eylül 2005 KIZILTEPE VE HARRAN ġartlarinda ġahġn-91 VE SUR-93 ARPA ÇEġĠTLERĠNDE UYGUN EKĠM SIKLIĞININ BELĠRLENMESĠ Hasan KILIÇ 1 Halil KARAHAN 2 Ali ĠLKHAN

Detaylı

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ANADOLU, J. of AARI 10 (2) 2000, 35-45 MARA DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan KILIÇ İrfan ÖZBERK Fethiye ÖZBERK

Detaylı

DUFED 4(2) (2015) 77-82

DUFED 4(2) (2015) 77-82 DUFED 4(2) (2015) 77-82 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Tek melez mısır genotiplerinin Diyarbakır şartlarındaki performanslarının belirlenmesi Determination

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Genotiplerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Genotiplerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt 5(1) 27-34 2016 DOI: 10.17100/nevbiltek.56241 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.56241 Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris

Detaylı

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ HAZIRLAYAN YALÇIN YILMAZ ZİRAAT MÜHENDİSİ UZMAN TARIM DANIŞMANI Ülkemizde buğday yaklaşık 9.5 milyon hektar alanda ekilmekte, üretimde yıldan yıla değişmekle birlikte 20 milyon ton

Detaylı

Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 20, Sayı 1, 91-97, 2016 Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 20, Issue 1, 91-97, 2016 DOI: 10.19113/sdufbed.23066

Detaylı

BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ

BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı 1 109 BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ Tevrican DOKUYUCU Leyla CESURER Aydın AKKAYA KSÜ, Ziraat

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 285-290 KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI YEMLİK PANCAR (HAYVAN PANCARI)

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuanajas Araştırma/Research Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 30 (2015) 68-73 ISSN:

Detaylı

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinde Farklı Azot Dozlarının Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri *

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinde Farklı Azot Dozlarının Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri * Uludag.Üniv.Zir.Fak.Derg., (2005) 19(2): 1-11 Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinde Farklı Azot Dozlarının Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri * Emine BUDAKLI

Detaylı

Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları İle Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları İle Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, Cilt 21, Sayı 1, 59-68 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L) Çeşitlerinin Verim ve Verim

Detaylı

Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane Verimine Etkileri

Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane Verimine Etkileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 1, 11(1):63-68 Geliş Tarihi: 20.11.0 Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (1):44-49, 2010 ISSN 1304-9984, Araştırma M. ÖZ, A. KARASU Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Detaylı

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi *

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi * Akademik Ziraat Dergisi 1(2): 91-96 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu

Detaylı

Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi

Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 149-158 Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi Ramazan DOĞAN * ÖZET Uludağ Üniversitesi Ziraat

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, Cilt 26, Sayı 1, 1-16 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim

Detaylı

MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Orta Anadolu Bölgesi kuruda ekmeklik buğday tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Mv Suba çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu denemelerin

Detaylı

BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı:

BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı: BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı: Toprak işlemenin sebebi, tohumların uygun çimlenme ve çıkış ortamını hazırlamak; su kaybını en aza indiren, toprağın yapısını en az bozan, erozyonu önemli

Detaylı

Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum Verimi ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri

Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum Verimi ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 127-136 Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri Mehmet SİNCİK*

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE FARKLI EKİM SIKLIKLARININ VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* An Investigation

Detaylı

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI:

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI: COLFIORITO Başakları orta uzunlukta, kılçıklı ve beyaz 1000 tane ağırlığı 19.1-36.5 gr arasındadır. Yatmaya dayanımı iyidir. Kahverengi pas ve sarı pasa orta hassastır. DEMİR 2000 Sağlam saplı ve uzun

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 13-20

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 13-20 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 13-20 BURÇAK (Vicia ervilia (L.) Willd.) TA EKİM ZAMANININ VERİM VE VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE ETKİSİ 1 Abdullah ÖZKÖSE 2 Hayrettin EKİZ 3 2 Selçuk Üniversitesi,

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Ethephon un Tritikale de Tane Verimi, Protein Oranı ve Protein Verimine Etkisi

Ethephon un Tritikale de Tane Verimi, Protein Oranı ve Protein Verimine Etkisi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2008, 14 (2) 124-130 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Ethephon un Tritikale de Tane Verimi, Protein Oranı ve Protein Verimine Etkisi Mustafa GÜLER 1 Geliş Tarihi: 03.10.2007

Detaylı

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin (T.durum Desf.) Erbaa Şartlarında Adaptasyonlarının İncelenmesi

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin (T.durum Desf.) Erbaa Şartlarında Adaptasyonlarının İncelenmesi GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2004, 21 (2), 86-93 Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin (T.durum Desf.) Erbaa Şartlarında Adaptasyonlarının İncelenmesi Fahri Sönmez A.Safi Kıral Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

Detaylı

OLGUN-13 EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

OLGUN-13 EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR OLGUN-13 EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Güneydoğu Anadolu Bölgesi suluda ekmeklik buğday tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Olgun-13 çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 26,21(3): 318-322 J. of Fac. of Agric., OMU, 26,21(3): 318-322 SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ İlknur

Detaylı

Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Şanlıurfa 2. GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Şanlıurfa 3

Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Şanlıurfa 2. GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Şanlıurfa 3 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):225-231 Araştırma Makalesi (Research Article) Şanlıurfa-Ceylanpınar Koşullarında Yetiştirilen Yerli Kırmızı (Lens culinaris Medic.)

Detaylı

ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Orta Anadolu Bölgesi yazlık yulaf tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Albatros çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu denemelerin sonunda verim,

Detaylı

Bursa Koşullarında Yetiştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Stabilite Parametrelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma

Bursa Koşullarında Yetiştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Stabilite Parametrelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16: 51-57 Bursa Koşullarında Yetiştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Stabilite Parametrelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma Köksal

Detaylı

GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, - Önce Toprak Analizi - Usulüne Uygun Toprak Örneği Alma

GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, - Önce Toprak Analizi - Usulüne Uygun Toprak Örneği Alma GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, Toprakta eksikliği tespit edilen bitki besin maddelerini toprağa ilave etmek suretiyle, mümkün olduğu kadar yüksek bir bitkisel üretim ve kaliteli ürün elde etmektir.

Detaylı

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):125-130 Araştırma Makalesi (Research Article) İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve

Detaylı

Tohum Miktarlarının Tritikale (x Triticosecale Wittmack) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri

Tohum Miktarlarının Tritikale (x Triticosecale Wittmack) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10-1 (2006),40-47 Tohum Miktarlarının Tritikale (x Triticosecale Wittmack) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri M. ATAK 1,

Detaylı

KIRAÇ ARAZİLERE UYGUN ALTERNATİF BİR TAHIL TRİTİKALE YETİŞTİRİCİLİĞİ

KIRAÇ ARAZİLERE UYGUN ALTERNATİF BİR TAHIL TRİTİKALE YETİŞTİRİCİLİĞİ KIRAÇ ARAZİLERE UYGUN ALTERNATİF BİR TAHIL TRİTİKALE YETİŞTİRİCİLİĞİ 1. Tritikalenin Önemi : Dr. Sami SÜZER Yetiştirme Tekniği Bölüm Başkanı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü suzersami@yahoo.com Tritikale

Detaylı

Başaktaki Sıra Sayısının Arpada Verim, Bazı Kalite ve Morfolojik Parametrelere Etkisi

Başaktaki Sıra Sayısının Arpada Verim, Bazı Kalite ve Morfolojik Parametrelere Etkisi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Başaktaki Sıra Sayısının Arpada Verim, Bazı Kalite ve Morfolojik Parametrelere Etkisi a Enver

Detaylı

Buğday ve Arpa Gübrelemesi

Buğday ve Arpa Gübrelemesi Buğday ve Arpa Gübrelemesi Ülkemizde en geniş üretim alanı bulunan buğday ve arpa çok farklı toprak tiplerinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Toprak ph isteği bakımından hafif asitten kuvvetli alkalin

Detaylı

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN- 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU (12.06.2017) Türkiye Geneli Bitki Gelişimi Türkiye de 2016-2017 Ekim sezonunda buğday ekim alanlarının geçen yılki rakamı koruyacağı hatta

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya-2013, Kitap2, sayfa 350-357 YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ Yulafın Kökeni Yulafın vatanını Decandolle Doğu Avrupa ve Tataristan; Hausknecht ise orta Avrupa olduğunu iddia etmektedir. Meşhur tasnifçi Kornicke ise Güney Avrupa ve Doğu Asya

Detaylı

Tokat- Kazova Koşullarında Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin (Triticum aestivum) Verim ve Diğer Özelliklerine Ekim Zamanının Etkisi

Tokat- Kazova Koşullarında Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin (Triticum aestivum) Verim ve Diğer Özelliklerine Ekim Zamanının Etkisi GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2012, 29(1), 75-79 Tokat- Kazova Koşullarında Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin (Triticum aestivum) Verim ve Diğer Özelliklerine Ekim Zamanının Etkisi Ali Safi KIRAL Aynur ÇELİK

Detaylı

JOURNAL of AGRICULTURAL

JOURNAL of AGRICULTURAL TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com İleri Kademe Makarnalık Buğday Hatlarının Farklı Çevrelerde Tane Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (1): (2011) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (1): (2011) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (1): (2011) 10-16 ISSN:1309-0550 Konya Koşullarına Uygun Yüksek Verimli ve Kaliteli Arpa inin

Detaylı

Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma

Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 25-34 Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma Abdullah KARASU * Mehmet ÖZ ** A. Tanju GÖKSOY

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINA UYGUN ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ *

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINA UYGUN ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ * OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2005,20(3):72-81 J. of Fac. of Agric., OMU, 2005,20(3):72-81 SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINA UYGUN ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ * Abdulveli SİRAT İsmail SEZER

Detaylı

Abdulveli SİRAT 1* İsmail SEZER 2

Abdulveli SİRAT 1* İsmail SEZER 2 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2013, 23(1): 10 17 Geliş Tarihi (Received): 20.07.2012 Kabul Tarihi (Accepted): 21.11.2012 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Samsun Ekolojik Koşullarında

Detaylı

Bazı Makarnalık Buğday (Triticum turgidum var. durum L.) Çeşitlerinin Erzurum Koşullarındaki Verim Yetenekleri

Bazı Makarnalık Buğday (Triticum turgidum var. durum L.) Çeşitlerinin Erzurum Koşullarındaki Verim Yetenekleri Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (2), 151-157, 2006 18 (2), 151-157, 2006 Bazı Makarnalık Buğday (Triticum turgidum var. durum L.) Çeşitlerinin Erzurum Koşullarındaki

Detaylı

DUFED 5(3) (2016) 93-98

DUFED 5(3) (2016) 93-98 DUFED 5(3) (2016) 93-98 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Toprağa farklı miktarlarda uygulanan leonarditin buğday bitkisinin verim, verim öğeleri ve

Detaylı

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA 2. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN HİBRİT MISIRDA

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA 2. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN HİBRİT MISIRDA ÇUKUROVA KOŞULLARINDA 2. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN HİBRİT MISIRDA (Zea mays L.) PATLATMA YAPILAN VE YAPILMAYAN İKİ ALANDA FARKLI AZOT DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİSİ* Determination the

Detaylı

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ADİ İĞ TESCİL RAPORU GATAEMD135(SAYAR) ANKARA 2015 GATAEMD135(SAYAR) ADİ İĞ ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

Farklı Çinko ve Fosfor Dozlarının Mercimek (Lens culinaris Medic.) de Verim ve Verim Öğelerine Etkisi (1)

Farklı Çinko ve Fosfor Dozlarının Mercimek (Lens culinaris Medic.) de Verim ve Verim Öğelerine Etkisi (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2008, 18(1): 49-59 Araştırma Makalesi/Article Geliş Tarihi: 18.09.2007 Kabul Tarihi: 12.12.2007 Farklı Çinko ve Fosfor

Detaylı

Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri

Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):230-234 Araştırma Makalesi (Research Article) Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Çeşitlerinde Yem ve

Detaylı

Uşak Koşullarında Kızıltan 91 Buğday Çeşidi Üzerinde Farklı Azot Dozu ve Sıvı Gübre Uygulamalarının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi

Uşak Koşullarında Kızıltan 91 Buğday Çeşidi Üzerinde Farklı Azot Dozu ve Sıvı Gübre Uygulamalarının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Süleyman Demirel Üniversitesi Süleyman Demirel University Fen Bilimleri A. Altuntaş, Enstitüsü İ. Akgün / Uşak Dergisi Koşullarında Kızıltan 91 Buğday Çeşidi Üzerinde Farklı Azot Dozu ve Sıvı Gübre Uygulamalarının

Detaylı

Giresun Ekolojik Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinin Tane Verimi ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi*

Giresun Ekolojik Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinin Tane Verimi ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi* Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 6(3): 171-176, 2016 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Bazı Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinde Fosforlu Gübrelemenin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi

Bazı Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinde Fosforlu Gübrelemenin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2008, 14 (3) 259-266 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Bazı Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinde Fosforlu Gübrelemenin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/21162

Archived at http://orgprints.org/21162 MARMARA BÖLGESİNDE BAZI BİTKİ BESLEME UYGULAMALARININ ORGANİK MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANIMI (ÇİLEK) Dr. Burhan ERENOĞLU 1 burhanerenoglu@hotmail.com, Dr. Erol YALÇINKAYA 1 erolyalcinkaya@gmail.com,

Detaylı

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları a Seyithan

Detaylı

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): , 2012 ISSN: , E-ISSN: X,

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): , 2012 ISSN: , E-ISSN: X, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): 126-130, 2012 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Kızıltepe Ekolojik Koşullarında Bazı Macar Fiğ (Vicia Pannonica CRANTZ.) Genotiplerinin Ot Verimi,

Detaylı

Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi ISSN: 2458-8377 Selcuk J Agr Food Sci, (2017) 31 (2), 8-13 DOI: 10.15316/SJAFS.2017.13 8 Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi Arpa Genotiplerinin Farklı

Detaylı

Yöney ve Gübrelemenin Meranın Otlatma Kapasitesi Üzerine Etkileri

Yöney ve Gübrelemenin Meranın Otlatma Kapasitesi Üzerine Etkileri Mahmut DAŞCI 1 Binali ÇOMAKLI 2 Tuncay ÖNER 2 1 Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulu, Narman, Erzurum 2 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Erzurum e-posta: mtasci@atauni.edu.tr

Detaylı

ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(1),27-33 ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

ÇİFTLİK GÜBRESİNİN FARKLI FORM VE DOZLARININ, ÇUKUROVA BÖLGESİ KOŞULLARINDA, TEK YILLIK ÇİM

ÇİFTLİK GÜBRESİNİN FARKLI FORM VE DOZLARININ, ÇUKUROVA BÖLGESİ KOŞULLARINDA, TEK YILLIK ÇİM ÇİFTLİK GÜBRESİNİN FARKLI FORM VE DOZLARININ, ÇUKUROVA BÖLGESİ KOŞULLARINDA, TEK YILLIK ÇİM (Lolium multiflorum Lam.) İN OT VE TOHUM VERİMİ İLE OT KALİTESİNE ETKİSİ* The Effects of Different Forms and

Detaylı

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2(3): ,

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2(3): , Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2: 290 296, 2015 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Bingöl Koşullarında Değişik Macar Fiği (Vicia

Detaylı

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 47-51 Geliş Tarihi: 08.09.2003 Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Detaylı

Bazı Tritikale (X Triticosecale Wittmack) Genotiplerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Bazı Tritikale (X Triticosecale Wittmack) Genotiplerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi dergipark.gov.tr/tutad Araştırma Makalesi / Research Article Turk J Agric Res 2017, 4(1): 43-49 TÜTAD ISSN: 2148-2306 e-issn: 2528-858X doi: 10.19159/tutad.300616

Detaylı

ÖZET. İlhan TURGUT * Arzu BALCI **

ÖZET. İlhan TURGUT * Arzu BALCI ** Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 79-91 Bursa Koşullarında Değişik Ekim Zamanlarının Şeker Mısırı (Zea mays saccharata Sturt.) Çeşitlerinin Taze Koçan Verimi İle Verim Öğeleri Üzerine Etkileri

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 245-250 AZERBAYCAN DA ELDE EDİLMİŞ BAZI MUTANT PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN ŞANLIURFA KOŞULLARINDA VERİM VE LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Araştırması

Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Araştırması Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 19 (3), 135-143, 2015 ISSN 2148-5003, Araştırma Makalesi Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim

Detaylı

Tohum yatağının hazırlanması:

Tohum yatağının hazırlanması: Toprak isteği: Yem bezelyesi tüm baklagillerde olduğu gibi, özellikle yeterli kireç bulunan ve PH değeri 6,5-7 olan toprakları sever. PH değeri 6-8 aralığında olan topraklarda da ekimi yapılabilir. Bu

Detaylı

ESKİŞEHİR KOŞULLARINDA HAYVAN PANCARINDA YEM VERİMLERİ VE BAZI BİTKİSEL ÖZELLİKLER

ESKİŞEHİR KOŞULLARINDA HAYVAN PANCARINDA YEM VERİMLERİ VE BAZI BİTKİSEL ÖZELLİKLER www.bursagida.gov.tr Gıda ve Yem Bilimi - Teknolojisi Dergisi / Journal of Food and Feed Science - Technology 11:57-63 (2011) ISSN 1303-3107 ESKİŞEHİR KOŞULLARINDA HAYVAN PANCARINDA YEM VERİMLERİ VE BAZI

Detaylı

Yusuf DOĞAN* Muhammet Beşir CETİZ

Yusuf DOĞAN* Muhammet Beşir CETİZ YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2015, 25(3): 304-311 Geliş Tarihi (Received): 16.06.2015 Kabul Tarihi (Accepted): 05.09.2015 Araştırma Makalesi/Research Article (Orjinal Paper) Türkiye de Tescil Edilmiş

Detaylı

Bazı Tritikale Genotiplerinin Batı Geçit Bölgesinde Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi

Bazı Tritikale Genotiplerinin Batı Geçit Bölgesinde Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat akültesi Dergisi 9 (1):16-26, 2014 ISSN 1304-9984, Araştırma Makalesi Ş. ŞENTÜRK, İ. AKGÜN Bazı Tritikale lerinin Batı Geçit Bölgesinde Verim ve Verim Unsurlarının

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİ MAKARNALIK BUĞDAY TESCİL RAPORU

TRAKYA BÖLGESİ MAKARNALIK BUĞDAY TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü TRAKYA BÖLGESİ MAKARNALIK BUĞDAY TESCİL RAPORU TR 5825 Ankara-2016 TR 5825 MAKARNALIK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ

Detaylı

Van Ekolojik Koşullarında Bazı İki Sıralı Arpa Çeşitlerinin (Hordeum vulgare L. conv. distichon) Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Bir Araştırma

Van Ekolojik Koşullarında Bazı İki Sıralı Arpa Çeşitlerinin (Hordeum vulgare L. conv. distichon) Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Bir Araştırma TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2007, 13 (3) 269-278 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Van Ekolojik Koşullarında Bazı İki Sıralı Arpa Çeşitlerinin (Hordeum vulgare L. conv. distichon) Verim ve Verim Öğeleri

Detaylı

Archived at

Archived at ERZURUM YÖRESİNDE ORGANİK TARIMDA BUĞDAY VE FİĞ YETİŞTİRİCİLİĞİ Zir. Yük. Müh. Köksal KARADAŞ 1 kkaradas2002@yahoo.com, Dr. Murat OLGUN 2 molgun@ogu.edu.tr, Zir. Yük. Müh. Bülent TURGUT 1 turgutbulent@hotmail.com,

Detaylı

EGE BÖLGESİ TRİTİKALE ÇEŞİT GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI; GELİŞTİRİLEN ÇEŞİT VE HATLARIN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

EGE BÖLGESİ TRİTİKALE ÇEŞİT GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI; GELİŞTİRİLEN ÇEŞİT VE HATLARIN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 251-256 EGE BÖLGESİ TRİTİKALE ÇEŞİT GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI; GELİŞTİRİLEN ÇEŞİT VE HATLARIN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Detaylı

Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (2): 27-34, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ BAZI MAKARNALIK BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE FARKLI SULAMA ZAMANLARI İLE AZOT DOZLARININ ETKİSİ Semra ACER TARLA BİTKİLERİ

Detaylı

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Nohutta Farklı Bitki Sıklıklarının Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkileri

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Nohutta Farklı Bitki Sıklıklarının Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkileri Selçuk Tar Bil Der, 3(1): 1-7 1 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Nohutta Farklı Bitki Sıklıklarının Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkileri Mehmet Masum İşlek 1, Ercan Ceyhan 2,* 1 Gıda,

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi. İçeriklerine Etkisi EMRE CAN KAYA

Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi. İçeriklerine Etkisi EMRE CAN KAYA Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi EMRE CAN KAYA NAZLI ZEYNEP ARIÖZ AYŞENUR ŞAHIN ABDULLAH BARAN İçeriklerine Etkisi 1. GİRİŞ Tarımda kimyasal girdilerin azaltılması

Detaylı

Tokat-Zile Koşullarında Bazı Makarnalık Buğday (Triticum durum L.) Çeşit ve Hatlarının Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi*

Tokat-Zile Koşullarında Bazı Makarnalık Buğday (Triticum durum L.) Çeşit ve Hatlarının Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi* Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Pamuğun Verim, Verim Bileşenleri ve Bazı Erkencilik Kriterlerine Etkisi*

Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Pamuğun Verim, Verim Bileşenleri ve Bazı Erkencilik Kriterlerine Etkisi* TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 12 (2) 121-129 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Farklı Azot ve Dozlarının Pamuğun Verim, Verim Bileşenleri ve Bazı Erkencilik Kriterlerine Etkisi* Çetin KARADEMİR 1 Emine

Detaylı

Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak Yetiştirilmesi

Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak Yetiştirilmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak

Detaylı

BİYOLOJİK AZOT GÜBRESİ DİMARGON VE BİYOLOJİK FOSFOR GÜBRESİ FOSFORİNA NIN PATATES BİTKİSİNDE VERİM VE BAZI VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİLERİ

BİYOLOJİK AZOT GÜBRESİ DİMARGON VE BİYOLOJİK FOSFOR GÜBRESİ FOSFORİNA NIN PATATES BİTKİSİNDE VERİM VE BAZI VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİLERİ BİYOLOJİK AZOT GÜBRESİ DİMARGON VE BİYOLOJİK FOSFOR GÜBRESİ FOSFORİNA NIN PATATES BİTKİSİNDE VERİM VE BAZI VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİLERİ Hüseyin ONARAN 1 Murat NAM 1 1 Niğde Patates Araştırma Enstitüsü

Detaylı

Rüveyde TUNÇTÜRK 1* Effects of Different Row Spacings on the Yield and Quality in Coriander (Coriandrum sativum L.) Cultivars

Rüveyde TUNÇTÜRK 1* Effects of Different Row Spacings on the Yield and Quality in Coriander (Coriandrum sativum L.) Cultivars YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21(2): 89-97 Geliş Tarihi (Received): 09.12.2010 Kabul Tarihi (Accepted): 21.12.2010 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Kişniş (Coriandrum sativum

Detaylı

KIRGIZ 95 KIŞLIK BUĞDAY ÇEŞİDİNDE SEDİMANTASYON, GLUTEN ve GLUTEN İNDEKSİNE YAPRAK GÜBRELERİNİN ETKİSİ

KIRGIZ 95 KIŞLIK BUĞDAY ÇEŞİDİNDE SEDİMANTASYON, GLUTEN ve GLUTEN İNDEKSİNE YAPRAK GÜBRELERİNİN ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(1), 75-80 KIRGIZ 95 KIŞLIK BUĞDAY ÇEŞİDİNDE SEDİMANTASYON, GLUTEN ve GLUTEN İNDEKSİNE YAPRAK GÜBRELERİNİN ETKİSİ Gülcan KINACI Engin KINACI Osmangazi

Detaylı

Menemen Koşullarında Yetiştirilen Bazı Tritikale Çeşitlerinin Tane Verimi ve Diğer Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar 1

Menemen Koşullarında Yetiştirilen Bazı Tritikale Çeşitlerinin Tane Verimi ve Diğer Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar 1 Araştırma Makalesi (Research Article) Hatice GEREN 2 Hakan GEREN 3 Hikmet SOYA 3 Rıza ÜNSAL 2 Yaşar Tuncer KAVUT 3 İsmail SEVİM 2 Rıza AVCIOĞLU 3 Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 201249 (2): 195-200 ISSN 1018

Detaylı

Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Yabancı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare distichon) Çeşitlerinin Kimi Verim ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi

Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Yabancı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare distichon) Çeşitlerinin Kimi Verim ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16: 117-127 Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Yabancı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare distichon) Çeşitlerinin Kimi Verim ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi Birol TAŞ

Detaylı

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale Ekrem Yüce Dr. Turgay Turna Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Ali Kabaoğlu Safiye Pınar Özer Gökhan Tanyel ÇAYKUR Atatürk

Detaylı

Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, Cilt 22, Sayı 1, 55-62 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı

Detaylı

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):151-157 Araştırma Makalesi (Research Article) Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜNEYDOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜNEYDOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜNEYDOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KOŞULLARINDA MAKARNALIK BUĞDAY (Triticum turgidum ssp durum)

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı