DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI"

Transkript

1

2

3 Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ tý ran fak tör ler, bi rin ci si e ko no mik o lan lar: E mek-ser ma ye çe liþ ki si nin kes kin leþ me si, e ko no mik kriz, iþ - siz lik, kö tü le þen ya þam ko þul la rý, de rin le þen yok sul laþ ma vs. Ý kin ci o la rak bur ju va zi nin ar - tan þid de ti, po li tik bas ký la rý, sal dýr la rý. Ü çün - cü sü, yo ðun la þan dev rim ci o lay lar, is yan ve a yak lan ma lar, dev rim ci güç le rin mü ca de le si. Dör dün cü o la rak dün ya da ki dev rim ci yük se - liþ. Ne o lay lar, ne de ta rih ken di ken di ne ya - pýl maz; on la rý ya pan in san lar dýr. Et kin mü ca - de le i çin de o lan in san lar. Göz ö nün de tu tul ma sý ge re ken ta ri hin ak tif yö nü dür. Dev - ri mi hýz lan dý ran, ku ru lu top lu mu doð ru dan ey lem ler le alt üst e den dev rim ci kit le ler dir. Her gün ar tan ye ni ka tý lým lar la bir lik te ey - lem le rin et ki si ve gü cü kat la ný yor. Kit le ler her ge çen gün da ha bü yük bir güç le bur ju va zi nin kar þý sý na çý ký yor lar. Güç le nen, bü yü yen ve a - ðýr lý ðý ar tan dev rim ci kit le sel ey lem ler ye ni ye ni kit le le ri ken di ne çe ki yor. Ve ri len çe tin mü ca de le ye kar þýn kit le le - rin is tem le ri kar þý lan mýþ de ðil. Ýs tek le ri he - nüz kar þý lan ma dý di ye yý ðýn lar ge ri a dým at mý yor, pes et mi yor, vaz geç mi yor. Ter si ne da ha bü yük bir öf ke, ka rar lý lýk ve ýs rar la ö ne a tý lý yor lar. Kit le le rin dev rim ci mü ca de le si sert bir dö nem den ge çi yor. Ha re ke ti da ha i le ri ye, mü ca de le nin ye ni a þa ma la rý na ve so nu na dek gö tü re cek az sa - yýl ma ya cak dev rim ci bir güç var. Bun lar iþ çi sý ný fý nýn ve halk kit le le ri nin en tu tar lý, en i le - ri ve en dev rim ci ke si mi dir. Bir kaç ku þa ðý kap sa yan, u zun bir dev rim ci e ði tim den geç - miþ tir. Þim di bun la ra ye ni le ri ek le ni yor. Gi - de rek sýk la þan ve mil yon lar ca in sa nýn ka týl dý ðý bü yük ey lem ler de ve her gün ya pý - lan çok sa yý da po li tik sa nat sal vb. top lum sal ak ti vi te i çin de pek çok in san dü þün ce ve ha - re ket te dö nü þü me uð ru yor. Öz ce si dev ri min öz ne si çok yön lü bir ha zýr lýk sü re cin den ge çi - yor. Dev rim ci kit le ler, ge niþ yý ðýn lar la bü yük gös te ri ler dü zen le di. Bu sý ra dan bir ey le min ö te sin de bir baþ kal dý rý dýr. Halk kit le le ri bü - yük bir öf key le bur ju va zi ye ve o nun ik ti da rý - na kar þý ha re ke te geç ti ler. Kit le le rin öf ke si her de fa sýn da ar tan bi çim de ey lem ler le a çý ða çý - ký yor. Fa kat kit le le rin i çin de ça lýþ ma yü rü ten po li tik ha re ket ler, yý ðýn ha re ke ti ne yön ve re - cek an la yý þa, po li ti ka ve yö ne li me sa hip de - ðil ler. Ki tle ler her ta raf ta bü yük güç ler ha lin de ha re ke te ge çi yor, mü ca de le yi i le ri ye ta þý yor. Bu ra da a sýl so run bu sü re ci yön len di re cek bir ye te nek ve ko num da ol mak týr. Te kel ci ka pi ta list dü ze ne son ve re cek dev rim ci bir ik ti dar ku ra rak, top lu mu dö nüþ - tü re cek dev rim ci e mek çi ha re ke ti, u zun ça - týþ ma lý, san cý lý bir sü reç ten ge çe rek o luþ tu. Ha re ke ti i le ri ye ta þý ya cak o lan dev rim ci kit - le ler dir. Dar ka fa lý kü çük bur ju va grup lar la va kit yi tir mek si zin iç ten dev rim ci o lan e mek - çi ler le dev rim ci geç lik le e zi len ve sö mü rü len - le rin top lum sal ha re ke ti ni he de fi ne gö tü re ce ðiz. Bur ju va zi yi on lar la ye re ça la ca - ðýz, ik ti da rý on lar la e le ge çi re ce ðiz, ta ri hi on - lar la ya pa ca ðýz. Pro le tar ya nýn dev rim ci sý nýf par ti si ba þa - ra ca ðý ný a çýk net ve ke sin bir þe kil de söy ler - ken sa va þan kit le le re, dev rim ci sa va þý ma ve yý ðýn la rýn bü yük pra tik de ne yi mi ne da ya ný - yor. An cak sý nýf mü ca de le si ni, ek sik, sa de ce bel li yön le riy le de ðil, bü tün lük lü o la rak gör - me li yiz. Mü ca de le sa de ce pro le tar ya nýn ka - pi ta list le re kar þý mü ca de le si o la rak yü rü mü yor, kar þýt la rýn sa va þý mý o la rak sü rü - yor. Yal nýz ca iþ çi sý ný fý sö mü rü cü sý ný fa kar - þý sa vaþ mý yor. Ka pi ta list ler de, e mek çi sý ný fa kar þý sa va þý yor. Yal nýz biz ler ya pý lan sa vý þým - dan ders ler, so nuç lar çý kar mý yo ruz, on lar da ken di yö nün de ir de le me ya pý yor lar. E mek çi - ler a yak lan ma i çin dev rim i çin çe þit li de ne - yim ler den ya rar la ný yor, e ge men ler de ken di de ne yim le rin den a yak lan ma yý en gel le mek, bas týr mak i çin ya rar la ný yor lar. Bur ju va zi nin iþ çi ler ve halk kit le le ri ü - ze rin de ki e ge men li ði nin, sö mü rü sü nün vaz - ge çil mez ö ge si ör güt lü zor o lan dev let þid de ti dir. Dev let ik ti da rý, kit le le re bo yun eð - dir me nin bir a ra cý o la rak sü rek li kul la ný lýr. Bu nun ya nýn da þim di ça lýþ ma sý ya pýl dý ðý gi - bi, a na ya sal uz laþ ma a dý al týn da, baþ kal dý - ran, a yak la nan kit le le ri sis te me bað la ma, bir yön tem o la rak dev re ye so ku lu yor. Bu ve ben - ze ri sos yal uz laþ ma yön tem le ri a yak lan ma - yý, dev ri mi ön le me yön tem le ri o la rak iþ le ti li yor. Bur ju va güç ler, e mek çi le ri, on la rýn po li - tik ha re ke ti ni, ku ru lu sos yal dü zen le po li tik sis tem le an laþ ma i çi ne çek me ye, ken di ku ru - luþ la rý na kat ma ya uð ra þý yor lar. Oy sa ki kit le - ler, bur ju va e ge men li ði ne kar þý mü ca de le ve re rek is tek le ri ni ger çek leþ ti re bi lir ler. Ya ni kit le ler mü ca de le le ri ne dev rim ci mü ca de le ka rak te ri ver dik le rin de, sa va þým la rý ný dev - rim ci te mel ler de yü rüt tük le rin de ka za na bi lir - ler. Ýþ çi ler, halk lar, dev rim ci mü ca de le le ri ni güç len di re rek, yay gýn laþ tý ra rak ve yo ðun laþ - tý ra rak, e ge men le rin her çe þit ma nev ra sý ný ba - þa rý sýz lý ða uð ra ta bi lir ler. E zi len ve sö mü rü len ler, pra tik te ka pi ta - list top lu mun li der sý ný fý na, bur ju va zi ye ya - ný tý nýn ne ol du ðu nu or ta ya ko yu yor: Ýs yan ve a yak lan ma. Halk kit le le ri nin sü rek li baþ kal - dý rý ha lin de ol ma sý, kar þýt po li ti ka la rýn düþ - man sý ný fýn tüm gi ri þim le ri ni bo zu yor. Dev rim ci yý ðýn lar her kez da ha i le ri ye gi de - rek ken di si ne kar þý ge liþ ti ri len sal dý rý la rý et - ki siz leþ ti ri yor. Fa kat dev rim ci kit le le rin mü ca de le si nin yö ne li mi nin e sa sý bu de ðil dir. Mü ca de le nin e sas yö nü, bur ju va e ge men li ði de vir mek ve e me ðin dev rim ci ik ti da rý ný kur - mak týr. E ko no mik ve po li tik gü cü e lin de tu tan sö mü rü cü güç le rin, iþ çi le rin, e mek çi le rin, halk la rýn ge li þen top lum sal ha re ke ti ni bas týr - mak i çin sal dý rý ü ze ri ne sal dý rý yap ma sý ne i - þe ya rar. Baþ kal dý ran lar on lar dan da ha çok. Top lu mun bas ký sý na kar þý ey le me ge çen - le rin sa yý sý sü rek li ar tar ken, çe þit li bi çim ler de ken di tar zýn da, te kel ci güç le re, on la rýn po li tik ik ti da rý na des tek ve ren or ta sý nýf lar da on la ra kar þý ta výr a lý yor. Te kel ci ka pi ta list dü ze ne kar þý ha re ke te ge çen kit le le rin top lum sal te - me li ge niþ li yor. Dev rim, e ge men güç le rin za - yýf la ma sýy la baþ lý yor. Gös te ri le re, ey lem le re, mü ca de le ye çok sa yý da ye ni in san ka tý lý yor. Çok sa yý da in sa - nýn so kak ta bir a ra ya gel me si nin ni cel bir güç o luþ turt mak tan ö te ö ne mi var. Ör güt ler de, ey - lem de, so kak ta ye ni bir güç do ðu yor. Bu e - mek çi le rin, halk kit le le ri nin ye ni bir gü cü dür, dev ri mi ger çek leþ ti re cek bir güç tür. Dev ri min ön cü gü cü o lan iþ çi sý ný fý, halk kit le le ri ne ön der lik e de cek ve dün ya yý de ðiþ - ti re cek ye te ne ðe sa hip tir ve bu nu ke sin ti siz dev rim ci mü ca de le siy le ka nýt la mýþ týr. Bu nun ken di ya pý sýn da dev rim ci sý ný fý par ti si ni çý ka - ra rak gös ter miþ tir. Bu par ti, dev rim ci iþ çi le rin sos yal ha re ke ti nin ve dev rim ci prog ra mý nýn bir i fa de si ve tem sil ci si dir. Dev rim ci par ti nin var lý ðý ve mü ca de le si dev ri min za fe ri nin ko - þu lu dur, gü ven ce si dir. Yýl lar ca sü ren dev rim ci mü ca de le, iþ çi sý ný fý ný ve halk kit le le ri ni i le ri ye gö tür müþ tür. Dev rim ci mü ca de le bu i le ri nok ta dan de vam e de cek tir. C.DAÐ LI 3

4 Devrimci Gelişim Yeni Evrede O LAY LAR DEV RÝM YÖ NÜN DE Ý LER LÝ YOR Mark sist tak ti ðin en sað lam da ya na ðý ve öl çü tü ol gu la - ra da yan ma sý dýr. Ge nel a - yak lan ma ya gi di þi ol gu lar te me lin de a çýk lan ma lý dýr. Ol gu la rýn nes nel bir de ðer - len di ril me si po li tik ve top lum sal sü re ci an - la mak i çin bü yük ö nem ta þý yor. Ol gu lar ve o lay lar dev rim yö nün de i ler li yor. Son yýl - lar da top lu mu sar sý cý top lum sal o lay lar (ça týþ ma, is yan, sý nýr lý a yak lan ma lar) ço - ðu nu ya þa dýk. Ö nü müz de ki gün ler de da - ha faz la sý ya þa na cak týr. Tür ki ye ve Kür dis tan da her gün çok sa yý da ey lem ger çek le þi yor. Halk lar yo ðun ey lem li lik, mü ca de le, ha re ket i çin de. So - run lar çe liþ ki ve ça týþ ma lar ge nel bir a yak - lan ma yý da yat mýþ du rum da. So run lar ve çe liþ ki ler bir a yak lan may la ve a yak lan ma - nýn yol aç tý ðý bir dev rim le çö zü lüp a þý la bi - lir. Bir le þik ve ge nel halk a yak lan ma sý te kel ci ka pi ta list dü ze nin en za yýf hal ka sý - dýr. A yak lan ma hal ka sýn dan ya ka lar sak, tüm zin ci ri ya ka la mýþ o lu ruz. Bu yol la po - li tik sü re ce yön ver miþ o lu ruz. Bu gün kü ko þul lar da sü re ce an cak bir a yak lan may la mü da ha le e de bi li riz. Son dö nem de or ta ya çý kan top lum sal o la lar da bu nu gös te ri yor. Her bü yük ta rih sel o lay ger çek leþ ti - ðin de, gi ri þim ci le ri i çin risk ler de i çe rir. Risk le ri ni gö ze a la ma yan lar, gi riþ tik le ri dev rim ci ey le min so nuç la rýn dan so rum lu ol mak is te me yen ler dev rim ci halk a yak - lan ma sý gi bi bü yük bir ta ri hi o la yý ger çek - leþ ti re mez ler. Ö zel so nuç la rý ne o lur sa ol sun, bir halk a yak lan ma sý, e mek çi le rin kur tu lu þu i çin i le ri bir a dým, mü ca de le mev zi si ve bir kal kýþ nok ta sý dýr. Çok bü - yük bir öz ve ri ge rek tir di ði ve da ha a ðýr be - del ö de me yi ge rek tir di ði i çin a yak lan ma dan ge ri du ran lar, ne den þöy le dü þün mü yor lar; bu gü ne dek, ge nel bir a - yak lan ma ger çek leþ me di ði i çin ta rih çok u zun, san cý lý ve a ðýr be del ler ge rek tir miþ - tir. Bu sü re cin da ha az san cý lý ve da ha faz - la a cý çek me den so nuç lan ma sý i çin dev rim ci a yak lan ma baþ vu rul ma sý ge re - ken zo run lu bir a raç týr. Te kel ci ka pi ta list dü ze ni yýk ma nýn en ký sa ve en kök lü yo lu - dur. Ta rih sel ko þul lar ve dün ya da ki sos yal po li tik ge liþ me ler dev ri mi da yat mýþ sa ve 4 dev rim i çin a yak lan ma bir zo run lu luk ol - muþ sa so nuç la rý ný dü þü ne rek, bun dan u - zak ka lan lar çok þey yi ti rir ler. En baþ ta halk yý ðýn la rý nýn gü ve ni nin yi ti rir ler. Dev - rim ci bir ey le min dý þýn da tut tuk la rý i çin kad ro la rý ný çü rü tür ve yi ti rir ler. Tek rar bir a yak lan ma du ru mu nun or ta ya çýk ma sý i - çin, ba zen u zun yýl lar ge re ke ce ði i çin, e - mek çi le rin kur tu luþ yo lun da bü yük bir za man yi tir miþ o lur lar. A yak lan ma ya gi ri þe cek o lan halk kit - le le ri dir. O hal de hal kýn bu a çý dan, du ru - mu nun bü tün nes nel li ðiy le a çýk lý ða ka vuþ tu rul ma sý ge re ki yor. Bü tün sos yal pra tik, top lum sal o lay lar ve ol gu lar, Tür ki - ye ve Kür dis tan halk la rý nýn bir a yak lan ma ve dev rim yo lun da bü yük bir ol gun laþ ma gös ter di ði ni ka nýt lý yor. Ýþ çi sý nýf ve halk - lar kýrk yýl dan faz la bir sü re dir, te kel ci güç ler ve on la rýn dev let ik ti da rýy la a çýk ve þid det li bir kav ga ya tu tuþ ma mýþ ol say dý, bu za man i çin de, mü ca de le nin bü tün bi - çim le ri ni ve ör güt len me nin her a la ný ný ba - þa rý lý bir bi çim de kul lan ma mýþ ol say dý, kit le le rin po li tik ön cü sü, her ko þul ve du - rum da dev rim ci çý kar la rý sa vun ma mýþ ve bu nun i çin çok a ðýr be del le ri ö de me yi gö - ze al ma mýþ ol say dý; yýl lar ca sü ren iç sa vaþ - tan ge çe rek yet kin leþ me miþ ol say dý; ký sa ca sý dev rim ci mü ca de le nin bü yük te o - rik, pra tik bi ri ki mi ne ve de ne yi mi ne sa hip ol ma say dý, kit le le rin top lum sal ha re ke ti ve sa va þý mý bir a yak lan ma i çin bu den li ol - gun laþ maz dý. Po li tik ay gý týn uy gu la dý ðý bas ký, kat - li am, fa þist te rör, kit le le rin, te kel ci ka pi ta - list dü ze nin bas ký cý do ða sý ný da ha i yi ta ný ma sý ný sað la dý. Bu yüz den te kel ci ka - pi ta list dü ze nin ve fa þist dev le tin yý kýl ma - sý ge rek ti ði, halk yý ðýn la rýn ca her ge çen gün bi raz da ha kav ra ný yor. Bun da yýl lar - dýr fa þiz me ve ser ma ye ye kar þý mü ca de le ve ren dev rim ci ha re ke tin bü yük bir et ki si var. tüm bun la rýn et ki siy le halk la rýn baþ - kal dý rý sý git tik çe bü yü yor. Bur ju va zi nin ör güt len miþ, ku rum sal güç ve þid det ay gý tý o lan dev let, re for mist - le rin i le ri sür dü ðü gi bi po li tik ve hu kuk sal dü zen le mey le or ta dan kalk maz; sa de ce ay ný te mel ler ü ze rin de ye ni den ör güt len - miþ o lur. Ka pi ta list po li tik ay gý tý e le ge çir - mek o por tü nizm dir. Bur ju va dev let e le ge çi ril mez, o yý ký lýr, pa ram par ça e di lir. Bir güç ör gü tü, an cak baþ ka bir güç ör gü tü ta - ra fýn dan or ta dan kal dý rý lýr. Bu e mek çi halk kit le le ri nin dev rim ci gü cü dür, güç ör gü tü - dür. Halk a yak lan ma sý ve a yak lan ma güç - le ri bu nun ö nem li bir a ra cý dýr. Ka pi ta list le ri, iþ çi sý ný fý ve halk ü ze rin de bir bas ký gü cü o lan bur ju va dev let ma ki - ne si ni a yak lan ma yo luy la yýk mak, ge niþ halk yý ðýn la rý ta ra fýn dan da ha an la þý lýr du - ru ma ge li yor. Ka pi ta liz min e mek çi ler ü ze rin de ki bas ký ve sö mü rü sü nün art ma sý, e ko no mik kriz, bü yü yen iþ siz lik, se fa le tin de rin leþ - me si, hal kýn ya þam ko þul la rý nýn kö tü leþ - me si, zo run lu o la rak çe liþ ki le rin kes kin leþ me si ni ve þid det le nen ça týþ ma la - ra yol a çar. Ça týþ ma lar, iç sa va þa ve a yak - lan ma ya va rýr. Her ger çek ko mü nist, ka pi ta list ge liþ me nin bu ya sa la rý ný ve ka çý - nýl maz so nuç la rý ný göz ö nün de tu ta rak dav ra nýr. Ken di si ni iç sa va þa ve a yak lan - ma ya ha zýr la ma yan bir ko mü nist par ti si, sý nýf sa va þý mý nýn ge li þi mi ne a yak uy du ra - maz. Dev rim, ta rih sel ha re ket ta ra fýn dan da ya týl mýþ týr. Bu ra da bir a yak lan ma ya gi - riþ mek i çin iþ çi le rin, kit le le rin ör güt lü lük dü ze yi ne ba kýl maz. Dev rim, dev rim ci sý - ný fýn, halk kit le le ri nin ha zýr ol du ðu za man baþ la mýþ týr. Dev rim i çin hal kýn ör güt lü ol - ma sý ný bek le mek, dev ri min dý þýn da kal - mak an la mý na ge lir. De rim, halk kit le le ri, dev rim yap ma yý gö ze al dý ðý ve dev rim ci e ner ji si ni ha re ke te ge çir di ðin de ger çek le - þir. Ye ter ki, halk o sý ra da dün ya nýn en dev rim ci kit le si o la rak dav ran sýn. Bu yön de bü yük bir i ler le me sað lan - mýþ týr. Ýç sa vaþ ta ri hi bu na ta nýk týr. Yal nýz - ca ta rih sel yön de de ðil, gün cel o la rak, can lý mü ca de le o la rak da kit le ler dev ri mi bir ge liþ me i çin de. Tüm ba har gün le ri bo - yun ca ser gi le nen ve a yak lan ma dü ze yi ne çý kan ey lem ler bu nun en ik na e di ci ka ný tý - dýr. Di ya lek tik, o lay la ra çok yön lü bak - ma yý ge rek ti rir. Kit le le rin ör güt lü ha re ke - ti ne sa de ce bir yö nüy le de ðil, baþ ka yön le ri ne de bak mak ge re ki yor. Sen di ka - lar, iþ çi le rin ör güt lü lü ðü nün ve gü cü nün tek öl çü tü o la rak gö rül dü ðü i çin, sen di ka - lý iþ çi sa yý sýn da bü yük dü þüþ ler gö rül me si -

5 Yeni Evrede ni, sý nýf mü ca de le sin de, pro le tar ya nýn du ru mu nun za yýf la ma sý o la rak de ðer len - di ri li yor. Ay ný ba kýþ a çý sý ve öl çüt kit le ha re ke ti nin di ðer a lan la rý i çin de kul la ný - lý yor. Yý ðýn la rýn ör güt len me si ve ör güt lü ha re ket, yal nýz ca mes lek bir lik le riy le sý - nýr lý tu tu lun ca ör güt len me de tam bir se - fa le tin ya þan dý ðý so nu cu na va rý lý yor. Oy sa, ger çek te, u zun bir za man dýr baþ ka bir ge liþ me ya þa ný yor: Yay gýn ge nel ve ke sin ti siz du ru ma ge len iþ çi ha re ke ti nin, kit le ha re ke ti nin ör güt lü bi çim al ma sý. Kit le ha re ke ti, mi ting, yü rü yüþ ve çe þit li et kin lik ler le ör güt lü bir bi çim ka za ný yor. Ha re ke tin bu ö ge le ri ni ör güt lü dav ra nýþ dý þýn da gör me me li yiz. Bu a raç lar tam da kit le ha re ke ti ne ör güt lü bir bi çim ve ri yor. Ö te yan dan, te kel ci güç le re ve fa þist dev le te kar þý u zun bir iç sa vaþ i çin de ol - mak, e mek çi kit le le ri, ken di a ra sýn da kay naþ týr dý ve bi linç le do nat tý. Ýþ çi da ya - nýþ ma sý, kit le da ya nýþ ma sý, kay naþ ma ve bi linç, e mek çi le rin tüm ey lem le rin de yan sý ma sý ný bu lu yor. So kak gös te ri le ri ve di ðer kit le ey lem le ri çok ký sa sü re de or - ga ni ze e di li yor ve di sip lin li o la rak sü rü - yor. Bü yük yý ðýn sal ey lem ler, ay ný an da bir çok kent te ya pý lý yor. Bu baþ ka bi çim - de, ör güt lü bir ha re ket tir, dev rim ci bir dav ra nýþ bi çi mi dir. Kit le le rin bu dav ra nýþ tar zý ge nel halk a yak lan ma sý ný, sen di ka - la rýn ve di ðer mes lek ör güt le ri nin dav ra - nýþ bi çi mi ne gö re da ha o la nak lý ya pý yor ve bu nun ze min le ri ni o luþ tu ru yor. A yak lan ma yo lun da or ta ya çý kan bu ol gu lar doð ru de ðer len di ril me li dir. Top - lum sal ol gu la rýn, dev rim ci o lay la rýn a - yak lan ma nýn te mel taþ la rý ný na sýl dö þe di ði ni an la mak i çin ger çek ten dev - rim ci bir ba kýþ a çý sý na sa hip ol mak ge re - ki yor. Tür ki ye ve Kür dis tan da sü ren þid - det li, yo ðun ve bü yük bir dev rim ci mü ca - de le u zun bir dö ne mi kap lý yor. Bu ka dar u zun ve bu ka dar bü yük dev rim ci bir sa - va þým ya þa mýþ ve kit le ler de dev rim ci yön de bi linç de ði þi mi o luþ muþ sa bu nun ke sin so nuç la rý o la cak týr. Halk kit le le ri, po li tik ve top lum sal ge liþ me nin yö nü nü be lir le ye cek bir güç ve dü ze ye gel miþ tir. He nüz so nuç a lýn ma mýþ týr fa kat ha re ket so nuç a la na dek yo lu na de vam e de cek - tir. Dev rim ci so nuç lar i çin çok u zun sü re - nin bek len me si ge rek mi yor; çün kü sü reç sýç ra ma lý, pat la ma lý ve yo ðun dev rim ci - dir. EM PE RA LÝST SA VA ÞI HALK ÝK TÝ DA RI ÖN LER Açıklama Ýþ çi ler, E mek çi ler, Kürt Hal ký; He men ya ný ba þý mýz da, ka pý mýz da çok kan lý bir sa vaþ ha zýr la ný yor. Sa vaþ ha zýr lýk - la rý göz le ri mi zin ö nün de a çýk ça ya pý lý yor. Kan lý, ký yý cý bir sa va þa hýz la sü rük le ni yo ruz. Bi zi a dým a dým bu kan lý sa va þa sü rük le yen ler ser ma ye sý ný fý ve o nun hü kü me ti dir. Em per ya list le rin Su ri ye hal ký na kar þý din ci fa þist çe te le ri si lah lan dý ra rak na sýl bir kan lý sü reç yü rüt tük le ri ni her gün gö rü yo ruz. ABD, týp ký I rak ta yap tý ðý gi bi, kim ya sal si lah ba ha ne siy le Su ri ye ye as ker gön der - me ye ha zýr lan dý ðý ný dün ya ya du yur du. ABD nin Or ta do ðu da ki sal dýr gan kö pe ði Ýs ra il, ay ný ba ha ney le Su ri ye yi vur ma - ya ha zýr lan dý ðý ný geç ti ði miz gün ler de a çýk la dý. Bu sa vaþ ta ön ce lik li a maç, A rap ve Or ta do ðu halk la rý nýn her tür lü dev rim ci baþ kal - dý rý sý ný bas tý ra cak din ci-fa þist ik ti dar lar kur mak týr. Türk dev le ti ve hü kü me ti, hem Kürt hal ký nýn öz gür lük sa va þý ný hem de Tür ki ye e mek çi sý nýf la rý nýn dev rim ci baþ kal dý rý sý ný ön le mek a ma cýy la Su ri ye ve baþ ka kom þu ül ke ler de din ci-fa þist ik ti dar la rýn ku rul ma sý i çin var gü cüy le ça lý þý yor. Çün kü hem em per ya list ler hem de Tür ki ye da hil böl ge nin ge ri ci fa þist dev let le ri ge le cek le ri ni böy le ik ti dar la rýn ku rul ma sý na bað la mýþ du rum da - lar. Ýþ çi ler, E mek çi ler, Kürt Hal ký; Tür ki ye, Su ri ye de baþ la ya cak ve tüm böl ge ye ya yý la cak bir sa va þa þim di den gir - miþ du rum da. Fa þist çe te le ri si lah lan dýr ma sý ve Su ri ye hal ký nýn üs tü ne sal ma sý, Su ri ye dev le ti ne kar þý kul lan dý ðý düþ man ca dil, yü rüt tü ðü sal dýr gan dip lo ma si; bun la rýn hep si Tür ki ye nin bir sa va þa ha zýr lan mak la kal ma dý ðý ný a ma bu sa va þý fi i len baþ lat mýþ ol du - ðu nu da gös te ri yor. Dev let ve hü kü met, ken di ge le cek le ri ni, sö mü rü dü ze ni nin ge le ce ði ni az da ol sa gü ven ce al tý na al mak, sö mü rü dü ze ni nin öm rü nü u zat mak i çin halk la rý mý zý böy le bir sa va þa sü rük lü yor. Bu, em per ya list bir sa vaþ týr. Bu, em per ya list ler ta ra fýn dan ha zýr la nan, em per ya list a maç la ra hiz met e den, e zi len halk la rýn ke sin kur tu luþ yo lu nu ka pa mak i çin tez gah la nan bir sa vaþ týr. Bu bi zim sa va þý mýz de ðil dir. Bu bi zim sa va þý mýz o la maz. Ýþ çi ler, E mek çi ler, Kürt Hal ký; Yü re ði, vic da ný in san lýk tan, e zi len halk lar dan, e mek çi sý nýf lar dan ya na o lan her kes bu kan lý sa va þýn ön len me sin den ya na dýr. A ma na sýl? Ýþ te a sýl me se le bu so ru ya ve ri le - cek ya nýt ta ya tý yor. Ne Su ri ye hal ký ne de baþ ka bir ül ke nin e mek çi hal ký bi zim düþ ma ný mýz dýr. Bi zim düþ ma ný mýz, bi zi ken di le ri nin en sý ra dan, en a þa ðý lýk, en kir li çý kar la rý i çin sa va þa sü rük - le yen bur ju va ik ti dar lar, hü kü met ler, dev let ler dir. Bü tün ta rih, bü tün ol gu lar, bü tün o lay lar bi ze gös te ri yor ki, em per ya list sa vaþ la rýn mü seb bi bi o lan bur ju va ik ti dar lar, bur ju va hü kü met ler a yak ta kal dýk la rý sü re ce bu sa vaþ - la rý ön le mi nin yo lu yok tur. Bu ne den le, Le ni nist Par ti si ze bu sa va þý ön le mek i çin, bur ju va ge ri ci fa þist ik ti dar - la ra kar þý sa vaþ ma, bu ik ti dar la rý a la þa ðý et me ve ye ri ne dev rim ci bir hü kü met, dev rim - ci bir ik ti dar kur ma yo lu nu gös te ri yor. Ta rih ve ya þa mýn ken di si, bur ju va ik ti dar la rýn, hü kü met le rin, dev let le rin yol aç tý ðý em per ya list, hak sýz sa vaþ la rýn baþ ka tür lü ön le ne me di ði ni gös te ri yor. Em per ya list, hak sýz sa vaþ la rý sa de ce dev rim ci halk ik ti dar la rý, e zi len, sö mü rü len sý - nýf la rýn ik ti dar la rý ön ler; sa de ce bu ik ti dar lar ka ný mý zýn bur ju va çý kar lar i çin a ký týl ma sý - na en gel o lur. Öy ley se ya pýl ma sý ge re ken bel li dir; dev rim ci halk ik ti da rý, dev rim ci hü kü met i çin sa vaþ mak, ser ma ye sý ný fý nýn e ge men li ði ne son ver mek ü ze re a ya ða kalk mak týr. MÜCADELE BİRlİĞİ PLATFORMU 5

6 Ortadoğu Yeni Evrede BÖL GE DEV RÝ MÝ YOL DA Ba tý Kür dis tan da ki dra ma tik ge liþ - me ler, Türk bur ju va dün ya sýn da bir pa - nik ya rat ma ya yet ti. Her ne ka dar bir-i ki ka sa ba di ye ge çiþ tir me ye ça lýþ sa lar da (ki ben zer söy lem ler ge ri ci Su ri ye U lu - sal Kon se yi ta ra fýn dan da dil len di ri li yor) a çýk teh dit ler le, se yir ci kal ma yýz, mü - da ha le e de riz ba ðý rýþ ça ðý rýþ la rýy la ger - çek ha let-i ru hi ye le ri ni a çý ða vur mak tan ken di le ri ni a la mý yor lar. Ö te yan dan söz ko nu su ge liþ me ler Kürt u lu sal dev rim ci ha re ke ti saf la rýn da bü yük bir coþ kuy la kar þý la ný yor; buz ký rýl dý yol a çýl dý söz - le riy le se lam la ný yor. On ca ge ri ci çý kar he sap la rýy la çev re - len miþ Su ri ye me se le sin de, i le ri ci bir di - na mik, dev rim ci bir çý kýþ o la rak Gü ney-ba tý Kürt le ri nin ken di öz yö ne tim - le ri ni ha ya ta ge çir me gi ri þi mi, son de re ce ö nem li. Te pe den týr na ða sün ni ge ri ci lik ü ze rin den bo ðul mak is te nen böl ge halk ha re ket len me le ri a çý sýn dan, ta ze bir so luk ay ný za man da. Tüm denk lem le ri zor la - yan, he sap la rý al tüst e den bir dev rim ci çý - kýþ. Ya þa mýn zen gin li ði çok fark lý dev - rim ci ge çiþ le ri, dev rim le ri çý ka rý yor kar - þý mý za Ma car Sov ye ti ni an dý rýr ca sý na Ba tý Kür dis tan da ik ti dar hýz la Kürt hal ký nýn dev rim ci-de mok ra tik ör güt len me le ri ne ge çi yor. Fark lý güç le rin ça týþ ma la rý a ra sýn da bir halk, hem de son de re ce ör güt lü bir halk, sýy rý lý ve ri yor ve ken di ken di si ni yö net me ye ko yu lu yor. Türk dev le ti ve ser ma ye si nin þaþ kýn lýk ve kor kuy la iz le di ði bu ge liþ me ler, hiç kuþ - ku yok, en baþ ta Kürt hal ký ol mak ü ze re e mek çi ler a ra sýn da sem pa ti ve coþ kuy la kar þý la ný yor. 1- Gö zü mü zün ö nün de o lup bi ten þey, bir dev rim dir. De mok ra tik bir dev - rim. Üs te lik bu ra da, Tu nus ve Mý sýr Dev - rim le ri nin ak si ne, son de re ce ör güt lü bir halk söz ko nu su. Halk mec lis le ri, öz sa - vun ma ko mi te le ri, bir ne vi ge çi ci hü kü - met iþ le vi gö ren Yük sek Kürt Mec li si (ki i ki a na ek sen den o lu þu yor ve a ðýr lýk PYD nin o mur ga teþ kil et ti ði ek sen de)... Kür dis tan Dev ri mi, do ða sý ge re ði tüm bir böl ge yi kök ten sar san bir dev rim. Dört ül ke ta ra fýn dan bö lü nüp iþ gal e di len bir ül ke nin bir leþ ti ril me si so ru nu, ya ni bir le þik Kür dis tan so ru nu, en baþ ta dört ge ri ci dev le tin sý nýr la rý nýn ve ha liy le bir di zi dev rim so nu cu ya pý la rý nýn de ðiþ me si an la mý na ge li yor. En ha fif de yi miy le bir böl ge dev ri mi an la mý na ge li yor. Kürt hal ký nýn ör güt lü lük ve ha zýr lýk dü - ze yi ni göz ler ö nü ne se ri yor. U zun yýl lar mü ca de le i çin de o lan Kürt hal ký, bu zor lu mü ca de le ler i çin de o luþ tur du ðu ör güt ler le týp ký bir dü zen li or du gi bi ha re ke te geç me yi ba þa ra bi li yor. Nes nel þart la rý ol gun laþ tý ðýn da bir dev ri - min ba þa rý þan sý ve ço ðu za man de rin li ði, dev ri min öz ne si nin ha zýr lýk, ör güt lü lük ve bi linç dü ze yi ne bað lý dýr. Kürt hal ký tüm Or ta do ðu da bu a lan da en ön de yer a lý yor. Hal böy le o lun ca A rap ba ha rý ar týk Kürt ba ha rý na dö nü yor! 2- Kür dis tan Dev ri mi, do ða sý ge re ði tüm bir böl ge yi kök ten sar san bir dev rim. Dört ül ke ta ra fýn dan bö lü nüp iþ gal e di len bir ül ke nin bir leþ ti ril me si so ru nu, ya ni bir le þik Kür dis tan so ru nu, en baþ ta dört ge ri ci dev le tin sý nýr la rý nýn (ve ha liy le bir di zi dev rim so nu cu ya pý la rý nýn) de ðiþ me - si an la mý na ge li yor. En ha fif de yi miy le bir böl ge dev ri mi an la mý na ge li yor. Böl ge ge ri ci li ði bu gü ne ka dar Kürt dev ri mi nin e zil me si/bo ðul ma sý ko nu sun - da an la þý yor du. Ne ki böl ge yi ka sýp ka - vu ran dev rim ci dal ga, tüm he sap la rý al tüst et ti. Ye ni den ko num la nýþ Kürt hal - ký na de ði þik im kan lar ya rat tý. 3- Ku zey Af ri ka ve Or ta do ðu da ö - zel lik le Tu nus Dev ri mi i le hýz la nan halk ha re ket le ri nin ö nü nü al mak i çin ge ri ci-fa - þist bir sün ni ye þil ku þak o luþ tu rul ma - ya gi ri þil di. Su u di A ra bis tan ve Ka tar baþ ta ol mak ü ze re Tür ki ye, Ür dün ve tüm ge ri ci dev let ler ye ni pro je nin ak tif yü rü - tü cü le ri ol du lar. Va ha bi/se le fi a kým lar i - þin si lah lý mi li tan lý ðý ný üst le nir ken, tüm böl ge de ak tif o lan Müs lü man Kar deþ ler i se si ya sal mer kez ol ma iþ le vi ne bü rün - dü. Bu ya pý lan ma böl ge ül ke le rin de ik ti - da rý e le ge çi re rek hem halk dev rim le ri nin ö nü nü a la cak, hem de böl ge de ki pay la - þým mü ca de le sin de Ba tý em per ya liz mi a van taj lý ko nu ma ge çe cek ti. Ö zel lik le Tu nus Dev ri min den be ri hýz la ön pla na çý kan em per ya list stra te ji bu dur. 4- Kürt hal ký nýn öz gür lük ha re ke ti - nin bas tý rýl ma sý, dört iþ gal ci/il hak çý dev - let i çin bir uz la þý nok ta sýy dý. I rak za ten denk lem den bü yük o ran da çýk mýþ tý. Ge - ri ka lan üç iþ gal ci/il hak çý ül ke de (Tür ki - ye, Ý ran, Su ri ye) geç miþ kon sen süs le ri ni hýz la bir ke na ra a ta rak bir bir le ri ne kar þýt ko num lan ma ya baþ la dý lar. Kü re sel ku - tup laþ ma Tür ki ye i le di ðer i ki li yi kar þýt ko num la ra sa vur du. So nuç ta bu çe liþ ki ve ça týþ ma dan us ta ca ya rar lan ma yý bi len el - bet te Kürt hal ký ol du. Türk dev le ti nin stra te jik de rin lik i hýz la bir stra te jik ba - tak lý ða dö nü þü ver di. 5- Bur ju va dip lo ma si de ger çek dost yok tur. Ge çi ci yol ar ka daþ lýk la rý var dýr ki en az düþ ma ný nýz ka dar dos tu nu zu da kol la ma nýz ge re kir. Or ta do ðu i se ke li me - nin ger çek an la mýy la bir ba tak lýk týr. Ken - di niz den bi le þüp he len me niz ge re ken bir ba tak lýk! Bur ju va kö þe ya zar la rý sýk sýk bi zi çý rak çý ka rýr lar di ye rek kor ku la rý ný di le ge ti ri yor; on ca bö bür len me ye rað - men na sýl bir ba tak lý ða yu var lan dýk la rý ný 6

7 Yeni Evrede gö rü yor ve hü kü me ti u - ya rý yor lar. 6- Bir kü re sel ku tup - laþ ma nýn dü ðüm nok ta sý ha li ne ge len Su ri ye de, bu ma yýn lý a ra zi de, her i ki ta ra fa da me sa fe li du - ran, on lar la ça týþ mak tan ö zen le ka çý nan, ken di öz gür lük prog ra mý ný ha - ya ta ge çir me ye ça lý þan gü ney-ba tý Kürt le ri, þim - di lik tak tik le rin de bü yük bir ba þa rý sað la dý lar. Türk bur ju va ka lem þor la rýn de yi miy le Türk hü kü me ti ne ger çek stra te jik de rin - lik der si ver di ler! 7- Türk hü kü me ti, ters ten Bu ri dan ýn e þe ði ko nu mu na düþ tü. Ma sal da ki e þek i - ki ot yý ðý ný a ra sýn da se çim ya pa ma dý ðý i - çin aç ka lýp ö lü yor du. Türk hü kü me ti i se i ki teh dit a ra sýn da ne ya pa ca ðý ný bi le - mez du rum da ka la rak i ki teh dit ten de sa - ký na mý yor. Ba tý Kür dis tan da ki du rum, o bil dik de yim le Türk dev le ti nin kýr mý zý çiz gi le ri ni zor lu yor. Ha liy le mü da ha le e de riz, e ze riz çý ký þý ya pý yor. A ma bu du - rum Su ri ye ko nu sun da ki tüm he sap la rý ný bo þa çý kar ta cak, E sad ýn e li ni güç len di - re cek bir so nuç ya ra ta ca ðýn dan a dým a ta - mý yor. Kal dý ki böy le bir a dý mýn ba þa rý þan sý ne re dey se hiç yok. Tam bir ye nil gi, tam bir fi yas ko ol ma sý kuv vet le muh te - mel. Ö te yan dan Ba tý Kür dis tan da ki du - ru mu si ne ye çe ke cek ol sa, Kürt hal ký nýn i yi ce güç le nen ha re ke ti ni, ya ni biz zat Ku - zey de ki (Tür ki ye Kür dis ta ný nda ki) ha - re ke ti de ne tim al tý na a la bil me si müm kün ol ma ya cak. Za ten sü rek li sert le þen ça týþ - ma lar, so kak lar dan ge ri dur ma yan halk ha re ke ti, a çýk mey dan o ku ma, öz gür lük is tem ve mü ca de le si Ku zey Kür dis tan ý ne re dey se tüm den yi tir me nok ta sý na gel - di ði ni gös te ri yor. Ö zel lik le son gün ler de, ör ne ðin Þem din li de ça týþ ma lar öy le si ne yo ðun laþ tý ki, il çe dev le tin de ne ti min den çýk mýþ (ve ya çýk mak ü ze re) gi bi gö rü nü - yor. Hal böy ley ken Gü ney ve Gü ney-ba - tý Kürt le ri nin en a zýn dan fe de ral/ö zerk bir ya pý ya ka vu þup bir leþ me yö nün de i ler le - me si, Türk dev le ti i çin o bü yük bö lün me teh li ke si nin e te ke mi ðe bü rün me si an la - mý na ge lir. Ortadoğu 8- Su ri ye de ki iç den ge le re ge lin ce... Ý ki gün dür Ha lep te yo ðun - la þan ça týþ ma lar, E sad yö ne ti mi nin za fe re da ha ya kýn ol du ðu nu gös te ri - yor. Her ne ka dar Ber - lin de 40 ki þi den o lu þan bir mu ha lif gru bun ik ti - sat, hu kuk, gü ven lik vs. ü ze ri ne ö zel e ði tim den ge çi ri le rek bir yö ne tim de ði þik li ði ça lýþ ma sý yü - rü tül dü ðü Rus ba sý ný na sýz mýþ ol sa da, em per ya list le rin bu plan - la rý nýn ba þa rý þan sý gün geç tik çe a za lý yor gi bi gö rü nü yor. Þam ý çok bü yük o ran da de ne ti mi ne a lan E sad yö ne ti mi, Ha lep te za fer ka za na cak o lur sa, en a zýn dan ya kýn dö nem i çin sün ni ge ri ci li ðin be li ni kýr mýþ o la cak. Son ra sýn da sý ra Ba tý Kür dis tan a ge lir mi bi lin mez. E ðer E sad Ha lep sa va - þý ný kay be der se dü þü þü hýz la na cak. Bel ki týp ký 30 larda ol du ðu gi bi ül ke yi ne ü çe bö lü ne cek. Ça týþ ma lar de vam e de cek. Ba tý Kür dis tan muh te mel dir ki yi ne he - def te o la cak. A ma so nuç ta Kür dis tan a - çý sýn dan di ðer par ça lar la, en baþ ta da Gü ney Kür dis tan la bir leþ me pra tik bir so run ha li ne ge le cek tir. Ge liþ me ler Kür dis tan Dev ri mi ni, o - nun la bir lik te bir böl ge dev ri mi ni te tik li - yor. Ö nü müz de ki dö nem böl ge ça pýn da bü yük dev rim ci o lay la ra ge be. BA RIÞ AN NE LE RÝ NE PO LÝS EN GE LÝ Ýs tan bul Ba rýþ An ne le ri Ýn si ya ti fi ta ra fýn dan PKK Li de ri Ab dul lah Ö ca lan ýn ü ze rin de uy gu la nan a ðýr laþ tý rýl mýþ tec ri de dik - kat çek mek a ma cýy la 29 Tem muz ak þa mý Tak sim Mey da ný ndan Ga la ta sa ray Li se si ne dü zen len mek is te nen yü rü yü þe i zin ve - ril me di. Tak sim Mey da ný nda o la ða nüs tü ön lem ler a lý nýr ken Ba rýþ An ne le ri, Ö ca lan Ü ze rin de ki Tec ri de Son Ve ril sin, Si ya si Tut - sak la ra Öz gür lük dö viz le ri ta þý dý ve Ba rý þýn El çi si Ým ra lý da, Ým ra lý ya Bin Se lam slo gan la rý at tý lar. Yü rü yü þe geç mek is te yen an ne le re po li sin her han gi bir u ya rý yap ma dan ve bir ge rek çe gös ter me den i zin ver me me si ve kal - kan lar la yü rü yü þe ge çen kit le yi it me si dik kat çek ti. Po li sin kit le ye i zin ver me me si ve kal kan lar la da ðýt ma ya ça lýþ ma sý ü ze ri ne kit le nin bir bö lü mü Tar la ba þý na i ler le di. Tak sim Mey da ný nýn çev re sin de yüz ler ce po lis ba ri kat o luþ tu rur ken, mü da - ha le sý ra sýn da Dön dü Er gin baþ ta ol mak ü ze re bay gýn - lýk ge çi ren an ne ler ol du. BDP Ýs tan bul Ýl Eþ baþ ka ný A si ye Kol çak ýn po lis ler le gö rüþ me si nin ar dýn dan mey dan da ka lan lar la ba sýn a çýk la ma sý ya pýl dý. 7

8 KCK Dava Yeni Evrede AN LA ÞIL MA YAN DÝL, YOK HÜK MÜN DE MAH KE ME! 21 Ka sým 2011 ta ri hin de KCK o pe - ras yo nu a dý al týn da, Ýs tan bul, Di yar ba kýr, Van, Hak ka ri, Ið dýr, Ar da han, Kars, Ýz mir, Bur sa, Ur fa, Bat man, Mer sin, De niz li, Muþ, Si irt ve Þýr nak ba ro la rý na bað lý 41 a - vu kat, o pe ras yon dü zen le ne rek sa bah sa at da ev le ri ba sý la rak gö zal tý na a lý na - rak tu tuk la nan mýþ tý. 16 Tem muz gü nü a vu kat la rýn da va sý Çað la yan Ad li ye sin de gö rül me ye baþ lan - dý. A vu kat la rýn mes lek taþ la rý ve BDP liler ad li ye gi ri þin de top la na rak ba sý na a çýk la - ma yap tý lar. A çýk la ma ya pan Gül tan Ký þa nak KCK o pe ras yon la rý ný ci na yet gi bi ni te len di rir ken ko nuþ - ma sý ný þöy le sür dür dü; A de - ta se ri ka til gi bi ha ya týn bü tün a lan la rýn da söz söy le - yen her ke se ci na yet iþ len di. En son a vu kat la ra ya pý lan o - pe ras yon da a vu kat la rýn a lýn - ma sýy la as lýn da sa vun ma öz gür lü ðü gö zal tý na a lýp tut - sak e dil miþ tir de di. Ký þa nak; dar be dön me le rin de, o la ða - nüs tü hal dö nem le rin de bi le sa vun ma öz gür lü ðü ne mü da - ha le e dil me di ði nin al tý ný çi - ze rek, Ab dul lah Ö ca lan ü ze rin de ki 1 yýl dýr uy gu la nan tec rit po li ti ka la rýn dan vaz ge - çil me si ni ve tüm ar ka daþ la rý - nýn ser best bý ra kýl ma la rý ný is te dik le ri ni be lirt ti. A çýk la ma dan son ra du ruþ ma nýn ya pý la ca ðý 12. A ðýr ce za mah ke me si ne sa - lo nu na ge çil di. Du ruþ ma ya tu tuk lu a vu kat lar, di ðer sa nýk lar ge ti ri lir ken çok sa yý da a vu kat da mes lek taþ la rý ný sa vun mak ü ze re mah ke me sa lo nun day dý. Ýlk gün id di a na me nin o kun ma sý ve sa - nýk la rýn kim lik tes pi tiy le ge çer ken, i kin ci gün mah ke me he ye tiy le ya pý lan tar týþ ma - lar la baþ la dý. Ýlk tar týþ ma Mah ke me Baþ - ka ný nýn ilk gün ta lep le rin a lýn dý ðý ve ye ni ta lep ka bul e dil me ye ce ði ni söy le me siy le baþ la dý. Ý kin ci bir tar týþ ma i se id di a na me - de Ab dul lah Ö ca lan a i liþ kin te rör ör gü - tü e le ba þý sý ta bi ri kul la nýl ma sý ü ze ri ne ya þan dý. Sa nýk a vu kat lar, mü vek kil le ri Ab dul lah Ö ca lan a te rör ör gü tü e le ba þý sý de nil me si nin hu ku ki bir kav ram ol ma dý - ðý ný be lir te rek i ti raz et ti. Kürt a vu kat la rýn yar gý lan dý ðý da va da, sa vun ma a vu kat la rý Tor ba Ya sa i le ka pa tý - lan bir mah ke me nin yet ki si nin ol ma dý ðý - ný be lir te rek Yok o lan bir mah ke me nin yar gý la ma ya hak ký yok tur de di ve tu tuk - lu mes lek taþ la rý nýn ser best bý ra kýl ma sý ný ta lep et ti. Ýs tan bul KCK A na Da va sý nda ol du - ðu gi bi PKK li de ri Ab dul lah Ö ca lan ýn a - vu kat lý ðý ný yap týk la rý i çin tu tuk la nan Kürt a vu kat la rýn da va sýn da da, sa vun ma nýn bü - tün ta lep le ri red de dil di. Du ruþ ma bo yun ca sa nýk a vu kat la rýn so ru la ra Kürt çe ver dik le - ri ce vap la rýn an la þýl ma yan dil de þek lin - de tu ta nak la ra geç me si ne i ti raz la rý ü ze ri ne Mah ke me Baþ ka ný nýn ya pý lan Kürt çe sa - vun ma yý Kürt çe ko nuþ tu a ma an la þý la - ma dý söz le riy le tu ta na ða ge çir me si dik kat çek ti. Sa vun ma a vu kat la rý id di a na me de Kürt çe ya pý lan te le fon ko nuþ ma la rý nýn ve Kürt çe ki tap la rýn de lil o la rak kul la nýl dý ðý - nýn ha týr la ta rak, on lar de lil o la rak kul la nýl - dý ðý na gö re Kürt çe ya pý lan sa vun ma la rýn da de lil o la rak kul la nýl ma sý ge rek ti ði ni be - lir te rek a na dil de sa vun ma ya pan mü vek - kil le ri nin ne de dik le ri ni mah ke me he ye ti nin de bil mek zo run da ol du ðu nu bu - nun i çin de ter cü man ge ti ril me si ge rek ti ði - ni söy le di ler. Ay rý ca Türk a vu kat lar da a - na di li nin Türk çe ol du ðu nu be lir tip mü vek - kil le ri nin yap tý ðý sa vun ma yý an la mak i çin ter cü man ta lep et ti ler. Da va nýn 3. du ruþ ma sýn dan ön ce sa - vun ma ya ka tý lan a vu kat lar ad li ye ö nün de ba sýn a çýk la ma sý yap tý. Yurt dý þýn dan ge len a vu kat lar da ba sýn a çýk la ma sý na ka tý la rak des tek ver di. Bu da va nýn te mel le rin den bi - ri si nin Ým ra lý da bu lu nan Ab dul lah Ö ca - lan ýn tec rit te bu lun ma sý ol du ðu nu ve mes lek taþ la rý nýn bu na i liþ kin dü þün ce le ri - ni a na dil de sa vun ma is tem le ri red de di le - rek sa vun ma hak la rý nýn ký sýt lan dý ðý be lir ti lir ken Sý nýr Ta ný - ma yan A vu kat lar Ör gü - tü nden Yu dith Lin tern berg, Pa ris Ba ro - su a vu kat la rýn dan Mic he - le Tis sey re tu tuk lu mes lek taþ la rý ný zi ya ret et mek i çin baþ vu ru da bu - lun duk la rý ný ve he nüz ya - nýt ve ril me di ði ni ak tar dý lar. Tu tuk lu mes - lek taþ la rý nýn a dil yar gý - lan ma hak ký nýn sað lan ma sý ta le bin de bu - lun duk la rý ný bu mah ke - me de o nur suz bir yar gý la ma ya pýl mak ta ol - du ðu nu söy le yen a vu kat - lar, Av ru pa nýn en bü yük ad li ye bi na sý ol ma sýy la ö vü nül me si ne a týf - ta bu lu na rak du ruþ ma sa lo nun da bu lu nur - ken bi le in sa ni þart la rýn sað lan ma dý ðý na dik kat çek ti. Mes lek taþ la rý nýn ha len tu tuk - lu ol du ðu nu ve bu nu bir tür lü an la ya ma - dýk la rý ný be lir ten ya ban cý a vu kat lar bu da va nýn Tür ki ye nin de im za at mýþ ol du ðu Av ru pa Ýn san Hak la rý Söz leþ me si ne ay ký - rý ol du ðu nu ve da va yý so nu na ka dar ta kip e de cek le ri ni söy le di. Du ruþ ma nýn ü çün cü gü nün de tu tuk lu a vu kat lar dan Ya þar Ka ya, Meh met Nu ri De niz, Mah mut A lý nak, Vey sel Ve sek, Ce - mo Tüy süz, Ay dýn O ruç, Hak zan Sa dak, Os man Çe lik, Hü se yin Ça lýþ çý tah li ye ol - du. Mah ke me, tah li ye si ne ka rar ve ri len a - vu kat lar i çin ad li kont rol ve yurt dý þý na çý kýþ ya sa ðý ge tir di. 8

9 Yeni Evrede Mah ke me he ye ti, Ab dul lah Ö ca lan ýn du - ruþ ma da din len me si ta le bi ni, tüm sa nýk la rýn sa - vun ma la rý nýn ar dýn dan de ðer len di re ce ði ni bil di rir ken, sa nýk a vu kat lar hak kýn da da ha ön ce Ab dul lah Ö ca lan i le yap týk la rý gö rüþ me ler ne - de niy le a çý lan bü tün dos ya la rý, bu da va i le bir - leþ ti ril me si yö nün de ka rar ver di. Mah ke me he ye ti, ay rý ca du ruþ ma la rýn bun - dan son ra Si liv ri Ce za e vi Kam pü sü nde ya pýl - ma sý na ka rar ver di ve du ruþ ma yý 6 Ka sým a er te le di. Ya pý lan du ruþ ma nýn ar dýn dan Çað la yan Ad li ye si ö nün de ba sýn a çýk la ma sý ya pýl dý. Ým - ra lý Tec ri ti ne Son, Sa vun ma ya Öz gür lük pan - kar tý nýn a çýl dý ðý ey le me BDP ü ye le ri ve Ba rýþ An ne le ri de ge le rek des tek ver di. A vu kat Er can Ka nar da va nýn si ya si ik ti da rýn di rek tif le ri yö - nün de a çýl mýþ bir dar be da va sý ol du ðu nu ve tüm mü vek kil le ri nin ser best bý ra kýl ma sý ge re kir ken sa de ce 9 mes lek taþ la rý nýn öz gür lü ðe ka vu þa bil - di ði ni söy le di. Ka nar 3 gün lük yar gý la ma bo yun ca id di a - na me de bu lu nan bü tün tez le ri çö kert tik le ri ne dik kat çe ker ken 9 mü vek kil le ri nin ad li kont rol yön te mi i le ser best bý ra kýl ma sý na tep ki gös ter di bu nun sa de ce a vu kat lar i çin de ðil, tüm yar gý ca - mi a sý i çin u tanç ve ri ci ol du ðu nu söy le di. Bu nun hu kuk ta ri hin de ka ra bir le ke o la rak geç ti ði ni be - lir ten Ka nar, bu mah ke me ler den a da let ve hak - ka ni yet, hu kuk a dý na a çý lým bek le me nin bir ha ta ol du ðu nun bir kez da ha gö rül dü ðü nü söy le ye - rek Biz ler hu kuk i çin mü ca de le et mek ten vaz - geç me ye ce ðiz de di. Çað daþ Hu kuk Der ne ði A vu kat la rý a dý na Sel çuk Ko za ðaç lý ko nuþ tu. Bu mah ke me nin hu - ku ki ve si ya si te me li ol ma dý ðý ný ha týr la ta rak teþ - ki lat ka nu nu ol ma dý ðý ný ve a na ya sal da ya na ðý bu lun ma dý ðý ný ve tu tuk lu ol sun tu tuk suz ol sun mes lek taþ la rý ný as la yal nýz bý rak ma ya cak la rý ný söy le di. A vu kat Hü se yin Bo ða te kin i se bu da vay la mü vek kil le ri PKK li de ri Ab dul lah Ö ca lan ýn sa - vun ma sýz bý ra kýl mak is ten di ði ne vur gu yap tý ve bu da va nýn mü vek kil le ri ne uy gu la nan a ðýr tec - rit i le i liþ ki li ol du ðu nu, mü vek kil le ri nin de du - ruþ ma ya ge ti ri lip din len me si ta le bi ni mah ke me he ye ti nin sü rün ce me ye bý rak tý ðý ný be lirt ti. Du ruþ ma yý ta kip e den Pa ris Ba ro su ndan A vu kat Ric hard Se dil lot i se a vu kat la rý nýn mü - vek kil le ri i le öz deþ leþ ti ril me si nin ka bul e di le - mez ol du ðu nu, da va nýn yü rü tül me si ne i liþ kin hu kuk suz luk lar ve u zun tu tuk lu luk sü re si nin ken di le ri ni en di þe len dir mek te ol du ðun be lir te - rek, Mes lek taþ la rý mý zýn a dil bir þe kil de yar gý - lan ma sý ný is ti yo ruz de di. KCK Dava BA KIR KÖY DE TEC RÝT PRO TES TO SU 27 Tem muzgünü Ba - kýr köy Ka dýn Ka pa lý Ce za - e vi nde PKK da va sý tut sak la rý Ab dul lah Ö ca - lan ýn bir yýl dýr hiç kim sey - le gö rüþ tü rül me me si ni pro tes to et mek a ma cýy la çe - þit li ey lem ler ya pý yor lar. Ba kýr köy zin da nýn da bu gün sa bah i ti ba riy le gö rü - þe çýk ma ma, aç lýk gre vi, sa - yým ya vaþ lat ma, ka pý döv me gi bi çe þit li ey lem ler ya pý lý yor. PKK da va sý tut sak la rý nýn Ö ca lan a yö ne lik tec rit ve bas ký la rý pro tes to et tik - le ri ey le me Le ni nist ka dýn tut sak lar da des tek ver di. Sa bah sa at le rin den i ti ba ren tut sak la rýn pro tes to ey lem le ri ne baþ la ma la rý ü - ze ri ne a i le ler gö rüþ ya pýl ma sý ko nu sun da sý kýn tý lar ya þa dýk la rý ný be lir tir ken ce za - e vi ö nün de de o la ða nüs tü gü ven lik ön lem le ri nin a lýn dý ðý gö rül dü. Çok sa yý da Hý zýr A cil Am bu lans la rý, sað lýk gö rev li si, i ki pan zer, on dan faz - la çe vik kuv vet o to bü sü, çe vik kuv vet po li si, ö zel gü ven lik bi rim le ri ce za e vi ö - nün de bek le me ye baþ la dý. Ce za e vi ve çev re sin de ki as ker sa yý sý nýn da art tý ðý ku le ve nö bet ye rin de ki as ker sa yý sý nýn da art tý rýl dý ðý gö rül dü. Bu a ra da gö rüþ i çin tut sak ya kýn la rý ve TU AD (Tu tuk lu A i le le ri Der ne ði) Ba kýr köy Ce za e vi ö nün de bir ba sýn a çýk la ma sý ger çek leþ tir di. Tu tuk lu ya kýn la rý a dý na TU AD Baþ ka ný Mah mut Taþ tan, Ým ra lý da tu tuk lu bu lu nan Ab dul lah Ö ca lan ýn bir yýl dýr tec rit al týn da tu tul du ðu nu ve sað lý ðýn dan en di þe et tik le ri ni söy le di. Tüm ce za ev le rin de ya þa nan tec rit ve bas ký la ra de ði nen Taþ tan, ce za ev le rin de ki si ya si tut sak la rýn sað lýk du rum la rýn dan en di þe et tik le ri ni be lirt ti. Sa bah sa at le rin den i ti ba ren gö rüþ le il gi li so run lar ya þa dýk la rý ný ve i çe ri de de o la ða nüs tü bir ha re ket li lik ol du ðu nu be lir ten tut sak ya kýn la rý ve TU AD lý a i le ler yet ki li ler den bir a çýk la ma ya pýl ma sý ný is te di ler. Ya þa nan ger gin lik ü ze ri ne a i le ler o tur ma ey le mi ne baþ la dý. Da ha son ra TU AD Baþ ka ný Mah mut Taþ tan bil gi al mak ü ze re ce za e vi ne gir di. Taþ tan, PKK da va sý tut sak la rý nýn sa bah sa at le rin den i ti ba ren Ö ca lan a uy gu - la nan tec rit ne de niy le sa yým ya vaþ lat ma, ka pý döv me, aç lýk gre vi yap ma ve gö - rü þe çýk ma ma þek lin de pro tes to ey le mi ger çek leþ tir dik le ri ni ve bu ne den le gö rüþ ko nu sun da sý kýn tý lar ya þan dý ðý ný, Üs teð men in tut sak la rýn pro tes to ey le mi baþ lat - ma la rý ü ze ri ne de gü ven lik ön le mi a lýn dý ðý be lirt ti ði ni ak tar dý. Tut sak ya kýn la rý tu tuk lu ya kýn la rýy la gö rüþ mek ve sað lýk la rý ko nu sun da bil - gi al mak is te dik le ri ni be lirt ti ler. Tut sak la rýn gö rüþ yap ma dýk la rý nýn be lir til me si ü - ze ri ne a vu kat la rýn ge le rek tut sak lar la gö rüþ me si ne i zin ve ril di. Tut sak ya kýn la rý Ba kýr köy Ka dýn Ka pa lý Ce za e vi ö nün de a vu kat la rýn gel me - si ni tut sak lar la gö rüþ me si ni u zun sü re bek le dik ten son ra, a vu kat lar dan Si nan Zin - cir li ba sý na yap tý ðý a çýk la ma da, i çer de ki tut sak la rýn sað lýk du rum la rý nýn i yi ol du ðu nu, Ab dul lah Ö ca lan ü ze rin de bir yýl dýr uy gu la nan tec ri di pro tes to et mek i çin bir gün lük aç lýk gre vi ne gir dik le ri ni be lir ti. Av. Zin cir li, si ya si tut sak lar PKK li de ri Ab dul lah Ö ca lan ý nýn ü ze rin de uy gu la nan tec ri de der hal son ve ril me - si ni ve gö rüþ me ya sa ðý nýn kal dý rýl ma sý ný is ti yor lar de di. Zin cir li; ce za ev le rin de cid di so run lar ya þa dý ðý nýn al tý ný çi ze rek, tec rit uy gu la ma la rý de vam e der se si ya - si tut sak lar aç lýk gre vi ne de vam e de cek ler de di. A vu kat la rýn a çýk la ma sýn dan son ra ce za e vi ö nün de bek le yen tut sak ya kýn la - rý o tur ma ey le mi ni sa at e ka dar sür dür dü ler. 9

10 Sokaklar Yeni Evrede BE DAÞ A BÝR TEK SA YAÇ O KUT MA YIZ! BE DAÞ Ge nel Mü dür lü ðü ö nün de iþ - le ri ne ge ri dön mek ve ta þe ron, gü ven ce siz ça lýþ ma kar þý mü ca de le ve ren E ner ji-sen ü ye si iþ çi ler ey lem le ri nin 68. gü nün de her Cu ma gü nü ol du ðu gi bi yap týk la rý yü rü yüþ - le ka rar lý lýk la rý ný bir kez da ha di le ge tir di - ler. 27 Tem muz gü nü Ga la ta sa ray Li se si ö nün de top la nan E ner ji-sen iþ çi le ri pan - kart la rý ve bay rak la rý ve slo gan la rýy la Ýs tik - lal Cad de sin den BE DAÞ Ge nel Mer ke zi ne doð ru yü rü dü ler. Yü rü yüþ bo - yun ca ta þe ron ve gü ven ce siz ça lýþ ma ya, iþ - ten at ma la ra kar þý a ji tas yon ko nuþ ma la rý yap tý lar. Sen di ka lý ol ma nýn ya sal hak la rý ol du - ðu nu ve ta þe ron ça lýþ ma ya, iþ ten at ma la ra kar þý mü ca de le ver dik le ri ni ve bu nun i çin 21 Ma yýs ta Ýþ Ka nu nu nun ver di ði hak ka da ya na rak iþ bý rak týk la rý ný ve 29 Ma yýs ta da BE DAÞ ta ra fýn dan iþ ten çý ka rýl dýk la rý ný be lir ten E ner ji-sen li iþ çi ler Ýlk gün kü gi - bi ka rar lý, coþ ku lu ve i nat çý yýz.. Bu mü ca - de le yi biz ka za na ca ðýz. Ý þi mi zi ge ri a la ca ðýz! de di ler. BE DAÞ yet ki li le ri ve ba - zý dev let yet ki li le ri nin iþ bý ra - kan, sen di ka lý o lan BE DAÞ iþ çi le ri i çin ya sa dý þý ör güt ü - ye si söy lem le rin de bu lu nul - du ðu nu be lir ten iþ çi ler, Sen di ka lý ol mak ya sa dý þýy - sa, E ner ji-sen ya sa dý þýy sa, iþ çi le rin ya sal hak la rý, in san - ca ça lýþ ma ve in san ca ya þam i çin bir lik te ha re ket et me le ri ya sa dý þýy sa e vet! Ýþ te ör güt bu ra da, ör güt lü iþ çi bu ra da! E vet, biz ör güt ü ye si yiz di ye - rek sen di kal ör güt len me yi ka - ra la ma ça ba la rý ný ti-ye al dý lar. Tak sim Mey da ný ndan Þiþ li ye gi den yol ü ze rin de za man za man tra fi ði ke se rek slo gan la rý ný hay kýr dý lar. Bir a - ra yol da du ra rak ve kýs men tra fi ði de ke se rek grev de o lan ha va yo lu iþ çi le ri ni Ha va yo - lu iþ çi si nin di re ni þi di re ni þi - miz dir slo gan la rýy la se lam la dý lar. BE DAÞ Ge nel Mü dür lü ðü ö nü ne ge - lin di ðin de E ner ji-sen Ge nel Baþ ka ný Ka - mil Kar tal, e ner ji iþ çi le ri nin 148 gün dür A da na da ve 68 gün dür Ýs tan bul da zor lu ve ka rar lý bir mü ca de le yü rüt tük le ri ni be - lirt ti. Ser ma ye ve o nun ik ti da rý o lan AKP, ser ma ye nin bü rok rat la rý, ta þe ron þir ket ler zan ne di yor lar ki, biz bu ra da gü ven lik ön - lem le ri mi zi a lýr sak, iþ çi le ri iþ ten a týp 80 gün 90 gün bu ra da bek le tir o ya lar sak, za - man la güç le ri ký rý lýr, biz bun la rý aç lýk la ter - bi ye e de riz. Bun lar faz la da ya na ma yýp bý ra kýp gi der sa ný yor lar sa ya ný lý yor lar. Biz ler E ner ji-sen iþ çi le ri yiz, bi zi gü ven lik ön lem le riy le, o ya la ma yön tem le riy le mü - ca de le miz den vaz ge çi re me ye cek ler. E ner - ji-sen iþ siz ka lan, hak la rý ný a la ma yan tek bir e ner ji iþ çi si da hi ol sa o nun i çin mü ca - de le et me ye de vam e de cek tir de di. Ge re - kir se BE DAÞ ý ma hal le ler de sa yaç o ku ma, aç ma-ka pa ma iþ lem le ri ni ya pa maz ha le ge - ti re bi le cek le ri ni i fa de e de rek BE DAÞ a ma hal ler de bir tek sa yaç o kut ma ya ca ðýz, bir tek aç ma ka pa ma iþ le mi yap týr ma ya ca - ðýz de di. Ko nuþ ma nýn ar dýn dan iþ çi ler Köp rü - yü Kes tik, BE DAÞ a da Gi re riz, Kav ga Bit me di Da ha Ye ni Baþ lý yor, Hak Ve ril - mez A lý nýr Za fer So kak ta Ka za ný lýr slo - gan la rý at tý lar. Ar dýn dan BE DAÞ iþ çi si A rif Ý nan ba - sýn a çýk la ma sý ný o ku du. A çýk la ma da Biz - ler e ner ji iþ çi le ri o la rak e me ði mi zin sö mü rül me si ne, hak ký mý zýn yen me si ne ar - týk ses siz kal ma ya ca ðý mý zý, hak la rý mýz i çin so nu na ka dar mü ca de le e de ce ði mi zi baþ ta BE DAÞ yet ki li le ri ol mak ü ze re her ke sin bil me si ni is ti yo ruz. Ýþ ve ren ler ar týk kar þý - la rýn da, da ðý nýk, hak kýn dan hu ku kun dan ha ber siz iþ çi ler de ðil, bir bi riy le da ya nýþ ma i çin de, ör güt lü e ner ji iþ çi le ri nin ol du ðu nu bil me li ler. Sen di ka lý iþ çi ler o la rak tüm ba - ký ve teh dit le re kar þý i þi mi ze, ek me ði mi ze sa hip çý ka ca ðý mý zý, ço cuk la rý mý zýn ge le ce - ði ni iþ çi sim sar la rý nýn el le ri ne bý rak ma ya - ca ðý mý zý bir kez da ha i lan e di yo ruz de di. Ken di le ri ne kar þý her tür - lü en ge lin kul la nýl dý ðý ný a ma ör güt lü ve ka rar lý bir mü ca - de le ver dik le ri ni be lir ten Ý - nan, söz le ri ni bu ra ya gü ven lik güç le ri ni yý ðý yor lar, biz le rin bir ký pýr tý sýn da gü - ven lik gö rev li le ri, po lis ha re - ket le ni yor, bir su iç mek i çin e li mi zi u zat sak, po lis ler el le - ri ni cop la rý na a tý yor lar. Çün - kü biz on lar dan de ðil on lar biz den kor ku yor lar. A ma kork ma ya de vam et sin ler çün kü biz ler e ner ji iþ çi le ri yiz, gü cü mü zü hak lý mü ca de le - miz den, ör güt lü lü ðü müz den ve ka rar lý lý ðý mýz dan a lý yo ruz. Biz ler BE DAÞ a gi re ce ðiz, i - þi mi zi ge ri a la na ka dar bu mü ca de le yi sür dü re ce ðiz di - ye rek ta mam la dý. Ey lem slo gan lar la so na er di ri lir ken BE DAÞ iþ çi le riy - le bir lik te yü rü yen e mek dost - la rý bir lik te tür kü ler söy le me ye ha lay lar çek me ye da vet e dil di. 10

11 Yeni Evrede BE DAÞ ÝÞ ÇÝ LE RÝY LE DA YA NIÞ MA KON SE RÝ BE DAÞ iþ - çi le ri 20 Tem - muz gü nü Ga zi Ma hal le si nde Mi mar Si nan Kent Or ma ný Am fi Ti yat ro Sah ne si nde Ta- þe ron luk Sis te - m i n i Dur du ra ca ðýz þi a rýy la da ya nýþ - ma kon se ri dü - zen le di ler. Ý ki ay dýr ey lem de o - lan iþ çi ler, Da- y a n ý þ m a Kon se ri i le mo - ral ve mo ti vas - y o n l a r ý n ý yük sel ti ler. Kon - ser de A po las Ler mi, Kar deþ Tür kü ler, Pý nar Ay dýn lar ve Ýl kay Ak ka ya sah ne a la rak iþ çi le re des tek ve rir ken, bir çok dev rim ci ku rum ve Ga zi hal ký da iþ çi le ri ya nýz bý rak ma dý. Bin beþ yüz ki þi lik am fi a la ný do lup taþ tý. Sah ne den dev rim - ci ku rum la rýn da ya nýþ ma me saj la rý o ku nur ken Mü ca de le Bir li - ði Plat for mu nun gön der di ði me saj da em per ya list ka pi ta list sis tem kriz ve sa vaþ i çin dey ken iþ çi le re sa vaþ ve se fa let ten baþ - ka bir þey ge tir me di ði, iþ çi le rin an cak bir lik te mü ca de le si i le ka - pi ta liz mi alt e de bi le cek le ri i fa de e dil di. Ya þa sýn Ýþ çi le rin Mü ca de le Bir li ði, Sa va þan BE DAÞ Ýþ çi le ri Yal nýz De ðil dir de - nil di. E ner ji Sen Baþ ka ný Ka mil Kar tal ge ce de ilk sö zü a la rak, ik - ti da rýn iþ çi ler ü ze rin de kur du ðu bas ký la ra i þa ret e de rek, ka za nýl - mýþ hak la ra do kun durt ma ya cak la rý ný be lirt ti. Kar tal; ül ke yi a çýk ce za e vi ha li ne ge ti ren bu sis te min sen di ka cý lar dan, ga ze te ci le re ka dar tüm mu ha lif ke sim le ri tu tuk la dý ðý ný söy le di. Ýþ çi le rin yap - tý ðý di re ni þin çok ö nem li ol du ðu nu be lir ten Kar tal, iþ çi le re des - tek ve ren, dev rim ci le re, yurt se ver le re, de mok rat la ra, hal ka te þek kür e de rek ko nuþ ma sý ný bit tir di. Sah ne a lan A po las Ler mi Ka ra de niz þar ký la rýy la kon se riy le fark lý bir ha va kat tý. Kar deþ Tür kü ler in A na do lu ez gi le riy le de - vam e den kon ser de sý ra sýy la Pý nar Ay dýn lar ve Ýl kay Ak ka ya sah ne al dý. Bir Hey Teks til Ýþ çi si ký sa bir ko nuþ ma ya pa rak, HEY Teks til fab ri ka sý nýn sa hi bi Ay nur Bek taþ ýn iþ çi le ri na sýl iþ ten çý - ka rýl dýk la rý ný, dev le tin teþ vik prim le riy le tril yon lar ca pa ra yý na sýl har ca dý ðý ný an la tý ve Hey Teks til ü rün le ri ni boy kot et me ye ça ðýr dý. Sa nat çý lar da BE DAÞ iþ çi le ri nin bu ey lem le ri i le da ya nýþ - ma la rý ný di le ge tir di ler sah ne de. Kon ser Ýl kay Ak ka ya nýn par - ça la rýy la so na er di. Sokaklar DHL DE SEN DÝ KAL MÜ CA DE LE U lus lar a ra sý kar go þir ke ti o lan DHL Ýs tan bul Ký raç böl ge - sin de de po lar da ça lý þan iþ çi le ri iþ ten at tý. TÜM TÝS sen di ka sý mer - kez yö ne tim ku ru lu ü ye si Mu har rem Yýl dý rým la bu iþ ten çý kar ma lar, iþ çi le rin ne den mü ca de le et tik le ri ü ze ri ne yap tý ðý mýz rö por ta jý ya yýn lý yo ruz. Mü ca de le Bir li ði: Ýþ çi ler ne den DHL den iþ ten çý ka rýl dý? Mu har rem Yýl dý rým: Biz DHL de yak la þýk 6 ay dýr ör güt - len me ça lýþ ma sý yü rü tü yor duk. Ýþ ve ren ler bu ça lýþ ma yý duy duk - tan son ra her ö zel iþ ye rin de ol du ðu gi bi o hak ka say gý gös ter me ye ri ne sen di ka ya ü ye o lan la rý bi rer bi rer dý þa rý ya koy ma ya baþ - la dý. Da ha ön ce den Geb ze de po la rýn dan iþ ten a tý lan ar ka daþ la rý - mýz var dý a ma bun lar en son 15 ha zi ran da 4 ar ka da þý mý zý sen di kal ne den den ol du ðu ba riz ken, faz la me sa i ye kal mý yor ge rek çe siy le iþ ten at tý lar. Üs te lik çý ka rý lan ar ka daþ la rýn o ay 15 de ol ma sý na rað men her bi ri nin sa at a ra sýn da faz la ça lýþ ma me sa i si var dý. Ve bu na rað men faz la me sa i ye kal mý yor lar di ye ve üs tel lik me sai gö nül lü ya pýl ma sý na rað men ar ka daþ la rý mýz iþ - ten çý ka rý lýn ca biz de di re ni þe baþ la dýk. Mü ca de le Bir li ði: Kaç iþ çi iþ ten çý kar týl dý? Mu har rem Yýl dý rým: Top lam iþ ten çý ka rý lan iþ çi sa yý sý bu - gün i ti ba riy le 20 ar ka da þý mýz ve 10 ta ne ar ka da þý mýz la 15 ha zi - ran dan bu gü ne 41 gün dür ar ka daþ la rý mýz la bir lik te di re niþ sür dü rü yo ruz. Ta bi bu nu çe þit li þe kil ler de ka mu o yuy la pay laþ týk. Yi ne bir grup iþ çi ar ka da þý mý zýn i çin de yýl lýn ö dü lü ve ri len ya ni per for - man sýn dan kay nak lý yýl lýn ö dü lü ve ril miþ ar ka da þý mý zý per for - man sý dü þük ge rek çe siy le iþ ten çý kar dý lar. Ýs ter per for man sý dü þük ol sun is ter se faz la me sa i ye kal mý yor lar gi bi ya lan la ra sa - rýl mýþ ol sun lar bu nun ne de ni a çýk ve her kes ta ra fýn dan bi li ni yor ki bu ar ka daþ la rý mýz sen di kal ne den ler le iþ ten çý ka rýl mýþ lar dýr. Hep si sen di ka ya ü ye ol duk tan son ra iþ ten çý ka rýl mýþ lar dýr. Ta bi iç le rin de ta kým li de ri o lan lar var. Per for man sý mes le ki be ce ri le - ri, yap tý ðý iþ le ri, iþ ve re nin iþ le ri ni ko lay laþ týr dý ðý ný dü þün dü ðü ar - ka daþ la rý ta kým li de ri yap mýþ lar o ar ka daþ la rý mýz da hi a ra mýz da, bu gün iþ ten a týl mýþ lar dýr. Çün kü ta kým li der le ri ni iþ ten çý ka ra rak di ðer iþ çi le re göz da ðý ver mek is ti yor. Ya ni a ký be ti niz böy le o lur; ya sen di ka dan vaz ge çer si niz, ya da he pi ni zi ka pý ya ko ya rým de - mek is ti yor. Mü ca de le Bir li ði: A ma cý ný zý ve mü ca de le nin na sýl i ler le di - ði ni an la týr mý sý nýz? Mu har rem Yýl dý rým: DHL 467 bin iþ çi ça lýþ tý rý yor dün ya - da ve pek çok Av ru pa ül ke sin de sen di ka lý iþ çiy le ça lý þý yor lar. Bu bi zim ül ke miz de de iþ ve re nin bir an ön ce a tý ðý iþ çi le ri ye ni den iþ ba þý yap týr ma sý, sen di kal hak la ra say gý gös ter me si, a na ya sal bir hak ký kul la nan in san la ra suç lu mu a me le si yap mak tan vaz geç me - si ni is ti yo ruz. O de po lar on la rýn top la ma kam pý, on la rýn zap ti ye yer le ri de ðil! Ne bas ký ya par lar sa han gi þan ta jý ve ya la ný uy gu lar - lar sa uy gu la sýn lar biz as la bu mü ca de le den vaz geç me ye ce ðiz ve ba þa ra sý ya ka dar da mü ca de le e de ce ðiz. Ey le mi mi zin a ma cý ilk ön ce a tý lan ar ka daþ la rý mý zýn iþ ba þý yap ma sý, iþ ve re nin bas ký ya son ver me si, sen di ka dan is ti fa bas ký sý na son ver me si ve sen di ka hak ký na say gý duy ma sý. Bu nun i çin mü ca de le e di yo ruz ve ba þa - ra na ka dar da mü ca de le e de ce ðiz. 11

12 Gündem Yeni Evrede KÜRT U LU SU NUN KEN DÝ K GE ÇÝ CÝ DEV R Kür dis tan da i le ri a þa ma ya ge len dev rim sü re ci nin Kür dis tan la sý nýr lý ka la ca ðý ný, Tür ki ye yi ve bü tün te kel ci ka pi ta list dü ze ni sars ma ya ca ðý ný kim se söy le ye mez. Ak si ne bu dev rim sü re ci nin te kel ci ka pi ta list e ge men li ðin so nu o la ca ðý ný, dü ze nin te mel le rin den yý ký la ca ðý ný gör mek ge re ki yor. Dev rim ci dö nem ler de ge liþ me ler ev rim ci tarz da de ðil, dev rim ci tarz da, sýç ra ma lar ha lin de ger çek le þir. Bu ne den le, ö nü müz de ki sü reç te çok hýz lý, sýç ra ma lar ha lin de ger çek le þe cek ge liþ me le re ha zýr lýk ya pýl ma lý dýr. Dim yat a pi rin ce gi der ken el de ki bul gur dan ol mak di ye bu na de nir iþ te. Ya da, Tür ki ye nin i çi ne düþ tü ðü du ru - mu bun dan da ha i yi an la ta cak söz her - hal de bu lun maz. Or ta do ðu da tüm kom þu la rýy la ne - re dey se sa vaþ du ru mu na ge len Türk dev - le ti ve hü kü me ti, en son Su ri ye yi he def tah ta sý na o tur tur ken ne u mu yor du, ne bul du? Türk dev le ti ve hü kü me ti, em per - ya list le rin de o lur ve des te ði i le A rap halk la rý nýn dev rim ci baþ kal dý rý sý na, A - rap Halk Dev rim le ri ne kar þý ön lem o la - rak tüm Or ta do ðu da, ö zel lik le de Müs lü man Kar deþ ler de nen çe te sü rü - sü ne da ya na rak ge ri ci/fa þist ik ti dar lar kur ma i þi ne gi riþ ti. A maç bel liy di: Git - tik çe yük se len A rap Halk dev rim le ri ne kar þý din ci i de o lo ji ye da ya lý ge ri ci/fa þist ik ti dar lar la ba raj o luþ tur mak ve söz ko - nu su çe te ler e liy le Or ta do ðu da bel li bir a ðýr lýk el de et mek ti. A ma so yun du ðu iþ bo yu nu çok a þý - yor du. Her bur ju va gi bi Türk bur ju va zi - si de dar ka fa lý lýk la sa kat lan mýþ tý. Bir a dým son ra sý ný gö re cek, he sap la ya cak ne ye te ne ði ne de ha li var dý. Bu ha liy le Or - ta do ðu ya yön ver me ye, bu böl ge yi þe - kil len dir me ye, do la yý sýy la a ðýr lýk ve söz sa hi bi ol ma ya kal kýþ tý. Dev let ve hü kü met, e lin de ki ba sýn, med ya, pro pa gan da o la nak la rýy la e mek - çi sý nýf la rý ve Kürt hal ký ný ya lan la rý na i - nan dý rýr sa ba þa rý el de e de ce ði ni he sap la dý. Oy sa ger çek ler bal çýk la sý - van maz sö zü, bu coð raf ya da en çok kul la ný lan söz le rin ba þýn da ge lir di. Ger - çek ler i nat çý dýr, kim se on la rý son su za ka - dar giz le me güç ve ye te ne ðin de de ðil. Ya la na da ya lý pro pa gan day la ne ta ri he yön ver mek ne de ger çek ler den ka çýn - mak müm kün. 12 Kür dis tan da Dev rim Sü re ci Dar ka fa lý Türk bur ju va zi si ve dev - le ti, at koþ tur ma ya kal kýþ tý ðý Or ta do - ðu da re kor sa yý la bi le cek ký sa sü re i çin de kom þu lar la sý fýr so run dan her - kes le sa vaþ ha li du ru mu na gel di. Su ri - ye, Ý ran, I rak, Er me nis tan bi li ni yor. Þim di bun la ra Rus ya yý da ek le ye bi li riz. Ne den böy le ol du; bu Türk dev le ti - nin bir ter ci hi miy di? El bet te de ðil. A ma o lay lar, sü reç, em per ya list güç ler le i liþ - ki/ba ðým lý lýk du ru mu, Or ta do ðu da ki çe - liþ ki ler, bun la rýn hep si Tür ki ye yi baþ ta hiç he sap la ma dý ðý bir nok ta ya, tüm kom - þu lar la sa vaþ ha li nok ta sý na a de ta sü rük - le di. Tür ki ye ar týk o lay lar ta ra fýn dan sü rük le nen bir dev let tir. Türk dev le ti ve em per ya list ler A rap Halk la rý nýn dev rim ci baþ kal dý rý la rý na ön - lem o la rak ge ri ci/fa þist ik ti dar lar kur ma i þi ne gi ri þir ler ken kar þý la rý na Kürt Hal - ký nýn dev rim ci baþ kal dý rý sý çýk tý. Ba tý Kür dis tan da Kürt hal ký bir den ken di ni öz gür lü ðün e þi ðin de bul du. Kürt hal ký, Ba tý Kür dis tan ýn beþ yer le þim bi ri min de yö ne ti mi e li ne al dý ve ken di ken di ni yö - net me ye baþ la dý. Ar týk Tür ki ye nin gü ne yin de ken di ken di ni yö ne ten bir Kürt hal ký var. Ba tý Kür dis tan hal ký, ken di yö ne ti mi ni, ken di sa vun ma güç le ri ni o luþ tu ra rak, bir dev ri - me gi riþ miþ tir. Bu dev ri min Ku zey Kür - dis tan hal ký na bü yük bir mo ral ve re ce ðin den, mü ca de le az mi ni, öz gür - lük tut ku su nu pe kiþ ti re ce ðin den þüp he du yu la maz. Ni te kim kar þý lýk lý et ki le þim þim di den baþ la mýþ týr. Türk ser ma ye sý ný fý ve hü kü me ti, Or ta do ðu da, Su ri ye de hiç bek le me di - ði, he sap et me di ði ve as la ar zu et me ye - ce ði bir du rum la kar þý kar þý ya gel miþ tir. Çün kü Ba tý Kür dis tan dev ri mi ken di Kürt hal ký nýn öz gür lük sa va þý na bü yük

13 Yeni Evrede Gündem A DE RÝ NÝ TA YÝN HAK KI VE ÝM HÜ KÜ ME TÝ bir iv me kat ma ya baþ la dý bi le. UKH nin tem sil ci le ri Ku zey Kür dis tan da Ö zerk De mok ra tik Kür dis tan dan da ha a çýk ve ke sin i fa de ler le söz et me ye, is tem ve öz - lem le ri ni da ha bir ka rar lý lýk la or ta ya koy ma ya baþ la dý lar. Bü tün bun la rýn an la mý a çýk: Or ta do - ðu ve o nun bir par ça sý o la rak Kür dis - tan da ta rih sel ge liþ me ler bel li bir a þa ma i çin gir miþ tir. Bu a þa ma nýn te mel ö zel li - ði, Kürt u lu su nun ken di ka de ri ni ta yin hak ký ný el de et me nin e þi ðin de ol ma sý dýr. Kürt hal ký ar týk bu þa ma dan da ha ge ri nok ta la ra dü þe mez. Pe ki, Kürt hal ký nýn ken di ka de ri ni ta yin hak ký ný el de et me si ne an la ma ge - lir? Bu is te min el de e dil me si dev rim ci de mok ra si so ru nu dur ve bir dev rim me - se le si dir. Bu ra da so run Kürt hal ký nýn bir dev rim is te yip is te me di ði so ru nu de ðil - dir. So run, Kürt hal ký nýn öz gür lük hak ký - nýn el de e dil me si nin bir di zi dev rim le re yol a ça ca ðý dýr; ya da baþ ka bir i fa dey le bu hak kýn bir di zi dev rim ger çek leþ me - den el de e di le me ye ce ði ger çe ði dir. Ve bu sü reç baþ la mýþ týr. Ba tý Kür dis - tan da Kürt hal ký ken di dev ri mi ni baþ lat - mýþ du rum da ve bu dev rim Ku zey Kür dis tan dev ri mi ni doð ru dan et ki li yor, o na iv me ka zan dý rý yor, güç ve mo ral ve - ri yor. PKK kur ta rýl mýþ böl ge an la mý na ge le cek þe kil de Þem din li nin sa vaþ sa - ha sý ol du ðu nu ve dev le tin o ra da hâkimi - ye ti ni yi tir di ði ni a çýk la dý. Türk hü kü me ti i se ger çek le ri top lum dan sak la ya rak du - ru ma hâkim ol ma ya ça lý þý yor; a ma na fi - le, bir dev rim ya lan lar la ne yok e di le bi lir ne de dur du ru la bi lir. Ge çi ci Dev rim Hü kü me ti nin Ö ne mi Ku zey Kür dis tan da Kürt hal ký i da - ri ve sos yal sta tü ta le bi ni ö ne sür dü ve bu nu el de et mek i çin so nu na ka dar mü - ca de le e de ce ði ni; bir da ha es ki ko nu ma gel me yi ka bul et me ye ce ði ni i lan et ti. Türk dev le ti ve hü kü me ti, bu a dý mý teh - dit yað dý ra rak ve as ke ri o pe ras yon la rý ný yo ðun laþ tý ra rak kar þý la dý. PKK, Türk hü - kü me ti nin bu po li ti ka sý na dev rim ci sa - va þý týr man dý ra rak ya nýt ver di ve Þem din li nin sa vaþ sa ha sý ol du ðu nu; ya - ni bir an lam da kur ta rýl mýþ böl ge ol du - ðu nu a çýk la dý. Ge liþ me nin bu a þa ma sýn dan son ra Kürt hal ký ge ri ye düþ mek ve bir da ha es - ki ko nu ma gel mek is te mi yor sa i le ri ye git mek, i le ri doð ru a dým at mak zo run da - dýr. Kürt hal ký nýn þu an bu lun du ðu du ru - mun bir a dým ö te si öz gür lük hak ký dýr. Ya ni uð ru na bun ca yýl dýr sa va þý lan ve bü yük be del ler ö de nen bu hak kýn el de e - dil me si ne bir a dým kal mýþ týr. Ne dir bu a dým? Bu a dým, UKH nin Ge çi ci Dev rim Hü kü me ti me se le si ni e le al ma sý ve böy le bir hü kü me ti i lan et me - ye ha zýr ol du ðu nu Kürt hal ký na a çýk la - ma sý dýr. Bu a dým bir kaç ne den den ö tü rü zo run lu ve ya þam sal ö nem de dir. Çün kü bi rin ci si, böy le bir a dým Türk dev le ti ne vu ru la cak en þid det li mo ral dar be o la - cak týr. Ý kin ci si, Kürt hal ký na ay ný de re - ce de mo ral güç ve mü ca de le ka rar lý lý ðý, i le ri git me ce sa re ti ve re cek tir. Ü çün cü - sü, Kürt hal ký, ken di ni yö ne te cek bir o to - ri te nin var lý ðý ný so mut bi çim de gör müþ o la cak týr. Dör dün cü sü, Ge çi ci Dev rim Hü kü me ti prog ra mýy la ya þam sal so run - la rý nýn na sýl çö zü le ce ði ni öð ren miþ o la - cak týr. Be þin ci si ve bel ki de en ö nem li si, za fe re o lan i nan cý sar sýl maz de re ce de pe - ki þe cek, ka rar sýz un sur lar ka za na nýn ya - nýn da yer al mak ü ze re ha re ke te ka tý la cak lar dýr. Kür dis tan da i le ri a þa ma ya ge len dev rim sü re ci nin Kür dis tan la sý nýr lý ka - la ca ðý ný, Tür ki ye yi ve bü tün te kel ci ka - pi ta list dü ze ni sars ma ya ca ðý ný kim se söy le ye mez. Ak si ne bu dev rim sü re ci nin te kel ci ka pi ta list e ge men li ðin so nu o la - ca ðý ný, dü ze nin te mel le rin den yý ký la ca - ðý ný gör mek ge re ki yor. Dev rim ci dö nem ler de ge liþ me ler ev rim ci tarz da de ðil, dev rim ci tarz da, sýç ra ma lar ha lin - de ger çek le þir. Bu ne den le, ö nü müz de ki sü reç te çok hýz lý, sýç ra ma lar ha lin de ger - çek le þe cek ge liþ me le re ha zýr lýk ya pýl ma - lý dýr. Kür dis tan da so nu cu ta yin e de cek halk a yak lan ma la rý nýn a yak ses le ri ar týk da ha i yi du yu lu yor. O ra da baþ la ya cak halk a yak lan ma la rý nýn ký sa sü re de Tür - ki ye ye ya yý la ca ðýn dan kuþ ku yok. Bu ne den le Ge çi ci Dev rim Hü kü me ti so ru - nu Tür ki ye dev rim ci ve ko mü nist güç le - ri ta ra fýn dan da a cil bi çim de e le a lýn ma lý dýr. Dev ri min bu güç le ri, dev ri - min bu en te mel so ru nu nu e le a la rak ik - ti da rý e le ge çir me ye ha zýr ol duk la rý ný; ik ti da rý e le ge çir dik le rin de ku ra cak la rý dev rim ci ik ti da rýn han gi ön lem le ri a la - ca ðý ný, sö mü rü cü le ri na sýl e ze ce ði ni, za - fe ri na sýl ko ru ya ca ðý ný e mek çi sý nýf la ra bü yük bir a çýk lýk la an lat ma lý dýr. Ta rih bü yük bir hýz la ak ma ya baþ la - dý. Ta rih dev ri me doð ru, e mek çi sý nýf la - rýn ve e zi len halk la rýn kur tu lu þu na doð ru a ký yor. Su ri ye ör ne ði, em per ya list güç - le rin at týk la rý her a dý mýn ken di is tenç le ri dý þýn da bu a ký þý hýz lan dýr dý ðý ný bir kez da ha gös ter di. Kürt u lu su, öz gür lü ðün e - þi ðin de. Te kel ci ka pi ta list dü zen, ken di - ni çok güç lü san dý ðý bir sý ra da her ta ra fýn dan sar sýl ma ya ve sal lan ma ya baþ - la dý. Sa de ce ta ri hin a ký þý na a yak uy du ra - bi len ler za fe re u la þa cak lar. 13

14 Sokaklar Yeni Evrede Ý BA DET HA NE MÝZ CE ME VÝ DÝR Dev le tin ce mev le ri nin i ba det ha ne ol - ma dý ðý yö nün de ki ka ra rý na a le vi ler tep ki gös ter di. Yüz yýl lar dýr cem i mi zi di ya net ve mu a dil le ri nin iz ni ne ih ti yaç ol ma dan bir li yo ruz di ye rek ya nýt ver di. Ha cý Bek - ta þi Ve li A na do lu Kül tür Vak fý ü ye le ri ta ra - fýn dan Yar gý tay ka ra rý pro tes to e di le rek Ga la ta sa ray Mey da ný nda cem ya pýl dý. Çan ka ya Ce me vi Yap týr ma Der ne ði hak kýn da ki ka pat ma ka ra rý ný red de den ye - rel mah ke me ka ra rý ný oy çok lu ðuy la bo zan Yar gý tay 7. Hu kuk Da i re si nin ce mev le ri - nin i ba det ha ne ol ma dý ðý na, il gi li ya sa ve dü - zen le me le re gö re ca mi ve mes cit dý þýn da ki yer le rin i ba det ha ne ka bul e di le me ye ce ði yö nün de ki ka ra rý A le vi ler ta ra fýn dan pro tes - to e dil di. Yar gý ta yýn ka ra rý ü ze ri ne Ha cý Bek ta þi Ve li A na do lu Kül tür Vak fý ta ra fýn - dan 28 Tem muz sa at da Ga la ta sa ray Mey da ný nda ilk tep ki ve ril di. Ha cý Bek ta þi Ve li A na do lu Kül tür Vak - fý Ok mey da ný Þu be si Baþ ka ný Zey nel Þa hin ta ra fýn dan ya pý lan a çýk la ma da, Yar gý tay ýn bu ka ra rý nýn bü tün ce mev le ri nin ka pa týl ma - sý na ka dar var dý rý la bi le ce ði ne i þa ret e di le - rek, A le vi le rin bu na as la mü sa a de et me ye cek le ri, bu na kim se nin ce sa ret e de - me ye ce ði vur gu lan dý. Þa hin, Yar gý tay ýn ver miþ ol du ðu bu ka ra rýn sý ra dan bir mah - ke me ka ra rý o la rak de ðer len di ri le me ye ce ði - ni, hü kü met ve di ya ne tin, mec lis baþ ka ný nýn pa ra lel a çýk la ma la rý nýn bu ka ra rýn bir lik te de ðer len di ril di ðin de, A le vi le re kar þý na sýl bü tün sel bir yak la þým ve fik ri i fa de et ti ði nin a çýk ça gö rül mek te ol du ðu nu be lirt ti. Þa hin, Ve ri len bu ka ra rýn ve hü kü met yak la þým la rý nýn ne ev ren sel de mok ra si de ye ri var dýr, ne de in san hak la rý na ya ký þýr ta - ra fý. De mok ra si yi ye ni den ta rif et mi yo ruz. Bi zim an la dý ðý mýz de mok ra si de ðer le ri i - nanç la ra þe kil ver me ve ya doð ru i nanç þek li ni ta ným la ma yý de ðil, bi rey le rin ken - di le ri ni ve i nanç la rý ný na sýl ta ným lý yor lar sa on la rý öy le ka bul et me yi ge rek ti rir... Zo run - lu din ders le rin den kur tul mak is ter ken Ti - mur un fil le ri or ta ya çý ký yor, A le vi ço cuk la rý na Su ni öð ret men ler ta ra fýn dan A - le vi lik an la tý lý yor. Ce me vi i ba det ha ne miz - dir di yen A le vi le rin se si ni duy ma mak i çin ku lak lar tý ka ný yor de di. Biz A le vi ler, yüz yýl lar dýr cem i mi zi di - ya net ve mu a dil le ri nin iz ni ne ih ti yaç ol ma - dan bir li yo ruz. Ý ba det ha ne miz ce me vi dir. Ve son su za ka dar da çe rað ý mý zý yak ma ya, cem i mi zi bir le me ye, ne fes le ri mi zi o ku ma - ya, se ma hý mý zý dön me ye de vam e de ce ðiz di ye rek i ba det le ri ko nu sun da yar gý nýn, Baþ - ba kan ýn, Di ya net ve ya her han gi bir dev let ku ru mu nun ka rar ve re me ye ce ði ni i fa de et ti ve Biz A le vi ler iþ te bu mey dan dan bir kez da ha yük sek ses le söy lü yo ruz: Ey ku lak la rý o lup duy ma yan lar! Ey göz le ri o lup gör me - yen ler! Ey dil le ri o lup söy le me yen ler! A le - vi ler var dýr ve A le vi lik hak týr! Biz bu ya sa la rý ve ya sa la ra gö re ve ril miþ ka rar la - rý ta ný mý yo ruz. Bi zim i ba det ha ne miz Ce me - vi dir. Biz öy le di yor sak öy le dir di ye rek söz le ri ni ta mam la dý. Ar dýn dan A le vi de de si Se fa Öz türk söz a la rak en te mel o lan i nanç la rý ný ye ri ne ge tir - me hak la rý nýn gas pe dil me si ne A le vi ler o la - rak ses siz kal ma ya cak la rý ný be lirt ti. A le vi ler o la rak her za man ce mev le rin de i ba det le ri ni ye ri ne ge tir dik le ri ni ve ce mev le rin de cem - le ri ni bir le ye cek le ri ni di le ge ti ren Se fa Öz türk bu ra da he men bir dar cem ger çek - leþ tir me ye da vet et ti. Ge le nek sel ký ya fet ler gi yen ka dýn lar ve er kek ler bað la ma eþ li ðin de se mah dön dü ler. Öz türk A le vi i na ný þý na say gý lý ve du yar lý o - lan dost la rý na, hak sýz lýk la ra, zul me kar þý du - ran, in san lýk ve i yi lik i çin mü ca de le e den le re te þek kür et ti za li min zul mü ne kar - þý bir lik ol ma çað rý sýy la söz le ri ni ta mam la - dý. 29 Tem muz da i se Pir Sul tan Ab dal Kül tür Der nek le ri, çe þit li A le vi ör güt le ri, dev rim ci ku rum lar Tak sim dey di. Yar gý tay ka ra rý ný pro tes to e den gös te ri ci ler di ðer A - le vi ör güt le ri i le bir lik te bü yük ey lem le re ha zýr la na cak la rý ný söy le di ler. Ce mev le ri A le vi Ý ba det ha ne si dir ya - zý lý dö viz ler ta þý yan ey lem ci ler, Tak sim mey da nýn da Dün Ma raþ ta Bu gün Si vas ta Çö züm Fa þiz me Kar þý Sa vaþ ta, A le vi Kül tü rü En gel le ne mez þek lin de slo gan ları at tý lar. Ey le me bir çok a le vi der ne ði ve aralarında Mücadee Birliği Platformu nun da bulunduğu dev rim ci ör güt ler des tek ver di. Pir sul tan Ab dal Kül tür Der nek le ri yö - ne tim ku ru lu ü ye si A til la Öz de mir bu ra da yap tý ðý ba sýn a çýk la ma sýn da Yar gý tay ýn ver - miþ ol du ðu ka ra rýn di ya net fet va la rýy la u - yum lu bir ka rar ol du ðu nu söy le di. Söz ko nu su ka rar i çin %99 u nun Müs lü - man ol du ðu nun id di a e dil di ði ül ke miz de 20 mil yon A le vi ye i ba det ha ne o la rak ca mi le - rin da ya týl ma sý dýr ni te le me si ni kul la nan Öz de mir, Yar gý ta yýn bu ka ra rýy la bir kez da ha tes cil len miþ tir ki hu kuk ül ke miz de a - da let da ðý tan bir ku rum de ðil Nak þi- Fe to ko a lis yo nu nun çý kar la rý na gö re ka rar ve ren bir ku rum ha li ne ça lýþ mak ta dýr ve ba ðým sýz de ðil dir. Ül ke de ki yak la þýk 500 Ce me vi miz yar gý tay ka ra rý na rað men meþ ru dur ve A - le vi le rin i ba det ha ne si dir. Biz bu i ba de ti miz - de Cem bað la rýz ve 12 hiz met yü rü tü rüz. Bu nun ya pýl dý ðý ye rin a dý Cem e vi dir de di. A çýk la ma dan son ra Ga la ta sa ray li se si - ne ka dar yü rü yüþ ya pan A le vi ler, Ce mev - le ri A le vi le rin Ý nanç Mer kez le ri dir pan kar tý ný ta þý dý lar. Yü rü yüþ es na sýn da Dün Ma raþ ta Bu gün Si vas ta Çö züm Fa - þiz me Kar þý Sa vaþ ta, A le vi Kül tü rü En - gel le ne mez, E þit Yurt taþ lýk Hak ký Ýs ti yo ruz, Si vas ý Ya kan lar AKP yi Ku - ran lar slo gan la rý at tý lar. Ga la ta sa ray Li se si ö nü ne ge lin di ðin de ey lem so na er di 14

15 Yeni Evrede ÝÞ ÇÝ LER AKP BÝ NA SI NA YÜ RÜ DÜ E MEK ÇÝ LE RE U LUS LA RA RA SI DES TEK Sokaklar Tür ki ye Ha va Yol la rýn da grev yap týk la rý i çin iþ ten çý kar tý - lan 305 iþ çi AKP Ýl bi na sý na yü rü dü. Ha liç Kong re si ö nün de top la nan Ha va Ýþ Sen di ka sý ü ye si THY iþ çi le ri, Grev Ev ren sel Bir Hak týr, Sen di kal Ya sak la ra Ha yýr pan kar týy la yü rü yüþ kor te ji nin en ö nün de yer le ri ni al dý - lar. TÜM TÝS, Türk Me tal, Be le di ye Ýþ ve De ri Ýþ Sen di ka la rýn - dan iþ çi ler de ey le me des tek ver di. Des tek ve ren sen di ka lar Grev Hak ký mý zýn Kal dý rýl ma sý na, Ký dem Taz mi nat la rý mý zýn Gasp E dil me si ne, Ýþ ten At ma la ra Kar þý, Mü ca de le E de ce ðiz, Türk Ýþ Ýs tan bul Þu be ler Plat for mu pan kar týy la yü rü yüþ te yer al dý lar. 17 Tem muz gü nü Ha liç Kong re Mer ke zi ö nün de top la nan iþ çi ler, Ya þa sýn Sý nýf Da ya nýþ ma sý, Ha va Ýþ çi si Yal nýz De - ðil dir, Grev Hak týr Ya sak la na maz slo gan la rý at tý lar. AKP Ýl bi na sý ö nün de a çýk la ma ya pan THY iþ çi le rin den E fem Çay cý, e mek düþ ma ný yüz le ri a çý ða çý kan ya sak çý zih ni - ye tin iþ ve ren le ri, öf ke le ri ni 260 THY. A.O. THY Tek nik A.Þ. ça - lý þa ný ný a cý ma sýz ca iþ ten çý ka ra rak al mak is te di de di. Çay cý ko nuþ ma sý nýn de va mýn da iþ ten çý ka rý lan la rýn, vi de o ka ma ra sis - te miy le ba sýn a çýk la ma la rý na ka tý lan iþ çi le rin ol du ðu nu; has ta o lan ve ya u çu þa ha zýr ol du ðu nu his set me yen, u çu þa git me me hak ký kul lan mak is te yen an cak pat ron bas ký sý al týn da o lan iþ ye - ri he kim le ri ne ra por la rý ný o nay la ta ma yýn ca, sms me sa jý, e-pos - ta gi bi res mi ol ma yan yol lar la 11 iþ ye ri Sen di ka Tem sil ci si ve 1 De ne tim Ku ru lu ü ye si nin, sen di ka fa a li yet le ri en gel le ne rek iþ ten çý ka rýl dýk la rý ný söy le di. E fem Çay cý; Biz ler THY A.O THY A.Þ iþ çi le ri 49 gün dür bu þir ket yö ne tim le rin ce uy gu la ma ya ko nu lan iþ çi ký yý mý na grev ya sa ðý na kar þý A ta türk, Ha va li ma ný Dýþ Hat lar Bö lü mün - de di re ni yo ruz. Biz ler o nur lu ca grev ya sa ðý na ha yýr de di ði miz i çin iþ ve ren ler ce ký yý ma uð ra týl dýk. Sen di kal hak la rý mýz, sen di - ka mýz ve de mok ra tik bir ül ke mü ca de le si i çin mü ca de le et tik, bun dan piþ man de ði liz tam ter si ne mü ca de le miz güç le ni yor, tüm ül ke de ve dün ya da hak lý lý ðý mý za des tek çýð gi bi bü yü yor de di. Çay cý ko nuþ ma sý nýn so nun da, THY A.O ve THY Tek nik A. Þ. de Grev ya sa ðý na ha yýr de dik le ri i çin taz mi nat sýz iþ ten çý ka rý lan iþ çi le ri ge ri a lýn sýn de di. Ey lem, Ha va Ýþ Sen di ka sý ge nel baþ ka ný A til la Ay çil in ko - nuþ ma sýn dan son ra slo gan lar la so na er di. Türk Ha va Yol la rý (THY) grev ya sa ðýn dan son ra iþ ten a tý lan e mek çi ler ha va a la ný dýþ hat lar kýs mýn da ey lem le ri ni sür dü rün ce THY yö ne ti mi ve va li lik ta ra fýn dan ha va li ma ný çev re sin de ey lem ya sa ðý ge ti ril miþ ti. Dýþ Hat lar dö nüþ kýs mýn da ey lem le ri ni sür dü ren ha va li ma ný e - mek çi le ri 59. gün le ri o lan 26 Temmuz günü, u lus la ra ra sý sen di ka - lar ör gü tü o lan ITF ta ra fýn dan zi ya ret e dil di. Ýs tan bul Ký raç ta DHL u lus la ra ra sý kar go þir ke tin de iþ ten çý - kar tý lan 20 iþ çi ha va li ma ný e mek çi le ri nin ey le mi ne DHL de Ýþ - çi Ký yý mý na ve Sen di ka Düþ man lý ðý na Son ya zý lý pan kart la des tek ver di ler. ITF a dý na ko nuþ ma ya pan Step han Cot ton; iþ ten çý kar tý lan THY ve DHL ça lý þan la rý na des tek ol mak i çin gel dik le ri ni, da ya - nýþ ma me saj la rý ge ti ril dik le ri ni vur gu la dý. Cot ton; THY nýn bu ra - da uy gu la dý ðý po li ti ka la rý ka bul et mi yo ruz. THY nin bu sal dý rý la rý ka bul e di le mez. Ku zey A me ri ka ký ta sýn dan Al man ya ya ka dar mes - lek taþ la rý nýz si zin le bir lik te her za man si zin le da ya nýþ ma i çe re sin - de o la cak týr. Ya rýn baþ la ya cak o lan Ýn gil te re Lond ra O lim pi yat la rý i çin Ýn gil te re Baþ ba ka ný, Ta yip Er do ðan ý da vet et ti. Biz de bu ra - da bir gös te ri dü zen le ye ce ðiz, O lim pi yat lar da ve ri len al týn pla ket tar zýn da ma ke ti Kon so los lu ðu zi ya ret e de rek on la ra ve re ce ðiz de - di. Cot ton 29 Tem muz da ya pý la cak pro tes to gös te ri sin de ha va li - ma ný e mek çi le ri nin se si ni o ra da yük selt me ye ça lý þa cak la rý ný be lir ti. Cot ton son o la rak DHL ve THY de ça lý þan e mek çi le rin iþ - le ri ne a lý nýn ca ya ka dar yü rü tük le ri mü ca de le nin ya nýn da o la cak la - rý ný i fa de et ti. Ar dýn dan ba sý na a çýk la ma da bu lu na na A til la Ay çil; e mek çi le - rin hak la rý ný a ðýr be del ler ö de ye rek ka zan dýk la rý ný be lir te rek, en u zun ve a cý ma sýz dö ne min AKP hü ku me ti gel di ði ni söy le di. Ko - nuþ ma sý nýn de va mýn da, a na ya sal lar la e mek çi le rin en te mel hak - la rý nýn kal dýr mak is te dik le ri ni be lir - ten Ay çil; Bu iþ; grev hak ký mýz 305 iþ çi nin ge ri a lý na na ka dar sü re cek, Bu mü ca de le de ken di gü cü müz le ve ka - rar lý ðý mýz la ka za - n a c a ð ý m ý z ý bi li yo ruz. Bu so run bü tün sen di ka la rýn so ru nu dur de di. Ko nuþ ma lar - dan son ra Öl mek Var Dön mek Yok, Bas ký lar Bi zi Yýl - dý ra maz, Grev Hak ký mýz Sö ke Sö ke A lý rýz slo - gan la rý at tý lar. 15

16 Yeni Evrede Sokaklar BÝNLER FAÞÝST PROVOKASYONA KARÞI YÜRÜDÜ! Sarýgazi emekçileri binlerin katýldýðý kitlesel bir yürüyüþle Malatya da gerçekleþtirilmek istenen katliam giriþimine karþý sokaktaydý. Gün boyu ev ev, kahve kahve gezilerek insanlarý Malatya daki faþist provokasyona karþý sokaða çýkmaya ve sesimize ses katmaya yönelik çaðrýlar yapýldý. 30 Temmuz günü saat da Vatan Ýlköðretim Okulu önünde toplanan binler, Sarýgazi Cemevi önüne doðru yürüyüþe geçti. Kitle, Malatya Faþizme Mezar Olacak, Sivas ý Unutma Unutturma, Halkýmýz Saflara Hesap Sormaya, Bedel Ödedik Bedel Ödeteceðiz, Katil Devlet Hesap Verecek, Alevi Halký Yalnýz Deðildir, Dersim i-maraþ ý-çorum u-sivas ý-gazi yi Unutmadýk, Faþizmi Döktüðü Kanda Boðacaðýz sloganlarýyla kaymakamlýk önüne geldi. Kaymakamlýk önüne gelindiðinde halk çevik kuvvet polislerinin önünde durarak Katil Polis Sarýgazi den Defol, Faþist Devlet Hesap Verecek, Bedel Ödedik Bedel Ödeteceðiz diye haykýrdý. Kitlenin coþkusu, eylemi daha da önemli bir noktaya getirerek sokaktan geçen herkesin yürümesini saðladý. Sarýgazi emekçi halký, bu katliam giriþimini, alkýþlar ve ýslaklarla sürekli protesto etti. Cemevi önüne gelindiðinde basýn açýklamasý yapýldý, açýklamayý Sarýgazi, Taþdelen, Samandýra ve Yenidoðan halký adýna Sami Tunca okudu. Tunca Alevi halkýna Maraþ ta, Çorum da, Sivas ta Gazi de yapýlmak istenen, þimdide Malatya da yapýlmak isteniyor. Daha geçtiðimiz günlerde Sivas katliamý davasýný zaman aþýmýna uðratarak düþüren faþist devlet içeride boþ yere yatan vatandaþlarýmýz vardý. Karar vatanýmýza milletimize hayýrlý olsun diyerek Alevi halkýyla dalga geçmiþtir. Yine geçtiðimiz günlerde Adýyaman da, Antep te, Ýzmir de Alevi ailelerin oturduðu evler iþaretlenmiþ ve kapýlarýna notlar býrakýlarak ölümle tehdit edilmiþlerdir. Yine bu devletin bakanlarýndan birisi o iþaretler çocuk iþidir diyerek konu örtbas edilmeye çalýþýlmýþ, hatta, o gün mahallede olan mobese kayýtlarý silinmiþtir. Acaba neden? Daha 3 gün önce yine Alevi halkýnýn ibadet yerleri olan cemevleri, yargýtayýn verdiði Cemevleri ibadethane deðildir kararý da devletin nasýl Alevi düþmaný olduðunu açýkça göstermektedir. Alevi toplumu yok edilmeye çalýþýlmakta asimilasyon, baský ve inkar ederek sindirme politikasý yürütmektedir. Düne kadar Kürt halkýný baskýdan zulümden iþkencelerden ve katliamlardan geçiren, tutuklayan, bombalayan devlet; 16 bugün ayný þeyi Alevi toplumu üstünde de uygulamaya çalýþýyor. Roboski de Kürt gençlerini bombalayan ve hiçbir þey olmamýþcasýna konunun üstünü örtmeye çalýþan devletin nasýl bir zihniyete sahip olduðu açýk ve nettir. Artýk sol yanaðýmýza vuranlara sað yanaðýmýzý çevirmenin, kalsýn benim davam divana kalsýn demenin zamaný deðil. Bu topraklar üzerinde egemenlerin zulümleri, katliamlarý yüzyýllardýr bitmek bilmedi. Pir Sultanlardan Þeyh Bedreddinlere, Mustafa Suphilerden Deniz Gezmiþlere, Mahir Çayanlara, Ýbrahim Kaypakkayalara, Maraþ tan Çorum a Sivas tan Roboski ye kadar devletin yaptýðý katliamlar, bu topraklarý tam anlamýyla kan gölüne çevirdi. Ýþçi sýnýfý ve emekçi halklarla, faþist devlet arasýnda oluþan kan gölünü hiçbir þeyin kurutabilmesi mümkün deðil. Þimdi devrimci, demokrat, ilerici halkýmýza düþen görev Hýzýr Paþalara karþý Pirsultan olma zamanýdýr. Yani artýk geliþen saldýrýlara karþý örgütlenmeli ve faþizmin saldýrýlarýna karþý ortak güç sergilemek zorundayýz ya hep beraber olup Hýzýr paþalarý yok edeceðiz yada tek tek katliamlara uðrayýp yok olup gideceðiz. Yeni Sivaslar yeni Maraþlar yeni Çorumlar, yeni Gazi olaylarýna dur demek için þimdi gelin bir olalým. Yeter ki, sizler nasýrlý ellerinizi topraða dayayýp ayaða kalkýn ve artýk yeter deyin, yeter ki siz örgütlenin ve kendinizi özgürleþtirin. Yeter ki siz el ele verin ve bir gülüþün ateþiyle yakmasýný biliriz/ölümün önünde sigaramýzý deyin ve yeni bir dünyayý kendi ellerinizle kurmaya cesaret edin. Ezilen halklar olarak geliþen saldýrýlara boyun eðmeyeceðimizi ve haklý mücadelemiz de bu saldýrýlarýn hesabýný soracaðýmýzý bir kez daha haykýrýyoruz. Ezilen iþçi emekçi halklar olarak Dersim i, Maraþ ý, Çorum u, Gazi yi, 1 Mayýs ý, 19 Aralýk cezaevi katliamlarýný, Roboski yi unutmadýk unutturmayacaðýz diyerek sözü emekli bir öðretmene býraktý. Emekli öðretmen artýk ezilen halklarýn kurtuluþunun tek yolunun sosyalizmden geçtiðini ve Alevi halkýnýn yýllardýr sinmiþ bir þekilde devrimcilere perde arkasýndan baktýðýný, ama þimdi bu kadar kitlenin bir araya gelmesinde devrimcilerin rol oynadýðýný, þimdi de Alevi halkýnýn devrimcilere tam destek vermesinin zamanýnýn geldiðini belirtti. Basýn açýklamasý, bir önceki gece yapýlan eylemin anlatýlmasý ve Malatya daki Alevi ailesine, Taksim de ve Gülsuyu nda eylemde olanlara yapýlan selamlamayla sonlandýrýldý. Malatya daki faþist provokasyonu protesto etmek için Taksim Meydaný na da binlerce kiþi akýn etti. Malatya, Sivas olmayacak, Aleviler Birleþin, Devrim Ýçin Savaþýn, Kürdistan Faþizme Mezar Olacak sloganlarýyla Tünele kadar yürüyüþ gerçekleþtirdiler. Eyleme, Platformu, Pir Sultan Abdal Kültür ve Dayanýþma Derneði, HDK, ESP, Partizan, DHF, BDSP, gibi onlarca devrimci kurum emek örgütü katýldý. Pir Sultan Abdal Derneði BYK üyesi Atilla Özdemir, Ýnançlarýnýn gereðini yerine getirdiði için baský ve hakarete maruz kalan Alevilerin artýk susmayacaðýný ve bu saldýrýlara karþý olanca gücüyle mücadele edeceðini vurgulayan Özdemir, tüm halký faþizme karþý sokaða çýkmaya çaðýrdý. Taksim den Tünel e kadar yürüyen binlerce kiþi sloganlarla eylemi bitirdiler.

17 Yeni Evrede MAH LE MO PÝ SAN DA GREV KA RA RI Ýz mir Ga zi e mir Ser best Böl ge de ku ru lu bu lu nan Al - man ya mer kez li Mah le Mo pi san Ye - dek Par ça Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. ça lý þa ný Bir le þik Me tal-ýþ Sen di ka sý nda ör - güt lü 350 iþ çi, Top lu Söz leþ me Gö rüþ me - le rin de uz laþ ma ya va rý la ma ma sý so nu cu grev ka ra rý al dý. Bir le þik Me tal in ör güt len me sü re cin de sen di ka ü ye si iþ çi ler iþ ten a týl mýþ tý. Mah le Mo pi san, iþ çi le re uy gu la dý ðý bas ký ve yýl - dýr ma po li ti ka la rýy la Türk Me tal e ü ye ol ma ya zor la mýþ tý. Uy - gu la nan bas ký la ra kar þýn Bir le þik Me tal-ýþ te ör güt len me ye de vam e den iþ çi ler top lu söz leþ me im za la ma yo lun da ö nem li bir ka za ným sað la dý lar. Üc ret le ri nin art tý rýl ma sý, sos yal hak lar ve ge ce me sa i sin de üc ret far ký gi bi ta lep le ri ne kar þý lýk pat ro nun uz laþ ma ya ya naþ - ma ma sý ü ze ri ne iþ çi ler 20 Tem muz gü nü grev ka ra rý ný iþ ye ri ne a sa rak hak la rý ný al mak ko nu sun da ka rar lý ol duk la rý ný i fa de et ti. Bir le þik Me tal-ýþ Sen di ka sý Ýz mir Þu be Sek re te ri Coþ kun Yýl maz, yak la þýk 2 yý lý aþ kýn sü re dir Mah le Mo pi san da ör güt le - me ça lýþ ma sý yü rüt tük le ri ni i fa de e de rek, Bu iþ ye rin de ço ðun - lu ðu bi zim al ma mý za rað men Ba kan lýk yet ki yi iþ ve ren le an la þa rak Türk Me tal-ýþ e ver di. Bu du ru ma hu ku ki an lam da i - ti raz et tik ve so nun da Yar gý tay bi zim yet ki mi zi o nay la dý de di. A lý nan yet ki ka ra rýn dan son ra iþ çi le rin ça lýþ ma ko þul la rý ko nu sun da i yi leþ tir me ler ya pýl ma sý i çin çe þit li gö rüþ me ler yap týk - la rý ný be lir ten Yýl maz, gö rüþ me le rin so nun da top lam da her ay dü zen li bi çim de ma aþ la ra yan sý ya cak þe kil de 5-6 bin TL lik i yi - leþ me sað lan dý ðý ný son ra sýn da pat ron la Top lu Söz leþ me Gö rüþ - me le ri ne baþ lan dý ðý ný ak tar dý. An cak pat ro nun za rar et ti ði ni ö ne sü re rek ta lep le ri ni ka bul et me di ði ni be lir ten Yýl maz, ken di - le ri nin de bu nun ü ze ri ne ü re tim den ge len güç le ri ni kul la na rak grev ka ra rý al mak tan baþ ka ça re le ri nin kal ma dý ðý ný ve grev ka rar - la rý ný iþ ye ri nin ka pý sý na as týk la rý ný be lir te rek E ðer 60 gün i çin - de o lum lu bir ge liþ me ol maz sa, gre ve git me ye ha zýr la ný yo ruz de di. 165 PARK BAH ÇE ÝÞ ÇÝ SÝ ÝÞ TEN A TIL DI Çor lu Be le di ye si, Park ve Bah çe ler Mü dür lü ðü nün iþ le ri ni ya pan Tim Pey zaj ad lý ta þe ron fir ma söz leþ me si nin fes he dil di ði ge rek çe siy le 165 iþ çi yi iþ ten at tý. Ta þe ron ça lýþ ma nýn ol du ðu tüm sek tör ler de ol du ðu gi bi ya þam dan ko vu lan 165 iþ çi nin hak la rý i - çin kim se so rum lu luk ka bul et mi yor. Tim Pey zaj fir ma sý, be le di ye i le o lan söz leþ me nin bit me si ne do kuz ay ka la söz leþ me nin fes he dil di ði ni, be le di ye nin ken di le ri - ne iþ çi ler i çin ö de me yap ma dý ðýn dan iþ çi le re üc ret le ri ni ö de me - ye me dik le ri ni id di a et ti. Be le di ye i se Tim Pey zaj fir ma sý nýn iþ çi ma aþ la rý ný ö de me - di ði ge rek çe siy le söz leþ me si nin fes he dil di ði ni be lir tir ken di ðer yan dan ye ni bir þir ket i le söz leþ me yap tý. Be le di ye i le söz leþ me ya pan þir ke tin i se ken di iþ çi le ri ni ça - Sokaklar lýþ tý ra ca ðý be lir ti li yor. Ýþ çi ler ak þam la rý ve haf ta son la rý me sa i le re ka la rak ça lýþ týk - la rý ný ak ta rýr ken, kýþ la rý bir-i ki ay iþ siz kal dýk la rý ný, be le di ye i þi ol du ðu i çin me sa i le re kat lan dýk la rý ný a ma üc ret le ri ni a la ma yýp, iþ ten a týl dýk la rý ný be lir ti yor lar. Ýþ ten a tý lan iþ çi ler 13 ay dýr ta þe ron o la rak ça lýþ týk la rý fir ma ve be le di ye ta ra fýn dan so ka ða a týl mýþ du - rum da lar. 382 ÝÞ ÇÝ YÝ AÇ LI ÐA MAH KUM E DEN LER LÜKS RES TO RAN SA HÝ BÝ Le vent in sa kin so kak la rýn dan bi rin de lüks bir res to ran ya - kýn la rýn da ses ler yük sel me ye baþ la dý. Bir grup iþ çi Kö þe ba þý Res to ran Pat ron la rý Ne dim Aþ kýn, Bü lent Ti mu roð lu Çal dý ðýn Hak la rý mý zý Ýs ti yo ruz, A la ca ðýz Ro se teks Ýþ çi le ri pan kar tý ve el le rin de 2 Ay lýk Ö den me yen Ma aþ la rý mý zý Ýs ti yo ruz, Ýþ çi yiz Hak lý yýz Ka za na ca ðýz, Ký dem Taz mi na tý Hak la rý mý zý Ýs ti yo - ruz ya zý lý dö viz ler le yü rü yor du. Kö þe ba þý Res to ran ýn ö nü ne ge - le rek bu ra da Ne dim Aþ kýn ve Bü lent Ti mu roð - lu na ses le nen ler, on la rýn Ro se teks i sim li teks til fir - ma sý nýn 8 Mart ta iþ ten a tý lan ve hiç bir hak la rý ve - ril me yen 382 iþ - ç i s i n d e n ba zý la rýy dý. 8 Mart 2012 ta ri hin de iþ ten a tý lan ve yak la þýk 5 ay dýr hiç bir hak la rý ný a la ma yan Ro se teks iþ çi le ri Le vent te ki Kö þe ba þý Res - to ran ö nün de 21 Tem muz gü nü sa at da bir ba sýn a çýk la - ma sý yap tý. Ro se teks Gi yim A.Þ nin iþ ten a tý lan iþ çi le ri a dý na ko nu þan Me ral Öz yü rek Biz le ri hak sýz ye re, taz mi nat la rý mý zý ö de me den iþ ten çý ka ran lar, biz le ri aç lý ða mah kum e den ler iþ te bu lüks lo - kan ta nýn pat ron la rý Ne dim Aþ kýn ve Bü lent Te mu roð lu dur. Kö - þe ba þý i sim li lüks lo kan ta nýn pat ron la rý bi zim hak la rý mý zý ver me dik le ri i çin böy le lüks res to ran lar a ça bi li yor lar. Biz ler ya - þam mü ca de le si ve rir ken on lar bi zim a lýn te ri miz ü ze rin den lüks i çin de ya þý yor de di. Çý ka rý lan ye ni ya sa lar la bir lik te pat ron la - rýn iþ çi le rin hak la rý ný da ha faz la gasp e de bil me si ne ze min ha zýr - lan dý ðý ný da be lir ten Öz yü rek, AKP hü kü me ti ik ti da ra gel di ði gün den be ri iþ çi ve e mek çi le rin hak la rý nýn da ha faz la e lin den al - dý ðý ný, grev ya sa ðýn dan son ra þim di de ký dem taz mi na tý hak la rý - ný gasp et me ye ha zýr lan dý ðý ný be lirt ti. Ne ya sa la rý nýz ne hu ku ku nuz bu sö mü rü dü ze ni ni giz le ye - bi lir. Siz o ya sa la rý nýz la an cak gas ba, hýr sýz lý ða, sö mü rü ye da ya - lý ah la ký ný zý meþ ru laþ tý ra bi lir si niz. Biz le ri aç lý ða ve se fa le te mah kum e den siz ler bu lüks lo kan ta la rý nýz da if tar aç sa nýz da sö - mü rü ye, gas ba da ya lý ah la ký nýz de ðiþ me ye cek. Biz ler i se taz mi - na tý mý zý, hak la rý mý zý a la na ka dar di re ne ce ðiz di yen Öz yü rek, hak la rý nýn a lýn ca ya ka dar res to ran ö nün de ey lem le ri ni sür dü re - cek le ri ni söy le di. A çýk la ma nýn ar dýn dan o tur ma ey le mi ne ge çen iþ çi ler Ra ma zan a yý bo yun ca her Cu mar te si-pa zar gü nü if tar sa - at le ri o lan sa at le ri a ra sýn da res to ran ö nün de o tur ma ey le mi ger çek leþ ti re cek le ri ni be lirt ti ler. 17

18 Sokaklar Yeni Evrede ÇA LI NAN E ME ÐÝ MÝZ Ý ÇÝN 171 GÜN DÜR DÝ RE NÝ YO RUZ Hey Teks til iþ çi le ri 171 gün dür fab ri ka ö nün de ki di re niþ le ri ni sür dü rü yor lar. Ses le ri ni du yu ra bil mek i çin bir çok ey lem ya pan iþ çi ler 29 Tem muz Pa zar gü nü de Ba kýr köy Öz gür lük Mey - da ný nda bil di ri da ðý tý mý ve ba sýn a çýk la ma sý ya pa rak, gas pe di len 3-4 ay lýk üc ret - le ri ve ký dem taz mi nat la rý ný a lýn ca ya ka dar mü ca de le yi sür dü re cek le ri ni söy le ye rek e mek dost la rý nýn des te ði ni is te di ler. Sa at de Öz gür lük Mey da ný nda Di re ne Di re ne Ka za na ca ðýz Hey Teks - til Ýþ çi le ri pan kar tý a çan iþ çi ler Hey Teks til Ýþ çi si Kö le De ðil dir, Sa da ka De - ðil Hak ký mý zý Ýs ti yo ruz, Di re ne Di re ne Ka za na ca ðýz, Hey Teks til Ýþ çi si Bu ra da Ay nur Bek taþ Ne re de, Za fer Di re nen Ýþ - çi le rin O la cak slo gan la rý at tý lar. Ba sýn a çýk la ma sý ný Hey Teks til in ka - dýn iþ çi le rin den Gül lü Ýlk o ku du. 9 Þu bat ta ri hin de hiç bir a çýk la ma ya pýl ma dan iþ - ten a tý lýr ken 3-4 ay lýk ma aþ la rý ve ký dem taz mi nat la rý nýn pat ron la rý Ay nur Bek taþ ve Sü rey ya Bek taþ ta ra fýn dan gas pe dil di ði ni söy le yen Ýlk, ay lar dýr ya þa dýk la rý hak sýz lý - ðýn sür dü ðü nü ve a lýn ter le ri nin, ça lý nan e - mek le ri nin kar þý lý ný ha la a la ma dýk la rý ný be lirt ti. Biz dü ne ka dar on lar a dý na ça lý þan e mek ve ren ü re ten iþ çi ler dik. Bu gün i se biz le rin e me ði gasp e dil di pat ron lar ve AKP ik ti da rý biz le ri iþ çi de ðil kö le gi bi ça - lýþ týr mak is ti yor lar. Biz Hey Teks til iþ çi le - ri 171 gün dür di re ni yo ruz. 171 gün dür ça lýþ tý ðý mýz ü ret ti ði miz fab ri ka nýn ö nün de di re niþ te yiz. Çün kü o ra da bi zim e me ði miz ça lýn dý. E me ði mi zin kar þý lý ðý ný a lýn ca ya ka dar da di re ni þi miz sü re cek. Biz ler kö le de ðil iþ çi yiz, a lýn te ri mi zin e me ði mi zin kar þý lý ðý ný is ti yo ruz di yen Gül lü Ýlk söz - le ri ni Za fer Di re nen E mek çi nin O la cak di ye rek ta mam la dý. Ze ki Gün gör i se 171 gün dür fab ri ka ö nün de ey lem le ri ni sür dü rük le ri ni be lirt ti. Mey dan da bu lu nan es naf ve hal ka ses le - nen Gün gör, Ay nur Bek taþ bu ka dar iþ çi nin üc ret le ri ni ve ký dem taz - mi nat la rý ný ver me den, iþ ten a ta cak gü cü kim - den ve ne re den a lý yor? di ye sor du. Hey Teks til fir ma sý nýn pat ron la rý Ay - nur Bek taþ ýn Tür ki ye O da lar ve Bor sa lar Bir - li ði Ka dýn Gi ri þim ci ler Baþ ka ný ol du ðu nu, ar dý ar dý na dev let ten teþ vik prim le ri al dý ðý ný, e þi Sü - rey ya Bek taþ ýn i se ha - ya li ih ra cat yap mak tan tu tuk lan dý ðý ný ak tar dý. Ay lar dýr bir çok dev let ku ru mu ve yet ki li siy le gö rüþ tük le ri ni, AKP il ve il çe yet ki li le riy le gö rüþ tük le ri ni fa kat Hey Teks til iþ çi le ri nin gas pe di len hak la rý nýn ve ril me si i çin tek a dým a týl ma dý ðý ný be lir - ten Gün gör, Çün kü Ay nur Bek taþ sýr tý ný dev le te, AKP ye da ya mýþ týr. Hiç bir ku rum bi zim so ru nu mu zun çö zül me si i çin ça ba har ca ma dý, çün kü Ay nur Bek taþ a ve ri len u sul süz teþ vik ler de, ö dül ler de o nun la iþ - bir li ði i çin dey di ler. Bu yüz den de biz le ri gör mez den ge li yor, bu yüz den se si mi zi duy maz dan ge li yor lar de di. Ýþ çi ler ba sýn a çýk la ma sý nýn ar dýn dan çev re de bil di ri da ðý ta rak sür mek te o lan ey - lem le ri ni an lat tý lar. TO GO ÝÞ ÇÝ LE RÝ ÇA LIÞ MA BA KAN LI ÐI NA YÜ RÜ DÜ To go iþ çi le ri 19 Tem muz da, ey lem - le ri nin 81. gü nün de Ça lýþ ma Ba kan lý ðý na yü rü dü ler. 81 gün dür To go Ma ða za sý nýn ö nün de ey lem ya pan iþ çi ler, sen di ka lý ol - mak is te dik le ri i çin iþ ten a týl mýþ lar dý. Yak la þýk 1 ay ön ce baþ lat týk la rý im za kam pan ya sý so nun cun da im za me tin le ri ni Ça lýþ ma Ba kan lý ðý na tes lim et mek i çin bir yü rü yüþ dü zen le yen iþ çi ler, 1 sa at sü ren yü rü yüþ bo yun ca Ya þa sýn Ör güt lü Mü ca - de le miz, Ýþ çi Genç lik El E le Mü ca de le - ye, Sen di ka Suç De ðil A na ya sal Hak ký mýz ve Di re ne Di re ne Ka za na ca - ðýz slo gan la rý at tý lar. Ey lem sü re sin ce bir çok An ka ra lý, iþ çi - le rin mü ca de le si ne al kýþ lar la ka týl dý. Ça - lýþ ma Ba kan lý ðý na va rýl dý ðýn da De ri-ýþ 18 tem sil ci si Ha san U lu þan ýn o ku du ðu ba sýn a çýk la ma sýn da iþ çi le rin en do ðal hak ký o - lan sen di ka hak ký ný bir suç o la rak al gý lan - ma sý, bu nun ü ze ri ne 35 iþ çi nin iþ ten a týl ma sý an la týl dý. U lu þan, son gün ler de tar tý þý lan ký dem taz mi na tý hak ký ný sa vu na - cak la rý ný da di le ge tir di. Ýn san ca ça lýþ ma hak la rý i çin di re niþ le - ri ni ka rar lý lýk la sür dü re cek le ri nin be lir til - me siy le ba sýn a çýk la ma sý ný son lan dýr dý. Ýþ çi ler den o lu þan bir he yet Ça lýþ ma Ba - kan lý ðý na im za me tin le ri ni tes lim et ti.

19 Yeni Evrede GA ZÝ DE ÇA TIÞ MA ÇIK MA DI, TAK SÝ TA RAN DI Ga zi Ma hal le - si nde po lis ler le a - ra la rýn da çý kan ça týþ ma da ya ra lan - dý ðý be lir ti len ve a - ðýr ya ra lý o la rak has ta ne ye kal dý rý - lan Ha san Se lim Gö nen ya þa mý ný yi - tir di. Hal kýn Hu kuk Bü ro su i se, ça týþ ma çýk ma dý ðý ný mü vek kil le ri Ha san Se lim Gö nen ve Sul tan I þýk lý nýn po lis ta ra fýn - dan he def gös te ril di ði ni ve plan lý bir þe kil de kat le dil di ði ni a çýk la dý. Ga zi Ma hal le si nde çý kan ça týþ ma da ya ra lan dý ðý be lir ti len Ha san Se lim Gö nen, Ok mey da ný E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si nde ya þa mý ný yi tir di. Ko nu ya i liþ kin a çýk la ma ya pan TA YAD lý a i le ler, Gö nen in po lis ta ra fýn - dan he def gös te ril di ði ni be lir te rek, da ha son ra ko nuy la il gi li a çýk la ma ya pa - cak la rý ný du yur du. Hal kýn Hu kuk Bü ro su a vu kat la rý ta ra fýn dan Gö nen in ö lü mü ne i liþ kin ya - pý lan ya zý lý a çýk la ma da i se; 16 Ha zi ran da bir po li sin öl dü rül me si nin ar dýn dan i ki mü vek kil le ri nin tüm þüp he li hak la rý ve ce za mu ha ke me si il ke le ri hi çe sa yý - la rak a fi þe e di lip, he def gös te ril di ði be lir til di. Ý ki mü vek kil le ri nin bu o la yýn fa il le ri ol du ðu sa bit miþ gi bi ya yý la rak ö lüm fer man la rý nýn ve ril di ði kay de di len a çýk la ma da þu i fa de le re yer ve ril di: 20 Tem - muz ta ri hin de mü vek kil le ri miz Ha san Se lim Gö nen i le Sul tan I þýk lý nýn bin miþ ol duk la rý tak si si vil bir po lis a ra cýy la doð ru dan ta ra na rak, ön ce den u yar mýþ ol - du ðu muz gi bi ad li bir iþ le me de ðil bir kat li a ma ma ruz bý ra kýl dý lar. Ta ra ma iþ - le mi bit tik ten son ra res mi po lis e kip le ri ne ha ber ve ril di. O lay ba sý na ça týþ ma çýk tý ðý þek lin de ser vis e dil di. Ha san Se lim ses siz se da sýz has ta ne ye kal dý rý lýr - ken, o lay la hiç il gi si ol ma yan bir þah sýn da da Sul tan ýn ya nýn da ki i kin ci ki þi o - la rak gö zal tý na a lýn dý ðý ný iz le dik te le viz yon lar dan. Ba sý na ser vis e di len ha ber le rin bil gi kir li ði ya rat ma ya, bi linç çar pýt ma ya dö nük ol du ðu nun vur gu lan dý ðý a çýk la ma da, a i le le ri he def gös te ren ha ber ve yo rum la rýn da düþ kün lük i fa de le ri ol du ðu kay de dil di. A vu kat lar, bir suç þüp - he si al týn da ki ki þi le rin po lis ta ra fýn dan a ra nýp bu lu na ca ðý ný ve hu kuk ve yar gý sis te mi i çin de yar gý la ma ma kam la rý na tes lim e dil me si ge rek ti ði ni ha týr la ta rak, A ma böy le ya pýl ma mýþ ön ce kat li am ze mi ni ya ra týl mýþ son ra da mü vek kil le - ri miz kat le dil mek ü ze re ta ran mýþ týr. Bur ju va ba sýn her dö nem sa hip le ri nin kat - li am la rý ný ka bul e di le bi lir bir çiz gi ye çek me ye, kat li am la ra ze min ha zýr la ma ya ve ik ti da ra yö ne len halk ha re ket le ri ni ve dev rim ci le ri ka ra la ma ya yö ne lik ha - ber ler ya pa rak, bu in faz ve kat li am la rýn doð ru dan iþ bir lik çi li ði ni yap mýþ týr. U - ya rý yo ruz! Hal kýn ço cuk la rý nýn ka ný zan net ti ði niz ka dar u cuz de ðil. Tüm hak sýz lýk la rýn bir gün mut la ka so ru la ca ðý ta rih sel ger çe ði ni as la ak lý nýz dan çý - kar ma yýn de nil di. Hasan Selim Gönen in cenazesi 22 Temmuz günü İzmit te yapılan bir törenle toprağa verildi. Sokaklar A MED SAL DI RI SI PRO TES TO E DÝL DÝ A med de BDP ve DTK ta ra fýn dan ya pýl - mak is te nen mi tin gin ya sak lan ma sý ve ya þa - nan po lis sal dý rý sý Ýz mir de 18 Tem muz gü nü Halk la rýn De mok ra tik Kong re si ta ra fýn dan ya - pý lan bir ey lem le pro tes to e dil di. Ko nak Pi er ö nün den Ko nak Sü mer bank a ya pý lan yü rü yüþ, ba sýn a çýk la ma sýy la sür dü. Ba sýn a çýk la ma sý o kun ma dan ön ce bir Ba rýþ An ne si, ký sa sü ren bir ko nuþ ma yap tý. Kürt çe o la rak yap tý ðý ko nuþ ma sýn da Bin se lam si ze. 14 Tem muz da A med e git tik. Fa þist ler, ka nun - suz lar gaz bom ba la rý na boð du lar bi zi. Ha la se sim ký sýk. On lar da in sa ni yet kal ma mýþ. Da - ha ne ka dar sü re cek bu. Biz ba rýþ di yo ruz. A - ma bun lar in san lýk tan çýk mýþ, an la mý yor lar. Türk, Kürt, A rap tüm mü ca de le e den le re, yurt - se ver le re za fer di li yo rum. Gü zel lik le ka lýn de di. Ar dýn dan ba sýn a çýk la ma sý na ge çil di. O ku nan a çýk la ma da, A med de de mok ra - tik hak la rý ný kul lan mak is te yen le re cop, gaz bom ba sý ve kur þun re va gö rü lür ken, kat li am - cý la rýn peþ pe þe sa lý ve ril me si bu ül ke de hal ka, sos ya list le re, Kürt le re kar þý iþ le nen suç la rýn ce za sýz ka la ca ðý nýn ik ti dar ta ra fýn dan a çýk ça i lan e dil me si dir de nil di. Ey lem bo yun ca Ý na dý na Ýs yan, Ý na dý na Ser hýl dan, Di ren A med Yal nýz De ðil sin, Bi ji Se rok A po, Kür dis tan Fa þiz me Me zar O la cak slo gan la rý sýk sýk a týl dý. Ey le me Mü - ca de le Bir li ði Plat for mu da des tek ver di. Mü ca de le Bir li ði/ýz mir 19

20 Röportaj Yeni Evrede BÝZ SA DE CE SA NAL DA YA ÞA MI YO RUZ Son ay lar da art ar da ge len ey lem ler ve te - rö rist i lan e dil me le riy le gün dem den hiç in me - di Red Hack. Em ni yet Mü dür lü ðü, Dý þiþ le ri, Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý, Fut bol Fe de ras yo nu, BTK, A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan lý ðý, MÝT, ÖSYM, TSK, TTNet baþ ta ol mak ü ze re AKP, Me lih Gök çek, Fet hul lah Gü len, THY, Süt fir - ma la rý vb. çok sa yý da in ter net si te si ni hack le - yen Ký zýl Hac ker lar, ye rel ve u lus la ra ra sý des tek ler le de bü yü yor. Ye rel hac ker grup la rý - nýn ve u lus la ra ra sý hac ker gru bu A nony mo - us un des te ðiy le or tak ey lem ler, da ya nýþ ma ey lem le ri ya pý yor. Mart a yýn da Red hack a dý na ya pý lan o pe - ras yon da 17 ki þi nin tu tuk lan ma sý, twit ter he - sap la rý nýn ka pa týl ma sý, te rör ör gü tü i lan e dil me le ri, fa þist hac ker la rýn (i þin as lý la - mer la rýn) ken di le ri ne yö ne lik sal dý rý gi ri þim - le ri kar þý sýn da ge ri a dým at ma yan Red Hack, her se fe rin de ey lem le ri ni ar týr dý ve en son e le ge çir dik le ri (ö zel lik le de muh bir le re a it) bel ge - le ri ya yýn la ma ya baþ la dý. Ký zýl hac ker lar, bu ey lem le riy le ge nel o la rak med ya nýn da il gi o - da ðýn day dý. Bur ju va ba sýn da da Red Hack e da ir ha ber ler ve on lar la ya pý lan rö por taj lar yer al dý. Bu rö por taj lar dan bi ri a þa ðý da. -A nony mo us i le a ra nýz da na sýl bir bað - lan tý var? -A nony mo us i le 2005 le re chan4 e ka dar da ya nan es ki bir i liþ ki miz var. A ma bu i liþ ki da ha çok fo rum ve tek nik bil gi bað la mýn day - dý. Grup la 2011 yý lýn da Tür ki ye de gün de me ge len ve ka mu o yu nun a i le pa ke ti di ye bil - di ði in ter net san sü rü pro tes to la rýn da be ra ber ça lýþ týk. O pe ras yon Tür ki ye is mi ve ri len ve Tür ki ye de ki san sü rü pro tes to et me a ma cýy la baþ ta BTK ol mak ü ze re dev let si te le ri ne dü - zen le nen DDOS tü rü a tak lar da yar dým cý ol - duk. Ay rý ca o dö nem de bir çok si te ye de fa ce tü rü (si te le rin a na say fa sý na re sim ve ya zý bý - rak ma) þek lin de hack pra tik le ri ser gi le ye rek, on la rýn ey le mi ne des tek ol duk. Yi ne o dö nem - de Ad nan Ok tar a a it 1000 si te yi hack le ye rek a na say fa la rý na ya zý lar yaz dýk. A nony mo us, u - lus la ra ra sý hac king plat form la rýn da biz le rin is - mi ni duy du ðun dan ve ma ni fes to mu zu bil di ðin den kay naþ ma mýz zor ol ma dý. -Si ze des tek ol ma la rý i çin ta lep te mi bu lun du nuz? Sal dý rý ya pý la cak si te le ri siz mi be lir le di niz? - Ha yýr biz ta lep te bu lun ma dýk, biz le ri u - zun sü re dir bi re bir ta kip et tik le ri i çin ken di le - ri bu nu is te di. Te rö rist i lan e dil di ði mi zi du yar duy maz, vi de o ya yýn la yýp ya ný mýz da ol duk la - rý ný söy le di ler. He def le ri de ken di le ri se çi yor. Ül ke miz de ki gün de me -ne ya zýk ki- ül ke de ya þa yan lar dan da ha faz la va kýf lar. -Red Hack Sav cý lýk ta ra fýn dan res men te rö rist i lan e dil di. Te rö rist o la rak a nýl - mak si zi ra hat sýz et me di mi? - Biz ler MGK gün de mi ne a lýn mý þýz. Bu de re ce cid di bir so run gör me le ri nin ne de ni sa - de ce hack yap ma mýz mý? Hiç san mý yo ruz. A - sýl o lay on la rýn sis tem le ri ni hack le mek ten çok, ay ný za man da dev let i ma jý ný hack le me miz - di. Çün kü hiç yý kýl ma ya cak bir güç ve do - kun du ðun da ya na ca ðýn bir ik ti dar al gý sý var dý ve biz bu nu hack le dik. On la rýn do ku nu la bi - lir ol du ðu nu gös ter dik. Ba þar dýk. A çýk ça sý mo u se ve klav ye le ri miz den baþ ka kay be de cek bir þe yi miz yok. Ya rýn klav ye le ri mi zi si lah ka - bul e dip a teþ e der ler se ve ya ev le ri mi zi bom - ba lar lar sa þa þýr ma yýz ;) Bi lin me li ki biz sa de ce bir a vuç dü rüst in sa nýz fa kat bu na rað men Böy le bir dün ya da zen gin le rin ko yu nu sis te - min u þa ðý ol mak tan sa, te rö rist o la rak a nýl mak, zul me uð ra mak, biz ler i çin o nur dur. -Son dö nem de ey lem le ri niz art ma ya baþ la dý. Ne den ey lem le ri ni zi ar týr dý nýz? - Far kýn day sa nýz biz ey lem le ri mi zi ar týr - ma dan, on lar hal ka sal dý rý la rý ar týr dý. THY grev le ri ve iþ ten a týl ma lar dan, öð ret men a ta - ma la rý nýn ya pýl ma ma sý na, ü ni ver si te öð ren ci - le ri nin mað dur e dil me sin den KPSS ve ÖSYM de ki yol suz luk la ra, po lis le rin hal ka yö ne lik þid de tin den, fut bol se yir ci si nin bi le te - rö ri ze e dil me si ne, pa ra sýz e ði tim is te yen le rin ha pis ler de çü rü tül me sin den, mu ha lif ku rum - la rýn ba sýl ma sý na, U lu de re nin ha sýr al tý e dil - me sin den, Su ri ye i le sa vaþ çý ðýrt kan lýk la rý na, ka dýn ci na yet le rin den, HES ler i le do ða nýn tah rip e dil me si ne, ba sý nýn san sür len me sin den, in ter net ten fi kir pay laþ tý di ye gö zal tý fur ya sý na ka dar hýz lý bir gün dem ve bu gün de me pa ra lel hal ka yö ne lik sal dý rý lar gö rü yo ruz. Ýþ te bi zim ey lem le ri miz de bu na pa ra lel ge li þi yor. Bu dö - nem de çok art tý çün kü hal ka yö ne lik sal dý rý lar da çok art tý. Gün dem ta kip e di lir se, hal kýn ne - ye tep ki ver di ði gö rü lür se sý ra da ki nin ne o la - ca ðý ný an la ya bi lir si niz. -E le ge çir di ði niz bil gi le rin bir kýs mý ný ya yýn lý yor su nuz. Ya yýn la ma dý ðý nýz bil gi le ri pay laþ tý ðý nýz yer ler var mý? - E vet ge çen gün ler de 200 bin ih bar lý ve 20 bin say fa lý 75 MB bir text dos ya sý ya yýn la - dýk. E li miz de ton lar ca dos ya var ve ço ðu nu ya yým la ma dýk. Haz me de rek ve se çe rek ya yýn - lý yo ruz. Ba zý stra te jik ka rar la rý mýz var ve o na uy gun dav ran ma ya ça lý þý yo ruz. Ya yýn la dý ðý - mýz bel ge le ri ön ce den si te miz de ya yýn lý yor - duk a ma 15 e ya kýn si te miz mah ke me ka ra rýy la ka pa týl dý ðý i çin, bu a ra lar bel ge le ri dos ya yük le me si te le ri ne yük lü yo ruz. Ay rý ca, Dý þiþ le ri nden e le ge çir di ði miz ve ya yým la ma - dý ðý mýz, 65 GB lik dos ya bom ba ni te li ðin de bir dos ya dýr. -Ör güt ya pý nýz na sýl? A ra nýz da hi ye - rar þi var mý? Ka rar la rý ný zý na sýl ve ri yor su - nuz? - Þu an ki ör güt ya pý mýz ta ma men grup tar zý dýr. Ya ni iþ bir li ði ve gö rev len dir me ler le yü rü yor. Fa kat bu de ði þe cek. Ya kýn da bir ma - ni fes to ya yýn la ya ca ðýz ve bu ya yýn la ya ca ðý - mýz ma ni fes to yu ka bul e den her kes bu ku ral lar ek se nin de Red Hack a dýy la hack ya - pa bi le cek. Hat ta ken di Red Hack hüc re si ni ku - ra bi le cek. Bu nun de ne me le ri ne baþ la dýk. Ký sa sü re ön ce TFF, Red Hack - Me tin Lo kum cu Hüc re si a dýy la çö ker til di. Þu an test a þa ma - sýn da a ma ma ni fes to muz la be ra ber ta ma men dö nü þe cek. Biz ler i se hack e de vam e der ken ku ru lan hüc re ler de ki ko or di nas yo nu sað la ya - rak, çý ka bi le cek ak si lik le ri dü zel te ce ðiz. Ya - kýn da Red Hack i çok bü yük ve ni te lik li bir hac ker ör gü tü ne dö nüþ tür me yi dü þü nü yo ruz. Ay rý ca Red Hack Gra fik ve ya Red Hack Mü - zik gi bi hüc re ler de ku ru la bi le cek ve bu hüc - re le rin a ma cý ken di ni te lik le ri ne gö re ça lýþ ma lar yap mak o la cak. -An ka ra Em ni yet Mü dür lü ðü ne yap - tý ðý nýz sal dý rý nýn ar dýn dan tu tuk la nan 7 ki - þi si zin ü ye niz miy di? Ma sum ol duk la rý ný Yo u tu be da ki vi de o da be lir ti yor su nuz. Siz - den de ðil ler se bi le on la ra des tek ol mak i çin bir þey ya pa cak mý sý nýz? - Hiç bi ri bi zim ü ye miz de ðil di. Bir ka çý sa de ce IRC ka na lý va sý ta sýy la bi zim le soh bet e den, Fa ce bo ok gi bi plat form lar da ha ber le ri - mi zi pay la þan ki þi ler di. Bil gi sa ya rý bi le ol ma - yan in san la rý Red Hack li di ye tu tuk lar ken, 20

21 Yeni Evrede Plays ta ti on un o yun CD le ri ni de lil o la rak ka - bul et miþ ler. As lýn da a sýl a maç la rý göz kor kut - mak, de vam e der se niz bun lar o la cak de mek ti. A ma tut ma dý. Ey lem ler göz le gö rü - lür bir þe kil de ar týþ yap tý, hat ta ta van yap tý di - ye bi li riz. Çün kü ik ti da rýn bu pra ti ði bi zi si nir len dir di. Da ha çok ey le me gi riþ tik ve ön - ce ö zel sav cý lýk, ar dýn dan te rör le mü ca de le son o la rak da In ter pol un lis te si ne gir dik. Bu gün - ler de de MGK gün de min de yiz. Yap tý ðý mýz tüm ey lem ler de bu ar ka daþ lar dan bah se di yo - ruz. Ýlk mah ke me de bý ra kýl maz lar sa çok da ha bü yük ey lem le re gi ri þe ce ði mi zi þim di den söy - le ye bi li riz. -Tür ki ye de dip lo ma tik mis yon lar da ça lý þan per so ne lin kim lik kart la rý ný Drop - box da pay laþ tý nýz. Drop box ýn ya sak lan - ma sý da gün de me gel di. Bu ey lem çok e leþ ti ri al dý. A çýk he def ha li ne ge tir me niz yan lýþ de ðil miy di? - E li miz de bel ge ler var de di ði miz de Dý - þiþ le ri Ba kan Yar dým cý sý Na ci Ko ru, el le rin - de bir þey yok gi bi bir a çýk la ma yap tý, ge çiþ tir me ye ça lýþ tý. Biz de e li miz de ki le rin i - çin de en de ðer siz o lan la rý ný Drop Box ka na - lýy la sun duk. Ya yýn la dýk la rý mýz ül ke mi ze ge len ya ban cý ül ke le rin tem sil ci lik le rin de ça - lý þan lar ve ya o ül ke ler a dý na gö rev de bu lu nan - lar dý. Ne den ön ce bun la rý ya yýn la dýk? Çün kü ga ze te ler de Tür ki ye giz li ser vis cen ne ti ol du ha ber le ri ni o ku duk. Ma dem Tür ki ye Cum hu - ri ye ti Dev le ti bu na kar þý bir þey yap mý yor ve ül ke si ni giz li ser vis cen ne ti ne çe vi ri yor, o hal - de on la rý biz gön de ri riz de dik. ABD An ka ra Bü yü kel çi li ði nin a çýk la ma ya pa rak bi zi ký na - ma sý, a ma cý mý za kýs men de e riþ ti ði mi zi gös te - rir. Da ha son ra bu ça lý þan la rýn kay gý lý ol duk la rý i fa de e dil di. Ne den kay gý du yu yor lar ki? Han gi ül ke nin men su bu ol du ðu nu sak lý - yor lar sa, o la yýn i çin de baþ ka bir þey var de - mek tir. O yüz den ya yýn la dý ðý mýz i çin piþ man de ði liz. Ya ban cý is tih ba rat a jan la rý ný kor kut - tuy sak ne mut lu bi ze. Ay rý ca ABD nin bi zi ký - na ma sý da, en mut lu ol du ðu muz an lar dan dý. Te þek kür e di yo ruz, bi zi her gün ký nar lar sa se - vi ni riz ;) Ve son o la rak ya yýn la dý ðý mýz bel ge - ler de bu ça lý þan la rýn ço cuk la rý ný san sür le ye rek ya yýn la dýk. Kö tü ni yet li ol say dýk bu nu yap - maz dýk. RED HACK sos ya liz me i na nan, bi li þim ve tek no lo ji a la nýn da iþ çi ler den o lu þu yor yý lýn da ku ru lan grup, þu an i çin çe kir dek grup o la rak 12 ki þi den o lu þu yor. Fa kat tek nik çev - re ve ken di li ðin den ör güt le nen hüc re ler le Röportaj be ra ber 100 ki þi lik bir e ki be u laþ týk la rý i fa de e di li yor. Grup, ü ye le ri bir bir le ri nin ne yap tý - ðý ný, a dý ný, cin si ye ti ni, ya þý ný, me de ni ha li ni bil me di ði ni be lir ti yor. Gru bun i çin de ka dýn lar da yer a lý yor. -Gün düz nor mal iþ le ri niz de ça lý þýp, ak - þam la rý da hack mi ya pý yor su nuz? Na sýl pa ra ka za ný yor su nuz? - Gün düz ça lý þý yor, ge ce halk i çin ça lý þý - yo ruz. Ba zý ar ka daþ la rý mýz da tam ter si. Çok ça lý þýp, e me ði mi zi yok pa ha sý na sa týp, sö mü - rü le rek a ma bu na kar þý di re ne rek ya þa ma ya ça lý þý yo ruz. Gün düz le ri ba zen ü ni ver si te de bir ey lem dey ken, ge ce bil gi sa yar ba þýn da ey lem - de o la bi li yo ruz. Biz sa de ce sa nal da ya þa mý yo - ruz, sa nal i çin de ya þa mý yo ruz. Bu ra sý bir a raç ve bu a ra cý biz i yi kul la ný yo ruz. Ve bu ko nu - da son o la rak ye te nek le ri mi zi ke sin lik le ki þi - sel çý kar lar ve bi rey sel kal kýn ma i çin kul lan mý yo ruz. Bu tür bir ha re ket da va mý za ve hal ký mý za i ha net tir bi zim i çin. Mil yon do - lar lýk sis tem ler le uð ra þý yo ruz fa kat ba zen gö - rev ba þýn da yi ye cek ek me ði miz, i çe cek kah ve miz bi le ol mu yor. Bun dan u tan mý yo ruz ak si ne o nur du yu yo ruz. 12. MUN ZUR FES TÝ VA LÝ NDE E ME ÐE EZ GÝ Bu yýl 12. si dü zen le ne cek o lan Mun - zur Kül tür ve Do ða Fes ti va li, Tem - muz 2012 ta rih le ri a ra sýn da ya pý lý yor. Der sim Be le di ye si i le Der sim Der nek le ri Fe de ras yo nu (DE DEF) ta ra fýn dan dü zen - le nen fes ti va lin a na te ma sý, Der sim 38 Soy ký rý mý Ve Ba raj lar o la rak be lir len di. 26 Tem muz gü nü ge len ko nuk la rýn kar þý lan ma sý i le fes ti val baþ lý yor. Çe þit li ko nu lar da pa nel ler, ser gi ler ve kon ser le rin o la ca ðý fes ti val ay ný gün stad yum da ya pý - la cak a çý lýþ et kin li ði i le start a lý yor. Der sim Mer kez i ol mak ü ze re O va cýk ve çev re semt ler de E me ðe Ez gi a fiþ le ri ya - pýl dý. E me ðe Ez gi 26 Tem muz gü nü O va - cýk Mer kez de, 27 Tem muz gü nü de O va - cýk a bað lý 1994 yý lýn da gü ven lik güç le ri ta ra fýn dan ya ký la rak bo þal tý lan Ce viz li de - re kö yün de sah ne al dý. Sa nat So ka ðý nda çe þit li si ya si der nek ve ku ru mun stant la rý a çýl dý. Mü ca de le Bir - li ði Plat for mu da her yýl ol du ðu gi bi bu yýl da stant aç tý. Fes ti va lin 1. gü nü çe þit li mü zik grup - la rý nýn ya ný sý ra E me ðe Ez gi de sah ne al - dý. Ýlk söy le dik le ri Der si mo par ça sý nýn ar - dýn dan A dým De niz par ça sý söy len di ði sý ra da Mü ca de le Plat for mu ü ye le ri, kon - ser a la ný na bay rak lar la De niz Yu suf Ý nan Sa va þa De vam ve Ya þa sýn Halk la rýn Mü ca de le Bir li ði slo gan la rýy la gi riþ yap - tý. Se yit Rý za par ça sý bü yük al kýþ al dý, son - ra sýn da kit le Türk Kürt Er me ni Ya þa sýn Halk la rýn Mü ca de le Bir li ði ve Der sim Si vas Ro bos ki U nu tul maz Hiç bi ri slo - gan la rý a týl dý. E me ðe Ez gi, Za za ki, Kýr - man ci ve Er me ni ce par ça lar la O va cýk hal ký ný coþ tur du. E me ðe Ez gi nin ar dýn dan sah ne a lan Meh met E ki ci i se ön ce lik le si ya nür lü al - týn a ra ma la rý nýn kar þý sýn da ol du ðu nu i fa - de e de rek Ba raj la ra kar þý ve si ya nür lü al týn a ra ma ya kar þý mü ca de le yi yük sel te - lim de di. Ar dýn dan Ce viz li de re Kö yü Hal ký im za lý Si ya nür lü Al týn Ay rýþ týr ma - cý lý ðý na Ha yýr! Do ða mý za Ve Ya þa mý mý za Sa hip Çý ký yo ruz! pan kar tý a çýl dý. E ki ci ar ka ta ra fa a çý lan pan kar tý sah ne ö nü ne a - lýp te þek kür e de rek, mü ca de le nin bir kez da ha yük sel til me si ge rek ti ði ni vur gu la dý. Not: Nor mal de O va cýk Ce viz li de re kö yün de ya pý la cak et kin lik ce na ze do la yý - sýy la ya pýl ma dý. A ma Der sim hal ký slo - gan lar la ba raj la rýn ya pý la ca ðý ye re yü rü yüþ dü zen le di. Halk Der sim O nur dur O nu ru - na Sa hip Çýk ve Ba raj Yap ma Bo þu na Yý ka ca ðýz Ba þý na slo gan la rýy la yü rü dü - ler. 21

22 Sokaklar Yeni Evrede DÝN CÝ GE RÝ CÝ FA ÞÝZM YÝ NE ÝÞ BA ÞIN DA Ma lat ya da din ci-fa þist ler pro vo kas - yon pe þin de. Do ðan þe hir Sür gü Bel de - si nde ya þa yan A le vi a i le le re sal dý ran fa þist ler linç gi ri þi min de bu lun du. Bir sü - re dir biz zat ik ti dar ve dev let e liy le ül ke ge - ne lin de A le vi le re kar þý pro vo kas yon gi ri þim le ri ar tý yor du. Si vas kat li am cý la rý - nýn za ma na þý mý i le kur ta rýl ma sý, baþ ba ka - nýn bu nu kut la ma sý, din ci-fa þist ga ze te ler de Si vas kat li a mý na da ir tah ri fat i çe ren ya yýn lar, pek çok il de A le vi yurt taþ - la rýn a çýk tan teh dit e dil me si, ev le ri nin i þa - ret len me si... Bu de fa pro vo kas yon gi ri þi mi Ma lat - ya da kar þý mý za çýk tý. Ra ma zan da vu lu ge rek - çe siy le Sür gü Bel de si nde ki A - le vi Ev li a i le si nin e vi taþ lan dý, a hýr la rý ya kýl dý. O lay ye ri ne ge - len jan dar ma ti mi fa þist gru bu da ðýt mak ta ye ter siz ka lýn ca Do ðan þe hir Ýl çe si nden tak vi ye e kip is ten di. Ýs tik lal Mar þý söy le yip, Bu a i le bu gün bu ra dan gi de - cek di yen ka la ba lý ðýn taþ la dý ðý e vin cam la rý ký rýl dý. Grup ta ki - ler e vin ya nýn da ki a hý rý a te þe ve rin ce jan dar ma ha va ya u ya rý a te þi aç tý. Yak la þýk 2 sa at sü ren o lay lar, ge len tak vi ye e kip le rin öf ke li ka la ba lý ðý da ðýt ma sýy la son bul du. Ev li taþ la nan ve a hý rý ya ký - lan Hü se yin Ha san Ev li, bu gü - ne ka dar Sür gü Ka sa ba sý nda her ke sin kar deþ çe ya þa dý ðý ný söy le di. Ha san Hü se yin Ev li, Bi zim is te di ði miz bir lik be ra - ber lik. Kar deþ kar deþ ya þa mak is ti yo ruz. Biz böy le o lay lar is te mi yo ruz. Çün kü ne - den? Ço rum da ya þan dý, Ma raþ ta ya þan - dý, Ma lat ya da ya þan dý da on dan. Biz kal kýp da bu gü ne ka dar kim se yi in cit me - dik de di. Ya þa dýk la rý deh þet ge ce si ni an la tan Ley la Ev li de o lay lar sý ra sýn da cep te le fo - nu i le kay det ti ði gö rün tü le ri ve e ve a tý lan taþ la rý ba sýn men sup la rý na gös ter di. Bi zi öl dür me ye gel miþ ler, za ten a dam la rýn a - ma cý bel liy di. Kürt le re ö lüm, A le vi le re ö lüm, Si zi bu ra da ba rýn dýr ma yýz, gi din bu ra dan, git me se niz de biz si zi öl dü re ce - ðiz di ye rek bi zi teh dit et ti ler. Biz sa de ce bir ge ce ön ce sin de de dik ki pen ce re yi aç - týk, Bi zi ra hat sýz et me yin biz u yu yo ruz, o - ruç da tut mu yo ruz. Er te si sa bah er ken den 4-5 ki þi i þe gi de ce ðiz de dik. Top la nan ka - la ba lýk, Biz Si vas kat li a mý gi bi ya pa ca - ðýz, Ma dý mak ta ki gi bi ya pa ca ðýz, ya ka ca ðýz si zi de di ler. Din ci Fa þist gü ruh, üç gün son ra yi ne so ka ða çýk tý. Al la hu Ek ber slo gan la rýy - la A le vi le rin ev le ri ni et ra fý ný sa ran fa þist - ler a i le le ri bu ra yý terk e de cek si niz di ye teh dit et ti. A i le ler can gü ven li ði ne de niy - le dý þa rý çý ka maz ken, BDP baþ ta ol mak ü - ze re mil let ve kil le ri Sür gü ye git ti. Mil let ve kil le ri nin twit ter ü ze rin den gön - der dik le ri me saj lar da, A le vi le rin o tur duk - la rý yer de 50 ki þi lik bir jan dar ma e ki biy le gü ven lik ön le mi a lýn dý ðý ve ev le re sal dý - rý la rak cam la rýn ký rýl mýþ ol du ðu nun gö - rül dü ðü bil di ri li yor. O lay la rý pro tes to et mek i çin Ýs tan bul Tak sim Mey da ný nda, Sa rý ga zi Ma hel le si Kay ma kam lýk bi na sý ö nün de ve An ka ra Gü ven Park ta dün ge ce eylemler ya pýl dý. 30 Tem muz ge ce ya rý sýn dan son ra Tak sim Mey da ný n da top la nan Ale vi ler, Ma lat ya, Si vas Ol ma ya cak, Bas ký lar Bi zi Yýl dý ra maz, Fa þiz me Kar þý O muz O mu za slo gan larıy la sa ba ha ka dar o tur - ma ey le mi yaptılar. Gün i çin de Ha cý Bek taþ Ve - li Fe de ras yo nun dan bir he yet, sal dý rý ya uð ra yan a i le le ri zi ya ret e de cek. Tür ki ye nin biç çok ye rin de A le vi der nek le ri pro tes to gös te - ri le ri dü zen le ye cek Ýs tan bul da Tak sim Tram vay du ra ðýn da sa at 20:30 da pro tes to gös te ri si ya pý - la ca ðý bil di ril di. A le vi ler u zun ca bir sü re dir teh dit al týn da. Ser ma ye ve o nun fa þist dev le ti, en baþ ta da hü kü - met, her fýr sat ta A le vi le ri he def gös te ri yor, a þa ðý lý yor, çe te le ri ni on la rýn ü zer le ri ne sa lý yor. Bu fa - þist sal dýr gan lý ða kar þý da ha sý ký ör güt len mek, si lah lan mak, öz sa - vun ma bi rim le ri ni o luþ tur mak el zem du ru ma ge li yor. Bu gö rev er te le ne mez. Ak si hal de ye ni Si - vas lar, Ma raþ lar, Ço rum lar ka çý - nýl maz o la cak. Dün Ma raþ ta, Bu gün Si - vas ta Çö züm Fa þiz me Kar þý Sa - vaþ ta! 22

23

24

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

DARBELERDEN NEMALANDILAR

DARBELERDEN NEMALANDILAR SiyahMaviKýrmýzýSarý PROF. DR. KÂZIM YETÝÞ: FETHÝN ROMANI YOK Ha be ri say fa 6 da MÜJDELÝ FETHÝN 557. YILDÖNÜMÜ Fatih ve Belde-i Tayyibe Ýstanbul un fethinde mehter Sultan Fatih in kiþiliði Fetih kasidesi

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

DEMOKRASÝ FARKI. Polis vurmadý, gaz sýktý BAÞÖRTÜSÜ YASAÐI NE DURUMDA? Vergiden de vergi alýnýyor SABÝT ÖTV ÜZERÝNDEN KDV

DEMOKRASÝ FARKI. Polis vurmadý, gaz sýktý BAÞÖRTÜSÜ YASAÐI NE DURUMDA? Vergiden de vergi alýnýyor SABÝT ÖTV ÜZERÝNDEN KDV SiyahMaviKýrmýzýSarý YASAK HER YERDE KALKTI MI? BAÞÖRTÜSÜ YASAÐI NE DURUMDA? E lif Nur Kur toð lu nun çalýþmasý say fa 12 de Termal su yerine gaz çýktý / 6 DA Gençlerimiz üzerinde oyun oynuyorlar / 13

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

BAÞSAVCI MECLÝSTEN ÖZÜR DÝLESÝN

BAÞSAVCI MECLÝSTEN ÖZÜR DÝLESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý BÝR YAÞINA KADAR SADECE ANNE SÜTÜ YETER SAÐLIKLI HAYAT ÝÇÝN ANNE SÜTÜ ÞART Ha be ri say fa 19 da BEL FITIÐINA SEBEBÝYET VERÝYOR PC BAÞINDA EN FAZLA 20 DK KALIN Ha be ri say fa 20 de

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI?

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI? SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝZMÝRLÝNÝN BEDÝÜZZAMAN HASRETÝ SONA ERDÝ Ha be ri say fa 13 ve 15 te www. be di üz za man hiz met tir.org ÖDEMÝÞ ÝN KALBÝ FETHEDÝLDÝ YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.593

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

MISIRLI ÖÐRETÝM ÜYESÝ: ÞÝDDETÝ ANCAK ÝMAN ÖNLER AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 E KÝM 2010 ÇARÞAMBA / 75 Kr

MISIRLI ÖÐRETÝM ÜYESÝ: ÞÝDDETÝ ANCAK ÝMAN ÖNLER AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 E KÝM 2010 ÇARÞAMBA / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý www. be di üz za man hiz met tir.org Þ.Urfa, Bediüzzaman la kucaklaþtý Ha be ri say fa 13 te MISIRLI ÖÐRETÝM ÜYESÝ: ÞÝDDETÝ ANCAK ÝMAN ÖNLER YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Mý sýr Tan ta

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM. Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM. Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM Ýslâm ülkeleri arasýnda gelir farký 220 kat u11 Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y BEKLEYÝNÝZ... YIL: 42 SA YI: 14.961 AS YA NIN

Detaylı

BM: Baþörtüsü yasaðýna son verin

BM: Baþörtüsü yasaðýna son verin lnamazin ÇEÞÝTLERÝ lnamaz SÛRELERÝ VE DUÂLARI ltamami RENKLÝ lresýmlý l100 SAYFA GAZETEMÝZLE BÝRLÝKTE CUMA GÜNÜ HERKESE ÜCRETSÝZ YIL: 41 SA YI: 14.537 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM. WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te

ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM. WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝRLÝLÝKTEN KORUNACAK DENÝZLERE ÂCÝL MÜDAHALE ÝSTASYONLARI Ha be ri say fa 16 da ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te ANNE-BABADAN ÝLGÝ BEKLER

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

Okul kýþla deðil, bu ders kalksýn

Okul kýþla deðil, bu ders kalksýn SiyahMaviKýrmýzýSarý PROF. DR. SÜLEYMAN KURTER: RÝSALE-Ý NUR U ÝSPANYOLCA YA ÇEVÝRECEÐÝZ Haberi Kültür Sanat ta VEFATININ BÝRÝNCÝ YILDÖNÜMÜNDE ÞABAN DÖÐEN Ý RAHMETLE ANIYORUZ Yazýlarý say fa 2 ve 9 da

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı