Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM"

Transkript

1 4+4+4 kademeli eðitimle birlikte okullarýn bölünmesine itirazlar dört bir yandan duyulmaya devam ediyor. Ankara da Batýkent te, Dostlar Mahallesi nde verilen mücadelelerin yanýna þimdi de Mamak ýn Þirintepe bölgesi eklendi. Demokrasi Ýlköðretim Okulu nun bölünerek orta öðretime dönüþtürülmesine itiraz eden veliler ilkokul çaðýndaki çocuklarýnýn uzaklardaki okullara gitmelerini istemiyor. Konunun gündeme gelmesiyle birlikte Eðitim Hakký Meclisi içerisinde yer almaya baþlayan veliler, çocuklarýný adeta sürgün edecek bu uygulamaya karþý imza toplamaya baþladý. Topladýklarý imzalarý Mamak Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü ne götüren meclis üyeleri uygulamanýn derhal durdurulmasýný talep etti. Deðerli Basýn Emekçileri, AKP hükümetinin emperyalizmin Ortadoðu daki taþeronluðuna soyunarak, Türkiye yi saldýrgan politikalarýn bir parçasý yapan yaklaþýmlarýný kaygýyla izlemekteyiz. Suriye halkýný ve Ortadoðu daki sýnýf kardeþlerimizi de yakýndan ilgilendiren bir basýn toplantýsýný yapma ihtiyacý hisseden biz emek ve meslek örgütlerini, gerek demokratik hak ve özgürlükler mücadelesinden ve gerekse topluma karþý sorumluluðunun da bir ifadesi olan anti-emperyalist ve enternasyonalist çizgisinden dolayý kamuoyu yakýndan tanýmaktadýr. Irak ta olduðu gibi, hemen yanýbaþýmýzdaki komþumuz Suriye üzerinde de oynanmak istenen emperyalist oyunlara sessiz kalmamýz düþünülemez. Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM Seçkin oda müziði festivali bu sene de Kapadokya nýn büyülü ortamýnda birçok ülkeden müzisyeni günümüzün bestecileriyle bir araya getiren renkli programlar sunuyor. Klasik Keyifler, Kapadokya da gerçekleþtirilen oda müziði konserleri serisinin dördüncü yýlýnda, 25 Temmuz- 22 Aðustos tarihleri arasýnda 20 konser ve 7 farklý atölye çalýþmasýna ev sahipliði yapmaya hazýrlanýyor. Klasik Keyifler, oda müziði repertuarýna geniþ yer vermesi, ileri seviyedeki genç müzisyenleri eðitmesi ve yaþayan bestecilerle birlikte çalýþma imkaný yaratmasý gibi eþsiz özellikleri ile Türkiye ve dünyanýn klasik müzik ortamýndaki ayrýcalýklý yerini bu yaz da saðlamlaþtýrmayý hedefliyor. Klasik Keyifler e bu yýl Hollanda, Yunanistan, Avusturya, Ýtalya, Suriye, A.B.D ve Türkiye den 100 den fazla müzisyen katýlýyor. Müzisyenler klasik Osmanlý müziðinden yeni eserlerin ilk seslendirilmelerine kadar geniþ bir yelpazeye sahip programlar sunacaklar. Ayrýca, Claude Debussy nin doðumunun 150. yýldönümü nedeniyle bestecinin ve diðer Fransýz bestecilerin eserlerinden örnekler seslendirilecek. Oda müziði stajý kapsamýndaki genç profesyonel müzisyenler, müziði halka taþýmak amacý ile bölgede pek çok konser gerçekleþtirecek ve Kapadokya halký ile ortak çalýþmalar yürütecektir. Devamý 3 DE Darbecilerin yargýlanmasýna 14 Eylül de devam edecek 12 Eylül Darbesinin baþ aktörlerinden Kenan EVREN ve Tahsin ÞAHÝNKAYA nýn, Ankara 12. Aðýr Ceza Mahkemesi nde 4 Nisan da baþlayan, Anayasasý nýn tamamýný veya bir kýsmýný deðiþtirmeye veya ortadan kaldýrmaya ve anayasa ile teþekkül etmiþ olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ni ortadan kaldýrmaya veya görevini yapmasýna engel olmaya cebren teþebbüs etmek suçu ile yargýlandýðý dava 14 Eylül 2012 tarihinde devam edecek. Yasaklý yýllarýn, baskýlarýn, sansürün canlý tanýklarýndan biri Fuat Saka. Þarkýlarýnýn sansüre takýldýðý ve hâlâ üzerinde Söylenemez anlamý taþýyan damgalarýn vurulu olduðu þarkýlarýn sahibi o.

2 Bu memlekette adýnda adalet ve kalkýnma geçen bir parti iktidarda. Ve kendine bakýlýrsa ileri demokrasi ile bu memleketi yönetmekteler. Bu memlekette artýk kalkýnma dediklerinde ne dediklerini tam olarak anlýyoruz. Kalkýnma dedikleri biz mülksüz çoðunluðun aç kalmamak için hayatta kalmak için her yeni gün gözlerimizin nuru ellerimizin emeðini ruhumuzun ferini bir grup soyguncuya teslim etmemizdir. Tersanelerde gemi gövdelerinden düþüþümüz, Esenyurt da taammüden yakýlýþýmýz, Avcýlar da metrobüs betonlarýnýn bedenimizin üzerine düþmesidir. Maden ocaklarýna diri diri gömülmemizdir, inþaatlarda sapýr sapýr düþmemiz, korunmasýz gönderildiðimiz baraj göllerinde boðulmamýzdýr kalkýnma. Derelerin topraklarýn madenlerin peþkeþ çekilip bizim susuz kalmamýz, zehirli atýklarla yaþamamýzdýr. Dere yataðýna konut yapan TOKÝ dir. Yüzlerce yýldýr yaþadýðýmýz mahalleden sürülmedir, kentsel dönüþümdür, depremlerde can verip, en çok da afet yasasý ile canýmýz kanýmýz pahasýna bir avuç zenginin daha da zengin edilmesi bizim alabildiðine öldürülmemizdir. Gün be gün daha güvencesiz daha esnek daha çok çalýþmamýz, emeðimizin hakkýnýn her gün daha az ödenmesidir. Hakkýmýzý armaya kalktýðýmýzda örgütlendiðimizde kapýnýn önüne konmamýz, zaten örgütlü olduðumuz sendikalarýn grev ve örgütlenme haklarýnýn fiilen ortadan kaldýrýlmasýdýr. Sendikacýlarýn tutuklanmasýnýn ise kalkýnma ile bir iliþkisi yoktur. O olsa olsa bir ileri demokrasi uygulamasýdýr. Diyarbakýr da kadýn çocuk yaþlý genç vekilleri ile bir halkýn bastýrýlmasý rejimidir ileri demokrasi. Tazyikli su, biber gazý, coptur, zulümdür savaþtýr en temel insani haklarýmýzýn, yaþam hakkýmýzýn yokluðudur. Roboski de masum insanlarýn katli üzerine türlü çeþit bahane üretme sanatýdýr. Adaletin ise gözleri çoktan açýlmýþtýr. Hatta deyim yerinde ise adaletin gözleri fel fecir okumaktadýr. Herkes hukuk karþýsýnda eþit mi idi bu güne dek? Elbette deðil idi. Kimileri daima hep biraz daha fazla eþit olmuþtur. Ama en azýndan içerik olarak olmasa da biçimsel olarak durumu kurtaracak tedbirler almakla, iktidarlarýnýn meþruluðunu korumaya yeltenirdi zalimler bugünlere dek. Artýk ona bile hukukun üstünlüðü hukukun önünde herkesin eþitliði gibi ilkelerle rýzamýzý almaya bile tenezzül etmeden, dolaysýz ve tüm çýplaklýðý ile, þiddetleri ile binmek hevesindeler tepemize. Þimdi adalet kimin kim olduðuna göre iþlemekte, hangi networkün içinde olduðuna, kime biat ettiðine göre deðiþmektedir kanunlarýn her maddesi. Puþi taktýðý için kararsýz bir görgü tanýðý ifadesi ile 11 yýl hapis yatabilir, pankart açarsanýz orada örgüt bulunur 8 buçuk yýl yatabilir, 771 tutuklu öðrenci arasýna girebilir adaleti doyasýya yaþarsýnýz bu memlekette. Gazeteci iseniz milletvekili iseniz yýllarca ne ile suçlandýðýnýzý bilmeksizin içeri de yatabilirsiniz. Üzerine cd den kitaptan pankarttan örgüt çýkartýrlar þaþarsýnýz. Ayný adalet, tuzluk gibi ortada iken Hrant Dink davasýnda örgüt bulamaz. Ayný adalet Roboski nin semtine bile uðramaz. 35 kiþiyi yaksanýz mesela Sivas ta elinizi kolunuzu sallayarak çýkarsýnýz zaman aþýmýndan. Üstelik avukatlarýnýz da ihya olur dünya malý ile. Ýkbal ile sarhoþ edilir AKP hükümeti tarafýndan. Hele silahsýz ve savunmasýz 7 genci öldürmüþseniz. Latif Can, Efraim Ezgin, Hürcan Gürses, Osman Nuri Uzunlar, Serdar Alten, Faruk Ersan ve Salih Gevence yi öldürmüþseniz. Yirmili yaþlarýnýn baþýnda ise bu çocuklar, bugün baþýmýza gelenler gelmesin diye atýyorsa yürekleri. Taze üzümler gibi sýkýlmasýna ömrümüzün rýzalarý yoksa. Ve iþte sýrf bu yüzden siz, bir gece vakti sýrtlanlar gibi sinsice ve kalleþçe ev basmýþsanýz. Ýkisini baþýndan vurup bir yol kenarýna atmýþsanýz bedenlerini. Hunharca telle boðacak kadar alçalmýþsanýz bir insan evladýný, kurþunlamýþsanýz. Ýþte o zaman senelerce elinizi kolunuz sallayarak dolaþýr, milletvekilleri, emniyet müdürleri, valilerle fink atarsýnýz aranýrken. Düðünlerde diðer katillerle halay çekersiniz. Yakalanmadan tahliye kararlarý alýnýr hakkýnýzda. Kazara içerde yatmýþsanýz imdadýnýza AKP nin leþ yiyici adaleti yetiþir korkmayýn. Soðukkanlý telli katillerle, 30 yýldýr hapis yatan, muhtemelen bir karýncayý bile incitmemiþ insanlar arasýnda, kimseyi öldürmeden idama mahkûm olanlar arasýnda eþitlik saðlar ve siz eli kanlý katilleri salýverirler. Taþlarý baðlayýp köpekleri salarlar. Bunlarýn karþýsýnda adalet ve hukukunuza bir nebze olsun inancý kalmayan bizler için yapýlacak tek þey kalýyor; kendi meþru ve fiili gücümüze güvenmek, kendi adaletimizi kendimiz kurmak. Þüphesiz bizim adaletimiz siz katiller ve zalimlere ve onlarýn köþelerinin, kapýlarýnýn köpeklerine karþý hiç de insaflý olmayacaktýr kademeli eðitimle birlikte okullarýn bölünmesine itirazlar dört bir yandan duyulmaya devam ediyor. Ankara da Batýkent te, Dostlar Mahallesi nde verilen mücadelelerin yanýna þimdi de Mamak ýn Þirintepe bölgesi eklendi. Demokrasi Ýlköðretim Okulu nun bölünerek orta öðretime dönüþtürülmesine itiraz eden veliler ilkokul çaðýndaki çocuklarýnýn uzaklardaki okullara gitmelerini istemiyor. Konunun gündeme gelmesiyle birlikte Eðitim Hakký Meclisi içerisinde yer almaya baþlayan veliler, çocuklarýný adeta sürgün edecek bu uygulamaya karþý imza toplamaya baþladý. Topladýklarý imzalarý Mamak Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü ne götüren meclis üyeleri uygulamanýn derhal durdurulmasýný talep etti. Dilekçeleri vermeden önce müdürlük önünde basýna açýklamada bulunan meclis üyeleri Ne servislere verecek paramýz var, Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir in Avanos ilçesine baðlý Topaklý beldesi yakýnlarýnda bir akaryakýt tankerinin devrilmesi sonucunda meydana gelen yangýn Nevþehir Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekiplerinin de çalýþmalarý ile söndürülebildi. Tanker yangýný nedeniyle Kayseri- Ankara ne de beþ buçuk yaþýnda ilkokula gönderecek çocuðumuz var. Bu uygulama derhal son bulsun aksi taktirde Eylül ayý geldiðinde iki elimiz yakanýzda olacaktýr. Bizim olan okulumuza sahip çýkacaðýz ve çocuklarýmýzýn sürgün edilmesine izin vermeyeceðiz diye belirttiler. Açýklama süresince Okuluma dokunma, Servise verecek paramýz yok, AKP elini eðitimden çek, Eðitim haktýr engellenemez sloganlarý atan meclis üyeleri yasasýyla gündeme gelen bu uygulama son bulana kadar mücadelelerine devam etmekte ýsrarlý olduklarýný dile getirerek çocuklarýný karanlýðýna teslim etmeyeceklerini hep birlikte yinelediler. Açýklamanýn ardýndan veliler aralarýndan seçtikleri temsilcilerle dilekçeleri müdürlüðe teslim ettiler. Sendika.Org/ Ankara 21 Temmuz 2012 karayolu ulaþýmý çift yönlü olarak yaklaþýk 3 saat süre ile yapýlamadý. Tanker yangýnýn söndürülmesinin ardýndan Kayseri-Ankara karayolu trafiðe yeniden açýldý. Kayseri-Ankara karayolu ulaþýmýnýn da bir süre aksamasýna neden olan tanker yangýnýna Kalaba Belediyesi Ýtfaiye ekipleri ile hemen hemen ayný saatlerde müdahale eden Nevþehir Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekipleri yanan tankerin söndürülmesi için uzun çaba gösterdiler. Ersin Demirkan idaresindeki 34 TL 8875 plakalý motorin yüklü tankerin, Avanos ilçesinin Topaklý beldesi yakýnlarýndaki Kayseri-Ankara karayolunun 65 Kilometresinde, kireç ocaðýnýn bulunduðu mevkide devrilerek alev almasý ile baþlayan yangýna kýsa zamanda müdahale eden Nevþehir Belediyesi ekipleri, Kalaba itfaiye ekibi ile birlikte çalýþma yaptý

3 Türkiye ve yurtdýþýndan katýlacak müzik topluluklarýnýn arasýnda Ricciotti Ensemble Solist Karsu Dönmez in katkýlarý ile, Atlas Ensemble üyeleri, Anatolia Ensemble, Idée Fixe ve Ankara Üniversitesi Solistleri yer almakta. Festivalin ustalýk sýnýflarý programýnda ise, Amsterdam Nieuw Ensemble dan obuacý Ernest Rombout, Cenevre Konservatuarý ndan flütçü Elena Cecconi, Bilkent Senfoni Orkestrasý ndan klarnetçi Nusret Ýspir, Piyano ve kemanda Birsen ve Özcan Ulucan Kardeþler ve Salzburg Mozarteum dan kemancý Harald Herzl in, ve Devlet Sanatçýsý, BBC Senfoni Orkestrasý baþ viyolacýsý Ruþen Güneþ in gerçekleþtirecekleri çalýþmalar dikkat çekiyor.1-14 Aðustos arasýnda yer alacak olan Besteciler Kazaný kapsamýnda, günümüz çaðdaþ müziðinin önde gelen bestecilerinden biri olan Amerikalý ünlü besteci Stephen Hartke, Kamran Ýnce ve Onur Türkmen in yeni eserleri seslendirilecek ve bu besteciler festivale seçilen 13 genç besteci ile çalýþmalar gerçekleþtireceklerdir. Ayrýca, Hollanda Radyo Orkestrasý baþ trompetçisi Cyrille van Poucke, Bilgi Üniversitesi nden besteci Tolga Zafer Özdemir ile birlikte Yaratýcý Müzik Atölyesi nde katýlýmcýlar ve yerel müzik severler ile birlikte doðaçlama çalýþmalarý yapacaklardýr. Dinleyiciler konserlerden önce veya sonra gerçekleþecek sohbetlerle eserler hakkýnda daha derin bilgi sahibi olacak, müzik yazarlarý ve icracýlarla eserler hakkýnda fikir alýþveriþinde bulunabileceklerdir. Klasik Keyifler, (KK) Amerikalý kemancý ve tanýnmýþ oda müziði uzmaný Ellen Jewett ve eþi tarihçi ve turizimci Hüsam Süleymangil in geliþtirdiði bir proje. Dünyanýn her yanýndan müzisyenleri Türkiye nin farklý kültürlerin kavþaðý haline gelmiþ çok katmanlý mekanlarýnda birlikte müzik yapmak için bir araya getirirerek, farklý kültürlerin klasiklerini birlikte yorumlayarak, hayal güçlerini ve anlayýþlarýný beslemeyi, daha evrensel bir müzik eðitimi saðlamayý amaçlýyor. Konser ve çalýþma mekanlarý arasýnda medreseler, kaleler, doðal maðaralar, manastýrlar, yaðhaneler, rehabilitasyon merkezleri, hapishaneler ve Ürgüp, Nevþehir, Mustafapaþa, Göreme ve Uçhisar daki oteller yer almaktadýr. Klasik Keyifler, Türkiye nin kalbindeki bu büyülü mekanlarda gerçekleþtirdiði projeleri, Amerika Birleþik Devletleri Türkiye Büyük Elçiliði, Argos in Cappadocia, Kapadokya Meslek Yüksek Okulu, Gallery Cappadocia, Argeus Turizm, Sevda Cenap And Müzik Vakfý ve diðer sponsorlarýn deðerli katkýlarýyla; ve Sevda Cenap And Müzik Vakfý ve Ricciotti Ensemble in iþbirliði ile sürdürmektedir. Hepinizi Bekleriz. Dikkat! 20:30 daki bütün konserler Ramazan dolayýsýyla 21:30'a alýnmýþtýr... Klasik Keyifler 2012 Kapadokya Açýlýþ Konserleri ve Kokteyli 25 Temmuz Mustafapaþa M.Tudiev Keman Sýnýfý Konseri, KMYO Ýç Avlu 20:30 Açýlýþ Kokteyli, Elleni Üst Kat 21:30 Açýlýþ Konseri, Ellen Jewett- Özgür Ünaldý Konseri, Elleni Kilise PROGRAM 2012 Temmuz 25 Temmuz 21:30 Elleni Mustafapaþa Debussy; Öncesi ve Sonrasý Debussy, Faure ve Takemitsu Ellen Jewett, keman Özgür Ünaldý, piyano 26 Temmuz 21:30 KMYO Ýç Avlu KK Sanatçýlarý ve 2012 Katýlýmcýlarý 28 Temmuz 21:30 Argos Bezirhane * Bir Yaz Gecesi Rüyasý Bach, Liszt, Gedizoðlu, Durmuþ, Yakar ve Brahms, Ayþen ve Özcan Ulucan keman, Birsen Ulucan, piyano 29 Temmuz 14:30 Elleni Mustafapaþa KK Extravaganza KK Sanatçýlarý ve 2012 Katýlýmcýlarý 30 Temmuz 21:30 KMYO Ýç Avlu * Brahms'ýn Perspektifiyle Orhan Veli Þiiri Ruþen Güneþ, viyola and Tülay Gürerk, piyano 31 Temmuz 21:30 Sinassos Aya Nikola Manastýrý * Prag'tan Yolculuklar, Dvorak ve Akses Ankara Üniversitesi Solistleri ve Ruþen Güneþ, viyola Aðustos Aðustos 21:30 Argos Bezirhane * Paris Esansý Debussy, Ibert, Faurè, Satie ve Piazzolla Elena Cecconi, flüt ve Ali Asaad, gitar 2 Aðustos 21:30 KMYO Ýç Avlu Besteciler Kazaný'ndan Onur Türkmen'in Eserleri ve Konuk Sanatçý Ernest Rombout, obua Ankara Üniversitesi Solistleri ve Anatolia Ensemble 3 Aðustos 21:30 Saklý Vadi* ve KK Festival Orkestrasý 4 Aðustos 21:30 Argos Bezirhane * Osmanlý Saraylarýndan enstrümental müzik Anatolia Ensemble 5 Aðustos 14:30 Elleni Mustafapaþa KK Oda Müziði Extravagaza KK Sanatçýlarý ve 2012 Katýlýmcýlarý 6 Aðustos 21:30 KMYO Ýç Avlu Besteciler Kazaný'ndan Yeni eserlerin Premierleri 7 Aðustos 21:30 Argos Bezirhane * Hikayeler ve Efsaneler; Stravinsky Bir Askerin Öyküsü Idee Fixe: Nikolos Dimopoulos, flüt ve Dimitris Leontzakos,klarnet Erato Alakiozidou, piyano ve Ellen Jewett, violin 8 Aðustos 21:30 Sinasos Aya Nikola Manastýrý Klasik Keyifler Klasikleri 9 Aðustos 21:30 KMYO Ýç Avlu * Kamran Ýnce'nin Eserleri Rahþan Apay, çello and Kamran Ýnce, piyano 10 Aðustos 21:30 KMYO Ýç Avlu Kemancý Baþýmýn Tacý Harald Herzl'in sýnýfýndan keman resitalleri Heather Özaltun. piyano 11 Aðustos 21:30 Argos Bezirhane * Lavanta Gözlü At (Güzel Atlar Diyarýnda çalýnmak üzere) Stephen Hartke Eserleri Ellen Jewett ve Özcan Ulucan keman, Tuba ÖzkanGreg Hesselink, cello Jerfi Aji and Özgür Ünaldý, piyano, Nusret Ispir, klarnet 12 Aðustos 14:30 Elleni Mustafapaþa KK Oda Müziði Extravaganza KK Sanatçýlarý ve 2012 Katýlýmcýlarý Klasik Keyifler 2012 Konser Mekanlarý Nerede 1- KMYO Ýçavlu/Ottoman Medrese Kapadokya Meslek Yüksek Okulu, iç avlu Mustafapaþa, Ürgüp, Nevþehir 2- Sinasos Aya Nikola Manastýrý Aya Nikola manastýrý, Mustafapaþa, Ürgüp, Nevþehir. Yeni restore edilip, Mayýs 2012 de tekrar açýlan eski Rum manastýrý. 3- Elleni Mustafapaþa (Eski Sinasos) merkezinde, Elleni kilisesi ve Elleni Bar üst kat. 4- Argos Bezirhane Argos in Cappadocia otelin içinde, Uçhisar, Nevþehir 5- Saklý Vadi Mustafapaþa'nýn arka tarafýnda, Saklý Vadi, ya da 'Balta'nýn Yeri' diye bilinen muhteþem güzelliðe ve akusitiðe sahip vadi/konser mekaný, Mustafapaþa, Nevþehir. 6- Göreme Belediye Göreme Belediyesi Salonu. 'Yaratýcý Müzik/Herkez Ýçin Müzik' çalýþmalarýnýn yapýlacaðý mekanlardan biri. Belediye binasýnýn yaný. Göreme, Nevþehir. 7- Göreme Açýkhava Müzesi Göreme Açýkhava Müzesi Giriþi, Göreme, Nevþehir. 8- Avanos Açýk Hava Tiyatrosu Avanos Açýk Hava Tiyatrosu, Avanos, Nevþehir. 9- Han-Çýraðan Han-Çýraðan, Saatli Meyadan, Ürgüp, Nevþehir. 10- Muti by Prokopi Muti by Prokopi Restaurant, Bar. Saatli Meydan Ürgüp, Nevþehir Festival ile ilgili detaylý bilgiye adresinden ulaþabilir, festivalin kurucularý ile adresinden iletiþime geçebilirsiniz. Bölgeyle ilgili uzman seyahat yardýmý almak için ile iletiþim kurabilirsiniz. Festival ile ilgili yüksek çözünürlüklü görseller KK web sitesi basýn kitinde: Konser tarih, mekan, saat, program ve giriþ bilgileri: 12.html Konser mekanlarýna ulaþým detaylarý için: su boru hattý, içme suyu, kullanma suyu, yangýn suyu, bahçe sulama þebekeleri, elektrik, internet, telefon hatlarý bulunmakta olup, tüm binalar galeri sistemi ile birbirine baðlanmýþ durumdadýr. Üst yapýyla birlikte alt yapý çalýþmalarýna büyük önem veren Nevþehir Üniversitesinde tamamlanmak üzere olan galeri sistemleri sayesinde ileride ortaya çýkabilecek muhtemel arýzalarda hiçbir yer üstü yapýlara zarar verilmeden ve hiçbir kazý yapýlmaya ihtiyaç duyulmadan arýzalarýn giderilmesi saðlanacak. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir Üniversitesi tarafýndan ileriye dönük yaþanabilecek alt yapý sorunlarýna yönelik galeri sistemleri oluþturuluyor. Nevþehir Üniversitesinde fiziki yapýlanmayla birlikte alt yapýya da büyük önem veriliyor. Bu kapsamda Üniversitede yaðmur drenaj þebekesi çalýþmalarý, dere ýslahý gereken yerlerde açýk kanal ile su taþkýn hendekleri, tüm binalara ait tesisatlarýn taþýndýðý en küçük ebadý 2,00x2, 50x2,50 metre, en büyük ebadý 2,50x3, 00x5,00 metre boyutlara sahip betonarme galeri sistemleri oluþturuluyor. Galeri sistemi içerisinden sýcak

4 Tartýþacaðýmýz ayrýmcýlýk konusu ilk deðil ve son da olmayacak. Biz ise, demokrasi, özgürlük ve adalet arayýþý mücadelemizin bir parçasý olarak her ayrýmcýlýk skandalýný tartýþmaya devam edeceðiz. Gündemdeki yeni ayrýmcýlýk örneði TBMM de ve Alevilere yönelik yaþandý. CHP Dersim Milletvekili Hüseyin Aygün'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cemevi açýlmasý amacýyla verdiði dilekçeye, TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, ''Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'na göre, Alevilik ayrý bir din olmayýp Ýslam içi bir oluþum, Ýslam'ýn tarihi süreçte ortaya çýkmýþ bir zenginliðidir ve Ýslam dininin ibadet yerleri camilerdir''diyerek yazýlý fetvasýyla cevapladý. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek in Aygün e gönderdiði yazýlý cevap birçok açýdan sorunludur. Bir yandan inanç özgürlüðü konusundaki ayrýmcýlýk uygulamasýný ele verirken, diðer taraftan ise TBMM nin kendi iradesini kullanma krizi içinde olduðunu gösterdi. Hukuksal bir hak talebi karþýsýnda verilen cevabýn, ayrýmcý içeriðinin kendisiyle tartýþýrken, diðer taraftan ise, Çiçek in kararlarýný, Anayasal haklara ya da TBMM nin yetki ve görevlerine göre deðil de, ''DiyanetÝþleri Baþkanlýðý'na göre aldýðýný ve aslýnda milli iradenin ve egemenliðin kayýtsýz þartsýz TBMM de deðil de, DÝB da olduðunu resmen teyit edildiðini gördük. Zaten Baþbakan yardýmcýsý Bülent Arýnç ta bu konudaki tezimizi destekler açýklamada bulunarak, Diyanet Ýþleri Baþkaný'ný Protokolde ilk 5'in içinde bulundurmuþtur. Þimdi 52'inci sýrada olduðuna bakmayýn. Ýnþallah yeni yapýlacak protokol düzenlemesiyle ayný Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün Diyanet Ýþleri Reisi'ne verdiði önem, bugün de yine protokolde en önde yerini koruyacaktýr diyerek, bu kurumun gücüne vurgu yapýlmaktadýr. Her konuda Milletimiz adýna yasama, denetim ve temsil görevini yerine getiren Türkiye Büyük Millet Meclisi, söz konusu Aleviler olunca, görevini Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý na devreder. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek in, karar alma iradesini TBMM ve Anayasal hükümler yerine, diyanete teslim ederek almasý, 21. Yüzyýl siyaseti açýsýndan trajik komik bir durumdur. AYRIMCILIK ÜRETEN DEVLET VE ÝKTÝDAR OLURSA.. Eþitsizliklerin kasýp kavurduðu Türkiye'de, "öteki"muamelesine maruz kalan Alevilere ve öðretilerine dönük asimilasyoncu projeleri anlatmak kolay olmasa gerek. Gündelik hayattýn iliþkilerinde Alevi olmanýn diðer adýnýn, ayrýmcýlýk, dýþlanma ve "tehdit"olarak karþýmýza çýkmasýný anlamak zor. Bunun karþýsýndaki siyasi sus puslarýda anlamak daha da zorlaþýyor. Peki, neden böyle olmak zorunda? Alevileri "ötekileþtirmenin"kaynaðý ideolojiktir. Asimilasyoncu yaklaþýmlarýn, toplumda ötekiler yaratmaktan baþka, bir de çatýþma alaný yaratma gibi bir rolü olduðunu bilmekteyiz. Bunu, makro politik düzeydeki resmi ideolojik söylemlerin beslediði sosyal baský mekanizmalarýnýn ve bu mekanizmalarý besleyen Türk uluslaþma modelinin resmi ideolojisi haline gelen, "Türk.- Ýslam Sentezi" nin Alevilere dönük yüzünde görmek mümkün. Cumhuriyetin asimilasyoncu politikalarý, esas olarak, 1924 Anayasasý baþlayan sürece tekabül etmektedir. Çünkü Anayasa'nýn giriþ ve gerekçe bölümü, farklýlýklarý Lozan anlaþmasýna göre kabul eden, ama farklýlýklarýn kendisini yeniden üretmesine izin vermeyeceðini açýkça beyan ediyordu. Hüküm açýk ve netti: Lozan anlaþmasýnda tanýnan, gayrimüslimler dýþýndakiler Türk'tü ve dini Ýslam'dý. Yani Alevilerin, resmi görüþün dinini seçmekten baþka bir tercihi olmayacaktý. Ýþte bu nedenle devletin, yoðun ve yaygýn bir asimilasyon politikasýna ve araçlarýna ihtiyacý vardý. Ýþte bu nedenle zorunlu asimilasyon araçlarý olan, DÝB, Din Dersleri, Kuran Kurslarý, MEB ve Bütçenin devreye konulmasý gerçekleþtirildi. Devletin ideolojik aygýtlarý bu türden zorunlu yoðun ve yaygýn bir mesai harcayarak, Alevilerin aslýndan ve özünden koparýlmasý için çalýþtý. Alevi köylerine zorla cami yaptýrma giriþimleri, asimilasyon politikalarýnýn bir sonucudur. "Türk Ulusal Kimliði" ve Sünnilik ekseninde "Ýslam kimliði" kendi hegemonyasýný, farklý olanlarý "ötekileþtirmek" üzerinden kurar. Alevilerin, resmi ideoloji ile ötekileþtirilmesi de, bu hegemonya oluþturma ve resmi din kimliðini inþa etme istenci ile birlikte düþünülmelidir. TBMM VE DÝB NA 15 ELEÞTÝRÝ, 12 ÇÖZÜM Bir,Aleviler TBMM ve DÝB Baþkanlarýnýn fetvalarýný ve cevaplarýný ciddiye almýyor. Çünkü bu resmi fetva ve cevaplarda tanýmlanan bir Alevilik ve Aleviler tipi yok. Çünkü Aleviler, Diyaneti ve onun fetvalarýný tanýmýyor ve bunlara itibar etmiyorlar. Aleviler asýrlardýr, fetva, din ve dindar üreten iktidarlara ve devlete kapalý yaþamýþtýr. Ýki, TBMM Baþkaný Cemil Çiçek in, düþüncesini ve kararlarýný diyanete teslim ederek ''Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'na göre, Alevilik ayrý bir din olmayýp Ýslam içi bir oluþum,ýslam'ýn tarihi süreçte ortaya çýkmýþ bir zenginliðidir ve Ýslam dininin ibadet yerleri camilerdir'' ezberini tekrarlamasý acizlik olarak deðerlendirilmiþtir. TBMM iradesini ve karar alma süreçlerini DÝB na teslim etmesi ve Diyanet fetvasýyla siyaset yapmasý, 21 Türkiye sinin siyasal derinliðini göstermektedir. Aleviler, vatandaþýnýn vicdanýna ve dini hayatýna ait özgürlük alanýna müdahale eden devlet anlayýþýný ve kurumlarýný ilkellik olarak görür ve doðru bulmaz. Çünkü Alevilik ve Aleviler devletin toplumu tek tipleþtirmesini hedefleyen resmi din kalýbýnýn içine girmez ve sýðmaz. Üç, TBMM ve DÝB Baþkanlarý ideolojik yumurta ikizi gibidir. Düþünsel olarak Alevilere ve Aleviliðe uzak ve karþýdýrlar. Sözleri devlet adamlýðý/kadýnlýðý yerine, ulema edasýyla verilmiþ saygýsýzca ve buyurgancadýr. Devlet adýna yazýlmýþ bu cevap fetvasý, Sünniliði, resmi bir din olarak benimser ve farklý olan Alevilere bu resmi dini devlet dinini zorla ve despotça dayatýr. Aleviler ise her seferinde aðýr bedeller ödeyerek, bu dinsel despotluðu geri çevirir ve kabul etmez. Dört, Sünnilik ve Sünniler üzerindeki bu resmi devlet ve resmi ulema dayatmasý ve resmi ideolojik referanslý teolojik kalýplar, ayný þekilde baþta Aleviler olmak üzere diðer farklý inanç sahiplerini de dayatýlmak istenmektedir. Yani TBMM ve DÝB Baþkanlarý inanma ya da inanmama özgürlüðüne, kimin neye, nasýl ve nerede ibadet ederek yaþamaya dair hakka despotça hükmetme cüreti göstermesinin bizzat kendisi, inanç ve vicdan özgürlüðünü hiçe saydýklarýnýn göstergesidir. Dolaysýyla devlet adýna uygulanan doðrudan bir hak ihlali ve ayrýmcýlýktýr. Beþ, TBMM Baþkaný "din, vicdan ve inanç özgürlüðü" hususlarýnda evrensel ve ulusal hukuk ilkelerine göre deðil, ideolojik referanslý dinsel fetvalara göre hareket etmektedir. Örneðin Aleviler tarafýndan açýlan "din, vicdan ve inanç özgürlüðüne iliþkin tüm davalarda, gerek yargý, gerekse TBMM Baþkanlýðý, sürekli olarak hukukun evrensel ilkelerine deðil, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn fetvalarýna baþvurmuþtur. Altý, TBMM ve DÝB Baþkanlarýnýn aksine, Aleviler, inançsal öðretilerinden dolayý, ibadet yerini Cemevi olarak tanýmlýyor. Ýnançsal olarak farklýdýrlar. Kendilerine özgü öðreti ve pratiklerinden dolayý, kendilerini farklý, Anadolu'ya özgü bir inanç, felsefe ve düþünce sistemi içerisinde görüyorlar. Tanrý yorumu, kadýna bakýþa gibi bir çok temel konuda, "resmi din"den farklýdýrlar.. Yani resmi görüþün ve egemen Ýslam din anlayýþýnýn kalýplarýnda daraltýlmak, eritilmek istemiyorlar. Her türden Sünnileþtirme ve Þiileþtirme giriþimlerine karþý da, asýrladýr öðretileri ve dirençleri ile taviz vermediler. Farklýlýklarý ülkenin zenginliði olarak gördüler ve bedel ödeyerek yaþadýlar. TBBM ve DÝB dinsel farklýlýklarýn zenginlik olarak algýlanmasýnýengelleyen zihniyet kurgusuna sahiptir. Bu nedenle resmi görüþ, Alevileri Sünnileþtirme hedefi üzerinde sonuç almasý mümkün olamayan toplumsal mühendislik yapar. Yedi, söz konusu Alevilerin eþitlik ve hak talepleri olunca, TBMM, devletin yürütmesi ve yargýnýn iradesi "kanun önünde eþitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadýrlar" hükmünü görmez. Sünni anlayýþla þekillen devlet ve iktidar "hukukun üstünlüðü ilkesini de, Sünnilik lehine yorumlar ve Alevilerin kendilerini tanýmlama hakkýný elinden almayý kendine bir hak sayar. Bu yaklaþým, insan haklarýnýn evrensel deðerlerini hiçe sayan ideolojik ve asimilasyoncu bir tavýrdýr. Sekiz, TBMM Baþkaný, devlet dini ve mezhebi olamayacaðýný kabul edemiyor. Bu siyasal ilkellik, inanmanýn devlete deðil, kiþiye özgü bir hak olduðunu kabul ettiði zaman, demokrasi ve özgürlüklerden bahsetmeye baþlayabilir. TBMM ulema sýnýfý gibi yönetilemez. Dokuz, TBMM ve DÝBsiyasiÝslamcýlýðý besleyen, siyasal Ýslamcý faaliyetlerin beslendiði/desteklendiði, nemalandýðý anti laik odak özelliðine sahip bir yapýdýr. Resmi din ve resmi dindar yetiþtiren ve besleyen bu kurumlarýn baþýnda DÝB, ÝHL, Zorunlu din dersleri, Kuran Kurslarý ve bunlara hukuksal kýlýf uyduran TBMM gelir. On, TBMM ve DÝB Baþkanlarýnýnayrýmcý ideolojik fetvalarý, toplumsal çoðulculuk yerine, ülkemizde toplumsal ayrýþmanýn ve kutuplaþmalarýn tetikleyicisi olmaya devam ediyor. On bir, TBMM ve DÝBdevlet adýna herkesi resmi Sünnilik anlayýþý üzerinden dindarlaþtýrmak veýslamizasyonu yaygýnlaþtýrmayý hedeflemektedir. Yani inanan insanýn vicdanýndaki Ýslami deðil, siyasi ve sömürü haline dönüþtürülmüþ "siyasalýslamcýlýk" merkezi haline dönüþmüþtür. Alevilere yönelik tüm bu ayrýmcýuygulamalarýn arkasýnda bu düþünce sistemi yatar. On iki, TBMM ve DÝB insanýn vicdaný temsil edemez, vicdana giremez ve vicdaný þekillendiremez. Alevilerin ibadet yerine cümbüþ evi diye hakaret edip, sonrada zorla camiye davet edemez. Yani TBMM ve DÝB aslýnda din, vicdan ve inanç özgürlüðünün ihlal eden kurumlarýn baþýnda gelirler. On üç, TBMM ve DÝB Türkiye'de farklýinançlar ve inanmama haklarýna sahip insanlar üzerinde sosyal baskýmekanizmalarýný yaratýyor. TBMM ve DÝB toplumun, dini duygularýný istismar etmektedirler. Dini konular ve hassasiyetler üzerinden kurulan siyasi iliþkilere diyanetin memurlarý aracý olmaktadýr. Dini duygularýn siyasete alet edilmesine ve laik ve demokratik ülkerlerde bu türden davranýþlara müsaade edilmez. On dört, TBMM ve DÝB farklýinanç gruplarýný temsil etmediðini, tarihli basýn açýklamasýnda "Baþkanlýðýmýzýn, kendine verilen bu kanunî görevleri yerine getirirken ürettiði pratik hizmetler þunlardýr: Cami eksenli din hizmetleri " þeklinde itiraf etmiþtir. Bu itirafý yapan kurumlar Anayasanýn 10. maddesindeki eþitlik ilkesini ihlal etmektedir. Bu açýklamanýn kendisi, baþta Aleviler olmak üzere farklý inanç gruplarýnýn, Diyanete yönelik "tekçilik ve ayrýmcýlýk" eleþtirisini haklý olduðunu göstermektedir. On beþ, TBMM ve DÝB inançsal ve siyasi tarafsýzlýk ilkesini ayaklar altýna alýyorlar. Çünkü TBMM ve DÝB, Alevilerin inanç ve kültür merkezleri olan cemevlerini engellemek için, Alevi köylerine zorla cami yaptýrarak, Sünni- Hanefi inancýný zorla aþýlanmayý hedeflemiþtir. Oysa evrensel hukukta yer almýþ olan din, vicdan ve inanç özgürlüðü ilkesine göre, ibadet yeri olan cemevinde, ibadet þekli olan cem'inde "benim kabem insandýr"öðretisine baðlý Alevi yurttaþýna, camide insan yerine kýble göstermek, DÝB'nýn hak ihlali örneklerinden birisidir. SADECE ELEÞTÝRMÝYORUZ, AYRIMCILIÐA KARÞI ÇÖZÜM YOLUNUDA GÖSTERÝYORUZ Bir, din ve devlet iþlerini birbirinden tümüyle ayýrmak anayasal düzenlemeler gerekir. Ýki, dini olanýn, devletin iþlerine, devletin de dini alanýn iþlerine müdahale etmemesi gerekir. Üç, devlet herkesin din, vicdan, inanç ve inanmama özgürlüðünü korumalý, yasal güvence altýna almalýdýr. Dört, devlet tüm din, inanç gruplarýnýn ve bunlarýn tüm yorumlarýna eþit mesafede durmalýdýr. Beþ, din öðretimi sadece dini çevrelerin kendi okullarýnda, özel okullarda verilmelidir. Devlet okullarýnda ise öðrencinin ve ebeveynlerin isteðine baðlý olarak, tüm dinler ve inançlar hakkýnda tarafsýz bilgi aktarmak koþuluyla ders verilebilir. Müfredatýn içeriði ise tüm dinler ve inançlarýn temsilcilerinin yer aldýðý komisyonun rýzasýyla belirlenmelidir. Altý, nüfus cüzdanlarýnda "din" hanesi olmamalýdýr. Devlet, vatandaþlarýnýn dinini kayýt altýnda tutmamalýdýr. Yedi, Ýnanç vergisi uygulamasýyla, isteðe baðlý olarak devletin vergi toplamasý yöntemiyle, dini ve inanç topluluklarý adýna toplanan vergilerin, bu çevrelere aktarýlmasý konusunda devlet aracýlýk yapabilir ve denetim saðlayabilir. Sekiz, dini ve inanç topluluklarýnýn sivil kuruluþlar üzerinde örgütlenmesi benimsenmelidir. Dokuz, dini ve inanç rehberlerini, önderlerini, dini topluluklarýn kendisinin tayin etme ya da belirleme hakký kabul edilmelidir. On, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna kadro alýmýderhal durdurulmalýdýr. Mevcut kadrolarýn DÝB kurumunun tamamýyla tavsiyesi süresince görevlerini sürdürmesine, bir kýsmýnýn diðer kamu kurumlarýna aktarýlmasýna, emeklik sonrasý yerlerine yeni kadro tahsisini artýk yapýlmamasýbenimsenmelidir. 10 yýl içinde Diyanetin tamamýyla tavsiyesi saðlanmalýdýr. DÝB'na ait tüm kamu binalarýn, tesislerinin dini ve inanç topluluklarýn ihtiyaçlarýna göre devredilmelidir. On bir, DÝB ve DÝYK yerine "Ýnanç Özgürlüðünü Saðlama ve Ýnanç Kurumlarý ve Topluluklarý Arasý Koordinasyon Dairesi" adýyla yeni bir yapýlanmaya gidilerek, devletin din iþleri yerine, yurttaþýn din özgürlüðünü korumayý, laiklik ilkesine göre görev edinmiþ bir kurumsallaþmayý, tüm inanç topluluklarýný, akademisyenleri, sosyologlarý, hukukçularý kapsayacak þekilde gerçekleþtirmek. Bu kurum ayný zamanda kültürler ve dinler arasý diyalog ve tanýþmayý teþvik etmeyi hedefleyecektir. On iki, Ýmam, hatip ve müezzin yetiþtirmek gibi görevi devlet asla üstlenemez. Bu nedenle ÝHL kapatýlmalýdýr. Dini rehberlerin yetiþtirilmesi görevi ve yetkisi dini topluluklarýn kendisine verilmelidir. Bunun için ÝHL'rine öðrenci alýmý tamamen durdurulmalý ve son mezunlarýnýverinceye kadar açýk olmalýdýr. Daha sonra bu okullarýn bir kýsmý Anadolu Liselerine dönüþtürülmelidir. Bir kýsmý ise farklý dini topluluklarýn kendi dini eðitimlerini sunabilmesi þartýyla, somut proje karþýlýðý verilerek özel okul yapýlmasýna izin verilmelidir. Bu okullar da MEB müfettiþlerinin denetimine açýk olmalýdýr.

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine 2007y ý l ý ü l k e - m i z için bir ol-mak ya da olmamak savaþýna sahne olacaða benziyor. AKP, çeþitli kesimlerden gelen uya-rýlara raðmen ülkemizi bir is-lâm devletine dönüþtürme tutkusundan vazgeçmedi,

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1)

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1) Dershanede doðru þýkkýnýz SOSYAL BÝLÝMLER1 TESTÝ (Sos1) Bu testte sýrasýyla, Tarih (113) Coðrafya (1423) Felsefe (2430) ile ilgili 30 soru vardýr. 1. Tarih öncesinde yaþayan insanlar, araç gereç yapýmýnda

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða

Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða DR. CÜNEYT ÜLSEVER YRD. DoÇ. DR. SAÝT YILMAZ Dünya ve Türkiye Nereye Gidiyor? Dr. Cüneyt Ülsever (*) Bu makalem ile geleceði okumaya çalýþacaðým.

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi CHP ile, üniversitelerde okuyan gençlerin temsilcileri bir araya geldi, 15 sorun belirledi ve bu sorunların nasıl çözüleceği konusunda görüş birliğine vardı. Tarih : 04.12.2014

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

EKONOMÝDE GELÝÞMELER

EKONOMÝDE GELÝÞMELER 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn Deðerli Mensuplarý, Kýymetli Yol Arkadaþlarým, Ak Parti bayraðýnýn

Detaylı

2 Eðitim, bütün insanlarýn en temel haklarýndan bir tanesidir. Herkesin okuyup yazabilme, yeteneklerini geliþtirebilme, kendisine ve topluma yararlý bilgileri edinebilmesi için eðitim süreçlerinden geçebilmesi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

Sayý:14 Temmuz 2003 Çaðdaþ Sosyal Demokrasi ve Türkiye Gümrük Birliði nin Zararý 70 Milyar Dolar mý? Dünyadaki Ekonomik Dengesizlik Ceza Adaletinin Anatomisi Çanakkale Savaþlarýnýn Önemi ve Sonuçlarý Ýktisat

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Gıda Teknolojisi 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00. Atçılık ve Antrenörlüğü 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00

Gıda Teknolojisi 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00. Atçılık ve Antrenörlüğü 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ AÇIKLAMALAR Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı 08 Eylül 2015 Salı Saat 10.00 Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Medya ve İletişim Merkezi İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü

Detaylı