Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM"

Transkript

1 4+4+4 kademeli eðitimle birlikte okullarýn bölünmesine itirazlar dört bir yandan duyulmaya devam ediyor. Ankara da Batýkent te, Dostlar Mahallesi nde verilen mücadelelerin yanýna þimdi de Mamak ýn Þirintepe bölgesi eklendi. Demokrasi Ýlköðretim Okulu nun bölünerek orta öðretime dönüþtürülmesine itiraz eden veliler ilkokul çaðýndaki çocuklarýnýn uzaklardaki okullara gitmelerini istemiyor. Konunun gündeme gelmesiyle birlikte Eðitim Hakký Meclisi içerisinde yer almaya baþlayan veliler, çocuklarýný adeta sürgün edecek bu uygulamaya karþý imza toplamaya baþladý. Topladýklarý imzalarý Mamak Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü ne götüren meclis üyeleri uygulamanýn derhal durdurulmasýný talep etti. Deðerli Basýn Emekçileri, AKP hükümetinin emperyalizmin Ortadoðu daki taþeronluðuna soyunarak, Türkiye yi saldýrgan politikalarýn bir parçasý yapan yaklaþýmlarýný kaygýyla izlemekteyiz. Suriye halkýný ve Ortadoðu daki sýnýf kardeþlerimizi de yakýndan ilgilendiren bir basýn toplantýsýný yapma ihtiyacý hisseden biz emek ve meslek örgütlerini, gerek demokratik hak ve özgürlükler mücadelesinden ve gerekse topluma karþý sorumluluðunun da bir ifadesi olan anti-emperyalist ve enternasyonalist çizgisinden dolayý kamuoyu yakýndan tanýmaktadýr. Irak ta olduðu gibi, hemen yanýbaþýmýzdaki komþumuz Suriye üzerinde de oynanmak istenen emperyalist oyunlara sessiz kalmamýz düþünülemez. Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM Seçkin oda müziði festivali bu sene de Kapadokya nýn büyülü ortamýnda birçok ülkeden müzisyeni günümüzün bestecileriyle bir araya getiren renkli programlar sunuyor. Klasik Keyifler, Kapadokya da gerçekleþtirilen oda müziði konserleri serisinin dördüncü yýlýnda, 25 Temmuz- 22 Aðustos tarihleri arasýnda 20 konser ve 7 farklý atölye çalýþmasýna ev sahipliði yapmaya hazýrlanýyor. Klasik Keyifler, oda müziði repertuarýna geniþ yer vermesi, ileri seviyedeki genç müzisyenleri eðitmesi ve yaþayan bestecilerle birlikte çalýþma imkaný yaratmasý gibi eþsiz özellikleri ile Türkiye ve dünyanýn klasik müzik ortamýndaki ayrýcalýklý yerini bu yaz da saðlamlaþtýrmayý hedefliyor. Klasik Keyifler e bu yýl Hollanda, Yunanistan, Avusturya, Ýtalya, Suriye, A.B.D ve Türkiye den 100 den fazla müzisyen katýlýyor. Müzisyenler klasik Osmanlý müziðinden yeni eserlerin ilk seslendirilmelerine kadar geniþ bir yelpazeye sahip programlar sunacaklar. Ayrýca, Claude Debussy nin doðumunun 150. yýldönümü nedeniyle bestecinin ve diðer Fransýz bestecilerin eserlerinden örnekler seslendirilecek. Oda müziði stajý kapsamýndaki genç profesyonel müzisyenler, müziði halka taþýmak amacý ile bölgede pek çok konser gerçekleþtirecek ve Kapadokya halký ile ortak çalýþmalar yürütecektir. Devamý 3 DE Darbecilerin yargýlanmasýna 14 Eylül de devam edecek 12 Eylül Darbesinin baþ aktörlerinden Kenan EVREN ve Tahsin ÞAHÝNKAYA nýn, Ankara 12. Aðýr Ceza Mahkemesi nde 4 Nisan da baþlayan, Anayasasý nýn tamamýný veya bir kýsmýný deðiþtirmeye veya ortadan kaldýrmaya ve anayasa ile teþekkül etmiþ olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ni ortadan kaldýrmaya veya görevini yapmasýna engel olmaya cebren teþebbüs etmek suçu ile yargýlandýðý dava 14 Eylül 2012 tarihinde devam edecek. Yasaklý yýllarýn, baskýlarýn, sansürün canlý tanýklarýndan biri Fuat Saka. Þarkýlarýnýn sansüre takýldýðý ve hâlâ üzerinde Söylenemez anlamý taþýyan damgalarýn vurulu olduðu þarkýlarýn sahibi o.

2 Bu memlekette adýnda adalet ve kalkýnma geçen bir parti iktidarda. Ve kendine bakýlýrsa ileri demokrasi ile bu memleketi yönetmekteler. Bu memlekette artýk kalkýnma dediklerinde ne dediklerini tam olarak anlýyoruz. Kalkýnma dedikleri biz mülksüz çoðunluðun aç kalmamak için hayatta kalmak için her yeni gün gözlerimizin nuru ellerimizin emeðini ruhumuzun ferini bir grup soyguncuya teslim etmemizdir. Tersanelerde gemi gövdelerinden düþüþümüz, Esenyurt da taammüden yakýlýþýmýz, Avcýlar da metrobüs betonlarýnýn bedenimizin üzerine düþmesidir. Maden ocaklarýna diri diri gömülmemizdir, inþaatlarda sapýr sapýr düþmemiz, korunmasýz gönderildiðimiz baraj göllerinde boðulmamýzdýr kalkýnma. Derelerin topraklarýn madenlerin peþkeþ çekilip bizim susuz kalmamýz, zehirli atýklarla yaþamamýzdýr. Dere yataðýna konut yapan TOKÝ dir. Yüzlerce yýldýr yaþadýðýmýz mahalleden sürülmedir, kentsel dönüþümdür, depremlerde can verip, en çok da afet yasasý ile canýmýz kanýmýz pahasýna bir avuç zenginin daha da zengin edilmesi bizim alabildiðine öldürülmemizdir. Gün be gün daha güvencesiz daha esnek daha çok çalýþmamýz, emeðimizin hakkýnýn her gün daha az ödenmesidir. Hakkýmýzý armaya kalktýðýmýzda örgütlendiðimizde kapýnýn önüne konmamýz, zaten örgütlü olduðumuz sendikalarýn grev ve örgütlenme haklarýnýn fiilen ortadan kaldýrýlmasýdýr. Sendikacýlarýn tutuklanmasýnýn ise kalkýnma ile bir iliþkisi yoktur. O olsa olsa bir ileri demokrasi uygulamasýdýr. Diyarbakýr da kadýn çocuk yaþlý genç vekilleri ile bir halkýn bastýrýlmasý rejimidir ileri demokrasi. Tazyikli su, biber gazý, coptur, zulümdür savaþtýr en temel insani haklarýmýzýn, yaþam hakkýmýzýn yokluðudur. Roboski de masum insanlarýn katli üzerine türlü çeþit bahane üretme sanatýdýr. Adaletin ise gözleri çoktan açýlmýþtýr. Hatta deyim yerinde ise adaletin gözleri fel fecir okumaktadýr. Herkes hukuk karþýsýnda eþit mi idi bu güne dek? Elbette deðil idi. Kimileri daima hep biraz daha fazla eþit olmuþtur. Ama en azýndan içerik olarak olmasa da biçimsel olarak durumu kurtaracak tedbirler almakla, iktidarlarýnýn meþruluðunu korumaya yeltenirdi zalimler bugünlere dek. Artýk ona bile hukukun üstünlüðü hukukun önünde herkesin eþitliði gibi ilkelerle rýzamýzý almaya bile tenezzül etmeden, dolaysýz ve tüm çýplaklýðý ile, þiddetleri ile binmek hevesindeler tepemize. Þimdi adalet kimin kim olduðuna göre iþlemekte, hangi networkün içinde olduðuna, kime biat ettiðine göre deðiþmektedir kanunlarýn her maddesi. Puþi taktýðý için kararsýz bir görgü tanýðý ifadesi ile 11 yýl hapis yatabilir, pankart açarsanýz orada örgüt bulunur 8 buçuk yýl yatabilir, 771 tutuklu öðrenci arasýna girebilir adaleti doyasýya yaþarsýnýz bu memlekette. Gazeteci iseniz milletvekili iseniz yýllarca ne ile suçlandýðýnýzý bilmeksizin içeri de yatabilirsiniz. Üzerine cd den kitaptan pankarttan örgüt çýkartýrlar þaþarsýnýz. Ayný adalet, tuzluk gibi ortada iken Hrant Dink davasýnda örgüt bulamaz. Ayný adalet Roboski nin semtine bile uðramaz. 35 kiþiyi yaksanýz mesela Sivas ta elinizi kolunuzu sallayarak çýkarsýnýz zaman aþýmýndan. Üstelik avukatlarýnýz da ihya olur dünya malý ile. Ýkbal ile sarhoþ edilir AKP hükümeti tarafýndan. Hele silahsýz ve savunmasýz 7 genci öldürmüþseniz. Latif Can, Efraim Ezgin, Hürcan Gürses, Osman Nuri Uzunlar, Serdar Alten, Faruk Ersan ve Salih Gevence yi öldürmüþseniz. Yirmili yaþlarýnýn baþýnda ise bu çocuklar, bugün baþýmýza gelenler gelmesin diye atýyorsa yürekleri. Taze üzümler gibi sýkýlmasýna ömrümüzün rýzalarý yoksa. Ve iþte sýrf bu yüzden siz, bir gece vakti sýrtlanlar gibi sinsice ve kalleþçe ev basmýþsanýz. Ýkisini baþýndan vurup bir yol kenarýna atmýþsanýz bedenlerini. Hunharca telle boðacak kadar alçalmýþsanýz bir insan evladýný, kurþunlamýþsanýz. Ýþte o zaman senelerce elinizi kolunuz sallayarak dolaþýr, milletvekilleri, emniyet müdürleri, valilerle fink atarsýnýz aranýrken. Düðünlerde diðer katillerle halay çekersiniz. Yakalanmadan tahliye kararlarý alýnýr hakkýnýzda. Kazara içerde yatmýþsanýz imdadýnýza AKP nin leþ yiyici adaleti yetiþir korkmayýn. Soðukkanlý telli katillerle, 30 yýldýr hapis yatan, muhtemelen bir karýncayý bile incitmemiþ insanlar arasýnda, kimseyi öldürmeden idama mahkûm olanlar arasýnda eþitlik saðlar ve siz eli kanlý katilleri salýverirler. Taþlarý baðlayýp köpekleri salarlar. Bunlarýn karþýsýnda adalet ve hukukunuza bir nebze olsun inancý kalmayan bizler için yapýlacak tek þey kalýyor; kendi meþru ve fiili gücümüze güvenmek, kendi adaletimizi kendimiz kurmak. Þüphesiz bizim adaletimiz siz katiller ve zalimlere ve onlarýn köþelerinin, kapýlarýnýn köpeklerine karþý hiç de insaflý olmayacaktýr kademeli eðitimle birlikte okullarýn bölünmesine itirazlar dört bir yandan duyulmaya devam ediyor. Ankara da Batýkent te, Dostlar Mahallesi nde verilen mücadelelerin yanýna þimdi de Mamak ýn Þirintepe bölgesi eklendi. Demokrasi Ýlköðretim Okulu nun bölünerek orta öðretime dönüþtürülmesine itiraz eden veliler ilkokul çaðýndaki çocuklarýnýn uzaklardaki okullara gitmelerini istemiyor. Konunun gündeme gelmesiyle birlikte Eðitim Hakký Meclisi içerisinde yer almaya baþlayan veliler, çocuklarýný adeta sürgün edecek bu uygulamaya karþý imza toplamaya baþladý. Topladýklarý imzalarý Mamak Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü ne götüren meclis üyeleri uygulamanýn derhal durdurulmasýný talep etti. Dilekçeleri vermeden önce müdürlük önünde basýna açýklamada bulunan meclis üyeleri Ne servislere verecek paramýz var, Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir in Avanos ilçesine baðlý Topaklý beldesi yakýnlarýnda bir akaryakýt tankerinin devrilmesi sonucunda meydana gelen yangýn Nevþehir Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekiplerinin de çalýþmalarý ile söndürülebildi. Tanker yangýný nedeniyle Kayseri- Ankara ne de beþ buçuk yaþýnda ilkokula gönderecek çocuðumuz var. Bu uygulama derhal son bulsun aksi taktirde Eylül ayý geldiðinde iki elimiz yakanýzda olacaktýr. Bizim olan okulumuza sahip çýkacaðýz ve çocuklarýmýzýn sürgün edilmesine izin vermeyeceðiz diye belirttiler. Açýklama süresince Okuluma dokunma, Servise verecek paramýz yok, AKP elini eðitimden çek, Eðitim haktýr engellenemez sloganlarý atan meclis üyeleri yasasýyla gündeme gelen bu uygulama son bulana kadar mücadelelerine devam etmekte ýsrarlý olduklarýný dile getirerek çocuklarýný karanlýðýna teslim etmeyeceklerini hep birlikte yinelediler. Açýklamanýn ardýndan veliler aralarýndan seçtikleri temsilcilerle dilekçeleri müdürlüðe teslim ettiler. Sendika.Org/ Ankara 21 Temmuz 2012 karayolu ulaþýmý çift yönlü olarak yaklaþýk 3 saat süre ile yapýlamadý. Tanker yangýnýn söndürülmesinin ardýndan Kayseri-Ankara karayolu trafiðe yeniden açýldý. Kayseri-Ankara karayolu ulaþýmýnýn da bir süre aksamasýna neden olan tanker yangýnýna Kalaba Belediyesi Ýtfaiye ekipleri ile hemen hemen ayný saatlerde müdahale eden Nevþehir Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekipleri yanan tankerin söndürülmesi için uzun çaba gösterdiler. Ersin Demirkan idaresindeki 34 TL 8875 plakalý motorin yüklü tankerin, Avanos ilçesinin Topaklý beldesi yakýnlarýndaki Kayseri-Ankara karayolunun 65 Kilometresinde, kireç ocaðýnýn bulunduðu mevkide devrilerek alev almasý ile baþlayan yangýna kýsa zamanda müdahale eden Nevþehir Belediyesi ekipleri, Kalaba itfaiye ekibi ile birlikte çalýþma yaptý

3 Türkiye ve yurtdýþýndan katýlacak müzik topluluklarýnýn arasýnda Ricciotti Ensemble Solist Karsu Dönmez in katkýlarý ile, Atlas Ensemble üyeleri, Anatolia Ensemble, Idée Fixe ve Ankara Üniversitesi Solistleri yer almakta. Festivalin ustalýk sýnýflarý programýnda ise, Amsterdam Nieuw Ensemble dan obuacý Ernest Rombout, Cenevre Konservatuarý ndan flütçü Elena Cecconi, Bilkent Senfoni Orkestrasý ndan klarnetçi Nusret Ýspir, Piyano ve kemanda Birsen ve Özcan Ulucan Kardeþler ve Salzburg Mozarteum dan kemancý Harald Herzl in, ve Devlet Sanatçýsý, BBC Senfoni Orkestrasý baþ viyolacýsý Ruþen Güneþ in gerçekleþtirecekleri çalýþmalar dikkat çekiyor.1-14 Aðustos arasýnda yer alacak olan Besteciler Kazaný kapsamýnda, günümüz çaðdaþ müziðinin önde gelen bestecilerinden biri olan Amerikalý ünlü besteci Stephen Hartke, Kamran Ýnce ve Onur Türkmen in yeni eserleri seslendirilecek ve bu besteciler festivale seçilen 13 genç besteci ile çalýþmalar gerçekleþtireceklerdir. Ayrýca, Hollanda Radyo Orkestrasý baþ trompetçisi Cyrille van Poucke, Bilgi Üniversitesi nden besteci Tolga Zafer Özdemir ile birlikte Yaratýcý Müzik Atölyesi nde katýlýmcýlar ve yerel müzik severler ile birlikte doðaçlama çalýþmalarý yapacaklardýr. Dinleyiciler konserlerden önce veya sonra gerçekleþecek sohbetlerle eserler hakkýnda daha derin bilgi sahibi olacak, müzik yazarlarý ve icracýlarla eserler hakkýnda fikir alýþveriþinde bulunabileceklerdir. Klasik Keyifler, (KK) Amerikalý kemancý ve tanýnmýþ oda müziði uzmaný Ellen Jewett ve eþi tarihçi ve turizimci Hüsam Süleymangil in geliþtirdiði bir proje. Dünyanýn her yanýndan müzisyenleri Türkiye nin farklý kültürlerin kavþaðý haline gelmiþ çok katmanlý mekanlarýnda birlikte müzik yapmak için bir araya getirirerek, farklý kültürlerin klasiklerini birlikte yorumlayarak, hayal güçlerini ve anlayýþlarýný beslemeyi, daha evrensel bir müzik eðitimi saðlamayý amaçlýyor. Konser ve çalýþma mekanlarý arasýnda medreseler, kaleler, doðal maðaralar, manastýrlar, yaðhaneler, rehabilitasyon merkezleri, hapishaneler ve Ürgüp, Nevþehir, Mustafapaþa, Göreme ve Uçhisar daki oteller yer almaktadýr. Klasik Keyifler, Türkiye nin kalbindeki bu büyülü mekanlarda gerçekleþtirdiði projeleri, Amerika Birleþik Devletleri Türkiye Büyük Elçiliði, Argos in Cappadocia, Kapadokya Meslek Yüksek Okulu, Gallery Cappadocia, Argeus Turizm, Sevda Cenap And Müzik Vakfý ve diðer sponsorlarýn deðerli katkýlarýyla; ve Sevda Cenap And Müzik Vakfý ve Ricciotti Ensemble in iþbirliði ile sürdürmektedir. Hepinizi Bekleriz. Dikkat! 20:30 daki bütün konserler Ramazan dolayýsýyla 21:30'a alýnmýþtýr... Klasik Keyifler 2012 Kapadokya Açýlýþ Konserleri ve Kokteyli 25 Temmuz Mustafapaþa M.Tudiev Keman Sýnýfý Konseri, KMYO Ýç Avlu 20:30 Açýlýþ Kokteyli, Elleni Üst Kat 21:30 Açýlýþ Konseri, Ellen Jewett- Özgür Ünaldý Konseri, Elleni Kilise PROGRAM 2012 Temmuz 25 Temmuz 21:30 Elleni Mustafapaþa Debussy; Öncesi ve Sonrasý Debussy, Faure ve Takemitsu Ellen Jewett, keman Özgür Ünaldý, piyano 26 Temmuz 21:30 KMYO Ýç Avlu KK Sanatçýlarý ve 2012 Katýlýmcýlarý 28 Temmuz 21:30 Argos Bezirhane * Bir Yaz Gecesi Rüyasý Bach, Liszt, Gedizoðlu, Durmuþ, Yakar ve Brahms, Ayþen ve Özcan Ulucan keman, Birsen Ulucan, piyano 29 Temmuz 14:30 Elleni Mustafapaþa KK Extravaganza KK Sanatçýlarý ve 2012 Katýlýmcýlarý 30 Temmuz 21:30 KMYO Ýç Avlu * Brahms'ýn Perspektifiyle Orhan Veli Þiiri Ruþen Güneþ, viyola and Tülay Gürerk, piyano 31 Temmuz 21:30 Sinassos Aya Nikola Manastýrý * Prag'tan Yolculuklar, Dvorak ve Akses Ankara Üniversitesi Solistleri ve Ruþen Güneþ, viyola Aðustos Aðustos 21:30 Argos Bezirhane * Paris Esansý Debussy, Ibert, Faurè, Satie ve Piazzolla Elena Cecconi, flüt ve Ali Asaad, gitar 2 Aðustos 21:30 KMYO Ýç Avlu Besteciler Kazaný'ndan Onur Türkmen'in Eserleri ve Konuk Sanatçý Ernest Rombout, obua Ankara Üniversitesi Solistleri ve Anatolia Ensemble 3 Aðustos 21:30 Saklý Vadi* ve KK Festival Orkestrasý 4 Aðustos 21:30 Argos Bezirhane * Osmanlý Saraylarýndan enstrümental müzik Anatolia Ensemble 5 Aðustos 14:30 Elleni Mustafapaþa KK Oda Müziði Extravagaza KK Sanatçýlarý ve 2012 Katýlýmcýlarý 6 Aðustos 21:30 KMYO Ýç Avlu Besteciler Kazaný'ndan Yeni eserlerin Premierleri 7 Aðustos 21:30 Argos Bezirhane * Hikayeler ve Efsaneler; Stravinsky Bir Askerin Öyküsü Idee Fixe: Nikolos Dimopoulos, flüt ve Dimitris Leontzakos,klarnet Erato Alakiozidou, piyano ve Ellen Jewett, violin 8 Aðustos 21:30 Sinasos Aya Nikola Manastýrý Klasik Keyifler Klasikleri 9 Aðustos 21:30 KMYO Ýç Avlu * Kamran Ýnce'nin Eserleri Rahþan Apay, çello and Kamran Ýnce, piyano 10 Aðustos 21:30 KMYO Ýç Avlu Kemancý Baþýmýn Tacý Harald Herzl'in sýnýfýndan keman resitalleri Heather Özaltun. piyano 11 Aðustos 21:30 Argos Bezirhane * Lavanta Gözlü At (Güzel Atlar Diyarýnda çalýnmak üzere) Stephen Hartke Eserleri Ellen Jewett ve Özcan Ulucan keman, Tuba ÖzkanGreg Hesselink, cello Jerfi Aji and Özgür Ünaldý, piyano, Nusret Ispir, klarnet 12 Aðustos 14:30 Elleni Mustafapaþa KK Oda Müziði Extravaganza KK Sanatçýlarý ve 2012 Katýlýmcýlarý Klasik Keyifler 2012 Konser Mekanlarý Nerede 1- KMYO Ýçavlu/Ottoman Medrese Kapadokya Meslek Yüksek Okulu, iç avlu Mustafapaþa, Ürgüp, Nevþehir 2- Sinasos Aya Nikola Manastýrý Aya Nikola manastýrý, Mustafapaþa, Ürgüp, Nevþehir. Yeni restore edilip, Mayýs 2012 de tekrar açýlan eski Rum manastýrý. 3- Elleni Mustafapaþa (Eski Sinasos) merkezinde, Elleni kilisesi ve Elleni Bar üst kat. 4- Argos Bezirhane Argos in Cappadocia otelin içinde, Uçhisar, Nevþehir 5- Saklý Vadi Mustafapaþa'nýn arka tarafýnda, Saklý Vadi, ya da 'Balta'nýn Yeri' diye bilinen muhteþem güzelliðe ve akusitiðe sahip vadi/konser mekaný, Mustafapaþa, Nevþehir. 6- Göreme Belediye Göreme Belediyesi Salonu. 'Yaratýcý Müzik/Herkez Ýçin Müzik' çalýþmalarýnýn yapýlacaðý mekanlardan biri. Belediye binasýnýn yaný. Göreme, Nevþehir. 7- Göreme Açýkhava Müzesi Göreme Açýkhava Müzesi Giriþi, Göreme, Nevþehir. 8- Avanos Açýk Hava Tiyatrosu Avanos Açýk Hava Tiyatrosu, Avanos, Nevþehir. 9- Han-Çýraðan Han-Çýraðan, Saatli Meyadan, Ürgüp, Nevþehir. 10- Muti by Prokopi Muti by Prokopi Restaurant, Bar. Saatli Meydan Ürgüp, Nevþehir Festival ile ilgili detaylý bilgiye adresinden ulaþabilir, festivalin kurucularý ile adresinden iletiþime geçebilirsiniz. Bölgeyle ilgili uzman seyahat yardýmý almak için ile iletiþim kurabilirsiniz. Festival ile ilgili yüksek çözünürlüklü görseller KK web sitesi basýn kitinde: Konser tarih, mekan, saat, program ve giriþ bilgileri: 12.html Konser mekanlarýna ulaþým detaylarý için: su boru hattý, içme suyu, kullanma suyu, yangýn suyu, bahçe sulama þebekeleri, elektrik, internet, telefon hatlarý bulunmakta olup, tüm binalar galeri sistemi ile birbirine baðlanmýþ durumdadýr. Üst yapýyla birlikte alt yapý çalýþmalarýna büyük önem veren Nevþehir Üniversitesinde tamamlanmak üzere olan galeri sistemleri sayesinde ileride ortaya çýkabilecek muhtemel arýzalarda hiçbir yer üstü yapýlara zarar verilmeden ve hiçbir kazý yapýlmaya ihtiyaç duyulmadan arýzalarýn giderilmesi saðlanacak. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir Üniversitesi tarafýndan ileriye dönük yaþanabilecek alt yapý sorunlarýna yönelik galeri sistemleri oluþturuluyor. Nevþehir Üniversitesinde fiziki yapýlanmayla birlikte alt yapýya da büyük önem veriliyor. Bu kapsamda Üniversitede yaðmur drenaj þebekesi çalýþmalarý, dere ýslahý gereken yerlerde açýk kanal ile su taþkýn hendekleri, tüm binalara ait tesisatlarýn taþýndýðý en küçük ebadý 2,00x2, 50x2,50 metre, en büyük ebadý 2,50x3, 00x5,00 metre boyutlara sahip betonarme galeri sistemleri oluþturuluyor. Galeri sistemi içerisinden sýcak

4 Tartýþacaðýmýz ayrýmcýlýk konusu ilk deðil ve son da olmayacak. Biz ise, demokrasi, özgürlük ve adalet arayýþý mücadelemizin bir parçasý olarak her ayrýmcýlýk skandalýný tartýþmaya devam edeceðiz. Gündemdeki yeni ayrýmcýlýk örneði TBMM de ve Alevilere yönelik yaþandý. CHP Dersim Milletvekili Hüseyin Aygün'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cemevi açýlmasý amacýyla verdiði dilekçeye, TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, ''Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'na göre, Alevilik ayrý bir din olmayýp Ýslam içi bir oluþum, Ýslam'ýn tarihi süreçte ortaya çýkmýþ bir zenginliðidir ve Ýslam dininin ibadet yerleri camilerdir''diyerek yazýlý fetvasýyla cevapladý. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek in Aygün e gönderdiði yazýlý cevap birçok açýdan sorunludur. Bir yandan inanç özgürlüðü konusundaki ayrýmcýlýk uygulamasýný ele verirken, diðer taraftan ise TBMM nin kendi iradesini kullanma krizi içinde olduðunu gösterdi. Hukuksal bir hak talebi karþýsýnda verilen cevabýn, ayrýmcý içeriðinin kendisiyle tartýþýrken, diðer taraftan ise, Çiçek in kararlarýný, Anayasal haklara ya da TBMM nin yetki ve görevlerine göre deðil de, ''DiyanetÝþleri Baþkanlýðý'na göre aldýðýný ve aslýnda milli iradenin ve egemenliðin kayýtsýz þartsýz TBMM de deðil de, DÝB da olduðunu resmen teyit edildiðini gördük. Zaten Baþbakan yardýmcýsý Bülent Arýnç ta bu konudaki tezimizi destekler açýklamada bulunarak, Diyanet Ýþleri Baþkaný'ný Protokolde ilk 5'in içinde bulundurmuþtur. Þimdi 52'inci sýrada olduðuna bakmayýn. Ýnþallah yeni yapýlacak protokol düzenlemesiyle ayný Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün Diyanet Ýþleri Reisi'ne verdiði önem, bugün de yine protokolde en önde yerini koruyacaktýr diyerek, bu kurumun gücüne vurgu yapýlmaktadýr. Her konuda Milletimiz adýna yasama, denetim ve temsil görevini yerine getiren Türkiye Büyük Millet Meclisi, söz konusu Aleviler olunca, görevini Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý na devreder. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek in, karar alma iradesini TBMM ve Anayasal hükümler yerine, diyanete teslim ederek almasý, 21. Yüzyýl siyaseti açýsýndan trajik komik bir durumdur. AYRIMCILIK ÜRETEN DEVLET VE ÝKTÝDAR OLURSA.. Eþitsizliklerin kasýp kavurduðu Türkiye'de, "öteki"muamelesine maruz kalan Alevilere ve öðretilerine dönük asimilasyoncu projeleri anlatmak kolay olmasa gerek. Gündelik hayattýn iliþkilerinde Alevi olmanýn diðer adýnýn, ayrýmcýlýk, dýþlanma ve "tehdit"olarak karþýmýza çýkmasýný anlamak zor. Bunun karþýsýndaki siyasi sus puslarýda anlamak daha da zorlaþýyor. Peki, neden böyle olmak zorunda? Alevileri "ötekileþtirmenin"kaynaðý ideolojiktir. Asimilasyoncu yaklaþýmlarýn, toplumda ötekiler yaratmaktan baþka, bir de çatýþma alaný yaratma gibi bir rolü olduðunu bilmekteyiz. Bunu, makro politik düzeydeki resmi ideolojik söylemlerin beslediði sosyal baský mekanizmalarýnýn ve bu mekanizmalarý besleyen Türk uluslaþma modelinin resmi ideolojisi haline gelen, "Türk.- Ýslam Sentezi" nin Alevilere dönük yüzünde görmek mümkün. Cumhuriyetin asimilasyoncu politikalarý, esas olarak, 1924 Anayasasý baþlayan sürece tekabül etmektedir. Çünkü Anayasa'nýn giriþ ve gerekçe bölümü, farklýlýklarý Lozan anlaþmasýna göre kabul eden, ama farklýlýklarýn kendisini yeniden üretmesine izin vermeyeceðini açýkça beyan ediyordu. Hüküm açýk ve netti: Lozan anlaþmasýnda tanýnan, gayrimüslimler dýþýndakiler Türk'tü ve dini Ýslam'dý. Yani Alevilerin, resmi görüþün dinini seçmekten baþka bir tercihi olmayacaktý. Ýþte bu nedenle devletin, yoðun ve yaygýn bir asimilasyon politikasýna ve araçlarýna ihtiyacý vardý. Ýþte bu nedenle zorunlu asimilasyon araçlarý olan, DÝB, Din Dersleri, Kuran Kurslarý, MEB ve Bütçenin devreye konulmasý gerçekleþtirildi. Devletin ideolojik aygýtlarý bu türden zorunlu yoðun ve yaygýn bir mesai harcayarak, Alevilerin aslýndan ve özünden koparýlmasý için çalýþtý. Alevi köylerine zorla cami yaptýrma giriþimleri, asimilasyon politikalarýnýn bir sonucudur. "Türk Ulusal Kimliði" ve Sünnilik ekseninde "Ýslam kimliði" kendi hegemonyasýný, farklý olanlarý "ötekileþtirmek" üzerinden kurar. Alevilerin, resmi ideoloji ile ötekileþtirilmesi de, bu hegemonya oluþturma ve resmi din kimliðini inþa etme istenci ile birlikte düþünülmelidir. TBMM VE DÝB NA 15 ELEÞTÝRÝ, 12 ÇÖZÜM Bir,Aleviler TBMM ve DÝB Baþkanlarýnýn fetvalarýný ve cevaplarýný ciddiye almýyor. Çünkü bu resmi fetva ve cevaplarda tanýmlanan bir Alevilik ve Aleviler tipi yok. Çünkü Aleviler, Diyaneti ve onun fetvalarýný tanýmýyor ve bunlara itibar etmiyorlar. Aleviler asýrlardýr, fetva, din ve dindar üreten iktidarlara ve devlete kapalý yaþamýþtýr. Ýki, TBMM Baþkaný Cemil Çiçek in, düþüncesini ve kararlarýný diyanete teslim ederek ''Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'na göre, Alevilik ayrý bir din olmayýp Ýslam içi bir oluþum,ýslam'ýn tarihi süreçte ortaya çýkmýþ bir zenginliðidir ve Ýslam dininin ibadet yerleri camilerdir'' ezberini tekrarlamasý acizlik olarak deðerlendirilmiþtir. TBMM iradesini ve karar alma süreçlerini DÝB na teslim etmesi ve Diyanet fetvasýyla siyaset yapmasý, 21 Türkiye sinin siyasal derinliðini göstermektedir. Aleviler, vatandaþýnýn vicdanýna ve dini hayatýna ait özgürlük alanýna müdahale eden devlet anlayýþýný ve kurumlarýný ilkellik olarak görür ve doðru bulmaz. Çünkü Alevilik ve Aleviler devletin toplumu tek tipleþtirmesini hedefleyen resmi din kalýbýnýn içine girmez ve sýðmaz. Üç, TBMM ve DÝB Baþkanlarý ideolojik yumurta ikizi gibidir. Düþünsel olarak Alevilere ve Aleviliðe uzak ve karþýdýrlar. Sözleri devlet adamlýðý/kadýnlýðý yerine, ulema edasýyla verilmiþ saygýsýzca ve buyurgancadýr. Devlet adýna yazýlmýþ bu cevap fetvasý, Sünniliði, resmi bir din olarak benimser ve farklý olan Alevilere bu resmi dini devlet dinini zorla ve despotça dayatýr. Aleviler ise her seferinde aðýr bedeller ödeyerek, bu dinsel despotluðu geri çevirir ve kabul etmez. Dört, Sünnilik ve Sünniler üzerindeki bu resmi devlet ve resmi ulema dayatmasý ve resmi ideolojik referanslý teolojik kalýplar, ayný þekilde baþta Aleviler olmak üzere diðer farklý inanç sahiplerini de dayatýlmak istenmektedir. Yani TBMM ve DÝB Baþkanlarý inanma ya da inanmama özgürlüðüne, kimin neye, nasýl ve nerede ibadet ederek yaþamaya dair hakka despotça hükmetme cüreti göstermesinin bizzat kendisi, inanç ve vicdan özgürlüðünü hiçe saydýklarýnýn göstergesidir. Dolaysýyla devlet adýna uygulanan doðrudan bir hak ihlali ve ayrýmcýlýktýr. Beþ, TBMM Baþkaný "din, vicdan ve inanç özgürlüðü" hususlarýnda evrensel ve ulusal hukuk ilkelerine göre deðil, ideolojik referanslý dinsel fetvalara göre hareket etmektedir. Örneðin Aleviler tarafýndan açýlan "din, vicdan ve inanç özgürlüðüne iliþkin tüm davalarda, gerek yargý, gerekse TBMM Baþkanlýðý, sürekli olarak hukukun evrensel ilkelerine deðil, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn fetvalarýna baþvurmuþtur. Altý, TBMM ve DÝB Baþkanlarýnýn aksine, Aleviler, inançsal öðretilerinden dolayý, ibadet yerini Cemevi olarak tanýmlýyor. Ýnançsal olarak farklýdýrlar. Kendilerine özgü öðreti ve pratiklerinden dolayý, kendilerini farklý, Anadolu'ya özgü bir inanç, felsefe ve düþünce sistemi içerisinde görüyorlar. Tanrý yorumu, kadýna bakýþa gibi bir çok temel konuda, "resmi din"den farklýdýrlar.. Yani resmi görüþün ve egemen Ýslam din anlayýþýnýn kalýplarýnda daraltýlmak, eritilmek istemiyorlar. Her türden Sünnileþtirme ve Þiileþtirme giriþimlerine karþý da, asýrladýr öðretileri ve dirençleri ile taviz vermediler. Farklýlýklarý ülkenin zenginliði olarak gördüler ve bedel ödeyerek yaþadýlar. TBBM ve DÝB dinsel farklýlýklarýn zenginlik olarak algýlanmasýnýengelleyen zihniyet kurgusuna sahiptir. Bu nedenle resmi görüþ, Alevileri Sünnileþtirme hedefi üzerinde sonuç almasý mümkün olamayan toplumsal mühendislik yapar. Yedi, söz konusu Alevilerin eþitlik ve hak talepleri olunca, TBMM, devletin yürütmesi ve yargýnýn iradesi "kanun önünde eþitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadýrlar" hükmünü görmez. Sünni anlayýþla þekillen devlet ve iktidar "hukukun üstünlüðü ilkesini de, Sünnilik lehine yorumlar ve Alevilerin kendilerini tanýmlama hakkýný elinden almayý kendine bir hak sayar. Bu yaklaþým, insan haklarýnýn evrensel deðerlerini hiçe sayan ideolojik ve asimilasyoncu bir tavýrdýr. Sekiz, TBMM Baþkaný, devlet dini ve mezhebi olamayacaðýný kabul edemiyor. Bu siyasal ilkellik, inanmanýn devlete deðil, kiþiye özgü bir hak olduðunu kabul ettiði zaman, demokrasi ve özgürlüklerden bahsetmeye baþlayabilir. TBMM ulema sýnýfý gibi yönetilemez. Dokuz, TBMM ve DÝBsiyasiÝslamcýlýðý besleyen, siyasal Ýslamcý faaliyetlerin beslendiði/desteklendiði, nemalandýðý anti laik odak özelliðine sahip bir yapýdýr. Resmi din ve resmi dindar yetiþtiren ve besleyen bu kurumlarýn baþýnda DÝB, ÝHL, Zorunlu din dersleri, Kuran Kurslarý ve bunlara hukuksal kýlýf uyduran TBMM gelir. On, TBMM ve DÝB Baþkanlarýnýnayrýmcý ideolojik fetvalarý, toplumsal çoðulculuk yerine, ülkemizde toplumsal ayrýþmanýn ve kutuplaþmalarýn tetikleyicisi olmaya devam ediyor. On bir, TBMM ve DÝBdevlet adýna herkesi resmi Sünnilik anlayýþý üzerinden dindarlaþtýrmak veýslamizasyonu yaygýnlaþtýrmayý hedeflemektedir. Yani inanan insanýn vicdanýndaki Ýslami deðil, siyasi ve sömürü haline dönüþtürülmüþ "siyasalýslamcýlýk" merkezi haline dönüþmüþtür. Alevilere yönelik tüm bu ayrýmcýuygulamalarýn arkasýnda bu düþünce sistemi yatar. On iki, TBMM ve DÝB insanýn vicdaný temsil edemez, vicdana giremez ve vicdaný þekillendiremez. Alevilerin ibadet yerine cümbüþ evi diye hakaret edip, sonrada zorla camiye davet edemez. Yani TBMM ve DÝB aslýnda din, vicdan ve inanç özgürlüðünün ihlal eden kurumlarýn baþýnda gelirler. On üç, TBMM ve DÝB Türkiye'de farklýinançlar ve inanmama haklarýna sahip insanlar üzerinde sosyal baskýmekanizmalarýný yaratýyor. TBMM ve DÝB toplumun, dini duygularýný istismar etmektedirler. Dini konular ve hassasiyetler üzerinden kurulan siyasi iliþkilere diyanetin memurlarý aracý olmaktadýr. Dini duygularýn siyasete alet edilmesine ve laik ve demokratik ülkerlerde bu türden davranýþlara müsaade edilmez. On dört, TBMM ve DÝB farklýinanç gruplarýný temsil etmediðini, tarihli basýn açýklamasýnda "Baþkanlýðýmýzýn, kendine verilen bu kanunî görevleri yerine getirirken ürettiði pratik hizmetler þunlardýr: Cami eksenli din hizmetleri " þeklinde itiraf etmiþtir. Bu itirafý yapan kurumlar Anayasanýn 10. maddesindeki eþitlik ilkesini ihlal etmektedir. Bu açýklamanýn kendisi, baþta Aleviler olmak üzere farklý inanç gruplarýnýn, Diyanete yönelik "tekçilik ve ayrýmcýlýk" eleþtirisini haklý olduðunu göstermektedir. On beþ, TBMM ve DÝB inançsal ve siyasi tarafsýzlýk ilkesini ayaklar altýna alýyorlar. Çünkü TBMM ve DÝB, Alevilerin inanç ve kültür merkezleri olan cemevlerini engellemek için, Alevi köylerine zorla cami yaptýrarak, Sünni- Hanefi inancýný zorla aþýlanmayý hedeflemiþtir. Oysa evrensel hukukta yer almýþ olan din, vicdan ve inanç özgürlüðü ilkesine göre, ibadet yeri olan cemevinde, ibadet þekli olan cem'inde "benim kabem insandýr"öðretisine baðlý Alevi yurttaþýna, camide insan yerine kýble göstermek, DÝB'nýn hak ihlali örneklerinden birisidir. SADECE ELEÞTÝRMÝYORUZ, AYRIMCILIÐA KARÞI ÇÖZÜM YOLUNUDA GÖSTERÝYORUZ Bir, din ve devlet iþlerini birbirinden tümüyle ayýrmak anayasal düzenlemeler gerekir. Ýki, dini olanýn, devletin iþlerine, devletin de dini alanýn iþlerine müdahale etmemesi gerekir. Üç, devlet herkesin din, vicdan, inanç ve inanmama özgürlüðünü korumalý, yasal güvence altýna almalýdýr. Dört, devlet tüm din, inanç gruplarýnýn ve bunlarýn tüm yorumlarýna eþit mesafede durmalýdýr. Beþ, din öðretimi sadece dini çevrelerin kendi okullarýnda, özel okullarda verilmelidir. Devlet okullarýnda ise öðrencinin ve ebeveynlerin isteðine baðlý olarak, tüm dinler ve inançlar hakkýnda tarafsýz bilgi aktarmak koþuluyla ders verilebilir. Müfredatýn içeriði ise tüm dinler ve inançlarýn temsilcilerinin yer aldýðý komisyonun rýzasýyla belirlenmelidir. Altý, nüfus cüzdanlarýnda "din" hanesi olmamalýdýr. Devlet, vatandaþlarýnýn dinini kayýt altýnda tutmamalýdýr. Yedi, Ýnanç vergisi uygulamasýyla, isteðe baðlý olarak devletin vergi toplamasý yöntemiyle, dini ve inanç topluluklarý adýna toplanan vergilerin, bu çevrelere aktarýlmasý konusunda devlet aracýlýk yapabilir ve denetim saðlayabilir. Sekiz, dini ve inanç topluluklarýnýn sivil kuruluþlar üzerinde örgütlenmesi benimsenmelidir. Dokuz, dini ve inanç rehberlerini, önderlerini, dini topluluklarýn kendisinin tayin etme ya da belirleme hakký kabul edilmelidir. On, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna kadro alýmýderhal durdurulmalýdýr. Mevcut kadrolarýn DÝB kurumunun tamamýyla tavsiyesi süresince görevlerini sürdürmesine, bir kýsmýnýn diðer kamu kurumlarýna aktarýlmasýna, emeklik sonrasý yerlerine yeni kadro tahsisini artýk yapýlmamasýbenimsenmelidir. 10 yýl içinde Diyanetin tamamýyla tavsiyesi saðlanmalýdýr. DÝB'na ait tüm kamu binalarýn, tesislerinin dini ve inanç topluluklarýn ihtiyaçlarýna göre devredilmelidir. On bir, DÝB ve DÝYK yerine "Ýnanç Özgürlüðünü Saðlama ve Ýnanç Kurumlarý ve Topluluklarý Arasý Koordinasyon Dairesi" adýyla yeni bir yapýlanmaya gidilerek, devletin din iþleri yerine, yurttaþýn din özgürlüðünü korumayý, laiklik ilkesine göre görev edinmiþ bir kurumsallaþmayý, tüm inanç topluluklarýný, akademisyenleri, sosyologlarý, hukukçularý kapsayacak þekilde gerçekleþtirmek. Bu kurum ayný zamanda kültürler ve dinler arasý diyalog ve tanýþmayý teþvik etmeyi hedefleyecektir. On iki, Ýmam, hatip ve müezzin yetiþtirmek gibi görevi devlet asla üstlenemez. Bu nedenle ÝHL kapatýlmalýdýr. Dini rehberlerin yetiþtirilmesi görevi ve yetkisi dini topluluklarýn kendisine verilmelidir. Bunun için ÝHL'rine öðrenci alýmý tamamen durdurulmalý ve son mezunlarýnýverinceye kadar açýk olmalýdýr. Daha sonra bu okullarýn bir kýsmý Anadolu Liselerine dönüþtürülmelidir. Bir kýsmý ise farklý dini topluluklarýn kendi dini eðitimlerini sunabilmesi þartýyla, somut proje karþýlýðý verilerek özel okul yapýlmasýna izin verilmelidir. Bu okullar da MEB müfettiþlerinin denetimine açýk olmalýdýr.

5 Yasaklý yýllarýn, baskýlarýn, sansürün canlý tanýklarýndan biri Fuat Saka. Þarkýlarýnýn sansüre takýldýðý ve hâlâ üzerinde Söylenemez anlamý taþýyan damgalarýn vurulu olduðu þarkýlarýn sahibi o. Anlattýðý her þey gerek müzikal açýdan, gerek siyasal açýdan bir tarihin de adý ayný zamanda. Bugün yaþanan baský politikalarýnýn birçoðunu deneyim ve tecrübelerine dayanarak soðukkanlýlýkla anlatýyor. Fakat eklemeyi unutmuyor elbet: Bugün Karadeniz in üzerindeki rant kavgalarýna, HES lere, sanattaki sansüre kadar bir çok olayýn yaþanmasýnýn iktidarýn zihniyetine göre meþru olduðunu fakat bunun karþýsýnda da her zaman bir alternatifin olduðunu ekleyerek sohbetiyle umudumuzu büyütüyor»geçtiðimiz günlerde Kalan Müzik Karadeniz Gecesi düzenledi ve sizde orada sahne aldýnýz. Yýllarca Karadeniz müziðine emek vermiþ bir isim olarak Karadeniz müziðinin gidiþatý hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Yalnýzca Karadeniz müziði açýsýnda deðil de müziðin geleceðini konuþmak gerekiyor. 90 lý yýllarýn ortasýndan itibaren Karadeniz e bir nefes geldi. Gençler artýk yavaþ yavaþ ciddi, doðru ve düzgün müzik yapmaya çalýþýyor. Ama tabi hepimizin daha çok uzun yolu var. Eðer yapýlan iþ ciddiye alýnýrsa gelecek için çok güzel bir alt yapý oluþturulabilir. Þu anda biz sadece rötuþlar yapýyoruz diyelim. Bugün açýsýndan daha çok geleneði kullanýyoruz. Geleneði kullanan o kadar çok müzisyen var ki o da bir yerde bitiyor çünkü Karadeniz in o kadar büyük geleneksel bir arþivi yok. Günümüzde neler yapmalýyýz dersek bugünü tarif eden þarkýlar yapmak zorundayýz. Mesela bundan yüz yýl sonra bizde bir gelenek olabiliriz. Doðru, temiz, yaþadýðý dünyaya ilgi duyan sorunlarýyla uðraþan, insaný seven ona deðer veren, onlarý yaþadýklarý dünyayla buluþturan, estetiði iyi uygulayan müzikte, özellikle Karadeniz müziðinde çünkü insanlar beni böyle tanýr- böyle olursa daha iyi iþler ortaya çýkar. Buna her müzisyen görev bilinciyle yaklaþmalýdýr diye düþünüyorum. ÝNSANLARI SÝLAHLARLA KORKUTUYORLAR»Bir Karadenizli olarak HES leri sormadan geçmek olmaz. Aslýnda Karadeniz in baþý bugün HES lerle olduðu kadar geçmiþte de Çernobil faciasýyla dertteydi. Kazým Koyuncu Çernobil faciasý sebebiyle yaþamýný yitirdi. Bugünde Karadeniz halký HES lere kurban edilmeye çalýþýlýyor. Bu soruna karþý mücadelede nasýl bir hat izlenmesi gerekiyor sizce? Pratik açsýndan çok büyük eylemlerine katýlamadým ama her zaman desteðimi sundum. Karadeniz de yaþayan insanlar bu soruna karþý mücadele edip bir örgütlülük yaratmaya çalýþýyor ve ben de onlara omuz vermeye çalýþýyorum. Tabi ki bu yaraya parmak basmak gerekiyor ve müdahale etmek gerekiyor. Sermaye o kadar acýmasýz davranýyor ki insanlarý korkutuyor, ürkütüyor. Hal böyle olunca insanlar müdahale yöntemlerini þaþýrýyor. Kimse kavga dövüþ istemiyor. Elbette ki kavga dövüþ istemiyoruz ama görüyoruz ki söylemleri biraz daha sertleþtirdiðin zaman hakkýný alabiliyorsun. Ama insanlarý korkutuyorlar, sindiriyorlar, mahkemelerde süründürüyorlar, hatta HES lere karþý çýkan bazý mühendisleri silahlarýyla korkuttuklarýný bile duyduk, geliyor kulaðýmýza bunlar. Bu ülkede eskiden de böyleydi halen böyle. Yani laftan anlamazsanýz sonunuz budur demeye getiriyorlar. HES ler konusunda bir sürü mahkeme kararý var ve bu mahkeme kararýný hiçe sayan aç gözlü kapitalizmin bölgede ve halk üzerine yarattýðý tahribatý bizatihi gördüm. Karadeniz i periþan etmiþler; sularý kesmiþler, köylüler orada þimdi aç, yoksul ve topraklarýný satýyor. Karadeniz in topraðý da suyu da bir yaþam iksiridir. Sadece Karadeniz in deðil Anadolu nun belli baþlý oksijen depolarýndan biridir Karadeniz. Derelerin suyunu, balýklarýn yaþam alanlarýný bitkileri hepsini yok edecekler. NEDEN HES LERE KARÞI ÇIKMAK GEREKÝYOR? Bu ülkede yenilenebilir enerjiyle üretim yapmak mümkün. Mesela güneþ, rüzgâr enerjisinden yararlanarak enerji üretmek mümkün. Ege de birçok yerde rüzgâr enerjisi kullanýlýyor. Demek ki bu yapýlabiliyor. Bu arada bilinen bir konuyu daha tekrar etmek de fayda var. HES lerin oradaki enerji ihtiyacýnýn yalnýzca yüzde 3- yüzde 4 gibi bir kýsmýný karþýlayacaðý biliniyor. O zaman neden HES yapýyorsunuz diye sormak lazým. Cevabý net; çünkü orada baþka bir rant var.»hazýr HES ler konusundan gitmiþken þunu sormak istiyorum: Düþünsel anlamda hem HES lere hem de her türlü baský ve katliamcý politikalara karþý çýktýðýnýz gibi sanatsal açýdan da sesinizle sözünüzle destek veriyorsunuz. Sazýn sözün bir eylem biçimine dönüþmesi, gerek özelde gerek genelde nasýl bir getirisi olabilir? Sanatsal açýdan baktýðýmýzda bu doðrudan sanatçýnýn kendisiyle alakalý bir durum. Ýnsana, çevreye ve yaþama dair kaygýlarý varsa eðer fayda saðlayabilir. Ben de elimden geldiðince destek olmaya çalýþýyorum. Þarkýlarýmla, sözlerimle dokunmaya çalýþýyorum. Tabi ki sanatçýnýn görevi yaþadýðý toplumun sorunlarýna duyarlý olmak, yaralarýna parmak basmak, onlara geçmiþini hatýrlatmaktýr. Sanatçý da bunu sazýyla sözüyle görünür kýlacaktýr. Ben ve benim gibi þarkýlarýyla hayata dokunmaya çalýþan insanlarý medya görmediði için de dar bir çevrede kalabiliyor. Ama durum böyle dahi olsa yýlgýnlýktan yana deðil aksine daha da öðreticiliði olan doðru iþler yapmak gerekecektir. YASAKLARLA GELENEÐÝ YOK EDEMEZSÝNÝZ»Bildiðiniz gibi Þevval Sam geçtiðimiz günlerde Van daki bir konserindeki konuþmasýndan dolayý sansüre uðradý ve üst üste konserleri iptal edildi. Þevval Sam, bu sansür furyasýnýn son örneði olarak karþýmýzda duruyor. Ýktidarýn ve iktidar yandaþlarýnýn son zamanlarda özellikle sanat ve sanatçýlar üzerindeki bu baský ve sindirme politikalarýný nasýl deðerlendiriyorsunuz? Sanat yapmanýn bir önemi yoktur diyen bir zihniyetin baþka türlü davranmasý söz konusu olamaz ki. Tepe de bir iktidar, bir yönetim varsa onun düþüncesi neyi gerektiriyorsa onu yapar. Bu kendi açýsýndan meþru olandýr. Siz ne yaparsýnýz? Siz de yapýlmak istenilenin karþýnda durup alternatif bir þey geliþtirirsiniz. Hem ne yapýlmayacaðýný hem de nasýl yapýlacaðýný gösterirsiniz. Sazýmýzla, gitarýmýzla, sözümüzle sert, kararlý ve uyarýcý olmak zorundayýz. Yasaklar meselesine gelince bu durum bu ülkede ne ilk ne de son. Benim yasaklarýmý bile saysak uzar gider. Biliyorsunuz 1990 lara kadar benim þarkýlarým yasaktý bu ülkede. Bu yasaklar sorunu onlar açýsýndan çözüyor gibi görünse de çözmez, neden çözemez: Eðer sizin ürettiðiniz herhangi bir kültürel ve sanatsal çalýþma yoksa yasaklarla siz bir þeyler üretmiþ olmazsýnýz. Bir defa bir alt yapýnýn olmasý lazým. Alt yapý da öyle bugün yasaklýyým yarýn ben baþka bir þey yapayým demekle olmaz yýlda siz bambaþka bir þey inþa edemezsiniz. Belki bir þeyde es geçiliyor; bazen yasaklar insanlarý kamçýlar bunu unutmamak lazým. Dünyanýn hiçbir yerinde bu tip uygulamalar hiçbir sanatsal ve kültürel geleneði yok edememiþtir. Buna cuntalar, faþist yönetimler hepsi dâhildir. Bir Hitler geçmiþte Almanya nýn geleneksel þarkýlarýný yok etmeye çalýþmýþ, kütüphaneleri yakmýþ, notalarý yakmýþ; Ýspanya da Franko denemiþ aynýsýný bir türlü baþarýlý olamamýþ. Elbette ki baský kurulmuþ, insanlarý katletmiþler, cezaevlerine atmýþlar. Bu totaliter rejimlerin olduðu ülkelerin hepsinde var. Bizde de olacak gayet tabi. Ben ve benim gibi sanatçýlar özellikle, iktidarlarla paralel hareket etmeyiz. Muhalif bir kimliðimiz var. Ýktidar deðiþse ne olacak deðiþmese ne olacak. Bu bir devlet politikasýdýr ve sadece Türkiye ye özgü deðildir. Yasaklanýrsýnýz elbette eðer yasaklayamazlarsa piyasada gözükmenize müsaade etmezler. Ama fark etmiyor bizim için; biz 10 kiþi 20 kiþi bir araya gelip müzik yapabiliyoruz yine de.»müziðin dünü ve bugününü ve evrenselliðini konuþuyoruz fakat hâlâ bu ülkede anadilde þarký söylemek bir mesele olarak duruyor karþýmýzda. Lazca, Rumca, Kürtçe türküler söylemenin bir tehdit unsuru olmasýný nasýl deðerlendiriyorsunuz? Her þeyden öte ben hangi dilde söylemek istersem þarkýyý söyleyebilmeliyim. Ýngilizce ya da Fransýzca söylemek istersem söyleyebilmeliyim. Biz Eurovizyon da Ýngilizce þarký söylediðimiz zaman birincilik ya da derece alýyoruz ama bir Karadenizli Rumca þarký söylediði zaman hemen bölücü oluyor. Benim söylediðim bir þarký vardý: Çýkma sevdiðim çýkma portakal aðacýna, düþüp de öleceksin dayanamam acýna diye. Portakal aðacýna çýkýp da ölen hiç kimse yok. O kadar sakýnýyor ki sevdiðini portakal aðacýna bile çýkma düþersin dayanamam acýna diyor. Bunun Rumcasý da ayný deðiþen bir þey yok. Rumcasýnda politik istemler, siyasi istemler iþte sýnýrlar çizilsin Pontus Rum Ýmparatorluðu kurulsun denilmiyor. Ayný þey Kürtlerin baþýnda ayný þey Ermenilerin baþýnda. Bu ülkede bu insanlara bu kadar kin duygusu aþýlanmýþ iþte. Onlar halk þarkýlarýdýr ve Anadolu da birçoðu iç içe geçmiþtir. Ýnsanlarýn anadilinde þarký söylemeleri güzel bir þeydir. Ýnsan en çok anadilinde söylediði þarkýlarý hissederek söyleyebilir. Anadilde þarký söylemek herkesin hakkýdýr. Her kültürün geliþtirdiði bir dil vardýr ve o dili yok etmemek lazým. Çok renklilik tek renklilikten çok çok daha güzeldir. Tek renk hiçbir þey ifade etmez. Naziler bunu denediler beceremediler görüyorsunuz iþte. KARADENÝZ DE RANT KAVGASI VAR Fuat Saka, Trabzon Akyazý da denize girilen son alanýn Trabzonspor a saha yapýlacak gerekçesiyle doldurulduðunu ve yine ayný bölgede Amerika nýn bir hastane inþa edeceðini fakat asýl amacýn askeri liman yapmak olduðunu iddia ederek Karadeniz in rant alaný haline getirildiðini vurguladý: Trabzonspor a saha yapýlacak diye Trabzon Akyazý da ki þu an var olan sahalarý kendilerine yetiyor da artýyor biledönemin iktidarý orada denize girilen son yeri de saha yapýlacak diye doldurmaya baþladýlar. Mimarlar odasý oranýn doldurulmasýný mahkeme kararýyla durdurdu ama ona raðmen devam ettiler. Ýnanýlmaz bir alaný doldurdular. Bir de yalnýzca bir futbol sahasý yapýlacak diye aktarýlýyor Trabzonspor sevilen bir takým ya orada. Ayrýca þöyle bir duyumumuz var bizim: Amerikalýlar Trabzon da bin kiþilik bir hastane kuruyorlar; hastane þu anda boþ. O hastaneyi niye kurdular diye sorgulamalarý lazým Trabzonlularýn. Duyumlarýmýz þöyle ki Amerikalýlar orada büyük bir askeri liman yapacaklar. Niye yaparlar bunu: üs yapacaklar. Ne için yapacaklar bunu: Olasý bir Ýran savaþý ya da Kafkasya savaþý için. Ateþ olmayan yerden duman çýkmaz bizim kulaðýmýza geldi bu Trabzonlularýn bilmesi gerekiyor bunu. Orada amaç Trabzonspor a saha yapmak deðil büyük ihtimalle üs yapmak. Bir de alýþveriþ merkezi yapacaklar oraya. Zaten bir sürü alýþveriþ merkezi var daha ne gerek var böyle bir þeye. Hepsi rant peþinde çünkü. Türkü söylemek bir yaþam biçimidir»türkiye tarihinin birçok acý dolu dönemlerine þahitlik etmiþ bir sanatçý olan Fuat Saka, Türkiye tarihindeki tüm acý dolu yýllara raðmen hâlâ umutlu olduðunu ve bu yüzden türküler söylemeye devam ettiðini ifade ediyor: Bir kültürel deðiþimin olmasý ve geleneðin yaþayabilmesi için bizim iyi ve doðru insanlara ihtiyacýmýz var. Ama baktýðýmýz vakit 80 sonrasý gençlik apolitik hale getirilmiþ, þarkýlarýyla, türküleriyle, tiyatrosuyla Sistem her þeyi öyle güzel organize etmiþ ki Ancak 1990 larýn sonuna doðru Unkapaný nda bir ya da iki tane müzik yapýmcýsýnýn katkýsýyla türküler sevdirilmeye baþlamýþ de doðan yani o dönemde genç olanlara kendi geleneklerini hatýrlatmaya baþlamýþlar ama içinde yaþanýlan dünyanýn gerektirdiði biçimde olmuþ bu da. Mesela bazýlarý geleneði batýnýn enstrümanlarýyla devam ettirmiþ, bazýlarý türküleri cazla birleþtirmiþ vs. Hatta operacýlar bile türkü söylüyordu. Bunlar güzel þeyler elbette kültürel açýdan çok zengin olan Anadolu nun küçücük örnekleri bunlar. Bana sorarsanýz sanatsal açýdan hiç de ümitsiz bir durum yok; insanlar türkü dinliyorlar. Yeter ki kaliteli iþler yapýlsýn. Ýnsanlar aptal yerine konulmasýn. Ýnsanlarý bu ülkede aptal yerine koyan o kadar çok popçu var ki. Nerdeyse hakarete varan sözler yazýlýyor ama insanlar sözleri dinlemiyorlar bile. Bu hale getirilmiþ bu toplum. Bütün bunlara raðmen baþka bir kesim var ki onlar bizi seviyorlar. Çünkü biz onlara deðer veriyoruz onlar da bunu hissediyorlar. Biz onlara geldikleri yerin, kendi geçmiþlerinin, geleneklerinin türkülerini söylüyoruz. Çünkü türkü söylemek yaþam biçimlerini en iyi anlatan þeylerdir. Bu nedenle ben o kadar umutsuz deðilim, umutsuz olsam býrakýrým yapmam bu iþi. Ýþin politik kýsmýný zaten söyledik. Devletin bizi desteklemesi filan bunlar söz konusu olamaz. Bizi desteklemesi demek zaten bizi kendi içinde eritmesi demektir. Bu yüzden muhalif olmak lazým ve muhalif olmak her zaman iyidir. BirGün

6 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Güneþ KAÝM Nevþehir Üniversitesi 16 Avrupa üniversitesi ile 27 programda Erasmus anlaþmasý imzaladý ve Erasmus Yoðun Dil Kursu düzenlemeye hak kazanan 10 üniversite arasýna girme baþarýsý gösterdi. Nevþehir Üniversitesi Uluslararasý Ofis Koordinatörü Doç. Dr. Erdoðan Çiçek, 2007 yýlýnda kurulan Nevþehir Üniversitesinin en büyük hedefleri arasýnda uluslararasýlaþmanýn olduðunu belirtti. Çiçek, "Nevþehir Üniversitesi olarak ilk kez eðitim-öðretim yýlýnda Erasmus Öðrenim Hareketliliðinden faydalanmaya baþladýk ve bununla birlikte Almanya, Macaristan, Litvanya, Ýsveç, Ýtalya, Polonya, Portekiz, Bulgaristan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Ýspanya, Ýngiltere den toplam 16 üniversite ile 27 programda Erasmus anlaþmasý imzaladýk. Bunun yaný sýra Nevþehir Üniversitesi olarak 2010 ve 2011 yýllarýnda Erasmus Yoðun Dil Kursu düzenlemeye hak kazanmýþ 10 üniversite içerisine girme baþarýsý gösterdik" dedi. Nevþehir Üniversitesinin sadece yurt dýþýna öðrenci gönderen bir üniversite olmadýðýný bunun yanýnda Avrupa üniversitelerinden de Nevþehir Üniversitesine öðrencilerin yoðun bir þekilde gelmeye baþladýðýný söyleyen Doç. Dr. Erdoðan Çiçek, " akademik yýlýnda üniversitemiz öðrencilerinden 10 öðrencimiz öðrenim görmeye ve 7 öðretim üyemiz de anlaþmalý üniversitelerde ders vermek üzere Avrupa üniversitelerine gitti. Hareketlilik kapsamýnda Üniversitemiz sadece öðrencilerini Avrupa ya göndermekle kalmayýp ayný zamanda yoðun bir þekilde Avrupa ülkelerinden gelen öðrencileri de aðýrlamaya baþladý akademik yýlýnda Romanya nýn Ovidius Constanta Üniversitesinden 2 öðrenci Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünde öðrenim görürken, Gutenberg Üniversitesi Biyoloji Bölümünden Prof. Dr. Regine Classen-Bockhoff ise ders vermek üzere Üniversitemize geldi. Ayrýca akademik yýlýnda ise 18 öðrencimizi yurt dýþýna gönderiyoruz. Bunun yanýnda Ýspanya da bulunan Oviedo Üniversitesi nden 4 öðrenci Biyoloji Bölümüne, Ýtalya da bulunan Bologna Üniversitesi nden ise 2 öðrenci Arkeoloji Bölümünde öðrenim görmek üzere Üniversitemize gelecekler" diye konuþtu. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN TEMA Nevþehir Ýl Temsilcisi Orhan Çalýk, atmosferdeki karbon gazlarýnýn artmasýndan dolayý aþýrý sýcaklar ve afetlere karþý konulamadýðýný söyledi. TEMA Temsilcisi Orhan Çalýk yaptýðý açýklamada, yaz ayýnýn ortasýnda; sel felaketleri, kasýrga felaketleri, aþýrý sýcaklýklardan dolayý bitki ve meyvelerdeki olumsuzluklarýn yaþandýðýný belirtti. Ýnsanlarýn bu afetlere neden olan karbon gazý gerçeðini göremediðini vurgulayan Çalýk, "Önümüzdeki yýllarda daha çok sert kasýrgalar, daha þiddetli sel felaketleri ve daha yakýcý aþýrý sýcaklar artarak gelecek ve hiç zarar görmemiþ yerleþim yerleri ve tarým alanlarý da felaketlerle tanýþacaktýr. Ýçme suyumuzun asýl kaynaðý olan karlarýn gittikçe azalmasý ve yeraltý sularýmýzýn tarýmda kullanýlmaya devam etmesi halinde gelecek nesillerimiz büyük bir susuzluk tehlikesi ile karþý karþýya kalacak, tarým alanlarý ise sulamaya raðmen aþýrý sýcaklardan dolayý yanacak ve ürünler olgunlaþmadan geçip gidecektir. Ayrýca hububattaki verim düþüklükleri, aþýrý sýcaktan dolayý artarak düþmeye devam etmektedir. Bu nedenle de gelecekte büyük bir gýda sýkýntýsý ile karþý karþýyayýz. Ülkemiz nüfusu ve dünya nüfusu bu hýzla artmaya devam eder ise daha çok gýdaya, daha çok erozyona uðramamýþ topraða ve daha çok suya ihtiyaç duyacaðýmýz acý bir gerçektir. Dolayýsýyla gelecekte azalan suyu ve azalan gýdayý çok insanla paylaþmak zorunda kalacaðýmýzdan, bilim adamlarýmýz gelecekte gýda ve su savaþlarýnýn kaçýnýlmaz olduðunu bildirmektedirler." dedi.

7 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sertaç DANACI KESK Baþkaný Lami Özgen, DÝSK Baþkaný Erol Ekici, TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý ve TTB Genel Sekreteri Bayazýt Ýlhan, 19 Temmuz 2012 tarihinde TTB Genel Merkezi`nde bir basýn toplantýsý düzenleyerek, Suriye konusunda yaþanan geliþmeleri, görüþ ve beklentilerini kamuoyuyla paylaþtýlar. Deðerli Basýn Emekçileri, AKP hükümetinin emperyalizmin Ortadoðu daki taþeronluðuna soyunarak, Türkiye yi saldýrgan politikalarýn bir parçasý yapan yaklaþýmlarýný kaygýyla izlemekteyiz. Suriye halkýný ve Ortadoðu daki sýnýf kardeþlerimizi de yakýndan ilgilendiren bir basýn toplantýsýný yapma ihtiyacý hisseden biz emek ve meslek örgütlerini, gerek demokratik hak ve özgürlükler mücadelesinden ve gerekse topluma karþý sorumluluðunun da bir ifadesi olan antiemperyalist ve enternasyonalist çizgisinden dolayý kamuoyu yakýndan tanýmaktadýr. Irak ta olduðu gibi, hemen yanýbaþýmýzdaki komþumuz Suriye üzerinde de oynanmak istenen emperyalist oyunlara sessiz kalmamýz düþünülemez. Deðerli Dostlar, Kendisi muhalefetin en küçük demokratik bir hakkýný bile kullanmasýnýyasaklayarak, muhaliflerine karþý alabildiðine baskýcý, demokratik hak ve özgürlükleri kendi halkýna çok gören dikta özlemleri içinde olan AKP nin, komþu ülkelerin yönetimlerini, halklarýna uyguladýklarý baskýlardan dolayý yüksek tonda eleþtirmesi ilginç bir tezat oluþturmaktadýr. Irak ta iki milyona yakýn insanýn katledilmesine sesini çýkartmayan; ülkesinde yaptýðý katliamlar ve insanlýk suçlarý nedeniyle Uluslararasý Ceza Mahkemesi nce hakkýnda yakalama kararý çýkarýlan Sudan Devlet Baþkaný Ömer El Beþir i Türkiye de aðýrlayan Baþbakan Erdoðan ýn Kaddafi ye ya da Esat a karþý esip gürlemesi, taþeron psikolojisiyle asýl patrona yaranmasýna yetse de, kendi özrünü kapatmasýna asla yetmeyecektir. Çünkü halkýn ve vekillerin sokakta kendilerini demokratik siyasi yollardan ifade etme kanallarýný kapatan, özellikle Kürt halkýný demokratik siyaset yapma zemini dýþýna iten AKP, sendikalarý ve meslek örgütlerini dýþlayarak çalýþma hayatýný, üniversite bileþenlerini dýþlayarak yüksek eðitimi, kadýnlarý dýþlayarak toplumsal hayatý, Alevileri ve azýnlýklarý dýþlayarak tek mezhepli bir dini yapýyý, toplumsal kesimleri dýþlayarak yeni bir anayasayý, adaleti ve hukukçularý dýþlayarak hukuksuzluðu, gazetecileri ve basýn ahlakýný dýþlayarak medyayý, sosyalliði dýþlayarak otoriter devleti yeniden inþaa etmektedir. AKP nin bu tutumunun arka planýnda Baþbakan Tayyip Erdoðan ýn da "eþbaþkaný" olduðunu ilan ettiði emperyalist Büyük Ortadoðu Projesi yatmaktadýr. Ýzin verirseniz, Türkiye nin ve Suriye nin bugünkü durumunu açýklamak için kýsaca bu projeyi hatýrlatmak istiyoruz. Büyük Ortadoðu Projesi, ABD nin batýda Fas, Moritanya, doðuda Orta Asya ve Moðolistan, kuzeyde Kafkasya ve Türkiye, güneyde Arap Dünyasý ndan Somali ye kadar uzanan bir coðrafyada yer alan ülkelere yönelik siyasi, hukuki, bilgi/eðitim, ekonomi, sosyal ve güvenlik boyutlarýný içeren kapsamlý bir "islam coðrafyasý" dönüþüm stratejisidir ve bu alanlarda uzun vadeli ekonomik/politik bir coðrafi deðiþimi hedeflemektedir. ABD de yapýlan G-8 toplantýsýnda çerçevesi geniþletilerek Kuzey Afrika ve Geniþletilmiþ Ortadoðu Giriþimi adýyla sunulan proje esas olarak, ABD nin 1997 de oluþturduðu Yeni Amerikan Yüzyýlý Projesi nin bir alt unsurudur. G-8 de tartýþýlan, Avrupa Birliði ülkelerinin de hoþuna giden yeni liberal motiflerle renklendirilen bu projenin 12 maddelik sonuç bildirgesinde projenin bölgeye dýþarýdan empoze edilmeyeceðine dair ifade bulunmasýna raðmen, BOP öz itibariyle emperyalist müdahalelerle uygulamaya konulmuþtur. BOP un uygulanacaðý bölge, emperyalistlerin beklediði istikrara sahip gözükmemektedir ve hükümetler deðil, bölge halklarý genelde ABD karþýtýdýr. Bu durumda sürekli askeri güç bulundurmanýn yanýnda yöredeki ülkelerin siyasal ve ekonomik olarak emperyalistler tarafýndan yeniden yapýlandýrýlmalarý stratejik olarak da gerekli gözükmektedir. Petrol baþta olmak üzere doðal kaynaklarý yakýndan denetleme stratejisi ve politikalarý, çokuluslu petrol þirketleri ve ABD yönetimi arasýndaki iliþkilerin ele alýnmasýný gerektirmektedir. 70 ve 80 li yýllarda ABD nin çýkarlarý silah üreticisi büyük þirketler, petrol þirketleri ile finansal þirketler arasýnda yapýlan bir iþbirliðine dayanmýþtý. Yani silah satýcýlarý ve petrol satýcýlarý koalisyonu yapýlmýþ, finansal þirketler de bu koalisyonda yer bulmuþlardýr. Dünya hâkimiyeti için Avrasya yý, Avrasya hâkimiyeti için de Büyük Ortadoðu yu kontrol etmenin zorunluluðunu hisseden ABD, bu yolda stratejik bir madde olan petrol ve ona ulaþým yollarý üzerinde egemenlik tesis ederek, rakipleri karþýsýnda stratejik üstünlük saðlamayý amaçlamaktadýr. Bölgeyi denetim altýna almak istemesinde, kendi ihtiyacýný garanti altýna almak amacýyla ilgili hesaplar olmasýyla birlikte, esas amaç, dünya üzerindeki rakiplerinin çok büyük ölçüde bu kaynaklara baðýmlý olmasýdýr. Bir yandan hâkim olmayý planladýðý yörelerdeki doðal kaynaklarý emniyete almak, diðer yandan IMF ve Dünya Bankasý nýn desteðiyle ilgili ülkelerin ekonomilerini çokuluslu ABD þirketlerine açmayý hedefleyen ABD nin bu projesini ekonomik düzeyde "neoliberalizm", ideolojik düzeyde "ýlýmlý Ýslam" ve askeri olarak da "iþgal" ile ifade etmek doðru olacaktýr. BOP, Avrasya coðrafyasýnda mekânýn özelleþtirilmesi seferidir. Avrasya jeopolitiðinin omurgasýný oluþturan Fas tan Çin sýnýrýna kadar uzanan geniþ coðrafi alan, BOP un özelleþtirme harekâtý için tek pazar haline gelmelidir, ama parçalarý küçük olmalýdýr. Buna göre; federatif yapýlar, küçük devletçikler yaratýlmalý ve onlarýn pazarlýk güçleri kýrýlmalý, doðal kaynaklarý üzerinde daha zahmetsizce egemenlik kurulabilmelidir. Taþeron rolünü benimsemiþ Türkiye nin, bu süreçten olumlu etkilenmesi mümkün deðildir. Ýþte Türkiye nin geleneksel dýþ politikasýnda öncelikle komþularý için olmazsa olmaz koþul saydýðý ve varlýðýna büyük özen gösterdiði toprak bütünlüðünden yana olma çizgisinin geçerliliðini yitirmesi ve komþularla sýfýr problemden, neredeyse tüm komþularla çatýþma noktasýna taþýnmasýnýn arka planý budur... Soðuk Savaþ döneminde ABD nin "yeþil kuþak" projesinin parçasý olarak bir "ABD üssü" haline getirilen Türkiye bugün de adý konulmamýþ "yeni paylaþým savaþý"nda emperyalizmin cephe ülkesi olarak konumlandýrýlmaktadýr. AKP, ABD tarafýndan "model ülke ve model ortak" olarak Ortadoðu nun yeniden düzenlenmesinde çok yönlü iþbirlikçi bir rol üstlenmektedir. Bunun tam adý þudur: Ilýmlý Ýslam ideolojik harcýyla tutturulmuþ bir taþeron cumhuriyeti!.. Deðerli Dostlar, Yýllardan beri bölgede oynanan bu "büyük oyunun" 21. yüzyýldaki kritik noktasý Suriye dir. Suriye ye dönük bir askeri müdahale bölgesel bir savaþýn da tetikleyicisi olacaktýr. Ortadoðu bu þekilde iç savaþlarla, etnik ve dini boðazlaþmalarla kaosu sürüklenirken, Türkiye de bu kaosun parçasý olacak ve bölge halklarý büyük acýlarla yüz yüze kalacaktýr. Bütün bu yaptýklarýný "insan haklarýný koruma", "demokrasiyi yerleþtirme" kýlýfýyla yapýyorlar. Suriye için özgürlük ve demokrasi istemek ne dünya halklarýna kan kusturan ABD ye, ne Suudi Prensi ne kalmýþtýr ne de kendi halkýný baský ve þiddet operasyonlarýyla sindirmeye çalýþan Baþbakan Erdoðan a.. Suriye ye dönük bir askeri müdahalenin gerçekleþtirilmesinin açýk çaðrýcýlýðýný üstlenen, Suriye de iç savaþýn geliþtirilmesi amacýyla sýnýrlarý açan AKP iktidarý, bu politikalarýyla Türkiye yi bölgedeki etnikdini boðazlaþmanýn ve bölgesel bir savaþýn tam ortasýna sürüklüyor. Suriye`ye dönük müdahaleler giderek bölgesel bir çatýþmaya dönüþecektir. Çünkü bu savaþ Suriye yle savaþ deðil, esasen Ýran`la ve hatta dolaylý olarak Rusya ve Çin le yapýlacak bir savaþ olacaktýr. Suriye savaþý büyük bir bölgesel savaþa dönüþecektir. Bu durum ayný zamanda bölgede sýnýrýn her iki tarafýnda kalarak bölünen ailelerin bile karþý karþýya kalmalarýna neden olacaktýr. Dün Baþkent Þam da düzenlenen intihar saldýrýsý emperyalistlerin planladýðý savaþý açýkça ortaya koymuþtur. Bu saldýrýda Savunma Bakaný Davud Racha, Devlet Baþkan Yardýmcýsý Hasan Türkmeni ve Genel Kurmay Baþkan Yardýmcýsý Asýf Þevkey öldürülmüþtür. Suikast için seçilen gün de oldukça dikkat çekicidir. Tam BM Güvenlik Konseyi nde 7 nci maddenin de görüþülmesinin gündemde olduðu toplantýya saatler kala Suriye de intihar saldýrýsý gerçekleþtirilmiþtir. Ayný gün de Baþbakan Tayyip Erdoðan ýn Moskova da Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon un, Çin Devlet Baþkaný Hu ile görüþmesi vardý. Bu iki ülke de biliyorsunuzki Suriye de askeri müdahaleye karþýydý. Çeþitli saldýrý ve savaþ politikalarý ile Suriye halký savaþa sürüklendiði bir gerçektir. Deðerli Dostlar, AKP iktidarý bugün Kürt sorununun demokratik çözümünü saðlamak yerine, Kürtleri sadece kendi dayattýðý politikalara tabi kýlmaya çalýþýyor, bunu reddeden Kürtleri de etkisizleþtirmeye yöneliyor. Açýkça görülüyor ki bu politikanýn bir yaný yine askeri yöntem ve þiddete dayanýyor. Bölgede cemaat-tarikat aðlarýnýn güçlendirilmesi, Hizbullah ýn tekrar aktif hale getirilmesi ve Kürt hareketinin demokratik alandaki güçlerinin KCK operasyonlarýyla etkisizleþtirilmeye çalýþýlmasý iþte bu stratejinin gereði olarak uygulanýyor. Kürt sorununda þiddete dayalý politikalar, Uludere`dekine benzer katliamcý sonuçlarla birlikte sürerken, bütün bunlar bir arada yaþam zeminlerini de tahrip ediyor. Özellikle batýda Kürt ve Türk halkýnýn birlikte yaþadýðý yerler, etnik bir çatýþmanýn zeminlerine dönüþüyor. Bu nedenle Türkiye halklarýnýn özgürlük, eþitlik, demokrasi ve baðýmsýzlýk taleplerinin Kürt halkýnýn özgürlük ve eþitlik talepleriyle birleþtirilmesi bölge halklarýnýn kardeþliði ve enternasyonalizmi açýsýndan canalýcý öneme sahip bir aþamadadýr. Deðerli Dostlar, Bizler, anti-emperyalist ve enternasyonalist emek ve meslek örgütleri olarak; bölge ülkelerinin demokratik farklý mezhepsel ve etnik kimliklerin bir arada yaþadýðý demokratik ve laik bir yapýya kavuþabilmesi için emek örgütlerinin ortak mücadelesinin gerekli olduðuna inanýyoruz. Bu nedenle Suriye deki emek ve meslek örgütleriyle dayanýþma iliþkilerimizi güçlendireceðimiz buradan duyuruyoruz. Özgürlükçü, sosyal, baðýmsýz ve laik bir Türkiye isteyen güçler olarak demokratik, laik ve baðýmsýz Suriye isteyenlerle dayanýþmayý ertelenemeyecek bir görev olarak görüyoruz. Komþumuz Suriye ye karþý herhangi bir dýþ müdahaleyi asla kabul etmiyor, bütün emperyalist güçlerin ve iþbirlikçi devletlerin ellerini Suriye den derhal çekmesini istiyoruz! Bölgesel güç olma hevesiyle Suriye yi rüþtünü ispat edeceði bir sýnav olarak gören AKP Hükümeti ne sesleniyoruz: Ateþle oynamayýn! ABD emperyalizminin çýkarlarýna odaklanmýþ dýþ politika anlayýþýnýzdan vazgeçin! Gerçekten tam laik, çok kültürlü, çok inançlý, herkesin eþit yurttaþlýk haklarýna sahip olduðu, eþit, özgür, sosyal bir Suriye, Suriye emekçi ve ezilenlerinin mücadelesinin ürünü olacaktýr. Biz bu mücadele ile dayanýþma içerisinde olacaðýz. Þimdi, AKP nin, emperyalizmin aktif taþeronluðunu üstlenerek Suriye de iç savaþýn geliþtirilmesine yönelik hamlelerinden vazgeçmesini saðlama zamanýdýr. Þimdi, savaþ çýðlýklarý atanlara karþý, halklarýn kardeþliði için sorumluluk alma zamanýdýr. Bizler dün olduðu gibi bugün de tüm savaþ karþýtlarýyla birlikte "Suriye ye Emperyalist Müdahaleye Hayýr" diyeceðiz, meydanlarda olacaðýz.

8 Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz Kýzýlýrmak 19-Temmuz-2012 Darbecilerin yargýlanmasýna 14 Eylül de devam edecek 12 Eylül Darbesinin baþ aktörlerinden Kenan EVREN ve Tahsin ÞAHÝNKAYA nýn, Ankara 12. Aðýr Ceza Mahkemesi nde 4 Nisan da baþlayan, Anayasasý nýn tamamýný veya bir kýsmýný deðiþtirmeye veya ortadan kaldýrmaya ve anayasa ile teþekkül etmiþ olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ni ortadan kaldýrmaya veya görevini yapmasýna engel olmaya cebren teþebbüs etmek suçu ile yargýlandýðý dava 14 Eylül 2012 tarihinde devam edecek. 12 Eylül iþkenceleri, insanlýða karþý iþlenen suç kapsamýnda darbecilerden ayrýldý 12 Eylül darbesi döneminde uygulanan iþkenceleri, Ýnsanlýða Karþý Ýþlenen Suç kapsamýnda deðerlendiren Ankara Cumhuriyet Savcýlarýndan Kemal ÇETÝN ve Mustafa BÝLGÝLÝ, iþkence suçlarýný ayýrarak bu soruþturmalarýn, suç mahali olan 59 merkezde görülmesine karar verdi. Ýþkence gören 650 bin kiþi 59 merkeze baþvuruda bulunacak 12 Eylül darbesiyle birlikte gözaltýna alýnarak yoðun iþkence gören 650 bin kiþi ile cezaevlerine çeþitli iþkencelerden geçirilenler, yeni düzenlemeye göre 59 il/ilçe içinde iþkence gördüðü bölgenin belirlenen listedeki yerleþim biriminin savcýlýðýna baþvuracak. Yapýlan baþvurularýn ardýndan savcýlar iþkence þikayetleriyle ilgili ifade almaya baþladý 12 Eylül darbesiyle tarihsel bir hesaplaþma olanaðý sunan iþkence davalarýyla ilgili pek çok kentte yapýlan baþvurularýn ardýndan yerel savcýlar, ifade almaya baþladý. Sistematik iþkence merkezlerinden Diyarbakýr Cezaeviyle ilgili suç duyurularý sürüyor O dönemde yaygýn olarak iþkencenin uygulandýðý bir yer olarak bilinen Diyarbakýr Cezaeviyle ilgili Diyarbakýr Cumhuriyet Savcýlýðý na yapýlan þikayet ve suç duyurularýnýn sürdüðü, bu sayýnýn önümüzdeki günlerde daha da artacaðý tahmin edilmektedir. Ankara Mamak Cezaevinde iþkence görenlerde biran önce baþvuruda bulunmalý Ankara da ise Mamak Askeri Cezaevi nde tutuklulara uygulanan iþkencelerle ilgili adý öne çýkanlar hakkýnda soruþturma devam ediyor. Mamak la ilgili de yeni baþvurularýn devam ettiði, kimi baþvuru sahiplerinin ifadelerinin alýndýðý bilinmektedir. Fatsa ve Suluova da iþkence görenlerde suç duyurusunda bulunuyor Yine yaygýn gözaltý ve iþkenceleriyle adý geçen merkezlerden birisi Ordu/Fatsa ve bir diðeri de Amasya/Suluova dýr. Her iki ilçede de az sayýda da olsa baþvurularýn yapýldýðý öðrenilmiþtir. Buradaki iþkence soruþturmalarý özellikle darbe suçu kapsamýnda sistematik iþkence olaylarýna yoðunlaþýyor. Ýþkence baþvurularý arasýnda Ýstanbul da var Ýþkence merkezlerinden biri kabul edilen Ýstanbul da da yapýlan baþvurularýn ardýndan pek çok iþkence maðdurunun ifadeye çaðrýldýðý bilgisi Devrimci 78 liler Federasyonu na ulaþtýðý belirtildi. Yüzbinlerce insanýn iþkence gördüðü 12 Eylül de baþvuru sayýsý çok yetersiz. Çünkü, yargýnýn siyasallaþtýðý düþüncesi, darbecilerin duruþmaya getirilmediði gerçeði var Bu geliþmeler yaþanýrken; darbe döneminde 650 bin kiþinin gözaltýna alýndýðý bir ülkede, yakýn zamana dek yapýlan baþvuru sayýsý deðerlendirildiðinde, var olan baþvuru ve þikayet sayýsýnýn çok sýnýrlý kaldýðý bir gerçektir. Bunun bir nedeni yürütülen soruþturmalarýn yeteri kadar duyurulmadýðý, bir baþka nedeni ise Türkiye de son yýllarda yargýnýn siyasallaþtýðý, siyasal iktidarýn emrine girdiði görüntüsü ve baþvurunun bu anlamda nafile bir çaba olacaðý düþüncesidir. Ayrýca darbenin baþýndaki kiþiler Evren ve Þahinkaya nýn halen mahkemeye getirtilememesi kamuoyunda darbe yargýlamalarý ile ilgili inandýrýcýlýðý ve beklentiyi düþürmektedir. Müdahillik talebinde bulunan binlerce insanýn talebinin reddi de baþvuruyu etkiledi Darbecilerin yargýlanmasýna dönük açýlan davada müdahillik talebinde bulunan yüzlerce kiþinin talebinin mahkeme heyeti tarafýndan yeterli belge sunamadýklarý gerekçesiyle ret edilmesi de dava ve yargýlama sürecine olan katýlým ve ilgiyi düþürmektedir. Devrimci 78 liler Federasyonu Avukatlar Grubu, 59 merkezde sürecek iþkence davalarýnda devrimcilere hukuki destek sunuyor Devrimci 78 liler Federasyonu bünyesinde oluþturulan Avukatlar Grubu, darbecilerin yargýlanmasýyla ilgili süren davaya müdahil olduðu gibi, 59 merkezde açýlan iþkence davalarýnda da baþvuruculara hukuki destek sunmaktadýr. Devrimci 78 liler Federasyonu yetkilileri, darbecilerle hesaplaþmanýn ve 12 Eylül döneminde devletin saldýrýlarýnýn boy hedefi olan yoðun iþkencelerden geçirilmiþ devrimcilerle dayanýþmanýn kendileri için önemli olduðunu belirterek, bu davada onlarý yalnýz býrakmayacaklarýný bildirmiþlerdir. Devrimci 78 liler Federasyonu yakýnda 12 Eylül iþkencecilerinin tamamýný açýklayacak Bu arada Devrimci 78 liler Federasyonu tarafýndan uzun süredir devam eden bir çalýþmanýn önümüzdeki günlerde sonuçlanacaðý öðrenilmiþtir. Federasyon yetkilileri, 12 Eylül darbesi döneminde ülke düzeyinde askeriye ve emniyet müdürlüklerinde gözaltýna aldýklarý devrimcileri iþkenceli sorgulamalardan geçiren polis ve asker kökenli iþkencecilerin listesinin tamamlanmak üzere olduðunu ve yakýnda kamuoyuna sunulacaðýný söylemiþlerdir. Deþifre edilecek iþkenceciler fare gibi gizlenecek delik arayacaklar Ceza ve tutukevlerinde sistematik iþkence uygulamalarýnda bulunan sorumlularýnda yine anýlan bu liste içinde yer alacaðý bildirilmiþtir. Sayýlarý yüzlerce olduðu tahmin edilen ve haklarýnda dava açýlacak iþkencecilerin, isimlerinin deþifre olmasýyla birlikte kendilerine Mamak Cezaevinin iþkenceci komutaný Albay Raci TETÝK gibi Gata nin hangi huzurevinde yer tahsis edileceði ise merak konusudur. Ýþkence iddialarýyla ilgili olarak Mahalli Cumhuriyet Savcýlýklarýna Görevsizlik Kararýyla gönderilen soruþturma dosyalarýnýn gönderildiði il ve ilçelerin listesi: 1. AFÞÝN (K.MARAÞ) 2. ADANA 3. ADIYAMAN 4. AMASYA 5. ANKARA 6. ANTALYA 7. ARDAHAN 8. ARTVÝN 9. AYDIN 10. BALIKESÝR 11. BARTIN 12. BÝLECÝK 13. BÝNGÖL 14. BURDUR 15. BURSA 16. ÇANAKKKALE 17. ÇORUM 18. DÝYARBAKIR 19. ELAZIÐ 20. ERZURUM 21. ERZÝNCAN 22. ESKÝÞEHÝR 23. GAZÝANTEP 24. GÝRESUN 25. HAKKARÝ 26. HATAY 27. IÐDIR 28. ÝSKENDERUN (HATAY) 29. ÝSTANBUL 30. ÝZMÝR 31. K.MARAÞ 32. KARAKOÇAN (ELAZIÐ) 33. KARS 34. KAYSERÝ 35. KIRIKKALE 36. KIRKLARELÝ 37. KOCAELÝ 38. KONYA 39. MALATYA 40. MANÝSA 41. MARDÝN 42. MERSÝN 43. MUÐLA 44. NAZÝLLÝ (AYDIN) 45. NÝÐDE 46. ORDU 47. OSMANÝYE 48. RÝZE 49. SAKARYA 50. SAMSUN 51. SÝNOP 52. SULUOVA (AMASYA) 53. ÞIRNAK 54. TRABZON 55. TUNCELÝ 56. VAN 57. YERKÖY (YOZGAT) 58. YOZGAT 59. ZONGULDAK

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ

DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ 07.11.2013 Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları,

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz İstanbul YDK: 1 Mayıs itibariyle başlamış olan Eme(K)adın kampanyamız kapsamında güvencesiz, görünmeyen ve yok sayılan kadın emeği üzerine araştırmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu kez bu konuda sendikal

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1)

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1) Dershanede doðru þýkkýnýz SOSYAL BÝLÝMLER1 TESTÝ (Sos1) Bu testte sýrasýyla, Tarih (113) Coðrafya (1423) Felsefe (2430) ile ilgili 30 soru vardýr. 1. Tarih öncesinde yaþayan insanlar, araç gereç yapýmýnda

Detaylı

EKONOMÝDE GELÝÞMELER

EKONOMÝDE GELÝÞMELER 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn Deðerli Mensuplarý, Kýymetli Yol Arkadaþlarým, Ak Parti bayraðýnýn

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine 2007y ý l ý ü l k e - m i z için bir ol-mak ya da olmamak savaþýna sahne olacaða benziyor. AKP, çeþitli kesimlerden gelen uya-rýlara raðmen ülkemizi bir is-lâm devletine dönüþtürme tutkusundan vazgeçmedi,

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Biz yeni anayasa diyoruz

Biz yeni anayasa diyoruz Biz yeni anayasa diyoruz Ocak 05, 2015-9:32:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, "Biz 'anayasa değişikliği' demiyoruz, 'yeni anayasa' diyoruz. Türkiye'nin anayasayla ilgili sorunu ancak

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı