Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM"

Transkript

1 4+4+4 kademeli eðitimle birlikte okullarýn bölünmesine itirazlar dört bir yandan duyulmaya devam ediyor. Ankara da Batýkent te, Dostlar Mahallesi nde verilen mücadelelerin yanýna þimdi de Mamak ýn Þirintepe bölgesi eklendi. Demokrasi Ýlköðretim Okulu nun bölünerek orta öðretime dönüþtürülmesine itiraz eden veliler ilkokul çaðýndaki çocuklarýnýn uzaklardaki okullara gitmelerini istemiyor. Konunun gündeme gelmesiyle birlikte Eðitim Hakký Meclisi içerisinde yer almaya baþlayan veliler, çocuklarýný adeta sürgün edecek bu uygulamaya karþý imza toplamaya baþladý. Topladýklarý imzalarý Mamak Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü ne götüren meclis üyeleri uygulamanýn derhal durdurulmasýný talep etti. Deðerli Basýn Emekçileri, AKP hükümetinin emperyalizmin Ortadoðu daki taþeronluðuna soyunarak, Türkiye yi saldýrgan politikalarýn bir parçasý yapan yaklaþýmlarýný kaygýyla izlemekteyiz. Suriye halkýný ve Ortadoðu daki sýnýf kardeþlerimizi de yakýndan ilgilendiren bir basýn toplantýsýný yapma ihtiyacý hisseden biz emek ve meslek örgütlerini, gerek demokratik hak ve özgürlükler mücadelesinden ve gerekse topluma karþý sorumluluðunun da bir ifadesi olan anti-emperyalist ve enternasyonalist çizgisinden dolayý kamuoyu yakýndan tanýmaktadýr. Irak ta olduðu gibi, hemen yanýbaþýmýzdaki komþumuz Suriye üzerinde de oynanmak istenen emperyalist oyunlara sessiz kalmamýz düþünülemez. Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM Seçkin oda müziði festivali bu sene de Kapadokya nýn büyülü ortamýnda birçok ülkeden müzisyeni günümüzün bestecileriyle bir araya getiren renkli programlar sunuyor. Klasik Keyifler, Kapadokya da gerçekleþtirilen oda müziði konserleri serisinin dördüncü yýlýnda, 25 Temmuz- 22 Aðustos tarihleri arasýnda 20 konser ve 7 farklý atölye çalýþmasýna ev sahipliði yapmaya hazýrlanýyor. Klasik Keyifler, oda müziði repertuarýna geniþ yer vermesi, ileri seviyedeki genç müzisyenleri eðitmesi ve yaþayan bestecilerle birlikte çalýþma imkaný yaratmasý gibi eþsiz özellikleri ile Türkiye ve dünyanýn klasik müzik ortamýndaki ayrýcalýklý yerini bu yaz da saðlamlaþtýrmayý hedefliyor. Klasik Keyifler e bu yýl Hollanda, Yunanistan, Avusturya, Ýtalya, Suriye, A.B.D ve Türkiye den 100 den fazla müzisyen katýlýyor. Müzisyenler klasik Osmanlý müziðinden yeni eserlerin ilk seslendirilmelerine kadar geniþ bir yelpazeye sahip programlar sunacaklar. Ayrýca, Claude Debussy nin doðumunun 150. yýldönümü nedeniyle bestecinin ve diðer Fransýz bestecilerin eserlerinden örnekler seslendirilecek. Oda müziði stajý kapsamýndaki genç profesyonel müzisyenler, müziði halka taþýmak amacý ile bölgede pek çok konser gerçekleþtirecek ve Kapadokya halký ile ortak çalýþmalar yürütecektir. Devamý 3 DE Darbecilerin yargýlanmasýna 14 Eylül de devam edecek 12 Eylül Darbesinin baþ aktörlerinden Kenan EVREN ve Tahsin ÞAHÝNKAYA nýn, Ankara 12. Aðýr Ceza Mahkemesi nde 4 Nisan da baþlayan, Anayasasý nýn tamamýný veya bir kýsmýný deðiþtirmeye veya ortadan kaldýrmaya ve anayasa ile teþekkül etmiþ olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ni ortadan kaldýrmaya veya görevini yapmasýna engel olmaya cebren teþebbüs etmek suçu ile yargýlandýðý dava 14 Eylül 2012 tarihinde devam edecek. Yasaklý yýllarýn, baskýlarýn, sansürün canlý tanýklarýndan biri Fuat Saka. Þarkýlarýnýn sansüre takýldýðý ve hâlâ üzerinde Söylenemez anlamý taþýyan damgalarýn vurulu olduðu þarkýlarýn sahibi o.

2 Bu memlekette adýnda adalet ve kalkýnma geçen bir parti iktidarda. Ve kendine bakýlýrsa ileri demokrasi ile bu memleketi yönetmekteler. Bu memlekette artýk kalkýnma dediklerinde ne dediklerini tam olarak anlýyoruz. Kalkýnma dedikleri biz mülksüz çoðunluðun aç kalmamak için hayatta kalmak için her yeni gün gözlerimizin nuru ellerimizin emeðini ruhumuzun ferini bir grup soyguncuya teslim etmemizdir. Tersanelerde gemi gövdelerinden düþüþümüz, Esenyurt da taammüden yakýlýþýmýz, Avcýlar da metrobüs betonlarýnýn bedenimizin üzerine düþmesidir. Maden ocaklarýna diri diri gömülmemizdir, inþaatlarda sapýr sapýr düþmemiz, korunmasýz gönderildiðimiz baraj göllerinde boðulmamýzdýr kalkýnma. Derelerin topraklarýn madenlerin peþkeþ çekilip bizim susuz kalmamýz, zehirli atýklarla yaþamamýzdýr. Dere yataðýna konut yapan TOKÝ dir. Yüzlerce yýldýr yaþadýðýmýz mahalleden sürülmedir, kentsel dönüþümdür, depremlerde can verip, en çok da afet yasasý ile canýmýz kanýmýz pahasýna bir avuç zenginin daha da zengin edilmesi bizim alabildiðine öldürülmemizdir. Gün be gün daha güvencesiz daha esnek daha çok çalýþmamýz, emeðimizin hakkýnýn her gün daha az ödenmesidir. Hakkýmýzý armaya kalktýðýmýzda örgütlendiðimizde kapýnýn önüne konmamýz, zaten örgütlü olduðumuz sendikalarýn grev ve örgütlenme haklarýnýn fiilen ortadan kaldýrýlmasýdýr. Sendikacýlarýn tutuklanmasýnýn ise kalkýnma ile bir iliþkisi yoktur. O olsa olsa bir ileri demokrasi uygulamasýdýr. Diyarbakýr da kadýn çocuk yaþlý genç vekilleri ile bir halkýn bastýrýlmasý rejimidir ileri demokrasi. Tazyikli su, biber gazý, coptur, zulümdür savaþtýr en temel insani haklarýmýzýn, yaþam hakkýmýzýn yokluðudur. Roboski de masum insanlarýn katli üzerine türlü çeþit bahane üretme sanatýdýr. Adaletin ise gözleri çoktan açýlmýþtýr. Hatta deyim yerinde ise adaletin gözleri fel fecir okumaktadýr. Herkes hukuk karþýsýnda eþit mi idi bu güne dek? Elbette deðil idi. Kimileri daima hep biraz daha fazla eþit olmuþtur. Ama en azýndan içerik olarak olmasa da biçimsel olarak durumu kurtaracak tedbirler almakla, iktidarlarýnýn meþruluðunu korumaya yeltenirdi zalimler bugünlere dek. Artýk ona bile hukukun üstünlüðü hukukun önünde herkesin eþitliði gibi ilkelerle rýzamýzý almaya bile tenezzül etmeden, dolaysýz ve tüm çýplaklýðý ile, þiddetleri ile binmek hevesindeler tepemize. Þimdi adalet kimin kim olduðuna göre iþlemekte, hangi networkün içinde olduðuna, kime biat ettiðine göre deðiþmektedir kanunlarýn her maddesi. Puþi taktýðý için kararsýz bir görgü tanýðý ifadesi ile 11 yýl hapis yatabilir, pankart açarsanýz orada örgüt bulunur 8 buçuk yýl yatabilir, 771 tutuklu öðrenci arasýna girebilir adaleti doyasýya yaþarsýnýz bu memlekette. Gazeteci iseniz milletvekili iseniz yýllarca ne ile suçlandýðýnýzý bilmeksizin içeri de yatabilirsiniz. Üzerine cd den kitaptan pankarttan örgüt çýkartýrlar þaþarsýnýz. Ayný adalet, tuzluk gibi ortada iken Hrant Dink davasýnda örgüt bulamaz. Ayný adalet Roboski nin semtine bile uðramaz. 35 kiþiyi yaksanýz mesela Sivas ta elinizi kolunuzu sallayarak çýkarsýnýz zaman aþýmýndan. Üstelik avukatlarýnýz da ihya olur dünya malý ile. Ýkbal ile sarhoþ edilir AKP hükümeti tarafýndan. Hele silahsýz ve savunmasýz 7 genci öldürmüþseniz. Latif Can, Efraim Ezgin, Hürcan Gürses, Osman Nuri Uzunlar, Serdar Alten, Faruk Ersan ve Salih Gevence yi öldürmüþseniz. Yirmili yaþlarýnýn baþýnda ise bu çocuklar, bugün baþýmýza gelenler gelmesin diye atýyorsa yürekleri. Taze üzümler gibi sýkýlmasýna ömrümüzün rýzalarý yoksa. Ve iþte sýrf bu yüzden siz, bir gece vakti sýrtlanlar gibi sinsice ve kalleþçe ev basmýþsanýz. Ýkisini baþýndan vurup bir yol kenarýna atmýþsanýz bedenlerini. Hunharca telle boðacak kadar alçalmýþsanýz bir insan evladýný, kurþunlamýþsanýz. Ýþte o zaman senelerce elinizi kolunuz sallayarak dolaþýr, milletvekilleri, emniyet müdürleri, valilerle fink atarsýnýz aranýrken. Düðünlerde diðer katillerle halay çekersiniz. Yakalanmadan tahliye kararlarý alýnýr hakkýnýzda. Kazara içerde yatmýþsanýz imdadýnýza AKP nin leþ yiyici adaleti yetiþir korkmayýn. Soðukkanlý telli katillerle, 30 yýldýr hapis yatan, muhtemelen bir karýncayý bile incitmemiþ insanlar arasýnda, kimseyi öldürmeden idama mahkûm olanlar arasýnda eþitlik saðlar ve siz eli kanlý katilleri salýverirler. Taþlarý baðlayýp köpekleri salarlar. Bunlarýn karþýsýnda adalet ve hukukunuza bir nebze olsun inancý kalmayan bizler için yapýlacak tek þey kalýyor; kendi meþru ve fiili gücümüze güvenmek, kendi adaletimizi kendimiz kurmak. Þüphesiz bizim adaletimiz siz katiller ve zalimlere ve onlarýn köþelerinin, kapýlarýnýn köpeklerine karþý hiç de insaflý olmayacaktýr kademeli eðitimle birlikte okullarýn bölünmesine itirazlar dört bir yandan duyulmaya devam ediyor. Ankara da Batýkent te, Dostlar Mahallesi nde verilen mücadelelerin yanýna þimdi de Mamak ýn Þirintepe bölgesi eklendi. Demokrasi Ýlköðretim Okulu nun bölünerek orta öðretime dönüþtürülmesine itiraz eden veliler ilkokul çaðýndaki çocuklarýnýn uzaklardaki okullara gitmelerini istemiyor. Konunun gündeme gelmesiyle birlikte Eðitim Hakký Meclisi içerisinde yer almaya baþlayan veliler, çocuklarýný adeta sürgün edecek bu uygulamaya karþý imza toplamaya baþladý. Topladýklarý imzalarý Mamak Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü ne götüren meclis üyeleri uygulamanýn derhal durdurulmasýný talep etti. Dilekçeleri vermeden önce müdürlük önünde basýna açýklamada bulunan meclis üyeleri Ne servislere verecek paramýz var, Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir in Avanos ilçesine baðlý Topaklý beldesi yakýnlarýnda bir akaryakýt tankerinin devrilmesi sonucunda meydana gelen yangýn Nevþehir Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekiplerinin de çalýþmalarý ile söndürülebildi. Tanker yangýný nedeniyle Kayseri- Ankara ne de beþ buçuk yaþýnda ilkokula gönderecek çocuðumuz var. Bu uygulama derhal son bulsun aksi taktirde Eylül ayý geldiðinde iki elimiz yakanýzda olacaktýr. Bizim olan okulumuza sahip çýkacaðýz ve çocuklarýmýzýn sürgün edilmesine izin vermeyeceðiz diye belirttiler. Açýklama süresince Okuluma dokunma, Servise verecek paramýz yok, AKP elini eðitimden çek, Eðitim haktýr engellenemez sloganlarý atan meclis üyeleri yasasýyla gündeme gelen bu uygulama son bulana kadar mücadelelerine devam etmekte ýsrarlý olduklarýný dile getirerek çocuklarýný karanlýðýna teslim etmeyeceklerini hep birlikte yinelediler. Açýklamanýn ardýndan veliler aralarýndan seçtikleri temsilcilerle dilekçeleri müdürlüðe teslim ettiler. Sendika.Org/ Ankara 21 Temmuz 2012 karayolu ulaþýmý çift yönlü olarak yaklaþýk 3 saat süre ile yapýlamadý. Tanker yangýnýn söndürülmesinin ardýndan Kayseri-Ankara karayolu trafiðe yeniden açýldý. Kayseri-Ankara karayolu ulaþýmýnýn da bir süre aksamasýna neden olan tanker yangýnýna Kalaba Belediyesi Ýtfaiye ekipleri ile hemen hemen ayný saatlerde müdahale eden Nevþehir Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekipleri yanan tankerin söndürülmesi için uzun çaba gösterdiler. Ersin Demirkan idaresindeki 34 TL 8875 plakalý motorin yüklü tankerin, Avanos ilçesinin Topaklý beldesi yakýnlarýndaki Kayseri-Ankara karayolunun 65 Kilometresinde, kireç ocaðýnýn bulunduðu mevkide devrilerek alev almasý ile baþlayan yangýna kýsa zamanda müdahale eden Nevþehir Belediyesi ekipleri, Kalaba itfaiye ekibi ile birlikte çalýþma yaptý

3 Türkiye ve yurtdýþýndan katýlacak müzik topluluklarýnýn arasýnda Ricciotti Ensemble Solist Karsu Dönmez in katkýlarý ile, Atlas Ensemble üyeleri, Anatolia Ensemble, Idée Fixe ve Ankara Üniversitesi Solistleri yer almakta. Festivalin ustalýk sýnýflarý programýnda ise, Amsterdam Nieuw Ensemble dan obuacý Ernest Rombout, Cenevre Konservatuarý ndan flütçü Elena Cecconi, Bilkent Senfoni Orkestrasý ndan klarnetçi Nusret Ýspir, Piyano ve kemanda Birsen ve Özcan Ulucan Kardeþler ve Salzburg Mozarteum dan kemancý Harald Herzl in, ve Devlet Sanatçýsý, BBC Senfoni Orkestrasý baþ viyolacýsý Ruþen Güneþ in gerçekleþtirecekleri çalýþmalar dikkat çekiyor.1-14 Aðustos arasýnda yer alacak olan Besteciler Kazaný kapsamýnda, günümüz çaðdaþ müziðinin önde gelen bestecilerinden biri olan Amerikalý ünlü besteci Stephen Hartke, Kamran Ýnce ve Onur Türkmen in yeni eserleri seslendirilecek ve bu besteciler festivale seçilen 13 genç besteci ile çalýþmalar gerçekleþtireceklerdir. Ayrýca, Hollanda Radyo Orkestrasý baþ trompetçisi Cyrille van Poucke, Bilgi Üniversitesi nden besteci Tolga Zafer Özdemir ile birlikte Yaratýcý Müzik Atölyesi nde katýlýmcýlar ve yerel müzik severler ile birlikte doðaçlama çalýþmalarý yapacaklardýr. Dinleyiciler konserlerden önce veya sonra gerçekleþecek sohbetlerle eserler hakkýnda daha derin bilgi sahibi olacak, müzik yazarlarý ve icracýlarla eserler hakkýnda fikir alýþveriþinde bulunabileceklerdir. Klasik Keyifler, (KK) Amerikalý kemancý ve tanýnmýþ oda müziði uzmaný Ellen Jewett ve eþi tarihçi ve turizimci Hüsam Süleymangil in geliþtirdiði bir proje. Dünyanýn her yanýndan müzisyenleri Türkiye nin farklý kültürlerin kavþaðý haline gelmiþ çok katmanlý mekanlarýnda birlikte müzik yapmak için bir araya getirirerek, farklý kültürlerin klasiklerini birlikte yorumlayarak, hayal güçlerini ve anlayýþlarýný beslemeyi, daha evrensel bir müzik eðitimi saðlamayý amaçlýyor. Konser ve çalýþma mekanlarý arasýnda medreseler, kaleler, doðal maðaralar, manastýrlar, yaðhaneler, rehabilitasyon merkezleri, hapishaneler ve Ürgüp, Nevþehir, Mustafapaþa, Göreme ve Uçhisar daki oteller yer almaktadýr. Klasik Keyifler, Türkiye nin kalbindeki bu büyülü mekanlarda gerçekleþtirdiði projeleri, Amerika Birleþik Devletleri Türkiye Büyük Elçiliði, Argos in Cappadocia, Kapadokya Meslek Yüksek Okulu, Gallery Cappadocia, Argeus Turizm, Sevda Cenap And Müzik Vakfý ve diðer sponsorlarýn deðerli katkýlarýyla; ve Sevda Cenap And Müzik Vakfý ve Ricciotti Ensemble in iþbirliði ile sürdürmektedir. Hepinizi Bekleriz. Dikkat! 20:30 daki bütün konserler Ramazan dolayýsýyla 21:30'a alýnmýþtýr... Klasik Keyifler 2012 Kapadokya Açýlýþ Konserleri ve Kokteyli 25 Temmuz Mustafapaþa M.Tudiev Keman Sýnýfý Konseri, KMYO Ýç Avlu 20:30 Açýlýþ Kokteyli, Elleni Üst Kat 21:30 Açýlýþ Konseri, Ellen Jewett- Özgür Ünaldý Konseri, Elleni Kilise PROGRAM 2012 Temmuz 25 Temmuz 21:30 Elleni Mustafapaþa Debussy; Öncesi ve Sonrasý Debussy, Faure ve Takemitsu Ellen Jewett, keman Özgür Ünaldý, piyano 26 Temmuz 21:30 KMYO Ýç Avlu KK Sanatçýlarý ve 2012 Katýlýmcýlarý 28 Temmuz 21:30 Argos Bezirhane * Bir Yaz Gecesi Rüyasý Bach, Liszt, Gedizoðlu, Durmuþ, Yakar ve Brahms, Ayþen ve Özcan Ulucan keman, Birsen Ulucan, piyano 29 Temmuz 14:30 Elleni Mustafapaþa KK Extravaganza KK Sanatçýlarý ve 2012 Katýlýmcýlarý 30 Temmuz 21:30 KMYO Ýç Avlu * Brahms'ýn Perspektifiyle Orhan Veli Þiiri Ruþen Güneþ, viyola and Tülay Gürerk, piyano 31 Temmuz 21:30 Sinassos Aya Nikola Manastýrý * Prag'tan Yolculuklar, Dvorak ve Akses Ankara Üniversitesi Solistleri ve Ruþen Güneþ, viyola Aðustos Aðustos 21:30 Argos Bezirhane * Paris Esansý Debussy, Ibert, Faurè, Satie ve Piazzolla Elena Cecconi, flüt ve Ali Asaad, gitar 2 Aðustos 21:30 KMYO Ýç Avlu Besteciler Kazaný'ndan Onur Türkmen'in Eserleri ve Konuk Sanatçý Ernest Rombout, obua Ankara Üniversitesi Solistleri ve Anatolia Ensemble 3 Aðustos 21:30 Saklý Vadi* ve KK Festival Orkestrasý 4 Aðustos 21:30 Argos Bezirhane * Osmanlý Saraylarýndan enstrümental müzik Anatolia Ensemble 5 Aðustos 14:30 Elleni Mustafapaþa KK Oda Müziði Extravagaza KK Sanatçýlarý ve 2012 Katýlýmcýlarý 6 Aðustos 21:30 KMYO Ýç Avlu Besteciler Kazaný'ndan Yeni eserlerin Premierleri 7 Aðustos 21:30 Argos Bezirhane * Hikayeler ve Efsaneler; Stravinsky Bir Askerin Öyküsü Idee Fixe: Nikolos Dimopoulos, flüt ve Dimitris Leontzakos,klarnet Erato Alakiozidou, piyano ve Ellen Jewett, violin 8 Aðustos 21:30 Sinasos Aya Nikola Manastýrý Klasik Keyifler Klasikleri 9 Aðustos 21:30 KMYO Ýç Avlu * Kamran Ýnce'nin Eserleri Rahþan Apay, çello and Kamran Ýnce, piyano 10 Aðustos 21:30 KMYO Ýç Avlu Kemancý Baþýmýn Tacý Harald Herzl'in sýnýfýndan keman resitalleri Heather Özaltun. piyano 11 Aðustos 21:30 Argos Bezirhane * Lavanta Gözlü At (Güzel Atlar Diyarýnda çalýnmak üzere) Stephen Hartke Eserleri Ellen Jewett ve Özcan Ulucan keman, Tuba ÖzkanGreg Hesselink, cello Jerfi Aji and Özgür Ünaldý, piyano, Nusret Ispir, klarnet 12 Aðustos 14:30 Elleni Mustafapaþa KK Oda Müziði Extravaganza KK Sanatçýlarý ve 2012 Katýlýmcýlarý Klasik Keyifler 2012 Konser Mekanlarý Nerede 1- KMYO Ýçavlu/Ottoman Medrese Kapadokya Meslek Yüksek Okulu, iç avlu Mustafapaþa, Ürgüp, Nevþehir 2- Sinasos Aya Nikola Manastýrý Aya Nikola manastýrý, Mustafapaþa, Ürgüp, Nevþehir. Yeni restore edilip, Mayýs 2012 de tekrar açýlan eski Rum manastýrý. 3- Elleni Mustafapaþa (Eski Sinasos) merkezinde, Elleni kilisesi ve Elleni Bar üst kat. 4- Argos Bezirhane Argos in Cappadocia otelin içinde, Uçhisar, Nevþehir 5- Saklý Vadi Mustafapaþa'nýn arka tarafýnda, Saklý Vadi, ya da 'Balta'nýn Yeri' diye bilinen muhteþem güzelliðe ve akusitiðe sahip vadi/konser mekaný, Mustafapaþa, Nevþehir. 6- Göreme Belediye Göreme Belediyesi Salonu. 'Yaratýcý Müzik/Herkez Ýçin Müzik' çalýþmalarýnýn yapýlacaðý mekanlardan biri. Belediye binasýnýn yaný. Göreme, Nevþehir. 7- Göreme Açýkhava Müzesi Göreme Açýkhava Müzesi Giriþi, Göreme, Nevþehir. 8- Avanos Açýk Hava Tiyatrosu Avanos Açýk Hava Tiyatrosu, Avanos, Nevþehir. 9- Han-Çýraðan Han-Çýraðan, Saatli Meyadan, Ürgüp, Nevþehir. 10- Muti by Prokopi Muti by Prokopi Restaurant, Bar. Saatli Meydan Ürgüp, Nevþehir Festival ile ilgili detaylý bilgiye adresinden ulaþabilir, festivalin kurucularý ile adresinden iletiþime geçebilirsiniz. Bölgeyle ilgili uzman seyahat yardýmý almak için ile iletiþim kurabilirsiniz. Festival ile ilgili yüksek çözünürlüklü görseller KK web sitesi basýn kitinde: Konser tarih, mekan, saat, program ve giriþ bilgileri: 12.html Konser mekanlarýna ulaþým detaylarý için: su boru hattý, içme suyu, kullanma suyu, yangýn suyu, bahçe sulama þebekeleri, elektrik, internet, telefon hatlarý bulunmakta olup, tüm binalar galeri sistemi ile birbirine baðlanmýþ durumdadýr. Üst yapýyla birlikte alt yapý çalýþmalarýna büyük önem veren Nevþehir Üniversitesinde tamamlanmak üzere olan galeri sistemleri sayesinde ileride ortaya çýkabilecek muhtemel arýzalarda hiçbir yer üstü yapýlara zarar verilmeden ve hiçbir kazý yapýlmaya ihtiyaç duyulmadan arýzalarýn giderilmesi saðlanacak. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir Üniversitesi tarafýndan ileriye dönük yaþanabilecek alt yapý sorunlarýna yönelik galeri sistemleri oluþturuluyor. Nevþehir Üniversitesinde fiziki yapýlanmayla birlikte alt yapýya da büyük önem veriliyor. Bu kapsamda Üniversitede yaðmur drenaj þebekesi çalýþmalarý, dere ýslahý gereken yerlerde açýk kanal ile su taþkýn hendekleri, tüm binalara ait tesisatlarýn taþýndýðý en küçük ebadý 2,00x2, 50x2,50 metre, en büyük ebadý 2,50x3, 00x5,00 metre boyutlara sahip betonarme galeri sistemleri oluþturuluyor. Galeri sistemi içerisinden sýcak

4 Tartýþacaðýmýz ayrýmcýlýk konusu ilk deðil ve son da olmayacak. Biz ise, demokrasi, özgürlük ve adalet arayýþý mücadelemizin bir parçasý olarak her ayrýmcýlýk skandalýný tartýþmaya devam edeceðiz. Gündemdeki yeni ayrýmcýlýk örneði TBMM de ve Alevilere yönelik yaþandý. CHP Dersim Milletvekili Hüseyin Aygün'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cemevi açýlmasý amacýyla verdiði dilekçeye, TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, ''Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'na göre, Alevilik ayrý bir din olmayýp Ýslam içi bir oluþum, Ýslam'ýn tarihi süreçte ortaya çýkmýþ bir zenginliðidir ve Ýslam dininin ibadet yerleri camilerdir''diyerek yazýlý fetvasýyla cevapladý. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek in Aygün e gönderdiði yazýlý cevap birçok açýdan sorunludur. Bir yandan inanç özgürlüðü konusundaki ayrýmcýlýk uygulamasýný ele verirken, diðer taraftan ise TBMM nin kendi iradesini kullanma krizi içinde olduðunu gösterdi. Hukuksal bir hak talebi karþýsýnda verilen cevabýn, ayrýmcý içeriðinin kendisiyle tartýþýrken, diðer taraftan ise, Çiçek in kararlarýný, Anayasal haklara ya da TBMM nin yetki ve görevlerine göre deðil de, ''DiyanetÝþleri Baþkanlýðý'na göre aldýðýný ve aslýnda milli iradenin ve egemenliðin kayýtsýz þartsýz TBMM de deðil de, DÝB da olduðunu resmen teyit edildiðini gördük. Zaten Baþbakan yardýmcýsý Bülent Arýnç ta bu konudaki tezimizi destekler açýklamada bulunarak, Diyanet Ýþleri Baþkaný'ný Protokolde ilk 5'in içinde bulundurmuþtur. Þimdi 52'inci sýrada olduðuna bakmayýn. Ýnþallah yeni yapýlacak protokol düzenlemesiyle ayný Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün Diyanet Ýþleri Reisi'ne verdiði önem, bugün de yine protokolde en önde yerini koruyacaktýr diyerek, bu kurumun gücüne vurgu yapýlmaktadýr. Her konuda Milletimiz adýna yasama, denetim ve temsil görevini yerine getiren Türkiye Büyük Millet Meclisi, söz konusu Aleviler olunca, görevini Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý na devreder. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek in, karar alma iradesini TBMM ve Anayasal hükümler yerine, diyanete teslim ederek almasý, 21. Yüzyýl siyaseti açýsýndan trajik komik bir durumdur. AYRIMCILIK ÜRETEN DEVLET VE ÝKTÝDAR OLURSA.. Eþitsizliklerin kasýp kavurduðu Türkiye'de, "öteki"muamelesine maruz kalan Alevilere ve öðretilerine dönük asimilasyoncu projeleri anlatmak kolay olmasa gerek. Gündelik hayattýn iliþkilerinde Alevi olmanýn diðer adýnýn, ayrýmcýlýk, dýþlanma ve "tehdit"olarak karþýmýza çýkmasýný anlamak zor. Bunun karþýsýndaki siyasi sus puslarýda anlamak daha da zorlaþýyor. Peki, neden böyle olmak zorunda? Alevileri "ötekileþtirmenin"kaynaðý ideolojiktir. Asimilasyoncu yaklaþýmlarýn, toplumda ötekiler yaratmaktan baþka, bir de çatýþma alaný yaratma gibi bir rolü olduðunu bilmekteyiz. Bunu, makro politik düzeydeki resmi ideolojik söylemlerin beslediði sosyal baský mekanizmalarýnýn ve bu mekanizmalarý besleyen Türk uluslaþma modelinin resmi ideolojisi haline gelen, "Türk.- Ýslam Sentezi" nin Alevilere dönük yüzünde görmek mümkün. Cumhuriyetin asimilasyoncu politikalarý, esas olarak, 1924 Anayasasý baþlayan sürece tekabül etmektedir. Çünkü Anayasa'nýn giriþ ve gerekçe bölümü, farklýlýklarý Lozan anlaþmasýna göre kabul eden, ama farklýlýklarýn kendisini yeniden üretmesine izin vermeyeceðini açýkça beyan ediyordu. Hüküm açýk ve netti: Lozan anlaþmasýnda tanýnan, gayrimüslimler dýþýndakiler Türk'tü ve dini Ýslam'dý. Yani Alevilerin, resmi görüþün dinini seçmekten baþka bir tercihi olmayacaktý. Ýþte bu nedenle devletin, yoðun ve yaygýn bir asimilasyon politikasýna ve araçlarýna ihtiyacý vardý. Ýþte bu nedenle zorunlu asimilasyon araçlarý olan, DÝB, Din Dersleri, Kuran Kurslarý, MEB ve Bütçenin devreye konulmasý gerçekleþtirildi. Devletin ideolojik aygýtlarý bu türden zorunlu yoðun ve yaygýn bir mesai harcayarak, Alevilerin aslýndan ve özünden koparýlmasý için çalýþtý. Alevi köylerine zorla cami yaptýrma giriþimleri, asimilasyon politikalarýnýn bir sonucudur. "Türk Ulusal Kimliði" ve Sünnilik ekseninde "Ýslam kimliði" kendi hegemonyasýný, farklý olanlarý "ötekileþtirmek" üzerinden kurar. Alevilerin, resmi ideoloji ile ötekileþtirilmesi de, bu hegemonya oluþturma ve resmi din kimliðini inþa etme istenci ile birlikte düþünülmelidir. TBMM VE DÝB NA 15 ELEÞTÝRÝ, 12 ÇÖZÜM Bir,Aleviler TBMM ve DÝB Baþkanlarýnýn fetvalarýný ve cevaplarýný ciddiye almýyor. Çünkü bu resmi fetva ve cevaplarda tanýmlanan bir Alevilik ve Aleviler tipi yok. Çünkü Aleviler, Diyaneti ve onun fetvalarýný tanýmýyor ve bunlara itibar etmiyorlar. Aleviler asýrlardýr, fetva, din ve dindar üreten iktidarlara ve devlete kapalý yaþamýþtýr. Ýki, TBMM Baþkaný Cemil Çiçek in, düþüncesini ve kararlarýný diyanete teslim ederek ''Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'na göre, Alevilik ayrý bir din olmayýp Ýslam içi bir oluþum,ýslam'ýn tarihi süreçte ortaya çýkmýþ bir zenginliðidir ve Ýslam dininin ibadet yerleri camilerdir'' ezberini tekrarlamasý acizlik olarak deðerlendirilmiþtir. TBMM iradesini ve karar alma süreçlerini DÝB na teslim etmesi ve Diyanet fetvasýyla siyaset yapmasý, 21 Türkiye sinin siyasal derinliðini göstermektedir. Aleviler, vatandaþýnýn vicdanýna ve dini hayatýna ait özgürlük alanýna müdahale eden devlet anlayýþýný ve kurumlarýný ilkellik olarak görür ve doðru bulmaz. Çünkü Alevilik ve Aleviler devletin toplumu tek tipleþtirmesini hedefleyen resmi din kalýbýnýn içine girmez ve sýðmaz. Üç, TBMM ve DÝB Baþkanlarý ideolojik yumurta ikizi gibidir. Düþünsel olarak Alevilere ve Aleviliðe uzak ve karþýdýrlar. Sözleri devlet adamlýðý/kadýnlýðý yerine, ulema edasýyla verilmiþ saygýsýzca ve buyurgancadýr. Devlet adýna yazýlmýþ bu cevap fetvasý, Sünniliði, resmi bir din olarak benimser ve farklý olan Alevilere bu resmi dini devlet dinini zorla ve despotça dayatýr. Aleviler ise her seferinde aðýr bedeller ödeyerek, bu dinsel despotluðu geri çevirir ve kabul etmez. Dört, Sünnilik ve Sünniler üzerindeki bu resmi devlet ve resmi ulema dayatmasý ve resmi ideolojik referanslý teolojik kalýplar, ayný þekilde baþta Aleviler olmak üzere diðer farklý inanç sahiplerini de dayatýlmak istenmektedir. Yani TBMM ve DÝB Baþkanlarý inanma ya da inanmama özgürlüðüne, kimin neye, nasýl ve nerede ibadet ederek yaþamaya dair hakka despotça hükmetme cüreti göstermesinin bizzat kendisi, inanç ve vicdan özgürlüðünü hiçe saydýklarýnýn göstergesidir. Dolaysýyla devlet adýna uygulanan doðrudan bir hak ihlali ve ayrýmcýlýktýr. Beþ, TBMM Baþkaný "din, vicdan ve inanç özgürlüðü" hususlarýnda evrensel ve ulusal hukuk ilkelerine göre deðil, ideolojik referanslý dinsel fetvalara göre hareket etmektedir. Örneðin Aleviler tarafýndan açýlan "din, vicdan ve inanç özgürlüðüne iliþkin tüm davalarda, gerek yargý, gerekse TBMM Baþkanlýðý, sürekli olarak hukukun evrensel ilkelerine deðil, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn fetvalarýna baþvurmuþtur. Altý, TBMM ve DÝB Baþkanlarýnýn aksine, Aleviler, inançsal öðretilerinden dolayý, ibadet yerini Cemevi olarak tanýmlýyor. Ýnançsal olarak farklýdýrlar. Kendilerine özgü öðreti ve pratiklerinden dolayý, kendilerini farklý, Anadolu'ya özgü bir inanç, felsefe ve düþünce sistemi içerisinde görüyorlar. Tanrý yorumu, kadýna bakýþa gibi bir çok temel konuda, "resmi din"den farklýdýrlar.. Yani resmi görüþün ve egemen Ýslam din anlayýþýnýn kalýplarýnda daraltýlmak, eritilmek istemiyorlar. Her türden Sünnileþtirme ve Þiileþtirme giriþimlerine karþý da, asýrladýr öðretileri ve dirençleri ile taviz vermediler. Farklýlýklarý ülkenin zenginliði olarak gördüler ve bedel ödeyerek yaþadýlar. TBBM ve DÝB dinsel farklýlýklarýn zenginlik olarak algýlanmasýnýengelleyen zihniyet kurgusuna sahiptir. Bu nedenle resmi görüþ, Alevileri Sünnileþtirme hedefi üzerinde sonuç almasý mümkün olamayan toplumsal mühendislik yapar. Yedi, söz konusu Alevilerin eþitlik ve hak talepleri olunca, TBMM, devletin yürütmesi ve yargýnýn iradesi "kanun önünde eþitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadýrlar" hükmünü görmez. Sünni anlayýþla þekillen devlet ve iktidar "hukukun üstünlüðü ilkesini de, Sünnilik lehine yorumlar ve Alevilerin kendilerini tanýmlama hakkýný elinden almayý kendine bir hak sayar. Bu yaklaþým, insan haklarýnýn evrensel deðerlerini hiçe sayan ideolojik ve asimilasyoncu bir tavýrdýr. Sekiz, TBMM Baþkaný, devlet dini ve mezhebi olamayacaðýný kabul edemiyor. Bu siyasal ilkellik, inanmanýn devlete deðil, kiþiye özgü bir hak olduðunu kabul ettiði zaman, demokrasi ve özgürlüklerden bahsetmeye baþlayabilir. TBMM ulema sýnýfý gibi yönetilemez. Dokuz, TBMM ve DÝBsiyasiÝslamcýlýðý besleyen, siyasal Ýslamcý faaliyetlerin beslendiði/desteklendiði, nemalandýðý anti laik odak özelliðine sahip bir yapýdýr. Resmi din ve resmi dindar yetiþtiren ve besleyen bu kurumlarýn baþýnda DÝB, ÝHL, Zorunlu din dersleri, Kuran Kurslarý ve bunlara hukuksal kýlýf uyduran TBMM gelir. On, TBMM ve DÝB Baþkanlarýnýnayrýmcý ideolojik fetvalarý, toplumsal çoðulculuk yerine, ülkemizde toplumsal ayrýþmanýn ve kutuplaþmalarýn tetikleyicisi olmaya devam ediyor. On bir, TBMM ve DÝBdevlet adýna herkesi resmi Sünnilik anlayýþý üzerinden dindarlaþtýrmak veýslamizasyonu yaygýnlaþtýrmayý hedeflemektedir. Yani inanan insanýn vicdanýndaki Ýslami deðil, siyasi ve sömürü haline dönüþtürülmüþ "siyasalýslamcýlýk" merkezi haline dönüþmüþtür. Alevilere yönelik tüm bu ayrýmcýuygulamalarýn arkasýnda bu düþünce sistemi yatar. On iki, TBMM ve DÝB insanýn vicdaný temsil edemez, vicdana giremez ve vicdaný þekillendiremez. Alevilerin ibadet yerine cümbüþ evi diye hakaret edip, sonrada zorla camiye davet edemez. Yani TBMM ve DÝB aslýnda din, vicdan ve inanç özgürlüðünün ihlal eden kurumlarýn baþýnda gelirler. On üç, TBMM ve DÝB Türkiye'de farklýinançlar ve inanmama haklarýna sahip insanlar üzerinde sosyal baskýmekanizmalarýný yaratýyor. TBMM ve DÝB toplumun, dini duygularýný istismar etmektedirler. Dini konular ve hassasiyetler üzerinden kurulan siyasi iliþkilere diyanetin memurlarý aracý olmaktadýr. Dini duygularýn siyasete alet edilmesine ve laik ve demokratik ülkerlerde bu türden davranýþlara müsaade edilmez. On dört, TBMM ve DÝB farklýinanç gruplarýný temsil etmediðini, tarihli basýn açýklamasýnda "Baþkanlýðýmýzýn, kendine verilen bu kanunî görevleri yerine getirirken ürettiði pratik hizmetler þunlardýr: Cami eksenli din hizmetleri " þeklinde itiraf etmiþtir. Bu itirafý yapan kurumlar Anayasanýn 10. maddesindeki eþitlik ilkesini ihlal etmektedir. Bu açýklamanýn kendisi, baþta Aleviler olmak üzere farklý inanç gruplarýnýn, Diyanete yönelik "tekçilik ve ayrýmcýlýk" eleþtirisini haklý olduðunu göstermektedir. On beþ, TBMM ve DÝB inançsal ve siyasi tarafsýzlýk ilkesini ayaklar altýna alýyorlar. Çünkü TBMM ve DÝB, Alevilerin inanç ve kültür merkezleri olan cemevlerini engellemek için, Alevi köylerine zorla cami yaptýrarak, Sünni- Hanefi inancýný zorla aþýlanmayý hedeflemiþtir. Oysa evrensel hukukta yer almýþ olan din, vicdan ve inanç özgürlüðü ilkesine göre, ibadet yeri olan cemevinde, ibadet þekli olan cem'inde "benim kabem insandýr"öðretisine baðlý Alevi yurttaþýna, camide insan yerine kýble göstermek, DÝB'nýn hak ihlali örneklerinden birisidir. SADECE ELEÞTÝRMÝYORUZ, AYRIMCILIÐA KARÞI ÇÖZÜM YOLUNUDA GÖSTERÝYORUZ Bir, din ve devlet iþlerini birbirinden tümüyle ayýrmak anayasal düzenlemeler gerekir. Ýki, dini olanýn, devletin iþlerine, devletin de dini alanýn iþlerine müdahale etmemesi gerekir. Üç, devlet herkesin din, vicdan, inanç ve inanmama özgürlüðünü korumalý, yasal güvence altýna almalýdýr. Dört, devlet tüm din, inanç gruplarýnýn ve bunlarýn tüm yorumlarýna eþit mesafede durmalýdýr. Beþ, din öðretimi sadece dini çevrelerin kendi okullarýnda, özel okullarda verilmelidir. Devlet okullarýnda ise öðrencinin ve ebeveynlerin isteðine baðlý olarak, tüm dinler ve inançlar hakkýnda tarafsýz bilgi aktarmak koþuluyla ders verilebilir. Müfredatýn içeriði ise tüm dinler ve inançlarýn temsilcilerinin yer aldýðý komisyonun rýzasýyla belirlenmelidir. Altý, nüfus cüzdanlarýnda "din" hanesi olmamalýdýr. Devlet, vatandaþlarýnýn dinini kayýt altýnda tutmamalýdýr. Yedi, Ýnanç vergisi uygulamasýyla, isteðe baðlý olarak devletin vergi toplamasý yöntemiyle, dini ve inanç topluluklarý adýna toplanan vergilerin, bu çevrelere aktarýlmasý konusunda devlet aracýlýk yapabilir ve denetim saðlayabilir. Sekiz, dini ve inanç topluluklarýnýn sivil kuruluþlar üzerinde örgütlenmesi benimsenmelidir. Dokuz, dini ve inanç rehberlerini, önderlerini, dini topluluklarýn kendisinin tayin etme ya da belirleme hakký kabul edilmelidir. On, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna kadro alýmýderhal durdurulmalýdýr. Mevcut kadrolarýn DÝB kurumunun tamamýyla tavsiyesi süresince görevlerini sürdürmesine, bir kýsmýnýn diðer kamu kurumlarýna aktarýlmasýna, emeklik sonrasý yerlerine yeni kadro tahsisini artýk yapýlmamasýbenimsenmelidir. 10 yýl içinde Diyanetin tamamýyla tavsiyesi saðlanmalýdýr. DÝB'na ait tüm kamu binalarýn, tesislerinin dini ve inanç topluluklarýn ihtiyaçlarýna göre devredilmelidir. On bir, DÝB ve DÝYK yerine "Ýnanç Özgürlüðünü Saðlama ve Ýnanç Kurumlarý ve Topluluklarý Arasý Koordinasyon Dairesi" adýyla yeni bir yapýlanmaya gidilerek, devletin din iþleri yerine, yurttaþýn din özgürlüðünü korumayý, laiklik ilkesine göre görev edinmiþ bir kurumsallaþmayý, tüm inanç topluluklarýný, akademisyenleri, sosyologlarý, hukukçularý kapsayacak þekilde gerçekleþtirmek. Bu kurum ayný zamanda kültürler ve dinler arasý diyalog ve tanýþmayý teþvik etmeyi hedefleyecektir. On iki, Ýmam, hatip ve müezzin yetiþtirmek gibi görevi devlet asla üstlenemez. Bu nedenle ÝHL kapatýlmalýdýr. Dini rehberlerin yetiþtirilmesi görevi ve yetkisi dini topluluklarýn kendisine verilmelidir. Bunun için ÝHL'rine öðrenci alýmý tamamen durdurulmalý ve son mezunlarýnýverinceye kadar açýk olmalýdýr. Daha sonra bu okullarýn bir kýsmý Anadolu Liselerine dönüþtürülmelidir. Bir kýsmý ise farklý dini topluluklarýn kendi dini eðitimlerini sunabilmesi þartýyla, somut proje karþýlýðý verilerek özel okul yapýlmasýna izin verilmelidir. Bu okullar da MEB müfettiþlerinin denetimine açýk olmalýdýr.

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler Defol Bush sayfa: 7 Katil Bush, hesap ver, bugün kaç çocuk öldürdün? sayfa: 8-9-10 sosyalist isci SAYI: 221 8 Temmuz 2004 1.000.000 TL. Yeni bir sol üzerine tartýþmalar Sosyalistler hareketi ve ondan çýkan

Detaylı

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan içindekiler Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan 2 aalto @ turkey Mimarlar Odasý nda Bir Simge: Teoman Öztürk - Yavuz Önen 3 Geçen Sayýdan Yansýmalar 4 Aalto Etkinliklerinin Ardýndan - Nuri Arýkoðlu

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı