twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz"

Transkript

1 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ ÖREN Keçiören e iki aile yaflam merkezi Türkiye nin nüfusu en büyük ilçesi Keçiören e, 2 dev Aile Yaflam Merkezi yap m - n n h zla devam etti ini aç klayan, Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, çok k sa bir süre içerisinde Kuflça z da, Etlik te hizmete girece ini HABER 2. SAYFADA ALTINDA Tan k n, çal flmalar aral ks z sürüyor Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, çal flmalar n sürdürüyor. K sa bir süre önce, görevi devralacak baflkana bulmak istedi i gibi bir belediye b rakaca - n ifade eden Tan k, Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi inflaat n inceledi. HABER 2. SAYFADA Alt nda n köyleri düzenli temizleniyor Alt nda genelinde genifl çapl bir temizlik program bafllatan belediyenin temizlik ekipleri, Yeflilyurt Mahallesi, Gicik, Kavakl, Peçenek, Tatlar, Karacaören ve Ayd nc k köylerinde temizlenmedik yer b rakmad. HABER 13. SAYFADA Kazanl ö retmenden ya l boya sergisi 16 DA Gelincik Projesi semineri yap ld 16 DA ÇANKAYA Fazla Mesai Ücreti Tasar s Baflbakanl kta SICAK HAVA inflaatç ya yarad Ülke genelinde, ava s cakl n n mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi yaz n çal fl p k fl n ise iflsiz kalan inflaat çal flanlar n n yüzünü güldürdü. H A B E R Vali Yüksel den kantin genelgesi E itim-ö retim ikinci yar y l n bafllamas yla birlikte Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, kantinlerdeki hijyenin sa lanmas için bir genelge yay mlad. Ankara Valili i okul kantinlerinden yararlanan çocuklar n ve gençlerin sa l kl ve dengeli bir flekilde beslenmelerinin sa lanmas na etkinlikle ve kararl l kla devam edilmesi amac yla bir genelge yay mlad. Ankara Valisi Alâaddin Yüksel; Devletimize emanet edilen gelece imiz olan çocuklar m z ve gençlerimiz güvenli olmayan g dalardan korunacak. Okul kantinlerinde asgari teknik ve hijyen flartlar ile g da güvenli ine ait flartlar oluflturulacak, okul idarelerince ve ilgili kurumlarca sürekli takip edilecek. HABER 3. SAYFADA B A B I A L GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz GÜNCEL Mobil belediyecilik hizmeti Yaflar a gençlerden Keçiören Belediyesi taraf ndan vatandafllar n hizmetlere eriflimini kolaylaflt rmak amac yla bafllat lan mobil uygulamalar, Keçiörenlilerden yo- un ilgi görüyor. 13 TE T w i t t e r twitter.com/olaygazetesi06 Çankaya Kaymakaml nsan Haklar Kurulu ile Ankara Barosu Gelincik ve nsan Haklar Merkezi nin katk lar, Çankaya Belediyesi nin de koordinatörlü ünde yürütülen ve Gelincik Projesi semineri gerçeklefltirildi. HABER 3. SAYFADA 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: F A C E B O O K yo un ilgi GÜNCEL OLAY GAZETES FACEBOOK TA pages/olay-gazetesi/ CHP Yenimahalle Seçim letiflim Merkezi her yafltan vatandafl a rl yor. Seçim bürosunda vatandafllar, Yenimahalle için birlik olup fikir al flverifli yap yor. 13 TE Ya fls z ve l k geçen k fl yüzünden oluflabilecek kurakl k riski, çiftçiyi kara kara düflündürürken, inflaat sektöründe çal - flanlar ise sevindirdi. Geçen k fl 1 buçuk aya yak n iflsiz kalan inflaat çal flanlar, bu k fl ise neredeyse tamam n çal flarak geçirdi. HAVA fiartlari Konuyla ilgili aç klama yapan KAY MDER Baflkan Ali Ayd n, "Bu y l kar n ilk ya d günün d fl nda neredeyse inflaat çal flmalar m z aral ks z sürdü. Normalde bu mevsimde inflaatta çal flan iflçiler ya evlerinde olurlar ya kahvehanelerde. Ancak s cak hava flartlar sayesinde iflçiler inflaatlarda çal flmaya devam ediyor. Sadece kentimizde de il ülkemizin pek çok bölgesinde inflaat çal flmalar hava flartlar ndan olumlu etkilendi. SEKTÖR GEN fi Ayd n, Bir yanda kurakl k telafl yaflan rken, çiftçi ya fl beklerken s cak hava inflaat çal flanlar n n yüzünü güldürdü. nflaat sektörü sadece beton, tafl ya da demirden ibaret de il. Kap, pencere, asansör, makine, perde, nakliye, sigorta gibi pek çok alan bundan olumlu etkileniyor. Bizler meteorolojiden haftal k hava durumunu al r ona göre çal flmalar m z planlar z. Zaten beton dökümleri eksi 3 dereceye kadar risk tafl maz. Bunlar sadece müteahhidin inisiyatifine b rak lm yor. Yerel yönetimler ve yap denetimleri de bunlar denetliyor." diye konufltu. (A.A) Yat r mc n n Mamak a ilgisi giderek art yor Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Yeflilbay r Mahallesi nde Sempati Giyim Ma azas n n ikinci flubesinin aç l fl n gerçeklefltirdi. Aç l fla Akgül ün yan s ra Ak Parti Mamak lçe Baflkan Muhammed Abdullah Özer, Meclis Baflkanvekili Erdal Ak, bölge esnaf ve davetliler kat ld. HABER 3. SAYFADA Süleyman Göksu Tamer Karahan Bugün 4 te Bugün 13 te

2 ANKARA Türkiye nin nüfusu en büyük ilçesi Keçiören e, 2 dev Aile Yaflam Merkezi yap m n n h zla devam etti ini aç klayan, Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, çok k sa bir süre içerisinde Kuflça z da, Etlik te hizmete girece ini Baflkan Gökçek, Ankara ya kazand r lacak 2 dev aile yaflam merkezinin, di er 7 merkezde oldu u gibi 7 den 70 e her kesimden Baflkentliyi a rlayaca n bildirdi. BUGÜN /2 Keçiören e iki aile yaflam merkezi B üyükflehir Belediyesi nin aile yaflam merkezleri hayata dair tüm renkleri bünyesinde topluyor. Dostluk da bu merkezler de paylafl m da, spor da burada e lence de, e itim f rsat da var gezi olana da 7 den 70 e, kad n erkek, çocuk genç yafll, engelli, her görüflten her kesimden binlerce Baflkentli, hayat n tad n Aile Yaflam Merkezlerinde ç kar yor. Üyelerine bofla geçen zaman b rakmayan aile yaflam merkezlerinin say s Baflkentlilerden gördü ü bu yo un ilgi üzerine daha da art r l yor. Ankara genelinde 7 farkl ilçede hizmet veren merkezlere 2 süper Aile Yaflam Merkezi, Kuflça z Aile Yaflam Merkezi ile Etlik Osmanl Aile Yaflam Merkezi ekleniyor. Belediyecili in sadece alt ve üst yap hizmetleri olmad n vurgulayan Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, sosyal projeler ile desteklenmeyen toplumda huzurlu bir ortam olamayaca n kaydetti. Sosyal projeler aras nda ise aileyi tüm bireyleri ile kucaklayan yaflam merkezlerine ayr bir önem verdiklerine dikkat çeken Baflkan Gökçek, Türkiye de ki belediyeler aras nda sosyal projeler aç s ndan en istikrarl hizmet tart flmas z Ankara Büyükflehir Belediyesi taraf ndan veriliyor. Ayn flekilde her türlü sosyal proje konusunda belediyemiz dünya belediyeleri aras nda öncülü ünü devam Ankara S cakl k ettiriyor Akyurt, Araplar, Çubuk, Planet, Sincan, Pursaklar ve Eryaman aile yaflam merkezlerinin Baflkentlilerden büyük ilgi gördü üne dikkat çeken Baflkan Gökçek, kaplad alan ve ifllevleri aç s ndan devasa bir Aile yaflam merkezinin Kuflça z a infla edildi ini ve k sa süre içerisinde aç lmas n n hedeflendi ini Yaklafl k 50 bin metrekare peyzaj, 26 bin metrekare kapal inflaat, 9 bin 450 metrekare teras alan na sahip Kuflça z Aile Yaflam Merkezi nin bölge halk n n sosyal ve kültürel ihtiyaçlar na cevap vermek üzere projelendirildi ini ifade eden Baflkan Gökçek in verdi i bilgiye göre Keçiörenlilerin yeni buluflma adresi olacak merkez flu bölümlerden oluflacak: dare Bölümünün yan s ra kafeterya, bowling, masa tenisi, bilardo ve elektronik oyun salonu ve 100 kiflilik sinema salonundan oluflan 1600 metrekarelik e lence merkezi metrekarelik yemek salonu Bünyesinde 2 adet yabanc dil s n f, 2 adet bilgisayar odas, diksiyon odas, kütüphane, çocuk odas bulunan 2 bin 700 metrekarelik Han m Lokali Bay ve bayan ayr yüzme havuzlar ve fitness salonlar ndan oluflan 3 bin 750 metrekarelik spor kompleksi, masa tenisi, bilardo salonu, halk oyunlar salonu gibi bölümlerden oluflan 2 bin 600 metrekarelik Gençlik merkezi Psikolog odas, yabanc dil kursu, resim kursu gibi bölümlerden oluflan 400 metrekarelik engelliler lokali Bar fl Ayd n n ziyaretleri sürüyor HAYRETT N VURAL Z iyaretlerine sivil toplum kurulufllar ndan bafllayan AK Parti Çankaya Belediye Baflkan aday Bar fl Ayd n, öncelikle hemflehri derneklerine, federasyon ve konfederasyonlara ziyaretlerde bulunuyor. Geçti imiz hafta GÖRAL Otomotiv firmas nda toplanan Ankara Sivil Toplum Platformu cra Kurulu toplant s na kat lan ifl dünyas STK yöneticileri ile bir araya gelen AfiK-I EFSUN adl fliir Ayd n a ilgi büyüktü. kitab m ç kt. Aflk- Efsun Toplant da haz r bulunan Tüsiav Baflkan 16 senede tamamlanm fl ve Veli Sar toprak, Genç Giriflim ve Yönetiflim son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk Fenerbahçeli fladamlar ve Yöneticiler Derne i Baflkan Nezih All o lu, Ankara kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, Derne i Baflkan Selçuk Karakaya, Ankara dostluk, bar fl kokan fliirlerimi Genç fladamlar Derne i Yüksek stiflare okumak ve aflk n büyüsüne Konseyi Baflkan Mustafa Zengin, AS AD kap lmak isteyen Genel Sekreteri Y lmaz Do an, Tüsiav arkadafllar m n ilgisine Mütevelli Heyet Üyesi ve Denetleme Kurulu sunar m. Tamer KARAHAN baflkan Dündar Çall ile Tüsiav yönetim kurulu üyesi, ifl dünyas n n Altan abisi olarak LET fi M ADRES : tan nan Altan Palab y ko lu ile bir araya gelen Bar fl Ayd n, Çankaya Belediyesi ile Msn : ilgili projelerini anlatt ve ifl dünyas n n Gsm : deste ini istedi. Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 TÜRK YE DE HAVA DURUMU H CR 24 Rebi-ül Ahir 1435 RUM 11 fiubat 1429 msak :04 58 Günefl :06 23 Ö le :12 09 YARIN kindi :15 10 Akflam :17 43 Yats :19 01 Baflkan Tan k, çal flmalar n ara vermeden sürdürüyor Ç ankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, çal flmalar n sürüdüryor. K sa bir süre önce, görevi devralacak baflkana bulmak istedi i gibi bir belediye b rakaca n ifade eden Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, çal flmalar na aral ks z devam ediyor. Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi inflaat n inceleyen Baflkan Tan k a, Mu la Belediye Baflkan Osman Gürün de efllik etti. Turan Günefl Bulvar ile Ürdün Caddesi aras nda yer alan merkezin inflaat n yerinde denetleyen Baflkan Tan k, iflçilerle sohbet etti. Hoflgörünün ve bir arada yaflama kültürünün önemli sembollerinden biri olacak Cemevi nin as l mimarlar n n iflçiler oldu unu belirten Tan k, çal flanlara teflekkür etti. 4 bin 282 metrekare alan üzerine kurulu Cemevi nin geniflli iyle de Türkiye nin en büyük Cemevlerinden olaca n ifade eden Tan k, Çal flmalar h zla bitme noktas na getiren tüm emekçi dostlar mla gurur duyuyorum Bütün inançlara sayg l olduklar n vurgulayan Baflkan Tan k, söz konusu mekanda Alevi yurttafllar n da ihtiyaçlar olan etkinlikleri rahatl kla gerçeklefltirebileceklerini ifade etti. Baflkan Tan k ev sahipli inde inflaat alan n dolaflan Mu la Belediye Baflkan Osman Gürün de, projeyi yerinde inceleyerek, Cemevi yap m n n tüm Türkiye için örnek bir çal flma oldu unu ifade etti. Gürün, bir ibadet merkezinde olmas gereken her fleyin en ince ayr nt s na kadar düflünülmüfl ve hayata geçirilmifl oldu unu görmekten mutluluk duydu unu belirtti. Yaflar, evleri ziyaret ediyor DURSUN D NÇ Y enimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, ev ziyaretlerini sürdürüyor. Her gitti i evde büyük bir ilgiyle karfl laflan Yaflar, bu kez Bat kent te bulunan Akçakent Sitesi nde fienler Ailesi ni evinde ziyaret etti. Hem aile bireyleriyle hem de site sakinleriyle keyifli bir sohbet gerçeklefltiren Yaflar, Siyasetin güzel yan yapt n z ifllerin halk nazar nda takdir görmesi ve halk n gönlünü almakt r. Güzel sözler duymak, insan gençlefltiriyor. Hofl bir seda b rak yorsan z, insanlar mutlu ediyorsan z kendinizi flanl sayabilirsiniz Samimi bir ortamda gerçekleflen ziyarette Yaflar a özellikle han mlar n ilgisi yo un oldu. Do du um topraklar seviyorum ama doydu um topraklar daha çok seviyorum diyerek Yenimahalle sevgisini anlatan Yaflar, gelecek kuflaklara daha güzel bir Yenimahalle b rakma hedefinde oldu unu Geçti imiz 5 y lda verdi i sözleri fazlas yla yerine getirmifl olman n mutlulu unu yaflad n ifade eden Yaflar, Karfl n za bafl m dik geldim. 5 y l önce bir heyecanla ifle bafllad m. 64 senede yap lan n 3 kat n Yenimahalle de yapt m. Bize oy verenlerin de vermeyenlerin de belediye baflkan oldum. Bu 5 y lda Yenimahalle; engellileri, gençleri, kad nlar, yafll lar, esnaflar kazand ifadelerini kulland. Türkiye nin kamu kaynaklar n kendi paras gibi kullanacak dürüst devler adamlar na ihtiyac oldu unu belirten Yaflar, yerel seçimlerin demokrasi flöleni, sevgi ve bar fl içerisinde geçmesini temenni etti. Evin çocuklar yla da yak ndan ilgilenen Yaflar, kendisi için haz rlanan çeflit çeflit ikramlar n tad na bakmay da ihmal etmedi. Yaflar dikkatle dinleyen site sakinleri, bu güzel sohbet için Yaflar a teflekkürlerini iletti.

3 Sar toprak, K r kkaleli ifl adamlar na hitap etti U UR OK rak üyelere; almak için de il vermek için sivil K r kkaleli fladamlar ve Yöneticiler Derne- toplum kurulufllar na üye olun. Sizin bu ülkeye i, 5. Genel Kurulu nu gerçeklefltirdi. Ankara Barosu E itim ve Kültür Merkezi ne yapabilirim, ben Ankara için ne yapabilirim, hizmet borcunuz var. Hepiniz; ben K r kkale için Toplant Salonu nda yap ld. 100 ü aflk n dernek ben Türkiye için ne yapabilirim diye her gün düflünmeli ve sorumluluk almal s n z diye konufltu. üyesi ifladam ve yöneticinin kat ld toplant sonunda yap lan seçimlerde mevcut baflkan Ali Asker Demirhan a bir dönem daha devam vizesi Ankara da binlerce K r kkaleli ifladam var. On- Sar toptak; üye say n z bana göre yeterli de il. verildi. Protokol konuflmalar maddesinde kendisine söz verilen TÜS AV Baflkan Veli Sar top- Nitelik ve nicelik olarak güçlü olmal s n z lar n da bu derne e üye olmas n sa lamal s n z. Çankaya Kaymakaml nsan Haklar Kurulu ile Ankara Barosu Gelincik ve nsan Haklar Merkezi nin katk lar, Çankaya Belediyesi nin de koordinatörlü ünde yürütülen ve Gelincik Projesi semineri gerçeklefltirildi. Gelincik Projesi semineri düzenlendi MUHAMMED MESUT KEÇEC Ç ankaya Kaymakaml nsan Haklar Kurulu ile Ankara Barosu Gelincik ve nsan Haklar Merkezi nin katk lar, Çankaya Belediyesi nin de koordinatörlü ünde yürütülen ve Gelincik Projesi semineri gerçeklefltirildi. Atatürk Lisesi Müdürü Dursun Yeflilova n n ev sahipli inde gerçekleflen ve Kad na yönelik fliddet, genç ve küçük yaflta evlilikler, çocuk istismarlar ve s nma evleri konular ve bunlar n çözüm yollar n n tart fl ld konferans n moderatörlü ünü Çankaya Kaymakaml nsan Haklar Kurulu üyesi Avukat Saliha Ö ütçü yaparken Ankara Barosu Gelincik Merkezi üyesi Avukat Özlem Günel Tekflen kad n n toplumdaki yeri ile ilgili görüflleri ve Çankaya Belediyesi çal flan Toplumsal Cinsiyet Uzman Opera Sanatç s Aysun Töngür de seslendirdi i parçalarla salonu dolduran konuklara duygulu anlar yaflatt. Kad nlar n belirli haklara sahip olabilmek için öncelikli olarak Medeni Kanunu nun öngördü ü devlet nikah ile kay t alt na al nmas gerekti ini ifade eden Avukat Saliha Ö ütçü, toplumda zihinsel bir dönüflümün ve de iflimin olmas gerekti ini belirtti. statistiki rakamlar n ürkütücü boyutlara ulaflmas ndan duydu u endifleyi paylaflan Ö ütçü, Geçti imiz sene 214 kad n öldürüldü, 167 kad na tecavüz edildi. 241 kad na ise fliddet uyguland. Tacizde bulunulan kad n say s ise 167 dir. Son dört sene içerisinde 853 kad n öldürüldü, bu rakamlar sadece haberlerde bilgi alabildi imiz istatistikler. Yine 2013 y l nda 214 kad n n yüzde 15 i boflanmak istedi i için öldürülüyor, kad nlar n yüzde 66 s kocalar veya sevgilileri taraf ndan öldürülüyor. Yine bu kad nlar n yüzde 13,5 i fliddet gördükleri için ve flikayetçi olduklar için ya da koruma karar ç kartt klar için öldürülüyor. Yüzde 15 i de boflanmak istedikleri için öldürülüyor. K rsal kesimde bu fliddet olaylar n n yüzde 48,5 lere kadar ç kt n görüyoruz. Öldürme olay d fl nda kad nlar n yüzde 38 i fiziksel fliddete maruz kal yor. Hiç e itim almam fl ya da ilkokul mezunu kad nlar n yüzde 22,2 si de cinsel tacize u rayabiliyor. Lise ve üzeri e itim alm fl kad nlar n yüzde 8 i de cinsel tacize u ruyor Dünyadaki durumun da pek farkl olmad n fliddetin kültür veya e itim durumuyla alakal olmad n aktaran Ö ütçü, Her 3 kad ndan biri fliddete maruz kal yor, her y l 2 milyon kad n n uluslararas kad n ticaretinde kullan ld n biliyor musunuz, kad nlar n bedenleri üzerinden istismar yap l yor. Amerika Birleflik Devletlerinde her 6 dakikada bir kad na tecavüz ediliyor, ngiltere de her 7 kad ndan birisi birlikte oldu u kifli taraf ndan tecavüze u ruyor, Fransa da her ay 6 kad n aile fliddeti nedeniyle hayat n kaybediyor diye konufltu. Yat r mc n n Mamak a ilgisi giderek art yor ANKARA /3 Vali Yüksel den kantin genelgesi E itim-ö retim ikinci yar y l n bafllamas yla birlikte Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, kantinlerdeki hijyenin sa lanmas için bir genelge yay mlad. Ankara Valili i okul kantinlerinden yararlanan çocuklar n ve gençlerin sa l kl ve dengeli bir flekilde beslenmelerinin sa lanmas na etkinlikle ve kararl l kla devam edilmesi amac yla bir genelge yay mlad. Ankara Valisi Alâaddin Yüksel; Devletimize emanet edilen gelece imiz olan çocuklar m z ve gençlerimiz güvenli olmayan g dalardan korunacak. Okul kantinlerinde asgari teknik ve hijyen flartlar ile g da güvenli ine ait flartlar oluflturulacak, okul idarelerince ve ilgili kurumlarca sürekli takip edilecek. Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, önemli koduyla yay mlad genelgede, okul kantinlerinde teknik ve hijyen flartlar n n mutlaka sa lanmas n istedi. Vali Yüksel, Aileleri taraf ndan devletimize emanet edilen ve gelece imiz olan çocuklar m z ve gençlerimizin güvenli olmayan g dalarla sa l klar n n ve yaflamlar n n tehdit edilmesinin önlenmesi için ilgililerin görev ve sorumluluklar n e itim-ö retim ikinci yar y l nda da etkinlik ve kararl l kla yerine getirmelerini önemle rica ederim Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kurallar Yönetmeli i ve Ankara Valili i nin tarih ve say l emirlerini hat rlatan Vali Yüksel, genelgesinde flunlar kaydetti: Bulafl c hastal klar ile g da zehirlenmelerinin kayna n n büyük ölçüde g da güvenli- i kurallar na uyulmadan üretilen, sat fla veya tüketime sunulan g da maddelerinin teflkil etti inin göz önüne al narak, g da güvenirli i ve kontrolüne iliflkin usul ve esaslar kapsam nda bilhassa çocuklar m z n ve gençlerimizin g da güvenli inin sa lanmas ve sa l klar n n korunmas n n gerekti i, bu ba lamda e itim-ö retim ikinci yar y l nda da çocuklar m z n ve gençlerimizin sa l kl ve dengeli bir flekilde beslenmelerinin sa lanabilmesi amac ile özellikle okul kantinlerinde asgari teknik ve hijyen flartlar ile g da güvenli ine ait flartlar n oluflturulmas ve bunlar n sürekli olarak gerek okul idarelerince ve gerekse ilgili kurumlarca takip ve kontrol edilmesi kanuni zorunluluktur. Ankara linde, aileleri taraf ndan devletimize emanet edilen gelece imiz olan çocuklar m z ve gençlerimizin güvenli olmayan g dalarla sa l klar n n ve yaflamlar n n tehdit edilmesinin önlenmesine esas olmak üzere, tüm s ral ilgililerin görev ve sorumluluklar m e itim-ö retim ikinci yar y l nda da etkinlik ve kararl - l kla yerine getirmelerini önemle rica ederim. E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ? D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM Mi DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI M amak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Yeflilbay r Mahallesi nde Sempati Giyim Ma azas n n ikinci flubesinin aç l fl n gerçeklefltirdi. Aç l fla Akgül ün yan s ra Ak Parti Mamak lçe Baflkan Muhammed Abdullah Özer, Meclis Baflkanvekili Erdal Ak, bölge esnaf ve davetliler kat ld. flyerlerinin Mamak'a çeflitlilik katt n belirten Akgül, Rekabetin oldu u yerde kalite, kalitenin oldu u yerde de bereket olur. Her aç lan iflyeri ilçemizin kalk nmas nda ve büyümesinde önemli katk sa lamaktad r Bölgedeki ifl potansiyeli ve belediyenin hizmetlerine de k saca de inen Akgül, Belediye olarak her gün baflka bir icraat hizmete sunarak, insan m z n yaflam kalitesini yükseltiyoruz Konuflman n ard ndan iflyerinin aç l fl kurdelesi davetliler ve iflletmeciler taraf ndan birlikte kesildi. TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA

4 DURSUN D NÇ ANKARA A ktif Sanayici ve fladamlar Derne i, Çankaya Üniversitesi ile iflbirli i protokolü imzalad. Çankaya Üniversitesi nde düzenlenen törene Aktif Yönetim Kurulu Baflkan Ufuk Bayraktar, ve yönetim kurulu üyeleri, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, OST M OSB Baflkan Orhan Ayd n ile çok say da sanayici, ö retim görevlisi ile ö renciler kat ld. Törende ilk konuflmay yapan Bayraktar, bir y ld r Çankaya Üniversitesi ö retim üyeleri ve ö rencileri ile çal flmalar n n sürdü ünü ifade etti. Bayraktar, öncelikli olarak söz konusu iflbirli i ile sanayicilerin ihtiyaçlar n n tespit edilece ine vurgu yaparak, Sanayicilerimizin röntgeni çekilecek Protokol çerçevesinde, Çankaya Üniversitesi ö rencilerine Aktif olarak iflletmelerinde staj olanaklar sa layacaklar n kaydeden Bayraktar, staj sonras istihdam koflulunun da oluflaca n belirtti. Bayraktar, üniversite ile ürettikleri ürünlerin iç ve d fl pazarda sat lmas na yönelik çal flmalar da hedeflediklerini dile getirdi. flbirliklerinin örnek teflkil edece ini ifade eden Bayraktar, Sanayiciler olarak, üniversiteler olarak üretim için, ihracat için haddimizi aflan ifller yapmal y z. E er bunu yapmazsak Türkiye nin de haddini aflmas mümkün olmayacakt r de erlendirmesinde bulundu. Çankaya Üniversitesi Rektörü Güvenç de konuflmas nda üniversite-sanayi iflbirli inin çok fazla konufluldu unu ancak içinin doldurulmad na iflaret etti. Güvenç, iflsizlikten, cari aç ktan, KOB lerin her türlü hastal ndan, sokakta yatan insanlardan, marka üretememekten, çocuk yaflta çal flanlar n 4 B üyükflehir Yasas yla birlikte 1 Nisan dan itibaren Etimesgut Belediyesi ne ba lanacak olan Turkuaz Konutlar nda yaflayan vatandafllar için hizmet gezisi düzenlendi. Geziye kat lanlar, Etimesgut Belediyesi nin hizmetleri ile modern sosyal tesislerine hayran kald lar. Vatandafllar, Türk Beyleri Kent Meydan, Kent Konseyi Binas, Göktürk Aile Yaflam ve E itim Merkezi, Emekli Kona ve Çay Bahçesi, Ziya Gökalp Tesisleri, Atakent Sosyal Tesisleri, Satuk Bu ra Han Türk slam Sanatlar Merkezi ni varl klar ndan, bilgi yo un ürün üretilmemesinden üniversitelerin sorumlu oldu unu Güvenç, Üniversite yerinde durmay p sahaya giderse bu hastal klar n tümü iyileflir de erlendirmesinde bulundu. OST M OSB Baflkan Orhan Ayd n ise, kümelenme çal flmalar n n üniversite hocalar ile h z kazand n dile getirdi. Yerli üretimin önemine de de inen Ayd n, bugüne kadar att klar ad mlarla Ankara Metrosu nda yüzde 51 yerli katk koflulunu sa lad klar n, milli tren projesinin gündeme getirdiklerini ve Offset Kanunu nun ç kmas nda da etkin olduklar na dikkat çekti. Protokol töreninde tecrübelerini paylaflan sanayici Aksan Kardan firmas n n kurucusu Ali Fuat Erdo an ise üniversite ve sanayicinin birbirine mecbur oldu unu ifade etti. Erdo an, üretimsiz bir ülkenin geliflemeyece ini belirterek, Geliflmifllik, araflt rma sebep-sonuç iliflkisini sorgulamay gerektiriyor. Üretim ise; müteflebbis ve üniversitelerin bir araya gelmesiyle oluflabilir Üniversiteleri bilimsel çal flmalar n yap ld merkezler olarak tan mlayan Erdo an, Bilimsellik k sm ç kart l rsa, üniversite yüksek lise olur diye konufltu. E itimin her fleyin temeli oldu unu kaydeden Erdo an, sözlerini flöyle tamamlad : Birbirimizi anlad m z sürece baflar l oluruz. Beni korkutan; çinde bulundu umuz durumu okuyamamak. Ön saflara nas l geçece imizi sorgulam yorsak, endifle duymam z gerekir. Protokol töreni nde ayr ca Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisli i ö rencileri brahim Ethem Altürk, Oktay Mesut Arslan, Kadir Dö er ve Ece Turkuaz sakinleri Etimesgut u inceledi gezerek incelemelerde bulundular. Tesislerin yetkililerinden bilgi alan site sakinleri, bütün tesisleri çok be endiklerini ifade ettiler.etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel i de ziyaret eden vatandafllar, Tesisler harika. Bu tesislerden biz de istiyoruz talebinde bulundular. Baflkan Demirel de 5 mahallenin 30 Mart seçimlerinden itibaren belediyenin hizmet alan na girece ini hat rlatarak, lçemizin dörtbir yan na birçok sosyal ve kültürel donat yapt k. nflallah önümüzdeki süreçte bu tesislerimizin yenilerini ilçemize kazand raca z. Yeni mahallelerimize Çankaya Üniversitesi nde düzenlenen törene Aktif Yönetim Kurulu Baflkan Ufuk Bayraktar, ve yönetim kurulu üyeleri, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, OST M OSB Baflkan Orhan Ayd n ile çok say da sanayici, ö retim görevlisi ile ö renciler kat ld. Törende ilk konuflmay yapan Bayraktar, bir y ld r Çankaya Üniversitesi ö retim üyeleri ve ö rencileri ile çal flmalar n n sürdü ünü ifade etti. Aktif Sanayici ve fladamlar Derne i Baflkan Ufuk Bayraktar: Haddimizi aflan ifller yapmal y z P nar Kocatepe, bir firman n Depo ile Üretim Hatlar Aras nda Malzeme Elleçleme Yönetimi projesini, rem Ayd n, Özlem Akbudak, Gökalp Sarper ve Doruk Bilgin de, baflka bir üretici firman n Günler Aras Teslimat n Dengelenmesi ve Araç Rotalama projelerini kat l mc lara sundu. Konuflmalar ve sunumlar n ard ndan Aktif Yönetim Kurulu Baflkan Bayraktar ve Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof Güvenç iflbirli i protokolünü imzalad. de önemli hizmetlerimiz olacak. Burada yaflayan hemflehrilerimizin istek ve ihtiyaçlar n karfl layacak tesisleri h zla infla edece iz diye konufltu. Biz hayal satmay z. Gerçekçiyiz. Sadece yapabileceklerimizin sözünü veririz. Ve verdi imiz sözlerimizi de tutar z diyen Demirel, önümüzdeki 5 y lda Etimesgut ta yine bir çok hizmeti hayata geçireceklerini, yaflam merkezleri, emekli konaklar, krefller ve spor tesisleri yapacaklar n, ilçeye yeni ba lanacak olan mahallelerde de h zl bir flekilde yat r m ve hizmet yürütmeyi planlad klar n ifade etti. ÇOK YEMEK HER HASTALI IN BAfiIDIR Allâhü Teâlâ A'raf suresinin 31. ayetinde "...Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. fiüphe yok ki, o (Allah) israf edenleri sevmez." buyurmufl, nimetlerinden meflru flekilde istifade edilmesini, fakat israftan kaç n lmas n emretmifltir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) flöyle buyurmufllard r: " nsano lu midesinden daha zararl bir kap doldurmam flt r. nsano luna belini do rultacak birkaç lokma kâfidir. Mutlaka yemesi gerekirse, midesinin üçte birini yeme e, üçte birini içmeye, üçte birini de nefes al p vermeye (havaya) b rakmal d r." "Dünyada karn n iyice, t ka basa dolduranlar ahrette en çok açl k çekeceklerdir." "Allâhü Teâlâ'ya en sevimli olan n z, yemesi en az olan n z ve bedeni en hafif olan n zd r." "Ümmetim için en çok korktu um fleyler, fliflmanl k, çok uyumak, tembellik, iman zay fl d r." "Kifli az yemek yerse, kalbi nur ile doldurulur." Hz. Ömer (r.a.) flöyle buyurdu: "Ey insanlar! Çok yemekten sak n n z. Çünkü o, namazda tembelli e sevk eder, vücutta hastal a ve yorgunlu a sebep olur." brahim en-nehaî (rh.) buyurdular: "Sizden öncekiler üç sebepten helâk oldular: (Faydas z) çok konuflmak, çok yemek ve çok uyumak." Araplar aras nda söylenen bir söz: "Midesine yemek eken, yorgunluk ve hastal k toplar." Dernek temsilcilerinden Baflkan Çetin e ziyaret Genifl Aç Süleyman GÖKSU P ursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, çok say da dernek temsilcisini a rlad. Yap lan hizmetlerden dolay Çetin e teflekkür eden heyetler, yeni dönem için baflar dileklerini iletti. Yo un bir mesai geçiren Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, çok say da dernek temsilcisini a rlad. Kermeslere kat l p, mahalle sohbetlerini sürdürdü. Baflkan Çetin i ziyarete gelen heyetler, Pursaklar da yap lan hizmetten duyduklar memnuniyeti ifade ederek, yeni dönem için baflar dileklerini ilettiler. Pursaklar da herkesi tebessüm ettirmek için yola ç kt klar n söyleyen Çetin, Bizler bu göreve talip oldu umuz ilk andan itibaren hep flunu söyledik Hemflerilerimize hizmetkâr olmaya talibiz. Ve çok flükür bunu yapt k. Pursaklar tebessüm edecek dedik, bunu baflard k. Pursaklar n de iflimini anlatan Baflkan, Kaynaklar m z verimli bir flekilde kullanarak hemflerilerimize hizmet ettik. Bu de iflimi, geliflimi hemflerilerimiz görüyor. Onlar n teveccühü hizmet aflk m z art r yor. nflallah hep birlikte Pursaklar m z daha da gelifltirecek, flehirleflme yolundaki gayretlerimizi artt raca z. Çünkü benim hemflerilerim hizmetin en iyisine lay k.diye konufltu.

5 Kazakistan Merkez Bankas Baflkan ülkede banka iflas ile ilgili haber yalanlad ALMATI(CHA) K azakistan Merkez Bankas Baflkan Kayrat Kelimbetov, Kazak bankalar n iflas na iliflkin söylentilerin gerçe i yans tmad n Kazak bankalar n mali durumlar hakk nda son günlerde sosyal medya üzerinde bir tak m olumsuz bilgilerin yaz ld - ANKARA(CHA) B ayraktar, yapt aç klamada, 2011 y l nda 23 milyon 89 bin 691 adet bafl olan koyun say s n n 2012 y l nda 25 milyon 31 bin 565 e ç kt n, koyun eti üretiminin ayn y llarda 229 bin 640 tondan 248 bin 840 tona, koyun sütü üretiminin ise 892 bin 822 tondan 1 milyon tonu aflarak 1 milyon 10 bin 7 tona yükseldi ini belirtti. Birleflmifl Milletler G da ve Tar m Örgütü (FAO) Dünya koyun say s n n yüzde 2,14 ünü bar nd ran Türkiye nin, koyun eti üretimin yüzde 2,75 ini, koyun sütü üretiminin yüzde 9,98 ini karfl lad n vurgulayan Bayraktar, flunlar kaydetti: Türkiye, 2012 y l nda, koyun say s n yüzde 8,41, koyun eti üretimini yüzde 8,36, koyun sütü üretimini ise yüzde 13,13 art rd. Koyun sütünde Türkiye, 100 bin tonun üzerinde üretim yapan 17 ülke içinde üretimini en fazla art ran ülke oldu. Dünyada, 2011 y l nda 1 milyar 152,4 milyon bafl olan koyun say s, yüzde 1,44 art flla 2012 y - l nda 1 milyar 169 milyona ç kt. Koyun say s nda, 2012 y l verilerine göre, 187 milyon baflla Çin birinci olurken, bu ülkeyi 75 milyonla Hindistan, 74,7 milyonla Avustralya, 52,5 milyonla Sudan (Sudan ve Güney Sudan n toplam ), 48,75 milyonla ran, 38,5 milyonla Nijerya, 32,2 milyonla ngiltere, 31,3 milyonla Yeni Zelanda, 28,4 milyonla Pakistan, 25,5 milyonla Etiyopya, 25,2 milyonla Cezayir izledi. Türkiye, 25 milyon 31 bin 565 bafl koyunla 12 inci olurken, Türkiye yi 24,4 milyonla Güney Afrika Cumhuriyeti, 20,8 milyonla Rusya takip etti. Koyun eti üretimi, dünyada 2012 y l nda, 2011 y l na göre yüzde 1,93 artarak 9 milyon 930,8 bin tondan 10 milyon 122,5 bin tona yükseldi. Üretimde ilk s ray 1 milyon 580 bin tonla Çin al rken, Türkiye 1 milyon 10 bin 7 tonla ikinci, Suriye 703 bin tonla üçüncü, Yunanistan 699,5 bin tonla dördüncü, Romanya 651 bin tonla beflinci, Somali 615 bin tonla alt nc, spanya 552,5 bin tonla yedinci, Sudan 532 bin tonla sekizinci s ray ald. Koyun eti üretimi, dünyada 2011 y l nda 8 milyon 347,7 bin ton iken, 2012 y - l nda yüzde 1,6 art flla 8 milyon 480,8 bin tona yükseldi. Çin, 2 milyon 80 bin tonla koyun eti üretiminde birinci olurken, Avustralya 607,5 bin tonla ikinci, Yeni Zelanda 447,3 bin tonla üçüncü, Sudan 357,3 bin tonla dördüncü, Hindistan 295,8 bin tonla beflinci, ngiltere 285 bin tonla alt nc, Cezayir 261,8 bin tonla yedinci, Türkiye 248 bin 840 tonla sekizinci, Suriye 182,9 bin tonla dokuzuncu, Rusya 172,6 bin tonla onuncu oldu. Bayraktar,koyunculu un na ve paylafl ld na dikkat çeken Kelimbetov, bu bilgilerin do ru olmad n dile getirdi. Kazakistan Merkez Bankas Baflkan, bu giriflimlerle gerek piyasalarda gerekse de halk üzerinde olumsuz bir hava oluflturulmak istendi inin amaçland - n ifade etti. Halk n bu bilgilere itibar etmemesi gerekti ine dikkat çeken Kayrat Kelimbetov, bu faaliyetlerin ülkenin bankac l k sistemindeki istikrar bozmay hedefledi ini vurgulad. Kelimbetov, Kazak bankalar n hem milli para birimi tengenin hem de döviz olarak yeterli özellikle et ve süt üretiminde önemli bir yer edindi ini, gelir seviyesinin yükselmesi ve tüketimin artmas yla k rm z ette oluflabilecek aç n kapat lmas için keçi ve mandayla birlikte en önemli alternatif kaynaklardan birisi oldu unu belirtti. K rm z et yan nda koyun sütünden yap - lan peynirlerin büyük ilgi gördü- ünü, katma de eri yüksek bu ürünlerin her geçen gün tüketiciler taraf ndan daha fazla talep edildi ine dikkati çeken Bayraktar, Mevcut koyun yetifltiricili i potansiyelimiz düflünüldü ünde, koyunculuktan elde edilen ürünlerin ve d fl pazarlarda ihracat potansiyelinin art r lmas da mümkün görülmektedir. Yap lan çal flmalar Avrupa Birli i (AB) içinde hayvanc l kta rekabet gücü en yüksek hayvanc l k üretiminin küçükbafl hayvanc l k oldu unu göstermektedir. Öncelikle rekabet gücünün art r lmas ve beklenen üretim art fllar n n sa lanabilmesi için baz tedbirlerin al nmas gerekti- ini bildiren Bayraktar, bunlar flöyle s ralad : kaynaklara sahip oldu unu ifade etti. Merkez Bankas olarak ülkede faaliyet gösteren bankalara likidite deste ini sa layacaklar - n da sözlerine ekleyen Baflkan Kayrat kelimbetov, gerçek kiflilerin mevduatlar n n yasa gere i devlet garantisi alt nda oldu unun da alt n çizdi. Mevcut iç ve d fl talep dikkate al narak üretim planlamas yap lmal, üretici maliyetlerin düflürülmesi, üretici gelirlerinin üretimi sürdürülebilecek seviyelerde tutulmas için tedbirler al nmal, gerekli destekler sa lanmal. Üretim maliyeti düflse bile tüketiciler bu ürünleri çok ucuza tüketememektedirler. Bu ise hem arac say s n n azalt lmas hem de perakendecilerin yüksek kar marjlar konusunda kontrol edilmesiyle mümkün olabilecektir. Bu konuda gerekli tedbirler al nmal, meralar slah edilerek üreticilerin hizmetine sunulmal ve slah edilen meralar n tekrar tahrip edilmesinin önleyici tedbirler al nmal, hayvan hastal klar yla etkin mücadele edilmeli, üreticilere verilen desteklere art r larak devam edilmeli, kaçak canl hayvan ve et giriflleri önlenmeli, canl hayvan ve et ithalat na izin verilmemeli, kesimhaneler baflta olmak üzere altyap sorunlar halledilmeli, bu konuda desteklemeler yap lmal d r. EKONOM /5 TZOB: Türkiye koyun sütü üretiminde dünyada ikinci Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, Türkiye'nin 2012 itibar yla 25 milyon koyunla 12 inci s rada iken, 1 milyon tonu aflk n koyun sütü üretimiyle Çin in ard ndan ikinci oldu unu Süt üreticisinin hibe deste i TKDK'den AYDIN (CHA) T ar m ve K rsal Kalk nmay Destekleme Kurumu (TKDK) Ayd n l Koordinatörü Erhan Çiftçi, süt üreten tar m iflletmelerine hibe deste i sa lad klar n bildirdi. Tar m iflletmelerinin yeniden yap land - r lmas ve Avrupa Birli i standart na ulaflt r lmas na yönelik yat r mlar, makine ekipman al m, yap m iflleri, hizmet al m ve görünürlük harcamalar, desteklerin belirlenmesine esas olacak uygun harcamalar. Proje kapsam nda ah r yap m ve ilgili makine ekipman al m, iflletme için gerekli olan yem deposu ve idari bina gibi yap lar da destekten faydalanabilecek. l Koordinatörü Çiftçi, halihaz rda süt üretimi, inek, koyun veya keçi sütü konusunda faaliyet gösteren, üretim ve faaliyetiyle ilgili kay t ve sertifikalar tam olan ve bu iflletmelerini modernize etmek, geniflletmek veya faaliyetlerini devam ettirecek yat r mlar yapmak isteyen iflletmelerle s f rdan bafllayarak yeni bir tesis kurmak isteyen müteflebbislere de yat r m deste i sa lanaca n Çiftçi, bu desteklerle bölgede kaliteli hayvanc l n yan s ra süt ve süt ürünlerinin ifllendi i iflletmelerin say s n n artaca n belirterek, "Bu iflletmelerle ilimizde k rsal n daha h zl bir flekilde kalk naca n ve istihdam n artaca n hep birlikte görece iz. Uygun harcama tutar üst limiti 1 milyon euro. Hibe deste i yüzde 65 e varan oranlarda karfl l ks z olarak TKDK taraf ndan destekleniyor. Ayr ca TKDK'n n destekledi i projelerde faydalan c lar, projeleriyle ilgili harcamalar nda vergiden muaf olup KDV, ÖTV, gelir vergisi, kurumlar vergisi ve gümrük vergisi gibi vergileri de ödemiyorlar. Hayvanc l k hibe desteklerinin Ayd n da etkili bir flekilde kullan lmas n istediklerini belirten Erhan Çiftçi, bu çerçevede nitelikli ve kaliteli proje beklediklerini ifade etti: limizde haz rlanan projelerin hibe desteklerinden faydalanabilmeleri için kanuni çerçevede yat r mc lara her türlü deste i vermeye haz - r z. Yeni gümrük kap s aç ld STANBUL (AA) T ürkiye ile Rusya aras ndaki ticaretin güvenli ve yasal olmas amac yla gelifltirilen Basitlefltirilmifl Gümrük Hatt (BGH) sistemine hizmet vermek amac yla üç yeni gümrük kap s daha hizmet vermeye bafllad. Kay t d fl ihracat önlemek amac yla Rusya ya yap - lan ihracatta uygulanan ve vergi avantaj ndan gümrük ifllemlerine, bürokratik kolayl ktan zaman nda ve güvenli sevkiyata kadar bir dizi avantaj sunan Basitlefltirilmifl Gümrük Hatt sistem kapsam nda üç yeni gümrük kap s daha devreye girdi. mzalanan protokol ile Moskova Vnukovo Havaliman na ek olarak, denizyolu ile yap lan ihracata Rusya n n Karadeniz k y s nda bulunan Tuapse Liman Gümrük Kap s, karayoluyla bat dan ve do udan gelecek mallar için Ukrayna s n r ndaki Triyebortniye S n r Kap s ve Rusya-Gürcistan s n - r ndaki Yukar Lars S n r Kap s ihracatç lara hizmet vermeye bafllad. Basitlefltirilmifl Gümrük Hatt konusunda tek yetkili flirket olan Favor Trans Afi Genel Müdürü Tamer Dinçflahin, BGH sistemi ile Rusya ya ihracatta rekabet avantaj sa land n vurgulayarak, bu hatt n deriden tekstile, kimyasaldan inflaat malzemesine, elektronikten g daya kadar bütün sektörlerde uyguland n ki ülke aras nda hedeflenen 100 milyar dolarl k d fl ticaretin gerçeklefltirilmesi için sistemin basitlefltirildi ine de inen Dinçflahin, Yeni gümrük kap lar n n aç lmas ve ihracat kolaylaflt ran yeni uygulamalar, Türk ihracatç - s na yeni f rsatlar sunuyor. Basitlefltirilmifl Gümrük Hatt sistemi ile yap lan ihracatlarda hem vergi avantaj, hem Eximbank tan kredi imkan sa lan yor. Aç lan yeni gümrük kap lar ile ihracatç - ya Rusya pazar na istedi i bölgeden girifl imkan sa lan yor. Uygulama, ihracatç lar m za yeni f rsatlar sunarken, rekabet gücünü de art r - yor diye konufltu. Dinçflahin, geçen y l Basitlefltirilmifl Gümrük Hatt üzerinden Rusya ya 220 milyon dolarl k ihracat gerçeklefltirildi ini, arzu ettikleri rakam n ise bundan daha büyük oldu unu dile getirdi. Türkiye ile Rusya aras ndaki ticaretin resmi olarak 8 milyar dolar oldu una, ancak 8 milyar dolar da gayri resmi ticaret yap ld na iflaret eden Dinçflahin, bu ticaretin en az yüzde 10 luk k sm n n Basitlefltirilmifl Gümrük Hatt üzerinden gitmesini hedeflediklerini dile getirdi. Hatt n geliflmesi için her iki ülkenin de elinden geleni yapt n anlatan Dinçflahin, hracatç lar, hatt de il Rusya ticaretini benimsememifller. Rusya ile ilgili Türk ihracatç lar n n çekincelerinin ortadan kald r lmas laz m. Bu hat, Rusya ya güvenli bir flekilde ticaret yapmalar n sa l yor. Sevk yat n bu hat üzerinden daha fazla gitmesi de ihracatç lehine Basitlefltirilmifl Gümrük Hatt ile ticari bilgi ve belgeler anl k olarak gümrük idareleri aras nda paylafl larak sistemin daha h zl ve güvenilir olmas sa land. Bu çerçevede, Basitlefltirilmifl Gümrük Hatt kapsam ndaki sevk yatlarda güvenli paket ad alt nda talep edilen belge sunma uygulamas na da son verildi. Bu hat kapsam nda, Referans Fiyat uygulamas muafiyeti, zorunlu haller d fl nda gümrük kontrollerinde muafiyetin mutlak uygulanmas konusunda mutabakat sa land. Bunun yan s ra Rusya, Türk ihraç ürünlerine uygulad Asgari Makdu Gümrük Vergisini de deri ürünlerinde kald rd. Basitlefltirilmifl Gümrük Hatt nda, gümrük noktalar nda öncelik, zaman nda ve güvenli ihracat, gümrük muayenesinden muafiyet, Eximbank kredilerinden yararlanma, daha az bürokrasi ve daha az belge, eksiklik halinde evraklar n sonradan tamamlanabilmesi avantajlar da bulunuyor. Ayr ca, kurulan veri girifl sistemi sayesinde mallar n nakliye sürecinin hem izlenebilmesi hem de müflteriye teslimi, zaman nda ve fleffaf bir flekilde yap labiliyor. Ayr ca, ortaya ç kabilecek sorunlara h zl çözüm bulmak amac yla, iki ülke gümrük idareleri temsilcilerinden oluflacak bir çal flma grubu da kurulacak. Çal flma grubu sürekli temas halinde olacak ve Basitlefltirilmifl Gümrük Hatt ile ilgili ihracatç lardan gelebilecek sorunlara h zl bir flekilde çözüm üretecek.

6 /6 DIfi HABERLER FARUK AKKAN MOSKOVA (CHA)- I nterfax n haberine göre, Ba dat da düzenlenen bas n toplant s nda konuflan Lavrov, Avrupa Birli i nin Ukrayna yönetimine yapt r m konusunu ele almay planlad n, militanlar teflvik ederek flantaj yap ld n iddia etti. Rus Bakan, San r m Bat l ülkelerin baflkentlerinde Ukrayna halk n n özgür seçim yapmas gerekti ini, bunun da Avrupa Birli i nden yana oldu unu söylediklerini duymuflsunuzdur. fiimdi mevcut inisiyatifle bunu Ukrayna yönetimine zorluyorlar. Erken parlamento ve Cumhurbaflkanl seçimleri yap lmas n istiyorlar. Sonras nda da koalisyon hükümeti kurulmas n. Bat l lar, Ukrayna halk için her fleye karar vermeye çal fl yor elefltirisi getirdi. Lavrov, Irak temaslar çerçevesinde Baflbakan Nuri El Maliki ve Irak D fliflleri Bakan Hoflyar Zebari ile bir araya geldi. Görüflmelerde Irak ve Rusya aras nda siyasi, Fransa'da muhalefet, yerel seçimlerde iktidar n önünde Avusturya vatandafll na 2013 te en çok Türkler geçti V YANA (CHA)- A vusturya da 2013 y l nda vatandafll a geçenler aras nda Türkler ilk s rada yer ald. Statistik Austria adl araflt rma flirketinin verilerine göre, 2013 te bin 108 Türk, Avusturya vatandafl oldu. Türkleri, bin 39 kifliyle Bosna-Hersek ve 824 kifliyle S rbistan vatandafllar takip etti. Geçti imiz y l toplamda yaklafl k 5 bin kifli Avusturya vatandafl oldu. Avusturya'da yaflayan yabanc ülke vatandafllar aras nda ise Türkler ikinci s rada geliyor. Araflt rma sonuçlar na göre ülkede yaflayan yaklafl k bir milyon Rusya D fliflleri Bakan Sergey Lavrov, Bat l ülkelerin erken seçim talepleri ile Kiev i Avrupa Birli i ni seçmeye zorlad klar n ve Kiev yönetimine flantaj yapt klar n Lavrov Ba dat ta konufltu: Bat, Ukrayna ya flantaj yap yor ekonomik, ticari ve insani iliflkilerin gelifltirilmesi konular ele al nd. Rus petrol ve do algaz flirketlerin Irak taki yat r mlar ise öncelikli maddeler aras nda yer al yor. Lavrov temaslar nda bölgesel ve uluslar aras alanda yaflanan geliflmeleri de masaya yat rd. Ukrayna Sa l k Bakanl ise iki gündür devam eden çat flmalarda ölenlerin say s n n 35 e yükseldi ini aç klad. Hastanelerde tedavisi süren 60 kifliden 5 inin durumu da kritik. yabanc ülke vatandafl n n 113 binini Türk vatandafllar oluflturuyor. Birinci s rada ise 157 bin kifliyle Almanlar yer al yor. Avusturya'da çifte vatandafll k hakk olmad ndan, vatandafll a geçen Türklerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandafll ndan feragat etmesi gerekiyor. Fransa'da muhalefet, yerel seçimlerde iktidar n önünde FERHAN KÖSEO LU PAR S (CHA)- F ransa'da yap lan ankete göre, 23 Mart'da yap lacak yerel seçimlerde merkez sa ilk s radaki yerini koruyor. CSA'n n gerçeklefltirdi i ankette yüzde 46 oy oran na ulaflan merkez sa blok, ocak ay ndaki oy oran n koruyarak ilk s rada yer ald. ktidardaki Sosyalist Parti'nin de yer ald sol ittifak ise ocak ay na göre oylar n 2 puan art rarak yüzde 43'e yükseldi. Son olarak, 2008 y l nda gerçeklefltirilen yerel seçimlerde sol listeden aday olanlar toplamda yüzde 47,6 oy elde etmiflti y l nda yüzde 1,1 oy elde eden afl r sa parti Ulusal Cephe(FN) ise ankete göre oyunu yüzde 8'e ç karmay baflard. Ocak ay ndaki ankette ise FN'nin oyu yüzde 9 hesaplanm flt. FN'nin oylar ndaki 1 puanl k düflüfle ra men 30 bin nüfuzdan büyük 100'den fazla bölgede belirleyici rol oynamas bekleniyor. Ankette, seçimlere kat l m oran n n ise yüzde 57 olaca kaydedildi y l nda seçimlere kat l m n yüzde 66,54 oldu u kaydedilirken, mart ay nda da bu oran n yakalanaca ifade edildi. Bu arada ankette sa seçmenin sand a, sol seçmene göre daha fazla ilgi gösterdi i vurguland. Merkel, Ukrayna Cumhurbaflkan Yanukoviç ile telefonla görüfltü BERL N (CHA)- A lmanya Baflbakan Angela Merkel'in Ukrayna Cumhurbaflkan Viktor Yanukoviç ile telefonla görüfltü ü bildirildi. Merkel'in protesto olaylar nda yaflanan ölümler için üzüntülerini dile getirdi i ifade edildi. Merkel'in Yanukoviç'ten Ukrayna hükümeti ve muhalifler aras ndaki görüflmeye zemin haz rlamak amac yla Kiev'e gidecek AB heyetine yard mc olmas n istedi i ifade edildi. Merkel in sözcüsü yapt aç klamada Zamanla oynamak çat flmalar daha da alevlendirecek ve beklenmeyen riskleri getirecek Merkel in her iki taraf da fliddet kullanmay b rakmaya ve ateflkes üzerinde anlaflmaya ça rd n aktard. LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi FERHAN KÖSEO LU PAR S (CHA) - F ransa'da yap lan ankete göre, 23 Mart'da yap lacak yerel seçimlerde merkez sa ilk s radaki yerini koruyor. CSA'n n gerçeklefltirdi i ankette yüzde 46 oy oran na ulaflan merkez sa blok, ocak ay ndaki oy oran n koruyarak ilk s rada yer ald. ktidardaki Sosyalist Parti'nin de yer ald sol ittifak ise ocak ay na göre oylar n 2 puan art rarak yüzde 43'e yükseldi. Son olarak, 2008 y l nda gerçeklefltirilen yerel seçimlerde sol listeden aday olanlar toplamda yüzde 47,6 oy elde etmiflti y l nda yüzde 1,1 oy elde eden afl r sa parti Ulusal Cephe(FN) ise ankete göre oyunu yüzde 8'e ç karmay baflard. Ocak ay ndaki ankette ise FN'nin oyu yüzde 9 hesaplanm flt. FN'nin oylar ndaki 1 puanl k düflüfle ra men 30 bin nüfuzdan büyük 100'den fazla bölgede belirleyici rol oynamas bekleniyor. Ankette, seçimlere kat l m oran n n ise yüzde 57 olaca kaydedildi y l nda seçimlere kat l m n yüzde 66,54 oldu u kaydedilirken, mart ay nda da bu oran n yakalanaca ifade edildi. Bu arada ankette sa seçmenin sand a, sol seçmene göre daha fazla ilgi gösterdi i vurguland. TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel:

7 MSB'dan 'yafl haddi' ve 'görev süresi' aç klamas SEYFETT N KOÇAK ANKARA (CHA)- M illi Savunma Bakanl (MSB) Genel Sekreterli i, TBMM de kabul edilen kanun de iflikli inde, genelkurmay baflkan n n yafl haddinin ve görev süresinin de ifltirilmesine yönelik bir düzenleme yer almad, kuvvet komutanl klar na atanan orgeneral-oramiraller için ise kanunda öngörülen 65 yafl s n r n n da de ifltirilmedi i, sadece bu görevlerini, ihtiyaç halinde en fazla 3 (2+1) y l yerine yafl hadlerini dolduruncaya kadar ifa etmeleri imkân getirildi ini bildirdi. MSB Genel Sekreterli i, genelkurmay baflkan ve kuvvet komutanlar n n görev süresi ile ilgili medyada yer alan haber ve yorumlarda yanl fl de erlendirmeler yap ld gerekçesiyle yaz l bir aç klama yapt. Aç klamada, flu ifadeler yer ald : Bilindi i üzere; yürürlükteki 5434 Say l Emekli Sand Kanunu nun 40 nc ve 926 say l TSK Personel Kanunu nun 49 uncu maddelerine göre; Orgeneral/Oramirallerin yafl hadleri 65, Genelkurmay Baflkan n n yafl haddi ise 67 dir. Kuvvet Komutanl na atanan Orgeneral/Oramirallerin görev süreleri 2 y l, Genelkurmay Baflkan n n görev süresi ise 4 y ld r. 926 say l Kanunun 49 uncu maddesine göre, Kuvvet Komutanlar n n, ihtiyaç duyulmas halinde, görev süreleri 1 y l daha uzat labilmekte, ancak bu 1 y ll k görev süresini uzatma yafl haddini (650 yafl n ) geçememektedir. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Askerlik Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De- ifliklik Yap lmas na Dair Kanun Tasar s n n 30 uncu maddesi ile, 926 say l Kanunun 49 uncu maddesinde ihtiyaç halinde kuvvet Komutanlar n n görev süresinin uzat lmas na iliflkin bir y l daha ibaresi birer y ll k sürelerle yafl haddine kadar fleklinde de ifltirilmektedir. H zl nüfus art fl, k rsal kesimlerden kentlere göç, altyap yetersizli i, çarp k kentleflme gibi nedenlerden dolay yaflaman n bir sorun haline geldi i büyükflehirlerde araç say lar ndaki art fl da, büyük bir sorun do uruyor. Büyükflehirlerin en önemli sorunu otoparkç l k kitap oldu KOÇ 21 Mart 20 Nisan K ZLER 21 Mayıs 21 Haziran ASLAN 23 Temmuz 23 Ağustos TERAZ 24 Eylül 23 Ekim YAY 23 Kasım 21 Aralık KOVA 21 Ocak 18 Şubat GÜNLÜK BURÇLAR fl hayat nda yaflana zorlu süreç ev ve özel iliflkilerinizi zorluyor. Yerleflimle ilgili de ifliklikler yapmak isterken dengede kalman zda yarar var. Güvenlikle ilgili s k nt getiren geliflmeleri daha sab rl ele almal, kendinize haks zl k etmemelisiniz. fl iliflkilerinin ve grup çal flmalar n n getirdi i dinamik süreci verimli geçirmek, somut ifller ç karmakta kararl s n z. Para durumunuzu ve eldeki kaynaklar istikrarl biçimde de erlendirmenin yollar n aramal s n z. Ayr ca de er yarg lar n z yenilemenizin tam s ras. Gelifltirmifl oldu unuz yeteneklerinizi kullanarak ilerleme f rsat bulabilirsiniz. Yat r mlar n z yaparken riskli noktalar gözden kaçmamal. Yaln z kalmak ve dinlenmek en önemli ihtiyac n z. Baflkalar ile olan ifl iliflkileri ve sizi y pratan çal flma koflullar ruh sa l n z zorlayabilir. Ruhsal gelifliminizi destekleyen kiflilerle bir araya gelebilirsiniz. Baflkalar için yapabilece iniz fedakarl klar n içinde daha fazla yer almal s n z. Ancak iflte yaflanan zorlu sürece direnmek ruh ve beden sa l n z bozabilir. Bugün çok daha kararl s n z. Kariyerde ve amaçlarda ak c koflullar sizi desteklemekte. Somut ifller ç karmak ad na yarat c yanlar n za güvenmelisiniz. Evde yaflanan k s tl koflullar afl l rken, hayattan daha fazla keyif almaya bak n. Farkl ve s ra d fl konularla yak ndan ilgilenebilirsiniz. Baflkalar n dikkatini çekece iniz çal flmalar size baflar ve maddi kazanç getirebilir. Maddi manevi paylafl mlarda sizi s k flt ran etkiler var. Baflkalar n n parasal sorumluluklar al n rken, kendi kaynaklar n z korumaya özen göstermelisiniz. Yat r m amaçl borçlanmak için zemin pek sa lam görünmüyor. Sigorta ve prim ödemelerinizin aksayabilece i bu dönem kontrollü olunmal. Ortak harcamalarda afl r l ktan kaç nmal s n z. fl düzeninizi sarsan ve sizi k s tlayan flartlar var. Fazladan al nmas gereken sorumluluklar, düzen de ifliklikleri y prat c olabilir. Bu dönemde kariyerde önemli hedefler belirlerken, kendinizi yoracak temalardan kaç nmal s n z. Bedensel yorgunluklar sizi en az ndan sa l n zla daha yak ndan ilgilenmeye yöneltmeli. Dinlenmeye özen gösterin. BO A 21 Nisan 21 Mayıs Düflüncelerinizi yak n çevrenizle paylaflmaktan yanas n z. Yeni fikirler peflinde oldu unuz bu dönem yeniliklere aç k olman zda yarar var. Zihinsel çal flmalar ve baflkalar n ikna edece iniz konuflmalardan olumlu sonular ç karacaks n z. Hayallerinizi somutlaflt rmak ad na yolculuklar yap labilir. Uzaklarla ilgili haberlerle güven kazanaca n z flartlar getirecek. Ay burcunuzda sizi etkileyici k l yor. Baflkalar n n dikkatini çekece iniz ad mlar atabilirsiniz. Duygusal aç dan daha güvenli YENGEÇ olaca n z bu günlerde yarat c 22 Haziran konular ve ifli içine alan 22 Temmuz geliflmeler sizi meflgul edecek. Ancak d flsal koflullar maddi alanda kendini belli ediyor. Baflkalar ile olan paylafl mlar n z yönetmekte s k nt lar yaflanabilir. BAfiAK 24 Ağustos 23 Eylül AKREP 24 Ekim 22 Kasım O LAK 22 Aralık 20 Ocak BALIK 19 Şubat 20 Mart Daha iyimser ve canl s n z. Kendinizi ortak çal flmalarda ortaya koyabilecek f rsatlar bulabilirsiniz. Arkadafllar ve dostlarla duygular n z paylaflmaya bak n. Yarat c konularda ise ifl temalar öncelikli olmak üzere yeni ad mlar atmaktas n z. Yeni projelerin tekrardan elden geçirilmesi gereken bir gün olacak. letiflim ve hareket sizi mücadeleye davet eder biçimde de ifliyor. Alaca n z haberlerle harekete geçebilirsiniz. Akademik planlar n zda önemli de ifliklikler sürecinde olman z bir bak ma önemli giriflimlerin iflareti. Baflkalar ndan ilham alaca n z etkilerle yön de iflikli i yeni flanslar getirecektir. Sizi y pratan iliflkiler ve yak n ba lar üzerinde duracaks n z. Sorunlar n kayna n n biraz da sizde oldu unu bilmek çözüm bulman za yard mc olacakt r. Ortaklafla ifllerde ise yenilenme arzusu içindesiniz. Özellikle sosyal organizasyonlar öncelik kazan yor. Baflkalar n n takdirini kazanmak ad na yeni sorumluluklar almaya haz r olun. Daha dinamik ve streslerden uzaklaflaca n z bir gün. Keyif ald n z konular daha farkl gözlerle ele alabilirsiniz. Yapt klar n zla göz dolduraca n z söylenebilir. Hayata daha iyimser bakmal gereksiz endifleleri arka planda b rakmal s n z. Sosyal hayatta yaflanan zorlu sürece ra men, sevdiklerinize öncelik verece iniz zamanlar sizi dinlendirecektir. BURAK ÇAN ANKARA (CHA)- H er gün trafi e eklenen yeni araçlar, beraberinde otopark sorunu da gündeme getiriyor. Bu konuda çal flma yapan SPARK Kurucu Genel Müdürü Kadir Gurbetci, otoparkç l n kitab n yazd. Kitap, dünyan n farkl ülkelerinden otoparklara dair teknolojik ve çevreci model ve örneklerin; planlamac lara, yat r mc lara, üreticilere, tedarikçilere/distribütörlere, iflletmecilere, denetleyicilere/yerel idarecilere ve akademik çal flma yapanlara rehber olmas amaçlan yor. Bu noktadaki aç gören SPARK Kurucu Genel Müdürü Kadir Gurbetci, Abdullah Demir ve Ali Karaahmet ile birlikte kaleme ald ve içerik olarak trafik ve otopark temal Otopark Uygulamalar nda Teknoloji, Çevre ve Emniyet Faktörleri kitab raflarda yerini ald. Kadir Gurbetci, gelece in alt n sektörü olarak tan mlad otoparkç l n bir kitab n n olmamas n n büyük eksiklik oldu u düflüncesiyle bu kitab yazmaya karar verdiklerini ifade etti. Gurbetci kitab n anlat rken, Bu eser dünyan n farkl ülkelerinden otoparklara dair teknolojik ve çevreci model ve örneklerin; planlamac lara, yat r mc lara, üreticilere, tedarikçilere/distribütörlere, iflletmecilere, denetleyicilere/yerel idarecilere ve akademik çal flma yapanlara sunulmas amaçlanmaktad r. Bu çal flma otoparklara dair küçük bir nokta olarak ve bafllang ç olarak düflünülmelidir. Ak l insan di er varl klardan ay ran en büyük meziyettir. Ak ll insanlar hem hayattan bir kitap hissesi al r hem de kitaptan bir hayat hissesi al r. ifadelerini kulland. TRT Genel Müdürü fiahin'den, ngilizce kanal müjdesi SELÇUK KAPUC ANKARA (CHA) - T ürkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürü brahim fiahin, kurulufl çal flmalar devam eden ngilizce kanal hakk nda bilgi verdi. Kanal n ngilizce kültür ve haber kanal olaca belirten fiahin, "Salt 24 saat haber kanal tüm dünyada oldu u gibi Türkiye'de de çok fazla tutulan bir tematik kanal de il. Onun için biz olabildi ince ngilizce haber a rl kl bir televizyon kanal oluflturaca z ama içerisine bir o kadar da Türkiye'den, belki akflam bir tane dizi film ama belgesellerimiz, Türkiye'yi tan tan aktüel programlar mutlaka ngilizce olmak kayd yla koyaca z." TRT'nin kuruluflunun 50. y l etkinlikleri kapsam nda haz rlanan "Anma ve lk Gün Zarflar " PTT Pul Müzesi'ndeki törenle tan t ld. TRT Genel Müdürü brahim fiahin konuflmas nda ngilizce kanalla ilgili haz rl klar n da devam etti ini belirterek, flunlar "15 kanall bir kurulufluz ama 50. y l bize yeni bir evlat kazand racak. O da ngilizce haber kanal. ' ngilizce kültür ve haber kanal ' dersek daha do ru olur çünkü salt 24 saat haber kanal tüm dünyada oldu u gibi Türkiye'de de çok fazla tutulan /7 GÜNCEL YAfiAM ÖSYM, avukatlar için 2012 y l nda yap lan s nava aç kl k getirdi YAS N KILIÇ ANKARA - Ö SYM Baflkanl, Avukatlar çin Adli Yarg Hakim ve Savc Adayl Yar flma S nav - 1 hakk nda medyada yer alan yan lt c bilgilerin gerçek d fl oldu unu belirten yaz l bir aç klama yapt. ÖSYM'nin aç klamas nda, 6 May s 2012 tarihinde Baflkanl m z taraf ndan yap lan Adalet Bakanl Avukatlar çin Adli Yarg Hakim ve Savc Adayl Yar flma S nav -1 (2012-Adli Yarg -Avukat-1) sonuçlar n n ilgili kuruma iletilmesinden sonra ortaya at lan iddialar ÖSYM taraf ndan oluflturulan bir inceleme komisyonu taraf ndan son derece titiz ve detayl olarak incelenmifltir. Bu komisyonun çal flmalar süresince Adalet Bakanl taraf ndan, kazanan adaylar n mülakat na devam edilmifl fakat sonuçlar aç klanmam flt r. Hak ve adalet olgusundan asla taviz vermeyen ÖSYM Yönetim Kurulu haz rlanan rapora dayanarak bu s nav iptal etmifltir. Ancak, ÖSYM nin iptal karar yarg ya tafl nm fl ve Ankara dare Mahkemeleri taraf ndan bu ifllem için yürütmeyi durdurma karar verilmifltir. ÖSYM için geçerli olmayan bu s nav sonuçlar, mahkeme karar n n yerine getirilmesini teminen geçerli kabul edilmek durumunda kal nm flt r. ifadelerine yer verildi. " DD ALAR KABUL ED LEMEZ" Di er taraftan ayr bir incelemede 23 Ekim 2011 tarihinde yap lan Avukatlar çin Adli Yarg Hakim ve Savc Adayl S nav 'na girip de baflar s z olan, sonras nda iptal edilen 6 May s 2012 tarihinde yap lan s nava girip baflar l olan ancak bu tarihten sonra yap lan 13 Ekim 2012 tarihinde yap lan s nava da girip yine baflar s z puanlar alan, durumu flüpheli görülen 10 aday hakk nda da suç duyurusunda bulunuldu una dikkat çekilerek Fakat bu baflvurumuz Ankara Cumhuriyet Baflsavc l taraf ndan görülmekte olan 6 May s 2012 tarihinde gerçeklefltirilen Avukatlar için Adli Yarg Hakim ve Savc Adayl S nav 'na yönelik soruflturma dosyas ile birlefltirilmek suretiyle flüpheliler hakk nda takipsizlik karar verilmifltir. Dolay s yla medyada yer alan 'flüpheli olarak flikayet etti i adaylar yerine baflka isimlerin savc l a bildirildi i' iddialar kabul edilemez. Bas nda yer alan bu hususlara iliflkin yan lt c bilgiler gerçek d fl d r. denildi. bir tematik kanal de il. Onun için biz olabildi ince ngilizce haber a rl kl bir televizyon kanal oluflturaca z ama içeresine bir o kadar da Türkiye'den, belki akflam bir tane dizi film ama belgesellerimiz, Türkiye'yi tan tan aktüel programlar mutlaka ngilizce olmak kayd yla koyaca z. Bu bizim fluan üzerinde en çok yo unlaflt m z ifllerden biri." diye konufltu. PTT Genel Müdürü Osman Tural da TRT'nin baflar larla dolu yar m asr geride b rakt n belirtti. PTT'nin de 173 y ll k köklü bir kurulufl oldu unu hat rlatan Tural, iki kurumun adeta etle t rnak gibi oldu unu vurgulad. S SL GÜNDE K YAKAYI B RB R NE MARMARAY BA LADI TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman ise TRT'nin 50. y l n tebrik ederek, TCDD olarak, bir süre önce Müze Vagonu ile TRT'nin 50. y l etkinliklerine katk sa lad klar n hat rlatt. PTT'nin bugünlere gelmesinde kendisinin de eme i oldu unu dile getiren Karaman, gitti i her flehirde çok daha geliflmifl PTT flubeleri görmekten mutlu oldu unu

8 SA LIK /8 Kad n hastaya kendi ba rsa ndan do um kanal yap ld HATAY (CHA) H atay da do ufltan do- um kanal ve rahmi olmayan hastaya kal n ba rsaktan do um kanal yap ld. Hatay' n merkez ilçesi Antakya'da sa l k hizmeti veren Akademi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Klini i doktorlar ndan Op. Dr. Ahmet Duymaz, 23 yafl ndaki ismi aç klanmayan kad n hastas na kal n ba rsaktan ald doku ile do um kanal ameliyat gerçeklefltirdi. 3 saat süren operasyonu Dr. Ahmet Duymaz ve Dr. K vanç Taç gerçeklefltirirken, hasta a zdan beslenmeye baflland. Ameliyat hakk nda bilgi veren Dr. Ahmet Duymaz, kad n hastan n do ufltan do um kanal ve rahmi olmad n, tetkikler sonras nda kal n ba- rsaktan al nan se ment ile do um kanal yapmaya karar verildi ini Operasyonun baflar ile gerçeklefltirildi- ini ve hastan n taburcu olma safhas na geldi ini kaydeden Duymaz, Türkiye genelinde nadir olarak yap lan bu ameliyat n bu tarz sa l k sorunu bulunanlar için umut oldu unu Bakanl k tan sa l k reklamlar için uyar Sa l k Bakanl internette, radyo ve televizyon kanallar nda sa l k beyan yla tan t m ve sat fl yap - lan g da takviyesi ve bitkisel ürünlere karfl ilgilileri uyaracak. Çocuklarda bademcik ve geniz eti, büyümeyi engelliyor! STANBUL (CHA) K ulak Burun ve Bo az Hastal klar Uzman Op. Dr. Deniz Kaya, çocuklarda bademcik ve geniz eti büyümesinin çeflitli hastal klara sebep oldu unu Kaya, "Çocuklarda bademcik ve geniz etinin yüz geliflimi de ifliklikleri, haf za problemleri, dikkat eksikli i, büyüme ve geliflme geriliklerine yol açabilmektedir." Memorial Hizmet Hastanesi Kulak Burun ve Bo az Hastal klar Bölümü nden Op. Dr. Deniz Kaya, bademcik ve geniz etinin tedavisi hakk nda bilgi verdi. Kaya, Çocuklarda bademcik ve geniz eti büyümesi pek çok nedene ba l olarak ortaya ç kabilmektedir. Alerjik problemler, kal t msal nedenler ve pasif sigara içimi bu etkenlerden sadece bir kaç d r. Bademcik ve geniz etinin büyük olmas öncelikle burun solunumuna engel olmaktad r. Uzun süreli a z solunumuna ba l olarak çocukta yüz, difl, damak geliflim problemleri görülebilmektedir. Bu çocuklar n zaman içerisinde geliflimleri bozulmaktad r ve uzun, ince bir yüz ve yanaklarda bas kl k görünümü ortaya ç kmaktad r. Üst kesici difller ayr k hale gelerek difllek bir görünüme yol açmaktad r. Alt çene ise y llar içerisinde geride kalabilmektedir. Bu tipik yüz görünümü geniz eti yüzü olarak adland r lmaktad r. ifadelerini kulland. Geniz etinin zararlar na de inen Kaya, Bademcikler muayenede a zdan bak larak direkt görülebilmelerine ra men geniz etini görmek için özel aletler veya radyolojik incelemeler gerekmektedir. leri derecede büyük bademcikler üzerinde zaman zaman g da ANKARA (AA) B as n kurulufllar na, konuyla ilgili sivil toplum kurulufllar ve derneklere, kozmetik üreticilerine, üretim ve ithalat yapan firmalara, aktarlara ve il valiliklerine gönderilecek mektuplarda, yasaya ayk r hareket edenlerin hapis ve para cezas na çarpt r laca hat rlat lacak. nternet ve medya üzerinden her derde deva gibi tan t larak sat lan bitkisel ürün ve g da takviyeleriyle ilgili hapis ve para cezas getiren yasan n yürürlü e girmesinin ard ndan harekete geçen Sa l k Bakanl Türkiye laç ve T bbi Cihaz Kurumu, konuyla ilgili faaliyet gösteren tüm kesimleri ma dur olmamalar için uyaracak. Sa l k Bakanl, RTÜK üzerinden televizyon ve radyo kanallar na, Baflbakanl k Bas n Yay n ve Enformasyon Genel Müdürlü ü üzerinden bas n kurulufllar na, konuyla ilgili sivil toplum kurulufllar ve dernekler üzerinden kozmetik üreticilerine, G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl üzerinden g - da takviyesi ve bitkisel ürün üreten ve ithal eden firmalara, aktarlara ve valiliklere gönderece i mektuplarla yeni yasan n getirdi i müeyyidelere dikkat çekecek. Sa l k Bakanl nca haz rlanan mektuplarda, ulusal ve yerel yay n yapan televizyon ve radyo kanallar nda, yaz l medyada, internet sitelerinde ve birçok mecrada g da takviyeleri ve bitkisel ürünler baflta olmak üzere pek çok ürünün sa l k beyan yla (kansere karfl etkili, damar t kan kl na son veren mucize ürün, cinsel fonksiyon bozuklu una son, mucize zay flat c ürün gibi) tan t m ve sat fl n n yap ld belirtildi. Tüketiciyi yan lt c flekilde sa l k beyan yla tan t m ve sat fl yap lan bu ürünlerin vatandafllar taraf ndan al nd, kullan ld ve bu nedenle sonu ölümle sonuçlanabilen ciddi sa l k sorunlar ortaya ç kt ifade edilerek, halk yan lt c beyanlarla yap lan tan t m ve sat fllar n kamu sa l n tehdit eden yönü sebebiyle kurumca her türlü platformda takip edildi i kaydedildi. Yap lan son düzenlemeyle mevzuata ayk r flekilde sa l k beyan nda bulunularak yap lan ürün tan t m/sat fllar na yönelik yapt r mlar n art r lmas amac yla bu ürünlerin tan t m ve sat fl n n yap ld internet sitelerine eriflimin engellenece i, yetkili merciden izin almaks z n veya verilen izne ayk r olarak sa l k beyan yla ürün tan t m ve sat fl n yapanlara 20 bin liradan 300 bin liraya kadar para cezas verilebilece i an msat ld. Bunun tekrar halinde para cezas n n iki kat na ç kar labilece i belirtildi. laç olmamakla beraber hastal klar teflhis ve tedavi etti i beyan yla herhangi bir ürünün sat fl n, pazarlamas - n veya reklam n yapanlar n ise 1 y ldan 5 y la kadar hapis cezas yla cezaland r laca bildirilecek. Bu tan t m veya sat fllar n internet veya baflkaca herhangi bir elektronik ortam üzerinden yap lmas halinde 18 inci maddenin 3. f kras - na göre internet siteleri karart lacak. Sa l k Bakanl nca haz rlanan mektuplarda, bu do rultuda, mevzuata ayk r flekilde sa l k beyan nda bulunarak yap lan ürün tan - t m/sat fllar n n tespiti halinde kurum taraf ndan belirtilen yapt r mlar n uygulanaca, ayr ca izinsiz veya gerçe e ayk r sa l k beyan yla yap lan sat fllar n denetlenmesi, gerekti inde durdurma, toplama, toplatma, imha ifl ve ifllemlerinin yap lmas veya yapt r lmas, izin ve sa l k beyanlar yönünden bunlar n reklam ve tan t mlar n n denetlenmesi ve ayk - r olanlar n durdurulmas yönünde ifllemler yürütülece i belirtildi. Havalar n bir so uyup bir s nmas göz nezlesini artt rd DEN ZL (CHA) D enizli Devlet Hastanesi Göz Hastal klar Uzman Dr. Gökhan Tufaner, havalar n bir so uyup bir s nmas yla birlikle göz nezlesi vakalar n n artt n, önlem al nmamas halinde gözde uzun süren hasarlar meydana gelebilece ini Göz nezlesinin, göz beyaz ve göz kapaklar n n iç k sm n kaplayan zar n iltihaplanmas sonucu olufltu unu ifade eden Tufaner k zar kl k, sulanma, kafl nt, göz kapaklar n n fliflmesi ve yap flmas gibi durumlar n bunun habercisi olabilece ini ifade etti. Uzm. Dr. Tufaner, Halk aras nda göz nezlesi olarak bilinen konjonktivit, göz yüzeyinin bulafl c enfeksiyonlar ndan biridir. Y l n hemen hemen her döneminde ve her yafltaki kiflide görülebilir. Virüsün göze al nmas ndan sonra iki üç haftal k süreçte di er kiflilere bulaflma riski de yüksektir. Baflta okul, fabrika, hastane ve toplu tafl ma gibi kalabal k ortamlarda virüsler, kifliden kifliye bulaflabilir. art klar birikebilmekte, bu durum da a z kokusuna yol açabilmektedir. Ayr ca kulak ve sinüslerin boflal m n bozarak de iflik boyutta problemlere yol açmaktad r. Geçmeyen sinüzitlerde, orta kulakta tedaviye dirençli s v birikimleri bu yüzden ortaya ç kabilmektedir. Bademcik ve geniz eti büyümelerinde beynin yetersiz oksijenlenmesine ba l olarak çocuklarda haf za problemleri, dikkat eksikli i, ö renme güçlükleri ve konsantrasyon problemleri görülebilmektedir. fleklinde konufltu. Geniz etinin ifltah problemine de yol açt n belirten Kaya, Geniz eti ve bademci in büyüme geliflme geriliklerine yol açma nedenleri, bademciklerin ileri derecede büyük olmas na ba l yutkunma bozukluklar ve buna ba l beslenme bozukluklar görülebilmektedir. Bademcik ve geniz eti büyümeleri ifltah problemlerine yol açarak da büyüme problemlerinde rol oynamaktad r. Uyku apne sendromu, horlamalar ve gece uykuda nefes durmalar ile seyreden bir hastal kt r. Çocuklarda uyku apne sendromuna yol açan en s k problem bademcik ve geniz eti büyümeleridir. Bu hastal k uyku performans n n düflmesine, gece uykuda afl r hareketlili e, uyku s ras nda afl r efor harcanmas na yol açarak büyüme-geliflme gerili ine neden olabilmektedir. Ayr ca uyku apne sendromlu çocuklarda uykunun REM evresinde salg lanan büyüme hormonunun apnelere ba l düzeyinin azald ve buna ba l büyüme geliflme gerili i olufltu u araflt rmalarla tespit edilmektedir. Bununla beraber uyku apne sendromu tedavi edilmezse kronik kalp ve akci er problemlerine yol açarak büyüme geliflme problemlerine neden olabilmektedir. diye konufltu. Hastal n n takibinin önemli oldu- unun alt n çizen Kaya, flunlar söyledi; Bademcik ve geniz eti büyüme problemi yaflayan çocuklar n mutlaka takip alt nda tutulmas gerekmektedir. Çocu un yaflam kalitesini düflürdü ü gözlemleniyorsa hastaneden yat fl dahi gerektirmeyen modern cerrahi yöntemlerle bu problemler ortadan kald - r labilmektedir. Hilal Y ld r m Mah. Dr.Neslihan Özenli Cad.No:26/2 Akyurt Akyurt Denizciler Talatpafla Bulvar No:9/D Samanpazar Alt nda Müge Deniz Sakarya Mah. Yenikök Sok. No:6/18 Alt nda Alt nda Sedef fiehit Hasan Tahsin Cad. No:79/B Ulubey Alt nda Gökçe Camiatik Mah. Kantarc Sok. No:14 Ayafl Ayafl Mesut Dikiciler Sok. No:7 Beypazar Beypazar Simkent K rkkonaklar Mah. 316.Cad. No:8/36 K rkkonaklar Çankaya Fazilet Z YA GÖKALP CAD.NO:22/B Çankaya Cinnah Cinnah Cad. Farabi Sok. No:30/A Çankaya Çankaya Nehir Zühtü Ti rel Cad. Ak n 1 Blok No:9/64 Oran Çankaya TAURUS AVM Taurus Balgat AVM Konya Yolu Mevlana Bulvar No:190/15 Balgat Çankaya Arda Erman Yukar Bahçelievler Mah. 82. Sok. No:28/B Çankaya Çankaya Erkök Cumhuriyet Mah. Baflak Sok. No:22/A Çubuk Çubuk Bar fl Kemalpafla Mah. So uk P nar Sok. No:6 Elmada Elmada Cengiz stasyon Mah. Sa l k Sok. No:1/E Hasano lan/elmada Elmada remin stasyon Mah. S n r Sok. No:1/A Etimesgut Etimesgut U urlu O uzlar Mah Sok. Eray fl Merkezi No:9/17-18 Etimesgut Etimesgut Haluk Dil Devrimi Cad Sok. Dolphin fl Merkezi No:3/35 Eryaman Etimesgut Özge Bahçelievler Mah Sok. No:12/A Gölbafl Gölbafl Mutlu Yeni Mah. Ordu Cad. Mutlu Sok. No:11/A Güdül Güdül Yenice Kayabafl Mah. Pazar Mah. Ça Termal Tesisleri Zemin Kat No:23 Haymana Haymana Yeni Mert fienyurt Mah. stasyon Cad. Hüseyin Sa rkaya Bulvar No:17 Kalecik Kalecik Derman Atatürk Mah. 29 May s Cad. No:78/12 Kazan Kazan Yeni Deniz Uludere Sok. No:6/D Etlik Keçiören Ulutafl Sancaktepe Mah Sok. No:67/ A Etlik Keçiören fianl K zlarp nar Cad. No:149/B Keçiören Keçiören S la Kanuni Mah. Ba lum Cad. No:75/16 Keçiören Keçiören Gelincik Atapark Mah. Afl k Veysel Cad. No: 46/8 Keçiören Keçiören Ünsal Cengiz Topel Cad. No:6/B K - z lcahamam K z lcahamam Yaseminin Gn. Zeki Do an Mah. Nato Yolu Cad. No:46/A Mamak Mamak Murat Nasuhpafla Mah. Bursa Cad. Olukbafl Sok. No:1/A Nall - han Nall han fiifa Cumhuriyet Mah. Eti Cad. No:37 Polatl Polatl Devrez Merkez Mah. fiehit Salim Akgül Cad. Hünkar Sok. No:2/B Pursaklar Pursaklar Sevgi stasyon Mah. Bosna Cad. No:27/A Sincan Sincan Esra Osmanl Mah. Piril Sok. A-1 Blok No:23/A Sincan Sincan Kay r Fatih Mah. dareci Sok. No:15/A Sincan Sincan Fetih Sar kaya Mah. Ankara Cad.

9 Teknolojinin s n rlar n zorlayan 3D tasar mlar New York'ta sergilendi TEKNOLOJ /9 Mart sonuna kadar tabletler s rada olacak New York'taki ''3D Printshow'' fuar, bask teknolojilerinin s n rlar n zorlayan dünyan n önde gelen makine ve tasar mlar n bir araya getirdi. Fuardaki ilginç eserlerden birine imza atan Frans z kat - l mc Azzaro, Obama'n n ''Birli in Durumu'' konuflmas n 3 boyutlu olarak sergiledi TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI NEW YORK (AA) L ondra merkezli fuar, dünyan n çeflitli ülkelerinden mimarl k, mühendislik, t p, heykel, sinema, müzik, moda ve endüstriyel tasar m alan nda 3 boyutlu (3D) tasar m yapan belli bafll firma ve sanatç lar bir araya getirerek, New York'ta ilk defa gerçeklefltirildi. ''3D Printshow'' direktörü Kerry Hogarth, ''So uk hava ve kara ra men insanlar teknolojiyi görmeye geldiler. nsanlar teknolojinin kendi alan na etkisini, yenilikleri merak ettikleri için fuara yo un ilgi gösterdiler'' Moda tasar m dünyas ndan çok büyük bir kitlenin fuar izledi ini bildiren Hogarth, daha öncekilerde olmad kadar, dünya genelinden bir çok 3D tasar mc s ndan New York'taki fuar n ''Art Gallery'' bölümünde kat lma baflvurusu ald klar n bildirdi. Hogart, Londra'da 2 fuar, Paris'te 1 fuar aç klar n belirtirken, New York'taki ilk fuarlar oldu unu bildirdi. Singapur, San Francisco ve Milan'da da fuar açacaklar n belirten Hogarth, ilerleyen y llarda Avustralya ve Brezilya'da da fuar açmay planlad klar n bildirdi Birinci katta yer alan salonunda, 3D teknoloji ürünü, biyonik kulak, el, ayak ve kemik örnekleri öne ç karken, BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA fuar n 2'nci bölümünü oluflturan 2'nci katta, tamamen, ayakkab, tak, flapka ve elbise tasar mlar yer ald. Sponsorlu unu tasar m devi Adobe'nin yapt fuar n 3'üncü kat nda yer alan ''Art Gallery'' bölümünde ise, 3 boyutlu tasar mlara yer verildi. S radan bir ticaret fuar n n östesinde, izleyicilere interaktif bir teknoloji deneyimi sunun New York'taki ''3D Printshow'', özellikle sanat, moda, t p ve teknolojiyi buluflturmas yla öne ç - k yor fiubat tarihleri aras nda aç k kalan fuarda, 3D bask teknolojisi konusunda konferans ve seminerler de verilirdi. Fuara Fransa'dan kat lan Gilles Azzaro, AA'ya yapt aç klamada, ses gibi gözle görünmeyenlere ilgi duyup, odakland n bildirirken, kendini ''ses heykeltrafl '' olarak niteledi. Azzaro, Baflkan Barack Obama'n n geçen y lki ''Birli in Durumu'' konuflmas n n ses diyagram n 3 boyutlu hale getirdi i eserini, Obama'n n konuflmas yla birlikte ziyaretçilerin ilgisine sunuyor. Azzaro, eserdeki mesaj yla ilgili olarak, Obama'n n ''Birli in Durumu'' konuflmas nda ulusa sesleniflinde verdi i yar n tasarlayacak pozitf 'Endüstriyel devrim'' mesaj ndan etkilendi ini bildirdi. ANKARA (AA) M illi E itim Bakanl (MEB), E itimde F rsatlar Art rma Teknolojiyi yilefltirme Hareketi (FAT H) projesi kapsam nda mart sonuna kadar 81 ilde 675 bin tablet bilgisayar da tacak. Bakanl k 2014 sonuna kadar da 1 milyon 200 bin ö renci ve 100 bin ö retmenin s n f içi uygulamalar nda tablet kullanmas n hedefliyor. MEB, 2010'dan itibaren e itimde ve ö retimde f rsat eflitli ini sa lamak ve okullardaki teknolojiyi iyilefltirmek için biliflim teknolojisi araçlar n n derslerde etkin kullan m sa lamak amac yla FAT H projesini bafllatt. Proje kapsam nda, e itim-ö retim y l nda, 17 pilot ilde, 52 okulda 8 bin 500 tablet da t ld. Geniflletilmifl pilot proje kapsam nda da 2013'te 81 ilde 217 okulda 49 bin tablet bilgisayar da t - m yap ld. Bugüne kadar pilot proje kapsam nda 9. s n ftaki ö rencilere ve ö retmenlere 62 bin 800 tablet bilgisayar da t m gerçeklefltirildi. Bu liselere 84 bin 921 etkileflimli tahta kuruldu. Bakanl k mart sonuna kadar ö retmen ve ö rencilere ihalesi tamamlanan 675 bin tablet bilgisayar verecek. Da - t mlar, 17 fiubat Pazartesi günü birinci fazda altyap kurulumlar tamamlanm fl ve etkileflimli tahtalar mevcut olan 81 ildeki yaklafl k 3 bin 500 okulda ayn anda bafllat lacak. Bakanl k verilerine göre, 2013 itibar yla s n f uygulamalar nda tablet bilgisayar kullanan ö renci say s 41 bin 172'ye, ö retmen say s ise 7 bin 528'e ulaflt. Bakanl k y l sonuna kadar 1 milyon 200 bin ö renci ve 100 bin ö retmenin s n f içi uygulamalar nda tablet kullanmas n hedefliyor. Bakanl n 2014 hedefleri aras nda etkileflimli tahtalar için üretilen içerik say s n 18 bin 500'e ulaflt rmak da bulunuyor. MEB, FAT H projesi için 1 milyar 370 milyon 67 bin 468 lira kaynak tahsis edecek. 81 ilde 110 uzaktan e itim merkezinin kurulumlar tamamlanarak, kabulleri yap ld. Derslerde bilgisayar teknolojilerinin kullan m için 183 bin ö retmen hizmetiçi e itim ald. Bakanl k, bu y l da proje kapsam nda 64 e itim program düzenleyerek yaklafl k 770 bin ö retmene yüz yüze ve uzaktan e itim vermeyi hedefliyor. Soldan sa a 1..Kufle kâ d... Gözde saydam tabaka ile iris aras nda kalan boflluk Tatl sularda yaflayan, bir tür gelincik bal... Çabuk ifl gören, hamarat (kimse) Elin parmak dipleriyle bilek aras ndaki iç bölümü, avuç içi... Bitkinin yaprak veya köklerini vererek hastal iyi etmeye çal flmak, tedavi etmek (halk a z )... Dad (eski) Çat lma ifli... Kumarda ortaya sürülen para... Hücrelerin afl r ço almas yla insan, hayvan veya bitki dokular nda oluflan ve büyüme e ilimi gösteren yumru, tümör, neoplazma Alt taraf çan biçiminde geniflleyen (etek)... Raz olma, isteme, istek (eski)... Bir iflte emir verme yetkisi bulunan kimse Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanlar vurma veya yakalama ifli... Anlam bak m ndan birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine ba layan bir söz... K z l ötesi Akmas n sa lamak, akmas na yol açmak, dökmek... Adlar, isimler (eski) Birbirini kesen iki yüzey veya ayn noktadan ç kan iki yar m do runun oluflturdu u geometrik biçim, zaviye... Mekân tutan kimse... Yat k durmayan, sert Art (eski)... Mevcut, evrende veya düflüncede yer alan... çki içilirken yenilen yiyecek slam devletlerinde düflmana güvenlik içinde oldu unu bildirmek üzere verilen belge... Sayg nl k Mavimsi yeflil renkli bir tür bafltankara... Binme, yük çekme, tafl ma vb. hizmetlerde kullan lan, tek t rnakl hayvan... Midye, istiridye vb. deniz hayvanlar n n kabu unda bulunan sedefçilikte kullan - lan, p r lt l, beyaz, sert bir madde Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, vilayet... Enenmifl, burulmufl, erkekli i giderilmifl (halk a z )... Bir insan n yurdunu, ulusunu ve ailesini koruma çabas (eski) Sporlu bitkilerde, özellikle mantarlarda, su yosunlar nda görülen, bir veya birkaç hücreden oluflmufl organ... Karabu daygillerden, dere k y lar nda, sulak çay rlarda kendili inden yetiflen, çok y ll k ve yapraklar sebze olarak kullan lan bir bitki, efelek... Baba Tatl dille, iyi davran flla... Bir fl k kayna ndan ç karak her yöne yay l p giden fl k demeti, flua Tutu... Zar kanatl lar tak m ndan, zehirli i nesi olan bir tür iri yaban ar s (Vespa crabro))... Yukar dan afla ya 1. Çapul... Bir yaz n n temeli olan as l düflünce, ana düflünce Isparta iline ba l ilçelerden biri... Kamu ile ilgili ifllerin yürütülmesi için gerekli gelirleri ve harcanan paralar düzenleyen kurallar n bütünü Yayla... Erkek çocuk (halk a z )... Hindistan' n Pencap bölgesinde yaflayan bir topluluk Hay r anlam nda bir söz... Deri, tahta kaz makta kullan lan, iki ucu sapl e ri b çak (halk a z )... Bafll kl Genellikle kürkten, gösteriflli kumafllardan veya yün örgüden yap lm fl uzun omuz atk s... nanma, güvenme (eski)... Yaban hayvanlar n n kendilerine yuva edindikleri kovuk Atgillerden, k srak ile erkek efle in çiftleflmesinden do an melez hayvan... Mal, ticaret mal... Kuzey Avrupa da yaflayan, genifl dall boynuzlar olan, iri bir tür geyik Birtak m hastal klara karfl ba fl kl k sa lamak için vücuda verilen, o hastal n mikrobuyla haz rlanm fl eriyik... Kar, süt vb.nin rengi, beyaz... Bilim, fen konular yla siyasal, ekonomik ve toplumsal konular aç klay c veya yorumlay c niteli i olan gazete veya dergi yaz s Mum, balmumu (eski)... Çabuk anlama ve kavrama, zeyreklik (eski)... Dörtten sonra gelen say n n ad Bezginlik ve s zlanma anlatan bir söz... Sodyum elementinin simgesi... Bir fleyin birdenbire hat rland n veya kavrand n anlatan bir söz Birden sonra gelen say n n ad... Tan yerinde gün do uncaya kadar süren kesiksiz ayd nl k, gerçek tan (eski) Kötü bir davran fl veya sözü cezaland rmak için kötülükle karfl l k verme iste i ve ifli, intikam... Zar and ran, zara benzeyen, zar gibi... Hofllanarak bakma, seyretme (eski) Eksik, tamamlanmam fl, bitmemifl (eski)... Orta... ridyum elementinin simgesi Göçebelerin konak yeri... Bir sonuca yönelmifl irade aç klamas Herhangi bir olguyu, bir ifli, bir durumu duyurmak için yay mlanan yaz l veya sözlü haber, ilan, anons... Görelik (eski) Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, ba vb. mülk, akaret (eski)... Baz kâ t veya tafl oyunlar nda istenen kart n veya tafl n yerine konabilen kart... Hastal n ne oldu unu araflt r p ortaya koyma, tan lama, teflhis.

10 YAfiAM SMA L SERÇE ANKARA (CHA)- /10 T ürkiye'deki tüm belediyelere uygulanan 2012 y l Belediye Su statistikleri Anketi sonuçlar na göre; 2 bin 950 belediyeden 2 bin 928'ine içme ve kullanma suyu flebekesi ile hizmet verildi. Belediyeler taraf ndan su kaynaklar ndan içme ve kullanma suyu flebekesine 4,9 milyar metreküp su çekildi. Çekilen suyun yüzde 48,9 u barajlardan, yüzde 28,3 ü kuyulardan, yüzde 19,2'si kaynaklardan, yüzde Bahar n müjdecisi çi demler erken açt FERHAT ÖZER YOZGAT (CHA)- gösterdi. Beden E itimi ö retmeni Emre Uluda, B ahar n müjdeleyicisi olarak bilinen çi demler ö renciler ile birlikte do a yürüyüflüne ç kt klar n Yozgat ta erken açt. Her y l Mart ay belirterek, çi demleri görünce flafl rd klar n içerisinde açan çi demler iklimin kurak Uluda, Normalde önceki y llarda buralarda bir geçmesi dolay s yla bir ay erken açt. metreye yak n kar olmas gerekirdi. Fakat bu y l k fl Yozgat Özel Ergin Koleji ö rencileri, ö retmenleri ile birlikte kolejin yak n ndaki k rsaldaki çi demler erken açt. Normalde bu çi demlerin mart mevsimi çok kurak geçti, bu yüzden do ada k rlarda ormanl k alanda çi dem toplayarak e lenceli ay içerisinde açmas gerekirdi. Ama kurakl k sebebiyle erken açt. Biz de ö rencilerimizle çi dem dakikalar geçirdi. Ö retmenler, önce çi demin nas l topraktan ç kar ld n ö rencilere uygulamal olarak topluyoruz." 2'si göl, gölet veya denizlerden ve yüzde 1,6's akarsulardan sa land. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) 2012 y l na ait Belediye Su statistiklerini paylaflt. çme ve kullanma suyu flebekesine çekilen toplam 4,9 milyar metreküp suyun 2,7 milyar metreküpü içme ve kullanma suyu ar tma tesislerinde ar t ld. Ar t lan suyun yüzde 95,3'üne konvansiyonel, yüzde 3,1'ine geliflmifl, yüzde 1,6's na ise fiziksel ar tma uyguland. çme ve kullanma suyu flebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun 2012 y l itibariyle Türkiye nüfusu Köyü ikiye bölen karayoluna alt veya üst geçit istediler BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Belediyeler taraf ndan su kaynaklar ndan içme ve kullanma suyu flebekesine 4,9 milyar metreküp su çekildi. Çekilen suyun yüzde 48,9 u barajlardan, yüzde 28,3 ü kuyulardan, yüzde 19,2'si kaynaklardan, yüzde 2'si göl, gölet veya denizlerden ve yüzde 1,6's akarsulardan sa land. Belediyeler 2012 y l nda 4,9 milyar metreküp su kulland içindeki pay yüzde 83, toplam belediye nüfusu içindeki pay ise yüzde 98 olarak tespit edildi. çme suyu ar tma tesisleri ile hizmet verilen belediye nüfusunun oran ise Türkiye nüfusu içinde yüzde 47, toplam belediye nüfusu içinde yüzde 56 olarak hesapland. Belediyeler taraf ndan içme suyu flebekesine çekilen kifli bafl günlük ortalama su miktar 216 litre olarak tespit edildi. Üç büyük flehirde ise çekilen kifli bafl günlük ortalama su miktar stanbul için 186 litre, Ankara için 217 litre, zmir için 223 litre olarak hesapland. ODTÜ 1071 Malazgirt Bulvar, 25 fiubat'ta aç l yor ANKARA (CHA)- A nkara Büyükflehir Belediyesi taraf ndan yap m tamamlanan 1071 Malazgirt Bulvar (ODTÜ Yolu), 25 fiubat Sal günü saat da hizmete aç - l yor. Aç l fla Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n kat l m da bekleniyor. Ankara trafi ine yeni bir can katacak bulvar, Eskiflehir Yolu ile Anadolu Bulvar n Konya Yolu na ba layacak. Bir k sm ODTÜ arazisinden geçen 4 kilometrelik bulvarda, 8 adet köprülü kavflak yer al yor. Eskiflehir ve Konya yolu trafi ini rahatlatacak, 1071 Malazgirt ad verilen, ODTÜ Yolu olarak da bilinen bulvar, 25 fiubat Sal günü saat da yemyeflil kufla, kavflaklar ve tüm konforuyla Baflkentlilerin hizmetine aç l yor. Büyükflehir Belediyesi Fen flleri Daire Baflkanl taraf ndan yürütülen çal flmalarla 4 ay gibi rekor say lacak bir sürede tamamlanan bulvar, 4 gidifl- 4 gelifl olmak üzere 8 flerit halinde yap ld. Baflkentlilerin heyecanla bekledi i 4 kilometre uzunlu- unda 40 metre geniflli indeki bulvarda 3 adet alt geçit, 5 adet köprü ve 1 adet yaya üst geçidi yer al yor. 220 bin ton asflat serimi yap lan, 34 bin 369 metrekare kald - r m, 2 bin 686 adet new jersey bariyer, 17 bin 256 metre bordür döflenen bulvar n 3 metre geniflli indeki refüjü de tamamen a açlarla kapland. A AÇLANDIRMA ÇALIfiMALARI 1071 Malazgirt Bulvar yeflillendirme çal flmalar ile de dikkat çekiyor. Bulvar n refüj ve yan bantlara 1022 adet yafllar nda hlamur a açlar ve akçaa aç dikildi. Yan bant ve yamaçlara ayr ca mavi ve yeflil renkli 3105 adet büyük boylu atlas sediri, karaçam, göknar, mavi ladin ve mavi Arizona Selvisi ile 105 bin adet çal ve 177 bin mevsimlik çiçek (menekfle) dikilirken, 75 bin metrekare de rulo çim serildi. Bulvar hlamur a açlar yla donat l rken, di- er a açland rma ve yeflillendirme çal flmalar yla bulvar, Baflkentlilere yeflillikler içinde seyir imkan sunacak. Bulvar üzerinde Eskiflehir Yolu nu 1071 Malazgirt Bulvar na ba layacak olan ODTÜ A1 Köprüsü ile daha ak c bir trafik hedeflenirken ODTÜ nün ana giriflinden 200 metre ileride yap lan ODTÜ A1 U Altgeçidi ile de ODTÜ içinden ç kan araçlar Eskiflehir Yolu na girifl yap labilecek. ODTÜ A4 kap s girifline yap lan ODTÜ A4 yaya üst geçidi ile de Çi dem Mahallesi, flçi Bloklar Mahallesi ve 1516 Cadde den ODTÜ Yolu na yaya geçifli sa lanacak. RESUL YÖNET ANKARA - (CHA) A nkara'n n Ayafl ilçesine ba l Akkaya köyünü ikiye ay ran duble yol, her gün köylüleri için tehlike saç yor. Köyü ikiye ay ran Ankara Beypazar karayolunda altgeçit ve üstgeçit olmad için köylüler karfl dan karfl ya geçmek için her gün ölümü göze al yor. Köylüler, komflular na ve akrabalar na, traktörle tarlalar na gitmek için duble yoldan karfl ya geçmek zorunda. Altgeçit veya üstgeçit isteyen köylüler yolda birçok kazan n meydana geldi ini ve çok say da vatandafl n hayat n kaybetti ini vurguluyorlar. Köylülerden Durmufl Dursun, Ankara Beypazar Karayolu'nun köylerini ikiye böldü ünü, yolun bir taraf ndan di er taraf na geçmek için alternatiflerinin olmad n belirtip, Karayollar geçilmez levhas n dikti. Yafll lar n elinden tutup geçiriyoruz. Araziden geldi imiz zaman karfl tarafa geçme imkan m z yok. Burada bir kaza oldu u zaman bütün suç bizim. Bize bir alt geçit yapt lar, oran n da girifli var ç k fl yok. Yetkililerden altgeçit istiyoruz. Akaya köyünde ikamet eden Emine Sar kaya da duble yolda çok say da köylünün trafik kazas nda hayat n kaybetti ini belirterek, " nsanlar karfl ya geçemiyor, yafll lar geliyor duruyor. Tavu umuz, köpe imiz, davar m z, s r m z çok zor durumday z. Görmüyor bizi devlet, görsün bi söyleyelim. Periflan z biz. Bu arabalar hiç 140 tan afla gitmez. Dur bilmez, sus bilmez. Cenaze dersen hergün. Ayda bir tane ya tavuk, ya adam. Ebeler, dedeler geçemez. Bize bir geçit sa las n bu hükümet. fiuraya geliyor traktör, sa lay p geçiyor. 120 ile geliyor 150 ile. Ama olmuyor, görmezden geliyorlar. Hepsi seçim zaman geliyorlar buraya, vay yol yapt raca- z, vay flöyle edece iz, vay böyle edece iz. Asl yok, oyu ald ktan sonra yok bir fley. Bu böyle olur mu? Herkes maafl n al yorsa güzelce vazifesini yaps n ifadelerini kulland.

11 Tunceli de kayak keyfi TUNCEL (AA) - ZEYNEL AB D N ÇOLAK - T unceli nin Ovac k ilçesinde, önceki y llara oranla az da olsa kar ya fl n n görülmesi kayak tutkunlar n sevindirdi. lçe merkezine 2 kilometre mesafede yap m süren kayak merkezine, Ovac kl lar n yan s ra Tunceli ve çevre ilçelerden vatandafllar ak n etti. Vatandafllardan kimileri kayak yaparken, baz vatandafllar k zakla kay p kar n tad n ç kard. Ovac k Kaymakam smail Özkan, AA muhabirine yapt aç klamada, kar n az olmas na ra men bölgeye talebin yo unlu undan memnun olduklar n belirterek, Önümüzdeki sene kayak merkezi tamamland taktirde buradaki potansiyel üç dört kat na ç kacak. Sadece Ovac kl lar için de il Tunceli bölgemizdeki di er kayak sevenlerin de buraya ak n edece ini umut ediyorum. Ovac k çok güzel günlerin bekledi ini umuyorum diye konufltu. Kayak yapmaktan büyük zevk ald n belirten Bahar Yerlikaya ise Bütün zorluklara ra men her zaman kaymaktan ve spor yapmaktan vazgeçmeyen insanlar z. Ayr ca kayak tesisimiz de yap lmaya baflland. TUR ZM /11 Anadolu kültürünün tazelendi i mahalle: ZEYT NL K G RESUN (AA) - GÜLTEK N YETG N - Yaklafl k iki as r önce Avrupa dan ithal edilen malzemelerle infla edilen, Rumlar ile Türklerin y llarca yaflad, türkülere konu olan Zeytinlik Mahallesi evleri, ziyaretçilerine tarihin içerisinde yolculuk yapt r yor. E ski Giresun yerlefliminin tam ortas nda yer alan Giresun evleri, kendine özgü bahçesi, kap lar, pencereleri, iç dizayn gibi mimari özellikleriyle ön plana ç k yor. Avrupa ya f nd k götüren gemilerin getirdi i ithal malzemelerle infla edilen evlerde, bugünün sobalar ndan çok farkl peçi (Rus) sobas, Marsilya kiremitleri dikkati çekiyor. Giresun Üniversitesi (GRÜ) E itim Fakültesi Güzel Sanatlar E itimi Bölüm Baflkan Yrd. Doç. Dr. Gazanfer ltar, AA muhabirine yapt aç klamada, Zeytinlik Mahallesi ndeki evlerin her birinin kompleks fleklinde infla edildi ini Mahallenin birbirine dik ve paralel uzanan sokaklardan meydana geldi ini belirten ltar, Kitabelere göre en eski 1840 l y llarda infla edilmifl olan evler, hiçbiri di erinin fl na, manzaras na, hava sirkülasyonuna etki etmeyecek flekilde konuflland r lm fl - Kullan lan malzemeler Avrupa dan Evlerde kullan lan malzemelerin ço unun yurt d fl ndan, özellikle Avrupa dan getirildi inin görüldü ünü belirten ltar, flöyle konufltu: Giresun dan f nd k ihracat neticesinde Avrupa kentlerine giden gemiler dönüflte kiremit, ferforje gibi birtak m inflaat malzemelerini buraya getirmifller. nflaat malzemeleri özellikle Marsilya ve çevresinden getiriliyor. Buradaki evlerin kiremitleri incelendi inde tamam na yak n n n Marsilya dan geldi ini, de iflik firmalar n isimlerini ve markalar n görebiliyoruz. Alaturka kiremit burada yok denecek kadar az. Evlerde dikkatleri çeken malzemeler aras nda peçi sobalar n n yer ald n ifade eden ltar, çi tu la d fl sac malzemeyle kapl bir soba tipi. Yörede Rus sobas olarak an l yor. Bu soban n yüzde 50 si salonu, yüzde 25 i bir oday, yüzde 25 i de di er oday s t yor. Rusya dan gelen ustalar n bir ürünü olarak yorumlan yor ifadelerini kulland. ltar, Giresun evlerini Anadolu daki geleneksel konutlardan ay ran en önemli özelliklerden birisinin plan kurgusu oldu unu ifade ederek, flöyle dedi: ç sofal ya da köfle sofal plan tipi. Özellikle köfle sofal plan tipinde üst kata geçifl, evlerin merdivenlerinin konumland r l fl, üst kat n plan fleklini ve oda say s n belirliyor. Merdivenlerin üzerindeki bofllu un, ara kat fleklinden de erlendirilmesi geleneksel konut mimarisinden sadece Zeytinlik mimarisinde karfl laflt m z bir uygulama. Giresun evlerindeki balkonlar n da bölgedeki ve Anadolu daki di er konut mimarisinden farkl oldu una dikkati çeken ltar, Nemli bir bölge olmas ndan dolay buradaki evlerde görmüfl oldu umuz balkonlar zgara fleklinde metalden yap lm fl. Ayr ca her evin f r n, ocak, çamafl rl k, günlük sebze ihtiyaçlar n karfl layan flenlik denilen küçük bahçeleri, kuyular, sarn çlar, çeflmeleri de var diye konufltu. - Evlerde Türk ve Rumlar yaflam fl ltar, Giresun un özellikle 19. yüzy lda nüfus yo unlu u bak m ndan kozmopolit bir flema sergiledi ini anlatarak, dini inanç grubuna göre nüfusun de iflik mahallelerde yo unlaflt n n görüldü ünü Zeytinlik mevkisinin Gogora Mahallesi olarak an ld n dile getiren ltar, flunlar kaydetti: Tarihte Rum ahalinin ikamet etti i mahalledir. Türklerin ise Hac Hüseyin dir. Az say da Ermeniler ise Ç narlar Mahallesi nde ikamet ediyor. Baz mahallelerde ise kar fl k yaflam tarz oldu unu görmekteyiz. Bu bölgedeki evlere içerisinde yaflayanlar kendilerine has bir fleyler katm fl. Örne in bu bölgedeki evlerin her bir odadan di erine geçifli vard r. D fla kapal l k özelli i di er mahallelerde olan evlerden biraz daha farkl d r. Zeytinlik Mahallesi ndeki bir evde yaflam n sürdüren Ayten Ergüney (85) ise 1932 y l nda babas n n mahalledeki evlerini sat n ald n anlatarak, Burada o kadar çok hür yaflad k ki her taraftan deniz görünüyor, da lar görünüyor. Bu evi Rumlar kurmufl. Burada yaflam fllar. Biz 5 inci Türk sahibiyiz. Birbirlerini hiç kapatmam fl evler bahçe içerisinde ifadelerini kulland. Giresun un Evleri türküsünde geçen fiiman n Zeytinlik Mahallesi ndeki evlerde rastland na dikkati çeken Ergüney, fiima kireç, yumurta ak ve suyun kar fl md r. Tafllar n yap flmas için birbirine sürülen madde. Bu çok sa lam oluyor. 150 y ll k ev yumurta ak ndan yap lm fl diye konufltu. - Mahalle halk evleri terk etmedi Giresun Mimarlar Odas Baflkan Serdar Demirkan da kent merkezindeki tescilli yap lar n yüzde 60 n n Zeytinlik Mahallesi nde yer ald n belirterek, Zeytinlik Mahallesi nde 4 ü an tsal olmak üzere 85 tescilli yap n n bulundu unu Mahallede restorasyon çal flmalar n n devam eti ini dile getiren Demirkan, Ne evler di er Anadolu evlerine benziyor ne malzemeler ne de sokak dokusu, sokak yap s... Gerçekten çok orijinal. Birçok çal flma yap ld, 20 ev için restorasyon projeleri çizildi, onayland Demirkan, Zeytinlik Mahallesi nde hala mahalle halk n n yaflad n n görüldü ünü anlatarak, sözlerini flöyle tamamlad : Bu çok önemli. Türkiye nin birçok yerinde turizme yönelik bir anlay fl geliflti i için yerel halk n orada yaflam maalesef sonlanm fl, ticari bir mahalle oluflmufltur. Zeytinlik Mahallesi yerel halk içerisinde yaflatt ve halkla yaflayan bir yerdir. Bu durum mahalleyi özel k lan sebeplerin içerisindedir. Zeytinlik Mahallesi ne gelenlerin eski Anadolu kültürünü, Karadeniz kültürünü bir kez daha tazeleyecekleri, ezberleri bozacaklar kanaatindeyim. Türkiye ç lg n tan t mlar yla dünyan n bafl n döndürecek ANKARA (AA) - fienay ÜNAL - K ültür ve Turizm Bakanl, Türkiye nin yurt d fl nda deniz kum günefl olarak bilinen imaj n de ifltirmek amac yla y l boyunca gurme gezileri, sanat ve kültür turlar gibi pek çok etkinlik gerçeklefltirecek. AA muhabirinin Bakanl ktan edindi i bilgiye göre, dünyan n önemli turizm destinasyonlar ndan birisi haline gelen Türkiye, h zl bir tan t m y l geçirecek. Türkiye nin kültür ve turizmdeki at l m politikalar n yeni bir çerçeveye oturtan Bakanl k, usta foto rafç larla ve Hollywood y ld z Julianne Moore ile yürüttü ü çal flmalar n yan s ra moda haftalar ndan festivallere, sosyal medyadan TV programlar na kadar her mecray tan nmak için kullanacak. -Uluslararas etkinliklere imza at lacak Bu kapsamda Paris Kültür ve Tan tma Müflavirli ince genifl bir izleyici kitlesine sahip önemli spor aktivitelerinden biri olan Uluslararas Roland Garros Grand Chelem Tenis Turnuvas organizasyonuna sponsor olunmas planlan yor. Belgrad Kültür ve Tan tma Müflavirli i ve S rbistan Cumhurbaflkanl Kültür Müsteflarl n n ifl birli iyle 1. Dünya Savafl n anmak ve bar fl, kültürel yak nlaflmay artt rmak amac yla çeflitli kültürel etkinlikler düzenlenecek. Avrupa ya göçün 50. y l etkinlikleri kapsam nda Brüksel Kültür ve Tan tma Müflavirli ince, Brüksel Güzel Sanatlar Saray nda sinema, tiyatro, müzik, resim, folklor gösterileri sunulacak. Kopenhag Kültür ve Tan tma Müflavirli i Anadolu Kültür Günleri gerçeklefltirilecek. Türkiye-Polonya diplomatik iliflkilerinin bafllamas n n 600. y l dönümü nedeniyle her iki ülkede de birçok etkinli e imza at lacak. Tan tma Genel Müdürlü ünce, faaliyet gösteren önemli tur operatörleri ile 600. y l temas n n öne ç kar laca reklam filmleri çekilecek ve Polonya da Türk Mutfak Günleriyle Anadolu nun yemek kültürü tan t lacak. Polonya n n önemli bas n yay n kurulufllar ndan 25 gazeteci Türkiye de misafir edilecek. Gelecek ay Türkiye-Polonya turizm sektörü temsilcileri çal fltayla bir araya getirilecek. Varflova veya Krakow kitap fuarlar na kat l m sa lanacak; Varflova, Krakow, Gdansk, Wroclaw ve Ponzan flehirlerinden seçilecek merkez flehir meydanlar nda aç k havada Türkiye, 600. Y l ve Polonezköy temal foto raf sergisi aç lacak. Sosyal medyan n gücünden faydalanmak isteyen Bakanl k, Türkiye ile ilgili sosyal medya a lar üzerinden yar flmalar da düzenleyecek. Orta Asya n n en büyük sinema festivali olan Eurasia Film Festivali nde Türk sinemas na bölüm ayr lacak. Borussia Dortmund Alman Futbol Tak m oyuncusu lkay Gündo an ile bafllayan Türkiye Tan t m Kampanyas na devam edilmesi de düflünülüyor. Alman kamuoyu taraf ndan be enilen ve takip edilen medyatik kiflilerin seçilmesi ve söz konusu kiflilerle Türkiye nin tan t m n n Almanya n n çeflitli yerlerinde gerçeklefltirilmesi planlan yor. Türk mutfa n n özel lezzetlerinin tan t lmas amac yla çeflitli dünya çap nda da t lacak dergiler ve kitaplar da haz rlanacak. Alman kanal Arte de Türkiye Günleri ad alt nda 6 bölümlük Türkiye gezi program yap lacak. Almanya da ekim ay nda Dede Korkut Operas sanatseverlerin be enisine sunularak Türkler için önemli efsanevi bir karakterin tan t m yap lacak. Yine Almanya n n önemli tiyatrolar aras nda say lan Maxim Gorki Tiyatrosu nda ilk kez bir Türkçe oyun sergilenecek. Helsinki de a ustos ay nda düzenlenecek Flow Festivali ne Türkiye den kat lacak önemli caz sanatç lar performans sunacak. ngiltere de Kraliyet Bahçe Düzenleme Toplulu unca her sene gerçeklefltirilen bahçe düzenleme ve çiçek festivali olan Hampton Court Saray Çiçek Festivali Dünya Bahçeleri etkinli inde Türk Bahçesi de görücüye ç kacak. ABD de baflar lar yla Guiness Rekorlar Kitab na giren akrobat Nik Wallenda, stanbul Bo az n n iki yakas aras nda ip üzerinde yürüyerek Avrupa k tas ndan Asya k tas na geçecek. Projeyle Türkiye nin, Asya ve Avrupa aras nda bir köprü olma özelli inin vurgulanmas ve söz konusu etkinli in dünya bas n nda yer almas planlan yor.

12 KÜLTÜR/SANAT /12 Uflak'ta ilk kez arp konseri verildi UfiAK (AA) U flak Belediyesi taraf ndan Sevgililer Günü dolay s yla düzenlenen gecede ilk kez arp konseri verildi. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konser öncesi arp sanatç s fiirin Pancaro lu, AA muhabirine yapt aç klamada, Uflak'ta ilk kez düzenlenen konserin kendisini ve sahne arkadafllar n heyecanland rd n Arp n insanl k tarihi kadar eski bir enstrüman oldu unu ve pek çok medeniyette görüldü ünü kaydeden Pancaro lu, "Arp tüm medeniyetlere ait bir enstrüman. Avlanmaktan esinlenerek geldi i söyleniyor. Avlanmak ne kadar eskiyse arplar da o kadar eski. Avc n n okunu f rlat rken yay ndan ç kard ses bu çalg ya ilham kayna olmufl. Zamanlar aflm fl bir çalg. Aztekler, Mezopotamya, Çin, Avrupa, hatta Afrika'da da bile var. Birbirinden ba ms z olarak insanlar, daha do rusu avlanan insanlar böyle bir fleyi yapmay düflünmüfller" Anadolu illerinde konser vermenin çok daha keyifli oldu unu belirten Pancaro lu, "Bugüne kadar çok az say da Anadolu ilinde konser verdik. Uflak'ta bulunmaktan çok heyecanl y z. Bizim çalg m z tan tmak, yapt m z müzik yaklafl mlar n anlatmak ad na yeni bir flehre gitti imizde çok mutlu oluyoruz. TYB Yazar Okulu'nda yeni dönem bafllad ANKARA (AA) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Çankaya Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Türkiye Yazarlar Birli inin (TYB) "Yazar Okulu"nda 20. dönem, Cumhurbaflkanl Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa sen'in verdi i dersle bafllad. TYB Konferans Salonu'ndaki aç l fl dersinde konuflan sen, Türkiye'nin kültür ve sanat alan nda ilerlemesi için yerel yönetimlere büyük görevler düfltü ünü sinem Sürgün nek Y l Düflüncelerinden ötürü insanlar n sürüldü ü günlerde, s ra Gomalak köyündeki bir ine- in özgürlü üne gelmifltir. fievket ve Cemile kendi halinde yaflayan,birbirlerini ve inekleri Sar - k z çok seven bir çifttir.bu çiftin hayatlar ineklerinin Atatürk büstünü k rmas yla birden bire içinden ç k lmaz bir hal al r. Bu olay n ç gibi büyüdü üne, hadisenin köy s n rlar n aflt na, flaflk nl k ve korkuyla flahit olurlar. Muhtar ndan, ihtiyar heyetine, bürokrat ndan, askerine herkes bir ine in pefline düfler. A V ZYONA YEN G REN F LMLER Capital Gavras n deyifliyle, "Sermayenin kölesiyiz. Peki bizi kim özgür k lacak?" Kapital, para dünyas n n en gözden ç kar labilir hizmetkarlar ndan biriyken onun tart flmas z efendisi haline gelen Marc Tourneuil ün önlenemez yükseliflini konu al yor. Avrupa n n en büyük bankas Phenix Bank n yeni yönetim kurulu baflkan olunca, Tourneuil kurul üyelerine bir aç klama yapar: "Yeni Robin Hood benim! Yoksullardan çal p zenginlere vermeye devam edece iz!" Y erel yönetimlerin altyap çal flmalar n büyük ölçüde tamamlad n belirten sen, "fiimdi üst yap çal flmalar yla ilgili bir evreye giriyoruz. Bu üst yap çal flmalar konusunda kimin ne, nas l yapaca noktas nda aç kças elde bilgiler yok. E er bu noktada birtak m entelektüel muhitler, bu alanla ilgili ciddi STK'lar devreye girip bu açmazlar giderebilecek yeni yaklafl mlar ortaya ç karamazsa ben eminim bir sürü para ve emek bofla harcanacak. Çünkü dedi im gibi bir yol haritas yok bu çerçevede" sen, özellikle organizasyon kabiliyeti olan befleri sermayenin, bütün dünyada en dikkate de er k ymet oldu una iflaret ederek, "Biz bu kültürel anlamdaki befleri sermayemizi ne kadar gelifltirebilirsek, ne kadar takviye edebilirsek, ne kadar arzu edilen bir çerçeveye tafl yabilirsek bu co rafyan n imkanlar n kullanma noktas nda o kadar büyük avantajlar elde ederiz" diye konufltu. Bat düflüncesinin, kültürünün kendisine mahsus bütün mitolojiyi, kültürel imkanlar n sahne sanatlar nda kulland na ve söyleyebilece i yeni bir fley olmad na dikkat çeken sen, Türkiye'nin ise insanlara yeni fleyler söyleyebilecek kaynaklar bulundu unu ifade etti. Türkiye'de devlet-sanat iliflkisinin ve devlet-kültür iliflkisinin yeniden masaya yat r lmas gerekti ine de inen sen, flunlar söyledi: "Bugünkü haliyle bu terazi bu s kleti art k çekmiyor. Ben çok k sa bir süre içinde devlet-sanat iliflkilerinin kazanaca yeni konumu da üç afla befl yukar görebiliyorum. Buralarda daha çok bir sivil inisiyatifle ve proje bazl çal flmalarla bu ifllerin yürüyece i düflüncesindeyim ama buna da haz r olmak laz m. Ben flimdi mesela aç kça soray m: Farz edelim ki bir yeni modelleme üzerinde duruyor Bakanl k, bu çerçevede siz bir y l sahnede kalabilecek hangi oyunu önerebilirsiniz Devlet Tiyatrolar nda? Yahut hangi müzik grubunuz var, bununla hangi faaliyetlerde bulunabilirsiniz? stanbul Kültür Sanat Vakf, y llardan beri iflte Türkiye'de belli bir bak fl aç s yla bir sanat anlay fl n telkin ediyor, icra ediyor. Buna karfl l k sizin ifa edebilece iniz, icra edebilece iniz ne tür etkinlikleriniz var? Bunlara haz r olmak ve bu konuda cevaplar üretmek gerekir aç kças. Bu alanlarda yap lacak pek çok ifl vard r. Yazarlar Birli i gibi kurulufllara bu anlamda ciddi ihtiyaçlar vard r. Bu yeni dönemde kültürel bazl bir belediyecilik anlay fl Türkiye'de ister istemez gündeme gelecektir. Buralara önerebilece iniz yeni kültür programlar ne olabilir? Türkiye'de eskiden beri yap - lagelen belediyelerin düzenledi i kültür faaliyetleri var. Çeflitli isimlerle an lan festivaller var. Bu festivaller yine eski flekliyle devam ediyor. Aç l fl na bir mehter tak m koyarak, kapan fl na bir ilahi grubu koyarak güya kendilerine göre yeniden dizayn edilmifl bir yap ama o arabesk görüntüyü de ayn flekilde tafl yarak. Buralara kal c yeni modellemeler önermek laz m." TYB fieref Baflkan Mehmet Do an da Yazar Okulu'na gösterilen ilginin mutluluk verici oldu unu ifade ederek, yazarl n sadece edebiyat alan yla ilgili bir ifl olmad n vurgulad. TYB Baflkan Hicabi K rlang ç ise gelenekselleflen Yazar Okulu'nun art k bir marka haline geldi- ini belirterek, "Yazar Okulu'nun toplam hedefi gençlerimizin ülkemize, çevremize, co rafyam za, dünyam za duyarl l klar n n artt r lmas, kendilerini ifade bak m ndan daha özgüvenli hale gelmeleri, iletiflim h z n n bu bafl döndürücü geliflmesi karfl s nda özbilinç sahibi olarak bu iletiflimden yararlanabilmeleri ve gelece in dünyas n kendileri için kurma yolunda daha bilinçli ve güvenli bir hareket gerçeklefltirmeleri" nkara Lone Survivor Amerikan tarihinde ki en büyük yenilgilerden biri olan 'Operasyon Redwing'te hayatta kalan tek kifli Marcus Luttrell' n ola- and fl hikâyesi... Amerikan Ordusu'na ait ve tak m lideri Marcus Luttrell olan bir SEAL komando birli inin 2005 y l nda Afganistan daki bir terörist liderini öldürmek için ç kt klar görevde Taliban taraf ndan pusuya düflürüldükten sonra hayatta kalma mücadelelerini anlat yor. Mandela: Long Walk to Freedom Dünyaya ilham vermifl, bir liderin etkileyici gerçek hayat hikayesi. Filmde Nelson Mandela y Idris Elba oynuyor. 5 Aral k 2013 tarihinde hayata gözlerini yuman, Güney Afrika n n efsaneleflen özgürlük savunucusu Nelson Mandela n n yaflam n kronolojik biçimde takip eden film, Mandela n n bir taflra kasabas ndaki çocuklu undan bafllayarak, Güney Afrika n n demokratik seçimlerle ifl bafl na gelen ilk baflkan olmas na kadar geçen sürecini sinemaya tafl yor.

13 Keçiören de mobil belediyecilik hizmeti ANKARA/13 Tamer Karahan Keçiören Belediyesi taraf ndan vatandafllar n hizmetlere eriflimini kolaylaflt rmak amac yla bafllat - lan mobil uygulamalar, Keçiörenlilerden yo un ilgi görüyor. CHP Yenimahalle Seçim letiflim Merkezi her yafltan ve kesimden vatandafl a rl - yor. 7 den 70 e herkesin u rad seçim bürosunda vatandafllar, Yenimahalle için birlik olup fikir al flverifli yap yor. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar seçim iletiflim merkezinde gören mahalle sakinleri ise gördükleri K eçiören Belediyesi mobil belediyecilik hizmeti sayesinde Iphone, Android, tablet ve Windows8 uygulamalar n kullanan vatandafllar, en son haberlere ve duyurulara kolayca ulaflabiliyor. Ayr ca belediyenin etkinliklerinden, yeni projelerinden, ihale ilanlar ndan ve di- er e-belediye hizmetlerinden de kolayca yararlanabiliyor. Keçiören'deki nöbetçi eczanelere ve Keçiören Rehberi ne ulaflmay da mümkün k lan A lt nda genelinde genifl çapl bir temizlik program bafllatan belediyenin temizlik ekipleri, Yeflilyurt Mahallesi, Gicik, Kavakl, Peçenek, Tatlar, Karacaören ve Ayd nc k köylerinde temizlenmedik yer b rakmad. Tüm temizlik araçlar n ve personelini görevlendiren Alt nda Belediyesi, bu köylerde genifl çapl bir temizlik operasyonuna imza att. Gün boyu okul bahçeleri, cami avlular, duvar dipleri, ormanl k arazi, bofl arsa ve çöp b rakma noktalar nda detayl temizlik gerçeklefltiren ekipler, daha sonra tüm sokak ve caddeleri süpürdü. Çöpler, çöp toplama araçlar ve çöp pofletleriyle tafl narak uzaklaflt r l rken, Alt nda l vatandafllar da rahat bir nefes ald. hizmet için Yaflar a bol bol teflekkür ediyor. Göstermifl oldu u sempatiklikle herkesin sevgisini kazanan Yaflar, gençler de yaln z b rakm yor. Okullar ndan ç - k p gelen gençler, Yaflar la e itim sistemi hakk nda uzun sohbetler ederek, desteklerini sunuyor. Seçim letiflim Merkezi ni en küçük misafiri 3 yafl ndaki Onur da Fethi Yaflar n ziyaretine geldi. Yaflar a, Fethi Dede diye hitap eden Minik Onur, seçim iletiflim merkezinde bulunan kalabal - n da kalbini fethetti. Fethi Yaflar n seçim flark - s n ezberleyen Onur, Yaflar a ve kalabal a flark y Fethi Yaflar daha sonra yak ndan ilgilendi i Onur a bir de oyuncak hediye etti. Yenimahalle de bulunan kad nlar da siyasetle yak ndan ilgileniyor. Beylerin yan s ra seçim iletiflim merkezini kad nlar da aktif Vatandafllar n sa l ve rahat için çal flmalar n aral ks z sürdü ünü belirten Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, ekiplerimiz Alt nda n genelinde 24 saat aral ks z temizlik hizmeti veriyor. Mahalle bazl bu tür temizlik faaliyetlerine tüm Alt nda genelinde devam ediyoruz. Etap etap uygulama ile vatandafllar Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak a da mesaj gönderebiliyor. Ak Masa'ya ulaflarak belediyenin çal flmalar ile ilgili istek ve öneri gibi baflvurularda bulunup sicil ve borç sorgulamalar n da yapabiliyor. SMS bilgilendirme ifllemlerinde cevap mesajlar bütün operatörlere Keçiören Belediyesi taraf ndan ücretsiz olarak gönderiliyor. Keçiörenlilerin teknolojik yenilikleri kullanarak belediye hizmetlerine rahat ve kolay bir flekilde uzaktan eriflebilmelerini sa laman n, ça n bir gereklili i oldu- unu ifade eden Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, mobil belediyecili in hizmet kalitesi aç s ndan önemini vurgulayarak Vatandafllar n belediyeye rahat ve kolay bir flekilde ulaflmalar n sa lamak amac yla bu tarz çal flmalar devam ettirece iz Bu tarz uygulamalar ile belediye hizmetlerinden kolay bir flekilde faydaland klar n belirten Keçiörenli vatandafllar yapm fl oldu u hizmetlerden dolay Baflkan Ak a teflekkür ettiklerini söylediler. Baflkan Fethi Yaflar a gençlerden yo un ilgi Y l: 40 Say : 13892W DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Mehmet Fatih KARACA GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet Atilla IRKIÇATAL Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Alp Aslan O UZ Polis-Adliye : Ersoy GÜNER nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz olarak ziyaret ediyor. Yaflar a, kad nlara yönelik hizmetlerinden dolay teflekkür eden Yenimahalleli han mlar, bir 5 y l daha Yenimahalle de Yaflar görmek istediklerini belirtti. Alt nda n köyleri düzenli temizleniyor tüm Alt nda da temizlik çal flmalar sürüyor. Alt nda Belediyesi nin geçti imiz aylarda Türkiye nin en temiz ilçesi ödülünü almaya hak kazand - n söyleyen Baflkan Tiryaki, Türkiye nin en temiz ilçesi olmay sürdürmek için kararl mücadeleyi sürdüreceklerinin alt n çizdi. AfiK-I EFSUN KARANF L TOHUMLARI Bir sadaka, Sevgiye muhtaç gönüllere! Bir kurufl sevda... Sokaklarda volta, Kimsin sen çocuk..? Karn n aç m? Solu unu duyabiliyorum, Ci erlerimde.. Baflak tarlas na dökülen, Bu day taneleri gibi. Kimsesiz çocuklar! Vicdan..! Nerde annen...? Hayvana,sahip ç kt lar da, Sana neden sahip ç kmaz, Do uranlar...? Hani annelerin a tlar? Duymaz m s n? Sus...!!! kiyüzlü dünya...! Gülüflünde bahar, Çiçek bahçelerinde,tomurcuklar Mevsim, Mevsim önemli de il ki... Sokaklarda Binlerce kimsesiz çocuk... Anne..! Sevmiyor musun,çocu unu..? Parmaklar n kalem tutsun. Parmaklar n, parmakl klarda as l kalmas n...!!! Çocuk..! Çocuk..! Vatan demek, Gökyüzünde dalgalanan bayra n,sahibi demek. Sevgi demek. Aflk demek. Unutma anne... Gözün mü düfltü..? Gözünden mi düfltüm anne..? Kald r gözündeki kara perdeyi art k..! Ölüyorum sokakta.. Tecavüz ediliyorum sokakta. Dövülüyorum sokakta. Parçalan yor bedenim,muhabere alanlar nda...!!! Güvercin olup uçuveriyorum. Kanatlan yorum. Cennetin, Ara sokaklar na Adalet anne...! Kibritçi k z masal n,bana bir kere daha oku...! Nerde anne,benim geceliklerim...? Medeniyet, bu mu ki? S rf,anl k hislerden peydahlad n beni. Sahip ç k flimdi bana...! Atma soka a...!!! Kayboluyorum... Kayboluyor anne,kokun! Benim arkadafllar m olmayacak m...? Sen,hala anlayamad n Anne...!!! Son kez bak bana...!

14 E T M /14 Mehmetçik, Bosnal çocuklar n yüzünü güldürdü ZAV DOV Ç (AA) A vrupa Birli i Bar fl Gücü (EUFOR) bünyesinde, Bosna Hersek'te bar fl koruma faaliyetlerinde bulunan Türk Temsil Heyeti Baflkanl, ülkenin orta kesimlerindeki Zavidoviçi kentinde 41 y ld r onar m yap lmayan, 650 ö rencili ilkö retim okulunun bak m ve tadilat n yapt. Zavidoviçi kentinde, 1973 y l nda yapt r lan ve bugüne kadar en ufak onar m dahi görmeyen, kentte ilk faaliyete bafllayan ilkö retim okulunun Türk askeri taraf ndan yapt r lan bak m ve tadilat çal flmalar n n tamamlanmas nedeniyle tören düzenlendi. Törene, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Ahmet Y ld z, Zenitsa Doboy Kantonu E itim Bakan Mirko Trifunoviç, Türk Temsil Heyeti Baflkan Kurmay Albay Alptekin Tart c, Saraybosna Askeri Ataflesi Kurmay Albay sa Sancakl, Türk flbirli i ve Koordinasyon Ajans (T KA) Saraybosna Koordinatörü Dr. Zülküf Oruç, Kültür ve Tan tma Müflaviri Dr. Cengiz Ayd n, Din Müflaviri Hasan Atl, Ticaret Müflaviri Bilgehan Caner, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdür Vekili Rabia Bozkurt, ö renciler ve çok say da vatandafl kat ld. Tören kapsam nda, okul ö rencileri taraf ndan Türkçe ve Boflnakça fliir okundu, yerel folklor oyunlar gösterisi yap ld. Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Ahmet Y ld z, törende yapt konuflmas nda, Türk birli inin Bosna Hersek'e gelmesinin üzerinden 21 y l geçti ini hat rlatarak, flöyle konufltu: "Zamanla askerlerin say s azald, ancak etkisi azalmad. Onlar n say s Torunlar na örnek olmak için 83 yafl nda okuma yazma ö rendi R ZE (AA) Çayeli ilçesinde oturan, 83 yafl ndaki Emriye fiahin, derslerine fazla ilgi göstermeyen torunlar na örnek olmak için okuma yazmay ö rendi. Emriye fiahin, AA muhabirine yapt aç klamada, çocuklu unda ailesinin kendisini koyunlara azal rken, sivil toplum kurulufllar m z, bankalar m z, ifl adamlar m z Bosna'n n her yerinde faaliyet gösteriyor. Ekonomi, kültür, yat r m gibi bütün alanlarda Bosna Hersek'in her flehrinde var olaca z. Bütün bunlar n tek amac var, Bosna Hersek'in güçlenmesi, yard m alan bir ülkeden yard ma ihtiyac olmayan ve mümkünse yard m yapan bir ülke haline gelmesidir, baflka bir amaç yoktur." Türk Temsil Heyeti Baflkan Kurmay Albay Alptekin Tart c, bir k sm n Boflnakça olarak yapt törendeki konuflmas nda, Türk Silahl Kuvvetleri olarak 1993 y l nda beri farkl isimler alt nda icra edilen uluslararas bar fl gücü harekatlar çerçevesinde Bosna Hersek'te görev ald klar n belirterek, 21 y ll k süre zarf nda, Bosna Hersek vatandafllar ile el ele vererek, 400'den fazla projeyi hayata geçirdiklerini vurgulad. çobanl k yaps n diye okula göndermedi ini, kardeflinin ise okuyup hakim oldu unu anlatt. Yaflam flartlar ndaki zorluklar nedeniyle okuyamamas n n her zaman üzüntüsünü yaflad n ama bunun için hiç kimseye k rg n olmad n dile getiren fiahin, baz torunlar n n derslerine fazla ilgi göstermemesi üzerine çocuklar n n da deste iyle okuma yazma ö renmek için Halk E itim Merkezi'ne müracaat etti ini belirtti. Bir ayl k kursun ard ndan zor da olsa okuma yazmay ö rendi ini dile getiren fiahin, 1. kademe kurs bitirme belgesi almaya hak kazand n ifade etti. BAfiKENT T CARET REHBER Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 skitler/ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: fiube: vedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vak f Çarfl s No. 22/A-1 Ulus/ANKARA fiube: fiehit Te men Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/Çankaya Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 vedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 "Tenis flubesi için Galatasaray'da 8 ay çal flt m" STANBUL - Eski milli tenisçi pek fieno lu, Galatasaray Kulübü'nün kurmay planlad ancak daha sonra dondurdu u tenis flubesi için 8 ay çal flt n pek fieno lu, AA muhabirine yapt aç klamada, Galatasaray Kulübü'nün mali genel kurulunda baflkan Ünal Aysal' n tenis flubesi kuracaklar n ve kendisiyle çal flacaklar n aç klam fl oldu unu hat rlatarak, bu süreçte çeflitli projeler sundu unu ve 8 ay sar -k rm z l yetkililerle birlikte çal flt n dile getirdi. Tenis flubesinin kurulma çal flmalar n ve kendisiyle birlikte yola ç kma niyetlerinin ilk aç kland dönemde Belçika'da bir turnuvada oldu unu belirten fieno lu, flunlar söyledi: "Ben de gelen telefonlar üzerine bundan haberdar oldum. stanbul'a döndü ümde beri arad lar. Galatasaray Kulübü Baflkan Ünal Aysal ve yönetim kurulu üyesi Sedat Do an'la bir araya geldim. Tenis flubesinin kurulmas için sekiz ay kadar beraber çal flt k. Güzel projeler hayata geçirmek istediler. Ben de elimden geldi ince destek olmaya çal flt m. Çünkü futbol kulüplerimizin bu alanda yer almalar demek, ülke tenisimizin dünya seviyesine yaklaflmas demek. Bu branflta büyük para da var. Tenise ilk girecek olan kulüp, pastadan da büyük pay alacak. Dört yafl ndan itibaren kendilerine taraftar yetifltiriyor olacaklar. Proje niye bitti, neden gerçekleflmedi gerçekten ben de bilmiyorum. Sofuo lu, sezonun ilk yar fl na haz r PHILLIP ISLAND - Uluslararas Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Supersport fiampiyonas 'n n 4 test yar fl n da birincilikle bitiren milli motosikletçi Kenan Sofuo lu, Avustralya'da pazar günü start alacak sezon öncesi rakiplerine gözda verdi. Avustralya'n n Melbourne kentindeki Phillip Island pistinde 23 fiubat Pazar günü yap lacak 1. ayak yar fl haz rl klar n sürdüren Sofuo lu, AA muhabirine aç klamalarda bulundu. Hafta bafl nda yap lan 4 test yar fl n da birincilikle bitiren ve sezona haz r oldu unu gösteren Sofuo lu, test yar fllar n n çok iyi geçti ini belirterek, "Dördünde de birinci oldum ama dereceler çok yak n. lk ayak öncesi her fley yolunda gözüküyor, lastiklerimizdeki sorunlar çözdük say l r. Herkesin sorunu var. Hava flartlar iyi giderse yar n son testlerimi yapaca m. fiimdilik bir aksilik yok, her fley yolunda" diye konufltu. Hindistan'dan Mahi Racing Team ad na yar flan Sofuo lu, ekibiyle yo un bir flekilde çal flt klar n Ya fll havan n fazla problem olmayaca n belirten milli motosikletçi, flöyle devam etti: "Bu y l hava biraz daha so uk. Bizim için avantajl bir durum. Ne olursa olsun sonuçta hava koflullar herkes için ayn. Sorun olursa bunu herkes yaflayacak. Derecelerimiz iyi gözüküyor, bir aksilik olmazsa flu anda en iddial tak mlardan biriyiz. Avustralya'dan flampiyonlukla dönmek istiyorum." Geçen y l sezona Avustralya yar fl n kazanarak bafllayan Sofuo lu, bu y l da ilk yar fl kazanmak istedi ini lk yar flta birinci gelmenin, sezonun geri kalan için moral verdi ini anlatan Sofuo lu, "Sezon çok uzun. Neyin ne olaca n sezon içinde görece iz. nflallah bu sene de aç l fl yar fl n kazan r z ve devam gelir. Geçen sene ilk yar fl kazand m ama sonra çok s k nt ve flans zl klar yaflad m. Umar m bu y l daha iyi bir sezon geçiririz" ifadelerini kulland. Phillip Island pistinde cuma ve cumartesi yap lacak test ve s ralama turlar n n ard ndan sezonun ilk yar fl 23 fiubat Pazar günü yerel saat ile 13.10'da (TS 24 fiubat Pazartesi 04.10) start alacak. (AA) Diyabetli basketbolcuya "fieker" gibi destek UfiAK - B eko Basketbol Ligi tak mlar ndan Uflak Sportif'in tak m kaptan ve diyabet hastas Alper Saruhan, sosyal medya üzerinden bafllatt kampanyada sponsor ça r s na destek buldu. Saruhan, AA muhabirine yapt aç klamada, yaklafl k 6 y l önce diyabet hastal n n belirtilerini yaflamaya bafllad n ve kontrollerin ard ndan kendisine diyabet teflhisi konuldu unu belirterek, o zamandan bu yana profesyonel basketbol yaflam n sürdürdü ünü Gün içinde s k s k fleker ölçümü yapt n anlatan Saruhan, flöyle konufltu: "Bazen günde 20 kez ölçüm yap yorum. Bana 55 gün için 4 kutu test çubu u veriyor, bunun içinde de 200 test çubu u bulunuyor. Çok s k ölçüm yapt m için bana yetmiyor. Bazen kendi imkan mla al yorum. Bu nedenle Twitter'dan ça r yaparak sponsor deste i istedim, çünkü 6 senedir diyabet hastas y m ve bu flekilde basketbol oynuyorum. Buna da insanlar kay ts z kalmad ve çok fazla destek ald m. Herkese teflekkür ederim." Kendisi gibi diyabet hastas oldu u halde spor yaflam na devam etmek zorunda olanlar n bulundu unu anlatan Saruhan, bu rahats zl n gençlerin spor yapmas na engel olmad n kaydetti. Saruhan, bir firman n kendisine ömür boyu sponsor oldu unu bildirdi. Bunun yan s ra Metabolik Cerrahi Derne i'nin de tüm sa l k hizmetlerine bir y ll k sponsor oldu unu aktaran Saruhan, "Bu benim için çok sevindirici. Gözüküyor ki diyabet benim hayat ma engel teflvik etmiyor. Profesyonel hayatta bir sporcunun olmas gereken tüm de erlerim ve sonuçlar m o flekilde. Sponsor arad m süre içerisinde 'diyabetimben.com' sitesindeki arkadafllar bana destek oldular, onlara ve sponsorlar ma çok teflekkür ediyorum" SPOR /15 "Gakgofllar " Deniz Y lmaz ile yükseliflte ELAZI (AA) S por Toto Süper Lig ekiplerinden Elaz spor'un forvet oyuncusu Deniz Y lmaz, son 7 haftada att 6 golle tak m n n alt s ralardan kurtulmas na katk da bulunurken, gol krall s ralamas nda da üst s ralarda yer ald. Bordo-beyazl lar n sezon bafl nda Almanya kinci Ligi tak mlar ndan Paderborn'dan transfer etti i gurbetçi oyuncu, 21 haftas geride kalan ligde 16 maçta forma giydi ve 1361 dakika oyunda kald. Bu maçlarda 9 kez rakip fileleri havaland ran Deniz Y lmaz, 2 sar kart gördü. Tak m n gol yükünü s rtlayan Deniz Y lmaz, son haftalardaki performans yla da dikkati çekiyor. Ligin 21. haftas nda oynanan Torku Konyaspor maç n n 9 ve 44. dakikalar nda penalt dan 2 gol kaydeden Y lmaz, tak m n n uzun bir aradan sonra deplasmanda galip gelmesine katk sa lad. Süper Lig'in ilk yar s nda Kayserispor, Torku Konyaspor ve Bursaspor maçlar nda gol atma baflar s gösteren Deniz Y lmaz, ikinci yar da daha baflar l bir grafik çizdi. Gurbetçi oyuncu, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftas ndan sonra ald kötü sonuçlarla alt s ralar mesken tutan Elaz spor'un, 15. haftada 4-1 galip geldi i Medical Park Antalyaspor maç nda da gol att. Bordo-beyazl ekibin ç k fla geçti i bu maç n ard ndan Deniz Y lmaz da gol say s n art rd. Elaz spor'un ligde yapt son 7 maçta 6 kez gol sevinci yaflayan Deniz Y lmaz, Medical Park Antalyaspor maç n n yan s ra 16. haftada Befliktafl, 18. haftada Akhisar Belediyespor, 20. haftada Kayserispor ve 21. haftada Torku Konyaspor (2) maçlar nda rakip fileleri havaland rd. Deniz Y lmaz, Ziraat Türkiye Kupas 'nda Medical Park Antalyaspor'a da 1 gol att. Gurbetçi futbolcu, ligde att 9 golle, gol krall nda Sivassporlu Aatif Chahechouhe (13), Galatasarayl Burak Y lmaz (12), Befliktafll Hugo Almeida (12), Akhisar Belediyesporlu Baye Oumar Niasse'nin (10) ard ndan 5. s rada yer ald. Bordo-beyazl ekipte, Deniz Y lmaz' 4 golle Serdar Özkan ve 3 golle Tidiane Sane takip etti. Daha önce Bundesliga (Almanya 1. Ligi) tak mlar ndan Mainz 05 ve Almanya 2. Ligi'nde Paderborn'da forma giyen Y lmaz, bu tak mlarla ç kt 28 maçta 5 kez rakip fileleri havaland r rken, Elaz spor formas yla biri Ziraat Türkiye Kupas 'nda olmak üzere 10 kez gol atma baflar s gösterdi.

16 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: Kazanl resim ö retmeni Nurullah Erdo an 10. kiflisel ya l boya resim sergisini açt. Kazan daki çeflitli okullarda 18 y ld r resim ö retmenli i yapan ve halen de Kazan Anadolu Ticaret Meslek Lisesinde resim ö retmeni olan Nurullah Erdo an n Nefes-i Renk ad n verdi i serginin aç l fl n Türkiye Kamu-Sen ve Türk E itim-sen Genel Baflkan smail Koncuk yapt. Maliye Bakanl, Büro Memur-Sen in toplu sözleflme kazan mlar aras nda yer alan fazla mesai ücreti ve servis hizmetiyle ilgili yapt çal flmay bitirdi. K z lay da TBMM Mustafa Necati Kültür Evin deki serginin aç l fl nda lçe Milli E itim Müdürü Ahmet Göktafl, Kazan Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Müdürü Mehmet Özhan, ö retmen arkadafllar ve ö rencileri, ressam Nurullah Erdo an yaln z b rakmad. Sergide yer alan resimlerin ne anlama geldi ini kendi ruhunda o anda kopan f rt nalarla ressam n ancak kendisinin izah edebilece ini belirten smail Koncuk, Biz yal n gözle ancak bakt m z görebiliyoruz. Nurullah Erdo- an n resimlerinde çok daha derin anlamlar yüklendi ini gördüm. Hz. Peygamber Efendimize Hira ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Kazanl ö retmenden YA LI BOYA SERG MURAT PARLAK AK Parti K z lcahamam Belediye Baflkan Aday Muhittin Güney bas n aç klamas yapt. Belediye Baflkan Aday Muhittin Güney, Seçim Koordinasyon Merkezi nde yapt bas n aç klamas nda, 30 Mart 2014 günü gerçeklefltirilecek olan Mahalli dareler Seçimleri nin K z lcahamaml hemflehrilerimize ve K z lcahamam da yaflayan di er tüm vatandafllar m za hay rl olmas n yüce Allah tan niyaz ediyorum Güney Sözlerine flöyle devam etti; K z lcahamam lçe merkezi ve 30 Mart 2014 seçimlerinden sonra hizmet alan na dahil olacak olan 104 köyümüze Merkezi Hükümetimiz ve Büyükflehir Belediyemiz taraf ndan bugüne kadar çok güzel hizmetler verilmifltir. Bilindi i gibi, bundan önce köylerimize l Ma aras nda ilk vahyin gelmesinden, Sar kam fl ta flehit olan, donarak ölen askerlerimizi dahi tuvale dökmesi onun iç dünyas ndaki zenginli ini, ayn zamanda da hem milli kültürümüze, hem milli de erlerimize sayg s n da gösteren bir durumdur Her çal flmam ruhumda bir öz halinde beliriyor, sonra bunu boyayla, f rçayla, renkle, aflkla, desenle, çizgiyle ifade etmeye çal fl yorum diyen Ressam Nurullah Erdo an da Bunu ifade ederken de çevremde duydu um gördü- üm etkilendi im bütün konular tuvale aktar yorum. Mesela Hira Ma aras nda ilk vahyin gelifli, Sar kam fl ta donarak ölen askerlerimizin yaflad klar, Anadolu dan büyük flehirlere göçen Ayfle Teyzenin, Ahmet Amcan n buralarda varofl olmas, görmedi im ama hep düflledi im Kabe, etkilendi im ve tuvale yans tt m konulardan sadece baz lar diye konufltu Tamam ya l boya resimlerden oluflan 49 seçme eserin sergilendi i sergi 23 fiubat tarihine kadar 10:00 ile 18:30 saatleri aras nda gezilebilecek. Ayn zamanda heykelt - rafl da olan Nurullah Erdo- an Kazan da Sat kad n ve Milli Egemenlik An tlar n da yapt. 18 tanesi karma, 10 tanesi de kiflisel olmak üzere yurt içinde ve yurt d fl nda toplam 48 resim sergisi açt. Fazla Mesai Ücreti Tasar s Baflbakanl kta Yaz YORUM lahi fl k makaleleriyle M. Kemal Pilavo lu Yaz dizileriyle Dr. Mehmet S lay B üro Memur-Sen Genel Baflkan Yusuf Yazgan n Maliye Bakanl Müsteflar Naci A bal ile yapt görüflmeden kamu çal - flanlar n sevindirecek haberler ç kt. Büro Memur-Sen Genel Baflkan Yazgan, Genel E itim Sekreteri dris Maden ve Ankara 8 Nolu fiube Baflkan lhami Yücel ile birlikte Maliye Bakanl Müsteflar A bal ziyaret etti. Genel Baflkan Yusuf Yazgan, geçti imiz y l yap lan toplu sözleflme görüflmelerinde elde ettikleri fazla mesai ücretlerinin ödenmesi ve kamu çal flanlar n n servis hizmetinden yararland r lmas kazan mlar - n n biran önce hayata geçirilmesini istedi. Yazgan, 666 say l Kanun Hükmünde Kararname ile kald r lan fazla mesai ücretlerinin yeniden ödenmesini toplu sözleflme görüflmelerine tafl d k. Görüflmelerde, Adalet Bakanl çal flanlar m za fazla mesai ücretlerinin ödenmesini karara ba lad k. Di er yandan, IMF ile yap lan anlaflmalar çerçevesinde 13 y l önce kald r lan servis hizmetini toplu sözleflmede geri ald k. Toplu sözleflmede imza alt na ald - m z kazan mlar, kamu çal flanlar - m z n 2014 ve 2015 y llar n ilgilendiriyor. Bunun için kazan mlar m z biran önce hayata geçirilmelidir Bunun üzerine Maliye Bakanl Müsteflar A bal, fazla mesai ücretlerinin ödenmesi ve servis hizmetiyle ilgili bakanl k olarak yapt klar çal flmay bitirdiklerini Müsteflar Naci A bal, fazla mesai ücretleriyle ilgili çal flman n tasar halinde Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl na, oradan da Baflbakanl - a gönderildi ini aç klad. Bütçesinde servis hizmeti ödene i bulunan kurumlar n ihaleye ç kabilece- ini belirten Naci A bal, ödene i olmayan kurumlar n ise Maliye Bakanl ndan ödenek alarak servis hizmetini kurumlar ndaki çal flanlara verebilece ini kaydetti. AK Parti K z lcahamam Aday Güney den bas n aç klamas Özel daresi taraf ndan hizmetler götürülüyordu. Ancak, 30 Mart tan sonra bu hizmetler K z lcahamam Belediyemiz ve Ankara Büyükflehir Belediyemiz taraf ndan verilecektir. Ak Parti K z lcahamam Belediye Baflkan Aday Muhittin Güney, seçim çal flmalar nda yaflanan baz fiili hareketlerle karfl laflt klar n dile getirerek köy bölgelerine as - lan afifllerin üzerlerinin karaland - varsay m nda bulunarak çirkin bir yaklafl m oldu unu iletti. TÜRK YE N N EN GEN fi KONU VE YAZAR KADROSU LE HERGÜN S ZLERLEY Z Adem Yavuz Irgato lu Tamer Karahan Ziya Demirel Yalç n çyer Kenan Ergen Erol Da l Abdullah Cengiz Deniz Tan k Kartal Göktan Muhammed Aslan Nazan Bozdemir Fazl K l nç Gülflah Güçyetmez Süleyman Göksu M. Recep Tiryaki Mehmet Akif Duman

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Prefix İş Ortağımız, Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İşletmenize daha fazla kazanç sağlayabilmek, daha kaliteli ve daha süratli hizmet verebilmek için, mevcut

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3304 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3304- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi taslağının

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı