Özgürlük ve hak aç l m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özgürlük ve hak aç l m"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak. HABER 18 DE 1 EK M 2013 SALI F YATI: 25 Kr Meclis, 2.5 ayl k tatilin ard ndan bugün yasama çal flmalar na bafllayacak. Abdullah Gül, Cumhurbaflkan olarak son kez Meclis'in aç l fl konuflmas n yapacak. Özgürlük ve hak aç l m Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, merakla beklenen yeni "Demokratikleflme Paketi"ni aç klad. Erdo an, "Kamu kurumlar nda baflörtüsü yasa n kald r yoruz" dedi. Baflbakan ayr ca "ilkokullardaki ö renci and uygulamas n kald rd klar n da vurgulad. fite YEN PAKET N ÇER - "Yeni seçim sistemi konusunda üç alternatifi tart flmaya aç yoruz. " - " lçede teflkilatlanma için beldelerde teflkilat kurma zorunlulu unu kald r yoruz." - "Partilerde efl genel baflkanl k uygulamas önündeki engeli kald r yoruz" - "Ayr mc l kla Mücadele ve Eflitlik Kurulu kuruyoruz." - "Demokratikleflme Paketi ile farkl dil ve lehçelerde siyasi propaganda imkan getiriliyor" - "Belirli harflerin kullan lmas n engelleyen ceza maddelerini kald r yoruz. Klavyelere özgürlük getiriyoruz" - "Özel okullarda farkl ve dil lehçelerde e itimin önünü aç yoruz" - " Köy isimlerinin de ifltirilmesinin önündeki yasal engeli kald r yoruz. HABER 17 DE YEN MAHALLEL KADINLAR DOYASIYA E LEND Haberi 16 da MAMAK TA GER DÖNÜfiÜMDE YEN DÖNEM BAfiLADI Haberi 15 da GURBETTEK Ö RENC LERE K D PLOMA HAKKI Haberi 19 da

2 2 YARIN SineMagazin Selda Alkor dizi teklifi bekliyor MU LA - Bodrum Türk Filmleri Haftas kapsam nda düzenlenen Türk Sinemas Emek Ödülleri Töreni için Bodrum'a giden usta oyuncu Selda Alkor, çarp c aç klamalar yapt. Son dönemde kendisine dizilerden teklif gelmedi ini söyleyen Alkor, flöyle konufltu: "50 y ll k oyuncuyum. De erimizin öldükten sonra bilinmesinin hiçbir önemi yok. Birçok yeni yap m olmas na ra men, bana hiç teklif gelmedi. Bu da beni üzüyor. Herhalde bundan sonra kendime gençli imi oynayacak birisini bulmam gerekiyor ki teklif gelsin." "fi MD K OYUNCULAR ÇOK fiansli" Dizilerin iflledi i konular 'sentetik' olarak nitelendiren ünlü oyuncu, "Diziler, hep belli bir kesimin hayat n anlat yor. Yap mc lar ya da yönetmenler, bu ülkede farkl kesimlerin ve yafll lar n da yaflad n hat rlas n" dedi. Dizi y ld zlar n n ald yüksek ücretler hakk nda da konuflan Alkor, flunlar söyledi: "fiimdiki oyuncular çok flansl. Benim dönemimde hak etti im paralar alabilseydim; 70 filmde oynayan biri olarak, flu an stanbul'un sahibiydim." 1 Ekim 2013 Türk ve bat klasikleri Kiev de bulufltu K EV - Türk müzisyen Nurdan K z ldeli k, Ukrayna'da Türk ve Bat Klasikleri konseri verdi. Baflkent Kiev'deki Yazarlar Evi'ndeki (Budinok Aktora) konsere çok say da Türk ve yabanc müziksever kat ld. Kiev Belediyesi Kültür Departman ve Kiev Müzik Enstitüsü'nün evsahipli inde gerçeklefltirilen konserde, Mehmet Akif Üniversitesi ö retim görevlilerinden Nurdan K z ldeli k ve ba lamada kardefli Mustafa K z ldeli eflli inde klasik Türk müzikleri ve bat klasikleri sunuldu. Nurdan K z ldeli k, AA muhabirine yapt aç klamada, Kiev'de gerçeklefltirilen konserin izleyiciler taraf ndan çok be enildi ini, sanata ve sanatç ya önem veren bu tarihi flehirde gerçeklefltirilen konserde yer almaktan da büyük mutluluk duydu unu ifade etti. Mustafa K z ldeli de kardeflinin verdi i konserde yer almaktan ve Kievlilere yaflatt klar müzik zevkinin be enilmesinden gurur duydu unu söyledi. Ücretsiz konserde k, Çin, Japonya ve Çek Cumhuriyet'inde verdi i konserlerin ard ndan, Kiev'de ilk kez sahne ald. Konserde k'a ba lamada Mustafa K z ldeli, piyanoda Tatyana Borisenko efllik etti. Konserde seslendirilen eserler aras nda Haydar Haydar, Bahar msan, Bülbülü Sarem Gülü gibi Türk klasikleri de izleyicilerin be enisine sunuldu. (AA) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Benimle Oynar M s n?, Malavita: Belal Tan k, Zafere Hücum, Vampir K z Kardefller, Ar nma Gecesi, Turbo, fieytan- Racim, Bu Nas l Aile!, Ölümsüz Polisler, Korku Seans, Uçaklar, fiirinler 2 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Mavi Yasemin, Büyük Kumar, Malavita: Belal Tan k, Zafere Hücum, fieytan- Racim, Ar nma Gecesi, Bu Nas l Aile!, Turbo, Ölümsüz Polisler, Korku Seans, Uçaklar, Elysium: Yeni Cennet Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Büyük Kumar, Meryem, Zafere Hücum, fieytan- Racim, Bu Nas l Aile!, Turbo, Son Moda Aflk Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Benimle Oynar M s n?, Malavita: Belal Tan k, Büyük Kumar, Katliam Gecesi, Zafere Hücum, Meryem, fieytan- Racim, Bu Nas l Aile!, Turbo, fiirinler 2, Cesaretin Var m Aflka? Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Benimle Oynar M s n?, Öyle Sevdim Ki Seni, Malavita: Belal Tan k, Büyük Kumar, Vampir K z Kardefller, Neva, fieytan- Racim, Turbo, Ölümsüz Polisler, Uçaklar, fiirinler 2 Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Malavita: Belal Tan k, Büyük Kumar, Katliam Gecesi, Zafere Hücum, Meryem, fieytan- Racim, Neva, Cesaretin Var m Aflka? Ankara Moviecity (Keçiören) (312) fieytan- Racim, Turbo, Ölümsüz Polisler, Uçaklar, fiirinler 2 Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Turbo, fieytan- Racim, Ölümcül Oyuncaklar: Kemikler fiehri, Bu Aflk Fazla Sürmez, fiirinler 2 Ankara Cinemaximum (Armada) Malavita: Belal Tan k, Büyük Kumar, Mavi Yasemin, Benimle Oynar M s n?, Meryem Vampir K z Karedfller, Zafere Hücum, Meryem, Diana, Turbo, Ar nma Gecesi, Bu Nas l Aile!, Korku Seans

3 1 Ekim 2013 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 25 Zilkade 18 Eylül Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN stanbul daki yang nlar n yüzde 43.9 u sigaradan kaynakland STANBUL- SEFA MUTLU - stanbul da, Ocak-Haziran 2013 döneminde ç kan yang nlar n neredeyse yar s sigaradan kaynakland. AA Muhabirinin stanbul tfaiyesi verilerinden derledi i verilere göre; söz konusu dönemde stanbul da meydana gelen yang nlar n 5 bin 157 si sigara kaynakl olarak gerçekleflirken, bu rakam yüzde 43,9 gibi büyük bir orana tekabül etti. stanbul da meydana gelen yang nlarda, elektrik konta ndan kaynakl olanlar yüzde 21.4 (2 bin 510) ile ikinci s ray ald. Baca kaynakl yang nlar yüzde 6,5 (763), elektrikli ev aletlerinden kaynaklananlar yüzde 5,2 (613), çocuklar n ateflle oynamas sonucu meydana gelenler yüzde 4,7 (556), k v lc m s çramas ndan kaynaklananlar yüzde 3,8 (442), k z flma kaynakl olanlar ise yüzde 2,9 (344) oldu. Yang nlar n yüzde 4 lük (475) bölümünün ise kas t unsuru tafl d bildirildi. - 6 ayda 48 bin 974 olay stanbul tfaiyesi 2013 ün ilk 6 ay nda 11 bin 734 olaya müdahale ederken, bunlar n 7 bin 293 ü yap sal kategoride de erlendirildi. Söz konusu olaylar n 2 bin 609 u konut, 3 bin 897 si di er bina, 787 si ise araç yang n ndan olufltu. Geçen y l n ayn dönemine göre olaylarda yüzde 5,7 lik bir art fl görüldü. tfaiye yang n d fl nda 10 bin 149 olaya müdahalede bulunurken, bu olaylar n da l m, 683 s k flmal trafik kazas, 146 sel ve su bask n, bin 701 güvenlik tedbiri, 5 bin 126 can kurtarma olarak kay tlara girdi. stanbul tfaiyesi ekipleri 2 bin 493 olayda bofl ç k fl gerçeklefltirdi. Di er itfaiye ç k fllar ve ambülans ç k fllar da dahil edildi inde stanbul tfaiyesi ilk 6 ayda toplam 48 bin 974 olaya müdahale etti. tfaiyenin müdahalede bulundu u ve yap sal olmayan olaylar n ise 2 bin 105 i ot, 2 bin 309 u çöp, 27 si ise fundal k yang n olarak kay tlara geçti bin kifliye düflen yang n say s stanbul da 100 bin kifliye düflen yang n say s nda 2007 den 2012 ye kadar olan dönemde ise de iflim flu flekilde gerçekleflti: 2007 de 100 bin kifliye, 39,7 konut, 47,7 di er bina, 11,8 araç, 67,5 ot, 31,5 çöp, 3,3 fundal k yang n düflerken, 2012 de 100 bin kifliye 37 konut, 45,8 di er konut, 11 araç, 53,7 ot, 53,7 çöp, 1 fundal k yang n düfltü. - stanbul en çok hangi saatte yand? stanbul da gerçekleflen yang nlar n yüzde 12,6 s saatleri aras nda, yüzde 18,1 i aras nda, 36,7 si aras nda, yüzde 32,5 i ise saatleri aras nda gerçekleflirken ayalara göre yang nlar n da l m ise; Ocak ay nda bin 667, fiubat ta bin 551, Mart ta, bin 778, Nisan da bin 628, May s da 2 bin 17, Haziran da 2 bin 963 olarak gerçekleflti. stanbul tfaiyesi nin yang nlara müdahale sürelerinde 2008 e göre önemli ilerlemeler kaydedilirken, yap sal yang nlarda 6 dakika 14 saniyden, 5 dakika 51 saniyeye, yap sal olmayan yang nlarda 6 dakika 42 saniyeden 5 dakika 54 saniyeye do ru ilerlemeler kaydedildi. - tfaiye çal flanlar n n say s düfltü 2012 nin Haziran ay nda 4 bin 338 olan itifaiyeci say s Haziran 2013 te 4 bin 132 ye geriledi de 18 olan gönüllü itfaiyeci say s ise 2013 te 190 a ç kt. Genel manada stanbul tfaiyesi nin personel say s nda 2008 den beri dalgalanmalar olsa da, toplam çal flan say s 4 bin 613 ten 4 bin 296 ya geriledi. - Araç ve istasyonlar stanbul tfaiyesi bünyesinde, 2013 Haziran sonu itibariyle, 220 si söndürme ve kurtarma, 51 i merdiven, 86 s su ikmal, 2 si tehlikeli maddelere müdahale, 13 ü çok fonksiyonlu robotik müdahale, 230 u destek ve 30 u ambulans olma üzere 632 araç hizmet veriyor. 97 istasyona sahip olan stanbul tfaiyesi nde, bu istasyonlardan 31 i grup, 56 s müfreze, 10 u ise gönüllü olarak hizmet veriyor. (AA) Devrim Ersen Özergin an ld STANBUL - Sakarya da, Bas n lan Kurumu (B K) çal flanlar na yönelik silahl sald r da hayat n kaybeden Devrim Ersen Özergin, ölümünün 1. y l nda an ld. Özergin in Karacaahmet Mezarl ndaki kabri bafl nda düzenlenen anma törenine, efli Eda, annesi, Ümran ve kardefli Umut Özergin ile yak nlar n n yan s ra, B K Genel Müdür Yard mc s Cem Elçin ve kurum çal flanlar kat ld. Törende, Kur-an Kerim okunmas ve dua edilmesinin ard ndan konuflan Elçin, Devrim Ersen Özergin in, Sakarya da görev yapt s rada di er kurum çal flanlar yla denetim için gitti i gazetenin sahibi taraf ndan silahla vurularak öldürüldü ünü hat rlatt. Elçin, kurum tarihinde daha önce böyle bir olay n yaflanmad n belirterek, Böyle bir olay n bundan sonra da olmamas n temenni ediyoruz. Olay günü yaralanan flube müdürü arkadafl m z Recep Bolat da tedavi gördü ü hastanede 8 Ekim 2012 de vefat etti. (AA) Denetim için saatlerce yolculuk yap yorlar ISPARTA - Isparta'da polis, fark ettirmeden denetlemek için flehir içi yolcu otobüslerine s radan bir yolcu gibi biniyor. l Emniyet Müdürlü ü ekipleri, günlük hayatta asayifl ortam n n sa lanmas n n yan s ra insanlar n güvenli, rahat ve huzur içerisinde seyahat edebilmelerini sa lamak ve her y l binlerce insan n hayat n kaybetti i trafik kazalar n azaltmak için çeflitli çal flmalar yürütüyor. Sürücüleri trafik yönünden denetleyen ekipler, her gün binlerce kiflinin yolculuk etti i toplu tafl ma araçlar n n denetimine ise ayr bir önem veriyor. Bu kapsamda rutin olarak resmi ekipler ile denetimlerini gerçeklefltiren Trafik Denetleme fiube Müdürlü ü ekipleri, farkl bir uygulamaya yaparak toplu tafl ma araçlar nda "ücretli denetimlik"e bafllad. Sabah saatlerinde daha önceden belirlenen güzergahlardan geçen yolcu otobüslerine binen sivil k yafetli polisler, ücretini ödeyerek s radan bir yolcu gibi davran yor. Yolculuk boyunca otobüs sürücüsünü dikkatle takip eden polis, sürücünün kural ihlali yapmas durumunda yolculuk sonuna kadar bekleyip daha sonra ceza kesiyor. Kurallara uyan sürücüye ise teflekkür ederek otobüsten iniyor. (AA)

4 4 YARIN Türkiye golf turizminde dünya liginde ANKARA - fienay ÜNAL - Türkiye, son y llarda hizmete giren uluslararas nitelikteki golf tesisleriyle öne ç kan bir merkez haline geldi. AA muhabirinin Kültür ve Turizm Bakanl verilerinden derledi i bilgiye göre, Türkiye de 18 i flampiyona olmak üzere 27 golf sahas bulunuyor. Bu golf sahalar ndan 23 ü, Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma Geliflim Bölgesi içinde yer al yor. Türkiye ile benzer co rafi özelliklere ve benzer turizm yap s na sahip ülkelerle Türkiye golf turizmi aç s ndan karfl laflt r ld nda Türkiye nin golf turizmi aç s ndan henüz yeni geliflmeye bafllamas rakamlar n daha düflük olmas sonucunu getiriyor. Avrupa da 2010 y l itibariyle 6 bin 756 kullan ma aç k golf sahas yer al rken Türkiye nin de içinde bulundu u Akdeniz çana nda ise bin 300 ün üzerinde golf sahas mevcut. -Türkiye Avrupa da 21 inci s rada Türkiye sahip oldu u golf sahalar yla Avrupa da 21 inci, Akdeniz çana içindeki ülkeler aras nda da 4 üncü s rada geliyor y l itibariyle European Golf Association (EGA) verilerine göre Fransa 578, spanya 345, talya 269 ve Portekiz 88 sahaya sahip. Baz ülkelerde yeni yeni geliflmeye ve bir turizm çeflidi olarak tan mlanmaya ve desteklenmeye bafllanmas na ra men, golfe uygun dünya genelinde toplam 31 binin üzerinde saha var. Bu sahalar n yaklafl k yüzde 60 Kuzey Amerika k tas nda turistleri a rl yor. Ayr ca, Bakanl n henüz yat r m aflamas nda olan golf tesisleri de bulunuyor. (AA) ANTALYA - Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Antalya Side Antik Tiyatro yan nda bulunan Attius Philippus Suru çevresinde çevre düzenleme ve temizlik çal flmas n tamamlad. Üniversite, bu y l sur dibi yan s ra antik kentin tamam nda temizlik ve çevre düzenlemesi yapt. Temizlik ve çevre düzenlemesiyle antik kentin daha korunakl hale geldi i belirtildi. Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Side Kaz Baflkan Prof. Dr. Hüseyin Sabri Alanyal, Attius Philippus ve antik kentte çevre düzenleme çal flmas n tamamlad klar n bildirdi. Bu sene sur dibinde yapt klar kaz çal flmas nda MS 5'nci yüzy la ait önemli arkeolojik bulgular elde ettiklerini, bunlar n bafl nda taban mozaikleri oldu unu söyledi. Sur çevresinde geçen süre Turizm içinde y pranan tarihi tafllarda günün modern flartlar na uygun bir flekilde restorasyon yaparak korunakl hale getirdiklerini kaydetti. Antik kentte 66 y ld r kaz çal flmas yap ld n ve son 5 y ld r üniversitelerinin kaz yapt n belirten Alanyal, sur dibinde 2014 kaz lar nda da çal flma yapacaklar n kaydetti. Alanyal, "Antik kent ve sur dibinde yapt m z temizlik ve çevre düzenlemesiyle arkeolojik varl klar daha korunakl hale getirdik. Antik kentin yüzde 90'n ndan fazla toprak alt nda bulunuyor. Tarihi ören yerinde 66 y l içinde hiç kaz çal flmas yap lmayan yerler var. Side'de topra n alt nda tarih yat yor. Biz bu tarihi gün yüzüne ç karmak için çal fl yoruz. Side'de toprak alt ndaki tarihi, kültürel ve arkeolojik varl klar n tamamen gün yüzüne 1 Ekim 2013 Antik kent Side'de tarihi sur dibi koruma alt na al nd ç karmak en az 4 as r sürer." diye konufltu. Side Belediye Baflkan Abdulkadir Uçar, uzun y llar hayat emaresinin olmad antik kentte canl l n Rumlar n Girit Adas 'nda Türklere yönelik bask lar art rmas na ba l Antalya'ya ilk göçün bafllamas yla oldu unu söyledi. Gemilerle Antalya'ya getirilen Giritlilerin, dönemin padiflah 2. Abdülhamid taraf ndan 130 y l önce hsaniye, Ahmediye, Kadriye ve Selimiye'ye (Side) yerlefltirildi ini belirten Uçar, Selimiye isimli köyün Side'de kuruldu unu ve Mecidiye ismi ile kurulan köyde ise hiç yerleflimin olmad n kaydetti. Uçar, flu bilgileri verdi: "Belediyemiz Tarihi Kentler Birli i'ne üye bir belediye. 4 y l önce Kentsel Dönüflüm Projesi kapsam nda 123 y ll k 100 tarihi Osmanl evini restore ettirdik ve kültür turizmine kazand rd k. Side'de Roma, Bizans dönemi eserleri ile Osmanl 'n n sivil mimari eserleri iç içe bulunuyor. Antik kentte zenginlik kat l yor. Osmanl döneminin sivil mimari ve estetik dokusunun var oldu u yerlerden biri de Side. 100 Osmanl dönemi cumbal evi restore ederek koruma alt na ald m z için Kültür ve Turizm Bakanl Büyük Hamam, Tarihi Liman ve tap naklar bölgesinin tahsisini belediyemize verdi." (CHA)

5 1 Ekim 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Türk müzi inde bir makam. 2. Ak tma. Asya da bir ülke. 3. Öykü. lave. 4. Rusya da bir rmak. Lenf dü- ümleri iltihab. 5. Mürekkep hokkalar na konan ham ipek. lenme, beddua. Lityumun simgesi. 6. Bir yerde oturma, e leflme. S cak, yak c, k zg n. 7. Baz kütlelerden kopan veya kopar lan parça. Konut, ev. 8. Kuzu sesi. S nama, tecrübe. 9. Uygulama, ifllem. 10. Mesafe. M s r n plaka iflareti. Arnavutluk un para birimi. 11. Spor müsabakalar n yöneten tarafs z kifli. Bafll ca içece imiz. 12. Boyutlar. Mikroskop cam. 13. Bir halk saz. Av. 14. Fiyat yaftas. 15. Hofl ve ince bir güzelli i olan. Az c k, çok az. 16. Hayat arkadafl. Parlak k rm z renkte de erli bir tafl. nesne, fley. 17. Bozuflma, çekiflme. flçi, emekçi. 18. rmikle yap lan bir tatl. Konut, hane. 19. Baflkas n n yapt bir zarar ödeme. Bir say. 20. Bir çalg. Posta sürücüsü. Yukar dan afla ya: 1. Hiççilik. Renksiz, sar msak kokulu, çok güçlü ve beyaz bir fl k vererek yanan hidrokarbonlu bir gaz. Bak - r n simgesi. 2. terlemekten ya da s caktan vücutta meydana gelen küçük pembe kabart lar. Demiryolu istasyonu. Baryumun simgesi. Oymak. 3. As l, esas. Beceriklilik, kabiliyet. Alt n. 4. Kar fl k renkli. Bir ifli yapmaya haz r. Binek hayvan. Kuran güzel ve yüksek sesle, usulünce okuma. 5. Bir ba laç. Elma, armut gibi meyvelerin yenmeyen iç bölümü. Hastal ktan kurtulma, iyileflme. Gözleri görmeyen. 6. lgeç. Kalite. Tanr n n ilgisinden ve sevgisinden yoksun olma. 7. Nikelin simgesi. yar memnunluk anlatan bir ünlem. Seslenme sözü. Yap, yontu gibi taslak durumundaki fleylerin küçük örne i. Bir nota. 8. Kara tafl tlar ndan biri. Eskiden koç burcu. Sinema, tiyatro gibi yerlerde gündüz gösterimi. ridyumun simgesi. 9. Ak ll ca. Yap t. Olgunlaflmam fl ham kavun. 10. fiöhret, flan, nam. zmir ilinin bir ilçesi. Ekol. Hare, dalg r. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi 1 Ekim 2013 Birmot, Bursa'daki ikinci tesisini açt Tofafl Üst Yöneticisi (CEO) Kamil Baflaran, "Türkiye'de her 4 araçtan 1'ini, ihraç edilen her 5 araçtan 1'ini Tofafl üretmekte. Gururla söylemeliyim ki tüm markalar m zla her geçen gün yeni baflar lara imza at yoruz" dedi. BURSA - Otokoç Otomotiv bünyesinde faaliyet gösteren Birmot'un Bursa'daki ikinci tesisi Birmot-Nilüfer, törenle hizmete aç ld. Baflaran, törende yapt konuflmada, ''otomotivin baflkenti'' Bursa'n n her anlamda önemli bir potansiyeli temsil etti ini ifade ederek, Anadolu arabalar n n ilk tekerleklerinin kentten ç kt n hat rlatt. Bursa'n n, Türkiye ihracat n n da stanbul'dan sonra ikinci büyük flehri, otomotivin dünyan n en büyük yat - r mlar n n gerçekleflti i sektörlerden biri oldu una dikkati çeken Baflaran, Türkiye otomotiv sektörünün ise global arenada önemli bir rol ald n vurgulad. Baflaran, Türkiye'nin bugün Avrupa'n n en büyük hafif ticari araç üreticisi oldu unu belirterek, flöyle dedi: "Ülkemiz Avrupa sat fllar nda otomobilde 7'nci, hafif ticari araçta 4'üncü, toplamda da 6'nc s rada. Bu baflar n n temelinde tüm paydafllar yla birlikte Bursa'daki otomotiv sanayinin sahip oldu u birikim ve tecrübe yads namaz. Tofafl için ise Bursa'n n ayr bir anlam ve de eri var. Fabrikam z da yar m asra yak n bir süredir Bursa ve Türkiye için çal fl yor. Üretti imiz araçlar Bursa'dan dünyan n dört bir yan na ihraç ediyoruz. Bizler Bursal olman n gururunu tafl yoruz." Tofafl' n, Fiat markas baflta olmak üzere Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Ferrari ve Maserati markalar yla genifl bir müflteri kitlesine hitap etti- ini kaydederek, temsil ettikleri markalar n yan s ra 5 global markaya da üretim yapt klar n bildirdi. Baflaran, flöyle devam etti: "Unutmayal m her 4 araçtan ANKARA - Kamu hale Kurumunun kay tlar na göre, Türkiye'de 8 bin 973 kifli ve flirket, yasakl olmalar nedeniyle ihalelere giremiyor. AA muhabirinin, Kamu hale Kurumunun kamu al mlar istatistiklerinden derledi i bilgilere göre, bu y l n ilk yar s nda 2 bin 591 kifli ve flirketin kamu ihalelerine girmesi yasakland. Böylece Kamu hale Kurumunun Aktif Yasakl Listesinde bulunan kifli ve flirketlerin say s, geçmifl y llarda al nan yasaklama kararlar yla birlikte 8 bin 973 oldu. Bunlar n yüzde 94'ü tüm ihalelerden, yüzde 4'ü bakanl k ihalelerinden, yüzde 2'si kurum ihalelerinden men edildi. Yasakl lar listesi içinde 37 yabanc gerçek ya da tüzel kifli de yer ald. Yasakl kifli ve flirketlerin yüzde 57'si 2 y ldan fazla, yüzde 4'ü 2 y l, yüzde 35'i 1 y l, yüzde 4'ü 6 ay süreyle ihalelere giremeyecek. Yasakl listesindekilerin yüzde 80'i gerçek kifliler, yüzde 20'sini ise tüzel kifliler oluflturdu. statistiklere göre, kay tl bulunan 1'ini, ihraç edilen her 5 araçtan 1'ini Tofafl üretmekte. Gururla söylemeliyim ki tüm markalar m zla her geçen gün yeni baflar lara imza at yoruz. Bu böyle biline, gelecekte de böyle devam edecektir. Fiat Linea halen Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili, ayr ca Fiat 500L modelimiz hem temmuz hem de a ustos ay nda s n - f nda en çok satan araç oldu. Doblo ve Fiorino da kendi segmentinde lider konumunda. Türkiye genelinde performans m z, do du umuz topraklar olan Bursa'da, Bursa'y yans t - yor. Bursa'da geçti imiz y l otomobil ve hafif ticari araç olmak üzere 30 bine yak n araç sat fl gerçeklefltirdik. Biz bu dönemde Fiat markam zla, otomobilde yüzde 11, hafif ticari araçta yüzde 32, yani toplamda yüzde 18'lik pazar pay m zla Bursa'da lider olduk ve lider kalmaya da niyetliyiz, hedefe kitlendik. Sadece lider olmakla kalmad k, Türkiye ortalamas n n da yüzde 30 üzerinde büyüdük. Bursa'da liderli imiz aç k ara sürüyor." Baflaran, 3 bin 500 metrekarelik modern Birmot-Nilüfer tesisinin, Tofafl anlay fl n yans taca n sözlerine ekledi. Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir de "Otomotiv perakendecili inde Türkiye'de yüzde 8,5 pazar pay ve araç kiralamada 25 bin adetlik filo ile bu y l 3,3 milyar lira ciro ve 570 milyon liral k yat r m gerçeklefltirece iz" dedi. Törene, Bursa Vali Yard mc s Vedat Müftüo lu, Büyükflehir Belediye Baflkan Vekili Abdullah Karada ve Birmot Genel Müdür Yard mc s U ur Sakarya da kat ld. (AA) hale yasakl lar 9 bine yaklaflt 8 bin 973 yasaklaman n, 2 bin 877'si ceza mahkemeleri ya da a r ceza mahkemeleri taraf ndan, 2 bin 235'i cumhuriyet savc l klar ya da cumhuriyet baflsavc l klar taraf ndan, 3 bin 861'i ise ihaleleri düzenleyen bakanl klar ve di er idareler taraf ndan gerçeklefltirildi. Çeflitli kifli ve kurulufllar, bu y l n 6 ay nda Kamu hale Kurumuna 2 bin 400 flikayet baflvurusunda bulundu. fiikayet baflvurular n n yüzde 80'i tüzel kifliler, yüzde 10'u gerçek kifliler, yüzde 10'u da ortak giriflimlerden geldi. Bu y l kuruma yap lan flikayetlerin 1401'i hizmet al m ihalelerine, 409'u mal al m ihalelerine, 590' da yap m iflleri ihalelerine yönelik oldu. Kamu hale Kurumu, bu dönemde 2 bin 905 ihaleyle ilgili inceleme karar al rken, 143 ihaleyi iptal etti. Bakanl klar aras nda en çok ihale yasa n, Milli Savunma Bakanl verdi. Milli Savunma Bakanl 912, Sa l k Bakanl 575, Maliye Bakanl da 312 kifli ve flirketi ihalelerinden men etme karar ald. (AA)

7 1 Ekim 2013 Ekonomi YARIN M s r fiyatlar geriledi Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, hasad n yeni bafllad bugünlerde m s r fiyatlar n n önemli oranda düfltü ünü belirterek, yüzde 14 nem oran na sahip m s r n kilogram fiyat n n Akdeniz Bölgesi'nde kurufl, Ege Bölgesi'nde kurufl, yüzde 30 nem oran na sahip m s r n kilogram fiyat n n Karadeniz Bölgesi'nde ise 43 kurufla kadar geriledi ini bildirdi. B TL S - Bitlis'in Ahlat ilçesinde ç kar lan ve baflta tarihi eserler olmak üzere cami ve evlerde yap malzemesi olarak kullan lan Ahlat tafl, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti, Amerika ve Singapur'a ihraç ediliyor. Is ve ses yal t m özelliklerinin yan s ra estetik aç dan da güzel bir görünüme sahip olan Ahlat tafl, bölgedeki firmalar n yapt çal flmalarla dünya pazar na aç ld. Ahlat S n rl Sorumlu Yap Tafl Üretim Kooperatifi Baflkan Metin Coflkun, AA muhabirine yapt aç klamada, ilçedeki firmalar n ve tafl ustalar n n Ahlat tafl ANKARA - Bayraktar, yapt yaz l aç klamada, Türkiye'de m s r n yaklafl k yüzde 31,5'inin Akdeniz, yüzde 27,5'inin Güneydo u Anadolu, yüzde 13'ünün Ege, yüzde 12'sinin ise Marmara bölgelerinde üretildi ini ifade etti. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), 7 A ustos 2013 itibar yla m s r al m fiyat n kilogramda 64 kurufl olarak aç klad n an msatan Bayraktar, flunlar kaydetti: "Üretimin yo un olarak gerçeklefltirildi i bugünlerde piyasalarda m s r fiyatlar oldukça geriledi. Ziraat odalar ndan al nan bilgilere göre, yüzde 14 nem oran na sahip m s - r n kilogram fiyat Akdeniz Bölgesi'nde kurufl, Ege Bölgesi'nde kurufl, yüzde 30 nem oran - na sahip m s r n kilogram fiyat Karadeniz Bölgesi'nde ise 43 kurufla kadar geriledi. TMO'nun al m merkezinin bulunmad ilçelerde fiyatlar daha da düflük." Bayraktar, ürün arz n n artmas yla birlikte üreticilerin fiyatlar n n daha da gerilemesinden tedirgin olduklar n belirterek, bu durumun çiftçilerin hasat yapma isteklerini azaltt de erlendirmesinde bulundu. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) verilerine göre, Türkiye'de y ll k m - s r tüketiminin 5,5 milyon ton oldu- unu hat rlatan Bayraktar, bu y lki konusunda önemli mesafe ald n belirterek, yapt klar çal flma ile Ahlat tafl n Türkiye'nin bütün bölgelerine pazarlad klar n söyledi. Coflkun, yurt içinin yan s ra yurt d fl na da ihraç etmeye bafllad klar Ahlat tafl n n, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti ve Singapur'un yan s ra Amerika Birleflik Devletleri'ne de gönderildi ini bildirerek, Ahlat tafl n n Las Vegas'ta bir ifl merkezinin d fl cephe kaplamas nda kullan ld n ifade etti. Amerika Birleflik Devletleri'ndeki baz eyaletlerde kald r m tafl olarak da kullan lmaya bafllayan tafl n, mevsimsel de iflimlere uygun oldu unu anlatan Coflkun, flöyle konufltu: "Singapur, sürekli ya fl alan olan bir ülke oldu u için nemden etkilenmeyen, rengini de ifltirmeyen ve uzun y llar dayanabilen bir malzeme oldu undan oradaki ba lant lar m z Ahlat tafl n tercih ettiklerini belirttiler. Bölgemizin önemli bir marka de eri olan Ahlat tafl, baflta ev yap m olmak üzere, cami, minare, çeflme, mezar ve barbekü yap m nda kullan - l yor. fiu an ilçemizde 500 dolay nda kifli bu tafl sayesinde ailesinin geçimini sa l yor. Ahlat tafl - n n dünya pazar na aç lmas ilçe ekonomisi için de büyük bir kazançt r." (AA) 7 m s r üretiminin, bir önceki y la göre yüzde 7,6 oran nda artarak 4 milyon 950 bin tona ulaflaca n ifade etti. Bayraktar, 16 Eylül'de TMO taraf ndan m s r sat fl fiyat n n, 2014 ocak ay ndan itibaren ton bafl na 735 lira olarak aç kland n belirterek, flu de erlendirmelerde bulundu: "K sa bir zamanda piyasaya yo- un flekilde ürün girmesi fiyatlar n gerilemesine neden olmaktad r. Üreticimiz m s r n pazara h zl sevk etmesin. TMO'ya versin ya da bekletebilece i kadar bekletsin. TMO, ülke genelinde h zl al m gerçeklefltirsin. Üreticiyi ma dur etmesin. M s r üreticisinin zarar etmemesi için TMO'nun piyasada etkili olabilecek flekilde al m yapmas gerekir. Al mlar n daha etkin yap lmas için al m merkezlerinin say s art r lmal, verilen randevu süreleri k salt lmal - d r. Üretici zararlar n n önlenmesi, artan üretim miktar n n gelecek y llarda korunmas amac yla, bu y l kilogram 4 kurufl olarak aç klanan prim miktar art r lmal d r. M s rda nem oran artt kça fiyat fazlaca düflmektedir. Bu nedenle üreticilerimiz m s r n kurutmadan satmamal d r." Bayraktar, m s r üretiminin art - r lmas ve üreticinin hak etti i de eri bulmas amac yla fiyatlar izlemeye devam edeceklerini bildirdi. (AA) Ahlat tafl dünya pazar nda

8 8 YARIN Ekonomi BURSA - Çal, AA muhabirine yapt aç klamada, incir ihracat n n lokomotifi olan Bursa siyah incirini tüm dünyaya yayma ve ihracat n art rma yönündeki çal flmalar n n meyvelerini toplad klar n belirtti. UYMS B'in, 1 Ocak-25 Eylül dönemindeki toplam yafl meyve sebze ihracat n n 85 milyon 256 bin dolar olarak gerçekleflti ini dile getiren Çal, Bursa siyah incirinin ise bu ihracattan yüzde 18 pay ald n dile getirdi. Türkiye'den geçen y l 29 milyon 816 bin dolarl k incir ihracat gerçeklefltirdi ini hat rlatan Çal, flöyle devam etti: "Tüm ülke genelinde 2013 y l - n n bafl ndan 25 Eylül'e kadar olan dönemde 32 milyon 357 bin dolarl k incir ihracat ile Türkiye, tarihi bir rekora imza att. UYMS B olarak da ayn baflar l tabloyu izledik. 2012'nin ilk 9 ay nda 13 milyon 346 bin dolar olan Bursa siyah inciri ihracat n Birlik olarak bu y l n ayn döneminde 15 milyon 158 bin dolara ç kard k. Bu rakamlar hem Türkiye hem de birli imiz için incirde k r lan tarihi rekordur." ncir ihracat n art rmak için büyük çaba gösterdiklerini vurgulayan Çal, bu y l n 9 ay nda ngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda ve sviçre'ye 13 milyon 738 bin dolarl k d fl sat m gerçeklefltirdiklerini anlatt. ncir ihracat nda, ngiltere pazar n n yüzde 27'lik payla ilk s rada yer ald n belirten Çal, " ngiltere'ye gerçeklefltirdi imiz ihracat, bir önceki döneme göre yüzde 53 art fl göstererek 4 milyon 82 bin dolara ulaflt. Bu art fltaki en büyük etken; Cambridge Düflesi Kate Middleton' n, hamilelik döneminde mide bulant s çekti i için Bursa siyah incirini tüketmesi oldu" de erlendirmesinde bulundu. Bursa siyah inciri ihracat n n, pazardaki olumsuzluklara ra men artt n ifade eden Çal, bu y l Yeni Zelanda'ya bile incir satt klar na dikkati çekti. Çal, Azerbaycan, Moldova, Vietnam, Hong Kong, Türkmenistan, Ürdün, Birleflik Arap Emirlikleri (BAE), Singapur, Malezya, Bosna Hersek, srail gibi çok say da ülkeye 1 Ekim 2013 Cambridge Düflesi tüketince, incir ihracat patlama yapt Uluda Yafl Meyve Sebze hracatç lar Birli i (UYMS B) Yönetim Kurulu Baflkan Salih Çal, Cambridge Düflesi Kate Middleton' n, hamilelik döneminde "Bursa siyah inciri" tüketmesinin, bu ürünün ihracat nda tarihi rekorlar k r lmas na katk sa lad n söyledi. ANKARA - Türk- fl'in araflt rmas na göre, Eylül ay nda dört kiflilik bir ailenin açl k s n r bin 32, yoksulluk s n r ise 3 bin 361 lira olarak hesapland. Türk- fl, çal flanlar n geçim koflullar n ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat de iflikli inin aile bütçesine yans malar n belirlemek amac yla her ay yapt rd ''açl k ve yoksulluk s n r '' araflt rmas n n Eylül ay sonuçlar n aç klad. Araflt rman n sonuçlar na göre, dört kiflilik bir ailenin sa l kl, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapmas gereken g da harcamas tutar (açl k s n r ) bin 32 lira 5 kurufl; g da harcamas ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yak t), ulafl m, e itim, sa l k ve benzeri ihtiyaçlar için yap lmas zorunlu di er harcamalar n toplam tutar (yoksulluk s n r ) ise 3 bin 361 lira 71 kurufl oldu. Dört kiflilik ailenin yaflam maliyeti y lbafl na göre 153 lira artarken, g da harcamas tutar na 9 ay n sonunda gelen ek yük ise 47 lira olarak hesapland. Ankara'da yaflayan dört kiflilik bir ailenin ''g da için'' yapmas gereken asgari harcama tutar, bir önceki aya göre yüzde 1,21 artt. Y l n 9 ay itibar yla art fl yüzde 4,78 oldu. G da enflasyonunda 12 ay itibar yla art fl yüzde 8,74 olarak gerçekleflti. Y ll k ortalama art fl oran ise ihracatlar n yüzde 100'ün üzerinde art rd klar n bildirdi. Bu y l sezonun erken bafllamas - n n, baz olumsuzluklara yol açt bilgisini veren Çal, incir ihracat nda do ru zaman n, a ustos sonu oldu- unu kaydetti. Avrupa'ya bu y l inciri, talebin az oldu u bir dönemde ihraç ettiklerini söyleyen Çal, "Bunun sonucu olarak incir fiyat, Avrupa ülkelerinde tarihinde en düflük seviyeleri gördü" ifadesini kulland. Çal, Avrupa ülkelerine ihracat yap l rken yaflanan bir di er önemli sorunun ise Avrupa Birli ine (AB) s n r kap s olan Bulgaristan' n, analiz bedellerini art rmas oldu unu dile getirdi. Bursa siyah inciri ihracatç s n n piyasada fazla say da olmas n n da pazar fiyatlar üzerinde olumsuz bask yapt n anlatan Çal, da n k ve çok kaynaktan sat fl yap s n n, incir sektöründe afl r rekabet ortam - na yol açt n vurgulad. Salih Çal, Bursa siyah incirinin üretimi ve ihracat n art rmak amac yla çal flmalar n n sürece ine iflaret ederek, uygulama aflamas na getirdikleri birçok projeyi bafllatarak üretim ve ihracatta g da güvenli i ile kaliteden ödün vermeyeceklerini sözlerine ekledi. (AA) Açl k s n r bin 32, yoksulluk s n r ise 3 bin 361 lira oldu yüzde 6,74 hesapland. Süt, yo urt, peynir grubunda geçen ay bafllayan fiyat art fl devam etti. Temel besin maddeleri aras nda baflta gelen peynir fiyat ndaki art fl mutfak harcamas n olumsuz etkiledi. Yafl sebze-meyve fiyatlar n n mutfak harcamas na olumlu etkisi sebzedeki fiyat art fllar yla ortadan kalkt ancak meyve fiyatlar ndaki gerileme ile bu durum dengelendi. (AA)

9 1 Ekim 2013 Ekonomi YARIN Trenlerin röntgeni çekilmeye baflland Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, ran s n r ndaki Van Kap köy Demiryolu S n r Kap s 'na kurulan Türkiye'nin ilk tren x-ray sisteminin faaliyete geçirildi ini belirterek, "Bu sayede ran'dan gelen tüm trenler ve tafl d yükler, çok daha h zl ve güvenilir bir flekilde x-ray fl nlar sayesinde detayl flekilde incelenebilecek" dedi. ANKARA - Yaz c, AA muhabirine yapt aç klamada, AB Kat l m Öncesi Mali Yard m Program kapsam nda yaklafl k 1 y l önce yap m - na bafllanan tren x-ray sisteminin kaçakç l kla mücadele konusunda önemli bir yeri olaca n, bu sistem sayesinde trenlerdeki her türlü kaçak ve yasa d fl maddenin ülkeye giriflinin önlenece ini belirtti. Sistemin, yaklafl k 3 milyon avroya mal oldu unu ifade eden Yaz c, "Ülkemizin s n rlar nda t rlar ve di er araçlar için x-ray cihazlar buluyor ancak tren x-ray sistemi yoktu. Tren tarama sistemi, test çal flmalar kapsam nda 26 Temmuz 2013 tarihinde faaliyete geçirildi ve yük trenleri taranmaya baflland. fiu anda resmen faaliyete geçti ve bugüne kadar toplam 42 tren ve 748 vagon tarand " dedi. Tren Tarama Sisteminin faaliyete geçirilmesi ile birlikte Van Kap köy Demiryolu S n r Kap s 'na ran'dan gelen tren ve tafl d yüklerin çok daha h zl ve güvenilir bir flekilde incelenebilece ini anlatan Yaz c, flöyle konufltu: "Bu sayede trenlerle gelebilecek STANBUL - Mart 2014'te yap lacak yerel seçimler öncesinde adaylar kesenin a z n açacak. Demos Fuarc l k Genel Müdürü Hüseyin Aslan, yönetimde yer almak isteyen adaylar n ceplerinden minimum 100 bin lira, maksimum ise 2 milyon lira ç kaca n söyledi. AA muhabirinin sorular n yan tlayan Aslan, yerel seçimlerin yaklafl k 6 milyar dolarl k bir ekonomi oluflturmas - n n beklendi ini söyledi. Yaklafl k 4 milyon sand k görevlisinin görev yapaca seçimin devlete maliyetinin 400 milyon liray bulaca n aktaran Aslan, 30 Mart 2014 seçimlerinde 22 siyasal partinin yar flaca n, 54 milyon seçmenin de oy kullanaca - n an msatt. Türkiye'nin en ücra köflesine kadar kurulacak 199 bin 125 sand kta; bin 395 belediye baflkanl için 30 bini aflk n aday n yar flaca n kaydeden Aslan, "Bütün partilerin aday göstermesi halinde 618 bin kifli, 3 bin 122 l Genel Meclisi, 34 bin 75 Belediye Meclis Üyeli i için; yaklafl k 160 bin muhtar aday da 38 bin muhtarl k için k yas ya yar flacak" dedi. Hüseyin Aslan, ister belediye baflkanl ister muhtarl k olsun; muhtemel aday say lar alt alta topland nda yaklafl k 1 milyon aday n yerel yönetimlerde bir makam sahibi olabilmek için u rafl verece ini belirterek, her 70 kifliden birisinin seçilmek için çal flaca n dile getirdi. Yerel seçimlerde makam için yar - flan adaylar n al fl verifl listesinin bir hayli kabar k oldu unun alt n çizen Aslan, bu süreçte adaylar n ceplerinden minimum 100 bin lira, maksimum da ise 2 milyon lira ç kaca n söyledi. "Aday tan tmak için her keseye uygun çözümler olsa da, bunlar alt alta topland nda çok ciddi bir bütçenin ortaya ç kt na vurgu yap l yor. Örne in adaya özel beste ve sözü ile 3 günde haz rlanan seçim flark lar 3-10 bin lira aras nda de ifliyor. Profesyonel çekim ekiplerinin aday n seçim bölgesine giderek haz rlad klar özel tan t m filmlerinin fiyatlar da bin lira aras nda de ifliyor. Kaset CD ço alt mlar seçmene göre de iflmekle beraber ortalama 4-7 bin liraya ç k yor. Adaylar n seçim kampanyas boyunca kullanacaklar wat ses donan ml seçim otobüsleri bin liraya kiralan yor. Araç giydirmelerinde folyolar üzerine bask lar yap l yor. Tan t m araçlar n n metrekaresi de 35 dolardan giydiriliyor. Bir seçim otobüsünün giydirilmesi yaklafl k 3 9 her türlü yasa d fl ve kaçakç l a konu maddenin ülkemize girifli engellenmifl olacak. Proje kapsam nda Kap köy Demiryolu S n r Kap s na, tarama sistemi ile entegreli olarak çal flan ve ülkemize girmesi muhtemel radyoaktif ve nükleer maddelerin geçiflini önleyen Radyasyon Tespit Sistemi de kuruldu. Ayn projede, 1 adet Bagaj Tarama Sistemi de temin edildi ve böylece yolcu beraberi gelen valizlerin de h zl ve detayl bir flekilde aranabilmesi sa land." Tren tarama sistemlerinin, dünyada 5-6 ülke taraf ndan kullan ld - n ifade eden Yaz c, söz konusu sistemin, AB üyesi Yunanistan ve Bulgaristan da dahil olmak üzere Türkiye'nin s n r komflular nda bulunmad - n, bu konuda da öncülü ü Türkiye'nin yapt n söyledi. Bakan Yaz c, tren tarama sistemi sayesinde ülkeye girifl yapan bütün yük vagonlar n n, x- fl n (röntgen fl n ) ile taranaca n, uyuflturucu, silah, mühimmat ve radyoaktif madde gibi yasa d fl her türlü kaçak eflyan n ülkeye giriflinin engellenece- ini kaydetti. Hareket halindeki treni radyografi fl nlar yla tarayacak olan sistem, vagonlar ve yolcu bagajlar içindeki kaçak eflyalar n tespit edilmesini sa layacak ve elde etti i görüntüleri merkezdeki monitörlere yans tacak. Sistem, geliflmifl sensör sistemleri sayesinde makinistin bulundu u lokomotifi ve yolcu vagonlar n ay rt edecek ve sadece yüklerin bulundu u vagonlar tarayacak. Böylece kiflilerin radyasyon güvenli i de sa lanm fl olacak. Tarama sistemi, radyasyon yay lmas na karfl yap lan z rhlar ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu taraf ndan al nan önlemler sayesinde etraf ndaki hiçbir canl ya ve çal flanlara radyoaktif zarar vermeyecek. (AA) Adaylar yerel seçimlerde kesenin a z n açacak bin liraya mal oluyor. Adaya özel web sayfas ise 2 bin bin 500 lira aras nda de iflen ücretlere haz rlan yor. Ka t bask l bir billboard liraya, fl k geçiren bask tekni i kullan ld nda ise liraya yap labiliyor. Yerel televizyonlara verilecek reklamlar için her aday n en az 5 bin liral k bir bütçe ay rmas gerekiyor. Aday n seçim bölgesinde bir tan - t m bürosu açmas n n maliyeti ise 1-5 bin lira aras nda de ifliyor. Branda, folyo ve ka t üzerine yap lan bask lardan fl kl billboardlar n metrekaresi 25 dolar, ka t bask lar n ise metrekaresi 15 dolara mal oluyor. Bu çapta bir tan t m için aday n bin liray gözden ç - karmas gerekiyor. El ilanlar, afifller, bayrak, çakmak, kalem ve di er bask l tan t m malzemeleri için ise aday en az 5 bin liral k bir bütçe bekliyor." (AA)

10 10 YARIN Ekonomi ANKARA - Tar m Kredi ve ifltirakleri ortak ürünleri de erlendirme kapsam nda çiftçilerin üretmifl oldu u arpa, bu day, kolza, ayçiçe i, tritikale, m s r, patates, meyve sebze, zeytin süt gibi bir çok ürünü sat n alarak piyasa fiyatlar n dengeliyor. Çiftçilerin tar m girdilerinin tamam n sa layan kurum üretilen ürünleri de sat n alarak üreticilerin pazar kayg s n gideriyor. Konuya iliflkin aç klamada bulunan Türkiye Tar m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli i Genel Baflkan lhami Teke, Kurum olarak ifltiraklerimizle birlikte ülke genelinde oluflturdu umuz 16 Bölge Birli ine ba l 600 al m merkezi ile çiftçilerimizden bu sene yaklafl k 200 bin ton ürün ald k. Bu ürünlerin karfl l nda çiftçilerimize bir bölümü borçlar na mahsup edilmek üzere 162 milyon ödeme yapt k. Çiftçilerimizin tar msal girdilerini sa laman n yan nda üretti i ürünleri de sat n alarak pazar kayg lar - n gideriyoruz. Al m yapt m z ürünlerde piyasa fiyatlar dengeleniyor. Sat n al nan ürünlerin bir k sm ifllenerek çiftçilerimizin tar msal girdilerini karfl - lamada kullan l yor. Kalan miktar ise ifltiraklerimizin paketleme tesislerinde veya yem fabrikalar m zda ifllenerek pazarlan yor. Ayr ca hayvanc l k ile u raflan çiftçilerimizin hayvanlar n ve hayvansal ürünlerini de de erlendiriyoruz. Eskiflehir de bulunan süt fabrikam zda çiftçilerimizin ürünlerini iflleyerek pazara sunuyoruz. Böylelikle kar k fl, so uk s cak demeden tarlada al n teri ak tan çiftçilerimiz emeklerinin karfl l n al yor. dedi. Ankara, Konya, Kayseri, Mersin, Antalya, Gaziantep, Erzurum, Malatya, Trabzon, Samsun, Sakarya, Tekirda, zmir, Kütahya, Sivas, Bal kesir Bölge Birliklerinde oluflturulan merkezlerde al m yap ld n ifade eden Teke, bu al m merkezlerine ifltiraklerin de ilave edilmesiyle ülke genelindeki bütün üreticilerin kapsand n ifade etti y l nda al nan ürün karfl l - nda üreticilere 274 milyon 856 bin 982 TL ödeme yap ld n ifade eden Baflkan Teke, hedeflerinin 2013 y l sonuna kadar 350 bin ton ürün almak oldu unu söyledi. Baflkan Teke sözlerini flöyle devam etti: Çiftçilerimizin üretti i arpa, bu day, ayçiçe i, m s r, 1 Ekim 2013 Çiftçilerin ürünleri de erlendiriliyor, Tar m Kredi 200 bin ton ürün al m yapt Hububat hasad n tamamlayan çiftçiler flimdilerde meyve, sebze, üzüm, m s r gibi ürünleri hasat ediyor. Türkiye Tar m Kredi Kooperatifleri yaklafl k 600 noktada yapt ürün al mlar ile çiftçilerin ürünlerinin de erinde pazarlamas n sa l yor. Tar m Kredi ifltirakleri ile beraber bu y l n ilk sekiz ay nda üreticilerden 200 bin ton ürün, 17 milyon 20 bin 650 litre süt ald. Al nan ürün karfl l nda üreticilere yaklafl k 162 milyon ödeme yap ld. Kurum y l sonuna kadar çiftçilerden 350 bin ton ürün almay hedefliyor. ANKARA - Elektrik Üretim Afi'nin (EÜAfi) elindeki toplam 24,7 bin megavat kapasiteli santralin 11,7 bin megavat n n özellefltirilmesi planlan yor. Toplam 13 milyar dolar gelirle özel sektöre aç lacak tesislerin 3 bin 677 megavat hidrolik, 8 bin 100 megavat termik güçle elektrik üretiyor. AA muhabirinin derledi i bilgilere göre, Seyitömer Termik Santrali 2 milyar 248 milyon dolara, Kangal Termik Santrali 985 milyon dolara, Hamitabat Santrali ise 105 milyon dolara özel sektöre aç ld. Bundan sonraki süreçte ilk olarak Çatala z Termik Santrali'nin özellefltirme ihalesinin gerçeklefltirilmesi beklenirken, bunu Yeniköy, Kemerköy ve Yata an santrallerinin ihaleleri izleyecek. Yeniköy ve Yata an santrallerinin ayn portföyde ihale edilmesi de söz konusu olabilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z' n özellefltirme ihalelerinden toplam 13 milyar dolar gelir beklendi ini belirtti i elektrik üretim santrallerinin de erlemesini Özellefltirme daresi Baflkanl (Ö B) yapacak, daha sonra ihaleye ç k lacak. EÜAfi' n elindeki toplam 24,7 bin megavat kapasitenin 16,7 bin megavat özellefltirme kapsam nda yer al rken, Keban, Karakaya, Atatürk ve baz santraller EÜAfi'ta kalacak. Uzan Grubu'ndan EÜAfi'a intikal eden santraller ise henüz özellefltirme kapsam na al nmad. kolza, patates, tritikale, büyükbafl, küçükbafl hayvan, hayvansal ürünler, bal, meyve sebze, zeytin gibi birçok ürün çeflidinde al m yapt k. Kurum olarak hedefimiz çiftçilerin üretti i tüm ürünleri sat n alarak Avrupa ülkelerinde oldu u gibi üretici ile tüketiciyi arac s z buluflturmak. Yar m as rd r çitçilik yapan brahim Fidan, Yaklafl k bin 500 dekarl k arazide tar m yap yorum. Bizim üretmek gibi bir kayg m z yok. Tek korkumuz üretti imiz mahsulü de erinde satamamak. Bizim pazar kayg m z giderilsin Dünyay besleyelim. Tar m Kredi son y llarda yapt ürün al mlar ile piyasa fiyatlar n dengeledi. Tek iste imiz tar m girdilerinin tamam n karfl lad - m z kurumdan üretti imiz ürünlerin de tamam n sat n almas. dedi. Ali Arslan adl di er bir çiftçi ise Tar m kredi; gübre, ilaç, tohum ve mazot gibi ihtiyaçlar m z karfl l yor. Ben hayvanlar m n büyük bir k sm n da kooperatiften ald m. Yemler ise bizim satt m z arpa ve m s rdan üretiliyor. Çok güzel bir sistem kurulmufl. Ürün al m na biraz daha fazla önem vererek bu çark n daha etkin ifllemesini istiyoruz. ifadesini kulland. (CHA) Elektrik üretiminin yar s özel sektöre aç lacak Öte yandan Afflin A ve Afflin B santrallerinin statüleri farkl oldu u için bu sürece dahil olmayacaklar. Afflin A Santrali devam eden sözleflmesi kapsam nda özel sektöre devredilecek. Afflin B Santrali de uluslararas anlaflmayla yabanc flirketle EÜAfi ortakl na devredilecek. Bu tesisler hariç 3 bin 677 megavat hidrolik, 8 bin 100 megavat termik olmak üzere toplam kurulu gücü 11 bin 777 megavat olan EÜAfi tesisi özelleflecek. (AA)

11 BURSA - Yurt d fl ndaki geliflmelere ba l olarak son dönemde döviz ile alt n fiyatlar n n dalgal bir seyir izlemesi ve yaklaflan k fl aylar öncesinde büyük harcama yapmaktan kaç nan tüketici e ilimi nedeniyle, kullan lm fl otomobil piyasas n n durma noktas na geldi i bildirildi. Bursa Oto Galericileri Sitesi (Oto- Koop) Baflkan Rasim Hazar, AA muhabirine yapt aç klamada, ikinci el oto piyasas için "ölü sezon" olarak nitelendirilen k fl sezonu yaklafl rken, büyük bir durgunlukla karfl karfl ya olduklar n söyledi. Hazar, bu y l ilkbahar ve yaz aylar nda umduklar n bulamad klar n, flimdi de sonbaharda, k fl gelmeden k fl aylar n n durgunlu unu yaflad klar n ifade ederek, "Biz k fl sonbaharda yaflamaya bafllad k" dedi. Bu durgunlu un çeflitli nedenlerinin bulundu unu ancak flu anda döviz kuru ve alt n fiyatlar ndaki dalgalanma ile Ekonomi 1 Ekim yaklaflan k fl aylar n n öne ç kt n vurgulayan Hazar, flöyle konufltu: "Yurt d fl geliflmelere ba l olarak, son dönemde döviz ile alt n fiyatlar son derece dalgal, bir iniyor bir ç k yor. Bu yüzden yat r m n alt n ya da dövizde bulunduranlar mevcut durumunu, 'zarar ederim' ya da 'belki daha fazla kar sa lar m' düflüncesiyle bozmak istemiyor. Ayr ca k fl aylar yaklafl yor. E itim ve s nma gibi ilave giderler, aile bütçelerine yeni yükler getirecek. O nedenle tüketiciler genelde k fl yaklafl rken, büyük çapl harcama yapmaktan kaç n yor. K fl aylar n n kullan lm fl otomobil piyasas aç s ndan 'ölü sezon' olarak görülmesinin en önemli nedenlerinden biri de bu. fllerin tad tuzu yok." Hazar, otomobil satamad klar gibi satacak otomobil de bulamad klar n belirterek, "Özetle, otomobil alan da yok satan da. Sürekli dalgalanan döviz kuru ve alt n yüzünden kimse mevcut durumunu bozmuyor, yast k alt ndaki paras n ç karmak istemiyor, arabas olan mevcut arac na biniyor" görüflünü dile getirdi. nternet üzerinden yap lan sat fllarda karfl lafl lan "kapora doland r c - l "n n son günlerde yeniden art fl gösterdi ine de de inen Hazar, ikinci el araç sat lan baz internet sitelerine piyasan n çok alt nda fiyatlarla araç ilan b rakt ktan sonra telefonla kendilerine ulaflan ve fiyat uygun arac kaç rmak istemeyen al c lardan, birkaç milyar lira kapora talep edip, paran n banka hesaplar na yatmas - n n ard ndan ortadan kaybolan doland r c larla ilgili çok flikayet oldu unu belirtti. Hazar, bu tür durumlarla karfl laflmamak YARIN Döviz ve alt ndaki dalga, ikinci el otomobil piyasas n vurdu KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ için vatandafllara, sat fl aflamas nda ve sonras nda muhatap bulabilecekleri adresleri tercih etmeleri ya da iyi araflt rma yapmalar uyar s nda bulundu. (AA) N H A V E N T Ü 2 S A L E R A N 3 H K A Y E E K 4 K A D E N T 5 L K A A H L 6 K A M E T H A R 7 Z T A H A N E 8 M E D E N E M E 9 A M E L Y E O 10 A R A E T L E K 11 S H A K E M S U 12 E B A T L A M E L 13 T A R K A R 14 E T K E T M 15 L A T F T K E 16 E L A L N E N 17 N Z A A M E L E 18 R E V A N E V 19 C E R E M E K 20 U T T A T A R

12 12 YARIN Ekonomi KOCAEL - Tezer, AA muhabirine yapt aç klamada, ilk 8 ayl k verilerin otomobil ihracat n n bu y l da geçmifl y llarda oldu u gibi 20 milyar dolar civar nda gerçekleflece- ini gösterdi ini söyledi. "Bizim önemli ihracat pazar m z Avrupa'da ciddi anlamda pazarda gerileme devam ediyor. Buna ra men ihracat n art fl flirketlerimizin bu y l devreye koydu u yeni modellerin yaratm fl oldu u bir potansiyeldir" diyen Tezer, "Bu yeni modeller yeni ve farkl olduklar için pazardaki gerilemeden etkilenmediler. fiirketlerimiz do rudan do ruya daha yüksek rekabet kabiliyetiyle gerileyen bir pazarda ad m atmay baflard. San yorum ki bu devam etti i takdirde 20 milyar aflan ihracat hedefine ulaflaca z" fleklinde konufltu. Tezer, hafif ticari araçlarda Türkiye'nin Avrupa'da çok özel bir yeri oldu una dikkati çekerek, Türkiye'nin ticari araç üretiminde Avrupa'da birinci noktada oldu unu ifade etti. Bunun önemli bir kazan m oldu- unu vurgulayan Tezer, "Türkiye'de hafif ticari araç pazar, daha ziyade küçük esnaf ve kobinin talep gösterdi i bir pazar. Onlar bu arac almakla hafta içinde kendi ifllerini görüp, hafta sonlar n da ailesiyle gezip e lenme iflini karfl l yor" diye konufltu. Tezer, hafif ticari araçlar n Türkiye'de imal edilmesinde bu araçlar üreten flirketlerdeki üstün tasar m kabiliyetinin gözard edilmemesi gerekti ine iflaret ederek, flunlar kaydetti: "Bu araçlar, Türkiye'de üretilip tasarlan yor ve aksam ile parçalar büyük oranda Türk tedarik zinciri içinde temin ediliyor. Tasar m sürecinde bizim tedarikçilerimiz de ortak tasar mc olarak yer al yor. Bu, çok önemli bir kazan m. E er bir arac n tasar m nda gücünüz varsa o arac n üretiminde kolay kolay vazgeçilecek bir ülke olmazs n z. Dolay s yla bu, Türkiye'nin gelece i için hayati bir haberdir. Türkiye'nin böyle bir arac n odak noktas olmas, ihracat potansiyeli bak m ndan da gelecek aç - s ndan hayati bir önem tafl yor." Geçen y l hafif ticarilerin vergisindeki art fl ve arac n kayd na iliflkin K-2 Yetki Belgesi'nin bedelindeki çok yüksek art fl n bu araçlardaki vergi yükünü ciddi boyutlara ulaflt rd n dile getiren Tezer, "Bu flartlar alt nda bu arac n bir ticari araç olarak de erlendirilmesinin gözard edildi ini düflünüyoruz. Bunun yeni bafltan gözden geçirilmesinde yarar var" dedi. Tezer, hurda araç konusunda yürütülen çal flmalar yak ndan takip ettiklerini belirterek, henüz ortaya 1 Ekim 2013 Otomotiv ihracat n yeni modeller artt rd Otomotiv Sanayii Derne i (OSD) Genel Sekreteri Ercan Tezer, "Önemli ihracat pazar m z olan Avrupa'da ciddi anlamda pazarda gerileme devam ediyor. Buna ra men ihracat n art fl, flirketlerimizin bu y l devreye koydu u yeni modellerin yaratm fl oldu u bir potansiyeldir" dedi. KOCAEL - Ulusal Kal p Üreticileri Birli ince (UKUB) Yalova'da kurulacak Türkiye'nin kal p sektöründeki ilk ihtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) "Kal pç lar Vadisi" ile ihracat n 1 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor. 340 dönümlük alanda kurulacak Kal pç lar Vadisi'nde sektörün ilk yat r m ve iflletme maliyetlerini düflürecek Ortak Kullan m Merkezi'nin yan s ra, karbon elyaf malzemenin ifllenmesine yönelik Kal pç l k Ar-Ge Merkezi de bulunacak. UKUB Yönetim Kurulu Baflkan fiamil Özo ul, AA muhabirine yapt aç klamada, kal pç l k sektörünün son 15 y lda Türk otomotiv ve beyaz eflya sanayisiyle geliflme sergiledi ini belirterek, özellikle son 2-3 y ld r geliflmenin en üst seviyeye ulaflt n söyledi. Yurt içinde imal edilen kal plar n yüzde 70'inin yurt d fl na sat ld n, ç km fl bir proje olmad n söyledi. fiu anda Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl nda yürüyen sistemin a r ticari araçlarda kullan lmaz halde ve üzerinde yüksek vergi borcu ile cezalar nedeniyle plakas ndan vazgeçilemeyen araçlar ortadan kald rmay amaçlad n anlatan Tezer, bu sistemle piyasadan önemli miktarda araç çekildi ini kaydetti. Tezer, otomobilde bunu uygulaman n farkl yöntemlerinin bulundu- unu dile getirerek, flöyle devam etti: "Otomobilde park n azalt lmas - n n bir amaç de il, park n yenilenmesinin amaç olmas laz m. Çünkü eski teknolojik araçlarda hem emisyon yüksektir hem can ve mal güvenli i yeni teknolojiye göre bir miktar daha geridir. Tamir ve bak m masraf yüksektir. Sahibini bir yerden bir yere tafl r ama ciddi anlamda masraf yaratan araçlard r. E er uygun bir teflvik ve sürekli bir programla uygulanabilirse ki bu yönde yap lan çal flmalara biz de katk da bulunuyoruz, san yorum yeni araç sat fllar na önemli bir dinamik getirebilir." (AA) Kal pç lar Vadisi, kal p ihracat n 1 milyar dolara yükseltecek ülkede kullan lan kal plar n yüzde 70'inin ise ithal edildi ine dikkati çeken Özo ul, "Yerli kal p kullan lmas cari aç n h zl flekilde düflmesini sa layacak. Yurt d fl ndan y lda ortalama 1 milyar dolar kal p ithalat m z söz konusu. Bizim amac m z, 2015 y l na kadar kal p sektöründe 1 milyar dolar ihracat yakalamak. fiu anda bu rakam milyon dolar civar nda seyretmesine ra men Yalova'da faaliyete geçeçek Türkiye'nin kal pç l k konusundaki ilk ihtisas organize sanayi bölgesinin devreye girmesiyle, kal p ihracat m z n 2015 y l sonuna kadar 1 milyar dolar civar na ulaflmas n hedefliyoruz" diye konufltu. Özo ul, Avrupa'da kal pç l k konusunda geliflmifl ülkelerin tamam nda bu projenin uyguland n dile getirerek, Yalova'da yaklafl k 340 dönüm arazi üzerinde Kal pç lar Vadisi'ni hayata geçirmeyi planlad klar n ifade etti. Kal pç lar Vadisi'ni yurt d fl ndaki modellerini örnek alarak Türkiye'de ilk defa hayata geçireceklerini anlatan Özo ul, "Buradaki mant k, sanayinin yo un oldu u bölgelerde üretim sanayisinin ihtiyac olan kal plar yapacak olan firmalar ile Ortak Kullan m Merkezi, Kal p Teknolojileri Ar-Ge Merkezi, Kal p Deneme Merkezi gibi birimlerin bir araya gelerek katma de er yaratmas. Biz yurt d fl nda baflar yla uygulanm fl bu modeli Türkiye'de ilk defa Yalova'da hayata geçirece iz" fleklinde konufltu. Özo ul, Ortak Kullan m Merkezi'nde kal pç lar n ilk yat r m ve iflletme maliyetlerini düflürecek analiz, simülasyon ve optimizasyon birimi olaca n dile getirerek, karbon elyaf tesisi, Yalova Üniversitesi ve Uluda Üniversitesi iflbirli iyle Kal p Teknolojileri Ar-Ge Merkezi kurmay planlad klar n anlatt. Kal p Teknolojileri Ar-Ge Merkezi'ni en yak n zamanda hizmete almak istediklerini çünkü karbon elyaf malzemenin tafl tlarda daha fazla kullan lan özel bir mühendislik malzemesi oldu unu vurgulayan Özo lu, Türkiye'nin dünyada bu malzemeyi üretebilen 10 ülkeden birisi konumunda bulundu unu ama malzemeyi flekillendirme konusunda eksiklikleri oldu unu kaydetti. Özo ul, karbon elyaf malzemenin sadece ham madde olarak ihraç edildi ine dikkati çekerek, "Bu ara geçifl noktas ndaki aç da Ulusal Kal pç lar Birli i olarak Kal p Teknolojileri Merkezi'nde yürütece imiz çal flmalar neticesinde karbon elyaf malzemenin flekillendirilerek, kal planarak nihai ürün haline gelmesi ve katma de erinin artt r lmas n hedefliyoruz" ifadesini kulland. (AA)

13 1 Ekim 2013 D fl Haberler YARIN 13 Rusya mahkemesinden 30 Greenpeace eylemcisine 2 ay tutuklama MOSKOVA - Rusya n n Arktik bölgesinde petrol platformuna ç kmaya çal flan Greenpeace eylemcilerine Rusya mahkemesinden tutuklama karar ç kt. Murmansk bölgesinde akflam saatlerinde görülen davada 8 eylemci için daha 2 ay hapis cezas verildi. Eylemcilerin en az ndan 24 Kas m a kadar tutuklu olarak yarg lanma süreci devam edecek. Perflembe günü görülen davada ise Türk eylemci Gizem Akhan, ikisi gazeteci olmak üzere 22 eylemci için de 2 ay tutuklama karar verilmiflti. Gözalt - na al nan eylemcilerden 4 ü de Rusya vatandafl. Rusya s n r güvenlik güçleri 18 Eylül de Gazprom a ait platforma t rmanmaya çal flan 2 Greenpeace eylemcisine müdahalede bulundu. Bir sonraki gün de Arctic Sunrise gemisine operasyon düzenleyen Rus güvenlik görevlileri 30 eylemciyi gözalt na alm flt. Rusya Soruflturma Komisyonu, eylemcilerin korsan olarak yarg lanmas n isterken, Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin korsan suçlamas n n abart l oldu unu ifade etmifl, ancak platforma yönelik bir gasp giriflimi oldu unu ve orada görev yapanlar n da hayatlar n n tehlikeye at ld n ifade etmiflti. Greenpeace Rusya direktörü Ivan Blokov, Frans z hükümetinin 1985 te bir eylemciyi öldürmesinden bu yana çevreci örgüt gönüllülerine karfl yap - lan en büyük sald r olarak niteledi. (CHA) K br s müzakereleri bu ay yo unluklu olarak bafllayacak KKTC Cumhurbaflkan Dervifl Ero lu, "Ekim ay içinde yo unluklu bir flekilde müzakerelere bafllamak ve k sa bir süre içerisinde sonuç almak düflüncesindeyiz'' dedi. B RLEfiM fi - Ero lu, New York'ta Birleflmifl Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile Genel Sekreterlik makam nda bir araya geldi. Görüflme sonras nda BM'deki gazetecilere aç klama yapan ve ard ndan da Türkevi'nde bir bas n toplant s düzenleyen Ero lu, K br s sorununun çözüm süreci konusunda, BM Genel Sekreteri Ban' n ''Ekim ay içinde yo unluklu bir flekilde müzakerelere bafllamak ve k sa bir süre içerisinde sonuç almak'' düflüncesinde oldu unu bildirdi. Ban ile yararl bir görüflme yapt n belirten Ero lu, görüflmenin içeri ine iliflkin, "K br s Türk taraf olarak, kapsaml çözüme yönelik görüflmelere sonuç al c ve zaman takvimli bir çerçevede hemen bafllamaya haz r oldu umuzu vurgulad k'' dedi. Ero lu, bu konuda topun, K br s Rum taraf nda oldu unu söyledi. K br s Rum Yönetimi Baflkan Nikos Anastasiadis'e yöneltti i, ''Bugüne kadar yap lan anlaflmalara ve görüflmelerden elde edilen yak nlaflmalara sad k m de il mi?'' sorusuna karfl l k ''Bana bir sürü olumsuzluklar içeren bir mektup yazd '' diyen Ero lu, BM'deki gazetecilere hitaben, ''Sizden ricam Say n Anastasyas' n BM Genel Sekreteri'ne yazd mektubu okuman z ve de erlendirmenizdir'' önerisinde bulundu. Ero lu, Anastasiadis'in, ''Koflulsuz müzakerelere gelmek isteriz'' sözlerine karfl l k, ''Genel Sekreter'e yazd mektupta da bir dizi flartlar ileri sürdü ünü göreceksiniz'' dedi. Genel Sekreter Ban' n görüflmede, ''Bu flans çok iyi bir flekilde kullanmam z fleklindeki düflüncesini bize ifade etmesi bizi memnun etmifltir'' diyen Ero lu, ''Bildi iniz gibi K rb s sorunu uzun y llardan beri devam etmesine ra men maslesef bir anlaflmaya varm fl de ildir. Ancak dünyan n flu gerçe i bilmesi gerekir. BM'nin Annan taraf ndan ortaya konmufl bar fl plan Türkler taraf ndan kabul edilmifl, Rumlar taraf ndan reddedilmifltir'' de erlendirmesinde bulundu. Daha önce de eski BM Genel Sekreterlerden Perez de Cuellar ve Boutros Boutros-Ghali zaman nda da anlaflma ve fikirler ortaya ç kt - n kaydeden Ero lu, Rumlar n bu anlaflma taleplerini reddetmesinin, sorunun bugüne kadar çözümsüz kalmas na neden oldu unu kaydetti. Ero lu, "Türk taraf nda çözüm iradesi vard r ve bunu referandumla ispatlam flt r. Rum taraf ise bugüne kadar ortaya ç kan planlar reddederek çözüm iradesinden yoksun oldu unu dünyaya göstermifltir ama neticede Avrupa Toplulu- u'na giren onlar olmufltur. Türk taraf da malesef AB'nin ambargo ve izolasyonlar alt nda yaflamaya çal fl yor" diye konufltu. K rb s' n dünya gündeminde uzun süre kalm fl bir sorun oldu unu ifade eden Ero lu, ''Y llar geçiyor, nesiller de ifliyor, gelenekler, görenekler de ifliyor. Müzakereleri uzun süre ask - da b rakmak, insanlar - m z n çözüm umudunu ortadan kald r yor. Bu flans da en iyi flekilde kullanma düflüncesindeyiz. Rumlar n da ayn düflüncede oldu u sürece anlaflamamam z için bir neden yoktur diye düflünüyorum'' ifadelerini kulland. Ero lu, "Baflta Avrupa Birli i olmak üzere BM'nin ve çeflitli kurulufllar n gerçekleri görmesi, K br s'ta anlaflma isteyen, istemeyen taraflar n iyice ay rt edilerek ona göre de erlendirilmesini istiyoruz" dedi. Ero lu, zaman dilimiyle ilgili olarak ise flunlar kaydetti: "BM Genel Sekreteri Ban' n bugün belirtti i gibi ekim ay içinde yo- unluklu bir flekilde müzakerelere bafllamak ve k sa bir süre içerisinde sonuç almak düflüncesindeyiz. Rum taraf çözüm iradesine sahipse, müzakere masas na biz K br s sorununu çözece- iz anlay fl yla gelirse, y l sonuna kadar ana konularda anlaflma, detaylar ise önümüzdeki y l n ocak-flubat ay na kadar anlaflma sa lan r ve mart ay nda da her iki tarafta bir referandumla bu konuda bir çözüme ulaflabiliriz.'' (A.A)

14 14 YARIN D fl Haberler 1 Ekim 2013 'Derin' Alt n fiafak' özel yetkili hakimler yarg layacak TT nin yeni hedefi, insan haklar ihlallerinin durdurulmas NEW YORK - slam flbirli i Teflkilat ( T) Genel Sekreteri Ekmeleddin hsano lu, T ülkelerinde insan haklar durumunun gereken seviyede olmad n belirtirken, yeni hedeflerinin, söz konusu ihlallerin durdurulmas oldu unu söyledi. hsano lu, AA'ya yapt aç klamada, T ile BM temaslar na iliflkin de erlendirmelerde bulundu. Suriye konusunda hsano lu, ''Uluslararas camia Suriye'deki kriz hususunda, nelerin yap lmas konusunda ittifaka varam yor fakat nelerin yap lmamas konusunda ittifaka var yor'' diyerek, sadece kimyasal silahlar n kullan lmas konusunda bir istisna ç kt n belirtti. hsano lu, ''Maalesef Suriye'de olan hadise yeni bir so uk savafl halini alm flt r'' yorumunda bulundu. Lübnan'daki savafl n 15 y l sürdü ünü hat rlatan hsano lu, Suriye'de de yak n zamanda bir çözüm bulunamazsa, benzer bir duruma haz r olunmas gerekti i uyar s nda bulundu. hsano lu, ''Elimizden gelen gayretle uluslararas camia üzerinde bask kurarak, BM Güvenlik Konseyi'nde 7. fas l üzerinden yapt r mlar içeren bir karar al nmas n sa lamak laz m. Al nmad takdirde bu ifl çözülmeyecek, çok kan dökülecek ve çok uzun süre alacak. Mevcut k s r döngünün d fl na ç kmam z laz m'' diye konufltu. Suriye konusunda, uluslararas camian n yaklafl m n elefltiren hsano lu, ''Suriye meselesi maalesef hala tatmin edici bir konumda de il. Kimyevi silahlar ile 1400 kifliyi öldürmek k rm z çizgi de normal silahlarla 100 bin kifliyi öldürmek neden k rm z çizgi olmuyor? Bu biraz cevapland r lmas zor bir konu. Biz bu konuda herkesi akl selime davet ediyoruz'' dedi. (A.A) Yunanistan da rkç -faflist Alt n fiafak lideri Nikos Mihalolikos ve 4 milletvekilinin de aralar nda bulundu u toplam 21 kifli hakk nda savc l k, organize suç örgütü kurma, yönetme ve yasa d fl silah bulundurma suçlar - n iflledikleri gerekçesiyle kovuflturma aç lmas n istedi. MOSKOVA - Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin in olumlu imaj son 5 y l içinde 33 puan gerileyerek yüzde 47 ye düfltü. Ba ms z araflt rma kuruluflu Levada n n yapt çal flmaya göre, Rusya halk n n yüzde 47 si Putin i pozitif olarak de erlendiriyor. Ria Novosti nin Putin in olumlu imaj geriledi haberine göre, 2008 de yap lan benzer çal flmada halk n yüzde 80 i Putin i pozitif olarak gördüklerini ifade etmiflti den bu yana Rus lideri negatif olarak de erlendirenlerin oran ise 3 kat artt de yüzde 10 olan oran 2013 te yüzde 27 ye kadar ç kt. Putin e AT NA - Yabanc ve göçmenlere yönelik sald - r larla ad ndan s k s k söz ettiren rkç Alt n fiafak örgütüne yönelik dün flafak vakti yap lan operasyon devam ediyor. lk operasyonlarda gözalt na al nan Alt n fiafak lideri Mihaloliakos, 4 milletvekili ve aralar nda 2 polisin de bulundu u toplam 21 kifli, dün akflam savc - l a ç kar ld. Gece yar s - na kadar süren ilk ifadelerin ard ndan savc l k, organize suç örgütü kurma, yönetme, üye olma ve yasad fl flekilde silah bulundurma suçlamas yla dava aç lmas n talep etti. Örgüt üyeli i ile suçlanan 21 kifli, çarflamba günü yeniden ifadelerinin al nmas için talepte bulundu. Talepleri kabul edildi. Tutuklular, çarflamba gününe kadar Emniyet Genel Müdürlü ü nde kalacak. Hukukçular, Alt n fiafak hakk nda düzenlenecek iddianamede yer alacak suçlamalar n ciddiyeti sebebiyle davay özel yetkili hakim lerin üstlenmesine kesin gözüyle bak yor. Aralar nda üst düzey Alt n fiafak yöneticilerinin de bulundu u örgüt üyelerine isnat edilecek suçlar n a rl sebebiyle en az 10 ar y l hapis cezas na çarpt r lmalar bekleniyor. Örgüt üyelerinin en az 5 cinayet, çok say da cinayete teflebbüs, yaralama, dövme ve bombalama gibi çeflitli suçlardan yarg lanmalar bekleniyor. Bu arada aranan Alt n fiafak genel baflkan yard mc s milletvekili Hristos Papas, henüz polise teslim olmad. Hukukçular, 24 saat içerisinde teslim olmamas durumunda meclisten dokunulmazl n n kald r lmas talebinde bulunulaca n ifade ediyor. Yunanistan Emniyet Genel Müdürlü ü Sözcüsü Hristos Partheni taraf ndan dün akflam üzeri yap lan aç klamada, 32 kifli hakk nda düzenlenen gözalt karar ndan 20 sinin gerçekleflti ini kaydetti. Aralar nda bir milletvekilinin de bulundu u di er 12 kifli ise aran yor. ki polis de tutuklananlar aras nda yer al yor. Polislerin teflkilattan ihraç edildikleri duyuruldu. Tutuklanan kiflilerin evlerinde yap lan aramalarda çok say da silah, mermi, güven ise yüzde 60 lar buluyor. Ruslar n yar s (yüzde 49) Rus lidere güvendi ini aç klarken, yüzde 8 lik kesim de tam güven içinde oldu unu belirtiyor. Araflt rmaya göre, Rus halk n n çok büyük bir k sm Putin i iyi ya da kötü çok güçlü bir lider olarak tan ml yor. Rusya b çak, para ve çeflitli suç aletleri ele geçirildi. Alt n fiafak lideri Nikos Mihaloliakos ve di er 4 milletvekili, savc l a götürülmek üzere Emniyet Genel Müdürlü ü nden elleri kelepçeli halde ç kar ld klar s rada Alt n fiafak a destek sloganlar att. Alt n fiafak operasyon öncesi halka aç k toplant larda kadrona monte edilmifl Yunan bayra, kask, z rh ve askeri üniformalarla giyen ve 'fliddet yanl s slogan'lar n at ld gösteriler düzenleyen örgüt sempatizanlar, dün yap lan operasyonlar n ard ndan parti yöneticilerine yönelik destek gösterilerine daha çok kad nlar n kat lmas dikkat çekti. Yabanc, göçmen, Müslüman, Türkiye ve Türk düflmanl ile son 4 y ld r ad ndan s kça söz ettiren Alt n fiafak örgütüne yap lan operasyonlar yüzlerce yerli ve yabanc bas n mensubu izliyor. (CHA) halk n n yüzde 56 s son dönemde ekonomik, sosyal ve uluslararas alanda sa lanan baflar lar n arkas nda Putin in oldu una inan yor. Baflar lar hükümete ba layanlar n oran yüzde 12 de kal rken, Rusya Baflbakan Dmitri Medvedev ise yüzde 12 destek bulabildi. (CHA)

15 1 Ekim 2013 Ankara YARIN Mamak ta geri dönüflümde yeni bir dönem bafll yor Geri dönüflüm çal flmalar na büyük önem veren Mamak Belediyesi Baflkent te bir ilki daha gerçeklefltiriyor. Mamak Belediyesi öncülü ünde bafllat lan çal flma kapsam nda sokak toplay c lar ya da ka t toplay c s olarak bilinen toplay c lar lisansl firmalar için sigortal ve primli çal - flan elemanlar haline gelecek. HABER MERKEZ HABER MERKEZ Kazan Belediyesi nce yapt r lan Se menler Park törenle hizmete aç ld. Parkta düzenlenen törene Kaymakam Veysel Beyru, Belediye Baflkan Lokman Ertürk, belediye ve il genel meclisi üyeleriyle ilçe protokolü ve vatandafllar kat ld. Ankara O uz Se menlerinin gösterileriyle bafllayan aç l fl töreninde se menler ekibi Ankara yöresi halk oyunlar ndan örnekler sundu. Törende bir konuflma yapan Kazan Belediye Baflkan Lokman Ertürk flehrin girifl kap s n n her zaman o ilçeyle ilgili ilk izlenimi oluflturdu una dikkat çekerek, Hat rlars n z Kazan n girifli, eski ve köhne yap larla Ankara Valili i nin üzerinde hassasiyetle durdu u projeyi Baflkent te ilk olarak uygulayan Mamak Belediyesi projenin tan t m n gerçeklefltirdi. Mamak n y llarca çöplü üyle an ld n dile getiren Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül; Mamak ta y llard r devam eden dönüflüm çal flmalar n n farkl bir boyutuyla devam edecek. Dönüflüm çal flmalar na kontrolsüz bir flekilde kat lan sokak toplay c lar lisansl firmalar n çal flan personeli haline geliyor. Maafl art primle çal flacak olan ka t toplay c - lar art k hem daha düzenli bir flekilde çal flacak hem de kontrol alt nda tutulacak. Mamak ta 3 mahallede bafllayan dönüflüm çal flmalar bu gün 66 mahallede devam ediyor. Mamak ta yürütülen dönüflüm çal flmalar h z kesmeden devam edecek dedi. doluydu ve do al olarak giriflte olumsuz bir etki b rak yordu. Yapt m z bu modern park ile ilçemizin ça dafl bir yap ya büründü ü ilk ad mdan itibaren hissedilecek. Yaklafl k 4 bin metrekare alana sahip olan park - m z, enerji tasarruflu ayd nlatma, anfi tiyatro, fl k oyunlar, ak ll sulama sistemiyle donat ld. dedi. Bu yap laflmalarda kültürel de erleri de ihmal etmediklerini belirten Baflkan Ertürk, ülkemiz ve ilçemiz için çok önemli bir flahsiyet olan Güvençli brahim Çavufl u ve Se men gelene ini yaflatmak için bu parka, Se menler Park ismini verdik diye konufltu. Biten ve devam eden yat r mlar hakk nda da bilgiler veren Ertürk, Sokaklarda son derece kontrolsüz bir flekilde çal flan ka t toplay c lar, 15 Mamak ta dönüflümü gerçeklefltiren lisansl firmalarla çal flmaya bafll yor. lk olarak toplay c lar n kulland araçlar giydirildi. Ka t toplay c lar da firmalar n haz rlad klar k yafetleri giyinecek. Sigorta, maafl ve primle çal flmaya bafllayacak olan toplay c - lar ilk etapta 25 tanesi lisansl firmalarla çal flmaya bafllad. Sunulan flartlar n son derece cazip olmas nedeniyle bu say n n artmas bekleniyor. Mamak ta dönüflüm çal flmalar n aktif olarak yürüten lisansl firmalar n kulland dönüflüm kutular ve araçlar n n da tan t ld bas n toplant s - na kat lan fiehit Cihan Y ld z 4 C s - n f ö rencilerine ambalaj at klar anlat ld. Ambalaj at klar konusunda çocuklara sorular soran Akgül ö rencilere içerisinde çeflitli hediyelerin de bulundu u çanta hediye etti. Se menler Park törenle aç ld 2004 y l nda Kazan da 7 tane park varken, bu gün ilçede 35 yeni park yaparak toplamda 42 parka ç kt n, yeflil alan miktar n n da 2004 y l nda metrekare iken, bu gün metrekareye ulaflt n söyledi. Konuflmas nda s k s k birlik beraberlik vurgusu yapan Baflkan Ertürk, Kazan bugün 985 ilçe içerisinde ilk 30 a girdiyse, Ankara n n d fl ilçeleri içinde geliflmifllik s ralamas nda birinci s raya girdiyse, Kazan bugün Türkiye Cumhuriyeti baflbakan - n n 9 defa ziyaret etti i bir ilçe olduysa bu sahip oldu umuz birlik ve beraberlik içinde att m z do ru ad mlar n bir sonucudur. dedi. Aç l fl töreni duan n ard ndan kurdelenin hep birlikte kesilmesi ve park n gezilmesiyle sona erdi.

16 16 YARIN Ankara 1 Ekim 2013 Yenimahalleli han mlar matinede e lendiler Yenimahalleli han mlar, Yenimahalle Belediyesi taraf ndan düzenlenen kad nlar matinesinde bir araya geldi. Kad nlar matinesine ev sahipli ini Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar n efli Azize Yaflar yapt. HABER MERKEZ Çankaya Belediyesi'nin deste i ile "Bu Sese Kulak Ver" sivil dayan flma inisiyatifinin organize etti i "Hatice Nazl m'a Destek Konseri" gerçeklefltirildi Çankaya Belediyesi Vedat Dalokay Nikah Salonu'nda düzenlenen etkinli e sanatç O uz Boran'da ücretsiz bir konser vererek destek oldu. Tavuk Karas hastal nedeniyle geceleri göremeyen ve gündüzleri de ancak baflkalar n n yard m ile yaflam n sürdürebilen 18 yafl ndaki Hatice Nazl m' n tedavisine destek olabilmek amac yla gerçeklefltirilen etkinlikte bir konuflma yapan "Bu Sese Kulak Ver" sivil dayan flma inisiyatifi koordinatörü Kezban fiahin, Hatice Nazl m' n iki gözünde de tavuk karas hastal bulundu u ve gözlerinin eski sa l na kavuflmas için 2 ayda bir stanbul'da tedavi görmek zorunda olan Nazl m' n her tedavisinin 14 bin liral k bir maliyeti oldu u bilgilerini verdi. Ankara'n n bir gecekondu semtinde kirada oturan Nazl m ailesinin tek gelirinin OST M'de iflçi olan baban n ücreti oldu unu belirten fiahin, olay ö renince k z m z Hatice'ye elimizden geldi ince destek olmak istedik ve böyle bir etkinlik düzenledik diye konufltu. Dayan flma çal flmalar na gösterdi i destekten dolay Çankaya Belediyesi'ne verilen teflekkür plaketini, Dikili Belediye Baflkan Osman Özgüven'in mahkemesi nedeniyle zmir'de bulundu u için etkinli e kat - lamayan Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k ad na Çankaya Belediye Baflkan Yard mc s Savafl Yorganc ald. Plaketi takdim eden CHP Mamak lçe Baflkan Adnan Demirci, Savafl Yorganc ve Serdar Karaduman nezdinde Çankaya Belediyesi ve Çankaya Belde Afi çal - flanlar na teflekkür etti. HABER MERKEZ Kad nlar n toplumun gelece i aç - s ndan önem tafl d n dile getiren Fethi Yaflar, Gelece imizi flekillendirecek olan çocuklar m z büyüten, efllerinin her derdine ortak olan, çal - flan, üreten annelerimizi, bac lar m z mutlu edebilmek için bu organizasyonu gerçeklefltirdik. Körelmeye bafllayan komfluluk iliflkilerini güçlendirmek için buraday z dedi. Belediye olarak kad nlar mutlu edebilmek için ellerinden geleni yapmaya çal flt klar n söyleyen Yaflar, Daha sosyal olabilmek sizlerin elinde. Belediye olarak bizler de buna katk sa lamaya çal fl yoruz. Bir köy çocu u olarak s k nt lar n z en iyi bilenlerden ve anlayanlardan birisi benim. Eflimle beraber sizlerle ayn havay solumaktan çok mutluyuz. Kad n elinin de di i yerde, kad n n girdi i evde sayg, ciddiyet ve samimiyet olur. yi ki vars n z diye konufltu. Yenimahalle Belediyesi, kad nlar günlük dertlerinden ve yorgunluklar ndan bir nebze de olsa uzaklaflt rmak için düzenledi i kad nlar matinesinde, canl müzik ve çeflitli yar flmalarla e lenceyi doru a ç kard. fiark lara ve türkülere efllik eden kad nlar, matinenin sonuna kadar halay çekip oyun havas oynad. Sandalye kapma ve oryantal yar fllar n kazananlara ödüllerini Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar n efli Azize Yaflar takdim etti. Matinede çok e lendiklerini ve memnun kald klar n kaydeden kad nlar, bu gibi aktivitelerin devam n beklediklerini söylediler. Çankaya da "Hatice Nazl m'a Destek Konseri" gerçeklefltirildi Aç l fl n ard ndan ücretsiz olarak sahne alan O uz Boran, sevilen türküleri ile dayan flma etkinli ine destek oldu.

17 1 Ekim 2013 Genel YARIN Özgürlük ve hak aç l m Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, merakla beklenen yeni "Demokratikleflme Paketi"ni aç klad. Erdo an, "Kamu kurumlar nda baflörtüsü yasa n kald r yoruz" dedi. Baflbakan ayr ca "ilkokullardaki ö renci and uygulamas n kald rd klar "n da aç klad. Erdo an n konuflmas ndan öne ç kan baz bafll klar flöyle: - "Aç klayaca m z paket Türkiye'yi bütün a rlar ndan kurtaracak bir paket de ildir ancak bu hedef do rultusunda çok önemli bir aflamad r. Bugün aç klayaca m z reformlar bir son nokta olarak görmüyoruz. Bugün aç klayaca m z demokratikleflme paketi, bir ilk de- ildir, bir son da olmayacakt r." - "Demokratikleflme paketleri milletin yüzünü güldürdü darbecilerin uykusunu kaç rd." - "Sorunlar siyeset kurumu hakla beraber çözecektir" - "Biz ne yapt ysa milletimizle birlikte, milletin deste ini alarak yapt k. Bu paket Türkiye'nin ulaflt seviyenin asl nda bir tezahürüdür." - "Art k Türkiye'de vatandafl n n ihtiyac na taleplerie kulak t kayan, ihtiyaçlar n inkar eden devlet anlay fl yoktur. nsan yaflat ki devlet yaflas n. Türkiye'de devlet iflte bu anlay fla, özüne asl na rücu etmifltir." - "Esasen, Türkiye de de iflimin önündeki en büyük engel, aç k aç k ifade ediyorum, 27 May s n o karanl k gölgesidir, 27 May s n bugün bile çeflitli kesimlerce yaflat lan zihniyetidir." - "Bugün aç klayaca m z demokratikleflme paketi, bir ilk de ildir, bir son da olmayacakt r" - "Esasen, Türkiye'de de iflimin önündeki en büyük engel, aç k aç k ifade ediyorum, 27 May s' n o karanl k gölgesidir, 27 May s' n bugün bile çeflitli kesimlerce yaflat lan zihniyetidir." "Paketin gizlendi i elefltirisi temelsiz" - "Paketin gizlendi i, sakland, kamuoyunda tart fl lmad elefltirisinin son derece temelsizdir. Pakette yer alan sorunlar, ço unlu u son 30 y l n olmak üzere, Cumhuriyet tarihimiz boyunca var olan ve sürekli konuflulan sorunlard r." - "Bu paket, bir dayatman n eseri de ildir. Bu paket, bir müzakerenin, bir pazarl n eseri asla de ildir. Demokratik hak ve özgürlükler, müzakerenin, pazarl n, dayatmalar n konusu olamaz." SEÇ M S STEM Erdo an, yeni seçim sistemiyle ilgili üç farkl alternatifi de tart flmaya açt klar n belirterek, "Mevcut sistemle yani yüzde 10 baraj yla devam edebiliriz. Baraj yüzde 5'e çekip, 5'li grupland rmayla Daralt lm fl Bölge Seçim Sistemini uygulayabiliriz. Üçüncü seçenek olarak da, ülke baraj n tamamen kald rarak, Dar Bölge Seçim Sistemini getirebiliriz. Bu üç seçene i önümüzdeki günlerde tart flacak, Türkiye için en do rusu, en isabetlisi hangisiyse, o yönde düzenlemeyi Meclis'e getirecek, yolumuza o flekilde devam edece- iz" dedi. Baflbakan Erdo an, parti programlar n n, özellikle 4'üncü Büyük Kongre'de aç klanan "2023 Siyasi Vizyonu"nun referanslar aras nda oldu unu kaydetti. Erdo an, Parti program na bakanlar n, tüzü ü inceleyenlerin, çeflitli kongrelerdeki aç klamalar takip edenlerin, seçim beyannamelerindeki tabloyu izleyenlerin bugün de geçmiflte de yap lan bir çok reformun orada yer ald n göreceklerini belirtti. Baflbakan, "Pakette, milletimizden gizlenen, saklanan, referanslar anlam nda yeni hiçbir fley yoktur. Her bir maddenin sözü geçmiflte verilmifltir. Her bir madde, geçmiflte hedef olarak ortaya konulmufltur. Her bir madde, seçimlerde milletimizden teyit alm flt r" dedi. fite PAKET N ÇER... - "Yeni seçim sistemi konusunda üç alternatifi tart flmaya aç yoruz. " - " lçede teflkilatlanma için beldelerde teflkilat kurma zorunlulu unu kald r yoruz." 17 - "Partilerde efl genel baflkanl k uygulamas önündeki engeli kald r yoruz" - "Ayr mc l kla Mücadele ve Eflitlik Kurulu kuruyoruz." - "Belirli suçlar, kiflinin, dili, rk, milliyeti, rengi, cinsiyeti, engellili i, siyasi düflüncesi, felsefi inanc, dini veya mezhebi nedeniyle ifllenirse, cezas daha da a rlaflacak." - "Demokratikleflme Paketi ile farkl dil ve lehçelerde siyasi propaganda imkan getiriliyor" - "Belirli harflerin kullan lmas n engelleyen ceza maddelerini kald r yoruz. Klavyelere özgürlük getiriyoruz" - "Özel okullarda farkl ve dil lehçelerde e itimin önünü aç yoruz" - "Toplant ve gösteri yürüyüfllerinde hükümet komiseri uygulamas na son veriyoruz... Yükümlülükler düzenleme kurullar taraf ndan yerine getirilecek." - "Toplant ve gösteri yürüyüfllerinin sürelerini uzat yoruz." - "Nevflehir Üniversitesi'nin ad n Hac Bektafl Veli olarak de ifltiriyoruz" "Baflörtüsü yasa n kald r yoruz" - "Kamu kurumlar nda baflörtüsü yasa n kald r yoruz" "Ö renci and kald r l yor" - " lkokullardaki ö renci and uygulamas n kald r yoruz." - Roman Dil ve Kültür Enstitüsü kuruyoruz" - "Kiflisel verilerin korunmas na yasal güvence getiriyoruz. Kiflilerin özel bilgileri ilgisiz kifliler taraf ndan kullan lamayacak, ilgisiz kiflilerle paylafl lamayacak." - "Mor Gabriel, di er ad yla Deyrulumur Manast r arazisi manast r vakf na iade ediliyor." - " Köy isimlerinin de ifltirilmesinin önündeki yasal engeli kald r yoruz." - " Yaflam tarz na sayg y TCK ile güvence alt na al yoruz."

18 18 YARIN TBMM Dönem 4. Yasama Y l 'n n bafllad bugün, ilk tören, saat 14.00'te TBMM Atatürk An t 'nda yap lacak. An ta çelenk konulacak, sayg duruflunda bulunulacak ve stiklal Marfl okunacak. TBMM Genel Kurulu, saat 15.00'te toplanacak. TBMM Baflkan Cemil Çiçek, birleflimi açmas n n ard ndan sunufl konuflmas yapacak. Çiçek'in Cumhurbaflkan Abdullah Gül'ü Genel Kurul'a takdiminin ard ndan stiklal Marfl okunacak. Ard ndan Cumhurbaflkan Gül, 11. Cumhurbaflkan olarak son kez, yasama y l n n aç l fl konuflmas n yapacak. Abdullah Gül'ün konuflmas n n ard ndan, Ergenekon Davas 'ndan 5 A ustos'ta tahliye olan CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak. Haberal, "Devletin varl ve ba- ms zl n, vatan n ve milletin bölünmez bütünlü ünü, milletin kay ts z ve flarts z egemenli ini koruyaca - ma; hukukun üstünlü üne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve ink laplar na ba l kalaca - ma; toplumun huzur ve refah, milli dayan flma ve adalet anlay fl içinde herkesin insan haklar ndan ve temel hürriyetlerden yararlanmas ülküsünden ve anayasaya sadakattan ayr lmayaca ma; büyük Türk milleti önünde namusum ve flerefim üzerine andiçerim" fleklindeki yemin metnini okuyacak. Aç l fl nedeniyle, milletvekili s ralar na gül konulacak, akflam da TBMM Tören Salonu'nda resepsiyon verilecek. Genel Kurul'da ilk hafta, Suriye'ye iliflkin tezkere ele al nacak. Tezkerenin 2 Ekim Çarflamba günü görüflülmesi bekleniyor. Suriye konusunda Hükümete verilen yetkinin süresi, 4 Ekim Cuma günü sona eriyor. Hükümet, Suriye'de devam eden iç savafl nedeniyle oluflabilecek risklere karfl n, Türk Silahl Kuvvetleri'nin yabanc ülkelere gönderilmesi amac yla TBMM Baflkanl 'na baflvurmufl ve Meclis de 4 Ekim 2012 tarihinde karar alm flt. 1 Ekim 2013 Genel Abdullah Gül, Cumhurbaflkan olarak son kez Meclis in aç l fl konuflmas n yapacak Meclis, yo un gündemle aç l yor Meclis, 2.5 ayl k tatilin ard ndan bugün, yasama çal flmalar na bafllayacak. Suriye'deki Durumun Oluflturdu u Tehdit ve Riskler Çerçevesinde Hudut, fiümul, Miktar ve Zaman Hükümetçe Takdir ve Tespit Edilmek Kayd yla, Türk Silahl Kuvvetlerinin Yabanc Ülkelere Gönderilmesi ile Gerekli Düzenlemelerin Hükümet Taraf ndan Belirlenecek Esaslara Göre Yap lmas çin Anayasa'n n 92. Maddesi Uyar nca Bir Y l Süreyle zin Verilmesine Dair TBMM Karar flöyle: "Suriye'de devam etmekte olan krizin bölgesel istikrar ve güvenli e oldu u kadar, ulusal güvenli imize menfi etkisi giderek artan flekilde görülmektedir. Suriye Arap Cumhuriyeti Silahl Kuvvetlerince yürütülen askeri harekatlar kapsam nda, 20 Eylül 2012 tarihinden itibaren ülkemiz topraklar na da sald rgan eylemler yönelmifl ve müteaddit uyar lar - m za ve diplomatik giriflimlerimize ra men bu eylemler devam etmifltir. Ülkemiz topraklar na yönelik söz konusu sald rgan eylemler silahl sald r efli indedir. Bu durum, ulusal güvenli imize ciddi tehdit ve riskler oluflturan bir aflamaya ulaflm flt r. Bu itibarla, ülkemize yönelebilecek ilave risk ve tehditlere karfl zaman nda ve süratle hareket etmek ve gerekli tedbirleri almak ihtiyac has l olmufltur. Bu çerçevede, hudut, flümul, miktar ve zaman Hükümetçe takdir ve tespit edilmek kayd yla, Türk Silahl Kuvvetlerinin yabanc ülkelere gönderilmesi ve görevlendirilmesi ile bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükümet taraf ndan belirlenecek esaslara göre yap lmas için, Anayasa'n n 92'nci maddesi uyar nca bir y l süreyle izin verilmesi, Genel Kurulun tarihli 4'üncü Birlefliminde kabul edilmifltir." Genel Kurul'da; AK Parti, CHP, MHP ve BDP'nin isimlerini bildirece- i ihtisas komisyonlar n n üyelikleri için de seçim yap lacak. MHP, yeni yasama y l nda grup baflkanvekilli i seçimi yapacak. Grup baflkanvekilli i seçimi, Meclis'in aç laca 1 Ekim günü yap lacak grup toplant s nda gerçeklefltirecek. Meclis'in yasalaflt raca ilk düzenleme ise "Tam gün" ile ilgili torba kanun tasar s olacak. Sa l k Bakanl ve Ba l Kurulufllar n n Teflkilat ve Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname ile Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair torba tasar ya göre, memur, subay, astsubay ve askeri ö renciler; ofis, büro ve muayenehane açamayacak, vak f üniversitelerinde çal flamayacak. Ancak memurlar n insani ve sosyal amaçl gönüllü çal flmalar bu yasaklaman n d fl nda olacak. Sa l k personeli, mesai saatleri d fl nda da hastane ya da sa l k kurulufluna ça r labilecek. Yüksekö retim kurumlar n n kadro ve pozisyonlar nda bulunmayan profesör ve doçentler, t p ve difl hekimli i fakültelerinde sözleflmeli ö retim üyesi olarak istihdam edilebilecek. Mesai saatleri d fl nda yüksekö retim kurumlar ndan baflka yerlerde çal flan ö retim üyeleri, bu düzenlemenin yay m tarihinden itibaren 3 ay içerisinde bu faaliyetlerini sona erdirmezse üniversiteyle iliflikleri kesilecek. GATA'da da sözleflmeli profesör ve doçent çal flt r labilecek. Sünnet ameliyat n sadece tabipler yapacak. Bu düzenlemenin yay - m tarihinde sünnetçilik yapanlar, 31 Aral k 2013 tarihine kadar sünnetçilik yapmaya devam edecek. Sa l k çal flanlar na ödenen nöbet ücretleri yo un bak m, acil servis ve 112 acil sa l k hizmetlerinde tutulan nöbetler için yüzde 50 oran nda fazla ödenecek. Ruhsats z olarak sa l k hizmeti sunan veya yetkisiz kiflilerce sa l k hizmeti verdirenler, bir y ldan üç y la kadar hapis cezas ile cezaland r lacak. Ancak, ola anüstü durumlarda acil sa l k hizmeti ulaflana kadar sa l k hizmeti veren hekimler ve sa l k görevlileri bu cezaya çarpt r lmayacak. Sa l k kurum ve kurulufllar nda görev yapan personele karfl görevleri s ras nda veya görevleri dolay s yla ifllenen kasten yaralama suçu tutuklama nedenleri aras nda say lacak. Reçete toplayarak haks z kazanç elde eden eczac lar ile hastane önlerinde hastalar n reçetelerini alarak ilaç temin etmeye çal flan kiflilere para cezas verilecek. Eczaneler toptan sat fl yapamayacak. laçlar internette sat lamayacak. TBMM Genel Kurulu'nun gündeminde, Meclis araflt rmas aç lmas na iliflkin 688 önerge, 2 bin 794 sözlü soru, 209 da tasar ve teklif bulunuyor. (AA)

19 1 Ekim 2013 E itim Gurbetteki ö rencilere, iki diploma imkan ERZURUM - Atatürk Üniversitesi Rektörlü ü'nce Almanya'da kurulan Avrupa Kampüsü'yle devlet üniversitesi taraf ndan ilk kez gurbetteki ö rencilere lisans e itimi verilerek, iki diploma almalar sa lanacak. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak, Konukevi'nde düzenledi i bas n toplant s nda, üniversitelerinin 93 bin 440 ö rencisi oldu unu belirterek, gençlerin e itimine büyük önem verdiklerini söyledi. Üniversitenin 20 fakülte, 12 meslek yüksekokulu, 22 araflt rma merkezi, 7 enstitü, 2 yüksekokul ve bir de konservatuvar n oldu unu anlatan Koçak, "428 profesör, 308 doçent, 570 yard mc doçent, 109 ö retim görevlisi, 118 okutman, 63 uzman ve 927 araflt rma görevlisi olmak olmak üzere 2 bin 523 akademik personelimiz var" dedi. Hem ö renci hem de akademik personel olarak yurt d fl e itimlerine önem verdiklerinin alt n çizen Koçak, 2013 y l n n ilk 8 ay nda, bilimsel faaliyetlerde bulunmak üzere yurt d fl na k sa süreli giden 543 ö retim üyesine, üniversite olarak bir milyon 91 bin lira destek sa lad klar n vurgulad. Prof. Dr. Koçak, yine ayn dönemde uzun süreli giden 42 ö retim üyesine ise 354 bin lira bütçeyle destek verdiklerini belirtti. Atatürk Üniversitesi olarak Avrupa Kampüsü Projesi'ni faaliyete geçireceklerini anlatan Koçak, Almanya ile ilgili üç bölümde sona gelindi ini ve söz konusu ülkenin protokolü imzalad n ifade etti. YÖK ile görüflmelerin devam etti ini anlatan Koçak, flunlar kaydetti: "Bizim YÖK'te, ilgili komisyon küçük bir de ifliklik arzu ediyor. Onu da muhtemelen Pazartesi veya tamamlayaca z. mzaland ktan sonra 500'er kifliden bin 500 ö renci üç bölüme al nacak. Art k e itime bafllamay planl yoruz. Yerleflke, hepsi Almanya'da olacak. Dört y ll k bir süre. lk bir y l bizim kontrolümüzde. kinci, üçüncü ve dördüncü y l Almanya'daki Fachhochschule Für Ökonomie und Managemet (FOM) Üniversitesi'nin kontrolünde olacak. Mezun olan ö renciler, Atatürk Üniversitesi ktisat Fakültesi flletme Bölümü, Çal flma Bölümü ve Uluslararas liflkiler Bölümü diplomas n alacak. Oradan da yine bu bölümlerin karfl l n n diplomas n alm fl olacak. Çift diplomal bir program." YARIN Suriyeli ö retmen ve ö rencilerin BURUK OKUL SEV NC MALATYA - Ülkelerindeki iç savafltan kaçarak Türkiye'ye s nan ve Malatya'daki konteyner kente yerlefltirilen Suriyeli ö retmen ve ö renciler, yeni e itim ö retim y l na buruk bafllad. Merkeze ba l Fatih köyünde kurulan ve Beyda Konaklama Tesisi ad verilen konteyner kentin e itim koordinatörü Nurtekin Nazmi Metin, AA muhabirine yapt aç klamada, konteyner kentteki okulda ders bafl yap ld n an msatt. ki binadan oluflan okulda 30 s n fta 2 bin 482 ö rencinin e itim gördü ünü, bunlardan 258'sinin ana s n f ça nda oldu unu belirten Metin, burada 4 derslikli bir anaokulun infla edilece ini ve bu ö rencilerin e itimlerine orada devam edece ini bildirdi. Okulun ö retmen ihtiyac n n, konteyner kentte yaflayan 200 Suriyeli ö retmen aras ndan karfl land n aktaran Metin, bunlardan 103'ünün gönüllü olarak ders verdi ini aç klad. Nurtekin Nazmi Metin, Milli E itim Bakanl n n Suriyelilerin kald bütün konteyner kentlerde Suriye müfredat n n uygulanmas yönünde talimat verdi ini belirterek, ilk 6 s n f n ilkokul, 7, 8 ve 9. s n flar n ortaokul, 10, 11 ve 12. s n flar nsa lise olarak planland n söyledi. Müfredat do rultusunda ö rencilere Türkçe dersi de vereceklerini aç klayan Metin, "Bu konuda yo un bir talep al yoruz. Milli E itim Bakanl ndan 18 Türkçe ö retmeni talep ettik" dedi. Suriyeli ö retmen ve ö rencilerde, ülkelerinde yaflanan iç savafl n izlerinin silinmedi ini gördüklerini vurgulayan Metin, flöyle konufltu: "Ö retmenlerin kendi içlerinde ciddi olarak yara kald n fark ettim. Vatanlar na duyduklar özlem ve sahip olduklar her fleyi bir günde, bir gecede kaybetmifl olman n verdi i ac yla a layan ö retmenlere bile denk geldim. Bu bizi ciddi olarak yaralam flt r." ngilizce ö retmeni Semiyra El-Kas m, Suriye'nin Humus kentinden geldi ini söyledi. Ülkelerindeki iç savaflta evlerinin ve 19 okullar n n bombard man sonucu y k ld n dile getiren El-Kas m, Türkiye'de rahat olduklar n, ö rencilere yard mc olmaya çal flt klar n bildirdi. Memleketini özledi ini belirten El-Kas m, "Çok büyük bir üzüntü ve ac içerisindeyiz. Allah'a dua etmekten baflka herhangi bir seçene imiz de yok. nflallah en k sa sürede ülkemize dönmeyi ümit ediyoruz" diye konufltu. Ö rencilerden 12. s n fa devam eden Zehra El-Kürdi (16) de Humus'tan ailesiyle geldi ini söyledi. Okulun aç lmas ndan dolay mutlu oldu unu belirten El-Kürdi, e itimini en iyi flekilde tamamlamay ümit etti ini vurgulad. Suriyeli ö renci, Malatya'da güvende olduklar n ifade ederek, "Suriye hakk nda büyük bir üzüntü duyuyorum. Bütün Arap ülkelerinin Suriye'ye Türkiye'nin yapt gibi yard m etmesini istiyorum. Burada her fleyimiz var. Hiçbir fleye ihtiyaç duymuyoruz" dedi.

20 20 YARIN Kültür Sanat 1 Ekim 2013 KERKÜK MEKTUBU Dr.fiemsettin KÜZEC Ottawa Anadolu Kültür Merkezi aç l fl için gün say yor OTTAWA - Seyit Aydo an - Kanada'n n baflkenti Ottawa'ya infla edilen Anadolu Kültür Merkezi, aç l fl için gün say yor. Selçuklu mimarisi örnek al narak yap lan ve 3 milyon dolara mal olan merkez, 12 Ekim'deki Ottawa Türk Festivali'nde hizmete girecek. Anadolu Kültürleri Federasyonu taraf ndan inflaat na 23 Eylül 2012'de bafllanan merkez, Kanada'da Türk mimarisini yans tan ilk yap olacak. Merkezin içinde, Anadolu- Türk medeniyetini yans tacak eserler bulunacak ve bu amaca dönük faaliyetler gerçeklefltirilecek. nflaat n n yüzde 95'i tamamlanan merkezle ilgili AA muhabirine bilgi veren Anadolu Kültürleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Kültür Merkezi Müdürü Zakir Of, merkezde konferans, kabul, resepsiyon ve toplumsal etkinlikler için salonlar olaca n, 250 kifliye yemek haz rlanabilecek kapasitede mutfa, 100 kiflilik mescidi, 5 adet derslik ve spor alanlar n n yer alaca n söyledi. - Aç l fl, festival ve Türk haftas Bu arada daha önce Confederation Park'ta düzenlenen Ottawa Türk Festivali de bu y l Anadolu Kültür Merkezi bahçesinde gerçeklefltirilecek. Festival öncesi de bir hafta boyunca çeflitli etkinlikler yap lacak. Bu etkinlikler kapsam nda, 5 Ekim günü Türkçe dil kursu, 6 Ekim'de s ra gecesi, 7 Ekim'de Ottawa Polis Merkezi'nde bayrak çekme töreni, 8 Ekim'de belgesel film gösterimi, 9 Ekim'de Türkçe dil kursu, 10 Ekim'de Türk yemekleri kursu ve 11 Ekim'de Türk sinema gecesi tertiplenecek. Anadolu Kültür Merkezi'nin aç l fl da Ekim tarihlerinde yap lacak Ottowa Türk Festivali'nin ilk günü yap lacak. (AA) Anadolu Kültürleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Kültür Merkezi Müdürü Zakir Of Bazen vezir bazen de rezil Atalar m zdan duymufltum Kad n var adam vezir eder, Kad n da var rezil Bekâr oldu um dönemde, bu sözün ne kadar do ru olup olmad n ciddi olarak düflünürdüm. Ancak, dinimin yar s n tamamlad ktan sonra anlad m ki, bu söz çok do ruymufl, atalar m z gerçekten de bunlar bofluna söylememifllerdir. Benim flahsan sosyal, kültürel ve ifl alan nda bol verimlili imin ne kadar milletime kal c ifllerin yapt m n arkas nda bana destek ve moral veren her zaman motivasyonumu önalanda tutan sevgili hayat yoldafl m olmufltur. yi kötü, var yok, günde aza ço a katlanan ailesinden uzakta yaflamaya mahkûm olan k z m ve o lumun annesidir. Bugün bir fleyler yapabilmiflsem, baflar m n büyük pay birinci derecede onun baflar s d r Afl r fliddet, geçimsizlik ve güvensizlik yüzünden günümüzde birçok evlilik müessesesinin y k ld na tan k oluyoruz. Yaz k oluyor, hem de çok yaz k. Hele o müessesenin temelinde çocuklar varsa Onlar n suçlar günahlar nedir ki, anne ve baban n sevgisinden flefkatinden uzakta yaflamak Hayat n her platformunda özelliklede siyasi alanlarda ki geliflmelere bakt m zda birçok cumhurbaflkan, baflbakan, bakan vs. devlet adamlar, arkalar ndan yapt klar kal c iflleriyle an msanmaktad rlar. Milletine ve devletine olumlu bir fleyler yapm flsa onun arkas ndan her zaman hay rdua ile an l r. Aksi takdirde, hiç bir fley yapmad gitti derler. Hele baz genel müdürler ve yetkili kifliler, görevde olduklar nda kendi sekreterleriyle veya hayat n flehvetine kap larak kad n hayat na ba ml l olanlar, iki bayram afl ndan olurlar birinci bayram afl kenedi helâl n n nimeti di eri ise, görevi sona erdi inde peflinden kötü sözlerle an lmas Görevler gelip geçicidir, flan flöhret mal ve cah ta öyle. T pk, insano lunun yeryüzünden yaflad süreçteki gibi Ehhh, iflte bu kadar da olur diyenler, görevlerinden veya baklanl klar ndan ayr ld ktan sonra insanlar içerisindeki sayg nl n n ne derecede oldu u ile ölçüsü söz konusu ise Milli davalar, bayrak yar fl gibidir. Bugün bende yar n sen de olabilir. Ama önemlisi odur ki, bugün bende ise benim nas l bir kal c ifl yapt md r, di er bir önemi ise benden sonra senin nas l bir ifl yapacaks n z diye tahminidir Ak l bafltad r han derler ya yaflta de il Bizler de akl m z kullanal m yafl m z de il, var-l m za, benli imize sahip ç kal m. Yar n elimizdeki yetkiler al n r da toplum içinde nelerle karfl layaca m z flimdiden tahmin etmekte yarar var Bugün hainlerden hesap sorul-muyorsa yar n birisi ç kar hesap sorar Yetimin, fiehidin hakk n arara o zaman ne yapacaks n z, rezil, melül, hain gibi yaflamaktan sa kafaya s kmak daha flerifliktir diye düflünmekte bir erdemliktir bence... fiayet o insanda onur veya bir nabza milli duygu varsa, yoksa da vay can na her iki dünyada Kritik bir süreçten geçen Milletimin durumuna her aile kendi içinde çözüm öretmeye çal fl rsa, milli görevini yerine getirirse, hiçbir zaman o aile, toplum y k lmayacakt r ve y k lmaz da bence Hayat çark felektir. Bir gün yukar das n bir gün afla da, bir vezirsin bir günde rezil Allah kimseyi rezil etmesin Âmin

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ŞUBAT 2016 Şubat 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Şubat Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Faaliyet Onayı Alma Koşulları Hayvansal üretimin geliştirilmesine katkıda bulunacak

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

AKENR 28.11.2013. ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları

AKENR 28.11.2013. ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları AKENR 28.11.2013 Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji nin 3Ç13 net dönem zararı 59,9 milyon TL oldu. Şirket 3Ç12 de 18,8 milyon TL kar, 2Ç13 te

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

TOPLUMSAL RAPORLAR UMUDUMUZ PİYANGO - 2010 (31.10.2010) Üç günlük hayallere üç yılda 18 milyar lira harcadık

TOPLUMSAL RAPORLAR UMUDUMUZ PİYANGO - 2010 (31.10.2010) Üç günlük hayallere üç yılda 18 milyar lira harcadık TOPLUMSAL RAPORLAR 14 UMUDUMUZ PİYANGO - 2010 (31.10.2010) Üç günlük hayallere üç yılda 18 milyar lira harcadık Yılbaşında Milli Piyango nun büyük ikramiyesi 35 milyon TL olarak açıklanıp heyecan yaratırken,

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU OCAK 2015 Ocak 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Ocak Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 TOHUMCULUK ÜRETİM Bilindiği üzere, tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli

Detaylı