Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý"

Transkript

1 Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3462 Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer, yayýmladýðý bayram mesajý ile vatandaþlarýn Ramazan bayramýný kutladý. Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer, yayýmladýðý bayram mesajý ile vatandaþlarýn Ramazan bayramýný kutladý. Ürkmezer mesajýnda, Toplumsal birlik ve beraberliðimizin, hoþgörü ve yardýmlaþma duygusunun yoðun olarak yaþandýðý Ramazan Bayramý ný millet olarak karþýlamanýn mutluluðu içindeyiz. Bayramýn, ilçemizde esenlik ve mutluluk içinde kutlanmasýný temenni eder, tüm Ortaca halkýnýn, tatilini ilçemizde geçirmekte olan konuklarýmýzýn ve mesai arkadaþlarýmýn Ramazan bayramýný kutlarým dedi. -Ömer Kundakçý 15 yaþýndaki zihinsel engelli kýz ölü bulundu Köyceðiz ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alýnamayan 15 yaþýndaki zihinsel engelli kýz ölü bulundu. Köyceðiz ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alýnamayan 15 yaþýndaki zihinsel engelli kýz ölü bulundu. Ýlçeye baðlý Otmanlar Mahallesi'ndeki evlerinden 3 gün önce oyun oynamak için çýkan zihinsel engelli Güllü Çetin, eve dönmeyince yakýnlarý, Çetin'i aramaya baþladý. Çetin'e ulaþamayan yakýnlarý Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ekiplerine bilgi verdi. Bunun üzerine 2 komando timi, Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý (AFAD) ekipleri ve vatandaþlar tarafýndan arama çalýþmasý baþlatýldý. Ekiplerce, Güllü Çetin'in kaybolduðu evin etrafý, çevredeki ormanlýk alan, dereler ve uçurum kenarlarý gibi gidebileceði yerler arandý. Ýlçe merkezine yaklaþýk 60 kilometre uzaklýkta ve daðlýk bir alanda, iz takip köpeðinin de katýldýðý arama çalýþmalarýnda Çetin in cenazesi evlerine yaklaþýk 2 kilometre uzaklýkta Cehennem Deresi mevkisinde bulundu. Olay yerinde yapýlan incelemenin ardýndan Köyceðiz Devlet Hastanesi morguna kaldýrýlan Güllü Çetin in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Muðla Adli Týp Kurumu na gönderildi. -ÖMER KUNDAKÇI TARLADAN SOFRAYA SAÐLIKLI ÜRETÝM ZÝNCÝRÝ Muðla Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan yapýlan planlama çerçevesinde Ortaca da gýda üretim, satýþ ve tüketim yerleri denetlendi. Muðla Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan yapýlan planlama çerçevesinde Ortaca da gýda üretim, satýþ ve tüketim yerleri denetlendi. Muðla Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü, Gýda ve Yem Þube Müdürlüðü ile Ortaca, Menteþe, Dalaman ve Köyceðiz Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüklerinde görevli Gýda Kontrol elemanlarýnýn katýlýmý ile oluþturulan 5 Gýda Denetim ekibi tarafýndan ilçe genelinde faaliyet gösteren Gýda Üretim, Satýþ ve Tüketim yerlerinde, 5996 sayýlý Veteriner Hizmetleri, Bitki Saðlýðý, Gýda ve Yem kanunu ile ilgili yönetmelikler kapsamýnda çapraz denetim yapýldý. Denetimlerdeki asýl amacýn ceza vermek yerine daha çok eðitim ile kalitenin yükselmesini saðlayarak bir farkýndalýk oluþturmak olduðunu ifade eden Ortaca Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Okan Bilgiç, Bizim burada hedeflediðimiz çok daha fazla iþyerine turizmin yoðun olduðu sezon çerisinde denetim yapmak, ceza vermek deðil. Denetimi eðitim maksatlý yapmak ve vatandaþýmýzýn saðlýðýný korumak. Vatandaþýmýzýn daha hijyenik daha yüksek kalitede gýda tüketmesini saðlamaktýr. Çok kötü þartlarda ve uygun olmayan gýda sunumu yapan iþ yerleri için gerekli cezai yaptýrýmýn da uygulamasýndan kaçýnýlmayacaktýr dedi. Denetimlerin, turizmin yoðun olarak yaþandýðý ve ayný zamanda iþyeri sayýsýnýn çok olduðu Dalyan ve Sarýgerme mahallelerinde sezon içinde de devam edeceðini dile getiren Bilgiç, amacýmýz, turizm sezonunun yoðun olduðu bu günlerde yerli ve yabancý turistler ile halkýmýza hijyen ve yüksek kalitede uygun gýda sunumu saðlayarak saðlýklý ve mutlu insanlarýn olduðu bir cazibe alaný oluþmasýna katkýda bulunmaktýr. Bu çerçevede, tarladan sofraya saðlýklý üretim zinciri oluþturmak için çalýþýyoruz diye konuþtu. -Soner Aydýn Akdeniz meyve sineði ile doðal mücadele Ortaca da Zeytin ve Narenciyede Akdeniz meyve sineði mücadelesinde kitle halinde tuzaklama sistemi ve Baþarýsý hakkýnda bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Ortaca da Zeytin ve Narenciyede Akdeniz meyve sineði mücadelesinde kitle halinde tuzaklama sistemi ve Baþarýsý hakkýnda bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Ortaca Ziraat Odasý ile Ortaca Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünün organizasyonuyla gerçekleþen bilgilendirme toplantýsý Ortaca Kent Konseyi Toplantý Salonunda yapýldý. Aydýn Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Baþpýnar, Akdeniz Meyve Sineðine karþý hiçbir zehir içermeyen tuzaklama sistemi hakkýnda bilgi verdi. Toplantýda Zeytin ve Narenciyede Meyve Sinekleriyle Mücadelede Tuzak Kullanýmý ve Baþarýsý konulu sunum gerçekleþtirildi. Ortaca Ziraat Odasý Baþkaný Salim Çöllü, ilçemizin narenciye çiftçisini Akdeniz meyve sineðine karþý bilgilendirmek amacýyla Ortaca Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ile birlikte Adnan Menderes Üniversitesi nden Prof. Dr. Hüseyin Baþpýnar ýn katýlýmýyla bilgilendirme toplantýsý düzenledik. Akdeniz meyve sineði narenciyede Aðustos tarihlerinden itibaren etkili olmakta bizde DEVAMI 3.SAYFADA Ortaca Belediyespor dan Vali Çiçek e ziyaret Bölgesel Amatör Lig de bu yýl ilk defa mücadele edecek olan Ortaca Belediye Spor Kulübü Baþkaný Metin Yýldýrým ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik ile birlikte Muðla Valisi Amir Çiçek e nezaket ziyaretinde bulundu. Bölgesel Amatör Lig de bu yýl ilk defa mücadele edecek olan Ortaca Belediye Spor Kulübü Baþkaný Metin Yýldýrým ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik ile birlikte Muðla Valisi Amir Çiçek e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette yaptýðý açýklamada Ortaca Belediye Spor un yýllardýr amatör kümelerde mücadele ettiðini bu yýl ise Bölgesel Amatör Lig e çýktýðýný dile getiren Karaçelik, Þu an Muðlaspor Kulübü ile denk hale geldik. Kulübümüz bünyesinde çeþitli branþlarda bine yakýn çocuða spor eðitimi veriyoruz. Kulübümüzün faaliyetlerinin daha etkin bir þekilde yapýlmasý için sizin hem maddi hem manevi anlamda desteðinize ihtiyacýmýz var ifadelerini kullandý. Yapýlan ziyaretten duyduðu memnuniyetini dile getiren Vali Çiçek, Hediye ettiðiniz forma için teþekkür ederim. Ortaca da sporun geliþmesi ve gençlerin sporla meþgul olmasý toplumda iyi bir gençliðin yetiþmesine vesile olur. Belediye olarak kurduðunuz kulüple ilçede bir eksiði gidermiþ oluyorsunuz. Ýlçemizde sporla ilgilenen bir gençliðin olmasý gurur verici. Farklý spor dallarýnda sporcu yetiþtirme konusunda sorumluluk üstlendiðiniz için teþekkür ediyorum. Sporun ve kulübünüzün geliþmesi için imkanlarýmýz dahilinde hem maddi hem manevi destekte bulunmak bizim görevimiz diye konuþtu. Karaçelik, bu yýl Bölgesel Amatör Lige çýkan Ortaca Belediye Spor Kulübü nün 48 numaralý formasýný Vali Çiçek e hediye etti. -Tuncay Karaçelik

2 2 Ortaca dan Mursi'nin ORTACA Koleksiyoncularda 65, piyasada 1 lira Türkçe Olimpiyatlarý nýn 10. Yýlý dolayýsýyla 2012 de hatýra nitelikli basýlan madeni 1 Liralar Ortaca da alýþveriþlerde kullanýlmaya baþlandý. Türkçe Olimpiyatlarý nýn 10. Yýlý dolayýsýyla 2012 de hatýra nitelikli basýlan madeni 1 Liralar Ortaca da alýþveriþlerde kullanýlmaya baþlandý. Türkçe Olimpiyatlarý nýn 10. Yýlý dolayýsýyla 2012 de 1 milyon adet bastýrýlan 1 liralýk madeni paralarýn þuan tedavüldeki 1 liralýk madeni paralarla bir farký bulunmuyor. Piyasada dolaþmaya baþlayan hatýra madeni 1 liralar internet sitelerinde ise 20 ila 65 lira arasýnda satýþa sunuluyor. Diðer taraftan, Türkçe Olimpiyatlarý nýn 10. Yýlý dolayýsýyla 2012 de darphane tarafýndan, 925 ayar gümüþ, gr. ve 2 bin adet basýlan hatýra paralar 100 liradan satýþa sunulmuþtu. -Ömer Kundakçý "DEVLERÝN SAHNESÝ" BODRUM DA... OKAN BAYÜLGEN, DEMET AKALIN & SERDAR ORTAÇ, SAHNE ÝSTANBUL ÝLE BODRUM'DA Eðlence ve yeme-içme sektörünün en prestijli mekanlarýný çatýsý altýnda buluþturan BVS Group un gözde markalarýndan Sahne Ýstanbul, bayramda ünlü isimlerle Bodrum Türkbükü nde tutkunlarýna merhaba diyor. Bayramýn ilk günü Serdar Ortaç ile kapýlarýný açacak olan Sahne Ýstanbul Bodrum, bayramýn 2. günü Hakan Altun, 3.günü ise Demet Akalýn ile Bodrum'da tam bir müzik þöleni yaþatacak. Yaz boyunca birbirinden ünlü isimleri sahnesinde aðýrlayacak olan mekan, ünlü sanatçýlarýn canlý performanslarý dýþýnda kýþ sezonunda BVS Group a ait My Cabaret te Okan Bayülgen yönetmenliðinde sahnelenen, gece boyunca sürpriz isimlerle þaþýrtan interaktif oyun Eðlenceli Cinayetler Kumpanyasý na da ev sahipliði yapacak. Yaz boyunca programlara devam edecek olan Sahne Ýstanbul Bodrum; Serdar Ortaç, Volkan Konak, Fatih Ürek, Demet Akalýn, Hakan Altun, Yýldýz Tilbe,Selami Þahin, Serkan Kaya, Linet ve bir çok ünlü ismi sahnesinde aðýrlamaya devam edecek. -Mehmet Bozkýr idam kararýna tepki Ortaca'da, Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði (ÖNDER) üyesi bir grup Ortaca Karýnca Derneði ile birlikte, Mýsýr'da darbeyle görevinden uzaklaþtýrýlan seçilmiþ Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi ve arkadaþlarý hakkýnda verilen idam cezasýný kýnadý. Ortaca'da, Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði (ÖNDER) üyesi bir grup Ortaca Karýnca Derneði ile birlikte, Mýsýr'da darbeyle görevinden uzaklaþtýrýlan seçilmiþ Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi ve arkadaþlarý hakkýnda verilen idam cezasýný kýnadý. Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði (ÖNDER) adýna açýklama yapan Yücel Yýldýrým, Mýsýr'ýn devrik Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi ve arkadaþlarý için Türkiye genelinde Ýmam Hatip Lisesi Mezunlarý, Mensuplarý Dernekleri tarafýndan Mýsýr Cumhurbaþkanlýðý, Dýþiþleri Bakanlýðý ve idam kararlarýný onaylayan El Eser Üniversitesi Müftülüðü'ne birer mektup gönderme eylemi gerçekleþtirdiklerini söyledi. Muhammed Mursi ve arkadaþlarý için verilen idam kararlarý karþýsýnda büyük bir üzüntü ve endiþe içerisinde olduklarýný dile getiren Yýldýrým, açýklamasýný þu þekilde sürdürdü: Bu kararlarýn hukuksuz olduðunu ve adaletin bir an önce tecelli etmesi gerektiðini düþünüyoruz. Sizin El Eser gibi kadim bir ilim merkezine ev sahipliði yapan hala fikir dünyamýzý büyük mütefekkirler yetiþtirmiþ Mýsýr'ýn idarecisi olarak bir zamanlar ülkenizde misafir ettiðiniz Mustafa Sabri Efendilerin Mehmet Akiflerin mirasçýsý biz ilim yolcularýnýn sözlerini dikkate alacaðýnýzý umut ediyoruz. Bildirmek izteriz ki Muris ve arkadaþlarýnýn uðradýðý haksýzlýk ve zulüm Türkiye gençliði tarafýndan büyük bir tepkiyle karþýlanmakta vicdanlarda derin yaralar açmaktadýr. Mýsýr halkýnýn Müslümanlarla birlikte bizimde meselemiz ve gündemimiz haline gelmiþtir uðradýðý bu haksýzlýklar. Onlar hakkýnda verilecek adaletsiz bir karar her birimizin yüreðinde hak ettiði yankýyý bulacak ve asla unutulmayacaktýr. Ýnsanlýk tarihi göstermiþtir ki halklarýn iradesini hiçe sayarak zorbalýða baþvuran idarecilerasla umduklarý sonuca ulaþamamýþlar ve hüsrana uðramýþlardýr. Bu gün kazanmýþ gibi görünebilirsiniz ama Allah'ýn da bir hesabý vardýr ve bu sizi nerede ve nasýl yakalayacaðýný asla bilemezsiniz. Eðer Musa'nýn kýssasýndan hisse almazsanýz Firavun'un akýbetine uðramaktan nasýl kurtulacaksýnýz? Biliniz ki Mýsýr'ýn öz evlatlarý olan Ýhvan-ý müslimin mensuplarýný sindirme politikanýzdan vazgeçmezseniz nefret ve lanetle anýlan zalimlerden biri olarak tarihe geçeceksiniz. Ayrýca görmelisiniz ki verilen idam kararlarýnýn uygulanmasý Mýsýr'da yeni bir kargaþa ve çatýþma dönemini baþlamasýna sebep olacaðý gibi nesiller boyu etkisini sürdürecek, düþmanlýklarýn tohumunu atacaktýr. Halkýnýzýn ve bütün Müslümanlarýn beklentisi Mursi ve diðer ihvaný müslimin mensuplarý hakkýnda verilen idam kararýnýn kaldýrýlmasý ve onlara özgürlüklerinin iade edilmesini saðlamanýzdýr. Bizler verilecek kararda Mýsýr'ýn kaderiyle oynayan yabancý güçlerin deðil Mýsýr halkýnýn öz iradesinin belirleyici olmasýný bekliyoruz. Unutmayýnýz ki alacaðýnýz kararla dünya kamuoyu tarafýnda ya zorba bir diktatör ya da halkýnýn sesine kulak vererek adaletin tecellisi için sorumlu davranan basiret ve insaf sahibi bir idareci olarak tanýnacak ve anýlacaksýnýz. Bizler sorumluluðumuz gereði sizi adalete, hakka ve insafa davet ediyoruz. Ýnanýyoruz ki bir gün devran dönecek, bu zulüm çarký kýrýlacak ve hak yerini bulacaktýr. Þimdi diyoruzki hüküm Allah'ýndýr Açýklamanýn ardýnda, Mýsýr daki Cumhurbaþkanlýk Sarayý na, Adalet Bakanlýðýna ve Ezher Üniversitesine, Mursi ile arkadaþlarýnýn uðradýðý haksýzlýklarý, idamlarýn uygulanmasýyla Mýsýr da yeni bir kargaþa ve çatýþma döneminin baþlayacaðý uyarýsýný dile getiren bir mektup postaya verildi. -ÖMER KUNDAKÇI Haftalýk Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi YIL: 22 SAYI: TEMMUZ 2015 CUMA Yayýn sahibi: kartim ltd.þti adýna Serpil Karaçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Tuncay Karaçelik Muhabir: Ömer Kundakçý Sayfa editörü: Mehmet Bozkýr Ýdare ve yönetim yeri: Beþköprü mah. 116.sk. No:14/1 Ýrtibat büro: Beþköprü mah. 1 no.lu belediye iþhaný B:203 ORTACA Baský: Kartim Matbaa-Meral (Doðan) Kurt Adres: Beþköprü mah. Giysi Pazar Yeri No: 11 Ortaca/Muðla HaberMerkezi Tel/fax : Gazetemiz Basýn Ahlak Yasasýna Uyar. - Gazetemize gönderilen yazý ve fotoðraflar yayýnlansýn veya yayýnlanmasýn iade edilemez. - Yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. - Gazetemizin ilk yayýn tarihi 31 Aðustos 1993 ÝLAN REKLAM ABONE TARÝFESÝ - Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teþekkür vs) Muðla Ýl gazeteleri fiyat tarifesi uygulanýr. - RESMÝ ÝLAN/MAHKEME ÝLANI st/cm 9,63 TL - Fiyatlara KDV Dahil Deðildir. DATÇA DA SU SIKINTISI ORTADAN KALKIYOR Muðla Büyükþehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýdaresi (MUSKÝ) Genel Müdürlüðü ekipleri Datça da uzun yýllardýr devam eden içme suyu sýkýntýsýný çözüyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýdaresi (MUSKÝ) Genel Müdürlüðü ekipleri Datça da uzun yýllardýr devam eden içme suyu sýkýntýsýný çözüyor. Yaz aylarýnda içme suyu sýkýntýsý yaþanan Muðla nýn Datça ilçesinde, MUSKÝ ekipleri çalýþma baþlattý. Ekiplerin akustik dinleme cihazý ile yaptýðý araþtýrmalar sonucunda Datça ilçesini besleyen ana þebeke hattýnda patlaklar tespit etti. Ýskele Mahallesi Babayaný Deresi Mevkiinde çalýþmalarýný sürdüren ekipler, su sýkýntýsýnýn Datça nýn içme suyunu karþýlayan ana hatta meydana gelen kaçaklarýndan kaynaklandýðý tespit etti. Ekipler bölgeye hýzlý þekilde müdahale ederken yerin 9 metre altýnda yer alan kaçaklara ulaþýldý. MUSKÝ birden fazla kaçaðýn meydana geldiði hatta su borularýnýn çok eski olmasý nedeniyle kaçaklarý tamir etmek yerine bölgede 200 metrelik hat yenileme çalýþmasý baþlattý. Ýçme suyu hattýnýn eski olmasý nedeniyle mesken içerisinden geçen hat ekiplerin çalýþmalarýný oldukça güçleþtiriyor. Tüm Datçalý Çalýþmalardan Memnun Datça da yaþayan Demet Geremeli, yaz aylarýnda ilçede büyük bir su sýkýntýsý yaþandýðýný ve özellikle üst katlara yeterli su gelmediði için maðdur olduklarýný söyledi. Uzun yýllardýr devam eden bu sorunun MUSKÝ nin çalýþmalarýyla çözüleceðini söyleyen Geremeli, tüm Datçalýlarýn bu durumdan memnun olduðunu belirtti. Geremeli, ayrýca Uzun zamandýr yaþadýðýmýz su sorununun bu yaz yaþamayacaðýz gibi duruyor. MUSKÝ ekipleri çok büyük bir su kaçaðý tespit ettiler ve o bölgedeki hattý tamamen deðiþtiriyorlar. Kýsa sürede böyle büyük bir sorunu çözdükleri için Muðla Büyükþehir Belediyesi ve MUSKÝ ye teþekkür ederim dedi. Yaz Sezonunu Sorunsuz Geçireceðiz Konu hakkýnda konuþan MUSKÝ Genel Müdürü Baki Ülgen, Ýlçede bulunan içme suyu hattýnýn eski olduðunu ve bu yüzde yýllardýr Datça da özellikle yaz aylarýnda su sorunu çekildiðini vurguladý. Ülgen, Çalýþmayla ana hat üzerinde meydana gelen kaçaklar birden fazla olduðu için burada tamir etmek yerine yenileme yolunu seçtik. Datça nýn bu yazý su sýkýntýsý çekmeden atlatmak için elimizden geleni yapýyoruz dedi. -Soner Aydýn

3 3 Akdeniz meyve sineði ile doðal mücadele 1.SAYFADAN DEVAMLA Büyükþehir den Kültür Turizmi Ataðý bu tarihten önce yaptýðýmýz bu toplantý ile çiftçimizin bilgilenmesine destek olduk dedi. Dekar baþýna 20 lira destek Prof. Dr. Hüseyin Baþpýnar, meyve sineðinin zarar oranýnýn normal yýllarda yüzde 15-30, salgýn yýllarda ise yüzde 100'e kadar ulaþabildiðini söyledi. Ürün kayýplarýnýn da zarar oraný ile baðlantýlý olarak deðiþtiðini kaydeden Baþpýnar, Ülkemizde zeytin yetiþtirilen tüm alanlarda bulunur. Meyve Sinekleri de ayný þekilde Ýlkbaharda ergin hale gelince çiftleþen diþiler yumurtalarýný yumurta býrakma borusu ile meyvenin kabuðu altýna býrakýr. Yumurtadan çýkan larvalar meyvenin etli kýsmý ile beslenerek geliþir. Ýþte asýl zararý meyve içerisindeki larvalar yapar. Bu nedenle mücadelede hedef erginlerdir. Yumurta býrakmadan engellenmelidir. Yumurtayý kabuk altýna býraktýklarý için yumurta býrakýldýktan sonra mücadelesi yoktur dedi. Tuzaklama yönteminin zeytin sineði ve akdeniz meyve sineði ile mücadelede en basit ve ekonomik yöntem olduðuna deðinen Baþpýnar, Basit bir hesapla, her aðacýn 50 kg zeytin verdiðini ve her yýl zeytin sineði ortalama yüzde 30 zarar yaptýðýný düþünürsek toplamda dekar baþýna ortalama 450 lira zarar ortaya çýkýyor. Dekar baþýna tuzak toplam maliyeti 52 lira, bunun 20 lira Devlet desteði var üreticinin cebinden çýkan dekarda 32 liradýr þeklinde konuþtu. Zeytin ve Narenciye sinekleriyle mücadele 1-Kültürel önlemler: Yere dökülmüþ bulaþýk meyvelerin hasattan sonra toplanýp imha edilmesi. Hasattan sonra-ýlkbahardan önce toprak iþlemesi. 2. Kimyasal mücadele (Mücadele zamaný önemli): Ruhsatlý bir pestisiti kullanma (Kýsmi dal zehirli yem ilaçlamasý) 3. Biyoteknik mücadele (Tuzaklar): Bu teknikler içinde en kolay ve etkili mücadele tuzak tekniðidir. Meyve sineði içinde cezbedici madde olan þiþeye girer ve çýkamaz. Avantajlarý; Çok etkili, Ekonomik, Uygulamasý çok kolay, Sürekli danýþmanlýk yardýmýnýn olmasýdýr. Turunçgillerde tuzaklama; 1 dekar alana 12 adet tuzak asýlarak 120 gün boyunca korunma saðlanmaktadýr. Zeytin aðaçlarýnda tuzaklama; her zeytin aðacýna 1 adet tuzak asýlarak120 gün boyunca korunma saðlanmaktadýr. -Mehmet Bozkýr Büyükþehir Ýtfaiyesi 503 Personeliyle 7/24 Göreve Hazýr Muðla Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Dairesi Baþkanlýðý, 30 Mart yerel seçimlerinden sonra kýsa süre içerisinde teþkilatlanmasý ve yapýlanmasýný tamamlayarak vatandaþlara hizmet vermeye devam ediyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Dairesi Baþkanlýðý, yerel seçimlerden sonra Büyükþehir olan Muðla Ýlinde 13 Grup Amirliði, 27 Ýstasyon olmak üzere toplam 40 noktadan 503 personel ve 143 araçla vatandaþlarýn 7/24 güvende olmalarý için hizmet veriyor. Ýtfaiye ekipleri, yerel seçimlerden bugüne kadar Muðla Ýli genelinde toplam 4 bin 13 itfai olaya müdahale ederken 25 bin 350 vatandaþa da yangýn konularýnda eðitim ve tatbikatlar düzenledi. Ekipler, ayrýca 2 bin 15 kamu ve özel kuruluþa yangýn önlemlerini aldýrarak uygunluk raporu düzenledi ve 410 kurum ve apartmanda baca kontrolü yaptý. Muðla Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Dairesi Baþkaný Raþit Çöl, Muðla Ýlinin geniþ ve çetin bir coðrafyaya sahip olduðunu ve vatandaþlarýn 7/24 güvende olmalarý için Ýtfaiye teþkilatý olarak 40 noktadan hizmet verdiklerini belirtti. Raþit Çöl; Ýtfaiye teþkilatýmýz vatandaþlarýmýzýn güvende olmalarý için 7/24 göreve hazýr. Bütün ilçe grup amirliklerimiz ile koordineli bir þekilde çalýþarak olaylara en kýsa zamanda müdahale etmek için çalýþýyoruz. 13 Grup Amirliði ve 27 istasyon ile toplam 40 noktadan 503 personel ve 143 aracýmýzla vatandaþlarýmýza hizmet veriyoruz. Ýtfaiye teþkilatý olarak sadece insanlarýn deðil doðadaki diðer canlýlarýn da hayatlarýný kurtarmak için özverili bir þekilde çalýþýyoruz. Vatandaþlarýmýzý ve özellikle de öðrencileri yangýn konusunda bilinçlendirmek için yangýn ve doðal afetler ile ilgili eðitim ve tatbikatlar düzenliyoruz.düzenli aralýklarla verdiðimiz hizmet içi eðitim programlarý ile personelimizde farkýndalýk yaratmaya çalýþýyoruz. Yaklaþan Ramazan Bayramýnda da nöbetçi grup amirliklerimiz ile Ýtfaiye teþkilatý olarak vatandaþlarýmýzýn hizmetindeyiz. dedi. -HABER MERKEZÝ Muðla Büyükþehir Belediyesi, Muðla Ýli genelinde kültür turizmini ataða geçirmek için çalýþmalarýna tüm hýzýyla devam ediyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi, Muðla Ýli genelinde kültür turizmini ataða geçirmek için çalýþmalarýna tüm hýzýyla devam ediyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bozüyük eski Belediye binasýnýn bakým, onarým ve düzenleme çalýþmalarý tamamlandý. Tarihi dokusu ve doðal güzellikleriyle son yýllarda sinema ve dizi ekiplerinin ilgi odaðý olan Bozüyük Mahallesi, Büyükþehir Belediyesinin çalýþmalarý ile kültür turizmine kazandýrýlýyor. Büyükþehir Belediyesi Turizm Servisi tarafýndan Bozüyük eski Belediye binasýný ve bölgeyi ziyarete gelen kiþiler için yöreye ait taþýnabilir etnografik eserlerin sergilenmesine yönelik hazýrlýklar baþlatýldý. Önümüzdeki günlerde hizmete açýlacak bina için ekipler titizlikle çalýþmalarýný sürdürüyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Baþkan V. Ali Ýnan, film platosu haline gelmiþ Bozüyük Mahallesinde kültür turizmi adýna Büyükþehir Belediyesi tarafýndan önemli çalýþmalar yürütüldüðünü söyledi. Ali Ýnan; Birçok diziye ve sinema filmine ev sahipliði yapan Bozüyük Mahallemizdeki Cemil Toksöz evinin çevre düzenlemesi ekiplerimiz tarafýndan yapýlarak ziyarete açýldý. Ülkemizin dört bir yanýndan dizilerin çekildiði yerleri görmek, kültürümüzü tanýmak ve egenin sýcak insanlarý ile tanýþmak için gelen misafirlerimize Daire Baþkanlýðýmýz tarafýndan Ýlimiz turist destinasyonlarý, Bozüyük Mahallesinin tarihi ve Cemil Toksöz evi ile ilgili bilgiler veriyor. Büyükþehir Belediyesi olarak Muðla Ýli genelinde kültür turizmini ataða geçirmek için çalýþmalarýmýz tüm hýzýyla devam ediyor. dedi. -Mehmet Bozkýr Muðla da Hastaneye giden Beyaz ilgi odaðý Ünlü þovmen Beyazýt Öztürk Muðla da annesinin tedavisi için gittiði özel hastanede yoðun ilgiyle karþýlandý. Televizyon dünyasýnýn en uzun soluklu programlarýndan birine hayat veren ünlü þovmen Beyazýt Öztürk tatil için her sene olduðu gibi yine Muðla yý seçti. Tatili sýrasýnda Muðla Özel Yücelen Hastanesine annesini tedavi ettirmek için giden Beyazýt Öztürk hastane çalýþanlarý ve hasta yakýnlarý tarafýndan yoðun ilgiyle karþýlandý. Her zaman olduðu gibi sempatik ve sýcakkanlý tavýrlarý ile hayranlarýnýn ilgisine karþýlýk veren Beyazýt Öztürk kendisiyle fotoðraf çektirmek isteyenleri kýrmadý ve bir süre onlarla sohbet etti. Öztürk, yapýlan tetkik ve muayenelerin ardýndan Annesiyle birlikte hastaneden ayrýldý. -ÖMER KUNDAKÇI

4 4 Ortacalý Duru Tunçer Milli takýmda Türkiye Yýldýzlar Satranç Þampiyonasý, Konya Rixos Otel'de gerçekleþtirilen ödül töreni ile tamamlandý. Muðla dan 12 sporcunun katýldýðý þampiyonada 14 Yaþ Bayanlarda mücadele eden Ortaca Belediyespor satranç sporcusu Duru Tunçer 3.5 puanla Yýldýzlar Milli Takým Havuzuna girmeye hak kazandý. 37 Ýl ve KKTC'den toplam 296 sporcunun katýlýmýyla, 6-12 Temmuz 2015 tarihleri arasýnda Konya Rixos Otel'de gerçekleþtirilen 2015 Türkiye Yýldýzlar Þampiyonasý kapanýþ töreni; Türkiye Satranç Federasyonu Baþkan Vekili Prof. Dr. Yusuf Doðruer, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ýmamoðlu, Konya Ýl Temsilcisi Hasan Onat, Antalya Ýl Temsilcisi Osman Akdoðan, Eskiþehir Ýl Temsilcisi Tayfun Taþçý ve çok sayýda davetlinin katýlýmýyla gerçekleþti. Türkiye Satranç Federasyonu Baþkan Vekili Prof. Dr. Yusuf Doðruer bir konuþma yaparak þampiyonada centilmence mücadele eden ve derece alan sporcularý kutladý. Duru Tunçer milli takýmda 12 kiþilik Muðla Yýldýz Satranç Sporcularý Kafilesinin 5'i Ortaca Belediyespor satranç sporcularýndan oluþtu. 14 Yaþ Bayan Kategorisinde Duru Tunçer, 14 Genel Kategoride Ozan Tuna Yakar, 15 Genel Kategoride Abdullah Doðukan Dere, 13 Genel Kategoride Ýsa Özgür ve 17 Yaþ Bayanlarda Emine Özgür, Muðla kafilesinden ise, 13 Genel Kategoride Arda Yungucu, Mehmet Emirhan Þen, 13 Yaþ Bayanlarda Sude Koyuncu, 14 Genel Kategoride Orhun Atabey Taslak, Mehmet Ali Boncuk, 16 Genel Kategoride Berkin Erdem, Mete Zorlu þampiyonada yer aldýlar. Ortaca Belediyespor Satranç Antrenörü Hasan Güneþ, Temmuz tarihlerinde Konya'da yapýlacak olan Türkiye Kulüpler Þampiyonasý öncesi oyuncularýmýzýn baþarýsý bizleri mutlu etti. Duru Tunçer in de milli takým havuzuna girmeye hak kazanmasý hem ilimizi hem de kulübümüzü gururlandýrmýþtýr dedi. 8. Ayvalýk Yaz Satranç Turnuvasý Temmuz tarihlerinde Ayvalýk Ýsmet Ýnönü Kültür Merkezi'nde yapýlan 8.Ayvalýk Yaz Satranç Turnuvasý A Kategorisi (16 Yaþ Üstü), B Kategorisi (16 Yaþ Altý) ve 110 sporcunun katýlýmýyla 6 tur üzerinden yapýldý. Ýzmir, Ýstanbul, Aydýn, Denizli, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Balýkesir, Muðla gibi illerden gelen satranç sporcularýnýn katýlýmýyla güçlü bir turnuva yapýldý. B Kategorisinde yarýþan 9 yaþýndaki Gülenay Güneþ kendinden 6-7 yaþ büyük sporcularla mücadele etmiþ ve 2.5 puanla turnuvayý tamamlamýþtýr. Satranç geliþimi ve güçlü turnuvaya girerek satranç geliþimine katkýsý olan bu turnuvadan tecrübe kazanmýþtýr. -Mehmet Bozkýr Mustafa Ýnci CHP DE SEÇÝM ZAMANI CHP Muðla da ilçe baþkanlýðý ve il baþkanlýðý seçimlerine hazýrlanýyor. Baþkanlýk seçimleri öncesi delege seçimleri gerçekleþtirilecek. CHP üyeleri 15 Aðustos tarihinde ilçe delegelerini belirleyecek. Delege seçimleri tamamlandýktan sonra ilçe baþkanlýðý seçimleri yapýlacak. 28 Eylül 25 Ekim tarihleri arasýnda tüm ilçelerde ilçe baþkanlýklarý seçimleri tamamlanmýþ olacak. 11 Kasým ile 29 Kasým tarihleri arasýnda belirlenecek olan bir günde de il baþkanlýðý seçimi yapýlacak Muðla CHP de yapýlacak olan ilçe baþkanlýklarý ve il baþkanlýðý seçimi çok ciddi anlamda çekiþmeli olacaðý söyleniyor. Ancak bunun tam tersi de olabilir. Ýlçe baþkanlýðý seçimlerini ilçe belediyeleri ve büyükþehir belediyesinin ne kadar etkisinin olacaðýna baðlý. Belediye baþkanlarýnýn ilçe baþlýklarý seçiminde etkisinin ne kadar olacaðý delege seçimlerinde belli olacaktýr. Eðer delege seçimlerini belediye baþkanlarýnýn desteklediði ekipler kazanýr ise ilçe baþkanlýðýný da belediyelerin desteklediði adaylarýn kazanmasý gayet normaldir CHP Menteþe ilçe baþkanlýðý için ismi geçen ilk isim Mustafa Þahin oldu. Daha önce Menteþe Belediye Baþkanlýðý için aday adayý olan Mustafa Þahin geçen hafta ekibiyle geniþ çaplý bir toplantý düzenlemiþ. Mustafa Þahin in ekibi kendisinden ilçe baþkaný adayý olmasýný istemiþ. Siyasi ekip Mustafa Þahin in ilçe baþkaný adaylýðýnda bir hayli ýsrarcý olmuþ. Mustafa Þahin de siyasi ekibinden gelen bu talebi olumlu bir yanýt vermiþ. Yani Mustafa Þahin Menteþe CHP de ilçe baþkanlýðý için adý geçen ilk isim oldu Peki, Mustafa Þahin den ilçe baþkaný olur mu? Olur, tabi ki niye olmasýn. Partili partisinin yaptýðý siyasi çalýþmalardan dolayý birçok insan tarafýndan takdir edilen birisi. Ýyi bir ilçe baþkaný olabilir. Ancak Mustafa Þahin bir þeyi unutmamalý. Ýlçe Baþkanlýðý seçimini kaybettiði takdir de siyasi hayatýný genç yaþta bitirmiþ olacaktýr. Belediye baþkan adayý olmuþ birisinin kendi ekibi içerisinden bir ilçe baþkaný adayý çýkartmasý daha doðru olur gibi geliyor bana Mustafa Þahin siyasi ekibi içerisinden bir ilçe baþkaný adayý çýkartýr ise daha doðru olur gibi geliyor bana. Çünkü Türkiye de seçim bitmez. 6 ay sonra yeni bir seçimin yapýlmayacaðýnýn garantisi yok. Olasý bir erken genel seçimde Mustafa Þahin Menteþe nin niye milletvekili adayý olmasýn. CHP Menteþeden uzun zamandýr seçilebilir bir sýradan milletvekili adayý göstermedi. Tabi ki bu Mustafa Þahin in kendisinin ve siyasi ekibinin vereceði bir karar. Biz sadece kendisine buradan küçük bir uyarýda bulunabiliriz Ancak görünen þu ki ilçe baþkanlýklarý seçimlerinde ilçe belediye ve büyükþehir belediye baþkanýna yakýn olan isimler ilçe baþkaný seçilmesi daha kolay olacak gibi bir tablo var ortada. Ayný olay il baþkan adaylarý içinde geçerli olacaktýr. Özellikle Muðla Büyükþehir Belediye Baþkanýna yakýn olan isimlerin il baþkaný olma olasýlýðý diðer adaylara göre daha fazla olacak gibi gözüküyor. Bunu son milletvekili seçimlerinde gördük ve yaþadýk Ýlçe Baþkanlýklarý ve Ýl Baþkanlýðý seçiminde Muðla Büyükþehir Belediyesini karþýsýna alan adaylarýn baþkanlýk koltuðuna oturmasý zor gibi gözüküyor. Bu söylediklerim güçlü olasýlýklar. Belli de olmaz. Parti içerisinde ki muhalifler birlik içerisinde olur ise seçimleri zorlayabilir. Zorlamak bir yana hatta ilçe baþkanlýklarý dahi kazanabilirler. Tabi ki hiçbir seçimin sonucu sandýklar açýlmadan belli olmaz. Ancak Perþembe nin geleceði Çarþamba dan belli olur sözünü de unutmamak lazým Muðla CHP de yapýlacak olan delege seçimleri, ilçe baþkanlýklarý seçimleri ve son olarak il baþkanlýðý seçimi renkli görüntülere sahne olacak gibi gözüküyor. Eðer CHP hükümet ortaðý olur ise bu seçimler daha heyecanlý olacaktýr. Bekleyip göreceðiz. Ancak CHP de seçim heyecaný þimdiden baþlamýþ durumda. Önümüzdeki günlerde CHP içerisinde ki bu seçim heyecaný daha artacak gibi gözüküyor RESMÝ ÝLANLAR de BASIN NO.:

5 5

6 6 Köyceðiz de tarihi konaðýn Muðla Büyükþehir Bayrama Hazýr Muðla Büyükþehir Belediyesi, vatandaþlarýn Ramazan Bayramý ný daha huzurlu ve rahat geçirebilmeleri için tüm hazýrlýklarýný tamamladý. Muðla Büyükþehir Belediyesi nin tüm birimleri, vatandaþlarýn Ramazan Bayramý ný daha huzurlu ve rahat geçirebilmeleri için gerekli önlemleri alarak hazýrlýklarýný tamamladý. Ramazan Bayramý boyunca toplu ulaþýmda ücretsiz hizmet verecek belediye otobüslerinin yanýnda vatandaþlarýn daha güvenli seyahat edebilmeleri için ekipler, yatay/düþey iþaretlemeler ile sinyalizasyonlarýn bakýmlarýný da gerçekleþtirdi. Zabýta Denetimleri Sýklaþtýrdý Büyükþehir Belediyesi Zabýta Dairesi Baþkanlýðý, Ýl genelinde yetki ve sorumluluk alanýnda bulunan pastanelerde ve þekerleme satýþý yapan yerlerde denetimlerini sýklaþtýrdý. Zabýta ekipleri ayrýca bayram nedeniyle yolcu yoðunluðunun arttýðý otogarlarda da denetimlerine arttýrarak devam ediyor. MUSKÝ ve Ýtfaiye 7/24 Hizmette MUSKÝ Genel Müdürlüðü ve Ýtfaiye Dairesi Baþkanlýðý ekipleri, bayram boyunca su ve kanalizasyon hizmetlerinde meydana gelebilecek aksaklýklarda ve olasý bir yangýna karþý 7/24 görevlerinin baþýnda olacaklar. Toplu Ulaþým Ücretsiz Büyükþehir Belediyesi toplu taþýma araçlarý, bayramýn Ýlk günü 17 Temmuz Cuma gününden itibaren 19 Temmuz Pazar günü saat; a kadar vatandaþlara ücretsiz hizmet verecek. Ulaþým Dairesi Baþkanlýðý ekipleri, vatandaþlarýn daha güvenli yollarda seyahat edebilmeleri için yatay/ düþey iþaretlemelerin ve sinyalizasyon sistemlerinin bakým ve onarýmlarýný gerçekleþtirdi. Mezarlýklarda Bayram Temizliði Saðlýk ve Sosyal Hizmetler Dairesi Baþkanlýðý Mezarlýklar Þube Müdürlüðü tarafýndan Muðla Ýli genelinde Büyükþehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanýnda bulanan mezarlýk alanlarýnda bayram temizliði titizlikle yapýlýyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi yetkilileri tarafýndan yapýlan açýklamada, vatandaþlarýn Ramazan Bayramý ný güzel ve huzurlu bir þekilde geçirmeleri için tüm birimlerin gerekli önlemleri alarak hazýrlýklarýný tamamladýklarýný belirttiler. bahçesinde el sanatý sergisi Köyceðiz Belediyesi Aykut Oray kültür merkezi içerisinde bulunan tarihi Baþoðlu konaðý bahçesinde geleneksel ahþap yakma sanatý ustasý Konyalý Sanatçý Mahmut Parýlyýldýz ýn Nostalji Ýstanbul adlý sergisi açýldý. Köyceðiz Belediyesi Aykut Oray kültür merkezi içerisinde bulunan tarihi Baþoðlu konaðý bahçesinde geleneksel ahþap yakma sanatý ustasý Konyalý Sanatçý Mahmut Parýlyýldýz ýn Nostalji Ýstanbul adlý sergisi açýldý. Köyceðiz Belediye baþkaný Kamil Ceylan, Ýlçemizde geleneksel sanatlarýmýzýn geliþmesi yönünde yýl boyunca açtýðýmýz kurslar ile kültürümüze sahip çýkmaya gayret gösteriyoruz. Kaybolmaya yüz tutmuþ el sanatlarýný genç nesillere öðreterek gelecek nesillere taþýmak istiyoruz dedi. Ortaca da AYDEM arýza bakým onarým firmasý çalýþanlarýna iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimi verildi. AYDEM arýza bakým onarým firmasýnýn Ortaca, Köyceðiz ve Dalaman bölgesinde çalýþan personelinin katýlýmý ile Ortaca Kent Konseyi salonunda Dr. Olcay Deniz Türkeri ve iþ güvenliði uzmaný Kamil Emre Akýncý tarafýndan eðitim ve bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Soru-cevap ve slayt sunumu eþliðinde yapýlan eðitimde, herkesin yaþama hakkýnýn en yüksek düzeyde garanti altýna alýnmasý gerekliliði vurgulandý. -Tuncay Karaçelik Serginin açýlýþýna katýlarak bilgi alan Kaymakam Gürkan Demirkale, ahþap yakma sanatýnýn kültür merkezinde yaz döneminde çocuklara öðretilmesini istedi. Demirkale, geleneklerimize ve göreneklerimize sahip çýkarak gelecek nesillere aktarýlmasýnda emeði geçenlere teþekkür ediyorum. Bu nadide eserleri ilçemize getiren Belediye kültür ve sosyal iþler müdürlüðümüzü ve KaliMerhaba Derneði yöneticilerini kutluyorum diye konuþtu. Nostalji Ýstanbul ahþap yakma sanatý ürünleri sergiyi gezenlerin büyük beðenisini kazandý. Sergi tarihi Baþoðlu konaðýnýn bahçesinde 30 Temmuz a kadar gezilebilecek. Serginin açýlýþýna, Köyceðiz kaymakamý Gürkan Demirkale, Belediye baþkaný Kamil Ceylan, Emniyet müdürü Burhan Þahin ve davetliler katýldý. -Mehmet Bozkýr AYDEM de Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Eðitimi Dalaman da eski kil ocaðý tarým yapýlabilir hale getirildi... Dalaman da kil ocaðý olarak kullanýlan alan Muðla Büyükþehir Belediyesi ekipleri tarafýndan temizlenerek tarým yapýlabilir hale getirildi. Dalaman da kil ocaðý olarak kullanýlan alan Muðla Büyükþehir Belediyesi ekipleri tarafýndan temizlenerek tarým yapýlabilir hale getirildi. Muðla Büyükþehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baþkanlýðýna Devlet Su Ýþleri tarafýndan tahsisi yapýlan Dalaman daki eski kil ocaðý, rehabilitasyon amaçlý dolgu sahasý olarak faaliyete alýndý. Daha önceden çeþitli atýklarýn döküldüðü alan, ekipler tarafýndan temizlenerek hafriyat topraðý, inþaat ve yýkýntý atýklarý ile rehabilitasyon amaçlý dolgusu yapýldý ve alanýn belirli bir kýsmý yeniden tarým yapýlabilir hale getirildi. Muðla Büyükþehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baþkaný Aylin Giray konu ile ilgili yaptýðý açýklamada, Büyükþehir Belediyesi olarak çevrenin korunmasý ve hafriyat atýklarýnýn deðerlendirilmesine yönelik çalýþmalarýn devam ettiðini söyledi. Giray, Dalaman Ýlçesinde, ekiplerimiz tarafýndan yapýlan çalýþmalar ile hem hafriyat atýklarýnýn bertarafý saðlanýyor. Hem de atýl durumdaki eski maden ocaklarý tarýma kazandýrýlýyor. Ayrýca bu alanlarda oluþan su birikintilerinde üreme ihtimali olan vektör (haþere) oluþumunun önüne geçilerek halk saðlýðý için de çalýþmalar yürütülüyor dedi. -SONER AYDIN

7 7 Kardeþlik duygularýný pekiþtiren, hüzünleri azaltan, sevinçleri çoðaltan, Ramazan Bayramýnýn yurdumuza ve insanlýða saðlýk, barýþ ve huzur dolu günler getirmesini diler, halkýmýzýn mübarek Ramazan Bayramýný en içten dileklerimle kutlarým. Hasan KARAÇELÝK RESMÝ ÝLANLAR de BASIN NO.: Ortaca Belediye Baþkaný Büyükþehir e Modern Marangozhane Muðla Büyükþehir Belediyesi, 2 Nolu Hizmet Binasý içinde daha önce depo olarak kullanýlan binayý düzenleyerek modern marangozhane haline getirdi. Muðla Büyükþehir Belediyesi, 2 Nolu Hizmet Binasý içinde daha önce depo olarak kullanýlan binayý düzenleyerek modern marangozhane haline getirdi. Muðla Büyükþehir Belediyesi, 2 nolu hizmet binasý içinde depo olarak kullanýlan binayý modern araç gereçlerle donatarak belediyenin ihtiyaçlarý, masa, dolap, kapý, pencere doðramalarý, oturma banklarý vb. gibi malzemeleri kendisi üretmeye baþladý. Muðla Büyükþehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Baþkaný Halis Kabaþ, depo olarak kullanýlan binanýn düzenlenip modern araç gereçler alýnarak marangozhane haline getirildiðini, belediyenin bundan sonra bütün ihtiyaçlarýný bu tesiste kendi çalýþanlarý tarafýndan yapýlacaðýný söyledi. Halis Kabaþ; Belediyemizin ihtiyaçlarý olan masa, dolap, kapý, pencere doðramalarý, oturma banklarýný üretebileceðimiz marangozhanemizi son teknolojik donanýma sahip CE, TS, EN, TSE standartlarýna uygun kenar yapýþtýrma makinesi, eðri kenar temizleme makinesi, yatay freze makinesi, planya makinesi, tas menteþe delme makinesi, robot makinesi, Çift Býçaklý Pinomatik Ahþap Köþe Birleþtirme Makinesi, Çizicili Daire Testere Makinesi, Kalýnlýk Makinesi, Þakuli Freze Makinesi, Toz Emme Ünitesi, Þerit Testere Ünitesi, Vidalý Kompresör makinelerini alarak kendi elemanlarýmýzla üretim yapabilir hale getirdik. Bundan sonra belediyemizin ihtiyaçlarý kendi çalýþanlarýmýz tarafýndan modern araç gereçlerle yerine getirilecek. dedi. Yaz Spor Kurslarýna Büyük Ýlgi Muðla Büyükþehir Belediyesi tarafýndan bu yýl ikincisi düzenlenen ücretsiz yaz spor kurslarý çocuklarýn yoðun katýlýmýyla baþladý. Muðla Büyükþehir Belediyesi Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Baþkanlýðý bünyesinde düzenlenen ve 15 Haziran 2015 tarihinde baþlayan yaz spor kurslarýna çocuklar büyük ilgi gösterdi. Yaz Spor kurslarýnda, uzman eðitmenler tarafýndan çocuklara basketboldan satranca 11 ayrý branþta kurslar veriliyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Baþkan V. Ali Ýnan, çocuklara spor kültürünü aþýlamak ve sporu bir yaþam biçimi haline getirmeleri için çalýþtýklarýný söyledi. Ali Ýnan; Yaz tatilini eðlenerek, spor yaparak ve yeni arkadaþlýklar kurarak geçirmek isteyen tüm çocuklarýmýzý, yaz spor kurslarýný düzenlediðimiz Menteþe Düðerek Sosyal Tesislerine, Fethiye Karaçulha Güreþ Salonuna ve Köyceðiz Ýlçe Spor Salonuna bekliyoruz. dedi.

8 8 RESMÝ ÝLANLAR de BASIN NO.:

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart ayýnda son bulan tüzel kiþilik nasýl olur da Mayýs ayýnda devir iþlemi gerçekleþtirir?

Mart ayýnda son bulan tüzel kiþilik nasýl olur da Mayýs ayýnda devir iþlemi gerçekleþtirir? Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi TÝGEM DE NARENCÝYE ÝHALESÝ FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3465 Yem Bitkileri Destekleme müracaatlarý devam ediyor Ýnterdonato Limon 80 kuruþ, Clemantine Mandarin

Detaylı

Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği

Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği 2015-2016 Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği 2015-2016 Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği Bodrum Harvard Özel Eğitim Hizmetlerinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Turnuvada dereceye giren sporcular;

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti

Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti Türkiye Sutopu Federasyonu na bağlı Bodrum Yarımada Su Sporları Kulübü sporcuları, elde ettikleri başarının ardından Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 21 KASIM 2014 YIL: 22 SAYI: 3428 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. Devlet Hastanesi 19 Mayýs a yetiþtirilecek Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA

Detaylı

KÖYCEÐÝZ DE KAZA; 3 YARALI Köyceðiz de meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. (HABERÝ 8.SAYFADA) Ortaca da Motosiklet kazasý 2 AÐIR YARALI

KÖYCEÐÝZ DE KAZA; 3 YARALI Köyceðiz de meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. (HABERÝ 8.SAYFADA) Ortaca da Motosiklet kazasý 2 AÐIR YARALI Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi KÖYCEÐÝZ DE KAZA; 3 YARALI Köyceðiz de meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. (HABERÝ 8.SAYFADA) KENT YAZILARI Nejat Altýnsoy MUÐLA YA 112 ACÝL ÇAÐRI MERKEZÝ

Detaylı

ÝZTUZU DESTEÐÝ BELEDÝYEDEN ÜNÝVERSÝTEYE ÖÐRENCÝLERE KÝMYASAL ÖNLEM. Neden haber yaptýnýz baskýsý DALAMAN DA ZÝNCÝRLEME TRAFÝK KAZASI TATBÝKATI

ÝZTUZU DESTEÐÝ BELEDÝYEDEN ÜNÝVERSÝTEYE ÖÐRENCÝLERE KÝMYASAL ÖNLEM. Neden haber yaptýnýz baskýsý DALAMAN DA ZÝNCÝRLEME TRAFÝK KAZASI TATBÝKATI Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3450 DALAMAN DA ZÝNCÝRLEME TRAFÝK KAZASI TATBÝKATI Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) 2015 Yýlý Faaliyet Planýnda yer alan

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Üreticinin hayali gerçek oldu: SOÐUK HAVA DEPOSU TEMELÝ ATILDI

Üreticinin hayali gerçek oldu: SOÐUK HAVA DEPOSU TEMELÝ ATILDI Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi BAL DA ÝLK MAÇ 20 EYLÜL DE FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3471 Ortaca Belediyespor ilk kez katýlacaðý Bölgesel Amatör Lig de 2015-2016 Sezonu ilk maçýný 20

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

CÝNAYETÝ Ortaca da iki çocuk annesi Menekþe Y. eþi tarafýndan

CÝNAYETÝ Ortaca da iki çocuk annesi Menekþe Y. eþi tarafýndan Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3456 SAÐLIKÇILAR ÝSYAN ETTÝ Ortaca da MHP nin Seçim afiþlerinin toplatýlmasýna tepki MHP Muðla Milletvekili ve adayý Mehmet

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ

BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3469 BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ Ortaca Belediyespor un ilk kez katýlacaðý Bölgesel Amatör Lig'de 2015-2016 Sezonu Statüsü ve

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Caretta Caretta lar Bize Emanet

Caretta Caretta lar Bize Emanet Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 06 ÞUBAT 2015 YIL: 22 SAYI: 3439 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. 2014 yýlý Mazot Gübre Desteklemesi Ýcmalleri askýda Dalaman Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüðü tarafýndan

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI

HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI Engelli futbolcular ın dostluk maçı Bodrum da, Hollanda dan gelen zihinsel engelli futbolcular takımı ile Dalaman, Ortaca Bölgesi Engelliler

Detaylı

Yalıkavak Spor İlk Maçını Kaybetti.

Yalıkavak Spor İlk Maçını Kaybetti. Yalıkavak Spor Kaybetti. İlk Maçını Türkiye Hentbol Federasyonu Bayanlar Birinci Ligi nde mücadele eden Bodrum Yalıkavak Spor Kulübü ligin ilk maçında Polatlı Belediyesi Spor Kulübü ne mağlup oldu. Gümbet

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ORTACA DA ÝLKÖÐRETÝM HAFTASI

ORTACA DA ÝLKÖÐRETÝM HAFTASI Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi MUÐLA NAZIM ÝMAR PLANI, ASKIYA ÇIKTI FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3473 Muðla Büyükþehir Belediye Meclisi ilk olaðanüstü toplantýsýný 1/25.000 ölçekli nazým

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Eðitim-Sen den açýklama DOÐUDA GÜNEÞ DOÐMADAN, BATIDA SABAH OLMAZ. S.Y.D. Vakfýna yeni araç ORGANÝZATÖRLER SERBEST BIRAKILDI

Eðitim-Sen den açýklama DOÐUDA GÜNEÞ DOÐMADAN, BATIDA SABAH OLMAZ. S.Y.D. Vakfýna yeni araç ORGANÝZATÖRLER SERBEST BIRAKILDI HAFTALIK SÝYASÝ YEREL HABER GAZETESÝ FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3486 S.Y.D. Vakfýna yeni araç Ortaca Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý na yeni hizmet aracý alýndý. Aracýn,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

HASAT UYARISI ÇÝFTÇÝLERE ERKEN. TÝGEM de Narenciye ihalesi Yapýldý... DALINDA 92 KURUÞ MARKETTE 10 LÝRA

HASAT UYARISI ÇÝFTÇÝLERE ERKEN. TÝGEM de Narenciye ihalesi Yapýldý... DALINDA 92 KURUÞ MARKETTE 10 LÝRA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi AYNI YERDE 2.BÜYÜK YANGIN KÖYCEÐÝZ DE 60 HEKTAR ORMAN ALANI YANDI TÝGEM de Narenciye ihalesi Yapýldý... DALINDA 92 KURUÞ MARKETTE 10 LÝRA FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ.

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Engelliye, ambulans engeli nde mutlu son

Engelliye, ambulans engeli nde mutlu son Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 19 ARALIK 2014 YIL: 22 SAYI: 3432 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. O ARTIK KRALÝÇE Ortacalý Türkan Daðdelen en baþarýlý kadýn aktivist seçilince bir çok internet sitesinde

Detaylı

BAL LÝGÝ NDE ORTACA BELEDÝYESPOR YOL VE SU VATANDAÞI BIKTIRDI DALYAN DA ÇALIÞTAY. Dalaman Belediye Baþkaný Kalp Krizi Geçirdi...

BAL LÝGÝ NDE ORTACA BELEDÝYESPOR YOL VE SU VATANDAÞI BIKTIRDI DALYAN DA ÇALIÞTAY. Dalaman Belediye Baþkaný Kalp Krizi Geçirdi... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3449 Dalaman Belediye Baþkaný Kalp Krizi Geçirdi... Kalp krizi geçiren Dalaman Belediye baþkaný Muhammet Þaþmaz Muðla Özel Yücelen

Detaylı

27 kiþi ile kuruldu. Þimdi: 2 bin 545 þahýs, 3 kooperatif ve TÝGEM üyeleri arasýnda HABERÝ 7.SAYFADA

27 kiþi ile kuruldu. Þimdi: 2 bin 545 þahýs, 3 kooperatif ve TÝGEM üyeleri arasýnda HABERÝ 7.SAYFADA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi MDSYB 20 YAÞINDA FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3464 31TEMMUZ 2015 CUMA 27 kiþi ile kuruldu. Þimdi: 2 bin 545 þahýs, 3 kooperatif ve TÝGEM üyeleri arasýnda

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Bodrum da Şenlik gibi golf turnuvası

Bodrum da Şenlik gibi golf turnuvası Bodrum da Şenlik gibi golf turnuvası Bodrum Golf ve Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Ulusal egemenlik ve Çocuk Tenis Turnuvası, çok renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvaya 60 çocuk katıldı. Bodrum Golf

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SAYFA 15 21 ARALIK 2017 Spor Lisesi kýz takýmý 374 puanla birinci oldu Puanlý atletizm yarýþlarýnda Spor Lisesi hem kýzlarda hemde erkeklerde þampiyon olmayý baþardý. Spor Lisesi erkek takýmý 638 puanla

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

KEÞÝF YAPILDI, MAHKEME 18 ÞUBAT TA

KEÞÝF YAPILDI, MAHKEME 18 ÞUBAT TA HAFTALIK SÝYASÝ YEREL HABER GAZETESÝ FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3484 KÖYCEÐÝZ DE ÝNTÝHAR Köyceðiz de eþi ile tartýþtýðý ileri sürülen bir kadýn ilaç içerek intihar etti. Köyceðiz de eþi ile

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI GÖREV TANIMI Ýl düzeyinde yapýlan planlara uygun olarak,doðal afetlerle ilgili planlamalarý ve diðer hazýrlýklarý Büyükþehir ölçeðinde yapmak;gerektiðinde

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Okçular'da imza kampanyasý baþladý Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3460 Ýskele dýþýnda yolcu indirme-bindirme yasak Ortaca da Denizcilik ve Kabotaj Bayramý Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Kuyuya düþen yaban domuzu kurtarýldý. Dalaman'da 15 metre deðinliðinde kuyuya düþen yaban domuzu iþ makinesi yardýmýyla kurtarýldý. HABERÝ 5.

Kuyuya düþen yaban domuzu kurtarýldý. Dalaman'da 15 metre deðinliðinde kuyuya düþen yaban domuzu iþ makinesi yardýmýyla kurtarýldý. HABERÝ 5. HAFTALIK SÝYASÝ YEREL HABER GAZETESÝ FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3483 Kaplumbaða hastanesini 50 bin kiþi ziyaret etti Kuyuya düþen yaban domuzu kurtarýldý Dalaman'da 15 metre deðinliðinde kuyuya

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

ORTACA POLÝSÝ YAKALAR Gazete kaðýdýný "yabancý para" diye sattýlar

ORTACA POLÝSÝ YAKALAR Gazete kaðýdýný yabancý para diye sattýlar Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 1.Dalaman Tarým Festivali Dalaman Ziraat Odasý baþkanlýðýnca organize edilen Tarým festivali, 9-10 Mayýs tarihlerinde Dalaman pazaryerinde yapýlacak. FÝYATI: KDV DAHÝL

Detaylı