Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý"

Transkript

1 Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3462 Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer, yayýmladýðý bayram mesajý ile vatandaþlarýn Ramazan bayramýný kutladý. Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer, yayýmladýðý bayram mesajý ile vatandaþlarýn Ramazan bayramýný kutladý. Ürkmezer mesajýnda, Toplumsal birlik ve beraberliðimizin, hoþgörü ve yardýmlaþma duygusunun yoðun olarak yaþandýðý Ramazan Bayramý ný millet olarak karþýlamanýn mutluluðu içindeyiz. Bayramýn, ilçemizde esenlik ve mutluluk içinde kutlanmasýný temenni eder, tüm Ortaca halkýnýn, tatilini ilçemizde geçirmekte olan konuklarýmýzýn ve mesai arkadaþlarýmýn Ramazan bayramýný kutlarým dedi. -Ömer Kundakçý 15 yaþýndaki zihinsel engelli kýz ölü bulundu Köyceðiz ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alýnamayan 15 yaþýndaki zihinsel engelli kýz ölü bulundu. Köyceðiz ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alýnamayan 15 yaþýndaki zihinsel engelli kýz ölü bulundu. Ýlçeye baðlý Otmanlar Mahallesi'ndeki evlerinden 3 gün önce oyun oynamak için çýkan zihinsel engelli Güllü Çetin, eve dönmeyince yakýnlarý, Çetin'i aramaya baþladý. Çetin'e ulaþamayan yakýnlarý Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ekiplerine bilgi verdi. Bunun üzerine 2 komando timi, Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý (AFAD) ekipleri ve vatandaþlar tarafýndan arama çalýþmasý baþlatýldý. Ekiplerce, Güllü Çetin'in kaybolduðu evin etrafý, çevredeki ormanlýk alan, dereler ve uçurum kenarlarý gibi gidebileceði yerler arandý. Ýlçe merkezine yaklaþýk 60 kilometre uzaklýkta ve daðlýk bir alanda, iz takip köpeðinin de katýldýðý arama çalýþmalarýnda Çetin in cenazesi evlerine yaklaþýk 2 kilometre uzaklýkta Cehennem Deresi mevkisinde bulundu. Olay yerinde yapýlan incelemenin ardýndan Köyceðiz Devlet Hastanesi morguna kaldýrýlan Güllü Çetin in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Muðla Adli Týp Kurumu na gönderildi. -ÖMER KUNDAKÇI TARLADAN SOFRAYA SAÐLIKLI ÜRETÝM ZÝNCÝRÝ Muðla Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan yapýlan planlama çerçevesinde Ortaca da gýda üretim, satýþ ve tüketim yerleri denetlendi. Muðla Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan yapýlan planlama çerçevesinde Ortaca da gýda üretim, satýþ ve tüketim yerleri denetlendi. Muðla Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü, Gýda ve Yem Þube Müdürlüðü ile Ortaca, Menteþe, Dalaman ve Köyceðiz Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüklerinde görevli Gýda Kontrol elemanlarýnýn katýlýmý ile oluþturulan 5 Gýda Denetim ekibi tarafýndan ilçe genelinde faaliyet gösteren Gýda Üretim, Satýþ ve Tüketim yerlerinde, 5996 sayýlý Veteriner Hizmetleri, Bitki Saðlýðý, Gýda ve Yem kanunu ile ilgili yönetmelikler kapsamýnda çapraz denetim yapýldý. Denetimlerdeki asýl amacýn ceza vermek yerine daha çok eðitim ile kalitenin yükselmesini saðlayarak bir farkýndalýk oluþturmak olduðunu ifade eden Ortaca Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Okan Bilgiç, Bizim burada hedeflediðimiz çok daha fazla iþyerine turizmin yoðun olduðu sezon çerisinde denetim yapmak, ceza vermek deðil. Denetimi eðitim maksatlý yapmak ve vatandaþýmýzýn saðlýðýný korumak. Vatandaþýmýzýn daha hijyenik daha yüksek kalitede gýda tüketmesini saðlamaktýr. Çok kötü þartlarda ve uygun olmayan gýda sunumu yapan iþ yerleri için gerekli cezai yaptýrýmýn da uygulamasýndan kaçýnýlmayacaktýr dedi. Denetimlerin, turizmin yoðun olarak yaþandýðý ve ayný zamanda iþyeri sayýsýnýn çok olduðu Dalyan ve Sarýgerme mahallelerinde sezon içinde de devam edeceðini dile getiren Bilgiç, amacýmýz, turizm sezonunun yoðun olduðu bu günlerde yerli ve yabancý turistler ile halkýmýza hijyen ve yüksek kalitede uygun gýda sunumu saðlayarak saðlýklý ve mutlu insanlarýn olduðu bir cazibe alaný oluþmasýna katkýda bulunmaktýr. Bu çerçevede, tarladan sofraya saðlýklý üretim zinciri oluþturmak için çalýþýyoruz diye konuþtu. -Soner Aydýn Akdeniz meyve sineði ile doðal mücadele Ortaca da Zeytin ve Narenciyede Akdeniz meyve sineði mücadelesinde kitle halinde tuzaklama sistemi ve Baþarýsý hakkýnda bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Ortaca da Zeytin ve Narenciyede Akdeniz meyve sineði mücadelesinde kitle halinde tuzaklama sistemi ve Baþarýsý hakkýnda bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Ortaca Ziraat Odasý ile Ortaca Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünün organizasyonuyla gerçekleþen bilgilendirme toplantýsý Ortaca Kent Konseyi Toplantý Salonunda yapýldý. Aydýn Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Baþpýnar, Akdeniz Meyve Sineðine karþý hiçbir zehir içermeyen tuzaklama sistemi hakkýnda bilgi verdi. Toplantýda Zeytin ve Narenciyede Meyve Sinekleriyle Mücadelede Tuzak Kullanýmý ve Baþarýsý konulu sunum gerçekleþtirildi. Ortaca Ziraat Odasý Baþkaný Salim Çöllü, ilçemizin narenciye çiftçisini Akdeniz meyve sineðine karþý bilgilendirmek amacýyla Ortaca Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ile birlikte Adnan Menderes Üniversitesi nden Prof. Dr. Hüseyin Baþpýnar ýn katýlýmýyla bilgilendirme toplantýsý düzenledik. Akdeniz meyve sineði narenciyede Aðustos tarihlerinden itibaren etkili olmakta bizde DEVAMI 3.SAYFADA Ortaca Belediyespor dan Vali Çiçek e ziyaret Bölgesel Amatör Lig de bu yýl ilk defa mücadele edecek olan Ortaca Belediye Spor Kulübü Baþkaný Metin Yýldýrým ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik ile birlikte Muðla Valisi Amir Çiçek e nezaket ziyaretinde bulundu. Bölgesel Amatör Lig de bu yýl ilk defa mücadele edecek olan Ortaca Belediye Spor Kulübü Baþkaný Metin Yýldýrým ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik ile birlikte Muðla Valisi Amir Çiçek e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette yaptýðý açýklamada Ortaca Belediye Spor un yýllardýr amatör kümelerde mücadele ettiðini bu yýl ise Bölgesel Amatör Lig e çýktýðýný dile getiren Karaçelik, Þu an Muðlaspor Kulübü ile denk hale geldik. Kulübümüz bünyesinde çeþitli branþlarda bine yakýn çocuða spor eðitimi veriyoruz. Kulübümüzün faaliyetlerinin daha etkin bir þekilde yapýlmasý için sizin hem maddi hem manevi anlamda desteðinize ihtiyacýmýz var ifadelerini kullandý. Yapýlan ziyaretten duyduðu memnuniyetini dile getiren Vali Çiçek, Hediye ettiðiniz forma için teþekkür ederim. Ortaca da sporun geliþmesi ve gençlerin sporla meþgul olmasý toplumda iyi bir gençliðin yetiþmesine vesile olur. Belediye olarak kurduðunuz kulüple ilçede bir eksiði gidermiþ oluyorsunuz. Ýlçemizde sporla ilgilenen bir gençliðin olmasý gurur verici. Farklý spor dallarýnda sporcu yetiþtirme konusunda sorumluluk üstlendiðiniz için teþekkür ediyorum. Sporun ve kulübünüzün geliþmesi için imkanlarýmýz dahilinde hem maddi hem manevi destekte bulunmak bizim görevimiz diye konuþtu. Karaçelik, bu yýl Bölgesel Amatör Lige çýkan Ortaca Belediye Spor Kulübü nün 48 numaralý formasýný Vali Çiçek e hediye etti. -Tuncay Karaçelik

2 2 Ortaca dan Mursi'nin ORTACA Koleksiyoncularda 65, piyasada 1 lira Türkçe Olimpiyatlarý nýn 10. Yýlý dolayýsýyla 2012 de hatýra nitelikli basýlan madeni 1 Liralar Ortaca da alýþveriþlerde kullanýlmaya baþlandý. Türkçe Olimpiyatlarý nýn 10. Yýlý dolayýsýyla 2012 de hatýra nitelikli basýlan madeni 1 Liralar Ortaca da alýþveriþlerde kullanýlmaya baþlandý. Türkçe Olimpiyatlarý nýn 10. Yýlý dolayýsýyla 2012 de 1 milyon adet bastýrýlan 1 liralýk madeni paralarýn þuan tedavüldeki 1 liralýk madeni paralarla bir farký bulunmuyor. Piyasada dolaþmaya baþlayan hatýra madeni 1 liralar internet sitelerinde ise 20 ila 65 lira arasýnda satýþa sunuluyor. Diðer taraftan, Türkçe Olimpiyatlarý nýn 10. Yýlý dolayýsýyla 2012 de darphane tarafýndan, 925 ayar gümüþ, gr. ve 2 bin adet basýlan hatýra paralar 100 liradan satýþa sunulmuþtu. -Ömer Kundakçý "DEVLERÝN SAHNESÝ" BODRUM DA... OKAN BAYÜLGEN, DEMET AKALIN & SERDAR ORTAÇ, SAHNE ÝSTANBUL ÝLE BODRUM'DA Eðlence ve yeme-içme sektörünün en prestijli mekanlarýný çatýsý altýnda buluþturan BVS Group un gözde markalarýndan Sahne Ýstanbul, bayramda ünlü isimlerle Bodrum Türkbükü nde tutkunlarýna merhaba diyor. Bayramýn ilk günü Serdar Ortaç ile kapýlarýný açacak olan Sahne Ýstanbul Bodrum, bayramýn 2. günü Hakan Altun, 3.günü ise Demet Akalýn ile Bodrum'da tam bir müzik þöleni yaþatacak. Yaz boyunca birbirinden ünlü isimleri sahnesinde aðýrlayacak olan mekan, ünlü sanatçýlarýn canlý performanslarý dýþýnda kýþ sezonunda BVS Group a ait My Cabaret te Okan Bayülgen yönetmenliðinde sahnelenen, gece boyunca sürpriz isimlerle þaþýrtan interaktif oyun Eðlenceli Cinayetler Kumpanyasý na da ev sahipliði yapacak. Yaz boyunca programlara devam edecek olan Sahne Ýstanbul Bodrum; Serdar Ortaç, Volkan Konak, Fatih Ürek, Demet Akalýn, Hakan Altun, Yýldýz Tilbe,Selami Þahin, Serkan Kaya, Linet ve bir çok ünlü ismi sahnesinde aðýrlamaya devam edecek. -Mehmet Bozkýr idam kararýna tepki Ortaca'da, Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði (ÖNDER) üyesi bir grup Ortaca Karýnca Derneði ile birlikte, Mýsýr'da darbeyle görevinden uzaklaþtýrýlan seçilmiþ Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi ve arkadaþlarý hakkýnda verilen idam cezasýný kýnadý. Ortaca'da, Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði (ÖNDER) üyesi bir grup Ortaca Karýnca Derneði ile birlikte, Mýsýr'da darbeyle görevinden uzaklaþtýrýlan seçilmiþ Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi ve arkadaþlarý hakkýnda verilen idam cezasýný kýnadý. Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði (ÖNDER) adýna açýklama yapan Yücel Yýldýrým, Mýsýr'ýn devrik Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi ve arkadaþlarý için Türkiye genelinde Ýmam Hatip Lisesi Mezunlarý, Mensuplarý Dernekleri tarafýndan Mýsýr Cumhurbaþkanlýðý, Dýþiþleri Bakanlýðý ve idam kararlarýný onaylayan El Eser Üniversitesi Müftülüðü'ne birer mektup gönderme eylemi gerçekleþtirdiklerini söyledi. Muhammed Mursi ve arkadaþlarý için verilen idam kararlarý karþýsýnda büyük bir üzüntü ve endiþe içerisinde olduklarýný dile getiren Yýldýrým, açýklamasýný þu þekilde sürdürdü: Bu kararlarýn hukuksuz olduðunu ve adaletin bir an önce tecelli etmesi gerektiðini düþünüyoruz. Sizin El Eser gibi kadim bir ilim merkezine ev sahipliði yapan hala fikir dünyamýzý büyük mütefekkirler yetiþtirmiþ Mýsýr'ýn idarecisi olarak bir zamanlar ülkenizde misafir ettiðiniz Mustafa Sabri Efendilerin Mehmet Akiflerin mirasçýsý biz ilim yolcularýnýn sözlerini dikkate alacaðýnýzý umut ediyoruz. Bildirmek izteriz ki Muris ve arkadaþlarýnýn uðradýðý haksýzlýk ve zulüm Türkiye gençliði tarafýndan büyük bir tepkiyle karþýlanmakta vicdanlarda derin yaralar açmaktadýr. Mýsýr halkýnýn Müslümanlarla birlikte bizimde meselemiz ve gündemimiz haline gelmiþtir uðradýðý bu haksýzlýklar. Onlar hakkýnda verilecek adaletsiz bir karar her birimizin yüreðinde hak ettiði yankýyý bulacak ve asla unutulmayacaktýr. Ýnsanlýk tarihi göstermiþtir ki halklarýn iradesini hiçe sayarak zorbalýða baþvuran idarecilerasla umduklarý sonuca ulaþamamýþlar ve hüsrana uðramýþlardýr. Bu gün kazanmýþ gibi görünebilirsiniz ama Allah'ýn da bir hesabý vardýr ve bu sizi nerede ve nasýl yakalayacaðýný asla bilemezsiniz. Eðer Musa'nýn kýssasýndan hisse almazsanýz Firavun'un akýbetine uðramaktan nasýl kurtulacaksýnýz? Biliniz ki Mýsýr'ýn öz evlatlarý olan Ýhvan-ý müslimin mensuplarýný sindirme politikanýzdan vazgeçmezseniz nefret ve lanetle anýlan zalimlerden biri olarak tarihe geçeceksiniz. Ayrýca görmelisiniz ki verilen idam kararlarýnýn uygulanmasý Mýsýr'da yeni bir kargaþa ve çatýþma dönemini baþlamasýna sebep olacaðý gibi nesiller boyu etkisini sürdürecek, düþmanlýklarýn tohumunu atacaktýr. Halkýnýzýn ve bütün Müslümanlarýn beklentisi Mursi ve diðer ihvaný müslimin mensuplarý hakkýnda verilen idam kararýnýn kaldýrýlmasý ve onlara özgürlüklerinin iade edilmesini saðlamanýzdýr. Bizler verilecek kararda Mýsýr'ýn kaderiyle oynayan yabancý güçlerin deðil Mýsýr halkýnýn öz iradesinin belirleyici olmasýný bekliyoruz. Unutmayýnýz ki alacaðýnýz kararla dünya kamuoyu tarafýnda ya zorba bir diktatör ya da halkýnýn sesine kulak vererek adaletin tecellisi için sorumlu davranan basiret ve insaf sahibi bir idareci olarak tanýnacak ve anýlacaksýnýz. Bizler sorumluluðumuz gereði sizi adalete, hakka ve insafa davet ediyoruz. Ýnanýyoruz ki bir gün devran dönecek, bu zulüm çarký kýrýlacak ve hak yerini bulacaktýr. Þimdi diyoruzki hüküm Allah'ýndýr Açýklamanýn ardýnda, Mýsýr daki Cumhurbaþkanlýk Sarayý na, Adalet Bakanlýðýna ve Ezher Üniversitesine, Mursi ile arkadaþlarýnýn uðradýðý haksýzlýklarý, idamlarýn uygulanmasýyla Mýsýr da yeni bir kargaþa ve çatýþma döneminin baþlayacaðý uyarýsýný dile getiren bir mektup postaya verildi. -ÖMER KUNDAKÇI Haftalýk Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi YIL: 22 SAYI: TEMMUZ 2015 CUMA Yayýn sahibi: kartim ltd.þti adýna Serpil Karaçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Tuncay Karaçelik Muhabir: Ömer Kundakçý Sayfa editörü: Mehmet Bozkýr Ýdare ve yönetim yeri: Beþköprü mah. 116.sk. No:14/1 Ýrtibat büro: Beþköprü mah. 1 no.lu belediye iþhaný B:203 ORTACA Baský: Kartim Matbaa-Meral (Doðan) Kurt Adres: Beþköprü mah. Giysi Pazar Yeri No: 11 Ortaca/Muðla HaberMerkezi Tel/fax : Gazetemiz Basýn Ahlak Yasasýna Uyar. - Gazetemize gönderilen yazý ve fotoðraflar yayýnlansýn veya yayýnlanmasýn iade edilemez. - Yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. - Gazetemizin ilk yayýn tarihi 31 Aðustos 1993 ÝLAN REKLAM ABONE TARÝFESÝ - Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teþekkür vs) Muðla Ýl gazeteleri fiyat tarifesi uygulanýr. - RESMÝ ÝLAN/MAHKEME ÝLANI st/cm 9,63 TL - Fiyatlara KDV Dahil Deðildir. DATÇA DA SU SIKINTISI ORTADAN KALKIYOR Muðla Büyükþehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýdaresi (MUSKÝ) Genel Müdürlüðü ekipleri Datça da uzun yýllardýr devam eden içme suyu sýkýntýsýný çözüyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýdaresi (MUSKÝ) Genel Müdürlüðü ekipleri Datça da uzun yýllardýr devam eden içme suyu sýkýntýsýný çözüyor. Yaz aylarýnda içme suyu sýkýntýsý yaþanan Muðla nýn Datça ilçesinde, MUSKÝ ekipleri çalýþma baþlattý. Ekiplerin akustik dinleme cihazý ile yaptýðý araþtýrmalar sonucunda Datça ilçesini besleyen ana þebeke hattýnda patlaklar tespit etti. Ýskele Mahallesi Babayaný Deresi Mevkiinde çalýþmalarýný sürdüren ekipler, su sýkýntýsýnýn Datça nýn içme suyunu karþýlayan ana hatta meydana gelen kaçaklarýndan kaynaklandýðý tespit etti. Ekipler bölgeye hýzlý þekilde müdahale ederken yerin 9 metre altýnda yer alan kaçaklara ulaþýldý. MUSKÝ birden fazla kaçaðýn meydana geldiði hatta su borularýnýn çok eski olmasý nedeniyle kaçaklarý tamir etmek yerine bölgede 200 metrelik hat yenileme çalýþmasý baþlattý. Ýçme suyu hattýnýn eski olmasý nedeniyle mesken içerisinden geçen hat ekiplerin çalýþmalarýný oldukça güçleþtiriyor. Tüm Datçalý Çalýþmalardan Memnun Datça da yaþayan Demet Geremeli, yaz aylarýnda ilçede büyük bir su sýkýntýsý yaþandýðýný ve özellikle üst katlara yeterli su gelmediði için maðdur olduklarýný söyledi. Uzun yýllardýr devam eden bu sorunun MUSKÝ nin çalýþmalarýyla çözüleceðini söyleyen Geremeli, tüm Datçalýlarýn bu durumdan memnun olduðunu belirtti. Geremeli, ayrýca Uzun zamandýr yaþadýðýmýz su sorununun bu yaz yaþamayacaðýz gibi duruyor. MUSKÝ ekipleri çok büyük bir su kaçaðý tespit ettiler ve o bölgedeki hattý tamamen deðiþtiriyorlar. Kýsa sürede böyle büyük bir sorunu çözdükleri için Muðla Büyükþehir Belediyesi ve MUSKÝ ye teþekkür ederim dedi. Yaz Sezonunu Sorunsuz Geçireceðiz Konu hakkýnda konuþan MUSKÝ Genel Müdürü Baki Ülgen, Ýlçede bulunan içme suyu hattýnýn eski olduðunu ve bu yüzde yýllardýr Datça da özellikle yaz aylarýnda su sorunu çekildiðini vurguladý. Ülgen, Çalýþmayla ana hat üzerinde meydana gelen kaçaklar birden fazla olduðu için burada tamir etmek yerine yenileme yolunu seçtik. Datça nýn bu yazý su sýkýntýsý çekmeden atlatmak için elimizden geleni yapýyoruz dedi. -Soner Aydýn

3 3 Akdeniz meyve sineði ile doðal mücadele 1.SAYFADAN DEVAMLA Büyükþehir den Kültür Turizmi Ataðý bu tarihten önce yaptýðýmýz bu toplantý ile çiftçimizin bilgilenmesine destek olduk dedi. Dekar baþýna 20 lira destek Prof. Dr. Hüseyin Baþpýnar, meyve sineðinin zarar oranýnýn normal yýllarda yüzde 15-30, salgýn yýllarda ise yüzde 100'e kadar ulaþabildiðini söyledi. Ürün kayýplarýnýn da zarar oraný ile baðlantýlý olarak deðiþtiðini kaydeden Baþpýnar, Ülkemizde zeytin yetiþtirilen tüm alanlarda bulunur. Meyve Sinekleri de ayný þekilde Ýlkbaharda ergin hale gelince çiftleþen diþiler yumurtalarýný yumurta býrakma borusu ile meyvenin kabuðu altýna býrakýr. Yumurtadan çýkan larvalar meyvenin etli kýsmý ile beslenerek geliþir. Ýþte asýl zararý meyve içerisindeki larvalar yapar. Bu nedenle mücadelede hedef erginlerdir. Yumurta býrakmadan engellenmelidir. Yumurtayý kabuk altýna býraktýklarý için yumurta býrakýldýktan sonra mücadelesi yoktur dedi. Tuzaklama yönteminin zeytin sineði ve akdeniz meyve sineði ile mücadelede en basit ve ekonomik yöntem olduðuna deðinen Baþpýnar, Basit bir hesapla, her aðacýn 50 kg zeytin verdiðini ve her yýl zeytin sineði ortalama yüzde 30 zarar yaptýðýný düþünürsek toplamda dekar baþýna ortalama 450 lira zarar ortaya çýkýyor. Dekar baþýna tuzak toplam maliyeti 52 lira, bunun 20 lira Devlet desteði var üreticinin cebinden çýkan dekarda 32 liradýr þeklinde konuþtu. Zeytin ve Narenciye sinekleriyle mücadele 1-Kültürel önlemler: Yere dökülmüþ bulaþýk meyvelerin hasattan sonra toplanýp imha edilmesi. Hasattan sonra-ýlkbahardan önce toprak iþlemesi. 2. Kimyasal mücadele (Mücadele zamaný önemli): Ruhsatlý bir pestisiti kullanma (Kýsmi dal zehirli yem ilaçlamasý) 3. Biyoteknik mücadele (Tuzaklar): Bu teknikler içinde en kolay ve etkili mücadele tuzak tekniðidir. Meyve sineði içinde cezbedici madde olan þiþeye girer ve çýkamaz. Avantajlarý; Çok etkili, Ekonomik, Uygulamasý çok kolay, Sürekli danýþmanlýk yardýmýnýn olmasýdýr. Turunçgillerde tuzaklama; 1 dekar alana 12 adet tuzak asýlarak 120 gün boyunca korunma saðlanmaktadýr. Zeytin aðaçlarýnda tuzaklama; her zeytin aðacýna 1 adet tuzak asýlarak120 gün boyunca korunma saðlanmaktadýr. -Mehmet Bozkýr Büyükþehir Ýtfaiyesi 503 Personeliyle 7/24 Göreve Hazýr Muðla Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Dairesi Baþkanlýðý, 30 Mart yerel seçimlerinden sonra kýsa süre içerisinde teþkilatlanmasý ve yapýlanmasýný tamamlayarak vatandaþlara hizmet vermeye devam ediyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Dairesi Baþkanlýðý, yerel seçimlerden sonra Büyükþehir olan Muðla Ýlinde 13 Grup Amirliði, 27 Ýstasyon olmak üzere toplam 40 noktadan 503 personel ve 143 araçla vatandaþlarýn 7/24 güvende olmalarý için hizmet veriyor. Ýtfaiye ekipleri, yerel seçimlerden bugüne kadar Muðla Ýli genelinde toplam 4 bin 13 itfai olaya müdahale ederken 25 bin 350 vatandaþa da yangýn konularýnda eðitim ve tatbikatlar düzenledi. Ekipler, ayrýca 2 bin 15 kamu ve özel kuruluþa yangýn önlemlerini aldýrarak uygunluk raporu düzenledi ve 410 kurum ve apartmanda baca kontrolü yaptý. Muðla Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Dairesi Baþkaný Raþit Çöl, Muðla Ýlinin geniþ ve çetin bir coðrafyaya sahip olduðunu ve vatandaþlarýn 7/24 güvende olmalarý için Ýtfaiye teþkilatý olarak 40 noktadan hizmet verdiklerini belirtti. Raþit Çöl; Ýtfaiye teþkilatýmýz vatandaþlarýmýzýn güvende olmalarý için 7/24 göreve hazýr. Bütün ilçe grup amirliklerimiz ile koordineli bir þekilde çalýþarak olaylara en kýsa zamanda müdahale etmek için çalýþýyoruz. 13 Grup Amirliði ve 27 istasyon ile toplam 40 noktadan 503 personel ve 143 aracýmýzla vatandaþlarýmýza hizmet veriyoruz. Ýtfaiye teþkilatý olarak sadece insanlarýn deðil doðadaki diðer canlýlarýn da hayatlarýný kurtarmak için özverili bir þekilde çalýþýyoruz. Vatandaþlarýmýzý ve özellikle de öðrencileri yangýn konusunda bilinçlendirmek için yangýn ve doðal afetler ile ilgili eðitim ve tatbikatlar düzenliyoruz.düzenli aralýklarla verdiðimiz hizmet içi eðitim programlarý ile personelimizde farkýndalýk yaratmaya çalýþýyoruz. Yaklaþan Ramazan Bayramýnda da nöbetçi grup amirliklerimiz ile Ýtfaiye teþkilatý olarak vatandaþlarýmýzýn hizmetindeyiz. dedi. -HABER MERKEZÝ Muðla Büyükþehir Belediyesi, Muðla Ýli genelinde kültür turizmini ataða geçirmek için çalýþmalarýna tüm hýzýyla devam ediyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi, Muðla Ýli genelinde kültür turizmini ataða geçirmek için çalýþmalarýna tüm hýzýyla devam ediyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bozüyük eski Belediye binasýnýn bakým, onarým ve düzenleme çalýþmalarý tamamlandý. Tarihi dokusu ve doðal güzellikleriyle son yýllarda sinema ve dizi ekiplerinin ilgi odaðý olan Bozüyük Mahallesi, Büyükþehir Belediyesinin çalýþmalarý ile kültür turizmine kazandýrýlýyor. Büyükþehir Belediyesi Turizm Servisi tarafýndan Bozüyük eski Belediye binasýný ve bölgeyi ziyarete gelen kiþiler için yöreye ait taþýnabilir etnografik eserlerin sergilenmesine yönelik hazýrlýklar baþlatýldý. Önümüzdeki günlerde hizmete açýlacak bina için ekipler titizlikle çalýþmalarýný sürdürüyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Baþkan V. Ali Ýnan, film platosu haline gelmiþ Bozüyük Mahallesinde kültür turizmi adýna Büyükþehir Belediyesi tarafýndan önemli çalýþmalar yürütüldüðünü söyledi. Ali Ýnan; Birçok diziye ve sinema filmine ev sahipliði yapan Bozüyük Mahallemizdeki Cemil Toksöz evinin çevre düzenlemesi ekiplerimiz tarafýndan yapýlarak ziyarete açýldý. Ülkemizin dört bir yanýndan dizilerin çekildiði yerleri görmek, kültürümüzü tanýmak ve egenin sýcak insanlarý ile tanýþmak için gelen misafirlerimize Daire Baþkanlýðýmýz tarafýndan Ýlimiz turist destinasyonlarý, Bozüyük Mahallesinin tarihi ve Cemil Toksöz evi ile ilgili bilgiler veriyor. Büyükþehir Belediyesi olarak Muðla Ýli genelinde kültür turizmini ataða geçirmek için çalýþmalarýmýz tüm hýzýyla devam ediyor. dedi. -Mehmet Bozkýr Muðla da Hastaneye giden Beyaz ilgi odaðý Ünlü þovmen Beyazýt Öztürk Muðla da annesinin tedavisi için gittiði özel hastanede yoðun ilgiyle karþýlandý. Televizyon dünyasýnýn en uzun soluklu programlarýndan birine hayat veren ünlü þovmen Beyazýt Öztürk tatil için her sene olduðu gibi yine Muðla yý seçti. Tatili sýrasýnda Muðla Özel Yücelen Hastanesine annesini tedavi ettirmek için giden Beyazýt Öztürk hastane çalýþanlarý ve hasta yakýnlarý tarafýndan yoðun ilgiyle karþýlandý. Her zaman olduðu gibi sempatik ve sýcakkanlý tavýrlarý ile hayranlarýnýn ilgisine karþýlýk veren Beyazýt Öztürk kendisiyle fotoðraf çektirmek isteyenleri kýrmadý ve bir süre onlarla sohbet etti. Öztürk, yapýlan tetkik ve muayenelerin ardýndan Annesiyle birlikte hastaneden ayrýldý. -ÖMER KUNDAKÇI

4 4 Ortacalý Duru Tunçer Milli takýmda Türkiye Yýldýzlar Satranç Þampiyonasý, Konya Rixos Otel'de gerçekleþtirilen ödül töreni ile tamamlandý. Muðla dan 12 sporcunun katýldýðý þampiyonada 14 Yaþ Bayanlarda mücadele eden Ortaca Belediyespor satranç sporcusu Duru Tunçer 3.5 puanla Yýldýzlar Milli Takým Havuzuna girmeye hak kazandý. 37 Ýl ve KKTC'den toplam 296 sporcunun katýlýmýyla, 6-12 Temmuz 2015 tarihleri arasýnda Konya Rixos Otel'de gerçekleþtirilen 2015 Türkiye Yýldýzlar Þampiyonasý kapanýþ töreni; Türkiye Satranç Federasyonu Baþkan Vekili Prof. Dr. Yusuf Doðruer, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ýmamoðlu, Konya Ýl Temsilcisi Hasan Onat, Antalya Ýl Temsilcisi Osman Akdoðan, Eskiþehir Ýl Temsilcisi Tayfun Taþçý ve çok sayýda davetlinin katýlýmýyla gerçekleþti. Türkiye Satranç Federasyonu Baþkan Vekili Prof. Dr. Yusuf Doðruer bir konuþma yaparak þampiyonada centilmence mücadele eden ve derece alan sporcularý kutladý. Duru Tunçer milli takýmda 12 kiþilik Muðla Yýldýz Satranç Sporcularý Kafilesinin 5'i Ortaca Belediyespor satranç sporcularýndan oluþtu. 14 Yaþ Bayan Kategorisinde Duru Tunçer, 14 Genel Kategoride Ozan Tuna Yakar, 15 Genel Kategoride Abdullah Doðukan Dere, 13 Genel Kategoride Ýsa Özgür ve 17 Yaþ Bayanlarda Emine Özgür, Muðla kafilesinden ise, 13 Genel Kategoride Arda Yungucu, Mehmet Emirhan Þen, 13 Yaþ Bayanlarda Sude Koyuncu, 14 Genel Kategoride Orhun Atabey Taslak, Mehmet Ali Boncuk, 16 Genel Kategoride Berkin Erdem, Mete Zorlu þampiyonada yer aldýlar. Ortaca Belediyespor Satranç Antrenörü Hasan Güneþ, Temmuz tarihlerinde Konya'da yapýlacak olan Türkiye Kulüpler Þampiyonasý öncesi oyuncularýmýzýn baþarýsý bizleri mutlu etti. Duru Tunçer in de milli takým havuzuna girmeye hak kazanmasý hem ilimizi hem de kulübümüzü gururlandýrmýþtýr dedi. 8. Ayvalýk Yaz Satranç Turnuvasý Temmuz tarihlerinde Ayvalýk Ýsmet Ýnönü Kültür Merkezi'nde yapýlan 8.Ayvalýk Yaz Satranç Turnuvasý A Kategorisi (16 Yaþ Üstü), B Kategorisi (16 Yaþ Altý) ve 110 sporcunun katýlýmýyla 6 tur üzerinden yapýldý. Ýzmir, Ýstanbul, Aydýn, Denizli, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Balýkesir, Muðla gibi illerden gelen satranç sporcularýnýn katýlýmýyla güçlü bir turnuva yapýldý. B Kategorisinde yarýþan 9 yaþýndaki Gülenay Güneþ kendinden 6-7 yaþ büyük sporcularla mücadele etmiþ ve 2.5 puanla turnuvayý tamamlamýþtýr. Satranç geliþimi ve güçlü turnuvaya girerek satranç geliþimine katkýsý olan bu turnuvadan tecrübe kazanmýþtýr. -Mehmet Bozkýr Mustafa Ýnci CHP DE SEÇÝM ZAMANI CHP Muðla da ilçe baþkanlýðý ve il baþkanlýðý seçimlerine hazýrlanýyor. Baþkanlýk seçimleri öncesi delege seçimleri gerçekleþtirilecek. CHP üyeleri 15 Aðustos tarihinde ilçe delegelerini belirleyecek. Delege seçimleri tamamlandýktan sonra ilçe baþkanlýðý seçimleri yapýlacak. 28 Eylül 25 Ekim tarihleri arasýnda tüm ilçelerde ilçe baþkanlýklarý seçimleri tamamlanmýþ olacak. 11 Kasým ile 29 Kasým tarihleri arasýnda belirlenecek olan bir günde de il baþkanlýðý seçimi yapýlacak Muðla CHP de yapýlacak olan ilçe baþkanlýklarý ve il baþkanlýðý seçimi çok ciddi anlamda çekiþmeli olacaðý söyleniyor. Ancak bunun tam tersi de olabilir. Ýlçe baþkanlýðý seçimlerini ilçe belediyeleri ve büyükþehir belediyesinin ne kadar etkisinin olacaðýna baðlý. Belediye baþkanlarýnýn ilçe baþlýklarý seçiminde etkisinin ne kadar olacaðý delege seçimlerinde belli olacaktýr. Eðer delege seçimlerini belediye baþkanlarýnýn desteklediði ekipler kazanýr ise ilçe baþkanlýðýný da belediyelerin desteklediði adaylarýn kazanmasý gayet normaldir CHP Menteþe ilçe baþkanlýðý için ismi geçen ilk isim Mustafa Þahin oldu. Daha önce Menteþe Belediye Baþkanlýðý için aday adayý olan Mustafa Þahin geçen hafta ekibiyle geniþ çaplý bir toplantý düzenlemiþ. Mustafa Þahin in ekibi kendisinden ilçe baþkaný adayý olmasýný istemiþ. Siyasi ekip Mustafa Þahin in ilçe baþkaný adaylýðýnda bir hayli ýsrarcý olmuþ. Mustafa Þahin de siyasi ekibinden gelen bu talebi olumlu bir yanýt vermiþ. Yani Mustafa Þahin Menteþe CHP de ilçe baþkanlýðý için adý geçen ilk isim oldu Peki, Mustafa Þahin den ilçe baþkaný olur mu? Olur, tabi ki niye olmasýn. Partili partisinin yaptýðý siyasi çalýþmalardan dolayý birçok insan tarafýndan takdir edilen birisi. Ýyi bir ilçe baþkaný olabilir. Ancak Mustafa Þahin bir þeyi unutmamalý. Ýlçe Baþkanlýðý seçimini kaybettiði takdir de siyasi hayatýný genç yaþta bitirmiþ olacaktýr. Belediye baþkan adayý olmuþ birisinin kendi ekibi içerisinden bir ilçe baþkaný adayý çýkartmasý daha doðru olur gibi geliyor bana Mustafa Þahin siyasi ekibi içerisinden bir ilçe baþkaný adayý çýkartýr ise daha doðru olur gibi geliyor bana. Çünkü Türkiye de seçim bitmez. 6 ay sonra yeni bir seçimin yapýlmayacaðýnýn garantisi yok. Olasý bir erken genel seçimde Mustafa Þahin Menteþe nin niye milletvekili adayý olmasýn. CHP Menteþeden uzun zamandýr seçilebilir bir sýradan milletvekili adayý göstermedi. Tabi ki bu Mustafa Þahin in kendisinin ve siyasi ekibinin vereceði bir karar. Biz sadece kendisine buradan küçük bir uyarýda bulunabiliriz Ancak görünen þu ki ilçe baþkanlýklarý seçimlerinde ilçe belediye ve büyükþehir belediye baþkanýna yakýn olan isimler ilçe baþkaný seçilmesi daha kolay olacak gibi bir tablo var ortada. Ayný olay il baþkan adaylarý içinde geçerli olacaktýr. Özellikle Muðla Büyükþehir Belediye Baþkanýna yakýn olan isimlerin il baþkaný olma olasýlýðý diðer adaylara göre daha fazla olacak gibi gözüküyor. Bunu son milletvekili seçimlerinde gördük ve yaþadýk Ýlçe Baþkanlýklarý ve Ýl Baþkanlýðý seçiminde Muðla Büyükþehir Belediyesini karþýsýna alan adaylarýn baþkanlýk koltuðuna oturmasý zor gibi gözüküyor. Bu söylediklerim güçlü olasýlýklar. Belli de olmaz. Parti içerisinde ki muhalifler birlik içerisinde olur ise seçimleri zorlayabilir. Zorlamak bir yana hatta ilçe baþkanlýklarý dahi kazanabilirler. Tabi ki hiçbir seçimin sonucu sandýklar açýlmadan belli olmaz. Ancak Perþembe nin geleceði Çarþamba dan belli olur sözünü de unutmamak lazým Muðla CHP de yapýlacak olan delege seçimleri, ilçe baþkanlýklarý seçimleri ve son olarak il baþkanlýðý seçimi renkli görüntülere sahne olacak gibi gözüküyor. Eðer CHP hükümet ortaðý olur ise bu seçimler daha heyecanlý olacaktýr. Bekleyip göreceðiz. Ancak CHP de seçim heyecaný þimdiden baþlamýþ durumda. Önümüzdeki günlerde CHP içerisinde ki bu seçim heyecaný daha artacak gibi gözüküyor RESMÝ ÝLANLAR de BASIN NO.:

5 5

6 6 Köyceðiz de tarihi konaðýn Muðla Büyükþehir Bayrama Hazýr Muðla Büyükþehir Belediyesi, vatandaþlarýn Ramazan Bayramý ný daha huzurlu ve rahat geçirebilmeleri için tüm hazýrlýklarýný tamamladý. Muðla Büyükþehir Belediyesi nin tüm birimleri, vatandaþlarýn Ramazan Bayramý ný daha huzurlu ve rahat geçirebilmeleri için gerekli önlemleri alarak hazýrlýklarýný tamamladý. Ramazan Bayramý boyunca toplu ulaþýmda ücretsiz hizmet verecek belediye otobüslerinin yanýnda vatandaþlarýn daha güvenli seyahat edebilmeleri için ekipler, yatay/düþey iþaretlemeler ile sinyalizasyonlarýn bakýmlarýný da gerçekleþtirdi. Zabýta Denetimleri Sýklaþtýrdý Büyükþehir Belediyesi Zabýta Dairesi Baþkanlýðý, Ýl genelinde yetki ve sorumluluk alanýnda bulunan pastanelerde ve þekerleme satýþý yapan yerlerde denetimlerini sýklaþtýrdý. Zabýta ekipleri ayrýca bayram nedeniyle yolcu yoðunluðunun arttýðý otogarlarda da denetimlerine arttýrarak devam ediyor. MUSKÝ ve Ýtfaiye 7/24 Hizmette MUSKÝ Genel Müdürlüðü ve Ýtfaiye Dairesi Baþkanlýðý ekipleri, bayram boyunca su ve kanalizasyon hizmetlerinde meydana gelebilecek aksaklýklarda ve olasý bir yangýna karþý 7/24 görevlerinin baþýnda olacaklar. Toplu Ulaþým Ücretsiz Büyükþehir Belediyesi toplu taþýma araçlarý, bayramýn Ýlk günü 17 Temmuz Cuma gününden itibaren 19 Temmuz Pazar günü saat; a kadar vatandaþlara ücretsiz hizmet verecek. Ulaþým Dairesi Baþkanlýðý ekipleri, vatandaþlarýn daha güvenli yollarda seyahat edebilmeleri için yatay/ düþey iþaretlemelerin ve sinyalizasyon sistemlerinin bakým ve onarýmlarýný gerçekleþtirdi. Mezarlýklarda Bayram Temizliði Saðlýk ve Sosyal Hizmetler Dairesi Baþkanlýðý Mezarlýklar Þube Müdürlüðü tarafýndan Muðla Ýli genelinde Büyükþehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanýnda bulanan mezarlýk alanlarýnda bayram temizliði titizlikle yapýlýyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi yetkilileri tarafýndan yapýlan açýklamada, vatandaþlarýn Ramazan Bayramý ný güzel ve huzurlu bir þekilde geçirmeleri için tüm birimlerin gerekli önlemleri alarak hazýrlýklarýný tamamladýklarýný belirttiler. bahçesinde el sanatý sergisi Köyceðiz Belediyesi Aykut Oray kültür merkezi içerisinde bulunan tarihi Baþoðlu konaðý bahçesinde geleneksel ahþap yakma sanatý ustasý Konyalý Sanatçý Mahmut Parýlyýldýz ýn Nostalji Ýstanbul adlý sergisi açýldý. Köyceðiz Belediyesi Aykut Oray kültür merkezi içerisinde bulunan tarihi Baþoðlu konaðý bahçesinde geleneksel ahþap yakma sanatý ustasý Konyalý Sanatçý Mahmut Parýlyýldýz ýn Nostalji Ýstanbul adlý sergisi açýldý. Köyceðiz Belediye baþkaný Kamil Ceylan, Ýlçemizde geleneksel sanatlarýmýzýn geliþmesi yönünde yýl boyunca açtýðýmýz kurslar ile kültürümüze sahip çýkmaya gayret gösteriyoruz. Kaybolmaya yüz tutmuþ el sanatlarýný genç nesillere öðreterek gelecek nesillere taþýmak istiyoruz dedi. Ortaca da AYDEM arýza bakým onarým firmasý çalýþanlarýna iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimi verildi. AYDEM arýza bakým onarým firmasýnýn Ortaca, Köyceðiz ve Dalaman bölgesinde çalýþan personelinin katýlýmý ile Ortaca Kent Konseyi salonunda Dr. Olcay Deniz Türkeri ve iþ güvenliði uzmaný Kamil Emre Akýncý tarafýndan eðitim ve bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Soru-cevap ve slayt sunumu eþliðinde yapýlan eðitimde, herkesin yaþama hakkýnýn en yüksek düzeyde garanti altýna alýnmasý gerekliliði vurgulandý. -Tuncay Karaçelik Serginin açýlýþýna katýlarak bilgi alan Kaymakam Gürkan Demirkale, ahþap yakma sanatýnýn kültür merkezinde yaz döneminde çocuklara öðretilmesini istedi. Demirkale, geleneklerimize ve göreneklerimize sahip çýkarak gelecek nesillere aktarýlmasýnda emeði geçenlere teþekkür ediyorum. Bu nadide eserleri ilçemize getiren Belediye kültür ve sosyal iþler müdürlüðümüzü ve KaliMerhaba Derneði yöneticilerini kutluyorum diye konuþtu. Nostalji Ýstanbul ahþap yakma sanatý ürünleri sergiyi gezenlerin büyük beðenisini kazandý. Sergi tarihi Baþoðlu konaðýnýn bahçesinde 30 Temmuz a kadar gezilebilecek. Serginin açýlýþýna, Köyceðiz kaymakamý Gürkan Demirkale, Belediye baþkaný Kamil Ceylan, Emniyet müdürü Burhan Þahin ve davetliler katýldý. -Mehmet Bozkýr AYDEM de Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Eðitimi Dalaman da eski kil ocaðý tarým yapýlabilir hale getirildi... Dalaman da kil ocaðý olarak kullanýlan alan Muðla Büyükþehir Belediyesi ekipleri tarafýndan temizlenerek tarým yapýlabilir hale getirildi. Dalaman da kil ocaðý olarak kullanýlan alan Muðla Büyükþehir Belediyesi ekipleri tarafýndan temizlenerek tarým yapýlabilir hale getirildi. Muðla Büyükþehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baþkanlýðýna Devlet Su Ýþleri tarafýndan tahsisi yapýlan Dalaman daki eski kil ocaðý, rehabilitasyon amaçlý dolgu sahasý olarak faaliyete alýndý. Daha önceden çeþitli atýklarýn döküldüðü alan, ekipler tarafýndan temizlenerek hafriyat topraðý, inþaat ve yýkýntý atýklarý ile rehabilitasyon amaçlý dolgusu yapýldý ve alanýn belirli bir kýsmý yeniden tarým yapýlabilir hale getirildi. Muðla Büyükþehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baþkaný Aylin Giray konu ile ilgili yaptýðý açýklamada, Büyükþehir Belediyesi olarak çevrenin korunmasý ve hafriyat atýklarýnýn deðerlendirilmesine yönelik çalýþmalarýn devam ettiðini söyledi. Giray, Dalaman Ýlçesinde, ekiplerimiz tarafýndan yapýlan çalýþmalar ile hem hafriyat atýklarýnýn bertarafý saðlanýyor. Hem de atýl durumdaki eski maden ocaklarý tarýma kazandýrýlýyor. Ayrýca bu alanlarda oluþan su birikintilerinde üreme ihtimali olan vektör (haþere) oluþumunun önüne geçilerek halk saðlýðý için de çalýþmalar yürütülüyor dedi. -SONER AYDIN

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991)

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991) Vatandaþla iç içe olacaðým CHP Çorum Ýl Baþkaný Yýldýz Bek, milletvekili aday listesinden deðiþikik yapýldýðýný ve belediye baþkan adayý iþadamý Sait Börekçi'nin Çorum'dan 2. sýradan aday gösterildiðini

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

KUSADASl - AMERÝKAN ASKERÝ GEMÝSÝ KUÞADASI'NDA

KUSADASl - AMERÝKAN ASKERÝ GEMÝSÝ KUÞADASI'NDA www.bayiskender.com Yýl: 3 Sayý:971 Fiyatý: 10 KR (KDV Dahil) CUMHURBAÞKANI GÜL, 14 MAYIS'TA AYDIN'DA - ADÜ Týp Fakültesi hastanesi, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan açýlacak. Cumhurbaþkaný Abdullah

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK ADAYLIK ÝÇÝN KAMUDA ÝSTÝFALARIN SON GÜNÜ 7 Haziran'da yapýlacak genel seçimler öncesi milletvekili aday adaserpil Þahbudak Vural Þahbenderoðlu yý olmak isteyen kamu görevlileri ardý ardýna istifalarýný

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı