Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR Yoðuþma suyu Tahliye Baðlantýsý Atýk Gaz Baca Baðlantýsý Gaz ve Su Borusu Baðlantýsý Elektrik Baðlantýsý ÝLK ÇALIÞTIRMA VE KULLANIM Ýlk Çalýþtýrma Öncesi Yapýlmasý Gereken Son Kontroller ve Ýþlemler Kumanda Paneli Çalýþma Fonksiyonlarý Gaz Valfý Ayarý ve Yanma Kontrolü GAZ DÖNÜÞÜMÜ HATA & ARIZALARIN TESPÝTÝ VE GÝDERÝLMESÝ BAKIM STANDARTLAR / TALÝMATLAR EKLER

3 GÝRÝÞ E.C.A. Confeo Premix 24/30 kw yoðuþmalý kombiler, verimli, emniyetli ve konforlu bir merkezi ýsýtma ve sýcak kullaným suyu ihtiyacýna yönelik olarak tasarlanmýþtýr. Confeo Premix 24/30 kw yoðuþmalý kombiler istenilen yakýt tercihine göre Doðalgaz veya LPG ile çalýþabilme imkanýna sahiptir. Ayrýca, seçilen özel baca tipine göre; monte edildikleri ortam havasýndan baðýmsýz þekilde (hermetik -> C tipi) iþletilebileceði gibi ortam havasýna baðýmlý olarakta iþletilebilirler (B tipi). Bu kýlavuzda istenilen yakýt tercihine göre çalýþabilen 24 ve 30 kw yoðuþmalý kombilerin montaj ve kullaným bilgileri bulunmaktadýr. Cihazýn teknik özellikleri, monte edilecek yerin seçimi, su, gaz, baca ve elektrik baðlantýlarýnýn yapýlmasý, gaz dönüþümü, bakým bilgileri ve muhtemel arýzalarýn tespit edilerek giderilmesi konularýnda kýlavuzda ayrýntýlý bilgiler verilmiþtir. Cihazýnýzýn tüm özelliklerinden yararlanmak ve uzun süreli olarak sorunsuz bir þekilde kullanmak için lütfen kýlavuzunuzu dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýz ile birlikte verilen tüm dökümanlarý gerektiðinde baþvurmak üzere saklayýnýz. GARANTÝ VE SERVÝS Tüm talimat ve senelik bakýmlar E.C.A. yetkili servislerince yapýlmalýdýr. Montaj ve kullaným kýlavuzunda belirtilen talimat ve uyarýlara uyulmasý kaydýyla cihaz malzeme ve iþçilikten doðabilecek her türlü arýza karþý 3 yýl süre ile E.C.A. servis garantisine sahiptir. Ýlk iþletmeye alma iþlemi mutlaka E.C.A. yetkili servisi tarafýndan yapýlmalýdýr. Garantinin geçerli olabilmesi için kýlavuzla birlikte verilen garanti belgesini yetkili servis tarafýndan ilk iþletmeye alma esnasýnda ilk çalýþtýrma tarihini de mutlaka iþleterek onaylatmanýz gerekir. Bu E.C.A mamulü normal kullaným þartlarýnda tamir gerektirmez. Ancak her hangi bir hususta yardýma ihtiyacýnýz olduðu taktirde yurt sathýna yayýlmýþ E.C.A. satýþ sonrasý müþteri hizmetleri teþkilatý EMAR her an emrinizdedir. E.C.A Yetkili servis adresleri listesi ayrýca verilmiþtir. Kombi cihazlarý için Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý'nca tespit ve ilan edilen kullaným ömrü 15 yýldýr. SEMBOLLER Aþaðýdaki semboller cihazýn kullaným ve montajýyla ilgili önemli noktalara dikkat çekmek amacý ile metin içerisinde gerekli noktalara yerleþtirilmiþtir. Sembollerin ne anlama geldiði aþaðýda ifade edilmiþtir. - DÝKKAT: Maddi yada hafif ferdi zarar meydana gelebileceðini ifade eder. - TEHLÝKE: Aðýr ferdi zarar meydana gelebileceðini ifade eder. Information - Kullanýcýnýn göz önünde bulundurmasý gereken bilgileri ihtiva eden açýklamalardýr. - Kullanýcýnýn müdahale etmemesi gereken ve yetkili servisin sorumluluðunda olan durumlarý gösterir. 3

4 EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR Emniyet Kurallarý Gaz kokusu hissedilmesi durumunda; - Cihazýn gaz vanasýný ve gaz ile çalýþan diðer tüm cihazlarýn vanalarýný kapatýn, - Ocak, fýrýn vb. cihazlarý kapatarak alevlerini söndürün, - Kibrit, çakmak vb. yakmayýn, sigarýnýzý söndürün, - Kapý ve pencerelerinizi açarak bulunduðunuz ortamý havalandýrýn, - Elektrikli cihazlarýnýzýn düðmelerine ve fiþlerine kesinlikle dokunmayýn, - Daire ve bina giriþindeki gaz vanalarýný kapatýn, - Gaz kokusu olan ortamlardaki telefonlarý kullanmayýn, - Zaman kaybetmeden 187 nolu telefondan gaz þirketine haber verin ve durumu en yakýn yetkili servise bildirin. Yanýcý ve patlayýcý özelliði bulunan maddeleri cihazýnýzýn yakýnýnda bulundurmayýnýz ve kullanmayýnýz. Temizlik, gaz kaçak testi vb. iþlemler sýrasýnda su, köpük gibi maddeleri elektriksel baðlantýlardan uzak tutunuz. Cihazýnýzda yakýt olarak LPG (tüpgaz) kullanýyorsanýz cihazla gaz tüpü arasýndaki baðlantýlarýn zarar görerek ciddi tehlikeler yaratmamasý için gaz tüpünü kesinlikle sallamayýnýz veya yatýrmayýnýz. Cihazýnýzýn bulunduðu ortamda atmosfere açýlan havalandýrma menfezlerinin önünü kesinlikle kapatmayýnýz. Tesisat Cihazýnýzýn montajý yapýlmadan önce doðalgaz, kalorifer ve sýcak kullaným suyu tesisatlarýnýn hazýr olmasý gerekir. Doðalgaz tesisatý, yetkili bir mühendislik bürosu tarafýndan projelendirilmiþ, onaylatýlmýþ ve yaptýrýlmýþ olmalýdýr. Tüm bu iþlemlerin giderleri kullanýcýya aittir. Gaz Dönüþümü Cihazýnýzýn, kullanacaðý yakýt türüne göre (LPG veya Doðalgaz) satýn alýnmýþ olmasý gerekir. Kullanýcý cihazý satýn aldýktan sonra gaz dönüþümü talebinde bulunursa, bu iþlem ücrete tabidir. Gaz dönüþüm iþlemi kesinlikle yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr. Dönüþüm iþlemi sonrasýnda mutlaka gaz kaçak testi yapýlmalýdýr. Dönüþüm iþlemi sonrasýnda; gaz dönüþüm etiketi, mamul bilgi etiketinin yanýna yapýþtýrýlmalýdýr ve gaz valfi üzerinde bulunan basýnç ayar vidalarý, özel etiketi ile kapatýlmalýdýr. Montaj Cihazýn montajý yetkili tesisatçý bayi tarafýndan, montaj kýlavuzunda yer alan TSE ve yetkili gaz kuruluþlarýnca belirtilen talimatlara (yer seçimi, baca baðlantýsý vb.) uygun olarak yapýlmalýdýr. Cihaz su buharý, deterjan buharý vb. etkilere direk maruz kalacak biçimde monte edilmemelidir. Baca baðlantýlarýnda yetkili servise danýþýlmadan herhangi bir deðiþiklik yapýlmamalýdýr. 4 Ýþletmeye Alma Cihazýn ilk çalýþtýrmasý kesinlikle yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr. Cihazýn iþletmeye alýnabilmesi için yetkili gaz þirketi tarafýndan gazýn açýlmýþ olmasý gerekir. Bilgi etiketinde yer alan, cihazýn gaz tipi (doðalgaz/lpg), gaz besleme basýncý (mbar), kullanabildiði maksimum su basýncý (bar) ve elektrik beslemesi anma gerilimi (V) bilgilerinin yerel besleme þartlarý ile uyum kontrolleri eksiksiz olarak yapýlmalýdýr. Baca gazlarýnýn cihazýn monte edildiði odaya sýzma riskini ortadan kaldýrmak için baca baðlantýsý yapýlmadan önce sifon su ile doldurulmalýdýr. Cihazýn tesisinin ardýndan ilk çalýþtýrýlmasý sonunda, yetkili servisten cihazýn çalýþtýrýlmasý ve güvenlik tertibatlarý hakkýnda bilgi isteyiniz. Baca elemanlarý içinde bulunan sýzdýrmazlýk contalarý (EPDM) montaj iþleminden önce yaðlanmalýdýr. Gres ve makina yaðý kesinlikle kullanýlmamalýdýr.

5 Kullaným ve Bakým Montaj ve kullaným kýlavuzundaki uyarýlarý dikkate alýnýz. Böylelikle yanlýþ kullaným ve bunun doðuracaðý tehlikeler önlenmiþ olacaktýr. Cihazýnýzýn her yýl mevsim baþýnda genel bakýmý yapýlmalýdýr. Bakým iþlemlerini mutlaka ECA yetkili servislerine yaptýrýnýz. Cihazýn dýþ yüzeylerinin temizliði deterjan veya herhangi bir kimyasal madde kullanmadan sadece nemli bir bezle yapýlmalýdýr. Deterjan vb. kimyasal kullanýmý cihazýnýzda paslanmalara ve çizilmelere sebep olabilir. ÜRÜN Genel Özellikler E.C.A. Confeo Premix 24/30 kw yoðuþmalý kombiler, verimli, emniyetli ve konforlu bir merkezi ýsýtma ve sýcak kullaným suyu ihtiyacýna yönelik olarak tasarlanmýþtýr. Confeo Premix 24/30 kw yoðuþmalý kombiler istenilen yakýt tercihine göre Doðalgaz veya LPG ile çalýþabilme imkanýna sahiptir. Cihazýn çalýþma fonksiyonlarý ve güvenliði tek bir merkez olan "Ana Kart" üzerinden saðlanýr. Ana kart, gaz valfi, fan, sirkülasyon pompasý ve üç yollu vanayý kumanda eder. Brülörde alev olup olmadýðý sürekli kontrol edilir. Kumanda paneli ergonomik bir yapýda tasarlanmýþ olup, kullanýmý kolaydýr. Þeffaf plastik kapaðý sayesinde kapaðýn açýlmasýna gerek kalmadan kalorifer ve kullaným suyu sýcaklýk ayar düðmelerinin konumu görülebilir. Gösterge paneli mavi renkte bir LCD ekran ve 4 adet sarý renkli çalýþma konumlarýný gösteren fonksiyon LED'lerine sahiptir. LCD ekran üzerinde, kalorifer devresi ve kullaným suyu ayar deðerleri, kalorifer devresi suyu güncel sýcaklýk deðeri, hata/arýza kodlarý ve kalorifer suyu tesisat basýncýný görebilirsiniz. Ýki farklý Sýcak Kullaným Suyu seçeneði: Comfort Konumu (Seçilebilir Ön ýsýtma Kontrolü) / Normal Konum Comfort konumunda cihaz, son 24 saat içindeki sýcak kullaným suyu taleplerinizi izler ve kaydeder. Kaydettiði bu bilgilere göre diðer 24 saat içinde oluþabilecek kullaným suyu taleplerinizi tahmin ederek, sýcak kullaným suyunuzu plaka eþanjör içinde hazýr bekletir. Böylelikle daha kýsa sürede sýcak kullaným suyu temin edilebilir. Normal konum, ekonomik kullaným suyu kontrolü içindir. (ön ýsýtmasýz kullaným suyu) Cihazýnýzda bulunan emniyet sistemleri ile hem sizin hem de cihazýnýzýn tam emniyeti saðlanmýþtýr. Bu emniyet sistemleri: Baca Gazý Aþýrý Isýnma Emniyeti (105 C) Alev Sönme Emniyeti Kalorifer Devresi Suyu Aþýrý Isýnma Emniyeti (2 koruma seviyesi : 95 C ve105 C) SKS (Sýcak Kullaným Suyu) Aþýrý Isýnma Emniyeti Yüksek Su Basýnç Emniyeti (3 bar) Düþük Su Basýnç Emniyeti (0,4 bar) Yüksek Voltaj Emniyeti (260 VAC) Düþük Voltaj Emniyeti (160 VAC) EMC (Elektromanyetik uyumluluk) Filtre Sýcak Su Yýðýlma Emniyeti (By-Pass devresi ve pompa ek çalýþmasý) Donma Emniyeti Su Akýþ Denetimi Pompa Kuru Çalýþma Emniyeti (0,3 bar) Pompa Sýkýþma Emniyeti 3 Yollu Valf Sýkýþma Emniyeti Otomatik Hava Purjörü Genleþme Tanký (10 litre) 5

6 Paslanmaz Çelik Eþanjör Hava /Gaz Karýþýmý Giriþ Borusu Frekans Kontrollü Fan Pompa Hidroblok - Gidiþ Manifoldu Gaz Valfi Su Basýnç Sensörü Kalorifer Gidiþ NTC Sýcaklýk Sensörü Kalorifer Dönüþ NTC Sýcaklýk Sensörü Türbin Hava /Gaz Karýþtýrýcý Ateþleme Trafosu Ateþleme Elektrodlarý Ýyonizasyon Elektrodu Baca Gazý NTC Sensörü Hidroblok - Dönüþ Manifoldu Manuel Hava Purjörü Baca Adaptörü Ø 80/125 mm Genleþme Tanký (10 litre ) Sifon Plaka Eþanjör Isýl Emniyet Sigortasý (160 C) 6

7 Ürün Notasyonu Tablo 1 Notasyon Açýklama CP 24 HM CP 30 HM ECA Confeo Premix Yüksek Verimli Yoðuþmalý Kombi - 24 kw Kalorifer Devresi Isýtma Gücü - 26 kw Kullaným Suyu Isýtma Gücü ECA Confeo Premix Yüksek Verimli Yoðuþmalý Kombi - 30 kw Kalorifer Devresi Isýtma Gücü - 31 kw Kullaným Suyu Isýtma Gücü Teknik Özellikler Confeo Premix yüksek verimli yoðuþmalý kombiler, seçilen özel baca tipine göre; monte edildikleri ortam havasýndan baðýmsýz þekilde iþletilebileceði (C tipi) gibi ortam havasýna baðýmlý olarakta iþletilebilirler. (B tipi) C tipi (C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x)) cihazlar monte edildikleri ortam havasýndan baðýmsýz olarak (hermetik) çalýþýrlar. Yanma için gerekli olan taze hava, özel baca baðlantýsý ile cihazýn monte edildiði ortamdan baðýmsýz olarak dýþ ortamdan alýnýr ve yine özel baca baðlantýsý ile oluþan atýk gaz dýþ ortama geri verilir. B tipi (B23, B33) cihazlar monte edildikleri ortam havasýna baðýmlý olarak çalýþýrlar. Yanma için gerekli olan hava cihazýn monte edildiði ortamdan alýnýr, oluþan atýk gaz uygun bir baca baðlantýsý ile dýþ ortama verilir. 7

8 Tablo 2 CP 24 HM CP 30 HM Birim Gaz Kategorisi II 2H 3B/P II 2H 3B/P Tip B23, B33 C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x) B23, B33 C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x) Gaz Tipi Kalorifer Devresi Min Isýtma Gücü (80/60 C) Maks. Isýtma Gücü (80/60 C) Min Isýtma Gücü (50/30 C) Maks. Isýtma Gücü (50/30 C) Min. Isýl Yük Maks. Isýl Yük G 20 G 30/G31 G 20 G 30/G31 6,6 22,2 7,3 24 6,8 22,8 7,9 22,2 8,8 24 8,2 22,8 8,1 27, ,4 28 9,6 27,3 10, kw kw kw kw kw kw Sýcak Kullaným Suyu Min Isýtma Gücü Maks. Isýtma Gücü Min. Isýl Yük Maks. Isýl Yük 6,7 26 6, ,2 27 8,2 31 8,4 32 9, kw kw kw kw Gaz Tüketimi* Doðalgaz (Maks. yükte) Doðalgaz (Min. yükte) LPG (Maks. yükte) LPG (Min. yükte) Propan (Maks. yükte) Propan (Min. yükte) ,92 0,88 2,19 0,78 2,17 0,77 m³ / h m³ / h kg / h kg / h kg / h kg / h Gaz Giriþ Basýncý Doðalgaz (G20) LPG (G30/G31) Propan (G 31) mbar mbar mbar Sýcak Kullaným Suyu Min. Su Debisi Maks. Su Debisi Su Debisi ( t=35 C için) Min. Su Basýncý Maks. Su Basýncý Sýcak Su Ayar Aralýðý 3 12 ( t=31 C) 10,6 0, ( t=32 C) 12,7 0, I / dak I / dak I / dak bar bar C Kalorifer Devresi Min. Su Basýncý Maks. Su Basýncý Sýcak Su Ayar Aralýðý bar bar C Genel Elektrik Beslemesi Elektrik Tüketimi Genleþme Tanký Boyutlar (YxGxD) Aðýrlýk (Net) 230V AC- 50Hz x454x365 42,6 230V AC- 50Hz x454x VAC/Hz watt litre mm kg * Gaz tüketim hesabýnda; Doðalgaz : Hu=9,59 kwh/m³ LPG (Bütan / Propan): Hu=12,793 kwh/kg Propan : Hu=12,91 kwh/kg 8

9 Elektrik Devre Þemasý VAC Oda Termostatý Baðlantýsý VAC Besleme Kablosu VAC Pompa VAC Gaz Valfi VAC Ateþleme Trafosu 6 Ateþleme Elektrodlarý 7 Ýyonizasyon Elektrodu VAC Fan VAC 3 Yollu Motorize Valf 10 Bilgisayar Baðlantý Yuvasý 12 KD Dönüþ Suyu NTC Sensörü 13 KD Gidiþ Suyu NTC Sensörü 14 Isýl Emniyet Sigortasý 160 C 15 Baca Gazý NTC Sensörü 16 Fan Devir Kontrol 17 Su Basýnç Sensörü Türbin BCC Baðlantý Yuvasý Sigorta 4A Açma / Kapama Anahtarý KD Ayar Düðmesi SKS Ayar Düðmesi Reset Butonu Brülör LED i (Mavi) Arýza LED i (Kýrmýzý) MICS 20 Baðlantý Yuvasý Basýnç Butonu Kalorifer Devresi LED i Sýcak Kullaným Suyu LED i Comfort LED i Servis LED i LCD Ekran 9 Þekil 1

10 AMBALAJ - DÝKKAT: Cihazýn nakliye ve depolanmasý sýrasýnda karton ambalaj üzerindeki uyarýlara dikkat edilmelidir. - Cihaz, 867 x 522 x 447 (YxGxD) mm boyutlarýnda alt ve üst straforlar ile desteklenmiþ þekilde karton bir kutu içerisinde teslim edilir (Þekil. 2a). Kalorifer Devresi Borularý Nipet 3/4 Nipet 1/2 Montaj braketi Duvar Aský Braketi Kullaným suyu Baðlantý Borularý Gaz Giriþ Borusu Üst Strafor a) b) Þekil 2 Cihazýn montajý için gerekli olan parçalar üst strafora konulmuþtur. (Þekil. 2) a) Montaj braketi b) Kalorifer suyu baðlantý borularý (3/4'', 2 adet) c) Kullanma suyu baðlantý borularý (1/2'', 2 adet) d) Gaz giriþ borusu (3/4'', 1 adet) e) Nipeller (1/2'', 2 adet - 3/4'', 3 adet) f) ½" ve ¾" Contalar (su ve gaz yalýtýmlarý için) g) Duvar aský braketi (3adet dübel ve 3 adettespit vidasý ile beraber) 10

11 - Cihazdan ayrý bir karton kutu içerisinde hermetik baca seti teslim edilir. Standart hermetik baca seti ( & ) aþaðýdaki parçalardan oluþur (Þekil. 3): a ) Baca adaptörü (Ø 80/125 mm) - Düz sýzdýrmazlýk elemaný - Sýzdýrmazlýk elemaný, EPDM (Ø 80 mm) - Sýzdýrmazlýk elemaný, EPDM (Ø 125 mm) b) 90 dirsek, (Ø 80/125 mm) - Sýzdýrmazlýk elemaný, EPDM (Ø 80 mm) - Sýzdýrmazlýk elemaný, EPDM (Ø 125 mm) c) Baca çýkýþ terminali, L=760mm, (Ø 80/125 mm) ( ) - Ýç ve dýþ duvar baðlantý flanþlarý, EPDM, 2 adet (Ø 125 mm) a) b) c) Þekil 3 11

12 MONTAJ Cihaz Ýçin Montaj Yerinin Seçimi Cihazýn monte edilebileceði yerler için TSE ve yetkili gaz kuruluþlarýnca verilen bir takým sýnýrlamalarýn yanýnda, servis, bakým ve kullaným açýsýndan cihazýn etrafýnda kalmasý gereken mesafeler Þekil - 4' de görüldüðü gibi olmalýdýr. Þekil 4. Cihazýn üstten ve yan cephelerden kalmasý gereken minimum mesafeleri gösterir. (Boyutlar mm olarak verilmiþtir). 114 mm 239 mm 182 mm 750 mm min. 500 mm min. 500 mm 454 mm 378 mm min. 50 mm min. 50 mm a) b) Þekil 4 Information : Kombinizi direkt güneþ ýþýnlarýna maruz kalacak yerlere monte etmeyiniz. Güneþ ýþýnlarý,zaman içinde cihazýnýzýn dýþ yüzeyinde renk deðiþikliðine sebep olabilir. - Maksimum ýsýtma gücünde, cihazýn dýþ yüzey sýcaklýðý 85 C 'den yukarý çýkmadýðýndan yanabilen yapý malzeme ve elemanlarýna karþý özel koruyucu tedbir gerekli deðildir. 12

13 Ortam Havasýndan Baðýmsýz Ýþletim (C Tipi) TEHLÝKE: Yoðuþmalý kombinizin monte edilecek yeri ve atýk gaz baca baðlantýsý TSE ve yetkili gaz kuruluþlarýnca belirtilen talimatlara uymalýdýr. C Tipi (hermetik) cihazlar, dýþ ortam montajlarý için uygun deðildir. Bu cihazlar bina içine monte edilmelidir. - C Tipi kombiler bulunduklarý ortamdan yalýtýlmýþ özellikte olsalar bile her hangi bir gaz kaçaðý durumunda monte edildikleri yerin TSE ve yetkili gaz kuruluþlarýnca gerekli görülen havalandýrma talimatlarýna uygun olmalýdýr. TEHLÝKE: Havalandýrma menfezlerinin önünü kesinlikle kapatmayýnýz.. Baca çýkýþ terminali, hava giriþinin ve atýk gaz çýkýþýnýn kesintisiz olarak saðlanabileceði bir dýþ ortama açýlmalýdýr. - Baca çýkýþ yeri belirlenirken TSE ve yetkili gaz kuruluþlarýnca belirtilen talimatlara uyulmalýdýr. - Yoðuþmalý kombi yatay baca kiti uygulamalarýnda baca baðlantýsý, yoðuþma suyunun cihaza geri dönüþüne izin verecek þekilde 2 veya 3 yukarý meyil alacak biçimde monte edilmelidir. Information :Yoðuþmalý kombi atýk gaz borusunun içi her zaman nemlidir. Information : Soðuk veya aþýrý nemli hava þartlarýnda, atýk gaz içindeki su buharý bacayý terk ederken yoðuþabilir. 13

14 Ortam Havasýna Baðýmlý Ýþletim (B Tipi) TEHLÝKE: Yoðuþmalý kombinizin monte edilecek yeri ve atýk gaz baca baðlantýsý TSE ve yetkili gaz kuruluþlarýnca belirtilen talimatlara uymalýdýr. Kurulduklarý ortamýn havasý ile çalýþan B tipi yoðuþmalý cihazýnýzý, yatak odasý, banyo ve WC'lere, içinde her türlü kolay yanabilen madde bulunan odalara monte edilmemelidir. Ayrýca yüksek miktarda toz, nem içeren mahallere de monte etmekten kaçýnýlmalýdýr. Cihazýn monte edileceði oda hacminin yeterli olup olmadýðý, cihazýn toplam anma ýsýl gücüne göre karar verilir. Her 1 kw ýsýl güç için 1m³ hacim olmalýdýr. Buna göre, 24 kw kombi için oda hacmi 24 m³ olmalýdýr (Þekil. 5a). - Cihazlarýn bulunduðu mahallerde atmosfere açýlan havalandýrma menfezi bulunmalýdýr. Menfez, döþemeden en az 1.80 m yükseklikte ve serbest enkesit alaný 150 cm² olmalýdýr. Menfez baðlantýsý için hava sirkülasyonu saðlayan bina aydýnlýklarý da kullanýlabilir. - Eðer oda hacmi yeterli deðil ise yanma havasý, cihazýn monte edileceði odaya bitiþik bir veya birden fazla odadan her biri en az 150 cm² serbest enkesit alanlý iki menfez ile temin edilebilir. Bu þekilde birbirine bitiþik odalarýn toplam hacmi yine 1 kw anma ýsýl gücü baþýna en az 1m³ olmalýdýr. Ýki menfez de ayný duvara açýlmalý, üst menfez tabandan en az 1.80 m yüksekliðe, alttaki menfez döþemeden en fazla 45 cm yüksekliðe açýlmalýdýr (Þekil. 5b). - Yatak odasý, banyo ve WC, yanma havasý için montaj odasý ile irtibatlandýrýlan komþu mahal, olmamalýdýr. TEHLÝKE: Cihazýnýzýn montajýný yaptýðýnýz odaya temiz hava giriþini saðlayan havalandýrma menfezlerinin önünü kesinlikle kapatmayýnýz.. Taze Hava Giriþi min. 150 cm² Taze Hava Giriþi min. 150 cm² Þekil 5 14 (a) oda hacmi 1m ³ / kw (b) 1 nolu oda hacmi 1m ³ / kw 1 ve 2 nolu odalarýn toplam hacmi 1m ³ / kw (1'nolu bölüm montaj odasýný göstermektedir ) (bitiþik oda 2 nolu bölüm olarak gösterilmiþtir.)

15 Cihazýn Duvara Asýlmasý Kombinin asýlacaðý yer belirlendikten sonra - Cihazýn ambalaj kutusu içinden çýkan montaj þablonu kullanýlarak, duvar aský braketinin ve montaj braketinin tespit vidalarýnýn yerleri iþaretlenir. - Ýþaretlenen yerler delindikten sonra cihazýn ambalajý içinden çýkan dübel ve tespit vidalarý ile duvar aský braketi ve montaj braketi, duvara iyice sabitlenir. - Son olarak kombinin arka yüzeyinde bulunan aský braketi, duvara monte ettiðiniz aský braketinin üstündeki kancalarýn üzerine oturtularak kombi duvara asýlýr. a) b) Þekil 6 15

16 BAÐLANTILAR Yoðuþma Suyu Tahliye Baðlantýsý Information :Yoðuþmalý kombilerde yanma esnasýnda yoðuþma meydana gelmektedir. Yoðuþma suyu miktarý cihazýn çalýþma þartlarýna göre farklýlýk gösterir. 1 m³ doðalgaz tüketilmesi ile maksimum 1.7 litre / saat yoðuþma suyu meydana gelir. -Yoðuþma suyu, sifonun ucuna baðlanan plastik bir hortum yardýmý ile bir gidere baðlanmalýdýr. - Eðer tahliye hortumu bina dýþýndan bir gidere baðlanacak ise hortumun donmamasý için gerekiyorsa izolasyon yapýlmalýdýr. - Yoðuþma suyu tahliye hortumu ve ara baðlantý parçalarý plastik malzemeden yapýlmýþ olmalýdýr. - Tahliye hortumunda akýþýn iyi saðlanabilmesi için bütün yatay hortum baðlantýlarý 2 veya 3 aþaðý doðru meyille yapýlmalýdýr. Kombinizin baca baðlantýsýný yapmadan önce, sifonun yaklaþýk 1 litre su ile doldurulmasý gereklidir. Bunun için hazýrladýðýnýz su kabýný Þekil 7' de gördüðünüz gibi kombinizin atýk gaz bacasý içerisine dikkatlice dökünüz. Sifonun su ile doldurulup hazýr hale getirilmesi olasý bir baca gazý sýzmasýný engelleyecektir. TEHLÝKE: Baca gazlarýnýn cihazýn monte edildiði odaya sýzma riskini ortadan kaldýrmak için baca baðlantýsýný yapmadan önce sifon su ile doldurulmalýdýr. 1 Litre 16 Þekil 7

17 Baca Baðlantýsý Confeo Premix yoðuþmalý kombilerde atýk gaz tahliyesi 4 farklý þekilde yapýlabilmektedir: a) Yatay olarak monte edilmiþ eþ eksenli tek bir ortak baca gazý / taze hava terminali b) Dikey olarak monte edilmiþ eþ eksenli tek bir ortak baca gazý / taze hava teminali c) Atýk gazýn tahliyesi ve taze hava temini için 2 ayrý borunun kullanýldýðý ikiz baðlantý d) Temiz havanýn oda içinden alýndýðý özel baca baðlantýsý (B tipi). Information :Cihazýnýzla verilen hermetik baca kiti yatay olarak kurulabilecek baca baðlantýsýna elveriþlidir. Diðer baca tipleri için yetkili ECA bayisinden sipariþ edilmelidir. a Yatay Baca Baðlantýsý - Baca adaptörü, 90 lik dirseðin serbestçe 360 dönebilmesine imkan saðlar (Þekil 8). - Standart yatay baca kiti parçalarý Þekil.3 te yer almaktadýr. Information :Yatay baca baðlantýlarý, yoðuþma suyunun cihaza geri dönüþüne izin verecek þekilde 2 veya 3 yukarý meyil alacak biçimde monte edilmelidir. Þekil 8 17

18 Information :Baca baðlantýsýný yapmadan önce sýzdýrmazlýk contalarýnýn iç yüzeylerini, kolay birleþim saðlayabilmek için silikon esaslý kaydýrýcý sürülmesi tavsiye edilir. Standart ince ve kalýn yaðlar (gres) EPDM contalar için uygun deðildir. Eðer baca uzunluðu yetersiz ise ilave baca aksesuarlarý ECA yetkili servislerinden sipariþ edilmelidir. Farklý marka ve tipteki baca seti parçalarý kullanmayýnýz. - Yatay hermetik baca kiti aksesuarlarý (Þekil 9) a) L= 500 mm uzatma borusu (Ø80/125 mm) ( ) L=1000 mm uzatma borusu (Ø80125 mm) ( ) b) 90 lik dirsek (Ø80/125 mm) ( ) c) 45 lik dirsek (Ø 80/125 mm) ( ) a) b) c) Þekil 9 18

19 Yatay hermetik baca setinin toplam uzunluðu 12 m yi geçmemelidir. Ayrýca bu toplam uzunluk her 90 lik dirsek veya iki adet 45 lik dirsek kullanýmýnda 1 m kýsalýr. a) Lmax = 12 m b) Lmax = L1+L2=11m L2 L1 c) L2 L1 Lmax = L1+L2+L3=11m Þekil 10 L2 19

20 b Dikey Baca Baðlantýsý - Standart hermetik dikey baca seti ( & ) Þekil 11 de görülmektedir. a) Baca adaptörü (Ø80/125 mm) ( ) - Düz sýzdýrmazlýk elemaný - Sýzdýrmazlýk elemaný EPDM (Ø80 mm) - Sýzdýrmazlýk elemaný EPDM (Ø125 mm) b) Dikey baca adaptörü (ölçüm tapalý) (Ø80/125 mm) - Sýzdýrmazlýk elemaný (Ø80 mm) - Sýzdýrmazlýk elemaný (Ø125 mm) c) Dikey baca çýkýþ terminali L=995 mm, (Ø80/125 mm) - Dýþ baca halkasý ve sabitleme vidasý (Ø 3,9 x 13) - Þekil 11- C de görüldüðü gibi çatý yüzeyinden min 370 mm açýklýk býrakýlmalýdýr.* b) c) a) * Min. 370 mm 955 mm 1177 mm Þekil 11 20

21 Eðer baca seti uzunluðu yetersiz ise, ilave baca aksesuarlaý ECA yetkili servislerinden sipariþ edilmelidir. Farklý marka ve tipteki baca seti parçalarý kullanmayýnýz. - Dikey hermetik baca seti aksesuarlarý a) Baca uzatmasý L=500 mm Ø80/125 mm (Þekil 9a) ( ) - Baca uzatmasý L= 1000 mm Ø80/125 mm (Þekil 9a) ( ) b) 90 lik dirsek Ø80/125 mm (Þekil 9b) ( ) c) 45 lik dirsek Ø80/125 mm (Þekil 9c) ( ) d) Eðik çatý adaptörü (ayarlanabilir) Ø125 mm (Þekil 12) ( ) Þekil 12 Dikey baca baðlantýsý, Ø80/125 mm çaplý hermetik baca setleri ile kurulabilmektedir. Dikey bacanýn toplam uzunluðu Ø80/125 mm çaplý hermetik bacalar için 12 m yi geçmemelidir. Ayrýca, bu toplam uzunluk ilave her 90 lik dirsek veya iki parça 45 lik dirsek kullanýmýnda 1m azalýr (Þekil 13). min. 370mm Lmax=12 m 21 Þekil 13 (a)

22 L1 b) min. 370 mm L2 LMAX=L1+L2=11m c) min. 370 mm L2 L1 LMAX=L1+L2=10m 22 Þekil 13

23 c Ýkiz Baca Baðlantý - iki farklý standart ikiz baca seti vardýr. Ýkiz Baca Seti - 1 ( & ) : Hava giriþ ve atýk gaz borularý yatay olarak monte edilir (Þekil 14 ve 17b). a) Baca adaptörü (Ø 80/125 mm) ( ) - Düz sýzdýrmazlýk elemaný - Sýzdýrmazlýk elemaný EPDM (Ø 80 mm) - Sýzdýrmazlýk elemaný EPDM (Ø125 mm) b) Ýkiz baca adaptörü (ölçüm tapalý) (Ø 80 - Ø 80 mm) - iki adet sýzdýrmazlýk elemaný EPDM (Ø 80 mm) c) Taze hava giriþ terminali L=939 mm Ø 80 mm d) Atýk gaz çýkýþ terminali L= 985 mm Ø 80 mm e) Ýki adet 90 lik dirsek (Ø 80 mm) - iki adet sýzdýrmazlýk elemaný EPDM (Ø80 mm) d) c) b) e) e) a) Þekil 14 23

24 Ýkiz Baca Seti - Il ( & ) : Temiz hava giriþ baca baðlantýsý yatay olarak yapýlýrken atýk gaz tahliye borusu dikey olarak baðlanýr (Þekil 15 ve 17a). a) Baca adaptörü ( Ø mm ) ( ) - Düz sýzdýrmazlýk elemaný - Sýzdýrmazlýk elemaný EPDM (Ø 80 mm) - Sýzdýrmazlýk elemaný EPDM (Ø 125 mm) b) Ýkiz baca adaptörü (Ø 80 - Ø 80mm) - iki adet sýzdýrmazlýk elemanýý EPDM (Ø 80 mm) c) Temiz hava giriþ terminali L= 939 mm (Ø80 mm) d) Dikey atýk gaz çýkýþ terminali L= 1380 mm ( Ø 80 mm den Ø 80/125 mm ye) e) 90 lik dirsek (Ø 80 mm) -Sýzdýrmazlýk elemaný EPDM ( Ø 80 mm) c) e) min. 370 mm 1380 mm a) b) d) Þekil 15 24

25 Eðer baca seti uzunluðu yetersiz ise, ilave baca aksesuarlarý ECA yetkili servislerinden sipariþ edilmelidir. Farklý marka ve tipteki baca seti parçalarý kullanmayýnýz. - Ýkiz baca seti ve aksesuarlarý (Þekil 16) a) Baca uzatmasý L= 500 mm, Ø80 mm ( ) - Baca uzatmasý L= 1000 mm, Ø80 mm ( ) b) 90 lik dirsek, Ø 80 mm ( ) c) 45 lik dirsek, Ø 80 mm ( ) d) Eðik çatý adaptörü (ayarlanabilir) Ø 125mm ( ) a) b) c) d) Þekil 16 25

26 Hava giriþ ve atýk gaz çýkýþ borularýnýn toplam uzunluðu 32 metreyi geçmemelidir (Þekil 17). a) b min. 370 mm a b) a b Þekil Lmax=a (hava giriþ borusu)+b (atýk gaz çýkýþ borusu) =32 m

27 d Yanma havasýnýn oda içinden saðlandýðý özel B tipi baca baðlantýsý B tipi baca seti; bu baca seti cihazýn monte edildiði odadan temiz hava alýþý saðlar. Yanma için gerekli hava cihazýn monte edildiði ortamdan alýnýr ve yanma sonucu oluþan atýk gazlar iç borudan taþýnarak dýþarý atýlýr. a) Baca adaptörü (Ø 80/125 mm) ( ) b) 90 lik dirsek (Ø 80/125 mm) c) B tipi baca terminali (Ø 80/125 mm) ( ) d) T adaptör (M-M-F) (Ø 80 mm) ( ) e) Yoðuþma suyu haznesi (Ø 80 mm) ( ) f ) Bükülebilir boru (Ø 80 mm) ( ) g) Merkezleme parçasý ( ) h )Baca çýkýþ terminali L=1380 mm, (Ø 80 mm den, Ø 125 mm ye) ( ) Baca Çýkýþ Terminali Merkezleme Parçasý Bükülebilir Boru B Tipi Baca Terminali Dirsek Adaptör Yanma Havasý Giriþi T Adaptör Yoðuþma Suyu Haznesi Þekil 18 - Cihazýnýzý monte edeceðiniz yeri seçmeden önce Sayfa 14 e bakýnýz. 27 TEHLÝKE: Yoðuþmalý kombinizin monte edilecek yeri ve atýk gaz baca baðlantýsý TSE ve Yetkili gaz kuruluþlarýnca belirtilen talimatlara uymalýdýr.

28 Gaz ve Su Borusu Baðlantýlarý - Duvara sabitlenmiþ montaj braketi ile kombi arasýndaki su ve gaz baðlantýlarý, boru grubu ve nipeller ile þekilde görüldüðü gibi monte edilir (Þekil 19). Yoðuþma suyu çýkýþ hortumu Þekil 19 a) Kalorifer borusu 3/4 gidiþ hattý (sýcak) b) Kullaným suyu borusu 1/2 çýkýþ hattý (sýcak) c) Gaz giriþ borusu hattý 3/4 d) Kullaným suyu borusu 1/2 giriþ hattý (soðuk) e) Kalorifer borusu 3/4 dönüþ hattý (soðuk) - Su ve gaz boru hatlarýna kendi çaplarýna uygun birer vana yerleþtirilmelidir. Ayrýca, kullaným suyu borusu (1/2 ) giriþ ve kalorifer borusu (3/4 ) dönüþ hatlarýna pislik tutucu konmalýdýr. - 3 bar emniyet ventilinden çýkan hortum pis su gider hattýna baðlanmalýdýr. - Cihaz ile bina içi gaz hattý arasýndaki baðlantý, esnek bir baðlantý elemaný (flexible boru) ile yapýlmalýdýr. 28

29 Elektrik Baðlantýsý Kombiniz mutlaka 230V AC 50 Hz'lik gerilim saðlayabilecek topraklý priz hattýna baðlanmalýdýr. Voltaj dalgalanmalarý sebebi ile oluþan kart arýzalarý garanti kapsamý dýþýndadýr. TEHLÝKE: Cihazý elektrik baðlantýsý yapýlýrken, elektrik hattýnda kesinlikle gerilim olmamasýna dikkat edilmelidir. TEHLÝKE: Besleme kablosunun hasar görmesi halinde üretici firma yada yetkili servis veya eþit derecede kalifiye bir kiþi tarafýndan deðiþtirilmelidir. Oda Termostatý (Opsiyonel) Sistemin ýsýtma kontrolünü saðlamak için cihazýnýz ile uyumlu opsiyonel olan iki farklý oda termostatýndan biri kullanýlabilir. - Oda Termostatý ( ) (Þekil 20.a) - Programlanabilir Haftalýk Dijital Oda Termostatý ( ) (Þekil 20.b) a) b) Þekil 20 - Kullanýmý kolay oda termostatý C +30 C aralýðýnda ayar imkaný - Haftanýn 7 günü için ayrý programlanabilme - Her gün için 3 farklý zaman aralýðý - Donma korumasý Information : Kombinizde sadece ECA yetkili servislerinin uygun gördüðü oda termostatlarý kullanýlmalýdýr. Aksi durumda, cihazýnýzýn arýzalanmasýna sebep olabilir Bu gibi durumlarda sorumluluk kabul edilmez. - Oda Termostat baðlantýsý Þekil 1' de devre þemasýndaki gibi 1 nolu sokete (X1A) yapýlýr. - X1A soketindeki köprü baðlantýsýný çýkartýn ve oda termostatýnýn uçlarýný bu sokete baðlayýn. 29

30 Uzaktan Kumanda Ünitesi (Opsiyonel) Telefon hattý üzerinden Uzaktan Kumanda Ünitesi yardýmý ile kombinizi evinizin dýþýndan da kontrol edebilirsiniz. - 6 adet ikaz LED' i - Elle kumanda anahtarý - Fabrika ayarlarýna dönüþ butonu (RESET) Þekil 21 i) Eðer Kombinize her hangi bir oda termostatý baðlý deðil ise; Þekil 1' deki X1A baðlantý yuvasýndaki köprüleme kablosunu çýkartýn. - Uzaktan Kumanda Ünitesinin ilk terminali ile X1A baðlantý soketinin direkt olarak baðlanmasý Þekil 22' de görüldüðü gibi yapýlmalýdýr. Ayrýca, uzaktan kumanda cihazýnýn 9V AC adaptör giriþi ve telefon hattý baðlantýlarý da burada görülmektedir. ii) Eðer cihazýnýza bir oda termostatý baðlý ise; oda termostatý, Þekil 22 de görüldüðü gibi hatta seri olarak baðlanmalýdýr. X1A baðlantý soketi (Þekil 1) Telefon Hattý Oda termostatý Þekil 22 30

31 ÝLK ÇALIÞTIRMA VE KULLANIM Ýlk Çalýþtýrma Öncesi Yapýlmasý Gereken Son Kontroller ve Ýþlemler Information : Kombinin TSE ve yetkili gaz þirketi standartlarýna uygun olarak montaj yerinin belirlenip duvara asýlmasý; baca, elektrik, su ve gaz borularý baðlantýlarýnýn tamamlanarak montaj iþleminin bitirilmesi neticesinde aþaðýdaki kontroller ve iþlemler yetkili tesisatçý bayi tarafýndan yapýlmalýdýr. 1 Kombiye ve kalorifer tesisatýna su doldurulmasý - Öncelikle tüm radyatör vanalarý açýlýr. - Kombinin kalorifer gidiþ dönüþ hatlarýnýn vanalarý açýk olmalýdýr. Kontrol ediniz. - Eþanjör üzerindeki manuel purjör açýlýr (kombinin üst tarafýnda bulunan (Þekil 23) manuel hava purjörü ne bir hortum takýlmalýdýr). - Bu iþlemlerden sonra doldurma vanasý yavaþça açýlarak su doldurma iþlemi baþlatýlýr. Manuel hava purjöründen su çýkmaya baþlayýnca rakor sýkýlýr. LCD ekran üzerinden 1,5 2 bar su basýnç deðeri okunana kadar doldurma iþlemine devam edilir ve sonra doldurma vanasý kapatýlýr. DÝKKAT: Su doldurma vanasýný mutlaka kapatýnýz, tesisat suyu akarak ortama zarar verebilir. - Kalorifer tesisatýnýn havasýnýn alýnabilmesi için radyatör purjörleri gevþetilerek su gelene kadar havanýn dýþarý çýkmasýna izin verilir. Bu iþlem tüm radyatörler için yapýlýr. - LCD ekran üzerinden basýnç tekrar kontrol edilir. Doldurma vanasý açýlarak tekrar 1,5-2 bar seviyesine çýkartýlýr. - Kalorifer tesisatýnda tekrar hava olup olmadýðý radyatör purjörlerinden bakýlýr. Tam verimli ýsýnma için tüm hava tesisattan tahliye edilmelidir. - Son olarak radyatör ve tesisat borularýnda herhangi bir sýzýntý olup olmadýðýný kontrol ediniz. Manuel hava purjörü Þekil 23 31

YÜKSEK VERÝMLÝ YOÐUÞMALI KAZAN Confeo Premix CP 24 HCH Confeo Premix CP 30 HCH ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler

Detaylı

Confeo Premix CP 24 HST Confeo Premix CP 30 HST ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

AIRFEL HERMETIK KOMBI ECOFEL DIGIFEL DIGIFEL DUO 2009 www.airfel.com 0216 444 999 0 AIRFEL Quality Management DIN Genel bilgi Airfel, s tma ve so utma sektöründeki çal þmalar na 1999 y l nda baþlad. K

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

7201 2600 10/2003 TR(TR)

7201 2600 10/2003 TR(TR) 7201 2600 10/2003 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Önsöz Kullanýmla ilgili önemli genel hususlar

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Zeus Superior kw 4 kw - 8 kw - 3 kw Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Zeus Superior kw Duvar tipi kombi sektörünün lider ve öncü kuruluþu olan Ýmmergas,

Detaylı

7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V.

7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V. 7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Sayýn Müþterimiz, Buderus ürünü yoðuþmalý kazanlar Logamax

Detaylı

7210 5200 10/2002 TR(TR)

7210 5200 10/2002 TR(TR) U22 K 720 5200 0/2002 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar.............. 3

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

/2015 TR(TR)

/2015 TR(TR) 72012600 03/2015 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Önsöz Kullanýmla ilgili önemli genel hususlar

Detaylı

Proteus Plus Blue

Proteus Plus Blue www.eca.com.tr Proteus Plus Blue PROTEUS PLUS BLUE Konvansiyonel kombiler için geliştirilmiş en yüksek teknolojilere sahip Proteus Plus Blue; yüksek verim oranı ile yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Proteus

Detaylı

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Bacalý ve Hermetik tip kombiler

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Bacalý ve Hermetik tip kombiler TR BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU Bacalý ve Hermetik tip kombiler microgenus PLUS MI microgenus PLUS 8 MI microgenus PLUS MFFI microgenus PLUS 8 MFFI microgenus PLUS MFFI E I Sevgili Dostumuz, En isabetli

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

Proteus Premix

Proteus Premix www.eca.com.tr PROTEUS PREMİX, yoğuşma teknolojisiyle yüksek enerji tasarrufu sağlamakta aynı zamanda küçük boyutları, zarif görünümü ve ergonomik tasarımlı kumanda paneli ile göze de hitap eden bir ürün

Detaylı

Confeo Plus

Confeo Plus www.eca.com.tr Confeo Plus CONFEO PLUS Dicom, Digitally Controlled Combustion kelimelerinin kısaltmasıdır. Dicom, konvansiyonel (yoğuşmasız) kombiler için geliştirilmiş bir elektronik kontrol sistemidir.

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım...

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... 100 YERLİ % www.eca.com.tr PROTEUS PLUS BLUE 14 FARKLI EMNİYET SİSTEMİ 3 YIL GARANTİ Teknik Özellikler 23.3 kw Hermetik monotermik

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 5 ÝÇÝNDEKÝLER 05 05 06 07 08 09 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 26 23

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Mini kw-special 4 kw - 8 kw Bacalý ve Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Mini kw-special Ýmmergas Mini kw-s modeli, sýnýfýnýn en küçük boyutlu gövdesine sahiptir.

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Uno 24 MI Uno 24 MFFI. Bacalý ve Hermetik tip kombiler

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Uno 24 MI Uno 24 MFFI. Bacalý ve Hermetik tip kombiler 2040 60 80 100 0 120 TR BKIM VE KULLNIM KILVUZU Bacalý ve Hermetik tip kombiler Uno 24 MI Uno 24 MFFI Sevgili Dostumuz, ÝÇÝNDEKÝLER : En isabetli kararý verip piyasadaki benzerleri arasýndan duvar tipi

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Mini kw 24 kw Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Mini kw Ýmmergas Mini kw modeli kombiler, kompakt boyutlar ve modern görünüm, yüksek sýcak su konforu, alev

Detaylı

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007 Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

SCOT. Gaz Adaptif Sistem. 1:5 Modülasyon Oranı. 3 Yıl Garanti. %107,5 Verim. Erp Uyumlu. 17 Farklı Emniyet Sistemi

SCOT. Gaz Adaptif Sistem. 1:5 Modülasyon Oranı. 3 Yıl Garanti. %107,5 Verim. Erp Uyumlu. 17 Farklı Emniyet Sistemi www.eca.com.tr Scot SCOT Safety COmbustion Technology kelimelerinin kısaltılmasıdır. Güvenli Yanma teknolojisi anlamına gelmektedir. SCOT, yoğuşmalı kombiler için geliştirilmiş hava/gaz bağlantısını birbirinden

Detaylı

kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler

kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler 24-28-31 kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler Konvansiyonel Hermetik Kombiler 24-28-31 kw Parametre ayarları Lawa Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE ve RESET Çevirme düğmeli

Detaylı

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler Yoğuşmalı Premix Sistem Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Parametre ayarları Priwa Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

E.C.A. Confeo Premix kullanın, daha az enerji ile tasarruf ve konfor sağlayın

E.C.A. Confeo Premix kullanın, daha az enerji ile tasarruf ve konfor sağlayın E.C.A. Confeo Premix kullanın, daha az enerji ile tasarruf ve konfor sağlayın %100 YERLİ CONFEO PREMIX www.eca.com.tr 17 FARKLI EMNİYET SİSTEMİ 3 YIL GARANTİ %107,5 VERİM ERP UYUMLU Yoğuşma Teknolojisi

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombiler %109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4

Detaylı

7214 1500 01/2005 TR(TR)

7214 1500 01/2005 TR(TR) 7214 1500 01/2005 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB022-24/24K Lütfen cihazý kullanmaya baþlamadan önce dikkatle okuyunuz Kullanmada dikkate alýnmasý gereken önemli

Detaylı

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER Minea Kombi Kullaným Kýlavuzu 05 06 07 08 10 12 12 12 13 14 15 16 17

Detaylı

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca monte edilebilir

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

özünde sıcaklık var kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus

özünde sıcaklık var kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus özünde sıcaklık var 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Serena. Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Serena. Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LG li Kombi Serena Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 30 31 32 32 Giriþ Garanti ve Servis Güvenlik Kurallarý Cihaz Tanýmý Uyarýlar

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Montaj ve bakým kýlavuzu

Montaj ve bakým kýlavuzu 70 500 0/00 TR(TR) Teknik kullaným için Montaj ve bakým kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5H/V Montaj ve bakýmdan önce lütfen dikkatle okuyunuz Cihaz ilgili normlarýn ve mevzuatlarýn

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Doðal Gazlý Yer Tipi Yoðuþmalý Kazanlar MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Kullaným Kýlavuzu. Doðal Gazlý Yer Tipi Yoðuþmalý Kazanlar MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Kullaným Kýlavuzu Doðal Gazlý Yer Tipi Yoðuþmalý Kazanlar MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Kod No: A.4.4.1 A.6.1.3 Kitap Baský tarihi: 200410 Revizyon No: 200410 Wolf No: 3062239_0410 2 Ýçindekiler

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz.

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. GÝRÝÞ Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim

Detaylı

CONDENSE Kombi LEON 24 LEON 30

CONDENSE Kombi LEON 24 LEON 30 CONDENSE Kombi LEON 24 LEON 30 LEON 24 / 30 Cihaz seri numarasý kumanda panelinin arkasýnda bulunan cihaz etiketinde belirtilmiþtir. Kontrol panele ön kapak çýkarýldýktan sonra ulaþýlabilir. Cihazýnýzýn

Detaylı

Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý

Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý Talimat Sayfasý P/N 73573D Turkish Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý. Giriþ Bu talimat sayfasý, Metrik Porselen Sýr Pudra Pompasý. Pompa, verimliliði yüksek venturi tipi pudra pompasý. Akýþkanlaþtýrýlmýþ

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca monte edilebilir

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . ALARKO ATAG Q - Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.12 Kitap Baský Tarihi:210906 Revizyon No: 210906 Ýçindekiler Giriþ

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Montaj Ve Bakým Talimatý

Montaj Ve Bakým Talimatý 7205 700 06/2005 TR(TR) Bu Konuda Uzmanlar Ýçin Montaj Ve Bakým Talimatý Kombi cihazý Logamax U22-20/24/24K/28K Lütfen Montaj ve Bakýmdan önce dikkatlice okuyun Cihaz, ilgili normlarla talimatlarýn temel

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

24/31-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombi. Priwa / PriwaPlus

24/31-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombi. Priwa / PriwaPlus 24/31-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombi Priwa / PriwaPlus 1 PriwaPlus Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler Gaz adaptif sistemi ve ileri teknoloji donanımı ile Priwa ve PriwaPlus kombiler; evinizin

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı