Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR Yoðuþma suyu Tahliye Baðlantýsý Atýk Gaz Baca Baðlantýsý Gaz ve Su Borusu Baðlantýsý Elektrik Baðlantýsý ÝLK ÇALIÞTIRMA VE KULLANIM Ýlk Çalýþtýrma Öncesi Yapýlmasý Gereken Son Kontroller ve Ýþlemler Kumanda Paneli Çalýþma Fonksiyonlarý Gaz Valfý Ayarý ve Yanma Kontrolü GAZ DÖNÜÞÜMÜ HATA & ARIZALARIN TESPÝTÝ VE GÝDERÝLMESÝ BAKIM STANDARTLAR / TALÝMATLAR EKLER

3 GÝRÝÞ E.C.A. Confeo Premix 24/30 kw yoðuþmalý kombiler, verimli, emniyetli ve konforlu bir merkezi ýsýtma ve sýcak kullaným suyu ihtiyacýna yönelik olarak tasarlanmýþtýr. Confeo Premix 24/30 kw yoðuþmalý kombiler istenilen yakýt tercihine göre Doðalgaz veya LPG ile çalýþabilme imkanýna sahiptir. Ayrýca, seçilen özel baca tipine göre; monte edildikleri ortam havasýndan baðýmsýz þekilde (hermetik -> C tipi) iþletilebileceði gibi ortam havasýna baðýmlý olarakta iþletilebilirler (B tipi). Bu kýlavuzda istenilen yakýt tercihine göre çalýþabilen 24 ve 30 kw yoðuþmalý kombilerin montaj ve kullaným bilgileri bulunmaktadýr. Cihazýn teknik özellikleri, monte edilecek yerin seçimi, su, gaz, baca ve elektrik baðlantýlarýnýn yapýlmasý, gaz dönüþümü, bakým bilgileri ve muhtemel arýzalarýn tespit edilerek giderilmesi konularýnda kýlavuzda ayrýntýlý bilgiler verilmiþtir. Cihazýnýzýn tüm özelliklerinden yararlanmak ve uzun süreli olarak sorunsuz bir þekilde kullanmak için lütfen kýlavuzunuzu dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýz ile birlikte verilen tüm dökümanlarý gerektiðinde baþvurmak üzere saklayýnýz. GARANTÝ VE SERVÝS Tüm talimat ve senelik bakýmlar E.C.A. yetkili servislerince yapýlmalýdýr. Montaj ve kullaným kýlavuzunda belirtilen talimat ve uyarýlara uyulmasý kaydýyla cihaz malzeme ve iþçilikten doðabilecek her türlü arýza karþý 3 yýl süre ile E.C.A. servis garantisine sahiptir. Ýlk iþletmeye alma iþlemi mutlaka E.C.A. yetkili servisi tarafýndan yapýlmalýdýr. Garantinin geçerli olabilmesi için kýlavuzla birlikte verilen garanti belgesini yetkili servis tarafýndan ilk iþletmeye alma esnasýnda ilk çalýþtýrma tarihini de mutlaka iþleterek onaylatmanýz gerekir. Bu E.C.A mamulü normal kullaným þartlarýnda tamir gerektirmez. Ancak her hangi bir hususta yardýma ihtiyacýnýz olduðu taktirde yurt sathýna yayýlmýþ E.C.A. satýþ sonrasý müþteri hizmetleri teþkilatý EMAR her an emrinizdedir. E.C.A Yetkili servis adresleri listesi ayrýca verilmiþtir. Kombi cihazlarý için Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý'nca tespit ve ilan edilen kullaným ömrü 15 yýldýr. SEMBOLLER Aþaðýdaki semboller cihazýn kullaným ve montajýyla ilgili önemli noktalara dikkat çekmek amacý ile metin içerisinde gerekli noktalara yerleþtirilmiþtir. Sembollerin ne anlama geldiði aþaðýda ifade edilmiþtir. - DÝKKAT: Maddi yada hafif ferdi zarar meydana gelebileceðini ifade eder. - TEHLÝKE: Aðýr ferdi zarar meydana gelebileceðini ifade eder. Information - Kullanýcýnýn göz önünde bulundurmasý gereken bilgileri ihtiva eden açýklamalardýr. - Kullanýcýnýn müdahale etmemesi gereken ve yetkili servisin sorumluluðunda olan durumlarý gösterir. 3

4 EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR Emniyet Kurallarý Gaz kokusu hissedilmesi durumunda; - Cihazýn gaz vanasýný ve gaz ile çalýþan diðer tüm cihazlarýn vanalarýný kapatýn, - Ocak, fýrýn vb. cihazlarý kapatarak alevlerini söndürün, - Kibrit, çakmak vb. yakmayýn, sigarýnýzý söndürün, - Kapý ve pencerelerinizi açarak bulunduðunuz ortamý havalandýrýn, - Elektrikli cihazlarýnýzýn düðmelerine ve fiþlerine kesinlikle dokunmayýn, - Daire ve bina giriþindeki gaz vanalarýný kapatýn, - Gaz kokusu olan ortamlardaki telefonlarý kullanmayýn, - Zaman kaybetmeden 187 nolu telefondan gaz þirketine haber verin ve durumu en yakýn yetkili servise bildirin. Yanýcý ve patlayýcý özelliði bulunan maddeleri cihazýnýzýn yakýnýnda bulundurmayýnýz ve kullanmayýnýz. Temizlik, gaz kaçak testi vb. iþlemler sýrasýnda su, köpük gibi maddeleri elektriksel baðlantýlardan uzak tutunuz. Cihazýnýzda yakýt olarak LPG (tüpgaz) kullanýyorsanýz cihazla gaz tüpü arasýndaki baðlantýlarýn zarar görerek ciddi tehlikeler yaratmamasý için gaz tüpünü kesinlikle sallamayýnýz veya yatýrmayýnýz. Cihazýnýzýn bulunduðu ortamda atmosfere açýlan havalandýrma menfezlerinin önünü kesinlikle kapatmayýnýz. Tesisat Cihazýnýzýn montajý yapýlmadan önce doðalgaz, kalorifer ve sýcak kullaným suyu tesisatlarýnýn hazýr olmasý gerekir. Doðalgaz tesisatý, yetkili bir mühendislik bürosu tarafýndan projelendirilmiþ, onaylatýlmýþ ve yaptýrýlmýþ olmalýdýr. Tüm bu iþlemlerin giderleri kullanýcýya aittir. Gaz Dönüþümü Cihazýnýzýn, kullanacaðý yakýt türüne göre (LPG veya Doðalgaz) satýn alýnmýþ olmasý gerekir. Kullanýcý cihazý satýn aldýktan sonra gaz dönüþümü talebinde bulunursa, bu iþlem ücrete tabidir. Gaz dönüþüm iþlemi kesinlikle yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr. Dönüþüm iþlemi sonrasýnda mutlaka gaz kaçak testi yapýlmalýdýr. Dönüþüm iþlemi sonrasýnda; gaz dönüþüm etiketi, mamul bilgi etiketinin yanýna yapýþtýrýlmalýdýr ve gaz valfi üzerinde bulunan basýnç ayar vidalarý, özel etiketi ile kapatýlmalýdýr. Montaj Cihazýn montajý yetkili tesisatçý bayi tarafýndan, montaj kýlavuzunda yer alan TSE ve yetkili gaz kuruluþlarýnca belirtilen talimatlara (yer seçimi, baca baðlantýsý vb.) uygun olarak yapýlmalýdýr. Cihaz su buharý, deterjan buharý vb. etkilere direk maruz kalacak biçimde monte edilmemelidir. Baca baðlantýlarýnda yetkili servise danýþýlmadan herhangi bir deðiþiklik yapýlmamalýdýr. 4 Ýþletmeye Alma Cihazýn ilk çalýþtýrmasý kesinlikle yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr. Cihazýn iþletmeye alýnabilmesi için yetkili gaz þirketi tarafýndan gazýn açýlmýþ olmasý gerekir. Bilgi etiketinde yer alan, cihazýn gaz tipi (doðalgaz/lpg), gaz besleme basýncý (mbar), kullanabildiði maksimum su basýncý (bar) ve elektrik beslemesi anma gerilimi (V) bilgilerinin yerel besleme þartlarý ile uyum kontrolleri eksiksiz olarak yapýlmalýdýr. Baca gazlarýnýn cihazýn monte edildiði odaya sýzma riskini ortadan kaldýrmak için baca baðlantýsý yapýlmadan önce sifon su ile doldurulmalýdýr. Cihazýn tesisinin ardýndan ilk çalýþtýrýlmasý sonunda, yetkili servisten cihazýn çalýþtýrýlmasý ve güvenlik tertibatlarý hakkýnda bilgi isteyiniz. Baca elemanlarý içinde bulunan sýzdýrmazlýk contalarý (EPDM) montaj iþleminden önce yaðlanmalýdýr. Gres ve makina yaðý kesinlikle kullanýlmamalýdýr.

5 Kullaným ve Bakým Montaj ve kullaným kýlavuzundaki uyarýlarý dikkate alýnýz. Böylelikle yanlýþ kullaným ve bunun doðuracaðý tehlikeler önlenmiþ olacaktýr. Cihazýnýzýn her yýl mevsim baþýnda genel bakýmý yapýlmalýdýr. Bakým iþlemlerini mutlaka ECA yetkili servislerine yaptýrýnýz. Cihazýn dýþ yüzeylerinin temizliði deterjan veya herhangi bir kimyasal madde kullanmadan sadece nemli bir bezle yapýlmalýdýr. Deterjan vb. kimyasal kullanýmý cihazýnýzda paslanmalara ve çizilmelere sebep olabilir. ÜRÜN Genel Özellikler E.C.A. Confeo Premix 24/30 kw yoðuþmalý kombiler, verimli, emniyetli ve konforlu bir merkezi ýsýtma ve sýcak kullaným suyu ihtiyacýna yönelik olarak tasarlanmýþtýr. Confeo Premix 24/30 kw yoðuþmalý kombiler istenilen yakýt tercihine göre Doðalgaz veya LPG ile çalýþabilme imkanýna sahiptir. Cihazýn çalýþma fonksiyonlarý ve güvenliði tek bir merkez olan "Ana Kart" üzerinden saðlanýr. Ana kart, gaz valfi, fan, sirkülasyon pompasý ve üç yollu vanayý kumanda eder. Brülörde alev olup olmadýðý sürekli kontrol edilir. Kumanda paneli ergonomik bir yapýda tasarlanmýþ olup, kullanýmý kolaydýr. Þeffaf plastik kapaðý sayesinde kapaðýn açýlmasýna gerek kalmadan kalorifer ve kullaným suyu sýcaklýk ayar düðmelerinin konumu görülebilir. Gösterge paneli mavi renkte bir LCD ekran ve 4 adet sarý renkli çalýþma konumlarýný gösteren fonksiyon LED'lerine sahiptir. LCD ekran üzerinde, kalorifer devresi ve kullaným suyu ayar deðerleri, kalorifer devresi suyu güncel sýcaklýk deðeri, hata/arýza kodlarý ve kalorifer suyu tesisat basýncýný görebilirsiniz. Ýki farklý Sýcak Kullaným Suyu seçeneði: Comfort Konumu (Seçilebilir Ön ýsýtma Kontrolü) / Normal Konum Comfort konumunda cihaz, son 24 saat içindeki sýcak kullaným suyu taleplerinizi izler ve kaydeder. Kaydettiði bu bilgilere göre diðer 24 saat içinde oluþabilecek kullaným suyu taleplerinizi tahmin ederek, sýcak kullaným suyunuzu plaka eþanjör içinde hazýr bekletir. Böylelikle daha kýsa sürede sýcak kullaným suyu temin edilebilir. Normal konum, ekonomik kullaným suyu kontrolü içindir. (ön ýsýtmasýz kullaným suyu) Cihazýnýzda bulunan emniyet sistemleri ile hem sizin hem de cihazýnýzýn tam emniyeti saðlanmýþtýr. Bu emniyet sistemleri: Baca Gazý Aþýrý Isýnma Emniyeti (105 C) Alev Sönme Emniyeti Kalorifer Devresi Suyu Aþýrý Isýnma Emniyeti (2 koruma seviyesi : 95 C ve105 C) SKS (Sýcak Kullaným Suyu) Aþýrý Isýnma Emniyeti Yüksek Su Basýnç Emniyeti (3 bar) Düþük Su Basýnç Emniyeti (0,4 bar) Yüksek Voltaj Emniyeti (260 VAC) Düþük Voltaj Emniyeti (160 VAC) EMC (Elektromanyetik uyumluluk) Filtre Sýcak Su Yýðýlma Emniyeti (By-Pass devresi ve pompa ek çalýþmasý) Donma Emniyeti Su Akýþ Denetimi Pompa Kuru Çalýþma Emniyeti (0,3 bar) Pompa Sýkýþma Emniyeti 3 Yollu Valf Sýkýþma Emniyeti Otomatik Hava Purjörü Genleþme Tanký (10 litre) 5

6 Paslanmaz Çelik Eþanjör Hava /Gaz Karýþýmý Giriþ Borusu Frekans Kontrollü Fan Pompa Hidroblok - Gidiþ Manifoldu Gaz Valfi Su Basýnç Sensörü Kalorifer Gidiþ NTC Sýcaklýk Sensörü Kalorifer Dönüþ NTC Sýcaklýk Sensörü Türbin Hava /Gaz Karýþtýrýcý Ateþleme Trafosu Ateþleme Elektrodlarý Ýyonizasyon Elektrodu Baca Gazý NTC Sensörü Hidroblok - Dönüþ Manifoldu Manuel Hava Purjörü Baca Adaptörü Ø 80/125 mm Genleþme Tanký (10 litre ) Sifon Plaka Eþanjör Isýl Emniyet Sigortasý (160 C) 6

7 Ürün Notasyonu Tablo 1 Notasyon Açýklama CP 24 HM CP 30 HM ECA Confeo Premix Yüksek Verimli Yoðuþmalý Kombi - 24 kw Kalorifer Devresi Isýtma Gücü - 26 kw Kullaným Suyu Isýtma Gücü ECA Confeo Premix Yüksek Verimli Yoðuþmalý Kombi - 30 kw Kalorifer Devresi Isýtma Gücü - 31 kw Kullaným Suyu Isýtma Gücü Teknik Özellikler Confeo Premix yüksek verimli yoðuþmalý kombiler, seçilen özel baca tipine göre; monte edildikleri ortam havasýndan baðýmsýz þekilde iþletilebileceði (C tipi) gibi ortam havasýna baðýmlý olarakta iþletilebilirler. (B tipi) C tipi (C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x)) cihazlar monte edildikleri ortam havasýndan baðýmsýz olarak (hermetik) çalýþýrlar. Yanma için gerekli olan taze hava, özel baca baðlantýsý ile cihazýn monte edildiði ortamdan baðýmsýz olarak dýþ ortamdan alýnýr ve yine özel baca baðlantýsý ile oluþan atýk gaz dýþ ortama geri verilir. B tipi (B23, B33) cihazlar monte edildikleri ortam havasýna baðýmlý olarak çalýþýrlar. Yanma için gerekli olan hava cihazýn monte edildiði ortamdan alýnýr, oluþan atýk gaz uygun bir baca baðlantýsý ile dýþ ortama verilir. 7

8 Tablo 2 CP 24 HM CP 30 HM Birim Gaz Kategorisi II 2H 3B/P II 2H 3B/P Tip B23, B33 C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x) B23, B33 C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x) Gaz Tipi Kalorifer Devresi Min Isýtma Gücü (80/60 C) Maks. Isýtma Gücü (80/60 C) Min Isýtma Gücü (50/30 C) Maks. Isýtma Gücü (50/30 C) Min. Isýl Yük Maks. Isýl Yük G 20 G 30/G31 G 20 G 30/G31 6,6 22,2 7,3 24 6,8 22,8 7,9 22,2 8,8 24 8,2 22,8 8,1 27, ,4 28 9,6 27,3 10, kw kw kw kw kw kw Sýcak Kullaným Suyu Min Isýtma Gücü Maks. Isýtma Gücü Min. Isýl Yük Maks. Isýl Yük 6,7 26 6, ,2 27 8,2 31 8,4 32 9, kw kw kw kw Gaz Tüketimi* Doðalgaz (Maks. yükte) Doðalgaz (Min. yükte) LPG (Maks. yükte) LPG (Min. yükte) Propan (Maks. yükte) Propan (Min. yükte) ,92 0,88 2,19 0,78 2,17 0,77 m³ / h m³ / h kg / h kg / h kg / h kg / h Gaz Giriþ Basýncý Doðalgaz (G20) LPG (G30/G31) Propan (G 31) mbar mbar mbar Sýcak Kullaným Suyu Min. Su Debisi Maks. Su Debisi Su Debisi ( t=35 C için) Min. Su Basýncý Maks. Su Basýncý Sýcak Su Ayar Aralýðý 3 12 ( t=31 C) 10,6 0, ( t=32 C) 12,7 0, I / dak I / dak I / dak bar bar C Kalorifer Devresi Min. Su Basýncý Maks. Su Basýncý Sýcak Su Ayar Aralýðý bar bar C Genel Elektrik Beslemesi Elektrik Tüketimi Genleþme Tanký Boyutlar (YxGxD) Aðýrlýk (Net) 230V AC- 50Hz x454x365 42,6 230V AC- 50Hz x454x VAC/Hz watt litre mm kg * Gaz tüketim hesabýnda; Doðalgaz : Hu=9,59 kwh/m³ LPG (Bütan / Propan): Hu=12,793 kwh/kg Propan : Hu=12,91 kwh/kg 8

9 Elektrik Devre Þemasý VAC Oda Termostatý Baðlantýsý VAC Besleme Kablosu VAC Pompa VAC Gaz Valfi VAC Ateþleme Trafosu 6 Ateþleme Elektrodlarý 7 Ýyonizasyon Elektrodu VAC Fan VAC 3 Yollu Motorize Valf 10 Bilgisayar Baðlantý Yuvasý 12 KD Dönüþ Suyu NTC Sensörü 13 KD Gidiþ Suyu NTC Sensörü 14 Isýl Emniyet Sigortasý 160 C 15 Baca Gazý NTC Sensörü 16 Fan Devir Kontrol 17 Su Basýnç Sensörü Türbin BCC Baðlantý Yuvasý Sigorta 4A Açma / Kapama Anahtarý KD Ayar Düðmesi SKS Ayar Düðmesi Reset Butonu Brülör LED i (Mavi) Arýza LED i (Kýrmýzý) MICS 20 Baðlantý Yuvasý Basýnç Butonu Kalorifer Devresi LED i Sýcak Kullaným Suyu LED i Comfort LED i Servis LED i LCD Ekran 9 Þekil 1

10 AMBALAJ - DÝKKAT: Cihazýn nakliye ve depolanmasý sýrasýnda karton ambalaj üzerindeki uyarýlara dikkat edilmelidir. - Cihaz, 867 x 522 x 447 (YxGxD) mm boyutlarýnda alt ve üst straforlar ile desteklenmiþ þekilde karton bir kutu içerisinde teslim edilir (Þekil. 2a). Kalorifer Devresi Borularý Nipet 3/4 Nipet 1/2 Montaj braketi Duvar Aský Braketi Kullaným suyu Baðlantý Borularý Gaz Giriþ Borusu Üst Strafor a) b) Þekil 2 Cihazýn montajý için gerekli olan parçalar üst strafora konulmuþtur. (Þekil. 2) a) Montaj braketi b) Kalorifer suyu baðlantý borularý (3/4'', 2 adet) c) Kullanma suyu baðlantý borularý (1/2'', 2 adet) d) Gaz giriþ borusu (3/4'', 1 adet) e) Nipeller (1/2'', 2 adet - 3/4'', 3 adet) f) ½" ve ¾" Contalar (su ve gaz yalýtýmlarý için) g) Duvar aský braketi (3adet dübel ve 3 adettespit vidasý ile beraber) 10

11 - Cihazdan ayrý bir karton kutu içerisinde hermetik baca seti teslim edilir. Standart hermetik baca seti ( & ) aþaðýdaki parçalardan oluþur (Þekil. 3): a ) Baca adaptörü (Ø 80/125 mm) - Düz sýzdýrmazlýk elemaný - Sýzdýrmazlýk elemaný, EPDM (Ø 80 mm) - Sýzdýrmazlýk elemaný, EPDM (Ø 125 mm) b) 90 dirsek, (Ø 80/125 mm) - Sýzdýrmazlýk elemaný, EPDM (Ø 80 mm) - Sýzdýrmazlýk elemaný, EPDM (Ø 125 mm) c) Baca çýkýþ terminali, L=760mm, (Ø 80/125 mm) ( ) - Ýç ve dýþ duvar baðlantý flanþlarý, EPDM, 2 adet (Ø 125 mm) a) b) c) Þekil 3 11

12 MONTAJ Cihaz Ýçin Montaj Yerinin Seçimi Cihazýn monte edilebileceði yerler için TSE ve yetkili gaz kuruluþlarýnca verilen bir takým sýnýrlamalarýn yanýnda, servis, bakým ve kullaným açýsýndan cihazýn etrafýnda kalmasý gereken mesafeler Þekil - 4' de görüldüðü gibi olmalýdýr. Þekil 4. Cihazýn üstten ve yan cephelerden kalmasý gereken minimum mesafeleri gösterir. (Boyutlar mm olarak verilmiþtir). 114 mm 239 mm 182 mm 750 mm min. 500 mm min. 500 mm 454 mm 378 mm min. 50 mm min. 50 mm a) b) Þekil 4 Information : Kombinizi direkt güneþ ýþýnlarýna maruz kalacak yerlere monte etmeyiniz. Güneþ ýþýnlarý,zaman içinde cihazýnýzýn dýþ yüzeyinde renk deðiþikliðine sebep olabilir. - Maksimum ýsýtma gücünde, cihazýn dýþ yüzey sýcaklýðý 85 C 'den yukarý çýkmadýðýndan yanabilen yapý malzeme ve elemanlarýna karþý özel koruyucu tedbir gerekli deðildir. 12

13 Ortam Havasýndan Baðýmsýz Ýþletim (C Tipi) TEHLÝKE: Yoðuþmalý kombinizin monte edilecek yeri ve atýk gaz baca baðlantýsý TSE ve yetkili gaz kuruluþlarýnca belirtilen talimatlara uymalýdýr. C Tipi (hermetik) cihazlar, dýþ ortam montajlarý için uygun deðildir. Bu cihazlar bina içine monte edilmelidir. - C Tipi kombiler bulunduklarý ortamdan yalýtýlmýþ özellikte olsalar bile her hangi bir gaz kaçaðý durumunda monte edildikleri yerin TSE ve yetkili gaz kuruluþlarýnca gerekli görülen havalandýrma talimatlarýna uygun olmalýdýr. TEHLÝKE: Havalandýrma menfezlerinin önünü kesinlikle kapatmayýnýz.. Baca çýkýþ terminali, hava giriþinin ve atýk gaz çýkýþýnýn kesintisiz olarak saðlanabileceði bir dýþ ortama açýlmalýdýr. - Baca çýkýþ yeri belirlenirken TSE ve yetkili gaz kuruluþlarýnca belirtilen talimatlara uyulmalýdýr. - Yoðuþmalý kombi yatay baca kiti uygulamalarýnda baca baðlantýsý, yoðuþma suyunun cihaza geri dönüþüne izin verecek þekilde 2 veya 3 yukarý meyil alacak biçimde monte edilmelidir. Information :Yoðuþmalý kombi atýk gaz borusunun içi her zaman nemlidir. Information : Soðuk veya aþýrý nemli hava þartlarýnda, atýk gaz içindeki su buharý bacayý terk ederken yoðuþabilir. 13

14 Ortam Havasýna Baðýmlý Ýþletim (B Tipi) TEHLÝKE: Yoðuþmalý kombinizin monte edilecek yeri ve atýk gaz baca baðlantýsý TSE ve yetkili gaz kuruluþlarýnca belirtilen talimatlara uymalýdýr. Kurulduklarý ortamýn havasý ile çalýþan B tipi yoðuþmalý cihazýnýzý, yatak odasý, banyo ve WC'lere, içinde her türlü kolay yanabilen madde bulunan odalara monte edilmemelidir. Ayrýca yüksek miktarda toz, nem içeren mahallere de monte etmekten kaçýnýlmalýdýr. Cihazýn monte edileceði oda hacminin yeterli olup olmadýðý, cihazýn toplam anma ýsýl gücüne göre karar verilir. Her 1 kw ýsýl güç için 1m³ hacim olmalýdýr. Buna göre, 24 kw kombi için oda hacmi 24 m³ olmalýdýr (Þekil. 5a). - Cihazlarýn bulunduðu mahallerde atmosfere açýlan havalandýrma menfezi bulunmalýdýr. Menfez, döþemeden en az 1.80 m yükseklikte ve serbest enkesit alaný 150 cm² olmalýdýr. Menfez baðlantýsý için hava sirkülasyonu saðlayan bina aydýnlýklarý da kullanýlabilir. - Eðer oda hacmi yeterli deðil ise yanma havasý, cihazýn monte edileceði odaya bitiþik bir veya birden fazla odadan her biri en az 150 cm² serbest enkesit alanlý iki menfez ile temin edilebilir. Bu þekilde birbirine bitiþik odalarýn toplam hacmi yine 1 kw anma ýsýl gücü baþýna en az 1m³ olmalýdýr. Ýki menfez de ayný duvara açýlmalý, üst menfez tabandan en az 1.80 m yüksekliðe, alttaki menfez döþemeden en fazla 45 cm yüksekliðe açýlmalýdýr (Þekil. 5b). - Yatak odasý, banyo ve WC, yanma havasý için montaj odasý ile irtibatlandýrýlan komþu mahal, olmamalýdýr. TEHLÝKE: Cihazýnýzýn montajýný yaptýðýnýz odaya temiz hava giriþini saðlayan havalandýrma menfezlerinin önünü kesinlikle kapatmayýnýz.. Taze Hava Giriþi min. 150 cm² Taze Hava Giriþi min. 150 cm² Þekil 5 14 (a) oda hacmi 1m ³ / kw (b) 1 nolu oda hacmi 1m ³ / kw 1 ve 2 nolu odalarýn toplam hacmi 1m ³ / kw (1'nolu bölüm montaj odasýný göstermektedir ) (bitiþik oda 2 nolu bölüm olarak gösterilmiþtir.)

15 Cihazýn Duvara Asýlmasý Kombinin asýlacaðý yer belirlendikten sonra - Cihazýn ambalaj kutusu içinden çýkan montaj þablonu kullanýlarak, duvar aský braketinin ve montaj braketinin tespit vidalarýnýn yerleri iþaretlenir. - Ýþaretlenen yerler delindikten sonra cihazýn ambalajý içinden çýkan dübel ve tespit vidalarý ile duvar aský braketi ve montaj braketi, duvara iyice sabitlenir. - Son olarak kombinin arka yüzeyinde bulunan aský braketi, duvara monte ettiðiniz aský braketinin üstündeki kancalarýn üzerine oturtularak kombi duvara asýlýr. a) b) Þekil 6 15

16 BAÐLANTILAR Yoðuþma Suyu Tahliye Baðlantýsý Information :Yoðuþmalý kombilerde yanma esnasýnda yoðuþma meydana gelmektedir. Yoðuþma suyu miktarý cihazýn çalýþma þartlarýna göre farklýlýk gösterir. 1 m³ doðalgaz tüketilmesi ile maksimum 1.7 litre / saat yoðuþma suyu meydana gelir. -Yoðuþma suyu, sifonun ucuna baðlanan plastik bir hortum yardýmý ile bir gidere baðlanmalýdýr. - Eðer tahliye hortumu bina dýþýndan bir gidere baðlanacak ise hortumun donmamasý için gerekiyorsa izolasyon yapýlmalýdýr. - Yoðuþma suyu tahliye hortumu ve ara baðlantý parçalarý plastik malzemeden yapýlmýþ olmalýdýr. - Tahliye hortumunda akýþýn iyi saðlanabilmesi için bütün yatay hortum baðlantýlarý 2 veya 3 aþaðý doðru meyille yapýlmalýdýr. Kombinizin baca baðlantýsýný yapmadan önce, sifonun yaklaþýk 1 litre su ile doldurulmasý gereklidir. Bunun için hazýrladýðýnýz su kabýný Þekil 7' de gördüðünüz gibi kombinizin atýk gaz bacasý içerisine dikkatlice dökünüz. Sifonun su ile doldurulup hazýr hale getirilmesi olasý bir baca gazý sýzmasýný engelleyecektir. TEHLÝKE: Baca gazlarýnýn cihazýn monte edildiði odaya sýzma riskini ortadan kaldýrmak için baca baðlantýsýný yapmadan önce sifon su ile doldurulmalýdýr. 1 Litre 16 Þekil 7

17 Baca Baðlantýsý Confeo Premix yoðuþmalý kombilerde atýk gaz tahliyesi 4 farklý þekilde yapýlabilmektedir: a) Yatay olarak monte edilmiþ eþ eksenli tek bir ortak baca gazý / taze hava terminali b) Dikey olarak monte edilmiþ eþ eksenli tek bir ortak baca gazý / taze hava teminali c) Atýk gazýn tahliyesi ve taze hava temini için 2 ayrý borunun kullanýldýðý ikiz baðlantý d) Temiz havanýn oda içinden alýndýðý özel baca baðlantýsý (B tipi). Information :Cihazýnýzla verilen hermetik baca kiti yatay olarak kurulabilecek baca baðlantýsýna elveriþlidir. Diðer baca tipleri için yetkili ECA bayisinden sipariþ edilmelidir. a Yatay Baca Baðlantýsý - Baca adaptörü, 90 lik dirseðin serbestçe 360 dönebilmesine imkan saðlar (Þekil 8). - Standart yatay baca kiti parçalarý Þekil.3 te yer almaktadýr. Information :Yatay baca baðlantýlarý, yoðuþma suyunun cihaza geri dönüþüne izin verecek þekilde 2 veya 3 yukarý meyil alacak biçimde monte edilmelidir. Þekil 8 17

18 Information :Baca baðlantýsýný yapmadan önce sýzdýrmazlýk contalarýnýn iç yüzeylerini, kolay birleþim saðlayabilmek için silikon esaslý kaydýrýcý sürülmesi tavsiye edilir. Standart ince ve kalýn yaðlar (gres) EPDM contalar için uygun deðildir. Eðer baca uzunluðu yetersiz ise ilave baca aksesuarlarý ECA yetkili servislerinden sipariþ edilmelidir. Farklý marka ve tipteki baca seti parçalarý kullanmayýnýz. - Yatay hermetik baca kiti aksesuarlarý (Þekil 9) a) L= 500 mm uzatma borusu (Ø80/125 mm) ( ) L=1000 mm uzatma borusu (Ø80125 mm) ( ) b) 90 lik dirsek (Ø80/125 mm) ( ) c) 45 lik dirsek (Ø 80/125 mm) ( ) a) b) c) Þekil 9 18

19 Yatay hermetik baca setinin toplam uzunluðu 12 m yi geçmemelidir. Ayrýca bu toplam uzunluk her 90 lik dirsek veya iki adet 45 lik dirsek kullanýmýnda 1 m kýsalýr. a) Lmax = 12 m b) Lmax = L1+L2=11m L2 L1 c) L2 L1 Lmax = L1+L2+L3=11m Þekil 10 L2 19

20 b Dikey Baca Baðlantýsý - Standart hermetik dikey baca seti ( & ) Þekil 11 de görülmektedir. a) Baca adaptörü (Ø80/125 mm) ( ) - Düz sýzdýrmazlýk elemaný - Sýzdýrmazlýk elemaný EPDM (Ø80 mm) - Sýzdýrmazlýk elemaný EPDM (Ø125 mm) b) Dikey baca adaptörü (ölçüm tapalý) (Ø80/125 mm) - Sýzdýrmazlýk elemaný (Ø80 mm) - Sýzdýrmazlýk elemaný (Ø125 mm) c) Dikey baca çýkýþ terminali L=995 mm, (Ø80/125 mm) - Dýþ baca halkasý ve sabitleme vidasý (Ø 3,9 x 13) - Þekil 11- C de görüldüðü gibi çatý yüzeyinden min 370 mm açýklýk býrakýlmalýdýr.* b) c) a) * Min. 370 mm 955 mm 1177 mm Þekil 11 20

21 Eðer baca seti uzunluðu yetersiz ise, ilave baca aksesuarlaý ECA yetkili servislerinden sipariþ edilmelidir. Farklý marka ve tipteki baca seti parçalarý kullanmayýnýz. - Dikey hermetik baca seti aksesuarlarý a) Baca uzatmasý L=500 mm Ø80/125 mm (Þekil 9a) ( ) - Baca uzatmasý L= 1000 mm Ø80/125 mm (Þekil 9a) ( ) b) 90 lik dirsek Ø80/125 mm (Þekil 9b) ( ) c) 45 lik dirsek Ø80/125 mm (Þekil 9c) ( ) d) Eðik çatý adaptörü (ayarlanabilir) Ø125 mm (Þekil 12) ( ) Þekil 12 Dikey baca baðlantýsý, Ø80/125 mm çaplý hermetik baca setleri ile kurulabilmektedir. Dikey bacanýn toplam uzunluðu Ø80/125 mm çaplý hermetik bacalar için 12 m yi geçmemelidir. Ayrýca, bu toplam uzunluk ilave her 90 lik dirsek veya iki parça 45 lik dirsek kullanýmýnda 1m azalýr (Þekil 13). min. 370mm Lmax=12 m 21 Þekil 13 (a)

22 L1 b) min. 370 mm L2 LMAX=L1+L2=11m c) min. 370 mm L2 L1 LMAX=L1+L2=10m 22 Þekil 13

23 c Ýkiz Baca Baðlantý - iki farklý standart ikiz baca seti vardýr. Ýkiz Baca Seti - 1 ( & ) : Hava giriþ ve atýk gaz borularý yatay olarak monte edilir (Þekil 14 ve 17b). a) Baca adaptörü (Ø 80/125 mm) ( ) - Düz sýzdýrmazlýk elemaný - Sýzdýrmazlýk elemaný EPDM (Ø 80 mm) - Sýzdýrmazlýk elemaný EPDM (Ø125 mm) b) Ýkiz baca adaptörü (ölçüm tapalý) (Ø 80 - Ø 80 mm) - iki adet sýzdýrmazlýk elemaný EPDM (Ø 80 mm) c) Taze hava giriþ terminali L=939 mm Ø 80 mm d) Atýk gaz çýkýþ terminali L= 985 mm Ø 80 mm e) Ýki adet 90 lik dirsek (Ø 80 mm) - iki adet sýzdýrmazlýk elemaný EPDM (Ø80 mm) d) c) b) e) e) a) Þekil 14 23

24 Ýkiz Baca Seti - Il ( & ) : Temiz hava giriþ baca baðlantýsý yatay olarak yapýlýrken atýk gaz tahliye borusu dikey olarak baðlanýr (Þekil 15 ve 17a). a) Baca adaptörü ( Ø mm ) ( ) - Düz sýzdýrmazlýk elemaný - Sýzdýrmazlýk elemaný EPDM (Ø 80 mm) - Sýzdýrmazlýk elemaný EPDM (Ø 125 mm) b) Ýkiz baca adaptörü (Ø 80 - Ø 80mm) - iki adet sýzdýrmazlýk elemanýý EPDM (Ø 80 mm) c) Temiz hava giriþ terminali L= 939 mm (Ø80 mm) d) Dikey atýk gaz çýkýþ terminali L= 1380 mm ( Ø 80 mm den Ø 80/125 mm ye) e) 90 lik dirsek (Ø 80 mm) -Sýzdýrmazlýk elemaný EPDM ( Ø 80 mm) c) e) min. 370 mm 1380 mm a) b) d) Þekil 15 24

25 Eðer baca seti uzunluðu yetersiz ise, ilave baca aksesuarlarý ECA yetkili servislerinden sipariþ edilmelidir. Farklý marka ve tipteki baca seti parçalarý kullanmayýnýz. - Ýkiz baca seti ve aksesuarlarý (Þekil 16) a) Baca uzatmasý L= 500 mm, Ø80 mm ( ) - Baca uzatmasý L= 1000 mm, Ø80 mm ( ) b) 90 lik dirsek, Ø 80 mm ( ) c) 45 lik dirsek, Ø 80 mm ( ) d) Eðik çatý adaptörü (ayarlanabilir) Ø 125mm ( ) a) b) c) d) Þekil 16 25

26 Hava giriþ ve atýk gaz çýkýþ borularýnýn toplam uzunluðu 32 metreyi geçmemelidir (Þekil 17). a) b min. 370 mm a b) a b Þekil Lmax=a (hava giriþ borusu)+b (atýk gaz çýkýþ borusu) =32 m

27 d Yanma havasýnýn oda içinden saðlandýðý özel B tipi baca baðlantýsý B tipi baca seti; bu baca seti cihazýn monte edildiði odadan temiz hava alýþý saðlar. Yanma için gerekli hava cihazýn monte edildiði ortamdan alýnýr ve yanma sonucu oluþan atýk gazlar iç borudan taþýnarak dýþarý atýlýr. a) Baca adaptörü (Ø 80/125 mm) ( ) b) 90 lik dirsek (Ø 80/125 mm) c) B tipi baca terminali (Ø 80/125 mm) ( ) d) T adaptör (M-M-F) (Ø 80 mm) ( ) e) Yoðuþma suyu haznesi (Ø 80 mm) ( ) f ) Bükülebilir boru (Ø 80 mm) ( ) g) Merkezleme parçasý ( ) h )Baca çýkýþ terminali L=1380 mm, (Ø 80 mm den, Ø 125 mm ye) ( ) Baca Çýkýþ Terminali Merkezleme Parçasý Bükülebilir Boru B Tipi Baca Terminali Dirsek Adaptör Yanma Havasý Giriþi T Adaptör Yoðuþma Suyu Haznesi Þekil 18 - Cihazýnýzý monte edeceðiniz yeri seçmeden önce Sayfa 14 e bakýnýz. 27 TEHLÝKE: Yoðuþmalý kombinizin monte edilecek yeri ve atýk gaz baca baðlantýsý TSE ve Yetkili gaz kuruluþlarýnca belirtilen talimatlara uymalýdýr.

28 Gaz ve Su Borusu Baðlantýlarý - Duvara sabitlenmiþ montaj braketi ile kombi arasýndaki su ve gaz baðlantýlarý, boru grubu ve nipeller ile þekilde görüldüðü gibi monte edilir (Þekil 19). Yoðuþma suyu çýkýþ hortumu Þekil 19 a) Kalorifer borusu 3/4 gidiþ hattý (sýcak) b) Kullaným suyu borusu 1/2 çýkýþ hattý (sýcak) c) Gaz giriþ borusu hattý 3/4 d) Kullaným suyu borusu 1/2 giriþ hattý (soðuk) e) Kalorifer borusu 3/4 dönüþ hattý (soðuk) - Su ve gaz boru hatlarýna kendi çaplarýna uygun birer vana yerleþtirilmelidir. Ayrýca, kullaným suyu borusu (1/2 ) giriþ ve kalorifer borusu (3/4 ) dönüþ hatlarýna pislik tutucu konmalýdýr. - 3 bar emniyet ventilinden çýkan hortum pis su gider hattýna baðlanmalýdýr. - Cihaz ile bina içi gaz hattý arasýndaki baðlantý, esnek bir baðlantý elemaný (flexible boru) ile yapýlmalýdýr. 28

29 Elektrik Baðlantýsý Kombiniz mutlaka 230V AC 50 Hz'lik gerilim saðlayabilecek topraklý priz hattýna baðlanmalýdýr. Voltaj dalgalanmalarý sebebi ile oluþan kart arýzalarý garanti kapsamý dýþýndadýr. TEHLÝKE: Cihazý elektrik baðlantýsý yapýlýrken, elektrik hattýnda kesinlikle gerilim olmamasýna dikkat edilmelidir. TEHLÝKE: Besleme kablosunun hasar görmesi halinde üretici firma yada yetkili servis veya eþit derecede kalifiye bir kiþi tarafýndan deðiþtirilmelidir. Oda Termostatý (Opsiyonel) Sistemin ýsýtma kontrolünü saðlamak için cihazýnýz ile uyumlu opsiyonel olan iki farklý oda termostatýndan biri kullanýlabilir. - Oda Termostatý ( ) (Þekil 20.a) - Programlanabilir Haftalýk Dijital Oda Termostatý ( ) (Þekil 20.b) a) b) Þekil 20 - Kullanýmý kolay oda termostatý C +30 C aralýðýnda ayar imkaný - Haftanýn 7 günü için ayrý programlanabilme - Her gün için 3 farklý zaman aralýðý - Donma korumasý Information : Kombinizde sadece ECA yetkili servislerinin uygun gördüðü oda termostatlarý kullanýlmalýdýr. Aksi durumda, cihazýnýzýn arýzalanmasýna sebep olabilir Bu gibi durumlarda sorumluluk kabul edilmez. - Oda Termostat baðlantýsý Þekil 1' de devre þemasýndaki gibi 1 nolu sokete (X1A) yapýlýr. - X1A soketindeki köprü baðlantýsýný çýkartýn ve oda termostatýnýn uçlarýný bu sokete baðlayýn. 29

30 Uzaktan Kumanda Ünitesi (Opsiyonel) Telefon hattý üzerinden Uzaktan Kumanda Ünitesi yardýmý ile kombinizi evinizin dýþýndan da kontrol edebilirsiniz. - 6 adet ikaz LED' i - Elle kumanda anahtarý - Fabrika ayarlarýna dönüþ butonu (RESET) Þekil 21 i) Eðer Kombinize her hangi bir oda termostatý baðlý deðil ise; Þekil 1' deki X1A baðlantý yuvasýndaki köprüleme kablosunu çýkartýn. - Uzaktan Kumanda Ünitesinin ilk terminali ile X1A baðlantý soketinin direkt olarak baðlanmasý Þekil 22' de görüldüðü gibi yapýlmalýdýr. Ayrýca, uzaktan kumanda cihazýnýn 9V AC adaptör giriþi ve telefon hattý baðlantýlarý da burada görülmektedir. ii) Eðer cihazýnýza bir oda termostatý baðlý ise; oda termostatý, Þekil 22 de görüldüðü gibi hatta seri olarak baðlanmalýdýr. X1A baðlantý soketi (Þekil 1) Telefon Hattý Oda termostatý Þekil 22 30

31 ÝLK ÇALIÞTIRMA VE KULLANIM Ýlk Çalýþtýrma Öncesi Yapýlmasý Gereken Son Kontroller ve Ýþlemler Information : Kombinin TSE ve yetkili gaz þirketi standartlarýna uygun olarak montaj yerinin belirlenip duvara asýlmasý; baca, elektrik, su ve gaz borularý baðlantýlarýnýn tamamlanarak montaj iþleminin bitirilmesi neticesinde aþaðýdaki kontroller ve iþlemler yetkili tesisatçý bayi tarafýndan yapýlmalýdýr. 1 Kombiye ve kalorifer tesisatýna su doldurulmasý - Öncelikle tüm radyatör vanalarý açýlýr. - Kombinin kalorifer gidiþ dönüþ hatlarýnýn vanalarý açýk olmalýdýr. Kontrol ediniz. - Eþanjör üzerindeki manuel purjör açýlýr (kombinin üst tarafýnda bulunan (Þekil 23) manuel hava purjörü ne bir hortum takýlmalýdýr). - Bu iþlemlerden sonra doldurma vanasý yavaþça açýlarak su doldurma iþlemi baþlatýlýr. Manuel hava purjöründen su çýkmaya baþlayýnca rakor sýkýlýr. LCD ekran üzerinden 1,5 2 bar su basýnç deðeri okunana kadar doldurma iþlemine devam edilir ve sonra doldurma vanasý kapatýlýr. DÝKKAT: Su doldurma vanasýný mutlaka kapatýnýz, tesisat suyu akarak ortama zarar verebilir. - Kalorifer tesisatýnýn havasýnýn alýnabilmesi için radyatör purjörleri gevþetilerek su gelene kadar havanýn dýþarý çýkmasýna izin verilir. Bu iþlem tüm radyatörler için yapýlýr. - LCD ekran üzerinden basýnç tekrar kontrol edilir. Doldurma vanasý açýlarak tekrar 1,5-2 bar seviyesine çýkartýlýr. - Kalorifer tesisatýnda tekrar hava olup olmadýðý radyatör purjörlerinden bakýlýr. Tam verimli ýsýnma için tüm hava tesisattan tahliye edilmelidir. - Son olarak radyatör ve tesisat borularýnda herhangi bir sýzýntý olup olmadýðýný kontrol ediniz. Manuel hava purjörü Þekil 23 31

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL...

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL... TÜRKÇE ÝÇÝNDEKÝLER. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI....... KABLONUN BAÐLANMASI... 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 3-. Parçalarýn isimleri ve iþlevleri... 3 3-. Kumanda paneli ekran kontrastýnýn ayarlanmasý...

Detaylı

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu 17011 WWL LPG / NG 4 Gözü Gazlı (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17021 WWL LPG / NG 3 Gözü Gazlı 1 Gözü Elektrikli (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17031 XXL LPG / NG 4 Gözü

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu 17062 LPG 4 Gözü Gazlı Camlı Setüstü Ocak - FFD - LPG 17062 L LPG 4 Gözü Gazlı Camlı (Lüx) Setüstü Ocak - FFD - LPG 17062 NG 4 Gözü Gazlı Camlı Setüstü Ocak - FFD -

Detaylı

Titreþim Denetleyici Tip 640

Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim hýzý (mm/s, rms) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz Ýþletim kýlavuzu Türkçe Ýþletim kýlavuzu Titreþim Denetleyici Tip 640 Standart

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi Lcd Çift Eşanjörlü Kombi DGK 20 HR DGK 20 BI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

OTOMASYON HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL

OTOMASYON HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL OTOMASYON AC SÜRÜCÜ ve YUMUªAK YOLVERÝCÝ EÐÝTÝM DÖKÜMANLARI HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL Ýçindekiler 1.Asenkron Motor Kontroluna Ýliºkin Genel Bilgiler...4 2.Yumuºak Yolverici (Soft Starter)...6

Detaylı

MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI

MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...6 Kullaným...7

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu 72111100 02/2003 TR Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U012-28 T60 (Boylerli) Montaj, bakım ve kullanım öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kılavuz hakkında Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

Senkronizasyon Sistemleri Teksan Jeneratör, senkronizasyon sistemlerini kullanarak, enerji projelerine alternatif bir çözüm getirmektedir. Yüksek kva lardaki ihtiyaçlarýnýz için, birden fazla jeneratörün

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı