ÇUKUROVA ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS TEZ Mustafa KILIÇ NERG ZL K BARAJI (ADANA) K L ÇEK RDEK MALZEMES N JEOTEKN K NCELEMES JEOLOJ MÜHEND SL ANAB M DALI ADANA, 20

2 ÖZ YÜKSEK L SANS TEZ NERG ZL K BARAJI (ADANA) K L ÇEK RDEK MALZEMES N JEOTEKN K NCELEMES Mustafa KILIÇ ÇUKUROVA ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ Dan man : Prof. Dr. Hasan ÇET N Y l: 20, Sayfa: 232 Jüri : Prof. Dr. Hasan ÇET N : Doç. Dr. aziye BOZDA : Doç. Dr. Abdülazim YILDIZ Bu çal ma ö retim y nda Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisli i Anabilim Dal nda Yüksek Lisans Tezi olarak haz rlanm r. Adana iline ba Karaisal ilçesinin 5 km kuzeyinde yer alan Nergizlik Baraj n n kil çekirdek özellikleri, bu tezin çal ma konusunu olu turmu tur. Barajda su tutulmaya ba land ktan k sa bir süre sonra gövdeden su kaça olmu ve baraj n güvenli i için acil olarak su seviyesi dü ürülmü tür. Sorun önce enjeksiyon ile çözülmeye çal lm fakat bunun ba ar z olmas nedeni ile slurry-trench yöntemi uygulanm r. Nergizlik baraj nda kil çekirdek malzemesi olarak kullan lan eyl numunesi, jeoteknik özellikleri dolay ile fisürlu bir yap ya sahiptir. Bu malzemenin kil çekirdek malzemesi olarak uygun olup olmad ve ayr ca ya anan soruna katk olup olmad ara lacakt r. Bunun için baraj kil çekirde inde kullan lan malzemenin bulundu u kil oca ndan numune al narak, laboratuar ortam nda optimum su içeri inde s lm r. Daha sonra söz konusu numune ile baraj kil çekirde inin iki farkl lokasyonundan al nan örselenmemi numuneler üzerinde indeks deneyler (Atterberg limitleri, tane boyu analizi, özgül a rl k tayini) ve baz zemin mekani i deneyleri (permeabilite, konsolidasyon) yap lm r. Bu i lemlerin sonunda tüm deney sonuçlar incelenerek, baraj kil çekirde inde kullan lan malzemenin, kil çekirdek malzemesi olarak kullan lmaya uygun olup olmad ve ayr ca ya anan soruna katk olup olmad ortaya konmu tur. Anahtar Kelimeler: Nergizlik Baraj, Kil Çekirdek, Kompaksiyon, Permeabilite, Konsolidasyon. I

3 ABSTRACT MSc THESIS GEOTECHNICAL INVESTIGATION OF THE CORE MATERIAL OF NERGIZLIK DAM (ADANA) Mustafa KILIÇ DEPARTMENT OF GEOLOGY INSTITUE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES UNIVERSITY OF ÇUKUROVA Supervisor : Prof. Dr. Hasan ÇET N Year: 20, Page: 232 Jury : Prof. Dr. Hasan ÇET N : Assoc. Prof. Dr. aziye BOZDA : Assoc. Prof. Dr. Abdülazim YILDIZ This study has been prepared as an MSc thesis at the Department of Geology in the Institute of Natural and Applied Sciences, University of Çukurova in the academic year of Soil mechanical properties of the core material of Nergizlik Dam located 5 km north of Karaisal district of Adana is the subject of this study. Shortwhile after the completion of the dam and impoundent filling of the reservoir, leakage was detected downstream in the mid portion of the body and in an emergency resense the water level was dropped in a very short time. The problem was first tried to be solved by means at cement injection, slurry trench was tried after it was not succesful. The core material used in the Nergizlik Dam has a structure dominated with fissures. Suitability of this material as a clay core and whether it has any contribution to the leakage problem have been investigated in this study. Samples were taken from clay core quarry area and compacted under the optimum water content. Later, classification (Atterberg limits and grain size analysis) and some soil mechanichal (permeability, consolidation) tests were performed both on this sample and two samples taken from different locations on the clay core during the improvement sudies. Finally, the results of the tests were studied and suitability of the clay core material and wheather it has any contribution to the leakage problem was determined. Keywords: Nergizlik Dam, Clay Core, Compaction, Permeability, Consolidation. II

4 TE EKKÜR Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisli i Anabilim Dal nda yapm oldu um bu yüksek lisans çal mas boyunca bana gerekli imkanlar sunan, de erli öneri, yard m ve yap ele tirileriyle bana yol gösteren dan man hocam Say n Prof. Dr. Hasan ÇET N e te ekkürlerimi sunmay bir borç bilirim. Erasmus/LLP program bünyesinde yüksek lisans ö renimimin bir bölümünde ders ald m, de erli bilgilerini benimle payla maktan kaç nmam olan, Università degli Studi dell'aquila dan Say n Prof. Marco TALLINI ye te ekkür ederim. Arazi çal malar mda yard mc olduklar için arkada lar m Jeo. Müh. As m EM R ve Atilla ORUÇ a te ekkürlerimi sunar m. Çukurova Üniversitesi Ara rma Fonuna (MMF20YL4) sa lad maddi kaynaktan dolay te ekkür ederim. Bu çal mada, hayat m boyunca benden hiçbir ekilde eme ini esirgemeyen can m Aileme te ekkür ederim. III

5 NDEK LER SAYFA ÖZ.....I ABSTRACT.....II TE EKKÜR...III NDEK LER...IV EK LLER D...X ZELGELER D...XIV MGELER VE KISALTMALAR XVI. G Barajlar ve Göletler Baraj Türleri Beton Barajlar A rl k Barajlar Payandal A rl k Barajlar Kemer Barajlar Dolgu Barajlar Barajlarda Gözlenen Jeolojik ve Jeoteknik Problemler Nergizlik Baraj ve Amaç ÖNCEK ÇALI MALAR Genel Jeoloji Çal malar Mühendislik Jeolojisi Çal malar MATERYAL VE METOT Materyal Metot Arazi Öncesi Çal malar Arazi Çal malar Laboratuar Çal malar Atterberg Limitleri (). Deney çin Numunenin Haz rlanmas (2) Likit Limit Deneyi IV

6 SAYFA (2) (a) Gerekli Aletler ve Malzemeler (2).(b). Casagrande (Likit Limit) Aleti nin Ayarlanmas (2).(c). Deneyin Yap (3) Plastik Limit Deneyi (3). (a) Gerekli Aletler ve Malzemeler (3).(b). Deneyin Yap (4). Plastisite ndisi (PI), Özgül A rl k () Gerekli Araçlar ve Malzemeler (2). Piknometrenin Kalibrasyon (3). Deneyin Yap (4). Hesaplamalar Tane Boyu Analizi () Hidrometre deneyi ().(a). Gerekli Araçlar ve Malzemele ().(b). Deneyin Yap ().(c). Hesaplamalar (2) Elek analizi (2).(a) Gerekli Aletler ve Malzemeler (2).(b) Deneyin Yap Standart Proctor Deneyi (). Gerekli Araçlar ve Malzemeler (2) Numunenin haz rlan (3) Deneyin Yap Permeabilite Deneyi () Kullan lacak Aletler ve Malzemeler (2). Gerekli Ölçümler (3). Numunelerin Deneye Haz rlanmas V

7 SAYFA (4). Deneyin Yap (5). Hesaplamalar Konsolidasyon Deneyi () Bir Boyutlu Konsolidasyon Teorisi ().(a). Bir Boyutlu Konsolidasyon Teorisinde Yap lan Kabuller (2). Gerekli Araçlar ve Malzemeler (3). Gerekli Ölçümler (4). Numunelerin Deneye Haz rlanmas (5). Deneyin Yap (6). Hesaplamalar Büro Çal malar BULGULAR VE TARTI MA Adana Baseninin Genel Jeolojisi nceleme Alan n Genel Jeolojisi Otokton Birimler Paleozoyik (a) Yerköprü Formasyonu (b) Karahamzau (Yellikaya) Formasyonu Mesozoyik () Demirkaz k Formasyonu (2) Yavça Formasyonu Senozoyik () Gildirli Formasyonu (2) Karsant Formasyonu (3) Kaplankaya Formasyonu (4) Karaisal Formasyonu ( 5) Cingöz Formasyonu (6) Güvenç Formasyonu (7) Kuzgun Formasyonu.. 82 VI

8 SAYFA (7) (a) Kuzgun Üyesi (7) (b) Salba Tüfit Üyesi (7) (c) Memi li Üyesi (8) Handere Formasyonu (8) (a) Gökkuyu Alç ta Üyesi (9) Taraça (0) Kaliçi () Alüvyon Allokton Birimler K lda Melanj Fara a Ofiyoliti Bölgenin Yap sal Jeolojisi Baraj Alan n Jeolojisi Baraj Alan n Genel Jeolojisi Kumta Çak lta Kumta () Kumta (2) Kilta ( eyl) Çak lta (Taraça) Yamaç Molozu Alüvyon Baraj Alan n Yap sal Jeolojisi Katmanlanma K vr mlanma Eklemlenme Faylanma Diskordans Konkordans Baraj Alan n Depremselli i Nergizlik Baraj Numunelerin ndeks ve Mühendislik Özellikleri. 97 VII

9 SAYFA 4.6. Numunelerin ndeks Özellikleri Numunelerin Mühendislik Özellikleri Standart Proctor Deneyi Konsolidasyon Deneyi Permeabilite Deneyi Numune Özelliklerinin Kar la lmas SONUÇLAR VE ÖNER LER. 7 KAYNAKLAR. 9 ÖZGEÇM EKLER. 3 VIII

10 IX

11 EK LLER D SAYFA ekil.. Bir beton a rl k baraj kesiti 4 ekil.2. Grande Dixence Baraj 4 ekil.3. Kemer Baraj... 5 ekil.4 Payandal a rl k baraj. 6 ekil.5 Loch Errochty Baraj. 6 ekil.6 Tek ve çift kavisli kemer barajlar n yandan ve üstten görünü ü.. 7 ekil.7 Berke Baraj (kemer). 7 ekil.8. Kemer-a rl k tipteki Hoover Baraj (ABD) 8 ekil.9 Bir zonlu dolgu baraj kesiti... 8 ekil.0 Atatürk Baraj.. 9 ekil.. Malpasset Baraj n n kesiti... 2 ekil.2. Malpasset Baraj n n y lmadan önceki ve y ld ktan sonraki hali.. 2 ekil.3 Malpasset Baraj n n memba topu u yak nda bas nç serbestlemesi nedeniyle aç lan çatlak. 3 ekil.4. Saint Francis Baraj yeri jeoloji kesiti... 3 ekil.5 San Francis baraj n y lmadan önceki hali... 4 ekil.6. San Francis baraj n y ld ktan sonraki hali... 4 ekil.7 Teton Baraj n n a amalar halinde y. 6 ekil.8 Vajont Baraj genel görünümü... 7 ekil.9. Vaiont rezervuar sa yamac ndan sol yamaçtaki kopma bölgesine bak... 7 ekil.20 May Baraj n n su tutmayan rezervuar.. 8 ekil.2 May Baraj nda Terra-rosa ile örtülü düdenlerden sular n kaçmas 9 ekil.22 Keban Baraj genel görünümü ekil.23 Keban Baraj sol yamaç Petek Ma aras ndan su kaçaklar. 20 ekil.24 Keban Baraj rezervuar ndan kaçan sular n sifon yaparak, Keban Deresi sol yamac ndan ç kmas.. 2 X

12 SAYFA ekil.25 Nergizlik Baraj yer bulduru haritas ekil 3. Atterberg limitleri deney seti ekil 3.2. Likit limit cihaz nda 3 mm lik kapanman n görüldü ü an 38 ekil 3.3. Plastik limit deneyinin yap. 39 ekil 3.4. Piknometre içerisindeki kar n s cakl n ölçülmesi.. 44 ekil 3.5. ASTM, AASHTO ve USCS s flama sistemlerinin kar la rmas. 46 ekil 3.6. Mezürün ba a getirilmesi.. 48 ekil 3.7. Hidrometre okumas n al.. 48 ekil 3.8. S lm bir zeminin k -w ili kisi. 52 ekil 3.9 Kompaksiyon numunesinin haz rlan 54 ekil 3.0. Standart proctor deneyiyle numunenin s lmas 55 ekil 3. Üst yüzeyi tra lanan numunenin tart lmas. 56 ekil 3.2 Numunenin kriko yard yla molddan ç kar 56 ekil 3.3. Permeabilite deney emas 60 ekil 3.4. Darcy yasas n ematik gösterimi 6 ekil 3.5. Konsolidasyonda hacim azalmas n blok diyagramda görünümü 64 ekil 3.6. Konsolidasyon süreci ekil 3.7. Konsolidasyon hücre düzene i. 67 ekil 3.8 Konsolidasyon deney okumas n al ekil 4. nceleme alan n genel jeoloji haritas ekil 4.2 Baraj alan jeoloji haritas 90 ekil 4.3 Baraj yerinin genelle tirilmi stratigrafisi... 9 ekil 4.4 Adana Baseni deprem bölgesi haritas 93 ekil 4.5 Baraj gövdesi genel görünümü (mansap taraf ) ekil 4.6 Baraj gövdesi görünümü (memba taraf ). 95 ekil 4.7 Baraj rezervuar alan ndan bir görünüm ekil 4.8 Nergizlik Baraj na ait gövde kesiti.. 96 ekil 4.9. Casagrande plastisite kart üzerinde zeminlerin s flanmas 98 ekil 4.0 Numunelere ait granülometri e rileri.. 99 XI

13 SAYFA ekil 4.. KO- numunesine ait standart proctor deney grafi i. 0 ekil 4.2 KÇ- numunesine ait konsolidasyon grafi i ekil 4.3 KÇ-2 numunesine ait konsolidasyon grafi i ekil 4.4 KO- numunesine ait konsolidasyon grafi i.03 ekil 4.5. Deney numunelerinin farkl yükler alt ndaki permeabilite de erleri 05 ekil 4.6. Toprak dolgu baraj malzemelerinin çatlama ve borulanma direnci ekil 4.7. KÇ- numunesine ait çatlama ve borulanma direncini gösterir diyagram.. 08 ekil 4.8. KÇ-2 numunesine ait çatlama ve borulanma direncini gösterir diyagram.. 09 ekil 4.9. KO- numunesine ait çatlama ve borulanma direncini gösterir diyagram.. 09 ekil KO-2 numunesine ait çatlama ve borulanma direncini gösterir diyagram.. 0 ekil 4.2. Proctor deneyinde tek tabaka halinde ve üç e it tabaka halinde serilen numunelere ait ön konsolidasyon bas nc de erlerini gösterir grafik. 2 ekil 4.22 KÇ-, KÇ-2 ve KO- numunelerine ait konsolidasyon grafikleri 4 ekil Permeabilite katsay n tayini için permeabilite, drenaj, zemin çe idi ve yöntemler..6 XII

14 XIII

15 ZELGELER D SAYFA Çizelge 3.. Zeminin cinsine göre de ik hacimdeki piknometrelere konulmas gereken numune miktarlar.. 42 Çizelge 3.2. Elektrik mikseri ile kar rma süreleri.. 47 Çizelge 4.. Atterberg limitleri deney sonucu. 97 Çizelge 4.2. Plastisite derecesinin plastisite indisine (PI) göre belirlenmesi.. 98 Çizelge 4.3 Deney numunelerine ait tane boyu yüzdeleri ve zemin s flar.. 99 Çizelge 4.4. Numunelere ait baz mühendislik özellikleri 3 Çizelge 4.5. Geçirgenli in tan mlanmas 6 XIV

16 XV

17 MGELER VE KISALTMALAR : 3,45 e : Bo luk oran fark (birimsiz) u : Bo luk suyu bas nc : Gerilme (kg/cm 2 ) : Gerilme art V : Hacim fark (cm 3 ) H : Yükseklik fark (cm) s : Zemin numunesinin deney ba lang ndaki tane birim hacim a rl : Deney s cakl ndaki suyun viskozitesi A : Su alt ndaki birim hacim a rl k (gr/cm 3 ) d : Suya doygun birim hacim a rl k (gr/cm 3 ) k : Kuru birim hacim a rl k (gr/cm 3 ) n : Do al birim hacim a rl k ( slak yo unluk) (gr/cm 3 ) s : Kat (tane) birim hacim a rl (gr/cm 3 ) w : Suyun birim hacim a rl (gr/cm 3 ) a : Cam tüp en kesit alan (cm 2 ), A : Numune alan (cm 2 ) A 0 A C : Deney ba numune alan : Aktivite A d : Düzeltilmi Alan (cm 2 ) A J : Mezürün kesit alan (cm 2 ) ABD : Amerika Birle ik Devletleri ASTM : American Society of Testing Materials CFS CH CI CL d D : Cubic feet per second (ft 3 /sn) : Yüksek plastisiteli kil : K vam indisi : Dü ük plastisiteli kil : Hidrometre düzeltme de eri : Tane çap (mm) XVI

18 D o DS e e o G s G s(tx) G w(tx) GAP H h h h 2 H s : Düzeltilmi okuma (mm) : Devlet Su leri : Bo luk oran (birimsiz) : Deney Ba Bo luk Oran (birimsiz) : Numunenin özgül a rl (birimsiz) : Zemine ait özgül a rl k (birimsiz) : Suyun Tx s cakl ndaki özgül a rl : Güneydo u Anadolu Projesi : Baraj yüksekli i (m) : Numune boyu (cm) : Ba lang çtaki su yüksekli i (cm) : t süresi sonundaki su yüksekli i (cm) : Kat (Tane) K sm n Yüksekli i (cm) H 0 : Zemin numunesinin deney ba lang ndaki kal nl (gr/cm 3 ) H f H.E.S i : Zemin numunesinin deney sonundaki kal nl (cm) : Hidroelektrik santrali : Hidrolik e im J : 0,002 mm den küçük tanelerin a rl kça yüzdesi (kil yüzdesi) (%) k L LI : Permeabilite katsay (m/sn, cm/sn) : Deneyi yap lan numunenin boyu (cm) : Likitlik ndisi LL : Likit Limit (%) M m M ms M s : Kompaksiyon mold kütlesi (gr) : Kompaksiyonu yap lm numune + mold kütlesi (gr), : Zemin tanelerinin kütlesi (gr) M si : Zemin numunesinin deney ba lang ndaki kütlesi (gr) N : D tane çap ndan küçük tanelerin yüzdesi (%) n : Porozite (%) P : Kuvvet halkas okumas PI : Plastisite ndisi (%) PL : Plastik Limit (%) XVII

19 q : Suyun debisi (m 3 /sn, cm 3 /sn) R : Numune yar çap (cm) r : Süspansiyondaki düzeltilmi hidrometre okumas r a R A R D R L r s S SC SL S r t t USBR : Deney s ras ndaki süspansiyondaki hidrometre okumas : Ring a rl (gr) : Ring çap (cm) : Ring boyu (cm) : Sudaki hidrometre okumas : Doygunluk derecesi : Killi kum : Rötre limit : S r hava bo lu u çizgisi : Toplam geçen zaman (dk) : Deney süresi (sn) : U.S Bureau of Reclamation USCS : Birle ik Zemin S flama Sistemi V : Baraj rezervuar hacmi (m 3 ) V 0 : Deney ba numune hacmi (cm 3 ) V H : Hidrometre hacmi (cm 3 ) V m : Kompaksiyon mold hacmi (cm 3 ) V s : Deney ba numune içi kat (tane) hacmi (cm 3 ) V sp : Süspansiyonun hacmi (cm 3 ) V T : Toplam hacim (cm 3 ) V v : Numune çi Bo luk Hacmi (cm 3 ) w : Deney ba su içeri i (%) w : Numune su içeri i (%) W slak W kap W kap: W Kuru : Islak numune a rl (gr) : Kap a rl (gr) : Kap a rl (gr) : Kurutulmu numune a rl (gr) W numune : Deney sonu kurutulmu numune a rl (gr) W numune : Deney sonu kurutulmu numune a rl (gr) XVIII

20 W psw(tx) : Tx s cakl ndaki piknometre + numune + su a rl (gr), W pw(tx) : Tx s cakl ndaki piknometre + su a rl (gr), W s W s W skn W su W T : Kuru numune a rl (gr), : Kuru zemin a rl (gr) : Deney sonu kuru numune a rl (gr) : Su a rl (gr) : Toplam a rl k (gr) W f : Zemin numunesinin deney sonundaki su içeri i (%) W i : Zemin numunesinin deney ba lang ndaki su içeri i (%) Z r L : Süspansiyonun yüzeyinden hidrometre hacim merkezine olan uzakl k (cm) : Toplam deformasyon (cm) XIX

21 .G Mustafa KILIÇ. Bir akarsu üzerine; enerji üretimi, içme, kullanma ve sulama suyu temini, ta n önleme ve akarsular n düzenlenmesi gibi amaçlar için in a edilen mühendislik yap lar na baraj denir (Erguvanl, 982). Jeolojinin mühendislik i lerine en çok uyguland alanlardan biri Baraj Jeolojisi dir. 928 y nda Amerika da St. Francis baraj n y lmas ndan sonra 929 y nda, barajlar n y lmas na etki yapan faktörleri ara rmak amac yla bir sempozyum düzenlenmi ve problem her yönden ele al nm r. Bu sempozyuma baraj jeolojisinin temel atma töreni gözüyle bak labilir. Bugün dünyan n her yerinde, projeler haz rlanmadan önce baraj yerleri ve göl alanlar n (rezervuar) jeolojik etütleri yap lmaktad r (Ertunç, 2003).. Barajlar ve Göletler Barajlar, bir akarsu vadisini kapatan ve arkas nda su biriktiren; enerji üretimi, içme ve\veya sulama suyu temini ve akarsular n düzenlenmesi gibi pek çok gayeye hizmet eden ekonomik faydas büyük olan tesislerdir. Akarsular tutmak ve toplamak için yeryüzünde yap lan en eski baraj n Dicle üzerinde yap lm Maruk toprak baraj oldu u söylenmektedir. Ak düzenlemek ve ta nlar önlemek amac ile tarih öncesi devirde yap lan bu barajdan 3. yüzy n sonuna kadar yararlan lm r. Yeryüzünde ta tan yap lan ilk kâgir baraj ise Nil nehrinin sular çevirmek ve ehre içme suyu sa lamak için Menfiz ehrinin 20 km güneyinde, M.Ö y nda yap lan barajd r. Bu barajdan 4-5 bin y l yararlan lm r. Bu gün spanya da, çok eskiden in a edilmi olup bugün de yararlan lan barajlar vard r. Bunlar n en eskisi 384 y nda Araplar taraf ndan yap lm olan, Almansa Baraj r. Bu tarihe kadar yap lan barajlarda bugünkü tekni in gerektirdi i hesaplar yap lm de ildir. Modern hidrolik hesaplara göre yap lan ilk baraj Fransa da Chartrain ( ) dir. lk beton a rl k baraj ise de Kaliforniya da in a edilen Sen Mates Baraj r. 9. yüzy n sonunda ve 20. yüzy n ba nda yüksek enerji ve içme suyu elde etmek, sulama yapmak ve ta n önlemek amac ile k sa zamanda çe itli tiplerde

22 .G Mustafa KILIÇ yüksek barajlar in a edilmeye, emniyet ve maliyet bak ndan ayr nt etütler yap lmaya ba lanm r (Erguvanl, 982). Gölet ise çevre sular n, akarsular n ve artezyen veren yeralt sular depolayabilmek ve bu sular n faydas artt rmak için vadilerin kapat lmas sureti ile yap lan, yükseklikleri en fazla 0 m kadar, su depolama kapasiteleri m 3 den az olan su tutma yap lar r (Erguvanl, 982). Türkiye de Köy Hizmetleri taraf ndan yap lan tüm su tutma yap lar gölet olarak adland lmaktad r. Genel olarak talvegden 24 metreye kadar olan su yap lar na da gölet ismi verilmektedir (Boyac, 2005)..2. Baraj Türleri Baraj jeolojisi üzerine çal an ara rmac lar barajlar kendilerine özgü olarak fland rmaktad rlar. Örne in, Erguvanl (982) ye göre barajlar 4 tipte fland lm r. Bunlar;. Yüksekliklerine (H) ve göl hacimlerine göre (V) u ekilde s fland r: - Gölet : H < 0 m ve V < m 3 - Ufak baraj : 0 m < H < 5 m, m 3 < V < m 3 - Büyük baraj : H > 5m, V > m 3 2. Eskiliklerine Göre: Urartular, Romal lar, Osmanl Türkleri taraf ndan yap lan barajlar olarak adland rlar. 3. Amaçlar na göre u ekilde s fland rlar: - çme suyu sa lamak - Enerji üretmek (Hidroelektrik Santralleri, H.E.S) - Ta n önlemek - Sulama yapmak 4. Gövdelerinin yap nda kullan lan malzemeye göre: Bunlar Kâgir (ta ) barajlar, Beton barajlar, Toprak barajlar, Kaya barajlar, Kaya Toprak barajlar, Ah ap barajlar ve Çelik barajlar olarak s fland lmaktad r. Ertunç (2003) e göre ise barajlar, amaçlar na ya da yap mlar nda kullan lan malzemeye göre s fland lmaktad r. Genel olarak barajlar n amac ; içme suyu 2

23 .G Mustafa KILIÇ sa lanmas, enerji üretimi, ta n önleme ve sulamad r. Bundan ba ka ula m, dinlenme yeri, spor tesisleri, bal kç k, termik santral kül depolanmas, maden art klar n depolanmas amaçlar yla da baraj yap labilmektedir. Ço u baraj birden fazla amaçla yap lmaktad r. Barajlar, yap mlar nda kullan lan malzemeye göre beton, kaya dolgu, toprak dolgu, ah ap, çelik olarak s fland lmaktad r. Bunlardan beton barajlar; a rl k, payandal a rl k, kemer olmak üzere üç gruba ayr lmaktad r..2.. Beton Barajlar Beton barajlar da a rl k, payandal a rl k, kemer olmak üzere üç gruptur:.2.. A rl k Barajlar rl k barajlar, suyun kald rma ve döndürme kuvvetine kar kendi rl klar yla duran masif yap lard r. Bu tip barajlar eskiden ta la yap lmaktayd, bugün betonla yap lmaktad r. Bu tip barajlar n eksenleri do ru eklinde ya da ak yukar do ru hafifçe kavisli olabilir (kemer-a rl k). Baraj n enine kesiti üçgene benzeyen yamuktur ( ekil.). A rl k barajlar n sa lam temele oturmas istenir. Vadi yamaçlar az e imli, geni, V ekilli olabilir (Ertunç, 2003). sviçre deki Grande Dixence Baraj, beton a rl k baraj tipindedir. 285 m yüksekli e sahip olan baraj, dünyan n en büyük baraj unvan na sahiptir ( ekil.2). Türkiye de de Ayd n ili s rlar içerisinde olan 08 m yükseklikteki Kemer Baraj beton a rl k barajlara örnektir ( ekil.3). 3

24 .G Mustafa KILIÇ ekil.. Bir beton a rl k baraj kesiti (Ertunç, 2003) ekil.2. Grande Dixence Baraj (http://www.energiethun.ch). 4

25 .G Mustafa KILIÇ ekil.3. Kemer Baraj (http://i628.photobucket.com) Payandal A rl k Barajlar Bu tip barajlar n memba taraf, su bas nc na kar duran düz ya da az e imli betonarme bir perde eklindedir. Mansap taraf nda, su bas nc temele ileten payandalar vard r ( ekil.4). Payandal a rl k barajlar na, a rl k barajlar na oranla daha az beton gider, temel kaz da az olur. Payandalar aras ndaki yerlere kuvvet santralleri ve di er baz yap lar yerle tirilebilir. Payandal a rl k barajlar nda kaliteli beton dökme ve kal p i çili i önemlidir (Ertunç, 2003). Payandalara fazla yük dü er, payandalar aras na ise fazla yük binmez. Zay fl k zonlar (fay, çatlak v.s.) payandalar aras na rastlat r. Yamaç e imi az, geni, V ekilli vadilerde payandal a rl k barajlar yap labilir. skoçya da bulunan Loch Errochty Baraj, payandal barajlara örnektir ( ekil.5). 5

26 .G Mustafa KILIÇ ekil.4 Payandal a rl k baraj (Ertunç, 2003) ekil.5 Loch Errochty Baraj (http://www.corestore.org).2..3 Kemer Barajlar Kemer baraj, kavisli tek bir beton duvardan olu an su tutma tesisidir. Suyun bas nc, kemer tesiriyle yamaçlara vermek için, beton duvar memba yönüne do ru kavisli yap r ( ekil.6). Bas nç, temele ve yamaçlara e it da yorsa baraj kemer- rl k veya a rl k-kemer olarak yap labilir. Yükün büyük bir k sm kemer etkisiyle yamaçlara naklettirilebilirse bu baraja ince kemer baraj ad verilir. Bunun için yamaçlar çok sa lam olmal ve kemer yamaç içine iyice kenetlenmelidir. Kayaya merdivenimsi ekiller verilerek, gerilmelerin toplanmas na ve betonda çatlaklar n 6

27 .G Mustafa KILIÇ olu mas na engel olunur. Kemerin yamaçlara iyi bir ekilde kenetlenmesi için, kemer ile vadinin birle ti i noktadaki aç n 45 0 olmas gerekir (Ertunç, 2003). Türkiye de Osmaniye nin Düziçi ilçesinde bulunan Berke Baraj kemer barajlara verilecek örneklerdendir ( ekil.7). Dünyada kemer barajlara örnek olarak Hoover Baraj (ABD) verilebilir ( ekil.8). ekil.6 Tek ve çift kavisli kemer barajlar n yandan ve üstten görünü ü (Ertunç, 2003) ekil.7 Berke Baraj (kemer) (http://www.kaliteliresimler.com/) 7

28 .G Mustafa KILIÇ ekil.8. Kemer-a rl k tipteki Hoover Baraj (ABD) (http://www.paylessflights.com).2.2. Dolgu Barajlar Dolgu barajlar, toprak ve kayan n belli bir oranda kar lmas ile yap lan su tutma tesisleridir ( ekil.9). Bu tip barajlar zeminin yeterince sa lam ve homojen olmamas halinde tercih edilir. Geni ve yayvan vadilerde de toprak baraj yap r. Baraj yerine yak n bol malzeme olmas gerekir. Bu malzeme; kaya parças, çak l, kum, silt, kil ve bunlar n kar r (Ertunç, 2003). ekil.9 Bir zonlu dolgu baraj kesiti (Ertunç, 2003) 8

29 .G Mustafa KILIÇ Toprak barajlar n s fland lmas, baraj gövdesinde kullan lan malzemeye göre: a) Homojen gövdeli b) Bölgeli (zonlu) gövdeli c) Kaya dolgu gövdeli d) Toprak dolgu gövdeli e) Kaya-toprak dolgu gövdeli olarak yap labilir. Eldeki malzemeden en çok yararlanmaya çal r. Homojen gövdede her taraftaki malzeme ayn özelliktedir. Bölgeli gövdelerde ortada geçirimsiz bir k m (çekirdek), iki tarafta tane boyu d a do ru büyüyen geçirimli k m ile memba ve mansap topuklar nda filtre bulunur. Kaya dolgu gövdeler k lm ta tan yap r (Ertunç, 2003). Ülkemizde GAP Projesi kapsam nda yap lan Atatürk Baraj, kaya dolgu tip barajlara örnektir ( ekil.0). ekil.0 Atatürk Baraj (http://4.bp.blogspot.com/) 9

30 .G Mustafa KILIÇ Toprak veya kaya dolgu biçiminde in a edilen barajlarda s zmay önlemek için geçirimsiz bir çekirdek bulunur. Çekirdek genellikle killi malzemeden olu ur. Killer üç ana gruba ayr r; () montmorillonit/simektit, (2) kaolinit ve (3) illit. Mühendislik özellikleri aç ndan montmorillonit killer birçok soruna neden oldu undan mecbur kal nmad kça kil çekirdek malzemesi olarak önerilmemektedir. Ancak ço u zaman daha uygun malzeme bulunamamas ndan dolay montmorillonit killer veya kar mlar, bazen de eyl türü birimler barajlarda kil çekirdek malzemesi olarak kullan lmaktad r. Yeterli miktarda kil mevcut olmad zaman beton veya asfaltik beton membranlar kullan r (Bell, 2004). Baraj n alt nda s zman n kontrol edilmek istendi i durumlarda çekirdek, normalde kal n bir perde eklinde zemin yüzeyinden a devam eder. Bu ç nt lar bazen çok derin olabilir; baz durumlarda kanat hendekleri olarak abatman içlerinde devam ederler. Dolgu baraj n içine ve alt na yerle tirilen kum ve/veya çak l drenleri de s zmay kontrol etmeye yard mc olur. Tabanlar n geni olmas ndan dolay, dolgu barajlar n zemine uygulad bas nç, beton barajlar nkine göre dü üktür. Ayr ca oturma gibi deformasyonlar kolayl kla kar layabilirler. Sonuç olarak, dolgu barajlar zay f ve peki memi akarsu ve buzul çökellerinden yüksek dayan ml kaya kütlelerine kadar çok geni bir aral ktaki temel ko ullar nda in a edilebilirler (Bell, 2004). Baraj gibi önemli mühendislik projelerinde özellikle kaya ve toprak dolgu barajlarda malzeme seçimi büyük önem arz etmektedir. Uygun malzeme seçilmemesi gibi durumlarda baraj gövdesinde y lmayla son bulabilecek seviyede hasarlar olu abilmektedir. Bununla beraber yap lan malzeme deneylerinde standartlara uyulmamas ve/veya deneylerde dikkatsiz davran lmas ciddi problemlere yol açabilmektedir..2 Barajlarda Gözlenen Jeolojik ve Jeoteknik Problemler Baraj yeri ve göl alan jeolojisinin iyice anla lmam olmas nedeniyle dünyada 928 y na kadar 250 baraj y lm r. 0

31 .G Mustafa KILIÇ 2 Aral k 959 da Fransa da Malpasset baraj n y lmas yla 42 ki i ölmü tür ( ekil.,.2). Malpasset baraj, beton kemer tipinde ve 60 m yüksekli indeydi. Baraj n y lmas yla ilgili dava s ras nda bilirki i, y lman n alttan kald rma bas nc nedeni ile aç klanabilece i sonucuna varm r. Bilirki i raporuna göre alttan kald rma bas nc konusunda etkisini hissettiren ana jeolojik ko ulun, baraj yerinin alt ndan geçen, ak yukar do ru e imli bir fay n varl oldu u söylenebilmektedir. Bundan ba ka, istoziteye az-çok paralel ve bu faya yakla k dik bir eklemin varl dü ünülebilir. Rezervuardaki suyun itkisiyle memba (ak yukar ) topu unda bir bas nç serbestlemesi olmu ve aç lan eklemlere su girmi tir. Mansap (ak a ) topu unda ise s ma gözlenmi tir ekil.3). Gövde alt na s zan su burada bir alttan kald rma bas nc olu turmu tur. Alttan kald rma bas nc, kemer baraj n sol kanad n temelini olu turan kayay fay düzlemi boyunca ak a do ru giderek artan öteleme ile harekete geçirmi tir. Baraj n sa kanat etraf nda dönerek harekete kat lmas yla birlikte, önce tek parça olan gövde, nehir üstündeki ve sa yamaçtaki temeller aç lmas ile gövdenin ak yukar yüzünün dibinde bir yar k olu mu tur ( ekil.6). Bir anda dönme durmu ve sol yamaçtaki temel kayas n parçalanmas yla ve ta temelin k lmas yla baraj n gövde alt ndan gedik aç lm r. Ama yine de kemerin üst k mlar henüz korunmaktayd, çünkü bunlar n itkisi sol yamaç dayana te etsel olarak etkilemekteydi. Dayanaktan yoksun kalan bu kesimde, baraj n sol kanad sonunda parçalanm ve çökmü tür. Ak nt dan orta ve sa kesimleri de etkilenmi ama bunlar n temeli ve gövdenin alt k mlar yerinde kalm, üst k mlar y lm r. Oldukça büyük boyutlu beton bloklar 500 m ak a da bulunmu tur (Ertunç, 2003). 928 y nda ABD de St. Francis baraj y lm, 436 ki i ölmü tür. Saint Francis baraj 50 m yar çap nda bir kemerli a rl k baraj idi. Gövde kal nl tabanda 55 m, krette 5 m, yükseklik 62 m idi. Barajda Mart 926 da su toplanmaya ba lanm r. Temelden büyük ölçüde su kaçaklar görüldükten sonra, 2 Mart 928 de baraj y lm r. Temel kayas heterojen yap dad r: Tabanda ve sol yamaçta yapraklanmal mika ist, sa yamaçta çak lta (konglomera) vard ve bu iki litolojinin kontakt fayl r ( ekil.4,.5,.6). Jipsli kil çimentolu çak lta, kuru iken sa lam görünmektedir fakat slanma sebebiyle kum ve çak llar n ayr ld ve zeminin

32 .G Mustafa KILIÇ da ld görülmü tür. Y lma faya yak n bölgede olmu tur. Ana nedenin, suyla temas eden çak lta n yumu amas ve da lmas oldu u dü ünülmektedir (Ertunç, 2003). ekil.. Malpasset Baraj n n kesiti (Ertunç, 2003) ekil.2. Malpasset Baraj n n y lmadan önceki ve y ld ktan sonraki hali (http://www.ecolo.org/) 2

33 .G Mustafa KILIÇ ekil.3 Malpasset Baraj n n memba topu u yak nda bas nç serbestlemesi nedeniyle aç lan çatlak (Ertunç, 2003) ekil.4. Saint Francis Baraj yeri jeoloji kesiti (Ertunç, 2003) 3

34 .G Mustafa KILIÇ ekil.5 San Francis baraj n y lmadan önceki hali ( ekil.6. San Francis baraj n y ld ktan sonraki hali (http://web.mst.edu) 4

35 .G Mustafa KILIÇ 5 Haziran 976 da ABD de 00 m yükseklikte Teton baraj sa yamaca yak n gövdede meydana gelen s nt lar nedeniyle birkaç saat içinde y lm r. Ak daki yerle im alanlar zaman nda bo alt ld için ölü say i geçmemi tir ekil.7) (Ertunç, 2003). Baraj yerlerinin yeterince sa lam yerlerde seçilmesi gerekti inden, buralarda heyelan sorununu s rl olaca kabul edilebilir. Barajlarda heyelanlar n iki türlü etkisi vard r. Baraj gölü (rezervuar) heyelanlar suyu gövde üzerinden ta r; ak daki heyelanlar ise santral tesislerini su basmas na neden olur. Barajlarla ilgili en büyük heyelan, 963 y nda talya da Vaiont baraj rezervuar n sol yamac nda meydana gelmi ve sular baraj gövdesi üzerinden a arak ak a da 2600 ki inin ölümüne neden olmu tur. Vaiont baraj, 265 m yüksekli inde bir kemer barajd r ekil.8). Rezervuar sol yamac ndaki Mesozoyik ya kireçta ve marnlar n imi, göle do rudur. Jeolojik etüdüler s ras nda baz hareketler görülmü ve sa yamaçtan suyun bir k sm uzakla racak derivasyon tünelleri aç lm r. Ancak heyelan h zl oldu undan, bunlar i e yaramam r. iddetli ya lardan sonra bir gece birdenbire m 3 malzeme, 50 km/saat h zla rezervuar doldurmu ve sa yamaca kadar dayanm r ( ekil.9). Olay n iddetinden çevredeki binalar n çat lar uçmu ve Avrupa daki rasathaneler olay deprem olarak kaydetmi tir. Olu an 200 m yüksekli indeki dalgalar baraj gövdesi üzerinden a arak ak a da önüne gelen her eyi y karak büyük hasara neden olmu tur. Buna ra men baraj gövdesi sa lam kalm, sadece korkuluklar n bir k sm hasar görmü tür. Olaydan Longarone ve Barcis yerle im alanlar büyük zarara u ram ve 2600 ki i ölmü tür (Ertunç, 2003). 5

NOVACRETE Kİ MYASALİNİN ZEMİ N O ZELLİ KLERİ NE ETKİ Sİ Nİ N ARAŞTİRİLMASİNA İ Lİ ŞKİ N LABORATUVAR DENEYLERİ RAPORU

NOVACRETE Kİ MYASALİNİN ZEMİ N O ZELLİ KLERİ NE ETKİ Sİ Nİ N ARAŞTİRİLMASİNA İ Lİ ŞKİ N LABORATUVAR DENEYLERİ RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NOVACRETE Kİ MYASALİNİN ZEMİ N O ZELLİ KLERİ NE ETKİ Sİ Nİ N ARAŞTİRİLMASİNA İ Lİ ŞKİ N LABORATUVAR DENEYLERİ RAPORU (25.06.2012)

Detaylı

ZEMİNLERDE TANE DAĞILIMI VE ANALİZİ

ZEMİNLERDE TANE DAĞILIMI VE ANALİZİ ZEMİNLERDE TANE DAĞILIMI VE ANALİZİ ELEK ANALİZİ Zemin malzemelerin tane boyu dağılımı, iyi derecelenmiş ve iyi derecelenmemiş olarak tanımlanır. Sedimantolojideki tanımlama ile mühendislikteki tanımlamaların

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta: orhan.arkoc@kirklareli.edu.tr Web : http://personel.kirklareli.edu.tr/orhan-arkoc 2 BÖLÜM 12 Baraj Jeolojisi 3 Barajlar ve Baraj inşaatlarında

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM

Detaylı

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ Arazide bir yapı temeli veya toprak dolgu altında kalacak, veya herhangi bir başka yüklemeye maruz kalacak zemin tabakalarının gerilme-şekil değiştirme davranışlarını

Detaylı

BİGA YARIMADASINDA TARİHİ TRUVA HARABELERİNİN GÜNEYİNDEKİ RADYOAKTİF SAHİL KUMLARININ MİNERALOJİSİ VE BUNLARIN ANA KAYAÇLARININ PETROLOJİSİ

BİGA YARIMADASINDA TARİHİ TRUVA HARABELERİNİN GÜNEYİNDEKİ RADYOAKTİF SAHİL KUMLARININ MİNERALOJİSİ VE BUNLARIN ANA KAYAÇLARININ PETROLOJİSİ BİGA YARIMADASINDA TARİHİ TRUVA HARABELERİNİN GÜNEYİNDEKİ RADYOAKTİF SAHİL KUMLARININ MİNERALOJİSİ VE BUNLARIN ANA KAYAÇLARININ PETROLOJİSİ Muzaffer ANDAÇ Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara Etüdü

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis*

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* Mustafa Özgür KESKİN Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Ahmet M. KILIÇ Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

SORU 6: Su yapılarının tasarımında katı madde hareketinin (aşınma, oyulma, yığılma vb. olayları) incelenmesi neden önemlidir, açıklayınız (4 puan).

SORU 6: Su yapılarının tasarımında katı madde hareketinin (aşınma, oyulma, yığılma vb. olayları) incelenmesi neden önemlidir, açıklayınız (4 puan). KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 014-015 GÜZ YARIYILI SU KAYNAKLARI MÜHENDİSLİĞİ I ARASINAV SORULARI Tarih: 16 Kasım 014 SORULAR VE CEVAPLAR Adı Soyadı: No: İmza:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1.1.Su Kaynakları ve Hidrolojik Rejim Üzerindeki 1.2. Toprak Kaynakları Üzerindeki 1.3. Atmosfer Üzerindeki 1.2.Toprak Kaynakları Üzerindeki Toprak Tuzluluğu ve Suya Doygunluk Toprak u Sedimentasyon 1.2.Toprak

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

3. Zemin yap na göre seçilen kaz yöntemi, Delme patlatma, mekanize kaz yöntemleri,

3. Zemin yap na göre seçilen kaz yöntemi, Delme patlatma, mekanize kaz yöntemleri, T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 284 Ülkemizin mevcut elektrik tüketimi her geçen gün artmaktad r. Bu ihtiyac n kar lanmas amac ile ba vurulan elektrik üretim yöntemlerin

Detaylı

DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK

DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK Ender ÇETİN (*), Yasin BAYRAKLI (*), Erol GÜLER (**) ÖZET Bu çalışmada, Şişli, Harbiye Mahallesi, Taşkışla Caddesi, 95 Pafta, 808 Ada, 2 Parselde inşa

Detaylı

DER NER BARAJI VE HES N AATI PERDE ENJEKS YONU TEST ÇALI MALARI

DER NER BARAJI VE HES N AATI PERDE ENJEKS YONU TEST ÇALI MALARI DER NER BARAJI VE HES N AATI PERDE ENJEKS YONU TEST ÇALI MALARI Dr. Bünyamin ÜNAL 13 Devlet Su leri Genel Müdürlü ü 1.G R Bu çalı manın amacı, ülkemizin en yüksek barajı olan Deriner Barajında, baraj temeli

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

NORMAL TUĞLA VE PRES TUĞLA İLE DUVAR

NORMAL TUĞLA VE PRES TUĞLA İLE DUVAR NORMAL TUĞLA VE PRES TUĞLA İLE DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TUĞLA Tanım Kil, killi toprak ile tuğla ve

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

ÖZELLĠKLERĠ DĠKKATE ALINMADAN YAPILAN SONDAJ

ÖZELLĠKLERĠ DĠKKATE ALINMADAN YAPILAN SONDAJ AKĠFERLERĠN HĠDROLOJĠK ve GEOMETRĠK ÖZELLĠKLERĠ DĠKKATE ALINMADAN YAPILAN SONDAJ ÇALIġMALARI SONUCU YOK OLAN AKĠFERLER ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA. ÖRNEK: SURUÇ OVASI ÖZET: * Yazan : Hasan KIRMIZITAġ Türkiye

Detaylı

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ ÇATILAR Yapıları dış atmosferden gelen yağmur, rüzgar, kar ve dolu gibi etkenlerden koruyan elemanlara "ÇATI" denilmektedir. Genellikle ahşap, çelik ve betonarmeden yapılan çatılar konut, işyeri, atelye,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ*

STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ* STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ* Yaşar BĐÇER1 - M.Şükrü YILDIRIM - Cengiz YILDIZ Fırat Üniversitesi ÖZET Son yıllarda gerek enerji talebi ve maliyetleri,

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

Ölçme Bilgisi Ders Notları

Ölçme Bilgisi Ders Notları 1. ÖLÇÜ BİRİMLERİ Ölçme Bilgisi: Sınırlı büyüklükteki yeryüzü parçalarının ölçülmesi, haritasının yapılması ve projelerdeki bilgilerin araziye uygulanması yöntemleri ile bu amaçlarla kullanılacak araç

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİNLERDE LİKİT LİMİT DENEYİ

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ i AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TRAKTÖR AKS MİLİNİN YORULMA ANALİZİ MUSTAFA PERÇİN 120712010 YALÇIN DEMİRER 120712021 DANIŞMAN PROF. DR. SÜLEYMAN TAŞGETİREN Afyon

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır.

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır. 4. KOLON ŞEMASI VE BORU ÇAPI HESABI Tesisatı oluşturan kazan, kollektörler, borular,,vanalar, ısıtıcılar,genleşme deposu ile diğer donanım ve armatürlerin tümünün düşey görünüşünü iki boyutlu olarak gösteren

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KAYA MEKANĠĞĠ DERSĠ LABORATUVARI. (2015-2016 Güz Dönemi)

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KAYA MEKANĠĞĠ DERSĠ LABORATUVARI. (2015-2016 Güz Dönemi) KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KAYA MEKANĠĞĠ DERSĠ LABORATUVARI (2015-2016 Güz Dönemi) KAYA SERTLĠĞĠ BELĠRLEME DENEYĠ (SCHMIDT ÇEKĠCĠ) DETERMINATION OF ROCK HARDNESS TEST ( SCHMIDT

Detaylı

STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır

STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır 1. TAŞIYICI SİSTEM SEÇİMİ Mimari ve statik proje kolon sistemi uyumluymuş Mimari projedeki kat planları ile statik projedeki kalıp planları uyumluymuş. Mimari

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

SUUDİ ARABİSTAN DAMAD BARAJINDA UÇUCU KÜL YERİNE PUZOLANİK MADDE OLARAK TAŞ UNU KULLANIMI VE PROJE EKONOMİSİNE ETKİSİ

SUUDİ ARABİSTAN DAMAD BARAJINDA UÇUCU KÜL YERİNE PUZOLANİK MADDE OLARAK TAŞ UNU KULLANIMI VE PROJE EKONOMİSİNE ETKİSİ SUUDİ ARABİSTAN DAMAD BARAJINDA UÇUCU KÜL YERİNE PUZOLANİK MADDE OLARAK TAŞ UNU KULLANIMI VE PROJE EKONOMİSİNE ETKİSİ Sunan: Nejat Demirörs İnş. Müh. DAMAD BARAJI Damad barajının kesin projesi 1987 yılında

Detaylı

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Çökelme sertleştirmesi işleminin, malzemenin mekanik özellikleri (sertlik, mukavemet vb) üzerindeki etkisinin incelenmesi ve çökelme sertleşmesinin

Detaylı

En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu

En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz, GBT En İyi Uygulamaları ve Kullanım Kılavuzu na bir tamamlayıcı kılavuz oluşturmak için tasarlanmıştır. Green Break Patlamasız Güvenlik Güç Kartuşlarının

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ 1 DANE ÇAPI DAĞILIMI (GRANÜLOMETRİ) 2 İnşaat Mühendisliğinde Zeminlerin Dane Çapına Göre Sınıflandırılması Kohezyonlu Zeminler Granüler

Detaylı

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ KİMYA 3 (Çalıştay 2012) KİMYA PROJE RAPORU GRUP AKTİF PROJE ADI BOYAR MADDELERDE

Detaylı

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ tasarım BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ Nihat GEMALMAYAN Y. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Hüseyin ĐNCEÇAM Gazi Üniversitesi,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. (III. Baskı)

YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. (III. Baskı) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:294 YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER (III. Baskı) Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. (1) Bu

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 1500 Aralık 2000 ICS 93.020 1. Baskı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE ZEMİNLERİN- SINIFLANDIRILMASI Classificaiton of so in for civil engineering purposes TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Detaylı

FOTOGRAMETRİK DEĞERLENDİRME - ÇİFT FOT. DEĞ. Analog ve Analitik Stereodeğerlendirme. Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ

FOTOGRAMETRİK DEĞERLENDİRME - ÇİFT FOT. DEĞ. Analog ve Analitik Stereodeğerlendirme. Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ FOTOGRAMETRİ II FOTOGRAMETRİK DEĞERLENDİRME - ÇİFT FOT. DEĞ. Analog ve Analitik Stereodeğerlendirme BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMAÇ Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Fizik 8.01 Ödev # 10 Güz, 1999 ÇÖZÜMLER Dru Renner dru@mit.edu 8 Aralık 1999 Saat: 09.54 Problem 10.1 (a) Bir F kuvveti ile çekiyoruz (her iki ip ile). O

Detaylı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı e c o n o m i c p o l i c y r e s e a r c h i n s t i t u t e ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Politika Notu Ekim 2005 Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUARI DONANIM VARLIĞI

ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUARI DONANIM VARLIĞI ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUARI DONANIM VARLIĞI 1) Elek Analizi Deneyi Resim 1 de kaba daneli zeminlerin granülometri eğrisinin belirlenmesinde kullanılan deney ekipmanları Burada görülenler laboratuvarımızdaki

Detaylı

5. YERALTISUYU & SIZMA BASINCI (SEEPAGE PRESSURE)

5. YERALTISUYU & SIZMA BASINCI (SEEPAGE PRESSURE) 5. YERALTISUYU & SIZMA BASINCI (SEEPAGE PRESSURE) Toprak içindeki su: Toprağa giren su, yerçekimi etkisi ile aşağı doğru harekete başlar ve bir geçirimsiz tabakayla karşılaştığında, birikerek su tablasını

Detaylı

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI TÜBĠTAK-BĠDEB LĠSE ÖĞRETMENLERĠ (FĠZĠK, KĠMYA, BĠYOLOJĠ VE MATEMATĠK) PROJE DANIġMANLIĞI EĞĠTĠMĠ ÇALIġTAYLARI LĠSE-1 (ÇALIġTAY 2011) FĠZĠK GRUP SES-2011 PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ

Detaylı

EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ

EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ Doğal Kay. ve Eko. Bült. (2015) 20: 37-45 EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ oluşturmaktadır. Günümüzde artan su ihtiyacı ve mevcut su

Detaylı

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 25. Dönem Çalışma Programı nda, Odamız merkez ve şubelerin büro işleyişinde etkinliğini arttırıcı teknik alt yapının güçlendirilerek oda çalışma hedeflerine ulaşılmasına hizmet

Detaylı

Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması

Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması 5.6.4 Yapıştırılmamış Aşınma Tabakası (Yüzen Şap) Döşeme ile aşınma tabakası arasında aderans yoktur, aksine aderansı önlemek için

Detaylı

BULUġ BĠLDĠRĠM FORMU/ GIDA

BULUġ BĠLDĠRĠM FORMU/ GIDA Sayfa 1/ 7 / GIDA Bu forma uygun olarak yapacağınız çalışma, Buluşunuzun tarafımızdan en iyi şekilde tanımlanabilmesi ve İleride hukuk önünde istenen korumanın elde edebilmesi için temel teşkil edecektir.

Detaylı

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI makale JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI Bekir NARĐN *, Yalçın A. GÖĞÜŞ ** * Y.Müh., TÜBĐTAK-SAGE ** Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Detaylı

ENERJİ ÜRETİMİ VE SULAMA KRİTERLERİNE GÖRE REZERVUAR KAPASİTE OPTİMİZASYONU

ENERJİ ÜRETİMİ VE SULAMA KRİTERLERİNE GÖRE REZERVUAR KAPASİTE OPTİMİZASYONU ENERJİ ÜRETİMİ VE SULAMA KRİTERLERİNE GÖRE REZERVUAR KAPASİTE OPTİMİZASYONU Burcu Ersoy 1, Ronald Haselsteiner 2 ÖZET Baraj tasarımlarında kriter olarak kullanılan yıllık ekonomik ömür içerisinde rezervuar

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

Taşıyıcı Sistem Elemanları

Taşıyıcı Sistem Elemanları BETONARME BİNALARDA OLUŞAN YAPI HASAR BİÇİMLERİ Bu çalışmanın amacı betonarme binaların taşıyıcı sistemlerinde meydana gelen hasarlar ve bu hasarların nedenleri tanıtılacaktır. Yapılarda hasarın belirtisi

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KARE VİDA AÇMA

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KARE VİDA AÇMA ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Kare vida çekme işlemlerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Kare vidaların kullanım alanları hakkında bilgi toplayınız. 1. KARE VİDA AÇMA Diş dolusu ve diş boşluğu

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Betonarme ve Prefabrik Yapılarda Risk Değerlendirmesi

Betonarme ve Prefabrik Yapılarda Risk Değerlendirmesi Pamukkale Üniversitesi Betonarme ve Prefabrik Yapılarda Risk Değerlendirmesi Doç. Dr. Şevket Murat ŞENEL Araş. Gör. Mehmet PALANCi RİSK? Belli bir seviyenin üzerinde hasar oluşursa Belli bir şiddetin üzerinde

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

PERMEAB L TE VE KONSOL DASYON DENEYLER LE ELDE ED LEN PERMEAB L TE KATSAYILARININ KAR ILA TIRILMASI

PERMEAB L TE VE KONSOL DASYON DENEYLER LE ELDE ED LEN PERMEAB L TE KATSAYILARININ KAR ILA TIRILMASI PERMEAB L TE VE KONSOL DASYON DENEYLER LE ELDE ED LEN PERMEAB L TE KATSAYILARININ KAR ILA TIRILMASI Sami ARSOY Erdinç KESK N Cüneyt YILMAZ Doç. Dr. Ar.Gör. Ar.Gör. Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

SU YAPILARI. Su Alma Yapıları. 5.Hafta. Doç.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr

SU YAPILARI. Su Alma Yapıları. 5.Hafta. Doç.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr SU YAPILARI 5.Hafta Su Alma Yapıları Doç.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Su alma yapısı nedir? Akarsu ya da baraj gölünden suyu alıp iletim sistemlerine veren yapılara su alma yapısı denir. Su

Detaylı

Fizik ve Ölçme. Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır

Fizik ve Ölçme. Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır Fizik ve Ölçme Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır Fizik kanunları temel büyüklükler(nicelikler) cinsinden ifade edilir. Mekanikte üç temel büyüklük vardır; bunlar uzunluk(l), zaman(t)

Detaylı

BARAJLARIN SINIFLANDIRILMASI

BARAJLARIN SINIFLANDIRILMASI BARAJ JEOLOJİSİ BARAJLAR Barajlar (dams); enerji üretimi, içme suyu sağlanması, sulama ve taşkın önlemeye yönelik su kaynakları oluşturmak amacıyla akarsu vâdileri üzerinde yapay göller oluşturmak için

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkanlar, Sayın KĐK üyeleri, Sayın Katılımcılar, Sayın Basın Mensupları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

3- Kayan Filament Teorisi

3- Kayan Filament Teorisi 3- Kayan Filament Teorisi Madde 1. Giriş Bir kas hücresi kasıldığı zaman, ince filamentler kalınların üzerinden kayar ve sarkomer kısalır. Madde 2. Amaçlar İnce ve kalın filamentlerin moleküler yapı ve

Detaylı

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr ARAŞTIRMA RAPORU (Kod No: 2012.03.08.XX.XX.XX) Raporu İsteyen : Raporu Hazırlayanlar: Prof. Dr. Bilgehan Ögel Tel: 0.312.210 41 24 e-posta: bogel@metu.edu.tr : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

KONUTTA YENİ FİKİRLER

KONUTTA YENİ FİKİRLER KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI KONUTTA YENİ FİKİRLER: EMİNEVİM İstanbul, Tuzla da Konut Yerleşimi

Detaylı