İmar Atları ve Islah İmar Planları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İmar Atları ve Islah İmar Planları"

Transkript

1 Gecekondulaşmanın Gelişimi, İmar Atları ve Islah İmar Planları S. Evinç Torlak* Türkiye'de, af yasaları ve gecekondu günceliğini hiç kaybetmemiştir. Her seçim dönemlerinde ilk gündeme gelen konu imar affı olmuştur. Güçlü bir parti iktidar olunca bir tür teşekkür olarak hemen gecekondu affı çıkarmıştır. Gecekondu; köylerden kentlere göç eden nüfusun, kentlerdeki konut arzının eksikliği nedeniyle, en ucuz yoldan konut edinmek için buldukları çözümdür. Gecekondu, belirli ekonomik şartların mekana yansıdığı bir barınak türü ve bu barınakların oluşturduğu yerleşim biçimidir. Gecekondulaşma 1945 'lerde ortaya çıkmış ve gittikçe hız kazanmıştır. Toplumun, sosyo-ekonomik özellikleri dikkate alınmadan hazırlanan imar mevzuatı, göçenleri kendince çözüm aramak durumunda bırakmıştır. Gecekondulaşmanın Gelişimi Değişik boyutlarda ve etkilerde süre gelen bu olgu, dört farklı dönemde incelenebilir. Birinci Dönem: 19S0'lere kadar otoriter devlet anlayışı hakimdir. Bu dönem, gecekonduya tepki "yıkmak"tır. Çıkarılan yasalarını mantığı; kaçak yapıları mevzuata uydurmak, düzeni korumak, kurallan işletmektir. Temelde plana saygılıdır. Planı koruyup, plan dışı gelişmeleri uygun hale getirme amacı taşır. ı Kişilerin, kendi emeğiyle yaptıkları ilk kondular; kerpiç duvarlı, bir örnek görünüşlü, tek katlı, tek odalı, bahçesi, ağaçları, kümesi ve zaman içinde oluşturdukları eklentileri ile, "teneke evler" denilen konutlardır. Evler, teneke çatı ile kaplıdır. Çatının bir an önce örtülmesi önemlidir. Aksi halde mahkeme kararı bile olmadan yıkılabilir (Belediye Dünyası, 1986: 34). Yrd. Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi tfbf Kamu Yönetimi Bölümü. t 1948 ve 1949 yıllarında 5218 ve 5228 sayılı yasalar. ı Kentsel gelişme alanlarında belirlenen kamu arazileri belediyelere devredilecek. Kaçak yapıların oldugu ka mu arsaları, gecekondu sahiplerine bedeli karşı lı gı tahsis edilecek, yeni yapımını önlemek için konut yapmak isteyenlere uygun koşuııarda arsa verilecektir. Bu yasalardan yararlanarak Yenimahalle oluşmuştur (Ersoy, 1996: 104). Çaldaş Yerel Yönetimler, Ci/t 12 Sayı 1 Ocak 2003, s

2 Gecekondu/aşmanın Gelişimi 65 İkinci Dönem: (Liberal döneme geçiş) Gecekondu, kapitalistleşme açısından iki işlev görür; emek piyasasında değerin düşük kalmasına sağlar, emeği ucuzlatır ve kapitalin konut alanına akmayıp, üretim alanında kalmasını yarar. Sermaye, kendisinin karşılaması gereken işçi barınma ihtiyacını böyle çözmüş, iktidarlar da gecekonduya göz yumuştur. Bu dönemde; çevirdiği alanda ancak ihtiyacı kadar yapı yapan, alanın çoğunu bahçe olarak kullanan gecekondulunun, ekonomik rasyonellikle ilgisi yoktur. Henüz bu alanlara, kapitalist baskı ulaşmamıştır (Koçgil, 1996: 33). Zamanla, tarlalarda kurulan tek tek evlerin yerini, mahalleler almış, ucuz malzeme, yerel yapım teknolojisi, hatta yerel mimari öğelerin kullanıldığı bir doku oluşmuştur. Birbirleriyle uyumu, mekansal çeşitlilik yaratması ve doğaya bütünleşmesi açısından akılcı çözümler üretilmiştir. Yap-satçıların oluşturduğu dokulara göre; yapı ve nüfus yoğunluğunun düşük olması, toprakla bire bir ilişkiye olanak vermesi, kullanıcılarının sahiplenmesi, mevsimlik bakım, onarım, sürekli yenilenmesi, sokak, mahalle komşuluk ilişkilerinde canlılık gibi üstünlükleri bile vardır. Aslında, beton yığını, ışıksız, havasız, yeşilsiz olarak tanımlanan ve kentlere bu nitelikleri veren yapılaşmalar, imar mevzuatına uygun yerleşimler olmuştur. Üçüncü Dönem: arası döneme; Keynesyen, sosyal-refah devleti anlayışı hakimdir. Önceki dönemlerden farkı; gecekondu oluşumundan devletin sorumlu olduğu kabul edilmiş ve bu oluşum benimsenmiş, hatta konut sorununun özgün çözümü olarak bile görülmüştür. Gecekondunun yıkımındansa, ıslahı ilke edinilmiştir. Böylece, konut alanlarında düzenli ve düzensiz olmak üzere i kili imar düzenine geçilmiştir. Düzenli alanlarında İmar Yasası hükümleri geçerli olmuştur. Düzensiz konut alanlarının (gecekondu alanları) ise ıslahı söz konusudur. Gecekondu önleme bölgeleri ve toplu konut politikalarına hız verilmiş, Batıkent-Ak kondu gibi, "gecekondu önleme amaçlı toplu konut projeleri" geliştirilmiştir. Ancak, hedef kitle (alt gelir grubu) yakalanamadığı için, bu politikalar başanlı olamamıştır. Yeterli konut, ucuz arsa olmayışından doğan yığınsal talep, 1970'lerde kendi patronlarını üretmiştir. Artık, patrona sorulmadan gecekondu yapmak olanaksızdır. Kamu arazisi için patrona para ödemek zorunlu olunca, biraz fazla ödeyip, hiç değilse toprağın tapusunu almak daha garantili olmuş, noter onaylı, ö zel parselasyon planlarına dayalı yapılaşma başlamıştır. Tarım toprakları hisseli bölünme ile parçalanmış, sanayi alanlarının etrafı hisseli ifraz olgusu ile çevrelenmiştir. Yasal yollardan, yapı hakkı verilmiş minimum parseller, göçerlerin ekonomik gücünü aşmıştır. Ne olursa olsun bir toprak parçasına, bir konuta sahip olmak İster. Bu potansiyeli gören emlak komisyoncuları, plan dışında, altyapısız, toprak bölüntüleri oluşturup, talebi karşılar. Güvence olarak, noter kanalıyla toprak mülkiyetine sahip olmak cazip gelmiştir (Kahraman, 1989: 137).

3 66 Çağdaş Yerel Yönetimler, /2 (/) Ocak 2003 Daha fazla katlı, betonarme, yoğun bir doku oluşmuştur. Hisseli tapularla anlaşarak, ev yapan vatandaşlar kat çıktıkça satmış, sattıkça kat çıkmışlar ve müteahhit olmuşlardır. Ödün verilip, yasa dışılık özendirilmiş, tapular törenlerle dağıtılmıştır. Yasallaştırma sorunu körüklemiş, gecekondu mahalleleri değil, kentleri oluşmuştur. Konut ve tapu vermek yetmemiş, kent hizmetlerinin sağlanması gerekmiştir. Sayılan artıkça; politik baskı oluşturup, altyapıya kavuşmuşlar, yolsuz, susuz, kanalizasyonsuz, gecekondunun yaşam biçimi değişmiş, mekan kalitesi yükselmiş, kenti e bütünleşme, hizmetlerden yararlanma, ranttı artırmış, spekülasyon alanlan olmuş, merkeze yakın bölgeler, çok katlı konutlara dönüşmüştür. İnşaat deneyimi fazlalaşmış, yapı malzemeleri değişmiş, usta ve kalfa gibi uzmanlaşmış kişiler yapım sürecine katılmış, piyasanın tüccarlan türemiştir. Onlara yaptınlmayan gecekondular ihbar edilip, yıktınlmış, yapım ve satımı ile ilgili şebekeler oluşmuştur. Dördüncü Dönem: Askeri darbe ile başlayıp, ANAP ile devam eden Neoliberal anlayış, radikal değişimler dönemidir. Bu dönemde, her şey gibi gecekondu da ticarileşmiş, gecekondunun değişim değeri, kullanım değerinin ö nüne geçmiştir. Gecekondu bölgelerini düzeltmek için, piyasa mekanizması i çinde çözümler getirilmiş, ranttan gecekonduya pay verilmeye başlanmıştır. Artık ikinci, üçüncü kuşak gecekondulunun amacı sadece bannma değildir. (Bugün gecekondulann 2/3'si kiralıktır). 4 katlı, 3 emsalli gökdelen bölgesi kadar yoğunluk isteyen, okul, yeşil alan istemeyen toplumsal bir yapı oluşmuştur. "50'li yıllarda masum bannma biçimi olarak ortaya çıkan, teneke gecekondulara bugün rastlanmaz. Gecekondu, büyük rantlann döndüğü mekanlara dönüşmüştür" (Şenyapılı, 1981: 48-49). Gecekondulu, piyasa mekanizması içinde ranttan önemli payalmaya başlamış, müteahhitlerin girdiği alanlar apartmanlaşmıştır. 80'lere kadar, altyapı eksikliği dışında, sağlıksız olmayan gecekondular sistem içine çekilmiş, kar güdüsü hakim olmuş, Ankara Demetevler' de de bu istismar, en yüksek noktasına ulaşmıştır. Engellenemeyen olgu, alan ve nüfus olarak kentlere hakim olmuş, büyük kentlerde nüfusunun yandan fazlası gecekonduda yaşamaya başlamış, kentleşmenin boyutu; gecekondulaşma ile ölçülür hale gelmiştir. Giderek bu bölgelerde egemenlik, kendi halkından, vurgunculara geçmiştir. Hızla büyüyen kent saçaklannda, imar dışı mafya denetimi kolayca kurumsallaşmaktadır. Bu alanlarda oluşan rant yoksullara değil mafya gruplanna yaramaktadır. İmar Atları ve Af Yasaları Af Yasa/arı: Yürürlükteki kurallara uymadan belli tarihe kadar yapılmış binalardan, yasada belirtilen koşullara uygun olanlann bağışlanmasıdır. Buna siyasal iktidar karar verir. Af yasalan için, kaçak yapılardan alınmayan vergi ve harçla

4 Gecekondulaşmanın Gelişimi 67 n devlete kazandırmak gibi, ilk bakışta haklı görünen bir gerekçe öne sürülmüştür. Sayılan ı 2 'yi bulan af yasalannın, ilki ı 948' de çıkanlan, 5218 sayılı yasa, yalnız Ankara'daki gecekondulan kapsamıştır. 3 Hemen ardından da Türkiye kapsamında genişletilmiştir:' Bu yasalar kısa zamanda geçerliliğini yitirmiş, izleyen yasalarda, hep kapsam genişletilmiştir Genel Seçimi öncesi ilk kez tüm gecekondular yasallaştınlmış, yeniden yapımı ağır cezalar ve yıkımla yasaklanmış, ancak başan sağlanamamıştır.! 1963 Yerel Seçimleri öncesi, 327 sayılı yasa kaçak yapılara bir kez kent hizmetlerinin götürülmesini öngörmüştür (Aksoylu, ı 996: ı08). Sonra da bu bölgeler devamlı hizmet almışlardır. Parasını verip tapusunu alanlar bu konuda zorlayıcı olmuşlardır. Bu alanlara hizmet götürmenin maliyeti oldukça yüksektir. Böylece devlet yalnız toprak kaybetmekle kalmamış, aynı zamanda kalkınma için kullanacağı finansmanı bu bölgelerin altyapısı için kullanarak kaynak kaybına uğramıştır. Bu nedenle, üretken yatınmlar azalmış, ülke ekonomisinde büyük kaynak israfı olmuştur. ı. Demirel Hükümeti ( ) Programı, açıkça aftan söz eder. 1966'da, (halen yürürlükte olan) tümüyle yasadışı yapılaşmaya yönelik, 775 sayılı Gecekondu Yasası'nda, ilk kez "gecekondu" deyimi kullanılmıştır. Gecekondunun oluş nedenlerini ortadan kaldırmak, yapılmış olanı ıslah etmek, yeni yapılmasını önlemek amacıyla; iyileştirme, ıslah, gecekondu önleme bölgeleri, yeni gelene kredi ve arsa sağlamak gibi önlemler ve politikalar gündeme gelmiştir. İmar Bakanlığı ve belediyelerin müdahale alanı genişletilmiştir. ı. Ecevit Hükümetince, 1973 Seçimleri ve Cumhuriyetin 50. Yıldönümü nedeniyle çıkanlan af, gecekonduyu da kapsamıştır.' 1975'de Demirel, kaçak yapılann fenni şartlara uydurulup, cezalannı ödemek kaydı ile aftan yararlanmalannı öngörmüştür. ı 979 Koalisyon Hükümeti kamu arsalanndaki gecekondulan yasallaştırmıştır. Görüldüğü gibi, farklı siyasetten iktidarlar af için adeta birbirleri ile yanşmıştır. Af yasal anna bakış, Askeri Dönemde de değişmemiş; en kapsamlı afyasalan Askeri Dönem ve sonrasında çıkanımıştır Genel Seçimleri öncesi çıkarılan "gecekondu affı" niteliğindeki, 2805 sayılı yasa; ı 966 sonrası kaçak yapılaşmayı yasallaştınlmış, ıslah imar planı kavramı gündeme gelmiştir. ı 984 yerel 352 i 8 sayılı yasanın amacı; ucuz arsa Uretmek, arsa tahsis etmektir. Gecekondu bölgeleri, hazine arazileri be delsiz, özel idare arazileri vergi bedelinden belediyeye devredilecektir. SpekUlasyonu önlemi olarak tahsisli arsalarda yapılaşma zorunludur. Gecekondular, 3 yıl içinde imar planı veya belediyenin belirledi~i şekle uy gun hale getirilecektir sayılı "Bina Yapımını Teşvik Yasası"! 1953 tarihine kadar yapılan gecekondulan yasallaştıran, 6188 sayılı Yasa; gecekondulann saglık koşul1anna uymadıgı, hazine arsalannın halka dagıtılmasının, çözom olmadı~ı ve yapılan konutlann satılmasındansa, ki ralanmasının doaru oldugu, gecekondulann ancak gerekli saghk koşullannı içermedigi zaman yıkılması ge rektigi öngörülmoştor. 1959'da belediye sınırlan dışındaki hazine arsalannda gecekondu yapımını önlemek i çin belediye mülkiyetine devri hükmonü içeren 7367 sayılı Yasa kabul edilmiştir., i 976'da, i 990 sayılı yasa, i 973 sonuna kadar yapılanlann bagışlanacagını belirtilmiştir.

5 68 Çağdaş Yerel Yönelimler, 12 (1) Ocak 2003 seçimleri öncesi, Özal Hükümeti, sadece gecekondu değil, tüm imar aykınlıklannı kapsayan "imar affı" niteliğindeki, 2981 sayılı yasayı yürürlüğe koymuştur. Belediye ve mücavir alan içinde ve dışındaki mevzuata aykın, tüm resmi ve ö zel yapılar kapsama alınmıştır. çevre kirliliği yaratan bir çok sanayi yapısı da kapsama girmiştir. 1986'da 3290 sayılı yasa, bir yıl sonra da 3366 sayılı yasa çıkanımış, affın zaman dilimi genişletilmiştir sonrası çıkan yasalannın ortak mantığı şöyledir: Tek yapı ölçeğinde gecekondunun mülkiyet sorununu çözmek, Gecekondu yapımını yasaklamak, Daha önceki tarihlerde yapılanlan yasallaştırmak, Hazine ve kamu arazisi alarak konutsuz vatandaşa vermek, İmarsız-yasadışı alanlara altyapı getirmek, Uygulama için kaynak yaratmak, Yasalara aykın işlemlere uygulanacak yaptınm ve cezalar. Gecekondunun özelliği, gönüllü işgücü bu yasalann mantığında yoktur. Islah İmar Planları Islah planında amaç; düzensiz ve sağlıksız biçimde oluşmuş yapı topluluklannın bulunduğu alanlarda, mevcut durumu dikkate alarak sosyal ve teknik donanım sağlayıp, olabildiğince sağlıklı hale getirmek, dengeli ve düzenli gelişmeye yönlendirilmektir. Mevcut yapılara ilişkin tespitler yapıldıktan sonra, ıslah planı çizilir, imar haklanna göre tapu verilir sayılı yasayla, ıslah planı görevi tamamen kamuya verilmiştir. Bu dönemde, imar planı yapım ve onama yetkisi İmar ve İskan Bakanlığı 'ndadır, belediyelerin yetkileri son derece sınırlıdır. Yasa, mücavir alanda yapılacak durum tespitinde belediye encümeni dışında il idare kurulunu yetkili kılmıştır. İlgili idare, kaçak yapılan kadastral paftalara işleyip, ıslah planları hazırlar, İmar ve İskan Bakanlığı 3 ay içinde onaylar. Yasa ile birlikte; düzenli alanlann sınır tespiti ve haritaya işlenmesi çalışmaları başlatılmış; belediyelerde oluşturulan "2805 Bürolannda" görevli elemanların çabalarına karşın, mekanizma ağır işlemiş, yasa etkin olmamıştır sayılı yasa çıkanlarak, Yeminlik Teknik Büro ve Tapu Tahsis Belgesi kavramlan getirilmiştir.' Buna göre; belediyelerin ve özel yeminli teknik büro 7 Tapu Tahsis Belgesi: Kamu topraklan uzerine yapılmış gecekondulara ön tapu olarak verilen belgedir. Gecekondu sahibine gerçek tapu için devletin güvence saalamasıdır sayılı yasada; belgenin, ıslah imar p1a

6 Gecekondulaşmanın Gelişimi 69 lann hazırladığı ıslah planlannı valilik bir ay içinde onaylar.' Tasfiye gerektiren yerler (Yasa kapsamına giren orman alanlan, su kaynaklan, sanayi bölgeleri, sit alanlan) dikkate alınarak, hak sahibine başka yerden arsa tahsis edilir. 2981, yalnızca ağır işleyen mekanizmayı süratlendirmek için yapılmamıştır. Tükenen yapı üretimini canlandırabilecek, ucuz, bol ve uygun arsa üretmiştir. Islah planlı bölgelerde komşular birleşip, imar durumuna göre 4-5 katlı, yerine göre modem apartmanlar yaptırabileceklerdir. Parası olmayana devlet kredi verecektir. Girişimci müteahhitler ortak olmak için akılcı tekliflerde bulunacaktır. Sonuçta gecekondu alanlan da imar mevzuatına uygun olarak yoğunlaşıp, sağlıksız kentsel alanlara dönüşmüştür (Söyler - Ünal, 1984: 8-9). Daha sonra çıkanlan, 3290 sayılı yasa ile tüm gecekondu bölgelerine 4 kat yapı hakkı ve 400 m 2 işgal alanı verilmiş, bu güvence sağlamanın ötesinde a partmanlaşmaya yol açılmış, düşük yoğunluklu gecekondu bölgelerinde betonlaşma süreci başlamıştır sayılı yasa ile, önce Bakanlık sonra valiliklerde olan ıslah planlannı onama yetkisi, mücavir alanda belediyelere, mücavir dışında valiliğe verilmiştir. Anakentlerde, yetki ilçe belediyelerindedir. Anakent belediyeleri onamadığı, dahası hiçbir bilgi ve belge sahibi olmadığı, ıslah planlan nedeni ile planlamada istenilen sonuca ulaşamamıştır. Anakent yönetim modelinin bir amacı, metropoliten alanlarda, plan ve planlama sürecinde bütünlüğü sağlamaktır sayılı yasa ile bu çaba boşa gitmiştir. Plan bütünlüğünü kıran bu durum, makro form düzeyinde gelişimi yönlendirme girişimlerini geçersiz kılmıştır. Ayrıca, ilçe belediyelerinin, imar planlanm da, ıslah planına çevirerek onama ve uygulama eğilimi ve ıslah planı değişikliklerini de ıslah planı gibi değerlendirme eğilimleri de sorunu arttırmıştır.' Islah Planlarının Değerlendirilmesi: Bu planlan, imar planı olarak nitelemek mümkün değildir. İmar planı olarak nitelendirilebilmesi için, planın imar hukuku ile geliştirilmiş, kentsel standartlan içermelidir. Islah planlan, mülkiyet sorununu çözmek ve tapu meselelerinin hali için yapılan bir parselasyon çalışmasıdır. Oysa, mülkiyet sorununu çözmek için plan yapılmaz, planlama parsel asyon ve tapu meselelerinin halli için yapılan bir işlev değildir. Islah planlan ile nı bittikten sonra hak sahiplerine verilecek, tapuya esas belge oldu~u belirtilmiştir. Bu belgelerin verilmesini Anayasa Mahkemesi iptal etmiştir. 'Yeminli Özel Teknik Bürolar: 2805 sayılı yasada tanımlanan bürokratik işlemlerin uzamasına çözüm olarak, 2981 sayılı yasada, bazı işler (belediyeler ve valilikler adına yasanın öngördü~ü tespit de~erlendirrne işlemle rini yapmak ve gere~inde ıslah imar planlannı hazırlamak) kamudan alınıp özel burolara aktanimıştır. Böyle ce uygulamaya bir çıkar grubu daha katılarak, gecekondu kesiminden bu kesime bir para transferi oluşturul muştur. Bu arada mevcut bina stokunun ciddi bir de~erlendirrnesini yapma fırsatı kaçınımıştır. Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. 9 Bir yerleşim için ıslah imar planı bir kere yapılır. Artık bu planda yapılacak de~işiklikler için 3194 sayılı ya sa geçerlidir. De~işiklik planının onay süreci, imar planı de~işikli~i gibidir. Islah planlannda yapılan de~işikliklerin, anakent belediyesine onay için gönderilmemesi mümkün de~ildir (Oksal, 1994: 42).

7 70 Çağdaş Yerel Yöneıimler, 12 (I) Ocak 2003 kentsel çevre oluşturmak; kat adedinin, yol genişliğinin, yaklaşma mesafelerinin belirlenmesi ile sınırlı basit bir işlemdir. Ancak, planlama disiplini içinde, basit bir düzenleme değil yeni bir yapılanma getirilmektedir (Doğan, 1996: 30). Islah planlan; plan aracılığı ile planlama ilkelerini çökertmiş; planlama sürecini, plancıyı, planlama hiyerarşisini ve yürürlükteki imar yasasını dışlayıp, yeni bir süreç başlatmıştır, Kent planlannın dışında oluşan bu olgu, imar planlannın uygulanabilirliğini yitirilmesine neden olmuştur. Parça parça hazırlanan planlar koordine olmamış, yollann devamlı1ığı bile sağlanamamıştır. Alışılmış imar planlan dışında ve nazım planlara referans vermeden, mevcut altyapı ve doku dikkate alınmadan hazırlanan bu planlar ile kentin nüfus ve işgücü dağılımı, altyapı dengeleri bozulmuş, planlı alanlann standartlan düşmüş, jeolojik açıdan yerleşmeye uygun olmayan alanlar ve vadi tabanlan iskana açılmış, çevre kalitesi olumsuz etkilenmiştir. Planlama koşul ve standartlarının aranmadığı bu yöntemle, kentlerin gelişme bölgeleri ödün verilerek, yağma yasallaştınlmıştır. Kaçak yapılaşmanın en büyük etkenlerinden biri, konut yapımına hazır yeterli arsa bulunmamasıdır. Kentin geleceğini çember şeklinde ipotek altına alan bu planlar, gelecekte kentleşme problemlerinin çözümünde kamunun müdahale potansiyelini çok zayıflatmıştır. Salt Ankara'da 10 bin hektar blok alan kamunun elinden çıkmıştır. Islah planlan ile sağlanan yasal güvencenin emsalolması, beklentileri artınp, olaya süreklilik kazandırmıştır yasalannda ıslah imar planlan gecekondulann toplu olarak bulunduklan yerler için öngörülmüşken, bu koşul daha sonra bırakılmış ve ıslah planlan imar disiplininden kaçıp boş arazileri parsellernek ve yapılaşmaya açmak için kullanılır olmuştur (Ekinci 1994: ; Bostanoğlu, 1995: 99). Hiç bir af yasasında, planlama ve planlama sürecine olumlu katkı sağlayacak yaklaşımlar yer almamıştır. Bu yasalann, araç olarak imar planlannı seçmeleri, planlama olgusunun gelişimini olumsuz etkilemiştir. Planlamaya yeni bir kavram gibi sokulan ıslah planlan yaygınlaştınlmış, gecekondu bölgelerini ıslah etme savıyla, rant körüklenmiş, ıslahın ötesinde çok katlı yapılaşma ve konut dışı kullanımlara arsa tahsisine yönelmiştir. Sonuç Olarak Gecekondulaşma; ciddi sorunlar yaratmış, verimli tanm alanlan, orman alanlan, su havzalan tahrip edilmiş, sanayi ve turizm sektörleri olumsuz etkilenmiştir. Yapılan yanlışlıklar, bugünkü çarpık imar düzenini yaratmış, kent kimliği ve kültürü bozulmuştur. Şimdiye kadar ki yaklaşımlar, gecekonduyu önlememiş, sorunu çözememiş, her af yasası gecekondu yapımını teşvik etmiştir (Şahin, 1998: 9). Aflann, arazi gaspı ve bu yolla yerleşmeyi meşrulaştınlması gelenek haline gelmiştir Yalnız yerleşenlerin iradelerine dayalı, plan dışı yerleşim ve

8 Gecekondulaşmanm Gelişimi 71 denetlenemeyen ve yönlendirilemeyen bir kentsel bü plansız arazi kullanımı, yüme oluşturmuştur. Aflar toplum yaran amacından uzaklaşmıştır. Siyasal çıkar uğruna, toplumsal haklara zarar verilmiştir. Yasalolmayanın yasallaştınlıp, ödüllendirilmesi, toplumda hukuk düzenine ve devlete karşı güvensizlik, yasal ve yasa dışı gruplar arasında eşitsizlik yaratmıştır (Taşan, 1996: 25). Yasalara uyan dar gelirliler, af sonrası bu konutlann fiyatlanna erişememektedir. Kamu, topladığı vergilerle bu alanlara hizmet vermekte, vergi ödeyenler bedelini ödediği hizmetlerden yeterince yararlanamamaktadır. Oysa, kentsel gelişmenin bedelini tüm kentli ödemektedir. Bu bedel, kentsel yaşam kalitesini belirler. Günümüzde bedel öyle büyümüştür ki, ödeyemediği için kentliler, yaşam düzeyini ve beklentilerini o labildiğince düşük tutmaktadırlar (Türksoy, 1996: 14). Yasalolmamak bir tür yaşam biçimi olmuştur. Kaçak yapılar, yasal gereği yerine getirilmeden yasallaştınlmaktadır. Spekülasyon ve ranta dayalı, üretimi özendirmeyen ekonomik yapıyı veri kabul eden anlayışla, bugüne kadar çok denenen, affın tekrar denenmesi yerine; kentsel sorunlan, mali, toplumsal, fiziksel bütünlüğü olan planlarla çözülmelidir (Türksoy, 1996: 14). Sihirli bir formülolarak sunulan, gecekondu bölgelerinde gerçekleştirilen kentsel yenileme projeleri de, yenileme işlevinden çok, bir tür gecekondu affına dönüşmüş, projelerden sağlanan rant amacın çok önüne geçmiştir. Örneğin, Portakal Çiçeği Vadi si Projesi 'nin amacı; belediye bütçesinden para harcamadan Ankara'ya yeşil alan kazandırmak iken; bu amaca ulaşmak için üretilen konutlar projenin amacı haline gelmiştir. Yenileme yerel özelikler dikkate alınarak üretilen modeller doğrultusunda başanya ulaşabilir (Gökbulut, 1996: 36). Ayrıca, sık sık kaynak bulma arayışına düşen hükümetler, kaçak yapılann bulunduğu kamu arazilerini gecekondu sahiplerine satmayı gündeme getirmektedir. Bu yöntem de kamu yaranna değildir. Söz konusu olan, ne gecekondu affı, ne de iyileştirilmedir, kentlerin çevresindeki pazarlanabilir arazilerin kullanıcılanna ve bazı odaklara satılmasıdır (Tanık, 1996: 66). Bu alanlar, kentin gelişme süreci içince, bannma, çalışma, dinlenme, ulaşım vb. işlevler için kullanılacaktır. Kaynakça Ağaçlı, Ömer (1993), Düzensiz Konut Alanlarında imar-iyileştirme-planlama Sürecinin irdelenmesi, Ankara. Akış, Ercüment (1997) "3 ı 94 Sayılı İmar Yasasına Göre Arsa ve Arazi Düzenlemesi Yapılması ile ifraz ve Tevhit İşlemleri", Belediye Dergisi, C.4, S.1, Temmuz, s.34.

9 72 Çağdaş Yerel Yönetimler, 12 (1) Ocnk 2003 Akış, Ercüment (1998), "İmar Affı Kanunlan", Belediye Dergisi, C.4, S.9, Mart. Aksoylu, Sevin (1996), "Afkondu", ADA Kentliyim, Yıl:2, 96/1, ss Basında Belediyeler (1996), Belediyeler Dergisi, C.3, S.3, EylüL. S:5, Mart-Mayıs, Bostanoğlu, Özer (1995), "Türk Kentleşmesinde Saat 2000'e 5 Kala Habitat," Amme İdaresi Dergisi, C. 28, S. 2, Haziran s. 99. DPT-öİK, 7. nci Beş Yıllık Kalkınma Planı Raporu. Doğan, Aysel (1996), "Bir Şehir Plancısının İmar Affı Sonrasındaki Kişisel Deneyimleri Üzerine" Planlama, , s.30. Ekinci, Oktay (1994), İstanbul'u Sarsan On Yıl , Anahtar Kitaplar, İstanbuL. Ersoy, Melih (1996), (Bildiri) TBD-KA V, İmar ve Gecekondu Affı, Ankara, s Gökbulut, Özlem, "Kentsel Yenilemenin Değişen Anlam ve Boyutlan," Planlama, s.36. Kahraman, Arzu (1989), Yerleşim Yazıları, Yıldız Üniversitesi, MF-ŞBPB, F. Yay., İstanbuL. Keleş, Ruşen (1996), (Bildiri) KAV-TBB, İmar ve Gecekondu Affı, Ankara, s.12. "Kerpiç Duvardan Toplu Konuta mı?", Belediye Dünyası, S.4, Mayıs 1986, s.34. Koçgil, Deniz (1996), "Ekonomik Rasyonalitenin Biçimlendirdiği Mekanlar," Planlama, 96/1-4, s.33. Oksal, Mustafa (1994), "2981 sayılı Kanun ve Plan Tadilatı", Belediye Dergisi, Aralık, s.42. Söyler, Fatih - Ünal, Eyüp (1984), "İmar Affı ve Yeminli Özel Teknik Bürolar", Mimarlık, 84/6, ss.8-9. Şahin, Yusuf (1998), "Gecekondularda Yaşanan Değişimlerle İlgili Teorik Yaklaşımlann Türkiye Örneğinde Analiz Edilmesi," Belediye Dergisi, C.4, S.8, Şubat, s.9. Şenyapılı, Tansı (1981), Gecekondu:Çevre İşçi/erinin Mekanı, ODTÜ, MF Yay., Ankara.

10 Gecekondu/aşmanın Gelişimi 73 Tanık, Bülent (1996), KAV -TBB, İmar ve Gecekondu Affı, (Bildiri) Ankara s.66. Taşan, Tuna (1996), "Islah İmar Planlan ile Kentsel Arsa Rantlann Yeniden Dağıtılması Kentte Refah Aktanmlan Yaratmış Olabilir mi?, " Planlama, 96/1-4, s.2s. Türksoy, Cengiz (1996), "İmar Affımı", Planlama, 96/1-4, s.14

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm MSGSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 703 KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm 2014-2015 GÜZ YARIYILI Prof.Dr. Fatma ÜNSAL unsal.fatma@gmail.com TÜRKİYE NİN KENTLEŞME DİNAMİKLERİ Cumhuriyet öncesi Cumhuriyet

Detaylı

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: 1- Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeni gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla gerekli tedbirlerin alınarak uygulanması 2-Önleme

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

ANKARA NIN KENTSEL GELİŞİMİNE ETKİ YAPAN MEVZUAT (1924-1985) Doç.Dr. Bülent Batuman (Proje Araştırmacısı)

ANKARA NIN KENTSEL GELİŞİMİNE ETKİ YAPAN MEVZUAT (1924-1985) Doç.Dr. Bülent Batuman (Proje Araştırmacısı) ANKARA NIN KENTSEL GELİŞİMİNE ETKİ YAPAN MEVZUAT (1924-1985) Hazırlayanlar: Doç.Dr. Nuray Bayraktar (Proje Yürütücüsü) Doç.Dr. Bülent Batuman (Proje Araştırmacısı) 1924 417 Sayılı Kanun: Ankara Şehremaneti

Detaylı

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız,

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız, 9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538 Değerli meslektaşımız, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva (Çayağzı) Köyü, Beylik Mandıra Mevkii 1-5 pafta 2942 parsel sayılı tapuda tarla

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

10.17. Kayabaşı-TOKİ Konutları

10.17. Kayabaşı-TOKİ Konutları 10.17. Kayabaşı-TOKİ Konutları Kayabaşı bölgesi İstanbul un Avrupa yakasında, biyolojik çeşitlilik ve kentin yaşam destek sisteminin en önemli parçalarından biri olup kentin doğal ve ekolojik dengeleri

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

GAZİANTEP DE ARSA SORUNU

GAZİANTEP DE ARSA SORUNU GAZİANTEP DE ARSA SORUNU 1.0 KONU TANITIMI Şehirlerin fiziki bağlamada gelişmeleri, başta gelişme alanlarının varlığı olan arsalara, imar planlarına ve yapılaşma lejantına bağlı olarak şekillenmektedir.

Detaylı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 Tanım Onaylı halihazır haritalar üzerine Kadastral durumu işlenmiş olan Nazım İmar Planına uygun olarak

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 10/06/2011 TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI. Kararın Özeti

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 10/06/2011 TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI. Kararın Özeti 01 10/06/2011-112 02 10/06/2011-113 03 10/06/2011-114 04 10/06/2011-115 05 10/06/2011-116 06 10/06/2011-117 07 10/06/2011-118 AFYONKARAHĐSAR Belediye Meclisinin 01.06.2011 Tarih ve 329 sayılı kararı ile

Detaylı

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL

Detaylı

DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA

DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA Öncelikle yürütmenin durdurulması istemlidir. DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA DAVACI : TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI Darphane Emirhan Caddesi

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM 1950 li yıllarda Sanayileşme ve kentlere GÖÇ Tepki: 1) 1966 yılında «Gecekondu

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AKTÖRLERİ VE ÖRNEKLER. Ayaz ZAMANOV-1700103 İrem BAHÇELİOĞLU-1603166

TÜRKİYE DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AKTÖRLERİ VE ÖRNEKLER. Ayaz ZAMANOV-1700103 İrem BAHÇELİOĞLU-1603166 TÜRKİYE DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AKTÖRLERİ VE ÖRNEKLER Ayaz ZAMANOV-1700103 İrem BAHÇELİOĞLU-1603166 İÇERİK Kentsel dönüşüme bakış Kentsel dönüşümdeki aktörler Kamu yönetimi Merkezi yönetim, Yerel yönetimler

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C. İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Teşkilat Yapısı Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU

Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER... ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ... 1

Detaylı

Ne kadar 2/B arazisi var?

Ne kadar 2/B arazisi var? 2/B BARIŞ PROJESİ 2 2/B NEDİR? Anayasa nın 169 uncu maddesine göre 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybetmiş olması nedeniyle 6831 sayılı Orman Kanunu nun 2/B maddesi uyarınca orman sınırları

Detaylı

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ŞUBAT 2016 A) PLANLAMA ALANI KONUMU Planlama alanı; Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Üçkuyu Mahallesinde;

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Misyon; Belediye kaynaklarını israf etmeden yasal yetki ve görevler çerçevesinde, katılımcı planlama esaslarına uygun gelişen, güzelleşen ve yaşanabilir bir

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 2 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 2 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 2 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Okulların İhtiyaçları. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 07/03/2011 tarihli oturumunda Komisyonlarımıza

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K - 60 - İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar - 61 - K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus : Sofular : 37 ve 42. Sokaklar : Hazine

Detaylı

Çözüm Kentsel Dönüşümdedir ve Zaman Kentsel Dönüşüm Zamanıdır

Çözüm Kentsel Dönüşümdedir ve Zaman Kentsel Dönüşüm Zamanıdır Çözüm Kentsel Dönüşümdedir ve Zaman Kentsel Dönüşüm Zamanıdır Kentsel dönüşüm sadece binaları yıkıp yeni binalar yapmak değildir. Erdoğan BAYRAKTAR Çevre ve Şehircilik Bakanı Dünya nüfusu sürekli bir artış

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ ÖZEL ŞAHIS MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP

Detaylı

Recep Tayyip Erdoğan a Kadir Topbaş a

Recep Tayyip Erdoğan a Kadir Topbaş a 4706 sayılı kanunla Okmeydanı nın önünü açan Başbakanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan a, Nazım İmar Planımızı Büyükşehir Meclisi nde onaylayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Kadir Topbaş

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Adres: Emirhan Caddesi Bayındır Çıkmazı Sokak No:1/1

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ BOMONTİ TURİZM MERKEZİ K - 32 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 33 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 34 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 35 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 36 - BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI İSTANBUL İLİ, GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ, 3568 ADA, 1-2-3-4-5-6 SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA 22-23 SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Detaylı

III. Ders. www.harita.ktu.edu.tr/yvolkan

III. Ders. www.harita.ktu.edu.tr/yvolkan Kent Bilgi Sistemleri SEC 404 9. KBS Kurulmasında İdari Yapıdan ve Konumsal Bilgi Yetersizliğinden Kaynaklanan Sorunlar 10. Kent Bilgi Sistemi 11. Kent Bilgi Sisteminin Kapsamı 12. Kent Bilgi Sistemlerinde

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 08.01.2015 KARAR NO 1 KARAR İmar tadilatları hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat,

Detaylı

ALANSAL UYGULAMALAR. 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ALANSAL UYGULAMALAR. 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ALTYAPI ve KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALANSAL UYGULAMALAR 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İsmail TÜZGEN Şehir Plancısı 6306

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 03 09/05/2011-89 04 09/05/2011-90 05 09/05/2011-91 06 09/05/2011-92 07 09/05/2011-93 08 09/05/2011-94 09 09/05/2011-95 Belediye Meclisinin 02.05.2011 Tarih ve 278 sayılı

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 26/05/2014

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Mekânsal Stratejiler ve Çevre Düzeni Planları Dairesi

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Mekânsal Stratejiler ve Çevre Düzeni Planları Dairesi ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Mekânsal Stratejiler ve Çevre Düzeni Planları Dairesi SUNUM PLANI Mücavir alan kavramı Mücavir alan teklifleri hazırlanırken izlenecek yol

Detaylı

BORNOVA (İZMİR) 3720 ADA, 5 (2,3,4) PARSEL NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

BORNOVA (İZMİR) 3720 ADA, 5 (2,3,4) PARSEL NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1-ALANIN TANIMI Planlama alanı; İmar Planı değişikliği yapılan alan, İzmir İli, Bornova İlçesi sınırları içerisindedir. Bornova İlçesi İzmir İlinin merkezinde yer alan bir ilçe konumundadır.(şekil 1,2).

Detaylı

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar;

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar; Tablo Avan Proje, Görüş, İmar Durumu, Ruhsat, İskân Onayları Onay Türü 0 0 0 0 TOPLAM Avan Proje Görüş İmar Durumu Ruhsat İskan 0 0. Kaynak. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Stratejik Hedef. Stratejik

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

EK-1 HİZMET ENVANTER TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLER HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

EK-1 HİZMET ENVANTER TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLER HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI 20.05.0987 tarih ve 3367 sayılı kanun Köyde İkamet eden veya edecek vatandaşlar İl si Genel İSTENEN BELGELER İÇ YAZIŞMALAR Müd.,D.S.İ, Çevre ve Orman Md.vb.) 8-10 Ay DIŞ YAZIŞMALAR 1 2 Köy Gelişim planı

Detaylı

güncelliğin değişikliklerin 2. Cins değişikliği, 3. Şekil değişikliği, şeklinde ifade edilebilir

güncelliğin değişikliklerin 2. Cins değişikliği, 3. Şekil değişikliği, şeklinde ifade edilebilir Konu: İfraz-tevhid Kadastroda güncelliğin sağlanması için kadastro sonrasında hukuki ve teknik yönde oluşacak değişikliklerin anında izlenmesi gerekmektedir. Bu değişiklikler; 1. Hukuki değişiklikler,

Detaylı

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak)

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak) MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMEN EVİ ÖNÜ VE ÇEVRESİ FARKLI SEVİYELİ KAVŞAK DÜZENLEMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMENEVİ

Detaylı

ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25

ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25 1 ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN RAPORU 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

UTEM PLANLAMA PROJE DANIŞMANLIK

UTEM PLANLAMA PROJE DANIŞMANLIK UTEM PLANLAMA PROJE DANIŞMANLIK 2013 UTEM PLANLAMA 2004 yılında faaliyete başlamış olup çağımızın son teknolojilerini kullanarak bölgesel, kentsel ve yerel ölçekte fiziki planlama ve buna bağlı olarak

Detaylı

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

KENTE GÖÇ EDEN NÜFUSUN KONUT SORUNU i

KENTE GÖÇ EDEN NÜFUSUN KONUT SORUNU i KENTE GÖÇ EDEN NÜFUSUN KONUT SORUNU i Melih Ersoy Bu makalede, gecekondu ve iç göçlere ilişkin olarak yapılan ve kentin bu kesiminin konut ve barınma koşullarını inceleme kapsamına almış bazı araştırmaların

Detaylı

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğümüzün Genel Yapısı 1 1 1 1 1 ŞUBE MÜDÜRÜ İNŞAAT MÜHENDİSİ ŞEHİR PLANCISI HARİTA TEKNİKERİ SU ÜRÜNLERİ TEKNİKERİ ADİL BARTU GÜRDAL KOKUCU

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26969 TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Yasal Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Yasal Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Yasal Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 3 Planların Hazırlanmasına Dair Esaslar... 3 Planların

Detaylı

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 09/02/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 03 Şubat 2015 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI ŞUBAT 2015

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI ŞUBAT 2015 www. bet i mar. com BURSA 1. KENTSELDÖNÜŞÜM Zİ RVESİ ARAŞTI RMA SUNUMU ŞUBAT2015 1. GİRİŞ Kentsel Dönüşüm, Kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu

Detaylı

2981 Sayılı Đmar Affı Yasası Kapsamındaki Đmar Uygulamaları

2981 Sayılı Đmar Affı Yasası Kapsamındaki Đmar Uygulamaları 2981 Sayılı Đmar Affı Yasası Kapsamındaki Đmar Uygulamaları e A. 2981 Sayılı Yasa nın Ek Madde 1 Uygulaması Đmar ile ilgili yasal düzenlemelere göre, imar uygulaması ilkesel olarak 3194 sayılı Đmar Kanunu

Detaylı

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No. Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI ARALIK AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI ARALIK AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: UİP-5609,1; UİP-5639,2 ve UİP-5640,1 Plan işlem Numaralı 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin UİP Değişikliği İtirazları (1/5000 ölçekli plana aykırı itirazlar) TEKLİF:

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? YEREL KALKINMA POLİTİKALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER TRC2 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, KIZANLIK MEVKİİ, 508 ADA, 9 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, KIZANLIK MEVKİİ, 508 ADA, 9 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, KIZANLIK MEVKİİ, 508 ADA, 9 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 26/05/2014 HAZIRLAYAN HÜSEYİN UZUN ŞEHİR

Detaylı

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN 6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN BİLGİ NOTU Sayfa 1 / 15 GENEL BİLGİLER Tanıtım konusu

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ EYLÜL - EKİM 2014 YÜZKIRKBEŞ DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ Doğan HASOL Mimar Mimarlık Uygarlığın

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R Muğla İli, Fethiye İlçesi nde, özel çevre koruma bölgesinde kalan Kayaköy ve Keçiler Köyünde, GEEAYK nun 13.11.1982 gün ve A-4020 sayılı kararı ile tescil edilen ve son halini İzmir II Numaralı Kültür

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TARİH

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TARİH KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TARİH Kentsel dönüşüm tașınmazın yeniden üretimi anlamına gelmektedir ve sabit sermayenin yeniden üretimi söz konusudur. Bu yeniden üretim, kendiliğinden ve bilinçli șekilde olabilir.

Detaylı

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Plan süreci Mevcut durumun ortaya koyulması Eldeki veriler ışığında çalışma alanının sorun ve

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

KARAR TARİHİ : 02/10/2015 KARAR NUMARASI : 16

KARAR TARİHİ : 02/10/2015 KARAR NUMARASI : 16 TARİHİ : 02/10/2015 NUMARASI : 16 IN ÖZÜ : İmar Plan Tadilatı. AYÇİÇEK, Kenan ERTUÇ, Adem Belediye Meclisi 02/10/2015 Cuma günü yapmış olduğu olağan toplantısında gündemin 1. Maddesi olan İmar planı tadilatları

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRİCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRİCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRİCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2010 yılı içerisinde kurulmuş olup, hizmetlerini 5393 sayılı Belediye

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNDE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ NİN YASAL GÖREVLERİNE DAİR TEMEL HÜKÜMLER...

KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNDE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ NİN YASAL GÖREVLERİNE DAİR TEMEL HÜKÜMLER... KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNDE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ NİN YASAL GÖREVLERİNE DAİR TEMEL HÜKÜMLER... Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, İTÜ Son zamanlarda ülkemizde başlatılan kentsel dönüşüm projelerinin başarılı

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İLGİ: a) 11.09.2012 tarih ve 51 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 11.11.2014 tarih 1220-8206 sayılı

Detaylı

HABER BÜLTENİ DOSYA. JEOLOJİ VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORU VE EKLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR'a göre yapılması genelgede

HABER BÜLTENİ DOSYA. JEOLOJİ VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORU VE EKLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR'a göre yapılması genelgede aykırı düzenlemeler içermesi nedeniyle, o günkü muhalefet par tileri tarafından Anayasa Mahkemesine götürülmesi sonucu yasa maddelerinin bir çoğu kısmen veya tamamen iptal edilmiştir. Yasa maddelerinin

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI UYGULAMALARI YENİLEME & GECEKONDU Ü EROL KAYA Kavramsal olarak; Kentsel dönüşüm, ekonomik, sosyal, mekansal ve çevresel dinamikleri ile bir bütün olup kentsel sorunların çözümünü sağlayan ve değişime uğrayan

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ. c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını,

OTOPARK YÖNETMELİĞİ. c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını, OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2016 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli 12.01.2016 tarih ve 91352717-310-01/111 sayılı yazı okundu. Akçaabat

Detaylı

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Oğuz Gündoğdu ACİL DURUMLAR PANELİ KalDer Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu 27 Mayıs 2015 Ülkemizde çağdaş anlamda Afet Yönetimi

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 07.11.2014 KARAR NO 55 KARAR İmar tadilatları hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat,

Detaylı

DÖNEM : 22 CİLT : 67 YASAMA YILI : 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 29 uncu Birleşim 8 Aralık 2004 Çarşamba 9. - Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut

DÖNEM : 22 CİLT : 67 YASAMA YILI : 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 29 uncu Birleşim 8 Aralık 2004 Çarşamba 9. - Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut DÖNEM : 22 CİLT : 67 YASAMA YILI : 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 29 uncu Birleşim 8 Aralık 2004 Çarşamba 9. - Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün

Detaylı

99 Blok. Toplam 4910 Konut

99 Blok. Toplam 4910 Konut Türkiye nin En Büyük Uydu Kenti TOKĐ KAYAŞEHĐR de 99 Blok Toplam 4910 Konut Uzman Enerji nin Kurulumunu Yaptığı Güneşten Elektrik Üretim Sistemlerini Kullanıyor. Toplamda 198 kwp ile Tek Projede Türkiye

Detaylı

Çankaya/Alacaatlı da Konut Yapısı Ada 1 Parsel ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Çankaya/Alacaatlı da Konut Yapısı Ada 1 Parsel ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU Çankaya Belediyesi 64451 Ada 1 parsel için hazırlanan 57490.82 m 2 inşaat alanına sahip konut projesi, Projenin Adı : 64451 / 1 de Konut Yapısı Yeri : Çankaya / Alacaatlı Parsel Alanı : 18190 m 2 Emsal

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KANUN NO: 4957 TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 24 Temmuz 2003 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 1 Ağustos 2003 - Sayı: 25186 MADDE 1.- 12.3.1982 tarihli ve 2634

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 20.02.2015 KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 20.02.2015 KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 02.02.2015 tarih ve 20 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 18.02.2015 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

KARAR. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alam olarak ilan edilmesi istenen bölgenin;

KARAR. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alam olarak ilan edilmesi istenen bölgenin; T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 1438 16.06.2006 KARAR Bala İlçesi Karaali, Beynam, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanının sınır onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı