İmar Atları ve Islah İmar Planları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İmar Atları ve Islah İmar Planları"

Transkript

1 Gecekondulaşmanın Gelişimi, İmar Atları ve Islah İmar Planları S. Evinç Torlak* Türkiye'de, af yasaları ve gecekondu günceliğini hiç kaybetmemiştir. Her seçim dönemlerinde ilk gündeme gelen konu imar affı olmuştur. Güçlü bir parti iktidar olunca bir tür teşekkür olarak hemen gecekondu affı çıkarmıştır. Gecekondu; köylerden kentlere göç eden nüfusun, kentlerdeki konut arzının eksikliği nedeniyle, en ucuz yoldan konut edinmek için buldukları çözümdür. Gecekondu, belirli ekonomik şartların mekana yansıdığı bir barınak türü ve bu barınakların oluşturduğu yerleşim biçimidir. Gecekondulaşma 1945 'lerde ortaya çıkmış ve gittikçe hız kazanmıştır. Toplumun, sosyo-ekonomik özellikleri dikkate alınmadan hazırlanan imar mevzuatı, göçenleri kendince çözüm aramak durumunda bırakmıştır. Gecekondulaşmanın Gelişimi Değişik boyutlarda ve etkilerde süre gelen bu olgu, dört farklı dönemde incelenebilir. Birinci Dönem: 19S0'lere kadar otoriter devlet anlayışı hakimdir. Bu dönem, gecekonduya tepki "yıkmak"tır. Çıkarılan yasalarını mantığı; kaçak yapıları mevzuata uydurmak, düzeni korumak, kurallan işletmektir. Temelde plana saygılıdır. Planı koruyup, plan dışı gelişmeleri uygun hale getirme amacı taşır. ı Kişilerin, kendi emeğiyle yaptıkları ilk kondular; kerpiç duvarlı, bir örnek görünüşlü, tek katlı, tek odalı, bahçesi, ağaçları, kümesi ve zaman içinde oluşturdukları eklentileri ile, "teneke evler" denilen konutlardır. Evler, teneke çatı ile kaplıdır. Çatının bir an önce örtülmesi önemlidir. Aksi halde mahkeme kararı bile olmadan yıkılabilir (Belediye Dünyası, 1986: 34). Yrd. Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi tfbf Kamu Yönetimi Bölümü. t 1948 ve 1949 yıllarında 5218 ve 5228 sayılı yasalar. ı Kentsel gelişme alanlarında belirlenen kamu arazileri belediyelere devredilecek. Kaçak yapıların oldugu ka mu arsaları, gecekondu sahiplerine bedeli karşı lı gı tahsis edilecek, yeni yapımını önlemek için konut yapmak isteyenlere uygun koşuııarda arsa verilecektir. Bu yasalardan yararlanarak Yenimahalle oluşmuştur (Ersoy, 1996: 104). Çaldaş Yerel Yönetimler, Ci/t 12 Sayı 1 Ocak 2003, s

2 Gecekondu/aşmanın Gelişimi 65 İkinci Dönem: (Liberal döneme geçiş) Gecekondu, kapitalistleşme açısından iki işlev görür; emek piyasasında değerin düşük kalmasına sağlar, emeği ucuzlatır ve kapitalin konut alanına akmayıp, üretim alanında kalmasını yarar. Sermaye, kendisinin karşılaması gereken işçi barınma ihtiyacını böyle çözmüş, iktidarlar da gecekonduya göz yumuştur. Bu dönemde; çevirdiği alanda ancak ihtiyacı kadar yapı yapan, alanın çoğunu bahçe olarak kullanan gecekondulunun, ekonomik rasyonellikle ilgisi yoktur. Henüz bu alanlara, kapitalist baskı ulaşmamıştır (Koçgil, 1996: 33). Zamanla, tarlalarda kurulan tek tek evlerin yerini, mahalleler almış, ucuz malzeme, yerel yapım teknolojisi, hatta yerel mimari öğelerin kullanıldığı bir doku oluşmuştur. Birbirleriyle uyumu, mekansal çeşitlilik yaratması ve doğaya bütünleşmesi açısından akılcı çözümler üretilmiştir. Yap-satçıların oluşturduğu dokulara göre; yapı ve nüfus yoğunluğunun düşük olması, toprakla bire bir ilişkiye olanak vermesi, kullanıcılarının sahiplenmesi, mevsimlik bakım, onarım, sürekli yenilenmesi, sokak, mahalle komşuluk ilişkilerinde canlılık gibi üstünlükleri bile vardır. Aslında, beton yığını, ışıksız, havasız, yeşilsiz olarak tanımlanan ve kentlere bu nitelikleri veren yapılaşmalar, imar mevzuatına uygun yerleşimler olmuştur. Üçüncü Dönem: arası döneme; Keynesyen, sosyal-refah devleti anlayışı hakimdir. Önceki dönemlerden farkı; gecekondu oluşumundan devletin sorumlu olduğu kabul edilmiş ve bu oluşum benimsenmiş, hatta konut sorununun özgün çözümü olarak bile görülmüştür. Gecekondunun yıkımındansa, ıslahı ilke edinilmiştir. Böylece, konut alanlarında düzenli ve düzensiz olmak üzere i kili imar düzenine geçilmiştir. Düzenli alanlarında İmar Yasası hükümleri geçerli olmuştur. Düzensiz konut alanlarının (gecekondu alanları) ise ıslahı söz konusudur. Gecekondu önleme bölgeleri ve toplu konut politikalarına hız verilmiş, Batıkent-Ak kondu gibi, "gecekondu önleme amaçlı toplu konut projeleri" geliştirilmiştir. Ancak, hedef kitle (alt gelir grubu) yakalanamadığı için, bu politikalar başanlı olamamıştır. Yeterli konut, ucuz arsa olmayışından doğan yığınsal talep, 1970'lerde kendi patronlarını üretmiştir. Artık, patrona sorulmadan gecekondu yapmak olanaksızdır. Kamu arazisi için patrona para ödemek zorunlu olunca, biraz fazla ödeyip, hiç değilse toprağın tapusunu almak daha garantili olmuş, noter onaylı, ö zel parselasyon planlarına dayalı yapılaşma başlamıştır. Tarım toprakları hisseli bölünme ile parçalanmış, sanayi alanlarının etrafı hisseli ifraz olgusu ile çevrelenmiştir. Yasal yollardan, yapı hakkı verilmiş minimum parseller, göçerlerin ekonomik gücünü aşmıştır. Ne olursa olsun bir toprak parçasına, bir konuta sahip olmak İster. Bu potansiyeli gören emlak komisyoncuları, plan dışında, altyapısız, toprak bölüntüleri oluşturup, talebi karşılar. Güvence olarak, noter kanalıyla toprak mülkiyetine sahip olmak cazip gelmiştir (Kahraman, 1989: 137).

3 66 Çağdaş Yerel Yönetimler, /2 (/) Ocak 2003 Daha fazla katlı, betonarme, yoğun bir doku oluşmuştur. Hisseli tapularla anlaşarak, ev yapan vatandaşlar kat çıktıkça satmış, sattıkça kat çıkmışlar ve müteahhit olmuşlardır. Ödün verilip, yasa dışılık özendirilmiş, tapular törenlerle dağıtılmıştır. Yasallaştırma sorunu körüklemiş, gecekondu mahalleleri değil, kentleri oluşmuştur. Konut ve tapu vermek yetmemiş, kent hizmetlerinin sağlanması gerekmiştir. Sayılan artıkça; politik baskı oluşturup, altyapıya kavuşmuşlar, yolsuz, susuz, kanalizasyonsuz, gecekondunun yaşam biçimi değişmiş, mekan kalitesi yükselmiş, kenti e bütünleşme, hizmetlerden yararlanma, ranttı artırmış, spekülasyon alanlan olmuş, merkeze yakın bölgeler, çok katlı konutlara dönüşmüştür. İnşaat deneyimi fazlalaşmış, yapı malzemeleri değişmiş, usta ve kalfa gibi uzmanlaşmış kişiler yapım sürecine katılmış, piyasanın tüccarlan türemiştir. Onlara yaptınlmayan gecekondular ihbar edilip, yıktınlmış, yapım ve satımı ile ilgili şebekeler oluşmuştur. Dördüncü Dönem: Askeri darbe ile başlayıp, ANAP ile devam eden Neoliberal anlayış, radikal değişimler dönemidir. Bu dönemde, her şey gibi gecekondu da ticarileşmiş, gecekondunun değişim değeri, kullanım değerinin ö nüne geçmiştir. Gecekondu bölgelerini düzeltmek için, piyasa mekanizması i çinde çözümler getirilmiş, ranttan gecekonduya pay verilmeye başlanmıştır. Artık ikinci, üçüncü kuşak gecekondulunun amacı sadece bannma değildir. (Bugün gecekondulann 2/3'si kiralıktır). 4 katlı, 3 emsalli gökdelen bölgesi kadar yoğunluk isteyen, okul, yeşil alan istemeyen toplumsal bir yapı oluşmuştur. "50'li yıllarda masum bannma biçimi olarak ortaya çıkan, teneke gecekondulara bugün rastlanmaz. Gecekondu, büyük rantlann döndüğü mekanlara dönüşmüştür" (Şenyapılı, 1981: 48-49). Gecekondulu, piyasa mekanizması içinde ranttan önemli payalmaya başlamış, müteahhitlerin girdiği alanlar apartmanlaşmıştır. 80'lere kadar, altyapı eksikliği dışında, sağlıksız olmayan gecekondular sistem içine çekilmiş, kar güdüsü hakim olmuş, Ankara Demetevler' de de bu istismar, en yüksek noktasına ulaşmıştır. Engellenemeyen olgu, alan ve nüfus olarak kentlere hakim olmuş, büyük kentlerde nüfusunun yandan fazlası gecekonduda yaşamaya başlamış, kentleşmenin boyutu; gecekondulaşma ile ölçülür hale gelmiştir. Giderek bu bölgelerde egemenlik, kendi halkından, vurgunculara geçmiştir. Hızla büyüyen kent saçaklannda, imar dışı mafya denetimi kolayca kurumsallaşmaktadır. Bu alanlarda oluşan rant yoksullara değil mafya gruplanna yaramaktadır. İmar Atları ve Af Yasaları Af Yasa/arı: Yürürlükteki kurallara uymadan belli tarihe kadar yapılmış binalardan, yasada belirtilen koşullara uygun olanlann bağışlanmasıdır. Buna siyasal iktidar karar verir. Af yasalan için, kaçak yapılardan alınmayan vergi ve harçla

4 Gecekondulaşmanın Gelişimi 67 n devlete kazandırmak gibi, ilk bakışta haklı görünen bir gerekçe öne sürülmüştür. Sayılan ı 2 'yi bulan af yasalannın, ilki ı 948' de çıkanlan, 5218 sayılı yasa, yalnız Ankara'daki gecekondulan kapsamıştır. 3 Hemen ardından da Türkiye kapsamında genişletilmiştir:' Bu yasalar kısa zamanda geçerliliğini yitirmiş, izleyen yasalarda, hep kapsam genişletilmiştir Genel Seçimi öncesi ilk kez tüm gecekondular yasallaştınlmış, yeniden yapımı ağır cezalar ve yıkımla yasaklanmış, ancak başan sağlanamamıştır.! 1963 Yerel Seçimleri öncesi, 327 sayılı yasa kaçak yapılara bir kez kent hizmetlerinin götürülmesini öngörmüştür (Aksoylu, ı 996: ı08). Sonra da bu bölgeler devamlı hizmet almışlardır. Parasını verip tapusunu alanlar bu konuda zorlayıcı olmuşlardır. Bu alanlara hizmet götürmenin maliyeti oldukça yüksektir. Böylece devlet yalnız toprak kaybetmekle kalmamış, aynı zamanda kalkınma için kullanacağı finansmanı bu bölgelerin altyapısı için kullanarak kaynak kaybına uğramıştır. Bu nedenle, üretken yatınmlar azalmış, ülke ekonomisinde büyük kaynak israfı olmuştur. ı. Demirel Hükümeti ( ) Programı, açıkça aftan söz eder. 1966'da, (halen yürürlükte olan) tümüyle yasadışı yapılaşmaya yönelik, 775 sayılı Gecekondu Yasası'nda, ilk kez "gecekondu" deyimi kullanılmıştır. Gecekondunun oluş nedenlerini ortadan kaldırmak, yapılmış olanı ıslah etmek, yeni yapılmasını önlemek amacıyla; iyileştirme, ıslah, gecekondu önleme bölgeleri, yeni gelene kredi ve arsa sağlamak gibi önlemler ve politikalar gündeme gelmiştir. İmar Bakanlığı ve belediyelerin müdahale alanı genişletilmiştir. ı. Ecevit Hükümetince, 1973 Seçimleri ve Cumhuriyetin 50. Yıldönümü nedeniyle çıkanlan af, gecekonduyu da kapsamıştır.' 1975'de Demirel, kaçak yapılann fenni şartlara uydurulup, cezalannı ödemek kaydı ile aftan yararlanmalannı öngörmüştür. ı 979 Koalisyon Hükümeti kamu arsalanndaki gecekondulan yasallaştırmıştır. Görüldüğü gibi, farklı siyasetten iktidarlar af için adeta birbirleri ile yanşmıştır. Af yasal anna bakış, Askeri Dönemde de değişmemiş; en kapsamlı afyasalan Askeri Dönem ve sonrasında çıkanımıştır Genel Seçimleri öncesi çıkarılan "gecekondu affı" niteliğindeki, 2805 sayılı yasa; ı 966 sonrası kaçak yapılaşmayı yasallaştınlmış, ıslah imar planı kavramı gündeme gelmiştir. ı 984 yerel 352 i 8 sayılı yasanın amacı; ucuz arsa Uretmek, arsa tahsis etmektir. Gecekondu bölgeleri, hazine arazileri be delsiz, özel idare arazileri vergi bedelinden belediyeye devredilecektir. SpekUlasyonu önlemi olarak tahsisli arsalarda yapılaşma zorunludur. Gecekondular, 3 yıl içinde imar planı veya belediyenin belirledi~i şekle uy gun hale getirilecektir sayılı "Bina Yapımını Teşvik Yasası"! 1953 tarihine kadar yapılan gecekondulan yasallaştıran, 6188 sayılı Yasa; gecekondulann saglık koşul1anna uymadıgı, hazine arsalannın halka dagıtılmasının, çözom olmadı~ı ve yapılan konutlann satılmasındansa, ki ralanmasının doaru oldugu, gecekondulann ancak gerekli saghk koşullannı içermedigi zaman yıkılması ge rektigi öngörülmoştor. 1959'da belediye sınırlan dışındaki hazine arsalannda gecekondu yapımını önlemek i çin belediye mülkiyetine devri hükmonü içeren 7367 sayılı Yasa kabul edilmiştir., i 976'da, i 990 sayılı yasa, i 973 sonuna kadar yapılanlann bagışlanacagını belirtilmiştir.

5 68 Çağdaş Yerel Yönelimler, 12 (1) Ocak 2003 seçimleri öncesi, Özal Hükümeti, sadece gecekondu değil, tüm imar aykınlıklannı kapsayan "imar affı" niteliğindeki, 2981 sayılı yasayı yürürlüğe koymuştur. Belediye ve mücavir alan içinde ve dışındaki mevzuata aykın, tüm resmi ve ö zel yapılar kapsama alınmıştır. çevre kirliliği yaratan bir çok sanayi yapısı da kapsama girmiştir. 1986'da 3290 sayılı yasa, bir yıl sonra da 3366 sayılı yasa çıkanımış, affın zaman dilimi genişletilmiştir sonrası çıkan yasalannın ortak mantığı şöyledir: Tek yapı ölçeğinde gecekondunun mülkiyet sorununu çözmek, Gecekondu yapımını yasaklamak, Daha önceki tarihlerde yapılanlan yasallaştırmak, Hazine ve kamu arazisi alarak konutsuz vatandaşa vermek, İmarsız-yasadışı alanlara altyapı getirmek, Uygulama için kaynak yaratmak, Yasalara aykın işlemlere uygulanacak yaptınm ve cezalar. Gecekondunun özelliği, gönüllü işgücü bu yasalann mantığında yoktur. Islah İmar Planları Islah planında amaç; düzensiz ve sağlıksız biçimde oluşmuş yapı topluluklannın bulunduğu alanlarda, mevcut durumu dikkate alarak sosyal ve teknik donanım sağlayıp, olabildiğince sağlıklı hale getirmek, dengeli ve düzenli gelişmeye yönlendirilmektir. Mevcut yapılara ilişkin tespitler yapıldıktan sonra, ıslah planı çizilir, imar haklanna göre tapu verilir sayılı yasayla, ıslah planı görevi tamamen kamuya verilmiştir. Bu dönemde, imar planı yapım ve onama yetkisi İmar ve İskan Bakanlığı 'ndadır, belediyelerin yetkileri son derece sınırlıdır. Yasa, mücavir alanda yapılacak durum tespitinde belediye encümeni dışında il idare kurulunu yetkili kılmıştır. İlgili idare, kaçak yapılan kadastral paftalara işleyip, ıslah planları hazırlar, İmar ve İskan Bakanlığı 3 ay içinde onaylar. Yasa ile birlikte; düzenli alanlann sınır tespiti ve haritaya işlenmesi çalışmaları başlatılmış; belediyelerde oluşturulan "2805 Bürolannda" görevli elemanların çabalarına karşın, mekanizma ağır işlemiş, yasa etkin olmamıştır sayılı yasa çıkanlarak, Yeminlik Teknik Büro ve Tapu Tahsis Belgesi kavramlan getirilmiştir.' Buna göre; belediyelerin ve özel yeminli teknik büro 7 Tapu Tahsis Belgesi: Kamu topraklan uzerine yapılmış gecekondulara ön tapu olarak verilen belgedir. Gecekondu sahibine gerçek tapu için devletin güvence saalamasıdır sayılı yasada; belgenin, ıslah imar p1a

6 Gecekondulaşmanın Gelişimi 69 lann hazırladığı ıslah planlannı valilik bir ay içinde onaylar.' Tasfiye gerektiren yerler (Yasa kapsamına giren orman alanlan, su kaynaklan, sanayi bölgeleri, sit alanlan) dikkate alınarak, hak sahibine başka yerden arsa tahsis edilir. 2981, yalnızca ağır işleyen mekanizmayı süratlendirmek için yapılmamıştır. Tükenen yapı üretimini canlandırabilecek, ucuz, bol ve uygun arsa üretmiştir. Islah planlı bölgelerde komşular birleşip, imar durumuna göre 4-5 katlı, yerine göre modem apartmanlar yaptırabileceklerdir. Parası olmayana devlet kredi verecektir. Girişimci müteahhitler ortak olmak için akılcı tekliflerde bulunacaktır. Sonuçta gecekondu alanlan da imar mevzuatına uygun olarak yoğunlaşıp, sağlıksız kentsel alanlara dönüşmüştür (Söyler - Ünal, 1984: 8-9). Daha sonra çıkanlan, 3290 sayılı yasa ile tüm gecekondu bölgelerine 4 kat yapı hakkı ve 400 m 2 işgal alanı verilmiş, bu güvence sağlamanın ötesinde a partmanlaşmaya yol açılmış, düşük yoğunluklu gecekondu bölgelerinde betonlaşma süreci başlamıştır sayılı yasa ile, önce Bakanlık sonra valiliklerde olan ıslah planlannı onama yetkisi, mücavir alanda belediyelere, mücavir dışında valiliğe verilmiştir. Anakentlerde, yetki ilçe belediyelerindedir. Anakent belediyeleri onamadığı, dahası hiçbir bilgi ve belge sahibi olmadığı, ıslah planlan nedeni ile planlamada istenilen sonuca ulaşamamıştır. Anakent yönetim modelinin bir amacı, metropoliten alanlarda, plan ve planlama sürecinde bütünlüğü sağlamaktır sayılı yasa ile bu çaba boşa gitmiştir. Plan bütünlüğünü kıran bu durum, makro form düzeyinde gelişimi yönlendirme girişimlerini geçersiz kılmıştır. Ayrıca, ilçe belediyelerinin, imar planlanm da, ıslah planına çevirerek onama ve uygulama eğilimi ve ıslah planı değişikliklerini de ıslah planı gibi değerlendirme eğilimleri de sorunu arttırmıştır.' Islah Planlarının Değerlendirilmesi: Bu planlan, imar planı olarak nitelemek mümkün değildir. İmar planı olarak nitelendirilebilmesi için, planın imar hukuku ile geliştirilmiş, kentsel standartlan içermelidir. Islah planlan, mülkiyet sorununu çözmek ve tapu meselelerinin hali için yapılan bir parselasyon çalışmasıdır. Oysa, mülkiyet sorununu çözmek için plan yapılmaz, planlama parsel asyon ve tapu meselelerinin halli için yapılan bir işlev değildir. Islah planlan ile nı bittikten sonra hak sahiplerine verilecek, tapuya esas belge oldu~u belirtilmiştir. Bu belgelerin verilmesini Anayasa Mahkemesi iptal etmiştir. 'Yeminli Özel Teknik Bürolar: 2805 sayılı yasada tanımlanan bürokratik işlemlerin uzamasına çözüm olarak, 2981 sayılı yasada, bazı işler (belediyeler ve valilikler adına yasanın öngördü~ü tespit de~erlendirrne işlemle rini yapmak ve gere~inde ıslah imar planlannı hazırlamak) kamudan alınıp özel burolara aktanimıştır. Böyle ce uygulamaya bir çıkar grubu daha katılarak, gecekondu kesiminden bu kesime bir para transferi oluşturul muştur. Bu arada mevcut bina stokunun ciddi bir de~erlendirrnesini yapma fırsatı kaçınımıştır. Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. 9 Bir yerleşim için ıslah imar planı bir kere yapılır. Artık bu planda yapılacak de~işiklikler için 3194 sayılı ya sa geçerlidir. De~işiklik planının onay süreci, imar planı de~işikli~i gibidir. Islah planlannda yapılan de~işikliklerin, anakent belediyesine onay için gönderilmemesi mümkün de~ildir (Oksal, 1994: 42).

7 70 Çağdaş Yerel Yöneıimler, 12 (I) Ocak 2003 kentsel çevre oluşturmak; kat adedinin, yol genişliğinin, yaklaşma mesafelerinin belirlenmesi ile sınırlı basit bir işlemdir. Ancak, planlama disiplini içinde, basit bir düzenleme değil yeni bir yapılanma getirilmektedir (Doğan, 1996: 30). Islah planlan; plan aracılığı ile planlama ilkelerini çökertmiş; planlama sürecini, plancıyı, planlama hiyerarşisini ve yürürlükteki imar yasasını dışlayıp, yeni bir süreç başlatmıştır, Kent planlannın dışında oluşan bu olgu, imar planlannın uygulanabilirliğini yitirilmesine neden olmuştur. Parça parça hazırlanan planlar koordine olmamış, yollann devamlı1ığı bile sağlanamamıştır. Alışılmış imar planlan dışında ve nazım planlara referans vermeden, mevcut altyapı ve doku dikkate alınmadan hazırlanan bu planlar ile kentin nüfus ve işgücü dağılımı, altyapı dengeleri bozulmuş, planlı alanlann standartlan düşmüş, jeolojik açıdan yerleşmeye uygun olmayan alanlar ve vadi tabanlan iskana açılmış, çevre kalitesi olumsuz etkilenmiştir. Planlama koşul ve standartlarının aranmadığı bu yöntemle, kentlerin gelişme bölgeleri ödün verilerek, yağma yasallaştınlmıştır. Kaçak yapılaşmanın en büyük etkenlerinden biri, konut yapımına hazır yeterli arsa bulunmamasıdır. Kentin geleceğini çember şeklinde ipotek altına alan bu planlar, gelecekte kentleşme problemlerinin çözümünde kamunun müdahale potansiyelini çok zayıflatmıştır. Salt Ankara'da 10 bin hektar blok alan kamunun elinden çıkmıştır. Islah planlan ile sağlanan yasal güvencenin emsalolması, beklentileri artınp, olaya süreklilik kazandırmıştır yasalannda ıslah imar planlan gecekondulann toplu olarak bulunduklan yerler için öngörülmüşken, bu koşul daha sonra bırakılmış ve ıslah planlan imar disiplininden kaçıp boş arazileri parsellernek ve yapılaşmaya açmak için kullanılır olmuştur (Ekinci 1994: ; Bostanoğlu, 1995: 99). Hiç bir af yasasında, planlama ve planlama sürecine olumlu katkı sağlayacak yaklaşımlar yer almamıştır. Bu yasalann, araç olarak imar planlannı seçmeleri, planlama olgusunun gelişimini olumsuz etkilemiştir. Planlamaya yeni bir kavram gibi sokulan ıslah planlan yaygınlaştınlmış, gecekondu bölgelerini ıslah etme savıyla, rant körüklenmiş, ıslahın ötesinde çok katlı yapılaşma ve konut dışı kullanımlara arsa tahsisine yönelmiştir. Sonuç Olarak Gecekondulaşma; ciddi sorunlar yaratmış, verimli tanm alanlan, orman alanlan, su havzalan tahrip edilmiş, sanayi ve turizm sektörleri olumsuz etkilenmiştir. Yapılan yanlışlıklar, bugünkü çarpık imar düzenini yaratmış, kent kimliği ve kültürü bozulmuştur. Şimdiye kadar ki yaklaşımlar, gecekonduyu önlememiş, sorunu çözememiş, her af yasası gecekondu yapımını teşvik etmiştir (Şahin, 1998: 9). Aflann, arazi gaspı ve bu yolla yerleşmeyi meşrulaştınlması gelenek haline gelmiştir Yalnız yerleşenlerin iradelerine dayalı, plan dışı yerleşim ve

8 Gecekondulaşmanm Gelişimi 71 denetlenemeyen ve yönlendirilemeyen bir kentsel bü plansız arazi kullanımı, yüme oluşturmuştur. Aflar toplum yaran amacından uzaklaşmıştır. Siyasal çıkar uğruna, toplumsal haklara zarar verilmiştir. Yasalolmayanın yasallaştınlıp, ödüllendirilmesi, toplumda hukuk düzenine ve devlete karşı güvensizlik, yasal ve yasa dışı gruplar arasında eşitsizlik yaratmıştır (Taşan, 1996: 25). Yasalara uyan dar gelirliler, af sonrası bu konutlann fiyatlanna erişememektedir. Kamu, topladığı vergilerle bu alanlara hizmet vermekte, vergi ödeyenler bedelini ödediği hizmetlerden yeterince yararlanamamaktadır. Oysa, kentsel gelişmenin bedelini tüm kentli ödemektedir. Bu bedel, kentsel yaşam kalitesini belirler. Günümüzde bedel öyle büyümüştür ki, ödeyemediği için kentliler, yaşam düzeyini ve beklentilerini o labildiğince düşük tutmaktadırlar (Türksoy, 1996: 14). Yasalolmamak bir tür yaşam biçimi olmuştur. Kaçak yapılar, yasal gereği yerine getirilmeden yasallaştınlmaktadır. Spekülasyon ve ranta dayalı, üretimi özendirmeyen ekonomik yapıyı veri kabul eden anlayışla, bugüne kadar çok denenen, affın tekrar denenmesi yerine; kentsel sorunlan, mali, toplumsal, fiziksel bütünlüğü olan planlarla çözülmelidir (Türksoy, 1996: 14). Sihirli bir formülolarak sunulan, gecekondu bölgelerinde gerçekleştirilen kentsel yenileme projeleri de, yenileme işlevinden çok, bir tür gecekondu affına dönüşmüş, projelerden sağlanan rant amacın çok önüne geçmiştir. Örneğin, Portakal Çiçeği Vadi si Projesi 'nin amacı; belediye bütçesinden para harcamadan Ankara'ya yeşil alan kazandırmak iken; bu amaca ulaşmak için üretilen konutlar projenin amacı haline gelmiştir. Yenileme yerel özelikler dikkate alınarak üretilen modeller doğrultusunda başanya ulaşabilir (Gökbulut, 1996: 36). Ayrıca, sık sık kaynak bulma arayışına düşen hükümetler, kaçak yapılann bulunduğu kamu arazilerini gecekondu sahiplerine satmayı gündeme getirmektedir. Bu yöntem de kamu yaranna değildir. Söz konusu olan, ne gecekondu affı, ne de iyileştirilmedir, kentlerin çevresindeki pazarlanabilir arazilerin kullanıcılanna ve bazı odaklara satılmasıdır (Tanık, 1996: 66). Bu alanlar, kentin gelişme süreci içince, bannma, çalışma, dinlenme, ulaşım vb. işlevler için kullanılacaktır. Kaynakça Ağaçlı, Ömer (1993), Düzensiz Konut Alanlarında imar-iyileştirme-planlama Sürecinin irdelenmesi, Ankara. Akış, Ercüment (1997) "3 ı 94 Sayılı İmar Yasasına Göre Arsa ve Arazi Düzenlemesi Yapılması ile ifraz ve Tevhit İşlemleri", Belediye Dergisi, C.4, S.1, Temmuz, s.34.

9 72 Çağdaş Yerel Yönetimler, 12 (1) Ocnk 2003 Akış, Ercüment (1998), "İmar Affı Kanunlan", Belediye Dergisi, C.4, S.9, Mart. Aksoylu, Sevin (1996), "Afkondu", ADA Kentliyim, Yıl:2, 96/1, ss Basında Belediyeler (1996), Belediyeler Dergisi, C.3, S.3, EylüL. S:5, Mart-Mayıs, Bostanoğlu, Özer (1995), "Türk Kentleşmesinde Saat 2000'e 5 Kala Habitat," Amme İdaresi Dergisi, C. 28, S. 2, Haziran s. 99. DPT-öİK, 7. nci Beş Yıllık Kalkınma Planı Raporu. Doğan, Aysel (1996), "Bir Şehir Plancısının İmar Affı Sonrasındaki Kişisel Deneyimleri Üzerine" Planlama, , s.30. Ekinci, Oktay (1994), İstanbul'u Sarsan On Yıl , Anahtar Kitaplar, İstanbuL. Ersoy, Melih (1996), (Bildiri) TBD-KA V, İmar ve Gecekondu Affı, Ankara, s Gökbulut, Özlem, "Kentsel Yenilemenin Değişen Anlam ve Boyutlan," Planlama, s.36. Kahraman, Arzu (1989), Yerleşim Yazıları, Yıldız Üniversitesi, MF-ŞBPB, F. Yay., İstanbuL. Keleş, Ruşen (1996), (Bildiri) KAV-TBB, İmar ve Gecekondu Affı, Ankara, s.12. "Kerpiç Duvardan Toplu Konuta mı?", Belediye Dünyası, S.4, Mayıs 1986, s.34. Koçgil, Deniz (1996), "Ekonomik Rasyonalitenin Biçimlendirdiği Mekanlar," Planlama, 96/1-4, s.33. Oksal, Mustafa (1994), "2981 sayılı Kanun ve Plan Tadilatı", Belediye Dergisi, Aralık, s.42. Söyler, Fatih - Ünal, Eyüp (1984), "İmar Affı ve Yeminli Özel Teknik Bürolar", Mimarlık, 84/6, ss.8-9. Şahin, Yusuf (1998), "Gecekondularda Yaşanan Değişimlerle İlgili Teorik Yaklaşımlann Türkiye Örneğinde Analiz Edilmesi," Belediye Dergisi, C.4, S.8, Şubat, s.9. Şenyapılı, Tansı (1981), Gecekondu:Çevre İşçi/erinin Mekanı, ODTÜ, MF Yay., Ankara.

10 Gecekondu/aşmanın Gelişimi 73 Tanık, Bülent (1996), KAV -TBB, İmar ve Gecekondu Affı, (Bildiri) Ankara s.66. Taşan, Tuna (1996), "Islah İmar Planlan ile Kentsel Arsa Rantlann Yeniden Dağıtılması Kentte Refah Aktanmlan Yaratmış Olabilir mi?, " Planlama, 96/1-4, s.2s. Türksoy, Cengiz (1996), "İmar Affımı", Planlama, 96/1-4, s.14

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 İÇİNDEKİLER 2 Başbakan ın Mesajı 4 Başlıca Operasyonel Göstergeler 8 Kısaca TOKİ 10 Başkan ın Mesajı 12 Vizyon, Misyon ve Strateji 14 TOKİ ve Türkiye de İnşaat Sektörü 16 Başlıca

Detaylı

Kaçak Yapılaşma İle İlgili Süreçler, Sorunlar, Çözüm Önerileri Değerlendirme Raporu *

Kaçak Yapılaşma İle İlgili Süreçler, Sorunlar, Çözüm Önerileri Değerlendirme Raporu * Kaçak Yapılaşma İle İlgili Süreçler, Sorunlar, Çözüm Önerileri Değerlendirme Raporu * TMMOB KENTLEŞME ve YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMA GRUBU A. TANIMLAR, GENEL DEĞERLENDİRME VE TESPİTLER A.1. TANIMLAR Ülkemiz

Detaylı

Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1

Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1 YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2008 Cilt:15 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1 Yrd. Doç. Dr. Fatma Neval GENÇ Adnan Menderes Üniversitesi,

Detaylı

ARSADA ÖZEL MÜLKİYETİN KAMU VE TOPLUM YARARINA DÜZENLENMEMESİNİN YARATTIĞI SORUNLAR

ARSADA ÖZEL MÜLKİYETİN KAMU VE TOPLUM YARARINA DÜZENLENMEMESİNİN YARATTIĞI SORUNLAR ARSADA ÖZEL MÜLKİYETİN KAMU VE TOPLUM YARARINA DÜZENLENMEMESİNİN YARATTIĞI SORUNLAR Haldun Ö Z E N «Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amaciyle, kanunla sınırlanabilir.

Detaylı

hakemli makaleler / refered articles

hakemli makaleler / refered articles 1 KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN, 6306 SAYILI YASA KAPSAMINDA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN ELE ALINMASI EXAMINING URBAN TRANSFORMATION WITHIN THE SCOPE OF THE LAW NUMBER 6306 FROM THE POINT OF RIGHTS AND FREEDOMS Selami

Detaylı

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 2 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İmar Mevzuatımızda Planlama Kademeleri ve Üst Ölçek Planlama Sorunu 1

İmar Mevzuatımızda Planlama Kademeleri ve Üst Ölçek Planlama Sorunu 1 İmar Mevzuatımızda Planlama Kademeleri ve Üst Ölçek Planlama Sorunu 1 Melih Ersoy Bu bildiride, son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerin yol açtığı, üst ölçek planların tanımları, kapsam ve içerikleri

Detaylı

EDİTÖR DEN. Güney Mimarlık Kent ve Planlamayı, Adana yı Tartışıyor

EDİTÖR DEN. Güney Mimarlık Kent ve Planlamayı, Adana yı Tartışıyor EDİTÖR DEN Güney Mimarlık Kent ve Planlamayı, Adana yı Tartışıyor GÜNEY MİMARLIK DERGİSİ ISSN 1309-9639 ARALIK 2010 SAYI: 2 Kapak fotoğrafı: Cemil Güven Kentsel Kimlik Fotoğraf Yarışması (Kuzey Adana)

Detaylı

Sayı 10 Haziran 2014

Sayı 10 Haziran 2014 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 10 Haziran 2014 KAMU POLİTİKASI ÖRNEĞİ OLARAK TÜRKİYE DE KONUT POLİTİKALARININ ŞEKİLLENMESİNDE TOKİ NİN ROLÜ 1 2 3 ÖZET Kamu politikası, toplumu

Detaylı

PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ

PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ YTU Arch. Fac. e-journal Volume 1, Issue 4, 2006 PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ Dr. Elif ÖRNEK ÖZDEN *, Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mimarlık Fakültesi,

Detaylı

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU Ankara, 2006 İÇİNDEKİLER KATILIMCILAR LİSTESİ... i GİRİŞ... 1 1.

Detaylı

ŞEHİRLEŞME SÜRECİNDE MÜCAVİR ALAN UYGULAMALARININ HUKUK VE PLANLAMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞEHİRLEŞME SÜRECİNDE MÜCAVİR ALAN UYGULAMALARININ HUKUK VE PLANLAMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2003 39 ŞEHİRLEŞME SÜRECİNDE MÜCAVİR ALAN UYGULAMALARININ HUKUK VE PLANLAMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Fikret MAZI ve N.Talat ARSLAN Cumhuriyet

Detaylı

ÜMRANİYE ATATÜRK MAHALLESİ Pafta 1 l.ada 705 ile ilgili *.dmfaile

ÜMRANİYE ATATÜRK MAHALLESİ Pafta 1 l.ada 705 ile ilgili *.dmfaile O t l ATATÜRK.DOC 011 01350 00335 00000 11 011 01351 00335 00000 11 011 01352 00335 00000 11 011 01353 00335 00000 11 Otl 01354 00335 00000 11 011 01355 00335 00000 11 011 01356 00335 00000 11 011 01357

Detaylı

TUTSAT (MORTGAGE) Doç. Dr. Hülya DEMİR Ar. Gör. Vildan KURT PALABIYIK

TUTSAT (MORTGAGE) Doç. Dr. Hülya DEMİR Ar. Gör. Vildan KURT PALABIYIK TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ TUTSAT (MORTGAGE) Doç. Dr. Hülya DEMİR Ar. Gör. Vildan KURT PALABIYIK TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ TUTSAT (MORTGAGE)

Detaylı

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI KASIM 2006 İÇİNDEKİLER BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ...1 MECLİS BAŞKAN VEKİLİ NİN SUNUŞU...2 GİRİŞ...4 A. STRATEJİK PLANIN

Detaylı

YENİ LİBERAL POLİTİKALAR, KENT ve MEKAN Çankaya da (Ankara) Yapılaşmanın Çözümlemesi, 1985-2000

YENİ LİBERAL POLİTİKALAR, KENT ve MEKAN Çankaya da (Ankara) Yapılaşmanın Çözümlemesi, 1985-2000 YENİ LİBERAL POLİTİKALAR, KENT ve MEKAN Çankaya da (Ankara) Yapılaşmanın Çözümlemesi, 1985-2000 Kübra CİHANGİR ÇAMUR * Yirminci yüzyılın son yirmi yılını oluşturan ve 80 Sonrası olarak belleklere yerleşen

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin , sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin disiplinlerarası sosyal bilim çalışmalarını teşvik etmek üzere düzenlediği çalışmalardan birisi

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ

BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Gürbüz ÖZDEMİR * Giriş Dünyayı saran küreselleşme olgusu, başta ekonomik olmak üzere uluslarüstü yepyeni yapılanmaları ortaya çıkaran bir

Detaylı

3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu

3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu Yazım ve Derleme: Çare Olgun ÇALIŞKAN Basın Taraması : Akif Burak ATLAR Kapak Tasarımı: Çare Olgun ÇALIŞKAN Kitap Tasarımı

Detaylı

TÜRKİYE DE KONUT SORUNU VE KONUT İHTİYACI RAPORU KONUT

TÜRKİYE DE KONUT SORUNU VE KONUT İHTİYACI RAPORU KONUT TÜRKİYE DE KONUT SORUNU VE KONUT İHTİYACI RAPORU KONUT İnsanların beslenme, giyinme gibi temel ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacını güvenli ve sağılıklı şekilde karşılayacak özellikleri taşıması

Detaylı

İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu

İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu Dünya üzerinde 6 milyar insanın 1,2 milyarı, güvenilir içme suyundan yoksun iken, 2,4 milyar insan da sağlık koşullarına uygun suya erişememektedir(1).

Detaylı

MAHALLİ İDARE YASA TASARILARI ÜZERİNE. 1. Giriş...2. 2. Genel Değerlendirme...3. 3. Belediye Kanun Tasarısı...16

MAHALLİ İDARE YASA TASARILARI ÜZERİNE. 1. Giriş...2. 2. Genel Değerlendirme...3. 3. Belediye Kanun Tasarısı...16 MAHALLİ İDARE YASA TASARILARI ÜZERİNE 1. Giriş...2 2. Genel Değerlendirme...3 3. Belediye Kanun Tasarısı...16 4. Büyükşehir Kanun Tasarısı Değerlendirmesi...43 5. İl Özel İdaresi Kanun Tasarısı Değerlendirmesi...49

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI ÖZET A. Şisman 1, D. Kibaroğlu 1

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ

BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ Sosyal, kültürel, tarihi ve ekonomik yapısıyla birçok farklılığı bir arada barındıran Diyarbakır ın en eski ilçesinin yerel yöneticileri olmanın sorumluluğuyla Diyarbakır Sur

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

6360 SAYILI YASA VE MEKÂNSAL PLANLAMA SORUNLARI 1

6360 SAYILI YASA VE MEKÂNSAL PLANLAMA SORUNLARI 1 6360 SAYILI YASA VE MEKÂNSAL PLANLAMA SORUNLARI 1 Melih Ersoy Giriş 6.12.2012 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması

Detaylı

5. DÖNEM FAALİYET RAPORU

5. DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 5. DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 5. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN Açılış 1. Yönetim kurulu adına açılış, başkanlık divanı seçimi ve

Detaylı