BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

2

3 SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin ve Bakırköylü yurttaģlarımızın yararına kararlar alacağına inancımla hepinize baģarılar dilerim Sayılı Belediye Kanununun 56 ncı maddesinde; Belediye baģkanı, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiģ performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleģme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluģ ve iģletmeler ile belediye ortaklıklarına iliģkin bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye baģkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği ĠçiĢleri Bakanlığı na gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır denilmektedir. Söz konusu yasal hükümleri yerine getirmek bildiğiniz üzere bir zorunluluktur. Ġdaremizce ortaya konulan politika, hedef ve amaçlar ile sorumluluğum altındaki kaynakların etkili, ekonomik, verimli bir Ģekilde elde edilmesi ve kullanımı temel alınarak, 2009 yılı faaliyetleri birim bazında gerçekleģtirilmiģtir. Belediye meclisimizin saygın üyeleri olarak sizlerin denetim görevinizi objektif yapabilmeniz, meclis kararlarımızın gerçekleģme oranını iyi analiz edebilmeniz, toplamında kurumumuz çalıģmaları hakkında tam bilgi sahibi olmanız amacıyla titizlikle hazırlanmıģtır. BaĢkanlığımızın tüm kademelerinde görev yapan çalıģanlarımızın özverili, yaratıcı ve yenilikçi çabaları güven vermektedir. Bu düģüncelerle faaliyetlerimizi yürütmekte ve projeleri ortaya koyup sonuçlandırmaya çalıģmaktayız. Bir yıllık çalıģmaların yer aldığı bu faaliyet raporumuzu inceleyerek denetim görevinizi yapıp kurumumuz hakkında da tam bilgi sahibi olacaksınız. Bu raporun diğer bir önemi ise, web sitemizde yayınlanarak Bakırköylü yurttaģlarımızın geçen bir yıllık çalıģmalarımız hakkında sağlıklı bilgiye ulaģacak olmalarıdır. Faaliyet raporu hakkında yapılacak değerlendirmelerin, bundan sonraki hizmetlerimize katkı sağlayacağını lütfen unutmayalım. Meclis üyesi değerli arkadaģlarım, Takdir edersiniz ki klasik belediyecilik anlayıģı artık yurttaģların taleplerine yanıt vermiyor. Yol yapmak, asfalt dökmek, temizlik gibi hizmetler her belediyenin yapması gereken klasik hizmetlerdir. Ama asıl önemli olan sosyal projelerdir. Farklı kültür ve inançlara sahip yurttaģlarımızın barıģ içerisinde kardeģçe yaģadıkları Bakırköy, ülkemizin dünyaya açılan penceresidir. Bu özelliğiyle ülkemiz adına dünyaya örnektir. Ve bu çok ağır bir sorumluluktur. Eğitim, kültür, ticaret ve turizm açısından bir merkez olan ilçemizde, bu özelliklerinin doğal sonucu olarak gündüz ve gece nüfusu büyük farklılıklar göstermektedir. Gündüz nüfusunun gece nüfusun 5-6 katına yükseldiği Bakırköy de yerel yöneticiler olarak hepimizin görevi zor, sorumlulukları ağırdır. Bu görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde bizler, örnek belediyecilik anlayıģı ile ihtiyaç ve özlemlerini temel aldığımız, çalıģanıyla, emeklisiyle, genciyle, yaģlısıyla, engellisiyle, yoksuluyla, kimsesiziyle, emeği ve onuru korunmuģ Bakırköylü tüm yurttaģlarımızı hizmet ve hak eģitliği Ģemsiyesi altında toplamayı bir zorunluluk olarak görüyorum.

4 Bundan dolayı hizmet planlamalarımızı bireysel taleplere göre değil toplumsal taleplere göre yaptık ve uyguladık. Devletimizin Anayasamızda ifadesini bulan demokratik, laik, sosyal hukuk devleti niteliğine, Atatürk devrim ve ilkelerine bağlı, çağdaģ bir anlayıģla, tarafsızlık, açıklık, dürüstlük anlayıģımızdan ödün vermeden, yurttaģlarımızın da desteğiyle hizmetlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz. Bu çerçevede, çalıģmalarımızda hizmet kalitemizin niteliğini yükseltmek, kollektif bir hizmet anlayıģını yaģama geçirmek için elbirliği ile çalıģmayı, hepimiz adına toplumsal bir görev, toplumsal bir sorumluluk olarak görüyorum. Uyum içinde çalıģacağımıza inandığım meclis üyelerimize, baģkan yardımcılarıma, danıģmanlarıma, birim müdürlerime, memurundan iģçisine tüm belediye çalıģanlarına teģekkürlerimi ileterek, hepinize saygılar sunarım. AteĢ ÜNALERZEN Bakırköy Belediye BaĢkanı

5 A- Misyon ve Vizyon... 8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ KreĢ ġefliği...13 HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Emlak Ġstimlâk ġefliği TEFTĠġ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi ĠĢlem ġefliği YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ TĠYATRO MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ ULAġIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR ve SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ KreĢ ġefliği HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Emlak Ġstimlak ġefliği TEFTĠġ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi ĠĢlem ġefliği YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ DENETĠM FAALĠYETLERĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ ULAġIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme Öneriler

6 GENEL BİLGİLER - 6 -

7 Ġlçemizin nüfusu, 2007 yılı nüfus sayımında kadın ve erkek toplam olarak tespit edilmiģtir. KomĢu ilçelerin merkezi konumunda bulunmasından dolayı gündüz nüfusunun, 1, 5 2 milyona kadar arttığı gözlenmektedir. Bakırköy Ġlçesi, Ġstanbul un batı yakasında kurulmuģ, Ġstanbul un ve Türkiye mizin önemli ilçelerindendir. Ġlçenin doğusunda Zeytinburnu, batısında Küçükçekmece, kuzeyinde Güngören ve Bahçelievler ilçeleri, güneyinde Marmara Denizi bulunmaktadır. Bu sınırlar içerisinde Bakırköy ilçesi, 35 km² alana kuruludur. Bahçelievler, Güngören ve Bağcılar ilçeleri, 1992 yılında Bakırköy den ayrılarak ilçe olmuģlardır ye kadar Zeytinburnu, 1989 a kadar Küçükçekmece ve Avcılar ilçeleri de Bakırköy e bağlıydı. Ġstanbul un eski ilçelerinden olan Bakırköy; Osmaniye, Yenimahalle, Kartaltepe, Zuhuratbaba, Zeytinlik, YeĢilköy, YeĢilyurt, Ataköy 2 5. Kısım, Ataköy Kısım, Ataköy 1. kısım ve Ataköy Kısım, Cevizlik, Basınköy, ġenlik ve Sakızağacı mahallelerinden oluģur. Ġlçemiz, Marmara iklimi etkisi altındadır. Bakırköy ün yayıldığı plato, düz ve hafif dalgalı bir yüzey oluģturup, aģınımla önemli ölçüde taģınmıģtır. Plato, aģınma oluklarıyla birkaç bölüme ayrılmıģ olmasına rağmen, vadi oluģumları son derece önemsizdir. Ġlçenin Marmara Denizi ne olan kıyıları, fazla engebeli değildir. Genel görünüm, geniģ koylar ve burunlar Ģeklindedir. Çırpıcı, ÇavuĢpaĢa ve Uzundere nin aktığı kıyı alanları, alüvyonlara dolmuģtur. Sakızağacı ve Bakırköy burnunda ise dalgaların etkisiyle aģınan falezler ve bunların önünde aģınma düzlükleri görülür. Bakırköy ün Marmara Denizi ne olan kıyıları, Florya kıyıları dıģında, geniģ bir yerleģme alanının kıyısı durumuna dönüģmüģtür. Ġlçemizde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Bakırköy Devlet Hastanesi, Lepra Hastanesi, Bakırköy S.S.K.Doğumevi, S.S.K.Kurum Dispanseri, Merkez Sağlık Ocağı, Kızılay Dispanseri bulunmaktadır. Ġlçemiz sınırları içerisinde Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu, 3 meslek lisesi, 32 ilköğretim okulu, 18 özel ve resmi lise, 5 azınlık okulu olmak üzere toplam 59 okulda eğitim ve öğretim hizmetleri huzur ve güven ortamı içerisinde verilmektedir. 18 Amatör Spor Klübünün bulunduğu ilçemizde bu kulüplere sürekli destek sağlanmaktadır. Plajları, kıyı kahveleri, gezinti yerleri ile yöre halkına hizmet Florya, YeĢilköy, YeĢilyurt ve Ataköy ün önemli bir yeri vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ün buyruğu ile kurulmuģ olan Florya Atatürk Ormanı, doğal güzelliğinin yanında önemli oksijen kaynağıdır. Hava, kara, deniz ve demiryolu ulaģımı açısından Türkiye nin en zengin ulaģımına sahip Bakırköy, uluslararası havacılık alanında faaliyet gösteren Atatürk Havalimanı ile büyük bir turizm potansiyeline de sahiptir. Kültür merkezleri, sosyal hizmet alanları, beģ yıldızlı oteller, dünya standartlarında büyük alıģveriģ merkezleri ile Bakırköy, turizme yönlendirilmektedir. Ġlçe sınırları içinde yer alan Veliefendi Hipodromu, Türkiye'nin en eski ve en büyük hipodromudur kiģilik tribün kapasitesine sahip hipodrom, 1900 metre uzunluğunda ve 20 metre geniģliğinde kum piste, 2000 metre uzunluğunda ve 40 metre geniģliğinde çim piste, 170 metre uzunluğunda 15 metre geniģliğinde antrenman pistine sahiptir. 625 dönüm arazi üzerine kuruludur. Ġlçemiz sosyal yönden oldukça zengin olup, imar yönünden de ülkemizin birçok yerleģim yerinden daha iyi Ģartlara sahip altyapı sorunları giderilmiģ çağdaģ bir yerleģim yeri görünümündedir

8 A- Misyon ve Vizyon Kamu Ġdareleri Ġçin Stratejik Planlama Kılavuzu doğrultusunda, misyon bildirimi için cevaplanması gereken konular tespit edilerek Bakırköy Belediyesi nin misyonu oluģturulmuģtur. Bakırköy Belediyesi nin Misyonu; Bakırköy deki kiģi ve kuruluģlara yönelik, baģta eğitim, sağlık, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere, yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; turistik yerler ve ticari potansiyel gibi zenginlikleri de değerlendirerek, beldenin kaynaklarının bir plan dâhilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaģam kalitesini ve Bakırköy ün refah düzeyini yükseltmektir. Vizyon bildirimi ise, Belediyemizin ideal geleceğini sembolize eden, uzun vadede neleri yapmak istediğimizin güçlü bir anlatımıdır. Vizyon kavramı, birçok iģlevi yerine getiren önemli bir role sahiptir. Öncelikle vizyon bildirimi Belediyemizin ulaģmayı arzu ettiği geleceğin iddialı ve gerçekçi bir ifadesidir. Bakırköy Belediyesinin hedefi; çağdaģ, insan odaklı hizmet sunan, halk ve sivil toplum kuruluģlarıyla bütünleģmiģ, güvenilir, yerinden yönetim anlayıģını yerleģtirmiģ, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan, sosyal belediyecilik ilkesinden hareket eden, geleceğe yönelik çalıģmaları esas alan, ihtiyaçlara duyarlı, her türlü olumsuzluğu bertaraf edecek alternatifler üreten ve temel sloganı olan Bakırköy de Geri DönüĢ Yok ilkesini benimsemiģ bir kuruluģ olmaktır. Bu amaçla; Demokrasi ve insan haklarını konusunda çok daha duyarlı, KiĢi baģı daha fazla yeģil alan, KiĢi baģı daha fazla sanat ve kültürel faaliyetler, Sağlıkta Dünya Sağlık Örgütü nün standartlarını yakalayan, Kent yaģayanı Dünya standardında eğitim düzeyine ulaģmıģ, Eğitimli, mesleki bilgisi üst seviyede, yeterli sayıda, görevine bağlı, etik Ģartlara sahip, güler yüzlü hizmete odaklanmıģ personelin katkılarıyla, Yeterli hizmet ve araç ekipman parkına sahip, Birimler arasında koordinasyonu sağlamıģ uyumlu ve sağlıklı iģleyen hiyerarģik yapıda, bir Bakırköy Belediyesi hedeflenmiģtir. Bu ifade, bir yandan çalıģanları ve karar alıcıları ilerlemeye teģvik etmesi diğer yandan da ulaģılabilir olması amacıyla Vizyon Bildirimi aģağıdaki Ģekilde oluģturulmuģtur. HĠZMET KALĠTESĠNDE GERĠ DÖNÜġ OLMADAN, EN ĠYĠ HĠZMETĠ VEREN VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KALKINMA YOLUNDA LĠDERLĠĞĠ KABUL EDĠLEN BĠR KURULUġ OLMAKTIR

9 Bakırköy Belediye BaĢkanlığı olarak üstlendiğimiz misyonu yerine getirmek ve vizyonunu gerçekleģtirmek için gözeteceğimiz temel değerler Ģunlardır: Tarafsızlık; Belediyemizin faaliyet alanıyla ilgili tüm taraflara eģit mesafede yaklaģılması ve her türlü ayrımcılıktan uzak durulmasıdır. ġeffaflık ve Hesap Verebilirlik; Belediyemiz faaliyetleri hakkında kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirilmesi, kamusal değerlendirme ve denetime her zaman açık ve hazır olunmasıdır. Etkinlik; faaliyetlerimizin fayda/maliyet yaklaģımı göz önünde tutularak yürütülmesi ve nitelikli uzman personel ile yürütülmesidir. Katılımcılık; düzenlemelerin/faaliyetlerin oluģturulması ve uygulanması süreçlerinde ilgili tarafların görüģlerine önem verilmesidir. ĠĢbirliği; ilgili ulusal ve uluslararası kurum/kuruluģlarla yakın iģbirliği ve dayanıģma içinde çalıģılmasıdır. Profesyonellik; hedeflerimize ulaģmada kamu çıkarlarının gözetilmesi, sorumluluğu üstlenmesi ve hesap verme mesuliyetini kabul etmesidir. VatandaĢ Odaklı Hizmet AnlayıĢı; vatandaģların hizmetler hakkında bilinçlendirilmesi, gelen öneri ve Ģikayetler doğrultusunda düzenleme ve uygulamaların gözden geçirilmesidir. Saygı; faaliyet alanlarımızla ilgili tüm taraflara karģı saygılı, adil, anlayıģlı ve ağırbaģlı davranılması, farklı düģünce ve görüģlere değer verilmesi ve sorumlulukların yerine getirilmesinde profesyonelce hareket edilmesidir. Sosyal Belediyecilik; ĠĢsiz ve kimsesizlere yardım yapılması, sosyal dayanıģma ve entegrasyonun tesis edilmesi ile sosyo-kültürel faaliyet ve çalıģmaların gerçekleģtirilebilmesi için gerekli olan altyapı yatırımlarının yapılmasını öngören; bireyler ve toplumsal kesimler arasında zayıflayan sosyal güvenlik ve adalet kavramını güçlendirmeye yönelik olarak çalıģmalar yapılmasıdır

10 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Kamu Yönetimi Reformu çalıģmaları çerçevesinde çıkartılan 5393 ve 5216 sayılı kanunlarla birlikte belediyelerin görevleri, 5393 Sayılı Kanun un 14 üncü ve 5216 Sayılı Kanun un 7 nci maddeleriyle düzenlenmiģtir. Belediyelerin yetki ve imtiyazları ise yine 5393 Sayılı Kanun un 15 inci maddesi ve 5216 Sayılı Kanun un 10 uncu ve 11 inci maddeleri ile düzenlenmiģtir. Bu hükümlere dayanarak Bakırköy Belediyesi nin yasal yükümlülükleri Tablo 1 de ve yetki ve imtiyazları ise Tablo 2 de özetlenmiģtir. Tablo 1: Bakırköy Belediyesinin Yasal Yükümlülükleri Sıra Yasal Yükümlülükler Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun 1. Ġmar X 2. Coğrafi Bilgi sistemleri X 3. Kent Bilgi sistemleri X 4. Çevre ve çevre sağlığı X 5. Temizlik ve katı atık X 6. Zabıta X 7. Acil yardım X 8. Kurtarma X 9. Ambulans X 10. Ağaçlandırma X 11. Park ve yeģil alanlar X 12. Konut X 13. Kültür ve sanat X 14. Turizm ve tanıtım X 15. Gençlik ve spor X 16. Sosyal hizmet ve yardım X 17. Nikah X 18. Meslek ve beceri kazandırma X 19. Ekonomi ve ticaretin geliģmesi X 20. Kadınlar ve çocuklar için koruma evleri X 21. Okul binalarının inģaatı, bakım ve onarımı ile araç, gereç ve malzeme ihtiyaçları X 22. Sağlıkla ilgili tesis açma ve iģletme X 23. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin korunmasını sağlamak ve bu amaçla bakım ve onarım yapılması ile korunması mümkün olmayanların aslına uygun olarak yeniden inģaası X

11 Tablo-2: Bakırköy Belediyesinin Yetki ve Ġmtiyazları Sıra YETKĠ VE ĠMTĠYAZLAR Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun 1. Belde sakinlerinin mahallî müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak X 2. Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek X 3. Gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek X 4. Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıģındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karģılığı X alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak 5. Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaģtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek; kaynak sularını iģletmek veya X iģlettirmek. 6. Katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. X 7. Mahallî müģterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taģınmaz almak, kamulaģtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak X tesis etmek. 8. Borç almak, bağıģ kabul etmek. X 9. Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu uyuģmazlıkların anlaģmayla tasfiyesine karar vermek. X 10. Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. X 11. Beldede ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri X alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek. 12. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. X 13. Gayrisıhhî iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaģtırılmıģ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inģaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak. X

12 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğün Görevleri: 1. BaĢkanlık Makamının günlük çalıģma programının düzenlenmesi 2. Protokol, resmi ve özel tebrikler ile teģekkür ve taziyelerin hazırlanması 3. Üniteler ve kurumlar arasında iliģkilerde gerekli yasal tedbirlerin alınması 4. Kurum içi iletiģimin güçlendirilmesi 5. Etkin, Ģeffaf ve kaliteli halkla iliģkiler hizmetinin sunulması 6. Ġlçe halkından gelen baģvuru, istek ve önerileri en iyi ve en hızlı Ģekilde değerlendirmek 7. Belediye hizmetlerinin tanıtımını ile birlikte tüm hizmetlerde rehberlik hizmeti sunulması 8. Enformasyon iģlerinin yerine getirilmesini sağlamak 9. Ġlçe halkının yönetimine katılımını sağlamak 10. Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik Ģeklinde kullanmayı sağlamak 11. Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Belediye BaĢkanınca verilen görevlerin, hizmetlerin ve iģlerin tam ve zamanında yapılmasını ve yerine getirilmesini sağlamak Müdürlüğün Yetki Ve Sorumlulukları Müdürlüğün sevk ve yönetiminde Belediye BaĢkanına karģı sorumludur. Müdürlük personelinin birinci disiplin ve birinci sicil amiridir. Özel Kalem Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında irtibat kurar, koordinasyon sağlar. BaĢkanlık Makamının emirleri doğrultusunda programı yapar ve uygulamasını sağlar. Özel Kalem Müdürlüğüne ilgili yönetmelikler gereği verilen görevlerin eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlar. Müdürlük Görevleri: BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. Belediyemizin halkla iliģkiler hizmetlerini planlamak, uygulamak, uygulama aģamasından sonra gerekli değerlendirmeleri yaparak, elde ettiği sonuçları diğer birimlere aktararak sonuçlarını takip etmek, 2. Belediyemizin yatırım ve hizmetlerini halka tanıtmak, belediye çalıģmaları hakkında halkı bilgilendirmek, halkın belediye yönetiminden olan talep ve baģvurularını kabul ederek, ilgili birimlere ulaģtırmak, sonuçları takip etmek, 3. Radyo, TV ve gazetelerde çıkan belediye ile ilgili tüm konuların takip ederek, arģivlenmek, 4. Halka yönelik, konferans, panel, sempozyum, sportif etkinlikler vs. organizasyonlar düzenleyerek halkın katılımını sağlamak, 5. Önemli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmek, halkın katılımını sağlamak, Sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereğince Bilgi Edinme Biriminin iģleyiģinin sağlamak, 7. Belediyemiz birimlerinin matbu evrak, el broģürü, duvar ilanı vs. basımını gerçekleģtirmek, 8. Bakkart Projesinin iģleyiģini sağlamak, 9. Resmi kurum ve kuruluģların ilan edilmesini istedikleri duyuru ve ilan metinlerinin Belediyemiz Ġlan Panosuna asılmasını sağlamaktır. BĠRĠMLER a) Genel Evrak Takip ve ĠĢlem Bürosu; Müdürlüğe gelen dilekçe, resmi yazı ve diğer baģvuruları kayıt eder. Birimlerden gelen cevap yazılarını ilgili yere gönderir. Havale edilen evrakların iģlem safahatını takip eder ve gerekli tenkitleri yerine getirir. Ġvedi ve günlü evrakların iģlem safahatını takip eder ve süresi içinde iģlem görüp, sonuçlandırılmasını sağlar. Tüm yazıģmaların bilgisayar ortamında yazılmasını sağlayarak, yazıģmalara ait dosyalama ve arģiv hizmetini yapar. b) Halkla ĠliĢkiler Bürosu; Belediyemiz hizmetlerini, yatırım ve projelerinin tanıtımını yapmak, bu doğrultuda broģür, el ilanı, bez afiģ, vs. materyaller ile duyurulması, halka yönelik organizasyonların gerçekleģtirilmesini sağlamak. Halka yönelik, panel, konferans, sempozyum, önemli gün ve haftalar vs. etkinliklerde halkın katılımını sağlamak. Belediyemizin halkla iliģkiler organizasyonunu yapmak. Bakkart Projesinin iģleyiģini sağlamak

13 c) Basın Bürosu; BaĢkanlık Makamı ve Belediyemiz birimlerinin basın ile olan iliģkilerini organize etmek. Belediye hizmetleri ve etkinlikleri hakkında basın bülteni hazırlamak. ġehir bilincinin oluģumunda, belediye çalıģmaları ile ilgili düzenlenecek etkinliklere halkın katılımını sağlamak amacıyla her türlü basın-yayın organları ile tanıtım yapmak. d) Basım ĠĢleri -Ġlan Bürosu; BaĢkanlık Makamı ve Belediye Birimlerinin matbu evrak, duvar, ve el ilanlarının basımını gerçekleģtirmek. Resmi ve dini bayramlar kutlama mesajının, önemli gün ve haftalar, Belediye hizmetleri ve etkinliklerinin bez afiģlerle duyurulmasını sağlamak. Halkın bilgisine sunulan ilanları sesli duyurularla (anons) ilan etmek. Resmi kurum ve kuruluģların ilan metinlerinin Belediyemiz Ġlan Panosunda asılmasını sağlamak. e) Bilgi Edinme Bürosu; Demokratik ve Ģeffaf yönetimin gereği olan eģitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kiģilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına iliģkin 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereği uygulamanın iģleyiģini sağlamak. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 1) Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü, içinde yaģadığımız kentin çocuğuyla,yaģlısıyla, engellisiyle herkes için bir yaģam alanı olduğu ilkesinden yola çıkarak; kent yaģamında toplumsal bilincin geliģtirilmesi, yurttaģların, yaģam haklarına, çevreye, hukuka saygılı bireyler olarak kent kültürüne katkı sağlamaları amacıyla çalıģır. Bu çerçevede Müdürlük; a) Belediye sınırları içerisinde (gerektiğinde dıģarıda) kültür merkezleri, bilgi evleri, kültür ve sanat kursları, gençlik evleri açar. b) Gençlik yaz eğitim kampları organize eder. c) Süreli ve periyodik bülten, tanıtım ve bilgilendirme materyalleri yayınlar. d) Engellilerin yaģamlarını kolaylaģtırıcı her türlü önemi alır. e) Ulusal bayramların amacına uygun kutlanması için her türlü katkıyı sağlar. f) Kentteki ortak hizmet alanına sahip diğer kurum ve kuruluģlarla koordinasyonu sağlar, iģbirlikleri yapar. g) Tarih ve kültürel varlıkların korunması için gerekli çalıģmaları yürütür. h) Ailelerin ekonomik nedenlerden dolayı eğitim hakkını kullanmakta zorluk çeken öğrencileri tespit eder ve eğitim yardımı yapar. i) Çocuk ve gençlere okuma alıģkanlığı kazandırabilmek için her türlü çalıģmayı yapar, öğrencilere yönelik kitap, defter gibi materyalleri bastırır. j) Ulusal ve uluslar arası kültür-sanat festivalleri düzenler. k) Ulusal kültürümüzü tanıtıcı çalıģmaları yürütür. l) Kültür- sanat içerikli yarıģmalar düzenler, sonuçlandırır ve ödüllendirir. m) Tiyatro, sinema ve halk oyunları gibi yetenek ve beceri kursları açar. n) Amaca uygun olmak üzere CD, DVD, VCD gibi materyaller hazırlatır ya da satın alır. o) BaĢkanlığın vereceği diğer görevleri yerine getirir. 2) Müdürlük, 5393 sayılı Belediye Kanuna dayanarak Belediye BaĢkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. 3) Müdürlük, Belediye BaĢkanınca verilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur. KreĢ ġefliği Bakırköy Belediyesi, kurduğu kreģte öncelikle kendi personeli, sonra da kapasitesi elverdiğince Bakırköy ilçesinde çalıģan diğer kamu kurumu memurları ve diğer çalıģan annelerin okul öncesi yaģtaki çocuklarını, gözleri arkada kalmadan emanet edebilecekleri, çocuklarımızın Ģefkat ve sevgi ile, çağdaģ metotlarla eğitileceği ve sosyal hayata hazırlanacağı bir ortam hazırlayarak ülkemizin geleceği çocuklarımıza ve dolayısı ile de onların ebeveynlerine en iyi hizmeti vermeye çalıģmaktadır

14 Bakırköy Belediyesi KreĢi nde üstlenilen görev, ilçemizde çalıģan ailelere, onlar çalıģırken çocuklarının huzur ve emniyet içinde bakılacağı, çağdaģ görgü ve bilgi düzeyine uygun olarak eğitileceği bir ortam imkanı sağlamak Ģeklinde hizmet vermektir. Görev anlayıģımız, çocuklarımızı sevgi ve Ģefkatle koruyup eğiterek, onları sağlıklı, huzurlu, baģarılı, özgüven sahibi, anlayabilen ve anlatabilen, katılımcı, üretken, çağdaģ ve mutlu bireyler olarak toplum hayatına ve okul eğitimine hazırlamaktır. KreĢ ġefliği, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve baģkanlık emirlerine göre yönetilir. KreĢe öncelikle belediyemiz çalıģanlarının çocukları, sonra imkan olduğunca bölgemizde bulunan, ancak kendi bünyesinde kreģ bulunmayan kamu kurumlarında çalıģanların çocukları kabul edilir. KreĢe müracaat edenlerin evrakları tamamlanarak BaĢkanlığın kabul ve onayı alınır, sonra kayıtları yapılır. KreĢ ücretleri yönetmeliğe uygun olarak her ay veliler tarafından gelirler müdürlüğü veznelerine yatırılır, dekontlar öğrenci dosyalarında muhafaza edilir. KreĢteki her çocukla ilgili olarak bir idari, bir sağlık dosyası tutulur. Sabahları kreģe gelen çocuklar, bina giriģinde hemģire ve büro görevlisi tarafından karģılanır, dıģarı giysileri değiģtirilip kreģ içi ayakkabı ve kıyafetleri giydirilir, sınıflarına çıkarılıp öğretmenlerine teslim edilir ve günlük faaliyet baģlar. AĢağıda belirtilen program, rutin çalıģma Ģemasıdır; sınıflara ve yaģ gruplarına özel çalıģmalar, özel günlerin kutlama törenleri, güncel konu, kültür gezileri ve faaliyetler (huzurevinde yaģlıları ziyaret, tiyatrolar, oyuncak ve hava müzeleri gezileri, Carousel gibi merkezlerdeki büyük oyun alanlarına ziyaret, hayvanat bahçesi ve piknik gezileri, sağlık taramaları, psikologla görüģmeler, v. b) bu rutin program üzerine oturtulur: HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1. Tüzel KiĢiliği temsil eden Belediye BaĢkanlığının Genel Vekaletnamesini taģıyarak Belediye BaĢkanı adına tüm yargı mercilerinde, hakemlik müesseselerinde, icra dairelerinde, mahkemelerde, noterlerde, Hukuk ĠĢleri Müdürü ve Avukatlar vasıtasıyla; a) Belediye Tüzel KiĢiliğini temsil etmek, b) Ġcra iģlevlerini yürütmek, c) Dava açmak, d) Açılan davalarda gerekli savunmaları yapmak, e) Davaları sonuçlandırmak f) 5393 sayılı yasa ile Belediye Encümeninde görev almak g) 2886 sayılı yasa ve 4734 sayılı yasa ile ihale komisyonlarında ve yeterlilik puanlamalarında görev almak h) Toplu ĠĢ SözleĢmesinde iģveren temsilcisi olarak görev almak i) Memur ve iģçi disiplin kurullarında görev almak. 2. Üçüncü Ģahıslar tarafından Belediye aleyhine açılmıģ olan davalarda gerekli savunmaları yapmak, davaları izlemek ve sonuçlandırmak. 3. BaĢkanlık Makamı, Belediye Müdürlükleri ile Belediyeye bağlı müesseselerin çözemedikleri, tereddüde düģtükleri hukuksal sorunlar hakkında mütalaada bulunmak, 4. BaĢkanlık Makamı veya Belediye Müdürlükleri ile Belediyeye bağlı Müesseselerden gelen dava dosyalarının ve diğer belgelerin kayıt ve havale iģlevlerini yürütmek. 5. Belediyece yapılan ihalelerde ihale komisyon üyesi olarak görev almak 6. Belediye Encümeninde görev almak Emlak Ġstimlâk ġefliği Bu Ģeflik aģağıdaki görevleri yapar: 1) Ġmar planlarında çocuk bahçesi, park ve yeģil alan olan parsellerin Park ve Bahçeler Müdürlüğünce hazırlanan 5 yıllık program doğrultusunda yapılması, 2) Ġmar planlarında yol, kavģak, meydan ve kanal olan parsellerin Fen ĠĢleri Müdürlüğünce hazırlanan 5 yıllık program dâhilinde istimlâklerinin veya irtifak tesislerinin yapılması, 3) Mülkiyetleri Ģahıslar üzerinde baģka kiģilerce yapı topluluğu meydana getirilmiģ bulunan parsellerin 2981 ve 3290 sayılı yasalar çerçevesinde istimlâk edilerek hak sahibi Ģahıslara tapu verilmesini sağlamak, 4) 3194 sayılı Yasanın 11. maddesi kapsamında bulunan ve imar planlarında yol, kavģak, geçit ve benzeri yerler olarak görülen ve mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı bulunan taģınmazların devrinin sağlanması, 5) Belediye sınırları içerisinde kalan ve mülkiyeti BüyükĢehir Belediyesi adına kayıtlı bulunan taģınmazların devrinin sağlanması, 6) ġahıs parsellerine tevhidi öngörülen yol fazlası kısımların satıģ iģlemlerinin yürütülmesi, 7) Belediyeye ait iģyerleri veya taģınmazların ihale yolu satıģının yapılması,

15 8) Belediyece ihale yoluyla kiraya verilen ve ecrimisil borçlarının tahakkuk ve tahsilinin yapılması, 9) Mülkiyeti belediyeye ait yerlerdeki iģgallerin tespitinin yapılarak ecrimisil alınması ve tahliyesinin sağlanması, 10) Belediyeye gelir sağlanması amacıyla kiraya verilecek büfe, dükkân ve halk pazarları değerlerinin tespit edilerek ihaleye çıkarılması, 11) Belediye hudutları dahilinde kalan müsait yerlerde halk ekmek ve gazete satıģ büfeleri tesis ederek kiralanması, 12) Belediyenin mülkiyetinde bulunan ve kiraya verilen Yeraltı ÇarĢısındaki dükkânlar, büfeler, daimi halk pazarı ve Özgürlük Meydanı Daimi Halk Pazarında kiralık ve ecrimisilli yerlerin her artıģları ile yıllık kira artıģları yapılarak ilgililerine tebliğ edilmesi, 13) Müdürlüğümüzce her ay kiraya verilen taģınmazların aylık kira bedellerinin tahakkuk ve tahsilâtların takibinin yapılması, 14) Kira ve ecrimisil bedellerini ödemeyen kiracıları tespit edilip, Müdürlüğümüzce önce süreli tebligat yapılıp, halen borcunu ödemeyenler hakkında BaĢkanlık onayı alınarak yasal yollardan kiralarının tahsili için Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne bildirilmesi 15) Belediyenin borcundan dolayı bazı kiracıların Vergi Dairesi ile Ġcra Müdürlüklerine yatırmak zorunda kaldıkları aylık kira bedellerinin birer örneği dosyasına konulmakta, bir örneği de tahsili için Gelir ġefliğine gönderilerek takibi yapılmaktadır, TeftiĢ Kurulu Müdürü; TEFTĠġ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 1. TeftiĢ Kurulu Müdürü görevlerini BaĢkanın emir ve onayı üzerine BaĢkan adına yürütür. 2. Kurulu yönetir, müfettiģlerin çalıģmalarını düzenler ve denetler, 3. Kurula intikal eden teftiģ, denetim, inceleme ve soruģturmaları gerektiğinde bizzat yapar, 4. Kurula intikal eden teftiģ, denetim, inceleme ve soruģturmaları yaptırır ve usul bakımından inceleyerek kendi düģüncesiyle birlikte BaĢkana sunar, 5. Kurulun çalıģmalarına ait yıllık faaliyet raporları düzenler ve BaĢkana sunar, 6. MüfettiĢlerden gelen inceleme ve soruģturma raporlarını ilgili mercilere gönderir, ilgililerce alınacak tedbirleri ve yapılacak iģlemlerin sonuçlarını takip ederek alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak tekliflerde bulunur, 7. Mevzuatın MüfettiĢler arasında farklı yorumlandığı hallerde görüģ ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri alır, 8. Yıllık teftiģ programının onaylanmasından sonra yıl içerisinde çıkacak yeni iģleri dağıtır ve bir iģin gerekirse bir müfettiģten alınıp diğerine verilmesi gibi programın özünü değiģtirmeyecek değiģiklikleri doğrudan yapar, 9. Birinci sicil amiri olarak MüfettiĢ ve Büro Personelinin gizli sicil raporlarını düzenler, özlük durumları ile ilgili iģlemleri yürütür, 10. Kurulun bürosundaki iģ ve iģlemlerin düzenli bir Ģekilde yürütülmesini sağlar, MüfettiĢler Belediye BaĢkanı adına; 1. Bakırköy Belediyesi merkez birimleri ile oluģturulabilecek bağlı kuruluģların çalıģmalarını, iģlemlerini ve hesaplarını mali ve hukuki açıdan teftiģ eder ve denetler, 2. TeftiĢ ve inceleme sırasında öğrenmiģ oldukları ve görev emrinin dıģında kalan yolsuzluklar hakkında olaya gecikmeden el koyabilmek için durumu hemen yazılı olarak Kurul Müdürüne bildirir, 3. Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak görülecek yanlıģlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araģtırır ve iģlerin istenen seviyede yürütülmesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve düģüncelerini bir raporla Kurul Müdürüne bildirir, 4. Gerektiğinde teftiģ ettikleri amir ve memurlar hakkında genel tutum ve davranıģlarına iliģkin özel denetim raporu düzenler, 5. Personelin görev ve memuriyet sıfatlarıyla ilgili olayları BaĢkanlık Makamının isteğiyle inceler ve gerekli soruģturmaları yapar, 6. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki mevcut yasal düzenleme gereği Kaymakamlık Makamı tarafından verilen Ön Ġnceleme emirlerini yerine getirir, MüfettiĢler yaptıkları Ön Ġnceleme sonucunda düzenledikleri Ön Ġnceleme Raporlarını doğrudan yetkili mercie sunarlar, Büro ġefliği; 1. Müdürlüğe intikal eden her türlü evrakın kaydını tutar ve cevapları ilgili yerlere iletir, 2. MüfettiĢlerden gelen rapor ve diğer evrakı kayıt eder ve ilgili yerlere göndererek takip eder, 3. ĠĢleri biten evrakı düzenli bir Ģekilde muhafaza eder. 4. ArĢivden sorumludur

16 5. TeftiĢ Kurulu Müdürlüğünde görev yapan müfettiģlerin ve diğer görevlilerin özlük dosyalarını takip eder. MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Mali Hizmetler Müdürlüğü, üst yöneticinin veya bir baģkan yardımcısına bağlanmıģsa bağlı olduğu baģkan yardımcısı tarafından verilen görevler ile aģağıda sayılan mevzuat hükümlerinde yer alan görevleri yerine getirir; tarihinde kabul edilen, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 60. maddesi kapsamında verilen görevler, tarihinde kabul edilen, tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında verilen görevleri, tarihinde kabul edilen, tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu kapsamında verilen görevleri yapmak, tarihinde kabul edilen, tarih ve 8469 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu kapsamında verilen görevleri yapmak, tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları Ġle Ġlgili Hükümlerin Uygulanmasına ĠliĢkin Yönetmelik kapsamında verilen görevleri yapmak, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile verilen görevler, tarih ve sayılı (3. mükerrer ) Resmi Gazete de yayımlanan Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ĠliĢkin Usul ve Esaslar ile verilen görevler, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile verilen görevler, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile verilen görevler, tarih ve sayılı ( 3. mükerrer ) Resmi Gazete'de yayımlanan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve ÇalıĢma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ön Ödeme ve Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile verilen görevler, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ile verilen görevler, tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu baģta olmak üzere ihale mevzuatının ilgili hükümlerine uygun iģlem yapmak, tarihli ve sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümlerinin mali iģlemlerde tam olarak uygulanmasını sağlamak, Mali Hizmetler Müdürlüğü, burada sayılmamakla birlikte Belediye bütçesinden bir gider yapılırken uyulması gerekli diğer mali mevzuat hükümleri ile verilen veya yukarıdaki belirtilen mevzuatta değiģiklik olması durumunda yürürlüğe girecek mali mevzuat ile verilen görevleri de yapar. Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yapılanması Mali Hizmetler Müdürlüğü 5 Ģeflikten ve bu Ģefliklere bağlı alt birimlerden oluģmaktadır. Bunlar: a) Gider ġefliği, - Bütçe ve Performans Programı Birimi, - Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi, - MaaĢ Birimi b) Gelir ġefliği, - Tahakkuk Birimi, - Tahsilât Birimi c) Bilgi ĠĢlem ġefliği a.) Gider ġefliği Bütçe ve Performans Program Biriminin Görevleri Bütçe ve Performans Programı Birimi aģağıdaki görevleri yapar; 1) Kurum bütçesinin hazırlanmasını ve uygulanmasını ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin "Bütçe Çağrısı ve Bütçe Tasarısı" baģlıklı Üçüncü Bölümü baģta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ) sağlamak,

17 2) 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi kapsamında Kurum bütçesinin hazırlanmasına esas teģkil edecek olan Stratejik Plân ve Performans Programı ile ilgili çalıģmaları yürütmek, Belediyenin tüm müdürlüklerini konu hakkında bilgilendirmek, 3) tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında; a) Müdürlüğün faaliyet raporunun hazırlanması, b) Ġdare Faaliyet Raporunun hazırlanmasına esas olacak, Birim Faaliyet Raporlarının zamanında Müdürlüğe gönderilmesi için gereken yazıģmaları yapmak, c) Müdürlüklerin faaliyet raporlarını süresinde kabul etmek, d) Ġdare faaliyet raporunu hazırlayarak üst yöneticiye ve meclise sunmak, e) Ġdare faaliyet raporunu ilgili birimlere göndermek ve yayımlanmasını sağlamak, f) Tüm müdürlüklerin konu ile ilgili mevzuat hakkında bilgilendirilmesini sağlamak, Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Biriminin Görevleri 1) Mali Hizmetler Müdürlüğünde Muhasebe Yetkilisi unvanına sahip olan görevlinin yapacağı iģler; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 61. maddesi kapsamında, Muhasebe yetkilileri ödeme aģamasında, müdürlüklerden gelen ödeme emri belgesi ve ekli belgeler üzerinde; a) Yetkililerin imzasını, b) Ödemeye iliģkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını, c) Maddi hata bulunup bulunmadığını, d) Hak sahibinin kimliğine iliģkin bilgileri, kontrol etmekten sorumlu olduğu için, bu kontrolleri yapmak, Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 23. maddesi kapsamında aģağıdaki görevleri yapmak; Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak, Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve iģlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek, Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak, Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak, 2) Mali Hizmetler Müdürlüğünde Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Biriminde görev alanlar aģağıdaki görevleri yaparlar; a) Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek b) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek, c) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek, d) Yukarıdaki bentlerde sayılan iģlemlere ve diğer mali iģlemlere iliģkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve eriģilebilir Ģekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek, e) Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmıģ diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek, f) Muhasebe hizmetlerine iliģkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak, g) Diğer mali mevzuatla verilen veya yöneticilerin verdiği görevleri yapmak, 3) Mali Hizmetler Müdürlüğünde, tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TaĢınır Mal Yönetmeliği kapsamında, TaĢınır Konsolide Görevlisi olarak görevlendirilmesi uygun görülen personel bu Ģeflik altında görev yapar. Bu personel, konu ile ilgili mevzuat hakkında yapılması gerekli iģler ile diğer müdürlüklerin bilgilendirme çalıģmalarını yürütür. 4) Memur maaģları ile iģçi ücretlerine iliģkin bordroların mevzuata uygun bir Ģekilde hazırlanması, personel giderlerine yönelik (harcırah, kademe/derece ilerlemesi, doğum yardımı, ölüm yardımı vb. ) giderlerin tahakkuka bağlanması ve bu tür giderlerin ödenmesi bu Ģeflik tarafından yürütülür

18 Gelir ġefliği Tahakkuk Birimi Bu birimin görevi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun ilgili maddeleri ( md. Eğlence Vergisi, md. ĠĢgal Harcı, 80. md. Ġmar Harcı, 81. md. ĠĢyeri Açma Harcı, 82. md. Muayene Ruhsat Rapor Harcı, Mükerrer 97. md. Maden Payı ) kapsamında tarh ve tahakkuk iģlemleri yapmaktır. Ayrıca, tarh ve tahakkuk iģlemlerinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre tarh ve tahakkuk iģlemlerini yapmak da bu birimin görevleri arasındadır. Ayrıca yoklama ve denetim yapmak suretiyle Vergi ve Harç kaçağı tespiti yaparak kayıt altına alınmamıģ mükellefleri kayıt altına almak, dava konusu vergi ve harçların mahkeme savunmalarına yardımcı olarak mahkeme kararları sonucunda gerekli görülen iģlemleri yapmak, tapu müdürlüklerinden gelen yollama belgelerine istinaden idarece re sen tahakkuk iģlemlerini gerçekleģtirerek ilgili vergi dairesine bilgi verilmesini sağlamak, mevzuatı gereği deniz araçlarının ruhsatlandırılma iģlemlerini yapmak da bu birimin görevleri arasındadır. b.) Gelir ġefliği Tahsilat Birimi Bu birimin görevleri; 1) Veznelerde Emlak, Arsa, Arazi, Çevre Temizlik Vergisi gibi tahakkuklu tahsilâtlar ve Kesin Teminat, ÇeĢitli Gelir, Kayıt suret harcı vs. tahakkuksuz tahsilâtları yapmak, 2) Vadesinde borçlarını ödemeyen tüm mükelleflere 7 gün içinde borçlarını ödemeleri için, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre ödeme emri düzenlemek ve tebliğ etmek, bu suretle borçlu mükellefler hakkında takibat dosyası açarak haciz yoluyla borçlarının ödenmesini sağlamak, 3) 3194 sayılı, Ġmar Kanununa aykırı olarak yapılmıģ olan inģaatlara yasanın maddelerine göre Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından tutulan zabıtlara istinaden çıkan Encümen Kararı ile kesinleģmiģ olan cezaların tahakkuk ve tahsilâtını uygulayıp, süresi geçmiģ olan ödemelere haciz varakası düzenleyip Tapu Müdürlüğü ne haciz Ģerhinin konulması ve kaldırılması konusundaki iģlemleri yapmak, 4) Mahalli Ġdareler 1608 sayılı iç hizmet kanuna istinaden Zabıta Müdürlüğü nce kesilen para ceza zabıtları Belediye Encümenince onaylandıktan sonra Karar ve Tebliğ Ġlmühaberi, Tebliğ Alındısıyla birlikte müdürlüğümüze tahsil edilmesi hususunda zimmetli olarak gönderilerek tarafımızca ilgili mükellef sicillerine tahakkuk ettirilerek tahsilâtını sağlamak, 5) Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Ruhsat ġefliğinden gönderilen inģaat ruhsatı otopark bedellerinin tahakkuk ve tahsilâtını yapmak, süresi içinde ödenmeyen otopark bedellerine haciz iģlemi takibi yapmak, 6) ġeflik bünyesinde bulunan icra servisi tarafından tahsili yapılamayan alacakların evrak bazında hukuki çerçeve içerisinde iģlemlerinin tamamlanmasından sonra icra ve haciz iģlemleri için servise intikal eden mükellefleri takibe alarak gecikme faizleriyle birlikte 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu gereğince iģlemlerini yapmak, 7) Tıbbi Atık ve Katı Atık bedellerinin takibi ve tahsilatını yapmak, 8) Belediyemizin Posta Çeki hesabına yatırılan, Ģehiriçi ve Ģehir dıģındaki mükelleflerimizin vergi ödemelerinin mükelleflerin ilgili hesaplarına tahsilatlarını yapmak, 9) Belediye kasasına giren günlük tahsilatın gün bazında ilgili envallerin mevcut bulunduğu yevmiye defterine iģlenerek, ay sonunda ilgili hesapların yekünleri alınıp Muhasebe ġefliği hesapları ile karģılaģtırılarak aylık gelir hesabı tutturmak, 10) Belediyemiz Genel evrak kayıt bürosundan gelen iç ve dıģ evrakların giriģ ve çıkıģ kayıtlarını tutmak. c.) Bilgi ĠĢlem ġefliği Bu Ģeflik aģağıdaki görevleri yapar: 1) Bakırköy Belediye BaĢkanlığında mevcut olan müdürlüklerin yazılım, donanım ve program ihtiyaçları ile ilgili teknik destek vermek, 2) Ana bilgisayar sistemi, yan üniteleri ve network cihazları, bilgisayar, yazıcılar ve kesintisiz güç kaynaklarının bakım ve tamirlerini yapmak veya yaptırmak, 3) Belediyemizde mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde kurulu olan programların bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak, 4) Ġç ve dıģ müdürlükler ile diğer kurumlar arasında Network veri hatlarını kurarak bilgi alıģveriģini sağlamak, 5) Müdürlükler arası veri alıģveriģini sağlamak üzere Ġntranet oluģturmak, 6) Ġnternet ve WEB sitesi kurarak çağdaģ haberleģme ve bilgi alıģ veriģini sağlamak, 7) Müdürlüklerin tüm bilgisayar ve bilgisayar yan ürünlerinin, geliģen biliģim teknolojileri doğrultusunda donanım yazılımlarının Bilgi ĠĢlem ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, gerekli teknik desteğin sağlanması ve ilgili birimlerin koordineli çalıģmasının teminine yardımcı olmak, bu kapsamda donanım ihtiyaçlarının belirlenmesine, kurulmasına ve devreye alınmasına destekte bulunmak, 8) Eğitim ve tanıtım seminerleri düzenlemek,

19 9) Veri güvenliğini sağlamak ve uygulamak, 10) Sistemi sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerinin uyumluluğunu sağlamak, YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1. Belediye Meclisi ve Encümeni nde görüģülmesi talebiyle gelen evrakların kayıt edilmesi, meclis ve encümen gündemine alınması, gündeme alınan evrakların titizlikle takip edilerek, sonuçlandırılması. 2. Belediye BaĢkanlığımıza gelen dilekçe ve resmi evrakların titizlikle kayıtlarının yapılması ve ilgili bölümlere havalesinin sağlanması. 3. Belediye dıģına gönderilecek evrakların ilgili yerlere ulaģtırılmasını sağlamak. 4. Müdürlüğümüze bağlı evlendirme memurluklarında evlendirme müracaatların alınması ve sonuçlandırılması Sayılı Yasa ya göre yardıma muhtaç asker ailelerinin müracaatlarının alınması ve Belediyemiz Encümeni ne sunarak yardım taleplerinin karģılanmasıdır. TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Birimin yetki, görev ve sorumluluklarının belirlendiği kanunlar aģağıda belirtilmiģtir Sayılı Belediye Kanunu, yönetmelikler, tebliğlerle belirlenen ve/veya belirlenecek görev yetki ve sorumluluklar, (Çevre, çevre sağlığı, temizlik ve katı atıkların toplanması) 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu, ilgili yönetmelikler ve tebliğlerle belirlenen ve/veya belirlenecek görev yetki ve sorumluluklar, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, yönetmelikler, tebliğlerle belirlenen ve/veya belirlenecek görev yetki ve sorumluluklar, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, yönetmelikler, tüzükler, tebliğlerle belirlenen ve/veya belirlenecek görev yetki ve sorumluluklar, 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu, yönetmelikler, tebliğlerle belirlenen ve/veya belirlenecek görev yetki ve sorumluluklar, 4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmesi Kanunu, yönetmelikler, tebliğlerle belirlenen ve/veya belirlenecek görev yetki ve sorumluluklar, 4761 ve 4964 Sayılı bazı kanunlarda değiģiklik yapılması hakkındaki kanunlar, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, yönetmelikler, tebliğlerle belirlenen ve/veya belirlenecek görev yetki ve sorumluluklar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, yönetmelikleri ve tebliğlerle belirlenen ve/veya belirlenecek görev yetki ve sorumluluklar, 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu, yönetmelikleri ve tebliğlerle belirlenen ve/veya belirlenecek görev yetki ve sorumluluklar, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigorta Kanunu, yönetmelikleri ve tebliğlerle belirlenen ve/veya belirlenecek görev yetki ve sorumluluklar, 5442 Sayılı Ġl idaresi Kanunu, Yönetmelikleri ve tebliğlerle belirlenen ve/veya belirlenecek görev yetki ve sorumluluklar Yukarıda yazılan Kanunlar, Yönetmelikler ve Tebliğlerle belirlenen birimin yetki, görev ve sorumlulukları aģağıda belirtilmiģtir. Birim Müdürünün (Harcama ve ihale yetkilisinin) yetki, görev ve sorumlulukları: 1. Harcama yetkisi görevi ve sorumluluğu: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. maddesi gereğince Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi (Birim Müdürü) harcama yetkisine haizdir. Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle, ödenek verilen yetkileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir. Harcama yetkilileri, Harcama yetkisinin devrini Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre devredebilir. Ancak yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 32. maddesi gereği harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun tüzük ve yönetmeliklere, mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer iģlemlerden sorumludur. 2. Ġhale yetkisi, görevi ve sorumluluğu: 4964 sayılı bazı kanunlarda değiģiklik yapılması hakkında kanunun 3. maddesi gereği Ġdarenin, ihale ve harcama yetki ve sorumluluğuna sahip ve /veya usulüne uygun yetki devri yapılmıģ görevliler olup mali yılda gerçekleģtirilecek faaliyetlerin kanunların öngördüğü Ģekilde idarenin imkânlarını kullanmak suretiyle ve / veya idarenin imkanlarının yetersiz olması halinde ihale iģlemlerini

20 baģlatmak, ihale komisyonlarını kurmak, ihaleleri sonuçlandırmak, ihalelerin ara ve kati hesaplarını yaptırmak ve sonuçlandırmakla yetkili ve sorumludurlar. 3. Birim Yetkilisi (Harcama ve Ġhale yetkilisi ) birimin Stratejik planını hazırlamak, stratejik planlarıyla uyumlu olarak mali yılda yürütülecek faaliyetleri, faaliyet ve proje bazında kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergeleri içeren birim bütçesini, faaliyet raporunun hazırlanmasına esas teģkil edecek Performans programını ve faaliyet raporunu zamanında kanunlara, yönetmeliklere, tüzüklere ve tebliğlere uygun olarak hazırlatmakla yetkili ve sorumludur. 4. Mali Yılda yürütülecek faaliyetleri etkin, verimli ve ekonomik olarak gerçekleģtirmek amacıyla mali yıl bütçesine uygun olarak uygulama projelerini, planları, programları, revize programlarını yaptırmak ve sonuçlandırmak yetki, görev ve sorumluluğundadır. 5. Birim personelin görevlerini etkin ve verimli olarak yerine getirebilmeleri için gerekli hizmet içi eğitimleri, araç, gereç, teçhizat ve gerekli tüm koģulları sağlamak, merinde çalıģan tüm personelin görev dağılımını personelin eğitim ve yeteneklerini dikkate alarak yapmak, göreve çıkıģlarını koordine etmek, çalıģma, devamlılık ve disiplini sağlamak, personelin durumu ve iģin yoğunluk ve özellikleri dikkate alarak kadro talebinde bulunmak, personelin özlük hakları, maaģları ve yapılacak tüm iģlemlerin kanunlara, yönetmeliklere, tüzüklere ve tebliğlere uygun olarak zamanında yapılmasını sağlamak, yetki, görev ve sorumluluğundadır. 6. Birimin yapacağı tüm iģlemlerin, planların, programların, sevk, idare ve denetimin zamanında kanunlara, yönetmeliklere tüzüklere ve tebliğlere uygun olarak yapılmasını sağlamak, 7. Görev alanına giren konularda, ilgili kurum ve kuruluģlarla koordinasyon yapmak ve yetkili makamlara gerekli bilgileri vermek. Yetki, görev ve sorumluluğundadır. 8. Birimin faaliyetlerinin etkin, verimli ve ekonomik olması acısından iģlerin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için BaĢkanlık Makamına bilgi vermek. Yetki, görev ve sorumluluğundadır. 9. Birimin uhdesindeki alt birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili olarak yapacakları ve/ veya yaptıracakları iģlemlerle ilgili olarak, BaĢkanlık Makamının onayını alarak Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre alt birim sorumlularına yetki devri verilmesi, alt birim sorumlularının denetimindeki mevcut kadro ve uzman personeli yeteneklerine göre bir baģka alt birimde ve /veya belediyenin içindeki bir baģka birimde görevlendirmesi ile ilgili olarak yetki, görev ve sorumluluğundadır. 10. Çevre temizliği ve Çevre korumasının etkin, verimli, ekonomik olarak yapılabilmesi, kanunların, yönetmeliklerin, tüzüklerin ve tebliğlerin uygulanabilmesi için vatandaģların bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, desteğinin ve katılımının sağlanması için gerekli yazılı ve görsel duyuruların, toplantıların, kampanyaların planlamasını ve organizasyonu ile ilgili faaliyetleri yaptırmak. Yetki, görev ve sorumluluğundadır. Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Teknik Büro ġefliğinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları: Ġlçemiz sınırları dahilinde biyolojik-kimyasal ve fiziksel kirliliği bertaraf ederek sürekli hijyenik bir ortam oluģturulması amacıyla yaptırılması gerekli ihtiyaçları ve hizmetleri çağın Ģartlarına uygun bilimsel metotları, teknolojiyi kullanarak etkin, verimli ve ekonomik olacak Ģekilde belirleyerek birimin stratejik planının yapılmasını sağlamak, Birimin Stratejik planına uygun olarak birimin mali yıl bütçenin yapılmasını sağlamak, mali yıl bütçesine uygun olarak çevre temizliği ile ilgili uygulama projelerini hazırlamak, çevre temizliği ile ilgili olarak yapılacak ve ihale yoluyla karģılanacak hizmetlerin ve ihtiyaçların yaklaģık maliyetlerini hazırlamak, ihale dosyalarını kanunlara, yönetmeliklere, tüzüklere ve tebliğlere uygun olarak tanzim etmek ve sonuçlandırmak, Ġhale edilen iģler ile idarenin kendi imkanları ile gerçekleģtirilecek iģlerin sevk-idare kontrolünü, yüklenicilere yapılacak ödemelerle ilgili olarak ara - kesin hesapları kanunlara, yönetmeliklere, tüzüklere ve tebliğlere uygun olarak düzenlemek, Kurum içi ve diğer kamu kurum ve kuruluģları ve Ģahıslarla ile ilgili olarak birime bilgi ve gereği için sevk edilmiģ olan ve / veya bunlara sevk edilecek evrakların kayıt kabul iģlemlerini yapmak, bu evraklarla ilgili tüm iģlemleri yaparak kanunlara, yönetmeliklere, tüzüklere ve tebliğlere göre zamanında sonuçlandırmak, Çevre temizliği ile ilgili olarak vatandaģların bilgilendirilmesinin, bilinçlendirilmesinin, desteğinin ve katılımının sağlanması için gerekli yazılı ve görsel duyuruların, toplantıların, kampanyaların planlamasını ve organizasyonu ile ilgili tüm faaliyetleri zamanında yapmak ve sonuçlandırmak. Görev alanına giren konularda, ilgili kurum ve kuruluģlarla koordinasyon yapılması için yetkili makamlara gerekli bilgileri vermek, Birimin faaliyetlerinin etkin, verimli ve ekonomik olması acısından iģlerin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Birim yetkilisine bilgi vermek yetki, görev ve sorumluluğundadır. Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Ġdari Büro ġefliğinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları:

21 Kurum içi ve diğer kamu kurum ve kuruluģları ve Ģahıslarla ile ilgili olarak birime bilgi ve gereği için sevk edilmiģ olan ve / veya bunlara sevk edilecek evrakların kayıt kabul iģlemlerini yapmak, bu evraklarla ilgili tüm iģlemleri yaparak kanunlara, yönetmeliklere, tüzüklere ve tebliğlere göre zamanında sonuçlandırmak, birimin taģınır ve taģınmaz malları ile ilgili tüm iģlemlerin zamanında ve kanunlara, yönetmeliklere, tüzüklere ve tebliğlere göre uygun olarak yaparak sonuçlandırmak, birim personelinin puantaj, maaģ ve özlük hakları ile ilgili tüm iģlemleri zamanında ve kanunlara, yönetmeliklere, tüzüklere ve tebliğlere göre uygun olarak yapmak ve sonuçlandırmak. Müdürlüğün arģivi ile ilgili tüm iģlemleri zamanında ve kanunlara, yönetmeliklere, tüzüklere ve tebliğlere göre uygun olarak yapmak ve sonuçlandırmak. Görev alanına giren konularda, ilgili kurum ve kuruluģlarla koordinasyon yapılması için yetkili makamlara gerekli bilgileri vermek, Birimin faaliyetlerinin etkin, verimli ve ekonomik olması acısından iģlerin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Birim yetkilisine bilgi vermek yetki, görev ve sorumluluğundadır. GerçekleĢtirme Görevlileri: Harcama talimatı üzerine; iģin yaptırılması, mal veya hizmetin almaya iliģkin iģlemlerin yapılması, almaya iliģkin iģlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin iģlemlerini yürütürler, kanunlar, yönetmelikler, tüzükler ve tebliğler çerçevesinde gereken iģ ve iģlemlerden sorumludurlar. TaĢınır ve taģınmaz mal sorumlusu: Birimin taģınır ve taģınmaz malları ile ilgili tüm iģlemlerin zamanında ve kanunlara, yönetmeliklere, tüzüklere ve tebliğlere göre uygun olarak yaparak sonuçlandırmak görevine sahiptir. Müdürlüğün Faaliyet Alanları Kanunlar, yönetmelikler, tüzükler ve tebliğlerle belirlenen Birimimizin yetki, görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak yapılacak faaliyetlerin kapsam alanları aģağıda belirtilmiģtir. 1. Belediye sınırları içerisinde bulunan konutların, Özel ve Kamu Kurum ve KuruluĢlarının, iģ yerlerinin periyodik olarak evsel atıklarını, toplamak ve çöp döküm sahalarına taģınmasını sağlamak, 2. Belediye sınırları içerisinde kurulan semt pazarlarının periyodik olarak atıklarının alınması, süpürülmesini ve yıkanmasını sağlamak, 3. Tüm Ana arter Yolların, Caddelerin, Sokakların ve Umuma açık alanların (meydanlar, umumi otoparklar, parklar, yeģil alanlar), periyodik olarak el ile ve makine süpürülmesini sağlamak, 4. Bakırköy Belediye sınırları içerisinde bulunan tüm mahallelerinden vatandaģlarımız tarafından bina ve/veya iģ yerlerinde yapmıģ oldukları tadilatlar nedeniyle çıkan ve ücretlerini (çuval baģına ) belediyemiz veznesine yatırmalarına müteakip inģaat tadilat atıklarını cadde ve sokaklardan toplamak ve moloz döküm sahalarına nakletmek, ayrıca kaçak olarak dökülen sahipsiz ve /veya sahipli molozları kaldırmak ve kaçak olarak moloz dökümü yapanlar hakkında gerekli cezai iģlemleri yapffılmasını sağlamak, 5. Mevsim Ģartları da göz önüne alınarak yolların periyodik olarak yıkanmasını sağlamak, 6. Ġlçe sınırları içerisinde ihtiyaç hasıl olan uygun yerlere çöp konteynırı temin etmek-bakım ve tamirini yapmak, cadde ve sokakların çöp sepeti ihtiyacının karģılamasını sağlamak, 7. Çöp konteynırlarını periyodik olarak yıkama ve dezenfekte aracı ile yıkayarak dezenfekte etmek, 8. Çevreyi kirletenlerle ilgili olarak sorumluları hakkında Kabahatler kanunu ve diğer ilgili Kanunların uygulanabilmesi için diğer kamu kurum ve kuruluģları ile iģ birliği yapmak, 9. Birim personelin özlük hakları ile yapılacak ilgili tüm iģlemlerin kanunlara, yönetmeliklere ve tebliğlere uygun olarak yapmak, 10. Yapılacak tüm iģlemler ile ilgili olarak eģitlik, Ģeffaflık, güvenirlik, ekonomiklik, verimlilik ve rekabet ilkelerine uygun olarak planlama, sevk, idare ve kanunlara, yönetmeliklere ve tebliğlere uygun olarak kontrolünü yapmak. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve yürürlükteki diğer ilgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak üzere kurulmuģ olup tarihleri arasında görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirmek için çalıģmalarını sürdürmüģtür. 1. Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek. 2. Çevrenin korunması ve iyileģtirilmesi hususlarında hazırlanan veya hazırlatılan plan proje ve etütlerin Ģartnamelerini ve ihale dosyalarını hazırlamak. 3. Ġlçemiz alanı içersindeki sahillerimizde kirlilik araģtırmaları yaparak plan ve projeler geliģtirmek. 4. Hava kirliliğini izlemek ve denetlemek ve cezai iģlemlerin yapılmasını sağlamak, kirlenmeye neden olan faktörleri kaldırmak ve gerekli önlemleri aldırmak. 5. Katı atıkların toplanması, taģınması ve geri kazanım için uygun projeler geliģtirmek. 6. Tıbbi atıkların düzenli toplanması ve taģınması için çalıģmalar yaparak katkıda bulunmak

22 7. Hafriyat toprağı ve inģaat molozlarının çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini gidermek için bertaraf edici yasal iģlemleri yürütmek. 8. Gürültü kirliliğini azaltıcı denetimler yapmak ve gerektiğinde cezai iģlemleri uygulamak ve uygulattırmak. 9. Belediyemiz çalıģanlarının öğle yemeği ihtiyacı ile Ġlçemiz sınırları içerisinde yaģayan yoksul vatandaģlarımıza destek olmak amacıyla sıcak yemek dağıtımı ve erzak dağıtımı yapmak, bu amaçla aģevi iģletmek. 10. Evinde çamaģır makinası olmayan ve evsiz vatandaģlarımızın çamaģırlarının yıkanması ve bedensel temizliğini yapabilmesi için çamaģırhane ve duģ iģletmek. FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1. Belediye Sınırları dahilinde ihtiyaç duyulan hizmet binası, hizmet tesisleri, sosyal tesisler, yol yapımı, yağmursuyu kanalı yapımı, aydınlatma gibi her türlü kentsel alt yapı ve üst yapı ihtiyaçlarını belirler, bu ihtiyaçları giderecek iģleri yapar veya yaptırır sayılı Ġmar Kanunu kapsamında, kaçak yapılaģma ile ilgili olarak Belediye Encümen kararları gereği programa alınan yıkım iģlerini ilgili müdürlüklerle koordinasyon halinde yapar veya yaptırır sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında alınan yıkım kararları doğrultusunda ekip ve ekipman desteği verir. 4. Belediye sınırları dahilinde olup Devlet okullarına ait binaların görev ve yetki verilmesi halinde bakım, onarım ve inģaat iģlerini kanuni sınırlar içinde yapar veya yaptırır. 5. Belediye sınırları dahilindeki kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekanların ve iģlevlerinin korunması maksadıyla bakım ve onarımının yapılması, korunması mümkün olmayan yapıların aslın uygun olarak inģa edilmesi iģlerini yapar veya yaptırır. 6. Belediye binaları, Belediye tesisleri ile yol, kanal, gibi her türlü alt yapının onarım ve bakım iģlerini yapar veya yaptırır. 7. Belediye sınırları dâhilinde bulunan cadde, sokak, meydan ve kavģak düzenlemeleri hususunda BaĢkanlığımızca veya Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı nca hazırlanacak ulaģım planı ve trafik sirkülasyonu projeleri ile ilgili çalıģmaları takip eder. Bu hususta vatandaģlardan gelen Ģikayetlerin çözümü hususunda ilgili kamu kurum ve kuruluģları ile ilgili yazıģmaları takip eder. 8. Belediye sınırları dahilindeki parsellerin, Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü nden yapı ruhsatı almadan önce yapılması zorunlu olan 3194 sayılı Ġmar Kanunu nun 23. maddesi ile iliģiğini kesme iģlemini yürütür. Bu iģlem yapılmadan önce, ĠSKĠ Genel Müdürlüğü tarafından kanal katılma payı ile ilgili tasdik iģleminin yapılması zorunludur. Parsellere ait yol/yollar katılma payı bedelleri, her yıl 1 Ocak tarihi itibari ile o yıl için tespit edilmiģ Bayındırlık Birim Fiyatları esas alınmak suretiyle hesaplanır ve bu bedel BaĢkanlığımız Mali Hizmetler Müdürlüğü ne yatırılır. 9. Belediye sınırları dâhilindeki tüm yollarda, kiģi, kurum ve kuruluģlarca gerçekleģtirilecek her türlü alt yapı tesisi kazısı için yapılan baģvurularda, kazı ruhsatı tanzim eder. Kazı ruhsat bedeli BaĢkanlığımız Mali Hizmetler Müdürlüğü ne yatırılır. 10. Belediye sınırları dâhilindeki yollarda gerçekleģtirilen her türlü alt yapı tesisinin yapım, bakım ve onarım çalıģmalarında kiģi, kurum ve kuruluģların kazı ruhsatı alıp almadığını denetler. Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) tarafından alınan kararlar ve yönergeler doğrultusunda kazıların teknik Ģartnameye uygun açılıp açılmadığını ve kazı esnasında emniyet tedbirlerinin alınıp alınmadığını, yolun kazı sonrası eski haline getirilip getirilmediğini tetkik ve tespit eder. Alt yapı çalıģmalarında kazı ruhsatı olmayan veya yasa, yönetmelik ve yönergelere uygun çalıģma yapmayan ilgililer hakkında gerekli iģ ve iģlemleri yapar. 11. BaĢkanlığımız Afet Yönetimi çalıģmaları kapsamında, her türlü afete karģı plan oluģturma, eğitim, tatbikat ve ihtiyaç durumunda faal olarak etkin yönetim sağlamak amacıyla afetle mücadele çalıģmalarını yürütür. Bu maksatla, bu konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluģlar ile koordinasyonu sağlar. 12. Hava durumu Ģartlarına göre kar, don, su baskını ve sel ile mücadele çalıģmalarını yürütür. 13. Izgara, baca ve ihtiyaç duyulan her türlü mal ve malzeme ile makine ve araç gereç temin eder ve bakım ve onarımını sağlar

23 14. Belediye sınırları dahilinde yeni yol açılması, mevcut yolların yüzde 40 nispetinde veya daha fazla geniģletilmesi, kaldırımsız ve bakımsız bulunan yolların kaldırım veya parke kaldırım haline getirilmesi veya asfalt yapılması, kaldırım veya Ģose halindeki yolların parke, beton veya asfalta çevrilmesi veya sökülüp yeniden düzenlenmesi ile yeni kanalizasyon tesisi yapılması ve mevcut tesislerin ıslah edilmesi maksadıyla yapılan iģlerde 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu maddeleri ve diğer ilgili maddeler gereği yapılan harcamaların ilgililerden tahsili için gerekli hesap dosyalarını hazırlar ve iģlem görmek üzere BaĢkanlığımız Mali Hizmetler Müdürlüğü ne gönderilir. 15. Belediye sınırları dâhilindeki Cadde, sokak, meydan ve kavģaklarda trafik iģaret ve yön levhalarının yapım ve bakım iģleri ile yol çizgilerini yapar veya yaptırır. 16. Alt yapı ve üst yapı ihtiyaçları, kentsel çevre düzeni, binaların yıkım teknikleri ve ilgili diğer konular hakkında araģtırma ve projeler yapar, bu amaçla üniversiteler ve TUBĠTAK gibi araģtırma kurumlarıyla iģ birliği içinde çalıģır. 17. Yıkım ve tahliye iģlemlerine iliģkin masraflar ilgilisinden tahsil edilmek amacıyla süresi içinde hazırlanır ve ilgili müdürlüklere gönderilir. 18. Belediye sınırları dâhilindeki kaçak yapıların yıkımı hakkında Ġstanbul Valiliği, BüyükĢehir Belediyesi, Bayındırlık ve Ġskan Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluģlarından gelen talepler doğrultusunda makine, araç, gereç ve personel konusunda destek verir. 19. Müdürlükçe ihale yolu ile yaptırılacak iģlerin o yıla ait yatırım programı kapsamında program dâhilinde gerçekleģtirilmesi için gerekli hazırlık çalıģmalarını yapar. Ġhale edilecek iģlere ait projenin hazırlanması, yaklaģık maliyet tespiti, ihale usulünün tespit edilmesi, ihalenin yapılması ve sözleģmeye bağlanması ve Bayındırlık ĠĢleri Genel ġartnamesi, Kontrol Yönetmeliği, Ġhale Uygulama Yönetmelikleri ve diğer ilgili yasa, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda yapılan iģlere ait denetim, muayene ve kabul iģlemlerini takip eder ve iģlere ait bağlantılı olan tüm iģ ve iģlemleri yürütür. 20. Stratejik Planlamaya uygun olarak Fen ĠĢleri Müdürlüğü Yatırım Programını ve Bütçeyi hazırlar. PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemizin Stratejik Planı nda belirtilen görev ve misyonu ile yürüteceği çalıģmalarıyla ÇağdaĢ bir dünya kenti olan Bakırköy ümüzün yaģam standartlarının artırılmasına katkı sağlamaktır. Bakırköy ilçesi olarak ilçemizde yaģayan insanların yaģam kalitesi, sağlığı ve huzuru için park, yeģil alan, rekreasyon alanları, mimari, sosyal, kültürel unsurları ile yeterli, dengeli çağdaģ planlı bir kent oluģumu ve sürekliliğini sağlamak önem arz etmektedir. Genel olarak kent yaģamında plansız kentleģmenin sebep olduğu çevresel zararlı etkilerin azaltılması, kentsel dönüģümün tamamlayıcı unsuru olarak kent yeģil alanlarının yeterli ve dengeli olarak planlaması çağdaģ kent yaģamı için gerekli ve önemlidir. Park ve yeģil alanların peyzajının planlanması, uygulanması, görsel güzelliğin sağlanması, park, çocuk oyun alanlarının tesisi ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bakım, onarımını yapmak, kent içi yeģil alanların önemi ve korunması konusunda halkın bilinçlenmesini sağlamak. Hizmet Vizyonu: Belediyemizin Genel Stratejik Planı çerçevesinde belirtilen misyonu gerçekleģtirmek üzere eğitimli, güler yüzlü, görevine bağlı, etik Ģartlara uyan, hizmet görev misyonu bilen ve vatandaģa hizmete odaklı ekip çalıģmasını bilen devamlı hizmet içi eğitime alınmıģ personel ile hedeflenen hizmet kalitesine ulaģılması esas amacımızdır. Belediyemizin bütün birimlerinin personelinin bu amaçla en iyi hizmet için motive edilmesi ve eģgüdüm halinde çalıģarak hizmet standartlarına ulaģmak ve dolayısıyla hizmette toplam kaliteye ulaģılması hedef amaçtır. Bu çerçevede Belediye BaĢkanlığının hiyerarģik yapısı içinde müdürlük hizmet türevlerinin iyi planlanması, Ģantiye, saha çalıģmalarının iyi koordine edilmesi, hizmetlerin müdürlük amaç ve misyonunda belirlenen zamanda sağlıklı, uyumlu yürütülmesi, dengeli, verimli, yeterli miktarda hizmetin uygulanması, vatandaģın hizmetlere kolay ulaģımı ve hizmet memnuniyetinin oluģturulmasını sağlamak temel amacımızdır. Yetki, görev ve sorumlulukları: 1. Ġlçede Çevre düzenlemesi yapılacak alanları belirlemek, 2. Belirlenen alanları özelliklerine ve çevre isteklerine yanıt verecek biçimde oyun, dinlence ya da spor iģlevli projelendirmek, 3. Uygulama aģamasına getirilmiģ projelerin yapım ihalelerini hazırlamak, yapımların proje ve sözleģmelerine uygunluklarını denetleyerek uygulatmak,

24 4. Belediye ya da diğer devlet kurumlarının mülklerinde önceden yapılmıģ tüm rekreasyon alan ve tesislerini korumak, dönüģümlü yıllık bakımlarını yapmak, 5. Ġlçe kaldırımlarında kaldırım ağaçlaması ; yeģil alanlarında Akdeniz iklimine özgü yeģil doku elemanlarıyla bezeme yapmak, 6. Genç kuģaklara yeģil alanların önemi ve insan sağlığına olumlu katkılarını anlatmak amacıyla çalıģmalar yapmak ve özellikle okullarla birlikte ağaç dikim etkinlikleri düzenlemek, 7. Kent içi yeģil alanları çağdaģ kent donatılarıyla halkın hizmetine açık tutmak, sürekliliğini sağlamak. 8. YurttaĢların bilinçsizce yaptıkları ve yasalarca usulsüz kesim, usulsüz budama Ģeklinde tanımlanan uygulamaları önlemek, bu çalıģmaların bilimsel biçimde yapılmasını sağlamak, 9. Malzemeleri eskimiģ ve iģlevlerini yitirmiģ yeģil alanları ve kanepeler, çocuk oyun gereçleri, potalar gibi parkların tamamlayıcı donanımlarını günümüzde yenilikler içeren mimari yaklaģımlar ve estetik malzemelerle yenilemek; böylelikle tüm rekreasyon alanlarını çağcıl bir görünüme kavuģturmaktır. 10. Belediye BaĢkanlığı Genel Stratejik Planlamasına uygun olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğünün üstlenmiģ olduğu misyon ve hizmet vizyonuna göre Yatırım Programını ve Cari Harcama Bütçesini hazırlar. Park Ve Bahçeler Müdürlüğü ÇalıĢmalarında Yasal Dayanaklar: 1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu. 2) 5393 sayılı Belediye Kanunu. 3) 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu. 4) 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu. 5) 832 sayılı SayıĢtay Kanunu. 6) 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu. 7) 3194 sayılı Ġmar Kanunu. 8) 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu. 9) sayılı Belediye ve Bağlı KuruluĢlar ile Mahalli Ġdari Birlik Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği çıkarılan Müdürlük ÇalıĢma Yönetmeliği. ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ Bakırköy Belediyesi sınırları içinde 3194 sayılı imar kanunun, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve yürürlükteki tüm mevzuat ile Ġstanbul Ġmar Yönetmeliği, ilgili genelgeler, Meri planlar ve mevzuat çerçevesinde; Ġmar durumu düzenlemek, ilgilisi tarafından hazırlanmıģ olan zemin etüt raporlarını inceleyip onaylamak, Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik Tesisat projelerinin tasdikini yaparak Yapı Ruhsatı düzenlemek, Harita ve Numarataj iģlemlerini yapmak ve Belediye sınırları içindeki Ġmar hareketlerini takip ederek ilgili kanunlar çerçevesinde iģlemler tesis etmek verilmiģ olan Yapı Ruhsatlarını takip etmek, tamamlanmıģ binalara Yapı kullanma izin belgesi vermek müdürlüğün genel tanımıdır. Faaliyet Konuları: 1. Ġlçemizde yapılacak olan inģaatların mimari projelerinin onayı sonrası; birimimizce bu inģaatların sıhhi tesisat, ısıtma, soğutma, havalandırma, ısı yalıtım ve asansör avan projelerinde gerekli teknik incelemeler ve tescilleri yapılmaktadır. 2. Mekanik ve elektrik tesisat projelerinde Yapı Denetim, TMMOB Makine ve Elektrik Mühendisleri Odası, gerekliyse Ġtfaiye onayları aranmakta, ısı yalıtım hesapları Makine ve Elektrik Mühendislerimizce incelenmekte proje bazında mimari projeleri ile karģılaģtırılarak gerekli kontroller yapılarak düzeltmelerin yapılması sağlanmaktadır. 3. ĠnĢaatın tesisatları ile ilgili tescil belgeleri, gerekli sorumluluk belgeleri ile diğer gerekli belgelerin kontrolleri yapılarak uygun bulunduğu takdirde Meclis kararlarına istinaden ücretleri hesaplanarak Belediyemiz veznesine ücretleri yatırıldığında mekanik ve elektrik tesisat ile ısı yalıtım etüd proje onayları yapılmaktadır. 4. Binaların inģaat iģleri bittiğinde, iskan vizesi için birimimize dilekçe ile iskan ve ısı yalıtım vizesi için baģvurulduğunda; ilgili teknik elemanlarımızca onaylı etüd projeleri arģivden çıkarılmaktadır. 5. Binaların arģivdeki projelerine göre uygun yapılıp yapılmadığı yerinde kontrol edilmekte çatı vizesi ve ilgili yapı denetim raporları kontrol edilerek uygun bulundu takdirde Meclis kararlarına istinaden ücretleri hesaplanarak Belediyemiz veznesine ücretleri yatırıldığında iskan ve ısı yalıtım vizeleri verilmektedir. 6. ĠnĢaatların etüd projelerinde asansör ve yürüyen merdiven olan binaların iskan vizesi safhasından asansör ve yürüyen merdiven projeleri ve gerekli evrakları istenmekte, ilgili mühendislerimizce yerinde kontrol edilerek Meclis kararlarına istinaden ücretleri hesaplanarak Belediyemiz veznesine ücretleri yatırıldığında muayenesi yapılmakta ve iskan alındıktan sonra asansör ve yürüyen merdiven ruhsatları tanzim edilmektedir. 7. Makine Elektrik ve Sanayi ĠĢleri kapsamına giren teknik konularda (teknik Ģartname hazırlanması, muayene komisyonları ve ihale komisyonlarında) diğer Müdürlüklere destek hizmetleri verilmektedir. 8. Ġlçemiz halkının teknik konulardaki Ģikayet dilekçelerinin değerlendirilmesi sırasında konunun uzmanı olan teknik elemanlarımızca yerinde kontrol yapılarak rapor düzenlenmekte ve gereğinin yapılması sağlanmaktadır

25 9. Resmi gazetede yayımlanan asansör yönetmeliğine göre asansörlerin yıllık kontrollerinin takibinden, asansörün bulunduğu binanın yöneticisi ve bakımını yapacak firma müģtereken sorumlu tutulmaktadır. 10. Buna rağmen asansör muayene arģiv kayıtları olan tüm asansörlü binalara tebligat hazırlanarak asansörlerine yıllık bakım yaptırmaları için uyarılmakta ve yönetmelik gereği kazalara karģı asansör kabininde bulunması gereken faydalı bilgiler bu tebligatın içinde sunulmaktadır. 11. Ayrıca ilçemizdeki binaların arģiv kayıtlarında olmayanlarının tesbiti için mühendislerimizce bölge bölge mahallinde kontroller yapılarak tebligat çıkarılmaktadır. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 5393 sayılı kanun 51. maddesinde belediye zabıtasının görev ve yetkileri Ģu Ģekilde belirlenmiģtir; Belediye Zabıtası, beldede esenlik, sağlık ve düzenin sağlanmasından sorumludur. Görevini yaparken zabıtaya karģı gelenler, kolluk kuvvetlerine karģı gelenler gibi cezalandırılır. Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalıģma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalıģma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak Ģekilde düzenlenir. Belediye zabıta hizmetlerinde fiilen çalıģanlara, fazla mesai ücreti olarak o yılın bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aģmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir. Belediye zabıtası; Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 4. maddesi b fıkrasında; beldenin düzenini muhafaza eden, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan, yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan özel zabıta kuvveti olarak tanımlanmıģtır. Belediye zabıtası hizmetin gereğine ve yoğunluğuna göre Ġmar, Çevre, Sağlık, Trafik ve Turizm gibi kısımlara ayrılabilir. Aynı yönetmeliğin 12. maddesi gereği belediye zabıtası amir ve memurları görevlerine iliģkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludur. Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri; Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluģunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yerine getirmek, Belediye karar organları tarafından alınmıģ kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek, Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özelik taģıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek, Cumhuriyet Bayramında iģ yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak, Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek, Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuģ olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli iģlemleri yapmak, tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalıģan iģyerlerini kapatarak çalıģmalarına engel olmak ve haklarında kanuni iģlemleri yapmak, BulunmuĢ eģya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve iģlemlerine göre korumak; sahipleri anlaģıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eģya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak, tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkında Kanuna göre, umumi çeģmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında iģlem yapmak, Ģehir içme suyuna baģka suyun karıģtırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni iģlemleri yapmak, tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Adres ve Numaralamaya ĠliĢkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına engel olmak, tarihli ve 4077 sayılı Tüketiciyi Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıģtan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satıģlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek, Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin almaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan iģleri tespit etmek, bunların yapılmasında, iģletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni iģlem yapmak, tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları ĠnĢası KarĢılığı Olarak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve

26 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araģtırması yapmak, tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin iģgaline engel olmak, iģgaller ile ilgili tahsilât görevlerine yardımcı olmak, tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satıģ yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satıģ yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamıģ, hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli iģlemleri yapmak, tarihli ve 3572 sayılı ĠĢyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulüne Dair Kanun ile tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik hükümleri gereğince iģyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen iģyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken iģlemleri yapmak, tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taģıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satıģa izin vermemek ve satıģına teģebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek, tarihli 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilâtlarda yardımcı olmak, tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek, Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek, Mülki idare amiri, belediye baģkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek, Ġmarla Ġlgili Görevler; Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal iģlemleri yerine getirmek, tarihli ve 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması, gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararları ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dıģına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaların boģaltılarak yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inģaatları tespit etmek ve derhal durdurarak belediyenin fen kuruluģlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni iģlem yapmak tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaģmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak, tarihli ve 2963 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek. Sağlıkla Ġlgili Görevler; tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak, Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak iģletilen iģyerleriyle ilgili olarak ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik hükümlerine göre iģlem yapmak, Ġlgili kuruluģlarla iģbirliği halinde, 5393 Sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının ( l ) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek, Ev, apartman ve her türlü iģyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eģelenmesini önlemek, Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık Ģartlarına aykırı olarak satıģ yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak, Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya piģirilmeden yenen gıda maddelerin açıkta satılmasına mani olmak, karıģtırıldıklarından Ģüphe edilenlerinden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teģkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve

27 yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin karara ile imha etmek, Yetkili mercilerin kararların doğrultusunda belirlenen yerler dıģında kurban kesilmesini engellemek, tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kiģilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak Ģekilde gürültü yapan fabrika, iģyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek, tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek Ģekilde imhasını yaptırmak, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menģe Ģahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dıģı kesimlerini önlemek, bunların hakkında kanuni iģlemler yapmak, tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak, Ġlgili kuruluģlar ile iģbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık Ģartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluģların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni iģlemleri yapmak, Trafik Ġle Ġlgili Görevler; tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek, Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek, Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iģ ve iģlemleri yapmak, Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerden belediye baģkanlığınca uygun görülenleri yürütmek, Belediyelerce yapılan alt yapı çalıģmalarında trafik önlemlerini almak, Belediyelerce dikilen trafik iģaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek, ġehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek. Yardım Görevleri; Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak, SavaĢ ve savaģa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek, Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaģlıları ve yardıma muhtaç kiģileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek. Yetkileri; Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde; Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya iģletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler, BoĢaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkilerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular, Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuģturma yapılmak üzere tutanak düzenler, Belediyenin taģınır ve taģınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler, Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satıģta bulunan kimselere ve baģkalarının ticarethane önlerini de kapatacak Ģekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz iģgal edenleri men eder, TaĢıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerlerin ve kaldırımların iģgallerini önler, Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz gazete, dergi ve kitapların yerde teģhir edilerek satıģını önler, 5849 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taģıyıcı materyallerin, Pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri,

28 yol, meydan, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satıģına izin vermez ve bunların satıģını engeller, satıģına teģebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder, Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmıģ tahliller sonunda sabit olan bozulmuģ, kokmuģ ve çürümüģ gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder, sahipsiz olup beldede baģıboģ dolaģan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur, Umumi yerlerde aģırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, Pazar ve panayır yerlerinde geliģ ve gidiģi zorlaģtıranlara gerekli, ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal iģlemi yapar. Sorumluluğu; Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine iliģkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar. Belediye zabıta hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, günün 24 saati aksatılmadan sürdürülür. Zabıta personelinin çalıģma süresi ve saatleri tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalıģma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak Ģekilde aynı Kanunun 101 inci maddesi gereğince Devlet Personel BaĢkanlığının uygun görüģü alındıktan sonra belediye zabıtasının en yüksek dereceli amirinin teklifi be belediye baģkanının onayı ile tespit olunur. Fazla çalıģma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır. Zabıta Personelinin çalıģma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iģ 48 saat istirahat veya 12 saat iģ 24 saat istirahat Ģeklinde düzenlenebilir. Belediye zabıta memurlarının haftalık olağan çalıģma saatleri 48 saati geçmeyecek Ģekilde düzenlenir. Ancak, personel sayısı az olan zabıtalarda 12 saat iģ, 12 saat istirahat Ģeklinde düzenleme yapılabilir. Bu uygulamadan dolayı hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydıyla ve bir sıra dâhilinde personele 657 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi göz önünde bulundurularak ayrıca haftada bir gün ilave izin verilebilir. ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediyemizde görev yapmakta olan memur, iģçi, geçici iģçi ve sözleģmeli personel ile ilgili iģlemleri yürütmek, personelle ilgili çalıģma usul ve esaslarını belirlemek, eğitim hizmetleri vermek veya eğitim programları organize etmek, personelin verimliliğini artıracak çalıģmalar yapmak amacıyla kurulmuģtur. Müdürlüğümüz, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1475 sayılı ĠĢ Kanunu ve 4857 sayılı ĠĢ Kanunu ile diğer mevzuat hükümleriyle verilen yetkileri kullanmaktadır. Müdürlüğümüz, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı ĠĢ Kanunun ile diğer mevzuat hükümleriyle verilen yetkileri kullanmakta olup, Müdürlüğümüz Ġnsan Kaynakları ve Eğitim ġefliği bünyesinde Memur Personel ġefliği ve ĠĢçi Personel ġefliğinden oluģmaktadır. ġefliklerin görevleri aģağıda çıkarılmıģtır. 1- Personel temini faaliyeti Memur Personel Temini; Naklen, açıktan atama, KPSS sonuçlarına ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine istinaden SözleĢmeli Personel istihdamı Ģeklinde yapılmaktadır. Ancak Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği personel sayımızın fazla olması nedeniyle ĠĢçi ve Memur personel alımı yapılmamaktadır. ĠĢçi Personel Temini; Daimi ĠĢçi ve Geçici ĠĢçi statüsünde yapılmaktadır. Kamu Kurum ve KuruluĢlarının Daimi Kadrolarına ilk defa iģçi olarak alınacaklar hakkında uygulanacak merkezi sınava (Daimi ĠĢçi Sınavı) girip kazananlar arasından temin edilir. Ancak Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği personel sayımızın fazla olması nedeniyle ĠĢçi ve Memur personel alımı yapılmamaktadır. Geçici ĠĢçi (Mevsimlik) olarak alınacaklar ise kurumun ihtiyaçları tespit edilerek Türkiye ĠĢ Kurumunca tescili yapılanlar arasından alınır. 2- Özlük ĠĢlemleri faaliyeti Memur Personel; Derece, kademe terfi ve görevlendirme iģlemlerinin yapılması, Ġzin ve istirahat onaylarının alınması, çalıģan personelin doğum yapması ve 10 yılını dolduran personele isteği üzerine ücretsiz izin verilmesi için gerekli iģlemlerin yapılması,

29 Sicil raporlarının doldurulması ve son 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve üzerinde olan personele bir kademe verilmesi, Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirmeleri nedeniyle emsal tarihinden sonra hizmetlerin değerlendirilmesi, Sigortalı olarak çalıģtığı hizmetlerin değerlendirilmesi, emekli keseneği esas aylığında tamamı, Teknik Hizmetler, Avukatlık Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri sınıfında mesleği ile ilgili çalıģmıģ olduğu hizmetlerinin 4/3 ü kazanılmıģ hak aylığında değerlendirilmesi, Askerlik ve ücretsiz izinde geçen sürelerini borçlanmak isteyenlerin iģlemlerinin yapılması, derece kadroda bulunan personele isteği üzerine yeģil pasaport verilmesi için gerekli iģlemlerin yapılması, ÇeĢitli nedenlerle verilen disiplin cezalarının kayıtlara iģlenerek özlük dosyalarına konulması, disiplin affı çıktığında ise özlük dosyalarından çıkartılması, Memur Disiplin Kurulunun almıģ olduğu kararların karar defterine iģlenmesi, Sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda tüm memur personele mal beyannamesinin doldurtulması ve Komisyon tarafından mal bildirimlerinin karģılaģtırılmalarının yapılarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen personel ile ilgili Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulması, Memur personel ile bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine sağlık karnesi düzenlenmesi Yapılan özlük iģlemlerinin tümü personelin özlük dosyalarında arģivde gizlilik içerisinde saklanması, ĠĢçi Personel; Halen yürürlükte olan ( ) Toplu ĠĢ SözleĢmesi her iki yılda bir yenilenmektedir. ĠĢveren adına Toplu ĠĢ SözleĢmesi görüģmelerine katılacak olanların tespit edilmesi, Toplu ĠĢ SözleĢmesi görüģmeleri sonuçlandıktan sonra yevmiye cetvelleri hazırlanarak ilgili Müdürlüklere gönderilmesi, Toplu ĠĢ SözleĢmesi uyarınca hizmet yıllarına göre hak edilen yıllık izin ve diğer ücretli ve ücretsiz sosyal izinlerin takibi ile kart ve bilgisayar ortamında kayıtlara iģlenmesi, ÇeĢitli nedenlerle (Emekli, Kayıt kapama, Ġstifa) iģten ayrılan ĠĢçi Personelin iģçi çıkıģ bildirim listeleri hazırlanarak ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ġstanbul ÇalıĢma Bölge Müdürlüğüne bildirilmesi ĠĢçi Disiplin Kuruluna sevk edilen ĠĢçilerin Toplu ĠĢ SözleĢmesi ve ĠĢ Kanunu uyarınca yazılı ve sözlü savunmaları alınarak yasal iģlemler uygulanması, 5620 sayılı kanunla geçici iģçilerin sürekli iģçi kadrolarına geçirilmeleri ile ilgili formlar düzenlenerek ĠçiĢleri Bakanlığına sunulmuģ, Bakanlıktan gelen cevap doğrultusunda iģlemleri sonuçlandırılmıģtır. Ġnsan Kaynakları ve Eğitim ġefliği; 1. Kurumun insan gücü planlaması ve politikası konusunda çalıģmalar yapmak, hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini arttırmak, norm kadroya uygun personeli oluģturmak, 2. Belediyemiz bünyesinde memur, iģçi ve sözleģmeli olarak istihdam edilecek personelin iģe giriģ iģlemlerini yapmak, 3. Memurlar için adaylık süresi takibi ile asalet takibi yapmak, 4. ÇalıĢanların nakil, ilerleme ve bağlı oldukları sosyal güvenlik kuruluģlarıyla iliģkilerini yürütmek, 5. Kurumun kariyer planlarını hazırlamak ve yürütmek, 6. Toplu sözleģme ile iģçilere verilmiģ hakların kullanımında çıkan problemlerin çözülmesini sağlamak, 7. Tüm çalıģanların emeklilik iģlemlerine kadar değiģen bütün özlük sürecini yürütmek ve özlük dosyalarını saklamak, 8. ĠĢ baģvurularının karģılanmadığı durumlarda diğer kurumlardan bildirilen ihtiyaçlara göre baģvurularını yönlendirmek, 9. ÇalıĢanların izin, rapor veya ücretsiz izin taleplerinin değerlendirilmesini sağlamak, gerekli yazıģmalarını yaparak izin durumlarını takip etmek ve raporlamak, 10. Lise, Yüksekokul, Üniversite öğrencilerinin staj baģvurularını değerlendirmek, kabul etmek ve eğitimlerine göre kurum içerisinde birimlere yönlendirerek koordinasyonu sağlamak, 11. ĠĢe geliģ gidiģlerin takibi, iģlenmesi ile memur ve iģçi disiplin kurullarını oluģturmak, iģlemlerinin takibi ve verilen cezaları raporlamak ve sicilleri iģlemek, 12. Memur sicil dosyalarını tutmak ve mal bildirimlerini kontrol edip saklamak, 13. Yasa ve Yönetmeliklerce verilmiģ görevler doğrultusunda gerekli kuralları oluģturmak, 14. Belediye bünyesinde çalıģan personelin moral güçlerinin ve performanslarının yükselmesi için, gezi, eğitim, kültür, sanat etkinlikleri ile birlikte personelin insan gücünün geliģtirilmesine katkı verecek hizmet içi eğitimlerini yapmak ve yaptırmak, 15. Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik Ģekilde kullanmayı sağlamak,

30 3- Emeklilik iģlemleri faaliyeti Memur Personel; 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa eklenen 205. geçici maddesi gereğince emeklilik hizmet yılını mevzuatın aradığı yaģ koģulunu yerine getiren personelin isteği üzerine emeklilik iģlemleri, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunun ve 47. maddeleri gereğince sağlık kurulu raporuna istinaden malulen emeklilik iģlemleri, vefat eden personelin dul ve yetimlerine aylık bağlanması için atamaya yetkili amir onayı ile birlikte 3 adet resim, hizmet belgesi, Sigortalı ve Bağkur hizmetleri varsa bununla ilgili belgeler hazırlanarak Emekli Sandığına gönderilmektedir. ĠĢçi Personel; 1475 sayılı ĠĢ Kanunun 14. maddesi gereğince hizmet yılını ve yaģ koģulunu yerine getiren personel emeklilik talep dilekçesi ile SGK dan almıģ olduğu emekli olabileceğine dair yazıya istinaden atamaya yetkili amir onayı ile emekliye sevk edilir. Kıdem tazminatı evrakları Müdürlüğümüzce kontrol edilerek ödemenin yapılması için Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilir. 4- Hizmet içi Eğitim faaliyeti Yeni çıkan Kanun ve Yönetmeliklerin uygulanması ile yürürlükte olan Kanun ve Yönetmeliklerin uygulanması hususunda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla hizmet içi eğitim verilmektedir. Bundan böyle mevzuatların uygulanmasında yaģanan aksaklıkları gidermek, daha nitelikli elemanlar yetiģtirmek kalite seviyesini yükseltmek amacıyla hizmet içi eğitim verilmeye devam edilecektir. 5- Staj iģlemleri faaliyeti Ortaöğretim Kurumlarındaki staj zorunluluğu olan öğrencilere ücretli, Belediyemizde faaliyet alanı bulunan Yüksek Okul ve Üniversite öğrencilerine ise ücretsiz staj yaptırılmaktadır. Staj yapmak isteyen öğrenci dilekçe veya Okulundan getirdiği baģvuru yazısı ile Belediyemize müracaat ederek talepte bulunmaktadır. Mesleki alanları çerçevesinde uygun olanlar Kurumumuzun birimlerinde okulları tarafından belirlenen süreler içerisinde stajlarını yapıp birim amirleri tarafından da staj değerlendirme formu doldurularak okullarına gönderilir

31 ĠĢletme Müdürlüğü'nün Sorumluluğu; ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1. BaĢkanlık Merkez Binası ve Ek Hizmet Binasının temizliğinin yapılmasını sağlamak, 2. Belediye çalıģanlarına verilen yemeğin servisi ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi, 3. BaĢkanlık Merkez Binası ve Birimlerin içme suyu ihtiyacının karģılanması, 4. Elektrik, su, doğalgaz, asansör, jeneratör ile havalandırma tesisatlarının küçük bakım ve onarımlarının yapılması, 5. BaĢkanlık Merkez Binası ve Birimlerin elektrik, Ģebeke suyu, kablo tv, telefon, ADSL (Ġnternet EriĢim Hattı) ve doğalgaz faturalarının takibinin yapılması ve ödeme emirlerinin hazırlanarak ilgili birimlere intikali, 6. Belediyemiz Merkez Binası ile Bağlı Birimler arasında kullanılan telefon santral sistemlerinin ve telsiz röle sistemlerinin kurularak haberleģmenin sağlanması ve bu sistemlerde meydana gelen aksaklıkların giderilmesi ile talep doğrultusunda telsiz dağılımını yapmak, 7. Belediye BaĢkanlığınca düzenlenen özel ve resmi açılıģlarda, milli bayramlarda ve törenlerde görev verilmesi halinde ses düzeni kurulması veya talep edilen ihtiyaçların karģılanması, 8. Yangın tüplerinin dolum iģlemlerinin yaptırılması ve yangın güvenliğinin sağlanması, 9. Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik Ģekilde kullanmayı sağlamak, 10. Belediye Merkez Binası içerisinde çay, kahve vb. hizmetleri temizlik ve hijyen kurallarına uygun olarak yapıp sağlamak 11. Merkez Hizmet Bina garajının kullanımı ile buradaki hizmet araçlarının ve çalıģanların göreve çıkıģlarını düzenlemek. 12. Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Belediye BaĢkanı veya Müdürlüğün bağlı olduğu Belediye BaĢkan Yardımcısı tarafından verilen görevlerin, hizmetlerin ve iģlerin tam ve zamanında yapılmasını ve yerine getirilmesini sağlamak. Ġdari Hizmetler ġefliği'nin Sorumluluğu; a) Belediyenin Merkez Binası ve Bağlı Birimlerinde temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmet alımı yoluyla malzeme temin etmek ve dağılımını sağlamak. b) Birimlerce kullanılan Elektrik, Su, Telefon, Doğalgaz ve Ġnternet hatlarının ödemelerinin zamanında yapılmasını sağlamak. c) Müdürlük ihtiyacı olarak satın alma veya bağıģ yoluyla alınan tüm demirbaģların kayıt altına alınması kullanım süresi dolan demirbaģların kayıtlarından düģülerek hurda iģlemlerini sağlamak. d) Belediyemiz personeline verilen öğle yemeğinin hijyen bir ortamda dağıtımını yapmak ve eksik görülen malzemelerin temin edilmesini sağlamak. e) Birim personelinin maaģ ve özlük hakları ile ilgili tüm iģlemleri zamanında ve kanunlara yönetmeliklere, tüzüklere ve tebliğlere göre uygun olarak sonuçlandırmak. f) Kurum içi ve diğer kamu kurum ve kuruluģlar ile özel ve tüzel kiģilerle ilgili olarak birime bağlı ve gereği için sevk edilmiģ olan ve bunlara sevk edilecek evrakların kayıt ve kabul, sevk iģlemlerini yapmak, bu evrakları ilgili tüm iģlemleri yaparak kanunlara, yönetmeliklere, tüzüklere ve tebliğlere göre zamanında sonuçlandırmak g) Birimin arģivi ve taģınır taģınmaz malları, sarf malzemeleri ile ilgili tüm iģlemleri zamanında ve kanunlara, yönetmeliklere, tüzüklere ve tebliğlere göre uygun olarak yapmak ve sonuçlandırmak. h) Birimin stratejik planına uygun olarak mali yıl bütçesinin yapılmasını sağlamak, faaliyetlerin etkin verimli ve ekonomik olması açısından iģlerin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için birim yetkilisine bilgi vermek, i) Birimin stratejik planını, stratejik planıyla uyumlu olarak mali yılda yürütülecek faaliyetleri faaliyet ve proje bazında kaynak ihtiyacını performans hedef ve göstergeleri içeren birim bütçesinin faaliyet raporunun hazırlanmasına tebliğlere uygun olarak hazırlanmasını sağlamak görev ve sorumluluğundadır. Teknik Hizmetler ġefliğinin Sorumluluğu; 1) Belediye'ye ait tüm bina ve birimlerinin aydınlatma, ısıtma bakım ve onarım hizmetlerini yapmak ve yaptırmak. 2) Belediyemiz Merkez Binası ile Bağlı Birimleri arasında kullanılan Telefon, Telsiz röle sistemlerinde meydana gelen aksaklıkların giderilmesini sağlamak. 3) Belediyemiz bünyesinde yapılan etkinlikler ile diğer Resmi ve Sivil KuruluĢunca düzenlenen etkinliklerde seslendirme düzenin kurulması 4) Belediye'nin Merkez Bina Garajının kullanımı ile burada bulunan hizmet araçlarının ve çalıģanların göreve çıkıģlarını düzenlemek

32 5) Belediyemiz Merkez Binası ve Bağlı Birimlerinde bulunan Asansörlerin yıllık bakım sözleģmesi kapsamında verimli çalıģmasını sağlamak. TĠYATRO MÜDÜRLÜĞÜ Tiyatro Müdürlüğü; 657 Sayılı Devlet Memurları Yasasının ek geçici 12, 13, 14 ve 16 ıncı maddeleri ile 5441 Sayılı Yasanın bazı maddelerin değiģtiren 1310 sayılı Yasa hükümlerine ve tarih ve sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların SözleĢmeli olarak çalıģtırılmalarına iliģkin esaslar hükümlerine göre çalıģmaktadır. Bakırköy Belediye Tiyatroları bir temel hak olarak Anayasanın güvence altına aldığı, sanatın ve özellikle tiyatronun toplumsal görevine uygun olarak halkın kültürel üretiminin, sanat düzeyi ve bilincinin yükselmesine katkıda bulunmak için yerli ve yabancı tiyatro eserlerinin seçkin örneklerini seyircisine ulaģtırmak, Türk Tiyatrosunun geleceğe yönelik yaratıcı atılımlarına önderlik etmek amacı ile kurulmuģtur. Yetki ve Sorumluluklar; 1. Belediye Tiyatroları idari hizmetleri, ilgili kanunlar uyarınca atanan bir Müdür, gereği kadar Müdür Yardımcısı, memur ve sözleģmeli memur eliyle yürütülür. Bu personelin kadroları her yıl Belediye Tiyatroları bütçesinde belirlenir. 2. Tiyatro Müdürü Belediye Tiyatrosunu idare ve temsil eder, tiyatro ile belediye arasında iliģkilerin sağlıklı olarak yürütülmesini sağlar. 3. ÇalıĢma programlarının ve bütçe tasarılarının zamanında yapılmasını sağlayarak, idari ve mali iģlerin kanun, tüzük, yönetmelik, çalıģma programları ve bütçe esasları ilkelerine uygun biçimlerde yürütülmesini sağlar. 4. Ġdare bünyesindeki personelin sicillerini tutar. 5. Belediye Tiyatrosu yayınlarının Bakırköy Belediye BaĢkanlığı adına sahibidir. SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Yetki veren yasal mevzuat 5393 Sayılı Belediye Kanunu na göre; 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu na göre Temel Sağlık Hizmetleri Kanunu Ayakta TeĢhis ve Tedavi Yönetmeliği 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa göre görev yapmaktadır. Müdürlüğümüzün yetkileri; RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ sayılı Yönetmeliğin 3. maddesinde belirtilen kanunlar ve yönetmelikler ile Bakırköy Belediye BaĢkanlığınca yayınlanan genelgelerde yer alan yetkileri kullanarak görev yapar. 2. Ruhsat Müdürlüğünü Belediye BaĢkanına karģı temsil eder. 3. Müdürlük içi yönergeler hazırlar. 4. Ruhsat alınma iģlemleri ile ilgili 3572 sayılı Kanun uyarınca doldurulmuģ olan baģvuru formunu iģleme koyar. 5. Eksiksiz olarak doldurulan baģvuru formu ve eki evraklar gereğince iģyeri açmak isteyenlere 9207 sayılı Yönetmelikte öngörülen sürelerde ruhsatlarının verilmesini sağlar. 6. BaĢvuru formu üzerine verilen ruhsatlarla ilgili olarak gerekli durumlarda ilgili birim ve kuruluģların görüģünü alır. 7. ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı verilen iģyerleri, yetkili idareler tarafından ruhsatın verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde kontrol edilir. ĠĢyerinin bu süre içinde kontrol edilmemesi halinde ruhsat kesinleģir. Kontrol görevini yerine getirmeyen yetkili idare görevlileri hakkında kanuni iģlem yapılır. ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatının verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde mevzuata uygun olmayan unsurların ve noksanlıkların tespiti halinde, iģyerine bu noksanlık ve hatalarını gidermesi için bir defaya mahsus olmak üzere on beģ günlük süre verilir. Verilen süre içinde tespit edilen noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde ruhsat iptal edilerek iģyeri kapatılır

33 8. Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin değiģmemesi kaydıyla iģyerinin devredilmesi halinde devralan kiģinin baģvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni iģletmeci adına tekrar düzenlenir. ĠĢyerine yeni ortak alınması veya ortaklardan birinin ayrılması durumunda yeni ruhsat düzenlenmez. ĠĢyerinin baģka bir adrese nakledilmesi halinde yeniden ruhsatlandırılması esastır. Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isim veya numaralarının değiģmesi nedeniyle aynı iģyeri için yeni ruhsat düzenlenmez. Ruhsatta yer alan bilgiler güncellenir. ĠĢyeri sahibinin ölümü halinde, yeni ruhsat düzenlenmeksizin kanuni mirasçıları adına eski ruhsatın intibakı yapılır. Bu süre mirasçılar için altı ay olarak uygulanır. Süresi içinde müracaat yapılmadığının yetkili idarelerce tespiti durumunda tespit tarihinden itibaren on beģ günlük süre verilir. Bu süre sonunda ruhsat yenilenmediği veya intibak yaptırılmadığı hallerde ruhsat iptal edilir. 9. Yetkili Ġdareler tarafından verilen ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarının örnekleri aylık olarak Sigorta Ġl Müdürlüğüne ve ilgili ise Ticaret Siciline gönderilir. Umuma Açık Ġstirahat ve Eğlence Yerleri için düzenlenen ĠĢyeri Açma ve Ruhsatlarının bir örneği en geç yedi gün içinde yetkili idare tarafından kolluğa gönderilir. Müdürlüğümüzün görevleri; 1. Sıhhi, 2. ve 3. sınıf Gayri Sıhhi ve Umuma Açık müesseselere ruhsat verilmesi, 2. Hafta Tatili Ruhsatlarının verilmesi, 3. Sıhhi, 2. ve 3. sınıf Gayri Sıhhi ve Umuma Açık Müesseseler ile ilgili Kamu Kurum ve KuruluĢlarından gelen yazılar ile vatandaģtan gelen Ģikayet vb. konuları değerlendirerek mahallinde denetim yapmak, Müdürlüğümüzün sorumlulukları; Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Bakırköy Belediyesi sınırları içerisinde kalan yerlerde görevlerin planlı, programlı ve etkin bir Ģekilde yürütülmesini sağlamakla mükelleftir. ULAġIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz bir destek müdürlüğü olup Belediyemize bağlı tüm müdürlüklere destek hizmeti vermektedir. UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün asli görevi ise Belediyemizin tüm ulaģım hizmetlerinin sağlanması amacıyla ihtiyaç duyulan Kara, Deniz ve Hava taģıtları ile ĠĢ Makinelerinin sürücülü ve sürücüsüz olarak kiralama veya satınalma yoluyla teminini sağlamakla birlikte, envanter kayıtlarında yer almakta olan araçlar ve iģ makinelerinin tamir, bakım, onarımları yapmak ve yaptırmak, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre yapılmaları zorunlu olan Zorunlu Mali Mesuliyet (Trafik) Sigortalarını yaptırmak, akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçlarını karģılayarak araçlar ile iģ makinelerinin sürekli göreve hazır halde tutmaktır. Müdürlüğümüzün yukarıda belirtilen temel çalıģma iģlevleri yanında aģağıda belirtilen alanlarda hizmetlerini sürdürmektedir. Belediyemiz Meclis kararı doğrultusunda Ġlçemiz Milli Eğitim Müdürlüğü Bünyesinde eğitim ve öğretim vermekte olan resmi okulların AhĢap iģleri (sıralarının tamir, bakım ve onarımları, masa, dolap, sıra ihtiyaçlarının karģılayarak, öğretmen odası ve sınıf dizaynı vb. ) ve Metal - Demir iģlerini (Okulların dire duvar üstü demir korkulukları, demir kapı yapımı ve tamir, bakım ve onarım iģleri v. b) yapmak ve yaptırmaktır. Belediyemizin Ağaç ve ağaç ürünleri ile ilgili (Masa, dolap, bilgisayar masası elbise dolabı ve oturma banklarının ahģap kısımları v. b) ihtiyaçların üretimi ile tamir, bakım ve onarımları yapılmaktadır. Müdürlüğümüz Demir ĠĢleri ve Kaynak iģleri olarak; Her yıl düzenli olarak kurban kesim yerlerinin hazırlanması, Belediyemizin tüm birimlerinin demir ve kaynak iģlerinin yapımları ile ilçemiz dahilinde ihtiyaç duyulan metal ve metal ürünlerinin imali ile tamir, bakım ve onarımları (oturma bankları, pota, köprü korkulukları çöp konteynırları ve çöp sepetleri v. b. ) iģlerin yanında Bakırköy Kaymakamlık Makamınca yürütülen kaçak ĠĢgallerin tahliye ve yıkımlarına iliģkin çalıģmalarına yardımcı olabilmek için oksijen kesimi yapmak üzere kesim ekibi ve ekipmanı olarak hizmet verilmektedir. Bu hizmetlerimizin yürütülmesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Mal ve Hizmet Alımları Müdürlüğümüzce 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunun 19, 21 ve 22. Maddeleri kapsamında yapılmaktadır. Ayrıca Müdürlüğümüz kadrosunda olan iģçi ve memur personellerin maaģ iģlemlerini yaparak özlük dosyalarını tutmaktır. Müdürlüğün görevleri Ģunlardır: 1) Belediyemizin tüm ulaģım hizmetlerinin sağlanması amacıyla ihtiyaç duyulan Kara, Deniz ve Hava taģıtları ile ĠĢ Makinelerinin sürücülü ve sürücüsüz olarak kirama veya satınalma yoluyla teminini sağlamakla birlikte Belediyemize ait araçlar ile iģ makinelerinin tamir, bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak. 2) Müdürlüğümüz faaliyetlerini sürdürebilmesi için programlar hazırlamak. 3) Arızalar nedeniyle ihtiyaç duyulan yedek parçaları; a) Temin edilmesi b) Stoklanmasını sağlamak

34 4) Araçlara ait bakım ve onarım faaliyetlerinin; a) Kaydedilmesini, b) Ġncelenmesini, c) Kontrol edilmesini sağlamak. 5) Arıza nedenlerinin; a) Tespit edilmesi, b) Arızaların giderilmesi için tedbirler alınmasını sağlamak. 6) Araçlar ile iģ makinelerinin kullandığı akaryakıt ve yağın; a) Temin edilmesini sağlamak, b) Araçlara ve iģ makinelerine ihtiyaçları halinde dağıtımlarını sağlamak 7) ġoförleri ihtiyaç duyulan Müdürlüklerde görevlendirmek. 8) Belediyemize ait araç ve iģ makinelerinin; a) Plaka, b) Ruhsat, c) Trafik iģlemlerinin yapılmasını sağlamak. 9) Belediyemize ait araç ve iģ makinelerinin; a) Sigortalanmasını, b) Sigorta Primlerinin ödenmesini, c) Diğer sigorta iģlemlerinin yapılmasını sağlamak, 10) TaĢıtların kaza yapması halinde; a) Karakol ve savcılık ile iliģki kurarak gerekli adlı iģlemleri takip etmek. b) Kaza yapan taģıtların hasar tespiti yapmak. c) Araçların sigortalı olduğu sigorta Ģirketleri ile temas kurarak aracın sigorta Ģirketleri tarafından d) bir an önce onarılmasını sağlamak. 11) ġoför hatasından kaynaklanan arızalarında; a) Hasar tespiti yapmak, b) Hatayı Ģoförün dosyasına iģlemek, c) Verilen cezayı uygulamak. 12) Müdürlük Atölyesinde; a) Güvenlik önlemlerini almak, b) ÇalıĢma koģullarının iyileģtirilmesini sağlamak 13) Müdürlüğümüzün hizmetlerinin yürütüldüğü tesis, makine, araç, gereç, makine ve edevatın; a) Korunması, b) GeliĢtirilmesi, c) Bakım ve Onarımlarını sağlamak 14) TaĢıtların sicil dosyasını tutmak; a) Kullandığı akaryakıt, b) Aracın gördüğü tamir, bakım ve onarım iģleri, c) Araca takılan yedek parçaları d) Araç arızalarını dosyalara iģlemek. 15) Ekonomik ömürlerini doldurmuģ araçların 237 sayılı taģıtlar kanunun 13 Maddesine göre hurdaya ayırmak ve kayıt silme iģlemlerini yürütmek. 16) Faaliyetlerle ilgili plan ve programlama iģlemlerinin yapılmasını sağlamak. 17) Faaliyetleri denetlemek. 18) Müdürlüğümüz kadrosunda 657 sayılı devlet memurları kanunu ve 4857 sayılı iģ kanununa göre çalıģmakta olan personellerin maaģ iģlemlerini yapmak, ayrıca çalıģan personellerin özlük dosyalarını tutmak. KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Kütüphane Müdürlüğü Belediye sınırları içerisinde (gerektiğinde dıģında) Kültür Merkezleri, Kütüphaneler, Bilgi Evleri, Meslek Edindirme Kursları (biçki, dikiģ, nakıģ, el sanatları vb. ) KiĢisel GeliĢim (dil kursları, enstrüman, diksiyon, bilgisayar, muhasebe vb. ) yetenek ve beceri kurs faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulmuģtur. 1. Kültür Merkezlerinin bina bakım, onarım ve iģletme iģlerini yürütmek, burada yapılacak faaliyetlerle, kiģisel geliģim eğitimleri (Yabancı dil, Güzel KonuĢma sanatı (Diksiyon) bilgisayar, enstrüman (müzik eğitimi) ve benzeri kursları tertiplemek ve bu konuda gelen talepleri karģılıyacak düzenlemeler yapmak, Kültür Merkezi, bilgi evi ve meslek edindirme kurs hizmetlerinin yanı sıra burada verilecek eğitim kurslarının hizmet alımını ihale etmek ve denetlemek. 2. Meslek Edindirme Kurslarının Hanımlara yönelik meslek edindirme kapsamında biçki-dikiģ, nakıģ, çocuk geliģimi, ilk yardım, ev dekorasyon, hat, modelistlik, el sanatları ve resim gibi eğitsel beceri kursları tertiplemek ve yeni oluģumlar hazırlamak

35 3. Bilgi Evlerinin Bina bakım, onarım ve iģletme iģlerini sağlamak, Ġlköğretim ve lise öğrencilerinin günlük ve yıllık dönem ödevlerini araģtırma, proje geliģtirme ve grup etüt çalıģmaları, modern bilgi ağıyla hızlı internet üzerinden araģtırma yapmalarına olanak sağlamak. 4. KiĢisel GeliĢim Kurslarını kapsayan bilgisayar, muhasebe, yabancı dil, enstrüman, fonetik diksiyon, tiyatro, sinema ve halk oyunları gibi yetenek ve beceri kursları açmak ve düzenlemek. 5. Kent Kültürü çalıģmalarını kapsayan, Ģehrin kültür sanat, eğitim, teknoloji, ekonomi, turizm, sosyal yapı ve özellikleri konusunda her türlü bilgi ve belgeyi Yerel Bellek adı altında kullanıcıların istifadesine sunmak. Kütüphane Müdürlüğü yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak, Belediye BaĢkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. Bu görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur. Müdürlüğün tahakkuk amiri, harcama yetkilisi personelinin 1. sicil ve disiplin amiridir. Kültür merkezleri ve bilgi evleri Ģefinin yetki ve sorumluluğu; ilgili bütün faaliyetleri organize eder, personeli denetler, görev bölümü yapar, müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir, günlük iģlerin seyrini takip eder, bilgi evi ve kütüphaneleri denetler, aksayan çalıģmaları rapor ederek, eksikliklerin giderilmesini sağlar. Meslek edindirme kursları görev yetki ve sorumluluğunda bulunan kiģi; faaliyetleri organize eder, personeli denetler, görev bölümü yapar, Kurslarda verilecek dersleri seçer, ders saatlerini ayarlar, eğitim verecek hocaların seçiminde ön bilgi alır, amirini bilgilendirir, gelen istek ve talepleri aktarır

36 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Belediyemizin hizmet birimleri ilçemizin değiģik yerlerinde yer olup, Belediye BaĢkanlık Binasında bulunan Müdürlüklerden; Özel Kelem Müdürlüğü 4. katta, Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü 1. katta, TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü 2. katta, Mali Hizmetler Müdürlüğü 1. katta, Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 3. katta, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 1. katta, Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü 2. katta ve Yazı ĠĢleri Müdürlüğü 3. katta hizmet vermektedir. Bina Metrekaresi BaĢkanlık Merk. Binası Alanı BaĢkanlık Ek Hiz. Binası Alanı Yunus Emre Kült. Merk. Alanı Afet Merkezi Binası Alanı Kartaltepe Kült. Merk. Binası Kültür ve Sanat Mrk. Alanı Ġspirtohane Kültür Merk Alanı Park ve Bahçeler Md. Binası Alanı Park ve Bahçeler Md. ġantiye Alanı Fen ĠĢleri Müd. Binası Alanı Fen ĠĢleri Müd. Hobi Bahçeleri Aln Sağlık ĠĢleri Müd. Binası Alanı GERĠATRĠ Merk. Binası Alanı Yardımcı Sağlık Hiz. Bin. Aln Osmaniye Sağlık Bir. Binası Aln Osmaniye Sağlıklı YaĢam Mrk. Al Kartal tepe Sağlık Birimi Alanı 250 ġenlikköy Sağlık Birimi Alanı 171 YeĢilköy Sağlık Birimi Alanı 200 Ataköy Sağlık Birimi Bin. Al Veteriner ĠĢl. Md. Binası Alanı Ataköy Zabıta Md. Binası Alanı YeĢilköy Zabıta Karakolu Aln Osmaniye Zabıta Karakolu Alanı Temizlik ĠĢl. Müd. Binası Alanı UlaĢım Hizmetleri Müd. Alanı UlaĢım Hizm. Müd. Atölye Alanı Kütüphane Müd. Binası Alanı Kartal tepe ġefkatevi Aln Osmaniye ġefkatevi Bn AĢevi Binası Alanı Osmaniye Hayvan Barınağı Alanı Kartal tepe MEGER Binası Alanı Osmaniye Ayniyat Saym. Depo

37 Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü mülkiyeti Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı na ait olan Kartal tepe Mahallesi, KoĢuyolu Caddesi, Bakırköy Ġtfaiye si içinde bulunmakta olup, bina alanı 150 m² dir. Osmaniye Mahallesi nde bulunan Fen ĠĢleri Müdürlüğü ve UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü nün de yer aldığı arazinin içerisinde, yaklaģık beģ dönümünün üzerinde temizlik hizmetlerinin yapılabilmesi için gerekli olan ve bu hizmetleri yapmak üzere 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu na göre ihale edilerek ihaleyi kazanan yüklenicinin kullanımına tahsis edilmiģ olan, personel, araç ve gereçlerin istihdam edileceği, bakım, sevk ve idaresinin yapılacağı toplam 1200 m² den ibaret masraflarının yüklenici tarafından karģılanan prefabrik binaların bulunduğu Temizlik ġantiyesi bulunmaktadır. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Bakırköy Belediye BaĢkanlığı Ek Hizmet Binasının (Gençler Cad.) giriģ katında yer almaktadır. Çevre Koruma Müdürlüğü sevk, idare ve denetiminde olan ve Osmaniye Mahallesi nde 120 m² den ibaret ÇamaĢırhane bulunmaktadır. Çevre Koruma Müdürlüğü nün sevk idare ve denetiminde faaliyetler yapan, mülkiyeti Belediyemize ait olan ve Osmaniye Mahallesi nde Fen ĠĢleri Müdürlüğü, UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü nün de yer aldığı arazinin içerisinde prefabrik ve 1000 m² kapalı alana sahip Katı Atık Ayırma Ġstasyonu bulunmaktadır. Çevre Koruma Müdürlüğünün sevk idare ve denetiminde faaliyetler yapan mülkiyeti Belediyemize ait olan ve Osmaniye Mahallesi nde Fen ĠĢleri Müdürlüğü, UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü nün de yer aldığı arazinin içerisinde 750 m² den ibaret AĢevi bulunmaktadır. Osmaniye Mahallesi Ģantiye alanı içerisinde yer almakta olan prefabrik hizmet binalarında, Fen ĠĢleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmet sunmakta; Fen ĠĢleri Müdürlüğü ne bağlı alt birim olarak hizmet veren Yıkım Kararları Uygulama Alt Birimi ise Kartaltepe Mahallesi, Millet Parkı içerisindeki prefabrik belediye hizmet binasında yer almaktadır. Osmaniye Mahallesi Ģantiye alanı içerisinde Müdürlük Ģantiyesi, malzeme deposu, bitki sahası, araç-gereç parkı bulunmakta ve bu durum iç iģleyiģte birimler arası hız ve koordinasyonun avantajlarını daha iyi kullanma imkanı sunmaktadır. Fen ĠĢleri Müdürlüğü ne bağlı hizmet veren Afet Yönetim Merkezi, Ataköy 7 8. Kısım Mimar Sinan Evleri karģısında Ayamama Rekreasyon alanı içerisindeki prefabrik binada hizmet vermektedir. Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğüne bağlı olan, Yapı Denetim ġefliği, Proje Onay ġefliği, Ġmar Durumu ve Planlama ġefliği, Makine Elektrik ve Sanayi ĠĢleri ġefliği BaĢkanlık binamızın 2. katında, Harita Birimimiz BaĢkanlık ana binasının arkasındaki ek binanın giriģ katında, Deprem Güvenliği ve Zemin Etüd ġefliği Kartaltepe Millet Parkı içindeki tek katlı bina içerisindedir. Zabıta Müdürlüğü, görev dağılım Ģemasına göre Müdürlük, Bölge Karakolları, Kontrol ve Denetim Ekipleri ile nokta ekiplerinden oluģan yapılanma içerisinde görevini yürütmektedir. 1 Adet Zabıta Müdürlüğü Hizmet Binası, 4 Adet Zabıta Komiserliği Hizmet Binası, 4 Adet Zabıta Kontrol Noktası MOBO sunda hizmetini sürdürmektedir. Belediye Tiyatro Müdürlüğü Yunus Emre Kültür Merkezi ve Ġspirtohane Kültür Merkezinin hizmetlerini yürütmektedir. Yunus Emre Kültür Merkezi, 18 inci yüzyıl da Osmanlı Ġmparatorluğu nun barut ihtiyacını karģılamak üzere Baruthane i Amire adıyla Bakırköy ün yerleģim bölgesinin dıģında kurulan Baruthane, 1960 lı yıllarda Emlakbank ın bu bölgede baģlattığı UYDUKENT projesinin içinde yer almaktaydı. Ġkinci derece korunması gereken tarihi yapı niteliği taģıyan bu binanın dıģ kabuğu aynen muhafaza edilerek, 2 yılda inģaat ve restorasyonu tamamlanıp modern iç donanımıyla çağdaģ bir mekan oluģturularak 3 MART 1993 te Yunus Emre Kültür Merkezi adıyla açıldı m² lik arsa üzerine m² olarak inģa edilmiģ kültür merkezi, 270 m² lik salon ve 306 m² lik sahneden oluģan 365 kiģilik tiyatro salonu, 300 m² sergi salonu ve 14 Ekim 1997 de faaliyete geçen toplam 300 m² lik alanı kapsayan 230 kiģilik Turhan Tuzcu Sahnesi, otoparkı, kafeteryası, yeģil alanları ve değiģik mimarisiyle bu tarihi ve sıcak mekan yöre halkıyla bütünleģmiģtir. Ġspirtohane Kültür Merkezi ise Ataköy 7-8 inci Kısım da bulunan tarihi Ġspirtohane binası, 19 uncu Yüzyıl da Baruthane i Amire olarak adlandırılan yapı kompleksi içinde yer alır. Teknolojinin ve kimya biliminin ilerlemesiyle 19. yy. ın ikinci yarısında Osmanlı Ġmparatorluğu nun dumansız barut üretme ihtiyacından barutu yakmaya gerekli Ġspirtoyu elde etmek için, m² lik alan üzerine inģa edilmiģ ve imparatorluğun son dönemine kadar faaliyetlerini sürdürmüģ bu yapı grubu, Cumhuriyet Dönemi nden önce Askeri Fabrikalar idaresine, daha sonra da Makine Kimya Enstitüsü ne devredilmiģtir yıllarında Emlakbank ın Toplu Konut Ġdaresi ne geçen bölgede, yerleģim alanı içerisinde yıllarca boģ, sahipsiz ve metruk bir halde iken, Bakırköy Belediye BaĢkanlığı nın giriģimleriyle adı geçen bankadan 49 yıllığına kiralanarak, 1998 Ekim inde dönemin CumhurbaĢkanı Sayın Süleyman Demirel tarafından konservatuar haline getirilmesi için restorasyon çalıģması baģlatılmıģtır. Ġspirtohane nin restorasyonunda; projenin yapılması, yürütülmesi gibi teknik konular Ġstanbul Teknik Üniversitesi (ĠTÜ) tarafından gerçekleģtirilmiģ, maliyeti ise Bakırköy Belediyesi nce karģılanmıģtır. Ekim 2000 de faaliyete geçmiģtir. Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü ġenlikköy Sağlık Birimi, YeĢilköy Sağlık Birimi, Ataköy Sağlık Birimi, Osmaniye Sağlık Birimi, Kartal tepe Sağlık Birimi, Sağlıklı YaĢam Merkezi, Halk Eczanesi I, Geriatri Merkezi, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sağlık Birimi, Halk Eczanesi II, Görüntüleme Merkezi, Halk Sağlığı Laboratuarı, Halk Eczanesi, Veteriner ĠĢleri Birimi ve Belediye Merkez Binada faaliyetlerini yürütmektedir. Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Bakırköy Belediye BaĢkanlığı Ek Hizmet Binasının (Gençler Cad. ) 3. üncü katında yer alır

38 Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü, Kartaltepe Mah. Ahu Sok. BeĢir GöğüĢ Parkı içerisinde yer almakta olan ahģap binada hizmet sunmaktadır. Kültür ve sosyal ĠĢler Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Osmaniye Atatürk Spor ve YaĢam Köyü Osmaniye Mah. Çolak Ġbrahim Sokakta hizmet vermektedir, Türkan Saylan YaĢam Evi- Kartaltepe Mah. Pelinli Sok. No:15/1 de hizmet vermektedir, Bakırköy Gençlik Eğitim Merkezi- Ġstanbul Cad. Muhasebeci Sok. NeĢe ĠĢhanı No:1 kat:3 te hizmet vermektedir, KreĢ Ģefliği - Kartaltepe Mah. Sayfiye Sok. No: 2 de hizmet vermektedir. KreĢ ġefliği, Bakırköy, Sayfiye Sokak No: 2 adresinde BarıĢ Manço Kültür Merkezi binasındaki eski yerinde hizmet vermektedir. Kütüphane Müdürlüğü, Fildamı Osmaniye mah. ÇobançeĢme sok no:5 deki Müdürlük binasında hizmet vermektedir. Belediyemize ait taģınmazlar hakkındaki bilgiler de aģağıda verilmiģtir. Söz konusu taģınmazların bir kısmı diğer kamu kurum ve kuruluģlarının kullanımına tahsis edilmiģ olup, bir kısmı da idaremize ait hizmet binaları, sosyal tesisler, sağlık tesisleri, hayvan barınağı Ģeklinde kullanılmaktadır. YEġĠLKÖY-YEġĠLYURT-FLORYA-BASINKÖY-ġENLĠKKÖY BÖLGELERĠ PARK ve YEġĠL ALANLARI PARK ve YEġĠL ALAN ADI BULUNDUĞU YER 1 BASINKÖY HAVACILAR SĠTESĠ PARKI Basınköy Karakolu karģısı PTT yanı 2 FLORYA ZĠYA GÖKALP PARKI Florya kır serdar sok. Mevkii germiyan sok. 3 FLORYA MUSTAFA PARS PARKI Florya çiğdem sokak üzerinde 4 FLORYA GERMĠYAN SOKAK PARKI Florya YeĢilyurt Cad. Germiyan sokak 5 FLORYA ACAR SOKAK PARKI Florya acar sokak yanında 6 YEġĠLKÖY HAVACI MUZAFFER ERDÖNMEZ PARKI YeĢilköy Havacı Muzaffer erdönmez ilk. Okulu 7 Y. KÖY H. ZĠYA UġAKLIGĠL PARKI(DEMĠRCĠ YeĢilköy istanbul caddesi mürvetli sokak PARKI) 8 Y. KÖY TOP. KONUT. ARASI PARK VE SPOR YeĢilköy toplu konutlar arasında ALANI 9 Y. YURT DENĠZ AKTAġ PARKI(BÜYÜKġEHĠR) YeĢilköy havalanı yolu havuzbaģı yanında 10 BASINKÖY TEPE SOKAK ÇOÇUK PARKI Basınköy vali konağı arkası tepe sokak 11 KALE SOKAK ATAKÖY BÖLGESĠ PARK ve YEġĠL ALANLARI PARK ve YEġĠL ALAN ADI BULUNDUĞU YER 1 1 KISIM ZEYTĠNDALI PARKI ZEYTĠNLĠK HALK PAZARI KARġISI 2 1. KISIM D06-D07 BLOKLAR PARKI ATAKÖY I. KISIM D BLOKLARINDA 3 ATAKÖY2. KIS. GEYĠKLĠ PARK(KAZAKĠSTAN ATAKÖY 2. KISIM A. RIZA EFENDĠ SK. PARKI) 4 2. KISIM KAVAKLI PARK(ATĠLA ĠLHAN)PARKI ATAKÖY 2. KISIM CONK BAYIRI CAD KISIM ATA PARKI ATAKÖY3. 4 KISIM. ÜSTÜNDAĞ OKULU YANI 6 5. KISIM MALĠYE LOJ. PARKI ATAKÖY 6. KISIM. MALĠYE LOJ. ARKASI 7 5. KISIM EMLAK OTAMASYON YANI PARKI ATAKÖY 5. KISIM EMLAK BANKASI OTOMASYN. YANI 8 5. KISIM BARLAS KÜNTAY PARKI ATAKÖY 5. KISIM. ASKERĠ LOJMANLAR ARASI 9 9. KISIM HASAN POLATKAN LĠSESĠ PARKI ATAKÖY 9. KISIM H. POLATKAN LĠSESĠ

39 10 9. KISIM B-3 BLOK PARKI ATAKÖY 9. KISIM KISIM B BLOK MĠMOZA PARKI ATAKÖY 9. KISIM KISIM A-21 BLOK PARKI ATAKÖY 9. KISIM 13 ESKĠ DOSTLAR PARKI ATAKÖY 9. KISIM KARġISI PARK VE SPOR TES KISIM BEGONYA-AÇELYA BLOKLARI PARKI ATAKÖY 11 KISIM KISIM GAZĠ SĠTESĠ PARKI ATAKÖY 7-8 KISIM KISIM IġIK VĠLLALARI PARKI ATAKÖY 7-8 KISIM KISIM MARTI SĠTESĠ PARKI ATAKÖY 7-8 KISIM KISIM HASAN TAġTAN (ATRĠUM ) PARKI ATAKÖY 9. KISIM ATRĠUM ARKASI KARTALTEPE-OSMANĠYE-ZUHURATBABA-YENĠMAHALLE-ZEYTĠNLĠK CEVĠZLĠK BÖLGELERĠ PARK ve YEġĠL ALANLARI PARK ve YEġĠL ALAN ADI BULUNDUĞU YER 1 KARTALTEPE BOZTEPE PARKI KARTALTEPE SOK. ÜZERĠNDE 2 OSMANĠYE HALK PAZ. YANI GÜLER PARKI OSMANĠYE HALK PAZARI BĠTĠġĠĞĠNDE 3 OSMANĠYE ĠSKENDER IĞDIR PARKI OSMANĠYE ġantġyelerġn ÜST KISMINDA 4 OSMANĠYE FĠLDAMI PARKI OSMANĠYE FĠLDAMI ALTINDA 5 OSMANĠYE FĠLDAMI ÜST DĠNLEN. ALANI OSMANĠYE FĠLDAMI KISMINDA 6 ġehġt ER ĠHSAN YALÇIN PARKI OSMANĠYE MAH. VELĠEFENDĠ YOL ÜZERĠNDE 7 SĠNAN ġamġl SAM PARKI(ÖRNEKEVLER)PARKI KARTALTEPE MAH. PELĠN SOKAK ÜZERĠNDE 8 ĠNCĠRLĠ BEġĠR GÖĞÜġ PARKI ĠNCĠRLĠ CAD. Z. EVLER SOK. ÜZERĠNDE VET. MD. 9 ĠNCĠRLĠ BAġARI SOKAK PARKI ĠNCĠRLĠ CAD. BAġARI SOKAK ÜZERĠNDE 10 NECATĠ AKKUġ(PEMBEAY SOK. ) DĠNLEN. ALANI KARTALTEPE ĠNCĠRLĠ MEVKĠĠ 11 ZUHURATBABA MUHTARLIK YANI PARKI(I) ZUHURATBABA MUHTARLIK YANI 12 ZUHURATBABA ÇAMLIK ATATÜRK PARKI(II) ZUHURATBABA MUHTARLIK KARġISINDA 13 ZUHURATBABA ĠSMAĠL AKYÜZ ZUHURATBABA YÜCE TARLA CADDESĠ ÜZERĠNDE PARKI(YÜCETARLA) 14 ZUHURATBABA HÜDAVERDĠ PARKI ZUHURATBABA HÜDAVERDĠ SOKAK ÜZERĠNDE 15 ZUHURATBABA VANKULU SOKAK PARKI ZUHURATBABA VANKULU SOKAK ÜZERĠNDE 16 SANTRAL MAĞ. ARKASI ÇOCUK PARKI SANTRAL MAĞAZASI ARKASI ÇIKMAZ SOKAK 17 KARTALTEPE PANCARLI SOKAK PARKI KARTALTEPE PANCARLI SOKAK ÜZERĠNDE 18 OSMANĠYE GÖLET VE ÇEVRESĠ REKREASYON ALANI OSMANĠYE E-5 KENARI BAKSU YANI

40 BAKIRKÖY BELEDĠYESĠNE AĠT SAĞLIK BĠRĠMLERĠ NO SAĞLIK BĠRĠMLERĠ ADRES 1 ġenlġkköy SAĞLIK BĠRĠMĠ ġenlġkköy STADI ĠÇĠ. 2 YEġĠLKÖY SAĞLIK BĠRĠMĠ YEġĠLKÖY DEMĠRCĠ ÇIKMAZI 3 ATAKÖY SAĞLIK BĠRĠMĠ ATAKÖY 9. KISIM NĠLÜFER SOK. 4 GERĠATRĠ MERKEZĠ ATAKÖY 9. KISIM HOBĠ BAHÇELERĠ ĠÇĠ. 5 YARDIMCI SAĞLIK HĠZMET BĠRĠMĠ ATAKÖY 9. KISIM ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YANI. 6 KARTALTEPE SAĞLIK BĠRĠMĠ TERAKKĠ CADDESĠ 7 OSMANĠYE SAĞLIK BĠRĠMĠ OSMANĠYE SIĞIRTMAÇ SOKAK 8 SAĞLIKLI YAġAM MERKEZĠ FERĠT AYSAN SPOR TESĠSLERĠ ĠÇĠ 9 HALK ECZANESĠ GENÇLER CADDESĠ Belediyemiz, hizmetlerinin önemli bir bölümünü, envanterinde kayıtlı taģıtlarla yürütmektedir. Belediyemizce verilen hizmetlerin çeģitliliği ve yoğunluğu nedeniyle mevcut taģıtlar yetersiz kalmaktadır. Ancak taģıt alımına iliģkin yasal sınırlamalar, taģıt alımını güçleģtirdiğinden, gereksinim duyulan taģıt ve iģ makineleri ihale yoluyla kiralanmaktadır. Tablo 1 de iģ makinelerimiz hakkında bilgilere yer verilmiģtir. TABLO 1 Ġġ MAKĠNELERĠ ADEDĠ D-8l Dozer ĠĢ Makinesi Grayder ĠĢ Makinesi Kanal Makinesi Lastik Tekerlekli Transkavatör ĠĢ Makinesi Loader ĠĢ Makinesi F Loader ĠĢ Makinesi 1 Mf-965 Beko Loader ĠĢ Makinesi 1 Hamm Silindir (8. Tonluk) 1 Sf- 100 Asf. Frezesi ĠĢ Makinesi 1 Xa-60 Kompresör 1 W 55 El Silindiri Wacker 2 Kompaktör Wacker 2 Asfalt Robotu

41 Tablo-2 de taģıtlarımız hakkında bilgilere yer verilmiģtir. TABLO 2 TAġITIN CĠNSĠ ADEDĠ Binek Otomobiller 13 Ambulans 1 Hasta Nakil Aracı 4 Minibüsler 9 Asansörlü Özürlü Aracı 2 Kamyonetler 16 Cenaze Nakil Aracı 1 Anons Aracı 1 Akaryakıt Tankeri 1 Kamyon Kapalı Kasa 1 Sepet Aracı 1 Kaldır Götür Aracı Kamyon 1 Küçük Yol Süpürme Aracı 1 Kapalı Kasa Tıbbi Atik Toplama Aracı 1 Kapalı Kasa Tıbbi Atik Toplama Aracı 2 Damperli Kamyon 10 Çöp Kamyonu 2 Kamyon Üstü ( Hino Vinç) 1 Vidanjör 2 Traktör 1 Su Tankerleri 9 Midibüs (Sürücü Dahil En Az 27 KiĢilik ) 21 Tablo-3 de 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunun 19. maddesi kapsamında açık ihale usulü ile kiralanan araçlar hakkında bilgilere yer verilmiģtir. TABLO 3 TAġITIN CĠNSĠ ADEDĠ Binek Otomobiller 36 Cenaze Nakil Aracı 1 ĠĢ Makinesi (Lastik Tekerlekli Kazıcı Yükleyici ) 1 Minibüsler 10 Sepet Aracı

42 2- Örgüt Yapısı H.ATEŞ ÜNALERZEN BELEDİYE BAŞKANI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TURGAY AKBAL BAŞKAN YARDIMCISI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTUR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YERVANT ÖZUZUN BAŞKAN YARDIMCISI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜD. UZMANLAR SİVİL SAVUNMA UZMANI İÇ DENETÇİLER AYKUT ÇELİKER BAŞKAN YARDIMCISI GÜLTEN TOZANLI BAŞKAN YARDIMCISI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BAHAR SUNMAN BAŞKAN YARDIMCISI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

43 BAKIRKÖY BELEDĠYE MECLĠS ÜYELERĠ CUMHURĠYET HALK PARTĠSĠ GRUBU Baba Levent GÖKÇE Hüseyin Uğur ÖZHABEġ Bedros Avedikyan Serdal KILAVUZ Cavit GANĠÇ Gülsen ALPARSLAN Ferzan ÖZER Ohannes KARABETYAN Selim MALGAZ Adnan TÜRKOĞLU Uğur BECEREN Yervant ÖZUZUN Mehmet BAġARAN ġebnem ġan Doğu ÇOġKUNFIRAT Servet DENĠZ CoĢkun ALAGÖZ Ġlknur MERAL Sefa BĠRĠNCĠ Ali Kenan KIR

44 Kenan ZULALOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTĠSĠ GRUBU Mehmet EminERTEKĠN H. Yalçın KAYALI Türkan Elif ARIKAN CAN Ayhan CAN Ramazan BAġ

45 TARĠHLĠ KOMĠSYON LĠSTESĠ MECLĠS 1. BAġKAN VEKĠLĠ ALT YAPI KOMĠSYONU BÜTÇE PLAN KOMĠSYONU Hasan ERSOY 1-Mehmet BAġARAN 1-Ali Kenan KIR 2-Selim MALGAZ 2-Bahar SUNMAN 3-Servet DENĠZ 3-Serdal KILAVUZ 4-Uğur ÖZHABEġ 4-Cavit GANĠÇ 5-Kenan ZÜLALOĞLU 5-Adnan TÜRKOĞLU MECLĠS 2. BAġKAN VEKĠLĠ HUKUK KOMĠSYONU 12-GENÇLĠK ve SPOR KOMĠSYONU Ali Kenan KIR 1-CoĢkun ALAGÖZ 1-Bahar SUNMAN 2-Levent GÖKÇE 2-Serdal KILAVUZ 3-Ali Kenan KIR 3-Ferzan ÖZER 4-Gülser ALPARSLAN 4-Selim MALGAZ 5-Bedros AVEDĠKYAN 5-Levent GÖKÇE ÇEVRE ve SAĞLIK DEPREM ve DOĞAL 1-HARĠTA KOMĠSYONU KOMĠSYONU AFETKOMĠSYON 1-Doğu COġKUNFIRAT 1-Mehmet BAġARAN 1-Mehmet BAġARAN 2-Gülser ALPARSLAN 2-Cavit GANĠÇ 2-Cavit GANĠÇ 3-Ġlknur MERAL 3-ġebnem ġan 3-Yurdanur KIRICI 4-Uğur BECEREN 4-Suat POLAT 4-ġebnem ġan 5-Ali ERTEN 5-Bedros AVEDĠKYAN 5-Ferzan ÖZER ĠMAR ve ġehġrcġlġk TÜKETĠCĠYĠ KORUMA KOMĠSYONU KOMĠSYONU ENGELLĠLER KOMĠSYONU 1-Bedros AVEDĠKYAN 1-Bahar SUNMAN 1-Bahar SUNMAN 2-Uğur ÖZHABEġ 2-Ali Kenan KIR 2-Levent GÖKÇE 3-Adnan TÜRKOĞLU 3-Doğu COġKUNFIRAT 3-Gülser ALPARSLAN 4-Uğur BECEREN 4-Ġlknur MERAL 4-Servet DENĠZ 5-Yervant ÖZUZUN 5-Yurdanur KIRICI 5-Ramazan BAġ AB VE DIġ ĠLĠġKĠLER BASIN YAYIN ve HALKLA TARĠFE KOMĠSYONU KOMĠSYONU ĠLĠġKĠLER KOMĠSYONU 1-Bahar SUNMAN 1-Ali Kenan KIR 1-Bahar SUNMAN 2-Cavit GANĠÇ 2-Ali ERTEN 2-Serdal KILAVUZ 3-Ohannes KARABETYAN 3-Kenan ZULALOĞLU 3-Yervant ÖZUZUN 4-Ferzan ÖZER 4-Yurdanur KIRICI 4-Adnan TÜRKOĞLU 5-Suat POLAT 5-ġebnem ġan 5-Suat POLAT KADIN SORUNLARI KOMĠSYONU ULAġIM VE TRAFĠK KOMĠSYONU EĞĠTĠM ve KÜLTÜR KOMĠSYONU 1-Bahar SUNMAN 1-Ali Kenan KIR 1-Bahar SUNMAN 2-Gülser ALPARSLAN 2-Mehmet BAġARAN 2-Gülser ALPARSLAN 3-Uğur BECEREN 3-Serdal KILAVUZ 3-Ġlknur MERAL 4-ġebnem ġan 4-Yervant ÖZUZUN 4-Kenan ZÜLALOĞLU 5-Yurdanur KIRICI 5-Servet DENĠZ 5-Servet DENĠZ 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAġKENTĠ ve SANAT KOMĠSYONU T. C. MARMARA BOĞAZLARI VE BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ DAĠMĠ ENCÜMEN 1-Bahar SUNMAN 1-Yervant ÖZUZUN 1-Sefa BĠRĠNCĠ 2-Ohannes KARABETYAN 2-Sefa BĠRĠNCĠ 2-Hasan ERSOY 3-Selim MALGAZ 3-Ferzan ÖZER 3-Ferzan ÖZER 4-Servet DENĠZ 4-Adnan TÜRKOĞLU 5-ALĠ Kenan KIR 5-Uğur BECEREN YARDIM SANDIĞI DĠVAN KATĠPLERĠ 1-Yervant ÖZUZUN 1-Uğur BECEREN 2-Ali ERTEN 2-Ġlknur MERAL

46 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgi iģlem birimimiz daha iyi hizmet sunmak ve hizmet kalitesini arttırmak amacıyla teknolojik yenilikleri yakından takip etmektedir. Bu çerçevede Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğümüz için Yapı Ruhsat Takip Uygulaması, Yapı Tatil Ruhsatı Uygulaması, ArĢiv Uygulaması Mali Hizmetler Müdürlüğü için Ayniyat Takip Uygulaması ve Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü için Mal Beyanı Bildirim Uygulaması yazılımları herhangi mali bir kaynak kullanılmadan hazırlanmıģtır. Belediyemiz genelinde etkin bir evrak otomasyon sistemi oluģturularak tüm Müdürlüklerin (dıģ müdürlükler dahil) evrak akıģlarının bilgisayar ortamında kayıt sistemine geçilmesi sağlanmıģtır. Tahsilat dönemlerinde muhtarlıklarda geçici tahsilat vezneleri oluģturulmuģ ve daha çok vatandaģa ulaģılması sağlanmıģtır. Ülkemizde hızla yaygınlaģan ve Belediyeler ile halkın iletiģimine çağdaģ çözümler sunan e devlet uygulamasına altyapı oluģturmak ve olası doğal afetlere karģı alınacak olan önlemleri hızlı ve etkin olarak planlamaya yardımcı olması amacıyla, Belediyemiz tarafından Bakırköy Kentsel Otomasyon Projesi (BAKOP) isimli projenin çalıģmaları 2007 yılında baģlatılmıģ olup, yürütmekte olan bu Projede yapılan ihaleler kapsamındaki tüm iģler tamamlanmıģtır. Bu kapsamda amaçlanan tüm hedeflere ulaģılmıģtır. Belediyemiz, Bakırköy BAKOP Projesi ile diğer Belediyeler arasında öncü rolü üstlenmiģ, Belediye içi otomasyon ve Belediye dıģı entegrasyon uygulamalarını baģarıyla devreye almıģtır. Mevcut durumu ile sistem ve uygulama yazılımları, klasik otomasyon faaliyetlerini bugünkü Ģekliyle yürütebilecek durumdadır. Ancak Belediyemiz, mükelleflerin ve vatandaģların Belediyemize gelerek verdikleri belge, bilgi, beyan, bildirim vs. ile otomasyon çalıģmalarını yürütmektedir. Bu verilerin sahadaki mevcut durumuyla kontrolü ve diğer kamu kurum ve kuruluģlarına ait verilerle karģılaģtırılması yapılamamaktadır. Sahada yapılan bilgi toplama ve kontrol çalıģması ile Belediyemizdeki sistemde mevcut verilerin güncelliği sağlanmıģ, yanlıģlıklar ve değiģiklikler tespit edilerek, en önemlisi de bugüne kadar Belediyemize mükellefiyet teģkil etmemiģ mükellefler ortaya çıkarılarak kayıt altına alınmaları sağlanmıģtır. Bunun yanında muhtarlık, tapu, kadastro vb. kurum/kuruluģlardan alınarak girilen bilgiler ile birden fazla kaynaktan veri kontrolü ve güncellemesi yapılmıģtır. Yapılan bu çalıģma ile Belediyemizde gelir rasyonalizasyonu sağlanmıģtır. Bu rasyonalizasyon çalıģmalarının kapsamında mekânsal analiz ve sorgulamalarla bir taraftan; kentin sosyal, ekonomik, kültürel dokusunun ve gereksinimlerinin ortaya çıkarılması ve sürekli olarak güncellenmesi, diğer taraftan da; gelir kaynaklarını en üst noktaya yükselterek, Belediyemizin klasik belediyecilik uygulamalarının yanı sıra, kentin; sosyal ekonomik, kültürel tabanlı tüm ihtiyaçlarını karģılayacak hale gelmesi sağlanmıģtır. Kent yaģamını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen diğer kamu kurum ve kuruluģları ile tam bir eģgüdüm halinde çalıģma ortamı ve altyapısı oluģturulmuģtur. Belediyemizde var olan veriler yeniden incelenerek, mevcut veri tabanındaki bilgilerle karģılaģtırma yoluyla öncelikle veri sağlığı ve standardizasyonu sağlanmıģtır. Özellikle Belediyemize verilen beyannamelerin, sisteme doğru aktarılıp aktarılmadığı kontrol edilmiģtir. Yapılan envanter çalıģmaları ile, Bakırköy Ġlçesini oluģturan bütün taģınmazların, sosyal ve kültürel yaģamın bütün yönleri ile bizzat sahada saptanması ve Belediyemizdeki mevcut veri tabanına aktarılması sağlanmıģtır. Özellikle taģınmazlara iliģkin fiili verilerin yerinde saptanması ve veri tabanı ile mukayese yoluyla, Belediyemize mükellefiyet tesisinin yapılıp yapılmadığının araģtırılması, bir tarafta gelir kaçaklarının bulunmasına ve Belediyemizin önemli miktarlarda ek gelir elde etmesine, diğer taraftan da vergide sosyal adalet prensibinin gerçekleģmesine önemli katkı sağlamıģtır. Belediyemizin bütün imar arģiv bilgileri dijital ortama aktarılmıģtır. Elektronik ortama aktarılan arģiv bilgileri mevcut veri tabanımız ile iliģkilendirilerek, yapılan her iģlem, o iģlemin gerektirdiği evraklarla bağlantılı olarak ve zaman kaybı olmaksızın gerçekleģtirilmiģtir. Kent ölçeğinde, planlama ve karar verme sürecinde, yönetime somut faydalar sağlanacaktır. Akıllı harita altlıklarına dayalı, birimlerin ortak kullanımına ve bilgi paylaģımına açık, kurumun ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte tasarlanmıģ bir Sistemin yaģama geçirilmesi ile; Bakırköy Belediyesi nin gereksinimlerinin saptanması, Kent geliģiminin kontrol altında tutulması, daha hızlı, doğru ve ekonomik hizmet üretiminin sağlanması, kadastro ve imar sorunlarına ileriye dönük kalıcı çözümler getirilmesi, Belediye gelirlerinin artırılması, mevcut sorunların hızlı, doğru ve ekonomik bir Ģekilde çözümü ve yetersiz kadro sonucunda oluģan yetersiz hizmet sorunlarının aģılması amacına ulaģılmıģtır. Belediyemiz www. bakirkoy.bel. tr, bbt. bakirkoy. bel. tr, engelli.bakirkoy.bel.tr, mapserver.bakirkoy. bel.tr, web sitelerimiz kullanılmakta olup güncellemeler ve duyurularımız yapılmaktadır. Bu yıl itibarı ile çözüm masası ile t-belediye hizmetleri tek telefonda birleģtirilmiģ ve kullanımı artırılmaya açılmıģtır. VatandaĢlar nolu telefondan borç bilgileri sorgulama, tahakkuk bilgileri öğrenme, Ģikayet bildirme, Ģikayet durumu sorgulama, tahsilat bilgileri öğrenme, beyan bilgileri sorgulama, Ģifre değiģtirme, kredi kartı ile borç ödeme iģlemlerini gerçekleģtirebilmektedir

47 Web sitemizi kurulduğu 2004 yılından bugüne kadar kiģi ziyaret etmiģtir. Belediyemizin bilgi teknolojisi altyapısını oluģturan fiziksel kaynakların dökümü aģağıya çıkarılmıģtır. Terminal Server (1 adet) Harita Sunucusu (1 adet) Virüs GateDefender (1 adet) Firewall (1 adet) ISA SERVER (1 adet) SIP SERVER (Telefon Belediyeciliği ve Ġnternet Üzerinden Aramaları için) (1 adet) DATABASE SERVER (1 adet) SAN SERVER (1 adet) DNS SERVER (1 adet) Etkin ÇalıĢmakta Olan Coğrafi Bilgi Sistemi ile entegre Kent Bilgi Sistemi Çağrı Merkezi E-Belediyecilik Hizmetleri Telefon Belediyeciliği Mobil Belediyecilik, Kiosklar NVI ile tam entegrasyon Sayısal ArĢiv Belediye Uygulamalarında Tam Entegrasyon (Harita, Ġmar, Gelirler, Muhasebe, KBS, CBS) 2009 (Adet) Bilgisayar 216 Yazıcı 63 Sanal Sunucu Ġçerisinde server sayısı 7 Fotokopi Makinesi 28 Fax Makinesi 23 Fotoğraf Makinesi 1 Dijital Kamera 1 Baskı Makinesi 3 Plastik Kart Baskı Makinesi 1 Yazıyı sese dönüģtüren tarayıcı 2 Plotter 1 Scanner 3 Ozalit Makinesi 1 El Telsizi 7 Telefon Makinesi 46 Gürültü Ölçme Makinesi 1 Santral Ünitesi 12 ADNS Server 1 Gate Defenter 1 Datebase Server 1 GIS Server 1 ĠletiĢim Alt Yapısı: 1-1 Adet Metro Ethernet 20 MBPS 2-2 Adet ADSL 4 MBPS 3-6 Adet G.SHDSL

48 BAY BAYAN BAY BAYAN MEMUR STATÜSÜNDE ĠġÇĠ STATÜSÜNDE Faaliyet Raporu Ġnsan Kaynakları BAKIRKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI PERSONELĠNĠN MÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIMI BELEDĠYEMĠZDE ÇALIġAN PERSONELLERĠN MÜDÜRLÜK BAZINDA DAĞILIMI MEMUR ĠġÇĠ TOPLAM MÜDÜRLÜKLER ÇALIġAN TOPLA M ÇALIġ AN Ġnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü BaĢkanlık TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü Fen ĠĢleri Müdürlüğü Ġmar Ve ġehircilik Müdürlüğü UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Belediye Tiyatro Müdürlüğü Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Park Ve Bahçeler Müdürlüğü Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü ĠĢletme Müdürlüğü KreĢ ġefliği Kütüphane Müdürlüğü Basın Yayın Ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü BaĢka Kurumlarda ÇalıĢanlar Toplam ÖĞRENĠM DURUMLARINA GÖRE ÇALIġAN SAYISI (MEMUR) ĠLKOKUL 2 ORTAOKUL 26 LĠSE 108 LĠSANS 107 ÖNLĠSANS 46 TOPLAM 289 ÖĞRENĠM DURUMLARINA GÖRE ÇALIġAN SAYISI (ĠġÇĠ) OKUR YAZAR 1 ĠLKOKUL 94 ORTAOKUL 51 LĠSE 113 LĠSANS 30 ÖNLĠSANS 7 TOPLAM

49 5- Sunulan Hizmetler ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 1) Ülkemizde, ilimizde ve ilçemizde kutlanan ulusal, dini ve yerel bayramlarımızın, özel gün ve haftaların amacına uygun kutlanması, festival, Ģenlik ve tüm sosyal kültürel etkinliklerin organizasyonları sağlanarak diğer müdürlüklerimizle koordinasyon içinde gerekli yazıģmalar yapılmıģtır. 2) Valilik Makamı ya da Kaymakamlık Makamı nca oluģturulan komisyonlara, talep üzerine üye görevlendirilmesi yapılmıģtır. 3) Müdürlük bünyesinde çalıģan memur ve iģçi personelin tüm özlük iģlemleri yürütülerek, bu konuda ilgili kurum ve müdürlüklere yazıģmalar yapılmıģtır. 4) BaĢkanlık Makamına sunulmak üzere gelen dilekçelerdeki taleplerin karģılanması amacıyla Müdürlükler arası koordinasyon oluģturularak, dilekçe sahipleri konu hakkında bilgilendirilmiģtir. 5) BaĢkanlık Makamı tarafından alınması gereken temsil ağırlama ve tören giderleri için ilgili Ġhale Kanunu na göre ihale yapılarak komisyon oluģturuldu. Alınan mal ve malzemeler aylık fatura bedellerinin yazıģmaları yapılarak ilgili firmalara ödenebilmesi için ödeme emirleri ile birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğü ne ödenmek üzere gönderilmiģtir. 6) Bakırköy Belediye BaĢkanlığı Encümeni nce verilen önergeler ilgili birimlere iletilerek takibi yapılmıģtır. 7) Müdürlüğümüze ait bütçe iģlem ve yazıģmaları yapılarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiģtir. 8) Özel Kalem Müdürlüğü ne intikal eden tüm evrak, bilgi ve belgeler dosyalanarak arģivlenmiģtir. 9) Belediye BaĢkanımızın her türlü emir ve direktifleri Müdürlüklere iletilerek takibi yapılmıģtır. 10) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Organizasyonu Müdürlükler arası koordinasyonun sağlanmıģtır. 11) Müdürlüklerden haftalık Faaliyet raporları toplanarak baģkanlığa sunulup arģivlenmiģtir. 12) Bakırköy ilçesi sınırları içerisindeki tün sivil toplum örgütleri ve vatandaģların talebi üzerine merasim ve törenlerinde araç talepleri sağlanmıģtır. 13) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları Organizasyonu yapılmıģtır. 14) Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarında gerekli koordinasyonu sağlanmıģtır (28 29 Ekim²009) 15) BaĢkanlıkça verilen sözlü veya yazılı emir, tavsiye ve bilgiler ilgililere duyurulmuģtur. 16) BaĢkan, BaĢkan Vekili, BaĢkan Yardımcıları ve diğer personelin belediye iģlerine iliģkin olarak yapacakları yurt içi ve yurt dıģı seyahatleri için gerekli ihtiyaçları ve ulaģımları sağlanmıģtır. 17) BaĢkan Belediye Meclis Üyeleri BaĢkan yardımcıları ve Belediye görevlilerinin yurtdıģı seyahatlerinde gerektirdiği pasaport, vize bilet rezervasyon gibi iģlemleri takip edilmiģ ve yürütülmüģtür. ÇÖZÜM MASASI Çevre Yönetimi olgusunun yerel yönetimlerin ayrılmaz bir parçası olması, çözümlerin bulunması açısından en akılcı ve kaçınılmaz bir gerçek olarak ortaya çıkmaktadır. Çevrenin yalnızca koruma, güzelleģtirme ve temizleme gibi eylemlere indirgenen teknik bir olgu olarak değil, belde yaģamının her alanını etkileyen ve sürekli bir değerlendirme ve kendini yenileme süreci gerektiren iģlevsel bir toplumsal iliģkiler sistemi olarak ele alınması zorunluluğunu getirmektedir. Bu kapsamda Çözüm Masamız, halkımızın bürokratik engellere takılmadan, bire bir muhatap bulmak suretiyle Belediye yi ve diğer kamu kurumlarını ilgilendiren isteklerinin, dilek, Ģikâyet ve önerilerinin takip edilmesi ve bunların sonuçlarından haberdar edilmesi iģini yürütür. Çözüm Masası halkımızın, her türlü olumsuzluk ve aksaklıkta, talep, beklenti ve memnuniyetlerini bildirdiği bir dost, bir odak noktası durumunu üstlenmiģtir. FAALĠYETLERĠ: 1) Çözüm Masası na baģvurarak, çeģitli ev eģyası ihtiyacı olan kiģilerin veritabanına kaydedilmesi ve yardım etmek isteyen vatandaģlarımızın arz ettikleri malzemeleri, belediyemiz bünyesindeki çeģitli müdürlüklerden tahsis edilen araçlarla ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim edilmesi sağlanmıģtır. 2) Çözüm Masası nda oluģturulmuģ olan ve iģ arayan Bakırköylü vatandaģlarımızın yazılı özgeçmiģlerinin oluģturulması ve saklanması, insan kaynakları veri tabanına kaydedilmesi ve mülakat yapılarak, eleman istihdam etmek üzere Çözüm Masası na baģvurmuģ olan iģverenlerle görüģtürülmesi ve insan kaynakları üzerine danıģmanlık hizmetlerinin verilmesi sağlanmıģtır

50 MÜDÜRLÜKLERDEKĠ KOORDĠNELĠ ÇALIġMALAR Faaliyet Raporu 2008 MÜDÜRLÜKLER TÜM EVRAK ÇÖZÜMLENEN EVRAK ÇÖZÜM MASASI %100 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞT. MÜD. 5 %100 BĠLGĠ ĠġLEM ġeflġğġ 59 %100 ULAġIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 10 %100 YAZI ĠġLERĠ MÜD. 4 %100 HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1 %100 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜD. 135 %100 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġL. MÜD. 50 %100 EMLAK ĠSTĠMLÂK BÜROSU 17 %100 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ %100 HARĠTA BÜROSU 3 %100 MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 34 %100 ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1 %100 RUHSAT VE DENETĠM MÜD. 40 %100 ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜD. 189 %100 PARK VE BAHÇELER MÜD %100 SAĞLIK ĠġLERĠ MÜD. 146 %100 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜD. 651 %100 VETERĠNER ĠġL. MÜD. 353 %100 ZABITA MÜD. 835 %100 TĠYATRO MÜD. 12 %100 ÖZEL KALEM MÜD. 193 %100 BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜD 21 %

51 BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 1- DAĞITIM TANITIM ve KOORDĠNASYON EKĠBĠ Belediyemiz hizmetlerini Bakırköy halkı ile paylaģmak, sorunlarına anında çözüm üretmek amacıyla sosyal belediyecilik anlayıģıyla görev yapmaktadır. FAALĠYETLERĠ 1) Hizmetlerimizin tanıtımına hız verildi. 2) Kazanılan ilginin değerlendirilmesi hedef kitleye verilen bilgi nin karģıdan ilgi olarak geri gelmesi durumu izlendi. 3) KarĢılıklı iliģkilerin vericiye gelen parçaları sayesinde istenenlerin devamı, istenmeyenlerin ise düzeltme iģlemleri gerçekleģtirildi. 4) Aciliyet gerektiren konularda doğrudan harekete geçildi. 5) Belediyemizin hizmete dönük, halkıyla iç içe ve onun katılımını alan, giriģimci, yeniliklere açık, öncü yanı ortaya kondu. Her ay Bakırköy Ġlçesini ve belediyemizin faaliyetlerini içeren derginin dağıtımları 14 muhtarlık noktasına belediyemiz müdürlüklerine ve ilçe içerisindeki alıģveriģ merkezlerine dağıtımı yapıldı. Dergilerimizi bazı aylar ilçe içerisindeki sitelere ve mahallelere dağıtılarak tek tek her eve girmesi sağlandı. Kadın meclisi çalıģmalarına destek verildi. Halkımıza ramazan erzakı dağıtılmasına destek verildi. 2- BAġBAKANLIK ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ( Bimer) gün ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Alo 155 BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezi Doğrudan BaĢbakanlık (BĠMER) hakkında, 2006/3 sayılı Genelge gereği Belediye BaĢkanlığımızca Bimer Bürosu oluģturulmuģtur. BaĢbakanlığa yapılayacak baģvuruların tüm yurt sathında kabulünü ve BaĢbakanlıktan izlenebilmesini amaçlayan bu düzenlemede; 3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 5146 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve bazı kanunlarda değiģiklik yapılması hakkında Kanun ile Ġnsan Haklarına iliģkin müracaatlar içermekte olup vatandaģlar tarafından yapılan yazılı veya sözlü baģvuruların bir otomasyon sistemi içinde yürütülmesi sağlanmaktadır tarihleri arası iģlem gören iletilerin icmali aģağıda çıkarılmıģtır. VERĠLER SAYISI Bilgi edinme baģvurusu toplamı 124 Olumlu cevaplanarak bilgi ve belgelere eriģim sağlanan baģvurular - Kısmen olumlu cevaplanarak, kısmen de reddedilerek bilgi ve belgelere eriģim sağlanan baģvurular Reddedilen baģvurular toplamı 1 Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak veya ayrılarak bilgi ve belgelere eriģim sağlanan baģvurular Diğer Kurum ve KuruluĢlara yönlendirilen baģvurular - BaĢvurusu reddedilenlerden yargıya itiraz edenlerin toplam sayısı - Bekleyen BAKKART PROJESĠ: BAKKART Belediyemiz hizmetlerinin tek çatı altında toplanarak Bakırköylülere ulaģmasını sağlayan hizmet ve avantaj kartıdır. Bakırköylü vatandaģlarla, Bakırköylü esnafı kaynaģtırarak, ekonomik açıdan Bakırköy deki geniģ ticari tabandan Bakırköy halkının faydalanmasını sağlamak amacıyla 2004 yılında BAKKART uygulaması baģlatılmıģtır

52 BAKKART Türkiye de bir ilk olup Bakırköy de oturan vatandaģlarımızın ayrıcalık ve avantaj kartıdır yılında Türkiye Genelinde ġehir ve BaĢkan Dergisi Kent Ödüllerinde En Ġyi Proje dalında ödül alan BAKKART Projesi, 2008 yılı itibarıyla ġehir ve BaĢkan Dergisi Kent Ödüllerinde, Marmara Bölgesinde En Ġyi Proje Ödülüne layık görülmüģtür. Bakırköylü vatandaģlar; 1 resim, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Bakırköy de ikamet ettiğini gösteren adına kayıtlı elektrik, su, doğalgaz vb. fatura ile BAKKART müracaat noktalarının herhangi birine gittiklerinde anında kendi adlarına düzenlenen Bakkart larını ve Acil Sağlık Hizmeti kartlarını ücretsiz olarak alabilmektedirler BAKKART üyesi vatandaģlar Belediyenin indirim anlaģması yaptığı 2000 i aģkın firmadan, %10 dan %50 ye varan oranlarda indirimli olarak faydalanabilmektedirler. BAKKART sahiplerinin ücretsiz olarak faydalanabilmesi için kültür-sanat etkinlikleri ve Ģehir içi Ģehir dıģı geziler düzenlenmektedir. Bakkart üyelerimiz Belediyemizin; Halk Eczanesi, ÇamaĢırhane, Bilgi evi, Kütüphane hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilmektedirler BAKKART üyesi vatandaģlarımız; ġenlikköy, Ataköy, YeĢilköy, Osmaniye olmak üzere toplam 5 mahallemizde bulunan sağlık merkezlerimizde, Dahiliye, Kadın Doğum, Psikolojik DanıĢmanlık, Pansuman ve enjeksiyon hizmetleri almaktadır. BAKKART üyesi vatandaģlarımız, Sağlık Merkezlerimizde SGK reçetelerini yazdırabilmektedirler. Hiçbir sosyal güvencesi olmayan BAKKART lı vatandaģlarımız sağlık merkezlerinde muayene olup, Belediyemiz "Halk Eczanesi"nden ilaçlarını ücretsiz olarak alabilmektedirler. 65 yaģ üstü BAKKART lı vatandaģlarımız "Geriatri" merkezinde; fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra demans ve geriatri polikliniğinden ücretsiz olarak yararlanmaktadırlar. BAKKART üyesi vatandaģlarımıza "Sağlıklı YaĢam Merkezi"nde; Koruyucu hekimlik ve birinci basamak sağlık hizmetleri verilmektedir. Yatağa bağımlı BAKKART sahibi vatandaģlarımıza evde pansuman, sonda değiģimi, enjeksiyon, tansiyon ölçümü gibi tıbbi yardım ve hastane nakil iģlemleri ücretsiz olarak gerçekleģtirilmektedir. BAKKART üyesi vatandaģlarımız Görüntüleme Merkezi ve Halk Sağlığı laboratuarında tomografi, mamografi, ultrason, röntgen vb. her türlü kan ve idrar tahlillerini ücretsiz olarak yaptırabilmektedirler. Bu doğrultuda; a) Bakkart ve Acil Sağlık Hizmeti Kartının üyelerimize teslimi; BaĢkanlık Merkez Bina GiriĢi, Ataköy, Kartaltepe, Osmaniye, YeĢilköy, ġenlikköy, Sağlık Ocakları nda yer alan Halkla ĠliĢkiler Masalarından üyeliklerin kabulü, kartların baģvuru anında ücretsiz teslim edilmesi, Belediyemiz web Sayfasından ve Müdürlüğümüz adresine yapılan Bakkart Müracaatlarının verilen adrese gidilerek teslim edilmesi, Bölge genelinde Bakkart-Acil Sağlık Hizmeti Kartlarının ne ölçüde kullanıldığının araģtırılması, bu doğrultuda kartı olmayan vatandaģlarımızın üyelik iģlemlerinin yapılarak, kartlarının teslim edilmesi. b) Bakkart Müracaatlarının bilgisayar sistemine kayıt edilmesi

53 c) Bakkart a indirim uygulayan iģyerleri ile sözleģme yapılması, bu doğrultuda sözleģme yapılan iģ yerlerine indirim stıcker ı yapıģtırılması çalıģmaları. d) Bakkart Kitapçığının güncellenerek halkın bilgisine sunulması. e) Bakkart Üyelerine Yönelik promosyon çalıģmaları dahilinde, kültür ve sanat etkinlikleri, çevre gezileri organizasyonları düzenlenmesi. 4- ACĠL SAĞLIK HĠZMETĠ BAKKART sahibi olan üyelerimiz, 7 gün 24 saat Türkiye nin neresinde olursa olsun Acil Sağlık Hizmeti nden ücretsiz olarak faydalanabilmektedir. Acil Sağlık Hizmeti içinde; Tıbbi DanıĢmanlık Acil Ambulans Yerinde Tıbbi Müdahale+Acil Doktor Sarf Malzeme + Acil Ġlaç bulunmaktadır. BAKKART ACĠL SAĞLIK HĠZMETĠ KULLANIM VERĠLERĠ BAKKART GÜVENCELĠ HĠZMETLER (2009) Oca ġub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara TOPLAM ACĠL TRANSPORT YERĠNDE MÜDAHALE SECONDER TIBBĠ DANIġMANLIK TOPLAM HĠZMET ADEDĠ

54 3- Bakkart tanıtımı ile birlikte diğer belediye hizmetlerimizin de tanıtım çalıģmalarına devam edildi. 4- " EV HANIMLARI ĠÇĠN HOBĠ EDĠNMENĠN TAM ZAMANI " organizasyonu dahilinde Takı Tasarımı, El Sanatları, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Halk Oyunları, Pratik Bilgisayar Kullanımı çalıģmaları yapıldı. Tarih: YaĢam Rehberliği Toplantıları dahilinde "ZĠHĠN YOGASI(MEDĠTASYON)" konulu toplantı organizasyonu gerçekleģtirildi. Tarih: Yer:Kartaltepe Kültür Merkezi. 6- YaĢam Rehberliği Toplantıları dahilinde" ĠLK YARDIM TATBĠKATI" konulu toplantı organizasyonu gerçekleģtirildi. Tarih: Yer:Kartaltepe Kültür Merkezi 7- YaĢam Rehberliği Toplantıları dahilinde Doktor eģliğinde sağlık sorularının cevaplandığı sohbet toplantısı yapıldı. Tarih: Yer: Kartaltepe Kültür Merkezi. 8- YaĢam Rehberliği Toplantıları dahilinde "KANSERĠN SEBEPLERĠ VE TETĠKLEYEN NEDENLER" ve " SAĞLIKLI BESLENMEDE BĠTKĠLERĠN KULLANIMI" konulu toplantı organizasyonu gerçekleģtirildi. Tarih: Yer: Kartaltepe Kültür Merkezi. 9- YaĢam Rehberliği toplantıları dahilinde 14 ġubat Sevgililer Günü nedeniyle "ONA SEVDĠĞĠNĠ SÖYLE etkinliği gerçekleģtirildi. Tarih: Yer: Yunus Emre Kültür Merkezi. 10- Çanakkale Zaferinin 94. yılı nedeniyle 4 hafta boyunca "ÇANAKKALE ġehġtlġğġ ZĠYARETĠ " gerçekleģtirildi. Tarih:21 ġubat / 28 ġubat/ 7 Mart / 14 Mart

55 11-YaĢam Rehberliği Toplantıları dahilinde "TÜRK SANAT MÜZĠĞĠ KOROSU "konser organizasyonu gerçekleģtirildi. Tarih: Yer: Kartaltepe Kültür Merkezi Mart 2009 Ulusal Deprem Haftası nedeniyle "DEPREMĠ DEPREM TIRINDA ÖĞRENĠYORUZ" konulu organizasyon gerçekleģtirildi. 3 Mart 2009 Cumhuriyet Meydanı 4-5 Mart 2009 Ataköy Atrium Önü 6 Mart 2009 YeĢilköy Ġstasyon Önü 13- YaĢam Rehberliği Toplantıları dahilinde "ATIK EVSEL YAĞLARIN TOPLANMASI "konulu toplantı organizasyonu gerçekleģtirildi. Tarih: Yer: Kartaltepe Kültür Merkezi 14- Organ bağıģını desteklemek amacıyla "MUTLU YAġAM YÜRÜYÜġÜ ve KONSER" organizasyonu gerçekleģtirildi. Tarih: Yer: Ġncirli DikilitaĢ Cumhuriyet Meydanı

56 15- YaĢam Rehberliği Toplantıları dahilinde "12 MART ĠSTĠKLAL MARġININ KABUL GÜNÜ" konulu toplantı organizasyonu gerçekleģtirildi. Tarih: Yer:Kartaltepe Kültür Merkezi. 16- YaĢam Rehberliği Toplantıları dahilinde "YAġLILAR HAFTASI" dolayısıyla 60 yaģ üstü vatandaģlarımıza Ġnternet Eğitimi konulu toplantı organizasyonu gerçekleģtirildi. Tarih: Yer: Kartaltepe Kültür Merkezi. 17- Rehberliği Toplantıları dahilinde Sağlık sorularının Doktor EĢliğinde cevaplandığı sohbet toplantısı yapıldı. Tarih: Yer:Kartaltepe Kültür Merkezi. 18- YaĢam Rehberliği Toplantıları dahilinde "OTĠZM NEDĠR" konulu toplantı organizasyonu gerçekleģtirildi. Tarih: Yer: Kartaltepe Kültür Merkezi. 19- Rehberliği Toplantıları dahilinde "KALP SAĞLIĞI" konulu toplantı organizasyonu gerçekleģtirildi. Tarih: Yer: Kartaltepe Kültür Merkezi. 20- YaĢam Rehberliği Toplantıları dahilinde "BOYUN ve BEL FITIĞI" konulu toplantı organizasyonu gerçekleģtirildi. Tarih: Yer: Kartaltepe Kültür Merkezi Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle her yıl düzenlenen 4. GELENEKSEL UÇURTMA ġenlġğġ" organizasyonu gerçekleģtirildi. Tarih: Yer:YeĢilköy Sahili. 22- YaĢam Rehberliği Toplantıları dahilinde "DEPREM ÖNCESĠ ve SONRASI NELER YAPILMASI GEREKĠYOR" konulu toplantı organizasyonu gerçekleģtirildi. Tarih: Yer: Kartaltepe Kültür Merkezi. 23- Halkımızın bilinçlenmesi kapsamında "GÖZ TARAMASI ve GÖZ HASTALIKLARI" panel organizasyonu gerçekleģtirildi. Tarih: Yer: Yunus Emre Kültür Merkezi. 24- Hıdrellez ġenlikleri kapsamında "EDĠRNE BOLCA NĠNE ve SELĠMĠYE CAMĠĠ" gezi organizasyonu gerçekleģtirildi. Tarih: YaĢam Rehberliği Toplantıları dahilinde SAĞLIK SOHBETĠ konulu toplantı organizasyonu gerçekleģtirildi. Tarih: Yer: Kartaltepe Kültür Merkezi. 26- Anneler Günü nedeniyle "ANNELER GÜNÜ ġenlġğġ "organizasyonu gerçekleģtirildi. Tarih: Yer: Ata Park. Ataköy 4. Kısım

57 27- YaĢam Rehberliği Toplantıları dahilinde "19 MAYIS ve ATATÜRK" konulu konferans yapıldı. Tarih: Yer: Kartaltepe Kültür Merkezi 28- Halkımızın bilinçlenmesi kapsamında "MENAPOZA TESLĠM OLMAYIN" konulu panel organizasyonu gerçekleģtirildi. Tarih: Yer: Yunus Emre Kültür Merkezi. 29- YaĢam Rehberliği Toplantıları dahilinde "DOMUZ GRĠBĠ" konulu konferans yapıldı. Tarih: Yer: Kartaltepe Kültür Merkezi 30- "ATAKÖY ĠÇĠN EL ELE PĠKNĠĞĠ" organizasyonu gerçekleģtirildi. Tarih: Yer: Ataköy 2. Kısım Ramazan YeĢil Parkı. Köyü. 31- "6. GELENEKSEL SÜNNET ġölenġ" gerçekleģtirildi. Tarih: Yer: Atatürk Spor ve YaĢam Sünnet Kayıtlarının alınması Acıbadem, Çamlık, International Hospital, Ġncirli Ethica, YaĢar Hastanelerinde sünnetlerin yapılması. Kıyafetlerin dağıtılması Cesaret sertifikalarının verilmesi, Atlı Karınca ve Eyüp Sultan Ziyareti. Sünnet ġöleni 32- Halkımızın bilinçlenmesi kapsamında "KIRIM KONGO KANAMALI ATEġĠ" el broģürü çalıģması yapılarak dağıtılmıģtır. Tarih:

58 33- Bakkart ta indirim uygulayan iģyerlerinin ve indirimlerinin yer aldığı "BAKKART KĠTAPÇIĞI ve ĠNDĠRĠM STĠCKER" ı çalıģması yapılarak halkımıza ve üye iģyerlerine dağıtımı yapılmıģtır. Tarih: "ATATÜRK SPOR ve YAġAM KÖYÜ" Kitapçığının çalıģması yapılarak halkımıza dağıtımı yapılmıģtır "GRĠP ve DOMUZ GRĠBĠ HAKKINDA BĠLĠNMESĠ GEREKENLER" konulu el broģürünün çalıģması yapılarak dağıtımı yapılmıģtır Ataköy için El Ele Projesi dahilinde, "SAHĠLĠNE ve YEġĠLĠNE SAHĠP ÇIK" etkinliği gerçekleģtirildi. Tarih: Yer: Ramazan YeĢil Parkı 37- Ramazan Ayı boyunca Bakkart lılara yönelik Camii ve Türbe ziyaretleri gerçekleģtirildi. Tarih: Ramazan Ayı nedeniyle Belediyemizce kurulan Kartaltepe ve Osmaniye iftar çadırlarında BAKKART ile ilgili tanıtım çalıģmaları gerçekleģtirildi. Tarih: Bakkart Projesi kapsamında; ilçemizdeki yaģ grubundaki gençlerimizi kapsayacak olan Bakırköy de genç olmanın ekstra avantajlarını, ayrıcalıklarını, büyük imkanlarını sunacak GENÇ BAKKART uygulamasını hayata geçirmek üzere ön hazırlık çalıģmalarına baģlandı Bu doğrultuda; Dershaneler, Spor merkezleri, Sinemalar, Tur Acentelari, Otomobil ġirketleri, Müzeler, Kırtasiyeler, Giyim, Güzellik Merkezleri, Eğlence Yerleri, Hastaneler, Restaurant ve Kafeteryalar ile görüģmeler yapılarak projenin hazırlık çalıģmalarına devam edildi. 40- Ġlçe halkına yönelik hobi çalıģmaları dahilinde AEROBĠK etkinlilerine baģlandı. Tarih: Pazartesi - ÇarĢamba-Cuma Yer: Atapark Yılları arasında Belediyemizce sünnetleri gerçekleģtirilen Bakkart lı ailelerimizin çocuklarının hayatları boyunca saklayacakları anı niteliği taģıyan albüm "SÜNNET ALBÜMÜ DAĞITILMASI" etkinliği kapsamında sünnet çocuklarımıza verilmesi organizasyonu. Tarih: Yer: Yunus Emre Kültür Merkezi. 42- "SÜNNET ALBÜMÜ DAĞITILMASI" etkinliğine katılamayan çocuklarımızın adreslerine albümlerinin teslim edilmesi çalıģması yapılmıģtır. Tarih: Bakkart projesi dahilinde 2009 yılında ilçemizde yeni doğan bebeklerin listesi hazırlanarak Bakkart lı ailelere yönelik "HOġGELDĠN BEBEK ALBÜMÜ" çalıģmaları yapıldı. Tarih: YaĢam Rehberliği Toplantıları dahilinde "PLASTĠK KULLANIMININ ĠNSAN VÜCUDU ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ" konulu toplantı organizasyonu gerçekleģtirildi. Tarih: Yer: Kartaltepe Kültür Merkezi. 45- YaĢam Rehberliği Toplantıları dahilinde "DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ" nedeniyle yapılan sohbet toplantısı gerçekleģtirildi. Tarih: Yer: Kartaltepe Kültür Merkezi. 46- YaĢam Rehberliği Toplantıları dahilinde "TÜKETĠCĠYĠ KORUMA HAFTASI" nedeniyle yapılan sohbet toplantısı gerçekleģtirildi. Tarih: Yer: Kartaltepe Kültür Merkezi. 47- YaĢam Rehberliği Toplantıları dahilinde "ANAYASAL HAKLAR ve AÇILIMLAR" konulu sohbet toplantısı gerçekleģtirildi. Tarih: Yer: Kartaltepe Kültür Merkezi

59 48-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle; Cumhuriyet Bayramı Çelenk Koyma Töreni, Atatürk Spor ve YaĢam Köyü Cumhuriyet Bayramı Törenleri, Fener Alayı, Cumhuriyet Meydanı Konser etkinliklerinde halkımıza "ATATÜRK RESMĠ- TÜRK BAYRAĞI ve YAKA ROZETĠ" dağıtımı gerçekleģtirildi. Tarih: Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Bakırköy esnafına "TÜRK BAYRAĞI" dağıtılmıģtır. Tarih: YaĢam Rehberliği Toplantıları dahilinde "HARF DEVRĠMĠ HAFTASI" nedeniyle sohbet toplantısı yapıldı. Tarih: Yer: Kartaltepe Kültür Merkezi 51- Halkımızın bilinçlenmesi kapsamında "DOMUZ GRĠBĠ "broģürü çalıģması yapılarak dağıtılmıģtır. Tarih: YaĢam Rehberliği Toplantıları dahilinde "ATATÜRK Ü ANMA HAFTASI" nedeniyle Atatürk ün sevdiği Ģiirler ve Ģarkılardan oluģan Atatürk ü Anma Programı yapıldı. Tarih: Yer: Kartaltepe Kültür Merkezi 53- YaĢam Rehberliği Toplantıları dahilinde "DANS GÖSTERĠSĠ" organizasyonu gerçekleģtirildi. Tarih: Yer: Kartaltepe Kültür Merkezi. 54- YaĢam Rehberliği Toplantıları dahilinde Emekli Öğretmenler için düzenlenen "ÖĞRETMENLER GÜNÜ" kutlama organizasyonu gerçekleģtirildi. Tarih: Yer: Kartaltepe Kültür Merkezi. 55- YaĢam Rehberliği Toplantıları dahilinde Dünya Ġnsan Hakları Haftası nedeniyle "ĠNSAN HAKLARI NELERDĠR" konulu toplantı organizasyonu gerçekleģtirildi. Tarih: Yer: Kartaltepe Kültür Merkezi. 56- YaĢam Rehberliği Toplantıları dahilinde "BEL ve BOYUN FITIĞI" konulu sağlık sohbeti toplantısı yapıldı. Tarih: Yer: Kartaltepe Kültür Merkezi. 57- YaĢam Rehberliği Toplantıları dahilinde "DĠLEK AĞACI" etkinliği gerçekleģtirildi. Tarih: OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEM. AĞS. EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM CUMHURĠYET BUGÜN HABERTURK VATAN SABAH STAR MĠLLĠYET RADĠKAL BĠRGÜN HÜRRĠYET ZAMAN SÖZCÜ TERCÜMAN ANAYURT GÜNEġ

60 POSTA AKġAM DĠĞER VAKĠT YEREL Belediye hizmetleri ile ilgili, haber, program, vs. izlenerek arģivlendi. 59- Ulusal ve yerel basınla olan iliģkilerde bilgi akıģı hızlı ve etkin biçimde gerçekleģtirildi adet Basın Bülteni 60 merkeze ulaģtırıldı TV HABER SAYISI TV ADI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM TV CNN TÜRK TV NET STAR SKY TÜRK SAMANYOLU HABER SHOW NTV ÜLKE TV ATV KANAL KANAL TÜRK TGRT HABER KANAL T TV NET TRT TV HABER TÜRK FOKS KANAL B ATA TV ULUSAL ART 1 1 EGE TV 1 1 STV FLASH KARADENĠZ 4 4 KANAL D HALK TV MESAJ TV 1 1 KANAL A 1 1 CEM TV 1 1 KANAL AĠRPORT

61 61- Yapılan hizmetlerin seyri sürekli ve düzenli olarak takip edilerek halkın bilgi ve fikir sahibi olması sağlandı. 62- Demokratik ve Ģeffaf yönetimin gereği olan eģitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kiģilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına iliģkin 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereği iģleyiģ sağlanmıģtır. BĠLGĠ EDĠNME HAKKININ KULLANIMIYLA ĠLGĠLĠ YILLIK RAPOR VERĠLER Bilgi edinme baģvurusu toplamı 436 Olumlu cevaplanarak bilgi ve belgelere eriģim sağlanan baģvurular 248 SAYISI Kısmen olumlu cevaplanarak, kısmen de reddedilerek bilgi ve belgelere eriģim sağlanan 3 baģvurular Reddedilen baģvurular 174 Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak veya ayrılarak bilgi ve belgelere eriģim sağlanan baģvurular Diğer Kurum ve KuruluĢlara yönlendirilen baģvurular 11 BaĢvurusu reddedilenlerden yargıya itiraz edenlerin toplam sayısı Belediye birimlerimizin ihtiyacı olan matbu evrak, form, el broģürü, duvar ilanı vs. basım iģi gerçekleģtirilmiģtir. Buna göre; Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal ĠĢleri Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü adet adet 350 adet adet adet Belediyemiz Tanıtım BroĢürlerinden örnekler aģağıda sunulmuģtur. 64- Resmi kurum ve kuruluģlar tarafından Belediye BaĢkanlığımızca ilan edilmesi istenen ilan metinlerinin asma-indirme iģlemlerine devam edildi

62 Buna göre; ĠLAN METNĠ ĠLANIN NERDEN GELDĠĞĠ ADEDĠ Ġstanbul Valiliği Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü 1 Kaymakamlık Makamı 3 Askerlik ġubesi BaĢkanlığı 2 Ġlçe Seçim Kurulu 1 1. Sulh Hukuk Mahkemesi 48 Seferihisar Sulh Hukuk Mahkemesi 1 Sulh Hukuk Mahkemesi Edremit 1 TMMOB Ücretli ve ĠĢsiz Mühendis Mimar ve ġehir Plancıları Kurultayı 1 PTT Genel Müdürlüğü Avrupa Yakası PTT BaĢ Müdürlüğü 1 Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Zabıta Daire BaĢkanlığı Zabıta Destek Müdürlüğü 1 Avrupa Yakası PTT Müdürlüğü 1 Bakırköy PTT Merkez Müdürlüğü 1 Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü 9 Mali Hizmetler Müdürlüğü 2 TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 5 Vakıflar Genel Müdürlüğü Ġstanbul Bölge Müdürlüğü 1 Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü 1 Erenköy Tavsiye ĠĢletme ġube Müdürlüğü 1 Sağlık Grup BaĢkanlığı 1 Ġstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası 1 Ġstanbul Tasfiye ĠĢletme ġube Müdürlüğü 1 TaĢköprü Belediyesi Festival Komitesi BaĢkanlığı 1 Ġstanbul Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü 1 Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği ĠnĢaat Mühendisleri Odası 2 Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER 1 Ġstanbul Valiliği DıĢ ĠliĢkiler Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi 1 TMMBO Jeoloji Mühendisleri Odası 1 TOPLAM Resmi, dini, özel anma günlerinin yanı sıra, Belediyemiz etkinlikleri bez afiģ yaptırılması kaydıyla halkımıza duyuruldu. 82 konuda hazırlanan bez afiģler bölge genelinde astırılmıģtır. BEZ AFĠġ ÖRNEKLERĠ

63 KÜLTÜR ve SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ Faaliyet Raporu ) Ocak ġubat Mart - Nisan ve Mayıs aylarında ilköğretim 583, ortaöğrenim 483, üniversite 660 öğrenci olmak üzere toplam 1726 öğrenciye eğitim yardımı yapılmıģtır. 2) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile Belediyemizden eğitim yardımı alan öğrencilerin anneleri 06 Mart 2009 tarihinde sinemaya götürülmüģtür. 3) Nisan ayının ilk haftasında Yunus Emre Kültür Merkezi nde, Bakırköy Belediyesi 3. Mizah Ödülleri töreni yapılmıģtır. 4) 23 Nisan 2009 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında törene katılan modern dans grubuna 200, bayrak flama grubuna 40, halk oyunları grubuna 240 olmak üzere toplam 480 öğrenciye ve teknik komitede görevli 43 öğretmenin tören kıyafetleri Belediyemizce karģılanmıģtır. 5) 19 Mayıs 2009 Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayram kutlamaları kapsamında törene katılan 608 öğrencinin ve teknik komitede görevli 37 öğretmenin tören kıyafetleri Belediyemizce karģılanmıģtır. 6) tarih ve 1086 sayılı BaĢkanlık Onayı ile Müdürlüğümüze bağlanmıģ olan Bakırköy Gençlik Eğitim Merkezi deki çalıģmalarımız ailelerinin ekonomik düzeylerinin düģük olması nedeniyle özel eğitim desteği alamayan öğrencilere yönelik Lise 3. ve 4. Sınıflara ÖSS hazırlık programından 118 öğrenci faydalanmıģtır. 7) Yaz Döneminde yaģ grubu aralığındaki çocuk ve geçlerimize ücretsiz Yaz Spor ve Kültür Kampı düzenlenmiģtir. Kamp 1160 öğrenci katılmıģtır. Kampa katılan öğrencilerimize; Ģapka, tiģört ve Ģort dağıtılmıģtır. 8) Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile 7. Uluslararası Kısa Film Festivali Haziran 2009 tarihleri arasında yapılmıģtır. 9) Ekim Kasım Aralık 2009 aylarında 588 ilköğretim, 482 ortaöğretim öğrencisine eğitim yardımı yapılmıģtır. Anayasa Mahkemesi nin 2004/24 Esas 2008/165 Karar sayılı iptal hükmü ile; yüksek öğrenim öğrencilerine Belediyeler tarafından direkt burs yardımı verilemesinin, mükerrer ve dengesiz dağıtıma sebep olacağı, burs ve kredilerin tek elden verilmesi kuralına istisna getirilemeyeceği, aksi halde eģitlik ve hukuk devleti ilkesi ile bağdaģmayacağı gerekçesiyle, yüksek öğrenim öğrencilerine burs ve kredi sağlanması hususlarını düzenleyen 5102 sayılı yasanın 2. Maddesinin ikinci fıkrasındaki(belediyeler hariç) ibaresinin iptaline karar verilmiģtir. Bu nedenle sadece ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine eğitim yardımı verilmektedir. 10) Belediyemizi faaliyetlerini halka daha yakından anlatılması, halkın belediyecilik ve yerel yönetimler hakkında bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla, yerel yönetimler dıģında eğitim, sağlık, spor, edebiyat, tarih ve güncel haberlerle çok geniģ bir kesime hitap eden Bakırköy Belediyesi nin resmi yayın organı olan Bakırköy Gündemi Bülteni Ocak ġubat- Mart aylarında aylık 30 bin adet, Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül - Ekim - Kasım ve Aralık aylarında aylık olarak 20 bin adet basılmıģtır. 11) Amatör Spor Klüplerine 1400 takım Ģort, tiģört, Ģapka ve çorap dağıtılmıģtır. 12) Okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte öğrencilere adet tatil kitabı seti dağıtılmıģtır. 13) Osmaniye Atatürk Spor ve YaĢam Köyü tarihinden itibaren faaliyetlerine aktif olarak baģlamıģtır. Tesisimizin tarihleri arasındaki faaliyetler: Kapalı Yüzme Havuzu tarihleri arasında ücretsiz dönemde havuz programından üyemiz saat serbest faaliyetinden yararlanmıģtır tarihleri arasında ücretsiz dönemde havuz programından çocuk kurslu sistemden yararlanmıģtır tarihleri arasında ücretli dönemde havuz programından 174 üyemiz saat serbest yüzme faaliyetinden yararlanmıģtır. Haziran ayı içerisinde okullar arası yüzme yarıģı gerçekleģmiģtir tarihinde TEGV yüzme yarıģları düzenlenmiģtir. YarıĢlara 240 sporcu öğrenci katılmıģtır

64 Resim Atölyesi tarihleri arasında resim atölyesi faaliyetlerinden 439 kiģi yararlanmıģtır. Sinema Ve Fotoğrafçılık Atölyesi yaģ üzeri 20 çocuğa çocuk filmi gösterimi yapılmıģtır Sinema ve Fotoğraf atölyesi için tanıtım materyalleri hazırlanmıģtır tarihleri arasında Fotoğrafçılık atölyesinden 135 üyemiz yararlanmıģtır tarihleri arasında Sinema atölyesinden 147 üyemiz yararlanmıģtır. Çocuk Odası Tesisimizden faydalanan üyelerimizin 3 6 yaģ grubu çocuklarına hizmet verilmiģtir tarihleri arasında çocuk odasından 729 kiģi yararlanmıģtır. Kütüphane Ve Ġnternet Evi Kütüphane ve internet evi bünyesinde üyelerin kitap okuması, araģtırma yapabilmesine yönelik olanaklar ve internetten yararlanabileceği hizmetler verilmiģtir tarihleri arasında kütüphaneden kiģi yararlanmıģtır. Spor Salonu tarihler arası Bakırköy Ġlçesi Ġlköğretim okulları arasında Basketbol turnuvası gerçekleģtirilmiģtir. Bu turnuvaya 240 sporcu katılmıģtır tarihleri arasında Ġstanbul Ligi Korfbol Turnuvası gerçekleģtirilmiģtir. Bu turnuvaya 940 sporcu katılmıģtır. Turnuvada Bakırköy Belediyesi Spor Kulubü minikler takımı 2 nci yıldız takımı 3. olmuģtur tarihleri arasında basketbol kurs programından 648 kiģi faydalanmıģtır tarihleri arasında voleybol kurs programından 276 kiģi yararlanmıģtır tarihleri arasında badminton kurs programında 52 kiģi yararlanmıģtır tarihleri arasında grup ve kulüp bünyesindeki üyelerimizden basketbol faaliyetlerinden 2998 kiģi faydalanmıģtır tarihleri arasında grup ve kulüp voleybol faaliyetlerinden 584 kiģi faydalanmıģtır. Fizik Tedavi Ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Üyelerimizin öncelikle doktor muayeneleri gerçekleģtirilmiģtir. Bunlardan 30 üyemiz terapi programına yerleģtirilmiģtir. BaĢvuruları alınan 111 üyeden 78 kiģinin doktor muayeneleri gerçekleģtirilmiģ, bunlardan 30 üyemiz terapi programına dahil edilerek tedavileri yapılmıģtır. Terapi programı için 48 üyemizin muayeneleri gerçekleģtirilmiģ, terapi programına dahil edilmiģtir. Görme engelliler kütüphanemizden yıl boyunca 142 kiģi faydalanmıģtır. Bakırköy Gençlik Eğitim Merkezi 3 Ekim 2009 tarihinde Bakırköy Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi nden eğitim desteği alacak öğrencileri belirlemek için düzey belirleme sınavı yapılmıģtır. 6 7 Ekim 2009 tarihlerinde sınav sonuçları değerlendirilerek öğrenciler seviyelerine ve bölümlerine göre sınıflara yerleģtirilmiģtir. 10 Ekim 2009 tarihinde merkezimizde dersler baģlamıģtır. Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere 3 sınıf sabahçı 3 sınıf ise öğlenci olmak üzere toplam 6 sınıf Bakırköy Gençlik Eğitim Merkezimizde ders görmektedir. 20 Ekim 2009 tarihinde mezun (hafta içi grubu) öğrencilerimiz derslerine baģlamıģlardır tarihinde hafta sonu gruplarına Yüksek Öğretime GiriĢ Sınavı (YGS) uygulanmıģtır tarihinde mezun öğrencilere YGS denemesi uygulanmıģtır tarihinde YGS denemesi uygulanmıģtır

65 Ayrıca Gençlik Eğitim Merkezimizde 3 sınıfta Türkçe-Matematik, 2 sınıfta Fen- Matematik, 2 sınıfta ise Türkçe Sosyal olmak üzere toplam 7 sınıfımız vardır. Merkezimizde 118 öğrenci eğitim hizmeti almaktadır. KreĢ ġefliği tarihleri arası Müdürlük olarak faaliyet gösteren kreģin faaliyetleri aģağıda verilmiģtir: Ocak Ayı; Haftanın konusu KıĢ ve Verem SavaĢı olduğu için konu ile alakalı sohbet eģliğinde tüm çocuklara eğitim verildi. Sanat etkinliği olarak artık materyal tekniği ile eldiven ve benzeri çalıģmalar grup olarak çalıģıp panolara asıldı. 5 yaģ grubu kiģisel defterlerine yazı çalıģması yaptırıldı. Kesme teknikleri kullanılarak çocuklara birtakım çalıģmalar yaptırılarak panolara asıldı enerji tasarruf haftası ile ilgili konu iģlenerek haftanın önemi anlatıldı. Masa etkinliğinde yuvarlama tekniği ile resimler yaptırılarak panolara asıldı tarihleri arası 4 ve 5 yaģ gruplara Ġngilizce dersi verildi. Enerji kaynaklarını tanıyalım adlı dergi çalıģması yapıldı tarihinde çocuklara karneleri verilerek yarıyıl tatiline girildi ve faaliyetlere 15 gün ara verildi. ġubat Ayı; itibari ile çocuklara ev adresleri ve telefon numaraları öğretildi. Kesme tekniği ile uçak yapıldı. 5 yaģ grubu çocuklara folklor çalıģmasına baģlatıldı tarihinde Masal Müzikali adlı çocuk oyununa toplu halde gidildi. Mesleklerle ilgili dergi iģlendi tahta kaģıklarla doktor ve hemģire kuklalar yapılarak panolara asıldı. Matematik dergi çalıģması yapıldı günü Dünya Sirki adlı gösteriye tüm çocuklar götürüldü. Mart Ayı itibari ile Doğa uyanıyor adlı dergi çalıģması iģlendi. Çiçekler adlı faaliyet grup halinde yapıldı panolara asıldı. Origami öğretmeni eģliğinde etkinlik yapıldı tarihleri arası YeĢilay haftası nedeniyle YeĢilay faaliyetleri yapılarak panoya asıldı günü Sağlık Olsun adlı kukla tiyatrosuna gidildi tarihinde yaģlılar haftası nedeni ile Belediyemize bağlı Huzur evine çocuklarla ziyarete gidildi. Nisan ayı itibari ile Ben ne iģe yararım isimli dergi çalıģıldı. Yılsonu gösterisi için dans öğretmeni eģliğinde dans çalıģması baģlatıldı tarihinde Deniz Kızı ve Korsanlar adlı çocuk oyununa gidildi. Nisan ayı içinde bilgisayar odası faaliyete geçirildi ve eğitici CD lerle çocuklara rutin olarak eğitim verilmeye baģlandı. 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısı ile Atatürk resmi ve çocuklarla ilgili resim oluģturularak grup faaliyeti yapılıp panolara asıldı. Mayıs Ayı itibari ile yılsonu gösterisi için Ģiir öğretildi. Çocuklarla birlikte baskılı tiģört faaliyeti yapıldı hediye olarak anneler gönderildi tarihinde Toto ile Coco adlı çocuk oyununa gidildi. Haydi Yolculuğa Çıkıyoruz adlı dergi çalıģması yapıldı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile ilgili konu iģlendi tarihinde yılsonu gösterisi yapılarak yaz tatiline girildi tarihinde BahçeĢehir de bulunan AQUA DOLPHIN e gidildi tarihinde Yenibosna Bahçelievler parkında piknik yapıldı tarihine kadar herhangi bir faaliyet yapılmadı. KreĢ Müdürlüğü tarih ve 53 sayılı Belediye Meclisi kararı ile fesh edilerek Müdürlüğümüz bünyesinde ġeflik olarak tarihinden itibaren çalıģmaya baģlamıģtır Ekim 2009 tarihlerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hakkında sohbet eģliğinde çocuklara günün önemi hakkında eğitim verildi Kasım 2009 tarihinde yeniden eğitime baģlandı Kasım 2009 tarihlerinde Atatürk portreleri ve Atatürk çerçevesi faaliyeti yapılarak sergilendi Kasım 2009 tarihinde Minik Devler adlı tiyatro oyununa gidildi Kasım 2009 tarihinde baģlamak üzere her pazartesi rutin olarak kreģe bir psikolog gelerek çocuklar ve veliler ile iletiģim kurması sağlandı. Ayrıca her cuma rutin olarak dahiliye uzman hekim gelerek hasta çocuklar takip altına alındı Kasım 2009 tarihinde Hayvanlar Alemi adlı tiyatro oyununa tüm çocuklar götürüldü Kasım tarihleri arsında Kurban Bayramı nedeni ile Bayram kartları yapılarak çocukların ailelerine gönderildi Aralık 2009 tarihleri arasında Yerli Malı Haftası yemekhanede toplu olarak kutlandı

66 9. 21 Aralık 2009 tarihinden itibaren rutin olarak her pazartesi sabah 10:00 11:00 saatleri arası 4 ve 5 yaģ grup çocuklara Ġngilizce dersi verilmeye baģlandı. 10. Aile katılımı ile ilgili çalıģma olarak yeni yıl takvimi yapıldı ve sergilendi. Yapılan çalıģmalardan dereceye giren 3 çocuk ödüllendirildi. Bu çalıģmaları her ay farklı konularda devam edecek ve ayın ödülleri çocuklara verilecektir Aralık 2009 tarihinde Noel Baba eģliğinde yemekhanede yılbaģı kutlaması yapılarak çocuklara Noel Baba tarafından hediyeler verildi. Türkan Saylan YaĢam Evi nde Öğrencilere Sunulan Hizmet Ve Olanaklar Türkan Saylan YaĢam Evi, 6 katlı olup 160 Yatak Kapasitesine sahip olup bu sayıda öğrenciye hizmet vermektedir. YAġAM EVĠ nin inģaası yakın zamanda tamamlanmıģ ve 15 Haziran 2009 tarihinden itibaren ilk olarak öğretim yılında, yüksek öğrenim gören ihtiyaç sahibi kız öğrencilerin hizmetine sunulmuģtur. Bakırköy Kartaltepe Mahallesi nde bulunan YAġAM EVĠ, dört ve sekiz kiģilik olmak üzere toplam 24 oda ve her kata ait bir mutfak, yemekhane-teras, içerisinde 10 bilgisayarı bulunan bir bilgisayar odası, revir, psikolog odası, etüt odaları, dinlenme odaları ve çamaģırhaneden oluģmaktadır. YaĢam Evi nde kalan öğrencilerimizden barınma, yemek, deterjan da dahil olmak üzere hiçbir ücret alınmamaktadır

67 HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1. Belediyemiz Avukatlarınca takip edilen davaların çoğunluğu, 3194 sayılı Ġmar Kanununun 32. ve 42. maddelerine göre proje hilafı inģaatlarla ilgili yıkım kararları ve para cezalarına iliģkindir. 2. Bakırköy Belediyesinden ayrılarak bağımsız tüzel kiģiliğini kazanmıģ Bağcılar, Esenler, Bahçelievler ve Güngören Belediye BaĢkanlığı aleyhine devam eden Ģuyulandırma iģleminin iptali ve bu yerlerle ilgili bedel artırımı ve tazminat davalarında zorunlu hasım olarak Belediyemiz Avukatlarınca takip edilmektedir. 3. Mülkiyeti Belediyemize ait olan gayrimenkullerin kira alacağı ve tahliye davaları Müdürlüğümüzce takip edilmektedir. 4. Belediye tüzel kiģiliğinden alacaklı olan Ģahıslarca banka hesaplarına ve gelirlerimize hacizler konulmakta ve sürekli haczin fekki iģlemleri ile Ġcra Tetkik Mercii Hakimliğinde davalar açılmakta ve bu konuda haciz fekki kararları alınmaktadır. 5. Belediyemiz birimlerinde uygulamadaki tereddütleri gidermek amacıyla Müdürlüklere mütalaa verilmektedir sayılı Ġmar Kanununun 42. Maddesi hükümlerine göre kaçak inģaat yapanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurularında bulunulduğundan, bu davalar Avukatlarımızca takip edilmektedir. 7. TCK 184. maddesine göre savcılıklara suç duyuruları Belediyemiz Avukatlarınca yapılmakta ve açılan davalar Belediyemiz Avukatlarınca takip edilmektedir. 8. Bakırköy Belediye Meclisi kararıyla kabul edilen plan değiģiklikleri ile ilgili davalar Müdürlüğümüzce takip edilmektedir. 9. ĠĢ Mahkemesinde ve Ağır Ceza Mahkemesinde davalar devam etmektedir. 10. Müdürlüğümüz düzenli olarak Encümen toplantılarına katılarak ve Encümene hukuki görüģler vermiģtir. 11. Belediye BaĢkanlığı adına görüģ, bilgi ve taslak protokol hazırlanarak Müdürlüklerle yasal mevzuatlar çerçevesinde iģbirliği içerisinde çalıģılmaktadır. 12. Ġhale Komisyonlarında görev alınmıģtır. 01 OCAK 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ARASINDA AÇILAN DOSYA SAYISI ĠDARĠ DAVA DOSYA SAYISI 173 SULH CEZA DAVA DOSYA SAYISI 2 AĞIR CEZA-ASLĠYE CEZA DAVA DOSYA SAYISI 63 ĠCRA DAVA DOSYA SAYISI 100 ASLĠYE DAVA DOSYA SAYISI 44 SULH HUKUK DAVA DOSYA SAYISI 12 Ġġ MAHKEMESĠ DAVA DOSYA SAYISI 13 MÜTALAA SAYISI 60 GELEN EVRAK 3725 GĠDEN EVRAK 2704 Emlak Ġstimlak ġefliği tarih ve 71 K. nolu Meclis Kararına istinaden Mülkiyeti Belediyemize ait; Küçükçekmece/Cennet Mah. 54 Pafta, Eski 298 Ada, Yeni 949 Ada, 110 parselde bulunan taģınmaz 25 yıllığına CEM vakfına tahsis edilmiģtir. 2. Bakırköy YeĢilköy Demirci Çıkmazı park içinde büfe ve çay bahçesi ihalesi yapıldı. 3. Kartaltepe Mahallesi 57 pafta 512 ada 1 parsel sayılı taģınmazın park olarak Belediyemize bedelsiz devri için % 10 nispetindeki vakıf taviz bedeli olan , 27-TL nin, Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ödenmesi için tarihli ve 473 sayılı Encümen Kararı alınmıģtır. 4. Kartaltepe Mahallesi 23 pafta 624 ada 5 ve 6 parsel sayılı taģınmazın çocuk parkı olarak Belediyemize bedelsiz devri için % 10 nispetindeki vakıf taviz bedeli olan , 00-TL nin, Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ödenmesi için tarihli ve 442 sayılı Encümen Kararı alınmıģtır. 5. YeĢilköy 46 pafta 556 ada 2 parsel yoldan ihdas edildi. 6. Kartaltepe ġefkat Evinin çatısında buluna AVEA baz istasyonu kaldırıldı. 7. Kartaltepe 52 pafta 62 ada 17 parsel yoldan ihdas edildi. 8. Osmaniye Mah. E-5 Yol kenarı Seramik SatıĢ yeri tahliye edildi. 9. ġenlikköy 401 ada 127 parsel yoldan ihdas edildi. 10. Osmaniye Mah. E-5 Yan yol Tüpgaz Bayileri kaldırıldı

68 11. Ataköy 5. Kısım TaĢ Yapı ĠnĢaatın kullandığı bina boģaltıldı ve Fen ĠĢleri Müdürlüğünün kullanımına tahsis edildi. 12. Bakırköy Yer altı ÇarĢısı numaralı dükkanların ihalesi yapıldı. 13. Belediyemizin hizmetlerinden Ġnternet Evi olarak kullanılan yer Fildamı kültür merkezinde faaliyetine devam etmektedir. 14. Belediyemiz ilçe sınırları içinde bulunan Belediyemize ait reklam panolarının tespiti yapılmıģtır. 15. Belediye sınırları içinde bulunan banka ATM leri tespit edilmiģ gereken iģlemler yapılmıģtır. 16. Özel Eğitim alamayan öğrencilere yönelik Eğitime Destek Programı çerçevesinde Bakırköy Gençlik Eğitim Merkezi açılması (150 öğrenciye ders verebilecek kapasiteye ait yer kiralanması iģi) ihale ile gerçekleģtirilmiģtir. 17. Muhtaç kimselere yardım sandığının faaliyetlerini sağlıklı ve merkeze yakın bir yerde yürütülebilmesi için yer kiralanması iģi (300 kiģiye nakdi, 500 kiģiye yiyecek ve kıyafet yardımı sağlayan yardım sandığının çalıģmasının sağlıklı uygun bir yerde yürütülebilmesi için. ) çalıģmaları yapılmıģtır. 18. Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan binalarımızın (Belediye BaĢkanlığı Binası, Belediye BaĢkanlığı Ek bina, Yunus Emre Kültür Müdürlüğü, BarıĢ Manço Kültür Merkezi, Ġspirtohane Kültür Merkezi, Fildamı Kültür Merkezi Kütüphane, ġefkat Huzur Evi, Sağlık Müdürlüğü, Kız Örenci Yurtları) Yangından korunması Hakkındaki yönetmelik hükümleri çerçevesinde itfaiye raporu istenmiģtir. 19. Bakırköy sınırları içerisinde parkların yeģil alanların tespit edilmiģtir. (Kamuya terkinli mülkiyetimizde, Ģahıs ve ĠBB ye ait. ) 20. Bakırköy sınırları içerisinde ĠBB, Maliye, Toki ve Belediye parsellerinin tespit edilmiģtir. 21. ġenlik 81 pafta 201 ada, 2-28 parsel 1-29 parsellerin bir kısmı 205 ada parseller 712 ada 8 parsel bir kısmı ve bir kısım kadastral alanın yoldan ihdas dolgu alanından ihdas, ifraz, yola bedelsiz terk, denize bedelsiz terk ve tevhid iģlemleri yapılması için Encümen kararı alınmıģtır. 22. Bakırköy Kartaltepe Mahallesi 21 pafta 123 ada 4parsel sayılı yere ait yoldan ihdas yapılması ve hakkında Encümen kararı alınmıģtır. 23. Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi 19 pafta 865 ada 130 parsel sayılı yere ait yoldan ihdas yapılması ve hakkında Encümen kararı alınmıģtır. 24. Eski Dostlar Parkı Mardinliler DayanıĢma Derneğine ihale ile kiraya verildi. 25. ĠĢ yapamaz duruma gelen Özgürlük Meydanında bulunan sıra dükkanlar boģaltılarak Özen Gıda AlıĢ VeriĢ ġirketine ihale yolu ile kiraya verilmiģtir

69 TEFTĠġ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ BaĢkanlık Makamınca havale edilen konularda TeftiĢ-Ġnceleme-AraĢtırma ve gerekiyorsa Disiplin SoruĢturması yapmak, Kaymakamlık Makamınca talep edilen Ön Ġnceleme dosyalarını yasal süresi içinde düzenlemek TeftiĢ Kurulu Müdürlüğünün faaliyetleri arasındadır yılı içerisinde 9 adet AraĢtırma Dosyası, 9 adet Ġnceleme Dosyası, 8 adet Disiplin SoruĢturması ve 4483 sayılı yasaya göre 5 adet Ön Ġnceleme dosyası sonuçlandırılarak Kaymakamlık Makamına teslim edilmiģtir. Disiplin SoruĢturması 8 AraĢtırma Dosyası 9 Ġnceleme Dosyası 9 Ön Ġnceleme Dosyası 5 Gelen Evrak 335 Giden Evrak 241 Toplam Evrak

70 Mali Büro Tarafından Sunulan Hizmetler; MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Temizlik Vergisi toplam tahsilatı , 30 TL olup, yüzde 20 BüyükĢehir payı olan , 66 TL Emanet Hesabı na alınmıģtır. Eğlence Vergisi toplam tahsilatı , 46 TL nin yüzde 10 Darülaceze payı olan , 85 TL ödenmiģtir. Eğlence Vergisi toplam tahsilatı , 46 TL nin yüzde 10 Verem SavaĢ Derneği payı olan , 85 TL nin , 09 TL si ilgili kuruma ödenmiģ olup, kalan , 76 TL Emanet Hesabı na alınmıģtır Sayılı Belediye Kanunu nun Geçici 5 inci Maddesi ile 2005/8929 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı nda yer alan esaslar çerçevesinde 2004 yılı sonunu kapsayan borçlu bulunduğumuz kuruluģlarla uzlaģma talebinde bulunulmuģ olup, Belediye UzlaĢma Komisyonu nca kabul edilmiģtir. Yapılan protokolde uzlaģılan kurum ve borçlarımız aģağıdaki gibidir; KURUM SOSYAL HĠZMETLER ÇOCUK ESĠRGEME KURUMU BORÇ TUTARI 2006 YILINDA ÖDENEN 2007 YILINDA ÖDENEN 2008 YILINDA ÖDENEN 2009 YILINDA ÖDENEN KALAN , , , , , ,78 VEREM SAVAġ DERNEĞĠ , , , , , ,33 GENÇLĠK VE SPOR ĠL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR BAKANLIĞI (SĠNEMA VE TELĠF HAK , , , , , , , , , , , ,69 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ T. C MARMARA BOĞAZLAR VE BELD. BĠRLĠĞ TOPLAM , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 0, , , , ,36 0, , , , , , , ,13 Toplam , 46 TL tutarındaki borç, Genel Bütçe Vergi Gelirleri nden her ay ayrılacak paylardan kesilerek, ilgili alacaklı kuruluģlara ödenmektedir yılında ödenen tutar , 40TL dir ĠLLER BANKASI TAHAKKUK EDEN TUTAR GELEN PAY VE MAHSUPLAR AYLAR ĠLLER BANKASI PAYI TAHAKKUK TUTARI KESĠNTĠ TUTARI NET ĠLLER BANKASI PAYI 1. AY , , , AY , , , AY , , , AY , , ,

71 5. AY , , , AY , , , AY , , , AY , , , AY , , , AY , , , AY , , , AY , , , 38 TOPLAM , , , 88 GELĠRLERĠMĠZ: TAHAKKUK TAHSĠLAT TABLOSU 2008 YILI TAHAKKUK 2008 YILI TAHSİLAT 2008 Öncesi Tahsilatı Ths./Thk. Oranı 2009 YILI TAHAKKUK 2009 YILI TAHSİLAT 2009 Öncesi Tahsilatı Ths./Thk. Oranı Bina Vergisi , , ,81 79% , , ,77 86% Arsa Vergisi , , ,15 59% , , ,99 71% Ç.T.V , , ,87 36% , , ,49 31% İlan reklam , , ,04 88% , , ,25 86% Yol Harc.katılım ,88 0, ,07 0% ,28 0, ,28 0% Kira geliri , , ,89 122% , , ,25 74% Ecrimisil Geliri , , ,91 67% , , ,35 85% Muayene Ruhsat Denetim , , ,00 97% , , ,30 93% 1-Emlak Vergisi: Emlak vergisi ile ilgili olarak Tapu müdürlüğünce yapılan koordineli çalıģmamız neticesinde satıģ iģlemi yapılan ancak Emlak Vergisi bildirimin de bulunmayan mükelleflerin bildirimde bulunulmaları sağlanmıģ ve yine Tapu Müdürlüklerince gönderilen 1 nolu bilgi formlarına istinaden Ġdarece ve Ġkmalen tarhiyat iģlemi yapılarak kayıt dıģı mükellefler kayıt altına alınmıģtır. 2-Çevre Temizlik Vergisi: Çevre Temizlik Vergisi gelirlerimiz ilçemiz dahilinde bulunan ticari iģyerlerini rutin ve yasal kontrollerimiz sonucunda vergilerini ödemeyen veya yanlıģ bildirim vererek eksik ödeme yapanların tespit edilerek gelir kayıplarının önüne geçilmeye çalıģılmıģtır. 4- Ġlan ve Reklam Vergisi: Ġlan Reklam Vergisi gelirlerimiz ilçemiz dahilin yapılan reklamların mükelleflerce bildirimde bulunanların dıģında, süresinde verilmeyen IĢıklı, IĢıksız, Bez AfiĢ, El Ġlanları ile YapıĢtırma AfiĢleri gibi reklamların yoklama memurlarınca yerinde yapılan tespit neticesinde Tarh, Tahakkuk ve Tahsilatı yapılmıģtır. 4- Eğlence Vergisi: 2004 Yılına kadar Türkiye Jokey Kulübü tarafından MüĢterek Bahisler adı altında Belediyemize ödenmekte olan Eğlence Vergisi 23 Temmuz 2004 tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren BüyükĢehir Belediye Kanunun 23/c maddesi ile Ġstanbul BüyükĢehir belediyesince tahsil edilmeye baģlandığından bu kalemdeki gelirlerimizde büyük oranda düģüģ görülmüģtür. Buna rağmen yapılan sıkı çalıģmalar neticesinde ilçemiz dahilinde bar, gazino ve canlı müzik yapan eğlence yerleri ile ilgili tespitler sonucunda gelir artıģı sağlanmıģtır. 5- Diğer Gelirler: Bazı vergi kalemlerinde çalıģmalarımız sonucunda önemli artıģlar sağlanmıģtır. Bu çalıģmalar hizmet alımı yapılmadan doğrudan kendi personelimizin gayretleri sonucu gerçekleģmiģtir

72 Belediyemizce yürütülen çabalarımız sonucunda pazar, yol, meydan, iskele, mezat yerleri ile kamuya açık alanlarda yapılan her türlü iģgal tespit edilerek tahsilatı gerçekleģmiģtir yılından önce hemen hemen hiç uygulanmayan ĠĢyeri Açma Ġzin Harcının Tarh ve Tahakkuk iģlemleri baģlatılmıģ tahsilatları yapılarak, kayıt dıģı bulunan iģyerleri kayıt altına alınmaları sağlanmıģtır sayılı B. G. K. gereğince 350 adet vergi yoklama fiģi tanzim edilerek, 2290 adet vergi ihbarnamesi tebliğ edilmiģtir. 536 adet haciz varakası düzenlenmiģ olup, 353 adet haciz varakası tahsil ile sonuçlandırılarak dosyaları kapanmıģ, diğerlerinin takibine devam edilmiģtir. Bilgi ĠĢlem ġefliği Belediyemizde yürütmekte olduğumuz BAKOP Bakırköy Kentsel Otomasyon Projesinde yapılan ihaleler kapsamındaki tüm iģler tamamlanmıģ olup, bu kapsamda amaçlanan tüm hedeflere ulaģılmıģtır. Belediyemiz, Bakırköy BAKOP Projesi ile diğer Belediyeler arasında öncü rolü üstlenmiģ, Belediye içi otomasyon ve Belediye dıģı entegrasyon uygulamalarını baģarıyla devreye almıģtır. Uygulamaların devreye alınmasıyla beraber Belediyemiz içerisinde ortak veri tabanımızdaki verilerin güncelliğinin sağlanması, vatandaģlarımızın hizmetlerini BAKOP sistemi üzerinden daha kolay bir Ģekilde alabilmesinin sağlanması, Belediye içinde BAKOP un daha etkin ve yaygın kullanımının sağlanması, Belediye dıģı kurumlarla daha fazla sayıda ve sürekli entegrasyonun sağlanması iģlemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçların karģılanması ile yaģayan ve sürdürülebilir bir proje hedefine ulaģılacak, sürekli kendini yenileyen, Belediye içine ve Belediye dıģı kurumlara maksimum düzeyde bilgi sağlayan, vatandaģlarımızın gerekli her türlü bilgiye ulaģmasına imkan sağlayan ve en önemlisi e-devlet stratejisi kapsamında belirtilen hedeflere ulaģmıģ bir yapıya kavuģulacaktır. Kent ölçeğinde bilgi altyapısına dayalı projelerde, bilginin toplanması kadar güncelliğinin sağlanması da sürdürülebilirliğin öncelikli gereğidir. BAKOP Projesinin gerçekleģtirilen bölümlerinde sadece Belediyemiz içinde değil, Belediye dıģı kurumlar ve saha çalıģmaları dahil olmak üzere milyonlarca değiģik veri toplanmıģ, veri sağlığı çalıģmaları ile tutarlı hale getirilmiģ, değiģik kaynaklardan gelen veriler birbiri ile eģleģtirilerek, tekleģtirilmiģ, birimlerin hizmetlerini ortak veri tabanı üzerinden yapabilmesi için gerekli sistem oluģturulmuģtur. Proje Kapsamında Yapılan ĠĢlerin Özeti Yılı itibarı ile tüm birimlerin formlarında TC kimlik numarası kontrolleri, adres paylaģım sistemi verileri adrese dayalı nüfus kayıt sistemi adrese dayalı nüfus kayıt sistemi veri tabanından gelecek Ģekilde ayarlanmıģtır. 2- Emlak vergisi ÇTV ilan reklam verilerinin eģlenmesi. 3- Tüik adres kontrollü ve T. C. kimlik numarası kontrollü çalıģılmaya baģlanmıģtır. 4- T. C. kimlik numaralarının tamamlanması çalıģması devam etmektedir. 5- Park Bahçeler Müdürlüğüne ait verilerin parklar sözel ve grafik veri giriģleri 6- Zabıtanın adres iģlemlerini KBS aracılığı yapılması sağlanmıģtır. 7- Planlamada hem veri üretimi hem de Ġmar durumu SĠSWORLD-SĠSKBS ile yapılmaya baģlanmıģtır. Diğer haritacılık programları planlamada kullanılmamaktadır. 8- Adres NVĠ veri tabanından kiģi eklenmesi güncellenmesi 9- Mükelleflerin Kiokslar ile vergi ödemesine yardımcı olunması. 10- Kadastroda tüm Fen klasörleri girilerek parsel hareketleri oluģturulmuģtur. 11- Sahadaki bilgiler günlük olarak sahaya çıkılarak güncellenmektedir. Her gidilen yerde bina/inģaat fotoğrafları yenilenmektedir. 12- Ana arter bilgileri siteme aktarılmıģ çözüm masasına gelen Ģikâyetle anında iliģkilendirilmiģtir. 13- Riskli binalar, iģyeri ruhsat yazılımı ile iliģkilendirilmiģ, riskli binalar için uyarı yayınlaması sağlanmıģtır. 14- NVĠ ve BAKOP veri tabanının eģleģtirilmesi ile NVĠ ve BAKOP veri tabanına kiģi giriģi sağlanmıģtır. 15- Ġmar arģiv dosyalarının ada parsel güncellemeleri ve Bakırköy dıģı klasörlerin ayrıģtırılması iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir. 16- VatandaĢlara binalara ait deprem risk bilgilerinin verilmesi iģlemi yapılmıģtır. 17- Diğer kamu kurum ve kuruluģlarından gelen veri talepleri karģılanmıģtır. 18- BAKOP genel iģler; taģınmaz servisi parsel güncelleme Harita ġefliği belgeleri, imar durumu tadilatların iģlenmesi, çözüm masası desteği vb. sürekli iģlere devam edilmiģtir. 19- Plan envanteri güncellemeleri, hâlihazır haritaların rasterlarının dönüģtürülmesi

73 BAKOP KIOSK HĠZMETLERĠ Belediyede ve alıģveriģ merkezlerinde toplam 3 noktada verilen Kiosk hizmeti ile vergi döneminde mükelleflerin bir kısmı, Bakop personellerimizin de yardımı ile ödemelerini bu noktalardan gerçekleģtirmiģlerdir. SERVĠS ADI Ġġ KALEMĠ TOPLAM SAYI (2009) KĠOSK Aktif ÇalıĢan Kiosk Sayısı 3 KĠOSK Yazılım Güncellemeleri 1 KĠOSK Vergisini Bu Hizmet Üzerinden Yatıran Mükellef Sayısı BAKOP TAġINMAZ SERVĠSĠNDE GERÇEKLEġEN ĠġLER SERVĠS ADI Ġġ KALEMĠ TOPLAM SAYI (2009) BAKOP TAġINMAZ SERVĠSĠ ADRES TESPĠTĠ BAKOP TAġINMAZ SERVĠSĠ GÜNCELLENEN KĠġĠ SAYISI (SAHA-SERVĠS) BAKOP TAġINMAZ SERVĠSĠ GÜNCELLENEN BAĞIMSIZ SAYISI BAKOP TAġINMAZ SERVĠSĠ GÜNCELLENEN BĠNA SAYISI BAKOP TAġINMAZ SERVĠSĠ NVĠ DEN EKLENEN KĠġĠ SAYISI BAKOP TAġINMAZ SERVĠSĠ BĠRLEġTĠRĠLEN SĠCĠL SAYISI 502 ġehġrcġlġk ve ĠMAR MÜDÜRLÜĞÜ BAKOP SERVĠSĠ SERVĠS ADI Ġġ KALEMĠ TOPLAM SAYI (2009) PLANLAMA ĠMAR DURUMU ÇIKTISI PLANLAMA ĠMAR DURUM BĠLGĠSĠ YAZILI 804 PLANLAMA ĠMAR DURUM BĠLGĠSĠ ġġfaġ HARĠTA ĠNġAAT ĠSTĠKAMET BELGESĠ 92 HARĠTA KOT KESĠT BELGESĠ 43 HARĠTA NVĠ YE GĠRĠLEN BÖLÜM SAYISI BAKOP E-BELEDĠYE UYGULAMASI E belediye uygulaması ile ödeme borç sorgulama ve istek Ģikayet iģlemleri yoğun olarak kullanılmaktadır. SERVĠS ADI Ġġ KALEM TOPLAM SAYI (2009) E-BELEDĠYE Mükellef Sayısı E-BELEDĠYE ONLĠNE ÖDEME YAPAN Mükellef SAYISI BAKOP KENT REHBERĠ Bakop veri tabanından çalıģan otomatik güncellenebilen Kent Rehberi Uygulaması devrededir. Bakırköy Belediyesi web sayfasından hizmet veren kent rehberi uygulamasında adres ve parselden haritaya gitme, bina fotoğrafı bulma iģlevleri gerçekleģtirilebilmektedir. Ayrıca özel yerler(okul, hastane, eczane vb. ) ayrıca sınıflandırılarak buralara ulaģılması kolay hale getirilmiģtir

74 SERVĠS ADI Ġġ KALEM TOPLAM SAYI (2009) KENT REHBERĠ TOPLAM KULLANICI SAYISI KENT REHBERĠ ORTALAMA ANLIK KULLANICI SAYISI 7 BAKOP T-BELEDĠYE HĠZMETLERĠ Geçtiğimiz yıldan beri çözüm masası ile t-belediye hizmetleri tek telefonda birleģtirilmiģ ve kullanımı artırılmaya açılmıģtır. VatandaĢlar nolu telefondan borç bilgileri sorgulama, tahakkuk bilgileri öğrenme, Ģikayet bildirme, Ģikayet durumu sorgulama, tahsilat bilgileri öğrenme, beyan bilgileri sorgulama, Ģifre değiģtirme, kredi kartı ile borç ödeme iģlemlerini gerçekleģtirebilmektedir. SERVĠS ADI Ġġ KALEM TOPLAM SAYI (2009) T-Belediye T-Belediye kullanarak ödeme yapan mükellef sayısı 20 T-Belediye Bildirilen istek Ģikayet 1868 ĠSTEK/ġĠKAYET ANALĠZĠ Analiz Birim Toplam Sonuçlanan Sonuçlanmayan % 153 / ÇÖZÜM MASASI / ĠNSAN KAYNAKLARI / BĠLGĠ ĠġLEM ġeflġğġ / ULAġIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ / YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ / HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ / ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ / EMLAK ĠSTĠMLAK ġeflġğġ / FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ / HARĠTA ġeflġğġ / MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ / ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ / RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ / ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ / PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ / SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ / TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ / VETERĠNER ĠġLERĠ ġeflġğġ / ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ / TĠYATRO MÜDÜRLÜĞÜ / ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ / BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER TOPLAM : Diğer müdürlük ve birimlere sunulan çeģitli teknik hizmet sayılarını gösterir tablomuz aģağıdadır; Verilen Müdürlük Hizmet Sayısı Afet Ġdare Merkezi 22 AĢevi 10 Basın Yayın Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü 95 Çevre Koruma Müdürlüğü 80 Eğitim Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü 65 Emlak Ġstimlak Bürosu 78 Fen ĠĢleri Müdürlüğü 88 Gelirler Bürosu 650 Harita Bürosu 120 Mali Hizmetler Müdürlüğü 365 Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü 225 ĠĢletme Müdürlüğü 197 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 292 Ġmar Ve ġehircilik Müdürlüğü 345 UlaĢtırma Müdürlüğü 60 Özel Kalem Müdürlüğü 143 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 94 Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 128 Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü 88 TeftiĢ Heyeti Müdürlüğü 152 Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü 66 Tiyatro Müdürlüğü 178 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü 208 Zabıta Müdürlüğü 215 Genel Toplam

75 YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1. Belediye Meclisi ve Encümeninde görüģülmesi talebiyle gelen evrakların kayıtları yapılarak, meclis ve encümen gündemine alınmıģtır. Gündeme alınan evraklar titizlikle takip edilerek, sonuçlandırılmıģtır. 2. Belediye BaĢkanlığımıza gelen dilekçe ve resmi evrakların titizlikle kayıtları yapılmıģ ve ilgili bölümlere havalesi sağlanmıģtır. 3. Kurum dıģına gönderilecek evraklar ilgili yerlere ulaģtırılmıģtır. 4. Müdürlüğümüze bağlı Evlendirme Memurluklarında evlendirme müracaatları alınmıģ ve sonuçlandırılmıģtır sayılı Yasaya göre Yardıma Muhtaç Asker ailelerinin müracaatları alınarak, Belediyemiz Encümenine sunulmuģ ve yardım talepleri karģılanmıģtır. Gelen evrak sayısı Giden evrak sayısı 6093 Postaya verilen evrak 6287 Dilekçe kayıt 7740 Asker ailesi baģvurusu 25 Asker ailesi yardım bağlanan Evlendirme 2. Evlendirme Memuru Memuru Evlendirme müracaatı Akit Verilen izinname Encümen ÇalıĢmaları Toplantı sayısı 92 Karar sayısı 494 Meclis ÇalıĢmaları Toplantı sayısı 57 Alınan karar sayısı

76 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE TEMĠZLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ tarihinden tarihine kadar yapılan çevre temizliği hizmeti: 1. 01/01/2009 tarihinden 31/06/2009 tarihine kadar 2008/ ihale kayıt nolu 4734 sayılı kamu ihale kanunun 21/b maddesine göre pazarlık usulü ile ihalesi yapılan Bakırköy ilçesi sınırları dahilinde çevre temizliği hizmet alımı ALTAġ Yapı Sanayi ve Temizlik Hizmetleri Ticaret Limited ġirketine TL + KDV bedelle yaptırılmıģ ve maliyeti aģağıdaki 1 numaralı tabloda sunulmuģtur, tarihine kadar çevre temizliği hizmeti alımı iģi ise de; 01/07/2009 tarihinden 01/07/2011 (dahil) tarihine kadar Bakırköy Ġlçesi sınırları dahilinde 730 takvim gün süreli Çevre Temizliği Hizmet Alımı iģi olarak 2009/49441 ihale kayıt nolu kamu ihale kanunun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ALTAġ Yapı Sanayi ve Temizlik Hizmetleri Ticaret Limited ġirketine ,25 TL + KDV bedelle verilmiģ olup 2009 yılı son altı aylık maliyeti aģağıdaki 2 nolu tabloda sunulmuģtur Yılı Çevre Temizliği Hizmeti Alımı ĠĢi Genel Toplamı 3 nolu tabloda diğer tablolarda olduğu gibi sunulan hizmetler yaklaģık maliyet sözleģme maliyeti gerçekleģme oranları belirtilerek gösterilmiģtir. Tablo YILI ĠLK ALTI AYLIK (01 OCAK HAZĠRAN 2009) ÇEVRE TEMĠZLĠĞĠ HĠZMETĠ ALIMI ĠġĠ YAPTIRILAN Ġġ KALEMĠNĠN ADI YaklaĢık Maliyeti SözleĢme Maliyeti Nakdi Gerçekl Fiziki Gerçekl Miktarı / Tutarı (YTL) Miktarı / Tutarı (YTL) eģme Oranı eģme Oranı Birimi Birimi (%) (%) Çöplerin toplanması-araçlara yüklenmesi ve , transfer istasyonuna nakledilmesi ton ton ,88 %117 %93 Yolların ve çevresinin (parklar, yeģil alanlar, ,14 meydanlar, umumi otoparklar, semt pazarları) km km el ile süpürülmesi ,50 %90 %100 Yolların makine ile süpürülmesi , km km ,45 %82 %93 Semt pazarlarının yıkanması , Bin m² m² ,40 %62 %103 Yollarda bulunan molozların (inģaat tadilat atıkları ile yol süpürme araçlarında biriken 4.297,10 atıklar) toplanması, araçlara yüklenmesi ve ton Kemerburgazda bulunan Toprak- moloz ,70 %83 %131 döküm sahasına Nakledilmesi Yollarda bulunan konteynırların yıkanması, dezenfekte edilmesi adet ,50 %102 %94 YAPILAN HĠZMETLER TOPLAMI , 43 01/01/2009 tarihinden 31/12/2009 tarihine kadar Fiyat farkı (akaryakıt, iģçilik, makine teçhizat) nedeniyle yapılan ödemeler TUTARI , 01 TL TOPLAM YAPILAN ÖDEMELER TUTARI , 42 TL 01/01/2009 tarihinden 31/06/2009 tarihine kadar 2008/ ihale kayıt nolu 4734 sayılı kamu ihale kanunun 21/b maddesine göre pazarlık usulü ile ihalesi yapılan Bakırköy ilçesi sınırları dahilinde çevre temizliği hizmet alımı ALTAġ Yapı Sanayi ve Temizlik Hizmetleri Ticaret Limited ġirketine TL + KDV bedelle verilmiģ olup; 01/01/2009 tarihinden 30/06/2009 tarihine kadar yapılan iģler karģılığında sözleģme birim fiyatları için , 43 TL, Yıl içi Fiyat farkı için de , 01 TL (iģçilik, akaryakıt, makine -teçhizat) olmak üzere toplam , 42 TL +KDV harcanmıģtır

77 Nakdi GerçekleĢme Oranı (%) Fiziki GerçekleĢme Oranı (%) Faaliyet Raporu 2008 Tablo YILI ĠKĠNCĠ ALTI AYLIK (01 TEMMUZ ARALIK 2009) ÇEVRE TEMĠZLĠĞĠ HĠZMETĠ ALIMI ĠġĠ YaklaĢık SözleĢme Nakdi Fiziki YAPTIRILAN Ġġ KALEMĠNĠN ADI Maliyeti Maliyeti Miktarı / Tutarı (YTL) Miktarı / Tutarı (YTL) Gerç. Oranı Gerç. Oranı Birimi Birimi (%) (%) Çöplerin toplanması-araçlara yüklenmesi ve , transfer istasyonuna nakledilmesi ton ton ,21 %143 %99 Yolların ve çevresinin (parklar, yeģil alanlar, ,42 meydanlar, umumi otoparklar, semt pazarları) km km el ile süpürülmesi ,15 %100 %100 Yolların makine ile süpürülmesi , km km ,20 %57 %93 Semt pazarlarının yıkanması , Binm² Binm² ,68 %50 %115 Yollarda bulunan molozların (inģaat tadilat atıkları ile yol süpürme araçlarında biriken 5.401,73 atıklar) toplanması, araçlara yüklenmesi ve ton Kemerburgazda bulunan Toprak- moloz ,22 %87 %146 döküm sahasına Nakledilmesi Yollarda bulunan konteynırların yıkanması, dezenfekte edilmesi adet ,00 %105 %100 YAPILAN HĠZMETLER TOPLAMI , 46 01/01/2009 tarihinden 31/12/2009 tarihine kadar Fiyat farkı (akaryakıt, iģçilik, makine teçhizat) nedeniyle yapılan ödemeler TUTARI ,29 TL TOPLAM YAPILAN ÖDEMELER TUTARI ,75 TL 01/07/2009 tarihinden 01/07/2011 (dahil) tarihine kadar Bakırköy Ġlçesi sınırları dahilinde 730 takvim gün süreli Çevre Temizliği Hizmet Alımı iģi 2009/49441 ihale kayıt nolu kamu ihale kanunun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ALTAġ Yapı Sanayi ve Temizlik Hizmetleri Ticaret Limited ġirketine , 25 TL+KDV bedelle verilmiģ olup; 01/07/2009 tarihinden 31/12/2009 tarihine kadar yapılan iģler karģılığında sözleģme birim fiyatları için , 46 TL, Yıl içi Fiyat farkı için de , 29 TL (iģçilik, akaryakıt, makine -teçhizat) olmak üzere toplam , 75 TL +KDV harcanmıģtır. Tablo YILI ÇEVRE TEMĠZLĠĞĠ HĠZMETĠ ALIMI ĠġĠ GENEL TOPLAMI YAPTIRILAN Ġġ KALEMĠNĠN ADI YaklaĢık Maliyeti SözleĢme Maliyeti Miktarı / Birimi Tutarı (YTL) Miktarı / Birimi Tutarı (YTL) Çöplerin toplanması-araçlara yüklenmesi ve transfer istasyonuna nakledilmesi Yolların ve çevresinin (parklar, yeģil alanlar, meydanlar, umumi otoparklar, semt pazarları) el ile süpürülmesi ton km Yolların makine ile süpürülmesi km Semt pazarlarının yıkanması Binm² Yollarda bulunan molozların (inģaat tadilat atıkları ile yol süpürme araçlarında biriken atıklar) toplanması, araçlara yüklenmesi ve Kemerburgazda bulunan Toprak- moloz ,66 ton ,56 km , 45 km ,49 m² 9.698,83 ton ,09 %130 % ,65 %95 % ,65 %69 % ,08 %55 % ,92 %85 %

78 döküm sahasına Nakledilmesi Yollarda bulunan konteynırların yıkanması, dezenfekte edilmesi adet ,50 %104 %97 YAPILAN HĠZMETLER TOPLAMI , ,89 TL 01/01/2009 tarihinden 31/12/2009 tarihine kadar Fiyat farkı (akaryakıt, iģçilik, , 28 TL makine teçhizat) nedeniyle yapılan ödemeler TUTARI TOPLAM YAPILAN ÖDEMELER TUTARI , 17 TL 01/01/2009 tarihinden 31/12/2009 tarihine kadar yapılan iģler karģılığında sözleģme birim fiyatları için , 89 TL +Yıl içi Fiyat farkı için de , 28 TL (iģçilik, akaryakıt, makine -teçhizat) olmak üzere toplam , 17 TL +KDV harcanmıģtır. 01/01/2009 TARĠHĠNDEN 31/12/2009 TARĠHĠNE KADAR YAPTIRILAN HĠZMETLERĠN ÇALIġMA PROGRAMI YAPILAN HĠZMET Ġġ KALEMĠNĠN ADI Çöp toplamaaraçlara yükleme ve transfer istasyonuna nakli YAPILMA ġeklġ 2009 yılında tüm cadde ve sokakların evsel atıkları her gün periyodik olarak toplanmıģ ve Yenibosna Çöp Transfer Ġstasyonuna nakledilmiģtir. Kurban bayramı süresince kurban atıkları ayrı toplanarak Kemerburgaz da bulunan düzenli depolama alanına nakledilmiģtir. Bir günde Toplam 17 çöp kamyonu gün de ortalama 48 sefer yapmak suretiyle günde ortalama 286, 66 ton evsel atığı Yenibosna Çöp Transfer istasyonuna nakletmiģtir. GERÇEKLEġEN Ġġ MĠKTARI ,87 ton El ile yolların süpürülmesi Toplam 280 iģçi ile (yasal izinli personel dahil olmak üzere) günde 16 saat çift vardiyalı olmak üzere ilçemiz sınırları dahilindeki ana arter yollar, cadde ve sokaklar ve çevresi (parklar-yeģil lanlar, meydanlar, umumi otoparklar, semt pazarları) kar yağısı olan günler haricindeki günlerde periyodik ve vardiyalı olarak süpürülmüģ karlı günlerde ise yolların tuzlanması ve halkın yoğun olduğu alanlarda (hastaneler, otobüs, minibüs durakları, istasyonların çevresi, üst ve alt geçitler, alıģveriģ merkezleri ve çevreleri) kar küreme çalıģmaları yapılmıģtır. Ayrıca dini ve resmi tatil günlerinde yükleniciye ait iģçilere mesai yaptırılarak her hangi bir aksamaya meydan verilmeden periyodik olarak her gün çalıģılmıģtır ,32 km

79 Makine ile yolların süpürülmesi 4 adet yol süpürme makinesi ile ana caddeler ve sokaklar periyodik olarak süpürülmüģtür ,91km Arozözle Yolların Yıkanması On iki ay boyunca Semt pazarları haftada bir gün gece olmak üzere; Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında Ana arter yollar gece mevsim Ģartlarına göre haftada 2 ve/ veya 3 kez olmak üzere, diğer sokaklar gündüz ayda 1kez bir kez olmak üzere yıkama programına göre yağıģlı günler hariç yıkama yapılmıģtır ,26 binm²

80 Yollardan molozların toplanması-araçlara yüklenmesi ve toprak moloz döküm sahasına nakledilmesi Kar yağıģı nedeniyle toprak-moloz döküm sahalarının kapalı olduğu günler hariç diğer günlerde cadde ve sokaklarda bulunan molozlar iki adet kamyonetle toplanarak Osmaniye mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait olan arazideki geçici istasyona nakledilmiģ ve kamyonların trafiğe açık olan saatlerde ise bu istasyondan kamyona yüklenerek Kemerburgazda bulunan ve BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığınca iģletilen toprak-moloz döküm sahasına nakledilmiģtir , 87 ton Konteynırların yıkanmasıdezenfekte yapılması 1 adet konteynır yıkama-dezenfekte aracı ile 1 adet küçük çöp kamyonu çalıģtırılarak kar yağıģı olan günler hariç ana caddeler ve sokaklarda bulunan Konteynırların yıkanması-dezenfektesi ayda 1 kez yapılmıģtır adet KRĠZ ANINDA YAPILAN FAALĠYETLER Mevsimin kıģ Ģartlarına dönüģmesi ve etkili kar yağıģı olduğu günlerde yolların süpürülmesinde çalıģan iģçiler (yükleniciye ait) ilk etapta otobüs durakları, yaya geçitleri, hastane çevresi, halkın acil ihtiyaçlarını karģıladıkları eczanelerin ve fırınların, dükkânların çevresinde biriken karların küremesinde, ikinci etapta ise yaya yollarındaki karların küremesi çalıģmalarına yönlendirilecek Ģekilde planlanmıģ ve tatbik edilmiģtir. Ayrıca Fen iģleri Müdürlüğü ile koordineli olarak yolların tuzlama faaliyetlerine yardımcı olunmuģtur. DĠĞER FAALĠYETLER 1. Müdürlüğümüz kalemine vatandaģlarımızdan, kurum içi birimlerden ve diğer kurum ve kuruluģlardan bilgi ve /veya gereği için gelerek iģlem görmüģ olan toplam evrak sayısı 1295 dir. Çözüm Masası aracılığı ile Müdürlüğümüze 653 adet Ģikayet gelmiģ olup Ģikayetlerin tümü çözüme kavuģturulmuģtur. 2. Müdürlüğümüzce gerek vatandaģlarımızın inģaat tadilat atıklarını naklettirmekte karģılaģtığı sorunları ve gerekse Belediyemizce karģılaģılan sorunları (nakliyecilerin çok yüksek nakliye ücreti talep etmeleri, Molozların kaçak olarak yollara dökülmesi ve dökenlerin tespitin yapılamaması, kaçak olarak dökülen molozların anında

81 kaldırılamaması sebebiyle bu alanların çöplük haline gelmesi gibi) çözmek veya en aza indirmek amacıyla ilk defa 2005 yılında baģlattığımız uygulama (vatandaģlarımızın moloz döküm ücretini Belediyemiz gelirler Müdürlüğü veznesine yatırmalarına müteakip tarafımızca kaldırılması hakkındaki talebimiz gerek Belediye Meclisimiz gerekse BüyükĢehir Belediye Meclisince Kabul edilmiģtir. ) halkımızın ilgisini ve beğenisini kazanmıģ ve kaçak moloz dökümlerinin önlenmesinde baģarı sağlanmasıyla neticelenmiģ olması nedeniyle 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarında da uygulamaya devam edilmiģ ve yaklaģık %98 oranında cadde ve sokaklarımıza kaçak moloz dökülmesi önlenmiģtir. 3. Ġlçemizin Cadde ve Sokaklarında bulunan yaklaģık 4184 adet çöp konteynırından her yıl ortalama yenilenmesi gereken yaklaģık adet Çöp Konteynırı ihtiyacının karģılanabilmesi için UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğümüzle görüģülmüģ ve bu Müdürlüğümüzün Atölyesinde çöp konteynırı imalatına baģlanarak 2009 yılında acilen ihtiyaç duyulan 427 adet çöp konteynırı imalatı yapılarak cadde ve sokaklarımıza bırakılmıģtır. Cadde ve sokaklarda bulunan yıpranmıģ 217 adet konteynerın tamiri yapılmıģtır. Aynı zaman da 325 adet çöp kovası teslim alınarak sokaklarımızda uygun yerleri yerleģtirilmesi sağlanmıģtır. 4. Çevre temizliğinin etkin, verimli, ekonomik olarak yapılabilmesi, kanunların, yönetmeliklerin, tüzüklerin ve tebliğlerin uygulanabilmesi için vatandaģların bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, desteğinin ve katılımının sağlanması amacıyla Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğümüzle birlikte koordine edilerek 100 adet afiģ hazırlanarak halkımız bilgilendirilmiģtir. Ayrıca Sivil Toplum örgütleri ile birlikte koordine edilerek Bahar temizliği kampanyası düzenlenerek ilçemizin sahillerinde temizleme etkinlikleri yapılmıģtır. 5. Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan bir adet masa üstü bilgisayar ile masaüstü belge tarayıcısı, 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesine göre TL (KDV dahil) bedelle Esfu Fotokopi-Telekominikasyon ve Elektronik San. ve Tic. Ltd. ġti. den doğrudan temin edilmiģtir. 6. Cadde ve sokaklarda kullanılmak üzere 800 lt kapasiteli konteyner için 50 adet konteyner kamuflajı 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesine göre TL (KDVdahil) bedelle OSAKA Dekorasyon San. ve Tic. Ltd. ġti. den doğrudan temin edilmiģtir. 7. Ġlçemiz cadde ve sokaklarına konulmak üzere 110 adet 800 lt galvaniz saçtan imal edilmiģ çöp konteynerı 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesine göre , 09 TL (KDV dahil) bedelle BMB Makine San. ve Tic. Ltd. ġti. den doğrudan temin edilmiģtir. 8. Yolların, ibadethane ve okulların temizliği için kimyasal temizlik maddelerinin, 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesine göre toplam TL (KDV dahil) bedelle doğrudan temin yolu ile YAR-KĠM Endüstriyel Temizlik Ürünleri San. ve Tic. Ltd. ġti. den alımı yapılmıģtır. Alınan malzeme listesi aģağıdaki tablodadır: Malzeme Adı Miktarı (kg) Halı ġampuanı 1400 Dezenfektanlı banyo, tuvalet temizlik maddesi 1000 Alkol bazlı cam, kristal temizlik maddesi 700 Genel Temizlik Maddesi 1000 Kimyasal ağır yağ-kir sökücü 2300 Hijenik koģullar sağlayan konsantre ürün 500 Alınan bu malzemeler ile ilçe sınırları içerisindeki 29 adet ibadethane (cami, kilise, cemevi) ile 46 adet okulun (ilköğretim okulları, ortaöğretim okulları) temizliği gerçekleģtirilmiģtir

82 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün hizmetleri; 1. Çevre Kirliliği (Gürültü, Hava, Görüntü) ile ilgili denetim hizmetleri 2. Geri dönüģtürülebilir (atık yağ, Atık Ambalaj) veya doğal Ģartlarda yok olmayan ve doğaya zarar veren (Tıbbi Atık, Atık Pil) atıkların toplanarak uygun koģullarda bertaraf edilmesi veya ekonomiye kazandırılması 3. Belediye personelinin ve ilçe sınırları içerisinde yaģayan yoksulların beslenme ihtiyaçlarının karģılanması doğrultusunda sıcak yemek üretilmesi, dağıtılması, erzak dağıtılması ve nakdi yardım yapılması 4. Evinde çamaģır makinesi olmayan veya evsiz vatandaģların çamaģır ve bedensel temizliği için çamaģırhane ve duģ iģletilmesi 5. Ramazan ayında yoksulların ve iftar saatinde evinde olamayan vatandaģların iftarlarını yapabilmeleri için iftar çadırlarının kurulması gibi hizmetlerden oluģmakta olup 01 OCAK ARALIK 2009 tarihleri arasında çalıģmaları gösteren grafik ve tablolar aģağıda sunulmuģtur. 01 OCAK 31 ARALIK 2009 YARDIM SANDIĞI HĠZMETLERĠ TUTAR AĠLE SAYISI OCAK TL 350 ġubat TL 291 MART TL 286 NĠSAN TL 287 MAYIS TL 324 HAZĠRAN TL 337 TEMMUZ TL 339 AĞUSTOS TL 323 EYLÜL TL 325 EKĠM TL 321 KASIM TL 354 ARALIK TL yılı içerisinde belirtilen miktarlarda nakdi yardım ile ayda ortalama 45 aile olmak üzere toplam 540 aileye erzak ve kahvaltılık yardımı yapılmıģtır. DENETĠM FAALĠYETLERĠ 2009 yılı içerisinde Çözüm Masası biriminden v, vatandaģlardan ve diğer birimlerden gelen adet Ģikayet birimimizce değerlendirilmiģ ve çözüme kavuģturularak sonucu Ģikayetçiye bildirilecek Ģekilde ilgili birimlere iletilmiģtir. 01 OCAK-31 ARALIK 2009 yılında yapılan denetimlerin aylara göre dağılımı. AYLAR MĠKTAR (ADET) Ocak 14 ġubat 6 Mart 10 Nisan 13 Mayıs 19 Haziran 25 Temmuz 15 Ağustos 32 Eylül 11 Ekim 12 Kasım 1 Aralık

83 TIBBĠ ATIKLAR Çevre Kanunu ile bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulmuģ yönetmelikler çevreye iliģkin iģlerin yürütülmesini, muhtelif izinlerin verilmesini ve denetimlerin yapılmasını bir sınıflamaya tabi tutularak BüyükĢehir Belediyeleri ile ilçe belediyelerine bırakmıģtır. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Belediyelerin Sorumluluğu baģlığı altındaki 21. Maddesinde tıbbi atıkların geçici atık depolarından veya konteynerlerdan alınarak taģınması, nihai olarak depolanması veya yakılması suretiyle bertaraf edilmesi ile bu iģi yapacak personelin eğitimi ve bu iģlerin belgelendirilmesinden BüyükĢehir Belediyeleri nin ilçe belediyelerinin veya Belediyelerin yetkilerin devrettiği kuruluģların sorumlu olduklarını belirtmiģtir. Ġstanbul Ġl Mahalli Çevre Kurulu tarih ve 3 sayılı kararında 20 yataktan daha az yatak kapasiteli hastaneler ile tıbbi tahlil laboratuarları, sağlık ocakları tıbbi atık çıkaran muayenehaneler ve poliklinikler, diģ hekimi klinik ve revirleri, küçük ameliyatların yapıldığı tıp ve veteriner muayenehaneleri, bulaģıcı hasalığı bulunanların tedavi oldukları veya diyaliz aspiratör gibi aletlerin kullanıldığı klinikler, eczane ve ilaç depoları gibi yerlerden kaynaklanan ve tıbbi atık kapsamındaki atıkların ilçe belediyeleri tarafından toplanması kararlaģtırılmıģtır. 01 OCAK-31 ARALIK 2009 TIBBĠ ATIK AYLAR ÇALIġILAN GÜN ALINAN YER ALINAN TORBA TOPLANAN ATIK OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK AMBALAJ ATIKLARININ TOPLANMASI 2009 yılı içerisinde Ton ambalaj Atığı toplanmıģtır. 01 OCAK -31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ARASINDA TOPLANAN AMBALAJ ATIKLARIN MĠKTARLARI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK

84 ATIK PĠLLERĠN TOPLANMASI 2009 yılı içerisinde 150 kg atık pil toplanarak doğanın kirlenmesine engel olunmuģtur. 01 OCAK 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ARASINDA TOPLANAN ATIK PĠLLERĠN AYLARA GÖRE DAĞILIMI AYLAR TOPLANAN ATIK PĠL (KG) OCAK 12 ġubat 10 MART 13 NĠSAN 15 MAYIS 14 HAZĠRAN 11 TEMMUZ 12 AĞUSTOS 13 EYLÜL 10 EKĠM 15 KASIM 13 ARALIK 12 ATIK YAĞLARIN TOPLANMASI 2009 yılı içerisinde Kg Bitkisel atık yağ toplanmıģtır. 01 OCAK-31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ARASINDA TOPLANAN BĠTKĠSEL ATIK YAĞLARIN AYLARA GÖRE DAĞILIMI AYLAR Kg OCAK 5210 ġubat 3680 MART 3270 NĠSAN 6505 MAYIS 5880 HAZĠRAN 7160 TEMMUZ 5212 AĞUSTOS 5680 EYLÜL 6490 EKĠM 6250 KASIM 6080 ARALIK

85 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Fen ĠĢleri Müdürlüğü nce 01 Ocak Aralık 2009 Tarihleri Arasında GerçekleĢtirilen Yatırımlar ĠġĠN ADI Bakırköy Ġlçesi Dahilinde Asfalt, Bordür, Tretuvar Yağmur Oluğu Yapılması ĠĢi Bakırköy Ġlçesi Yenimahalle, Zeytinlik, Cevizlik Mahallelerinde Prestij Kaplama Ve Bakırköy Genelinde Standartlara Uygun Levhalama, Kapı Numarası Yazım Çakma ĠĢi Bakırköy Ġlçesi Dahilinde Asfalt, Baca Kapağı, Izgara Kapağı Konması, Baca- Izgara Yükseltme Ve Temizleme ĠĢi Bakırköy Belediyesi Ek Hizmet Binaları ve Sosyal Tesisler ile Spor Kompleksi ĠnĢaat, Tadilat ve Onarım ĠĢleri Bakırköy Ġlçesi Dahilinde Yol Yapım ĠĢi Bakırköy Ġlçesi Sınırları Ġçinde Bulunan Eğitim Gönüllüleri Vakfına Ġçme Suyu Arıtma Tesisi Kurulması ĠĢi Bakırköy Ġlçesi Park YeĢil Alan ve YürüyüĢ Yollarının Aydınlatma Tesisleri ile Süs Havuzları Bakım Onarım Yenileme ĠĢi Bakırköy Belediyesi Hizmet Binalarına Güvenlik Kamera ve Kontrol Sistemi Kurulması ĠĢi Bakırköy Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü Kapsamında Kullanılmak Üzere Kompresör ve Kırıcı Tabanca Alımı ĠĢi Hırdavat, ĠĢ Güvenliği ve Temizlik Malzemesi Alımı ĠĢi Bakırköy Ġlçesi Sınırları Ġçinde Bulunan Okulların Su Arıtma Tesisatlarının Periyodik Bakımlarının Yapılması ĠĢi YÜKLENĠCĠ FĠRMA ihale BEDELĠ (SöZLEġME) (TL) + KDV Hisar Yapı Tic. ve San. A. ġ , 21 Hisar Yapı Tic. ve San. A. ġ , 43 GüneĢ Yol ĠnĢaat Asfalt Taahhüt ve Ticaret Anonim ġirketi ÖZSOY ĠNġAAT TURĠZM TĠC. VE SAN. A. ġ , , 52 Hisar Yapı Tic. ve San. A. ġ , 37 Özman Taahhüt ve Ticaret Limited ġirketi Özman Taahhüt ve Ticaret Limited ġirketi ĠNANCA ĠNġAAT TAAHHÜT TĠC. VE SAN. LĠMĠTED ġġrketġ FATĠH ĠNġAAT ELEKTRĠK MAK. BOĞAZĠÇĠ TEKNĠK HIRDAVAT SAN. DIġ TĠC. LTD. ġtġ , , 00 Y. TES. TAR. ĠĢin süresi (bitim) TOPLAM ÖDENEN HAKEDĠġ TUTARI , 00TL KeĢif ArtıĢı yapıldı , 00 TL KeĢif ArtıĢı yapıldı , 00 TL KeĢif ArtıĢı yapıldı , 00 TL , 00 TL , 00 TL , 00 TL , , 00 TL , , 00 Özman Taahhüt ve Ticaret Limited ġirketi , , 00 TL , 00 TL , 00 TL Bakırköy Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü Bilgisayar ve Büro Tüketim Malzemeleri Alımı ĠĢi Bakırköy Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü Bakım Onarım ĠĢleri Kapsamında Kullanılacak Ekipman Alımı ĠĢi Bakırköy Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü Bakım Onarım ĠĢleri Kapsamında Kullanılacak Kırıcı ve Güç FATĠH ĠNġAAT ELEKTRĠK MAK , 34 FATĠH ĠNġAAT ELEKTRĠK MAK , 00 FATĠH ĠNġAAT ELEKTRĠK MAK , , 00 TL , 00 TL , 00 TL

86 Ünitesi Alımı ĠĢi Bilgisayar Programı Alımı ĠĢi Öğrenci Yurdu ve Dükkan ĠnĢaatı ĠĢi OSKA BĠLGĠSAYAR SĠSTEMLERĠ, YAZILIM, DONANIM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ DEM-AR , 00 Muammen Bedel , 00 TL , )Ġhale Yolu Ġle Yaptırılan ĠĢlere Ait Bilgiler: YOL YAPIM ĠġLERĠ 2008/A01: Bakırköy Ġlçesi Dahilinde Asfalt, Bordür, Tretuvar Yağmur Oluğu Yapılması ĠĢi 2008/A04: Bakırköy Ġlçesi Yeni Mahalle, Zeytinlik, Cevizlik Mahallelerinde Prestij Kaplama Ve Bakırköy Genelinde Standartlara Uygun Levhalama, Kapı Numarası Yazım Çakma ĠĢi 2008/A05: Bakırköy Ġlçesi Dahilinde Asfalt, Baca Kapağı, Izgara Kapağı Konması, Baca-Izgara Yükseltme Ve Temizleme ĠĢi 2009/A02: Bakırköy Ġlçesi Dahilinde Yol Yapım ĠĢi 2009 YILINDA YAPILAN ĠMALATLAR PARKE TAġI , 84 m² BORDÜR , 62 m² BAHÇE BORDÜRÜ , 86 m² YAĞMUR OLUĞU , 36 m² ASFALT 3.492, 76 ton KAUÇUK HIZ KESĠCĠ YOL SINIR ELEMANI Ad Ad 2009 YILINDA BORDÜR TRETUVAR VE PARKE KAPLAMA YAPILAN SOKAKLAR 1 KARANFĠL SOKAK 2 OSMANĠYE ĠSTĠKLAL SPOR KLÜBÜ ÇEVRESĠ 3 ġenlġkköy HANIMÇĠÇEĞĠ SOKAK 4 YEġĠLKÖY DÖRT KARDEġLER 5 ORHANGAZĠ SOKAK 6 YEġĠLKÖY SÜBYAN MEKTEBĠ SOKAK 7 YEġĠLKÖY GÜVERCĠN SOKAK 8 YEġĠLKÖY BILDIRCIN SOKAK 9 YEġĠLKÖY H.SUPHĠ TANRIÖVER SOKAK 10 YEġĠLKÖY KALE SOKAK 11 YEġĠLKÖY KÖSE RAĠF PAġA SOKAK 12 YEġĠLKÖY NAĠMA SOKAK 13 YEġĠLKÖY BUKETLĠ SOKAK 14 ġenlġkköy EKġĠNAR SOKAĞI 15 ġenlġkköy ġht. MUAMMER YÜZSÜREN SOKAĞI 16 ġenlġkköy ġht. ĠLHAN YALÇIN SOKAK 17 BASINKÖY ESKĠ EDĠRNE ASFALTI SOKAĞI 18 KARTALTEPE HAZIM KÖRMÜKÇÜ SOKAK 19 KARTALTEPE TALAT ARTEMEL SOKAK 20 KARTALTEPE AKSOY SOKAK 21 KARTALTEPE AKIN YOLU CADDESĠ 2009 YILINDA BORDÜR TRETUVAR VE PARKE KAPLAMA YAPILAN SOKAKLAR 22 YEġĠLYURT EKĠN SOKAK 23 YEġĠLYURT GÜÇLÜ SOKAK 24 ġenlġkköy YONCA SOKAK 25 TÜRKĠġ CADDESĠ 26 YEġĠLKÖY KAZIM SĠLĠVRĠLĠ SOKAK 27 YEġĠLKÖY ZĠYA ERDEM SOKAK 28 YEġĠLKÖY BESTEKAR ĠZZET EFENDĠ SOKAK 29 YEġĠLKÖY ÇARKÇI HALĠM EMĠN SOKAK 30 YEġĠLKÖY ġaban ACAR SOKAK 31 YEġĠLKÖY BADEMLĠ SOKAK 32 ġenlġkköy AKASYA SOKAK 33 ġenlġkköy YUNUS EMRE SOKAK 34 ġenlġkköy YENĠ BAĞLAR SOKAK 35 ġenlġkköy AY SOKAK 36 ġenlġkköy NUR SOKAK 37 ġenlġkköy YAPRAK SOKAK 38 ATAKÖY KĠLĠT BAHĠR SOKAK 39 KARTALTEPE AVCI SOKAK 40 KARTALTEPE DOST SOKAK 41 ġenlġkköy MAH. CEVĠZLĠ SOKAK 42 ġenlġkköy MAH. HÜRRĠYET CADDESĠ

87 2009 YILINDA BORDÜR TRETUVAR VE PARKE KAPLAMA YAPILAN SOKAKLAR 43 KARTALTEPE MAH. ALEMDARLAR SOKAK 44 KARTALTEPE MAH. GENÇLER CADDESĠ 45 YEġĠLKÖY MAH. SEYĠT ALĠ SOKAK 46 YEġĠLKÖY MAH. ORHANGAZĠ SOKAK 47 YEġĠLKÖY MAH. ĠĞDE SOKAK 48 KARTALTEPE MAH. SAMĠ AYANOĞLU SOKAK 49 KARTALTEPE MAH. YAKUP ġevkġ SOKAK 50 ġehġt ER RIDVAN MERT SOKAK 51 BUHAR SOKAK 52 OSMANĠYE MAH. ADALET SOKAK 2009 YILINDA BORDÜR TRETUVAR VE PARKE KAPLAMA YAPILAN SOKAKLAR 53 OSMANĠYE MAH. AKSU SOKAK 54 ATAKÖY 11. KISIM 55 KARTALTEPE MAH. PEMBE AY SOKAK 56 KARTALTEPE MAH. AYDIN YUVA SOKAK 57 KARTALTEPE MAH. BAHARLI BAHÇE SOKAK 58 KARTALTEPE MAH. SAYFĠYE SOKAK 59 KARTALTEPE MAH. ALPULLU SOKAK 60 KARTALTEPE MAH. PANCARLI SOKAK 61 OSMANĠYE MAH. FABRĠKALAR ÇIKMAZI SOKAK 62 KARTALTEPE MAH. YEġĠL ADALI SOKAK ĠNġAAT TADĠLAT VE ONARIM ĠġLERĠ 2009/A01: Bakırköy Belediyesi Ek Hizmet Binaları ve Sosyal Tesisler ile Spor Kompleksi ĠnĢaat, Tadilat ve Onarım ĠĢleri 2009 YILINDA YAPILAN ĠMALATLAR BĠRĠM ĠMALAT DEMĠR DOĞRAMA ĠMALATI kg , 00 YAĞLI BOYA m² 8.300, 00 FAYANS VE SERAMĠK YAPILMASI m² 4.000, 00 DIġ CEPHE BOYASI m² , 00 ĠÇ CEPHE BOYASI m² , 00 ATATÜRK KAĠDESĠ BAKIM ONARIMI YAPILMASI adet 6 ATATÜRK'ÜN DOĞDUĞU EVĠN MAKETĠNĠN YAPILMASI adet 1 ÖZÜRLÜ ASANSÖRÜ adet 3 SAUNA adet 2 BOCCE SAHASI adet 1 KAMELYA adet 6 TĠYATRO KOLTUĞU adet 370 TRĠBÜN KOLTUĞU adet 1.560, 00 ÇEġĠTLĠ EBATLARDA BAYRAK adet 1.133, 00 GÜVENLĠK MOBOSU adet 10 TENTE adet YILINDA BAKIM VE ONARIM ÇALIġMASI YAPILAN YERLER 1. TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2. SAĞLIKLI YAġAM MERKEZĠ 3. KARTALTEPE MUHTARLIĞI KISIM MUHTARLIĞI 5. EĞĠTĠM GÖNÜLLÜLERĠ DERNEĞĠ 6. YÜCE SPOR 7. ATATÜRK SPOR VE YAġAM KÖYÜ 8. AYAMAMA FEN ĠġLERĠ HĠZMET BĠNASI 9. HĠKMET ERCAN SAĞLIK OCAĞI 10. GÜRLEK NAKĠPOĞLU LĠSESĠ 11. ATAKÖY TREN YOLU ÜST GEÇĠDĠ 12. TEVFĠK ERCAN ANADOLU LĠSESĠ 13. BAKIRKÖY ADLĠYESĠ KAPALI OTOPARK 14. AFET KOORDĠNASYON MERKEZĠ 15. OSMANĠYE MAHALLESĠ TRAFO 16. YAPI GÜVENLĠĞĠ VE DEPREM BĠLGĠ MERKEZĠ 17. ATAKÖY ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ KARġISI 18. ATAKÖY EKĠPLER AMĠRLĠĞĠ 19. AYAMAMA HOBĠ BAHÇELERĠ 20. BASINKÖY HAVACILAR SĠTESĠ 21. CAMĠYANI SOKAK 22. OSMANĠYE HALK KÜTÜPHANESĠ 23. SAKIZAĞACI MUHTARLIĞI 24. ATAKÖY SAVCI BLOKLARI 25. TERAKKĠ ARALIĞI PARKI 26. YEġĠLKÖY SU DEPOSU 27. ATAKÖYLÜLER DERNEĞĠ 28. FLORYA ÇATAL SOKAK 29. AġEVĠ 30. ġenlġkköy SAĞLIK OCAĞI 31. KADIN CEZAEVĠ 32. ATAKÖY SAĞLIK OCAĞI 33. CEM EVĠ 34. OSMANĠYE BAKIM EVĠ 35. YEġĠLYURT SPOR KULÜBÜ 36. YEġĠLKÖY TREN ĠSTASYONU ÖNÜ 37. SAVCI EġLERĠ YARDIMLAġMA DERNEĞĠ 38. ATAKÖY YARDIMCI SAĞLIK HĠZMETLERĠ

88 39. YEġĠLKÖY MUHTARLIĞI 40. EĞĠTĠM GÖNÜLLÜLERĠ DERNEĞĠ GĠRĠġĠ 41. FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 42. PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 43. MAKĠNA ĠKMAL MÜDÜRLÜĞÜ 44. YARDIM SANDIĞI 45. YARINLAR DERNEĞĠ 46. ĠMAR KÜLTÜR DERNEĞĠ 47. MUAMMER AKSOY PARKI 48. MUSTAFA NECATĠ ĠÖO 49. ATATÜRK EVĠ MAKETĠ 50. BELEDĠYE BAġKANLIĞI 51. ÇÖZÜM MASASI 52. ÖZGÜRLÜK MEYDANI 53. ĠSPĠRTOHANE KISIM ATATÜRK EVĠ ÖNÜ 55. ġenlġkköy ATATÜRK PARKI YANI 56. EMLAK KREDĠ ĠÖO 57. ZUHURATBABA DĠKĠLĠTAġ 58. EĞĠTĠM KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ 59. KARTALTEPE ġefkat EVĠ 60. YAHYA KEMAL BEYATLI LĠSESĠ KISIM A18 BLOK 62. POLĠS LOJMANLARI 63. GAZĠ ĠÖO 64. YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZĠ 65. ATAKÖY 5. KISIM CAMĠĠ 66. YENĠ MAHALLE CAMĠĠ 67. NAKġĠ ESEN CAMĠĠ 68. MERKEZ CAMĠĠ 69. ALTAN ERBULAK KÜLTÜR MERKEZĠ 70. ġenlġkköy STADI 71. MECĠDĠYE CAMĠĠ 72. YEġĠLKÖY POLĠS MERKEZĠ 73. YEġĠLKÖY KATOLĠK KĠLĠSESĠ 74. YEġĠLKÖY ÇARġAMBA PAZARI ARKASI 75. BASINKÖY ÇINAR SOKAK MĠNĠ MARKET YERĠ 76. ATAKÖY ATAMAR YANI 77. ATAKÖY 5. KISIM DUMLUPINAR CAD. B3 BLOK ÖNÜ 78. ATAKÖY 1. KISIM EMĠR PASTANESĠ ÖNÜ 79. ATA SĠTESĠ OTOPARK GĠRĠġĠ 80. HALĠL BEDĠĠ Ġ. Ö. O. 81. BORDÜR BOYALARI KISIM TRAFO 83. AYBARS AK ĠLKÖĞRETĠM OKULU ENGELLĠ RAMPASI 84. BAKIRKÖY KADIN VE ÇOCUK HASTANESĠ 85. OMURĠLĠK FELÇLĠLERĠ DERNEĞĠ 86. REVNAKLI SOKAK ESKĠ BĠNA 87. GÖRME ÖZÜRLÜLER DERNEĞĠ 88. CENGĠZ TOPEL Ġ. Ö. O. 89. BAKIRKÖY BELEDĠYESĠ DERSHANE 90. MAKĠNA ĠKMAL KOFRA BĠNASI 91. SIĞIRMAÇ - FĠLDAMI SOKAK BĠRLEġĠMĠ 92. YEġĠLKÖY SAHĠL MERDĠVENLERĠ 93. FĠLDAMI PARKI 94. ġehġt ĠHSAN YALÇIN PARKI 95. ATAKÖY 1. KISIM MUHTARLIĞI 96. KARTALTEPE SAĞLIK OCAĞI 97. ZEYTĠNLĠK HALK PAZARI 98. ATAKÖY DERE ISLAHI 99. FATĠH CAMĠĠ 100. ZEYTĠNLĠK MAHALLE MUHTARLIĞI 101. ATAKÖY NĠKAH SALONU 102. RAMAZAN YEġĠL PARKI 103. YEġĠLKÖY SAĞLIK OCAĞI 104. YENĠBOSNA ZABITA NOKTASI 105. ATASPOR KULÜBÜ 106. ÇAMAġIRHANE 107. CEVĠZLĠK MAHALLE MUHTARLIĞI 108. KURBAN PAZARI 109. TÜRKAN SAYLAN KIZ YURDU 110. KERER SPOR 111. HAYVAN BARINAKLARI 112. VETERĠNER MÜDÜRLÜĞÜ 113. BASINKÖY YOL ġantġyesġ 114. RÜYA SOKAK 115. YENĠMAHALLE CAMĠĠ 116. YEġĠLKÖY BAġKANLIK OFĠSĠ 117. ATAKÖY ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 118. YEġĠLKÖY ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 119. ZUHURATBABA CAMĠĠ DĠĞER ĠġLER 2009/P01: BAKIRKÖY ĠLÇESĠ SINIRLARI ĠÇĠNDE BULUNAN EĞĠTĠM GÖNÜLLÜLERĠ VAKFINA ĠÇME SUYU ARITMA TESĠSĠ KURULMASI ĠġĠ: Ġlçemiz sınırları içinde bulunan vakfın öğrencilerinin daha sağlıklı bir ortamda içme suyunu kullanmaları için arıtma tesisi kuruldu. 2009/P02: BAKIRKÖY ĠLÇESĠ PARK YEġĠL ALAN VE YÜRÜYÜġ YOLLARININ AYDINLATMA TESĠSLERĠ ĠLE SÜS HAVUZLARI BAKIM ONARIM YENĠLEME ĠġĠ: Ġlçemiz sınırları içinde bulunan vatandaģ Ģikayetleri çerçevesinde acil yapılması gereken muhtelif yerlerin elektrik bakım onarım ve yenileme iģleri yapıldı. 2009/P03: BAKIRKÖY BELEDĠYESĠ HĠZMET BĠNALARINA GÜVENLĠK KAMERA VE KONTROL SĠSTEMĠ KURULMASI ĠġĠ: Bakırköy Belediyesi sorumluluğu dahilindeki muhtelif birimlere güvenliği sağlamak amacıyla 57 adet gece görüģlü Güvenlik Kamerası konarak kontrol sistemi kuruldu

89 2009/P04: BAKIRKÖY BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA KULLANILMAK ÜZERE KOMPRESÖR VE KIRICI TABANCA ALIMI ĠġĠ: Yol Yapım Amirliğinde kullanılmak üzere bir adet çift çıkıģlı kompresör ve iki adet havalı kırıcı tabanca alındı. 2009/P05: HIRDAVAT, Ġġ GÜVENLĠĞĠ VE TEMĠZLĠK MALZEMESĠ ALIMI ĠġĠ: Müdürlüğümüz ihtiyacı olan hırdavat, iģ güvenliği ve temizlik malzemesi alındı. 2009/D01: BAKIRKÖY ĠLÇESĠ SINIRLARI ĠÇĠNDE BULUNAN OKULLARIN SU ARITMA TESĠSATLARININ PERĠYODĠK BAKIMLARININ YAPILMASI ĠġĠ: Ġlçemiz sınırları içinde bulunan ve faaliyetleri devam eden 44 adet orta ve ilk öğretim okullarındaki mevcut arıtma sistemlerinin her ay periyodik olarak bakımları yapılmıģtır. (toplam 8 ay boyunca) 2009/D02: BAKIRKÖY BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠSAYAR VE BÜRO TÜKETĠM MALZEMELERĠ ALIMI ĠġĠ: Müdürlüğümüz acil ihtiyacı olan bilgisayar ve büro tüketim malzemeleri alındı. 2009/D03: BAKIRKÖY BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ BAKIM ONARIM ĠġLERĠ KAPSAMINDA KULLANILACAK EKĠPMAN ALIMI ĠġĠ: Yol Yapım Amirliğinde kullanılmak üzere bir adet 7, 5 Kw lık ve iki adet 3, 2 Kw lık jenaratör alındı. 2009/D04: BAKIRKÖY BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ BAKIM ONARIM ĠġLERĠ KAPSAMINDA KULLANILACAK KIRICI VE GÜÇ ÜNĠTESĠ ALIMI ĠġĠ: Yol Yapım Amirliğinde kullanılmak üzere birer adet kırıcı ve güç ünitesi alımı yapıldı. 2009/D05: BĠLGĠSAYAR PROGRAMI ALIMI ĠġĠ: Ġhale hazırlama, hak ediģ ve yaklaģık maliyet hesaplarında kullanılmak üzere bir(1) lisanlı yazılım programı alınmıģtır. ÖĞRENCĠ YURDU VE DÜKKAN ĠNġAATI ĠġĠ: Temmuz 2009 de hizmete açılmıģtır. BAKIM-ONARIM ġantġyesġ ÇALIġMALARI: Yol yapım ve onarım amirliği, operatör, Ģoförler ve iģçilerden oluģan 30 personel ile aģağıdaki faaliyetlerde bulunmuģtur. a) Asfalt yollardaki bozulmaların, robot araçları ile yama yapılması. b) Yol ve kaldırımlarda bozulmuģ olan lokal parke, bordürlerin tamir ve onarımları. c) Yağmursuyu ızgarası ve kanal baca kapağı değiģimi. d) Yol ve kaldırımlar, kurban kesin alanlarında oluģan her çeģit atık ve molozların kaldırılması. e) Ġlçe hudutları dahilinde çeģitli ızgara ve temizlik iģleri. f) YağıĢlı havalarda oluģan su baskınlarına, kanal tıkanmalarına, kuka araçları, motopomp ve dalgıç motorla müdahaleler. g) Yoğun karlı havalarda iģ makineleri ile kar temizliği ve tuzlama çalıģmaları. h) ÇeĢitli yıkım iģlerine araç ve personelle katılım. ı) Zabıta Müdürlüğünün Ġlçedeki seyyar önlem çalıģmalarına araç ve personelle katılım. Bu çalıģmalar esnasında Yol Yapım Onarım Amirliği tarafından tarihleri arasında yapılan iģlerin icmali aģağıya çıkartılmıģtır. Asfalt Robot aracı ile yama yapılması ton Parke tamiri m² Kullanılan kum m3 Bordür tamiri m

90 Toprak Nakli Moloz Nakli Izgara Temizliği Baca Temizliği Tuz ton ton 960 adet 320 adet 150 ton ALT YAPI BÜROSU ÇALIġMALARI: Bakırköy Ġlçe sınırları içinde Belediye BaĢkanlığımızca ve alt yapı çalıģması yapacak BEDAġ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A. ġ. ), ĠGDAġ ( Ġstanbul Gaz Dağıtım A. ġ. ), TÜRK TELEKOM, ĠSKĠ (Ġstanbul Su Kanalizasyon Ġdaresi ), Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi ile tüm kamu kurum ve kuruluģlar ile Ģahıs ve özel kuruluģların; a) ÇalıĢmalarını denetlemek, b) AYKOME ( Altyapı Koordinasyon Merkezi ) kararı gereğince, altyapı kuruluģlarının teknik Ģartnamelere uygun çalıģmalarını sağlamak, c) Belediye BaĢkanlığımızca yapılacak yol çalıģmalarından önce anılan kurumların altyapı çalıģmalarına öncelik vermelerini sağlamak, d) Belediye baģkanlığımıza yapılan baģvuruları ilgili kurumlara ileterek yaptırılmasını sağlamak, e) Kurumların çalıģmaları sırasında iģ güvenliği önlemlerinin alınıp alınmadığını denetlemek, f) ÇalıĢmaları sırasında yol ve kaldırımlarda toprak, moloz atıklarının bırakılmadan günü birlik kaldırılmasını sağlamak, g) Altyapı çalıģmaları bitirilmiģ sokakların üst yapı onarımlarının da bitirilmesi için gerekli eģgüdümü sağlamak ve yaptırmak, h) Altyapı kurumları ile kazı çalıģması yapacak kiģilerin ve kuruluģların "kazı izin ruhsatı" belgelerini düzenlemek ve Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılmasını sağlamak, ı) Altyapı kurumları ve Ģahısların yapmıģ oldukları kazıların bitiminden 3 ya da 6 ay sonra teminatlarının çözülmesini sağlamak, i) Ruhsatsız kazı yapanlar hakkında yasal iģlem yapmak. j)altyapı kurumlarının çalıģmalarından sonra üst yapının zarar gördüğü ve çalıģma yapan alt yapı kurumlarının üst yapıyı uygun onarım yapmamasından dolayı, üst yapıların müdürlüğümüz ekiplerince yapılmasını sağlamak, k) Belediye BaĢkanlığımızca yaptırılan hizmet binalarında, ilgili kurumların hizmetlerinin gelmesini hızlandırmak amacıyla eģgüdüm sağlamak, l) Belediye BaĢkanlığımız Fen ĠĢleri Müdürlüğümüz çalıģma programı doğrultusunda altyapı ve üstyapı ile eģgüdüm sağlamak ve bunlarla ilgili tüm iģ ve iģlemleri takip eder tarihleri arasında Müdürlüğümüzde alt yapı ile ilgili yapılan iģlemler aģağıda çıkarılmıģtır. Talep Sahibi Ruhsat Adedi Teminat Tutarı (YTL) Ġrat (YTL) BedaĢ ve ġahıslar , ,

91 23.MADDE YOL KATILIM PAYI ĠġLEMLERĠ Müdürlüğümüzde 23.madde yol katılım payı ile ilgili olarak 01/01/ /12/2009 tarihleri arasında yapılan çalıģma aģağıda çıkarılmıģtır: Tasdik için gelen proje sayısı 23.madde yol katılım payı tahsilatı 30 adet , 57-TL (KDV Dahil) AFET YÖNETĠM MERKEZĠ BÜROSU: Afet Yönetim Merkezi Bürosu; muhtemel bir deprem ya da baģka büyük bir afet haline hazırlıklı olmak ve afetlerden meydana gelecek zararların en aza indirilmesi maksadıyla toplumda afet bilincini geliģtirecek çalıģmalarda bulunmak maksadıyla çalıģmalarda bulunur. Bu çalıģmalar kapsamında 2009 yılı içinde de planlama, koordinasyon ve eğitim çalıģmaları devam etmiģ, Bakırköy Arama Kurtarma Ekibi il içinde ve il dıģında afet tatbikatlarında aktif olarak yer almıģ, mahalle örgütlenmelerine önem verilmiģ, 32 ilçenin acil kan talebi gibi temel hizmetler gerçekleģtirilmiģtir yılı içerisinde Müdürlüğümüz Afet Yönetim Merkezi tarafından gerçekleģtirilen faaliyetler aģağıda sunulmaktadır: 1) Bakırköy Afet Yönetim Merkezinde Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığı proje gurubu ile Afet acil eylem planı ve Kaynak atama, takip ve geçici depolama sistemi adlı iki ayrı projenin veri önceliği belirleme, detaylandırma çalıģmaları 2) Bakırköy Belediyesi Afet Merkezinde DOHAD (Doğa Hareketleri AraĢtırma Derneği)Yönetim kuruluyla, sismik aktivite merkezi ile ilgili toplantı. 3) Ankara Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü BaĢkanlığı ve Bakırköy Belediyesi Afet Yönetim Merkezi iģbirliği ile oluģturulan projeyle ilgili Endüstri Mühendisliği Bölüm baģkanı Prof. Dr. Ġhsan SABUNCUOĞLU baģkanlığında proje sunuları ve değerlendirmeler 4) Bakırköy Belediyesi Afet Merkezinde Bakırköy MAGDER (Bakırköy Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği) toplantı ve sunum. 5) Bakırköy Kız Meslek Lisesinde Afete Hazırlık Eğitim Semineri 6) Bakırköy Halil Bedii Yönetken Ġlköğretim okulunda Afet eğitim Semineri 7) DOHAD (Doğa Hareketleri AraĢtırma Derneği) sismik aktivite ile ilgili çalıģmalar 8) Bakırköy Cumhuriyet Lisesi Afete Hazırlık Eğitim Semineri 9) Bakırköy Sağlık Yüksek Okulu Müdürü Prof. Hacer Karanisoğlu öncülüğünde Doç. Dr Oğuz GÜNDOĞDU Bakırköy MAG Der. BaĢkanı Halil ALTUNTAġ ve merkez koordinatörü Özden IġIK ın Sağlık Yüksek Okulu tüm personeline Afet Kültürü baģlıklı semineri 10) Bakırköy Belediyesi Afet Merkezinde afet anında ilk 72 saat üzerine, acil eylem planı ve kaynak atama, depo yönetimi ile ilgili Bilkent Üniversitesi Prof. Dr Ġhsan SABUNCU nun katılımıyla düzenlenen toplantı. 11) Bakırköy Belediyesi Afet Merkezinde tarihinde DOHAD (doğa hareketleri derneği) toplantı. 12) : Balıkesir Üniversitesi kariyer günleri etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen panele Bakırköy Belediyesini temsilen davet edilen merkez koordinatörü, Afet Yönetim Sistemi içinde Yerel Yönetimlerin rolü baģlıklı sunusuyla konuģmacı olarak katıldı. 13) Lepra Hastanesinde, Acil eylem planı ve eğitim çalıģması Hastane BaĢhekimliği, Ġlçe Sivil Savunma Müdürü ve Merkez Koordinatörü tarafından yürütüldü. 14) 2001 Kolejinde Kadınların Afetteki Rolü ve Temel Afet Bilinci adlı panel, Bakırköy Belediyesi ve YG21 Kadın Meclisi iģbirliği ile Dilek Baki nin moderatörlüğünde gerçekleģtirilen panele Prof. Dr Uğur KAYNAK, Doç. Dr Oğuz GÜNDOĞDU, Psikolog Nuray GERGERLĠOĞLU ve Afet Yönetim Sistemi içinde Kadının Rolü baģlıklı sunusuyla merkez koordinatörü Özden IġIK katıldı. 15) : Merkezimizde afet sonrası ilk 72 saatin acil eylem planı ile ilgili durum tespit ve iletiģim prosedürleri yönergesi ile ilgili yapılan çalıģmaların Bilkent Üniversitesi proje uygulama gurubu ile similasyonu 16) Bakırköy Belediyesi Afet Merkezinde Zihinsel Engelliler Der BaĢkanı Nurgen ERYAVUZ, Doç. Dr Oğuz GÜNDOĞDU, Kadın Meclisi Üyesi Dilek BAKĠ, Özden IġIK la Depremde Engellilerin Hazırlığıyla ilgili toplantı. 17) Merkezde düzenlenen toplantıda Bakırköy Arama Kurtarma (Bakut) Komutanı Faruk MUNGAN la yıllık hizmet içi eğitim Planlaması. 18) Bakırköy Belediyesi Afet Merkezinde Zihinsel Engelliler Der BaĢkanı Nurgen ERYAVUZ Temel Afet Bilinci ve Engellilerin Depreme Hazırlığı ile ilgili çalıģmalar 19) Bakırköy Belediyesi Afet Merkezinde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Sismoloji Birimi Prof. Dr. Atilla ANSAL la toplantı. 20) Bakırköy Belediyesi Afet Merkezinde Zihinsel Engelliler Der BaĢkanı Nurgen ERYAVUZ la Depremde Engelliler ne yapmalı? adlı panelin organizasyon çalıģmaları

92 21) Bakırköy Belediyesi Afet Merkezinde Osmaniye Mahalle Afet Gönüllüleri grubu ile toplantı. 22) Bakırköy Belediyesi Afet Merkezinde Kandilli Rasathanesi yetkilileri ve Alman heyetiyle sismik aktivite ölçümünde bölgesel link oluģturma ile ilgili toplantı 23) Yunus Emre Kültür Merkezinde Depremde Engelliler Ne yapmalı? adlı Panel organizasyonu Moderatör: Dilek Baki KonuĢmacılar: Nasuh Mahruki (AKUT BaĢkanı), BaĢbakanlık Özürlüler Daire BaĢkanı Reyhan Gazelli, Nuray Gergerlioğlu (PANDOST Psikolog), Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu Ġstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümü Öğr. Üyesi 24) Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda Afet Merkezi Kan standı kuruldu. 25) Bakırköy Belediyesi Afet Yönetim Merkezi Ankara Bilkent Üniversitesinde Afette Ġlk 72 saati acil eylem planlaması ve kaynak yönetimi veri önceliği ve sınıflandırma çalıģmaları 26) Bilkent Üniversitesi ile Proje tanıtımı. 27) Bakırköy Belediyesi ile LĠDAM arasında afet durumunda arama kurtarma çalıģmalarında köpeklerin kullanılması ve eğitimini içeren protokol çalıģmaları. 28) Bakırköy Belediyesi Afet Merkezinde Yarın Eğitim Merkezi yöneticisi ile engelli envanterinin geliģtirilmesi çalıģması 29) Bakırköy Belediyesi Afet Merkezinde tarihinde DOHAD (doğa hareketleri araģtırma derneği) toplantı. 30) Bakırköy Belediyesi Afet Komisyon Meclis Üyeleri ile merkezin ihtiyaçları ve gerçekleģtirilebilecek projelerle ilgili toplantı. 31) Bakırköy Makine Mühendisleri Odasının Düzenlediği Site ve Apartman yöneticilerine yönelik temel afet bilinci semineri 32) YG21 Kent Konseyi Kadın Meclisinin Düzenlediği Kadın festivalinde Afet Yönetim Merkezi Kan Bilgi Bankası Standı ve Akut un Deprem Eğitim Tırının kurulması 33) Yunus Emre Kültür Merkezinde Kan Bilgi Bankasına yeni üyeler kazandırma amaçlı kan bilgi bankası standı kuruldu. 34) Bakırköy Lepra Hastanesinde doktorlara ve hastane personeline yönelik Deprem Tehlikesi temel afet bilinci semineri 35) Osmaniye Mahallesi MAG Toplantısı. 36) Yunus Emre Kültür Merkezinde Kan standı kuruldu. 37) Bakırköy Belediyesi Afet Merkezi Engellilerin Afete Hazırlık ÇalıĢmalarıyla ilgili toplantı. 38) Bakırköy Belediyesi Afet Merkezi Engellilerin Bilgi sistemindeki iletiģimi ile ilgili toplantı. 39) :00 Bakırköy Kaymakamlığı öncülüğünde Bakırköy Belediye BaĢkanlığı iģbirliği ile Bakırköy Makine Mühendisleri Odasında Bakırköy deki tüm site ve bina yöneticilerine yönelik Afetlere karģı önlemler, Bina güvenliği, asansör ve teknik bakım konularında seminer. 40) Ġstanbul Üniversitesi Sağlık yüksek okulunda seminer. 41) Valilik Ġl Afet Yönetim Merkezinin düzenlediği Bilgi Sistemi Eğitmen Eğitimi ile ilgili seminere merkez koordinatörü görevlendirilerek katıldı. 42) Bakırköy Belediyesi Afet Merkezi Engellilerle ilgili toplantı. 43) Bakırköy Belediyesi Afet Merkezi 17Ağustos etkinliğiyle ilgili toplantı. 44) Ankara BĠLKENT Üniversitesinde sempozyuma merkez koordinatörü katıldı. 45) de 17 Ağustos 2010 da gerçekleģtirilecek 17Ağustos anma etkinliği programının organizasyon komitesinin toplantısı merkez koordinatörü baģkanlığında gerçekleģtirildi. 46) Bakırköy Belediye BaĢkanlığı ana binasında 17 Ağustos etkinliğiyle ilgili çalıģma. 47) Bakırköy Belediyesi Afet Merkezinin düzenlediği 17Ağustos etkinliği ve yapılacak faaliyetlerle ilgili toplantı. 48) Bakırköy Belediyesi Afet Merkezinin düzenlediği 17Ağustos etkinliği ve yapılacak faaliyetlerle ilgili Zeytinburnu Mağ ve Bakırköy Belediyesi Bakut ekibinin Denizatı sitesinde tatbikat. 49) Van ĠnĢaat Mühendisleri Odasının düzenlediği Van Kent Sempozyumuna Gölcük Deprem sonrası Türkiye deki geliģim süreciyle baģlıklı bildirisiyle Bakırköy Belediyesi adına merkez koordinatörü Özden IĢık katıldı. 50) Cemal ReĢit Bey Konser salonunda Valiliğin organize ettiği Güvenli Ģehir güvenli yaģam semineri. 51) Ağustos 1999 depreminin 10. yılını anma, Bakırköy Özgürlük meydanında Deprem için saat çalıģıyor adlı etkinlik. Bakırköy Kaymakamlığı, TMMOB iģbirliği ile düzenlenen etkinlikte tatbikat, söyleģi barkavizyon sunumu fotoğraf sergisi ile birlikte gerçekleģtirilmiģtir. 52) AĢırı yağıģlar ve yaģanabilecek su baskınlarına hazırlıklı olmak koordinasyonu aksatmamak amacıyla saat 24:00 a kadar teyakkuz haline geçilerek durumla ilgili Ġl Afet Acil Durum Müdürlüğü ile periyodik irtibat sağlandı. 53) saat Dohad (Doğa Hareketleri AraĢtırma Derneği) ile depremi önceden belirlemeyle ilgili genel kurul olağanüstü toplantı. 54) Eylül 2009 tarihleri arasında Van ĠnĢaat Mühendisleri Odasının düzenlediği Van Kent Sempozyumuna Gölcük Deprem sonrası Türkiye deki geliģim süreciyle baģlıklı bildirisiyle Bakırköy Belediyesini temsilen Merkez Koordinatörü Özden IĢık katıldı

93 55) Bakırköy Afet Yönetim Merkezinde Ataköy mahalle afet gönüllüleri (MAG) toplantısı. 56) Türkan Saylan Kız Yurdunda Acil Eylem Planı ve Temel Afet Bilinci Eğitim Programı ile ilgili çalıģmalar. 57) Bakırköy Yunus Emre Kültür Merkezinde Güvenli YaĢam Eğitimine destek 58) Bakırköy Belediyesi Huzurevinde Bakırköy Ġtfaiye Hizmet Gurup Amirliği iģbirliği ile yangın eğitimi ve tatbikatı yapıldı. 59) Küçükçekmece Evren mah. MAG tatbikat ve değerlendirme 60) Ataköy MAG ve kısım muhtarı öncülüğünde Muhittin Üstündağ Ġlköğretiminde mahalle sakinlerine temel afet bilinci eğitim semineri 61) Bakırköy Afet Yönetim Merkezinde Ġstanbul Valiliği Ġl Afet Acil Durum Müdürlüğü Güvenli YaĢam Eğitim organizasyonu Bakırköy Bölgesi ile ilgili toplantı. 62) Bolu Ġzzet Baysal Üniversitesinde düzenlenen Ulusal Deprem sempozyumuna merkez koordinatörü Özden IġIK Afet Yönetimi ve BileĢenlerinin Rolleri baģlıklı bildirisiyle katıldı. 63) Bakırköy Belediyesi Afet Yönetim Merkezinde Valilik Güvenli YaĢam Eğitimiyle ilgili toplantı. 64) Tüm bu çalıģmaların yanı sıra Ġstanbul Valiliği Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile koordinasyon rutin telsiz çevrimi ile devam etmiģ yaģanan meteorolojik afetlerde uyarı ve ihbarlar ilgili birimlere yönlendirilmiģtir. Kan Bilgi Bankası hizmetimizle 39 Ġlçe vatandaģımıza yaklaģık 350 ünite kan bulunmuģtur. GENEL EVRAK BÜROSU ÇALIġMALARI: tarihleri arasında Fen iģler Genel Evrak Bürosunda iģlem gören evrak adedi aģağıdadır. Gelen Evrak adedi 1943 Giden Evrak adedi 2701 MUTEMETLĠK ve MUHASEBE BÜROSU ÇALIġMALARI: tarihleri arasında Fen ĠĢleri Müdürlüğü kadrosunda bulunan 85 iģçi personelin maaģ, ikramiye ve sosyal haklar ve diğer ödeme hesapları ile izin/ rapor yazıģmaları yapılmıģtır. YIKIM KARARLARINI UYGULAMA ġeflġğġ tarih ile tarihleri arasında 228 adet evrak gelmiģ, 215 adet evrak iģlem görmüģtür

94 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇalıĢma Ve Sorumluluk Alanlarımız: Ġlçemiz sınırları içindeki; 86 adet çocuk oyun alanı olmak üzere 90 adet park, çeģitli dinlence alanları (rekreasyon), hobi bahçeleri, gezi alanları, 60 adet çeģitli spor sahası (basketbol, voleybol, futbol tenis kortu) ile yaklaģık m². yeģil alanın bakım-onarımı Müdürlüğümüz sorumluluğundadır. Söz konusu park ve yeģil alanların çağdaģ kent yaģamında önemli olması, ilçe halkına sürekli hizmet sunabilmeleri ve korunmaları yıl boyunca kesintisiz uygulanacak bakım, onarım hizmetleriyle gerçekleģebilir. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, Belediyemizin bakımıyla sorumlu olduğu yeģil alanlarında; yaz döneminde yoğun çim biçme, yabanıl ot temizliği, dal ve yeģil atıkların kaldırılması, yeģil alanlarda çim, çiçek ve fidanların sulanması, fidan bakım dip çapaları, çim, çiçek, fidan gübrelemesi, ağaç ve ağaççıklara bakım ve form budamalarının yapılması, park ve spor alanlarında peyzaj iģleri;çim saha yapılması, bitki temin edilip dikilmesi, park donatı elemanlarının bakımı, onarımı ve yenilenmesi iģleriyle uğraģmaktadır. 01 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2009 Tarihleri Arasında Yapılan ÇalıĢmalar: Belediyemizin Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumluluğunda 2009 Mali yılı yatırım bütçe kalemlerinde belirtilen Ģekilde çalıģmaların bir kısmı mevcut kendi araç, ekipman ve 8 memur, 41 iģçi ve Ģoför personelimiz vasıtasıyla yürütülmekte, bir kısmı da yıllık yatırım planlarında belirtilen Ģekilde yatırım ihaleleri ile yürütülmüģtür. 1. Ġlçemiz dahilinde bulunan yaklaģık m². park ve yeģil alanın kontrolü yapılarak; periyodik bakımı, sert zeminlerin, park çevre duvarları, çit ve cesan demir panoları onarıldı. Çim biçme, yabani ot ve sert zemin çöp temizliği yapıldı. 2. VatandaĢların kendi bahçelerinden çıkarmıģ oldukları dal ve yeģil alan atıkları ve ayrıca genel budama çalıģmalarında çıkan dal ve atıklar her gün 5 adet kamyonla bölge dıģına çıkarıldı. (Kemerburgaz çöp alanına nakli) 3. Resmi Bayram törenleri; 23 Nisan Egemenlik Bayramı, 19 Mayıs Geçlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 10 Kasım Atatürk ü anma törenleri ve Çevre Haftaları tören tertibat hazırlıkları kapsamında Türk Bayrağı, Atatürk posteri, flama asma çalıģmaları yürütüldü. 4. Ġlçemizde Kavak ağaçlarının olumsuz etkilerini azaltmak için çalıģmalar yapılmıģtır. 5. Belediyemizce uygulanmakta olan ve halkın yoğun bir ilgisi bulunan Hobi bahçeleri projesine devam edilmiģ olup, Aralık ayı sonu itibariyle tahsisler durdurulmuģtur. 6. ġenlikköy futbol sahası ve Florya antrenman sahası dönüģümlü bakımları ekiplerimizce yapılmıģtır. 7. Parkların aydınlatma donanım arızaları onarımı yapıldı. 8. Dönem içinde ağaçlandırma alanlarına, kaldırım üzerlerine ve refüjlere fidan dikim çalıģmaları yapıldı. Ġlçemizde bulunan resmi kurum ve kuruluģların ağaç dikme çalıģmalarına teknik destek verildi. 9. Çocuk parklarına yeni ve modern oyuncaklar konuldu, kırık olanlar tamir edildi. 10. Osmaniye, Kartaltepe, Zuhuratbaba Mahalleleri, Ataköy 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. ve 11. kısımlar, YeĢilköy, YeĢilyurt, Florya ve Basınköy bölgesi olmak üzere büyük ağaç budaması, Ligüstrüm çit budaması, çalı bitkisi form ve gençleģtirme budamaları yapıldı. 11. Ağaç budama mevsimi baģlangıcı Kasım ayı itibariyle yapılan ağaç budamaları yanında olumsuz hava Ģartları nedeniyle devrilen ağaçların kesilmesi ve kaldırılması çalıģmaları yapıldı. 12. Budama çalıģmalarımızdan çıkan odunlar Ģantiyemize nakledilerek ihtiyaç sahiplerine odun dağıtıldı. 13. Park, refüj ve meydan çiçek parterleri çevre düzenleme çalıģmaları kapsamında mevsimlik çiçek dikimi yapıldı. 14. Kurban Bayramı nedeniyle ilçemiz dahilinde bir yerde kurban kesim yeri hazırlık çalıģmalarında; a. Sepetli aracımızla Kesim yeri aydınlatma sistemlerinin yapılmasına yardımcı olundu. b. 6 Adet sulama arazözü ile günde 2 kez olmak üzere kurbanlık hayvanların sulaması yapıldı, Kurban kesim süresince arazözlerle zeminler yıkanması çalıģması yapıldı. c. Kurban kesim yerlerinin Fen ĠĢleri Müdürlüğü ile altyapı hazırlığı, bayrak ve flamalarla süsleme çalıģması yapıldı. d. BaĢkanlığımızın bayramla ilgili uyarı pankartları ilçemizin ana arter noktalarına asıldı. e. Afet Koordinasyonunda görevli personelin ekip çalıģmalarına katılımı sağlandı. 15. Trafik yol güzergahlarında, vatandaģın mesken çevre güvenliğine tehlike arz eden ağaçların, kaldırımlarda, ağaçlandırma alanlarında bakım budamaları ve dal atıklarının uzaklaģtırılması çalıģmaları devamlı suretle yapılmaktadır YILINDA ĠHALE YOLU ĠLE YAPTIRILAN ĠġLERE AĠT BĠLGĠLER: Yatırım ihaleleri kapsamında; 2009 Mali yılı içinde; 3 adet Hizmet iģi, 3 adet mal alımı iģi olmak üzere toplam 6 adet ihale gerçekleģtirilmiģtir

95 ĠġĠN ADI (YATIRIM PROJE ADI) ĠġĠN SÜRESĠ BaĢlama Tarihi Bitim Tarihi YÜKLENĠCĠ FĠRMA SÖZLEġME BEDELĠ Açıklama GerçekleĢme Durumu Mevsimlik Çiçek alımı iģi BĠRTAġ KOLL.ġTĠ ,00 Fiziki ve maddi %100 Tamamlandı Bitki, gübre ve bitkisel toprak alımı iģi SOLGUNLAR ZĠRAĠ TOH.FĠDE SAN.TĠC.LTD.ġTĠ ,00 Fiziki ve maddi % 100 Tamamlandı Sulama arazözleri ve diğer nakil vasıtalarında çalıģtırılmak üzere Ģoför ve yardımcı iģçi personel hizmet alımı iģi PLATFORM TURĠZM TAġIMACILIK GIDA ĠNġ.TEM.HĠZ.SAN.VE TĠC.A.ġ ,80 Fiziki ve maddi %100 Tamamlandı Zirai Gereç ve Hırdavat Malzemeleri Alımı ĠĢi SözleĢme yok BOĞAZĠCĠ HIRDAVAT LTD.ġTĠ ,00 Fiziki ve maddi %100 Tamamlandı Bakırköy ilçesi park ve yeģil alanların bakım ve onarım hizmet alımı iģi OLĠMPĠYAT ĠNġ.SAN.TĠC.LTD.ġTĠ ,68 Tamamlandı Bakırköy ilçe sınırları dahilinde Gölet çevresi ve Fildamı Kültür Tesisi çevresi peyzaj projeleri hazırlanması hizmet alımı iģi ÇEVSA ÇEVRE VE SAĞLIK HĠZMETLERĠ A.ġ ,00 Fiziki ve maddi %100 Tamamlandı Yukarıda belirtilen ihaleli iģlere ait açıklamalar: 1. Mevsimlik Çiçek Alımı iģi: ÇeĢitli türlerde adet mevsimlik çiçek temin edilmiģ olup ve yıl içinde peyzaj uygulamalarımızda kullanılmıģtır. 2. Bitki, gübre ve bitkisel toprak alımı iģi: 14 kalem olarak çeģitli türde adet süs çalı bitkisi, 200 m3. bitkisel toprak ve 100 m3. organik gübre temin edilmiģ olup yıl içinde peyzaj çalıģmalarında kullanılmıģtır. 3. Sulama, arazöz ve diğer nakil vasıtalarında çalıģtırılmak üzere Ģoför ve yardımcı personel hizmet alımı iģi: Bu ihale ile yaz döneminde yoğun bakım çalıģmaları için 10 Ģoför ve 7 yardımcı personel hizmeti alınmıģtır. 4. Zirai Gereç ve Hırdavat Malzemeleri alımı iģi: Saha çalıģmalarında görev yapan Ģantiye iģçi ve Ģoför personelimiz için iģ elbiseleri, iģ aletleri ve çeģitli zirai bakım araç gereci olmak üzere 64 kalem malzeme alınmıģ olup Ģantiyemiz deposunda muhafaza edilerek kullanılmaktadır. 5. Bakırköy ilçe sınırları dahilinde Gölet çevresi ve Fildamı Kültür Tesisi çevresi peyzaj projeleri hazırlanması hizmet alımı iģi. " 6. Bu ihale kapsamında 2 taģınmaza ait peyzaj uygulama projeleri hazırlatılmıģtır. Ġdarece onaylanmıģ olan projeler ile yapımı için ihaleye çıkılacak park ve rekreasyon alanları düzenlenecektir. 7. Bakırköy ilçesi park ve yeģil alanların bakım onarım hizmet alımı iģi: Bu iģ kapsamında 2009 yılı içinde ilçemiz dahilinde park ve yeģil alanların yıllık dönüģümlü bakımı; yaklaģık m². yeģil alanda makine ile çim biçme, tırpanla çayır biçme, sulama, fidan çapalama, yeģil alan atık toplama ve taģıma, ağaç ve ağaççıkların budanması, yeģil alan ve fidanların gübrelenmesi, yeģil alanların temizlenmesi dönüģümlü bakım, onarım hizmet iģleri olarak aģağıda belirtilen iģler yaptırılmıģtır. a) Ağaç fidanı olarak 900 adet büyük ağaç fidanı dikilmiģtir. b) Mevsimlik çiçek olarak çeģitli türlerde adet çiçek dikilmiģtir. c) Ağaç budaması ve yan dalların alınması adet büyük ağaç budaması yapıldı. d) Fidan çanaklarının açılması adet fidan bakımı yapıldı. e) Çit ve çalı form budaması çalıģması olarak m². bakım ve form budaması yapıldı. f) Park ve yeģil alanlarda adet gül bitkisi bakım ve gençleģtirme budaması yapıldı. g) Parklara 40 Takım yeni çocuk oyun grubu konuldu; 1. 1 kuleli Plastik oyun grubu 9 takım 2. 2 kuleli Plastik oyun grubu 1 takım

96 3. 3 kuleli Plastik oyun grubu 10 takım 4. 4 kuleli Plastik oyun grubu 7 takım 5. 2 kuleli AhĢap oyun grubu 3 adet, 6. 4 kuleli AhĢap oyun grubu 10 takım oyun grubu parklara monte edilerek hizmete sunuldu. h) Açık Alan Jimnastik Spor Aletleri konulan parklar: 29 takım (10 üniteden oluģan takım) jimnastik oyun grubu konuldu. i) ÇalıĢmalarda kullanılan temiz yıkanmıģ elenmiģ kum 10 m3. kullanıldı. j) Çim besleme gübresi olarak 720 kg. fidan besleme gübresi olarak ton gübreleme yapıldı. k) Parkların onarımlarında; 145, 73 m3 kırma taģ, 389, 51 m3 hazır beton kullanıldı. 106 mtül eski bordür sökülerek 462, 8 mtül yeni bordür döģendi. 200 m² beton parke ve 200 m². renkli parke taģ döģemesi yapıldı. l) Parklarda çocuk oyun ünitelerinden 9 adet kaydırak, 7 adet tahterevalli, 26 adet mapa, 4 adet salıncak, 73 adet salıncak zinciri, 73 adet kauçuk esaslı salıncak oturağı oyuncak ünitesi yenisiyle değiģtirildi. m) Yeni tesis edilen hazır çim saha: m². n) Dönem içinde çocuk oyun parklarında , 12 m² kauçuk esaslı zemin kaplaması yapıldı. o) Ayrıca bu ihale kapsamında saha çalıģmalarından çıkan 289, 37 ton yeģil atık Kemerburgaz atık sahasına ulaģtırıldı. Evrak Kayıt ve Kalem Birimi tarihi ile tarihleri arasında Park ve Bahçeler Müdürlüğü Evrak Kayıt ve Kalem bürosunda toplam adet evrak giriģi ve iģlemi yapılmıģ, adet evrak cevaplanmıģtır. Ayrıca Çözüm Masası formu, Ģikayet dilekçesi ve e-posta iletisi olmak üzere 385 adet Ģikayet cevaplanmıģtır. Mutemetlik, Muhasebe ve Puantörlük Birimi tarihi ile tarihleri arasında Park ve Bahçeler Müdürlüğü kadrosunda bulunan 70 iģçi ve 7 memur personelin maaģ, ikramiye, sosyal haklar, sosyal denge ödemeleri, izin/rapor yazıģmaları yapılmıģtır. Ġhale Hazırlama Etüt, Proje Birimi tarihi ile tarihleri arasında Park ve Bahçeler Müdürlüğü yatırım programlarında belirtilen yatırımlara iliģkin yukarıda tablo halinde belirtilen(tablo:2)*ihaleler yapıldı. Ġhale süreçleri ve iģlemleri takip edilerek sağlıklı sonuçlanması sağlandı. Kontrol Mühendisliği Birimi 1 ĠnĢaat Mühendisi, 1 Peyzaj Mimarı, 1 Ziraat Mühendisi, 1 ĠnĢaat ve 1 Ziraat Teknikerinden oluģan teknik personel 2009 yılı içinde yapılan ve sonuçlanan ihaleli yatırımların saha takibini yürüterek, proje, uygulamasını sahada tatbik ederek, denetleyerek sonuçlandırmıģtır. Park Bakım Onarım ġefliği ġantiyemizde saha çalıģmalarımız 1 Ziraat Mühendisi sorumluluğunda 38 iģçi Ģoför personel ve makine araçlarımızla ile saha çalıģmalarını yürütülmektedir

97 ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ Ġmar arģivini bilgisayar ortamında kaydedilmesi iģlemi baģlatılmıģtır ve devam etmektedir. Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü yönetmeliği hazırlanmıģ ve onaylanmıģtır. Müdürlüğe ait tüm büroların toplam iģlem sayısı dir. Yapı Denetim ġefliği 1. Ġlgililerinin taleplerine istinaden yıkım ruhsatı ve yapı ruhsatı düzenlenmektedir ve 4708 sayılı yasalar kapsamında Yapı Ruhsatı düzenlenen inģaatlar Yapı Denetimi ile ilgili yasa gereğince Yapı Denetim Firmaları tarafından denetlenmekte olup, ilçemiz genelindeki tüm inģai faaliyetlerin Müdürlüğümüz Yapı Denetim Bürosu tarafından yasal iģlemleri yapılmaktadır. TamamlanmıĢ binalara iskan belgesi düzenlenmektedir. Kat irtifak tesisi kurulmaktadır. 2. Ruhsatsız baģlanmıģ 1 adet kaçak inģaat tespit edilmiģtir. 3. Tanzim edilen yapı tatil tutanakları ruhsatı (1 adet hariç) hilafına yapılan imalatlar, mevcut binalara yapılan tadilat ve ilaveleri ile yapı denetim ile ilgili değiģikliklerinde seviye tespitini kapsamaktadır. a) 68 adet yapı ruhsatı (tadilat + yeni) verilmiģtir. b) 6 adet yapı tatil tutanağı c) 16 adet yıkım belgesi d) 31 adet müteahhit sicil dosyası düzenlenmiģtir. e) 43 adet yapı kullanma (iskan) belgesi düzenlenmiģtir. Proje Onay ġefliği Ġmar durumuna uygun olarak avan proje, ön proje, mimari ve statik uygulama projeleri ve tadilat projeleri onaylamak görevidir. Avan, ön proje ve mimari + statik proje tasdiki Tadilat projesi onayı 72 adet 10 adet Ġmar Durumu ve Planlama ġefliği: 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama imar planları ve plan tadilatları hazırlanıp Belediye Meclisine sunulmaktadır. 1/1000 ölçekli Ġmar Planlarına uygun imar durumu tanzim edilmekte veya yazılı olarak imar durumu bilgisi verilmektedir. Harita bürosunca hazırlanan tevhid ifraz ve yola terk iģlemleri Belediye Encümenine sunulmaktadır. Onanlı plan tadilatları Çizili imar durumu Yazılı imar durumu 33 adet 174 adet 1241 adet Yapı Güvenliği Deprem Bilgi Merkezi ve Zemin Etüd ġefliği: Zemin etüdü yapmak için verilen dilekçe sayısı: 43 Yapılan zemin etüdü sayısı: 32 Kontrol edilen sondaj sayısı: 147 Kontrol edilen sismik çalıģma sayısı: 39 Bakırköy Ġlçesi yerleģim alanları zemin yapı etkileģimine bağlı risk analizi araģtırma projesi raporu ve bilgisi verilme sayısı:

98 T. C. BaĢbakanlık Proje Uygulama Birimi tarafından Ġstanbul da seçilmiģ konutların güçlendirilmesine iliģkin fizibilite çalıģması içerisinde bağımsız bina güçlendirme Raporu ve bilgisi verilme iģlemi sayısı: 34 Harita Numarataj ġefliği: Yürütülmekte Olan Mühendislik Hizmetlerinin Yasal Dayanakları 3194 Sayılı Ġmar Kanunu, Sayılı Ġmar Affı Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu, Sayılı KamulaĢtırma Kanunu, 3621 Sayılı Kıyı Kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu, 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler Kanunu, Faaliyetlerimiz Birimimizce tarihleri arasında harita uygulamaları sonucunda yaklaģık sayıda aģağıdaki faaliyetler gerçekleģmiģtir adet ĠnĢaat Ġstikamet Rölevesi adet Kot Kesit Rölevesi adet Ağaç Revizyonu 4. 3 adet Kontur Gabari adet Encümen Teklif Folyesi adet güncel adres bilgisi düzenlenerek iģlemleri tamamlanmıģ ve güncellemeye devam edilmektedir. 7. Ayrıca Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün; meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile alkollü içki satılan yerlerin açılmasına izin verilebilmesi için muhtelif sayıda mesafe ölçümleri yapılmıģtır tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri yasasına dayanılarak Numarataj ve Numaralama çalıģmalarına devam edilmiģ ve Ġlçe Nüfus Müdürlüğü ile ortak çalıģmalar yapılmaya devam edilmektedir. 9. Yapı Denetim ġefliğinin verdiği ĠnĢaat Ruhsatı aģamasında bağımsız bölümlerin NVĠ sitesine internet üzerinden giriģi yapılmaya devam edilmektedir. 10. Birimimizce BaĢkanlığımıza ait Ġmar Plan arģivlerinin ozalit çekimi ile ilgili müdürlüklere aktarmak görevi gereği; muhtelif sayıda ozalit çekimi yapılmıģtır. 11. Anılan süre içerisinde Birimimize iletilen 32 adet plan değiģikliği paftalarından 1/1000 ölçekli olan 29 adet plan değiģikliği Basın Ġlan Kurumunca ilan edilmiģ ve BaĢkanlık Binasının 2. katındaki koridorda 1 ay süre ile ilanları yapılmıģtır. 12. Kurban Bayramı nedeniyle ilçemizde kurulan kurban satıģ ve kesim yerlerinin harita tespit çalıģmaları yapılmıģ, çadır alanlarının yerleri zeminde iģaretlenmiģtir. 13. BaĢkanlık Makamınca kurulan takdir komisyonunca Ġlçemizin dahilindeki kiralık ve satılık yerlerle ilgili kira ve satıģ değerlerinin tespitleri yapılmıģtır. 14. Fen ĠĢleri ve Park ve Bahçeler Müdürlükleri ile ortak çalıģmalara devam edilmiģtir. Makine Elektrik ve Sanayi ĠĢleri ġefliği Müdürlüğümüzün Makine Elektrik ve Sanayi ĠĢleri ġefliği nin tarihleri arasında gerçekleģtirdiği faaliyetler: FAALĠYET MĠKTARI (Adet) Etüt, proje kontrolü 52 Isı yalıtım proje kontrolü 52 Tesisat muayenesi 46 Isı yalıtım muayenesi 46 Asansör, yürüyen merdiven fenni muayene ve ruhsatlandırma 354 Tescil 52 Gelen evrak 495 Giden evrak

99 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 5393 sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesinde (Zabıta Görev ve Yetkiler kısmında ) belirtildiği üzere; Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup, bu amaçla belediye meclisi tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular; ayrıca diğer kurum ve kuruluģlarla diyalog veya iģbirliği halinde gerekli çalıģmaları yapar. Müdürlüğümüzde oluģturulan ekipler günün 24 saatinde nöbet, denetim, kontrol ve tedbir hizmetlerini aksatmadan yerine getirmektedir. Kamu kurum kuruluģları ile yazıģmaların yapılması, ilçe içerisinde trafiğe kapalı olan bölgelerde araçlarla ilgili düzenlemeleri yapmak, Pazar yerlerinde düzenleme ve denetimler yapmak, kurum içi ve kurum dıģından gelen ilanları yapmak, duygu sömürüsü yapan vatandaģları men etmek, seyyar satıcıları ilçe merkezinden uzaklaģtırmak, yaya yolu iģgallerini kontrol etmek, halk memnuniyetini ve sağlığını en üst seviyeye çıkarmak temel görevlerimizdir AYLARA GÖRE FAALĠYET RAPOLARI GELEN EVRAK SAYISI GĠDEN EVRAK SAYISI GELEN ġġk. DĠLEKÇE SAYISI ÇÖZÜM MASASI TALEP FORMU YAPILAN TEBLĠGAT SAYISI 7201 SAYILI TEBLĠGAT KANUNU 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU (TUTANAK) DÜZENLENEN 4077 ZABIT SAYISI (TÜKETĠCĠYĠ KORUMA KANUNU) CEZA ZABTI (1608 BELEDĠYE CEZASI KANUNU) 151'e SAYILI KARARA GÖRE KAPAMA YILLIK 1 GENEL TOPLAM SAYILI FĠKĠR VE SANAT ESERLERĠ (KANUNUNA GÖRE 0 ĠġLEM) 394 HAFTA TATĠLĠ KANUNU 1 1 MÜHÜRLENEN YER SAYISI (9207/6. MAD) SIHHI MÜESSESE MÜHÜRLENEN YER SAYISI (32. MAD. ) UMUMA AÇIK ĠġYERLERĠ POLĠS S. K. 8. MAD. (DeğiĢiklik 01/12/ /3. mad. ) MÜHÜR AÇMA MÜHÜR FEKK-Ġ ZABTI ASKER AĠLESĠ TAHKĠKATI TANZĠM OLUNAN TUTANAKLAR

100 (Ġhbar Zabtı) AÇIK ZABIT VARAKASI ( Ruhsatsız faaliyetten dolayı) 3194 SAYILI ĠMAR KANUNU (ĠĢtirak edilen yıkım sayısı) 775 'e 18. MAD. GÖRE GECEKONDU YIKIM SAYISI TAHLĠYE EDĠLEN YER SAYISI (EMLAK ĠSTĠMLAK MD. LÜĞÜ) /75. MAD. GÖRE TAHLĠYE EDĠLEN YER SAYISI SAYILI ĠMAR KANUNU (39. madde statik rapor) 17 DĠLENCĠ MEN ĠġLEMLERĠ

101 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR PERSONEL HAKKINDA UYGULANAN DERECE VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ TABLOSU DERECE-UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ 2006 YILI 2007 YILI 2008 YILI 2009 YILI UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ KADRO TIKANIKLIĞI NEDENĠYLE YAPILAN DERECE DEĞĠġĠKLĠĞĠ YILLAR ĠTĠBARĠYLE ÇEġĠTLĠ NEDENLERLE BELEDĠYEMĠZDEN AYRILAN ĠġÇĠ PERSONEL TABLOSU AYRILMA NEDENĠ 2006 YILI 2007 YILI 2008 YILI 2009 YILI EMEKLĠLĠK (Malulen) 26 ĠSTĠFA ÖLÜM KAYIT KAPAMA Kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan kamu kurum ve kuruluģlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemek üzere Mal ve Hizmet Alımları iģlerinin ihaleleri 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu çerçevesinde yerine getirmektedir. Ayrıca, Kamu Ġhale Kanununa göre yapılan ihalelere iliģkin sözleģmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemek için 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu yürürlüğe konmuģ ve Müdürlüğümüzün yapacağı ihalelere iliģkin Ġhale SözleĢmelerini bu kanun çerçevesinde hazırlamaktadır. Müdürlüğümüzde herhangi bir Mal veya Hizmet alımı söz konusu olduğunda öncelikle GerçekleĢtirme Görevlisi bütçede yeterli ödeneğin var olup olmadığını kontrol etmekte, daha sonra ilgili talebi bağlı bulunduğu Harcama Yetkilisine (Birim Amiri) sunmakta ve Harcama Yetkilisi gerekli gördüğü takdirde alımlara ait dosyaları düzenleyen birime bildirerek koordinasyon içerisinde çalıģılmaktadır. DOĞRUDAN TEMĠN YOLUYLA YAPILAN ALIMLAR TABLOSU ( 22/b ve 22/d mad. göre) TARĠHLERĠ ARASINDA KDV HARĠÇ TUTARLAR DEMĠRBAġ ALIMLARI (22-d mad. göre Mobo Alımı) KIRTASĠYE ALIMLARI DEMĠRBAġ ALIMLARI (22-b mad. göre Silah Alımı) GENEL TOPLAM

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2010 ÇalıĢmadan, üretmeden, rahat yaģamayı alıģkanlık haline getirmiģ toplumlar, önce haysiyetlerini; sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini kaybederler.

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin amacı; Çerkezköy

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Mali Hizmetler Müdürlüğü nün görev, yetki

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK AMAÇ : MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EYLÜL,2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Alanya Belediyesi Yapı Kontrol

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ

BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmelik, Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve çalışma esaslarını belirlemek amacıyla

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV,YETKĠ

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

Faaliyet Raporu 2008 2008 YILI FAALİYET RAPORU

Faaliyet Raporu 2008 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluşan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin ve Bakırköylü

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 T.C. GÖREV TANIMLARI AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler AMAÇ MADDE 1 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emlak ve İstimlâk

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR Mahalli Ġdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 0 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C İZMİR KONAK BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER. (Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar)

T.C İZMİR KONAK BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER. (Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar) T.C İZMİR KONAK BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER (Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar) AMAÇ: Madde 1- Bu yönetmelik,belediye kanunu ile tüm yasa,yönetmelik,talimatlar ve

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanım ve Teşkilat Yapısı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanım ve Teşkilat Yapısı T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanım ve Teşkilat Yapısı Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Mali

Detaylı

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğü nün

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI. Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI. Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Yapısı Amaç MADDE- 1 Bu yönetmeliğin amacı Edremit

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK,

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı