İÜ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ BÜTÜNLEME SINAVI (Tek Numaralı Öğrenciler)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÜ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ BÜTÜNLEME SINAVI (Tek Numaralı Öğrenciler)"

Transkript

1 OLAY İÜ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ BÜTÜNLEME SINAVI (Tek Numaralı Öğrenciler) Eceabat yakınlarında bir villada oturan B, villasını yeniletmektedir. Bahçesinde ısıtma sistemli havuz yapılması ve havuzun ışıklandırılması işini TL yi geçmemek üzere A ya verir. Havuz için yapılan kazı çalışmaları esnasında A nın L den 2 ay önce satın aldığı iş makinası, motorundaki bir sorun nedeniyle alev alır. Tamir için bahçede bekletildiği sırada kuruyan bir ağaç bu iş makinasının üzerine düşer ve makina kullanılamaz hale gelir. Tadilat işleri nedeniyle B, sekiz aylığına başka bir villayı K dan kiralar. İki ay sonra gece çevreden gelen seslerden eşi M nin korkması üzerine B, kiraladığı villayı terk eder ve bir daha geri dönmez. Havuz tamamlandıktan üç sene sonra, B'nin bir misafiri havuza girdiğinde elektriğe kapılır. Bunun üzerine B, elektrik kaçağı gerekçesiyle birlikte havuzun ısıtma sistemi bulunmadan yapıldığını da ileri sürerek dava açmaya niyetlenir. Bu arada A'nın eşi E ortak konutu terk eder. Bir süre sonra A, arkadaşı Ş'nin, U bankasından aldığı krediye garantör sıfatıyla teminat verir. Bu arada A nın avukatı V, A nın aleyhine açılmış bir alacak davasında A nın sahip olduğu bir defi hakkını süresinde kullanmamıştır. SORULAR 1- A nın B nin bahçesinde yaptığı iş bedelinin TL yi geçmesi halinde aşan miktarın B den talep edilmesi mümkün müdür? Somut olayda eserin yapımının karşı edimi TL yi geçmemek üzere belirlenmiştir. Buna göre eserin yapımı ne kadar pahalıya malolursa olsun, yüklenici A nın B den talep edebileceği bedel TL yi aşamayacaktır. Dolayısıyla somut olayda saf halde bir götürü bedel bulunmamakla birlikte, bedel için üst limit tespit edildiği için götürü bedele ilişilin hükümler bu bakımdan uygulama alanı bulabilecektir. Yaklaşık bedele ilişkin düzenlemeler ise uygulama alanı bulamayacaktır. Çünkü taraflar sözleşmedeki bedelin bir miktar aşılması halinde, aşılan miktarın sözleşme uyarınca talep edilebileceğini kabul etmemişlerdir. Bu nedenle, yüklenici B nin bahçesinde yaptığı iş nedeniyle yi talep edebilir. Ancak bu halde, eserin yapımı taraflarca öngörülemeyen veya öngörüldüğü halde dikkate alınmayan sebeplerle güçleşir ve yapım masrafları artar; bu nedenle de yükleniciden öngörülen bedelle yetinmesi beklenemez hale gelirse (uyarlama koşullarının gerçekleşmesi TBK m. 480/II), yüklenici sözleşmenin uyarlanmasını ve bu kapsamda bedelin arttırılmasını talep edebilir.

2 2- B, havuzun ısıtma sisteminin olmaması ve elektrik kaçağı olması nedenleriyle kimlere karşı, hangi taleplerde bulunabilir, belirtiniz? Bu taleplerin ileri sürülebilme koşullarını da yazarak somut olay bakımından değerlendiriniz. Bu ihtimalde müteahhidin ayıba karşı tekeffül borcunun doğması için aranan şartların oluşup oluşmadığına bakmak gerekir. Bu şartlar; Eserin tamamlanıp teslim edilmiş olması gerekir. Eser ayıplı olmalıdır. Bunun için sözleşmede kararlaştırılan veya lüzumlu vasıfların eserde bulunmaması gerekir. Olayımızda sözleşmede kararlaştırılan vasfın yanı sıra lüzumlu vasıf da söz konusu değil. Çünkü hem elektrik kaçırıyor, hem de sözleşmede kararlaştırılmasına rağmen ısıtma sistemi yok Müteahhidin ayıba karşı sorumluluğuna gidebilmek için iş sahibi muayene ve ihbar külfetlerini vaktinde yerine getirmelidir. TBK m. 474/I uyarınca imal olunan şeyin tesliminden sonra iş sahibi, işlerin olağan akışına göre imkân bulur bulmaz o şeyi muayeneye ve ayıpları varsa bunları uygun sürede müteahhide bildirmeye mecburdur. Ayıp ve ihbar burada gerçek anlamda borç değil, yükümdür. Maddeden anlaşılacağı üzere muayene ve ihbar süresi eserin teslim edilmesiyle başlar. Bu borçlar süresinde yerine getirilmezse alacaklı ayıptan doğan haklarını kullanamayacaktır. TBK m. 477/I uyarınca eserin iş sahibi tarafından açıkça veya zımnen kabul edilmesi iş sahibini her türlü sorumluluktan kurtarmaktadır. Aynı düzenlemenin 2. fıkrasında ise muayene ve ihbar yükümünün ihmal edilmesi halinde iş sahibinin eseri zımnen kabul ettiği varsayılmıştır. (TBK m. 477/II). Meğer ki müteahhit ayıbı kasten saklamış olsun. Olayımızda havuzda ısıtma sisteminin olmaması muayene ile anlaşılabilecek bir ayıptır. Bu nedenle söz konusu ayıp bakımından müteahhidin muayene ve ihbar külfetini ifa etmediği kabul edilmelidir. İş sahibinin bu tür bir muayene ile anlayamayacağı ve ancak zaman içinde ortaya çıkan veya daha detaylı bir muayene ile ortaya çıkan ayıplara ise gizli ayıp denir. TBK m. 477 de bu tür ayıplar bakımından sorumluluğun eserin kabulünden sonra da devam edeceği düzenlenmiştir. TBK m. 477/III, eserdeki ayıbın sonradan ortaya çıkması durumunda iş sahibinin bunu derhal müteahhide bildirmekle yükümlü olduğunu düzenlemiştir. Ancak bunun en geç zamanaşımı içinde yapılması gerekir. Elektrik kaçağı ise basit muayene ile anlaşılamayacak bir ayıptan kaynaklanıyor olabilir. Bu durumda iş sahibi elektrik kaçağını müteahhide en uygun sürede bildirerek ihbar külfetini yerine getirmelidir. O halde müteahhit bu ayıptan sorumlu olur. B nin ayıp ve ihbar yükümünü süresinde yerine getirdiği varsayımında TBK m. 475 de öngörülen seçimlik haklar gündeme gelir. Bunlardan ilki iş sahibinin eseri kabulden kaçınması suretiyle sözleşmeden dönmesidir. Ancak bunun için TBK m. 475/I b.1 uyarınca eserin iş sahibinin kullanamayacağı ve hakkaniyet gereği kabule zorlanamayacağı derecede ayıplı olması gerekir. İş sahibinin diğer bir seçimlik hakkı ise ücretin indirilmesini taleptir. Buna göre iş sahibi eserin bedelinin ayıp oranında indirilmesini talep edebilir. İş sahibinin kullanabileceği diğer bir seçimlik hak da eserin masrafları yükleniciye ait olmak üzere tamirini talep hakkıdır. İş sahibinin genel hükümlere göre tazminat talep etme hakkı saklıdır.

3 Son olarak belirtelim ki, eser, iş sahibinin taşınmazı üzerinde yapılmış olup, sökülüp kaldırılması aşırı zarar doğuracaksa işsahibi sözleşmeden dönme hakkını kullanamaz. B bu hakları A ya karşı ileri sürecektir. Alıcının ayıp karşısında sahip olduğu bu hakların zamanaşımı süresi içinde talep edilmesi gerekir. TBK m. 478/I uyarınca ayıp sebebiyle açılacak davalar taşınmaz yapılar dışındaki eserlerde iki yılın; taşınmaz yapılarda ise beş yılın ve yüklenicinin ağır kusuru varsa, ayıplı eserin niteliğine bakılmaksızın yirmi yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Olayda taşınmaz var, ağır kusur yoksa beş yıllık süre geçerlidir. 3- A nın havuzun yanı sıra ayrıca gerekli olduğunu düşünerek bahçenin de ışıklandırılmasını sağladığı varsayımında, A yaptığı bu masrafları B den talep edebilir mi? Açıklayınız. A nın bahçeyi ışıklandırma işi, B ile arasındaki sözleşme kapsamı dışındadır. Bu bakımdan ışıklandırma, taraflar arasında açık veya örtülü anlaşma olduğu somut olayda görülmediğinden B ye karşı sözleşmesel bir talep ileri sürülemez. Ancak B nin eğer yapıldığını görmesine rağmen ses çıkarmadığı söylenebiliyorsa sözleşmedeki edime dahi olduğu veya bu konuda bir sözleşme yapıldığı söylenebilir. Böyle bir ihtimal yoksa A, ışıklandırma edimi bakımından, B ye ait bir işi, B nin menfaatine ancak onun rızası olmadan ve B nin işini yerine getirdiğini bilerek ifa etmiştir. Dolayısıyla A (gerçek/caiz) vekâletsiz iş gören sıfatını taşımaktadır (TBK m. 526). Böylece TBK m. 529 uyarınca A, yaptığı zorunlu ve yararlı tüm masrafları faiziyle birlikte talep etme, iş dolayısı ile üstlenilen edimlerin ifasını talep ve varsa hâkimin takdir edeceği zararın giderilmesini talep hakkına sahiptir. Somut olayda ücret karşılığı yapılması mutad bir edim söz konusu olduğundan A, uygun bir ücrete de hak kazanmıştır. 4- A, iş makinasının motorundaki imalat sorunu nedeniyle yanması karşısında L ye karşı hangi taleplerde bulunabilir? Makinenin üzerine ağaç düşmesi sonucu kullanılamaz hale gelmesi bu haklarını kullanmasını etkileyecek midir? İş makinasının motorundaki sorun, nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi bir ayıp oluşturur ve sözleşmeye aykırılık teşkil eder. Buna göre A, ayıba ilişki düzenlemelerden bağımsız olarak genel hükümler uyarınca uğradığı olumlu zararın giderilmesini talep edebilir. Ayıba ilişkin hükümlere başvurulabilmesi için (i) ayıbın hasara ve yararın geçmesi anında bulunması (ii) ayıbın önemli ve gizli olması (iii) muayene ve ihbar külfetlerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Somut olay bakımından muayene ve ihbar külfetlerinin yerine getirilip getirilmediği önem taşımaktadır. Eğer motordaki sorun, muayene işlemi sonucunda ortaya çıkabilecek bir nitelikte değilse, ayıp gizlidir. Bu durumda da, ayıp ihbarı L ye derhal yapılmak gerekir (TBK m. 223/II). Bu karşılık motordaki sorun olağan bir inceleme ile anlaşılabilecek durumda ise (açık ayıp) A, işlerin olağan akışına göre imkân bulunur bulunmaz muayene külfetini yerine getirmemiş ise ayıba karşı tekeffül hükümlerine başvuramayacaktır. Somut olayda 2 ay gibi bir süre geçtiği için artık satılanın kabul edildiği düşünülebilir. Buna karşılık motordaki sorun bir ağır kusur teşkil ediyorsa

4 veya L bu tür araçların satışını meslek edinmiş ise L muayene ve ihbar külfetlerinin yerine getirilmediğini ileri süremeyecektir. Bu bağlamda, ayıba karşı sorumluluk hükümleri çerçevesinde sözleşmeden dönme, satış bedelinin indirilmesi, aşırı masrafa yol açmamak kaydı ile ücretsiz onarım talep etme, imkân varsa benzeri ile değişim haklarını kullanabilir. Sözleşmeden dönülmesi halinde alıcı ödemiş olduğu satış bedelinin, faiziyle birlikte geri verilmesini, ayıplı maldan doğan doğrudan zararının giderilmesini, satıcı, kendisine hiçbir kusur yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alıcının diğer zararların tazminini, yargılama giderleri ile satılan için yapmış olduğu giderlerin ödenmesini talep edebilir. TBK m. 228 uyarınca, alıcıya isnat edilemeyen bir sebeple ayıplı satılan yok olur veya hasara uğrarsa bu durum, alıcının dönme hakkını kullanmasına engel oluşturmaz. Somut olayda da ağacın yıkılması, A ya yüklenemediği takdirde A dönme hakkını serbestçe kullanabilir. Diğer haklar bakımından da bir etki söz konusu olmayacaktır. Ayıba ilişkin talep hakları zamanaşımına bağlanmıştır. Buna göre satılanın ayıbından doğan sorumluluğa ilişkin her türlü dava, satılandaki ayıp daha sonra ortaya çıksa bile, satılanın alıcıya devrinden başlayarak iki yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Ancak ağır kusur söz konusu ise genel zamanaşımı süresi uygulanır, iki yıllık zamanaşımından satıcı faydalanamaz. 5- B nin kalan aylara ilişkin kira bedellerini ödememesi üzerine K, B ye karşı herhangi bir talepte bulunabilir mi? Açıklayınız. Somut olayda B, kiralananı terk etmiştir ve daha sonra da kiralananın kullanmamıştır. Bu durum tek başına kira sözleşmesine tek yanlı olarak son verildiğini göstermez. Dolayısıyla kira sözleşmesi sürmektedir ve kalan aylara ilişkin kira bedelleri de işleyecektir. Bu durumda K, B ye karşı kira sözleşmesinde doğan bir bedellerinin tahsili için talepte bulunabilecektir. Bununla birlikte B, kiralananı terk etmekle birlikte aynı zamanda da kiralananı geri vermiş ise (kira sözleşmesini haksız olarak feshedilmiş ise) bu durumda TBK m. 325 uygulama alanı bulacaktır. Buna göre, kira sözleşmesinden doğan borçları, kiralananın benzer koşullarla kiraya verilebileceği makul bir süre için devam eder. Kiracının bu sürenin geçmesinden önce kiraya verenden kabul etmesi beklenebilecek, ödeme gücüne sahip ve kira ilişkisini devralmaya hazır yeni bir kiracı bulması hâlinde, kiracının kira sözleşmesinden doğan borçları sona erer. Kiraya veren, yapmaktan kurtulduğu giderler ile kiralananı başka biçimde kullanmakla elde ettiği veya elde etmekten kasten kaçındığı yararları kira bedelinden indirmekle yükümlüdür. Dolayısıyla somut olayda kira sözleşmesi feshedildi ise, K kalan 6 aylık kira bedelinin tamamını değil, yeni bir kiracı bulabileceği süreye kadarki döneme denk gelen kira bedellerine karşılık gelen bir tazminat talep edebilir.

5 6- A nın verdiği teminatın geçerliliği için hangi koşulların gerçekleşmesi gerekir? E'nin boşanma davası açmış olması varsayımının bu soruya verilecek yanıt bakımından etkisi olacak mıdır? Açıklayınız. TBK m. 603 hükmü kefalet sözleşmesine ilişkin olarak öngörülen şekil, ehliyet ve eş rızasına ilişkin düzenlemelerin gerçek kişiler tarafından verilen tüm kişisel teminatlar bakımından uygulama alabileceğini düzenlemektedir. Somut olayda da A, kişisel bir teminat verdiğine göre teminatın niteliğinden bağımsız olarak ilgili hususlar uygulama alanı bulacaktır. Buna göre A fiil ehliyetine sahip olmalıdır, sözleşmenin imzalandığı tarih A tarafından elle belirtilmelidir. (Garanti sözleşmesi olarak kabul edildiği takdirde, limit kefalete özgü olduğundan ayrıca bir limitin el yazısıyla belirtilmesi aranmayacaktır. Aynı şekilde garanti sözleşmesi feri nitelikte olmadığından hüküm ifade eden bir temel borcun varlığı gerekli olmayacaktır.) Ayrıca A evli olduğu için eşinin bu sözleşmeye en geç kurulma anında yazılı olarak izin vermesi gereklidir. Eşin rızası ancak mahkeme tarafından verilen bir ayrılık kararı bulunduğu zaman veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğduğunda aranmaz. Buna göre somut olayda, hâkim kararı olmaksızın eşlerin ayrı yaşıyor olmaları rızanın aranmasına engel olmayacağından E nin evi terk etmiş olması halinde de rızası aranacaktır. Fakat boşanma davası açılmış olması halinde eşlerin ayrı yaşama hakkı bulunacağından bu halde artık eşin rızasına ihtiyaç olmayacaktır. 7- A'nın aleyhine açılan davayı kaybettiği varsayımında avukatı V ye karşı bir talepte bulunup bulunamayacağını, eğer bulunursa neleri ispat etmek zorunda olduğunu açıklayınız. Avukatla (A) arasında vekâlet sözleşmesi vardır. Vekâlet sözleşmesi TBK m. 506 ya göre özen ve sadakatle ifa borcunun olduğu sözleşmelerdir. Ancak vekâlet sözleşmesi sonuç sorumluluğu yüklemediğinden avukatın mutlaka davayı kazanması yükümlülüğünün varlığı söylenemez. Ancak vekilin özenli ifa borcu olduğundan defi hakkının kullanmamasının özenli ifa borcuna aykırılık olduğu kabul edilebilir. Ancak sorumluluk doğması için özenli ifa borcuna aykırılık nedeniyle zararın doğması gerekir. A davayı sadece kaybettiği için V nin uğradığı zarardan sorumlu olduğunu söyleyemez. Davayı kaybetmesinin ileri sürülmeyen defi nedeniyle olduğunun da ispatlanması gerekir. Yani tazminat talebinde bulunan müvekkil sonucun gerçekleşmediğini ileri sürerek ispat külfetini yerin getirmiş sayılmaz. Sonucun elde edilmemesine vekilin özen borcuna aykırı hareketlerinin neden olduğunu ispatlaması gerekir. B, V nin defiyi ileri sürmediğini ispatladığı takdirde V, eğer davayı kaybetmesine bu definin ileri sürülmemesinin değil de başka bir nedenin, örneğin karşı tarafın sahip olduğu bir belgenin neden olduğunu ispatlarsa sorumluluktan kurtulur.

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ Prof. Dr. Seyithan Deliduman A- GİRİŞ Medeni usul hukuku (hukuk muhakemeleri usulü hukuku; medeni yargılama hukuku),

Detaylı

4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR?

4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR? 4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR? Naci ÖZDAMAR * AYIPLI MAL Madde 4. Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını

Detaylı

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI Ticaret Kanunu Ticari İşletme" esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı kanunda tanımlanmış değildir.

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL TÜKETİCİ KREDİLERİ 1 TÜKETİCİ KREDİLERİ A)Türk Tüketici Hukukunda Tüketici Kredilerine İlişkin Düzenleme 1. TKHK'daki Tüketici Kredilerine ilişkin Düzenlemenin Amacı ve Kapsamı: Hukukumuzda Tüketicinin

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

TÜRK BORÇLAR KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri 10757 TÜRK BORÇLAR KANUNU Kanun Numarası : 6098 Kabul Tarihi : 11/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/2/2011 Sayı : 27836 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN SONA ERMESİ, MAL REJİMİNİN TASFİYESİ, İSTENEBİLECEK ALACAKLAR, BELİRLENMESİ VE HESABI (Yargıtay Kararları ile)

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN SONA ERMESİ, MAL REJİMİNİN TASFİYESİ, İSTENEBİLECEK ALACAKLAR, BELİRLENMESİ VE HESABI (Yargıtay Kararları ile) EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN SONA ERMESİ, MAL REJİMİNİN TASFİYESİ, İSTENEBİLECEK ALACAKLAR, BELİRLENMESİ VE HESABI (Yargıtay Kararları ile) Av.Ünzüle Küçüköner A) EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN

Detaylı

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA 6570 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKĐ KĐRA SÖZLEŞMELERĐNDE KEFĐLĐN SORUMLULUĞU

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA 6570 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKĐ KĐRA SÖZLEŞMELERĐNDE KEFĐLĐN SORUMLULUĞU C.57 Sa.3 [753-778] Yargıtay Kararları Işığında 6570 Sayılı Kanun 753 YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA 6570 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKĐ KĐRA SÖZLEŞMELERĐNDE KEFĐLĐN SORUMLULUĞU In The Light of The Decisions of

Detaylı

Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi. Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi. Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi İsviçre Borçlar Kanunu, Yargıtay içtihadı Terminoloji : Hizmet Sözleşmesi Fesih Süreleri

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU. Kanun No. 6098 Kabul Tarihi: 11/1/2011 BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM

TÜRK BORÇLAR KANUNU. Kanun No. 6098 Kabul Tarihi: 11/1/2011 BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM TÜRK BORÇLAR KANUNU Kanun No. 6098 Kabul Tarihi: 11/1/2011 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması

Detaylı

TİCARİ İŞLETME HUKUKU ^1.TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ

TİCARİ İŞLETME HUKUKU ^1.TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ ^1.TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ I.TİCARET HUKUKU KAVRAMI Ticaret hukuku,esas itibariyle kendisine ticari faaliyetleri konu edinen,ticaret hayatına ilişkin sürat,güven ve işlemlerde kolaylık gibi ilkelere sahip

Detaylı

ĠPOTEKLĠ TAġINMAZIN VE ĠPOTEKLĠ ALACAĞIN TEMLĠKĠ. GĠRĠġ

ĠPOTEKLĠ TAġINMAZIN VE ĠPOTEKLĠ ALACAĞIN TEMLĠKĠ. GĠRĠġ ĠPOTEKLĠ TAġINMAZIN VE ĠPOTEKLĠ ALACAĞIN TEMLĠKĠ GĠRĠġ İpotek, kişisel bir alacağı teminat altına almak amacı ile düzenlenen bir taşınmaz rehin şeklidir. MK.m.881'e göre Halen mevcut veya henüz doğmamış

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI I. GENEL OLARAK

BİRİNCİ BÖLÜM BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI I. GENEL OLARAK GİRİ Ticarette mal veya hizmet sunan kişiler bu edimlerinin karşılığını peşin olarak alabilecekleri gibi belirli bir vadeye de bağlayabilirler. Böyle durumlarda alacaklı borçlunun ödeme gücü konusunda

Detaylı

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Prof. Dr. Selçuk Öztek * Konumuz tüketici kredilerinde kişisel teminatlar olmakla birlikte,

Detaylı

ARTIK DEĞER HESABI VE ARTIK DEĞERE KATILMA

ARTIK DEĞER HESABI VE ARTIK DEĞERE KATILMA EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE ARTIK DEĞER HESABI VE ARTIK DEĞERE KATILMA DERS ADI :EŞLER ARASINDA MALVARLIĞINA İLİŞKİN HUKUKSAL İLİŞKİLERDEN DOĞAN SORUNLAR ÖĞRETİM ÜYESİ ÖDEVİ HAZIRLAYAN : Doç. Dr.

Detaylı

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU makaleler Serkan AĞAR / M. Kağan ELLER YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Serkan AĞAR M. Kağan ELLER I. GİRİŞ Avukatın, davayı kaybeden taraftan yasal vekalet ücreti namıyla

Detaylı

Vekaletsiz İş Görmede İş Görenin Hukuki Durumu Pınar Uzun Şenol *

Vekaletsiz İş Görmede İş Görenin Hukuki Durumu Pınar Uzun Şenol * FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 3 Yıl/Year 2014 Bahar/Spring 2014 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam

Detaylı

Holding ve Grup Şirketlerinde, yeni Türk Ticaret Kanunu, Şirketler Topluluğu düzenlemeleri ile ne tür imkanlar,

Holding ve Grup Şirketlerinde, yeni Türk Ticaret Kanunu, Şirketler Topluluğu düzenlemeleri ile ne tür imkanlar, Holding ve Grup Şirketlerinde yeni Türk Ticaret Kanunu, Şirketler Topluluğu düzenlemeleri ile ne tür imkanlar, yükümlülükler ve yaptırımlar getirdi? Bu imkanlardan nasıl faydalanabilir, bu düzenlemelere

Detaylı

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU Doç. Dr. Levent AKIN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye de yaşanan sayısız trafik kazasının yarattığı

Detaylı

İPOTEĞİN ALACAK BAKIMINDAN KAPSAMI THE EXTENSION OF MORTGAGE IN TERMS OF CREDIT

İPOTEĞİN ALACAK BAKIMINDAN KAPSAMI THE EXTENSION OF MORTGAGE IN TERMS OF CREDIT İPOTEĞİN ALACAK BAKIMINDAN KAPSAMI THE EXTENSION OF MORTGAGE IN TERMS OF CREDIT Mustafa ÜNLÜTEPE * Özet: Alacak miktarının belirli olup olmamasına bağlı olarak anapara ve üst sınır ipoteği tescil edilmesi,

Detaylı

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Vergi Alma Hakkı, devletlerin en önemli egemenlik haklarından biri olduğu gibi, Vergi Ödevi

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN BORÇLU TARAF OLARAK YER ALDIĞI SÖZLEŞMELERDE ALACAĞIN TEMLİKİ

KAMU İDARELERİNİN BORÇLU TARAF OLARAK YER ALDIĞI SÖZLEŞMELERDE ALACAĞIN TEMLİKİ KAMU İDARELERİNİN BORÇLU TARAF OLARAK YER ALDIĞI SÖZLEŞMELERDE ALACAĞIN TEMLİKİ ÖZET Sayıştay Uzman Denetçisi Mükremin UZUN Kamu idareleri, mal ve hizmet alımları ya da yapım işleri dolayısıyla gerçek

Detaylı

Avukatlık Hukuku DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI

Avukatlık Hukuku DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI Avukatlık Hukuku DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Edimini Özenle İfa Yükümlülüğü AvK. m. 34 Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU

BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU Dr. Mustafa SALDIRIM Yargıtay 19.Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimi KISALTMALAR CETVELİ AİHS AY AYM AYMK BK c CMK DMK HGK HMK HUMK İYUK m MÖHUK s S :Avrupa İnsan

Detaylı

LİSANS SÖZLEŞMELERİ. Av. Yunus ÇELİKBİZ İSTANBUL-NİSAN 2008

LİSANS SÖZLEŞMELERİ. Av. Yunus ÇELİKBİZ İSTANBUL-NİSAN 2008 LİSANS SÖZLEŞMELERİ Av. Yunus ÇELİKBİZ İSTANBUL-NİSAN 2008 İÇİNDEKİLER I. FİKRİ HAKLAR... 2 A. KAVRAM... 2 1- Fikri Haklar Telif Hakkı 2 2- Fikri Hakların Hukuki Niteliği 3 B. ESER ESER SAHİBİ. 3 1- Eser...

Detaylı

100 Soruda Limited Şirketler

100 Soruda Limited Şirketler 100 Soruda Limited Şirketler 2 İçindekiler Genel Olarak 7 1. Yeni TTK nın limited şirketlere ilişkin olarak getirdiği yenilikler nelerdir? 8 2. Limited şirket kaç ortakla kurulabilir? 8 3. Limited şirket

Detaylı