İnceleme!Değerlendirme!Raporu!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnceleme!Değerlendirme!Raporu!"

Transkript

1 TÜRKİYE DEKİMEVCUTGEO1PORTALLAR İncelemeDeğerlendirmeRaporu Mayıs2013 BuRaporTÜBİTAK111Y281NoluAraştırmaProjesi KapsamındaHazırlanmıştır. 1"

2 Türkiye deki*mevcut*geo2portallar*inceleme*değerlendirme*raporu BuraporTÜBİTAK111Y281noluaraştırmaprojesikapsamında hazırlanmıştır. Dr.İsmailHALTAŞ (ProjeYürütücüsü) ZirveÜniversitesiİnşaatMühendisliğiBölümü,GAZİANTEP MuratYEĞİN (YüksekLisansÖğrencisi) OrtaDoğuTeknikÜniversitesiİnşaatMühendisliğiBölümü,ANKARA ProjeİnternetSayfası: 2"

3 Türkiye dekimevcutgeo\portallarincelemedeğerlendirmeraporu 1. GİRİŞ Taşkıntehlikeharitaları,hidrolikmodellerlehesaplanmıştaşkınyayılımalanının vetaşkınsuyüksekliğininarkaplanharitalarıveilgilidiğermekânsalverilerleörtüşük gösterildiği haritalardır. Temelde olası bir taşkının mekânsal hidrolik karakteristiğini gösteren bu haritalar, diğer mekânsal katmanlarla birlikte analiz edilerek başka amaçlarla da kullanılabilirler. Örneğin taşkın bölgesinin ekonomik değer haritası ile birlikte analiz edilerek taşkın ekonomik risk haritası elde edilebilir. Yine, taşkın bölgesinde çevreye zararlı madde bulunduran tesisvediğerkirleticikaynaklarınınyer aldığımekânsalkatmanlarlabirlikteanalizedilerekçevreselriskharitasıeldeedilebilir. Birçok gelişmiş ülkede taşkın tehlike haritaları taşkın sigorta primlerinin hesaplanmasında en temel verilerden birisi olarak kullanılmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde FEMA, taşkın tehlikesi bulunan bölgeler için, Ulusal Taşkın Sigortası ProgramıçerçevesindeTaşkınSigortaOranHaritaları(FIRM)hazırlanmaktadır.Herne kadarfirm lerinesasamacısigortaprimhesaplamalarınatemeloluşturmakolsada,bu haritalar aynı zamanda imar planlama ve acil afet yönetiminde de kullanılan temel verilerdendir.firm lerinbukadarfarklıveyaygınkullanımalanlarıbulmasınınsebebi, tümülkeçapındakaydadeğertaşkıntehlikesibulunantümbölgeleriçinvarolması,sade vebelirlibirformatvestandarttahazırlanmışolmasıveilgilitümkullanıcılarınücretsiz erişebileceğibirağportalındakullanımaaçıkolmasıdır. Türkiye de henüz taşkın tehlike haritandırma çalışmalarına yeni başlandığı gibi, hali hazırda mevcut ve ilerde hazırlanacak taşkın tehlike haritalarının kataloglanıp kullanıma sunulabileceği bir geo\portal da mevcut değildir. Türkiye de genel anlamda mekânsal ve coğrafi verilerin CBS sisteminde internet ve geo\portallara taşınma çalışmalarınınsonbeşyıldahızkazandığıgörülmektedir.buanlamdaözellikleçevreve Şehircilik Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bu bakanlıklara bağlı daire başkanlıkları ve müdürlüklerinde farklı kullanım amaçları ile oluşturulmaya başlanmış bir çok mekânsal veri portalı mevcuttur. Bu çalışmada kamu kurumları tarafından oluşturulmuş mevcut portallar incelenmiş taşkın tehlike çalışma çıktılarını ilgili kullanıcılarasunabilmepotansiyellerideğerlendirilmiştir. 2. TÜRKİYE DEKULLANILANGEO1PORTALLAR Taşkıntehlikeharitalarınınsaklanıpsunulabileceğipotansiyelportallarvekünye bilgileriaşağıdalistelenmiştir: 2.1. GEODATAİnternetTabanlıCoğrafiBilgiSistemi Ağ*Adresi Sahibi* OrmanveSuİşleriBakanlığı\BilgiİşlemDairesiBaşkanlığı Hedef*Kullanıcı BakanlığabağlıDoğaKorumaveMilliParklarGenel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve ErozyonlaMücadeleGenelMüdürlüğü,DevletSuİşleriGenel 3"

4 Türkiye dekimevcutgeo\portallarincelemedeğerlendirmeraporu Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Meteoroloji GenelMüdürlüğüBilgiİşlemBirimleri Kullanım*Amacı Hedef kullanıcıların verilerini saklamak ve güncellemelerini sağlamak 2.2. TurksatGlobeCoğrafiBilgiTeknolojileriPortalı Ağ*Adresi Sahibi* TÜRKSATBünyesindekiCoğrafiBilgiTeknolojileri Müdürlüğü Hedef*Kullanıcı KamuKurumları,ÖzelveTüzelKişiler Kullanım*Amacı Tarım,madencilik,ormancılık,ulaşım,enerji,orman yangınları boyutları, maden aramaları, sel ve deprem hasar tespiti, şehir imar planları hazırlanması, kaçak yapıların takibi[1] 2.3. MekansalVeriBilgiSistemi Ağ*Adresi Sahibi* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Hedef*Kullanıcı KamuKurumları,ÖzelveTüzelKişiler Kullanım*Amacı ŞehircilikUygulamaları 2.4. TürkiyeUlusalCoğrafiBilgiSistemi(AvrupaKonumsalPortalıentegrasyon) (Inspire) Ağ*Adresi Sahibi* INSPIRE(InfrastructureforSpatialInformationinthe EuropeanCommunity)AvrupaKomisyonuveÇevreve ŞehircilikBakanlığıCoğrafiBilgiSistemleriGenel Müdürlüğü(YapımAşamasında) Hedef*Kullanıcı KamuKurumları,ÖzelveTüzelKişiler Kullanım*Amacı Yerel, bölgesel ve ulusal nitelikli coğrafi bilgi sistemlerinin birbirleriyle veri paylaşımını sağlamak ve coğrafi verileri toplamak,depolamak,işlemek,analizetmek,sunmak[2] Geoportal Ağ*Adresi Sahibi* (eski)çevreveormanbakanlığı Hedef*Kullanıcı ÇevreYönetimiGenelMüdürlüğü,ÇevreselEtki DeğerlendirmesivePlanlamaGenelMüdürlüğü, AğaçlandırmaveErozyon KontrolüGenel 4"

5 Türkiye dekimevcutgeo\portallarincelemedeğerlendirmeraporu Müdürlüğü,Orman\KöyİşleriGenelMüdürlüğü,Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kullanım*Amacı Coğrafi bilgi kaynaklarını sorgulamak, metadata bilgisini görüntülemek, harita servisi sağlayan sunuculara erişmek, metadata yıgüncellemekveyönetmek HaritaBilgiBankası Ağ*Adresi Sahibi* ÇevreveŞehircilikBakanlığı\TapuveKadastroGenel Müdürlüğü Hedef*Kullanıcı Bakanlıklar,KamuKurumveKuruluşları,Belediyeler, CoğrafiBilgiSektörü Kullanım*Amacı Ülke kaynaklarının uygun kullanımı ve tekrarlı üretimin önlenmesi,haritaveharitabilgilerininüretimininizlenmesi [3] 2.7. TürkiyeKentBilgiSistemi Ağ*Adresi Sahibi* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Hedef*Kullanıcı YerelYönetimler Kullanım*Amacı Yerel idareleri kapsayacak biçimde KBS uygulamalarının veristandartilkeveesaslarınauygunolarak gerçekleşmesinisağlamak[4] GıdaTarımveHayvancılıkBakanlığıTarımReformuGenelMüdürlüğüKöy Veritabanı Ağ*Adresi Sahibi* Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Hedef*Kullanıcı YerelYönetimler. Kullanım*Amacı Köy,belde,bucak,mahallevb.coğrafiyerlerinibarındırmak, güncelyeradlarıveritabanıoluşturmak. Listelenenbuportallaraşağıdadetaylıolarakincelenmiştir. 5"

6 Türkiye dekimevcutgeo\portallarincelemedeğerlendirmeraporu 2.1 GEODATAİnternetTabanlıCoğrafiBilgiSistemi OrmanveSuİşleriBakanlığı\BilgiİşlemDairesiBaşkanlığıtarafındanhazırlanan buportalıbakanlığabağlıdoğakorumavemilliparklargenelmüdürlüğü,suyönetimi Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri GenelMüdürlüğü,OrmanGenelMüdürlüğüveDevletMeteorolojiGenelMüdürlüğübilgi işlembirimlerikullanmaktadır.geodatagooglemapsvemicrosoftbingsaltlıkuyduve kentsel haritaları desteklemekte ve Bakanlık uydu veri seti ile de uyumludur. Coğrafi katmanlaraeklenenverileristenilirseanında,istenilirseverikontrolündenhemensonra kullanıcılaraulaşmaktadır[5].ayrıcaverilereş\zamanlıgüncellenmektedir. Şekil 1 de GEODATA dan alınmış bir ekrangörüntüsüyer almaktadır. Portalda; yollar, uydu ve fiziki haritalar gibi farklı harita çeşitlerigösterilmektedir. Portal diğer çoğu portalın sahip olduğu fonksiyonlara sahiptir. Portal üzerinde coğrafi ve UTM koordinatlarınıgirerekistenilenyerbulunabilmektedir.ayrıcaharitadaalanveuzunluk ölçümü yapılabilmektedir. Portalın diğer bir özelliği ise profil oluşturabilmesidir. İstenilen noktalar harita üzerinde işaretleyerek profilleri elde etmek mümkündür. Haritaüzerindekullanıcıçizimleryapıpkaydedebilmektedir.Portaldaharitayıyazdırma özelliğidemevcuttur. Şekil1:OrmanveSuİşleriBakanlığıGEODATAİnternetTabanlıCoğrafiBilgiSistemi[1] Portal 11 katmandan oluşmaktadır. Bu katmanlar Şekil 1 de görülebilir. Su ve Meteoroloji katmanlarının bulunması taşkınları önleme amacı açısından oldukça önemlidir. Bu katmanların alt başlıklarına aşağıdaki ekran görüntülerinden ulaşılabilmektedir. 6"

7 Türkiye dekimevcutgeo\portallarincelemedeğerlendirmeraporu Şekil2:GEODATAİnternetTabanlıCoğrafiBilgiSistemiKatmanListesi. Şekil3:GEODATAİnternetTabanlıCoğrafiBilgiSistemiKatmanListesi. 2.2 TurksatGlobeCoğrafiBilgiTeknolojileriPortalı Coğrafi Bilgi Teknolojileri Portalı tarım, madencilik, ormancılık, ulaşım, enerji, ormanyangınlarınınboyutlarınınbelirlenmesinde,madenaramalarında,selvedeprem 7"

8 Türkiye dekimevcutgeo\portallarincelemedeğerlendirmeraporu gibidoğalafetlerdekihasartespitinde,şehirimarplanlarınınhazırlanmasındavekaçak yapılanmalarıntakibineyönelikolarakkullanılabilmektedir[1]. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bu portalı dalga tahmin çalışmalarında,alansalçığtahminigibibazıuygulamalardakullanmaktadır.türkiyeiçin ÇığRiskHaritası nıhazırlarkenbuportalkullanılmıştır[6]. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1: \1: ölçekte altlık olarak kullanılacakcoğrafibilgisistemlerikatmanlarıoluşturmuştur.bukatmanlar:akarsular, göller,göletler,barajlar,havzasınırları,yerleşimyerleri,ilveilçesınırları,dsibölgeve şube müdürlükleri, elektrik iletim hatları ve HES yerleri, hidro\meteoroloji gözlem istasyonları,rasatistasyonları,sayısalarazimodelidir[6]. TürksatGlobe Coğrafi Metaveri Portalında Türkiye Aster Sayısal Arazi Modeli ve Türkiye Landsat Mozaik Uydu Görüntüsü Katmanları bulunmaktadır. Şekil 4 te TurksatMaps tenalınmışbirekrangörüntüsüneyerverilmiştir. 2.3 MekansalVeriBilgiSistemi Şekil4:TÜRKSATMapsPortalı. ÇevreveŞehircilikBakanlığı\CoğrafiBilgiSistemleriGenelMüdürlüğütarafından hazırlanmıştır. Mekansal Veri Bilgi Sistemi bir portal olmamakla beraber, bakanlığın haritalarını bünyesinde bulunduran kullanıcılara açık bir sistemdir. Sistemdeki bilgiler 2012 yılına kadar olan bilgileri içermekle beraber şu an bazı uygulamaları kullanılamamaktadır. Fakat ilerleyen zamanlarda sistemin daha iyi bir şekilde kullanılabileceğibelirtilmektedir[7]. Şekil 5 te Mekansal Veri Bilgi Sistemi nden alınmış bir ekran görüntüsü görülmektedir.sistemdörtfarklıharitaseçeneğisunmaktadır.sağtaraftanbuharitalara ulaşılabilmektedir. 8"

9 Türkiye dekimevcutgeo\portallarincelemedeğerlendirmeraporu Şekil5:MekansalVeriBilgiSistemiPortalı. 2.4 Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (Avrupa Konumsal Portalı entegrasyon) (INSPIRE) TürkiyeUlusalCoğrafiBilgiSistemihenüzkullanıcılarınkullanımınaaçılmasada, açıldığı zaman Türkiye nin en büyük coğrafi portallarından biri olacağı düşünülmektedir. Portal tamamlandığında on ayrı katman ile hizmet vermesi planlanmaktadır. Bu katmanlar: Adres, arazi örtüsü, bina, hidrografya, idari birim, jeodezik tesisler, ortofoto, tapu kadastro, topografya ve ulaşımdır. Bünyesinde hidrografya verisini bulunduracak olması taşkın risk haritaları açısından son derece önemlidir[8]. Hidrografyaveriteması;göl,akarsu,havzavebunlarlailgilitümcoğrafinesneleri kapsamaktadır. Buna ek olarak kıyıları da kapsamakta olup denizler dışarıda tutulmuştur. Bu veri teması taşkın modelleme ve taşkın risk alanlarının tespiti hususundakullanılmayauygungörülmüştür[9]. Portalda bulunacak olan datasetler INSPIRE Direktifi Standardları na uygun bir hale getirilmektedir. INSPIRE direktifi, Avrupa Parlamentosu mekansal veri altyapısını oluşturmayıamaçlamaktadır.budurumavrupaiçindeçevreyleilgilimekansalverilerin kamu kurumları arasında paylaşılmasına ve mekansal bilgilere kamusal erişimin daha kolayhalegelmesineolanaktanıyacaktır[9]. Şekil 6 da INSPIRE Coğrafi Veri Portalı internet sitesinden alınmış bir ekran görüntüsüne yer verilmiştir. İleri hedefler arasında Türkiye Ulusal Coğrafi verilerinin INSPIRE kapsamına alınması da vardır. Halihazırda INSPIRE birden fazla Avrupa ülkesinin verilerini barındırmaktadır. Bünyesinde hidrografya veri setinin de olması taşkınçalışmalarıaçısındanbuportalıönemlikılmaktadır. 9"

10 Türkiye dekimevcutgeo\portallarincelemedeğerlendirmeraporu Şekil6:INSPIRECoğrafiVeriPortalı. 2.5 GEOPORTAL Eski Çevre ve Orman Bakanlığı nca hazırlanmıştır. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü,ÇevreselEtkiDeğerlendirmesivePlanlamaGenelMüdürlüğü,Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü, Orman\Köy İşleri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı nın verileri kullanılmıştır. GEOPORTAL şu an OrmanveSuİşleriBakanlığı nındenetimialtındadır. INSPIREDirektifinegöreGEOPORTALaşağıdakiişlevleresahiptir: 1. Coğrafibilgikaynaklarınınyayınlanmasıvearanması 2. Konumsalbilgininiçeriğininsorgulanmasıvegörüntülenmesi 3. Kullanıcıgereksinimlerinegörekonumsalverininanalizedilmesi 4. Sunulan analiz fonksiyonlarının yetersiz olması durumunda verinin istemci tarafındaişlenmesinisağlamakiçinkonumsalverinindağıtılması 5. Portalkaynaklarınaerişimiçinkullanıcılarınyetkilendirilmesi 6. Portaluygulamalarınınkişiselleştirilebilmesi Sistem iki ayrı veritabanı üzerinden çalışır. Bir tanesi ÇOB Veritabanı (Çevre Orman Bakanlığı) diğeri ise INSPIRE Veritabanı. ÇOB Veritabanı nda Bakanlığı nın kurumsalçalışmalarıyeralırken,inspireveritabanıavrupabirliği ninortakkonumsal verialtyapısınıiçermektedir. Eski Çevre ve Orman Bakanlığı nın verilerinin INSPIRE Standardlarına dönüştürülmesürecişekil7 dekişemadaanlatılmıştır. 10"

11 Türkiye dekimevcutgeo\portallarincelemedeğerlendirmeraporu Şekil7:VerilerinINSPIREDirektiflerineDönüştürülmeŞeması. Proje; Harita görüntüleyicisi, geokatalog, metadata girişi, metadata yöneticisi arama, veri indirme, güvenlik yöneticisi ve kullanıcı yönetimi bileşenlerinden oluşmaktadır[10]. Şekil8 degeoportalharitagörüntüleyicisi ndenalınmışbirekrangörüntüsüyer almaktadır. Şekil8:GEOPORTALHaritaGörüntüleyicisiPortalı. 11"

12 Türkiye dekimevcutgeo\portallarincelemedeğerlendirmeraporu Portal da sol üst kısımda üç buton bulunmaktadır: Sorgulama, harita ve yardım. Sorgulama kısmında harita üzerinde ölçümler yapılabilmektedir. (alan hesaplama, mesafehesaplamavs.).idarialansorgulamaveveribulmagibiözelliklerdemevcuttur. Harita kısmında belli bir alanın verisi indirilebilmektedir. Katmanlar kısmında Yol Dinamik, Uydu Dinamik, Uydu haritası gibi katmanlar mevcuttur. İstenilen katmanlar üstüste bindirip karşılaştırma yapılabilmektedir. Portalda yazdırma seçeneği de mevcuttur. 2.6 HaritaBilgiBankası Harita Bilgi Bankası, büyük ölçekli harita ve harita bilgileri üretim yönetmeliği, ülke kaynaklarının uygun kullanımı ve tekrarlı üretimin önlenmesi, harita ve harita bilgilerinin üretimlerinin izlenmesi amacıyla, bakanlıklara, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere, üretimi planlanan, devam eden ya da tamamlanan harita ve harita bilgilerinikaydetmeleriveprojekayıtnumarasıalmalarıyükümlülüğügetirmiştir.tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ISO Standardlarını dikkate alarak bu web portalını oluşturmuştur. Portala sürekli veri girişi yapılmaktadır. Portal coğrafi bilgi sektörü tarafındankullanılmaktadır[3]. Şekil 9 da portaldan bir ekran görüntüsü görülmektedir. Katmanlar arasında göllervenehirlerdebulunmaktadır.metadataaramakiçinbeşfarklıseçenekmevcuttur. Bunlar: Pafta indeksi ile, koordinat dosyasından, idari alanların seçimi ile, harita üzerindenseçimyaparakveharitaüzerindeçizimyaparak. Şekil9:HaritaBilgiBankasıPortalı. 12"

13 Türkiye dekimevcutgeo\portallarincelemedeğerlendirmeraporu 2.7 TürkiyeKentBilgiSistemi Türkiye Kent Bilgi Sistemi nin amacı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın CBS konusundaki görevine dayalı olarak ülke genelinde yerel idareleri kapsayacak biçimde KBS uygulamalarının veri standart ilke ve esaslarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak amacıyla ülke düzeyinde KBS mekansal veri standartlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.[4] Portal şu an tüm Türkiye yi kapsamamaktadır. Şekil 10 da portaldan bir ekran görüntüsügörülmektedir. Şekil10:TürkiyeKentBilgiSistemiPortalı. 2.8 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Köy Veritabanı GıdaTarımveHayvancılıkBakanlığıTarımReformuGenelMüdürlüğütarafından hazırlanmıştır. Portalın amacı Türkiye de yer adlarının güncel olarak depolandığı bir veri tabanı oluşturmak olarak ifade edilmiştir [11]. Şekil 11 de portaldan bir ekran görüntüsüyeralmaktadır. 13"

14 Türkiye dekimevcutgeo\portallarincelemedeğerlendirmeraporu Şekil11:GıdaTarımveHayvancılıkBakanlığıTarımReformuGenelMüdürlüğü KöyVeritabanıPortalı. 14"

15 Türkiye dekimevcutgeo\portallarincelemedeğerlendirmeraporu DEĞERLENDİRMELER Çalışmada sekiz adet mekânsal veri portalı incelenmiştir. Bu portalların tamamına yakınının son beş yılda oluşturulduğu veya aktif olarak veri sunduğu bir kısmının ise henüzyapımaşamasındaolduğugörülmektedir.genelolarakincelenenportallarınfarklı kullanım amaçları olduğu görülse de bazı portalların kullanım amacı ve dolayısı ile sunduğu veri ve hizmet itibari ile çakışan yönleri vardır. İncelenen portallardan hiç birisinin taşkın tehlike haritalandırma çalışmaları (tehlike haritaları gibi) çıktılarının servisedilmesiniamaçlamadığıgörülmektedir. Taşkın tehlike haritalandırma çalışmaları, başta tehlike ve risk haritaları olmak üzere çalışmaraporu,kullanılanhidrolojikvehidrolikmodellervebumodellerinverialtlıkları gibi bir çok çıktı verir. Çalışma çıktılarının tümünün bir paket halindeortakbirveri tabanında saklanması, çalışmanın görsel çıktılarının aynı veri tabanı ile bağlantılı bir mekânsalveriportalındagörüntülenebilmesivebuveritabanınataşkınharitalandırma çalışmalarından sorumlu tek bir merkezin veri giriş çıkışını sağlaması taşkın haritalandırma çalışmalarının tutarlı, sürekli ve etkili bir şekilde yürütülebilmesini sağlayacağı gibi çalışma çıktılarının son kullanıcılar tarafından daha yaygın ve etkili kullanılmasına olanak tanır. Dolayısı ile taşkın haritalandırma çalışma çıktılarını servis edecek portalın veri tabanının ve bu veri tabanına erişim ve görüntüleme fonksiyonlarının servis edilecek verilerle uyumlu olması önemlidir. Genel anlamda mekânsal ve coğrafi veriler içerik ve format yönüyle çok çeşitlilik gösterir. Ayrıca bir birinden farklı kullanım amacı olan verilerin saklanıp servis edilirken ihtiyaç duyulan fonksiyonların da farklı olması bir çok verinin aynı portalda saklanıp servis edilmesini zorlaştırır.dolayısıimarplanlama,afetacileylemplanlama,taşınsigortasıgibibirçok hayati konuda temel referans verisi niteliğindeki taşkın haritalandırma çıktılarının bu çıktılarısaklamaüzerineoptimizeedilmişmüstakilbirveritabanındakataloglamasıve bu veri tabanı ile bağlantılı yine fonksiyonları taşkın çıktılarını görüntülemek üzere optimize edilmiş bir portalda görüntülenmesinin en sağlıklı sonucu vereceği değerlendirilmektedir. Oluşturulacak böyle bir veri tabanı ve portal ilerde taşkın risk haritaları, erken uyarı sistemleri gibi daha bütünleşik bir taşkın yönetimi aracı olarak genişletiledebilir. Veri tabanı ve (sorgulama) görüntüleme portalının taşkın çalışmalarına adanmış müstakil bir sistem olması bu sistemin taşkın tehlike/risk haritalandırmadan sorumlu kurum tarafından daha esnek ve etkili bir şekilde kullanılmasınadaolanaktanıyacaktır. 15"

16 Türkiye dekimevcutgeo\portallarincelemedeğerlendirmeraporu REFERANSLAR [1]TÜRKSATGlobeCoğrafiBilgiSistemleriPortalı [2]TapuVeKadastroGenelMüdürlüğü,TürkiyeUlusalCoğrafiBilgiSistemi OluşturulabilmesiİçinÖnÇalışmaRaporu Eylem47,2005 [3]TapuVeKadastroGenelMüdürlüğü,HaritaBilgiBankası [4]TürkiyeKentBilgiSistemi [5]OrmanveSuİşleriBakanlığıGEODATAİnternetTabanlıCoğrafiBilgiSistemi [6]DSİGenelMüdürlüğüCoğrafiBilgiSistemiFaaliyetleri1Mart2010tarihlisunumu: [7] Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\ Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanlığı personeli Mühendis FulyaBattalile5Nisan2013tarihlitelefongörüşmesi. [8]ÇevreveŞehircilikBakanlığı,TürkiyeUlusalCoğrafiBilgiSistemi [9] Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Standardlarının Belirlenmesi Projesi: TUCBS.HI HidrografyaVeriTemasıUygulamaŞemalası. [10]Çevre,OrmanveŞehircilikBakanlığı(eski),CoğrafiVeriPortalı GEOPORTAL,2011 [11] Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Köy Veri tabanıportalı 16"

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA MOBİL UYGULAMALARIN KULLANILMASI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Mehmet Ali VELİOĞLU, Denizcilik Uzman Yardımcısı

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

TÜRKİYE AFET YÖNETİMİ KARAR DESTEK SİSTEMİ (İZGE) AR-GE (AŞAMA 1) PROJESİ

TÜRKİYE AFET YÖNETİMİ KARAR DESTEK SİSTEMİ (İZGE) AR-GE (AŞAMA 1) PROJESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE AFET YÖNETİMİ KARAR DESTEK SİSTEMİ (İZGE) AR-GE (AŞAMA 1) PROJESİ AFET YÖNETİMİNDE İLERİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI ETKİNLİKLERİ AFTEK 2013 GÜZ ÇALIŞTAYI RAPORU Sürüm

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK 06530 Eskişehir Yolu 9. Km. Ankara-TÜRKİYE WEB : http://www.deprem.gov.tr http://www.afad.gov.tr Baskı Yılı : Nisan 2011 İÇİNDEKİLER Deprem Dairesi 7 Ulusal Sismolojik Gözlem Ağı 14 Ulusal

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ÜRETİLMİŞ KADASTRAL ALTLIKLARIN BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURMA İÇERİKLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Şadi TÜLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler Ekseni Mevcut Durum Raporu 10 Nisan 2013 www.bilgitoplumustratejisi.org

Detaylı

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 2 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU

MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU ORSAM Rapor No: 44 MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU THE OBLIGATION OF INTERNATIONAL COOPERATION IN MERİÇ (MARITZA-EVROS) BASIN WATER MANAGEMENT حوض نهر مريج ضرورة التعاون

Detaylı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

Kent Bilgi Sistemleri : Çağdaş Yerel Yönetim Aracı

Kent Bilgi Sistemleri : Çağdaş Yerel Yönetim Aracı Kent Bilgi Sistemleri : Çağdaş Yerel Yönetim Aracı Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU * - Araş.Gör. Mehmet ÇETE * 1. Giriş Günümüz, bilişim çağı olarak nitelendirilmektedir. Bunun sonucunda bilgi ve teknolojiye

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Cansen Akkaya Daire Başkan Yardımcısı DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye Ayla Efeoğlu Şube Müdürü DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI

CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet BÜLBÜL Anabilim Dalı Programı : İnşaat Mühendisliği : Geomatik Tez Danışmanı

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2014 OCAK AYI {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Şubat 2014 Ankara İÇİNDEKİLER 1-GİRİŞ...3

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

DÜNYA KADASTRO ZİRVESİ

DÜNYA KADASTRO ZİRVESİ DÜNYA KADASTRO ZİRVESİ 20 25 Nisan 2015 İSTANBUL, TÜRKİYE TÜRKİYE DE İKİNCİ KADASTRO YAPILMASININ GEREKLİLİĞİ VE ALMANYA ÖRNEĞİ Ahmet KARACA Ömer YURDAKUL Mehmet ŞEN Kadastro Şube Müdürü Harita Yüksek

Detaylı

Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Sorunlarinin Değerlendirilmesi

Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Sorunlarinin Değerlendirilmesi Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Seçkin YILMAZER and Önder ŞAŞKIN Turkey Key Words: taşınmaz değerleme, kadastral veri SUMMARY Technology

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ BÜ KRDAE JEODEZİ ANABİLİM DALI KAVRAMLAR Bilgi: Verinin işlenmiş hali Sistem: Ortak bir amaç için etkileşimli faaliyetlerin ve varlıkların oluşturduğu bir gruptur. Bilgi Sistemi:

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler Tablolar Haritalar Ekler Kısaltmalar Sunuş i iii iv v vi ix GİRİŞ 1 1. GENEL ÇERÇEVE 3 1.1. Kırsal

Detaylı

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini,

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini, 22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

Türkiye deki Hidroelektrik Santralleri için Örnek Kümülatif Çevresel Etki Değerlendirmesi Kılavuzu

Türkiye deki Hidroelektrik Santralleri için Örnek Kümülatif Çevresel Etki Değerlendirmesi Kılavuzu WORLD BANK Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Türkiye deki Hidroelektrik Santralleri için Örnek Kümülatif Çevresel Etki Değerlendirmesi Kılavuzu Ekoloji

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet (TOÖ) Nihai Taslak Haziran 2014 tıtyjuyıyuıu ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. June 2014 Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel

Detaylı