İnceleme!Değerlendirme!Raporu!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnceleme!Değerlendirme!Raporu!"

Transkript

1 TÜRKİYE DEKİMEVCUTGEO1PORTALLAR İncelemeDeğerlendirmeRaporu Mayıs2013 BuRaporTÜBİTAK111Y281NoluAraştırmaProjesi KapsamındaHazırlanmıştır. 1"

2 Türkiye deki*mevcut*geo2portallar*inceleme*değerlendirme*raporu BuraporTÜBİTAK111Y281noluaraştırmaprojesikapsamında hazırlanmıştır. Dr.İsmailHALTAŞ (ProjeYürütücüsü) ZirveÜniversitesiİnşaatMühendisliğiBölümü,GAZİANTEP MuratYEĞİN (YüksekLisansÖğrencisi) OrtaDoğuTeknikÜniversitesiİnşaatMühendisliğiBölümü,ANKARA ProjeİnternetSayfası: 2"

3 Türkiye dekimevcutgeo\portallarincelemedeğerlendirmeraporu 1. GİRİŞ Taşkıntehlikeharitaları,hidrolikmodellerlehesaplanmıştaşkınyayılımalanının vetaşkınsuyüksekliğininarkaplanharitalarıveilgilidiğermekânsalverilerleörtüşük gösterildiği haritalardır. Temelde olası bir taşkının mekânsal hidrolik karakteristiğini gösteren bu haritalar, diğer mekânsal katmanlarla birlikte analiz edilerek başka amaçlarla da kullanılabilirler. Örneğin taşkın bölgesinin ekonomik değer haritası ile birlikte analiz edilerek taşkın ekonomik risk haritası elde edilebilir. Yine, taşkın bölgesinde çevreye zararlı madde bulunduran tesisvediğerkirleticikaynaklarınınyer aldığımekânsalkatmanlarlabirlikteanalizedilerekçevreselriskharitasıeldeedilebilir. Birçok gelişmiş ülkede taşkın tehlike haritaları taşkın sigorta primlerinin hesaplanmasında en temel verilerden birisi olarak kullanılmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde FEMA, taşkın tehlikesi bulunan bölgeler için, Ulusal Taşkın Sigortası ProgramıçerçevesindeTaşkınSigortaOranHaritaları(FIRM)hazırlanmaktadır.Herne kadarfirm lerinesasamacısigortaprimhesaplamalarınatemeloluşturmakolsada,bu haritalar aynı zamanda imar planlama ve acil afet yönetiminde de kullanılan temel verilerdendir.firm lerinbukadarfarklıveyaygınkullanımalanlarıbulmasınınsebebi, tümülkeçapındakaydadeğertaşkıntehlikesibulunantümbölgeleriçinvarolması,sade vebelirlibirformatvestandarttahazırlanmışolmasıveilgilitümkullanıcılarınücretsiz erişebileceğibirağportalındakullanımaaçıkolmasıdır. Türkiye de henüz taşkın tehlike haritandırma çalışmalarına yeni başlandığı gibi, hali hazırda mevcut ve ilerde hazırlanacak taşkın tehlike haritalarının kataloglanıp kullanıma sunulabileceği bir geo\portal da mevcut değildir. Türkiye de genel anlamda mekânsal ve coğrafi verilerin CBS sisteminde internet ve geo\portallara taşınma çalışmalarınınsonbeşyıldahızkazandığıgörülmektedir.buanlamdaözellikleçevreve Şehircilik Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bu bakanlıklara bağlı daire başkanlıkları ve müdürlüklerinde farklı kullanım amaçları ile oluşturulmaya başlanmış bir çok mekânsal veri portalı mevcuttur. Bu çalışmada kamu kurumları tarafından oluşturulmuş mevcut portallar incelenmiş taşkın tehlike çalışma çıktılarını ilgili kullanıcılarasunabilmepotansiyellerideğerlendirilmiştir. 2. TÜRKİYE DEKULLANILANGEO1PORTALLAR Taşkıntehlikeharitalarınınsaklanıpsunulabileceğipotansiyelportallarvekünye bilgileriaşağıdalistelenmiştir: 2.1. GEODATAİnternetTabanlıCoğrafiBilgiSistemi Ağ*Adresi Sahibi* OrmanveSuİşleriBakanlığı\BilgiİşlemDairesiBaşkanlığı Hedef*Kullanıcı BakanlığabağlıDoğaKorumaveMilliParklarGenel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve ErozyonlaMücadeleGenelMüdürlüğü,DevletSuİşleriGenel 3"

4 Türkiye dekimevcutgeo\portallarincelemedeğerlendirmeraporu Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Meteoroloji GenelMüdürlüğüBilgiİşlemBirimleri Kullanım*Amacı Hedef kullanıcıların verilerini saklamak ve güncellemelerini sağlamak 2.2. TurksatGlobeCoğrafiBilgiTeknolojileriPortalı Ağ*Adresi Sahibi* TÜRKSATBünyesindekiCoğrafiBilgiTeknolojileri Müdürlüğü Hedef*Kullanıcı KamuKurumları,ÖzelveTüzelKişiler Kullanım*Amacı Tarım,madencilik,ormancılık,ulaşım,enerji,orman yangınları boyutları, maden aramaları, sel ve deprem hasar tespiti, şehir imar planları hazırlanması, kaçak yapıların takibi[1] 2.3. MekansalVeriBilgiSistemi Ağ*Adresi Sahibi* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Hedef*Kullanıcı KamuKurumları,ÖzelveTüzelKişiler Kullanım*Amacı ŞehircilikUygulamaları 2.4. TürkiyeUlusalCoğrafiBilgiSistemi(AvrupaKonumsalPortalıentegrasyon) (Inspire) Ağ*Adresi Sahibi* INSPIRE(InfrastructureforSpatialInformationinthe EuropeanCommunity)AvrupaKomisyonuveÇevreve ŞehircilikBakanlığıCoğrafiBilgiSistemleriGenel Müdürlüğü(YapımAşamasında) Hedef*Kullanıcı KamuKurumları,ÖzelveTüzelKişiler Kullanım*Amacı Yerel, bölgesel ve ulusal nitelikli coğrafi bilgi sistemlerinin birbirleriyle veri paylaşımını sağlamak ve coğrafi verileri toplamak,depolamak,işlemek,analizetmek,sunmak[2] Geoportal Ağ*Adresi Sahibi* (eski)çevreveormanbakanlığı Hedef*Kullanıcı ÇevreYönetimiGenelMüdürlüğü,ÇevreselEtki DeğerlendirmesivePlanlamaGenelMüdürlüğü, AğaçlandırmaveErozyon KontrolüGenel 4"

5 Türkiye dekimevcutgeo\portallarincelemedeğerlendirmeraporu Müdürlüğü,Orman\KöyİşleriGenelMüdürlüğü,Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kullanım*Amacı Coğrafi bilgi kaynaklarını sorgulamak, metadata bilgisini görüntülemek, harita servisi sağlayan sunuculara erişmek, metadata yıgüncellemekveyönetmek HaritaBilgiBankası Ağ*Adresi Sahibi* ÇevreveŞehircilikBakanlığı\TapuveKadastroGenel Müdürlüğü Hedef*Kullanıcı Bakanlıklar,KamuKurumveKuruluşları,Belediyeler, CoğrafiBilgiSektörü Kullanım*Amacı Ülke kaynaklarının uygun kullanımı ve tekrarlı üretimin önlenmesi,haritaveharitabilgilerininüretimininizlenmesi [3] 2.7. TürkiyeKentBilgiSistemi Ağ*Adresi Sahibi* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Hedef*Kullanıcı YerelYönetimler Kullanım*Amacı Yerel idareleri kapsayacak biçimde KBS uygulamalarının veristandartilkeveesaslarınauygunolarak gerçekleşmesinisağlamak[4] GıdaTarımveHayvancılıkBakanlığıTarımReformuGenelMüdürlüğüKöy Veritabanı Ağ*Adresi Sahibi* Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Hedef*Kullanıcı YerelYönetimler. Kullanım*Amacı Köy,belde,bucak,mahallevb.coğrafiyerlerinibarındırmak, güncelyeradlarıveritabanıoluşturmak. Listelenenbuportallaraşağıdadetaylıolarakincelenmiştir. 5"

6 Türkiye dekimevcutgeo\portallarincelemedeğerlendirmeraporu 2.1 GEODATAİnternetTabanlıCoğrafiBilgiSistemi OrmanveSuİşleriBakanlığı\BilgiİşlemDairesiBaşkanlığıtarafındanhazırlanan buportalıbakanlığabağlıdoğakorumavemilliparklargenelmüdürlüğü,suyönetimi Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri GenelMüdürlüğü,OrmanGenelMüdürlüğüveDevletMeteorolojiGenelMüdürlüğübilgi işlembirimlerikullanmaktadır.geodatagooglemapsvemicrosoftbingsaltlıkuyduve kentsel haritaları desteklemekte ve Bakanlık uydu veri seti ile de uyumludur. Coğrafi katmanlaraeklenenverileristenilirseanında,istenilirseverikontrolündenhemensonra kullanıcılaraulaşmaktadır[5].ayrıcaverilereş\zamanlıgüncellenmektedir. Şekil 1 de GEODATA dan alınmış bir ekrangörüntüsüyer almaktadır. Portalda; yollar, uydu ve fiziki haritalar gibi farklı harita çeşitlerigösterilmektedir. Portal diğer çoğu portalın sahip olduğu fonksiyonlara sahiptir. Portal üzerinde coğrafi ve UTM koordinatlarınıgirerekistenilenyerbulunabilmektedir.ayrıcaharitadaalanveuzunluk ölçümü yapılabilmektedir. Portalın diğer bir özelliği ise profil oluşturabilmesidir. İstenilen noktalar harita üzerinde işaretleyerek profilleri elde etmek mümkündür. Haritaüzerindekullanıcıçizimleryapıpkaydedebilmektedir.Portaldaharitayıyazdırma özelliğidemevcuttur. Şekil1:OrmanveSuİşleriBakanlığıGEODATAİnternetTabanlıCoğrafiBilgiSistemi[1] Portal 11 katmandan oluşmaktadır. Bu katmanlar Şekil 1 de görülebilir. Su ve Meteoroloji katmanlarının bulunması taşkınları önleme amacı açısından oldukça önemlidir. Bu katmanların alt başlıklarına aşağıdaki ekran görüntülerinden ulaşılabilmektedir. 6"

7 Türkiye dekimevcutgeo\portallarincelemedeğerlendirmeraporu Şekil2:GEODATAİnternetTabanlıCoğrafiBilgiSistemiKatmanListesi. Şekil3:GEODATAİnternetTabanlıCoğrafiBilgiSistemiKatmanListesi. 2.2 TurksatGlobeCoğrafiBilgiTeknolojileriPortalı Coğrafi Bilgi Teknolojileri Portalı tarım, madencilik, ormancılık, ulaşım, enerji, ormanyangınlarınınboyutlarınınbelirlenmesinde,madenaramalarında,selvedeprem 7"

8 Türkiye dekimevcutgeo\portallarincelemedeğerlendirmeraporu gibidoğalafetlerdekihasartespitinde,şehirimarplanlarınınhazırlanmasındavekaçak yapılanmalarıntakibineyönelikolarakkullanılabilmektedir[1]. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bu portalı dalga tahmin çalışmalarında,alansalçığtahminigibibazıuygulamalardakullanmaktadır.türkiyeiçin ÇığRiskHaritası nıhazırlarkenbuportalkullanılmıştır[6]. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1: \1: ölçekte altlık olarak kullanılacakcoğrafibilgisistemlerikatmanlarıoluşturmuştur.bukatmanlar:akarsular, göller,göletler,barajlar,havzasınırları,yerleşimyerleri,ilveilçesınırları,dsibölgeve şube müdürlükleri, elektrik iletim hatları ve HES yerleri, hidro\meteoroloji gözlem istasyonları,rasatistasyonları,sayısalarazimodelidir[6]. TürksatGlobe Coğrafi Metaveri Portalında Türkiye Aster Sayısal Arazi Modeli ve Türkiye Landsat Mozaik Uydu Görüntüsü Katmanları bulunmaktadır. Şekil 4 te TurksatMaps tenalınmışbirekrangörüntüsüneyerverilmiştir. 2.3 MekansalVeriBilgiSistemi Şekil4:TÜRKSATMapsPortalı. ÇevreveŞehircilikBakanlığı\CoğrafiBilgiSistemleriGenelMüdürlüğütarafından hazırlanmıştır. Mekansal Veri Bilgi Sistemi bir portal olmamakla beraber, bakanlığın haritalarını bünyesinde bulunduran kullanıcılara açık bir sistemdir. Sistemdeki bilgiler 2012 yılına kadar olan bilgileri içermekle beraber şu an bazı uygulamaları kullanılamamaktadır. Fakat ilerleyen zamanlarda sistemin daha iyi bir şekilde kullanılabileceğibelirtilmektedir[7]. Şekil 5 te Mekansal Veri Bilgi Sistemi nden alınmış bir ekran görüntüsü görülmektedir.sistemdörtfarklıharitaseçeneğisunmaktadır.sağtaraftanbuharitalara ulaşılabilmektedir. 8"

9 Türkiye dekimevcutgeo\portallarincelemedeğerlendirmeraporu Şekil5:MekansalVeriBilgiSistemiPortalı. 2.4 Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (Avrupa Konumsal Portalı entegrasyon) (INSPIRE) TürkiyeUlusalCoğrafiBilgiSistemihenüzkullanıcılarınkullanımınaaçılmasada, açıldığı zaman Türkiye nin en büyük coğrafi portallarından biri olacağı düşünülmektedir. Portal tamamlandığında on ayrı katman ile hizmet vermesi planlanmaktadır. Bu katmanlar: Adres, arazi örtüsü, bina, hidrografya, idari birim, jeodezik tesisler, ortofoto, tapu kadastro, topografya ve ulaşımdır. Bünyesinde hidrografya verisini bulunduracak olması taşkın risk haritaları açısından son derece önemlidir[8]. Hidrografyaveriteması;göl,akarsu,havzavebunlarlailgilitümcoğrafinesneleri kapsamaktadır. Buna ek olarak kıyıları da kapsamakta olup denizler dışarıda tutulmuştur. Bu veri teması taşkın modelleme ve taşkın risk alanlarının tespiti hususundakullanılmayauygungörülmüştür[9]. Portalda bulunacak olan datasetler INSPIRE Direktifi Standardları na uygun bir hale getirilmektedir. INSPIRE direktifi, Avrupa Parlamentosu mekansal veri altyapısını oluşturmayıamaçlamaktadır.budurumavrupaiçindeçevreyleilgilimekansalverilerin kamu kurumları arasında paylaşılmasına ve mekansal bilgilere kamusal erişimin daha kolayhalegelmesineolanaktanıyacaktır[9]. Şekil 6 da INSPIRE Coğrafi Veri Portalı internet sitesinden alınmış bir ekran görüntüsüne yer verilmiştir. İleri hedefler arasında Türkiye Ulusal Coğrafi verilerinin INSPIRE kapsamına alınması da vardır. Halihazırda INSPIRE birden fazla Avrupa ülkesinin verilerini barındırmaktadır. Bünyesinde hidrografya veri setinin de olması taşkınçalışmalarıaçısındanbuportalıönemlikılmaktadır. 9"

10 Türkiye dekimevcutgeo\portallarincelemedeğerlendirmeraporu Şekil6:INSPIRECoğrafiVeriPortalı. 2.5 GEOPORTAL Eski Çevre ve Orman Bakanlığı nca hazırlanmıştır. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü,ÇevreselEtkiDeğerlendirmesivePlanlamaGenelMüdürlüğü,Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü, Orman\Köy İşleri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı nın verileri kullanılmıştır. GEOPORTAL şu an OrmanveSuİşleriBakanlığı nındenetimialtındadır. INSPIREDirektifinegöreGEOPORTALaşağıdakiişlevleresahiptir: 1. Coğrafibilgikaynaklarınınyayınlanmasıvearanması 2. Konumsalbilgininiçeriğininsorgulanmasıvegörüntülenmesi 3. Kullanıcıgereksinimlerinegörekonumsalverininanalizedilmesi 4. Sunulan analiz fonksiyonlarının yetersiz olması durumunda verinin istemci tarafındaişlenmesinisağlamakiçinkonumsalverinindağıtılması 5. Portalkaynaklarınaerişimiçinkullanıcılarınyetkilendirilmesi 6. Portaluygulamalarınınkişiselleştirilebilmesi Sistem iki ayrı veritabanı üzerinden çalışır. Bir tanesi ÇOB Veritabanı (Çevre Orman Bakanlığı) diğeri ise INSPIRE Veritabanı. ÇOB Veritabanı nda Bakanlığı nın kurumsalçalışmalarıyeralırken,inspireveritabanıavrupabirliği ninortakkonumsal verialtyapısınıiçermektedir. Eski Çevre ve Orman Bakanlığı nın verilerinin INSPIRE Standardlarına dönüştürülmesürecişekil7 dekişemadaanlatılmıştır. 10"

11 Türkiye dekimevcutgeo\portallarincelemedeğerlendirmeraporu Şekil7:VerilerinINSPIREDirektiflerineDönüştürülmeŞeması. Proje; Harita görüntüleyicisi, geokatalog, metadata girişi, metadata yöneticisi arama, veri indirme, güvenlik yöneticisi ve kullanıcı yönetimi bileşenlerinden oluşmaktadır[10]. Şekil8 degeoportalharitagörüntüleyicisi ndenalınmışbirekrangörüntüsüyer almaktadır. Şekil8:GEOPORTALHaritaGörüntüleyicisiPortalı. 11"

12 Türkiye dekimevcutgeo\portallarincelemedeğerlendirmeraporu Portal da sol üst kısımda üç buton bulunmaktadır: Sorgulama, harita ve yardım. Sorgulama kısmında harita üzerinde ölçümler yapılabilmektedir. (alan hesaplama, mesafehesaplamavs.).idarialansorgulamaveveribulmagibiözelliklerdemevcuttur. Harita kısmında belli bir alanın verisi indirilebilmektedir. Katmanlar kısmında Yol Dinamik, Uydu Dinamik, Uydu haritası gibi katmanlar mevcuttur. İstenilen katmanlar üstüste bindirip karşılaştırma yapılabilmektedir. Portalda yazdırma seçeneği de mevcuttur. 2.6 HaritaBilgiBankası Harita Bilgi Bankası, büyük ölçekli harita ve harita bilgileri üretim yönetmeliği, ülke kaynaklarının uygun kullanımı ve tekrarlı üretimin önlenmesi, harita ve harita bilgilerinin üretimlerinin izlenmesi amacıyla, bakanlıklara, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere, üretimi planlanan, devam eden ya da tamamlanan harita ve harita bilgilerinikaydetmeleriveprojekayıtnumarasıalmalarıyükümlülüğügetirmiştir.tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ISO Standardlarını dikkate alarak bu web portalını oluşturmuştur. Portala sürekli veri girişi yapılmaktadır. Portal coğrafi bilgi sektörü tarafındankullanılmaktadır[3]. Şekil 9 da portaldan bir ekran görüntüsü görülmektedir. Katmanlar arasında göllervenehirlerdebulunmaktadır.metadataaramakiçinbeşfarklıseçenekmevcuttur. Bunlar: Pafta indeksi ile, koordinat dosyasından, idari alanların seçimi ile, harita üzerindenseçimyaparakveharitaüzerindeçizimyaparak. Şekil9:HaritaBilgiBankasıPortalı. 12"

13 Türkiye dekimevcutgeo\portallarincelemedeğerlendirmeraporu 2.7 TürkiyeKentBilgiSistemi Türkiye Kent Bilgi Sistemi nin amacı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın CBS konusundaki görevine dayalı olarak ülke genelinde yerel idareleri kapsayacak biçimde KBS uygulamalarının veri standart ilke ve esaslarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak amacıyla ülke düzeyinde KBS mekansal veri standartlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.[4] Portal şu an tüm Türkiye yi kapsamamaktadır. Şekil 10 da portaldan bir ekran görüntüsügörülmektedir. Şekil10:TürkiyeKentBilgiSistemiPortalı. 2.8 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Köy Veritabanı GıdaTarımveHayvancılıkBakanlığıTarımReformuGenelMüdürlüğütarafından hazırlanmıştır. Portalın amacı Türkiye de yer adlarının güncel olarak depolandığı bir veri tabanı oluşturmak olarak ifade edilmiştir [11]. Şekil 11 de portaldan bir ekran görüntüsüyeralmaktadır. 13"

14 Türkiye dekimevcutgeo\portallarincelemedeğerlendirmeraporu Şekil11:GıdaTarımveHayvancılıkBakanlığıTarımReformuGenelMüdürlüğü KöyVeritabanıPortalı. 14"

15 Türkiye dekimevcutgeo\portallarincelemedeğerlendirmeraporu DEĞERLENDİRMELER Çalışmada sekiz adet mekânsal veri portalı incelenmiştir. Bu portalların tamamına yakınının son beş yılda oluşturulduğu veya aktif olarak veri sunduğu bir kısmının ise henüzyapımaşamasındaolduğugörülmektedir.genelolarakincelenenportallarınfarklı kullanım amaçları olduğu görülse de bazı portalların kullanım amacı ve dolayısı ile sunduğu veri ve hizmet itibari ile çakışan yönleri vardır. İncelenen portallardan hiç birisinin taşkın tehlike haritalandırma çalışmaları (tehlike haritaları gibi) çıktılarının servisedilmesiniamaçlamadığıgörülmektedir. Taşkın tehlike haritalandırma çalışmaları, başta tehlike ve risk haritaları olmak üzere çalışmaraporu,kullanılanhidrolojikvehidrolikmodellervebumodellerinverialtlıkları gibi bir çok çıktı verir. Çalışma çıktılarının tümünün bir paket halindeortakbirveri tabanında saklanması, çalışmanın görsel çıktılarının aynı veri tabanı ile bağlantılı bir mekânsalveriportalındagörüntülenebilmesivebuveritabanınataşkınharitalandırma çalışmalarından sorumlu tek bir merkezin veri giriş çıkışını sağlaması taşkın haritalandırma çalışmalarının tutarlı, sürekli ve etkili bir şekilde yürütülebilmesini sağlayacağı gibi çalışma çıktılarının son kullanıcılar tarafından daha yaygın ve etkili kullanılmasına olanak tanır. Dolayısı ile taşkın haritalandırma çalışma çıktılarını servis edecek portalın veri tabanının ve bu veri tabanına erişim ve görüntüleme fonksiyonlarının servis edilecek verilerle uyumlu olması önemlidir. Genel anlamda mekânsal ve coğrafi veriler içerik ve format yönüyle çok çeşitlilik gösterir. Ayrıca bir birinden farklı kullanım amacı olan verilerin saklanıp servis edilirken ihtiyaç duyulan fonksiyonların da farklı olması bir çok verinin aynı portalda saklanıp servis edilmesini zorlaştırır.dolayısıimarplanlama,afetacileylemplanlama,taşınsigortasıgibibirçok hayati konuda temel referans verisi niteliğindeki taşkın haritalandırma çıktılarının bu çıktılarısaklamaüzerineoptimizeedilmişmüstakilbirveritabanındakataloglamasıve bu veri tabanı ile bağlantılı yine fonksiyonları taşkın çıktılarını görüntülemek üzere optimize edilmiş bir portalda görüntülenmesinin en sağlıklı sonucu vereceği değerlendirilmektedir. Oluşturulacak böyle bir veri tabanı ve portal ilerde taşkın risk haritaları, erken uyarı sistemleri gibi daha bütünleşik bir taşkın yönetimi aracı olarak genişletiledebilir. Veri tabanı ve (sorgulama) görüntüleme portalının taşkın çalışmalarına adanmış müstakil bir sistem olması bu sistemin taşkın tehlike/risk haritalandırmadan sorumlu kurum tarafından daha esnek ve etkili bir şekilde kullanılmasınadaolanaktanıyacaktır. 15"

16 Türkiye dekimevcutgeo\portallarincelemedeğerlendirmeraporu REFERANSLAR [1]TÜRKSATGlobeCoğrafiBilgiSistemleriPortalı [2]TapuVeKadastroGenelMüdürlüğü,TürkiyeUlusalCoğrafiBilgiSistemi OluşturulabilmesiİçinÖnÇalışmaRaporu Eylem47,2005 [3]TapuVeKadastroGenelMüdürlüğü,HaritaBilgiBankası [4]TürkiyeKentBilgiSistemi [5]OrmanveSuİşleriBakanlığıGEODATAİnternetTabanlıCoğrafiBilgiSistemi [6]DSİGenelMüdürlüğüCoğrafiBilgiSistemiFaaliyetleri1Mart2010tarihlisunumu: [7] Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\ Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanlığı personeli Mühendis FulyaBattalile5Nisan2013tarihlitelefongörüşmesi. [8]ÇevreveŞehircilikBakanlığı,TürkiyeUlusalCoğrafiBilgiSistemi [9] Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Standardlarının Belirlenmesi Projesi: TUCBS.HI HidrografyaVeriTemasıUygulamaŞemalası. [10]Çevre,OrmanveŞehircilikBakanlığı(eski),CoğrafiVeriPortalı GEOPORTAL, [11] Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Köy Veri tabanıportalı 16"

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi 1 Projenin Amacı ve Kapsamı Projenin Amacı Bakanlığımız bünyesinde çok çeşitli seviyelerde üretilen coğrafi

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI mızda, son iki yıl içerisinde coğrafi bilgi sistemi çalışmaların büyük mesafe kat edilmiştir. Bilgi İşlem Dairemiz bünyesinde bir Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube

Detaylı

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve

Detaylı

AKILLI ŞEHİRLERİN BİLİŞİM ve VERİ ALTYAPISI

AKILLI ŞEHİRLERİN BİLİŞİM ve VERİ ALTYAPISI AKILLI ŞEHİRLERİN BİLİŞİM ve VERİ ALTYAPISI TEMEL GÖREVLER PAYLAŞILABİLİR VERİ ERİŞİLEBİLİR VERİ 2/65 COĞRAFİ VERİNİN ÖNEMİ e-devletin 5N+1K sı: Anlama Bilgi Birikimi Bilgi Veri Haritalama Entegrasyon

Detaylı

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanı CBSGM Faaliyetleri Adres Arazi Örtüsü Bina Hidrografya İdari Birim Jeodezik

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Birimi CBS Web Uygulaması 8.MapInfo Kullanıcılar Konferansı 6 Kasım 2013 - ANKARA 1 UYGULAMA HAKKINDA Uygulama Milli

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları 18 19 Kasım 2015, ATO Congresium, Ankara MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları Dr. Engin Öncü SÜMER, Dr. Erol TİMUR, Yıldız NURLU, Pemra KUMTEPE ve Dr. Türkan

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları 1 UYGULAMA HAKKINDA Uygulama Milli Emlak Genel Müdürlüğü için İstanbul ilinin Fatih, Beykoz ve Çatalca ilçeleri

Detaylı

Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti

Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti Kurum adı: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Proje durumu: Tamamlandı. Proje

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Afet Yönetiminde Teknoloji Kullanımı, 12, Bilkent Otel, Ankara 1 CBS Genel Müdürlüğü Amaçlarımız ve Görevlerimiz Amacımız; ihtiyaç

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri Çözümleri Yük. Müh. Orhan Gökdemir netcad Ulusal CAD ve CBS Çözümleri AŞ. 1 Firma Tanımlar Netcad CBS Çözümleri Kurumsal Projeler Referanslar 2 Firma 1989 Yılında Ankara da kurulmuş olup, İstanbul ve İzmir

Detaylı

Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi

Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretim İşi projesi ile, il ve ilçelerde kentsel ve gelişme alanlarını kapsayan, ÇŞB ve diğer kamu kurum ve

Detaylı

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi;

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi; Arazi İzleme CORINE WEB Portal Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://aris.cob.gov.tr http://aris.cob.gov.tr/csa/ http://aris.cob.gov.tr/csa/

Detaylı

TÜRK TELEKOM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ PROJESİ (TTCBS)

TÜRK TELEKOM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ PROJESİ (TTCBS) 1-Apr-10 TÜRK TELEKOM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ PROJESİ (TTCBS) 09.04.2010 TTGENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERIŞIM DIREKTÖRLÜĞÜ 1 TTCBS PROJESİ HAKKINDA NELER YAPILDI? 4 HEDEFLER 4 1 1-Apr-10 1 TTCBS PROJESİ HAKKINDA

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI Ali Baran AKGÜN Egemen ÇAKIR Melike ERSOY Özlem PALABIYIK Danışman: Y. Doç. Dr. Esin ERGEN 1 İçerik CBS nedir? CBS nin inşaatta kullanım alanları

Detaylı

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Kurum Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje Durumu : Tamamlandı. Projenin

Detaylı

MapCodeX Web Client ELER, AKOM Modülleri

MapCodeX Web Client ELER, AKOM Modülleri MapCodeX Web Client ELER, AKOM Modülleri İçerik MapCodeX Web Client? Kullanım Alanları AKOM ELER MapCodeX Web Client MapCodeX Web Client uygulaması, MapCodeX GIS ailesinin görüntüleme, sorgulama ve gelişmiş

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ITU Faculty of Civil Engineering Department of Geomatics Engineering http://web.itu.edu.tr/tahsin

Detaylı

TürksatGlobe: TÜRKSAT A.ġ. Coğrafi Bilgi Teknolojileri Hizmetleri

TürksatGlobe: TÜRKSAT A.ġ. Coğrafi Bilgi Teknolojileri Hizmetleri TürksatGlobe: TÜRKSAT A.ġ. Coğrafi Bilgi Teknolojileri Hizmetleri Konuşmacı: Dr. Hayati Taştan, Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörü, Türksat Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu Projesi (KYM-75)

Detaylı

TĐGEM CBS Projesi Harita Sayfası Yardım Dokumanı

TĐGEM CBS Projesi Harita Sayfası Yardım Dokumanı TĐGEM CBS Projesi Harita Sayfası Yardım Dokumanı 1. Haritalama Özellikleri: Ana sayfada yer alan işletmeye ait genel katmanların görüntülendiği ve temel sorguların bulunduğu harita tüm birim ve kullanıcılar

Detaylı

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kasım 2013 Sedat BAKICI

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kasım 2013 Sedat BAKICI İhtiyaç; Araziye yönelik Coğrafi Konum Bilgilerin; hızlı, hassas, güvenilir ve ekonomik biçimde toplanması amacıyla anlık arazi konum bilgisinin (koordinatlarının) elde edilmesi gerekmektedir. Böylece,

Detaylı

Tapu ve MEGSİS Servislerine, heryeden erişim... Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS)

Tapu ve MEGSİS Servislerine, heryeden erişim... Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) Tapu ve MEGSİS Servislerine, heryeden erişim... Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) TAKBİS- MEGSİS NEDİR? MEGSİS: Kadastro verilerinin sayısal olarak toplanarak, tapu verileri ile uyumlaştırılması ve

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI: PELİTLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Giriş İçindekiler Problemin Tanımı Çalışmanın Amacı Yapılan Çalışmalar Tasarım Uygulama Yazılım Güncelleme Test Bulgular Sonuç ve Öneriler

Detaylı

DHMİ Genel Müdürlüğü Mekansal Bilgi Sistemi Tabanlı Görsel Destekli Envanter Takip Sistemi

DHMİ Genel Müdürlüğü Mekansal Bilgi Sistemi Tabanlı Görsel Destekli Envanter Takip Sistemi DHMİ Genel Müdürlüğü Mekansal Bilgi Sistemi Tabanlı Görsel Destekli Envanter Takip Sistemi Uygulamanın Amacı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü nün tüm havalimanları için envanter bilgilerinin

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Genel

Detaylı

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi T. C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı 03 Aralık 2013 / Afyonkarahisar

Detaylı

Toplulaştırma Atlası Yapımı Kapsamında Uydu Görüntüleri ve Vektör Verilerin Düzenlenmesi ve Veri Tabanının Oluşturulması

Toplulaştırma Atlası Yapımı Kapsamında Uydu Görüntüleri ve Vektör Verilerin Düzenlenmesi ve Veri Tabanının Oluşturulması Toplulaştırma Atlası Yapımı Kapsamında Uydu Görüntüleri ve Vektör Verilerin Düzenlenmesi ve Veri Tabanının Oluşturulması Kurum Adı : T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Detaylı

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ Kırgızistan Cumhuriyeti Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı Key words: Kırgızistan Orman Kadastro, Kırgızistan Orman CBS SUMMARY

Detaylı

«GEOKODLAMA» PROJESİ

«GEOKODLAMA» PROJESİ «GEOKODLAMA» PROJESİ Ortofoto Haritaları Kullanılarak Coğrafi Veri Altyapısı ÜreIminin GerçekleşIrilmesi «GEOKODLAMA» PROJESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanlığı geokodlama.csb.gov.tr

Detaylı

Afet-Acil Durum Yönetimine Yönelik Web CBS Çözümleri. Sercan ERHAN

Afet-Acil Durum Yönetimine Yönelik Web CBS Çözümleri. Sercan ERHAN Afet-Acil Durum Yönetimine Yönelik Web CBS Çözümleri Sercan ERHAN Sel ve Taşkın Heyelan Deprem Yangın Fırtına Salgın Hastalık Çığ Kaza Başlıca Afet Çeşitleri Afet Acil Durum değerlendirmelerinde veri güvenilirliği

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul Taşkınların Sebepleri, Ülkemizde Yaşanmış Taşkınlar ve Zararları, CBS Tabanlı Çalışmalar Taşkın Tehlike Haritaları Çalışmaları Sel ve Taşkın Strateji

Detaylı

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGABİS İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGDAŞ * 12 milyonluk bir Mega Kent te * 1,7 milyonu bulan abonesiyle * İstanbul un %55 ine ulaşan * Hızla büyüyen ve gelişen bir DOĞALGAZ DAĞITIM kuruluşudur. İGDAŞ IN

Detaylı

Seyhan Havzası Küresel İklim Değişikliği Etkileri İzlenmesi Sistemi WEB Tabanlı CBS Projesi

Seyhan Havzası Küresel İklim Değişikliği Etkileri İzlenmesi Sistemi WEB Tabanlı CBS Projesi Seyhan Havzası Küresel İklim Değişikliği Etkileri İzlenmesi Sistemi WEB Tabanlı CBS Projesi Kurum Adı : Adana Valiliği Proje Durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://iklimcbs.cevreorman.gov.tr/

Detaylı

Jeo-Demografi ile Doğu u Karadeniz Bölgesi Sosyo-Ekonomik Gelişim. im Dengelerinin İrdelenmesi

Jeo-Demografi ile Doğu u Karadeniz Bölgesi Sosyo-Ekonomik Gelişim. im Dengelerinin İrdelenmesi CBS 2007 T.10 PLANLAMA A. Ç.. AYDINOĞLU, H. SARIALİOĞLU LU Jeo-Demografi ile Doğu u Karadeniz Bölgesi Sosyo-Ekonomik Gelişim im Dengelerinin İrdelenmesi Arif Çağdaş AYDINOĞLU Giriş Nüfus ve istatistik

Detaylı

TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI

TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI Tuğçehan Fikret GİRAYHAN Orman ve Su İşleri Uzmanı 17.11.2015- ANTALYA İÇERİK Taşkın Kavramı ve Türkiye

Detaylı

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum 6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum Su kalitesi istatistikleri konusunda, halen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından 25 havzada nehir ve göl suyu kalitesi izleme çalışmaları

Detaylı

VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI (İP 6)

VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI (İP 6) VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI (İP 6) Bu iş paketi kapsamında, İP1, İP2 ve İP3 iş paketlerinden elde edilen bilgiler kullanılarak Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) destekli bir veri

Detaylı

MİLE CBS UYGULAMALARI AMAÇ KAPSAM

MİLE CBS UYGULAMALARI AMAÇ KAPSAM MİLE CBS UYGULAMALARI AMAÇ Milli Emlak Genel Müdürlüğü Kapsamındaki CBS faaliyetleri ile: MEOP Kapsamındaki tüm işlemleri CBS tabanlı olarak yapılandırmak Milli Emlak Bilgi Sistemlerini daha etkin bir

Detaylı

Altındağ Kent Bilgi Sistemi Projesi A L B İ S. 6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı

Altındağ Kent Bilgi Sistemi Projesi A L B İ S. 6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı Altındağ Kent Bilgi Sistemi Projesi A L B İ S 6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı Kent Bilgi Sistemi ALBİS Projesi Projenin faydaları CBS çalışmaları İçerik Veri toplanması Pilot çalışma ve analizler İnternetten

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Geographical

Detaylı

TASNİF DIŞI (DOSYA) İLGİ: (a) 22 Nisan 1341 (1925) tarih ve 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunu.

TASNİF DIŞI (DOSYA) İLGİ: (a) 22 Nisan 1341 (1925) tarih ve 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunu. T.C. BAKANLIKLARARASI HARİTA İŞLERİNİ KOORDİNASYON VE PLANLAMA KURULU BAŞKANLIĞI (HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI) ANKARA KONU : BHİKPK Komisyon Çalışmaları. B (DOSYA) İLGİ: (a) 22 Nisan 1341 (1925) tarih ve

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi 1 Projenin Amacı ve Kapsamı Projenin Amacı Bakanlığımız bünyesinde çok çeşitli seviyelerde üretilen coğrafi

Detaylı

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu SUNUM İÇERİĞİ PROJE GEREKLİLİĞİ PROJE İHTİYAÇLARI SİSTEM TASARIMINA GÖRE TEKNOLOJİK ALT YAPI DÜZENLENEN SİSTEMİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR PROJE GEREKLİLİĞİ Taşınmaz kültür

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ders Adı Kodu Yerel Kredi ECTS Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuvar (saat/hafta) Topografya HRT3351 3 4 3 0 0 DERSİN

Detaylı

Fatih HAREKET KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Md. cbs.kayseri.bel.tr

Fatih HAREKET KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Md. cbs.kayseri.bel.tr Fatih HAREKET KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Md. cbs.kayseri.bel.tr 6360 sayılı Kanun ile 2014 yerel seçimleri itibariyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI KURULUġ KANUNU ve AMACI Kentleşme Muasır medeniyetlerin üstüne çıkma yerel yönetimlerin desteklenmesi Cumhuriyetin 10. yılında

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ VERİ TABANI TASARIMI

KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ VERİ TABANI TASARIMI İçindekiler ÖNSÖZ SUNUŞ GİRİŞ KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI I 1 - GİRİŞ 1 2 - TÜRKİYE SÜRECİ 3 3 - İDARİ YAPILANMA 4 4 - MEVZUAT YAPILANMASI 4 5 - PERSONEL YAPILANMASI 5 6 - KAMU YÖNETİMİNİN

Detaylı

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AY D E S AFET YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMİ - GENEL TANITIM

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AY D E S AFET YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMİ - GENEL TANITIM T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AY D E S AFET YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMİ - GENEL TANITIM PROJE AMACI AYDES Proje sinin amacı, Afet ve Acil Durum Yönetimine ilişkin süreçlerin,

Detaylı

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ AMAÇ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM) arasında protokol imzalanmıştır. Projede, Bursa

Detaylı

Afet/Acil Durum İhbar Alma ve Yönetim Sistemi Modülü

Afet/Acil Durum İhbar Alma ve Yönetim Sistemi Modülü Afet/Acil Durum İhbar Alma ve Yönetim Sistemi Modülü AKOM modülü, çağrı merkezine 7/24 gelen afet ve acil durum çağrıları karşılayan ve alınan çağrıların türlerine göre değerlendirilerek sisteme aktarılmasını

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Grup 14 Pazartesi 13:00 16:50 Cad Lab Z-121 Anfi D1-132 Grup 23 Perşembe 17:00 19:50 Cad Lab Z- 119 Anfi D1-132 Ders Düzeni Teori Uygulama Proje Vize sınavları Ders İçeriği Tanımlar CBS Veri Toplama Yöntemleri,

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE MÜLKİYET İLİŞKİLERİ

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE MÜLKİYET İLİŞKİLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE MÜLKİYET İLİŞKİLERİ TARİHÇE Ülkemizde ilk tapu teşkilatı 21 Mayıs 1847 tarihinde Defterhane-i Amire kalemi adıyla kurulmuş ve cumhuriyete kadar çeşitli isimler altında görevini sürdürmüştür.

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

TAMBİS Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

TAMBİS Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşkın, Arıza ve Müdahale Bilgi Sistemi Ülkemizde depremlerden sonra en çok can ve mal kaybına sebep veren doğal afet olantaşkınlar, ülkemizin farklı coğrafi yapısıve yağış

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Yrd. Doç. Dr. Caner GÜNEY 18 MART 2014 ANKARA

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Bilgi Ġşlem Dairesi Başkanlığı. Sayı : B.18.0.BĠD.0.03.010.06 20/06/2008 Konu : Coğrafi Bilgi Sistemi ÇalıĢmaları

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Bilgi Ġşlem Dairesi Başkanlığı. Sayı : B.18.0.BĠD.0.03.010.06 20/06/2008 Konu : Coğrafi Bilgi Sistemi ÇalıĢmaları Sayfa : 1 / 5 Sayı : B.18.0.BĠD.0.03.010.06 20/06/2008 Konu : Coğrafi Bilgi Sistemi ÇalıĢmaları GENELGE 2008/7 Bakanlığımız, ilgili kanunların vermiģ olduğu görev ve yetkileri yerine getirme safhasında,

Detaylı

SAMGAZ ve SelÇukGAZ DOABİS CBS UYGULAMALARI

SAMGAZ ve SelÇukGAZ DOABİS CBS UYGULAMALARI SAMGAZ ve SelÇukGAZ DOABİS CBS UYGULAMALARI Özge ÖZDEMİR GIS-Harita Şefi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 06.07.2004 tarih ve DAG/336-12/058 sayılı kurul kararı doğrultusunda Tekkeköy, Canik, İlkadım ve

Detaylı

ORTOFOTO ÜRETİMİNDE TAPU VE KADASTRO VİZYONU

ORTOFOTO ÜRETİMİNDE TAPU VE KADASTRO VİZYONU ORTOFOTO ÜRETİMİNDE TAPU VE KADASTRO VİZYONU İbrahim CANKURT 1, Levent ÖZMÜŞ 2, Bilal ERKEK 3, Sedat BAKICI 4 1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Dairesi Başkanlığı, Ankara, icankurt@tkgm.gov.tr

Detaylı

Mustafa KADIOĞLU. Mehmet UYSAL

Mustafa KADIOĞLU. Mehmet UYSAL Mustafa KADIOĞLU Mehmet UYSAL Projenin Konusu Okullarımızda karşılaşılan çeşitli problemlere Coğrafi Bilgi Sistemi kullanılarak çözümler üretilmesi. Günümüzde pek çok devlet kurumu ve özel sektör için

Detaylı

Bulgaristan da Doğa Koruma Veri Tabanı ve Bilgi Sistemi

Bulgaristan da Doğa Koruma Veri Tabanı ve Bilgi Sistemi Bulgaristan da Doğa Koruma Veri Tabanı ve Bilgi Sistemi Ventzislav Vassilev, REC Bulgaristan 30 Ocak - 1 Şubat 2018 Natura 2000 için bilgi sistemi ve veri tabanına neden ihtiyacımız var? Türler ve habitatlar

Detaylı

CBS de Kocaeli Modeli. Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi

CBS de Kocaeli Modeli. Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi CBS de Kocaeli Modeli Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi Kocaeli 12 ilçesi bulunan Kocaeli 1.6 milyon nüfusa sahiptir. Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşları Kocaeli nde bulunmaktadır. Kişi başına düşen

Detaylı

Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Kursu

Detaylı

Dünya CBS Günü 2015. 19 Kasım 2015, Ankara

Dünya CBS Günü 2015. 19 Kasım 2015, Ankara Dünya CBS Günü 2015 19 Kasım 2015, Ankara Amaç Projenin amacı; kentsel analiz, planlama, tasarım ve karar destek süreçlerinin iyileşmesine katkı sağlamak amacıyla 3 Boyutlu Kent Veri Modelinin ve örnek

Detaylı

GÜLSER FİDANCI ZİRAAT MÜHENDİSİ UNIVERSITY OF STIRLING 28 ARALIK 2012-27 NİSAN 2013

GÜLSER FİDANCI ZİRAAT MÜHENDİSİ UNIVERSITY OF STIRLING 28 ARALIK 2012-27 NİSAN 2013 GÜLSER FİDANCI ZİRAAT MÜHENDİSİ UNIVERSITY OF STIRLING 28 ARALIK 2012-27 NİSAN 2013 Su Ürünleri İşletmeleri İçin Yer Seçimi: Su ürünleri yetiştiriciliğinde başarıya ulaşmak ve sürdürülebilirliği sağlamak

Detaylı

VARLIK YÖNETİMİNDE CBS

VARLIK YÖNETİMİNDE CBS VARLIK YÖNETİMİNDE CBS Subtitle of presentation By: Mustafa YALÇINKAYA, İGDAŞ Date: 29/30 Mayıs 2013 Venue: Oturum 11 Doğalgaz Dağıtımında GIS Uygulamaları HAKKIMIZDA İSTANBUL VE ALTYAPI PROBLEMLERİ İGDAŞ

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR TUCBS TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA TÜGEM TAGEM TRGM KKGM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM ANKARA 2010 1 TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR 1-1/25 000 Ölçekli

Detaylı

İbrahim GEDİK Su Bilgi Sistemi Şube Müdürü 2013

İbrahim GEDİK Su Bilgi Sistemi Şube Müdürü 2013 İbrahim GEDİK Su Bilgi Sistemi Şube Müdürü 2013 Ulusal Su Bilgi Sistemi (USBS) o USBS Hedefleri o USBS Araçları o USBS Projesinin Aşamaları o USBS Nitelikleri o USBS Fizibilite Etüd Çalışması 2 Su ile

Detaylı

KÖYDES PROJESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ TEMMUZ-2012

KÖYDES PROJESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ TEMMUZ-2012 KÖYDES PROJESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ TEMMUZ-2012 1 SUNUM PLANI KÖYDES Projesi Genel Bilgi KÖYDES Projesi Sayısal Haritaların (Altlık Verilerin) Oluşturulması) KÖYDES Projesi CBS Çalışmaları KÖYDES

Detaylı

TRABZON. Pilot Bölge Çalışması Raporu. Altlık Veri Katmanlarının Oluşturulması Ön Hazırlık Çalışması Raporu

TRABZON. Pilot Bölge Çalışması Raporu. Altlık Veri Katmanlarının Oluşturulması Ön Hazırlık Çalışması Raporu Pilot Bölge Çalışması Raporu Altlık Veri Katmanlarının Oluşturulması Ön Hazırlık Çalışması Raporu Doç. Dr. Osman DEMİR Doç. Dr. Recep NİŞANCI Doç. Dr. Volkan YILDIRIM Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK TRABZON

Detaylı

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI Fotg.D.Bşk.lığı, yurt içi ve yurt dışı harita üretimi için uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarından fotogrametrik yöntemlerle topoğrafya ve insan yapısı detayları

Detaylı

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS YAPISI 08.12.2014 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi Başkanlığı Su Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü 1 Sunum Planı Geçmiş Süreçler Gelecek

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Planlaması Dairesi Başkanlığı. Temel Harita Bilgisi

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Planlaması Dairesi Başkanlığı. Temel Harita Bilgisi ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Planlaması Dairesi Başkanlığı Temel Harita Bilgisi Harita, yeryüzünün ölçeklendirilmiş ve düzleme aktarılmış bir sunumudur.

Detaylı

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ Dr. Bülent SELEK, Daire Başkanı - DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, ANKARA Yunus

Detaylı

ALANSAL UYGULAMALAR. 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ALANSAL UYGULAMALAR. 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ALTYAPI ve KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALANSAL UYGULAMALAR 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İsmail TÜZGEN Şehir Plancısı 6306

Detaylı

ÇIĞ DUYARLILIK ANALİZİ RAPORU

ÇIĞ DUYARLILIK ANALİZİ RAPORU T.C... VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü..İli, İlçesi, Beldesi.. Mevkii ÇIĞ DUYARLILIK ANALİZİ RAPORU Hazırlayanlar:. Arşiv No:.. Tarih: İÇİNDEKİLER DİZİNİ İÇINDEKILER DIZINI ŞEKILLLER DIZINI ÇIZELGELER

Detaylı

Gayrimenkul Değerleme ve Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

Gayrimenkul Değerleme ve Kentsel Dönüşüm Uygulamaları GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Gayrimenkul Değerleme ve Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Ekim, 2013 Biz Kimiz..? GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Türkiye de kurulan ilk kurumsal değerleme şirketidir. 1994

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

ESRI Türkiye Konferansı

ESRI Türkiye Konferansı ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU Bulut Bilişim Nedir? Bulut Bilişim; donanım, yazılım, veri ve işletim sistemi

Detaylı

ANKARA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DURAK VE GÜZERGAH COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (www.ego.gov.tr) ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DURAK VE GÜZERGAH COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (www.ego.gov.tr) ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DURAK VE GÜZERGAH COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (www.ego.gov.tr) ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bu proje, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi tarafından

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu Projesi (KYM-75) 1 inci Kurumsal İrtibat Toplantısı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu Projesi (KYM-75) 1 inci Kurumsal İrtibat Toplantısı Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu Projesi (KYM-75) 1 inci Kurumsal İrtibat Toplantısı Dr. Hayati Taştan Türksat Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörü Konular: q Yüklenicinin Yükümlülükleri

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL KONUMSAL VERİ ALTYAPISI STRATEJİLERİ ÇALIŞTAYI KURUMSAL BİLGİ FORMU. Bölüm 1: Kurum / Kuruluş Bilgileri

TÜRKİYE ULUSAL KONUMSAL VERİ ALTYAPISI STRATEJİLERİ ÇALIŞTAYI KURUMSAL BİLGİ FORMU. Bölüm 1: Kurum / Kuruluş Bilgileri TÜRKİYE ULUSAL KONUMSAL VERİ ALTYAPISI STRATEJİLERİ ÇALIŞTAYI KURUMSAL BİLGİ FORMU Bölüm 1: Kurum / Kuruluş Bilgileri Kurum / Kuruluş Adı Kurum / Kuruluş Adı Kısaltması Kurum / Kuruluş Adresi Semt / İlçe

Detaylı

INS4801 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (3 + 0)

INS4801 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (3 + 0) Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü INS4801 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (3 + 0) Prof.Dr.YALÇIN ARISOY yalcin.arisoy@deu.edu.tr DERSİN KAPSAMI: Coğrafi Bilgi Sistemlerine

Detaylı

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr Pilot Bölge Uygulaması Altyapı bilgi sistemlerine altlık olacak

Detaylı

ÇEV 361 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama. Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/

ÇEV 361 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama. Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ ÇEV 361 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) CBS, karmaşık planlama ve yönetim problemlerinin çözümü için,

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları Özel Çevre Koruma Bölgeleri K a r a d e n i z E g e A k d e n i z Toplam Alan: 12112 km 2 Top. Karasal (göllerle) Alan: 10347 km

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM 1950 yılında kurulan Karayolları Genel Müdürlüğü Otoyollar, devlet ve il yolları

Detaylı

Hidrolojik Erken Uyarı Sistemleri ve DSİ Genel Müdürlüğü Uygulamaları

Hidrolojik Erken Uyarı Sistemleri ve DSİ Genel Müdürlüğü Uygulamaları T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hidrolojik Erken Uyarı Sistemleri ve DSİ Genel Müdürlüğü Uygulamaları Akif ÖZKALDI DSİ Genel Müdür Yardımcısı II. Ulusal Taşkın Sempozyumu/Afyonkarahisar

Detaylı

PAZARTESİ SALI 2015-2016 Ders Programı 1. Öğretim 09.00-09.50 10.00-10.50 11.00-11.50 12.00-12.50 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:11 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121 ; D1-129 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:22 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121

Detaylı

EGO ULAŞTIRMA PORTALI

EGO ULAŞTIRMA PORTALI EGO ULAŞTIRMA PORTALI PROJENİN TEMELİ Ø Bu proje, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi tarafından ortak hizmet projeleri geliştirmek üzere imzalanan protokol çerçevesinde, EGO Genel Müdürlüğü

Detaylı

Doğal Sit Sınırlarının Sunumu ve Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Yönetim Altyapısının Geliştirilmesi. Dilek TEZEL CBS ve Envanter Şb.Md.V.

Doğal Sit Sınırlarının Sunumu ve Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Yönetim Altyapısının Geliştirilmesi. Dilek TEZEL CBS ve Envanter Şb.Md.V. Dilek TEZEL CBS ve Envanter Şb.Md.V. SUNUM İÇERİĞİ SAYS Nedir? Yapılan Çalışmalar Sit Alanlarının Türkiye Genelinde Durumu /Proje Çıktıları Karşılaşılan Sorunlar Sistemin Faydaları Hedefler 1 Kaç tane

Detaylı

ARŞİV HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORTOFOTO ÜRETİMİ

ARŞİV HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORTOFOTO ÜRETİMİ ARŞİV HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORTOFOTO ÜRETİMİ Metin SOYLU 1, Sedat BAKICI 2 Bilal ERKEK 3, Levent ÖZMÜŞ 4 1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Dairesi Başkanlığı, Ankara, metinsoylu@hotmail.com 2

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Mekânsal Stratejiler ve Çevre Düzeni Planları Dairesi

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Mekânsal Stratejiler ve Çevre Düzeni Planları Dairesi ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Mekânsal Stratejiler ve Çevre Düzeni Planları Dairesi SUNUM PLANI Mücavir alan kavramı Mücavir alan teklifleri hazırlanırken izlenecek yol

Detaylı

Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-239 İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.00/737

Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-239 İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.00/737 Kültür ve Turizm Bakanlığından: ANKARA II KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 11.08.2015-124 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 11.08.2015-1525 ANKARA Kırıkkale İli, Delice

Detaylı

İSTATİSTİKİ BİLGİ ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI

İSTATİSTİKİ BİLGİ ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI İSTATİSTİKİ BİLGİ ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Günümüzde, toplumların sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda mevcut durumlarını görebilmesi, gerçekleşen olaylar

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü YENİLENMİŞ TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTALARI VE DEPREM TEHLİKESİNİN BELİRLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMİ Dr. Tamer Y. DUMAN MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Türkiye neden bir deprem ülkesi? Yerküre iç-dinamikleri

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (TUCBS) VE BB LER İÇIN COĞRAFİ VERİ ALTYAPISI

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (TUCBS) VE BB LER İÇIN COĞRAFİ VERİ ALTYAPISI TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (TUCBS) VE BB LER İÇIN COĞRAFİ VERİ ALTYAPISI T. Yomralıoğlu 1, A. Ç. Aydınoğlu 2 1 İstanbul Teknik Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü, 34469, Maslak, İstanbul,

Detaylı