1ST L TICÂRET İSTANBUL'DA KAÇAK YAPILAŞMANIN NEDENLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1ST L TICÂRET İSTANBUL'DA KAÇAK YAPILAŞMANIN NEDENLERİ"

Transkript

1

2 1ST L TICÂRET İSTANBUL'DA KAÇAK YAPILAŞMANIN NEDENLERİ KASIM 2001

3

4 İÇİNDEKİLER Sayfa YÖNETİCİ ÖZETİ 1 1. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 4 2. KAÇAK YAPILAŞMANIN TANIMI VE TÜRLERİ 5 3. İSTANBUL'DA KAÇAK YAPILAŞMANIN BOYUTLARI 7 4. KAÇAK YAPILAŞMANIN NEDENLERİ 9 5. KAÇAK YAPILAŞMAYA KARŞI UYGULANAN POLİTİKALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ KAÇAK YAPILAŞMAYI ÖNLEMEK İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ENVANTER ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 32 İSTANBUL'DAKİ BİNA SAYISI 34 DİE 2000 YILI BİNA SAYIMI İSTANBUL SONUÇLARI 51 DİE 2000 YILI NÜFUS SAYIMI İSTANBUL GEÇİCİ SONUÇLARI 59 GÖRÜŞME LİSTESİ 98 ALAN ÇALIŞMASI SONUÇLARI 102 EK: ARAŞTIRMA İLE İLGİLİ OLARAK BELEDİYELER VE DİĞER KURUMLARDAN ALININ YAZILARI AİT SURETLER 156

5

6 YÖNETİCİ ÖZETİ İstanbul'un temel şehircilik sorunlarının başında kaçak yapılaşma gelmektedir. Bunun başlıca nedeni ise diğer bir çok sorunun temelinde de kaçak yapılaşma olmasıdır. Kaçak yapılaşmanın İstanbul açısından önemli bir konu olmasına rağmen, bu konuda ciddi bir çalışma bulunmamaktadır. Kaçak yapılar bir tarafa, kaçak olmayan yapılar konusunda da ciddi bir çalışma ve kayıt sistemi bulunmamaktadır. Halen İstanbul'da bulunan imar mevzuatına uygun toplam bina sayısı hakkında kesin bir rakam mevcut değildir. Oysa kaçak yapılaşmanın önüne geçilebilmesi için öncelikle şehirdeki kaçak olan ve olmayan bina sayısı, bunların yoğunlaştığı bölgelerin iyi bir şekilde bilinmesi gerekmektedir. Yıllardır İstanbul'daki kaçak yapılaşmanın çözümüne yönelik çalışmalarını sürdüren Odamız, bu kez bu alandaki bilgi eksikliğinin giderilmesine yönelik bir çalışma gerçekleştirmiştir. İki yönlü olarak gerçekleştirilen bu çalışma ile bir yandan yapıların izin ve denetimi alanında yetkili olan devlet kuruluşlannın elindeki bilgiler derlenmiş, diğer yandan da İstanbul'daki belediyelerin yetkilileri, şehircilik alanında bilgi ve deneyim sahibi kişiler ile görüşülmüş, ayrıca kaçak yapılaşmanın yoğun olduğu Ümraniye, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Beykoz, Küçükçekmece, Eyüp, Zeytinburnu, Kartal, Sultanbeyli ve Sanyer ilçelerinde saha çalışmalan yapılmış ve buralarda oturanlarla görüşmeler yapılarak kaçak yapılaşmanın nedenlerine ışık tutacak bilgiler elde edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda; İstanbul'un genelini kapsayacak bir bina envanterinin bulunmadığı gibi, daha dar alanlarda faaliyet gösteren ilçe ve belde belediyelerinin de kendi sınırları içerisindeki bina sayısı konusunda bir envanter yapmadıklan, binalara ait kayıtlar hakkında düzenli bir arşivin bulunmadığı öğrenilmiştir. Bina sayısı konusunda yapılan çalışmalar sonucu İstanbul'daki bina sayısı ile ilgili olarak çeşitli rakamlar elde edilmiştir. Devlet İstatistik Enstitüsü 2000 yılı bina sayımı sonuçlanna göre İstanbul'daki bina sayısı 'dir. İlçe belediyelerince yapılan tahminlere göre ise İstanbul'daki toplam bina sayısı 'dir. İstanbul Valiliği bünyesinde kurulmuş bulunan Afet Yönetim Merkezi'nce hava fotoğraflanndan yararlanarak yapılan sayımlar sonucu yapılan tespitlere göre ise İstanbul'da adet bina bulunmaktadır. Bu üç rakam da birbirine oldukça uzak görünmekte ve tam olarak güven verememektedir. Bu itibarla bir an önce İstanbul'daki toplam bina sayısının kesin olarak belirlenmesi gerekmektedir. İstanbul'daki bina ve inşaatlarla ilgili kayıtlar incelendiğinde, bu bilgilerden elde edilen sonuçlar da durumun daha vahim boyutlarda olduğunu göstermektedir. İstanbul sınırları içerisinde bulunan tüm belediyeler ile yapılan yazışma ve görüşmeler sonucu alman bilgilere göre 2000 yılı sonuna kadar iskan belgesi almış,

7

8 başka bir ifade ile imar mevzuatına uygun olarak yapılmış bina sayısı 'dir. Yukarıdaki bina sayısı olarak verilen rakamlardan en düşüğü olan DİE sayımı bile esas alındığında, istanbul'daki binalann sadece %7'sinin imar mevzuatına uygun yapıldığı, başka bir ifade ile şehirdeki binalann %93'ünün imar mevzuatına aykırı yapılardan oluştuğu görülmektedir. Belediyelerden alınan bilgilere göre İstanbul'da 2000 yılı sonuna kadar verilmiş inşaat rutısatı sayısı adettir. Tespiti yapılmış olan gecekondu sayısı , tespiti yapılan ruhsatsız bina sayısı adettir. Toplam bina sayısının %93'çünün imar mevzuatına aykırı olduğu bir şehirde; tespit edilen gecekondu oranının %11, ruhsatsız yapı oranının %9 olarak görünmesi, devlet kuruluşlarının bina inşaatlan alanındaki hakimiyetinin %27 seviyelerinde olduğunu göstermektedir. Özetle İstanbul'da yapılan binalann %73'ünü bu alanda yetkili olan hiçbir devlet kuruluşu görmemektedir. Diğer yandan iskan belgesinin inşaat ruhsatı sayısına oranı da %30'!arda kalmakta, ruhsatlı yapılan binaların %70'inin imar mevzuatına uygun tamamlanıp tamamlanmadığı bilinmemektedir. Bir kısım ruhsatlı inşaatın yeni olduğu varsayılsa bile bu oran gene de çok yüksek görünmektedir. İstanbul'daki kaçak yapılaşma nedenleri incelendiğinde, bir çok unsurun bu oluşumu hızlandırdığı görülmektedir. Bununla birlikte şehre olan hızlı göç ve bunun karşısında devletin hazine arazisine sahip çıkamayışı kaçak yapılaşmayı başlatan temel etkenler olmuştur. Gecekondu bölgelerinde yaşayanlar arasında yapılan anket çalışmasında görüşülen aile reislerinin %78,5 İstanbul'a geliş nedeni olarak ekonomik sebepleri göstermişlerdir. Bu sonuç da gecekondulaşmanın başlıca sebebinin ekonomik olduğunu göstermektedir. Gecekondu bölgelerinde yaşayanların çoğunluğunu kalabalık aileler oluşturmaktadır. Buralarda yaşayanları %60'ı 5 ve daha fazla kişilik ailelerden oluşmaktadır. Başlangıçta sadece barınak amacıyla ortaya çıkan gecekondular artık bu amaçtan uzaklaşarak rant amacına yönelmeye başlamıştır. Ankette görüşülen gecekondu sakinlerinin yaklaşık 1/4'ü oturduğu yerin kendine ait olmadığını belirtmiştir. Gecekondu sakinlerinin %42'si evin bulunduğu arsasını başkasından aldığını, %18'i arsayı bina ile birlikte satın aldığını bildirmiştir. Bu durum hazine arazilerinin yaygın olarak ticaret konusu yapıldığını göstermektedir. Gecekondularda yaşayanların %77'si gecekondu yapma nedeni olarak ekonomik yetersizliği göstermiştir. Ruhsat maliyetlerinin yüksekliği ve bürokratik zorluklar da %21 oranında gecekondu yapma sebebi olarak gösterilmiştir. Gerçekten ülkemizde ruhsatlı inşaat yapmak oldukça zor olduğu gibi maliyeti de yüksektir. Ekonomik zorluklarla mücadele eden insanların bu maliyetleri de karşılaması imkansız denecek kadar zordur.

9

10 istanbul'daki kaçak yapılaşmanın önüne geçilebilmesi için aşağıdaki önlemlerin uygulamaya konması gerekmektedir: - İstanbul'da bina envanteri çıkarılmalı ve kent bilgi sistemine geçilmelidir. - Binalara yasal kimlik belgesi verilmelidir. - Kaçak yapılaşmanın önlenmesi ile ilgili olarak sivil toplum örgütleri ağırlıklı özel bir komisyon kurulmalıdır. - Bina envanteri belirlendikten sonra İstanbul'un ıslah imar planı hazırlanmalıdır. - Devletin elindeki araziler bu arazileri koruyacak güce sahip kuruluşlara devredilmelidir. - Boğaziçi bölgesi ve diğer SİT alanlan ile ilgili düzenlemeler gözden geçirilmelidir. - Devlet adına tescili yapılmış arazilerin satışı ve kiralanması yoluna gidilmelidir. - Tahsisli araziler belirli bir süre içinde kullanılmalı veya tasfiye edilmelidir. - Kesinlikle inşaat yapılmaması gereken alanlar dışında gecekonduların bulunduğu alanlar arazi gibi değerlendirilerek Özelleştirme İdaresi'ne devredilmelidir. - İmar planlan tamamlanmalı ve kararlılıkla uygulanmalıdır. - Kaçak olarak yapılan binalara altyapı ve diğer belediye hizmetleri kesinlikle götürülmemelidir. - Yeni imar mevzuatı hazırlanmalıdır. - Medeni Kanun ile Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nda değişiklikler yapılmalıdır. - İstanbul'da yerel yönetim ihtisas mahkemeleri kurulmalıdır. - Kaçak yapılaşma kent suçu kavramı içinde değerlendirilmeli ve mutlaka hapis cezası uygulanmalıdır. - Geniş yetkilerle donatılmış yapı denetim polisi teşkilatı kurulmalıdır. - İstanbul İl bayındırlık ve İskan Müdürlüğü yeniden organize edilmelidir. - İnşaat ruhsatı maliyetleri asgari düzeylere indirilmelidir. - İnşaat ruhsatı alınması ile ilgili bürokratik zorluklar ortadan kaldınimalıdır. - İnşaat sektöründeki personelin kaliteli eğitimi sağlanmalıdır. - Konut politikaları belirlenmelidir. - Devletin arsa üretimi arttırılmalıdır. - Göçü önleme ve geriye göçü teşvik politikaları uygulanmalıdır. - Siyasi etkilerle kaçak yapılaşmanın teşvik edilmesi önlenmelidir. - Kaçak yapılaşma ile mücadelede toplumla uzlaşma sağlanmalıdır. - Kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. - Deprem sonrası oluşan bilinçlenme sürecini hızlandırma fırsatları kullanılmalıdır.

11

12 1. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ Araştırmada önceden hazırlanmış konu başlıklarının yer aldığı standart forma bağlı kalınarak yüz yüze görüşme yöntemi uygulanması kararlaştınimıştır. Standart formun araştırmada örneklem planında yer alacak alt gruplara göre revize edilmesi, ancak formun ana yapısını oluşturan konu başlıklannın değişmemesi sağlanmıştır. Alt gruplarda derinlemesine görüşme de yapılması kararlaştırılmış, derinlemesine görüşmeler deneğin iznine bağlı olarak banta alınmıştır. Kaçak yapı yapan ve kullananlarla ise, kaçak yapılaşma ve gecekondulaşmanın en yüksek olduğu bölgeler olarak saptanan Ümraniye, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Beykoz, Küçükçekmece, Eyüp, Zeytinburnu, Kartal, Sultanbeyli, Sarıyer ilçelerinde önceden hazırlanmış formun kullanıldığı yüz yüze anket çalışması yapılmıştır. DİE tarafından Haziran ayında başlatılan ve Ağustos ayında bitirilen 2000 yılı Bina sayımının istanbul Sonuçlan alınmıştır. DİE 2000 yılı Nüfus Sayımı İstanbul Geçici Sonuçlarına, ilçe ve mahalle bazında raporda yer verilmiştir. istanbul Valisi Sn. Erol Çakır ile yapılan görüşmelerde kaçak yapılaşma envanteri için güvenilir bilgilerin ancak belediyelerden alınabileceği belirtilmiştir, istanbul il sınırları içindeki belediyelerin tamamından ilgili bilgiler yazılı olarak istenmiş ve doğrudan takip yoluyla envanterin tamamlanması yoluna gidilmiştir. Belediyelerin kendi envanter bilgilerine ulaşmalannda zorlukların ortaya çıkması ve gecikmelere yol açmasına rağmen, İstanbul ilçe belediyeleri ve İstanbul Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden resmi olarak tüm İstanbul ilçelerinin envanteri Aralık ayında tamamlanmıştır. Kaçak yapılaşmanın bu raporda da yer alan tanımı, türleri, boyutları ile envanter çalışması kapsamında elde edilen veriler dikkate alındığında, gecekondulaşmanın yoğun olduğu bölgelerde yapılan araştırma çalışmasında kontrol için yapılan geriye dönüşlerde derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. Bütün derinlemesine görüşmelerde, raporda yer alan kaçak yapılaşma terminolojisi kullanılmış; tanım ve türler konusunda görüşme yapılan tüm gruplardaki denekler arasında tam bir fikir birliğinin oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu görüşmelerde, özellikle çözüm önerilerine yönelik olarak, çoğunluk görüşlerinin yanı sıra bireysel olarak ileri sürülen veya karşı görüşler de belirtilmiştir.

13

14 2. KAÇAK YAPILAŞMANIN TANIMI VE TÜRLERİ 2.1. Kaçak yapı genel anlamı ile imar mevzuatına aykırı olarak İnşa edilen veya kullanıma açılan yapı olarak tanımlanmaktadır. İmar mevzuatına aykırı olarak yapılan bütün yapılar kaçak olarak tanımlanmakla birlikte, kaçak yapılaşma ile ilgili terminolojiyi belirlemek açısından kaçak yapılan gruplandırmakta fayda vardır: 2.2. KAMU MÜLKİYETİNİN SÖZ KONUSU OLDUĞU PARSELLERDE YAPILAŞMA Gecekondular (775 sayılı yasaya göre) Ruhsatsız kamu binalan 2.3. ÖZEL MÜLKİYETİN SÖZ KONUSU OLDUĞU PARSELLERDE YAPILAŞMA Kendi mülkiyeti olmayan parselde yapılaşma (gecekondular) Tamamen ruhsatsız yapılar Ruhsat almış ancak ruhsatı tartışmalı yapılar (ÇED Raporu olumsuz v.s.) Ruhsat almış ancak ruhsata aykırı yapılar Fonksiyon aykırılığı olan yapılar (konut yerine ticari v.s.) Kat ilaveleri veya büyük oturumîann olduğu yapılar

15

16 N CO =3 CO JC V». C CO CO 1^ 5, CO o c CO N CO CD CO p E CO o 13 O 13 CO 13 C CO is CO ^ ^ "î^ ^ CO Û ^ LU N :0 CO CD O E N O CO CL CO 3 Q. er >^io > i 3 O CO jî*:: = o CO ^ o X3 ^ CO ± o IXJ er o < Q. < < < Q. CO +- E CO 13 N > O o < E CO E 3 CD ti CO o- o: ^ CD t c E CO c/: ^ I'I CO ^ c ^ o o LL. e. < ü o =3 CO 13 CZ O N CO N a: '.E 0) S >, CO ^ CL O E E CO ^ O) i5 CO T3 ^ CD J= CO

17

18 3. İSTANBUL'DA KAÇAK YAPILAŞMANIN BOYUTLARI 3.1. Yapılan araştırma açıkça ortaya koymuştur ki, 2000 yılı itibariyle İstanbul'da ne kadar gecekondu, ne kadar ruhsatsız, ne kadar iskan izinsiz, ne kadar ruhsatlı ancak ruhsatına herhangi bir şekilde aykın yapı bulunduğu konusunda hiçbir resmi kurumun kesin bilgisi bulunmamaktadır. Bunun yanında imar mevzuatına uygun yapı sayısı da kesin olarak belli değildir T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü 2000 yılı Bina Sayımı sonuçları (886,078 bina) ile İstanbul ilçe belediyelerinin bina sayısı tahminleri (1,070,808 bina) arasında toplam bina sayısı açısından önemli bir farklılık olmakla birlikte, daha da çarpıcı olan nokta ilçelerin teker teker incelenmesinde ortaya çıkan büyük farklılıklardır İstanbul'da istisnasız hiçbir belediye bina sayısı ve nitelikleri ile ilgili envantere sahip değildir. İstanbul genelinde yapılan çalışmanın sonucu olarak, yerel yönetimler ve kamu kurumlarında arşiv sistemlerinin sağlıklı olmadığı ortaya çıkmıştır. İlçe belediyelerinin kurulduğu 1984 yılı öncesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi arşivlerinden yararlanmak mümkün olmadığı belirtilmiştir sonrası kurulan Af Bürosu kayıtlarından da faydalanmak mümkün değildir. Yeni oluşan ilçe belediyelerinde arşiv bilgileri yeni belediyeye intikal etmemiştir. Belde belediyeleri için de aynı durum geçerlidir. Belde belediyelerinin büyük kısmı herhangi bir bilgi veremez durumdadır İstanbul Bayındırlık ve Iskan Müdürlüğü arşivlerinin de kullanılamaz durumda olduğu müdürlük yetkililerince belirtilmektedir Kamu kesiminde, bilgi sistemleri açısından " devlette devamlılık " ilkesinin kesinlikle geçerli olmadığı ortadadır. Belirli bir yöneticinin zamanından itibaren, belediyelerde ise siyasi dönemlere (çoğunlukla bilgi talebinin yapıldığı döneme) göre sınırlı bilgi elde edilebildiği gözlemlenmiştir. Bunun doğal sonucu olarak da ne kadar ruhsatlı, ruhsatsız veya ruhsatına aykırı yapı yapılmış olduğunun kesin olarak bilinmediği açıkça ortaya çıkmıştır. Belediye yetkilileriyle yapılan görüşmelerde özellikle resmi olarak talep edilen ve yazılı olarak verilen sayıların gerçekçi olmadığı bizzat en üst düzey ita amiri konumunda yöneticiler tarafından belirtilmektedir Özellikle ilçe belediye yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, ilçelerindeki kamu binalannın çok büyük kısmının kaçak olduğu öne sürülmektedir.

19

20 3.7. Verildiği belirtilen inşaat ruhsatı sayıları, verilen iskan izni sayıları ile karşılaştırıldığında alınan iskan sayısının oransal olarak çok düşük oluşu dikkat çekicidir. Alan çalışması sonuçlanna göre binasının iskan izni olmadığını belirten denek oranı % 87.2'dir İstanbul Valiliğinin 1992 belirlemelerine (örnekleme dayanan araştırma) göre İstanbul'da ruhsatlı konut sayısı 850 bin, imar aflan ile vasalasan konut sayısı 750 bin, kaçak konut (gecekondu) sayısı ise 400 bin idi Haziran 1994 tarihli TBMM İstanbul Araştırma Komisyon Raporu'nda İstanbul'daki konut sayısı 1 milyon 300 bin olarak ifade edilirken bunların 138 bininin gecekondu. 112 bininin de " imara aykırı vapılar " olduğu ifade ediliyordu. Bu iki kategori arasındaki farkı ifade etmeyen TBMM üyeleri raporlarında İstanbul nüfusunu 11 milyona yakın olarak ifade ediyordu istanbul Valiliğine bağlı Afet Yönetim Merkezi'nde hava fotoğraflarından (fotogrametrik haritalar) yararlanarak yapılan tespitlere göre 1,375,382 olan bina sayısı, ilçe belediyelerine göre 1,070,808'dir. DİE 2000 yılı bina sayımına göre ise 869,444'dir İstanbul İlinin genel alanı Ha. Olup, bunun Ha. Kısmı devlet ormanıdır. Türkiye ortalamasının oldukça üstünde ormanlık alan yüzdesine sahip olan istanbul ilinde devlet ormanlan, kamu mallan arasında en etkin korumaya tabi tutulmasına karşın ormanlık alanlar da çeşitli işgal eylemlerine konu olmaktadır. Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nce Odamız için hazırlanan bilgi notuna göre yılları arasında İstanbul ilindeki ormanlarda gözlenen yasadışı işgal eylemlerinde toplam 266 suç ve 746 Dek tahrip alanı tespit edilmiştir. istanbul ili dahilinde kalan Devlet Ormanlannda bugüne kadar usulsüz olarak inşa edilmiş olup haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan yapı ve tesislerin sayısı 1938'dir İstanbul'da yapılaşma açısından düzgün (imar mevzuatına uygun) olanın istisna, kaçak yapılaşmanın kural haline geldiği açıktır.

21

22 4. KAÇAK YAPILAŞMANIN NEDENLERİ 4,1, GECEKONDUDAN KAÇAK YAPILAŞMAYA GİDEN SÜREÇ İstanbul ilk gecekondulaşma 1946'da Kazlıçeşme-Zeytinburnu'nda başlamıştır. 1948'de Kazlıçeşme-Zeytinbumu Havalisi Gecekondularını Güzelleştirme ve Teşkilatlandırma Derneği bu çevredeki gecekondular tarafından kuruldu. Mart 1949'da İstanbul'da sayılan 5 bine ulaşan gecekonduların 3.200'ü bu yörede toplanmıştı. Aynı tarihte Mecidiyeköy'de, Yıldız'da, Şişli'den Abidiye-i Hürriyet Tepesine kadar uzanan sahada, Kasımpaşa da, Eyüp'te, Çarşamba'da, Karagümrük'te, Şehremini'de, Ayvansaray, Kumkapı, Paşabahçe-Beykoz arasında ve Çamlıca taraflannda da sınırlı sayıda gecekondular gelişmeye başlamıştı. İstanbul'da 1950 öncesinde, DİE'nin resmi istatistiklerinde "barakalar" diye sınıflandınlan sınırlı sayıda teneke evler geçmektedir. Bu barakalann toplu olarak gelişmesi ve gecekondu adını alması 1945'ten sonra ve 1950'lerde olmuştur. İstanbul da gecekondu alanlarının oluşumu sanayiinin yer seçimi ile yakın ilişki içindeydi. İlk gecekondular bölgelerindeki sanayiye iş gücü sağlıyordu. Bölgedeki iş yerlerine işçi olarak girenler, tesislerin hemen yakınlanna gecekondu kurarak hem barınma hem de ulaşım sorunlanna en ucuz çözümü üretiyorlardı. Bu yerleşim bölgeleri hazine arazilerinin işgaliyle oluşuyordu. Zeytinburnu gecekondu mahallesi sakinleri kendi aralannda dayanışma ile yol su ve ilk yardım hizmetlerini sağlamışlardır. 1949'da Zeytinburnu'na elektrik gelmiş; burada bir çarşının kurulmasıyla bir mahalle oluşmuştu. Çok partili siyasal yaşama geçilmesi de gecekondulann seslerinin duyulmasını kolaylaştırması, bu gecekondu mahallelerinin hem büyüme hem de meşruiyet kazanması sonucunu doğurdu. Gecekondu, özellikle 1950 sonrasında, büyük kentlere göç etmiş düşük gelirli grupların konut gereksinmesini karşılayan bir konut arzı biçimi oldu. Hızlanan kentleşmenin gerektirdiği sayıda konut arzı gerçekleşmeyince, toplumun meşru gördüğü kanallar içinde barınma sorunu halledilemeyince, gecekondu, çözüm olarak kendisini dayattı. Birinci kuşak gecekondular, önce büyük ölçüde hazine topraklan üzerinde kurulurken ikinci ve üçüncü kuşaklar hisseli tapulu alanlarda gelişti. İlk gecekondular, daha çok, tek katlı derme çatma, kullanılmış malzemelerden, kısmen de olsa gecekondu sakinlerinin kendi emekleriyle bazen dayanışmayla yapılmıştır. Bunlar zaman içinde nitelik değiştirdi, çok katlı apartmanlar halinde, kaliteli malzemelerle, piyasa mekanizması içinde inşaat işçisi ve usta kullanılarak inşa edilmeye başlandı.

23

24 Bugün, İstanbul'da ilk gecekondulaşmanın gerçekleştiği Zeytinburnu'nda tek katlı binadan hisseli tapulu arsa üzerinde apartmana geçişi hem fiili durum olarak hem de Zeytinburnu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü kayıtlarında (hisseli tapulu arsa olarak) görmek mümkündür. 1949'daki ilk gecekondu affıyla o yıla kadar yapılmış bulunan gecekondular yasallaştırılmıştır. Af yâsalanyla gecekondulann meşrulaştıniması ve belediyelerin bu alanlara alt yapı getirmesine olanak verilmesi, gecekondu geliştirmesini hızlandırmış, bölgenin gelişmesi ve nüfusun çoğalmasını beraberinde getirmiştir. 1949'u takiben 1953, 1963, 1966, 1976, 1983, 1984 ve 1986 yıllarında çıkanlan gecekondu affıyla ilgili yasalar ya da yapılan yasa değişiklikleriyle amaçlanan, o güne kadar yapılan gecekondulara meşruluk getirerek yeni yapımlan önlemek olmakla beraber, çıkan her af, gecekondulaşmayı teşvik edici olmuştur. Her af bir süre sonra yenisinin çıkacağı beklentisine yol açmıştır. Oluşan beklentiler hiçbir zaman boş çıkmamıştır. Gecekondulaşma " Gecekondu tasfiye, ıslah, önleme " programlan adı altında hızla büyümüştür. 1990'lı yıllarda gecekondulaşma iskan amacından çıkıp tamamen rant amaçlı bir olgu haline gelmiştir. İstanbul'daki ilk gecekondulaşma örneğinde olduğu gibi, eski gecekondular yıkılıp yerlerine apartman şeklinde çok katlı binalar yapılmıştır. Artık gecekondu yapanların önemli bir kısmı kiraya vermek veya satmak amacıyla bina inşa etmekte ve genellikle kendisi de bu binada oturmamaktadır. Başta arsa maliyeti olmak üzere sürecin içinde yapılması gereken ödemeler ve inşaat maliyetleri gecekonduyu pahalı bir konut durumuna getirmektedir. Bu da gecekonduda kiracılığı yaygınlaştırmakta; ikinci gecekondusu kirada olan gecekonduları ortaya çıkarmaktadır. Ancak yapılan ilgililerin yaptıklan gözlemler kiradaki gecekondulunun da mülk edinme, zaman içinde kendi gecekondusunu yapma umutları olduğunu göstermektedir HIZLI NÜFUS ARTİŞİ Ülkemizde gözlenen hızlı nüfus artışı İstanbul'da da kendini hissettirmekte, bu durum yeni konut alanlan ihtiyacını artırmaktadır. Nitekim de 1950 yılında İstanbul nüfusunun ülke nüfusuna oranı %5,5 iken bu miktar 1980 yılında %10,6'ya, 1990 yılında ise %12,9'a çıkmış bulunmaktadır yılında 7 milyon 309 bin olarak tespit edilen İstanbul'un nüfusu, 2000 yılında 10 milyon 72 bin olarak tespit edilmiştir.

25

26 4.3. AŞIRI GÖÇLER Metropollerin kendi doğal nüfus artışlannın yanında, yaşanan göç olaylan bu birimlerdeki nüfus yoğunluğunu ve bu yoğunluktan kaynaklanan sorunları ciddi boyutlarda artırmaktadır. Aşırı göçe neden olan başlıca etkenler olarak; - Kırsal kesimlerde toprağın parçalanmışlığı ve verimsizliğinin yol açtığı işsizlik - Bölgeler arasındaki ekonomik dengelerin oluşturulmayışı, - Metropollerde iş bulma olasılığının fazlalığı gibi ekonomik nedenler, - Metropollerin sosyal yaşam ve eğitim zenginliğinin çekiciliği, - Taşradaki sosyal baskı ve kan davası gibi ihtilaflardan kaçma isteği, - Hemşehrilik ve akrabalık ilişkilerinin mevcudiyeti gibi psikolojik ve sosyal nedenler, - Daha önce metropole gelip toplumda yer edinmiş kişilerin politik güç oluşturma amacıyla göçü teşvik etmeleri, - İnsanlann terör olaylanndan kaçınma istekleri gibi politik etkenler, - Küçük yerel yönetimlerin çeşitli yetersizlikleri nedeniyle halkın isteklerine cevap verememelerinin oluşturduğu idari nedenler belirtilmektedir. Yapılan alan çalışmasında, araştırmaya katılan deneklere "İstanbul'a gelişlerinin en önemli nedeni" sorulmuştur. En önemli neden olarak "iş bulabilmek" (% 63.2), "daha iyi geçinme imkanlan olması" (% 15.3), "gelinen yerdeki sosyal ve politik baskılar" (% 11.8) gösterilmektedir. En önemli nedenlerin çok yüksek oranının ekonomi ağırlıklı olduğu görülmektedir. Kalkınma göstergelerinin düşük olduğu yörelerdeki kırsal nüfus, büyük kentsel merkezlere ve özellikle İstanbul'a ara kademeleri atlayarak göçmüştür. Çok süratle oluşan bu insan seli, alt yapısı imar planı yapılmış kent arazileri içinde disipline edilemediğinden İstanbul kırsal kesim tarafından adeta istila edilmiştir.

27

28 Bunun sonucu olarak göçebe toplum, kendi kültür ve yaşamına uygun çevresini oluşturmuş; yasalara, yönetmenliklere ve uygulamalara riayet etmeden, yerel ve kamu yönetimlerini dikkate almadan binalannı inşa etmektedir. Bu nedenle milyonlarca insanı içinde barındıran İstanbul'da yoksulluk temelli denetimsiz, sağlıksız kaçak yapılaşmalar oluşmuştur. Yoğun göç sunucu ortaya çıkan olağanüstü konut gereksiniminin etkisi ile daha önce ruhsatlı olarak yapılmış binalann önemli bir bölümü ortadan kaldırılmış ve bunlann yerine ruhsatsız ya da ruhsatlı ancak imar mevzuatına aykırı çok katlı binalar yapılmıştır KENT İÇİNDE YETERİNCE ARSA ÜRETİLEMEMESİ Konutun yapımına olanak veren ve alt yapısı tamamlanmış (kadastro işlemleri yapılarak parselasyonu tamamlanmış ve imar durumu belli olan, inşaat yapmaya hazır) arsalan hazırlayıp gerçek gereksinim sahiplerine satın alma güçlerine uygun şartlarda sunulamadığı takdirde, imar planlanna aykırı eylemlerle karşılaşılması kaçınılmaz olacak; İstanbul'da yerleşme kaçak yapılaşma ve gecekondu sorunu giderek daha da artacaktır. Alan çalışması sırasında elde edilen bulgulara göre, "kişileri kaçak yapı yapmaya iten başlıca neden" olarak ekonomik yetersizlik ve imkansızlıklar (% 76.9) gösterilmiştir. Kent içinde yeterince arsa üretilememesi durumunda arsa üretimi, ya henüz kentsel arsa haline gelmemiş, altyapısı ve imar hakları oluşmamış tarım topraklannı ucuz fiyatlarla almak şeklinde olacak, ya da kamuya ait arazilerin yağmalanması şeklinde vyeya imara açık olmayan alanların politik baskılarla imara açılmasını sağlamak şeklinde gerçekleşecektir. Bu arada kentteki boş imar parselleri kullanılarak veya eski yapılar yıkılarak arsa üretme yoluna gidilecektir KENTTE OLUŞAN ARAZİ RANTININ YÜKSEKLİĞİ İstanbul nüfusundaki olağanüstü artış ve İstanbul'da ekonomik faaliyetin aşırı yoğunlaşması, İstanbul arsasına olan talebi arttırmış ve arazi fiyatlarını yukarı çekmiştir. Nüfusun konut ihtiyacının yanı sıra, kurulan sınai ve ticari işyerleri için de arsa talebi ortaya çıkmıştır. Bölgesine ve talebe göre fiyatları yükselmektedir. İstanbul'da emlakin bir yatmm aracı olarak ilgi görmesi de spekülasyonu, aşın değer artışını kamçılayan bir başka etken olmuştur. Bazı bölgelerde, arsa fiyatları her zaman, genel fiyat artışlarının üstünde seyrederek arsa sahiplerine ekstra kazançlar sağlamıştır ~ 1970 yılları arasında özellikle büyük şehirler etrafında oluşan varoş tabir edilen alanlara geniş nüfus kitlelerinin yerleşmeye başlaması önemli bir mesken meselesi doğmaya başlamıştır. Bu sorun bannma ihtiyacındaki vatandaşlar tarafından yasal olmayan bir şekilde gecekondulaşmayla giderilmeye çalışılmıştır.

29

30 Fakat günümüzde bu sorun, mesken ihtiyacı gidermenin yanı sıra hatta daha fazlasıyla illegal yollardan rant elde etme aracı haline gelmiştir. Yerel yöneticilerin büyük ölçüde fikir birliği ettiği bir nokta, tüm meslek kesitlerinin eşit derecede kaçak yapı yapmak istek ve eğiliminde olduğudur. İstanbul'da bina yapım maliyetini etkileyen en önemli unsur arsadır. Özellikle merkezi bölgelerde arsanın bina yapım maliyetindeki payı %80'e kadar çıkabildiği inşaat sektörüyle yapılan görüşmelerde belirtilmiştir. Yüksek talebin sürekli oluşu, imar planlarındaki değişiklikler ile altyapı alanlarında yapılan devlet yatınmlan, arazi değerlerinden büyük artışlar ve önemli boyutlara varan arazi rantları yaratmaktadır. Özellikle devlete ait araziler üzerinden büyük miktarlara varan kazançlar yaratmaktadır. Devlet arazileri işgalciler tarafından parsellenip senet karşılığı herhangi bir müdahaleyle karşı karşıya kalmadan satılabilmektedir. Elde edilen kazançlar devlet arazilerinin işgalcileri ile yetkililer arasında paylaşılmaktadır. Bu durum da arazilerin işgalini teşvik etmekte; kent rantları plansız ve yasa dışı yollardan paylaşılırken kentin altyapı ve ulaşım sorunları ağırlaşmakta, gecekondu alanları genişlemekte, kentsel arsa üretimi ihtiyacın gerisinde kaldıkça bu alandaki rantlar yükselmektedir. Bu durumda ortaya bir kaçak yapılaşma kısır döngüsü çıkmakta ve sürekli hale gelmektedir.. İstanbul'da sadece arsa spekülasyonundan elde edilen gelirin Türkiye bütçesiyle karşılaştırılabilir durumda olduğu yaygın şekilde iddia edilmektedir. istanbul'da arsaya dayalı olarak spekülasyon ve gasp yoluyla olağanüstü kazançlar elde edilmektedir. Kentsel arsa rantının olağanüstü büyümesi; buna karşılık vergilendirmenin düşük olması ve götürülen alt yapı hizmetleriyle artan rantın kamuya dönmemesi hem yasal olmayan bir gayrimenkul piyasası yaratmakta hem de kamu ekonomisine büyük zarar vermektedir. İstanbul'da oluşan taşınmaz mal rantı, kamuya aktarılabilse kamu yönetimlerinin mali kaynak sorununa önemli ölçüde çözüm getirebilecek iken bü konuda bugüne kadar yasal bir düzenleme yapılamamıştır. Sorunun ekonomik boyutunun daha geniş bir çerçevede irdelenmesi ve göz önüne alınması özellikle TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi tarafından önerilmektedir.

31

32 4.6. TÜRKİYE'DEKİ KONUT POLİTİKALARININ YETERSİZLİĞİ İstanbul'da büyük bir konut sıkıntısı vardır. Düzenli, yeterli ve tutarlı bir konut politikası olmadığından gecekondulaşma önlenemez hale gelmiştir. Gecekondulaşma konusunda Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve mülki idare arasında koordinasyon sağlanamamaktadır. Bu nedenle gerekli ve etkili denetim yapılamamaktadır. Hazinenin belediyelerle işbirliğinin olmaması da belediyelerce eleştirilmektedir. Büyükşehir Belediyesinin konut inşa etme görevinin olmadığı yolunda Danıştay kararı mevcuttur sayılı kanunun Büyükşehir Belediyesine koordinasyon, alt yapı ve ulaşım görevlerini verdiği, konut yapımının ise ilçe belediyesinin görevi olduğu öne sürülmüştür. Mevzuatta ve uygulamada belirsizlik vardır yılında yayınlanan TBMM İstanbul Araştırma Komisyon Raporu'nda İstanbul çevresinde nitelikli uydu kentlerin oluşturulmaması, kaçak yapılaşmanın ve gecekondulaşmanın nedenlerinden biri olarak gösterilmektedir. İstanbul'da makul fiyatta konut üretiminin yetersizliğinin ve gelir dağılımının giderek bozulmasının kiracı sayısını da arttırdığı belirtilmektedir. Kaçak yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde yapılan alan çalışmasında, oturulan evin mülkiyeti ile ilgili soruya verilen yanıtlara göre kiracılık oranı % 22.5'tir KADASTRO İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMAMASI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ifraz yapmaması ve yeterli kadastral hizmet getirmemesi yerel yönetimlerce eleştirilmektedir. Kadastro işlemlerinin daha hızlı yaygınlaştıniması istenmektedir. Esenler ilçesinde belediyenin asli görevi olmamasına rağmen kadastral hizmetleri üstlenmesi ve mevzi imar planlannın yaptırılmasının söz konusu olduğu belirtilmektedir. Örneğin Maltepe ilçesinin Fındıklı Mahallesi kadastral düzeltmenin yapılmaması sebebiyle tamamen kaçak durumdadır PLANLARIN HİÇ OLMAMASI YA DA UYGULAMADA YETERSİZ KALMASI İstanbul'un Nazım plan disiplininden çıkaniması, orman, tarım alanları ile koruma altındaki su havzalarının spekülasyonunun yaygınlaşmasında önemli bir rol oynadığı ileri sürülmektedir. 29 Temmuz 1980'de onaylanarak yürürlüğe giren Nazım planı, İstanbul'un Marmara Denizi'ne paralel olarak doğu-batı ekseninde ve çizgisel şekilde büyümesini ön görüyordu. 1980'den sonra İstanbul Nazım Plan Bürosu'nun kaldıniması, yasal olarak onaylı konumda bulunmasına karşın 1/ ölçekli Nazım Plam'nın da uygulamadan fiilen kaldınidığı bir sürecin başlamasına yol açtığı belirtilmektedir. 7 Haziran 1994 tarihli TBMM İstanbul Araştırma Komisyon Raporu'nda kentin nazım planının güncelleştirilmemiş olmasının kaçak yapılaşma ve gecekondulaşmanın yaygınlaşmasının nedenlerinden biri olarak ileri sürülmüştür.

Kaçak Yapılaşma İle İlgili Süreçler, Sorunlar, Çözüm Önerileri Değerlendirme Raporu *

Kaçak Yapılaşma İle İlgili Süreçler, Sorunlar, Çözüm Önerileri Değerlendirme Raporu * Kaçak Yapılaşma İle İlgili Süreçler, Sorunlar, Çözüm Önerileri Değerlendirme Raporu * TMMOB KENTLEŞME ve YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMA GRUBU A. TANIMLAR, GENEL DEĞERLENDİRME VE TESPİTLER A.1. TANIMLAR Ülkemiz

Detaylı

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 2 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 İÇİNDEKİLER 2 Başbakan ın Mesajı 4 Başlıca Operasyonel Göstergeler 8 Kısaca TOKİ 10 Başkan ın Mesajı 12 Vizyon, Misyon ve Strateji 14 TOKİ ve Türkiye de İnşaat Sektörü 16 Başlıca

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1

Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1 YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2008 Cilt:15 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1 Yrd. Doç. Dr. Fatma Neval GENÇ Adnan Menderes Üniversitesi,

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Türkiye de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk,

Detaylı

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI KASIM 2006 İÇİNDEKİLER BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ...1 MECLİS BAŞKAN VEKİLİ NİN SUNUŞU...2 GİRİŞ...4 A. STRATEJİK PLANIN

Detaylı

MAHALLİ İDARE YASA TASARILARI ÜZERİNE. 1. Giriş...2. 2. Genel Değerlendirme...3. 3. Belediye Kanun Tasarısı...16

MAHALLİ İDARE YASA TASARILARI ÜZERİNE. 1. Giriş...2. 2. Genel Değerlendirme...3. 3. Belediye Kanun Tasarısı...16 MAHALLİ İDARE YASA TASARILARI ÜZERİNE 1. Giriş...2 2. Genel Değerlendirme...3 3. Belediye Kanun Tasarısı...16 4. Büyükşehir Kanun Tasarısı Değerlendirmesi...43 5. İl Özel İdaresi Kanun Tasarısı Değerlendirmesi...49

Detaylı

TUTSAT (MORTGAGE) Doç. Dr. Hülya DEMİR Ar. Gör. Vildan KURT PALABIYIK

TUTSAT (MORTGAGE) Doç. Dr. Hülya DEMİR Ar. Gör. Vildan KURT PALABIYIK TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ TUTSAT (MORTGAGE) Doç. Dr. Hülya DEMİR Ar. Gör. Vildan KURT PALABIYIK TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ TUTSAT (MORTGAGE)

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ 0 ÖNSÖZ Gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar nedeniyle devletin yerine getirmesi gereken

Detaylı

ÜMRANİYE ATATÜRK MAHALLESİ Pafta 1 l.ada 705 ile ilgili *.dmfaile

ÜMRANİYE ATATÜRK MAHALLESİ Pafta 1 l.ada 705 ile ilgili *.dmfaile O t l ATATÜRK.DOC 011 01350 00335 00000 11 011 01351 00335 00000 11 011 01352 00335 00000 11 011 01353 00335 00000 11 Otl 01354 00335 00000 11 011 01355 00335 00000 11 011 01356 00335 00000 11 011 01357

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU Ankara, 2006 İÇİNDEKİLER KATILIMCILAR LİSTESİ... i GİRİŞ... 1 1.

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ

BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ Sosyal, kültürel, tarihi ve ekonomik yapısıyla birçok farklılığı bir arada barındıran Diyarbakır ın en eski ilçesinin yerel yöneticileri olmanın sorumluluğuyla Diyarbakır Sur

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

TÜRKİYE'DE MAHALLE YÖNETİMİ

TÜRKİYE'DE MAHALLE YÖNETİMİ TÜRKİYE'DE MAHALLE YÖNETİMİ Dr. Hamit PALABIYIK Araş. Gör. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Şermin ATAK Öğr.Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2016 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 İÇİNDEKİLER I. KURUMSAL BİLGİLER... 9 I.A.TARİHSEL GELİŞİMİ... 9 I.B.Yetki, Görev Ve Sorumluluklar...

Detaylı

PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ

PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ YTU Arch. Fac. e-journal Volume 1, Issue 4, 2006 PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ Dr. Elif ÖRNEK ÖZDEN *, Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mimarlık Fakültesi,

Detaylı

TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEME VE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEME VE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEME VE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ÖZET M. Hışır Lider Gayrimenkul

Detaylı

İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu

İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu Dünya üzerinde 6 milyar insanın 1,2 milyarı, güvenilir içme suyundan yoksun iken, 2,4 milyar insan da sağlık koşullarına uygun suya erişememektedir(1).

Detaylı

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ Çalışmanın yayınlanmış son hali için lütfen bkz. Palabıyık, H., Kara, M., 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Köy Birlikleri-Toplum Kalkınması İlişkisi, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-2:

Detaylı

TÜRKİYE DE KONUT SORUNU VE KONUT İHTİYACI RAPORU KONUT

TÜRKİYE DE KONUT SORUNU VE KONUT İHTİYACI RAPORU KONUT TÜRKİYE DE KONUT SORUNU VE KONUT İHTİYACI RAPORU KONUT İnsanların beslenme, giyinme gibi temel ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacını güvenli ve sağılıklı şekilde karşılayacak özellikleri taşıması

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED)

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) 8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) Her türlü ölçekte imar planı ve değişikliklerinin toplum ve çevre yararı ile genel şehircilik ilkeleri ve hukuka uygun gerçekleşmemesi

Detaylı

Sayı 10 Haziran 2014

Sayı 10 Haziran 2014 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 10 Haziran 2014 KAMU POLİTİKASI ÖRNEĞİ OLARAK TÜRKİYE DE KONUT POLİTİKALARININ ŞEKİLLENMESİNDE TOKİ NİN ROLÜ 1 2 3 ÖZET Kamu politikası, toplumu

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı