1ST L TICÂRET İSTANBUL'DA KAÇAK YAPILAŞMANIN NEDENLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1ST L TICÂRET İSTANBUL'DA KAÇAK YAPILAŞMANIN NEDENLERİ"

Transkript

1

2 1ST L TICÂRET İSTANBUL'DA KAÇAK YAPILAŞMANIN NEDENLERİ KASIM 2001

3

4 İÇİNDEKİLER Sayfa YÖNETİCİ ÖZETİ 1 1. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 4 2. KAÇAK YAPILAŞMANIN TANIMI VE TÜRLERİ 5 3. İSTANBUL'DA KAÇAK YAPILAŞMANIN BOYUTLARI 7 4. KAÇAK YAPILAŞMANIN NEDENLERİ 9 5. KAÇAK YAPILAŞMAYA KARŞI UYGULANAN POLİTİKALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ KAÇAK YAPILAŞMAYI ÖNLEMEK İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ENVANTER ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 32 İSTANBUL'DAKİ BİNA SAYISI 34 DİE 2000 YILI BİNA SAYIMI İSTANBUL SONUÇLARI 51 DİE 2000 YILI NÜFUS SAYIMI İSTANBUL GEÇİCİ SONUÇLARI 59 GÖRÜŞME LİSTESİ 98 ALAN ÇALIŞMASI SONUÇLARI 102 EK: ARAŞTIRMA İLE İLGİLİ OLARAK BELEDİYELER VE DİĞER KURUMLARDAN ALININ YAZILARI AİT SURETLER 156

5

6 YÖNETİCİ ÖZETİ İstanbul'un temel şehircilik sorunlarının başında kaçak yapılaşma gelmektedir. Bunun başlıca nedeni ise diğer bir çok sorunun temelinde de kaçak yapılaşma olmasıdır. Kaçak yapılaşmanın İstanbul açısından önemli bir konu olmasına rağmen, bu konuda ciddi bir çalışma bulunmamaktadır. Kaçak yapılar bir tarafa, kaçak olmayan yapılar konusunda da ciddi bir çalışma ve kayıt sistemi bulunmamaktadır. Halen İstanbul'da bulunan imar mevzuatına uygun toplam bina sayısı hakkında kesin bir rakam mevcut değildir. Oysa kaçak yapılaşmanın önüne geçilebilmesi için öncelikle şehirdeki kaçak olan ve olmayan bina sayısı, bunların yoğunlaştığı bölgelerin iyi bir şekilde bilinmesi gerekmektedir. Yıllardır İstanbul'daki kaçak yapılaşmanın çözümüne yönelik çalışmalarını sürdüren Odamız, bu kez bu alandaki bilgi eksikliğinin giderilmesine yönelik bir çalışma gerçekleştirmiştir. İki yönlü olarak gerçekleştirilen bu çalışma ile bir yandan yapıların izin ve denetimi alanında yetkili olan devlet kuruluşlannın elindeki bilgiler derlenmiş, diğer yandan da İstanbul'daki belediyelerin yetkilileri, şehircilik alanında bilgi ve deneyim sahibi kişiler ile görüşülmüş, ayrıca kaçak yapılaşmanın yoğun olduğu Ümraniye, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Beykoz, Küçükçekmece, Eyüp, Zeytinburnu, Kartal, Sultanbeyli ve Sanyer ilçelerinde saha çalışmalan yapılmış ve buralarda oturanlarla görüşmeler yapılarak kaçak yapılaşmanın nedenlerine ışık tutacak bilgiler elde edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda; İstanbul'un genelini kapsayacak bir bina envanterinin bulunmadığı gibi, daha dar alanlarda faaliyet gösteren ilçe ve belde belediyelerinin de kendi sınırları içerisindeki bina sayısı konusunda bir envanter yapmadıklan, binalara ait kayıtlar hakkında düzenli bir arşivin bulunmadığı öğrenilmiştir. Bina sayısı konusunda yapılan çalışmalar sonucu İstanbul'daki bina sayısı ile ilgili olarak çeşitli rakamlar elde edilmiştir. Devlet İstatistik Enstitüsü 2000 yılı bina sayımı sonuçlanna göre İstanbul'daki bina sayısı 'dir. İlçe belediyelerince yapılan tahminlere göre ise İstanbul'daki toplam bina sayısı 'dir. İstanbul Valiliği bünyesinde kurulmuş bulunan Afet Yönetim Merkezi'nce hava fotoğraflanndan yararlanarak yapılan sayımlar sonucu yapılan tespitlere göre ise İstanbul'da adet bina bulunmaktadır. Bu üç rakam da birbirine oldukça uzak görünmekte ve tam olarak güven verememektedir. Bu itibarla bir an önce İstanbul'daki toplam bina sayısının kesin olarak belirlenmesi gerekmektedir. İstanbul'daki bina ve inşaatlarla ilgili kayıtlar incelendiğinde, bu bilgilerden elde edilen sonuçlar da durumun daha vahim boyutlarda olduğunu göstermektedir. İstanbul sınırları içerisinde bulunan tüm belediyeler ile yapılan yazışma ve görüşmeler sonucu alman bilgilere göre 2000 yılı sonuna kadar iskan belgesi almış,

7

8 başka bir ifade ile imar mevzuatına uygun olarak yapılmış bina sayısı 'dir. Yukarıdaki bina sayısı olarak verilen rakamlardan en düşüğü olan DİE sayımı bile esas alındığında, istanbul'daki binalann sadece %7'sinin imar mevzuatına uygun yapıldığı, başka bir ifade ile şehirdeki binalann %93'ünün imar mevzuatına aykırı yapılardan oluştuğu görülmektedir. Belediyelerden alınan bilgilere göre İstanbul'da 2000 yılı sonuna kadar verilmiş inşaat rutısatı sayısı adettir. Tespiti yapılmış olan gecekondu sayısı , tespiti yapılan ruhsatsız bina sayısı adettir. Toplam bina sayısının %93'çünün imar mevzuatına aykırı olduğu bir şehirde; tespit edilen gecekondu oranının %11, ruhsatsız yapı oranının %9 olarak görünmesi, devlet kuruluşlarının bina inşaatlan alanındaki hakimiyetinin %27 seviyelerinde olduğunu göstermektedir. Özetle İstanbul'da yapılan binalann %73'ünü bu alanda yetkili olan hiçbir devlet kuruluşu görmemektedir. Diğer yandan iskan belgesinin inşaat ruhsatı sayısına oranı da %30'!arda kalmakta, ruhsatlı yapılan binaların %70'inin imar mevzuatına uygun tamamlanıp tamamlanmadığı bilinmemektedir. Bir kısım ruhsatlı inşaatın yeni olduğu varsayılsa bile bu oran gene de çok yüksek görünmektedir. İstanbul'daki kaçak yapılaşma nedenleri incelendiğinde, bir çok unsurun bu oluşumu hızlandırdığı görülmektedir. Bununla birlikte şehre olan hızlı göç ve bunun karşısında devletin hazine arazisine sahip çıkamayışı kaçak yapılaşmayı başlatan temel etkenler olmuştur. Gecekondu bölgelerinde yaşayanlar arasında yapılan anket çalışmasında görüşülen aile reislerinin %78,5 İstanbul'a geliş nedeni olarak ekonomik sebepleri göstermişlerdir. Bu sonuç da gecekondulaşmanın başlıca sebebinin ekonomik olduğunu göstermektedir. Gecekondu bölgelerinde yaşayanların çoğunluğunu kalabalık aileler oluşturmaktadır. Buralarda yaşayanları %60'ı 5 ve daha fazla kişilik ailelerden oluşmaktadır. Başlangıçta sadece barınak amacıyla ortaya çıkan gecekondular artık bu amaçtan uzaklaşarak rant amacına yönelmeye başlamıştır. Ankette görüşülen gecekondu sakinlerinin yaklaşık 1/4'ü oturduğu yerin kendine ait olmadığını belirtmiştir. Gecekondu sakinlerinin %42'si evin bulunduğu arsasını başkasından aldığını, %18'i arsayı bina ile birlikte satın aldığını bildirmiştir. Bu durum hazine arazilerinin yaygın olarak ticaret konusu yapıldığını göstermektedir. Gecekondularda yaşayanların %77'si gecekondu yapma nedeni olarak ekonomik yetersizliği göstermiştir. Ruhsat maliyetlerinin yüksekliği ve bürokratik zorluklar da %21 oranında gecekondu yapma sebebi olarak gösterilmiştir. Gerçekten ülkemizde ruhsatlı inşaat yapmak oldukça zor olduğu gibi maliyeti de yüksektir. Ekonomik zorluklarla mücadele eden insanların bu maliyetleri de karşılaması imkansız denecek kadar zordur.

9

10 istanbul'daki kaçak yapılaşmanın önüne geçilebilmesi için aşağıdaki önlemlerin uygulamaya konması gerekmektedir: - İstanbul'da bina envanteri çıkarılmalı ve kent bilgi sistemine geçilmelidir. - Binalara yasal kimlik belgesi verilmelidir. - Kaçak yapılaşmanın önlenmesi ile ilgili olarak sivil toplum örgütleri ağırlıklı özel bir komisyon kurulmalıdır. - Bina envanteri belirlendikten sonra İstanbul'un ıslah imar planı hazırlanmalıdır. - Devletin elindeki araziler bu arazileri koruyacak güce sahip kuruluşlara devredilmelidir. - Boğaziçi bölgesi ve diğer SİT alanlan ile ilgili düzenlemeler gözden geçirilmelidir. - Devlet adına tescili yapılmış arazilerin satışı ve kiralanması yoluna gidilmelidir. - Tahsisli araziler belirli bir süre içinde kullanılmalı veya tasfiye edilmelidir. - Kesinlikle inşaat yapılmaması gereken alanlar dışında gecekonduların bulunduğu alanlar arazi gibi değerlendirilerek Özelleştirme İdaresi'ne devredilmelidir. - İmar planlan tamamlanmalı ve kararlılıkla uygulanmalıdır. - Kaçak olarak yapılan binalara altyapı ve diğer belediye hizmetleri kesinlikle götürülmemelidir. - Yeni imar mevzuatı hazırlanmalıdır. - Medeni Kanun ile Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nda değişiklikler yapılmalıdır. - İstanbul'da yerel yönetim ihtisas mahkemeleri kurulmalıdır. - Kaçak yapılaşma kent suçu kavramı içinde değerlendirilmeli ve mutlaka hapis cezası uygulanmalıdır. - Geniş yetkilerle donatılmış yapı denetim polisi teşkilatı kurulmalıdır. - İstanbul İl bayındırlık ve İskan Müdürlüğü yeniden organize edilmelidir. - İnşaat ruhsatı maliyetleri asgari düzeylere indirilmelidir. - İnşaat ruhsatı alınması ile ilgili bürokratik zorluklar ortadan kaldınimalıdır. - İnşaat sektöründeki personelin kaliteli eğitimi sağlanmalıdır. - Konut politikaları belirlenmelidir. - Devletin arsa üretimi arttırılmalıdır. - Göçü önleme ve geriye göçü teşvik politikaları uygulanmalıdır. - Siyasi etkilerle kaçak yapılaşmanın teşvik edilmesi önlenmelidir. - Kaçak yapılaşma ile mücadelede toplumla uzlaşma sağlanmalıdır. - Kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. - Deprem sonrası oluşan bilinçlenme sürecini hızlandırma fırsatları kullanılmalıdır.

11

12 1. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ Araştırmada önceden hazırlanmış konu başlıklarının yer aldığı standart forma bağlı kalınarak yüz yüze görüşme yöntemi uygulanması kararlaştınimıştır. Standart formun araştırmada örneklem planında yer alacak alt gruplara göre revize edilmesi, ancak formun ana yapısını oluşturan konu başlıklannın değişmemesi sağlanmıştır. Alt gruplarda derinlemesine görüşme de yapılması kararlaştırılmış, derinlemesine görüşmeler deneğin iznine bağlı olarak banta alınmıştır. Kaçak yapı yapan ve kullananlarla ise, kaçak yapılaşma ve gecekondulaşmanın en yüksek olduğu bölgeler olarak saptanan Ümraniye, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Beykoz, Küçükçekmece, Eyüp, Zeytinburnu, Kartal, Sultanbeyli, Sarıyer ilçelerinde önceden hazırlanmış formun kullanıldığı yüz yüze anket çalışması yapılmıştır. DİE tarafından Haziran ayında başlatılan ve Ağustos ayında bitirilen 2000 yılı Bina sayımının istanbul Sonuçlan alınmıştır. DİE 2000 yılı Nüfus Sayımı İstanbul Geçici Sonuçlarına, ilçe ve mahalle bazında raporda yer verilmiştir. istanbul Valisi Sn. Erol Çakır ile yapılan görüşmelerde kaçak yapılaşma envanteri için güvenilir bilgilerin ancak belediyelerden alınabileceği belirtilmiştir, istanbul il sınırları içindeki belediyelerin tamamından ilgili bilgiler yazılı olarak istenmiş ve doğrudan takip yoluyla envanterin tamamlanması yoluna gidilmiştir. Belediyelerin kendi envanter bilgilerine ulaşmalannda zorlukların ortaya çıkması ve gecikmelere yol açmasına rağmen, İstanbul ilçe belediyeleri ve İstanbul Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden resmi olarak tüm İstanbul ilçelerinin envanteri Aralık ayında tamamlanmıştır. Kaçak yapılaşmanın bu raporda da yer alan tanımı, türleri, boyutları ile envanter çalışması kapsamında elde edilen veriler dikkate alındığında, gecekondulaşmanın yoğun olduğu bölgelerde yapılan araştırma çalışmasında kontrol için yapılan geriye dönüşlerde derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. Bütün derinlemesine görüşmelerde, raporda yer alan kaçak yapılaşma terminolojisi kullanılmış; tanım ve türler konusunda görüşme yapılan tüm gruplardaki denekler arasında tam bir fikir birliğinin oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu görüşmelerde, özellikle çözüm önerilerine yönelik olarak, çoğunluk görüşlerinin yanı sıra bireysel olarak ileri sürülen veya karşı görüşler de belirtilmiştir.

13

14 2. KAÇAK YAPILAŞMANIN TANIMI VE TÜRLERİ 2.1. Kaçak yapı genel anlamı ile imar mevzuatına aykırı olarak İnşa edilen veya kullanıma açılan yapı olarak tanımlanmaktadır. İmar mevzuatına aykırı olarak yapılan bütün yapılar kaçak olarak tanımlanmakla birlikte, kaçak yapılaşma ile ilgili terminolojiyi belirlemek açısından kaçak yapılan gruplandırmakta fayda vardır: 2.2. KAMU MÜLKİYETİNİN SÖZ KONUSU OLDUĞU PARSELLERDE YAPILAŞMA Gecekondular (775 sayılı yasaya göre) Ruhsatsız kamu binalan 2.3. ÖZEL MÜLKİYETİN SÖZ KONUSU OLDUĞU PARSELLERDE YAPILAŞMA Kendi mülkiyeti olmayan parselde yapılaşma (gecekondular) Tamamen ruhsatsız yapılar Ruhsat almış ancak ruhsatı tartışmalı yapılar (ÇED Raporu olumsuz v.s.) Ruhsat almış ancak ruhsata aykırı yapılar Fonksiyon aykırılığı olan yapılar (konut yerine ticari v.s.) Kat ilaveleri veya büyük oturumîann olduğu yapılar

15

16 N CO =3 CO JC V». C CO CO 1^ 5, CO o c CO N CO CD CO p E CO o 13 O 13 CO 13 C CO is CO ^ ^ "î^ ^ CO Û ^ LU N :0 CO CD O E N O CO CL CO 3 Q. er >^io > i 3 O CO jî*:: = o CO ^ o X3 ^ CO ± o IXJ er o < Q. < < < Q. CO +- E CO 13 N > O o < E CO E 3 CD ti CO o- o: ^ CD t c E CO c/: ^ I'I CO ^ c ^ o o LL. e. < ü o =3 CO 13 CZ O N CO N a: '.E 0) S >, CO ^ CL O E E CO ^ O) i5 CO T3 ^ CD J= CO

17

18 3. İSTANBUL'DA KAÇAK YAPILAŞMANIN BOYUTLARI 3.1. Yapılan araştırma açıkça ortaya koymuştur ki, 2000 yılı itibariyle İstanbul'da ne kadar gecekondu, ne kadar ruhsatsız, ne kadar iskan izinsiz, ne kadar ruhsatlı ancak ruhsatına herhangi bir şekilde aykın yapı bulunduğu konusunda hiçbir resmi kurumun kesin bilgisi bulunmamaktadır. Bunun yanında imar mevzuatına uygun yapı sayısı da kesin olarak belli değildir T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü 2000 yılı Bina Sayımı sonuçları (886,078 bina) ile İstanbul ilçe belediyelerinin bina sayısı tahminleri (1,070,808 bina) arasında toplam bina sayısı açısından önemli bir farklılık olmakla birlikte, daha da çarpıcı olan nokta ilçelerin teker teker incelenmesinde ortaya çıkan büyük farklılıklardır İstanbul'da istisnasız hiçbir belediye bina sayısı ve nitelikleri ile ilgili envantere sahip değildir. İstanbul genelinde yapılan çalışmanın sonucu olarak, yerel yönetimler ve kamu kurumlarında arşiv sistemlerinin sağlıklı olmadığı ortaya çıkmıştır. İlçe belediyelerinin kurulduğu 1984 yılı öncesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi arşivlerinden yararlanmak mümkün olmadığı belirtilmiştir sonrası kurulan Af Bürosu kayıtlarından da faydalanmak mümkün değildir. Yeni oluşan ilçe belediyelerinde arşiv bilgileri yeni belediyeye intikal etmemiştir. Belde belediyeleri için de aynı durum geçerlidir. Belde belediyelerinin büyük kısmı herhangi bir bilgi veremez durumdadır İstanbul Bayındırlık ve Iskan Müdürlüğü arşivlerinin de kullanılamaz durumda olduğu müdürlük yetkililerince belirtilmektedir Kamu kesiminde, bilgi sistemleri açısından " devlette devamlılık " ilkesinin kesinlikle geçerli olmadığı ortadadır. Belirli bir yöneticinin zamanından itibaren, belediyelerde ise siyasi dönemlere (çoğunlukla bilgi talebinin yapıldığı döneme) göre sınırlı bilgi elde edilebildiği gözlemlenmiştir. Bunun doğal sonucu olarak da ne kadar ruhsatlı, ruhsatsız veya ruhsatına aykırı yapı yapılmış olduğunun kesin olarak bilinmediği açıkça ortaya çıkmıştır. Belediye yetkilileriyle yapılan görüşmelerde özellikle resmi olarak talep edilen ve yazılı olarak verilen sayıların gerçekçi olmadığı bizzat en üst düzey ita amiri konumunda yöneticiler tarafından belirtilmektedir Özellikle ilçe belediye yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, ilçelerindeki kamu binalannın çok büyük kısmının kaçak olduğu öne sürülmektedir.

19

20 3.7. Verildiği belirtilen inşaat ruhsatı sayıları, verilen iskan izni sayıları ile karşılaştırıldığında alınan iskan sayısının oransal olarak çok düşük oluşu dikkat çekicidir. Alan çalışması sonuçlanna göre binasının iskan izni olmadığını belirten denek oranı % 87.2'dir İstanbul Valiliğinin 1992 belirlemelerine (örnekleme dayanan araştırma) göre İstanbul'da ruhsatlı konut sayısı 850 bin, imar aflan ile vasalasan konut sayısı 750 bin, kaçak konut (gecekondu) sayısı ise 400 bin idi Haziran 1994 tarihli TBMM İstanbul Araştırma Komisyon Raporu'nda İstanbul'daki konut sayısı 1 milyon 300 bin olarak ifade edilirken bunların 138 bininin gecekondu. 112 bininin de " imara aykırı vapılar " olduğu ifade ediliyordu. Bu iki kategori arasındaki farkı ifade etmeyen TBMM üyeleri raporlarında İstanbul nüfusunu 11 milyona yakın olarak ifade ediyordu istanbul Valiliğine bağlı Afet Yönetim Merkezi'nde hava fotoğraflarından (fotogrametrik haritalar) yararlanarak yapılan tespitlere göre 1,375,382 olan bina sayısı, ilçe belediyelerine göre 1,070,808'dir. DİE 2000 yılı bina sayımına göre ise 869,444'dir İstanbul İlinin genel alanı Ha. Olup, bunun Ha. Kısmı devlet ormanıdır. Türkiye ortalamasının oldukça üstünde ormanlık alan yüzdesine sahip olan istanbul ilinde devlet ormanlan, kamu mallan arasında en etkin korumaya tabi tutulmasına karşın ormanlık alanlar da çeşitli işgal eylemlerine konu olmaktadır. Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nce Odamız için hazırlanan bilgi notuna göre yılları arasında İstanbul ilindeki ormanlarda gözlenen yasadışı işgal eylemlerinde toplam 266 suç ve 746 Dek tahrip alanı tespit edilmiştir. istanbul ili dahilinde kalan Devlet Ormanlannda bugüne kadar usulsüz olarak inşa edilmiş olup haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan yapı ve tesislerin sayısı 1938'dir İstanbul'da yapılaşma açısından düzgün (imar mevzuatına uygun) olanın istisna, kaçak yapılaşmanın kural haline geldiği açıktır.

21

22 4. KAÇAK YAPILAŞMANIN NEDENLERİ 4,1, GECEKONDUDAN KAÇAK YAPILAŞMAYA GİDEN SÜREÇ İstanbul ilk gecekondulaşma 1946'da Kazlıçeşme-Zeytinburnu'nda başlamıştır. 1948'de Kazlıçeşme-Zeytinbumu Havalisi Gecekondularını Güzelleştirme ve Teşkilatlandırma Derneği bu çevredeki gecekondular tarafından kuruldu. Mart 1949'da İstanbul'da sayılan 5 bine ulaşan gecekonduların 3.200'ü bu yörede toplanmıştı. Aynı tarihte Mecidiyeköy'de, Yıldız'da, Şişli'den Abidiye-i Hürriyet Tepesine kadar uzanan sahada, Kasımpaşa da, Eyüp'te, Çarşamba'da, Karagümrük'te, Şehremini'de, Ayvansaray, Kumkapı, Paşabahçe-Beykoz arasında ve Çamlıca taraflannda da sınırlı sayıda gecekondular gelişmeye başlamıştı. İstanbul'da 1950 öncesinde, DİE'nin resmi istatistiklerinde "barakalar" diye sınıflandınlan sınırlı sayıda teneke evler geçmektedir. Bu barakalann toplu olarak gelişmesi ve gecekondu adını alması 1945'ten sonra ve 1950'lerde olmuştur. İstanbul da gecekondu alanlarının oluşumu sanayiinin yer seçimi ile yakın ilişki içindeydi. İlk gecekondular bölgelerindeki sanayiye iş gücü sağlıyordu. Bölgedeki iş yerlerine işçi olarak girenler, tesislerin hemen yakınlanna gecekondu kurarak hem barınma hem de ulaşım sorunlanna en ucuz çözümü üretiyorlardı. Bu yerleşim bölgeleri hazine arazilerinin işgaliyle oluşuyordu. Zeytinburnu gecekondu mahallesi sakinleri kendi aralannda dayanışma ile yol su ve ilk yardım hizmetlerini sağlamışlardır. 1949'da Zeytinburnu'na elektrik gelmiş; burada bir çarşının kurulmasıyla bir mahalle oluşmuştu. Çok partili siyasal yaşama geçilmesi de gecekondulann seslerinin duyulmasını kolaylaştırması, bu gecekondu mahallelerinin hem büyüme hem de meşruiyet kazanması sonucunu doğurdu. Gecekondu, özellikle 1950 sonrasında, büyük kentlere göç etmiş düşük gelirli grupların konut gereksinmesini karşılayan bir konut arzı biçimi oldu. Hızlanan kentleşmenin gerektirdiği sayıda konut arzı gerçekleşmeyince, toplumun meşru gördüğü kanallar içinde barınma sorunu halledilemeyince, gecekondu, çözüm olarak kendisini dayattı. Birinci kuşak gecekondular, önce büyük ölçüde hazine topraklan üzerinde kurulurken ikinci ve üçüncü kuşaklar hisseli tapulu alanlarda gelişti. İlk gecekondular, daha çok, tek katlı derme çatma, kullanılmış malzemelerden, kısmen de olsa gecekondu sakinlerinin kendi emekleriyle bazen dayanışmayla yapılmıştır. Bunlar zaman içinde nitelik değiştirdi, çok katlı apartmanlar halinde, kaliteli malzemelerle, piyasa mekanizması içinde inşaat işçisi ve usta kullanılarak inşa edilmeye başlandı.

23

24 Bugün, İstanbul'da ilk gecekondulaşmanın gerçekleştiği Zeytinburnu'nda tek katlı binadan hisseli tapulu arsa üzerinde apartmana geçişi hem fiili durum olarak hem de Zeytinburnu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü kayıtlarında (hisseli tapulu arsa olarak) görmek mümkündür. 1949'daki ilk gecekondu affıyla o yıla kadar yapılmış bulunan gecekondular yasallaştırılmıştır. Af yâsalanyla gecekondulann meşrulaştıniması ve belediyelerin bu alanlara alt yapı getirmesine olanak verilmesi, gecekondu geliştirmesini hızlandırmış, bölgenin gelişmesi ve nüfusun çoğalmasını beraberinde getirmiştir. 1949'u takiben 1953, 1963, 1966, 1976, 1983, 1984 ve 1986 yıllarında çıkanlan gecekondu affıyla ilgili yasalar ya da yapılan yasa değişiklikleriyle amaçlanan, o güne kadar yapılan gecekondulara meşruluk getirerek yeni yapımlan önlemek olmakla beraber, çıkan her af, gecekondulaşmayı teşvik edici olmuştur. Her af bir süre sonra yenisinin çıkacağı beklentisine yol açmıştır. Oluşan beklentiler hiçbir zaman boş çıkmamıştır. Gecekondulaşma " Gecekondu tasfiye, ıslah, önleme " programlan adı altında hızla büyümüştür. 1990'lı yıllarda gecekondulaşma iskan amacından çıkıp tamamen rant amaçlı bir olgu haline gelmiştir. İstanbul'daki ilk gecekondulaşma örneğinde olduğu gibi, eski gecekondular yıkılıp yerlerine apartman şeklinde çok katlı binalar yapılmıştır. Artık gecekondu yapanların önemli bir kısmı kiraya vermek veya satmak amacıyla bina inşa etmekte ve genellikle kendisi de bu binada oturmamaktadır. Başta arsa maliyeti olmak üzere sürecin içinde yapılması gereken ödemeler ve inşaat maliyetleri gecekonduyu pahalı bir konut durumuna getirmektedir. Bu da gecekonduda kiracılığı yaygınlaştırmakta; ikinci gecekondusu kirada olan gecekonduları ortaya çıkarmaktadır. Ancak yapılan ilgililerin yaptıklan gözlemler kiradaki gecekondulunun da mülk edinme, zaman içinde kendi gecekondusunu yapma umutları olduğunu göstermektedir HIZLI NÜFUS ARTİŞİ Ülkemizde gözlenen hızlı nüfus artışı İstanbul'da da kendini hissettirmekte, bu durum yeni konut alanlan ihtiyacını artırmaktadır. Nitekim de 1950 yılında İstanbul nüfusunun ülke nüfusuna oranı %5,5 iken bu miktar 1980 yılında %10,6'ya, 1990 yılında ise %12,9'a çıkmış bulunmaktadır yılında 7 milyon 309 bin olarak tespit edilen İstanbul'un nüfusu, 2000 yılında 10 milyon 72 bin olarak tespit edilmiştir.

25

26 4.3. AŞIRI GÖÇLER Metropollerin kendi doğal nüfus artışlannın yanında, yaşanan göç olaylan bu birimlerdeki nüfus yoğunluğunu ve bu yoğunluktan kaynaklanan sorunları ciddi boyutlarda artırmaktadır. Aşırı göçe neden olan başlıca etkenler olarak; - Kırsal kesimlerde toprağın parçalanmışlığı ve verimsizliğinin yol açtığı işsizlik - Bölgeler arasındaki ekonomik dengelerin oluşturulmayışı, - Metropollerde iş bulma olasılığının fazlalığı gibi ekonomik nedenler, - Metropollerin sosyal yaşam ve eğitim zenginliğinin çekiciliği, - Taşradaki sosyal baskı ve kan davası gibi ihtilaflardan kaçma isteği, - Hemşehrilik ve akrabalık ilişkilerinin mevcudiyeti gibi psikolojik ve sosyal nedenler, - Daha önce metropole gelip toplumda yer edinmiş kişilerin politik güç oluşturma amacıyla göçü teşvik etmeleri, - İnsanlann terör olaylanndan kaçınma istekleri gibi politik etkenler, - Küçük yerel yönetimlerin çeşitli yetersizlikleri nedeniyle halkın isteklerine cevap verememelerinin oluşturduğu idari nedenler belirtilmektedir. Yapılan alan çalışmasında, araştırmaya katılan deneklere "İstanbul'a gelişlerinin en önemli nedeni" sorulmuştur. En önemli neden olarak "iş bulabilmek" (% 63.2), "daha iyi geçinme imkanlan olması" (% 15.3), "gelinen yerdeki sosyal ve politik baskılar" (% 11.8) gösterilmektedir. En önemli nedenlerin çok yüksek oranının ekonomi ağırlıklı olduğu görülmektedir. Kalkınma göstergelerinin düşük olduğu yörelerdeki kırsal nüfus, büyük kentsel merkezlere ve özellikle İstanbul'a ara kademeleri atlayarak göçmüştür. Çok süratle oluşan bu insan seli, alt yapısı imar planı yapılmış kent arazileri içinde disipline edilemediğinden İstanbul kırsal kesim tarafından adeta istila edilmiştir.

27

28 Bunun sonucu olarak göçebe toplum, kendi kültür ve yaşamına uygun çevresini oluşturmuş; yasalara, yönetmenliklere ve uygulamalara riayet etmeden, yerel ve kamu yönetimlerini dikkate almadan binalannı inşa etmektedir. Bu nedenle milyonlarca insanı içinde barındıran İstanbul'da yoksulluk temelli denetimsiz, sağlıksız kaçak yapılaşmalar oluşmuştur. Yoğun göç sunucu ortaya çıkan olağanüstü konut gereksiniminin etkisi ile daha önce ruhsatlı olarak yapılmış binalann önemli bir bölümü ortadan kaldırılmış ve bunlann yerine ruhsatsız ya da ruhsatlı ancak imar mevzuatına aykırı çok katlı binalar yapılmıştır KENT İÇİNDE YETERİNCE ARSA ÜRETİLEMEMESİ Konutun yapımına olanak veren ve alt yapısı tamamlanmış (kadastro işlemleri yapılarak parselasyonu tamamlanmış ve imar durumu belli olan, inşaat yapmaya hazır) arsalan hazırlayıp gerçek gereksinim sahiplerine satın alma güçlerine uygun şartlarda sunulamadığı takdirde, imar planlanna aykırı eylemlerle karşılaşılması kaçınılmaz olacak; İstanbul'da yerleşme kaçak yapılaşma ve gecekondu sorunu giderek daha da artacaktır. Alan çalışması sırasında elde edilen bulgulara göre, "kişileri kaçak yapı yapmaya iten başlıca neden" olarak ekonomik yetersizlik ve imkansızlıklar (% 76.9) gösterilmiştir. Kent içinde yeterince arsa üretilememesi durumunda arsa üretimi, ya henüz kentsel arsa haline gelmemiş, altyapısı ve imar hakları oluşmamış tarım topraklannı ucuz fiyatlarla almak şeklinde olacak, ya da kamuya ait arazilerin yağmalanması şeklinde vyeya imara açık olmayan alanların politik baskılarla imara açılmasını sağlamak şeklinde gerçekleşecektir. Bu arada kentteki boş imar parselleri kullanılarak veya eski yapılar yıkılarak arsa üretme yoluna gidilecektir KENTTE OLUŞAN ARAZİ RANTININ YÜKSEKLİĞİ İstanbul nüfusundaki olağanüstü artış ve İstanbul'da ekonomik faaliyetin aşırı yoğunlaşması, İstanbul arsasına olan talebi arttırmış ve arazi fiyatlarını yukarı çekmiştir. Nüfusun konut ihtiyacının yanı sıra, kurulan sınai ve ticari işyerleri için de arsa talebi ortaya çıkmıştır. Bölgesine ve talebe göre fiyatları yükselmektedir. İstanbul'da emlakin bir yatmm aracı olarak ilgi görmesi de spekülasyonu, aşın değer artışını kamçılayan bir başka etken olmuştur. Bazı bölgelerde, arsa fiyatları her zaman, genel fiyat artışlarının üstünde seyrederek arsa sahiplerine ekstra kazançlar sağlamıştır ~ 1970 yılları arasında özellikle büyük şehirler etrafında oluşan varoş tabir edilen alanlara geniş nüfus kitlelerinin yerleşmeye başlaması önemli bir mesken meselesi doğmaya başlamıştır. Bu sorun bannma ihtiyacındaki vatandaşlar tarafından yasal olmayan bir şekilde gecekondulaşmayla giderilmeye çalışılmıştır.

29

30 Fakat günümüzde bu sorun, mesken ihtiyacı gidermenin yanı sıra hatta daha fazlasıyla illegal yollardan rant elde etme aracı haline gelmiştir. Yerel yöneticilerin büyük ölçüde fikir birliği ettiği bir nokta, tüm meslek kesitlerinin eşit derecede kaçak yapı yapmak istek ve eğiliminde olduğudur. İstanbul'da bina yapım maliyetini etkileyen en önemli unsur arsadır. Özellikle merkezi bölgelerde arsanın bina yapım maliyetindeki payı %80'e kadar çıkabildiği inşaat sektörüyle yapılan görüşmelerde belirtilmiştir. Yüksek talebin sürekli oluşu, imar planlarındaki değişiklikler ile altyapı alanlarında yapılan devlet yatınmlan, arazi değerlerinden büyük artışlar ve önemli boyutlara varan arazi rantları yaratmaktadır. Özellikle devlete ait araziler üzerinden büyük miktarlara varan kazançlar yaratmaktadır. Devlet arazileri işgalciler tarafından parsellenip senet karşılığı herhangi bir müdahaleyle karşı karşıya kalmadan satılabilmektedir. Elde edilen kazançlar devlet arazilerinin işgalcileri ile yetkililer arasında paylaşılmaktadır. Bu durum da arazilerin işgalini teşvik etmekte; kent rantları plansız ve yasa dışı yollardan paylaşılırken kentin altyapı ve ulaşım sorunları ağırlaşmakta, gecekondu alanları genişlemekte, kentsel arsa üretimi ihtiyacın gerisinde kaldıkça bu alandaki rantlar yükselmektedir. Bu durumda ortaya bir kaçak yapılaşma kısır döngüsü çıkmakta ve sürekli hale gelmektedir.. İstanbul'da sadece arsa spekülasyonundan elde edilen gelirin Türkiye bütçesiyle karşılaştırılabilir durumda olduğu yaygın şekilde iddia edilmektedir. istanbul'da arsaya dayalı olarak spekülasyon ve gasp yoluyla olağanüstü kazançlar elde edilmektedir. Kentsel arsa rantının olağanüstü büyümesi; buna karşılık vergilendirmenin düşük olması ve götürülen alt yapı hizmetleriyle artan rantın kamuya dönmemesi hem yasal olmayan bir gayrimenkul piyasası yaratmakta hem de kamu ekonomisine büyük zarar vermektedir. İstanbul'da oluşan taşınmaz mal rantı, kamuya aktarılabilse kamu yönetimlerinin mali kaynak sorununa önemli ölçüde çözüm getirebilecek iken bü konuda bugüne kadar yasal bir düzenleme yapılamamıştır. Sorunun ekonomik boyutunun daha geniş bir çerçevede irdelenmesi ve göz önüne alınması özellikle TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi tarafından önerilmektedir.

31

32 4.6. TÜRKİYE'DEKİ KONUT POLİTİKALARININ YETERSİZLİĞİ İstanbul'da büyük bir konut sıkıntısı vardır. Düzenli, yeterli ve tutarlı bir konut politikası olmadığından gecekondulaşma önlenemez hale gelmiştir. Gecekondulaşma konusunda Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve mülki idare arasında koordinasyon sağlanamamaktadır. Bu nedenle gerekli ve etkili denetim yapılamamaktadır. Hazinenin belediyelerle işbirliğinin olmaması da belediyelerce eleştirilmektedir. Büyükşehir Belediyesinin konut inşa etme görevinin olmadığı yolunda Danıştay kararı mevcuttur sayılı kanunun Büyükşehir Belediyesine koordinasyon, alt yapı ve ulaşım görevlerini verdiği, konut yapımının ise ilçe belediyesinin görevi olduğu öne sürülmüştür. Mevzuatta ve uygulamada belirsizlik vardır yılında yayınlanan TBMM İstanbul Araştırma Komisyon Raporu'nda İstanbul çevresinde nitelikli uydu kentlerin oluşturulmaması, kaçak yapılaşmanın ve gecekondulaşmanın nedenlerinden biri olarak gösterilmektedir. İstanbul'da makul fiyatta konut üretiminin yetersizliğinin ve gelir dağılımının giderek bozulmasının kiracı sayısını da arttırdığı belirtilmektedir. Kaçak yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde yapılan alan çalışmasında, oturulan evin mülkiyeti ile ilgili soruya verilen yanıtlara göre kiracılık oranı % 22.5'tir KADASTRO İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMAMASI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ifraz yapmaması ve yeterli kadastral hizmet getirmemesi yerel yönetimlerce eleştirilmektedir. Kadastro işlemlerinin daha hızlı yaygınlaştıniması istenmektedir. Esenler ilçesinde belediyenin asli görevi olmamasına rağmen kadastral hizmetleri üstlenmesi ve mevzi imar planlannın yaptırılmasının söz konusu olduğu belirtilmektedir. Örneğin Maltepe ilçesinin Fındıklı Mahallesi kadastral düzeltmenin yapılmaması sebebiyle tamamen kaçak durumdadır PLANLARIN HİÇ OLMAMASI YA DA UYGULAMADA YETERSİZ KALMASI İstanbul'un Nazım plan disiplininden çıkaniması, orman, tarım alanları ile koruma altındaki su havzalarının spekülasyonunun yaygınlaşmasında önemli bir rol oynadığı ileri sürülmektedir. 29 Temmuz 1980'de onaylanarak yürürlüğe giren Nazım planı, İstanbul'un Marmara Denizi'ne paralel olarak doğu-batı ekseninde ve çizgisel şekilde büyümesini ön görüyordu. 1980'den sonra İstanbul Nazım Plan Bürosu'nun kaldıniması, yasal olarak onaylı konumda bulunmasına karşın 1/ ölçekli Nazım Plam'nın da uygulamadan fiilen kaldınidığı bir sürecin başlamasına yol açtığı belirtilmektedir. 7 Haziran 1994 tarihli TBMM İstanbul Araştırma Komisyon Raporu'nda kentin nazım planının güncelleştirilmemiş olmasının kaçak yapılaşma ve gecekondulaşmanın yaygınlaşmasının nedenlerinden biri olarak ileri sürülmüştür.

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: 1- Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeni gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla gerekli tedbirlerin alınarak uygulanması 2-Önleme

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Yapı Kontrol Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Belediyelerin Engelliler Hakkındaki Yükümlülükleri Tarih : 07.09.2011 Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Sözleşme nin 1 inci maddesinde amaç özürlülerin

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

ANKARA NIN KENTSEL GELİŞİMİNE ETKİ YAPAN MEVZUAT (1924-1985) Doç.Dr. Bülent Batuman (Proje Araştırmacısı)

ANKARA NIN KENTSEL GELİŞİMİNE ETKİ YAPAN MEVZUAT (1924-1985) Doç.Dr. Bülent Batuman (Proje Araştırmacısı) ANKARA NIN KENTSEL GELİŞİMİNE ETKİ YAPAN MEVZUAT (1924-1985) Hazırlayanlar: Doç.Dr. Nuray Bayraktar (Proje Yürütücüsü) Doç.Dr. Bülent Batuman (Proje Araştırmacısı) 1924 417 Sayılı Kanun: Ankara Şehremaneti

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI ŞUBAT 2015

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI ŞUBAT 2015 www. bet i mar. com BURSA 1. KENTSELDÖNÜŞÜM Zİ RVESİ ARAŞTI RMA SUNUMU ŞUBAT2015 1. GİRİŞ Kentsel Dönüşüm, Kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Adres: Emirhan Caddesi Bayındır Çıkmazı Sokak No:1/1

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

GAZİANTEP DE ARSA SORUNU

GAZİANTEP DE ARSA SORUNU GAZİANTEP DE ARSA SORUNU 1.0 KONU TANITIMI Şehirlerin fiziki bağlamada gelişmeleri, başta gelişme alanlarının varlığı olan arsalara, imar planlarına ve yapılaşma lejantına bağlı olarak şekillenmektedir.

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 1 Aplikasyon işlemi 1. Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği 2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. 2 Cins Değişikliği

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes. rahat bir nefes alacak.

30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes. rahat bir nefes alacak. 30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes rahat bir nefes alacak. 2/B Nedir? Anayasa nın 169 uncu maddesine göre 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybeden, 6831 sayılı Orman Kanunu nun 2/B maddesi

Detaylı

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam: MADDE 1-(1) Bu yönetmelik Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün

Detaylı

9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir)

9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir) 9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir) 14.02.2008 / 28.10.11210 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 120 Pafta, 12626 Ada 1 parsel ile 12341 Ada 68 parsel arasında kalan tescilsiz kadastral alandaki (Eski 970 Ada 2 Parselin) Park Alanının bir kısmının Cami Alanına Alınmasına

Detaylı

HABER BÜLTENİ DOSYA. JEOLOJİ VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORU VE EKLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR'a göre yapılması genelgede

HABER BÜLTENİ DOSYA. JEOLOJİ VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORU VE EKLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR'a göre yapılması genelgede aykırı düzenlemeler içermesi nedeniyle, o günkü muhalefet par tileri tarafından Anayasa Mahkemesine götürülmesi sonucu yasa maddelerinin bir çoğu kısmen veya tamamen iptal edilmiştir. Yasa maddelerinin

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 2795 ada, 19-48-84-85 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.03.2016 tarih, 2016/6524 sayılı teklifi.

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB)

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak

Detaylı

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm MSGSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 703 KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm 2014-2015 GÜZ YARIYILI Prof.Dr. Fatma ÜNSAL unsal.fatma@gmail.com TÜRKİYE NİN KENTLEŞME DİNAMİKLERİ Cumhuriyet öncesi Cumhuriyet

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ŞUBAT 2016 A) PLANLAMA ALANI KONUMU Planlama alanı; Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Üçkuyu Mahallesinde;

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Misyon; Belediye kaynaklarını israf etmeden yasal yetki ve görevler çerçevesinde, katılımcı planlama esaslarına uygun gelişen, güzelleşen ve yaşanabilir bir

Detaylı

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar;

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar; Tablo Avan Proje, Görüş, İmar Durumu, Ruhsat, İskân Onayları Onay Türü 0 0 0 0 TOPLAM Avan Proje Görüş İmar Durumu Ruhsat İskan 0 0. Kaynak. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Stratejik Hedef. Stratejik

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Başvuru Online Başvuru ve SMS Yoluyla Bilgilendirme (2010/21) Emlakçıların Ön Başvuru İle İş Takibi Uygulaması

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C. İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Teşkilat Yapısı Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Recep Tayyip Erdoğan a Kadir Topbaş a

Recep Tayyip Erdoğan a Kadir Topbaş a 4706 sayılı kanunla Okmeydanı nın önünü açan Başbakanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan a, Nazım İmar Planımızı Büyükşehir Meclisi nde onaylayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Kadir Topbaş

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal-Yakacık Eski:7971 Yeni: 12427 ada 2 parsele ilişkin Eski:7971 Yeni: 12427 ada 1 parsel Maliki Tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje

Detaylı

10.17. Kayabaşı-TOKİ Konutları

10.17. Kayabaşı-TOKİ Konutları 10.17. Kayabaşı-TOKİ Konutları Kayabaşı bölgesi İstanbul un Avrupa yakasında, biyolojik çeşitlilik ve kentin yaşam destek sisteminin en önemli parçalarından biri olup kentin doğal ve ekolojik dengeleri

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN 6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN BİLGİ NOTU Sayfa 1 / 15 GENEL BİLGİLER Tanıtım konusu

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI: PELİTLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Giriş İçindekiler Problemin Tanımı Çalışmanın Amacı Yapılan Çalışmalar Tasarım Uygulama Yazılım Güncelleme Test Bulgular Sonuç ve Öneriler

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İlkeler ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA

DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA Öncelikle yürütmenin durdurulması istemlidir. DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA DAVACI : TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI Darphane Emirhan Caddesi

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO 1 Yıkım ruhsatı 2 İskele ruhsatı VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3. HAFTA 3. HAFTA 1 İMAR KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 (1) Bu Kanunda,

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU

Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER... ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ... 1

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ DOKÜMANLARI :YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ DOKÜMANLARI :YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Kodu Müdürlük/Birim Adı/Kodu Ünvanı Görev Yeri Yetki Devri :GTMD :/1014 :YAPI KONTROL MÜDÜRÜ : :MÜDÜR YARDIMCISI Görevin Gerektirdiği Nitelikler Öğrenim Düzeyi/Bölümü Hizmet Süresi Gerekli Diğer Bilgi,

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, can ve mal güvenliğini temin,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ EDREMİT İLÇESİ ZEYTİNLİ BELDESİ 232 ADA 15 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...i KISALTMALAR LİSTESİ...vii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR 1.1.Özel İnşaat İşlerinde Fiziki Yapıya İlişkin Temel Kavramlar...5 1.1.1.

Detaylı

Nazım imar planı nedir?

Nazım imar planı nedir? INSAAT-IMAR-RUHSAT İmar planı nedir? Nüfusu 10.000 i aşan belediyeler ile nüfusu daha az olduğu halde il merkezi olan veya gelecekte imar işleri bakımından plana gereksinimi bulunduğu Bayındırlık ve İskan

Detaylı

PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON)

PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON) ÖMER KÖROĞLU Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi İMAR HUKUKUNDA PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON) İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ ve ÖNSÖZ...1 Birinci Bölüm GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

Bahaettin SARI. İMO Yapı Denetim Komisyon Başkanı

Bahaettin SARI. İMO Yapı Denetim Komisyon Başkanı Bahaettin SARI İMO Yapı Denetim Komisyon Başkanı 1999 depremlerinin ağır faturasından; 1. Müteahhitler 2. 4 lü TUS mühendis ve mimarlar 3. Belediye ve Valilikler sorumlu tutulmuş; Felaketlerin; doğru yer

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Ne kadar 2/B arazisi var?

Ne kadar 2/B arazisi var? 2/B BARIŞ PROJESİ 2 2/B NEDİR? Anayasa nın 169 uncu maddesine göre 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybetmiş olması nedeniyle 6831 sayılı Orman Kanunu nun 2/B maddesi uyarınca orman sınırları

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Kanunlar. Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Kanunlar. Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 1 Temmuz 2004 PERŞEMBE Sayı : 25509 Kanunlar Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri Çözümleri Yük. Müh. Orhan Gökdemir netcad Ulusal CAD ve CBS Çözümleri AŞ. 1 Firma Tanımlar Netcad CBS Çözümleri Kurumsal Projeler Referanslar 2 Firma 1989 Yılında Ankara da kurulmuş olup, İstanbul ve İzmir

Detaylı

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 10.19.1. Ek: Dava Dilekçesi İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına 24.10.2008 Yürütmenin durdurulması istemlidir. İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı 01.Haziran.1983 tarihinde Parsel üzerinde otel yapılmasının turizm açısından önemli bir proje olacağını kabul etmiştir.

Devlet Planlama Teşkilatı 01.Haziran.1983 tarihinde Parsel üzerinde otel yapılmasının turizm açısından önemli bir proje olacağını kabul etmiştir. MÜLKİYET ve SINIRLAR: Bugün üzerinde The Ritz-Carlton, İstanbul Otelinin bulunduğu arsa 1982 yılında Dolmabahçe Turizm A.Ş. tarafından satın alınmıştır. Ülkemizdeki turizm tesislerinin neredeyse tamamı,

Detaylı

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız,

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız, 9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538 Değerli meslektaşımız, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva (Çayağzı) Köyü, Beylik Mandıra Mevkii 1-5 pafta 2942 parsel sayılı tapuda tarla

Detaylı

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğümüzün Genel Yapısı 1 1 1 1 1 ŞUBE MÜDÜRÜ İNŞAAT MÜHENDİSİ ŞEHİR PLANCISI HARİTA TEKNİKERİ SU ÜRÜNLERİ TEKNİKERİ ADİL BARTU GÜRDAL KOKUCU

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Talas Belediyesi 31.15 km2 lik yüzölçüm ve 9 malaleden oluşmakta iken 5747 Sayılı Yasa gereği Erciyes,Zincidere, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez Belediyesi Tüzel Kişiliğini

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI İSTANBUL İLİ, GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ, 3568 ADA, 1-2-3-4-5-6 SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA 22-23 SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.01.2012 HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Fazla Çalışma Ücreti. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 310, PARSEL 2 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS 2016 Balıkesir İli,

Detaylı

EK-1 HİZMET ENVANTER TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLER HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

EK-1 HİZMET ENVANTER TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLER HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI 20.05.0987 tarih ve 3367 sayılı kanun Köyde İkamet eden veya edecek vatandaşlar İl si Genel İSTENEN BELGELER İÇ YAZIŞMALAR Müd.,D.S.İ, Çevre ve Orman Md.vb.) 8-10 Ay DIŞ YAZIŞMALAR 1 2 Köy Gelişim planı

Detaylı

Planlama Alanının Bölge İçindeki Yeri

Planlama Alanının Bölge İçindeki Yeri TEKİRDAĞ - ERGENE VELİMEŞE BELEDİYESİ REVİZE İMAR PLANINDA YAPILAN 4044, 4045, 4046, 9925, 8897 PARSELLER, 686 ADA1 PARSEL İLE 695 ADA 1 PARSELE AİT 1/25000 ÖLÇEKLİ TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE

Detaylı

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN Olağanüstü Hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunu, yasası 4325

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No. Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EYLÜL,2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Alanya Belediyesi Yapı Kontrol

Detaylı

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 3-1 VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : 31/ 12/ 2010 tarihli

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü / «i.» a' *8 T.C. \ 1 * * V W - İ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Exp İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Muratpaşa 872 ada 34 parsel NİP.

Detaylı

YAPI DENETİMİ KURULUŞLARI VE YAPI GÜVENLİĞİ. Av. Cihan Kıraner 13.11.2014 Dr. Levent Bıçakcı Hukuk Bürosu

YAPI DENETİMİ KURULUŞLARI VE YAPI GÜVENLİĞİ. Av. Cihan Kıraner 13.11.2014 Dr. Levent Bıçakcı Hukuk Bürosu YAPI DENETİMİ KURULUŞLARI VE YAPI GÜVENLİĞİ Av. Cihan Kıraner 13.11.2014 Dr. Levent Bıçakcı Hukuk Bürosu Genel Bakış I. Yapı Denetiminin Yasal Dayanağı II. Yapı Denetimi Kavramı ve Amacı III. Yapı Denetim

Detaylı