Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: Böylelikle, bütün süreçleri kusursuz ve etkili olarak takip edebilirsiniz. Ýhtiyacýnýz olan herhangi bir zamanda kýlavuza baþvurabilmek için, onu güvenilir bir yerde saklamanýzý tavsiye ederiz. Ürününüzü güle güle kullanmanýzý dileriz. Aþaðýdaki semboller bu kýlavuzda kullanýlmaktadýr: Kiþisel güvenliðinizle ve cihazýn zarar görmesinin nasýl önleneceði ile ilgili önemli bilgiler Genel bilgiler ve tavsiyeler Çevre ile ilgili bilgiler Ýçindekiler 3 Ýçindekiler Kullanma kýlavuzu Güvenlik bilgileri Ürün tanýmý Deterjan çekmecesi Kontrol paneli Gösterge Ýlk kullaným Kiþiselleþtirme Sesli ikaz sinyali Çocuk güvenliði kilidi Günlük kullaným - Yýkama Çamaþýrlarýn yerleþtirilmesi Deterjanýn ve çamaþýr yumuþatýcýnýn ölçülmesi Program seçme düðmesi kullanýlarak istenilen programýn seçilmesi Sýkma hýzý veya SUDA BEKLETME seçeneðinin seçilmesi Program seçenek tuþlarý LEKE seçeneðinin seçilmesi ZAMAN TASARRUFU seçeneðinin seçilmesi Ekstra durulamanýn seçilmesi BAÞLAT/BEKLET tuþunun kullanýlmasý GECÝKMELÝ BAÞLATMANIN seçilmesi Bir seçeneðin veya çalýþan bir programýn deðiþtirilmesi Bir programýn duraklatýlmasý Ýçindekiler Bir programýn iptal edilmesi Program baþlatýldýktan sonra kapaðýn açýlmasý Programýn sonunda Sadece kurutma Program seçme düðmesini kullanarak kurutma programýnýn seçilmesi Otomatik kurutmanýn seçilmesi Zamanlamalý kurutmanýn seçilmesi Programýn sonunda Otomatik yýkama ve kurutma Yýkama programlarý Program bilgileri Kurutma programlarý Yýkama devrinin hazýrlanmasý Çamaþýrlarýn sýnýflandýrýlmasý Sýcaklýklar Çamaþýrlarý makineye koymadan önce Maksimum çamaþýr miktarý Çamaþýr aðýrlýklarý Lekelerin çýkartýlmasý Deterjanlar ve katký maddeleri Kullanýlacak deterjan miktarý Su sertliði dereceleri Kurutma devrinin hazýrlanmasý Maksimum çamaþýr miktarý Kurutmaya uygun olmayan çamaþýrlar Kurutma sembolleri etiketi Kurutma devri süresi Ek kurutma Ýçindekiler 5 Bakým ve temizlik Kireç çözme Her yýkamadan sonra Koruyucu yýkama Dýþ temizlik Deterjan çekmecesi Yýkama tamburu Kapak contasý Tahliye pompasý Su giriþ filtresi Donmaya karþý önlemler Acil durum boþaltmasý Servis çaðýrmadan önce Teknik veriler Tüketim deðerleri Montaj Ambalajdan çýkartma Konumlandýrma ve düzlemselleþtirme Su giriþi Su kesme aygýtý Su tahliyesi Elektrik baðlantýsý Daimi tip elektrik baðlantýsý Çevreyle ilgili bilgiler Ambalaj malzemeleri Eski makine Ekolojik tavsiyeler Güvenlik bilgileri Kullanma kýlavuzu Güvenlik bilgileri Makinenizi ilk defa kullanmadan önce AEG/ELECTROLUX cihazlarý güvenlik bakýmýndan endüstriyel standartlara ve cihaz güvenliði konusundaki yasal þartlara uygundur. Cihazý monte etmeden ve kullanmadan önce bunlarý dikkatlice OKUMALISINIZ. Makineyi çalýþtýrmadan önce, cihazýn nakliye esnasýnda hasar görüp görmediðini kontrol ediniz. Hasar görmüþ bir makineyi asla elektrik prizine takmayýnýz. Eðer cihazýnýz hasarlýysa, satýcýnýzla temasa geçiniz. Þayet cihaz sýcaklýðýn sýfýrýn altýna düþtüðü kýþ aylarýnda teslim edildiyse; ilk kez kullanmadan önce, kurutmalý çamaþýr makinenizi oda sýcaklýðýnda 24 saat bekletiniz. Genel güvenlik Bu ürünün özelliklerini herhangi bir þekilde deðiþtirmek veya ürünü modife etmeye çalýþmak tehlikelidir. Yüksek sýcaklýkta yýkama ve kurutma programlarý esnasýnda, kapak camý sýcak olabilir. Dokunmayýnýz! Küçük ev hayvanlarýnýn tamburun içine girmemesine dikkat ediniz. Bunu önlemek için, lütfen kullanmadan önce tamburun içini kontrol ediniz. Jeton, toplu iðneler, çiviler, vidalar, taþlar gibi nesneler veya diðer sert ve keskin cisimler çok büyük bir hasara neden olabilir, dolayýsýyla bunlar makineye konulmamalýdýr. Sadece önerilen miktarda çamaþýr yumuþatýcý ve deterjan kullanýnýz. Aþýrý miktarda kullaným, çamaþýrlarýnýza zarar verebilir. Kullanýlacak miktarlarla ilgili üretici önerilerini dikkate alýnýz. Güvenlik bilgileri 7 Çoraplar, baðcýklar, yýkanabilir kemerler gibi küçük parçalarý, makine teknesi ile dahili tamburun arasýna sýkýþabileceklerinden, bir yýkama torbasýna veya yastýk kýlýfýnýn içine koyunuz. Kurutmalý çamaþýr makinenizi, sert cisimler içeren, kenarý dikili olmayan veya yýrtýk malzemeleri yýkamak için kullanmayýnýz.

3 Kullandýktan, temizledikten ve bakýmýný yaptýktan sonra daima cihazýn fiþini prizden çekiniz ve su musluðunu kapatýnýz. Makineyi hiçbir zaman kendi baþýnýza tamir etmeye çalýþmayýnýz. Deneyimsiz kiþilerce yapýlacak tamir iþlemleri yaralanmalara veya ciddi arýzalara neden olabilir. Onarým iþlemleri için servis merkezinizle irtibata geçiniz. Daima orijinal yedek parça kullanýlmasýný talep ediniz. Montaj Cihazý ambalajýndan çýkartýrken, hasarlý olup olmadýðýný kontrol ediniz. Eðer þüpheniz varsa, cihazý kullanmayýnýz ve servis merkezi ile irtibata geçiniz. Tüm ambalaj ve nakliye cývatalarý kullanmadan önce çýkartýlmalýdýr. Buna uyulmamasý halinde cihazýnýz ve diðer cihazlarýnýz ciddi hasar görebilir. Kullanma kýlavuzundaki ilgili bölüme bakýnýz. Cihazýn montajý bittikten sonra, elektrik kablosunun, su giriþ hortumunun ve tahliye hortumunun cihazýn altýnda kalmadýðýndan emin olunuz. Eðer makine halý kaplý bir zemine konuluyorsa, lütfen havanýn rahatça devridaim yapabilmesi için ayaklarýný ayarlayýnýz. Montajdan sonra hortumlarda ve baðlantýlarda bir su kaçaðý olmadýðýndan daima emin olunuz. Eðer cihaz buzlanmanýn olduðu bir yere monte ediliyorsa lütfen, "donma tehlikeleri" bölümünü okuyunuz. Bu cihazýn montajý için gerekli herhangi bir su baðlantýsý, kalifiye bir su tesisatçýsý veya uzman bir kiþi tarafýndan yapýlmalýdýr. Bu cihazýn montajý için gerekli herhangi bir elektrik baðlantýsý, kalifiye bir elektrik teknisyeni veya uzman bir kiþi tarafýndan yapýlmalýdýr. Kullaným Bu cihaz, sadece ev içi kullaným için tasarlanmýþtýr. Tasarým amaçlarýndan baþka bir amaç için kullanýlmamalýdýr. Sadece makinede yýkanabilir çamaþýrlarý yýkayýnýz ve kurutunuz. Yýkanacak her giysinin üzerindeki bilgilerini dikkate alýnýz ve buna göre yýkayýnýz. Makineye aþýrý miktarda çamaþýr doldurmayýnýz. Kullanma kýlavuzundaki ilgili bölüme bakýnýz. 8 Güvenlik bilgileri Çamaþýrlarý yýkamadan önce ceplerinin boþ olduðundan ve düðmelerle fermuarlarýn kapatýlmýþ olduðundan emin olunuz. Yýpranmýþ veya yýrtýlmýþ çamaþýrlarý yýkamaktan kaçýnýnýz ve boya, mürekkep, pas ve çim lekesi gibi lekeleri yýkamadan önce özel iþlemden geçiriniz. Ýçi telli sutyenler makinede YIKANMAMALIDIR. Uçucu petrol ürünlerine temas etmiþ giysiler makinede yýkanmamalýdýr. Eðer uçucu temizleme sývýlarý kullanýlýyorsa, giysileri makineye koymadan önce bu sývýlarýn giysiden tamamen çýktýðýndan emin olunmalýdýr. Bazý acute;mý Yeni cihazýnýz az su, enerji ve deterjan tüketimiyle daha etkin bir sonuç için tüm modern gereksinimleri karþýlamaktadýr. ECO valf sistemi, verimli deterjan kullanýmýyla ve su tüketimini azaltarak enerji tasarrufu saðlar. 1 Deterjan çekmecesi 2 Kontrol paneli 3 Kapak açma kolu 4 Bilgi etiketi 5 Tahliye pompasý 6 Ayarlanabilir ayaklar Deterjan çekmecesi Ön yýkama veya LEKE-Çýkarma aþamasý için kullanýlan deterjan veya leke çýkarýcýya ait bölme. Ön yýkama deterjaný, cute;r. Cihaz ek durulamalar yaparken, EKSTRA DURULAMA pilot ýþýðý (10.3) yanar. Ek bir durulama eklemek için, lütfen «Ekstra durulama seçeneðinin seçilmesi» bölümüne bakýnýz FUNCTIONING DRYING 10.3 EXTRA RINSE Program bittikten sonra 10 dakika içinde çamaþýrlarýnýzý çýkartmazsanýz, gösterge arka fon ýþýðý söner ve enerji tasarrufu sistemi devreye girer. Cihazýn kapatýlmasý gerektiðini belirtmek üzere sadece 8 tuþunun pilot ýþýðý yanýp söner. Herhangi bir tuþa basýldýðýnda, cihaz enerji tasarruf modundan çýkar ve böylece baþka bir yýkama programý ayarlayabilir veya cihazý kapatabilirsiniz. 14 Kullaným Ýlk kullaným Elektrik ve su baðlantýlarýnýn montaj talimatlarýna uygun yapýldýðýndan emin olunuz. Tamburdaki polistiren bloðu ve diðer malzemeleri çýkartýnýz. ECO valfý aktive etmek için deterjan çekmecesinin ana yýkama bölmesine 2 litre su koyunuz. Daha sonra, tambur ve kazandaki olasý üretim kalýntýlarýný çýkarmak için makineye çamaþýr koymadan 90 veya 95 C'de bir pamuklu yýkama programý baþlatýnýz. Ana yýkama bölmesine 1/2 ölçek deterjan koyunuz ve makineyi çalýþtýrýnýz. Kiþiselleþtirme Sesli ikaz sinyalleri Makinede, aþaðýdaki durumlarda uyarýda bulunan bir sesli ikaz cihazý bulunmaktadýr: Yýkama devri sonunda, Ýþletim sorunlarý olmasý durumunda. Eðer 3 ve 4 tuþlarýna ayný anda yaklaþýk 6 saniye basýlý tutarsanýz, sesli ikaz fonksiyonu devre dýþý kalýr (iþletim sorunlarý olmasý durumlarý haricinde).

4 Ayný tuþlara tekrar basýldýðýnda, sesli ikaz fonksiyonu tekrar aktive edilmiþ olur. Çocuk güvenliði kilidi Bu aygýt, çocuklarýn yaralanabileceði veya cihaza zarar verebileceði endiþesi taþýmadan cihazýnýzý gönül rahatlýðý ile denetimsiz býrakabilmenizi saðlar. Bu fonksiyon, kurutmalý çamaþýr makinesi çalýþmadýðý zaman bile aktif durumda kalýr. Bu seçeneði ayarlamanýzýn iki yolu vardýr: 8 Tuþuna basarak; makinenin çalýþtýrýlmasý mümkün olmayacaktýr. 8 Tuþuna bastýktan sonra; baþka bir programýn veya seçeneðin seçilmesi mümkün olmayacaktýr. Bu seçeneði aktive etmek (devre dýþý býrakmak) için ayný anda 6 saniye kadar 4 ve 5 tuþlarýna basýnýz ve 7.3 sembolü göstergede belirinceye (kayboluncaya) kadar basýlý tutunuz. Kullaným 15 Günlük kullaným Çamaþýrlarýn yerleþtirilmesi 1. Kapaðýn kolunu dikkatlice dýþa doðru çekerek kapaðý açýnýz. Çamaþýrlarý yerleþtirmeden önce, mümkün olduðunca silkeleyiniz ve tambura teker teker koyunuz. 2. Kapaðý tam olarak kapatýnýz. Kapatma anýnda bir kilit sesi duymanýz gerekir. Dikkat! Çamaþýrýn kapakla kauçuk conta arasýna sýkýþmamasýna dikkat edin. Deterjanýn ve çamaþýr yumuþatýcýnýn ölçülmesi Yeni cihazýnýz su, enerji ve deterjan tüketimini azaltacak þekilde tasarlanmýþtýr. 1. Deterjan çekmecesini durana kadar dýþarý çekiniz. Gerekli olan deterjan miktarýný ölçünüz ve ana yýkama bölmesine koyunuz ve eðer ön yýkama aþamasý veya LEKE çýkarma iþlemi uygulamak istiyorsanýz, deterjaný veya leke çýkarýcýyý sembolüyle iþaretli bölmeye koyunuz. 2. Eðer gerekirse, çamaþýr yumuþatýcýyý sembolüyle iþaretli bölmeye koyunuz (kullanýlan miktar çekmecedeki MAX iþaretini geçmemelidir). Çekmeceyi yavaþça kapatýnýz. 16 Kullaným YIKAMA Program seçme düðmesini (1) kullanarak istenilen programýn seçilmesi Yýkama programlarý tablolarýndaki açýklamalarý izleyerek çamaþýrýn tipine uygun programý seçebilirsiniz (bkz. "Yýkama Programlarý"). Program seçim düðmesini istenilen programa getiriniz. Program seçim düðmesi yýkama devrinin tipini (örn. su seviyesi, tambur hareketi, durulama sayýsý) ve çamaþýr tipine göre uygun yýkama sýcaklýðýný belirler. 8 Tuþunun pilot ýþýðý yanýp sönmeye baþlar ve seçilen programýn süresi göstergede görüntülenir. Program seçme düðmesi saat yönünde veya saatin aksi yönde döndürülebilir. O pozisyonu, programý sýfýrlamak veya makineyi KAPATMAK içindir. Programýn sonunda, makineyi kapatmak için program seçme düðmesi O pozisyonuna getirilmelidir. Program seçme düðmesinde belirtilen yýkama programlarýnýn her birinin açýklamasý için, «Yýkama programlarý» bölümüne bakýnýz. Dikkat! Eðer makine çalýþýyor haldeyken program seçme düðmesini baþka bir programa getirirseniz, yanlýþ bir seçim yapýldýðýný bildirmek üzere 8 tuþunun sarý pilot ýþýðý 3 defa yanýp söner ve göstergede Err mesajý görüntülenir. Makine yeni seçilen programý uygulamayacaktýr. Sýkma hýzý veya SUDA BEKLETME seçeneðinin 2 tuþu kullanýlarak seçilmesi Ýstendiðiniz programý seçtikten sonra, cihazýnýz bu program için öngörülen maksimum sýkma hýzýný otomatik olarak uygulayacaktýr. Eðer çamaþýrlarýnýzý kurutmalý çamaþýr makinesinin öngördüðü sýkma hýzýndan daha farklý bir hýzda sýkmak istiyorsanýz, sýkma hýzýný deðiþtirmek için bu tuþa devamlý basýnýz. SUDA BEKLETME: Bu seçeneði seçtiðinizde, çamaþýrlarýn kýrýþmasýný önlemek için son durulama suyu boþaltýlmaz. Programýn sonunda, suyun boþaltýlmasý gerektiðini belirtmek üzere yanýp sönen bir «0» rakamý görüntülenir, Suda Bekletme seçeneðinin ýþýðý yanar, pilot ýþýðý 10.1 ve 8 tuþunun pilot ýþýðý söner ve kapak kilitli kalýr. DURAKSIZ programýnda SUDA BEKLETME seçeneði seçilemez ("Kurutma" bölümüne bakýnýz). Suyu boþaltmak için, lütfen «Programýn sonunda» bölümünü okuyunuz. Program seçenek tuþlarý Programa baðlý olarak, farklý fonksiyonlar kombine edilebilir. Bunlar, istenilen program seçildikten sonra ve 8 tuþuna basýlmadan önce seçilmelidir. Kullaným 17 Bu tuþlara basýldýðýnda, karþýlýk gelen pilot ýþýklar yanacaktýr. Bunlara tekrar basýldýðýnda, pilot ýþýklar sönecektir.

5 Eðer hatalý bir seçenek seçilirse, 8 tuþunun sarý pilot ýþýðý 3 defa yanýp söner ve Err mesajý birkaç saniyeliðine göstergede görüntülenir. Bu seçenek ve yýkama programlarý arasýndaki uyumluluk için «Yýkama programlarý» bölümüne bakýnýz. 5 Tuþunu kullanarak LEKE seçeneðinin seçilmesi Bu seçeneði, yoðun kirli veya lekeli çamaþýrlara leke çýkarýcý uygulamak için seçiniz (leke çýkarma aþamasýnýn süresi ile optimize edilerek uzatýlmýþ ana yýkama). Bu seçenek 40 C'den düþük sýcaklýkta kullanýlmaz. Dikkat! Eðer leke seçenekli bir program uygulamak isterseniz, leke çýkarýcýyý sembolüyle iþaretli bölmeye koyunuz. LEKE seçeneði, bir ön yýkama aþamasýyla birlikte seçilemez. 6 Tuþunu kullanarak ZAMAN TASARRUFU seçeneðinin seçilmesi Bu seçenek, kurutmalý çamaþýr makinesinin otomatik olarak önerdiði yýkama süresini deðiþtirmenizi saðlar. GÜNLÜK: Bu tuþa bir kez basýldýðýnda, karþýlýk gelen pilot ýþýðý yanacaktýr ve günlük kirli çamaþýrlar için yýkama süresi kýsaltýlacaktýr. SÜPER HIZLI YIKAMA: Bu tuþa iki kez bastýðýnýzda, karþýlýk gelen lamba yanýk kalacak, kýsa bir süre kullanýlmýþ veya giyilmiþ hafif kirli çamaþýrlarý yýkamak için yýkama süresi kýsaltýlacaktýr. Göstergede, kýsaltýlmýþ yýkama süresi görüntülenecektir. Bir ek durulamanýn seçilmesi (EKSTRA DURULAMA) Bu cihaz, sudan tasarruf etmek için tasarlanmýþtýr. Bununla birlikte, çok hassas bir cilde sahip insanlar için (deterjana alerjisi olanlar), durulama aþamasýnda ekstra su kullanýmý yararlý olabilir (ekstra durulama). Bu opsiyonu sürekli olarak her yýkama devrinde aktive etmek istediðiniz takdirde, 2 ve 3 tuþlarýna ayný anda basýp yaklaþýk 6 saniye basýlý tutunuz; pilot ýþýk 10.3 yanar. Bu fonksiyon sürekli olarak aktif kalýr. Devre dýþý býrakmak için, pilot ýþýðý 10.3 sönünceye kadar ayný tuþlara basýnýz. 8 Tuþuna basarak BAÞLAT/BEKLET seçiminin yapýlmasý Seçilen programý baþlatmak için 8 tuþuna basýnýz, karþýlýk gelen kýrmýzý pilot ýþýk yanýp sönmeyi kesecektir. Cihazýn çalýþtýðýný belirtmek üzere pilot ýþýk 10.1 veya yanar. Çalýþan bir programý duraklatmak için, 8 tuþuna basýnýz; karþýlýk gelen kýrmýzý pilot ýþýk yanýp sönmeye baþlar. Programý kesintiye uðradýðý yerden devam ettirmek için, 8 tuþuna tekrar basýnýz. Eðer bir gecikmeli baþlatma seçeneðini seçtiyseniz, makine geri sayýma baþlayacaktýr. 18 Kullaným Eðer hatalý bir seçenek seçilirse, 8 tuþunun sarý pilot ýþýðý 3 defa yanýp söner ve göstergede Err mesajý yaklaþýk 2 saniyeliðine görüntülenir. 9 Tuþuna basarak GECÝKMELÝ BAÞLATMA fonksiyonunun seçilmesi Programý baþlatmadan önce, eðer baþlatma iþleminin ertelenmesini isterseniz, istediðiniz gecikme süresini seçmek için tuþ 9'a devamlý basýnýz. Karþýlýk gelen simge göstergede görüntülenir. Yýkama programý, 30 dak dak dak. ve 2 saat ve daha sonra 20 saate kadar 1'er saatlik artýþlar halinde bu tuþ kullanýlarak ertelenebilir. Seçilen gecikme süresi deðeri gösterge ekranýnda birkaç saniyeliðine görüntülenecektir, daha sonra programýn süresi tekrar görüntülenecektir. Bu seçeneði, programý ayarladýktan sonra ve 8 tuþuna basmadan önce seçmelisiniz. Gecikmeli baþlatma süresini, 8 tuþuna basmadan önce istediðiniz zaman deðiþtirebilir veya iptal edebilirsiniz. Eðer gecikme süresi iþlemekteyken makineye çamaþýr eklemek isterseniz, makineyi duraklatmak amacýyla 8 tuþuna basýnýz. Çamaþýrý koyunuz, kapaðý kapatýnýz ve 8 tuþuna tekrar basýnýz. Gecikmeli baþlatmanýn seçilmesi: Programý ve istediðiniz diðer seçenekleri seçiniz. Gecikmeli baþlatmayý seçiniz. 8 Tuþuna basýnýz; makine saat bazýnda geri sayýmý baþlatýr. Program, seçilen gecikme süresi sona erer ermez baþlar. Gecikmeli baþlatmanýn iptal edilmesi Makineyi BEKLEME konumuna ayarlamak için 8 tuþuna basýnýz. 0' Sembolü görüntülenene kadar tuþ 9 'a bir kez basýnýz. Programý baþlatmak için 8 tuþuna tekrar basýnýz. Önemli! Bir Gecikmeli baþlatma, BOÞALTMA PROGRAMINDA seçilemez. Bir seçeneðin veya çalýþan bir programýn deðiþtirilmesi Program baþlamadan önce bazý seçeneklerin deðiþtirilmesi mümkündür. Herhangi bir deðiþiklik yapmadan önce, makineyi 8 tuþuna basarak beklemeye almalýsýnýz. Çalýþan bir programýn deðiþtirilmesi sadece sýfýrlamak suretiyle mümkündür.

6 Program seçme düðmesini O pozisyonuna getiriniz ve sonra seçmek istediðiniz yeni program pozisyonuna getiriniz. 8 Tuþuna tekrar basarak yeni programý baþlatýnýz. Tamburdaki yýkama suyu boþaltýlmayacaktýr. Kullaným 19 Bir programýn duraklatýlmasý Çalýþan bir programý duraklatmak için 8 tuþuna basýnýz, karþýlýk gelen ýþýk yanýp sönmeye baþlar. Programý yeniden baþlatmak için bu düðmeye tekrar basýnýz. Bir programýn iptal edilmesi Çalýþmakta olan bir programý iptal etmek için seçim düðmesini O pozisyonuna getiriniz. Böylece yeni bir program seçebilirsiniz. Program baþlatýldýktan sonra kapaðýn açýlmasý Öncelikle 8 tuþuna basarak makineyi bekleme konumuna ayarlayýnýz. Kapak hemen açýlabilir. Eðer kapak kilitli durumda kalýrsa, bu durum makinenin halen ýsýtma iþlemi uyguladýðý, su seviyesinin kapaðýn alt kenar seviyesinin üstünde olduðu anlamýna gelir. Eðer kapaðý açamýyorsanýz ancak açmanýz gerekiyorsa, program seçme düðmesini O pozisyonuna getirerek makineyi kapatmanýz gerekmektedir. Yaklaþýk birkaç dakika sonra kapak açýlabilir (suyun seviyesine ve sýcaklýðýna dikkat ediniz!). Kapaðý kapattýktan sonra, program ve seçenekleri tekrar seçmek ve 8 tuþuna basmak gerekir. Programýn sonunda Makine otomatik olarak durur, 8 tuþunun pilot ýþýðý, pilot ýþýðý 10.1 veya 10.2 söner ve göstergede yanýp sönen 0 rakamý görüntülenir. Bazý sesli ikazlar verilir. Kapak açýlabilir. Eðer tamburda su býrakarak sona eren bir program veya seçenek seçilirse, kapaðý açmadan önce suyun boþaltýlmasý gerektiðini belirtmek üzere Suda Bekletme seçeneðinin pilot ýþýðý yanar ve kapak kilitli durumda kalýr. Suyu boþaltmak için aþaðýdaki talimatlarý takip ediniz: Seçim düðmesini O pozisyonuna getiriniz. Daha sonra BOÞALTMA veya SIKMA programýný seçiniz. Gerektiði takdirde, ilgili tuþu kullanarak sýkma hýzýný azaltýnýz. Tuþ 8'e basýnýz. Program tamamlandýðý zaman göstergede yanýp sönen bir 0 rakamý görüntülenir. Böylece kapak açýlabilir. Makineyi kapatmak için, program seçme düðmesini O konumuna getiriniz. Çamaþýrlarý tamburdan çýkartýnýz ve tamburun boþ olduðunu dikkatlice kontrol ediniz. Eðer baþka bir yýkama daha yapmayacaksanýz, su musluðunu kapatýnýz. Küf ve hoþ olmayan kokularýn oluþmasýný önlemek amacýyla kapaðý açýk býrakýnýz. 20 Kullaným Sadece KURUTMA Aþaðýda yazýlý çamaþýr miktarlarýný geçmeyiniz: - 3 kg. - keten ve pamuklular için - 2 kg. - sentetikler için Su musluðu açýk olmalýdýr ve tahliye hortumu bir lavaboya takýlmalý veya bir tahliye borusuna baðlanmalýdýr. Program seçme düðmesini (1) kullanarak kurutma programýnýn seçilmesi Program seçme düðmesini, Kurutma kýsmýndaki Pamuklular ve Sentetikler için istediðiniz programýn üzerine getiriniz. Pilot ýþýðý 10.2 yanar. 3 Tuþuna basarak otomatik kurutmanýn seçilmesi Bu tuþu kullanarak, elektronik bir kurutma yardýmýyla kuruluk derecesini seçebilirsiniz. Makine, seçilen kuruluk derecesine göre kurutma programýnýn süresine otomatik olarak karar verir. Eðer 3 tuþuna basarsanýz, seçilen dereceye karþýlýk gelen ýþýk yanar. Göstergede, makine tarafýndan hesaplanan kurutma programý süresi görüntülenir. Tuþ 8'in pilot ýþýðý yanýp sönmeye baþlar. Daha sonra, programý baþlatmak için 8 tuþuna basýnýz. Program baþlatýldýktan sonra, geriye kalan süre her dakika güncellenir. 4 Tuþuna basarak zamanlamalý kurutmanýn seçilmesi Bu tuþu kullanarak, kurutma programýnýn süresini çamaþýrýn tipine göre (pamuklu veya sentetik) 10 ile 130 dakika (2. 10) arasýnda seçmek mümkündür. Ayarlamak istediðiniz süre göstergede görüntüleninceye kadar 4 tuþuna basýnýz. Bu tuþa her bastýðýnýzda, kurutma süresi 5'er dakikalýk kademelerle artar. Daha sonra, programý baþlatmak için 8 tuþuna basýnýz. Göstergede görüntülenen seçilmiþ kurutma süresi, her dakika bir azalýr. Not! Program süresi 2 dakikaya kadar otomatik olarak artabilir, bu gayet normaldir. Programýn sonunda Kurutma programýnýn sonunda, bazý sesli ikazlar iþitilir. Göstergede yanýp sönen bir «0» rakamý görüntülenir ve pilot ýþýðý 10.2 ve 8 tuþunun ýþýðý söner. Kullaným 21 Bu aþamada, yaklaþýk 10 dakika süren kýrýþýklýk önleme aþamasý devreye girer. Bu süre zarfýnda kapak kilitlidir. Not! Kýrýþýklýk önleme aþamasý esnasýnda veya öncesinde kapaðý açmak isterseniz veya bu aþamayý duraklatmak isterseniz, herhangi bir tuþa basýnýz veya program seçme düðmesini herhangi bir program konumuna getiriniz («O» hariç), böylece kapak hemen açýlabilir.

7 Makineyi kapatmak için program seçme düðmesini «O» konumuna getiriniz. Çamaþýrlarý çýkartýnýz. Otomatik yýkama ve kurutma (DURAKSIZ program) DURAKSIZ programlarda, pamuklular için 3 kg. ve sentetikler için 2 kg. maksimum yük miktarýnýn aþýlmamasý esastýr. Bir yýkama ve kurutma programý uygularken, bir doz ayarlama aygýtý / topu kullanmayýnýz. Program seçme düðmesini (1), 3 ve 4 tuþunu kullanarak yýkama ve kurutma programýnýn seçilmesi Program seçme düðmesini seçilen yýkama programýnýn / sýcaklýðýn üzerine getirerek makineyi çalýþtýrýnýz ve istenilen seçeneklere karþýlýk gelen tuþlara basýnýz. Bir «otomatik kurutma programý» seçerken, pilot ýþýklarý ve 10.2 yanar. Eðer 3 tuþuna basarsanýz, göstergede yýkama ve seçilen kurutma programýnýn toplam süresi görüntülenir. Eðer 4 tuþuna basarsanýz, KURUTMA SÜRESÝ deðeri birkaç saniye boyunca göstergede görüntülenir, daha sonra yýkama ve kurutma programýnýn toplam süresi tekrar görüntülenir. Mümkünse, çok uzun süre kurutma uygulanmamasý ve böylece enerjiden tasarruf saðlanmasý için cihazýn önerdiði sýkma hýzýndan daha düþük bir hýz seçmeyiniz. Her halükarda, sýkma hýzýnýn düþürülmesi sadece kurutmayý seçtikten sonra mümkündür. Seçebileceðiniz en düþük deðerler aþaðýdaki gibidir: - Otomatik kurutmada; pamuklular ve sentetikler için 900 devir/dakika. - Zamanlamalý kurutmada; pamuklular için 900 devir/dakika ve sentetikler için 800 devir/dakika. Çamaþýrlarýnýz için uygun kurutma süresini veya kuruluk derecesini seçiniz ve 8 tuþuna basarak programý baþlatýnýz. Programýn sonunda, ilgili (bir önceki) bölümde verilen talimatlara uyunuz. 22 Yýkama programlarý Yýkama programlarý Program / Sýcaklýk Çamaþýr tipi Seçenekler DEVÝR DÜÞÜRME / SUDA BEKLETME ZAMAN TASARRUFU (**), LEKE (*), EKSTRA DURULAMA DEVÝR DÜÞÜRME / SUDA BEKLETME, LEKE (*), EKSTRA DURULAMA DEVÝR DÜÞÜRME / SUDA BEKLETME ZAMAN TASARRUFU (**), LEKE (*), EKSTRA DURULAMA DEVÝR DÜÞÜRME / SUDA BEKLETME ZAMAN TASARRUFU (**), EKSTRA DURULAMA DEVÝR DÜÞÜRME / SUDA BEKLETME ZAMAN TASARRUFU (**), LEKE (*), EKSTRA DURULAMA Program tanýmý Ana yýkama, Durulamalar Maksimum hýzda uzun süreli sýkma Maks. yük 6 kg. ** Az. miktar 3 kg. Ana yýkama, Durulamalar Maksimum hýzda uzun süreli sýkma Maks. yük 6 kg. Ana yýkama, Durulamalar Maksimum hýzda uzun süreli sýkma Maks. yük 6 kg. ** Az. miktar 3 kg. Ön yýkama, Ana yýkama, Durulamalar Maksimum hýzda uzun süreli sýkma Maks. yük 6 kg. ** Az. miktar 3 kg. Ana yýkama Durulamalar Kýsa süreli sýkma Maks. yük 3 kg. ** Az. miktar 1.5 kg. BEYAZ PAMUKLULAR Beyaz pamuklular (aðýr kirli pamuklu çamaþýrlar) Normal kirli beyaz ve KARIÞIK renkli pamuklular veya karýþýk 40 kumaþlar RENKLÝ PAMUKLULAR Renkli pamuklular (normal kirli pamuklu çamaþýrlar) PAMUKLULAR + Beyaz pamuklular ÖN YIKAMA (aðýr kirli pamuklu çamaþýrlar) SENTETÝKLER KOLAY ÜTÜLEME Sentetik veya karýþýk kumaþlar 40 Ütülenecek sentetik veya karýþýk kumaþlar Ana yýkama DEVÝR DÜÞÜRME / Durulamalar SUDA BEKLETME Kýsa süreli sýkma EKSTRA DURULAMA Maks. yük 1 kg. * Leke seçeneði sadece 40 C veya daha yüksek sýcaklýkta seçilebilir. ** Eðer SÜPER HIZLI YIKAMA seçeneðini seçerseniz, maksimum çamaþýr aðýrlýðýný, belirtildiði þekilde azaltmanýzý öneririz. (Az. miktar = Azaltýlmýþ miktar). Tam yük mümkün olmakla birlikte, temizleme sonuçlarýnda kötüleþmeye neden olabilmektedir. Yýkama programlarý 23 Yýkama programlarý Program / Sýcaklýk Çamaþýr tipi Seçenekler DEVÝR DÜÞÜRME / SUDA BEKLETME ZAMAN TASARRUFU (**), LEKE (*), EKSTRA DURULAMA DEVÝR DÜÞÜRME / SUDA BEKLETME Program tanýmý Ana yýkama Durulamalar Kýsa süreli sýkma Maks. yük 3 kg. ** Az. miktar 1. 5 kg. Ana yýkama Durulamalar Kýsa süreli sýkma Maks. yük 2 kg. HASSASLAR Hassas kumaþlar; örneðin perdeler YÜNLÜLER / ÝPEKLER 30 - Soðuk «Saf yeni yün, çekmez, makinede yýkanabilir» veya «Elde yýkanabilir» etiketli yünlü giysiler Elde yýkanabilir HASSAS çamaþýrlar için ayrý DURULAMALAR durulama devri BOÞALTMA Suyu boþaltmak için DEVÝR DÜÞÜRME / Durulamalar Kýsa süreli sýkma SUDA BEKLETME EKSTRA DURULAMA Maks. yük 6 kg. Boþaltma Maks. yük 6 kg. Su boþaltma ve maksimum hýzda sýkma Maks. yük 6 kg. Ana yýkama Durulamalar Kýsa süreli sýkma Maks. yük 2 kg. Ana yýkama Durulamalar Maksimum hýzda uzun süreli sýkma Maks. yük 6 kg. SIKMA Pamuklular için ayrý sýkma DEVÝR DÜÞÜRME HAVALANDIRMA Hafif kirli çamaþýrlar için, yünlüler hariç 30 DEVÝR DÜÞÜRME EKONOMÝ 60 Beyaz ve solmaz renkli pamuklular için ekonomi, hafifnormal kirli çamaþýrlar Çalýþmakta olan yýkama programýný iptal etmek veya makineyi kapatmak için.

8 DEVÝR DÜÞÜRME / SUDA BEKLETME LEKE, EKSTRA DURULAMA O/ARRÊT-AUS 24 Yýkama programlarý Program bilgileri Beyaz ve renkli pamuklular için, farklý yýkama sýcaklýklarýna uygun özel program. ütüleme kolay daha hale gelir. 3 durulama ve ardýndan son bir kýsa sýkma iþlemi uygular. Sýkma hýzý ilgili tuþa basýlarak düþürülebilir. SUDA BEKLETME seçeneði olan programlarda son durulama suyunu boþaltmak için. Bu programý seçmeden önce, program seçme düðmesi Opozisyonuna getirilmelidir. Elde yýkanabilir pamuklu giysiler için ve SUDA BEKLETME seçenekli programlardan sonra uygulanabilir ayrý sýkma iþlemi. veya uzun bant gibi þeyleri baðlayýnýz. ayrý bir özen gösteriniz. Çamaþýr aðýrlýklarý Aþaðýdaki aðýrlýk deðerleri örnek amaçlýdýr: Bornoz Bebek bezi Yorgan kýlýfý Çarþaf Yastýk kýlýfý Masa örtüsü Havlu bezleri Çay örtüsü Gece elbisesi Kadýn külotlarý Erkek iþ gömleði Erkek gömleði Erkek pijamasý Bluz Erkek külotlarý 1200 g. 100 g. 700 g. 500 g. 200 g. 250 g. 200 g. 100 g. 200 g. 100 g. 600 g. 200 g. 500 g. 100 g. 100 g. Lekelerin çýkartýlmasý Ýnatçý lekeler sadece su ve deterjanla çýkmayabilir. Dolayýsýyla, bunlarýn yýkanmadan önce ön-muameleden geçirilmesi önerilir. Kan: Taze lekelere soðuk su uygulayýnýz. Kurumuþ lekelerde, özel bir deterjanla geceden suya bastýrýnýz ve sonra sabunlu suyla ovalayýnýz. Yaðlý boyalar: Leke çýkarýcý benzinle ýslatýnýz, çamaþýrý yumuþak bir bez üzerine seriniz ve lekeyi çitileyiniz; birkaç kere tekrarlayýnýz. Kurumuþ gres lekeleri: Neftyaðý ile ýslatýnýz, çamaþýrý yumuþak bir zemin üzerine seriniz ve lekeyi parmaklarýnýzla ve pamuklu bir bezle ovunuz. 28 Yýkama devrinin hazýrlanmasý Pas: Sýcak suda çözülmüþ oksalik asit veya bir pas giderici ürün soðuk halde uygulanýr. Yakýn tarihte meydana gelmemiþ eski pas lekelerine dikkat edin, çünkü kumaþýn selüloz yapýsý delik oluþumuna neden olacak þekilde daha önceden zarar görmüþ olabilir. Küf lekeleri: Aðartýcý uygulayýn, iyice durulayýn (sadece beyazlar ve solmaz renkliler). Çimen: Hafifçe sabunlayýn ve aðartýcý uygulayýn (sadece beyazlar ve solmaz renkliler). Tükenmez kalem ve tutkal: Aseton (*) ile ýslatýn, giysiyi yumuþak bir bez üzerine serin ve lekeyi ovalayýn. Ruj: Yukarýda anlatýldýðý gibi asetonla ýslatýn, sonra metil alkol uygulayýn. Kalmýþ olabilecek izleri aðartýcý ile çýkartýn. Kýrmýzý þarap: Su ve deterjana bastýrýn, durulayýp asetik veya sitrik asit uygulayýn, daha sonra tekrar durulayýn. Kalmýþ olabilecek izleri aðartýcý ile çýkartýn. Mürekkep: Mürekkebin tipine göre, kumaþý önce asetonla (*) sonra asetik asitle ýslatýn; beyaz kumaþ üzerinde kalan izleri aðartýcý ile çýkartýn ve sonra iyice durulayýn. Zift lekeleri: Önce leke çýkarýcý, metil alkol (mavi ispirto) veya benzinle öniþlemden geçirin, sonra macun deterjanla ovalayýn. (*) Suni ipekler üzerinde aseton uygulamayýn. Deterjanlar ve katký maddeleri Ýyi yýkama sonuçlarýnýn elde edilmesi ayrýca deterjan seçimine ve israfý önleme ve çevreyi koruma için doðru miktarda deterjan kullanýmýna baðlýdýr. Ekolojik tipte olsa bile deterjanlar, fazla miktarda kullanýldýklarýnda doðanýn hassas dengesini bozabilen maddeler içerir. C) veya sadece yünlüler için özel. lekeleri çýkarmak için özel bir ürün kullanmanýz halinde, yýkama devrini hemen baþlatmanýz gerekir. Su sertliði dereceleri Su sertliði, sertlik «derecesi» cinsinden belirtilir. Bölgenizdeki suyun sertliði hakkýnda bilgiyi ilgili su iþleri idaresinden veya yerel yetkilinizden elde edebilirsiniz. Not: Su sertlik derecesinin orta-yüksek (sertlik derecesinden II) olmasý halinde bir su yumuþatýcýsý ilave edilmelidir. Üretici talimatlarýna riayet ediniz. Kullanýlacak deterjan miktarý sertlik derecesine I (= yumuþak) göre ayarlanabilir. Seviye Özellik yumuþak orta sert çok sert Su sertliði dereceleri Alman Fransýz dh T.H > > Kurutma devrinin hazýrlanmasý Kurutma devrinin hazýrlanmasý Bir kurutucu olarak makine, yoðunlaþma prensibine göre çalýþmaktadýr. Bu nedenle, kurutma evresinde bile su musluðu açýk olmalý ve boþaltma hortumu suyu bir lavaboya ya da tahliye borusuna boþaltmalýdýr. Maksimum çamaþýr miktarlarý Pamuklu ve keten Sentetikler 3 kg. 2 kg. Dikkat! Kurutma programýný baþlatmadan önce, iyi bir performans elde etmek için yýkanacak çamaþýrlarýn miktarýný azaltýnýz. Kurutmaya uygun olmayan çamaþýrlar Özellikle sentetik perdeler, yünlü ve ipeklikler gibi hassas çamaþýrlar, metal aksesuarlarý bulunan çamaþýrlar, naylon çoraplar, anorak, nevresimler, yorganlar, uyku tulumlarý ve kadife kumaþlar gibi aðýr çamaþýrlar makinede kurutulmamalýdýr.

9 Koyu renkli giysileri açýk renkli tüylü giysilerle birlikte kurutmaktan kaçýnýnýz, çünkü koyu renkliler tüyleri çekebilir. Cihaz kurutma iþlemini tamamladýðýnda çamaþýrlarý çýkartýnýz. Kurutma iþlemi tamamlandýðýnda bir statik þarj oluþumunu önlemek için, çamaþýrlarý yýkarken bir çamaþýr yumuþatýcý kullanýnýz veya çamaþýr kurutucular için özel tasarlanmýþ bir çamaþýr kremi kullanýnýz. Köpük-kauçuk ya da benzeri maddeler ile doldurulmuþ olan çamaþýrlar makinede kurutulmamalýdýr; bunlar potansiyel yangýn tehlikesidir. Ayrýca, zararlý buharlarýn oluþmasýný önlemek amacý ile saç spreyi, aseton ya da benzeri çözücülerin kalýntýlarýný taþýyan çamaþýrlar da makinede kurutulmamalýdýr. Kurutma devrinin hazýrlanmasý 31 Giysi etiketleri Kurutma iþlemi için, üretici etiketlerinde belirtilen talimatlara uyunuz: Çamaþýr kurutucuda kurutulabilir. Yüksek sýcaklýkta kurutma. Düþük sýcaklýkta kurutma. Çamaþýr kurutucuda kurutmayýnýz. Kurutma iþleminin süresi Kurutma süresi, aþaðýdaki unsurlara baðlý olarak deðiþiklik gösterebilir: Son sýkma iþleminin hýzý, Ýstenilen kurutma derecesi (ekstra kuru, ütülemek üzere kuru, dolaplýk kuru). Çamaþýr tipi. Çamaþýr miktarý / aðýrlýðý. Zamanlamalý bir kurutma iþlemi için ortalama kurutma süresi, «Kurutma programlarý» bölümünde belirtilmektedir. Zaman içinde kazanacaðýnýz deneyim, farklý çamaþýr tiplerine göre daha uygun yöntem bulma konusunda size yardýmcý olacaktýr. Gerçekleþtirilen kurutma devirlerinin kurutma süresini not ediniz. Ek kurutma Eðer programýn sonunda çamaþýrlar hala nemli durumdaysa, tekrar kýsa bir kurutma iþlemi seçiniz. Dikkat! Çamaþýrlarýn kýrýþmamasý veya giysilerin çekmemesi için çamaþýrlarýnýzý aþýrý kurutmayýnýz. 32 Bakým ve temizlik Bakým ve temizlik Herhangi bir temizlik veya bakým iþlemi yapmadan önce cihazýn elektrik beslemesini KESMENÝZ gerekmektedir. Kireç çözme Kullandýðýmýz su normalde kireç içerir. Makinede periyodik olarak bir su yumuþatýcý toz kullanýlmasý iyi bir fikirdir. Bunu, bir çamaþýr yýkama iþleminden ayrý olarak ve yumuþatýcý üreticisinin talimatlarýna göre yapýnýz. Bu iþlem, kireç kalýntýlarýnýn oluþumunu önlemeye yardýmcý olacaktýr. Her yýkamadan sonra Kapaðý bir süre açýk býrakýnýz. Bu durum, cihazýn içerisinde küf ve artýk su kalýntý kokularýnýn önlenmesine yardýmcý olacaktýr. Bir yýkamadan sonra kapaðýn açýk býrakýlmasý ayrýca kapak contasýnýn da korunmasýna yardýmcý olacaktýr. Koruyucu yýkama Düþük sýcaklýktaki yýkama iþlemlerinin kullanýmý, tambur içinde kalýntýlarýn oluþmasýna neden olabilir. Düzenli aralýklarla bir koruyucu yýkama iþlemi uygulanmasýný öneririz. Bir koruyucu yýkama iþlemi için: Tamburda çamaþýr olmamalýdýr. En sýcak pamuklu yýkama programýný seçiniz. Biyolojik özellikleri olan bir toz deterjandan normal ölçekte kullanýnýz. Dýþ temizlik Cihazýn dýþ kasasýný sadece sabun ve su ile temizleyiniz ve iyice kurulayýnýz. Önemli! Cihazýn gövdesini temizlemek için metil alkol, çözücüler veya benzeri ürünler kullanmayýnýz. Deterjan çekmecesi Deterjan çekmecesi düzenli olarak temizlenmelidir. 1. Deterjan çekmecesini sýkýca çekerek çýkarýnýz. Bakým ve temizlik Bölmenin ortasýndaki yumuþatýcý gözünü çýkarýnýz. 3. Tüm kýsýmlarý su ile temizleyiniz. 4. Yumuþatýcý gözünü yerine iyice oturuncaya kadar içeriye itiniz. 5. Çamaþýr makinesinin tüm aksamlarýný, özellikle de yýkama çemberinin üst kýsmýndaki uçlarý bir fýrça yardýmýyla temizleyiniz. 6. Deterjan çekmecesini kýlavuz raylarýn içine yerleþtiriniz ve içeriye doðru itiniz. Yýkama tamburu Yýkama veya musluk suyu içerisindeki demir içeren yabancý maddelerin paslanmasýndan dolayý tambur içerisinde pas birikintileri oluþabilir. Önemli! Tamburu asitli kireç çözücü maddeler, klor içeren aþýndýrýcý maddeler veya demir ya da çelik yünü ile temizlemeyiniz. 1. Tamburda bulunan pas birikintilerini paslanmaz çelikler için özel temizleme maddeleri ile temizleyiniz. 2. Olasý temizleme maddesi artýklarýný temizlemek için, makineye çamaþýr koymadan bir yýkama devri baþlatýnýz. Program: PAMUKLULAR / KETENLER 90 veya 95 C, 8 tuþuna basýnýz, yaklaþýk 1/4 ölçek deterjan ekleyiniz.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Kapak contasý Kapak contasýný ara sýra kontrol ediniz ve lastik körükler arasýna sýkýþmýþ nesneler varsa çýkartýnýz. Tahliye pompasý Pompa düzenli olarak özellikle de aþaðýda açýklanan durumlarda kontrol edilmelidir: Makine boþaltma ve / veya sýkma yapmýyorsa, Ýðne, jeton, bozuk para gibi pompayý týkayan nesnelerden ötürü makine tahliye anýnda olaðan dýþý bir ses çýkarýyorsa. Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: 1. Cihazýn fiþini prizden çekiniz. 2. Gerekirse, su soðuyana kadar bekleyiniz. 3. Pompanýn kapaðýný açýnýz. 34 Bakým ve temizlik 4. Dökülen sývýlarý toplamak için pompanýn yakýnýna bir kap koyunuz. 5. Acil durum tahliye hortumunu çýkartýnýz ve kabýn içine koyunuz ve kapaðýný çýkartýnýz. 6. Boþalan su bittiðinde pompayý söküp çýkartýnýz. Pompayý çýkarýrken dökülen suyu silmek için daima yakýnýnýzda bir bez bulundurunuz. Bakým ve temizlik Pompa pervanesini döndürerek sýkýþmýþ bir nesne varsa çýkartýnýz. 8. Acil durum tahliye hortumunun kapaðýný geri takýnýz ve arka kýsmýný yuvasýna yerleþtiriniz. 9. Pompayý tam olarak sýkýlayýnýz. 10. Pompa kapaðýný kapatýnýz. Uyarý! Cihaz kullaným halindeyken ve seçilen programa baðlý olarak, pompada sýcak su olabilir. Bir yýkama devri esnasýnda pompa kapaðýný asla çýkarmayýnýz, cihaz yýkama devrini tamamlayana ve boþaltma yapana kadar daima bekleyiniz. Kapaðý yerine takarken, kaçak yapmayacak ve çocuklarýn çýkartmasý mümkün olmayacak þekilde sýkýlandýðýndan emin olunuz. Su giriþ filtresi Makinenin su almasý gerekenden daha uzun zaman alýyorsa, su giriþ hortumundaki filtrenin týkalý olup olmadýðýný kontrol ediniz. 1. Su musluðunu kapatýnýz. 2. Hortumu musluktan çýkartýnýz. 3. Hortumun içerisindeki filtreyi sert bir fýrça ile temizleyiniz. 4. Hortumu tekrar musluða takýnýz. 36 Bakým ve temizlik Donmaya karþý önlemler Eðer makine sýcaklýðýn 0 C'nin altýna düþtüðü bir yere monte edilmiþse, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: 1. Su musluðunu kapatýnýz ve su giriþ hortumunu musluktan çýkartýnýz. 2. Acil durum tahliye hortumunun ve giriþ hortumunun ucunu yere koyduðunuz bir kabýn içine yerleþtiriniz ve suyun boþalmasýný saðlayýnýz. 3. Su giriþ hortumunu geri takýnýz ve acil durum tahliye hortumunu kapaðýný geri takýp yuvasýna yerleþtiriniz. Bu þekilde, makinede kalan su boþaltýlmýþ ve buz oluþumu ve sonuç olarak cihazýn zarar görmesi de önlenmiþ olur. Makineyi tekrar kullanacaðýnýz zaman, ortam sýcaklýðýnýn 0 C'nin üzerinde olduðundan emin olunuz. Önemli! Acil durum boþaltma hortumunu kullanarak suyu her boþalttýðýnýzda, deterjan çekmecesinin ana yýkama bölmesine 2 litre su koymanýz ve sonra boþaltma programýný baþlatmanýz gereklidir. Bu durum, deterjanlarýn bir kýsmýnýn bir sonraki yýkamada kullanýlmadan kalmasýný önleyen EKO VALFI'NI aktive edecektir. Acil durum boþaltmasý Eðer su tahliye olmuyorsa, makineyi boþaltmak için aþaðýdaki prosedürü uygulayýnýz: 1. Cihazýn fiþini prizden çekiniz. 2. Su musluðunu kapatýnýz. 3. Gerekirse, su soðuyana kadar bekleyiniz. 4. Pompanýn kapaðýný açýnýz. 5. Yere bir kap koyunuz ve acil durum tahliye hortumunun ucunu kabýn içine yerleþtiriniz. Kapaðýný çýkartýnýz. Su, yer çekimi gücüyle kaba boþalmalýdýr. Kap dolduðu zaman, hortumun kapaðýný geri takýnýz. Kabý boþaltýnýz. Suyun akmasý durana kadar prosedürü tekrarlayýnýz. 6. Gerekirse pompayý yukarýda anlatýldýðý gibi temizleyiniz. 7. Acil durum tahliye hortumunu kapaðýný taktýktan sonra yuvasýna yerleþtiriniz. 8. Pompayý geri takýnýz ve kapaðýný kapatýnýz. Servis çaðýrmadan önce 37 Servis çaðýrmadan önce Belirli problemler bazý basit kontrol ve bakýmlarýn yapýlmamasýndan kaynaklanýr ve bir mühendisi aramaya gerek kalmadan basit bir þekilde çözülebilir. Yetkili servisinizi aramadan önce lütfen aþaðýdaki kontrol listesini uygulayýnýz. Makine açýk haldeyken, makinenin çalýþmadýðýný belirtmek üzere 8 tuþunun sarý pilot ýþýðýnýn yanýp sönmesi, aþaðýdaki alarm kodlarýndan birisinin gösterge ekranýnda görünmesi ve ayný zamanda her 20 saniyede bir bazý sesli ikaz sinyallerinin verilmesi mümkündür: E10: Su beslemesiyle ilgili problem. E20: Su tahliyesiyle ilgili problem. E40: Kapak açýk. Problem giderildikten sonra, programý yeniden baþlatmak için 8 tuþuna basýnýz. Tüm kontrollerden sonra problem hala geçmediyse, yerel yetkili servisinizle temasa geçiniz.

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L72650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811531

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L72650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811531 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWGH7105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/956008

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWGH7105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/956008 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWN10470W http://tr.yourpdfguides.com/dref/631710

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWN10470W http://tr.yourpdfguides.com/dref/631710 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF8070W http://tr.yourpdfguides.com/dref/628733

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF8070W http://tr.yourpdfguides.com/dref/628733 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 IWB 5085 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF12480W

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF12480W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

Montaj ve kullaným talimatlarý

Montaj ve kullaným talimatlarý Montaj ve kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 AQUALTIS AQ8L 09 U Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkarma ve tesviye Elektrik ve su baðlantýlarýnýn yapýlmasý Teknik bilgiler Makinenin tanýtýmý,

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85 Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 AQXL 85 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Elektrik ve su baðlantýlarý Teknik bilgiler Çamaþýr

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF14781W

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF14781W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1912 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD.

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Mod. BO 0289B Deterjan Kompartmanı# Program Düğmesi Elektronik # Gösterge# 2 1 7 A. Ön Yıkama Bölümü B. Ana Yıkama Bölümü C. Yumuşatıcı

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM Makineyi kurmadan ve tr-tr çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1712 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Ýlave Program Paketleri:

Ýlave Program Paketleri: Ýlave Program Paketleri: Bebek Eco Ev EvXL Hijyen & Çocuklar Medic Spor & Saðlýk tr-tr M.-Nr. 09 495 120 Ýçindekiler Program-Paketleri...3 Program Seçimi...4 Sýkma....5 Program Tablosu...6 Program Akýþý....10

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu LFT 116/HA Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Kullaným kýlavuzu BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 LFT 116/HA Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerleþtirme ve seviye ayarlama Elektrik ve su baðlantýlarý Ýlk kullaným

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü

P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü Klor Bazlý Aðartýcý ve Hijyen Ürünü Endüstriyel çamaþýr yýkama uygulamalarý ve yýkanabilir yüzeyler için genel amaçlý hijyen için üretilmiþ klor bazlý aðartýcý ve hijyen ürünüdür.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM: Bu talimatın amacı çamaşır makinası, güvenli ve etkin çalışmasının yöntemlerini belirlemektir. Bu talimat Yemekhanemiz içerisindeki çamaşır makinasını kapsar. 2.GÖREV VE SORUMLULUK: Temizlik

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Çamaır Makinası PW9

Kullanım Kılavuzu. Çamaır Makinası PW9 Kullanım Kılavuzu Çamaır Makinası PW9 38 9065-31 05.51 çinder Genel...3 Program butonları...3 Opsiyon butonları... Balama butonu... Deterjan Haznesi... Gösterge bilgilsi...5 Arıza Kodları...6 Yıkama Programı...7

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Ýlave Program-Paketleri:

Ýlave Program-Paketleri: Ýlave Program-Paketleri: Spor & Saðlýk Ev Hijyen & Çocuklar Bebek tr-tr M.-Nr. 07 742 240 Ýçindekiler Program Seçimi...3 Yeni Program Seçimi...3 Sýkma....4 Program Tablosu...5 Ekstralar...9 Program Akýþý....10

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Kullanma Kılavuzu W455H

Kullanma Kılavuzu W455H Kullanma Kılavuzu W455H 438 9212-51 05.16 İçindekiler İçindekiler Genel... 5 Kontrol Paneli... 5 Kontrol düğmesi... 5 Ekran... 6 Ayar butonları... 6 Yıkama Programı... 7 Başlat Menüsü... 9 Başlat... 9

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

ANKASTRE MONTAJ KILAVUZU

ANKASTRE MONTAJ KILAVUZU ANKASTRE MONTAJ KILAVUZU 54,8 cm 59,7 cm 82 cm 81,6 cm 60 cm 58 cm 1,4 cm 15,3 cm 5,9 cm 2807110174/021009.1246 2 DOLAP KAPAĞI SOL TARAFA AÇILACAKSA 35 3 4 ø10 Havșa delme DOLAP KAPAĞI SAĞ TARAFA AÇILACAKSA

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWC 7105 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWC 7105 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 IWC 7105 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó I 13 FORM NO. 769-05609D jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 13 23 33 43 53 64 72 81 90 99 109 121 130 140 149 158 168 177 186 195 204 215 225 237 247 258 268 277 Ýþletme kýlavuzu

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı