Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: Böylelikle, bütün süreçleri kusursuz ve etkili olarak takip edebilirsiniz. Ýhtiyacýnýz olan herhangi bir zamanda kýlavuza baþvurabilmek için, onu güvenilir bir yerde saklamanýzý tavsiye ederiz. Ürününüzü güle güle kullanmanýzý dileriz. Aþaðýdaki semboller bu kýlavuzda kullanýlmaktadýr: Kiþisel güvenliðinizle ve cihazýn zarar görmesinin nasýl önleneceði ile ilgili önemli bilgiler Genel bilgiler ve tavsiyeler Çevre ile ilgili bilgiler Ýçindekiler 3 Ýçindekiler Kullanma kýlavuzu Güvenlik bilgileri Ürün tanýmý Deterjan çekmecesi Kontrol paneli Gösterge Ýlk kullaným Kiþiselleþtirme Sesli ikaz sinyali Çocuk güvenliði kilidi Günlük kullaným - Yýkama Çamaþýrlarýn yerleþtirilmesi Deterjanýn ve çamaþýr yumuþatýcýnýn ölçülmesi Program seçme düðmesi kullanýlarak istenilen programýn seçilmesi Sýkma hýzý veya SUDA BEKLETME seçeneðinin seçilmesi Program seçenek tuþlarý LEKE seçeneðinin seçilmesi ZAMAN TASARRUFU seçeneðinin seçilmesi Ekstra durulamanýn seçilmesi BAÞLAT/BEKLET tuþunun kullanýlmasý GECÝKMELÝ BAÞLATMANIN seçilmesi Bir seçeneðin veya çalýþan bir programýn deðiþtirilmesi Bir programýn duraklatýlmasý Ýçindekiler Bir programýn iptal edilmesi Program baþlatýldýktan sonra kapaðýn açýlmasý Programýn sonunda Sadece kurutma Program seçme düðmesini kullanarak kurutma programýnýn seçilmesi Otomatik kurutmanýn seçilmesi Zamanlamalý kurutmanýn seçilmesi Programýn sonunda Otomatik yýkama ve kurutma Yýkama programlarý Program bilgileri Kurutma programlarý Yýkama devrinin hazýrlanmasý Çamaþýrlarýn sýnýflandýrýlmasý Sýcaklýklar Çamaþýrlarý makineye koymadan önce Maksimum çamaþýr miktarý Çamaþýr aðýrlýklarý Lekelerin çýkartýlmasý Deterjanlar ve katký maddeleri Kullanýlacak deterjan miktarý Su sertliði dereceleri Kurutma devrinin hazýrlanmasý Maksimum çamaþýr miktarý Kurutmaya uygun olmayan çamaþýrlar Kurutma sembolleri etiketi Kurutma devri süresi Ek kurutma Ýçindekiler 5 Bakým ve temizlik Kireç çözme Her yýkamadan sonra Koruyucu yýkama Dýþ temizlik Deterjan çekmecesi Yýkama tamburu Kapak contasý Tahliye pompasý Su giriþ filtresi Donmaya karþý önlemler Acil durum boþaltmasý Servis çaðýrmadan önce Teknik veriler Tüketim deðerleri Montaj Ambalajdan çýkartma Konumlandýrma ve düzlemselleþtirme Su giriþi Su kesme aygýtý Su tahliyesi Elektrik baðlantýsý Daimi tip elektrik baðlantýsý Çevreyle ilgili bilgiler Ambalaj malzemeleri Eski makine Ekolojik tavsiyeler Güvenlik bilgileri Kullanma kýlavuzu Güvenlik bilgileri Makinenizi ilk defa kullanmadan önce AEG/ELECTROLUX cihazlarý güvenlik bakýmýndan endüstriyel standartlara ve cihaz güvenliði konusundaki yasal þartlara uygundur. Cihazý monte etmeden ve kullanmadan önce bunlarý dikkatlice OKUMALISINIZ. Makineyi çalýþtýrmadan önce, cihazýn nakliye esnasýnda hasar görüp görmediðini kontrol ediniz. Hasar görmüþ bir makineyi asla elektrik prizine takmayýnýz. Eðer cihazýnýz hasarlýysa, satýcýnýzla temasa geçiniz. Þayet cihaz sýcaklýðýn sýfýrýn altýna düþtüðü kýþ aylarýnda teslim edildiyse; ilk kez kullanmadan önce, kurutmalý çamaþýr makinenizi oda sýcaklýðýnda 24 saat bekletiniz. Genel güvenlik Bu ürünün özelliklerini herhangi bir þekilde deðiþtirmek veya ürünü modife etmeye çalýþmak tehlikelidir. Yüksek sýcaklýkta yýkama ve kurutma programlarý esnasýnda, kapak camý sýcak olabilir. Dokunmayýnýz! Küçük ev hayvanlarýnýn tamburun içine girmemesine dikkat ediniz. Bunu önlemek için, lütfen kullanmadan önce tamburun içini kontrol ediniz. Jeton, toplu iðneler, çiviler, vidalar, taþlar gibi nesneler veya diðer sert ve keskin cisimler çok büyük bir hasara neden olabilir, dolayýsýyla bunlar makineye konulmamalýdýr. Sadece önerilen miktarda çamaþýr yumuþatýcý ve deterjan kullanýnýz. Aþýrý miktarda kullaným, çamaþýrlarýnýza zarar verebilir. Kullanýlacak miktarlarla ilgili üretici önerilerini dikkate alýnýz. Güvenlik bilgileri 7 Çoraplar, baðcýklar, yýkanabilir kemerler gibi küçük parçalarý, makine teknesi ile dahili tamburun arasýna sýkýþabileceklerinden, bir yýkama torbasýna veya yastýk kýlýfýnýn içine koyunuz. Kurutmalý çamaþýr makinenizi, sert cisimler içeren, kenarý dikili olmayan veya yýrtýk malzemeleri yýkamak için kullanmayýnýz.

3 Kullandýktan, temizledikten ve bakýmýný yaptýktan sonra daima cihazýn fiþini prizden çekiniz ve su musluðunu kapatýnýz. Makineyi hiçbir zaman kendi baþýnýza tamir etmeye çalýþmayýnýz. Deneyimsiz kiþilerce yapýlacak tamir iþlemleri yaralanmalara veya ciddi arýzalara neden olabilir. Onarým iþlemleri için servis merkezinizle irtibata geçiniz. Daima orijinal yedek parça kullanýlmasýný talep ediniz. Montaj Cihazý ambalajýndan çýkartýrken, hasarlý olup olmadýðýný kontrol ediniz. Eðer þüpheniz varsa, cihazý kullanmayýnýz ve servis merkezi ile irtibata geçiniz. Tüm ambalaj ve nakliye cývatalarý kullanmadan önce çýkartýlmalýdýr. Buna uyulmamasý halinde cihazýnýz ve diðer cihazlarýnýz ciddi hasar görebilir. Kullanma kýlavuzundaki ilgili bölüme bakýnýz. Cihazýn montajý bittikten sonra, elektrik kablosunun, su giriþ hortumunun ve tahliye hortumunun cihazýn altýnda kalmadýðýndan emin olunuz. Eðer makine halý kaplý bir zemine konuluyorsa, lütfen havanýn rahatça devridaim yapabilmesi için ayaklarýný ayarlayýnýz. Montajdan sonra hortumlarda ve baðlantýlarda bir su kaçaðý olmadýðýndan daima emin olunuz. Eðer cihaz buzlanmanýn olduðu bir yere monte ediliyorsa lütfen, "donma tehlikeleri" bölümünü okuyunuz. Bu cihazýn montajý için gerekli herhangi bir su baðlantýsý, kalifiye bir su tesisatçýsý veya uzman bir kiþi tarafýndan yapýlmalýdýr. Bu cihazýn montajý için gerekli herhangi bir elektrik baðlantýsý, kalifiye bir elektrik teknisyeni veya uzman bir kiþi tarafýndan yapýlmalýdýr. Kullaným Bu cihaz, sadece ev içi kullaným için tasarlanmýþtýr. Tasarým amaçlarýndan baþka bir amaç için kullanýlmamalýdýr. Sadece makinede yýkanabilir çamaþýrlarý yýkayýnýz ve kurutunuz. Yýkanacak her giysinin üzerindeki bilgilerini dikkate alýnýz ve buna göre yýkayýnýz. Makineye aþýrý miktarda çamaþýr doldurmayýnýz. Kullanma kýlavuzundaki ilgili bölüme bakýnýz. 8 Güvenlik bilgileri Çamaþýrlarý yýkamadan önce ceplerinin boþ olduðundan ve düðmelerle fermuarlarýn kapatýlmýþ olduðundan emin olunuz. Yýpranmýþ veya yýrtýlmýþ çamaþýrlarý yýkamaktan kaçýnýnýz ve boya, mürekkep, pas ve çim lekesi gibi lekeleri yýkamadan önce özel iþlemden geçiriniz. Ýçi telli sutyenler makinede YIKANMAMALIDIR. Uçucu petrol ürünlerine temas etmiþ giysiler makinede yýkanmamalýdýr. Eðer uçucu temizleme sývýlarý kullanýlýyorsa, giysileri makineye koymadan önce bu sývýlarýn giysiden tamamen çýktýðýndan emin olunmalýdýr. Bazý acute;mý Yeni cihazýnýz az su, enerji ve deterjan tüketimiyle daha etkin bir sonuç için tüm modern gereksinimleri karþýlamaktadýr. ECO valf sistemi, verimli deterjan kullanýmýyla ve su tüketimini azaltarak enerji tasarrufu saðlar. 1 Deterjan çekmecesi 2 Kontrol paneli 3 Kapak açma kolu 4 Bilgi etiketi 5 Tahliye pompasý 6 Ayarlanabilir ayaklar Deterjan çekmecesi Ön yýkama veya LEKE-Çýkarma aþamasý için kullanýlan deterjan veya leke çýkarýcýya ait bölme. Ön yýkama deterjaný, cute;r. Cihaz ek durulamalar yaparken, EKSTRA DURULAMA pilot ýþýðý (10.3) yanar. Ek bir durulama eklemek için, lütfen «Ekstra durulama seçeneðinin seçilmesi» bölümüne bakýnýz FUNCTIONING DRYING 10.3 EXTRA RINSE Program bittikten sonra 10 dakika içinde çamaþýrlarýnýzý çýkartmazsanýz, gösterge arka fon ýþýðý söner ve enerji tasarrufu sistemi devreye girer. Cihazýn kapatýlmasý gerektiðini belirtmek üzere sadece 8 tuþunun pilot ýþýðý yanýp söner. Herhangi bir tuþa basýldýðýnda, cihaz enerji tasarruf modundan çýkar ve böylece baþka bir yýkama programý ayarlayabilir veya cihazý kapatabilirsiniz. 14 Kullaným Ýlk kullaným Elektrik ve su baðlantýlarýnýn montaj talimatlarýna uygun yapýldýðýndan emin olunuz. Tamburdaki polistiren bloðu ve diðer malzemeleri çýkartýnýz. ECO valfý aktive etmek için deterjan çekmecesinin ana yýkama bölmesine 2 litre su koyunuz. Daha sonra, tambur ve kazandaki olasý üretim kalýntýlarýný çýkarmak için makineye çamaþýr koymadan 90 veya 95 C'de bir pamuklu yýkama programý baþlatýnýz. Ana yýkama bölmesine 1/2 ölçek deterjan koyunuz ve makineyi çalýþtýrýnýz. Kiþiselleþtirme Sesli ikaz sinyalleri Makinede, aþaðýdaki durumlarda uyarýda bulunan bir sesli ikaz cihazý bulunmaktadýr: Yýkama devri sonunda, Ýþletim sorunlarý olmasý durumunda. Eðer 3 ve 4 tuþlarýna ayný anda yaklaþýk 6 saniye basýlý tutarsanýz, sesli ikaz fonksiyonu devre dýþý kalýr (iþletim sorunlarý olmasý durumlarý haricinde).

4 Ayný tuþlara tekrar basýldýðýnda, sesli ikaz fonksiyonu tekrar aktive edilmiþ olur. Çocuk güvenliði kilidi Bu aygýt, çocuklarýn yaralanabileceði veya cihaza zarar verebileceði endiþesi taþýmadan cihazýnýzý gönül rahatlýðý ile denetimsiz býrakabilmenizi saðlar. Bu fonksiyon, kurutmalý çamaþýr makinesi çalýþmadýðý zaman bile aktif durumda kalýr. Bu seçeneði ayarlamanýzýn iki yolu vardýr: 8 Tuþuna basarak; makinenin çalýþtýrýlmasý mümkün olmayacaktýr. 8 Tuþuna bastýktan sonra; baþka bir programýn veya seçeneðin seçilmesi mümkün olmayacaktýr. Bu seçeneði aktive etmek (devre dýþý býrakmak) için ayný anda 6 saniye kadar 4 ve 5 tuþlarýna basýnýz ve 7.3 sembolü göstergede belirinceye (kayboluncaya) kadar basýlý tutunuz. Kullaným 15 Günlük kullaným Çamaþýrlarýn yerleþtirilmesi 1. Kapaðýn kolunu dikkatlice dýþa doðru çekerek kapaðý açýnýz. Çamaþýrlarý yerleþtirmeden önce, mümkün olduðunca silkeleyiniz ve tambura teker teker koyunuz. 2. Kapaðý tam olarak kapatýnýz. Kapatma anýnda bir kilit sesi duymanýz gerekir. Dikkat! Çamaþýrýn kapakla kauçuk conta arasýna sýkýþmamasýna dikkat edin. Deterjanýn ve çamaþýr yumuþatýcýnýn ölçülmesi Yeni cihazýnýz su, enerji ve deterjan tüketimini azaltacak þekilde tasarlanmýþtýr. 1. Deterjan çekmecesini durana kadar dýþarý çekiniz. Gerekli olan deterjan miktarýný ölçünüz ve ana yýkama bölmesine koyunuz ve eðer ön yýkama aþamasý veya LEKE çýkarma iþlemi uygulamak istiyorsanýz, deterjaný veya leke çýkarýcýyý sembolüyle iþaretli bölmeye koyunuz. 2. Eðer gerekirse, çamaþýr yumuþatýcýyý sembolüyle iþaretli bölmeye koyunuz (kullanýlan miktar çekmecedeki MAX iþaretini geçmemelidir). Çekmeceyi yavaþça kapatýnýz. 16 Kullaným YIKAMA Program seçme düðmesini (1) kullanarak istenilen programýn seçilmesi Yýkama programlarý tablolarýndaki açýklamalarý izleyerek çamaþýrýn tipine uygun programý seçebilirsiniz (bkz. "Yýkama Programlarý"). Program seçim düðmesini istenilen programa getiriniz. Program seçim düðmesi yýkama devrinin tipini (örn. su seviyesi, tambur hareketi, durulama sayýsý) ve çamaþýr tipine göre uygun yýkama sýcaklýðýný belirler. 8 Tuþunun pilot ýþýðý yanýp sönmeye baþlar ve seçilen programýn süresi göstergede görüntülenir. Program seçme düðmesi saat yönünde veya saatin aksi yönde döndürülebilir. O pozisyonu, programý sýfýrlamak veya makineyi KAPATMAK içindir. Programýn sonunda, makineyi kapatmak için program seçme düðmesi O pozisyonuna getirilmelidir. Program seçme düðmesinde belirtilen yýkama programlarýnýn her birinin açýklamasý için, «Yýkama programlarý» bölümüne bakýnýz. Dikkat! Eðer makine çalýþýyor haldeyken program seçme düðmesini baþka bir programa getirirseniz, yanlýþ bir seçim yapýldýðýný bildirmek üzere 8 tuþunun sarý pilot ýþýðý 3 defa yanýp söner ve göstergede Err mesajý görüntülenir. Makine yeni seçilen programý uygulamayacaktýr. Sýkma hýzý veya SUDA BEKLETME seçeneðinin 2 tuþu kullanýlarak seçilmesi Ýstendiðiniz programý seçtikten sonra, cihazýnýz bu program için öngörülen maksimum sýkma hýzýný otomatik olarak uygulayacaktýr. Eðer çamaþýrlarýnýzý kurutmalý çamaþýr makinesinin öngördüðü sýkma hýzýndan daha farklý bir hýzda sýkmak istiyorsanýz, sýkma hýzýný deðiþtirmek için bu tuþa devamlý basýnýz. SUDA BEKLETME: Bu seçeneði seçtiðinizde, çamaþýrlarýn kýrýþmasýný önlemek için son durulama suyu boþaltýlmaz. Programýn sonunda, suyun boþaltýlmasý gerektiðini belirtmek üzere yanýp sönen bir «0» rakamý görüntülenir, Suda Bekletme seçeneðinin ýþýðý yanar, pilot ýþýðý 10.1 ve 8 tuþunun pilot ýþýðý söner ve kapak kilitli kalýr. DURAKSIZ programýnda SUDA BEKLETME seçeneði seçilemez ("Kurutma" bölümüne bakýnýz). Suyu boþaltmak için, lütfen «Programýn sonunda» bölümünü okuyunuz. Program seçenek tuþlarý Programa baðlý olarak, farklý fonksiyonlar kombine edilebilir. Bunlar, istenilen program seçildikten sonra ve 8 tuþuna basýlmadan önce seçilmelidir. Kullaným 17 Bu tuþlara basýldýðýnda, karþýlýk gelen pilot ýþýklar yanacaktýr. Bunlara tekrar basýldýðýnda, pilot ýþýklar sönecektir.

5 Eðer hatalý bir seçenek seçilirse, 8 tuþunun sarý pilot ýþýðý 3 defa yanýp söner ve Err mesajý birkaç saniyeliðine göstergede görüntülenir. Bu seçenek ve yýkama programlarý arasýndaki uyumluluk için «Yýkama programlarý» bölümüne bakýnýz. 5 Tuþunu kullanarak LEKE seçeneðinin seçilmesi Bu seçeneði, yoðun kirli veya lekeli çamaþýrlara leke çýkarýcý uygulamak için seçiniz (leke çýkarma aþamasýnýn süresi ile optimize edilerek uzatýlmýþ ana yýkama). Bu seçenek 40 C'den düþük sýcaklýkta kullanýlmaz. Dikkat! Eðer leke seçenekli bir program uygulamak isterseniz, leke çýkarýcýyý sembolüyle iþaretli bölmeye koyunuz. LEKE seçeneði, bir ön yýkama aþamasýyla birlikte seçilemez. 6 Tuþunu kullanarak ZAMAN TASARRUFU seçeneðinin seçilmesi Bu seçenek, kurutmalý çamaþýr makinesinin otomatik olarak önerdiði yýkama süresini deðiþtirmenizi saðlar. GÜNLÜK: Bu tuþa bir kez basýldýðýnda, karþýlýk gelen pilot ýþýðý yanacaktýr ve günlük kirli çamaþýrlar için yýkama süresi kýsaltýlacaktýr. SÜPER HIZLI YIKAMA: Bu tuþa iki kez bastýðýnýzda, karþýlýk gelen lamba yanýk kalacak, kýsa bir süre kullanýlmýþ veya giyilmiþ hafif kirli çamaþýrlarý yýkamak için yýkama süresi kýsaltýlacaktýr. Göstergede, kýsaltýlmýþ yýkama süresi görüntülenecektir. Bir ek durulamanýn seçilmesi (EKSTRA DURULAMA) Bu cihaz, sudan tasarruf etmek için tasarlanmýþtýr. Bununla birlikte, çok hassas bir cilde sahip insanlar için (deterjana alerjisi olanlar), durulama aþamasýnda ekstra su kullanýmý yararlý olabilir (ekstra durulama). Bu opsiyonu sürekli olarak her yýkama devrinde aktive etmek istediðiniz takdirde, 2 ve 3 tuþlarýna ayný anda basýp yaklaþýk 6 saniye basýlý tutunuz; pilot ýþýk 10.3 yanar. Bu fonksiyon sürekli olarak aktif kalýr. Devre dýþý býrakmak için, pilot ýþýðý 10.3 sönünceye kadar ayný tuþlara basýnýz. 8 Tuþuna basarak BAÞLAT/BEKLET seçiminin yapýlmasý Seçilen programý baþlatmak için 8 tuþuna basýnýz, karþýlýk gelen kýrmýzý pilot ýþýk yanýp sönmeyi kesecektir. Cihazýn çalýþtýðýný belirtmek üzere pilot ýþýk 10.1 veya yanar. Çalýþan bir programý duraklatmak için, 8 tuþuna basýnýz; karþýlýk gelen kýrmýzý pilot ýþýk yanýp sönmeye baþlar. Programý kesintiye uðradýðý yerden devam ettirmek için, 8 tuþuna tekrar basýnýz. Eðer bir gecikmeli baþlatma seçeneðini seçtiyseniz, makine geri sayýma baþlayacaktýr. 18 Kullaným Eðer hatalý bir seçenek seçilirse, 8 tuþunun sarý pilot ýþýðý 3 defa yanýp söner ve göstergede Err mesajý yaklaþýk 2 saniyeliðine görüntülenir. 9 Tuþuna basarak GECÝKMELÝ BAÞLATMA fonksiyonunun seçilmesi Programý baþlatmadan önce, eðer baþlatma iþleminin ertelenmesini isterseniz, istediðiniz gecikme süresini seçmek için tuþ 9'a devamlý basýnýz. Karþýlýk gelen simge göstergede görüntülenir. Yýkama programý, 30 dak dak dak. ve 2 saat ve daha sonra 20 saate kadar 1'er saatlik artýþlar halinde bu tuþ kullanýlarak ertelenebilir. Seçilen gecikme süresi deðeri gösterge ekranýnda birkaç saniyeliðine görüntülenecektir, daha sonra programýn süresi tekrar görüntülenecektir. Bu seçeneði, programý ayarladýktan sonra ve 8 tuþuna basmadan önce seçmelisiniz. Gecikmeli baþlatma süresini, 8 tuþuna basmadan önce istediðiniz zaman deðiþtirebilir veya iptal edebilirsiniz. Eðer gecikme süresi iþlemekteyken makineye çamaþýr eklemek isterseniz, makineyi duraklatmak amacýyla 8 tuþuna basýnýz. Çamaþýrý koyunuz, kapaðý kapatýnýz ve 8 tuþuna tekrar basýnýz. Gecikmeli baþlatmanýn seçilmesi: Programý ve istediðiniz diðer seçenekleri seçiniz. Gecikmeli baþlatmayý seçiniz. 8 Tuþuna basýnýz; makine saat bazýnda geri sayýmý baþlatýr. Program, seçilen gecikme süresi sona erer ermez baþlar. Gecikmeli baþlatmanýn iptal edilmesi Makineyi BEKLEME konumuna ayarlamak için 8 tuþuna basýnýz. 0' Sembolü görüntülenene kadar tuþ 9 'a bir kez basýnýz. Programý baþlatmak için 8 tuþuna tekrar basýnýz. Önemli! Bir Gecikmeli baþlatma, BOÞALTMA PROGRAMINDA seçilemez. Bir seçeneðin veya çalýþan bir programýn deðiþtirilmesi Program baþlamadan önce bazý seçeneklerin deðiþtirilmesi mümkündür. Herhangi bir deðiþiklik yapmadan önce, makineyi 8 tuþuna basarak beklemeye almalýsýnýz. Çalýþan bir programýn deðiþtirilmesi sadece sýfýrlamak suretiyle mümkündür.

6 Program seçme düðmesini O pozisyonuna getiriniz ve sonra seçmek istediðiniz yeni program pozisyonuna getiriniz. 8 Tuþuna tekrar basarak yeni programý baþlatýnýz. Tamburdaki yýkama suyu boþaltýlmayacaktýr. Kullaným 19 Bir programýn duraklatýlmasý Çalýþan bir programý duraklatmak için 8 tuþuna basýnýz, karþýlýk gelen ýþýk yanýp sönmeye baþlar. Programý yeniden baþlatmak için bu düðmeye tekrar basýnýz. Bir programýn iptal edilmesi Çalýþmakta olan bir programý iptal etmek için seçim düðmesini O pozisyonuna getiriniz. Böylece yeni bir program seçebilirsiniz. Program baþlatýldýktan sonra kapaðýn açýlmasý Öncelikle 8 tuþuna basarak makineyi bekleme konumuna ayarlayýnýz. Kapak hemen açýlabilir. Eðer kapak kilitli durumda kalýrsa, bu durum makinenin halen ýsýtma iþlemi uyguladýðý, su seviyesinin kapaðýn alt kenar seviyesinin üstünde olduðu anlamýna gelir. Eðer kapaðý açamýyorsanýz ancak açmanýz gerekiyorsa, program seçme düðmesini O pozisyonuna getirerek makineyi kapatmanýz gerekmektedir. Yaklaþýk birkaç dakika sonra kapak açýlabilir (suyun seviyesine ve sýcaklýðýna dikkat ediniz!). Kapaðý kapattýktan sonra, program ve seçenekleri tekrar seçmek ve 8 tuþuna basmak gerekir. Programýn sonunda Makine otomatik olarak durur, 8 tuþunun pilot ýþýðý, pilot ýþýðý 10.1 veya 10.2 söner ve göstergede yanýp sönen 0 rakamý görüntülenir. Bazý sesli ikazlar verilir. Kapak açýlabilir. Eðer tamburda su býrakarak sona eren bir program veya seçenek seçilirse, kapaðý açmadan önce suyun boþaltýlmasý gerektiðini belirtmek üzere Suda Bekletme seçeneðinin pilot ýþýðý yanar ve kapak kilitli durumda kalýr. Suyu boþaltmak için aþaðýdaki talimatlarý takip ediniz: Seçim düðmesini O pozisyonuna getiriniz. Daha sonra BOÞALTMA veya SIKMA programýný seçiniz. Gerektiði takdirde, ilgili tuþu kullanarak sýkma hýzýný azaltýnýz. Tuþ 8'e basýnýz. Program tamamlandýðý zaman göstergede yanýp sönen bir 0 rakamý görüntülenir. Böylece kapak açýlabilir. Makineyi kapatmak için, program seçme düðmesini O konumuna getiriniz. Çamaþýrlarý tamburdan çýkartýnýz ve tamburun boþ olduðunu dikkatlice kontrol ediniz. Eðer baþka bir yýkama daha yapmayacaksanýz, su musluðunu kapatýnýz. Küf ve hoþ olmayan kokularýn oluþmasýný önlemek amacýyla kapaðý açýk býrakýnýz. 20 Kullaným Sadece KURUTMA Aþaðýda yazýlý çamaþýr miktarlarýný geçmeyiniz: - 3 kg. - keten ve pamuklular için - 2 kg. - sentetikler için Su musluðu açýk olmalýdýr ve tahliye hortumu bir lavaboya takýlmalý veya bir tahliye borusuna baðlanmalýdýr. Program seçme düðmesini (1) kullanarak kurutma programýnýn seçilmesi Program seçme düðmesini, Kurutma kýsmýndaki Pamuklular ve Sentetikler için istediðiniz programýn üzerine getiriniz. Pilot ýþýðý 10.2 yanar. 3 Tuþuna basarak otomatik kurutmanýn seçilmesi Bu tuþu kullanarak, elektronik bir kurutma yardýmýyla kuruluk derecesini seçebilirsiniz. Makine, seçilen kuruluk derecesine göre kurutma programýnýn süresine otomatik olarak karar verir. Eðer 3 tuþuna basarsanýz, seçilen dereceye karþýlýk gelen ýþýk yanar. Göstergede, makine tarafýndan hesaplanan kurutma programý süresi görüntülenir. Tuþ 8'in pilot ýþýðý yanýp sönmeye baþlar. Daha sonra, programý baþlatmak için 8 tuþuna basýnýz. Program baþlatýldýktan sonra, geriye kalan süre her dakika güncellenir. 4 Tuþuna basarak zamanlamalý kurutmanýn seçilmesi Bu tuþu kullanarak, kurutma programýnýn süresini çamaþýrýn tipine göre (pamuklu veya sentetik) 10 ile 130 dakika (2. 10) arasýnda seçmek mümkündür. Ayarlamak istediðiniz süre göstergede görüntüleninceye kadar 4 tuþuna basýnýz. Bu tuþa her bastýðýnýzda, kurutma süresi 5'er dakikalýk kademelerle artar. Daha sonra, programý baþlatmak için 8 tuþuna basýnýz. Göstergede görüntülenen seçilmiþ kurutma süresi, her dakika bir azalýr. Not! Program süresi 2 dakikaya kadar otomatik olarak artabilir, bu gayet normaldir. Programýn sonunda Kurutma programýnýn sonunda, bazý sesli ikazlar iþitilir. Göstergede yanýp sönen bir «0» rakamý görüntülenir ve pilot ýþýðý 10.2 ve 8 tuþunun ýþýðý söner. Kullaným 21 Bu aþamada, yaklaþýk 10 dakika süren kýrýþýklýk önleme aþamasý devreye girer. Bu süre zarfýnda kapak kilitlidir. Not! Kýrýþýklýk önleme aþamasý esnasýnda veya öncesinde kapaðý açmak isterseniz veya bu aþamayý duraklatmak isterseniz, herhangi bir tuþa basýnýz veya program seçme düðmesini herhangi bir program konumuna getiriniz («O» hariç), böylece kapak hemen açýlabilir.

7 Makineyi kapatmak için program seçme düðmesini «O» konumuna getiriniz. Çamaþýrlarý çýkartýnýz. Otomatik yýkama ve kurutma (DURAKSIZ program) DURAKSIZ programlarda, pamuklular için 3 kg. ve sentetikler için 2 kg. maksimum yük miktarýnýn aþýlmamasý esastýr. Bir yýkama ve kurutma programý uygularken, bir doz ayarlama aygýtý / topu kullanmayýnýz. Program seçme düðmesini (1), 3 ve 4 tuþunu kullanarak yýkama ve kurutma programýnýn seçilmesi Program seçme düðmesini seçilen yýkama programýnýn / sýcaklýðýn üzerine getirerek makineyi çalýþtýrýnýz ve istenilen seçeneklere karþýlýk gelen tuþlara basýnýz. Bir «otomatik kurutma programý» seçerken, pilot ýþýklarý ve 10.2 yanar. Eðer 3 tuþuna basarsanýz, göstergede yýkama ve seçilen kurutma programýnýn toplam süresi görüntülenir. Eðer 4 tuþuna basarsanýz, KURUTMA SÜRESÝ deðeri birkaç saniye boyunca göstergede görüntülenir, daha sonra yýkama ve kurutma programýnýn toplam süresi tekrar görüntülenir. Mümkünse, çok uzun süre kurutma uygulanmamasý ve böylece enerjiden tasarruf saðlanmasý için cihazýn önerdiði sýkma hýzýndan daha düþük bir hýz seçmeyiniz. Her halükarda, sýkma hýzýnýn düþürülmesi sadece kurutmayý seçtikten sonra mümkündür. Seçebileceðiniz en düþük deðerler aþaðýdaki gibidir: - Otomatik kurutmada; pamuklular ve sentetikler için 900 devir/dakika. - Zamanlamalý kurutmada; pamuklular için 900 devir/dakika ve sentetikler için 800 devir/dakika. Çamaþýrlarýnýz için uygun kurutma süresini veya kuruluk derecesini seçiniz ve 8 tuþuna basarak programý baþlatýnýz. Programýn sonunda, ilgili (bir önceki) bölümde verilen talimatlara uyunuz. 22 Yýkama programlarý Yýkama programlarý Program / Sýcaklýk Çamaþýr tipi Seçenekler DEVÝR DÜÞÜRME / SUDA BEKLETME ZAMAN TASARRUFU (**), LEKE (*), EKSTRA DURULAMA DEVÝR DÜÞÜRME / SUDA BEKLETME, LEKE (*), EKSTRA DURULAMA DEVÝR DÜÞÜRME / SUDA BEKLETME ZAMAN TASARRUFU (**), LEKE (*), EKSTRA DURULAMA DEVÝR DÜÞÜRME / SUDA BEKLETME ZAMAN TASARRUFU (**), EKSTRA DURULAMA DEVÝR DÜÞÜRME / SUDA BEKLETME ZAMAN TASARRUFU (**), LEKE (*), EKSTRA DURULAMA Program tanýmý Ana yýkama, Durulamalar Maksimum hýzda uzun süreli sýkma Maks. yük 6 kg. ** Az. miktar 3 kg. Ana yýkama, Durulamalar Maksimum hýzda uzun süreli sýkma Maks. yük 6 kg. Ana yýkama, Durulamalar Maksimum hýzda uzun süreli sýkma Maks. yük 6 kg. ** Az. miktar 3 kg. Ön yýkama, Ana yýkama, Durulamalar Maksimum hýzda uzun süreli sýkma Maks. yük 6 kg. ** Az. miktar 3 kg. Ana yýkama Durulamalar Kýsa süreli sýkma Maks. yük 3 kg. ** Az. miktar 1.5 kg. BEYAZ PAMUKLULAR Beyaz pamuklular (aðýr kirli pamuklu çamaþýrlar) Normal kirli beyaz ve KARIÞIK renkli pamuklular veya karýþýk 40 kumaþlar RENKLÝ PAMUKLULAR Renkli pamuklular (normal kirli pamuklu çamaþýrlar) PAMUKLULAR + Beyaz pamuklular ÖN YIKAMA (aðýr kirli pamuklu çamaþýrlar) SENTETÝKLER KOLAY ÜTÜLEME Sentetik veya karýþýk kumaþlar 40 Ütülenecek sentetik veya karýþýk kumaþlar Ana yýkama DEVÝR DÜÞÜRME / Durulamalar SUDA BEKLETME Kýsa süreli sýkma EKSTRA DURULAMA Maks. yük 1 kg. * Leke seçeneði sadece 40 C veya daha yüksek sýcaklýkta seçilebilir. ** Eðer SÜPER HIZLI YIKAMA seçeneðini seçerseniz, maksimum çamaþýr aðýrlýðýný, belirtildiði þekilde azaltmanýzý öneririz. (Az. miktar = Azaltýlmýþ miktar). Tam yük mümkün olmakla birlikte, temizleme sonuçlarýnda kötüleþmeye neden olabilmektedir. Yýkama programlarý 23 Yýkama programlarý Program / Sýcaklýk Çamaþýr tipi Seçenekler DEVÝR DÜÞÜRME / SUDA BEKLETME ZAMAN TASARRUFU (**), LEKE (*), EKSTRA DURULAMA DEVÝR DÜÞÜRME / SUDA BEKLETME Program tanýmý Ana yýkama Durulamalar Kýsa süreli sýkma Maks. yük 3 kg. ** Az. miktar 1. 5 kg. Ana yýkama Durulamalar Kýsa süreli sýkma Maks. yük 2 kg. HASSASLAR Hassas kumaþlar; örneðin perdeler YÜNLÜLER / ÝPEKLER 30 - Soðuk «Saf yeni yün, çekmez, makinede yýkanabilir» veya «Elde yýkanabilir» etiketli yünlü giysiler Elde yýkanabilir HASSAS çamaþýrlar için ayrý DURULAMALAR durulama devri BOÞALTMA Suyu boþaltmak için DEVÝR DÜÞÜRME / Durulamalar Kýsa süreli sýkma SUDA BEKLETME EKSTRA DURULAMA Maks. yük 6 kg. Boþaltma Maks. yük 6 kg. Su boþaltma ve maksimum hýzda sýkma Maks. yük 6 kg. Ana yýkama Durulamalar Kýsa süreli sýkma Maks. yük 2 kg. Ana yýkama Durulamalar Maksimum hýzda uzun süreli sýkma Maks. yük 6 kg. SIKMA Pamuklular için ayrý sýkma DEVÝR DÜÞÜRME HAVALANDIRMA Hafif kirli çamaþýrlar için, yünlüler hariç 30 DEVÝR DÜÞÜRME EKONOMÝ 60 Beyaz ve solmaz renkli pamuklular için ekonomi, hafifnormal kirli çamaþýrlar Çalýþmakta olan yýkama programýný iptal etmek veya makineyi kapatmak için.

8 DEVÝR DÜÞÜRME / SUDA BEKLETME LEKE, EKSTRA DURULAMA O/ARRÊT-AUS 24 Yýkama programlarý Program bilgileri Beyaz ve renkli pamuklular için, farklý yýkama sýcaklýklarýna uygun özel program. ütüleme kolay daha hale gelir. 3 durulama ve ardýndan son bir kýsa sýkma iþlemi uygular. Sýkma hýzý ilgili tuþa basýlarak düþürülebilir. SUDA BEKLETME seçeneði olan programlarda son durulama suyunu boþaltmak için. Bu programý seçmeden önce, program seçme düðmesi Opozisyonuna getirilmelidir. Elde yýkanabilir pamuklu giysiler için ve SUDA BEKLETME seçenekli programlardan sonra uygulanabilir ayrý sýkma iþlemi. veya uzun bant gibi þeyleri baðlayýnýz. ayrý bir özen gösteriniz. Çamaþýr aðýrlýklarý Aþaðýdaki aðýrlýk deðerleri örnek amaçlýdýr: Bornoz Bebek bezi Yorgan kýlýfý Çarþaf Yastýk kýlýfý Masa örtüsü Havlu bezleri Çay örtüsü Gece elbisesi Kadýn külotlarý Erkek iþ gömleði Erkek gömleði Erkek pijamasý Bluz Erkek külotlarý 1200 g. 100 g. 700 g. 500 g. 200 g. 250 g. 200 g. 100 g. 200 g. 100 g. 600 g. 200 g. 500 g. 100 g. 100 g. Lekelerin çýkartýlmasý Ýnatçý lekeler sadece su ve deterjanla çýkmayabilir. Dolayýsýyla, bunlarýn yýkanmadan önce ön-muameleden geçirilmesi önerilir. Kan: Taze lekelere soðuk su uygulayýnýz. Kurumuþ lekelerde, özel bir deterjanla geceden suya bastýrýnýz ve sonra sabunlu suyla ovalayýnýz. Yaðlý boyalar: Leke çýkarýcý benzinle ýslatýnýz, çamaþýrý yumuþak bir bez üzerine seriniz ve lekeyi çitileyiniz; birkaç kere tekrarlayýnýz. Kurumuþ gres lekeleri: Neftyaðý ile ýslatýnýz, çamaþýrý yumuþak bir zemin üzerine seriniz ve lekeyi parmaklarýnýzla ve pamuklu bir bezle ovunuz. 28 Yýkama devrinin hazýrlanmasý Pas: Sýcak suda çözülmüþ oksalik asit veya bir pas giderici ürün soðuk halde uygulanýr. Yakýn tarihte meydana gelmemiþ eski pas lekelerine dikkat edin, çünkü kumaþýn selüloz yapýsý delik oluþumuna neden olacak þekilde daha önceden zarar görmüþ olabilir. Küf lekeleri: Aðartýcý uygulayýn, iyice durulayýn (sadece beyazlar ve solmaz renkliler). Çimen: Hafifçe sabunlayýn ve aðartýcý uygulayýn (sadece beyazlar ve solmaz renkliler). Tükenmez kalem ve tutkal: Aseton (*) ile ýslatýn, giysiyi yumuþak bir bez üzerine serin ve lekeyi ovalayýn. Ruj: Yukarýda anlatýldýðý gibi asetonla ýslatýn, sonra metil alkol uygulayýn. Kalmýþ olabilecek izleri aðartýcý ile çýkartýn. Kýrmýzý þarap: Su ve deterjana bastýrýn, durulayýp asetik veya sitrik asit uygulayýn, daha sonra tekrar durulayýn. Kalmýþ olabilecek izleri aðartýcý ile çýkartýn. Mürekkep: Mürekkebin tipine göre, kumaþý önce asetonla (*) sonra asetik asitle ýslatýn; beyaz kumaþ üzerinde kalan izleri aðartýcý ile çýkartýn ve sonra iyice durulayýn. Zift lekeleri: Önce leke çýkarýcý, metil alkol (mavi ispirto) veya benzinle öniþlemden geçirin, sonra macun deterjanla ovalayýn. (*) Suni ipekler üzerinde aseton uygulamayýn. Deterjanlar ve katký maddeleri Ýyi yýkama sonuçlarýnýn elde edilmesi ayrýca deterjan seçimine ve israfý önleme ve çevreyi koruma için doðru miktarda deterjan kullanýmýna baðlýdýr. Ekolojik tipte olsa bile deterjanlar, fazla miktarda kullanýldýklarýnda doðanýn hassas dengesini bozabilen maddeler içerir. C) veya sadece yünlüler için özel. lekeleri çýkarmak için özel bir ürün kullanmanýz halinde, yýkama devrini hemen baþlatmanýz gerekir. Su sertliði dereceleri Su sertliði, sertlik «derecesi» cinsinden belirtilir. Bölgenizdeki suyun sertliði hakkýnda bilgiyi ilgili su iþleri idaresinden veya yerel yetkilinizden elde edebilirsiniz. Not: Su sertlik derecesinin orta-yüksek (sertlik derecesinden II) olmasý halinde bir su yumuþatýcýsý ilave edilmelidir. Üretici talimatlarýna riayet ediniz. Kullanýlacak deterjan miktarý sertlik derecesine I (= yumuþak) göre ayarlanabilir. Seviye Özellik yumuþak orta sert çok sert Su sertliði dereceleri Alman Fransýz dh T.H > > Kurutma devrinin hazýrlanmasý Kurutma devrinin hazýrlanmasý Bir kurutucu olarak makine, yoðunlaþma prensibine göre çalýþmaktadýr. Bu nedenle, kurutma evresinde bile su musluðu açýk olmalý ve boþaltma hortumu suyu bir lavaboya ya da tahliye borusuna boþaltmalýdýr. Maksimum çamaþýr miktarlarý Pamuklu ve keten Sentetikler 3 kg. 2 kg. Dikkat! Kurutma programýný baþlatmadan önce, iyi bir performans elde etmek için yýkanacak çamaþýrlarýn miktarýný azaltýnýz. Kurutmaya uygun olmayan çamaþýrlar Özellikle sentetik perdeler, yünlü ve ipeklikler gibi hassas çamaþýrlar, metal aksesuarlarý bulunan çamaþýrlar, naylon çoraplar, anorak, nevresimler, yorganlar, uyku tulumlarý ve kadife kumaþlar gibi aðýr çamaþýrlar makinede kurutulmamalýdýr.

9 Koyu renkli giysileri açýk renkli tüylü giysilerle birlikte kurutmaktan kaçýnýnýz, çünkü koyu renkliler tüyleri çekebilir. Cihaz kurutma iþlemini tamamladýðýnda çamaþýrlarý çýkartýnýz. Kurutma iþlemi tamamlandýðýnda bir statik þarj oluþumunu önlemek için, çamaþýrlarý yýkarken bir çamaþýr yumuþatýcý kullanýnýz veya çamaþýr kurutucular için özel tasarlanmýþ bir çamaþýr kremi kullanýnýz. Köpük-kauçuk ya da benzeri maddeler ile doldurulmuþ olan çamaþýrlar makinede kurutulmamalýdýr; bunlar potansiyel yangýn tehlikesidir. Ayrýca, zararlý buharlarýn oluþmasýný önlemek amacý ile saç spreyi, aseton ya da benzeri çözücülerin kalýntýlarýný taþýyan çamaþýrlar da makinede kurutulmamalýdýr. Kurutma devrinin hazýrlanmasý 31 Giysi etiketleri Kurutma iþlemi için, üretici etiketlerinde belirtilen talimatlara uyunuz: Çamaþýr kurutucuda kurutulabilir. Yüksek sýcaklýkta kurutma. Düþük sýcaklýkta kurutma. Çamaþýr kurutucuda kurutmayýnýz. Kurutma iþleminin süresi Kurutma süresi, aþaðýdaki unsurlara baðlý olarak deðiþiklik gösterebilir: Son sýkma iþleminin hýzý, Ýstenilen kurutma derecesi (ekstra kuru, ütülemek üzere kuru, dolaplýk kuru). Çamaþýr tipi. Çamaþýr miktarý / aðýrlýðý. Zamanlamalý bir kurutma iþlemi için ortalama kurutma süresi, «Kurutma programlarý» bölümünde belirtilmektedir. Zaman içinde kazanacaðýnýz deneyim, farklý çamaþýr tiplerine göre daha uygun yöntem bulma konusunda size yardýmcý olacaktýr. Gerçekleþtirilen kurutma devirlerinin kurutma süresini not ediniz. Ek kurutma Eðer programýn sonunda çamaþýrlar hala nemli durumdaysa, tekrar kýsa bir kurutma iþlemi seçiniz. Dikkat! Çamaþýrlarýn kýrýþmamasý veya giysilerin çekmemesi için çamaþýrlarýnýzý aþýrý kurutmayýnýz. 32 Bakým ve temizlik Bakým ve temizlik Herhangi bir temizlik veya bakým iþlemi yapmadan önce cihazýn elektrik beslemesini KESMENÝZ gerekmektedir. Kireç çözme Kullandýðýmýz su normalde kireç içerir. Makinede periyodik olarak bir su yumuþatýcý toz kullanýlmasý iyi bir fikirdir. Bunu, bir çamaþýr yýkama iþleminden ayrý olarak ve yumuþatýcý üreticisinin talimatlarýna göre yapýnýz. Bu iþlem, kireç kalýntýlarýnýn oluþumunu önlemeye yardýmcý olacaktýr. Her yýkamadan sonra Kapaðý bir süre açýk býrakýnýz. Bu durum, cihazýn içerisinde küf ve artýk su kalýntý kokularýnýn önlenmesine yardýmcý olacaktýr. Bir yýkamadan sonra kapaðýn açýk býrakýlmasý ayrýca kapak contasýnýn da korunmasýna yardýmcý olacaktýr. Koruyucu yýkama Düþük sýcaklýktaki yýkama iþlemlerinin kullanýmý, tambur içinde kalýntýlarýn oluþmasýna neden olabilir. Düzenli aralýklarla bir koruyucu yýkama iþlemi uygulanmasýný öneririz. Bir koruyucu yýkama iþlemi için: Tamburda çamaþýr olmamalýdýr. En sýcak pamuklu yýkama programýný seçiniz. Biyolojik özellikleri olan bir toz deterjandan normal ölçekte kullanýnýz. Dýþ temizlik Cihazýn dýþ kasasýný sadece sabun ve su ile temizleyiniz ve iyice kurulayýnýz. Önemli! Cihazýn gövdesini temizlemek için metil alkol, çözücüler veya benzeri ürünler kullanmayýnýz. Deterjan çekmecesi Deterjan çekmecesi düzenli olarak temizlenmelidir. 1. Deterjan çekmecesini sýkýca çekerek çýkarýnýz. Bakým ve temizlik Bölmenin ortasýndaki yumuþatýcý gözünü çýkarýnýz. 3. Tüm kýsýmlarý su ile temizleyiniz. 4. Yumuþatýcý gözünü yerine iyice oturuncaya kadar içeriye itiniz. 5. Çamaþýr makinesinin tüm aksamlarýný, özellikle de yýkama çemberinin üst kýsmýndaki uçlarý bir fýrça yardýmýyla temizleyiniz. 6. Deterjan çekmecesini kýlavuz raylarýn içine yerleþtiriniz ve içeriye doðru itiniz. Yýkama tamburu Yýkama veya musluk suyu içerisindeki demir içeren yabancý maddelerin paslanmasýndan dolayý tambur içerisinde pas birikintileri oluþabilir. Önemli! Tamburu asitli kireç çözücü maddeler, klor içeren aþýndýrýcý maddeler veya demir ya da çelik yünü ile temizlemeyiniz. 1. Tamburda bulunan pas birikintilerini paslanmaz çelikler için özel temizleme maddeleri ile temizleyiniz. 2. Olasý temizleme maddesi artýklarýný temizlemek için, makineye çamaþýr koymadan bir yýkama devri baþlatýnýz. Program: PAMUKLULAR / KETENLER 90 veya 95 C, 8 tuþuna basýnýz, yaklaþýk 1/4 ölçek deterjan ekleyiniz.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Kapak contasý Kapak contasýný ara sýra kontrol ediniz ve lastik körükler arasýna sýkýþmýþ nesneler varsa çýkartýnýz. Tahliye pompasý Pompa düzenli olarak özellikle de aþaðýda açýklanan durumlarda kontrol edilmelidir: Makine boþaltma ve / veya sýkma yapmýyorsa, Ýðne, jeton, bozuk para gibi pompayý týkayan nesnelerden ötürü makine tahliye anýnda olaðan dýþý bir ses çýkarýyorsa. Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: 1. Cihazýn fiþini prizden çekiniz. 2. Gerekirse, su soðuyana kadar bekleyiniz. 3. Pompanýn kapaðýný açýnýz. 34 Bakým ve temizlik 4. Dökülen sývýlarý toplamak için pompanýn yakýnýna bir kap koyunuz. 5. Acil durum tahliye hortumunu çýkartýnýz ve kabýn içine koyunuz ve kapaðýný çýkartýnýz. 6. Boþalan su bittiðinde pompayý söküp çýkartýnýz. Pompayý çýkarýrken dökülen suyu silmek için daima yakýnýnýzda bir bez bulundurunuz. Bakým ve temizlik Pompa pervanesini döndürerek sýkýþmýþ bir nesne varsa çýkartýnýz. 8. Acil durum tahliye hortumunun kapaðýný geri takýnýz ve arka kýsmýný yuvasýna yerleþtiriniz. 9. Pompayý tam olarak sýkýlayýnýz. 10. Pompa kapaðýný kapatýnýz. Uyarý! Cihaz kullaným halindeyken ve seçilen programa baðlý olarak, pompada sýcak su olabilir. Bir yýkama devri esnasýnda pompa kapaðýný asla çýkarmayýnýz, cihaz yýkama devrini tamamlayana ve boþaltma yapana kadar daima bekleyiniz. Kapaðý yerine takarken, kaçak yapmayacak ve çocuklarýn çýkartmasý mümkün olmayacak þekilde sýkýlandýðýndan emin olunuz. Su giriþ filtresi Makinenin su almasý gerekenden daha uzun zaman alýyorsa, su giriþ hortumundaki filtrenin týkalý olup olmadýðýný kontrol ediniz. 1. Su musluðunu kapatýnýz. 2. Hortumu musluktan çýkartýnýz. 3. Hortumun içerisindeki filtreyi sert bir fýrça ile temizleyiniz. 4. Hortumu tekrar musluða takýnýz. 36 Bakým ve temizlik Donmaya karþý önlemler Eðer makine sýcaklýðýn 0 C'nin altýna düþtüðü bir yere monte edilmiþse, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: 1. Su musluðunu kapatýnýz ve su giriþ hortumunu musluktan çýkartýnýz. 2. Acil durum tahliye hortumunun ve giriþ hortumunun ucunu yere koyduðunuz bir kabýn içine yerleþtiriniz ve suyun boþalmasýný saðlayýnýz. 3. Su giriþ hortumunu geri takýnýz ve acil durum tahliye hortumunu kapaðýný geri takýp yuvasýna yerleþtiriniz. Bu þekilde, makinede kalan su boþaltýlmýþ ve buz oluþumu ve sonuç olarak cihazýn zarar görmesi de önlenmiþ olur. Makineyi tekrar kullanacaðýnýz zaman, ortam sýcaklýðýnýn 0 C'nin üzerinde olduðundan emin olunuz. Önemli! Acil durum boþaltma hortumunu kullanarak suyu her boþalttýðýnýzda, deterjan çekmecesinin ana yýkama bölmesine 2 litre su koymanýz ve sonra boþaltma programýný baþlatmanýz gereklidir. Bu durum, deterjanlarýn bir kýsmýnýn bir sonraki yýkamada kullanýlmadan kalmasýný önleyen EKO VALFI'NI aktive edecektir. Acil durum boþaltmasý Eðer su tahliye olmuyorsa, makineyi boþaltmak için aþaðýdaki prosedürü uygulayýnýz: 1. Cihazýn fiþini prizden çekiniz. 2. Su musluðunu kapatýnýz. 3. Gerekirse, su soðuyana kadar bekleyiniz. 4. Pompanýn kapaðýný açýnýz. 5. Yere bir kap koyunuz ve acil durum tahliye hortumunun ucunu kabýn içine yerleþtiriniz. Kapaðýný çýkartýnýz. Su, yer çekimi gücüyle kaba boþalmalýdýr. Kap dolduðu zaman, hortumun kapaðýný geri takýnýz. Kabý boþaltýnýz. Suyun akmasý durana kadar prosedürü tekrarlayýnýz. 6. Gerekirse pompayý yukarýda anlatýldýðý gibi temizleyiniz. 7. Acil durum tahliye hortumunu kapaðýný taktýktan sonra yuvasýna yerleþtiriniz. 8. Pompayý geri takýnýz ve kapaðýný kapatýnýz. Servis çaðýrmadan önce 37 Servis çaðýrmadan önce Belirli problemler bazý basit kontrol ve bakýmlarýn yapýlmamasýndan kaynaklanýr ve bir mühendisi aramaya gerek kalmadan basit bir þekilde çözülebilir. Yetkili servisinizi aramadan önce lütfen aþaðýdaki kontrol listesini uygulayýnýz. Makine açýk haldeyken, makinenin çalýþmadýðýný belirtmek üzere 8 tuþunun sarý pilot ýþýðýnýn yanýp sönmesi, aþaðýdaki alarm kodlarýndan birisinin gösterge ekranýnda görünmesi ve ayný zamanda her 20 saniyede bir bazý sesli ikaz sinyallerinin verilmesi mümkündür: E10: Su beslemesiyle ilgili problem. E20: Su tahliyesiyle ilgili problem. E40: Kapak açýk. Problem giderildikten sonra, programý yeniden baþlatmak için 8 tuþuna basýnýz. Tüm kontrollerden sonra problem hala geçmediyse, yerel yetkili servisinizle temasa geçiniz.

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL...

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL... TÜRKÇE ÝÇÝNDEKÝLER. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI....... KABLONUN BAÐLANMASI... 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 3-. Parçalarýn isimleri ve iþlevleri... 3 3-. Kumanda paneli ekran kontrastýnýn ayarlanmasý...

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

Titreþim Denetleyici Tip 640

Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim hýzý (mm/s, rms) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz Ýþletim kýlavuzu Türkçe Ýþletim kýlavuzu Titreþim Denetleyici Tip 640 Standart

Detaylı

SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu. 9355896 1. baský

SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu. 9355896 1. baský SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu 9355896 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu 17011 WWL LPG / NG 4 Gözü Gazlı (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17021 WWL LPG / NG 3 Gözü Gazlı 1 Gözü Elektrikli (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17031 XXL LPG / NG 4 Gözü

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CC-140D

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu 17062 LPG 4 Gözü Gazlı Camlı Setüstü Ocak - FFD - LPG 17062 L LPG 4 Gözü Gazlı Camlı (Lüx) Setüstü Ocak - FFD - LPG 17062 NG 4 Gözü Gazlı Camlı Setüstü Ocak - FFD -

Detaylı

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLAMA KILAVUZU MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N KULLANMADAN ÖNCE Bu bölümde, makineyi kullanýma iliþkin emniyet bilgileri yer

Detaylı

M-2020 RDS. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr

M-2020 RDS. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr M-00 RDS FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu www.goldmaster.com.tr GÜVENLÝK BÝLGÝSÝ Bu ürünü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Ürünü uygun þekilde kullanmak için lütfen

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. USMART 9 USMART 12 USMART 18 USMART 24 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş.

Detaylı