SAL s -NİSAN MAI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAL s -NİSAN- 1985 8.MAI 1985. www.arsivakurd.org"

Transkript

1 SAL s -NİSAN MAI 1985

2 ARMANC/~upel 2 SOL- BiRLiK'i Olusturan Parterin Liderleri 1 ' Sorumuzu Yanıtlıyorlar En geniş demokrasi güçlerinin faşizme karşı birleşmesi açısından Sol Birlik'in önemi nedir? şeklinde bir soruyu Sol- Birlik'i oluşturan parterin liderlerine yönelttik. Bu sayımızda, TSİP Genel Başkanı Ahmet Kaçmaz ve TKEP Genel Sekreteri Teslim Töı;e'den gelen yanıtları yayınlıyoruz. Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Cenel Başkam Ahmet KAÇMAZ e "En geniş demokrasi güçleri" dendiğinde faşizmden yaran olmayan, faşizme karşı herkesin, her gücün, her siyasetin toplamını anlıyoruz. Böylelerinin toplumuzda geniş bir taban oluşturdukları muhakak. \ncak bunların biraraya getirmeleri ve faşizme karşı mücadeleye ortakça seferber edmeleri başlıca porblem: Değ aynı sınıf ve tabakalardan gelen, bu nedenle demokrasiye verdikleri anlam, önem ve d~ğer değişen güçleri biraraya getirmek, işçi sınıfı hareketi içinde yeralan -en azında bu iddiada olan- sol güçlerin ortaklaşa davranmalarını sağlamak dahi bir hayli zamana ve çabaya maloluyoı:. Demokrasi güçlerinin geniş yelpazesi içinde Sol Birlik'e şimdik umut bağlayaniann nispe~n sınırlı bir topkımsal taban okışturduğu gerçekçi tespitinden yola çıkmak yerinde olur. Dolayısıyla k hedef Sol Birlik'in yığınlar içindeki etkinliğini ve saygınlığını arttırmak olmalıdır. Bunun da yolu Sol Birlik'i eldeki tüm imkantarla anti-faşist mücadeleye seferber etmekten geçer. İşçer, emekçi katmanlar,: faşizme karşı olan herkes, lafa değ işe bakar Sol Birlik demokratik hak ve özg~lüklerin savunulması ve kazanılması için ne ölçüde somut iş gömse, ne kadar başı çekerse o ölçüde top- kırnda sesini duyurur, o.kadar işçerin ve yığınların güvenini kazanır. Örneğin sendikalarda tırmanan ve ses getiren, sendikal mücadelede bütün imkansıziık Iara rağmen işçere öncülük eden sınırlı da olsa kazanımlar sağlayan bir Sol Birlik, işçi yığınlannın cazibe merkezi haline gelebir Yine, legal-legal bütün imkanların seferber edmesiyle ajitasyonpropaganda çalışmaları geniş etkinlik ve yaygınlık kazanabir. Böylece kitlelerin faşizmin söm~üsü ve zorbalığı altında daha yükselen homurtularmm kanalize olabeceği bir örgütlü mücadele platformu yaratılması, -geniş bir anti-faşist cephenin oluşturulması- imkanları ortaya çıkar. Sol Birlik 'in faaliyeti ve kitlelerden gördüğü gi ve desteğin artması toplumdaki diğer anti-faşist hareketleri de etker. Özellikle sol hareket içinde yeralan diğerlerinin Sol Birlik'le daha yakın işker içine girmesi, giderek Sol Birlik'in genişlemesi olası hale gelir. Bu gelişme ye burjuva muhalefet de bigane kalamaz. Çünkü şu veya buşekde onlar da toplumsal bir tabanın desteğini aramaktadırlar. Ve altlarındaki tabanın kaymaya başlamasıyla birlikte burjuva muhalefetin çeşitli akımları da cuntaya karşı bugün izledikleri teslimyetçi ve uzlaşmacı politikalarından sıyrılmak zoruokığunu duyarlar. Burjuva muhalefetin antifaşist bir cephe içine çekmesi sağlanmasa be onun Cntaya karşı karşı daha radikal bir demokrasi arayışına getirmesi mümkiii1 plabir. Bütün bunlar sabır ve titizlik isteyen çabalan, kl.lfarlı bir mücadele yürütmeyi gerektirir. Ve bir kere daha altını çizelim k i herşeyin başı. Sol Birlik 'in SO MUT iş gönnesinde,_kitleler içinde "Evet kurtuluşun yokı SOL BİRLİK içinde yeralamkatan. ona omuz vermekten geçiyor.' kanaatiniizin yaygınlaşmasında düğümleniyor. Ahmat Kaçmaz Türkiye Komünist Emek Partisi Genel Sekreteri Teslim TÖRE Değerli Dostlar, Sol Birlik'in ''geniş demokrasi güçlerinin birleşmesi açısından sizce önemi nedir şeklindeki sorunuzun cevabını örneklerle vermek istiyorum. Sol Birlik ;S kuruluşunu, amaçlarını, hedeflerini ve önererini başta Titkiye ve Kitdistan işçi ve emekçeri ve erici devrimci kamuoyu olmak üzere, dünya - ve bölgemiz devrimci kamooyuna etti. Türkiye ve Kitdistan erici devrimci kamuoyu ve özellikle de eri işçi yığınlan,sbunu olumlu bir adım olarak değerlendirip, bir hareketlik ve Sol Birlik'i daha yakından tanıma sürecine girerlerken;$ol Birlik aynı zamanda dünya erici devrimci kamuoyunun ve uluslararası komünist hareketin de dikkatlerini ve o luınlu tepkerini kazandı. Bölgemiz komünist parteri ve diğer devrimci erici örgütler, bu haberi oluınlu yorumlarıyla birlikte kendi yayın kanallarıyla da en geniş çevrelere duyurdular. Sol Birlik'i oluşturan parterin tabanmda ve çevre işkerinde olumlu bir kaynaşma ve ortak eylem sürecine girme özlemi gözlendi. Ancak bir olgunun "önerni"ni düzeyine denk bir şekde belirleyebmek i çin, sadece oluınlu tutuınlara bakarak bir sonuca varmak yeterli olınayacaktır. Bununla birlikte, söz konusu olguya yönelen olurıısuz, karşı tepkeri de bir değerlendirmeden geçirmek gerekiyor. Bir eylernin önemi, sadece, o eylemin neye yada kime karşı olduğu e belirlenemez. Aynı zamanda sözkonusu eyleme kimlerin karşı olduğu da eylernin ö neminin belirlenmesi açısından önemli bir kıstastır. Kuşku yok ki, Sol Birlk; O'nu oluşturan siyasi güçlerin önemli bir eylemi; Türkiye ve Kürdistan işçi sınıfı ve emekçerinin önemli bir değeridir. Bu nedenle bu eyleme k karşı tepki burjuvaziden gelmiştir. Burjuvazi kendi basınında Sol Birlik 'i, iri manşetleriyle "ihanet Cephesi" olarak nitelerniştir. İkinci o lurıısuz tepki ise, bozguncu, fraksiyoncu küçük buıjuva güçlerden gelmiştir. Onlarm da kimisi "ihanet girişimi" kimisi de hemen "dağıtılması" gereken bir olgu olarak nitelemişlerdir. Burjuvazinin göstermiş olduğu tepkiye söylenecek fazla bir şey yok. Çünkü Sol Birlik, faşizmi yıkmak, tekellerin e gemenliğine son vermek ve kapitalist sistemi aşmak için kurulmuştur. Böylesi bir eylemi buıjuvazinin "ihanet" olarak nitelemesinde şaşılacak bir şey yoktur. Devamı say fa 22 'de

3 ARMANC/Rupel 3 isvec'teki ' Türk Konsoloslugun~n ÖfJretmenleri Fisleme u.. 1.., Kampanyasi etii-k Konsolosloğu, bu kez de İsveç' te çalışan Türkiye ve Kürdistanlı ögretrnenleri fişierne girişiminde bulundu. Konsolosluk adına Cengiz Sanay 23 Ocak 1985'te, Türkiyeiiierin yaşadığı çeşit li belediye ve okul yöneticerine soru anketleri gönderdi. Konsolosluk, isveç makam ve idarecerini kuşkulandırmamak için de bövle bir anketi niçin gönderdikleriıli aklı sıra izah etmeye çalışarak asıl karanlık amaçlannı gizlerneye çalışmış. Bu istemin Türkiye'den Mli Eğitim Bakanlığı'ndan geldiğini, öğretmenierin istedikleri soruyu yanıtlamakta serbest olduklarını da kibar bir dine belirtmeyi unutmamış. Evren-Özal çetesı, Turkıye ve Kii"distan'daki devrimci demokratik güçleri sah zoruyla susturduktan sonra, bu kez de yurt dışına yönelmeyi, ordaki devrimci demokratik güçleri çeşitli şantajlarla susturmaya, çabalıyorlar. Demokrat ve yurtsever ögretmenleri, yurt dışında fişierne o layıda devrimci güçleri ezme. veya hiç olmazsa susturma politikasının bir sonucudur. Ayrıca ögretmenleri yurt dışında fişierne çabaları, MİT' in çalışmalarının bir parçasıdır. Üstelik Özal hükümeti ve O'nun Mli Eğitim Bakanı bu fişierne olayını istemiş olsa be, onların amaçları, cuntanınkinden farklı mı? Halkımız beş uzun yıldan beri, Ö zal'ın ne menem bir demokrasi düşmanı olduğunu, cuntanın tüm girişimlerinin ortağı olduğunu bmektedir. Bugün, ülkemizde binlerce insan, sadece MiT kayıtlarında isimleri oldukları için işlerinden atılmaktadır. Binlerce ögretmen yine aynı nedenlerle yerlerinden edmiş, sürgüne göndermişler ve zindanlara ttkılmıştır. Tüm bu olaylar, O "basit" fişierne kayıtları yüzünden olmuştur. İnsanlarımız demokrasiden, hak ve özgürlüklerden yana olduklan için, cunta'nın zindanlarına atılmış, işinden olmuşlardır. Cunta'nın oluşturduğu YÖK uygulaması sonucu, yüzlerce demokrat öğretim görevlisi ya kendiğinden görevden ayrılmak zorunda bırakılmış ya da fişierne mantığına dayandırılan MiT'in baskıları sonucu görevden alınmışlardır. Bu bakımdan, ':ıangi amaçla yapılırsa yapılsın, demokrat ögretmenleri fişierne kampanyası, bize bir tek çağrışım yapar; MiT kayıtlarını zenginleştirmek, cunta'nın bugün hesap sormadığı, yurtsever demokrat öğretmenlerden ömrü. yeterse gelecekte hesap sormak, veya ülkede yakınlarını korkutmak.~ rahatsız etmek; böylece bir hukuk devletinden ziyade bir sokak kabadayısı gibi, insanlara şantaj yapmak. Konsolosluk tarafından Türkiye ve Kürdistanlı ögretmenlere gönderen anketlerin soruları kısaca şöyle sıralanabir: Ögretmenlerin adhoyadı, baba ve anne adı. Doğum yeri, yılı ve tahs durumu, konuştuğu yabancı d. Eşinin tahs durumu, işi, anne ve babasının adı soyadı ve meslekleri gibi teferuat~orulardır öyle detaylı bgeri almaya a maçlayan bu sorulara bir göz atıldığında bu anketin Türkiye ve Kürdistanlı ögretmenleri fişiemek için hazırlandığı çok açık olarak göriür. Bu olayın başka bir benzeri; Kürt çocuklarının anad ve kültürlerinin gelişmesi, hiç olmazsa unutulmaması için Stockholm Belediye'sinin Tensta'da açtığı Kreş olaymda da yaşandı. Bu olaya da Türkiye müdahale etmeye kalkıştı. Türkiye 'nin bu olay karşısındaki tutumu, önce isveç 'i n Ankara Konsolosluğuna anlatılarak bu girişimin; yanı Kürtçe eğitim yapılan kreşin önlenmesi istendi. Aynı günlerde, Türk Konsolosu Haluk Özgül, isveç Dışişleri Bakanı'nı ziyaret ederek, Türkiye'nin görüşünü bakana bir kez daha sundu; Bu görüşmede çocukların anne ve babalarının Türk vatandaşı oldukları, Tii"kiye'de resmi din Türkçe olduğu:başka b;r dle konuşmanın bölücülük olacağı eri sii"dü. Bu saçmalıklara, isveç Dişişler Bakanı Lennart Boström, cevap olarak bu sorunun belediyeleri gendirdiği ni, bununla hükümetin bir gisi olmadığını söyledi. Kirt çocuklarının Kreş sorunu. e gi geniş bir yazı Arınane'ın sayısında yayınlandığı için, üzerinde detaylı durmayacağız. Ancak her iki olay arasında benzerliklikler olduğu için, kısaca değinmekteyarar gördük. Çok açık bir şekde görülmektedir ki, Evren-özal çetesi ellerini yurt dışına da uzatmıştır.. Bu ve benzeri olaylar karşısında tüm gücümüzle tavır almalıyız, Avrupa demokratik komuoyunu hasas kılmalıyız. Türkiye ve Kürdistan'ı toplama kamplarına dönüştüren, demokratik hak ve özgürlüklerimizi zorla gasp eden cuntaya ve onun kukla Özal hükümetine tüm gücümüzle karşı koymalıyız. Ülkemizde demokrasi mücadelesinin örimesine yurt dışındaki demokratik haklarımıza sahip çıkarak, cuntayı teşhir ve tecrit ederek omuz vermeliyiz. Türkiyeli ve Kürdistanlı ögretmenleri MiT kayıtları için fişlerneyi amaçlayan soru anketleri girişimi tepkiyle karşılandı. Belediyelerden, okul yöneticerinden ve ögretmenlerden gelen çeşitli tepkerle sorun ta Mli Eğitim Dişişleri Bakanlığına kadar sıçradı. Bakanı e Botkyrka Belediyesi Okul Müdürü K. E Strömberg, Konsolosluktan kendisine göndiren soru anketi üzerine, önce İsveç Mli Eğitim Bakanlığına başvurdu. Ancak bakanlığın tavsiyesi üzerine KE Strömberg,Dışişleri Bakanlığına baş vuruyor, ancak bu arada KE Strömberg çeşitli okul müdürlerine olay hakkında düşüncelerini yazarak, onlarında Türk Konsolosluğunun kuraldışı bu davranışına karşı tavır almalarını öneriyor. KE Strömberg meslektaşlarına yazdığı mektupta; Tii"k Konsolosluğu'nun, İsveç Dışişleri Bakanlığına çeşitli defalar başvurarak, Kürt ögretmenlerin uygun olmadıklarını; Tii"kiye'nin, ne Kürtleri ne de Kii"t dini tanımadığını ekliyor. Bu nedenlerle, kendisinin Dışişleri Bakanı e işkiye geçtiğini belirtiyor. KE Strömberg; isveç Dışişleri Bakanlığından mektubuna aldığı yanıt üzerine de meslektaşlarına şöyle yazıyor; "Tii"k Konsolosluğu, Belediyelere doğrudan mektup yazamaz" Bunun, ancak Dışişleri Bakanlığı kanalı e olabeceğini, bu nedenle kendisinin de ankete yanıt vermiyeceğini- bunun Türkiyeli ögretmenlere etmiyeceğini- ve tüm meslektaşlarının da böyle davranmasını istiyor. Stockholm Belediyesi Okul Müdür Yardımcısı Stig Tengberg de anketlerden dolayı, Konsolosluğa gönderdiği mektubunda; Okul Yönetiminin böyle bir anketi Türkçe ders veren ögretmenlere vermesinin bazı kurallarla çeliştiğini belirterek Konsolosluğun istemini geri çevirdi. Ayrıca, konu e gi olarak 25 Şubat 1985 'te "Göteborgs Post" adlı günlük bir gazetede "Siyasi Mülteceri ihbar'' başlıklı bir makale de yayınlandı. Türk Konsolosluğu'nun demokrat ögretmenleri fişierne kampanyası üzerine yazılan makalede, isveç'in bu olaya ciddi olarak eğmesini ve göçmenlere karşı Devamı say fa 21 'de

4 ARMANC/Rupel 4 Papa Suikasti: CIA AGC/\YI NASIL ÖTTÜRDÜ? İtalyan T~levizyon'un "Telegiornale- uno" kanalı, Bulgaristan ~TA (Bulganstan Telegraf Ajansı) Müdürü B. Traykov e Papa suıkastı ve soruşturmayı yürüten İtalyan savcı Dr. Martelio'nun iddianamesi üzerine bir açık oturum yaptı. Tüm çabalara rağmen Dr. Martello açık oturuma katılmayı kabul etmedi. Bunun üzerine B. Traykov. savcı Dr. Martelio'nun hazırladığı iddianamenin kanıtları nasıl çarpıttığını, iddianarneyi CiA kaynaklı haberlere dayanılarak ger~kçelend!r.diğini kendisine yazdığı bir dizi mektupta açık bir şekde sergıliyor.tüm demokratik kamuoyunun ve sanıimi insanl~m giyle cevabını bekl~diği sorular Bay Dr. Martello 'ya yönettıyor. Mektuplar okundugunda, Ağca'nın, rolünü iyi ezberlediğini ve ~a~ Dr. Martello 'nun yalan balonlannı iyi uçurttuğunu göreceksı.nız. Okuyucularımıza Sofya Haber Ajansı'nın yayınları arasmda yayınlanan bu mektupları özetteyerek yayınlıyoruz. NEDEN AGCA 'YA inanllmaz? B. Traykov, niçin Ağca'ya inandınayacağını ve üç Bulgar yurttaşına - S.Antonov, T. Ayazav ve S. Vasev- yönelten suçlamalarm hak!lzlığını k mektubunda şöyle gerekçelendiriyor: "Birincisi: Ağ ca sahte belge kullanma, dolandırıcdık ve soygun gibi bir dizi başka suçları işlemiş, ömir boyu hapis ve idam cezalarına çarptmlınış, bir değ bir kaç kez suçlu biri olduğu için. İkincisi: İlgi suçu dogrudan işlemiş bir kişi olarak Ağca'nm açıklamalarının diğer kişere karşı hiç bir hukuksal değeri olamaz. Bu ifadeleri ciddiye almanız doğal olarak, sizin bir minnet duygusuyla, Ağ ca 'ya yardımcı olunma!iid hedeflediğiniz, yani Ağca'nın İtalya Cumhuriyeti Anayasası'nda yer alan cumhurbaşkanının cezaları kısmen ya da tümüyle affetme yetkisinden yararlandırdması kuşkusunu uyandıyor. Üçüncüsü: Ağca tam bir yalancıdır. Kendi ifadeleriyle maskesi düşmüş, kamtlanmış bir yalancıdır. Bemiyorum, 13 Mayıs 1981' de tutuklanmasından bugüne dek size ve meslektaşlarınıza kaç defa yalan söyledi. Sadece siz iddianamenizde yüzden fazla yalannn tutanağa geçmek zorunda kaldımz ve bunlar suçla yakın işkisi olan önemli konulara yöneliktir... " AGcA 'YI CİA ÖTTÜRDÜ B. Traykov. üçwcü ve sekipnci mektuplarında, Dr. Martello ve ıtalya makarnlarının soruşturmanın g!zliği prensiplerine uymadıklarım, CiA ve diğer anti komünist çevrelerin Ağca'ya görevlerini nasıl ezberlettiklerini şu çarpıcı sorularla aydınlatıyor; ''Eğer Ağca, dalıasonrada itiraf ettiği gibi, hiç bulunmadığı ve görmediği Sergey Antonov'un ve hatta Via Paola' yı (Paola Caddesi) tam doğru olmasa be gerçeğe oldukça yakın nasıl tasvir edebirdi? Aynı şekde- sonradan verdiği başka bir ifadeye göre hiç karşılaşmadığı ya da tanışmadığı- Antonov' un eşi Rossita Antonova 'nın nasıl biri olduğunu nereden bebirdi? *Ağca'nın sonradan yaptığı -kimbir J,<açıncı- itirafa göre, ne bu bina ve caddelere gittiği, ne de daha önce onları gördüğü ve Antonov'la birlikte "Vittoria Oteli "nin önüne bomba koyma girişiminde bulunmadığı halde "Vittoria Oteli"ni tüm ayrıntılarıyla ve hatasız o larak nasıl tasvir edebdi? Basın Merkezi'ni ve Haçevi 'ni, bunların konumlarım, bulundukları caddeleri, yani Lech Valesa'nm öldürülmek istendiği(?) yerleri nasıl anlatabdi? Sizin ve maiyetinizde çalışanlarm ''soruşturmanın gizliği kesi' 'ne uyup uymadığmız açısından bunlar nasıl a çıklanabir? *Ağca, 10 Mayıs 1981 'de Antonov' un evinde bir görüşme yapıldığı yalam çürütülür çürütülmez Antonov'un e vine hiç gitmediğini itiref etti. *Ağ ca, Antonov'un saat ve sonrasında suikast yerinde buluşmadığının kanıtlanmasıyla, Antonov'un Peter Meydanı'nda olduğunu farkettiği zamanı "saat 16.00'dan önce" olarak değiştirdi. Peki Ağca daha sonra yalaniarım değiştirmek, yukarıda örneğini verdiğimiz yeni ifadeler üretmek gereğini nasıl duydu, kimin ifade verdiğini ve kimin hangi kanıtları olduğunu nereden ve nasıl öğrendi? Yoksa İtalya 'da soruşturma gizli değ midir? Sayın Dr. Martella, So~lar sırasında Ağca, daha önce hiç İtalyanca bmediğini söyledi ve kanıtlandığı gibi Roma 'daki <. mahkemesine kadar gerçekten de İtalyaneayı hiç bmiyordu. Ama cezaevinde "tamamen tecrit" döneminden sonra, birdenbire sizin sorularmızı İtalyanca yanıtlamaya başladı. ifadelerinden yapılan alıntılara bakılırsa, çok karmaşık deyim ve terimleri de kullanarak güzel bir İtalyanca e konuştu. Ağca, "tamamen tecrit" koşullan altında bu kadar güzel İtalyanca konuşmayı nasıl öğrendi? Yoksa onu düzenli ziyaret e denler mi oldu?" Dr. MARTELLA TARAFSIZ. ŞAHİTLERE DEGİL, AGCA 'YA INANlYOR Ağ ca 'nın tüm çelişki iddialarımn tersine, S. Antonov Papa suikastı sırasında Ağca'yı olay yerinden uzaklaştırmak için Kanada'nın Roma elçiğinin yakmında beklemiyordu. İkinci mektupta tarafsız görgü tanıklan S. Antonov'un nerede olduğu şöyle ifade ediyor: "Oysa, Bulgar olsun, İtalyan olsun, birçok tanık Sergey Antonov'un, 13 Mayıs 1981 günü saat sıralarmda "Balkan" uçak şirketinin Roma bürosunda bulunduğunu ve her zamanki görevleriyle uğraştığmı kesinlikle belirtiyorlar. Bunu size hatırlatmanın bir nedeni de, sözkonusu öğleden sonra saat sularmda Balkan uçak şirketinde görevli Sva Petrova 'nın telefon etıniş olması.{telefonu Antonov almış ve bayan Petrova'ya vermişti.) Anne Petrova o!lrada televizyon seyrediyordu. Ekranda Papa'yı gösterdiklerini ve O'nun başına bir şeyler geldiğini anladığını söyledi. Papa'ya ne olduğunu öğrenebmek için, Sergey Antonov çok kısa bir me için dışarı çıktı(bunu hepsi iyi hatırhyor), arabasmdan bir cep radyosu alıp geldi ve hep birlikte radyo haberlerini dinlemeye başladılar.'' -

5 \RMANCIRupel 5 -Tüm bu açık kanıtiara rağmen Dr. Martella tarafsız tanıklara değ, Ağca gibi kiralık kat ve makina gibi yalan üreten teröriste inanıyor. Dahası, Dr. Martella, Ağ ca 'mn if tiralarma dayaııarak Bulgaristan, Küba ve Suriye elçiklerini komplonun içine çekmek için çaba sarfediyor. Dr. MARTELLA NIN TUTUMU: AGC\ 'NIN HER OEDiCi DoGRll. S. ANTONOV'UN YALAN Diğer üç mektupta B. Traykov, Dr Martella'nın nasıl taraf tuttuğunu, Ağca 'nın her dediğini nasıl tarafgirlik le doğru ve S Antonov'unkini yanlış kabul ettiğini sergiyor. S. Antonov lehine olan tüm kanıtları Dr. Martella hasır altı ediyor. Türk Hava Yolları Roma temscisi Mat'm, S. Antonov'un İngizce bmediğini ve konuşmarlığını i talya gazetelerine açıkladığı halde Dr Martella btınu görmemezlikten geliyor. Dr. MARTELLA AGCA 'YA AVUKATLIK YAPlYOR B. Traykov, yedinci mektubunda, Ağ ca 'nın Pa pa suikast ı provasının iç yüzünü şöyle sergiyor ve Dr. Martella' nın savcı değ, Ağ ca 'ya avukatlık yaptığını şöyle açıklıyor: "Sayın Dı. \tartella, Soruşturma sonucu iddianamenizde yer alan verere göre, Ağca, Çelik ve Ayvazov, 11 Mayıs 1981 günü, Bayramiç'iıı suikastten sonra arabayla onları nerede bekleyeceğini belirlemek i çin St. Peters Meydanı'na gidiyorlar.12 Mayıs'ta Ağca, Çelik, Ayvazov ve Vasev yeniden St. Peter Meydaru'nda ''prova" yapıyorlar ve bu kez arabanın en iyi nerede beklemesi gerektiğini tam olarak belirliyorlar. Şimdi sormak gerekiyor: *Firar arabasının yeri, frrar yolunun belirlendiği ve şoförlük rolünün Bayramiç değ Antonov üstlendiği halde bu provalara o, yani Antonov katılmıyor. Bu akla uygun mu? 29 Ağustos akşamı Ağ ca, Bulgari s tan'dan Türkiye'ye gidiyor ve birkaç saat sonra 30 Ağustos sabahı dönüyor. Bulgaristan'ı transit geçerek Yugoslavya'ya doğru yoluna devam ediyor. Türkiye 'ye gitmesinin amacı: Türk mafyasının ayarladığı bir sahte pasaportu Oral Çelik 'in kendisine teslim etmek. *Peki ama, Pa pa 'yı öldürecek bir kati btılup, onu angaje ettikten sonra, kendisini hararetle arayan ve "iyi tanıyan" Türk polisi tarafından yakalanması gibi büyük 'bir rizikoya bu kat neden sokulsun '? "Bumar istihbarat Örgütleri" bu sahte pasaport un Türkiye'den temin edmesi11ı üstlenemez miydi? 30 Ağustos 1 980'de Agca. Bulgaristan'dan ayrılıyor ve 13 Mayıs 1981'de St. Peter Meydanı 'nda ortaya çıkana kadar sekiz buçuk ay Yugoslavya _.\vusturya, Federal Alman~a. hviçrj, hansa. Ispanya, Tunus ve ıtalya'ya /)e(urnt.;o_\ ;'u 2."1 'dt: lfivec,de c ' Kürdistan Kadınlar Komitesi eykdk, KOÇ-KAK ve KOM KAR Li Swed'in,kadın temsceri 18_ tanirinde toplanarak "lsveç Kürdistan Kadın lar Komitesi"ni kurdular. Amaç, dört parçadan isveç 'e gelen Kürdistanlı kadınları bir çatı altında toplamak, böylece Kürdistanlı kadınların saflarında egemenliğini sürdüren dağınıklık ve durgunhığa son vermek, Kürt kad ıniarının özgül <;orunlarından yola çıkarak. Kürdistan'ın ulusal demokratik savaşımına daha aktif bir şekikle katılmaktır. Koıırite yetkeri, 8 Mart'a çok az bir süre kaldığı ve 8 Mart kutlamalarına aktif bir şekde ,,_,_,.~.-~H..,.,.,.,,.._... ""' 0, ' ~-,... - Kıtruldu katılmak istediklerinden ko mi teyi dar tuttuklarını. fakat 8 Mart' tan hemen sonra bu komiteyi tüm erici, vurtsever ve demokrat kad ıniari kapsayacak şekiki e genişleteceklerini söylüyorlar. Ayrıca. genel eğim bu çalışmayı sadece 8 Mart kutlama çalışmalarıyla boğmamak, sürekli faal çalışan ya bir komite veya bir dernekle oturtmaktır. KOMiTENİN FAALIYETLERİ _ Ko mi te, 8 M art ınünasebeti yle Isveç kamuoyuna yönelik, Kürt kadınlarının yaşam koşullarını. maruz kaldığı haskıları ve nedenlerini iceren enformasvon niteliğinde i~veççe bir bdiri dağıttı.

6 ARMANC/Rupel 6 lsvecli 1 Hukukcu Türkiye'deki Terör Rejimine Aşağdaki röportaj İsveç'te en büyük tiraja sahip olan EXPRESS gazetesinin muhabirierinden PER WENDEL tarafından yapılmıştır. Bindiği gibi geçen ocak ayında Türkiye Ad el et Bakanlığı tarafından ''Teröristlerin Islahı" için bir sempozyum düzenlendi. Bu sempozyuma çeşitli ülkelerden bir çok halk düşmanı işkenceci uzman, prof. unvanlı sadistlerin yanısıra, Konter.geri la ve OA 'nın deneyimli ajanları katıldı, bunlardan biri de İsveç'te gericiği ve nazere yakınlığı e tanınan Profesör Jakob Sundbet"g idi. Jakob Sundberg, Stockholm Üniversitesinde POLİTİK TUTUKLULAR BÖYLE "SAKİN LE ŞTİRİLİYOR" e Profesör Jakob Sundberg, Thrk reji mine, politik tutuklu/ann ve diğer "te röristlerin "8laha çok "kavga" etmelerini önlemek için öğütler veriyor. Yard.lm Ediyor hukuk profesörüdiir. Daha İran şahlığı yıkdınadan önce., Şah aleyhine yapılan eylemiere katılan öğrencere sert tepki göstermiş ve bazı öğrenceri de mahkemeye vermişti. O'nun ne kadar sadist ruhlu olduğunu burada açıklamaya gerek yok.,"> unduğumuz röportaj onun ne kadar genci ve insani duygulardan uzak olduğunu belgeliyor. PER WENDE L -;izlere sunduğumuz çevriden de anlaşılacağı gibi, röportajın tümünü vermemiş. En önemli noktaları almış ve okuyuculara aktarmış. Biz de çevriyi olduğu gibi sizlere sunuyoruz. 1 Arınane Redaksiyonu İSVEÇLİ HUKUKÇU TÜRKİYE 'NIN TERÖR REJiMiNE Y ARDlM EDiYOR 1980 askeri darbesinden bu yana Türk polis ve a!keri IOO.OOO'nin üzerinde siyasi kişiyi tutukladı ve cezaevine tıktı. Bunlardan en az 40 kişi idam e ddi. Cezaevlerindeki şartların dayanılmazlığı ve işkence iilerine veren raporlar anlamlıdır. Stockholm üniversitesi'nde görev yapan Jakob Sundbet"g, bu rt:jime ''teröristlere' Uygulanacak işlemler konusunda öğ ut ler veriyor. Bu isveç devlet adamı, geçen ay (Oc~. _ı 98~) "~eröristlerin Rehabitasyonu uzerıne duzenlenen bir sempozyuma katıldı. Sempozvumu düzenleyen Türkiye Adalet Bakanlığı idi:"" Profesor Sundberg'mıı seyahat ıicreti Türk Havayolları tarafından karşıl-;.ndı. Türk yetkere göre "teröristler" rejime ~rşı_ direnenlerdir. işkenceye uğrayan sıyası tutuklular hakkında yazılan raporlar, profesör Sundberg tarafından hafife alınmaktadır. BURADA DA ŞAMATA (GÜRÜLTÜ) ÇOK" Profesör Sundberg; "Bizde de polis baskısı ve polisin kaba hareketi e gi oldukça şamata var" diyor.

7 ARMANC/Rupel 7 PER WENDEL(Express Muhabiri): Fakat 1980 YILINDAN BUYANA 400 POLİTİK TUTUKLUYU idam EDEN BİR REJiM İSVEÇ POLisİNİN BASKI SI İLE KARŞILAŞTIRILABİLİR Mİ? PROF.SUNDBERG: Eğer bir ülkede 50 myon nüfus var ise idam cezası da olmalıdır. Profesör Sundberg, Türkiye'yi ziyareti sırasında, politik tutuklularm bulunduğu askeri bir toplama kampını da ziyaret etti. Tutuklularm içinde bulunduğu şartları bizim askerlerle karşdaştırdığmda şöyle görüş belirtiyor; "- Cezaevi yönetimi oldukça iyi dawanıyor ve işlerini iyi yürütüyo.. Cezavenideki şartlar askerlerimizin k işe başladıkları şartlara benziyor-'' Jakob Sundberg 'nin açıklamaları, Türkiye'de işkence ve insan haklannın çignendiğini de getiren sayısız raporlarla çelişkidir. CiNSEL ORGANLARA DARBE Uluslararası Af Komisyonu 'nun "1980'lerde işkence" adlı raporunda şöyle denmektedir; "Elektrik şoku, "falaka", tutukluları dgara e yakma, elierin veya ayakların bağlanarak kişerin uzun dönemasılı tutulması, cinsel organlar da dah olmak üzere vücudun tüm parçalarının ağır darbelere maruz kalması kullandan işkence metodlarındandır. "En ciddi işkence i-.e, tutuklunun i zole eddiği dönemdir. Ki bundan daamaç, tutukluyu konuşmaya zorlamak ve ondan bger almaktır. Bu dönemde tutukluyu koıkutma da önemli bir metoddur. Tutukluların sorgulamasından sonra gönderdikleri askeri toplama kampmda yapılagelen ve amaçlanan tek şey disiplini muhafaza etmektir. Uluslararası Af Komisyonu 'na, tutukluların cezalarının ke!inleşmesinden sonra da bu kamplarda işkenceye maruz kaldıklarma dair raporlar gelmiştir." Profesör Sundberg'nin Af Komisyonu'nun bu açıklamalanna tepkisi şöyle oldu; "- Doğuya öıgü despotluklarda bu tür şeyler dawanışlara dahdir. Ancak birim potister de pek öyle "pişkin" fıayılmazlar. - Türkler, ülkeyi batı demokrasi!ine dönüştürme çabasında saygıya layıktır." YENİ ELBİSELERLE AYNI POLİTİKA Geçenlerde tüm İsveç parlamentosu' nda tems eden siyasi parterin temscerinin de bulunduğu, Türkiye'de İnsan Haklarının çiğnenmesi e gi bir konferans düzenlendi. Askeri cuntanm lideri Kenan Ewen artık siv elbiselerle dolaşmaktadır. Ancak, bu politikanın değiştiği anlamına gelmiyor. Anayasa hukukçusu Lennart Groll, yeni TüıK Anayasası'nı inceledi ve tüm hakların çiğneodiğini ve çalışamaz hale geldiklerini tespit etti. Stockholm 'da yapılan konferasta, birçok kişi Türk cezaevlerindeki tecrübelerini ve uygulanan işkenceleri de getirdi. Lennart Groll, Jakob Sundberg'nin TürK yetkerle işbirliği konusunda şöyle diyor; - Eğer O, devletin temsci!i olarak konuşuyorsa dikkatli olmalıdır. Türkiye' de sıkıyönetim yasaları halen yürürlüktedir ve yaşlı askeri liderlerin baskılan a zaltma niyetlerinin olduğuna dair herhangi bir işaret yok. TUTUKLULAR DAHA AZ "KAVGA" ETMELİ Sempozyumun amaçlarından biri, tutukluların daha az ''kavgacı'' olmaları i çin metodlar bulmak idi. Jakob Sundberg; "Örgütler, cezaevlerini maıksist eğitim kurumları haline çevirmişler' ',diyor. PER WENDEL: TÜRKLER, Sİ- ZİN ve DiGER DELEGELERİN TU TUKLULARlN NASIL İŞLEM GöRE CEGİ üzerine VE RDİGİ ÖGÜTLER DEN Y ARARLANDI MI 7 "- Türkler, söylediklerimizden çok daha şeyler bekliyorlardı. Ancak söylenenlerin bir kesimini özümseder", diye belirtiyor Jakob Sundberg ve şöyle de \'3m ediyor; - Tipik İsveç'lik ve akılsızlıklarla hareket ederek bunun (tutukluların re- Stockholm Vniuesitesi'nde hukuk profesörlüğü yapan Jakob Sundberg, Siyasi tutuklu/ann nasıl islah edeceği konusunda cuntaya ::akıl" verdi. habitasyonu kastediiyor Ç N) İsveç 'teki uygulama e karşılaştmlması olmaz. Onların (Türk rejiminin Ç N) bu konuda daha usta olduklarını kabul etmek gerekir. "İSVEÇLİLERİN CEHENNEME KADAR YERLERİ V AR" PER WENDEL: TÜRK DEVLETİ NİN POLİTİK TUTUKLULARlN NA SIL BİR İŞLEM GÖRMESi İLE İLGİLİ DÜZENLEDi(;t SEMPOZYUMA KATI LIRKEN MORAL AÇlSINDAN ENDi ŞELERİNiZ V AR MIYDI? Jakob Sundberg, bu soru karşısında çok kızdı. Küfür etti ve bağırdı; - Kamboçya'daki katliamlam üç myon, Vietnam 'daki toplama kamplarına yarım myon ve yarım myon kron da gemi mültecerine (Vietnam'ı terkedenler kastediyor. ÇN) yardımda bulunanlar İsveçler idi ve onların moral a çısından cehenneme kadar yerleri var. Jakob Sundberg, Stockholm Üniversitesi'nde hukuk profesörlüğü yapmaktadır. Bunun dışmda halka açık olmayan, ''Halka Açık ve Uluslararası Hukuk Enstitüsünü" idare etmektedir. e PER WENDEL * PESE N G ' PEŞENG'İN 27. ve 28. sayılan çıktı! OKU.OKUT DACITIMINI YAP

8 ARMANC/Rupel 8 Otonomi Görüşmelerinin Kesdiği e Yekiti önderliği tarafından yapılan bir açıklamada, uzun süre Saddam diktatörlüğüyle sürdürdükleri "Otonomi Görüşmeleri"ne son verdikleri eri sürülüyor. Söz konusu açıklama ı S.l.l98S tarihli olmasına rağmen, Avrupa'da Mart ayının ortalarında kamuoyuna dağıtıklı.. ~ "Oto no mi görüşmeleri "nin kesikliğine dair b~ '"r olmakla birlikte, bu görüşmeleri ): ııti 'nin mi, yoksa Saddam diktatörlüğünün mü kestiği hakkında kesin bger yok ortada. Ancak, Yekiti' nin açıklamasında görüşmeleri kenderinin kestiği iddia ediyor. Yekiti'nin Saddam diktatörlüğüyle olan işkerini tam olarak koparıp koparınadığı kesin olarak binmemesine rağmen, "Otonomi görüşmeleri ''nin kesmesi olayının. t rak ve Kürdistan ulusal demokratik güçlerini topartamaya yönelik çabalara da katkıda bulunulacağı kuşkusuzdur. Bindiği gibi, otonomi görüşmelerinin başından itibaren, bu konuda oldukça duyarlı davrandık. Yekiti'nin bu tavrının gerek Kürdistan ulusal demokratik güç lerine ve gerekse de Irak demokrasi güçlerine vereceği zarar konusunda kamuoyunun ve Yekiti'nin dikatini çekmiştik. Otonomi görüşmeleri e gi sı,. 52, S3-S4 ve S6:sa}'!larunızda Kürt parti ve hareketleriyle yaptığıniız söyleşere: yer vermiştik. Ayrıca, Yekiti' nin Saddam diktatörlüğüyle yaptığı "Otonomi görüşmeleri"ne karşı çıkarken. lrak-kdp'nin de geçmişten beri sömiirgeci güçlerle zaman zaman geliştirdiği işketerin gözardı edmemesi gerektiğini de vurgularnıştık. Bindiği gibi, bu işker bugün de Humeyni yönetimiyle çok sıkı fıkı bir biçimde M'üyor. YEKİTİ'NİN AÇIKLAMASI: Açıklamada, Saddam yönetimini 0- tonorni görüşmelerine "zorlayan" koşullar şöyle sırılanıyor: "Ortadoğu'daki güçler dengesinde meydana gelen gelişmeler ve Irak - İran savaşının vardığı boyutlar Irak yönetimini KYB e görüşmelere zorlamıştır." Bu ifadelerle görüşmelerin gerekçesi anlatddıktan sonra, görüşmelerin başından Saddam diktatörlüğünün samirniyettinden kuşkulandıkları bu nedenle de Saddam yönetimine: "Siz Kürt ulusal sorununa bir çözüm mü getirmek istiyorsunuz, yoksa KYB'yi devrimci. mühalefetin Resmende Ac1kland1 içinden çekip,sim miiıalefeti zayıftatmak mı istiyorsunuz?" şeklinde soru yönelttikleri, bu soruya karşılık olarak da, "Biz Kürt sorununu kavradık ve bu sorunu çözmek istiyoruz'' şeklinde yanıt aldıkları ifade ediyor. 1 Yazdı açıklamada ateşkes ve görüşme karamu nasd alınıp uygulandığıyla gi de şu çömleler yer alıyor: "KYB'nin askeri ve siyasi kadroları, aydınlar ve halkımız içinde etkin yurtseverler e Irak hükümeti e görüşme kararı alındı. Bu nedenle de Aralık ı 983 'te Kürdistan Peşmergeleri e I rak hükümetinin sahlı güçleri arasında ateşkes an eddi. Irak'ta demokrasi sorununun ve Kürt halkının doğal taleplerinin çözümlenmesi için doğrudan görüşmelere başlamak üzere KYB Genel Sekreterliği başkanlığında, çoğunluğu MK üyelerinden oluşan üst düzeydeki bir heyek Bağdat'a gitti. Irak Cumhur-. başkanı başkanlığında oluşan Irak hü-. körnetinin üst düzeydeki heyeti e görüşmeler yapddı.'' Ateşkesten sonra, "asker kaçağı" diye tutuklanan Kürtlerin kurşuna diziidiği, yönetirnin sanatçılar, öğrencer ve diğer kesimleri rnis güçleri haline getirmek istediği, bu tavırtarla yönetirnin a teşkesin koşullarını ortadan kaldırdığını anlatılan açıklamada, görüşmeler boyunca Yekiti'nin eri sürdüğü iddia eden talepleri şöyle sıratanıyor: * Mecburi İskanın kaldırdması * Köyterin boşaltdmaması * BAAS 1daştırma eylemlerinin son bulması * Kwdistan'da demokratik koşullarda otonomi yasasının çıkardması * Kürdistan 'daki yerel demokratik örgütlerle hükümet güçleri arasındaki dengesizliğin ortadan kaldırdması * Kwdistan 'm tarihi sınırlan konusunda spekülasyona yolaçmıyacak biçimde ulusumuzun hakkına kavuşması ve demokratik şartlarda seçiınin yapılması Bu taleplerin kabulu için Yekiti'nin tüm "olumlu çabaları" gösterdiği, buna rağmen hükümetin halka karşı asiıniasyon ve şiddet politikasını sürdürdüğü, hükünıetin berek görüşmeleri uzattığına işkin bgerin yer aldığı açıklamanın son bölümünde şu cümleler yer alıyor: "Kürdistan halkını uyarıyoruz. Irak hükünıetinin Kürt sorununu çözeceğini ve üzerlerindeki baskı, şiddet ve terörü kaldıracağım beklemesinler. Aksine baskının ve şiddetin daha daha yoğunlaştırılacağını bekleyip, kenderini hazırlamalıdırlar. KYB mitanları da, halkımızın doğal haklarını savunmada daha kararlıdır. KYB tüm inancı ve kararhğıyla, Irak ve Kürdistan'daki erici örgütlerle omuz omuza '1rak'ta Demokrasi, Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkı"şiarını gerçekleştırrnek ıçın mııcadetesıru sürdürecektir." Bu son paragrafta, Yekiti'nin Saddam yönetimiyle işkerde bazı olumlu dersler de çıkardığı anlaşılıyor. Kürdistan ulusal demokratik güçlerin sömürgeci düşmanın ınanevraları konusunda yaptıkları uyarılarm muhatabı olan Yekiti, bugün bu konuda kendisi be uyarıcı olma konumuna geliyorsa elbetteki bu olumlu bir gelişmedir. CUD'UN AÇIKLAMASI: Yekiti 'nin yukanda özetiediğimiz ı S.I. I 98S tarihli açıklaması üzerine CUD'da bir bdiri yayınladı. CUD'un bu bdirisinde "Yekiti'nin niyetini bmiyonız. Görüşmelerin kesin kesip kesmediği beli d eğiktir. Bu nedenle konuya i lişkin görüşlerirnizi şimdi açıklamıyoruz. Fakat bu bdiri de (Yekiti'nin açıklaınasında -Armanc) olumlu bir adım var. Zaten istediğimiz de budur. Bu o lumlu adımların erletmesi Yekiti'inin elindedir."... gibi görüşler yer alıyor. e

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! Clara Zetkin haklı olarak Kadının özgürlüğünün, tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi, emeğin sermayenin

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL

DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL Tel: 0216 492 0504, 0216 532 7545 Faks: 0216 532 7545 freex@superonline.com www.antenna-tr.org "Düşünce Özgürlüğü için 5. İstanbul

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy Türkiye de temaslarına CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşerek başladı. Görüşmeye katılan Loğoğlu açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar.

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar. Boyun eğmeyenler bu yana BU DÜZENİ SIFIRLA AKP eliyle sürdürülen gerici diktatörlük Türkiye'nin kaderi değildir. Bu diktatörlük bir kaza veya arızanın sonucu ortaya çıkmış da değildir. Sömürü düzeni kendini

Detaylı

Türkiye Cezasızlık Araştırması. Mart 2015

Türkiye Cezasızlık Araştırması. Mart 2015 Türkiye Cezasızlık Araştırması Mart 2015 İçerik Araştırma Planı Amaç Yöntem Görüşmecilerin Dağılımı Araştırma Sonuçları Basın ve ifade özgürlüğünü koruyan yasalar Türkiye medyasında sansür / oto-sansür

Detaylı

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Ü s t S ı n ı f Orta Sınıf Alt Sınıf TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Toplumsal tabakalaşma dünya yüzeyindeki jeolojik katmanlara benzetilebilir. Toplumların,

Detaylı

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi 21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi Doğu Akdeniz de Son Gelişmeler ve Kıbrıs, İKÇÜ de Ele Alındı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çelebi Avrupa Birliği Merkezi nin

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Dünyada En Hızlı Yaşlanan İkinci Ülke: Türkiye 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında,izmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER tmmob 2002/2004 Cumhuriyet / 7 Haziran 2002 Radikal / 7 Haziran 2002 218 Evrensel / 15 Temmuz 2002 37. dönem çalışma raporu 219 tmmob 2002/2004 Cumhuriyet

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015 İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Her gün gelen şehit haberlerine YETER İki yıldır bitmeyen seçim maratonuna YETER Siyasetçilerin

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Demokrasi konusunda hep Batı demokrasilerini örnek gösterir ve bu ülkelerde demokrasinin gerçekten işler olduğundan sözederiz.

Detaylı

Türk filmleri günü!..

Türk filmleri günü!.. Neşeyle kutladılar Beşiktaş Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi ile birlikte ortaklaşa düzenlenen Meslek Edindirme Kursları'ndan Bilgisayar Kursu öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü neşeyle kutladı,

Detaylı

SAYIN BASIN MENSUPLARI;

SAYIN BASIN MENSUPLARI; SAYIN BASIN MENSUPLARI; BUGÜN TÜM TÜRKİYE DE, BAŞTA ULUSLARARASI SENDİKALAR KONFEDERASYONU İLE TTB OLMAK ÜZERE FİLİSTİN KATLİAMININ DURDURULMASI İÇİN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENMEKTEDİR. İsrail ordusunun

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

İlerici Kadınlar Kimdir?

İlerici Kadınlar Kimdir? İlerici Kadınlar Kimdir? Türkiye de AKP iktidarı ile ivme kazanan piyasacılık ve gericilik kadınlar üzerindeki baskıyı daha da artırmıştır. Özellikle son on yılda toplumsal yaşamın dincileştirilmesi kadın

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı - 'Büyük haber gazetecinin ayağına gelmezse o büyük haberin ayağına nasıl gider? - Söz ağzınızdan bir kez kaçınca rica minnet yemin nasıl işe yaramaz? - Samimi bir itiraf nasıl harakiri ye dönüştü? - Evren

Detaylı

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mezitli Belediye Başkanı nı makamında ziyaret ederek

Detaylı

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Türkiye Đşçi Sendikaları Konfederasyonu KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Ankara Amaç Türkiye de kayıt dışı istihdam önemli bir sorun olarak gündemdedir. Ülkede son verilere göre istihdam edilenlerin yüzde

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP. Proje hakkında açıklayıcı bilgiler

Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP. Proje hakkında açıklayıcı bilgiler Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP Proje hakkında açıklayıcı bilgiler Bu anketin amacı, niteliksel bilgilerin toplanıp, belirli formlarda yardım ve ihtiyacı olan, 15-25 yaş arası göçmen yada farklı

Detaylı

İşyeri Temsilcileri Rehberi

İşyeri Temsilcileri Rehberi İşyeri Temsilcileri Rehberi Bir sendika için en önemli kadrolardan birisi işyeri temsilcisidir. İşyeri düzeyinde ise işyeri temsilcisi sendika örgütlenmenin olmazsa olmazıdır. Bir işyerinde işyeri temsilcisinin

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU CHP BODRUM İLÇE BAŞKANLIĞINA YENİLİKÇİ VE BAŞARI ODAKLI BİR SİYASET İÇİN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI Emre Köroğlu 29 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak

Detaylı

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Yeni Seçilen Tarsus CHP İlçe Yönetimini ziyaret ederek

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 26.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 26.01. Günlük Haber Bülteni 27.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 26.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 26.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 26.01.2015

Detaylı

Müslüman kadın futbolcular Berlin'de buluştu ALMANYA...

Müslüman kadın futbolcular Berlin'de buluştu ALMANYA... Müslüman kadın futbolcular Berlin'de buluştu ALMANYA... http://www.dw.de/müslüman-kadın-futbolcular-berlinde-buluş... GÜNDEM / ALMANYA ALMANYA Müslüman kadın futbolcular Berlin'de buluştu 'Discover Football'

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 2013-2014 ADLİ YILINDA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ NİN AVUKATLARA YÖNELİK ÇALIŞMALARINDAN BAZI BAŞLIKLAR Eylül 2014 ANKARA Hastalıkta, Yaşlılıkta, Cezaevinde, Cenazede Her Yerde Avukatın

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

TÜBİTAK ULAKBİM TÜRK TIP DİZİNİ KOMİTESİ Yayın Etiği Araştırma Anketi Sonuçları 2009

TÜBİTAK ULAKBİM TÜRK TIP DİZİNİ KOMİTESİ Yayın Etiği Araştırma Anketi Sonuçları 2009 SAĞLIK BİLİMLERİNDE SÜRELİ YAYINCILIK - 2009 TÜBİTAK ULAKBİM TÜRK TIP DİZİNİ KOMİTESİ Yayın Etiği Araştırma Anketi Sonuçları 2009 Türk Tıp Dizini Kurulu ulusal dergilerin yöneticilerinin yayın etiği ile

Detaylı

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ!

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! Silahlý Propaganda ve Gerilla Savaþý Nikaragua da Devrim ve Seçim Proletarya ve Sosyalist Siyasal Bilinç Demokratik Muhalefette Demokrat! Türkiye Devriminde Kürt

Detaylı

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir.

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir. Haziran 25 Medya ve Güven 2013 Tüm hakları gizlidir. Gündem 1. Yöntem Bu araştırma Xsights Araştırma ve Danışmanlık, bu konu hakkında online araştırma yöntemiyle, toplamda 741 kişi ile bir araştırma gerçekleştirmiştir.

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PORGRAMI

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PORGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PORGRAMI ANAYASA HUKUKU DOÇ. DR. KASIM KARAGÖZ ANAYASA KAVRAMI, TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI, ANAYASACILIK HAREKETLERİ ANAYASA

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

kadın sosyalizmle özgürleşir!

kadın sosyalizmle özgürleşir! kadın sosyalizmle özgürleşir! işçi-emekçi kadın komisyonları broşür dizisi / 3 1 2 Özel mülk edinmenin ve sınıfların ortaya çıkışıyla başlayan kadının cins olarak ezilmişliği, günümüz kapitalist toplumunda

Detaylı

Bodrumlu seçmenden yoğun katılım

Bodrumlu seçmenden yoğun katılım Bodrumlu seçmenden yoğun katılım Kocadon ve CHP ye Demir, CHP ye katılan vatandaşlara rozet taktı CHP li Başkan Kocadon: Barışa en yakın parti CHP dir CHP li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, CHP

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi CHP ile, üniversitelerde okuyan gençlerin temsilcileri bir araya geldi, 15 sorun belirledi ve bu sorunların nasıl çözüleceği konusunda görüş birliğine vardı. Tarih : 04.12.2014

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

28.12.2012. Yine tehtid ettiler

28.12.2012. Yine tehtid ettiler Yine tehtid ettiler Muhalefeti ve yönetimiyle Türkiye'nin içişlerine müdahale ettiğini söyleyen Irak'tan bir tepki daha geldi. Irak'ta Mukteda Sadr'ın Mehdi Ordusu'ndan kopan Asaib Ehl el Hak grubu, Türk

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:05 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:08

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:05 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:08 Söz Dinlemeyen Çocuklara Nasıl Yardımcı Olunmalıdır? Çocuklarda zaman zaman anne-babalarının sözünü dinlememe kendi bildiklerini okuma davranışları görülebiliyor. Bu söz dinlememe durumu ile anne-babalar

Detaylı

Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um. Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun. O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş. Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz

Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um. Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun. O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş. Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz ÜNİTE 4 Şimdiki Zamanın Rivayeti Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz Siz gid-iyor-muş-sunuz

Detaylı

Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda.

Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda. TÜRKÇE 12-13: OKUMA - ANLAMA - YAZMA OKUMA - ANLAMA 1: Rezervasyon Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda. Duşlu olması şart. Otel görevlisi: Tek kişilik odamız kalmadı

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

İktidarıyla, muhalefetiyle bütün Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımın da aynı bilinçle görev yaptığına inanıyorum.

İktidarıyla, muhalefetiyle bütün Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımın da aynı bilinçle görev yaptığına inanıyorum. Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri Bandırmalıların güveni ve desteği ile göreve gelen bu yüce meclis, halkımıza ve bu güzel kente hizmet yolunda bir yılı geride bıraktı. Geçen bir yıllık sürede, kentimizin

Detaylı

frekans araştırma www.frekans.com.tr

frekans araştırma www.frekans.com.tr frekans araştırma www.frekans.com.tr FARKLI KİMLİKLERE VE YAHUDİLİĞE BAKIŞ ARAŞTIRMASI 2009 Çalışmanın Amacı Çalışma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türk Yahudi Cemaati ve Yahudi Kültürünü Tanıtma

Detaylı

Türkiye de çocuk, çocuk olmak ve. Türkiye de Çocuk Çalışmaları Konferansı 25.01.2013, ODTÜ Emrah Kırımsoy

Türkiye de çocuk, çocuk olmak ve. Türkiye de Çocuk Çalışmaları Konferansı 25.01.2013, ODTÜ Emrah Kırımsoy Türkiye de çocuk, çocuk olmak ve Türkiye de Çocuk Çalışmaları Konferansı 25.01.2013, ODTÜ Emrah Kırımsoy Türkiye de çocuk, çocuk olmak ve Mitler «Gelecek nesil!» «Bugünün küçüğü yarının büyüğü.» «Çocuklar

Detaylı

5) PROJE UYGULAMA TAKVİMİ AÇIKLAMA. Projenin öngörülen başlangıç Tarihi : 01.07.2012. Projenin Öngörülen Bitiş Tarihi : 30.06.2013. Yapılacak işin adı

5) PROJE UYGULAMA TAKVİMİ AÇIKLAMA. Projenin öngörülen başlangıç Tarihi : 01.07.2012. Projenin Öngörülen Bitiş Tarihi : 30.06.2013. Yapılacak işin adı 5) PROJE UYGULAMA TAKVİMİ Projenin öngörülen başlangıç Tarihi : 01.07.2012 AÇIKLAMA Projenin Öngörülen Bitiş Tarihi : 30.06.2013 S.No Yapılacak işin adı Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak - 2013

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 - CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi Farkındalık Yaratacak

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

2005 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu

2005 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu 2005 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu I. YAŞAM HAKKI ĐHLALLERĐ Ölü Yaralı Yargısız Đnfazlar 45 21 Faili Meçhul Cinayetler 1 Gözaltında Ölümler 5 Cezaevleri 13 2 *Çatışmalar 499 251 Güvenlik

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ahmet Yağlı Doğum Tarihi : 16.09.1977 Doğum Yeri : İzmir E-posta : ahmetyagli@maltepe.edu.tr EĞİTİM 2009 Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku anabilim

Detaylı

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT HUKUK Soru Bankası ÇTHT G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU 1.. Federal devletin tüzel kişiliği yoktur.. Federe devletlerin ayrılma hakkı yoktur.. Federe devletlerin uluslararası

Detaylı

HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ.

HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ. HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ. Sorular her ay panolara asılacak ve hafta sonuna kadar panolarda kalacak. Öğrenciler çizgisiz A5 kâğıdına önce

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 24 Ağustos 2009 04:42 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ağustos 2009 19:20

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 24 Ağustos 2009 04:42 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ağustos 2009 19:20 Düğünlerde Takılan Sahte Paralar Yüksek eğitimini tamamlamış, babası ticaretle uğraşan, annesi ise bir bankada görevli bulunan bir ailenin tek kızıydı. Okul arkadaşı ile evlenmeye karar vermişlerdi. Damat

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması 4 Kasım 2015 Not: bu dosyada iletilen veriler görselleştirilirken slide da belirtilen logo, örneklem bilgisi (n=) ve Ipsos

Detaylı

JENS STOLTENBERG İLE SÖYLEŞİ: NATO-RUSYA İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK

JENS STOLTENBERG İLE SÖYLEŞİ: NATO-RUSYA İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK JENS STOLTENBERG İLE SÖYLEŞİ: NATO-RUSYA İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, TPQ yla gerçekleştirdiği özel söyleşide Rusya ile yaşanan gerginlikten Ukrayna nın

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ 2011 İSTATİSTİKLERİ PARLAMENTO SEÇİM YILI PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİ İÇİNDEKİ PAY ( ) 1935 395 18 4.6 1943 435 16 3.7 1950 487 3 0.6 1957 610 8 1.3 1965 450 8 1.8 1973 450 6 1.3 1991 450

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ!

İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ! İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ! 1 KAMUNUN DÖNÜŞÜMÜ Kamunun ve kamu hizmetlerinin önceden belirlenmiş ekonomik, toplumsal, siyasal hedefler doğrultusunda; amaç ve işlevleri bakımından yeniden

Detaylı

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.6.2 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ 2 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ Madde 1. Amaç: Bu yönetmelik, Birleşik Metal İşçileri Sendikası nın merkez ve şubelerinde faaliyet

Detaylı

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Medya ve İletişim Merkezi İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

İşsiz Kapıcılara AB Parasıyla Boya Badana Kursu Verilecek 26 Ocak 2005 Büyükşehirlerde doğalgazın yaygınlaşmasıyla apartmanların ısınma sorununun ortadan kalkması sonucu işinden olan kapıcı sayısı hızla

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : B.O2.1.SÇE.O.11.00.01.M-5-4-2000/26

T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : B.O2.1.SÇE.O.11.00.01.M-5-4-2000/26 T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : B.O2.1.SÇE.O.11.00.01.M-5-4-2000/26 A N K A R A KONU : Korunmakta Olan Çocuklar Hakkında Düzenlenen 07 HAZİRAN 2000 Raporlar.

Detaylı

Daima eşit fırsatlar. 2014 ırkçılığa karşı konu yılı. Federal Hükümetin Ayrımcılıkla Mücadele Ofisi

Daima eşit fırsatlar. 2014 ırkçılığa karşı konu yılı. Federal Hükümetin Ayrımcılıkla Mücadele Ofisi Daima eşit fırsatlar. 2014 ırkçılığa karşı konu yılı Federal Hükümetin Ayrımcılıkla Mücadele Ofisi Irkçılık hepimizi ilgilendiriyor Ev yok, iş teklifi yok, sokakta hakaretler: Ayrımcılıkla ırkçılığın birçok

Detaylı

DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ!

DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ! DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ! DÜNYA BARIŞININ GÜVENCESİ İŞÇİ SINIFIDIR! HAKSIZ, GERİCİ VE EMPERYALİST SAVAŞLAR EMPERYALİST KAPİTALİST DEVLETLER TARAFINDAN SÜRDÜRÜLMEKTEDİR! EMPERYALİST SÖMÜRÜ SİSTEMİ İŞÇİ

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana

Detaylı

Nattvandring.nu nun kuruluşu

Nattvandring.nu nun kuruluşu Nattvandring.nu nun kuruluşu Nattvandring.nu, Vera Dordevic ve Janne Ludholm ün inisiyatifi ile enerji şirketi E.ON ve sigorta firması Skandia tarafından kurulan bir kuruluştur. Kuruluş, İsveç genelinde

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması

Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması Bu ankette 30 soru var Grup 1 1 [1]Cinsiyetiniz? Erkek Kadın 2 [2]Yaş aralığınız? 17-22 23-30 30 ve üzeri 3 [3]Ailenizin Gelir düzeyi (Maaş,

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı