KARL MARKS- RÝEDRÝCH ENGELS SEÇME YAPITLAR ÝKÝNCÝ CÝLT ERÝÞ YAYINLARI. Karl Marks- riedrich Engels Seçme Yapýtlar II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARL MARKS- RÝEDRÝCH ENGELS SEÇME YAPITLAR ÝKÝNCÝ CÝLT ERÝÞ YAYINLARI. Karl Marks- riedrich Engels Seçme Yapýtlar II"

Transkript

1 KARL MARKS- RÝEDRÝCH ENGELS SEÇME YAPITLAR ÝKÝNCÝ CÝLT ERÝÞ YAYINLARI Karl Marks- riedrich Engels 1

2 BÝRÝNCÝ BASKI

3 SEÇME YAPITLAR ÝKÝNCÝ CÝLT KARL MARKS VE RÝEDRÝCH ENGELS

4 Karl Marx ve riedrich Engels in yapýtlarýndan derlenen Selected Works (Volume Two, Progress Publishers, Moscow 1969) adlý kitap, Sevim Belli, Alaattin Bilgi, Güneþ Özdural, Ahmet Kardam ve Kenan Somer tarafýndan (her metin ayrý ayrý olmak üzere) dilimize çevrilmiþ ve Sol Yayýnlarý tarafýndan, Seçme Yapýtlar, Ýkinci Cilt, adý ile, Temmuz 1977 tarihinde, Ankara da, Ýlkyaz Basýmevi nde dizdirilip bastýrýlmýþtýr. ([ ] içindeki sayfa sayýlarý özgün metne aittir.) Eriþ Yayýnlarý tarafýndan düzenlenmiþtir

5 ÝÇÝNDEKÝLER 9 ULUSLARARASI ÝÞÇÝ BÝRLÝÐÝNÝN KURULUÞ ÇAÐRISI, Karl Marks 17 ULUSLARARASI ÝÞÇÝ BÝRLÝÐÝ GENEL TÜZÜÐÜ, Karl Marks 20 AMERÝKA BÝRLEÞÝK DEVLETLERÝ BAÞKANI ABRAHAM LINCOLN A, Karl Marks 22 PROUDHON ÜZERÝNE (J. B. Schweitzer e Mektup), Karl Marks 30 ÜCRET, ÝYAT VE KÂR, Karl Marks 30 [Giriþ] 31 I. [Üretim ve Ücret] 32 II. [Üretim, Ücret, Kâr] 39 III. [Ücret ve Para Dolaþýmý] 42 IV. [Arz ve Talep] 43 V. [Ücret ve iyat] 45 VI. [Deðer ve Emek] 52 VII. Ýþgücü 54 VIII. Artý-Deðer Üretimi 55 IX. Emeðin Deðeri 57 X. Kâr, Bir Metaý Deðerinden Satmakla Elde Edilir 57 XI. Artý-Deðerin Ayrýþtýðý Çeþitli Bölümler 60 XII. Kârlar, Ücretler ve iyatlar Arasýndaki Genel Ýliþki 61 XIII. Ücretleri Yükseltmek ya da Düþmelerine Karþý Koymak Yolundaki Bellibaþlý Giriþimler 66 XIV. Sermaye ile Emek Arasýndaki Mücadele ve Bunun Sonuçlarý 71 GEÇÝCÝ GENEL KONSEY DELEGELERÝNE TALÝMATLAR. ÇEÞÝTLÝ SORUNLAR, Karl Marks Uluslararasý Birliðin Örgütlenmesi Emek ile Sermaye Arasýndaki Mücadelede, Çabalarýn, Birlik Ajansý Tarafýndan Uluslararasý Düzeyde Birleþtirilmesi Ýþgününün Sýnýrlandýrýlmasý Gençlerin ve Çocuklarýn Çalýþtýrýlmasý (Kadýn ve Erkek) Kooperatif Çalýþma Sendikalar. Geçmiþleri, Bugünleri ve Gelecekleri Dolaylý ve Dolaysýz Vergilendirme Uluslararasý Kredi Polonya Sorunu Ordular Din Sorunu

6 80 KAPÝTAL ÝN BÝRÝNCÝ CÝLDÝNÝN ALMANCA BÝRÝNCÝ BASKIYA ÖNSÖZ, Karl Marks 85 KAPÝTAL ÝN BÝRÝNCÝ CÝLDÝNÝN ALMANCA ÝKÝNCÝ BASKISINA SONSÖZ, Karl Marks 93 K A P Ý T A L, Karl Marks 93 Sekizinci Kýsým Ýlkel Birikim 93 Yirmialtýncý Bölüm Ýlkel Birikimin Sýrrý 96 Yirmiyedinci Bölüm Tarýmsal Nüfusun Topraksýzlaþtýrýlmasý 110 Yirmisekizinci Bölüm 15. Yüzyýlýn Sonundan Baþlayarak Mülksüzleþtirilenlere Karþý Kanlý Yasalar. Ücretlerin, Parlamento Yasalarýyla Düþürülmeye Zorlanmasý 117 Yirmidokuzuncu Bölüm Kapitalist Çiftçinin Doðuþu 118 Otuzuncu Bölüm Tarýmsal Devrimin Sanayi Üzerindeki Tepkisi. Sanayi Sermayesi Ýçin Ýç Pazarýn Yaratýlmasý 122 Otuzbirinci Bölüm Sanayici Kapitalistin Doðuþu 131 Otuzikinci Bölüm Kapitalist Birikim Tarihsel Eðilimi 135 MARKS IN KAPÝTAL Ý, riedrich Engels 135 I 138 II 142 KAPÝTAL ÝN ÝKÝNCÝ CÝLDÝNE ÖNSÖZ DEN, riedrich Engels 145 BÝRLEÞÝK DEVLETLER ULUSAL ÝÞÇÝ BÝRLÝÐÝNE ÇAÐRI, Karl Marks 147 ALMANYA DA KÖYLÜ SAVAÞI NA ÖNSÖZ, riedrich Engels Tarihli Ýkinci Baskýya Önsöz Tarihli Üçüncü Baský Ýçin 1870 Tarihli Önsöze Ek 159 ULUSLARARASI ÝÞÇÝ BÝRLÝÐÝ GENEL KONSEYÝNDEN CENEVRE DEKÝ RUS KESÝMÝNÝN KOMÝTE ÜYELERÝNE, Karl Marks 161 GÝZLÝ YAZIÞMA, Karl Marks 165 RANSA DA ÝÇ SAVAÞ, Karl Marks 165 riedrich Engels in Giriþi 176 Uluslararasý Ýþçi Birliði Genel Konseyinin ransýz-alman Savaþý Üzerine Birinci Çaðrýsý 180 Uluslararasý Ýþçi Birliði Genel Konseyinin ransýz-alman Savaþý Üzerine Ýkinci Çaðrýsý 187 r a n s a d a Ý ç S a v a þ 187 I 195 II 201 III 214 IV 224 Notlar 224 I 225 II 228 ÝÞÇÝ SINI ININ SÝYASAL EYLEMÝ ÜZERÝNE, riedrich Engels

7 230 ENTERNASYONAL ÝÇÝNDEKÝ SAHTE BÖLÜNMELER, Karl Marks ve riedrich Engels 231 I 233 II 240 III 246 IV 256 V 258 VI 261 VII MART 1871 KOMÜNÜNÜN YILDÖNÜMÜNÜ KUTLAMAK ÝÇÝN YAPILAN MÝTÝNGDE ALINAN KARARLAR 264 [I] 264 [II] 265 [III] 266 TOPRAÐIN ULUSALLAÞTIRILMASI, Karl Marks 269 LAHEY DE YAPILAN GENEL KONGRE KARARLARINDAN, Karl Marks ve riedrich Engel 269 Tüzük Konusunda Karar 271 LAHEY KONGRESÝ, Karl Marks 274 KONUT SORUNU, riedrich Engels 274 Ýkinci Baskýya Önsöz 283 K o n u t S o r u n u 283 Birinci Kýsým Proudhon Konut Sorununu Nasýl Çözüyor? 299 Ýkinci Kýsým Burjuvazi Konut Sorununu Nasýl Çözüyor? 299 I 310 II 322 III 325 Üçüncü Kýsým Proudhon ve Konut Sorunu Üzerine Ek 325 I 330 II 337 III 340 IV 346 OTORÝTE ÜZERÝNE, riedrich Engels 350 BLANKÝCÝ KOMÜN MÜLTECÝLERÝNÝN PROGRAMI, riedrich Engels 357 RUSYA DAKÝ TOPLUMSAL ÝLÝÞKÝLER ÜZERÝNE, riedrich Engels 367 Rusya daki Toplumsal Ýliþkiler e Sonsöz 378 BAKUNÝN ÝN DEVLET VE ANARÞÝ KÝTABI ÜZERÝNE DÜÞÜNCELER DEN, Karl Marks 380 MEKTUPLAR 380 Marx tan Hanover deki L. Kugelmann a 384 Marx tan Hanover deki L. Kugelmann a 385 Marx tan Hanover deki L. Kugelmann a

8 387 Marx tan Hanover deki L. Kugelmann a 388 Marx tan Hanover deki L. Kugelmann a 389 Marx tan New York taki. Bolte a 391 Engels ten Milano daki T. Cuno ya 396 Engels ten Hubertusburg daki A. Bebel e 399 Engels ten Hoboken deki. A. Sorge ye 401 Açýklayýcý Notlar

9 KARL MARKS ULUSLARARASI ÝÞÇÝ BÝRLÝÐÝNÝN KURULUÞ ÇAÐRISI LONDRA, LONG ACRE DA ST. MARTÝN S HALL DA YAPILAN AÇIK TOPLANTIDA, 28 EYLÜL 1864 TE KURULMUÞTUR 1 Ýþçiler! 1848 den 1864 e kadar olan dönem boyunca iþçi yýðýnlarýnýn sefaletinin azalmadýðý büyük bir gerçektir, ama bu dönem sýnai geliþme ve ticari büyüme bakýmýndan gene de eþsizdir de Ýngiliz orta sýnýfýnýn en ýlýmlý ve en iyi haber organlarýndan biri, þöyle bir kehanette bulunuyordu: Ýngiltere nin ihracat ve ithalatý %50 artacak olursa, Ýngiltere deki sadakaya muhtaçlýk sýfýra düþer. Ama heyhat! 7 Nisan 1864 te, maliye bakaný* Ýngiltere nin toplam ithalat ve ihracatýnýn 1863 te sterline, nispeten yakýn olan 1843 dönemindeki ticaretin yaklaþýk üç katý olan bu tutara! ulaþtýðýný söyleyerek parlamentodaki dinleyicilerini sevince boðdu. Bütün bunlara karþýn, yoksulluk konusunda söyledikleri çok dokunaklýydý. Sefalet içinde [sayfa 11] yüzenleri, artýrýlmayan... üc- * William Gladstone. -Ed. Karl Marks- riedrich Engels 9

10 retleri ; her on durumdan dokuzu varolma mücadelesinden baþka bir þey olmayan... insan yaþamýný düþünün! diye haykýrýyordu. Kuzeyde makineler tarafýndan, güneyde de koyun çiftlikleri tarafýndan yavaþ yavaþ yerlerinden edilen Ýrlanda halkýndan sözetmedi; kaldý ki, bu mutsuz ülkede koyunlar bile azalýyor ama bu azalýþýn insanlarýn azalmasý kadar hýzlý olmadýðý da doðrudur. Ani bir dehþet dalgasý halinde, en tepedeki onbinin temsilcileri tarafýndan o an açýða vurulmuþ olan þeyi yinelemedi. Garrot paniði 2 belli bir düzeye ulaþtýðýnda, Lordlar Kamarasý sürgün ve kürek cezalarý konusunda bir soruþturma yapýlmasýna ve bu konuda bir raporun yayýnlanmasýna karar verdi. Bunun sonucu olarak 1863 tarihli o kalýn Mavi Kitaptaki 3 cinayet çýktý ortaya ve, böylece de, mahkum olmuþ suçlulardan, Ýngiltere nin ve Ýskoçya nýn kürek serflerinden en kötülerinin bile, Ýngiltere nin ve Ýskoçya nýn tarým emekçilerinden çok daha az ezildikleri ve çok daha iyi durumda bulunduklarý, resmi olgularla ve rakamlarla tanýtlandý. Ama hepsi bu deðildi. Amerikan Ýç Savaþý 4 yüzünden Lancashire ve Cheshire daki fabrika iþçileri kendilerini sokakta bulduklarýnda, ayný Lordlar Kamarasý, açlýktan ileri gelen hastalýklarý önleme ye ucu ucuna yetecek ve en ucuz ve en basit biçimde verilebilecek en düþük karbon ve nitrojen miktarýnýn ne olabileceðini araþtýrmakla görevli bir doktoru, sanayi bölgelerine gönderdi. Týp temsilcisi Dr. Smith, ünite karbonun ve ünite nitrojenin, ortalama bir yetiþkini açlýktan ileri gelen hastalýk düzeyinin hemen üstünde tutacak haftalýk miktarlar olduðunu, ve ayrýca bu miktarlarýn, aþýrý yorgunluk baskýsýnýn pamuklu dokuma iþçilerini fiilen içine düþürmüþ olduðu yetersiz beslenmeye pek yakýn bir düzeyde olduðunu ortaya koydu.* Ama dikkat edin! Bu çok bilmiþ doktor, daha sonra, Özel Meclisin týp yetkilisi tarafýndan, tekrar, çalýþan sýnýflarýn yoksul kesimlerinin beslenme durumunu araþtýrmakla [sayfa 12] görevlendirildi. Bu araþtýma-larýn sonuçlarý, parlamentonun buyruðu ile, bu yýl içersinde yayýnlanmýþ olan Kamu Saðlýðý Konusunda Altýncý Rapor da yer almaktadýr. Doktorun bulduðu neydi? Ýpek dokumacýlarý, örücü kadýnlar, eldivenciler, çorap dokumacýlarý ve ötekiler, ortalama olarak, pamuklu dokuma iþçilerinin zorbela elde ettikleri düþük geliri bile, açlýktan ileri gelen hastalýklarý önlemeye ancak yeterli olan karbon ve nitrojen miktarýný bile almýyorlardý. Dahasý diye yazýyordu raporda, incelenen ailelerden tarým kesimine dahil olanlara gelince, bunlardan beþte-birinin, yeterli olacaðý tahmin edilen karbonlu gýdadan daha azýný; üçte-birinin, yeterli olacaðý tahmin edilen nitrojenli gýdadan daha azýný aldýklarý; ve üç kontlukta (Berkshire, Oxfordshire ve Somersetshire) günlük ortalama yerel besin * Okura anýmsatmamýza hiç gerek yok ki, su ve belirli inorganik madde öðeleri dýþýnda, karbon ve nitrojen, insan gýdasýnýn hammaddelerini oluþtururlar. Ama insan organizmasýný beslemek için bu basit kimyasal öðeler, bitkisel ya da hayvansal gýda biçiminde saðlanmalýdýr. Örneðin patates esas olarak karbon içerir, buðday ekmeðinde ise yeterli miktarlarda karbon ve nitrojen maddeleri vardýr. [Marx ýn notu.] 10 Karl Marks- riedrich Engels

11 içersinde, nitrojenli gýdalarýn yetersiz kaldýklarý görüldü. Þurasý unutulmamalý ki, diye ekliyor resmi rapor, gýda yoksunluðu hiç istenilmeyen bir durumdur ve, bir kural olarak, büyük günlük besin yetersizliði ancak öteki yoksunluklarýn ardýndan gelen bir þeydir.... Bu durumda, temizliðin bile, pahalý ya da zahmetli olduðu görülecektir, ve temizliði koruma yolunda özsaygýlý çabalar hâlâ varsa, bu yönde harcanan her çaba yeni açlýk sancýlarý getirecektir. Bunlar acý veren düþüncelerdir, özellikle bu kimselerin içinde bulunduklarý yoksulluðun aylaklýktan ileri gelen haklý yoksulluk olmadýðý anýmsanacak olursa; bu, bütün durumlarda, çalýþan halkýn yoksulluðudur. Gerçekten de, acýnacak miktarlarda gýda elde etmek için yapýlan çalýþma, çoðunlukla, aþýrý ölçüde uzundur. Bu rapor, garip ve oldukça beklenmedik bir olguyu, Birleþik Krallýðýn dört bölgesi içinde Ýngiltere, Galler, Ýskoçya ve Ýrlanda-, Ýngiltere nin tarýmsal nüfusunun, Birleþik Krallýðýn bu en zengin bölgesinin, hemen hemen en kötü besleneni olduðunu ; ama Berkshire ýn, Oxfordshire ýn ve Somersetshire ýn tarým emekçilerinin bile, Doðu Londra da kapalý yerlerde çalýþan çok sayýdaki el iþçisinden daha iyi durumda olduklarýný ortaya çýkarmýþtýr. Serbest ticaret çaðýnda, maliye bakanýnýn, Avam Kamarasýna, Ýngiliz iþçisinin ortalama durumu, olaðanüstü [sayfa 13] ölçüde ve herhangi bir ülkenin ya da çaðýn tarihinde bir benzeri bulunmayan ölçüde iyileþmiþtir dediði sýra, parlamentonun buyruðu ile 1864 te yayýnlanmýþ olan resmi veriler bunlardý. Bu resmi kutlama sesleri arasýna, resmi Kamu Saðlýðý Raporunun þu tatsýz sözleri karýþýyor: Bir ülkenin kamu saðlýðý demek, o ülkedeki yýðýnlarýn saðlýðý demektir, ve yýðýnlar, en alt katlarýna dek asgari bir refah düzeyinde olmadýkça nasýl saðlýklý olabilirler? Ulusal Ýlerleme istatistiklerinin gözleri önünde dansetmesinden baþý dönen maliye bakaný, vahþi bir vecd içinde þöyle haykýrýyor: 1842 den 1852 ye kadar ülkenin vergilendirilen geliri %6 arttý; 1853 ten 1861 e kadarki sekiz yýl içersinde, 1853 yýlý esas alýndýðýnda, bu artýþ %20 dir! Bu olgu neredeyse inanýlmayacak kadar þaþýrtýcýdýr!... Bu sarhoþ edici servet ve güç birikimi diye, ekliyor Bay Gladstone, tamamýyla mülk sahibi sýnýflarla sýnýrlý kalmýþtýr! Tamamýyla mülk sahibi sýnýflarla sýnýrlý kalan bu sarhoþ edici servet ve güç birikiminin emekçi sýnýflar tarafýndan hangi kötü saðlýk, yýkýk moral, zihinsel bozukluk koþullarý altýnda üretilmiþ ve üretilmekte olduðunu bilmek isterseniz, matbaacýlarýn, terzilerin, elbise yapýmcýlarýnýn iþyerlerine iliþkin Kamu Saðlýðý Raporu nda çizilen tabloya bakýnýz! Bunu 1863 tarihli Çocuk Ýstihdamý Komisyonu Raporu ile kýyaslayýnýz. Burada, örneðin þöyle deniliyor: Kadýnlý-erkekli çömlekçiler, bir sýnýf olarak, hem fiziksel ve hem de zihinsel bakýmdan, nüfusun çok daha bozulmuþ bir kesimidir ; sað- Karl Marks- riedrich Engels 11

12 lýksýz çocuk, geleceðin saðlýksýz yetiþkinidir ; ýrkýn gittikçe bozulmasý kaçýnýlmazdýr ve komþu bölgelerden durmadan yeni gelenler ve daha saðlýklý ýrklarla evlenmeler olmasaydý, Staffordshire nüfusundaki bozulma (degenerescence) daha da büyük olurdu. Bay Tremenheere ýn ýrýncý Kalfalarýnýn Yakýndýklarý Güçlükler konusundaki Mavi Kitabýna bir gözatýn! Lancashire fabrika iþçilerinin beslenme durumlarý açlýk düzeyinin hiç de üstünde deðilken, saðlýk durumlarýnýn aslýnda düzelmekte olduðu, çünkü, pamuk kýtlýðý yüzünden, [sayfa 14] bunlarýn pamuklu dokuma fabrikalarýndan geçici olarak çýkarýldýklarý; ve çocuk ölümlerinin azalmakta olduðu, çünkü annelerinin þimdi, nihayet, onlara afyon karýþýmý yerine kendi memelerini verebildikleri yolundaki fabrika müfettiþleri tarafýndan söylenmiþ ve Genel Kayýt Memuru tarafýndan hazýrlanan tablolarda gösterilen akýl almaz sözler kimin tüylerini diken diken etmemiþtir ki? Gene madalyonun öteki yüzünü çevirelim! 20 Temmuz 1864 te Avam Kamarasýna sunulan Gelir ve Mülkiyet Vergisi Hasýlatýna göre, yýllýk gelirleri vergi memurlarý tarafýndan sterlin ve daha fazla olarak bildirilen kiþilerin arasýna 5 Nisan 1862 den 5 Nisan 1863 e kadar onüç kiþinin daha katýlmasýyla, bunlarýn sayýsý, o tek yýl içerisinde, 67 den 80 e çýkmýþtýr. Bu ayný gelirler listesi, Ýngiltere nin ve Galler in toplam tarým emekçileri yýðýnýnýn bir yýlda paylarýna düþenden daha fazla olan sterlinlik yýllýk gelirin kiþi arasýnda bölüþülmekte olduðu gerçeðini açýða çýkarmaktadýr sayýmýný açýnýz, Ýngiltere nin ve Galler in 1851 de olan erkek toprak sahipleri sayýsýnýn 1861 de ya düþtüðünü, böylelikle toprak yoðunlaþmasýnýn 10 yýlda %11 artmýþ olduðunu göreceksiniz. Ülke topraklarýnýn birkaç elde toplanmasý bu hýzda sürecek olursa, Roma Ýmparatorluðu nun Afrika eyaletinin yarýsýnýn altý beyin elinde olduðunu öðrendiðinde Neron un keyifle sýrýtmasý gibi, toprak sorunu fevkalade basitleþecektir. Neredeyse inanýlmayacak kadar þaþýrtýcý olan bu olgular üzerinde uzun uzun durduk, çünkü ticaret ve sanayi Avrupasý nýn baþýný Ýngiltere çekiyor. Bundan birkaç ay önce Louis-Philippe in mülteci oðullarýndan birinin, Kanalýn öte yanýndaki daha az serpilmiþ yoldaþlarýndan daha iyi durumda olduðu için Ýngiliz tarým emekçisini resmen kutladýðý anýmsanacaktýr. Gerçekten de, yerel renkler deðiþtirilse ve ölçek olarak da biraz daraltýlsa, Ýngiltere ye özgü olgular, Kýtanýn bütün sanayileþmiþ ileri ülkelerinde aynen görülürler. Bu ülkelerin hepsinde, 1848 den beri, sanayide duyulmamýþ bir geliþme, ithalat ve ihracatta da akýl almaz bir geniþleme olmuþtur. Tamamýyla mülk sahibi sýnýflarla sýnýrlý kalan servet ve güç birikimi, bunlarýn hepsinde gerçekten de sarhoþ edici idi. Bu ülkelerin hepsinde [sayfa 15] Ýngiltere de olduðu gibi, çalýþan sýnýflarýn küçük bir azýnlýðýnýn gerçek ücretleri bir miktar artmýþtý; oysa çoðu durumda, örneðin büyük kentlerdeki yoksullar evinde ya da kimsesizler yurdunda yaþayan bir kimsenin 1852 de 7 sterlin 7 þilin 4 peni tutan en ivedi ge- 12 Karl Marks- riedrich Engels

13 reksinmelerinin 1861 de 9 sterlin 15 þilin 8 peniye* çýkmýþ olmasý ona ne kadar yarar saðladýysa, ücretlerdeki parasal yükseliþin tüketim düzeyinde saðladýðý gerçek artýþ da bundan daha çok deðildi. Geniþ iþçi sýnýfý yýðýnlarý, her yerde, kendisinden yukarda olanlar toplumun merdivenlerini hangi hýzda çýkýyorlarsa, en az ayný hýzda daha da derinlere gömülüyorlardý. Makinelerdeki hiç bir iyileþtirmenin, üretime uygulanacak hiç bir bilimin, iletiþim araçlarýndaki hiç bir iyileþtirmenin, hiç bir yeni sömürgenin, hiç bir göçün, açýlacak hiç bir pazarýn, hiç bir serbest ticaretin, ne de bütün bunlarýn hepsinin, çalýþan yýðýnlarýn sefaletini kaldýrmayacaðý; tersine, bugünkü yanlýþ temel üzerinde, emeðin üretici güçlerindeki her yeni geliþmenin toplumsal karþýtlýklarý derinleþtirmek ve toplumsal uzlaþmaz karþýtlýklarý keskinleþtirmek eðilimi göstermesinin kaçýnýlmazlýðý, Avrupa nýn bütün ülkelerinde artýk önyargýsýz her kafaya gösterilebilir, ve bu, ancak kendi çýkarlarý baþkalarýnýn gerçek-dýþý hayallerle oyalanmalarýný gerektirenlerce yadsýnan bir gerçek haline gelmiþtir. Ýktisadi geliþmenin bu sarhoþ edici evresinde, açlýktan ileri gelen ölümler, Britanya Ýmparatorluðu nun büyük kentlerinde neredeyse kurumlaþmýþtýr. Bu evre, dünya kayýtlarýnda, ticari ve sýnai bunalým denen toplumsal haþerenin daha da sýklaþmasýyla, daha da yaygýnlaþmasýyla, daha da ölümcül olan etkileriyle belirtilmektedir devrimlerinin yenilgiye uðramalarýndan sonra, iþçi sýnýfýnýn bütün parti örgütleri ve parti yayýnlarý, Kýtada, zorun demir pençesi tarafýndan paramparça edildi, emeðin en ileri çocuklarý umutsuzluk içerisinde Denizaþýrý Cumhuriyete kaçtý, ve kýsa süren kurtuluþ düþleri, bir sýnai canlýlýk, ahlaki çürüme ve siyasal gericilik dönemi karþýsýnda yokoldu. Kýtadaki çalýþan sýnýflarýn, bugünkü gibi o sýra da St. Petersburg kabinesi ile kardeþçe dayanýþma içinde olan [sayfa 16] Ýngiliz hükümetinin diplomasisinin kýsmen bir sonucu olan yenilgisinin bulaþýcý etkileri, çok geçmeden Kanalýn öteki yakasýna da sýçradý. Kýtadaki kardeþlerinin yenilgisi, Ýngiliz iþçi sýnýfýný iðdiþ eder, onlarýn kendi davlarýna olan inançlarýný kýrarken, toprakbeylerinin ve parabeylerinin de bir miktar sarsýlmýþ olan güvenlerini geri getirdi. Daha önce vermiþ olduklarý ödünleri küstahça geri aldýlar. Yeni altýn diyarlarýnýn keþfi, Ýngiliz proletaryasýnýn saflarýnda doldurulmaz boþluklar býrakan büyük bir göçe yolaçtý. Bir zamanlar etkin olan öteki üyeleri ise, daha çok iþ ve ücret biçimindeki geçici rüþvete kapýldýlar ve kýsa vadeli hesaplarýn içine girdiler. Çartist hareketi ayakta tutmak ya da yeniden biçimlendirmek yönündeki bütün çabalar belirgin bir biçimde baþarýsýzlýða uðradý; iþçi sýnýfýnýn yayýn organlarý, yýðýnlarýn ilgisizliði yüzünden peþpeþe kapandýlar, ve gerçekte, Ýngiliz iþçi sýnýfýnýn siyasal bir boþluk durumuyla böylesine tam bir uzlaþma içine girdiði hiç görülmemiþti. Ýngiliz iþçi sýnýfýyla Kýtadaki iþçi sýnýfý arasýnda * Þimdi artýk 100 delik sisteme geçmiþ bulunan Ýngiliz para sisteminde, eskiden, 12 peni 1 þilin, ve 20 þilin de 1 sterlin ediyordu. -ç. Karl Marks- riedrich Engels 13

14 hiç bir eylem ortaklýðý yok idiyse de, hiç deðilse, bir yenilgi ortaklýðý vardý. Ama 1848 devrimlerinden bu yana geçen dönem, her þeye karþýn, iyi yönlerden yoksun deðildi. Biz burada yalnýzca iki büyük olguya iþaret edeceðiz. En büyük takdire layýk bir azimle yürütülen otuz yýllýk bir mücadeleden sonra, Ýngiliz iþçi sýnýfý, toprakbeyleri ile parabeyleri arasýnda bir bölünme yaratarak, On-Saat Tasarýsýnýn 5 yasalaþtýrýlmasýný baþardý. abrika iþçilerinin böylelikle elde ettikleri ve her altý ayda bir fabrika müfettiþlerinin raporlarýna kaydedilen çok büyük maddi, manevi ve zihinsel kazanýmlar, þimdi bütün taraflarca tanýnmaktadýr. Kýta hükümetlerinin çoðu, Ýngiliz abrika Yasasýný azçok deðiþik biçimlerde kabul etmek zorunda kaldýlar, ve Ýngiliz parlamentosunun kendisi de etki alanýný her yýl geniþletmek zorunda kalýyor. Ama bu pratik önemi yanýnda, iþçilerin yararýna olan bu önlemin olaðanüstü baþarýsýný yüceltecek bir baþka þey daha vardý. Orta sýnýf, Dr. Ure, Profesör Senior ve ayný soydan ve boydan öteki bilgeler gibi en ünlü bilim organlarý aracýlýðýyla, çalýþma saatlerine getirilecek herhangi bir yasal sýnýrlamanýn, vampir [sayfa 17] gibi kan, hem de çocuk kaný emmeden yaþayamayan Ýngiliz sanayiinin ölüm çanlarýnýn çalýnmasý demek olacaðýný görmüþ ve bunu kendince tanýtlamýþtý. Eski zamanlarda çocuklarýn öldürülmesi Moloch* dinine ait gizemli bir ayindi, ama bu yalnýzca bazý çok kutsal durumlarda, belki de yýlda bir kez yapýlýr ve bundan sonra da Moloch un yoksullarýn çocuklarýna karþý özel bir eðilimi olmazdý. Çalýþma saatlerinin yasal olarak sýnýrlandýrýlmasýna iliþkin bu mücadele daha da amansýzca þiddetlendi, çünkü açgözlülüðü ürkütmesi dýþýnda, bu mücadele, aslýnda, orta sýnýfýn ekonomi politiðini oluþturan arz ve talep yasalarýnýn gözü kör egemenliði ile, iþçi sýnýfýnýn ekonomi politiðini oluþturan toplumsal öngörünün denetlediði toplumsal üretim arasýndaki büyük çekiþmeyi etkiliyordu. Böylece, On-Saat Yasasý, yalnýzca büyük bir pratik baþarý olmakla kalmýyordu; bu bir ilkenin zaferiydi; orta sýnýfýn ekonomi politiði, iþçi sýnýfýnýn ekonomi politiðine ilk kez böylesine apaçýk yenik düþüyordu. Ama mülkiyetin** ekonomi politiði karþýsýnda, emeðin ekonomi politiðinin daha da büyük bir zaferi yedekte bekliyordu. Kooperatif hareketinden, özellikle bir avuç yürekli elin yardým görmeksizin yarattýðý kooperatif fabrikalardan sözediyoruz. Bu büyük toplumsal deneyimlerin deðeri abartýlamaz. Bunlar söz yerine fiilen göstermiþlerdir ki, büyük üretim, modern bilimin gerekleriyle uyum içersinde, bir kol sýnýfýný çalýþtýran bir efendiler sýnýfý olmaksýzýn da yürütülebilir; ürün verebilmesi için, iþ araçlarýnýn çalýþan insanýn kendisi üzerinde bir egemenlik ve zorbalýk * Eski enikelilerde ve Kartacalýlarýn dininde güneþ tanrýsý, insanlarýn kurban edildikleri bir put; daha sonralarý bu ad, her þeye kadir yýrtýcý gücün bir simgesi haline gelmiþtir. -Ed. ** Marx ýn kendisinin yaptýðý Almanca çeviride mülkiyetin yerine sermayenin deniyor. -ç. 14 Karl Marks- riedrich Engels

15 aracý olarak tekelleþtirilmesi gerekmez; ve köle emeði ve serf emeði gibi, ücretli emek de, iþini istekle, zinde bir ruhla ve coþkulu bir yürekle yapan birleþik emek karþýsýnda yokolmaya mahkum, geçici ve ast bir biçimdir. Kooperatif sisteminin tohumlarý, Ýngiltere de, Robert Owen tarafýndan ekilmiþtir; Kýtada uygulanan iþçi deneyimleri, aslýnda, 1848 in uydurulmuþ deðil, yüksek sesle ilan edilmiþ teorilerinin pratik sonuçlarýydý. [sayfa 18] Ayný zamanda, 1848 den 1864 e kadar olan dönemin deneyimi her türlü kuþkunun ötesinde tanýtlamýþtýr ki, kooperatif emek, ilke olarak ne denli kusursuz, ve pratikte ise ne denli yararlý olursa olsun, tek tek iþçilerin raslansal çabalarýnýn dar çerçevesi içinde tutulduðunda, tekelin geometrik büyüme hýzýný hiç bir zaman yakalayamayacak, yýðýnlarý kurtaramayacak, hatta onlarýn sefaletlerinin yükünü hissedilir bir ölçüde hafifletemeyecektir. Aklýbaþýnda soylularýn, insansever orta sýnýf gevezelerinin, hatta zeki ekonomi politikçilerin, düþ görenlerin ütopyasý diye alaya alarak, ya da sosyalistin kutsal þeye karþý saygýsýzlýðý diye çamur atarak, daha filiz halindeyken boþ yere kesip atmaya çalýþtýklarý kooperatif çalýþma sistemine birdenbire tiksindirici bir biçimde övgüler düzmeye baþlamalarýnýn nedeni belki de budur. Çalýþan yýðýnlarý kurtarmak için, kooperatif çalýþma ulusal boyutlara ulaþtýrýlmalý ve, bunun sonucu olarak da, ulusal araçlarla geliþtirilmelidir. Ama toprakbeyleri ve sermaye beyleri kendi iktisadi tekellerini savunmak ve devamýný saðlamak için kendi siyasal ayrýcalýklarýný her zaman kullanacaklardýr. Emeðin kurtuluþunu teþvik etmek bir yana, onun yoluna olasý her engeli koymayý sürdüreceklerdir. Lord Palmerston ýn geçen oturumda, Ýrlandalý Kiracý Çiftçilerin Haklarý Tasarýsýný savunanlarla nasýl alay ettiðini anýmsayýnýz: Avam Kamarasý toprak sahiplerinin meclisidir! Siyasal iktidarýn ele geçirilmesi, bu yüzden, çalýþan sýnýflarýn en büyük görevi olmuþtur. Bunu kavramýþ görünüyorlar, çünkü Ýngiltere de, Almanya da, Ýtalya da ve ransa da eþzamanlý yeni kýpýrdanýþlar olmuþtur ve iþçi partisini siyasal olarak yeniden örgütlemeye yönelik eþzamanlý çabalara giriþilmektedir. Bir tek baþarý öðesine sahipler: sayýlan; ama sayý, ancak güçbirliði ile birleþtiðinde ve bilgi ile yönetildiðinde terazinin kefesinde bir aðýrlýk haline gelir. Geçmiþin deneyimi, deðiþik ülkelerin iþçileri arasýnda bulunmasý gereken ve kurtuluþ için verdikleri bütün mücadelelerinde onlarý sýký sýkýya birarada durmaya teþvik eden bu kardeþlik baðýný görmezden gelmenin, onlarýn uyumsuz çabalarýnýn ortak bozgunu ile nasýl cezalandýrýlacaðýný göstermiþtir. Bu [sayfa 19] düþünce, deðiþik ülkelerin iþçilerini bu Uluslararasý Birliði kurmak üzere 28 Eylül 1864 te St. Martin Hall daký açýk toplantýda biraraya getirmiþtir. Bu toplantýyý bir baþka inanç daha etkilemiþtir. Çalýþan sýnýflarýn kurtuluþu, bunlarýn kardeþçe uyum içinde bulunmalarýný gerektiriyorsa, ulusal önyargýlarý harekete geçiren ve halklarýn kanlarýný ve varlýklarýný Karl Marks- riedrich Engels 15

16 korsanca savaþlarda çarçur eden, canice amaçlar güden bir dýþ politika altýnda bu büyük görevi nasýl yerine getireceklerdir? Batý Avrupa yý Atlantiðin öte yakasýndaki köleliði sürdürmek ve yaygýnlaþtýrmak üzere rezil bir haçlý seferine paldýr-küldür girmekten koruyan egemen sýnýflarýn dirayetleri deðil, Ýngiltere nin çalýþan sýnýflarýnýn bu canice çýlgýnlýða karþý yiðitçe direnmeleri olmuþtur. Avrupa nýn üst sýnýflarýnýn, Kafkaslar daki dað kalelerinin Rusya ya yem oluþunu, ve yiðit Polonya nýn Rusya tarafýndan katlediliþini utanmazca onaylayýþlarý, alaycý sempatiyle ya da aptalca bir kayýtsýzlýkla karþýlamalarý; baþý St. Petersburg da olan ve Avrupa nýn her kabinesinde parmaðý olan bu barbar gücün muazzam ve karþý konulmayan saldýrýlarý, çalýþan sýnýflara, uluslararasý politikanýn gizlerini belgeleme, kendi hükümetlerinin diplomatik manevralarýna gözkulak olma, bunlara gerektiðinde bütün güçleriyle karþý koyma, önleyemediklerinde ise ayný anda suçlamalara giriþmekte birleþme, ve uluslararasý iliþkilere egemen olan kurallar kadar, tek tek kiþiler arasýndaki iliþkilere de egemen olmasý gereken basit ahlak ve adalet yasalarýný savunma görevini öðretmiþtir. Böylesi bir dýþ politika için savaþmak, çalýþan sýnýflarýn kurtuluþu için verilen genel mücadelenin bir parçasýdýr. Bütün ülkelerin proleterleri, birleþiniz! [sayfa 20] Ekim 1864 tarihlerinde Marx tarafýndan yazýlmýþtýr Kasým 1864 te Londra da basýlan Adress and Provisional Rules of, the Working Men s International Association Estab!ished September 28, 1864 at a Public Meeting Held at St. Martin s Hall, Long Acre London adlý kitapçýkta yayýmlanmýþtýr 16 Karl Marks- riedrich Engels

17 KARL MARKS ULUSLARARASI ÝÞÇÝ BÝRLÝÐÝ GENEL TÜZÜÐÜ 6 ÝÞÇÝ sýnýfýnýn kurtuluþunun iþçi sýnýfýnýn kendi eseri olmasý gerektiðini; iþçi sýnýfýnýn kurtuluþ mücadelesinin sýnýfsal ayrýcalýklar ve tekeller uðruna deðil, eþit haklar ve görevler ve her türlü sýnýf egemenliðinin kaldýrýlmasý uðruna mücadele demek olduðunu; Bütün biçimler içersindeki köleliðin, her türlü toplumsal sefaletin, zihinsel çöküþün ve siyasal baðýmlýlýðýn temelinde, çalýþanlarýn, iþ araçlarýný, yani yaþam kaynaklarýný tekelinde bulunduranlarýn iktisadi boyunduruðu altýna girmelerinin yattýðýný; Ýþçi sýnýfýnýn iktisadi kurtuluþunun, bu nedenle, her siyasal hareketin, bir araç olarak, tabi olmasý gereken amaç olduðunu; Bu büyük amacý hedefleyen bütün çabalarýn, her [sayfa 21] ülkedeki emeðin farklý bölümleri arasýnda dayanýþmanýn eksik oluþu ve deðiþik ülkelerin iþçi sýnýflarý arasýnda kardeþçe bir birlik baðýnýn bulunmayýþý Karl Marks- riedrich Engels 17

18 yüzünden, bugüne dek baþarýsýz kaldýðýný; Emeðin kurtuluþunun ne yerel ve ne de ulusal bir sorun olmayýp, modern toplumu içeren bütün ülkeleri kucaklayan ve çözümü en ileri ülkelerin pratik ve teorik iþbirliðine dayanan toplumsal bir sorun olduðunu; Ýþçi sýnýfý hareketinin Avrupa nýn en sanayileþmiþ ülkelerinde bugünkü yeniden canlanýþýnýn, yeni umutlar doðurmakla birlikte, eski hatalara yeniden düþülmesine karþý ciddi bir uyarý olduðunu ve birbirlerinden hâlâ kopuk olan hareketlerin derhal birleþtirilmesini gerektirdiðini; Gözönünde bulundurarak, bu nedenlerle kurulmuþ bulunan Uluslararasý Ýþçi Birliði: Bütün derneklerin ve bunlara dahil olan bireylerin, renk, inanç ya da milliyetlerine bakmaksýzýn, hakikati, adaleti ve ahlaký birbirlerine karþý davranýþlarýnýn temeli olarak kabul edeceklerini; Görevin olmadýðý yerde hakkýn, hakkýn olmadýðý yerde görevin bulunamayacaðýný kabul ettiðini, Ýlan eder. Aþaðýdaki tüzük, iþte bu anlayýþla hazýrlanmýþtýr. 1. Bu Birlik, deðiþik ülkelerde bulunan ve ayný amaca, yani iþçi sýnýfýnýn korunmasý, ilerlemesi ve tamamýyla kurtulmasý amacýna sahip iþçi dernekleri arasýnda merkezi bir iletiþim aracý ve iþbirliði saðlamak üzere kurulmuþtur. 2. Derneðin adý, Uluslararasý Ýþçi Birliði dir. 3. Her yýl Birliðin þubelerinin delegelerinden oluþan bir Genel Ýþçi Kongresi toplanýr. Bu Kongre, iþçi sýnýfýnýn ortak özlemlerini dile getirir, Uluslararasý Birliðin baþarýlý bir biçimde çalýþmasý için gerekli önlemleri alýr, ve Birliðin Genel Konseyini atar. 4. Her Kongre, bir sonraki Kongrenin toplanma zamanýný ve yerini saptar. Delegeler, herhangi özel bir çaðrý olmaksýzýn, belirtilen zamanda ve yerde toplanýrlar. Genel Konsey, gerektiðinde, toplantýnýn yerini deðiþtirebilir, ama zamanýný erteleme yetkisi yoktur. Kongre, her yýl, Genel Konseyin bulunacaðý yeri saptar ve üyelerini seçer. Bu biçimde [sayfa 22] seçilen Genel Konsey, üye sayýsýna yeni eklemler yapma yetkisine sahiptir. Genel Kongre, yýllýk toplantýlarýnda, Genel Konseyin yýllýk iþlemleri konusunda resmi bir rapor alýr. Genel Konsey, ivedi durumlarda, Genel Kongreyi olaðan yýllýk süresinden önce toplantýya çaðýrabilir. 5. Genel Konsey, deðiþik ülkelerin Uluslararasý Birlik içinde temsil olunan iþçilerinden oluþur. Kendi üyeleri arasýndan bir sayman, bir genel sekreter, her ülke için bir sekreter, vb. gibi, iþleri yürütmek üzere gerekli görevlileri seçer. 6. Bir ülkenin iþçilerinin, kendi sýnýflarýnýn öteki bütün ülkelerdeki hareketlerinden sürekli haberdar edilmeleri; Avrupa nýn deðiþik ülkelerindeki toplumsal durum araþtýrmalarýnýn ayný anda ve ortak bir yönetim 18 Karl Marks- riedrich Engels

19 altýnda yapýlmasý; bir dernekte tartýþýlan ve herkesi ilgilendiren sorunlarýn ötekiler tarafýndan da ele alýnmasý; ivedi pratik adýmlarýn atýlmasý gerektiðinde örneðin uluslararasý. anlaþmazlýklar durumunda olduðu gibi birleþik derneklerin eylemlerinin zamandaþ ve uyumlu olmasý için, Genel Konsey, Birliðin farklý ulusal ve yerel gruplarý arasýnda bir uluslararasý ajans kurar. Uygun görülen her durumda, Genel Konsey, farklý ulusal ve yerel derneklere önerilerde bulunur. Haberleþmeyi kolaylaþtýrmak için, Genel Konsey, düzenli aralýklarla raporlar yayýnlar. 7. Her ülkedeki iþçi sýnýfý hareketinin baþarýsý, birlik ve dayanýþmanýn gücü dýþýnda baþka bir þeyle saðlanamayacaðýndan; öte yandan ise, Uluslararasý Genel Konseyin yararlý olmasý, büyük çapta, ister iþçi derneklerinin birkaç ulusal merkezindeki koþullara, ister çok sayýdaki küçük ve birbirlerinden kopuk yerel derneklerdeki koþullara baðlý bulunmak zorunda olduðundan, Uluslararasý Birliðin üyeleri, kendi ülkelerindeki birbirlerinden kopuk iþçi derneklerini merkezi ulusal organlar tarafýndan temsil edilen ulusal örgütler halinde birleþtirmek için bütün güçlerini kullanýrlar. Ama açýktýr ki, bu kuralýn uygulanmasý, her ülkenin özgül yasalarýna baðlýdýr, ve Genel Konsey ile doðrudan haberleþme olanaðý, yasal engeller dýþýnda, hiç bir baðýmsýz yerel derneðe kapalý tutulmaz. * [sayfa 23] 8. Her kesim, Genel Konsey ile haberleþmek üzere, kendi sekreterini atama hakkýna sahiptir. 9. Uluslararasý Ýþçi Birliðinin ilkelerini kabul eden ve savunan herkes üye olabilir. Her þube, kabul ettiði üyelerin saðlamlýðýndan sorumludur. 10. Uluslararasý Birliðin her üyesi, yerleþim yerini bir ülkeden ötekine taþýdýðýnda, Uluslararasý Birliðin kardeþçe desteðini görür. 11. Uluslararasý Birliðe katýlan iþçi dernekleri, birbirlerine ebedi kardeþçe iþbirliði baðlarýyla baðlanmýþ olsalar da, varolan örgütlerini muhafaza ederler. 12. Hazýr bulunan delegelerin üçte-ikisinin deðiþiklikten yana olmasý koþuluyla, her Kongre, bu tüzüðü deðiþtirebilir. 13. Bu tüzükte belirtilmeyen bütün noktalar, her Kongrenin gözden geçirmesine açýk olan özel yönetmeliklerle tamamlanýr. [sayfa 24] 256, High Holborn, W. C., Londra, 24 Ekim 1871 Kasým-Ara1ýk 1871 de Ýngilizce ve ransýzca olarak, Þubat 1872 de Almanca olarak broþür biçiminde yayýmlanmýþtýr * 1872 tarihli Lahey Kongresi kararý ile, Genel Tüzüðe, 7. maddeyi izleyen bir de 7a maddesi eklenmiþtir. Bkz. bu cildin sayfalarý. -Ed. Karl Marks- riedrich Engels 19

20 KARL MARKS AMERÝKA BÝRLEÞÝK DEVLETLERÝ BAÞKANI ABRAHAM LINCOLN A 7 Beyefendi, Büyük bir çoðunlukla tekrar seçilmeniz dolayýsýyla Amerikan halkýný kutlarýz. Ýlk seçiliþinizin ihtiyatlý parolasý Köleci iktidara karþý direnme idiyse, yeniden seçiliþinizin muzaffer savaþ çýðlýðý da Köleciliðe Ölümdür. Ýnsanüstü Amerikan mücadelesinin baþlamasýndan beri, Avrupa iþçi sýnýfý, yýldýzlarla donanmýþ bayraðýn kendi sýnýflarýnýn yazgýsýný taþýdýðýný içgüdüsel olarak hissetmiþtir. O korkunç destaný baþlatan toprak çekiþmesi, bu uçsuz-bucaksýz bakir topraklarýn, göçmenlerin emeðine mi adanacaðýný, yoksa kölecilerin ayaklarý altýnda bu topraklarýn ýrzýna mý geçileceðini belirlemek için deðil miydi? Daha bundan bir yüzyýl öncesinde, bir büyük [sayfa 25] demokratik 20 Karl Marks- riedrich Engels

KARL MARKS SEÇME YAPITLAR ĐKĐNCĐ CĐLT SOL YAYINLARI

KARL MARKS SEÇME YAPITLAR ĐKĐNCĐ CĐLT SOL YAYINLARI KARL MARKS SEÇME YAPITLAR ĐKĐNCĐ CĐLT SOL YAYINLARI BÝRÝNCÝ BASKI SEÇME YAPITLAR ÝKÝNCÝ CÝLT KARL MARKS VE RÝEDRÝCH ENGELS ÝÇÝNDEKÝLER 9 ULUSLARARASI ÝÞÇÝ BÝRLÝÐÝNÝN KURULUÞ ÇAÐRISI, Karl Marks 17 ULUSLARARASI

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

RÝEDRÝCH ENGELS KONUT SORUNU ERÝÞ YAYINLARI. riedrich Engels Konut Sorunu

RÝEDRÝCH ENGELS KONUT SORUNU ERÝÞ YAYINLARI. riedrich Engels Konut Sorunu RÝEDRÝCH ENGELS KONUT SORUNU ERÝÞ YAYINLARI riedrich Engels 1 KONUT SORUNU RÝEDRÝCH ENGELS [247], Haziran 1872-Þubat 1873 arasýnda yazýlmýþtýr Der Volksstaat ýn 26 Haziran, 3 Temmuz, 25 ve 28 Aralýk 1872

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI. Kapitalist Toplum

ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI. Kapitalist Toplum ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI 1 2 SEKÝZÝNCÝ BASKI KAPÝTALÝST TOPLUM ZUBRITSKI, MITROPOLSKI, KEROV, KUZNETSOV, GRETSKI, LOZOVSKl, KOLOSSOV 3 Y. Kuznetsov [Birinci ve Üçüncü

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

FRĐEDRĐCH ENGELS KONUT SORUNU SOL YAYINLARI

FRĐEDRĐCH ENGELS KONUT SORUNU SOL YAYINLARI FRĐEDRĐCH ENGELS KONUT SORUNU SOL YAYINLARI KONUT SORUNU RÝEDRÝCH ENGELS ÝÇÝNDEKÝLER 9 Ýkinci Baskýya Önsöz 20 Birinci Kýsým Proudhon nu Nasýl Çözüyor? 41 Ýkinci Kýsým Burjuvazi nu Nasýl Çözüyor? 41 I

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

KARL MARKS- RÝEDRÝCH ENGELS GOTHA VE ER URT PROGRAMLARININ ELEÞTÝRÝSÝ ERÝÞ YAYINLARI. Marks-Engels Gotha ve Erfurt Programlarýnýn Eleþtirisi

KARL MARKS- RÝEDRÝCH ENGELS GOTHA VE ER URT PROGRAMLARININ ELEÞTÝRÝSÝ ERÝÞ YAYINLARI. Marks-Engels Gotha ve Erfurt Programlarýnýn Eleþtirisi KARL MARKS- RÝEDRÝCH ENGELS GOTHA VE ER URT PROGRAMLARININ ELEÞTÝRÝSÝ ERÝÞ YAYINLARI Marks-Engels 1 GOTHA VE ER URT PROGRAMLARININ ELEÞTÝRÝSÝ KARL MARKS- RÝEDRÝCH ENGELS Karl Marks, Gotha Programýnýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

17. Devlet ve devrim. Marksist Devlet Teorisi'nin yenilenmesi

17. Devlet ve devrim. Marksist Devlet Teorisi'nin yenilenmesi 17. Devlet ve devrim Tüm devrimlerde merkezi sorun devlet iktidarýdýr. Temel sorun iktidarý hangi sýnýf alacaðýdýr. Lenin'in pek çok kez tekrarladýðý gibi, devrimci teori olmadan devrimci hareket olamaz;

Detaylı

KARL MARKS- RÝEDRÝCH ENGELS KOMÜNÝST PARTÝ MANÝ ESTOSU ERÝÞ YAYINLARI. Karl Marks- riedrich Engels Komünist Parti Manifestosu

KARL MARKS- RÝEDRÝCH ENGELS KOMÜNÝST PARTÝ MANÝ ESTOSU ERÝÞ YAYINLARI. Karl Marks- riedrich Engels Komünist Parti Manifestosu KARL MARKS- RÝEDRÝCH ENGELS KOMÜNÝST PARTÝ MANÝ ESTOSU ERÝÞ YAYINLARI Karl Marks- riedrich Engels 1 BÝRÝNCÝ BASKI KOMÜNÝST PARTÝ MANÝ ESTOSU KARL MARKS VE RÝEDRÝCH ENGELS , Aralýk 1847-Ocak 1848 de Marx

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

KARL MARKS- RÝEDRÝCH ENGELS SEÇME YAPITLAR BÝRÝNCÝ CÝLT ERÝÞ YAYINLARI. Karl Marks- riedrich Engels Seçme Yapýtlar I

KARL MARKS- RÝEDRÝCH ENGELS SEÇME YAPITLAR BÝRÝNCÝ CÝLT ERÝÞ YAYINLARI. Karl Marks- riedrich Engels Seçme Yapýtlar I KARL MARKS- RÝEDRÝCH ENGELS SEÇME YAPITLAR BÝRÝNCÝ CÝLT ERÝÞ YAYINLARI Karl Marks- riedrich Engels 1 BÝRÝNCÝ BASKI SEÇME YAPITLAR BÝRÝNCÝ CÝLT KARL MARKS VE RÝEDRÝCH ENGELS Karl Marx ve riedrich Engels

Detaylı

V. Ý. LENÝN KARL MARKS MARKSÝZMÝN BÝR AÇIKLAMASI VE KISA BÝR BÝYOGRA ÝK ÖZETÝ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Karl Marks

V. Ý. LENÝN KARL MARKS MARKSÝZMÝN BÝR AÇIKLAMASI VE KISA BÝR BÝYOGRA ÝK ÖZETÝ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Karl Marks V. Ý. LENÝN KARL MARKS MARKSÝZMÝN BÝR AÇIKLAMASI VE KISA BÝR BÝYOGRA ÝK ÖZETÝ ERÝÞ YAYINLARI V. Ý. Lenin 1 ÝKÝNCÝ BASKI KARL MARKS MARKSÝZMÝN BÝR AÇIKLAMASI VE KISA BÝR BÝYOGRA ÝK ÖZETÝ V. Ý. LENÝN Viladimir

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Marks-Engels KOMÜNÝST PARTÝ MAN- ÝFESTOSU

Marks-Engels KOMÜNÝST PARTÝ MAN- ÝFESTOSU Marks-Engels KOMÜNÝST PARTÝ MAN- ÝFESTOSU 1 Yeni Evre Kitaplığı Kitabın Adı: Marks Engels Komünist Parti Manifestosu Yayına Hazırlayan:Yeni Dönem Yayıncılık Birinci Basım: Mart 2015 Yeni Dönem Yayıncılık

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

KARL MARKS SEÇME YAPITLAR BĐRĐNCĐ CĐLT SOL YAYINLARI

KARL MARKS SEÇME YAPITLAR BĐRĐNCĐ CĐLT SOL YAYINLARI KARL MARKS SEÇME YAPITLAR BĐRĐNCĐ CĐLT SOL YAYINLARI BÝRÝNCÝ BASKI SEÇME YAPITLAR BÝRÝNCÝ CÝLT KARL MARKS VE RÝEDRÝCH ENGELS ÝÇÝNDEKÝLER 11 EUERBACH ÜZERÝNE TEZLER, Karl Marks 14 EUERBACH. MATERYALÝST

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

ÜCRETLÝ EMEK VE SERMAYE ÜCRET, ÝYAT VE KÂR

ÜCRETLÝ EMEK VE SERMAYE ÜCRET, ÝYAT VE KÂR KARL MARKS ÜCRETLÝ EMEK VE SERMAYE ÜCRET, ÝYAT VE KÂR ERÝÞ YAYINLARI Karl Marks 1 ÜCRETLÝ EMEK VE SERMAYE ÜCRET, ÝYAT VE KÂR KARL MARKS [75], Aralýk 1847 nin ikinci yarýsýnda kendisi tarafýndan verilen

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

RÝEDRÝCH ENGELS KÖYLÜLER SAVAÞI ERÝÞ YAYINLARI. riedrich Engels Köylüler Savaþý

RÝEDRÝCH ENGELS KÖYLÜLER SAVAÞI ERÝÞ YAYINLARI. riedrich Engels Köylüler Savaþý RÝEDRÝCH ENGELS KÖYLÜLER SAVAÞI ERÝÞ YAYINLARI riedrich Engels 1 KÖYLÜLER SAVAÞI RÝEDRÝCH ENGELS , 1850 yazýnda. Engels tarafýndan yazýlmýþtýr. Ýlk kez, Neue Rheinische Zeitung, n 5 ve 6 da yayýnlanmýþtýr.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU Proletarya ile burjuvazi arasýnda, tüm yeryüzünü kaplayan, toplumu boydan boya bir çatýþma alanýna çeviren küresel iç savaþ, her geçen gün biraz daha þiddetleniyor, yoðunlaþýyor. Sýnýf savaþýmý, kendi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

RÝEDRÝCH ENGELS ANTÝ-DÜHRÝNG ERÝÞ YAYINLARI. riedrich Engels Anti-Dühring

RÝEDRÝCH ENGELS ANTÝ-DÜHRÝNG ERÝÞ YAYINLARI. riedrich Engels Anti-Dühring RÝEDRÝCH ENGELS ANTÝ-DÜHRÝNG ERÝÞ YAYINLARI riedrich Engels 1 ÜÇÜNCÜ BASKI ANTÝ-DÜHRÝNG BAY EUGEN DÜHRÝNG BÝLÝMÝ ALTÜST EDÝYOR RÝEDRÝCH ENGELS Hernn Eugen Dühring Umwälzung der Wiessenschaft,, (, Bay Eugen

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

FRĐEDRĐCH ENGELS KÖYLÜLER SAVAŞI SOL YAYINLARI

FRĐEDRĐCH ENGELS KÖYLÜLER SAVAŞI SOL YAYINLARI FRĐEDRĐCH ENGELS KÖYLÜLER SAVAŞI SOL YAYINLARI KÖYLÜLER SAVAÞI RÝEDRÝCH ENGELS ÝÇÝNDEKÝLER 7 Önsöz 7 I 15 II 22 24 Bir 37 Ýki 56 Üç 71 Dört 77 Beþ 102 Altý 112 Yedi 118 EK: ransa da ve Almanya da Köylü

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

SSCB Ekonomi Enstitüsü Bilimler Akademisi DERS KÝTABI. ÝNTER YAYINLARI Ankara Cd. 31. No: 31 Kat: 4/51 Caðaloðlu - ÝSTANBUL Tel: (0212) 519 16 16

SSCB Ekonomi Enstitüsü Bilimler Akademisi DERS KÝTABI. ÝNTER YAYINLARI Ankara Cd. 31. No: 31 Kat: 4/51 Caðaloðlu - ÝSTANBUL Tel: (0212) 519 16 16 SSCB Ekonomi Enstitüsü Bilimler Akademisi POLÝTÝK EKONOMÝ DERS KÝTABI CÝLT: II Ýnter Yayýnlarý Bu kitap Dietz Verlag tarafýndan 1955 yýlýnda Berlin de yapýlan Almanca baskýsýndan Türkçeye çevrilmiºtir.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DEVLET VE DEVRÝM V. Ý. LENÝN

DEVLET VE DEVRÝM V. Ý. LENÝN DEVLET VE DEVRÝM V. Ý. LENÝN ÝÇÝNDEKÝLER 7 Birinci Baskýya Önsöz 9 Ýkinci Baskýya Önsöz 13 BÖLÜM I SINI LI TOPLUM VE DEVLET 13 1. Uzlaþmaz Sýnýf Çeliþkilerinin Ürünü Olarak Devlet 16 2. Özel Silahlý Adam

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

RÝEDRÝCH ENGELS LUDWÝG EUERBACH VE KLASÝK ALMAN ELSE ESÝNÝN SONU ERÝÞ YAYINLARI. riedrich Engels Ludwig euerbach ve Klasik Alman elsefesinin Sonu

RÝEDRÝCH ENGELS LUDWÝG EUERBACH VE KLASÝK ALMAN ELSE ESÝNÝN SONU ERÝÞ YAYINLARI. riedrich Engels Ludwig euerbach ve Klasik Alman elsefesinin Sonu RÝEDRÝCH ENGELS LUDWÝG EUERBACH VE KLASÝK ALMAN ELSE ESÝNÝN SONU ERÝÞ YAYINLARI riedrich Engels elsefesinin Sonu 1 LUDWÝG EUERBACH VE KLASÝK ALMAN ELSE ESÝNÝN SONU RÝEDRÝCH ENGELS elsefesinin Sonu [1],.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

V. Ý. LENÝN DEMOKRATÝK DEVRÝMDE SOSYAL-DEMOKRASÝNÝN ÝKÝ TAKTÝÐÝ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Ýki Taktik

V. Ý. LENÝN DEMOKRATÝK DEVRÝMDE SOSYAL-DEMOKRASÝNÝN ÝKÝ TAKTÝÐÝ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Ýki Taktik V. Ý. LENÝN DEMOKRATÝK DEVRÝMDE SOSYAL-DEMOKRASÝNÝN ÝKÝ TAKTÝÐÝ ERÝÞ YAYINLARI V. Ý. Lenin 1 BEÞÝNCÝ BASKI DEMOKRATÝK DEVRÝMDE SOSYAL-DEMOKRASÝNÝN ÝKÝ TAKTÝÐÝ V. Ý. LENÝN Haziran-Temmiz 1905 [Türkçesi:

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

9 Savaþ Komünizmi Koþullarýnda Proleterya Sanayinin çöküþü iþçilerin sayýsýnda olaðanüstü bir düþüþe neden oldu. Bu durum, iþ savaþ sýrasýndaki

9 Savaþ Komünizmi Koþullarýnda Proleterya Sanayinin çöküþü iþçilerin sayýsýnda olaðanüstü bir düþüþe neden oldu. Bu durum, iþ savaþ sýrasýndaki 9 Savaþ Komünizmi Koþullarýnda Proleterya Sanayinin çöküþü iþçilerin sayýsýnda olaðanüstü bir düþüþe neden oldu. Bu durum, iþ savaþ sýrasýndaki kýrým, þehirlerden köylere toplu göç, sýnýfýn siyasi olarak

Detaylı

CLAUSEWÝTZ SAVAÞ ÜZERÝNE ERÝÞ YAYINLARI. Clausewitz Savaþ Üzerine

CLAUSEWÝTZ SAVAÞ ÜZERÝNE ERÝÞ YAYINLARI. Clausewitz Savaþ Üzerine CLAUSEWÝTZ SAVAÞ ÜZERÝNE ERÝÞ YAYINLARI Clausewitz 1 SAVAÞ ÜZERÝNE CARL VON CLAUSEWÝTZ Carl Von Clausewitz, Vom Kriege, Berlin, 1832 [Türkçe baský,, May Yayýnlarý, Nisan 1975, Çeviren: Þiar Yalçýn] Eriþ

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Serbest Ticaret Sorunu Üzerine Karl Marks. Emperyalist Sömürü Mekanizmasý. 12 Eylül. IM Gerillalarý!

KURTULUÞ CEPHESÝ. Serbest Ticaret Sorunu Üzerine Karl Marks. Emperyalist Sömürü Mekanizmasý. 12 Eylül. IM Gerillalarý! H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 11 SAYI: 57 Eylül-Ekim 2000 Serbest Ticaret Sorunu Üzerine Karl Marks Emperyalist

Detaylı