KARL MARKS- RÝEDRÝCH ENGELS SEÇME YAPITLAR ÝKÝNCÝ CÝLT ERÝÞ YAYINLARI. Karl Marks- riedrich Engels Seçme Yapýtlar II

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARL MARKS- RÝEDRÝCH ENGELS SEÇME YAPITLAR ÝKÝNCÝ CÝLT ERÝÞ YAYINLARI. Karl Marks- riedrich Engels Seçme Yapýtlar II"

Transkript

1 KARL MARKS- RÝEDRÝCH ENGELS SEÇME YAPITLAR ÝKÝNCÝ CÝLT ERÝÞ YAYINLARI Karl Marks- riedrich Engels 1

2 BÝRÝNCÝ BASKI

3 SEÇME YAPITLAR ÝKÝNCÝ CÝLT KARL MARKS VE RÝEDRÝCH ENGELS

4 Karl Marx ve riedrich Engels in yapýtlarýndan derlenen Selected Works (Volume Two, Progress Publishers, Moscow 1969) adlý kitap, Sevim Belli, Alaattin Bilgi, Güneþ Özdural, Ahmet Kardam ve Kenan Somer tarafýndan (her metin ayrý ayrý olmak üzere) dilimize çevrilmiþ ve Sol Yayýnlarý tarafýndan, Seçme Yapýtlar, Ýkinci Cilt, adý ile, Temmuz 1977 tarihinde, Ankara da, Ýlkyaz Basýmevi nde dizdirilip bastýrýlmýþtýr. ([ ] içindeki sayfa sayýlarý özgün metne aittir.) Eriþ Yayýnlarý tarafýndan düzenlenmiþtir

5 ÝÇÝNDEKÝLER 9 ULUSLARARASI ÝÞÇÝ BÝRLÝÐÝNÝN KURULUÞ ÇAÐRISI, Karl Marks 17 ULUSLARARASI ÝÞÇÝ BÝRLÝÐÝ GENEL TÜZÜÐÜ, Karl Marks 20 AMERÝKA BÝRLEÞÝK DEVLETLERÝ BAÞKANI ABRAHAM LINCOLN A, Karl Marks 22 PROUDHON ÜZERÝNE (J. B. Schweitzer e Mektup), Karl Marks 30 ÜCRET, ÝYAT VE KÂR, Karl Marks 30 [Giriþ] 31 I. [Üretim ve Ücret] 32 II. [Üretim, Ücret, Kâr] 39 III. [Ücret ve Para Dolaþýmý] 42 IV. [Arz ve Talep] 43 V. [Ücret ve iyat] 45 VI. [Deðer ve Emek] 52 VII. Ýþgücü 54 VIII. Artý-Deðer Üretimi 55 IX. Emeðin Deðeri 57 X. Kâr, Bir Metaý Deðerinden Satmakla Elde Edilir 57 XI. Artý-Deðerin Ayrýþtýðý Çeþitli Bölümler 60 XII. Kârlar, Ücretler ve iyatlar Arasýndaki Genel Ýliþki 61 XIII. Ücretleri Yükseltmek ya da Düþmelerine Karþý Koymak Yolundaki Bellibaþlý Giriþimler 66 XIV. Sermaye ile Emek Arasýndaki Mücadele ve Bunun Sonuçlarý 71 GEÇÝCÝ GENEL KONSEY DELEGELERÝNE TALÝMATLAR. ÇEÞÝTLÝ SORUNLAR, Karl Marks Uluslararasý Birliðin Örgütlenmesi Emek ile Sermaye Arasýndaki Mücadelede, Çabalarýn, Birlik Ajansý Tarafýndan Uluslararasý Düzeyde Birleþtirilmesi Ýþgününün Sýnýrlandýrýlmasý Gençlerin ve Çocuklarýn Çalýþtýrýlmasý (Kadýn ve Erkek) Kooperatif Çalýþma Sendikalar. Geçmiþleri, Bugünleri ve Gelecekleri Dolaylý ve Dolaysýz Vergilendirme Uluslararasý Kredi Polonya Sorunu Ordular Din Sorunu

6 80 KAPÝTAL ÝN BÝRÝNCÝ CÝLDÝNÝN ALMANCA BÝRÝNCÝ BASKIYA ÖNSÖZ, Karl Marks 85 KAPÝTAL ÝN BÝRÝNCÝ CÝLDÝNÝN ALMANCA ÝKÝNCÝ BASKISINA SONSÖZ, Karl Marks 93 K A P Ý T A L, Karl Marks 93 Sekizinci Kýsým Ýlkel Birikim 93 Yirmialtýncý Bölüm Ýlkel Birikimin Sýrrý 96 Yirmiyedinci Bölüm Tarýmsal Nüfusun Topraksýzlaþtýrýlmasý 110 Yirmisekizinci Bölüm 15. Yüzyýlýn Sonundan Baþlayarak Mülksüzleþtirilenlere Karþý Kanlý Yasalar. Ücretlerin, Parlamento Yasalarýyla Düþürülmeye Zorlanmasý 117 Yirmidokuzuncu Bölüm Kapitalist Çiftçinin Doðuþu 118 Otuzuncu Bölüm Tarýmsal Devrimin Sanayi Üzerindeki Tepkisi. Sanayi Sermayesi Ýçin Ýç Pazarýn Yaratýlmasý 122 Otuzbirinci Bölüm Sanayici Kapitalistin Doðuþu 131 Otuzikinci Bölüm Kapitalist Birikim Tarihsel Eðilimi 135 MARKS IN KAPÝTAL Ý, riedrich Engels 135 I 138 II 142 KAPÝTAL ÝN ÝKÝNCÝ CÝLDÝNE ÖNSÖZ DEN, riedrich Engels 145 BÝRLEÞÝK DEVLETLER ULUSAL ÝÞÇÝ BÝRLÝÐÝNE ÇAÐRI, Karl Marks 147 ALMANYA DA KÖYLÜ SAVAÞI NA ÖNSÖZ, riedrich Engels Tarihli Ýkinci Baskýya Önsöz Tarihli Üçüncü Baský Ýçin 1870 Tarihli Önsöze Ek 159 ULUSLARARASI ÝÞÇÝ BÝRLÝÐÝ GENEL KONSEYÝNDEN CENEVRE DEKÝ RUS KESÝMÝNÝN KOMÝTE ÜYELERÝNE, Karl Marks 161 GÝZLÝ YAZIÞMA, Karl Marks 165 RANSA DA ÝÇ SAVAÞ, Karl Marks 165 riedrich Engels in Giriþi 176 Uluslararasý Ýþçi Birliði Genel Konseyinin ransýz-alman Savaþý Üzerine Birinci Çaðrýsý 180 Uluslararasý Ýþçi Birliði Genel Konseyinin ransýz-alman Savaþý Üzerine Ýkinci Çaðrýsý 187 r a n s a d a Ý ç S a v a þ 187 I 195 II 201 III 214 IV 224 Notlar 224 I 225 II 228 ÝÞÇÝ SINI ININ SÝYASAL EYLEMÝ ÜZERÝNE, riedrich Engels

7 230 ENTERNASYONAL ÝÇÝNDEKÝ SAHTE BÖLÜNMELER, Karl Marks ve riedrich Engels 231 I 233 II 240 III 246 IV 256 V 258 VI 261 VII MART 1871 KOMÜNÜNÜN YILDÖNÜMÜNÜ KUTLAMAK ÝÇÝN YAPILAN MÝTÝNGDE ALINAN KARARLAR 264 [I] 264 [II] 265 [III] 266 TOPRAÐIN ULUSALLAÞTIRILMASI, Karl Marks 269 LAHEY DE YAPILAN GENEL KONGRE KARARLARINDAN, Karl Marks ve riedrich Engel 269 Tüzük Konusunda Karar 271 LAHEY KONGRESÝ, Karl Marks 274 KONUT SORUNU, riedrich Engels 274 Ýkinci Baskýya Önsöz 283 K o n u t S o r u n u 283 Birinci Kýsým Proudhon Konut Sorununu Nasýl Çözüyor? 299 Ýkinci Kýsým Burjuvazi Konut Sorununu Nasýl Çözüyor? 299 I 310 II 322 III 325 Üçüncü Kýsým Proudhon ve Konut Sorunu Üzerine Ek 325 I 330 II 337 III 340 IV 346 OTORÝTE ÜZERÝNE, riedrich Engels 350 BLANKÝCÝ KOMÜN MÜLTECÝLERÝNÝN PROGRAMI, riedrich Engels 357 RUSYA DAKÝ TOPLUMSAL ÝLÝÞKÝLER ÜZERÝNE, riedrich Engels 367 Rusya daki Toplumsal Ýliþkiler e Sonsöz 378 BAKUNÝN ÝN DEVLET VE ANARÞÝ KÝTABI ÜZERÝNE DÜÞÜNCELER DEN, Karl Marks 380 MEKTUPLAR 380 Marx tan Hanover deki L. Kugelmann a 384 Marx tan Hanover deki L. Kugelmann a 385 Marx tan Hanover deki L. Kugelmann a

8 387 Marx tan Hanover deki L. Kugelmann a 388 Marx tan Hanover deki L. Kugelmann a 389 Marx tan New York taki. Bolte a 391 Engels ten Milano daki T. Cuno ya 396 Engels ten Hubertusburg daki A. Bebel e 399 Engels ten Hoboken deki. A. Sorge ye 401 Açýklayýcý Notlar

9 KARL MARKS ULUSLARARASI ÝÞÇÝ BÝRLÝÐÝNÝN KURULUÞ ÇAÐRISI LONDRA, LONG ACRE DA ST. MARTÝN S HALL DA YAPILAN AÇIK TOPLANTIDA, 28 EYLÜL 1864 TE KURULMUÞTUR 1 Ýþçiler! 1848 den 1864 e kadar olan dönem boyunca iþçi yýðýnlarýnýn sefaletinin azalmadýðý büyük bir gerçektir, ama bu dönem sýnai geliþme ve ticari büyüme bakýmýndan gene de eþsizdir de Ýngiliz orta sýnýfýnýn en ýlýmlý ve en iyi haber organlarýndan biri, þöyle bir kehanette bulunuyordu: Ýngiltere nin ihracat ve ithalatý %50 artacak olursa, Ýngiltere deki sadakaya muhtaçlýk sýfýra düþer. Ama heyhat! 7 Nisan 1864 te, maliye bakaný* Ýngiltere nin toplam ithalat ve ihracatýnýn 1863 te sterline, nispeten yakýn olan 1843 dönemindeki ticaretin yaklaþýk üç katý olan bu tutara! ulaþtýðýný söyleyerek parlamentodaki dinleyicilerini sevince boðdu. Bütün bunlara karþýn, yoksulluk konusunda söyledikleri çok dokunaklýydý. Sefalet içinde [sayfa 11] yüzenleri, artýrýlmayan... üc- * William Gladstone. -Ed. Karl Marks- riedrich Engels 9

10 retleri ; her on durumdan dokuzu varolma mücadelesinden baþka bir þey olmayan... insan yaþamýný düþünün! diye haykýrýyordu. Kuzeyde makineler tarafýndan, güneyde de koyun çiftlikleri tarafýndan yavaþ yavaþ yerlerinden edilen Ýrlanda halkýndan sözetmedi; kaldý ki, bu mutsuz ülkede koyunlar bile azalýyor ama bu azalýþýn insanlarýn azalmasý kadar hýzlý olmadýðý da doðrudur. Ani bir dehþet dalgasý halinde, en tepedeki onbinin temsilcileri tarafýndan o an açýða vurulmuþ olan þeyi yinelemedi. Garrot paniði 2 belli bir düzeye ulaþtýðýnda, Lordlar Kamarasý sürgün ve kürek cezalarý konusunda bir soruþturma yapýlmasýna ve bu konuda bir raporun yayýnlanmasýna karar verdi. Bunun sonucu olarak 1863 tarihli o kalýn Mavi Kitaptaki 3 cinayet çýktý ortaya ve, böylece de, mahkum olmuþ suçlulardan, Ýngiltere nin ve Ýskoçya nýn kürek serflerinden en kötülerinin bile, Ýngiltere nin ve Ýskoçya nýn tarým emekçilerinden çok daha az ezildikleri ve çok daha iyi durumda bulunduklarý, resmi olgularla ve rakamlarla tanýtlandý. Ama hepsi bu deðildi. Amerikan Ýç Savaþý 4 yüzünden Lancashire ve Cheshire daki fabrika iþçileri kendilerini sokakta bulduklarýnda, ayný Lordlar Kamarasý, açlýktan ileri gelen hastalýklarý önleme ye ucu ucuna yetecek ve en ucuz ve en basit biçimde verilebilecek en düþük karbon ve nitrojen miktarýnýn ne olabileceðini araþtýrmakla görevli bir doktoru, sanayi bölgelerine gönderdi. Týp temsilcisi Dr. Smith, ünite karbonun ve ünite nitrojenin, ortalama bir yetiþkini açlýktan ileri gelen hastalýk düzeyinin hemen üstünde tutacak haftalýk miktarlar olduðunu, ve ayrýca bu miktarlarýn, aþýrý yorgunluk baskýsýnýn pamuklu dokuma iþçilerini fiilen içine düþürmüþ olduðu yetersiz beslenmeye pek yakýn bir düzeyde olduðunu ortaya koydu.* Ama dikkat edin! Bu çok bilmiþ doktor, daha sonra, Özel Meclisin týp yetkilisi tarafýndan, tekrar, çalýþan sýnýflarýn yoksul kesimlerinin beslenme durumunu araþtýrmakla [sayfa 12] görevlendirildi. Bu araþtýma-larýn sonuçlarý, parlamentonun buyruðu ile, bu yýl içersinde yayýnlanmýþ olan Kamu Saðlýðý Konusunda Altýncý Rapor da yer almaktadýr. Doktorun bulduðu neydi? Ýpek dokumacýlarý, örücü kadýnlar, eldivenciler, çorap dokumacýlarý ve ötekiler, ortalama olarak, pamuklu dokuma iþçilerinin zorbela elde ettikleri düþük geliri bile, açlýktan ileri gelen hastalýklarý önlemeye ancak yeterli olan karbon ve nitrojen miktarýný bile almýyorlardý. Dahasý diye yazýyordu raporda, incelenen ailelerden tarým kesimine dahil olanlara gelince, bunlardan beþte-birinin, yeterli olacaðý tahmin edilen karbonlu gýdadan daha azýný; üçte-birinin, yeterli olacaðý tahmin edilen nitrojenli gýdadan daha azýný aldýklarý; ve üç kontlukta (Berkshire, Oxfordshire ve Somersetshire) günlük ortalama yerel besin * Okura anýmsatmamýza hiç gerek yok ki, su ve belirli inorganik madde öðeleri dýþýnda, karbon ve nitrojen, insan gýdasýnýn hammaddelerini oluþtururlar. Ama insan organizmasýný beslemek için bu basit kimyasal öðeler, bitkisel ya da hayvansal gýda biçiminde saðlanmalýdýr. Örneðin patates esas olarak karbon içerir, buðday ekmeðinde ise yeterli miktarlarda karbon ve nitrojen maddeleri vardýr. [Marx ýn notu.] 10 Karl Marks- riedrich Engels

11 içersinde, nitrojenli gýdalarýn yetersiz kaldýklarý görüldü. Þurasý unutulmamalý ki, diye ekliyor resmi rapor, gýda yoksunluðu hiç istenilmeyen bir durumdur ve, bir kural olarak, büyük günlük besin yetersizliði ancak öteki yoksunluklarýn ardýndan gelen bir þeydir.... Bu durumda, temizliðin bile, pahalý ya da zahmetli olduðu görülecektir, ve temizliði koruma yolunda özsaygýlý çabalar hâlâ varsa, bu yönde harcanan her çaba yeni açlýk sancýlarý getirecektir. Bunlar acý veren düþüncelerdir, özellikle bu kimselerin içinde bulunduklarý yoksulluðun aylaklýktan ileri gelen haklý yoksulluk olmadýðý anýmsanacak olursa; bu, bütün durumlarda, çalýþan halkýn yoksulluðudur. Gerçekten de, acýnacak miktarlarda gýda elde etmek için yapýlan çalýþma, çoðunlukla, aþýrý ölçüde uzundur. Bu rapor, garip ve oldukça beklenmedik bir olguyu, Birleþik Krallýðýn dört bölgesi içinde Ýngiltere, Galler, Ýskoçya ve Ýrlanda-, Ýngiltere nin tarýmsal nüfusunun, Birleþik Krallýðýn bu en zengin bölgesinin, hemen hemen en kötü besleneni olduðunu ; ama Berkshire ýn, Oxfordshire ýn ve Somersetshire ýn tarým emekçilerinin bile, Doðu Londra da kapalý yerlerde çalýþan çok sayýdaki el iþçisinden daha iyi durumda olduklarýný ortaya çýkarmýþtýr. Serbest ticaret çaðýnda, maliye bakanýnýn, Avam Kamarasýna, Ýngiliz iþçisinin ortalama durumu, olaðanüstü [sayfa 13] ölçüde ve herhangi bir ülkenin ya da çaðýn tarihinde bir benzeri bulunmayan ölçüde iyileþmiþtir dediði sýra, parlamentonun buyruðu ile 1864 te yayýnlanmýþ olan resmi veriler bunlardý. Bu resmi kutlama sesleri arasýna, resmi Kamu Saðlýðý Raporunun þu tatsýz sözleri karýþýyor: Bir ülkenin kamu saðlýðý demek, o ülkedeki yýðýnlarýn saðlýðý demektir, ve yýðýnlar, en alt katlarýna dek asgari bir refah düzeyinde olmadýkça nasýl saðlýklý olabilirler? Ulusal Ýlerleme istatistiklerinin gözleri önünde dansetmesinden baþý dönen maliye bakaný, vahþi bir vecd içinde þöyle haykýrýyor: 1842 den 1852 ye kadar ülkenin vergilendirilen geliri %6 arttý; 1853 ten 1861 e kadarki sekiz yýl içersinde, 1853 yýlý esas alýndýðýnda, bu artýþ %20 dir! Bu olgu neredeyse inanýlmayacak kadar þaþýrtýcýdýr!... Bu sarhoþ edici servet ve güç birikimi diye, ekliyor Bay Gladstone, tamamýyla mülk sahibi sýnýflarla sýnýrlý kalmýþtýr! Tamamýyla mülk sahibi sýnýflarla sýnýrlý kalan bu sarhoþ edici servet ve güç birikiminin emekçi sýnýflar tarafýndan hangi kötü saðlýk, yýkýk moral, zihinsel bozukluk koþullarý altýnda üretilmiþ ve üretilmekte olduðunu bilmek isterseniz, matbaacýlarýn, terzilerin, elbise yapýmcýlarýnýn iþyerlerine iliþkin Kamu Saðlýðý Raporu nda çizilen tabloya bakýnýz! Bunu 1863 tarihli Çocuk Ýstihdamý Komisyonu Raporu ile kýyaslayýnýz. Burada, örneðin þöyle deniliyor: Kadýnlý-erkekli çömlekçiler, bir sýnýf olarak, hem fiziksel ve hem de zihinsel bakýmdan, nüfusun çok daha bozulmuþ bir kesimidir ; sað- Karl Marks- riedrich Engels 11

12 lýksýz çocuk, geleceðin saðlýksýz yetiþkinidir ; ýrkýn gittikçe bozulmasý kaçýnýlmazdýr ve komþu bölgelerden durmadan yeni gelenler ve daha saðlýklý ýrklarla evlenmeler olmasaydý, Staffordshire nüfusundaki bozulma (degenerescence) daha da büyük olurdu. Bay Tremenheere ýn ýrýncý Kalfalarýnýn Yakýndýklarý Güçlükler konusundaki Mavi Kitabýna bir gözatýn! Lancashire fabrika iþçilerinin beslenme durumlarý açlýk düzeyinin hiç de üstünde deðilken, saðlýk durumlarýnýn aslýnda düzelmekte olduðu, çünkü, pamuk kýtlýðý yüzünden, [sayfa 14] bunlarýn pamuklu dokuma fabrikalarýndan geçici olarak çýkarýldýklarý; ve çocuk ölümlerinin azalmakta olduðu, çünkü annelerinin þimdi, nihayet, onlara afyon karýþýmý yerine kendi memelerini verebildikleri yolundaki fabrika müfettiþleri tarafýndan söylenmiþ ve Genel Kayýt Memuru tarafýndan hazýrlanan tablolarda gösterilen akýl almaz sözler kimin tüylerini diken diken etmemiþtir ki? Gene madalyonun öteki yüzünü çevirelim! 20 Temmuz 1864 te Avam Kamarasýna sunulan Gelir ve Mülkiyet Vergisi Hasýlatýna göre, yýllýk gelirleri vergi memurlarý tarafýndan sterlin ve daha fazla olarak bildirilen kiþilerin arasýna 5 Nisan 1862 den 5 Nisan 1863 e kadar onüç kiþinin daha katýlmasýyla, bunlarýn sayýsý, o tek yýl içerisinde, 67 den 80 e çýkmýþtýr. Bu ayný gelirler listesi, Ýngiltere nin ve Galler in toplam tarým emekçileri yýðýnýnýn bir yýlda paylarýna düþenden daha fazla olan sterlinlik yýllýk gelirin kiþi arasýnda bölüþülmekte olduðu gerçeðini açýða çýkarmaktadýr sayýmýný açýnýz, Ýngiltere nin ve Galler in 1851 de olan erkek toprak sahipleri sayýsýnýn 1861 de ya düþtüðünü, böylelikle toprak yoðunlaþmasýnýn 10 yýlda %11 artmýþ olduðunu göreceksiniz. Ülke topraklarýnýn birkaç elde toplanmasý bu hýzda sürecek olursa, Roma Ýmparatorluðu nun Afrika eyaletinin yarýsýnýn altý beyin elinde olduðunu öðrendiðinde Neron un keyifle sýrýtmasý gibi, toprak sorunu fevkalade basitleþecektir. Neredeyse inanýlmayacak kadar þaþýrtýcý olan bu olgular üzerinde uzun uzun durduk, çünkü ticaret ve sanayi Avrupasý nýn baþýný Ýngiltere çekiyor. Bundan birkaç ay önce Louis-Philippe in mülteci oðullarýndan birinin, Kanalýn öte yanýndaki daha az serpilmiþ yoldaþlarýndan daha iyi durumda olduðu için Ýngiliz tarým emekçisini resmen kutladýðý anýmsanacaktýr. Gerçekten de, yerel renkler deðiþtirilse ve ölçek olarak da biraz daraltýlsa, Ýngiltere ye özgü olgular, Kýtanýn bütün sanayileþmiþ ileri ülkelerinde aynen görülürler. Bu ülkelerin hepsinde, 1848 den beri, sanayide duyulmamýþ bir geliþme, ithalat ve ihracatta da akýl almaz bir geniþleme olmuþtur. Tamamýyla mülk sahibi sýnýflarla sýnýrlý kalan servet ve güç birikimi, bunlarýn hepsinde gerçekten de sarhoþ edici idi. Bu ülkelerin hepsinde [sayfa 15] Ýngiltere de olduðu gibi, çalýþan sýnýflarýn küçük bir azýnlýðýnýn gerçek ücretleri bir miktar artmýþtý; oysa çoðu durumda, örneðin büyük kentlerdeki yoksullar evinde ya da kimsesizler yurdunda yaþayan bir kimsenin 1852 de 7 sterlin 7 þilin 4 peni tutan en ivedi ge- 12 Karl Marks- riedrich Engels

13 reksinmelerinin 1861 de 9 sterlin 15 þilin 8 peniye* çýkmýþ olmasý ona ne kadar yarar saðladýysa, ücretlerdeki parasal yükseliþin tüketim düzeyinde saðladýðý gerçek artýþ da bundan daha çok deðildi. Geniþ iþçi sýnýfý yýðýnlarý, her yerde, kendisinden yukarda olanlar toplumun merdivenlerini hangi hýzda çýkýyorlarsa, en az ayný hýzda daha da derinlere gömülüyorlardý. Makinelerdeki hiç bir iyileþtirmenin, üretime uygulanacak hiç bir bilimin, iletiþim araçlarýndaki hiç bir iyileþtirmenin, hiç bir yeni sömürgenin, hiç bir göçün, açýlacak hiç bir pazarýn, hiç bir serbest ticaretin, ne de bütün bunlarýn hepsinin, çalýþan yýðýnlarýn sefaletini kaldýrmayacaðý; tersine, bugünkü yanlýþ temel üzerinde, emeðin üretici güçlerindeki her yeni geliþmenin toplumsal karþýtlýklarý derinleþtirmek ve toplumsal uzlaþmaz karþýtlýklarý keskinleþtirmek eðilimi göstermesinin kaçýnýlmazlýðý, Avrupa nýn bütün ülkelerinde artýk önyargýsýz her kafaya gösterilebilir, ve bu, ancak kendi çýkarlarý baþkalarýnýn gerçek-dýþý hayallerle oyalanmalarýný gerektirenlerce yadsýnan bir gerçek haline gelmiþtir. Ýktisadi geliþmenin bu sarhoþ edici evresinde, açlýktan ileri gelen ölümler, Britanya Ýmparatorluðu nun büyük kentlerinde neredeyse kurumlaþmýþtýr. Bu evre, dünya kayýtlarýnda, ticari ve sýnai bunalým denen toplumsal haþerenin daha da sýklaþmasýyla, daha da yaygýnlaþmasýyla, daha da ölümcül olan etkileriyle belirtilmektedir devrimlerinin yenilgiye uðramalarýndan sonra, iþçi sýnýfýnýn bütün parti örgütleri ve parti yayýnlarý, Kýtada, zorun demir pençesi tarafýndan paramparça edildi, emeðin en ileri çocuklarý umutsuzluk içerisinde Denizaþýrý Cumhuriyete kaçtý, ve kýsa süren kurtuluþ düþleri, bir sýnai canlýlýk, ahlaki çürüme ve siyasal gericilik dönemi karþýsýnda yokoldu. Kýtadaki çalýþan sýnýflarýn, bugünkü gibi o sýra da St. Petersburg kabinesi ile kardeþçe dayanýþma içinde olan [sayfa 16] Ýngiliz hükümetinin diplomasisinin kýsmen bir sonucu olan yenilgisinin bulaþýcý etkileri, çok geçmeden Kanalýn öteki yakasýna da sýçradý. Kýtadaki kardeþlerinin yenilgisi, Ýngiliz iþçi sýnýfýný iðdiþ eder, onlarýn kendi davlarýna olan inançlarýný kýrarken, toprakbeylerinin ve parabeylerinin de bir miktar sarsýlmýþ olan güvenlerini geri getirdi. Daha önce vermiþ olduklarý ödünleri küstahça geri aldýlar. Yeni altýn diyarlarýnýn keþfi, Ýngiliz proletaryasýnýn saflarýnda doldurulmaz boþluklar býrakan büyük bir göçe yolaçtý. Bir zamanlar etkin olan öteki üyeleri ise, daha çok iþ ve ücret biçimindeki geçici rüþvete kapýldýlar ve kýsa vadeli hesaplarýn içine girdiler. Çartist hareketi ayakta tutmak ya da yeniden biçimlendirmek yönündeki bütün çabalar belirgin bir biçimde baþarýsýzlýða uðradý; iþçi sýnýfýnýn yayýn organlarý, yýðýnlarýn ilgisizliði yüzünden peþpeþe kapandýlar, ve gerçekte, Ýngiliz iþçi sýnýfýnýn siyasal bir boþluk durumuyla böylesine tam bir uzlaþma içine girdiði hiç görülmemiþti. Ýngiliz iþçi sýnýfýyla Kýtadaki iþçi sýnýfý arasýnda * Þimdi artýk 100 delik sisteme geçmiþ bulunan Ýngiliz para sisteminde, eskiden, 12 peni 1 þilin, ve 20 þilin de 1 sterlin ediyordu. -ç. Karl Marks- riedrich Engels 13

14 hiç bir eylem ortaklýðý yok idiyse de, hiç deðilse, bir yenilgi ortaklýðý vardý. Ama 1848 devrimlerinden bu yana geçen dönem, her þeye karþýn, iyi yönlerden yoksun deðildi. Biz burada yalnýzca iki büyük olguya iþaret edeceðiz. En büyük takdire layýk bir azimle yürütülen otuz yýllýk bir mücadeleden sonra, Ýngiliz iþçi sýnýfý, toprakbeyleri ile parabeyleri arasýnda bir bölünme yaratarak, On-Saat Tasarýsýnýn 5 yasalaþtýrýlmasýný baþardý. abrika iþçilerinin böylelikle elde ettikleri ve her altý ayda bir fabrika müfettiþlerinin raporlarýna kaydedilen çok büyük maddi, manevi ve zihinsel kazanýmlar, þimdi bütün taraflarca tanýnmaktadýr. Kýta hükümetlerinin çoðu, Ýngiliz abrika Yasasýný azçok deðiþik biçimlerde kabul etmek zorunda kaldýlar, ve Ýngiliz parlamentosunun kendisi de etki alanýný her yýl geniþletmek zorunda kalýyor. Ama bu pratik önemi yanýnda, iþçilerin yararýna olan bu önlemin olaðanüstü baþarýsýný yüceltecek bir baþka þey daha vardý. Orta sýnýf, Dr. Ure, Profesör Senior ve ayný soydan ve boydan öteki bilgeler gibi en ünlü bilim organlarý aracýlýðýyla, çalýþma saatlerine getirilecek herhangi bir yasal sýnýrlamanýn, vampir [sayfa 17] gibi kan, hem de çocuk kaný emmeden yaþayamayan Ýngiliz sanayiinin ölüm çanlarýnýn çalýnmasý demek olacaðýný görmüþ ve bunu kendince tanýtlamýþtý. Eski zamanlarda çocuklarýn öldürülmesi Moloch* dinine ait gizemli bir ayindi, ama bu yalnýzca bazý çok kutsal durumlarda, belki de yýlda bir kez yapýlýr ve bundan sonra da Moloch un yoksullarýn çocuklarýna karþý özel bir eðilimi olmazdý. Çalýþma saatlerinin yasal olarak sýnýrlandýrýlmasýna iliþkin bu mücadele daha da amansýzca þiddetlendi, çünkü açgözlülüðü ürkütmesi dýþýnda, bu mücadele, aslýnda, orta sýnýfýn ekonomi politiðini oluþturan arz ve talep yasalarýnýn gözü kör egemenliði ile, iþçi sýnýfýnýn ekonomi politiðini oluþturan toplumsal öngörünün denetlediði toplumsal üretim arasýndaki büyük çekiþmeyi etkiliyordu. Böylece, On-Saat Yasasý, yalnýzca büyük bir pratik baþarý olmakla kalmýyordu; bu bir ilkenin zaferiydi; orta sýnýfýn ekonomi politiði, iþçi sýnýfýnýn ekonomi politiðine ilk kez böylesine apaçýk yenik düþüyordu. Ama mülkiyetin** ekonomi politiði karþýsýnda, emeðin ekonomi politiðinin daha da büyük bir zaferi yedekte bekliyordu. Kooperatif hareketinden, özellikle bir avuç yürekli elin yardým görmeksizin yarattýðý kooperatif fabrikalardan sözediyoruz. Bu büyük toplumsal deneyimlerin deðeri abartýlamaz. Bunlar söz yerine fiilen göstermiþlerdir ki, büyük üretim, modern bilimin gerekleriyle uyum içersinde, bir kol sýnýfýný çalýþtýran bir efendiler sýnýfý olmaksýzýn da yürütülebilir; ürün verebilmesi için, iþ araçlarýnýn çalýþan insanýn kendisi üzerinde bir egemenlik ve zorbalýk * Eski enikelilerde ve Kartacalýlarýn dininde güneþ tanrýsý, insanlarýn kurban edildikleri bir put; daha sonralarý bu ad, her þeye kadir yýrtýcý gücün bir simgesi haline gelmiþtir. -Ed. ** Marx ýn kendisinin yaptýðý Almanca çeviride mülkiyetin yerine sermayenin deniyor. -ç. 14 Karl Marks- riedrich Engels

15 aracý olarak tekelleþtirilmesi gerekmez; ve köle emeði ve serf emeði gibi, ücretli emek de, iþini istekle, zinde bir ruhla ve coþkulu bir yürekle yapan birleþik emek karþýsýnda yokolmaya mahkum, geçici ve ast bir biçimdir. Kooperatif sisteminin tohumlarý, Ýngiltere de, Robert Owen tarafýndan ekilmiþtir; Kýtada uygulanan iþçi deneyimleri, aslýnda, 1848 in uydurulmuþ deðil, yüksek sesle ilan edilmiþ teorilerinin pratik sonuçlarýydý. [sayfa 18] Ayný zamanda, 1848 den 1864 e kadar olan dönemin deneyimi her türlü kuþkunun ötesinde tanýtlamýþtýr ki, kooperatif emek, ilke olarak ne denli kusursuz, ve pratikte ise ne denli yararlý olursa olsun, tek tek iþçilerin raslansal çabalarýnýn dar çerçevesi içinde tutulduðunda, tekelin geometrik büyüme hýzýný hiç bir zaman yakalayamayacak, yýðýnlarý kurtaramayacak, hatta onlarýn sefaletlerinin yükünü hissedilir bir ölçüde hafifletemeyecektir. Aklýbaþýnda soylularýn, insansever orta sýnýf gevezelerinin, hatta zeki ekonomi politikçilerin, düþ görenlerin ütopyasý diye alaya alarak, ya da sosyalistin kutsal þeye karþý saygýsýzlýðý diye çamur atarak, daha filiz halindeyken boþ yere kesip atmaya çalýþtýklarý kooperatif çalýþma sistemine birdenbire tiksindirici bir biçimde övgüler düzmeye baþlamalarýnýn nedeni belki de budur. Çalýþan yýðýnlarý kurtarmak için, kooperatif çalýþma ulusal boyutlara ulaþtýrýlmalý ve, bunun sonucu olarak da, ulusal araçlarla geliþtirilmelidir. Ama toprakbeyleri ve sermaye beyleri kendi iktisadi tekellerini savunmak ve devamýný saðlamak için kendi siyasal ayrýcalýklarýný her zaman kullanacaklardýr. Emeðin kurtuluþunu teþvik etmek bir yana, onun yoluna olasý her engeli koymayý sürdüreceklerdir. Lord Palmerston ýn geçen oturumda, Ýrlandalý Kiracý Çiftçilerin Haklarý Tasarýsýný savunanlarla nasýl alay ettiðini anýmsayýnýz: Avam Kamarasý toprak sahiplerinin meclisidir! Siyasal iktidarýn ele geçirilmesi, bu yüzden, çalýþan sýnýflarýn en büyük görevi olmuþtur. Bunu kavramýþ görünüyorlar, çünkü Ýngiltere de, Almanya da, Ýtalya da ve ransa da eþzamanlý yeni kýpýrdanýþlar olmuþtur ve iþçi partisini siyasal olarak yeniden örgütlemeye yönelik eþzamanlý çabalara giriþilmektedir. Bir tek baþarý öðesine sahipler: sayýlan; ama sayý, ancak güçbirliði ile birleþtiðinde ve bilgi ile yönetildiðinde terazinin kefesinde bir aðýrlýk haline gelir. Geçmiþin deneyimi, deðiþik ülkelerin iþçileri arasýnda bulunmasý gereken ve kurtuluþ için verdikleri bütün mücadelelerinde onlarý sýký sýkýya birarada durmaya teþvik eden bu kardeþlik baðýný görmezden gelmenin, onlarýn uyumsuz çabalarýnýn ortak bozgunu ile nasýl cezalandýrýlacaðýný göstermiþtir. Bu [sayfa 19] düþünce, deðiþik ülkelerin iþçilerini bu Uluslararasý Birliði kurmak üzere 28 Eylül 1864 te St. Martin Hall daký açýk toplantýda biraraya getirmiþtir. Bu toplantýyý bir baþka inanç daha etkilemiþtir. Çalýþan sýnýflarýn kurtuluþu, bunlarýn kardeþçe uyum içinde bulunmalarýný gerektiriyorsa, ulusal önyargýlarý harekete geçiren ve halklarýn kanlarýný ve varlýklarýný Karl Marks- riedrich Engels 15

16 korsanca savaþlarda çarçur eden, canice amaçlar güden bir dýþ politika altýnda bu büyük görevi nasýl yerine getireceklerdir? Batý Avrupa yý Atlantiðin öte yakasýndaki köleliði sürdürmek ve yaygýnlaþtýrmak üzere rezil bir haçlý seferine paldýr-küldür girmekten koruyan egemen sýnýflarýn dirayetleri deðil, Ýngiltere nin çalýþan sýnýflarýnýn bu canice çýlgýnlýða karþý yiðitçe direnmeleri olmuþtur. Avrupa nýn üst sýnýflarýnýn, Kafkaslar daki dað kalelerinin Rusya ya yem oluþunu, ve yiðit Polonya nýn Rusya tarafýndan katlediliþini utanmazca onaylayýþlarý, alaycý sempatiyle ya da aptalca bir kayýtsýzlýkla karþýlamalarý; baþý St. Petersburg da olan ve Avrupa nýn her kabinesinde parmaðý olan bu barbar gücün muazzam ve karþý konulmayan saldýrýlarý, çalýþan sýnýflara, uluslararasý politikanýn gizlerini belgeleme, kendi hükümetlerinin diplomatik manevralarýna gözkulak olma, bunlara gerektiðinde bütün güçleriyle karþý koyma, önleyemediklerinde ise ayný anda suçlamalara giriþmekte birleþme, ve uluslararasý iliþkilere egemen olan kurallar kadar, tek tek kiþiler arasýndaki iliþkilere de egemen olmasý gereken basit ahlak ve adalet yasalarýný savunma görevini öðretmiþtir. Böylesi bir dýþ politika için savaþmak, çalýþan sýnýflarýn kurtuluþu için verilen genel mücadelenin bir parçasýdýr. Bütün ülkelerin proleterleri, birleþiniz! [sayfa 20] Ekim 1864 tarihlerinde Marx tarafýndan yazýlmýþtýr Kasým 1864 te Londra da basýlan Adress and Provisional Rules of, the Working Men s International Association Estab!ished September 28, 1864 at a Public Meeting Held at St. Martin s Hall, Long Acre London adlý kitapçýkta yayýmlanmýþtýr 16 Karl Marks- riedrich Engels

17 KARL MARKS ULUSLARARASI ÝÞÇÝ BÝRLÝÐÝ GENEL TÜZÜÐÜ 6 ÝÞÇÝ sýnýfýnýn kurtuluþunun iþçi sýnýfýnýn kendi eseri olmasý gerektiðini; iþçi sýnýfýnýn kurtuluþ mücadelesinin sýnýfsal ayrýcalýklar ve tekeller uðruna deðil, eþit haklar ve görevler ve her türlü sýnýf egemenliðinin kaldýrýlmasý uðruna mücadele demek olduðunu; Bütün biçimler içersindeki köleliðin, her türlü toplumsal sefaletin, zihinsel çöküþün ve siyasal baðýmlýlýðýn temelinde, çalýþanlarýn, iþ araçlarýný, yani yaþam kaynaklarýný tekelinde bulunduranlarýn iktisadi boyunduruðu altýna girmelerinin yattýðýný; Ýþçi sýnýfýnýn iktisadi kurtuluþunun, bu nedenle, her siyasal hareketin, bir araç olarak, tabi olmasý gereken amaç olduðunu; Bu büyük amacý hedefleyen bütün çabalarýn, her [sayfa 21] ülkedeki emeðin farklý bölümleri arasýnda dayanýþmanýn eksik oluþu ve deðiþik ülkelerin iþçi sýnýflarý arasýnda kardeþçe bir birlik baðýnýn bulunmayýþý Karl Marks- riedrich Engels 17

18 yüzünden, bugüne dek baþarýsýz kaldýðýný; Emeðin kurtuluþunun ne yerel ve ne de ulusal bir sorun olmayýp, modern toplumu içeren bütün ülkeleri kucaklayan ve çözümü en ileri ülkelerin pratik ve teorik iþbirliðine dayanan toplumsal bir sorun olduðunu; Ýþçi sýnýfý hareketinin Avrupa nýn en sanayileþmiþ ülkelerinde bugünkü yeniden canlanýþýnýn, yeni umutlar doðurmakla birlikte, eski hatalara yeniden düþülmesine karþý ciddi bir uyarý olduðunu ve birbirlerinden hâlâ kopuk olan hareketlerin derhal birleþtirilmesini gerektirdiðini; Gözönünde bulundurarak, bu nedenlerle kurulmuþ bulunan Uluslararasý Ýþçi Birliði: Bütün derneklerin ve bunlara dahil olan bireylerin, renk, inanç ya da milliyetlerine bakmaksýzýn, hakikati, adaleti ve ahlaký birbirlerine karþý davranýþlarýnýn temeli olarak kabul edeceklerini; Görevin olmadýðý yerde hakkýn, hakkýn olmadýðý yerde görevin bulunamayacaðýný kabul ettiðini, Ýlan eder. Aþaðýdaki tüzük, iþte bu anlayýþla hazýrlanmýþtýr. 1. Bu Birlik, deðiþik ülkelerde bulunan ve ayný amaca, yani iþçi sýnýfýnýn korunmasý, ilerlemesi ve tamamýyla kurtulmasý amacýna sahip iþçi dernekleri arasýnda merkezi bir iletiþim aracý ve iþbirliði saðlamak üzere kurulmuþtur. 2. Derneðin adý, Uluslararasý Ýþçi Birliði dir. 3. Her yýl Birliðin þubelerinin delegelerinden oluþan bir Genel Ýþçi Kongresi toplanýr. Bu Kongre, iþçi sýnýfýnýn ortak özlemlerini dile getirir, Uluslararasý Birliðin baþarýlý bir biçimde çalýþmasý için gerekli önlemleri alýr, ve Birliðin Genel Konseyini atar. 4. Her Kongre, bir sonraki Kongrenin toplanma zamanýný ve yerini saptar. Delegeler, herhangi özel bir çaðrý olmaksýzýn, belirtilen zamanda ve yerde toplanýrlar. Genel Konsey, gerektiðinde, toplantýnýn yerini deðiþtirebilir, ama zamanýný erteleme yetkisi yoktur. Kongre, her yýl, Genel Konseyin bulunacaðý yeri saptar ve üyelerini seçer. Bu biçimde [sayfa 22] seçilen Genel Konsey, üye sayýsýna yeni eklemler yapma yetkisine sahiptir. Genel Kongre, yýllýk toplantýlarýnda, Genel Konseyin yýllýk iþlemleri konusunda resmi bir rapor alýr. Genel Konsey, ivedi durumlarda, Genel Kongreyi olaðan yýllýk süresinden önce toplantýya çaðýrabilir. 5. Genel Konsey, deðiþik ülkelerin Uluslararasý Birlik içinde temsil olunan iþçilerinden oluþur. Kendi üyeleri arasýndan bir sayman, bir genel sekreter, her ülke için bir sekreter, vb. gibi, iþleri yürütmek üzere gerekli görevlileri seçer. 6. Bir ülkenin iþçilerinin, kendi sýnýflarýnýn öteki bütün ülkelerdeki hareketlerinden sürekli haberdar edilmeleri; Avrupa nýn deðiþik ülkelerindeki toplumsal durum araþtýrmalarýnýn ayný anda ve ortak bir yönetim 18 Karl Marks- riedrich Engels

19 altýnda yapýlmasý; bir dernekte tartýþýlan ve herkesi ilgilendiren sorunlarýn ötekiler tarafýndan da ele alýnmasý; ivedi pratik adýmlarýn atýlmasý gerektiðinde örneðin uluslararasý. anlaþmazlýklar durumunda olduðu gibi birleþik derneklerin eylemlerinin zamandaþ ve uyumlu olmasý için, Genel Konsey, Birliðin farklý ulusal ve yerel gruplarý arasýnda bir uluslararasý ajans kurar. Uygun görülen her durumda, Genel Konsey, farklý ulusal ve yerel derneklere önerilerde bulunur. Haberleþmeyi kolaylaþtýrmak için, Genel Konsey, düzenli aralýklarla raporlar yayýnlar. 7. Her ülkedeki iþçi sýnýfý hareketinin baþarýsý, birlik ve dayanýþmanýn gücü dýþýnda baþka bir þeyle saðlanamayacaðýndan; öte yandan ise, Uluslararasý Genel Konseyin yararlý olmasý, büyük çapta, ister iþçi derneklerinin birkaç ulusal merkezindeki koþullara, ister çok sayýdaki küçük ve birbirlerinden kopuk yerel derneklerdeki koþullara baðlý bulunmak zorunda olduðundan, Uluslararasý Birliðin üyeleri, kendi ülkelerindeki birbirlerinden kopuk iþçi derneklerini merkezi ulusal organlar tarafýndan temsil edilen ulusal örgütler halinde birleþtirmek için bütün güçlerini kullanýrlar. Ama açýktýr ki, bu kuralýn uygulanmasý, her ülkenin özgül yasalarýna baðlýdýr, ve Genel Konsey ile doðrudan haberleþme olanaðý, yasal engeller dýþýnda, hiç bir baðýmsýz yerel derneðe kapalý tutulmaz. * [sayfa 23] 8. Her kesim, Genel Konsey ile haberleþmek üzere, kendi sekreterini atama hakkýna sahiptir. 9. Uluslararasý Ýþçi Birliðinin ilkelerini kabul eden ve savunan herkes üye olabilir. Her þube, kabul ettiði üyelerin saðlamlýðýndan sorumludur. 10. Uluslararasý Birliðin her üyesi, yerleþim yerini bir ülkeden ötekine taþýdýðýnda, Uluslararasý Birliðin kardeþçe desteðini görür. 11. Uluslararasý Birliðe katýlan iþçi dernekleri, birbirlerine ebedi kardeþçe iþbirliði baðlarýyla baðlanmýþ olsalar da, varolan örgütlerini muhafaza ederler. 12. Hazýr bulunan delegelerin üçte-ikisinin deðiþiklikten yana olmasý koþuluyla, her Kongre, bu tüzüðü deðiþtirebilir. 13. Bu tüzükte belirtilmeyen bütün noktalar, her Kongrenin gözden geçirmesine açýk olan özel yönetmeliklerle tamamlanýr. [sayfa 24] 256, High Holborn, W. C., Londra, 24 Ekim 1871 Kasým-Ara1ýk 1871 de Ýngilizce ve ransýzca olarak, Þubat 1872 de Almanca olarak broþür biçiminde yayýmlanmýþtýr * 1872 tarihli Lahey Kongresi kararý ile, Genel Tüzüðe, 7. maddeyi izleyen bir de 7a maddesi eklenmiþtir. Bkz. bu cildin sayfalarý. -Ed. Karl Marks- riedrich Engels 19

KARL MARKS- RÝEDRÝCH ENGELS SEÇME YAPITLAR BÝRÝNCÝ CÝLT ERÝÞ YAYINLARI. Karl Marks- riedrich Engels Seçme Yapýtlar I

KARL MARKS- RÝEDRÝCH ENGELS SEÇME YAPITLAR BÝRÝNCÝ CÝLT ERÝÞ YAYINLARI. Karl Marks- riedrich Engels Seçme Yapýtlar I KARL MARKS- RÝEDRÝCH ENGELS SEÇME YAPITLAR BÝRÝNCÝ CÝLT ERÝÞ YAYINLARI Karl Marks- riedrich Engels 1 BÝRÝNCÝ BASKI SEÇME YAPITLAR BÝRÝNCÝ CÝLT KARL MARKS VE RÝEDRÝCH ENGELS Karl Marx ve riedrich Engels

Detaylı

KARL MARKS LOUÝS BONAPARTE IN 18 BRUMAÝRE Ý ERÝÞ YAYINLARI. Karl Marks Louis Bonaparte ýn 18 Brumaire i

KARL MARKS LOUÝS BONAPARTE IN 18 BRUMAÝRE Ý ERÝÞ YAYINLARI. Karl Marks Louis Bonaparte ýn 18 Brumaire i KARL MARKS LOUÝS BONAPARTE IN 18 BRUMAÝRE Ý ERÝÞ YAYINLARI Karl Marks 1 LOUÝS BONAPARTE IN 18 BRUMAÝRE Ý KARL MARKS Karl Marks,, Aralýk 1851-Mart 1852 de yazýlmýþ ve 1852 de New-York ta Die Revolution,

Detaylı

KARL MARKS KAPÝTAL ÝKÝNCÝ CÝLT ERÝÞ YAYINLARI. Karl Marks Kapital II

KARL MARKS KAPÝTAL ÝKÝNCÝ CÝLT ERÝÞ YAYINLARI. Karl Marks Kapital II KARL MARKS KAPÝTAL ÝKÝNCÝ CÝLT ERÝÞ YAYINLARI Karl Marks 1 ÝKÝNCÝ BASKI K A P Ý T A L EKONOMÝ POLÝTÝÐÝN ELEÞTÝRÝSÝ ÝKÝNCÝ CÝLT SERMAYENÝN DOLAÞIM SÜRECÝ YAYINA HAZIRLAYAN RÝEDRÝCÝH ENGELS ÇEVÝREN ALAATTÝN

Detaylı

V. Ý. LENÝN DEMOKRATÝK DEVRÝMDE SOSYAL-DEMOKRASÝNÝN ÝKÝ TAKTÝÐÝ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Ýki Taktik

V. Ý. LENÝN DEMOKRATÝK DEVRÝMDE SOSYAL-DEMOKRASÝNÝN ÝKÝ TAKTÝÐÝ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Ýki Taktik V. Ý. LENÝN DEMOKRATÝK DEVRÝMDE SOSYAL-DEMOKRASÝNÝN ÝKÝ TAKTÝÐÝ ERÝÞ YAYINLARI V. Ý. Lenin 1 BEÞÝNCÝ BASKI DEMOKRATÝK DEVRÝMDE SOSYAL-DEMOKRASÝNÝN ÝKÝ TAKTÝÐÝ V. Ý. LENÝN Haziran-Temmiz 1905 [Türkçesi:

Detaylı

KARL MARKS 1844 ELYAZMALARI EKONOMÝ POLÝTÝK VE ELSE E ERÝÞ YAYINLARI. Karl Marks 1844 Elyazmalarý

KARL MARKS 1844 ELYAZMALARI EKONOMÝ POLÝTÝK VE ELSE E ERÝÞ YAYINLARI. Karl Marks 1844 Elyazmalarý KARL MARKS 1844 ELYAZMALARI EKONOMÝ POLÝTÝK VE ELSE E ERÝÞ YAYINLARI Karl Marks 1 BÝRÝNCÝ BASKI 1844 ELYAZMALARI Ekonomi Politik ve elsefe KARL MARKS Karl Marks, Manuscrits de 1844 - Économie Politique

Detaylı

V. Ý. LENÝN NE YAPMALI? HAREKETÝMÝZÝN CANALACI SORUNLARI ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Ne Yapmalý?

V. Ý. LENÝN NE YAPMALI? HAREKETÝMÝZÝN CANALACI SORUNLARI ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Ne Yapmalý? V. Ý. LENÝN NE YAPMALI? HAREKETÝMÝZÝN CANALACI SORUNLARI ERÝÞ YAYINLARI V. Ý. Lenin 1 BÝRÝNCÝ BASKI NE YAPMALI? HAREKETÝMÝZÝN CANALACI SORUNLARI V. Ý. LENÝN 1901 yazýyla Þubat 1902 arasýnda yazýldý. Ýlk

Detaylı

GEORGES POLÝTZER FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. Georges Politzer Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri

GEORGES POLÝTZER FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. Georges Politzer Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri GEORGES POLÝTZER FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI Georges Politzer 1 FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ GEORGES POLÝTZER GUY BESSE ve MAURÝCE CAVERÝNG [Türkçesi,, Sol Yayýnlarý, Eylül 1996.] Eriþ

Detaylı

V. Ý. LENÝN SOSYALÝZM VE SAVAÞ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Sosyalizm ve Savaþ

V. Ý. LENÝN SOSYALÝZM VE SAVAÞ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Sosyalizm ve Savaþ V. Ý. LENÝN SOSYALÝZM VE SAVAÞ ERÝÞ YAYINLARI V. Ý. Lenin 1 SOSYALÝZM VE SAVAÞ V. Ý. LENÝN Viladimir Ýliç Lenin,, Temmuz-Aðustos 1915 de yazýldý. 1915 güzünde Cenevre de broþür olarak yayýnlandý. [Türkçesi:

Detaylı

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı?

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci Marksizm Sayı: 8 Kış 2008/2009 Üç aylık Teorik / Politik dergi (Yerel, süreli yayın) Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

V. Ý. LENÝN EMPERYALÝZM KAPÝTALÝZMÝN EN YÜKSEK AÞAMASI ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Emperyalizm Kapitalizmin En Yüksek Aþamasý

V. Ý. LENÝN EMPERYALÝZM KAPÝTALÝZMÝN EN YÜKSEK AÞAMASI ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Emperyalizm Kapitalizmin En Yüksek Aþamasý V. Ý. LENÝN EMPERYALÝZM KAPÝTALÝZMÝN EN YÜKSEK AÞAMASI ERÝÞ YAYINLARI V. Ý. Lenin 1 YEDÝNCÝ BASKI EMPERYALÝZM KAPÝTALÝZMÝN EN YÜKSEK AÞAMASI V. Ý. LENÝN ,, Ocak-Temmuz 1916 da yazýldý Ýlk kez, 1917 yýlýnda

Detaylı

GEORGES POLÝTZER ELSE ENÝN TEMEL ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. G. Politzer elsefenin Temel Ýlkeleri

GEORGES POLÝTZER ELSE ENÝN TEMEL ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. G. Politzer elsefenin Temel Ýlkeleri GEORGES POLÝTZER ELSE ENÝN TEMEL ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI G. Politzer 1 ONÝKÝNCÝ BASKI ELSE ENÝN TEMEL ÝLKELERÝ GEORGES POLÝTZER GUY BESSE ve MAURÝCE CAVERÝNG Georges Politzer in metni esas alýnarak Guy

Detaylı

J. STALÝN SON YAZILAR 1950-1953 ERÝÞ YAYINLARI. J. Stalin Son Yazýlar 1950-1953

J. STALÝN SON YAZILAR 1950-1953 ERÝÞ YAYINLARI. J. Stalin Son Yazýlar 1950-1953 J. STALÝN SON YAZILAR 1950-1953 ERÝÞ YAYINLARI J. Stalin 1 ÜÇÜNCÜ BASKI SON YAZILAR 1950-1953 J. STALÝN Stalin in 1950-1953 yýllarý arasýndaki inceleme, konuþma, mesaj ve söylevlerini biraraya getiren

Detaylı

MAHÝR ÇAYAN BÜTÜN YAZILAR ERÝÞ YAYINLARI. Mahir Çayan Bütün Yazýlar

MAHÝR ÇAYAN BÜTÜN YAZILAR ERÝÞ YAYINLARI. Mahir Çayan Bütün Yazýlar MAHÝR ÇAYAN BÜTÜN YAZILAR ERÝÞ YAYINLARI Mahir Çayan 1 http://www.kurtuluscephesi.com http://www.kurtuluscephesi.org http://www.kurtuluscephesi.net BÝRÝNCÝ BASKI Eriþ Yayýnlarý, 2003. http://www.kurtuluscephesi.com

Detaylı

RÝEDRÝCH ENGELS AÝLENÝN, ÖZEL MÜLKÝYETÝN VE DEVLETÝN KÖKENÝ ERÝÞ YAYINLARI. riedrich Engels Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni

RÝEDRÝCH ENGELS AÝLENÝN, ÖZEL MÜLKÝYETÝN VE DEVLETÝN KÖKENÝ ERÝÞ YAYINLARI. riedrich Engels Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni RÝEDRÝCH ENGELS AÝLENÝN, ÖZEL MÜLKÝYETÝN VE DEVLETÝN KÖKENÝ ERÝÞ YAYINLARI riedrich Engels 1 AÝLENÝN, ÖZEL MÜLKÝYETÝN VE DEVLETÝN KÖKENÝ RÝEDRÝCH ENGELS [142], Mart sonu ile 26 Mayýs 1884 arasýnda. Engels

Detaylı

2-27 Kasýmdan Bugüne... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken... 9

2-27 Kasýmdan Bugüne... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken... 9 2 Sayý 8 Merhaba Merhaba, ÝÇÝNDEKÝLER 8. Sayýmýzla karþýnýzda olmanýn sevincini ve 1- Merhaba...2 gururunu yaþýyoruz. 2-27 Kasýmdan Bugüne..... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken.........

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM II ERÝÞ YAYINLARI

KURTULUÞ CEPHESÝ DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM II ERÝÞ YAYINLARI DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM II ERÝÞ YAYINLARI BÝRÝNCÝ BASKI DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM II [KURTULUÞ CEPHESÝ DERGÝSÝ] Bu derlemedeki yazýlar, Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede

Detaylı

V. Ý. LENÝN BÝR ADIM ÝLERÝ, ÝKÝ ADIM GERÝ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Bir Adým Ýleri, Ýki Adým Geri

V. Ý. LENÝN BÝR ADIM ÝLERÝ, ÝKÝ ADIM GERÝ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Bir Adým Ýleri, Ýki Adým Geri V. Ý. LENÝN BÝR ADIM ÝLERÝ, ÝKÝ ADIM GERÝ ERÝÞ YAYINLARI V. Ý. Lenin 1 DÖRDÜNCÜ BASKI BÝR ADIM ÝLERÝ, ÝKÝ ADIM GERÝ PARTÝMÝZDE BUNALIM V. Ý. LENÝN Þubat-Mayýs 1904 de yazýldý. Mayýs 1904 de Cenevre de

Detaylı

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler Defol Bush sayfa: 7 Katil Bush, hesap ver, bugün kaç çocuk öldürdün? sayfa: 8-9-10 sosyalist isci SAYI: 221 8 Temmuz 2004 1.000.000 TL. Yeni bir sol üzerine tartýþmalar Sosyalistler hareketi ve ondan çýkan

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

THKP-C/HDÖ MARKSÝZM- LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL, EYLEM KILAVUZUDUR III ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ

THKP-C/HDÖ MARKSÝZM- LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL, EYLEM KILAVUZUDUR III ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ MARKSÝZM- LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL, EYLEM KILAVUZUDUR III ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ 1 ÝKÝNCÝ BASKI , 1977-78 yýllarý arasýnda kaleme alýnmýþ ve THKP-C/HDÖ Genel Komitesi ne sunulmuþtur. Bu

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Yoðun geçen bir Mart a- yýný geride býrakmýþ bulunuyoruz. 8 Mart ta cinsel, ulusal, sýnýfsal sömüreye karþý sokaklardaydýk, Halepçe,

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl

THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ 1 ÜÇÜNCÜ BASKI THKP-C/HDÖ VE 15 YIL , Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi/Halkýn Devrimci Öncüleri nin 1972-1987 yýllarý arasýndaki faaliyetlerini,

Detaylı

Yeni orta sýnýfýn doðasý

Yeni orta sýnýfýn doðasý Yeni orta sýnýfýn doðasý Yukarýdaki bölümden çýkan sonuç, proletaryanýn geniþ anlamda ücretli iþçiler kitlesiyle özdeþleþtirilmesi gerektiðidir. Dolayýsýyla, bu yüzyýlda iþçi sýnýfýnýn büyüklüðünde bir

Detaylı

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan içindekiler Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan 2 aalto @ turkey Mimarlar Odasý nda Bir Simge: Teoman Öztürk - Yavuz Önen 3 Geçen Sayýdan Yansýmalar 4 Aalto Etkinliklerinin Ardýndan - Nuri Arýkoðlu

Detaylı